Sony | DPF-V1000N | Sony DPF-V1000N V1000N Digital Photo Frame Инструкции за експлоатация

4-155-758-11 (1)
Преди да започнете
Цифрова
фото рамка
DPF-X1000N
DPF-V1000N
BG
Основни операции
Допълнителни операции
Използване на външно
устройство
(с Bluetooth)
Използване на външно
устройство (с компютър)
Съобщения за грешки
Отстраняване на проблеми
Инструкции за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете изцяло
това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Тези модели не се продават във всички държави и региони
© 2009 Sony Corporation
Допълнителна информация
DPF-X1000N, DPF-V1000N
Цифрова фото рамка
Първо прочетете това
Поздравяваме ви с покупката на цифровата фото рамка DPFX1000N, DPF-V1000N на Sony.
Тази брошура обяснява подготовката и основните процедури за преглед
на изображения. За да използвате разнообразните опции за преглед или
да настроите фото рамката според вашите предпочитания, прочетете и
приложените инструкции за експлоатация.
© 2009 Sony Corporation printed in China
4-155-759-11(1)
Проверка на съдържанието на опаковката
(Илюстрациите са за модел DPF-X1000N. Местонахождението и имената
на бутоните и конекторите на модел DPF-V1000N са идентични с тези на
DPF-X1000N, макар и формата да е различна.)
Цифрова фото рамка (1)
Променливотоков адаптер
(1)
Кабел на захранването (1)
Стойка (1)
Инструкции за експлоатация (1)
Капаче на гнездото за картата (1)
Брошура „Първо прочетете това”
(това ръководство) (1)
Капаче на конектора (1)
Устройство за дистанционно
управление (1)
Гаранция (1)
(В някои региони гаранцията не е
приложена.)
 Забележка
Формата на щекера и спецификациите
на захранващия кабел са различни,
в зависимост от региона, в който сте
закупили фото рамката.
IV BG
1
Подготовка на устройството за дистанционно управление.
Приложената литиева батерия (CR2025) вече е поставена в устройството за
дистанционно управление.
Преди употреба издърпайте защитната лента, както е показано на фигурата.
Защитна лента
2
Подготовка на фото рамката.
Завийте здраво стойката, приложена към фото рамката, в отвора с резба, докато
стойката спре да се върти (когато използвате фото рамката като фото стойка).
V BG
3
1
2
Свързване към източника на захранване.
Пъхнете щекера на променливотоковия адаптер в жака DC IN 8.4 V от задната
страна на фото рамката.
Свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер и стенния
контакт.
Към жака DC IN 8.4 V
Променливотоков
адаптер
Щекер
Към стенния
контакт
VI BG
4
1
Включете захранването на фото рамката.
Задайте ключа за захранването в положение ON.
Индикаторът за готовност става зелен и логото на Sony на предния
панел светва.
 Съвети
• Когато използвате функцията будилник или автоматично включване/изключване,
оставете ключа за захранването в положение ON.
• Ако поставите ключа за захранването в положение OFF и оставите фото рамката
изключена за по-дълъг период, следните настройки се връщат към фабричните си
стойности:
- стойността на настройката [Date/time settings] (Настройка за дата и час)
- зададеният час за включване на будилника и функцията автоматично включване/
изключване на захранването
VII BG
5
1
2
3
4
Сверете часовника на фото рамката.
Натиснете бутона MENU.
Натиснете , за да изберете
(Settings) (Настройки).
Натиснете , за да изберете [Date/time settings], а после натиснете
Задайте текущия час и минути, като следвате упътванията на екрана.
VIII BG
.
6
1
Пъхнете карта с памет в гнездото.
Пъхнете карта с памет докрай в съответното гнездо.
Ако поставите картата с памет правилно, лампичката за достъп
започва да мига. Ако тя не мига, извадете и пъхнете картата с
памет отново, след като проверите накъде сочи страната с етикета
й. Положението на всяка от картите с памет трябва да бъде
следното:
“Memory
“MemoryStick”
Stick”
“Memory
“MemoryStick
StickDuo”
Duo”
CompactFlash
CompactFlashкарта
card
SD
с памет
SDкарта
memory
card
xDPicture
xDPictureкарта
Card
IX BG
 Забележки
• Всички карти с памет имат предна и задна страна и посока на поставяне. Вижте
илюстрацията по-долу и пъхнете картата с памет, като сравните формата й и формата
на съответното гнездо. Ако поставите картата в погрешна посока, това може да
предизвика неизправност.
• Когато използвате miniSD, microSD или Memory Stick Micro, уверете се, че картата е
поставена плътно на мястото си в адаптера.
Когато поставите карта с памет във
фото рамката и я оставите вътре за
по-дълъг период от време,
препоръчваме ви да прикрепите
капачето на гнездото, приложено към
фото рамката.
2
Когато поставите карта с памет, съхранените на нея изображения започват
автоматично да се изреждат в последователност (slideshow).
Можете да се насладите на различни стилове slideshow. (l)
X BG
Да използваме различните функции
1
Натиснете бутона VIEW MODE.
Извежда се екранът за режим на преглед.
XI BG
2
Изберете желаната от вас група.
Натиснете
(Clock and calendar) (Часовник и календар),
(Slideshow)
(Изреждане на кадри в последователност),
(Index) (Извеждане на
множество изображения) или
(Single) (Извеждане на едно изображение)
на устройството за дистанционно управление. Или пък натиснете , за
да преместите курсора върху груповата област, а после натиснете  на фото
рамката, за да изберете желаната от вас група.
XII BG
3
Изберете желания от вас стил.
Натиснете , за да изберете желания стил, а после натиснете
.
 Съвети
Изображението на илюстрацията е екранът в режим преглед при изреждане на
кадри в последователност (slideshow). Всяка от групите Часовник и календар,
Извеждане на множество изображения и Извеждане на едно изображение има
собствен екран за режим преглед.
XIII BG
Изведеният екран
Вижте раздел „Промяна на дисплея“ от инструкциите за
експлоатация.
Извеждане на Часовник и календар

Забележка
Ако изведете Часовник и календар, не можете да извършвате настройки в
менюто.
Изреждане на кадри в последователност (slideshow)
Slideshow
 Съвети
• Можете да зададете реда на възпроизвеждане в [Listing Order] от меню
[General Settings].
• Вижте раздел “Промяна на настройките” в инструкциите за експлоатация.
• Когато в режим изреждане на кадри в последователност (slideshow)
изберете [Time Machine], ще бъде изведен денят, в който сте заснели
снимката или денят, в който файлът е бил обновен.
XIV BG
Извеждане на множество изображения (индекс екран)
Съвет
 Tip
The listing order ofнаtheизображенията
images is same as theвone
you selected
in [Listingкато
Order]онази,
on [General
Settings].
Подредбата
списъка
е същата
която
сте
избрали в [Listing Order] от меню [General Settings].
Single
view mode
Извеждане
на едно изображение
XV BG
Използване на фото рамката с друго устройство
Свързване на телевизор с висока резолюция, за да преглеждате
изображения
 Вижте раздела „Свързване на телевизор с висока резолюция, за да
преглеждате изображения“ от инструкциите за експлоатация.
 Съвет
Необходим ви е телевизор с жак HDMI IN.
Предаване на изображението от външно устройство
 Вижте раздела „Работа с външно устройство, свързано към фото
рамката“ от инструкциите за експлоатация.
XVI BG
Използване
фото
с Bluetooth
ng the photoна
frame
withрамката
a Bluetooth
device устройство
Refer
Вижте
раздела „Използване
външно
(с Bluetooth)“ от
to “Connecting
to a Bluetoothна
device”
in theустройство
operating instructions.
инструкциите за експлоатация.
Свързване
компютър
nnecting toкъм
a computer
Refer
Вижте
раздела „Свързване
къмinкомпютър“
инструкциите за
to “Connecting
to a computer”
the operatingотinstructions.
експлоатация.
XVII BG
Позиция на дисплея
Можете да зададете фото рамката в портретна или пейзажна позиция,
като я завъртите без да местите стойката. Можете да използвате тази
функция и когато окачвате фото рамката на стената.
11 Натиснете
бутона MENU.
Press MENU.
22 Натиснете
за да изберете
(Settings).
Press ,
to select
the (Settings)
tab.
3
Натиснете , за да изберете [ON] в [Auto display orientation], а после
натиснете
.
 Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако стойката не е нагласена добре,
фото рамката може да падне.
• Съхранявайте стойката в предназначеното за нея място, когато окачате
фото рамката на стената.
• Когато фото рамката е завъртяна в портретна позиция, логото на Sony не
свети.
• Фото рамката не отчита и не завърта позицията на изображенията, когато
[Auto display orientation] в
(Settings) е зададена в положение [OFF].
XVIII BG
Различни функции
BGM възпроизвеждане
 Вижте раздела „Свързване на телевизор с висока
резолюция, за да преглеждате изображения“ от
инструкциите за експлоатация.
Прибавяне на изображение към вградената памет
 Вижте раздел „Прибавяне на изображения към
вградената памет“ от инструкциите за експлоатация.
Редактиране на изображение (печат, рамка и др.)
 Вижте раздел „Използване на функцията CreativeEdit
(Творческо редактиране)“ от инструкциите за
експлоатация.
Качество на изображението
 Вижте раздел „Промяна на настройките“ от
инструкциите за експлоатация.
Auto Touch-up (Автоматичен ретуш)
 Вижте раздел „Auto Touch-up (Автоматичен ретуш)“
от инструкциите за експлоатация.
Задаване на алармен сигнал
 Вижте раздел „Използване на функцията будилник“
от инструкциите за експлоатация.
Автоматично включване/изключване
на захранването
 Вижте раздел „Промяна на настройките за
функцията автоматично включване/изключване“ от
инструкциите за експлоатация.
XIX BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на прекалено
високи температури, като например
на пряка слънчева светлина, огън или
подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с
определения вид. В противен случай,
може да предизвикате пожар или
нараняване. Изхвърляйте старите
батерии съгласно инструкциите.
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията на
директивата ЕМС за използване на кабели, които са
по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на определена
честота да повлияят на картината на цифровата фото
рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване, докато извършвате трансфер на
данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
2 BG
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на
устройството или на
неговата опаковка показва,
че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни
последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да възникнат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местната служба за
благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, в който сте закупили продукта.
Изхвърляне на изразходвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батерията или
на нейната опаковка показва,
че батерията, приложена към
този продукт, не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Присъствието на този символ
върху някои батерии може да бъде
комбинирано с химически символ. Химическият
символ за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Изхвърляйки батерията на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат
да възникнат при неправилното изхвърляне на
батерията. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. Ако
поради наличие на определени мерки за безопасност
или запазване целостта на данните е наложително
продуктът да бъде постоянно захранван от вградена
батерия, то тази батерия трябва да бъде подменяна
само в квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена, след като я
изразходвате, я предайте в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела относно безопасното сваляне на батерията
от продукта. Предайте батерията в съответния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерия, моля, свържете се с
местната служба за благоустройство, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребители в държави
от Европейската общност
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, 108-0075 Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и
проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към
адресите, които са ви дадени в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
Копирането, редактирането или отпечатването на
CD, телевизионни програми, защитен материал,
като например снимки или публикации, както и
на всякакви други материали, освен на вашите
собствени записи или творения, са ограничени
само в рамките на използване в домашни условия
или за лична употреба. Ако не сте собственик
на правата върху материалите, или пък нямате
разрешението на собствениците на правата тези
материали да бъдат копирани, използването им
извън рамките на тези ограничения може да е в
нарушение на законите за авторското право и да
бъде основание за съдебни искове от съответните
собственици на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази
рамка, бъдете особено внимателни, за да не
нарушите авторските права на съответните
изображения. Всяка неразрешена употреба или
модификация на чужди изображения може да е в
нарушение на законите за авторското право.
Възможно е снимането при определени
изложения, представления и изложби да е
забранено.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба
на данни, причинена от неволно действие или
повреда на цифровата фото рамка, препоръчваме
ви да запазите резервно копие на вашите данни.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО
И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ
СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА
НА ДАННИ ИЛИ НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ,
ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА.
Sony не носи отговорност за случайни или
следствени повреди, а също и за загуба на
записано съдържание, причинени от употреба
или повреда на цифровата фото рамка или картата
с памет.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини
неизправност.
• Излагането на LCD екрана на пряка слънчева
светлина за продължителен период от време може
да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD
екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин не засяга качеството на
отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията да
оставят следи на екрана. Това не е неизправност.
Продължава
3 BG
Търговски марки и запазени права
•
•
•
•
•
, BRAVIA, “Photo TV HD”,
,
, “Memory Stick”,
Cyber-shot,
, “Memory Stick Duo”,
,
“MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG
,
Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
“Memory Stick-ROM”,
са търговски
“MagicGate” и
марки или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
и High-Definition Multimedia
HDMI,
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други държави.
Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки
на Apple Inc. в Съединените щати и/или в други
държави.
CompactFlash е търговска марка на SanDisk
Corporation в САЩ.
или xD-Picture Card™ е търговска марка
на FUJIFILM Corporation.
• Марката и логото Bluetooth са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от
Sony Corpration е лицензирано. Другите търговски
марки и наименования принадлежат на съответните
им притежатели.
•
•
i
е търговска марка на FotoNation Inc. в САЩ.
U.S.A.
•
е търговска марка на Ichikawa
Soft Laboratory.
• Съдържа iType™ и шрифтове от Monotype Imaging
Inc.
iType™ е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
• Всички други наименования на продукти и
компании, споменати тук, са търговски марки
или запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите “™” и “®” не се използват
навсякъде в това ръководство.
• Това устройство е снабдено с функция за
разпознаване на лица. Използва се технологията за
разпознаване на лица, разработена от Sony.
Забележка за потребителите
Програма © 2009 Sony Corporation
Документация © 2009 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство или
софтуерът, описан тук като цяло или части от него
не могат да бъдат преобразувани, превеждани или
прехвърляни в каквато и да е форма за четене от
машини без предварителното писмено одобрение от
Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ ОСОБЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ПО
СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ
ИЛИ ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА
ИЛИ НЕ С ТОВА РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА
ПРИЧИНЕНИ ОТ СОФТУЕРА, НЕГОВОТО
ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ
ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation си запазва правото по всяко време
и без предупреждение да извършва модификации
на това ръководство или на информацията, която се
съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
и на правила, които са следствие на отделно
потребителско лицензно споразумение.
Никакви дизайнерски данни, като например
снимките, предоставени в този софтуер, не могат
да бъдат модифицирани или копирани, освен в
случаите за лична употреба. Всеки неразрешен опит
за копиране на този софтуер е забранен от законите за
авторското право.
Имайте предвид, че неразрешеното копиране
или модификация на портретни снимки или
произведения, защитени от закона за авторското
право, би могло да наруши правата на съответните им
притежатели.
Илюстрации и снимки на екрана,
използвани в това ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана, използвани
в това ръководство, се отнасят към модела DPFX1000N, освен ако не е отбелязано друго.
Илюстрациите и снимките на екрана, използвани
в това ръководство, може да се различават от
използваните или изведени в действителност на
екрана.
4 BG
Режим обновяване (refresh) ........................... 32
Съдържание
Преди да започнете
Прибавяне на изображения към
вградената памет ............................................. 32
Прехвърляне на изображение ........................ 34
Изтриване на изображение ............................ 36
Как да се наслаждавате на фото рамката
по различни начини ........................................... 7
Функции .............................................................. 8
Проверка на включените аксесоари .............. 10
Списък на частите ........................................... 10
Основни операции
Подготовка на устройството за
дистанционно управление............................... 14
Поставяне на стойката .................................... 15
За да поставите фото рамката на стената ..... 16
Свързване към електрическата мрежа .......... 17
Регистриране на маркировка ......................... 37
Търсене на изображение (Филтриране) ....... 39
Определяне на възпроизвеждащото
устройство ....................................................... 40
Auto Touch-up (Автоматичен ретуш) ............... 40
Регулиране на позицията и размера
на изображението............................................ 42
Увеличаване/намаляване на
изображението ...............................................42
Въртене на изображението ...........................42
Използване на функцията CreativeEdit
(Творческо редактиране) ................................ 43
Създаване на Scrapbook
(Албум с изрезки) ..........................................44
Създаване на календар .................................46
Включване на фото рамката ........................... 18
Наслагване на съобщение върху
изображение ..................................................48
Сверяване на часовника ................................. 19
Добавяне на рамка ........................................50
Поставяне на карта с памет ............................ 20
Създаване на панели за оформление ..........50
Промяна на дисплея ........................................ 22
Промяна на настройките за функцията
автоматично включване/изключване ............. 51
Изреждане на кадри в
последователност (slideshow) ........................ 23
Използване на функцията будилник ............... 52
Извеждане на часовник и календар .............. 25
Извеждане на едно изображение .................. 26
Извеждане на множество изображения
(индекс екран) ................................................. 27
Задаване на алармен сигнал ........................52
Задаване на време, в което да прозвучи
аларменият сигнал .........................................53
Промяна на настройките ................................. 53
Процедура по настройка ...............................53
Опции за настройване ...................................55
Допълнителни операции
Преглед на кадри в последователност
(slideshow) ....................................................... 29
Промяна на настройките в изреждането
на кадри .........................................................29
Свързване на телевизор с висока резолюция,
за да преглеждате изображения ................... 58
Свързване на телевизор с висока
резолюция ......................................................58
Работа с външно устройство, свързано
към фото рамката ............................................. 61
Продължава
5 BG
Използване на външно устройство
(с Bluetooth)
Прехвърляне на изображения с помощта
на Bluetooth устройство ................................... 62
Използване на външно устройство
(с компютър)
Свързване към компютър ................................ 64
Системни изисквания.....................................64
Свързване към компютър за обмен
на изображения..............................................64
Разкачане от компютъра ...............................65
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка ............. 66
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем..................................... 68
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................................. 73
Безопасност....................................................73
Монтаж............................................................73
Почистване .....................................................73
Забрани за копиране .....................................74
Изхвърляне на фото рамката.........................74
Карти с памет ................................................... 74
“Memory Stick” .................................................74
SD карта с памет ............................................75
xD-Picture карта ..............................................75
6 BG
CompactFlash карта........................................75
Забележки относно използването
на картата с памет..........................................76
Спецификации .................................................. 77
Азбучен указател ............................................. 79
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни начини
DPF-X1000N, DPF-V1000N на Sony представлява цифрова фото рамка за лесно извеждане на изображения,
заснети с цифров фотоапарат или друго устройство, без да е нужно да ползвате компютър.
Преди да започнете
7 BG
Функции
x Поддръжка на различни карти с памет*
Поддържа различни карти с памет, които се
използват от цифровите фотоапарати и други
устройства, като например “Memory Stick”,
CompactFlash карта, SD карта с памет, xD-Picture
карта и USB памет. Просто заредете картата с
памет, която сте извадили от цифровия фотоапарат
или друго устройство и веднага след това ще
можете да преглеждате изображенията
(. стр. 20, 61).
x Различни режими
Изведеното изображение може да бъде сменено
автоматично, все едно че обръщате страниците
на албум. Можете да избирате различни режими,
включително извеждане на изображения или
извеждане на часовник или календар. Можете и
да променяте настройките за възпроизвеждане
– например реда на възпроизвеждане
(. стр. 29).
x Прибавяне на изображения към
вградената памет
Изображенията, прибавени към албум, се запазват
във вградената памет. (. стр. 32)
x Различни функции на дисплея
Можете да се наслаждавате на различни режими
на дисплея, например изреждане на кадри
в последователност (slideshow), часовник и
календар, режим на единично изображение и на
множество изображения (индекс екран)
(. стр. 22).
8 BG
x Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърлите изображенията в албума
на вашата карта с памет (. стр. 34)
x Функция CreativeEdit (Творческо
редактиране)
Можете да създавате оригинални изображения
посредством функциите “Албум с изрезки”,
“Календарна настройка”, “Оформление на
снимки” или “Наслагване/Печат”. (. стр. 43)
x Функция “Търсене”
Можете да търсите изображения по събитие,
папка, посока на изображението и маркировка.
(. стр. 39)
x Свързване към телевизор с висока
резолюция, за да изведете изображения
на голям екран
Като използвате изходния конектор HDMI OUT
на фото рамката, можете да се наслаждавате
на изображенията, съхранени на карта с памет,
външно устройство или във вградената памет, на
голям екран и с музикален съпровод.
(. стр. 58)
Преди да започнете
x Функции за автоматичен ретуш
Можете да се наслаждавате на красиви
изображения, като автоматично коригирате
задното осветяване, автоматичното просветляване,
фокуса, ефекта „червени очи“, заглаждането на
кожата и баланса на белия цвят. (. стр. 40)
x Функция алармен сигнал
Фото рамката обявява указаното време на
изображението чрез използване на звук.
(. стр. 52)
x Автоматично въртене на изображения
Фото рамката автоматично завърта изображението
в правилната позиция. Изображенията
автоматично се завъртат и когато фото рамката
бъде зададена в портретна или пейзажна позиция.
(. стр. 15)
x Лесен трансфер на изображения, заснети с
Bluetooth-съвместим мобилен телефон или
с друго устройство*
Можете да прехвърлите изображения към
вградената памет на фото рамката от Bluetoothсъвместимо устройство, като използвате Bluetooth
адаптер (не е приложен в комплекта).
(. стр. 62)
x Автоматичен сензор за яркост
Фото рамката отчита яркостта в стаята и
автоматично регулира осветяването на дисплея.
(. стр. 56)
x Извеждане на изображения на стена
Можете да окачите фото рамката на стената.
(. стр. 16)
* Операциите не са гарантирани за всички видове
устройства.
9 BG
Проверка на включените
аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари са включени в
комплекта.
• Цифрова фото рамка (1)
Списък на частите
За подробности вижте страниците, указани в скобите.
Илюстрациите се отнасят за модела DPF-X1000N.
Местоположението и имената на бутоните и
конекторите на DPF-V1000N са идентични с тези на
DPF-X1000N, въпреки че формата им е различна.
• Стойка (1)
• Капаче на гнездото за картата (1)
• Капаче на конектора (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Променливотоков адаптер
(1)
• Кабел на захранването (1)
Предна част
• Инструкции за експлоатация (това ръководство) (1)
• Брошура “Първо прочетете това” (1)
• Гаранция (1)
(В някои региони гаранцията не е приложена.)
1
LCD екран
2
Сензор за дистанционно
управление
Когато използвате приложеното устройство
за дистанционно управление, насочете го към
сензора.
10 BG
Задна част
Rear
Преди да започнете
1
Конектор за EXT INTERFACE
(. стр. 62)
Можете по безжичен път да прехвърляте
изображения от BLUETOOTH-съвместим
мобилен телефон или цифров фотоапарат, като
свържете Bluetooth адаптер (не е включен в
комплекта: DPPA-BT1).
Също така можете да свържете цифров
фотоапарат, USB памет или устройство за
съхранение на снимки, съвместимо с USB
съхранение на данни.
2
USB B конектор (. стр. 64)
Свържете USB кабел, ако желаете да използвате
фото рамката с компютър.
3
Жак HDMI OUT (изход) (. стр. 58)
Свържете HDMI кабел, ако желаете да
прегледате изображения на телевизор с висока
резолюция.
4
Стойка (. стр. 15)
5
Жак DC IN 8.4 V (. стр. 17)
Вкарайте щекера на приложения
променливотоков адаптер в този жак и свържете
кабела на захранването към променливотоковия
адаптер и мрежата от 220 V.
6
Ключ за захранването (. стр. 18)
7
Бутон VIEW MODE (. стр. 22)
8
Гнездо за “Memory Stick PRO”
(Стандартен/ Duo) (. стр. 20)
9
Лампичка за достъп

Ключ за алармен сигнал
(. стр. 52)

Индикатор за готовност

Бутон 1 (включване/ готовност)

Бутон MENU

Бутони със стрелки (B/b/v/V),
Натиснете B/b/v/V, за да изберете опциите в
Извежда менюто.
Можете да използвате менюто, за да работите
със същите функции като на бутоните на
устройството за дистанционно управление,
например [Slideshow Settings], [Rotate], [Add to
Album] и [Date/time settings].
менюто, а после натиснете
избора си.
, за да въведете

Бутон BACK

Ключ за нулиране (. стр. 71)

Гнездо за CompactFlash карта
(. стр. 20)

Гнездо за SD карта с памет/ MMC/
xD-Picture карта (. стр. 20)
Връща ви към предишния екран.
Настройките за дата/час, алармен сигнал и
автоматично включване/изключване се връщат в
положенията си по подразбиране. Използвайте
дълъг, тънък предмет (например карфица), за да
натиснете ключа.
Продължава
11 BG

Звънец

Сензор за яркост

Капаче за гнездото на картата

Дупки за окачване на устройството
на стената (. стр. 16)

Място за съхраняване на стойката

Капаче на конектора
12 BG
Устройство за дистанционно
управление
Бутон Auto Touch-up (Автоматичен
ретуш) (. стр. 40)

Бутон VIEW MODE (режим на
преглед) (. стр. 22)

Бутон SLIDE-SHOW ( ) (изреждане
на кадри в последователност)
(. стр. 22)

Бутон INDEX (индекс) (
(. стр. 22)

Бутон SINGLE (едно изображение)
(
) (. стр. 22)

Бутон MENU (меню)

Бутон BACK (връщане назад)

Бутон 1 (включване/ готовност)

Бутон CLOCK (часовник) (
(. стр. 22)

Бутони Увеличаване ( )/
Намаляване) ( ) (. стр. 42)

Бутон Албум ( ) (. стр. 32)

Бутони със стрелки (B/b/v/V)

Бутон

Бутон ROTATE (въртене) (
(. стр. 42)
)
)
(въвеждане)
)
13 BG
Преди да започнете

Основни операции
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
В устройството за дистанционно управление вече
има заредена литиева батерия (CR2025) (приложена
в комплекта). Преди да използвате устройството за
дистанционно управление, свалете защитната лента,
както е показано на илюстрацията.
Смяна на батерията на устройството за
дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно управление
спре да работи, сменете батерията (литиева батерия
CR2025) с нова.
1
Издърпайте държача на батерията.
Натиснете бутончето на държача на батерията и
издърпайте държача.
Защитна лента
Използване на устройството за
дистанционно управление
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на фото
рамката.
2
Извадете старата батерия от държача и
заредете новата.
Поставете батерията, като се съобразите с
поляритета, така че страната “+” да сочи нагоре.
Сензор за
дистанционно
управление
3
Пъхнете отново държача в устройството
за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не работите
внимателно с нея. Не презареждайте и
разглобявайте батерията, и не я хвърляйте в огън.
Забележки
Забележка
Фото рамката може да падне, ако използвате бутоните
върху нея, когато е окачена на стената. Работете с
рамката посредством устройството за дистанционно
управление.
14 BG
• Когато зарядът на литиевата батерия отслабне,
възможно е да не успеете да оперирате с
устройството за дистанционно управление, ако
се намирате твърде далече от самата фото рамка;
възможно е и самото устройство за дистанционно
управление да не работи правилно. В този случай
сменете батерията с литиева батерия Sony CR2025.
Използването на батерия, различна от указаната,
крие риск от пожар или експлозия.
• Използването на батерия, различна от указания вид,
може да доведе до пукване на батерията.
• Изхвърляйте изразходваните батерии на
определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на твърде горещи и влажни места.
Поставяне на стойката
1
• Внимавайте във вътрешността на устройството за
дистанционно управление да не попаднат чужди
тела – например когато сменяте батерията.
Хванете здраво фото рамката и пъхнете
стойката право в отвора с резба на
задния панел.
• Неправилната употреба на батерията може да
причини протичане и корозия.
- Не презареждайте батерията.
- Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията или
изхвърлянето й в огън може да причини пукване
или протичане.
Описания в това ръководство
Операциите, описани в това ръководство, са базирани
на работата с устройството за дистанционно
управление. Когато една операция може да се
извърши посредством устройството за дистанционно
управление или бутони на фото рамката, които имат
различни означения, действията по извършването на
съответната операция ще бъдат описани като “съвет”.
2
Завийте здраво стойката в резбата,
докато престане да се върти.
Поставяне в портретна или пейзажна
позиция
Можете да зададете фото рамката в портретна или
пейзажна позиция, като я завъртите без да местите
стойката.
Продължава
15 BG
Основни операции
- Когато не планирате да използвате устройството
за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батерията от устройството за
дистанционно управление, за да предотвратите
риска от протичане или корозия.
Когато фото рамката бъде поставена в портретна
позиция, изображението също автоматично се завърта
в правилната позиция.
Посоките, указани върху бутона за посока на задния
панел, зависят от позицията на фото рамката.
За да поставите фото
рамката на стената
Можете да окачите фото рамката на стената, като
изпълните следната процедура.
1
Пригответе винтчета (не са приложени
в комплекта), подходящи за отворите с
резба на задния панел.
4 mm
По-дълъг от 25 mm
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако стойката
не е поставена правилно, фото рамката може да
падне.
• Когато фото рамката е завъртяна в портретна
позиция, логото на Sony не свети.
• Фото рамката не отчита и не завърта позицията на
изображенията, когато [Auto display orientation] в
(Settings)(Настройки)
[General Settings] от меню
е зададена в положение [OFF].
• В частта за съхранение на стойката е вграден
магнит. Не поставяйте в близост до рамката
нищо, което може да се повреди от влиянието на
магнита – например кеш или кредит карта. Ако
поставите фото рамката в близост до телевизор
с катодно-лъчева тръба (CRT), цветовете на
телевизионния екран може да се променят.
4,2 mm
8,6 mm
Дупки за окачване на устройството
на стената
2
Завийте винтчетата (не са приложени в
комплекта) в стената.
Погрижете се винтчетата да се подават между
2,5 и 3 mm от повърхността на стената.
Съвет
По-лесно е да завъртите стойката, ако увиете здраво
гумена лента около нея, когато я сваляте от фото
рамката.
Между
2,5 и 3 mm
3
Окачете фото рамката на стената, като
нахлузите дупките на задния панел
върху винтчетата на стената.
Забележки
• Използвайте винтчета, подходящи за качеството
на материала, от който е изградена стената. В
зависимост от използвания материал, има опасност
те да се повредят. Завийте винтчетата в колона или
дървена греда в стената.
16 BG
• Когато искате да свържете отново картата с памет,
свалете фото рамката от стената, а после извадете
и заредете отново картата с памет, докато фото
рамката е поставена върху стабилна повърхност.
• Съхранявайте стойката в предназначеното за нея
място, когато окачате фото рамката на стената.
• Свържете захранващия кабел към фото рамката
и задайте ключа за захранването в положение
ON. После свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и стенния контакт, след
като окачите фото рамката на стената.
• Не поемаме отговорност за инциденти или щети,
причинени от дефекти в закрепянето, неправилна
употреба или природни бедствия и др.
Свързване към
електрическата мрежа
1
2
Включете щекера на променливотоковия
адаптер в жака DC IN 8,4 V от задната
страна на фото рамката.
Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и стенен
контакт.
Основни операции
Променливотоков
адаптер
Щекер
Към стенен
контакт
Забележки
• Включете устройството в най-близкия възможен
стенен контакт, до който имате лесен достъп.
• Не поставяйте фото рамката на нестабилна
повърхност - например върху нестабилна маса или
наклонена повърхност.
• Свържете променливотоковия адаптер към
леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако
възникне проблем, докато използвате адаптера,
незабавно изключете захранването, като издърпате
щекера от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на
променливотоковия адаптер с метален предмет.
Това може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен в тясно пространство - например между
стена и мебел.
Продължава
17 BG
• След употреба изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN 8,4 V на фото рамката и
изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V.
• Дори вашата фото рамка да е изключена,
захранването (електрическият ток) все още се
подава към нея, докато тя е свързана към стенен
контакт посредством променливотоковия адаптер.
Включване на фото
рамката
Когато ключът за захранването е в
положение OFF
Когато поставите ключа в положение ON,
индикаторът за готовност светва в зелено и логото на
Sony на предния панел светва.
Когато ключът за захранването е в
положение ON
Натиснете бутона 1 (включване/готовност) на
фото рамката или устройството за дистанционно
управление, за да включите захранването.
Индикаторът за готовност от червен става зелен.
Логото на Sony на предния панел светва.
18 BG
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/
готовност) на фото рамката или на устройството
за дистанционно управление, докато изключите
захранването. Индикаторът за готовност преминава
от зелено в червено.
Сверяване на часовника
Часовникът на фото рамката трябва да бъде сверен, за
да се изведе точният час в режимите за извеждане на
часовник и календар.
Забележка
Не изключвайте фото рамката и не разкачвайте
променливотоковия адаптер от фото рамката, преди
индикаторът за готовност да стане червен. Ако го
направите, това може да повреди фото рамката.
Работа в начално положение
1
2
Извежда се екранът с менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
Съвет
Можете да използвате бутона B/b само когато
във фото рамката е поставена карта с памет,
свързано е външно устройство или сте избрали
нещо, различно от настройките на часовника и
календара (стр. 25).
3
Натиснете v/V, за да изберете
[Date/time settings], а после
.
натиснете
Извежда се екранът с настройки за дата/час.
Ако в продължение на 10 секунди не започнете
работа с фото рамката, се извежда режим на
демонстрация. Ако натиснете бутон, различен от
бутона за захранването, екранът се връща към
началния дисплей.
При извеждането на началния дисплей първо
натиснете MENU, след което сверете датата и часа.
4
Сверете датата.
1 Натиснете v/V, за да изберете [Date], а
.
после натиснете
2 Натиснете B/b, за да изберете година,
месец и ден, натиснете v/V, за да изберете
.
стойност и накрая натиснете
5
Сверете часа.
1 Натиснете v/V, за да изберете [Time], а
.
после натиснете
2 Натиснете B/b, за да изберете час, минута
и секунда, натиснете v/V, за да изберете
.
стойност и накрая натиснете
Продължава
19 BG
Основни операции
Когато включите фото рамката, без да е свързана
карта с памет, на екрана се появява началният
дисплей, показан по-долу.
Натиснете MENU.
6
Изберете формата на датата
1 Натиснете v/V, за да изберете [Date Display
.
Order], а после натиснете
2 Натиснете v/V, за да изберете формат, а
.
после натиснете
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
7
Задайте деня, с който започва
календарната седмица
Можете да зададете деня, който се появява найвляво на календара при извеждането му.
1 Натиснете v/V, за да изберете [First
.
Weekday], а после натиснете
2 Натиснете v/V, за да изберете [Sunday] или
.
[Monday], а после натиснете
8
Изберете формата за извеждане на
часа.
1 Натиснете v/V, за да изберете [12hr/24hr
.
display], а после натиснете
Поставяне на карта
с памет
Пъхнете докрай картата с памет в
съответното гнездо, като внимавате
страната с етикета да сочи към вас (когато
сте застанали с лице към гърба на фото
рамката).
Ако сте поставили картата с памет правилно,
лампичката за достъп започва да мига. Ако тя не
мига, поставете повторно картата с памет, след като
проверите накъде сочи етикетът.
Поставете капачето на гнездото, приложено към
тази фото рамка, когато пъхнете картата с памет и я
оставите вътре за продължителен период.
За подробности относно картите с памет, които
можете да използвате с тази фото рамка, вижте
страници от 74 до 76.
Лампичка за достъп
2 Натиснете v/V, за да изберете [12 hours]
.
или [24 hours], а после натиснете
9
Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
Пъхнете картата с памет докрай в съответното
гнездо, като внимавате страната с етикета
да сочи към вас. Редът на гнездата отгоре
надолу е: “Memory Stick” (“Memory Stick Duo”),
CompactFlash карта, SD карта с памет и xDPicture карта.
20 BG
За да извадите картата с памет
Забележки
Извадете картата с памет от гнездото по обратния
начин на поставянето й.
• Поради една от характеристиките на вградената
памет, при изображенията, съхранени за
продължителен период от време или прочетени
многократно, може да възникнат грешки в данните,
когато се четат твърде често.
• Вижте стр. 77 за файловите формати, които фото
рамката може да извежда.
Забележки
• Когато поставяте карта с памет, първоначално тя
влиза само отчасти в рамката. Не натискайте силно
картата с памет - това може да повреди картата
и/или фото рамката.
• Тази фото рамка притежава гнездо, съвместимо
със стандарт “Memory Stick” и размер Duo, поради
което нямате нужда от „Memory Stick“ адаптер.
• Гнездото за SD карта с памет/ xD-Picture карта
автоматично разпознава вида на картата.
• Преди да използвате карта с памет, вижте “Карти с
памет” на стр. 74.
Основни операции
Приоритет на извеждане на
изображения
Ако поставите карта с памет или свържете външно
устройство, изображенията на поставената карта
с памет или свързаното устройство се извеждат
автоматично. За да промените ръчно извежданата
карта с памет или външното устройство, задайте
(Select device) (Избор на
промяната в менюто
устройство) (стр. 40).
Фото рамката извежда изображенията от картата
с памет в следния приоритет.
• Карта с памет t устройството, свързано към
конектора EXT INTERFACE t вградена памет
• Ако поставите няколко карти с памет, докато
фото рамката е включена, изображенията от
първата поставена карта с памет се ползват с
приоритет и се извеждат.
• Ако свържете няколко устройства, докато фото
рамката е изключена и след това я включите,
изображенията от устройството, което е било
изведено при изключването на фото рамката се
ползват с приоритет и се извеждат. Ако обаче
устройството е било свързано към конектора
EXT INTERFACE, то може да не бъде изведено с
приоритет.
• Ако смените картата с памет, докато фото
рамката е изключена и след това я включите,
изображенията се възпроизвеждат със следния
приоритет:
“Memory Stick” b CompactFlash карта b SD карта
с памет b xD-Picture карта b устройство, свързано
към конектора EXT INTERFACE b вградена памет
• Ако не сте заредили карта с памет и не сте
свързали устройство, се извеждат изображенията,
запазени в албума във вградената памет.
21 BG
Промяна на дисплея
1
Натиснете бутона VIEW MODE.
Извежда се екранът за режим на преглед.
3
Натиснете B/b/v/V или VIEW MODE,
за да изберете желания стил, а после
.
натиснете
Забележка
2
Изберете желаната от вас група.
Група
Обяснение
Slideshow
Извежда стил на дисплея
“изреждане на кадри в
последователност”.
Извежда стил “часовник или
календар”.
Clock and
calendar
Извежда стил “единично
изображение”.
Index
Извежда стил “списък с
миниатюрни изображения”.
Съвет
Изберете желаната група с помощта на B/b, след
като преместите курсора върху груповата област
с помощта на B/b/v/V, когато работите с фото
рамката, използвайки бутоните върху нея.
22 BG
Ако не сте работили с рамката за по-продължителен
период от време, стилът, върху който се намира
курсорът, ще бъде избран автоматично.
Изреждане на кадри в последователност (slideshow)
Група
Изображение
Стил
Обяснение
A
Извеждане на едно
изображение
Изображенията се извеждат едно след друго.
B
Извеждане на множество
изображения
Извежда едновременно много изображения.
C
Извеждане на часовник
Извежда изображенията с текущата дата и час.
D
Извеждане на календар
Извежда изображенията едно след друго, като
същевременно показва и календар. Извеждат се и текуща
дата и час.
E
Машина на времето
Извежда изображенията с часа и датата на заснемане.
Не можете да изведете текущия час и дата.
F
Албум с изрезки
Извежда изображение, обработено с шаблона от
CreativeEdit.
G
Творчески
H
Произволно изображение
Slideshow
A
B
C
E
FG
H
D
Продължава
23 BG
Основни операции
Извежда изображенията, превключвайки произволно
между няколко различни стила и ефекти на режим
изреждане на кадри в последователност (slideshow).
Съвети
• Ако захранването е включено, но не сте заредили
карта с памет и не сте свързали устройство, се
извеждат изображенията, съхранени във вградената
памет. Ако в нея няма съхранени изображения,
автоматично се стартира режим на демонстрация.
Демонстрационният режим ще бъде отменен,
ако натиснете бутон, различен от 1 (включване/
готовност).
• За подробности относно реда на възпроизвеждане
при изреждане на кадри в последователност
(slideshow) вижте стр. 56.
• Когато изберете изреждане на кадри в
последователност (slideshow), можете да задавате
интервала, ефектите, реда по списък или цветния
ефект. Вижте “Настройки при изреждане на кадри в
последователност (slideshow)” (стр. 31).
• Когато желаното от вас изображение се появи при
изреждане на кадри в последователност (slideshow),
можете да изберете извеждане на едно изображение
върху фото рамката.
с натискане на
• Може да използвате бутона VIEW MODE на фото
рамката.
24 BG
Извеждане на часовник и календар
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Календар 2
Календар 3
Часовник 11
Календар 1
Лунен календар
(когато изберете
[Simplified Chinese]
от меню
[Language setting])
Арабски календар Персийски календар
(когато изберете
(когато изберете
[Arabic]
[Persian]
от меню
от меню
[Language setting]) [Language setting])
Забележка
Съвет
Когато са изведени часовник и календар, можете да
(Settings).
изберете само менюто
Може да използвате бутона VIEW MODE на фото
рамката.
25 BG
Основни операции
Часовник 1
Извеждане на едно изображение
Група
A
Изображение
Стил
Обяснение
A
Цяло изображение
Извежда цялото изображение на екрана. Можете да
превключите извежданите изображения с помощта
на B/b.
B
Запълване на екрана
Извежда изображението така, че да запълни екрана.
Можете да превключите извежданите изображения с
помощта на B/b.
C
Цяло изображение (с Exif)
Показва информация за изображението – номер на
изображението, име на файла и дата на заснемане,
като извежда цялото изображение. Можете да
превключите извежданите изображения с помощта
на B/b. Вижте “Информационен дисплей”
(стр. 28) за подробности относно информацията за
изображенията.
D
Запълване на екрана (с Exif)
Извежда информация за изображението - номер на
изображението, име на файла и дата на заснемане,
като запълва екрана. Можете да превключите
извежданите изображения с помощта на B/b. Вижте
“Информационен дисплей” (стр. 28) за подробности
относно информацията за изображенията.
B
Съвети
• Ако захранването е включено, но не сте заредили
карта с памет и не сте свързали устройство, се
извеждат изображенията, съхранени във вградената
памет. Ако в нея няма съхранени изображения,
автоматично се стартира режим на демонстрация.
Демонстрационният режим ще бъде отменен,
ако натиснете бутон, различен от 1 (включване/
готовност).
при изведено панорамно
• Когато натиснете
изображение в режим извеждане на едно
изображение, се стартира възпроизвеждане на
панорама.
26 BG
C
D
• Можете да зададете режим на извеждане на
изображението, като натиснете VIEW MODE, а след
това B/b, за да изберете или цяло изображение, или
запълване на екрана. Не всички изображения могат
да използват функцията запълване на екрана.
• Може да използвате бутона VIEW MODE на фото
рамката.
Извеждане на множество изображения (индекс екран)
Група
Изобра- Стил
жение
A
Индекс 1
Извежда списък с големи миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение, като натиснете B/b/v/V.
B
Индекс 2
Извежда списък с миниатюрни изображения. Можете да изберете
изображение, като натиснете B/b/v/V.
C
Индекс 3
Извежда списък с малки миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение, като натиснете B/b/v/V.
Index
B
Основни операции
A
Обяснение
C
Забележка
При извеждане на телевизор броят на изображенията
на телевизора в режим извеждане на множество
изображения е различен, в зависимост от размера на
телевизионния екран.
Съвети
• Миниатюрното изображение е изображение с
малък размер за индекс употреба. То се записва в
снимката, направена с цифров фотоапарат.
• Ако захранването е включено, но не сте заредили
карта с памет и не сте свързали устройство, се
извеждат изображенията, съхранени във вградената
памет. Ако в нея няма съхранени изображения,
автоматично се стартира режим на демонстрация.
Демонстрационният режим ще бъде отменен,
ако натиснете бутон, различен от 1 (включване/
готовност).
• Когато желаното от вас изображение се появи в
режим извеждане на множество изображения,
можете да изберете режим извеждане на едно
.
изображение, като натиснете
• Може да използвате бутона VIEW MODE на фото
рамката.
Продължава
27 BG
Информационен дисплей
4 Информация за настройките
Иконки
Значение
Индикация за защитено изображение
Индикация за асоцииран файл (извежда
се, когато към изображението има
асоцииран файл – например файл с
видеоклип или файл с миниатюрно
изображение за електронна поща.)
Извежда се, когато сте регистрирали
марка.
Извежда се следната информация.
1 Вид на дисплея
- Цяло изображение
- Запълване на екрана
- Цяло изображение (с Exif)
- Запълване на екрана (с Exif)
2 Ред на извеждане на изображенията/Общ брой
изображения
Извежда се индикация откъде се чете дадено
изображение.
Иконки
Значение
От “Memory Stick”
От SD карта с памет
От CompactFlash
От xD-Picture карта
От външно устройство
От вградената памет
3 Подробности за изображението
- Формат на файла (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Брой пиксели (ширина х височина)
- Име на производителя на устройството, от
което се чете изображението
- Име на модела на устройството, от което се
чете изображението
- Скорост на затвора (например: 1/8)
- Отвор на диафрагмата (например: F2.8)
- Стойност на експонацията (например: +0.0EV)
- Информация за завъртане на изображението
28 BG
5 Номер на изображението (номер на папка-файл)
Извежда се, ако изображението отговаря на
стандарта DCF.
Ако изображението не отговаря на стандарта
DCF, се извеждат първите 10 символа от името на
файла.
6 Дата/час на заснемане
Допълнителни операции
Преглед на кадри в
последователност (slideshow)
Промяна на настройките
при изреждането на кадри в
последователност (slideshow)
Можете да извеждате автоматично едно след друго
изображения, съхранени във вградената памет или
върху карта с памет.
Когато включите фото рамката, изреждането на кадри
в последователност (slideshow) започва от последното
изображение, което сте извели миналия път.
1
1
3
Извежда се екранът с режима за преглед.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
Натиснете v/V, за да изберете [Slideshow
Settings], а после натиснете
.
Извежда се екранът с настройките за изреждане
на кадри в последователност.
Изберете
(изреждане на кадри в
последователност).
Съвет
Изберете
(изреждане на кадри в
последователност) с помощта на B/b, след като
преместите курсора върху груповата област
посредством B/b/v/V, когато работите с фото
рамката, използвайки бутоните върху нея.
4
Натиснете v/V, за да изберете желаната
опция, а после натиснете
.
Вижте таблиците на следващата страница за
подробности относно опциите в настройката.
Забележки
3
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания от вас стил, а после
.
натиснете
Вижте “Изреждане на кадри в последователност
(slideshow)” (стр. 23) за подробности
относно стиловете при изреждане на кадри в
последователност (slideshow).
• Имайте предвид следното, когато изберете
изреждане на кадри в последователност (slideshow),
като използвате изображенията, съхранени на
картата с памет.
- Поради една от характеристиките на картовите
устройства с памет, може да възникнат грешки
в данните на изображението, когато то се чете
твърде често.
- Не пускайте изреждане на кадри в
последователност (slideshow) за твърде дълъг
период при малък брой изображения. Това може
да доведе до грешки в данните им.
- Препоръчваме ви често да правите резервни
копия на изображенията в картата с памет.
• Когато фото рамката изрежда кадри в
последователност, например, не можете да правите
промени в настройките на някои опции. Тези опции
се извеждат в сиво и не могат да бъдат избирани.
• Изреждането на кадри в последователност започва
от първото изображение, ако при нулиране на
фото рамката зададете ключа за захранването
в положение OFF, преди да влезете в режим
готовност.
Продължава
29 BG
Допълнителни операции
2
Натиснете VIEW MODE.
2
Натиснете MENU.
• Когато екранът е твърде ярък, това може да
предизвика гадене. Внимавайте да не задавате
твърде високи стойности на яркост при използване
на фото рамката.
Съвет
Може да използвате бутона VIEW MODE на фото
рамката.
30 BG
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Настройки
Interval
при изреждане
(Интервал)
на кадри в
последователност
(slideshow)
Описание
Задайте стойност от 3 сек., 7 сек.*, 20 сек., 1 мин., 5 мин., 30 мин., 1 час, 3 часа,
12 часа, 24 часа за интервала между изображенията.
Забележка
В зависимост от стила на изреждане, изображението може да не се смени на
интервалите, които сте задали в менюто.
Effect (Ефект) Center cross
Преходът към следващото изображение е сякаш
(Централно кръстче) предишното се избутва от центъра към четирите ъгли.
Vert. blinds
(Вертикални щори)
Преходът към следващото изображение е сякаш спускате
вертикално щора.
Horiz. blinds
Преходът към следващото изображение е сякаш дърпате
(Хоризонтални щори) щора хоризонтално.
Fade (Избледняване)* Преходът към следващото изображение става с
избледняване на предишното изображение и въвеждане
на следващото.
Преходът към следващото изображение е сякаш
текущото изображение се изтрива от екрана, за да
разкрие следващото.
Random (Произволно) Използва петте изброени по-горе ефекта в произволен
ред.
Shuffle
ON
(Разбъркване) OFF*
Извежда изображенията произволно.
Color effect
Color* (Цветно)
(Цветен ефект) Sepia (Сепия)
Извежда цветно изображение
Monochrome
(Чернобяло)
Извежда изображенията в съответствие с настройката на
[Listing Order] от меню [General Settings].
Извежда изображението в кафяв оттенък (като стара
снимка)
Извежда чернобяло изображение.
Auto Touch-up
Извежда изображение, коригирано от функцията
(Автоматичен ретуш) автоматичен ретуш.
Display Mode
(Режим на
извеждане)
Можете да изберете желания размер на изображението при извеждането му
измежду следните:
Забележка
Данните на оригиналното изображение няма да се променят.
Entire image (Цяло
изображение)*
Извежда цяло изображение, увеличено до подходящия
размер. (Изображението може да се изведе с черни ленти
отгоре, отдолу, отляво и отдясно.)
Fit to screen
Разпъва изображението така, че да запълни целия екран.
(Запълване на екрана)
Забележка
В зависимост от стила на изреждане, изображението
може да не се изведе с размера, който сте задали в
менюто
BGM
Възпроизвежда музикален съпровод от високоговорителя на телевизора,
когато свържете HDMI OUT жака на фото рамката към телевизор. Можете да
изберете музика измежду [BGM1*] и [BGM2]. Изберете [OFF], ако не искате да
използвате музикален съпровод.
31 BG
Допълнителни операции
Wipe (Изтриване)
Режим обновяване
(refresh)
Прибавяне на изображения
към вградената памет
Поради една от характеристиките на вградената
памет, при изображенията, съхранени за
продължителен период от време или прочетени
многократно, може да възникнат грешки в данните,
когато се четат твърде често.
Можете да използвате фото рамката като цифров
албум, съхранявайки важни изображения във
вградената памет.
Тази фото рамка обновява автоматично вградената
памет, за да предотврати тези грешки, в зависимост
от състоянието на вградената памет. Екранът
за потвърждение, използван за обновяване на
вградената памет, се извежда автоматично, когато има
нужда от такова обновяване.
В частта [Image file size] от менюто можете да
задавате дали да се оптимизира размерът на
изображенията или да се запазят с оригиналния
размер, без да бъдат компресирани, когато ги
запазвате във вградената памет (стр. 56).
Когато [Image file size] е зададен в положение
[Album], към албума могат да бъдат добавени
приблизително до 2 000 изображения (с модел
DPF-V1000N) или 4 000 изображения (с модел
DPF-X1000N). Когато зададете [Original], броят
изображения, които можете да запазите, може да се
различава, в зависимост от размера на оригиналните
изображения.
Обновяването започва щом изберете [OK]. Освен това
обновяването започва автоматично, ако не извършите
никаква операция в продължение на 30 секунди.
Ако изберете [Cancel], екранът за потвърждение,
използван за обновяване на вградената памет, се
извежда следващия път.
Съвет
1
Натиснете
(Албум), когато на екрана
се изведе изображение, съхранено в
картата с памет или външно устройство.
Съвет
Изберете [Add to album] с помощта на v/V, след
като натиснете бутона MENU, а после изберете
(Editing) (Редактиране) с помощта на B/b.
Не изключвайте фото рамката, докато вградената
памет се обновява. Това може да причини
неизправност.
Обновяването на вградената памет може да отнеме
приблизително 5 минути.
Забележки
• Препоръчваме ви периодично да правите резервно
копие на данните си, за да не ги загубите.
• Не пускайте постоянно изреждане на кадри в
последователност (slideshow) с по-малко от 10
изображения, ако сте задали интервала за сменяне
на изображението на 3 секунди. Може да не успеете
да предпазите някои изображения във вградената
памет.
32 BG
Извеждане на единично
изображение
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображението, което ще добавите в албума,
. В квадратчето
а после натиснете
до всяко избрано изображение ще бъде
поставена отметка. Повторете тази
процедура, за да прибавите множество
изображения едновременно.
Изреждане на кадри в
последователност (slideshow)
Извеждане на множество
изображения (индекс екран)
2 Натиснете MENU.
2
Натиснете v/V, за да изберете [Add this
image], [Selected images] или [Add all
images], а после натиснете
.
Извежда се екранът за потвърждение,
използван за избиране на папка.
4
Ако изберете [Add this image], текущо
изведеното изображение ще бъде прибавено
към албума. Преминете към стъпка 4. (Тази
опция не може да бъде избрана в режим
изреждане на кадри в последователност
(slideshow).)
Натиснете v/V, за да изберете желаната
папка и натиснете
.
Появява се екранът за потвърждение, използван
за да решите дали да прибавите изображение
към вградената памет или не.
Ако изберете [Selected images], можете да
изберете изображението, което искате да
добавите, от списъка с изображения. Преминете
към стъпка 3.
Ако изберете [Add all images], се извежда
списъкът с изображенията. В квадратчето до
всяко избрано изображение ще бъде поставена
отметка. Преминете към стъпка 4.
3
Посочете кое изображение от списъка
желаете да добавите.
Съвет
Когато изберете [New folder], автоматично се
създава нова папка.
Списък с изображенията
По време на търсене: Извежда всички
изображения, отговарящи на зададените
критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда всички
изображения, записани в изведеното на екрана
устройство.
Вижте “Търсене на изображение (Филтриране)”
(стр. 39).
5
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Изображението се запазва в посочената папка
във вградената памет.
Продължава
33 BG
Допълнителни операции
За да отмените избора си, изберете
изображенията, които искате да отмените,
, за да изтриете
а после натиснете
отметката в квадратчето до тях.
6
Когато се изведе екранът за
потвърждение, натиснете
.
Забележки
• Не можете да добавяте изображенията от
вградената памет към албума.
• Не изключвайте захранването, не изваждайте
картата с памет и не изключвайте външното
устройство, докато добавяте изображение. Това
може да повреди фото рамката или картата с памет,
или да увреди данните.
Прехвърляне на
изображение
Можете да прехвърляте изображенията от вградената
памет върху карта с памет или външно устройство.
1
Съвети
• За да извършите тази операция с устройството за
дистанционно управление, натиснете бутона MENU
на дистанционното, а после натиснете v/V, за да
(Editing), а после
изберете [Add to album] от
.
натиснете
• Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
• Можете да променяте размера на миниатюрните
изображения с помощта на [ / ] в списъка с
изображения.
• Поради една от характеристиките на вградената
памет, при изображенията, съхранени за
продължителен период от време или прочетени
многократно, може да възникнат грешки в данните,
когато се четат твърде често. Препоръчваме ви
периодично да правите резервно копие на данните
си, за да не ги загубите.
Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение, съхранено във
вградената памет.
Извежда се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът за редактиране.
3
Натиснете v/V, за да изберете [Export], а
после натиснете
.
Извежда се менюто Export (прехвърляне).
Извеждане на едно изображение
4
Натиснете v/V, за да изберете [Export
this image], [Selected images] или [Export
all images], а после натиснете
.
Ако изберете [Export this image], текущо
изведеното изображение се прехвърля на
устройството. Преминете към стъпка 6. (Тази
опция не може да бъде избрана в режим
изреждане на кадри в последователност
(slideshow ).)
Ако изберете [Selected images], можете да
изберете изображението, което желаете да
прехвърлите, от списъка с изображенията.
Преминете към стъпка 5.
Ако изберете [Export all images], се извежда
списъкът с изображенията. В квадратчето
до всяко изображение е поставена отметка.
Преминете към стъпка 6.
34 BG
5
Посочете в списъка кое изображение ще
прехвърляте.
7
Списък с изображенията
Натиснете v/V, за да изберете
папката, в която желаете да запазите
изображението и натиснете
.
Извежда се екранът, с който решавате дали да
прехвърлите изображения или не.
По време на търсене: Извежда всички
изображения, отговарящи на зададените
критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда на екрана
списъка с изображения в албума. Вижте
“Търсене на изображение (Филтриране)”
(стр. 39).
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображението, което желаете да
.
прехвърлите, а после натиснете
В квадратчето до всяко избрано
изображение ще бъде поставена отметка.
Повторете тази процедура, за да прибавите
множество изображения едновременно.
2 Натиснете MENU.
Съвет
Когато изберете [New folder], автоматично се
създава нова папка.
8
Извежда се екранът, използван за избор
на устройство, в което да прехвърлите
изображенията.
6
Прехвърлянето приключва.
9
Натиснете v/V, за да изберете
устройството, в което желаете да
прехвърлите изображението, а после
.
натиснете
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Натиснете
, когато се появи екранът
за потвърждение.
Изображението се копира в посоченото
устройство.
Забележка
Не изключвайте захранването, не изваждайте картата
с памет и не изключвайте външното устройство,
докато прехвърляте изображения. Това може да
повреди фото рамката или картата с памет, или да
увреди данните.
Съвети
• Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате
изображението, което ще прехвърляте, когато
изберете режим извеждане на множество
изображения (индекс екран).
• Всяко устройство, което фото рамката не може
да разпознае, се извежда в сиво и не можете да го
изберете.
35 BG
Допълнителни операции
За да отмените избора си, изберете
изображенията, които искате да отмените,
, за да изтриете
а после натиснете
отметката в квадратчето до тях.
За да отмените избора си, изберете
изображенията, които искате да отмените,
, за да изтриете
а после натиснете
отметката в квадратчето до тях.
2 Натиснете MENU.
Извежда се екранът, използван за
потвърждаване на изтриването.
Изтриване на изображение
1
Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение.
Извежда се менюто.
2
Извежда се екранът, използван за редактиране.
3
4
Натиснете v/V, за да изберете
[Delete this image], [Selected images]
или [Delete all images], а после
натиснете
.
Посочете в списъка изображението,
което желаете да изтриете.
Списък с изображенията
По време на търсене: Извежда всички
изображения, отговарящи на зададените
критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда всички
изображения в устройството, изведено на
екрана. Вижте “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 39).
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображението, което желаете да изтриете,
. В квадратчето
а после натиснете
до всяко избрано изображение ще бъде
поставена отметка. Повторете тази
процедура, за да изтриете множество
изображения едновременно.
36 BG
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Изображението е изтрито.
7
Натиснете v/V, за да изберете [Delete], а
после натиснете
.
Ако изберете [Delete this image], се изтрива
изведеното в момента изображение. Преминете
към стъпка 6. (Тази опция не може да бъде
избрана в режим изреждане на кадри в
последователност (slideshow).)
Ако изберете [Selected Images], можете да
изберете изображението, което желаете да
изтриете, от списъка с изображения. Преминете
към стъпка 5.
Ако изберете [Delete all images], се извежда
списъкът с изображения. В квадратчето до
всяко изображение е поставена отметка.
Преминете към стъпка 6.
5
6
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Натиснете
, когато се появи екранът
за потвърждение.
За да форматирате вградената памет
1
2
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3
4
Натиснете v/V, за да изберете [Initialize],
а после натиснете
Натиснете v/V, за да изберете [Format
internal memory], а после натиснете
.
Появява се екранът за потвърждение, използван
за форматиране на вградената памет.
5
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Забележки
• Когато на екрана се появи съобщението [Cannot
delete a protected image.], това означава, че файлът
с изображението е бил зададен в положение Read
Only (само за четене) на компютър. В този случай
свържете фото рамката към компютър и изтрийте
този файл с помощта на компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет не е равен
на оставащия капацитет, дори и веднага след
форматиране.
• Ако сте започнали изтриване, не можете да
възстановите изтритото изображение, дори да
спрете изтриването. Трийте изображения само
след като сте потвърдили, че наистина искате да ги
изтриете.
Съвети
• Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате
изображението, когато изберете режим извеждане
на множество изображения (индекс екран).
Регистриране на маркировка
Можете да пуснете изреждане на кадри в
последователност (slideshow) само с изображения,
избрани и маркирани предварително. Можете
лесно да проверите за изображения с маркировка,
като използвате режим извеждане на множество
изображения (индекс екран) или режим извеждане на
едно изображение.
1
Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение.
Появява се менюто.
2
Извежда се екранът, използван за редактиране
3
4
5
Натиснете v/V, за да изберете [Marking],
а после натиснете
.
Натиснете v/V, за да изберете желаната
маркировка, а после натиснете
.
Натиснете v/V, за да изберете [Mark this
image], [Selected images] или [Mark all
images], а после натиснете
.
Ако изберете [Mark this image], изведеното
изображение ще бъде маркирано и показвано за
в бъдеще. Преминете към стъпка 7. (Тази опция
не може да бъде избрана в режим изреждане на
кадри в последователност (slideshow).)
Ако изберете [Selected images], можете да
изберете изображението, на което желаете да
зададете маркировка, от списъка с изображения.
Преминете към стъпка 6.
Ако изберете [Mark all images], се извежда
списъкът с изображения. В квадратчето
до всяко изображение се поставя отметка.
Преминете към стъпка 7.
Продължава
37 BG
Допълнителни операции
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
6
Посочете изображението, на което
желаете да зададете маркировка, от
списъка с изображения.
Списък с изображенията
По време на търсене: Извежда всички
изображения, отговарящи на зададените
критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда всички
изображения в устройството. Вижте “Търсене
на изображение (Филтриране)” (стр. 39).
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображението, на което желаете да
зададете маркировка, а после натиснете
. В квадратчето до всяко избрано
изображение ще бъде поставена отметка.
Повторете тази процедура, за да зададете
маркировка на множество изображения
едновременно.
За да отмените избора си, изберете
изображенията, които искате да отмените,
, за да изтриете
а после натиснете
отметката в квадратчето до тях.
2 Към изображенията, в чиито квадратчета
сте поставили отметка, ще бъде зададена
маркировка.
Ако махнете отметката от квадратчето до
дадено изображение, маркировката му ще
бъде премахната.
7
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Маркировката е зададена за избраното
изображение.
За да изтриете регистрацията на
маркировка
Изберете [Unmark this image] или [Unmark all
в стъпка 5. Можете да
images], а после натиснете
отмените избора си и като премахнете отметката от
квадратчето.
[Unmark this image]: Премахва маркировката на
изведеното на екрана изображение. (Тази опция не
може да бъде избрана в режим изреждане на кадри в
последователност (slideshow).)
38 BG
[Unmark all images]
По време на търсене: Премахва маркировката на
всички изображения, отговарящи на зададените
критерии за търсене.
В останалите режими: Премахва маркировката на
всички изображения, съхранени в изведеното на
екрана устройство.
Забележка
Маркировката се запазва само когато е регистрирана
за изображение от вградената памет. Ако сте
маркирали изображение, съхранено на карта с памет
или външно устройство, маркировката се премахва
при изключване на захранването или ако извадите
картата с памет или външното устройство.
Съвети
• Можете да избирате 3 вида маркировка.
• Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате
изображението, когато изберете режим извеждане
на множество изображения (индекс екран).
Търсене на изображение
(Филтриране)
Можете да търсите изображение, съхранено
във вградената памет или върху карта с памет.
Можете да филтрирате изображение, използвайки
различни критерии – например събитие, папката, в
която е съхранено изображението, позицията или
маркировката му и т.н.
1
Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение.
Появява се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за редактиране.
Забележка
Когато са изведени часовникът и календарът, не
(Editing).
можете да избирате
3
4
Натиснете MENU, когато на екрана се изведе
изображение, а после изберете [Exit search (show all
photo)].
За да промените критериите за търсене
Натиснете бутона BACK, когато на екрана е изведено
изображение, което сте търсили.
Забележки
• Не изключвайте захранването, не изваждайте
картата с памет и не изключвайте външното
устройство, докато прехвърляте изображения. Това
може да повреди фото рамката или картата с памет,
или да увреди данните.
• Търсенето се отменя автоматично в следните
случаи.
- Когато смените устройството за възпроизвеждане
- Когато търсите изображение, съхранено на карта
с памет или външно устройство, а после извадите
картата с памет или външното устройство
Съвет
Натиснете v/V, за да изберете [Search], а
после натиснете
.
Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
Натиснете v/V, за да изберете желаните
критерии, а после натиснете
.
• [Search by event]: Филтрира по събитие.
• [Search by folder]: Филтрира по папка.
• [Search by vertical/horizontal]: Филтрира по
позицията на изображението.
• [Search by mark]: Филтрира по маркировка.
5
Натиснете v/V, за да изберете желаната
от вас опция, а после натиснете
.
39 BG
Допълнителни операции
2
За да отмените търсенето на
изображение
Определяне на
възпроизвеждащото
устройство
Можете да посочите карта с памет или външно
устройство, които да бъдат изведени.
1
2
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Select device).
Извежда се екранът, използван за избор на
устройство.
Съвет
Ако желаното от вас устройство не може да
бъде избрано, вкарайте го във фото рамката на
тази стъпка от процедурата.
3
Auto Touch-up (Автоматичен
ретуш)
Какво е Auto Touch-up?
Auto Touch-up е функция за автоматично и
едновременно извършване на следните шест
корекции. Вижте страница 55 за подробности
относно всяко ниво.
Red-eye Correction (Корекция на ефекта „червени
очи“): Автоматично коригира ефекта “червени очи”,
причинен от светкавицата.
Exposure Correction (Корекция на експонацията):
Регулира яркостта, използвайки функцията за
разпознаване на лица.
Focus Correction (Корекция на фокуса): Подобрява
фокуса на изображенията, които не са на фокус, така
че да изведете по-добре фокусирано изображение.
WB Correction (Корекция на баланса на белия
цвят): Коригира цвят, който е станал червеникав
или синкав заради осветлението в момента на
заснемането, в такъв, който е подходящ за този
източник на осветление.
Auto Dodging (Автоматично просветляване):
Просветлява автоматично тъмните части и запазва
яркостта на светлите.
Skin Smoothing (Заглаждане на кожата):
Автоматично разпознава лицеви части и регулира
оттенъка на кожата така, че да изглежда по-гладка.
1
2
Натиснете v/V, за да изберете
устройството, което искате да се изведе,
а после натиснете
.
Изведете изображението, което желаете
да коригирате, в режим извеждане на
едно изображение.
Натиснете Auto Touch-up.
Започва коригиране на избраното изображение.
Вляво се извежда изображението във вида
преди да бъде извършена корекцията, а вдясно
се извежда изображението след извършване на
корекцията.
Извеждат се изображенията от избраното
устройство.
Съвети
• Можете да използвате и бутона MENU върху фото
рамката.
• Търсенето се отменя автоматично, когато по
време на търсене смените устройството за
възпроизвеждане.
3
Натиснете v/V, за да изберете [Save], а
после натиснете
.
Коригираното изображение се запазва като ново
изображение.
40 BG
4
Натиснете v/V, за да изберете метода за
запазване на изображението.
Ако изберете [Save as new image],
изображението се запазва като ново.
Ако изберете [Overwrite], изображението
се записва върху старото. Когато изберете
[Overwrite], се появява екран за потвърждение.
Преминете към стъпка 7.
5
Натиснете v/V, за да изберете
устройството, което ще използвате
за запазване на коригираното
.
изображение, а после натиснете
Съвет
За да извършите тази операция от менюто, натиснете
MENU на устройството за дистанционно управление,
а след това натиснете v/V, за да изберете [Auto
(Editing) и накрая натиснете
.
Touch-up] от
Автоматичната корекция на ефекта
“червени очи”, прилагана от тази
фото рамка, използва технологията
FotoNation Inc. в САЩ.
Корекцията за оттенъка на кожата, прилагана от
тази фото рамка, използва технология на Ichikawa
Soft Laboratory.
Допълнителни операции
6
Натиснете v/V, за да изберете желаната
папка, а после натиснете
.
Появява се екранът за потвърждение, с който
решавате дали да запазите изображението или
не.
7
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Изображението е запазено.
8
След като запазването приключи,
натиснете
, когато се появи екранът
за потвърждение.
За да се върнете към оригиналното
изображение (преди корекцията)
Изберете [Cancel], а после натиснете
стъпка 2.
на
Забележки
• В зависимост от изображенията е възможно
ефектът от функцията Auto Touch-up да не се появи
на коригираните изображения.
• В зависимост от изображението, корекцията може
да отнеме известно време.
41 BG
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Увеличаване/намаляване на
изображението
Можете да увеличавате или намалявате изображение
в единичен режим.
1
За да увеличите изображение,
натиснете (увеличаване) на
устройството за дистанционно
управление. За да намалите
увеличено изображение, натиснете
(намаляване).
Всяко натискане на бутона
увеличава
изображението с още една стъпка. Можете да
увеличавате едно изображение до максимум
5 пъти оригиналния му размер. Можете да
местите увеличеното изображение нагоре,
надолу, наляво и надясно.
Въртене на изображение
Натиснете ROTATE (
) на устройството за
дистанционно управление.
Всяко натискане на бутона завърта изображението на
90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
Работете от менюто на фото рамката
1
Натиснете MENU в режим извеждане на
едно изображение.
Появява се менюто.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за редактиране.
3
Натиснете v/V, за да изберете [Rotate], а
после натиснете
.
Появява се менюто за завъртане.
Отрязване и запазване
• Текущо изведеният екран се запазва както е бил
отрязан, след като натиснете B/b/v/V, за да
преместите увеличеното изображение, а после
натиснете бутона MENU.
• Можете да изберете [Save as new image] или
[Overwrite], като натиснете бутона MENU, когато
изображението се увеличава или намаля. Натиснете
v/V, за да изберете метода за запазване на
изображението.
• Ако изберете [Save as new image], изображението се
запазва като ново.
4
• Ако изберете [Overwrite], изображението се записва
върху старото. Когато изберете [Overwrite], се
извежда екран за потвърждение. Преминете към
стъпка 4 на стр. 41.
•
• Увеличаването на изображението може да влоши
качеството му, в зависимост от неговия размер.
• Не е възможно да увеличите изображение с
бутоните на фото рамката.
:
Завърта изображението на 90 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
:
•
Забележки
• Не можете да презаписвате върху оригиналните
файлове, с изключение на JPEG файл (разширение:
JPG).
Натиснете v/V, за да изберете посоката
на завъртане, а после натиснете
.
Завърта изображението на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
5
Натиснете v/V, за да изберете [OK], а
после натиснете
.
Забележка
Не можете да въртите увеличено изображение.
42 BG
Съвети
• При изображенията, съхранени във вградената
памет, информацията, която се използва за
завъртане на изображението, се запазва дори и след
като изключите захранването.
• Можете да въртите изображение в режим
извеждане на множество изображения (индекс
екран).
Използване на функцията
CreativeEdit (Творческо
редактиране)
Можете да се радвате на разкрасени изображения,
използвайки функцията CreativeEdit.
1
2
Натиснете MENU.
Появява се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
3
Натиснете v/V, за да изберете
[CreativeEdit], а после натиснете
Допълнителни операции
Извежда се екранът, използван за редактиране.
.
Появява се екранът на CreativeEdit.
Създаване на Scrapbook (Албум
с изрезки)
1
От меню CreativeEdit натиснете B/b/v/V,
(Scrapbook), а после
за да изберете
натиснете
.
Появява се прозорецът за избор на тема.
2
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаната тема, а после натиснете
.
Извежда се прозорецът, използван за избиране
на шаблони за избраната тема.
3
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
.
Извежда се преглед на избрания шаблон.
Продължава
43 BG
4
Изберете изображение.
Опции
Ако изберете шаблон с множество изображения,
повторете описаните по-долу процедури, за да
изберете изображение за всяка област.
/
Процедури
Увеличава или намалява размера на
Zooms an image in or out.
изображение.
Преместете изображението с
помощта на B/b/v/V, а после
натиснете
.
Завърта изображение на 90° по
посока на часовниковата стрелка.
Област от изображението
Автоматично коригира осветление
в контражур, липса на фокус или
ефекта „червени очи“ (стр. 55).
6
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете област
.
от изображението, а после натиснете
,а
Избраното изображение се прибавя към
областта от изображението.
• За да прибавите изображение към друга
област от изображението, повторете стъпки 4
и 5.
Извежда се режим на индекс екран.
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаното изображение, а после натиснете
.
• За да насложите символи или печати върху
изображението, преминете към стъпка 7.
Извежда се прозорецът, използван за
регулиране на изображението.
5
Натиснете B/b, за да изберете
.
после натиснете
Регулирайте размера на избраното
изображение, неговата позиция или
други опции.
Натиснете B/b, за да изберете желаната опция
.
за регулиране, а после натиснете
Инструменти за регулиране
7
Наслагване на символи или печати.
Натиснете v/V, за да изберете желаните
настройки (печати или символи), а после
.
натиснете
Опции
Процедури
Извежда клавиатура, за да въведете
цифри и букви.
44 BG
Опции
Процедури
Изберете желания печат с
помощта на B/b/v/V, а после
натиснете
.
x Наслагване на символи.
1 Натиснете v/V, за да изберете [Keyboard], след
(Text) (Текст) с помощта на
като сте избрали
.
B/b, а после натиснете
Извежда се клавиатурата.
Запазва редактираното
изображение върху карта с
памет, външно устройство или
във вградената памет.
Завършва създаването на
Scrapbook.
2 Въведете символи.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания
.
символ, а после натиснете
Избраните символи се въвеждат в полето за
въвеждане на символи. Можете да въведете до 50
символа.
За да промените буква или символ
.
Изберете [A/a/@], а после натиснете
режимът на въвеждане
С всяко натискане на
превключва между главни букви, малки букви и
символи.
За да изтриете символ
Натиснете B/b/v/V, за да изберете [B] или [b]
в полето за въвеждане на символи. Натиснете
, докато курсорът в полето
неколкократно
за въвеждане на символи се премести точно
зад символа, който желаете да изтриете. Тогава
натиснете B/b/v/V, за да изберете [Delete], а
. С всяко натискане на
после натиснете
символът преди курсора се изтрива.
Съвет
Можете да изведете историята на символите,
които сте въвели преди това и да я използвате
с помощта на v/V на клавиатурата, докато
въвеждате даден символ.
Продължава
45 BG
Допълнителни операции
x Наслагване на печат
(Stamp)
1 Натиснете B/b, за да изберете
.
(Печат), а после натиснете
Извежда се прозорецът за избор на печат.
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания печат,
.
а после натиснете
Избраният печат се извежда в центъра на екрана
за преглед на изображението.
3 Натиснете B/b/v/V, за да регулирате позицията
.
на печата, а после натиснете
Печатът се наслагва върху изображението.
За да добавите отново същия печат
.
Натиснете
Същият печат се добавя към изображението.
Регулирайте неговия размер и позиция. Същият
печат ще се наслагва отново и отново, докато не
натиснете бутона BACK.
За да добавите друг печат
Натиснете бутона BACK два пъти, за да изведете
прозореца за избор на печат. Повторете стъпки 2
и 3, за да изберете и регулирате желания печат.
За да регулирате размера на печата или
да обърнете печата
Натиснете бутона BACK, за да изведете
прозореца от стъпка 6.
За да регулирате размера на печата, натиснете
/ на устройството за дистанционно
управление. За да обърнете печата, натиснете
, а после
B/b/v/V, за да изберете
.
натиснете
Приложеното тук регулиране ще се зададе за
следващия печат.
3 Изберете шрифт.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете [FONT], а
, докато се
после натиснете неколкократно
появи желаният шрифт.
Можете да избирате измежду 5 шрифта:
готически, закръглен готически, курсив,
закръглен курсив и ръкописен.
Създаване на календар
1
От меню CreativeEdit (стр. 43) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Calendar)
(Календар), а после натиснете
.
Извежда се прозорецът, използван за избиране
на календарния шаблон.
2
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
.
Извежда се преглед на избрания шаблон.
Област от
изображението
Забележка
Област от
календара
Не можете да посочвате множество шрифтове за
последователност от въведени символи. Всички
редове със символите се въвеждат с един и същи
шрифт. Можете да промените шрифта по средата на
процедурата по въвеждане; промененият шрифт ще
бъде приложен към всички въведени символи.
4 Изберете цвят.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете [OK], а после
. Извежда се екранът за избор на
натиснете
цвят. Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания
. Прозорецът за избор
цвят, а после натиснете
на цвят се затваря и се извежда прегледа на
изображения с въведени символи. Натискането
запазва въведените символи в паметта.
на
Можете да запишете максимум 12 символа.
3
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с множество
изображения, изберете изображение за
всяка област. За да научите как да изберете
изображение, вижте стъпка 4 на стр. 44.
Когато избирате изображение(я), се извежда
прозорецът, използван за регулиране на
изображението.
5 Регулирайте въведените символи.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете желаната
, а после
опция за регулиране, натиснете
регулирайте размера и позицията на символите.
За да научите как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 44.
За да насложите печат или символи, вижте
стр. 45.
Съвет
Можете да изберете и зададете област от
изображението или календара в произволен ред.
4
Регулирайте изображението.
За да научите как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 44. Когато регулирате
изображение, то се прибавя към областта от
изображението.
46 BG
5
Настройте календара.
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете област
.
от календара, а после натиснете
Извежда се прозорецът за настройка на
календара.
Опция
Настройки/Процедури
Start Y/M
(Начална
година/месец)
Задава първия месец и годината
за начало на календара. Натиснете
B/b, за да изберете месеца или
годината и натиснете v/V, за да
.
въведете числата. Натиснете
Start Day
(Начален ден)
Задайте деня от седмицата
(поставен най-отляво в
календара). Натиснете v/V, за да
изберете “Sunday” (неделя) или
“Monday” (понеделник), а после
.
натиснете
Задайте цвета на събота, неделя
Date color
(Цвят на датата) и празничните дни, който ще се
извежда в календара. Натиснете
b, а после и v/V, за да изберете
желания цвят за събота и неделя.
.
После натиснете
Настройки/Процедури
2 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете желан печат, а
.
после натиснете
Извежда се календарът.
3 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете желана дата, към
която да добавите печата, а
.
после натиснете
Ако желаете да промените
вида на печата, изберете
бутона BACK, а после
повторете стъпки 2 и 3.
4 Натиснете v/V, за да
, а после
изберете
.
натиснете
За да излезете от Modify
Calendar и да се върнете към
прозореца за настройка на
календара, натиснете B/b,
, а после
за да изберете
. Можете да
натиснете
зададете “Date color”, като
използвате подобна процедура.
Календарът се извежда в областта за календара.
Modify Calendar Можете да добавяте печат или
желан цвят към определен ден в
(Промяна на
календара.
календара)
Когато добавяте печат (Пример)
1 Натиснете B/b, за да изберете
(Stamp), а после
.
натиснете
Извежда се прозорецът за
избор на печат.
Продължава
47 BG
Допълнителни операции
2 Натиснете v/V, за да изберете опцията,
която желаете да настроите, а после
.
натиснете
Опция
3
Наслагване на съобщение
върху изображение
Съвет
За да насложите написани на ръка символи или
илюстрация, нарисувайте ги с черен химикал на лист
бяла хартия, снимайте ги с цифров фотоапарат и
запазете изображението върху карта с памет.
Насложете създадено ръчно съобщение
или съобщение в стандартен формат
върху фоновото изображение.
x За да насложите ръчно създадено
съобщение
(Text), а
1 Натиснете B/b, за да изберете
.
после натиснете
История на написани ръчно символи
или илюстрации
Автоматично се съхраняват общо 12 създадени ръчно
илюстрации или съобщения за въвеждане. (Когато
данните надвишат лимита, най-старите ще бъдат
изтрити.) Можете да използвате създадените ръчно
илюстрации или съобщения за въвеждане, като
изведете историята им.
1
2
Извежда се прозорецът за избор на метод за
създаване на съобщение.
От меню CreativeEdit (стр. 43)
натиснете B/b/v/V, за да изберете
(Superimpose/Stamp) (Наслагване/
Печат), а после натиснете
.
2 За да създадете ново съобщение от
началото, натиснете B/b/v/V, за да изберете
[Freehand-new]. За да създадете съобщение,
използвайки данните от историята,
натиснете B/b/v/V, за да изберете [Freehand.
history], а после натиснете
Изберете изображение за фон.
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображение за фон, а после натиснете
.
Извежда се прозорецът, използван за
регулиране на изображението.
За да научите как да регулирате
изображение, вижте стъпка 5 на стр. 44.
2 Натиснете B/b, за да изберете
.
натиснете
, а после
Извежда се прозорецът за преглед.
3 За да създадете ново съобщение: Натиснете
B/b/v/V, за да изберете изображението,
което желаете да насложите, а после
.
натиснете
Изберете изображението от ръчно
създадени символи или илюстрации, което
сте подготвили предварително.
Извежда се курсорът за подрязване.
Преминете към стъпка 4.
За да създадете съобщение от историята:
Натиснете B/b/v/V, за да изберете желаното
съобщение от списъка с историята, а после
.
натиснете
Избраното съобщение се поставя в центъра
на екрана за преглед. Преминете към стъпка
5 за избор на цвят.
48 BG
4 Ако е необходимо, подрежете изображението.
Ако не желаете да го подрязвате, натиснете
.
x Наслагване на съобщение в стандартен
формат
1 Натиснете B/b, за да изберете
.
натиснете
(Text), а после
Когато изберете [Preinstalled phrase] с помощта
на v/V, се извежда прозорецът за избор на
съобщение в стандартен формат.
За да посочите областта за подрязване
Натиснете B/b/v/V, за да преместите курсора
на позицията, която искате да зададете като
начална точка на областта за подрязване, а после
.
натиснете
Повторете същата процедура, за да уточните
крайната точка на областта за подрязване.
2 Натиснете v/V, за да изберете желаното
.
съобщение, а после натиснете
Извежда се прозорецът за избор на цвят.
3 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания цвят,
.
а после натиснете
Извежда се прозорецът, използван за регулиране
на съобщението. За подробности относно това
как да регулирате изображение, вижте стъпка 5 на
стр. 44.
4 Натиснете B/b, за да изберете
.
натиснете
, а после
Извежда се преглед на съобщението, насложено
върху фоновото изображение.
Извежда се прозорецът за избор на цвят.
5 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания цвят,
а после натиснете
.
Извежда се прозорецът за регулиране на
насложеното изображение.
За да научите как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 44.
6 Натиснете B/b, за да изберете
.
натиснете
, а после
Вижте “Наслагване на печат” (стр. 45) за
подробности относно наслагването на символ или
печат.
За да насложите множество създадени
ръчно символи или запаметени
съобщения.
Натиснете B/b, за да изберете
стъпка 3.
(Text) и повторете
Извежда се преглед на избраното изображение,
насложено върху фоновото изображение.
запазва създадената ръчно
Натискането на
илюстрация или съобщение в паметта.
Можете да запишете максимум 12 съобщения,
които могат да бъдат извикани от списъка с
историята в стъпка 3.
Продължава
49 BG
Допълнителни операции
Натиснете B/b/v/V, за да изберете инструмента за
, а после натиснете
.
подрязване
Създаване на панели за
оформление
Добавяне на рамка
1
От меню CreativeEdit (стр. 43) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Frame)
(Рамка), а после натиснете
.
Извеждат се шаблоните за рамка.
Можете да изберете оформлението на снимката,
изведено както следва.
• 2 панела, 4 панела, 9 панела, 13 панела,
16 панела.
1
От меню CreativeEdit (стр. 43) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Layout
Print) (Оформление за снимки), а после
.
натиснете
Извеждат се шаблоните Layout Print.
2
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаната рамка, а после натиснете
.
Извежда се режим на индекс екран.
3
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаното изображение, а после
.
натиснете
Извежда се прозорецът за регулиране на
изображението. За да научите как да регулирате
изображение, вижте стъпка 5 на стр. 44.
4
Натиснете B/b, за да изберете
после натиснете
.
,а
2
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
Извежда се преглед на избрания шаблон.
3
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с множество
изображения, изберете изображение за
всяка област. За да научите как да изберете
изображение, вижте стъпка 4 на стр. 44.
Когато изберете изображение(я), се извежда
прозорецът за регулиране на изображение.
Избраното изображение се извежда с избраната
рамка.
4
Регулирайте изображението.
За да научите как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 44. Когато регулирате
изображението, то се добавя към областта за
изображения.
За да добавите печат, вижте “Наслагване на
печат” на стр. 44.
50 BG
.
Промяна на настройките
за функцията автоматично
включване/изключване
5
Задайте настройка за час
[Simple]
Можете да зададете функция автоматичен таймер
за включване/изключване на фото рамката. За да я
използвате, захранването трябва да е включено.
1
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3
Натиснете v/V, за да изберете [Auto
power ON/OFF], а после натиснете
.
Извежда се екранът за задаване на стойност за
[Auto power ON/OFF].
2 Натиснете v/V, за да изберете [Enable], а
.
после натиснете
3 Задайте таймера за автоматично включване/
изключване.
Натиснете v/V, за да зададете желаното
време.
Когато изберете [12hours] в настройката за
часовника, отдясно на екрана се изписват
AM или PM.
4 Задайте деня за автоматично включване/
изключване.
Натиснете v/V, за да изберете деня, в
който желаете да използвате тази функция,
, за да проверите.
а после натиснете
Натиснете v/V, за да изберете [OK], а после
.
натиснете
[Advanced]
4
Натиснете v/V, за да изберете [Setup
method], а после натиснете
. След
това натиснете v/V, за да изберете
[Simple] или [Advanced], а после
.
натиснете
[Simple]: Задава функцията Автоматично
включване/изключване на захранването фино,
на интервали от по 1 минута.
[Advanced]: Задава функцията Автоматично
включване/изключване на захранването според
ден от седмицата на интервали от по 1 час.
1 Натиснете B/b/v/V, за да изберете часа, в
който желаете да използвате функцията за
автоматично включване/изключване.
Можете да зададете тази функция според
деня от седмицата на интервали от по 1 час.
, цветът на избрания
След като натиснете
часови отрязък става син. Когато настъпи
синият часови отрязък, захранването
на фото рамката ще се включи. Цветът
на избрания часови отрязък става сив,
Продължава
51 BG
Допълнителни операции
2
1 Натиснете v/V, за да изберете [Auto power
.
ON/OFF], а после натиснете
след като изберете синия часови отрязък
. Захранването на фото
и натиснете
рамката е изключено, докато тече сивия
часови отрязък.
Съвет
Когато използвате фото рамката,
захранването се изключва автоматично в
часа, който зададете за [Auto power OFF].
Захранването се включва автоматично в
часа, който зададете за [Auto power ON] в
режим готовност.
Използване на функцията
будилник
Можете да използвате фото рамката като будилник.
Задаване на алармения сигнал
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете [OK].
Задайте ключа за алармения сигнал на задния
панел в положение ON.
При условие, че ключа за захранването е зададен
в положение “On”, в зададеното време ще се чуе
аларменият сигнал и ще се изведе екранът за режим
будилник.
За да изключите алармения сигнал
Задайте ключа за алармения сигнал на задния панел в
положение OFF.
Аларменият сигнал спира, въпреки че екранът за
режим будилник продължава да се извежда.
Нормалният екран ще се изведе, след като натиснете
който и да е бутон на фото рамката, различен от 1
(включен/готовност).
52 BG
Задаване на час, в който да
прозвучи аларменият сигнал
1
2
3
Промяна на настройките
Можете да променяте следните настройки.
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
• Настройки за режим изреждане на кадри в
последователност (slideshow)
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
• Качество на изображението
Извежда се екранът с настройките.
• Автоматично включване/изключване на
захранването
Натиснете v/V, за да изберете [Alarm
Setting], а после натиснете
.
• Настройки за дата/час
• Настройка на будилника
• Общи настройки (Поредност в списъка, включено/
изключено лого на Sony и т.н.)
• Езикови настройки
Допълнителни операции
• Форматиране
Процедура по настройка
1
4
Натиснете v/V, за да изберете часа,
който желаете.
2
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
Съвети
• За да настроите часовника, вижте “Сверяване на
часовника” (стр. 19).
• Докато звучи аларменият сигнал, функцията
автоматично включване/изключване на
захранването не действа.
• Когато аларменият сигнал прозвучи в зададения
час, захранването също ще се включи, независимо
дали сте задали то да е изключено. Захранването
трябва да е включено, за да задейства аларменият
сигнал.
Продължава
53 BG
3
Натиснете v/V, за да изберете опцията,
който желаете да промените, а после
.
натиснете
Извежда се екранът за настройка на избраната
опция.
Например, когато е избран [Slideshow Settings].
4
Натиснете v/V, за да изберете опцията,
която желаете да промените, а после
.
натиснете
Това ви позволява да настройвате всяка от
опциите (стр. 55).
Забележка
Когато например фото рамката изрежда кадри в
последователност (slideshow), някои настройки
на някои опции не могат да бъдат променяни.
Те се извеждат в сиво и не могат да бъдат
избирани.
5
Натиснете v/V, за да изберете стойност
за настройка, а после натиснете
.
С всяко натискане на v/V (v/V на фото рамката)
стойността на настройката се променя. Ако
имате цифрова стойност, натиснете V, за да
увеличите стойността или натиснете v, за да я
намалите.
Ако натиснете
6
, настройката се потвърждава.
Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
За да се върнете към фабричните
настройки
1
2
Натиснете MENU, а после изберете
(Settings) - [Initialize], като натиснете
B/b/v/V.
Натиснете v/V, за да изберете [Reset], а
после натиснете
.
Всички променени стойности, с изключение
настройката на часовника, се връщат към
фабрично зададените настройки.
54 BG
Съвет
Можете да използвате и бутона MENU на фото
рамката.
Опции за настройване
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Описание
Настройки за
Вижте “Преглед на кадри в последователност (slideshow)” на стр. 29.
режим изреждане
на кадри в
последователност
(slideshow)
Качество на
изображението
Картинен режим
Извежда изображението с контраст и естествени
цветове.
Standard
(Стандартен)
Извежда изображението впечатляващо, с подсилени
цветове.
Vivid (Ярък)
Извежда изображението по-ярко, използвайки висока
хроматична наситеност и острота.
Red-eye Correction Автоматично коригира ефекта “червени очи”,
(Корекция на ефекта причинен от светкавицата. Можете да избирате
„червени очи“)
измежду настройките [ON*] или [OFF].
Exposure Correction Регулира яркостта, като използва функцията за
(Корекция на
разпознаване на лица. Можете да избирате измежду
експонацията)
настройките [Strong], [Standard*] или [OFF].
Focus Correction
(Корекция на
фокуса)
Подобрява фокуса на изображенията, които не са
на фокус, така че да изведете по-добре фокусирано
изображение. Можете да избирате измежду
настройките [Strong], [Standard*] или [OFF].
WB Correction
(Корекция на
баланса на белия
цвят)
Коригира цвят, който е станал червеникав или синкав
заради осветлението в момента на заснемане, в такъв,
който е подходящ за този източник на осветление.
Можете да избирате измежду настройките [Strong],
[Standard*] или [OFF].
Auto Dodging
(Автоматично
просветляване)
Просветлява автоматично тъмните части и запазва
яркостта на светлите. Можете да избирате измежду
настройките [Strong], [Standard*] или [OFF].
Skin Smoothing
(Заглаждане на
кожата)
Регулира оттенъка на кожата, правейки я по-гладка.
Можете да избирате измежду настройките [Strong],
[Standard*] или [OFF].
Настройка на
будилника
Задава определен час за включване на алармен сигнал (. стр. 52)
Автоматично
включване/
изключване на
захранването
Задава функцията таймер, която включва или изключва захранването на фото рамката. Можете
да използвате тази функция със следните настройки. (. стр. 51)
Simple (Опростена) Power-ON timer
(Таймер за
включване)
Power-OFF
timer (Таймер за
изключване)
Advanced
OK
(Усъвършенствана)*
Когато зададете тази функция в положение „enable“,
можете да сверите таймера (час/ден) и да въведете
час, в който захранването ще се включи автоматично.
Когато зададете тази функция в положение
„enable“, можете да сверите таймера (час/ден) и да
въведете час, в който захранването ще се изключи
автоматично.
Връща се към предишния екран, след като потвърди
операцията.
Cancel (Отменяне) Връща се към предишния екран, след като отмени
операцията.
Reset all (Нулиране) Изтрива всички избрани часове.
Продължава
55 BG
Допълнителни операции
Настройка
Auto Touch-up
(Автоматичен
ретуш)
Portrait
(Портретен)*
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Автоматично Метод на
включване/ настройка
изключване
на
захранването
Описание
Advanced
Задава функцията за автоматично включване/ изключване на захранването
(Усъвършенстван) според ден от седмицата на интервали от по 1 час.
Simple (Опростен) Задава функцията за автоматично включване/ изключване на захранването
фино, на интервали от по 1 минута.
Настройки за Задава дата, час, начален ден от седмицата и др. (. стр. 19)
дата/час
Общи
настройки
Поредност в
списъка
Задава реда, в който се извеждат изображенията. Тази настройка засяга поредността в
[Slideshow Settings].
Number Order*
(Подреждане)
Извежда изображенията по ред на името на файла.
Shoot. Date (Дата Извежда изображенията по ред на дата на заснемане.
на заснемане)
Автоматична
позиция на
дисплея
ON*/OFF: Можете да настроите фото рамката автоматично да разпознава и завърта позицията
на изображенията.
Auto dimmer
ON/OFF*: Можете да настроите фото рамката автоматично да регулира задното осветяване, в
(Автоматично зависимост от яркостта в стаята.
регулиране на
яркостта)
LCD backlight Позволява ви да настройвате яркостта на задното осветяване на LCD екрана на степени от 1 до
(Задно
10*.
осветяване на
LCD екрана)
Beep (Звуков
сигнал)
ON*/OFF: Включва или изключва краткия звуков сигнал.
Размер на
Album (Албум)*
файла с
изображението
Original
(Оригинали)
Компресира изображенията и ги запазва във вградената памет. Можете да
съхраните повече изображения, но влошаването на качеството в сравнение
с оригиналното изображение е видимо, когато изведете изображенията на
голям монитор посредством HDMI OUT жака или компютър.
Запазва изображенията във вградената памет без да ги компресира. Няма
влошаване на качеството, но можете да съхранявате по-малко изображения.
Управление на ON/OFF*: Позволява ви да включвате или изключвате функциите за управление на HDMI,
HDMI
като автоматично превключване на входа на телевизора във видео режим, за да се изведат
изображенията и работа с фото рамката с устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Sony logo
ON/OFF
ON/OFF*: Можете да зададете дали логото на Sony на фото рамката да свети или не.
Системна
Версия
Извежда версията на софтуера на фото рамката.
информация Вградена памет Memory capacity Указва максималното свободно пространство във вградената памет в
(Капацитет на
началното й състояние.
паметта)
Remaining
Указва свободното място, с което вградената памет разполага понастоящем.
capacity (Оставащ
капацитет)
Bluetooth адрес Извежда информация дали Bluetooth адаптерът е свързан към фото рамката.
Езикови
настройки
Задава езика, който ще се извежда на LCD екрана.
Японски, английски*, френски, испански, немски, италиански, руски, корейски, опростен китайски,
традиционен китайски, холандски, португалски, арабски, персийски, унгарски, полски, чешки, тайландски,
гръцки, турски, малайзийски, шведски, норвежки, датски, финландски
Забележка
Фабричните езикови настройки може да се различават в определени региони.
56 BG
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Форматиране
Format internal memory Можете да форматирате вградената памет.
(Форматиране на
Забележки
вградената памет)
• Всички изображения във вградената памет ще бъдат изтрити.
• Не форматирайте вградената памет посредством връзка с компютър или
друго външно устройство.
Reset (Нулиране)
Описание
Връща всички настройки към фабричните им стойности, с изключение на
текущата дата и час в меню [Date/time settings].
Допълнителни операции
57 BG
Свързване на телевизор
с висока резолюция за
преглед на изображения
3
Свържете HDMI OUT жака (конектор тип
А) на фото рамката и HDMI входния жак
на телевизора.
Свързване на телевизор с висока
резолюция
Фото рамката има HDMI изход. Ако свържете фото
рамката към телевизор с HDMI вход, можете да
изведете на телевизионен екран изображения с повисока резолюция.
“PhotoTV HD”
Фото рамката поддържа “PhotoTV HD”.
“PhotoTV HD” е функция за извеждане на фини
текстури и цветови оттенъци с висока резолюция,
което придава на снимките изключителен вид.
Можете да свържете заедно Sony устройства, които
поддържат “PhotoTV HD”, за да се наслаждавате на
красиви снимки с превъзходно HD качество. Можете
да се наслаждавате на изображения с прекрасно
качество на голям екран, като например изкусно
изобразяване на оттенъците на кожата или на
тичинките на цветя, както и на текстурите на пясъка
и на вълните.
Забележка
В зависимост от оригиналните изображения,
възможно е да не успеете да изведете изображенията
с висока резолюция.
1
2
Свържете фото рамката към
променливотоковия адаптер.
(. стр. 17)
Подгответе HDMI кабел, който се
продава в търговската мрежа.
Забележки
• Използвайте HDMI кабел, по-къс от 3 метра.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Не се гарантира връзката към входа на
телевизора (с изключение на HDMI вход), ако
използвате конвертиращ/адаптерен кабел или
конектор.
58 BG
Телевизор с висока резолюция
Към HDMI IN
жак
4
5
Включете захранването на фото рамката.
(. стр. 18)
Превключете входния сигнал на
телевизора.
Ако свързаният телевизор е съвместим с
функцията [Control for HDMI], телевизорът
автоматично се включва, когато включите фото
рамката. Също така, входът на телевизора се
превключва автоматично и изображенията и
BGM от фото рамката се извеждат.
Забележки
• Не можем да гарантираме операциите с всички
видове телевизори.
• Когато устройството за дистанционно управление
на вашия Sony телевизор притежава бутон
за свързващо меню, можете да използвате
устройството за дистанционно управление,
за да работите с фото рамката. В противен
случай не можете да използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора за работа
с фото рамката.
• За да работите с фото рамката, бутоните %5$4,
[Enter] и [Return] поддържат функцията [Control
for HDMI].
• Ако настройката за [Control for HDMI] на
вашия телевизор е изключена, входният сигнал
на телевизора не се превключва автоматично.
Настройките се различават в зависимост от
телевизора, който използвате. За подробности
вижте ръководството за експлоатация, приложено
към вашия телевизор.
• Ако [Control for HDMI] е зададен в положение
[OFF], входният сигнал няма да се превключва
автоматично (стр. 56).
• Ако свържете телевизор, LCD екранът на фото
рамката се изключва.
• Ако зададете [Control for HDMI] в положение „off“
в настройките на телевизора, входният сигнал не
се превключва автоматично. Начинът на настройка
се различава в зависимост от телевизора. Вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
телевизора.
• Ако използвате телевизор, който не поддържа
функцията [Control for HDMI], или ако входният
сигнал не се превключва автоматично, превключете
ръчно входа на телевизора.
• По време на изреждане на кадри в
последователност (slideshow) можете да използвате
BGM.
• Ако искате да отмените възпроизвеждането на
музикален съпровод, задайте [BGM] в положение
(Settings).
[OFF] от менюто
• Начинът на превключване на входния сигнал се
различава в зависимост от телевизора. Вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
телевизора.
• Не свързвайте и не изключвайте HDMI кабела,
докато добавяте изображения към албум,
прехвърляте ги или ги изтривате. В противен
случай операциите ще бъдат отменени.
Използване на устройството за
дистанционно управление на
телевизора за работа с фото рамката.
x Основни операции на фото рамката
при използване на устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Когато курсорът е изведен на екрана (например
когато се извежда списък или меню), той се мести
чрез натискане на %5$4.
• Когато не е изведен курсор при преглед на
изображения, натиснете $. Натиснете %5$4
на устройството за дистанционно управление на
телевизора, за да изберете опция, а после
.
натиснете
Ако вашият телевизор поддържа функцията [Control
for HDMI], можете да използвате устройството за
дистанционно управление на вашия телевизор, за да
работите с фото рамката.
• За да скриете операционния панел, изберете
в горния десен ъгъл на операционния панел или
натиснете бутона BACK на устройството за
дистанционно управление или на устройството за
дистанционно управление на телевизора.
Продължава
59 BG
Допълнителни операции
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички
телевизори.
Забележка
Какво представлява “BRAVIA Sync”
Когато използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора, можете да извършвате
следните операции:
“BRAVIA Sync” е наименование на функция в
продукти на Sony, които използват сигнали за
управление на HDMI и ви позволяват да управлявате
свързани операции на съвместими с “BRAVIA Sync”
продукти, като използвате управляващо устройство
BRAVIA.
• Увеличаване/намаляване на изображението.
• Отрязване и запазване.
• Добавяне в албум/Прехвърляне/Маркиране/
Изтриване
Функция Управление на HDMI
Когато [Control for HDMI] е зададена в положение
[ON], можете да използвате следните операции:
• Можете да изключите захранването на фото
рамката заедно с телевизора.
• След като фото рамката бъде свързана с телевизора,
можете автоматично да превключите входния
сигнал на телевизора към фото рамката, като
включите захранването на рамката или като
свържете вече включената фото рамка към
телевизора. Ако телевизорът е в режим на
готовност, той също се включва.
• Можете да извършвате операции с фото рамката,
като използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора.
• Ако превключите езика на телевизора, докато
фото рамката и телевизорът са свързани, можете
автоматично да променяте и езика за фото рамката.
Забележка
За да включите някоя от гореспоменатите функции,
вашият телевизор трябва да може да поддържа
съответната функция.
60 BG
Когато свържете фото рамката и “BRAVIA Sync”
съвместим телевизор посредством HDMI кабел,
вие можете да използвате управляващо устройство
BRAVIA, за да извършвате свързани операции.
Работа с външно
устройство, свързано към
фото рамката
Можете да свържете към фото рамката цифров
фотоапарат с карта за съхранение на данни, USB
памет, устройство за съхранение на снимки или друго
външно устройство и да извеждате изображения
директно от външното устройство.
Забележки
• Не гарантираме успешна връзка с всички външни
устройства за съхранение на данни.
1
2
Свържете фото рамката към източника
на захранване. (. стр.17)
Задайте цифровия фотоапарат или
външното устройство в режим на връзка.
Начинът на настройка и методът на работа
преди връзката се различават, в зависимост
от цифровия фотоапарат или външното
устройство. Вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към цифровия
фотоапарат или външното устройство. (Ако
използвате фотоапарат модел CyberShot,
задайте “USB Connect” в положение [Normal]
или [Mass Storage].)
3
4
Включете захранването на фото
рамката. (. стр. 18)
Свържете цифровия фотоапарат или
външното устройство към конектора EXT
INTERFACE.
Използвайте USB кабела, приложен към
цифровия фотоапарат или външното
устройство, за да свържете към фото рамката.
5
Изберете устройството за
възпроизвеждане. (. стр. 40)
На екрана се извежда изображение на
устройството.
За подробности относно изреждането на
кадри в последователност (slideshow) вижте
стр. 29. За подробности относно добавянето
на изображения към вградената памет вижте
стр. 32, а за подробности относно функцията
CreativeEdit вижте стр. 43.
Забележки
• Когато използвате USB кабел, който се продава в
търговската мрежа, използвайте USB кабел тип А,
който е по-къс от 3 метра.
• Не разкачвайте USB кабела и не изключвайте фото
рамката и външното устройство, докато лампичката
за достъп на външното устройство мига. Това
може да причини повреда в данните, съхранени на
външното устройство. Sony не носи каквато и да е
отговорност за повреда или загуба на данни.
• Възможно е USB хъб или USB устройство с
вграден USB хъб да не работят правилно.
• Фото рамката не може да използва данни, които са
кодирани или компресирани, като са използвани
пароли или пръстови отпечатъци.
61 BG
Допълнителни операции
Външна
памет или
друго външно
устройство
• Ако при възпроизвеждане от вградената памет
свържете външното устройство към жака
EXT INTERFACE, то автоматично ще стане
възпроизвеждащото устройство.
Използване на външно устройство (с Bluetooth)
Прехвърляне на
изображения с помощта на
Bluetooth устройство
1
2
3
Можете да свържете Bluetooth адаптер (продава се
отделно) към конектора EXT INTERFACE на фото
рамката и да прехвърляте изображения от Bluetoothсъвместим мобилен телефон или друго устройство.
Прехвърлените изображения се запазват във
вградената памет.
Включете захранването на фото рамката.
(. стр. 18)
Свържете Bluetooth адаптера (продава
се отделно) към конектора EXT
INTERFACE.
Когато се изведе наръчникът, в горната част на
екрана се появява индикация
.
Забележка
Ако към някое от гнездата за карти с памет или
към конектора EXT INTERFACE е свързано
устройство, различно от Bluetooth адаптера
(например карта с памет, фотоапарат, компютър
или друго USB устройство с памет или USB
кабел), изключете го от фото рамката, а после
включете Bluetooth адаптера.
Забележка
Не можете да изпращате файл от фото рамката към
други Bluetooth-съвместими устройства.
Съвместими профили за Bluetooth
комуникация
Моделите DPF-X1000N и DPF-V1000N поддържат
следните профили:
Свържете фото рамката към източника
на захранване. (. стр. 17)
4
• BIP (Basic Imaging Profile)
Проверете Bluetooth адреса на фото
рамката.
Можете да изведете адреса от [System
Information]. (стр. 56)
Image Push Responder (Устройство, изпращащо
изображения)
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server (Сървър за обмен на файлове)
Вижте ръководството на вашето Bluetooth устройство
за профилите, които то поддържа.
Какво е “Профил”?
Профилът се състои от стандартите, които
позволяват безжична Bluetooth връзка. Съществуват
няколко налични профила в зависимост от целите
и използвания продукт. За да стане възможна
Bluetooth комуникацията, използваните при връзката
устройства трябва да поддържат един и същи профил.
Съвместими формати на файлове с
изображения, които могат да бъдат
изведени
Вижте стр. 77.
Максимален брой пиксели, които могат
да бъдат изведени
Вижте стр. 77.
Съвет
Адресът се извежда само при свързан Bluetooth
адаптер.
5
Прехвърлете изображенията към фото
рамката от Bluetooth-съвместим мобилен
телефон или друго устройство.
Прехвърленото изображение се запазва във
вградената памет.
Забележка
Не можете да прехвърлите изображение в
картата с памет на цифрова фото рамка.
62 BG
• Не можем да гарантираме, че този продукт
ще работи с всички устройства, поддържащи
безжичната Bluetooth технология.
• Sony не поема никаква отговорност за изтичане
на информация, причинено от използването на
Bluetooth комуникации.
• Sony не поема никаква отговорност за
невъзможност за удовлетворяване на изискванията
за защита в резултат на непрепоръчана
модификация или използване на продукта.
За информация относно клиентската поддръжка
вижте инструкциите за експлоатация на фото
рамката.
P Внимание
Bluetoothсъвместим
мобилен телефон
Когато се изисква въвеждане на
Passkey*
Въведете “0000”. Не можете да промените
Passkey от фото рамката.
* Passkey често се нарича “код за достъп” или
“PIN код”.
- В болници, влакове, самолети, бензиностанции
или други места, в които има опасност от
изпускане на възпламеним газ.
- В близост до автоматични врати или
противопожарни аларми, или други автоматично
контролирани устройства.
- В близост до медицинска апаратура
• Дръжте този продукт на разстояние най-малко 22
cm от пейсмейкъри за сърцето. Радиовълните от
този продукт могат да нарушат действието на тези
пейсмейкъри.
Забележки
• Не можем да гарантираме, че този продукт
ще работи с всички устройства, поддържащи
безжичната Bluetooth технология.
• Не използвайте DPPA-BT1 извън региона, в
който сте го закупили. В зависимост от региона,
използването на този продукт може да нарушава
местните разпоредби за радио вълните и да
подлежите на санкция.
• Разстоянието за комуникация на този продукт може
да се различава в зависимост от препятствията
между него (човешко тяло, метални предмети или
стена) и мобилния телефон или другото устройство.
• Чувствителността на Bluetooth комуникацията
може да бъде засегната при следните условия:
- Когато между продукта и мобилния телефон или
друг продукт има препятствие като човешко тяло,
метални предмети или стена.
- Там, където е установена безжична LAN мрежа
или наблизо се използва микровълнова фурна,
или се излъчват други електромагнитни вълни.
63 BG
Използване на външно устройство (с Bluetooth)
За да изберете фото рамката от Bluetoothсъвместимо устройство, изберете “Sony DPFX1000N ##” или “Sony DPF-V1000N ##”. (“##”
обозначава двете цифри отдясно на адреса,
изведени в [System Information].)
• Радиовълните от дадено Bluetooth устройство
могат да попречат на действието на електрически
и медицински устройства и могат да доведат
до инциденти в резултат на неизправност. Не
забравяйте да изключвате продукта и мобилния
телефон и не използвайте този продукт на следните
места:
Използване на външно устройство (с компютър)
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър, за да
преглеждате и копирате изображения от вградената
памет на фото рамката към компютър, или за да
копирате изображения от компютър на фото рамката.
Системни изисквания
За да свържете компютър към фото рамката,
компютърът трябва да удовлетворява следните
препоръчителни системни изисквания.
Свързване към компютър за
обмен на изображения
Забележка
Този раздел показва примерна връзка за операционна
система Windows Vista. В зависимост от
операционната система, която използвате, изведените
екрани и процедурите може да се различават.
1
2
x Windows
Свържете фото рамката към източника
на захранване. (. стр.17)
Свържете компютъра и фото рамката
с USB кабел, който се продава в
търговската мрежа.
Препоръчителна операционна система: Microsoft
Windows Vista SP1/Windows XP SP3/Windows 2000
Professional SP4
Порт: USB порт
x Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac OS X
(10.4 или по-нова)
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай опростете
връзката.
Към USB B
конектор
• Не можете да работите с фото рамката от друго
USB устройство, което се използва едновременно
с това.
• Не изключвайте USB кабела, докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани с всички компютри,
които покриват изискванията.
• Фото рамката е изпробвана за работа с компютър
или със Sony цифров принтер. Когато свържете
фото рамката с други устройства, възможно е те да
не разпознаят вградената й памет.
Компютър
Към USB конектор
Забележка
Използвайте USB кабел тип B, по-къс от 3
метра.
3
64 BG
Включете захранването на фото рамката.
(. стр. 18)
4
Когато на компютърния монитор се
появи прозорецът [AutoPlay], щракнете
върху [Open folder to view files].
Ако прозорецът [AutoPlay] не се появи,
щракнете върху [Computer (My Computer)]
в меню Start и оттам отворете външното
устройство.
5
Преместете курсора в този прозорец
и щракнете с десен бутон, а после
щракнете върху [New] - [Folder].
Наименувайте новата папка. В това ръководство
за пример е използвано име на папка “sony”.
• Когато запазвате изображения от компютъра във
вградената памет на фото рамката, файловете с
изображенията се запазват, без да се компресират.
Като резултат е възможно да запазите по-малко
изображения във вградената памет на фото рамката.
• Някои файлове с изображения, създадени или
редактирани на компютър, може да не се изведат.
Файлове с изображения, зададени в положение
“Read Only” (Само за четене) на компютър,
не могат да бъдат изтрити на тази фото рамка.
Отменете “Read Only”, преди да запазвате файлове
с изображения от компютър на фото рамката.
Разкачане от компютъра
Изключете USB кабела или изключете захранването
на фото рамката, след като я разкачите от компютъра
1
2
6
7
Щракнете върху
Device) t [Stop].
от лентата
(USB Mass Storage
Щракнете върху [OK], след като
отбележите устройството, което желаете
да разкачите.
Щракнете два пъти, за да отворите папка
“sony”.
Отворете папката, съдържаща
файловете с изображения, които
желаете да копирате, и ги копирайте,
като ги дърпате с курсора на мишката и
ги пускате.
Забележки
• Когато запазвате изображения от компютъра във
вградената памет на фото рамката, създайте папка
във вградената памет и запазете изображенията в
нея. Ако не създадете папка, ще можете да запазите
само 512 изображения. Освен това броят на
изображенията може да бъде намален, в зависимост
от дължината на имената на файловете или вида на
символите.
• Дадено изображение може да не се изведе по реда
на датата на заснемане в режим индекс екран и
др., тъй като информацията в датата на заснемане
може да е била променена или изгубена, когато сте
редактирали или запазили този файл с изображение
на компютър.
65 BG
Използване на външно устройство (с Bluetooth)
3
Щракнете два пъти върху
със задачи.
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните съобщения.
Следвайте съответните решения, описани по-долу, за да решите проблема.
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
No Memory Stick./ No CompactFlash
card/ No SD memory card/ No xD-Picture
Card./ No External Device.
• Не сте поставили карта с памет в гнездото или не сте свързали
външно устройство към конектора EXT INTERFACE.
Поставете картата с памет в съответното гнездо или свържете
външно устройство. (. стр. 20, 61)
An incompatible Memory Stick is
inserted./ An incompatible CompactFlash
card is inserted./ An incompatible SD
memory card is inserted./ An incompatible
xD-Picture Card is inserted./ An
incompatible External Device is inserted.
• Поставили сте несъвместима карта с памет. Свързали сте
несъвместимо външно устройство към конектора EXT INTERFACE.
Използвайте карта с памет или външно устройство, които се
поддържат от фото рамката.
No images on file.
• В картата с памет или външното устройство няма файлове с
изображения, които могат да бъдат изведени на екрана на фото
рамката. Използвайте карта с памет или външно устройство, които
съдържат файлове с изображения, които можете да изведете на
фото рамката.
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата с вашия
фотоапарат или компютър.
Media is protected. Remove protection
then try again.
• Картата с памет притежава защита срещу запис. Преместете
защитното капаче в позиция на разрешен запис. (. стр. 75)
The Memory Stick is full./ The
CompactFlash card is full./ The SD
memory card is full./ The xD-Picture Card
is full./ The External Device is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото картата с памет,
вградената памет или външното устройство са пълни. Изтрийте
някои изображения или използвайте карта с памет или външно
устройство със свободно място.
66 BG
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
Error reading the Memory Stick./ Error
reading the CompactFlash card./ Error
reading the SD memory Card./ Error
reading the xD-Picture Card./ Error
reading the internal memory./ Error
reading the External Device.
• Възникнала е грешка. Ако това съобщение се извежда често,
проверете състоянието на картата с памет или външното устройство,
като използвате устройство, различно от фото рамката.
• В случай на външно устройство:
Възможно е външното устройство да притежава защита от запис.
Отменете настройката за защита на устройството, което използвате.
Възможно е вградената памет на цифровия фотоапарат също да
съдържа защита от запис.
• За вградената памет:
Форматирайте вградената памет.
Write error in the Memory Stick./ Write
error in the CompactFlash card./ Write
error in the SD memory card./ Write
error in the xD-Picture Card./ Write
error in the internal memory./ Write
error in the External Device.
Забележка
Когато форматирате вградената памет, имайте предвид, че всички
файлове с изображения, добавени към албума, ще бъдат изтрити.
The Memory Stick is read only.
• Поставили сте “Memory Stick-ROM”. За да запазите изображенията,
използвайте препоръчителния “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Поставили сте “Memory Stick” със защита. За да редактирате
и запазвате изображения, използвате външно устройство, за да
премахнете защитата.
Media format not supported.
• За карта с памет – използвайте вашия цифров фотоапарат или друго
устройство, за да форматирате картата с памет.
• За вградената памет – форматирайте я с помощта на фото рамката.
Забележка
Когато форматирате носителя, всички файлове в него ще бъдат
изтрити.
• Файл с изображение не може да бъде изведен или отворен, ако
форматът му не се поддържа от фото рамката.
No more USB hubs can be connected.
• Свържете устройството директно към фото рамката или използвайте
устройство без вграден USB хъб.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
• Свържете устройството за съхранение на данни. Ако USB
настройката на вашето устройство не е правилна, задайте режим на
съхранение на данни за USB настройката.
67 BG
Съобщения за грешки
Cannot open the image.
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем
Преди да дадете фото рамката на ремонт, следвайте указанията, описани по-долу, за да решите проблема. Ако
проблемът не изчезне, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с оторизиран сервиз на Sony.
Захранване
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Захранването не може
да бъде включено.
• Вкаран ли е правилно
захранващия кабел?
c Вкарайте захранващия кабел правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено, но изображенията не се появяват или настройката на екрана с операции не може да
бъде зададена, проверете следните опции.
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
На екрана не се
извеждат изображения.
• Свързали ли сте правилно
картата с памет или външното
устройство?
c Поставете картата с памет или свържете
правилно външното устройство.
(. стр. 20, 62)
• Картата с памет съдържа ли
c Поставете карта с памет, съдържаща
изображения, запазени с цифров
изображения или свържете външно
фотоапарат или друго устройство?
устройство с изображения.
• Запазени ли са изображения на
c Проверете файловите формати, които могат
външното устройство?
да бъдат извеждани. (. стр. 77)
Изображенията не се
извеждат по ред на дата
на заснемане.
68 BG
• Съвместим ли е файловият
формат с DCF?
c Има вероятност да не можете да
възпроизведете с фото рамката файл, който
не е съвместим с DCF, дори ако е възможно
да възпроизвеждате файла с компютър.
• Били ли са тези изображения
запазени на компютър?
• Редактирани ли са тези
изображения на компютър?
c Информацията за датата на заснемане
може да бъде променена или изгубена,
когато редактирате или запазвате файл с
изображение на компютъра.
Симптом
Проверете опция
Някои
• Извеждат ли се изображенията в
изображения не
режим на индекс екран?
се извеждат.
• Знакът по-долу извежда ли се в
режим на индекс екран?
• Създадени ли са изображенията с
приложение на компютъра?
Причина/ Решение
c Ако изображението се извежда в режим на индекс
екран, но не може да бъде изведено в режим едно
изображение, възможно е файлът с изображението
да е повреден, дори ако миниатюрното изображение
изглежда наред.
c Има вероятност да не успеете да възпроизведете
файл, който не е съвместим с DCF с фото рамката,
дори ако е възможно да го възпроизвеждате с
компютър.
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно е файлът
с изображения да не се поддържа от фото рамката,
ако файлът например е JPEG файл, създаден на
вашия компютър. Също така, файлът с изображения
може да се поддържа, но да не съдържа данни
за миниатюрно изображение. Изберете знака и
, за да промените екрана в режим
натиснете
извеждане на едно изображение. Ако знакът отляво
се появи отново, изображението не може да бъде
изведено, защото файлът с изображение не се
поддържа от фото рамката.
• Появява ли се знакът по-долу в
режим на индекс екран?
c Ако знакът в ляво се извежда, файлът с изображение
се поддържа от фото рамката, но данните с
миниатюрно изображение или самото изображение
не могат да бъдат отворени. Изберете знака и
. Ако знакът отляво отново се появи,
натиснете
изображението не може да бъде изведено.
• Съществуват ли повече от 9 999
изображения в картата с памет
или външното устройство?
c Фото рамката може да възпроизвежда, запазва,
изтрива или работи с максимум 9 999 файла с
изображения.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или друго
устройство?
c Ако сте наименували или преименували файла на
вашия компютър и ако името съдържа символи,
различни от букви или цифри, възможно е
изображението да не се възпроизведе на фото
рамката.
• Съществуват ли 8 или повече нива c Фото рамката не може да възпроизвежда
с папки в картата с памет или
изображения, запазени в папка, която е над 8-мо
външното устройство?
ниво.
Отстраняване на проблеми
Продължава
69 BG
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Името на файла не се
извежда правилно.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или друго
устройство?
c Ако сте наименували или преименували
файла на вашия компютър и името
съдържа символи, различни от букви и
цифри, възможно е изображението да не се
възпроизведе на фото рамката. Също така,
за файл, създаден на компютър или друго
устройство, могат да се изведат максимум
10 символа от началото на името.
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да запазвате
изображения.
• Защитена ли е картата с памет?
c Отменете защитата и опитайте да запазите
отново.
• Проверете дали защитното капаче
на картата с памет е зададено в
позиция [LOCK].
c Преместете защитното капаче в позиция
на разрешен запис.
• Пълна ли е картата с памет?
c Сменете картата с памет с карта, която
има достатъчно свободно място или
изтрийте ненужните изображения.
(. стр. 36)
• Пълна ли е вградената памет?
c Изтрийте ненужните изображения.
(. стр. 36)
• Запазили ли сте изображения
от компютъра във вградената
памет без да създадете папка във
вградената памет?
c Ако не създадете папка, можете да
запазвате максимум 512 изображения.
Освен това броят на изображенията
може да бъде намален, в зависимост
от дължината на името на файла или
вида на символите. Когато запазвате
изображения от компютър във вградената
памет, не забравяйте да създадете папка
във вградената памет, а после запазете
изображенията в тази папка.
70 BG
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете
да изтривате
изображения.
• Защитена ли е картата с памет?
c Използвайте устройството , за да отмените
защитата и опитайте да изтриете отново.
• Проверете дали защитното капаче
на картата с памет е зададено в
позиция [LOCK].
c Преместете защитното капаче в позиция на
разрешен запис.
• Използвате ли “Memory StickROM”?
c Не е възможно да изтривате изображения или
да форматирате “Memory Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображението?
c Проверете информацията за изображението в
режим извеждане на едно изображение.
(. стр. 28)
е зададено
c Изображение с маркировка
в положение Read Only. Не можете да го
изтриете на фото рамката.
Изображение е
изтрито по грешка.
—
c Щом изтриете веднъж изображение, то не
може да бъде възстановено.
Свързване на цифров фотоапарат или друго външно устройство
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Фотоапаратът е
• Кабелът свързан ли е правилно?
свързан, но нищо не се • Включена ли е фото рамката?
извежда.
c Свържете го правилно.
Нищо не се появява,
дори когато USB
кабелът бъде изключен
и отново включен.
c Възможно е да се появил проблем с
напрежението на фото рамката. За да оправите
грешката, изключете захранването на фото
рамката и отново го включете.
Изображенията
не се извеждат на
телевизионния или
LCD екрана
—
c Включете захранването на фото рамката и на
фотоапарата.
c Дори ако входният сигнал на телевизора
не е зададен към фото рамката, понякога
изображенията може да не се изведат на
телевизионния екран или на LCD екрана, ако
сте свързали HDMI кабел.
c Превключете входния сигнал на телевизора
към фото рамката или изключете HDMI
кабела и превключете дисплея към LCD
екран.
Проверете опция
Причина/ Решение
Фото рамка
Симптом
Нищо не се получава,
дори когато работите с
фото рамката.
—
c Натиснете ключа за нулиране от задната
страна на рамката с тънък предмет, например
с карфица и др. (. стр. 11)
Продължава
71 BG
Отстраняване на проблеми
• Входният сигнал на телевизора
зададен ли е в положение на
външен вход?
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Нищо не се получава,
дори когато работите
с устройството
за дистанционно
управление.
• Поставили ли сте правилно
батерията на устройството за
дистанционно управление?
c Сменете батерията с нова. (. стр. 14)
c Поставете батерия. (. стр. 14)
c Поставете батерията, като спазвате
поляритета. (. стр. 14)
—
• Има ли поставена защитна лента?
72 BG
c Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на
фото рамката. (. стр. 14)
c Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление
и сензора.
c Отстранете защитната лента. (. стр. 14)
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Използвайте само приложения към фото рамката
променливотоков адаптер. Не използвайте други
модели променливотокови адаптери, тъй като това
може да причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков
адаптер с други устройства.
Безопасност
• Внимавайте да не поставяте или изпускате тежки
предмети върху захранващия кабел или да не го
повредите по някакъв начин. Никога не работете с
фото рамката, ако захранващият кабел е повреден.
• Ако в корпуса на устройството попадне твърд
предмет или течност, изключете фото рамката и я
проверете в квалифициран сервиз, преди отново да
започнете работа с нея.
• Никога не разглобявайте фото рамката.
• За да изключите захранващия кабел, дърпайте
щекера. Никога не дърпайте самия захранващ
кабел.
• Когато не планирате да използвате фото рамката
за дълъг период от време, изключете захранващия
кабел от мрежата от 220V.
• Не използвайте електрически трансформатор
(туристически конвертор), защото това може да
причини прегряване на устройството или повреда.
• В случай че кабелът на променливотоковия адаптер
е повреден, не използвайте адаптера, защото това
е опасно.
Кондензация на влага
Ако фото рамката бъде внесена директно от студено
на топло място или е поставена в особено топла или
влажна стая, във вътрешността на устройството може
да се кондензира влага. В такива случаи фото рамката
вероятно няма да работи правилно и дори може
да се повреди, ако не преустановите използването
й. Ако има конденз на влага, изключете кабела на
променливотоковия адаптер на фото рамката и не
използвайте устройството поне един час.
• Не работете грубо с фото рамката.
Транспорт
• За да намалите риска от токов удар, преди да
почистите или обслужвате фото рамката, винаги я
изключвайте от стенния контакт.
Когато пренасяте фото рамката, извадете от
нея картата с памет, външните устройства,
променливотоковия адаптер и свързаните кабели.
Поставете фото рамката заедно с периферните й
устройства в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Монтаж
• Избягвайте поставянето на фото рамката на места,
които са изложени на:
Ако не сте запазили оригиналната опаковка и
опаковъчните материали, използвайте подобни
материали, за да обезопасите фото рамката при
транспортирането.
- вибрации
- висока влажност
- силна запрашеност
Почистване
- пряка слънчева светлина
- крайно високи или ниски температури
Почистете фото рамката със сухо парче плат или с
меко парче плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте разтворители като алкохол
или бензин, които могат да повредят покритието.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото рамката.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена,
захранването от мрежата все още достига до нея,
докато променливотоковият адаптер е свързан към
мрежата.
Продължава
73 BG
Допълнителна информация
• Не използвайте електрическо оборудване в близост
до фото рамката. Фото рамката няма да работи
правилно, ако около нея има електромагнитни
полета.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми, видео
касети, портрети на хора и други чужди материали
да са защитени от законите за авторското право.
Неразрешеното използване на тези материали може
да нарушава законите за авторското право.
Изхвърляне на фото рамката
Дори ако извършите операция [Format internal
memory], данните във вградената памет може да не
бъдат изтрити напълно. Ако решите да изхвърлите
фото рамката, ви препоръчваме да я унищожите
физически.
Карти с памет
“Memory Stick”
Видове Memory Stick, които може да
използвате с фото рамката
Можете да използвате следните видове Memory
Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory Stick
Извежда
Memory Stick*2
(несъвместим с Magic
Gate)
Memory Stick*2
(съвместим с Magic
Gate)
Magic Gate Memory
Stick*2
Memory Stick PRO*
2
Memory Stick
PRO-HG*2
Memory Stick Micro*3
(“M2”*4)
Изтрива/
запазва
OK
OK
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*
OK*5
5
OK*5*6
OK*5*6
OK*5
OK*5
*1 Фото рамката поддържа FAT32. Фото рамката
е изпробвана за работа с “Memory Stick” с
капацитет от 16GB или по-малко, произведен от
Sony Corporation. Въпреки това, не гарантираме
операциите с всички “Memory Stick” носители.
*2 Фото рамката е оборудвана с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и в Duo
размер. Без „Memory Stick Duo“ адаптер вие може
да използвате както стандартен “Memory Stick”,
така и компактен “Memory Stick Duo”.
*3 Когато използвате “Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
4
* “М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”.
В този раздел “М2” се използва, за да опише
“Memory Stick Micro”.
5
* Не можете да извършвате запис/ четене на данни,
които изискват “MagicGate” защита.
“Magic Gate” е общо наименование на
технологията за защита на авторските права,
разработена от Sony. Тази технология предоставя
разпознаване и кодиране на данните.
74 BG
*6 Фото рамката не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни
Забележки за употреба
• За най-новата информация относно “Memory Stick”
носителите, които фото рамката поддържа, вижте
информацията за “Memory Stick” съвместимост на
интернет страницата на Sony:
SD карта с памет
Гнездото за SD карта на фото рамката ви позволява да
използвате следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта (Необходим е
адаптер.)*2
http://www.memorystick.com/en/support/support.html
• SDHC карта с памет*3
(Изберете областта, в която използвате вашата фото
рамка и след това изберете “Digital Photo Frame” от
страницата с всяка област.)
• MMC стандартна карта с памет*4
• Не зареждайте едновременно няколко “Memory
Stick” носителя, защото това може да причини
неизправност във фото рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2 адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без М2 адаптер,
възможно е да не успеете да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2 адаптер и
заредите М2 адаптера в Memory Stick Duo адаптер,
възможно е фото рамката да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, използвайте
функцията за форматиране на вашия цифров
фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick” с
вашия компютър, възможно е изображенията да не
се изведат правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, всички данни,
включително защитените файлове с изображения,
ще бъдат изтрити. За да избегнете неволното
изтриване на важни данни, уверете се, че преди
да извършите форматирането, сте проверили
съдържанието на данните в “Memory Stick”.
• Не можете да записвате, редактирате или изтривате
данни, ако преместите защитното капаче в
положение LOCK.
• Не залепвайте друг материал освен приложения
етикет на позицията за етикета. Когато залепите
приложения етикет, уверете се, че сте го залепили
на позицията за етикета. Внимавайте етикетът да не
излиза извън границите.
Не гарантираме правилни операции с всички видове
SD карти с памет и MMC стандартни карти с памет.
*1 Фото рамката работи със SD карта с памет от 2 GB
или по-малко.
*2 Някои адаптери за карти, които се продават в
търговската мрежа, имат издадени терминали от
задната страна. Възможно е този вид адаптери да
не работи правилно с фото рамката.
*3 Фото рамката работи със SDHC карти от 32 GB
или по-малко.
*4 Фото рамката работи с MMC карти от 2 GB или
по-малко.
Забележки за употребата
Не можете да четете или записвате данни, които са
обект на защита на авторското право.
xD-Picture карта
С гнездото за xD-Picture карта на фото рамката вие
можете да използвате xD-Picture карти*5. Не всички
операции с картите с памет се поддържат и не ви
гарантираме правилни операции с всички видове
xD-Picture карти.
*5 Фото рамката работи с xD-Picture карти от 2 GB
или по-малко.
Гнездото за CompactFlash карти на фото рамката ви
позволява да използвате следните карти:
Продължава
75 BG
Допълнителна информация
CompactFlash карта
• CompactFlash карта с памет (Вид I/ Вид II) и CF+
карта (Вид I/ Вид II)-съвместими CompactFlash
карти*6
Можете да използвате и Smart Media карти
посредством CompactFlash адаптер, който се продава
в търговската мрежа*7.
Въпреки това, не гарантираме правилни операции за
всички видове CompactFlash карти.
*6 Използвайте CompactFlash карта със
спецификации на захранването от 3.3V или
3.3V/5V. Не можете да използвате вид само от 3.3V
или 5V. Не поставяйте други видове CompactFlash
карти в гнездото на фото рамката. Може да
повредите фото рамката. Фото рамката работи с
CompactFlash карти с капацитет от 32 GB или помалко.
*7 Когато използвате адаптер за ComapctFlash карти,
който се продава в търговската мрежа, вижте
инструкциите за експлоатация на адаптера,
който използвате, за да се запознаете с начина
на поставяне на картата и адаптера. Когато
използвате адаптер за CompactFlash карти,
възможно е картата със защита от запис да не
работи правилно.
Забележки за използването на
картата с памет
• Когато използвате карта, уверете се, че сте
проверили правилната посока на поставяне на
картата и правилното гнездо.
• Когато поставяте карта с памет, първоначално тя ще
се зареди донякъде. Не натискайте картата насила,
защото може да повредите нея и/или фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте фото
рамката, докато тя чете или записва данни и докато
индикаторът за достъп мига. В противен случай
данните могат да станат нечетливи или да се
изтрият.
• Препоръчваме ви да правите резервно копие на
важните си данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не
се изведат с фото рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате картата,
прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не
докосвайте с пръст металните части на носителя
за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата.
• Не мокрете картата.
76 BG
• Не използвайте и не съхранявайте картата при
следните условия:
- Места, които не отговарят на изискванията за
работа - например вътрешността на автомобил,
паркиран на слънце (особено през лятото), някъде
на открито, където картата е изложена на пряка
слънчева светлина или в близост до климатик.
- Места, където има силна влажност или
корозиращи вещества.
- Места, изложени на статично електричество или
електрически смущения.
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows формат
Технически характеристики
x Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
DPF-X1000N: 10,2 инча, TFT активна
матрица
DPF-V1000N: 10,2 инча, TFT активна
матрица
Общ брой точки:
DPF-X1000N: 1,843,200
(1024 x 3(RGB) x 600) точки
DPF-V1000N: 1,843,200
(1024 x 3(RGB) x 600) точки
Екранно съотношение на дисплея
16:10
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0
или по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са
съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат да се
извеждат
8 192 (Н) х 6 144 (V) пиксела
Файлова система
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2 048 байта или по-малко
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
9 999 файла за карта с памет/ външно устройство
Капацитет на вградената памет *3
Ефективна област на дисплея
DPF-X1000N: 9.7 инча
DPF-X1000N: 2GB
(Могат да бъдат запазени прибл. 4 000
изображения *4.)
DPF-V1000N: 9.7 инча
Живот на задното осветяване на LCD екрана
DPF-V1000N: 1GB
(Могат да бъдат запазени прибл. 2 000
изображения *4.)
DPF-X1000N, DPF-V1000N:
20 000 часа
(преди осветеността да намалее
наполовина)
Когато се измерва капацитетът на носителя,
1GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използва за управление на данните.
Входни/ изходни конектори
HDMI OUT (изход) конектор
Тип A конектор,
1080i (60 Hz)/ 1080i (50 Hz)/
576p (50 Hz)/ 480p (60 Hz) съвместим,
BRAVIA Sync съвместим
USB конектор (Тип B, високоскоростен USB)
Bluetooth/EXT INTERFACE конектор (Вид А,
високоскоростен USB)
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим,
JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
DC IN жак, DC 8.4V
Консумация на енергия
Модел
в режим на работа заедно с
променливотоковия
адаптер
DPF-X1000N, при максимално
DPF-V1000N натоварване
при нормален
режим*
14,6W
10,1W
* Определението за нормален режим е състояние,
позволяващо изреждането на кадри в
последователност (slideshow) с използване на
изображения, съхранени във вградената памет,
с фабрични настройки, без да се поставя карта с
памет или да се свързва външно устройство.
Работна температура
5°С до 35°С
Продължава
77 BG
Допълнителна информация
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо
Гнездо за SD карта с памет/ MMC/xDPicture карта
Гнездо за CompactFlash карта
Изисквания към захранването
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
Размери
[С разгъната стойка]
DPF-X1000N:
Прибл. 305 x 207 x 168 mm
DPF-V1000N:
Прибл. 306 x 207 x 168 mm
(широчина/височина/дълбочина)
[Когато фото рамката е окачена на стената]
DPF-X1000N:
Прибл. 305 x 210 x 48 mm
DPF-V1000N:
Прибл. 306 x 210 x 48 mm
*2 RAW файловете се извеждат за преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен на 1
000 000 000 байта. Реалният капацитет намалява,
когато са включени файлове за управление и
приложения. За действителни операции могат да
бъдат използвани приблизително 1.84GB за DPFX1000N и приблизително 840MB за DPF-V1000N.
*4 Когато се запазват изображения, заснети с
еквивалентен на 2 000 000 пиксела фотоапарат, се
показва приблизителен брой. Стойността може да
варира, в зависимост условията на запис.
Тегло
DPF-X1000N:
Прибл. 1330 g
DPF-V1000N:
Прибл. 1200 g
(без променливотоков адаптер)
(със стойката, капачето на гнездото за карти
и капачето на конектора)
Включени аксесоари
Вижте “Проверка на включените аксесоари” на
стр. 10.
x Променливотоков адаптер AC-DPF200
Изисквания към захранването
- 100 V до 240 V, 50/60 Hz
0.35 A - 0.18 A
Консумация на енергия
18 W
Номинално изходно напрежение
8,4 V
Размери
Прибл. 48 х 29 х 81 mm (широчина/височина/
дълбочина)
(без издадените части)
Тегло
Прибл. 140 g
Вижте етикета на променливотоковия адаптер за
повече информация.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
78 BG
Интернет страница за клиентска
поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете да
намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
Настройки за дата/час
Нулиране
Азбучен указател
19, 56
57
Общи настройки
56
Отстраняване на проблеми
А-Z
Auto Touch-up (Автоматичен ретуш)
BGM
68
Поставяне в портретна или пейзажна позиция
Поставяне на стойката
40
Почистване
31
Bluetooth
62
Control for HDMI (Управление на HDMI)
CreativeEdit (Творческо редактиране)
Албум с изрезки
43
Изображение в рамка
Календар
50
Оформление за снимки
HDMI OUT
48
50
56
Режим извеждане на едно изображение
Външно устройство
31
31
Цветен ефект
Компютър
64
26
27
Телевизор
58
61
Свързване към източник на захранване
Режим на дисплея
USB кабел
53
Размер на файл с изображение
31
Разбъркване
17
Промяна на настройките
31
Интервал
34
21
Свързване
58
Ефект
73
Прехвърляне на изображение
Режим извеждане на множество изображения
62
Slideshow Settings
Предпазни мерки
Променливотоков адаптер
17
EXT INTERFACE
73
Преглед на кадри в последователност
(slideshow)
23
Приоритет на извеждане
46
Насложено изображение
DC IN 8.4 V
56
43
15
15
Системна информация
31
17
56
Системни изисквания
31
Macintosh
61
Windows
64
64
А-Я
Смяна на батерията на устройството за дистанционно
управление
14
Автоматично включване/изключване на
захранването
51
Спецификации
Автоматично задаване на захранването в положение
ON/OFF
55
Телевизор с висока резолюция
Аксесоари
10
Асоцииран файл
Будилник
58
39
Устройство за възпроизвеждане
42
Добавяне към вградената памет
32
Функции
20
SD memory карта
xD-Picture карта
75
74
75
75
Забележки за употреба
Качество на изображението
Ключе за защита от запис
57
8
Допълнителна информация
74
CompactFlash карта
“Memory Stick”
14
57
Форматиране на вградената памет
36
40
Устройство за дистанционно управление
Форматиране
42
61
Допълнителна информация
56
Изтриване на изображение
Карти с памет
Търсене на изображение
Устройства за съхранение на данни
Въртене на изображение
Календар
66
Увеличаване/намаляване на изображение
28
52, 55
Езикови настройки
77
Съобщения за грешки
76
55
75
79 BG
BG
Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен
случайпри
могат
да се случат
при неправилното
изхвърляне
Рециклирането
Рециклирането на
на материалите
материалитеще
щепомогне
помогнеза
зазапазването
запазванетона
наестествените
естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
от
който
сте
закупили
продукта.
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising