Sony | FDA-EV1MK | Sony FDA-EV1MK FDA-EV1MK XGA OLED elektroninis vaizdo ieškiklis Naudojimo instrukcijos

4-448-230-11(1)
(LT-LV-EE)
Lietuvių k.
Klientams Europoje
Senos elektrinės ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Elektroninio vaizdo ieškiklio
rinkinys/
Elektroniskā skatu meklētāja
komplekts/
Elektroonilise pildinäidiku
komplekt
Naudojimo instrukcija/
Lietošanas instrukcijas/
Kasutusjuhend
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonija).
Įgaliotasis atstovas, atsakingas už EMS ir gaminio saugą,–
„Sony Deutschland GmbH“ (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų kokių nors klausimų
dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais,
nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Šis įrenginys skirtas naudoti su „Sony Digital Still Camera“
(toliau vadinamas „fotoaparatu“), kuriame yra jungtis
„Multi Interface Shoe“.
Jei reikia daugiau informacijos apie su šiuo priedu
suderinamus fotoaparatų modelius, apsilankykite savo regiono
„Sony“ svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį
įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.
Šie fotoaparatai parduodami ne visose šalyse / regionuose.
FDA-EV1MK
© 2012 Sony Corporation
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje,
kad netyčia neprarytų.
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų,
saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

1
DĖMESIO
2
3
7
Kad nesusižalotumėte, būkite atsargūs ir nenumeskite šio
įrenginio.
Būdami neatsargūs galite susižeisti.
 Dalys
5
4

6
1
2
3
4
5
6
7
Mygtukas FINDER/LCD (ieškiklis / LCD)
Okuliaro lęšis
Minkštas okuliaro antdėklas
Okuliaro jutikliai
Dioptrijų reguliavimo svirtelė
Apsauginis jungties dangtelis
Okuliaro antdėklas
 Prieš pradedant naudoti šį įrenginį
Minkštą okuliaro antdėklą pagal poreikius galite pakeisti
į numatytąjį okuliaro antdėklą.
Norėdami nuimti okuliaro antdėklą, suimkite jo apačią
abiejose pusėse ir nutraukite (žr. pav. ).
Norėdami pritvirtinti okuliaro antdėklą, paspauskite jį,
kad įsistatytų į vietą (pasigirs spragtelėjimas).
 Kaip prijungti šį įrenginį

Prieš prijungiant šį įrenginį
 Nustatykite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį OFF.
 Nuo šio įrenginio nuimkite apsauginį jungties dangtelį.
Kaip prijungti šį įrenginį
Išjunkite fotoaparato maitinimą. Tvirtai įstatykite
šį įrenginį į fotoaparato jungtį „Multi Interface Shoe“
nurodyta kryptimi.
Kaip šį įrenginį atjungti
Išjunkite fotoaparato maitinimą, tada atjunkite
šį įrenginį atlikdami prijungimo veiksmus
atvirkštine tvarka.
Įrenginio naudojimas

 Nustatykite fotoaparato maitinimo jungiklį į padėtį ON.
 Žiūrėdami pro šį įrenginį keiskite dioptrijų reguliavimo
svirtelės padėtį, kol matysite aiškų vaizdą.
 Žiūrint pro šį įrenginį, jame vaizdas rodomas dėl veikiančių
okuliaro daviklių. Patraukus veidą toliau nuo įrenginio,
vaizdas vėl rodomas per fotoaparato LCD monitorių.
 Paspauskite šio įrenginio mygtuką FINDER/LCD
(ieškiklis / LCD), kad perjungtumėte vaizdą iš šio
įrenginio į fotoaparato LCD monitorių ir atgal.
 Atsižvelgiant į naudojimo būseną, okuliaro davikliai
gali būti aktyvuojami, kad vaizdą per fotoaparato LCD
monitorių būtų išjungtas. Jei taip atsitinka, paspauskite
šio įrenginio mygtuką FINDER/LCD (ieškiklis / LCD).
Latviski
Pastabos dėl naudojimo
 Nelieskite šio įrenginio okuliaro lęšio ar jungties.
 Šio įrenginio negalite naudoti kartu su išorine blykste
ar kitu įrenginiu, kuris prie fotoaparato jungiamas per
jungtį „Multi Interface Shoe“.
 Uždėdami šį įrenginį saugokite jį nuo mechaninio
poveikio.
 Nelaikykite fotoaparato vien už šio įrenginio.
 Nešdami šį įrenginį, nuimkite jį nuo fotoaparato.
Nešdami šį įrenginį uždenkite jo jungtį apsauginiu
dangteliu. Tada įdėkite jį į pridėtą nešiojimo dėklą
(žr. pav. ).
 Jei nešiojate akinius ir jums nepatogu žiūrėti pro šį įrenginį,
galite nuo jo nuimti okuliaro antdėklą.
 Vaizdas fotoaparato LCD monitoriuje gali skirtis nuo vaizdo
šiame įrenginyje dėl skirtingo ekranų dydžio.
 Išsamios informacijos apie šio įrenginio ekrano indikatorių
ir kaip jį suderinti su fotoaparatu žr. jūsų fotoaparato
naudojimo instrukcijoje.
 Šio įrenginio kampą galite keisti atsižvelgdami į naudojimo
sąlygas.
 LCD monitorius ir elektroninis vaizdo ieškiklis sukurti
taikant ypač didelio tikslumo technologijas, todėl efektyviai
panaudojama daugiau nei 99,99 % pikselių. Tačiau LCD
monitoriuje ir elektroniniame vaizdo ieškiklyje galite nuolat
matyti mažų juodų ir (arba) ryškesnių (baltos, raudonos,
mėlynos arba žalios spalvos) taškelių. Šie taškeliai yra
įprastas gamybos metu atsiradęs reiškinys ir neturi jokios
įtakos vaizdams.
 Nelaikykite okuliaro lęšio nukreipto į saulę ar kitą ryškios
šviesos šaltinį.
 Ilgai naudojamas šis įrenginys gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
 Atsižvelgiant į aplinkos apšvietimo sąlygas ar vaizdą,
objekto judesys gali trūkčioti arba mirgėti, arba šiame
įrenginyje gali atsirasti muaras. Tai nedaro jokio poveikio
įrašytiems vaizdams.
 Neardykite šio įrenginio. Priešingu atveju negalima
garantuoti, kad fotoaparatas tinkamai veiks.
 Jei šį įrenginį naudojate ne patalpoje, saugokite, kad jis
nesušlaptų lietuje arba jūroje.
 Nepalikite šio įrenginio tiesioginėje saulės šviesoje
automobilyje arba arti šildymo prietaisų.
 Nesiūbuokite dėklo, laikydami už pritvirtinto dirželio.
Dėklas gali nuo jo nutrūkti arba šis įrenginys gali iškristi
iš dėklo.
 Nelaikykite magnetinio nešiojimo dėklo spaustuko arti
lanksčiųjų diskelių ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti
magnetizmas.
Įrenginio valymas
 Minkštu audiniu švelniai nuvalykite dulkes nuo įrenginio
paviršiaus.
 Pučiamuoju šepetėliu nubraukite dulkes nuo okuliaro lęšio
ir švelniai jį nuvalykite pridėtu valymo audiniu.
Specifikacijos
Matmenys (apytiksl.) 26,2 mm × 30,75 mm × 40,4 mm
(1,03 col. × 1,21 col. × 1,59 col.)
(pl. / aukšt. / gyl.)
(neįskaitant okuliaro antdėklo ir
išsikišusių dalių)
45,4 mm × 41,54 mm × 53,0 mm
(1,79 col. × 1,64 col. × 2,09 col.)
(su pritvirtintu minkštu okuliaro
antdėklu)
apytiksl. 26,6 g (0,9 unc.)
Masė
(be okuliaro antdėklo)
apytiksl. 31,2 g (1,1 unc.)
(su pritvirtintu minkštu okuliaro
antdėklu)
Elektroninis vaizdo ieškiklis
Tipas
(organinis elektroliuminescencinis)
1,3 cm (tipas 0,5)
Ekrano dydis
2 359 296 taškai
Bendras taškų
skaičius
Apytiksl. 100 %
Kadro aprėptis
1,09 k. naudojant 50 mm objektyvą,
Padidinimas
sufokusuotą į begalybę,
–1 m–1 (dioptrija)
Apie 23 mm nuo okuliaro, 21 mm
Akies taškas
nuo okuliaro rėmelio esant –1 m–1
nuo –4,0 m–1 iki +1,0 m–1 (dioptrijos)
Dioptrijų
reguliavimas
Pridedami elementai
Elektroninis vaizdo ieškiklis (1),
minkštas okuliaro antdėklas (1), okuliaro antdėklas (1),
apsauginis jungties dangtelis (1), nešiojimo dėklas (1),
audinys valymui (1), spausdintos dokumentacijos rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
„Multi Interface Shoe“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties
kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā
tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro
ES direktīvas
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna.
Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumos
ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai
garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
Šo ierīci var izmantot ar Sony digitālo fotokamera (tālāk tiek
saukta par “kameru”), kurai ir vairāku interfeisu ligzda
Multi Interface Shoe.
Detalizētu informāciju par kameru modeļiem, kas ir saderīgi
ar šo ierīci, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai
lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa
centrā.
Visos reģionos/valstīs šīs kameras nav pieejamas.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu
nejaušu norīšanu.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet
šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU!
Uzmanieties, lai nenomestu šo ierīci, kad no tās atvienojat
siksniņu.
Neuzmanīga apiešanās var izraisīt savainojumus.
 Daļu identificēšana
1
2
3
4
5
6
7
Poga FINDER/LCD
Okulāra lēca
Mīkstais okulāra vāks
Okulāra sensori
Dioptriju regulēšanas svira
Savienotāja aizsargvāciņš
Okulāra vāks
 Pirms šīs ierīces izmantošanas
Ja vēlaties, mīksto okulāra vāku varat aizstāt ar komplektācijā
iekļauto okulāra vāku.
Lai noņemtu okulāra vāku, satveriet to apakšā no abām
pusēm un izvelciet ārā. (Skatiet attēlu )
Lai pievienotu okulāra vāku, spiediet to, līdz tas
ar klikšķi nostājas savā vietā.
 Neaiztieciet okulāra lēcu un šīs ierīces savienotāju.
 Šo ierīci nevar izmantot kopā ar ārēju zibspuldzi vai
citu ierīci, kas kamerai ir pievienota, izmantojot vairāku
interfeisu ligzdu Multi Interface Shoe.
 Uzmanieties, lai šo ierīci pievienojot nepakļautu
mehāniskiem triecieniem.
 Neturiet kameru tikai aiz šīs ierīces.
 Pārnēsājot šo ierīci, vispirms noņemiet to no kameras.
Pārnēsājot ierīcei uzlieciet savienotāja aizsargvāciņu.
Pēc tam ievietojiet to komplektā iekļautajā somiņā
pārnēsāšanai. (Skatiet attēlu )
 Ja lietojat brilles un ir problēmas ar skatīšanos šajā ierīcē,
varat noņemt tas okulāra vāku.
 Attēlojums kameras LCD monitorā var atšķirties no
attēlojuma šajā ierīcē, jo atšķiras to displeju izmēri.
 Detalizētu informāciju par šīs ierīces ekrāna indikatoru
un to, kā to iestatīt ar kameru, skatiet kameras lietošanas
rokasgrāmatā.
 Atkarībā no lietošanas vajadzībām varat mainīt šīs ierīces
leņķi.
 LCD monitors un elektroniskais skatu meklētājs ir ražots,
izmantojot īpaši augstas precizitātes tehnoloģiju,
tāpēc vairāk nekā 99,99% pikseļu darbojas efektīvi.
Tomēr ir iespējami daži niecīgi melni un/vai gaiši punkti
(baltā, sarkanā, zilā vai zaļā krāsā), kas pastāvīgi ir
redzami LCD monitorā vai elektroniskajā skatu meklētājā.
Šādi punkti ir normāla ražošanas procesa sastāvdaļa,
un tie nekādi neietekmē attēlus.
 Neturiet okulāra lēcu pavērstu pret sauli vai citu spilgtas
gaismas avotu.
 Ilgstoši lietojot, šī ierīce var uzsilt. Tas nav darbības
traucējums.
 Atkarībā no apkārtējā apgaismojuma un ainas šajā ierīcē
redzamā objekta kustība var būt raustīta, kā arī ir iespējama
muarē rakstu mirgošana. Tas nekādā veidā neietekmē
ierakstīto attēlu.
 Neizjauciet šo ierīci, citādi nevar garantēt tās
veiktspēju.
 Izmantojot šo ierīci ārpus telpām, uzmanieties,
lai to nesaslapinātu lietū vai ar jūras ūdeni.
 Neatstājiet šo ierīci tiešā saules gaismā, slēgtā mašīnā vai
sildītāja tuvumā.
 Neviciniet ietvaru, turot aiz tam piestiprinātas siksniņas
un tamlīdzīgi. Ietvars var atvienoties no siksniņas vai šī
ierīce var izkrist no ietvara.
 Turiet somiņas pārnēsāšanai magnētisko aizdari prom
no disketēm un citām lietām, kuras ietekmē magnētisms.
Šīs ierīces tīrīšana
 Viegli noslaukiet visus putekļus no šīs ierīces virsmas
ar mīkstu, tīru drāniņu.
 Nopūtiet visus putekļus no okulāra lēcas, izmantojot otiņu
ar gaisa pūtēju, un viegli noslaukiet ar komplektācijā
iekļauto tīrīšanas drāniņu.
Specifikācijas
Izmēri (aptuveni)
(p/a/d)
Masa
 Šīs ierīces pievienošana
Pirms šīs ierīces pievienošanas
 Kameras barošanu iestatiet pozīcijā OFF.
 Noņemiet savienotāja aizsargvāciņu no šīs ierīces.
Lai pievienotu šo ierīci
Izslēdziet kameru. Kameras vairāku interfeisu ligzdā
Multi Interface Shoe līdz galam stingri ievietojiet šo
ierīci norādītajā virzienā.
Lai atvienotu šo ierīci
Izslēdziet kameru un atvienojiet šo ierīci, veicot
pievienošanai pretējas darbības.
Šīs ierīces izmantošana
 Kameras barošanu iestatiet pozīcijā ON.
 Skatieties šajā ierīcē un regulējiet dioptriju regulēšanas
sviru, līdz ierīcē ir skaidri redzams displejs.
 Skatoties šajā ierīcē, tajā redzamais attēls tiek rādīts okulāra
sensoru darbības rezultātā. Noņemot seju no šīs ierīces,
attēls atkal tiek rādīts kameras LCD monitorā.
 Lai rādījumu pārslēgtu starp šo ierīci un kameras LCD
monitoru, nospiediet šīs ierīces pogu FINDER/LCD.
 Atkarībā no lietošanas stāvokļa iespējama okulāra sensoru
aktivizēšana, līdz ar to kameras LCD monitorā nebūs attēla.
Šādā gadījumā nospiediet šīs ierīces pogu FINDER/LCD.
Eesti
Piezīmes par lietošanu
Veids
Ekrāna izmērs
Kopējais punktu
skaits
Kadra pārklājums
Palielinājums
Acs punkts
Dioptriju regulēšana
26,2 mm×30,75 mm×40,4 mm
(1,03 collas×1,21 colla×1,59 collas)
(bez okulāra vāka un izvirzītajām
daļām)
45,4 mm×41,54 mm×53,0 mm
(1,79 collas×1,64 collas×2,09 collas)
(ar pievienotu okulāra vāku)
Aptuveni 26,6 g (0,9 unces)
(bez okulāra vāka)
Aptuveni 31,2 g (1,1 unce)
(ar pievienotu okulāra vāku)
Elektroniskais skatu meklētājs
(organiskā elektroluminiscence)
1,3 cm (0,5 collu tips)
2 359 296 punkti
Aptuveni 100%
1,09×ar 50 mm objektīvu bezgalībā,
–1 m–1 (dioptrija)
Aptuveni 23 mm no okulāra, 21 mm
no okulāra ietvara pie –1 m–1
No –4,0 m–1 līdz +1,0 m–1 (dioptrija)
Iekļautie priekšmeti
Elektroniskais skatu meklētājs (1), mīkstais okulāra vāks (1),
okulāra vāks (1), savienotāja aizsargvāciņš (1),
somiņa pārnēsāšanai (1), tīrīšanas drāniņa (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Multi Interface Shoe ir Sony Corporation preču zīme.
Euroopa klientidele
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab,
et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda.
See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine
aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega,
kust selle toote ostsite.
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i
direktiivid
Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Jaapan. Elektromagnetilise ühilduvuse ja
toote ohutusega tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Hooldus-või garantiiprobleemide korral võtke ühendust
aadressil, mis on antud eraldi hooldus- või
garantiidokumentides.
Seda seadet saab kasutada koos Sony digitaalse fotokaameraga
(edaspidi lihtsalt „kaamera”), millel on liides
Multi Interface Shoe.
Selle seadmega ühilduvate kaamera mudelite kohta lisateabe
saamiseks minge oma piirkonna Sony veebisaidile või võtke
ühendust Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony
teenindusega.
Need kaamerad ei ole saadaval kõikides riikides/piirkondades.
HOIATUS
Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas, et vältida kogemata
allaneelamist.
Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks hoidke seadet
eemal vihmast ja niiskusest.
HOIATUS
Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, et seade maha
ei kukuks.
Hooletu käsitsemine võib põhjustada vigastusi.
 Osade tuvastamine
1
2
3
4
5
6
7
Nupp FINDER/LCD
Okulaari lääts
Pehme okulaari kate
Okulaariandurid
Diopter-reguleerimise nupp
Pistiku kaitsekork
Okulaari kate
Märkused kasutamise kohta
 Ärge puudutage seadme okulaari läätse ega pistikut.
 Te ei saa seda seadet kasutada koos välise välklambi või
muu seadmega, mis on kaameraga ühendatud liidese
Multi Interface Shoe kaudu.
 Olge ettevaatlik, et seade ei saaks ühendamisel
mehaanilisi põrutusi.
 Ärge hoidke kaamerat ainult sellest seadmest.
 Seadet kandes eemaldage see esmalt kaamera
küljest. Seadet kandes kinnitage pistiku kaitsekork
seadme külge. Seejärel pange see kaasasolevasse
kandekotti. (Vt joonist )
 Kui kannate prille ja teil on raskusi seadmesse vaatamisel,
saate okulaari katte seadmelt eemaldada.
 Kaamera LCD-monitori ekraan võib erineda seadme
ekraanist, kuna nende mõõtmed on erinevad.
 Üksikasju seadme ekraani näidiku ja selle kaameraga
seadistamise kohta leiate kaamera kasutusjuhendist.
 Saate seadme nurka olenevalt kasutusolukorrast muuta.
 LCD-monitor ja elektrooniline pildinäidik on toodetud
ülitäpset tehnoloogiat kasutades, seega üle 99,99% pikslitest
on efektiivseks kasutuseks valmis. Siiski võivad olla mõned
pisikesed mustad ja/või heledad täpid (valget, punast, sinist
või rohelist värvi), mis ilmuvad pidevalt LCD-monitorile
ja elektroonilisele pildinäidikule. Need täpid on
tootmisprotsessis tavalised ega mõjuta kuidagimoodi pilte.
 Ärge hoidke okulaari läätse päikese ega muu heleda
valgusallika poole.
 Pärast pikaajalist kasutamist võib seade soojaks minna.
See ei viita seadme talitlushäirele.
 Olenevalt ümbritsevatest valgustingimustest või stseenist
võib objekti liikumine olla katkendlik või seadmes esineda
vilkumist või muareemustreid. Need ei mõjuta ühelgi viisil
salvestatud pilti.
 Ärge võtke seadet koost lahti. Muidu ei saa selle
jõudlust tagada.
 Seadme kasutamisel välitingimustes olge ettevaatlik,
et see vihma või mereveega märjaks ei saaks.
 Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte, suletud
autosse või soojusallika lähedusse.
 Ärge vehkige kotiga seda kinnitatud rihmast hoides jne.
Kott võib rihma küljest lahti tulla või seade võib kotist
välja kukkuda.
 Hoidke kandekoti magnetkinnitus eemal flopiketastest
ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutavad.
Seadme puhastamine
 Pühkige õrnalt tolm seadme pinnalt pehme puhta lapiga.
 Pühkige tolm okulaari läätselt puhurharjaga ja pühkige
õrnalt seda kaasasoleva puhastuslapiga.
Spetsifikatsioonid
Mõõtmed
(ligikaudsed)
(l/k/s)
 Enne seadme kasutamist
Saate pehme okulaari katte soovi korral asendada kaasasoleva
okulaari kattega.
Okulaari katte eemaldamiseks haarake selle aluskülje
mõlemast servast ja tõmmake see ära. (Vt joonist )
Okulaari katte ühendamiseks vajutage seda, kuni see
paigale klõpsatab.
 Seadme ühendamine
Enne seadme ühendamist
 Lülitage kaamera toide välja.
 Eemaldage seadmelt pistiku kaitsekork.
Kaal
Tüüp
Ekraani suurus
Punktide koguarv
Kaadri katvus
Suurendus
Seadme ühendamine
Lülitage kaamera toide välja. Lükake seade
näidatud suunas kindlalt üleni kaamera liidesesse
Multi Interface Shoe.
Vaatepunkt
Seadme eemaldamine
Diopterreguleerimine
Lülitage kaamera toide välja ja eemaldage seade,
järgides ühendamisprotsessi vastupidises suunas.
Seadme kasutamine
 Lülitage kaamera toide sisse.
 Vaadake seadmesse ja reguleerige diopter-reguleerimise
nuppu, kuni ekraan ilmub selgelt seadmesse.
 Kui seadmesse vaatate, kuvatakse seadmes pilt
okulaariandurite tegevuse tõttu. Kui näo seadmest
eemale tõmbate, naaseb pildiekraan tagasi kaamera
LCD-monitorile.
 Vajutage seadme nuppu FINDER/LCD, et ekraani seadme
ja kaamera LCD-monitori vahel vahetada.
 Olenevalt kasutuse olekust võidakse okulaariandurid
aktiveerida, nii et kaamera LCD-monitoril pilti ei kuvata.
Sellisel juhul vajutage seadmel nuppu FINDER/LCD.
26,2 × 30,75 × 40,4 mm
(1,03 × 1,21 × 1,59 tolli)
(ilma okulaari katte ja väljaulatuvate
osadeta)
45,4 × 41,54 × 53,0 mm
(1,79 × 1,64 × 2,09 tolli)
(koos ühendatud pehme okulaari
kattega)
Ligik. 26,6 g
(ilma okulaari katteta)
Ligik. 31,2 g
(koos ühendatud pehme okulaari
kattega)
Elektrooniline pildinäidik
(orgaaniline elektroluminestsents)
1,3 cm (tüüp 0,5)
2 359 296 punkti
Ligik. 100%
1,09-kordne koos 50 mm objektiiviga
lõpmatusse,
–1 m–1 (diopter)
Ligikaudu 23 mm okulaarist, 21 mm
okulaari raamist kaugusel –1 m–1
–4,0 m–1 kuni +1,0 m–1 (diopter)
Kaasasolevad esemed
Elektrooniline pildinäidik (1), pehme okulaari kate (1),
okulaari kate (1), pistiku kaitsekork (1), kandekott (1),
puhastuslapp (1), prinditud dokumendid
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.
Multi Interface Shoe on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärk.
Download PDF