Sony | AKA-DDX1 | Sony AKA-DDX1 [Nebegaminama] Keičiamas veiksmo kameros nardymo dangtelis Naudojimo instrukcijos

4-569-567-01(1)
(LT-LV-EE)
2
4
6
Dangtelis naudojant
po vandeniu
Vāciņš niršanai
Sukeldumiskate
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
AKA-DDX1
3
© 2015 Sony Corporation
5
Užkabinkite fiksatorių už dėklo dangtelio apačioje esančios
ąselės (), tada uždarykite fiksatorių () kryptimi, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos. Fiksatorių uždarykite taip,
kad jo užraktas grįžtų į pradinę padėtį.
Uzlieciet skavu uz izciļņa, kas atrodas ietvara vāciņa
apakšdaļā (), pēc tam aizveriet skavu bultiņas ()
virzienā, lai skava ar klikšķi nofiksētos vietā. Aizveriet skavu
tā, lai skavas fiksators atgrieztos sākotnējā stāvoklī.
1
Kinnitage pannal korpuse alumises osas olevale sakile (),
seejärel sulgege pannal sümboliga () näidatud suunas,
kuni see paigale klõpsatab. Sulgege pannal, nii et selle
lukk naaseb algasendisse.
Lietuvių
Apie atsparumą vandeniui
 Fotoaparatą galima naudoti ne daugiau kaip 60 m gylyje.*
* Kai įdėtas fotoaparatas.
 Atsparumas vandeniui atitinka mūsų įmonėje taikomus
testavimo standartus.
 Stenkitės, kad gaminys nepatektų po vandens srove, pvz.,
tekančia iš čiaupo.
 Nuo stipraus smūgio, pvz., numetus, gaminys gali pasidaryti
neatsparus vandeniui. Rekomenduojame pristatyti gaminį
patikrinti į įgaliotąją taisyklą (paslauga mokama).
Pastabos
 Po vandeniu į šį gaminį įdėtu fotoaparatu įrašyti vaizdai yra
blankesni už įprastai įrašytus vaizdus. Tai nėra gedimas.
 Įdėjus į gaminį fotoaparatą galima įrašyti garsą, bet jo kokybė
bus prastesnė.
Kaip patikrinti, ar nepatenka vandens
Ūdensdrošais blīvējums
Visada, prieš dėdami fotoaparatą, uždarykite vandeniui
nepralaidų dėklą, panardinkite jį į vandenį ir patikrinkite, ar
nepatenka vandens.
Ūdensnecaurlaidības uzturēšanai šī ierīce izmanto ūdensdrošu
blīvējumu. Ūdensdrošā blīvējuma apkope ir ļoti svarīga.
Instrukcijām neatbilstoša ūdensdrošā blīvējuma apkope
var izraisīt ūdens sūci, kā rezultātā šī ierīce var nogrimt.
Jei nustatoma vandeniui nepralaidaus dėklo defektų
Jei apžiūrėjus vandeniui nepralaidų dėklą arba patikrinus, ar
nepatenka vandens, nustatoma defektų, reikia tuojau pat nustoti
naudoti gaminį ir pristatyti jį vietiniam „Sony“ pardavėjui.
Pralaidumas vandeniui
Jei patenka vandens, jokiu būdu nebenaudokite šio gaminio
vandenyje.
 Retai pasitaikančiais atvejais, kai patiriama žalos dėl šio
gaminio defektų patekus vandens, „Sony“ negarantuoja,
kad nebus sugadinta jame esant įranga (fotoaparatas,
maitinimo elementų pakuotė ir kt.) ir įrašytas turinys
ir neatlygina su fotografavimu susijusių išlaidų.
Latviski
Pastabos dėl naudojimo
 Naudodami gaminį po vandeniu, nepamirškite stebėti aplinką.
Neatidumas gali būti nelaimingo įvykio nardant priežastis.
 Jei patektų vandens, būtinai atkreipkite dėmesį į aplinką
ir paviršių, kaip nurodyta saugaus nardymo taisyklėse.
 Stenkitės stipriai nesutrenkti priekinio stiklo, nes jis gali sudužti.
 Neatidarinėkite šio gaminio paplūdimyje arba vandenyje.
Pasiruošti, pvz., įdėti fotoaparatą arba pakeisti atminties
kortelę, reikia tokioje vietoje, kurioje nėra drėgna ir druskinga.
 Nenaudokite šio gaminio karštosiose versmėse.
 Šį gaminį rekomenduojama naudoti 0–40 °C temperatūros
vandenyje.
 Nepalikite šio gaminio ilgam tiesioginėje saulės šviesoje arba
labai karštose ir drėgnose vietose. Jei turite palikti gaminį
tiesioginėje saulės šviesoje, būtinai uždenkite jį rankšluosčiu
arba kitaip apsaugokite.
Jei
ant gaminio patektų aliejaus nuo saulės, kruopščiai

nuplaukite jį drungnu vandeniu. Ant gaminio korpuso paliktos
aliejaus nuo saulės dėmės gali pakeisti gaminio spalvą arba
sugadinti jo paviršių (pvz., atsirasti įtrūkimų).
Vandeniui nepralaidus dėklas
Kad gaminys būtų atsparus vandeniui, naudojamas vandeniui
nepralaidus dėklas. Labai svarbu tinkamai prižiūrėti vandeniui
nepralaidų dėklą. Nevykdant vandeniui nepralaidaus dėklo
priežiūros instrukcijų, gali patekti vandens ir šis gaminys gali
nuskęsti.
Vandeniui nepralaidaus dėklo apžiūra
 Atidžiai apžiūrėkite, ar ant vandeniui nepralaidaus dėklo
nėra purvo, smėlio, plaukų, dulkių, druskos, siūlų ar kt. Juos
pastebėję, nuvalykite minkštu audeklu.
 Čiuopdami patikrinkite, ar ant vandeniui nepralaidaus dėklo
neliko purvo, kurio neįmanoma pamatyti.
 Nušluostę vandeniui nepralaidų dėklą, patikrinkite, ar ant jo
neliko audinio pūkelių.
 Patikrinkite, ar vandeniui nepralaidus dėklas neįtrūkęs,
nekreivas, nedeformuotas, neįskilęs, nesubraižytas, nesmėlėtas
ir t. t. Aptikus kokių nors pažeidimų, vandeniui nepralaidų dėklą
reikia pakeisti.
 Vadovaudamiesi šiomis nuorodomis patikrinkite kontaktinį
vandeniui atsparaus dėklo paviršių ir ant dėklo korpuso.
Par ūdensdrošuma veiktspēju




Kameru var darbināt ūdenī līdz 60 m dziļumā.*
* Ja kamera ir ievietota.
Ūdensdrošuma veiktspēja atbilst mūsu uzņēmuma pārbaudes
standartiem.
Nepakļaujiet šo ierīci tāda ūdens iedarbībai, kas ir zem
spiediena, piemēram, no krāna.
Dažkārt ūdensdrošuma veiktspēja var zust, šī ierīce tiek
pakļauta spēcīgam triecienam, piemēram, izkrītot no rokām.
Iesakām šo ierīci pārbaudīt pilnvarotā remontdarbnīcā
(par maksu).
Piezīmes
 Ja ar kameru šajā ierīcē ierakstāt attēlus zem ūdens, ierakstītie
attēli nav tik skaidri kā parastā veidā ierakstītie attēli.
Tā nav nepareiza darbība.
 Ja kamera ir ievietota šajā ierīcē, varat ierakstīt audio,
bet skaņas līmenis ir samazināts.
Ūdensdrošā blīvējuma pārbaude
 Uzmanīgi pārbaudiet, vai uz ūdensdrošā blīvējuma nav
netīrumu, smilšu, putekļu, sāls, diegu u.tml. Ja atrodat, noteikti
noslaukiet ar mīkstu drāniņu.
 Viegli velciet ar pirkstu apkārt ūdensdrošajam blīvējumam,
lai pārbaudītu, vai tam nav pielipuši neredzami netīrumi.
 Uzmanieties, lai pēc ūdensdrošā blīvējuma noslaucīšanas
uz tā nepaliktu lupatiņas šķiedru.
 Pārbaudiet, vai ūdensdrošais blīvējums nav saplaisājis,
sašķiebies, deformējies, kā arī pārliecinieties, vai tam nav sīku
šķēlumu, švīku, vai tajā nav iestrēguši smilšu graudiņi un nav
radušies citi tamlīdzīgi bojājumi. Ja konstatējat kādu no šiem
defektiem, nomainiet ūdensdrošo blīvējumu.
 Tādā pašā veidā pārbaudiet ūdensdrošā blīvējuma saskares
virsmu uz ietvara korpusa.
Kā pārbaudīt, vai nav ūdens sūces
Pirms ievietojat kameru, ūdensdrošais ietvars vienmēr ir jāaizver
un jāiegremdē ūdenī, lai pārliecinātos, vai tam nav ūdens sūces.
Ja konstatējat nepareizu ūdensdrošā ietvara darbību
Ja, pārbaudot ūdensdrošo blīvējumu vai meklējot ūdens sūci,
konstatējat nepareizu darbību, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces
lietošanu un nogādājiet to tuvākajam Sony izplatītājam.
Ūdens sūce
Ja rodas ūdens sūce, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces
pakļaušanu ūdens iedarbībai.
 Tajos retajos gadījumos, kad šī ierīce nedarbojas pareizi un
izraisa bojājumus ūdens sūces dēļ, Sony nesniedz garantiju
pret tajā ievietotās iekārtas (kamera, bateriju/akumulatora
komplekts utt.) un ierakstītā satura bojājumiem, kā arī nesedz
ar fotografēšanu saistītos zaudējumus.
Eesti
Piezīmes par lietošanu
 Niršanas laikā izmantojot šo ierīci, noteikti pievērsiet uzmanību
apkārtējai situācijai. Uzmanības trūkums niršanas laikā var
izraisīt negadījumu.
 Ja radusies ūdens sūce, noteikti pievērsiet uzmanību apkārtējai
situācijai un virsmai, ievērojot niršanas drošības noteikumus.
 Nepakļaujiet priekšējo stiklu spēcīgiem triecieniem, jo tas
var ieplīst.
 Izvairieties no šīs ierīces atvēršanas pludmalē vai uz ūdens.
Sagatavošana, piemēram, kameras ievietošana un atmiņas
kartes maiņa, ir jāveic vietā ar nelielu mitrumu un bez
sāļa gaisa.
 Nelietojiet šo ierīci karstajos avotos.
 Izmantojiet šo ierīci ieteicamajā darba ūdens temperatūras
diapazonā no 0 °C līdz 40 °C.
 Neatstājiet šo ierīci uz ilgu laiku tiešā saules gaismā vai ļoti
karstā un mitrā vietā. Ja no šādas situācijas nevar izvairīties
un ierīce ir jāatstāj tiešā saules gaismā, noteikti apklājiet to
ar dvieli vai citu aizsargmateriālu.
 Ja ierīce tiek notraipīta ar iedeguma krēmu, rūpīgi to
nomazgājiet ar remdenu ūdeni. Ja uz šīs ierīces korpusa tiek
atstāts iedeguma krēms, ierīces virsma var zaudēt krāsu vai
tikt sabojāta (piemēram, var rasties virsmas plaisas).
Veekindel töö
 Kaamerat saab vees kasutada kuni 60 m sügavusel.*
* Kui kaamera on korpuses.
 Veekindlus põhineb meie ettevõtte katsestandarditel.
 Ärge rakendage seadmele veesurvet (nt kraani all).
 Seade ei pruugi enam veekindel olla, kui näiteks maha
kukkudes tugeva löögi saab. Sellisel juhul soovitame seadet
volitatud paranduses kontrollida lasta (tasuline).
Märkused
 Kui kaamera on selles seadmes ja jäädvustate pilte vee all,
ei ole pildid nii selged, kui tavalise salvestamise puhul.
See ei viita seadme talitlushäirele.
 Kui kaamera on selles seadmes, saab heli salvestada,
aga see on vaiksem.
Märkused kasutamise kohta
 Kui kasutate seadet sukeldumisel, jälgige kindlasti ümbritsevat
olukorda. Tähelepanu hajumine võib sukeldumise ajal
õnnetuse põhjustada.
 Lekke korral jälgige kindlasti ümbritsevat ja tõuske pinnale
sukeldumise ohutusreegleid järgides.
 Hoidke esiklaasi tugeva löögi eest, sest see võib praguneda.
 Ärge avage seda seadet rannas ega vees. Ettevalmistused,
nagu kaamera seadmesse sisestamine ja mälukaardi
vahetamine, tuleb teha vähese niiskusega kohas, kus õhk
ei ole soolane.
 Ärge kasutage seadet kuumaveeallikates.
 Kasutage seadet soovitatud veetemperatuuri vahemikus
0 kuni 40 °C.
 Ärge jätke seadet pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte
või väga kuuma ja niiskesse kohta. Kui seadme päikesevalguse
kätte jätmist ei saa vältida, katke see kindlasti näiteks rätiku
või muu kaitsva asjaga.
 Kui seadmele satub päevitusõli, peske seadet põhjalikult leige
veega. Kui seadme korpusele jääb päevitusõli, võib pind värvi
muuta või kahjustada saada (nt mõraneda).
Veekindel tihend
See seade kasutab veekindluse säilitamiseks veekindlat tihendit.
Veekindla tihendi hooldamine on väga tähtis. Kui veekindlat
tihendit ei hooldata juhiste järgi, võib tekkida lekkeid ja seade
võib põhja vajuda.
Veekindla tihendi kontrollimine
 Kontrollige hoolikalt, et veekindlal tihendil ei oleks mustust,
liiva, karvu, tolmu, soola, niite jne. Mustuse leidmisel pühkige
tihendit pehme lapiga.
 Katsuge sõrmega õrnalt kogu veekindlat tihendit, et leida
nähtamatut mustust.
 Kontrollige, et veekindlale tihendile ei jääks pärast selle
pühkimist lapi kiude.
 Kontrollige, et veekindlal tihendil ei oleks pragusid, moonutusi,
väikesi lõhesid, kriimustusi, kinni jäänud liiva jne. Vahetage
veekindel tihend välja, kui leiate mõne sellise kahjustuse.
 Kontrollige samamoodi korpuse veekindla tihendiga kokku
puutuvat pinda.
Lekete kontrollimine
Enne kaamera seadmesse sisestamist sulgege alati veekindel
korpus ja kastke see vette kindlustamaks, et vesi ei satuks
korpusesse.
Veenkindla korpuse talitlushäire avastamine
Kui leiate veekindla tihendi või lekete kontrollimisel talitlushäire,
lõpetage seadme kasutamine viivitamatult ja viige see lähima
Sony edasimüüja juurde.
Veeleke
Kui seadmesse satub vesi, võtke seade viivitamatult veest välja.
 Vähetõenäolisel juhul, kui seadme talitlushäire põhjustab vee
lekkimise tõttu kahju, ei anna Sony selles olevatele seadmetele
(kaamera, aku jne), salvestatud sisule ega pildistamisega
kaasnevatele kuludele garantiid.
Download PDF

advertising