Sony | DPF-D72N | Sony DPF-D72N D72N Digital Photo Frame Инструкции за експлоатация

Преди работа
Цифрова
фото рамка
Основни операции
Допълнителни операции
Използване на компютър
Съобщения с грешки
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля,
прочетете изцяло това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната
страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато ви се налага да се
обаждате на дилъра на Sony относно този продукт.
Модел N DPF-A72N/E72N/D72N
Сериен N .................................
Тези модели не са налични във всяка страна или регион.
Първо прочетете това
Добре дошли в света на Sony цифрова фото рамка модел DPF-A72N/E72N/D72N
Тази листовка обяснява подготовката и основните процедури при преглед.
За да се насладите на различни опции за преглед или за да персонализирате вашата
фото рамка моля прочетете също и приложените инструкции за употреба.
Описание на съдържанието на комплекта
Цифрова фото рамка (1)
Променливотоков адаптер (1)
Инструкции за употреба (1)
Стойка (1)
Първо прочетете това (това упътване) (1)
Устройство за дистанционно управление (1)
Сменяем панел (2) (само за DPF-E72N)
Гаранционна карта (1)
(в някои райони гаранционната карта не се прилага в комплекта)
2BG
Съвети
Илюстрациите използвани в това ръководство
са на DPF-D72N. Моделите DPF-E72N/A72N не са
оборудвани с гнезда за CompactFlash/ Microdrive.
Дисплеите на екрана са също за DPF-D72N и може
да се различават от модели DPF-A72N/E72N.
Формата на щекера и спецификациите на захранващия кабел се различават в зависимост от
региона, в който сте закупили фоторамката.
1
Подготовка на устройството за дистанционно
управление
Приложената литиева батерия (CR2025)вече е поставена в устройството за дистанционно управление.
Отстранете защитната лепенка преди употреба, както е показано на
илюстрацията.
Защитна лепенка
2
Подготовка на фото рамката.
Завинтете приложената към фото рамката стойка в гнездото стабилно,
докато стойката престане да се върти (когато използвате фото рамката като фото стойка)
3BG
3
Свързване към променливотоков източник.
1 Поставете щепсела на променливотоковия адаптер в DC IN 5V жака
от задната страна на фото рамката.
2 Свържете променливотоковия адаптер към стенния контакт.
Фото рамката се включва автоматично.
Към DC IN 5V жака
DC щекер
Към стенния контакт
DC кабел
Променливотоков адаптер
към основното устройство
АС щекер
4BG
4
Включете фото рамката
Фото рамката се включва автоматично, когато е свързана към променливотоков източник. Когато захранването е изключено, а променливотоковия адаптер е свързан към стенния контакт, стъпка 4 е ненужна.
1 Натиснете бутон 1 (готовност).
Индикаторът за готовност светва в зелено и логото на Sony на
предния панел се осветява.
Съвети
• Когато използвате DPF-E72N, логото на Sony не светва.
• Когато ползвате функция автоматично включване/ изключване, дръжте фото рамката свързана към променливотоков източник.
• Ако държите фото рамката изключена от променливотоковия източник за дълъг
период от време, следните настройки се връщат към фабрични настройки:
– стойностите на настройки [Дата/ Час].
5BG
5
Настройте точно време
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете лента
(Settings).
3 Натиснете V/v, за да изберете [Дата/Час] и натиснете
.
4 Настройте точно време като следвате напътствията на екрана.
6BG
6
Поставете карта с памет в гнездото.
1 Поставете карта с памет в съответстващото гнездо.
Лампичката за достъп примигва когато картата с памет е въведена правилно. Поставете картата с памет след като сте проверили
страната с етикет ако лампичката за достъп не светне. Статусът
на всяка карта с памет е както следва.
Карта CompactFlash (само за DPF-D72N)
xD-Picture карта
SD карта с памет
“Memory Stick”
“Memory Stick Duo”
Забележки
• Всички карти с памет имат лице и гръб, както и посока на въвеждане. Обърнете се към
илюстрацията и поставете картата с памет като обърнете внимание на формата й и
посоката на въвеждане. В случай, че картата бъде въведена в погрешна посока, това може
да доведе до неизправност на устройството.
• Не въвеждайте карти в гнезда A и B едновременно.
2 Изреждането на кадри от картата, която сте въвели започва автоматично.
Можете да се насладите на различни стилове при изреждането на
кадри. (l)
7BG
Използване на различни функции
1
Натиснете VIEW MODE.
Извежда се екран за изреждане на кадри.
8BG
2
Изберете групата, която искате.
Натиснете
(Часовник и календар),
(Изреждане на кадри),
(Индекс), или
(Единичен) посредством устройството за дистанционно управление. Или натиснете B/b/V/v, за да преместите курсора в
съответната група и натиснете B/b на фото рамката, за да изберете
която група пожелаете.
Съвети
• Илюстрациите на изображения са в екран режим на преглед на часовник и календар.
Изреждането на кадри, индекс и единичен преглед имат самостоятелен екран за
преглед.
9BG
3
Изберете стила, който желаете.
Натиснете B/b/V/v, за да изберете стила, който желаете, след това
.
натиснете
10BG
Екран на дисплея
Обърнете се към “Промяна на дисплея” в инструкциите за експлоатация.
Извеждане на календара и часовника
Забележка
Не можете да извършвате работа с настройките на менюто когато сте извели календара и
часовника.
Дисплей на индекс изображение
Съвети
• Редът на възпроизвеждане на изображения е същия като този, който сте избрали в [Listing
Order] във [General Settings].
11BG
Изреждане на кадри
Съвети
• Редът на възпроизвеждане на изображения е същия като този, който сте избрали в [Listing
Order] във [General Settings].
• Обърнете се към „Промяна на настройките” в инструкциите за експлоатация.
• Когато изберете [Time Machine] в режим изреждане на кадри (само за DPF-D 72N), се извежда
денят на заснемане на изображението или денят на обновяване на файла.
Режим на единичен преглед
12BG
Относно ориентиране на дисплея
Можете да настроите фото рамката да показва в хоризонтала или вертикала като я завъртите
без да местите стойката. Можете също така да използвате тази функция когато монтирате
фото рамката на стената.
Когато фото рамката е поставена във вертикална позиция, изображението се завърта автоматично, за да съвпадне.
13BG
Настройване на автоматично ориентиране на дисплея
1
2
Натиснете MENU.
3
Натиснете V/v, за да изберете [General Settings] и натиснете
. След
това натиснете V/v, за да изберете [ON] в [Auto display orientation] и натиснете
.
Натиснете B/b, за да изберете лента
(Настройки).
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако стойката не е монтирана правилно, фото рамката
може да падне.
• Съхранявайте стойката в кутия, когато сте монтирали фото рамката на стена.
• Когато фото рамката бъде завъртяна във вертикална позиция, Sony логото не се осветява
(само за DPF-A72N/D72N).
• Фото рамката не засича и не завърта изображения когато [General Settings]-[Auto display
orientation] в лента
(Settings) е в позиция [OFF].
14BG
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър, за да преглеждате и копирате изображения от вградената
памет на фото рамката на компютър и да копирате изображения от компютър на фото рамката.
, Обърнете се към”Свързване към компютър” в инструкциите за експлоатация.
Различни функции (Настройка посредством бутон MENU)
Добавяне на изображение към вградената памет
, Обърнете се към “Добавяне на изображение към вградената
памет” в инструкциите за експлоатация.
Автоматично включване/изключване
, Обърнете се към “Добавяне на изображение към вградената
памет” в инструкциите за експлоатация.
(Този прозорец се извежда само когато използвате модел DPFD72N.)
Промяна на настройките
, Обърнете се към “Промяна на настройките” в инструкциите
за експлоатация.
15BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите на прекалена
горещина, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с
определения вид. В противен случай,
може да се получи пожар или нараняване.
Изхвърляйте използваните батерии
според инструкциите.
16BG
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на кабели, които са по-къси
от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на
определена честота да повлияят на картината на цифровата фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване докато
извършвате трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново включете комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически &
електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този
продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт
на правилното мястоa,
вие предотвратявате
потенциални негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
съответният продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Изхвърляйки батериите на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. Ако поради
наличие на определени мерки за безопасност или интегритет на данните е наложително продуктът да
бъде постоянно свързан с батерията, то е необходимо батерията да бъде сваляна само в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, в края на живота й я предайте
в правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Относно
всички други батерии, моля, прегледайте частта
относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители в държави
от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са ви дадени в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
Продължава
17BG
Копирането, редактирането или отпечатването на CD, телевизионни програми, защитен материал, като например снимки или публикации,
както и на всякакви други материали, освен на
вашите собствени записи или творения, са ограничени само в рамките на използване в домашни
условия или за лична употреба. Ако не държите
правата на материалите, които ще бъдат
копирани, тяхното използване може да наруши
авторските им права и да бъде основание за
съдебни искове от съответните притежатели
на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази
рамка, бъдете особено внимателни, за да не
нарушите авторските права на съответните
изображения. Всяка неразрешена употреба или
модификация на чужди изображения може да е в
нарушение на закона.
Възможно е снимането при определени представления, изложения и изложби, да е забранено.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може
да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството
на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията
да оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
Относно търговските марки и запазените права
•
Препоръки за подсигуряване на
данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на
данни, причинен от случайна операция или повреда на цифровата фото рамка, препоръчваме ви да
запазите копие от вашите данни.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО
И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ
СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРИЧИНЕНА ОТ ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ТАКИВА.
Sony не носи отговорност за случайни или следствени повреди, а също и за загуба на записано
съдържание, както и за повреди, причинени от
употреба или повреда на цифровата фото рамка
или картата с памет.
18BG
, Cyber-shot,
, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate
Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory
Stick Micro”,
,
, “Memory
Stick-ROM”,
, “MagicGate” и
са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски
марки или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
• CompactFlash е търговска марка на SanDisk
Corporation в САЩ.
или xD-Picture Card™ е търговска марка
на FUJIFILM Corporation.
• Съдържа шрифтове от Monotype Imaging Inc.
• Всички други наименования на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите „™” и „®” не се използват
навсякъде в това ръководство.
•
Забележка за потребителите
Program © 2009 Sony Corporation
Documentation © 2009 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство
или софтуерът, описан тук, като цяло или
части от него не могат да бъдат преобразувани, превеждани или прехвърляни на каквато и
да е съвместима машина без предварителното
писмено одобрение от Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ
ОТ СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ,
ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation има право по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации
на това ръководство или на информацията,
която се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
и на правила, които са следствие на отделно
потребителско лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например
снимките, предоставени в този софтуер, не
могат да бъдат модифицирани или копирани,
освен в случаите за лична употреба. Всеки
неразрешен опит за копиране на този софтуер
е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното
копиране или модификация на регистрирани
продукти от трети лица би могло да наруши
правата на съответните им притежатели.
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това
ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана,
използвани в това ръководство, се отнасят към модела DPF-D72N, освен ако не е
отбелязано друго.
19BG
Съдържание
Допълнителни операции
Първо прочетете това .......................... 2
За да се наслаждавате на изреждане на
кадри ...................................................... 43
Промяна на настройките на изреждането
на кадри .................................................. 43
Режим възобновяване (само за модел
DPF-D72N) .............................................. 46
Прехвърляне на изображение ................ 48
Изтриване на изображение................... 50
Регистриране на маркировка (само за
модел DPF-D72N) ................................... 51
Търсене на изображение (Филтриране)
(само за модел DPF-D72N) .................... 53
Определяне на устройството за
възпроизвеждане ................................... 54
Регулиране на позицията и размера на
изображението...................................... 54
Увеличаване/намаляване на
изображението ...................................... 54
Въртене на изображението .................. 55
Промяна на настройките на функция
автоматично включване/изключване .56
Промяна на различни настройки .......... 57
Процедура по настройка........................ 57
Опции за настройка ............................... 59
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото
рамката по различни начини ................ 22
Функции .................................................. 23
Проверка на включените аксесоари ..... 24
Списък на частите ............................... 25
Основни операции
Подготовка на устройството за
дистанционно управление .................... 28
Поставяне на стойката ....................... 29
Поставяне на фото рамката на
стената................................................. 30
Смяна на панел
(само за модел DPF-E72N)..................... 31
Свързване на фото рамката към
променливотоков източник................. 32
Включване на фото рамката................ 34
Сверяване на часовника ........................ 35
Поставяне на карта с памет............... 36
Промяна на дисплея ............................... 37
Дисплей с изреждане на кадри .............. 38
Извеждане на часовник и календар ....... 39
Режим преглед на единично
изображение........................................... 40
Режим преглед в индекс екран .............. 41
20BG
Свързване към компютър
Свързване към компютър .................... 61
Системни изисквания ............................ 61
Свързване към компютър за прехвърляне
на изображения ....................................... 61
Изключване от компютър .................... 62
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка..... 63
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем........................... 65
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................... 69
Безопасност .......................................... 69
Инсталация ............................................ 69
Почистване............................................ 69
Забрани за копиране............................... 70
Изхвърляне на фото рамката .............. .70
Относно картите с памет .................. 70
“Memory Stick” ........................................ 70
SD карта с памет ................................. 71
xD-Picture карта ..................................... 71
CompactFlash карта (само за
модел DPF-D72N) ................................... 72
Забележки относно използването на
картата с памет .................................. 72
Спецификации......................................... 73
Азбучен указател .................................. 75
21BG
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни
начини
Фото рамката с модел DPF-A72N/E72N/D72N и производител Sony е цифрова фото рамка за
лесно извеждане на изображения заснети с цифров фотоапарат или друго устройство, без да
използвате компютър.
22BG
Функции
x Поддръжка на различни карти с
памет
Изведеното изображение може автоматично да се превключва, все едно прехвърляте
страниците на истински албум. Можете да
избирате от различни режими, включително просто извеждане на изображения,
извеждане с часовник и извеждане с календар. Също така, можете да промените
настройката за възпроизвеждане, като
например да промените реда на възпроизвеждане (. стр. 43).
x Прибавяне на изображения към
вградената памет
Изображенията, които прибавяте към
албума, се запазват във вградената памет.
(. стр. 46)
x Различни функции на дисплея
Можете да се наслаждавате на различни
режими на дисплея, като например на
изреждането на изображения, на извеждане
на часовник или календар, режим единични
изображения, изображения в режим на
индекс екран. (. стр. 37)
x Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърляте изображения в
албума към вашата карта с памет. (.
стр. 48)
Продължава
23BG
Преди да започнете
Поддържа различни карти с памет, като
например „Memory Stick”, CompactFlash карта (само за модел DPF-D72N), SD карта с
памет и xD-Picture карта. Просто заредете
картата с памет, която сте извадили от
цифровия фотоапарат или друго устройство, и веднага след това ще можете да
преглеждате изображенията. (. стр.
36).
x Различни режими
x Функция Търсене (само за модел
DPF-D72N)
Можете да търсите изображения по дата,
папка, посока на изображението и маркировка (. стр. 53).
x Автоматично въртене на изображения
Фото рамката автоматично завърта
изображението в правилната позиция.
Изображенията автоматично се завъртат, когато фото рамката бъде зададена
в портретна или пейзажна позиция. (.
стр. 29)
x Извеждане на изображения на
стената
Можете да окачите фото рамката на
стената. (. стр. 30)
24BG
Проверка на включените
аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари с включени
в комплекта.
• Цифрова фото рамка (1)
• Стойка (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Сменяем панел (2) (само за модел DPF-E72)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
• „Първо прочетете това” (1)
• Гаранция (1)
(В някои региони, гаранцията не е приложена.)
Списък на частите
Задна част
Преди да започнете
За подробности вижте страниците, указани
в скобите.
Илюстрациите се отнасят за модела DPFD72N. Местоположението и имената на
бутоните и конекторите на DPF-А72N/
Е72N са идентични с тези на DPF-D72N,
въпреки че DPF-A72N/E72N нямат гнездо за
CompactFlash/Microdrive карти с памет.
Предна част
1
USB miniB конектор (. стр. 61)
Свържете USB кабела, когато желаете да
използвате фото рамката с компютър.
2 Стойка (. стр. 29)
3 DC IN 5 V жак (. стр. 32)
1 LCD екран
2 Сензор за дистанционно управление
Вкарайте щекера на приложения променливотоков адаптер в този жак и свържете
кабела на захранването към променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
Когато използвате приложеното устройство за дистанционно управление,
насочете устройството за дистанционно
управление към сензора.
Продължава
25BG
4 Гнездо за Flash card/ Microdrive (.
стр. 22) (само за модел DPF-D72N)
5 1 Бутон (включване/ готовност)
6 Индикатор за готовност
7 Бутон MENU
Извежда менюто.
Можете да използвате менюто, за да работите със същите функции на бутоните
на устройството за дистанционно управление, като например [Slideshow Settings],
[Rotate], [Add to album] и [Date/time settings]
от менюто.
8 Бутони за посока (B/b/V/v)
Натиснете B/b/V/v, за да изберете
опции от менюто. след това натиснете
, за да въведете избора.
9 Бутон BACK
Връща се към предишен екран.
0 Ключ за нулиране
Ако фото рамката не работи изобщо,
когато е включена, използвайте дълъг,
тънък предмет като например карфица, за
да натиснете бутона.
qa Лампичка за достъп
qs Гнездо за „Memory Stick PRO”
(стандартен/ Duo)/SD карта с
памет/ММС/xD Picture гнездо за
карта (. стр. 36)
26BG
qd Бутон VIEW MODE (. стр. 37)
qf Отвори за окачане на устройството на стената (. стр. 40)
qg Пространство за съхранение на
стойката
Устройство за дистанционно управление
Преди да започнете
1 Бутон VIEW MODE (. стр. 37)
2 Бутон SLIDE-SHOW ( ) (изреждане
на кадри) (. стр. 37)
3 Бутон INDEX ( ) (индекс) (.
стр. 37)
4 Бутон SINGLE (
) (. стр. 37)
5 Бутон MENU
6 Бутон BACK
7 Бутон 1 (включване/ готовност)
8 Бутон CLOCK ( ) (. стр. 37)
9 Бутони Zoom in ( )/Zoom out ( )
(. стр. 54)
0 Бутон ALBUM ( ) (. стр. 46)
qa Бутони с посоки (B/b/V/v)
qs Бутон
(въвеждане)
qd Бутон
ROTATE (въртене) (.
стр. 54)
27BG
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно
управление
В устройството за дистанционно управление
вече има заредена литиева батерия (CR2025)
(приложена в комплекта). Преди да използвате
устройството за дистанционно управление,
свалете защитната лента, както е показано
на илюстрацията.
Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно управление спре да работи, сменете батерията
(CR2025 литиева батерия) с нова.
1
Издърпайте държача на батерията.
Докато натискате бутончето на
държача на батерията, издърпайте
държача.
2
Извадете старата батерия от държача и заредете новата.
Заредете батерията, като се
съобразите с поляритета, така че
страната „+” да гледа нагоре.
3
Заредете отново държача в устройството за дистанционно управление.
Защитна лента
Използване на устройството за дистанционно управление
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на фото
рамката.
Сензор за
дистанционно
управление
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
работите внимателно с нея. Не презареждайте и разглобявайте батерията, и не я
хвърляйте в огън.
Забележки
• Когато зарядът на литиевата батерия отслабне,
възможно е да не успеете да оперирате с устройството за дистанционно управление, ако се намирате твърде далече от самото фото рамката; възможно е и самото устройство за дистанционно
управление да не работи правилно. В този случай
сменете батерията със Sony CR2025 литиева
батерия. Използването на батерия, различна от
указаната, крие риск от пожар или експлозия.
28BG
Поставяне на стойката
1
Задръжте фото рамката стабилно
и поставете стойката в отвора на
задния панел.
2
Завъртете стойката в отвора, докато спре да се върти.
Относно описанията в това
ръководство
Операциите, описани в това ръководство, са
базирани на информацията, произтичаща от
работата с устройството за дистанционно
управление. Когато една операция може да се
извърши посредством устройството за дистанционно управление или бутони на фото
рамката, които имат различни означения,
действията по извършването на съответната операция посредством използването на бутоните на фото рамката ще бъдат описани
като „съвет”.
Настройка в позиция портретна
сцена или пейзаж
Можете да настроите фото рамката в
позиция портретна сцена или пейзаж като
завъртите рамката, без да пипате стойката.
Продължава
29BG
Основни операции
• Използването на батерия, различна от
указания вид, може да доведе до пробив в
изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на
определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на твърде горещи и влажни
места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за дистанционно управление да
не попаднат чужди предмети – например,
когато сменяте батерията.
• Неправилната употреба на батерията може
да причини протичане и корозия.
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството за дистанционно управление
за дълъг период от време, извадете батерията от устройството за дистанционно
управление, за да предотвратите рискът
от протичане или корозия.
– Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията или изхвърлянето на батерията в огън
може да причини пробив или протичане.
Ако дадете батерията на късо, това също
може да доведе до опасност от пробив или
протичане.
Когато фото рамката бъде поставена в
положение портретна сцена, изображенията
автоматично се завъртат в правилната
посока.
Само за модел DPF-D72N: Посоките означени
на бутона за посоки на задния панел на фото
рамката зависят от посоката на фото
рамката.
За да поставите фото
рамката на стена
Можете да окачите фото рамката на стена
посредством следната процедура.
1
Подгответе винтове (не са приложени) подходящи за отворите на задния
панел.
4 mm
Повече от 25 mm
4.2 mm
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако
стойката не е поставена правилно, рамката може
да падне.
• Само за модели DPF-A72N/D72N: Когато фото
рамката е поставена в позиция портретна сцена,
Sony логото не свети.
• Фото рамката не засича и не променя позицията
на изображения, когато [Auto display orientation] от
[General Settings] в лента
(Settings) е в позиция
[OFF].
• В частта за съхранение на фото рамката е
разположен магнит. Не поддържайте в близост до
рамката предмети, който се влияят от магнитно
поле като кредитни карти и т.н.
Ако поставите фото рамката в близост до телевизор с катодно излъчване, цветовете на екрана
могат да бъдат повлияни.
8.6 mm
Отвори за окачане на устройството на стената
2
Завинтете винтовете (не са приложени) в стената.
Уверете се, че винтовете отстоят от
стената на поне 2.5 до 3 mm.
Съвет
Лесно е да завъртите стойката ако поставите
гумена лента плътно около стойката, когато я
отстранявате от фото рамката.
Между
2.5 и 3 mm
3
Окачете фото рамката на стената
чрез съвпадане на един от отворите
на задния панел към винтовете на
стената.
Забележки
• Използвайте винтове, които да са подходящи
за материала, от който е изработена стената.
Винтовете могат да се повредят в зависимост
от материала, използван при направа на стената.
Поставете винтовете в основа или шайба преди
са ги поставите на стената.
30BG
• Когато искате да поставите отново карта с
памет, отстранете фото рамката от стената,
отстранете и след това оставете отново картата с памет, докато фото рамката е поставена на
стабилна повърхност.
• Отстранете стойката и я съхранявайте в
частта за съхранение от задната й страна, когато
поставяте рамката на стената.
Смяна на панела (само за
модел DPF-Е72N)
Можете да подмените оригиналния панел с
приложения панел за смяна.
Поставете дълъг и тънък предмет
като карфица в отвора до пространството за съхранение на стойката
от задната страна на фото рамката
и повдигнете предния панел.
2
Отстранете панела.
Тъй като в задната част има
магнит, можете да съхранявате
стойката плътно прилепена.
• Свържете DC кабела на променливотоковия адаптер към фото рамката и окачете фото рамката
на стената. След това свържете променливотоковия адаптер към стенен контакт.
• Не поемаме отговорност за инциденти или увреди
причинени от дефекти при окачването, злоупотреба или природни бедствия.
Продължава
31BG
Основни операции
1
3
Поставете сменяемия панел върху
фото рамката като изравните отвора на сменяемия панел със сензора
за дистанционно управление на фото
рамката.
Свързване на променливотоков адаптер
Сензор за дистанционно
управление
1
Включете щекера на променливотоковия адаптер в DC IN 5 V жака от
задната страна на фото рамката.
2
Свържете променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
Фото рамката се включва автоматично.
4
Натиснете четирите ъгъла на сменяемия панел, за да съвпадне във фото
рамката.
Към DC IN 5 V
жака
DC кабел
DC щекер
Към мрежата от
220 V
Променливотоков
адаптер основно
тяло
AC щекер
Забележки
• Включете устройството в най-близкия възможен
стенен контакт, до който имате лесен достъп.
• Не поставяйте фото рамката на нестабилна
повърхност, като например върху неравна маса
или на наклонена повърхност.
• Свържете променливо токовия адаптер към
леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се
получи проблем докато използвате адаптера, незабавно изключете захранването, като издърпате
щекера от стенния контакт.
32BG
Отстраняване на АС щекера от стенния контакт
Ако АС щекерът остане в стенния контакт,
отстранете го както следва:
Метални терминали от задната страна
на АС щекера
Относно АС щекера
Прикачане на АС щекера
Прикачете АС щекера към основното тяло на
променливотоков адаптер, както следва:
Бутон PUSH щраква, когато АС щекера е
поставен на място стабилно.
Забележки
• АС щекерът може да се отстрани от основното
тяло на променливотоковия адаптер като натиснете “PUSH”. Когато използвате променливотоковия адаптер обаче не се налага да отстранявате
АС щекера. Уверете се, че използвате променливотоковия адаптер със стабилно прикачен АС
щекер. Ако АС щекерът е отстранен, приплъзнете
го в основното тяло на променливотоковия адаптер, както е показано на илюстрацията, докато
чуете изщракване.
• Формата на АС щекера може да е различна в зависимост от региона, в който сте закупили фото
рамката.
Забележки
• Ако се употреби сила, АС щекерът може да се откачи от променливотоковия адаптер и да остане
в стенния контакт. Ако това се случи, задръжте
АС щекера със сухи ръце и го отстранете от
контакта. Не използвайте инструменти. Внимавайте да не докоснете металните терминали от
задната страна на АС щекера.
• Проверете за проблеми с основното тяло на
променливотоковия адаптер и АС щекера и след
това приплъзнете АС щекера в основното тяло
на прменливотоковия адаптер, докато чуете
изщракване.
• Ако с основното тяло на променливотоковия
адаптер има проблем, консултирайте се с оторизиран сервиз на Sony.
33BG
Основни операции
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на променливо токовия адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен в тясно пространство, като например
между стена и мебел.
• Поставете щекера на променливотоковия адаптер стабилно. Ако свързването е хлабаво, фоторамката може да се изключи при преместване.
• След употреба, изключете променливо токовия
адаптер от DC IN 5 V жака на фото рамката и
изключете кабела на захранването от мрежата
от 220 V.
• Дори и да изключите захранването на фото
рамката, в рамката все още ще има захранване
докато променливотоковият адаптер е свързан
със стенния контакт.
• Не изключвайте фото рамката и не отстранявайте променливотоковия адаптер от рамката
преди индикаторът за готовност да светне в
червено. Това може да увреди фото рамката.
Включване на фото рамката
Ако вече сте включили фото рамката,
следвайки указанията в предишния раздел,
преминете към следващата стъпка.
Работа в начална фаза
Когато фото рамката е включена без карта
памет на екрана се появява начален екран като
този по-долу.
Включване на захранването
Натиснете 1 (включване/ готовност) на
фото рамката или устройството за дистанционно управление, за да включите захранването. Индикаторът за готовност светва в
зелено от червено. Sony логото на предния
панел на фото рамакат светва (само за модел
DPF-A72N/D72N).
Когато не работите с фото рамката за 10
секунди, се извежда демо режим. Ако натиснете бутон различен от бутона за включване,
екранът се връща към началния дисплей.
Първо, натиснете MENU докато е изведен
първоначален дисплей и след това настройте
датата и часа.
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/
готовност) на фото рамката или на устройството за дистанционно управление, докато
изключите захранването. Индикаторът за
готовност преминава от зелено в червено.
Забележка
Не изключвайте променливотоковия адаптер от
фото рамката преди индикаторът за готовност
да стане червен. Ако го направите, това може да
повреди фото рамката.
34BG
Сверяване на точно време
6
1 Натиснете V/v, за да изберете [Date
Display Order] и след това натиснете
Часовникът на фото рамката трябва да бъде
сверен, за да се изведе точният час в режими
на извеждане на часовник и календар.
1
2 Натиснете V/v, за да изберете формат
и след това натиснете
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
Натиснете MENU.
Извежда се екранът с менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете [Settings].
7
Извежда се екранът с настройки.
8
Изберете извеждане на времето.
1 Натиснете V/v, за да изберете
[12hr/24hr display] и след това натиснете
2 Натиснете V/v, за да изберете
[12hours] или [24hours] и след това
натиснете
Извежда се екранът с настройки за дата/
час.
9
Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
4
Регулирайте датата.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Date] и
след това натиснете
2 Натиснете B/b, за да изберете месец,
дата и година, натиснете V/v, за да
изберете стойност и след това натиснете
5
Регулирайте часа.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Time] и
след това натиснете
2 Натиснете B/b, за да изберете час,
минута и секунда, натиснете V/v,
за да изберете стойност и след това
натиснете
35BG
Основни операции
Можете да използвате бутони B/b само когато
във фото рамката е поставена карта памет или е
избрана опция различна от настройка на дата и час
(стр. 39).
Натиснете V/v, за да изберете
[Date/time settings] и след това натиснете
Задайте деня за начало на седмицата
в календара
Можете да зададете деня, който се появява най-вляво на календара.
1 Натиснете V/v, за да изберете [First
Weekday], и след това натиснете
2 Натиснете V/v, за да изберете [Sunday]
или [Monday], и след това натиснете
Съвет
3
Изберете формат на датата.
Зареждане на карта с
памет
Заредете докрай картата с памет в съответното гнездо като внимавате етикетът да сочи към вас (когато сте застанали към гърба на фото рамката).
Лампичката за достъп примигва, когато
картата с памет е поставена правилно.
Поставете отново картата с памет след
като сте проверили страната на етикета на
картата с памет ако лампичката за достъп
не примигва.
За подробности относно картите с памет,
които можете да използвате с тази фото
рамка, вижте стр. 70 до 72.
CompactFlash карта
(само за модел DPF-D72N)
Забележки
• Когато зареждате карта с памет, картата ще
се зареди отчасти в рамката. Ако натискате
силно картата с памет, това може да повреди или
картата, или фото рамката.
• Гнездото за “Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/
SD карта с паме/ММС/xD-Picture карта автоматично засича вида на картата. Гнездото се използва за “Memory Stick” дуо, както и за стандартен
“Memory Stick”, така че не ви е нужен адаптер.
• Не поставяйте неколко картови носителя
едновременно в гнезда A, B или в CompactFlash/
Microdrive гнездото (само за модел DPF-D72N). Ако
са поставени няколко картови носителя фото
рамката може да не функционира правилно.
• Преди да използвате карта с памет, вижте „Относно картите с памет” на стр. 70.
Приоритет на извеждане на изображения
Ако заредите карта с памет или външно
устройство, изображенията на заредената
карта с памет или свързаното устройство
автоматично се извеждат. За да промените ръчно извежданата карта с памет или
външното устройство, задайте промяната в
менюто
[Select device] (стр. 54).
Фото рамката извежда изображенията от
картата с памет в следния приоритет.
• Карти с памет b Вградена памет
• Ако не сте заредили карта с памет и не
сте свързали устройство, изображенията,
запазени в албума във вградената памет, се
извеждат.
Забележки
• Поради някои от характеристиките на вградената памет, изображения, които се съхраняват от
повече време или са прочетени повече пъти могат
да са обект на грешка при прочитане от страна
на устройството.
• За файловите формати, които рамката може да
извежда, вижте стр. 73.
Лампичка за
достъп
Заредете “Memory
Stick Duo” в гнездото
B.
Въведете xD-Picture Card, SD карта
с памет или “Memory Stick” от върха
на гнездо A.
За да извадите картата с памет
Извадете картата с памет от гнездото по
обратния начин на зареждането й.
36BG
Смяна на дисплея
1
Натиснете VIEW MODE.
Извежда се екран за преглед.
3
Натиснете B/b/V/v или VIEW MODE,
за да изберете стила, който искате
и след това натиснете
Забележка
Ако не сте работили с фото рамката дълъг период от време, стилът на работа на курсора
ще бъде зададен автоматично.
Основни операции
2
Изберете групата, която искате.
Група
Обяснение
Извежда изреждане на
изображения.
Slideshow
Извежда часовник или
календар.
Clock and
calendar
Извежда единични
изображения.
Index
Извежда миниатюрни
изображения
Съвет
Изберете групата, която искате посредством B/b
след преместване на курсора в зоната на групите
посредством B/b/V/v, когато управлявате фото
рамката посредством бутоните на самата нея.
37BG
Дисплей изреждане на изображения (Slideshow)
Група
Изображение Стил
"
#
Преглед на няколко Извежда няколко изображения едновременно.
изображения
$
Преглед с часовник Извежда изображения с настроените час и
дата.
%
Преглед на календар Извежда изображения едно след друго, докато
показва и календар. Извеждат се настоящите
дата и час.
&
Time Machine
Извежда изображения с датата и часа на засне(само за модел DPF- мане. Настоящия час не може да бъде изведен.
D72N)
'
Преглед напосоки
"
#
&
'
Съвети
• Ако захранването е включено и не е въведена карта с памет се извеждат изображенията съхранени
във вградената памет. Ако във вградената памет
няма съхранени изображения, автоматично започва
демонстрационен режим. Демонстрационният
режим завършва ако натиснете бутон различен от
1 (включване/готовност).
• За подробности относно реда на извеждане на изображения в режим демонстрация вижте стр. 45.
• Можете да настроите интервал, ефект, ред на
извеждане или цветови ефект, когато изберете
дисплей на изреждане на изображения. Обърнете
се към “Настройки за изреждане на изображения”
(стр. 59).
38BG
Обяснение
Единичен преглед
Извежда изображенията едно след друго.
Извежда изображения като сменя напосоки
различни стилове и ефекти в изреждането.
$
%
• Можете да изберете режим на единично изображение когато натиснете бутон на фото рамката
и когато изображението, което сте избрали се
появи на дисплея.
• Можете да използвате бутон VIEW MODE на
фото рамката.
Дисплей на часовника и календара
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Часовник 11
(само за DPF-D72N)
Календар 1
Календар 2
Календар 3
Лунарен календар (когато изберете [Simplified Chinese] в настройки [Language setting]) (само за
модел DPF-D72N)
Забележка
Можете да изберете само табло
(Settings), когато са изведени часовникът и календарът.
Съвет
Можете да използвате бутон VIEW MODE на фото
рамката.
39BG
Основни операции
Часовник 1
Режим на единичен преглед
Група
"
Изображение
Стил
Обяснение
A
Цяло
изображение
Извежда цялото изображение на екрана. Можете да сменяте между изображения, които
да се изведат посредством бутони B/b.
B
Съвпадане с
екрана
Извежда изображението върху целия екран.
Можете да сменяте изображенията, които
да се изведат чрез бутони B/b.
C
Цяло изображение
(с Exif)
Извежда информация за изображението
като номера на изображението, името
на файла и датата на заснемане, докато
извежда цялото изображение. Можете да
сменяте изображенията, които да се изведат посредством B/b. Обърнете се към
“Относно информационния дисплей” (стр.
42) за подробности относно информацията за изображения.
D
Съвпадане с
екрана (с Exif)
Извежда информация за изображението
като номера на изображението, името на
файла и датата на заснемане, за да съвпаднат с екранния режим. Можете да сменяте
изображенията, които да се изведат
посредством B/b. Обърнете се към “Относно информационния дисплей” (стр. 42)
за подробности относно информацията за
изображения.
#
Съвети
• Ако захранването е включено и не е въведена карта с памет се извеждат изображенията съхранени
във вградената памет. Ако във вградената памет
няма съхранени изображения, автоматично започва
демонстрационен режим. Демонстрационният
режим завършва ако натиснете бутон различен от
1 (включване/готовност).
• Можете да настроите режим на извеждане на изображение, когато натиснете B/b, за да изберете
и след това изберете B/b, за да изберете
режим на цяло изображение или съвпадане с екрана
след като сте натиснали VIEW MODE. Не всички
изображения могат да съвпаднат с целия екран.
• Можете да използвате бутон VIEW MODE на
фото рамката.
40BG
$
%
Дисплей на индекс изображение
Група
Изображение
Стил
Обяснение
A
Индекс 1
Извежда списък от големи миниатюрни изображения.
Можете да изберете изображение като натиснете
B/b/V/v.
B
Индекс 2
Извежда списък с миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение като натиснете B/b/V/v.
C
Индекс 3
Извежда списък от малки миниатюрни изображения
(само за модел DPF-D72N). Можете да изберете изображение като натиснете B/b/V/v.
Index
#
Основни операции
"
$
(само за модел DPF-D72N)
Съвети
• Миниатюрните изображения са тези, заснето за
употреба в режим индекс ако изображенията са
заснети с цифров фотоапарат.
• Ако захранването е включено и не е въведена карта с памет се извеждат изображенията съхранени
във вградената памет. Ако във вградената памет
няма съхранени изображения, автоматично започва
демонстрационен режим. Демонстрационният
режим завършва ако натиснете бутон различен от
1 (включване/готовност).
• Можете да изберете режим на единично изображение когато натиснете бутон
на фото рамката
и когато изображението, което сте избрали се
появи на дисплея.
• Можете да използвате бутон VIEW MODE на
фото рамката.
41BG
Относно информационния дисплей
4 Информация за настройките
Иконки Значение
Индикация за защита
Индикация за асоцииран файл
(Извежда се когато има асоцииран файл като например файл
с движение или изображение с
миниатюра в имейл).
Извежда се когато имате регистрирана маркировка.
Извежда се следната информация
5 Брой изображения (папка-файл). Извежда
1 Вид на дисплея
се ако изображението е съвместимо с
формат DCF.
Ако изображението не е съвместимо с
формат DCF се извежда името на файла.
Името на файла може дасе различава от
това изведен на компютъра Ви.
6 Дата/час на заснемане.
– цяло изображение
– съвпадане с екрана
– цяло изображение (с Exif)
– съвпадане с екрана (с Exif)
2 Брой на изведени изображения/ Общ брой
на заснетите изображения
Индикацията за входящите носители за
изведеното изображение се показва както
следва:
Иконки Значение
Вградена памет
“Memory Stick”
CompactFlash
SD карта с памет
xD-Picture карта
3 Подробности за изображенията
– Формат на файла (JPEG (4:4:4),
JPEG(4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Брой пиксели (ширина х височина)
– Име на производителя на устройството, с което е заснето изображението
– Име на устройството, с което е заснето
изображението
– Скорост на затвора (напр.: 1/8)
– Стойност на диафрагмата (напр.: F2.8)
– Стойност на експонацията (напр.:
+0.0ЕV)
– Информация за въртенето.
42BG
Допълнителни операции
Насладете се на изреждане
на изображения
Можете да извеждате изображения съхранени
във вградената памет или в карта с памет
автоматично едно след друго.
Когато включите фото рамката, изреждането на кадри продължава автоматично от
предишния път.
Промени на настройките за
изреждане на изображения
1
Извежда се менюто.
2
2
Натиснете B/b, за да изберете табло (Настройки).
Извежда се екран с настройки.
3
1
Натиснете MENU.
Извежда се екран за преглед.
Натиснете V/v, за да изберете
[Slideshow Settings] и след това натиснете .
Изберете
Извежда се екран за настройки на изреждането на изображения.
Натиснете VIEW MODE.
(slideshow).
Съвет
Допълнителни операции
Изберете
(изреждане на кадри) посредством B/b
след като сте преместили курсора към групата
чрез B/b/V/v когато работите с фото рамката и
използвате бутоните на фото рамката.
4
Натиснете V/v, за да изберете опция и след това натиснете
Обърнете се към таблиците на следващата страница за подробности относно
опциите за настройка.
3
Натиснете B/b/V/v, за да изберете
стила, който искате и след това
натиснете .
Обърнете се към “Slideshow display” (стр.
38) за подробности относно вида на изрежданите изображения.
Забележки
• Отбележете следното, когато избирате изреждане на кадри от изображения съхранение на картата
с памет.
– Поради характеристиките на картите с
памет, съществува повишен риск за грешка при
прочитане на изображенията, колкото по-чето
се разчитат.
– Не изреждайте продължително време кадри с
малки номера, тъй като това може да причини
грешка в данните.
– Препоръчваме Ви често да правите резервни
копия за защита на данните в картите с памет.
• Когато фото рамката извежда кадри, промяна в
настройките на някои опции не е възможна. Тези
опции са оцветени в сиво и не могат да бъдат
избрани.
43BG
• Изреждането на кадри започва от първото
изображение ако изключите фото рамката или ако
нулирате настройките й.
• Когато екранът е твърде ярък, това може да Ви
накара да почувствате гадене или замайване. Внимавайте да не оставите настройките на екрана с
твърде висока яркост.
Съвет
Можете да използвате бутон VIEW MODE на фото
рамката.
44BG
*: настройки по подразбиране
Опция
Настройка
Настройки Интервал
за изреждане
на изображения
Обяснение
Настройте стойност между 3 сек, 7 сек*, 20 сек, 1 мин, 5 мин,
30 мин, 1 час, 3 часа, 12 часа, 24 часа за интервал между изображенията.
Забележка
Изображенията може и да не се сменят през интервалите, които сте
задали в менюто в зависимост от стила на изреждането на изображения,
цветния ефект или размера на изображенията.
Ефект
Цветен
ефект
Режим на
извеждане
Премества се към следващото изображение
докато предишното се избутва от центъра
към четирите ъгъла.
Вертикални
щори
Премества се към следващото изображение
сякаш се спускат вертикални щори.
Хоризонтални
щори
Премества се към следващото изображение
сякаш се спускат хоризонтални щори.
Избледняване*
Премества се към следващото изображение
като предишното изображение избледнява и
се прелива в следващото.
Изтриване
Премества се към следващото изображение
сякаш предишното се изтрива, за да отстъпи място.
Напосоки
Използва напосоки гореизброените пет
ефекта.
ON
Извежда изображения напосоки.
OFF*
Извежда изображения според [Listing Order]
настройки в [General Settings].
Цвят*
Извежда цветно изображение.
Сепия
Извежда състарено изображение (ефект
сепия).
Монохром
Извежда едноцветно изображение.
Изберете желания размер н извеждане между следните:
Забележка
Оригиналните данни на изображението няма да се променят.
Цяло
изображение*
Извежда цяло изображение, увеличено до подходящия размер.
(Изображението може а бъде изведено с полета отгоре, отдолу,
отляво и отдясно).
Запълване на
екрана
Увеличава центъра на изображението достатъчно, за да запълни
целия екран.
Забележка
Изображенията може и да не се изведат с размера, който сте задали в
менюто в зависимост от стила на изреждането на изображения.
45BG
Допълнителни операции
Разбъркване
Централно
кръстче
Режим възобновяване
(само за модел DPF-D72N)
Прибавяне на изображения
към вградената памет
Поради характеристиките на устройството,
изображения, които се съхраняват от доста
време или са прочетени повече пъти може да
са обект на грешка при разчитане.
Тази фото рамка възобновява данните
във вградената памет автоматично, за да
предотврати тези грешки в зависимост от
статуса на вградената памет.
Когато има нужда от възобновяване на вградената памет автоматично се появява екран
изискващ потвърждение за възобновяване.
Възобновяването започва, когато натиснете
[OK]. Възобновяването започва автоматично
и когато не опитвате да извършите действие за повече от 30 секунди. Ако изберете
[Cancel], екранът изискващ потвърждение за
възобновяване се появява следващия път.
Можете да използвате фото рамката като
цифров албум, като запазвате важни изображения във вградената памет.
Съвет
В менюто [Image file size], можете да зададете
начин на оптимизиране на размера на изображението или да запазвате изображенията в
оригинал без да ги компресирате, когато ги
запазвате във вградената памет (стр. 60).
Когато [Image file size] е в настройка [Album],
до около 2000 изображения (за модел DPFD72N) или до около 250 изображения (за модели DPF-A72N/E72N) могат да бъдат добавени
към албума. Когато настроите в [Original],
броят на изображенията, които могат да бъдат запазени може да се промени в зависимост
от размера на изображенията.
1
Натиснете
(Албум), когато изображението съхранено в картата с
памет се изведе на екрана.
Съвет
Изберете [Добавяне към албум] посредством
V/v след като сте натиснали бутон MENU
и след като сте избрали
(Редактиране)
посредством B/b.
Дисплей за извеждане на единично
изображение
Не поставяйте фото рамата в положение
OFF, докато вградената памет се възобновява. Това може да причини неизправност.
Може да отнеме 5 минути, за да се възобнови
вградената памет.
Забележки
• Препоръчваме Ви редовно да правите копия за
защита на вашите данни.
• Не изреждайте комплект с по-малко от десет
кадъра продължително време ако сте задали интервала между изображенията на 3 секунди. Може
да не успеете да защитите някои от изображенията във вградената памет.
46BG
Обърнете се към “Tърсене на изображения
(Филтриране) (само за модел DPF-D72N)”
(стр. 53).
1 Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което да добавите
към албума и след това натиснете
Към полето на всяко изображения ще се
появи маркировка.
Повторете тази операция, за да добавите няколко изображения едновременно.
Дисплей за изреждане на кадри
Дисплей с индекс изображения
Натиснете V/v, за да изберете [Аdd
this image], [Selected images] или [Add
all images] и след това натиснете .
Ако изберете [Add this Image], изведеното
изображение се прибавя към албума. Преминете към стъпка 4. (Тази опция не може
да бъде избрана в дисплея с изреждане на
кадри).
Ако изберете [Selected Images] можете да
прибавите избраните изображения от
индекс дисплея. Преминете към стъпка 3.
Ако изберете [Add all images] се извежда
списъка с изображения. Към полето на всяко изображения има маркировка. Преминете към стъпка 4.
3
4
Натиснете V/v, за да изберете
папката, която желаете и след това
натиснете .
Появява се екран за потвърждение за добавяне на изображение към вградената памет.
Определете изображението, което
ще добавите от списъка с изображения.
Относно търсенето на изображения в списъка с изображения (само
за модел DPF-D72N).
По време на търсене: Извежда всички
изображения, към които се прилагат критериите на търсенето.
Извън време на търсене: Извежда всички
изображения от устройството.
Съвет
Когато изберете [New folder] автоматично се
създава нова папка.
5
Натиснете V/v, за да изберете [Yes],
и след това натиснете .
Изображението се запазва във вградената
памет.
Продължава
47BG
Допълнителни операции
2
За да отмените избора, изберете изображенията, които отменяте и след
това натиснете , за да изтриете
маркировката от техните полета.
2 Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на
избор на папка.
6
Натиснете , когато се появи дисплей за потвърждение.
Забележки
• Изображения от вградената памет не могат да се
добавят към албума.
• Избягвайте да извършвате следното, когато към
албума или вградената памет се добавят изображения тъй като това може да доведе до повреда на
фото рамката, вградената памет или данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
Съвети
• За да извършите тази операция посредством
устройство за дистанционно управление, натиснете бутон MENU на устройството за дистанционно управление и след това натиснете V/v, за да
изберете [Добавяне към албум] от
(Редактиране) и след това натиснете
.
• Можете да използвате и бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения като използвате [
] в списъка с
изображения.
• Поради характеристиките на устройството, изображения, които се съхраняват от доста време
или са прочетени повече пъти може да са обект на
грешка при разчитане.
Препоръчваме Ви да защитавате изображенията
чрез редовно копиране.
• Ако добавите твърде много изображения в размер
албум, това може да отнеме повече време.
Прехвърляне на изображение
Можете да прехвърляте изображение от
вградената памет към карта с памет или към
външно устройство.
1
Натиснете MENU, когато изображението съхранено в устройството се
появи на екрана.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
Появява се екран за редактиране.
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Export] и след това натиснете
Извежда се менюто за прехвърляне.
Дисплей на единично изображение.
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Export this image], [Selected images]
или [Export all images], и след това
натиснете
Ако изберете [Export this image],
изведеното изображение се прехвърля в
устройството. Преминете към стъпка
6. (Тази опция не може да бъде избрана в
дисплея за изреждане на кадри.)
Ако изберете [Selected Images] можете да
изберете изображения, които да прехвърлите от индекс дисплея. Преминете към
стъпка 5.
Ако изберете [Export all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на
всяко изображение има маркировка. Преминете към стъпка 6.
48BG
5
Изберете изображението, което ще
прехвърляте от списъка с изображения.
Относно търсенето в списъка с
изображения (само за модел DPFD72N).
6
Натиснете V/v, за да изберете устройства, към които да прехвърлите
и след това натиснете .
Натиснете V/v за да изберете папка,
която да запазите и натиснете .
Появява се екран с потвърждение за прехвърляне.
Съвет
Всеки път, когато натиснете [New folder] се
създава нова папка.
8
Натиснете V/v, за да изберете [Yes]
и натиснете .
Прехвърлянето е приключено.
9
Натиснете , когато се изведе
екран за потвърждение.
Изображението се копира на определеното
устройство.
Забележка
• Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност във фото
рамката и картата с памет, както и да повреди
данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
Съвети
• Можете да използвате и бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да увеличите или намалите изображението, което ще пренасяте, когато изберете
извеждане в режим индекс.
• Всяко устройство, което не се разпознава от
фото рамкатасе извежда в сиво и не можете да го
избирате.
49BG
Допълнителни операции
По време на търсене: Извежда всички
изображения, към които се прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене: Извежда списъка с изображения от албума. Обърнете се
към “Търсене на изображение (Филтриране)
(само за модел DPF-D72N)” (стр. 53).
1 Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което искате да
пренесете и след това натиснете
Към полето на всяко изображение ще
се появи маркировка. Повторете тази
процедура, за да прехвърлите няколко
изображения.
За да отмените избора, изберете
изображенията, които отменяте и
натиснете , за да изтриете маркировката от полетата им.
2 Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства, към които да прехвърлите.
7
За да отмените избора, изберете
изображенията, които отменяте и
натиснете , за да изтриете маркировката от полетата им.
2 Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства, към които да прехвърлите.
Изтриване на изображение
1
Натиснете MENU, когато изображението съхранено в устройството се
появи на екрана.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
Появява се екран за редактиране.
3
Натиснете V/v, за да изберете [Delete] и след това натиснете
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Delete this image], [Selected images]
или [Delete all images], и след това
натиснете
Ако изберете [Delete this image], изведеното
изображение се изтрива. Преминете към
стъпка 6. (Тази опция не може да бъде
избрана в дисплея за изреждане на кадри.)
Ако изберете [Selected Images] можете да
изберете изображения, които да изтриете
от индекс дисплея. Преминете към стъпка
5.
Ако изберете [Delete all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на
всяко изображение има маркировка. Преминете към стъпка 6.
5
Изберете изображението, което ще
изтриете от списъка с изображения.
Относно търсенето в списъка с изображения (само за модел DPF-D72N).
По време на търсене: Извежда всички
изображения, към които се прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене: Извежда списъка с изображения от албума. Обърнете се
към “Търсене на изображение (Филтриране)
(само за модел DPF-D72N)” (стр. 53).
1 Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което искате да
изтриете и след това натиснете
Към полето на всяко изображение ще
се появи маркировка. Повторете тази
процедура, за да изтриете няколко
изображения.
50BG
6
Натиснете V/v, за да изберете [Yes]
и натиснете .
Изображението е изтрито.
7
Натиснете , когато се изведе
екран за потвърждение.
Форматиране на вградената
памет
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете V/v, за да изберете
(Настройки)
Извежда се екран с настройки.
3 Натиснете V/v, за да изберете [Initialize] и след това натиснете
4 Натиснете V/v, за да изберете [Format
internal memory] и след това натиснете
Появява се екран за потвърждение на
нулирането на вградената памет.
5 Натиснете V/v, за да изберете [Yes] и
натиснете
.
Забележки
• Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност във фото
рамката и картата с памет, както и да повреди
данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
• Когато на екрана се появи съобщение [Cannot delete
a protected image], файлът с изображение е в режим
Read Only на компютъра. В такъв случай свържете
фото рамката с компютър и изтрийте този файл
с помощта на компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет не е
равен на оставащия капацитет дори и веднага след
нулиране.
• Ако изтриването е започнало изтритото
изображение не може да бъде възстановено дори
и да спрете процеса по изтриване. Изтривайте
изображения само когато сте сигурни, че желаете
премахването им.
Съвети
• Можете да използвате и бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да увеличите или намалите изображението, което ще пренасяте, когато изберете
извеждане в режим индекс.
Регистриране на маркировка (само за модел
DPF-D72N)
Можете да създадете изреждане на изображения (слайдшоу) само с изображения, които
са били избрани и маркирани предварително.
Можете лесно да проверите за изображения с
маркировка като използвате индекс дисплей
или дислей на единично изображение.
1
Натиснете MENU, когато на екрана е
изведено изображение.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
Появява се екран за редактиране.
Натиснете V/v, за да изберете
[Marking] и след това натиснете
4
Натиснете V/v, за да изберете
маркировката, която желаете и след
това натиснете .
5
Натиснете V/v, за да изберете [Mark
this image], [Selected images] или [Mark
all images], и след това натиснете
.
.
Ако изберете [Mark this image], изведеното
изображение се маркира и може да се показва в бъдеще. Преминете към стъпка 7. (Тази
опция не може да бъде избрана в дисплея за
изреждане на кадри.)
Ако изберете [Selected Images] можете
да изберете изображения, към които да
прикачите маркировка. Преминете към
стъпка 6.
Ако изберете [Mark all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на
всяко изображение има маркировка. Преминете към стъпка 7.
Продължава
51BG
Допълнителни операции
3
6
Изберете изображението, към което
ще прикачите маркировка от списъка
с изображения.
Относно списъка с изображения.
По време на търсене: Извежда всички
изображения, към които се прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене: Извежда списъка с изображения от албума. Обърнете се
към “Търсене на изображение (Филтриране)
(само за модел DPF-D72N)” (стр. 53).
1 Натиснете B/b/V/v, за да изберете изображението, което искате да изтриете и
след това натиснете . Към полето на
всяко изображение ще се появи маркировка.
Повторете тази процедура, за да изтриете няколко изображения.
За да отмените избора, изберете изображенията, които отменяте и натиснете
, за да изтриете маркировката от
полетата им.
2 Към всяко изображение, към чието поле
е била поставена маркировка, ще бъде
маркирано.
Ако маркировката бъде премахната от
полето на изображението, то няма да бъде
маркирано повече.
7 Натиснете V/v, за да изберете [Yes]
и натиснете
.
Към избраното изображение се прикачва
маркировка.
За да изтриете регистрацията за
маркировка
Изберете [Unmark this image] или [Unmark all
images] и след това натиснете
в стъпка 5.
Можете да отмените избора като премахнете маркировката от полето.
[Unmark this image]: Отменя маркировката
от изведеното изображение. (Тази опция не
може да бъде избрана в режим на изреждане на
изображения).
52BG
[Unmark all images]
По времена търсене: Премахва маркировката
от всички изображения, към които могат да
се приложат зададените критерии.
Извън времето на търсене: Отменя всички
маркировки от изображенията съхранени в
устройството.
Забележка
Маркировката се запазва само когато е прикачена
към изображение от вградената памет. Маркировка,
която е прикачена към изображение от картата с
памет се изтрива, когато изключите захранването
на фото рамката или когато смените устройството, посредством което изреждате.
Съвети
• Можете да изберете маркировка между 3 типа.
• Можете да използвате бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да увеличите или намалите изображението, когато изберете индекс извеждане на
изображения.
За да отмените търсене на
изображение
Търсене на изображение
(Филтриране) (само за
модел DPF-D72N)
Натиснете бутон menu, когато изображението е изведено на екрана и след това изберете
[Exit search (show all photo)].
Можете да търсите изображение, съхранено
във вградената памет или на карта с памет.
Можете да филтрирате изображение като
използвате различни критерии като папката,
в която е запазено изображението, ориентацията на изображението или маркировка и т.н.
1
Натиснете MENU, когато на екрана е
изведено изображение.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
Появява се екран за редактиране.
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Search] и след това натиснете
4
Натиснете V/v, за да изберете критериите, които желаете и след това
натиснете .
.
Натиснете бутон BACK, когато изображението, което търсите е изведено на екрана.
Забележки
• Не изключвайте захранването, не отстранявайте
картите с памет по време на търсене. Това може
да повреди фото рамката или картата с памет
или да увреди данните.
• Търсенето се отменя автоматично в следните
случаи:
– Когато промените устройството за възпроизвеждане.
– Когато търсите изображение, което се съхранява на картата с памет и отстраните картата
с памет.
Съвет
Можете да използвате бутон MENU на фото
рамката.
• [Търсене по папка]: Филтрира по папки.
• [Търсене по маркировка]: Филтрира по
маркировка.
5
Натиснете V/v, за да изберете
опцията, което желаете и след това
натиснете .
53BG
Допълнителни операции
Забележка
Не можете да изберете
(Редактиране), когато сте извели часовник или календар.
За да промените критериите за
търсене
Определяне на устройството за възпроизвеждане
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Можете да определите карта с памет или друго външно устройство с информация, която
да бъде изведена на фото рамката.
Увеличаване/намаляване на изображението
Можете да увеличавате или намалявате изображението в екран единичен преглед.
1
1
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2
Натиснете V/v, за да изберете
.
[Select device] и натиснете
Извежда се екранът за избор на устройство.
За да увеличите изображението,
натиснете (zoom in) на устройството за дистанционно управление.
За да намалите увеличеното изображение, натиснете (zoom out).
Всяко натискане на бутона увеличава изображението повече. Можете да
увеличите изображение до максимум 5
пъти оригиналния му размер. Можете да
местите увеличеното изображение нагоре,
надолу, наляво и надясно.
Относно отрязване и запазване
Съвет
Заредете устройството, ако няма заредено
такова.
3
Натиснете V/v, за да изберете
устройството, което желаете да
изведете, и след това натиснете
.
Изображенията се извеждат на избраното
устройство.
Съвети
• Можете да използвате бутон MENU на фото
рамката.
• Търсенето се прекратява автоматично, когато
промените устройството на възпроизвеждане по
време на търсене.
• Екранът, който е изведен в момента се запазва както сте го отрязали след натискане
на бутони B/b/V/v, за да преместите
Увеличеното изображение и след това натиснете бутон MENU.
• Можете да изберете [Save as new image] или
[Overwrite] като натиснете бутон MENU,
когато изображението е увеличено или
намалено. Натиснете V/v, за да изберете методът, който ще използвате, за да запазите
изображението.
• Ако изберете [Save as new image], изображението се запазва отново.
• Ако изберете [Overwrite], изображението се
записва още веднъж върху старото. Когато
изберете [Overwrite] се появява екран изискващ потвърждение. Натиснете V/v, за да
изберете [Yes] и след това натиснете
, за да запазите изображенията. Натиснете
отново, когато се появи екран
изискващ потвърждение след като сте
приключили със запазването.
Забележки
• Не можете да записвате върху файлове освен ако
не са JPEG файлове (продължение: JPG).
• В зависимост от размера на изображението,
увеличаването му може да намали качеството на
изгледа.
• Не можете да увеличавате изображение, като
използвате бутони на фото рамката.
54BG
Съвети
Въртене на изображението
Натиснете ROTATE ( ) (въртене) на устройството за дистанционно управление.
Всяко натискане на бутона върти изображението на 90 градуса по посока, обратна на
часовниковата стрелка.
Работете от менюто на фото рамката
1
• За изображение от вградената памет, данните
за въртене ще бъдат съхранени дори и след като
захранването бъде изключено.
• Можете да въртите изображения от индекс
дисплея.
Натиснете MENU в екран единично
изображение.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
Появява се екран за редактиране.
3
.
Допълнителни операции
Натиснете V/v, за да изберете
[Rotate], и след това натиснете
Извежда се менюто за въртене.
4
Натиснете V/v, за да изберете
посоката на въртене, и след това
натиснете .
• :
Завърта изображението на 90 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
• :
Завърта изображението на 90 градуса
по посока, обратна на часовниковата
стрелка.
5
Натиснете V/v, за да изберете [OK],
и след това натиснете .
Забележка
Не можете да въртите увеличено изображение.
55BG
Промяна на настройките
на функция за автоматично включване/изключване
5
Настройки за време.
[Simple]
Можете да използвате функцията на таймера,
за да включите или изключите фото рамката
автоматично, когато е включена.
1
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Появява се екран с настройки.
3
Натиснете V/v, за да изберете [Auto
power ON/OFF] и натиснете .
Появява се екранът за настройка на стойност за [Auto power ON/OFF].
Когато използвате модели DPF-A72N/
E72N, можете да настроите функция
автоматично изключване само в режим
[Simple], така че преминете към стъпка 5.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Auto
power ON/OFF] и след това натиснете
.
2 Натиснете V/v, за да изберете [Enable]
и след това натиснете .
3 Настройте таймера за автоматично
включване/изключване.
Натиснете V/v, за да изберете часа,
който желаете. От дясната страна на
дисплея се извеждат опции АМ или РМ
, когато изберете [12 hours] в настройките за време на дисплея.
4 Настройте автоматично ON/OFF за
ден.
Натиснете V/v, за да изберете деня, в
който желаете да използвате функцията и натиснете , за да проверите.
Натиснете V/v, за да изберете [OK] и
след това натиснете .
[Advanced] (само за модел DPF-D72N)
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Setup method] и натиснете . След
това натиснете V/v, за да изберете
[Simple] или [Аdvanced] и натиснете
(само за модел DPF-D72N).
[Simple]: Поставя функцията автоматично изключване в равни едноминутни
интервали.
[Advanced]: Поставя функцията автоматично изключване в часови единици според
деня от седмицата.
56BG
1 Натиснете B/b/V/v, за да избере-
те времето, в което да използвате
функция автоматично включване/
изключване.
Можете да настроите тази функция
според деня от седмицата по час. Цветът на избраната зона се сменя в синьо
след като натиснете . Захранването
на фото рамката ще се включи след
като настъпи времето на оцветената
в синьо часова зона. Цветът на избраната часова зона се сменя в сиво след
като изберете синя часова зона. Захранването на фото рамката се изключва,
когато е в сива часова зона.
Съвет
Захранването се изключва автоматично във
времето, когато изберете [Auto power OFF],
когато използвате фото рамката.
Захранването се включва автоматично във
времето, когато изберете [Auto power OFF],
по време на режим на готовност.
2 Натиснете B/b/V/v, за да изберете
[OK].
Промяна на настройките
Можете да промените следните настройки.
• Настройки за изреждане на изображения
• Функция за автоматично включване/изключване
• Настройки за дата/час
• Основни настройки (ред на списъци, включване/изключване на SONY лого и т.н.)
• Езикови настройки
• Нулиране
Процедура по настройка
1
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2
Извежда се екран с различни настройки.
Продължава
57BG
Допълнителни операции
Натиснете V/v, за да изберете
[Settings]
3
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Извежда се екранът с настройки на избраната опция.
Например, когато изберете [Slideshow
Setting]
4
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Това ви позволява да настроите всяка от
опциите (стр. 59).
Забележка
Когато на фото рамката, например, се изреждат кадри, някои опции не могат да бъдат
настройвани. Опциите, които не са изведени в
съответната ситуация, са изведени в сиво и не
могат да бъдат избрани.
5
Натиснете V/v, за да изберете
стойност на настройката, и след
това натиснете .
Всеки път, когато натиснете V/v (V/v на
фото рамката), стойността на настройката се променя. В случай, че стойността
е цифрова, натиснете V, за да я увеличите,
и натиснете v, за да я намалите.
Ако натиснете , настройката се
потвърждава.
6
Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
За да нулирате фабричните настройки
1
Натиснете MENU и след това изберете
(Settings)-[Initialize] като
натиснете B/b/V/v.
2
Натиснете V/v, за да изберете [Reset] и след това натиснете .
Всички регулирани настройки, освен настройките за час се нулират във фабрични
настройки.
58BG
Съвет
Можете да използвате бутон MENUна фото
рамката.
Опции за настройка
*: Настройка по подразбиране
Опция
Настройка
Настройка за
изреждане на
кадри
Обърнете се към „Насладете се на изреждане на кадри” (стр. 43).
Автоматично включване/
изключване
Настройва функцията на таймера, която включва и изключва захранването автоматично.
Можете да използвате тази функция със следните настройки. (. стр. 56)
Simple
Power-ON
таймер
Можете да настроите таймера (час/ден) и да въведете
време, з ада се включи захранването автоматично, когато настроите тази функция.
Power-OFF
таймер
Можете да настроите таймера (час/ден) и входящо време, за да се изключва захранването автоматично, когато
регулирате тази функция.
Следните функции са възможни след като натиснете бутоните след като
сте настроили дата и час за автоматично изключване на фото рамката.
OK
Връща се към предишен екран след като потвърди
информацията.
Cancel
Връща се към предишен екран след отмяна на операцията.
Reset all
Изтрива всички избрани опции.
Setup method
(само за модел
DPF-D72N)
Advanced*
Включва/изключва функцията за автоматично включване/изключване според деня от седмицата и по часове.
Simple
Включва/изключва функцията за автоматично включване/изключване
според деня като я настройва в едноминутни интервали.
Настройки за
дата/час
Настройва дата, час, първия ден от седмицата и т.н (стр. 35)
Общи настройки
Listing order
(Ред на подреждане)
Настройва деня на изреждане на изображения. Настройката оказва влияние на [Slideshow Settings].
Number
Order* (ред по
номера)
Извежда изображения според номерата им.
Shoot. Date
Извежда изображения според датата на заснемане.
Забележки
Ако добавите изображения в размер албум към албума
(вградена памет), изображенията се извеждат в почти
същия ред като с дата на заснемане. Това е така тъй като
датата на заснемане на файла е била променяна с датата
на заснемане на Exif информацията, която се съдържа във
файла.
Auto display
orientation (Автоматично
извеждане)
ON*/OFF: Когато фото рамката е в портретна позиция, вие можете да
я зададете в режим на автоматично разпознаване и въртене на изображенията.
LCD backlight
(Задно
осветяване на
LCD)
Позволява ви да зададете осветеност на LCD екрана с ниво от 1 до 10*.
Продължава
59BG
Допълнителни операции
Advanced
(само за модел
DPF-D72N)
Описание
*: Настройка по подразбиране
Опция
Общи настройки
Настройка Описание
Image file size Album*
(Размер на
файла с изображение)
Sony logo
(Лого на
Sony) (само
за модел
DPF-A72N/
D72N)
Системна информация Версия
Вградена
памет
Настройка на езика
Компресира изображения и ги запазва във
вградената памет. Можете да запазите
повече изображения, но е налично значително влошаване качеството на изображенията спрямо оригиналните заснети,
когато ги изведете на голям монитор.
Original
Запазва изображения във вградената
(Оригинал)
памет без да ги компресира. Няма промяна
в качеството, но можете да запазите помалко изображения.
ON*/OFF: Mожете да зададете дали логото Sony на
фото рамката да свети или не.
Извежда версията на софтуера на фото рамката.
Капацитет Показва максималното количество място
на вградена- налично във вградената памет в начална
та памет
фаза.
Оставащ
Показва количеството свободно място
капацитет
за запис на вградената памет към настоящия момент.
Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски,
Китайски (опростен), Китайски (традиционен), Холандски
Забележка
В някои региони е възможно настройката по подразбиране за езика да се различава.
Нулиране
60BG
Форматиране на
вградената
памет
Можете да форматирате вградената памет.
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране, освен настройките за дата и [Date/time settings].
Забележки
• Всички изображения, прибавени към вградената памет, ще се
изтрият.
• Не форматирайте вградената памет като използвате връзка
към компютъра или друго външно устройство.
Използване на външно устройство
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър, за да преглеждате и копирате изображения от вградената памет на фото рамката към компютър,
или за да копирате изображения от компютър
на фото рамката.
Системни изисквания
За да свържете компютър и да използвате
фото рамката, компютърът трябва да изпълнява следните препоръчителни системни
изисквания.
Свързване към компютър за
прехвърляне на снимки
Забележка
Тази секция показва пример за свързване за Windows
Vista. В зависимост от операционната система,
която използвате , дисплея на екрана и процедурите
може да се различават.
1
2
Свържете фото рамката към източника на захранване. (. стр.32)
Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел, който се продава в
търговската мрежа.
x Windows
Препоръчителна операционна система:
Microsoft Windows Vista SP1/, Windows XP или
Windows 2000 Professional SP 4
Порт: USB порт
x Macintosh
Свързване към компютър
Препоръчителна операционна система: Mac
OS X (10.4) или по-нова
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай прекъснете
връзката.
• Не можете да работите с фото рамката от друго
USB устройство, което се използва едновременно
с това.
• Не изключвайте USB кабела докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички
компютри, които покриват изискванията.
• Фото рамката работи с компютър или със Sony
цифров принтер. Когато свържете фото рамката
с други устройства, възможно е те да не разпознаят вградената й памет.
Към USB
конектор
Компютър
Към USB конектор
Забележка
Използвайте USB кабел B тип, по-къс от 3
метра.
3
Поставете фото рамката в позиция
ON. (. стр. 34)
Продължава
61BG
4
Когато на дисплея на компютъра се
появи прозорче [AutoPlay], щракнете
върху [Open folder to view files].
Ако прозорче [AutoPlay] не се появи,
щракнете върху [Computer (My Computer)]
в меню Start и след това отворете сменяемия диск.
5
Преместете курсора в този прозорец
и щракнете вдясно, след това щракнете върху [New] – [Folder].
Определете име на папката. В това ръководство името на папка “sony” е използвано като пример.
• Когато изображенията от компютъра се запазват
във вградената памет на фоторамката, файловете
с изображения се запазват без компресиране. Като
резултат можете да запазите по-малък брой изображения във вградената памет на фоторамката.
• Файлове с изображения, които са създадени или
редактирани с помощта на компютър може да
не бъдат изведени. Файловете с изображения
настроени на “Read Only” на компютъра не могат
да бъдат изтрити на фоторамката. Отменете
“Read Only” преди да запазите файлове с изображения от компютъра на фоторамката.
Изключване от компютъра
Изключете USB кабела или поставете фото
рамката в позиция OFF след като сте я изключили от компютъра.
6
Щракнете два пъти, за да отворите
папка “sony”.
7
Отворете папката, която съдържа
файлове с изображения, които желаете да прекопирате и след това ги
копирайте като използвате придърпване (drag-and-drop).
Забележки
• Когато запаметявате изображения от компютъра на вградената памет, направете папка във
вградената памет и запазете изображенията в нея.
Ако не направите папка можете да запазите до 512
изображения. Освен това броят на изображенията
може да намалее в зависимост от дължината на
името на файла и вида на използваните символи.
• Някое изображение може да не бъде изведено според
реда на заснемане, тъй като информация за датата
на заснемане може да се промени, изгуби, когато
изображенията се редактират или запазват на
компютър.
62BG
1
Щракнете два пъти върху
Tray.
2
(USB Mass
Щракнете върху
Storage Device) t [Stop].
3
Щракнете върху [OK] след като сте
проверили устройството, което
желаете да отстраните.
Task
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните
съобщения. Следвайте съответните решения, за да решите проблема.
Значение/ Решение
No Memory Stick./ No CompactFlash
card/ No SD memory card/ No xD-Picture
Card.
• Не сте заредили карта с памет в гнездото. Заредете картата с памет в съответното гнездо. Или
свържете външно устройство. (. стр. 36)
An incompatible Memory Stick is inserted./
An incompatible CompactFlash card is
inserted./ An incompatible SD memory
card is inserted./ An incompatible xDPicture Card is inserted.
• Заредили сте несъвместима карта с памет. Използвайте карта с памет, която се поддържа от
фоторамката.
No images on file.
• В картата с памет няма файлове с изображения.
Използвайте карта с памет, която съдържа файлове
с изображения, които можете да изведете на фоторамката.
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата
с вашия фотоапарат.
Media is protected. Remove protection then
try again.
• Картата с памет притежава защита срещу запис.
Преместете защитното капаче в позиция на разрешен запис. (. стр. 71)
The Memory Stick is full./ The
CompactFlash card is full./ The SD
memory card is full./ The xD-Picture Card
is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото картата с памет е пълна. Изтрийте изображенията
или използвайте карта с памет със свободно място.
Error reading Memory Stick./ Error reading
CompactFlash card./ Error reading SD
memory Card./ Error reading xD-Picture
Card.
• В случай на карта с памет:
Получила се е грешка. Ако това съобщение се извежда често, проверете състоянието на картата с
памет като използвате устройство, различно от
фоторамката.
Write error in the Memory Stick./ Write
• За вградена памет:
error in the CompactFlash card./ Write error
Нулирайте вградената памет.
in the SD memory card./ Write error in the
Забележка
xD-Picture Card.
Когато нулирате вградената памет, моля отбележете, че
всички добавени към албума файлове се изтриват.
63BG
Съобщения за грешки
Съобщение за грешка
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте „Memory Stick-ROM”. За да
запазите изображения, използвайте препоръчителния “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Заредили сте „Memory Stick” със защита. За
да редактирате и запазвате изображения,
използвате външно устройство, за да
премахнете защитата.
Media format not supported.
• За карта с памет използвайте цифровия си
апарат или друго устройство, за да форматирате картата с памет.
• За вградена памет, нулирайте настройките
на фото рамката.
Забележка
Когато нулирате настройките на носителя, всички
изображения ще бъдат изтрити.
Cannot open image.
64BG
• Изображенията не могат да бъдат изведени,
ако файлът с изображение не се поддържа от
фото рамката.
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да решите проблема.
Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран
сервиз.
Захранване
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Захранването не може да бъде
включено.
• Зареден ли е правилно захранващия кабел?
• Заредете захранващия кабел
правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено и изображенията не се появяват или настройката на екрана с операции не може да бъде зададена, проверете следните опции.
Проверете опция
Причина/ Решение
На екрана не се извеждат
изображения.
• Заредили ли сте правилно
картата с памет?
c Заредете картата с памет
правилно. (. стр. 36, 68)
• Картата с памет съдържа
ли изображения, запазени с
цифров фотоапарат или
друго устройство?
c Заредете карта с памет,
съдържаща изображения.
c Проверете файловите
формати, които могат
да бъдат извеждани. (.
стр. 73)
• Съвместим ли е файловият
формат с DCF?
c Възможно е да не можете
да възпроизведете с фото
рамката файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако
е възможно да възпроизвеждате файла с компютър.
• Изображенията запазени от
компютър ли са?
• Изображенията редактирани от компютър ли са?
c Ако редактирате или
запазвате изображения на
компютъра, датата на промяна на файла се променя.
Изображенията след това
се извеждат според датата
на промяна на файла вместо
по дата на заснемане.
Някои изображения не се
извеждат според датата на
заснемане
Продължава
65BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Някои изображения не се
извеждат.
• Извеждат ли се изображенията в режим на
индекс екран?
c Ако изображението се извежда
в режим на индекс екран, но не
може да бъде изведено в режим на
единичен екран, възможно е файлът
с изображението да е повреден, дори
ако миниатюрното изображение
изглежда добре.
c Възможно е да не успеете да възпроизведете файл, който не е съвместим с DCF с фото рамката, дори
ако е възможно да го възпроизвеждате с компютър.
• Знакът по-долу извежда
ли се в режим на индекс
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно е файлът с изображения да не
се поддържа от фото рамката, ако
файлът, например, е JPEG файл, създаден на вашия компютър. Също така,
файлът с изображения може да се
поддържа, но да не се съдържа данни с
миниатюрно изображение. Изберете
знака и натиснете , за да промените екрана в режим на преглед на
единично изображение. Ако знакът
отляво се появи отново, изображението не може да бъде изведено,
защото файлът с изображения не се
поддържа от фото рамката.
• екран?
• Създадени ли са изображенията с приложение
на компютъра?
66BG
• Появява ли се знакът подолу в режим на индекс
екран?
c Ако знакът в ляво се извежда,
възможно е файлът с изображения да
не се поддържа от фото рамката, но
данните с миниатюрно изображение
или самото изображение не могат да
бъдат отворени. Изберете знака и
натиснете . Ако знакът отляво
отново се появи, изображението не
може да бъде изведено.
• Съществуват ли повече
от 4,999 изображения
в картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката може да възпроизвежда, запазва, изтрива или работи с
максимум 4,999 файла с изображения.
• Преименували ли сте
файла с помощта на
компютър или друго
устройство?
c Ако сте именували или преименували
файла на вашия компютър и ако името съдържа символи, различни от
букви, възможно е изображението да
не се възпроизведе на фото рамката.
• Съществуват ли 5 или
повече нива папки в
картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката не може да възпроизвежда изображения, запазени в папка,
която е над 5 ниво.
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Името на файла не се извежда
правилно.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или
друго устройство?
c Ако сте именували или преименували файла на вашия
компютър и името съдържа
символи, различни от букви,
възможно е изображението
да не се възпроизведе на
фото рамката.
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да запазвате изображения.
• Защитена ли е картата с
памет?
c Отменете защитата и
опитайте да запазите
отново.
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Преместете защитното
капаче в позиция на разрешен запис.
• Пълна ли е картата с памет? c Сменете картата с памет
с карта, която има достатъчно свободно място.
Или, изтрийте ненужните
изображения. (. стр. 50)
c Изтрийте ненужните
изображения. (. стр. 50)
• Запазихте ли изображенията
от компютъра на вградената памет без да създавате
папка във вградената памет.
c Ако не създавате папка,
можете да запазите до 512
изображения. В допълнение
броят на изображенията
може да намалее в зависимост от дължината на
заглавието на файла или
вида на символите. Когато
запазвате изображения
от вградената памет на
компютър, уверете се, че
сте направили папка във
вградената и запазвате изображенията в тази папка.
Продължава
67BG
Отстраняване на проблеми
• Пълна ли е вградената
памет?
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да изтривате
изображения.
• Защитена ли е картата с
памет?
c Използвайте устройството, за да отмените
защитата, и опитайте да
изтриете отново.
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Преместете защитното
капаче в позиция на разрешен запис.
• Използвате ли „Memory
Stick-ROM”?
c Не е възможно да изтривате изображения или да
форматирате „Memory
Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображението?
c Проверете информацията
за изображението от екран
с единичен преглед (.
стр. 42).
c Изображение с маркировка
е в позиция Read Only.
Не можете да го изтриете
от фото рамката.
Изображението е изтрито по
грешка.
–
c Щом изтриете веднъж
изображение то не може да
бъде възстановено.
Фото рамка
Симптом
Нищо не се получава, дори
когато работите с фото
рамката.
Проверете опция
–
Причина/ Решение
c Натиснете ключа за нулиране от задната страна на
рамката с тънък предмет,
например, използвайки карфица и др (. стр. 26).
c Изключете и включете
отново захранването (.
стр. 34).
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Нищо не се получава, дори
когато работите с устройството за дистанционно
управление.
• Заредили ли сте правилно ба- c Сменете батерията с нова.
терията на устройството
(. стр.28)
за дистанционно управление? c Заредете батерията. (.
стр. 28)
c Заредете правилно батерията. (. стр. 28)
–
• Има ли поставен защитно
фолио?
68BG
Причина/ Решение
c Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към сензора
на фото рамката. (стр. 28)
c Отстранете всички препятствия между устройството за дистанционно
управление и сензора.
c Отстранете защитното
фолио (. стр. 28).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• Внимавайте да е поставяте или изпускате
тежки предмети върху захранващия кабел
или да не го повредите по някакъв начин.
Никога не работете с принтера, ако захранващият кабел е повреден.
• Ако в устройството попадне твърд предмет или течност, изключете фото рамката
и я проверете в квалифициран сервиз преди
отново да започнете работа с нея.
• Никога не разглобявайте фото рамката.
• За да изключите захранващия кабел, дърпайте щекера. Никога не дърпайте самия
захранващ кабел.
• Когато не планирате да използвате фото
рамката за дълъг период от време, изключете захранващия кабел от мрежата от 220V.
• Не работете грубо с фото рамката.
• За да намалите риска от токов удар,
преди да почистите или обслужвате фото
рамката винаги я изключвайте от стенния
контакт.
Инсталация
Кондензация на влага
Ако фото рамката бъде внесена директно
от студено на топло място или е поставена в особено топла или влажна стая, във
вътрешността на устройството може да
се кондензира влага. В такива случаи фото
рамката вероятно няма да работи правилно и
дори може да се повреди, ако не преустановите използването й. Ако има конденз на влага,
изключете кабела на променливотоковия
адаптер на фото рамката и не използвайте
устройството поне един час.
Транспорт
Когато пренасяте фото рамката, извадете
от фото рамката картата с памет , външните устройства, променливотоковия адаптер
и свързаните кабели. Поставете фото
рамката заедно с периферните й устройства
в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка
и опаковъчните материали, използвайте
подобни материали, за да обезопасите фото
рамката при транспортирането.
Почистване
Почистете фото рамката със сухо парче
плат или с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
разредители като алкохол или бензин, които
могат да повредят покритието.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването от мрежата все още достига до
нея, докато променливотоковият адаптер
е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към
фото рамката променливотоков адаптер.
Не използвайте други модели променливотокови адаптери, тъй като това може да
причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков адаптер с други устройства.
Продължава
69BG
Допълнителна информация
• Избягвайте поставянето на фото рамката
на места, които са обект на:
– вибрации
– висока влажност
– голямо количество прах
– директна слънчева светлина
– крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване
близо до фото рамката. Фото рамката
няма да работи правилно, ако около нея има
електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото
рамката.
• Не използвайте електрически трансформатор (конвертор), защото това може да
причини прегряване на устройството или
повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия
адаптер е повреден, не използвайте адаптера, защото това е опасно.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео касети и други чужди материали да са
защитени от закона за авторското право.
Неразрешеното видео отпечатване на тези
материали може да нарушава закона за авторските права.
Изхвърляне на фото рамката
Дори и когато извършите [Format internal
memory], данните във вградената памет
може да не бъдат изтрити напълно. Когато
изхвърляте фото рамката ви препоръчваме да
я унищожите физически.
Относно картите с памет
“Memory Stick”
Видове Memory Stick, които може да
използвате с фото рамката
Можете да използвате следните видове
Memory Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory
Stick
Извежда
Изтрива/
запазва
Memory
Stick*2 (без
Magic Gate)
OK
OK
Memory
Stick*2 (с
Magic Gate)
OK*5
OK*5
Magic Gate
Memory
Stick*2
OK*5
OK*5
Memory
Stick Pro*2
OK*5
OK*5
Memory
Stick PROHG*2
OK*5*6
OK*5*6
Memory
Stick Micro
(M2*4)
OK*5
OK*5
*1 Фото рамката поддържа FAT32. Фото рамката
е изпробвана за работа с “Memory Stick” с капацитет от 16 GB или по-малко, произведен от
Sony Corporation. Въпреки това, не гарантираме
операциите с всички “Memory Stick” носители.
2
* Фото рамката е оборудвана с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и
в Duo размер. Без Memory Stick Duo адаптер вие
може да използвате както стандартен “Memory
Stick”, така и компактен “Memory Stick Duo”.
*3 Когато използвате „Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
4
* “М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”. В тази
част “М2” се използва, за да опише “Memory Stick
Micro”.
5
* Запис/ четене на данни, които изискват
„MagicGate” защита, не може да се извършват.
“Magic Gate” е общо наименование на технологията за защита на авторските права, разработена
от Sony. Тази технология предоставя разпознаване
и кодиране на данните.
70BG
*6 Фото рамката не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни
SD карта с памет
Забележки за употреба
• Не зареждайте едновременно няколко
“Memory Stick” носителя, защото това
може да причини неизправност във фото
рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” с
фото рамката, винаги зареждайте носителя
в М2 адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без М2
адаптер, възможно е да не успеете да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2
адаптер, и заредите М2 адаптера в Memory
Stick Duo адаптер, възможно е фото рамката да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”,
използвайте функцията за форматиране на
вашия цифров фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick” с вашия компютър,
възможно е изображенията да не се изведат
правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, всички данни, включително защитените файлове
с изображения, ще бъдат изтрити. За да
избегнете случайно изтриването на важни
данни, уверете се, че преди да извършите
форматирането сте проверили съдържанието на данните.
• Не можете да записвате, редактирате или
изтривате данни, ако преместите защитното капаче в положение LOCK.
• Не прикрепяйте друг материал, освен приложения етикет, на позицията за етикета.
Когато прикрепите приложения етикет,
уверете се, че сте го прикрепили на позицията за етикета. Внимавайте етикетът да не
излиза извън границите.
Гнездото за SD карта на фото рамката ви
позволява да използвате следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта (Адаптер, ако
е необходимо.)*2
• SDHC карта с памет*3
• MMC стандартна карта с памет*4
Не гарантираме правилни операции с всички
видове SD карти с памет и MMC стандартни карти с памет.
*1 Фото рамката работи със SD карта с памет от
2 GB или по-малко.
*2 Някои адаптери за карти, които се продават в
търговската мрежа, имат терминали от задната
страна. Възможно е този вид адаптери да не
работи правилно с фото рамката.
3
* Фото рамката работи със SDHC карти от 32
GB или по-малко.
*4 Фото рамката работи с MMC карти от 2 GB
или по-малко.
Забележки за употреба
Не можете да четете или записвате данни, които са
обект на защита на авторското право.
xD-Picture карта
С гнездото за xD-Picture карта на фото рамката вие можете да използвате xD-Picture карти*5. Не всички операции с картите с памет
се поддържат и не ви гарантираме правилни
операции с всички видове xD-Picture карти.
*5 Фото рамката работи с xD-Picture карти от 2
GB или по-малко.
Допълнителна информация
Продължава
71BG
CompactFlash карта (само за
модел DPF-D72N)
Гнездото за CompactFlash карти на фото
рамката ви позволява да използвате следните
карти (само за модел DPF-D72N):
• CompactFlash карта с памет (Вид I/ Вид II)
и CF+Card (Вид I/ Вид II)-съвместими CompactFlash карти*6
• Microdrive
Можете да използвате и Smart Media карти,
като използвате CompactFlash адаптер, който се продава в търговската мрежа*7.
Въпреки това, ние не гарантираме правилни
операции за всички видове CompactFlash
карти.
*6 Използвайте CompactFlash карта със спецификации
на захранването от 3.3V или 3.3V/5V. Не можете
да използвате вид само от 3.3V или 5V. Не зареждайте други видове CompactFlash карти в гнездото на фото рамката. Можете да повредите фото
рамката. Фото рамката работи с CompactFlash
карти с капацитет от 32 GB или по-малко.
7
* Когато използвате адаптер за ComapctFlash
карти, който се продава в търговската мрежа,
вижте ръководството за експлоатация на
адаптера, който използвате, за да се запознаете с
начина на инсталация на картата и адаптера. Когато използвате адаптер за CompactFlash карти,
възможно е картата със защита от запис да не
работи правилно.
Забележки относно използването на картата с памет
• Когато използвате карта, уверете се, че сте
проверили правилната посока на зареждане
на картата и правилното гнездо.
• Когато зареждате карта с памет, тя ще се
зареди до някъде, затова не натискайте картата насила, защото може да я повредите
или да повредите фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте
фото рамката, докато тя чете или записва
данни и докато индикаторът за достъп
мига. В противен случай данните могат да
станат нечетливи или да се изтрият.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните
си данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не се изведат с фото рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате картата,
прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
72BG
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на носителя за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте
картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте картата
на места, изложени на:
– крайно високи температури, като
например, вътрешността на автомобил,
изложен на пряка слънчева светлина, или
близо до климатик.
– силна влажност или корозиращи вещества.
– статично електричество или електрически смущения.
Спецификации
x Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
7 инча, TFT активна матрица
Общ брой точки:
DPF-D72N: 1 152 000
(800 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-А72N/Е72N: 336 960
(800 x 3 (RGB) x 234) точки
Съотношение на дисплея
DPF-А72N/Е72N/D72N: 16:10
Ефективна област на дисплея
DPF-А72N/Е72N: 6.4 инча
DPF-D72N: 6.8 инча
Живот на задното осветяване на LCD
екрана
20 000 часа
(преди осветеността да намалее наполовина)
Входни/ изходни конектори
USB конектор (TypeB, Hi-Speed USB)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо (Standard/Duo)/
Гнездо за SD карта с памет/ MMC/
xD-Picture карта
Гнездо за CompactFlash карта/ Microdrive
(само за модел DPF-D72N)
Файлова система
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2 048 байта или
по-малко
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 5 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
4 999 файла за карта с памет/ външно
устройство
Капацитет на вградената памет *4
DPF-D72N: 1 GB
(Могат да бъдат запазени прибл. 2 000
изображения *5.)
DPF-A72N/E72N: 128 МВ (Могат да бъдат
запазени прибл. 250 изображения *5.)
(Когато измервате капацитет на носител,
1GB се равнява на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
данните).
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 5V
Консумация на енергия
В режим на
работа
Включително
променливотоков
адаптер
DPF-D72N
при максимално
натоварване
10.7 W
Нормален
режим*
9.0 W
при максимално
натоварване
7.6 W
Нормален
режим*
7.5 W
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 битов Windows
формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0
или по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат да се извеждат
8 000 (Н) х 6 000 (V) пиксела
DPF-А72N/
Е72N
*Определението за нормален режим е
статус, който позволява изпълнението на
изреждане на изображения чрез изображения
запазени във вградената памет с настройки по подразбиране без да поставяте
карта с памет или да свързвате външно
устройство.
Работна температура
5°С до 35°С
73BG
Допълнителна информация
Модел
Размери
[Без стойка]
DPF-А72N/Е72N/D72N:
Прибл. 212 х 142 х 39.3 mm (широчина/
височина/дълбочина)
[С отворена стойка]
DPF-А72N/Е72N/D72N:
Прибл. 212 х 142 х 115.2 mm (широчина/
височина/дълбочина)
Тегло
DPF-D72N: Прибл. 495 g
DPF-А72N/Е72N: Прибл. 425 g
(без променливо токов адаптер)
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените опции” на
стр. 24.
x Приложен променливотоков
адаптер
Изисквания към захранването
100 V до 240 V, 50/60 Hz, 0.3 А
Измерен волтаж
5V2А
Размери
Прибл. 45 х 72 х 50 mm
(широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 110 g
Вижте етикета на променливо токовия
адаптер за повече информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
*2 RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Изискват се 17 бита или повече хоризонтално и
вертикално. Изображение със съотношение от
20:1 или повече може да не се изведе правилно.
Дори и съотношението да е по-малко от 20:1,
може да има проблем в извеждането на слайдшоу,
миниатюрни изображения или други
*4 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен на
1 000 000 байта. Реалният капацитет намалява,
когато се прехвърлят файлове за управление и приложения. За операции могат да бъдат използвани
прибл. 942 MB. За модел DPF-D72N и прибл. 106
МВ за DPF-A72N/E72N.
*5 Броят на изображенията, които могат а се запазват е приблизителен, когато изображенията се
запазват в размер за албум. Стойностите могат
74BG
да се различават и поради условията на заснемане.
Когато заснемате в размер албум, изображение с
размер по-голям от 3,140,000 пиксела се намалява
автоматично между стойности от 780,000 и
3,140,000 пиксела. Размерът на намаляване не може
да бъде избран.
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете
да намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
Азбучен указател
А-Z
DC IN 5 V 32
А-Я
Допълнителна информация
Автоматично включване/изключване
на захранването 56, 59
Аксесоари 24
Асоцииран файл 42
Въртене на изображение 55
Дисплей за извеждане на единично
изображение 40
Дисплей на индекс изображение 41
Езикови настройки 60
Задаване в портретна или пейзажна
позиция 29
Изреждане на кадри 38
Изтриване на изображение 60
Индекс дисплей 41
Календар 35
Карти с памет 60
“Memory Stick” 60
CompactFlash 72
Бележки за употреба 72
SD карта с памет 71
xD-Picture карта 71
Капаче за защита от запис 71
Настройки за дата/час 35, 59
Настройки за изреждане на кадри 45
Цветен ефект 45
Режим на извеждане 45
Ефект 45
Интервал 45
Режим на случаен преглед 45
Нулиране 60
Опции 23
Основни настройки 59
Отстраняване на проблеми 65
Поставяне на стойка 29
Почистване 69
Преглед в единичен режим 40
Предпазни мерки 69
Пренасяне на изображение 48
Прибавяне към вградената памет 46
Приближаване/ отдалечаване на
изображение 54
Приоритет на извеждане 34
Промяна на настройки 57
Променливотоков адаптер 32
Размер на файла 59
Свързване
Променливотоков източник 32
Компютър 61
Системна информация 60
Системни изисквания
Macintosh 61
Windows 71
Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление 28
Спецификации 73
Съобщения за грешки 63
Търсене на изображение 53
Устройство за възпроизвеждане 54
Устройство за дистанционно управление 28
Форматиране на вградената памет 60
75BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising