Sony | DPF-V1000 | Sony DPF-V1000 Инструкции за експлоатация

4-129-218-11(1)
Преди работа
Цифрова фото
рамка
DPF-X800/X1000
DPF-V800/V1000
Основни операции
Допълнителни операции
Използване на външно устройство
(с Bluetooth)
Използване на външно устройство
(с компютър)
Съобщения за грешки
Отстраняване на проблеми
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля,
прочетете изцяло това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от задната
страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, указано подолу. Използвайте тези номера, когато ви се налага
да се обаждате на доставчика на Sony относно
този продукт.
Модел No. DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000
Сериен No. ________________________________
© 2009 Sony Corporation
Допълнителна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
Не излагайте батериите на прекалено високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с
определения вид. В противен случай, може
да предизвикате пожар или нараняване.
Изхвърляйте старите батерии съгласно
инструкциите.
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНО
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
СПАЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не пасва на контактите, използвайте адаптер за щекера с
подходящата за вашата електрическа
мрежа конфигурация.
2
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на кабели, които са по-къси от 3
метра.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитните
полета на определена честота да
повлияят на картината на цифровата
фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване, докато извършвате трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете и отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
Продължава
3
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да
възникнат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба за комунални услуги, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва,
че съответният продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Изхвърляйки батериите на правилното
място,
вие
предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да възникнат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. Ако поради наличие на определени
мерки за безопасност или за запазване целостта на данните е наложително продуктът да бъде постоянно свързан с батерията,
то е необходимо батерията да бъде подменяна само в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, след като се изтощи я предайте в
правилния събирателен пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. За
всички други батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте батерията
4
в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се
свържете с местната служба за комунални
услуги, службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, в който сте закупили продукта.
Забележка за потребители в държави от
Европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, 108-0075
Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към
адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Копирането, редактирането или отпечатването на CD, телевизионни програми, защитен материал, като например
снимки или публикации, както и на всякакви други материали, освен на вашите
собствени записи или творения, са ограничени само в рамките на използване в домашни условия или за лична употреба. Ако
не сте собственик на правата върху материалите, които ще бъдат копирани,
тяхното използване може да наруши авторските им права и да бъде основание за
съдебни искове от съответните притежатели на тези права. Когато използвате
фото изображения с тази рамка, бъдете
особено внимателни, за да не нарушите
авторските права на съответните изображения. Всяка неразрешена употреба или
модификация на чужди изображения може
да е в нарушение на закона.Възможно е
снимането при определени представления,
изложения и изложби, да е забранено.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на данни, причинен от случайна операция или повреда на цифровата фото
рамка, препоръчваме ви да запазите копие
от вашите данни.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА
ИЛИ СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА
ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА.
Sony не носи отговорност за случайни или
следствени повреди, а също и за загуба на
записано съдържание, както и за повреди,
причинени от употреба или повреда на
цифровата фото рамка или картата с
памет.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е
екранът да загуби цветовете си и това да
причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на пряка
слънчева светлина за продължителен
период от време може да причини
повреда.
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че 99.99% от
пикселите му са ефективни. Въпреки
това, възможно е на LCD екрана да се
появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата им е нормална и е в резултат на
производствения процес и по никакъв
начин те не засяга качеството на
отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно
изображенията да оставят следи на
екрана. Това не е неизправност.
Относно търговските марки и запазените права
или xD-Picture CardТМ е търговска
марка на FUJIFILM Corporation.
•Марката и логото Bluetooth са
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и
използването на тези марки от Sony
Corpration е лицензирано. Другите
търговски марки и наименования
принадлежат на съответните им
притежатели.
•
•
е търговска марка на FotoNation Inc.
в САЩ.
•
е търговска марка на
Ichikawa Soft Laboratory.
ТМ
• Съдържа iType и шрифтове от Monotype
Imaging Inc.
iTypeТМ е търговска марка на Monotype
Imaging Inc.
• Всички други наименования на продукти и
компании, споменати тук, са търговски
марки или запазени търговски марки на
съответните им компании. Символите
„ТМ” и „®” не се използват навсякъде в
това ръководство.
• Това устройство притежава функция за
разпознаване на лица. Използва се
технологията за разпознаване на лица,
разработена от Sony.
•
, BRAVIA, BRAVIA Sync,
,
„Photo TV HD”,
, Cyber-shot,
,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick Duo”,
, “MagicGate
Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory Stick
Micro”,
,
, “Memory
Stick-ROM”,
, “MagicGate”
и
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• HDMI,
и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са
търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски
марки на Apple Inc. в САЩ и/или други
държави.
• CompactFlash е търговска марка на
SanDisk Corporation в САЩ.
Продължава
5
Забележка за потребителите
Програма © 2008 Sony Corporation
Документация © 2008 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство или софтуерът, описан тук
като цяло или части от него не могат
да бъдат преобразувани, превеждани
или прехвърляни в каквато и да е
форма за четене от машини без предварителното писмено одобрение от
Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
SONY CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е
СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
ОСОБЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ
ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ
ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ
СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ
ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Нарушавайки целостта на печата на
плика, в който е поставен CD-ROM
дискът, вие приемате всички правила и
условия на това споразумение. Ако не
приемате правилата и условията в
това споразумение, моля, върнете
диска в неразпечатан плик, заедно с останалата част от опаковката, в магазина, откъдето сте го закупили.
Sony Corporation си запазва правото по
всяко време и без предупреждение да
извършва модификации на това ръководство или на информацията, която
се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се
подчинява и на правила, които са следствие на отделно потребителско лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например снимките, предоставени в този
софтуер, не могат да бъдат модифицирани или копирани, освен в случаите за
6
лична употреба. Всеки неразрешен
опит за копиране на този софтуер е
забранен от законите за авторското
право.
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това ръководство, се отнасят към модела
DPF-X1000, освен ако не е отбелязано друго.
Съдържание
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на
фото рамката по различни начини. . . . . 9
Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Проверка на включените аксесоари . . . 12
Списък на частите. . . . . . . . . . . . . . . 12
Основни операции
Подготовка на устройството за
дистанционно управление. . . . . . . . . . 16
Поставяне на стойката. . . . . . . . . . . . 17
За да поставите фото рамката
на стената . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Свързване към електрическата мрежа . . . 19
Включване на фото рамката . . . . . . . . 23
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . 24
Зареждане на карта с памет . . . . . . . . 25
Промяна на дисплея . . . . . . . . . . . . . 26
Последователно изреждане на
кадри (slideshow) . . . . . . . . . . . . . . . 28
Извеждане на часовник и календар . . . 30
Режим на единично изображение . . . . 31
Режим на множество изображения
(индекс екран) . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Допълнителни операции
Преглед на кадри (slideshow) . . . . . . . 34
Промяна на настройките в
изреждането на кадри . . . . . . . . . . . 34
Режим обновяване (refresh) . . . . . . . . 37
Прибавяне на изображения към
вградената памет . . . . . . . . . . . . . . . 37
Прехвърляне на изображение . . . . . . . 39
Изтриване на изображение. . . . . . . . . 41
Регистриране на маркировка . . . . . . . 42
Търсене на
изображение (Филтриране) . . . . . . . . 44
Определяне на възпроизвеждащото
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Auto Touch-up (Автоматичен ретуш) . . . 45
Регулиране на позицията и размера
на изображението. . . . . . . . . . . . . . . 47
Увеличаване/намаляване на
изображението . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Въртене на изображението . . . . . . . . . 47
Използване на функцията
CreativeEdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Създаване на Scrapbook . . . . . . . . . . 48
Създаване на календар . . . . . . . . . . . 51
Наслагване на съобщение върху
изображение . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Добавяне на рамка . . . . . . . . . . . . . . 55
Създаване на панели за изглед . . . . . . 55
Промяна на настройките за функцията
автоматично включване/изключване . . 56
Използване на функцията будилник . . . 57
Задаване на алармен сигнал. . . . . . . . 57
Задаване на време, в което да
прозвучи аларменият сигнал . . . . . . . . 58
Промяна на настройките . . . . . . . . . . 58
Процедура по настройка . . . . . . . . . . 58
Опции за настройка. . . . . . . . . . . . . . 60
Свързване на телевизор с
висока резолюция за
преглед на изображения . . . . . . . . . . 63
Свързване на телевизор с
висока резолюция. . . . . . . . . . . . . . . 63
Използване на външно устройство,
свързано към фото рамката . . . . . . . . 66
Използване на външно
устройство (с Bluetooth)
Свързване към Bluetooth устройство. . . 67
7
Използване на външно
устройство (с компютър)
Свързване към компютър . . . . . . . . . . 69
Системни изисквания . . . . . . . . . . . . 69
Свързване към компютър за
прехвърляне на изображения . . . . . . . 69
Разкачане от компютъра . . . . . . . . . . 70
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка . . 71
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем . . . . . . . . . . . . 73
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . 78
Безопасност. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Забрани за копиране. . . . . . . . . . . . . 79
Относно картите с памет . . . . . . . . . . 79
“Memory Stick” . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
SD карта с памет . . . . . . . . . . . . . . . 80
xD-Picture карта . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CompactFlash карта . . . . . . . . . . . . . . 80
Забележки относно използването
на картата с памет . . . . . . . . . . . . . . 81
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . 85
8
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по
различни начини
DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000 на Sony представлява цифрова фото рамка за
лесно извеждане на изображения, заснети с цифров фотоапарат или друго
устройство, без да е нужно да ползвате компютър.
Преди да започнете
Продължава
9
Функции
x Поддръжка на различни карти с памет*
Поддържа различни карти с памет,
които се използват от цифровите
фотоапарати и други устройства,
като например „Memory Stick”, CompactFlash карта, SD карта с памет,
xD-Picture карта и USB памет.
Просто заредете картата с памет,
която сте извадили от цифровия
фотоапарат или друго устройство,
и веднага след това ще можете да
преглеждате изображенията
(. стр. 25, 26).
x Различни режими
Изведеното изображение може да
бъде сменено автоматично, все
едно че обръщате страниците на
албум. Можете да избирате различни режими, включително преглед
на изображения или извеждане на часовник или календар. Можете и да
променяте настройките за възпроизвеждане – например реда на възпроизвеждане (. стр. 34).
xПрибавяне на изображения към вградената
памет
Изображенията, прибавени към
албум, се запазват във вградената
памет. (. стр. 37)
xРазлични функции на дисплея
Вие можете с лекота да се
наслаждавате на различни режими
на дисплея, например изреждане на
кадри (slideshow), часовник и
календар, режим на единично
изображение и на множество
изображения (индекс екран)
(. стр. 26).
10
x Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърлите изображенията в албума на вашата карта с
памет. (. стр. 39)
x Функция CreativeEdit
Можете да създавате оригинални изображения посредством функциите
“Scrapbook”, „Календарна настройка”,
„Кадър” или „Наслагване/Печат”.
(. стр. 48)
x Функция „Търсене”
Като използвате HDMI изходния конектор на фото рамката, можете да
се наслаждавате на изображенията от
картата с памет, изображенията от
външното устройство или от вградената памет на голям екран и с музикален съпровод. (. стр. 63)
x Auto Touch-up функции
Можете да се наслаждавате на красиви изображения, като автоматично
коригирате задното осветяване, фокуса, ефекта на червените очи, заглаждането на кожата и баланса на белия
цвят. (. стр. 45)
xФункция алармен сигнал
Фото рамката обявява указаното
време на изображението чрез използване на звук.(. стр. 57)
x Лесен трансфер на изображения, заснети
с Bluetooth-съвместим мобилен телефон или
с друго устройство*
Можете да прехвърлите изображения
към вградената памет на фото рамката от Bluetooth-съвместимо устройство, като използвате Bluetooth
адаптер (не е приложен в комплекта).
(. стр. 67)
x Автоматично въртене на изображения
Фото рамката автоматично завърта
изображението в правилната позиция.
Изображенията автоматично се завъртат и когато фото рамката бъде зададена в портретна или пейзажна
позиция. (. стр. 17)
x Автоматичен сензор за яркост
Фото рамката отчита яркостта в
стаята и автоматично регулира осветяването на дисплея. (. стр. 61)
x Извеждане на изображения на стена
Можете да окачите фоторамката на
стената. (. стр. 18)
*
Операциите не са гарантирани за всички
видове устройства.
11
Преди да започнете
Можете да търсите изображения по
събитие, папка, посока на изображението и маркировка. (. стр. 44)
x Свързване към телевизор с висока резолюция, за да изведете изображения на голям екран
Проверка на включените
аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари са
включени в комплекта.
• Цифрова фото рамка (1)
• Стойка (1)
• Капаче на гнездото за картата (1)
• Капаче на конектора (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Кабел на захранването (1)
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• Брошура „Първо прочетете това”
(1)
• Гаранция (1)
(В някои региони гаранцията не е
приложена.)
Списък на частите
За подробности вижте страниците,
указани в скобите.
Илюстрациите се отнасят за модела
DPF-X1000. Местоположението и имената на бутоните и конекторите на
DPF-X800, DPF-V1000/V800са идентични с тези на DPF-X1000, въпреки
че размерът и формата на LCD екрана
са различни.
Предна част
 LCD екран
 Сензор за дистанционно управление
Когато използвате приложеното
устройство за дистанционно
управление, насочете устройството
за дистанционно управление към
сензора.
12
Задна част
Можете по безжичен път да прехвърляте изображения от
BLUETOOTHTM съвместим мобилен
телефон или цифров фотоапарат,
като свържете Bluetooth адаптера (не
е включен в комплекта: DPPA-BT1).
Също така можете да свържете
цифровия фотоапарат, USB паметта или съвместимо устройство
за съхранение на снимки с USB носителя на данни.
  USB B конектор (. стр. 69)
Свържете USB кабела, когато желаете да използвате фото рамката
с компютър.
 HDMI OUT (изход) конектор (. стр. 63)
Свържете HDMI кабела, когато желаете да прегледате изображения на
телевизор с висока резолюция.
 Стойка (. стр. 17)
 DC IN 8.4 V жак (. стр. 19)
Вкарайте щекера на приложения
променливотоков адаптер в този
жак и свържете кабела на захранването към променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
 Ключ за захранване (. стр. 23)
 Бутон VIEW MODE (. стр. 26)
 Гнездо за „Memory Stick PRO”
(стандартен/ Duo) (. стр. 25)





Лампичка за достъп
Ключ за алармен сигнал (. стр. 57)
Индикатор (готовност)
Бутон 1 (включване/ готовност)
Бутон MENU
Извежда менюто.
Можете да използвате менюто, за
да работите със същите функции на
бутоните на устройството за дистанционно управление, като например [Slideshow Settings], [Rotate], [Add
to Album] и [Date/time settings] от
менюто.
 Бутони със стрелки (B/b/v/V),
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
опциите в менюто, а после натиснете
, за да въведете избора си.
 Бутон BACK
Връща ви към предишния екран.
 Ключ за нулиране (. стр. 76)
Когато натиснете този ключ, фото
рамката се изключва и настройките
за дата/ час, алармен сигнал и автоматично включване/изключване се
връщат в положенията си по подразбиране. Използвайте дълъг, тънък
предмет (например карфица), за да
натиснете ключа.
 Гнездо за CompactFlash карта/ Microdrive
(. стр. 25)
 Гнездо за SD карта с памет/ MMC/ xDPicture карта (. стр. 25)
Продължава
13
Преди да започнете
 Конектор за EXT INTERFACE/Bluetooth
адаптер (. стр. 67)




Звънец
Сензор за яркост
Капаче за гнездото на картата
Дупки за окачване на устройството на
стената (. стр. 18)
 Място за съхраняване на стойката
 Капаче на конектора
14
Устройство за дистанционно
управление
 Бутон Auto Touch-up (. стр. 45)
 Бутон VIEW MODE (. стр. 26)
 Бутон SLIDE-SHOW (
)(изреждане на
кадри) (. стр. 26)
 Бутон INDEX (индекс) (
) (. стр. 26)
15
Преди да започнете
Този бутон превключва от режим на
единично изображение към режим на
индекс екран.
 Бутон SINGLE (единичен) (
)
(. стр. 26)
 Бутон MENU
 Бутон BACK
 Бутон 1 (включване/ готовност)
 Бутон CLOCK (часовник) (
) (. стр. 26)
 Бутони Zoom in (приближаване) ( )/
Zoom out (отдалечаване) ( )
(. стр. 47)
 Бутон АЛБУМ(
)(.стр. 37)
 Бутони с посоки (B/b/v/V)
 Бутон
(въвеждане)
 Бутон ROTATE (въртене) (
) (. стр.
47)
Основни операции
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
В устройството за дистанционно
управление вече има заредена литиева
батерия (CR2025) (приложена в
комплекта). Преди да използвате
устройството за дистанционно
управление, свалете защитната лента,
както е показано на илюстрацията.
Смяна на батерията на устройството за
дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно
управление спре да работи, сменете
батерията (CR2025 литиева батерия)
с нова.
1 Издърпайте държача на батерията.
Докато натискате бутончето на държача на батерията, издърпайте държача.
Защитна
лента
2 Извадете старата батерия от държача и
заредете новата.
Използване на устройството за дистанционно
управление
Заредете батерията, като се
съобразите с поляритета, така че
страната „+” да гледа нагоре.
Насочете горния край на устройството за дистанционно управление
към сензора на фото рамката.
Сензор за
дистанционно
управление
3 Заредете отново държача в устрой-
ството за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
работите внимателно с нея. Не презареждайте и разглобявайте батерията, и
не я хвърляйте в огън.
Забележки
Забележка
Фото рамката може да падне, ако използвате бутоните върху нея, когато е окачена на стената. Работете с рамката
посредством устройството за дистанционно управление.
16
• Когато зарядът на литиевата батерия
отслабне, възможно е да не успеете да
оперирате с устройството за дистанционно управление, ако се намирате твърде
далече от самата фото рамка; възможно
е и самото устройство за дистанционно
управление да не работи правилно. В този
случай сменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването на
батерия, различна от указаната, крие риск
от пожар или експлозия.
Относно описанията в това ръководство
Операциите, описани в това
ръководство, са базирани на
информацията, произтичаща от
работата с устройството за
дистанционно управление. Когато една
операция може да се извърши
посредством устройството за
дистанционно управление или бутони
на фото рамката, които имат
различни означения, действията по
извършването на съответната
операция посредством използването на
бутоните на фото рамката ще бъдат
описани като „съвет”.
Поставяне на стойката
1 Хванете здраво фото рамката и пъхнете
стойката право в отвора с резба на
задния панел.
Основни операции
• Използването на батерия, различна от
указания вид, може да доведе до пробив в
изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на
определените за това места.
• Не оставяйте устройството за
дистанционно управление на твърде
горещи и влажни места.
• Внимавайте във вътрешността на
устройството за дистанционно
управление да не попаднат чужди
предмети – например когато сменяте
батерията.
• Неправилната употреба на батерията
може да причини протичане и корозия.
- Не презареждайте батерията.
- Когато не планирате да използвате
устройството за дистанционно
управление за дълъг период от време,
извадете батерията от устройството
за дистанционно управление, за да
предотвратите риска от протичане
или корозия.
- Неправилното поставяне на
батерията, разглобяването й,
прегряването на батерията или
изхвърлянето на батерията в огън
може да причини пробив или протичане.
Ако дадете батерията на късо, това
също може да доведе до опасност от
пробив или протичане.
2 Завийте здраво стойката в резбата,
докато престане да се върти.
Поставяне в портретна или пейзажна позиция
Можете да зададете фото рамката в
портретна или пейзажна позиция, като
я завъртите без да местите
стойката.
Продължава
17
Когато фото рамката бъде поставена
в портретна позиция, изображението
също автоматично се завърта в
правилната позиция.
Посоките, указани върху бутона за
посока на задния панел, зависят от
ориентацията на фото рамката.
За да поставите фото
рамката на стената
Можете да окачите фото рамката на
стената, като изпълните следната
процедура.
1 Пригответе винтчета (не са приложени в
комплекта), подходящи за отворите с
резба на задния панел.
4 mm
По-дълъг от 25mm
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна.
Ако стойката не е поставена правилно,
фото рамката може да падне.
• Когато фото рамката е завъртяна в
портретна позиция, логото на Sony не
свети.
• Фото рамката не отчита и не завърта
позицията на изображенията, когато
[Auto display orientation] в меню
(Settings) е зададена в положение [OFF].
• В частта за съхранение на стойката е
вграден магнит. Не поставяйте в близост
до рамката нищо, което може да се
повреди от влиянието на магнита –
например кеш или кредит карта.
4,2 mm
8,6 mm
Дупки за окачване на
устройството на стената
2 Завийте винтчетата (не са приложени в
комплекта) в стената.
Погрижете се винтчетата да се
издават между 2,5 и 3mm от
повърхността на стената.
Съвет
По-лесно е да завъртите рамката, ако
увиете здраво гумена лента около
стойката, когато я сваляте от фото
рамката.
Между
2,5 и 3mm
3 Окачете фото рамката на стената, като
нахлузите дупките на задния панел
върху винтчетата на стената.
Забележки
• Използвайте винтчета, подходящи за
качеството на материала, от който е
изградена стената. В зависимост от
използвания материал, има опасност те
да се повредят. Завийте винтчетата в
колона или дървена греда в стената.
18
Свързване към
електрическата мрежа
1 Включете щекера на променливотоковия
2
адаптер в DC IN 8,4 V жака от задната
страна на фото рамката.
Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и мрежата
от 220 V.
Основни операции
• Когато искате да свържете отново
картата с памет, свалете фото рамката
от стената, а после извадете и заредете
отново картата с памет, докато фото
рамката е поставена върху стабилна
повърхност.
• Съхранявайте стойката в
предназначеното за нея място, когато
окачате фото рамката на стената.
• Свържете захранващия кабел към фото
рамката и задайте бутона за включване в
положение ON. След това свържете
захранващия кабел към променливотоковия
адаптер и стенния контакт, след като
окачите фото рамката на стената.
• Не поемаме отговорност за инциденти
или щети, причинени от дефекти в
закрепянето, неправилна употреба или
природни бедствия и др.
Променливотоков
Щекер
адаптер
Към стенен контакт
Забележки
• Включете устройството в най-близкия
възможен стенен контакт, до който
имате лесен достъп.
• Не поставяйте фото рамката на
нестабилна повърхност, като например
върху неравна маса или на наклонена
повърхност.
• Свържете променливо токовия адаптер
към леснодостъпен, близък стенен
контакт. Ако се получи проблем докато
използвате адаптера, незабавно изключете
захранването, като издърпате щекера от
стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера
на променливо токовия адаптер с
метален предмет. Това може да причини
неизправност.
• Не използвайте променливотоковия
адаптер, поставен в тясно пространство,
като например между стена и мебел.
Продължава
19
• След употреба, изключете променливо
токовия адаптер от DC IN 8,4 V жака на
фото рамката и изключете кабела на
захранването от мрежата от 220 V.
• Дори вашата фото рамка да е изключена,
захранването (електрическият ток) все
още се подава към нея, докато тя е
свързана към стенен контакт
посредством променливотоковия адаптер.
20
Представителен щекер на захранващия кабел в различните държави/региони в света.
Тип A
(американски)
Тип B
(английски)
Тип BF
(английски)
Тип B3
(английски)
Тип C
(Централна и
Източна
Европа
Тип SE
Тип O
(Централна и (Страните от
Източна
Океания)
Европа
Европа
Държави/региони
Австрия
Белгия
Чехия
Дания
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Люксембург
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
C
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Азия
Държави/региони
Китай
Хонконг
Индия
Индонезия
Япония
Южна Корея
Малайзия
Филипините
Сингапур
Тайван
Тайланд
Виетнам
21
Основни операции
Представителният подаван волтаж и тип на щекера са описани
в таблицата по-долу. В зависимост от региона може да се
използват различен тип щекер и волтаж.
Внимание: Използван е кабел за захранване, отговарящ на
изискванията на всяка от държавите.
– Само за САЩ
Използвайте захранващ кабел, посочен като UL, 1.5-3 m, тип SPT-2 или NISPT-2, AWG no.
18, измерен за 125 V 7. A, с щекер NEMA 1-15P, измерен за 125 V 15 A.”
Океания
Държави/региони
Австралия
Нова Зеландия
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
240
230/240
50
50
O
O
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
120
120
60
60
A
A
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Волтаж
Честота (Hz)
Тип на щекера
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
Държави/региони
Бахамски острови
Коста Рика
Куба
Доминиканска република
Салвадор
Гватемала
Хондурас
Ямайка
Мексико
Никарагуа
Панама
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Перу
Венецуела
220
127/220
220
120
220
120
Близкият Изток
Държави/региони
Волтаж Честота (Hz)
Иран
220
Ирак
220
Израел
230
Саудитска Арабия
127/220
Турция
220
Обединени Арабски Емирства
240
50
50
50
50
50
50
Тип на щекера
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Африка
Държави/региони
Алжир
Конго
Египет
Етиопия
Кения
Нигерия
Южна Африка
Танзания
Тунис
22
Волтаж Честота (Hz)
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Тип на щекера
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Включване на фото рамката
Когато ключът за захранването е в положение
OFF
Когато поставите ключа в положение
ON, индикаторът за готовност
светва в зелено и логото на Sony на
предния панел светва.
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1
(включване/ готовност) на фото рамката или на устройството за дистанционно управление, докато изключите
захранването. Индикаторът за готовност преминава от зелено в червено.
Забележка
Работа в начално положение
Когато включите фото рамката без
да е свързана карта с памет, на екрана
се появява началния дисплей, показан
по-долу.
Когато ключът за захранването е в положение
ON
Натиснете 1 (включване/готовност)
на фото рамката или устройството
за дистанционно управление, за да
включите захранването. Индикаторът
за готовност от червен става зелен.
Логото на Sony на предния панел
светва.
Ако в продължение на 10 секунди не започнете работа с рамката, се извежда
режим на демонстрация. Ако натиснете бутон, различен от бутона за захранването, екранът се връща към
началния дисплей.
При извеждането на началния дисплей
първо натиснете MENU, след което
сверете датата и часа.
23
Основни операции
Не изключвайте фото рамката и не разкачайте променливотоковия адаптер от
фото рамката, преди индикаторът за готовност да стане червен. Ако го направите, това може да повреди фото рамката.
Сверяване на часовника
Часовникът на фото рамката трябва
да бъде сверен, за да се изведе
точният час в режими на извеждане на
часовник и календар.
1 Натиснете MENU.
Извежда се екранът с менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Date/time settings] и след това
натиснете
.
Извежда се екранът с настройки за
дата/час.
7
8
9
4 Изберете формата за датата.
5
6
 Натиснете v/V, за да изберете
[Date] и след това натиснете .
 Натиснете B/b, за да изберете
година, месец и ден, натиснете
v/V, за да изберете стойност и
накрая натиснете
.
Задайте часа.
 Натиснете v/V, за да изберете
[Time] и след това натиснете .
 Натиснете B/b, за да изберете
час, минута и секунда, натиснете
v/V, за да изберете стойност и
накрая натиснете .
Задайте формата на датата
 Натиснете v/V, за да изберете
[Date Display Order], а после
натиснете
.
24
 Натиснете v/V, за да изберете
формат, а после натиснете .
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
Задайте деня, с който започва
календарната седмица
Можете да зададете деня, който се
появява най-вляво на календара.
 Натиснете v/V, за да изберете
[First Weekday] и след това
натиснете
.
 Натиснете v/V, за да изберете
[Sunday] или [Monday] и след това
натиснете
.
Изберете формата за извеждане на
часа.
 Натиснете v/V, за да изберете
[12hr/24hrdisplay], а после
натиснете
.
 Натиснете v/V, за да изберете
[12часа] или [24часа], а после
натиснете
.
Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
Зареждане на карта с памет
Извадете картата с памет от
гнездото по обратния начин на
зареждането й.
Забележки
• Когато зареждате карта с памет,
картата ще се зареди отчасти в
рамката, затова не натискайте силно
картата с памет - това може да
повреди картата и/или фото рамката.
• Тази фото рамка притежава гнездо,
съвместимо със стандарт „Memory
Stick” и размер Duo, поради което
нямате нужда от Memory Stick адаптер.
• Гнездото за SD картата с памет/ xDPicture картата автоматично разпознава
вида на картата.
• Преди да използвате карта с памет,
вижте „Относно картите с памет” на
стр. 79.
Лампичка за достъп
Заредете картата с памет докрай в
съответното гнездо като внимавате етикетът
да е насочен към вас. Редът на гнездата
отгоре надолу е: „Memory Stick” (“Memory
Stick Duo”), CompactFlash карта, SD карта с
памет и xD-Picture карта.
Продължава
25
Основни операции
Заредете докрай картата с памет в
съответното гнездо, като внимавате
етикетът да сочи към вас (когато сте
застанали към гърба на фото рамката).
Ако заредите картата с памет
правилно, лампичката за достъп
започва да мига. Ако тя не мига,
заредете повторно картата с памет,
след като проверите накъде сочи
етикетът.
Поставете капачето на гнездото,
приложено към тази фото рамка,
когато заредите картата с памет, и я
оставете вътре за продължителен
период.
За подробности относно картите с
памет, които можете да използвате с
тази фото рамка, вижте страници от
79 до 81.
За да извадите картата с памет
Приоритет на извеждане на изображения
Ако заредите карта с памет или свържете външно устройство, изображенията на заредената карта с памет или
свързаното устройство се извеждат автоматично. За да промените ръчно извежданата карта с памет или външното
устройство, задайте промяната в менюто
(Select device) (стр. 45).
Фото рамката извежда изображенията от картата с памет в следния
приоритет.
• Карта с памет  устройството,
свързано към конектора EXT
INTERFACE  вградената памет
• Ако заредите няколко карти с
памет, докато фото рамката е
включена, изображенията от първата заредена карта с памет са с
приоритет и се извеждат.
• Ако заредите няколко карти с
памет, докато фото рамката е изключена, редът на възпроизвеждане
е със следния приоритет:
“Memory Stick” b CompactFlash
карта b SD карта с памет/xD-Picture карта b вградена памет
Все пак приоритет се дава на устройството, което е било изведено
на екрана в момента, когато сте
изключили фото рамката.
• Ако не сте заредили карта с памет
и не сте свързали устройство, се
извеждат изображенията, запазени в
албума във вградената памет.
Забележки
• Поради една от характеристиките на
вградената памет, при изображенията,
съхранени за продължителен период от
време или прочетени многократно, може
да възникнат грешки в данните, когато
се четат твърде често.
• Фото рамката може да изведе файлове с
JPEG изображения, съвместими с файлове във формат DCF или RAW, заснети
с цифров фотоапарат Sony. Всеки друг
файл (като например файлове, създадени
или редактирани на компютър или RAW
файлове, заснети с цифрови фотоапарати, които не са произведени от Sony и
др.) може да не бъде изведен.
26
Промяна на дисплея
1 Натиснете VIEW MODE.
Извежда се екранът за режим на
преглед.
2 Изберете желаната от вас група.
Група
Обяснение
Slideshow
Извежда стил на дисплея
„изреждане на кадри”.
Clock and
calendar
Извежда стил
„часовник или календар”.
Извежда стил
„единично изображение”.
Index
Извежда стил „списък с
миниатюрни изображения”.
Съвет
Изберете желаната група с помощта на
B/b, след като преместите курсора върху
груповата област с помощта на B/b/v/V,
когато работите с фото рамката, използвайки бутоните върху нея.
3 Натиснете B/b/v/V или VIEW MODE, за
да изберете желания стил, а после натиснете
.
Основни операции
Забележка
Не можете да изберете група, различна от
дисплея за час и дата, когато във вградената памет няма съхранени изображения.
27
Последователно изреждане на кадри (slideshow)
Група
Изображение
Стил
Обяснение

Единичен режим
Изображенията се извеждат
едно след друго в единичен
режим, с ефекта, избран в
менюто [Slideshow Settings]

Преглед на множество
изображения
Извежда едновременно много
изображения.

Часовник
Извежда изображенията с
текущата дата и час.

Календар
Извежда изображенията едно
след друго, като същевременно показва и календар.
Не можете да изведете текуща дата и час.

Time Machine

Scrap-book

Създаване
Извежда изображенията с
датата и времето на записа
им. Не се извежда настоящата дата и запис
Извежда изображение, обработено с шаблона от CreativeEdit.

Произволно изображение Извежда изображенията,
превключвайки произволно
между няколко различни slideshow стилове и ефекти.
Slideshow




28




Съвети
Основни операции
• Ако захранването е включено, но не сте
заредили карта с памет и не сте свързали устройство, се извеждат изображенията, съхранени във вградената памет.
Ако в нея няма съхранени изображения,
автоматично се стартира режим на демонстрация. Демонстрационният режим
ще бъде отменен, ако натиснете бутон,
различен от 1 (включване/готовност).
• За подробности относно реда на възпроизвеждане при извеждане на slideshow
вижте стр. 61.
• Когато изберете извеждане на slideshow,
можете да задавате интервала, ефектите, реда по списък или цветния
ефект. Вижте “Slideshow Settings” (стр.
60).
• Когато желаното от вас изображение се
появи при извеждането на slideshow, можете да изберете единичен режим на
преглед с натискане на
върху фото
рамката.
• Може да използвате бутона VIEW
MODE на фото рамката.
Продължава
29
Извеждане на часовник и календар
Часовник 1
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Календар 2
Календар 3
Часовник 11
Календар 1
Арабски
Персийски
Лунен календар
календар
календар (когато
(когато изберете
изберете
[Simplified Chi- (когато изберете
[Persian] от
nese] от меню [Arabic] от меню
[Language
меню
[Language
setting])
[Language
setting])
setting])
Забележка
Когато са изведени датата и часът,
можете да изберете само менюто
(Settings).
30
Съвет
Може да използвате бутона VIEW MODE
на фото рамката.
Режим на единично изображение
Група
Стил
Обяснение

Цяло изображение
Извежда цялото изображение на екрана. Можете да
превключите извежданите изображения с помощта на
</,.

Запълване на
екрана
Извежда изображението така, че да запълни екрана.
Можете да превключите извежданите изображения с
помощта на </,.

Цяло изображение (с Exif)
Показва информация за изображението – номер на
изображението, име на файла и дата на заснемане,
като извежда цялото изображение. Можете да
превключите извежданите изображения с помощта на
</,. Вижте „Относно информационния дисплей” (стр.
33) за подробности относно информацията за
изображенията.

Запълване на
Извежда информация за изображението - номер на
екрана (с Exif) изображението, име на файла и дата на заснемане,
като запълва екрана. Можете да превключите
извежданите изображения с помощта на </,. Вижте
„Относно информационния дисплей” (стр. 33) за
подробности относно информацията за
изображенията.

Съвети
• Ако захранването е включено, но не сте
заредили карта с памет и не сте
свързали устройство, се извеждат
изображенията, съхранени във
вградената памет. Ако в нея няма
съхранени изображения, автоматично се
стартира режим на демонстрация.
Демонстрационният режим ще бъде
отменен, ако натиснете бутон, различен
от 1 (включване/готовност).
• Когато натиснете
при изведено
панорамно изображение в единичен
режим, се стартира възпроизвеждане на
панорама.


• Можете да зададете режим на извеждане
на изображението, като натиснете
VIEW MODE, а след това </,, за да
изберете или цяло изображение или
запълване на екрана. Не всички
изображения могат да използват
функцията запълване на екрана.
• Може да използвате бутона VIEW MODE
на фото рамката.
31
Основни операции

Изображение
Режим на множество изображения (индекс екран)
Група
Изображение
Стил
Обяснение

Индекс 1
Извежда списък с големи миниатюрни
изображения. Можете да изберете
изображение, като натиснете </,/m/M.

Индекс 2
Индекс 2Извежда списък с миниатюрни
изображения. Можете да изберете
изображение, като натиснете </,/m/M.

Индекс 3
Индекс 3Извежда списък с малки
миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение, като натиснете
</,/m/M.
Index


Забележка
При извеждане на телевизор броят на
изображенията, изведени на телевизора в
режим множество изображения, е различен
в зависимост от размера на телевизионния
екран.
Съвети
• Миниатюрното изображение е
изображение с малък размер за индекс
употреба. То се записва в снимката,
направена с цифров фотоапарат.
• Ако захранването е включено, но не сте
заредили карта с памет и не сте
свързали устройство, се извеждат
изображенията, съхранени във
вградената памет. Ако в нея няма
съхранени изображения, автоматично се
стартира режим на демонстрация.
Демонстрационният режим ще бъде
отменен, ако натиснете бутон, различен
от 1 (включване/готовност).
• Когато желаното от вас изображение се
появи в режим множество изображения,
можете да изберете единичен режим,
като натиснете .
• Може да използвате бутона VIEW
MODE на фото рамката.
32

Относно информационния дисплей
жението
 Информация за настройките
Икони
Икони
 Номер на изображението (номер на
папка-файл)
Извежда се, ако изображението
отговаря на стандарта DCF.
 Дата/час на заснемане
Значение
От
От
От
От
От
От
“Memory Stick”
SD карта с памет
CompactFlash
xD-Picture карта
външно устройство
вградената памет
Подробности за изображението
 Данни за изображението
- Формат на файла (JPEG(4:4:4),
JPEG(4:2:2, JPEG(4:2:0), BMP, TIFF,
RAW)
- Брой пиксели (ширина х височина)
- Име на производителя на устройството, от което се чете изображението
- Име на модела на устройството, от
което се чете изображението
- Скорост на затвора (например: 1/8)
- Стойност на диафрагмата (например: F2.8)
- Стойност на експонацията (например: +0.0EV)
- Информация за завъртане на изобра-
33
Основни операции
Извежда се следната информация.
 Вид на дисплея
- Цяло изображение
- Запълване на екрана
- Цяло изображение (с Exif)
- Запълване на екрана (с Exif)
 Ред на извеждане на изображенията/Общ брой изображения
Извежда се индикация откъде се
чете дадено изображение.
Значение
Индикация за защитено
изображение
Индикация за асоцииран
файл (извежда се когато
към изображението има
асоцииран файл или файл с
миниатюрно изображение
за електронна поща.)
Извежда се, когато сте
регистрирали марка.
Допълнителни операции
Преглед на кадри (slideshow)
Можете да извеждате автоматично
едно след друго изображения, съхранени
във вградената памет или върху карта
с памет.
Изреждането на кадри (slideshow) започва от последното изображение,
което сте извели миналия път, ако
сте изключили захранването в режим
готовност или сте включили фото
рамката от режим готовност.
1 Натиснете VIEW MODE.
2
Промяна на настройките в
изреждането на кадри
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
3
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
Натиснете v/V, за да изберете
[Slideshow Settings], а после натиснете
.
Извежда се екранът с настройките
за изреждане на кадри.
Извежда се екранът с режима за
преглед.
Изберете
(slideshow).
Съвет
Изберете
(slideshow) с помощта
на B/b, след като преместите курсора върху груповата област посредством B/b/v/V, когато
работите с фото рамката, използвайки бутоните върху нея.
4 Натиснете v/V, за да изберете елемент,
а после натиснете .
Вижте таблиците на следващата
страница за подробности относно
елементите в настройката.
Забележки
3
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания от вас стил, а после натиснете
.
Вижте „Извеждане на slideshow” (стр.
28) за подробности относно
стиловете при изреждане на кадри
(slideshow).
34
• Имайте предвид следното, когато
изберете slideshow, като използвате
изображенията, съхранени на картата с
памет.
- Поради една от характеристиките на
картовите устройства с памет, може
да възникнат грешки в данните на
изображението, когато то се чете
твърде често.
- Не пускайте изреждане на кадри
(slideshow) за твърде дълъг период при
малък брой изображения. Това може да
доведе до грешки в данните им.
- Препоръчваме ви често да правите
резервни копия на изображенията в
картата с памет.
• Когато фото рамката изрежда кадри
например, не можете да правите промени
в настройките на някои елементи. Тези
елементи се извеждат в сиво и не могат
да бъдат избирани.
• Изреждането на кадри започва от
първото изображение, ако при нулиране на
фото рамката зададете ключа за
захранването в положение OFF, преди да
влезете в режим готовност.
• Когато екранът е твърде ярък, това
може да предизвика гадене. Внимавайте да
не задавате твърде високи стойности на
яркост при използване на фото рамката.
Съвет
Може да използвате бутона VIEW MODE
на фото рамката
Допълнителни операции
Продължава
35
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Описание
Настройки
за slideshow
Интервал
Задайте стойност от 3 сек., 7 сек.*, 20 сек., 1 мин., 5 мин., 30 мин.,
1 час,
3 часа, 12 часа, 24 часа за интервала между изображенията.
Забележка
В зависимост от стила на изреждане, изображението може да не се смени на
интервалите, които сте задали в менюто.
Ефект
Централно
кръстче
Вертикални
щори
Преходът към следващото изображение е сякаш предишното се избутва от центъра към четирите ъгли.
Преходът към следващото изображение е сякаш
спускате вертикално щора.
Хоризонтални Преходът към следващото изображение е сякаш
щори
дърпате щора хоризонтално.
Избледняване*
Изтриване
Разбъркване
Цветен
ефект
Преходът към следващото изображение става с
избледняване на предишното изображение и
въвеждане на следващото.
Преходът към следващото изображение е сякаш
текущото изображение се изтрива от екрана, за да
разкрие следващото.
Произволно
Използва петте изброени по-горе ефекта в
произволен ред.
ON
Извежда изображенията произволно.
OFF
Отменя произволното извеждане.
Color*
Извежда цветно изображение
Sepia
Извежда изображението в кафяв тон (като стара
снимка)
Monochrome
Извежда чернобяло изображение.
Auto Touch-up Извежда изображение, коригирано от функцията
Автоматичен ретуш.
Режим на
извеждане
Можете да изберете режима на преглед при извеждане на единични
изображения.
Забележка
Данните на оригиналното изображение няма да се променят.
Цяло
Извежда цяло изображение, увеличено до подходящия
изображение* размер. (Изображението може да се изведе с черни
ленти отгоре, отдолу, отляво и отдясно.)
Запълване на
екрана
Разпъва изображението така, че да запълни целия
екран.
Забележка
В зависимост от стила на изреждане, изображението може да
не се изведе с размера, който сте задали в менюто
BGM
36
Възпроизвежда музикален съпровод от високоговорителя на
телевизора, когато свържете HDMI жака на фото рамката към
телевизор. Можете да изберете музика от [BGM1*], [BGM2].
Изберете [OFF], ако не искате да използвате музикален съпровод.
Режим обновяване (refresh)
Прибавяне на изображения
към вградената памет
Можете да използвате фото рамката
като цифров албум, съхранявайки
важни изображения във вградената
памет.
Съвет
В частта [Image file size] от менюто можете да задавате дали да се оптимизира
размерът на изображенията или да се запазят с оригиналния размер, без да бъдат
компресирани, когато ги запазвате във
вградената памет (стр. 61).
Когато [Image file size] е зададен в положение [Album], към албума могат да бъдат добавени приблизително до 2 000 изображения
(с модели DPF-V800/V1000) или 4 000 изображения (с модели DPF-X800/X1000). Когато
зададете [Original], броят изображения,
които можете да запазите, може да се различава, в зависимост от размера на оригиналните изображения.
1 Натиснете
(Album), когато на екрана
се изведе изображение, съхранено в
картата с памет или външно устройство.
Съвет
Изберете [Add to album] с помощта на
v/V, след като натиснете бутона
MENU, а после изберете
(Editing) с
помощта на B/b.
Не изключвайте фото рамката,
докато вградената памет се обновява.
Това може да причини неизправност.
Обновяването на вградената памет
може да отнеме приблизително 5
минути.
Режим на единично изображение
Забележки
• Препоръчваме ви периодично да правите
резервно копие на данните си, за да не ги
загубите.
• Не пускайте постоянно изреждане на
кадри с по-малко от 10 изображения, ако
сте задали интервала за сменяне на
Продължава
37
Допълнителни операции
Поради една от характеристиките на
вградената памет, при изображенията,
съхранени за продължителен период от
време или прочетени многократно,
може да възникнат грешки в данните,
когато се четат твърде често.
Тази фото рамка обновява
автоматично вградената памет, за да
предотврати тези грешки, в
зависимост от състоянието на
вградената памет. Екранът за
потвърждение, използван за обновяване
на вътрешната памет, се извежда
автоматично, когато има нужда от
такова обновяване.
Обновяването започва щом изберете
[OK]. Освен това обновяването
започва автоматично, ако не
извършите никаква операция в
продължение на 30 секунди. Ако
изберете [Cancel], екранът за
потвърждение, използван за обновяване
на вътрешната памет, се извежда
следващия път.
изображението на 3 секунди. Може да не
успеете да предпазите някои изображения
във вградената памет.
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображението, което
ще добавите в албума, а после
натиснете
. В квадратчето до
всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка.
Повторете тази процедура, за да
прибавите множество
изображения едновременно.
Режим изреждане на кадри (slideshow)
Режим на множество изображения (индекс
екран)
2 Натиснете v/V, за да изберете [Add
3
this image], [Selected images] или [Add
all images], а после натиснете
.
Ако изберете [Add this image], текущо изведеното изображение ще
бъде прибавено към албума. Преминете към стъпка 4. (Този елемент
не може да бъде избран в режим изреждане на кадри (slideshow).)
Ако изберете [Selected images], можете да изберете изображението,
което искате да добавите, от списъка с изображения. Преминете към
стъпка 3.
Ако изберете [Add all images], се извежда списъкът с изображенията.
Квадратчетата пред всяко от
изображенията са маркирани. Преминете към стъпка 4.
Посочете кое изображение от списъка
желаете да добавите.
Относно списъка с изображенията
По време на търсене: Извежда
всички изображения, отговарящи на
зададените критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда
всички изображения, записани в изведеното на екрана устройство.
Вижте „Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 44).
38
4
За да отмените избора си,
изберете изображенията, които
искате да отмените, а после
натиснете
, за да изтриете
отметката в квадратчето до
тях.
Натиснете MENU.
Извежда се екранът за
потвърждение, използван за
избиране на папка.
Натиснете v/V, за да изберете желаната папка и натиснете
.
Появява се екранът за потвърждение, използван за да решите дали да
прибавите изображение към вградената памет или не.
Съвет
Когато изберете [New folder], автоматично се създава нова папка.
5 Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Изображението се запазва в посочената папка във вградената памет.
6 Когато се изведе екранът за потвърждение, натиснете
.
Забележки
• Не можете да добавяте
изображенията от вградената
памет към албума.
• Не изключвайте захранването, не
изваждайте картата с памет и не
изключвайте външното устройство,
докато добавяте изображение. Това
може да повреди фото рамката или
картата с памет, или да увреди
данните.
Съвети
Можете да прехвърляте
изображенията от вградената памет
върху карта с памет или външно
устройство.
1 Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение, съхранено във
вградената памет.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът за редактиране.
3 Натиснете v/V, за да изберете [Export],
а после натиснете
.
Извежда се менюто Export
(прехвърляне).
Режим на единично изображение
4 Натиснете v/V, за да изберете [Export
this image], [Selected images] или [Export
all images], а после натиснете
.
Ако изберете [Export this image],
текущо изведеното изображение се
прехвърля на устройството.
Преминете към стъпка 6. (Този
елемент не може да бъде избран в
режим изреждане на кадри
(slideshow ).)
Ако изберете [Selected images],
можете да изберете изображението,
което желаете да прехвърлите, от
списъка с изображенията.
Преминете към стъпка 5.
Ако изберете [Export all images], се
извежда списъкът с изображенията.
В квадратчетата до всички
изображения е поставена отметка.
Преминете към стъпка 6.
Продължава
39
Допълнителни операции
• За да извършите тази операция с
устройството за дистанционно
управление, натиснете бутона
MENU на дистанционното, а после
натиснете v/V, за да изберете [Add
to album] от
(Editing) и
натиснете
.
• Можете да използвате и бутона
MENU върху фото рамката.
• Можете да променяте размера на
миниатюрните изображения с
помощта на [ / ] в списъка с
изображения.
• Поради една от характеристиките
на вградената памет, при
изображенията, съхранени за
продължителен период от време или
прочетени многократно, може да
възникнат грешки в данните, когато
се четат твърде често.
Препоръчваме ви периодично да
правите резервно копие на данните
си, за да не ги загубите.
Прехвърляне на
изображение
5 Посочете в списъка кое изображение
6
ще прехвърляте.
Относно списъка с изображенията
По време на търсене: Извежда
всички изображения, отговарящи на
зададените критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда на
екрана списъка с изображения в албума. Вижте „Търсене на изображение (Филтриране)” (стр. 44).
 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображението, което
желаете да прехвърлите, а после
натиснете
. В квадратчето
до всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка.
Повторете тази процедура, за да
прибавите множество
изображения едновременно.
За да отмените избора си,
изберете изображенията, които
искате да отмените, а после
натиснете
, за да изтриете
отметката в квадратчето до
тях.
 Натиснете MENU.
Извежда се екранът, използван за
избор на устройство, в което да
прехвърлите изображенията.
Натиснете v/V, за да изберете устройството, в което желаете да прехвърлите
изображението, а после натиснете
.
7 Натиснете v/V, за да изберете папката, в която желаете да запазите изображението и натиснете
.
Извежда се екранът, с който решавате дали да прехвърлите изображения или не.
Съвет
8
9
Когато изберете [New folder], автоматично се създава нова папка.
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Прехвърлянето приключва.
Натиснете
, когато се появи екранът
за потвърждение.
Изображението се копира в посоченото устройство.
Забележка
Не изключвайте захранването, не изваждайте картата с памет и не изключвайте
външното устройство, докато прехвърляте
изображения. Това може да повреди фото
рамката или картата с памет, или да увреди данните.
Съвети
• Можете да използвате и бутона
MENU върху фото рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате изображението, което ще прехвърляте, когато изберете режим
множество изображения (индекс
екран).
• Всяко устройство, което фото рамката не може да разпознае, се извежда в сиво и не можете да го
изберете.
40
Изтриване на изображение
1 Натиснете MENU, когато на екрана се
2
3
4
6
7
За да форматирате вградената памет
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3 Натиснете v/V, за да изберете [Initialize], а после натиснете
.
4 Натиснете v/V, за да изберете
[Format internal memory], а после натиснете
.
5 Натиснете v/V, за да изберете
[Yes], а после натиснете
.
Забележки
• Не можете да изтривате изображенията
в режим изреждане на кадри (slideshow).
Променете режима на дисплея на единичен или индекс режим.
• Когато на екрана се появи съобщението
[Cannot delete a protected image.], това означава, че файлът с изображението е бил
зададен в положение Read Only на компютър. В този случай свържете фото
рамката към компютър и изтрийте
този файл с помощта на компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет
не е равен на оставащия капацитет,
дори и веднага след нулиране.
• Ако сте започнали изтриване, не можете
да възстановите изтритото изображение, дори да спрете изтриването. Изтривайте изображенията само когато
сте сигурни, че наистина желаете да ги
изтриете.
Продължава
41
Допълнителни операции
5
изведе изображение.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за
редактиране.
Натиснете v/V, за да изберете [Delete]
и след това натиснете
.
Натиснете v/V, за да изберете [Delete
this image], [Selected images] или [Delete
all images], а после натиснете
.
Ако изберете [Delete this image], се
изтрива изведеното изображение.
Преминете към стъпка 6. (Този елемент не може да бъде избран в
режим изреждане на кадри (slideshow).)
Ако изберете [Selected Images], можете да изберете изображението,
което желаете да изтриете, от
списъка с изображения. Преминете
към стъпка 5.
Ако изберете [Delete all images], се
извежда списъкът с изображения. В
квадратчетата до всички изображения е поставена отметка. Преминете към стъпка 6.
Посочете в списъка изображението,
което желаете да изтриете.
Относно списъка с изображенията
По време на търсене: Извежда
всички изображения, отговарящи на
зададените критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда
всички изображения в устройството, изведено на екрана. Вижте
„Търсене на изображение (Филтриране)” (стр. 44).
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете изображението, което желаете да изтриете, а после
натиснете
. В квадратчето
до всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка. Повторете тази процедура, за да изтриете множество изображения
едновременно.
За да отмените избора си, изберете изображенията, които искате да отмените, а после
натиснете
, за да изтриете
отметката в квадратчето до
тях.
 Натиснете MENU.
Извежда се екранът, използван за
потвърждаване на изтриването.
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете
.
Изображението е изтрито.
Натиснете
, когато се появи екранът
за потвърждение.
Съвети
• Можете да използвате и бутона MENU
върху фото рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате
изображението, когато изберете режим
множество изображения (индекс екран).
Регистриране на маркировка
Можете да пуснете изреждане на
кадри само с изображения, избрани и
маркирани предварително. Можете
лесно да проверите за изображения с
маркировка, като използвате режим на
извеждане множество изображения (индекс екран) или режим на единично
изображение.
1 Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение.
Появява се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за
редактиране
3 Натиснете v/V, за да изберете [Marking], а после натиснете .
4 Натиснете v/V, за да изберете желаната маркировка, а после натиснете
.
5 Натиснете v/V, за да изберете [Mark
this image], [Selected images] или [Mark
all images], а после натиснете
.
Ако изберете [Mark this image], изведеното изображение ще бъде маркирано и показвано за в бъдеще.
Преминете към стъпка 7. (Не можете да изберете този елемент в
режим изреждане на кадри (slideshow).)
Ако изберете [Selected images], можете да изберете изображението,
на което желаете да зададете маркировка, от списъка с изображения.
Преминете към стъпка 6.
Ако изберете [Mark all images], се
извежда списъкът с изображения. В
квадратчетата до всички
изображения се поставя отметка.
Преминете към стъпка 7.
42
6 Посочете изображението, на което
изображение. (Не можете да изберете
този елемент в режим изреждане на
кадри (slideshow).)
[Unmark all images]
По време на търсене: Премахва
маркировката на всички изображения,
отговарящи на зададените критерии за
търсене.
В останалите режими: Премахва
маркировката на всички изображения,
съхранени в изведеното на екрана
устройство.
Забележка
Ако сте маркирали изображение, съхранено
на карта с памет или външно устройство,
маркировката се премахва при изключване
на захранването или ако извадите картата
с памет или външното устройство.
Съвети
• Можете да избирате 3 вида маркировка.
• Можете да използвате и бутона MENU
върху фото рамката.
• Можете да увеличавате или намалявате
изображението, когато изберете режим
множество изображения (индекс екран).
За да изтриете регистрацията на
маркировка
Изберете [Unmark this image] или
[Unmark all images], а после натиснете
в стъпка 5. Можете да отмените
избора си и като премахнете
отметката от квадратчето.
[Unmark this image]: Премахва
маркировката на изведеното на екрана
43
Допълнителни операции
7
желаете да зададете маркировка, от
списъка с изображения.
Относно списъка с изображенията
По време на търсене: Извежда
всички изображения, отговарящи на
зададените критерии за търсене.
В останалите режими: Извежда
всички изображения в
устройството. Вижте „Търсене на
изображение (Филтриране)” (стр.
44).
 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображението, на
което желаете да зададете
маркировка, а после натиснете
. В квадратчето до всяко
избрано изображение ще бъде
поставена отметка. Повторете
тази процедура, за да зададете
маркировка на множество
изображения едновременно.
За да отмените избора си,
изберете изображенията, които
искате да отмените, а после
натиснете , за да изтриете
отметката в квадратчето до
тях.
 Към изображението, за което е
поставен знак отметка в
кутийката до него, ще бъде
поставена маркировка.
Ако махнете отметката от
квадратчето до дадено
изображение, маркировката му
ще бъде премахната.
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете .
Маркировката е зададена за
избраното изображение.
Търсене на изображение
(Филтриране)
Можете да търсите изображение,
съхранено във вградената памет или
върху карта с памет. Можете да
филтрирате изображение, използвайки
различни критерии – например
събитие, папката, в която е съхранено
изображението, позицията или
маркировката му и т.н.
1 Натиснете MENU, когато на екрана се
изведе изображение.
Появява се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за
редактиране.
Забележка
Когато са изведени часовникът и
календарът, не можете да избирате
(Editing).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Search], а после натиснете
4 Натиснете v/V, за да
.
изберете желаните критерии, а после
натиснете .
5
• [Search by event]: Филтрира по
събитие.
• [Search by folder]: Филтрира по
папка.
• [Search by vertical/horizontal]:
Филтрира по позицията на
изображението.
• [Search by mark]: Филтрира по
маркировка.
Натиснете v/V, за да изберете
желания от вас елемент, а после
натиснете .
44
За да отмените търсенето на изображение
Натиснете MENU, когато на екрана
се изведе изображение, а после
изберете [Exit search (show all photo)].
За да промените критериите за търсене
Натиснете бутона BACK, когато на
екрана е изведено изображение, което
сте търсили.
Забележки
• Не изключвайте захранването, не
изваждайте картата с памет и не
изключвайте външното устройство,
докато прехвърляте изображения. Това
може да повреди фото рамката или
картата с памет, или да увреди
данните.
• Търсенето се отменя автоматично в
следните случаи.
- Когато смените устройството за
възпроизвеждане
- Когато търсите изображение,
съхранена на карта с памет или
външно устройство, а после извадите
картата с памет или външното
устройство
Съвет
Можете да използвате и бутона MENU
върху фото рамката.
Определяне на
възпроизвеждащото
устройство
Auto Touch-up
(Автоматичен ретуш)
Можете да посочите карта с памет
или външно устройство, които да
бъдат изведени.
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Select device).
Извежда се екранът, използван за
избор на устройство.
Auto Touch-up е функция за автоматично
и едновременно извършване на следните
шест корекции. Вижте страница 60 за
подробности относно всяко ниво.
Ако желаното от вас устройство не
може да бъде избрано, вкарайте го във
фото рамката на тази стъпка от
процедурата.
3 Натиснете v/V, за да изберете
устройството, което искате да се
изведе, а после натиснете .
Извеждат се изображенията от
избраното устройство.
Съвети
• Можете да използвате и бутона
MENU върху фото рамката.
• Търсенето се отменя автоматично,
когато по време на търсене
смените устройството за
възпроизвеждане.
Корекция на ефекта на червените очи:
Автоматично коригира ефекта „червени
очи”, причинен от светкавицата.
Корекция на експонацията: Регулира
яркостта, използвайки функцията за
разпознаване на лица.
Корекция на фокуса: Подобрява фокуса на
изображенията, които не са на фокус, така че
да изведете по-добре фокусирано изображение.
Корекция на баланса на бялото: Коригира
цвят, който е станал червеникав или синкав
заради осветлението в момента, в който е
направена снимката, в такъв, който е
подходящ за този източник на осветление.
Автоматично просветляване: Просветлява
автоматично тъмните части и запазва
яркостта на светлите.
Заглаждане на кожата: Автоматично
разпознава лицеви части и регулира
оттенъка на кожата така, че да изглежда
по-гладка.
1 Изведете изображението, което желаете
2
да коригирате, в режим на единично
изображение.
Натиснете рамка
Започва коригиране на избраното
изображение. Вляво се извежда
изображението във вида преди да
бъде извършена корекцията, а
вдясно се извежда изображението
след извършване на корекцията.
Продължава
45
Допълнителни операции
Съвет
Какво е Auto Touch-up?
3 Натиснете v/V, за да изберете [Save],
4
5
а после натиснете
.
Поправеното изображение се запазва
като ново изображение.
Натиснете v/V, за да изберете метода
за запазване на изображението.
Ако изберете [Save as new image],
изображението се запазва като
ново.
Ако изберете [Overwrite], изображението се записва върху старото.
Когато изберете [Overwrite], се появява екран за потвърждение. Преминете към стъпка 7.
Натиснете v/V, за да изберете устройството, което ще използвате за запазване на коригираното изображение, а
после натиснете .
Забележки
• В зависимост от изображенията е
възможно ефектът от Автоматичния
ретуш да не се появи на коригираните
изображения.
• В зависимост от изображението, корекцията може да отнеме известно време.
Съвети
• Оригиналното изображение остава
същото, както преди да бъде извършена корекцията.
• Коригираното изображение се запазва
в същото устройство, както преди
корекцията.
• За да извършите тази операция от
менюто, натиснете MENU на
устройството за дистанционно
управление, а след това натиснете
v/V, за да изберете [Auto Touch-up]
от
(Editing) и накрая натиснете
.
Автоматичната корекция на
ефекта „червени очи”
използва технологията
FotoNation Inc. в САЩ.
6 Натиснете v/V, за да изберете жела-
7
8
ната папка, а после натиснете .
Появява се екранът за потвърждение, с който решавате дали да запазите изображението или не.
Натиснете v/V, за да изберете [Yes], а
после натиснете .
Изображението е запазено.
След като запазването приключи, натиснете , когато се появи екранът за
потвърждение.
За да се върнете към оригиналното
изображение (преди корекцията)
Изберете [Cancel], а после натиснете
на стъпка 2.
46
Корекцията за оттенъка на кожата
на фото рамката използва технология на Ichikawa Soft Laboratory.
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Увеличаване/намаляване
на изображението
Натиснете ROTATE ( ) на устройството за
дистанционно управление.
Всяко натискане на бутона завърта
изображението на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
Работете от менюто на фото рамката
1 Натиснете MENU, когато на екрана се
2
3
изведе изображение.
Появява се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за
редактиране.
Натиснете v/V, за да изберете [Rotate],
а после натиснете .
Появява се менюто за завъртане.
Относно рязането и запазването
• Текущо изведеният екран се запазва
както е бил отрязан, след като натиснете B/b/v/V, за да преместите увеличеното изображение, а
после натиснете бутона MENU.
• Можете да изберете [Save as new
image] или [Overwrite], като натиснете бутона MENU, когато изображението се увеличава или намаля.
Натиснете v/V, за да изберете метода за запазване на изображението.
• Ако изберете [Save as new image], изображението се запазва като ново.
• Ако изберете [Overwrite], изображението се записва върху старото.
Когато изберете [Overwrite], се извежда екран за потвърждение. Преминете към стъпка 4 на стр. 46.
Забележки
• Увеличаването на изображението може да
влоши качеството му, в зависимост от
неговия размер.
• Не е възможно да увеличите изображение
с бутоните на фото рамката.
4 Натиснете v/V, за да изберете посо-
5
ката на завъртане, а после натиснете
.
•
Завърта изображението на 90 градуса по посока на часовниковата
стрелка.
•
Завърта изображението на 90 градуса обратно на часовниковата
стрелка.
Натиснете v/V, за да изберете [OK],
а после натиснете .
Забележка
Не можете да въртите увеличено изображение.
Продължава
47
Допълнителни операции
Можете да увеличавате или намалявате изображение в единичен режим.
1 За да увеличите изображение, натиснете
(zoom in) на устройството за дистанционно управление. За да намалите
увеличено изображение, натиснете
(zoom out).
Всяко натискане на бутона
увеличава изображението с още една
стъпка. Можете да увеличавате
едно изображение до максимум 5
пъти оригиналния му размер. Можете да местите увеличеното изображение нагоре, надолу, наляво и
надясно.
Въртене на изображение
Съвети
• Информацията, използвана за завъртане
на изображението, се запазва дори и след
като изключите захранването.
• Не можете да въртите изображение в
режим множество изображения (индекс
екран).
Използване на функцията
CreativeEdit
Можете да се радвате на разкрасени
изображения, използвайки функцията
CreativeEdit.
1 Натиснете MENU.
Появява се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Editing).
Извежда се екранът, използван за редактиране.
3 Натиснете v/V, за да изберете
[CreativeEdit], а после натиснете .
Появява се екранът на CreativeEdit.
Създаване на Scrapbook
1 От меню CreativeEdit натиснете
B/b/v/V, за да изберете
2
(Scrapbook), а после натиснете .
Появява се прозорецът за избор на
тема.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаната тема, а после натиснете
.
Извежда се прозорецът, използван за
избиране на шаблони за избраната
тема.
3 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете .
Извежда се преглед на избрания шаблон.
48
4 Изберете изображение.
Ако изберете шаблон с множество
изображения, повторете описаните
по-долу процедури, за да изберете
изображение за всяка област.
Елементи
/
Област от изображението
Увеличава или намалява
размера на изображение при
натискане на бутоните.
Преместете изображението
с помощта на B/b/v/V,
а после натиснете
.
При всяко натискане на
изображението се завърна на
90° по посока на
часовниковата стрелка.
При избиране на бутона
автоматично регулира
развалена снимка, чиито
проблеми са например
осветление в контражур,
липса на фокус или ефектът
червени очи (стр. 60).
6 Натиснете B/b, за да изберете
,
а после натиснете
.
Избраното изображение се прибавя
към областта от изображението.
• За да прибавите изображение към
друга област от изображението,
повторете стъпки 4 и 5.
• За да насложите символи или печати върху изображението, преминете към стъпка 7.
Инструменти за регулиране
7 Наслагване на символи или печати.
Натиснете v/V, за да изберете желаните настройки (печати или символи), а после натиснете
.
Елементи
Процедури
Извежда клавиатура, за да
въведете цифри и букви.
Продължава
49
Допълнителни операции
5
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете област от
изображението, а после
натиснете
.
Извежда се режим на индекс
екран.
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете желаното изображение,
а после натиснете
.
Извежда се прозорецът, използван
за регулиране на изображението.
Регулирайте размера на избраното
изображение, неговата позиция или
други елементи.
Натиснете B/b, за да изберете
желания елемент за регулиране, а
после натиснете
.
Процедури
Елементи
Процедури
Изберете желания печат с
помощта на B/b/v/V, а
после натиснете
.
Запазва редактираното
изображение върху карта с
памет, външно устройство
или във вградената памет.
Завършва създаването на
Scrapbook.
за дистанционно управление. За да
обърнете печата, натиснете
B/b/v/V, за да изберете
и
след това натиснете .
Настройките на тази стъпка се
отразяват върху следващия печат.
 Наслагване на символи.
 Натиснете v/V, за да изберете
[Keyboard], след като сте избрали
(Text) с помощта на B/b, а
после натиснете .
Извежда се клавиатурата.
 Наслагване на печат
 Натиснете B/b, за да изберете
(Stamp), а после натиснете .
Извежда се прозорецът за избор на
печат.
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания печат, а после натиснете .
Избраният печат се извежда в центъра на екрана за преглед на изображението.
 Натиснете B/b/v/V, за да регулирате позицията на печата, а после
натиснете .
Печатът се наслагва върху изображението.
За да добавите отново същия печат
Натиснете .
Същият печат се добавя към изображението. Регулирайте неговия размер и позиция. Същият печат ще се
наслагва отново и отново, докато
не натиснете бутона BACK.
За да добавите друг печат
Натиснете два пъти бутона BACK,
за да изведете прозореца, който сте
използвали за избор на печат.
Повторете стъпка  и , за да
изберете и регулирате желания о
тпечатък.
За да настроите размера на печата или за
да обърнете печата
Натиснете бутона ВАСК, за да изведете прозореца от стъпка 6.
За да регулирате размера на печата,
натиснете /
на устройството
50
 Въведете символи.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания символ, а после натиснете
.
Избраните символи се въвеждат в
полето за въвеждане на символи.
Можете да въведете до 50 символа.
За да промените буква или символ
Изберете [A/a/@], а после натиснете .
С всяко натискане на
режимът
на въвеждане превключва между
главни букви, малки букви и символи.
За да изтриете символ.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете [B] или [b] в полето за въвеждане на символи. Натиснете
неколкократно
, докато курсорът в полето за въвеждане на символи се премести точно зад
символа, който желаете да изтриете. Тогава натиснете B/b/v/V, за
да изберете [Delete], а после натиснете . С всяко натискане на
символът преди курсора се изтрива.
Съвет
Можете да изведете историята на символите, които сте въвели преди това и
да я използвате с помощта на v/V на
клавиатурата, докато въвеждате даден
символ.
 Изберете шрифт.
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете [FONT] и след това
неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаният шрифт.
Можете да изберете от 5 типа
шрифт: Gothic, rounded Gothic, Italic,
rounded Italic и hand-writing-style.
Създаване на календар
1 От меню CreativeEdit (стр. 48) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
2
(Calendar), а после натиснете .
Извежда се прозорецът, използван за
избиране на календарния шаблон.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете .
Извежда се преглед на избрания
шаблон.
Област от изображението
Област от календара
Забележка
3 Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с
множество изображения, изберете
изображение за всяка област. За
подробности относно това как да
изберете изображение вижте стъпка
4 на стр. 49. Когато избирате
изображение(я), се извежда
прозорецът, използван за регулиране
на изображението.
За да насложите печат или символи,
вижте стр. 50.
Съвет
Можете да изберете и зададете област
от изображението или календара в
произволен ред.
4 Регулирайте изображението.
За подробности относно това как
да регулирате изображение, вижте
стъпка 5 на стр. 49. Когато
регулирате изображение, то се
прибавя към областта от
изображението.
Продължава
51
Допълнителни операции
Можете да определите различни
шрифтове за поредица от входящи
символи. Всеки ред на символите ще се
въвежда с идентичен шрифт. Можете
да променяте шрифта в процеса на
входящата операция; промененият
шрифт ще бъде зададен за всички
входящи символи.
 Изберете цвят.
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете [OK] и след това
натиснете . Извежда се прозореца
за избор на цвят. Натиснете
B/b/v/V, за да зададете желания
цвят, и след това натиснете .
Прозорецът за избор на цвят се
затваря и се извежда прегледа на
изображението с входящите
символи.
Натискането на – запазва
входящите символи в паметта.
Можете да запаметите максимум
16 типа символи.
 Регулирайте входящите символи.
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете желаната опция за
настройка, натиснете
и след
това задайте размера и позицията
на символите. За начините за
регулиране на изображение вижте
стъпка 5 на стр. 49.
5 Настройте календара.
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете област от календара, а
после натиснете .
Извежда се прозорецът за
настройка на календара.
 Натиснете v/V, за да изберете
елемента, който желаете да
настроите, а после натиснете .
Елемент
Настройка/Процедури
Start Y/M
Задава първия месец и
годината за начало на
календара. Натиснете B/b,
за да изберете месеца или
годината и натиснете v/V,
за да въведете числата.
Натиснете
.
Задайте деня от седмицата
(поставен най-отляво в
календара). Натиснете
v/V, за да изберете
“Sunday” или “Monday”,
а после натиснете
.
Задайте цвета на събота,
неделя и празничните дни,
който ще се извежда в
календара. Натиснете b, а
после и v/V, за да изберете
желания цвят за събота и
неделя. После натиснете
.
Можете да добавяте
печат или желан цвят към
определен ден в календара.
Когато добавяте печат
(Пример)
 Натиснете B/b, за да
изберете
(Stamp), а
после натиснете
.
Извежда се прозорецът за
избор на печат.
Start Day
Date color
Modify
Calendar
52
Елемент
Настройка/Процедури
 Натиснете B/b/v/V,
за да изберете желан печат,
а после натиснете
.
Извежда се календарът.
 Натиснете B/b/v/V,
за да изберете желана дата,
към която да добавите
печата, а после натиснете
Ако желаете да промените
вида на печата, изберете
бутона BACK, а после
повторете стъпки  и .
 Натиснете v/V, за да
изберете
, а после
натиснете
.
За да излезете от Modify
Calendar и да се върнете
към прозореца за настройка
на календара, натиснете
B/b,за да изберете
,а
после натиснете
.
Можете да зададете “Date
color” (цвят на датата),
като използвате подобна
процедура.
Календарът се извежда в областта за
календара.
Наслагване на съобщение
върху изображение
Съвет
За да насложите написани на ръка
символи или илюстрация, нарисувайте
ги с черен химикал на лист бяла
хартия, снимайте ги с цифров
фотоапарат и запазете изображението
върху карта с памет.
3 Насложете създадено ръчно съобщение
или съобщение в стандартен формат
върху фоновото изображение.
 За да насложите ръчно създадено
съобщение
 Натиснете B/b, за да изберете
(Text), а после натиснете .
Относно историята на написани ръчно
символи или илюстрации
Извежда се прозорецът за избор
на метод за създаване на съобщение.
 За да създадете ново съобщение
от началото, натиснете
B/b/v/V, за да изберете [Freehand-new]. За да създадете съобщение, използвайки данните от
историята, натиснете
B/b/v/V, за да изберете [Freehand-history], а после натиснете
.
 За да създадете ново съобщение:
Натиснете B/b/v/V, за да изберете изображението, което желаете да насложите, а после
натиснете .
Изберете изображението от
ръчно създадени символи или
илюстрации, което сте подготвили предварително.
Извежда се курсорът за подрязване. Преминете към стъпка 4.
За да създадете съобщение от историята: Натиснете B/b/v/V,
за да изберете желаното съобщение от списъка с историята, а
после натиснете .
Избраното съобщение се поставя
в центъра на екрана за преглед.
Преминете към стъпка 5 за
избор на цвят.
Продължава
53
Допълнителни операции
Автоматично се съхраняват общо 12
създадени ръчно илюстрации или
съобщения за въвеждане. (Когато
данните надвишат лимита, найстарите ще бъдат изтрити.) Можете
да използвате създадените ръчно
илюстрации или съобщения за
въвеждане, като изведете историята
им.
1 От меню CreativeEdit (стр. 48) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Superimpose/Stamp), а после натиснете
.
2 Изберете изображение за фон.
 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображение за фон, а
после натиснете .
Извежда се прозорецът, използван
за регулиране на изображението.
За подробности относно това
как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 49.
 Натиснете B/b, за да
изберете , а после натиснете
.
Извежда се прозорецът за преглед.
 Ако е необходимо, подрежете из-
ображението.
Ако не желаете да го подрязвате,
натиснете .
дената ръчно илюстрация или съобщение в паметта. Можете да
запишете максимум 12 съобщения, които могат да бъдат извикани от списъка с историята в
стъпка .
 Наслагване на съобщение в стандартен
формат
За да посочите областта за подрязване
Натиснете B/b/v/V, за да изберете инструмента за подрязване
, а после натиснете .
Натиснете B/b/v/V, за да преместите курсора на позицията,
която искате да зададете като
начална точка на областта за
подрязване, а после натиснете .
Повторете същата процедура, за
да уточните крайната точка на
областта за подрязване.
Извежда се прозорецът за избор
на цвят.
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания цвят, а после натиснете .
Извежда се прозорецът за регулиране на насложеното изображение.
За подробности относно това
как да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 49.
 Натиснете B/b, за да изберете
, а после натиснете .
Извежда се преглед на избраното
изображение, насложено върху фоновото изображение.
Натискането на
запазва създа-
54
 Натиснете B/b, за да изберете
(Text), а после натиснете .
Когато изберете [Preinstalled
phrase] с помощта на v/V, се извежда прозорецът за избор на съобщение в стандартен формат.
 Изберете v/V, за да изберете
желаното съобщение, а после натиснете .
Извежда се прозорецът за избор
на цвят.
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете желания цвят, а после натиснете .
Извежда се прозорецът, използван
за регулиране на съобщението. За
подробности относно това как
да регулирате изображение,
вижте стъпка 5 на стр. 49.
 Натиснете B/b, за да изберете
, а после натиснете .
Извежда се преглед на съобщението, насложено върху фоновото изображение.
Вижте „Наслагване на печат” (стр.
50) за подробности относно наслагването на символ или печат.
За да насложите множество създадени
ръчно символи или запаметени съобщения.
Натиснете B/b, за да изберете
(Text) и повторете стъпка 3.
Добавяне на рамка
1 От меню CreativeEdit (стр. 48) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Frame),
а после натиснете .
Извеждат се шаблоните за рамка.
Създаване на панели за изглед
Можете да изберете изгледа на
снимката, изведена както следва.
• 2 панела, 4 панела, 9 панела, 13
панела, 16 панела.
1 От меню CreativeEdit (стр. 48) натиснете
B/b/v/V, за да изберете
(Layout
Print), а после натиснете .
Извеждат се шаблоните Layout Print
(изглед за печат).
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
4
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
3
4
желания шаблон, а после натиснете .
Извежда се преглед на избрания
шаблон.
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с
множество изображения, изберете
изображение за всяка област. За
подробности относно това как да
изберете изображение, вижте
стъпка 4 на стр. 49. Когато
изберете изображение(я), се извежда
прозорецът за регулиране на
изображение.
Регулирайте изображението.
За подробности относно това как
да регулирате изображение, вижте
стъпка 5 на стр. 49. Когато
регулирате изображението, то се
добавя към областта за
изображения.
За да добавите печат, вижте
„Наслагване на печат” на стр. 50.
55
Допълнителни операции
3
желаната рамка, а после натиснете .
Извежда се режим на индекс екран.
Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желаното изображение, а после
натиснете .
Извежда се прозорецът за
регулиране на изображението. За
подробности относно това как да
регулирате изображение, вижте
стъпка 5 на стр. 49.
Натиснете B/b, за да изберете , а
после натиснете .
Избраното изображение се извежда
с избраната рамка.
Промяна на настройките за
функцията автоматично
включване/изключване
Можете да зададете функция автоматичен таймер за включване/изключване
на фото рамката. За да я използвате,
захранването трябва да е включено.
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Auto power ON/OFF], а после
натиснете .
Извежда се екранът за задаване на
стойност за [Auto power ON/OFF].
4
Натиснете v/V, за да изберете
[Simple] или [Advanced], а после
натиснете
.
[Simple]: Задава функцията Автоматично включване/изключване на захранването фино, на интервали от
по 1 минута.
[Advanced]: Задава функцията Автоматично включване/изключване на
захранването според ден от седмицата на интервали 1 час.
5
Задайте настройка за час
[Simple]
 Натиснете v/V, за да изберете
[Auto power ON/OFF], а после натиснете .
 Натиснете v/V, за да изберете
[Enable], а после натиснете
.
 Задайте таймера за автоматично включване/изключване.
Натиснете v/V, за да зададете
желаното време.
Когато изберете [12hours] в
настройката за часовника, отдясно на екрана се изписват AM
или PM.
 Задайте деня за автоматично
включване/изключване.
Натиснете v/V, за да изберете
деня, в който желаете да използвате тази функция, а после натиснете , за да проверите.
Натиснете v/V, за да изберете
[OK], а после натиснете
.
[Advanced]
 Натиснете B/b/v/V, за да изберете, за да изберете часа, в
който желаете да използвате
функцията за автоматично
включване/изключване.
Можете да зададете тази функция според деня на седмицата на
интервали от 1 час.
56
След като натиснете
,
цветът на избрания часови
отрязък става син. Когато
настъпи синият часови отрязък,
захранването на фото рамката
ще се включи. Цветът на
избрания часови отрязък става
сив, след като изберете синия
часови отрязък и натиснете .
Захранването на фото рамката е
изключено, докато тече сивия
часови отрязък.
Съвет
Можете да използвате фото рамката
като будилник.
Задаване на алармен сигнал
Задайте ключа за алармения сигнал на
задния панел в положение ON.
При условие, че ключа за захранването
е зададен в положение “On”, в
зададеното време ще се чуе
аларменият сигнал и ще се изведе
екранът за режим будилник.
Допълнителни операции
Когато използвате фото рамката,
захранването се изключва
автоматично в часа, който зададете
за [Auto power OFF].
Захранването се включва
автоматично в часа, който зададете
за [Auto power ON] в режим
готовност.
Използване на функцията
будилник
 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете [OK].
За да изключите алармения сигнал
Задайте ключа за алармения сигнал на
задния панел в положение OFF.
Аларменият сигнал спира, въпреки че
екранът за режим будилник продължава
да се извежда.
Нормалният екран ще се изведе, след
като натиснете който и да е бутон
на фото рамката, различен от 1
(включен/готовност).
Продължава
57
Задаване на време, в което да
прозвучи аларменият сигнал
1
2
3
Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
Натиснете v/V, за да изберете
[Alarm Setting], а после натиснете .
Промяна на настройките
Можете да променяте следните
настройки.
• Настройки за режим изреждане на
кадри (slideshow)
• Качество на изображението
• Настройка на будилника
• Автоматично включване/изключване
на захранването
• Настройки за дата/час
• Общи настройки (Поредност в
списъка, включено/изключено лого на
Sony и т.н.)
• Езикови настройки
• Нулиране
Процедура по настройка
Забележка
4
Натиснете v/V, за да изберете часа,
който желаете.
Съвети
• За да настроите часовника, вижте
„Сверяване на часовника” (стр. 24).
• Докато звучи аларменият сигнал,
функцията автоматично
включване/изключване на захранването
не действа.
• Когато аларменият сигнал прозвучи в
зададения час, захранването също ще се
включи, независимо дали сте задали то
да е изключено. Захранването трябва да
е включено, за да задейства аларменият
сигнал.
58
Можете да форматирате само
вградената памет.
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Settings).
Извежда се екранът с настройките.
3
4
Натиснете v/V, за да изберете
елемента, който желаете да промените,
а после натиснете .
Извежда се екранът за настройка
на избрания елемент.
Съвет
Можете да използвате и бутона
MENU на фото рамката.
Допълнителни операции
Например, когато е избрано
[Slideshow Settings].
Натиснете v/V, за да изберете
елемента, който желаете да промените,
а после натиснете .
Това ви позволява да настройвате
всеки от елементите (стр. 60).
Забележка
5
6
Когато фото рамката извежда например
slideshow, някои настройки на някои
елементи не могат да бъдат променяни.
Те се извеждат в сиво и не могат да
бъдат избирани.
Натиснете v/V, за да изберете стойност
за настройка, а после натиснете .
С всяко натискане на v/V (v/V на
фото рамката) стойността на
настройката се променя. Ако имате
цифрова стойност, натиснете V, за
да увеличите стойността или
натиснете v, за да я намалите.
Ако натиснете , настройката се
потвърждава.
Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
За да се върнете към фабричните настройки
1
2
Натиснете MENU, а после изберете
(Settings) - [Initialize], като натиснете
B/b/v/V.
Натиснете v/V, за да изберете [Reset],
а после натиснете .
Всички променени стойности, с
изключение настройката на
часовника, се връщат към фабрично
зададените настройки.
Продължава
59
Опции за настройка
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Описание
Настройки за режим изреж- Вижте „Преглед на кадри (slideshow)” на стр. 34.
дане на кадри (slideshow)
Качество на изображението
Картинен режим Portrait*
Извежда изображението с контрастен и
естествени цветове.
Standard
Извежда изображението впечатляващо, с
подсилени цветове.
Vivid
Извежда изображението по-ярко, използвайки
висока хроматична наситеност и острота.
Настройка AUTO Skin Smoothing
TOUCH-UP
(заглаждане на
(Автоматичен
кожата)
ретуш)
Exposure
Correction
(корекция на
експонацията)
Регулира яркостта, като използва функцията
за разпознаване на лица. Можете да избирате
измежду настройките [Strong], [Standard*] или
[OFF].
WB Correction
(корекция на
баланса на
бялото)
Коригира цвят, който е станал червеникав или
синкав заради осветлението в момента, в
който е направена снимката, в такъв, който
е подходящ за този източник на осветление.
Можете да избирате измежду настройките
[Strong], [Standard*] или [OFF].
Focus Correction
(корекция на
фокуса)
Подобрява фокуса на изображенията, които не
са на фокус, така че да изведете по-добре
фокусирано изображение. Можете да избирате
измежду настройките [Strong], [Standard*] или
[OFF].
Просветлява автоматично тъмните части и
запазва яркостта на светлите. Можете да
избирате измежду настройките [Strong],
[Standard*] или [OFF].
Auto Dodging
(Автоматично
просветляване)
Red-eye Correction
(Корекция на
ефекта на
червените очи)
Настройка на будилника
Регулира оттенъка на кожата, правейки я погладка. Можете да избирате измежду
настройките [Strong], [Standard*] или [OFF].
Автоматично коригира ефекта „червени очи”,
причинен от светкавицата. Можете да
избирате измежду настройките [ON*] или
[OFF].
Задава определен час за включване на алармен сигнал (. стр. 57)
Автоматично
Задава функция на таймера, която автоматично активира или не захранване към
включване/изключване на за- фото-рамката. Можете да използвате тази функция със следните настройки.
хранването
(. стр. 56)
Simple
Advanced*
Power-ON
timer
Можете да зададете [Power-ON timer]
([Enable] или [Disable]), [Auto ON time] и [Auto
ON day].
Можете да настроите таймера (час/минута),
Power-OFF
timer
Можете да зададете [Power-OFF timer]
([Enable] или [Disable]), [Auto OFF time] и [Auto
OFF day].
Можете да настроите таймера (час/минута),
за да се изключи захранването автоматично.
OK
Връща се към предишния екран, след като
потвърди операцията.
Cancel
Връща се към предишния екран, след като
отмени операцията.
Изтрива всички избрани часове.
Reset all
60
*: Фабрични настройки
Опция
Настройка
Описание
Автоматично
включване/изключване на
захранването
Метод на
настройката
Advanced
Задава функцията за автоматично включване/
изключване на захранването според ден от седмицата
на интервали от 1 час.
Simple
Настройки за дата/час
Основни настройки
Задава функцията за автоматично включване/ изключване на захранването фино, на интервали от 1 минута.
Задава дата, време, първи ден от седмицата и др. (. стр. 24)
Поредност в
списъка
Задава реда, в който се извеждат изображенията. Тази настройка
засяга поредността в [Slideshow Settings].
Number
Order*
Извежда изображенията по ред на името на файла.
Shoot. Date Извежда изображенията по ред на дата на заснемане.
Автоматична ON*/OFF: Можете да настроите фото рамката автоматично да
позиция на
разпознава и завърта позицията на изображенията.
дисплея
ON/OFF*: Можете да настроите фото рамката автоматично да
регулира задното осветяване, в зависимост от яркостта в
стаята.
LCD backlight Позволява ви да настройвате яркостта на задното осветяване на
LCD екрана на степени от 1 до 10*.
Beep
ON/OFF*: Включва или изключва краткия звуков сигнал.
Размер на
файла с изображението
Album*
Компресира изображенията и ги запазва във вградената памет. Можете да съхраните повече изображения, но влошаването на качеството в сравнение с
оригиналното изображение е видимо, когато изведете
изображенията на голям монитор посредством HDMI
OUT конектор.
Original
Запазва изображенията във вградената памет без да
ги компресира. Няма влошаване на качеството, но можете да съхранявате по-малко изображения.
Управление на ON/OFF*: Позволява ви да включвате или изключвате функциите
HDMI
за управление на HDMI, като автоматично превключване на входа
на телевизора във видео режим, за да се изведат изображенията, и
работа с фото рамката с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Системна информация
Sony logo
ON/OFF
ON/OFF*: Можете да зададете дали логото на Sony на фото рамката да свети или не.
Версия
Извежда версията на софтуера на фото рамката.
Вградена
памет
Memory
capacity
Указва максималното свободно пространство във
вградената памет в началното й състояние.
Remaining
capacity
Указва свободното място, с което вградената памет
разполага понастоящем.
Bluetooth
адрес
Езикови настройки
Извежда информация дали Bluetooth адаптерът е свързан към
фото рамката.
Задава езика, който ще се извежда на LCD екрана.
Японски, английски*, френски, испански, немски, италиански, руски, корейски, опростен китайски, традиционен китайски, холандски, португалски, арабски, персийски,
унгарски, полски, чешки, тайландски, гръцки, турски, малайзийски, шведски, норвежки, датски, финландски
Забележка
Фабричните езикови настройки може да се различават в определени региони.
Продължава
61
Допълнителни операции
Auto dimmer
*: Фабрични настройки
Опция
Нулиране
Настройка
Форматиране на
вградената памет
Описание
Можете да форматирате вградената памет.
Забележки
• Всички изображения във вградената памет ще бъдат изтрити.
• Не форматирайте вградената памет посредством връзка с компютър или друго външно устройство.
Връщане към
фабричните
стойности
62
Настройките за дата/час, будилник и автоматично включване/изключване на захранването се връщат към фабричните си настройки.
Използвайте дълъг, тънък обект (например карфица), за да натиснете
ключето.
Свързване на телевизор
с висока резолюция за
преглед на изображения
3 Свържете HDMI OUT конектора (А type
конектор) на фото рамката и HDMI
входния конектор на телевизора.
Свързване на телевизор с
висока резолюция
Фото рамката има HDMI изход. Ако
свържете фото рамката към
телевизор с HDMI вход, можете да
изведете на телевизионен екран
изображения с по-висока резолюция.
Относно „PhotoTV HD”
Забележка
В зависимост от оригиналните
изображения, възможно е да не успеете да
изведете изображенията с висока
резолюция.
Телевизор с висока
резолюция
Към HDMI
входен
конектор
4 Задайте фото рамката в положение ON.
(. стр. 23)
5 Променете входния сигнал на
телевизора.
Ако свързаният телевизор е
съвместим с функцията Управление
на HDMI, телевизорът
автоматично се включва, когато
включите фото рамката. Също
така, входът на телевизора
автоматично се променя и
изображенията и BGM от фото
рамката се извеждат.
1 Свържете фото рамката към
2
променливотоковия адаптер. ( . стр.
19)
Подгответе HDMI кабел, който се
продава в търговската мрежа.
Забележки
• Използвайте HDMI кабел, по-къс
от 3 метра.
• Използвайте HDMI кабел с логото
HDMI.
Продължава
63
Допълнителни операции
Фото рамката поддържа „PhotoTV
HD”.
“PhotoTV HD” е функция за извеждане
на изтънчени тонове и ярки цветове с
висока резолюция, което придава на
снимките изключителен вид. Можете
да свържете заедно Sony устройства,
които поддържат „PhotoTV HD”, за да
се наслаждавате на красиви снимки с
прекрасно HD качество. Можете да се
наслаждавате на голям екран на
изображения с прекрасно качество,
като например изкусно изобразяване на
оттенъците на кожата или на
тичинките на цветя, както и на
оттенъците на пясъка и на вълните.
Забележки
• Операциите не са гарантирани за
всички телевизори.
• Ако свържете телевизор, LCD екранът
на фото рамката се изключва.
• Ако зададете [Control for HDMI] в
положение off в настройките на
телевизора, входният сигнал не се
променя автоматично. Начинът на
настройка се различава в зависимост
от телевизора. Обърнете се към
ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
• Ако използвате телевизор, който не
поддържа функцията Управление на
HDMI или ако входният сигнал не се
превключва автоматично, променете
ръчно входа на телевизора.
• По време на изреждане на кадри
(slideshow) можете да използвате
BGM.
• Ако искате да отмените
възпроизвеждането на музикален
съпровод, задайте [BGM] в положение
[OFF] от менюто
(Settings).
• Начинът на промяна на входния сигнал
се различава в зависимост от
телевизора. Обърнете се към
ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
• Не свързвайте и не изключвайте
HDMI кабела, докато добавяте
изображения към албум, прехвърляте
ги или ги изтривате. В противен
случай операциите ще бъдат
отменени.
Използване на устройството за дистанционно
управление на телевизора за фото рамката.
дистанционно управление, за да
работите с фото рамката. В противен
случай не можете да използвате
устройството за дистанционно
управление, за да работите с фото
рамката.
• За да работите с фото рамката,
бутоните %5$4, [Enter] и [Return]
поддържат функцията Управление на
HDMI.
• Ако настройката за Управление на HDMI
на вашия телевизор е изключена,
входният сигнал на телевизора не се
превключва автоматично. Настройките
се различават в зависимост от
телевизора, който използвате. За
подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия
телевизор.
• Ако [Control for HDMI] е зададен в
положение [OFF], входният сигнал няма
да се превключва автоматично (стр.61).
 Основни операции на фото рамката, като
използвате устройство за дистанционно
управление на телевизора.
• Когато курсорът е изведен на екрана
(например когато се извежда списък
или меню), той се мести чрез
натискане на %5$4.
• Когато не е изведен курсор при
преглед на изображения, натиснете
$. Натиснете %5$4 на
устройството за дистанционно
управление на телевизора, за да
изберете елемент, а после
натиснете
.
Ако вашият телевизор поддържа
функцията Управление на HDMI,
можете да използвате устройството
за дистанционно управление на вашия
телевизор, за да работите с фото
рамката.
Забележки
• Не можем да гарантираме операциите с
всички видове телевизори.
• Когато устройството за дистанционно
управление на вашия Sony телевизор
притежава бутон за свързващо меню,
можете да използвате устройството за
64
•За да скриете операционния панел,
изберете
в горния десен ъгъл на
операционния панел или натиснете
бутона BACK на устройството за
дистанционно управление или на
устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Забележка
Когато използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора,
можете да извършвате следните операции:
• Увеличаване/намаляване на
изображението.
• Отрязване и запазване.
• Добавяне в
албум/Прехвърляне/Маркиране/Изтриване
Относно функцията за Управление на HDMI
“BRAVIA Sync” е наименование на
функция в продукти на Sony, които
използват сигнали за управление на
HDMI и ви позволяват да управлявате
операции, свързани с “BRAVIA Sync”
продукти, като използвате BRAVIA
контролно устройство.
Когато свържете фото рамката и
“BRAVIA Sync” телевизор посредством
HDMI кабел, вие можете да
използвате контролно устройство
BRAVIA, за да извършвате
съвместими операции.
Допълнителни операции
Когато [Control for HDMI] е зададена в
положение [ON], можете да използвате
следните операции:
• Можете да изключите захранването
на фото рамката заедно с
телевизора.
• След като фото рамката бъде
свързана с телевизора, можете
автоматично да превключите
входния сигнал на телевизора към
фото рамката, като включите
захранването на рамката или като
я свържете към телевизора. Ако
телевизорът е в режим на
готовност, той също се включва.
• Можете да извършвате операции с
фото рамката, като използвате
устройството за дистанционно
управление на телевизора.
• Ако превключите езика на
телевизора, докато фото рамката и
телевизорът са свързани, можете
автоматично да променяте езика за
фото рамката.
Какво представлява „BRAVIA Sync”
Забележка
За да включите някоя от гореспоменатите
функции, вашият телевизор трябва да може
да поддържа съответната функция.
65
Използване на външно
устройство, свързано към
фото рамката
Можете да свържете към фото
рамката цифров фото апарат с карта
за съхранение на данни, USB памет,
устройство за съхранение на снимки
или друго външно устройство и да
извеждате изображения директно от
външното устройство.
Забележки
• Съвместимостта с всички външни
устройства не е гарантирана.
• Ако при възпроизвеждане от
вградената памет свържете
външното устройство към жака
EXT INTERFACE, то автоматично
ще стане възпроизвеждащото
устройство.
1 Свържете фото рамката към източника
на захранване. (. стр. 19)
2 Задайте цифровия фотоапарат или
3
4
външното устройство в режим на
връзка.
Начинът на настройка и методът
на работа преди връзката се
различават в зависимост от
цифровия фотоапарат или
външното устройство. Обърнете се
към инструкциите за експлоатация,
приложени с цифровата камера или с
външното устройство. (Ако
използвате CyberShot, задайте „USB
Connect” в положение [Normal] или
[Mass Storage].)
Задайте фото рамката в положение ON
(. стр. 23)
Свържете цифровия фотоапарат или
външното устройство към конектора EXT
INTERFACE.
Използвайте USB кабела, приложен
към цифровия фотоапарат или
външното устройство, за да
свържете към фото рамката.
66
Външна памет
или друго
външно
устройство
5 Изберете устройството за
възпроизвеждане. (. стр.45)
На екрана се извежда изображение
на устройството.
За подробности относно
изреждането на кадри (slideshow)
вижте стр. 34. За подробности
относно добавянето на изображения
към вградената памет, вижте стр.
37, а за подробности относно
функцията CreativeEdit вижте стр.
48.
Забележки
• Когато използвате USB кабел, който се
продава в търговската мрежа,
използвайте кабел, който е по-къс от 3
метра.
• Не изключвайте USB кабела и не
изключвайте фото рамката и външното
устройство, докато лампичката за
достъп на външното устройство мига.
Това може да причини повреда в данните
на външното устройство. Sony не носи
каквато и да е отговорност за повреда
или загуба на данни.
• Възможно е USB хъб или USB устройство
с вграден USB хъб да не работят
правилно.
• Фото рамката не може да използва
данни, които са кодирани или
компресирани, като са използвани пароли
или пръстови отпечатъци.
Използване на външно устройство (с Bluetooth)
Свързване към Bluetooth
устройство
1
Можете да свържете Bluetooth
адаптер (не е приложен в комплекта)
към конектора EXT INTERFACE на
фото рамката и да прехвърляте
изображения от Bluetooth-съвместим
мобилен телефон или друго
устройство. Прехвърлените
изображения се запазват във
вградената памет.
3
2
Забележка
Ако към някое от гнездата за карти с
памет или към конектора EXT
INTERFACE е свързано устройство,
различно от Bluetooth адаптера
(например карта с памет, фотоапарат,
компютър или друго USB устройство с
памет или USB кабел), изключете го от
фото рамката, а после включете
Bluetooth адаптера.
Забележка
Не можете да изпращате файл от фото
рамката към други Bluetooth-съвместими
устройства.
Съвместими профили за Bluetooth
комуникация
4
Проверете Bluetooth адреса.
Можете да изведете адреса от
[System Information]. (стр. 61)
Какво е „Профил”?
Профилът се състои от стандартите,
които позволяват безжична Bluetooth
връзка. Съществуват няколко налични
профила в зависимост от целите и
използвания продукт. За да стане
възможна Bluetooth комуникацията,
използваните при връзката
устройства трябва да поддържат един
и същи профил.
Съвместими формати на файлове с
изображения, които могат да бъдат изведени
Вижте стр. 82.
Максимален брой пиксели, които могат да
бъдат изведени
Съвет
Адресът се извежда само при свързан
Bluetooth адаптер.
5
Прехвърлете изображенията към фото
рамката от Bluetooth-съвместим
мобилен телефон или друго устройство.
Прехвърленото изображение се
запазва във вградената памет.
Забележка
Не можете да прехвърлите изображение
в картата с памет на цифрова фото
рамка.
Вижте стр. 82.
Продължава
67
Използване на външно устройство (с Bluetooth)
Моделите DPF-X800/X1000, DPFV800/V1000 поддържат следните
профили:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
Вижте ръководството на вашето
Bluetooth устройство за профилите,
които то поддържа.
Свържете фото рамката към източника
на захранване. (.стр.19)
Задайте фото рамката в положение ON.
(. стр.23)
Свържете Bluetooth адаптера (не е
приложен в комплекта) към конектора
EXT INTERFACE.
Когато се изведе наръчникът, в
горната част на екрана се появява
индикация .
Bluetooth-съвместим
мобилен телефон
За да изберете фото рамката от
Bluetooth-съвместимо устройство,
изберете “Sony DPF-X1000 ##,” “Sony
DPF-X800 ##,”
“Sony DPF-V1000 ##,” или “Sony DPFV800 ##.” (“##” означава двете цифри
отдясно на адреса, изведени в
[System Information].)
Когато се изисква въвеждане на Passkey*
Въведете “0000”. Не можете да
промените Passkey от фото
рамката.
* Passkey често се нарича „код за
достъп” или „PIN код”.
Забележки
• Не можем да гарантираме, че този
продукт ще работи с всички
устройства, поддържащи безжичната
Bluetooth технология.
• Не използвайте DPPA-BT1 извън региона,
в който сте го закупили. В зависимост
от региона използването на този
продукт може да нарушава разпоредбите
за местните радио вълни и да
подлежите на санкция.
• Разстоянието за комуникация на този
продукт може да се различава в
зависимост от препятствията между
него (човешко тяло, метални предмети
или стена) и мобилния телефон или
другото устройство.
68
• Чувствителността на Bluetooth
комуникацията може да бъде засегната
при следните условия:
- Когато между продукта и мобилния
телефон или друг продукт има
препятствие като човешко тяло,
метални предмети или стена.
- Там, където е установена безжична
LAN мрежа или наблизо се използва
микровълнова фурна, или се излъчват
други електромагнитни вълни.
• Не можем да гарантираме, че този
продукт ще работи с всички
устройства, поддържащи безжичната
Bluetooth технология.
• Sony не поема никаква отговорност за
изтичане на информация, причинено от
използването на Bluetooth комуникации.
• Sony не поема никаква отговорност за
невъзможност за удовлетворяване на
изискванията за защита в резултат на
непрепоръчана модификация или
използване на продукта.
За информация относно клиентската
поддръжка се обърнете към
ръководството за експлоатация на фото
рамката.
P Внимание
• Радиовълните от дадено Bluetooth
устройство могат да попречат на
действието на електрически и
медицински устройства и могат да
доведат до инциденти в резултат на
неизправност. Не забравяйте да
изключвате продукта и мобилния
телефон и не използвайте този продукт
на следните места:
- В медицински сгради, влакове,
автомобили, бензиностанции или
други места, в които има опасност
от изпускане на възпламеним газ.
- В близост до автоматични врати или
противопожарни аларми, или други
автоматично контролирани
устройства.
• Дръжте този продукт на разстояние наймалко 22 cm от пейсмейкъри за сърцето.
Радиовълните от този продукт могат
да нарушат действието на тези
пейсмейкъри.
Използване на външно устройство (с компютър)
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър,
за да преглеждате и копирате
изображения от вградената памет на
фото рамката към компютър, или за
да копирате изображения от
компютър на фото рамката.
Свързване към компютър за
прехвърляне на изображения
1 Свържете фото рамката към източника
на захранване. (. стр.19)
2 Свържете компютъра и фото рамката с
USB кабел, който се продава в
търговската мрежа (не е приложен в
комплекта: VMC – 14UMB 2)*.
Системни изисквания
За да свържете компютър и да
използвате фото рамката,
компютърът трябва да удовлетворява
следните препоръчителни системни
изисквания.
 Windows
Препоръчителна операционна система:
Microsoft Windows Vista SP1/Windows XP
SP3/Windows 2000 Professional SP4
(предварително инсталирани фабрично)
Порт: USB порт
Към USB B
конектор
 Macintosh
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако
свържете няколко USB устройства към
компютър, или ако използвате USB хъб.
В този случай опростете връзката.
• Не можете да работите с фото
рамката от друго USB устройство,
което се използва едновременно с това.
• Не изключвайте USB кабела, докато
прехвърляте данни.
• Операциите не са гарантирани с всички
компютри, които покриват
изискванията.
• Фото рамката е изпробвана за работа с
компютър или със Sony цифров принтер.
Когато свържете фото рамката с други
устройства, възможно е те да не
разпознаят вградената й памет.
Компютър
Към USB конектор
* Възможно е този кабел да не се продава
във всички държави.
Забележка
Използвайте USB кабел тип B, по-къс от 3
метра.
3
4
Задайте фото рамката в положение ON.
(. стр.23)
Когато на компютърния монитор се
появи прозорецът [AutoPlay], щракнете
върху [Open folder to view files].
Ако прозорецът [AutoPlay] не се
появи, щракнете върху [Computer
(My Computer)] в меню Start и
оттам отворете външното
устройство.
Продължава
69
Използване на външно устройство (с компютър)
Препоръчителна операционна система:
Mac OS X (10.4) или по-нова
(предварително инсталирана фабрично)
Порт: USB порт
5
Преместете курсора в този прозорец и
щракнете с десен бутон, а после
щракнете върху [New] - [Folder].
Наименувайте новата папка. В
това ръководство за пример е
използвано име на папка “sony”.
• Някои файлове с изображения, създадени
или редактирани на компютър, може да
не се изведат. Файлове с изображения,
зададени в положение “Read Only” на
компютър, не могат да бъдат изтрити
на тази фото рамка. Отменете “Read
Only”, преди да запазвате файлове с
изображения от компютър на фото
рамката.
Разкачане от компютъра
6
7
Щракнете два пъти, за да отворите
папка “sony”.
Отворете папката, съдържаща
файловете с изображения, които
желаете да копирате, и ги копирайте,
като ги дърпате с курсора на мишката и
ги пускате.
Забележки
• Когато запазвате изображения от
компютъра във вградената памет на
фото рамката, създайте папка във
вградената памет и запазете
изображенията в нея. Ако не създадете
папка, ще можете да запазите само 512
изображения. Освен това броят на
изображенията може да бъде намален, в
зависимост от дължината на имената
на файловете или вида на символите.
• Дадено изображение може да не се изведе
по реда на датата на заснемане в режим
индекс екран и др., тъй като
информацията в датата на заснемане
може да е била променена или изгубена,
когато сте редактирали или запазили
този файл с изображение на компютър.
• Когато запазвате изображения от
компютъра във вградената памет на
фото рамката, файловете с
изображенията се запазват без да се
компресират. Като резултат е
възможно да запазите по-малко
изображения във вградената памет на
фото рамката.
70
Изключете USB кабела или изключете
захранването на фото рамката, след
като я разкачите от компютъра
1 Щракнете два пъти върху
лентата
със задачи.
2 Щракнете върху
(USB Mass Storage
Device)  [Stop].
3 Щракнете върху [OK], след като
отбележите устройството, което желаете
да разкачите.
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе
едно от следните съобщения. Следвайте съответните решения, за да решите
проблема.
Съобщение за грешка
No Memory Stick./ No
CompactFlash card/ No SD
memory card/ No xD-Picture
Card./ No External Device.
Значение/ Решение
• Не сте заредили карта с памет в гнездото или
не сте свързали външно устройство към
конектора EXT INTERFACE. Заредете
картата с памет в съответното гнездо. Или
свържете външно устройство.
(. стр. 25, 66)
An incompatible Memory Stick is •
inserted./ An incompatible
CompactFlash card is inserted./
An incompatible SD memory
card is inserted./ An incompatible
xD-Picture Card is inserted./ An
incompatible External Device is
inserted
No images on file.
•
Заредили сте несъвместима карта с памет.
Свързали сте несъвместимо външно
устройство към конектора EXT INTERFACE.
Използвайте карта с памет или външно
устройство, които се поддържат от фото
рамката.
В картата с памет или външното
устройство няма файлове с изображения,
които могат да бъдат изведени на екрана на
фото рамката. Използвайте карта с памет
или външно устройство, които съдържат
файлове с изображения, които можете да
изведете на фото рамката.
Съобщения за грешки
Cannot delete a protected image. • За да изтриете защитен файл, отменете
защитата с вашия фотоапарат.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Картата с памет притежава защита срещу
запис. Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис. (. стр. 80)
The Memory Stick is full./ The
•
CompactFlash card is full./ The
SD memory card is full./ The xDPicture Card is full./ The External
Device is full.
Не можете да запазите повече данни, защото
картата с памет, вградената памет или
външното устройство са пълни. Изтрийте
някои изображения или използвайте карта с
памет или външно устройство със свободно
място.
Продължава
71
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
Error reading Memory Stick./
• Получила се е грешка. Ако това съобщение се
Error reading CompactFlash
извежда често, проверете състоянието на
card./ Error reading SD memory
картата с памет или външното устройство,
Card./ Error reading xD-Picture
като използвате устройство, различно от
Card./ Error reading External
фото рамката.
Device.
• В случай на външно устройство:
Възможно е външното устройство да
Write error in the Memory Stick./
притежава защита от запис. Отменете
Write error in the CompactFlash
настройката за защита на устройството,
card./ Write error in the SD meкоето използвате. Възможно е вградената
mory card./ Write error in the
памет на цифровия фотоапарат също да
xD-Picture Card./ Write error in
съдържа защита от запис.
the External Device.
Форматирайте вградената памет.
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте „Memory Stick-ROM”. За да
запазите изображенията, използвайте
препоръчителния “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected
• Заредили сте „Memory Stick” със защита. За да
редактирате и запазвате изображения,
използвате външно устройство, за да
премахнете защитата.
Media format not supported
• Изображенията не могат да бъдат изведени,
ако файлът с изображение не се поддържа от
фото рамката.
Cannot open image.
No more USB hubs can be con- • Свържете устройството директно към фото
nected.
рамката или използвайте устройство без
вграден USB хъб.
Incompitable USB device. Check • Свържете устройството за съхранение на
device’s USB settings.
данни. Ако USB настройката на вашето
устройство не е правилна, задайте режим на
съхранение на данни за USB настройката.
72
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да
решите проблема. Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран сервиз.
Захранване
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Захранването не може да • Вкаран ли е правилно
бъде включено.
захранващия кабел?
c Вкарайте захранващия
кабел правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено и изображенията не се появяват или настройката
на екрана с операции не може да бъде зададена, проверете следните опции.
Проверете опция
Причина/ Решение
На екрана не се
извеждат
изображения.
• Заредили ли сте правилно
картата с памети
външното устройство?
c Заредете картата с памет
или свържете правилно
външното устройство.
(. стр. 25, 67)
• Картата с памет
съдържа ли изображения,
запазени с цифров
фотоапарат или друго
устройство?
• Запазени ли са
изображенията на
външното устройство?
• Съвместим ли е
файловият формат с
DCF?
c Заредете карта с памет,
съдържаща изображения или
свържете външно
устройство с изображения.
c Проверете файловите
формати, които могат да
бъдат извеждани.
(. стр. 82)
c Възможно е да не можете
да възпроизведете с фото
рамката файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако
е възможно да
възпроизвеждате файла с
компютър.
c Информацията за датата на
заснемане може да бъде
променена или изгубена,
когато редактирате или
запазвате файл с
изображение на компютъра.
Изображенията не • Запазени ли са тези
се извеждат по ред
изображения на
на дата на
компютър?
заснемане.
• Редактирани ли са тези
изображения на
компютър?
Продължава
73
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Някои
изображения не
се извеждат.
• Извеждат ли се
изображенията в
режим на индекс екран?
c Ако изображението се извежда в режим
на индекс екран, но не може да бъде
изведено в режим на единичен екран,
възможно е файлът с изображението да
е повреден, дори ако миниатюрното
изображение изглежда добре.
c Възможно е да не успеете да
възпроизведете файл, който не е
съвместим с DCF с фото рамката, дори
ако е възможно да го възпроизвеждате с
компютър.
• Знакът по-долу извежда c Ако знакът в ляво се извежда, възможно
ли се в режим на индекс
е файлът с изображения да не се
екран?
поддържа от фото рамката, ако файлът
например е JPEG файл, създаден на
вашия компютър. Също така, файлът с
изображения може да се поддържа, но да
не съдържа данни за миниатюрно
изображение. Изберете знака и
• Създадени ли са
натиснете
, за да промените екрана
изображенията с
в режим на преглед на единично
приложение на
изображение. Ако знакът отляво се
компютъра?
появи отново, изображението не може
да бъде изведено, защото файлът с
изображения не се поддържа от фото
рамката.
• Появява ли се знакът по- c Ако знакът в ляво се извежда, файлът с
долу в режим на индекс
изображение се поддържа от фото
екран?
рамката, но данните с миниатюрно
изображение или самото изображение не
могат да бъдат отворени. Изберете
знака и натиснете
. Ако знакът
отляво отново се появи, изображението
не може да бъде изведено.
• Съществуват ли повече c Фото рамката може да възпроизвежда,
от 9 999 изображения в
запазва, изтрива или работи с максимум
картата с памет или
9 999 файла с изображения.
външното устройство?
• Преименували ли сте
файла с помощта на
компютър или друго
устройство?
c Ако сте наименували или преименували
файла на вашия компютър и ако името
съдържа символи, различни от букви или
цифри, възможно е изображението да не
се възпроизведе на фото рамката.
• Съществуват ли 8 или
c Фото рамката не може да
повече нива папки в
възпроизвежда изображения, запазени в
картата с памет или
папка, която е над 8-мо ниво.
външното устройство?
74
Симптом
Проверете опция
Името на файла не се • Преименували ли
извежда правилно.
сте файла с
помощта на
компютър или
друго
устройство?
Причина/ Решение
c Ако сте наименували или
преименували файла на вашия
компютър и името съдържа
символи, различни от букви и
цифри, възможно е
изображението да не се
възпроизведе на фото рамката.
Също така, за файл, създаден на
компютър или друго устройство,
могат да се изведат максимум 8
символа от началото на името.
Забележка
Могат да се извеждат само букви и
цифри.
В горната и долната
част се появяват
празни места.
• Проверете дали
c Ако изображението е твърде
изображението не
високо или широко, възможно е
е твърде високо
заради съотношението между
или широко.
височина и широчина да се
появят празни места.
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Не можете да запазвате
изображения.
Проверете опция
Причина/ Решение
• Защитена ли е
картата с памет?
c Отменете защитата и опитайте
да запазите отново.
• Пълна ли е
вградената памет?
c Изтрийте ненужните изображения.
(. стр. 41)
• Запазили ли сте
изображения от
компютъра във
вградената памет
без да създадете
папка във
вградената памет?
c Ако не създадете папка, можете да
запазвате максимум 512
изображения. Освен това броят на
изображенията може да бъде
намален, в зависимост от
дължината на името на файла или
вида на символите. Когато
запазвате изображения от
компютър във вградената памет, не
забравяйте да създадете папка във
вградената памет, а после запазете
изображенията в тази папка.
Продължава
75
Отстраняване на проблеми
• Проверете дали
c Преместете защитното капаче в
защитното капаче
позиция на разрешен запис.
на картата с памет
е зададено в позиция
[LOCK]?
• Пълна ли е картата c Сменете картата с памет с карта,
с памет?
която има достатъчно свободно
място. Или изтрийте ненужните
изображения. (. стр. 41)
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете
• Защитена ли е картата с
c Използвайте устройството , за да
да изтривате
памет?
отмените защитата и опитайте да
изображения.
изтриете отново.
• Проверете дали защитното ка- c Преместете защитното капаче в попаче на картата с памет е зазиция на разрешен запис.
дадено в позиция [LOCK]?
• Използвате ли „Memory Stickc Не е възможно да изтривате изобраROM”?
жения или да форматирате „Memory
Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображението? c Проверете информацията за изображението в единичен режим. (.
стр. 33)
c Изображение с маркировка
е зададено в положение Read Only. Не
можете да го изтриете на фото
рамката.
Изображение
е изтрито по
грешка.
c Щом изтриете веднъж изображение,
то не може да бъде възстановено.
---
Свързване на цифров фотоапарат или друго външно устройство
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Фотоапара• Кабелът свързан ли е правилно?
тът е свързан, но нищо
не се извежда. • Включена ли е фото рамката?
c Свържете го правилно.
Нищо не се
появява, дори
когато USB
--кабелът бъде
изключен и отново включен.
Изображе• Входният сигнал на телевизора
нията не се
зададен ли е в положение на
извеждат на
външен вход?
телевизионния
или LCD екрана
c Възможно е да се появил проблем с
напрежението на фото рамката. За
да оправите грешката, изключете
захранването на фото рамката и
отново го включете.
c Включете фото рамката.
c Дори ако входният сигнал на телевизора не е зададен в положение на
фото рамка, изображенията може да
не се изведат на телевизионния
екран или на LCD екрана, ако сте
свързали HDMI кабел.
c Променете входният сигнал на телевизора в положение на фото рамка
или изключете HDMI кабела и превключете дисплея към LCD екран.
Фото рамка
Симптом
Нищо не се
получава, дори
когато работите с фото
рамката.
76
Проверете опция
---
Причина/ Решение
c Натиснете ключа за нулиране от задната страна на рамката с тънък
предмет, например с карфица и др.
(. стр. 13)
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Нищо не се полу• Заредили ли сте правилно
чава, дори когато
батерията на устройработите с устройството за дистанционно
ството за дистануправление?
ционно управление.
---
Причина/ Решение
c Сменете батерията с нова.
(.стр.16)
c Заредете батерията. (. стр.16)
c Заредете правилно батерията.
(. стр. 16)
c Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към сензора на фото рамката.
(. стр.16)
c Отстранете всички препятствия
между устройството за дистанционно управление и сензора.
Отстраняване на проблеми
77
Допълнителна информация
променливотокови адаптери, тъй като
това може да причини неизправност.
• Не използвайте приложения
променливотоков адаптер с други
Безопасност
устройства.
• Не използвайте електрически
• Внимавайте да не поставяте или
трансформатор (конвертор), защото
изпускате тежки предмети върху
това може да причини прегряване на
захранващия кабел или да не го повредите
устройството или повреда.
по някакъв начин. Никога не работете с
• В случай, че кабелът на
фото рамката, ако захранващият кабел е
променливотоковия адаптер е повреден,
повреден.
не използвайте адаптера, защото това е
• Ако в устройството попадне твърд
опасно.
предмет или течност, изключете фото
рамката и я проверете в квалифициран
Кондензация на влага
сервиз, преди отново да започнете
Ако фото рамката бъде внесена директно
работа с нея.
от студено на топло място или е
• Никога не разглобявайте фото рамката.
поставена в особено топла или влажна стая,
• За да изключите захранващия кабел,
във вътрешността на устройството може
дърпайте щекера. Никога не дърпайте
да се кондензира влага. В такива случаи
самия захранващ кабел.
• Когато не планирате да използвате фото фото рамката вероятно няма да работи
правилно и дори може да се повреди, ако не
рамката за дълъг период от време,
преустановите използването й. Ако има
изключете захранващия кабел от
конденз на влага, изключете кабела на
мрежата от 220V.
променливотоковия адаптер на фото
• Не работете грубо с фото рамката.
рамката и не използвайте устройството
• За да намалите риска от токов удар,
поне един час.
преди да почистите или обслужвате
Предпазни мерки
фото рамката, винаги я изключвайте от
стенния контакт.
Транспорт
Когато пренасяте фото рамката, извадете
от нея картата с памет, външните
устройства, променливотоковия адаптер и
свързаните кабели. Поставете фото
• Избягвайте поставянето на фото
рамката на места, които са изложени на: рамката заедно с периферните й
устройства в оригиналната опаковка със
- вибрации
защитните стереопори.
- висока влажност
Ако не сте запазили оригиналната опаковка
- голямо количество прах
и опаковъчните материали, използвайте
- пряка слънчева светлина
подобни материали, за да обезопасите фото
- крайно високи или ниски температури
рамката при транспортирането.
• Не използвайте електрическо оборудване
близо до фото рамката. Фото рамката
няма да работи правилно, ако около нея
Почистване
има електромагнитни полета.
Почистете фото рамката със сухо парче
• Не поставяйте тежки обекти върху
плат или с меко парче плат, леко
фото рамката.
навлажнено с мек почистващ разтвор. Не
използвайте разтворители като алкохол или
Променливотоков адаптер
бензин, които могат да повредят
• Дори когато фото рамката е изключена,
покритието.
захранването от мрежата все още
Монтаж
достига до нея, докато
променливотоковият адаптер е свързан
към мрежата.
• Използвайте само приложения към фото
рамката променливотоков адаптер. Не
използвайте други модели
78
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео касети и други чужди
материали да са защитени от закона
за авторското право. Неразрешеното
използване на тези материали може да
нарушава закона за авторските права.
Относно картите с памет
“Memory Stick”
Видове Memory Stick, които може да използвате с фото рамката
Можете да използвате следните видове Memory Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory
Stick
Memory Stick (без
Magic Gate)
OK
Изтрива/
запазва
OK
Memory Stick*2 (с Magic
Gate)
OK*5
OK*5
Magic Gate Memory
Stick*2
OK*5
OK*5
Memory Stick PRO*2
OK*5
OK*5
Memory Stick PRO-HG*2
OK*5*6
OK*5*6
Memory Stick
Micro*3(„M2”*4)
OK*5
OK*5
*2
Извежда
*1
Продължава
79
Допълнителна информация
Фото рамката поддържа FAT32. Фото
рамката е изпробвана за работа с
“Memory Stick” с капацитет от 16GB или
по-малко, произведен от Sony Corporation.
Въпреки това, не гарантираме операциите
с всички “Memory Stick” носители.
*2
Фото рамката е оборудвана с гнездо,
съвместимо както с носители в
стандартен размер, така и в Duo размер.
Без Memory Stick Duo адаптер вие може
да използвате както стандартен “Memory
Stick”, така и компактен “Memory Stick
Duo”.
*3
Когато използвате „Memory Stick Micro” с
фото рамката, винаги зареждайте
носителя в М2 адаптер.
*4
“М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”.
В тази част “М2” се използва, за да опише
“Memory Stick Micro”.
*5
Не можете да извършвате запис/ четене на
данни, които изискват „MagicGate”
защита.
“Magic Gate” е общо наименование на
технологията за защита на авторските
права, разработена от Sony. Тази
технология предоставя разпознаване и
кодиране на данните.
*6
Фото рамката не поддържа 8 битов
паралелен трансфер на данни
Забележки за употреба
• За най-новата информация относно
“Memory Stick” носителите, които фото
рамката поддържа, вижте
информацията за “Memory Stick”съвместимост на интернет страницата
на Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/suppo
rt.html
(Изберете област, в която използвате
вашата фото рамка и след това
изберете “Digital Photo Frame” от
страницата с всяка област.)
• Не зареждайте едновременно няколко
“Memory Stick” носителя, защото това
може да причини неизправност във фото
рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro”
с фото рамката, винаги зареждайте
носителя в М2 адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без
М2 адаптер, възможно е да не успеете
да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2
адаптер и заредите М2 адаптера в
Memory Stick Duo адаптер, възможно е
фото рамката да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”,
използвайте функцията за форматиране
на вашия цифров фотоапарат. Ако
форматирате “Memory Stick” с вашия
компютър, възможно е изображенията
да не се изведат правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”,
всички данни, включително защитените
файлове с изображения, ще бъдат
изтрити. За да избегнете случайно
изтриването на важни данни, уверете
се, че преди да извършите
форматирането сте проверили
съдържанието на данните.
• Не можете да записвате, редактирате
или изтривате данни, ако преместите
защитното капаче в положение LOCK.
• Не залепвайте друг материал освен
приложения етикет на позицията за
етикета. Когато залепите приложения
етикет, уверете се, че сте го залепили
на позицията за етикета. Внимавайте
етикетът да не излиза извън границите.
80
SD карта с памет
Гнездото за SD карта на фото
рамката ви позволява да използвате
следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта
(Необходим е адаптер.)*2
• SDHC карта с памет*3
• MMC стандартна карта с памет*4
Не гарантираме правилни операции с
всички видове SD карти с памет и
MMC стандартни карти с памет.
* 1.
*2
*3
*4
Фото рамката работи със SD карта с
памет от 2 GB или по-малко.
Някои адаптери за карти, които се
продават в търговската мрежа, имат
терминали от задната страна.
Възможно е този вид адаптери да не
работи правилно с фото рамката.
Фото рамката работи със SDHC карти
от 32 GB или по-малко.
Фото рамката работи с MMC карти от
2 GB или по-малко.
Забележки относно употребата
Не можете да четете или записвате данни,
които са обект на защита на авторското
право.
xD-Picture карта
С гнездото за xD-Picture карта на
фото рамката вие можете да
използвате xD-Picture карти*5. Не
всички операции с картите с памет се
поддържат и не ви гарантираме
правилни операции с всички видове xDPicture карти.
*5
Фото рамката работи с xD-Picture карти
от 2 GB или по-малко.
CompactFlash карта
Гнездото за CompactFlash карти на
фото рамката ви позволява да
използвате следните карти:
• CompactFlash карта с памет (Вид I/
Вид II) и CF+Card (Вид I/ Вид II)съвместими CompactFlash карти*6
• Microdrive
Можете да използвате и Smart Media
карти посредством CompactFlash адаптер, който се продава в търговската
мрежа*7.
Въпреки това, не гарантираме правилни операции за всички видове CompactFlash карти.
*6
Използвайте CompactFlash карта със спецификации на захранването от 3.3V или
3.3V/5V. Не можете да използвате вид
само от 3.3V или 5V. Не зареждайте
други видове CompactFlash карти в гнездото на фото рамката. Можете да повредите фото рамката. Фото рамката
работи с CompactFlash карти с капацитет от 32 GB или по-малко.
*7
Когато използвате адаптер за ComapctFlash карти, който се продава в търговската мрежа, вижте ръководството за
експлоатация на адаптера, който използвате, за да се запознаете с начина на
инсталация на картата и адаптера. Когато използвате адаптер за CompactFlash карти, възможно е картата със
защита от запис да не работи правилно.
Забележки относно
използването на
картата с памет
• Препоръчваме ви да правите резервно копие на важните си данни.
• Възможно е данните, обработени с
компютър, да не се изведат с фото
рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате
картата, прибирайте я в калъфа,
приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с
пръст металните части на носителя за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте
картата при следните условия:
- Места, които не отговарят на
изискванията за работа - например вътрешността на автомобил, паркиран на слънце (особено
през лятото), някъде на открито, където картата е изложена на пряка слънчева светлина
или близо до климатик.
- Места, където има силна влажност или корозиращи вещества.
- Места, изложени на статично
електричество или електрически
смущения.
Допълнителна информация
• Когато използвате карта, уверете
се, че сте проверили правилната посока на зареждане на картата и
правилното гнездо.
• Когато зареждате карта с памет,
тя ще се зареди донякъде, затова не
натискайте картата насила, защото може да я повредите или да
повредите фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте фото рамката, докато
тя чете или записва данни и докато
индикаторът за достъп мига. В противен случай данните могат да
станат нечетливи или да се изтрият.
81
Спецификации
 Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
DPF-X1000: 10,2 инча, TFT активна матрица
DPF-X800: 8,0 инча, TFT активна
матрица
DPF-V1000:10,2 инча, TFT активна
матрица
DPF-V800: 8,0 инча, TFT активна
матрица
Общ брой точки:
DPF-X1000: 1,843,200
(1024 x 3(RGB) x 600) точки
DPF-X800: 1,843,200
(800 x 3(RGB) x 480) точки
DPF-V1000: 1,080,000
(1024 x 3(RGB) x 480) точки
DPF-V800: 1,152,000
(800 x 3(RGB) x 480) точки
Съотношение на дисплея
15:9
Ефективна област на дисплея
DPF-X1000: 10,0 инча
DPF-X800: 7,6 инча
DPF-V1000: 10,0 инча
DPF-V800: 7,6 инча
Живот на задното осветяване на LCD екрана
DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000:
20 000 часа
(преди осветеността да
намалее наполовина)
Максимален размер на файла, възможен за
декодиране
100 МВ
Входни/ изходни конектори
HDMI OUT (изход) конектор
A-TYPE конектор,
1080i (60 Hz)/ 1080i (50 Hz)/
720p (60 Hz)/ 720p (50 Hz)/
576p (50 Hz)/ 480p (60 Hz) съвместим,
BRAVIA Sync съвместим
USB конектор (Тип B, високоскоростен USB)
82
Bluetooth/EXT INTERFACE конектор (Вид А, високоскоростен
USB)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо
Гнездо за SD карта с памет/
MMC/
xD-Picture карта
Гнездо за CompactFlash
карта/MIcrodrive
Съвместими файлови формати за изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif
2.21 съвместим, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows формат
RAW (само за преглед*2): SRF,
SR2, ARW (2.0 или по-ниска
версия)
(Някои файлове с изображения не
са съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат да се
извеждат
8 192 (Н) х 6 144 (V) пиксела
Файлова система
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2 048
байта или по-малко
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 8
поднива
Максимален брой файлове, които се поддържат
9 999 файла за карта с памет/
външно устройство
Капацитет на вградената памет *3
DPF-X800/X1000: 2GB
(Могат да бъдат запазени прибл. 4
000 изображения *4.)
DPF-V800/V1000: 1GB
(Могат да бъдат запазени прибл. 2
000 изображения *4.)
Когато се измерва капацитетът
на носителя, 1GB е равен на
1 милиард байта, част от
които се използва за управление на данните.
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 8,4V
Консумация на енергия
Модел
заедно с променливотоковия
адаптер
DPFпри максимално
14,6W
X1000,
натоварване
V1000
при нормален
10,1W
режим*
DPF-X800, при максимално
9.6W
V800
натоварване
при нормален
5.6W
режим*
Тегло
DPF-X1000:
Прибл. 1270 g
DPF-X800:
Прибл. 890 g
DPF-V1000:
Прибл. 1140 g
DPF-V800:
Прибл. 860 g
(без променливо токов адаптер)
(със стойката, капачето на
гнездото за карти и капачето на
конектора)
в режим на
работа
* Определението за нормален режим е
състояние, позволяващо изреждането на
кадри (slideshow) с използване на
изображения, съхранени във вградената
памет, с фабрични настройки, без да се
зарежда карта с памет или да се свързва
външно устройство.
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените
аксесоари” на стр. 12.
 Променливотоков адаптер AC-DPF200
Изисквания към захранването
~ 100 V до 240 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия
18 W
Измерен изходен волтаж
8,4 V
Работна температура
5°С до 35°С
Размери
Прибл. 48 х 29 х 81 mm
(широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части)
Размери
Тегло
Прибл. 140 g
Вижте етикета на променливотоковия
адаптер за повече информация.
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
*1
*2
*3
Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
формат.
RAW файловете се извеждат за преглед
чрез миниатюрно изображение.
Капацитетът се изчислява, като 1 MB е
равен на 1 000 000 байта. Реалният
капацитет намалява, когато са включени
файлове за управление и приложения. За
действителни операции могат да бъдат
използвани приблизително 1.84GB за
DPF-X800/X1000, и приблизително 840MB
за DPF-V800/V1000.
83
Допълнителна информация
[С разгъната стойка]
DPF-X1000:
Прибл. 305 x 207 x 168 mm
DPF-X800:
Прибл. 253 x 168 x 140 mm
(широчина/височина/дълбочина)
DPF-V1000:
Прибл. 306 x 207 x 168 mm
DPF-V800:
Прибл. 254 x 168 x 140 mm
(широчина/височина/дълбочина)
[Когато фото рамката е
окачена на стената]
DPF-X1000:
Прибл. 305 x 210 x 48 mm
DPF-X800:
Прибл. 253 x 171x 48 mm
(широчина/височина/дълбочина)
DPF-V1000:
Прибл. 306 x 210 x 48 mm
DPF-V800:
Прибл. 254 x 171 x 48 mm
(широчина/височина/дълбочина)
*4
Приблизителният брой се показва, когато
се запазват изображения, заснети с
еквивалентен на 2 000 000 пиксела
фотоапарат. Стойността може да
варира, в зависимост условията на запис.
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка
можете да намерите на следния
интернет адрес:
http://www.sony.net/
84
Азбучен указател
А-Z
Auto Touch-up (Автоматичен ретуш) 45
Bluetooth 67
CreativeEdit 48
Календар 51
Изображение в рамка 55
Изглед за печат 55
Scrapbook 48
Насложено изображение 53
DC IN 8.4 V 19
EXT INTERFACE 67
HDMI OUT 63
USB кабел 66
А-Я
85
Допълнителна информация
Автоматично включване/изключване на
захранването ON/OFF 60
Автоматично включване/изключване на
захранването on/off 56
Аксесоари 12
Алармен сигнал 57, 60
Асоцииран файл 33
Връщане към фабричните настройки 62
Въртене на изображение 47
Добавяне към вградената памет 37
Езикови настройки 61
Изтриване на изображение 41
Календар 24
Капаче за защита от запис 80
Карти с памет 79
“Memory Stick” 79
CompactFlash card 80
Notes on use 81
SD memory card 80
xD-Picture Card 80
Качество на изображението 60
Настройки за дата/час 24, 61
Нулиране 62
Общи настройки 61
Отстраняване на проблеми 73
Подменяне на батериите на
дистанционното 16
Поставяне в портретна или пейзажна
позиция 17
Поставяне на стойката 17
Почистване 78
Предпазни мерки 78
Прехвърляне на изображение 39
Приоритет на извеждане 6
Променливотоков адаптер 19
Промяна на настройките 58
Размер на файл с изображение 61
Режим единично изображение 31
Режим изреждане на кадри (slideshow) 28
Настройки на Slideshow 36
BGM 36
Цветен ефект 36
Режим на извеждане 36
Ефект 36
Интервал 36
Разбъркване 36
Режим на индекс екран 32
Свързване
Компютър 69
Външно устройство 66
Телевизор 63
Свързване към източник на
захранване 19
Системни изисквания
Macintosh 69
Windows 69
Системна информация 61
Спецификации 82
Съвместими устройства за съхранение
на данни 66
Съобщения за грешки 71
Телевизор с висока резолюция 63
Търсене на изображение 44
Увеличение/намаляне на изображение 47
Управление на HDMI 61
Устройство за възпроизвеждане 45
Устройство за дистанционно
управление 16
Форматиране на вградената памет 62
Функции 10
86
87
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising