Sony | DPF-A710 | Sony DPF-A710 A710 Digital Photo Frame Инструкции за експлоатация

4-259-438- 12 (1)
За ваша безопасност
Цифрова
фото рамка
Да подготвим фото рамката
Преглед на изображение
DPF-A710/A700
Използване на различни функции
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Инструкции за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете
изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от задната страна
на устройството. Запишете серийния номер на мястото,
указано по-долу. Обръщайте се към тези номера, когато
ви се налага да се обаждате на дилъра на Sony относно
този продукт.
Модел №: DPF-A710/A700
Сериен № ___________________
© 2010 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено
с определения вид. В противен
случай може да се получи пожар или
нараняване.
Изхвърляйте употребяваните батерии в
съответствие с инструкциите.
2 BG
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и отговаря на изискванията на
директивата ЕМС за използване на кабели, които са
по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета на определена
честота да повлияят на картината на цифровата фото
рамка.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване по средата на операция на
трансфер на данни, рестартирайте програмата или
изключете и отново включете комуникационния кабел
(USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. Ако поради наличие на
определени мерки за безопасност или интегритет на
данните е наложително продуктът да бъде постоянно
свързан с батерията, то е необходимо батерията да
бъде сваляна само в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в
края на живота й я предайте в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте продукта в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с общинския офис
във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители в държави
от европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми
с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са ви дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
съответният продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. При
някои батерии този символ може да
се използва в комбинация със символ
на химичен елемент. Химическият символ на живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
3 BG
Забележка за
потребителите
Преди употреба прочетете
това
Program © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation
Забележки за възпроизвеждане
Всички права запазени. Това ръководство или
софтуерът, описан тук, като цяло или части от него
не могат да бъдат преобразувани, превеждани или
прехвърляни на каквато и да е съвместима машина
без предварителното писмено одобрение от Sony
Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР,
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ
ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, ИЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ
СОФТУЕРА, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ОТ ДРУГИ ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Sony Corporation има право по всяко време и без
предупреждение да извършва модификации на това
ръководство или на информацията, която се съдържа
в него.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява и на
правила, които са следствие на отделно потребителско
лицензно споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например снимките,
предоставени в този софтуер, не могат да бъдат
модифицирани или копирани, освен в случаите за
лична употреба. Всеки неразрешен опит за копиране
на този софтуер е забранен от законите за авторското
право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното копиране
или модификация на регистрирани продукти от трети
лица би могло да наруши правата на съответните им
притежатели.
Относно илюстрациите и снимките на
екрана, използвани в това ръководство
Илюстрациите и снимките на екрана, използвани в
това ръководство, се отнасят към модела DPF-A710,
освен ако не е отбелязано друго.
Възможно е илюстрациите и снимките на екрана,
използвани в това ръководство, да не са идентични с
тези, които се извеждат или използват реално.
4 BG
Свържете променливотоковия адаптер към
леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо
ненормално, веднага изключете уреда от мрежата.
Забележки за авторски права
Копирането, редактирането или отпечатването на
CD, телевизионни програми, защитен материал,
като например снимки или публикации, както и на
всякакви други материали, освен на вашите собствени
записи или творения, са ограничени само в рамките на
използване в домашни условия или за лична употреба.
Ако не държите правата на материалите, които ще
бъдат копирани, тяхното използване може да наруши
авторските им права и да бъде основание за съдебни
искове от съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази рамка,
бъдете особено внимателни, за да не нарушите
авторските права на съответните изображения. Всяка
неразрешена употреба или модификация на чужди
изображения може да е в нарушение на закона.
Възможно е снимането на определени представления,
изложения и изложби да е забранено.
Съдържанието на записа не е
гарантирано
Sony не носи отговорност за случайна или следствена
повреда или загуба на записани данни, които може да
се причинят от повреда в цифровата фото рамка или
картата с памет.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на данни,
причинен от случайна операция или повреда на
цифровата фото рамка, препоръчваме ви да запазите
копие от вашите данни.
Забележки за LCD екрана
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът да
загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може да
причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD
екрана да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
им е нормална и е в резултат на производствения
процес и по никакъв начин те не засяга качеството на
отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно изображенията да
оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
Съдържание
Преди употреба прочетете това........................................................................................................................4
За ваша безопасност
Проверка на включените аксесоари ...............................................................................................................7
Списък на частите ....................................................................................................................................................8
Цифрова фото рамка .................................................................................................................................8
Устройство за дистанционно управление (само за DPF-A710) ..............................................9
Да подготвим фото рамката
Устройство за дистанционно управление (само за DPF-А710) ........................................................ 10
Стойка ......................................................................................................................................................................... 10
За да окачите фото рамката на стена ................................................................................................... 11
Включване на фото рамката ............................................................................................................................. 12
Операции с първоначалните настройки.................................................................................................... 13
Сверяване на часовника .................................................................................................................................... 13
Преглед на изображение
Поставяне на карта с памет .............................................................................................................................. 14
Смяна на дисплея .................................................................................................................................................. 15
Информация, изведена на LCD екрана ............................................................................................... 16
Използване на различни функции
Различни функции ................................................................................................................................................ 17
Определяне на устройството за възпроизвеждане.............................................................................. 18
Регулиране на позицията и размера на изображението
(Приближаване/Отдалечаване/Завъртане) .............................................................................................. 18
Промяна на настройките за функцията за автоматично включване/изключване .................. 19
Промяна на настройките ................................................................................................................................... 21
Свързване към компютър ................................................................................................................................. 22
Продължава
5 BG
Отстраняване на проблеми
Ако се изведе съобщение за грешка.............................................................................................................23
Ако се получи проблем .......................................................................................................................................23
Допълнителна информация
Предпазни мерки .................................................................................................................................................. 25
Инсталация....................................................................................................................................................... 25
Почистване....................................................................................................................................................... 25
Забрани за копиране ................................................................................................................................... 25
Изхвърляне на фото рамката................................................................................................................... 25
Технически характеристики ............................................................................................................................. 26
Търговски марки и авторски права ...................................................................................................... 27
6 BG
Проверка на включените аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари с включени в комплекта.
Цифрова фото рамка (1)
За ваша безопасност
Stand (1)
Стойка
(1)
Attaching
to the
screwс hole
(page
Прикрепете
към
дупката
резба
(стр.10)
10)
,
Устройство за дистанционно управление (1)
(само за DPF-А710)
Свалете защитната лента (стр. 10)
(page 10)
,
Променливотоков
адаптер (1)
AC adaptor (1)
Свържете
към
източник
на source
Connecting
to the
AC power
(page 12) ток (стр. 12)
променлив
,
Инструкции за експлоатация
(това ръководство) (1)
CD-ROM (Упътване за цифрова
фото рамка) (1)
Гаранция (1)
(В някои региони гаранцията не е
приложена.)
Приложеният CD-ROM съдържа упътване за цифровата
фото рамка, което в подробности описва операциите и
настройките на рамката. За да прегледате упътването,
поставете CD-ROM диска в компютъра и щракнете
два пъти върху иконата за упътването. (За да изведете
упътването, трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat
Reader.)
7 BG
Списък на частите
Цифрова фото рамка
Предна част
Remote sensor
(DPF-A710 only)
Сензор
за дистанционно
управление (само за DPF-А710)
LCD
LCD екран
screen
Лого
на Sony
Sony logo
Задна част
BACK
Бутонbutton
BACK
ENTER
button
Бутон ENTER
Direction
(v/V) buttons
Бутони
с посоки
( )
Direction
(B/b) buttons
Бутони
с посоки
( )
MENU button
Бутон
MENU
VIEW MODE
button (page
15)
Бутон
VIEW MODE
(стр. 15)
Бутон
1 (on/standby) button
(включване/готовност)
Standby
Indicator
Индикатор
за готовност
USB miniUSB
B connector
22)
Конектор
мини В (page
(стр. 22)
Memory
slot (page
14)
Гнездо за
картаcard
с памет
(стр. 14)
Access
lamp
Лампичка
за достъп
Holes forза
hanging
unit on
wall
Отвори
закачане
наthe
стена
DC IN
5V
Жак
DC
INjack
5V
Stand
Стойка
8 BG
Устройство за дистанционно управление (само за DPF-А710)
Бутон
VIEWbuttons
MODE
VIEW MODE
Бутон
SLIDE-SHOW
( )
SLIDE-SHOW
(
) button
Бутон
(включване/готовност)
1 (on/standby)
button
Бутон
SINGLESINGLE
button
MENU MENU
button
Бутон
Бутон
( )
INDEX (INDEX
) button
Бутон
in (приближаване) ( )
Zoom inZoom
( ) button
Бутони
посоки buttons
(
)
Directionс(B/b/v/V)
BACK button
Бутон
BACK
ENTER ENTER
(
) button
Бутон
( )
Бутон
Zoom
out (отдалечаване) ( )
Zoom out
( ) button
SELECT
DEVICE
button
Бутон
SELECT
DEVICE
ROTATE
(
) button
Бутон
ROTATE
(
)
Бутон
( )
IMPORTIMPORT
(
) button
DELETE
(
) button
Бутон
DELETE
( )
Относно описанията в това ръководство
Операциите, описани в това ръководство, са базирани на информацията, произтичаща от работата с
устройството за дистанционно управление.
Когато една операция може да се извърши посредством устройството за дистанционно управление или
бутони на фото рамката, които имат различни означения, действията по извършването на съответната
операция посредством използването на бутоните на фото рамката ще бъдат описани като „съвет”.
9 BG
За ваша безопасност
CLOCKCLOCK
(
) button
Бутон
( )
Да подготвим фото рамката
Забележки
• Ако устройството
за дистанционно
управление спре да
работи:
Сменете батерията (CR2025
литиева батерия) с нова.
• Когато зарядът на литиевата
батерия отслабне, възможно е
да не успеете да оперирате с
устройството за дистанционно
управление, ако се намирате
твърде далеч от самата фото
рамката; възможно е и самото
устройство за дистанционно
управление да не работи
правилно. В този случай сменете
батерията със Sony CR2025
литиева батерия. Използването
на батерия, различна от
указаната, крие риск от пожар
или експлозия.
Устройство за дистанционно
управление (освен за DPF-A710)
Преди да използвате устройството за дистанционно
управление, свалете защитната лента, както е показано на
илюстрацията.
Защитна лента
Използване на устройството за дистанционно управление
Насочете горния край на устройството за дистанционно управление към
сензора на фото рамката.
Процедура за подмяна:
CD-ROM (Упътване) стр. 19
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира,
ако не работите внимателно
с нея.
Не презареждайте и
разглобявайте батерията,
и не я хвърляйте в огън.
Стойка
Завъртете стойката по посока на часовниковата стрелка,
докато спре да се върти и е здраво прикрепена в отвора от
задната страна.
Лого на Sony
Когато фото рамката е завъртяна
в портретна позиция или когато
изключите захранването, логото
на Sony не светва.
Можете да зададете фото рамката в портретна или пейзажна позиция, като
я завъртите без да местите стойката.
10 BG
За да окачите фото рамката на стена
1 Подгответе винтове (не са приложени към комплекта),
подходящи за отворите за винтовете на задния панел.
44 mm
mm (3/16 inch)
I5 mm
(7/32 inch)
10 mm
(13/32 inch)
Отвори
Holesза
forокачване
hanging на
устройството
наwall
стена
the unit on the
2 Завийте винтовете (не са приложени към комплекта) към
стената.
Уверете се, че винтовете (не са приложени към комплекта) излизат
между 2.5 mm и 3 mm от повърхността на стената.
Между
Between
to 3 mm
2.5 mm
и 3 mm
(1/8 inch)
3 Окачете фото рамката на стената, като поставите
винтовете, завити в стената, в отворите на задния панел на
фото рамката.
11 BG
Да подготвим фото рамката
More than
Повече
от 25
25mm
mm(1 inch)
Забележки
• Използвайте винтове,
подходящи за качеството и
материала на стената. Ако
материалът на стената не е
подходящ, винтовете може да се
повредят. Поставете винтовете
в колона или дървена подпора
на стената.
• Когато отново желаете да
поставите картата с памет,
свалете фото рамката от стената,
след това извадете и отново
поставете картата с памет,
докато бъде поставена на
стабилна повърхност.
• Свалете стойката, когато окачате
фото рамката на стената.
• Свържете DC кабела на
променливотоковия адаптер към
фото рамката и окачете рамката
на стената. След това свържете
променливотоковия адаптер към
мрежата от 220 V.
• Sony не поема отговорност
за злополуки или повреди,
причинени от неправилно
окачване или употреба, или при
бедствия и др.
Забележки
• Включете устройството в
най-близкия възможен стенен
контакт, до който имате лесен
достъп.
• Не поставяйте фото рамката на
нестабилна повърхност или на
наклонена повърхност.
• Свържете променливотоковия
адаптер към леснодостъпен,
близък стенен контакт. Ако
се получи проблем, докато
използвате адаптера, незабавно
изключете захранването, като
издърпате щекера от стенния
контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо
щекера на променливо токовия
адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
• Не използвайте
променливотоковия адаптер,
поставен в тясно пространство,
като например между стена и
мебел.
• След употреба изключете
променливо токовия адаптер
от жака DC IN 5 V на фото
рамката и изключете кабела
на захранването от мрежата от
220 V.
• Не изключвайте фото
рамката и не изваждайте
променливотоковия адаптер от
фото рамката преди индикаторът
за готовност да стане червен.
Ако го направите, това може да
повреди фото рамката.
• Формата на щекера може да
се различава, в зависимост от
региона, в който сте закупили
фото рамката.
12 BG
Включване на фото рамката
1 Включете щекера на променливотоковия адаптер в жака
DC IN 5 V от задната страна на фото рамката.
2 Включете променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V.
Фото рамката автоматично се включва.
Към жака DC IN 5 V
DC щекер
Към
To мрежата
wall outlet
от 220 V
cable
DCDCкабел
AC adaptor main
unit
Променливотоков
адаптер
на
основното устройство
Операции с първоначалните
настройки
Когато включите фото рамката, се появява първоначалният дисплей.
Съвети
Ако не работите с фото
рамката
Ако не работите с фото рамката
в продължение на 10 секунди, се
извежда режимът с демонстрация.
Ако натиснете бутон, различен от
бутона на захранването, екранът
се връща в първоначалното си
положение.
Сверяване на часовника
1 Натиснете MENU и
[Date/Time Settings]
2 Натиснете
, за да изберете
(Настройки).
ENTER
, за да изберете [Time]
Съвет
Бутоните
се включват само
когато не сте избрали режим на
преглед на часовник и календар
(стр. 15).
ENTER.
, за да изберете стойност.
(час, минута и секунда)
Настройката приключва.
ENTER
3 Натиснете MENU.
В същия прозорец, вие можете да използвате същите
процедури като при настройката на часа, за да зададете
следното:
Настройка на опциите
• Дата
• Ред на извеждане на датите (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
• Първи ден от седмицата (Неделя/Понеделник)
• 12/24-часов дисплей (12 часа/24 часа)
13 BG
Да подготвим фото рамката
Освобождаване на
режима с демонстрация
Преглед на изображение
Забележка
Когато използвате карти с
памет от следните видове,
уверете се, че сте ги поставили
в правилните адаптери. Ако
поставите картата без адаптер,
възможно е да не успеете да я
извадите. Както е показано на
най-дясната илюстрация по-долу,
уверете се, че сте поставили
следните видове карти с памет с
подходящите адаптери.
Поставяне на карта с памет
Поставете докрай картата с памет в съответното гнездо, като
внимавате етикетът да сочи към вас (когато сте застанали
към гърба на фото рамката).
miniSD/miniSDHC
miniSD/
miniSDHC
адаптер
microSD/microSDHC
microSD/
microSDHC
адаптер
“Memory Stick Micro”
SD memory
Card
SD карта
с памет
(Slot "))
(Гнездо
“Memory
Stick”
“Memory
Stick”
)
(Гнездо
(Slot ")
“Memory
StickDuo”
Duo”
“Memory Stick
(Slot #) )
(Гнездо
“M2” адаптер
(стандартен размер)
Accessза
lamp
Лампичка
достъп
Когато поставите картата с памет
Изображенията на картата с памет автоматично се извеждат.
“M2” адаптер (двоен размер)
Ако изключите захранването, докато изображението
е изведено
Ако пак включите захранването, същото изображение ще се изведе
отново.
Ако лампичката за достъп не мига
Поставете отново картата с памет след, като проверите страната с етикета.
Относно гнездата А и В
Ако едновременно поставите карти с памет в гнездата
рамката няма да работи правилно.
14 BG
и
, фото
Смяна на дисплея
1 Неколкократно натиснете VIEW MODE, за да изберете
желания режим за преглед.
Дисплеят се променя в избрания режим.
Използване на устройството за дистанционно
управление (освен за DPF-А710)
Натиснете бутона VIEW MODE, който съответства на режима на
преглед, който желаете да изведете.
Бутони
O VIEW
butto MODE
s
2 Натиснете
Съвет
Описания на вида:
CD-ROM (Упътване) стр.15 до
стр. 18
, за да изберете желания стил, и
натиснете ENTER.
Екранът за режима на преглед се извежда.
Дисплеи
Displays
Видове
Styles
Изреждане
Slideshow
на изображения
Преглед
на единично
Single view,
Multi изображение,
image view,Преглед
Clock
на няколко изображения, Преглед на
view, Calendar view, Time Machine,
часовника, Преглед на календара, “Машина
Random
view
на
времето”,
Случаен преглед
Часовник
1
Часовник 10
Clock1 to до
Clock10
Календар 1 до Календар 3
Calendar1 to Calendar3
Часовник
календар
Clock
andиcalendar
Извеждане
на цяло
Запълване
Entire image,
Fit изображение,
to screen, Entire
image
на екрана, Извеждане на цяло изображение (с
(with
Exif),
Fit
to
screen
(with
Exif)
Exif), Запълване на екрана (с Exif)
Индекс
Индекс22
Index 11 до
to Index
Индекс
Index
Продължава
15 BG
Преглед на изображение
Забележка
Ако не работите с фото рамката за
определен период от време, видът
на курсора автоматично се избира.
Информация, изведена на LCD екрана
Информация за настройките
Icons Значение
Meaning
Икони
Индикация
за защита
Protect indication
Индикация
свързан
файл (Извежда
Associatedзаfile
indication
се, когато има свързан файл, като
(Displayed
when
there
is се
an
например файл с движещо
изображение
или
миниатюрен
файл
associated file
such
as a motion
file
с изображение, предназначен за
or a miniature
e-mail image file.)
електронна
поща.)
Извежда се следната информация
Вид на дисплея (В режим на преглед на единично
изображение)
- Извеждане на цяло изображение
- Запълване на екрана
- Извеждане на цяло изображение (с Exif)
- Запълване на екрана (с Exif)
Пореден номер на изведеното изображение/Oбщ
брой изображения
Индикацията за вход за изведеното изображение е
както следва:
Icons
Икона
Meaning
Значение
Internal memory
Вградена
памет
“Memory
вход
“MemoryStick”
Stick”
input
Вход
за SD карта
с памет
SD Memory
Card
input
Подробности за изображението
- Формат на файла (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Брой пиксели (широчина х височина)
- Име на производителя на входящото устройство
- Име на модела на устройството, което се използва
за вход
- Скорост на затвора (например 1/8)
- Големина на диафрагмата (например F2.8)
- Стойност на експонацията (например +0.0EV)
- Информация за въртене
16 BG
Номер на изображението (номер на папка –
файл)
Извежда се, ако изображението е DCFсъвместимо.
Ако изображението не съответства с DCF,
името на файла се извежда.
Ако сте наименували или преименували файла
на вашия компютър, и ако името съдържа
символи, различни от букви и цифри, възможно
е името на файла да не се възпроизведе
правилно на фото рамката. Също така, за
файлове, създадени на компютър или друго
оборудване, се извеждат максимум 10 символа
от началото на името на файла.
Забележка
Могат да се изведат само цифри и букви.
Запис на дата/час
Използване на различни функции
Различни функции
1 Когато изведете желано изображение, натиснете MENU,
след това
, за да изберете
(Редактиране).
2 Изберете желана опция в менюто (Import/Export/Delete/
Marking) и натиснете ENTER.
3 Натиснете
, за да изберете [ ... this image], [… multiple
images]/[… all images], и след това натиснете ENTER.
(на мястото на “…” са различните команди: “Import” (Прехвърляне към
вградена памет), “Export” (Прехвърляне към карта с памет) или “Delete”
(Изтриване).)
[… this image]:
Натиснете
, за да изберете място, и натиснете ENTER.
[… multiple images]:
Натиснете
, за да изберете желано изображение в списъка с
изображения, и натиснете ENTER, за да прибавите “ “.
Повторете тази операция, за да изберете няколко изображения.
Брой изображения, които можете
да запазвате във вградената
памет:
• При промяна на размера: прибл.
250 изображения
• За оригинал: Броят на
изображенията може да
се различава в зависимост
от оригиналния размер на
файловете с изображения.
Прехвърляне към
картата с памет
Картите с памет, които не се
разпознават от фото рамката, се
извеждат в сиво и не могат да
бъдат избирани.
Забележки
По време на прехвърляне/
изтриване
Избягвайте да извършвате
следните действия, защото това
може да причини неизправност и
да повреди фото рамката, картата
с памет или данните:
• Не изключвайте захранването
• Не изваждайте картата с памет
• Не поставяйте друга карта
Когато изтривате
Ако изтриването е започнало,
вие не можете да възстановите
изображението дори ако спрете
процеса на изтриване.
За да премахнете избора: Изберете изображението и след това
натиснете ENTER. “ “ изчезва от изображението.
След като приключите с избора на изображения, натиснете MENU и
после изберете място.
[… all images]:
Всички изображения се извеждат с “ ”.
Натиснете MENU и изберете място.
4 Натиснете
, за да изберете [Yes], и след това натиснете
ENTER.
17 BG
Използване на различни функции
• Прехвърляне на изображение (карта с памет
вградена памет)
• Прехвърляне на изображение (вградена памет
карта с памет)
• Изтриване на изображения
Съвети
Прехвърляне към
вградената памет
Съвети
Какво е “устройство за
възпроизвеждане”?
Карта с памет или вградена
памет.
Използване на
устройството за
дистанционно управление
(само за DPF-А710)
Определяне на устройството
за възпроизвеждане
1 Натиснете MENU, след това изберете
устройство) с
(Избор на
.
Натиснете SELECT DEVICE.
Забележка
По време да извеждане на
часовника и календара вие не
можете да изберете
(Избор на
устройство).
Използване на устройството за дистанционно
управление (само за DPF-А710)
Натиснете SELECT DEVICE.
2 Натиснете
, за да изберете устройството, което желаете
да изведете, и след това натиснете ENTER.
Регулиране на позицията и размера
на изображението (Приближаване/
Забележка
Увеличаването на изображение
може да намали качеството
в зависимост от размера на
изображението.
Отдалечаване/Завъртане)
Приближаване/Отдалечаване
1 Натиснете MENU,
, за да изберете
(Редактиране),
, за да изберете [Zoom] и после натиснете ENTER.
2 Натиснете
, за да изберете фактора за приближаване, и
натиснете ENTER.
Можете да увеличите изображение от 1.5 до 5 пъти (максимум) от
оригиналния размер. Можете да местите увеличеното изображение
нагоре, надолу, наляво и надясно.
Използване на устройството за дистанционно
управление (само за DPF-A710)
За да увеличите изображението, натиснете (приближаване) на
устройството за дистанционно управление в режим на преглед на
единично изображение. За да намалите увеличеното изображение,
натиснете (отдалечаване).
Запазване на увеличено или намалено изображение
(Отрязване и запазване)
• Когато местите увеличеното изображение с
и натиснете
MENU, изображението се запазва в подрязан размер.
• Можете да изберете режим на запазване, като натиснете
.
Начини на запазване: [Save as new image], [Overwrite]*
* само за JPEG файл (разширение:.jpg)
18 BG
Завъртане на изображение
1 Натиснете MENU,
, за да изберете
(Редактиране),
, за да изберете [Rotate], и натиснете ENTER.
Забележка
Увеличеното изображение не може
да се върти.
Съвет
2 Натиснете
, за да изберете ъгъла на завъртане, и
натиснете ENTER.
Можете да изберете ъгъла на въртене от 90, 180 и 270 градуса по посока
на часовниковата стрелка.
Използване на устройството за дистанционно
управление (само за DPF-А710)
Можете също да завъртите изображение и с
(ROTATE) на
устройството за дистанционно управление. Всеки път, когато натиснете
бутона ,изображението се завърта на 90 градуса по посока обратна на
часовниковата стрелка.
Промяна на настройките на
функцията за автоматично
включване/изключване
1 Натиснете MENU, , за да изберете (Настройки).
2 Натиснете , за да изберете [Auto Power ON/OFF] и
натиснете ENTER.
Съвети
По време на операция
Захранването автоматично се
изключва в момента, когато
зададете [Power-OFF timer].
В режим на готовност
Захранването автоматично се
включва в момента, когато
зададете [Power-ON timer].
Продължава
19 BG
Използване на различни функции
Когато извеждате изображения във
вградената памет, информацията,
която се използва за въртене
на изображението се запазва
дори след като захранването се
изключи.
3 Натиснете
, за да изберете [Setup method], и после
натиснете ENTER. След това натиснете
, за да изберете
[Simple], [Advanced] или [Auto off ], и натиснете ENTER.
[Simple]
Натиснете , за да изберете [Time setting]
ENTER.
Натиснете
, за да изберете [Power-ON timer] или [Power-OFF
timer]
ENTER.
Натиснете
, за да изберете [Enable]
ENTER.
[Auto ON time]/[Auto OFF day] настройка
: Сверете часа.
АМ или PM се извежда, когато изберете [12 hours] в дисплея с
настройка на часа
[Auto ON day] / [Auto OFF day] настройка
: Прибавете отметка, за да изберете деня, в който желаете да
активирате таймера.
Преместете курсора в положение [OK] и натиснете ENTER.
[Auto off ]
Натиснете , за да изберете [Time setting]
ENTER.
Натиснете
, за да изберете периода, след който желаете фото
рамката да се изключи автоматично: [2 hours] (2 часа), [4 hours] (4
часа) или [Disable] (изключено). След това натиснете ENTER.
4 Натиснете MENU.
20 BG
Промяна на настройките
Натиснете MENU, след това
(Настройки).
, за да изберете
Натиснете
, за да изберете опция и стойност за
настройка, след това натиснете ENTER.
Забележки
Опции за настройка
• Настройки за изреждане на изображения
• Автоматично включване/изключване на захранването
• Настройки за дата/час
• Общи настройки (Ред в списъка, Включено/изключено лого
на Sony и др.)
• Настройки на езика
• Нулиране
21 BG
Използване на различни функции
• В зависимост от състоянието
на фото рамката, някои
настройки на някои опции не
могат да бъдат променени. Те
се извеждат в сиво и не могат
да бъдат избрани.
• В режим на извеждане
на часовник и календар,
вие можете да извършвате
настройки само в
(Настройки).
Свързване към компютър
Забележки
• Използвайте USB кабел от типа
mini B*
* Когато използвате USB
кабел, който се продава
в търговската мрежа,
използвайте USB кабел с
щекер от типа B (за USB
mini B конектора на това
устройство, страничен
конектор на рамката), който е
по-къс от 3 метра.
• Възможно е да се появи
проблем, ако свържете няколко
USB устройства към компютър,
или ако използвате USB хъб. В
този случай опростете връзката.
• Не можете да работите с
фото рамката от друго USB
устройство, което се използва
едновременно с това.
• Не изключвайте USB кабела
докато прехвърляте данни.
• Операциите не са гарантирани
дори с всички компютри, които
покриват изискванията.
• Тази фото рамка работи, когато
е свързана с компютър. Когато
свържете други устройства
към фото рамката, възможно е
устройствата да не разпознаят
вградената памет на рамката.
1 Свържете променливотоков адаптер към фото рамката и
го включете към източника на захранване.
2 Свържете компютъра и фото рамката с USB кабел, който се
продава в търговската мрежа.
3 Включете фото рамката.
4 Прехвърлете изображенията от вградената памет на фото
рамката, като извършвате операциите от компютъра.
Към USB MiniB
конектор
Компютър
Към USB конектор
Системни изисквания
Windows
Препоръчителна операционна система: Microsoft Windows 7/ Windows
Vista SP2/ Windows XP SP3
Порт: USB порт
Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac OS X (v10.4 или по-нова)
Порт: USB порт
22 BG
Отстраняване на проблеми
Ако се изведе съобщение за грешка
Error message
Съобщение
за грешка
Cannot
a protected
file. file.
Cannotdelete
delete
a protected
Когато
нулирате
вградената
памет,
моля,please
обърнете
When you
initialize
the internal
memory,
noteвнимание,
that all the че
всички прехвърлени файлове ще се изтрият.
image files imported to the internal memory are deleted.
Memory
format
not not
supported.
карта
с памет, използвайте
вашия
цифров
фотоапарат
Memorycard
card
format
supported. •• ЗаFor
a memory
card, use your
digital
camera
or otherили
device
друго устройство, за да форматирате картата с памет.
to format the memory card.
Забележка
Когато
Note нулирате картата с памет, всички файлове на картата ще се
изтрият.
When you initialize the memory card, all the files on the memory card
will be deleted.
Ако се получи проблем
Симптом
Symptom
Някои
Some изображения
images are
не се извеждат.
not displayed.
Проверете
Check
item опция
Причина/Решения
Cause/Solutions
•• Извеждат
се изображенията
Are the ли
images
displayed inв
режим на индекс екран?
the
index
view?
• Знакът по-долу извежда ли се в
• режим
Doesна
theиндекс
mark екран?
displayed
изображението
се извежда
в режим
c Ако
If the
image is displayed
in the
index на
view
индекс екран, но не може да бъде изведено в
but
cannot
be
displayed
as
single
image,
режим на единичен екран, възможно е файлът
image file may
be damaged
even
сthe
изображението
да е повреден,
дори
ако
миниатюрното
изображение
изглежда
though its thumbnail
preview
data добре.
is fine.
Възможно е да не успеете да възпроизведете
c файл,
A fileкойто
that не
is not
compatible
with
е съвместим
с DCF
с DCF
фото
дориtoако
възможно да
го the
mayрамката,
not be able
beеdisplayed
with
възпроизвеждате с компютър.
photo
frame,
even
if
it
can
be
displayed
Ако знакът в ляво се извежда, възможно е
with a computer.
данните
с миниатюрно изображение или
изображение
да неthe
могат
да бъдат data
c самото
If a mark
is displayed,
thumbnail
отворени.
or image itself cannot be opened.
below appear in the index
view?
ли повече
от 4,999
•• Съществуват
Are there more
than 4,999
изображения
в картата
с памет
images in the
internal
или вградената памет?
memory or in the memory
card?
•cФото
може да
запазва,
Theрамката
photo frame
canвъзпроизвежда,
play, save, delete,
or
изтрива
или работи
максимум
файла
с
otherwise
handleсup
to 4,9994,999
image
files.
изображения.
Продължава
23 BG
Отстраняване на проблеми
Meaning/Solutions
Значение/Решения
даdelete
изтриете
защитен файл,
отменете
с вашия
•• ЗаTo
a protected
file, cancel
theзащитата
protection
on your
фотоапарат
или компютър.
digital camera
or computer.
Memory
is is
protected.
Remove
с памет card
притежава
защита срещу Slide
запис.the
Преместете
Memorycard
card
protected.
Remove •• Картата
The memory
is write-protected.
writeprotection then try again.
защитното
капачеto
в позиция
на разрешен
(Упътване
за
protection then try again.
protect switch
the enable
position. запис.
(Digital
Photo Frame
цифрова фото рамка стр. 41)
Handbook, page 41)
Error
Memory
Stick./ Error
карта
с памет:
Errorreading
reading
the Memory
Stick. / • За
For
a memory
card:
reading
SD memory
Card./
Error reading Получила се е грешка. Проверете дали картата с памет е поставена
Error reading
the SD
Memory
An error has occurred. Check that the memory card is
the internal memory.
правилно. Ако това съобщение се извежда често, проверете
Card. /Error reading the iternal
inserted correctly. If this error message is displayed
състоянието на картата с памет, като използвате устройство,
memory.
frequently,
check
the status of the memory card with a
различно
от фото
рамката.
Write
thethe
Memory
Stick./
Write/ • За
device
other
than
the
photo frame.
Writeerror
erroronon
Memory
Stick.
вградената памет
error
the SD
Write
Нулирайте
• For theвградената
internal памет.
memory:
Writeonerror
onMemory
the SDCard./
Memory
error on the internal memory.
Card. / Write error on the internal
Initialize the internal memory.
memory.
Забележка
Note
Симптом
Symptom
Някои
Some изображения
images are
не
извеждат.
notсеdisplayed.
Проверете
Check
item опция
Причина/Решения
Cause/Solutions
ли сте
с
сте named
именували
или преименували
•• Преименували
Did you rename
theфайла
file with
c Ако
If you
or renamed
the file on your
помощта
на компютър
друго
файла
на вашия
компютър
и акоincludes
името
a computer
or other или
device?
computer
and the
file name
устройство?
съдържа символи, различни от букви и
characters
otherеthan
alphanumeric
цифри,
възможно
изображението
да не се
characters, the
image
may not be able to
възпроизведе
на фото
рамката.
be displayed on the photo frame.
рамката
не може
да възпроизвежда
ли 8 или
повече
c Фото
The photo
frame
cannot
display images
•• Съществуват
Is there a folder
with
more
изображения, запазени в папка, която е над
нива папки в картата с памет или
saved in a folder that is more than 8 levels
than 8 levels in its hierarchy
8мо ниво.
външното устройство?
deep.
on the memory card?
Не
можете
Cannot
save an
да запазвате
image.
изображение.
да запазите
•• Опитвате
Did youсеsave
images from a
изображения от компютър
computer to the internal
на вградената памет без да
memoryпапка
without
making a
създадете
в паметта.
folder in the internal
memory?
не създадете
папка,
вие можете
c Ако
If you
do not make
a folder,
you да
can only
запазвате максимум 512 изображения. В
save up to 512 images. In addition, the
допълнение, броят на изображенията може
number
of images
may be reduced
да
бъде намален
в зависимост
от дължината
depending
on theили
fileвида
name
or
на
името на файла
на length
символите.
Когато
запазвате
във вградената
character
type. изображения
When you save
images in
памет от компютъра, уверете се, че сте
the internal memory from a computer, be
създали папка във вградената памет и запазете
sure to make aв folder
in the internal
изображенията
тази папка.
memory and save the images in this
folder.
Не
можете
Cannot
delete an
да
изтривате
image.
изображение.
ли е картата
памет?
•• Защитена
Is the memory
card сwriteИли, зададено ли е ключето за
protected? Or is the writeзащита в заключена позиция?
protect switch locked?
устройството,
за да to
отмените
c Използвайте
Use the device
you are using
cancel
защитата,
и опитайте
изтриете
отново.
write-protection
andдаtry
deleting
again.
Преместете защитното капаче в позиция на
c разрешен
Slide theзапис.
write-protect switch to the
enable position.
ли е изображението?
•• Защитено
Is this image
protected?
за изображението
c Проверете
Check theинформацията
image information
from the в
режим
преглед
на единично
singleна
view
mode.
(page 16)изображение.
(стр. 16)
c Задали
An image
with a
mark
is set to “Read
сте изображението
със знак
в
Only”. You
cannot
delete
it on the
photo
положение
“Read
only”.
Не можете
да го
изтриете
frame. с фото рамката.
Нищо
не се
Nothing
happens
получава, дори
even
if
you operate
—
когато работите с
the photo
frame.
фото
рамката.
ли сте inserted
правилноin the
Нищо
не се
Nothing
happens
•• Заредили
Is the battery
батерията на устройството за
получава, дори
even
if
you
operate
remote
control
properly?
когато работите
дистанционно управление?
remote control.
сthe
устройството
за дистанционно
управление.
—
лиaе protective
предпазнияtsheet
лист?
•• Свален
Is there
inserted?
24 BG
захранването
и го
включете
отново.
c Изключете
Turn off and
then on the
power.
(page
12)
(стр. 12)
с нова.
(Упътване
c Сменете
Replaceбатерията
the battery.
(Digital
PhotoзаFrame
цифровата фото рамка, стр.9)
Handbook, page 9)
Заредете батерията правилно. (Упътване за
c цифровата
Insert a battery
in theстр.
proper
фото рамка,
9) orientation.
(Digital Photo Frame Handbook, page 9)
край
за
c Насочете
Point theгорния
top end
of на
theустройството
remote control
дистанционно
управление
къмon
сензора
на
towards the remote
sensor
the photo
фото рамката.
frame.
Отстранете
всички препятствия между
c устройството
Remove anyзаobstruction
between
the и
дистанционно
управление
сензора.
remote control and the remote sensor.
лист. sheet.
(стр. 10)
c Свалете
Removeпредпазния
the protective
(page 10)
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Инсталация
Променливотоков адаптер
• Дори когато фото рамката е изключена, захранването
от мрежата все още достига до нея, докато
променливотоковият адаптер е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към фото
рамката променливотоков адаптер. Не използвайте
други модели променливотокови адаптери, тъй като
това може да причини неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков
адаптер с други устройства.
• Не използвайте електрически трансформатор
(преобразувател), защото това може да причини
прегряване на устройството или повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия адаптер
е повреден, не използвайте адаптера, защото това е
опасно.
Когато пренасяте фото рамката, извадете от фото
рамката картата с памет, разкачете външните
устройства, променливотоковия адаптер и свързаните
кабели. Поставете фото рамката заедно с периферните
й устройства в оригиналната опаковка със защитните
стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка и
опаковъчните материали, използвайте подобни
материали, за да обезопасите фото рамката при
транспортирането.
Почистване
Почиствайте фото рамката със сухо парче плат или с
меко парче плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте разредители като алкохол или
бензин, които могат да повредят покритието.
Забрани за копиране
Възможно е телевизионни програми, филми, видео
касети и други чужди материали да са защитени от
закона за авторското право. Неразрешеното видео
отпечатване на тези материали може да нарушава
закона за авторските права.
Изхвърляне на фото рамката
Дори когато извършите [Format internal memory]
(форматиране), данните във вградената памет може
да не се изтрият напълно. Когато изхвърляте фото
рамката, препоръчваме ви да я унищожите физически.
Кондензация на влага
Ако фото рамката бъде внесена директно от студено на
топло място или ако е поставена в особено топла или
влажна стая, във вътрешността на устройството може
да се кондензира влага. В такива случаи фото рамката
вероятно няма да работи правилно и дори може
да се повреди, ако не преустановите използването
й. Ако има конденз на влага, изключете кабела на
променливотоковия адаптер на фото рамката и не
използвайте устройството поне един час.
25 BG
Допълнителна информация
• Избягвайте поставянето на фото рамката на места,
които са обект на:
- вибрации
- висока влажност
- голямо количество прах
- директна слънчева светлина
- крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване близо
до фото рамката. Фото рамката няма да работи
правилно, ако около нея има електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху фото рамката.
Транспорт
Технически характеристики
Фото рамка
LCD екран
LCD панел:
18 cm, TFT активна матрица
Общ брой точки:
336, 960 точки
(480 x 3 (RGB) x 234) точки
Ефективна област на дисплея
Съотношение на екрана: 16:10
Област на LCD екрана:
16.3 cm
Общ брой на точките:
295,218
(426 x 3(RGB) x 231) точки
Живот на задното осветяване
на LCD екрана
20 000 часа
(преди осветеността на задното осветяване да
намалее наполовина)
Входни/Изходни конектори
USB конектор (miniB, пълна скорост)
Гнезда
“Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/SD карта с
памет/MMC гнездо
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0-съвместим, Exif 2.21-съвместим,
JFIF*1
TIFF: Exif 2.21-съвместим
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows формат
RAW (само за преглед*2): SRF, SR2, ARW (2.0 или
по-ниска версия)
(Някои файлове с изображения не са съвместими)
Максимален брой пиксели, които могат
да се извеждат
8,000 (Н) х 6,000 (V) пиксела *3
Файлова система
FAT12/16/32
26 BG
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
4,999 файла за карта с памет или вградена памет
Капацитет на вградената памет *4
128 MB (Могат да бъдат запазени прибл. 250
изображения*5.)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 5V
Консумация на енергия
вinрежим
на работа
operation
mode
сincluding
променливотоков
the AC
адаптер
adaptor
При
натоварване
at theмаксимално
maximum load
нормален
режим*
normal mode*
5.0 W
4.5 W
нормален
режим
състояние,
** Определението
The definition ofзаthe
normal mode
is aе status
което
позволява
да извършите
изреждане
whichви
allows
the performance
of a slideshow
на
изображения,
като
изображения,
using
images stored
in използвате
the internal memory
with
запазени във вградената памет с настройки по
подразбиране, без да зареждате карта с памет
или да включвате външно устройство.
Работна температура
5oС до 35oС
Размери
[С отворена стойка]
Прибл. 202 х 141 х 106.5 mm
(широчина/височина/дълбочина)
[Когато фото рамката е закачена на стена]
Прибл. 202 х 141 х 26.5 mm
(щирочина/височина/дълбочина)
[С отворена стойка]
Тегло
Прибл. 344 g (без променливотоков адаптер)
Включени аксесоари
Вижте “Проверка на включените опции” на стр. 7.
Променливотоков адаптер
Изисквания към захранването
100 V до 240 V, 50/60 Hz
0.3 A
Измерен изходен волтаж
5 V, 1.5 A
Размери
Тегло
Прибл. 108 g
За повече информация вижте етикета на променливо
токовия адаптер.
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
Основен JPEG с 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0 формат.
RAW файловете се извеждат като преглед чрез
миниатюрно изображение.
*3
17 бита или повече са необходими както вертикално,
така и хоризонтално. Изображение със съотношение
20:1 или повече може да не се изведе правилно.
Дори когато съотношението е по-малко от 20:1,
възможно е да се получат проблеми с извеждането
на миниатюрни изображения, кадри и други.
*4
Капацитетът се изчислява като 1 MB е равен
на 1,000,000 байта, част от които се използват
за файловете за управление на данни и/или
приложения. Капацитетът, който потребителят може
да използва, е приблизително 100 MB.
*5
Приблизителният брой се показва, когато
изображенията, заснети с еквивалентен на 2,000,000
пиксела фотоапарат, се запазват. Стойността може да
се различава спрямо условията на запис.
*1
*2
•
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
,
са търговски
“MagicGate” и
марки или регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
• Логото SD е търговска марка.
• Логото SDHC е търговска марка.
• Съдържа iTypeTMи шрифтове от Monotype Imaging Inc.
iType е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
• Този софтуер се основава отчасти на работата на
Independent JPEG Group.
• Libtiff
Copyright © 1988- 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 – 1997 Silicon Graphics, Inc.
• Всички други наименования на продукти и компании,
споменати тук, са търговски марки или запазени
търговски марки на съответните им компании.
Символите “TM” и “®” не се използват навсякъде в
това ръководство.
Stick”,
Интернет страница за поддръжка
Най-нова информация за поддръжка можете да
намерите на следния интернет адрес:
http://www.sony.net/
Отпечатване посредством използването на VOC
(Volatile Organic Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
27 BG
Допълнителна информация
Прибл. 72 mm х 46 mm х 34 mm (дълбочина/
широчина/височина)
(без издадените части)
Търговски марки и авторски права
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising