Sony | DPP-FP97 | Sony DPP-FP97 FP97 Digital Photo Printer Инструкции за експлоатация

4-129-103-11 (2)
Преди да започнете
Цифров
фото-принтер
Подготовка
Директно отпечатване
DPP-FP97
Отпечатване от PictBridge
цифров фотоапарат
BG
Отпечатване от Bluetoothсъвместимо устройство
Отпечатване от компютър
Съобщения за грешки
Ръководство за експлоатация
Преди работа с принтера, моля прочетете внимателно
приложените брошури „Първо прочетете това” и „Комплекти за
печат”, както и това Ръководство за експлоатация и ги запазете
за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират отдолу на
устройството. Запишете серийния номер на указаното място
по-долу. Използвайте тези номера, когато ви се налага да се
обаждате на доставчика на Sony относно този продукт.
Модел №: DPP-FP97
Отстраняване на
проблеми
Допълнителна
информация
Сериен номер_______________________
© 2009 Sony Corporation
Моля, прочетете приложените брошури „Първо
прочетете това” и „Комплекти за печат”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов
удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с
изискванията на директивата ЕМС за използване на
свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
ВНИМАНИЕ
Ако този продукт бъде поставен в близост до
оборудване с електромагнитно поле на определени
честоти, може да възникне изкривяване на картината.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване, докато извършвате трансфер на
данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
Бележка за потребители от
страните, прилагащи директивите
на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжки и гаранционни карти.
2 BG
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
разделителна система за отпадъци)
Този символ на
устройството или на
неговата опаковка показва,
че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране
на електрически и
електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт
на правилното място,
вие предотвратявате
потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да възникнат при неправилно изхвърляне
на този продукт. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местната
служба за комунални услуги, службата за изхвърляне
на отпадъци или магазина, в който сте закупили
продукта.
Копирането, издаването или отпечатването на
материали от CD диск, телевизионна програма,
материали, защитени с авторско право като снимки
или публикации и каквито и да било други материали,
освен за личен запис или творение, са ограничени
само до лична употреба в домашни условия. Освен
ако не сте носител на авторското право или имате
разрешение от носителите на авторското право да
копирате материалите, всяка друга тяхна употреба
може да наруши законите за авторското право и
да подлежи на иск за нанесени щети от страна на
носителите на авторското право.
Когато отпечатвате снимки с този принтер, особено
внимавайте да не нарушите законите за авторското
право. Всяко неоторизирано използване или
модификация на портрети може също да наруши
техните авторски права.
При някои демонстрации, представления или изложби
снимането може да е забранено.
Препоръки за съхранение на данните
За да избегнете потенциалния риск от загуба на данни,
причинена от случайна операция или повреда на
принтера, ви препоръчваме да съхраните резервно
копие на данните си.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА ДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ
ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕФЕКТЕН ПРОДУКТ ИЛИ ОТ
УПОТРЕБАТА НА ДАДЕН ПРОДУКТ.
Sony не поема отговорност за случайни или следствени
щети или загуба на съхранени данни, която може да
възникне при употреба или при повреда на принтера
или на карта с памет.
Забележки относно LCD екрана
• Изведеното изображение на екрана не е идентично
по качество на картината и цветове с отпечатаното
изображение, защото методите за извеждане са
различни при различните профили. Използвайте
изведеното изображение само като ориентир.
• Не натискайте LCD екрана. Той може да се
обезцвети и това да доведе до повреда.
• Излагането на LCD екрана на пряка слънчева
светлина за продължителен период от време може
да доведе до повреди.
• LCD екранът е произведен чрез използването на
високо прецизна технология, така че 99.99% от
пикселите са ефективни. Въпреки това, възможно
е на екрана да се появят малки тъмни и/или ярки
точки (бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата на такива точки е нормално следствие от
производствения процес и по никакъв начин не
влияе на отпечатването.
• При употреба в студена околна среда на LCD
екрана може да се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
Продължава
3 BG
Търговски марки и авторски права
, Cyber• “BRAVIA”, “BRAVIA” Sync,
, “Memory Stick”,
shot,
, “Memory Stick Duo”,
,
“MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory
PRO-HG Duo”,
,
, “Memory
Stick Micro”,
, “MagicGate” и
Stick-ROM”,
са търговски марки на Sony
Corporation.
и High-Definition Multimedia In• HDMI,
terface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са или
запазени търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Intel и Pentium са запазени търговски марки или
търговски марки на Intel Corporation.
• CompactFlash е търговска марка на SanDisk Corporation в САЩ.
•
или xD-Picture Card™ е търговска марка
на FUJIFILM Corporation.
е търговска марка на FotoNation Inc. в САЩ.
•
•
•
•
•
•
•
•
е запазена търговска марка на
Ichikawa Soft Laboratory.
Всички други имена на компании и продукти,
използвани в това ръководство, са търговски марки
или запазени търговски марки на техните съответни
производители. Освен това “™” или ® не са
упоменати навсякъде в това ръководство.
Това устройство е снабдено с функция за
разпознаване на лица. Използвана е технологията
„Sony Face Recognition”, разработена от Sony.
Водният знак и логото Bluetooth са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от
Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и търговски имена са собственост на
съответните им притежатели.
Всички останали търговски марки и търговски
имена са собственост на съответните им
притежатели.
Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly и Mark Adler
Съдържа iType™ и шрифтове от Monotype Imaging
Inc.
iType™ е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
4 BG
Забележка за потребителите
Програма © 2009 Sony Corporation
Документация © 2009 Sony Corporation
Всички права запазени. Това ръководство или
описаният в него софтуер, в своята цялост или
на части, не могат да бъдат възпроизвеждани,
превеждани или съкращавани в каквато и да е форма,
годна за машинно четене, без предварително писмено
одобрение от Sony Corporation.
SONY CORPORATION НЕ НОСИ НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ
СПЕЦИФИЧНИ ЩЕТИ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, КОНТАКТ ИЛИ КАКВОТО
И ДА Е ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ТОВА РЪКОВОДСТВО, СОФТУЕРА
ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ
ТУК И НЕЙНАТА УПОТРЕБА.
Счупвайки печата на плика с приложения CD-ROM,
вие приемате всички условия на това споразумение.
Ако не сте съгласни с тях, моля върнете незабавно
плика с диска без да го отваряте, заедно с останалите
неща от комплекта, на доставчика, от който сте го
получили.
Sony Corporation си запазва правото да прави
промени в това ръководство или съдържащата
се в него информация по всяко време без
предупреждение. Описаният тук софтуер също
може да бъде управляван от условията на отделно
лицензионно споразумение за потребителя.
Никакви данни за дизайна (например снимки,
приложени в този софтуер) не могат да бъдат
модифицирани или копирани, освен за лична
употреба. Всяко неоторизирано копиране на този
софтуер е забранено от закона за авторското право.
Имайте предвид, че неразрешено копиране или
модифициране на портрети или творби на други хора,
защитени от закона за авторското право, може да
наруши правата на собствениците им.
Може да бъдете насочени към приложените
брошури „Първо прочетете това” и „Комплекти за
печат”, когато в тях има подробни обяснения.
СЪДЪРЖАНИЕ
Добавяне на специален филтър
към изображение ...........................................22
Коригиране на феномена „червени очи.........24
Забележка за потребителите ................. 4
Преди да започнете
Части .......................................................... 7
Отпечатване на редактирано
изображение ..................................................25
Запазване на редактирано изображение ....25
Извършване на “CreativePrint”
(художествено отпечатване) ................. 26
Създаване на Scrapbook ................................26
Подготовка
Проверка на съдържанието
на комплекта ............................................. 9
Подготовка на касетата с
мастилената лента .................................... 9
Зареждане на фотохартията .................. 10
Свързване към източника
на захранване ......................................... 12
Операции в начално състояние .....................13
Директно отпечатване
Създаване на Календар ................................29
Наслагване на ръкописно съобщение,
щампа или предварително инсталирана
фраза върху изображение .............................31
Добавяне на рамка ........................................33
Създаване на оформление за печат .............33
Създаване на снимка за документи .............34
Извършване на Batch Print
(отпечатване по групи)
(Index Print/DPOF Print/Print All) ............ 35
Преглед на изображения в
последователност (Slideshow) .............. 36
LCD екранен дисплей ............................ 14
Показване на Slideshow .................................36
Преглед на изображение ..............................14
Запазване за отпечатване ............................36
Индексен преглед ...........................................15
Отпечатване ...................................................36
Основни операции по отпечатване ...... 16
Операции с файлове .............................. 37
Зареждане на карта с памет .........................16
Копиране на изображения ............................37
Отпечатване на избрани
изображения ..................................................17
Изтриване на избрани изображения ............38
Форматиране на носител “Memory Stick”.......38
Различни методи на отпечатване ......... 18
Форматиране на вградената памет ..............39
Автоматично коригиране на развалена
снимка (AUTO TOUCH-UP) .................... 20
Промяна на настройките
за отпечатване ....................................... 39
Редактиране на изображение .............. 21
Създаване на дата за отпечатване ...............40
Увеличаване и намаляване размера на
изображението ...............................................21
Промяна на настройките за
дисплея/принтера .................................. 43
Преместване на изображение ......................21
Завъртане на изображение ...........................21
Регулиране на изображение .........................22
Продължава
5 BG
Свързване към High Definition
телевизор и отпечатване ....................... 45
Отпечатване на снимки от PMB
(Picture Motion Browser) ......................... 56
Свързване към телевизор ..............................45
Регистриране на папка за преглед ...............60
Процедури по отпечатване ............................46
Отпечатване от налично в търговската мрежа
софтуерно приложение ..................................60
Използване на бутоните на принтера
за отпечатване ...............................................46
Използване на дистанционното
на телевизора за отпечатване ......................46
Съобщения за грешки
Отпечатване от външно устройство ..... 48
Ако се появи съобщение за грешка ..... 62
Отпечатване от PictBridge цифров
фотоапарат
Отстраняване на проблеми
Отпечатване от PictBridge цифров
фотоапарат ............................................. 49
Отпечатване от Bluetoothсъвместимо устройство
Ако възникнат проблеми ....................... 65
Ако фотохартията заседне .................... 76
Почистване ............................................. 77
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................... 78
Отпечатване от Bluetooth-съвместимо
устройство .............................................. 50
Безопасност ...................................................78
Съвместими профили за Bluetooth
комуникация ...................................................50
Почистване .....................................................79
Подготовка: свързване на DPPA-BT1 ............50
Когато изхвърляте принтера .........................79
Отпечатване ...................................................50
Карти с памет ......................................... 79
Прехвърляне на изображение върху
карта с памет ..................................................51
Носител “Memory Stick” ..................................79
Поставяне .......................................................78
Ограничения за копиране .............................79
SD карта с памет ............................................80
xD-Picture карта ..............................................81
Отпечатване от компютър
CompactFlash карта .......................................81
Отпечатване от компютър ..................... 52
Инсталиране на софтуера ..................... 52
Забележки относно употребата на
картите с памет ..............................................81
Системни изисквания ....................................52
Спецификации ........................................ 82
6 BG
Инсталиране на принтерски драйвер ...........53
Обхват на печат ..............................................84
Инсталиране на PMB (Picture Motion
Browser) ...........................................................55
Речник ..................................................... 85
Азбучен указател ................................... 86
Преди да започнете
Предна част на принтера
Части
За подробности вижте страниците, указани в скоби.
1 Бутон 1 (включен/готовност)/индикатор
за готовност)
2 Бутон MENU
(Индексен преглед) /
3 Бутони
(намаляване)/(увеличаване) (. стр. 16)
Преди да започнете
4 LCD екран
 Бутон ENTER
 Бутони за посока (g/G/f/F)
 Бутон AUTO TOUCH-UP (. стр. 20)
 Бутон/индикатор PRINT
 Бутон CANCEL
 Гнездо за носител “Memory Stick PRO”
(Standard/Duo) (. стр. 16, 79)
 Гнездо за двоен формат SD карта с памет/
xD-Picture карта (. стр. 16, 80, 81)
 Гнездо за CompactFlash карта (. стр. 16,
81)
 Вратичка на отделението за фотохартия
 Отделение за фотохартия (. стр. 11)
 Индикатор за достъп
 Лостче за изваждане на касетата с
мастилената лента (. стр. 9)
 Касета с мастилена лента (продава се
отделно) (. стр. 9)
 Вратичка на отделението за касетата с
мастилената лента (. стр. 9)
Продължава
7 BG
Лява страна на принтера
5 HDMI OUT (изходен) конектор (. стр. 45)
Когато използвате принтера с High-definition
телевизор, свържете HDMI кабел към този
конектор.
6 USB конектор (. стр.54)
Когато използвате принтера с компютър,
свържете USB кабел към този конектор.
Задна част на принтера
1 Дръжка
Когато пренасяте принтера, вдигнете дръжката,
както е показано по-долу.
Когато използвате принтера, върнете дръжката в
първоначалното й положение.
Забележки
• Когато пренасяте принтера, извадете картите с
памет, разкачете външните устройства, извадете
поставката за фотохартия, променливотоковия
адаптер и другите кабели. В противен случай
може да възникне неизправност.
• Нагласете LCD екрана в първоначалното му
положение.
2 Вентилационни отвори
3 Изходен процеп за фотохартията
4 DC IN 24 V жак (. стр. 12)
Включете приложения променливотоков
адаптер в този конектор. След това свържете
променливотоковия адаптер към контакта чрез
захранващия кабел.
8 BG
7 Конектор PictBridge/EXT INTERFACE
(външен интерфейс) (. стр. от 48 до 50)
Когато използвате PictBridge-съвместим цифров
фотоапарат, устройство за съхранение на данни
като USB памет или устройство за съхранение на
снимки, Bluetooth USB адаптер (DPPA-BT1*) или
друго външно USB устройство, свържете го към
този конектор.
* В някои региони не се продава Bluetooth USB
адаптер DPPA-BT1.
Подготовка
Проверка на съдържанието
на комплекта
Подготовка на касетата с
мастилената лента
Проверете дали към принтера ви са приложени
следните аксесоари.
1
• Поставка за фотохартия (1)
• Променливотоков адаптер (1)
2
• Кабел за захранване*1 (1)
Издърпайте и отворете вратичката на
отделението за касетата с мастилената
лента.
Заредете касетата по посока на стрелката,
докато не щракне на мястото си.
• USB кабел (1)
• Почистваща касета (1)/Почистващ лист (1)
Подготовка
• CD-ROM (софтуерен принтерски драйвер на
Windows версия 1.0 и PMB (Picture Motion Browser)
версия 4.2) (1)
• Ръководство за експлоатация (тази книжка, 1)
• Брошура „Първо прочетете това” (1)
• Брошура „Комплекти за печат” (1)
• Гаранционна карта (не се прилага в някои
региони) (1)
• Лицензионно споразумение на Sony за крайните
потребители (1)
*1Формата на щекера и спецификациите на
захранващия кабел са различни в зависимост от
региона, в който сте закупили принтера.
Комплекти за печат на Sony
(продават се отделно)
Използвайте комплект за цветен печат на Sony
(продава се отделно), предназначен специално
за този принтер. За подробности прочетете
приложената брошура „Комплекти за печат”.
3
Затворете вратичката на отделението за
касетата с мастилената лента.
Изваждане на касетата с мастилената
лента
Натиснете синьото лостче за изваждане и
извадете изхабената касета с мастилената
лента.
Продължава
9 BG
Забележки
• Не докосвайте мастилената лента и не съхранявайте
касетата с мастилената лента на прашни
места. Ако лентата бъде замърсена с прах или
пръстови отпечатъци, качеството на отпечатаното
изображение може да се влоши.
• Не се опитвайте да пренавивате лентата в касетата
и да я използвате за повторен печат. Ако го
направите, няма да постигнете добри резултати
при отпечатването или може да възникне повреда.
Ако касетата с мастилената лента не щракне на
мястото си, извадете я и я заредете отново. Само
когато лентата е прекалено разхлабена, за да бъде
заредена, натискайте макарата на лентата и навийте
лентата по посока на стрелката, за да я изпънете.
Зареждане на фотохартията
1
Отворете капака на поставката за
фотохартия.
Хванете частите от двете страни на капака
на поставката за фотохартия (показано е със
стрелки) и отворете поставката за фотохартия.
Не навивайте
лентата в посоките,
показани тук.
•
•
•
•
Не разглобявайте касетата с мастилената лента.
Не изваждайте лентата от касетата.
Не изваждайте лентата от касетата, докато печатате.
Не оставяйте касетата с мастилената лента на
места, изложени на високи температури, висока
влажност, силно запрашаване или пряка слънчева
светлина. Съхранявайте я на хладно и тъмно
място и я използвайте в кратък период след датата
на производство. В зависимост от условията на
съхранение, качеството на мастилената лента може
да се влоши. Използването на такава лента може
да се отрази неблагоприятно върху резултатите от
отпечатването, за които не можем да предоставим
гаранция или компенсация.
10 BG
2
Поставете фотохартията в поставката за
фотохартия.
3
4
Отворете плъзгащия се капак.
Заредете поставката за фотохартия в
принтера.
• За да избегнете засядане на фотохартия или
неизправности в принтера, погрижете се за
следното, преди да започнете отпечатване:
- Не пишете и не печатайте върху фотохартията.
- Не лепете стикери или етикети върху
фотохартията.
- Когато слагате фотохартия в отчасти пълна
поставка, внимавайте общият брой листове да не
надвишава 20.
- Не зареждайте различни видове фотохартия
заедно в поставката.
- Не печатайте отново върху вече използвана
фотохартия. Ако отпечатате изображение два
пъти върху същата фотохартия, то няма да стане
по-наситено.
- Използвайте фотохартия, предназначена
специално за този принтер.
- Не използвайте фотохартия, която е излязла
от принтера без върху нея да има отпечатано
изображение.
Забележки относно съхраняването на
фотохартията
• За да съхранявате фотохартията в поставката,
извадете поставката от принтера и затворете
плъзгащия се капак на поставката.
• Не съхранявайте фотохартията с обърнати една
към друга повърхности за печат или в контакт с
гумени или пластмасови продукти, включително
винилхлорид или пластилин за продължителен
период от време. Това може да доведе до промяна
или влошаване на цветовете на отпечатаното
изображение.
• Не оставяйте фотохартията на място, изложено
на високи температури, висока влажност, силна
запрашеност или пряка слънчева светлина.
• Когато ще съхранявате отчасти използвана
фотохартия, поставете я в оригиналната й опаковка
или подобен контейнер.
Забележки
• Можете да заредите до 20 листа фотохартия.
Прелистете старателно листовете фотохартия.
Заредете фотохартията така, че защитният лист да
е отгоре. Отстранете защитния лист от поставката
за фотохартия.
• Ако фотохартията няма защитен лист, заредете я
в поставката за фотохартия така, че страната за
отпечатване (на която няма маркировка) да сочи
нагоре.
• Не докосвайте повърхността за отпечатване. Ако по
нея има отпечатъци от пръсти или е замърсена по
друг начин, това ще се отрази неблагоприятно на
качеството на печата.
• Не прегъвайте фотохартията и не я късайте от
перфорациите преди отпечатването.
11 BG
Подготовка
5
Затворете капака на поставката за
фотохартия.
Свързване към източника на
захранване
1
2
Пъхнете щекера на променливотоковия
адаптер в DC IN 24 V жака на гърба на
принтера.
Свържете единия щекер на кабела на
променливотоковия адаптер към конектора
на променливотоковия адаптер, а другия
щекер – към стенен контакт.
10 cm
Забележки
• Не поставяйте принтера на нестабилно място –
например върху клатеща се маса.
• Оставяйте достатъчно свободно пространство
около принтера. Фотохартията излиза няколко пъти
откъм гърба по време на печат. Оставете свободни
10 cm или по-голямо разстояние откъм гърба на
принтера.
• Свържете променливотоковия адаптер към лесно
достъпен близък стенен контакт. Ако възникне
проблем, докато използвате адаптера, незабавно
прекъснете захранването, като изключите щекера от
стенния контакт.
• Не допирайте метален предмет до DC щекера на
променливотоковия адаптер, тъй като това може да
причини късо съединение и неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер в тясно
пространство, например между стена и мебел.
• Когато приключите използването на
променливотоковия адаптер, изключете го от DC IN
24 V жака на принтера и от стенния контакт.
• Устройството не е изключено от мрежата, докато
е свързано със стенния контакт, дори и ако самото
устройство е изключено.
• Стенният контакт трябва да бъде възможно найблизо до устройството и да бъде лесно достъпен.
12 BG
Променливотоков
адаптер
Към стенния
контакт
Захранващ кабел
Използване на принтера в чужбина –
източници на захранване
Можете да използвате принтера и променливотоковия
адаптер (приложен в комплекта) в която и да е страна
или регион при волтаж от 100 V до 240 V AC,
50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор
(пътнически конвертор), тъй като това може да
причини неизправност.
Операции в начално състояние
Когато фото принтерът бъде включен, без да
сте заредили карта с памет или да сте свързали
външно устройство, на LCD екрана се появява
първоначалният дисплей, указан по-долу.
Подготовка
Ако не работите с принтера в рамките на 5 секунди,
се извежда режим на демонстрация. Ако натиснете
някой друг бутон освен 1 (включен/готовност),
екранът се връща към първоначалния дисплей. Ако
натиснете ENTER, ще се изведат изображенията във
вградената памет.
Ако заредите карта с памет или свържете външно
устройство, ще се изведат изображенията от
вградената карта, външното устройство или
вградената памет.
Извършете операциите в зависимост от режима на
отпечатване както следва:
• За да печатате директно от карта с памет, външно
устройство или вградената памет, вижте стр. 16.
• За да печатате от PictBridge цифров фотоапарат,
вижте стр. 49.
• За да печатате от Bluetooth-съвместимо устройство,
вижте стр. 50.
• За да печатате от компютър, вижте стр. 52.
13 BG
Директно отпечатване
LCD екранен дисплей
Преглед на изображение
Екранен дисплей: Включен
Можете да промените режима преглед на
изображение, като настроите “On-screen Display”
(екранен дисплей) (стр. 44) от менюто Display/Printer
setup.
За да изведете друго изображение, натиснете g/G.
1 Индикации за вход/настройка
Извеждат се индикации за вход и информация за
настройките на дадено изображение.
Иконки
Значение
Зареждане на носител “Memory Stick”
Зареждане на CompactFlash карта
Зареждане на SD карта с памет
Зареждане на xD-Picture карта
Свързване на външно устройство
Вградена памет
Индикация за защита
Екранен дисплей: Изключен
Индикация за DPOF настройка за
печат
Индикация за асоцииран файл
(Извежда се, когато има асоцииран
файл – например файл с движещо
се изображение или с миниатюрно
изображение за електронна поща.)
Указва включена дата за отпечатване.
Указва включена дата за отпечатване
(Дата/Час).
Указва “Pattern 1” (Шаблон 1)
(Полета).
Указва “Pattern 2” (Шаблон 2)
(Полета).
Екранен дисплей: Подробности
Указва включена функция „4
страници на лист”.
Указва включена функция „9
страници на лист”.
Указва включена функция „16
страници на лист”.
2 Брой на избраните изображения/Общ
брой изображения
3 Индикация за касетата с мастилената
лента
P: P размер
C: Почистваща касета
14 BG
4 Номер на изображение (номер на папкафайл)*
* Само за DCF-съвместими файлове. При
другите файлови формати ще се изведе само
част от името на файла.
Index View: “Shoot. Date”
Изображенията се извеждат по реда на тяхната дата
на заснемане или запазване.
5 Съвети за операциите
6 Дата на заснемане или на запазване
7 Зададено количество за отпечатване
8 Дисплей с подробна информация
Индексен преглед
Директно отпечатване
Извежда списък с изображения, съдържащи се
на избрания носител (Index View). Можете да
превключите на индексен преглед, като изберете
“Number Order” (подредба по номера) или “Shoot.
Date” (подредба по дата на заснемане) от менюто
Index View.
Index View: “Number Order”
Изображенията се извеждат по реда на техните
файлови имена.
1 Курсор (оранжева рамка)
Можете да местите курсора (избор), като
натискате g/G/f/F.
2 Зададено количество за отпечатване
3 Съвети за операциите
4 Лента за придвижване
Указва мястото на изображението сред общия
брой изображения.
5 Дата на заснемане
Забележка
Когато броят изображения надхвърли 2 000, те не
могат да бъдат изведени по дата. Извеждат се по ред
на номерата (Number Order).
Продължава
15 BG
Превключване между режим
преглед на изображение и
индексен преглед
Можете да превключите дисплея както следва:
Основни операции по
отпечатване
Зареждане на карта с памет
Заредете карта с памет (носител “Memory Stick”,
носител “Memory Stick Duo”, CompactFlash карта,
SD карта с памет или xD-Picture карта), в която са
съхранени изображенията за отпечатване, с етикета
нагоре в съответното гнездо, докато прилегне плътно
на мястото си. За видовете карти с памет, които
можете да използвате с този принтер, вижте стр. от
79 до 81.
• За да изведете режим индексен преглед
В режим преглед на изображение натиснете
(Index View)/ (Reduce) (индексен преглед/
намаляване на изображението).
Ако изображението е увеличено, натиснете
/ , за да се смали изображението до
първоначалния си размер, след което се извежда
индексният преглед.
• За да изведете режим преглед на
изображение
В режим индексен преглед натиснете g/G/f/F,
за да преместите курсора върху изображението,
което искате да видите в режим преглед на
изображение, а после натиснете ENTER или
(Enlarge) (увеличаване на изображението).
Съвет
За да отпечатате изображение, съхранено във
вградената памет, включете принтера и натиснете
ENTER, без да сте заредили карта с памет или да сте
To
print an
image устройство.
in the internal memory, turn on the
свързали
външно
printer, and press ENTER without a memory card
inserted or external device connected.
Индикатор
за достъп
Access
indicator
Увеличаване на изображението
Натискайте неколкократно
(Enlarge)
(увеличаване на изображението). Изображението
ще се увеличи до 5 пъти по-голямо от
първоначалния си размер.
С етикета нагоре (xD-Picture карта, SD карта с памет,
CompactFlash карта или носител “Memory Stick” (носител
“Memory Stick Duo”) от ляво на дясно)
За да извадите карта с памет
Извадете бавно картата с памет от гнездото в обратна
посока на тази, в която сте я заредили.
Забележки
• Принтерът поддържа и стандартен, и малък размер
носители “Memory Stick”. Не е необходимо да
използвате адаптер за носител “Memory Stick Duo”.
• Гнездото с двоен формат за SD карта с памет/xDPicture карта автоматично разпознава вида на
заредената карта.
16 BG
Отпечатване на избрани
изображения
В този раздел е обяснено как да изведете
изображенията от карта с памет, външно устройство
или вградената памет на LCD екрана на принтера
и да отпечатате избраните изображения (директно
отпечатване). За подробности относно отпечатването
от външно устройство вижте стр. 48.
1
3
4
Натиснете g/G, за да изведете
изображението, което желаете да
отпечатате.
Задайте количество за отпечатване.
За да отпечатате един лист с изведеното
изображение, пропуснете тази процедура и
продължете към следващата стъпка.
Натиснете ENTER, за да изведете индикацията
за количество за отпечатване. След това
натиснете f/F, за да посочите броя копия и
накрая натиснете ENTER.
Относно избирането на вход
Принтерът не е снабден с превключвател за избор
на вход. Когато заредите карта с памет или свържете
външно устройство към принтера, изображенията от
свързаната карта са памет или външно устройство
се извеждат автоматично. Ако са свързани
множество карти с памет или външни устройства,
свързаното най-напред устройство има приоритет.
Изображенията във вградената памет се извеждат, ако
натиснете ENTER без да сте заредили карта с памет и
без да сте свързали външно устройство.
Когато включите принтера с множество заредени
карти с памет или свързани външни устройства,
принтерът ги разпознава в реда: носител “Memory
Stick”, CompactFlash карта, SD карта с памет, xDPicture карта, външно устройство, свързано към
конектора PictBridge/EXT INTERFACE и компютър.
Натиснете PRINT.
Щом бутонът PRINT светне в зелено,
принтерът е готов за печат. Ще се отпечатат
всички изображения със зададено количество
за отпечатване.
За да отпечатате множество
изображения
Повторете стъпки 2 и 3.
За да промените количеството за
отпечатване
Изведете изображението, чието количество
за отпечатване желаете да промените и
натиснете ENTER, за да изведете индикацията
за количество за отпечатване. След това
натиснете f/F, за да зададете количеството за
отпечатване и накрая натиснете ENTER.
Ако изберете „0”, отпечатването се отменя.
17 BG
Директно отпечатване
2
Натиснете бутона 1 (включен/готовност),
за да включите принтера.
Индикаторът за готовност на принтера светва
в жълтозелено. На LCD екрана се извежда
изображение, съхранено в картата с памет или в
свързаното външно устройство. Ако натиснете
ENTER без да е заредена карта с памет или да
сте свързали външно устройство, можете да
изведете изображение от вградената памет на
принтера.
Забележки
• Не местете и не изключвайте принтера, докато
печата; мастилената лента може да се защипе или
хартията да заседне. Ако изключите захранването,
не изваждайте поставката за хартия и включете
отново принтера. След като хартията излезе,
продължете отпечатването.
• Не изваждайте поставката за хартия по време
на отпечатването. Това може да предизвика
неизправност.
• Фотохартията се подава няколко пъти по време
на отпечатване. Не докосвайте и не издърпвайте
подалата се хартия.
• Ако фотохартията заседне, вижте стр. 76.
Различни методи на отпечатване
Операции с използване на бутоните
на принтера
AUTO TOUCH-UP
Корекция Auto Touch-up
(автоматичен ретуш) . стр. 20
Освен автоматичната корекция Auto Fine Print 6, се
извършват и следните корекции:
• Корекция на феномена „червени очи”
• Корекция на експонацията (с използване на
функцията разпознаване на лица)
• Корекция на фокуса
Натиснете MENU.
• Корекция на белия баланс
• Auto Dodging
• Заглаждане на кожата
• Натиснете g/G, за да изберете желаната опция, а
после натиснете ENTER.
• За да излезете от менюто, натиснете CANCEL или
отново MENU.
1
Edit (редактиране) . стр. 21
Можете да регулирате размера, положението, цветността или други характеристики на избраното изображение.
Опции
Процедури
Добавя филтър към изображението.
Намалява феномена „червени очи”.
Отменя току-що направените редакции
и връща изображението в състоянието
отпреди редакцията.
Опции
Процедури
Увеличава или намаля размера на
изображението.
Премества изображението.
Завърта изображението.
Регулира качеството на изображението.
Запазва редактираното изображение.
Натискането на бутона AUTO TOUCHUP (автоматичен ретуш) автоматично
коригира експонацията, фокуса,
феномена „червени очи” и други
корекции.
Отпечатва редактираното изображение.
Излиза от меню Edit (редактиране).
18 BG
2
CreativePrint (художествено отпечатване) . стр. 26
Можете да създадете календар, снимка за документи или различни други шаблони.
Scrapbook
Calendar (календар)
Frame (рамка)
3
Layout print
(оформление за печат)
Superimpose
(наслагване)
ID Photo (снимка за
документи)
Batch Print (отпечатване по групи) . стр. 35
Индексно отпечатване
4
Преглед на изображения в последователност (Slideshow) . стр. 36
Можете да прегледате изображенията едно след друго. Можете да го
направите и за меню “CreativePrint”.
5
Print setup (настройки за отпечатване)
. стр. 39
7
6
Display/Printer setup (настройки за
дисплея/принтера)
. стр. 43
Операции с файлове . стр. 37
• Копиране на изображения от една карта с памет на друга
• Изтриване на изображение
• Форматиране на носител “Memory Stick” или на вградената памет
19 BG
Директно отпечатване
Можете да отпечатвате по групи като “Index
Print”, “DPOF Print“ и “Print All.”
Съвет
Автоматично коригиране на
развалена снимка
(AUTO TOUCH-UP)
1
Изберете изображението, което искате да
коригирате и натиснете AUTO TOUCH-UP.
Корекцията на избраното изображение започва.
Резултатите от корекцията ще бъдат изведени на
екрана. Когато бъде разпознато човешко лице,
около него се извежда рамка, докато върви
корекцията.
За да прегледате по-ясно резултатите от
корекцията:
Натиснете , за да увеличите изображението.
(Отпечатаното изображение няма да бъде
увеличено.)
За да изведете отново оригиналното
изображение (преди корекциите)
Натиснете AUTO TOUCH-UP. За да изведете
коригираното изображение, натиснете отново
AUTO TOUCH-UP.
Ако сте задали количество за
отпечатване за множество изображения.
Ще бъдат коригирани всички изображения, за
които сте задали количество за отпечатване. За
да изведете други изображения, натиснете g/G.
За да промените количеството за
отпечатване
Натиснете ENTER, за да изведете индикацията
за количество за отпечатване. След това
натиснете f/F, за да зададете количеството за
отпечатване и накрая натиснете ENTER.
2
Натиснете PRINT.
Започва отпечатване на избраното изображение
(изображения).
Запазване на коригирано изображение
Натиснете MENU – ще се изведе диалоговият
прозорец за потвърждение. Натиснете g/G, за
да изберете “Yes”, а после натиснете ENTER.
Коригираното изображение се запазва като нов файл
(стр. 25).
20 BG
Корекциите имат ефект само върху изображението,
което отпечатвате. Оригиналното изображение няма
да бъде променено.
Забележки
• След корекцията Auto Touch-up (автоматичен
ретуш) не можете да отпечатате отрязана част от
изображение, увеличено чрез натискане на .
• В зависимост от изображението, корекцията Auto
Touch-up (автоматичен ретуш) може да не постигне
желания ефект. В този случай изберете “Adjust” от
меню Edit, за да коригирате ръчно качеството на
изображението (стр. 22).
• Не изваждайте картата с памет и не разкачайте
външното устройство, докато тече корекцията Auto
Touch-up (автоматичен ретуш).
• В зависимост от състоянието на изображението,
корекцията може да отнеме известно време.
Автоматичната функция за
коригиране на феномена
„червени очи” на този принтер
използва технологията на
FotoNation Inc. в САЩ.
Функциите за корекция “Skin Smoothing”
(заглаждане на кожата), “WB Correction”
(корекция на белия баланс) и “Auto Dodging” на
принтера използват технологията на Ichikawa
Soft Laboratory.
Завъртане на изображение
Редактиране на изображение
Увеличаване и намаляване
размера на изображението
1
1
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Rotate) (завърти), а
за да изберете
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто Rotate.
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Enlarge) и да увеличите
за да изберете
(Reduce), за да го
изображението или
намалите, а после натиснете ENTER.
С всяко натискане на бутона изображението
става по-голямо или по-малко. Можете да
(увеличаване) и
използвате и бутоните
(намаляване), за да увеличите или намалите
размера на изображението:
: намаляване до 60%
2
Натиснете PRINT.
2
Забележка
Качеството на увеличеното изображение може
да се влоши, в зависимост от размера му.
• Rotate 90 Clockwise: Всеки път, когато
натиснете ENTER, изображението се завърта
на 90° по посока на часовниковата стрелка.
• Rotate 90 Counterclockwise: Всеки път, когато
натиснете ENTER, изображението се завърта
на 90° обратно на часовниковата стрелка.
Преместване на изображение
1
2
3
4
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Move) (премести), а
за да изберете
после натиснете ENTER.
Индикаторите g/G/f/F се появяват отляво/
отдясно/отгоре/отдолу на изображението и
можете да го преместите.
Натиснете f/F, за да изберете посоката
на завъртане на изображението, а после
натиснете ENTER.
3
Натиснете PRINT.
Натиснете g/G/f/F, за да преместите
изображение.
Натиснете ENTER.
Изображението се фиксира в текущата му
позиция.
Натиснете PRINT.
21 BG
Директно отпечатване
: увеличаване до 200%
Регулиране на изображение
1
2
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Adjust) (регулирай), а
за да изберете
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто Adjust.
Добавяне на специален
филтър към изображение
1
Натиснете f/F, за да изберете желания
инструмент за регулиране, а после
натиснете ENTER.
Появява се екранът за регулиране на избрания
инструмент.
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Filter) (филтрирай), а
за да изберете
после натиснете ENTER.
Извежда се меню Filter.
Когато изберете “Brightness” (яркост).
.
2
Натиснете g/G, за да регулирате изображение,
следейки нивото.
Изображението преди регулирането се извежда
в лявата половина на екрана, а регулираното
изображение – в дясната половина.
• Brightness (яркост): Натиснете G, за да
просветлите изображението или g, за да го
затъмните.
• Tint (оттенък): Натиснете G, за да направите
изображението по-зеленикаво или g, за да го
направите по-червеникаво.
• Saturation (наситеност): Натиснете G,
за да подсилите цветовете или g, за да ги
направите по-бледи.
• Sharpness (контраст): Натиснете G, за да
направите очертанията по-контрастни или g,
за да ги смекчите.
3
4
22 BG
Натиснете ENTER.
Регулирането влиза в сила.
Натиснете PRINT.
Натиснете f/F, за да изберете
филтъра, който искате да добавите към
изображението.
• No Filter: Към изображението не се
добавя специален филтър (настройка по
подразбиране).
• Single Color: Променя изображението в
едноцветно, с указан от вас цвят.
• Painting: Изображението ще изглежда като
нарисувана картина.
Филтърът “Painting” на принтера използва
технологията на Ichikawa Soft Laboratory.
• Cross Filter: Добавя ефект на избухване на
звезда (кръстче) към източника на осветление
в изображението, оставяйки впечатление за
блещукащи искрици.
• Partial Color: Фонът около обекта става
чернобял, за да се подчертае обектът в
центъра.
• Sepia: Снимката ще изглежда като стара
фотография с избледнели цветове.
• Monochrome: Снимката ще бъде чернобяла.
• Fish-eye: Снимката ще изглежда така, сякаш
е заснета с обектив „рибешко око”.
3
За да изберете цвят от снимка
1 Натиснете f/F, за да изберете “Select a
favorite color.” (изберете любим цвят), а
после натиснете ENTER.
Натиснете ENTER.
Изображението се извежда заедно с
инструмента за избор на цвят.
Филтърът влиза в сила.
Ако изберете “Cross Filter”, “Painting” или
“Single Color”, се извежда прозорецът с
настройките. Преминете към следващата
стъпка.
4
2 Натиснете g/G/f/F, за да посочите частта,
която съдържа любимия ви цвят, а после
натиснете ENTER.
Задайте ниво и обхват.
x Cross Filter
1 Изберете “Level” (ниво) с помощта на f/F
и натиснете ENTER, регулирайте нивото с
помощта на f/F, а после натиснете ENTER.
2 Изберете “Length” (дължина) с помощта
на f/F и натиснете ENTER, регулирайте
дължината на светлината с помощта на f/F,
а после натиснете ENTER.
3 Натиснете g/G, за да посочите обхвата на
избрания цвят.
x Painting
Натиснете f/F, за да регулирате дължината на
линията, а после натиснете ENTER.
x Single Color
За да изберете цвят от посочените
цветове
Натиснете g/G, за да изберете цвета, който
искате да оставите, а после натиснете ENTER.
4 Натиснете ENTER, за да фиксирате цвета и
обхвата. Изображението става едноцветно,
като се запазва посоченият от вас цвят.
5
Натиснете PRINT.
Съвет
Изображението става едноцветно, като се
запазва само избраният цвят.
За да повторите описаните по-горе операции,
изберете “No Filter” и повторете операциите.
23 BG
Директно отпечатване
Колкото по-високо ниво задавате, толкова
по-искрящ ще става източникът на
осветление в снимката.
3 Натиснете ENTER.
Коригиране на феномена
„червени очи”
Рамката се фиксира в текущата позиция.
x За да промените размера на рамката
за коригиране
(Enlarge)
Натиснете g/G, за да изберете
(Reduce) (намаляване), а
(увеличаване) или
после натиснете ENTER.
Всеки път, когато натиснете ENTER, рамката
става по-голяма или по-малка.
Можете също така да увеличите или намалите
размера, като натиснете бутоните на принтера
(увеличаване) или
(намаляване).
Ако не можете да намалите феномена „червени
очи” на обект, заснет със светкавица, с натискане
на бутона AUTO TOUCH-UP, можете да коригирате
изображението ръчно.
Забележки
• Ако извършите допълнително редактиране след
корекцията на феномена „червени очи” (например
увеличаване или намаляване на изображението,
завъртане или преместване), тази корекция може да
не подейства. Извършете корекцията на феномена
„червени очи” след операциите за редактиране на
изображението.
• Ако лицето на даден обект е малко, корекцията на
феномена „червени очи” може да не подейства.
1
От меню
Edit (стр. 18) натиснете g/G,
(Red-eye Correction)
за да изберете
(коригиране на феномена „червени очи”), а
после натиснете ENTER.
Върху изображението се появява рамката за
коригиране, която указва обхвата за корекцията
на феномена „червени очи”.
Рамка за коригиране
Съвет
Задайте размера на рамката за коригиране да
бъде от 2 до 7 пъти по-голям от размера на
окото.
3
4
5
6
Натиснете g/G, за да изберете
, а после
натиснете ENTER.
Обхватът на корекцията на феномена „червени
очи” се увеличава.
Натиснете ENTER.
Корекцията влиза в сила
Извежда се менюто Red-eye correction
(коригиране на феномена „червени очи”).
За да коригирате феномена „червени очи” и на
други очи, повторете стъпки от 2 до 4.
Натиснете g/G, за да изберете
после натиснете ENTER.
Менюто Edit се извежда отново.
,а
Натиснете PRINT.
За да отмените корекцията
Вместо ENTER, натиснете CANCEL на стъпка 5.
2
Нагласете положението и размера на
рамката за коригиране.
Направете корекцията за дясното и лявото око
поотделно.
x За да преместите рамката за
коригиране
(Move)
1 Натиснете g/G, за да изберете
(премести), а после натиснете ENTER.
2 Преместете рамката с помощта на g/G/f/F.
Рамката се придвижва в избраната посока.
24 BG
Отпечатване на редактирано
изображение
1
2
3
Натиснете PRINT.
Извежда се индикация за количество на
отпечатване.
Задайте дата.
Натиснете g/G, за да изберете опция (месец,
ден и година), натиснете f/F, за да изберете
цифра, а накрая натиснете ENTER.
Задайте количество за отпечатване.
• За да увеличите количеството за отпечатване
лист по лист, натискайте неколкократно f.
• За да намалите количеството за отпечатване
лист по лист, натискайте неколкократно F.
• За да върнете количеството за отпечатване на
1 лист, натиснете F за повече от две секунди.
3
Натиснете PRINT.
1
2
Изображението, редактирано в меню Edit или
CreativePrint, се запазва като ново изображение.
Извежда се диалоговият прозорец за посочване
номера на новото изображение (номер на папканомер на файл).
Изберете
(Save) (запази), а после
натиснете ENTER.
Извежда се диалоговият прозорец, използван
за посочване на папката, в която ще запазвате
изображенията.
Изберете къде искате да запазите
изображението.
Натиснете f/F, за да изберете „Internal
memory” (вградена памет), носител “Memory
Stick”, “CompactFlash”, “SD карта с памет”,
“xD-Picture карта” или “External Device”
(външно устройство) и натиснете ENTER.
Съвет
Когато изберете “External Device”, може да
се изведе диалогов прозорец за избор на
устройство. Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете устройството, на което ще
запазите изображенията.
Съвет
Файлът няма да бъде записан върху
оригиналното изображение.
4
Натиснете ENTER.
Забележки
• Докато изображението се запазва, не изключвайте
принтера, не изваждайте картата с памет и не
разкачвайте външното устройство от принтера.
Принтерът, картата с памет, USB паметта или
външното устройство може да се повредят или
данните да бъдат загубени.
• Не можете да запазите вградено изображение за
демонстрационния режим на принтера.
Извежда се диалоговият прозорец за задаване
на дата. Можете да запазите зададената дата
заедно с изображението.
25 BG
Директно отпечатване
Запазване на редактирано
изображение
Извършване на
“CreativePrint”
(художествено отпечатване)
Използване на менюто
CreativePrint
Създаване на Scrapbook
1
2
За да отмените операцията, преди да е
завършена
Натиснете CANCEL. Извежда се прозорецът от
предишната стъпка. В зависимост от стъпката, може
да не успеете да отмените операцията.
От менюто
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
“Scrapbook”, а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на тема.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаната тема, а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на шаблони от
избраната тема.
За да излезете от меню CreativePrint
• Натиснете MENU, докато операциите текат и
изберете “CreativePrint Complete” (художественото
отпечатване е завършено). След това натиснете
ENTER.
• В режим преглед на изображение натиснете g/G/f/
, а после натиснете ENTER.
F, за да изберете
Може да се изведе диалоговият прозорец за запазване
на изображение (стр. 25).
Съвети
• Можете да натиснете MENU, докато извършвате
CreativePrint и да настроите някои от опциите в
меню Print setup.
• Менюто CreativePrint ви позволява да въвеждате
символи с клавиатурата, да наслагвате ръкописно
съобщение или да въведете предварително
инсталирана фраза (стр. 28, 31).
3
4
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
ENTER.
Извежда се преглед на избрания шаблон.
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с множество
изображения, повторете процедурите, описани
по-долу, за да изберете изображение за всяка от
областите.
Област от изображението
26 BG
1 Натиснете g/G/f/F, за да изберете област
от изображението, а после натиснете
ENTER.
Извежда се режим на индексен преглед.
2 Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаното изображение, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за регулиране на
изображението.
5
6
Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
, а после
Избраното изображение се добавя към областта
от изображението.
• За да добавите изображение към друга област
от изображение, повторете стъпки 4 и 5.
• За да насложите щампи или символи върху
изображението, преминете към стъпка 7.
• За да отпечатате прегледаното изображение,
преминете към стъпка 8.
Регулирайте размера, положението
или други настройки на избраното
изображение.
Натиснете g/G, за да изберете желания
инструмент за регулиране, а после натиснете
ENTER.
Бутони с инструменти
Област за изображения
Инструменти за регулиране
Директно отпечатване
Опции
Процедури
Опции
Намалява или увеличава
размера на изображението
Процедури
Позволява ви да избирате между
въвеждане на символи с помощта
на клавиатура, въвеждане на
предварително инсталирана фраза и
наслагване на ръкописно съобщение.
Преместете изображението с
помощта на g/G/f/F, а после
натиснете ENTER.
Всеки път, когато натискате
ENTER, изображението се
завърта с 90° по посока на
часовниковата стрелка.
Изберете желаната щампа с помощта
на g/G/f/F, а после натиснете
ENTER, за да я насложите върху
изображението.
Автоматично регулира
развалена снимка с проблеми
като задно осветление
(контражур), не на фокус или
с феномена „червени очи”
(стр. 20).
Запазва редактираното изображение на
карта с памет, външно устройство или
вградената памет.
Отпечатва редактирано изображение.
Завършва операцията по създаването.
7
Насложете щампи или символи.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете желаната
опция – щампи или символи, а после натиснете
ENTER.
Продължава
27 BG
x Наслагване на щампа
x Наслагване на символи
1 Натиснете g/G/f/F, за да изберете
(щампа), а после натиснете ENTER.
(Stamp)
Извежда се прозорецът за избор на щампа.
2 Натиснете g/G/f/F, за да изберете желаната
щампа, а после натиснете ENTER.
Избраната щампа се извежда в центъра на екрана
за преглед.
1 Натиснете g/G/f/F-, за да изберете
(текст), а после натиснете ENTER.
(Text)
2 Натиснете f/F, за да изберете [Keyboard]
(клавиатура), а после натиснете ENTER.
Извежда се клавиатурата.
Поле за въвеждане на символи
3 Натиснете g/G/f/F, за да регулирате позицията
на щампата.
4 Натиснете / на принтера, за да регулирате
размера на щампата.
5 Натиснете ENTER.
Щампата се наслагва.
6 Натиснете CANCEL.
7 Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
, а после
• За да насложите неколкократно една и
съща щампа
След стъпка 5натиснете отново ENTER; ще се
насложи същата щампа. Повторете стъпки 3 и 4,
за да регулирате позицията и размера.
• За да обърнете или завъртите щампа
След стъпка 2 натиснете CANCEL. След това
(Flip) (обърни)
натиснете g/G, за да изберете
(Rotate 90 Clockwise) (завърти на 90º
или
по посока на часовниковата стрелка), а после
натиснете ENTER.
За да преместите щампата, натиснете g/G/f/F,
, а после натиснете ENTER. За
за да изберете
да увеличите или намалите размера на щампата,
или
,
натиснете g/G/f/F, за да изберете
а после натиснете ENTER. Когато завършите
регулирането, натиснете g/G, за да изберете
(Stamp) (щампа), а после натиснете ENTER. След
това повторете стъпки от 5 до 7. Щампата се
наслагва.
28 BG
Клавиатура
3 Въведете символи.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете желания
символ, а после натиснете ENTER.
Избраните символи се извеждат в полето за
въвеждане на символи.
Можете да въведете до 50 символа. Можете да
въвеждате само букви и цифри.
• За да превключите между букви и
символи
Натиснете g/G/f/F, за да изберете [A/a/@], а
после натиснете неколкократно ENTER, за да
превключите между малки букви, главни букви и
символи.
• За да изтриете символ
Натиснете g/G/f/F, за да изберете [B] или [b], а
после натиснете неколкократно ENTER, така че
курсорът в полето за въвеждане на символи да се
премести отдясно на символа, който желаете да
изтриете. Натиснете g/G/f/F, за да изберете
[Delete], а после натиснете ENTER. Всеки път,
когато натиснете ENTER, символът отляво на
курсора се изтрива.
• За да използвате историята
Натиснете g/G/f/F, за да изберете [F]
или [f], а после натиснете ENTER, за да
изведете и използвате символите, които сте
въвели досега (история).
Създаване на Календар
1
• За да промените шрифта
Натиснете g/G/f/F, за да изберете [Font]
(шрифт), а после натиснете ENTER. Всеки
път, когато натиснете ENTER, шрифтът се
променя. Можете да използвате само по един
шрифт за дадено въвеждане на символи.
2
4 Когато свършите с въвеждането на символи,
,а
натиснете g/G/f/F, за да изберете
после натиснете ENTER.
От меню
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
“Calendar”, а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на календарен
шаблон.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
ENTER.
Извежда се преглед на избрания шаблон.
Извежда се прозорецът за избор на цвят.
Област за изображения
Област за календар
Директно отпечатване
5 Натиснете g/G/f/F, за да изберете желания
цвят за символите, а после натиснете
ENTER.
Въведените символи се извеждат в центъра
на екрана за преглед на изображение.
6 Регулирайте позицията и размера на
символите.
За подробности относно регулирането на
символите вижте стр. 27.
7 Натиснете g/G/f/F, за да изберете
после натиснете ENTER.
,а
Въведените символи се фиксират на място.
Натискането на ENTER запазва въведените
символи в паметта на принтера. Можете да
запишете максимум 10 изречения, които да
използвате и по-нататък.
8
Съвет
Можете да изберете и зададете областта с
изображението или областта с календара в
какъвто ред пожелаете.
Натиснете PRINT.
За да запазите изображението, вижте стр. 25.
3
4
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с множество
изображения, изберете изображение за всяка
отделна област. За подробности относно
избирането на изображение вижте стъпка
4 на стр. 26. Когато изберете изображение
(изображения), ще се появи прозорецът за
регулиране на изображението.
За да насложите щампа или символи, вижте
стр. 28.
Регулирайте изображението.
За подробности относно регулирането на
изображението вижте стъпка 5 на стр. 27.
Когато регулирате изображението, то се прибавя
към областта за изображения.
Продължава
29 BG
5
Сверете календара.
Опция
Настройки/Процедури
1 Натиснете g/G/f/F, за да зададете областта
за календара, а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за сверяване на
календара.
Modify
Calendar
Можете да добавяте щампа или
желан цвят към определен ден в
календара.
Когато добавяте щампа
(пример)
1 Натиснете g/G, за да
(Stamp)
изберете
(щампа), а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за
избор на щампа.
2 Натиснете g/G/f/F, за да
изберете желаната щампа, а
после натиснете ENTER.
2 Натиснете f/F, за да изберете опцията,
която желаете да сверите, а после
натиснете ENTER.
30 BG
Опция
Настройки/Процедури
Start Y/M
Задайте първия месец и
годината, с която започва
календарът. Натиснете
g/G, за да изберете месеца или
годината и натиснете f/F, за да
зададете цифрите. Натиснете
ENTER.
Start Day
Задайте деня от седмицата
(поставен най-отляво в
календара). Натиснете f/F, за
да изберете “Sunday” (неделя)
или “Monday” (понеделник).
След това натиснете ENTER.
Date color
Задайте цвета за Sunday
(неделя) и Saturday (събота),
който ще се извежда в
календара. Натиснете G, а
след това и f/F, за да изберете
желания цвят за събота и
неделя. След това натиснете
ENTER.
Извежда се календарът.
3 Натиснетеg/G/f/F, за да
изберете желаната дата, към
която да добавите щампа, а
после натиснете ENTER.
Щампата е добавена към
избраната дата.
За да добавите друга щампа,
натиснете CANCEL, а след
това повторете стъпки 2
и 3.
Опция
4 Натиснете f/F, за да
, а после
изберете
натиснете ENTER.
За да излезете от прозореца
Modify Calendar (промени
календара) и да се върнете
към прозореца за сверяване на
календара, натиснете g/G, за да
, а после натиснете
изберете
ENTER. Можете да зададете
“Date color” (цвят на датата) със
същите процедури.
За да въведете символи, вижте
стр. 28.
Календарът се извежда в областта за календара.
6
Извежда се прозорецът за избор на фоново
изображение.
Настройки/Процедури
Наслагване на ръкописно
съобщение, щампа или
предварително инсталирана фраза
върху изображение
3
Изберете изображение за фона.
1 Натиснете g/G/f/F, за да изберете
изображение за фона, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за регулиране на
изображението. За подробности относно
регулирането на изображението вижте
стъпка 5 на стр. 27.
, а после
2 Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за преглед.
Насложете ръкописно съобщение,
илюстрация, щампи или предварително
инсталирана фраза върху фоновото
изображение.
x За да насложите ръкописно
съобщение
1 Натиснете g/G, за да изберете
после натиснете ENTER.
(Text), а
Съвет
Когато създавате ново ръкописно съобщение или
илюстрация, напишете съобщението или нарисувайте
илюстрацията с черна химикалка на лист бяла
хартия, снимайте го с цифров фотоапарат, а после го
запазете на носителя, който съдържа изображението
за фон.
Относно историята на ръкописното
съобщение или въведените съобщения
Общо до 12 ръкописни илюстрации или въведени
съобщения се запазват автоматично като история.
(Когато броят на запазените съобщения надхвърли
12, най-старото от тях ще бъде изтрито.) Можете да
използвате ръкописните илюстрации или въведените
съобщения, като извикате историята.
1
От меню
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
“Superimpose/Stamp” (наслагване/щампа), а
после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на метод за
създаване на съобщение.
2 За да създадете ново съобщение отначало,
натиснете g/G/f/F, за да изберете
[Freehand-new] (ръкописно-ново). За да
създадете съобщение, като използвате
данните в историята, натиснете g/G/f/F, за
да изберете [Freehand-history] (ръкописноистория). След това натиснете ENTER.
3 За да създадете ново съобщение:
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
изображението, което желаете да насложите,
а после натиснете ENTER. Изберете
изображението на ръкописните съобщения
или илюстрации, които сте подготвили
предварително.
Продължава
31 BG
Директно отпечатване
Натиснете PRINT.
За да запазите изображението, вижте стр. 25.
2
Извежда се прозорецът за посочване на
областта за отрязване. Продължете със
стъпка 4.
За да създадете съобщение от
историята: Натиснете g/G/f/F, за да
изберете желаното съобщение от списъка с
историята, а после натиснете ENTER.
Избраното съобщение се извежда в центъра
на екрана за преглед.
Прескочете на стъпка 5 за избор на цвят.
4 Ако е необходимо, отрежете желаната област
от изображението.
Ако не желаете да отрязвате област,
натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на цвят.
5 Натиснете g/G/f/F, за да изберете желания
цвят, а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за регулиране на
насложеното изображение.
За подробности относно регулирането на
изображението вижте стъпка 5 на стр. 27.
6 Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
, а после
Извежда се преглед на избраното
изображение, насложено върху фоновото
изображение.
Ако натиснете ENTER, ще запазите
ръкописната илюстрация или съобщение в
паметта на принтера. Можете да запишете
максимум 12 съобщения, които могат да
бъдат извикани от списъка с историята на
стъпка 3.
x Наслагване на предварително
инсталирана фраза
(Text)
1 Натиснете g/G, за да изберете
(текст), а после натиснете ENTER.
2 Натиснете f/F, за да изберете [Preinstalled
phrase] (предварително инсталирана фраза),
а после натиснете ENTER.
За да посочите областта за отрязване.
Извежда се прозорецът за избор на желаната
предварително инсталирана фраза.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
, а после
инструмента за отрязване
натиснете ENTER. Натиснете g/G/f/F, за да
преместите курсора на позицията, която ще
посочите като начална точка на областта за
отрязване, а после натиснете ENTER.
Повторете същите процедури, за да посочите
крайната точка на областта за отрязване.
3 Натиснете f/F, за да изберете желаната
предварително инсталирана фраза, а после
натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за избор на цвят.
4 Натиснете g/G/f/F, за да изберете желания
цвят, а после натиснете ENTER.
32 BG
Извежда се прозорецът, използван за
регулиране на съобщението.
3
За подробности относно регулирането на
съобщението вижте стъпка 5 на стр. 27.
1 Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
, а после
Извежда се преглед на насложеното
съобщение върху фоновото изображение.
4
4
x За да насложите щампа или
съобщение
Натиснете g/G, за да изберете
, а после
натиснете ENTER.
Избраното изображение се извежда с избраната
рамка.
За да насложите щампа или съобщение, вижте
стр. 28.
За да насложите щампа или символи, вижте
стр. 28.
5
Натиснете PRINT.
Натиснете g/G, за да изберете
повторете стъпка 3.
(Text) и
Създаване на оформление за печат
1
Добавяне на рамка
От меню
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
“Layout print” (оформление за печат), а
после натиснете ENTER.
Извеждат се шаблоните на оформлението за
печат.
От меню
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
“Frame” (рамка), а после натиснете ENTER.
Извеждат се шаблоните за рамка.
2
3
2
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаната рамка, а после натиснете ENTER.
Извежда се режимът на индексен преглед.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желания шаблон, а после натиснете
ENTER.
Извежда се преглед на избрания шаблон.
Изберете изображение.
Когато изберете шаблон с множество
изображения, изберете изображение за всяка
от областите. За подробности относно избора
на изображение вижте стъпка 4 на стр. 26.
Когато изберете изображение (изображения),
ще се изведе прозорецът за регулиране на
изображението.
Продължава
33 BG
Директно отпечатване
За да насложите множество ръкописни
и/или предварително инсталирани
съобщения
Натиснете PRINT.
За да запазите изображението, вижте стр. 25.
За да запазите изображението, вижте стр. 25.
1
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаното изображение, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за регулиране на
изображението. За подробности относно
регулирането на изображението вижте стъпка
5 на стр. 27.
4
Регулирайте изображението.
3
За подробности относно регулирането на
изображението вижте стъпка 5 на стр. 27.
Когато регулирате изображението, то се добавя
към областта за изображения.
5
Извежда се оформеното изображение на
избрания размер.
За да насложите щампа или символи, вижте
стр. 28.
4
Натиснете PRINT.
5
Създаване на снимка за документи
1
От меню
CreativePrint (стр. 19)
натиснете g/G/f/F, за да изберете
(ID Photo) (снимка за документи), а после
натиснете ENTER.
Натиснете f/F, за да зададете размера
или мерните единици, а после натиснете
ENTER.
Ако желаете да посочите друг размер,
повторете стъпки 2 и 3.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
после натиснете ENTER.
,а
Извежда се прозорецът за избор на
изображение.
6
Извежда се прозорецът за задаване на
височината и ширината на снимката за
документи.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаното изображение, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за регулиране на
изображението.
Можете да зададете и следните опции за
регулиране.
Опции
Процедури
Регулира качеството на
изображението (стр. 22)
Извежда прозореца за
коригиране на феномена
„червени очи” (стр. 24)
Превръща изображението в
едноцветно (стр. 22)
Съвет
За други опции за регулиране вижте стъпка 5
на стр. 27.
Можете да зададете максимален размер 7.0
(ширина) x 9.0 (височина) cm.
2
7
• За да посочите мерните единици: Изберете
полето за текст отляво на фото рамката.
Можете да добавите “cm” или “inch”.
8
• За да посочите височината: Изберете полето
за цифри отдясно на фото рамката.
• За да посочите ширината: Изберете полето за
цифри отгоре на фото рамката.
34 BG
За да насложите щампа или символи, вижте
стр. 28.
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
опцията, която желаете да регулирате, а
после натиснете ENTER.
Натиснете g/G, за да изберете
натиснете ENTER.
, а после
Натиснете PRINT.
Забележка
Снимка за документи, отпечатана на този принтер,
може да не бъде приета за издаване на лична карта
или паспорт. Проверете какви са изискванията за
снимката, която ще бъде използвана в съответния
документ, преди да я приложите към картата или
паспорта.
Извършване на Batch Print
(отпечатване по групи)
(Index Print/DPOF Print/Print All)
• Index Print (индексно отпечатване)
Можете да отпечатате списък (индекс) с всички
изображения, запазени на карта с памет, външно
устройство или вградената памет на принтера,
което ще ви позволи лесно да преглеждате
съдържанието на избрания носител.
Броят на полетата за снимки на един лист ще
бъде изчислен автоматично. Изображенията ще се
отпечатат във всяко от полетата.
1
2
От менюто изберете
(Batch Print)
(отпечатване по групи), а после натиснете
ENTER.
Извежда се менюто Batch Print.
Натиснете f/F, за да изберете “Index
Print” , “DPOF Print” или “Print All”, а после
натиснете ENTER.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждение.
Забележка
Ако няма изображения, подготвени за печат във
формат DPOF, когато изберете “DPOF Print”, ще се
изведе съобщение за грешка.
3
• Print All (отпечатай всички)
Можете да отпечатате наведнъж всички
изображения на дадена карта с памет или външно
устройство.
• DPOF Print
Изображенията, които са подготвени за печат
във формата DPOF (Digital Print Order Format) се
) в режим
извеждат с обозначение за печат (
преглед на изображение. Можете да отпечатате
тези изображения наведнъж. Изображенията се
отпечатват в предварително зададен брой копия по
реда, в който са изведени.
Забележки
• За подробности относно подготовката на
изображенията за печат вижте ръководството за
експлоатация на вашия цифров фотоапарат.
• Някои видове цифрови фотоапарати не поддържат
функцията DPOF, или пък принтерът може да
не поддържа някоя от функциите на цифровия
фотоапарат.
35 BG
Директно отпечатване
Натиснете g/G, за да изберете “Yes” и да
започнете отпечатване или “No”, за да
отмените отпечатването, а после натиснете
ENTER.
Ако изберете “Yes”, отпечатването започва.
Преглед на изображения
в последователност
(Slideshow)
Запазване за отпечатване
По време на slideshow натиснете ENTER и
изведеното изображение ще бъде запазено за
отпечатване. Ако сте избрали метода на смяна “Auto2
Creative”, не можете да запазвате изображения за
печат.
Показване на Slideshow
1
2
От менюто натиснете g/G, за да изберете
(Slideshow), а после натиснете ENTER.
Извежда се меню Slideshow.
Натиснете f/F, за да изберете “Switch”
(смяна), а после натиснете ENTER.
Извежда се прозорецът за посочване на начина,
по който ще се сменят изображенията.
Опции
Процедури
Manual
Натиснете f/F, за да смените
изображението.
Auto1 Simple
Изображенията се извеждат
автоматично едно след друго
по реда им в индексния екран
за преглед.
Auto2 Creative* Изображенията “CreativePrint”
(художествено отпечатване)
или редактираните
изображения с филтри се
извеждат автоматично в
произволен ред.
*: Настройка по подразбиране
3
36 BG
Натиснете f/F, за да изберете “Execute”, а
после натиснете ENTER.
Изреждането на изображенията започва.
За да спрете прегледа на изображения
(slideshow)
Натиснете CANCEL.
Забележка
В зависимост от изображението, извеждането му
може да отнеме известно време.
Отпечатване
По време на slideshow натиснете PRINT.
Когато дадено изображение е запазено за
отпечатване, можете да го прегледате преди печат,
като натиснете g/G. Натиснете PRINT още веднъж,
за да започне отпечатването. След като отпечатването
завърши, прегледът на изображения (slideshow)
продължава.
За да копирате изображение от
вградената памет на принтера
След като изберете изображението, което
ще копирате, свържете картата с памет или
външното устройство, на което ще бъде
запазено изображението.
Операции с файлове
Копиране на изображения
Можете да копирате изображение от карта с памет
или от вградената памет на принтера на друга карта
с памет, вградената памет или външно устройство,
свързано към конектора PictBridge/EXT INTERFACE.
4
5
За да копирате изображение от
вградената памет на принтера
Включете принтера, без да зареждате карта с памет
или да свързвате външно устройство. Натиснете
ENTER, за да изведете изображенията от вградената
памет и започнете описаните по-долу процедури.
След като изберете желаните изображения, които ще
копирате на стъпка 3, подгответе носителя, на който
ще ги копирате, като заредите карта с памет или
свържете външно устройство.
Натиснете MENU.
Извежда се диалоговият прозорец за избор на
носител за копиране.
Натиснете f/F, за да изберете “Internal
memory” (вградена памет), носител “Memory
Stick”,
“CompactFlash”, “SD карта с памет”,
“xD-Picture карта” или “External Device”
(външно устройство) и натиснете ENTER.
Съвет
Забележка
1
Не можете да копирате изображение на същата
карта с памет или външно устройство, на които
се съдържа изображението, което желаете да
копирате.
От менюто натиснете g/G, за да изберете
(File operation) (операции с файлове), а
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто File operation (стр. 19).
2
6
Натиснете f/F, за да изберете “Copy all
files” (копирай всички файлове) или “Copy
selected files” (копирай избраните файлове),
а после натиснете ENTER.
• Ако изберете “Copy all files”, прескочете на
стъпка 5.
• Ако изберете “Copy selected files”, се извежда
режим на индексен преглед от картата с
памет, вградената памет или външното
устройство.
3
Натиснете f/F, за да изберете желаната
папка, а после натиснете ENTER.
Избраните изображения се копират в избраната
папка.
Съвети
• Можете да изберете номер на папка в
посочения носител. Ако там няма такава
папка, ще бъде създадена нова.
• За да излезете от менюто File operation преди
да сте завършили копирането, натиснете
CANCEL.
Забележки
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
желаното изображение, а после натиснете
ENTER.
За да копирате множество изображения,
повторете тази стъпка.
За да отмените избора
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
изображението, което желаете да отмените и
натиснете отново ENTER.
• Когато копирате изображение във вградената
памет и то е с голям размер, ще бъде
конвертирано в изображение, приблизително
равно на 2 000 000 пиксела. Тази конверсия
няма да влоши качеството на отпечатаното
изображение.
• Ако вградената памет се запълни, на
LCD екрана ще се изведе съобщение за
грешка. Следвайте процедурите, описани в
„Изтриване на избрани изображения” на стр.
38, за да изтриете ненужните изображения от
вградената памет.
Продължава
37 BG
Директно отпечатване
Ако изберете “External Device” (външно
устройство), може да се изведе диалогов
прозорец за избор на устройство. Следвайте
инструкциите на екрана, за да изберете
устройството.
• Докато копирате изображения, не
изключвайте принтера, не вадете картата с
памет и не разкачайте външното устройство
от принтера. Принтерът, картата с памет или
външното устройство може да се повредят
или данните може да бъдат изгубени.
Изтриване на избрани изображения
Можете да избирате и изтривате изображения,
съхранени на карта с памет или във вградената памет
на принтера.
За да отмените избора
Натиснете g/G/f/F, за да изберете
изображението, което желаете да отмените, а
после натиснете отново ENTER.
4
5
Натиснете MENU.
Извежда се диалогов прозорец за
потвърждение.
Натиснете g/G, за да изберете “OK”, а
после натиснете ENTER.
Избраните изображения се изтриват.
Съвет
За да излезете от меню File operation, натиснете
CANCEL.
Забележка
Забележки
Ако не сте заредили карта с памет, ще бъдат изтрити
изображенията от вградената памет на принтера.
• По време на изтриването не изключвайте принтера
и не вадете картата с памет. Принтерът или картата
с памет може да се повредят или данните да бъдат
изгубени.
• Веднъж след като изтриете изображение, не можете
да го възстановите повече.
• Когато изтриете изображение с индикация за
), асоциираният файл с
асоцииран файл (
движещо се изображение или изображение за
електронна поща също ще бъде изтрит.
• Не можете да изтриете защитено изображение, на
което се извежда индикация за защита
) или за DPOF подготовка (
). За да ги
(
изтриете, използвайте цифровия си фотоапарат.
За подробности прочетете ръководството за
експлоатация на цифровия фотоапарат.
1
От менюто натиснете g/G, за да изберете
(File operation) (операции с файлове), а
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто File operation (стр. 19).
2
Натиснете f/F, за да изберете “Delete
Image” (изтрий изображение), а после
натиснете ENTER.
Извежда се режим на индексен преглед от
картата с памет или вградената памет.
Иконка на кошчето
Форматиране на носител “Memory
Stick”
Можете да форматирате носител “Memory Stick”.
1
2
3
3
38 BG
Натиснете g/G/f/F, за да преместите
иконката за кошчето върху изображението,
което желаете да изтриете, а после
натиснете ENTER.
За да изтриете множество изображения,
повторете тази стъпка.
От менюто натиснете f/F, за да изберете
(File operation) (операции с файлове), а
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто File operation (стр. 19).
Натиснете f/F, за да изберете “Memory
Stick Format”, а после натиснете ENTER.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждение.
Натиснете g/G, за да изберете “OK”, а
после натиснете ENTER.
Носителят “Memory Stick” се форматира.
Забележки
• Когато форматирате носител “Memory Stick”,
всички изображения, съхранени в него, се изтриват.
• По време на форматирането не изключвайте
принтера и не вадете картата с памет. Принтерът
или картата с памет може да се повредят или
данните да бъдат изгубени.
• Не можете да форматирате карта с памет, различна
от “Memory Stick” или външно устройство като
USB памет.
Промяна на настройките за
отпечатване
1
От менюто натиснете g/G, за да
(Print setup) (настройки за
изберете
отпечатване), а после натиснете ENTER.
Извежда се менюто Print setup.
Форматиране на вградената памет
Можете да форматирате вградената памет на
принтера.
1
3
Натиснете f/F, за да изберете “Format
internal memory”, а после натиснете ENTER.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждение.
Натиснете g/G, за да изберете “OK”, а
после натиснете ENTER.
Вградената памет се форматира.
Забележка
По време на “CreativePrint” операции не можете
да избирате опции, с изключение на “Color
Setting” (настройка на цветовете). (Опциите за
настройване, които не могат да се избират или
променят, са изведени в сиво).
Забележки
• Когато форматирате вградената памет, всички
файлове, с изключение на онези, които са посочени
по подразбиране за запазване в паметта, ще бъдат
изтрити.
• Не изключвайте принтера по време на
форматирането.
2
3
Натиснете f/F, за да изберете желаната
опция за настройка, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за настройка на
избраната опция.
Натиснете f/F, за да изберете желаната
настройка, а после натиснете ENTER.
Настройката се фиксира.
Съвет
За да излезете от меню Print setup, натиснете MENU.
39 BG
Директно отпечатване
2
От менюто натиснете g/G, за да изберете
(File operation) (операции с файлове), а
после натиснете ENTER.
Извежда се менюто File operation (стр. 19).
Създаване на дата за отпечатване
1
2
3
4
5
40 BG
От менюто натиснете g/G, за да
(Print setup) (настройки за
изберете
отпечатване), а после натиснете ENTER.
Извежда се менюто Print setup.
Натиснете f/F, за да изберете [Date Print]
(дата за отпечатване), а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за настройка на Date
Print.
За да отпечатате изображение с датата,
на която е било заснето, натиснете f/F,
за да изберете [Date]. За да отпечатате
изображение с датата и часа, в които е
било заснето, изберете [Date/Time]. След
това натиснете ENTER.
Настройката е фиксирана.
Натиснете MENU.
Натиснете PRINT.
Изображението се отпечатва с датата или с
датата и часа.
Настройка
Съдържание
Date Print
Date/Time, Date
Отпечатва изображение с датата и часа на заснемане, ако
изображението е записано в съответствие с формата DCF (Design rule for Camera File system) и датата и часът на заснемане
са записани като част от снимковата информация. Можете да
изберете “Date” или “Date/Time”.
Когато редактирате изображението на принтера, се
отпечатват датата и часа, които въвеждате при запазването на
изображението.
Off*
Отпечатва изображение без дата и час.
Pattern 1/Pattern 2
Отпечатва изображение с бели полета около него. За да
отпечатате изображение без да отрязвате част от него, изберете
“Pattern 1”. За да оставите почти равни полета отгоре, отдолу,
отдясно и отляво около изображението, изберете “Pattern 2”.
Забележка
Ако изберете “Pattern 2”, горният и долният или левият
и десният ръб може да бъдат отрязани и отпечатани, в
зависимост от изображението.
Borderless*
Отпечатва изображение без бели полета около изображението.
Забележка
Когато отпечатвате стандартна снимка с екранно
съотношение 4:3, заснета от цифров фотоапарат, горният и
долният ръб на изображението се отрязват и то се отпечатва
като снимка със съотношение 3:2.
Borders
Pattern 1
Auto Touch-up Setting
Pattern 2
Borderless
Можете поотделно да посочите ниво на корекция за следните елементи, когато
натиснете бутона AUTO TOUCH-UP (автоматичен ретуш). Можете да изберете “Off”,
“Standard*” и “Strong.” (За “Red-eye Correction” (корекция на феномена „червени очи”)
можете да изберете “On*” или “Off”.
• Red-eye Correction (корекция на феномена „червени очи”): Намалява феномена
„червени очи”, който се получава при снимки със светкавица.
• Exposure Correction (корекция на експонацията): Яркостта се регулира чрез
използване на функцията за разпознаване на лица.
• Focus Correction (корекция на фокуса): Изображението, което не е на фокус, ще
придобие фокус.
• WB Correction (корекция на белия баланс): Изображения, които са станали синкави
или червеникави при заснемането заради източника на осветление, автоматично се
коригират до нормални цветове, близки до оригиналните.
• Auto Dodging: Тъмните участъци в изображението автоматично се просветляват, а
светлите остават непроменени. (Настройката по подразбиране е “Off”).
• Skin Smoothing (заглаждане на кожата): Състоянието на кожата се разпознава
автоматично и се коригира до оптимално състояние.
*: Настройки по подразбиране
Продължава
41 BG
Директно отпечатване
Опция
Опция
Настройка
Съдържание
Auto Fine Print 6
Photo*/Vivid
Функцията автоматично коригира качеството, за да може
изображението да се отпечата с по-ярки, изчистени и красиви
цветове. Тя е особено ефективна за тъмни изображения с нисък
контраст. Снимките се коригират така, че да възпроизведат
естествен цвят на кожата, яркозелени листа на дърветата или
ясно синьо небе.
• Photo: Регулира изображението автоматично, така че то се
отпечатва с естествени, красиви цветове (препоръчва се)
• Vivid: Регулира изображението автоматично, така че то се
отпечатва с по-силна корекция на контраста и по-ярки цветове
от режим Photo.
Съвет
Относно изображенията, заснети с цифров фотоапарат,
съвместим със стандарта Exif Print (Exif 2.21) – те вече са
регулирани до оптимално качество на снимката.
Забележки
• Оригиналните данни на изображението не се коригират.
• Когато отпечатвате посредством компютър, настройката
Auto Fine Print 6 в драйвера на принтера има приоритет над
посочената тук настройка. В режим PictBridge тази настройка
остава ефективна.
Off
Отпечатва изображението без корекции.
Pages Per Sheet
4-split/9-split/16-split
Отпечатва посочения брой разделени екрани, като във всеки
екран се поставя изображение.
Off*
Отпечатва изображение без разделени екрани.
Color Setting
Регулира цветовете и контраста на снимката. Натиснете g/G, за да изберете цветови
елемент (“R” (червено), “G“ (зелено) или “B” (синьо)) или “S” (контраст), а след това
натиснете f/F, за да зададете нивото. Можете да избирате нива за R, G, B в обхвата от
+4 до –4, а за S – в обхвата от +7 до 0.
R: Регулира червените и сините елементи. Колкото по-високо зададете нивото,
толкова по-червеникаво ще стане изображението, сякаш получава червена
светлина. Колкото по-ниско зададете нивото, толкова по-синкаво ще стане
изображението, сякаш добавяте синя светлина.
G: Регулира зелените и пурпурните елементи. Колкото по-високо зададете нивото,
толкова по-зеленикаво ще стане изображението, сякаш получава зелена светлина.
Колкото по-ниско зададете нивото, толкова по-тъмно ще стане изображението,
сякаш добавяте пурпурен цвят.
B: Регулира сините и жълтите елементи. Колкото по-високо зададете нивото, толкова
по-синкаво ще стане изображението, сякаш получава синя светлина. Колкото пониско зададете нивото, толкова по-тъмно ще стане изображението, сякаш добавяте
жълт цвят.
S: Колкото по-високо зададете нивото, толкова по-ясно ще се открояват контурите.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Настройки по подразбиране
42 BG
Промяна на настройките за
дисплея/принтера
1
Директно отпечатване
2
От менюто натиснете g/G, за да изберете
(Display/Printer setup) (настройки за
дисплея/принтера), а после натиснете
ENTER.
Извежда се менюто Display/Printer setup.
Натиснете f/F, за да изберете желаната
опция за настройка, а после натиснете
ENTER.
Извежда се прозорецът за настройка на
избраната опция (на следващата страница).
Забележка
По време на операции Edit или CreativePrint,
някои опции не могат да бъдат избирани и
променяни. Опциите, които не могат да бъдат
променяни, са изведени в сиво.
3
Натиснете f/F, за да изберете желаната
настройка, а после натиснете ENTER.
Настройката се фиксира.
Съвети
• За да излезете от менюто Display/Printer setup,
натиснете MENU.
• За да върнете настройките към стойностите им
по подразбиране, изберете “Default Setting” и
натиснете ENTER. Всички настройки се връщат
към стойностите им по подразбиране.
Продължава
43 BG
Опция
Настройка
Съдържание
Index View
Number Order*
В режим на индексен преглед изображенията се извеждат по
реда на номерата си.
Shoot. Date
В режим на индексен преглед изображенията се извеждат по
реда на своята дата.
Ascending*
В режим на индексен преглед изображенията се извеждат по
реда на номерата си, започвайки от най-малкия номер.
Descending
В режим на индексен преглед изображенията се извеждат по
реда на номерата си, започвайки от най-големия номер.
On
В режим на индексен преглед изображенията без данни за
thumbnail (миниатюрно изображение, използвано като индекс)
се извеждат като иконка.
Off*
В режим на индексен преглед изображенията без данни за
thumbnail се извеждат като оригиналното си изображение.
Listing Order
Icon
Date Display
Order*2
Задайте реда, в който ще се извежда датата (година, месец и ден). Вариантите са следните:
• Y-M-D • M-D-Y • D-M-Y
LCD Backlight
Задайте нивото на яркост за задното осветяване на LCD екрана. Вариантите са следните:
Bright*/Dark
On-screen Display
В режим преглед на изображение, можете да изберете информационния дисплей измежду
следните варианти:
On*/Off/Details
CONTROL FOR
HDMI
On*
Свързвайки принтера към телевизор, поддържащ управление
на HDMI устройство, можете да използвате разнообразни
синхронизирани операции с телевизора.
Off
Не можете да използвате операции за управление на HDMI
устройство.
Printer information display
(информационен
дисплей на
принтера)
Извежда се информация като версия на софтуера на принтера и общ брой отпечатани копия.
Language*2
Можете да изберете езика, на който ще се извеждат менютата или съобщенията: японски/
английски/френски/испански/германски/италиански/руски/корейски/опростен китайски/
традиционен китайски/холандски/португалски/арабски/персийски/унгарски/полски/чешки/
тай/гръцки/турски/малайзийски/шведски/норвежки/датски/финландски
Default Setting
Връща настройките към стойностите им по подразбиране.
*: Настройки по подразбиране
*2: Настройките по подразбиране се различават в зависимост от
страната или региона, в които сте закупили принтера. Когато започнете
да използвате принтера, настройте всички опции.
44 BG
Към конектора HDMI OUT
Свързване към High
Definition телевизор и
отпечатване
Принтерът поддържа изход към HDMI
(High-Definition Multimedia Interface). Свързвайки
принтера към телевизор, снабден с HDMI вход,
можете да преглеждате снимки с по-високо качество
на телевизора и да извършвате операции по
отпечатване.
High-definition телевизор
Свързване към телевизор
1
Докато принтерът извежда сигнали към
телевизора, LCD екранът на принтера е
изключен.
Пригответе продаващ се в търговската
мрежа HDMI кабел.
Забележки
• Използвайте HDMI кабел, по-къс от 3m.
• Използвайте HDMI
кабел с логото HDMI.
.
2
Към входен HDMI конектор
Свържете конектора HDMI OUT (изходен)
на принтера към входния HDMI конектор на
телевизора.
3
Превключете входния сигнал на
телевизора.
Когато принтерът е свързан към телевизор
и включите захранването на принтера,
телевизорът, поддържащ функцията за
управление на HDMI превключва автоматично
входния сигнал към принтера и извежда
изображенията от него на своя екран. Когато
телевизорът е в режим готовност, захранването
на телевизора също се включва.
Забележки
• Не можем да гарантираме операциите с всички
видове телевизори.
• Ако настройката за управление на HDMI на
вашия телевизор е изключена, телевизионният
входен сигнал няма да превключи автоматично.
Настройките се различават, в зависимост от
телевизора, който използвате. За подробности
вижте ръководството за експлоатация, приложено
към вашия телевизор.
• Ако “CONTROL FOR HDMI” е зададена в
положение “Off”, входният сигнал няма да се
превключи автоматично (стр. 44).
Продължава
45 BG
Директно отпечатване
Използвайте продаващ се в търговската мрежа HDMI
кабел, за да свържете конектора HDMI OUT (Вид A)
на принтера към HDMI входа на телевизора.
• Когато използвате телевизор, който не поддържа
функцията управление на HDMI или свързвате
телевизор към принтера за първи път, телевизорът
може да не превключи входния сигнал автоматично.
Ако това се случи, превключете входния сигнал
ръчно, за да изведете сигнала от принтера на
телевизионния екран.
Процедурите по превключването на входния сигнал
са различни, в зависимост от вида на телевизора. За
подробности вижте ръководството за експлоатация,
приложено към вашия телевизор.
• Ако разкачите или свържете HDMI кабел, докато
принтерът извършва обработка на изображение,
отпечатване или друга операция, изискваща
известно време, дисплеят може да превключи от
LCD екрана на телевизионния екран или обратно.
Докато обаче операцията не бъде завършена,
дисплеят може да изглежда необичайно.
По време на копиране на файл, изтриване на файл
или други операции с файлове, не изваждайте
и не свързвайте HDMI кабел. Това ще отмени
операцията.
Процедури по отпечатване
Използване на бутоните на принтера за
отпечатване
1
Заредете карта с памет в принтера.
За да отпечатате изображение от вградената
памет, натиснете ENTER без да сте заредили
карта с памет.
2
Натиснете g/G и ENTER на принтера, за да
изберете изображение, а после натиснете
PRINT, за да започнете отпечатване.
Забележки
• Не можем да гарантираме операции с всички
видове телевизори.
• Ако използвате телевизор Sony, не можете
да използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора, за да управлявате
принтера, ако телевизорът не поддържа “BRAVIA”
Sync.
• За да работите с принтера, бутоните %5$4,
[Enter] и [Return] на устройството за дистанционно
управление трябва да поддържат функцията
управление на HDMI.
• Ако настройката управление на HDMI на вашия
телевизор е изключена, не можете да използвате
устройството за дистанционно управление
на телевизора, за да управлявате принтера.
Настройките са различни, в зависимост от
телевизора, който използвате. За подробности
вижте ръководството за експлоатация, приложено
към вашия телевизор.
• Ако “CONTROL FOR HDMI” е зададена в
положение “Off”, не можете да използвате
устройството за дистанционно управление на
телевизора, за да управлявате принтера (стр. 44).
x Основни операции на принтера
посредством устройството за
дистанционно управление на телевизора
• Ако е изведен курсор в режим индексен преглед
или дисплей с меню, можете да местите курсора,
като натискате бутоните %5$4.
• Ако не е изведен курсор в режим преглед на
изображение, натиснете $, за да изведете
операционния панел (например операционният
панел на принтера) на телевизионния екран.
Натиснете %5$4 на устройството за
дистанционно управление на телевизора, за да
изберете опция, а след това натиснете бутона
[Enter].
Процедурите по отпечатване са същите като
тези със самия принтер. Можете да извършвате
операции Edit и CreativePrint.
Използване на дистанционното на
телевизора за отпечатване
Ако свържете принтера към телевизор с функция
“BRAVIA” Sync посредством HDMI кабел, можете да
използвате устройството за дистанционно управление
на телевизора, за да управлявате принтера.
Операционен панел, изведен на телевизионния екран
46 BG
• За да скриете операционния панел, изберете
в горния десен ъгъл на операционния панел или
натиснете бутона CANCEL на принтера или на
устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Забележка
С устройството за дистанционно управление на
телевизора не можете да извършвате следните
операции:
• Отпечатване от режим индексен преглед
• Да изберете множество изображения и след това да
ги изтриете или да ги копирате.
x Отпечатване
1
2
Заредете карта с памет в принтера.
x Извеждане на меню
Натиснете $, за да изведете операционния панел
на телевизионния екран, натиснете %5$4, за да
изберете [Menu], а после натиснете ENTER.
Можете да извършвате операции от меню Edit и
CreativePrint.
Забележка
За да имате достъп до гореописаните функции,
телевизорът ви трябва да поддържа всяка от тях.
Относно BRAVIA PhotoTV HD
Принтерът поддържа функцията “BRAVIA PhotoTV
HD”, която възпроизвежда изображения и цветове
с голяма точност. Ако свържете принтера към
продукти, поддържащи “BRAVIA PhotoTV HD”,
можете да преглеждате снимките с пълното качество
на високата разделителна способност. Снимки на
цветя и човешки лица, пясъчни дюни и вълни, както и
други изображения, се възпроизвеждат с поразително
фотореалистично качество на картината на голям
телевизионен екран.
Какво представлява “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync е име на функция за продуктите
на Sony, която използва сигнали за управление
на HDMI и ви позволява да управлявате свързани
операции на продукт, поддържащ “BRAVIA” Sync, от
устройството за дистанционно управление BRAVIA.
Свързвайки принтера към телевизор, поддържащ
“BRAVIA” Sync посредством HDMI кабел, можете да
използвате устройството за дистанционно управление
BRAVIA, за да извършвате свързани операции.
Относно функцията управление на
HDMI
Когато “CONTROL FOR HDMI” е зададена в
положение “On”, можете да използвате следните
операции с принтера:
• Изключване на захранването на принтера заедно с
телевизора.
• След като принтерът бъде свързан към телевизора,
можете автоматично да превключите входния
сигнал на телевизора към принтера, като включите
захранването на принтера, или като свържете
вече включения принтер към телевизора. Ако
телевизорът е в режим готовност, той също ще се
включи.
• Можете да извършвате операции с принтера
с помощта на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
47 BG
Директно отпечатване
Натиснете %5 на устройството за
дистанционно управление на телевизора,
за да изберете изображение, натиснете
$, за да изведете операционния панел на
телевизионния екран, а после изберете
(отпечатване).
• Ако смените езика на телевизора, докато принтерът
е свързан към него, автоматично ще се смени и
езикът на принтера.
Отпечатване от външно
устройство
Можете да свържете цифров фотоапарат с голяма
памет, USB памет, устройство за съхранение на
снимки, цифрова фото рамка или друго външно
устройство и да отпечатате изображения директно от
външното устройство.
Забележки
• Не можем да гарантираме, че ще осъществите
връзка с всички видове устройства за съхранение
на данни.
• Ако заредите карта с памет в принтера, той не може
да разчете сигнала от външно устройство, свързано
към конектора PictBridge/EXT INTERFACE
на принтера. Извадете картата с памет, ако сте
заредили такава.
Когато свържете принтера към цифрова фото
рамка, можете да отпечатате изображенията,
съхранени във вградената памет на фото
рамката в един от файловите формати,
поддържани от принтера (стр. 82).
Забележка
Не можете да отпечатате RAW файл или файлове,
запазени на карта с памет, която е заредена във фото
рамката.
Към
конектора
PictBridge/
EXT INTERFACE
Цифрова фото
рамка
Към USB B
конектор
1
Подгответе вашия цифров фотоапарат
или друго външно устройство за печат с
принтера, съвместим с устройствата за
съхранение на данни.
Настройките и операциите, които е необходимо
да направите преди свързването, се различават
в зависимост от външното устройство,
което използвате. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на външното
устройство. (Ако устройството е например Sony
Cyber-shot цифров фотоапарат, изберете режим
“Normal” или режим “Mass Storage” от менюто
“USB Connect”).
2
3
4
Свържете принтера към източника на
захранване (стр. 12).
Натиснете бутона 1 (включен/готовност),
за да включите принтера.
Свържете външно устройство (например
USB памет) към конектора PictBridge/EXT
INTERFACE на принтера.
Използвайте USB кабела, приложен към
принтера, цифровия ви фотоапарат или
външното устройство. След това можете да
извършите директно отпечатване.
48 BG
Към конектора PictBridge/
EXT INTERFACE
Външно устройство –
например USB памет
Забележки
• Ако използвате продаващ се в търговската мрежа
кабел, използвайте USB кабел A-TYPE (видът
конектор, разположен отстрани на принтера), покъс от 3m.
• Докато индикаторът за достъп на външното
устройство мига, не изключвайте захранването
на принтера или на външното устройство и не
разкачвайте външното устройство. Данните,
съхранени във външното устройство, може да се
повредят. Не можем да предоставим компенсация
за щети, причинени от загуба или повреда на
данни.
• Не можете да използвате USB хъб или USB
устройство, снабдено с USB хъб.
• Не можете да използвате кодирани или
компресирани данни, които изискват пръстова
идентификация или парола.
Отпечатване от PictBridge цифров фотоапарат
• Отпечатване на DPOF изображения
Отпечатване от PictBridge
цифров фотоапарат
• Отпечатване на изображения с полета/без
полета
• Отпечатване с дата
• Отпечатване на оформление (2/4 екрана)
Можете да свържете PictBridge-съвместим цифров
фотоапарат и да отпечатате изображения директно
от него.
Към PictBridge/EXT INTERFACE конектор
Когато отпечатвате посредством PictBridge/EXT
INTERFACE конектор, не забравяйте предварително
да извадите картата (картите) с памет и да разкачите
вашия компютър или телевизор.
1
Задайте вашия фотоапарат в готовност
за отпечатване с PictBridge-съвместим
принтер.
Фотоапарат или друго
PictBridge-съвместимо
устройство
2
3
Свържете принтера към източника на
захранване (стр. 12).
Към USB конектора
Натиснете бутона 1 (включен/готовност),
за да включите принтера.
Забележки
4
Свържете PictBridge-съвместимия цифров
фотоапарат към конектора PictBridge/EXT
INTERFACE на принтера.
Когато свържете PictBridge-съвместимия
цифров фотоапарат към принтера, на LCD
екрана на принтера се извежда индикация
“PictBridge”.
5
Отпечатайте изображение, като зададете
операцията на цифровия фотоапарат.
Принтерът поддържа следните режими на
отпечатване:
• Отпечатване на единично изображение
• Отпечатване на всички изображения
• Отпечатване на индекс
• Ако смените касетата с мастилената лента, докато
принтерът е свързан към PictBridge-съвместим
цифров фотоапарат, някое изображение може да не
се отпечата правилно. Ако това се случи, изключете
и отново включете цифровия фотоапарат.
• Когато отпечатвате от PictBridge-съвместим
цифров фотоапарат, изображението ще се отпечата
съгласно настройките, зададени в меню Print setup
на принтера. Когато зададете опциите Date Print
или Borders/Borderless на цифровия фотоапарат,
настройките на фотоапарата ще бъдат с приоритет.
Ако изберете “Borderless” на принтера и “Borders”
на фотоапарата, при отпечатването ще бъде
използван “Pattern 1”.
• Дори ако изберете “Date/Time” за настройката Date
Print, часът може да не се отпечата, в зависимост от
използвания цифров фотоапарат.
• Ако на вашия цифров фотоапарат се изведе
съобщение за грешка, вижте ръководството за
експлоатация на цифровия фотоапарат.
• Не можете да използвате USB хъб или цифров
фотоапарат, снабден с USB хъб.
49 BG
Отпечатване от PictBridge цифров фотоапарат
Необходимите настройки и операции, които
трябва да извършите преди свързването,
се различават в зависимост от цифровия
фотоапарат. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на цифровия
фотоапарат. (Ако той е например Sony Cybershot цифров фотоапарат, изберете режим
“PictBridge” от менюто “USB Connect”).
Отпечатване от Bluetooth-съвместимо устройство
Отпечатване от Bluetoothсъвместимо устройство
Свързвайки DPPA-BT1 Bluetooth USB адаптер на
Sony (продава се отделно) към конектора PictBridge/EXT INTERFACE на вашия принтер, можете
да отпечатате изображения от Bluetooth-съвместим
мобилен телефон, цифров фотоапарат или друго
устройство.
Забележки
• Не използвайте DPPA-BT1 извън региона, в
който сте го закупили. В зависимост от региона
използването на адаптера може да наруши местните
разпоредби за радио вълните и може да подлежите
на наказателна отговорност.
• DPPA-BT1 Bluetooth USB адаптерът на Sony не се
продава в някои региони.
Подготовка: свързване на DPPA-BT1
Преди да започнете прехвърляне на изображение или
печат, трябва да извършите следните подготвителни
операции:
1
2
3
Свържете принтера към източника на
захранване (стр. 12).
Натиснете бутона 1 (включен/готовност),
за да включите принтера.
Вкарайте Bluetooth адаптера в конектора
PictBridge/EXT INTERFACE на принтера.
Извежда се прозорецът за Bluetooth режим на
отпечатване. В горния ляв ъгъл на екрана се
извежда индикация
.
Забележка
Съвместими профили за Bluetooth
комуникация
Принтерът DPP-FP97 поддържа следните профили:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
За профилите, които поддържа вашето Bluetooth устройство, вижте неговото ръководство за
експлоатация.
Какво е “Профил”?
Профилът се състои от стандартите, които позволяват
Bluetooth безжична комуникация. Съществуват
няколко такива профила, в зависимост от целите
и продуктите, които ще използвате. За да стане
възможна Bluetooth безжичната комуникация,
устройствата трябва да поддържат един и същи
профил.
Съвместими формати на файлове с
изображения, които можете да отпечатате
Вижте стр. 82.
Максимален брой пиксели
Вижте стр. 82.
• Ако размерът на файла с изображение надхвърли 5
MB, изображението не може да бъде прехвърлено
или ще се прехвърли миниатюрното му
изображение.
50 BG
Ако освен Bluetooth адаптера има свързано
друго устройство (карта с памет, фотоапарат,
компютър или друга USB памет или USB
кабел) към някое от отделенията за картите с
памет, конектора PictBridge/EXT INTERFACE
или USB конектора на принтера, изключете
го от принтера и след това свържете Bluetooth
адаптера.
Отпечатване
Извършете отпечатване от Bluetoothсъвместимия мобилен телефон или друго
устройство.
Относно процедурите по отпечатване вижте
ръководството за експлоатация на вашето Bluetooth
устройство.
За да изберете принтера от Bluetooth-съвместимото
устройство, изберете “Sony DPP-FP97 ##” (“##”
означава двете цифри отдясно на адреса, изведен на
LCD екрана.)
Когато се изисква въвеждане на Passkey*
Въведено “0000”. Не можете да промените Passkey
с принтера.
* Passkey често се нарича и “код за достъп” или “PIN
код”.
Прехвърляне на изображение върху
карта с памет
1
Заредете карта с памет в съответното
гнездо за карта с памет на принтера.
Заредете карта с памет, на която искате
да запазите изображение само за да го
прехвърлите. Извежда се прозорецът за режим
на запазване Bluetooth. В горния ляв ъгъл на
екрана се извежда индикация
.
2
Прехвърлете изображение от Bluetoothсъвместимия мобилен телефон или друго
устройство.
Прехвърленото изображение се запазва на
картата с памет.
Забележки
• Не можете да прехвърлите изображение във
вградената памет на цифров фото принтер.
• Не използвайте DPPA-BT1 извън региона, в
който сте го закупили. В зависимост от региона
използването на адаптера може да наруши
местните разпоредби за радио вълните и може да
подлежите на наказателна отговорност.
• Разстоянието за комуникация на продукта може
да се различава в зависимост от препятствията
(човешко тяло, метален предмет или стена)
между продукта и мобилния телефон или друго
устройство.
• Чувствителността на Bluetooth комуникацията
може да бъде засегната при следните условия:
- Когато наблизо има безжична LAN мрежа или
микровълнова печка, или се излъчват други
електромагнитни вълни.
• Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
устройства (IEEE802.11b/g) използват един и същи
честотен обхват, може да се получи преплитане
на вълни, когато продуктът се използва в близост
до устройство, снабдено с безжичен LAN. Това
може да предизвика влошаване на скоростта за
комуникация и условията на връзката. Ако това
стане, вземете следните мерки:
– Спазвайте разстояние най-малко 10 m от
безжичното LAN устройство, когато свързвате
продукта с мобилен телефон.
– Изключете безжичното LAN устройство, в случай
че искате да използвате продукта на по-близко от
10 m разстояние от безжичното LAN устройство.
• Не можем да гарантираме, че този продукт ще
работи с всички устройства, снабдени с безжичната
Bluetooth технология.
• Sony не носи отговорност за изтичане на
информация, което може да възникне при Bluetooth
комуникации.
• Sony не носи отговорност за неспазване на
изискванията за защита, възникнало поради
непрепоръчана модификация или употреба на
продукта.
x Внимание
• Радиовълните, излъчвани от дадено Bluetooth устройство, може да влошат работата на
електрически и медицински устройства и могат да
доведат до злополуки вследствие на неизправности.
Погрижете се да изключите продукта и мобилния
телефон и не използвайте този продукт на следните
места:
- В медицински учреждения, влакове, самолети,
бензиностанции или други места, където може да
има изпускане на възпламеним газ.
- в близост до автоматични врати или
противопожарни аларми или други автоматично
контролирани устройства.
• Дръжте този продукт най-малко на 22 cm
разстояние от сърдечни пейсмейкъри.
Радиовълните, излъчвани от този продукт, може да
влошат работата на сърдечните пейсмейкъри.
• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт.
Това може да доведе до наранявания, токови удари
или пожар.
51 BG
Отпечатване от Bluetooth-съвместимо устройство
Извършете същите процедури като при
отпечатване на изображение. За подробности
вижте ръководството за експлоатация на
Bluetooth-съвместимото устройство, което
използвате.
- Когато има препятствие между продукта
и мобилния телефон или другия продукт –
например човешко тяло, метален предмет или
стена.
Отпечатване от компютър
Отпечатване от компютър
Можете да отпечатате изображения от компютър,
като инсталирате приложения софтуер на вашия
компютър и го свържете с принтера.
В този раздел е обяснено как да инсталирате
приложения софтуер на вашия компютър и как да
използвате приложения PMB (Picture Motion Browser)
софтуер, за да отпечатате изображение.
Вижте и ръководството за експлоатация, приложено
към вашия компютър за информация относно
работата с компютъра.
Инсталацията на софтуера е необходима само когато
свързвате принтера към вашия компютър за първи
път.
Относно приложения CD-ROM
Приложеният CD-ROM съдържа следния софтуер:
Инсталиране на софтуера
Системни изисквания
За да използвате приложения принтерски драйвер и
PMB, ви е необходим компютър, който отговаря на
следните системни изисквания:
Операционна Microsoft Windows Vista SP1 /Windows
XP SP3/ Windows 2000 Professional SP4
система за
драйверите на
1
принтера* :
Операционна Microsoft Windows Vista SP1/ Windows
система за
XP SP3*4
PMB*2:
*1 Този принтерски драйвер не работи
на Windows 2000 Professional SP2
или по-ранни версии, както и на
Windows Me или по-ранни версии.
• Принтерски драйвер за DPP-FP97: Софтуерът
описва изискванията на принтера и позволява
отпечатване от компютър.
Този принтерски драйвер не работи
на Macintosh.
*2 PMB не може да бъде инсталиран на
Windows 2000 или по-ранни версии.
PMB не работи и на Macintosh.
• PMB (Picture Motion Browser): Оригиналното
софтуерно приложение на Sony, което ви
позволява да работите със снимки и движещи се
изображения – това включва запис, подреждане,
обработка и печат.
*3 PMB работи в режим на 32-битова
съвместимост на 64-битова
операционна система.
*4 Не се поддържат 64-битови и starter
(Edition) системи.
Процесор:
Pentium III 500MHz или по-бърз
(препоръчва се Pentium III 800MHz или
по-бърз.)
RAM:
256MB или повече (препоръчва се
512MB).
Свободно
пространство
на твърдия
диск:
500MB или повече (В зависимост
от версията на Windows, която
използвате, може да е необходимо и
повече свободно място. За да боравите
с данните за изображението, ще ви е
необходимо допълнително свободно
дисково пространство.)
Дисплей:
Екранна резолюция: 1024 x 768 точки
или повече
Екранни цветове: High Color (16-бита)
или повече
Конектор:
52 BG
USB конектор
Устройство: CD-ROM устройство (ще се използва
за инсталация на софтуера)
Инсталиране на принтерски
драйвер
Забележки
• Ако използвате хъб, за да свържете принтера и
вашия компютър, или свържете към компютъра
две или повече USB устройства, включително и
други принтери, може да възникнат проблеми. Ако
това се случи, опростете връзката между вашия
компютър и принтера.
• Не можете да задействате принтера от друго USB
устройство, което се използва едновременно с него.
• Не изваждайте USB кабела и не го свързвайте
към принтера, докато тече обмен на данни или
отпечатване. Принтерът може да не извърши
правилно операциите.
• Принтерът не поддържа режим готовност, сън
и хибернация, както и рестартиране от тези
режими. Не позволявайте свързаният към принтера
компютър да премине в някой от тези режими по
време на печат. Ако това стане, отпечатването може
да прекъсне.
• Ако отпечатването прекъсне, извадете USB кабела,
а после го свържете отново или рестартирайте
компютъра. След това пробвайте да печатате
отново.
Следвайте процедурите, описани по-долу, за да
инсталирате драйвера.
Забележки
• Не свързвайте принтера към компютъра, преди да
сте инсталирали драйвера.
• Влезте в Windows с потребителски акаунт
„Компютърен администратор”.
• Затворете всички действащи програми, преди да
инсталирате софтуера.
• Диалоговите прозорци, показани в този раздел, са
от операционна система Windows Vista, освен ако
не е посочено друго. Показаните инсталационни
процедури и диалогови прозорци се различават в
зависимост от операционната система.
1
Включете компютъра, стартирайте Windows
и заредете приложения CD-ROM диск в CDROM устройството на вашия компютър.
Извежда се инсталационният прозорец.
• Не можем да гарантираме операциите с всички
компютри, дори и да отговарят на системните
изисквания или да ги надхвърлят.
• PMB поддържа технологията DirectX и може да се
наложи да инсталирате DirectX.
DirectX е приложен на CD-ROM диска.
Забележки
• Ако инсталационният прозорец не се изведе
автоматично, щракнете два пъти върху файла
“Setup.exe” в CD-ROM диска.
• В Windows Vista може да се появи
прозорецът AutoPlay. Дори ако това се случи,
изберете изпълнение на файла “Setup.exe”
и инсталирайте драйвера, като следвате
инструкциите на екрана.
2
Щракнете върху “Installing Printer Driver”.
Извежда се диалоговият прозорец “InstallShield
Wizard”.
Продължава
53 BG
Отпечатване от компютър
• Ако инсталирате PMB на компютър, на който вече
има инсталиран софтуер Cyber-shot Viewer, Cybershot Viewer ще бъде изтрит и заменен от PMB.
Папките за преглед, които са били регистрирани
в Cyber-shot Viewer, автоматично ще бъдат
регистрирани в PMB. Когато използвате PMB,
можете да прегледате папките по-лесно, отколкото
при използването на Cyber-shot Viewer, тъй като
регистрираните папки се извеждат по група, когато
ги преглеждате. С подобрената си корекция на
феномена „червени очи” и новата корекция за
промяна на цветовата тоналност, PMB предлага
и по-мощни функции за редактиране. Можете да
използвате софтуера и за запис на данни върху
външна карта с памет.
3
Щракнете върху “Next”.
Извежда се диалоговият прозорец за
лицензионното споразумение.
4
Прочетете внимателно споразумението и
ако сте съгласни с условията му, сложете
отметка пред “I accept this agreement”
(Приемам споразумението) и щракнете
върху “Next”.
Ако на компютъра ви е инсталирана по-стара
версия на принтерския драйвер, на екрана
може да се изведе съобщението “Older version
of the printer driver has been found”. Щракнете
върху “Yes” и следвайте изведените на екрана
инструкции, за да рестартирате компютъра.
След това повторете инсталационните
процедури. След като компютърът се
рестартира, старата версия на принтерския
драйвер ще бъде изтрита. Ако инсталирате
новата версия на драйвера, ще можете да
използвате нея.
5
Към USB
конектор
Към USB конектор
Компютър с Windows
Забележки
Ако използвате закупен от търговската мрежа
USB кабел, използвайте B-TYPE (видът на
конектора, разположен отстрани на принтера),
по-къс от 3m.
Щракнете върху “Install.”
Инсталацията започва.
6
7
8
Щом се изведе надписът “Sony DPP-FP97
printer driver has been successfully installed.”,
щракнете върху “Finish”.
9
Натиснете бутона 1 (включен/готовност),
за да включите принтера.
Свържете USB конекторите на принтера и
компютъра с приложения или със закупен
от търговската мрежа USB кабел.
10
54 BG
Изчакайте малко и се уверете, че “Sony
DPP-FP97” е прибавен към меню “Printers”
или “Printers and Faxes”.
Когато инсталацията приключи, извадете
CD-ROM диска от компютъра и го запазете
за бъдеща употреба.
За да продължите процеса и да инсталирате
софтуера PMB, следвайте процедурите от
стъпка 2 на стр. 56.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждение на рестартирането.
Забележки
• Ако инсталацията е неуспешна, разкачете принтера
от компютъра, рестартирайте компютъра и
повторете инсталационните процедури от стъпка 1.
7 Сложете отметка пред “Yes, I want to restart my
computer now” и щракнете върху “OK.”
След като компютърът се рестартира, съответните
файлове ще бъдат изтрити и инсталацията ще
приключи.
• След инсталацията “Sony DPP-FP97” не се добавя
като принтера по подразбиране. Задайте за всяко
приложение принтера, който използвате.
• Приложеният CD-ROM диск ще ви бъде нужен,
когато деинсталирате или инсталирате повторно
принтерския драйвер. Запазете го за евентуална
бъдеща употреба.
• Преди да започнете работа с принтера, прочетете
файла Readme.txt (папка README в CD-ROM
диска b папка English b Readme.txt).
Инсталиране на PMB (Picture Motion
Browser)
Следвайте процедурите, описани по-долу, за да
инсталирате PMB.
След като софтуерът се инсталира
се извежда на десктопа на Windows,
Иконката
както и препратка към уебсайта за потребителска
регистрация на принтера. След като извършите
регистрацията, ще намерите полезна информация на
адрес: http://www.sony.net/registration/di/
Деинсталиране на принтерския драйвер
Когато принтерският драйвер стане ненужен,
следвайте процедурите, описани по-долу, за да го
деинсталирате:
1 Изключете USB кабела от принтера и компютъра.
2 Заредете приложения CD-ROM диск в CD-ROM
устройството на вашия компютър.
Извежда се инсталационният прозорец.
• Затворете всички действащи програми, преди да
инсталирате софтуера.
Ако вече имате инсталирани на компютъра една
или повече версии на PMB, проверете версията
на инсталирания PMB. (Щракнете върху [Help] в
менюто на PMB и изберете [About Picture Motion
Browser]. Извежда се информация за версията.)
Сравнете номера на версията от приложения
CD-ROM диск с този на вече инсталирания PMB и
проверете дали версиите са инсталирани в правилния
ред – от по-старата към по-новата.
Ако на компютъра ви има по-нова версия на PMB,
първо я деинсталирайте, а след това инсталирайте
и двете версии, като започнете с по-старата. Ако
инсталирате първо по-новата версия, някои функции
на PMB може да не действат както трябва.
3 Щракнете върху “Installing Printer Driver”.
Извежда се диалоговият прозорец “InstallShield
Wizard”.
4 Щракнете върху “Next.”
Извежда се диалоговият прозорец за
лицензионното споразумение.
1
Включете компютъра, стартирайте Windows
и заредете приложения CD-ROM диск в
CD-ROM устройството на вашия компютър.
Ще се изведе инсталационният прозорец
(стр. 53).
5 Прочетете внимателно споразумението и ако сте
съгласни с условията му, сложете отметка пред “I
accept this agreement” (Приемам споразумението)
и щракнете върху “Next”.
Появява се диалоговият прозорец за
деинсталиране на софтуера.
6 Click “Yes.”
Продължава
55 BG
Отпечатване от компютър
Забележка
Ако инсталационният прозорец не се изведе
автоматично, щракнете два пъти върху файла
“Setup.exe” в CD-ROM диска.
Забележки
• Влезте в Windows с потребителски акаунт
„Компютърен администратор”.
2
Щракнете върху “Installing PMB (Picture
Motion Browser)”.
Извежда се диалоговият прозорец “Choose
Setup Language”.
3
След като изберете езика за инсталация
и щракнете върху “Next”, ще се изведе
диалоговият прозорец с лицензионното
споразумение.
4
Прочетете внимателно споразумението и
ако сте съгласни с условията му, сложете
отметка пред “I accept this agreement”
(Приемам споразумението) и щракнете
върху “Next”.
Отпечатване на снимки
от PMB (Picture Motion
Browser)
Можете да използвате PMB, за да отпечатвате
изображения от компютъра, като използвате
фотохартия размер P.
1
• Щракнете два пъти върху
десктопа на Windows.
След като щракнете върху “Next” в диалоговия
прозорец с лицензионното споразумение,
се извежда прозорецът, уведомяващ ви, че
програмата е готова за инсталация.
5
(PMB) на
• Щракнете върху “Start” - “All Programs” “Sony Picture Utility” - “PMB”.
Когато стартирате PMB за първи път, се
извежда диалоговият прозорец за регистриране
на папка за преглед Ако изображенията вече
са запазени в папка “Pictures”, щракнете върху
“Register Now”.
Щракнете върху “Install” и следвайте
инсталационните инструкции на екрана, за
да продължите с инсталацията
Когато бъдете подканени да рестартирате
компютъра, следвайте изведените инструкции,
за да го рестартирате.
6
Стартирайте прозореца на PMB, като
използвате един от двата метода:
Ако сте запазили изображения в папка,
различна от папка “Pictures”, щракнете върху
“Register Later”. Вижте “Registering a browsing
folder” на стр. 60.
Щом инсталацията приключи, извадете
CD-ROM диска от компютъра и го запазете
за бъдеща употреба.
Съвет
В Windows XP, вместо “Pictures” папката е “My
Pictures”.
Забележки
Как да влизате в папка “Pictures”
• Ако инсталацията е неуспешна, повторете
инсталационните процедури от стъпка 2.
• Приложеният CD-ROM диск ще ви бъде необходим,
ако деинсталирате или инсталирате повторно PMB.
Запазете го на сигурно място за евентуална бъдеща
употреба.
Деинсталиране на PMB
Когато софтуерът вече не ви е нужен, деинсталирайте
го от компютъра по следния начин:
1 Щракнете върху “Start” - “Control Panel”.
Извежда се Control Panel.
2 Щракнете върху “Uninstall a program”.
В зависимост от операционната система,
надписът може да е “Programs and Features” или
“Add or Remove Programs”.
3 Изберете “Sony Picture Utility” и щракнете върху
“Change/Remove”.
Процесът по деинсталиране на софтуера започва.
56 BG
Щракнете върху “Start” - “Pictures” от лентата
със задачи.
2
Щракнете върху “Start”.
Извежда се основният прозорец на PMB.
Когато стартирате PMB за втори път, можете да
прескочите стъпка 2.
5
От падащото меню “Printer” изберете
“Sony DPP-FP97”. За да зададете
ориентацията на хартията или други опции
за отпечатване, преминете към стъпка 6. За
да започнете отпечатването, прескочете на
стъпка 11.
В основния прозорец има следните два основни
изгледа. За да смените изгледа, щракнете върху
бутончето “Folders” или “Calendar” в дясната
рамка.
• Изглед “Folders”
Изображенията ще бъдат класифицирани във
всяка регистрирана папка и ще се изведат
като миниатюрни изображения.
• Изглед “Calendar”
Изображенията ще бъдат класифицирани
според датата на заснемане и ще се изведат
като миниатюрни изображения за всяка дата
в календара.
В изглед “Calendar” можете да сменяте
дисплея по година, месец или час.
В този раздел за пример са използвани
прозорци от изглед “Folders”.
Щракнете върху папката, съдържаща
снимките, които желаете да отпечатате.
За пример в обяснението по-долу е избрана
„пробната” папка.
4
Изберете снимките, които желаете
да отпечатате и щракнете върху
(отпечатване).
Извежда се диалоговият прозорец Print.
Функции
Изберете принтера, който
използвате: “Sony DPP-FP97”
Paper size (Размер За да промените размера,
на хартията)
щракнете върху “Properties”.
Забележка: В някои региони не
се продава фотохартия размер L.
Print Options
(Опции за
отпечатване)
• Zoom the image until the
print area is full (Увеличете
изображението, докато областта
за печат се запълни): когато
сложите отметка пред тази
опция, изображението ще
бъде отпечатано върху цялата
област за печат на хартията.
Някой ръб на снимката може да
бъде отрязан. Ако не сложите
отметката, изображението ще
бъде отпечатано без отрязване
на части.
• Print date taken (отпечатване на
дата): когато сложите отметка
пред тази опция, изображението
ще бъде отпечатано с датата на
заснемане, ако изображението
е файл, записан във формат
DCF (Design rule for Camera File
system).
Посочва се размер на хартията,
Properties
(Характеристики) ориентация, качество на
изображението и други
подробности.
Продължава
57 BG
Отпечатване от компютър
3
Опции
Printer (Принтер)
6
За да зададете ориентация на хартията
или други опции за печат, щракнете върху
“Properties”.
8
Щракнете върху “Advanced.”
Извежда се диалоговият прозорец “Sony DPPFP97 Advanced Options”.
Извежда се диалоговият прозорец “Properties” на избрания принтер. Принтерският
драйвер на принтера използва Universal Printer
Driver – общ принтерски драйвер на Microsoft.
В диалоговия прозорец има някои опции, които
не се използват с този принтер.
7
В полето “Layout” посочете ориентацията на
хартията или други опции.
Опции
Функции
Orientation
(Ориентация)
Изберете ориентацията на
изображението при отпечатване:
• Portrait
• Landscape
Page Order
(Подредба на
страниците)
Изберете подредбата на
страниците при отпечатване:
• Front to Back
• Back to Front
Pages Per Sheet
Посочете броя копия на лист,
(страници на лист) които ще бъдат отпечатани.
Изберете “1”.
Advanced
(допълнителни)
58 BG
Посочва се размерът на хартията
или други опции.
Опции
Функции
Paper/Output
(хартия/брой
копия)
• Paper Size: От падащото меню
изберете размера на хартията,
който използвате за печат:
Размер P/Размер L
Забележка: Фотохартия размер
L не се продава в някои региони.
• Copy Count: Посочете броя на
копията, които ще отпечатвате.
Graphic - Image • ICM Method: Принтерът не
Color Manageподдържа настройки за метода
ICM. Дори да изберете опция,
ment (графика
различна от “ICM Disabled”
– управление
(ICM изключен), отпечатаните
на цветовете на
резултати няма да отразят тази
изображението)
настройка.
Оставете опцията така, като е.
• ICM Intent: Принтерът не
поддържа настройки за ICM
Intent. Оставете опцията така,
като е.
Опции
Функции
9
Document Op- • Advanced Printing Features
tions (опции на (специални функции за печат):
документа)
Изберете “Enabled”, за да
включите специалните функции за
печат като “Page Order” (подредба
на страниците). Ако възникне
проблем със съвместимостта,
изключете тази функция.
• Color Printing Mode (цветен режим
на печат): За да отпечатвате
цветни копия, изберете “True Color
(24bpp)”. За да отпечатвате в един
цвят, изберете “Monochrome”.
Опции
Функции
Tray Selection От падащото меню “Paper
(избор на
Source” изберете “Automatically
поставка)
Select”.
10
11
Color (цвят)
За да отпечатате цветни
копия, изберете “Color”. За да
отпечатате в един цвят, изберете
“Black & White”.
Advanced
(специални)
Извежда се диалоговият
прозорец “Sony DPP-FP97
Advanced Options”. (стр. 58) За
подробности вижте стр. 8.
Щракнете върху “OK”.
Отново се извежда диалоговият прозорец
“Print”.
Щракнете върху “Print.”
Отпечатването започва. За подробности относно
функциите на PMB вижте помощния файл на
PMB.
Забележка
Не можете да отпечатате файл с движещо се
изображение или с RAW данни.
Съвети
• За да изберете поредица от неподвижни
изображения в областта за изображения на
основния прозорец, щракнете върху първото
изображение от поредицата, а после щракнете
върху последното, докато държите натиснат
клавиша Shift. За да изберете множество
неподвижни изображения, които не са в
последователност, щракнете поотделно върху
всяко от изображенията, докато държите натиснат
клавиша Ctrl.
• Можете да отпечатвате и от режим преглед на
изображение.
Продължава
59 BG
Отпечатване от компютър
Printer Features • Borderless Print (печат без полета):
За да отпечатате изображение
(функции на
без полета, изберете “ON”. За да
принтера)
печатате с полета, изберете “OFF”.
В зависимост от софтуера, някои
изображения ще се отпечатат с
полета дори да сте избрали “ON”.
Задайте изображението да се
отпечата, като изпълни изцяло
границите за печат.
• Auto Fine Print 6: Изберете
измежду “Photo”, “Vivid” или
“OFF”. Ако изберете “Photo” или
“Vivid”, за “ICM Method” изберете
опция “ICM Disabled”. За разлика
от директното отпечатване от карта
с памет, тук не се използват Exif
данни.
• Auto Touch-Up: Изберете “ON”
или “OFF”. Ако изберете “ON”,
за “ICM Method” изберете опция
“ICM Disabled”. За разлика от
директното отпечатване от карта
с памет, тук не се използват Exif
данни. За подробности вижте
стр. 20.
• Color Setting (настройка за цвета):
Можете да променяте настройките
за R (червен), G (зелен), B (син) и
контраст. За подробности вижте
стр. 42.
В полето “Paper/Quality” (хартия/качество)
посочете цвета или източника на хартията.
• За да отмените операцията по отпечатването,
направете следното.
1 Щракнете два пъти върху иконката на принтера
в лентата със задачи и отворете диалоговия
прозорец “Print”.
2 Щракнете върху името на документа, за който
желаете да отмените отпечатването, а после
щракнете върху “Cancel” от меню “Document”.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждаване на изтриването.
3 Щракнете върху “Yes.”
Отпечатването се отменя.
3
Щракнете върху “Yes”.
Регистрирането на информация за
изображенията в базата данни започва.
4
Щракнете върху “Close”.
Забележки
• Папката, която избирате за копиране на
изображенията, ще бъде регистрирана
автоматично.
• Не можете да отмените регистрацията на
папката, която ще регистрирате тук.
Забележка
Когато отменяте задача за отпечатване, не я
изтривайте, докато принтерът печата. Това може
да причини засядане на хартията.
За да промените папката за преглед.
Щракнете върху “Tools” - “Settings” - “Viewed folders”.
Съвети
Регистриране на папка за преглед
PMB не позволява да прегледате директно
изображения, запазени на твърдия диск на
компютъра. Първо трябва да регистрирате папка за
преглед както следва:
1
Щракнете върху “File”-“Register Viewed
Folder” или щракнете върху
.
Извежда се диалоговият прозорец “Register
Folders to View”.
2
Изберете папката, която искате да
регистрирате и щракнете върху “Register”.
• Ако в основната папка, от която копирате, се
съдържа поддиректория, изображенията в нея също
ще бъдат регистрирани.
• Когато стартирате софтуера за първи път, ще се
изведе съобщение, подканящо ви да регистрирате
папка “Pictures”.
• В зависимост от броя изображения, може да
са необходими няколко десетки минути за
регистрирането им.
Отпечатване от налично в
търговската мрежа софтуерно
приложение
Можете да използвате налично в търговската
мрежа софтуерно приложение, за да отпечатвате
изображения на DPP-FP97. Изберете “DPP-FP97”
като принтер в диалоговия прозорец за отпечатване,
а после изберете размера на фотохартията в
диалоговия прозорец за настройките на страницата.
За подробности относно настройките за отпечатване
вижте стъпки 5 и 7 на стр. 57 и 58.
Относно настройката “Borderless Print” в
меню “Printer Features”
Забележка
Не можете да регистрирате цял твърд диск.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждение на регистрацията.
60 BG
Когато използвате приложение, различно от PMB,
дадено изображение може да бъде отпечатано с
полета, дори да сте задали “ON” за опция “Borderless Print” в меню “Printer Features” от диалоговия
прозорец “Sony DPP-FP97 Advanced Options”.
Когато изберете опцията за печат без полета,
информацията за границите на отпечатване
при печата без полета ще бъде подадена към
приложението.
Някои приложения обаче може да нагласят и
отпечатат изображението с полета в посочените
граници.
Ако това се случи, направете следното, за да
отпечатате изображението без полета:
• Когато е възможно да зададете границите
за отпечатване с приложението, задайте
изображението да се отпечата, като изпълни изцяло
границите за печат. Например, ако отпечатвате
изображения посредством “Windows Photo Gallery”
на Windows Vista, изберете “Full page photo print” и
сложете отметка пред “Fit picture to frame”.
Настройка за ориентация
В зависимост от използваното софтуерно
приложение, ориентацията може да не се промени,
дори да промените настройката „portrait” или „landscape”.
С настройка Borders/Borderless (с полета/без
полета)на принтерския драйвер
Ако използваното от вас софтуерно приложение
притежава настройка Borders/Borderless, ви
предлагаме да изберете за настройка на принтерския
драйвер “ON” за “Borderless Print” в меню “Printer
Features” на диалоговия прозорец “Sony DPP-FP97
Advanced Options”.
Настройка Print quantity (количество за
отпечатване)
В зависимост от използваното от вас софтуерно
приложение настройката количество за отпечатване
на приложението може да има приоритет над
настройката, посочена в диалоговия прозорец на
принтерския драйвер.
Отпечатване от компютър
61 BG
Съобщения за грешки
Ако се появи съобщение за грешка
Ако възникне грешка, на LCD екрана може да се появят следните съобщения за грешка. Ако това се случи,
следвайте процедурите, описани във всяко от решенията по-долу. Ако съобщението продължи да се появява дори
и след като вземете препоръчаните мерки, консултирайте се с вашия доставчик на Sony.
Карти с памет и външно устройство
Съобщения за грешка
Значение/Решение
No image file.
c В картата с памет или външното устройство няма
изображения, с които принтерът може да борави. Свържете
карта с памет или устройство, съдържащи изображения,
които могат да бъдат изведени от принтера.
No DPOF file.
c В картата с памет или външното устройство няма DPOFнастроени изображения. Посочете обозначението за печат
(DPOF) с вашия фотоапарат.
Cannot delete a protected image.
c За да изтриете защитено изображение, отменете защитата с
вашия фотоапарат.
Cannot delete a DPOF image.
c За да изтриете DPOF-настроено изображение, отменете
обозначението за печат (DPOF) с вашия фотоапарат.
Protected. Cancel protect then try again.
c Носителят „Memory Stick“ е защитен от запис. Освободете
защитата.
The Memory Stick is full.
(Същите съобщения ще се изведат за
вградената памет, CompactFlash карта, SD
карта с памет, xD-Picture карта и външно
устройство.)
c На избраната карта с памет, вградена памет или външно
устройство не е останала свободна памет. Изтрийте
ненужните изображения или заменете картата с памет или
външното устройство с друго, на което има достатъчно
свободна памет.
This Memory Stick has problem.
(Същите съобщения ще се изведат за
вградената памет, CompactFlash карта, SD
карта с памет, xD-Picture карта и външно
устройство.)
c Възникнала е грешка. Ако тези съобщения се появяват
често, проверете състоянието на картата с памет или
външното устройство с друго устройство. Ако грешката е
възникнала във вградената памет, форматирайте я.
Ако става въпрос за външно устройство
Външното устройство може да е защитено от запис.
Освободете настройката за защита от запис на
устройството, което използвате. Вградената памет на
цифров фотоапарат може да е защитена от запис.
Write/read error in Memory Stick/CompactFlash/
SD Card/External Device.
(Същите съобщения ще се изведат за
вградената памет, CompactFlash карта, SD
карта с памет, xD-Picture карта и външно
устройство.)
Memory Stick format error.
This Memory Stick is protected.
62 BG
c Заредили сте защитен от запис носител „Memory Stick”.
За да запазите или редактирате изображенията с принтера,
отменете защитата с използваното от вас устройство.
Външни устройства и PictBridge-съвместими устройства
Съобщения за грешка
Значение/Решение
Incompatible USB device. Check device’s USB
setting.
c Може да сте свързали USB устройство, което принтерът не
поддържа или настройките на USB устройството може да са
несъвместими. Вижте ръководството за експлоатация на USB
устройството, което използвате.
Do not connect any more USB hubs.
c Свържете устройството директно към принтера или
използвайте устройство, което не е снабдено с функция USB
хъб.
Write error in the External Device.
c Външното устройство може да е защитено от запис.
Освободете настройката за защита от запис на устройството,
което използвате. Вградената памет на цифров фотоапарат
може да е защитена от запис.
Касета с мастилена лента
Съобщения за грешка
Значение/Решение
No ink ribbon. Insert P size ink ribbon and
press [PRINT].
c Касетата с мастилена лента не е заредена в принтера.
Заредете касетата в принтера. (. стр. 9)
Ако се появи “cleaning cartridge”, заредете почистващата
касета. (. стр. 77)
End of ink ribbon.
c Заменете касетата с мастилена лента с нова. (. стр. 9)
End of ink ribbon. Insert P size ink ribbon and
press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size ink ribbon and press [PRINT].
c Заредете касета с мастилена лента и фотохартия с указания
размер. (. стр. 9)
Съобщения за грешки
Продължава
63 BG
Фотохартия
Съобщения за грешка
Значение/Решение
No paper tray. Insert paper tray containing P size
printer paper and press [PRINT].
c В принтера няма фотохартия.
- Поставката за хартия не е заредена в принтера.
- Фотохартията не е поставена в поставката.
- Фотохартията е свършила.
И в трите случая заредете фотохартия в поставката и
заредете поставката в принтера. (. стр. 10)
No print paper. Set the print paper for the P Size
and press [PRINT].
Cleaning sheet is not placed. Set the cleaning
sheet and press [PRINT].
c В поставката за хартия няма почистващ лист. Заредете
почистващ лист в поставката за хартия и заредете
поставката в принтера. (. стр. 77)
Wrong print paper. Set the print paper for the P
Size and press [PRINT].
c Фотохартията и касетата с мастилена лента не съвпадат.
Проверете какъв е размерът на касетата с мастилена
лента, заредена в принтера и задайте фотохартията за този
размер. (. стр. 9, 10)
Paper jam. Remove print paper.
c Хартията е заседнала. Прочетете „Ако хартията заседне“
(. стр. 76) и извадете заседналата хартия от принтера.
Ако заседналата хартия не може да бъде извадена,
свържете се със сервиз на Sony.
64 BG
Отстраняване на проблеми
Ако възникнат проблеми
Ако възникнат проблеми при употребата на принтера, използвайте следните насоки, за да ги разрешите. Ако
проблемът продължава, обърнете се към вашия доставчик на Sony.
За да потвърдят и оценят възникналата грешка и евентуалното решение, техниците на Sony може да проверят
данните във вградената памет, във възможно най-малка степен. Уверяваме ви, че няма да копираме или запишем
съдържанието или данните.
Захранване
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Бутонът 1 (включен/готовност) не
може да бъде включен.
• Включен ли е добре
захранващият кабел?
c Свържете здраво захранващия
кабел към контакта
(. стр. 12)
Извеждане на изображения
Проверете
Причина/Решение
LCD екранът не извежда
изображения.
• Добре ли са заредени картата
с памет или външното
устройство?
c Заредете добре картата с памет
или външното устройство
(. стр. 16, 48, 49).
• Съдържа ли картата с памет,
вградената памет или външното
устройство изображения,
записани с цифров фотоапарат
или друго устройство?
c Заредете карта с памет
или външно устройство,
което съдържа записаните
изображения. Проверете дали
във вградената памет има
записани изображения.
c Проверете дали има файлови
формати, които могат да бъдат
отпечатани с принтера
(. стр. 82)
• Файловият формат съвместим
ли е с DCF?
c Ако дадено изображение не е
съвместимо с DCF, принтерът
няма да го отпечата, дори то
да се извежда на компютърния
монитор.
• Зададен ли е входният селектор
на телевизора към принтера?
c Дори ако входният селектор
на телевизора е зададен към
принтера, няма да се изведат
изображения, ако е свързан
HDMI кабел.
c Превключете входния селектор
на телевизора към принтера
или изключете HDMI кабела и
превключете дисплея към LCD
екрана.
Не се появяват изображения
нито на LCD екрана, нито на
телевизионния екран.
Продължава
65 BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Някои
изображения не
се извеждат или
не се отпечатват
в режим на
индексен
преглед, дори да
са изведени.
• Изображенията изведени
ли са като миниатюрни
изображения в режима на
индексен преглед?
c Ако изображението е изведено, но не може да бъде
отпечатано, файлът, който ползвате за печат, е повреден.
c Ако дадено изображение не е съвместимо с DCF (Design
rule for Camera File system), то няма да се отпечата на
принтера, дори да е изведено на компютърния монитор.
• Появява ли се следното
обозначение в режим на
индексен преглед?
c Ако показаното вляво обозначение се появи,
изображението може би е JPEG файл, създаден на вашия
компютър или просто не съдържа данни за миниатюрно
изображение.
Изберете обозначението и натиснете ENTER, за да
изведете прегледа на изображението. Ако се появи
изображение, можете да го отпечатате. Ако отново
се появи същото обозначение, изображението е
с несъвместим файлов формат и не можете да го
отпечатате с принтера.
• Създали ли сте
изображението на своя
компютър?
66 BG
• Появява ли се следното
обозначение в режим на
индексен преглед?
c Ако показаното вляво обозначение се появи,
изображението е със съвместим файлов формат, но
данните за миниатюрното изображение или данните за
изображението не могат да бъдат отворени.
Изберете обозначението и натиснете ENTER, за да
изведете прегледа на изображението.. Ако се появи
изображение, можете да го отпечатате. Ако отново се
появи същото обозначение, не можете да отпечатате това
изображение с принтера.
• Има ли повече от 9 999
изображения, съхранени
в картата с памет,
вградената памет или
външното устройство?
c Принтерът може да изведе, запази, изтрие или борави
с максимум 9 999 изображения. Ако съхранените
изображения в картата с памет, вградената памет или
външното устройство са повече, използвайте режим PC
или PictBridge, за да изведете и боравите с останалите
изображения.
• Дали ли сте име/
преименували ли сте
файл с изображение на
вашия компютър?
c Когато дадете име или преименувате файл с изображение
на вашия компютър и името му включва символи,
различни от букви или цифри, името на файла може да
не се изведе правилно или изображението може да не се
изведе на принтера.
• Посочихте ли
количеството фотохартия
в режим на индексен
преглед?
c След като изберете изображения в процедурата “To print
multiple images”, не можете да отпечатате изображението,
върху което е поставен курсора. Натиснете ENTER, за
да го изберете и посочете количеството фотохартия за
изображението (. стр. 17).
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Някои изображения не се
извеждат или не се отпечатват
в режим на индексен преглед,
дори да са изведени.
• Има ли в картата с памет,
вградената памет или
външното устройство папка,
чието дърво надвишава 8
поддиректории?
c Принтерът не може да изведе
изображения, запазени в папка, чието
дърво надвишава 8 поддиректории.
Името на файла не се извежда
правилно.
• Променили ли сте името на
файла с изображението на
вашия компютър?
c Когато дадете име или преименувате
файл с изображение на вашия
компютър и името му включва
символи, различни от букви или
цифри, името на файла може да не се
изведе правилно. За файл, създаден
с компютърен софтуер, първите 8
символа от името на файла ще се
изведат като име на файла.
В меню Edit има празни
пространства отгоре и отдолу на
изведеното изображение.
• Разтегнато ли е
прекалено изображението
хоризонтално или
вертикално?
c Ако дадено изображение е прекалено
разтегнато хоризонтално или
вертикално, в меню Edit може да се
появят празни пространства.
c Стандартното съотношение на
изображение, заснето с цифров
фотоапарат, е 3:4. Когато редактирате
или запазвате изображение на
устройство, различно от принтера,
то се запазва като по-хоризонтално
изображение за печат, при което
горния и долния му край се отрязват и
се виждат черни черти.
Отпечатване
Проверете
Причина/Решение
• Правилно ли сте поставили
хартията в поставката?
c Ако фотохартията не се зареди
правилно, в принтера могат да
възникнат проблеми. (. стр. 9, 10)
Проверете следното:
• Зареден ли е правилният комплект
фотохартия и касета с мастилена
лента?
• В правилната посока ли зареждате
хартията в поставката?
• Надвишили ли сте количеството
хартия, позволено в поставката
(максимум 20 листа)? Ако
листовете са повече от 20, махнете
излишните.
• Прелистихте ли добре
фотохартията?
• Не прегъвайте и не сгъвайте
фотохартията преди печат,
защото това може да доведе до
неизправност на принтера.
Продължава
67 BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Хартията не се зарежда.
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Хартията не се подава.
• Да не би да използвате
фотохартия, която не е
предназначена за този принтер?
c Използвайте фотохартия,
предназначена за този принтер. Ако
използвате несъвместима хартия,
в принтера могат да възникнат
проблеми.
(. Комплекти за печат)
Хартията излиза без да се е
отпечатало нещо.
• Да не сте премахнали
перфорацията на фотохартията?
• Да не би да използвате
фотохартия, която не е
предназначена за този принтер?
c Използвайте фотохартия,
предназначена за този принтер. Ако
използвате несъвместима хартия,
в принтера могат да възникнат
проблеми.
(. Комплекти за печат)
Резултати от отпечатването
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Отпечатаните снимки са с
лошо качество.
• Прегледахте ли данните на
изображението, преди да го
отпечатате?
c В зависимост от вида използван
цифров фотоапарат, можете да изведете
изображение за преглед преди печат
заедно с основното изображение в
списъка с миниатюрните изображения.
Качеството на печат на изображенията
за преглед не е толкова добро, колкото
на основните. Обърнете внимание, че
ако изтриете изображенията за преглед,
данните за основните изображения
може да се повредят.
• Да не сте отпечатали
изображение, чийто размер
(широчина или височина) е помалък от 480 точки?
c Когато е изведено изображение с малък
размер и черна рамка, качеството на
печат е грубо именно заради този
малък размер.
• Използвали ли сте менюто Edit, за
да увеличите изображението?
c Увеличеното изображение, в
зависимост от размера си, се отпечатва
с по-ниско качество на изображението.
• Да не би да сте заснели
изображение с файлов формат
RAW?
c Когато заснемете изображение с
файлов формат RAW, се записва
и JPEG файл с висока компресия.
Тъй като принтерът не поддържа
файлов формат RAW, той може да
използва JPEG файла, за да отпечата
изображението. Файл с формат RAW
може да бъде отпечатан от компютър.
За подробности вижте ръководството
за експлоатация на цифровия
фотоапарат, който използвате.
Какво представлява файл с
формат RAW?
Това е оригинален файлов формат за
изображения, чието предназначение
е да запише данни за неподвижно
изображение, заснето с цифров
фотоапарат, без компресия и
допълнителна обработка.
За подробности дали даден цифров
фотоапарат може или не може да
запише изображение във файлов
формат RAW, вижте ръководството за
експлоатация на цифровия фотоапарат.
68 BG
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Качеството и цветовете на
изображението, изведено на екрана
за преглед, се различават от тези на
отпечатаната снимка.
—
c Заради различия в методите
за извеждане или профилите
на LCD екрана, използвайте
изведеното на екрана
изображение само за справка.
За да регулирате качеството на
изображението, извършете едно
от следните:
- MENU button - Print setup Color Setting (. стр. 42)
- MENU button -Edit-Adjust
(. стр. 22)
Отпечатаното изображение е
различно, когато сте го отпечатали
директно от карта с памет,
вградената памет или външно
устройство, свързани с принтера,
и когато сте го отпечатали през
компютъра.
—
c Заради различията във
вътрешната обработка на
принтера и на компютърния
софтуер, отпечатаните
изображения се различават.
Датата не може да бъде отпечатана.
Датата се отпечатва без да сте я
искали.
Изображението не може да бъде
отпечатано така, че да изпълни
изцяло границите за печат.
Полетата около него си остават.
c Натиснете бутона MENU и
задайте “Date Print” от меню
Print setup в положение “Date”
или “Date/Time” (. стр. 40).
• Изображението поддържа ли
DCF?
c Функцията „Date Print“ на
това устройство поддържа
изображения, съвместими със
стандарта DCF.
• Зададена ли е „Date Print“ в
положение „Off“?
c Натиснете бутона MENU и
задайте “Date Print” от меню
Print setup в положение “Off”
(. стр. 40).
• Запазили ли сте датата заедно
с изображението, когато сте го
заснели с цифровия фотоапарат?
c Ако датата е била запазена с
изображението, не можете да го
отпечатате без датата.
• Да не сте избрали “Pattern 1”
или “Pattern 2” за опция “Borders” от меню Print setup?
c Натиснете бутона MENU и
задайте “Borderless”, като
изберете Print setup – Borders
(. стр. 41)
• Правилно ли е съотношението
на изображението?
c В зависимост от вида цифров
фотоапарат, който използвате,
съотношението на заснетото
изображение се различава,
така че то може да не бъде
отпечатано в пълния размер на
хартията.
Продължава
69 BG
Отстраняване на проблеми
• Зададена ли е “Date Print” в
положение “Date” или “Date/
Time”?
Симптом
Проверете
Дори ако изберете “Borderless” от
меню Print setup, изображението се
отпечатва с поле от двете страни.
Причина/Решение
—
c Когато редактирате или запазвате
изображение на устройство, различно
от принтера, празните участъци около
изображението също се запазват като
част от данните му. Дори да отпечатате
тези данни със зададена настройка
“Borderless”, не можете да премахнете
полетата от двете страни на снимката
(. стр. 41).
Отпечатва се само част от
изображението.
• Задали ли сте “Pattern 1”
в меню Print setup?
c Можете да отпечатате цялото
изображение, като изберете “Pattern 1”
от меню Print setup (.стр. 41)
Изображението се отпечатва под
ъгъл.
• Заредена ли е правилно
поставката за хартия?
c Заредете отново поставката, докато
прилегне плътно на мястото си.
На отпечатаните снимки има бели
черти или точици.
—
c Главата на принтера или улеят за
хартията може да са замърсени.
Използвайте приложените почистваща
касета и лист, за да почистите главата и
улея. (. стр. 77)
Снимката е прекалено ярка, тъмна,
червеникава, жълтеникава или
зеленикава.
—
c Регулирайте изображението, като
натиснете бутон MENU и след това
изберете Edit- Adjust (. стр. 22).
Корекцията на феномена „червени
очи“ не е ефективна с бутона
AUTO TOUCH-UP (автоматичен
ретуш).
—
c Регулирайте феномена „червени очи“,
като натиснете бутон MENU и след
това изберете Edit- Red-eye Correction
(. стр. 24).
Корекцията на феномена „червени
очи“ не е ефективна с меню “Redeye Correction”
—
• Да не би да сте увеличили
или намалили размера
на изображението, или
да сте го завъртели
или преместили след
корекцията на феномена
„червени очи“?
c Корекцията на феномена „червени
очи“ може да се окаже неефикасно,
ако сте извършили и други редакции
като увеличаване или намаляване
размера на изображението, завъртане
или преместване. Първо извършете
тези операции и след това приложете
корекцията на феномена „червени
очи“.
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Настройките “Borderless” и “Pattern
1/2” не действат.
• Работите ли с менюто
Creative Print?
c В менюто Creative Print се използват
шаблони и не можете да избирате дали
снимките да имат полета или не.
Настройки
70 BG
Запазване или изтриване на изображение
Проверете
Причина/Решение
Не можете да запазите
изображение.
• Да не би картата с памет да е
защитена?
c Използвайте вашия цифров
фотоапарат или външно устройство,
за да освободите защитата и опитайте
отново да запазите изображението.
• Да не би щифтчето за защита от
запис на картата с памет да е в
положение LOCK?
c Плъзнете щифтчето за защита от
запис в положение на разрешен запис.
• Да не би картата с памет да е
запълнена?
c Изтрийте ненужните изображения
(. стр. 38) или сменете картата
с нова, на която има достатъчно
свободна памет. След това отново
запазете изображението.
• Да не би картата с памет да е
защитена от запис?
c Използвайте вашия цифров
фотоапарат или външно устройство,
за да освободите защитата и опитайте
отново да изтриете изображението.
• Да не би изображението да е
DPOF-настроено?
c Освободете DPOF настройката с
вашия цифров фотоапарат.
• Да не би изображението да е
защитено?
c Изведете режима за преглед на
изображение и проверете подробния
информационен дисплей
(. стр. 14). Изображение, на което
(обозначение за
е поставен
защита) може само да бъде прочетено
и не може да бъде изтрито с принтера.
• Да не би щифтчето за защита от
запис на картата с памет да е в
положение LOCK?
c Плъзнете щифтчето за защита от
запис в положение на разрешен запис.
• Да не би да използвате „Memory
Stick-ROM“?
c Не можете да изтриете изображение
от „Memory Stick-ROM“ или да го
форматирате.
Изтрили сте изображение
неволно.
—
c Веднъж щом изтриете изображение,
то не може да бъде възстановено.
Не можете да форматирате
„Memory Stick“.
• Да не би щифтчето за защита от
запис на картата с памет да е в
положение LOCK?
c Плъзнете щифтчето за защита от
запис в положение на разрешен запис.
• Да не би да използвате „Memory
Stick-ROM“?
c Не можете да изтриете изображение
от „Memory Stick-ROM“ или да го
форматирате.
—
c Веднъж щом форматирате носителя
„Memory Stick“, всички данни
се изтриват и не могат да бъдат
възстановени.
Не можете да изтриете
изображение.
Носителят „Memory Stick“ е
бил форматиран неволно.
Продължава
71 BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Свързване към цифров фотоапарат или друго външно устройство
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Обозначението PictBridge
не се появява на LCD
дисплея на цифровия
фотоапарат.
• Включен ли е правилно
фотоапаратът?
c Свържете кабела правилно.
• Включен ли е бутонът –
(включен/готовност)?
c Включете принтера, като използвате
бутона 1 (включен/готовност).
• Вашият цифров фотоапарат
поддържа ли PictBridge?
c Вижте ръководството за експлоатация
на цифровия фотоапарат или се
консултирайте с производителя.
• Изведен ли е надписът
“Connecting” на LCD дисплея?
c Съобщението не се извежда, докато
принтерът е в меню Edit, Creative Print
или други менюта. Излезте от менюто
и пак свържете кабела.
c Разкачете цифровия фотоапарат и
принтера и отново ги свържете. Или
изключете и включете отново принтера
и фотоапарата.
• Зададена ли е USB настройката
на вашия фотоапарат в
положение PictBridge?
c Задайте USB настройката на вашия
фотоапарат в положение PictBridge.
Свързвате и разкачвате
USB кабела, но нищо не се
случва.
—
c В принтера е възникнал проблем,
дължащ се на токов удар. Изключете
захранващия кабел на принтера,
включете го отново и натиснете
бутона 1 (включен/готовност), за да
анулирате грешката.
Не можете да спрете
отпечатването, въпреки че
сте натиснали CANCEL.
—
c Отменя се следващата снимка след
онази, която отпечатвате в момента.
c В зависимост от цифровия фотоапарат,
който използвате, няма да можете да
отмените отпечатването от принтера.
Извършете тази операция от цифровия
фотоапарат. Вижте ръководството за
експлоатация на цифровия фотоапарат.
Не можете да осъществите
индексен печат.
• Изведено ли е на LCD дисплея
съобщението “Could not create
printing data for some images”
(Данните за отпечатване за
някои изображения не успяха да
бъдат създадени)?
c Принтерът не може да извършва
индексно отпечатване на снимки по
стандарта DPOF. За да осъществите
индексно отпечатване на снимки,
заредете картата с памет директно или
използвайте външно устройство
(. стр. 16, 48).
72 BG
Свързване към компютър
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Изображенията от карта
с памет или външно
устройство, заредени в
принтера, не се извеждат на
компютъра.
—
c Принтерът не предлага функция за
преглед на изображения от картата
с памет или външно устройство на
компютъра.
Изгубили сте приложения
CD-ROM и искате да се
снабдите с нов.
—
c Свалете принтерския драйвер от
уеб-страницата „Customer support“
(„Потребителска поддръжка“) или се
свържете с вашия доставчик на Sony.
Драйверът на принтера не
може да се инсталира.
• Сигурни ли сте, че сте спазили
инсталационните процедури?
c Следвайте процедурите, описани в
ръководството за експлоатация, за да
инсталирате драйвера
(. стр. 53). Ако възникне грешка,
рестартирайте компютъра и извършете
инсталационните процедури отново.
• Да не би да работи друга
програма?
c Затворете всички програми и
инсталирайте отново драйвера.
• Посочихте ли CD-ROM диска
като инсталационния CD-ROM?
c Щракнете два пъти върху „My Computer”, а после и върху иконката на
CD-ROM устройството в отворения
прозорец. Следвайте процедурите в
ръководството за експлоатация, за да
инсталирате драйвера.
—
c USB драйверът може да не е
инсталиран правилно. Следвайте
ръководството за експлоатация, за да
инсталирате отново USB драйвера.
• Има ли в системата работеща
антивирусна или друга
програма?
c Ако в системата има работеща
антивирусна или друга програма,
затворете я и след това започнете
инсталирането на драйвера.
• Влязохте ли, използвайки акаунт
„Administrator“?
c За да инсталирате драйвера, влезте в
Windows с акаунт „Administrator“.
Отстраняване на проблеми
Продължава
73 BG
Симптом
Принтерът не реагира на командата
за отпечатване, подадена от
компютъра.
Изображението се отпечатва с
полета, въпреки че избирате опция
“Borderless.”
Проверете
Причина/Решение
—
• Да не би да използвате
друг софтуер, различен
от PMB?
c Ако на десктопа в Windows не е
изведено съобщение за проблем,
проверете LCD дисплея на принтера.
Ако там видите съобщение за проблем,
извършете следното:
1. Изключете бутона 1 (включен/
готовност) и го включете отново.
2. Изключете захранващия кабел,
изчакайте 5-10 секунди и го
включете отново.
3. Рестартирайте компютъра.
Ако и това не реши проблема,
консултирайте се със сервиз или
доставчик на Sony.
c Когато използвате различен от PMB
софтуер, изображението може да се
отпечата с полета, дори да изберете
отпечатване без полета. Ако с
дадената програма можете да задавате
опция “border/borderless”, задайте
изображението така, че да изпълни
изцяло границите за печат, дори да
излезе от тях.
Количеството за отпечатване,
посочено в “Pages Per Sheet” от
полето “Layout” на диалоговия
прозорец “Sony DPP FP97 Properties”, не съвпада с действителното
количество и отпечатаните копия.
—
c В зависимост от използвания софтуер,
неговата настройка за количеството за
отпечатване може да има приоритет
над настройката, посочена в
диалоговия прозорец на принтерския
драйвер.
Цветовете на отпечатаното
чрез компютър изображение се
различават от тези на изображение,
отпечатано чрез картата с памет.
—
c Тъй като процесът на отпечатване
от карта с памет се различава от
отпечатването от компютър, цветовете
може да не са напълно идентични.
Има изведено съобщение за грешка
“Error was found while a document is output to the USB device.”
(Открита е грешка в извеждането
на документи през USB).
—
c Изключете USB кабела и го включете
отново.
74 BG
Други
Симптом
Проверете
Причина/Решение
Не можете да заредите гладко
касетата с мастилена лента.
—
c Ако касетата не щракне на мястото
си, извадете я и я заредете отново.
Само когато мастилената лента
е разхлабена и не може да бъде
заредена, навийте я по посока
на стрелката, за да отстраните
хлабавото място (. стр. 9, 10).
Касетата с мастилена лента не
може да бъде извадена.
—
c Изключете принтера с помощта на
бутона 1 (включен/готовност) и
пак го включете. След като звукът
от моторчето спре, опитайте се да
извадите касетата. Ако това не реши
проблема, свържете се със сервиз
или доставчик на Sony.
Отстраняване на проблеми
75 BG
Ако фотохартията заседне
1
Изключете захранването на принтера и го
включете отново.
Изчакайте хартията да излезе автоматично.
Бутон 1 (включен/готовност)
фотохартия
2
3
Отстранете излязлата фотохартия от
принтера.
Извадете поставката за хартия и касетата
с мастилена лента и проверете дали във
вътрешността не е останала заседнала
хартия.
Проверете
дали има
заседнала
хартия.
Ако има,
отстранете я.
Забележка
Ако не можете да извадите заседналата хартия,
свържете се с вашия доставчик на Sony.
76 BG
Почистване
Ако на отпечатаните снимки има бели черти или
точици, главата за топлинен трансфер може да е
зацапана от праха, насъбран във вътрешността на
принтера.
Използвайте приложената почистваща касета и
защитния лист на приложения комплект за печат, за
да почистите вътрешността на принтера.
Преди да започнете почистването, извадете картите с
памет, USB паметите или USB кабелите от принтера.
1
5
Заредете поставката за хартия в принтера
и натиснете PRINT.
Почистващата касета и почистващият лист ще
почистят вътрешността на принтера. След като
почистването приключи, почистващият лист се
изважда автоматично.
6
Извадете почистващата касета и
почистващия лист от принтера.
Съвет
Запазете почистващата касета и почистващия лист
заедно за бъдещо почистване. Внимавайте да не ги
изгубите.
Отворете капака на отделението за
касетата с мастилена лента и ако вътре
има касета, извадете я.
Забележки
2
Заредете приложената почистваща
касета в принтера и затворете капака на
отделението за касетата.
• Ако качеството при отпечатване на снимките е
добро, почистването няма да го подобри.
• Не извършвайте почистване, като поставите
почистващия лист върху фотохартия. Това може да
предизвика засядане на хартия или други проблеми.
• Ако почистването не подобри качеството на
отпечатаните снимки, извършете операцията два
пъти.
• Не можете да почистите принтера, докато е
свързан към компютър или PictBridge-съвместим
фотоапарат.
3
4
Извадете поставката за хартия от принтера.
Ако в поставката има фотохартия, извадете
я от поставката.
Поставете почистващия лист в поставката
за хартия със страната, на която няма
маркировка, сочеща нагоре.
Отстраняване на проблеми
Почистващ лист
77 BG
Допълнителна информация
Относно променливотоковия адаптер
Предпазни мерки
Безопасност
• Внимавайте да не поставяте и да не изпускате
тежки предмети върху захранващия кабел и да
не го повредите по някакъв начин. Не работете с
принтера, ако захранващият му кабел е повреден.
• Ако някакъв предмет или течност попаднат във
вътрешността на принтера, изключете го и го
занесете на ремонт при квалифициран персонал,
преди да работите отново с него.
• Не разглобявайте принтера.
• За да изключите захранващия кабел, издърпайте го
за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
• Ако няма да използвате принтера за попродължителен период от време, изключете
захранващия кабел от стенния контакт.
• Недейте да боравите грубо с принтера.
• За да намалите риска от токов удар, винаги
изключвайте принтера от контакта преди да го
почиствате или ремонтирате.
Поставяне
• Не поставяйте принтера на места, изложени на:
- вибрации
- висока влажност
- силно запрашени
- пряка слънчева светлина
- изключително високи или ниски температури
• Не използвайте електрически уреди в близост до
принтера. Принтерът не функционира добре в
близост до електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки предмети върху принтера.
• Оставяйте достатъчно място около принтера, за
да не запушите вентилационните отвори. Ако
се запушат отворите, това може да доведе до
прегряване.
78 BG
• Използвайте променливотоковия адаптер,
приложен с принтера. Не използвайте други
променливотокови адаптери, защото това може да
предизвика неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков
адаптер с други устройства.
• В случай че кабелът на променливотоковия адаптер
е повреден, не го използвайте повече, защото е
опасно.
Кондензация на влага
Ако внесете принтера от студено на топло или го
поставите в изключително топла или влажна стая,
във вътрешността му може да се кондензира влага.
В такива случаи принтерът най-вероятно няма да
функционира добре и дори може да се появи дефект,
ако го използвате при тези условия. Ако възникне
кондензация на влага, изключете захранващия кабел
от принтера и не го използвайте поне един час.
Транспортиране
Когато пренасяте принтера, извадете касетата
с мастилена лента, поставката за хартия,
променливотоковия адаптер, картата с памет
или външното устройство и поставете принтера
и неговите аксесоари в оригиналната кутия със
защитна опаковка.
Ако не сте запазили оригиналната кутия и
опаковката, използвайте подобни опаковъчни
материали, така че принтерът да не се повреди,
докато го пренасяте.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела и контролните бутони
с меко, сухо парче плат или с парче мек плат,
леко навлажнено със слаб почистващ разтвор. Не
използвайте разтворители като алкохол или бензин,
които могат да повредят повърхността.
Забрана за копиране
Ако копирате документи с принтера, обърнете
особено внимание на следното:
• Копирането на банкноти, монети или ценни книжа
е противозаконно.
• Копирането на празни удостоверения, лицензи,
паспорти, частни книжа или неизползвани
пощенски марки също е противозаконно.
• Телевизионните програми, филмите,
видеокасетите, чужди портрети или други
материали може да са защитени с авторско право.
Неразрешеното отпечатване на такива материали
може да наруши закона за авторското право.
Когато изхвърляте принтера
Форматирането на вградената памет на принтера
може да не изтрие напълно съхранените в нея данни.
Когато изхвърляте принтера, ви препоръчваме да го
унищожите физически.
Карти с памет
Носител “Memory Stick”
Видове “Memory Stick”, които
принтерът може да използва
С принтера можете да използвате следните видове
носител “Memory Stick”*1.
Вид носител “Memory Stick”
Извеждане/
Отпечатване/
Изтриване/
Запазване/
Форматиране
Носител “Memory Stick”*2
(Несъвместим с “MagicGate”)
OK
Носител “Memory Stick”*2
(Съвместим с “MagicGate”)
OK*5
Носител “MagicGate Memory Stick”*2
OK*5
Носител “Memory Stick PRO”
OK*5
Носител “Memory Stick PRO-HG” *2
OK*5*6
Носител “Memory Stick Micro” *3
(“M2”*4)
OK*5
*1 Принтерът поддържа FAT32. Демонстрирано
е, че принтерът може да работи с носител
“Memory Stick” с капацитет 16GB или по-малко,
произведен от Sony Corporation. Не можем обаче
да гарантираме работа с всички носители “Memory
Stick”.
*2 Принтерът е снабден с гнездо, съвместимо с
носител със стандартен размер и с размер Duo.
Без адаптер за “Memory Stick Duo” можете да
използвате носител “Memory Stick” със стандартен
размер и носител “Memory Stick Duo” с компактен
размер.
*3 Когато използвате носител “Memory Stick Micro” с
принтера, винаги го зареждайте в M2 адаптер.
*4 “M2” е съкращение от носител “Memory Stick
Micro”. В този раздел “M2” се използва за
описание на носителя “Memory Stick Micro”.
“MagicGate” е общото название на технология за
защита на авторските права, разработена от Sony,
с използване на автентикация и криптиране на
данните.
*6 Принтерът не поддържа 8 битов паралелен
трансфер на данни.
Продължава
79 BG
Допълнителна
информация
*5 Не можете да извършвате четене/запис на данни,
които изискват защита на авторското право
“MagicGate”.
Забележки относно употребата
• Не зареждайте повече от един носител “Memory
Stick” едновременно, защото в принтера може да
възникнат проблеми.
• Ако заредите носител “Memory Stick Micro” в
принтера без M2 адаптер, може да не успеете да
извадите носителя “Memory Stick Micro”.
• Ако заредите носител “Memory Stick Micro” в M2
адаптер и заредите M2 адаптера в носител “Memory
Stick Duo”, принтерът може да не работи правилно.
• Когато форматирате носител “Memory Stick”,
използвайте функцията за форматиране на принтера
или на вашия цифров фотоапарат. Ако форматирате
носител “Memory Stick” с вашия компютър,
изображенията може да не се изведат правилно.
• Когато форматирате носител “Memory Stick”,
всички данни, включително и защитените
файлове с изображения, ще бъдат изтрити. За да
предотвратите случайно изтриване на важни данни,
проверявайте съдържанието на носителя “Memory
Stick”, преди да го форматирате.
SD карта с памет
Гнездото с двоен формат за SD карта/xD-Picture карта
на принтера ви позволява да използвате следните:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта с памет, microSD карта с памет
(Необходим е адаптер)*2
• SDHC карта с памет*3
• Карта с памет по стандарт MMC*4
Не можем да гарантираме безпроблемна работа за
всички видове SD карти с памет и карти с памет по
стандарта MMC.
*1 Демонстрирано е, че принтерът работи с SD карта
с памет с капацитет 2 GB или по-малко.
*2 Някои продаващи се в търговската мрежа адаптери
за карти имат издаден терминал на задната част.
Този вид адаптер може да не работи както трябва с
принтера.
• Не можете да записвате, редактирате или изтривате
данни, ако плъзнете щифтчето за защита от запис в
положение LOCK.
• Не залепяйте други материали освен приложения
етикет на мястото за етикета. Когато го залепяте,
внимавайте това да стане на определеното място.
Внимавайте етикетът да не стърчи.
Терминали
*3 Демонстрирано е, че принтерът работи с карта с
памет SDHC с капацитет 32 GB или по-малко.
*4 Демонстрирано е, че принтерът работи с карта
с памет по стандарт MMC с капацитет 2 GB или
по-малко.
Забележки относно употребата
Не можете да извършвате четене/запис на данни,
изискващи защита на авторското право.
80 BG
xD-Picture карта
С гнездото за двоен формат SD карта с памет/xD-Picture карта можете да използвате xD-Picture карта*5.
Не се поддържат всички операции на тези карти
с памет и не можем да гарантираме безпроблемна
работа с всички видове xD-Picture карти.
*5 Демонстрирано е, че принтерът работи с xD-Picture карта с капацитет 2 GB или по-малко.
CompactFlash карта
Забележки относно употребата на
картите с памет
• Когато използвате карта, внимавайте да я зареждате
в правилната посока и в правилното гнездо.
• Не изваждайте карта и не изключвайте принтера,
докато той чете или осъществява достъп до данни,
или докато индикаторът за достъп мига.
• Препоръчваме ви да съхранявате резервно копие на
важните си данни.
• Данните, обработени с компютър, може да не се
изведат на принтера.
Гнездото за CompactFlash карта на принтера ви
позволява да използвате следните:
• Когато пренасяте или съхранявате карта с памет,
слагайте я в калъфчето, приложено към нея.
• CompactFlash карта за съхранение на данни (Type
I/Type II) и CF+карта (Type I/Type II)-съвместима
CompactFlash карта за съхранение на данни*6*7.
• Не докосвайте терминала на картата с пръсти или с
метален предмет.
Можете и да използвате Smart Media карта
посредством продаващ се в търговската мрежа
адаптер за CompactFlash карта*8.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата.
Не можем обаче да гарантираме безпроблемна работа
с всички видове CompactFlash карти.
• Не удряйте, не прегъвайте и не изпускайте картата.
• Не позволявайте картата да се намокри.
• Не използвайте и не съхранявайте карта при
следните условия:
- Изключително високи температури, като нагрята
вътрешност на кола, паркирана на слънце през
лятото или на открито, където има пряка слънчева
светлина, или пък в близост до отоплителен уред.
*6 Използвайте CompactFlash карта със
спецификация за захранване 3.3V или 3.3V/5V. Не
можете да използвате вид само за 3V или за 5V.
Не зареждайте други видове CompactFlash карти
в гнездото на принтера, защото това може да го
повреди.
- Места с висока влажност или места, в които има
корозивни вещества
*7 Демонстрирано е, че принтерът работи с CompactFlash с капацитет 32 GB или по-малко.
- Места, изложени на статично електричество или
електрически смущения
*8 Когато използвате продаващ се в търговската
мрежа адаптер за CompactFlash карта, вижте
ръководството за експлоатация на адаптера за
пояснение как да инсталирате картата и адаптера.
Когато използвате адаптер за CompactFlash карта,
защитената от запис карта може да не работи
както трябва.
Допълнителна
информация
81 BG
Спецификации
x Принтер
Метод на печат
Печат чрез сублимация на цветове (Жълто/
Пурпур/Синьозелено 3 паса)
Резолюция
300 (хоризонтална) х 300 (вертикална) dpi
Обработка на изображение по точка
256 нива (8 бита за всеки Жълто/Пурпур/
Синьозелено)
Съвместими формати на файлове с
изображения
JPEG:
DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21
съвместим, JFIF*7
TIFF:
Exif 2.21 съвместим
BMP*8:
1, 4, 8, 16, 24, 32 битов
Windows формат
Някои формати на файлове с изображения не са
съвместими
Максимален брой на пикселите, с които се
борави
8 192 (хоризонтален) x 6 144 (вертикален) точки
(С изключение на „Index Print” и част от
”Creative Print”)
Обхват на отпечатване
1800 точки x 1200 точки
Файлова система
FAT12/16/32, размер на секторите 2048 байта
или по-малко
Размер на отпечатване
Размер P (4 x 6 inch):
101.6 x 152.4 mm (максимум, без полета)
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, 8 или по-малко
поддиректории
Време за печат (на лист)
Карта с памет/вградена памет*1*2*3*4:
Прибл. 45 секунди
PictBridge*3*5:
Прибл. 58 секунди
От компютър*6: Прибл. 45 секунди
Вградена памет
Прибл. 20 MB
Когато се измерва капацитетът на носителя, 1
MB е равен на 1 милион байта, част от които се
използват за управление на данните.
Входни/Изходни конектори
HDMI OUT (изходен) конектор
A-TYPE конектор, 1 080i (59.94Hz)/
1 080i (50Hz)/576p (50Hz)/480p (59.94Hz)
съвместим,
“BRAVIA” Sync съвместим
USB (Високоскоростен USB) за компютърна
връзка
PictBridge/EXT INTERFACE конектор
Гнездо
Гнездо за зареждане на носител „Memory Stick“
Гнездо с двоен формат за зареждане на SD карта
с памет/xD-Picture карта
Гнездо за зареждане на CompactFlash карта
Максимален брой файлове, с които се борави
9 999 файла на карта с памет/външно устройство
Касета с мастилена лента/Фотохартия
Вижте приложената брошура „Комплекти за
печат“
LCD екран
LCD панел:
8.8 cm (вид 3.5) TFT панел
Общ брой точки:
230400 (320 RGB x 240)
Изисквания към захранването
24V
DC IN жак,
Консумация на електроенергия
По време на печат: 83 W (максимум)
В режим готовност - по-малко от 1W
Работна температура
От 5ºC до 35ºC
82 BG
Размери
Височина:
Прибл. 67 mm
Ширина:
Прибл. 180 mm
Дълбочина: Прибл. 137 mm (без дръжката)
Прибл. 149 mm (с дръжката)
Дълбочина при поставяне на поставката за
хартия: Прибл. 317 mm
*3 Скорост на печат: Времето от натискането на
бутона PRINT до приключване на отпечатването.
(Времето за отпечатване може да е различно,
в зависимост от използваното оборудване, от
формата на изображението, от използваната карта
с памет, от настройките на даден софтуер и от
условията на работа.)
Тегло
Прибл. 1.2 kg (без поставката за хартия, касетата
с мастилена лента и променливотоковия
адаптер)
*5 Когато отпечатвате посредством DSC-W200,
свързан с USB кабел. Времето от натискането на
бутона PRINT на екранния дисплей на фотоапарата
до приключване на отпечатването.
Приложени аксесоари
Вижте стр. 9 от Ръководството за експлоатация
(тази книжка).
*6 Времето за обработка на данните и прехвърлянето
им се изключва.
*4 Когато отпечатвате от носител “Memory Stick PRO
Duo” на Sony, зареден в гнездото на принтера
*7 Baseline JPEG с формат 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
*8 Не можете да отпечатвате посредством PMB (Picture Motion Browser).
x Променливотоков адаптер AC-S2422
Изисквания към захранването
- 100 V до 240 V,
50/60 Hz, 1.5 A до 0.75 A
Уеб-страница за потребителска поддръжка
Най-новата информация за поддръжка се намира
на адреса на следната уебстраница:
http://www.sony.net/
Измерено изходно напрежение
24 V, 2.2 A
Върхово 3.7 A 6.5 s
Работна температура
От 5ºC до 35ºC
Размери
Прибл. 60 х 30.5 х 122 mm (ш/в/д, без
издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 305 g
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
* Общият брой листове фотохартия с размер
P, които принтерът може да отпечата, е
приблизително 2000. За общия брой листове
вижте “Printer information display” от менюто
“Display/Printer setup” (стр. 43).
*1 Настройки за печат: Borderless, Date Print: Off,
Auto Fine Print 6: On (Photo) (Когато се извежда на
LCD екрана)
Допълнителна
информация
*2 Когато отпечатвате снимка (Прибл. размер на
файла 4.3 MB), заснета с цифров фотоапарат на
Sony, съдържащ ефективни елементи на картината
приблизително 12 100 000 или еквивалентни, и
след това запазена в носител “Memory Stick” или
вградената памет.
83 BG
Обхват на печат
Размер P
152.4 mm (1800 точки)
95.5 mm
(1128
точки)
101.6 mm
(1200 точки)
146.3 mm (1728 точки)
Обхват при отпечатване
с полета
Обхват при отпечатване
без полета
Перфорации
Илюстрациите по-горе се отнасят за случая, когато отпечатвате изображение в съотношение 2:3.
Обхватът за печат е различен за снимка с полета и без полета.
84 BG
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Речник
DCF (Design rule for Camera File system)
Този принтер съответства на стандарта
DCF(Design rule for Camera File system),
създаден от JEITA (Японската асоциация по
електроника и информационни технологии),
за да се поддържа взаимната заменяемост на
файловете и съвместимостта между цифровите
фотоапарати и прилежащите към тях продукти.
Пълната взаимозаменяемост и съвместимост
обаче не е гарантирана.
DPOF (Digital Print Order Format)
Форматът, използван за запис на информацията,
необходима за автоматично отпечатване на
изображения, заснети с цифров фотоапарат, във
фотостудио или с принтер за домашна употреба.
Принтерът поддържа DPOF печат и може
автоматично да отпечата предварително зададен
брой копия на DPOF-настроените изображения.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras) Print е глобален стандарт за
отпечатване на цифрови снимки. Цифровите
фотоапарати, поддържащи Exif Print, съхраняват
данните за условията на снимане при всяка
направена снимка. Принтерът използва Exif
Print данните, съхранени във всяка снимка, за да
бъдат резултатите при печата колкото се може
по-еднакви с оригиналната снимка.*1
HDMI е интерфейс за предаване на цифрови
видео/аудио сигнали по един кабел без
компресия и конверсия. Можете да се
наслаждавате на висококачествено видео и аудио
възпроизвеждане.
Забележка: Принтерът не поддържа извеждане
на аудио сигнал.
Носител „Memory Stick“/CompactFlash карта/
SD карта с памет/xD-Picture карта
Компактни, леки, преносими носители за
съхранение на информация. За подробности
вижте страници от 79 до 81.
PictBridge
Стандарт, създаден от Асоциацията за
производство на фотоапарати и други устройства
за заснемане на изображения. Той ви позволява
да свържете PictBridge съвместим цифров
фотоапарат директно към принтера без да
ползвате компютър, което ви позволява директно
отпечатване на място.
Миниатюрни изображения (Thumbnails)
Миниатюрни изображения, представящи
оригиналните изображения, съхранени във
файловете, заснети с цифров фотоапарат.
Принтерът използва миниатюрните изображения
в режим на индексен преглед.
*1 Когато е включена функцията „Auto Fine Print
6“ и заснемете изображение (JPEG файл)
с Exif Print (Exif 2.21) съвместим цифров
фотоапарат, изображението автоматично се
регулира до оптималното си качество и се
отпечатва.
Допълнителна
информация
85 BG
Азбучен указател
Slideshow 36
Изваждане на карта с памет 16
USB кабел 54
Извеждане на данни за
изображението 14
USB памет 48
A-Z
Auto Fine Print 6 42, 59
AUTO TOUCH-UP (автоматичен
ретуш) 20, 41, 59
xD-Picture карта
Зареждане 16
Видове 81
CompactFlash карта
Зареждане 16
Видове 81
CONTROL FOR HDMI 44
CreativePrint 26
Cross Filter 22
Date Print 40, 41
DC IN 24 V 12
DCF (Design rule for Camera File
system) 41, 85
Display/Printer setup 43
DPOF 35, 85
Fish-eye (рибешко око) 23
HDMI 45, 85
Index Print 35
LCD задно осветяване 44
LCD екран 7, 14
PictBridge фотоапарат 49
Поредност на номерата 15, 44
А-Я
Дата на заснемане 15, 44
Автоматично коригиране на
развалена снимка 20
Индикация за асоцииран файл 14
Бутон 1 готовност/включен 7, 17,
48, 49, 50, 54
Вградена памет
Форматиране 39
Входни индикации 14
PMB (Picture Motion
Browser) 56
Принтерски драйвер 55
Количество за отпечатване 15,
17, 25
Контраст 22
Добавяне на филтър 22
Копиране на изображение 37
Дръжка 8
Корекция на феномена „червени
очи” 24
Един цвят 22
Едноцветно 22
Език 44
Екранен дисплей 14, 44
Екранни индикации 14
Наситеност 22
Наслагване 31
Наслагване на символи 28
Настройка за цвета 42
Настройка по подразбиране 44
Начално състояние 13
Носител “Memory Stick”
Заден панел 8
Форматиране 38
Запазване на изображение 25
Зареждане 16
Зареждане на карта с памет 16
Видове 79
Зареждане на касета с мастилена
лента 9
Видове 80
Зареждане на фотохартия 10
86 BG
Календар 29
Добавяне на рамка 33
Зареждане 16
Sepia 22
Printer driver 53
История 29, 31
Задаване качество на
изображението 17
SD карта с памет
PMB (Picture Motion
Browser) 55
Деинсталиране
PMB (Picture Motion Browser) 55
Scrapbook 26
Инсталация
Информационен дисплей на
принтера 44
Завъртане на изображение 21
Print setup 39
Индикация за защита 14
Външно устройство 48
PictBridge/EXT INTERFACE
конектор 48, 49, 50
Print All 35
Иконка 44
Индексен преглед
Bluetooth устройство 50
Borders/Borderless (с полета/без
полета) 41, 59
Източник на захранване 12
Изтриване на изображение 38
Засядане на хартията 76
Обхват на отпечатване 84
Операция с файлове 37
Ориентация 58
Отменяне на отпечатването 60
Отпечатване
Подредба в списък 44
Календар 29
Почистване 77
Редактирано изображение 25
Превключване на екранния
дисплей 16
Изображение в рамка 33
От Bluetooth устройство 50
От налично в търговската
мрежа приложение 60
От компютър 52
Преглед 14
Преглед на изображение 14
Предварително инсталирана
фраза 32
Свързване
Източник на захранване 12
Bluetooth устройство 50
Цифров фотоапарат 49
Външно устройство 48
High Definition телевизор 45
Компютър 54
Преден панел 7
Снимка за документи 34
Преместване на изображение 21
Спецификации 82
Приложени аксесоари 9
Съобщения за грешки 62
Различни методи на
отпечатване 18
Телевизор 45
Оформление за печат 33
Търсене на изображение 37
Изображения от карта с
памет 17
Рамка 33
Увеличаване/намаляване 16, 21
Ред на извеждане на датата 44
Редактиране на изображение 21
Увеличаване и намаляване размера
на изображението 16, 21
Регистриране на папка за
преглед 60
Устройство за съхранение на
данни 48
Регулиране на изображение 20, 22
Филтър 22
Регулиране на размера и
позицията 27
Форматиране 38, 39
Режим на демонстрация 13
Частично оцветяване 22
Рисуване 22
Щампа 28, 30
Ръкописно съобщение 31
Яркост 22
От PictBridge фотоапарат 49
От външно устройство 48
Снимка за документи 34
Scrapbook 26
Насложено изображение 31
Посредством High Definition
телевизор 45
Посредством PMB (Picture
Motion Browser) 56
Отпечатване по групи 35
Отстраняване на проблеми 65
Оттенък 22
Оформление за печат 33
Части и контролни бутони 7
Системни изисквания 52
Допълнителна
информация
87 BG
Комплекти за печат
За да отпечатате изображение, ви е необходим комплект за цветен печат, съдържащ фотохартия
и касета с мастилена лента. Използвайте комплект за цветен печат на Sony (продава се отделно),
предназначен специално за този принтер. Други видове комплекти за печат може да причинят
неизправност.
В търговската мрежа са налични следните комплекти за печат:
SVM-F40P
Можете да отпечатате 40 листа с размер на пощенска картичка (10 х 15 cm). (Една касета с
мастилена лента, 2 комплекта фотохартия х 20 листа)
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
Касета с мастилена
лента за 40 листа
SVM-F120P
Можете да отпечатате 120 листа с размер на пощенска картичка (10 х 15 cm). (Три касети
с мастилена лента, всяка от тях за по 40 листа, 6 комплекта фотохартия х 20 листа)
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
Касета с мастилена
лента за 40 листа
3
88 BG
BG
Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен
случайпри
могат
да се случат
при неправилното
изхвърляне
Рециклирането
Рециклирането на
на материалите
материалитеще
щепомогне
помогнеза
зазапазването
запазванетона
наестествените
естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
от
който
сте
закупили
продукта.
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising