Sony | DPF-E710 | Sony DPF-E710 E710 Digital Photo Frame Инструкции за експлоатация

Преди работа
Цифрова
фото рамка
Основни операции
Допълнителни операции
DPF-E710
Използване на компютър
Съобщения с грешки
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Упътване за цифрова фото рамка
Ръководство за експлоатация
Преди да използвате устройството, моля прочетете
това упътване подробно и го запазете за бъдещи
справки.
© 2010 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите на прекалена
горещина, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено с
определения вид. В противен случай,
може да се получи пожар или нараняване.
Изхвърляйте използваните батерии
според инструкциите.
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията на директивата ЕМС за използване
на кабели, които са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на
определена честота да повлияят на картината на
цифровата фото рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване докато извършвате
трансфер на данни, рестартирайте програмата или
изключете и отново включете комуникационния
кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този
продукт не трябва да се
третира като домашен
отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в
съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва,
че съответният продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Изхвърляйки батериите на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. Ако поради наличие на
определени мерки за безопасност или интегритет на данните е наложително продуктът
да бъде постоянно свързан с батерията, то е
необходимо батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края на
живота й я предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Относно всички
други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребители в държави от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
Забележка за потребителите
Първо прочетете това
Program © 2010 Sony Corporation
Забележки за възпроизвеждането
Documentation © 2010 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство
или софтуерът, описан тук, като цяло или
части от него не могат да бъдат преобразувани, превеждани или прехвърляни на каквато и
да е съвместима машина без предварителното
писмено одобрение от Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ
ОТ СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ,
ИЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation има право по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации
на това ръководство или на информацията,
която се съдържа в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
и на правила, които са следствие на отделно
потребителско лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например
снимките, предоставени в този софтуер, не
могат да бъдат модифицирани или копирани,
освен в случаите за лична употреба. Всеки
неразрешен опит за копиране на този софтуер
е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното
копиране или модификация на регистрирани
продукти от трети лица би могло да наруши
правата на съответните им притежатели.
Свържете променливотоковия адаптер към лесен
за достъп контакт. Ако забележите нещо нередно,
веднага изключете устройството.
Забележки за авторски права
Копирането, редактирането или отпечатването
на CD, телевизионни програми, защитен материал, като например снимки или публикации, както
и на всякакви други материали, освен на вашите
собствени записи или творения, са ограничени
само в рамките на използване в домашни условия
или за лична употреба. Ако не държите правата на
материалите, които ще бъдат копирани, тяхното
използване може да наруши авторските им права и
да бъде основание за съдебни искове от съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази рамка,
бъдете особено внимателни, за да не нарушите
авторските права на съответните изображения.
Всяка неразрешена употреба или модификация на
чужди изображения може да е в нарушение на закона.
Възможно е снимането при определени представления, изложения и изложби, да е забранено.
Записът на данни не е гарантиран
Sony не носи отговорност за случайни или следствени повреди, а също и за загуба на записано съдържание, както и за повреди, причинени от употреба
или повреда на цифровата фото рамка или картата
с памет.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на
данни, причинен от случайна операция или повреда
на цифровата фото рамка, препоръчваме ви да
запазите копие от вашите данни.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът
да загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може
да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството
на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията
да оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
3BG
Съдържание
Допълнителни операции
Прочетете преди употреба ................... 3
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни начини ............................ 6
Функции .................................................... 7
Проверка на включените аксесоари ....... 9
Разпознаване на частите..................... 10
Цифрова фото рамка ............................. 10
Устройство за дистанционно
управление .............................................. 11
За да се наслаждавате на изреждане на
кадри ...................................................... 26
Промяна на настройките на изреждането
на кадри .................................................. 26
Прехвърляне на изображение от картата с памет във вградената памет .... 28
Определяне на устройството за възпроизвеждане .............................................. 30
Прехвърляне на изображение от вградената памет в картата с памет ......... 30
Изтриване на изображение................... 32
Регулиране на позицията и размера на
изображението...................................... 33
Увеличаване/намаляване на
изображението ...................................... 33
Въртене на изображението .................. 33
Промяна на настройките на функция
автоматично включване/изключване.. 34
Промяна на различни настройки .......... 36
Процедура по настройка........................ 36
Опции за настройка ............................... 37
Основни операции
Подготовка на устройството за дистанционно управление .......................... 12
Поставяне на стойката ....................... 13
Поставяне на стойката на стена ........ 14
Смяна на панел ...................................... 15
Включване на фото рамката................ 16
Сверяване на часовника .......................... 7
Поставяне на карта с памет............... 18
Промяна на дисплея ............................... 19
Дисплей с изреждане на кадри .............. 21
Извеждане на часовник и календар ....... 22
Режим преглед на единично
изображение........................................... 23
Режим преглед в индекс екран. ............. 24
4BG
Свързване към компютър
Свързване към компютър .................... 39
Системни изисквания............................ 39
Свързване към компютър за
прехвърляне на изображения .................. 39
Изключване от компютър .................... 40
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка..... 41
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем........................... 43
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................... 47
Инсталация ............................................ 47
Почистване............................................ 47
Забрани за копиране............................... 47
Изхвърляне на фото рамката ............... 47
Относно картите с памет .................. 48
“Memory Stick” ........................................ 48
SD карта с памет ................................. 49
Забележки относно използването на
картата с памет .................................. 49
Спецификации......................................... 50
Относно търговските марки............... 51
Азбучен указател .................................. 52
Относно илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това
ръководство
Илюстрациите и екранните снимки
използвани в това ръководство може
да не са идентични с използваните или
изведените.
5BG
Преди да започнете
Как да се наслаждавате на фото рамката по различни
начини
Фото рамката с модел DPF-E710 е цифрова фото рамка за лесно извеждане на изображения заснети
с цифров фотоапарат или друго устройство, без да използвате компютър.
6BG
Функции
x Различни функции на дисплея
Можете да се наслаждавате на различни
режими на дисплея, като например на
изреждането на изображения, на извеждане
на часовник или календар, режим единични
изображения, изображения в режим на
индекс екран. (. стр. 19)
x Извеждане на изображения от картата с памет и прехвърлянето им
във вградената памет
x Различни режими
Изведеното изображение може автоматично да се превключва, все едно прехвърляте
страниците на истински албум. Можете да
избирате от различни режими, включително просто извеждане на изображения,
извеждане с часовник и извеждане с календар. Също така, можете да промените
настройката за възпроизвеждане, като
например да промените реда на възпроизвеждане (. стр. 26).
* Когато използвате miniSD/miniSDHC 1,
microSD/microSDHC 2, или “Memory Stick
Micro” ностел 3 уверете се, че сте ги поставили в подходящ адаптер.
Продължава
7BG
Преди да започнете
Просто поставете карта с памет* като
например “Memory Stick” и SD карта с
памет, отстранена от цифровия фотоапарат или друго устройство и ще можете
своевременно да прегледате изображенията.
Можете да прехвърлите и запазите
изображенията от картата с памет във
вградената памет. (. стр. 28
x Прехвърляне на изображения
Можете да прехвърляте изображения в
албума към вашата карта с памет*.
(. стр. 30)
* Когато използвате miniSD/miniSDHC 1,
microSD/microSDHC 2, или “Memory Stick
Micro” ностел 3 уверете се, че сте ги поставили в подходящ адаптер.
x Автоматично въртене на
изображения
Фото рамката автоматично завърта
изображението в правилната позиция.
Изображенията автоматично се завъртат, когато фото рамката бъде зададена в
портретна или пейзажна позиция.
(. стр. 13)
8BG
x Извеждане на изображения на
стената
Можете да окачите фото рамката на
стената. (. стр. 14)
Проверка на включените аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари сa включени в комплекта.
Цифрова фото рамка (1)
Прикачете към винта (.стр. 9)
Устройство за дистанционно
управление (1)
Отстранете защитното фолио
(. стр. 9)
Променливотоков адаптер (1)
Свържете към променливотоковия
източник (. стр. 11)
Сменяеми панели* (3)
Ръководство за експлоатация
(това ръководство) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Гаранция (1)
Преди да започнете
Стойка (1)
Приложеният CD-ROM съдържа Digital Photo
Frame Handbook, който обяснява подробно работата по настройка на цифровата фоторамка. За
да прегледате това упътване, въведете CD-ROM-а
в компютър и шракнете двукратно върху иконката за Упътването. (За извеждане на упътването
ви е нужен Adobe Acrobat Reader).
* Един от 3-те панела вече е прикачен
към фотоапарата.
9BG
Списък на частите
x Цифрова фоторамка
Предна част
LCD екран
Сензор за дистанционно управление
Задна част
Бутон BACK
Бутон ENTER
Бутони (V/v) за посока
Бутони (B/b) за посока
Бутон MENU
Бутон VIEW MODE (.стр. 19)
1 Бутон (включване/ готовност)
Индикатор за готовност
USB miniB конектор (.стр. 39)
Гнездо за карта памет (.стр. 18)
Лампичка за достъп
Отвори за окачане на устройството на стената
DC IN 5 V жак
Стойка (.стр. 13)
10BG
x Устройство за дистанционно управление
Бутон VIEW MODE
Бутон SLIDE-SHOW
(изреждане на кадри)
Бутон SINGLE
)
Бутон INDEX (
) (индекс)
Бутон MENU
Бутони Zoom in ( )
Бутони за посока (B/b/V/v)
Бутон ENTER (
)
Бутон BACK
Бутон Zoom out ( )
Бутон SELECT DEVICE
Бутон IMPORT (
Бутон
ROTATE
(въртене)
)
Бутон DELETE ( )
Относно обясненията в това упътване
Опера циите описани в това ръководство се базират на работа с устройство за дистанционно управление.
Когато операцията бъде извършена по различен начин, например с устройство за дистанционно управление и бутоните на фотрамката, това ще бъде обяснено със съвет.
11BG
Преди да започнете
Бутон CLOCK (
Бутон 1 (включване/ готовност)
Основни операции
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
В устройството за дистанционно управление
вече има заредена литиева батерия (CR2025)
(приложена в комплекта). Преди да използвате
устройството за дистанционно управление,
свалете защитната лента, както е показано
на илюстрацията.
Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно управление спре да работи, сменете батерията
(CR2025 литиева батерия) с нова.
1
Натиснете капачето
2
Издърпайте държача на батерията.
3
Заредете нова батерия и плъзнете
държача обратно в устройството за
дистанционо управление.
Защитна лента
Използване на устройството за
управление
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на фото
рамката.
Сензор за
дистанционно
управление
Заредете батерията, като се съобразите с
поляритета, така че страната „+” да гледа
нагоре.
Забележки
• Използването на батерия, различна от указания
вид, може да доведе до пробив в изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на твърде горещи и влажни места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за дистанционно управление да не попаднат
чужди предмети – например, когато сменяте
батерията.
Забележки
Фоторамката може да падне ако изпозлвате бутоните върху нея когато виси на стената. Работете
с фоторамката като използвате устройството за
дистанционно управление.
12BG
• Неправилната употреба на батерията може да
причини протичане и корозия.
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батерията от устройството за дистанционно управление, за да предотвратите рискът от протичане или корозия.
– Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията
или изхвърлянето на батерията в огън може
да причини пробив или протичане. Ако дадете
батерията на късо, това също може да доведе до
опасност от пробив или протичане.
Поставяне на стойката
Задръжте фото рамката стабилно
и поставете стойката в отвора на
задния панел.
2
Завъртете стойката в отвора,
докато спре да се върти и е плътно
прилегнала в гнездото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира ако не се
употребява правилно. Не презареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
Настройка в позиция портретна сцена
или пейзаж
Можете да настроите фото рамката в
позиция портретна сцена или пейзаж като
завъртите рамката, без да пипате стойката.
Продължава
13BG
Основни операции
1
Когато фото рамката бъде поставена в
положение портретна сцена, изображенията
автоматично се завъртат в правилната
посока.
2
Завинтете винтовете (не са приложени) в стената.
Уверете се, че винтовете отстоят от
стената на поне 2.5 до 3 mm.
Между
2.5 mm и 3 mm
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако
стойката не е поставена правилно, рамката може
да падне.
• Можете да завъртите изображението и ръчно
(стр. 33).
• Ако поставите фото рамката в близост до телевизор с катодно излъчване, цветовете на екрана
могат да бъдат повлияни.
За да поставите фото
рамката на стена
Можете да подмените оригиналния панел с
приложения панел за смяна.
Подгответе винтове (не са приложени) подходящи за отворите на задния
панел.
4 mm
Повече от 25 mm
φ 5 mm
10 mm
Отвори за окачане
на устройството
на стената
14BG
Окачете фото рамката на стената
чрез съвпадане на един от отворите
на задния панел към винтовете на
стената.
Забележки
Съвет
Лесно е да завъртите стойката ако поставите
гумена лента плътно около стойката, когато я
отстранявате от фото рамката.
1
3
• Използвайте винтове, които да са подходящи
за материала, от който е изработена стената.
Винтовете могат да се повредят в зависимост
от материала, използван при направа на стената.
Поставете винтовете в основа или шайба преди
са ги поставите на стената.
• Когато искате да поставите отново карта с
памет, отстранете фото рамката от стената,
отстранете и след това оставете отново картата с памет, докато фото рамката е поставена на
стабилна повърхност.
• Отстранете стойката и я съхранявайте в
частта за съхранение от задната й страна, когато
поставяте рамката на стената.
• Тъй като в задната част има магнит, можете да
съхранявате стойката плътно прилепена.
• Свържете DC кабела на променливотоковия адаптер към фото рамката и окачете фото рамката
на стената. След това свържете променливотоковия адаптер към стенен контакт.
• Не поемаме отговорност за инциденти или увреди
причинени от дефекти при окачването, злоупотреба или природни бедствия.
Смяна на панела
Можете да подмените оригиналния панел с
приложения панел за смяна.
1
Издърпайте панела като натиснете двете означения от задната му
страна с палци, като е показано на
илюстрацията.
4
2
Натиснете четирите ъгъла на сменяемия панел, за да съвпадне във фото
рамката.
Отстранете панела.
Забележки
3
Изравнете позициите на дистанционния сензор на предния панел на фоторамката с прозорчето на дистанционния сензор на сменяемия панел и
след това прикачете фото рамката.
• Уверете се, че сменяемия панел е плътно закачен за
фоторамката. Ако не е плътно закачен, фоторамката може да падне. Това може да прични неизправност при пренасяне на фото рамката.
• Когато пренасяте фото рамката, придържайте я
плътно, както е показано по-долу.
15BG
Основни операции
Прозорче на на дистанционния сензор
Включване на фото
рамката
1
Включете щекера на променливотоковия адаптер в DC IN 5 V жака от
задната страна на фото рамката.
2
Свържете променливотоковия адаптер и мрежата от 220 V.
Фото рамката се включва автоматично.
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/
готовност) на фото рамката или на устройството за дистанционно управление, докато
изключите захранването. Индикаторът за
готовност преминава от зелено в червено.
Забележки
Към DC IN 5 V
жака
DC щекер
Към
мрежата
от 220 V
DC кабел
Променливотоков
адаптер основно тяло
Ако вече сте включили фото рамката,
следвайки указанията в предишния раздел,
преминете към следващата стъпка.
Включване на захранването
Натиснете 1 (включване/ готовност)
на фото рамката или устройството за
дистанционно управление, за да включите
захранването.
16BG
• Включете устройството в най-близкия възможен
стенен контакт, до който имате лесен достъп.
• Не поставяйте фото рамката на нестабилна
повърхност, като например върху неравна маса
или на наклонена повърхност.
• Свържете променливотоковия адаптер към леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се получи
проблем докато използвате адаптера, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера
от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на променливотоковия адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен в тясно пространство, като например
между стена и мебел.
• След употреба, изключете променливо токовия
адаптер от DC IN 5 V жака на фото рамката и
изключете кабела на захранването от мрежата
от 220 V.
• Не изключвайте фото рамката и не отстранявайте променливотоковия адаптер от рамката
преди индикаторът за готовност да светне в
червено. Това може да увреди фото рамката.
• Формата на АС щекера може да е различна в зависимост от региона, в който сте закупили фото
рамката.
Работа в начална фаза
Когато фото рамката е включена без карта
памет на екрана се появява начален екран като
този по-долу.
Сверяване на точно време
1
2
Натиснете MENU.
Натиснете B/b, за да изберете
[Settings].
Извежда се екранът с настройки.
Съвет
• Можете да използвате бутони B/b само
когато във фото рамката е поставена карта
памет или е избрана опция различна от настройка на дата и час (стр. 25).
Натиснете V/v, за да изберете
[Date/time settings] и след това нати(ENTER).
снете
4
Регулирайте датата.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Date]
Когато не работите с фото рамката за 10
секунди, се извежда демо режим. Ако натиснете бутон различен от бутона за включване,
екранът се връща към началния дисплей.
Първо, натиснете MENU докато е изведен
първоначален дисплей и след това настройте
датата и часа.
и след това натиснете
(ENTER).
2 Натиснете B/b, за да изберете месец,
дата и година, натиснете V/v, за да
изберете стойност и след това натиснете
(ENTER).
5
Регулирайте часа.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Time]
и след това натиснете
(ENTER).
2 Натиснете B/b, за да изберете час,
минута и секунда, натиснете V/v,
за да изберете стойност и след това
натиснете
(ENTER).
6
Изберете формат на датата.
1 Натиснете V/v, за да изберете [Date
Display Order] и след това натиснете
(ENTER).
2 Натиснете V/v, за да изберете
формат и след това натиснете
(ENTER).
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
17BG
Основни операции
3
7
Задайте деня за начало на седмицата
в календара
Можете да зададете деня, който се появява най-вляво на календара.
1 Натиснете V/v, за да изберете [First
Weekday], и след това натиснете
(ENTER).
2 Натиснете V/v, за да изберете [Sunday]
или [Monday], и след това натиснете
(ENTER).
8
Изберете извеждане на времето.
1 Натиснете V/v, за да изберете
[12hr/24hr display] и след това натиснете
(ENTER).
2 Натиснете V/v, за да изберете
[12hours] или [24hours] и след това
натиснете
(ENTER).
9
Зареждане на карта с
памет
Заредете докрай картата с памет в съответното гнездо като внимавате етикетът да сочи към вас (когато сте застанали към гърба на фото рамката).
Лампичката за достъп примигва, когато
картата с памет е поставена правилно.
Поставете отново картата с памет след
като сте проверили страната на етикета на
картата с памет ако лампичката за достъп
не примигва.
Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
SD карта
с памет
(гнездо A)
“Memory
Stick”
(гнездо A)
“Memory
Stick Duo”
(гнездо B)
Лампичка за достъп
Забележки
Когато използвате miniSD/miniSDHC
1,microSD/microSDHC 2, или “Memory
Stick Micro” ностел 3 уверете се, че сте ги
поставили в подходящ адаптер.
1
2
3
18BG
За подробности относно съвместимите
карти с памет вижте страници 48 и 49.
За поддържаните файлови формати вижте
Инструкции за работа, страница 24.
Когато въведете карта с памет
Когато въведете карта с памет, изображенията от нея се извеждат автоматично. Ако
изключите захранването докато са изведени
изображения и след това включите захранването отново,, същите изображения се извеждат
отново.
Промяна на дисплея
Можете да променяте стила на извеждане
чрез натискане на бутони VIEW MODE.
1
Натиснете бутон, отговарящ на
стила на извеждане, който сте
избрали.
Бутони VIEW MODE
Забележки
За да промените устройството за
възпроизвеждане
Натиснете SELECT DEVICE (стр. 30).
За да отстраните картата с памет
Отстранете картата с паметот гнездото в
посока обратна на тази, в която сте я поставили. Не отстранявайте картата с памет
докато лампичката за достъп мига.
Когато е избран режим на преглед часовник и
календар, лампичката за достъп не мига.
Дисплеят се променя в избрания режим на
извеждане.
Изреждане
на кадри
(.стр. 21)
Забележки
• Когато зареждате карта с памет, картата ще
се зареди отчасти в рамката. Ако натискате
силно картата с памет, това може да повреди или
картата, или фото рамката.
• Гнездото за “Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/
SD карта с памет/ММС/xD-Picture карта автоматично засича вида на картата. Гнездото се използва за “Memory Stick” дуо, както и за стандартен
“Memory Stick”, така че не ви е нужен адаптер.
• Не поставяйте неколко картови носителя
едновременно в гнезда A, B. Ако са поставени
няколко картови носителя фото рамката може да
не функционира правилно.
Часовник
и календар
(.стр. 22)
Дисплей за
единично
изображение
(.стр. 23)
Индекс
(.стр. 24)
Съвети
• Когато използвате бутоните на фоторамката,
натиснете бутон VIEW MODE в горния край
на LCD екрана, натиснете V, за да преместите
курсора в зоната за избор на дисплей и натиснете
B/b, за да изберете дисплей.
Продължава
19BG
Основни операции
В дисплей „Часовник и календар”, променете „Изреждане на изображения”, „Дисплей единично изображение” или „Индекс” (Вижте следващата секция).
• Можете и да натискате повторително
VIEW MODE на фото рамката , преместете
курсора в зоната за избор на дисплея и изберете режим на преглед.
Зона за избор на дисплей
Зона за избор на стил
2
Изберете стил посредством B/b/V/v
(ЕNTER).
и натиснете
Дисплеят се променя в избрания стил.
Съвети
• Ако курсорът е в зоната за избор на дисплей,
преместете го в зоната за избор на стил като
натиснете v.
• Можете да преместите курсора в зоната за
избор на стил като натиснете бутона съответстващ на режима избран понастоящем
,
,
или
или VIEW MODE на
фоторамката неколкократно.
Забележка
Ако не сте работили с фоторамката дълъг
период от време, стилът, в който е курсорът
се избира автоматично.
20BG
Дисплей изреждане на изображения (Slideshow)
Дисплей Стил Обяснение
Извежда изображенията едно след друго.
Slideshow
Единичен преглед
Основни операции
Извежда няколко изображения едновременно.
Преглед на няколко
изображения
Извежда изображения с настроените час и дата.
Преглед с часовник
Извежда изображения едно след друго, докато показва и
календар. Извеждат се настоящите дата и час.
Преглед на календар
Извежда изображения като сменя напосоки различни стилове и ефекти в изреждането.
Когато извеждате изображения напосоки
Преглед напосоки
Тази опция е възможна когато [Shuffle] от [Slideshow
Settings] е в положение [ON] (.стр. 297)
Съвети
• Можете да настроите интервал, ефект,
ред на извеждане или цветови ефект,
когато изберете дисплей на изреждане на
изображения. Обърнете се към “Настройки за изреждане на изображения” (стр. 26).
• Ако натиснете
(ENTER) по време на
изреждане на изображения, дисплеят се
променя в режим на единично изображение.
• Ако изключите и после включите
захранването на фото рамката по време
на изреждане на изображения, иреждането
продължава от последното прегледано
изображение.
21BG
Дисплей на часовника и календара
Часовник 1
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Календар 1
Календар 2
Календар 3
Забележка
Можете да изберете само табло
(Settings), когато
са изведени часовникът и календарът.
22BG
Режим на единичен преглед
Дисплей
Стил
Обяснение
Извежда цялото изображение на екрана. Можете да
сменяте между изображения, които да се изведат посредством бутони B/b.
Цяло изображение
Съвпадане с екрана
Цяло изображение
(с Exif)
Съвпадане с екрана
(с Exif)
Извежда информация за изображението като номера на
изображението, името на файла и датата на заснемане,
докато извежда цялото изображение. Можете да сменяте
изображенията, които да се изведат посредством -/-.
Обърнете се към “Относно информационния дисплей”
(стр. 25) за подробности относно информацията за
изображения.
Извежда информация за изображението като номера на
изображението, името на файла и датата на заснемане, за да
съвпаднат с екранния режим.(В зависимост от съотношението на заснетото изображение, ръбът на изображението
може да не е изведен). Можете да сменяте изображенията,
които да се изведат посредством B/b. Обърнете се към
“Относно информационния дисплей” (стр. 25) за подробности относно информацията за изображения.
23BG
Основни операции
Извежда изображението върху целия екран. Можете
да сменяте изображенията, които да се изведат чрез
бутониB/b.
Дисплей на индекс изображение
Дисплей
Стил
Обяснение
Извежда списък от големи миниатюрни изображения.
Можете да изберете изображение като натиснете
B/b/V/v .
Index 1
Извежда списък с миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение като натиснете B/b/V/v .
Index 2
Съвети
• Миниатюрните изображения са тези, заснето за
употреба в режим индекс ако изображенията са
заснети с цифров фотоапарат.
• В режим на индекс извеждане, можете да натиснете B/b/V/v и
(ENTER), за да изберете
изображение и след това да изведете промените в
режим на единично изображение.
24BG
Относно информацията, която
се извежда на LCD дисплея
4 Информация за настройките
Иконки
Значение
Индикация за защита
Индикация за асоцииран файл
(Извежда се когато има асоцииран файл като например файл
с движение или изображение с
миниатюра в имейл).
–
–
–
–
цяло изображение
съвпадане с екрана
цяло изображение (с Exif)
съвпадане с екрана (с Exif)
2 Брой на изведени изображения/ Общ брой
на заснетите изображения
Индикацията за входящите носители за
изведеното изображение се показва както
следва:
Забележка
Само цифри и букви могат да се извеждат.
Иконки
Значение
6 Дата/час на заснемане.
Вградена памет
“Memory Stick”
SD карта с памет
3 Подробности за изображенията
– Формат на файла (JPEG (4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Брой пиксели (ширина х височина)
– Име на производителя на устройството, с
което е заснето изображението
– Име на устройството, с което е заснето
изображението
– Скорост на затвора (напр.: 1/8)
– Стойност на диафрагмата (напр.: F2.8)
– Стойност на експонацията (напр.: +0.0ЕV)
– Информация за въртенето.
– Информация за настройките
25BG
Основни операции
Извежда се следната информация
1 Вид на дисплея (в режим на единично
изображение)
5 Брой изображения (папка-файл).
Извежда се ако изображението е съвместимо с формат DCF.
Ако изображението не е съвместимо с формат DCF се извежда името на файла.
Ако сте преименували файла посредством
компютър и името на файла съдържа
символи различни от латиница и арабски
цифри, името на файла може да не бъде
изведено правилно с фото рамката.
Също за файл създаден на компютър или
друго устройство, могат да бъдат изведени максимум 10 символа от началото на
наименованието.
Допълнителни операции
Насладете се на изреждане
на изображения
1
Натиснете
(SLIDE SHOW).
Съвети
• Когато изпозлвате бутонитена фоторамката,
натиснете бутон VIEW MODE в горния край на
LCD екрана, натиснете V, за да преместите курсора в зона за избор на дисплей и натиснете B/b,
за да изберете
(Slideshow).
• Когато курсорът е в зона за избор на дисплей,
преместете го в зона за избор на стил посредством v.
• Когато курсорът е зона за избор на стил, можете
да го преместите като натиснете неколкократно
VIEW MODE.
Промени на настройките за
изреждане на изображения
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
табло
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Slideshow Settings] и след това натиснете .
4
Натиснете V/v, за да изберете
опция и след това натиснете
Зона за избор на дисплей
Обърнете се към таблиците на следващата страница за подробности относно
опциите за настройка.
Забележки
Зона за избор на стил
2
Натиснете B/b/V/v, за да изберете
стила, който искате и след това
(ENTER).
натиснете
Обърнете се към “Slideshow display” (стр.
21) за подробности относно вида на изрежданите изображения.
26BG
• Отбележете следното, когато избирате изреждане на кадри от изображения съхранение на картата
с памет.
– Поради характеристиките на картите с
памет, съществува повишен риск за грешка при
прочитане на изображенията, колкото по-чето
се разчитат.
– Не изреждайте продължително време кадри с
малки номера, тъй като това може да причини
грешка в данните.
– Препоръчваме Ви често да правите резервни
копия за защита на данните в картите с памет.
• Когато фото рамката извежда кадри, промяна в
настройките на някои опции не е възможна. Тези
опции са оцветени в сиво и не могат да бъдат
избрани.
• Изреждането на кадри започва от първото
изображение ако изключите фото рамката или ако
нулирате настройките й.
• Когато екранът е твърде ярък, това може да Ви
накара да почувствате гадене или замайване. Внимавайте да не оставите настройките на екрана с
твърде висока яркост.
*: настройки по подразбиране
Опция
Настройка
Настройки за Интервал
изреждане на
изображения
Обяснение
Настройте стойност между 3 сек, 7 сек*, 20 сек, 1 мин, 5 мин,
30 мин, 1 час, 3 часа, 12 часа, 24 часа за интервал между изображенията.
Забележкa
Изображенията може и да не се сменят през интервалите, които сте
задали в менюто в зависимост от стила на изреждането на изображения,
цветния ефект или размера на изображенията.
Ефект
Цветен
ефект
Режим на
извеждане
Премества се към следващото изображение докато предишното се избутва
от центъра към четирите ъгъла.
Вертикални щори
Премества се към следващото изображение сякаш се спускат вертикални
щори.
Хоризонтални щори
Премества се към следващото изображение сякаш се спускат хоризонтални
щори.
Избледняване*
Премества се към следващото изображение като предишното изображение
избледнява и се прелива в следващото.
Изтриване
Премества се към следващото изображение сякаш предишното се изтрива, за
да отстъпи място.
Напосоки
Използва напосоки гореизброените пет
ефекта.
ON
Извежда изображения напосоки.
OFF*
Извежда изображения според [Listing
Order] настройки в [General Settings].
Цвят*
Извежда цветно изображение.
Сепия
Извежда състарено изображение (ефект
сепия).
Монохром
Извежда едноцветно изображение.
Изберете желания размер на извеждане между следните:
Забележкa
Оригиналните данни на изображението няма да се променят.
Цяло изображение*
Запълване на екрана
Извежда цяло изображение, увеличено
до подходящия размер. (Изображението
може да бъде изведено с полета отгоре,
отдолу, отляво и отдясно).
Увеличава центъра на изображението
достатъчно, за да запълни целия екран.
Забележкa
Изображенията може и да не се изведат
с размера, който сте задали в менюто в
зависимост от стила на изреждането на
изображения.
27BG
Допълнителни операции
Разбъркване
Централно кръстче
Дисплей за изреждане на кадри
Прибавяне на изображения
към вградената памет
Можете да използвате фото рамката като
цифров албум, като запазвате важни изображения във вградената памет.
Съвети
• Когато запазвате изображения във вградената
памет, можете да използвате меню [Image file
size], можете да зададете начин на оптимизиране
на размера на изображението или да запазвате
изображенията в оригинал без да ги компресирате
(стр. 37).
• Когато [Image file size] е в настройка [Resize], до
около 250 изображения могат да бъдат добавени
към албума. Когато настроите в [Original], броят
на изображенията, които могат да бъдат запазени
може да се промени в зависимост от размера на
изображенията.
1
Дисплей с индекс изображения
Натиснете
(IMPORT), когато
изображението съхранено в картата
с памет се изведе на екрана.
Съвет
Ако използвате бутоните на фоторамката, натиснете бутон MENU и след като сте избрали
(Редактиране) посредством B/b, изберете
[Import] посредством V/v и натиснете
(ENTER).
Режим на преглед на единично
изображение
(Дисплей за извеждане на единично
изображение)
28BG
2
Натиснете V/v, за да изберете
[Import this image], [Import multiple
images] или [Import all images] и след
това натиснете
(ENTER).
Ако изберете [Import this Image], изведеното изображение се прибавя към вградената
памет. Преминете към стъпка 5. (Тази
опция не може да бъде избрана в дисплея с
изреждане на кадри).
Ако изберете [Import Multiple Images] можете да прибавите избраните изображения
от индекс дисплея. Преминете към
стъпка 3.
Ако изберете [Import all images] се извежда
списъка с изображения. Към полето на всяко изображения има маркировка. Преминете към стъпка 4.
3
Използвайте бутони B/b/V/v, за да
определите изображението, което ще
добавите от списъка с изображения
(ENTER). До избраното
натиснете
изображение се добавя маркировка
„ „. Ако искате да добавите много
изображения наведнъж, повторете
тази стъпка.
7
Натиснете , когато се появи дисплей за потвърждение.
Забележки
• “Import to the internal memory” (Добавяне към вградената памет) не е налична опция за за изображения от вградената памет.
• Избягвайте да извършвате следното, когато към
албума или вградената памет се добавят изображения тъй като това може да доведе до повреда на
фото рамката, вградената памет или данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
Съвет
Можете да промените размера на миниатюрните
изображения като използвате [
] в списъка с
изображения.
Допълнителни операции
Ако искате да премахнете този избор,
изберете изображение и натиснете
(ENTER). Маркировка „ „ изчезва от
изображението.
4
Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на избор
на папка.
5
Натиснете V/v, за да изберете
папката, която желаете и след това
(ЕNTER).
натиснете
Появява се екран за потвърждение за добавяне на изображение към вградената памет.
Съвет
Когато изберете [New folder] автоматично се създава нова папка.
6
Натиснете V/v, за да изберете [Yes],
(ЕNTER).
и след това натиснете
Изображението се запазва във вградената
памет.
29BG
Определяне на устройство
за възпроизвеждане
Можете да определите карта с памет или
вградената памет, за да бъдат изведени изображенията от тях.
1
Натиснете SELECT DEVICE.
Прехвърляне на изображение от вградената памет
на карта с памет
Можете да прехвърляте изображение от
вградената памет към карта с памет.
1
Натиснете MENU, когато изображението съхранено в устройството се
появи на екрана.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Export] и след това натиснете
(ENTER).
Дисплей на единично изображение.
Съвети
• Когато работите с фото рамката натиснете
MENU и бутони B/b, за да изберете лента
(Избор на устройство).
• Ако картата с памет, която искате да изберете не е поставена, поставете я сега.
Забележкa
По време на извеждане на календар и часовник,
не можете да изберете лента
(Избор на
устройство).
2
Натиснете V/v, за да изберете
устройството, което искате да из(ENTER).
берете и натиснете
Извеждат се изображенията от избраното
устройство.
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Export this image], [Export multiple
images] или [Export all images], и след
(ENTER).
това натиснете
Ако изберете [Export this image], изведеното изображение се прехвърля в устройството. Преминете към стъпка 7. (Тази
опция не може да бъде избрана в дисплея за
изреждане на кадри.)
Ако изберете [Export multiple Images]
можете да изберете изображения, които да
прехвърлите от индекс дисплея. Преминете към стъпка 5.
Ако изберете [Export all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на
всяко изображение има маркировка. Преминете към стъпка 6.
30BG
5
Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което ще прехвърляте от списъка с изображения и след
(ENTER).
това натиснете
Към избраното изображение се добавя
маркировка „ „ .
Ако искате да прехвърлите няколко изображения едновременно, повторете тази
стъпка.
Ако искате да премахенете избора си, изберете изображението и натиснете
(ENTER). Маркировката „ „ изчезва от
изображението.
6
Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства,
към които да прехвърлите.
Натиснете V/v, за да изберете устройства, към които да прехвърлите
(ENTER).
и след това натиснете
8
Натиснете V/v за да изберете папка,
която да запазите и натиснете
(ENTER).
(ENTER), когато се
изведе екран за потвърждение.
Изображението се копира на определеното устройство.
Забележкa
Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност във фото
рамката и картата с памет, както и да повреди
данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
Съвети
• Можете да използвате и бутон MENU на фото
рамката.
• Можете да увеличите или намалите изображението, което ще пренасяте като използвате списъка
с изображения.
• Всяко устройство, което не се разпознава от
фото рамката се извежда в сиво и не можете да го
избирате.
Появява се екран с потвърждение за прехвърляне.
Съвет
Всеки път, когато натиснете [New folder] се
създава нова папка.
9
Натиснете V/v, за да изберете [Yes]
(ENTER).
и натиснете
Прехвърлянето е приключено.
31BG
Допълнителни операции
7
10 Натиснете
Изтриване на изображение
1
Натиснете [DELETE], когато изображението се появи на екрана.
Съвет
Ако използвате бутоните на фоторамката,
(Editing)
натиснете MENU, изберете лента
посредством B/b, след това изберете [Delete] с
бутон V/v и натиснете
(ENTER).
2
Натиснете V/v, за да изберете
[Delete this image], [Delete multiple
images] или [Delete all images], и след
(ENTER).
това натиснете
Ако изберете [Delete this image], изведеното
изображение се изтрива. Преминете към
стъпка 5. (Тази опция не може да бъде избрана в дисплея за изреждане на кадри.)
Ако изберете [Delete multiple Images]
можете да изберете изображения, които да
изтриете от индекс дисплея. Преминете
към стъпка 3.
Ако изберете [Delete all images] се извежда
списъкът с изображения. Към полето на
всяко изображение има маркировка. Преминете към стъпка 4.
3
Натиснете B/b/V/v, за да изберете
изображението, което ще изтриете
от списъка с изображения ислед това
(ENTER).
натиснете
Към избраното изображение се добавя
маркировка „ „.
Ако искате да изтриете няколко изображения едновременно, повторете тази
стъпка.
Ако искате да премахенете избора си, изберете изображението и натиснете
(ENTER). Маркировката „ „ изчезва от
изображението.
4
Натиснете MENU.
Извежда се екран с избор на устройства,
към които да прехвърлите.
5
Натиснете V/v, за да изберете [Yes]
(ENTER).
и натиснете
Изображението е изтрито.
32BG
6
Натиснете
(ENTER), когато се
изведе екран за потвърждение.
Забележки
• Не извършвайте следното по време на прехвърляне. Това може да причини неизправност във фото
рамката и картата с памет, както и да повреди
данните:
– Изключване на захранването;
– Отстраняване на картата с памет;
– Поставяне на друга карта.
• Когато на екрана се появи съобщение [Cannot delete
a protected image], файлът с изображение е в режим
Read Only на компютъра. В такъв случай свържете
фото рамката с компютър и изтрийте този файл
с помощта на компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет не е
равен на оставащия капацитет дори и веднага след
нулиране.
• Ако изтриването е започнало изтритото
изображение не може да бъде възстановено дори
и да спрете процеса по изтриване. Изтривайте
изображения само когато сте сигурни, че желаете
премахването им.
Съвет
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения като използвате [ / ] в списъка с
изображения.
Форматиране на вградената памет
1 Натиснете MENU.
Извежда се менюто.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки)
3 Натиснете V/v, за да изберете [Initialize]
и след това натиснете
(ENTER).
4 Натиснете V/v, за да изберете [Format
internal memory] и след това натиснете
(ENTER).
Появява се екран за потвърждение на
нулирането на вградената памет.
5 Натиснете V/v, за да изберете [Yes] и
натиснете
(ENTER).
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Увеличаване/намаляване на
изображението
Съвет
Можете да увеличите изображение като изпозлвате
бутоните на фото рамката.
Натиснете MENU и след това натиснете B/b, за
да изберете лента
(Редактиране). Натиснете
V/v, за да изберете [Zoom] и след това изберете
колко пъти желаете да увеличите изображението.
Забележки
• Не можете да записвате върху файлове освен ако
не са JPEG файлове (разширение: JPG).
• В зависимост от размера на изображението,
увеличаването му може да намали качеството на
изгледа.
Въртене на изображението
Можете да въртите изображение по време на
режимна единично извеждане.
Работете от менюто на фоторамката.
1
Натиснете MENU в екран единично
изображение.
2
Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Rotate], и след това натиснете
(ENTER).
4
Натиснете V/v, за да изберете
посоката на въртене, и след това
(ENTER).
натиснете
За да запазите увеличено или намалено
изображение (отрязване и запазване)
1 Натиснете бутон MENU, докатона
екрана е изведено намалено или увеличено
изображение.
2 Натиснете V/v, за да изберете методът, който ще използвате, за да запазите
изображението. Ако изберете [Save as new
image], се запазва копие на изображнието.
Преминете към стъпка 3. Ако изберете
[Overwrite], изображението се записва още
веднъж върху старото. Преминете към
стъпка 5.
3 Натиснете V/v, за да изберете устройството, в което ще запазите изображението и след това натиснете
(ENTER).
4 НатиснетеV/v,за да изберете папка за
запис и след това натиснете
(ENTER).
5 Натиснете V/v, за да изберете [Yes] и след
това натиснете
(ENTER).
Изображението се запазва.
6 Когато се появи екран изискващ потвърждение след като сте запазили изображението, натиснете
(ENTER).
• Завъртане на 90°: Завърта изображението на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.
• Завъртане на 180°: Обръща изображението наобратно.
• Завъртане на 270°: Завърта изображението на 90 градуса по посока, обратна на
часовниковата стрелка.
Продължава
33BG
Допълнителни операции
Можете да увеличавате или намалявате изображението в екран единичен преглед.
За да увеличите изображението, натиснете (zoom in) на устройството за
дистанционно управление. За да намалите
увеличеното изображение, натиснете
(zoom out).
Всяко натискане на бутона увеличава
изображението повече. Можете да увеличите
изображение до максимум 5 пъти оригиналния
му размер. Можете да местите увеличеното
изображение нагоре, надолу, наляво и надясно.
Съвет
Ако преместите увеличено изображение посредством B/b/V/v и натиснете MENU в стъпка 1,
изображението се изрязва в изведения шаблон и се
запазва.
Съвети
• Можете да въртите изображение и посредством
(ROTATE) на устройството за дистанционно
управление. Изображението се завърта на 90 градуса по посока обратна на часовниковата стрелка
всеки път, когато натиснете бутона.
• За изображение от вградената памет, данните
за въртене ще бъдат съхранени дори и след като
захранването бъде изключено.
• Можете да въртите изображения от индекс
дисплея.
Промяна на настройките
на функция за автоматично включване/изключване
Можете да използвате функцията на таймера,
за да включите или изключите фото рамката
автоматично, когато е включена.
1
2
3
Натиснете MENU.
Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Натиснете V/v, за да изберете
[Auto power ON/OFF] и натиснете
(ENTER).
Появява се екранът за настройка на стойност за [Auto power ON/OFF].
4
Натиснете V/v, за да изберете
[Setup method] и натиснете
(ENTER). След това натиснете V/v,
зa да изберете [Simple] или [Auto off] и
(ENTER).
натиснете
[Simple]: Поставя функцията автоматично изключване в равни едноминутни
интервали.
[Auto off]: Поставя функцията автоматично изключване в часови единици според
деня от седмицата. Можете да изберете
от 2 до 4 часа или OFF.
34BG
5
Натиснете V/v, за да изберете
[Настройки за време] и след това
натиснете (ENTER).
[Simple]
Натиснете V/v, за да изберете период,
след който искате да изключите фото
рамката автоматично: 2 часа, 4 часа или
OFF. След това натиснете
(ENTER).
6
Натиснете MENU.
Допълнителни операции
1 Изберете опцията, за която искате да
настроите час.
Натиснете V/v, за да изберете
[Power-ON timer] или [Power-OFF timer]
и натиснете
[ENTER]. След това
натиснете V/v, за да изберете (Enable)
и натиснете
[ENTER].
2 Настройте часа, в който искате
да активирате [Power-ON timer] или
[Power-OFF timer].
НатиснетеV/v-, за да изберете [Auto
ON time] или [Auto OFF time] и натиснете
[ENTER].
Натиснете B/b, за да изберете часа и
минутите, които желаете, натиснете
V/v, за да настроите теси час и минути и натиснете
(ENTER).
3 Настройте деня от седмицата, вкойто искате да активирате таймера.
Натиснете V/v, за да изберете [Auto
ON day] или [Auto OFF day] и след това
натиснете
(ENTER).
Натиснете V/v, за да изберете деня, в
който искате да активирате таймера
и натиснете
(ENTER), за да отбележите.
Натиснете V/v, за да преместите
курсора в позиция [OK] и натиснете
(ENTER).
[Auto OFF]
Съвет
Захранването се изключва автоматично във
времето, когато изберете [Auto power OFF],
когато използвате фото рамката.
Захранването се включва автоматично във
времето, когато изберете [Auto power OFF],
по време на режим на готовност.
35BG
Промяна на настройките
Можете да промените следните настройки.
• Настройки за изреждане на изображения
• Функция за автоматично включване/изключване
• Настройки за дата/час
• Основни настройки (ред на списъци, включване/изключване на SONY лого и т.н.)
• Езикови настройки
• Нулиране
• Процедура по настройка
4
Това ви позволява да настроите всяка от
опциите (стр. 37).
Забележки
Когато на фото рамката, например, се изреждат
кадри, някои опции не могат да бъдат настройвани.
Опциите, които не са изведени в съответната
ситуация, са изведени в сиво и не могат да бъдат
избрани.
5
Натиснете MENU.
Натиснете B/b, за да изберете
[Settings]
Натиснете V/v, за да изберете
стойност на настройката, и след
(ENTER).
това натиснете
Всеки път, когато натиснете V/v,
стойността на настройката се променя. В случай, че стойността е цифрова,
натиснете V, за да я увеличите, и
натиснете v, за да я намалите.
Ако натиснете
(ENTER), настройката се потвърждава.
Процедура по настройка
1
2
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените,
(ENTER).
и след това натиснете
6
Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
За да нулирате фабричните настройки
1 Натиснете MENU и след това
3
Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете да промените, и
(ENTER).
след това натиснете
Извежда се екранът с настройки на избраната опция.
Например, когато изберете [Slideshow
Setting]
36BG
изберете
(Settings)-[Initialize] като
натиснете B/b/V/v.
2 Натиснете V/v, за да изберете [Reset]
и след това натиснете
(ENTER).
Всички регулирани настройки, освен
настройките за час се нулират във
фабрични настройки.
Съвет
Можете да използвате бутон MENU на фото
рамката.
Опции за настройка
*: Настройка по подразбиране
Опция
Настройка
Настройка за
изреждане на
кадри
Автоматично
включване/
изключване
Обърнете се към „Насладете се на изреждане на кадри” (стр. 26).
Настройва функцията на таймера, която включва и изключва захранването
автоматично. Можете да използвате тази функция със следните настройки.
(. стр. 34)
Power-ON
Можете да настроите таймера (час/ден) и да въведете време,
таймер
за да се включи захранването автоматично, когато настроите
тази функция.
Power-OFF
Можете да настроите таймера (час/ден) и входящо време, за
таймер
да се изключва захранването автоматично, когато регулирате
тази функция.
Настройва дата, час, първия ден от седмицата и т.н (.стр. 17)
Listing order
(Ред на подреждане)
Настройва деня на изреждане на изображения. Настройката
оказва влияние на [Slideshow Settings].
Shoot. Date Извежда изображения според датата на заснемане.
Забележка
Когато изображенията са прехвърлени и опция
[Resize] е избрана в настройки Image import size,
фото рамката изпозлва Exif информация за дата
на заснемане, за да осъвремени датата, така че
изображенията се подреждат посъщия ред като
при ред ана заснемане с Exif.
Извежда изображения според номерата им.
Number
Order* (ред
по номера)
Auto display
ON*/OFF: Когато фото рамката е в портретна позиция, вие
orientation
можете да я зададете в режим на автоматично разпознаване и
(Автоматич- въртене на изображенията.
но извеждане)
LCD backlight Позволява ви да зададете осветеност на LCD екрана с ниво от
(Задно осве1 до 10*.
тяване на
LCD)
Image import Resize*
Компресира изображения и ги запазва във вграденаsize (Размер
та памет. Можете да запазите повече изображена файла с
ния, но е налично значително влошаване качестизображение)
вото на изображенията спрямо оригиналните
заснети, когато ги изведете на голям монитор
компютър или друго устройство.
Original
Запазва изображения във вградената памет без да
(Оригинал) ги компресира. Няма промяна в качеството, но
можете да запазите по-малко изображения.
Продължава
37BG
Допълнителни операции
Настройки за
дата/час
Общи
настройки
Описание
*: Настройка по подразбиране
Опция
Настройка
Описание
Системна
информация
Версия
Извежда версията на софтуера на фото рамката.
Вградена памет
Капацитет на вградената памет
Оставащ капацитет
Показва количеството свободно място за запис
на вградената памет към настоящия момент.
Показва максималното
количество място
налично във вградената
памет в начална фаза.
Настройка на езика Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски,
Китайски (опростен), Китайски (традиционен), Холандски
Забележка
• В някои региони е възможно настройката по подразбиране за езика да се различава.
Нулиране
Форматиране на
вградената памет
Можете да форматирате вградената памет.
Забележки
• Всички изображения, прибавени към вградената
памет, ще се изтрият.
• Не форматирайте вградената памет като използвате
връзка към компютъра или друго външно устройство.
Нулиране
38BG
Връща всички настройки в положенията им
по подразбиране, освен настройките за дата и
[Date/time settings].
Използване на компютър
Свързване към компютър
Можете да свържете към компютър, за да преглеждате и копирате изображения от вградената памет на фото рамката към компютър,
или за да копирате изображения от компютър
на фото рамката.
Системни изисквания
За да свържете компютър и да използвате
фото рамката, компютърът трябва да изпълнява следните препоръчителни системни
изисквания.
Свързване към компютър за
прехвърляне на снимки
Забележка
Тази секция показва пример за свързване за Windows
Vista. В зависимост от операционната система,
която използвате , дисплея на екрана и процедурите
може да се различават.
1
2
Свържете фото рамката към източника на захранване. (приложени
Инструкции за употреба, .стр.11)
Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел, който се продава в
търговската мрежа.
x Windows
Препоръчителна операционна система:
Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/,
Windows XP3 Порт: USB порт
x Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac
OS X (10.4) или по-нова
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай прекъснете
връзката.
• Не можете да работите с фото рамката от друго
USB устройство, което се използва едновременно
с това.
• Не изключвайте USB кабела докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички
компютри, които покриват изискванията.
• Фото рамката работи с компютър или със Sony
цифров принтер. Когато свържете фото рамката
с други устройства, възможно е те да не разпознаят вградената й памет.
Към USB
конектор
Компютър
Към USB конектор
Забележка
Използвайте USB кабел B тип, по-къс от 3
метра.
3
Поставете фото рамката в позиция
ON. (. стр. 16)
Продължава
39BG
4
Когато на дисплея на компютъра се
появи прозорче [AutoPlay], щракнете
върху [Open folder to view files].
Ако прозорче [AutoPlay] не се появи,
щракнете върху [Computer (My Computer)]
в меню Start и след това отворете сменяемия диск.
5
Преместете курсора в този прозорец
и щракнете вдясно, след това щракнете върху [New] – [Folder].
Определете име на папката. В това ръководство името на папка “sony” е използвано като пример.
• Когато изображенията от компютъра се запазват
във вградената памет на фоторамката, файловете
с изображения се запазват без компресиране. Като
резултат можете да запазите по-малък брой изображения във вградената памет на фоторамката.
• Файлове с изображения, които са създадени или
редактирани с помощта на компютър може да
не бъдат изведени. Файловете с изображения
настроени на “Read Only” на компютъра не могат
да бъдат изтрити на фоторамката. Отменете
“Read Only” преди да запазите файлове с изображения от компютъра на фоторамката.
Изключване от компютъра
Изключете USB кабела или поставете фото
рамката в позиция OFF след като сте я изключили от компютъра.
6
Щракнете два пъти, за да отворите
папка “sony”.
7
Отворете папката, която съдържа
файлове с изображения, които желаете да прекопирате и след това ги
копирайте като използвате придърпване (drag-and-drop).
Забележки
• Когато запаметявате изображения от компютъра на вградената памет, направете папка във
вградената памет и запазете изображенията в нея.
Ако не направите папка можете да запазите до 512
изображения. Освен това броят на изображенията
може да намалее в зависимост от дължината на
името на файла и вида на използваните символи.
• Някое изображение може да не бъде изведено според
реда на заснемане, тъй като информация за датата
на заснемане може да се промени, изгуби, когато
изображенията се редактират или запазват на
компютър.
40BG
1
Щракнете два пъти върху
Tray.
2
(USB Mass
Щракнете върху
Storage Device) t [Stop].
3
Щракнете върху [OK] след като сте
проверили устройството, което
желаете да отстраните.
Task
Съобщения за грешки
Ако се изведе съобщение за грешка
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните
съобщения. Следвайте съответните решения, за да решите проблема.
Значение/ Решение
No Memory Stick./ No CompactFlash card/ No
SD memory card/ No xD-Picture Card.
• Не сте заредили карта с памет в гнездото.
Заредете картата с памет в съответното
гнездо. Или свържете външно устройство.
(. стр. 18)
An incompatible Memory Stick is inserted. / An
incompatible SD memory card is inserted.
• Заредили сте несъвместима карта с памет.
Използвайте карта с памет, която се поддържа от фоторамката.
No images on file.
• В картата с памет няма файлове с изображения. Използвайте карта с памет, която съдържа файлове с изображения, които можете
да изведете на фоторамката.
Cannot delete a protected image.
• За да изтриете защитен файл, отменете
защитата с вашия фотоапарат.
Memory card is protected. Remove protection then
try again.
• Картата с памет притежава защита срещу
запис. Преместете защитното капаче в
позиция на разрешен запис. (. стр. 48)
The Memory Stick is full./ The CompactFlash card
is full./ The SD memory card is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото картата с памет е пълна. Изтрийте
изображенията или използвайте карта с
памет със свободно място.
• В случай на карта с памет:
Получила се е грешка. Ако това съобщение се
извежда често, проверете състоянието на
картата с памет като използвате устройWrite error in the Memory Stick./ Write error in the
ство, различно от фоторамката.
CompactFlash card./ Write error in the SD memory • За вградена памет:
card./ Write error in the xD-Picture Card.
Нулирайте вградената памет.
Error reading Memory Stick./ Error reading
CompactFlash card./ Error reading SD memory
Card./ Error reading xD-Picture Card.
Забележка
Когато нулирате вградената памет, моля отбележете, че всички добавени към албума файлове се
изтриват.
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте „Memory Stick-ROM”. За да
запазите изображения, използвайте препоръчителния “Memory Stick”.
41BG
Съобщения за грешки
Съобщение за грешка
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
The Memory Stick is protected.
• Заредили сте „Memory Stick” със защита. За
да редактирате и запазвате изображения,
използвате външно устройство, за да премахнете защитата.
Memory card format not supported.
• За карта с памет използвайте цифровия си
апарат или друго устройство, за да форматирате картата с памет.
Забележка
Когато нулирате настройките на носителя,
всички изображения ще бъдат изтрити.
Cannot open image.
42BG
• Изображенията не могат да бъдат изведени,
ако файлът с изображение не се поддържа от
фото рамката.
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да решите проблема.
Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран
сервиз.
Захранване
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Захранването не може да бъде
включено.
• Зареден ли е правилно захранващия кабел?
• Заредете захранващия кабел
правилно.
Извеждане на изображения
Ако захранването е включено и изображенията не се появяват или настройката на екрана с операции не може да бъде зададена, проверете следните опции.
Проверете опция
Причина/ Решение
На екрана не се извеждат
изображения.
• Заредили ли сте правилно
картата с памет?
c Заредете картата с памет
правилно. (. стр. 18)
• Картата с памет съдържа
ли изображения, запазени с
цифров фотоапарат или
друго устройство?
c Заредете карта с памет,
съдържаща изображения.
c Проверете файловите
формати, които могат да
бъдат извеждани(вижте
Инструкции за употреба,
. стр. 24)
• Съвместим ли е файловият
формат с DCF?
c Възможно е да не можете
да възпроизведете с фото
рамката файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако
е възможно да възпроизвеждате файла с компютър.
• Фото рамката в дисплей
на извеждане за календар или
часовник ли е?
c Настройте фото рамката
в режим арзличен от
извеждане на календар или
часовник (. стр. 19).
• Изображенията запазени от
компютър ли са?
• Изображенията редактирани от компютър ли са?
c Ако редактирате или
запазвате изображения на
компютъра, датата на промяна на файла се променя.
Изображенията след това
се извеждат според датата
на промяна на файла вместо
по дата на заснемане.
Някои изображения не се
извеждат според датата на
заснемане
43BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Някои изображения не се
извеждат.
• Извеждат ли се изображенията в режим на
индекс екран?
c Ако изображението се извежда
в режим на индекс екран, но не
може да бъде изведено в режим на
единичен екран, възможно е файлът
с изображението да е повреден, дори
ако миниатюрното изображение
изглежда добре.
c Възможно е да не успеете да възпроизведете файл, който не е съвместим с DCF с фото рамката, дори
ако е възможно да го възпроизвеждате с компютър.
• Знакът по-долу извежда
ли се в режим на индекс
c Ако знакът в ляво се извежда,
възможно е файлът с изображения да
не се поддържа от фото рамката,
ако файлът, например, е JPEG файл,
създаден на вашия компютър. Също
така, файлът с изображения може
да се поддържа, но да не се съдържа
данни с миниатюрно изображение.
Изберете знака и натиснете
(ENTER) , за да промените екрана в
режим на преглед на единично изображение. Ако знакът отляво се появи
отново, изображението не може
да бъде изведено, защото файлът
с изображения не се поддържа от
фото рамката.
• екран?
• Създадени ли са изображенията с приложение
на компютъра?
44BG
• Появява ли се знакът подолу в режим на индекс
екран?
c Ако знакът в ляво се извежда,
възможно е файлът с изображения да
не се поддържа от фото рамката, но
данните с миниатюрно изображение
или самото изображение не могат да
бъдат отворени. Изберете знака и
натиснете . Ако знакът отляво
отново се появи, изображението не
може да бъде изведено.
• Съществуват ли повече
от 4,999 изображения
в картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката може да възпроизвежда, запазва, изтрива или работи с
максимум 4,999 файла с изображения.
• Преименували ли сте
файла с помощта на
компютър или друго
устройство?
c Ако сте именували или преименували
файла на вашия компютър и ако името съдържа символи, различни от
букви, възможно е изображението да
не се възпроизведе на фото рамката.
• Съществуват ли 8 или
повече нива папки в
картата с памет или
външното устройство?
c Фото рамката не може да възпроизвежда изображения, запазени в папка,
която е над 8 ниво.
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Името на файла не се извежда
правилно.
• Преименували ли сте файла с
помощта на компютър или
друго устройство?
c Ако сте именували или преименували файла на вашия
компютър и името съдържа
символи, различни от букви, възможно е изображението да не се възпроизведе
на фото рамката. Освен
това, за файл, създаден от
компютъра или от друго
устройство могат да се
изведат само 10 символа
от началото на наименованието.
Забележки
Могат да се извеждат само символи с букви и цифри.
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Проверете опция
Причина/ Решение
Не можете да запазвате
изображения.
• Защитена ли е картата с
памет?
c Отменете защитата и
опитайте да запазите
отново.
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция [LOCK]?
c Преместете защитното
капаче в позиция на разрешен запис.
• Пълна ли е вградената
памет?
c Изтрийте ненужните изображения. (. стр. 32)
• Запазихте ли изображенията
от компютъра на вградената памет без да създавате
папка във вградената памет.
c Ако не създавате папка,
можете да запазите до 512
изображения. В допълнение
броят на изображенията
може да намалее в зависимост от дължината на
заглавието на файла или
вида на символите. Когато
запазвате изображения
от вградената памет на
компютър, уверете се, че
сте направили папка във
вградената и запазвате изображенията в тази папка.
Продължава
45BG
Отстраняване на проблеми
• Пълна ли е картата с памет? c Сменете картата с памет
с карта, която има достатъчно свободно място.
Или, изтрийте ненужните
изображения. (. стр. 32)
Симптом
Проверете опция
Не можете да изтривате
изображения.
c Използвайте устройството, за да отмените
защитата, и опитайте да
изтриете отново.
• Проверете дали защитното c Преместете защитното
капаче на картата с памет е
капаче в позиция на разрешен
зададено в позиция [LOCK]?
запис.
• Използвате ли „Memory Stick- c Не е възможно да изтриROM”?
вате изображения или да
форматирате „Memory
Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображениc Проверете информацията
ето?
за изображението от екран
с единичен преглед (.
стр. 25).
c Изображение с маркировка
е в позиция Read Only.
Не можете да го изтриете
от фото рамката.
–
c Щом изтриете веднъж
изображение то не може да
бъде възстановено.
Изображението е изтрито по
грешка.
Причина/ Решение
• Защитена ли е картата с
памет?
Фото рамка
Симптом
Нищо не се получава, дори когато работите с фото рамката.
Проверете опция
–
Причина/ Решение
c Изключете и включете
отново захранването (.
стр. 16).
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Проверете опция
Нищо не се получава, дори
когато работите с устройството за дистанционно
управление.
• Заредили ли сте правилно ба- c Сменете батерията с нова.
терията на устройството
(. стр. 12)
за дистанционно управление? c Заредете батерията. (.
стр. 12)
c Заредете правилно батерията. (. стр. 12)
–
c Насочете горния край на
устройството за дистанционно управление към сензора
на фото рамката. (.
стр. 12)
c Отстранете всички
препятствия между устройството за дистанционно
управление и сензора.
• Има ли поставен защитно
c Отстранете защитното
фолио?
фолио (. стр. 12).
46BG
Причина/ Решение
Допълнителна информация
Инсталация
• Избягвайте поставянето на фото рамката
на места, които са обект на:
– вибрации
– висока влажност
– голямо количество прах
– директна слънчева светлина
– крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване
близо до фото рамката. Фото рамката
няма да работи правилно, ако около нея има
електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото
рамката.
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването от мрежата все още достига до
нея, докато променливотоковият адаптер
е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към
фото рамката променливотоков адаптер.
Не използвайте други модели променливотокови адаптери, тъй като това може да
причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков адаптер с други устройства.
• Не използвайте електрически трансформатор (конвертор), защото това може да
причини прегряване на устройството или
повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия
адаптер е повреден, не използвайте адаптера, защото това е опасно.
Кондензация на влага
Когато пренасяте фото рамката, извадете
от фото рамката картата с памет , външните устройства, променливотоковия адаптер
и свързаните кабели. Поставете фото
рамката заедно с периферните й устройства
в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка
и опаковъчните материали, използвайте
подобни материали, за да обезопасите фото
рамката при транспортирането.
Почистване
Почистете фото рамката със сухо парче
плат или с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
разредители като алкохол или бензин, които
могат да повредят покритието.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео касети и други чужди материали да са
защитени от закона за авторското право.
Неразрешеното видео отпечатване на тези
материали може да нарушава закона за авторските права.
Изхвърляне на фото рамката
Дори и когато извършите [Format internal
memory], данните във вградената памет
може да не бъдат изтрити напълно. Когато
изхвърляте фото рамката ви препоръчваме да
я унищожите физически.
47BG
Допълнителна информация
Ако фото рамката бъде внесена директно
от студено на топло място или е поставена в особено топла или влажна стая, във
вътрешността на устройството може да
се кондензира влага. В такива случаи фото
рамката вероятно няма да работи правилно и
дори може да се повреди, ако не преустановите използването й. Ако има конденз на влага,
изключете кабела на променливотоковия
адаптер на фото рамката и не използвайте
устройството поне един час.
Транспорт
Относно картите с памет
“Memory Stick”
Видове Memory Stick, които може да използвате с фото рамката
Можете да използвате следните видове
Memory Stick*1 с фото рамката:
Вид Memory
Stick
Извежда
Изтрива/
запазва
Memory Stick*2
(без Magic
Gate)
ОК
ОК
Memory Stick*2
(с Magic Gate)
ОК*5
ОК*5
Magic Gate
Memory Stick*2
ОК*5
ОК*5
Memory Stick
Pro*2
ОК*5
ОК*5
Memory Stick
PRO-HG*2
ОК*5*6
ОК*5*6
Memory Stick
Micro*3 (M2*4)
ОК*5
ОК*5
*1 Фото рамката поддържа FAT32. Фото рамката
е изпробвана за работа с “Memory Stick” с капацитет от 32 GB или по-малко, произведен от
Sony Corporation. Въпреки това, не гарантираме
операциите с всички “Memory Stick” носители.
*2 Фото рамката е оборудвана с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и
в Duo размер. Без Memory Stick Duo адаптер вие
може да използвате както стандартен “Memory
Stick”, така и компактен “Memory Stick Duo”.
*3 Когато използвате „Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
*4 “М2” е съкращение на “Memory Stick Micro”. В
тази част “М2” се използва, за да опише “Memory
Stick Micro”.
*5 Запис/ четене на данни, които изискват
„MagicGate” защита, не може да се извършват.
“Magic Gate” е общо наименование на технологията за защита на авторските права, разработена
от Sony. Тази технология предоставя разпознаване и кодиране на данните.
*6 Фото рамката не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни
48BG
Забележки за употреба
• За най-осъвременена информация относно видовете “Memory Stick”, които фото рамката поддържа, вижте съвместимостта на “Memory Stick” на
следната страница поддържана от Sony:
http://www.memorystick.com/en/support/support.
html
(Изберете зоната, в ковто използвате фото
рамката и след това изберете “Digital Photo Frame”
за всяка страница за зона).
• Не зареждайте едновременно няколко “Memory
Stick” носителя, защото това може да причини
неизправност във фото рамката.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” с фото
рамката, винаги зареждайте носителя в М2
адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” без М2 адаптер,
възможно е да не успеете да извадите носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” в М2 адаптер,
и заредите М2 адаптера в Memory Stick Duo
адаптер, възможно е фото рамката да не работи
правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, използвайте функцията за форматиране на вашия цифров
фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick” с
вашия компютър, възможно е изображенията да не
се изведат правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick”, всички
данни, включително защитените файлове с
изображения, ще бъдат изтрити. За да избегнете
случайно изтриването на важни данни, уверете
се, че преди да извършите форматирането сте
проверили съдържанието на данните.
• Не можете да записвате, редактирате или изтривате данни, ако преместите защитното капаче в
положение LOCK.
• Не прикрепяйте друг материал, освен приложения
етикет, на позицията за етикета. Когато прикрепите приложения етикет, уверете се, че сте го
прикрепили на позицията за етикета. Внимавайте
етикетът да не излиза извън границите.
SD карта с памет
Гнездото за SD карта на фото рамката ви
позволява да използвате следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта (Адаптерът
необходим.)*2
• SDHC карта с памет*3
• miniSDНС карта, microSDНС карта (Адаптерът е необходим.)*2
• MMC стандартна карта с памет*4
Не гарантираме правилни операции с всички
видове SD карти с памет и MMC стандартни карти с памет.
*1 Фото рамката работи със SD карта с
памет от 2 GB или по-малко.
*2 Някои адаптери за карти, които се продават в търговската мрежа, имат терминали
от задната страна. Възможно е този вид
адаптери да не работи правилно с фото
рамката.
3
* Фото рамката работи със SDHC карти
от 32 GB или по-малко.
*4 Фото рамката работи с MMC карти от 2
GB или по-малко.
Забележки за употреба
Не можете да четете или записвате данни, които са
обект на защита на авторското право.
Забележки относно използването на картата с памет
• Когато използвате карта, уверете се, че сте
проверили правилната посока на зареждане
на картата и правилното гнездо.
• Когато зареждате карта с памет, тя ще се
зареди до някъде, затова не натискайте картата насила, защото може да я повредите
или да повредите фото рамката.
• Не изваждайте картата и не изключвайте
фото рамката, докато тя чете или записва
данни и докато индикаторът за достъп
мига. В противен случай данните могат да
станат нечетливи или да се изтрият.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните
си данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не се изведат с фото рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате картата,
прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на носителя за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте
картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте картата
на места, изложени на:
– крайно високи температури, като
например, вътрешността на автомобил,
изложен на пряка слънчева светлина, или
близо до климатик.
– силна влажност или корозиращи вещества.
– статично електричество или електрически смущения.
Допълнителна информация
49BG
Спецификации
Име на файла с изображение
x Фото рамка
Максимален брой файлове, които се
поддържат
LCD екран
LCD панел:
18 см/ 7 инча, TFT активна матрица
Общ брой точки:
336,960
(480 x 3 (RGB) x 234) точки
Съотношение на дисплея
16:10
Ефективна област на дисплея
16.3 см/ 6.4 инча
Общ брой точки:
295, 218
(426 x 3 (RGB) x 231) точки
Живот на задното осветяване на LCD
екрана
20 000 часа
(преди осветеността да намалее наполовина)
Входни/ изходни конектори
USB конектор (Type mini B, Hi-Speed USB)
Гнезда
“Memory Stick PRO” гнездо (Standard/Duo)/
Гнездо за SD карта с памет/ MMC карта
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21 съвместим, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 битов Windows
формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0
или по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат да се извеждат
8 000 (Н) х 6 000 (V) пиксела *3
Файлова система
FAT12/16/32,
50BG
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
4 999 файла за карта с памет/ външно
устройство
Капацитет на вградената памет *4
128 МВ (Могат да бъдат запазени прибл. 250
изображения *5.)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 5V
Консумация на енергия
В режим на
работа
Включително
променливотоков
адаптер
при максимално
натоварване
5.0 W
Нормален режим*
4.8 W
* Определението за нормален режим е
статус, който позволява изпълнението на
изреждане на изображения чрез изображения
запазени във вградената памет с настройки по подразбиране без да поставяте
карта с памет или да свързвате външно
устройство.
Работна температура
5°С до 35°С
Размери
[С отворена стойка]
Прибл. 202 х 141 х 106.1 mm (широчина/височина/дълбочина)
[Когато рамката виси на стена]
Прибл. 202 х 141 х 26.5 mm (широчина/височина/дълбочина)
Тегло
Прибл. 350 g
(без променливотоков адаптер)
Включени аксесоари
Вижте „Проверка на включените опции” на
стр. 6.
x Приложен променливотоков
адаптер
Относно търговските марки и запазените
права
Изисквания към захранването
Stick”,
100 V до 240 V, 50/60 Hz, 0.4 А
Измерен волтаж
5V2А
Размери
Прибл. 79 х 34 х 65 mm (широчина/височина/дълбочина)
(без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 105 g
Вижте етикета на променливо токовия
адаптер за повече информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
*1 Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
*2 RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3 Изискват се 17 бита или повече хоризонтално и
вертикално. Изображение със съотношение от
20:1 или повече може да не се изведе правилно.
Дори и съотношението да е по-малко от 20:1,
може да има проблем в извеждането на слайдшоу,
миниатюрни изображения или други
*4 Капацитетът се изчислява, като 1 MB е равен на
1 000 000 байта. Реалният капацитет намалява,
когато се прехвърлят файлове за управление и приложения. За операции могат да бъдат използвани
прибл. 200 MB.
5
* Броят на изображенията, които могат а се
запазват е приблизителен и се показва, когато заснемате изображения с еквивалентен на 2,000,000
пикселов фотопарат. Стойностите могат да се
различават и поради условията на заснемане.
Интернет страница за поддръжка
51BG
Допълнителна информация
Най-нова информация за поддръжка можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory Stick
Micro”,
, , “Memory
Stick-ROM”,
, “MagicGate”
и
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски
марки на Apple Inc. в САЩ и/или други
държави.
•
или xD-Picture Card™ е търговска
марка на FUJIFILM Corporation.
• SD логото търговска марка.
• SDНС логото търговска марка.
• Съдържа iType™ и шрифтове от Monotype
Imaging Inc.
• iType е търговска марка на Monotype Imaging
Inc.
• Софтуерът се отнася отчасти за работата
на Independent JPEG Group.
• Libtiff
Copyright©1988-1997 Sam Leffler
Copyright©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Всички други наименования на продукти
и компании, споменати тук, са търговски
марки или запазени търговски марки на
съответните им компании. Символите
„™” и „®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
Азбучен указател
А-Z
DC IN 5V 16
USB mini-B конектор 39
А-Я
Асоцииран файл 25
Автоматично включване/изключване на
захранването 34, 37
Въвеждане на карта с памет 18
Включване/изключване на захранванет 6
Въртене на изображение 3
Гнездо за карта с памет 18
Дисплей на часовник и календар 22
Дисплей на изображение в индекс 24
Дисплей за преглед на единично
изображенние 23
Дисплей за изреждане на изображения 21
Езикови настройки 38
Задаване в портретна или пейзажна позиция 3
Изтриване на изображение 32
Информационен дисплей 25
Карти с памет 48
“Memory Stick” 48
Бележки за употреба 49
SD карта с памет 49
Капаче за защита от запис 48
Лампичка за достъп 10, 18
Настройки за дата/час 17, 37
Настройки за изреждане на кадри 27
Цветен ефект 27
Режим на извеждане 27
Ефект 27
Интервал 27
Режим на случаен преглед 27
Настройки за нулиране 38
Нулиране 38
Общи настройки 7
Опции 7
Отстраняване на проблеми 43
Отстраняване на карта с памет 19
Поставяне на стойка 13
52BG
Преглед в единичен режим 23
Предпазни мерки 47
Прехвърляне на изображение 0
Прехвърляне във вградената памет 28
Приближаване/ отдалечаване на изображение
33
Променливотоков адаптер 16
Промяна на настройките 36
Почистване 47
Размер на прехвърлено изображение 37
Ред на подреждане 37
Свързване към компютър 39
Системна информация 38
Системни изисквания
Macintosh 39
Windows 39
Смяна на панела 15
Смяна на батерията на устройството за
дистанционно управление 12
Спецификации 50
Съобщения за грешки 41
Увеличаване и намаляване на размера на изображение 33
Устройство за възпроизвеждане 30
Устройство за дистанционно управление 12
Фабрични настройки 36, 37
Форматиране на вградената памет 32, 38
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising