cameras-camcorders-photo-frames-printers-others>photo-frames-printers-others-digital-photo-printers">

Sony | DPP-F700 | Sony DPP-F700 F700 "Combi" digital photo frame / printer Инструкции за експлоатация

Моля, прочетете приложеното ръководство
Първо прочетете това” и Комплекти за отпечатване”.
”
”
Първо прочетете това
Приветстваме ви с покупката
на цифровия фото принтер/
рамка на Sony, модел DPP-F700.
Тази листовка обяснява
подготовката и основните
процедури за преглед и
отпечатване на изображения.
За да настроите това устройство
и да се наслаждавате на
разнообразни опции за
отпечатване, моля, прочетете
и приложеното ръководство
Инструкции за експлоатация.
Проверка на съдържанието на опаковката
Променливотоков адаптер (1)
Цифров фото принтер/рамка (1)
Кабел на захранването (1)
Стойка (1)
Глава за почистване (1)/
Почистващ лист (1)
Устройство за дистанционно
управление (1)
IBG
(Използва се за почистване на вътрешността
на устройството.)
Ръководство “Комплекти за отпечатване” (1)
CD-ROM (1)
Инструкции за експлоатация (1)
Гаранция (1)
(В някои региони гаранцията не е приложена в
комплекта.)
Ръководство “Първо прочетете това” (тази
листовка) (1)
Лицензно споразумение на Sony (1)
 Забележка
Формата на щекера и спецификациите на захранващия кабел се различават в
зависимост от региона, в който сте закупили принтера.
Подготовка за включване
1
Подготовка на устройството за
дистанционно управление.
Защитна лента
Преди употреба издърпайте
защитната лента, както е
показано на илюстрацията.
Приложената литиева батерия (CR2025)
вече е поставена в устройството за
дистанционно управление.
IIBG
2
Поставяне на стойката.
Когато използвате като
фото рамка
Поставете стойката
към устройството, както
е показано на илюстрацията.
3
Не прикрепяйте стойката,
когато използвате това
устройство като принтер.
(Погледнете по-надолу в
текста на стр. VIII.)
Свързване на източника на променлив ток.
1
Към жака DC IN 24V
1
2
Главно устройство на
променливотоковия
адаптер
DC кабел
2
Къ м м р е ж а та
от 220 V
IIIBG
Включете щекера на
променливотоковия адаптер
в жака DC IN 24V, намиращ
се от задната страна на това
устройство.
Свържете променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V.
 Устройството автоматично се
включва.
Това устройство автоматично се включва,
когато свържете променливотоковия
адаптер към мрежата от 220V.
Стъпка 4 е необходима, само когато
изключите устройството, докато
променливотоковият адаптер е свързан
към мрежата от 220 V.
4
Включете устройството.
Натиснете
готовност).
(включване/
 Индикаторът за готовност на
(включване/готовност)
на това устройство светва
в зелено и логото на Sony в
долната част на LCD екрана
също светва.
5
1
2,3,4
Сверяване на датата и часа.
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете / за да изберете
(Настройки).
3
Натиснете /, за да изберете
[Date/time Settings], и след
това натиснете
(ENTER).
4
Задайте настоящата дата и час,
като следвате напътствията,
изведени на екрана.
IVBG
6
1
Поставяне на картата с памет.
1
Адаптер “Memory Stick
Duo”/”Memory Stick Micro”
(Duo размер)
Адаптер “Memory
Stick”/”Memory Stick
Micro” (Стандартен
размер)
SD карта с памет/
адаптер за SD карта
с памет
Лампичка за
Карта xD-Picture
достъп
CompactFlash карта
Поставете здраво картата
с памет в съответното
гнездо.
 Лампичката за достъп
мига, когато поставите
картата с памет
правилно.
 Когато използвате mini SD ,
micro SD  или “Memory Stick
Micro” носител  , се уверете,
че сте го поставили в правилния
адаптер.


След като поставите картата

Адаптер “Memory
Stick”/”Memory Stick Micro”
(Стандартен размер)
Адаптер “Memory Stick
Duo”/”Memory Stick Micro” (Duo
размер)
 Ако лампичката за достъп не
мига, проверете дали картата с
памет е поставена в правилна
позиция.
SD карта с памет/Адаптер
за SD карта с памет
2
VBG
2
Автоматично стартира
операцията по изреждането
на изображения, запазени в
картата с памет.
Как да отпечатвате
Преглед на изображения
1
Избор на режим на преглед.
Бутони VIEW MODE
Натиснете бутона, който
съответства на режима за
преглед, който желаете да
изберете.
За подробности вижте стр. 26 до
31 в ръководството Инструкции
за експлоатация.
Бутони и вид на дисплея за режима на преглед
SINGLE
Часовник и календар
Индекс
Дисплей с единично
изображение
Изреждане на изображения
VIBG
2
Избор на вид.
Натиснете /// , за да
изберете вида, и натиснете
(ENTER).
Стилове
Можете да използвате различните стилове за всеки режим
на преглед.
Изберете вида на желания стил.
За подробности относно начините на преглед вижте
обясненията за всеки режим на преглед в ръководството
Инструкции за експлоатация.
Можете да завъртите това
устройство в портретна или
пейзажна позиция без да се
налага да местите стойката.
(Изгледът и ориентацията на
изображението на екрана
автоматично се променя в
зависимост от ориентацията
на това устройство.)
VIIBG
Да започнем отпечатване
Преди отпечатване
1
2
3
Свалете стойката.
Поставете устройството в легнало положение
(позиция за отпечатване) и отворете вратичката
на отделението за хартията.
Наклонете екрана нагоре.
3
2
 Можете да приберете свалената стойка в мястото за съхранение на
стойката, намиращо се отзад на устройството.
 Не съхранявайте устройството в близост до карти, които могат да се
повредят от магнитни полета, като например дебитни или кредитни карти.
Поставянето на устройството в близост до телевизори Braun може да
причини промяна в цветовете на телевизионния екран.
VIIIBG
Отпечатване
1
Отворете капачето на отделението за хартията.
1
капачето от
1 Придържайте
двете страни (както е показано
със стрелките) и го отворете.
2
се, че фотохартията не
2 Уверете
е поставена на обратно.
Предна страна
(Повърхност за печат)
Задна страна
фотохартията в
3 Поставете
отделението, като внимавате
3
Защитен лист (Ако защитният лист
липсва, заредете хартията, като поставите
повърхността, върху която ще отпечатвате
(тази без воден знак), нагоре.)
4
защитният лист да гледа
нагоре.
защитния лист от
4 Отстранете
отделението.
Не можете да отпечатвате върху
защитния лист. (Това може да
причини неизправност.)
IXBG
Забележки
Не докосвайте повърхността за
отпечатване!
Не огъвайте!
Не изрязвайте
перфорираните части!
Не отпечатвайте върху вече
използвана фотохартия!
 Можете да използвате само комплекти за цветен печат на Sony,
предназначени за употреба с това устройство. Не можете да използвате
други комплекти за печат. За информация относно комплектите за
цветен печат, които можете да използвате, вижте главата “Комплекти за
отпечатване” на стр. 82.
 Можете да поставите до 20 листа фотохартия.
 Преди да започнете печата се уверете, че фотохартията не е поставена
на обратно.
Поставяне на фотохартия в отделението за хартията
5
капачето на
5 Затворете
отделението за хартията.
Ако не можете да затворите капачето на отделението
2
Изтеглете плъзгача
и след това
затворете капачето
на отделението за
хартията.
Поставете отделението за хартията и касетата с
мастилената лента, докато всяко от тях щракне.
XBG
Място на инсталация за отпечатване
Към
Променливотоков мрежата
адаптер
от 220 V
Инсталирайте това устройство
така, че да има най-малко 10 cm
свободно място от задната страна.
Захранващ
кабел
10cm
Движение на фотохартията
3
4
XIBG
Изберете изображение
за отпечатване.
Неколкократно натиснете бутона  / 
докато изображението, което желаете да
отпечатате, се изведе.
Натиснете PRINT.
Какво можете да отпечатвате
с това устройство
Можете да се наслаждавате на отпечатване по най-различни начини
Творчески разпечатки
Групово разпечатване
стр. 55 до 59
стр. 60
Календар
Индекс разпечатки
Отпечатване на всички
DPOF разпечатване
Различно оформени
снимки
Снимки за лични
документи
Процес на разпечатване
Този принтер работи с мастилено-струйна система на разпечатване.
При тази система на печат, термичната глава за печат се нагрява, когато минава над
жълтия, магента или циан слоя на мастилената лента, което причинява изпаряването на
мастилото и полепването му по повърхността на фотохартията. Последният цикъл на
работа наслагва покривен слой за защита на разпечатаната повърхност.
Посока на движение на мастилената
лента във вътрешността на главата
Покривен слой
Циан
Магента
Жълто
Лист фотохартия
 Забележки
 Не можете да използвате повторно мастилената лента. Не можете да я използвате отново,
като я превъртите.
 Номерът върху касетата с мастилената лента означава максималния брой разпечатки, които
можете да направите с тази касета.
(Например SVM-F40P означава, че можете да отпечатвате до 40 листа.)
 Фотохартията излиза от задния и предния отвори за хартията, всеки път, когато се отпечатва
цвят. Изчакайте, докато отпечатването приключи, и фотохартията автоматично ще се извади
върху отделението за хартията.
XIIBG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на
прекалена горещина, като например
на пряка слънчева светлина, огън
или подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията единствено
с определения вид. В противен
случай може да се получи пожар
или е възможно да се нараните.
Изхвърляйте употребяваните
батерии в съответствие с
инструкциите.
2BG
За потребителите в Европа
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на
ЕМС директивата за използване на свързващи кабели,
които са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена
честота да повлияят на изображенията от това
устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване на операцията по трансфер на
данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинския офис във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите,
че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато
животът й изтече, предайте батерията в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
За по-подробна информация относно всички други
видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батериите в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители
в държави, попадащи под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио 108-0075, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък.
Химическият символ на живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици за
Продължава
3BG
Копирането, редактирането или отпечатването на
CD, телевизионни програми, защитен материал,
като например снимки или публикации, както и на
всякакви други материали, освен на вашите собствени
записи или творения, е ограничено единствено за
използване в домашни условия или за лична употреба.
Ако не държите правата на материалите, които ще
бъдат копирани, тяхното използване може да наруши
авторските им права и да бъде основание за съдебни
искове от съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с този принтер,
бъдете особено внимателни, за да не нарушите
авторските им права. Всяка неразрешена употреба
или модификация на чужди изображения може да е в
нарушение на закона.
Възможно е при някои представления, изложения и
изложби снимането да бъде забранено.
Препоръки за подсигуряване на данни
За да избегнете потенциален риск от загуба на
данни, причинен от случайна операция или повреда
на принтера, препоръчваме ви да запазите копие от
вашите данни.
Информация
ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО
И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ
СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА
НА ДАННИ, ПРИЧИНЕНА ОТ ДЕФЕКТНИ
ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА.
Sony не носи отговорност за случайни или следствени
повреди, а също и за загуба на записано съдържание,
причиненa от употреба или повреда на принтера или
картата с памет.
Забележки за LCD екрана
• Изведеното на екрана изображение не е идентично с
качеството и цветовете на отпечатаното изображение,
тъй като фосфорните методи или профили се
различават. Това не е неизправност.
• Не натискайте LCD екрана. Възможно е екранът да
загуби цветовете си и това да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана на директна слънчева
светлина за продължителен период от време може да
причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му са
ефективни. Въпреки това, възможно е на LCD екрана
да се появят малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата им е
нормална и е в резултат на производствения процес и
по никакъв начин не засяга качеството на печат.
• При студени условия е възможно изображенията да
оставят следни на екрана. Това не е неизправност.
4BG
Забележка за потребители
Program © 2009 Sony Corporation
Documentation © 2009 Sony Corporation
Всички права запазени. Това ръководство или
софтуерът, описан тук, като цяло или части от него,
не могат да бъдат преобразувани, превеждани или
прехвърляни на каквато и да е съвместима машина
без предварителното писмено одобрение на Sony
Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ЩЕТИ ИЛИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА
СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР,
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ИЛИ
ПРОИЗТИЧАТ ВЪВ ВРЪЗКА ИЛИ НЕ С ТОВА
РЪКОВОДСТВО ИЛИ СЪС СОФТУЕРА И НЕГОВОТО
ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СА В РЕЗУЛТАТ ОТ ДРУГИ
ОТНОШЕНИЯ С НЕГО.
Нарушавайки целостта на печата на плика, в който е
поставен CD-ROM диска, вие приемате всички правила
и условия на това споразумение. Ако не приемате
правилата и условията в това споразумение, моля,
върнете диска в неразпечатан плик, заедно с останалата
част от опаковката, в магазина, от където сте го
закупили.
Sony Corporation си запазва правото по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации на това
ръководство или на информацията, която се съдържа
тук.
Софтуерът, описан тук, може да се подчинява
на правила от отделно потребителско лицензно
споразумение.
Всички дизайнерски данни, като например снимките,
предоставени в този софтуер, не могат да бъдат
модифицирани или копирани, освен ако не са за лична
употреба. Всеки неразрешен опит за копиране на този
софтуер е забранен от законите за авторското право.
Моля, обърнете внимание, че неразрешеното копиране
или модификация на регистрирани продукти от трети
лица би могло да наруши правата на съответните им
притежатели.
За подробно описание относно търсената от вас
функция се обърнете към ръководствата “Първо
прочетете това” и “Комплекти за отпечатване”.
5BG
Съдържание
Забележка за потребители..........5
Преди да започнете
Функции .........................................10
Как да използвате като фото рамка...10
Как да използвате като принтер ...... 11
Можете да направите дори това ......11
Проверка на включените
аксесоари.......................................12
Списък на частите......................13
Дисплей с информация ................16
Режим на извеждане на единично
изображение................................. 16
Режим на извеждане на индекс
изображение ................................ 16
Нека започнем
(основни операции)
Използване като фото рамка
Подготовка на устройството за
дистанционно управлениел .......20
Поставяне на стойката.............21
Свързване на променливотоков
източник .......................................22
Включване на устройството....23
Сверяване на датата и часа.....24
Поставяне на карта с памет....25
Промяна на дисплея ....................26
Дисплей на изреждане на
изображения..................................28
Дисплей с часовник и календар......29
Режим на извеждане на единично
изображение.................................30
Режим на извеждане на индекс
изображение..................................31
6BG
Използване като принтер
Подготовка..................................32
Поставяне на устройството в
позиция за разпечатване
(легнало положение)...................32
Поставяне на мастилената
лента............................................33
Зареждане на копирна хартия.....34
Основни разпечатки ..................36
Отпечатване в режим на преглед
на единично изображение..............36
Отпечатване в режим на изреждане
на изображения ............................36
Използване на различни функции
(допълнителни операции)
Изреждане на изображения.......40
Промяна на настройките за изреждане
на изображения............................40
Прибавяне на изображения
от картата с памет към
вградената памет.....................42
Режим на обновяване ....................44
Определяне на устройство за
възпроизвеждане.........................44
Прехвърляне на изображение от
вградената памет към картата
с памет ........................................45
Изтриване на изображение......46
Регистриране на маркировка...48
Търсене на изображение
(Филтриране)..............................49
Регулиране на позицията и
размера на изображението ......50
Увеличаване/намаляване
на изображението............................50
Въртене на изображението.............51
Промяна на настройките за
функцията за автоматично
включване/изключване на захранв
ането .............................................51
Различни функции при
отпечатване (допълнителни опции)
Промяна на настройките за
отпечатване
(Date Print, Borders, Pages Per Sheet)
(Отпечатване на дата, Рамкиране,
Страници за лист)...............................54
Създаване на “CreativePrint”
(Творчески разпечатки) (Calendar/
Layout print/ID Photo) (Календар/
Различно оформени снимки/Снимки
за документи)...............................55
Създаване на календар .................55
Създаване на Layout разпечатки
(различно оформени снимки) .........57
Създаване на ID снимка
(снимки за документи)....................57
Редактиране на изображение.........58
Настройка на качеството на
изображението..............................59
Запазване на изображение............59
Групово разпечатване (Index
Print/DPOF Print/Print All) (Индекс
отпечатване/Отпечатване на
DPOF изображения/Отпечатване
на всички изображения) ..............60
Промяна на настройките
на устройството
Промяна на настройките...........61
Процедура по настройка ................61
Опции, които можете да настройвате....63
Свързването към компютър ви
предоставя още повече възможности
Системни изисквания.....................68
Преди да свържете към
компютър .....................................69
Свързване към компютър..........70
Избор на функция на
устройството.............................70
Използване на вградената
памет на това устройство
Копиране на изображения от вашия
компютър на това устройство....71
Изключване на компютъра........72
Отпечатване от компютър
Отпечатване на изображения
от компютър...............................73
Инсталиране на софтуер..........73
Инсталиране на драйвера за
принтера.......................................73
Инсталиране на PMB (Picture Motion
Browser)........................................75
Отпечатване на снимки от
компютър......................................76
Отпечатване на снимки от PMB
(Picture Motion Browser)..................76
Регистриране на папка...................80
Отпечатване чрез софтуерно
приложение, което се предлага в
търговската мрежа ........................80
Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки.................84
Ако се получи проблем ................87
Ако се получи задръстване
с хартия........................................96
Почистване ..................................97
Използване на компютър
Какво можете да правите, когато
свържете към компютър .............68
7BG
Допълнителна информация
Карти с памет ...........................100
”Memory Stick” носител.................100
SD карта......................................101
xD-Picture карта............................101
CompactFlash карта......................101
Забележки относно използването
на картата с памет........................102
Технически характеристики ....103
Търговски марки и авторски права....105
Предпазни мерки.........................105
Безопасност.................................105
Инсталация ..................................106
Почистване...................................107
Изхвърляне на устройството...........107
Азбучен указател .......................108
Възможно е илюстрациите в
ръководството леко да се различават
от реалните.
8BG
Преди да започнете
Преглед
9BG
Преглед
Функции
Като фото рамка или като принтер, вие можете да използвате вашия цифров
фото принтер/рамка в най-различни ситуации.
Цифровият фото принтер/рамка на Sony DPP-F700 извежда снимките от вашия цифров фотоапарат
на екрана си и отпечатва вашите любими изображения лесно и без да се налага използването на
компютър.
Как да използвате като фото рамка
• Можете да се наслаждавате на презентации, съставени от ваши снимки (. стр. 40)
Режим на преглед на
единично изображение
Режим на преглед на
няколко изображения
Режим на преглед
на часовника
Режим на преглед
на календар
• Можете да се наслаждавате на различен стил на дисплея (. стр. 29~31)
Дисплей на часовник
Дисплей на календар
Режим на преглед на
единично изображение
Режим на преглед на
индекс изображения
• Можете да преглеждате сортирани изображения (. стр. 49)
Сортиране по папка
Сортиране по дата
на запис
• Можете да преглеждате снимки
в хоризонтална или вертикална
позиция (. стр. 22)
10BG
Сортиране по портретна/
пейзажна ориентация
Сортиране по
маркировки
• Можете да преглеждате снимки
колкото време желаете (. стр. 51)
Как да използвате като принтер
• Можете да отпечатате снимката така, както изглежда (. стр. 36)
Преглед
• Можете да отпечатвате по различни начини (. стр. 54)
Отпечатване на дата
Отпечатване с/без рамка
Изображения на страница
• Можете да създавате календар с ваши любими снимки, да създавате различно оформление за
отпечатване на снимките и да отпечатвате снимки за лични документи (. стр. 55)
Календар
Различно оформени
снимки
Снимки за лични
документи
Можете да направите дори това
• Можете да прибавяте
изображения към
вградената памет
(. стр. 42)
Можете да прибавяте
• Можете да прехвърляте
изображения (. стр. 45)
Можете да прехвърляте
изображения от вградената
памет на картата с памет.
изображения от картата с
памет към вградената памет.
• Можете да свържете към компютър, за да прехвърляте или отпечатвате
изображения (. стр. 68)
11BG
Проверка на включените
аксесоари
Уверете се, че следните аксесоари с
включени в комплекта.
• Цифров фото принтер/рамка (1)
• Стойка (1)
• Глава за почистване (1)
• Почистващ лист (1)
• CD-ROM (Windows Printer Driver Software Ver.1.0
и PMB (Picture Motion Browser Ver.4.3)) (1)
• Инструкции за експлоатация (това ръководство) (1)
• Ръководство “Първо прочетете това” (1)
• Ръководство “Комплекти за отпечатване” (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Гаранция (В някои региони гаранцията не е
приложена в комплекта.) (1)
• Лицензно споразумение на Sony (1)
Форматът на щекера и спецификациите на
захранващия кабел се различават в зависимост от
региона, в който сте закупили принтера.
*1
Комплекти за отпечатване на
Sony (продават се отделно)
• Променливотоков адаптер (1)
• Кабел на захранването*1 (1)
• Отделение за хартия (1)
12BG
Моля, използвайте допълнителен комплект
за цветни разпечатки на Sony, специално
проектиран за това устройство. Не можете да
използвате други комплекти за разпечатване.
Списък на частите
За повече информация вижте страниците, указани в скобите.
Преглед
Предна част
LCD екран
Лого на Sony (. стр. 23)
Сензор за дистанционно управление
Панел с операционни бутони (. стр. 24)
Бутон MENU
Бутони с посоки (B/b/v/V),
(въвеждане)
бутон
Бутон BACK
Бутон PRINT
Продължава
13BG
Задна част
Отделение за “Memory Stick” (Standard/Duo)/
SD карта с памет/MMC/xD-Picture карта
(. стр. 25)
Отделение за CompactFlash карта
(. стр. 25)
Лампичка за достъпа
Конектор USB B (. стр. 70)
Стойка (. стр. 21)
Изход за хартия
(. стр. 35)
Бутон VIEW MODE
(. стр. 26)
Бутон 1 (включване/
готовност)/Индикатор
за готовност
Врата на
отделението за
лентата с мастило
Жак DC IN 24V
(. стр. 22)
Място за
прибиране
на стойката
(.стр. 32)
Врата на
отделението
за хартия
14BG
Врата на отделението
за лентата с мастило
Устройство за дистанционно управление
Бутони VIEW MODE
(. стр. 26)
Бутон SLIDESHOW (
(. стр. 26)
)
)
Бутон MENU
Бутони с посоки
(B/b/v/V)
Бутон BACK
Бутон MARKING ( )
(. стр. 48)
Бутон SORT
(. стр. 49)
Бутон ROTATE (
(. стр. 51)
)
Бутон 1 (включване/
готовност)
Бутон INDEX ( )
(. стр. 26)
Преглед
Бутон CLOCK (
(. стр. 26)
Бутон SINGLE
(. стр. 26)
Бутон zoom in ( )
(. стр. 50)
Бутон ENTER (
)
Бутон Zoom out ( )
(. стр. 50)
Бутон IMPORT (
)
(. стр. 42)
Бутон DELETE ( )
(. стр. 46)
Бутон SELECT DEVICE
(. стр. 44)
Бутон PRINT
15BG
Дисплей с информация
Режим на извеждане на
единично изображение
Режим на извеждане на
индекс изображение
Извежда се следната информация
1
Опции
Описание
Вид на дисплея
Извежда се наименованието на начина на преглед.
Преглед на единичен екран
• Преглед на цяло изображение
• Изображение
• Преглед на цяло изображение (с Exif)
• Изпълване на екрана (с Exif)
Дисплей с индекс изображения
• Индекс 1
• Индекс 2
• Индекс 3
2 Номер на
изображението/Общ
брой изображения
3 Информация за
устройството
4
Вид на мастилената
лента
Показва броя на изведените изображения и общия брой на снимките.
Извежда се икона, която показва носителя, от който се извежда
изображението.
•
(Вградена памет)
•
(“Memory Stick”)
•
(CompactFlash)
•
(SD карта с памет)
•
(xD-Picture карта)
Извежда се видът на инсталираната мастилена лента.
• Р (Р размер)
• С (Почистваща глава)
16BG
Опции
5
Информация за
изображението
Описание
Извежда се подробна информация за изображението.
• Формат на файла (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF
• Брой пиксели (ширина х дължина)
• Производител на устройството за въвеждане на изображение
• Име на модела на устройството за въвеждане на изображение
Преглед
• Скорост на затвора (например 1/8)
• Стойност на диафрагмата (например F2.8)
• Стойност на експонацията (например +0.0EV)
• Информация за въртене
6
Информация за
настройки
Извежда се информацията с настройка.
•
(Информация за защита)
•
(Информация за сроден файл)
(Извежда се, когато съществува сроден файл, като например малък по
размер файл с изображение за електронна поща или видеоклип.)
•
(Извежда се, когато се регистрира маркировка).
•
DPOF (Извежда се, ако изображението е зададено за отпечатване в
DPOF формат (Digital Print Order Format (Ред за цифрово отпечатване))
7
Извежда се, ако изображението е DCF-съвместимо. Ако изображението
Номер на
изображението
не е DCF-съвместимо, се извежда името на файла. Името на файла може
(Номер на папка-файл) да се различава от това, което е изведено на вашия компютър.
8
Дата/час на записа
Извежда се датата и часът, когато е записано изведеното изображение.
9
Съобщение с насока
Извежда се съобщение с насока.
0
Зададен брой разпечатки Извежда се броят на зададените разпечатки (ако е възможно зададеният
брой да се отпечата)
qz
Информация за
настройките за
отпечатване
Извеждат се настройките за отпечатване на дата, рамка и оформление
(само когато устройството е в позиция за разпечатване (. стр. 32)).
•
(Отпечатване на дата ON)
•
(Отпечатване на дата и час ON)
•
(С рамка 1 ON)
•
(С рамка 2 ON)
•
(Изображения на страница 4 ON)
•
(Изображения на страница 9 ON)
•
(Изображения на страница 16 ON)
qs
Лента за преглед
Лентата за преглед показва местоположението на избраната снимка
сред всички снимки или в сортираните резултати (стр. 49).
qd
Курсор
Можете да преместите курсора, за да изберете изображение, като
използвате B/b/v/V.
17BG
18BG
Нека започнем
(основни операции)
Използване като фото рамка
Използване като принтер
19BG
Използване като фото рамка
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
В устройството за дистанционно управление
вече е заредена приложената литиева батерия
(CR2025). Преди да използвате устройството за
дистанционно управление, свалете защитната
лента, както е показано на илюстрацията.
Смяна на батерията на
устройството за дистанционно
управление
Ако устройството за дистанционно управление
спре да работи, сменете батерията (CR2025
1 Натиснете държача.
Защитна лента
Използване на устройството за
дистанционно управление
2 Издърпайте държача на батерията.
Насочете горния край на устройството за
дистанционно управление към сензора на
устройството.
3 Поставете нова батерия и
Сензор за
дистанционно
управление
натиснете държача в устройството
за дистанционно управление.
Заредете батерията, като се съобразите с
поляритета, така че страната “+” да гледа нагоре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не работите
внимателно с нея. Не презареждайте и
разглобявайте батерията, и не я хвърляйте в
огън.
Забележки
• Когато зарядът на литиевата батерия отслабне, e
възможно да не успеете да оперирате с устройството
за дистанционно управление, ако се намирате твърде
далече от самото устройство; възможно е и самото
устройство за дистанционно управление да не работи
правилно. В този случай сменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването на батерия,
различна от указаната, крие риск от пожар или
експлозия.
• Използването на батерия, различна от указания вид,
може да доведе до пробив в изолацията.
20BG
• Изхвърляйте използваните батерии на определените
за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на твърде горещи и влажни места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за
дистанционно управление да не попаднат чужди
предмети – например, когато сменяте батерията.
• Неправилната употреба на батерията може да
причини протичане на батерията и корозия.
Поставяне на стойката
1 Придържайте здраво устройството
и поставете стойката в изправена
позиция в отвора за завинтване на
задния панел.
2 Завийте здраво стойката в отвора,
докато стойката спре да се върти.
Продължава
21BG
Използване като фото рамка
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството
за дистанционно управление за дълъг период
от време, извадете батерията от устройството за
дистанционно управление, за да предотвратите
рискa от протичането й, а също и евентуална
корозия.
– Неправилното поставяне на батерията,
разглобяването й, прегряването на батерията или
изхвърлянето на батерията в огън може да причини
пробив или протичане.
Поставяне в портретна или
пейзажна позиция
Можете да зададете това устройство в портретна
или пейзажна позиция като го завъртите без да
местите стойката.
Свързване на
променливотоков източник
1 Включете щекера на
променливотоковия адаптер в жака DC
IN 24V, намиращ се от задната страна
на устройството.
2 Свържете единия край на захранващия
кабел към променливотоковия адаптер
и свържете другия край на кабела към
мрежата от 220 V.
Устройството автоматично се включва.
Когато поставите устройството във вертикално
положение с бутоните от долната страна,
изображението също автоматично се завърта във
вертикална позиция.
Променливотоков
адаптер
Захранващ кабел
Към мрежата
от 220 V
Забележки
• Проверете дали стойката е стабилна. Ако стойката
не е поставена правилно, устройството може да
падне.
• Когато устройството бъде поставено във вертикална
позиция или ако е изключено, логото на Sony не
свети.
• Можете да завъртите изображението и ръчно. (.
стр. 51)
• За да отпечатате снимка, поставете устройството в
положение за печат (легнало положение) (стр. 32).
Включете устройството в най-близкия възможен
стенен контакт, до който имате лесен достъп.
Забележки
• Не поставяйте устройството на нестабилна повърхност,
като например върху неравна маса.
• Свържете променливотоковия адаптер към
леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако се получи
проблем, докато използвате адаптера, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера от
стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на
променливотоковия адаптер с метален предмет. Това
може да причини неизправност.
22BG
• Не използвайте променливотоковия адаптер в тясно
пространство, като например между стена и мебел.
Включване на устройството
• Ако не използвате променливотоковия адаптер,
изключете адаптера от жака DC IN 24V на
устройството и изключете кабела на захранването от
мрежата от 220 V.
Ако вече сте включили устройството в
предишната част, преминете към следващата
стъпка.
• Това устройство не е изключено от източника на
променлив ток, докато е свързано към мрежата от
220 V, дори когато принтерът е изключен.
Включване на захранването
Използване на устройството
в чужбина - Източници на
захранване
Не използвайте електронен трансформатор
(преобразувател), защото това може да причини
неизправност.
Изключване на захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/
готовност) на устройството или на
устройството за дистанционно управление,
докато изключите захранването. Индикаторът
за готовност преминава от зелено в червено и
устройството влиза в режим на готовност.
Забележки
• Не изключвайте променливотоковия адаптер от
мрежата от 220 V или от жака DC IN 24V преди
индикаторът за готовност да стане червен. Ако го
направите, това може да повреди устройството.
Продължава
23BG
Използване като фото рамка
Можете да използвате устройството и
променливотоковия адаптер (приложен в
комплекта) във всяка държава или регион,
където захранването е в обхват от 100 V до 240
V AC, 50/60 Hz.
Натиснете 1 (включване/готовност) на
устройството или на устройството за
дистанционно управление, за да включите
захранването. Индикаторът за готовност светва
и променя цвета си от червено в зелено. Логото
на Sony на предния панел светва.
Описания в това ръководство
Описаните в това ръководство операции
са основните операции,които можете да
контролирате с устройството за дистанционно
управление. Когато операцията се може да
се извърши по различен начин например с
бутоните на устройството за дистанционно
управление и с бутоните на самото устройство,
тя ще бъде описана под формата на “съвет”.
Работна област на устройството
Работната област от дясната страна на LCD екрана
светва, когато я докоснете.
Ако не докоснете работната област около 30
секунди, тя автоматично се изключва.
Когато включите функцията за отпечатване,
бутонът PRINT светва.
Сверяване на датата
и часа
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Съвети
• Можете да използвате бутоните B/b, когато не
сте избрали опциите за настройки на часовника
и календара (стр. 29).
3 Натиснете
, за да изберете [Date/
time Settings], и след това натиснете
.
Забележка
• Бутоните в работната област работят, само когато
светят.
Операции в положение по
подразбиране
Когато включите това устройство без да
поставите картата с памет, на екрана се извежда
първоначалният дисплей.
4 Задайте датата.
1Натиснете v/V, за да изберете [Date],
и след това натиснете
.
2Натиснете B/b, за да изберете
годината, месеца и деня, и натиснете
v/V, за да изберете стойност, след това
натиснете
.
5 Задайте часа.
1Натиснете v/V, за да изберете [Time];
Ако не работите с това устройство около 10
секунди, се извежда режимът с демонстрация.
Ако натиснете бутон, различен от бутона на
захранването, екранът се връща към дисплея с
първоначални настройки.
Първо натиснете MENU в дисплея с
първоначални настройки и след това сверете
часа и датата. (Вижте следващия раздел)
24BG
след това натиснете
.
2Натиснете B/b, за да изберете часа,
минутата и секундата, и натиснете
v/V, за да изберете стойност; след това
натиснете
.
6 Изберете формата за датата.
1Натиснете v/V, за да изберете
[Date Display Order], и след това натиснете
.
2Натиснете v/V, за да изберете формат,
и след това натиснете
.
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
7 Задайте деня за начало на седмицата
в календара
Можете да зададете деня, който се извежда
най-вляво на календара.
1Натиснете v/V, за да изберете [First day
of the week], и след това натиснете .
Заредете докрай картата с памет в
съответното гнездо, като внимавате
етикетът да сочи към вас (когато сте
застанали към гърба на устройството).
Лампичката за достъп мига, когато картата с
памет е поставена правилно. Ако лампичката
за достъпа не мига, поставете отново картата
с памет след като проверите от коя страна е
етикетът й.
“Memory Stick”
(гнездо A)
8 Изберете дисплей на часа.
1Натиснете v/V, за да изберете [12hr/24hr
display], и след това натиснете .
2Натиснете v/V, за да изберете [12 hour]
или [24 hour], и след това натиснете .
“Memory Stick
Duo” (гнездо B)
9 Натиснете MENU.
Екранът с менюто се затваря.
SD карта с памет
(гнездо A)
xD-Picture
карта
(гнездо A)
CompactFlash карта
Лампичка за достъп
Забележки
• Когато използвате miniSD 1, microSD 2 или
“Memory Stick Micro” носител 3, се уверете, че
сте поставили носителя в подходящия адаптер.
1
2
3
Продължава
25BG
Използване като фото рамка
2Натиснете v/V, за да изберете [Sunday]
или [Monday], и след това натиснете .
Поставяне на карта
с памет
За подробности относно картите с памет, които
можете да използвате, вижте стр. 100 до 102. За
подробности относно поддържаните файлови
формати вижте стр. 103.
За да извадите картата с памет
Извадете картата с памет от гнездото по
обратния начин на зареждането й. Не вадете
картата с памет, докато лампичката за достъп
мига.
Промяна на дисплея
Можете да промените вида на изведения дисплей,
като натиснете бутоните VIEW MODE.
1 Натиснете бутона, който
съответства на желания режим на
преглед.
бутони VIEW MODE
Забележки
• Това устройство притежава “Memory Stick” стандарт
и гнездо за размер Duo, поради което нямате нужда
от “Memory Stick” адаптер.
• Гнездото за “Memory Stick” (Standard/Duo)/SD
картата с памет/MMC/xD-Picture картата автоматично
разпознава вида на картата.
• Не поставяйте едновременно няколко карти с памет в
гнездата A, B. Ако заредите няколко карти с памет,
устройството няма да работи правилно.
Приоритет на извеждане на
изображения
Ако заредите карта с памет, изображенията на
заредената карта с памет или свързаното устройство
автоматично се извеждат. За да промените ръчно
извежданата карта с памет или външното устройство,
(Избор на устройство)
задайте промяната в менюто
(стр. 44).
Дисплеят се променя в избрания режим
за преглед.
1
Изреждане на
изображения
. (стр. 28)
2
Час и календар
. (стр. 29)
Ако в това устройство е заредена карта с
памет, изображенията на картата се прочитат и
извеждат в приоритет.
• Ако не е заредена карта с памет, се извеждат
изображенията, запазени във вградената памет.
3
Преглед на
единично
изображение
. (стр. 30)
4
Преглед
на индекс
изображения
. (стр. 31)
Съвети
• Когато използвате бутоните на това устройство,
натиснете VIEW MODE, намиращ се горе
вдясно от задната страна на LCD екрана,
натиснете V, за да преместите курсора към
областта за избор на дисплей, и натиснете B/b,
за да изберете дисплей.
26BG
• Също така, можете неколкократно да
натиснете VIEW MODE на това устройство,
да преместите курсора с областта за избор на
дисплея и да изберете режим на преглед.
Област за избор на дисплея
Използване като фото рамка
Област за избор на вид
2 Изберете вида с помощта на
B/b/v/V и натиснете
.
Дисплеят се променя в избрания вид за
преглед.
Съвети
• Ако курсорът се намира в областта за избор на
дисплея, преместете го в областта за избор на
вид, като натиснете v.
• Можете да преместите курсора в областта за
избор на вид, като натиснете бутона, който
съответства на избрания режим за преглед
или
, или като неколкократно
натиснете VIEW MODE на това устройство.
,
Забележки
• Ако не работите с това устройство за
определен период от време, автоматично се
избира видът, маркиран с курсора.
27BG
Дисплей на изреждане на изображения
Тази част описва вариантите за изреждане на изображения
Дисплей Вид
Описание
Изреждане на
изображения
Изображенията се извеждат в режим на единичен екран едно след
друго.
Режим на преглед на
Single
viewизображение
единично
Извежда едновременно няколко изображения.
Режим на преглед на
Multi
image
view
няколко
изображения
Извежда изображения едно след друго, като датата и часът
също се извеждат.
Режим за преглед
Clock
view
на часовника
Извежда изображения едно след друго, докато е изведен
календарът. Извежда се и настоящата дата и час.
Режим за преглед
Calendar
view
на календар
Извежда изображения едно след друго, като показва датата и
часа на записа. Настоящата дата и час не се извежда.
Режим на преглед
Time
Machine
на дата
Режим на случаен
Random
преглед view
Извежда изображенията, като превключва в случаен ред между
няколко вида изреждане на изображения и ефекти. Тази опция
е възможна, когато зададете [Shuffle] в [Slideshow Settings] в
положение [ON] (. стр. 41).
Съвети
• Можете да зададете интервала, ефекта, реда на
подреждане или цветовия ефект, когато изберете
дисплея с изреждане на изображения. Вижте
“Промяна на настройките за изреждане на
изображения” (стр. 40).
28BG
• Ако натиснете
по време на изреждане на
изображения, дисплеят се променя в режим на
преглед на единично изображение.
• Ако изключите това устройство, докато е в режим
на изреждане на изображения и след това отново го
включите, изреждането на изображенията стартира от
последното преглеждано изображение.
Дисплей с часовник и календар
Тази част описва видовете дисплеи с часовник и календар
Часовник 2
Часовник 3
Часовник 4
Часовник 5
Часовник 6
Часовник 7
Часовник 8
Часовник 9
Часовник 10
Календар 1
Календар 2
Календар 3
Лунен календар
(когато изберете
[Simplified Chinese] в
[Language Setting])
Арабски календар
(когато изберете
[Arabic] в [Language
Setting])
Фарси календар
(когато изберете
[Persian] в [Language
Setting])
Часовник 11
Забележки
• В режим за преглед на часовника и календара можете да извършвате
настройки само в областта
(Настройки).
29BG
Използване като фото рамка
Часовник 1
Дисплей за извеждане на единично изображение
Тази част описва вариантите при преглед на единично изображение
Дисплей Вид
Описание
Извежда цялото изображение на екрана.
Можете да превключите изображенията, които желаете да
изведете, като натиснете B/b.
Режим на извеждане на
Entire
image
цяло
изображение
Режим за извеждане на
Fit екран
to screen
цял
Режим
на извеждане
Entire
(with
на
цяло image
изображение
(сExif)
Exif)
Fit to screen (with
Режим
Exif) за извеждане на
цял екран (с Exif)
30BG
Извежда изображението на цял екран.
(В зависимост от съотношението на записаното изображение е
възможно рамката на изображението да се изведе частично.)
Можете да превключите изображенията за извеждане, като натискате B/b.
Извежда информация за изображението, като например номер на
изображението, име на файла и дата на записа.
Можете да превключвате изображенията, които желаете да
изведете, като натиснете B/b.
За подробности относно информацията за изображението вижте
“Дисплей с информация” (стр. 16).
Извежда информация за изображението, като например номер на
изображението, номер на файла и дата на записа.
(В зависимост от съотношението на записаното изображение е възможно
рамката на изображението да се изведе само частично.)
Можете да превключите изображенията за извеждане, като натискате B/b.
За подробности относно информацията за изображението вижте “Дисплей
с информация” (стр. 16).
Дисплей за извеждане на индекс изображение
Тази част описва вариантите на дисплеи с индекс изображения.
Дисплей
Вид
Описание
Извежда списък с големи миниатюрни изображения. Можете
да изберете изображение, като натиснете B/b/v/V.
Индекс
Индекс 1
Индекс 2
Извежда списък с малки миниатюрни изображения. Можете
да изберете изображение, като натиснете B/b/v/V.
Индекс 3
Съвети
• Миниатюрното изображение представлява малко по
размер изображение за индекс употреба, което се
записва заедно с изображението, заснето с цифров
фотоапарат.
• Можете да изберете режим за преглед на единично
изображение, когато натиснете
, докато желаното
изображение е изведено на екрана.
31BG
Използване като фото рамка
Извежда списък с миниатюрни изображения. Можете да
изберете изображение, като натиснете B/b/v/V.
Използване като принтер
Подготовка
За да използвате това устройство като принтер,
извършете следното.
Подгответе устройството за дистанционно
управление (стр. 20).
Свържете източника на променлив ток (стр. 22).
Задайте това устройство в положение за печат
(легнало положение) (стр. 32).
Пригответе мастилената лента (вижте стр. 33).
Поставете хартия за печат (вижте стр. 34).
Включете устройството (стр. 23).
• За подробности относно устройството за
дистанционно управление и източника на
променлив ток вижте “Използване като фото
рамка” (стр. 20).
Поставяне на
устройството в позиция
за разпечатване
(легнало положение)
За да използвате това устройство като принтер,
извършете следното.
1 Свалете стойката.
32BG
2 Поставете устройството в
легнало положение (позиция за
печат) и отворете вратичката на
отделението за хартията.
3 Наклонете дисплея нагоре.
Забележки
• Когато използвате това устройство в положение за
печат, свалете стойката и я поставете на мястото,
предназначено за прибиране на стойката.
Стойката се придържа в устройството с помощта на
вграден в главното устройство магнит.
• Не съхранявайте устройството в близост до карти,
които могат да се повредят от магнитни полета, като
например дебитни или кредитни карти. Поставянето
на устройството в близост до телевизори Braun може
да причини промяна в цветовете на телевизионния
екран.
Поставяне на
мастилената лента
1 Дръпнете и отворете вратичката
на отделението за мастилената
лента.
2 Заредете мастилената лента по
посока на стрелката, докато щракне
на мястото си.
Забележки
• Не докосвайте мастилената лента и не я съхранявайте
на прашни места. Остатъчните отпечатъци или
полепналата прах по мастилената лента могат да
доведат до некачествени разпечатки.
• Не превъртайте мастилената лента и не използвайте
превъртяна касета за отпечатване. В противен случай
при разпечатването няма да се получат точни резултати
или е възможно да се получи проблем. Ако мастилената
лента не е на мястото си, извадете и отново заредете
мастилената лента. Когато мастилената лента е твърде
отпусната, за да бъде заредена, натиснете ядрото на
лентата и въртете по посока на часовниковата стрелка,
за да я изпънете.
Използване като принтер
3 Затворете вратичката на
отделението за мастилената лента.
Премахване на мастилената лента
Натиснете нагоре синия лост за изваждане
и извадете използваната мастилена лента.
Не навивайте лентата в
посоката, показана тук.
• Не разглобявайте мастилената лента.
• Не вадете лентата с мастило от главата.
• Не вадете главата по време на отпечатване.
• Избягвайте поставянето на мастилената лента на
места, изложени на високи температури, висока
влажност, прекалено напрашаване или директна
слънчева светлина. Моля, съхранявайте мастилената
лента на хладно и тъмно място, и я използвайте в
срок, който е близък до датата й на производство. В
зависимост от условията на съхранение, качеството на
мастилената лента може да се влоши. Използването
на такава лента може да влоши разпечатките, за което
не носим отговорност и не бихме компенсирали по
никакъв начин.
33BG
Зареждане на копирна хартия
1 Отворете капачето на отделението
Предна повърхност
за хартия.
Придържайте участъците от двете страни
на отделението за хартията (показано със
стрелки) и го отворете.
Задна повърхност
3 Затворете капачето на отделението
за хартията.
4 Отворете плъзгащото се капаче.
2 Поставете хартия в отделението,
като внимавате повърхността, върху
която желаете разпечатката, да е
обърната нагоре.
Предна повърхност
Забележки
• Можете да поставите до 20 листа хартия. Разделете
листите добре един от друг, за да предотвратите
залепването им. Заредете хартията, като поставите
защитния лист хартия нагоре, след което премахнете
защитния лист.
• Ако защитният лист липсва, заредете хартията с
повърхността, върху която ще отпечатвате (страната
без воден знак), нагоре.
Уверете се, че хартията за отпечатване не
е обърната на обратно.
34BG
• Не докосвайте повърхността на хартията. Ако по
повърхността има замърсяване или отпечатъци от
пръсти, качеството на разпечатката може да е лошо.
• Не огъвайте хартията и не късайте перфорираната част
на листа преди разпечатването.
• За да предотвратите задръстване или повреда на
принтера, се уверете, че преди отпечатването следвате
долуописаните правила:
5 Поставете отделението за
хартията в принтера.
Забележки относно съхранението
на хартията
• За да съхранявате хартия в отделението, извадете
отделението за хартията от принтера и затворете
плъзгащата се вратичка на отделението за хартията.
• Не съхраненявайте листите хартия, като поставяте
една към друга повърхностите за отпечатване, а също
не съхранявайте хартията така, че да се допира с гума
или пластмасови продукти, включително винилхлорид или каучук. Ако го направите, възможно
е в цветовете да се променят или качеството на
отпечатаното изображение да се влоши.
• Избягвайте да поставяте хартия на места, изложени
на високи температури, висока влажност, прекалено
напрашаване или директна слънчева светлина.
• Когато съхранявате отчасти използвана хартия,
поставете я в оригиналната или подобна опаковка.
Преди отпечатване
Отделението за хартията автоматично се отваря,
когато поставите устройството в положение за
печат (легнало положение). Преди печата се
уверете, че отделението е отворено докрай.
Оставете достатъчно място около принтера.
Докато се извършва операцията по
разпечатването, хартията се появява няколко
пъти от задната страна на устройството.
Затова, оставете от задната страна на принтера
дистанция около 10 cm или повече.
Променливотоков
адаптер
Към мрежата
от 220 V
Захранващ кабел
10 см или повече
Движение на хартията за отпечатване
35BG
Използване като принтер
– Не пишете и не драскайте върху хартията.
– Не залепвайте стикери и не поставяйте печати върху
хартията.
– Когато добавяте хартия в отделението, уверете се,
че общият брой листи не надвишава 20.
– Не поставяйте в отделението едновременно
различни листи хартия.
– Не разпечатвайте на хартия, която вече сте
използвали. Отпечатването на едно и също
изображение два пъти върху един и същи лист няма
да го направи по-ясно.
– Използвайте единствено хартия, която е
предназначена за работа с този принтер.
– Не използвайте хартия, която е извадена от
принтера, без да се отпечата нищо върху нея.
Основни разпечатки
Тази част описва как да изведете на LCD екрана на
устройството изображенията, намиращи се на картата
с памет или на вградената памет, а също и начина, по
който да отпечатвате избраните изображения (директно
отпечатване).
За да отпечатвате изображение от свързания
компютър, вижте “Отпечатване на изображение от
компютър” (стр. 73).
Отпечатване в режим на преглед
на единично изображение
1 Натиснете 1 (включване/готовност),
за да включите устройството.
2 Променете дисплея в режим на преглед
на единично изображение.
За да промените дисплея, вижте “Промяна на
дисплея” (стр. 26).
3 Натиснете B/b , за да изведете
изображението, което желаете да
отпечатате.
4 Задайте количеството разпечатки.
За да отпечатате един екземпляр от изведеното
изображение, прескочете тази стъпка и
преминете към стъпка 5.
Ако натиснете бутона , докато
изображението е изведено в режим на преглед
на единично изображение, в долната дясна част
.
на екрана се извежда индикацията
Натиснете v/V, за да определите броя на
копията, и натиснете . Дисплеят се връща
към преглед на единично изображение и
зададеният брой разпечатки се извежда.
5 Натиснете PRINT.
Отпечатването започва.
Изображенията се отпечатват с количествата,
зададени в стъпка 4.
За да отпечатвате няколко изображения
Повторете стъпки 3 и 4.
За да промените количеството на разпечатки
Изведете изображението, чиито брой разпечатки
желаете да промените, и натиснете , за да зададете
количество на разпечатките.
36BG
Ако изберете “0”, отпечатването се отменя.
Съвети
• Ако натиснете PRINT в режим на преглед в индекс
режим (стр. 31), изображението, което е маркирано
с курсора, и тези, за които сте задали брой на
разпечатките, ще се разпечатат.
• За да разпечатвате от страница с индекс изображения,
вижте “Групово разпечатване” (стр. 60).
Отпечатване в режим на
изреждане на изображения
Можете да отпечатвате директно от екрана с
изреждане на изображения, който е изведен.
1 Натиснете 1 (включване/готовност),
за да включите устройството.
2 Променете дисплея в режим на
изреждане на изображения.
За да промените дисплея, вижте “Промяна на
дисплея” (стр. 26).
Натиснете B/b, за да изберете изображението,
което желаете да отпечатате.
3 Натиснете PRINT.
Извежда се екранът за преглед на разпечатката.
4 Задайте количеството разпечатки.
Ако натиснете бутона , докато
изображението е изведено екрана за преглед
на разпечатката, в долната дясна част на
екрана се извежда индикацията
.
Натиснете v/V, за да определите броя на
копията, и натиснете . Дисплеят се връща
към преглед на единично изображение и
зададеният брой разпечатки се извежда.
5 Натиснете PRINT.
Отпечатването започва.
Изображението, изведено на екрана за
преглед на разпечатката, се отпечатва.
Забележки
• Не можете да отпечатвате, докато устройството е в
режим на извеждане на часа или календара.
• Никога не местете или изключвайте устройството,
докато то извършва операция по разпечатване: ако
го направите, мастилената лента може да се заклещи
или да се получи задръстване на хартията. Ако сте
изключили устройството, уверете се, че отделението
за хартията е поставено и включете устройството.
Когато хартията излезе, възстановете операцията по
отпечатването.
Използване като принтер
• Не вадете отделението за хартията по време на
разпечатване. Ако го направите, е възможно да се
получи неизправност.
• Докато разпечатвате изображения, хартията излиза
няколко пъти от задната страна на устройството. Не
докосвайте и не вадете извадената хартия.
• Ако се получи задръстване с хартия, вижте стр. 96.
37BG
38BG
Използване на
различни функции
(допълнителни
операции)
Използване на различни
функции
39BG
Изреждане на изображения
1 Натиснете
(Изреждане на
изображения).
Съвети
• Когато използвате бутоните на това
устройство, натиснете VIEW MODE, намиращ
се горе вдясно и отзад на LCD екрана,
натиснете V, за да преместите курсора към
областта за избор на дисплея, и натиснете
B/b, за да изберете
(Изреждане на
изображения).
Промяна на настройките за
изреждане на изображения
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Slideshow Settings], и след това
натиснете .
• Когато курсорът е в областта за избор на
дисплея, преместете го към областта за избор
на вид с помощта на v.
• Когато курсорът е в областта за избор на вид,
можете да го преместите, като неколкократно
натиснете VIEW MODE.
Област за избор на дисплея
4 Натиснете v/V, за да изберете
опцията, и след това натиснете
.
Вижте таблицата на следващата страница за
подробности относно опциите с настройки.
Забележки
Област за избор на вида
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
вида, който желаете, след това
натиснете .
• Когато избирате изреждане на изображения, като
използвате изображение, запазено на картата с памет,
обърнете внимание на следното.
- Заради характеристиките на картите с памет, честото
им използване и прочитане може да доведе до
грешки и изображенията може да не се изведат
правилно.
- Не изреждайте изображения продължително време,
ако изображенията са малко на брой. Това може да
причини грешка в данните.
- Препоръчваме ви често да подсигурявате
изображенията на картата с памет.
• Когато например това устройство изрежда
изображения, промяната в настройките на някои
опции е невъзможна. Недостъпните опции се
извеждат в сиво и не могат да бъдат избирани.
Вижте “Дисплей на изреждане на
изображения” (стр. 28) за подробности
относно вариантите за изреждани
изображения.
40BG
за яркостта на екрана, когато използвате това
устройство.
• Изреждането на изображения започва от първото
изображение, ако изключите устройството или ако
нулирате настройките.
• Когато екранът е твърде ярък, може да ви се завие свят.
Внимавайте да не зададете твърде висока стойност
Опция
Настройка за
изреждане на
изображения
Настройка
Interval
(Интервал)
*: Настройка по подразбиране
Описание
• Задава стойност от 3 сек., 7 сек.*, 20 сек., 1 мин., 5 мин., 30 мин., 1 час, 3
часа, 12 часа, 24 часа за интервал между изображенията.
Notes
Забележки
• Изображенията може да не се превключват през интервала, зададен в менюто,
в зависимост от вида на изрежданите изображения или големината им.
Effect (Ефект)
Преминава към следващото изображение сякаш
предходното изображение е избутано от центъра към
четирите ъгъла.
Vert. blinds
(Вертикални
щори)
Преминава към следващото изображение все едно
смъквате вертикални щори.
Horiz. blinds
(Хоризонтални
щори)
Преминава към следващото изображение все едно дърпате
хоризонтални щори.
Fade*
(Избледняване)
Преминава към следващото изображение чрез
избледняване на настоящото изображение и въвеждане на
следващото.
Преминава към следващото изображение все едно
Wipe (Изтриване) настоящото изображение бива изтрито от екрана, за да
открие следващото.
Random
(Случаен)
Shuffle
ON
(Разбъркано
възпроизвеждане) OFF*
Color effect
(Цветови ефект)
Display Mode
(Режим на
дисплея)
Използва един от гореописаните ефекти на случаен
принцип.
Извежда изображенията в случаен ред.
Отменя разбърканото възпроизвеждане.
Color (Цвят)*
Извежда цветно изображение.
Sepia
Извежда изображението в цвят сепия.
Monochrome
Извежда изображението в черно-бяло.
Можете да изберете размера на изведеното изображение.
Забележки
Notes
• Оригиналните данни с изображението не се променят.
Entire image
(Цяло
изображение)*
Извежда изображение в оригиналното му съотношение.
(Изображението може да се изведе с празни полета отгоре,
отдолу, вляво и вдясно).
Увеличава центъра на изображението, така че да запълни
екрана.
Fit to screen
(Цял екран)
Забележки
Notes
• Възможно е изображението да не се изведе с размера,
който сте задали в менюто, в зависимост от вида на
изрежданите изображения.
41BG
Използване на различни функции
Center cross
(Център)
Прибавяне на изображения
от картата с памет към
вградената памет
Дисплей за изреждане на
изображения
Можете да използвате това устройство като
цифров албум, като запазвате важни изображения
във вградената памет.
Съвет
• В менюто [Image import size], можете да зададете
начин на оптимизиране на размера на изображението
или да запазвате изображенията в оригинал без да
ги компресирате, когато ги запазвате във вградената
памет (стр. 64).
Дисплей с индекс изображения
Когато зададете [Image import size] в положение
[Resize], можете да прехвърляте до 2,000
изображения към вградената памет. Когато зададете
в положение [Original], броят на изображенията,
които можете да запазите, се различава в
зависимост от оригиналния размер на файла.
1 Натиснете
(Прехвърляне), когато
на екрана е изведено изображение,
запазено на картата с памет.
Съвети
• Ако използвате бутоните на това устройство,
натиснете MENU, изберете
(Редактиране)
с помощта на B/b, изберете [Import] с v/V, и
натиснете
.
Режим на преглед на единично
изображение
(Дисплей за извеждане на
единично изображение)
42BG
2 Натиснете v/V, за да изберете
[Import this image], [Import multiple
images] или [Import all images], и след
това натиснете .
Ако изберете [Import this image], се прибавя
изведеното в момента изображение към
вградената памет. Преминете към стъпка
5. (Тази опция не може да бъде избрана в
дисплея с изреждане на изображения).
Ако изберете [Import multiple images],
можете да изберете изображенията,
които желаете да прибавите от списъка с
изображения. Преминете към стъпка 3.
Ако изберете [Import all images], се
извежда списъкът с изображения. Всички
изображения се маркират за прехвърляне.
Преминете към стъпка 4.
3 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображението от списъка,
което желаете да прибавите, и след
това натиснете .
На всяко избрано изображение ще
бъде поставена отметка “9”.
Повторете тази операция, за да
прибавите едновременно няколко
изображения.
Съвети
• Когато изберете [New folder], автоматично се
създава нова папка.
6 Натиснете v/V, за да изберете [Yes],
и след това натиснете
.
Изображението се запазва в определената
папка на вградената памет.
Относно подредбата на изображения в
списъка
По време на подредба:
Извежда всички изображения, които отговарят
на критериите за подредба.
Ако не сортирате:
Извежда всички изображения в устройството,
от което е изведеното в момента изображение.
Вижте “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 49).
4 Натиснете MENU.
7 Натиснете
, когато се изведе
екранът за потвърждение.
Забележки
• За изображения от вградената памет “Import to the
internal memory” (Прехвърляне към вградената памет)
е невъзможно.
• Не извършвайте следните операции, докато
изображенията се прехвърлят към вградената памет. В
противен случай можете да повредите устройството,
картата с памет или данните:
– Не изключвайте захранването
– Не вадете картата с памет
– Не поставяйте друга карта
Съвети
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения, като използвате [
] в списъка
с изображения.
Извежда се екран за потвърждение,
който ви пита дали да запазите или не
изображението във вградената памет.
5 Натиснете v/V, за да изберете
желаната папка, и след това
натиснете .
Извежда се екранът за потвърждение и
отказване на операцията по прехвърляне на
изображенията към вградената памет.
43BG
Използване на различни функции
За да отмените избора, изберете
изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете . Отметката “9”
изчезва от изображението.
Режим на обновяване
Поради характеристиките на устройството,
изображенията, прехвърлени към вградената
памет, могат да генерират грешка при прочитането
след дълго време или при многократно прочитане
на данните. Тези изображения няма да могат да се
изведат правилно.
Устройството автоматично обновява вградената
памет, за да предотврати тези грешки, в
зависимост от състоянието на паметта. Екранът за
потвърждение, който се използва за обновяване на
вградената памет, се извежда автоматично, когато
е необходимо обновяване.
Обновяването стартира, когато изберете [Yes].
Обновяването също автоматично започва, когато
не извършвате операция за 30 секунди. Ако
изберете [No], екранът за потвърждение, който се
използва за обновяване на вградената памет, ще се
изведе следващия път.
Определяне на устройство
за възпроизвеждане
Можете да определите дали да изведете информация
от картата с памет или от вградената памет.
1 Натиснете SELECT DEVICE.
Съвети
• Когато работите с главното устройство,
натиснете MENU и използвайте бутоните B/b,
за да изберете (Изберете устройство).
• Ако картата с памет, която желаете да
изберете, не е поставена, поставете я сега.
Забележки
• Докато е изведен дисплеят с часовника или
календара, не можете да изберете (Select
device (Изберете устройство).
2 Натиснете v/V, за да изберете
Не изключвайте това устройство, докато
вградената памет се обновява. Това може да
причини неизправност.It may take approximately
Обновяването на вградената памет може да
отнеме до 5 минути.
Забележки
• Препоръчваме ви периодично да извършвате
подсигуряване на вашите данни, за да избегнете
тяхното изгубване.
• Не извършвайте продължително изреждане на
изображения при по-малко от 10 изображения,
ако сте задали интервал за смяна на кадрите от 3
секунди. Възможно е да не успеете да защитите някои
изображения във вградената памет.
44BG
устройството, от което желаете
да изведете изображение, и след
това натиснете .
Изображенията от избраното устройство
се извеждат.
Прехвърляне на
изображение от вградената
памет към картата с памет
Можете да прехвърляте изображения от
вградената памет към карта с памет.
1 Натиснете MENU, когато на екрана
е изведено изображение, запазено във
вградената памет.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Export] и след това натиснете
.
Повторете тази операция, за да прехвърлите
едновременно няколко изображения.
За да отмените избора, изберете
изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете . Отметката “9”
изчезва от изображението.
Подредба на изображенията в списъка
По време на подредба:
Извежда всички изображения, които отговарят
на критериите за подредба.
Ако не сортирате:
Извежда всички изображения във вградената
памет.
Вижте “Търсене на изображение”
(Филтриране) (стр. 49)
6 Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение, който
ви пита дали да запазите или не в картата с
памет.
7 Натиснете v/V, за да изберете
картата с памет, на която да
прехвърляте изображенията, и след
това натиснете .
4 Натиснете v/V, за да изберете
[Export This Image], [Export Multiple
images] или [Export All Images], и
след това натиснете .
Ако изберете [Export This Image], прехвърля
изведеното в момента изображение към
устройството. Преминете към стъпка 7. (Тази
опция не може да бъде избрана в дисплея с
изреждане на изображения).
Ако изберете [Export Multiple Images], вие можете
да изберете изображенията, които желаете да
прибавите от списъка с изображения. Преминете
към стъпка 5.
Ако изберете [Export All Images], извежда се
списъка с изображения. Всички изображения се
маркират за прехвърляне. Преминете към стъпка 6.
8 Натиснете v/V, за да изберете
папката, която желаете и след това
натиснете .
Извежда се екранът за потвърждение и отказване
на операцията по прехвърляне на изображенията.
5 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете изображението от списъка,
което желаете да прехвърлите, и
след това натиснете .
Продължава
45BG
Използване на различни функции
Режим на преглед на единично
изображение
(Дисплей за извеждане на единично
изображение)
На всяко избрано изображение ще бъде
поставена отметка “9”.
Съвети
• Когато изберете [New folder], автоматично се
създава нова папка.
9 Натиснете v/V, за да изберете [Yes]
и след това натиснете
.
Прехвърлянето приключва.
10 Натиснете
, когато се изведе
екранът за потвърждение.
Изображението се копира на
определената карта с памет.
Забележки
• Не извършвайте следните операции, докато
изображенията се прехвърлят. В противен случай
можете да повредите устройството, картата с памет
или данните:
– Не изключвайте захранването
– Не вадете картата с памет
– Не поставяйте друга карта
Съвети
• Можете да използвате и бутона MENU на това
устройство.
• Можете да промените размера на миниатюрните
изображения, като използвате [
] в списъка с
изображения.
• Всяка карта с памет, която не се разпознава от това
устройство, се извежда в сиво и не може да бъде
избирана.
Изтриване на изображение
1 Натиснете (Изтриване), когато
на екрана е изведено изображение.
Съвети
• Ако използвате бутоните на това устройство,
натиснете MENU, изберете (Редактиране) с
помощта на B/b, изберете [Delete] с помощта на
v/V и натиснете .
2 Натиснете v/V, за да изберете
[Delete this image], [Delete multiple
images] или [Delete all images], и след
това натиснете .
Ако изберете [Delete this image], изведеното в
момента изображение се изтрива. Преминете
към стъпка 5. (Тази опция не може да
бъде избрана в дисплея с изреждане на
изображения).
Ако изберете [Delete multiple images], можете
да изберете изображенията, които желаете
да изтриете от списъка с изображения.
Преминете към стъпка 3.
Ако изберете [Delete all images], се
извежда списъкът с изображения. Всички
изображения се маркират за изтриване.
Преминете към стъпка 4.
3 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображението от списъка, което
желаете да изтриете, и след това
натиснете .
На всяко избрано изображение ще бъде
поставена отметка “9”.
Повторете тази операция, за да изтриете
едновременно няколко изображения.
За да отмените избора, изберете
изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете . Отметката “9”
изчезва от изображението.
Относно подредбата на изображения
в списъка
По време на подредба:
Извежда всички изображения, които
отговарят на критериите за подредба.
Ако не сортирате:
Извежда всички изображения в картата
с памет, от която е изведеното в момента
изображение.
46BG
Вижте “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 49).
Форматиране на вградената
памет
4 Натиснете MENU.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
Извежда се екран за потвърждение на
изтриването.
(Настройки).
5 Натиснете v/V, за да изберете
[Yes], и след това натиснете
.
Изображението се изтрива.
6 Натиснете
, когато екранът за
потвърждение се изведе.
Забележки
• Избягвайте следните действия, докато изображенията
се изтриват. В противен случай можете да повредите
устройството, картата с памет или данните:
3 Натиснете v/V, за да изберете [Initialize] и
след това натиснете
.
4 Натиснете v/V, за да изберете [Format
.
internal memory] и след това натиснете
Извежда се екранът за
потвърждение, който се използва за
нулиране на вградената памет.
5 Натиснете v/V, за да изберете [Yes], след
това натиснете
.
– Не изключвайте на захранването
– Не вадете картата с памет
Използване на различни функции
– Не поставяйте друга карта
• Когато на екрана се изведе съобщението [Cannot delete
protected file.] (Не можете да изтриете защитен файл.),
файлът с изображение е защитен от изтриване. В
този случай свържете устройството към компютър и
изтрийте файла, като използвате компютъра.
• Общият капацитет на вградената памет не е
равен на оставащия капацитет, дори веднага след
форматирането й.
• Ако операцията по изтриване е вече започнала,
изображението не може да бъде възстановено, дори
и да спрете операцията по изтриване. Изтривайте
изображения само след като се уверите, че наистина
желаете да ги изтриете.
Съвети
• Можете да промените размера на миниатюрните
] в списъка с
изображения, като използвате [
изображения.
47BG
4 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
Регистриране на
маркировка
Можете да изреждате изображения само ако
предварително сте избрали и маркирали такива.
Можете лесно да проверите изображенията с
маркировка, като използвате дисплея с индекс
изображения или режима за преглед на единично
изображение (с Exif).
1 Натиснете
(Маркиране), когато на
екрана е изведено изображение.
Съвети
• Ако използвате бутоните на това устройство,
натиснете MENU, изберете
(Редактиране) с
помощта на B/b, изберете [Marking] с помощта
.
на v/V и натиснете
2 Натиснете v/V, за да изберете
желаната маркировка, и след това
натиснете .
от списъка изображението, което
желаете да маркирате, и след
това натиснете .
Към избраното изображение се добавя
отметката “9”.
Повторете тази операция, за да маркирате
едновременно няколко изображения.
За да отмените избора, изберете
изображенията, които желаете да отмените,
и след това натиснете . Отметката “9”
изчезва от изображението.
Относно подредбата на изображения в
списъка
По време на подредба:
Извежда всички изображения, които
отговарят на критериите за подредба.
Ако не сортирате:
Извежда всички изображения в картата
с памет, от която е изведеното в момента
изображение.
Вижте “Търсене на изображение
(Филтриране)” (стр. 49).
5 Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на
изтриването.
6 Натиснете v/V, за да изберете
[Yes], и след това натиснете
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Mark this image], [Mark/Unmark
multiple images] или [Mark all images],
и след това натиснете .
Ако изберете [Mark this image], изведеното
в момента изображение се маркира и ще се
извежда за в бъдеще. Преминете към стъпка 6.
(Тази опция не може да бъде избрана в дисплея
с изреждане на изображения).
Ако изберете [Mark/Unmark multiple images],
можете да изберете изображенията, към които
желаете да прибавите маркировка, от списъка с
изображения. Преминете към стъпка 4.
Ако изберете [Mark all images], се извежда
списъкът с изображения. Всички изображения
се маркират. Преминете към стъпка 5.
48BG
.
Избраното изображение се маркира.
За да изтриете регистрация
на знак
Изберете [Unmark this image] или [Unmark all
на стъпка 3.
images] и след това натиснете
Можете да отмените избора си и като премахнете
отметката от мястото за отбелязване.
• [Unmark This Image]:
Премахва знака от изведеното изображение.
(Тази опция не може да бъде избрана в
дисплея с изреждане на изображения.)
• [Unmark All Images]:
По време на търсене:
Премахва знаците от всички изображения
според критериите, зададени в търсенето.
В режим, различен от търсене:
Премахва всички знаци от всички
изображения, запазени на изведеното
устройство.
Забележки
• Запазват се само знаците, прикрепени към
изображения във вградената памет.
Маркировките, прикрепени към изображения на
картата с памет, ще се премахнат, когато изключите
захранването или промените устройството за
възпроизвеждане.
Търсене на изображение
(Филтриране)
• Можете да изберете знак измежду три вида.
Можете да търсите изображение, което е
запазено във вградената памет или на картата с
памет. Можете да филтрирате изображение, като
използвате различни критерии като например
дата, папка, в която изображението е запазено,
ориентация на изображение или маркировки.
• Можете да промените размера на
миниатюрните изображения, като използвате
[
] в списъка с изображения.
1Натиснете SORT, когато на екрана
Съвети
е изведено изображение.
Съвети
• Ако използвате бутоните на това устройство,
натиснете MENU, изберете (Редактиране) с
помощта на B/b, изберете [Sort] с помощта на
v/V и натиснете .
Използване на различни функции
2 Натиснете v/V, за да изберете
критерия, който желаете, и след
това натиснете .
• [Sort by date]:
Филтрира по дата.
• [Sort by folder]:
Филтрира по папки.
• [Sort by vertical/horizontal]:
Филтрира по ориентация на изображението.
• [Sort by mark]:
Филтрира по знак.
3
Натиснете B/b/v/V, за да
изберете желаната опция, и
след това натиснете .
Продължава
49BG
За да отмените сортирането
на изображения
Натиснете бутона MENU, когато на екрана е
изведено изображение, и след това изберете [Exit
sort (show all photos)], и натиснете .
За да промените критерия
на търсене
Натиснете бутона BACK, когато изображенията,
които сте сортирали, се изведат на екрана.
Забележки
• Не изключвайте захранването, не вадете
картата с памет по време на сортиране. Това
може да повреди устройството или картата с
памет, или да повреди данните.
• Сортирането се отменя автоматично в
следните случаи:
- Когато промените устройството за
възпроизвеждане.
- Когато търсите изображение, запазено на
картата с памет и след това извадите картата
с памет.
• Ако промените картата с памет по време на
сортиране, операцията автоматично се отменя.
Регулиране на позицията и
размера на изображението
Увеличаване/намаляване
на изображението
Можете да намалите или увеличите размера в
режим на преглед на единичен екран.
1 За да увеличите изображението,
натиснете (увеличаване) на
устройството за дистанционно
управление. За да намалите
увеличеното изображение, натиснете
(намаляване).
Всяко натискане на бутона увеличава
изображението повече. Можете да увеличите
изображението до максимум 5 пъти от
стойността на оригиналния размер. Можете
да местите увеличеното изображение нагоре,
надолу, наляво и надясно.
За да запазите увеличено или
намалено изображение
(Отрязване и запазване)
1Натиснете MENU, когато на екрана е изведено
увеличено или намалено изображение.
2Натиснете v/V, за да изберете начина на
запазване.
Ако изберете [Save as new image], се запазва
копие на изображението. Продължете към
стъпка 3. Ако изберете [Overwrite], новото
изображение се записва върху старото.
Продължете към стъпка 5.
3Натиснете v/V, за да изберете устройството,
на което желаете да запазите изображението,
и натиснете .
4Натиснете v/V, за да изберете папката, в която
желаете да записвате, и натиснете .
5Натиснете v/V, за да изберете [Yes], и след
това натиснете .
Изображението се запазва.
6Натиснете отново , когато екранът за
потвърждение се изведе, след като
запазването приключи.
Съвети
• Когато натиснете B/b/v/V за да преместите
увеличеното изображение и след това натиснете бутона
MENU на стъпка 1, изображението се отрязва според
размера на дисплея и се запазва.
Забележки
50BG
• В зависимост от размера на изображението,
увеличаването му може да намали качеството на изгледа.
• Не можете да записвате върху изображение, ако
форматът на данните е различен от JPEG (.jpg).
Въртене на изображението
Можете да завъртите изображение в режим на
преглед на единично изображение.
1 Натиснете MENU в режим на
Можете да използвате функцията с таймера
за автоматично включване или изключване на
устройството, когато захранването е включено.
единичен дисплей.
2 Натиснете B/b, за да изберете
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Rotate], и след това натиснете
Промяна на настройките за
функцията за автоматично
изключване/включване на
захранването
.
(Настройки).
3Натиснете v/V, за да изберете [Auto
power ON/OFF], и натиснете
.
посоката на въртене, и след това
натиснете .
Завърта изображението на 90 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
Завърта изображението на 90 градуса по
посока обратна на часовниковата стрелка.
5 Натиснете v/V, за да изберете
[OK], и след това натиснете
.
Забележки
• Не можете да въртите увеличено изображение.
Съвети
• Можете да завъртите изображение с помощта на
(Въртене) на устройството за дистанционно
управление. Всеки път, когато натиснете бутона,
изображението се завърта на 90 градуса по посока
обратна на часовниковата стрелка.
4 Натиснете v/V, за да изберете [Setup
method] и натиснете . След това
натиснете v/V, за да изберете
[Simple] или [Advanced], и след това
натиснете .
[Simple]:
Задава фино функцията за автоматично
включване/изклюване на интервали от 1
минута.
[Advanced]:
Включва/изключва функцията за
захранването в зависимост от деня от
седмицата на интервали от 1 час.
• Когато извеждате изображения във вградената памет,
информацията за завъртяното изображение се запазва,
дори след като изключите захранването.
• Можете да завъртите изображението в дисплей с
индекс изображения.
Продължава
51BG
Използване на различни функции
4 Натиснете v/V, за да изберете
5 Натиснете v/V, за да изберете [Time
Setting], и натиснете
.
[Simple]
1Изберете опция, за която желаете да
зададете час.
Натиснете v/V, за да изберете [PowerON timer] или [Power-OFF timer], и след
натиснете . След това натиснете
v/V, за да изберете [Enable], и
натиснете .
2Задайте часа, в който желаете да включите
таймера за автоматично включване или
изключване.
Натиснете v/V, за да изберете [Auto ON
time] или [Auto OFF time], и натиснете .
Натиснете B/b, за да изберете часа или
минутата, натиснете v/V, за да зададете
часа или минутата, и натиснете .
3Задайте деня от седмицата, в който
желаете да включите таймера.
Натиснете v/V, за да изберете [Auto ON
day] или [Auto OFF day], и натиснете .
Натиснете v/V, за да изберете деня, в
който желаете да включите таймера, и
натиснете , за да го маркирате.
Натиснете v/V, за да преместите
курсора към [ОК], и след това натиснете
.
[Advanced]
52BG
1Натиснете B/b/v/V, за да изберете
времето, когато желаете да
използвате функцията за автоматично
включване/изключване.function.
Можете да зададете тази функция в
зависимост от деня от седмицата на
интервали от 1 час.
Цветът на избраната часова зона се
променя в синьо, след като натиснете
. Захранването на устройството ще
се включи, когато синята времева зона
настъпи.
Цветът на избраната времева зона се
променя в сиво, след като изберете синята
времева зона и натиснете . Захранването
на устройството се изключва, когато сте в
сивата времева зона.
Съвети
• Устройството автоматично се изключва
в часа, който сте задали, когато го
използвате, освен в моментите, когато
разпечатва изображения.
Захранването автоматично се включва в
часа, който сте задали за [Power-ON timer] в
режим на готовност.
2Натиснете B/b/v/V, за да изберете [OK],
и след това натиснете .
6 Натиснете MENU.
Различни функции при
отпечатване
(допълнителни опции)
Опечатване по различни
начини
53BG
Промяна на настройките
за отпечатване (Date Print,
Borders, Pages Per Sheet)
(Отпечатване на дата, Рамкиране,
Страници за лист)
Date Print (Отпечатване на дата)
Borders (С рамка)
Pages Per Sheet (Страници за
лист) (Оформление на печата)
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Print Settings], и натиснете
.
4 Натиснете v/V, за да изберете
опцията, която желаете да
промените, и натиснете .
5 Натиснете v/V, за да изберете
стойността с настройките, и
натиснете .
Зададената стойност се потвърждава
(стр. 65).
54BG
Съвети
• Когато настройките за отпечатване са зададени в
положение [Date Print], [Pages Per Sheet] и [Borders],
отпечатването е възможно само когато изведете
изображението в режим на преглед на единично
изображение (стр. 36).
• Тази част описва само настройките [Date Print],
[Borders] и [Pages Per Sheet].
• Можете да изберете всяко изображение от карта с
памет или вградената памет и да го отпечатате като
индекс разпечатка (стр. 57).
Създаване на “CreativePrint”
(Творчески разпечатки)
(Calendar/Layout print/ID Photo)
(Календар/Различно оформени
снимки/Снимки за документи)
Какво представляват “творческите разпечатки”?
Можете да редактирате изображения в
картата с памет или вградената памет и да
създавате календари, различни оформления на
разпечатките и снимки за лични документи.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
Създаване на календар
1 В менюто CreativePrint (Творчески
разпечатки) натиснете B/b/v/V, за
да изберете
“Calendar”; след това
натиснете .
Извежда се прозорецът, който се използва за
избор на образец за календар.
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
желания образец, и след това
натиснете .
Извежда се дисплей за преглед на избрания
образец.
Област за изображения
Област за календар
(Редактиране).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[CreativePrint], и натиснете
.
Извежда се менюто CreativePrint
(Творчески разпечатки).
Съвети
За да отмените операцията по
средата
Натиснете BACK. Извежда се прозорецът от
предходната стъпка. В зависимост от стъпката е
възможно да не успеете да отмените операцията.
За да излезете от менюто за
творческо отпечатване
1Натиснете MENU и натиснете B/b, за да
изберете (Редактиране).
2Натиснете v/V, за да изберете [Creative Print
Complete] (Творческото разпечатване
приключи), и натиснете .
Съвети
• Можете да излезете от менюто с творчески
разпечатки, като натиснете
, за да
изберете , и след това натиснете
на екрана
за преглед. Възможно е да се изведе диалогов
прозорец за запазване на изображението.
Съвети
• Можете да изберете и зададете областите за
изображения или календар във всякакъв ред.
3 Изберете изображение.
Когато изберете образец с множество
изображения, изберете изображение за всяка
област.
1В екрана за преглед на образеца за календар,
натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображение, и натиснете .
Извежда се екранът за избор на изображение.
2Натиснете B/b/v/V, за да изберете
изображение, и натиснете .
Извежда се екранът за регулиране на изображение.
4 Редактирайте изображението.
За подробности относно начина на
редактиране на изображение вижте стр. 58.
5 Регулирайте изображението.
За подробности относно начина на
регулиране на изображение вижте стр. 59.
Продължава
55BG
Опечатване по различни начини
• Можете да натиснете MENU, докато извършвате
творчески разпечатки, и да зададете настройки на
част от опциите в менюто.
6 Задайте календар.
1В екрана за преглед на образеца за
календар, натиснете B/b/v/V, за да
изберете областта за календара, и
натиснете .
Извежда се прозорецът за настройка
на календара.
7 Натиснете
и натиснете
, за да изберете
.
,
Извежда се екранът за преглед на
изображението.
8 Натиснете PRINT.
Работете, като следвате инструкциите на
екрана.
Съвети
• Можете да запазите данните на създадения календар.
Вижте стр. 59.
2Натиснете v/V, за да изберете опциите,
които желаете да зададете, и след това
натиснете .
Опция
Описание
Start Y/M Задайте първия месец и
годината, с която започва
календарът.
Натиснете B/b, за да
изберете месеца или
годината, и натиснете
v/V, за да зададете броя.
Натиснете .
First Day
of the
week
(Първи
ден от
седмицата)
Задайте деня от седмицата
(който ще бъде поставен
най-вляво на календара).
Натиснете b и след това
v/V, за да изберете [Sunday]
(неделя) или [Monday]
(понеделник). След това
натиснете .
Задайте цвета за неделя
Date
и събота, който ще бъде
color
изведен на календара.
(Цвят
Натиснете b и след това
на деня)
натиснете v/V, за да
изберете желания цвят за
неделя и събота. След това
натиснете .
Календарът се извежда в областта за календар
в екрана за преглед на изображението.
56BG
Създаване на Layout разпечатки
(различно оформени снимки)
Възможни са следните оформления.
• 1/2/4/9/13/16 снимки на страница
Създаване на ID снимка
(снимки за документи)
1 В менюто – CreativePrint (Творчески
разпечатки) натиснете B/b/v/V,
за да изберете
(Снимки за
документи), след това натиснете
1 В менюто CreativePrint (Творчески
разпечатки), натиснете B/b/v/V, за
да изберете
(Layout Print – Различно
оформяне на отпечатването), след
това натиснете .
.
Извежда се прозорецът за настройка на
височината и широчината на снимката за
документи.
Извеждат се образците за Layout (различно
оформени) разпечатки.
Съвети
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
2 Натиснете B/b/v/V, за да изберете
опция, която желаете да настроите,
след това натиснете .
Извежда се екран за преглед на избрания
образец.
• За да определите устройство:
3 Изберете изображение.
Изберете текстова рамка, вляво на снимката.
Можете да изберете [cm] или [inch].
• За да определите височината:
Когато изберете образец с множество изображения,
повторете процедурата, описана по-долу, за да
изберете изображение за всяка област. Относно
начина на избор на изображение вижте стъпка 3 на
стр. 55. Когато изберете изображение (изображения),
се извежда прозорецът за регулиране на изображение.
4 Редактирайте изображението
За подробности относно начина на
редактиране на изображение вижте стр. 58.
5 Регулирайте изображението
За подробности относно начина на
регулиране на изображение вижте стр. 59.
6 Натиснете PRINT.
Работете, като следвате инструкциите на
екрана.
Съвети
Изберете кутията с фигури, намираща се от
дясната страна на снимката.
• За да определите ширината:
Изберете кутията с фигури, намираща се от
горната страна на снимката.
3
Натиснете v/V, за да зададете
размера или устройството, и след
това натиснете .
4 Ако желаете да определите друг
размер, повторете стъпки 2 и 3.
5 Натиснете B/b/v/V, за да
изберете
, и натиснете
.
Извежда се прозорецът за избор на
изображение.
• Можете да запазите данните на създадения
календар. Вижте стр. 59.
Продължава
57BG
Опечатване по различни начини
желания образец, след това
натиснете .
• Можете да зададете максимален размер от 7.0
(широчина) х 9.0 (височина) cm.
6 Изберете изображение.
Относно начина на избор на изображение
вижте стъпка 3 на стр. 55. Когато изберете
изображение (изображения), се извежда
прозорецът за регулиране на изображение.
7 Редактирайте изображението.
Редактиране на изображение
Можете да редактирате изображение в екрана за
настройка на изображението
Екран за редактиране на календар
За подробности относно начина на
редактиране на изображение вижте стр. 58.
8 Регулирайте изображението.
За подробности относно начина на
регулиране на изображение вижте стр. 59.
9 Натиснете PRINT.
Работете, като следвате инструкциите,
изведени на екрана.
Съвети
• Можете да запазите данните на създадения
календар. Вижте стр. 59.
Забележки
• Възможно е ID снимката за документи да не бъде
приета за издаване на лична карта или паспорт. Моля,
проверете изискванията за снимка, които трябва да
спазите, преди да използвате снимката за документи
като лична карта или паспорт.
1 Натиснете v/V, за да изберете
желаните опции за редактиране, и
натиснете .
Опции
Описание
Увеличава или намалява размера
на изображението.
Изображението се премества, като
използвате B/b/v/V. Натиснете
, за да потвърдите позицията.
Изображението се върти
на 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
Въвежда режим на регулиране на
качеството на изображението. За
подробности вижте стр. 59.
Преобразува изображението от
цветно в черно-бяло.
2 Натиснете v/V, за да изберете
[OK], и натиснете
.
Извежда се екранът за преглед на
изображението.
58BG
Настройка на качеството
на изображението
1 В екрана за настройка на
изображението, натиснете B/b,
, и след това
за да изберете
натиснете .
Запазване на изображение
1 Натиснете B/b, за да изберете
на екрана за преглед на изображение,
и натиснете .
Екран за преглед на календара
Извежда се менюто за настройка на
качеството на изображението.
2 Натиснете v/V, за да изберете
желания инструмент за
настройка, и натиснете
.
Извежда се екранът за настройка на избрания
инструмент.
Когато изберете [Brightness].
Извежда се екранът за избор на място за
запазване
2 Натиснете v/V, за да изберете
устройство, на което да
прехвърлите изображението, и
натиснете .
Изображението преди настройката се извежда
в лявата половина на екрана, а редактираното
изображение се извежда в дясно.
Опции
(Осветеност)
(Нюанс)
(Цветност)
(Острота)
Описание
Натиснете b, за да осветите
изображението, или натиснете
B, за да го затъмните.
Натиснете b, за да направите
изображението зеленикаво, или
натиснете B, за да го направите
червеникаво.
Натиснете b, за да затъмните
цветовете, или натиснете B, за да
ги осветите.
Натиснете b, за изострите
контурите, или натиснете B, за да
ги омекотите.
3 Натиснете
.
Настройката е въведена.
3 Натиснете v/V, за да изберете
папката, в която желаете да запазите
изображението, и натиснете .
Съвети
• Ако изберете [New folder], автоматично се
създава нова папка.
4 Натиснете v/V, за да изберете [Yes],
и натиснете
.
5 Натиснете
на екрана за
потвърждение.
Съвети
• Предходното изображение не се презаписва.
Забележки
• Не изключвайте това устройство и не вадете картата с
памет, докато запазвате изображението.
Ако го направите, това може да повреди устройството,
картата с памет или данните.
59BG
Опечатване по различни начини
Натиснете B/b, за да регулирате
изображението, докато проверявате нивото.
Групово отпечатване
(Index Print/DPOF Print/Print
All) (Индекс отпечатване/
Отпечатване на DPOF
изображения/Отпечатване
на всички изображения)
• Индекс отпечатване
Можете да отпечатате списък (индекс) с всички
изображения, които се съдържат в картата с
памет или вградената памет на устройството,
което ще ви позволи лесно да проверите
съдържанието на избрания носител.
Броят на разделените изображения на
една страница автоматично се изчислява.
Изображенията се отпечатват със съответния
им номер.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Batch Print] (Групово отпечатване),
и натиснете .
Извежда се менюто Batch Print (Групово
отпечатване).
4 Натиснете v/V, за да изберете
[Index Print], [DPOF Print] или [Print
All], и след това натиснете .
Извежда се диалогов прозорец за
потвърждение.
Забележки
• Ако изберете [DPOF Print] и няма DPOF
зададени изображения, се извежда
съобщение за грешка.
5 Натиснете B/b, за да изберете
• Отпечатване на DPOF изображения
Изображенията, които са DPOF (Digital Print
Order Format - ред за цифрово отпечатване), и
които са зададени за отпечатване, се извеждат
в прозореца за преглед на изображения като са
маркирани със знак за отпечатване (
).
Можете едновременно да отпечатате тези
изображения. Изображенията се отпечатват в
предварително зададения брой копия и в реда, в
който са изведени.
• Отпечатване на всички изображения
Можете едновременно да отпечатате всички
изображения, запазени в картата с паметта
или вградената памет.
Забележки
• По време на сортиране се извеждат само избраните
изображения.
• Относно начина на задаване на изображения за
отпечатване вижте ръководството за експлоатация,
приложено към цифровия фотоапарат.
• Някои видове цифрови фотоапарати не поддържат
функцията DPOF. Възможно е и устройството да
не поддържа някоя от функциите на цифровия
фотоапарат.
60BG
[Yes] и да стартирате
отпечатването, или натиснете
[No], за да отмените
отпечатването; след това
натиснете .
Когато изберете [Yes], отпечатването
започва.
Промяна на настройките на устройството
Промяна на настройките
Можете да променяте следните настройки.
3 Натиснете v/V, за да изберете
опцията, която желаете да
промените, и след това натиснете
.
• Настройките за изреждане на изображения
• Автоматичното включване/изключване на
захранването
• Настройките за дата/час
• Общите настройки (ред на изреждане, Лого на Sony,
ON/OFF и др.)
• Настройките за отпечатване
• Настройките на езика
• Можете да нулирате
Процедура по настройка
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Например, когато изберете [Slideshow
Setting].
4 Натиснете v/V, за да изберете
опцията, която желаете да
промените, и след това натиснете
.
Това ви позволява да настроите всяка от
опциите (стр. 63).
Забележки
5Натиснете v/V, за да изберете
Забележки
• Можете да настройвате само опциите
(Настройки)
в режима на извеждане на часовника и календара.
стойност на настройката, и след
това натиснете .
Всеки път, когато натиснете v/V, стойността
на настройката се променя. В случай, че
стойността е цифрова, натиснете V, за да я
увеличите, и натиснете v, за да я намалите.
Ако натиснете , настройката се
потвърждава.
6 Натиснете MENU.
Менюто се затваря.
Продължава
61BG
Опечатване по различни начини
• Когато устройството изпълнява операция по
изреждане на изображения например, някои от
опциите не могат да бъдат настроени. Опциите,
които не са достъпни в съответната ситуация, се
извеждат в сиво и не могат да бъдат избирани.
За да върнете настройките в
положенията им по подразбиране
1 Натиснете MENU и след това
натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
2 Натиснете v/V, за да изберете
[Initialize], и натиснете
.
3 Натиснете v/V, за да изберете
[Initialize settings], и след това
натиснете .
Всички настройки, с изключение на
настройките за час и дата се връщат в
стойностите си по подразбиране.
Съвети
Можете да използвате и бутона MENU на това
устройство.
62BG
Опции, които можете да настройвате
Опция
Настройка
Настройки за
изреждане на
изображения
Вижте “Промяна на настройките за изреждане на изображения” (стр. 40).
Автоматично
включване/
изключване на
захранването
Задава функция за таймера, която автоматично включва или изключва захранването на
устройството. Можете да използвате тази функция със следните настройки. (. стр. 51)
Simple
Time
(Опростена)
Setting
(Задаване
на час)
Advanced
Power-ON
Можете да зададете таймера (час/дата) и да въведете
timer(Включване времето за автоматично включване на захранването,
на таймера)
когато функцията е активирана.
PowerOFF timer
(Изключване
на таймера)
Можете да зададете таймера (час/дата) и да въведете
времето за автоматично изключване на захранването,
когато функцията е активирана.
Следните функции са активни, когато зададете време и дата, или когато
устройството автоматично се включи или изключи.
OK
Връща предходния екран, след като потвърдите
операцията.
Cancel
Връща предходния екран, след като отмените
операцията.
Reset all
Изтрива всички избрани времена.
Advanced*
Включва/изключва функцията за захранването в
зависимост от деня от седмицата на интервали от 1 час.
Simple
Задава фино функцията за автоматично включване/
изключване на интервали от 1 минута.
Настройки за
дата/час
Задава дата, час, първи ден от седмицата и др. (.стр. 24)
Общи
настройки
Listing Order (Ред на
описване)
Задава реда на извеждане на изображенията. Тази настройка се влияе от
реда в [Slideshow Settings] (Настройки за изреждане на изображения).
Number Order Извежда изображения и ги подрежда по номера.
(Поредност на
номера)*
Shoot. Date
(Дата на
записа)
Извежда изображения и ги подрежда по дата.
Auto display orientation
(Автоматично
извеждане)
ON*/OFF: Включва или изключва функцията за автоматично
разпознаване и въртене на изображенията в зависимост от положението
на устройството.
LCD backlight
Позволява ви да зададете осветеност на LCD екрана на нива от 1 до 10*.
*: Настройки по подразбиране
Продължава
63BG
Опечатване по различни начини
Setup method
Описание
Опция
Настройка
Общи
настройки
Image import
size (Размер на
изображението)
Sony logo ON/OFF
(Включено/изключено
лого на Sony)
Настройка на
езика
Описание
Resize*
(Промяна на
размера)
Когато прехвърляте изображения от картата с памет,
тази настройка променя размера на изображенията и
ги запазва във вградената памет. Можете да запазвате
повече изображения, но качеството на изображението
в сравнение с оригиналните изображения се влошава,
когато се извеждат на голям монитор посредством
компютър или друго устройство.
Original
(Оригинал)
Запазва изображения във вградената памет без да ги
компресира. Няма промяна в качеството, но можете да
запазите по-малко изображения.
ON*/OFF: Mожете да зададете дали логото на Sony да свети или не.
Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски, Корейски, Китайски
(опростен), Китайски (традиционен), Холандски, Португалски, Арабски, Персийски, Унгарски,
Полски, Чешки, Тайландски, Гръцки, Турски, Малайски, Шведски, Норвежки, Датски,
Финландскиotes
Забележки
• В някои региони е възможно настройката по подразбиране за езика да се различава.
Нулиране
Форматиране на
вградената памет
Можете да форматирате вградената памет.
Забележки
Notes
• Всички изображения, прибавени към вградената памет, ще се изтрият.
• Не форматирайте вградената памет, като използвате връзка към
компютъра.
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране, освен
*: Factory default settings
настройките за дата и час в [Date/time Settings]
*: Настройки по подразбиране
64BG
Опция
Настройки Описание
Настройки Date Print
за
отпечатване
Borders
Date/Time
Date
Отпечатва датата, на която е заснето изображението, когато
изображението е файл, записан в DCF (Design rule for Camera
File system) формат, и когато датата и часът на записа са
записани като част от информацията за запис. Можете да
изберете [Date] или [Date/Time].
Когато изображението е редактирано на устройството, датата
на записа се отпечатва.
OFF*
Отпечатва изображението без дата и час.
Border 1/
Border 2
Отпечатва изображението с рамка. За да отпечатате
изображение без то да бъде отрязано, изберете [Border 1]. За
да оставите почти еднакви рамки в горния, долния, десния и
левия край на изображението, изберете [Border 2].
Забележки
Notes
• Когато изберете [Border 2], в зависимост от изображението е
възможно горният и долният край, както и десният и левият край, да
бъдат отрязани при отпечатването.
Borderless*
Отпечатва изображение без празно място около него.
Забележки
Notes
*: Настройки по подразбиране
Продължава
65BG
Опечатване по различни начини
• Когато отпечатвате стандартно 4:3 изображение, записано с цифров
фотоапарат, горният и долният край на изображението се отрязват и
изображението се отпечатва като 3:2 изображение.
Опция Настройки Описание
Настройки Auto Fine
за
Print7
отпечатване
ON*
Функцията автоматично коригира качеството на
изображението, така че изображението да бъде отпечатано в
по-живи, изчистени и красиви цветове. Функцията е особено
ефективна при тъмни изображения с нисък контраст.
Забележки
Notes
• Оригиналните данни за изображението не се поправят.
• Когато отпечатвате в режим PC, настройката Auto Finе Print7 с
драйвера на принтера е с приоритет пред настройката, извършена
тук.
Pages
Per Sheet
(Страници за
лист)
OFF
Отпечатва изображението без поправки.
4-split/
9-split/
16-split
Отпечатва определен брой изображения, като всеки екран е
изображение.
OFF*
Отпечатва изображение без да дели листа.
Colour Setting
Регулира цветовете и остротата на разпечатката. Натиснете B/b, за да
(Настройка на
изберете цветовия елемент ([R] (червен), [G] (зелен) или [B] (син)) или [S]
цвета)
(острота), и след това натиснете v/V, за да зададете нивото. Можете да
зададете нива за R, G, B в рамките от +4 до -4, и можете да зададете ниво
за S в рамките от +7 до 0.
R: Регулира червените и сините елементи. Колкото по-високо е
зададено нивото, толкова по-червено изглежда изображението и изображението
изглежда сякаш е осветено от червена светлина. Колкото по-ниско зададете нивото,
толкова по-тъмно става изображението и изображението изглежда сякаш към него
сте прибавили светлосин цвят.
G: Регулира зелените и лилавите елементи. Колкото по-високо
е зададено нивото, толкова по-зелено изглежда изображението и изображението
изглежда сякаш е осветено от зелена светлина. Колкото по-ниско зададете нивото,
толкова по-тъмно става изображението и изображението изглежда сякаш сте
прибавили червено-лилав цвят.
B:Регулира сините и жълтите елементи. Колкото по-високо е зададено нивото,
толкова по-синьо изглежда изображението и изображението изглежда сякаш е
осветено от синя светлина. Колкото по-ниско зададете нивото, толкова по-тъмно
става изображението и изображението изглежда сякаш сте прибавили жълт цвят.
S:Колкото по-високо зададете нивото, толкова по-ясни стават контурите.
(* R:0/G:0/B:0/S:0)
*: Настройки по подразбиране
66BG
Свързването към
компютър ви предоставя
още повече възможности
Използване на компютър
Използване на вградената памет на
това устройство
Отпечатване от компютър
67BG
Използване на компютър
Какво можете да
правите, когато
свържете към компютър
Свързването на това устройство към компютър ви
позволява да използвате следните две функции.
За подробности относно избора на режим вижте
стр. 70.
Използване на вградената
памет на това устройство ([Use
internal memory])
Можете да разглеждате информацията от вградената
памет на това устройство чрез компютъра. Също
така, можете да копирате изображения от компютъра
към вградената памет и да ги изведете в списъка с
изображения на това устройство.
• Не можете да работите с устройството от друго USB
устройство, което се използва едновременно с това.
• Не изключвайте USB кабела, докато прехвърляте
данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички
компютри, които покриват изискванията.
• Устройството работи, когато го свържете с
компютър. Когато свържете устройството с други
устройства, възможно е другите устройства да не
разпознаят вградената памет на това устройство.
Когато отпечатвате
За да използвате приложения драйвер на
принтера и PMB (Picture Motion Browser),
вашият компютър трябва да отговаря на
следните системни изисквания:
Препоръчителна операционна система
Microsoft Windows Vista SP2*1*2
OS :
Windows XP SP3
*1*2
*1
или Windows Me. Драйверът на този
Отпечатване от компютър
([Print])
принтер не работи на Macintosh.
PMB не се поддържа на Windows
2000 или по-стара версия/Windows
Vista Starter Edition/64-битовата
версия или Starter Edition на
Windows XP/Macintosh.
PMB работи с 32-битова
съвместимост на 64-битов Windows
Vista.
*2
Можете да отпечатвате изображения от компютър с
това устройство. Преди да започнете отпечатване за
първи път, трябва да инсталирате приложения софтуер.
Системни изисквания
Използване на вградената
памет
За да използвате това устройство като вградена
памет, компютърът трябва да изпълнява следните
препоръчителни системни изисквания.
CPU:
Порт: USB порт
xMacintosh
RAM:
256 MB или повече
(Препоръчваме 512 МВ
или повече.)
Свободно
място на
твърдия
диск:
500 MB или повече (В зависимост
от версията на Windows, която
използвате, възможно е да има
изискване за повече свободно
място. За да обработвате
изображения, ще имате нужда от
допълнително място на твърдия
диск.)
Дисплей:
Резолюция на екрана: 1024 х 768
пиксела или повече
Цветове: High Color (16-бита) или
повече
Препоръчителна операционна система: Mac OS
X (10.4) или по-нова
Порт: USB порт
Забележки
• Възможно е да възникне проблем, ако свържете
няколко USB устройства към компютър, или ако
използвате USB хъб. В този случай прекъснете
връзката.
68BG
Pentium III 500 MHz или по-бърз
(Препоръчваме Pentium III
800MHz или по-бърз.)
xWindows
Препоръчителна операционна система:
Microsoft Windows Vista SP2/Windows XP SP3
Драйверът за този принтер не работи
на Windows 2000 или по-стари версии,
Конектор:
USB конектор
Устройство:
CD-ROM устройство
(което да използвате за
инсталация на софтуера)
Забележки
• Възможно е да се получи проблем, ако използвате
хъб за връзка на принтера и вашия компютър, или
ако към вашия компютър са свързани две или повече
USB устройства, включително други принтери. Ако
това се случи, опростете връзката между компютъра
и принтера.
• Не можете да работите с принтера, ако едновременно
използвате друго USB устройство.
• Не изключвайте USB кабела от принтера, докато
се извършва обмяна на данни или отпечатване.
Възможно е устройството да не работи правилно.
• Това устройство не притежава режим на готовност,
режим на автоматично изключване (sleep) или
hibernation. Затова, докато разпечатвате изображения,
не позволявайте на компютъра, свързан към принтера,
да преминава в режим на готовност, режим на
автоматично изключване (sleep) или hibernation. Ако
това се случи, възможно е отпечатването да не се
извърши правилно.
• Когато отпечатването пропадне, изключете и отново
включете USB кабела, или рестартирайте компютъра.
След това отново опитайте да печатате.
В зависимост от начина на връзка на устройството
към компютъра, трябва да извършите
предварителна подготовка.
Използване на вградената
памет на това устройство
Не е необходима предварителна подготовка.
Отпечатване (за първи път)
Първия път, когато свържете устройството
към компютър, за да извършите разпечатване,
необходимо е първо да свържете приложения
драйвер на принтера.
За начина на инсталация за драйвера на принтера
вижте стр. 73.
Отпечатване (след първия път)
Преди връзката не е необходима допълнителна
подготовка.
Използване на компютър
• Операциите с всички компютри не са гарантирани,
дори ако всички системни изисквания са покрити или
надвишени.
Преди да свържете към
компютър
• PMB поддържа технологията DirectX и е възможно да
се наложи инсталацията на DirectX.
DirectX се съдържа на CD-ROM диска.
• Ако PMB е инсталиран на компютър, на който вече
има инсталиран Cyber-shot Viewer, Cyber-shot Viewer
ще бъде изтрит и на негово място ще бъде инсталиран
PMB. Регистрираните папки към Cyber-shot Viewer
автоматично ще се пререгистрират към Picture Motion
Browser.
69BG
Свързване към
компютър
1Свържете устройството към
източника на захранване. (. стр.22)
Избор на функция на
устройството
1 Включете компютъра
На LCD екрана се извежда екранът за
избор на PC режим.
2 Свържете компютъра към това
устройство, като използвате
USB кабел, който се продава в
търговската мрежа.
Съвети
• Ако компютърът вече е включен, екранът
за избор на режим се извежда, когато
устройството бъде включено към компютъра.
2 Натиснете B/b, за да изберете [Use
Към USB B
конектор
internal memory] или [Print], и след това
натиснете .
За начина на използване на различни
функции, вижте следващите страници.
Компютър
Към USB конектор
Забележки
• Използвайте USB кабел B тип (за USB
B конектора на това устройство), по-къс
от 3 метра.
3 Включете устройството.
(. стр. 23)
• [Use internal memory] . стр. 71
• [Print] . стр. 73
Първия път, когато изберете [Print],
инсталирайте приложения драйвер за
принтера преди да натиснете бутона .
(стр. 73)
Съвети
• Ако изключите устройството от компютъра
и отново го включите, се извежда екранът за
избор на PC режим и можете да промените
режима.
За подробности относно начина на
изключване на устройството от вашия
компютър вижте стр. 72.
Забележки
• Диалоговите прозорци, които са показани в тази
част, са от операционна система Windows Vista,
освен ако не е указано друго. Процедурите по
инсталиране и изведените диалогови прозорци
се различават в зависимост от операционната
система.
70BG
Използване на вградената памет на това
устройство
Копиране на
изображения от вашия
компютър на това
устройство
Можете да свържете към компютър, за да
преглеждате и копирате изображения от вградената
памет на това устройство към компютъра и да
копирате изображения от компютъра на това
устройство.
Забележка
• Когато копирате изображения от вашия компютър към
устройството, размерът на изображението няма да бъде
променен и то ще се запази в оригиналния си размер.
Ако желаете да запазвате изображения с променен
размер, прехвърлете ги от картата с памет.
1 В екрана за избор на PC режим на това
устройство, натиснете B/b, за
да изберете [Use internal memory],
и след това натиснете .
2 Когато на дисплея на компютъра се
изведе прозорецът “AutoPlay”, щракнете
върху “Open folder to view files”.
3 Преместете курсора на този
прозорец и щракнете с десния бутон,
и след това щракнете върху “New” –
“Folder”.
Наименувайте тази папка. В това ръководство
името на папката “sony” е използвано като
пример.
отворите папката “sony”.
5 Отворете папката, която съдържа
файловете с изображения, които
желаете да копирате, и след това
ги копирайте, като ги издърпате и
пуснете на новото място.
Забележки
• Когато запазвате изображения от компютър във
вградената памет, създайте папка във вградената
памет и запазете изображенията в тази папка. Ако не
създадете тази папка, можете да запазите максимум
512 изображения. В допълнение, в зависимост
дължината на името на файла или вида на символите
е възможно броят на изображенията да бъде pпомалък.
• Възможно е определено изображение да не се изведе
в поредност на дата на записа на дисплея с индекс
изображения и др., тъй като информацията за дата
на записа може да се е променила или изгубила,
когато сте редактирали или запазили този файл с
изображение на компютъра.
• Възможно е файлове с изображения, създадени
или редактирани на компютър, да не се изведат.
Файлове с изображения, зададени като “Read
Only” на компютъра, не могат да бъдат изтрити
на устройството. Отменете “Read Only” преди да
запазите файловете с изображения от компютър на
устройството.
71BG
Използване на вградената памет на това устройство
Ако прозорецът “AutoPlay” не се изведе,
щракнете върху “Computer (My Computer)” в
Start менюто и след това прегледайте диска.
4 Щракнете два пъти, за да
Изключване на
компютъра
Изключете USB кабела или изключете
устройството след като го изключите от
компютъра.
1 Щракнете два пъти върху
(Изключване) в лентата със задачи.
2 Щракнете върху
(USB
устройство за съхранение на
данни) t [Stop].
3 Щракнете върху [OK] след като
проверите устройството, което
желаете да премахнете.
Съвети
• Когато използвате [Print], не е необходимо да
извършвате тази стъпка.
72BG
Отпечатване от компютър
Отпечатване на
изображения от компютър
Забележки
• Инсталацията на софтуера е необходима само когато
свързвате това устройство към вашия компютър за
първи път.
Можете да отпечатвате изображения от
компютър, като инсталирате приложения
софтуер на компютъра и след това свържете
компютъра към това устройство.
Тази част обяснява как да инсталирате
приложения софтуер на вашия компютър и как
да използвате приложения софтуер PMB (Picture
Motion Browser), за да отпечатвате изображения.
За да научите подробности относно работата
с компютъра, моля, обърнете се и към
ръководството за експлоатация, приложено към
вашия компютър.
Относно приложения CD-ROM
Инсталиране на софтуер
Инсталиране на драйвера
за принтера
Следвайте процедурите по-долу, за да
инсталирате драйвера.
Забележки
• Преди да инсталирате драйвера, не свързвайте
принтера с компютъра.
• Когато използвате Windows, влезте в системата като
администратор – “Computer administrator”.
• Уверете се, че преди да инсталирате софтуера сте
затворили всички работещи програми.
1 Включете компютъра, стартирайте
Windows и заредете приложения CDROM в CD-ROM устройството на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният прозорец.
Приложеният CD-ROM съдържа следния
софтуер:
• Драйвер за принтера за DPP-F700:
Софтуерът описва изискванията на
устройството и ви дава възможност да
отпечатвате изображения от компютър.
Оригинално софтуерно приложение на
Sony, което ви позволява да работите със
снимки и да местите изображения – включва
възможноста да работите с тях, да ги
обработвате и да ги отпечатвате.
Забележки
• В случай, че инсталационният прозорец не се извде
автоматично, щракнете два пъти върху файла “Setup.
exe” в CD-ROM устройството.
• При Windows Vista може да се изведе прозорец за
автоматично възпроизвеждане. Дори ако това се
случи, изберете “Setup.exe” и следвайте инструкциите,
изведени на екрана. Когато се изведе прозорецът
за контрол на потребителския акаунт, изберете
“Continue”.
2 Щракнете върху “Installing Printer
Driver”.
Извежда се диалоговият прозорец
“InstallShield Wizard”.
Продължава
73BG
Отпечатване от компютър
• PMB (Picture Motion Browser):
3 Щракнете върху ”Next”.
Извежда се диалогов прозорец с
лицензното споразумение.
4 Прочетете споразумението
изцяло и ако сте съгласни, сложете
отметка на “I Accept the terms of the
license agreement”; после щракнете
върху “Next”.
Към USB
конектор
Съвет
• Ако на компютъра ви е инсталирана по-стара
версия на драйвера, на екрана може да се
изведе съобщението “Older version of the printer
driver has been found”. Щракнете върху “Yes”
и следвайте изведените на екрана инструкции,
за да рестартирате компютъра. След това
повторете инсталационните процедури. След
като компютърът се рестартира, старата версия
на драйвера на принтера ще бъде изтрита. Ако
инсталирате новата версия на драйвера, ще
можете да използвате нея.
5 Щракнете върху “Install”.
Инсталацията започва.
6 Когато се изведе диалоговият
прозорец “Sony DPP-F700 printer
driver has been successfully installed.”
(Драйверът за принтера Sony
DPP-F700 е успешно инсталиран.),
щракнете върху “Finish”.
7 Натиснете бутона 1 (включване/
Към USB
конектор
Windows компютър
Забележки
• Използвайте USB кабел B-type (за USB B
конектор на това устройство), който е по-къс от
3 метра.
9 В екрана за избор на режим на това
устройство, натиснете бутоните
B/b, за да изберете [Print], и
натиснете бутона .
10 Изчакайте известно време, след
това проверете дали устройството
“Sony DPP-F700” е прибавено към
“Printers” или “Printers and Faxes”.
готовност), за да включите
устройството.
8 Свържете USB конекторите на
устройството и вашия компютър,
като използвате USB кабел.
11Когато инсталацията приключи,
извадете CD-ROM диска от
вашия компютър и го запазете
за бъдеща употреба.
За да продължите с инсталацията на
софтуера PMB, следвайте процедурите,
описани от стъпка 2 на стр. 76.
74BG
Забележки
• Ако инсталацията се провали, изключете устройството
от компютъра, рестартирайте компютъра и след това
отново извършете процедурите по инсталация от
стъпка 1.
• След инсталацията, “Sony DPP-F700” не е зададен като
принтер по подразбиране. Задайте принтера, който
използвате, за всяко приложение.
• Когато деинсталирате или преинсталирате драйвера
на принтера, вие ще имате нужда от приложения CDROM. Пазете го в добро състояние за бъдеща употреба.
• Преди да използвате това устройство, прочетете файла
Readme.txt (папка README в CD-ROM c папка
English c Readme.txt).
Когато софтуерът е инсталиран.
На Windows десктопа се извежда , както
и препратка към интернет страницата за
регистрация на потребители. След приключване
на регистрацията ще откриете помощна
информация на следния адрес: http://www.sony.net/
registration/di/
Деинсталиране на драйвера за
принтера
Когато драйверът за принтера не ви е нужен
повече, моля, следвайте процедурата, описана
по-долу, за да го изтриете от дрйверите на
принтера:
Забележки
• В случай, че инсталационният прозорец не се
изведе автоматично, щракнете два пъти върху
файла “Setup.exe” в CD-ROM устройството.
3Щракнете върху “Installing Printer Driver”.
Извежда се диалоговият прозорец
“InstallShield Wizard”.
4Щракнете върху ”Next”.
Извежда се диалогов прозорец с лицензно
споразумение.
5Прочетете споразумението изцяло и ако сте
съгласни, сложете отметка на “I Accept this
agreement”; после щракнете върху “Next”.
Извежда се диалогов прозорец за
потвърждение за изтриването на софтуера.
Извежда се диалогов прозорец за използване
на рестарт.
7Щракнете върху “Yes, I want to restart my
computer now” (Да, искам да рестартирам
компютъра сега”) и щракнете върху “OK”.
След като компютърът се рестартира,
файловете ще бъдат изтрити, и
деинсталацията ще бъде приключена.
Инсталиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Следвайте процедурите, описани по-долу, за
да инсталирате PMB.
Забележки
• Когато използвате Windows, влезте в системата като
администратор – “Computer administrator”.
• Уверете се, че преди да инсталирате софтуера сте
затворили всички работещи програми.
Ако вече имате инсталирани на компютъра една
или повече версии на PMB, проверете версията
на инсталирания PMB. (Щракнете върху [Help] в
менюто на PMB и изберете [About Picture Motion
Browser]. Извежда се информация за версията.)
Сравнете номера на версията от приложения
CD-ROM диск с този на вече инсталирания PMB
и проверете дали версиите са инсталирани в
правилния ред – от по-старата към по-новата. Ако
на компютъра ви има по-нова версия на PMB,
първо я деинсталирайте, а след това инсталирайте
и двете версии, като започнете с по-старата.
Ако инсталирате първо по-новата версия, някои
функции на PMB може да не действат както трябва.
1 Включете компютъра, стартирайте
Windows и заредете приложения CDROM в CD-ROM устройството на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният прозорец.
(стр. 73)
Продължава
75BG
Отпечатване от компютър
1 Изключете USB кабела от вашeто устройство
и от компютъра.
2 Заредете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството на вашия компютър.
Извежда се инсталационният прозорец.
6Щракнете върху “Yes”.
2 Щракнете върху “Installing PMB
(Picture Motion Browser)”.
Извежда се диалогов прозорец с лицензното
споразумение.
3 Прочетете изцяло споразумението и
ако сте съгласни, сложете отметка
на “I Accept the terms of the license
agreement.” (Приемам условията на
лицензното споразумение.); после
щракнете върху “Next”.
След като щракнете върху “Next” в диалоговия
прозорец с лицензионното споразумение, се
извежда прозорецът, който ви уведомя, че
програмата е готова за инсталация.
4 Щракнете върху “Install” и следвайте
Отпечатване на снимки
от компютър
Отпечатване на снимки от
PMB (Picture Motion Browser)
Можете да използвате PMB, за да отпечатвате
изображения от вашия компютър.
1 Натиснете B/b, за да изберете [Print]
в екрана за избор на PC режим
на това устройство и след това
натиснете .
2 Стартирайте прозореца на PMB,
инструкциите, изведени на екрана, за
да продължите с инсталацията.
като използвате един от следните
начини:
Когато бъдете помолени да рестартирате
компютъра, следвайте изведените инструкции и
рестартирайте.
• Щракнете два пъти върху
десктопа.
5 Когато инсталацията приключи,
извадете CD-ROM диска от вашия
компютър и го запазете за бъдеща
употреба.
Забележки
• Ако инсталацията се провали, отново извършете
процедурите по инсталация от стъпка 2.
• Когато деинсталирате или преинсталирате PMB, вие
ще имате нужда от приложения CD-ROM. Пазете го в
добро състояние за бъдеща употреба.
Деинсталиране на PMB
Когато този софтуер не ви е нужен повече,
изтрийте го от компютъра по следния начин:
 Щракнете върху “Start” – “Control Panel”.
Извежда се контролният панел.
2Щракнете върху “Uninstall a program”.
В зависимост от операционната система,
надписът може да е “Programs and Features”
или “Add or Remove Programs”.
3Изберете “Sony Picture Utility” и щракнете
върху “Change/Remove”.
Процесът по деинсталиране на софтуера
започва.
76BG
(PMB) на Windows
• Щракнете върху “Start” – “All Programs” –
“Sony Picture Utility” – “PMB”.
Когато стартирате PMB за първи път,
се извежда диалогов прозорец за
регистриране на преглежданата папка. Ако
изображенията вече са запазени в папката
“Pictures”, щракнете върху “Register Now”.
Ако сте запазили изображенията в папка,
различна от “Pictures”, щракнете върху
“Register Later”. Вижте “Регистриране на
папка” на стр. 80.
Съвет
• За Windows XP, “Pictures” е обозначен като “My
Pictures”.
Как да влезете в папката
”Pictures”
Щракнете върху “Start” – “Pictures” на
лентата със задачи.
3 Щракнете върху “Start”.
Извежда се основният прозорец на PMB.
Когато стартирате PMB за втори път, можете
да прескочите стъпка 3.
6 От падащия списък “Printer” изберете
опцията “Sony DPP-F700”. За
да зададете ориентацията на
хартията или други настройки
за отпечатване, преминете към
стъпка 7. За да отпечатате,
преминете към стъпка 12.
Съществуват два различни начина за
преглед на снимките в основния прозорец.
За да превключите начина на преглед,
щракнете върху “Folders” или “Calendar” в
лявата рамка.
• Изглед ”Folders”
Изображенията са подредени във всяка
регистрирана папка и се извеждат във
вид на миниатюрни изображения.
• Изглед ”Calendar”
Изображенията са подредени според
датата на заснемане и се извеждат като
миниатюрни изображения за всяка дата
от календара.
В тази част като примери са използвани
прозорци от изглед “Folders”.
4 Щракнете върху папката, която
съдържа снимките, които желаете да
отпечатате.
Принтер
Изберете принтера, който
използвате: “Sony DPP-F700”
Размер на
хартията
За да промените размера,
щракнете върху “Properties”.
Забележка: В някои региони
не се продава хартия с размер L.
Опции за
• Увеличете изображението,
отпечатване докато областта за отпечатване
се изпълни: Когато е избрана
опцията, изображението ще се
отпечата върху цялата област
за отпечатване на хартията. В
този случай е възможно да се
отреже част от изображението.
Когато опцията не е избрана,
изображението ще бъде
отпечатано без да бъде отрязано.
• Отпечатване на датата на
заснемане: Когато опцията е
избрана, изображението се
отпечатва с датата, на която е
заснето, ако изображението е
файл, записан в DCF (Design rule
for Camera file system) формат.
Като пример в следните обяснения е избрана
папка “sample”.
5Изберете снимките, които желаете
да отпечатате, и щракнете върху
(отпечатване).
Извежда се диалоговият прозорец за
отпечатване.
Описание
Детайли
Определя размер на хартията,
ориентация, качество на
изображението и други
подробности.
Продължава
77BG
Отпечатване от компютър
В изглед “Calendar” вие можете да
превключите дисплея според годината,
месеца или часа.
Опции
7 За да зададете ориентация
на хартията или други опции за
отпечатване, щракнете върху
“Properties”.
9 Щракнете върху “Advanced”.
Извежда се диалоговият прозорец “DPP-F700
Advanced Options”.
На избрания принтер се извежда диалоговият
прозорец “Properties”. Драйверът на принтера
използва Universal Printer Driver - общ драйвер
за принтери от Microsoft. В диалоговите
прозорци съществуват някои опции, които не
се използват с това устройство.
8 Задайте ориентацията на хартията
или другите опции в “Layout”.
Опции
Описание
Хартия/
Изход
• Размер на хартията: От падащия
списък, изберете размера на
хартията, който ще използвате за
отпечатване: размер P (размер на
пощенска картичка)/размер L
Забележка: В някои региони
Опции
Описание
Изберете ориентацията
Ориентация
на изображението, когато
отпечатвате:
• Портретна
• Пейзажна
Ред на
страниците
78BG
не се продава размер на хартията
L.
• Брой разпечатки: Задайте броя
копия, които ще отпечатате.
Изберете реда на страниците
при отпечатване:
• От началото към края
• От края към началото
Брой
страници
Изберете броя на копията, които
ще отпечатвате. Изберете “1”.
Допълнителни
Определя размера на хартията и
други опции.
Графика
Работа с
цветовете на
изображението
• ICM метод: Принтерът не
поддържа настройките за ICM
метода. Дори когато изберете
опция, различна от “ICM
Disabled”, настройката няма да
се отрази на резултатите при
отпечатване. Оставете опцията
така.
• ICM Intent: Принтерът не
поддържа настройките за ICM
Intent. Оставете опцията така.
Опции
Описание
Опции на • Допълнителни функции при
документа отпечатване:
Изберете “Enabled”, за да
включите допълнителните
опции за отпечатване, като
например “Page Order”.
Ако се получи проблем със
съвместимостта, изключете
функцията.
• Режим на цветно разпечатване:
За да разпечатвате цветно,
изберете “True Color (24bpp)”.
За да отпечатвате в черно-бели
цветове, изберете “Monochrome”.
Опции на
принтера
10Задайте цветно разпечатване
и източник на хартията в “Paper/
Quality”.
Функции
Избор на
Изберете “Automatically Select”.
отделение от падащия списък “Paper
за хартията Source”.
Цвят
За да отпечатвате цветно,
изберете “Color”. За да
отпечатвате в черно-бели
цветове, изберете “Black &
White”.
Допълнителни Извежда се диалоговият
прозорец “DPP-F700 Advanced
Options” (стр. 78). За
подробности вижте стъпка 9.
11Щракнете “OK”.
Диалоговият прозорец “Print” отново
се извежда.
12Щракнете “Print”.
Отпечатването започва. За подробности
относно PMB вижте помощния файл на
програмата.
Забележки
• Не можете да отпечатвате видеоклип или файл с
BMP или RAW данни.
• Задайте устройството в положение за разпечатване.
То няма да започне разпечатване в друго положение.
За подробности относно положението на
устройството за печат вижте стр. 32.
Съвети
• За да изберете серия от неподвижни изображения в
областта за изображения на основния прозорец, щракнете
върху първото изображение от серията и след това
щракнете върху последното изображение, докато държите
натиснат бутона Shift. За да изберете няколко неподвижни
изображения, които не са последователни, щракнете върху
тях едно по едно, докато държите натиснат бутона Ctrl.
Продължава
79BG
Отпечатване от компютър
• Отпечатване без рамка: За
да отпечатате изображението
без рамка, изберете “ON”.
За да отпечатате с рамка,
изберете “OFF”. В зависимост
от софтуерното приложение,
изображението ще се отпечата с
рамка, дори когато сте избрали
“ON”. Задайте изображението
така, че да се отпечата изцяло в
областта за отпечатване.
• Auto Fine Print 7: Изберете от
“ON” или “OFF”. Когато
изберете “ON”, моля, изберете
“ICM Disabled” за “ICM Method”.
За разлика от директното
отпечатване от картата с памет,
няма Exif данни.
• Цветови настройки: Можете
да промените R (червено),
G (зелено), B (синьо) и
настройките за острота. За
подробности вижте стр. 66.
Опции
• Можете да отпечатвате и от екран на преглед на
единично изображение.
• За да отмените операцията по отпечатването,
направете следното.
1Щракнете два пъти върху иконката на принтера
в лентата със задачи и отворете диалоговия
прозорец “Print”.
2Щракнете върху името на документа, за който
желаете да отмените отпечатването, а после
щракнете върху “Cancel” от меню “Document”.
Извежда се диалоговият прозорец за
потвърждаване на изтриването.
3 Щракнете върху “Yes.”
Отпечатването се отменя.
Забележки
• Когато отменяте задача за отпечатване,
страницата, която се отпечатва в момента, не
може да спряна.
Регистриране на папка
PMB не ви позволява да преглеждате
изображения, записани директно на твърдия
диск на вашия компютър. Трябва да регистрирате
папката, както следва:
1 Щракнете върху “File” – “Register Viewed
Folder” или да щракнете върху
.
Извежда се диалоговият прозорец “Register
Folders to View” (регистриране на папка за
преглед).
2 Изберете папката, която желаете да
регистрирате, и след това щракнете
върху “Register”.
3 Щракнете върху “Yes”.
Регистрацията на информацията за
изображението в базата данни започва.
4 Щракнете върху “Close”.
Забележки
• Папката, която сте избрали за съхранение на
прехвърлените изображения, се регистрира
автоматично.
• Не можете да отмените регистрацията на
папката, която сте регистрирали тук.
За да промените папката
Щракнете върху “Tools” – “Settings” – “Viewed
folders”.
Съвети
• Ако в основната папка има друга папка,
изображенията във вторичната папка също се
регистрират.
• Когато стартирате софтуера за първи път, се извежда
съобщение, което ви подканва да регистрирате
папката “Pictures”.
• В зависимост от броя изображения, регистрирането
на изображенията може да отнеме известно време.
Отпечатване чрез софтуерно
приложение, което се
предлага в търговската мрежа
Можете да използвате софтуерно приложение,
което се продава в търговската мрежа, за да
отпечатвате изображения от DPP-F700. В
диалоговия прозорец за отпечатванеизберете като
принтер опцията “DPP-F700” и изберете размера
на хартията в диалоговия прозорец за настройки на
страницата. За подробности относно настройките
за отпечатване вижте стъпки 7 и 8 на стр. 78.
Относно настройката ”Borderless Print”
(Отпечатване без рамка) в ”Printer
Features” (Опции за принтиране).
Забележки
• Не можете да регистрирате целия диск.
Извежда се диалоговият прозорец за
регистрация.
80BG
Когато използвате приложение, различно от PMB,
изображението може да се отпечата с рамка, дори
когато в “Printer Features” (Опции за принтиране)
на диалоговия прозорец “Sony DPP-F700 Advanced
Options” (Допълнителни опции за Sony DPP-F700)
сте избрали настройка “ON” за “Borderless Print”
(Отпечатване без рамка).
Когато изберете опцията за отпечатване без рамка,
информацията за обхвата на разпечатката без рамка се
предава към приложението.
Въпреки това, някои приложения могат да отпечатат
изображението с рамка в определения обхват на
разпечатката.
Ако това се случи, за да разпечатате
изображението без рамка, извършете следното:
• Когато зададете обхват на разпечатката, като
използвате приложението, задайте изображение,
което ще се отпечата изцяло в обхвата. Например,
ако отпечатвате изображения посредством “Windows
Photo Gallery” на Windows Vista, изберете “Full page
photo print” и сложете отметка пред “Fit picture to
frame”.
Настройка на ориентацията
В зависимост от софтуерното приложение, което
използвате, възможно е ориентацията да не се
промени, дори когато промените настройката за
вертикално или хоризонтално разпечатване.
При настройка на драйвера на
принтера за рамка (Borders)/без
рамка (Bordless)
Когато софтуерното приложение, което
използвате, притежава настройка за рамка
(Borders)/без рамка (Bordless), предлагаме ви
да изберете “ON” като настройка за драйвера
на принтера за “Borderless Print” (Отпечатване
без рамка) в “Printer Features” (Опции за
принтиране) на диалоговия прозорец “Sony
DPP-F700 Advanced Options” (Допълнителни
опции за Sony DPP-F700).
Отпечатване от компютър
Настройка за количеството на
разпечатките
В зависимост от софтуерното приложение,
което използвате, настройката за количество на
разпечатките на приложението, което използвате,
е с приоритет пред настройките, зададени в
диалоговия прозорец на драйвера на принтера.
81BG
Комплекти за отпечатване
За да отпечатате изображение, вие имате нужда от комплект за цветно разпечатване,
който съдържа фотохартия и касета с мастилена лента.
Моля, използвайте комплект за цветно разпечатване на Sony, който е предназначен
за вашия принтер. Другите видове комплекти за отпечатване могат да повредят
устройството.
Можете да използвате следните комплекти за отпечатване:
SVM-F40P
Можете да извършите
40 разпечатки с
размер на пощенска
картичка (10х15 cm)
(една касета с
мастилена лента,
комплект с 20 листа
фотохартия х 2)
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
Касета с мастилена
лента за 40 разпечатки
SVM-F120P
(Възможно е видът на
комплекта със 120 листа
фотохартия да се
различава в зависимост
от доставчика.)
Можете да извършите
120 разпечатки с размер
на пощенска картичка
(10 х 15 cm) ((Три
касети с мастилена
лента, всеки от които за
40 разпечатки, комплект
с 20 листа фотохартия
х 6) или (Две касети
с мастилена лента,
всеки от които за 60
разпечатки, комплект
с 20 листа фотохартия
х 6))
82BG
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
Касета с мастилена
лента за 40 разпечатки
3
или
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
20 листа фотохартия
Касета с мастилена
лента за 60 разпечатки
2
Отстраняване на проблеми
Съобщения с грешки
Ако се получи проблем
Ако се получи
задръстване с хартия
Почистване
83BG
Съобщения за грешки
Ако възникне грешка, възможно е на LCD екрана на фото рамката да се изведе едно от следните
съобщения. Следвайте съответните решения, за да отстраните проблема.
Карти с памет и вградена памет
Съобщение за грешка
Значение/Решение
No Memory Stick./ No CompactFlash • Не сте заредили карта с памет в гнездото.
card./ No SD memory card./ No xDЗаредете картата с памет в съответното гнездо. (. стр. 25)
Picture Card.
An incompatible Memory Stick
is inserted./ An incompatible
• Заредили сте несъвместима карта с памет. Използвайте карта
CompactFlash card is inserted./ An
incompatible SD memory card is
с памет, която се поддържа от устройството.
inserted./ An incompatible xD-Picture
Card is inserted.
No images on file.
• В картата с памет няма файлове с изображения, които да
се изведат на екрана на устройството. Използвайте карта с
памет, която съдържа файлове с изображения, които можете да
изведете на устройството.
Cannot delete a protected file.
• За да изтриете защитен файл, отменете защитата с вашия
фотоапарат или компютър.
Memory card is protected. Remove
protection then try again.
• Картата с памет притежава защита срещу запис. Преместете
защитното капаче в позиция на разрешен запис. (. стр. 100)
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The SD
Memory Card is full. / The xDPicture Card is full. /The internal
memory is full.
• Не можете да запазите повече данни, защото картата с памет
или вградената памет са пълни. Изтрийте изображенията или
използвайте карта с памет със свободно място.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card./Error reading the
iternal memory.
Write error on the Memory Stick. /
Write error on the CompactFlash
card. / Write error on the SD
Memory Card. / Write error on the
xD-Picture Card. / Write error on
the internal memory.
84BG
• При картата с памет:
Получила се е грешка. Проверете дали картата с памет е
правилно поставена. Ако това съобщение се извежда често,
проверете състоянието на картата с памет, като използвате
устройство, различно от това устройство.
• При вградената памет:
Форматирайте вградената памет.
Забележки
Notes
• Форматирането изтрива всички изображения, прехвърлени към
вградената памет.
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
The Memory Stick is read only.
• Заредили сте “Memory Stick-ROM”. За да запазите
изображения, използвайте препоръчителния “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected.
Memory card format not supported.
• Заредили сте “Memory Stick” със защита. За да редактирате и
запазвате изображения, използвайте външно устройство, за да
премахнете защитата.
• При карта с памет, използвайте цифров фотоапарат или друго
устройство, за да форматирате картата с памет.
• В случай на вградена памет, форматирайте паметта с това устройство.
Забележки
• Когато форматирате носители, всички файлове, които се съдържат ще
бъдат изтривани.
Данни за изображение
Съобщение за грешка
Значение/ Решение
Cannot open the image.
• Изображенията не могат да бъдат изведени или отворени, ако файлът с
изображение не се поддържа от устройството.
No DPOF file.
• В картата с паметта не съществуват DPOF файлове с изображения.
Задайте знак за отпечатване (DPOF) с помощта на вашия фотоапарат.
Касета с мастилена лента
Съобщения за грешка
Значение/Решение
No ink ribbon. Insert P size ink ribbon and • Касетата с мастилена лента не е заредена в принтера. Заредете
press [PRINT].
касетата в принтера. (. стр. 33)
Ако се изведе “cleaning cartridge”, заредете почистващата касета.
(. стр. 97)
End of ink ribbon.
• Заменете касетата с мастилена лента с нова. (. стр. 33)
End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size
ink ribbon and press [PRINT].
• Заредете касета с мастилена лента и фотохартия
с указания размер. (.стр. 33)
Съобщения за грешки
Продължава
85BG
Фотохартия
Съобщение за грешка
No paper tray.
Insert paper tray containing P size print
paper and press [PRINT].
No print paper. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
Значение/ Решение
• В устройството няма фотохартия.
– Отделението за хартия не е заредено в устройството.
– Фотохартията не е поставена в отделението за хартия.
– Фотохартията е свършила.
• И в трите случая заредете фотохартия в отделението и
заредете отделението в принтера. (. стр. 34)
No cleaning sheet. Set the cleaning
sheet and press [PRINT].
• В поставката за хартия няма почистващ лист. Заредете
почистващ лист в поставката за хартия и заредете
поставката в принтера. (. стр. 97)
Wrong print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
• Фотохартията и касетата с мастилена лента не съвпадат.
Проверете какъв е размерът на касетата с мастилена
лента, заредена в принтера и задайте фотохартията за този
размер. (. стр. 33, 34)
Paper jam. Remove print paper.
• Хартията е заседнала. Прочетете “Ако се получи
задръстване с хартия” (. стр. 96) и извадете
заседналата хартия от принтера.
86BG
Ако се получи проблем
Преди да дадете устройството за поправка, опитайте следните указания, за да решите проблема. Ако
проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с квалифициран сервиз.
Захранване
Симптом
Захранването
не може да бъде
включено.
Проверете опция
• Зареден ли е правилно
захранващият кабел?
Причина/Решение
c Заредете захранващия кабел правилно.
Извеждане на изображения
Ако се получи един от следните проблеми, проверете таблицата по-долу: ”Докато устройството
е включено не се извеждат изображения”, “Не можете да настроите работния екран” или
“Отпечатването не започва въпреки, че принтерът е включен.”
Симптом
На екрана не
се извеждат
изображения.
Проверете опция
Причина/ Решение
• Заредили ли сте правилно
картата с памет?
c Заредете правилно картата с памет.
(. стр. 25)
• Картата с памет съдържа
ли изображения, запазени с
цифров фотоапарат или друго
устройство?
c Заредете карта с памет, съдържаща
• Съвместим ли е файловият
формат с DCF?
c Възможно е да не можете да възпроизведете
изображения.
c Проверете файловите формати, които могат
да бъдат извеждани. (.стр. 103)
с устройството файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако е възможно да
възпроизвеждате файла с компютър.
• Дали устройството не е в режим
c Задайте режима за дисплея на устройството
на извеждане на часа или
в различно положение. (. стр. 26)
календар?
c Информацията за дата на записа може да се
промени или загуби, когато редактирате или
запазвате файл с изображение на компютър.
Ако се получи проблем
• Прехвърлили ли сте тези
Изображенията
изображения от компютър?
не се извеждат в
реда на датата на • Редактирали ли сте тези
изображения на компютър?
запис.
Продължава
87BG
Симптом
Някои
изображения
не се
извеждат или
отпечатват.
Проверете опция
• Извеждат ли се изображенията в
режим на индекс екран?
Причина/Решение
c Ако изображението се извежда в режим на
индекс екран, но не може да бъде изведено в
режим на единичен екран, възможно е файлът
с изображението да е повреден, дори ако
миниатюрното изображение изглежда добре.
c Възможно е да не успеете да възпроизведете
файл, който не е съвместим с DCF с
фото рамката, дори ако е възможно да го
възпроизвеждате с компютър.
• Знакът по-долу извежда ли се в
режим на индекс екран?
• Създадени ли са изображенията с
приложение на компютъра?
• Появява ли се знакът по-долу в
режим на индекс екран?
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно е
файлът с изображения да не се поддържа от
устройството, ако файлът е например JPEG
файл, създаден на вашия компютър.
Също така, файлът с изображения може да
се поддържа, но да не се съдържа данни
с миниатюрно изображение. Изберете
знака и натиснете , за да промените
екрана в режим на преглед на единично
изображение. Ако знакът отляво се появи
отново, изображението не може да бъде
изведено или отпечатано, защото файлът
с изображението не се поддържа от
устройството.
c Ако знакът в ляво се извежда, възможно
е файлът с изображения да не се поддържа
от фото рамката, но данните с миниатюрно
изображение или самото изображение не
могат да бъдат отворени. Изберете знака
и натиснете , за да промените екрана в
режим на преглед на единично изображение
и ако изображението се извежда, то може
да бъде отпечатано. Ако знакът отляво
отново се появи, изображението не може
да бъде изведено или отпечатано, защото
файлът с изображението не се поддържа от
устройството.
• Съществуват ли повече от 4,999 c Това устройство може да възпроизвежда,
изображения в картата с памет?
запазва, изтрива или работи с максимум
4,999 файла с изображения.
c Ако сте озаглавили или преименували
• Преименували ли сте файла с
файла на вашия компютър, и ако името
помощта на компютър или друго
устройство?
съдържа символи, различни от букви,
възможно е изображението да не се
възпроизведе на това устройство.
• Съществуват ли 5 или повече
нива папки в картата с памет?
88BG
c Устройството не може да възпроизвежда
изображения, запазени в папка, която е
над пето ниво.
Симптом
Името на файла
не се извежда
правилно.
Проверете опция
Причина/Решение
c Ако сте озаглавили или преименували
• Преименували ли сте файла с
файла на вашия компютър, и ако името
помощта на компютър или друго
устройство?
съдържа символи, различни от букви и
цифри, възможно е името на файла да не се
възпроизведе правилно на устройството.
В меню за
редактиране
има празни
пространства
отгоре и отдолу
на изведеното
изображение.
• Разтегнато ли е прекалено
изображението хоризонтално
или вертикално?
Изображението
не се върти
автоматично,
когато
устройството
е зададено
в портретна
позиция.
• Зададена ли е настройката [Auto
display orientation] в положение
[OFF]?
c Ако дадено изображение е прекалено
разтегнато хоризонтално или вертикално, в
менюто за редактиране може да се появят
празни пространства.
c Стандартното съотношение на изображение,
заснето с цифров фотоапарат, е 3:4. Когато
редактирате или запазвате изображение на
устройство, различно от това устройство,
изображението се запазва като похоризонтално изображение за печат, при
което горният и долният му край се отрязват
и се виждат черни линии.
• Проверете дали информацията
за въртене на изображението не
е [No Rotation].
c Задайте настройката [Auto display
orientation] в положение [ON]. (. стр. 63)
c Ако информацията за въртенето изписва
[No Rotation], можете да завъртите
изображението ръчно. (. стр. 51)
Запазване и изтриване на изображения
Симптом
Не можете
да запазвате
изображения.
Проверете опция
Причина/Решение
• Защитена ли е картата с памет?
c Отменете защитата и опитайте да запазите
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция “LOCK”?
c Преместете защитното капаче в позиция на
• Пълна ли е картата с памет?
отново.
разрешен запис.
c Сменете картата с памет с карта, която има
достатъчно свободно място. Или, изтрийте
ненужните изображения. (. стр. 46)
c Изтрийте ненужните изображения.
(. стр. 46)
c Ако не сте създали папка, можете да
• Запазили ли сте изображения
от компютър на вградената
запазите максимум 512 изображения.
памет без да създавате папка във
В допълнение, възможно е броят на
вградената памет?
изображенията да бъде по-малък в
зависимост дължината на името на файла
или вида на символите. Когато запазвате
изображения от компютър във вградената
памет, създайте папка във вградената памет
и запазете изображенията в тази папка.
Продължава
89BG
Ако се получи проблем
• Пълна ли е вградената памет?
Симптом
Не можете
да изтривате
изображения.
Проверете опция
Причина/Решение
• Защитена ли е картата с памет?
c Използвайте устройството, за да отмените
• Проверете дали защитното
капаче на картата с памет е
зададено в позиция “LOCK”?
c Преместете защитното капаче в позиция
• Използвате ли “Memory
Stick-ROM”?
c Не е възможно да изтривате изображения
• Защитено ли е изображението?
защитата, и опитайте да изтриете отново.
на разрешен запис.
или да форматирате “Memory Stick-ROM”.
c Проверете информацията за изображението
от режима за преглед на единично
изображение. (. стр. 16)
Изображението със знак
е зададено
като Read Only. Не можете да го изтриете
посредством фото рамката.
Изображението
е изтрито по
грешка.
—
c Щом веднъж изтриете изображение, то не
може да бъде възстановено.
Устройство за дистанционно управление
Симптом
Нищо не се
получава, дори
когато работите
с устройството
за дистанционно
управление.
Проверете опция
• Заредили ли сте правилно
батерията на устройството за
дистанционно управление?
Причина/Решение
c Сменете батерията с нова. (. стр. 20)
c Заредете батерията. (. стр. 20)
c Заредете правилно батерията. (. стр. 20)
c Насочете горния край на устройството за
—
дистанционно управление към сензора на
устройството. (. стр. 20)
c Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление
и сензора.
• Премахната ли е защитната
лента от устройството за
дистанционно управление?
90BG
c Издърпайте защитната лента от
устройството за дистанционно управление.
(. стр. 20)
Отпечатване
Симптом
Проверете опция
Причина/Решение
Хартията не се
зарежда.
•Правилно ли е заредена
хартията в отделението?
c Ако хартията не е правилно поставена,
възможно е устройството да не сработи.
(. стр. 34)
Проверете следното:
• Заредете правилния вид хартия и главата.
• Поставете хартията в правилната посока в
отделението.
• Можете да заредите максимум 20 листа хартия в
отделението. Ако листите са повече от 20, извадете
излишните.
• Прелистете листите хартия, за да отстраните
потенциален проблем поради залепването на листите
един към друг, и ги поставете в отделението.
• Преди отпечатване не прегъвайте хартията, защото
това може да причини неизправност в устройството.
•Използвате ли хартия, която не c Използвайте хартия, предназначена за
работа с това устройство. Ако използвате
е предназначена за работа с това
устройство?
несъвместима хартия, възможно е
устройството да не сработи. (. Oтносно
комплекта за отпечатване)
Хартията излиза
без на нея да се е
отпечатало нещо.
•Премахната ли е перфорацията c Използвайте хартия, предназначена за
на хартията?
работа с това устройство. Ако използвате
несъвместима хартия, възможно е
•Използвате ли хартия, която не
е предназначена за работа с това
устройството да не сработи. (. Oтносно
устройство?
комплекта за отпечатване)
Резултати от разпечатването
Симптом
Проверете опция
Отпечатаните
• Извели ли сте преглед на
данните на изображението?
изображения са с
лошо качество.
Причина/Решение
c В зависимост от вида на цифровия
• Отпечатали ли сте изображение, c Когато отпечатвате малко изображение,
чиито размер (широчина или
качеството на отпечатаното изображение е
височина) е по-малък от 480
грубо заради малкия му размер.
точки?
• Използвали ли сте менюто за
редактиране, за да увеличите
изображението?
c В зависимост от размера на изображението,
възможно е изображението, което се
отпечата, да бъде увеличено, но да е със
смущения в качеството.
Продължава
91BG
Ако се получи проблем
фотоапарат, който сте използвали,
изображенията за преглед могат да бъдат
изведени заедно с основните изображения
в списъка с миниатюрни изображения.
Качеството на отпечатаните изображения
няма да бъде толкова добро, колкото
основните изображения. Обърнете
внимание, че ако изтриете изображението,
което преглеждате, данните за основните
изображения могат да бъдат повредени.
Симптом
Проверете опция
Качеството на
изображението
и цветовете
на екрана се
различават от тези
на разпечатката.
c Това не е неизправност, но е причинено от
—
Отпечатаното
изображение се
различава, когато
изображението
директно се
отпечатва от
картата с памет
или вградената
памет, и когато
се отпечатват от
компютър.
обработка на устройството и обработката
на компютърния софтуер, отпечатаните
изображения ще бъдат различни.
—
• Поддържа ли изображението
DCF?
• Задали ли сте [Date Print] в
положение [OFF]?
• Когато сте записвали
изображението с цифровия
фотоапарат, запазили ли сте и
датата?
Изображението
не може да бъде
отпечатано
изцяло. Остава
рамка.
92BG
различията в системата за възпроизвеждане
на цветовете или характеристиките на
LCD екрана. Изображенията се регулират
така, че да бъдат най-подходящи за
съответната система за възпроизвеждане на
цветовете или характеристиките. Можете
да промените настройките за качество на
изображенията, както следва.
– бутон MENU – [Settings] – [Print Settings]
– [Color Setting] (. стр. 66)
– Можете да регулирате качеството на
изображението само в менюто
CreativePrint (Творчески разпечатки).
За подробности вижте стр. 59.
c Заради различията във вътрешната
Датата не може да • Задали ли сте [Date Print] в
бъде отпечатана.
положение [Date] или [Date/
Time]?
Датата се
отпечатва без да
искате.
Причина/Решение
c Натиснете бутона MENU, изберете [Settings]
и задайте [Date Print] в менюто с настройки
на принтера в положение [Date] или [Date/
Time]. (. стр. 65)
c Функцията за отпечатване на дата на това
устройство поддържа изображение, което е
съвместимо с DCF стандартите.
c Натиснете бутона MENU, изберете
[Settings] и задайте [Date Print] в менюто с
настройки на принтера в положение [OFF].
(. стр. 65)
c Когато запазите датата с изображението,
не можете да извършвате разпечатки с дата.
• Избрали ли сте [Border 1] или
c Натиснете бутона MENU, изберете [Settings]
[Border 2] за [Borders] в менюто
и задайте [Borderless], като изберете [Print
с настройки за отпечатване?
setup] – [Borders]. (. стр. 65)
• Правилно ли е съотношението
на изображението?
c В зависимост от вида на използвания
цифров фотоапарат, съотношението на
записаното изображение се различава, така
че е възможно при печат изображението да
не покрие цялата област за отпечатване.
Симптом
Дори ако в
настройките
за принтера е
избрана настройка
[Borderless],
изображението се
отпечатва с рамка
от двете страни.
Проверете опция
Причина/Решение
c Когато използвате устройство, различно
—
от това устройство, за да редактирате или
запазвате изображение, празните области
около изображението също се запазват като
част от данните на изображението. Дори
ако отпечатате тези данни с настройка
Borderless (Без рамка), вие не можете да
елиминирате рамката от двете страни на
разпечатката. (. стр. 65)
Цялата област на
изображението
не може да бъде
отпечатана.
• Задали ли сте [Border 1]
в менюто с настройки на
принтера?
c Можете да отпечатате цялата област на
Изображението
се отпечатва под
ъгъл.
• Проверете дали отделението за
хартия е поставено правилно?
c Поставете отново отделението за хартия
На отпечатаните
изображения има
бели линии или
точки.
Изображението
е твърде
ярко, тъмно,
червеникаво,
жълтеникаво или
зеленикаво.
изображението, като изберете [Border 1] в
менюто настройки на принтера. (. стр. 65)
право напред и докрай.
c Възможно е главата или валячетата за
—
хартията да са замърсени. Използвайте
приложената почистваща глава и
почистващ лист, за да почистите главата и
валячетата. (. стр. 97)
c Регулирайте качеството на изображението
—
на екрана за регулиране на качество.
Регулирането на качеството на
изображението е възможно само в менюто
CreativePrint. За подробности вижте стр. 59.
Настройки
Симптом
Настройката
[Borderless] и
[Border 1/2] не
работи.
Проверете опция
• Работите ли с менюто
CreativePrint (Творчески
разпечатки)?
Причина/Решение
c В менюто за творчески разпечатки се
използват образци и вие не можете да
избирате разпечатки с/без рамка.
Свързване с компютър
Проверете опция
—
Загубили сте
приложения CDROM и желаете да
се сдобиете с нов.
—
Причина/Решение
c Устройството не притежава функция за
преглед на изображения от карта с памет
чрез компютър.
c Моля, свалете драйвера за принтера от
интернет страницата за помощ и поддръжка
или се свържете с вашия Sony доставчик.
Продължава
93BG
Ако се получи проблем
Симптом
Изображенията
в картата с
паметта, зареденa
в устройството,
не се извеждат на
компютъра.
Симптом
Драйверът на
принтера не
може да бъде
инсталиран.
Проверете опция
Причина/Решение
c Следвайте процедурата в ръководството
• Сигурни ли сте, че сте
следвали точно процедурата по
инсталацията?
• Включена ли е друга програма?
• Задали ли сте правилно CDROM като инсталационен диск?
за експлоатация, за да инсталирате драйвера
(.стр. 73). Ако се изведе съобщение за
грешка, рестартирайте компютъра и отново
извършете процедурите по инсталация.
c Излезте от всички приложения и след това
инсталирайте драйвера.
c Щракнете два пъти върху “Computer (My
Computer)” и след това върху иконата
CD-ROM в отворения прозорец.
Следвайте процедурите в ръководството за
експлоатация, за да инсталирате драйвера.
c Възможно е USB драйверът да не е
—
• Съществува ли антивирусна
или друга програма, която да
работи?
• Влезли ли сте с
администраторски акаунт?
Устройството
не отговаря
на задачите за
отпечатване,
зададени от
компютъра.
инсталиран правилно. Следвайте
инструкциите за работа, за да инсталирате
отново USB драйвера.
c Ако в системата работи антивирусна или
друга програма, изключете програмата и
стартирайте инсталацията на драйвера.
c За да инсталирате драйвера под Windows,
вие трябва да влезете в системата като
администратор.
c Ако на десктопа на компютъра не се изведе
съобщение за грешка, проверете LCD
екрана на принтера.
Ако на принтера има съобщение за грешка,
извършете следното:
—
1. Изключете бутона 1 (включване/
готовност) на това устройство.
2. Изключете кабела на захранването,
изчакайте 5 до 10 секунди и отново
включете кабела.
3. Рестартирайте компютъра.
Ако това не реши проблема, консултирайте
се с вашия доставчик на Sony или се
свържете със сервиз.
c Когато използвате приложение, различно
• Използвате ли софтуерно
Изображението
от PMB, възможно е изображението
приложение, различно от PMB?
се отпечатва
да се отпечата с рамка, дори ако сте
с рамка, дори
избрали отпечатване без рамка. Когато
когато сте избрали
в приложението имате възможност за
“Borderless” (без
настройка с/без рамка, задайте пълно
рамка).
отпечатване на изображението в обхвата
за отпечатване дори и да изглежда, че
изображението излиза извън обхвата.
94BG
Симптом
Количеството
разпечатки,
зададено в
“Pages Per Sheet”
в “Layout” на
диалоговия
прозорец “Sony
DPP-F700
Properties”
не съвпада
с реалното
количество
разпечатки и
резултатите при
отпечатването.
Цветовете на
отпечатаното
изображение
от компютър са
различни от тези,
отпечатани от
картата с паметта.
Извежда се
съобщение с текст
“Error was found
while a document is
output to the USB
device” (Получава
се грешка, когато
изведете документ
към USB
устройството).
Проверете опция
Причина/Решение
c В зависимост от приложението, което
използвате, възможно е настройката за
количество разпечатки на приложението да
е с приоритет пред настройката, зададена
в диалоговия прозорец на драйвера на
принтера.
—
c Тъй като процесът по отпечатване на
—
изображение от картата с памет се
различава от процеса, когато отпечатвате
от компютър, възможно е цветовете да не
са еднакви.
c Изключете USB кабела и след това отново
го свържете.
—
Други
Симптом
Проверете опция
Не можете леко да
заредите главата.
c Ако главата не щракне на мястото си,
свалете я и я поставете отново. Само когато
мастилената глава е твърде отпусната, за
да бъде заредена, затегнете лентата по
посока на стрелката, за да премахнете
отпускането. (. стр. 33)
c Изключете устройството, като използвате
ключа 1 (включване/готовност) и след това
—
пак го включете. След като звукът от мотора
спре, опитайте да свалите мастилената
лента. Ако това не реши проблема,
свържете се със сервиз на Sony или с вашия
доставчик.
95BG
Ако се получи проблем
—
Не можете
да свалите
мастилената
лента.
Причина/Решение
Ако се получи
задръстване с хартия
1 Изключете захранването на принтера,
след което го включете отново.
Моля, изчакайте хартията да излезе
автоматично.
1 (включване/готовност)
Заседнала хартия
2 Отстранете заседналата хартия
от принтера.
3 Извадете отделението за
хартията и мастилената лента
от принтера и проверете дали във
вътрешността на принтера не е
останала хартия.
Проверете
дали във
вътрешността
на принтера
не е останала
хартия.
Ако е така,
отстранете
хартията.
Съвети
• Ако не можете да отстраните заседналата хартия,
свържете се вашия доставчик на Sony.
96BG
5 Поставете отделението за хартията
Почистване
Ако на отпечатаните снимки има бели черти или
точици, главата за топлинен трансфер може да е
зацапана от праха, насъбран във вътрешността на
устройството.
Използвайте приложената почистваща касета и
защитния лист на приложения комплект за печат,
за да почистите вътрешността на устройството.
Преди да започнете с почистването, моля,
извадете картата с паметта, изключете външното
устройство и изключете USB кабела от принтера.
1 Отворете вратата на отделението
с мастилената лента и ако има
мастилена лента, я отстранете.
2 Поставете приложената
почистваща глава в принтера и
затворете вратата на отделението
с мастилената лента.
в принтера и натиснете PRINT.
Почистващата глава и почистващият лист ще
почистят вътрешността на принтера.
След като почистването приключи,
почистващият лист автоматично излиза.
6 Извадете почистващата глава и
листа от принтера.
Съвети
• За по-удобна бъдеща употреба, съхранявайте
почистващата глава и почистващия лист на едно и
също място. Внимавайте да не ги загубите.
Забележки
• Когато качеството на разпечатките е нормално,
почистването няма да подобри резултатите.
• Не поставяйте почистващия лист върху хартията за
отпечатване, защото това може да причини задръстване
на хартията и други проблеми.
• Ако почистването не подобри качеството на
отпечатаните изображения, извършете почистването
няколко пъти.
• Не можете да почистите принтера, докато е свързан към
компютър.
3 Извадете отделението за хартия
от принтера. Ако в него има хартия,
отстранете хартията.
4 Поставете почистващия лист
Ако се получи задръстване с хартия
Почистване
в отделението за хартия като
внимавате страната без щампата
да сочи нагоре.
Почистващ лист
97BG
98BG
Разни
Допълнителна информация
99BG
Карти с памет
*6
”Memory Stick” носител
Видове ”Memory Stick”
носители, които може да
използвате с това устройство
Можете да използвате следните видове Memory
Stick носители с това устройство:
*1
Извежда/
Отпечатва/
Изтрива/Запазва
Вид “Memory Stick”
носител
“Memory Stick” носител
(без Magic Gate)
*2
ОК
Забележки за употреба
• Не поставяйте едновременно няколко “Memory Stick”
носителя, защото това може да причини неизправност
в устройството.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” носител с
устройството, винаги зареждайте носителя в “М2”
адаптер.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” носител без
М2 адаптер, възможно е да не успеете да извадите
носителя.
• Ако заредите “Memory Stick Micro” носител в
М2 адаптер, и заредите М2 адаптера в адаптера
за “Memory Stick Duo” носителя, е възможно
устройството да не работи правилно.
• Когато форматирате “Memory Stick” носителя,
използвайте функцията за форматиране на вашия
цифров фотоапарат. Ако форматирате “Memory
Stick” носителя с вашия компютър, е възможно
изображенията да не се изведат правилно.
“Memory Stick” media*2
(“MagicGate”
Compatible)
OK*5
“Memory Stick” носител*2
(с Magic Gate)
ОК*5
“MagicGate Memory Stick”
носител*2
ОК*5
“Memory Stick PRO”
носител*2
ОК*5
• Когато форматирате “Memory Stick” носителя,
всички данни, включително защитените файлове
с изображения, ще бъдат изтрити. За да избегнете
случайното изтриване на важни данни, се уверете, че
преди да извършите форматирането сте проверили
съдържанието на данните.
“Memory Stick PRO-HG”
носител*2
ОК
• Не можете да записвате, редактирате или изтривате
данни, ако преместите защитното капаче в положение
LOCK.
“Memory Stick Micro”
носител*3 (“M2”*4)
ОК*5
*5*6
Това устройство поддържа FAT32. Устройството е
изпробвано за работа с “Memory Stick” носител с
капацитет от 16GB или по-малко, произведен от Sony
Corporation. Въпреки това, не гарантираме операциите
с всички “Memory Stick” носители.
*2Това устройство е оборудвано с гнездо, съвместимо
както с носители в стандартен размер, така и в Duo
размер. Без адаптер за “Memory Stick Duo” носител вие
може да използвате както стандартен “Memory Stick”
носител, така и компактен “Memory Stick Duo” носител.
*1
Когато използвате “Memory Stick Micro” носител с
фото рамката, винаги зареждайте носителя в “М2”
адаптер.
*3
Тази технология предоставя разпознаване и
кодиране на данните.
Това устройство не поддържа 8 битов
паралелен трансфер на данни
“М2” е съкращение на “Memory Stick Micro” носител.
В тази част “М2” се използва, за да опише “Memory
Stick Micro” носителя.
*4
Не може да се извършва запис/четене на данни, които
изискват “MagicGate” защита.
“Magic Gate” е общо наименование на технологията
за защита на авторските права, разработена от Sony.
*5
100BG
• Не прикрепяйте друг материал, освен приложения
етикет, на позицията за етикета. Когато прикрепите
приложения етикет, се уверете, че сте го прикрепили
на позицията за етикета. Внимавайте етикетът да не
излиза извън границите.
xD-Picture карта
SD карта
Гнездото за SD картата/xD-Picture картата
на устройството ви позволява да използвате
следните карти:
• SD карта с памет*1
• miniSD карта, microSD карта
(Адаптер, ако е необходимо.)*2
• SDHC карта с памет*3
С гнездото за SD карта/xD-Picture карта на
устройството вие можете да използвате xD-Picture
карти*5. Не всички операции с картите с памет
се поддържат и не ви гарантираме правилни
операции с всички видове xD-Picture карти.
Това устройство работи с xD-Picture карти от 2 GB или
по-малко.
*5
• MMC стандартна карта с памет*4
Не гарантираме правилни операции с всички видове
SD карти с памет и MMC стандартни карти с памет.
*1Устройството работи със SD карта с памет от 32 GB
или по-малко.
Някои адаптери за карти, които се продават в
търговската мрежа, имат терминали от задната
страна. Възможно е този вид адаптери да не работят
правилно с фото рамката.
*2
Терминали
CompactFlash карта
Гнездото за CompactFlash карти на устройството
ви позволява да използвате следните карти:
• CompactFlash карта с памет (Вид I/Вид
II) и CF+Card (Вид I/Вид II)-съвместими
CompactFlash карти*6*7.
Въпреки това, ние не гарантираме правилни
операции за всички видове CompactFlash карти.
*6
*3
*4
Устройството работи със SDHC карти от 32 GB или
по-малко.
Това устройство работи с MMC карти от 2 GB или
по-малко.
Използвайте CompactFlash карта със спецификации
на захранването от 3.3V или 3.3V/5V. Не можете да
използвате вид само от 3.3V или 5V. Не зареждайте
други видове CompactFlash карти в гнездото на
устройството. Можете да го повредите.
Устройството работи с CompactFlash карти с капацитет
от 32 GB или по-малко.
*7
Забележки за употреба
Не можете да четете/записвате данни, които са обект на
защита на авторското право.
101BG
Допълнителна информация
Продължава
Забележки относно
използването на картата с
памет
• Когато използвате карта, се уверете, че сте
поставили картата в правилната посока и в
правилното гнездо.
• Когато поставяте карта с памет, тя ще се влезе
в гнездото до определена позиция, затова не
натискайте картата насила – ако го направите, това
може да повреди носителя или устройството.
• Не изваждайте картата и не изключвайте
устройството, докато чете или записва данни, и
докато индикаторът за достъп мига.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните си
данни.
• Възможно е данните, обработени с компютър, да не
се изведат с това устройство.
• Когато пренасяте или съхранявате картата,
прибирайте я в калъфа, приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не
докосвайте с пръст металните части на носителя
за запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте картата на места,
изложени на:
– крайно високи температури като например
вътрешността на автомобил, изложен на
пряка слънчева светлина, или близо до
климатик.
– силна влажност или корозиращи вещества.
– статично електричество или електрически
смущения.
102BG
Технически
характеристики
x Цифров фото принтер/рамка
Начин на отпечатване
Мастилено-струен (жълт/магента/
циан 3 цвята)
Резолюция
300 (H) х 300 (V) dpi
Обработка на изображението по
точки
256 нива на обработка (8 бита за всеки
жълт/магента/циан)
Обхват на разпечатката
1,800 точки х 1,200 точки
Размер на разпечатката
101.6 х 152.4 mm (максимум, без рамка)
Време за отпечатване (на страница)
Карта с памет/Вградена памет*1*2*3*4/
Компютър*5:
Прибл. 45 сек.
Мастилена лента/Хартия за
отпечатване
tОбърнете се към приложеното
ръководство “Комплекти за отпечатване”.
LCD екран
LCD панел:
7 инча, TFT активна матрица
Общ брой точки:
1,152,000
(800 x 3(RGB) x 480) точки
Ефективна област на дисплея
Съотношение на дисплея:
16:10
Област на LCD екрана:
Общ брой точки:
1,105,920
(768 x 3 (RGB) x 480) точки
Живот на задното осветяване
на LCD екрана
20,000 часа
(преди осветеността да намалее
наполовина)
USB конектор (TypeB, USB пълна
скорост)
Гнезда
“Memory Stick” гнездо (Standard/Duo)/
Гнездо за SD карта с памет
xD-Picture карта/гнездо за MMC/Гнездо
за CompactFlash карта
Съвместими файлови формати за
изображения
JPEG: DCF 2.0 съвместим, Exif 2.21
съвместим, JFIF*6
TIFF: Exif 2.21 съвместим
BMP*7: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows
формат
(Някои файлове с изображения не са
съвместими.)
Максимален брой пиксели, които
могат да се извеждат или отпечатат
8,000 (Н) х 6,000 (V) точки*8
Файлова система
FAT12/16/32,
размер на сектора от 2,048 байта или
по-малко
Име на файла с изображение
DCF формат, 256 символа, на 5 поднива
Максимален брой файлове, които се
поддържат
4,999 файла за карта с памет
Капацитет на вградената памет*9
1 GВ
(Могат да бъдат запазени пибл. 2,000
изображения.*10)
Изисквания към захранването
DC IN жак, DC 24V
Консумация на енергия
100 W (максимум)
В режим на готовност: по-малко от 1 W
* Определението за нормален режим е състоянието,
което ви позволява да извършвате операция по
изреждане на изображения, запазени във вградената
памет с настройки по подразбиране, без да се налага
да поставяте карта с памет или да свързвате външно
устройство.
Работна температура
5°С до 35°С
Продължава
103BG
Допълнителна информация
6,8 инча
Входни/Изходни конектори
Размери
Поставен настрани:
Прибл. 276 х 150 х 186 mm (ш/в/д)
(с извадена стойка)
Поставен вертикално:
Прибл. 149 х 275 х 185 mm (ш/в/д)
(с извадена стойка)
Позиция за печат (легнало положение):
Със затворен LCD екран:
Прибл. 276 х 85 х 149 mm (ш/в/д)
Дълбочина с прикрепено отделение за
хартията:
Прибл. 306 mm
Тегло
Прибл. 1.8 kg (без отделението за
хартия (прибл. 115 g), мастилената
лента, променливотоковия адаптер)
Включени аксесоари
Вижте “Проверка на включените
аксесоари” на стр. 12.
x Променливотоков адаптер
AC-S2422
Изисквания към захранването
- AC 100 V до 240 V, 50/60 Hz
1.5 A до 0.75 A
Измерен волтаж
24 V 2.2 A
Пик 3.7 А, 6.5 s
Размери
Прибл. 60 х 30.5 х 122 mm
(ш/в/д, без издадените части и кабелите)
Тегло
Прибл. 305 g
За повече подробности вижте етикета на
променливотоковия адаптер.
Дизайнът и техническите характеристики са
обект на промяна без предупреждение.
104BG
*
Общият брой листи фотохартия с размер P, които
принтерът може да отпечата, е приблизително 2000.
За общия брой листи вижте [System Information] от
менюто с настройки.
Настройки за печат: Borderless, без да се отпечатва
дата, AUTO FINE PRINT7 (снимка)
*2
Когато отпечатвате снимка (Прибл. размер на
файла 4.1 MB), заснета с цифров фотоапарат на
Sony, съдържащ ефективни елементи на картината
приблизително 12,100,000 или еквивалентни, и
след това запазена в носител “Memory Stick” или
вградената памет.
*3
Скорост на печат: Времето от натискането на
бутона PRINT до приключване на отпечатването.
(Времето за отпечатване може да е различно, в
зависимост от използваното оборудване, от формата
на изображението, от използваната карта с памет,
от настройките на даден софтуер и от условията на
работа.)
*4
Когато отпечатвате от носител “Memory Stick PRO
Duo” на Sony, зареден в гнездото на принтера.
*5
Времето за обработването на данни и прехвърлянето
не се включва.
*6
Baseline JPEG с формат 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
*7
Не можете да отпечатвате посредством PMB (Picture
Motion Browser).
*8
Необходими са 17 точки по вертикала и хоризонтала.
Изображение със съотношение 20:1 или повече може
да не се изведе правилно. Дори когато съотношението
е по-малко от 20:1, възможно е да се появят проблеми
с извеждането на миниатюрните изображения,
изреждането на изображения или в други случаи.
*9
Капацитетът се изчислява като 1 MB е равен на
1,000,000 байта. Реалният капацитет намалява, когато
се прехвърлят файлове за управление и приложения.
За операции могат да бъдат използвани прибл. 940
MB.
*10
Приблизителният брой се извежда, когато
изображенията, заснети с еквивалентен на 2,000,000
пиксела фотоапарат, се запазват. Стойността може да
се различава спрямо условията на запис.
*1
Уеб-страница за потребителска
поддръжка
Най-новата информация за поддръжка се намира
на адреса на следната уебстраница:
http://www.sony.net/
Търговски марки и авторски
права
Предпазни мерки
Безопасност
• Внимавайте да не поставяте или изпускате тежки
предмети върху захранващия кабел; внимавайте
да не повредите захранващия кабел по някакъв
начин. Никога не работете с устройството, ако
захранващият кабел е повреден.
• Ако в устройството попадне твърд предмет
или течност, изключете го и го проверете в
квалифициран сервиз преди отново да започнете
работа с него.
• Никога не разглобявайте устройството.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са
търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
• Intel и Pentium са търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
• CompactFlash е търговска марка на SanDisk
Corporation в САЩ.
•
или xD-Picture Card TM е търговска марка на
FUJIFILM Corporation.
• Съдържа iTypeTM и шрифтове от Monotype Imaging Inc.
iTypeTM е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
• За да изключите захранващия кабел, дърпайте
щекера. Никога не дърпайте самия захранващ кабел.
• Когато не планирате да използвате устройството
за дълъг период от време, изключете захранващия
кабел от мрежата от 220V.
• Не работете грубо с устройството.
• За да намалите риска от токов удар, преди да
почиствате или обслужвате устройството, винаги
изключвайте устройството от стенния контакт.
• Не блокирайте вентилационните отвори.
Ако вентилационните отвори са блокирани,
температурата във вътрешността на устройството
се покачва и може да доведе до пожар или повреда.
Уверете се, че сте извършили следното, за да
осигурите добра вентилация.
• Логото SD е търговска марка.
• Поставете устройството на разстояние 20 cm или
повече от стената.
• Логото SDHC е търговска марка.
• Не поставяйте устройството в тесни пространства.
• Libtiff
Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 – 1997 Silicon Graphics Inc.
• Не поставяйте устройството върху дебели килими,
одеала или подобни, където може да потъне.
• Lua
Copyright © 1994 – 2008 Lua.org, PUC-Rio.
• Не използвайте устройството, когато е поставено
настрани или на обратно.
• Пълен свободен лиценз
• Copyright 1996 – 2002, 2006 от David Turner, Robert
Wilhelm и Werner Lemberg.
• Другите търговски марки и имена са собственост на
съответните им притежатели.
• Не докосвайте и не надничайте в отделението за
хартия. Възможно е хартията да излезе внезапно и
да ви нарани.
• Не повдигайте това устройство като го държите за
електрическия и свързващите кабели, отделението
за хартия, вратичката за отделението с мастилената
лента, стойката или LCD екрана. Можете да
изпуснете устройството и това да причини повреда
или да нарани някого.
Продължава
105BG
Допълнителна информация
• Всички други наименования на продукти и компании,
споменати тук, са търговски марки или запазени
търговски марки на съответните им компании.
Символите “TM” и “®” не се използват навсякъде в
това ръководство.
• Не завивайте устройството с парчета плат.
Инсталация
• Избягвайте поставянето на устройството на
места, които са обект на:
– вибрации
– висока влажност
– голямо количество прах
– директна слънчева светлина
– крайно високи или ниски температури
• Не използвайте електрическо оборудване близо до
устройството. То няма да работи правилно, ако около
него има електромагнитни полета.
• Не поставяйте тежки обекти върху устройството.
• Оставете достатъчно място около устройството,
така че вентилационните отвори да не са блокирани.
Блокирането на тези отвори може да причини
повишаване на температурата във вътрешността на
устройството.
Променливотоков адаптер
• Дори когато устройството е изключено, захранването
от мрежата все още достига до него, докато
променливотоковият адаптер е свързан към мрежата.
• Уверете се, че използвате приложения към
това устройство променливотоков адаптер. Не
използвайте други видове променливотокови
адаптери, тъй като това може да причини
неизправност.
• Не използвайте приложения променливотоков
адаптер с други устройства.
• Не използвайте електрически трансформатор
(конвертор), защото това може да причини
прегряване на устройството или повреда.
• В случай, че кабелът на променливотоковия адаптер
е повреден, не използвайте адаптера, защото това е
опасно.
Внимавайте да не повредите
променливотоковия адаптер
Повредата на променливотковия адаптер може да
доведе до пожар или токов удар.
• Не видоизменяйте и не режете адаптера.
• Не поставяйте тежки предмети върху него и не го
дърпайте.
• Пазете го от източници на топлина. Не позволявайте
да прегрее.
• Винаги изключвайте устройството, като хващате и
издърпвате щекера.
106BG
Ако променливотоковият адаптер се повреди,
консултирайте се с вашия доставчик на Sony или
с център за поддръжка на Sony продукти
Кондензация на влага
Ако устройството бъде внесено директно
от студено на топло място или е поставено
в особено топла или влажна стая, във
вътрешността му може да се кондензира влага.
В такива случаи устройството вероятно няма
да работи правилно и дори може да се повреди,
ако не преустановите използването му. Ако
има конденз на влага, изключете кабела на
променливотоковия адаптер и не използвайте
устройството поне един час.
Стойка
• Когато задавате това устройство в портретна или
пейзажна позиция, използвайте стойката. Това
устройство не е проектирано, за да се окача на
стена.
• Поставете стойката здраво.
• Ако стойката е поставена хлабаво, устройството
или периферните му приспособления могат да
паднат и да причинят наранявание или да повредят
мебелите ви.
Когато поставяте или сваляте стойката,
внимавайте да не оставите устройството или
приспособленията му да паднат.
Транспорт
Когато пренасяте устройството, свалете
мастилената лента, отделението за хартия,
стойката, променливотоковия адаптер и
свързаните кабели и поставете това устройство и
периферните му устройства, в оригиналните им
опаковки със защитните стереопори.
Ако не сте запазили оригиналната опаковка и
опаковъчните материали, използвайте подобни
материали, така че устройството да не се
повреди при транспортирането.
Почистване
Почиствайте устройството с меко, сухо парче
плат или с парче мек плат, леко навлажнено
със слаб почистващ разтвор. Не използвайте
разтворители като алкохол или бензин, които
могат да повредят повърхността.
Забележки за CD-ROM
Не възпроизвеждайте приложения CD-ROM в
музикалния CD плейър.
Това може да причини загуба на слуха или
повреда на говорителите и слушалките, както и
да повреди устройството.
Когато изхвърляте
устройството
Форматирането на вградената памет на
устройството може да не изтрие напълно
съхранените в нея данни. Когато изхвърляте
устройството, ви препоръчваме да го унищожите
физически.
Изхвърляне на устройството
Данните запазени във вградената памет на това
устройство може да не се изтрият напълно чрез
операцията [Format Internal Memory]. Sony
ви препоръчва физически да унищожите това
устройство, преди да го изхвърлите.
Допълнителна информация
107BG
Азбучен указател
Символи
“Memory Stick” носител
Видове 25
Поставяне 100
A-Z
Auto Fine Print7 66, 79
CompactFlash карта
Видове 101
Поставяне 25
CreativePrint 55
DC IN 24V 22
DCF (Design Rule for
Camera File System) 65
DPOF 60
LCD екран 13
PMB (Picture Motion
Browser) 75
SD карта с памет
Видове 101
Поставяне 25
USB кабел 70, 74
xD-Picture карта
Поставяне 25
Видове
108BG
101
А-К
Автоматично включване/
изключване на
захранването 51, 63
Брой разпечатки 36
Бутони включване/
готовност 14, 15
Въртене на
изображение 51
Групово отпечатване 60
Деинсталиране
PMB (Picture
Motion Browser) 76
Драйвер на
принтера 75
Дисплей с изреждане на
изображения 28
Дисплей с индекс
изображение 31
Езикови настройки 64
Забележки за употреба на
картите с памет 102
Задаване на броя
разпечатки 36
Задръстване на хартия 96
Запазване на
изображение
59
Изваждане на карта
с памет 26
Източник на променлив
ток 22
Изтриване на
изображения 58
Индекс разпечатки 60
Инсталиране
PMB (Picture Motion
Browser) 75
Драйвер на
принтера 73
Информация за защита 17
Календар 29, 55
Капаче за защита от
запис 100
Карти с памет
Поставяне 25
Наситеност 59
Настройка за изреждане на
изображения 41
Ефект 41
Интервал 41
Разбъркано
възпроизвеждане 41
Режим на
дисплея 41
Цветен ефект 41
Настройки за дата/час 24, 63
Нулиране 64
Нюанс 59
Общи настройки 63
Ориентация 78
Осветеност 59
Острота 59
Отмяна на
разпечатването 80
Отпечатване
Календар
55
На изображения
на картата с памет 36
На различно оформени
снимки 57
На снимка за лични
документи 57
От компютър 73
От приложение, което
се продава в
търговската мрежа 80
Посредством
използване на PMB
(Picture Motion
Browser) 76
Отпечатване на всички 60
Отпечатване на дата 54, 65
Оформление на
разпечатки 57
Подменяне на батерията
на устройството за
дистанционно
управление 20
Поставяне в портретна или
Свързване
Източник на
променлив ток 22
Компютър 70
Сепия 41
Системни изисквания
Macintosh 68
Windows 68
С рамка/
Без рамка 54, 65, 79
Смяна на батерията
на устройството
за дистанционно
управление 20
Снимка за лични
документи 57
Сортиране на
изображения 49
Сроден файл 17
Творчески разпечатки 55
Технически
характеристики 103
Увеличаване и
намаляване на размера
на изображението 50
Устройство за
възпроизвеждане 44
Устройство за
дистанционно
управление 20
Форматиране на
вградената памет 47, 64
Цветови
настройки 41, 66
Черно-бяло 41, 58
109BG
Допълнителна информация
пейзажна ориентация 22
Поставяне на карта с
памет 25
Поставяне на мастилена
лента 33
Поставяне на
стойката 21
Поставяне на
фотохартия 34
Почистване 97, 107
Предпазни
мерки 105, 106
Преместване на
изображение 58
Прехвърляне на
изображение 45
Прибавяне към
вградената памет 42
Приближаване/
отдалечаване на
изображението 50
Приложени аксесоари 12
Приоритет на
дисплея 29
Променливотоков
адаптер 22
Промяна на
настройките 61
Първоначално
положение 24
Различно оформени
снимки 57
Размер на изображението
при прехвърляне 64
Регистриране на
папка 80
Регулиране на
изображението 59
Редактиране на
изображение 58
Режим на преглед на
единично
изображение 30
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising