Sony | DPF-D85 | Sony DPF-D85 D85 Digital photo frame Инструкции за експлоатация

Преди работа
Цифрова фото
рамка
DPF-D75/D85/D95/Е75
Основни операции
Допълнителни операции
Свързване с компютър
Съобщения с грешки
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу. Използвайте тези
номера, когато ви се налага да се обаждате на дилъра на Sony относно този
продукт.
Модел N DPF-D75/D85/D95/E75
Сериен N .................................
Упътване за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите на прекалена горещина,
като например на пряка слънчева светлина, огън или
подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с определения
вид. В противен случай, може да се получи пожар или
нараняване.
Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията
на директивата ЕМС за използване на кабели, които са
по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на определена
честота да повлияят на картината на цифровата
фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване докато извършвате трансфер
на данни, рестартирайте програмата или изключете
и отново включете комуникационния кабел (USB, и
т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически & електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че съответният продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
2
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. Ако
поради наличие на определени мерки за безопасност
или интегритет на данните е наложително продуктът да бъде постоянно свързан с батерията,
то е необходимо батерията да бъде сваляна
само в квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края
на живота й я предайте в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители в държави от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Забележка за потребителите
Program © 2009 Sony Corporation
Documentation © 2009 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство или
софтуерът, описан тук, като цяло или части от него
не могат да бъдат преобразувани, превеждани или
прехвърляни на каквато и да е съвместима машина
без предварителното писмено одобрение от Sony
Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ПО
СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ
ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С
ТОВА РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ
СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation има право по всяко време и без предупреждение да извършва модификации на това ръководство или на информацията, която се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява и на правила, които са следствие на отделно потребителско
лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например снимките,
предоставени в този софтуер, не могат да бъдат
модифицирани или копирани, освен в случаите за лична
употреба. Всеки неразрешен опит за копиране на този
софтуер е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното копиране
или модификация на регистрирани продукти от трети лица би могло да наруши правата на съответните
им притежатели.
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това
ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана, използвани в
това ръководство, се отнасят към модела DPF-D75,
освен ако не е отбелязано друго.
Първо прочетете това
Забележки за възпроизвеждането
Свържете променливотоковия адаптер към лесен
за достъп контакт. Ако забележите нещо нередно,
веднага изключете устройството.
Забележки за авторски права
Копирането, редактирането или отпечатването
на CD, телевизионни програми, защитен материал,
като например снимки или публикации, както и
на всякакви други материали, освен на вашите
собствени записи или творения, са ограничени
само в рамките на използване в домашни условия
или за лична употреба. Ако не държите правата на
материалите, които ще бъдат копирани, тяхното
използване може да наруши авторските им права и
да бъде основание за съдебни искове от съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази рамка,
бъдете особено внимателни, за да не нарушите
авторските права на съответните изображения.
Всяка неразрешена употреба или модификация на
чужди изображения може да е в нарушение на закона.
Възможно е снимането при определени представления, изложения и изложби, да е забранено.
Записът на данни не е гарантиран
Sony не носи отговорност за случайни или
следствени повреди, а също и за загуба на записано
съдържание, както и за повреди, причинени от
употреба или повреда на цифровата фото рамка
или картата с памет.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на
данни, причинен от случайна операция или повреда
на цифровата фото рамка, препоръчваме ви да
запазите копие от вашите данни.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини
неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време
може да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията
да оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
3
Съдържание
Първо прочетете това............................. 3
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по
различни начини ..................................... .......6
Функции.................................................... .......7
Проверка на включените аксесоари .......9
Разпознаванена частите ..................... ......10
Цифрова фоторамка ........... .......10
Устройство за дистанционно
управление .............................................. .......11
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно управление............................... .......12
Поставяне на стойката................... .......13
Поставяне на стойката на стена.......15
Смяна на панел (само за DPF-E75) ... .......16
Включване на фото рамката........... .......17
Сверяване на часовника ..................... .......20
Поставяне на карта с памет .......... .......21
Промяна на дисплея............................. .......22
Изреждане на изображения ............... .......23
Дисплей на часовник и календар...... .......24
Дисплей на единично изображение. .......25
Дисплей с индекс изображения ........ .......26
4
Допълнителни операции
Насладете се на изреждане на изображения.................................................................... 28
Промяна на настройките на
изреждането на изображения .......... .......28
Прехвърляне на изображения от картата
с памет във вградената памет....... .......30
Определяне на устройството за възпроизвеждане ................................................ .......32
Прибавяне към вградената памет . .......32
Изтриване на изображение .............. .......34
Регистриране на маркировка ........... .......35
Търсене на изображение (Филтриране) .....
........................................................................... 36
Регулиране на позицията и размера на
изображението..................................... .......37
Увеличаване/намаляване на изображението ........................................... .......37
Въртене на изображението.......38
Промяна на настройките на функция
автоматично включване/изключване .......
38
Промяна на различни настройки ... .......40
Процедура по настройка .................. .......40
Опции за настройка ........................... .......41
Свързване към компютър
Свързване към компютър................. .......43
Системни изисквания ........................ .......43
Свързване към компютър за прехвърляне
на изображения ..................................... .......43
Изключване от компютър .............. .......44
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка...............45
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем .....................................47
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................................51
Инсталация .........................................................51
Почистване .........................................................51
Забрани за копиране ..........................................51
Изхвърляне на фото рамката ................ …...51
Относно картите с памет ..........................52
“Memory Stick” ....................................................52
SD картас памет...............................................53
xD-Picture карта..................................................53
Забележки относно използването на картата с памет ...........................................................53
Спецификации .....................................................54
Относно търговските марки ......................56
Азбучен указател ................................................57
5
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни
начини
Фото рамката с модел DPF-D75/D85/D95/E75 и производител Sony е цифрова фото рамка за лесно извеждане на
изображения заснети с цифров фотоапарат или друго устройство, без да използвате компютър.
6
Функции
Поддръжка на различни карти с памет
Различни функции на дисплея
Поддържа различни карти с памет, като например
„Memory Stick”, SD карта с памет и xD-Picture карта.
Просто заредете картата с памет, която сте
извадили от цифровия фотоапарат или друго устройство, и веднага след това ще можете да преглеждате
изображенията (
стр. 21,52).
Различни режими
Изведеното изображение може автоматично да се
превключва, все едно прехвърляте страниците на
истински албум. Можете да избирате от различни
режими, включително просто извеждане на изображения, извеждане с часовник и извеждане с календар.
Също така, можете да промените настройката за
възпроизвеждане, като например да промените реда
на възпроизвеждане (
стр. 28).
Прибавяне на изображения към вградената памет
Изображенията, които прибавяте към албума, се
запазват във вградената памет. (
стр. 30)
Различни функции на дисплея
Можете да се наслаждавате на различни режими на
дисплея, като например на изреждането на изображения, на извеждане на часовник или календар, режим
единични изображения, изображения в режим на индекс
стр. 22)
екран. (
* Когато използвате miniSD/miniSDHC 1 или
“Memory Stick Micro” 2 ностел 3 , уверете се, че сте
ги поставили в подходящ адаптер.
7
Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърляте изображения в албума към
вашата карта с памет. (
стр. 32)
Автоматично въртене на изображения
Фото рамката автоматично завърта изображението в правилната позиция. Изображенията
автоматично се завъртат, когато фото рамката
бъде зададена в портретна или пейзажна позиция. (
стр. 13)
Извеждане на изображения на стената
Можете да окачите фото рамката на стената.
(
приложени Инструкции за употреба, стр. 11)
* Когато използвате miniSD/miniSDHC 1 или
“Memory Stick Micro” 2 ностел 3 , уверете се, че сте
ги поставили в подходящ адаптер.
Функция Търсене
Можете да търсите изображения по дата, папка, посока на изображението и маркировка (
стр. 36).
8
Проверка на включените аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари с включени в
комплекта.
Цифрова фото рамка (1)
Прикачете към винта (стр. 10)
Устройство за дистанционно управление (1)
Отстранете защитното фолио (стр.
10)
Променливотоков адаптер (1)
Свържете към променливотоковия източник (стр. 12)
Сменяеми панели (само за модел DPF-E75)
Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook) (1)
Гаранция (1)
(В някои региони, гаранцията не е приложена.)
Различни функции на дисплея
Стойка (1)
Приложеният CD-ROM съдържа Digital Photo Frame
Handbook, който обяснява подробно работата по настройка на цифровата фоторамка. За да прегледате това
упътване, въведете CD-ROM-а в компютър и шракнете
двукратно върху иконката за Упътването. (За извеждане
на упътването ви е нужен Adobe Acrobat Reader).
9
Списък на частите
Цифрова фоторамка
Предна част
LCD екран
Сензор за дистанционно управление
Sony лого (само за модели DPF-D74/D85/
стр. 12)
D95) (
Задна част
Бутон VIEW MODE (
Бутон
стр. 15)
(включване/ готовност)
Индикатор (готовност)
Бутон MENU
Бутони за посока
, бутон ENTER (
)
Бутон BACK
Лампичка за достъп
Гнездо карта с памет (
стр. 14)
Отвори за закачане на стена
Пространство за съхранение на стойката
10
Стойка (
Различни функции на дисплея
USB B конектор (
стр. 37)
стр. 10)
DC IN 5 V жак
Устройство за дистанционно управление
Бутон VIEW MODE
(изреждане на
кадри)
Бутон
(часовник)
Бутон
Бутон MENU
Бутон (включване/ готовност)
Бутон SINGLE
Бутон
Бутони
(индекс)
(приближаване)
Бутони посока (
)
Бутон ENTER
Бутон BACK
Бутони
Бутон MARKING (
)
Бутон SORT
Бутон SELECT DEVICE
Бутон (
(отдалечаване)
) IMPORT
Бутон DELETE (
Бутон ROTATE (
)
)
11
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно
управление
Смяна на батерията на устройството
за дистанционно управление
В устройството за дистанционно управление вече
има заредена литиева батерия (CR2025) (приложена
в комплекта). Преди да използвате устройството
за дистанционно управление, свалете защитната
лента, както е показано на илюстрацията.
1 Натиснете капачето
Ако устройството за дистанционно управление
спре да работи, сменете батерията (CR2025 литиева батерия) с нова.
Защитна лента
2 Издърпайте държача на батерията.
Използване на устройството за дистанционно управление
Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към сензора на фото рамката.
Сензор за
дистанцион
но управление-
3 Извадете старата батерия от държача и заредете новата.
Заредете батерията, като се съобразите с поляритета, така че страната „+” да гледа нагоре.
Забележки
• Използването на батерия, различна от указания
вид, може да доведе до пробив в изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на твърде горещи и влажни места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за дистанционно управление да не попаднат
чужди предмети – например, когато сменяте
батерията.
12
• Неправилната употреба на батерията може да
причини протичане и корозия.
Поставяне на стойката
1В устройството за дистанционно
управление вече 1 Задръжте фото рамката стабилно и поставете стойката
в отвора на задния панел.
Основни операции
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за
дълъг период от време, извадете батерията от устройството за дистанционно
управление, за да предотвратите рискът
от протичане или корозия.
– Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията или изхвърлянето на батерията в огън
може да причини пробив или протичане.
Ако дадете батерията на късо, това също
може да доведе до опасност от пробив или
протичане.
2 Завъртете стойката в отвора, докато спре да се върти.
Настройка в позиция портретна сцена
или пейзаж
Можете да настроите фото рамката в позиция портретна сцена или пейзаж като завъртите рамката, без
да пипате стойката.
13
Когато фото рамката бъде поставена в положение портретна сцена, изображенията автоматично се завъртат в правилната посока.
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако стойката не е поставена правилно, рамката може да падне.
• Само за модели DPF-D75/D85/D95: Когато фото
рамката е поставена в позиция портретна сцена,
Sony логото не свети.
• Можете да завъртите изображението ръчно (стр.
32).
• В частта за съхранение на фото рамката е разположен магнит. Не поддържайте в близост до рамката
предмети, който се влияят от магнитно поле като
кредитни карти и т.н.
• Ако поставите фото рамката в близост до телевизор с катодно излъчване, цветовете на екрана могат
да бъдат повлияни.
Съвет
Лесно е да завъртите стойката ако поставите гумена лента плътно около стойката,
когато я отстранявате от фото рамката.
14
За да поставите фото рамката на стена
1 Подгответе винтове (не са приложени) подходящи за отворите на задния панел.
4mm (3/16 inch)
More than 25mm (1 inch)
8.6mm
(11/32 inch)
Holes for hanging
the unit on the wall
Основни операции
4.2mm
(3/16 inch)
Забележки
• Използвайте винтове, които да
са подходящи за материала, от
който е изработена стената.
Винтовете могат да се повредят
в зависимост от материала, използван при направа на стената.
Поставете винтовете в основа
или шайба преди са ги поставите
на стената.
• Когато искате да поставите отново карта с памет, отстранете
фото рамката от стената, отстранете и след това оставете
отново картата с памет, докато фото рамката е поставена на
стабилна повърхност.
• Отстранете стойката и я съхранявайте в частта за съхранение
от задната й страна, когато
поставяте рамката на стената.
2 Завинтете винтовете (не са приложени) в
стената.
Уверете се, че винтовете отстоят от стената на поне 2.5 до
3 mm.
Между 2.5 и 3 mm
Between
2.5mm to 3mm
(1/8 inch)
Тъй като в задната част има
магнит, можете да съхранявате
стойката плътно прилепена.
• Свържете DC кабела на променливотоковия адаптер към фото
рамката и окачете фото рамката
на стената. След това свържете
променливотоковия адаптер към
стенен контакт.
• Не поемаме отговорност за инциденти или увреди причинени от
дефекти при окачването, злоупотреба или природни бедствия.
3 Окачете фото рамката на стената чрез
съвпадане на един от отворите на задния панел
към винтовете на стената.
15
Смяна на панела
(само за модел DPF-E75)
3 Поставете сменяемия панел върху
фото рамката като изравните отвора
на сменяемия панел със сензора за
дистанционно управление на фото
рамката.
Сензор за дистанционно управление
Можете да подмените оригиналния панел с
приложения панел за смяна.
1 Поставете дълъг и тънък предмет
като карфица в отвора до пространството за съхранение на стойката от
задната страна на фото рамката и
повдигнете предния панел.
4 Натиснете четирите ъгъла на сменяемия панел, за да съвпадне във фото
рамката.
2 Отстранете панела.
16
Включване на фото рамката
1 Включете щекера на променливотоковия адаптер в DC
IN 5 V жака от задната страна на фото рамката.
2 Свържете променливотоковия адаптер и мрежата от
220 V.
Фото рамката се включва автоматично.
DC щекер
DC кабел
Променливотоков
адаптер основно тяло
AC щекер
Когато АС щекерът е отстранен
Прикачане на АС щекера
Прикачете АС щекера към основното тяло на променливотоков
адаптер, както следва:
Бутон PUSH щраква, когато АС щекера е поставен
на място стабилно.
Основни операции
Към DC IN 5 V жака
Забележки
• Включете устройството в
най-близкия възможен стенен
контакт, до който имате лесен
достъп.
• Не поставяйте фото рамката
на нестабилна повърхност, като
например върху неравна маса или
на наклонена повърхност.
• Свържете променливотоковия
адаптер към леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се получи проблем докато използвате
адаптера, незабавно изключете
захранването, като издърпате
щекера от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо
щекера на променливотоковия
адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, поставен в тясно
пространство, като например
между стена и мебел.
• Поставете щекера на променливотоковия адаптер стабилно.
Ако свързването е хлабаво,
фоторамката може да се изключи
при преместване.
• След употреба, изключете
променливо токовия адаптер от
DC IN 5 V жака на фото рамката
и изключете кабела на захранването от мрежата от 220 V.
• Дори и да изключите захранването на фото рамката, в рамката
все още ще има захранване докато
променливотоковият адаптер е
свързан със стенния контакт.
• Не изключвайте фото рамката
и не отстранявайте променливотоковия адаптер от рамката
преди индикаторът за готовност да светне в червено. Това
може да увреди фото рамката.
• АС щекерът може да се отстрани от основното тяло на
променливотоковия адаптер
като натиснете “PUSH”.
Когато използвате променливотоковия адаптер обаче не
се налага да отстранявате АС
щекера. Уверете се, че използвате
променливотоковия адаптер със
стабилно прикачен АС щекер. Ако
АС щекерът е отстранен, приплъзнете го в основното тяло на
променливотоковия адаптер,
както е показано на илюстрацията, докато чуете изщракване.
• Формата на АС щекера може
да е различна в зависимост от
региона, в който сте закупили
фото рамката
17
Забележки
• Ако се употреби сила, АС
щекерът може да се откачи от
променливотоковия адаптер и да
остане в стенния контакт. Ако
това се случи, задръжте АС щекера със сухи ръце и го отстранете
от контакта. Не използвайте
инструменти. Внимавайте
да не докоснете металните
терминали от задната страна на
АС щекера.
• Проверете за проблеми с основното тяло на променливотоковия адаптер и АС щекера и след
това приплъзнете АС щекера в
основното тяло на прменливотоковия адаптер, докато чуете
изщракване.
• Ако с основното тяло на
променливотоковия адаптер
има проблем, консултирайте се с
оторизиран сервиз на Sony.
18
Отстраняване на АС щекера от стенния контакт
Ако АС щекерът остане в стенния контакт, отстранете го
както следва:
Метални терминали от задната страна на АС щекера
Работа в начална фаза
Включване на фото рамката
Когато фото рамката е включена без карта
памет на екрана се появява начален екран като
този по-долу.
Ако вече сте включили фото рамката,
свързвайки към променливотоков адаптер,
преминете към следващата стъпка.
Включване на захранването
Когато не работите с фото рамката за 10
секунди, се извежда демо режим. Ако натиснете бутон различен от бутона за включване,
екранът се връща към началния дисплей.
Първо, натиснете MENU докато е изведен
първоначален дисплей и след това настройте
датата и часа.
Основни операции
Натиснете
(включване/ готовност) на
фото рамката или устройството за дистанционно управление, за да включите захранването. Индикаторът за готовност светва в
зелено от червено. Sony логото на предния
панел на фото рамакат светва (само за модели
DPF-D75/D85/D95).
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона
(включване/
готовност) на фото рамката или на устройството за дистанционно управление, докато
изключите захранването. Индикаторът за
готовност преминава от зелено в червено.
Забележка
Не изключвайте променливотоковия адаптер
от фото рамката преди индикаторът за готовност да стане червен. Ако го направите,
това може да повреди фото рамката.
19
Сверяване
на точно време
Часовникът на фото рамката трябва да бъде сверен,
за да се изведе точният час в режими на извеждане на
часовник и календар.
1 Натиснете MENU.
Извежда се екранът с менюто.
2 Натиснете
, за да изберете
[Settings].
Извежда се екранът с настройки.
Съвет
Можете да използвате бутони
само когато във
фото рамката е поставена карта памет или е избрана
опция различна от настройка на дата и час (стр. 24).
7 Задайте деня за начало на седмицата
в календара
Можете да зададете деня, който се появява
най-вляво на календара.
1 Натиснете
, за да изберете [First
Weekday], и след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете [Sunday]
или [Monday], и след това натиснете .
8 Изберете извеждане на времето.
1 Натиснете
, за да изберете [12hr/24hr
display] и след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете [12hours] или
[24hours] и след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете [Date/
time settings] и след това натиснете
.
9 Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
Извежда се екранът с настройки за дата/ час.
4 Регулирайте
датата.
1
Натиснете
, за да изберете [Date] и след
това натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете месец, дата и
година, натиснете
, за да изберете стойност и
след това натиснете
.
5 Регулирайте
часа.
1
Натиснете
, за да изберете [Time] и след
това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете час, минута и
секунда, натиснете
, за да изберете стойност и
след това натиснете .
6 Изберете
формат на датата.
1
Натиснете
, за да изберете [Date Display
Order] и след това натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете формат и след
това натиснете .
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
20
Зареждане на карта с памет
За подробности относно картите с памет, които
можете да използвате с тази фото рамка, вижте стр.
45 до 46. За поддържани файлови формати вижте
Инструкции за употреб аили стр. 27.
Когато въведете карта с памет
Когато въведете карта с памет, изображенията от нея
се извеждат автоматично. Ако изключите захранването докато са изведени и след това го включите отново,
същите изображения продължават даса изведени.
Лампичката за достъп примигва, когато
картата с памет е поставена правилно.
Поставете отново картата с памет след
като сте проверили страната на етикета на
картата с памет ако лампичката за достъп не
примигва.
Забележка
В дисплей “Календар и часовник”, променете в „Изреждане на кадри”, „Дисплей с единично изображение” или
„Индекс” (Вижте следващата част)
За да промените устройството за възпроизвеждане
Натиснете SELECT DEVICE (стр. 32).
За да извадите картата с памет
xD-Picture Card
(гнездо A )
SD карта с
памет (гнездо
Основни операции
Заредете докрай картата с памет в
съответното гнездо като внимавате
етикетът да сочи към вас (когато сте
застанали към гърба на фото рамката).
Извадете картата с памет от гнездото по обратния
начин на зареждането й.
Не отстранявайте картата, докато лампичката за
достъп примигва.
Когато е избран режим за преглед на календар и часовник,
лампичката за достъп не примигва.
A
)
Забележки
“Memory Stick” (
гнездо A )
“Memory Stick Duo”
(гнездо A )
Лампичка за достъп
• Когато зареждате карта с памет, картата ще се
зареди отчасти в рамката. Ако натискате силно
картата с памет, това може да повреди или картата, или фото рамката.
• Гнездото за “Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/SD
карта с памет/ММС/xD-Picture карта автоматично засича вида на картата. Гнездото се използва за
“Memory Stick” дуо, както и за стандартен “Memory
Stick”, така че не ви е нужен адаптер.
• Не поставяйте неколко картови носителя едновременно в гнезда A , B . Ако са поставени няколко
картови носителя фото рамката може да не
функционира правилно.
Забележка
Когато използвате miniSD/miniSDHC 1
или “Memory Stick Micro” 2 ностел 3 ,
уверете се, че сте ги поставили в подходящ
адаптер.
1
2
3
21
Промяна на дисплея
Можете да промените стила на преглед като
натиснете бутони VIEW MODE.
Можете да натиснете неколкократно VIEW
MODE във фоторамката, да преместите
курсора в зоната за избор на дисплей и да изберете който и да е режим за преглед.
1 Натиснете бутон, кореспондиращ на
режима за преглед, който сте избрали.
Зона за избор на дисплей
Бутони VIEW MODE
За да изведете промените на избрания режим
за преглед.
Зона за избор на стил
Изреждане на
кадри стр. 23)
2 Изберете стил посредством
натиснете
и
.
Дисплеят се променя в избрания стил.
Съвети
Часовник и
календар (стр.
24)
SINGLE Дисплей за
единично изображение (стр. 25)
INDEX (стр. 26)
Съвети
Когато използвате бутоните на фоторамката, натиснете бутон VIEW MODE в горния
край на LCD екрана, натиснете , за да преместите курсора в зоната за избор на дисплей
и натиснете
, за да изберете дисплей.
22
• Ако курсорът е в зоната за избор на дисплей, преместете го в зоната за избор на стил като натиснете
.
• Можете да местите курсора в зоната за избор на
стил като натискате бутон кореспондиращ на
избрания в момента режим
, , SINGLE или
или VIEW MODE на фоторамката неколкократно.
Забележка
Ако не сте работили с фоторамката дълъг
период от време, стилът, в който е курсорът
се избира автоматично.
Дисплей изреждане на изображения (Slideshow)
Дисплей
Стил
Обяснение
Извежда изображенията едно след друго.
Единичен преглед
Извежда няколко изображения едновременно.
Основни операции
Slideshow
Преглед на няколко
изображения
Извежда изображения с настроените час и дата.
Преглед с часовник
Извежда изображения едно след друго, докато показва и календар. Извеждат се настоящите дата и час.
Преглед на календар
Извежда изображения с датата и часа на заснемане. Настоящия час не
може да бъде изведен.
Time Machine
Извежда изображения като сменя напосоки различни стилове и ефекти в
изреждането.
Когато извеждате изображения напосоки
Преглед напосоки
Тази опция е възможна когато [Shuffle] от [Slideshow Settings] е в положение [ON] (стр. 29)
Съвети
• Можете да настроите интервал, ефект, ред на
извеждане или цветови ефект, когато изберете
дисплей на изреждане на изображения. Обърнете
се към “Настройки за изреждане на изображения”
(стр. 28).
• Ако натиснете по време на изреждане на
изображения, дисплеят се променя в режим на
единично изображение.
• Ако изключите и включите отново фоторамката по време на изреждане на изображения,
изреждането започва от последното прегледано
изображение.
23
Дисплей на часовника и календара
Часовник 1
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Календар 2
Календар 3
Часовник 11
Календар 1
Лунарен календар
(когато изберете
[Simplified
Chinese] в
настройки
[Language setting])
Арабски
календар (когато
изберете [Arabic]
в настройки
[Language setting])
Персийски
календар (когато
изберете [Persian]
в настройки
[Language setting])
Забележка
Можете да изберете само табло
ни часовникът и календарът.
24
(Settings), когато са изведе-
Режим на единичен преглед
Дисплей
Стил
Обяснение
Извежда цялото изображение на екрана. Можете да сменяте между
изображения, които да се изведат посредством бутони
Цяло изображение
Извежда изображението върху целия екран (В зависимост от съотношението на записаното изображение, границата на изображението може да
е само частично изведена). Можете да сменяте изображенията, които да
се изведат чрез бутони
.
Съвпадане с екрана
Цяло изображение
(с Exif)
Съвпадане с екрана
(с Exif)
Извежда информация за изображението като номера на изображението, името на файла и датата на заснемане, докато извежда цялото
изображение. Можете да сменяте изображенията, които да се изведат
посредством
.
Обърнете се към “Относно информационния дисплей” (стр. 27) за подробности относно информацията за изображения.
Извежда информация за изображението като номера на изображението,
името на файла и датата на заснемане, за да съвпаднат с екранния режим
(В зависимост от съотношението на записаното изображение, границата на изображението може да е само частично изведена). Можете да
сменяте изображенията, които да се изведат посредством
.
Обърнете се към “Относно информационния дисплей” (стр. 27) за подробности относно информацията за изображения.
25
Дисплей на индекс изображение
Дисплей
Стил
Обяснение
Извежда списък от големи миниатюрни изображения. Можете
да изберете изображение като натиснете
Index
Индекс 1
Извежда списък с миниатюрни изображения. Можете да изберете изображение като натиснете
Индекс 2
Извежда списък от малки миниатюрни изображения. Можете
да изберете изображение като натиснете
Индекс 3
Съвети
• Миниатюрните изображения са тези, заснето за
употреба в режим индекс ако изображенията са
заснети с цифров фотоапарат.
• В режим на индекс извеждане, можете да натиснете
и
, за да изберете изображение, дисплеят се променя в режим на единичен екран за преглед.
26
4
Относно информацията, която се
извежда на LCD дисплея
Информация за настройките
Иконки
Значение
Индикация за защита
Индикация за асоцииран файл (Извежда се когато има асоцииран файл
като например файл с движение или
изображение с миниатюра в имейл).
Извежда се когато имате регистрирана маркировка.
Иконки
Значение
5 Брой изображения (папка-файл).
Извежда се ако изображението е съвместимо
с формат DCF.
Ако изображението не е съвместимо с формат DCF се извежда името на файла.
Ако сте посочили име или преименували файл
на вашия компютър и неименованитео на
файла съдържа символи различни от букви и
цифри, името нафайла може и да не се изведе
правилно от фоторамката. Също така, за
файл създаден на компютър или друго устройство, максимум 10 символа от началото на
наименованитео могат да бъдат изведени.
Забележка
Само цифри и букви могат да се извеждат.
6 Дата/час на заснемане.
Основни операции
Извежда се следната информация
1 Вид на дисплея (в режим на единично
изображение)
-цяло изображение
-съвпадане с екрана
-цяло изображение (с Exif)
-съвпадане с екрана (с Exif)
2 Брой на изведени изображения/ Общ брой
на заснетите изображения
Индикацията за входящите носители за изведеното изображение се показва както следва:
Вградена памет
“Memory Stick”
SD карта с памет
xD-Picture карта
3 Подробности за изображенията
-Формат на файла (JPEG (4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
-Брой пиксели (ширина х височина)
-Име на производителя на устройството, с
което е заснето изображението
-Име на устройството, с което е заснето
изображението
-Скорост на затвора (напр.: 1/8)
-Стойност на диафрагмата (напр.: F2.8)
-Стойност на експонацията (напр.: +0.0ЕV)
-Информация за въртенето.
27
Допълнителни операции
Насладете се на изреждане на изображения
1 Натиснете
(SLIDE SHOW).
Промени на настройките за изреждане на изображения
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете , за да изберете табло
(Настройки).
3 Натиснете
Съвети
• Когато изпозлвате бутонитена фоторамката,
натиснете бутон VIEW MODE в горния край на
LCD екрана, натиснете , за да преместите курсора в зона за избор на дисплей и натиснете
, за
да изберете
(Slideshow).
• Когато курсорът е в зона за избор на дисплей, преместете го в зона за избор на стил посредством .
• Когато курсорът е зона за избор на стил, можете
да го преместите като натиснете неколкократно
VIEW MODE.
, за да изберете
[Slideshow Settings] и след това натиснете .
Зона за избор на дисплей
4Натиснете , за да изберете опция
и след това натиснете .
Обърнете се към таблиците на следващата страница за подробности относно опциите за настройка.
Забележки
Зона за избор на стил
2 Натиснете
, за да изберете
стила, който искате и след това натиснете .
Обърнете се към “Slideshow display” (стр. 17) за
подробности относно вида на изрежданите изображения.
28
Отбележете следното, когато избирате изреждане
на кадри от изображения съхранение на картата с
памет.
• Поради характеристиките на картите с памет,
съществува повишен риск за грешка при прочитане
на изображенията, колкото по-чето се разчитат.
-Не изреждайте продължително време кадри с
малки номера, тъй като това може да причини
грешка в данните.
-Препоръчваме Ви често да правите резервни
копия за защита на данните в картите с памет.
Когато фото рамката извежда кадри, промяна в
настройките на някои опции не е възможна. Тези
опции са оцветени в сиво и не могат да бъдат
избрани.
• Изреждането на кадри започва от първото
изображение ако изключите фото рамката или ако
нулирате настройките й.
• Когато екранът е твърде ярък, това може да Ви
накара да почувствате гадене или замайване. Внимавайте да не оставите настройките на екрана с
твърде висока яркост.
*: настройки по подразбиране
Опция
Настройки
за изреждане
на изображения
Настройка
Обяснение
Интервал
Настройте стойност между 3 сек, 7 сек*, 20 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 1
час, 3 часа, 12 часа, 24 часа за интервал между изображенията.
Забележка
Изображенията може и да не се сменят през интервалите, които сте
задали в менюто в зависимост от стила на изреждането на изображения, цветния ефект или размера на изображенията.
Ефект
Премества се към следващото изображение
докато предишното се избутва от центъра към
четирите ъгъла.
Вертикални
щори
Премества се към следващото изображение
сякаш се спускат вертикални щори.
Хоризонтални щори
Избледняване*
Премества се към следващото изображение
сякаш се спускат хоризонтални щори.
Изтриване
Премества се към следващото изображение като
предишното изображение избледнява и се прелива в
следващото.
Премества се към следващото изображение сякаш предишното се изтрива, за да отстъпи място.
Напосоки
ON
Използва напосоки гореизброените пет ефекта.
OFF*
Извежда изображения според [Listing Order] настройки в
[General Settings].
Цветен
ефект
Цвят*
Сепия
Монохром
Извежда цветно изображение.
Извежда състарено изображение (ефект сепия).
Извежда едноцветно изображение.
Режим на
извеждане
Изберете желания размер н извеждане между следните:
Разбъркване
Допълнителни операции
Централно
кръстче
Извежда изображения напосоки
Забележка
Оригиналните данни на изображението няма да се променят.
Цяло изображение*
Извежда цяло изображение, увеличено до подходящия
размер. (Изображението може а бъде изведено с полета
отгоре, отдолу, отляво и отдясно).
Запълване на
екрана
Увеличава центъра на изображението достатъчно, за
да запълни целия екран.
Забележка
Изображенията може и да не се изведат с размера,
който сте задали в менюто в зависимост от стила
на изреждането на изображения.
29
Дисплей за изреждане на кадри
Прехвърляне на изображения от карта с памет
към вградената памет
Можете да използвате фото рамката като
цифров албум, като запазвате важни изображения във вградената памет.
Съвети
• В менюто [Image file size], можете да зададете начин
на оптимизиране на размера на изображението или
да запазвате изображенията в оригинал без да ги
компресирате, когато ги запазвате във вградената
памет (стр. 35).
• Когато [Image file size] е в настройка [Resize], до около 500 изображения могат да бъдат добавени към
вградената памет. Когато настроите в [Original],
броят на изображенията, които могат да бъдат
запазени може да се промени в зависимост от размера на изображенията.
1 Натиснете (IMPORT), когато изображението съхранено в картата с памет
се изведе на екрана.
Съвет
Ако използвате бутоните на фоторамката,
натиснете бутон MENU и след като сте
избрали
(Редактиране) посредством
, изберете [Import] посредством
и
натиснете .
Режим на преглед на единично изображение
(Дисплей за извеждане на единично
изображение)
30
Дисплей с индекс изображения
2 Натиснете , за да изберете
[Import this image], [Import multiple images]
или [Import all images] и след това натиснете .
Ако изберете [Import this Image], изведеното изображение се прибавя към вградената
памет. Преминете към стъпка 5. (Тази опция
не може да бъде избрана в дисплея с изреждане
на кадри).
Ако изберете [Import Multiple Images] можете
да прибавите избраните изображения от
индекс дисплея. Преминете към стъпка 3.
Ако изберете [Import all images] се извежда
списъка с изображения. Към полето на всяко
изображения има маркировка. Преминете към
стъпка 4.
3 Използвайте бутони
, за да
определите изображението, което ще
добавите от списъка с изображения
натиснете .
До избраното изображение се добавя
маркировка „ „. Ако искате да добавите много изображения наведнъж,
повторете тази стъпка.
Съвет
Когато изберете [New folder] автоматично
се създава нова папка.
6 Натиснете , за да изберете [Yes],
и след това натиснете .
Изображението се запазва във вградената
памет.
7 Натиснете , когато се появи дисплей за потвърждение.
Забележки
• -Функция “Import to internal memory” (прехвърляне
във вградената памет) не е възможно за изображения, които вече са във вградената памет.
• -Избягвайте да извършвате следното, когато към
албума или вградената памет се добавят изображения тъй като това може да доведе до повреда на
фото рамката, вградената памет или данните:
Ако искате да премахнете този
избор,изберете изображение и натиснете .
Маркировка изчезва от изображението.
Относно търсенето на изображения в
списъка с изображения
По време на търсене: Извежда всички изображения, към които се прилагат критериите
на търсенето.
Извън време на търсене: Извежда всички
изображения от устройството.
Обърнете се към “Tърсене на изображения
(Филтриране) ” (стр. 30).
Съвет
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения като използвате [ / ] в списъка с
изображения.
Допълнителни операции
-Изключване на захранването;
-Отстраняване на картата с памет;
-Поставяне на друга карта.
4 Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на избор
на папка.
5 Натиснете , за да изберете
папката, която желаете и след това
натиснете .
Появява се екран за потвърждение за добавяне на изображение към вградената памет.
31
Определяне на устройство за възпроизвеждане
Можете да определите дали да изведете
карта с памет или вградена памет.
1 Натиснете SELECT DEVICE.
Прехвърляне на изображение от вградената памет
на карта с памет
Можете да прехвърляте изображение
от вградената памет към карта с
памет.
1 Натиснете MENU, когато изображението съхранено в устройството се
появи на екрана.
2 Натиснете
, за да изберете
(Редактиране).
3 Натиснете , за да изберете
[Export] и след това натиснете .
Дисплей на единично изображение.
Съвети
• Когато работите от основното устройтво,
натиснете MENU и бутони
, за да изберете
лента
(Избор на устройство).
• Ако картата с памет, която искате да изберете не
е поставена, поставете я сега.
Забележка
По време на извеждане на календар и часовник, не можете да изберете лента
(Избор
на устройство).
2 Натиснете , за да изберете устройството, което искате да изберете и натиснете .
Извеждат се изображенията от избраното
устройство.
Съвет
Търсенете се отменя автоматично, когато
промените устройството за възпроизвеждане по време на търсене
32
4 Натиснете
, за да изберете
[Export this image], [Export multiple
images] или [Export all images], и след
това натиснете .
Ако изберете [Export this image], изведеното
изображение се прехвърля в устройството.
Преминете към стъпка 7. (Тази опция не
може да бъде избрана в дисплея за изреждане
на кадри.)
Ако изберете [Export multiple Images]
можете да изберете изображения, които да
прехвърлите от индекс дисплея. Преминете към стъпка 5.
Ако изберете [Export all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на всяко изображение има маркировка. Преминете
към стъпка 6.
5 Натиснете
, за да изберете
изображението, което ще прехвърляте от списъка с изображения ислед
това натиснете .
Появява се екран с потвърждение за прехвърляне.
Съвет
6 Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства, към
които да прехвърлите.
7 Натиснете
, за да изберете устройства, към които да прехвърлите и
след това натиснете .
Всеки път, когато натиснете [New folder] се
създава нова папка.
9 Натиснете
и натиснете
, за да изберете [Yes]
.
Прехвърлянето е приключено.
Допълнителни операции
Към избраното изображение се добавя
маркировка „ „.
Ако искате да прехвърлите няколко изображения едновременно, повторете тази
стъпка.
Ако искате да премахенете избора си,
изберете изображението и натиснете
. Маркировката „ ” изчезва от изображението.
Относно търсенето в списъка с изображения.
По време на търсене:
Извежда всички изображения, към които се
прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене:
Извежда списъка с изображения от албума.
Обърнете се към “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 30).
8 Натиснете
за да изберете папка,
която да запазите и натиснете .
10 Натиснете
, когато се изведе
екран за потвърждение.
Изображението се копира на определеното
устройство.
Забележка
Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност
във фото рамката и картата с памет, както
и да повреди данните:
-Изключване на захранването;
-Отстраняване на картата с памет;
-Поставяне на друга карта.
Съвети
• Можете да използвате и бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да увеличите или намалите изображението, което ще пренасяте като използвате списъка
с изображения.
• Всяко устройство, което не се разпознава от
фото рамката се извежда в сиво и не можете да го
избирате.
33
Изтриване на изображение
1 Натиснете [DELETE], когато изображението се появи на екрана.
Съвет
Ако използвате бутоните на фоторамката,
натиснете MENU, изберете лента-(Editing)
посредством
, след това изберете [Delete]
с бутон
и натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете
[Delete this image], [Delete multiple
images] или [Delete all images], и след
това натиснете .
Ако изберете [Delete this image], изведеното
изображение се изтрива. Преминете към
стъпка 5. (Тази опция не може да бъде избрана в дисплея за изреждане на кадри.)
Ако изберете [Delete multiple Images] можете да изберете изображения, които да
изтриете от индекс дисплея. Преминете
към стъпка 3.
Ако изберете [Delete all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на всяко изображение има маркировка. Преминете
към стъпка 4.
3 Натиснете
, за да изберете
изображението, което ще изтриете
от списъка с изображения ислед това
натиснете .
Към избраното изображение се добавя
маркировка „ „.
Ако искате да изтриете няколко изображения едновременно, повторете тази стъпка.
Ако искате да премахенете избора си,
изберете изображението и натиснете
. Маркировката „ ” изчезва от изображението.
Относно търсенето в списъка с изображения.
По време на търсене:
Извежда всички изображения, към които се
прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене:
Извежда списъка с изображения от албума.
Обърнете се към “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 30).
34
4 Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства, към
които да прехвърлите.
5 Натиснете
и натиснете
, за да изберете [Yes]
.
Изображението е изтрито.
6 Натиснете
, когато се изведе
екран за потвърждение.
Забележки
• Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност във фото
рамката и картата с памет, както и да повреди
данните:
-Изключване на захранването;
-Отстраняване на картата с памет;
-Поставяне на друга карта.
• Когато на екрана се появи съобщение [Cannot delete
a protected image], файлът с изображение е в режим
Read Only на компютъра. В такъв случай свържете
фото рамката с компютър и изтрийте този файл
с помощта на компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет не е
равен на оставащия капацитет дори и веднага след
нулиране.
• Ако изтриването е започнало изтритото
изображение не може да бъде възстановено дори
и да спрете процеса по изтриване. Изтривайте
изображения само когато сте сигурни, че желаете
премахването им.
Съвет
Можете да промените размера на миниатюрните изображения като използвате [ / ] в
списъка с изображения.
Форматиране на вградената
памет
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете
, за да изберете (Настройки)
Извежда се екран с настройки.
3 Натиснете
, за да изберете [Initialize] и
след това натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете [Format
internal memory] и след това натиснете .
Появява се екран за потвърждение на нулирането на вградената памет.
5 Натиснете , за да изберете [Yes] и
натиснете .
Регистриране на маркировка
Можете да създадете изреждане на изображения (слайдшоу) само с изображения, които
са били избрани и маркирани предварително.
Можете лесно да проверите за изображения с
маркировка като използвате индекс дисплей
или дислей на единично изображение.
1 Натиснете
[MARKING], когато
изображението се появи на екрана.
Съвет
2 Натиснете
, за да изберете маркировката, която желаете и след
това натиснете .
, за да изберете
изображението, което ще маркирате
от списъка с изображения ислед това
натиснете .
Към избраното изображение се добавя
маркировка „ „.
Ако искате да маркирате няколко изображения едновременно, повторете тази
стъпка.
Ако искате да премахенете избора си,
изберете изображението и натиснете
. Маркировката „ ” изчезва от изображението.
Относно търсенето в списъка с изображения.
По време на търсене:
Извежда всички изображения, към които се
прилагат критериите на търсенето.
Извън времето на търсене:
Извежда списъка с изображения от албума.
Обърнете се към “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 30).
5 Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства,
към които да прехвърлите.
6 Натиснете
и натиснете
Допълнителни операции
Ако използвате бутоните на фоторамката, натиснете MENU, изберете лента
(Editing) посредством
, след това
изберете [Marking] с бутон
и натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете [Yes]
.
Към избраното изображение се прикачва
маркировка.
За да изтриете регистрацията за
маркировка
3 Натиснете
, за да изберете
[Mark this image], [Mark multiple images]
или [Mark all images], и след това натиснете .
Ако изберете [Mark this image], изведеното
изображение се маркира и може да се показва
в бъдеще. (Тази опция не може да бъде избрана в дисплея за изреждане на кадри.)
Ако изберете [Mark/Unmark multiple Images]
можете да изберете изображения, към които да прикачите маркировка. Преминете
към стъпка 4.
Ако изберете [Mark all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на всяко изображение има маркировка. Преминете
към стъпка 5.
Изберете [Unmark this image] или [Unmark all
images] и след това натиснете
в стъпка 5.
Можете да отмените избора като премахнете маркировката от полето.
• [Unmark this image]: Отменя маркировката
от изведеното изображение. (Тази опция не
може да бъде избрана в режим на изреждане на
изображения).
• [Unmark all images]
По времена търсене: Премахва маркировката
от всички изображения, към които могат да
се приложат зададените критерии.
Извън времето на търсене: Отменя всички
маркировки от изображенията съхранени в
устройството.
35
Забележка
Маркировката се запазва само когато е
прикачена към изображение от вградената
памет. Маркировка, която е прикачена към
изображение от картата с памет се изтрива, когато изключите захранването на фото
рамката или когато смените устройството,
посредством което изреждате.
Съвети
• Можете да изберете маркировка между 3 типа.
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения като използвате [ / ] в списъка с
изображения.
Търсене на изображение
(Филтриране)
Можете да търсите изображение, съхранено
във вградената памет или на карта с памет.
Можете да филтрирате изображение като
използвате различни критерии като дата,
папката, в която е запазено изображението,
ориентацията на изображението или маркировка и т.н.
1 Натиснете SORT, когато на екрана е
изведено изображение.
Съвет
Ако използвате бутоните на фоторамката, натиснете MENU, изберете лента
(Editing) посредством
-, след това изберете [Sort] с бутон
и натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете критериите, които желаете и след това
натиснете .
• [Търсене по дата]: Филтрира според дата на
заснемане.
• [Търсене по папка]: Филтрира по папки.
• [Търсене по вертикала/хоризонтала]: Филтрира
според разположение на изображението.
• [Търсене по маркировка]: Филтрира по маркировка.
3 Натиснете
, за да изберете
изображението, което ще желаете и
след това натиснете
36
За да отмените търсене на изображение
Натиснете бутон menu, когато изображението е изведено на екрана и след това
изберете [Exit search (show all photo)].
За да промените критериите за
търсене
Натиснете бутон BACK, когато изображението, което търсите е изведено на екрана.
Забележки
• Не изключвайте захранването, не отстранявайте
картите с памет по време на търсене. Това може
да повреди фото рамката или картата с памет
или да увреди данните.
• Търсенето се отменя автоматично в следните
случаи:
Увеличаване/намаляване на изображението
Можете да увеличавате или намалявате изображението в екран единичен преглед.
За да увеличите изображението, натиснете
/(zoom in) на устройството за дистанционно управление. За да намалите увеличеното
изображение, натиснете/ (zoom out).
Всяко натискане на бутона /увеличава изображението повече. Можете да увеличите изображение до максимум 5 пъти оригиналния
му размер. Можете да местите увеличеното
изображение нагоре, надолу, наляво и надясно.
Допълнителни операции
- Когато промените устройството за
възпроизвеждане.
- Когато търсите изображение, което се съхранява на картата с памет и отстраните
картата с памет.
Регулиране на позицията
и размера на изображението
За да запазите увеличено или намалено изображение (отрязване и
запазване)
1 Натиснете бутон MENU, докатона екрана е
изведено намалено или увеличено изображение.
2 Натиснете
, за да изберете методът, който
ще използвате, за да запазите изображението.
Ако изберете [Save as new image], се запазва копие
на изображнието. Преминете към стъпка 3 . Ако
изберете [Overwrite], изображението се записва още
веднъж върху старото. Преминете към стъпка 3 .
3 Натиснете
, за да изберете устройството,
в което ще запазите изображението и след това
натиснете .
4 Натиснете
,за да изберете папка за запис и
след това натиснете .
5 Натиснете
, за да изберете [Yes] и след това
натиснете .
Изображението се запазва.
6 Когато се появи екран изискващ потвърждение
след като сте запазили изображението, натиснете
Съвет
Ако преместите увеличено изображение
посредством
и натиснете MENU в
стъпка 1 , изображението се изрязва в изведения шаблон и се запазва.
Забележки
• Не можете да записвате върху файлове освен ако не
са JPEG файлове (разширение: JPG).
• В зависимост от размера на изображението, увеличаването му може да намали качеството на изгледа.
37
• Не можете да увеличавате изображение, като
използвате бутони на фото рамката.
Въртене на изображението
Можете да въртите изображение по време на режимна единично извеждане.
Работете от менюто на фоторамката.
1 Натиснете MENU в екран единично
изображение.
Промяна на настройките
на функция за автоматично включване/изключване
Можете да използвате функцията на таймера, за да
включите или изключите фото рамката автоматично, когато е включена.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете
2 Натиснете
, за да изберете
, за да изберете
(Настройки).
(Редактиране).
3 Натиснете
3 Натиснете , за да изберете
[Rotate], и след това натиснете .
4 Натиснете , за да изберете посоката на въртене, и след това натиснете .
• Завърта изображението на 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
• Завърта изображението на 90 градуса по посока,
обратна на часовниковата стрелка.
5 Натиснете , за да изберете [OK],
и след това натиснете .
Съвети
• -Можете да въртите изображение и посредством
ROTATE (--) (въртене) на устройството за дистанционно управление.
• Всяко натискане на бутона върти изображението
на 90 градуса по посока, обратна на часовниковата
стрелка.
• -За изображение от вградената памет, данните
за въртене ще бъдат съхранени дори и след като
захранването бъде изключено.
• -Можете да въртите изображения от индекс
дисплея.
38
, за да изберете
[Auto power ON/OFF] и натиснете
.
Появява се екранът за настройка на стойност за
[Auto power ON/OFF].
4 Натиснете
, за да изберете
[Setup method] и натиснете . След
това натиснете
, з ада изберете
[Simple] или [Аdvanced] и натиснете
.
[Simple]:
Поставя функцията автоматично изключване в
равни едноминутни интервали.
[Advanced]:
Поставя функцията автоматично изключване в
часови единици според деня от седмицата.
5 Натиснете , за да настроите
[Time Setting] и натиснете .
[Simple]
1 Натиснете
, за да изберете
времето, в което да използвате функция
автоматично включване/изключване.
Можете да настроите тази функция
според деня от седмицата по час. Цветът
на избраната зона се сменя в синьо след
като натиснете --. Захранването на фото
рамката ще се включи след като настъпи
времето на оцветената в синьо часова
зона. Цветът на избраната часова зона
се сменя в сиво след като изберете синя
часова зона. Захранването на фото рамката
се изключва, когато е в сива часова зона.
Съвет
1
Захранването се изключва автоматично във
времето, когато изберете [Power-OFF timer],
когато използвате фото рамката.
Захранването се включва автоматично във
времето, когато изберете [Power-ON timer],
по време на режим на готовност.
2
Натиснете
.
6 Натиснете MENU.
, за да изберете [OK]
Допълнителни операции
Изберете опцията, за която искате да
настроите час. Натиснете
, за да изберете [Power-ON timer] или [Power-OFF timer]
и след това натиснете .
-Натиснете, за да изберете [Enable] и
след това натиснете .
-Настройте часа, в който желаете да
активирате [Power-ON timer] или [PowerOFF timer].
Натиснете, за да изберете [Auto ON time]
или [Auto OFF time] и след това натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете час или
минути, натиснете
, за да настроите
часа и минутите и след това натиснете
.
-Настройте деня от седмицата, вкойто
искате да активирате таймера.
Натиснете, за да изберете [Auto ON day]
или [Auto OFF day] и след това натиснете
.
3 Натиснете , за да изберете деня, в
който искате да активирате таймера и
натиснете , за да отбележите.
Натиснете
, за да преместите курсора
в позиция [OK] и натиснете .
[Advanced]
39
Промяна на настройките
Можете да промените следните настройки.
• Настройки за изреждане на изображения
• Функция за автоматично включване/изключване
• Настройки за дата/час
• Основни настройки (ред на списъци, включване/
изключване на SONY лого и т.н)*
• * Изключването на SONY логото е функция, която е налична само модели DPF-D75/D85/D95.
• Езикови настройки
• Нулиране
4 Натиснете , за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Това ви позволява да настроите всяка от опциите
(стр. 35).
Забележка
Когато на фото рамката, например, се изреждат
кадри, някои опции не могат да бъдат настройвани.
Опциите, които не са изведени в съответната
ситуация, са изведени в сиво и не могат да бъдат
избрани.
5 Натиснете , за да изберете
стойност на настройката, и след това
натиснете .
Процедура по настройка
1 Натиснете MENU.
Всеки път, когато натиснете
на фото рамката), стойността на настройката се променя. В
случай, че стойността е цифрова, натиснете , за да
я увеличите, и натиснете , за да я намалите.
Ако натиснете
, настройката се потвърждава.
6 Натиснете MENU.
2 Натиснете
, за да изберете
Менюто се затваря.
[Settings]
За да нулирате фабричните настройки
1 Натиснете MENU и след това изберете (Settings)[Initialize] като натиснете
.
2 Натиснете
-, за да изберете [Reset] и след това
натиснете .
Всички регулирани настройки, освен настройките за
час се нулират във фабрични настройки.
Съвет
3 Натиснете
, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Извежда се екранът с настройки на избраната опция.
Например, когато изберете [Slideshow Setting]
40
Можете да използвате бутон MENU на фото
рамката.
Опции за настройка
*: Настройка по подразбиране
Опция
Настройка за
изреждане на
кадри
Автоматично
включване/
изключване
Настройка
Описание
Обърнете се към „Насладете се на изреждане на кадри” (стр. 28).
Настройва функцията на таймера, която включва и изключва захранването автоматично. Можете да използвате тази функция със следните настройки. (стр. 38)
Simple
Можете да настроите таймера (час/ден) и да въведете време, за да се включи захранването автоматично,
когато настроите тази функция
Power-OFF
таймер
Можете да настроите таймера (час/ден) и входящо
време, за да се изключва захранването автоматично,
когато регулирате тази функция.
OK
Връща се към предишен екран след като потвърди
информацията.
Cancel
Връща се към предишен екран след отмяна на операцията.
Reset all
Изтрива всички избрани опции.
Включва/изключва функцията за автоматично
включване/изключване според деня от седмицата и
по часове.
Включва/изключва функцията за автоматично
Simple
включване/изключване според деня като я настройва
в едноминутни интервали.
Настройва дата, час, първия ден от седмицата и т.н (стр. 20)
Setup method
Настройки за
дата/час
Общи настрой- Listing order (Ред
ки
на подреждане)
Advanced*
Допълнителни операции
Advanced
Power-ON
таймер
Настройва деня на изреждане на изображения. Настройката оказва
влияние на [Slideshow Settings].
Number Order*
(ред по номера) Извежда изображения според номерата им.
Auto display
ON*/OFF: Когато фото рамката е в портретна позиция, вие можете да я заorientation (Автома- дадете в режим на автоматично разпознаване и въртене на изображенията.
тично извеждане)
LCD backlight (ЗадноПозволява ви да зададете осветеност на LCD екрана с ниво от 1 до 10*.
осветяване на LCD)
Image import size
(Размер на файла с
изображение)
Resize*
Компресира изображения и ги запазва във вградената памет.
Можете да запазите повече изображения, но е налично
значително влошаване качеството на изображенията
спрямо оригиналните заснети, когато ги изведете на голям
монитор компютър или друго устройство.
Original (Оригинал) Запазва изображения във вградената памет без да ги компресира. Няма промяна в качеството, но можете да запазите
по-малко изображения.
Sony logo (Лого на */OFF: Mожете да зададете дали логото Sony на фото
Sony) (само за модел рамката да свети или не.
DPF-D75/D85/D95)
41
*: Настройка по подразбиране
Опция
Системна
информация
Настройка на
езика
Настройка
Описание
Версия
Извежда версията на софтуера на фото рамката.
Вградена памет
Капацитет
на вградената
памет
Оставащ капацитет
Показва максималното количество място налично във
вградената памет в начална фаза.
Показва количеството свободно място за запис на
вградената памет към настоящия момент.
Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски, Китайски (опростен), Китайски (традиционен), Холандски
Забележка
В някои региони е възможно настройката по подразбиране за езика да се различава.
Нулиране
42
Форматиране
на вградената
памет
Можете да форматирате вградената памет.
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране, освен
настройките за дата и [Date/time settings].
Забележки
Всички изображения, прибавени към вградената памет, ще се изтрият.
Не форматирайте вградената памет като използвате връзка към
компютъра или друго външно устройство.
Свързване към компютър
Свързване към компютър
Свързване към компютър за прехвърляне на снимки
Можете да свържете към компютър, за да преглеждате и копирате изображения от вградената памет
на фото рамката към компютър, или за да копирате
изображения от компютър на фото рамката.
Забележка
Системни изисквания
Тази секция показва пример за свързване за Windows
Vista. В зависимост от операционната система,
която използвате , дисплея на екрана и процедурите
може да се различават.
1 Свържете фото рамката към източника на захранване. (--приложени
Инструкции за употреба, стр.12)
2 Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел, който се продава в
търговската мрежа.
За да свържете компютър и да използвате фото рамката, компютърът трябва да изпълнява следните
препоръчителни системни изисквания.
Windows
Препоръчителна операционна система: Microsoft
Windows 7/Windows Vista SP2/, Windows XP SP3
Порт: USB порт
Допълнителни операции
Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac OS X
(10.4) или по-нова
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай прекъснете
връзката.
• Не можете да работите с фото рамката от друго
USB устройство, което се използва едновременно
с това.
• Не изключвайте USB кабела докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички
компютри, които покриват изискванията.
• Фото рамката работи с компютър или със Sony
цифров принтер. Когато свържете фото рамката
с други устройства, възможно е те да не разпознаят вградената й памет.
Към USB B конектор
Компютър
Към USB конектор
Забележка
Използвайте USB кабел B тип, по-къс от 3 метра.
3 Включете фото рамката. (стр. 17).
43
4 Когато на дисплея на компютъра се
появи прозорче [AutoPlay], щракнете
върху [Open folder to view files].
Ако прозорче [AutoPlay] не се появи, щракнете върху
[Computer (My Computer)] в меню Start и след това
отворете сменяемия диск.
бъдат изведени. Файловете с изображения настроени на “Read Only” на компютъра не могат да бъдат
изтрити на фоторамката. Отменете “Read
Only” преди да запазите файлове с изображения от
компютъра на фоторамката.
5 Преместете курсора в този прозорец
и щракнете вдясно, след това щракнете върху [New] – [Folder].
Изключване от компютъра
Определете име на папката. В това ръководство
името на папка “sony” е използвано като пример.
Изключете USB кабела или поставете фото рамката
в позиция OFF след като сте я изключили от
компютъра.
1 Щракнете два пъти върху
Task
Tray.
2Щракнете върху
(USB Mass Storage
Device)- [Stop].
3 Щракнете върху [OK] след като сте
проверили устройството, което желаете да отстраните.
6 Щракнете два пъти, за да отворите
папка “sony”.
7 Отворете папката, която съдържа
файлове с изображения, които желаете
да прекопирате и след това ги копирайте като използвате придърпване
(drag-and-drop).
Забележки
• Когато запаметявате изображения от компютъра на вградената памет, направете папка във
вградената памет и запазете изображенията в нея.
Ако не направите папка можете да запазите до 512
изображения. Освен това броят на изображенията
може да намалее в зависимост от дължината на
името на файла и вида на използваните символи.
• Някое изображение може да не бъде изведено според
реда на заснемане, тъй като информация за датата
на заснемане може да се промени, изгуби, когато
изображенията се редактират или запазват на
компютър.
• Когато изображенията от компютъра се запазват
във вградената памет на фоторамката, файловете
с изображения се запазват без компресиране. Като
резултат можете да запазите по-малък брой изображения във вградената памет на фоторамката.
• Файлове с изображения, които са създадени или
редактирани с помощта на компютър може да не
44
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните съобщения.
Следвайте съответните решения, за да решите проблема.
Съобщение за грешка
No Memory Stick./ No SD memory card/
No xD-Picture Card.
Значение/ Решение
• Не сте заредили карта с памет в гнездото. Заредете картата с
памет в съответното гнездо. Или свържете външно устройство.
( стр. 21)
An incompatible Memory Stick is inserted./ • Заредили сте несъвместима карта с памет. Използвайте карта с
An incompatible SD memory card is
памет, която се поддържа от фоторамката.
inserted./ An incompatible xD-Picture Card
is inserted
No images on file.
• В картата с памет няма файлове с изображения. Използвайте карта
с памет, която съдържа файлове с изображения, които можете да
изведете на фоторамката.
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата с вашия фотоапарат.
The Memory Stick is full/ The SD memory
card is full./ The xD-Picture Card is full/
The internal memory is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото картата с памет е
пълна. Изтрийте изображенията или използвайте карта с памет със
свободно място.
Error reading Memory Stick./ Error
reading SD memory Card./ Error reading
xD-Picture Card/Еrror reading internal
memory.
В случай на карта с памет:
Write error in the Memory Stick./ Write
error in the SD memory card./ Write error
in the xD-Picture Card/ Write error on the
internal memory.
Съобщения за грешки
Media is protected. Remove protection then • Картата с памет притежава защита срещу запис. Преместете
try again.
защитното капаче в позиция на разрешен запис. (стр. 52)
• Получила се е грешка. Ако това съобщение се извежда често, проверете състоянието на картата с памет като използвате устройство,
различно от фоторамката.
За вградена памет:
• Нулирайте вградената памет.
Забележка
Когато нулирате вградената памет, моля отбележете, че всички
добавени към албума файлове се изтриват.
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте „Memory Stick-ROM”. За да запазите изображения,
използвайте препоръчителния “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Заредили сте „Memory Stick” със защита. За да редактирате и запазвате изображения, използвате външно устройство, за да премахнете
защитата.
45
Съобщение за грешка
Media format not supported.
Значение/ Решение
• За карта с памет използвайте цифровия си апарат или друго устройство, за да форматирате картата с памет.
Забележка
• Когато нулирате настройките на носителя, всички изображения ще
бъдат изтрити.
Cannot open image.
46
• Изображенията не могат да бъдат изведени, ако файлът с изображение не се поддържа от фото рамката.
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да решите проблема. Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран сервиз.
Захранване
Симптом
Захранването не
може да бъде включено.
Проверете опция
• Зареден ли е правилно захранващия
кабел?
Причина/ Решение
Заредете захранващия кабел
правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено и изображенията не се появяват или настройката на екрана с операции не може да
бъде зададена, проверете следните опции.
Проверете опция
Причина/ Решение
Симптом
На екрана не се извеж- • Заредили ли сте правилно картата
с памет?
дат изображения.
Заредете картата с памет правилно. (стр. 21)
• Картата с памет съдържа ли
Заредете карта с памет, съдържаща изобраизображения, запазени с цифров фо- жения.
тоапарат или друго устройство?
Проверете файловите формати, които могат
да бъдат извеждани. (вижте Инструкции за
употреба, стр. 27)
Възможно е да не можете да възпроизведете
с фото рамката файл, който не е съвместим с
DCF, дори ако е възможно да възпроизвеждате
файла с компютър.
• Фоторамката в режим Часовник
и календар ли е?
Настройте фотормката в режим различен от
Часовник и календар. (стр. 22)
• Изображенията запазени от
Някои изображения
не се извеждат според компютър ли са?
датата на заснемане • Изображенията редактирани от
компютър ли са?
Отстраняване на проблеми
• Съвместим ли е файловият формат с DCF?
Ако редактирате или запазвате изображения
на компютъра, датата на промяна на файла се
променя. Изображенията след това се извеждат
според датата на промяна на файла вместо по
дата на заснемане.
47
Симптом
Някои изображения
не се извеждат.
Проверете опция
• Извеждат ли се изображенията в
режим на индекс екран?
Причина/ Решение
Ако изображението се извежда в режим на
индекс екран, но не може да бъде изведено в
режим на единичен екран, възможно е файлът с
изображението да е повреден, дори ако миниатюрното изображение изглежда добре.
Възможно е да не успеете да възпроизведете
файл, който не е съвместим с DCF с фото
рамката, дори ако е възможно да го възпроизвеждате с компютър.
• Знакът по-долу извежда ли се в
режим на индекс екран?
• Появява ли се знакът по-долу в
режим на индекс екран?
48
Ако знакът в ляво се извежда, възможно е
файлът с изображения да не се поддържа от
фото рамката, ако файлът, например, е JPEG
файл, създаден на вашия компютър. Също така,
файлът с изображения може да се поддържа,
но да не се съдържа данни с миниатюрно
изображение. Изберете знака и натиснете --,
за да промените екрана в режим на преглед на
единично изображение. Ако знакът отляво се
появи отново, изображението не може да бъде
изведено, защото файлът с изображения не се
поддържа от фото рамката.
Ако знакът в ляво се извежда, възможно е
файлът с изображения да не се поддържа от
фото рамката, но данните с миниатюрно изображение или самото изображение не могат да
бъдат отворени. Изберете знака и натиснете
--. Ако знакът отляво отново се появи, изображението не може да бъде изведено
• Съществуват ли повече от 4,999
изображения в картата с памет
или външното устройство?
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или друго
устройство?
Фото рамката може да възпроизвежда,
запазва, изтрива или работи с максимум 4,999
файла с изображения.
Ако сте именували или преименували файла
на вашия компютър и ако името съдържа
символи, различни от букви, възможно е
изображението да не се възпроизведе на фото
рамката.
• Съществуват ли 5 или повече
нива папки в картата с памет
или външното устройство?
Фото рамката не може да възпроизвежда
изображения, запазени в папка, която е над 5
ниво.
Симптом
Проверете опция
Името на файла не се • Преименували ли сте файла с
извежда правилно.
помощта на компютър или друго
устройство?
Причина/ Решение
Ако сте именували или преименували файла
на вашия компютър и името съдържа символи,
различни от букви, възможно е изображението
да не се възпроизведе на фото рамката. Освен
това, за файл, създаден от компютъра или от
друго устройство могат да се изведат само 10
символа от началото на наименованието.
Забележка
Могат да се извеждат само символи с букви и
цифри.
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Проверете опция
Не можете да запазва- • Защитена ли е картата с памет?
те изображения.
Причина/ Решение
Отменете защитата и опитайте да запазите отново.
• Проверете дали защитното капаче на картата с памет е зададено в
позиция [LOCK]?
Преместете защитното капаче в позиция
на разрешен запис.
• Пълна ли е картата с памет?
Сменете картата с памет с карта, която
има достатъчно свободно място. Или, изтрийте ненужните изображения. ( стр. 34)
Изтрийте ненужните изображения. (стр.
34)
• Запазихте ли изображенията
от компютъра на вградената
памет без да създавате папка във
вградената памет.
Ако не създавате папка, можете да запазите
до 512 изображения. В допълнение броят на
изображенията може да намалее в зависимост
от дължината на заглавието на файла или вида
на символите. Когато запазвате изображения
от вградената памет на компютър, уверете
се, че сте направили папка във вградената и
запазвате изображенията в тази папка.
Отстраняване на проблеми
• Пълна ли е вградената памет?
49
Симптом
Проверете опция
Не можете да изтри- • Защитена ли е картата с памет?
вате изображения.
• Проверете дали защитното капаче на картата с памет е зададено в
позиция [LOCK]?
Причина/ Решение
Използвайте устройството , за да отмените защитата, и опитайте да изтриете
отново.
Преместете защитното капаче в позиция
на разрешен запис.
• Използвате ли „Memory StickROM”?
Не е възможно да изтривате изображения
или да форматирате „Memory Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображението?
Проверете информацията за изображението
от екран с единичен преглед (--стр. 27).
Изображение с маркировка
е в позиция
Read Only. Не можете да го изтриете от
фото рамката.
Изображението е
изтрито по грешка.
Щом изтриете веднъж изображение то не
може да бъде възстановено.
Фото рамка
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Изключете и включете отново захранването (стр. 19).
Нищо не се получава,
дори когато работите с фото рамката.
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Нищо не се получава, • Заредили ли сте правилно
батерията на устройството за
дори когато работидистанционно управление?
те с устройството
за дистанционно
управление.
Причина/ Решение
Сменете батерията с нова. (стр. 12)
Заредете батерията. (стр. 12)
Заредете правилно батерията. (стр. 12)
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на фото
рамката. (стр. 12)
Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление и
сензора.
• Има ли поставен защитно
фолио?
50
Отстранете защитното фолио (стр. 12)
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Транспорт
Инсталация
• Избягвайте поставянето на фото рамката на
места, които са обект на:
- вибрации
- висока влажност
- голямо количество прах
- директна слънчева светлина
- крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване близо до
фото рамката. Фото рамката няма да работи правилно, ако около нея има електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото
рамката.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването от мрежата все още достига до нея, докато
променливотоковият адаптер е свързан към
мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към фото
рамката променливотоков адаптер. Не използвайте
други модели променливотокови адаптери, тъй
като това може да причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков
адаптер с други устройства.
• Не използвайте електрически трансформатор (конвертор), защото това може да причини прегряване
на устройството или повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия адаптер
е повреден, не използвайте адаптера, защото това
е опасно.
Кондензация на влага
Почистване
Почистете фото рамката със сухо парче плат или с
меко парче плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте разредители като алкохол
или бензин, които могат да повредят покритието.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми, видео
касети и други чужди материали да са защитени от
закона за авторското право. Неразрешеното видео
отпечатване на тези материали може да нарушава
закона за авторските права.
Изхвърляне на фото рамката
Дори и когато извършите [Format internal memory],
данните във вградената памет може да не бъдат изтрити напълно. Когато изхвърляте фото рамката
ви препоръчваме да я унищожите физически.
Допълнителна информация
Ако фото рамката бъде внесена директно от
студено на топло място или е поставена в особено
топла или влажна стая, във вътрешността на устройството може да се кондензира влага. В такива
случаи фото рамката вероятно няма да работи
правилно и дори може да се повреди, ако не преустановите използването й. Ако има конденз на влага,
изключете кабела на променливотоковия адаптер
на фото рамката и не използвайте устройството
поне един час.
Когато пренасяте фото рамката, извадете от
фото рамката картата с памет , външните
устройства, променливотоковия адаптер и свързаните кабели. Поставете фото рамката заедно с периферните й устройства в оригиналната опаковка
със защитните стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка и
опаковъчните материали, използвайте подобни
материали, за да обезопасите фото рамката при
транспортирането.
51
Относно картите с памет
“Memory Stick”
*6 Фото рамката не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни
Видове Memory Stick, които може да използвате с
фото рамката
Можете да използвате следните видове Memory
Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory Stick
Извежда
Memory Stick*2
(без Magic Gate)
OK
OK
Memory Stick*2
(с Magic Gate)
OK*5
OK*5
Magic Gate Memory
Stick*2
OK*5
OK*5
Memory Stick Pro*2
OK*5
OK*5
Memory Stick
PRO-HG*2
OK*5*6
OK*5*6
Memory Stick
Micro (M2*4)
OK*5
OK*5
Изтрива/
запазва
*1 Фото рамката поддържа FAT32. Фото рамката е
изпробвана за работа с “Memory Stick” с капацитет от 32 GB или по-малко, произведен от Sony
Corporation. Въпреки това, не гарантираме операциите с всички “Memory Stick” носители.
*2 Фото рамката е оборудвана с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и в
Duo размер. Без Memory Stick Duo адаптер вие може
да използвате както стандартен “Memory Stick”,
така и компактен “Memory Stick Duo”.
*3 Когато използвате „Memory Stick Micro” с
фото рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
*4 “М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”. В
тази част “М2” се използва, за да опише “Memory
Stick Micro”.
*5 Запис/ четене на данни, които изискват
„MagicGate” защита, не може да се извършват.
“Magic Gate” е общо наименование на технологията
за защита на авторските права, разработена от
Sony. Тази технология предоставя разпознаване и
кодиране на данните.
52
Забележки за употреба
• За най-скорошна информация относно видовете
“Memory Stick”, които рамката поддържа, вижте
информацията за съвместимост на “Memory Stick”
на уебстраницата на Sony:
• http://www.memorystick.com/en/support/support.html
• Изберете зоната, в която използвате фоторамката
си и след това изберете “Digital Photo Frame” от
страницатаза всяка зона.)
• Не зареждайте едновременно няколко “Memory
Stick” носителя, защото това може да причини
неизправност във фото рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” с фото рамката, винаги зареждайте носителя в М2 адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без М2 адаптер,
възможно е да не успеете да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2 адаптер, и
заредите М2 адаптера в Memory Stick Duo адаптер,
възможно е фото рамката да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, използвайте функцията за форматиране на вашия цифров
фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick” с
вашия компютър, възможно е изображенията да не
се изведат правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, всички данни,
включително защитените файлове с изображения,
ще бъдат изтрити. За да избегнете случайно изтриването на важни данни, уверете се, че преди да
извършите форматирането сте проверили съдържанието на данните.
• Не можете да записвате, редактирате или изтривате данни, ако преместите защитното капаче в
положение LOCK.
• Не прикрепяйте друг материал, освен приложения
етикет, на позицията за етикета. Когато прикрепите приложения етикет, уверете се, че сте го
прикрепили на позицията за етикета. Внимавайте
етикетът да не излиза извън границите.
SD карта с памет
• Гнездото за SD карта на фото рамката ви позволява да използвате следните карти:
• SD карта с памет*1
-- miniSD карта, microSD карта (Адаптерът
необходим.)*2
• SDHC карта с памет*3
• miniSDНС карта, microSDНС карта (Адаптерът е
необходим.)*2
• MMC стандартна карта с памет*4
• Не гарантираме правилни операции с всички видове
SD карти с памет и MMC стандартни карти с
памет.
• *1 Фото рамката работи със SD карта с памет от
2 GB или по-малко.
• * 2 Някои адаптери за карти, които се продават в
търговската мрежа, имат терминали от задната
страна. Възможно е този вид адаптери да не работи правилно с фото рамката.
• *3 Фото рамката работи със SDHC карти от 32
GB или по-малко.
• *4 Фото рамката работи с MMC карти от 2 GB
или по-малко.
Забележки за употреба
Не можете да четете или записвате данни,
които са обект на защита на авторското
право.
Забележки относно използването на
картата с памет
• Когато използвате карта, уверете се, че сте проверили правилната посока на зареждане на картата и
правилното гнездо.
• Когато зареждате карта с памет, тя ще се зареди
до някъде, затова не натискайте картата насила,
защото може да я повредите или да повредите
фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте фото
рамката, докато тя чете или записва данни и
докато индикаторът за достъп мига. В противен
случай данните могат да станат нечетливи или да
се изтрият.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните си
данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не
се изведат с фото рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате картата, прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и
не докосвайте с пръст металните части на носителя за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте картата на
места, изложени на:
- крайно високи температури, като например,
вътрешността на автомобил, изложен на пряка
слънчева светлина, или близо до климатик.
- силна влажност или корозиращи вещества.
- статично електричество или електрически смущения.
Допълнителна информация
xD-Picture карта
С гнездото за xD-Picture карта на фото рамката вие можете да използвате xD-Picture карти*5. Не всички операции с картите с памет
се поддържат и не ви гарантираме правилни
операции с всички видове xD-Picture карти.
*5 Фото рамката работи с xD-Picture карти
от 2 GB или по-малко.
53
Спецификации
Фото рамка
LCD панел:
Файлова система
DPF-D75/E75: 18 см/ 7 инча, TFT активна матрица
DPF-D85: 20 см/ 8 инча, TFT активна матрица
DPF-D95: 23 см/ 9 инча, TFT активна матрица
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2 048 байта или по-малко
Общ брой точки:
DPF-D75/Е75: 1 152 000
(800 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-D85: 1 152 000
(800 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-D95: 1 152 000
(800 x 3 (RGB) x 480) точки
Съотношение на дисплея
16:10
DCF формат, 256 символа, на 5 поднива
Име на файла с изображение
Максимален брой файлове, които се
поддържат
4 999 файла за карта с памет/ външно устройство
Капацитет на вградената памет *4
256 МВ (Могат да бъдат запазени прибл. 500
изображения *5.)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 5V
Ефективна област на дисплея
DPF-D75/E75: 17.3
см/ 6.8 инча
DPF-D85: 18.8 см/ 7.4 инча
DPF-D95: 21.1 см/ 8.3 инча
Общ брой точки:
DPF-D75/Е75: 1 105 920
(768 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-D85: 1 036 800
(720 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-D95: 1 036 800
(720 x 3 (RGB) x 480) точки
Консумация на енергия
Живот на задното осветяване на LCD
екрана
20 000 часа
(преди осветеността да намалее наполовина)
Входни/ изходни конектори
USB конектор (TypeB, Hi-Speed USB)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо (Standard/Duo)/
Гнездо за SD карта с памет/ MMC/
xD-Picture карта
Гнездо за CompactFlash карта/ Microdrive (само за
модел DPF-D72)
Съвместими файлови формати за изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим,
JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 битов Windows формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0 или
по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат да се
извеждат
8 000 (Н) х 6 000 (V) пиксела
54
Модел
В режим на работа
DPF-D75/D85 при максимално натоварване
/D95/E75
Нормален режим*
Включително
променливотоков адаптер
6.6 W
6.4 W
*Определението за нормален режим е статус, който
позволява изпълнението на изреждане на изображения чрез изображения запазени във вградената памет
с настройки по подразбиране без да поставяте карта с памет или да свързвате външно устройство.
Работна температура
5--С до 35—С
Размери
DPF-D75/E75
[С отворена стойка]
Прибл. 212 х 142 х 115.2 mm (широчина/височина/
дълбочина)
[Когато рамката виси на стена]
Прибл. 212 х 142 х 39.3 mm (широчина/височина/
дълбочина)
DPF-D85
[С отворена стойка]
Прибл. 240 х 160 х 123 mm (широчина/височина/
дълбочина)
[Когато рамката виси на стена]
Прибл. 240 х 160 х 39.3 mm (широчина/височина/
дълбочина)
DPF-D95
[С отворена стойка]
Прибл. 258 х 172 х 120 mm (широчина/височина/
дълбочина)
Тегло
DPF-D75: Прибл. 480 g
DPF-Е75: Прибл. 440 g
DPF-D85: Прибл. 580 g
DPF-D95: Прибл. 700 g
(без променливотоков адаптер)
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените опции” на стр. 7.
Изисквания към захранването
-- 100 V до 240 V, 50/60 Hz, 0.3 А
Измерен волтаж
-- 5 V 2 А
Размери
Прибл. 45 х 72 х 50 mm (широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 110 g
Вижте етикета на променливо токовия адаптер за
повече информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предупреждение.
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
*2 RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Изискват се 17 бита или повече хоризонтално и
вертикално. Изображение със съотношение от 20:1
или повече може да не се изведе правилно. Дори и
съотношението да е по-малко от 20:1, може да има
проблем в извеждането на слайдшоу, миниатюрни
изображения или други
*4 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен
на 1 000 000 байта. Реалният капацитет намалява, когато се прехвърлят файлове за управление и
приложения. За операции могат да бъдат използвани
прибл. 200 MB.
*5 Броят на изображенията, които могат а се запазват е приблизителен и се показва, когато заснемате
изображения с еквивалентен на 2,000,000 пикселов
фотопарат. Стойностите могат да се различават
и поради условията на заснемане.
Допълнителна информация
[Когато рамката виси на стена]
Прибл. 258 х 172 х 39.3 mm (широчина/височина/
дълбочина)
Приложен променливотоков адаптер
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете
да намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
55
Относно търговските марки и
запазените права
•
, Cyber-shot,
Stick”,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick
,, “Memory
PRO-HG Duo”,
Stick Micro”,
,,
Stick-ROM”,
, “MagicGate” и
,“Memory
са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски
марки или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
или xD-Picture Card TM е търговска марка на
•
FUJIFILM Corporation.
•
SD логото търговска марка.
•
SDНС логото търговска марка.
• Съдържа iTypeTMи шрифтове от Monotype Imaging
Inc.
• iType е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
• Софтуерът се отнася отчасти за работата на
Independent JPEG Group
.
• Libtiff
• Copyright –1988-1997 Sam Leffler
• Copyright –1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Всички други наименования на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им компании.
Символите „TM” и „ R ” не се използват навсякъде в
това ръководство.
56
Азбучен указател
А-Z
DC IN 5 V....................................................... 17
USB B конектор. .......................................... 43
А-Я
Автоматично включване/
изключване на захранването ...............38, 41
Асоцииран файл. ........................................ ...27
Видове карти с памет................................ 52
Memory Stick. ................................................. 52
Забележки за употреба................................ 52
SD карта с памет. ....................................... 53
xD-Picture карти ........................................... 53
Въвеждане на карта с памет..................... 21
Въртене на изображение. ........................... 38
Гнездо за карта с памет. ............................ 21
Дисплей за индекс изображение. ............... 26
Дисплей за часовник и календар. ............... 24
Дисплей за изреждане на изображения. ... 23
Езикови настройки ..................................... 42
Задаване в портретна или
пейзажна позиция .......................................... 13
Захранване включено/изключено.............. 19
Изтриване на изображение ....................... 34
Информационне дисплей ............................ 27
Ключ за защита от случайно
изтриване. ..................................................... 52
Лампичка за достъп ..............................10, 21
Маркиране ...................................................... 35
Настройка за час и дата ......................20, 41
Настройки за нулиране.. .......................40, 41
Настройки за изреждане
на изображения... ........................................ ..29
Ефект на цветност .................................... 29
Режим на извеждане ..................................... 29
Ефект .............................................................. 29
Интервал ....................................................... 29
Режим на случаен преглед ............................ 29
Нулиране ......................................................... 42
Общи настройки ......................................... 41
Опции ................................................................ 7
Отстраняване на проблеми ..................... 47
Отстраняване на карта с памет. .......... 21
Подмяна на батериите в
устройството за дистанционно
управление.. .................................................... 12
Поставяне на стойката ............................ 13
Почистване. .................................................. 51
Предпазни мерки .......................................... 51
Прехвърляне на изображение. ................... 32
Променливотоков адаптер ..................... 17
Промяна на настройките. ........................ 40
Размер на прехвърлено изображение. ....... 41
Ред на извеждане ........................................... 41
Режим на преглед на единично изображение
25
Свързване
Компютър. .................................. 43
Системни изисквания
Macintosh ...................................................... ..43
Windows .......................................................... 43
Системна информация ............................... 42
Смяна на панела ............................................ 16
Съобщения за грешки ................................. .45
Търсене на изображения .............................. 36
Увеличаване/намаляване размера
на изображение ............................................. .37
Устройство за възпроизвеждане ............. 32
Устройство за дистанционно
управление ...................................................... 12
Фабрични настройки ...........................40, 41
Форматиране на вградената
памет ........................................................34, 42
57
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising