Sony | DPF-D830L | Sony DPF-D830L D830L Digital Photo Frame Album Инструкции за експлоатация

За вашата безопасност
Цифрова
фото рамка
Подготовка на фоторамката
Преглед на изображение
%1'%%Използване на различните функции
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Упътване за цифрова фото рамка
Преди да започнете работа с устройството, моля,
прочетете изцяло това ръководство и го запазете
за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната
страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато ви се налага да се обаждате на дилъра на Sony относно този продукт.
Модел N DPF-D830/D830L
Сериен N .................................
Тези модели не са налични във всяка страна или регион.
© 2010 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
късо съединение, не излагайте устройството на влага или дъжд.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНСТ
– ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, СЛЕДВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с тази на
контакта , използвайте адаптер или подходящата конфигурация, коятро да съвпадне с
източника на захранване.
Не излагайте батериите на прекалена горещина, като например на пряка слънчева светлина,
огън или подобни.
2BG
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с
определения вид. В противен случай,
може да се получи пожар или нараняване.
Изхвърляйте използваните батерии
според инструкциите.
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията на директивата ЕМС за използване
на кабели, които са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на
определена честота да повлияят на картината на цифровата фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване докато
извършвате трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново включете комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически &
електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този
продукт не трябва да се
третира като домашен
отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
3BG
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва,
че съответният продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Изхвърляйки
батериите на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. Ако поради наличие на
определени мерки за безопасност или интегритет на данните е наложително продуктът
да бъде постоянно свързан с батерията, то е
необходимо батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края на
живота й я предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Относно всички
други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребители в държави
от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
4BG
Забележка за потребителите
Program © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство
или софтуерът, описан тук, като цяло или
части от него не могат да бъдат преобразувани, превеждани или прехвърляни на каквато и
да е съвместима машина без предварителното
писмено одобрение от Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ
ОТ СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ,
ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation има право по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации
на това ръководство или на информацията,
която се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
и на правила, които са следствие на отделно
потребителско лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например
снимките, предоставени в този софтуер, не
могат да бъдат модифицирани или копирани,
освен в случаите за лична употреба. Всеки
неразрешен опит за копиране на този софтуер
е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното
копиране или модификация на регистрирани
продукти от трети лица би могло да наруши
правата на съответните им притежатели.
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това
ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана,
използвани в това ръководство може
да не са идентични с изпозлваните или
изведените.
Първо прочетете това
Забележки за възпроизвеждането
Свържете променливотоковия адаптер към
лесен за достъп контакт. Ако забележите
нещо нередно, веднага изключете устройството.
Забележки за авторски права
Копирането, редактирането или отпечатването на CD, телевизионни програми,
защитен материал, като например снимки
или публикации, както и на всякакви други
материали, освен на вашите собствени записи
или творения, са ограничени само в рамките
на използване в домашни условия или за лична
употреба. Ако не държите правата на материалите, които ще бъдат копирани, тяхното
използване може да наруши авторските им
права и да бъде основание за съдебни искове от
съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази
рамка, бъдете особено внимателни, за да не
нарушите авторските права на съответните
изображения. Всяка неразрешена употреба или
модификация на чужди изображения може да е
в нарушение на закона.
Възможно е снимането при определени
представления, изложения и изложби, да е
забранено.
Записът на данни не е гарантиран
Sony не носи отговорност за случайни или
следствени повреди, а също и за загуба на записано съдържание, както и за повреди, причинени от употреба или повреда на цифровата
фото рамка или картата с памет.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба
на данни, причинен от случайна операция или
повреда на цифровата фото рамка, препоръчваме ви да запазите копие от вашите данни.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може
да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството
на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията
да оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
5BG
Съдържание
Първо прочетете това ..................................................................................................5
За вашата безопасност
Проверка на включените аксесоари ...............................................................................8
Разпознаванена частите ................................................................................................9
x Цифрова фоторамка........................................................................................................ 9
x Устройство за дистанционно управление ................................................................... 10
Подготовка на фоторамката
Устройство за дистанционно управление ..................................................................11
Стойка ...........................................................................................................................11
Включване на фото рамката ........................................................................................13
Относно вградената батерия ........................................................................................... 14
Работа в първоначален стадий....................................................................................14
Сверяване на часовника ................................................................................................15
Преглед на изображение
Поставяне на карта с памет .......................................................................................16
Промяна на дисплея .......................................................................................................17
Относно информацията изведена на LCD екрана ............................................................. 18
Възпроизвеждане на видео файл ...................................................................................19
Изреждане на изображения с музика за фон ................................................................20
Прехвърляне на музикалне файл .......................................................................................... 20
Избор на музикален файл за възпроизвеждане.................................................................... 20
Изреждане на изображения с музика за фон........................................................................ 21
Изпозлване на различни функции
Различни функции...........................................................................................................22
Сортиране на изображение (Филтриране)...................................................................23
Определяне на устройството за възпроизвеждане ...................................................24
Регулиране на позицията и размера на изображението (Увеличаване/намаляване на
изображението/Въртене) .............................................................................................24
Промяна на настройките на функция автоматично включване/изключване ...........25
6BG
Промяна на различни настройки ..................................................................................27
Извеждане на изображение съхранено в USB устройство с памет ..........................28
Свързване към компютър ............................................................................................29
Отстраняване на проблеми
Aко се появи съобщение за грешка ..............................................................................30
Ако се получи проблем ...................................................................................................31
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................................................................................................34
Инсталация ....................................................................................................................34
Почистване....................................................................................................................34
Забрани за копиране ......................................................................................................34
Изхвърляне на фото рамката ......................................................................................34
Спецификации .................................................................................................................35
Относно търговските марки ......................................................................................36
7BG
o you sa e y
For your safety
Проверка на включените аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари с включени в комплекта.
Цифрова фото рамка (1)
Устройство за дистанционно
управление (1)
Отстранете защитното фолио
(стр. 11)
Променливотоков адаптер (1)
Свържете към променливотоковия
източник (стр. 13)
Капачка за стойката (1)
Капачка за жака* (1) (само за модел DPF-D830L)
Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook) (1)
Гаранция (1) (В някои региони, гаранцията не е приложена.)
Приложеният CD-ROM съдържа Digital Photo Frame Handbook, който обяснява подробно
работата по настройка на цифровата фоторамка. За да прегледате това упътване, въведете
CD-ROM-а в компютър и шракнете двукратно върху иконката за Упътването. (За извеждане
на упътването ви е нужен Adobe Acrobat Reader).
* За подробности относно как да прикачите капачето на жака, обърнете се към приложената листовка „Прикачане на капачето на жака”.
8BG
Списък на частите
x Цифрова фоторамка
Предна част
За вашата безопасност
LCD екран
Сензор за дистанционно управление
Sony лого
Задна част
Бутон VIEW MODE (стр. 17)
Ключ RESET
Бутон MENU
Бутони (B/b/V/v) за посока/ Бутон ENTER
Бутон BACK
1 Бутон (включване/ готовност) /Индикатор за
готовност
Лампичка за достъп
Гнездо за карта памет (стр. 16)
EXT NTERFACE (USB A) конектор
USB miniB конектор (стр. 29)
I/O капаче
Високоговорител
DC IN 12 V жак
Стойка
Продължава
9BG
x Устройство за дистанционно управление
Бутон VIEW MODE
Бутон SLIDE-SHOW
(изреждане на кадри)
Бутон CLOCK (
Бутон 1 (включване/ готовност)
Бутон SINGLE
)
Бутон INDEX (
) (индекс)
Бутон MENU
Бутони Zoom in ( )
Бутони за посока (B/b/V/v)
Бутон ENTER (
)
Бутон BACK
Бутон Zoom out ( )
Бутон MARKING ( )
Бутон IMPORT (
Бутон SORT
Бутон SELECT DEVICE
)
Бутон DELETE ( )
Бутон
ROTATE (въртене)
Относно обясненията в това упътване
Опера циите описани в това ръководство се базират на работа с устройство за дистанционно управление.
Когато операцията бъде извършена по различен начин, например с устройство за дистанционно управление и бутоните на фотрамката, това ще бъде обяснено със съвет.
10BG
Подготовка на фоторамката
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Свалете защитната лента, както е показано на
илюстрацията.
Защитна лента
P Забележки
Процедури по подмяна
Използване на устройството за дистанционно
управление
Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към сензора на фото рамката.
Стойка
1
Натиснете означение v на стойката по посока на
стрелката A и приплъзнете стойката по посока на
стрелката B докато спре, както е показано на илюстрацията по-долу.
CD-ROM (Упътване) на стр. 9
P ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира ако не се употребява
правилно.
Не презареждайте, не
разглобявайте и не излагайте
на огън.
z Съвет
Бутон 1 (включване/готовност)
на устройството за дистанционно управлние не може да се
изпозлва когато фоторамката
се захеранва само от вградената
батерия. Изпозлвайте бутон 1
(готовност) на фоторамката.
P Забележки
2
Издърпайте стойката като държите долната й част и
я поставете в легнало положение.
Можете да регулирате ъгъла на стойката.
• Ако изтеглите стойката в
стъпка 1 без да я приплъзвате по
посока на стрелката B, стойката може да се повреди.
• Уверете се, че стойката е
настроена в стабилна позиция,
когато поставите фоторамката. Тя може да падне, освен ако
стойката не е изтеглена до край.
Продължава
11BG
Подготовка на фоторамката
• Ако устройството за дистанционно управление спре
да работи
Сменете батерията (CR2025
литиева батерия) с нова.
• Когато литиевата батерия отслабне разстоянието за работа с
устройството за дистанционно
управление се скъсява или самото
устройство може да не функционира правилно.
В този случай, подменете батерията със Sony CR2025 литиева
батерия. Изпозлването на друга
батерия може да представлява
риск от пожар или роков удар.
z Съвети
Можете да настроите фоторамката в портретна или пейзажна
позиция като я завъртите без да местите стойката.
x Когато фоторамката
е поставена в портретна
позиция
• Дисплеят автоматично се завърта в портретна позиция.
• Видео файловете не се въртят
дори и да промените ориентацията на фоторамката.
x Sony лого
Когато фоторамката е поставена
в портретна ориентация или
когато изключите захранването,
логото на Sony не светва.
За да прикачите капачката на стойката
Прикачете капачката на стойката към самата стойка. Можете да
настроите фоторамаката в стабилна позиция с портретна или
пейзажна ориентация ако издърпате стойката до край.
Капаче на стойката
Отвор
Когато изпозлвате променливотоков адаптер, промушете кабела
през отвора на стойката.
Отстранете капачето на стойката преди да я сгънете в съответния улей от задната й страна.
12BG
Включване на фото рамката
1
Включете щекера на променливотоковия адаптер в DC
IN 12 V жака от задната страна на фото рамката.
2
Свържете променливотоковия адаптер и мрежата от
220 V.
Фото рамката се включва автоматично.
Щекер
Променливотоков
адаптер основно тяло
DC кабел
Към мрежата от
220 V
Когато използвате фоторамката с вградена
батерия
Включете фоторамката посредством бутон 1 (готовност) на
фоторамката.
Ако фоторамката се захранва само посредством вградената батерия, бутон 1 (готовност) на устройството за дистанционно
управление не функционира.
Продължава
13BG
Подготовка на фоторамката
Към DC IN 12
V жака
P Забележки
• Включете устройството в
най-близкия възможен стенен
контакт, до който имате лесен
достъп.
• Не поставяйте фото рамката
на нестабилна повърхност, като
например върху неравна маса или
на наклонена повърхност.
• Свържете променливотоковия
адаптер към леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се получи проблем докато използвате
адаптера, незабавно изключете
захранването, като издърпате
щекера от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо
щекера на променливотоковия
адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, поставен в тясно
пространство, като например
между стена и мебел.
• След употреба, изключете
променливо токовия адаптер
от DC IN 12 V жака на фото
рамката и изключете кабела на
захранването от мрежата от
220 V.
• Не изключвайте фото рамката
и не отстранявайте променливотоковия адаптер от рамката
преди индикаторът за готовност да светне в червено. Това
може да увреди фото рамката.
• Приложеният адаптер се използва само с този модел фоторамка.
Той не може да се използва с други
устройства.
• Формата на АС щекера може
да е различна в зависимост от
региона, в който сте закупили
фото рамката.
Относно вградената батерия
z Съвети
x Относно зареждането на
батерията
• -Зареждайте батерията при
температура в границите 10 до
30 градуса по Целзий.при температура извън тези граници,
батреията може да не се зарежда
ефективно.
• -Ако възможното за употреба
време на батерията намалее
наполовина дори и да е била
напълно заредена, батерията
може да е износена. Консултирайте се с вашия Sony търговец или
оторизиран сервиз.
• -Дори и да не използвате фоторамката за дълъг период от
време, зареждайте батерията
напълно на всеки 6 месеца.
Вградената батерия ще бъде напълно заредена ако остатъчното
ниво на батерията на е намалено до определено ниво преди променливотоковият адаптер да бъде включен към фоторамката.
Индикаторът за готовност свети в оранжево по време на зареждането и в горния десен ъгъл на екрана се извежда маркировка
по време на зареждане.
Приблизително време на зареждане
Напълно изразходвана батерия може да бъде заредена отново
наптлно за около 180 минути.*
* В случай, че батерията се зарежда при температура по-ниска от 25 градуса по Целзий. (Може да отнеме по-дълго време в зависимост от статуса
на употреба и други условия).
За да проверите остатъчния заряд на
батерията
Индикаторът за остатъчен заряд на батерията се извежда в
десния ъгъл на екрана.
x Относно живота на батерията
Батерията има ограничен живот.
Животът на батерията намалява
постепенно с времето и честата
употреба. Ако полезното време
на употреба намалее значително,
животът на батерията може да
приключи напълно. Консултирайте се с вашия Sony търговец или
оторизиран сервиз.
Животът на батерията зависи
от условията на съхранение или
употреба, или от околната среда.
z Съвети
x Ако фоторамката не
функционира
Висок
Нисък
Когато зарядът на батерията намалее, ще се появи съобщение,
което ви предупреждава, че трябва да заредите.
Ако не работите с фоторамката
повече от 10 секунди се извежда
демонстрационен режим.
Работа в начална фаза
x Освобождаване на демонстрационен режим
Когато фоторамката е включена, се появява първоначален
дисплей.
Ако натиснете който и да е
бутон различен от бутон на
захранване, дисплеят се връща към
първоначалния си вид.
14BG
Сверяване на точно време
1
Натиснете MENU и B/b, за да изберете
лента.
V/v [Date/time settings] , (ENTER).
2
Натиснете V/v, за да изберете [Time] , (ENTER)
V/v, за да изберете стойност , B/b (час, минута и секунда)
[Settings]
Подготовка на фоторамката
Настройката е завършена , (ENTER).
3
Натиснете MENU.
В същия прозорец можете да използвате същата процедура
като настройка на времето, за да настроите следното:
Опции за настройка
• Дата
• Ред на извежда не на дата (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
• Първи ден от седмицата (Неделя/Понеделник)
• 12 ч./24 ч. Дисплей (12 часа/24 часа)
Продължава
15BG
Преглед на изображение
P Забележкa
Когато използвате карта с памет
от следните видове, уверете се,
че сте я поставили в правилния
адаптер.
Ако я въведете без да използвате
адаптер, може да не успеете да я
отстраните. Както е показано
на илюстрацията долу най-вдясно,
уверете се, че въвеждате следните
видове карти с помощта на подходящия адаптер.
1 mini SD/mini SDHC
1 mini SD/mini SDHC
адаптер
2 mini SD/mini SDHC
2 mini SD/mini SDHC
адаптер
Въвеждане на карта с памет
1
2
Отворете I/O капачето.
Заредете докрай картата с памет в съответното
гнездо като внимавате етикетът да сочи към вас (когато сте застанали към гърба на фото рамката).
Лампичка за достъп
Карта с памет
SD (гнездо A)
“Memory Stick”
(гнездо A)
3 “Memory Stick Micro”
“M2” адаптер
(стандартен размер)
“Memory Stick
Duo” (гнездо B)
“M2” адаптер
(Duo размер)
z Съвет
• S-Frame не може да завърти
автоматично ако:
– Файлът с изображения е
заснет с фотоапарат, който
не поддържа Exif запис със
завъртане.
– Файлът с изображение е ретуширан и запазен със софтуер
за ретуш, който не позволява
Exif запис със завъртане.
I/O капаче
Когато въведете карта с памет
Изображенията от картата с памет се извеждат автоматично.
Ако изключите захранването докато са изведени изображения
Когато включите захранването изреждането на същите изображения продължава.
Ако лампичката за достъп не примигва
Въведете отново картата с памет след като сте проверили
страната с етикет.
Относно входове А и В
Ако въведете карти с памет и в A, и в B гнезда едновременно,
фоторамката няма да функционира правилно.
16BG
Промяна на дисплея
1
Натиснете бутони VIEW MODE неколкократно, за да
изберете стила на извеждане.
Използване на устройството за дистанционно
управление
Натиснете бутони VIEW MODE съответстващ на стила на
извеждане, който искате да изведете.
бутони VIEW MODE
P Забележкa
Ако не работите с фоторамката определен период от време,
стилът обозначен от курсора се
избира автоматично.
z Съвет
Типове описание
CD-ROM (Handbook) – „Промяна
на дисплея”.
2
Изберете стил посредством V/v/B/b и натиснете
ENTER.
Дисплеят се променя в избрания режим за преглед.
Дисплеи
Стилове
Режим единичен преглед, Преглед на няколко
изображения, Преглед часовник, Преглед кален(Изреждане на дар, Time Machine, Случаен преглед
изображения)
(Часовник и
календар)
Часовник 1 до Часовник 11
Календар 1 до Календар 3
Лунен календар, Арабски календар, Персийски
календар
Цяло изображение, Съвпадане с екрана, Цяло
изображение (с Exif), Съвпадане с екрана (с Exif)
Индекс 1 до Индекс 3
(Индекс)
Продължава
17BG
Преглед на изображение
Дисплеят се променя в избрания режим.
Относно информацията изведена на
LCD екрана
x Когато възпроизвеждате видео
файл
–
–
–
–
Формат на файла (AVI, MOV)
Брой на пикселите (широчина х височина)
Продължителност на възпроизвеждане
Размер на видео файла
4 Информация за настройките
Иконки
Значение
Индикация за защита
Индикация за асоцииран файл
(Извежда се когато има асоцииран файл като например файл
с движение или изображение с
миниатюра в имейл).
Извежда се следната информация
1 Вид на дисплея (В дисплей на единич-
но изображение)
– цяло изображение
– съвпадане с екрана
– цяло изображение (с Exif)
– съвпадане с екрана (с Exif)
2 Брой на изведени изображения/ Общ
брой на заснетите изображения
Индикацията за входящите носители за
изведеното изображение се показва както
следва:
Иконки
Значение
Вградена памет
“Memory Stick”
SD карта с памет
USB външно устройство
3 Подробности за изображенията
x Когато са изведени изображения
– Формат на файла (JPEG (4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Брой пиксели (ширина х височина)
– Име на производителя на устройството, с
което е заснето изображението
– Име на устройството, с което е заснето
изображението
– Скорост на затвора (напр.: 1/8)
– Стойност на диафрагмата (напр.: F2.8)
– Стойност на експонацията (напр.: +0.0ЕV)
– Информация за въртенето.
18BG
Извежда се когато имате регистрирана маркировка.
Извежда се при видео файл.
5 Брой изображения (папка-файл).
Извежда се ако изображението е съвместимо с формат DCF.
Ако изображението не е съвместимо с формат DCF се извежда името на файла.
Ако сте преименували файла посредством
компютър и името на файла съдържа
символи различни от латиница и арабски
цифри, името на файла може да не бъде
изведено правилно с фото рамката.
Също за файл създаден на компютър или
друго устройство, могат да бъдат изведени максимум 10 символа от началото на
наименованието.
P Забележкa
Само цифри и букви от латиницата могат да
бъдат изведени.
6 Дата/час на заснемане.
7 Индикатор за остатъчна батерия
Указано е остатъчното ниво на батерията. Ако индикаторът на батерията не е
показан на екрана, натиснете MENU. Той
ще се покаже в горния десен ъгъл на екрана
на менюто.
Възпроизвеждане на видео файл
1
Изберете видео файл.
1 Натиснете SINGLE.
2 Натиснете B/b, за да изберете желан стили натиснете
ENTER.
3 Натиснете B/b, за да превъртите напред/назад файловете
и да изберете файла, който желаете да възпроизвеждате.
Използване на дисплей Индекс.
1 Натиснете
(INDEX).
2 Натиснете V/v/B/b, за да изберете видео файла, който
желаете да възпроизвеждате.
2
P Забележкa
• Не можете да възпроизвеждате
следните типове видео файлове:
– Видео файлове обработе с
други типове видео кодеци,
различни от Motion JPEG.
– Видео файлове, които
надвишават максималния
брой пиксели на височина или
широчина.
(Не можем да гарантираме работата с гореупоменатите файлове).
• Бързото превъртане напред/
назад и паузата при възпроизвеждане не са налични по
време на Дисплей за изреждане на
изображения.
Натиснете ENTER.
Избраният видео файл започва възпроизвеждане.
Преглед на изображение
За да регулирате нивото на звука
Натиснете V/v по време на възпроизвеждане или пауза при възпроизвеждане на видео файл.
За да направите пауза при възпроизвеждането
Натиснете ENTER при възпроизвеждане на видео файл. За да продължите възпроизвеждането натиснете отново ENTER.
Бързо превъртане напред/назад
Натиснете B/b по време на възпроизвеждане на видео файл. Файлът се превърта при висока скорост, когато задържате натиснати бутони b или B. Когато освободите бутоните, нормалното
възпроизвеждане започва от точката, в която сте стигнали.
В зависимост от видео файла, бързото превъртане напред/назад
може да не е възможно.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете BACK, докато видео файла се възпроизвежда.
19BG
z Съвети
• За да премахнете избора си изберете файла, който отказвате и
натиснете ENTER.
Маркировката ( ) до избрания
файл изчезва
• За да изтриете музикален файл,
въведен във вградената памет,
изберете [Delete BGM] в настройки [Slideshow Settings] екран в
стъпка 2и след това натиснете
ENTER. Натиснете V/v, за да
изберете музикалния файл, който
желаете да изтриете от списъка
с музикални файлове и натиснете
ENTER. До избрания файл ще се
появи маркировка. Натиснете
MENU и ENTER, когато се появи
екран за потвърждение. Файлът
ще се изтрие от списъка.
P Забележки
• Възпроизвеждането на прехвърлени музикални файлове се позволява само като BGM с изреждане на
изображения.
• Само музикални файлове прехвърлени във вградената памет могат
да се възпроизвеждат като BGM.
• До 40 музикални файла могат ад
се прехвърлят във вградената
памет на фоторамката.
• Могат да бъдат изведени до 200
музикални файла от въведена
карта с памет.
• Музикалният файл показва само
името на файла. Заглавието на
изпълнението и на изпълнителя
не могат да бъдат показани.5
Изреждане на изображения с музика за
фон
Прехвърляне на музикален файл
1 Въведете карта с памет или свържете USB външно
устройство, което съдържа музикален файл във фоторамката.
2
(Настройки)
Натиснете MENU, изберете лента
посредством B/b и натиснете V/v, за да изберете
[Slideshow BGM Settings].
3
Натиснете V/v, за да изберете [Import BGM] и натиснете ENTER.
4
Натиснете V/v, за да изберете картата с памет въведена в USB външното устройство свързано в стъпка
1.
5
Изберете музикален файл, който искате да прехвърлите от листата с музикални файлове посредством V/v
и натиснете ENTER.
Появява се маркировка ( ) до избрания файл.
6
Повторете стъпка 5, когато искате да изберете 2 и
повече файла.
7
Натиснете MENU след като сте приключили с избора
на музикални файлове.
8
Натиснете ENTER, когато се появи екран с искане за
потвърждение.
Избраният музикален файл се въвежда във вградената памет на
фото рамката.
Избор на музикален файл за възпроизвеждане
1
Натиснете MENU, изберете лента (Settings) посредством B/b, след това натиснете V/v, за да изберете
[Slideshow BGM Settings].
2
Натиснете V/v, за да изберете [Select BGM] и натиснете ENTER.
3
Изберете музикалния файл, който желаете да възпроиведете от списъка с прехвърлени музикални файлове
посредством V/v и натиснете ENTER.
Появява се маркировка ( ) до избрания файл.
4
20BG
Повторете стъпка 3 ако искате да изберете два или
повече музикални файла.
5
Натиснете MENU.
Когато изберете
(Slideshow) в екран за преглед на режим се
възпроизвежда музикалният файл с маркировка ( ).
Възпроизвеждане на музика за фон със слайдшоу
1 Натиснете MENU, изберете лента (Settings) посредством V/v, след това натиснете V/v, за да изберете
[Slideshow BGM Settings].
2
Натиснете V/v, за да изберете [BGM ON/OFF] и натиснете ENTER.
[ON]: Музиката за фон се възпроизвежда докато възпроизвеждате слайдшоу.
[OFF]: Музиката за фон не се възпроизвежда докато възпроизвеждате слайдшоу.
екран за регулиране нивото на звука.
За да увеличите нивото на звука натиснете V. За да намалите
нивото на звука, натиснете v.
• Бързото превъртане напред/назад на музика за фон не е налично.
Също така не можете да промените реда на възпроизвеждане на
музикалните файлове.
• Музиката за фон не може да
се възпроизвежда по време
на възпроизвеждане на видео
файл. Звукът на видео файла се
възпроизвежда заедно със самия
видео файл. За преглед на снимки,
музиката за фон ще стартира
със следващия музикалне файл в
списъка.
• Ако не сте избрали файл от
списъка с музиклани файлове дори
и когато [BGM ON/OFF] е в
положение [ON], музика няма да се
възпроизвежда.
z Съвет
Можете да регулирате нивото на
звука в първоначален дисплей и в
дисплей на единичен екран.
21BG
Преглед на изображение
За да регулирате нивото на звука
Когато натиснете V/v от дясната страна на екрана ви се появява
P Забележки
Използване на различни функции
z Съвети
Различни функции
x Прехвърляне
Брой на изображенията, които
могат да бъдат запазени във
вградената памет:
• Оптимален размер: прибл.
4000 бр.
• -ригинален размер: броят на
изображенията варира според
първоначалния им размер.
P Забележки
•Прехвърляне на изображение (във вградената памет)
•Прехвърляне на изображение (от вградената памет)
•Изтриване наизображение
•Маркиране на изображение
1
Когато е изведено желано изображение, натиснете
MENU и след това B/b, за да изберете лента
(Редактиране).
2
Натиснете V/v, за да изберете желаната опция от
менюто (Прехвърляне/Изтриване/Маркиране) и натиснете ENTER.
3
Натиснете V/v, за да изберете [...this image], [...multiple
images] или [...all images] и след това натиснете ENTER.
x Прехвърляне
Всяка карта с памет или USB
външно устройство, които не
са разпознати от фоторамката
се появяват в сиво и не могат да
бъдат избрани.
x Прехвърляне
Прехвърлянето на видео файлове
във вградената памет чрез
бутоните на фоторамката не
е възможно. За да прехвърлите
видео файл, свържете фоторамката към компютър и копирайте
видеофайла от компютъра във
вградената памет на фоторамката. За подробности вижте
„Свързване към компютър” (стр.
29).
(“…” обозначава всяка от командите „Прехвърляне”, „Изтриване”, „Маркиране”).
[...this image]:
Натиснете V/v, за да изберете дестинация и след това нати-
снете ENTER.
[...multiple images]:
Натиснете V/v/B/b, за да изберете изображението, което да
добавите към списъка с изображения и след това натиснете
(ENTER).
Към полето на всяко изображения ще се появи маркировка .
Повторете операцията, за да изберете няколко изображения.
x По време на прехвърляне/
изтриване
Избягвайте да правите следното.
Това може да увреди фоторамката, картата с памет, USB външното устройство или данните:
• Изключване на захранването;
• Отстраняване на картата с
памет.
• Отстраняване на USB външното устройство.
• Въвеждането на друга карта.
• Когато изтривате
Ако изтриването е стартирало,
не можете да възстановите
изтрито изображение, дори и да
спрете процеса по изтриване.
За да отмените избора: Изберете изображение и натиснете (ЕNTER). Маркировката ” “ се изтрива от полето му.
След като сте приключили с избирането на изображения,
натиснете MENU и изберете място.
[...all images]:
Всички изображения се появяват с маркировка „ „.
Натиснете MENU и изберете място.
4
22BG
Натиснете (ЕNTER), когато се появи дисплей за потвърждение.
Търсене на изображение (Филтриране)
1
Когато желаното изображение е изведено, натиснете
MENU и V/v, за да изберете лента
(Editing).
2
Натиснете V/v, за да изберете [Sort] и натиснете
ENTER.
3
Натиснете V/v, за да изберете критериите, които
желаете и след това натиснете ENTER.
z Съвет
x Използване на устройство
за дистанционно управление
Натиснете SORT, когато изображението е изведено на екрана.
P Забележкa
По време на извеждане на дисплей
Часовник и календар, не можете да
изберете лента
(Редактиране).
P Забележки
x По време на сортиране
Избягвайте да правите следното.
Това може да увреди фоторамката,
картата с памет, USB външното
устройство или данните.
• Изключване на захранването.
• Отстраняване на картата с
памет.
• Отстраняване на USB външното устройство.
• Въвеждане на друга карта.
4
Натиснете V/v/B/b, за да изберете изображението,
което ще желаете и след това натиснете ENTER.
x Сортирането се отменя
автоматично
• Когато промените устройството за възпроизвеждане.
• Когато изображенията от
картата с памет са сортирани и
картата с памет е отстранена.
• Когато изображенията на USB
външно устройство се сортират и USB външното устройство се отстрани.
За да отмените сортиране на изображение
Натиснете бутон MENU, когато изображението е изведено на
екрана и след това изберете [Exit search (show all photo)] и натиснете ENTER.
За да промените критериите за търсене
Натиснете бутон BACK, когато изображението, което търсите
е изведено на екрана и [Reselect].
23BG
Използване на различни функции
• [Търсене по дата]: Филтрира според дата на заснемане.
• [Търсене по папка]: Филтрира по папки.
• [Търсене по вертикала/хоризонтала]: Филтрира според
разположение на изображението.
• [Търсене по маркировка]: Филтрира по маркировка.
• [Търсене по видеофайлове/снимки]: Филтрира според
файлове, които съдържат видеофайлове или снимки.
z Съвети
Определяне размера на изображение
x Какво е „Устройство за
възпроизвеждане”?
1
Натиснете MENU и изберете лента
тройство) посредством V/v.
2
Натиснете V/v, за да изберете устройството, коеото
желаете да възпроизведете и натиснете ENTER.
Карта с памет, USB външно
устройство или вградена памет.
P Забележкa
(Избор на ус-
По време на дисплей Часовни и
календар не можете да изберете
лента
(Избор на устройство).
Използване на устройството за дистанционно
управление
Натиснете SELECT DEVICE.
Регулиране на позицията и размера на
изображението (Увеличаване/намаляване/въртене)
P Забележки
• В зависимост от размера на
изображението, увеличаването
му може да намали качеството
на изгледа.
• Видео файлът не може да се
увеличава или намалява.
Увеличаване/намаляване
1
Натиснете MENU в екран за единичен преглед, V/v,
(Редактиране), V/v, за да
за да изберете лента
изберете [Zoom] и натиснете ENTER.
2
Натиснете V/v, за да изберете фактор на увеличение
и натиснете ENTER.
Можете да увеличите изображение от 1.5 до 5 пъти (максимум) от оригиналния му размер. Можете да местите увеличеното изображение нагоре/надолу/наляво и надясно.
Използване на устройството за дистанционно
управление
За да увеличите изображението, натиснете (zoom in) на
устройството за дистанционно управление. За да намалите увеличеното изображение, натиснете (zoom out).
За да запазите увеличено или намалено изображение
(отрязване и запазване)
• Ако преместите увеличено изображение посредством V/v/B/b
и натиснете MENU, изображението се изрява до определения
размер и се запазва.
• Можете да изберете метод на запазване посредством V/v
Метд на запазване: [Запазване на ново изображение], [Надписване]*
* само за JPEG файл (разширение: .jpg).
24BG
Въртене на изображението
1
Натиснете MENU в екран единично изображение, V/v,
(Редактиране), V/v, за да изберете
за да изберете
[Rotate], и след това натиснете (ENTER).
2
Натиснете V/v, за да изберете посоката на въртене, и
след това натиснете (ENTER).
Можете да изберете ъгъл на завъртанеизмежду 90 градуса, 180
градуса и 270 градуса по посока на часовниковата стрелка.
Използване на устройството за дистанционно управление.
z Съвет
За изображение от вградената
памет, данните за въртене ще
бъдат съхранени дори и след като
захранването бъде изключено.
P Забележки
• Не можете да въртите увеличено изображение.
• Не можете да въртите видео
файл.
Промяна на настройките на функция за
автоматично включване/изключване
Можете да използвате функцията на таймера, за да включите или
изключите фото рамката автоматично, когато е включена.
1
2
Натиснете MENU, V/v, за да изберете
(Настройки).
Натиснете V/v, за да изберете [Auto power ON/OFF] и
натиснете (ENTER).
z Съвети
x По време на работа
Захранването се изключва автоматично по времето, когато сте
настроили [Power-OFF timer].
x По време на режим готовност
Захранването се включва автоматично по времето, когато сте
настроили [Power-ON timer].
Продължава
25BG
Използване на различни функции
Изображението се завърта на 90 градуса по посока обратна на
часовниковата стрелка всеки път, когато натиснете бутон
(ROTATE).
3
Натиснете V/v, з а да изберете [Setup method] и
натиснете (ENTER). След това натиснете V/v, зa да
изберете [Simple], [Advanced] или [Auto off] и натиснете
(ENTER).
[Simple]
1 Натиснете V/v, за да изберете [Time Setting] , ENTER.
2 Натиснете V/v, за да изберете [Power-ON timer] или [PowerOFF timer] и натиснете , [ENTER].
3 След това натиснете V/v, за да изберете (Enable) и натиснете , [ENTER].
4 Натиснете V/v, за да изберете [Auto ON time] или [Auto
OFF time] настройка.
V/v: Настройване на час.
АМ или РМ се появява на екрана когато изберете [12 часа] в
настройки на дисплея.
5 [Auto ON day] или [Auto OFF day] настройка.
V/v: Добавете маркировка, за да изберете деня, в който
искате да активирате таймвра,
Преместете курсора в положение [OK] и натиснете
[ENTER].
[Advanced]
1
Натиснете V/v, за да изберете [Time Setting] ,
ENTER.
2
Натиснете V/v/B/b, за да изберете деня от седмицата или часова зона*, за която искате да настроите
или отмените фунцкия автоматично включване/изключванеи натиснете ENTER, за да промените цвета
на часовата зона.
* Можете да настроите часова зона в интервали от по 1 час.
Синя часова зона: Статус захранване включено.
Сива часова зона: Статус захранване изключено.
3
26BG
Натиснете V/v/B/b, за да изберете [OK].
[Auto OFF]
1 Натиснете V/v, за да изберете [Time Setting] , ENTER.
2 Натиснете V/v, за да изберете период, след който искате
да изключите фото рамката автоматично: [2 часа], [4 часа]
или [Disable]. След това натиснете (ENTER).
4
Натиснете MENU.
Промяна на настройките
Натиснете MENU и след това V/v, за да изберете
лента [Settings]
2
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените и да настроите стойност, и след
това натиснете (ENTER).
P Забележки
• В зависимост от статуса на
фоторамката, някои настройки
за опции не могат да бъдат
променени. Те се извеждат в сиво
и не могат да бъдат избрани.
• По време на дисплей Календар
и часовник, можете да правите
настройки само в лента
(Настройки).
Опции за настройка
• Настройки за изреждане на изображения
• Настройки за изреждане на изображения с музикалне фон.
• Настройки за автоматично включване/изключване.
• Настройки за дата/час
• Общи настройки (Ред на подреждане, Включване/изключване
на Sony лого и т.н.)
• Езикови настройки
• Нулиране
27BG
Използване на различни функции
1
P Забележки
• Възпроизвеждащото устройство ще се прехвърли към USB
външното устройствоако свържете USB устройство с памет
към USB A конектор по време на
възпроизвеждане на изображение
от вградената памет.
• Не изключвайте USB устройството и фоторамката, когато
лампичката за достъп на фоторамката примигва. Това може
да увреди данните съхранени в
паметта на USB устройството.
Sony не поема отговорност за
увредени или унищожени данни.
• Фоторамката не може да
изпозлва данни от паметта на
USB устройството, които са
кодирани или компресирани посредством пръстов отпечатък
или парола.
• Не свързвайте компютъра към
USB mini B конектора на
рамката едновременнно, когато
към EXT INTERFACE (USB
A) конектора е свързано USB
устройство.
• Фоторамката може да не успее
да ви осигури достъп до файлове
от USB хъб или USB устройство с вграден хъб.
• Капачето I/O не може да се
затвори, когато има въведено
USB устройство.
Извеждане на изображение сърхранено
в USB устройство
1
Свържете променливотоков адаптер към фоторамката
и свържете адаптера към стенен контакт.
2
3
4
Включете фоторамката.
Отворете капачето I/O.
Свържете USB устройството към EXT INTERFACE (USB
A) конектор на фоторамката.
USB памет
5
Изберете [USB] външно устройство в Избор на
устройство (стр. 24).
На екрана се извежда изображение от USB устройството.
За подробности относно изреждането на изображения вижте
стр. 17.
За подробности относно добавянетона изображения към
вградената памет вижте стр. 22.
28BG
Свързване към компютър
P Забележки
1
Свържете променливотоков адаптер към фоторамката
и свържете адаптера към стенен контакт.
2
3
Отворете капачето I/O.
4
5
Включете фоторамката.
Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел,
който се продава в търговската мрежа.
Работете с компютъра, за да размените изображения с
вградената памет на фоторамката.
Компютър
Към USB конектор
Системни изисквания
x Windows
Препоръчителна операционна система: Microsoft Windows 7/
Windows Vista SP2/,
Windows XP3 Порт: USB
порт
x Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac OS X (10.4) или по-нова
Порт: USB порт
29BG
Използване на различни функции
Към USB mini
B конектор
• Използвайте mini B-Type USB
кабел*.
* Когато използвате наличен в
търговската мрежа USB кабел,
използвайте USB кабелс mini
B-type щекер по-къс от 3 метра.
• Възможно е да се появи проблем,
ако свържете няколко USB
устройства към компютър, или
ако използвате USB хъб. В този
случай прекъснете връзката.
• Не можете да работите с
фото рамката от друго USB
устройство, което се използва
едновременно с това.
• Не изключвайте USB кабела
докато прехвърляте данни.
• Операциите не са гарантирани
дори с всички компютри, които
покриват изискванията.
• Фото рамката работи с
компютър или със Sony цифров
принтер. Когато свържете фото
рамката с други устройства,
възможно е те да не разпознаят
вградената й памет.
• Не свързвайте компютъра към
USB mini B конектора на
рамката едновременнно, когато
към EXT INTERFACE (USB
A) конектора е свързано USB
устройство.
• Капачето I/О не може да се
затвори, когато има свързан USB
кабел.
Отстраняване на проблеми
Ако се изведе съобщение за грешка
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата с вашия фотоапарат.
Memory card is protected. Remove protection
then try again.
• Картата с памет притежава защита срещу
запис. Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис. (-- Digital Photo Frame
Handbook,стр. 51)
Error reading Memory Stick./ Error reading
CompactFlash card./ Error reading SD memory
Card./ Error reading External Device/ Error
reading internal memory.
• В случай на карта с памет:
Получила се е грешка. Ако това съобщение се
извежда често, проверете състоянието на
картата с памет като използвате устройство,
различно от фоторамката.
• За външно устройство:
Външното устройство може да е със защита
от копиране. Отменете защитата посредством настройките.
• За вградена памет:
Нулирайте вградената памет.
Write error in the Memory Stick./ Write error
in the CompactFlash card./ Write error in the
SD memory card./ Write error in the Еxternal
Device/ Write error on the internal memory.
P Забележкa
Когато нулирате вградената памет, моля отбележете,
че всички добавени към албума файлове се изтриват.
Memory card format not supported.
• За карта с памет използвайте цифровия си апарат или друго устройство, за да форматирате
картата с памет.
P Забележкa
Когато нулирате настройките на носителя, всички
изображения ще бъдат изтрити.
Incompatible USB device. Check USB’s settings.
30BG
• Свържете устройство с поддръжка на Mass
Storage. Ако USB настройките на вашето
устройство не са верни, настройте mass storage
в положение USB настройки.
Отстраняване на проблеми
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
c Заредете захранващия кабел правилно
(стр. 13).
Някои изображения не се
извеждат.
• Извеждат ли се изображенияПоявява ли се
знакът по-долу в режим
на индекс екран?
c Ако изображението се извежда в
режим на индекс екран, но не може да
бъде изведено в режим на единичен
екран, възможно е файлът с изображението да е повреден, дори ако
миниатюрното изображение изглежда
добре.
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно е файлът с изображения да не
се поддържа от фото рамката, но
данните с миниатюрно изображение
или самото изображение не могат да
бъдат отворени.
c Възможно е да не успеете да възпроизведете файл, който не е съвместим
с DCF с фото рамката, дори ако е
възможно да го възпроизвеждате с
компютър.
• Съществуват ли повече
от 4,999 изображения
в картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката може да възпроизвежда, запазва, изтрива или работи с
максимум 4,999 файла с изображения.
• Преименували ли сте
файла с помощта на
компютър или друго
устройство?
c Ако сте именували или преименували файла на вашия компютър и ако
името съдържа символи, различни от
букви, възможно е изображението да
не се възпроизведе на фото рамката.
• Съществуват ли 8 или
повече нива папки в
картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката не може да възпроизвежда изображения, запазени в папка,
която е над 8 ниво.
В режим на единичен
екран появява ли се следната маркировка?
c Ако маркировката показана отляво
се извежда, видеофайлът може да не се
поддържа от фоторамката. За видео
файлове, които могат да се възпроизвеждат вижте „Възпроизвеждане на
видео файл” (стр. 19).
Видео файлът не се
възпроизвежда.
Бързо превъртане напред/назад не е налично.
–
c Бързото превъртане напред/назад
на някои видео файлове може да не
еналично с фоторамката.
Продължава
31BG
Отстраняване на проблеми
Захранването не може да • Зареден ли е правилно
бъде включено.
захранващия кабел?
• Има ли заряд във вградената батерия?
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да запазвате изображения.
• Запазихте ли изображенията
от компютъра на вградената памет без да създавате
папка във вградената памет.
c Ако не създавате папка, можете
да запазите до 512 изображения. В
допълнение броят на изображенията
може да намалее в зависимост от
дължината на заглавието на файла или
вида на символите. Когато запазвате
изображения от вградената памет на
компютър, уверете се, че сте направили папка във вградената и запазвате
изображенията в тази папка.
Не можете да
изтривате изображения.
• Защитена ли е картата с памет? Или дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Използвайте устройството , за да
отмените защитата, и опитайте да
изтриете отново.
c Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис.
• Защитено ли е изображението?
c Проверете информацията за изображението от екран с единичен преглед
(стр. 18).
ев
c Изображение с маркировка
позиция Read Only. Не можете да го
изтриете от фото рамката.
Нищо не се получава, дори когато
работите с фото
рамката.
–
c Изключете захранването (стр. 13) и
го включете отново.
c Натиснете бутон RESET с тънък и
остър предмет като например писец
на химикалка (стр. 9)
Забележка
Ако натиснете ключа RESET докато фоторамката работи, данните във вградената
памет може да бъдат изтрити или настройките да бъдат нулирани.
Нищо не се
получава, дори
когато работите
с устройството
за дистанционно
управление.
32BG
• Заредили ли сте правилно ба- c Сменете батерията с нова. (Digital
терията на устройството
Photo Frame Handbook, стр.9)
за дистанционно управление? c Заредете правилно батерията. (Digital
Photo Frame Handbook, стр.9)
–
c Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към
сензора на фото рамката.
c Отстранете всички препятствия
между устройството за дистанционно управление и сензора.
• Има ли поставено защитно
фолио?
c Отстранете защитното фолио стр.
11).
• Променливотоковият
адаптер правилно ли е
свързан?
c Бутон 1 (готовност) на устройството за дистанционно управление
не миже да се изпозлва с фоторамка,
която се захранва само от вградена
батерия. Използвайте бутон 1
(готовност) на фоторамката.
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можеете да заредите вградената батерия.
• Свети ли индикатор за
готовност?
c Ако вградената температура на рамката се повиши
поради излагането й на
директна слънчева светлина и т.н,, зарежаднето на
батерията е невъзможно. В
такъв случай индикаторът
за готовност не свети, но
това не е неизправност на
фоторамката.
Отстраняване на проблеми
33BG
Допълнителна информация
Инсталация
• Избягвайте поставянето на фото рамката
на места, които са обект на:
– вибрации
– висока влажност
– голямо количество прах
– директна слънчева светлина
– крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване
близо до фото рамката. Фото рамката
няма да работи правилно, ако около нея има
електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото
рамката.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването от мрежата все още достига до
нея, докато променливотоковият адаптер
е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към
фото рамката променливотоков адаптер.
Не използвайте други модели променливотокови адаптери, тъй като това може да
причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков адаптер с други устройства.
• Не използвайте електрически трансформатор (конвертор), защото това може да
причини прегряване на устройството или
повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия
адаптер е повреден, не използвайте адаптера, защото това е опасно.
Кондензация на влага
Ако фото рамката бъде внесена директно
от студено на топло място или е поставена в особено топла или влажна стая, във
вътрешността на устройството може да
се кондензира влага. В такива случаи фото
рамката вероятно няма да работи правилно и
дори може да се повреди, ако не преустановите използването й. Ако има конденз на влага,
изключете кабела на променливотоковия
адаптер на фото рамката и не използвайте
устройството поне един час.
34BG
Транспорт
Когато пренасяте фото рамката, извадете
от фото рамката картата с памет , външните устройства, променливотоковия адаптер
и свързаните кабели. Поставете фото
рамката заедно с периферните й устройства
в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка
и опаковъчните материали, използвайте
подобни материали, за да обезопасите фото
рамката при транспортирането.
Почистване
Почистете фото рамката със сухо парче
плат или с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
разредители като алкохол или бензин, които
могат да повредят покритието.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео касети и други чужди материали да са
защитени от закона за авторското право.
Неразрешеното видео отпечатване на тези
материали може да нарушава закона за авторските права.
Изхвърляне на фото рамката
Дори и когато извършите [Format internal
memory], данните във вградената памет
може да не бъдат изтрити напълно. Когато
изхвърляте фото рамката ви препоръчваме да
я унищожите физически.
Спецификации
x Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
20.3 см/ 8 инча, TFT активна матрица
Общ брой точки:
1 440 000
(800 x 3 (RGB) x 600) точки
Ефективна област на дисплея
Съотношение на дисплея
4:3
Екран на LCD дисплея:
20.0 см/7.9 инча
Общ брой точки:
1 398 897
(789 x 3 (RGB) x 591) точки
Живот на задното осветяване на LCD
екрана
20 000 часа
(преди осветеността да намалее наполовина)
Входни/ изходни конектори
USB конектор (Type mini B, Hi-Speed USB)
USB конектор (USB памет)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо (Standard/Duo)/
Гнездо за SD карта с памет/ MMC
Съвместими файлови формати за
изображения
Максимален брой пиксели, които могат да се извеждат
8 000 (Н) х 6 000 (V) пиксела
Файлова система
FAT12/16/32,
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
4 999 файла за карта с памет/ външно
устройство
Капацитет на вградената памет *5
2 GВ
(Могат да бъдат запазени прибл. 4000
изображения *6.)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 12V
Консумация на енергия
При максимално натоварване: 16.5 W
Нормален режим*: 5.5 W
* Определението за нормален режим е статус,
който позволява изпълнението на изреждане на
изображения чрез изображения запазени във вградената памет с настройки по подразбиране без
да поставяте карта с памет или да свързвате
външно устройство.
Допълнителна информация
Photo
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 битов Windows
формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0
или по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
Video: MotionJPEG*3
Максимална резолюция: 726 точки х 576
точки
Формат за аудио компресия: LPCM/
ADPCM
Максимален битрейт: 12 Mbps
Максимална скорост на кадър: 30 fps (640 x
480)/ 25 fps (726 x 576)
Музика: МР3*3
Семплираща честота: 32/44.1/48 kHz
Битрейт: 32 kbps до 320 kbps
Работна температура
5°С до 35°С
Размери (широчина/височина/
дълбочина)
[С отворена стойка]
Прибл. 246 х 179 х 123.2 mm
[Без отворена стойка]
Прибл. 246 х 179 х 23 mm
Тегло
Прибл. 742 g
(без променливотоков адаптер)
Продължава
35BG
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените опции” на
стр. 8.
x Приложен променливотоков
адаптер
Изисквания към захранването
100 V до 240 V, 50/60 Hz, 0.4 А
Измерен волтаж
12 V 1.5 А
Размери
Прибл. 64 х 50 х 30 mm (широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 110 g
Вижте етикета на променливо токовия
адаптер за повече информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
*2 RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Някои файлове, които удовлетворяват упоменатите изисквания може дане бъдат възпроизведени
правилно в зависимост от статуса на картата
с памет или външното USB устройство, които
използвате.
*4 Изискват се 17 бита или повече хоризонтално и
вертикално. Изображение със съотношение от
20:1 или повече може да не се изведе правилно.
Дори и съотношението да е по-малко от 20:1,
може да има проблем в извеждането на слайдшоу,
миниатюрни изображения или други
*5 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен на
1 000 000 байта. Реалният капацитет намалява,
когато се прехвърлят файлове за управление и приложения. За операции могат да бъдат използвани
прибл. 1.9 GB.
6
* Броят на изображенията, които могат а се
запазват е приблизителен и се показва, когато заснемате изображения с еквивалентен на 2,000,000
пикселов фотопарат. Стойностите могат да се
различават и поради условията на заснемане.
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете
да намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
36BG
Относно търговските марки и запазените права
•
, Cyber-shot, ,
,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick Duo”,
, “MagicGate
Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
, “MagicGate” и
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски
марки на Apple Inc. в САЩ и/или други
държави.
• SD логото
търговска марка.
• SDНС логото
търговска марка.
• Съдържа iType™ и шрифтове от Monotype
Imaging Inc.
iType™ е търговска марка на Monotype
Imaging Inc.
• Софтуерът се отнася отчасти за работата
на Independent JPEG Group .
• Libtiff
• Copyright ©1988-1997 Sam Leffler
• Copyright ©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Всички други наименования на продукти
и компании, споменати тук, са търговски
марки или запазени търговски марки на
съответните им компании. Символите
„™” и „®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
memo
37BG
memo
38BG
memo
39BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising