Sony | DPF-V700 | Sony DPF-V700 V700 Digital Photo Frame Инструкции за експлоатация

3-300-208-14 (1)
Преди работа
Цифрова
фото рамка
Основни операции
Допълнителни операции
DPF-V900/V700
Използване на външно устройство
Съобщения с грешки
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля,
прочетете изцяло това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната
страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу. Използвайте тези номера, когато ви се налага да се
обаждате на дилъра на Sony относно този продукт.
Модел N DPF-V900/V700
Сериен N .................................
© 2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
За ваша защита, моля, преди да започнете работа с
устройството прочетете изцяло тези инструкции
за безопасност и ги запазете за бъдещи справки.
Внимателно следвайте всички предупреждения,
предпазни мерки и инструкции на устройството, а
също и указанията, описани в това ръководство, и
ги спазвайте.
Употреба
Източници на захранване
Този символ е предназначен да
предупреди потребителя за наличие
на неизолиран “опасен волтаж” в
устройството и за съществуващ
риск от токов удар.
Този символ е предназначен да
предупреди потребителя за
наличие на важни инструкции за
експлоатация и поддръжка (сервиз)
в ръководството, приложено към
устройството.
Този комплект трябва да бъде захранван само от
вида източник, описан на етикета с маркировката.
Ако не сте сигурни във вида на електрическото
захранване във вашия дом, консултирайте се с вашия
доставчик или с местната енергийна компания. За
комплектите, разработени да работят със захранване от батерия или друг източник, се обърнете към
ръководството за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да има поляризиран щекер на
захранващия кабел (щекер с два щифта, от които
единият е по-широк).
Щекерът може да влезе в контакта само по един
начин. Това е мярка за безопасност. Ако не успеете да
заредите щекера в контакта, обърнете посоката на
щекера. Ако щекерът все още не може да бъде зареден
в контакта, свържете се с електротехник, който да
постави подходящ контакт. Не зареждайте щекера
насила в контакта, защото можете да го счупите.
Претоварване
Внимавайте да не претоварите контакта, удължителя или разклонителя, защото това може да
причини пожар или токов удар.
Попадане на течност или твърд предмет
Никога не поставяйте предмети в отворите
на комплекта, защото те могат да се докоснат
до опасни точки с висок волтаж, а това може да
предизвика късо съединение, което да причини пожар
или токов удар. Внимавайте да не разлеете течност
върху устройството.
Допълнителни устройства
Не използвайте допълнителни устройства, които
не са препоръчани от производителя, защото това
може да причини неизправност.
Почистване
Изключете комплекта от мрежата от 220 V преди
да го почистите или да полирате повърхността му.
Не използвайте течни или пръскащи почистващи
препарати. За да почистите външната повърхност
на комплекта, използвайте меко парче плат, леко
навлажнено с вода.
2BG
Инсталация
Вода и влага
Не включвайте комплекта за захранване близо до
вода – например близо до вани, мивки, перални и в
мокри помещения, както и в близост до басейни и
др.
Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел така, че да предотвратите стъпването по него или евентуалното
му прегъване от предмети, поставени върху него.
Особено внимавайте за щекерите и разклонителите, а също и за точката, в която кабелът излиза от
устройството.
Аксесоари
Не поставяйте комплекта на нестабилни колички,
стойки, стативи, скоби или маси. Устройството
може да падне и да причини сериозни наранявания
на деца или възрастни, както и да се повреди. Използвайте само количките, стойките, стативите, скобите или масите, препоръчани от производителя.
Вентилация
Отворите в тялото на комплекта служат за осигуряване на нужната вентилация. За да подсигурите
работата си с устройството и да предотвратите
прегряване, не покривайте и не блокирайте тези
отвори.
– Не покривайте вентилаторните отвори с плат
или други материали.
– Не блокирайте вентилаторните отвори и не поставяте устройството върху легло, диван, килим
или друга подобна повърхност.
– Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени
шкафове, освен ако не сте осигурили подходяща
вентилация.
– Не поставяйте комплекта близо до или върху
радиатор, който излъчва топлина, а също и на
места, изложени на пряка слънчева светлина.
– Ако комплектът не работи нормално, когато
следвате инструкциите в ръководството за
експлоатация. Регулирайте единствено функциите,
които са описани в ръководството за експлоатация. Неправилните настройки на други функции
могат да причинят повреда и често изискват
продължителна работа в квалифициран сервиз,
за да бъде възстановена нормалната работа на
комплекта.
– Когато при работата с комплекта забележите огромна промяна, това е индикация, че комплектът
има нужда от сервизна намеса.
Поправка
Не се опитвайте да поправите комплекта сами,
защото е възможно при сваляне на защитните
капаци да бъдете изложени на опасен волтаж или на
други рискове.
Обръщайте се само към квалифициран сервиз.
Резервни части
Когато се налага подмяна на части, уверете се, че
техникът използва части, препоръчани от производителя, които имат същите характеристики като
оригиналните.
Неправилната подмяна на части може да доведе до
пожар, да причини токов удар или да ви изложи на
други опасности.
Проверка на безопасността
При приключване на всяка сервизна намеса или
поправка, помолете техника да извърши рутинна
проверка за безопасност (според инструкциите на
производителя), за да потвърди, че комплектът е
безопасен за работа.
Светкавици
За допълнителна защита на този комплект, по
време на светкавична буря или ако не планирате да
работите с него за дълъг период от време, изключете щекера от мрежата от 220 V, а също изключете
и антената и кабелите. Това ще предотврати
повреда в комплекта вследствие на удар от светкавица или резки промени в захранването.
Сервиз
Повреди, които изискват намесата на квалифициран
техник
Изключете комплекта от мрежата от 220 V и се
обърнете към квалифициран сервиз при следните
условия:
– Когато захранващият кабел или щекерът е
повреден.
– Ако върху комплекта бъде разлята течност или
ако във вътрешността му е попаднал твърд
предмет.
– Ако комплектът бъде изложен на дъжд или влага.
– Ако комплектът е бил обект на силен удар, като
например, изпускане, или ако целостта на повърхността на тялото е повредена.
Продължава
3BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите на прекалена горещина, като например
на пряка слънчева светлина, огън
или подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с определения вид. В противен
случай, може да се получи пожар
или нараняване.
4BG
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията на директивата ЕМС за използване на кабели,
които са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на
определена честота да повлияят на картината на
цифровата фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване докато извършвате
трансфер на данни, рестартирайте програмата или
изключете и отново включете комуникационния
кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически &
електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този
продукт не трябва да се
третира като домашен
отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт
на правилното място,
вие предотвратявате
потенциални негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
съответният продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси.
Ако поради наличие на определени мерки за безопасност или интегритет на данните е наложително
продуктът да бъде постоянно свързан с батерията,
то е необходимо батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, в края на живота й
я предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите
от продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители в държави
от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
Копирането, редактирането или
отпечатването на CD, телевизионни
програми, защитен материал, като
например снимки или публикации, както
и на всякакви други материали, освен на вашите собствени записи или творения, са
ограничени само в рамките на използване
в домашни условия или за лична употреба.
Ако не държите правата на материалите,
които ще бъдат копирани, тяхното
използване може да наруши авторските
им права и да бъде основание за съдебни
искове от съответните притежатели на
тези права.
Когато използвате фото изображения с
тази рамка, бъдете особено внимателни,
за да не нарушите авторските права
на съответните изображения. Всяка
неразрешена употреба или модификация на
чужди изображения може да е в нарушение
на закона.
Възможно е снимането при определени
представления, изложения и изложби, да е
забранено.
Продължава
5BG
Препоръки за подсигуряване на
данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на
данни, причинен от случайна операция или повреда на цифровата фото рамка, препоръчваме ви да
запазите копие от вашите данни.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО
И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ
СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРИЧИНЕНА ОТ ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ТАКИВА.
Sony не носи отговорност за случайни или следствени повреди, а също и за загуба на записано
съдържание, както и за повреди, причинени от
употреба или повреда на цифровата фото рамка
или картата с памет.
Забележки за LCD екрана
• Изведеното изображение на екрана не е идентично
с качеството и цветовете на отпечатаното
изображение, тъй като фосфорните методи или
профили се различават. Моля, отнасяйте се към
изведеното изображение като към ориентировъчна справка.
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може
да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството
на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията
да оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
Относно търговските марки и запазените права
•
, BRAVIA, BRAVIA Sync,
,
„Photo TV HD”,
, Cyber-shot,
, “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate
Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory
Stick Micro”,
,
, “Memory
Stick-ROM”,
, “MagicGate” и
са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
6BG
• HDMI,
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски
марки или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
• Intel и Pentium са търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
• CompactFlash е търговска марка на SanDisk
Corporation в САЩ.
или xD-Picture Card™ е търговска марка
•
на FUJIFILM Corporation.
•
е търговска марка на FotoNation Inc. в
САЩ.
•
е търговска марка на Ichikawa
Soft Laboratory.
• Съдържа шрифтове от Monotype Imaging Inc.
• Всички други наименования на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите „™” и „®” не се използват
навсякъде в това ръководство.
• Това устройство притежава функция за разпознаване на лица. Използва се технологията за разпознаване на лица, разработена от Sony.
• Търговските марки “Bluetooth” и съответните
лога са притежание на Bluetooth SIG, Inc., и са под
лиценз на Sony Corporation. Другите търговски
марки и имена са собственост на съответните
им притежатели.
Забележка за потребителите
Program © 2008 Sony Corporation
Documentation © 2008 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство
или софтуерът, описан тук, като цяло или
части от него не могат да бъдат преобразувани, превеждани или прехвърляни на каквато и
да е съвместима машина без предварителното
писмено одобрение от Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ
ОТ СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ,
ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Нарушавайки целостта на печата на плика,
в който е поставен CD-ROM диска, вие
приемате всички правила и условия на това
споразумение. Ако не приемате правилата и
условията в това споразумение, моля, върнете
диска в неразпечатан плик, заедно с останалата част от опаковката, в магазина, от
където сте го закупили.
Sony Corporation има право по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации
на това ръководство или на информацията,
която се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
и на правила, които са следствие на отделно
потребителско лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например
снимките, предоставени в този софтуер, не
могат да бъдат модифицирани или копирани,
освен в случаите за лична употреба. Всеки
неразрешен опит за копиране на този софтуер
е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното
копиране или модификация на регистрирани
продукти от трети лица би могло да наруши
правата на съответните им притежатели.
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това
ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана,
използвани в това ръководство, се отнасят към модела DPF-V900, освен ако не е
отбелязано друго.
7BG
Съдържание
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни начини .......................... 10
Функции .................................................. 12
Проверка на включените аксесоари ..... 13
Списък на частите ........................ .......13
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно управление ................... .......16
Свързване на променливотоков
източник ................................................ 17
Поставяне на стойката ....................... 18
Включване на фото рамката................ 19
Сверяване на часовника ........................ 19
Зареждане на карта с памет и преглед
на изображения ...................................... 20
Поставяне на карта с памет ............... 20
Извеждане на изображения..................... 22
Изтриване на изображение................... 32
Промяна на различни настройки .......... 33
Процедура по настройка........................ 33
Опции за настройка ............................... 34
Свързване на телевизор с висока резолюция, за да преглеждате
изображения 36
Свързване на телевизор с висока резолюция...................................................... 36
Използване на външно устройство
Използване на Bluetooth устройство ... 38
Прехвърляне на изображения от външно
устройство .......................................... 38
Свързване към компютър .................... 39
Системни изисквания............................ 39
Свързване към компютър за прехвърляне
на изображения ....................................... 40
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка.... .41
Допълнителни операции
Отстраняване на проблеми
AUTO TOUCH-UP ..................................... 27
Определяне на устройството за възпроизвеждане .............................................. 28
Регулиране на позицията и размера на
изображението...................................... 28
Увеличаване на изображението ............. 28
Въртене на изображението .................. 28
Прибавяне към вградената памет ...... 29
Прехвърляне на изображение ................ 31
Ако се получи проблем........................... 43
8BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................... 47
Безопасност .......................................... 47
Инсталация ............................................ 47
Почистване............................................ 47
Забрани за копиране............................... 48
Относно картите с памет .................. 48
“Memory Stick” ........................................ 48
SD карта с памет ................................. 49
xD-Picture карта ..................................... 50
CompactFlash карта ............................... 50
Забележки относно използването на
картата с памет .................................. 50
Спецификации......................................... 51
Азбучен указател .................................. 53
9BG
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни
начини
Лесен начин да изведете изображения от карта с памет или от друго
външно устройство, като например от цифров фотоапарат
Различни функции на дисплея
В допълнение към функциите за изреждане на кадри, вие можете с лекота да се
наслаждавате на различни режими на дисплея, включително режими на единично
изображение, индекс екран, часовник и календар. (. стр. 22).
Прибавяне на важни изображения към албум (запазване във вградената
памет)
Изображенията, прибавени към албум, се запазват във вградената памет. Също
така, можете да прехвърлите тези изображения на карта с памет или на друго
външно устройство. (. стр. 29)
Прехвърляне към фото рамката
Както е показано от лявата страна, фото
рамката дава приоритет в следната последователност на свързаност: компютър, външно
устройство и карта с памет. Ако заредите
няколко карти с памет, изображенията на
картата с памет, която сте заредили първа,
са с приоритет.
10BG
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на изображения на голям
телевизионен екран
Ако свържете фото рамката към телевизор с HDMI кабел, вие можете да се
наслаждавате на функцията изреждане на кадри и дисплей с единично изображение на голям екран. (. стр. 36)
Различни устройства, които можете да използвате
Свързване към вашия компютър
Изображенията лесно могат да бъдат копирани от компютър.
Също така, можете да запазвате изображения
в албуми на компютър, за да подсигурите изображенията. Изображенията могат да бъдат
прехвърляни от карта с памет, USB памет и
др. и да бъдат копирани от Bluetooth-съвместимо устройство.
11BG
Функции
Sony DPF-V900/V700 е цифрова фото рамка
за лесно извеждане на изображения, заснети с
цифров фотоапарат или друго устройство,
която не налага използването на компютър.
x Поддръжка на различни карти с
памет*
Поддържа различни карти с памет, които
се използват от цифровите фотоапарати и други устройства, като например
„Memory Stick”, CompactFlash карта, SD
карта с памет и xD-Picture карта. Просто
заредете картата с памет, която сте
извадили от цифровия фотоапарат или
друго устройство, и веднага след това ще
можете да преглеждате изображенията.
x Лесен трансфер на изображения,
заснети с Bluetooth-съвместим мобилен телефон или с друго устройство*
Можете да прехвърлите изображения към
вградената памет на фото рамката от
Bluetooth-съвместимо устройство, като
използвате Bluetooth адаптер (не е приложен в комплекта).
x Поддръжка на различни носители на
данни*
x Свързване към телевизор с висока
резолюция, за да изведете изображения на голям екран
Като използвате HDMI изходния конектор на фото рамката, вие можете да се
наслаждавате на голям екран на изображенията от картата с памет, изображенията от външното устройство или от
вградената памет.
x Различни режими
Изведеното изображение може автоматично да се превключва, все едно прехвърляте
страниците на истински албум. Можете да
избирате от различни режими, включително просто извеждане на изображения,
извеждане с часовник и извеждане с календар. Също така, можете да промените
настройката за възпроизвеждане, като
например да промените реда на възпроизвеждане.
12BG
x Различни функции на дисплея
Можете да се наслаждавате на различни режими на дисплея, като например на извеждането
на аналогов часовник, цифров часовник или
календар. Фото рамката може да извежда единични изображения, изображения в режим на
индекс екран, увеличени/ смалени изображения
или изображения на цял екран.
x Автоматично въртене на изображения
Фото рамката автоматично завърта изображението в правилната позиция. Изображенията автоматично се завъртат, когато
фото рамката бъде зададена в портретна или
пейзажна позиция.
x Лесни опериране с устройството за
дистанционно управление
x Прибавяне на изображения към вградената памет
Изображенията, които прибавяте към
албума, се запазват във вградената памет.
x Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърляте изображения в
албума към вашата карта с памет.
x AUTO TOUCH-UP функции
Можете да се наслаждавате на красиви изображения, като автоматично коригирате
задното осветяване, фокуса, ефекта на
червените очи и цвета на кожата.
x Свързване към компютър, за да
прехвърляте снимки
* Операциите не са гарантирани за всички видове
устройства.
Проверка на включените
аксесоари
За подробности вижте страниците, указани
в скобите.
Илюстрациите се отнасят за модела
DPF-V900. Местоположението и имената
на бутоните и конекторите на DPF-V700 са
идентични с тези на DPF-V900, въпреки че
размерът на LCD екрана е различен.
Преди да започнете
Уверете се, че следните аксесоари с включени
в комплекта.
• Цифрова фото рамка (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Кабел на захранването (1)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
• Гаранция (1)
(В някои региони, гаранцията не е приложена.)
Списък на частите
Предна част
1 LCD екран
2 Сензор за дистанционно управление
Когато използвате приложеното устройство за дистанционно управление,
насочете устройството за дистанционно
управление към сензора.
Продължава
13BG
Задна част
1 Конектор за USB A/Bluetooth адаптер (. стр. 38)
Можете по безжичен път да прехвърляте
изображения от BLUETOOTH-съвместим
мобилен телефон или цифров фотоапарат, като свържете Bluetooth адаптера
(не е включен в комплекта: DPPA-BT1).
Също така, можете да свържете цифровия фотоапарат, USB паметта или USB
носителя на данни.
2
USB miniB конектор
(. стр. 40)
Свържете USB кабела, когато желаете да
използвате фото рамката с компютър.
3 HDMI OUT (изход) конектор
(. стр. 36)
Свържете HDMI кабела, когато желаете
да прегледате изображения на телевизор с
висока резолюция.
4 DC IN 8.4 V жак (. стр. 17)
Вкарайте щекера на приложения променливотоков адаптер в този жак и свържете
кабела на захранването към променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
5 Стойка (. стр. 18)
6 Бутон VIEW MODE
7 Лампичка за достъп (. стр. 20)
8 Гнездо за „Memory Stick PRO” (стандартен/ Duo) (. стр. 20)
9 Гнездо за CompactFlash карта/
Microdrive (. стр. 20)
0 Бутон 1 (включване/ готовност)/
Индикатор (готовност)
qa Бутон MENU
Извежда менюто.
Можете да използвате менюто, за да работите със същите функции на бутоните
на устройството за дистанционно управление, като например [Slideshow], [Rotate],
[Add to Album] и [Clock] от менюто.
qs Бутони със стрелки (V/v)
Тези бутони движат курсора.
qd Бутон ENTER
qf Ключ за нулиране
Когато натиснете този ключ, фото рамката се изключва и настройките за дата/
час се връщат в положенията си по подразбиране. Използвайте тънък предмет, като
например карфица, за да натиснете ключа
(стр. 46).
qg Гнездо за SD карта с памет/ MMC/
xD-Picture карта (. стр. 20)
14BG
Устройство за дистанционно управление
Преди да започнете
1 Бутон VIEW MODE
2 Бутон (часовник) (. стр. 25)
3 Бутон
(изреждане на кадри)
(. стр. 23)
4 Бутон MENU
5 Бутон BACK
6 Бутон 1 (включване/ готовност)
7 Бутон (прибавяне към албум)
(. стр. 29)
8 Бутони (приближаване)/ (отдалечаване)
(. стр. 28)
9 Бутон
(индекс) (. стр. 25)
Този бутон превключва от екран за
преглед на единично изображение в индекс
екран.
0 Бутони с посоки (B/b/V/v)
qa Бутон
(въвеждане)
qs Бутон
(въртене) (. стр. 28)
15BG
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно
управление
В устройството за дистанционно управление
вече има заредена литиева батерия (CR2025)
(приложена в комплекта). Преди да използвате
устройството за дистанционно управление,
свалете защитната лента, както е показано
на илюстрацията.
Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно управление спре да работи, сменете батерията
(CR2025 литиева батерия) с нова.
1
Издърпайте държача на батерията.
Докато натискате бутончето на държача на батерията, издърпайте държача.
2
Извадете старата батерия от държача и заредете новата.
Заредете батерията, като се съобразите с поляритета, така че страната „+”
да гледа нагоре.
3
Заредете отново държача в устройството за дистанционно управление.
Защитна лента
Използване на устройството за дистанционно управление
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на фото
рамката.
Сензор за
дистанционно
управление
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
работите внимателно с нея. Не презареждайте и разглобявайте батерията, и не я
хвърляйте в огън.
Забележки
• Когато зарядът на литиевата батерия отслабне,
възможно е да не успеете да оперирате с устройството за дистанционно управление, ако се намирате твърде далече от самото фото рамката; възможно е и самото устройство за дистанционно
управление да не работи правилно. В този случай
сменете батерията със Sony CR2025 литиева
батерия. Използването на батерия, различна от
указаната, крие риск от пожар или експлозия.
16BG
Свързване на променливотоков адаптер
1
2
Включете щекера на променливотоковия адаптер в DC IN 8.4 V жака от
задната страна на фото рамката.
Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
Основни операции
• Използването на батерия, различна от указания
вид, може да доведе до пробив в изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на твърде горещи и влажни места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за дистанционно управление да не попаднат
чужди предмети – например, когато сменяте
батерията.
• Неправилната употреба на батерията може да
причини протичане и корозия.
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батерията от устройството за дистанционно управление, за да предотвратите рискът от протичане или корозия.
– Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията
или изхвърлянето на батерията в огън може
да причини пробив или протичане. Ако дадете
батерията на късо, това също може да доведе до
опасност от пробив или протичане.
Относно описанията в това
ръководство
Операциите, описани в това ръководство, са
базирани на информацията, произтичаща от
работата с устройството за дистанционно
управление. Когато една операция може да се
извърши посредством устройството за дистанционно управление или бутони на фото
рамката, които имат различни означения,
действията по извършването на съответната операция посредством използването на бутоните на фото рамката ще бъдат описани
като „съвет”.
Щекер
Променливотоков
адаптер
Към мрежата
от 220 V
Забележки
• Включете устройството в най-близкия възможен
стенен контакт, до който имате лесен достъп.
• Не поставяйте фото рамката на нестабилна
повърхност, като например върху неравна маса
или на наклонена повърхност.
• Свържете променливо токовия адаптер към
леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се
получи проблем докато използвате адаптера, незабавно изключете захранването, като издърпате
щекера от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на променливо токовия адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен в тясно пространство, като например
между стена и мебел.
• След употреба, изключете променливо токовия
адаптер от DC IN 8.4 V жака на фото рамката
и изключете кабела на захранването от мрежата
от 220 V.
Продължава
17BG
За да използвате фото рамката
в чужбина
– Източници на захранване
Можете да използвате фото рамката и
променливо токовия адаптер (приложен в
комплекта) във всяка държава или регион, където захранването е в обхват от 100 V до 240
V AC, 50/60 Hz. Използвайте промеливотоков
адаптер [a], който се продава в търговската
мрежа, ако такъв е необходим и в зависимост
от дизайна на стенния контакт [b].
Поставяне на стойката
Отваряне на стойката
Поставете фото рамката, като отворите
стойката, както е показано по-долу.
AC-L200
Не използвайте електронен трансформатор
(преобразувател), защото това може да причини неизправност.
Поставяне в портретна или пейзажна позиция
Можете да зададете фото рамката в портретна или пейзажна позиция като я завъртите
без да местите стойката.
Когато фото рамката бъде поставена в
портретна позиция, изображението също автоматично се завърта в правилната позиция.
Забележки
• Затворете стойката, когато пренасяте фото
рамката.
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако
стойката не е поставена правилно, фото рамката
може да падне.
• Когато фото рамката е завъртяна в портретна
позиция, менюто, информацията за изображението и индекс дисплеят не се завъртат.
18BG
Сверяване на часовника
Включване на захранването
Часовникът на фото рамката трябва да бъде
сверен, за да се изведе точният час в режими
на извеждане на часовник и календар.
Когато включите захранването за първи път
след покупката, демонстрационният режим
автоматично се активира.
Не можете да сверите часовника докато
устройството е в режим на демонстрация.
Натиснете бутон, различен от -- (включване/ готовност), заредете карта с памет с
изображения в рамката или свържете външно
устройство, за да отмените демонстрационния режим.
Натиснете 1 (включване/ готовност) на
фото рамката или устройството за дистанционно управление, за да включите захранването, и индикаторът за готовност светва в
зелено от червено.
1
2
3
Натиснете MENU на устройството
за дистанционно управление.
Извежда се екранът с менюто.
Натиснете V/v, за да изберете
[Various settings] и след това натиснете , за да изведете екрана с
различни настройки.
Натиснете V/v, за да изберете
[Date/time settings] и след това натиснете .
Извежда се екранът с настройки за
дата/ час.
Забележки
• Индикаторът за готовност светва в червено,
когато свържете променливотоковия адаптер
към фото рамката.
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/
готовност) на фото рамката или на устройството за дистанционно управление, докато
изключите захранването. Индикаторът за
готовност преминава от зелено в червено.
Забележки
• Не изключвайте променливотоковия адаптер от
фото рамката преди индикаторът за готовност
да стане червен. Ако го направите, това може да
повреди фото рамката.
4
Изберете формата за датата.
1Натиснете V/v, за да изберете [Date
Display Order] и след това натиснете
.
2Натиснете V/v, за да изберете формат,
и след това натиснете .
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
5
Задайте датата.
1Натиснете V/v, за да изберете [Date] и
след това натиснете
.
Продължава
19BG
Основни операции
Включване на фото рамката
2Натиснете V/v, за да изберете стойност, и след това натиснете .
6
Задайте часа.
1Натиснете V/v, за да изберете [Time], и
след това натиснете .
2Натиснете V/v, за да изберете стойност, и след това натиснете .
Задайте часа в следния ред: час, минута
и секунда.
7
Задайте деня за начало на седмицата
в календара
Можете да зададете деня, който се появява най-вляво на календара.
1Натиснете V/v, за да изберете [First
Weekday], и след това натиснете .
2Натиснете V/v, за да изберете [Sunday]
или [Monday], и след това натиснете
.
8
Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
Зареждане на карта с
памет и преглед на изображения
Тази част описва зареждането на карта с
памет и основните операции за извеждане на
изображения чрез функцията за изреждане на
кадри.
Зареждане на карта с памет
Заредете докрай картата с памет в съответното гнездо като внимавате етикетът да
сочи към вас (когато сте застанали към гърба
на фото рамката).
За подробности относно картите с памет,
които можете да използвате с тази фото
рамка, вижте стр. 48 до 50.
Лампичка за достъп
Заредете картата с памет докрай в
съответното гнездо като внимавате
етикетът да е насочен към вас. Редът на
гнездата отгоре надолу е: „Memory Stick”
(“Memory Stick Duo”), CompactFlash карта,
SD карта с памет и xD-Picture карта.
За да извадите картата с памет
Извадете картата с памет от гнездото по
обратния начин на зареждането й.
20BG
Забележки
• Когато зареждате карта с памет, картата ще
се зареди отчасти в рамката. Ако натискате
силно картата с памет, това може да повреди или
картата, или фото рамката.
• Тази фото рамка притежава „Memory Stick” стандарт и гнездо за размер Duo, поради което нямате
нужда от Memory Stick адаптер.
• Гнездото за SD картата с памет/ xD-Picture картата автоматично разпознава вида на картата.
• Преди да използвате карта с памет, вижте „Относно картите с памет” на стр. 48.
Приоритет на извеждане на изображения
Основни операции
Ако заредите карта с памет или външно
устройство, изображенията на заредената
карта с памет или свързаното устройство
автоматично се извеждат. За да промените ръчно извежданата карта с памет или
външното устройство, задайте промяната в
менюто [Select device] (стр. 28).
Фото рамката извежда изображенията от
картата с памет в следния приоритет.
• Ако устройството е свързано към USB A
конектора на фото рамката, изображенията
в свързаното устройство са с приоритет и се
извеждат. За да изведете първо изображенията в
картата с памет, изключете устройството от
USB A конектора или променете настройката в
менюто [Select device].
• Ако заредите няколко карти с памет докато
фото рамката е включена, изображенията от
първата заредена карта с памет са с приоритет и
се извеждат.
• Ако заредите няколко карти с памет докато
фото рамката е изключена, редът на възпроизвеждане е със следния приоритет:
“Memory Stick” b CompactFlash карта b SD карта
с памет/xD-Picture карта
• Ако не сте заредили карта с памет и не сте
свързали устройство, изображенията, запазени в
албума във вградената памет, се извеждат.
Продължава
21BG
Извеждане на изображения
x Преглед на дисплея
Можете да превключите дисплея като
натискате бутоните на устройството за
дистанционно управление.*
Дисплей за часовника
(стр. 25)
Дисплей с изреждане на кадри
(стр. 23)
Дисплей с единично
изображение (стр. 24)
Съвети*
• Ако захранването е включено и не сте заредили
карта с памет или не сте свързали устройство, се
извеждат изображенията от вградената памет.
Ако във вградената памет няма запазени изображения, демонстрационният режим автоматично
стартира. Ако заредите карта с памет, демонстрационният режим се изключва.
• Режимът на дисплея не се променя, когато изключите и отново включите фото рамката.
22BG
Дисплей с индекс изображения
(стр. 25)
x Дисплей с изреждане на кадри
Изображенията в картата с памет автоматично се извеждат едно след друго.
Режим за преглед на часовника
Извежда изображения като датата и часът
също са изведени.
За да стартирате изреждане на кадри
• За да стартирате изреждането на кадри от
единично изображение, часовник или индекс
дисплей, натиснете
(изреждане на кадри).
Съвет
За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, натиснете
ENTER
в режим на дисплей на единично изображение.
Съвет
Режим за преглед на календар
Извежда изображения едно след друго, докато е
изведен календарът.
Можете да зададете интервала в режим на дисплей
на единично изображение и режим на преглед на
календар в менюто [Slideshow Settings] (стр. 34). В режим на дисплей на единично изображение, можете да
зададете също ефекта и поредността в това меню.
Режим на дисплей на единично изображение
Изображенията се извеждат в режим на единичен екран едно след друго с ефекта, избран в
менюто [Slideshow Settings].
Режим на случаен преглед
Извежда изображения, като превключва в
случаен ред между четирите вида изреждане
на кадри.
Режим на няколко изображения
Извежда едновременно няколко изображения.
23BG
Основни операции
Съществуват няколко режима за изреждане на
кадри. Натискането на VIEW MODE променя
режимите в следния ред.
x Дисплей с извеждане на единични изображения
За да изведете изображението, което
желаете да прегледате
Режим за извеждане на цял екран
Извежда изображението на цял екран. Можете
да превключите изображенията за извеждане,
като натискатеB/b.
• В режим на изреждане на кадри, натиснете
на
изображението, което желаете да изведете.
• В режим на индекс екран, натиснете B/b/V/v,
за да изберете изображението, което желаете да
изведете, и след това натиснете
. Можете да
натиснете и (zoom in).
Съвет
За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, в режим на изреждане
на кадри натиснете
ENTER на изображението,
което желаете да изведете. В режим на индекс екран,
натиснете бутоните със стрелки, за да изберете
изображението, и след това натиснете
ENTER.
Натискането на VIEW MODE променя режимите в следния ред.
Съвет
Можете да зададете режим на дисплей на изображението, освен режим с информация за изображението
като използвате [Display Mode] в менюто [Various
settings] (стр. 34). Не всички изображения отговарят и могат да използват функцията [Fit to screen]
(изпълване на екрана).
Режим за информация на изображението
Извежда информация за изображението, като
например номер на изображението, номер на
файла и дата на записа. Можете да превключвате изображенията, които желаете да
изведете, като натиснете B/b.
Режим на извеждане на цяло изображение
Извежда цялото изображение на екрана.
Можете да превключите изображенията,
които желаете да изведете, като натиснете
B/b.
Извежда се следната информация.
1 Индикация за вход/ настройка
Извеждат се индикацията за вход и информацията за настройката на изображението.
Икони
Значение
„Memory Stick” вход
Вход за SD карта с памет
CompactFlash вход
xD-Picture вход
Вход за външно оборудване
Вход за вградена памет
Индикация за защита
24BG
Икони
Значение
Можете да изберете изображение, като натиснете B/b/V/v.
Индикация за свързан файл
(Извежда се, когато има свързан файл,
като например файл с движещо се
изображение или миниатюрен файл
с изображение, предназначен за електронна поща.)
Режим на големи миниатюрни изображения
Извежда списък с големи миниатюрни изображения (3 реда х 4 колони)
Можете да изберете изображение, като натиснете B/b/V/v.
x Дисплей с индекс изображения
Извежда се списъкът с изображения в избраната карта с памет, вградената памет или
външното устройство.
За да изведете дисплея с индекс изображенията от изреждането на кадри
от дисплея с часовника или от дисплея
с единично изображение
Натиснете
(индекс). Също така, можете
да натиснете (zoom out) от дисплея с
единично изображение.
Съвет
Забележки
• В режим на индекс изображения, изображенията
няма да се завъртат автоматично, когато зададете фото рамката в портретна позиция.
• Когато извеждате от телевизор и в зависимост
от размера на екрана на вашия телевизор, броят на
изображенията, изведени на екрана, се различава.
Съвет
За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, изберете дисплей с индекс изображенията в менюто на дисплея с единично
изображение.
Миниатюрното изображение представлява малко
по размер изображение за индекс, което се записва
заедно с изображението, заснето с цифровия фотоапарат.
Натиснете VIEW MODE, за да превключите
режимите на дисплея с индекс изображения.
x Дисплей с часовник
Режим на миниатюрни изображения
Извежда списък с миниатюрни изображения (5
реда х 6 колони)
Извежда часовника или календара. Не се извежда изображение.
За да изведете дисплея с часовника от
режим на изреждане на кадри, режим
на единично изображение или дисплей с
индекс изображения
Натиснете
(часовник) на устройството
за дистанционно управление.
Продължава
25BG
Основни операции
2Ред на възпроизвеждане на изображения/
Общ брой изображения
3Детайли за изображението
– Формат на файла (JPEG, BMP, TIFF, RAW)
– Брой пиксели (широчина х височина)
– Име на производителя на входящото
устройство
– Скорост на затвора (например 1/8)
– Големина на диафрагмата (например F2.8)
– Стойност на експонацията (например
+0.0 EV)
4Номер на изображението (номер на папка–
файл)
Извежда се, ако изображението е DCF
съвместимо.
5Дата на записа
Съвет
За да извършите тази операция като използвате бутоните на фото рамката, изберете дисплея с часовника в менюто на дисплея с единично изображение.
Натиснете VIEW MODE, за да превключите
режимите на дисплея с индекс изображения.
Режим на аналогов часовник
Извежда времето под формата на аналогов
часовник.
Режим на цифров часовник
Извежда датата и часа под формата на цифровия часовник.
Режим на календар
Извежда календар за настоящия месец.
Можете да натиснете V/v, за да изведете
календара за предходния или следващия месец.
Също така, можете да зададете първия ден
от седмицата за календара в менюто [Date/
time settings].
26BG
Съвет
Можете да използвате черен и бял цвят като фон
за всеки от режимите за аналоговите, цифровите
часовници и календара. Можете да изберете един от
шестте вида режими на дисплей на часовника.
Допълнителни операции
AUTO TOUCH-UP
Какво е AUTO TOUCH-UP?
1
2
Изведете изображението, което
желаете да поправите в режим на
дисплей на единично изображение.
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Save], и след това натиснете .
Поправеното изображение се запазва като
ново изображение.
За да се върнете към оригиналното
изображение
(изображение преди поправката)
Изберете [Cancel] и след това натиснете
.
Съвети
• Оригиналното изображение остава същото,
както преди да бъде извършена поправката.
• Поправеното изображение се запазва в същото
устройство, както преди поправката.
• За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, натиснете MENU,
след това натиснете бутоните със стрелки, за да
изберете опция, и после натиснете
ENTER.
Забележки
• В зависимост от изображението, възможно е лицата на хората да не се разпознаят автоматично.
• В зависимост от изображението, възможно е
поправката на фокуса да не се извърши правилно.
Поправката на фокуса не е ефективна при замъгляване, причинено от клатене на фотоапарата.
• В зависимост от изображението, възможно е
намаляването на ефекта „червени очи” да се окаже
невъзможно.
3
Натиснете V/v, за да изберете
[AUTO TOUCH-UP], и след това натиснете .
Започва поправка на избраното изображение. Вляво се извежда изображението във
вида преди да бъде извършена поправката,
а вдясно се извежда изображението след
извършване на поправката.
Автоматичната поправка на ефекта
„червени очи” използва технологията
FotoNation Inc. в САЩ.
Забележкa
В зависимост от изображението, възможно е
поправката да отнеме известно време.
Поправката на тона на кожата на фото рамката
използва технология на Ichikawa Soft Laboratory.
27BG
Допълнителни операции
AUTO TOUCH-UP е функция за автоматично
и едновременно извършване на следните четири поправки. Не можете да регулирате ръчно
нивото за всяка от поправките.
Омекотяване на тона на кожата: Автоматично разпознава лицеви части и регулира
тона на кожата така, че да изглежда по-мека.
Поправка на задното осветяване: Регулира
осветеността, когато използвате функцията
за разпознаване на лице.
Поправка на фокуса: Подобрява фокуса на
изображенията, които не са на фокус така, че
да изведете по-добре фокусирано изображение.
Поправка на ефекта на червените очи: Автоматично разпознава лица и поправя ефекта
„червени очи”, причинен от светкавицата.
Определяне на устройството за възпроизвеждане
Можете да определите карта с памет или друго външно устройство с информация, която
да бъде изведена на фото рамката.
1
2
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете V/v, за да изберете
[Select devie] и натиснете .
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Увеличаване на изображението
1 За да увеличите изображението,
натиснете (zoom in) на устройството за дистанционно управление.
За да намалите увеличеното изображение, натиснете (zoom out).
Извежда се екранът за избор на устройство.
Всяко натискане на бутона увеличава
изображението повече. Можете да увеличите изображението до максимум 5 пъти от
стойността на оригиналния размер.
Можете да местите увеличеното изображение нагоре, надолу, наляво и надясно.
Забележки
• В зависимост от размера на изображението,
увеличаването му може да намали качеството на
изгледа.
• Не можете да увеличавате изображение, като
използвате бутони на фото рамката.
Въртене на изображението
1
Съвет
3
Натиснете
(въртене) на устройството за дистанционно управление.
Заредете устройството, ако няма заредено
такова.
Всяко натискане на бутона върти изображението на 90 градуса по посока, обратна
на часовниковата стрелка.
Натиснете V/v, за да изберете
устройството, което желаете да
изведете, и след това натиснете
За да извършите тази операция от
менюто на устройството за дистанционно управление.
.
Изображенията се извеждат на избраното
устройство.
Съвет
За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, натиснете MENU,
натиснете бутоните със стрелки, за да изберете
устройството, което желаете да изведете, и после
натиснете
ENTER.
28BG
1
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2
Натиснете V/v, за да изберете
[Rotate], и след това натиснете
Извежда се менюто за въртене.
.
Прибавяне към вградената
памет
Можете да използвате фото рамката като
цифров албум, като запазвате важни изображения във вградената памет.
Съвет
В менюто [Image file size], можете да зададете начин
на оптимизиране на размера на изображението или
да запазвате изображенията в оригинал без да ги
компресирате, когато ги запазвате във вградената
памет.
3
Натиснете V/v, за да изберете
посоката на въртене, и след това
натиснете .
:
Завърта изображението на 90 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
• :
Завърта изображението на 90 градуса
по посока, обратна на часовниковата
стрелка.
4
(прибавяне към албуНатиснете
ма) на устройството за дистанционно управление,
Извежда се менюто за прибавяне към
албума.
Дисплей за извеждане на единично
изображение
Натиснете V/v, за да изберете [OK],
и след това натиснете .
Съвет
За да извършите тази операция от фото рамката,
натиснете MENU, натиснете бутоните със стрелки, за да изберете опция, и след това натиснете
ENTER.
Забележкa
Не можете да въртите увеличено изображение.
Дисплей за изреждане на кадри
Продължава
29BG
Допълнителни операции
•
1
Дисплей с индекс изображения
2Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение, който ви пита дали да запазите или не във
вградената памет.
Съвети
• За да извършите тази операция от фото
рамката, натиснете MENU на устройството за дистанционно управление, натиснете
V/v, за да изберете [Add to album] и след това
натиснете .
• Изображенията във вградената памет не
могат да бъдат прибавяни към албума.
2
Натиснете V/v, за да изберете
[This Image], [Selected Images] или [All
Images] и след това натиснете .
[This Image]: Прибавя изведеното изображение. (Тази опция не може да бъде избрана в
дисплея с изреждане на кадри).
[Selected Images]: Прибавя избраните изображения от индекс дисплея.
[All Images]: Прибавя всички изображения в
изведеното устройство.
[Selected Images] показва изображенията
в устройството, които са изведени в
режим на индекс екран.
Ако изберете [This Image] или [All Images],
преминете към стъпка 4, за да приключите
с прибавянето на изображение към вградената памет.
3
Ако сте избрали [Selected Images],
изберете изображението, което
желаете да прибавите.
1Натиснете B/b/V/v, за да изберете изображението, което желаете да прибавите към албума, и след това натиснете
. На всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка.
Повторете тази операция, за да прибавите едновременно няколко изображения.
За да отмените избора, изберете изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете , за да изтриете отметката.
30BG
4
Натиснете V/v, за да изберете [Yes],
и след това натиснете .
Изображението се запазва във вградената
памет.
За да отмените избора, изберете изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете , за да изтриете отметката.
2Натиснете MENU.
Извежда се екран за избор на устройство, на което да прехвърляте.
Прехвърляне на изображение
Можете да прехвърляте изображение от
вградената памет към карта с памет или към
външно устройство.
1
2
Натиснете V/v, за да изберете
[This Image], [Selected images] или [All
Images], и след това натиснете .
[This Image]: Прехвърля изведеното изображение или изображението, което е избрано
в режим на индекс екран. (Тази опция не
може да бъде избрана в дисплея за изреждане
на кадри.)
[Selected Images]: Прехвърля избраните
изображения от индекс дисплея.
[All Images]: Прехвърля всички изображения
в изведеното устройство.
Ако изберете [Selected Images], изображенията в албума, които за изведени в режим на
индекс екран, ще бъдат показани.
Ако изберете [This Image] или [All Images],
преминете към стъпка 5, за да изберете
устройство, към което желаете да прехвърляте.
4
5
Натиснете V/v, за да изберете
устройството, на което да прехвърляте, и след това натиснете .
6
Извежда се екран за потвърждение,
след като прехвърлянето приключи, и
след това натиснете .
Изображението се копира на определеното
устройство.
Забележкa
Не изключвайте захранването, не премахвайте
картата с памет и не изключвайте външното
устройство по време на прехвърляне. Това може да
причини неизправност във фото рамката и картата с памет, както и да повреди данните.
Съвет
За да извършите тази операция от фото рамката,
натиснете MENU, натиснете бутоните със стрелки, за да изберете опция, и след това натиснете
ENTER.
Ако сте избрали [Selected Images],
изберете изображението, което
желаете да прехвърлите.
1Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което желаете да прехвърлите, и след това натиснете .
На всяко избрано изображение ще бъде
поставена отметка.
Повторете тази операция, за да прибавите няколко изображения едновременно.
31BG
Допълнителни операции
3
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете V/v, за да изберете
[Export] и след това натиснете .
Извежда се менюто за прехвърляне.
Изтриване на изображение
Форматиране на вградената
памет
1
Когато използвате [Format internal memory]
в менюто [Various settings], вие можете да
форматирате вградената памет.
2
3
4
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете V/v, за да изберете
[Delete] и след това натиснете .
Извежда се менюто за изтриване.
Натиснете V/v, за да изберете
[This Image], [Selected Images] или [All
Images], и след това натиснете .
[This Image]: Изтрива изведеното изображение.
[Selected Images]: Изтрива избраните
изображения от списъка с изображения.
[All Images]: Изтрива всички изображения в изведеното устройство.
[Selected Images] показва изображенията
в устройството, които са изведени в
режим на индекс екран.
Ако изберете [This Image] или [All
Images], преминете към стъпка 4, за да
потвърдите операцията.
Ако сте избрали [Selected Images],
изберете изображението, което
желаете да изтриете.
1Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което желаете да
изтриете, и след това натиснете
. На всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка.
Повторете тази операция, за да изтриете едновременно няколко изображения.
За да отмените избора, изберете изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете , за да изтриете отметката.
2Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на
изтриването.
5
Натиснете V/v, за да изберете [Yes],
и след това натиснете .
Изображението се изтрива.
Съвет
За да извършите тази операция като използвате
бутоните на фото рамката, натиснете MENU,
натиснете бутоните със стрелки, за да изберете
опция и след това натиснете
ENTER.
32BG
Забележки
Не можете да изтривате изображенията в дисплей
на изреждане на кадри. Променете режима на дисплея
на единичен или индекс дисплей.
Промяна на различните
настройки
4
Това ви позволява да настроите всяка от
опциите (стр. 34).
Процедура по настройка
Можете да промените дисплея, изреждането
на кадри, осветеността, езика и други настройки на фото рамката. Възможно е също
така да върнете настройките в техните
стойности по подразбиране и да форматирате вградената памет.
Забележкa
Когато на фото рамката, например, се изреждат кадри, някои опции не могат да бъдат
настройвани. Опциите, които не са изведени в
съответната ситуация, са изведени в сиво и не
могат да бъдат избрани.
5
Забележкa
Можете да форматирате само вградената памет.
1
Натиснете V/v, за да изберете
стойност на настройката, и след
това натиснете .
Всеки път, когато натиснете V/v (V/v на
фото рамката), стойността на настройката се променя. В случай, че стойността
е цифрова, натиснете V, за да я увеличите,
и натиснете v, за да я намалите.
Ако натиснете , настройката се
потвърждава.
6
Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
Съвети
• За да извършите тази операция от фото рамката,
натиснете MENU, натиснете бутоните със
стрелки, за да изберете опция, и след това натиснете
ENTER.
• За да върнете настройките в положенията им по
подразбиране, изберете [Reset] и след това натиснете
. Регулираните стойности, с изключение
на настройките за час, се връщат в стойностите
си по подразбиране.
3
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Извежда се екранът с настройки на избраната опция.
Например, когато изберете [Slideshow
Setting]
Продължава
33BG
Допълнителни операции
2
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете V/v, за да изберете
[Various settings] и след това натиснете , за да изведете екрана с
различни настройки.
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
след това натиснете .
Опции за настройка
*: Настройка по подразбиране
Опция
Настройка
Описание
Настройка
за изреждане
на кадри
Interval
(Интервал)
Задава стойност от 3 сек, 10 сек*, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 1 час, 3 часа,
12 часа, 24 часа за интервал между изображенията, когато сте в режим на
преглед на единично изображение или календар.
Effect (Ефект)
Center cross
(Център)
Преминава към следващото изображение все едно
предходното изображение е избутано от центъра
към четирите ъгъла.
Vert. blinds (Вертикални щори)
Преминава към следващото изображение все едно
смъквате вертикални щори.
Horiz. blinds (Хоризонтални щори)
Преминава към следващото изображение все едно
дърпате хоризонтални щори.
Fade * (Избледняване)
Преминава към следващото изображение чрез
избледняване на настоящото изображение и
въвеждане на следващото.
Wipe (Изтриване)
Преминава към следващото изображение все едно
настоящото изображение бива изтрито от
екрана, за да открие следващото.
Random (Случаен)
Използва един от гореописаните ефекти на
случаен принцип.
File name*/Shoot. Date
(Име на файл*/ Дата
на запис)
Извежда изображенията в поредност на име на
файла и дата на записа.
Order (Ред)
Забележки
• Настройката, избрана в [Listing Order] на [Screen
Settings], се извежда като опция в менюто.
• Когато брояt на изображенията надвиши 1,500,
изображенията не могат да бъдат изведени и
подредени по дата. Изображенията са изведени
и подредени по имена.
Random (Случаен)
Настройки
на екрана
Извежда изображенията случайно.
LCD backlight
(Задно осветяване на LCD)
Позволява ви да зададете осветеност на LCD екрана с ниво от 1 до 10*.
Brightness (Осветеност)
Позволява ви да зададете осветеност на изображенията на нива от 1, 2*, 3.
Забележкa
Тази функция не е достъпна, когато изображението е изведено на телевизора, посредством HDMI връзка.
Display Mode
(Режим на
дисплея)
Можете да изберете режим на преглед на единично изображение.
Забележкa
Оригиналните данни с изображението не се променят.
34BG
Entire image (Цяло
изображение)*
Извежда изображение в оригиналното му хоризонтално или вертикално съотношение с празни
полета отгоре, отдолу, вляво и вдясно.
Fit to screen (Цял екран)
Увеличава в центъра на изображението така, че да
запълни екрана.
*: Настройка по подразбиране
Настройка Описание
Настройки
на екрана
Listing order
Задава реда на извеждане на изображенията. Тази настройка се влияе от
[Order] в [Slideshow Settings].
File name *
Извежда изображения и ги подрежда по име на файла.
Shoot. Date
Извежда изображения и ги подрежда по дата.
Auto image
orientation
ON*/OFF:
Можете да зададете автоматично въртене на изображението за фото рамката.
Auto display
orientation
ON*/OFF:
Когато фото рамката е в портретна позиция, вие можете да я зададете в режим на автоматично разпознаване и
въртене на изображенията.
Auto power
ON/OFF
Включване на
таймера
Можете да зададете таймера (час/ минута) да се включи
автоматично. Изберете [ON], за да зададете [Auto ON
time].
Power OFF
(Изключване на
таймера)
Можете да зададете таймера (час/ минута) да се изключи
автоматично. Изберете [ON], за да зададете [Auto OFF
time].
Album*
Компресира изображения и ги запазва във вградената
памет. Можете да запазите повече изображения, но разликата в качеството спрямо оригиналното изображение ще
стане съществена, когато възпроизвеждате изображенията на голям екран посредством HDMI OUT конектора.
Original (Оригинал)
Запазва изображения във вградената памет без да ги
компресира. Няма промяна в качеството, но можете да
запазите по-малко изображения.
Общи
настройки
Image file size
Control For
HDMI
ON*/OFF: Включва или изключва функциите за HDMI контрол, като например автоматично стартиране на входния сигнал на телевизора във видео
режим, така че изображенията да бъдат изведени, както и работа с фото
рамката, чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
Sony logo
(Лого на Sony)
ON*/OFF: Mожете да зададете дали логото Sony на фото рамката да свети
или не.
Настройки
за дата/ час
Задава дата, час, първи ден от седмицата и др. (-- стр. 19)
Настройка
на езика
Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски, Китайски (опростен),
Китайски (традиционен), Холандски
Забележкa
В някои региони е възможно настройката по подразбиране за езика да се различава.
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране, освен настройките за дата/ час.
Форматиране на
вградената
памет
Можете да форматирате вградената памет.
Системна
информация
Version (Версия)
Извежда версия на софтуера за фото рамката.
Internal
memory
Memory capacity
Показва максималното останало място във вградената
памет.
Remaining
capacity
Показва количеството свободно място във вградената
памет.
Забележки
• Всички изображения, прибавени към вградената памет, ще се изтрият.
• Не форматирайте вградената памет като използвате връзка към компютъра или друго
външно устройство.
35BG
Допълнителни операции
Опция
Свързване на телевизор с
висока резолюция за преглед на изображения
Свързване на телевизор с
висока резолюция
Фото рамката има HDMI изход. Ако свържете фото рамката към телевизор с HDMI
вход, можете да изведете на телевизионен
екран изображения с по-висока резолюция.
Относно „PhotoTV HD”
Фото рамката поддържа „PhotoTV HD”.
“PhotoTV HD” е функция за извеждане на
изтънчени тонове и ярки цветове с висока резолюция, което придава на снимките
изключителен вид. Можете да свържете Sony
устройства, които поддържат „PhotoTV
HD”, заедно, за да се наслаждавате на красиви
снимки с прекрасно HD качество. Можете да
се наслаждавате на голям екран на изображения
с прекрасно качество, като например изкусно
изобразяване на нюансите на кожата или на
тичинките на цветя, както и на тоновете на
пясъка и на вълните.
Забележкa
В зависимост от оригиналните изображения,
възможно е да не успеете да изведете изображенията
с висока резолюция.
1
2
Свържете фото рамката към променливотоковия адаптер. (.стр. 17)
Подгответе HDMI кабел, който се
продава в търговската мрежа.
Забележкa
• Използвайте HDMI кабел, по-къс от 3 метра.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
3
Свържете HDMI OUT конектора (А
type конектор) на фото рамката и
HDMI входния конектор на телевизора.
36BG
Телевизор с висока
резолюция
Към HDMI
входен
конектор
4
5
Натиснете 1 (включване/ готовност) на фото рамката, за да включите захранването.
Променете входния сигнал на телевизора.
Ако свързаният телевизор е съвместим
с функцията HDMI control, телевизорът
автоматично се включва, когато включите фото рамката. Също така, входът
на телевизора автоматично се променя
и изображенията от фото рамката се
извеждат.
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички телевизори.
• Ако свържете телевизор, LCD екранът на фото
рамката се изключва.
• Ако зададете [Control for HDMI] в положение off в
настройките на телевизора, входният сигнал не се
променя автоматично. Начинът на настройка се
различава в зависимост от телевизора. Обърнете
се към ръководството за експлоатация, приложено
към телевизора.
• Ако използвате телевизор, който не поддържа
функцията control for HDMI или ако входният
сигнал не се превключва автоматично, променете
ръчно входа на телевизора.
• Начинът на промяна на входния сигнал се различава
в зависимост от телевизора. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
Използване на устройството за дистанционно управление на телевизора
за фото рамката.
Ако вашият телевизор поддържа функцията
control for HDMI, вие можете да използвате
устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор, за да работите с фото
рамката.
В противен случай не можете да използвате
устройството за дистанционно управление,
за да работите с фото рамката.
Забележки
Забележкa
За да включите някоя от гореспоменатите функции,
вашият телевизор трябва да може да поддържа
съответната функция.
Какво представлява „BRAVIA Sync”
“BRAVIA Sync” е наименование на функция в
продукти на Sony, които използват HDMI
сигнали и ви позволяват да управлявате
операции, свързани с “BRAVIA Sync” продукти, като използвате BRAVIA контролно
устройство.
Когато свържете фото рамката и “BRAVIA
Sync” телевизор посредством HDMI кабел,
вие можете да използвате контролно устройство BRAVIA, за да извършвате съвместими
операции.
x Основни операции на фото рамката,
като използвате устройство за дистанционно управление на телевизора.
• Натиснете
на устройството за
дистанционно управление на телевизора,
за да изберете изображенията в режим на
дисплей на единично изображение.
• Натиснете бутона [Enter] на устройството за дистанционно управление на телевизора, за да превключите от режим на единично
изображение в дисплей с извеждане на кадри.
Забележкa
Когато използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора, можете да извършвате
следните операции:
• Да променяте VIEW MODE.
• Да настройвате на функциите в менюто.
• Да приближавате/отдалечаване.
Относно функцията за HDMI контрол
Когато [Control for HDMI] е зададен в положение [ON], можете да използвате следните
операции:
• Можете да изключите захранването на
фото рамката заедно с телевизора.
• След като фото рамката бъде свързана с
телевизора, можете автоматично да превключите входния сигнал на телевизора към
фото рамката, като включите захранва-
37BG
Допълнителни операции
• Не можем да гарантираме операциите с всички
видове телевизори.
• Когато устройството за дистанционно
управление на вашия Sony телевизор притежава
бутон за свързващо меню, можете да използвате
устройството за дистанционно управление, за да
работите с фото рамката.
• За да работите с фото рамката, бутоните
, [Enter],[Return] поддържат функцията
за HDMI контрол.
• Ако настройката за HDMI контрол на вашия
телевизор е изключена, входният сигнал на телевизора не се превключва автоматично.
Настройките се различават в зависимост от
телевизора, който използвате. За подробности
вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизор.
• Ако [Control for HDMI] е зададен в положение
[OFF], входният сигнал няма да се превключва
автоматично (стр.35).
нето на рамката или като я свържете към
телевизора. Ако телевизорът е в режим на
готовност, той е включен.
• Можете да извършвате операции с фото
рамката, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Ако превключите езика на телевизора
докато фото рамката и телевизорът са
свързани, можете автоматично да променяте езика за фото рамката.
Използване на външно устройство
Използване на Bluetooth
устройство
Bluetooth-съвместим мобилен телефон
Можете да свържете Bluetooth адаптер (не е
приложен в комплекта) към USB A конектора
на фото рамката и да прехвърляте изображения от Bluetooth-съвместим мобилен телефон
или друго устройство. Прехвърлените изображения се запазват във вградената памет.
Прехвърляне на изображения от външно
устройство
Можете да свържете цифров фото апарат,
USB памет или устройство за съхранение на
данни към фото рамката, и да прехвърляте
изображения.
1
2
3
4
Свържете фото рамката към източника на захранване. (. стр.17)
Натиснете 1 (включване/ готовност) на фото рамката, за да включите захранването.
Свържете Bluetooth адаптера (не е
приложен в комплекта) към USB А
конектора.
Прехвърлете изображенията към
фото рамката, като извършвате операциите чрез мобилния телефон.
Забележки
• Съвместимостта с всички външни устройства не
е гарантирана.
• Ако външното устройство е свързано към USB A
конектора на фото рамката, то не може да чете
изображенията в картовия носител. Изключете
външното устройство, ако е необходимо.
1
2
3
4
38BG
Свържете фото рамката към източника на захранване. (. стр.17)
Задайте цифровия фотоапарат или
външното устройство в режим на
връзка.
Начинът на настройка и операциите
преди връзката се различават в зависимост от цифровия фотоапарат или в
зависимост от външното устройство.
Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени с цифровата
камера или с външното устройство.
(Ако използвате CyberShot, задайте USB
Connect в положение [Normal] или [Mass
Storage].)
Натиснете 1 (включване/ готовност) на фото рамката, за да включите захранването.
Свържете цифровия фотоапарат или
външното устройство към USB A
конектора.
Използвайте USB кабела, приложен към
цифровия фотоапарат или външното
устройство, за да свържете към фото
рамката.
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър, за да преглеждате и копирате изображения от вградената памет на фото рамката към компютър,
или за да копирате изображения от компютър
на фото рамката.
Системни изисквания
За да свържете компютър и да използвате
фото рамката, компютърът трябва да изпълнява следните препоръчителни системни
изисквания.
Външна
памет или
друго външно
устройство
x Windows
Препоръчителна операционна система:
Microsoft Windows Vista, Windows XP Service
Pack 2 или Windows 2000 Professional Service
Pack 4
(предварително инсталирани фабрично)
Порт: USB порт
Забележки
• Когато използвате USB кабел, който се продава
в търговската мрежа, използвайте кабел, който е
по-къс от 3 метра.
• Не изключвайте USB кабела и не изключвайте
фото рамката, и външното устройство, докато
лампичката за достъп на външното устройство
мига. Това може да причини повреда в данните на
външното устройство. Sony не носи каквато и да
е отговорност за повреда или загуба на данни.
• Възможно е USB хъб или USB устройство с вграден USB хъб да не работят правилно.
• Фото рамката не може да използва данни, които
са кодирани или компресирани, като са използвани
пароли или пръстови отпечатъци.
Препоръчителна операционна система: Mac
OS X (10.4) или по-нова
(предварително инсталирани фабрично)
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай прекъснете
връзката.
• Не можете да работите с фото рамката от друго
USB устройство, което се използва едновременно
с това.
• Не изключвайте USB кабела докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички
компютри, които покриват изискванията.
• Фото рамката работи с компютър или със Sony
цифров принтер. Когато свържете фото рамката
с други устройства, възможно е те да не разпознаят вградената й памет.
39BG
Използване на външно устройство
x Macintosh
Свързване към компютър за
прехвърляне на снимки
1
2
Свържете фото рамката към източника на захранване. (. стр.17)
Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел, който се продава в
търговската мрежа (не е приложен в
комплекта: VMC – 14UMB 2)*.
Към USB MiniB
конектор
Компютър
Към USB конектор
* Възможно е този кабел да не се продава във
всички държави.
Забележка
Използвайте USB кабел Mini B тип, по-къс от
3 метра.
3
4
Натиснете 1 (включване/ готовност) на фото рамката, за да включите захранването.
Прехвърлете изображенията от
вградената памет на фото рамката,
като извършвате операциите от
компютъра.
40BG
Забележка
Когато изображенията от компютъра се запазват
във вградената памет на фото рамката, файловете
с изображенията се запазват без да се компресират.
Като резултат е възможно да запазите по-малко
изображения във вградената памет.
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните
съобщения. Следвайте съответните решения, за да решите проблема.т
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
No Memory Stick./ No CompactFlash card/ • Не сте заредили карта с памет в гнездото. Или, не
No SD memory card/ No xD-Picture Card./
сте свързали външно устройство към А-Type USB
No External Device.
конектора. Заредете картата с памет в съответното гнездо. Или свържете външно устройство.
(. стр. 20, 38)
• Заредили сте несъвместима карта с памет. Свързали сте несъвместимо външно устройство към
А-Type USB конектора. Използвайте карта с памет
или външно устройство, които се поддържат от
фото рамката.
No images on file.
• В картата с памет или външното устройство
няма файлове с изображения. Използвайте карта с
памет или външно устройство, които съдържат
файлове с изображения, които можете да изведете
на фото рамката.
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата с вашия фотоапарат.
Media is protected. Remove protection then
try again.
• Картата с памет притежава защита срещу запис.
Преместете защитното капаче в позиция на разрешен запис. (. стр. 49)
The Memory Stick is full./ The
CompactFlash card is full./ The SD memory
card is full./ The xD-Picture Card is full./
The External Device is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото
картата с памет или външното устройство са
пълни. Изтрийте изображенията или използвайте карта с памет, или външно устройство, със
свободно място.
Error reading Memory Stick./ Error reading
CompactFlash card./ Error reading SD
memory Card./ Error reading xD-Picture
Card./ Error reading External Device.
• Получила се е грешка. Ако това съобщение се извежда често, проверете състоянието на картата с
памет или външното устройство, като използвате устройство, различно от фото рамката.
• В случай на външно устройство:
Write error in the Memory Stick./ Write error
Възможно е външното устройство да притежава
in the CompactFlash card./ Write error in
защита от запис. Отменете настройката за защиthe SD memory card./ Write error in the
та на устройството, което използвате. Възможно
xD-Picture Card./ Write error in the External
е вградената памет на цифровия фотоапарат също
Device.
да съдържа защита от запис.
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте „Memory Stick-ROM”. За да запазите изображения, използвайте препоръчителния
“Memory Stick”.
Продължава
41BG
Съобщения за грешки
An incompatible Memory Stick is inserted./
An incompatible CompactFlash card is
inserted./ An incompatible SD memory card
is inserted./ An incompatible xD-Picture
Card is inserted./ An incompatible External
Device is inserted.
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
The Memory Stick is protected.
• Заредили сте „Memory Stick” със защита. За да
редактирате и запазвате изображения, използвате външно устройство, за да премахнете
защитата.
Media format not supported.
• Изображенията не могат да бъдат изведени, ако
файлът с изображение не се поддържа от фото
рамката.
Cannot open image.
No more USB hubs can be connected.
• Свържете устройството директно към фото
рамката или използвайте устройство без вграден USB хъб.
Incompitable USB device. Check device’s USB
settings.
• Свържете устройството за съхранение на данни.
Ако USB настройката на вашето устройство
не е правилна, задайте режим на съхранение на
данни за USB настройката.
42BG
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да решите проблема.
Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран
сервиз.
Захранване
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Захранването не може да бъде
включено.
• Зареден ли е правилно захранващия кабел?
• Заредете захранващия кабел
правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено и изображенията не се появяват или настройката на екрана с операции не може да бъде зададена, проверете следните опции.
Проверете опция
Причина/ Решение
На екрана не се извеждат
изображения.
• Заредили ли сте правилно
картата с памети външното устройство?
c Заредете картата с памет
или свържете правилно
външното устройство.
(. стр. 20,38)
• Картата с памет съдържа
ли изображения, запазени с
цифров фотоапарат или
друго устройство?
• Запазени ли са изображенията на външното устройство?
c Заредете карта с памет,
съдържаща изображения или
свържете външно устройство с изображения.
c Проверете файловите
формати, които могат
да бъдат извеждани. (.
стр.51)
• Съвместим ли е файловият
формат с DCF?
c Възможно е да не можете
да възпроизведете с фото
рамката файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако
е възможно да възпроизвеждате файла с компютър.
Продължава
43BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Проверете опция
Някои изображения не се
извеждат.
• Извеждат ли се изображения- c Ако изображението се извежда в режим на
та в режим на индекс екран?
индекс екран, но не може да бъде изведено
в режим на единичен екран, възможно е
файлът с изображението да е повреден,
дори ако миниатюрното изображение
изглежда добре.
c Възможно е да не успеете да възпроизведете файл, който не е съвместим с DCF с
фото рамката, дори ако е възможно да го
възпроизвеждате с компютър.
• Знакът по-долу извежда ли се
в режим на индекс екран?
• Създадени ли са и зображенията с приложение на
компютъра?
44BG
Причина/ Решение
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно е
файлът с изображения да не се поддържа
от фото рамката, ако файлът, например,
е JPEG файл, създаден на вашия компютър.
Също така, файлът с изображения може
да се поддържа, но да не се съдържа данни
с миниатюрно изображение. Изберете
знака и натиснете , за да промените
екрана в режим на преглед на единично
изображение. Ако знакът отляво се появи
отново, изображението не може да бъде
изведено, защото файлът с изображения
не се поддържа от фото рамката.
• Появява ли се знакът по-долу
в режим на индекс екран?
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно
е файлът с изображения да не се поддържа от фото рамката, но данните с
миниатюрно изображение или самото
изображение не могат да бъдат отворени. Изберете знака и натиснете . Ако
знакът отляво отново се появи, изображението не може да бъде изведено.
• Съществуват ли повече от
9,999 изображения в картата с памет или външното
устройство?
c Фото рамката може да възпроизвежда,
запазва, изтрива или работи с максимум
9,999 файла с изображения.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или
друго устройство?
c Ако сте именували или преименували файла на вашия компютър и ако името съдържа символи, различни от букви, възможно
е изображението да не се възпроизведе на
фото рамката.
• Съществуват ли 8 или повече нива папки в картата
с памет или външното
устройство?
c Фото рамката не може да възпроизвежда
изображения, запазени в папка, която е
над 8 ниво.
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Името на файла не
се извежда правилно.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или
друго устройство?
c Ако сте именували или преименували
файла на вашия компютър и името
съдържа символи, различни от букви,
възможно е изображението да не се
възпроизведе на фото рамката. Също
така, за файл, създаден на компютър
или друго устройство, могат да се
изведат максимум 8 символа.
Забележки
Могат да се извеждат само букви.
В горната и долната • Проверете дали изображеничаст се появяват
ето не е твърде високо или
празни места.
широко.
c Ако изображението е твърде високо
или широко, възможно е заради
съотношението между височина и
широчина да се появят празни места.
Запазване и изтриване на изображения
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да запазвате изображения.
• Защитена ли е картата с
памет?
c Отменете защитата и опитайте да
запазите отново.
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис.
• Пълна ли е картата с памет?
c Сменете картата с памет с карта,
която има достатъчно свободно
място. Или, изтрийте ненужните
изображения.
( стр.32)
• Пълна ли е вградената
памет?
c Изтрийте ненужните изображения.
(. стр.32)
Не можете да изтри- • Защитена ли е картата с
вате изображения.
памет?
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Използвайте устройството , за да
отмените защитата, и опитайте
да изтриете отново.
c Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис.
• Използвате ли „Memory Stick- c Не е възможно да изтривате изобраROM”?
жения или да форматирате „Memory
Stick-ROM”.
Изображението е
изтрито по грешка.
–
c Щом изтриете веднъж изображение
то не може да бъде възстановено.
45BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Свързване на цифров фотоапарат или друго външно устройство
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Фотоапаратът е
свързан, но нищо не се
извежда.
• Кабелът свързан ли е
правилно?
c Свържете го правилно.
• Включена ли е фото
рамката?
c Включете фото рамката.
Нищо не се появява, дори
когато USB кабелът
бъде изключен и отново
включен.
Изображенията не се
извеждат на телевизионния или LCD екрана
–
c Възможно е да се появил проблем с
напрежението на фото рамката. За
да оправите грешката, изключете
захранването на фото рамката и
отново го включете.
• Входният сигнал на
c Дори ако входният сигнал на телетелевизора е зададен в повизора не е зададен в положение на
ложение на външен вход.
фото рамка, изображенията може
да не се изведат на телевизионния
екран или на LCD екрана, ако сте
свързали HDMI кабел.
c Променете входният сигнал на
телевизора в положение на фото
рамка или изключете HDMI кабела
и превключете дисплея към LCD
екран.
Фото рамка
Симптом
Нищо не се получава, дори
когато работите с фото
рамката.
Проверете опция
–
Причина/ Решение
c Натиснете ключа за нулиране от
задната страна на рамката с тънък
предмет, например, използвайки
карфица и др.
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Нищо не се получава,
дори когато работите
с устройството за дистанционно управление.
• Заредили ли сте правилно
батерията на устройството за дистанционно
управление?
c Сменете батерията с нова.
(. стр.16)
c Заредете батерията. (. стр.16)
c Заредете правилно батерията.
(. стр. 16)
–
c Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към сензора на фото рамката.
(. стр.16)
c Отстранете всички препятствия
между устройството за дистанционно управление и сензора.
46BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• Внимавайте да е поставяте или изпускате
тежки предмети върху захранващия кабел
или да не го повредите по някакъв начин.
Никога не работете с принтера, ако захранващият кабел е повреден.
• Ако в устройството попадне твърд предмет или течност, изключете фото рамката
и я проверете в квалифициран сервиз преди
отново да започнете работа с нея.
• Никога не разглобявайте фото рамката.
• За да изключите захранващия кабел, дърпайте щекера. Никога не дърпайте самия
захранващ кабел.
• Когато не планирате да използвате фото
рамката за дълъг период от време, изключете захранващия кабел от мрежата от 220V.
• Не работете грубо с фото рамката.
• За да намалите риска от токов удар,
преди да почистите или обслужвате фото
рамката винаги я изключвайте от стенния
контакт.
Инсталация
Кондензация на влага
Ако фото рамката бъде внесена директно
от студено на топло място или е поставена в особено топла или влажна стая, във
вътрешността на устройството може да
се кондензира влага. В такива случаи фото
рамката вероятно няма да работи правилно и
дори може да се повреди, ако не преустановите използването й. Ако има конденз на влага,
изключете кабела на променливотоковия
адаптер на фото рамката и не използвайте
устройството поне един час.
Транспорт
Когато пренасяте фото рамката, извадете
от фото рамката картата с памет , външните устройства, променливотоковия адаптер
и свързаните кабели. Поставете фото
рамката заедно с периферните й устройства
в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка
и опаковъчните материали, използвайте
подобни материали, за да обезопасите фото
рамката при транспортирането.
Почистване
Почистете фото рамката със сухо парче
плат или с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
разредители като алкохол или бензин, които
могат да повредят покритието.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването от мрежата все още достига до
нея, докато променливотоковият адаптер
е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към
фото рамката променливотоков адаптер.
Не използвайте други модели променливотокови адаптери, тъй като това може да
причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков адаптер с други устройства.
Продължава
47BG
Допълнителна информация
• Избягвайте поставянето на фото рамката
на места, които са обект на:
– вибрации
– висока влажност
– голямо количество прах
– директна слънчева светлина
– крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване
близо до фото рамката. Фото рамката
няма да работи правилно, ако около нея има
електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото
рамката.
• Не използвайте електрически трансформатор (конвертор), защото това може да
причини прегряване на устройството или
повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия
адаптер е повреден, не използвайте адаптера, защото това е опасно.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео касети и други чужди материали да са
защитени от закона за авторското право.
Неразрешеното видео отпечатване на тези
материали може да нарушава закона за авторските права.
Относно картите с памет
“Memory Stick”
Видове Memory Stick, които може да
използвате с фото рамката
Можете да използвате следните видове
Memory Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory
Stick
Извежда
Изтрива/
запазва
Memory
Stick*2 (без
Magic Gate)
OK
OK
Memory
Stick*2 (с
Magic Gate)
OK*5
OK*5
Magic Gate
Memory
Stick*2
OK*5
OK*5
Memory
Stick Pro*2
OK*5
OK*5
Memory
Stick PROHG*2
OK*5*6
OK*5*6
Memory
Stick Micro
(M2*4)
OK*5
OK*5
*1 Фото рамката поддържа FAT32. Фото рамката
е изпробвана за работа с “Memory Stick” с капацитет от 8GB или по-малко, произведен от Sony
Corporation. Въпреки това, не гарантираме операциите с всички “Memory Stick” носители.
2
* Фото рамката е оборудвана с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и
в Duo размер. Без Memory Stick Duo адаптер вие
може да използвате както стандартен “Memory
Stick”, така и компактен “Memory Stick Duo”.
*3 Когато използвате „Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
4
* “М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”. В тази
част “М2” се използва, за да опише “Memory Stick
Micro”.
5
* Запис/ четене на данни, които изискват
„MagicGate” защита, не може да се извършват.
“Magic Gate” е общо наименование на технологията за защита на авторските права, разработена
от Sony. Тази технология предоставя разпознаване
и кодиране на данните.
48BG
*6 Фото рамката не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни
Забележки за употреба
Защитно капаче
Защита
Защита
освободена активирана
Поставете етикета тук.
• Не прикрепяйте друг материал, освен приложения етикет, на позицията за етикета.
Когато прикрепите приложения етикет,
уверете се, че сте го прикрепили на позицията за етикета. Внимавайте етикетът да не
излиза извън границите.
SD карта с памет
Гнездото за SD карта на фото рамката ви
позволява да използвате следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта (Адаптер, ако
е необходимо.)*2
• SDHC карта с памет*3
• MMC стандартна карта с памет*4
Не гарантираме правилни операции с всички
видове SD карти с памет и MMC стандартни карти с памет.
*1 Фото рамката работи със SD карта с памет от
2 GB или по-малко.
* 2 Някои адаптери за карти, които се продават в
търговската мрежа, имат терминали от задната
страна. Възможно е този вид адаптери да не
работи правилно с фото рамката.
3
* Фото рамката работи със SDHC карти от 8 GB
или по-малко.
*4 Фото рамката работи с MMC карти от 2 GB
или по-малко.
Продължава
49BG
Допълнителна информация
• За последната информация относно
“Memory Stick” носителите, които фото
рамката поддържа, вижте информацията за
“Memory Stick”-съвместимост на интернет
страницата на Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Изберете област, в която използвате
вашата фото рамка, и след това изберете
“Digital Photo Frame” от страницата с всяка
област.)
• Не зареждайте едновременно няколко
“Memory Stick” носителя, защото това
може да причини неизправност във фото
рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” с
фото рамката, винаги зареждайте носителя
в М2 адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без М2
адаптер, възможно е да не успеете да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2
адаптер, и заредите М2 адаптера в Memory
Stick Duo адаптер, възможно е фото рамката да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”,
използвайте функцията за форматиране на
вашия цифров фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick” с вашия компютър,
възможно е изображенията да не се изведат
правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, всички данни, включително защитените файлове
с изображения, ще бъдат изтрити. За да
избегнете случайно изтриването на важни
данни, уверете се, че преди да извършите
форматирането сте проверили съдържанието на данните.
• Не можете да записвате, редактирате или
изтривате данни, ако преместите защитното капаче в положение LOCK.
Забележки за употреба
Не можете да четете или записвате данни, които са
обект на защита на авторското право.
xD-Picture карта
С гнездото за xD-Picture карта на фото рамката вие можете да използвате xD-Picture карти*5. Не всички операции с картите с памет
се поддържат и не ви гарантираме правилни
операции с всички видове xD-Picture карти.
*5 Фото рамката работи с xD-Picture карти от 2
GB или по-малко.
CompactFlash карта
Гнездото за CompactFlash карти на фото
рамката ви позволява да използвате следните
карти:
• CompactFlash карта с памет (Вид I/ Вид
II) и CF+Card (Вид I/ Вид II)-съвместими
CompactFlash карти*6
• Microdrive
Можете да използвате и Smart Media карти,
като използвате CompactFlash адаптер, който се продава в търговската мрежа*7.
Въпреки това, ние не гарантираме правилни
операции за всички видове CompactFlash
карти.
*6 Използвайте CompactFlash карта със спецификации на захранването от 3.3V или 3.3V/5V. Не
можете да използвате вид само от 3.3V или 5V.
Не зареждайте други видове CompactFlash карти
в гнездото на фото рамката. Можете да повредите фото рамката. Фото рамката работи с
CompactFlash карти с капацитет от 8 GB или
по-малко.
*7 Когато използвате адаптер за ComapctFlash
карти, който се продава в търговската мрежа,
вижте ръководството за експлоатация на
адаптера, който използвате, за да се запознаете
с начина на инсталация на картата и адаптера.
Когато използвате адаптер за CompactFlash
карти, възможно е картата със защита от запис
да не работи правилно.
50BG
Забележки относно използването на картата с памет
• Когато използвате карта, уверете се, че сте
проверили правилната посока на зареждане
на картата и правилното гнездо.
• Когато зареждате карта с памет, тя ще се
зареди до някъде, затова не натискайте картата насила, защото може да я повредите
или да повредите фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте
фото рамката, докато тя чете или записва
данни и докато индикаторът за достъп
мига. В противен случай данните могат да
станат нечетливи или да се изтрият.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните
си данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не се изведат с фото рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате картата,
прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на носителя за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте
картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте картата
на места, изложени на:
– крайно високи температури, като
например, вътрешността на автомобил,
изложен на пряка слънчева светлина, или
близо до климатик.
– силна влажност или корозиращи вещества.
– статично електричество или електрически смущения.
Спецификации
x Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
DPF-V900: 9 инча, TFT активна матрица
DPF-V700: 7 инча, TFT активна матрица
Общ брой точки:
DPF-V900: 1 080 000
(750 x 3 (RGB) x 480) точки
DPF-V700: 1 152 000
(800 x 3 (RGB) x 480) точки
Съотношение на дисплея
15:9
Ефективна област на дисплея
DPF-V900: 8,6 инча
DPF-V700: 7 инча
Живот на задното осветяване на LCD
екрана
DPF-V900: 15 000 часа
DPF-V700: 20 000 часа
(преди осветеността да намалее наполовина)
Максимален размер на файла
100 МВ
Входни/ изходни конектори
HDMI OUT (изход) конектор
Максимален брой пиксели, които могат да се извеждат
8 000 (Н) х 6 000 (V) пиксела
Файлова система
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2 048 байта или помалко
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
9 999 файла за карта с памет/ външно
устройство
Капацитет на вградената памет *3
512 МВ (Могат да бъдат запазени пибл. 1 000
изображения *4.)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 8.4V
Консумация на енергия
DPF-V900: 12 W
DPF-V700: 8 W
Работна температура
5--С до 35--С
Размери
[Без стойка]
DPF-V900:
Прибл. 245 х 162 х 38.5 mm
DPF-V700:
Прибл. 207 х 137 х 38.5 mm (широчина/
височина/дълбочина)
[С отворена стойка]
DPF-V900:
Прибл. 245 х 162 х 145 mm
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
Продължава
51BG
Допълнителна информация
A-TYPE конектор,
1080i (60 Hz)/ 1080i (50 Hz)/
720p (60 Hz)/ 720p (50 Hz)/
576p (50 Hz)/ 480p (60 Hz) съвместим,
BRAVIA Sync съвместим
USB конектор (miniB, пълна скорост)
Bluetooth/ USB A конектор (Вид А, пълна
скорост)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо
Гнездо за SD карта с памет/ MMC/
xD-Picture карта
Гнездо за CompactFlash карта/ MIcrodrive
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0
или по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
DPF-V700:
Прибл. 207 х 137 х 125 mm (широчина/височина/дълбочина)
Тегло
DPF-V900: Прибл. 800 g
DPF-V700: Прибл. 550 g
(без променливо токов адаптер)
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените опции” на
стр. 13.
x Променливотоков адаптер
AC-L200
Изисквания към захранването
~ 100 V до 240 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия
18 W
Измерен волтаж
8.4 V
Размери
Прибл. 48 х 29 х 81 mm (широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 170 g
Вижте етикета на променливо токовия
адаптер за повече информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
*2 RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен на
1 000 000 байта. Реалният капацитет намалява,
когато се прехвърлят файлове за управление и
приложения. За операции могат да бъдат използвани прибл. 400 MB.
*4 Приблизителният брой се показва, когато изображенията, заснети с еквивалентен на 2 000 000
пиксела фотоапарат, се запазват. Стойността
може да се различава спрямо условията на запис.
52BG
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете да намерите на следния интернет
адрес:
http://www.sony.net/
Азбучен указател
А-Z
AUTO TOUCH-UP 27
Control for HDMI 35
DC IN 8.4 V 17
HDMI OUT 36
USB A конектор 38
USB кабел 38
А-Я
53BG
Допълнителна информация
Автоматично включване/изключване на
захранването 35
Автоматична ориентация на дисплея 35
Автоматична ориентация на изображение 35
Аксесоари 13
Въртене на изображение 28
Дисплей за извеждане на единично
изображение 24
Режим за извеждане на цялото изображение 24
Режим за извеждане на цял екран 24
Режим за извеждане на информация за изображението 24
Дисплей на индекс изображение 25
Дисплей на часовника 25
Режим на аналогов часовник 26
Режим на календар 26
Режим на цифров часовник 26
Задаване в портретна или пейзажна
позиция 18
Зареждане на карта с памет 20
Извеждане на изображения 22
Изреждане на кадри 23
Режим на преглед на календара 23
Режим на преглед на часовника 23
Ефект 34
Интервал 34
Режим на извеждане на няколко изображения 23
Ред 34
Режим на случаен преглед 23
Режим на преглед на единично изображение 23
Изтриване на изображение 32
Капаче за защита от запис 49
Карти с памет 48
CompactFlash карти 50
Memory Stick 48
Забележки за употреба 50
SD карта с памет 49
xD-Picture карти 50
Настройка на езика 35
Настройка на екрана 34
Настройка на режима за изреждане на кадри 34
Настройка на стойката 18
Настройки на дата/ час 19, 35
Нулиране 35
Отстраняване на проблеми 43
Почистване 47
Предпазни мерки 47
Прехвърляне на изображение 31
Прибавяне към вградената памет 29
Приближаване/ отдалечаване на
изображение 28
Приоритет на дисплея 21
Променливотоков адаптер 17
Промяна на настройките 33
Размер на файла с изображение 35
Ред на изреждане 35
Режим на дисплея 34
Сверяване на часа 19
Свързване
Компютър 39
Външно устройство 38
Телевизор 36
Свързване на променливотоков източник 17
Системни изисквания
Macintosh 39
Windows 39
Системна информация 35
Смяна на батерията на устройството за
дистанционно управление 16
Спецификации 51
Съобщения за грешки 41
Телевизор с висока резолюция 36
Устройство за възпроизвеждане 28
Устройство за дистанционно управление 16
Устройства за съхранение на данни 38
Форматиране на вградената памет 35
Функции 12
Отпечатване посредством използването на
VOC (Volatile Organic Compound) – мастило,
базирано на растителна мазнина.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF