Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT CD imtuvas su „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

4-699-684-31(1)
Bluetooth®
Audio System
Teavet tutvustuskuva (DEMO) tühistamise kohta vt lk 17.
Teavet ühendamise/paigaldamise kohta vt lk 30.
Norėdami atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 18 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 30 psl.
Kā atcelt demonstrācijas (DEMO) rādījumu, skatiet 18. lpp.
Lai iegūtu informāciju par savienošanu/uzstādīšanu, sk. 30. lpp.
WX-920BT
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Ohutuse tagamiseks paigaldage see seade
kindlasti auto armatuurlauale, kuna seadme
tagakülg muutub kasutamise ajal kuumaks.
Lisateavet vt jaotisest „Ühendamine/
paigaldamine” (lk 30).
Toodetud Tais
See toode on klassifitseeritud standardite IEC/EN
60825-1:2007 ja IEC/EN 60825-1:2014 alusel 1. klassi
lasertootena.
 Emissiooni kestus: pidev
 Laseri väljund: vähem kui 55,8 μW
 Lainepikkus: 775–800 nm
Silt, millele on märgitud talitluspinge jne, asub
raami põhjal.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade
vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
See seade on mõeldud kasutamiseks heakskiidetud
tarkvaraversiooni(de)ga, millele on viidatud
ELi vastavusdeklaratsioonis.
Seadmesse laaditud tarkvara puhul on kinnitatud,
et see vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele.
Tarkvaraversioon: 1_
Tarkvaraversiooni saab kontrollida püsivara
seadistamise üksuses üldise seadistamise menüüs.
Teatis klientidele: järgmine teave kohaldub
ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või
see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse
kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud
esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et
toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
(Pb) keemiline sümbol lisatakse juhul, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid.
2EE
Tagades toodete ja akude korrektse utiliseerimise,
aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad
tekkida ebakorrektse käitlemise tagajärjel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust
sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektrija elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks
viige tooted kasutusea lõppedes asjakohasesse
kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja
elektroonikaseadmete taaskasutamine.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku asjakohasesse kogumispunkti, kus
tagatakse vanade akude taaskasutamine.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega,
kust selle toote või aku ostsite.
ETTEVAATUST!
Sagedusvahemik 65–74 MHz ei ole eraldatud
Euroopa üldises jaotustabelis heli edastamisele ja
seda ei saa Euroopas kasutada.
Hoiatus, kui teie auto süütel puudub
ACC-asend
Seadistage kindlasti funktsioon AUTO OFF (lk 18).
Seade lülitub määratud aja möödudes pärast
seadme väljalülitamist ja kella kuvamist (st nupu
SRC 1 sekundi vältel all hoidmist) automaatselt
täielikult välja, et ennetada aku tühjenemist. Kui
te funktsiooni AUTO OFF ei seadista, vajutage iga
kord süüte väljakeeramisel nuppu OFF ja hoidke
seda all, kuni ekraan kustub.
Muude osapoolte pakutavate teenustega
seotud lahtiütlus
Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid
võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või
need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade
eest.
Oluline teatis
Ettevaatust!
SONY EI VASTUTA ÜHEGI JUHUSLIKU, KAUDSE VÕI
TAGAJÄRGEDEST TULENEVA VÕI MUUDE
KAHJUSTUSTE EEST. SELLISTE KAHJUSTUSTE HULGAS
ON SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI TULU,
ANDMEKADU, TOOTE VÕI MUUDE SEADMETE
KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTAMINE, SEADMETE
TÖÖKATKESTUS NING OSTJA SEADME, SELLE
RIISTVARA JA/VÕI SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA
SEOTUD VÕI SELLEST TULENEV AJAKULU.
Lugupeetud klient, see toode sisaldab
raadiosaatjat.
UNECE määruse nr 10 kohaselt võivad
sõidukitootjad kehtestada sõidukitesse
raadiosaatjate paigaldamiseks teatud tingimused.
Enne toote sõidukisse paigaldamist vaadake
sõiduki kasutusjuhendit või võtke ühendust sõiduki
tootja või edasimüüjaga.
Hädaabikõned
See auto BLUETOOTH-vabakäeseade ja
vabakäesüsteemi ühendatud elektrooniline seade
kasutavad raadiosignaale, mobiilside- ja maapealse
side võrke ning kasutaja programmeeritavat
funktsiooni, mis ei taga kõigis olukordades
ühendust.
Seetõttu ärge sõltuge olulise side vajaduse korral
(nt meditsiiniseadmete puhul) ainult mõnest
elektroonikaseadmest.
Bluetooth-side
 BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained
võivad mõjutada elektrooniliste
meditsiiniseadmete tööd. Lülitage see seade ja
muud BLUETOOTH-seadmed välja järgmistes
kohtades, muidu võib juhtuda õnnetus.
 Haiglates, rongides, lennukites,
bensiinijaamades jms, kus võib olla
kergsüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide
läheduses.
 See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad
BLUETOOTH-i standardile, et tagada turvaline
ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTH-i juhtmeta
tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi
olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTH-i
juhtmeta tehnoloogia abil ühendumisel
ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe
lekkimise eest.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme,
mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust
Sony lähima edasimüüjaga.
3EE
Lisateave
Sisukord
Osade ja juhtelementide juhend . . . . . . . . . . . . . . . 5
Alustamine
Seadme lähtestamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Akupinge kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine . . . . . . . . . 7
USB-seadme ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Muu kaasaskantava heliseadme
ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raadio kuulamine
Raadio kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Süsteemi Radio Data System (RDS)
kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Taasesitus
Plaadi esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-seadme sisu esitamine. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-seadme sisu esitamine . . . . . . . . . . .
Lugude otsimine ja esitamine . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Vabakäekõned
(ainult BLUETOOTH-i kaudu)
Kõne vastuvõtmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Helistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kõne ajal saadaolevad toimingud . . . . . . . . . . . . . 15
Kasulikud funktsioonid
Sony | Music Center iPhone’is/
Android™-nutitelefonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hääletuvastuse kasutamine
(ainult Android-nutitelefonide puhul) . . . . . . . 16
Funktsiooni Siri Eyes Free kasutamine . . . . . . . . . 16
Sätted
DEMO-režiimi tühistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Põhisätete kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üldine seadistus (GENERAL). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heli seadistamine (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekraani seadistus (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTHi seadistamine (BLUETOOTH). . . . . . .
Sony | Music Centeri seadistamine
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EE
17
17
17
18
19
20
20
Püsivara värskendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
24
27
Ühendamine/paigaldamine
Ettevaatust! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldusosade loend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Osade ja juhtelementide juhend
Põhiseade

(sirvimine) (lk 13)
Sisenege taasesituse ajal sirvimisrežiimi.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.)
PTY (programmitüüp)
Valige RDS-is PTY.
 SRC (allikas)
Lülitage toide sisse.
Vahetage allikat.
OFF
Vajutage ja hoidke üks sekund all allika
väljalülitamiseks ja kella kuvamiseks.
Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all
toite ja ekraani väljalülitamiseks.
 EXTRA BASS
Võimendab bassiheli sünkroonis helitugevuse
tasemega. Vajutage seadistuse EXTRA BASS
muutmiseks: [1], [2], [OFF].
 Plaadiava
 Kuvaaken
 USB-port
  (plaadi väljutamine)

/
(SEEK –/+)
Häälestage automaatselt raadiojaamu. Käsitsi
häälestamiseks vajutage ja hoidke all.
/ (eelmine/järgmine)
/ (tagasi-/edasikerimine)
 MODE (lk 10, 15)
(tagasi)
Naaske eelmisele kuvale.
 CALL
Sisenege kõnemenüüsse. Võtke kõne
vastu / lõpetage kõne.
Vajutage ja hoidke all kauem kui kaks sekundit
BLUETOOTH-i signaalile lülitumiseks.
 Kaugkäskluste vastuvõtja
 Numbrinupud (1–6)
Võtke vastu salvestatud raadiojaamu. Jaamade
salvestamiseks vajutage ja hoidke all.
ALBUM /
Jätke heliseadmes album vahele. Albumite
pidevaks vahelejätmiseks vajutage ja hoidke all.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.)
5EE
(kordus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.)
(juhuesitus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.)
MIC (lk 15)
 (esita/peata)
 Juhtketas
Pöörake helitugevuse reguleerimiseks.
PUSH ENTER
Sisestage valitud üksused.
Vajutage nuppu SRC, pöörake ja seejärel
vajutage seda allika vahetamiseks
(aegub 2 sekundi pärast).
MENU
Avage seadistusmenüü.
VOICE (lk 15, 16, 18)
Vajutage ja hoidke rohkem kui 2 sekundit all
häälvalimise, hääletuvastuse (ainult Androidnutitelefon) või Siri (ainult iPhone)
aktiveerimiseks.
N-märk
Puudutage Android-nutitelefoniga juhtketast,
et luua BLUETOOTH-ühendus.
 AUX-sisendpesa
 DSPL (kuva)
Vajutage ekraaniüksuste vahetamiseks.
SCRL (kerimine)
Ekraaniüksuse kerimiseks vajutage ja hoidke all.
6EE
Akupinge kontrollimine
Alustamine
Saate kontrollida aku jooksvat pinget. (Pole
saadaval, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatud
on kell.)
Seadme lähtestamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, autoaku
vahetamist või ühenduste muutmist peate seadme
lähtestama.
1
Hoidke nuppe DSPL ja CALL
2 sekundit all.
Vajutage mitu korda nuppu DSPL,
kuni kuvatakse akupinge.
kauem kui
Märkus
Seadme lähtestamine kustutab kella seadistuse ja osa
talletatud sisust.
Piirkonna seadistamine
Seadme lähtestamisel kuvatakse piirkonna
seadistuste menüü.
1
1
Vajutage nuppu ENTER, kui kuvatud on
[AREA].
BLUETOOTH-seadme
ettevalmistamine
Olenevalt BLUETOOTH-iga ühilduvast seadmest,
nagu nutitelefon, mobiiltelefon ja heliseade
(edaspidi „BLUETOOTH-seade”, kui pole teisiti
märgitud), saate nautida muusikat või teha
vabakäekõnesid. Lisateavet ühendamise kohta vt
seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
Enne seadme ühendamist vähendage selle seadme
helitugevust, vastasel juhul võib heli olla väga vali.
Ilmub praegu valitud piirkond.
2
Keerake juhtketast, et valida [EUROPE]
või [RUSSIA], ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [YES] või
[NO], ja seejärel vajutage seda.
Kui piirkonna seadistus on muudetud,
lähtestatakse seade ja seejärel kuvatakse kell.
Seda seadistust saab muuta üldisest
seadistusmenüüst (lk 17).
Kella seadistamine
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida
[CLOCK ADJ], ja seejärel vajutage seda.
Nutitelefoniga ühendamine ühe
puutega ühendust (NFC) kasutades
Kui puudutate seadme juhtketast NFC*-ga ühilduva
nutitelefoniga, seotakse ja ühendatakse seade
automaatselt nutitelefoniga.
* NFC on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku
juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt
mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFCfunktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsal viisil,
puudutades vaid NFC-ga ühilduvatel seadmetel
vastavat sümbolit või määratud asukohta.
Nutitelefoni puhul, millesse on installitud
operatsioonisüsteem Android 4.0 või vanem
versioon, tuleb laadida alla Google Plays saadaolev
rakendus NFC Easy Connect. Rakendus ei pruugi
mõnes riigis või piirkonnas allalaaditav olla.
1
Lisateavet vt nutitelefoniga kaasas olevast
kasutusjuhendist.
Tunnid hakkavad vilkuma.
3
Keerake juhtketast, et seadistada
tunnid ja minutid.
Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage
/ (SEEK –/+).
4
Aktiveerige nutitelefonis
NFC-funktsioon.
2
Puudutage seadme N-märgi osa
nutitelefoni N-märgi osaga.
Pärast minutite seadistamist vajutage
nuppu MENU.
Seadistus on lõpule viidud ja kell käivitub.
Kella kuvamine
Vajutage nuppu DSPL.
Veenduge, et seadme ekraanil süttiks tähis
.
7EE
NFC kaudu ühenduse katkestamine
7
Puudutage uuesti seadme N-märgi osa nutitelefoni
N-märgi osaga.
Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse
sisestada pääsukood*, sisestage [0000].
* Pääsukoodi võidakse nimetada olenevalt
seadmest sõnaga „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“, „Password“ vms.
Märkused
 Ühenduse loomisel käsitsege nutitelefoni
kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult.
 Ühe puutega ühendamine pole võimalik, kui seade on
juba ühendatud kahe NFC-ga ühilduva seadmega.
Sellisel juhul katkestage ühe seadme ühendus ja
looge nutitelefoniga uuesti ühendus.
Sisestage pääsukood
[0000]
Sidumine ja ühendamine
BLUETOOTH-seadmega
BLUETOOTH-seadme esmakordsel ühendamisel
on nõutav ühine registreerimine ehk sidumine.
Sidumine võimaldab sellel ja teistel seadmetel
teineteist ära tunda. Seadme saab ühendada kahe
BLUETOOTH-seadmega (kaks mobiiltelefoni või
mobiiltelefon ja heliseade).
Kui sidumine on tehtud, jääb tähis
8
põlema.
BLUETOOTH-ühenduse loomiseks valige
BLUETOOTH-seadmes see seade.
Kui ühendus on loodud, süttib tähis
või
.
Märkus
BLUETOOTH-seadmega ühendamise ajal ei ole teistel
seadmetel võimalik seda seadet tuvastada.
Tuvastamise lubamiseks sisenege sidumisrežiimi ja
otsige teisest seadmest seda seadet.
Taasesituse alustamine
Lisateavet vt jaotisest „BLUETOOTH-seadme sisu
esitamine” (lk 12).
Seotud seadme ühenduse katkestamine
1
Paigutage BLUETOOTH-seade kuni 1 m
raadiusesse sellest seadmest.
2
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [BLUETOOTH],
seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [PAIRING],
ja seejärel vajutage seda.
4
Keerake juhtketast, et valida [DEVICE 1]*
või [DEVICE 2]*, ja seejärel vajutage seda.
Ühenduse katkestamiseks pärast seda, kui see
seade ja BLUETOOTH-seade on seotud, teostage
sammud 2 kuni 4.
Ühendamine seotud BLUETOOTHseadmega
Seotud seadme kasutamiseks on vajalik
ühendamine selle seadmega. Mõni seotud seade
loob ühenduse automaatselt.
Tähis
vilgub, kui seade on sidumise
ooterežiimis.
* [DEVICE 1] või [DEVICE 2] muudetakse pärast
sidumise teostamist seotud seadme nimeks.
5
Tehke BLUETOOTH-seadmes sidumine,
et see tuvastaks selle seadme.
6
Valige BLUETOOTH-seadme ekraanil
kuvatud üksus [WX-920BT].
Kui teie mudeli nime ei kuvata, korrake
toiminguid alates sammust 2.
WX-920BT
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [BLUETOOTH],
seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [BT SIGNAL],
ja seejärel vajutage seda.
Veenduge, et ikoon
3
Aktiveerige BLUETOOTH-seadmes
BLUETOOTH-funktsioon.
4
Kasutage selle seadmega ühenduse
loomiseks BLUETOOTH-seadet.
Süttib
8EE
süttiks.
või
.
Ekraanil kuvatud ikoonid
Süttib, kui HPF-i (vabakäeprofiil)
lubamisel on vabakäekõned saadaval.
Süttib, kui A2DP (täiustatud
audioedastusprofiil) lubamisel on
heliseade esitatav.
Selle seadmega viimati ühendatud seadme
ühendamine
Aktiveerige BLUETOOTH-seadmes BLUETOOTHfunktsioon.
Heliseadmega ühendamiseks vajutage nuppu SRC,
et valida [BT AUDIO], ja vajutage nuppu 
(esitamine/peatamine).
Mobiiltelefoniga ühenduse loomiseks vajutage
CALL.
Ühendamine iPhone’i/iPodiga
(automaatne BLUETOOTH-sidumine)
Kui USB-porti ühendatakse iPhone/iPod iOS 5 või
uuema operatsioonisüsteemiga, siis seade
seotakse ja ühendatakse iPhone'i/iPodiga
automaatselt.
Automaatse BLUETOOTH-sidumise lubamiseks
veenduge, et jaotises [BLUETOOTH] oleks valitud
suvandi [AUTO PAIR] sätteks [ON] (lk 20).
1
Aktiveerige iPhone'is/iPodis
BLUETOOTH-funktsioon.
2
Ühendage iPhone/iPod USB-pordiga.
Märkus
BLUETOOTH-heli voogedastuse ajal ei saa te sellest
seadmest mobiiltelefoniga ühendust luua. Looge selle
asemel mobiiltelefonist ühendus selle seadmega.
Nõuanne
BLUETOOTH-signaal on sisse lülitatud: kui süüde on
sees, loob seade automaatselt ühenduse viimati
ühendatud mobiilseadmega.
Mikrofoni paigaldamine
Lisateavet vt jaotisest „Mikrofoni paigaldamine”
(lk 33).
Veenduge, et seadme ekraanil süttiks tähis
.
Märkused
 Automaatne BLUETOOTH-sidumine pole võimalik, kui
seade on juba ühendatud kahe BLUETOOTHseadmega. Sellisel juhul katkestage ühe seadme
ühendus ja looge iPhone'i/iPodiga uuesti ühendus.
 Kui automaatset BLUETOOTH-sidumist pole tehtud, vt
üksikasju jaotisest „BLUETOOTH-seadme
ettevalmistamine” (lk 7).
USB-seadme ühendamine
1
2
Keerake seadme heli maha.
Ühendage USB-seade seadmega.
iPodi/iPhone’i ühendamiseks kasutage iPodile
mõeldud USB-ühenduskaablit (pole kaasas).
9EE
Muu kaasaskantava
heliseadme ühendamine
1
2
3
Raadio kuulamine
Lülitage kaasaskantav heliseade välja.
Raadio kuulamine
Keerake seadme heli maha.
Raadio kuulamiseks vajutage nuppu SRC ja valige
[TUNER].
Ühendage kaasaskantav heliseade
ühendusjuhtme abil (pole kaasas)
seadme AUX-sisendpessa
(stereominipesa)*.
Automaatne salvestamine (BTM)
1
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3,
MW või LW) vahetamiseks nuppu MODE.
2
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [BTM],
ja seejärel vajutage seda.
* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.
4
Seade salvestab jaamad sageduse järjekorras
numbrinuppudele.
Vajutage nuppu SRC, et valida [AUX].
Ühendatud seadme helitugevuse taseme
ühitamine muude allikatega
Alustage kaasaskantavas heliseadmes taasesitust
keskmise helitugevusega ja seadistage seadmes
oma tavapärane helitugevus.
Vajutage nuppu MENU ja seejärel valige
[SOUND]  [AUX VOLUME] (lk 19).
Häälestamine
1
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3,
MW või LW) vahetamiseks nuppu MODE.
2
Häälestage.
Käsitsi häälestamine
Vajutage pikalt nuppu / (SEEK –/+),
et leida ligikaudne sagedus, seejärel vajutage
nuppu / (SEEK –/+) korduvalt, et
soovitud sagedusele peenhäälestada.
Automaatne häälestamine
Vajutage nuppu / (SEEK –/+).
Skannimine peatub, kui seade leiab jaama.
Käsitsi salvestamine
1
Kui leiate jaama, mille soovite
salvestada, siis vajutage ja hoidke all
numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse
[MEMORY].
Salvestatud jaamade vastuvõtmine
1
10EE
Valige riba, seejärel vajutage
numbrinuppu (1–6).
Süsteemi Radio Data System
(RDS) kasutamine
Alternatiivsageduste (AF) ja
liiklusteadete (TA) seadistamine
AF häälestab jaama pidevalt uuesti võrgu
tugevaimale signaalile ja TA pakub hetke
liiklusteavet või liiklusprogramme (TP),
kui need vastu võetakse.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [AF/TA],
ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] või [AF/TA-OFF],
ja seejärel vajutage seda.
RDS-jaamade salvestamine koos AF- ja
TA-seadistusega
Saate RDS-jaamu eelhäälestada koos AF- ja
TA-seadistusega. Seadistage AF/TA, seejärel
salvestage jaam BTMiga või käsitsi. Kui
eelhäälestate käsitsi, saate eelhäälestada
ka mitte-RDS-jaamu.
Hädaolukorra teadete vastuvõtmine
Kui AF või TA on sisse lülitatud, katkestavad
hädaolukorra teated parasjagu valitud allika
automaatselt.
Helitugevuse reguleerimine liiklusteate ajal
Tase salvestatakse edasiste liiklusteadete jaoks
mällu eraldi tavalisest helitugevuse tasemest.
Ühele piirkondlikule jaamale jäämine
(REGIONAL)
Kui funktsioonid AF ja REGIONAL on sisse lülitatud,
ei lülitata teid teisele piirkondlikule jaamale, millel
on tugevam sagedus. Kui lahkute selle piirkondliku
jaama vastuvõtupiirkonnast, seadistage suvand
[REGIONAL] FM-vastuvõtu ajal jaotises [GENERAL]
sättele [REG-OFF] (lk 18).
See funktsioon ei tööta Ühendkuningriigis ja mõnes
muus piirkonnas.
Funktsioon Local Link (ainult
Ühendkuningriigis)
See funktsioon võimaldab valida piirkonnas
teisi kohalikke jaamu, isegi kui need ei ole
numbrinuppudele salvestatud.
Vajutage FM-vastuvõtu ajal numbrinuppu (1–6),
millele on kohalik jaam salvestatud. Vajutage
kohaliku jaama numbrinuppu 5 sekundi jooksul
uuesti. Korrake seda toimingut, kuni kohalik
jaam on vastu võetud.
Programmitüübi (PTY) valimine
1
2
Vajutage FM-vastuvõtu ajal nuppu PTY.
Keerake juhtketast, kuni kuvatakse
soovitud programmitüüp, seejärel
vajutage seda.
Seade hakkab otsima valitud programmitüüpi
edastavat jaama.
Programmitüübid
NEWS (uudised), AFFAIRS (aktuaalsed teemad),
INFO (teave), SPORT (sport), EDUCATE (haridus),
DRAMA (teater), CULTURE (kultuur), SCIENCE
(teadus), VARIED (mitmesugust), POP M
(popmuusika), ROCK M (rokkmuusika), EASY M
(kergemuusika), LIGHT M (kerge klassikaline
muusika), CLASSICS (raske klassikaline muusika),
OTHER M (muu muusika), WEATHER (ilm),
FINANCE (rahandus), CHILDREN (lasteprogramm),
SOCIAL A (sotsiaalküsimused), RELIGION
(religioon), PHONE IN (sissehelistamisega
programmid), TRAVEL (reisimine), LEISURE
(meelelahutus), JAZZ (džässmuusika), COUNTRY
(kantrimuusika), NATION M (rahvamuusika),
OLDIES (retromuusika), FOLK M (folkmuusika),
DOCUMENT (dokumentaal)
Kellaaja seadistamine (CT)
Kella seadistavad RDS-edastusest pärit CT-andmed.
1
Valige jaotises [GENERAL] suvandi [CT]
sätteks [CT-ON] (lk 18).
11EE
Taasesitus
Plaadi esitamine
1
USB-seadme tüübist olenevalt (lk 18) tuleb enne
ühenduse loomist valida USB-režiim (Android- või
MSC/MTP-režiim).
1
Ühendage USB-seade USB-porti (lk 9).
Taasesitus algab.
Kui seade on juba ühendatud, vajutage
taasesituse alustamiseks nuppu SRC, et valida
[USB] (iPodi tuvastamisel ilmub ekraanile
[IPOD]).
Sisestage plaat (silt üleval).
2
Reguleerige selle seadme helitugevust.
Taasesituse lõpetamine
Vajutage ja hoidke nuppu OFF 1 sekund all.
Seadme eemaldamine
Peatage taasesitus ja seejärel eemaldage seade.
iPhone’i ettevaatusabinõud
Taasesitus algab automaatselt.
USB-seadme sisu esitamine
Selles kasutusjuhendis kasutatakse sõna „iPod”
üldviitena iPodi funktsioonide kohta iPodis ja
iPhone’is, kui tekstis või joonistel ei märgita teisiti.
Täpsema teabe saamiseks oma iPodi ühilduvuse
kohta vt jaotist „Teave iPodi kohta” (lk 21) või
külastage tagakaanel toodud kasutajatoe
veebisaiti.
Kasutada saab USB-standardile vastavaid AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC
(massmäluklass) ja MTP
(meediumiedastusprotokoll) tüüpi USB-seadmeid*.
USB-seadme tüübist olenevalt saab seadmel valida
Android- või MSC/MTP-režiimi.
Mõned digitaalsed meediumimängijad või Androidnutitelefonid võivad vajada MTP-režiimile
seadistamist.
Kui ühendate iPhone’i USB kaudu, juhitakse
telefonikõnede helitugevust iPhone’i, mitte selle
seadmega. Ärge suurendage kõne ajal kogemata
seadme helitugevust, kuna kõne lõppemisel võib
heli äkki valjuks muutuda.
BLUETOOTH-seadme sisu
esitamine
Saate esitada sisu ühendatud seadmest, mis toetab
profiili BLUETOOTH A2DP (täiustatud
audioedastusprofiil).
1
Heliseadme valimiseks vajutage nuppu MENU ja
seejärel valige [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(lk 20).
* Näiteks USB-välkmälu, digitaalne meediumimängija,
Android-nutitelefon
Märkused
 Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
 Süsteemiga Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
ühilduvad nutitelefonid, millele on installitud Android
OS 4.1 või uuem versioon. Siiski ei pruugi süsteemiga
AOA 2.0 ühilduda mõned nutitelefonid ka siis, kui
neile on installitud Android OS 4.1 või uuem versioon.
Täpsema teabe saamiseks oma Android-nutitelefoni
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
 Järgmiste failide taasesitust ei toetata.
MP3/WMA/FLAC:
 autoriõigusega kaitstud failid;
 DRM- (digitaalse õiguste haldusega) failid;
 mitmekanalilised helifailid.
MP3/WMA:
 kadudeta pakitud failid.
12EE
Looge heliseadmega BLUETOOTHühendus (lk 7).
2
Vajutage nuppu SRC, et valida [BT
AUDIO].
3
Juhtige heliseadet taasesituse
käivitamiseks.
4
Reguleerige selle seadme helitugevust.
Märkused
 Olenevalt heliseadmest ei pruugita selles seadmes
kuvada teavet, nagu pealkiri, loo number / aeg ja
taasesituse olek.
 Heliseadme taasesitus ei peatu isegi selles seadmes
allika vahetamisel.
 Suvandit [BT AUDIO] ei kuvata ekraanil, kui rakendust
Sony | Music Center kasutatakse BLUETOOTH-i kaudu.
BLUETOOTH-seadme helitugevuse taseme
ühitamine muude allikatega
Alustage BLUETOOTH-heliseadmes taasesitust
keskmise helitugevusega ja seadistage seadmes
oma tavapärane helitugevus.
Vajutage nuppu MENU ja seejärel valige
[SOUND]  [BTA VOLUME] (lk 19).
Lugude otsimine ja esitamine
Otsing üksuseid vahele jättes
(hüpperežiim)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.
1
Vajutage CD või USB-sisu taasesituse ajal
nuppu
(sirvimine).
2
3
Vajutage nuppu  (SEEK +).
Loendis hüpatakse edasi 10% sammudega
üksuste koguarvust.
Kordusesitus ja juhuesitus
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.
1
Soovitud esitusrežiimi valimiseks
vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu
(kordus) või
(juhuesitus).
Valitud esitusrežiimis taasesituse alustamine
võib võtta veidi aega.
Üksuse valimiseks keerake juhtketast.
4
Vajutage nuppu ENTER, et naasta režiimi
Quick-BrowZer.
Kuvatakse valitud üksus.
5
Keerake juhtketast, et valida soovitud
üksus, seejärel vajutage seda.
Taasesitus algab.
Saadaolevad esitusrežiimid erinevad olenevalt
valitud heliallikast.
Loo otsimine pealkirja järgi (QuickBrowZer™)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade või iPod.
1
Otsingukategooriate loendi kuvamiseks
vajutage CD või USB-taasesituse ajal
nuppu
(sirvimine)*.
Kui kuvatakse lugude loend, vajutage korduvalt
nuppu
(tagasi), et kuvada soovitud
otsingukategooria.
* Kategoorialoendi algusse naasmiseks vajutage
USB-taasesituse ajal nuppu
(sirvimine) ja
hoidke seda vähemalt kaks sekundit all.
2
Keerake juhtketast, et valida soovitud
otsingukategooria, ja seejärel vajutage
seda kinnitamiseks.
3
Korrake 2. sammu soovitud loo
otsimiseks.
Taasesitus algab.
Quick-BrowZeri režiimist väljumine
Vajutage nuppu
(sirvimine).
13EE
5
Vabakäekõned (ainult BLUETOOTH-i
kaudu)
Mobiiltelefoni kasutamiseks ühendage see selle
seadmega. Saate seadmega ühendada kaks
mobiiltelefoni. Lisateavet vt jaotisest
„BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine” (lk 7).
Keerake juhtketast, et valida numbrite
loendist number, ja seejärel vajutage
seda.
Telefonikõne algab.
Kõneajaloost
1
Vajutage nuppu CALL.
Kui seadmega on ühendatud kaks
mobiiltelefoni, keerake juhtketast, et valida
üks telefonidest, seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [RECENT
CALL], seejärel vajutage seda.
Kuvatakse kõneajaloo loend.
Kõne vastuvõtmine
1
3
Kõne vastuvõtmisel helinaga vajutage
nuppu CALL.
Keerake juhtketast, et valida
kõneajaloost nimi või telefoninumber,
ja seejärel vajutage seda.
Telefonikõne algab.
Telefonikõne algab.
Märkus
Helinat ja kõneleja häält väljastatakse ainult eesmistest
kõlaritest.
Telefoninumbri sisestamisega
1
Vajutage ja hoidke nuppu OFF 1 sekund all.
Kõne lõpetamine
Vajutage uuesti nuppu CALL.
2
Keerake juhtketast, et valida [DIAL
NUMBER], seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et sisestada
telefoninumber, lõpetuseks valige [ ]
(tühik) ja vajutage nuppu ENTER*.
Helistamine
Kõne saate teha telefoniraamatust või
kõneajaloost, kui ühendatud on profiili PBAP
(Phone Book Access Profile) toetav mobiiltelefon.
Kui seadmega on ühendatud kaks mobiiltelefoni,
valige neist üks.
Telefoniraamatust
1
Vajutage nuppu CALL.
Kui seadmega on ühendatud kaks
mobiiltelefoni, keerake juhtketast, et valida üks
telefonidest, seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [PHONE
BOOK], seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida initsiaalide
loendist initsiaal, ja seejärel vajutage
seda.
4
Keerake juhtketast, et valida nimede
loendist nimi, ja seejärel vajutage seda.
14EE
Vajutage nuppu CALL.
Kui seadmega on ühendatud kaks
mobiiltelefoni, keerake juhtketast, et valida üks
telefonidest, seejärel vajutage seda.
Kõnest keeldumine
Telefonikõne algab.
* Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage /
(SEEK –/+).
Märkus
Ekraanil kuvatakse kirje [#] asemel kirje [_].
Kordusvalimisega
1
Vajutage nuppu CALL.
Kui seadmega on ühendatud kaks
mobiiltelefoni, keerake juhtketast, et valida üks
telefonidest, seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [REDIAL],
seejärel vajutage seda.
Telefonikõne algab.
Häälsiltidega
Saate teha kõne, öeldes häälsildi, mis on
salvestatud ühendatud häälvalimisfunktsiooniga
mobiiltelefoni.
1
Vajutage nuppu CALL.
Kui seadmega on ühendatud kaks
mobiiltelefoni, keerake juhtketast, et valida üks
telefonidest, seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [VOICE
DIAL], seejärel vajutage seda.
Võite ka vajutada ja hoida nuppu VOICE
vähemalt kaks sekundit all.
3
Öelge mobiiltelefoni salvestatud häälsilt.
Teie hääl tuvastatakse ja tehakse kõne.
Häälvalimise tühistamine
Vajutage nuppu VOICE.
Kõne ajal saadaolevad
toimingud
Helina helitugevuse reguleerimine
Keerake kõne vastuvõtmise ajal juhtketast.
Rääkija hääle helitugevuse reguleerimine
Keerake kõne ajal juhtketast.
Teise poole jaoks helitugevuse
reguleerimine (mikrofonivõimenduse
reguleerimine)
Kasulikud funktsioonid
Sony | Music Center iPhone’is/
Android™-nutitelefonis
Nõutud on rakenduse Sony | Music Center uusima
versiooni allalaadimine App Store’ist iPhone’i puhul
või Google Playst Android-nutitelefoni puhul.
Märkused
 Enda ohutuse huvides järgige kohalikke liikluseeskirju
ja -määrusi ning ärge kasutage rakendust sõiduki
juhtimise ajal.
 Sony | Music Center on rakendus, mis on mõeldud
rakendusega Sony | Music Center ühilduvate Sony
heliseadmete juhtimiseks teie iPhone’i/Androidnutitelefoniga.
 Rakendusega Sony | Music Center juhitavad
funktsioonid olenevad ühendatud seadmest.
 Rakenduse Sony | Music Center funktsioonide
kasutamiseks vaadake üksikasju oma iPhone’is/
Android-nutitelefonis.
 Lisateavet rakenduse Sony | Music Center kohta
saate aadressilt http://www.sony.net/smcqa/.
 Alltoodud veebisaiti külastades leiate teavet
ühilduvate iPhone’i/Android-nutitelefonide
mudelite kohta.
iPhone: külastage App Store’i
Android-nutitelefon: külastage Google Playd
Ühenduse loomine rakendusega
Sony | Music Center
1
Vajutage nuppu MIC.
Kohandatavad helitugevuse tasemed: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaja ja müra vähendamine (kajavähenduse/
müravähenduse režiim)
Vajutage ja hoidke nuppu MIC all.
Seadistatav režiim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Vabakäerežiimi ja käeshoidmise režiimi
vahetamine
Vajutage kõne ajal nuppu MODE, et lülitada
telefonikõne heli seadme ja mobiiltelefoni vahel.
Märkus
Olenevalt mobiiltelefonist ei pruugi see toiming olla
saadaval.
Looge iPhone’i/Android-nutitelefoniga
BLUETOOTH-ühendus (lk 7).
Heliseadme valimiseks vajutage nuppu MENU ja
seejärel valige [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(lk 20).
2
3
Käivitage rakendus Sony | Music Center.
4
Keerake juhtketast, et valida [CONNECT],
seejärel vajutage seda.
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [SONY APP], ja
seejärel vajutage seda.
Ühendus iPhone’i/Android-nutitelefoniga
algab.
Üksikasju iPhone’is/Android-nutitelefonis
tehtavate toimingute kohta vt rakenduse
spikrist.
Kui kuvatakse seadme number
Veenduge, et number kuvatakse (nt 123456),
seejärel valige iPhone’is/Android-nutitelefonis
suvand [Yes].
15EE
Ühenduse lõpetamine
1
2
Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et
valida [SONY APP], ja seejärel vajutage seda.
Keerake juhtketast, et valida [CONNECT], seejärel
vajutage seda.
Rakenduse või allika valimine
Saate iPhone’is/Android-nutitelefonis valida
soovitud allika või rakenduse.
Allika valimine
Vajutage korduvalt nuppu SRC. Võite ka vajutada
nuppu SRC, keerata juhtketast, et valida soovitud
allikas, ja seejärel vajutada nuppu ENTER.
Allikaloendi kuvamine
Vajutage nuppu SRC.
SMS-ist teatamine häälfunktsiooniga
(ainult Android-nutitelefonide puhul)
SMS-id loetakse nende saabumisel autokõlaritest
automaatselt ette.
Üksikasju seadistuste kohta vt rakenduse spikrist.
SMS-sõnumile vastamine (ainult
Android-nutitelefon)
Saate sõnumile vastata vastamisikooni
puudutades.
1
2
3
Aktiveerige rakendus Sony | Music Center, seejärel
puudutage ikooni [Reply] (vastus).
Sony | Music Center i rakenduses kuvatakse sõnumi
sisestamise ekraan.
Sisestage vastussõnum hääletuvastuse abil.
Sony | Music Center i rakenduses kuvatakse
kandidaatsõnumite loend.
Keerake juhtketast, et valida soovitud sõnum,
ja seejärel vajutage seda.
Sõnum saadetakse.
Hääletuvastuse kasutamine
(ainult Android-nutitelefonide
puhul)
1
Hääletuvastuse aktiveerimiseks vajutage
ja hoidke all nuppu VOICE.
2
Öelge soovitud käsklus mikrofoni.
Hääletuvastuse inaktiveerimine
Vajutage nuppu VOICE.
Märkused
 Hääletuvastus ei pruugi mõnel juhul saadaval olla.
 Hääletuvastus ei pruugi olenevalt ühendatud
Android-nutitelefoni jõudlusest saadaval olla.
 Kasutage hääletuvastusfunktsiooni olukorras, kus
müra, näiteks mootori heli, on hääle tuvastamise
ajal minimaalne.
Funktsiooni Siri Eyes Free
kasutamine
Siri Eyes Free võimaldab teil kasutada iPhone’i
vabakäerežiimis, rääkides lihtsalt mikrofoni. See
funktsioon nõuab iPhone’i ühendamist seadmega
BLUETOOTH-i kaudu. Saadavus on piiratud iPhone
4s-i või uuema telefoniga. Veenduge, et teie
iPhone’is töötaks iOS-i uusim versioon.
Kõigepealt peate lõpule viima BLUETOOTH-i
registreerimise ja ühenduse konfigureerimise
iPhone'i jaoks. Lisateavet vt jaotisest
„BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine” (lk 7).
iPhone’i valimiseks vajutage nuppu MENU ja
seejärel valige [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (lk 20).
1
Lisateavet vt iPhone’iga kaasas olevast
kasutusjuhendist.
Heli- ja kuvasätete valimine
Saate iPhone’i/Android-nutitelefoni kaudu
reguleerida heli- ja kuvaseadistusi.
Üksikasju seadistuste kohta vt rakenduse spikrist.
Aktiveerige iPhone’is Siri funktsioon.
2
Vajutage ja hoidke nuppu VOICE rohkem
kui 2 sekundit all.
Esitatakse häälkäskluste kuva.
3
Pärast iPhone’i piiksu rääkige mikrofoni.
Kui iPhone piiksub uuesti, alustab Siri
reageerimist.
Funktsiooni Siri Eyes Free inaktiveerimine
Vajutage nuppu VOICE.
16EE
Märkused
 iPhone ei pruugi olenevalt kasutustingimustest teie
häält tuvastada. (Näiteks siis, kui asute sõitvas autos.)
 Siri Eyes Free ei pruugi õigesti toimida või selle
reageerimisaeg on pikem, kui iPhone’i signaalide
vastuvõtt on raskendatud.
 Olenevalt iPhone’i tööseisundist ei pruugi Siri Eyes
Free õigesti toimida või võib sulguda.
 Kui esitate iPhone’i abil mõnd lugu, kasutades
BLUETOOTH-heliühendust, ja lugu hakatakse
taasesitama BLUETOOTH-i kaudu, sulgub Siri Eyes
Free funktsioon automaatselt ja seade lülitub
BLUETOOTH-heliallikale.
 Kui aktiveerite Siri Eyes Free heli taasesituse ajal,
võib seade lülituda BLUETOOTH-heliallikale isegi
juhul, kui te esitatavat lugu ei määra.
 Kui ühendate iPhone’i USB-porti, ei pruugi Siri Eyes
Free õigesti toimida või võib sulguda.
 Kui ühendate iPhone’i seadmega USB kaudu, ärge
aktiveerige Sirit iPhone’iga. Siri Eyes Free ei pruugi
õigesti toimida või võib sulguda.
 Kui Siri Eyes Free on aktiveeritud, siis audioheli ei
väljastata.
Sätted
DEMO-režiimi tühistamine
Saate tühistada demokuva, mis kuvatakse, kui
allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [DEMO],
ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [DEMOOFF], ja seejärel vajutage seda.
Seadistus on lõpule viidud.
4
Vajutage kaks korda nuppu
(tagasi).
Kuva naaseb tavalisse vastuvõtu-/esitusrežiimi.
Põhisätete kasutamine
Saate seadistada üksusi järgmistes sätete
kategooriates:
Üldine seadistamine (GENERAL), heli seadistamine
(SOUND), ekraani seadistamine (DISPLAY),
BLUETOOTHi seadistamine (BLUETOOTH), Sony |
Music Centeri seadistamine (SONY APP)
1
2
Vajutage nuppu MENU.
Keerake juhtketast, et valida soovitud
seadistuskategooria, seejärel vajutage
seda.
Seadistatavad üksused erinevad olenevalt
allikast ja seadistustest.
3
Keerake juhtketast, et valida suvandid,
ja seejärel vajutage seda.
Eelmisele kuvale naasmine
Vajutage nuppu
(tagasi).
Üldine seadistus (GENERAL)
AREA (piirkond)
Määrab selle seadme kasutamispiirkonna:
[EUROPE], [RUSSIA].
Kui määratud piirkonda muudetakse,
lähtestatakse seade ning seejärel kuvatakse kell.
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
DEMO (demonstratsioon)
Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].
17EE
CLOCK ADJ (kella reguleerimine) (lk 7)
BEEP (piiks)
Aktiveerib piiksu: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automaatne väljalülitamine)
Lülitub määratud aja möödudes pärast seadme
väljalülitamist ja kella kuvamist (st nupu SRC 1
sekundi vältel all hoidmist) automaatselt välja:
[ON] (30 minutit), [OFF].
STEERING (roolimine)
Registreerib/lähtestab rooli kaugjuhtimispuldi
seadistuse.
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
STR CONTROL (roolilt juhtimine)
Valib ühendatud kaugjuhtimispuldi
sisendrežiimi. Tõrgete vältimiseks ühitage
sisendrežiim enne kasutamist kindlasti
ühendatud kaugjuhtimise puldiga.
CUSTOM (kohandatud)
Rooli kaugjuhtimispuldi sisendrežiim.
PRESET (eelhäälestus)
Juhtmega kaugjuhtimispuldi (v.a rooli
kaugjuhtimispult) sisendrežiim.
(Valitakse automaatselt, kui sooritatakse
[RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (kohandatu muutmine)
Registreerib funktsioonid (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
rooli kaugjuhtimispuldile.
 Keerake juhtketast, et valida funktsioon,
mille soovite määrata rooli
kaugjuhtimispuldile, ja seejärel vajutage
seda.
 Kui teade [REGISTER] vilgub, vajutage ja
hoidke all rooli kaugjuhtimispuldi nuppu,
millele soovite funktsiooni määrata. Kui
registreerimine on lõpule viidud, kuvatakse
teade [REGISTERED].
 Muude funktsioonide registreerimiseks
korrake samme  ja .
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL] on
seadistatud olekusse [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (kohandatu lähtestamine)
Lähtestab rooli kaugjuhtimispuldi registreeritud
funktsioonid. [YES], [NO].
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL] on
seadistatud olekusse [CUSTOM].)
Märkused
 Seadistamise ajal saab seadmel kasutada ainult
nuppe. Ohutuse tagamiseks parkige auto enne
selle sätte valimist.
 Kui registreerimise ajal tekib tõrge, jääb kogu
varem registreeritud teave alles. Alustage
registreerimist uuesti funktsioonist, mille puhul
tekkis tõrge.
 See funktsioon ei pruugi mõne sõiduki puhul
saadaval olla. Täpsema teabe saamiseks oma
sõiduki ühilduvuse kohta külastage tagakaanel
nimetatud kasutajatoe veebisaiti.
18EE
USB MODE (USB-režiim)
Muudab USB-režiimi: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Saadaval ainult siis, kui USB-allikas on valitud.)
CT (kellaaeg)
Aktiveerib CT-funktsiooni: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatiivsagedused/liiklusteated)
Valib alternatiivsageduste (AF) ja liiklusteadete
(TA) seadistuse: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL (piirkondlik)
Piirab vastuvõtu teatud piirkonnale: [ON], [OFF].
(Saadaval ainult FM-i vastuvõtul.)
BTM (parima häälestuse mälu) (lk 10)
(Saadaval ainult siis, kui tuuner on valitud.)
FIRMWARE (püsivara)
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
Kontrollib/värskendab püsivaraversiooni.
Vaadake üksikasju tagakaanel olevalt tugisaidilt.
FW VERSION (püsivara versioon)
Kuvab praeguse püsivaraversiooni.
FW UPDATE (püsivara värskendamine)
Käivitab püsivara värskendamise protsessi:
[YES], [NO].
Püsivara värskendamine kestab mõne minuti.
Ärge keerake värskendamise ajal süüdet
asendisse OFF ega eemaldage USB-seadet.
Heli seadistamine (SOUND)
See seadistusmenüü pole saadaval, kui allikas on
välja lülitatud ja kuvatakse kell.
EQ10 PRESET (EQ10 eelhäälestus)
Valib ekvalaiserikõvera 10 kõvera hulgast või
lülitab ekvalaiseri välja:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Ekvalaiserikõvera seadistuse saab iga allika
puhul mällu salvestada.
* [KARAOKE] vähendab vokaali heli, kuid seda ei
saa esituse ajal täielikult eemaldada. Samuti ei
toetata mikrofoni.
EQ10 CUSTOM (kohandatud EQ10)
Seadistab EQ10 suvandiks [CUSTOM].
Seadistab ekvalaiseri kõvera: [B1] 32 Hz, [B2]
63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6]
1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10]
16 kHz.
Helitugevust on võimalik reguleerida 1 dB
sammuga vahemikus –6 dB kuni +6 dB.
BALANCE (tasakaal)
Reguleerib heli tasakaalu: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER (regulaator)
Reguleerib suhtelist taset: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
SUBWOOFER (bassikõlar)
SUBW LEVEL (basskõmistaja tase)
Reguleerib bassikõlari helitugevust:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Madalaima seadistuse juures kuvatakse [ATT].)
SUBW PHASE (basskõmistaja faas)
Valib bassikõlari faasi: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (madalpääsufiltri sagedus)
Valib bassikõlari katkestussageduse: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (kõrgpääsufiltri sagedus)
Valib eesmise/tagumise kõlari
katkestussageduse: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOLUME (AUXi helitugevus)
Reguleerib iga ühendatud lisaseadme
helitugevuse taset: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
See seadistus kaotab vajaduse reguleerida
allikatevahelise helitugevuse taset.
(Saadaval ainult siis, kui on valitud AUX.)
BTA VOLUME (BLUETOOTHi helitugevus)
Reguleerib iga ühendatud BLUETOOTH-seadme
helitugevuse taset: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
See seadistus kaotab vajaduse reguleerida
allikatevahelise helitugevuse taset.
(Saadaval ainult siis, kui valitud on BT-heli
või -rakendus.)
Ekraani seadistus (DISPLAY)
DIMMER (hämardi)
Saate muuta ekraani heledust: [OFF], [ON],
[AUTO], [CLK] (kell).
([AUTO] on saadaval ainult juhul, kui ühendatud
on valgustuse juhtimise juhe ja esituled on sisse
lülitatud.)
Selleks, et funktsioon oleks aktiivne vaid
kindlal perioodil, tehke valik [CLK] ning määrake
algus- ja lõpuaeg.
 Heleduse taseme määramine, kui hämardi on
aktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [ON] ja seejärel
reguleerige üksust [BRIGHTNESS].
 Heleduse taseme määramine, kui hämardi on
inaktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [OFF] ja seejärel
reguleerige üksust [BRIGHTNESS].
Heleduse taseme seadistus salvestatakse ja
seda rakendatakse juhul, kui hämardi on
aktiveeritud või inaktiveeritud.
BRIGHTNESS (heledus)
Reguleerib ekraani heledust. Saate reguleerida
pildi heledust: [1] – [10].
BUTTON-C (nupu värv)
Määrab nuppudele eelhäälestatud või
kohandatud värvi.
COLOR (värv)
Saate valida 15 eelhäälestatud värvi vahel või
ühe kohandatud värvi.
CUSTOM-C (kohandatud värv)
Registreerib nuppudele kohandatud värvi.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Reguleeritav värvivahemik: [0]–[32] ([0] ei saa
kõigi värvivahemike puhul määrata).
SOUND SYNC (heli sünkroonimine)
Aktiveerib valgustuse sünkroonimise heliga:
[ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui allikat ei ole valitud ja
kuvatud on kell.)
AUTO SCROLL (automaatne kerimine)
Kerib pikki üksusi automaatselt: [ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui valitud on AUX või tuuner.)
19EE
BLUETOOTHi seadistamine
(BLUETOOTH)
PAIRING (sidumine) (lk 8)
Ühendab kuni kaks BLUETOOTH-seadet: [DEVICE
1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] või [DEVICE 2] muudetakse pärast
sidumise teostamist seotud seadme nimeks.
AUDIO DEV (heliseade)
Valib heliseadme. [*] kuvatakse seadmel, mis on
seotud [DEVICE 1]-ga või praeguse A2DP-ga
ühilduva heliseadmega.
RINGTONE (helin)
Valib, kas helinat väljastab see seade või
ühendatud mobiiltelefon: [1] (see seade),
[2] (mobiiltelefon).
AUTO ANSWER (automaatne vastamine)
Seadistab selle seadme automaatselt
sissetulevale kõnele vastama: [OFF], [1] (umbes
3 sekundit), [2] (umbes 10 sekundit).
AUTO PAIR (automaatne sidumine)
BLUETOOTH-sidumine käivitatakse
automaatselt, kui USB kaudu ühendatakse
iOS-seade versiooniga 5.0 või uuem: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaal) (lk 8)
Aktiveerib/inaktiveerib BLUETOOTH-funktsiooni.
BT INITIAL (BLUETOOTHi lähtestamine)
Lähtestab kõik BLUETOOTH-iga seotud
seadistused (sidumisteave, seadme teave jne):
[YES], [NO].
Seadme kasutuselt kõrvaldamisel lähtestage
kõik sätted.
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatakse kell.)
Sony | Music Centeri
seadistamine (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automaatne käivitamine)
Aktiveerib Sony | Music Centeri automaatse
käivitamise: [ON], [OFF].
Kui valitud on [ON], loob Sony | Music Center
pärast BLUETOOTH-ühenduse loomise
lõpetamist automaatselt ühenduse.
CONNECT (ühendamine)
Loob ja katkestab ühenduse Sony | Music
Centeri funktsioonidega.
20EE
Lisateave
Püsivara värskendamine
Püsivara värskendamiseks külastage tagakaanel
viidatud kasutajatoe veebisaiti ja järgige
veebisuuniseid.
Märkused
 Püsivara värskendamiseks on vaja kasutada
USB-seadet (pole kaasas). Salvestage
värskendusprogramm USB-seadmele, ühendage
seade USB-porti ja seejärel värskendage.
 Püsivara värskendamine kestab mõne minuti. Ärge
keerake värskendamise ajal süüdet asendisse OFF
ega eemaldage USB-seadet.
Ettevaatusabinõud
 Kui olete oma auto parkinud päikesevalguse
kätte, jahutage seade enne maha.
 Ärge jätke heliseadmeid autosse. See võib
põhjustada otsesest päikesevalgusest tingitud
kõrge temperatuuri tõttu tõrkeid.
 Toiteantenn (õhuantenn) pikeneb automaatselt.
Niiskuse kondenseerumine
Kui seadmesse kondenseerub niiskust, siis
eemaldage plaat ja oodake umbes üks tund, kuni
seade kuivab, vastasel juhul ei pruugi see korralikult
töötada.
Kõrge helikvaliteedi säilitamine
Ärge pritsige seadmele ega plaatidele vedelikke.
Märkused plaatide kohta
 Ärge pange kettaid otsese päikesevalguse kätte
või soojusallikate (näiteks kuumaõhukanalid)
lähedusse ega jätke neid otsese päikesevalguse
kätte pargitud autosse.
 Enne ketaste esitamist
pühkige neid puhastuslapiga,
liikudes keskelt serva poole.
Ärge kasutage lahusteid,
näiteks bensiini, vedeldit või
müügilolevaid
puhastusvahendeid.
 Seade on mõeldud CDstandardile vastavate ketaste
esitamiseks. DualDiscid ja mõned
autorikaitsetehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid ei vasta CD-standardile ja
seetõttu ei pruugi need plaadid selle seadmega
esitatavad olla.
 Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
 Plaadid, millele on kinnitatud silt, kleebis,
kleeplint või paber. See võib põhjustada
talitlushäire või plaadi ära rikkuda.
 Ebastandardse kujuga plaadid (nt südame-,
ruudu- või tähekujulised). Nii toimides võite
seadet kahjustada.
 8 cm (3 1/4 tollised) plaadid.
Märkused CD-R-/CD-RW-ketaste kohta
 Kui mitmeseansiline plaat alustab CD-DAseansiga, tuvastatakse see CD-DA-plaadina ja
teisi seansse ei esitata.
 Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
 Kehva salvestuskvaliteediga CD-R/CD-RW.
 Mitteühilduva salvestusseadmega salvestatud
CD-R/CD-RW.
 Valesti lõpetatud CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW, mis ei ole salvestatud muusikaCD või MP3-vormingus ega vasta standardi
ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet’le/
Romeole või mitmele seansile.
Helifailide taasesitamise järjekord
Kaust (album)
Ühilduv mudel
Bluetooth®-i
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. põlvkond)


iPod touch
(5. põlvkond)


iPod nano
(7. põlvkond)

 Kirjed „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“
tähendavad, et elektrooniline tarvik on mõeldud
ühendamiseks spetsiaalselt iPodi või iPhone’iga
ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab
ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. Apple ei
vastuta selle seadme toimivuse ega selle
vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele
standarditele. Pange tähele, et tarviku
kasutamine iPodi või iPhone’iga võib
mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme,
mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust
Sony lähima edasimüüjaga.
Helifail (lugu)
Teave iPodi kohta
 Saate ühendada järgmised iPodi mudelid.
Värskendage enne iPodi seadme kasutamist
selle tarkvara.
Ühilduvad iPhone’i/iPodi mudelid
Ühilduv mudel
Bluetooth®-i
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


21EE
Tehnilised andmed
Tuuneri osa
FM
Häälestusvahemik
Juhul kui [AREA] on seatud valikule [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Juhul kui [AREA] on seatud valikule [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz sammuga)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz sammuga)
Antenni (õhuantenni) liides:
välise antenni (õhuantenni) pistik
Kasutatav tundlikkus: 7 dBf
Valitavus: 75 dB, 400 kHz
Kandesignaali ja müra suhe: 73 dB
Eraldamine: 50 dB, 1 kHz
Sagedusvastus: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Häälestusvahemik
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenni (õhuantenni) liides:
välise antenni (õhuantenni) pistik
Tundlikkus: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-mängija jaotis
Kandesignaali ja müra suhe: 95 dB
Sagedusvastus: 20–20 000 Hz
Kiirushälve: allpool mõõdetavat taset
Maksimaalne arv*1:
Kaustad (albumid)*2: 150
Failid (lood) ja kaustad*3: 300
Kausta-/failinime kuvatavate tähemärkide arv:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Vastav kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Ainult CD-R/CD-RW.
*2 Sh juurkaust.
*3 Arv võib olla väiksem, kui kausta-/failinimed
sisaldavad palju tähemärke.
USB-mängija jaotis
Liides: USB (täiskiirus)
Max vool: 1 A
Tuvastatavate kaustade ja failide maksimaalne arv
Kaustad (albumid): 256
Faile (lugusid) ühes kaustas: 256
Ühilduv Android Open Accessory (AOA) protokoll:
2,0
22EE
Vastav kodek:
MP3 (.mp3)
Bitikiirus: 8–320 kbit/s (toetab muutuvat
bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitikiirus: 32–192 kbit/s (toetab muutuvat
bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitisügavus: 16 bitti, 24 bitti
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz
Juhtmeta side
Sidesüsteem:
Bluetoothi standardversioon 3.0
Väljund:
Bluetoothi standardne võimsusklass 2
(Max juhitud + 1 dBm)
Maksimaalne sidevahemik*1:
vaateväli ligikaudu 10 m
Sagedusriba:
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2:
A2DP (täiustatud audioedastusprofiil) 1.3
AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil) 1.3
HFP (vabakäe-profiil) 1.6
PBAP (telefoniraamatu juurdepääsuprofiil)
SPP (jadapordi profiil)
Vastav kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Tegelik vahemik oleneb nt järgmistest teguritest:
seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju
ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni (õhuantenn) jõudlus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad BLUETOOTHside eesmärgile seadmete vahel.
NFC-side
Sagedusriba ja maksimaalse võimsuse andmed
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m, 10 m
Võimendi osa
Väljund: kõlariväljundid
Kõlari takistus: 4–8 Ω
Max väljundvõimsus: 55 W × 4 (4 Ω juures)
Üldine
Väljundid
Heliväljundite liides (FRONT, REAR, SUB)
Toiteantenni (õhuantenn) / võimendi juhtliides
(REM OUT)
Sisendid
Kaugjuhtimispuldi sisendliides
Antenni (õhuantenn) sisendliides
MIC-sisendliides
AUX-sisendpesa (stereominipesa)
USB-port.
Toitenõuded: 12 V alalisvooluaku (negatiivne
maandus)
Nominaalne voolutarve: 10 A
Mõõtmed:
ligikaudu 178 × 100 × 177 mm
(L/K/S)
Paigaldusmõõtmed:
ligikaudu 182 × 111 × 159 mm
(L/K/S)
Kaal: ligikaudu 1,4 kg
Pakendi sisu
põhiseade (1)
mikrofon (1)
paigaldus- ja ühendusdetailid (1 komplekt)
libFLAC
Edasimüüja ei pruugi kõiki eespool loetletud
tarvikuid pakkuda. Küsige lisateavet edasimüüjalt.
 Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate
nimesid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta
kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete
reklaamimiseks või toetamiseks.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata
muutuda.
Autoriõigused
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid
litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides.
Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft
Corporation teatud intellektuaalse omandi
õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet on ilma
Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte
litsentsita keelatud.
Autoriõigus (C) 2000–2009 Josh Coalson
Autoriõigus (C) 2011–2013, Xiph.Org Foundation
Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata
kujul levitamine ja kasutamine on lubatud, kui
täidetakse järgmisi tingimusi.
 Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud
autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja
järgmine lahtiütlus.
 Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates
dokumentides ja materjalides peab olema
ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste
loend ja järgmine lahtiütlus.
AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD
PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL
JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS
(KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE
NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS
SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE
KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL
TEKKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERILISTE, HOIATAVATE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD
KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE
HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE
KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI
ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS
TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT (NII LEPINGU
ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST
KUI KA DELIKTI HOOLETUSEST VÕI MUUDEST
ASJAOLUDEST) SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA
SEOSES, SEDA KA JUHUL, KUI SELLISTE
KAHJUSTUSTE TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja
Siri on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides
registreeritud kaubamärgid. App Store on ettevõtte
Apple Inc. teenusemärk.
MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja
patendid on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS
ja Thomson.
Google, Android ja Google Play on ettevõtte
Google Inc. kaubamärgid.
23EE
Tõrkeotsing
Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada
seadmega tekkida võivaid probleeme.
Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige
ühendust ja kasutusprotseduure.
Üksikasju sulavkaitsme kasutamise ja seadme
armatuurlaualt eemaldamise kohta vt jaotisest
„Ühendamine/paigaldamine” (lk 30).
Kui probleem ei lahene, külastage tagakaanel
toodud kasutajatoe veebisaiti.
Üldine
Heli puudub või on väga vaikne.
 Mikseriregulaatori [FADER] asend pole
seadistatud kahe kõlariga süsteemi jaoks.
 Seadme ja/või ühendatud seadme helitugevus
on väga madal.
 Suurendage seadme ja ühendatud seadme
helitugevust.
Piiksusid ei kostu.
 Ühendatud on valikuline võimendi ja te ei kasuta
sisseehitatud võimendit.
Mälu on tühjendatud.
 Toiteallika juhe või aku on lahti või valesti
ühendatud.
Salvestatud jaamad ja õige kellaaeg on
kustutatud.
Sulavkaitse on läbi põlenud.
Süütevõtme asendi muutmisel tekib müra.
 Juhtmed pole autotarviku toiteliitmikuga õigesti
sobitatud.
Taasesituse või vastuvõtu ajal käivitub
demorežiim.
 Kui valitud on [DEMO-ON] ja 5 minuti jooksul ei
tehta ühtegi toimingut, algab demorežiim.
 Valige [DEMO-OFF] (lk 17).
Kuva kaob kuvaaknast või seda ei kuvata.
 Tumestus on seatud olekusse [DIMMER-ON]
(lk 19).
 Kuva kaob, kui vajutate ja hoiate nuppu OFF all.
 Vajutage seadme nuppu OFF, kuni kuva ilmub
uuesti.
Ekraan/valgustus vilgub.
 Toiteallikas pole piisav.
 Kontrollige, kas autoaku annab seadmele
piisavalt toidet. (Nõue toitele on
12 V alalisvoolu.)
24EE
Toimingunupud ei toimi.
Plaati ei väljutata.
 Ühendus pole korralik.
 Seadme lähtestamiseks hoidke nuppe DSPL ja
CALL
kauem kui kaks sekundit all (lk 7).
Mällu salvestatud sisu on kustutatud.
Ohutuse nimel ärge lähtestage seadet auto
juhtimise ajal.
Raadiovastuvõtt
Jaamu ei saa vastu võtta.
Müra segab heli esitamist.
 Ühendus pole korralik.
 Kontrollige autoantenni ühendust.
 Kui autoantenn ei pikene, kontrollige
toiteantenni juhtkaabli ühendust.
Eelhäälestamine pole võimalik.
 Edastussignaal on liiga nõrk.
FHM3-s ei saa häälestada sagedusvahemikus
65 MHz kuni 74 MHz.
 [AREA] on seatud valikule [EUROPE].
 Määrake [AREA] valikule [RUSSIA] (lk 17).
RDS
RDS-teenuseid ei saa vastu võtta (kui [AREA] on
seatud valikule [RUSSIA]).
 FM3 on valitud.
 Valige FM1 või FM2.
 RDS-teenused ei ole praegu määratud piirkonnas
saadaval.
Otsing käivitub mõni sekund pärast kuulamist.
 Tegemist pole TP-jaamaga või on signaal nõrk.
 Inaktiveerige TA (lk 11).
Liiklusteateid ei edastata.
 Aktiveerige TA (lk 11).
 Jaam ei edasta liiklusteateid vaatamata sellele,
et tegemist on TP-jaamaga.
 Häälestage mõnele teisele jaamale.
PTY kuvab [- - - - - - - -].
 Praegune jaam pole RDS-jaam.
 RDS-andmeid ei võeta vastu.
 Jaam ei määra programmi tüüpi.
Programmiteenuse nimi vilgub.
 Praegusele jaamale pole alternatiivsagedust.
 Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse nimi
vilgub, nuppu / (SEEK –/+). Kuvatakse
[PI SEEK] ja seade hakkab otsima teist samade
PI-andmetega (programmituvastus) sagedust.
CD taasesitus
Plaati ei esitata.
 Ketas on vigane või määrdunud.
 CD-R/CD-RW pole mõeldud helikasutuseks
(lk 21).
MP3-/WMA-faile ei saa esitada.
 Ketas ei ühildu MP3-/WMA-vormingu ja
versiooniga. Täpsema teabe saamiseks
esitatavate ketaste ja vormingute kohta
külastage tagakaanel toodud kasutajatoe
veebisaiti.
MP3-/WMA-failide esitamiseks kulub muudest
failidest kauem aega.
 Järgmiste ketaste puhul võtab taasesituse
alustamine rohkem aega:
 keerulise puustruktuuriga plaat;
 mitme seansi käigus salvestatud plaat;
 plaat, millele saab andmeid lisada.
Heli on katkendlik.
 Ketas on vigane või määrdunud.
USB-seadme taasesitus
USB-jaoturi kaudu ei saa üksusi esitada.
 See seade ei tuvasta USB-seadmeid USB-jaoturi
kaudu.
USB-seadme sisu esitamiseks kulub kauem aega.
 USB-seade sisaldab keerulise puustruktuuriga faile.
Heli on katkendlik.
 Heli võib olla katkendlik suurel bitijada kiirusel.
 DRM-iga (digitaalne õiguste haldus) kaitstud faile
ei pruugi mõnel juhul olla võimalik esitada.
Helifaili ei saa esitada.
 Vastuvõtja ei toeta USB-seadet, mis on
vormindatud muude failisüsteemidega
kui FAT16 või FAT32.*
* See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid
mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme
toetada. Lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme
kasutusjuhendit või võtke tootjaga ühendust.
Albumi ja üksuste vahelejätmise (hüpperežiim)
ning loo nime järgi valimise (Quick-BrowZer)
toiminguid ei ole võimalik teha.
 Neid toiminguid ei ole võimalik teha, kui
süsteemiga on ühendatud Android-režiimiga
USB-seade või iPod.
 Seadistage [USB MODE] olekusse [MSC/MTP]
(lk 18).
 Eemaldage iPod.
 Seadme USB-funktsioon ei ole sobivale režiimile
seadistatud.
 Veenduge, et seadme USB-funktsioon oleks
seadistatud režiimile MSC/MTP.
Heli ei saa Android-režiimis taasesituse ajal
edastada.
 Kui seade on Android-režiimis, edastatakse heli
ainult Android-nutitelefoni kaudu.
 Kontrollige Android-nutitelefoni heli
taasesituse rakenduse olekut.
 Olenevalt Android-nutitelefonist ei pruugi
taasesitus korralikult töötada.
NFC-funktsioon
Ühe puutega ühendus (NFC) pole võimalik.
 Kui nutitelefon ei reageeri puudutusele.
 Kontrollige, kas nutitelefoni NFC-funktsioon
on sisse lülitatud.
 Viige nutitelefoni N-märgi osa selle seadme
N-märgi osale lähemale.
 Kui nutitelefon on ümbrises, võtke see välja.
 NFC-vastuvõtu tundlikkus erineb olenevalt
seadmest.
Kui ühe puutega ühendamine nutitelefoniga
ebaõnnestub mitu korda, looge BLUETOOTHühendus käsitsi.
BLUETOOTH-i funktsioon
Ühendatav seade ei tuvasta seda seadet.
 Enne sidumist seadke see seade sidumise
ooterežiimi.
 Kui see seade on ühendatud kahe BLUETOOTHseadmega, siis ei saa muu seade seda seadet
tuvastada.
 Katkestage üks ühendustest ja otsige muust
seadmest seda seadet.
 Kui seade on seotud, lülitage BLUETOOTH-i
signaaliväljund sisse (lk 8).
Ühendust ei saa luua.
 Ühendust juhitakse ühe seadmega (see seade või
BLUETOOTH-seade), kuid mitte mõlemaga.
 Looge ühendus selle seadmega BLUETOOTHseadmest või vastupidi.
Tuvastatud seadme nime ei kuvata.
 Olenevalt teise seadme ühendusest ei pruugi
nime hankimine olla võimalik.
Helinat pole.
 Reguleerige helitugevust, keerates kõne
vastuvõtmise ajal juhtketast.
 Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugita
helinat õigesti saata.
 Valige suvandi [RINGTONE] sätteks [1] (lk 20).
 Eesmised kõlarid ei ole seadmega ühendatud.
 Ühendage eesmised kõlarid seadmega. Helinat
väljastatakse ainult eesmistest kõlaritest.
25EE
Kõneleja häält ei kuule.
 Eesmised kõlarid ei ole seadmega ühendatud.
 Ühendage eesmised kõlarid seadmega.
Kõneleja häält väljastatakse ainult eesmistest
kõlaritest.
Kõnepartner ütleb, et heli on liiga vali või liiga
vaikne.
 Reguleerige helitugevust vastavalt, kasutades
mikrofonivõimenduse reguleerimist (lk 15).
Telefonikõnede ajal esineb kaja või müra.
 Vähendage helitugevust.
 Valige režiimi EC/NC sätteks [EC/NC-1] või
[EC/NC-2] (lk 15).
 Kui ümbritsev müra peale telefonikõne heli on
vali, proovige seda müra vähendada.
Näide. Kui aken on lahti ja automüra vms on vali,
sulgege aken. Kui kliimaseade on vali, vähendage
selle tööd.
Mõni funktsioon ei tööta.
 Kontrollige, kas ühendatav seade toetab
kõnealuseid funktsioone.
Kõnele vastatakse soovimatult.
 Ühendatud telefon on seadistatud kõnedele
automaatselt vastama.
Sidumine ebaõnnestus ajalõpu tõttu.
 Olenevalt ühendatud seadmest võib sidumise
ajapiirang olla väike.
 Proovige sidumine selle aja jooksul lõpule viia.
Sidumine pole võimalik.
 Pärast seadme lähtestamist ei pruugi olla
võimalik seda eelnevalt seotud BLUETOOTHseadmega siduda, kui seadme sidumisteave
asub BLUETOOTH-seadmes. Sellisel juhul
kustutage BLUETOOTH-seadmest seadme
sidumisteave ja siduge need uuesti.
Telefon ei ole ühendatud.
 Kui esitatakse BLUETOOTH-heli, ei ühendata
telefoni isegi siis, kui vajutate nuppu CALL.
 Looge ühendus telefonist.
BLUETOOTH-funktsiooni ei saa kasutada.
 Lülitage seade välja, hoides nuppu OFF kauem
kui kaks sekundit all, seejärel lülitage seade
uuesti sisse.
Telefoni helikvaliteet on kehv.
 Telefoni helikvaliteet oleneb mobiiltelefoni
vastuvõtutingimustest.
 Kui vastuvõtt on nõrk, sõidutage auto kohta,
kus saate mobiiltelefoni signaalitugevust
parandada.
Vabakäekõne ajal ei väljastata auto kõlaritest
heli.
 Kui heli kõlab mobiiltelefonist, seadistage
mobiiltelefon väljastama heli auto kõlaritest.
Ühendatud heliseadme helitugevus on madal
(kõrge).
 Helitugevuse tase erineb olenevalt heliseadmest.
 Reguleerige ühendatud heliseadme või selle
seadme helitugevust (lk 19).
BLUETOOTH-heliseadme taasesituse ajal on heli
katkendlik.
 Vähendage selle seadme ja BLUETOOTHheliseadme vahelist kaugust.
 Kui BLUETOOTH-heliseadet hoitakse kotis, mis
takistab signaali, võtke heliseade kasutamise
ajaks kotist välja.
 Lähedal kasutatakse mitut BLUETOOTH-seadet
või muud raadiolaineid väljastavat seadet.
 Lülitage teised seadmed välja.
 Suurendage vahemaad teistest seadmetest.
 Taasesitusheli peatub hetkeks, kui luuakse
ühendust selle seadme ja mobiiltelefoni vahel.
See ei ole talitlushäire.
Ühendatud BLUETOOTH-heliseadet ei saa
juhtida.
 Kontrollige, kas ühendatud BLUETOOTHheliseade toetab AVRCP-d.
26EE
Siri Eyes Free pole aktiveeritud.
 Teostage vabakäefunktsiooni registreerimine
iPhone'i puhul, mis toetab funktsiooni Siri Eyes
Free.
 Lülitage Siri funktsioon iPhone’is sisse.
 Katkestage BLUETOOTH-ühendus iPhone'i ja selle
seadmega ning ühendage uuesti.
Sony | Music Centeri kasutamine
Rakenduse nimi ei ühti tegeliku rakendusega
Sony | Music Centeris.
 Käivitage rakendus Sony | Music Centerist uuesti.
Rakenduse Sony | Music Center kasutamisel
BLUETOOTH-i kaudu lülitub kuva automaatselt
suvandile [BT AUDIO].
 Rakenduse Sony | Music Center või BLUETOOTH-i
funktsiooni töös tekkis tõrge.
 Käivitage rakendus uuesti.
Rakenduse Sony | Music Center ühendus
katkestatakse automaatselt, kui kuva lülitub
suvandile [IPOD].
 Rakendus Sony | Music Center iPhone’is/iPodis ei
toeta iPodi sisu taasesitamist.
 Valige seadme jaoks muu allikas kui [IPOD] ja
seejärel looge ühendus Sony | Music Centeriga
(lk 15).
Ühendus Sony | Music Centeriga katkestatakse
automaatselt, kui seadme USB-režiimiks
valitakse [ANDROID].
 Android-nutitelefon ei toeta taasesitust Androidrežiimis.
 Valige seadme USB-režiimiks [MSC/MTP],
seejärel looge ühendus Sony | Music Centeriga
(lk 15).
Teated
Seadme töö ajal võivad ilmuda või vilkuda
järgmised teated.
INVALID
 Valitud toiming võib olla sobimatu.
READ: loetakse teavet.
 Oodake, kuni lugemine on lõppenud, ja
taasesitus algab automaatselt. Selleks võib
failistruktuurist olenevalt kuluda veidi aega.
(allkriips): märki ei saa kuvada.
CD taasesitamisel
CD ERROR: ketast ei saa esitada. Ketas väljutatakse
automaatselt.
 Puhastage plaat või sisestage see korralikult või
veenduge, et see poleks tühi ega vigane.
CD NO DISC: plaati ei ole.
 Sisestage esitatavaid faile sisaldav plaat (lk 22).
CD NO MUSIC: esitatavaid faile pole. Ketas
väljutatakse automaatselt.
 Sisestage esitatavaid faile sisaldav plaat (lk 22).
CD PUSH EJECT: ketast ei väljutata õigesti.
 Vajutage nuppu  (väljutamine).
või
: jõutud on plaadi algusse või
lõppu.
USB-seadme sisu taasesitamisel
HUB NO SUPPORT: USB-jaotureid ei toetata.
IPOD STOP: iPodi taasesitus on lõppenud.
 Juhtige oma iPodi/iPhone'i taasesituse
käivitamiseks.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Samal ajal kui üksus [USB MODE] on määratud
olekusse [ANDROID], on seadmega ühendatud
USB-seade, mis ei toeta süsteemi AOA (Android
Open Accessory) 2.0.
 Seadistage [USB MODE] olekusse [MSC/MTP]
(lk 18).
USB ERROR: USB-seadet ei saa esitada.
 Ühendage USB-seade uuesti.
USB NO DEVICE: USB-seade pole ühendatud või
seda ei tuvastata.
 Veenduge, et USB-seade või USB-kaabel oleks
korralikult ühendatud.
27EE
USB NO MUSIC: esitatavaid faile pole.
 Ühendage esitatavaid faile sisaldav USB-seade
(lk 22).
USB NO SUPPORT: USB-seade ei ole toetatud.
 Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
USB OVERLOAD: USB-seade on ülekoormatud.
 Lahutage USB-seade ja seejärel vajutage nuppu
SRC, et valida teine allikas.
 USB-seadmes on tõrge või ühendatud on
toetamata USB-seade.
RDSi kasutamisel
NO AF: alternatiivsagedusi ei ole.
 Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse nimi
vilgub, nuppu / (SEEK –/+). Seade
hakkab otsima teist samade PI-andmetega
(programmituvastus) sagedust (kuvatakse
[PI SEEK]).
Sony | Music Centeri kasutamisel
APP -----------: rakendusega pole ühendust
loodud.
 Looge uuesti ühendus Sony | Music Centeriga
(lk 15).
APP DISPLAY: avatud on rakenduse kuvasätete
kuva.
 Väljuge rakenduse kuvasätete kuvalt, et lubada
nuppude toimingud.
APP LIST: avatud on CD/USB/iPodi sisuloend.
 Väljuge rakenduse loendist, et lubada nuppude
toimingud.
APP MENU: avatud on rakenduse sättekuva.
 Väljuge rakenduse sättekuvalt, et lubada
nuppude toimingud.
APP NO DEVICE: installitud rakendusega seade
pole ühendatud või seda ei tuvastata.
 Looge BLUETOOTH-ühendus ja looge uuesti
ühendus Sony | Music Centeriga (lk 15).
NO PI: programmituvastuse teavet ei ole. Valitud
jaamal ei ole PI (programmituvastuse) andmeid.
 Valige mõni teine jaam.
APP SOUND: avatud on rakenduse helisätete kuva.
 Väljuge rakenduse helisätete kuvalt, et lubada
nuppude toimingud.
NO TP: liiklusprogramme pole.
 Seade jätkab saadaolevate TP-jaamade otsimist.
OPEN SONY APP: rakendus Sony | Music Center ei
tööta.
 Käivitage rakendus.
BLUETOOTH-funktsiooni puhul
SONY APP DISCNCTED: rakenduse ühendus on
katkestatud.
 Looge ühendus Sony | Music Centeriga (lk 15).
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH-seade pole
ühendatud või seda ei tuvastata.
 Veenduge, et BLUETOOTH-seade oleks korralikult
ühendatud või et BLUETOOTH-ühendus oleks
loodud BLUETOOTH-seadmega.
FILE ERROR: valitud toimingut ei saa teostada.
 Oodake veidi ja proovige uuesti.
NO SUPPORT: valitud toiming ei ole lubatud või
toetatud.
 Veenduge, et BLUETOOTH-seade toetaks HFP-d
(vabakäeprofiili).
UNKNOWN: nime või telefoninumbrit ei saa
kuvada.
WITHHELD: helistaja varjab oma telefoninumbrit.
28EE
Rooli kaugjuhtimise puldi kasutamine
ERROR: funktsiooni registreerimise ajal
tekkis tõrge.
 Registreerige uuesti alates funktsioonist, mille
puhul tekkis tõrge (lk 18).
TIMEOUT: funktsiooni registreerimine nurjus
aegumise tõttu.
 Püüdke lõpetada registreerimine, kui teade
[REGISTER] vilgub (umbes 6 sekundit) (lk 18).
Püsivara värskendamisel
FILE ERROR: värskendaja ei ole USB-seadmesse
salvestatud.
 Salvestage värskendaja USB-seadmesse ja
proovige uuesti (lk 20).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: püsivara
värskendamist ei lõpetatud korrektselt.
 Vajutage nuppu ENTER, et kustutada sõnum,
ja seejärel proovige uuesti.
Ärge keerake süüdet värskendamise ajal
asendisse OFF ega eemaldage USB-seadet
(lk 20).
Kui need lahendused ei aita olukorda parandada,
võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
Kui viite seadme parandusse CDtaasesitusprobleemide tõttu, võtke kaasa
ka plaat, mida probleemi tekkimisel kasutati.
29EE
Ühendamine/paigaldamine
Paigaldusosade loend

Ettevaatust!
 Viige kõik maandusjuhtmed üldisesse
maanduspunkti.
 Ärge laske juhtmetel jääda kruvi alla kinni ega
liikuvate osade (istmereelingu) vahele.
 Enne ühendamist lülitage auto süüde välja, et
vältida lühiseid.
 Ühendage toitejuhe  seadme ja kõlaritega,
enne kui ühendate selle täiendava toiteliitmikuga.
 Isoleerige kõik lahtised ühendamata juhtmed
elektriisoleerpaelaga.
Ettevaatusabinõud
 Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks
tavalisi juhtimistoiminguid.
 Vältige seadme paigaldamist tolmustesse, liigse
vibratsiooni või temperatuuriga kohtadesse, nagu
otsese päikesevalguse kätte või küttetorude
lähedusse.
 Ohutuks ja turvaliseks paigaldamiseks kasutage
ainult kaasasolevaid paigaldusvahendeid.

5 × max 8 mm
(7/32 × max. 5/16 in)
×4




×2

Märkused toiteallika juhtme (kollane) kohta
Kui ühendate selle seadme koos muude
stereokomponentidega, peab auto vooluringi, millega
seade ühendatakse, pinge olema kõrgem kui iga
komponendi sulavkaitsme nimipinge.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 30°.
30EE
 Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.
 Klamber  kinnitatakse seadmele enne tarnimist.
Enne seadme paigaldamist eemaldage klamber
 vabastusvõtmeid  kasutades seadme küljest.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Klambri
eemaldamine“ (lk 33).
 Hoidke vabastusvõtmed  alles, kuna neid on
vaja seadme autost eemaldamiseks.
Ühendamine
Bassikõlar*1
*3
*3
*3
Võimendi*1

*2
Lisateavet vt jaotisest
„Ühenduste loomine” (lk 32).
Üksikasju vt jaotisest
„Toiteühenduse skeem” (lk 32).
juhtmega kaugjuhtimispuldist
(pole kaasas)*4
*5
auto antennist*6
*1
*2
*3
*4
Pole kaasas
Kõlari takistus: 4–8 Ω × 4
RCA-viikjuhe (pole kaasas)
Auto tüübist olenevalt kasutage juhtmega
kaugjuhtimise puldi jaoks adapterit (pole kaasas).
Lisateavet juhtmega kaugjuhtimispuldi kohta vt
jaotisest „Juhtmega kaugjuhtimispuldi kasutamine”
(lk 33).
*5 Olenemata sellest, kas kasutate mikrofoni
sisendjuhet või mitte, suunake see nii, et see ei
segaks juhtimist. Kinnitage juhe klambri vms
esemega, kui see on paigaldatud teie jalgade juurde.
Üksikasju mikrofoni paigaldamise kohta vt jaotisest
„Mikrofoni paigaldamine” (lk 33).
*6 Olenevalt auto tüübist kasutage adapterit (pole
kaasas), kui antenni (õhuantenni) liitmik ei sobi.
31EE
Mälutoe ühendus
Ühenduste loomine
Kui teil on ilma releekarbita toiteantenn, võib selle
seadme ühendamine kaasasoleva toitejuhtme 
kaudu antenni kahjustada.
Kõlarite ühendamine
 Auto kõlaripesaga
1
2
3
4
5
6
7
8
Tagumine kõlar
(parempoolne)
Eesmine kõlar
(parempoolne)
Kui kollane toitejuhe on ühendatud, varustatakse
mälu vooluringi alati toitega, isegi kui süüde välja
keeratakse.
 Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
 Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega kõlareid, mille takistus
on 4–8 oomi.

Lilla

Lillamustatriibuline

Hall

Hallimustatriibuline
Eesmine kõlar
(vasakpoolne)

Valge

Valgemustatriibuline
Tagumine kõlar
(vasakpoolne)

Roheline

Rohelisemustatriibuline
Toiteühenduse skeem
Veenduge, et teie autol oleks täiendav toiteliitmik,
ja sobitage juhtmeühendused õigesti olenevalt
autost.
Lisatoiteliitmik
Üldine ühendus
 Auto toitepesaga
Punane
Kollane
12
Pideva toite allikas
Kollane
13
Toiteantenni
Sinise(õhuantenn) / võimendi
valgetriibuline
juhtelement (REM OUT)
14
Lülitatava valgustuse
toiteallikas
Oranživalgetriibuline
15
Lülitatava toite allikas
Punane
16
Maandus
Must
Bassikõlari lihtne ühendamine
Saate kasutada basskõmistajat ilma võimendita, kui
see on ühendatud tagumise kõlari juhtmega.
Punane
Kollane
12
Pideva toite allikas
Kollane
15
Lülitatava toite allikas
Punane
Kui punase ja kollase juhtme asukoht on
vahetatud
Punane
Kollane
Punane
Kollane
12
Lülitatava toite allikas
Kollane
15
Pideva toite allikas
Punane
Eesmine kõlar
Kui autol puudub ACC-asend
Punane
Punane
Bassikõlar
Märkused
 Vajalik on tagumise kõlari juhtmete ettevalmistamine.
 Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega bassikõlarit, mille takistus
on 4–8 oomi.
32EE
Kollane
Kollane
Pärast ühenduste sobitamist ja toitejuhtmete
õigesti lülitamist ühendage seade auto
toiteallikaga. Kui teil on seadme ühendamise kohta
küsimusi või sellega seoses probleeme, mida selles
juhendis ei käsitleta, võtke ühendust automüüjaga.
Paigaldamine
Klambri eemaldamine
Enne seadme paigaldamist eemaldage seadme
küljest klamber .
Mikrofoni paigaldamine
Vabakäekõne ajal oma hääle jäädvustamiseks
peate paigaldama mikrofoni .
1

Sisestage mõlemat vabastusvõtit ,
kuni need klõpsatavad, seejärel
tõmmake klambrit  alla ja seadet
eemaldamiseks üles.

Klamber (pole kaasas)
 Suunake konks sissepoole.


Seadme paigaldamine armatuurlaua
sisse
Jaapani autode puhul vaadake jaotist „Seadme
paigaldamine Jaapani autosse“ (lk 34).
Ettevaatust!
 Juhtme keerdumine ümber roolisamba või
käigukangi on väga ohtlik. Veenduge, et see ja
muud detailid ei takistaks auto juhtimist.
 Kui teie autos on turvapadjad või muud
löögisummutusseadmed, võtke enne
paigaldamist ühendust kauplusega, kust seadme
ostsite, või automüüjaga.
Märkus
Enne kahepoolse teibi kinnitamist  puhastage
armatuurlaua pind kuiva lapiga.
Seadme paigaldamine kaasasoleva
klambriga
Enne paigaldamist veenduge, et riivid oleksid
klambri  mõlemal küljel 3,5 mm sissepoole
painutatud.
1
Paigutage klamber  armatuuri sisse ja
seejärel painutage haaratsid väljapoole,
et saavutada tugev haare.
Juhtmega kaugjuhtimise puldi
kasutamine
1
Juhtmega kaugjuhtimispuldi lubamiseks
valige jaotises [STEERING] suvandi [STR
CONTROL] sätteks [PRESET] (lk 18).
Sakk

Suurem kui
182 mm
Suurem kui
111 mm
33EE
2
Paigaldage seade klambrile .
Kaitsme vahetamine
Sulavkaitsme vahetamisel
Kaitse (10 A)
kasutage kindlasti kaitset, mille
voolutugevus on sama mis algsel
kaitsmel. Kui kaitse läbi põleb,
kontrollige toiteühendust ja
asendage kaitse. Kui kaitse pärast
asendamist uuesti läbi põleb, võib
olla tegemist sisemise rikkega. Sellisel juhul võtke
ühendust Sony lähima edasimüüjaga.


Märkus
Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud, ei kinnitu
seade tugevasti ja võib lahti tulla.
Seadme paigaldamine Jaapani autosse
Seadet ei pruugi olla võimalik mõnda Jaapani
autosse paigaldada. Sellisel juhul võtke ühendust
Sony edasimüüjaga.

Armatuurlaud/keskkonsool
Klamber
Klamber
Autoga kaasas
olevad osad

Kui paigaldate seadme autosse eelpaigaldatud
klambrite külge, kasutage kaasasolevaid kruvisid 
vastavalt autole sobivates kruviavades:
T TOYOTA ja N NISSANi puhul.
Märkus
Tõrgete vältimiseks kasutage paigaldamisel ainult
kaasasolevaid kruvisid .
Seadme lähtestamine
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Seadme
lähtestamine“ (lk 7).
34EE
35EE
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite automobilio
prietaisų skyde, nes naudojant galinė įrenginio
dalis įkaista.
Išsamios informacijos ieškokite skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (30 psl.).
Pagaminta Tailande
Pagal IEC/EN 60825-1:2007 ir IEC/EN 60825-1:2014
šis gaminys priskiriamas 1 klasės lazeriniams
gaminiams.
 Emisijos trukmė: nepertraukiama
 Lazerio išvestis: mažiau nei 55,8 μW
 Bangų ilgis: 775–800 nm
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti
duomenys, yra pagrindo apačioje.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad
ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos
reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas
šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ši įranga skirta naudoti su patvirtintos versijos
programine įranga, nurodyta ES atitikties
deklaracijoje.
Šioje įrangoje esanti programinė įranga atitinka
esminius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Programinės įrangos versija: 1_
Programinės įrangos versiją galima patikrinti
programinės aparatinės įrangos sąrankoje
bendrajame sąrankos meniu.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija
aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony
Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija.
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
2LT
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo
elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad
maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė
įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių
gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į
elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo
surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į
vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
DĖMESIO
Toliau nurodytas dažnių diapazonas 65–74 MHz
nėra priskiriamas garso transliacijoms Europos
bendrųjų dažnių priskyrimo (European Common
Allocations) lentelėje ir negali būti naudojamas
Europoje.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (18 psl.). Išjungus
įrenginį ir ekrane pasirodžius laikrodžiui (t. y.
paspaudus ir 1 sek. palaikius SRC) po nustatyto
laiko jis visiškai ir automatiškai išsijungs, kad
būtų tausojama maitinimo elemento įkrova. Jei
nenustatėte funkcijos AUTO OFF, kaskart
išjungdami degimą paspauskite ir palaikykite
nuspaustą mygtuką OFF, kol ekranas išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios
atsakomybės.
Svarbi informacija
Dėmesio
„SONY“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ BET
KOKIĄ NETYČINĘ, NETIESIOGINĘ, KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT (BET
TUO NEAPSIRIBOJANT) PELNO PRARADIMĄ,
PAJAMŲ PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ,
NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS GAMINIU AR KITA SUSIJUSIA
ĮRANGA, PRASTOVAS IR SUGAIŠTĄ PIRKĖJO LAIKĄ,
JEI ŽALA KILO NAUDOJANTIS ŠIUO GAMINIU, JO
TECHNINE ĮRANGA IR (ARBA) PROGRAMINE
ĮRANGA, ARBA YRA SU TUO SUSIJUSI.
Gerbiamieji klientai – šiame gaminyje yra radijo
siųstuvas.
Pagal UNECE reglamentą nr. 10 automobilių
gamintojai gali sudaryti tam tikras radijo siųstuvų
montavimo į transporto priemones sąlygas.
Prieš montuodami šį gaminį į savo transporto
priemonę, žr. savo automobilio naudotojo vadove
pateikiamą informaciją arba kreipkitės į savo
automobilio gamintoją ar pardavėją.
Skambučiai kritiniais atvejais
Ši BLUETOOTH automobilinė laisvų rankų įranga ir
prie laisvų rankų įrangos prijungtas elektroninis
įrenginys veikia naudodami radijo signalus,
mobiliojo ryšio ir fiksuotojo ryšio tinklus, taip pat
vartotojo programuojamas funkcijas, todėl
negalima garantuoti ryšio bet kokiomis sąlygomis.
Dėl to nepasikliaukite vien elektroniniais įrenginiais,
kad galėtumėte susisiekti būtinais atvejais
(pavyzdžiui, įvykus nelaimei, kai reikia medikų
pagalbos).
Apie BLUETOOTH ryšį
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos
gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių
veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų,
toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse,
traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų
užtikrinamas saugus ryšys naudojant BLUETOOTH
belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant į
nustatymus, sauga gali būti nepakankama.
Užmezgę ryšį, naudodamiesi BLUETOOTH belaide
technologija, būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
3LT
Papildoma informacija
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Darbo pradžia
Įrenginio nustatymas iš naujo . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Maitinimo elemento įkrovos tikrinimas. . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH įrenginio paruošimas . . . . . . . . . . . . . 7
Kaip prijungti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kito nešiojamojo garso įrenginio
prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radijo duomenų sistemos (RDS)
naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Atkūrimas
Disko leidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB įrenginio paleidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH įrenginio leidimas . . . . . . . . . . . . . . .
Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Kaip priimti skambutį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skambinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Naudingos funkcijos
„Sony | Music Center“ su „iPhone“ /
„Android™“ išmaniuoju telefonu. . . . . . . . . . . 15
Balso atpažinimo naudojimas (tik „Android“
išmaniuosiuose telefonuose). . . . . . . . . . . . . . 16
„Siri Eyes Free“ naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . . . . . .
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekrano sąranka (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH sąranka (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . .
„Sony | Music Center“ sąranka (SONY APP) . . . . .
4LT
17
17
18
19
19
20
20
Programinės aparatinės įrangos naujinimas . . . .
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pranešimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
24
27
Prijungimas / montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . . . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys

(naršyti) (13 psl.)
Atkūrimo metu įjungiamas naršymo režimas.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.)
PTY (programos tipas)
RDS pasirenkamas PTY.
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Paspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite,
kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.
 EXTRA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai su garsumo
lygiu. Norėdami pakeisti EXTRA BASS
nustatymą, paspauskite: [1], [2], [OFF].
 Anga diskui
 Ekrano langas
 USB lizdas
  (išimti diską)

/
(SEEK –/+)
automatiškai nustatomos radijo stotys.
Paspauskite ir palaikykite, jei norite nustatyti
patys.
/ (ankst. / kitas)
/ (greitas sukimas atgal / greitas
sukimas pirmyn)
 MODE (10, 15 psl.)
(atgal)
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
 CALL
Įjunkite skambinimo meniu. Priimamas /
užbaigiamas skambutis.
Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad perjungtumėte BLUETOOTH signalą.
 Nuotolinės komandos imtuvas
 Skaičių mygtukai (1–6)
Įjungiamos išsaugotos radijo stotys. Nuspauskite
ir palaikykite norėdami išsaugoti stotį.
ALBUM /
Praleiskite albumą garso įrenginyje. Paspauskite
ir palaikykite norėdami praleisti albumus
nepertraukiamai.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.)
5LT
(kartoti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu.)
(maišyti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu.)
MIC (15 psl.)
 (leisti / pristabdyti)
 Valdymo ratukas
Sukant reguliuojamas garsumas.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite SRC, pasukite ir paspauskite, kad
pakeistumėte šaltinį (skirtasis laikas 2 sek.).
MENU
Atidaromas sąrankos meniu.
VOICE (15, 16, 18 psl.)
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite,
kad suaktyvintumėte rinkimą balsu, balso
atpažinimą (tik „Android“ išmaniajame telefone)
arba funkciją „Siri“ (tik „iPhone“).
N žyma
Palieskite valdymo ratuką „Android“ išmaniuoju
telefonu, kad užmegztumėte BLUETOOTH ryšį.
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (rodyti)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrano
elementus.
SCRL (slinkti)
Paspauskite ir palaikykite norėdami slinkti per
ekrano elementą.
6LT
Darbo pradžia
Maitinimo elemento įkrovos
tikrinimas
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite patikrinti esamą maitinimo elemento įkrovą.
(Neveikia, kol šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis.)
Prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu, pakeitę
automobilio akumuliatorių arba pakeitę jungtis,
įrenginį turite nustatyti iš naujo.
1
1
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sek.
palaikykite DSPL ir CALL .
Note
Įrenginį nustatant iš naujo, bus panaikintas laikrodžio
nustatymas ir tam tikras išsaugotas turinys.
Srities / regiono nustatymas
Nustačius įrenginį iš naujo rodomas srities /
regiono nustatymo ekranas.
1
Paspauskite ENTER, kol rodoma [AREA].
Rodoma dabar nustatyta sritis / regionas.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [EUROPE] ar [RUSSIA],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [YES] arba [No], tada jį
paspauskite.
Pakeitus srities / regiono nustatymą, įrenginys
nustatomas iš naujo, tada rodomas laikrodis.
Šį nustatymą galima konfigūruoti bendrosios
sąrankos meniu (18 psl.).
Laikrodžio nustatymas
1
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [CLOCK ADJ], tada jį
paspauskite.
Pradeda mirksėti valandą nurodantys skaičiai.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite / (SEEK –/+).
4
Kelis kartus paspauskite DSPL, kol bus
parodyta maitinimo elemento įtampa.
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas
Galite mėgautis muzika arba skambinti telefonu
laisvomis rankomis – tai priklauso nuo su
BLUETOOTH suderinamo įrenginio, pavyzdžiui,
išmaniojo telefono, mobiliojo telefono ir garso
įrenginio (toliau – „BLUETOOTH įrenginio“, jei
nenurodyta kitaip). Išsamios informacijos apie
prisijungimą rasite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prieš prijungdami prietaisą, sumažinkite šio
įrenginio garsumą; priešingu atveju garsas
gali būti labai didelis.
Išmaniojo telefono prijungimas
naudojant vieno lietimo ryšį (NFC)
Įrenginio valdymo ratuką prilietus prie NFC*
palaikančio išmaniojo telefono, įrenginys
automatiškai susiejamas su išmaniuoju telefonu
ir prie jo prijungiamas.
* NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field
Communication) yra technologija, užtikrinanti
belaidį trumpo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių,
pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis
funkcija NFC duomenų ryšį galima lengvai užmegzti
priglaudžiant atitinkamą su NFC suderinamų įrenginių
simbolį ar numatytą vietą.
Jei išmaniajame telefone įdiegta „Android OS 4.0“
arba senesnė versija, reikia atsisiųsti programėlę
„NFC Easy Connect“, kurią galima rasti „Google
Play“. Programėlės gali nepavykti atsisiųsti kai
kuriose šalyse / regionuose.
1
Aktyvinkite NFC funkciją išmaniajame
telefone.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
7LT
2
Prie įrenginio dalies su N žyma
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
5
BLUETOOTH įrenginyje atlikite siejimo
procesą, kad jis aptiktų šį įrenginį.
6
Pasirinkite [WX-920BT], rodomą
BLUETOOTH įrenginio ekrane.
Jei jūsų modelio pavadinimas nerodomas,
pakartokite viską nuo 2 veiksmo.
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
WX-920BT
Atjungimas naudojant NFC
Prie įrenginio dalies su N žyma dar kartą
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
Pastabos
 Užmegzdami ryšį, išmanųjį telefoną laikykite
atsargiai, kad nieko nesubraižytumėte.
 Prijungimas vienu palietimu neįmanomas, jei
įrenginys jau prijungtas prie dviejų su NFC
suderinamų įrenginių. Tokiu atveju kurį nors vieną
įrenginį atjunkite ir ryšį dar kartą užmegzkite
išmaniuoju telefonu.
7
Jei BLUETOOTH įrenginyje reikalaujama
įvesti prieigos kodą*, įveskite [0000].
* Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali būti
vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu,
slaptažodžiu ar kt.
Įveskite prieigos raktą
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
Pirmą kartą prijungiant BLUETOOTH įrenginį, reikia
atlikti abipusę registraciją (vadinamą susiejimu).
Susiejimas leidžia šiam įrenginiui ir kitiems
įrenginiams atpažinti vieniems kitus. Prie šio
įrenginio galima prijungti du BLUETOOTH įrenginius
(du mobiliuosius telefonus arba mobilųjį telefoną ir
garso įrenginį).
[0000]
Kai susiejimas atliktas,
8
lieka šviesti.
BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite šį
prietaisą, kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus ryšį įsižiebia
arba
.
Note
Kol šis prietaisas jungiasi prie BLUETOOTH įrenginio, jo
kitu įrenginiu aptikti nepavyks. Norėdami įjungti
aptikimą, įjunkite susiejimo režimą ir ieškokite šio
įrenginio iš kito įrenginio.
Kaip pradėti atkūrimą
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio
leidimas“ (12 psl.)
1
BLUETOOTH įrenginį padėkite 1 m (3 ft)
atstumu nuo prietaiso.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[BLUETOOTH], tada jį paspauskite.
3
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [PAIRING], tada jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [DEVICE 1]* arba
[DEVICE 2]*, tada jį paspauskite.
mirksi, kai įrenginys veikia susiejimo
budėjimo režimu.
* Baigus susieti vietoje [DEVICE 1] arba [DEVICE 2]
bus rodomas susieto įrenginio pavadinimas.
8LT
Kaip susietą įrenginį atjungti
Jei šis įrenginys ir BLUETOOTH įrenginys buvo
susieti, atlikite 2–4 veiksmus, kad atjungtumėte.
Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
Norint naudotis susietu įrenginiu, būtina užmegzti
ryšį su šiuo įrenginiu. Kai kurie susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[BLUETOOTH], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [BT SIGNAL], tada jį
paspauskite.
Patikrinkite, ar
užsidegė.
3
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
4
Nustatykite BLUETOOTH įrenginį, kad jis
prisijungtų prie šio prietaiso.
Užsidega
arba
.
Ryšio su „iPhone“ / „iPod“ užmezgimas
(BLUETOOTH automatinis susiejimas)
Kai per USB prievadą prijungiamas „iPhone“ /
„iPod“, kuriame įdiegta „iOS5“ arba vėlesnė
operacinė sistema, įrenginys automatiškai
susiejamas ir prijungiamas prie „iPhone“ / „iPod“.
Norėdami įjungti BLUETOOTH automatinį susiejimą
įsitikinkite, kad [AUTO PAIR], esanti [BLUETOOTH],
yra nustatyta į [ON] (20 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ / „iPod“
BLUETOOTH funkciją.
2
„iPhone“ / „iPod“ prijunkite prie USB
prievado.
Ekrane matomos piktogramos:
Įsižiebia, kai galima skambinti laisvomis
rankomis, įjungus HFP (laisvų rankų
įrangos profilį).
Įsižiebia, kai galima paleisti garso
įrenginį, įjungus A2DP (išplėstinį garso
paskirstymo profilį).
Kaip iš šio įrenginio užmegzti ryšį su
paskutiniuoju prijungtu įrenginiu
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH
funkciją.
Norėdami prijungti garso įrenginį, paspausdami
SRC pasirinkite [BT AUDIO] ir paspauskite
 (leisti / pristabdyti).
Norėdami prijungti mobilųjį telefoną, paspauskite
CALL.
Note
Kai per BLUETOOTH srautiniu būdu siunčiamas garsas,
negalite iš šio įrenginio prisijungti prie mobiliojo
telefono. Vietoj to junkitės prie šio įrenginio iš mobiliojo
telefono.
Patarimas
Veikiant BLUETOOTH signalui: įjungus degimą šis
prietaisas automatiškai prisijungia prie paskutinį kartą
jungto mobiliojo telefono.
Kaip įmontuoti mikrofoną
Išsamios informacijos žr. „Mikrofono montavimas“
(33 psl.)
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
Pastabos
 BLUETOOTH automatinis susiejimas neįmanomas, jei
įrenginys jau yra prijungtas prie dviejų BLUETOOTH
įrenginių. Šiuo atveju kurį nors iš įrenginių atjunkite ir
„iPhone“ / „iPod“ prijunkite dar kartą.
 Jei BLUETOOTH automatinis susiejimas neįvyksta,
išsamios informacijos žr. skyriuje „BLUETOOTH
įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
Kaip prijungti USB įrenginį
1
2
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite
„iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepridedamas).
9LT
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Radijo klausymasis
Nešiojamą garso įrenginį išjunkite.
Radijo klausymasis
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte [TUNER].
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį
prie įrenginio AUX įvesties lizdo
(erdvinio garso mini lizdas), naudodami
jungiamąjį laidą (nepridedamas)*.
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [BTM], tada jį
paspauskite.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
4
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose
dažnių eilės tvarka.
Paspauskite SRC, kad pasirinktumėte
[AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU ir pasirinkite [SOUND] 
[AUX VOLUME] (19 psl.).
Kaip nustatyti
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Paspauskite ir palaikykite / (IEŠKOTI –/
+) ir suraskite apytikslį dažnį, tada spaudinėkite
/ (IEŠKOTI –/+), kad tiksliai
sureguliuotumėte reikiamą dažnį.
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite / (SEEK –/+).
Paieška sustabdoma, kai įrenginys
pagauna stotį.
Kaip išsaugoti rankiniu būdu
1
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, paspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEMORY].
Išsaugotų stočių signalo priėmimas
1
10LT
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimų
apie eismą (TA) nustatymas
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų
priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia
esamą informaciją apie eismą arba transliuoja
eismo programas (TP), jei tokios priimamos.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [AF/TA], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] arba [AF/TA-OFF],
tada jį paspauskite.
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA
nustatymu. Nustatykite AF/TA, paskui naudodami
BTM arba rankiniu būdu išsaugokite stotį. Jei iš
anksto nustatysite patys, taip pat galėsite iš anksto
nustatyti ne RDS stotis.
Kaip priimti pranešimus apie kritinius
atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius
atvejus automatiškai pertrauks šiuo metu
pasirinktą šaltinį.
Eismo pranešimų garsumo lygio
sureguliavimas
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus
išsaugotas atmintyje, neatsižvelgiant į įprastą
garsumo lygį.
Vietinio ryšio funkcija (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas vietines stotis,
net jei jos nėra priskirtos mygtukams.
Priimant FM bangų dažnį paspauskite skaičiaus
mygtuką (1–6), kuriam yra priskirta vietinė stotis.
5 sek. laikotarpiu dar kartą paspauskite vietinės
stoties skaičiaus mygtuką. Kartokite šią procedūrą,
kol bus priimama vietinė stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
1
2
Vykstant FM priėmimui paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol bus parodytas
norimas programos tipas, tada jį
paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios
norimo tipo programą.
Programų tipai
NEWS (naujienos), AFFAIRS (aktualūs įvykiai),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairios laidos), POP M
(populiarioji muzika), ROCKM (roko muzika), EASY
M (M.O.R. muzika), LIGHT M (lengva klasikinė
muzika), CLASSICS (rimta klasikinė muzika), OTHER
M (kitokia muzika), WEATHER (orai), FINANCE
(finansai), CHILDREN (vaikų programos), SOCIAL A
(socialiniai reikalai), RELIGION (religija), PHONE IN
(telefono įvestis), TRAVEL (kelionės), LEISURE
(laisvalaikis), JAZZ (džiazas), COUNTRY (kantri
muzika), NATION M (tautinė muzika), OLDIES
(senos dainos), FOLK M (liaudiška muzika),
DOCUMENT (dokumentika)
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.
1
[CT] parinktį, esančią [GENERAL],
nustatykite į [CT-ON] (18 psl.).
Kaip klausytis vienos regioninės programos
(REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis
stipresnis. Jei iš regioninės programos signalo
priėmimo zonos išvyksite, FM signalo priėmimo
metu [REGIONAL] parinktį, esančią [GENERAL],
nustatykite į [REG-OFF] (18 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
11LT
Atkūrimas
Disko leidimas
1
Įdėkite diską (etiketės puse aukštyn).
 Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
 failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
 failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių
apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
 kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
 nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
Prieš užmegzdami ryšį, atsižvelgdami į USB įrenginį
pasirinkite USB režimą („Android“ arba MSC/MTP
režimą) (18 psl.).
1
USB įrenginį prijunkite prie USB prievado
(9 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SRC ir
pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas
(atpažinus „iPod“ įrenginį, ekrane pasirodo
[IPOD]).
Atkurti pradedama automatiškai.
USB įrenginio paleidimas
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“
vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas,
esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent
tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
2
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
Atsargumo priemonės naudojant „iPhone“
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod““ (21 psl.)
arba apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
Galima naudoti AOA („Android Open Accessory“)
2.0, MSC („Mass Storage Class“) ir MTP („Media
Transfer Protocol“) tipo USB įrenginius*,
atitinkančius USB standartą. Atsižvelgiant į USB
įrenginį, gali būti pasirinktas įrenginio „Android“
arba MSC/MTP režimas.
Naudojant kai kuriuos skaitmeninius daugialypės
terpės leistuvus arba „Android“ išmaniuosius
telefonus, gali reikėti nustatyti MTP režimą.
Prijungus „iPhone“ USB jungtimi, skambučių
garsumą galima reguliuoti „iPhone“, o ne prietaisu.
Pernelyg nepadidinkite įrenginio garsumo
skambučio metu, nes baigus kalbėti telefonu
netikėtai gali pasigirsti garsus garsas.
BLUETOOTH įrenginio leidimas
Galite leisti turinį iš prijungto įrenginio, palaikančio
BLUETOOTH A2DP (išplėstinį garso paskirstymo
profilį).
* Pvz., USB „flash“ diską, skaitmeninį daugialypės
terpės leistuvą, „Android“ išmanųjį telefoną
Pastabos
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android“ 4.1
arba naujesnės versijos operacinė sistema, palaiko
„Android Open Accessory 2.0“ (AOA 2.0). Tačiau kai
kurie išmanieji telefonai gali nepalaikyti visų AOA 2.0
funkcijų, net jei įdiegta 4.1 ar naujesnės versijos
„Android“ operacinė sistema.
Išsamesnės informacijos apie savo „Android“
išmaniųjų telefonų suderinamumą rasite pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
12LT
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso
įrenginiu (7 psl.).
Kad pasirinktumėte garso įrenginį, paspauskite
MENU ir pasirinkite [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(20 psl.).
2
Paspauskite SRC ir pasirinkite [BT
AUDIO].
3
Valdykite garso įrenginį, kad
pradėtumėte atkurti.
4
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Pastabos
 Atsižvelgiant į garso prietaisą, šiame įrenginyje gali
būti nerodoma tam tikra informacija, pavyzdžiui,
pavadinimas, garso takelio numeris / laikas ir
atkūrimo būsena.
 Net jei pakeičiamas šio įrenginio šaltinis, atkūrimas iš
garso įrenginio nesustoja.
 Kol naudojant BLUETOOTH funkciją veikia „Sony |
Music Center“ programa, ekrane [BT AUDIO]
nepasirodo.
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.
1
Kaip sutapdinti BLUETOOTH įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU ir pasirinkite [SOUND] 
[BTA VOLUME] (19 psl.).
Garso takelių paieška ir
leidimas
Kai atkuriamas CD arba USB, paspauskite
(naršyti)*, kad būtų parodytas
paieškos kategorijų sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai
spauskite
(atgal), kol bus parodyta norima
paieškos kategorija.
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
2
Sukite valdymo ratuką norėdami
pasirinkti norimą paieškos kategoriją,
o tada jį paspauskite.
3
Kad surastumėte norimą takelį,
pakartokite 2 veiksmą.
Pradedama atkurti.
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu.
1
Atkūrimo metu pakartotinai spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad
pasirinktumėte norimą leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas
pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant
į pasirinktą garso šaltinį.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite (naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys „Android“
režimu arba „iPod“.
1
CD arba USB įrašų atkūrimo metu
paspauskite
(naršyti).
2
3
Paspauskite  (SEEK +).
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc.
nuo bendro elementų skaičiaus.
4
Paspauskite ENTER, kad grįžtumėte
į „Quick-BrowZer“ režimą.
Parodomas pasirinktas elementas.
5
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
13LT
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
4
Pasukite valdymo ratuką, kad iš vardų
sąrašo pasirinktumėte vardą, o paskui jį
paspauskite.
5
Pasukite valdymo ratuką, kad iš numerių
sąrašo pasirinktumėte numerį, o paskui jį
paspauskite.
Norėdami naudotis mobiliuoju telefonu, jį prijunkite
prie šio įrenginio. Prie įrenginio galite prijungti du
mobiliuosius telefonus. Išsamios informacijos žr.
„BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (7 psl.)
Pradedamas telefono skambutis.
Skambinimas adresatams iš skambučių
istorijos
1
Kaip priimti skambutį
1
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
sukdami valdymo ratuką pasirinkite kurį nors iš
jų, tada valdymo ratuką paspauskite.
2
Kai jums skambina ir girdisi skambėjimo
tonas, paspauskite CALL.
Pradedamas telefono skambutis.
Note
Skambėjimo tonas ir pašnekovo balsas išvedami tik iš
priekinių garsiakalbių.
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Dar kartą paspauskite CALL.
Skambinimas įvedant telefono numerį
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [DIAL NUMBER], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad įvestumėte
telefono numerį, galiausiai pasirinkite [ ]
(tarpą) ir paspauskite ENTER*.
Skambinimas adresatams iš adresų
knygos
2
3
Pradedamas telefono skambutis.
* Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį, paspauskite
/ (SEEK –/+).
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
sukdami valdymo ratuką pasirinkite kurį nors iš
jų, tada valdymo ratuką paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [PHONE BOOK], tada jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte inicialą iš inicialų sąrašo,
o paskui jį paspauskite.
14LT
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
sukdami valdymo ratuką pasirinkite kurį nors iš
jų, tada valdymo ratuką paspauskite.
Skambinimas
1
Pasukite valdymo ratuką, kad iš
skambučių istorijos pasirinktumėte
vardą arba telefono numerį, o paskui jį
paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
1
Kai prijungtas mobilusis telefonas, palaikantis PBAP
(adresų knygos prieigos profilį), galite skambinti
numeriais iš adresų knygos ar skambučių istorijos.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
pasirinkite bet kurį iš jų.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [RECENT CALL], tada jį
paspauskite.
Pasirodo sąrašas iš skambučių istorijos.
3
Kaip atmesti skambutį
Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite CALL.
Note
Ekrane vietoje [#] rodomas [_].
Pakartotinis rinkimas
1
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
sukdami valdymo ratuką pasirinkite kurį nors iš
jų, tada valdymo ratuką paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [REDIAL], tada jį
paspauskite.
Naudingos funkcijos
Pradedamas telefono skambutis.
Skambinimas pagal balso žymas
Skambinti galite ištardami balso žymą, įrašytą
prijungtame mobiliajame telefone, kuriame yra
rinkimo balsu funkcija.
1
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji telefonai,
sukdami valdymo ratuką pasirinkite kurį nors iš
jų, tada valdymo ratuką paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [VOICE DIAL], tada jį
paspauskite.
Arba paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
laikykite nuspaudę mygtuką VOICE.
3
Ištarkite balso žymą, įrašytą mobiliajame
telefone.
Jūsų balsas atpažįstamas ir pradedama
skambinti.
Rinkimo balsu funkcijos atšaukimas
Paspauskite VOICE.
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu
„Sony | Music Center“ su
„iPhone“ / „Android™“
išmaniuoju telefonu
Iš „App Store“ „iPhone“ telefonui arba „Google
Play“ „Android“ telefonui atsisiųskite naujausios
versijos „Sony | Music Center“ programą.
Pastabos
 Dėl saugumo laikykitės vietinių kelių eismo taisyklių ir
įstatymų, nesinaudokite programa vairuodami.
 „Sony | Music Center“ – tai „Sony“ garso prietaisų,
kurie su „Sony | Music Center“ yra suderinami per
„iPhone“ / „Android“ išmaniuosius telefonus,
valdymui skirta programa.
 Kokias funkcijas galite valdyti naudodami „Sony |
Music Center“, priklauso nuo prijungto įrenginio.
 Kad galėtumėte naudoti „Sony | Music Center“
savybes perskaitykite informacija savo „iPhone“ /
„Android“ išmaniajame telefone.
 Daugiau informacijos apie „Sony | Music Center“
rasite adresu: http://www.sony.net/smcqa/
 Kurie „iPhone“ / „Android“ išmaniųjų telefonų
modeliai suderinami, sužinosite apsilankę toliau
nurodytoje svetainėje.
Jei turite „iPhone“, apsilankykite „App Store“
Jei turite „Android“, apsilankykite „Google Play“
„Sony | Music Center“ prijungimas
1
Kad pasirinktumėte garso įrenginį, paspauskite
MENU ir pasirinkite [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(20 psl.).
Kaip sureguliuoti skambėjimo tono garsumą
Priimdami skambutį, sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti pašnekovo balso garsumą
Kalbėdamiesi su pašnekovu, sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti garsumą pašnekovui
(mikrofono jautrumo reguliavimas)
Paspauskite MIC.
Reguliuojamo lygio garsumas: [MIC-LOW], [MICMID], [MIC-HI].
Aido ir triukšmo mažinimas (aido
mažinimo / triukšmo mažinimo režimas)
Paspauskite ir palaikykite MIC.
Nustatomas režimas: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Kaip perjungti laisvų rankų ir kalbėjimo
laikant telefoną rankoje režimą
Kalbėdamiesi su pašnekovu, paspauskite MODE,
kad telefono skambučio garsą perjungtumėte
tarp įrenginio ir mobiliojo telefono.
Note
Ši funkcija gali neveikti; tai priklauso nuo mobiliojo
telefono.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su „iPhone“
/ „Android“ išmaniuoju telefonu (7 psl.).
2
3
Įjunkite „Sony | Music Center“ programą.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [CONNECT], tada jį
paspauskite.
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [SONY APP],
tada jį paspauskite.
Užmezgamas ryšys su „iPhone“ / „Android“
išmaniuoju telefonu.
Išsamios informacijos apie veiksmus su
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu
ieškokite programos žinyne.
Jei rodomas įrenginio numeris
Įsitikinkite, kad rodomas numeris (pvz., 123456),
tada „iPhone“ / „Android“ išmaniajame telefone
pasirinkite [Yes].
15LT
Kaip nutraukti ryšį
1
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SONY APP], tada jį paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[CONNECT], tada jį paspauskite.
Šaltinio arba programos pasirinkimas
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu galite
pasirinkti norimą šaltinį arba programą.
Kaip pasirinkti šaltinį
Kelis kartus paspauskite SRC. Taip pat galite
paspausti SRC, pasukdami valdymo ratuką
pasirinkti norimą šaltinį, tada paspausti ENTER.
Balso atpažinimo naudojimas
(tik „Android“ išmaniuosiuose
telefonuose)
1
Norėdami suaktyvinti balso atpažinimo
funkciją, paspauskite ir palaikykite
paspaudę VOICE.
2
Pasakykite norimą balso komandą
į mikrofoną.
Balso atpažinimo aktyvinimas
Kaip rodyti šaltinių sąrašą
Paspauskite VOICE.
Paspauskite SRC.
Pastabos
 Kai kuriais atvejais balso atpažinimas gali neveikti.
 Balso atpažinimas gali neveikti tinkamai, atsižvelgiant
į prijungto „Android“ išmaniojo telefono veikimą.
 Naudokite tokiomis sąlygomis, kai atpažįstant
balsą triukšmas, pavyzdžiui, variklio garsas,
yra kuo mažesnis.
Pranešimas apie SMS balsu (tik
„Android“ išmaniuosiuose telefonuose)
Gauto SMS žinutės automatiškai perskaitomos
balsu per automobilio garsiakalbius.
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
Atsakymas į SMS žinutę (tik „Android“
išmaniajame telefone)
Į žinutės galite atsakyti paliesdami atsakymo
piktogramą.
1
2
3
Suaktyvinkite „Sony | Music Center“ programą,
tada palieskite [Reply] (atsakymo) piktogramą.
Taikomojoje programoje „Sony | Music Center“
rodomas pranešimo įvesties ekranas.
Įveskite atsakymo žinutę, naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija.
Taikomojoje programoje „Sony | Music Center“
rodomas galimų pranešimų sąrašas.
Sukite valdymo ratuką norėdami pasirinkti reikiamą
pranešimą, tada jį paspauskite.
Žinutė išsiunčiama.
Garso ir ekrano nustatymai
Garso ir ekrano nustatymus galite sureguliuoti per
„iPhone“ / „Android“ išmanųjį telefoną.
„Siri Eyes Free“ naudojimas
Su „Siri Eyes Free“ galite laisvomis rankomis
naudotis „iPhone“, tiesiog kalbėdami į mikrofoną.
Norėdami naudoti šią funkciją, turite prijungti
„iPhone“ prie įrenginio per BLUETOOTH. Ši funkcija
veikia su „iPhone 4s“ arba naujesne versija.
Įsitikinkite, kad jūsų „iPhone“ veikia naujausia
„iOS“ versija.
Turite iš anksto sukonfigūruoti „iPhone“ ir įrenginio
sujungimo per BLUETOOTH registraciją ir ryšį.
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio
paruošimas“ (7 psl.)
Kad pasirinktumėte „iPhone“ paspauskite MENU ir
pasirinkite [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (20 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ funkciją „Siri“.
Išsamios informacijos žr. prie „iPhone“ pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
2
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaudę mygtuką VOICE.
Pasirodo balso komandos ekranas.
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
3
Kai „iPhone“ pyptelės, kalbėkite
į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą, tuomet „Siri“
pradės reaguoti.
Kaip išjungti „Siri Eyes Free“
Paspauskite VOICE.
16LT
Pastabos
 „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso, atsižvelgiant į
naudojimo sąlygas. (Pavyzdžiui, jei esate
važiuojančioje mašinoje.)
 „Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba reakcija gali
būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti „iPhone“
signalus.
 Priklausomai nuo „iPhone“ veikimo sąlygų, „Siri Eyes
Free“ gali neveikti tinkamai arba gali atsijungti.
 Jei su „iPhone“ leidžiate garso takelį naudodamiesi
BLUETOOTH garso ryšiu, tuomet, kai garso takelis
pradedamas atkurti per BLUETOOTH, funkcija „Siri
Eyes Free“ automatiškai išsijungia ir įrenginys
persijungia į BLUETOOTH garso šaltinį.
 Kai „Siri Eyes Free“ aktyvinama atkuriant garsą,
įrenginys gali persijungti į BLUETOOTH garso šaltinį
netgi tada, jei nenurodėte, kurį garso takelį leisti.
 Kai „iPhone“ jungiamas prie USB prievado, „Siri Eyes
Free“ gali veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai „iPhone“ jungiate prie įrenginio naudodami USB,
neaktyvinkite „Siri“, naudodamiesi „iPhone“. „Siri Eyes
Free“ gali veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“, nėra garso.
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [GENERAL],
tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [DEMO], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [DEMO-OFF], tada jį
paspauskite.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas vėl ima veikti įprastu priėmimo /
leidimo režimu.
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY), BLUETOOTH
sąranka (BLUETOOTH), „Sony | Music Center“
sąranka (SONY APP)
1
2
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi
priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis, tada jį
paspauskite.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
(atgal).
17LT
Bendroji sąranka (GENERAL)
AREA (sritis)
Nurodoma šio įrenginio naudojimo sritis /
regionas: [EUROPE], [RUSSIA].
Pakeitus esamą srities / regiono nustatymą,
įrenginys nustatomas iš naujo, tada rodomas
laikrodis.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas
laikrodis.)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (laikrodžio reguliavimas) (7 psl.)
BEEP (pyptelėjimas)
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatinis veikimas išjungtas)
Išsijungia automatiškai po tam tikro laiko, kai
įrenginys išjungiamas, o ekrano parodomas
laikrodis (t. y. paspaudus ir 1 sek. palaikius SRC):
[ON] (30 min.), [OFF].
STEERING (vairavimas)
Registruoja / atkuria vairo nuotolinio valdymo
pulto nustatymą.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas
laikrodis.)
STR CONTROL (valdymas vaire)
Pasirenkamas prijungto nuotolinio valdymo
pulto įvesties režimas. Kad išvengtumėte
gedimo, prieš naudodami įsitikinkite, kad
įvesties režimą sutapdinote su prijungtu
nuotolinio valdymo pultu.
CUSTOM (pasirinktinis)
Vairo nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas
PRESET (nustatytas iš anksto)
Laidinio nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas, išskyrus vairo nuotolinio valdymo
pultą
(Pasirenkama automatiškai, kai įjungiama
[RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (keisti pasirinktinį)
Užregistruoja vairo nuotolinio valdymo pulto
funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–,
VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
funkciją, kurią norite priskirti vairo nuotolinio
valdymo pultui, tada jį paspauskite.
 Kol mirksi [REGISTER], paspauskite ir
palaikykite vairo nuotolinio valdymo pulto
mygtuką, kuriam norite priskirti funkciją.
Užbaigus registraciją, rodoma [REGISTERED].
 Norėdami užregistruoti kitas funkcijas,
pakartokite  ir  veiksmus.
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL] nustatytas
kaip [CUSTOM].)
18LT
RESETCUSTOM (atstatyti pasirinktinį)
Iš naujo nustatomos užregistruotos vairo
nuotolinio valdymo pulto funkcijos: [YES], [NO].
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL] nustatytas
kaip [CUSTOM].)
Pastabos
 Atliekant nustatymus, įrenginį galima valdyti tik
mygtukais. Saugumo sumetimais pastatykite
automobilį prieš atlikdami šį nustatymą.
 Jei registruojant įvyko klaida, visa anksčiau
užregistruota informacija išlieka. Registraciją
pradėkite nuo funkcijos, kurioje įvyko klaida.
 Šios funkcijos gali nebūti kai kuriose transporto
priemonėse. Išsamesnės informacijos apie savo
transporto priemonės suderinamumą žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
USB MODE (USB režimas)
Pakeičiamas USB režimas: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Veikia tik tada, kai pasirinktas USB šaltinis.)
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas apie
eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimo apie eismą (TA) nustatymas:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regioninė)
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:
[ON], [OFF].
(Veikia tik tada, kai priimama FM.)
BTM (geriausių stočių nustatymo atmintis) (10 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
FIRMWARE (programinė aparatinė įranga)
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas
laikrodis.)
Patikrina / atnaujina programinės aparatinės
įrangos versiją. Išsamesnės informacijos rasite
pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas
ant galinio viršelio.
FW VERSION (programinės aparatinės įrangos
versija)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės
įrangos versija.
FW UPDATE (programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas)
Įjungiamas programinės aparatinės įrangos
atnaujinimo procesas: [YES], [NO].
Programinės aparatinės įrangos naujinimas
trunka kelias minutes. Atnaujinimo metu
degimo neperjunkite į padėtį OFF ir neatjunkite
USB įrenginio.
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu neveikia, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.
EQ10 PRESET (EQ10 iš anksto nustatyta)
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo kreivių
arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo kreivės
nustatymą galima įvesti į atmintį.
* [KARAOKE] pritildo vokalo garsą, tačiau
atkūrimo metu jo visiškai pašalinti negalima.
Be to, negalima naudoti mikrofono.
EQ10 CUSTOM (EQ10 pasirinktinis)
Parametrui EQ10 nustatoma [CUSTOM].
Nustatoma glodintuvo kreivė: [B1] 32 Hz, [B2]
63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6]
1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10]
16 kHz.
Garsumo lygis reguliuojamas kas 1 dB nuo –6 dB
iki +6 dB.
BALANCE (balansas)
Reguliuojamas garso balansas: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (šliaužiklis)
Sureguliuojamas santykinis lygis: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
SUBWOOFER (žemųjų dažnių garsiakalbis)
SUBW LEVEL (žemųjų dažnių garsiakalbio lygis)
Reguliuoja žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo lygį:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Esant žemiausiam nustatymui rodoma [ATT].)
SUBW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio fazė:
[NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (aukšto pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas priekinio / galinio garsiakalbio
atjungimo dažnis: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOLUME (AUX garsumas)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio
įrenginio garsumo lygį: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas AUX.)
BTA VOLUME (BLUETOOTH garso stiprumas)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumo lygį: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas „BT audio“ arba
programa.)
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER (apšvietimas)
Pakeiskite ekrano ryškumą: [OFF], [ON], [AUTO],
[CLK] (laikrodis).
([AUTO] galima rinktis, tik kai prijungtas
apšvietimo valdymo laidas, o pagrindiniai
žibintai įjungti.)
Norėdami nustatyti, kad ši funkcija būtų įjungta
tik tam tikrą laiką, pasirinkite [CLK], tada
nustatykite pradžios ir pabaigos laikus.
 Kaip nustatyti šviesumą, kai suaktyvinta
apšvietimo funkcija
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [ON], tada
reguliuokite [BRIGHTNESS].
 Kaip nustatyti šviesumą, kai apšvietimo
funkcija nesuaktyvinta
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [OFF], tada
reguliuokite [BRIGHTNESS].
Šviesumo nustatymas išsaugomas ir taikomas,
kai įjungiama apšvietimo funkcija.
BRIGHTNESS (šviesumas)
Pakeičia ekrano šviesumą. Šviesumo lygį galima
reguliuoti: [1]–[10].
BUTTON-C (mygtuko spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba pasirinktinę
mygtukų spalvą.
COLOR (spalva)
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų ir 1
pritaikytos spalvos.
CUSTOM-C (pritaikyta spalva)
Užregistruota pritaikytą mygtukų spalvą.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas: [0]–[32]
([0] negalima nustatyti visiems spalvų
diapazonams).
SOUND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą:
[ON], [OFF].
(Negalima rinktis, kai nepasirinktas joks šaltinis ir
rodomas laikrodis.)
AUTO SCROLL (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus elementus:
[ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba imtuvas.)
19LT
BLUETOOTH sąranka
(BLUETOOTH)
PAIRING (susiejimas) (8 psl.)
Prijungiami du BLUETOOTH įrenginiai: [DEVICE 1],
[DEVICE 2].
Baigus susieti vietoje [DEVICE 1] arba [DEVICE 2]
bus rodomas susieto įrenginio pavadinimas.
AUDIO DEV (garso įrenginys)
Pasirenkamas garso įrenginys. [*] rodoma su
[DEVICE 1] susieto įrenginio arba su A2DP
suderinamo esamo garso įrenginio ekrane.
RINGTONE (skambėjimo tonas)
Parenka, ar skambinimo garsą leidžia šis
įrenginys, ar prijungtas mobilusis telefonas:
[1] (šis įrenginys), [2] (mobilusis telefonas).
AUTO ANSWER (automatinis atsiliepimas)
Nustatoma, kad įrenginys automatiškai
atsilieptų į skambučius: [OFF], [1] (apie 3 sek.),
[2] (apie 10 sek.).
Papildoma informacija
Programinės aparatinės
įrangos naujinimas
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę įrangą,
apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios adresas
nurodytas ant galinio viršelio, ir vadovaukitės
internetu pateikiamomis instrukcijomis.
Pastabos
 Norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą būtina
naudoti USB įrenginį (nepridedamas). Naujinimo
programą laikykite USB įrenginyje, prijunkite įrenginį
prie USB prievado, tada atlikite atnaujinimo veiksmus.
 Programinės aparatinės įrangos naujinimas
trunka kelias minutes. Atnaujinimo metu degimo
neperjunkite į padėtį OFF ir neatjunkite USB įrenginio.
Atsargumo priemonės
AUTO PAIR (automatinis susiejimas)
Automatiškai pradeda BLUETOOTH susiejimą, kai
prie USB prijungiamas įrenginys su 5.0 arba
naujesnės versijos „iOS“: [ON], [OFF].
 Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš
naudodami leiskite įrenginiui atvėsti.
 Automobilyje nepalikite atsineštų įrenginių, nes
dėl aukštos temperatūros tiesioginiuose saulės
spinduliuose jie gali sugesti.
 Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
BT SIGNAL (BLUETOOTH signalas) (8 psl.)
Aktyvinama / išjungiama funkcija BLUETOOTH.
Drėgmės kondensacija
BT INITIAL (BLUETOOTH inicijavimas)
Grąžinamos visų BLUETOOTH nustatymų
pradinės reikšmės (siejimo informacija, įrenginio
informacija ir pan.): [YES], [NO].
Naudodami įrenginį inicijuokite visus
nustatymus.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas
laikrodis.)
„Sony | Music Center“ sąranka
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatinis paleidimas)
Įjungia automatinį „Sony | Music Center“
paleidimą: [ON], [OFF].
Pasirinkus [ON], „Sony | Music Center“
automatiškai prisijungia užmezgus ryšį per
BLUETOOTH.
CONNECT (prijungti)
Sukuria ir nutraukia „Sony | Music Center“
funkciją (jungtį).
20LT
Jei įrenginio viduje imtų kauptis drėgmė, išimkite
diską ir palaukite apie valandą, kol išdžius;
priešingu atveju įrenginys tinkamai neveiks.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Įrenginio ar diskų neaptaškykite skysčiais.
Pastabos dėl diskų
 Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos
ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų,
nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje.
 Prieš leisdami diską
nuvalykite jį šluoste, valydami
nuo jo vidurio link kraštų.
Nenaudokite tirpiklių, pvz.,
benzino, skiediklio arba
parduotuvėse įsigyjamų
valiklių.
 Šis įrenginys sukurtas leisti
diskus, atitinkančius
kompaktinio disko (CD) standartą. „DualDisc“
diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto,
todėl tokių diskų šis įrenginys gali nepriimti.
 Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
 Diskai su prilipdytomis etiketėmis, lipdukais,
lipniąja juostele ar popieriumi. Leidžiant tokį
diską gali įvykti gedimas arba diskas gali būti
sugadintas.
 Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato,
žvaigždės ir t. t.) diskai. Priešingu atveju galima
sugadinti įrenginį.
 8 cm (3 1/4 col.) diskai.
Pastabos dėl CD-R / CD-RW diskų
 Jei kelių seansų diskas prasideda nuo CD-DA
seanso, jis atpažįstamas kaip CD-DA diskas ir kiti
seansai nepaleidžiami.
 Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
 Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW įrašytas su nepalaikančiu įrašymo
įrenginiu.
 Netinkamai užbaigti CD-R / CD-RW.
 CD-R / CD-RW, įrašyti ne muzikos CD formatu
arba MP3 formatu (atitinkančiu ISO9660 1/2
lygį, „Joliet / Romeo“, kelių seansų).
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Suderinamas
modelis
Bluetooth®
USB
„iPhone 5c“


„iPhone 5“


„iPhone 4s“


iPod touch
(6-osios kartos)


iPod touch
(5-osios kartos)


„iPod nano“
(7-osios kartos)

 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Garso failas (garso takelis)
Apie „iPod“
 Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius.
Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite jų
programinę įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Suderinamas
modelis
Bluetooth®
USB
„iPhone 7 Plus“


„iPhone 7“


„iPhone SE“


„iPhone 6s Plus“


„iPhone 6s“


„iPhone 6 Plus“


„iPhone 6“


„iPhone 5s“


21LT
Specifikacijos
Radijo imtuvas
FM
Derinimo diapazonas
Kai [AREA] nustatyta kaip [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Kai [AREA] nustatyta kaip [RUSSIA]:
FM1 / FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz intervalas)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz intervalas)
Antenos kontaktas:
išorinė antenos jungtis
Naudojamas jautrumas: 7 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo ir triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz
MW/LW
Derinimo diapazonas
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenos kontaktas:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD leistuvo skyrius
Signalo ir triukšmo santykis 95 dB
Dažnio atsakas: 20–20 000 Hz
Drebėjimas: žemiau išmatuojamos ribos
Didžiausias leidžiamas skaičius*1:
aplankų (albumų)*2: 150
failų (garso takelių) ir aplankų*3: 300
rodomų aplanko / failo pavadinimo ženklų:
32 („Joliet“) / 64 („Romeo“)
Atitinkamas kodekas: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 tik CD-R / CD-RW
*2 įskaitant šakninį aplanką
*3 jei aplankų / failų pavadinimuose daug ženklų, šis
skaičius gali būti mažesnis nei išmatuota vertė
USB leistuvas
Sąsaja: USB (visa sparta)
Maksimali srovė: 1 A
Maks. atpažįstamų aplankų ir failų skaičius:
aplankų (albumuose): 256
failų (garso įrašų) aplanke: 256
Suderinamas „Android Open Accessory" (AOA)
protokolas: 2,0
22LT
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
Belaidis ryšys
Ryšio sistema:
standartinė BLUETOOTH 3.0 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standarto 2 maitinimo klasė
(Maks. pralaidumas +1 dBm)
Didžiausias ryšio diapazonas*1:
Matymo laukas apie 10 m (33 ft)
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) 1.3
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo
profilis) 1.3
HFP (laisvų rankų įrangos profilis) 1.6
PBAP (adresų knygos prieigos profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
Atitinkamas kodekas:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Faktinis atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius
veiksnius: kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas,
operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH
ryšio tarp įrenginių paskirtį.
NFC ryšys
Dažnių juosta ir didžiausia galia
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m esant 10 m
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (4 Ω)
Bendri nesklandumai
Išvestys
Garso išvesčių kontaktas (FRONT, REAR, SUB)
elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo
kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
nuotolinio valdymo įrenginio įvesties kontaktas
antenos įvesties kontaktas
MIC įvesties kontaktas
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apie 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 4 in × 7 in) (p / a / g)
Montavimo matmenys:
apie 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 in × 4 3/8 in × 6 3/8 in) (p / a / g)
Svoris apie 1,4 kg (3 lb 2 oz)
Pakuotės turinys
Pagrindinis įrenginys (1 vnt.)
Mikrofonas (1)
Montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau
išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės
pardavėjo.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
Autorių teisės
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir
prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ registruotasis prekių
ženklas arba prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir
kitose šalyse.
„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
libFLAC
Autorių teisės (C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
(C) „Xiph.Org Foundation“, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
 Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje ir
(arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
 Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“ ir
jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti ar
reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEPRISIIMA
JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ,
NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, TYČINĘ, AR
PASEKMĖJE ATSIRADUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET
NEAPSIRIBOJANT, PAKEISTOMIS PREKĖMIS ARBA
PASLAUGOMIS, NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS
DUOMENIMIS, GALIMYBE NAUDOTI GAMINĮ AR BET
KOKIĄ SUSIJUSIĄ ĮRANGĄ, VERSLO SUTRIKDYMU)
NESVARBU, AR SUKELTAS ATSAKOMYBĖS, AR
KONTRAKTO FORMA. GRIEŽTA ATSAKOMYBĖ,
AR PAŽEIDIMAS (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ IR PAN.)
KYLANTIS IŠ BET KOKIO ŠIOS PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMO NET, JEI APIE TOKIOS
ŽALOS GALIMYBĘ BUVO PRANEŠTA.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią technologiją ne
šiame gaminyje arba ją platinti.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“, „iPod
touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir
patentų naudojimo licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Google“, „Android“ ir „Google Play“ yra „Google
Inc.“ prekių ženklai.
23LT
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti
problemas, kurių galite patirti naudodamiesi
įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio
nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (30 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite
galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.
Bendri nesklandumai
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta
2 garsiakalbių sistemai.
 Prietaiso ir (arba) prijungto įrenginio garsumas
yra labai mažas.
 Padidinkite prietaiso ir prijungto įrenginio
garsumą.
Nesigirdi pypsėjimo.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius
buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta
triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio
papildoma maitinimo jungtimi.
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei per 5 minutes jokie veiksmai su [DEMO-ON]
neatliekami, įsijungia demonstracinis režimas.
 Nustatykite [DEMO-OFF] (18 psl.).
Langas iš ekrano dingsta arba jame neatsiveria.
 Apšvietimas nustatytas į [DIMMER-ON] (19 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys
dingsta.
 Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys
rodinys.
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
 Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus
tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo
reikalavimas:
12 V nuolatinė srovė.)
24LT
Neveikia valdymo mygtukai.
Nepavyksta išimti disko.
 Neteisingai sujungta.
 Paspauskit ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite DSPL ir
CALL , kad įrenginį nustatytumėte iš naujo
(7 psl.).
Atmintyje saugomas turinys panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio
iš naujo, kai vairuojate.
Radijo priėmimas
Stočių gauti neįmanoma.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
 Jei automobilio antena neištraukiama,
patikrinkite, kaip prijungtas elektrinės antenos
valdymo laidas.
Nepavyksta įjungti iš anksto nustatytos stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
Nepavyksta nustatyti 65–74 MHz FM3.
 [AREA] nustatyta kaip [EUROPE].
 Nustatykite [AREA] kaip [RUSSIA] (18 psl.).
RDS
Nepavyksta gauti RDS paslaugų (kai [AREA]
nustatyta kaip [RUSSIA]).
 Pasirinkta FM3.
 Pasirinkite FM1 arba FM2.
 RDS paslaugos šiame regione nepasiekiamos.
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jos signalas silpnas.
 Išjunkite TA (11 psl.).
Pranešimų apie eismą nėra.
 Įjunkite TA (11 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą,
nepaisant to, kad yra TP.
 Sureguliuokite kitą stotį.
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
Sumirksi programos paslaugos pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
 Kol mirksi programos paslaugos pavadinimas,
paspauskite / (SEEK –/+). Pasirodo [PI
SEEK] ir įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su
tais pačiais PI (programos identifikavimo)
duomenimis.
CD atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
 CD-R / CD-RW neskirtas naudoti kaip garso
diskas (21 psl.).
Nepavyksta atkurti MP3 / WMA failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3 / WMA
formatu ir versija. Išsamesnės informacijos apie
paleidžiamus diskus ir formatus žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
Paleisti MP3 / WMA failus užtrunka ilgiau nei
kitokius.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti reikia
daugiau laiko.
 Diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų
medžio struktūra.
 Diskas įrašytas kelių seansų būdu.
 Diskai, kurių duomenis galima papildyti.
Garsas trūkinėja.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų naudojant USB
šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų
per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų, kurie yra suderinami su
medžio struktūra.
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM) kai kuriais atvejais gali
nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 USB įrenginiai, suformatuoti naudojant kitas nei
FAT16 arba FAT32 failų sistemas, nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB
įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios
informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
Nepavyksta atlikti albumo ir elementų
(peršokimo režimas) praleidimo ir garso takelio
paieškos pagal pavadinimą („Quick-BrowZer“)
veiksmų.
 Šių veiksmų negalima atlikti, kai USB įrenginys
prijungtas „Android“ režimu arba „iPod“.
 Pasirinkite [USB MODE] nustatymą [MSC/MTP]
(18 psl.).
 Atjunkite „iPod“.
 Nenustatytas tinkamas įrenginio USB režimas.
 Įsitikinkite, kad pasirinktas įrenginio USB
režimas yra MSC/MTP.
Garsas neatkuriamas „Android“ režimu.
 Kai įrenginys veikia „Android“ režimu, garsas
atkuriamas tik „Android“ išmaniuoju telefonu.
 Patikrinkite garso atkūrimo programos
„Android“ išmaniajame telefone būseną.
 Gali nepavykti tinkamai atkurti dėl „Android“
išmaniojo telefono.
NFC funkcija
Nepavyksta prisijungti vienu palietimu (NFC).
 Jei išmanusis telefonas nereaguoja į lietimą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono NFC
funkcija.
 Išmaniojo telefono N žymą perkelkite arčiau šio
įrenginio dalies su N žyma.
 Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį iš
dėklo.
 NFC gavimo jautrumas priklauso nuo įrenginio.
Jei keletą kartų nepavyksta išmaniojo telefono
prijungti vienu palietimu, BLUETOOTH ryšį
užmegzkite patys.
BLUETOOTH funkcija
Jungiamas įrenginys šio prietaiso aptikti negali.
 Prieš atlikdami susiejimą, nustatykite šio įrenginio
susiejimo budėjimo režimą.
 Kai šis įrenginys prijungtas prie dviejų
BLUETOOTH įrenginių, jo negalima aptikti kitu
įrenginiu.
 Kurį nors iš esamų ryšių nutraukite ir šio
įrenginio ieškokite iš kito įrenginio.
 Susieję įrenginius, nustatykite BLUETOOTH
signalo išvestį kaip įjungtą (8 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
 Ryšys kontroliuojamas iš vienos pusės
(šio prietaiso arba BLUETOOTH įrenginio),
o ne iš abiejų.
 Šį prietaisą prijunkite iš BLUETOOTH įrenginio
arba atvirkščiai.
25LT
Nerodomas aptikto įrenginio pavadinimas.
 Atsižvelgiant į kito įrenginio būseną, gali
nepavykti gauti pavadinimo.
Nėra skambėjimo tono.
 Priimdami skambutį sukite valdymo ratuką,
kad sureguliuotumėte garsumą.
 Atsižvelgiant į jungiamą įrenginį, skambėjimo
tonas gali būti siunčiamas netinkamai.
 [RINGTONE] nustatykite į [1] (20 psl.).
 Priekiniai garsiakalbiai prie prietaiso neprijungti.
 Prijunkite priekinius garsiakalbius prie
prietaiso. Skambėjimo tonas girdisi tik iš
priekinių garsiakalbių.
Kalbančiojo balsas nesigirdi.
 Priekiniai garsiakalbiai prie prietaiso neprijungti.
 Prijunkite priekinius garsiakalbius prie
prietaiso. Kalbančiojo balsas sklinda tik iš
priekinių garsiakalbių.
Pašnekovas skundžiasi, kad garsumas per mažas
ar per didelis.
 Atitinkamai pakoreguokite garsumą,
reguliuodami mikrofono jautrumą (15 psl.).
Kalbant telefonu girdisi aidas arba triukšmas.
 Sumažinkite garsumą.
 EC/NC režimą nustatykite į [EC/NC-1] arba
[EC/NC-2] (15 psl.).
 Jei garsus yra aplinkos triukšmas, o ne pokalbio
telefonu garsas, pabandykite sumažinti šį
triukšmą.
Pvz., jei atidarytas langas ir girdisi eismo ar
panašus triukšmas, uždarykite langą. Jei oro
kondicionierius veikia per garsiai, sumažinkite jo
veikimo galią.
Telefonas neprijungtas.
 Paleidus BLUETOOTH garsą telefonas nebus
prijungtas, net paspaudus CALL.
 Prijunkite iš telefono.
Prasta telefono garso kokybė.
 Telefono garso kokybė priklauso nuo mobiliojo
telefono priėmimo sąlygų.
 Jei priėmimas prastas, pervažiuokite į tokią
vietą, kur mobiliojo telefono signalas būtų
stipresnis.
Prijungto garso įrenginio garsumas yra mažas
(didelis).
 Garsumo lygis skiriasi, atsižvelgiant į garso
įrenginį.
 Sureguliuokite prijungto garso įrenginio arba
šio įrenginio garsumą (19 psl.).
Garsas trūkinėja, kai atkuriamas BLUETOOTH
garso įrenginys.
 Sumažinkite atstumą tarp prietaiso ir BLUETOOTH
garso įrenginio.
26LT
 BLUETOOTH garsą saugant dėkle, kuris sukelia
signalo trikdžius, naudojamą garso įrenginį iš
dėklo išimkite.
 Netoliese naudojami keli BLUETOOTH įrenginiai
arba kiti radijo bangas skleidžiantys įrenginiai.
 Išjunkite kitus įrenginius.
 Padidinkite atstumą iki kitų įrenginių.
 Prietaisą prijungus prie mobiliojo telefono
atkuriamas garsas iškart nutrūksta. Tai nėra
gedimas.
Kontroliuoti prijungto BLUETOOTH garso
įrenginio nepavyksta.
 Patikrinkite, ar prijungtas BLUETOOTH garso
įrenginys palaiko AVRCP.
Neveikia kai kurios funkcijos.
 Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko šias
funkcijas.
Netyčia atsiliepiama į skambutį.
 Prijungtas telefonas nustatytas automatiškai
pradėti skambučius.
Susieti nepavyko, nes pasibaigė skirtasis laikas.
 Atsižvelgiant į prijungtą įrenginį, susiejimui gali
būti skirta nedaug laiko.
 Pabandykite užbaigti susiejimą per skirtąjį
laiką.
Nepavyksta susieti.
 Įrenginio gali nepavykti susieti su anksčiau
susietu BLUETOOTH įrenginiu įrenginį inicijavus,
jei įrenginio siejimo informacija yra BLUETOOTH
įrenginyje. Tokiu atveju ištrinkite įrenginio siejimo
informaciją iš BLUETOOTH įrenginio, o tada
susiekite juos dar kartą.
BLUETOOTH funkcija neveikia.
 Įrenginį išjunkite ilgiau nei 2 sek. spausdami OFF,
tada jį vėl įjunkite.
Kai skambinama naudojantis automobilio laisvų
rankų įranga, automobilio garsiakalbiai
neatkuria garso.
 Jei garsas išvedamas iš mobiliojo telefono,
nustatykite mobilųjį telefoną, kad garsas būtų
išvedamas iš automobilio garsiakalbių.
„Siri Eyes Free“ nėra suaktyvinta.
 Atlikite „iPhone“, palaikančio „Siri Eyes Free“,
laisvų rankų įrangos registraciją.
 „iPhone“ įjunkite „Siri“ funkciją.
 Atšaukite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir
„iPhone“, tada vėl jį užmegzkite.
„Sony | Music Center“ veikimas
Programos pavadinimas supainiotas su tikrąja
programa, esančia „Sony | Music Center“.
 Programą iš „Sony | Music Center“ paleiskite
dar kartą.
„Sony | Music Center“ paleidus per BLUETOOTH,
ekrane automatiškai įsijungia [BT AUDIO].
 Neveikia „Sony | Music Center“ arba BLUETOOTH
funkcija.
 Programą paleiskite iš naujo.
Ekrane įsijungus [IPOD], „Sony | Music Center“
programa automatiškai atsijungia.
 „iPhone“ / „iPod“ esanti „Sony | Music Center“
programa nepalaiko „iPod“ atkūrimo.
 Pakeiskite prietaiso šaltinį į kitokį nei [IPOD],
o tada įjunkite „Sony | Music Center“ (15 psl.).
Prietaiso USB režimui persijungus į [ANDROID],
„Sony | Music Center“ automatiškai atsijungia.
 „Android“ išmanusis telefonas nepalaiko
atkūrimo „Android“ režimu.
 Prietaiso USB režimą nustatykite į [MSC/MTP] ir
įjunkite „Sony | Music Center“ (15 psl.).
Pranešimai
Naudojant sistemą gali būti rodomi arba mirksėti
toliau nurodyti pranešimai.
INVALID
 Pasirinktas veiksmas gali būti netinkamas.
READ: nuskaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai
prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti,
atsižvelgiant į failų struktūrą.
(pabraukimas): simbolio parodyti neįmanoma.
CD atkūrimui:
CD ERROR: nepavyksta paleisti disko. Diskas bus
išstumtas automatiškai.
 Nuvalykite arba tinkamai įdėkite diską, arba
įsitikinkite, kad diskas nėra tuščias ar sugadintas.
CD NO DISC: nėra disko.
 Įdėkite diską su leisti tinkamais failais (22 psl.).
CD NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
Diskas bus išstumtas automatiškai.
 Įdėkite diską su leisti tinkamais failais (22 psl.).
CD PUSH EJECT: nepavyksta tinkamai išimti disko.
 Paspauskite  (išimti).
arba
pabaiga.
: pasiekta disko pradžia arba
USB įrenginio atkūrimui:
HUB NO SUPPORT: USB šakotuvai nepalaikomi.
IPOD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Prie įrenginio prijungtas USB įrenginys, kuris
nepalaiko AOA („Android Open Accessory“) 2.0,
kai [USB MODE] nustatytas kaip [ANDROID].
 Pasirinkite [USB MODE] nustatymą [MSC/MTP]
(18 psl.).
USB ERROR: nepavyksta atkurti iš USB įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEVICE: USB įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas
prijungti patikimai.
27LT
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų
failų (22 psl.).
USB NO SUPPORT: nepalaikomas USB įrenginys.
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
„Sony | Music Center“ veikimui:
APP -----------: Nenustatytas ryšys su programa.
 Dar kartą įjunkite „Sony | Music Center“ (15 psl.).
APP DISPLAY: atvertas programos lango nuostatų
rodinys.
 Kad mygtukas veiktų, programos lango nuostatų
rodinį uždarykite.
USB OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SRC, kad
pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys
yra nepalaikomas.
APP LIST: atvertas CD / USB / „iPod“ turinio
sąrašas.
 Kad mygtukas veiktų, uždarykite programų
sąrašą.
RDS veikimui:
APP MENU: atvertas programos nuostatų rodinys.
 Kad mygtukas veiktų, programos nuostatų rodinį
uždarykite.
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Kol mirksi programos paslaugos pavadinimas,
paspauskite / (SEEK –/+). Įrenginys
pradeda ieškoti kito dažnio su tais pačiais PI
(programos identifikavimo) duomenimis
(parodoma [PI SEEK]).
APP NO DEVICE: įrenginys su įdiegta programa
neprijungtas arba neatpažįstamas.
 Įjunkite BLUETOOTH ir dar kartą įjunkite „Sony |
Music Center“ (15 psl.).
NO PI: programa neidentifikuota. Pasirinkta stotis
neturi PI (programos identifikavimo) duomenų.
 Pasirinkite kitą stotį.
APP SOUND: atvertas programos garso nuostatų
rodinys.
 Kad mygtukas veiktų, programos garso nuostatų
rodinį uždarykite.
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
OPEN SONY APP: „Sony | Music Center“ programa
neveikia.
 Paleiskite programą.
Apie BLUETOOTH funkciją:
SONY APP DISCNCTED: Programa atjungta.
 Įjunkite „Sony | Music Center“ (15 psl.).
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH įrenginys
neprijungtas arba neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginys prijungtas
patikimai arba kad su BLUETOOTH įrenginiu
užmegztas BLUETOOTH ryšys.
FILE ERROR: pasirinkto veiksmo atlikti nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar kartą.
NO SUPPORT: Pasirinktas veiksmas neleidžiamas
arba nepalaikomas.
 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginys palaiko HFP
(laisvų rankų profilį).
UNKNOWN: nepavyksta parodyti vardo arba
telefono numerio.
WITHHELD: skambintojas nerodo savo telefono
numerio.
28LT
Naudojant vairo nuotolinio valdymo pultą
ERROR: registruojant funkciją įvyko klaida.
 Dar kartą pradėkite registruoti nuo tos funkcijos,
kurioje įvyko klaida (18 psl.).
TIMEOUT: funkcijos registracija nepavyko, nes
baigėsi skirtasis laikas.
 Pamėginkite užbaigti registraciją, kol mirksi
[REGISTER] (apie 6 sek.) (18 psl.).
Programinės aparatinės įrangos
naujinimui:
FILE ERROR: naujinimo programos USB įrenginyje
nėra.
 Išsaugokite naujinimo programą USB įrenginyje ir
pabandykite dar kartą (20 psl.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: programinės
aparatinės įrangos naujinimas iki galo nebaigtas.
 Paspauskite ENTER, kad išjungtumėte pranešimą
ir pabandykite vėl.
Atnaujinimo metu degimo neišjunkite ir
neatjunkite USB įrenginio (20 psl.).
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti problemos,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Jei įrenginį vešite remontuoti dėl CD atkūrimo
problemos, pasiimkite ir diską, kurį naudojote, kai
prasidėjo problema.
29LT
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
 Visus įžeminimo laidus nutieskite į bendrą
įžeminimo tašką.
 Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais ir
neįstrigtų judančiose dalyse (pvz., sėdynės
bėgeliuose).
 Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio
degimą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 Maitinimo laidą  pirmiausia prijunkite prie
įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie
papildomos maitinimo jungties.
 Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine juostele.
Atsargumo priemonės
 Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys
netrukdytų vairuoti.
 Įrenginio nemontuokite tokiose vietose, kur jį
veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar arti
esančių šildymo kanalų.
 Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
×4




×2

Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais turi
būti didesnis nei visų komponentų saugiklių srovės
stiprumo amperais klasių suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 30° montavimo kampą.
30LT
 Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas pakuotės
turinys.
 Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis . Prieš montuodami
įrenginį, atkabinimo kaišteliais  nuimkite laikiklį
 nuo įrenginio. Daugiau informacijos ieškokite
skyriuje „Nuėmimas nuo laikiklio“ (33 psl.).
 Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai, nes jie
reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti įrenginį iš
automobilio.
Prijungimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis*1
*3
*3
*3
Galios stiprintuvas*1

*2
Išsamios informacijos žr.
„Prijungimas“ (32 psl.)
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo
jungčių schemoje“ (32 psl.).
iš laidinio nuotolinio valdymo
pulto (nepridedamas)*4
*5
iš automobilio antenos*6
*1
*2
*3
*4
Nepridedamas
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
RCA kištuko laidas (nepridedamas)
Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas).
Išsamios informacijos apie laidinio nuotolinio
valdymo pulto naudojimą ieškokite skyriuje „Laidinio
nuotolinio valdymo pulto naudojimas“ (33 psl.).
*5 Neatsižvelgdami į tai, ar jį naudojate, mikrofono
įvesties laidą nuveskite taip, kad jis netrukdytų
vairuoti. Jei laidas nutiestas greta kojų, pritvirtinkite jį
spaustuku ar pan.
Išsamios informacijos, kaip sumontuoti mikrofoną,
žr. skyriuje „Mikrofono montavimas“ (33 psl.).
*6 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį (nepridedamas), jeigu antenos jungtis
netinka.
31LT
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį
prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu 
galima sugadinti anteną.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Pastabos
 Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 Ω ir atitinkama nominali
galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas,
atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas
visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
1
2
3
4
5
6
7
8
Galinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Violetinis

Dryžuotas
violetinis ir juodas
Priekinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Pilkas

Dryžuotas pilkas ir
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(kairysis)

Baltas

Dryžuotas baltas ir
juodas
Galinis
garsiakalbis
(kairysis)

Žalias

Dryžuotas žalias ir
juodas
 Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius,
kurių varža 4–8 Ω ir atitinkama nominali galia.
Maitinimo jungčių schema
Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo
jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.
Papildoma maitinimo jungtis
 Į automobilio elektros jungtį
Paprasta jungtis
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
13
elektrinės antenos /
galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
Dryžuotas
mėlynas ir baltas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
14
įjungtas apšvietimo
maitinimo tiekimas
Dryžuotas
oranžinis / baltas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
16
įžeminimas
Juodas
Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas
prijungimas
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie
galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
32LT
12
įjungtas maitinimo
tiekimas
Geltonas
15
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Raudonas
Kai automobilyje nėra ACC padėties
Raudonas
Raudonas
Laidinio nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
1
Geltonas
Geltonas
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo
tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio
maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų
klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Kad galėtumėte naudoti laidinį
nuotolinio valdymo pultą, parametrą
[STR CONTROL], esantį [STEERING]
dalyje, nustatykite į [PRESET] (18 psl.).
Montavimas
Laikiklio nuėmimas
Mikrofono montavimas
Kad skambinant laisvomis rankomis būtų
fiksuojamas jūsų balsas, turite sumontuoti
mikrofoną .

Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite
laikiklį .
1
Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės, ir patraukite laikiklį 
žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn,
kad juos atskirtumėte.

Spaustukas (nepridedamas)


Dėmesio
 Itin pavojinga, jei laidas apsisuks aplink vairo
kolonėlę ar pavarų perjungimo svirtį.
Pasirūpinkite, kad laidas ir kitos dalys netrukdytų
valdyti automobilio.
 Jei automobilyje sumontuotos oro pagalvės ar
kita smūgius sugerianti įranga, prieš montuodami
kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį,
arba į automobilio pardavėją.
 Kabliuką nukreipkite į vidų.
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje
Jei turite japonišką automobilį, žr. „Įrenginio
montavimas japoniškuose automobiliuose“
(34 psl.).
Note
Prieš klijuodami dvipusę lipniąją juostelę , prietaisų
skydelio paviršių nuvalykite švaria šluoste.
33LT
Įrenginio montavimas naudojant pridėtą
laikiklį
Įrenginio montavimas japoniškame
automobilyje
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejose laikiklio
pusėse esantys fiksatoriai  į vidaus pusę įlenkti
3,5 mm (5/32 in).
Gali būti, kad negalėsite sumontuoti šio įrenginio
kai kuriuose japoniškuose automobiliuose. Tokiu
atveju kreipkitės į „Sony“ pardavėją.
1
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę, kad
laikiklis tvirtai užsifiksuotų.

Į prietaisų skydelį / centrinį pultą
Bracket
Bracket
Dalys, tiekiamos su
automobiliu
Fiksatorius

2
Didesnis nei
182 mm (7 1/4 in)
Didesnis nei
111 mm
(4 3/8 in)

Kai tvirtinate šį įrenginį prie iš anksto sumontuotų
laikiklių, naudokite pridėtus varžtus  atitinkamose
varžtų ertmėse, atsižvelgdami į tai, kokį
automobilį turite:
T skirti TOYOTA , oN – NISSAN.
Sumontuokite įrenginį ant laikiklio .


Note
Kad sumontuotumėte tinkamai, naudokite tik pridėtus
varžtus .
Įrenginio nustatymas iš naujo
Note
Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
Išsamesnė informacija pateikiama „Įrenginio
nustatymas iš naujo“ (7 psl.).
Saugiklio pakeitimas
Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad
Saugiklis (10 A)
naujo saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati, kaip
originalaus saugiklio. Jei saugiklis
perdega, patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį. Jei
pakeistas saugiklis vėl perdega, tai
gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
34LT
Drošības apsvērumu dēļ šo ierīci noteikti
uzstādiet automašīnas instrumentu panelī, jo
lietošanas laikā šīs ierīces aizmugurējā daļa
sakarst.
Detalizētu informāciju sk. “Savienošana/
uzstādīšana” (30. lpp.).
Ražots Taizemē
Šis izstrādājums ir klasificēts kā 1. klases
lāzera izstrādājums atbilstīgi standartam
IEC/EN 60825-1:2007 un IEC/EN 60825-1:2014.
 Starojuma ilgums: nepārtraukts
 Lāzera jauda: mazāk nekā 55,8 μW
 Viļņa garums: 775 nm līdz 800 nm
Nosaukuma plāksnīte, kas norāda darba spriegumu
utt., atrodas uz šasijas pamatnes.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Šo aprīkojumu paredzēts izmantot ar
programmatūras apstiprinātajām versijām, kas
norādītas ES atbilstības deklarācijā.
Šajā aprīkojumā ielādētās programmatūras
atbilstība Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām ir
pārbaudīta.
Programmatūras versija: 1_
Programmatūras versiju var noskaidrot vispārīgo
iestatījumu izvēlnes programmaparatūras
iestatījumu sadaļā.
Piezīme klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz aprīkojumu, kas pārdots
valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī
ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir
jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem, kā arī
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora
vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un
baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām
baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums,
2LV
iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir
vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem
izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru,
šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu
pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī
elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam,
nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet
sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto
bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo
produktu vai bateriju/akumulatoru.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Frekvenču diapazons 65 – 74 MHz nav iedalīts
skaņas apraidei Eiropas standarta iedalījumu
tabulā un to nav iespējams izmantot Eiropā.
Ja jūsu automašīnas aizdedzei nav ACC
pozīcijas
Noteikti izmantojiet funkciju AUTO OFF (18. lpp.).
Lai novērstu baterijas/akumulatora izlādēšanos,
iestatītajā laikā iekārta automātiski pilnībā
izslēgsies pēc ierīces izslēgšanas un pulksteņa
parādīšanas (proti, 1 sekundi nospiediet un turiet
SRC). Ja neiestatāt funkciju AUTO OFF, katrā
aizdedzes izslēgšanas reizē nospiediet OFF un
turiet, līdz rādījums pazūd.
Atruna par trešo pušu piedāvātajiem
pakalpojumiem
Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti,
aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma.
Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu
atbildību.
Svarīgs paziņojums
Piesardzības pasākumi
SONY NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR
JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM UN IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM,
IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDIEM
ZAUDĒJUMIEM NEGŪTAS PEĻŅAS, IEŅĒMUMU
ZUDUMA, DATU ZUDUMA, IZSTRĀDĀJUMA
VAI JEBKURAS SAISTĪTAS APARATŪRAS
IZMANTOJAMĪBAS ZUDUMA, DĪKSTĀVES UN PIRCĒJA
LAIKA ZUDUMA, KAS SAISTĪTS AR ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA
LIETOŠANU VAI RADIES TĀ REZULTĀTĀ, DĒĻ.
Cienītais klient! Šis izstrādājums ietver
radioraidītāju.
Saskaņā ar UNECE regulu nr. 10 transportlīdzekļu
ražotāji var uzlikt īpašus nosacījumus radioraidītāju
uzstādīšanai transportlīdzekļos.
Pirms uzstādāt šo izstrādājumu savā
transportlīdzeklī, sk. sava transportlīdzekļa
lietošanas rokasgrāmatu vai sazinieties ar sava
transportlīdzekļa ražotāju vai izplatītāju.
Ārkārtas zvani
Šī BLUETOOTH automašīnas brīvroku sistēma un
elektroniskā ierīce, kas savienota ar brīvroku
sistēmu, darbojas, izmantojot radiosignālus,
mobilos un fiksētos tīklus, kā arī lietotāja
programmētu funkciju, un ar to nevar garantēt
savienojumu visos apstākļos.
Tāpēc nepaļaujieties pilnībā uz jebkādu
elektronisku ierīci svarīgu sakaru veikšanai
(piem., medicīniskās ārkārtas situācijās).
Par BLUETOOTH sakariem
 Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var
ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību.
Izslēdziet šo iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces
tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt
negadījumu.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes
klātbūtne, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai
degvielas uzpildes stacijā
 Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatora tuvumā.
 Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam
atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu
savienojumu laikā, kad tiek izmantota bezvadu
tehnoloģija BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no
iestatījumiem var būt nepietiekama. Ievērojiet
piesardzību, kad sakariem izmantojat bezvadu
tehnoloģiju BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par
informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi
vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.
3LV
Savienošana/uzstādīšana
Saturs
Daļu un vadības elementu rādītājs . . . . . . . . . . . . . 5
Darba sākšana
Iekārtas atiestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Akumulatora sprieguma pārbaude . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH ierīces sagatavošana . . . . . . . . . . . . . . 7
USB ierīces pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Savienošana ar citu portatīvo audio ierīci. . . . . . . 10
Radio klausīšanās
Radio klausīšanās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana . . . . . . . 11
Atskaņošana
Diska atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB ierīces satura atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH ierīces satura atskaņošana . . . . . . . .
Ierakstu meklēšana un atskaņošana . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Zvanīšana brīvroku režīmā
(tikai izmantojot BLUETOOTH)
Zvana saņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zvana veikšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zvana laikā pieejamās darbības . . . . . . . . . . . . . . 15
Noderīgas funkcijas
Sony | Music Center ar iPhone/Android™
viedtālruni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Balss atpazīšanas izmantošana
(tikai Android viedtālrunim) . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkcijas Siri Eyes Free izmantošana . . . . . . . . . . 16
Iestatījumi
DEMO režīma atcelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pamata iestatīšanas darbība . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispārīgie iestatījumi (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Skaņas iestatīšana (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displeja iestatījumi (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH iestatījumi (BLUETOOTH). . . . . . . . . .
Sony | Music Center iestatīšana (SONY APP) . . . .
17
17
18
19
19
20
20
Papildinformācija
Programmaparatūras atjaunināšana. . . . . . . . . . .
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problēmu novēršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziņojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LV
20
20
22
24
27
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts . . . . . . . . .
Savienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Daļu un vadības elementu rādītājs
Pamatiekārta

(pārlūkot) (13. lpp.)
Pārejiet pārlūkošanas režīmā, kad notiek
atskaņošana.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā vai iPod ierīce.)

PTY (programmas veids)
Sadaļā RDS izvēlieties PTY.
 MODE (10, 15. lpp.)
 SRC (avots)
Ieslēdziet barošanu.
Mainiet avotu.
OFF
Nospiediet un 1 sekundi turiet nospiestu,
lai izslēgtu avotu un parādītu pulksteni.
Nospiediet un turiet ilgāk nekā 2 sekundes,
lai izslēgtu barošanu un displeju.
 EXTRA BASS
Pastiprina basu skaņu sinhroni skaļuma
līmenim. Spiediet, lai mainītu iestatījumu
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Diska slots
 Parādīšanas logs
 (USB) porti
  (diska izstumšana)
/
(SEEK –/+)
Noskaņojieties uz radiostacijām automātiski.
Nospiediet un turiet, lai noskaņotos manuāli.
/ (iepriekšējais/nākamais)
/ (ātra attīšana/ātra pārtīšana)
(atpakaļ)
Atgriezieties pie iepriekšējā displeja rādījuma.
 CALL
Atveriet zvanu izvēlni. Saņemiet/pārtrauciet
zvanu.
Nospiediet un turiet nospiestu ilgāk nekā
2 sekundes, lai pārslēgtos uz BLUETOOTH
signālu.
 Tālvadības ierīces uztvērējs
 Ciparu pogas (no 1 līdz 6)
Klausieties saglabātās radiostacijas. Nospiediet
un turiet, lai saglabātu stacijas.
ALBUM /
Izlaidiet audio ierīces albuma klausīšanos.
Nospiediet un turiet nospiestu, lai albumus
izlaistu secīgi.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā vai iPod ierīce.)
5LV
(atkārtot)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
(jaukt secību)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
MIC (15. lpp.)
 (atskaņot/pauze)
 Vadības grozāmpoga
Grieziet, lai regulētu skaļumu.
PUSH ENTER
Ievadiet izvēlēto elementu.
Nospiediet SRC, pagroziet un pēc tam
nospiediet, lai mainītu avotu (taimauts ir
2 sekundes).
MENU
Atveriet iestatīšanas izvēlni.
VOICE (15, 16, 18. lpp.)
Nospiediet un turiet nospiestu ilgāk nekā
2 sekundes, lai aktivizētu zvanīšanu ar balsi,
balss atpazīšanu (tikai Android viedtālrunim) vai
funkciju Siri (tikai iPhone ierīcei).
Atzīme N
Pieskarieties, lai vadītu zvanīšanu ar Android
viedtālruni vai izveidotu BLUETOOTH
savienojumu.
 Ieejas ligzda AUX
 DSPL (displejs)
Spiediet, lai mainītu displeja elementus.
SCRL (ritināt)
Nospiediet un turiet, lai ritinātu parādīto
elementu.
6LV
4
Darba sākšana
Pēc minūšu iestatīšanas nospiediet
MENU.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk
darboties.
Iekārtas atiestatīšana
Lai parādītu pulksteni
Ja vēl neesat lietojis iekārtu, ja esat nomainījis
automašīnas akumulatoru vai esat mainījis
savienojumus, iekārtai jāveic atiestatīšana.
Nospiediet DSPL.
1
Akumulatora sprieguma
pārbaude
Nospiediet DSPL un CALL
2 sekundes.
ilgāk nekā
Piezīme
Atiestatot iekārtu, tiek izdzēsts pulksteņa iestatījums un
daļa saglabātā satura.
Varat pārbaudīt pašreizējo akumulatora spriegumu.
(Nav pieejams, kad avots ir izslēgts un ir redzams
pulkstenis.)
Apgabala/reģiona iestatīšana
1
Pēc iekārtas atiestatīšanas tiek parādīts
apgabals/reģiona iestatījums.
1
[AREA] parādīšanas laikā nospiediet
ENTER.
Tiks parādīts pašreiz iestatītais apgabals/reģions.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [EUROPE] vai [RUSSIA],
pēc tam nospiediet to.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[YES] vai [NO], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Ja tiek mainīts apgabala/reģiona iestatījums,
iekārta tiek atiestatīta, un pēc tam tiek parādīts
pulkstenis.
Šo iestatījumu var konfigurēt vispārīgajā
iestatīšanas izvēlnē (18. lpp.).
Pulksteņa iestatīšana
1
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [CLOCK ADJ], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Mirgos stundu rādītājs.
3
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
iestatītu stundas un minūtes.
Lai pārvietotu digitālo norādi, spiediet
/ (SEEK –/+).
Vairākas reizes nospiediet DSPL, kamēr
tiek parādīts akumulatora spriegums.
BLUETOOTH ierīces
sagatavošana
Varat izbaudīt mūziku vai zvanīt brīvroku režīmā
atkarībā no BLUETOOTH saderīgās ierīces,
piemēram, viedtālruņa, mobilā tālruņa vai audio
ierīces (turpmāk tekstā “BLUETOOTH ierīce”,
ja nav norādīts citādi). Detalizētu informāciju
par savienošanu skatiet ierīces komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Pirms ierīces savienošanas samaziniet šīs iekārtas
skaļumu; pretējā gadījumā skaņa var būt pārāk
skaļa.
Savienošana ar viedtālruni, izmantojot
viena skāriena savienojumu (NFC)
Pieskaroties šīs iekārtas vadības grozāmpogai ar
NFC* saderīgu tālruni, iekārta automātiski tiek
savienota pārī ar viedtālruni.
* NFC (Near Field Communication — tuva darbības
lauka sakari) ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela
darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām
ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un IC
birkām. Pateicoties funkcijai NFC, datu saziņu var ērti
panākt, vienkārši pieskaroties ar NFC saderīgas ierīces
atbilstošajam simbolam vai īpašajai vietai.
Ja izmantojat viedtālruni, kurā instalēta sistēma
Android OS 4.0 vai vecāka, jāveic vietnē Google
Play pieejamās lietotnes NFC Easy Connect
lejupielāde. Dažās valstīs/reģionos šo lietotni,
iespējams, nevarēs lejupielādēt.
1
Aktivizējiet funkciju NFC viedtālrunī.
Detalizētu informāciju skatiet viedtālruņa
komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
7LV
2
Pieskarieties iekārtas daļai, kur ir atzīme
N, ar viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N.
5
BLUETOOTH ierīcē veiciet savienošanu
pārī, lai tā atrastu šo iekārtu.
6
Atlasiet BLUETOOTH ierīces displejā
parādīto [WX-920BT].
Ja jūsu modeļa nosaukums netiek rādīts,
atkārtojiet secību no 2. darbības.
Pārliecinieties, vai iekārtas displejā iedegas
.
WX-920BT
Atvienošana, izmantojot NFC
Vēlreiz pieskarieties iekārtas daļai, kur ir atzīme N,
ar viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N.
Piezīmes
 Savienojuma izveides laikā rīkojieties ar viedtālruni
uzmanīgi, lai to nesaskrāpētu.
 Viena skāriena savienojumu nevar veikt, ja iekārta jau
ir savienota ar divām NFC saderīgām ierīcēm. Šādā
gadījumā atvienojiet kādu no ierīcēm un vēlreiz
izveidojiet savienojumu, izmantojot viedtālruni.
7
* Atkarībā no ierīces ieejas atslēga var būt nosaukta
par ieejas kodu, PIN kodu, PIN numuru, paroli
u.tml.
Ievadiet ieejas atslēgu
Savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci
un savienojuma aktivizēšana
Kad pirmoreiz pievienojat BLUETOOTH ierīci, ir
nepieciešama abpusēja reģistrācija (to sauc par
“savienošanu pārī”). Savienošana pārī ļauj šai
iekārtai un citām ierīcēm atpazīt vienai otru. Šo
iekārtu var savienot ar divām BLUETOOTH ierīcēm
(diviem mobilajiem tālruņiem vai mobilo tālruni un
audio ierīci).
Ja BLUETOOTH ierīcē ir jāievada ieejas
atslēga*, ievadiet [0000].
[0000]
Kad savienošana pārī ir pabeigta,
degam.
8
paliek
BLUETOOTH ierīcē izvēlieties šo iekārtu,
lai izveidotu BLUETOOTH savienojumu.
Tiklīdz tiek izveidots savienojums, iedegas
vai
.
Piezīme
Šo iekārtu nevar atrast no citas ierīces laikā, kad šī
iekārta veido savienojumu ar BLUETOOTH ierīci. Lai
ļautu iekārtu atrast, pārejiet pārī savienošanas režīmā
un meklējiet šo iekārtu no citas ierīces.
Lai sāktu atskaņošanu
1
Novietojiet BLUETOOTH ierīci 1 m
(3 pēdu) attālumā no šīs ierīces.
2
Nospiediet MENU, groziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [BLUETOOTH],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
3
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [PAIRING], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
4
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [DEVICE 1]* vai [DEVICE 2]*,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
mirgo laikā, kad šī iekārta ir pārī
savienošanas gaidstāves režīmā.
* Kad savienošana pārī būs pabeigta, uzraksts
[DEVICE 1] vai [DEVICE 2] tiks aizstāts ar pārī
savienotās ierīces nosaukumu.
8LV
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu
"BLUETOOTH ierīces satura atskaņošana" (12. lpp.).
Lai atvienotu pārī savienotu ierīci
Veiciet 2.–4. darbību, lai veiktu atvienošanu, kad šī
iekārta un BLUETOOTH ierīce ir savienota pārī.
Savienojuma aktivizēšana ar pārī
savienotu BLUETOOTH ierīci
Lai izmantotu pārī savienotu ierīci, tai ir jāveido
savienojums ar šo iekārtu. Dažas pārī savienotas
ierīces veido savienojumu automātiski.
1
Nospiediet MENU, groziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [BLUETOOTH],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [BT SIGNAL], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Pārliecinieties, vai iedegas
.
3
Aktivizējiet BLUETOOTH ierīces funkciju
BLUETOOTH.
4
Izmantojiet BLUETOOTH ierīci, lai
izveidotu savienojumu ar šo iekārtu.
Iedegsies
vai
Savienojuma izveide ar iPhone/iPod
ierīci (BLUETOOTH automātiskā
savienošana pārī)
Ja USB portam tiek pievienota iPhone/iPod ierīce,
kurā instalēta sistēma iOS5 vai jaunāka, šī iekārta
automātiski tiek savienota pārī ar iPhone/iPod
ierīci.
Lai aktivizētu BLUETOOTH automātisko savienošanu
pārī, pārliecinieties, vai sadaļā [BLUETOOTH]
[AUTOPAIR] ir iestatīts uz [ON] (20. lpp.).
1
Aktivizējiet iPhone/iPod ierīces funkciju
BLUETOOTH.
2
Savienojiet iPhone/iPod ierīci ar USB
portu.
.
Displejā redzamās ikonas:
Iedegas, ja ir pieejama zvanīšana
brīvroku režīmā, aktivizējot HFP
(Handsfree Profile — brīvroku profils).
Iedegas, ja no audio ierīces var veikt
atskaņošanu, aktivizējot A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile —
uzlabotais audio izplatīšanas profils).
Lai no šīs iekārtas izveidotu savienojumu ar
pēdējoreiz savienoto ierīci
Aktivizējiet BLUETOOTH ierīces funkciju
BLUETOOTH.
Ja vēlaties izveidot savienojumu ar audio ierīci,
nospiediet SRC, lai izvēlētos [BT AUDIO], un
nospiediet  (atskaņot/pauze).
Lai izveidotu savienojumu ar mobilo tālruni,
nospiediet CALL.
Piezīme
BLUETOOTH audio straumēšanas laikā no šīs iekārtas
nevar izveidot savienojumu ar mobilo tālruni. Tā vietā
savienojumu ar šo iekārtu veidojiet no mobilā tālruņa.
Padoms
Kad BLUETOOTH signāls ir ieslēgts: kad ieslēgta
aizdedze, šī ierīce automātiski atkārtoti veido
savienojumu ar pēdējo savienoto mobilo tālruni.
Lai uzstādītu mikrofonu
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu
"Mikrofona uzstādīšana" (33. lpp.).
Pārliecinieties, vai iekārtas displejā iedegas
.
Piezīmes
 BLUETOOTH automātiskā savienošana pārī nav
iespējama, ja šī iekārta jau ir savienota ar divām
BLUETOOTH ierīcēm. Šādā gadījumā atvienojiet kādu
no ierīcēm, pēc tam no jauna izveidojiet savienojumu
ar iPhone/iPod ierīci.
 Ja BLUETOOTH automātiskā savienošana pārī
neizdodas, detalizētu informāciju sk. “BLUETOOTH
ierīces sagatavošana” (7. lpp.).
USB ierīces pievienošana
1
2
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Savienojiet USB ierīci ar šo ierīci.
Lai izveidotu savienojumu ar iPhone/iPod ierīci,
izmantojiet USB savienojumam paredzēto iPod
kabeli (neietilpst komplektācijā).
9LV
Savienošana ar citu portatīvo
audio ierīci
1
2
3
Radio klausīšanās
Izslēdziet portatīvo audio ierīci.
Radio klausīšanās
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Ja vēlaties klausīties radio, nospiediet SRC, lai
izvēlētos [TUNER].
Savienojiet portatīvo audio ierīci ar šīs
iekārtas ieejas ligzdu AUX (stereo mini
spraudni), izmantojot savienojuma vadu
(neietilpst komplektācijā)*.
Automātiska saglabāšana (BTM)
1
Spiediet MODE, lai mainītu joslu
(FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [BTM], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
* Noteikti izmantojiet spraudni ar taisnu galu.
4
Iekārta saglabā stacijas un piešķir tās skaitļu
pogām atbilstoši frekvenču secībai.
Nospiediet SRC, lai izvēlētos [AUX].
Lai saskaņotu pievienotās ierīces skaļuma
līmeni ar citiem avotiem
Sāciet atskaņošanu no portatīvās audio ierīces
vidējā skaļumā un iestatiet iekārtai skaļumu, kādā
parasti to klausāties.
Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet [SOUND] 
[AUX VOLUME] (19. lpp.).
Noskaņošana
1
Spiediet MODE, lai mainītu joslu
(FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
2
Noskaņojieties uz staciju.
Lai veiktu noskaņošanu manuāli
Nospiediet un turiet / (SEEK –/+), lai
atrastu aptuveno frekvenci, pēc tam vairākas
reizes nospiediet
/ (SEEK –/+), lai precīzi regulētu vēlamo
frekvenci.
Lai veiktu noskaņošanu automātiski
Nospiediet / (SEEK –/+).
Kad iekārta uztver staciju, meklēšana tiek
pārtraukta.
Saglabāšana manuāli
1
Kad tiek uztverta stacija, ko vēlaties
saglabāt, nospiediet cipara (1–6) pogu un
turiet nospiestu, līdz tiek parādīts
[MEMORY].
Saglabāto staciju uztveršana
1
10LV
Izvēlieties joslu, pēc tam nospiediet
skaitļa pogu (1–6).
Radio datu sistēmas (RDS)
izmantošana
Alternatīvo frekvenču (AF) un
paziņojumu par satiksmi (TA)
iestatīšana
AF nepārtraukti noskaņo staciju uz spēcīgāko
signālu tīklā, savukārt TA nodrošina informāciju par
pašreizējo satiksmi vai satiksmes programmas (TP),
ja tādas tiek uztvertas.
1
2
3
Funkcija Local Link (tikai AK)
Šī funkcija ļauj izvēlēties citas vietējās stacijas
atbilstošajā reģionā, pat ja tās nav piešķirtas
numuru pogām.
FM uztveršanas laikā nospiediet to ciparu pogu
(1–6), kurai ir piešķirta vietējā stacija. 5 sekunžu
laikā vēlreiz nospiediet lokālās stacijas cipara pogu.
Atkārtojiet šīs darbības, līdz vietējā stacija tiek
uztverta.
Programmu veidu (PTY) izvēle
1
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [AF/TA], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON]
vai [AF/TA-OFF], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Lai saglabātu RDS stacijas kopā ar AF un TA
iestatījumu
Varat reģistrēt RDS stacijas kopā ar AF/TA
iestatījumu. Iestatiet AF/TA, pēc tam saglabājiet
staciju, izmantojot BTM (labākā noskaņošanas
atmiņa) vai manuāli. Ja veicat reģistrēšanu manuāli,
varat reģistrēt arī stacijas, kas nav RDS stacijas.
Lai saņemtu paziņojumus par ārkārtas
situāciju
Ja ir ieslēgts AF vai TA, paziņojumi par ārkārtas
situācijām automātiski pārtrauc pašreiz izvēlētā
avota atskaņošanu.
Lai regulētu skaļumu laikā, kad tiek ziņots
par satiksmi
Skaļuma līmenis tiks saglabāts atmiņā nākamajiem
paziņojumiem par satiksmi neatkarīgi no parastā
skaļuma līmeņa.
FM uztveršanas laikā spiediet PTY.
Grieziet vadības grozāmpogu, līdz ir
redzams vēlamais programmas veids,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iekārta sāks meklēt staciju, kas raida izvēlētā
veida programmu.
Programmu veidi
NEWS (Ziņas), AFFAIRS (Aktualitātes), INFO
(Informācija), SPORT (Sports), EDUCATE (Izglītība),
DRAMA (Dramaturģija), CULTURE (Kultūra),
SCIENCE (Zinātne), VARIED (Dažādi), POP M
(Popmūzika),ROCK M (Rokmūzika), EASY M (M.O.R.
mūzika), LIGHT M (Viegla klasiskā mūzika),
CLASSICS (Nopietna klasiskā mūzika), OTHER M
(Cita mūzika), WEATHER (Laika ziņas), FINANCE
(Finanses), CHILDREN (Bērnu programma),
SOCIAL A (Sociālās aktualitātes), RELIGION
(Reliģija), PHONE IN (Zvanīšana tiešraidē),
TRAVEL (Ceļojumi), LEISURE (Atpūta), JAZZ (Džezs),
COUNTRY (Kantrīmūzika), NATION M (Nacionālā
mūzika), OLDIES (Retro mūzika), FOLK M
(Folkmūzika), DOCUMENT (Dokumentālais radio)
Pulksteņa laika (CT) iestatīšana
Pulksteņa laiku iestata CT dati no RDS pārraides.
1
Sadaļā [GENERAL] iestatiet [CT] uz
[CT-ON] (18. lpp.).
Lai paturētu reģionālu programmu
(REGIONAL)
Kad ir ieslēgtas funkcijas AF un REGIONAL, nenotiks
pārslēgšanās uz citu reģionālu staciju, kurai ir
stiprāka frekvence. Atstājot reģionālās programmas
uztveršanas zonu, FM uztveršanas laikā sadaļā
iestatiet [REGIONAL] uz [REG-OFF] (18. lpp.).
Šī funkcija nedarbojas Lielbritānijā un dažās citās
vietās.
11LV
Atskaņošana
Diska atskaņošana
1
Ievietojiet disku (ar etiķetes pusi uz
augšu).
 Netiek atbalstīta tālāk norādīto failu atskaņošana.
MP3/WMA/FLAC:
 ar autortiesībām aizsargāti faili
 DRM (digitālā satura pārvaldības) faili
 vairākkanālu audio faili
MP3/WMA:
 bezzuduma saspiešanas faili
Pirms savienojuma izveides izvēlieties USB režīmu
(Android režīmu vai režīmu MSC/MTP) atkarībā USB
ierīces (18. lpp.).
1
Pievienojiet USB ierīci USB portam
(9. lpp.).
Tiks sākta atskaņošana.
Ja ierīce jau ir pievienota, sāciet atskaņošanu,
spiežot SRC, lai izvēlētos [USB] (kad iPod ierīce
tiek atpazīta, displejā tiek parādīts uzraksts
[IPOD]).
2
Atskaņošana tiek sākta automātiski.
Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.
Lai apturētu atskaņošanu
Nospiediet OFF un turiet 1 sekundi.
Lai noņemtu ierīci
USB ierīces satura atskaņošana
Apturiet atskaņošanu, pēc tam noņemiet ierīci.
Šajās lietošanas instrukcijās ar “iPod” tiek vispārīgi
apzīmētas iPod un iPhone ierīcē pieejamās iPod
funkcijas, ja vien tekstā vai attēlos nav norādīts
citādi.
Piesardzības pasākumi iPhone lietotājiem
Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas iPod
ierīces saderību, sk. "Par iPod ierīcēm" (21. lpp.) vai
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta
vietni.
Var izmantot AOA (Android Open Accessory —
Android atvērtais piederums) 2.0, MSC (Mass
Storage Class — lielapjoma atmiņas klase) un MTP
(Media Transfer Protocol — multivides pārsūtīšanas
protokols) tipa USB ierīces*, kas saderīgas ar
USB standartu. Atkarībā no USB ierīces iekārtā var
tikt izvēlēts Android režīms vai režīms MSC/MTP.
Dažiem digitāliem multivides satura atskaņotājiem
vai Android viedtālruņiem var būt nepieciešams, lai
iestatījumam būtu norādīts režīms MTP.
* Piemēram, USB zibatmiņas disks, digitālais multivides
satura atskaņotājs, Android viedtālrunis
Piezīmes
 Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB
ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā vāka
norādīto atbalsta vietni.
 Viedtālruņi, kuros instalēta sistēma Android OS 4.1 vai
jaunāka, atbalsta profilu Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Tomēr daži viedtālruņi var pilnībā
neatbalstīt AOA 2.0 arī tad, ja ir instalēta sistēma
Android OS 4.1 vai jaunāka.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par sava Android
viedtālruņa saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
12LV
Ja veidojat savienojumu ar iPhone tālruni,
izmantojot USB, tālruņa zvana skaļumu kontrolē
iPhone, nevis iekārta. Uzmanieties, lai zvana laikā
nepalielinātu iekārtas skaļumu, jo pēc zvana
beigām skaņa pēkšņi var kļūt ļoti skaļa.
BLUETOOTH ierīces satura
atskaņošana
Varat atskaņot savienotas ierīces saturu, ja tā
atbalsta BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile — uzlabotais audio izplatīšanas
profils).
1
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar
audio ierīci (7. lpp.).
Lai atlasītu audio ierīci, nospiediet MENU, pēc
tam atlasiet [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(20. lpp.).
2
3
Spiediet SRC, lai izvēlētos [BT AUDIO].
4
Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.
Sāciet atskaņošanu, izmantojot audio
ierīci.
Piezīmes
 Atkarībā no audio ierīces tādu informāciju kā
nosaukums, ieraksta numurs/laiks un atskaņošanas
statuss šī iekārta var nerādīt.
 Arī tad, ja šajā iekārtā tiek mainīts ieejas avots,
audio ierīces atskaņošana netiek pārtraukta.
 Kamēr darbojas Sony | Music Center lietotne,
izmantojot BLUETOOTH funkciju, [BT AUDIO] displejā
nav redzams.
Lai saskaņotu BLUETOOTH ierīces skaļuma
līmeni ar citiem avotiem
Sāciet atskaņošanu no BLUETOOTH audio ierīces
vidējā skaļumā un iestatiet iekārtai skaļumu, kādā
parasti to klausāties.
Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet [SOUND] 
[BTA VOLUME] (19. lpp.).
Ierakstu meklēšana un
atskaņošana
Atkārtota atskaņošana un atskaņošana
jauktā secībā
Nav pieejama, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā.
1
Atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet
(atkārtot) vai
(jaukt secību), lai
norādītu vēlamo atskaņošanas režīmu.
3
Atkārtojiet 2. darbību, lai meklētu
vajadzīgo ierakstu.
Tiks sākta atskaņošana.
Lai aizvērtu režīmu Quick-BrowZer
Nospiediet
(pārlūkot).
Meklēšana ar elementu izlaišanu
(pārlekšanas režīms)
Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā vai iPod ierīce.
1
CD vai USB atskaņošanas laikā
nospiediet
(pārlūkot).
2
3
Spiediet  (SEEK +).
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos elementu.
Sarakstā pārlekšana notiek ar soli, kas
līdzvērtīgs 10% no kopējā elementu skaita.
4
Nospiediet ENTER, lai atgrieztos režīmā
Quick-BrowZer.
Tiek parādīts izvēlētais elements.
5
Grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos vajadzīgo elementu, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Tiks sākta atskaņošana.
Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā atskaņošanas
režīmā, var būt nepieciešams laiks.
Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras atkarībā no
izvēlētā skaņas avota.
Ieraksta meklēšana pēc nosaukuma
(Quick-BrowZer™)
Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce Android
režīmā vai iPod ierīce.
1
CD vai USB atskaņošanas laikā
nospiediet
(pārlūkot)*, lai skatītu
meklēšanas kategoriju sarakstu.
Kad tiek parādīts ierakstu saraksts, vairākkārt
spiediet
(atpakaļ), lai parādītu vēlamo
meklēšanas kategoriju.
* USB atskaņošanas laikā nospiediet
(pārlūkot)
un turiet nospiestu ilgāk nekā 2 sekundes, lai
uzreiz atgrieztos kategoriju saraksta sākumā.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos vajadzīgo meklēšanas
kategoriju, pēc tam nospiediet
grozāmpogu, lai apstiprinātu.
13LV
Zvanīšana brīvroku režīmā
(tikai izmantojot BLUETOOTH)
4
Groziet vadības grozāmpogu, lai vārdu
sarakstā izvēlētos vārdu, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
5
Groziet vadības grozāmpogu, lai numuru
sarakstā izvēlētos numuru, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Ja vēlaties izmantot mobilo tālruni, savienojiet to ar
šo iekārtu. Ar iekārtu var savienot divus mobilos
tālruņus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk.
sadaļu "BLUETOOTH ierīces sagatavošana" (7. lpp.).
Tiek sākta tālruņa saruna.
No zvanu vēstures
1
Nospiediet CALL.
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos kādu
no tālruņiem, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Zvana saņemšana
1
2
Nospiediet CALL, ja zvans tiek saņemts
ar zvana signālu.
Tiek sākta tālruņa saruna.
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[RECENT CALL], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Tiek parādīts zvanu vēstures saraksts.
3
Piezīme
Zvana signāls un runātāja balss tiek izvadīta tikai no
priekšējiem skaļruņiem.
Groziet vadības grozāmpogu, lai no
zvanu vēstures izvēlētos vārdu vai
tālruņa numuru, pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Lai noraidītu zvanu
Tiek sākta tālruņa saruna.
Nospiediet OFF un turiet 1 sekundi.
Lai pārtrauktu zvanu
Vēlreiz nospiediet CALL.
Zvanīšana, ievadot tālruņa numuru
1
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos kādu
no tālruņiem, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Zvana veikšana
Ja savienotais mobilais tālrunis atbalsta PBAP
(Phone Book Access Profile — tālruņa kataloga
piekļuves profils), varat veikt zvanu, izmantojot
tālruņu katalogu vai zvanu vēsturi.
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
izvēlieties kādu no tālruņiem.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[DIAL NUMBER], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai ievadītu
tālruņa numuru, un beigās izvēlieties [ ]
(atstarpi); pēc tam nospiediet ENTER*.
No tālruņu kataloga
1
2
3
Tiek sākta tālruņa saruna.
* Lai pārvietotu digitālo norādi, spiediet /
(SEEK –/+).
Nospiediet CALL.
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos kādu
no tālruņiem, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [PHONE BOOK], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Groziet vadības grozāmpogu, lai iniciāļu
sarakstā izvēlētos burtu, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
14LV
Nospiediet CALL.
Piezīme
Displejā tiek rādītas nevis zīmes [#], bet [_].
Zvana atkārtošana
1
Nospiediet CALL.
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos kādu
no tālruņiem, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [REDIAL], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Noderīgas funkcijas
Tiek sākta tālruņa saruna.
Zvanīšana, izmantojot balss frāzes
Varat veikt zvanu, pasakot balss frāzi, kas
saglabāta mobilajā tālrunī, kuram ir funkcija
zvanīšanai ar balsi.
1
Nospiediet CALL.
Ja ar iekārtu ir savienoti divi mobilie tālruņi,
groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos kādu
no tālruņiem, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[VOICE DIAL], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Varat arī nospiest VOICE un turēt ilgāk nekā
2 sekundes.
3
Izrunājiet balss frāzi, kas saglabāta
mobilajā tālrunī.
Jūs balss tiek atpazīta, un tiek veikts zvans.
Lai atceltu zvanīšanu ar balsi
Nospiediet VOICE.
Zvana laikā pieejamās darbības
Lai regulētu zvana signāla skaļumu
Groziet vadības grozāmpogu laikā, kad saņemat
zvanu.
Sony | Music Center ar iPhone/
Android™ viedtālruni
iPhone ierīcei jāveic jaunākās Sony | Music Center
lietotnes lejupielāde no App Store, bet Android
viedtālrunim lejupielāde pieejama vietnē Google
Play.
Piezīmes
 Drošības apsvērumu dēļ ievērojiet vietējos ceļu
satiksmes noteikumus un likumus un neizmantojiet
lietotni braukšanas laikā.
 Sony | Music Center ir lietotne Sony audio ierīču
vadībai; kuras ir saderīgas ar Sony | Music Center,
izmantojot iPhone/Android viedtālruni.
 Lietotnes Sony | Music Center sniegtās vadības
iespējas ir atkarīgas no savienotās ierīces.
 Lai izmantotu Sony | Music Center funkcijas, skatiet
detalizētu informāciju savā iPhone/Android
viedtālrunī.
 Lai iegūtu papildinformāciju par Sony | Music Center,
apmeklējiet šo tīmekļa vietni:
http://www.sony.net/smcqa/
 Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni un uzziniet,
kādi ir saderīgie iPhone/Android viedtālruņu modeļi.
iPhone ierīcei: apmeklējiet App Store
Android viedtālrunim: apmeklējiet Google Play
Savienojuma izveide ar Sony |
Music Center
1
Lai atlasītu audio ierīci, nospiediet MENU, pēc
tam atlasiet [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(20. lpp.).
Lai regulētu runātāja balss skaļumu
Groziet vadības grozāmpogu zvana laikā.
Lai regulētu skaļumu otrai pusei (mikrofona
pastiprinājuma regulēšana)
Nospiediet MIC.
Regulējamie skaļuma līmeņi: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Lai samazinātu atbalsi un troksni (atbalss
slāpēšanas/trokšņa slāpēšanas režīms)
Nospiediet MIC un turiet nospiestu.
Iestatāmais režīms: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Lai pārslēgtos starp brīvroku režīmu un
klausules režīmu
Zvana laikā nospiediet MODE, lai pārslēgtu tālruņa
zvana audio signālu starp iekārtu un mobilo tālruni.
Piezīme
Atkarībā no mobilā tālruņa šī darbība var nebūt
pieejama.
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar
iPhone/Android viedtālruni (7. lpp.).
2
3
Palaidiet Sony | Music Center lietotni.
4
Groziet vadības grozāmpogu,
lai atlasītu [CONNECT], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [SONY APP],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Tiek sākta savienojuma izveide ar iPhone/
Android viedtālruni.
Detalizētu informāciju par lietošanu iPhone/
Android viedtālrunī sk. lietojumprogrammas
palīdzībā.
Ja tiek parādīts ierīces numurs
Pārliecinieties, vai tiek rādīts numurs (piem.,
123456), pēc tam iPhone/Android viedtālrunī
izvēlieties [Yes].
15LV
Lai pārtrauktu savienojumu
1
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [SONY APP], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
[CONNECT], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Avota vai lietojumprogrammas izvēle
Ar noteiktām darbībām iPhone/Android viedtālrunī
var izvēlēties avotu vai lietojumprogrammu.
Balss atpazīšanas izmantošana
(tikai Android viedtālrunim)
1
Lai aktivizētu balss atpazīšanu,
nospiediet VOICE un turiet.
2
Ierunājiet mikrofonā vēlamo balss
komandu.
Lai izvēlētos avotu
Balss atpazīšanas deaktivizēšana
Vairākkārt spiediet SRC. Varat arī nospiest SRC,
grozīt vadības grozāmpogu, lai izvēlētos vajadzīgo
avotu, pēc tam nospiest ENTER.
Nospiediet VOICE.
Lai parādītu avotu sarakstu
Nospiediet SRC.
Balss vadības īsziņu paziņojumi (tikai
Android viedtālrunim)
Kad tiek saņemtas īsziņas, tās tiek automātiski
nolasītas, izmantojot automašīnas skaļruņus.
Detalizētu informāciju par iestatījumiem sk.
lietojumprogrammas palīdzībā.
Atbildēšana uz SMS ziņu (tikai Android
viedtālrunim)
Jūs varat atbildēt uz īsziņu, pieskaroties
atbildēšanas ikonai.
1
2
3
Aktivizējiet lietojumprogrammu Sony | Music
Center un pēc tam pieskarieties ikonai [Reply]
(Atbildēt).
Lietojumprogrammā Sony | Music Center tiek
parādīts ziņas ievades displejs.
Izveidojiet atbildes ziņu, izmantojot balss
atpazīšanu.
Lietojumprogrammā Sony | Music Center tiek
parādīts ziņu kandidātu saraksts.
Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos
vajadzīgo ziņu, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Ziņa tiek nosūtīta.
Skaņas un displeja iestatījumi
Varat regulēt uz skaņu un displeju attiecīgos
iestatījumus, izmantojot iPhone/Android
viedtālruni.
Detalizētu informāciju par iestatījumiem sk.
lietojumprogrammas palīdzībā.
Piezīmes
 Dažos gadījumos balss atpazīšana var nebūt
pieejama.
 Balss atpazīšana var nedarboties pareizi atkarībā no
savienotā Android viedtālruņa veiktspējas.
 Centieties lietot balss atpazīšanu laikā, kad ir
samazināts troksnis, piemēram, motora rūkoņa.
Funkcijas Siri Eyes Free
izmantošana
Siri Eyes Free ļauj izmantot iPhone tālruni brīvroku
režīmā, vienkārši runājot mikrofonā. Lai izmantotu
šo funkciju, iPhone tālrunis ar šo iekārtu jāsavieno,
izmantojot funkciju BLUETOOTH. Pieejamība tiek
nodrošināta tikai iPhone 4s un jaunākiem
modeļiem. Pārliecinieties, vai iPhone tālrunī
darbojas jaunākā iOS versija.
iPhone tālrunim jau iepriekš jānorāda BLUETOOTH
reģistrēšanas un savienojuma konfigurācijas,
izmantojot iekārtu. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. sadaļu "BLUETOOTH ierīces
sagatavošana" (7. lpp.).
Lai atlasītu iPhone, nospiediet MENU, pēc tam
atlasiet [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (20. lpp.).
1
Aktivizējiet funkciju Siri savā iPhone
tālrunī.
Detalizētu informāciju skatiet iPhone tālruņa
komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
2
Nospiediet VOICE un turiet ilgāk nekā
2 sekundes.
Tiek parādīts balss komandas displejs.
3
Runājiet mikrofonā, kad iPhone tālrunis
ir atskaņojis pīkstienu.
iPhone vēlreiz atskaņo pīkstienu, pēc tam Siri
sāk atbildēt.
Lai deaktivizētu funkciju Siri Eyes Free
Nospiediet VOICE.
16LV
Piezīmes
 iPhone var neatpazīt jūsu balsi atkarībā no lietošanas
apstākļiem. (Piem., ja atrodaties braucošā
automašīnā.)
 Siri Eyes Free var nedarboties pareizi vai arī atbildes
laiks var ieilgt, ja konkrētajā vietā ir sarežģīti saņemt
iPhone signālus.
 Atkarībā no iPhone tālruņa darbības stāvokļa funkcija
Siri Eyes Free var nefunkcionēt pareizi vai tikt aizvērta.
 Ja atskaņojat ierakstu ar iPhone tālruni, kas izmanto
BLUETOOTH audio savienojumu, funkcija Siri Eyes
Free automātiski tiek aizvērta un iekārta pārslēdzas uz
BLUETOOTH audio avotu, tiklīdz pa BLUETOOTH
savienojumu tiek sākta ieraksta atskaņošana.
 Ja funkcija Siri Eyes Free tiek aktivizēta audio
atskaņošanas laikā, iekārta var pārslēgties uz
BLUETOOTH audio avotu arī tad, ja nenorādāt
ierakstu, kas jāatskaņo.
 Funkcija Siri Eyes Free var nedarboties pareizi vai tikt
aizvērta, kad savienojat iPhone tālruni ar USB portu.
 Kad savienojat iPhone tālruni ar iekārtu, izmantojot
USB, neaktivizējiet funkciju Siri savā iPhone tālrunī.
Funkcija Siri Eyes Free var nedarboties pareizi vai tikt
aizvērta.
 Laikā, kad ir aktivizēta funkcija Siri Eyes Free, nav
audio skaņas.
Iestatījumi
DEMO režīma atcelšana
Varat atcelt demonstrācijas rādījumu, kas redzams,
kad avots ir izslēgts un ir redzams pulkstenis.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [DEMO], pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [DEMO-OFF], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšana ir pabeigta.
4
Divreiz nospiediet
(atpakaļ).
Displejam tiek atjaunots parastais uztveršanas/
atskaņošanas režīms.
Pamata iestatīšanas darbība
Varat iestatīt elementus šādās iestatījumu
kategorijās:
Vispārīga iestatīšana (GENERAL), skaņas iestatīšana
(SOUND), displeja iestatīšana (DISPLAY),
BLUETOOTH iestatīšana (BLUETOOTH), Sony | Music
Center iestatīšana (SONY APP)
1
2
Nospiediet MENU.
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos iestatījumu kategoriju,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšanai pieejamie elementi atšķiras
atkarībā no avota un iestatījumiem.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos opcijas, pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Lai atgrieztos iepriekšējā displejā
Nospiediet
(atpakaļ).
17LV
Vispārīgie iestatījumi
(GENERAL)
AREA (apgabals)
Norāda apgabalu/reģionu, kurā šī iekārta tiks
izmantota: [EUROPE], [RUSSIA].
Ja tiek mainīts pašreiz iestatītais apgabals/
reģions, šī iekārta tiek atiestatīta, un pēc tam
tiek parādīts pulkstenis.
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
DEMO (demonstrācija)
Aktivizē demonstrāciju: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (pulksteņa regulēšana) (7. lpp.)
BEEP (pīkstiens)
Aktivizē pīkstiena skaņu: [ON], [OFF].
AUTO OFF (autom. izsl.)
Iestatītajā laikā iekārta automātiski izslēgsies
pēc noteikta ierīces izslēgšanas un pulksteņa
parādīšanas laika (proti, 1 sekundi nospiediet un
turiet SRC). [ON] (30 minūtes), [OFF].
STEERING (stūrēšana)
Reģistrē stūres tālvadības pults iestatījumu/
atjauno tā noklusējuma vērtību.
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
STR CONTROL (stūres vadība)
Izvēlas savienotās tālvadības ievades režīmu. Lai
izvairītos no darbības kļūmēm, pirms lietošanas
noteikti saskaņojiet ievades režīmu ar savienoto
tālvadības pulti.
CUSTOM (pielāgots)
Stūres tālvadības pultij norādītais ievades
režīms
PRESET (iepr. iest.)
Ievades režīms kabeļu tālvadības pultij,
izņemot stūres tālvadības pulti
(Automātiski atlasīts, kad tiek veikta darbība
[RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (rediģēt pielāg.)
Reģistrē funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) stūres
tālvadības pultij:
 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu
funkciju, ko vēlaties piešķirt stūres tālvadības
pultij, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
 Kamēr mirgo [REGISTER], nospiediet un turiet
pogu uz stūres tālvadības pults, kurai
vēlaties piešķirt šo funkciju. Kad reģistrēšana
ir pabeigta, tiek parādīts uzraksts
[REGISTERED].
 Lai reģistrētu citas funkcijas, atkārtojiet
darbību  un .
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR
CONTROL] ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
18LV
RESETCUSTOM (atiestatīt pielāg.)
Atiestata stūres tālvadības pults reģistrētās
funkcijas: [YES], [NO].
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR
CONTROL] ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
Piezīmes
 Iestatījumu norādīšanas laikā iekārtu var vadīt tikai
ar pogām. Drošības apsvērumu dēļ apturiet
automašīnu, pirms norādāt šo iestatījumu.
 Ja reģistrēšanas laikā rodas kļūda, visa iepriekš
reģistrētā informācija tiek paturēta. Atsāciet
reģistrēšanu no funkcijas, kuras izpildes brīdī
radās kļūda.
 Dažos transportlīdzekļos šī funkcija var nebūt
pieejama. Lai saņemtu detalizētu informāciju par
sava transportlīdzekļa saderību, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
USB MODE (USB režīms)
Maina USB režīmu: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts USB avots.)
CT (pulksteņa laiks)
Aktivizē CT funkciju: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatīvās frekvences/paziņojums par
satiksmi)
Atlasa alternatīvo frekvenču (AF) un paziņojumu
par satiksmi (TA) iestatījumu: [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (reģionāls)
Ierobežo uztveršanu tikai noteiktā reģionā: [ON],
[OFF].
(Pieejams tikai tad, kad notiek FM uztveršana.)
BTM (vislabākā noskaņošanas atmiņa) (10. lpp.)
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts uztvērējs.)
FIRMWARE (programmaparatūra)
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
Pārbauda/atjaunina programmaparatūras
versiju. Lai saņemtu detalizētu informāciju,
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto
atbalsta vietni.
FW VERSION (programmaparatūras versija)
Parāda pašreizējo programmaparatūras versiju.
FW UPDATE (programmaparatūras
atjauninājums)
Pāriet uz programmaparatūras atjaunināšanu:
[YES], [NO].
Programmaparatūras atjaunināšanai
nepieciešamas dažas minūtes. Atjaunināšanas
laikā nepārslēdziet aizdedzi stāvoklī OFF un
neatvienojiet USB ierīci.
Skaņas iestatīšana (SOUND)
Šī iestatījumu izvēlne nav pieejama, kad avots ir
izslēgts un tiek rādīts pulkstenis.
EQ10 PRESET (EQ10 iepr. iestat.)
Izvēlas vai izslēdz kādu no 10 ekvalaizera līknēm:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatījumu var katram avotam
saglabāt atmiņā.
* [KARAOKE] ļauj samazināt balss skaņu, taču to
nevar pilnībā noņemt atskaņošanas laikā.
Netiek arī atbalstīts mikrofons.
EQ10 CUSTOM (EQ10 pielāgots)
Iestata EQ10 vērtību [CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatīšana: [B1] 32 Hz, [B2]
63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6]
1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10]
16 kHz.
Skaļuma līmeni var pielāgot ar 1 dB soļiem,
no -6 dB līdz +6 dB.
BALANCE (līdzsvars)
Regulē skaņas līdzsvaru: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (pāreja)
Regulē relatīvo līmeni: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
SUBWOOFER (zemfrekvenču skaļrunis)
SUBW LEVEL (zemfrekvenču skaļruņa līmenis)
Regulē zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Izmantojot viszemāko iestatījumu, tiek rādīts
uzraksts [ATT].)
SUBW PHASE (zemfrekvenču skaļruņa fāze)
Izvēlas zemfrekvenču skaļruņa fāzi: [NORMAL],
[REVERSE].
LPF FREQ (zemo frekvenču filtra frekvence)
Atlasa frekvenci, pie kuras jāslāpē zemfrekvenču
skaļrunis: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (augsto frekvenču filtra frekvence)
Atlasa priekšējo/aizmugures skaļruņu
slāpēšanas frekvenci: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOLUME (AUX skaļums)
Regulē skaļuma līmeni katrai pievienotajai
palīgierīcei: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Šis iestatījums atbrīvo no nepieciešamības
regulēt skaļuma līmeni starp avotiem.
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēta ieeja AUX.)
BTA VOLUME (BLUETOOTH audio skaļums)
Regulē skaļuma līmeni katrai pievienotajai
BLUETOOTH ierīcei: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Šis iestatījums atbrīvo no nepieciešamības
regulēt skaļuma līmeni starp avotiem.
(Pieejams tikai tad, ja ir izvēlēts BT audio vai
lietojumprogramma).
Displeja iestatījumi (DISPLAY)
DIMMER (aptumšotājs)
Maina displeja spilgtumu: [OFF], [ON], [AUTO],
[CLK] (pulkstenis).
([AUTO] pieejams tikai, kad pievienots
apgaismojuma kontroles vads un ieslēgti
priekšējie lukturi.)
Lai iestatītu, ka šai funkcijai jābūt aktīvai fiksētu
periodu, izvēlieties [CLK], pēc tam iestatiet
sākuma un beigu laiku.
 Lai iestatītu spilgtuma līmeni, kad ir aktivizēta
aptumšotāja funkcija:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību [ON],
pēc tam regulējiet iestatījumu [BRIGHTNESS].
 Lai iestatītu spilgtumu, kad aptumšotāja
funkcija ir deaktivizēta:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību
[OFF], pēc tam regulējiet iestatījumu
[BRIGHTNESS].
Spilgtuma iestatījums tiek saglabāts un lietots,
kad aptumšotāja funkcija tiek aktivizēta vai
deaktivizēta.
BRIGHTNESS (spilgtums)
Regulē displeja spilgtumu. Spilgtuma līmenis ir
regulējams diapazonā: [1] – [10].
BUTTON-C (pogas krāsa)
Iestata pogām iepriekš iestatītu vai pielāgotu krāsu.
COLOR (krāsa)
Ļauj izvēlēties no 15 iepriekš iestatītām krāsām
un 1 pielāgotas krāsas.
CUSTOM-C (pielāgota krāsa)
Reģistrē pogām pielāgotu krāsu.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Regulējamais krāsu diapazons: [0] – [32]
(vērtību [0] nevar iestatīt visiem krāsu
diapazoniem).
SOUND SYNC (skaņas sinhronizācija)
Aktivizē izgaismojuma un skaņas sinhronizāciju:
[ON], [OFF].
(Nav pieejams, kad nav atlasīts avots un ir
redzams pulkstenis.)
AUTO SCROLL (autom. ritināšana)
Automātiski ritina garu elementu nosaukumus:
[ON], [OFF].
(Nav pieejams, ja ir izvēlēta funkcija AUX vai
uztvērējs.)
19LV
BLUETOOTH iestatījumi
(BLUETOOTH)
PAIRING (savienošana pārī) (8. lpp.)
Savieno vienu vai divas BLUETOOTH ierīces:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Kad savienošana pārī būs pabeigta, uzraksts
[DEVICE 1] vai [DEVICE 2] tiks aizstāts ar pārī
savienotās ierīces nosaukumu.
AUDIO DEV (audio ierīce)
Izvēlas audio ierīci. Apzīmējums [*] tiek rādīts
ierīcei, kas savienota pārī ar [DEVICE 1] ierīci vai
pašreizējo A2DP saderīgo audio ierīci.
RINGTONE (zvana signāls)
Izvēlas, vai zvana signāls jāizvada šai iekārtai vai
savienotajam mobilajam tālrunim: [1] (šī iekārta),
[2] (mobilais tālrunis).
AUTO ANSWER (autom. atbilde)
Iestata, ka šai iekārtai automātiski jāatbild uz
ienākošu zvanu: [OFF], [1] (aptuveni 3 sekundes),
[2] (aptuveni 10 sekundes).
AUTO PAIR (automātiska savienošana pārī)
Automātiski sāk BLUETOOTH savienošanu pārī,
ja, izmantojot USB, ir savienota ierīce ar sistēmu
iOS 5.0 vai jaunāku versiju: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH signāls) (8. lpp.)
Aktivizē/deaktivizē funkciju BLUETOOTH.
BT INITIAL (BLUETOOTH inicializēšana)
Inicializē visus ar BLUETOOTH saistītos
iestatījumus (savienošanas pārī informāciju,
ierīces informāciju u.c.): [YES], [NO].
Inicializējiet visus iestatījumus, kad atbrīvojaties
no iekārtas.
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir
redzams pulkstenis.)
Sony | Music Center iestatīšana
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (autom. palaišana)
Aktivizē Sony | Music Center autom. palaišanu:
[ON], [OFF].
Atlasot [ON], pēc BLUETOOTH savienojuma
izveides pabeigšanas Sony | Music Center
automātiski izveidos savienojumu.
CONNECT (savienot)
Sony | Music Center funkcijas ieslēgšana un
pārtraukšana (savienojums).
20LV
Papildinformācija
Programmaparatūras
atjaunināšana
Lai atjauninātu programmaparatūru, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni, pēc tam
izpildiet tiešsaistē sniegtos norādījumus.
Piezīmes
 Aparātprogrammatūras atjaunināšanai ir jāizmanto
USB ierīce (neietilpst komplektācijā). Saglabājiet
atjaunināšanas pakotni USB ierīcē un pievienojiet
ierīci USB portam; pēc tam veiciet atjaunināšanas
darbību.
 Programmaparatūras atjaunināšanai nepieciešamas
dažas minūtes. Atjaunināšanas laikā nepārslēdziet
aizdedzi stāvoklī OFF un neatvienojiet USB ierīci.
Piesardzības pasākumi
 Ļaujiet ierīcei pirms lietošanas atdzist, ja
automašīna ir bijusi novietota tiešos saules staros.
 Neatstājiet audio ierīces automašīnā, jo augstās
temperatūras vai tiešas saules gaismas iedarbības
dēļ var rasties šo ierīču bojājumi.
 Elektriskā antena tiek izvirzīta automātiski.
Mitruma kondensāts
Ja iekārtā ir kondensējies mitrums, izņemiet disku
un pagaidiet aptuveni stundu, lai tā nožūst; pretējā
gadījumā iekārta nefunkcionēs pareizi.
Lai uzturētu augstu skaņas kvalitāti
Nelejiet iekārtai un diskiem virsū šķidrumu.
Piezīmes par diskiem
 Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai
siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa
kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā,
kas novietota tiešā saules gaismā.
 Pirms atskaņošanas notīriet
diskus ar tīrīšanas drāniņu
virzienā no centra uz ārmalu.
Neizmantojiet šķīdinātājus,
piemēram, benzīnu,
atšķaidītāju, nopērkamus
tīrīšanas līdzekļus.
 Šī iekārta ir paredzēta tādu
disku atskaņošanai, kas
atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD)
standartam. DualDisc un daži mūzikas diski,
kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības
tehnoloģijas, neatbilst kompaktdisku (CD)
standartam, tāpēc iespējams, ka šī iekārta tos
neatskaņos.
 Diski, kurus šī iekārta NEVAR atskaņot
 Diski, kam piestiprinātas etiķetes, uzlīmes vai
lipīga plēve vai papīrs. Šādu disku lietošanas
rezultātā var rasties darbības traucējums vai
diska bojājums.
 Nestandarta formas (piem., sirds, kvadrāts,
zvaigzne u.c.) diski. Mēģinot izmantot šādus
diskus, var sabojāt iekārtu.
 8 cm (3 1/4 collu) diski.
Piezīmes par CD-R/CD-RW diskiem
 Ja vairāksesiju disks sākas ar CD-DA sesiju, tas tiek
atpazīts kā CD-DA disks, un pārējās sesijas netiek
atskaņotas.
 Diski, kurus šī iekārta NEVAR atskaņot
 CD-R/CD-RW diski ar zemu ieraksta kvalitāti.
 CD-R/CD-RW diski, kas ierakstīti, izmantojot
nesaderīgu ierakstīšanas ierīci.
 CD-R/CD-RW diski, kas nav pareizi pabeigti.
 CD-R/CD-RW diski, kas nav ierakstīti mūzikas
CD formātā vai MP3 formātā atbilstoši ISO9660
Level 1/Level 2 vai Joliet/Romeo, vai vairāksesiju
standartam.
Saderīgais modelis
Bluetooth®
USB
iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. paaudze)


iPod touch
(5. paaudze)


iPod nano
(7. paaudze)

 “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka
elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai attiecīgi
veidotu tiešu savienojumu ar iPod vai iPhone, un
izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple
veiktspējas standartiem. Apple neatbild par
šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un
normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī
piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone
var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi
vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.
Audio failu atskaņošanas secība
Mape (albums)
Audio fails (ieraksts)
Par iPod ierīcēm
 Var veidot savienojumu ar tālāk norādītajiem iPod
modeļiem. Pirms izmantošanas atjauniniet savu
iPod ierīci uz visjaunāko programmatūru.
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
Saderīgais modelis
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


21LV
Specifikācijas
Uztvērēja sadaļa
FM
Skaņojuma diapazons:
Ja iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ja iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(ar 50 kHz soli)
FM3: 65–74 MHz (ar 30 kHz soli)
Antenas kontaktligzda:
Ārējs antenas savienotājs
Lietošanas jutīgums: 7 dBf
Selektivitāte: 75 dB pie 400 kHz
Signāla–trokšņa attiecība: 73 dB
Dalījums: 50 dB pie 1 kHz
Frekvenču raksturlīkne: 20–15 000 Hz
MW/LW
Skaņojuma diapazons:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenas kontaktligzda:
Ārējs antenas savienotājs
Jutīgums: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD atskaņotāja sadaļa
Signāla–trokšņa attiecība: 95 dB
Frekvenču raksturlīkne: 20–20 000 Hz
Detonācija: zem mērīšanai pieejamā ierobežojuma
Maksimālais elementu skaits*1:
Mapes (albumi)*2: 150
Faili (ieraksti) un mapes*3: 300
Parādāmas rakstzīmes mapes/faila
nosaukumam:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Atbilstošais kodeks: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Tikai CD-R/CD-RW
*2 Ieskaitot saknes mapi
*3 Var būt mazāks nekā aprēķinātā vērtība, ja mapju/
failu nosaukumi satur daudz rakstzīmju
USB atskaņotāja sadaļa
Interfeiss: USB (pilnātruma)
Maksimālā strāva: 1 A
Maksimālais atpazīstamo mapju un failu skaits:
mapes (albumi): 256
faili (ieraksti) mapē: 256
Saderīgais profils Android Open Accessory (AOA):
2,0
22LV
Atbilstošais kodeks:
MP3 (.mp3)
Bitu ātrums: 8–320 kb/s (atbalsta mainīgu
bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitu ātrums: 32–192 kb/s (atbalsta mainīgu
bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitu dziļums: 16 biti, 24 biti
Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Bezvadu sakari
Sakaru sistēma:
BLUETOOTH standarta versija 3.0
Izeja:
BLUETOOTH standarta 2. jaudas klase
(Maks. kond. +1 dBm)
Maksimālais sakaru diapazons*1:
Redzes līnija apm. 10 m (33 pēdas)
Frekvenču josla:
2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile —
uzlabotais audio izplatīšanas profils) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile —
audio/video tālvadības profils) 1.3
HFP (Handsfree Profile — brīvroku profils) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile — tālruņa
kataloga piekļuves profils)
SPP (Serial Port Profile — sērijas portu profils)
Atbilstošais kodeks:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem
apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu
krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība,
uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
*2 BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir
BLUETOOTH sakaru mērķis starp ierīcēm.
NFC sakari
Frekvenču josla un maks. jaudas spec.
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m 10 m attālumā
Jaudas pastiprinātāja sadaļa
Izeja: skaļruņu izejas
Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω
Maksimālā izejas jauda: 55 W × 4 (pie 4 Ω)
Vispārīgi
Izejas:
Audio izeju kontaktligzdas (FRONT, REAR, SUB)
Elektriskā antena/jaudas pastiprinātāja vadības
kontaktligzda (REM OUT)
Ieejas:
Tālvadības kontrollera ieejas kontaktligzda
Antenas ieejas kontaktligzda
MIC ieejas kontaktligzda
AUX ieejas ligzda (stereo miniligzda)
USB ports
Barošanas prasības: 12 V līdzstrāvas automašīnas
akumulators (ar negatīvu zemējumu)
Nominālais strāvas patēriņš: 10 A
Izmēri:
Aptuveni 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 collas × 4 collas × 7 collas) (pl./a./dz.)
Uzstādīšanai nepieciešami izmēri:
Aptuveni 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 collas × 4 3/8 collas × 6 3/8 collas) (p/a/dz.)
Svars: apm. 1,4 kg (3 mārc. 2 unces)
Iepakojuma saturs:
Galvenā ierīce (1)
Mikrofons (1)
Uzstādīšanas un savienošanas daļas
(1 komplekts)
Jūsu izplatītājs var nepiedāvāt dažus no iepriekš
nosauktajiem piederumiem. Detalizētu informāciju
lūdziet izplatītājam.
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
brīdinājuma.
Autortiesības
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG,
Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās preču
zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai
reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai
citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft
Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas
tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī
izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un
patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
Google, Android un Google Play ir Google Inc.
preču zīmes.
libFLAC
Autortiesības (C) 2000-2009 Josh Coalson
Autortiesības (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Atkārtota izplatīšana un izmantošana avota un
binārajā formā (ar vai bez modificēšanas) ir atļauta,
ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
 Atkārtoti izplatot avota kodu, jāsaglabā augstāk
norādītais paziņojums par autortiesībām, šis
nosacījumu saraksts un tam sekojošā atruna.
 Atkārtoti izplatot binārajā formā, izplatīšanas
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā un/vai
citos materiālos jāatveido augstāk norādītais
paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu
saraksts un tam sekojošā atruna.
 Bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas ne
Xiph.org Foundation nosaukumu, ne arī
līdzstrādnieku vārdus/nosaukumus nedrīkst
izmantot, lai apstiprinātu vai reklamētu
izstrādājumus, kas atvasināti no šīs
programmatūras.
AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZSTRĀDNIEKI ŠO
PROGRAMMATŪRU NODROŠINA, KĀ IR, NOLIEDZOT
JEBKĀDAS TIEŠAS UN PIEDOMĀJAMAS GARANTIJAS,
IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM
GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN
NOTEIKTAM NOLŪKAM. FOUNDATION UN
LĪDZSTRĀDNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD
PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,
SPECIĀLIEM, PAMĀCOŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES
AR AIZSTĀJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANU, LIETOJAMĪBAS, DATU VAI
PEĻŅAS ZUDUMU, KĀ ARĪ UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PĀRTRAUKŠANU), LAI KĀ ARĪ TIE NETIKTU IZRAISĪTI,
KĀ ARĪ JEBKUROS ATBILDĪBAS PIEŅĒMUMOS
SASKAŅĀ AR LĪGUMU, NOTEIKTU ATBILDĪBU VAI
CIVILTIESĪBĀM (IESKAITOT NOLAIDĪBU UN CITUS
IEMESLUS), KAS RODAS JEBKĀDĀ VEIDĀ,
IZMANTOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, PAT TAD, JA
TIKA INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS
IESPĒJAMĪBU.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch un
Siri ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas
preču zīmes. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu
zīme.
23LV
Problēmu novēršana
Tālāk sniegtais kontrolsaraksts palīdzēs novērst
problēmas, kas var rasties darbā ar šo iekārtu.
Pirms izskatāt tālāk sniegto kontrolsarakstu,
pievērsiet uzmanību savienošanas un lietošanas
darbībām.
Detalizētu informāciju par drošinātāju un ierīces
izņemšanu no instrumentu paneļa sk.
"Savienošana/uzstādīšana" (30. lpp.).
Ja problēma netiek novērsta, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
Vispārīgi
Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.
 Skaņas līdzsvara vadīklas [FADER] pozīcija nav
iestatīta divu skaļruņu sistēmai.
 Iekārtai un/vai savienotajai ierīcei ir ļoti mazs
skaļums.
 Palieliniet iekārtas un savienotās ierīces
skaļumu.
Nav pīkstiena signāla.
 Ir pievienots papildu jaudas pastiprinātājs, un jūs
neizmantojat iebūvēto pastiprinātāju.
Tiks izdzēsts atmiņas saturs.
 Barošanas avota pievads vai akumulators ir
atvienots vai nepareizi pievienots.
Vadības pogas nedarbojas.
Disks netiek izstumts.
 Nav pareizs savienojums.
 Lai atiestatītu iekārtu, nospiediet un ilgāk nekā
2 sekundes turiet nospiestu pogu DSPL un
CALL
(7. lpp.).
Ir izdzēsts atmiņā saglabātais saturs.
Drošības apsvērumu dēļ neveiciet ierīces
atiestatīšanu braukšanas laikā.
Radio uztveršana
Nevar uztvert stacijas.
Skaņu traucē trokšņi.
 Nav pareizs savienojums.
 Pārbaudiet automašīnas antenas savienojumu.
 Ja automātiskā antena netiek izvirzīta,
pārbaudiet, kā elektriskajai antenai ir
pievienots vadības pievads.
Nevar noskaņoties uz iepriekš iestatītu staciju.
 Apraides signāls ir pārāk vājš.
FM3 joslā nevar noskaņoties uz frekvencēm 65–
74 MHz diapazonā.
 Iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība [EUROPE].
 Norādiet iestatījumam [AREA] vērtību [RUSSIA]
(18. lpp.).
RDS
Ir izdzēstas saglabātās stacijas un pareizs laiks.
Ir izdedzis drošinātājs.
Pārslēdzot aizdedzes pozīcijas, tiek radīts
troksnis.
 Pievadi nav pareizi saskaņoti ar automašīnas
piederumu barošanas savienotāju.
Nevar uztvert RDS pakalpojumus (ja
iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[RUSSIA]).
 Ir izvēlēta FM3 josla.
 Izvēlieties FM1 vai FM2 joslu.
 RDS pakalpojumi nav pieejami pašreizējā reģionā.
Atskaņošanas vai uztveršanas laikā tiek sākts
demonstrācijas režīms.
 Ja ir norādīts iestatījums [DEMO-ON] un 5 minūšu
laikā netiek veikta neviena darbība, tiek sākts
demonstrācijas režīms.
 Norādiet iestatījumu [DEMO-OFF] (18. lpp.).
Funkcija SEEK sāk darboties pēc dažu sekunžu
klausīšanās.
 Šī nav TP stacija vai tai ir vājš signāls.
 Deaktivizējiet funkciju TA (11. lpp.).
Rādījums displeja logā pazūd/netiek parādīts.
 Aptumšotājam ir iestatīta vērtība [DIMMER-ON]
(19. lpp.).
 Rādījums pazūd, nospiežot OFF un turot.
 Nospiediet iekārtas pogu OFF un turiet
nospiestu, līdz rādījums pazūd.
Mirgo displeja rādījums/izgaismojums.
 Barošanas avots nav pietiekams.
 Pārbaudiet, vai automašīnas akumulators
ierīcei nodrošina pietiekamu barošanu.
(Barošanas prasība ir 12 V līdzstrāva.)
24LV
Nav paziņojumu par satiksmi.
 Aktivizējiet funkciju TA (11. lpp.).
 Stacija neraida nekādus paziņojumus par
satiksmi, lai arī tā ir TP stacija.
 Noskaņojieties uz citu staciju.
PTY rāda [- - - - - - - -].
 Pašreizējā stacija nav RDS stacija.
 Nav saņemti RDS dati.
 Stacija nenorāda programmas veidu.
Mirgo programmas pakalpojuma nosaukums.
 Pašreizējai stacijai nav alternatīvas frekvences.
 Nospiediet / (SEEK –/+), kamēr mirgo
programmas pakalpojuma nosaukums. Tiek
parādīts uzraksts [PI SEEK], un ierīce sāk meklēt
citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI (programmas
identifikācijas) dati.
CD atskaņošana
Disks netiek atskaņots.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
 CD-R/CD-RW disks nav piemērots audio
atskaņošanai (21. lpp.).
Nevar atskaņot MP3/WMA failus.
 Disks nav saderīgs ar MP3/WMA formātu un
versiju. Lai saņemtu detalizētu informāciju par
atskaņošanai pieejamiem diskiem un formātiem,
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto
atbalsta vietni.
MP3/WMA failu atskaņošanai nepieciešams
vairāk laika nekā citiem failiem.
 Tālāk nosauktajiem diskiem nepieciešams vairāk
laika, lai sāktu atskaņošanu:
 disks, kam ir sarežģīta mapju koka struktūra;
 vairāksesiju formātā ierakstīts disks;
 disks, kuram var pievienot datus.
Notiek skaņas izlaišana.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
Atskaņošana no USB ierīcēm
Nevar atskaņot saturu, izmantojot USB
centrmezglu.
 Šī iekārta neatpazīst USB ierīces, kuru
savienošanai izmantots USB centrmezgls.
USB ierīces satura atskaņošanai nepieciešams
vairāk laika.
 USB ierīcē ir faili ar sarežģītu koka struktūru.
Tiek pārtraukta skaņa.
 Pie augsta bitu ātruma skaņai var rasties
pārtraukumi.
 DRM (Digital Rights Management — digitālā
satura pārvaldība) failus noteiktos gadījumos
nevar atskaņot.
Nevar atskaņot audio failu.
 Netiek atbalstītas USB ierīces, kuras formatētas,
izmantojot failu sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32.*
* Šī iekārta atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB
ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai
iegūtu detalizētu informāciju, sk. katras USB ierīces
lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar ražotāju.
Nevar izlaist albuma klausīšanos, izlaist ierakstu
klausīšanos (pārlekšanas režīms) un meklēt
ierakstus pēc nosaukuma (Quick-BrowZer).
 Šīs darbības nevar veikt, ja ir pievienota
USB ierīce Android režīmā vai iPod ierīce.
 Norādiet iestatījumam [USB MODE] vērtību
[MSC/MTP] (18. lpp.).
 Atvienojiet iPod ierīci.
 Šīs ierīces USB režīmam nav iestatīts atbilstošais
režīms.
 Nodrošiniet, ka ierīces USB režīmam ir iestatīta
vērtība MSC/MTP.
Android režīmā atskaņošanas laikā skaņu nevar
izvadīt.
 Ja iekārta ir Android režīmā, skaņa tiek izvadīta
tikai no Android viedtālruņa.
 Pārbaudiet audio atskaņošanas
lietojumprogrammas statusu Android
viedtālrunī.
 Atskaņošana var netikt pareizi veikta atkarībā
no Android viedtālruņa.
Funkcija NFC
Viena skāriena savienojumu (NFC) nav iespējams
izveidot.
 Ja viedtālrunis nereaģē uz skārienu.
 Pārbaudiet, vai ir ieslēgta viedtālruņa funkcija
NFC.
 Pārvietojiet viedtālruņa daļu, kur ir atzīme N,
tuvāk šīs iekārtas daļai, kur ir atzīme N.
 Ja viedtālrunis ir maciņā, izņemiet viedtālruni.
 NFC uztveršanas jutīgums ir atkarīgs no ierīces.
Ja viena skāriena savienojumu ar viedtālruni
vairākkārt neizdodas izveidot, veidojiet
BLUETOOTH savienojumu manuāli.
Funkcija BLUETOOTH
Ierīce, ar kuru veidojat savienojumu, nevar atrast
šo iekārtu.
 Pirms veicat savienošanu pārī, iestatiet šai
iekārtai pārī savienošanas gaidstāves režīmu.
 Šo iekārtu nevar atrast no citas ierīces laikā, kad šī
iekārta ir savienota ar divām BLUETOOTH ierīcēm.
 Pārtrauciet kādu no savienojumiem un
meklējiet šo iekārtu no citas ierīces.
 Kad savienošana pārī ar ierīci ir pabeigta,
ieslēdziet BLUETOOTH signāla izvadi (8. lpp.).
Nevar izveidot savienojumu.
 Savienojums tiek kontrolēts vienpusēji (no šīs
iekārtas vai BLUETOOTH ierīces), nevis no abām
pusēm.
 Izveidojiet savienojumu ar šo iekārtu no
BLUETOOTH ierīces vai pretēji.
25LV
Netiek parādīts atrastās ierīces nosaukums.
 Nosaukumu, iespējams, nevarēs iegūt atkarībā
no otras ierīces statusa.
Nav zvana signāla.
 Regulējiet skaļumu, grozot vadības grozāmpogu
laikā, kad saņemat zvanu.
 Atkarībā no savienotās ierīces zvana signāls var
netikt pareizi nosūtīts.
 Norādiet iestatījumam [RINGTONE] vērtību [1]
(20. lpp.).
 Priekšējie skaļruņi nav savienoti ar iekārtu.
 Savienojiet priekšējos skaļruņus ar iekārtu.
Zvana signāls tiek izvadīts pa priekšējiem
skaļruņiem.
Nedzird runātāja balsi.
 Priekšējie skaļruņi nav savienoti ar iekārtu.
 Savienojiet priekšējos skaļruņus ar iekārtu.
Runātāja balss tiek izvadīta tikai no priekšējiem
skaļruņiem.
Sarunas partneris saka, ka ir pārāk liels vai mazs
skaļums.
 Noregulējiet vajadzīgo skaļuma līmeni,
izmantojot mikrofona pastiprināšanas regulatoru
(15. lpp.).
Tālruņa sarunās ir dzirdama atbalss vai trokšņi.
 Samaziniet skaļumu.
 Iestatiet EC/NC režīmam vērtību [EC/NC-1] vai
[EC/NC-2] (15. lpp.).
 Ja apkārtējais troksnis ir skaļš salīdzinājumā ar
tālruņa sarunas skaņu, mēģiniet samazināt
troksni.
Piemērs. Ja ir atvērts logs un troksnis no ceļa
u. tml. ir skaļš, aizveriet logu. Ja skaļi darbojas
gaisa kondicionieris, samaziniet kondicioniera
jaudu.
Tālrunis netiek savienots.
 Kad tiek atskaņots BLUETOOTH audio signāls,
tālrunis netiek savienots, pat ja nospiežat CALL.
 Veidojiet savienojumu no tālruņa.
Tālrunim ir zema skaņas kvalitāte.
 Tālruņa skaņas kvalitāte ir atkarīga no mobilā
tālruņa uztveršanas apstākļiem.
 Ja signāls tiek vāji uztverts, pārvietojiet savu
automašīnu vietā, kur varat uzlabot mobilā
tālruņa signālu.
Savienotajai audio ierīcei ir mazs (liels) skaļums.
 Skaļuma līmenis atšķiras atkarībā no audio
ierīces.
 Regulējiet savienotās audio ierīces vai šīs
iekārtas skaļumu (19. lpp.).
26LV
Veicot atskaņošanu no BLUETOOTH audio ierīces,
tiek izlaista skaņa.
 Samaziniet attālumu starp iekārtu un BLUETOOTH
audio ierīci.
 Ja BLUETOOTH audio ierīce ir ievietota futrālī/
maciņā, kas pārtrauc signālu, lietošanas laikā
izņemiet audio ierīci no futrāļa/maciņa.
 Tuvumā tiek lietotas vairākas BLUETOOTH ierīces
vai citas ierīces, kas raida radioviļņus.
 Izslēdziet citas ierīces.
 Palieliniet attālumu no citām ierīcēm.
 Atskaņojamā skaņa uz mirkli tiek pārtraukta, kad
tiek veidots šīs iekārtas un mobilā tālruņa
savienojums. Tas nav defekts.
Savienoto BLUETOOTH audio ierīci nevar vadīt.
 Pārbaudiet, vai savienotā BLUETOOTH audio
ierīce atbalsta standartu AVRCP.
Dažas funkcijas nedarbojas.
 Pārbaudiet, vai ierīce, ar kuru veidojat
savienojumu, atbalsta vajadzīgās funkcijas.
Nejauši tiek atbildēts uz zvanu.
 Savienotajam tālrunim ir iestatīta automātiskā
atbildēšana uz zvaniem.
Savienošana pārī neizdevās taimauta dēļ.
 Savienošanai pārī ir mazs laika ierobežojums
(atkarībā no savienotās ierīces).
 Mēģiniet veikt savienošanu pārī, iekļaujoties
laikā.
Nevar savienot pārī.
 Iekārtu pēc inicializēšanas var nebūt iespējams
savienot pārī ar BLUETOOTH ierīci, ar kuru iepriekš
bija izveidots pāra savienojums, ja iekārtas
savienošanas pārī informācija atrodas
BLUETOOTH ierīcē. Šādā gadījumā BLUETOOTH
ierīcē dzēsiet informāciju par iekārtas
savienošanu pārī un pēc tam vēlreiz veiciet
savienošanu pārī.
Funkcija BLUETOOTH nedarbojas.
 Izslēdziet iekārtu, nospiežot OFF un turot ilgāk
par 2 sekundēm, pēc tam vēlreiz ieslēdziet
iekārtu.
Brīvroku zvana laikā no automašīnas skaļruņiem
netiek izvadīta nekāda skaņa.
 Ja skaņa tiek izvadīta no mobilā tālruņa, iestatiet
mobilajā tālrunī, ka skaņa jāizvada no
automašīnas skaļruņiem.
Nav aktivizēta funkcija Siri Eyes Free.
 Veiciet brīvroku funkcijas reģistrēšanu iPhone
tālrunim, kas atbalsta Siri Eyes Free.
 Ieslēdziet funkciju Siri savā iPhone tālrunī.
 Atceliet BLUETOOTH savienojumu starp iPhone
tālruni un iekārtu, pēc tam izveidojiet to no jauna.
Sony | Music Center darbība
Lietotnes nosaukums lietotnē Sony | Music
Center neatbilst faktiskajam lietotnes
nosaukumam.
 Vēlreiz palaidiet lietotni no Sony | Music Center
lietotnes.
Sony | Music Center lietotnes darbības laikā,
izmantojot BLUETOOTH, displejs automātiski
pārslēdzas uz [BT AUDIO].
 Sony | Music Center lietotnei vai BLUETOOTH
funkcijai radusies kļūme.
 Palaidiet lietojumprogrammu vēlreiz.
Kad tiek parādīts [IPOD], Sony | Music Center
lietotne automātiski tiek atvienota.
 Sony | Music Center lietotne iPhone/iPod ierīcē
neatbalsta iPod satura atskaņošanu.
 Mainiet ierīces avotu uz citu, nevis [IPOD], un
pēc tam izveidojiet savienojumu ar Sony |
Music Center (15. lpp.).
Savienojums ar Sony | Music Center tiek
automātiski pārtraukts, mainot ierīces USB
režīmu uz [ANDROID].
 Android viedtālrunis neatbalsta satura
atskaņošanu Android režīmā.
 Iestatiet USB režīmu uz [MSC/MTP] un pēc tam
izveidojiet savienojumu ar Sony | Music Center
(15. lpp.).
Ziņojumi
Lietošanas laikā var būt redzami vai mirgot šādi
ziņojumi.
INVALID
 Iespējams, izvēlētā darbība ir nederīga.
READ: šobrīd notiek informācijas nolasīšana.
 Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un
automātiski tiek sākta atskaņošana. Atkarībā no
failu izkārtojuma tas var aizņemt noteiktu laiku.
(pasvītra): nevar parādīt rakstzīmi.
CD atskaņošanai:
CD ERROR: disku nevar atskaņot. Disks tiks
automātiski izstumts.
 Notīriet disku vai ievietojiet to pareizi, vai arī
pārbaudiet, vai disks nav tukšs vai bojāts.
CD NO DISC: Nav diska.
 Ievietojiet disku, kas satur atskaņojamus failus
(22. lpp.).
CD NO MUSIC: nav neviena atskaņojama faila.
Disks tiks automātiski izstumts.
 Ievietojiet disku, kas satur atskaņojamus failus
(22. lpp.).
CD PUSH EJECT: disku nevarēja pareizi izstumt.
 Nospiediet  (izstumt).
vai
: ir sasniegts diska sākums vai
beigas.
Atskaņošanai no USB ierīces:
HUB NO SUPPORT: USB centrmezgli netiek
atbalstīti.
IPOD STOP: iPod satura atskaņošana ir pabeigta.
 Izmantojiet iPhone/iPod ierīci, lai sāktu
atskaņošanu.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Iekārtai ir pievienota USB ierīce, kas neatbalsta
profilu AOA (Android Open Accessory) 2.0, bet
iestatījumam [USB MODE] ir norādīta vērtība
[ANDROID].
 Norādiet iestatījumam [USB MODE] vērtību
[MSC/MTP] (18. lpp.).
USB ERROR: USB ierīces saturu nevar atskaņot.
 Savienojiet USB ierīci vēlreiz.
27LV
USB NO DEVICE: USB ierīce nav savienota vai netiek
atpazīta.
 Pārliecinieties, vai USB ierīce vai USB kabelis ir
kārtīgi pievienots.
USB NO MUSIC: nav neviena atskaņojama faila.
 Savienojiet USB ierīci, kas satur atskaņojamus
failus (22. lpp.).
USB NO SUPPORT: USB ierīce netiek atbalstīta.
 Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB
ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
USB OVERLOAD: USB ierīce ir pārslogota.
 Atvienojiet USB ierīci, pēc tam nospiediet SRC, lai
atlasītu citu avotu.
 USB ierīce ir bojāta, vai arī ir savienota
neatbalstīta ierīce.
RDS darbībai:
NO AF: nav alternatīvu frekvenču.
 Nospiediet / (SEEK –/+), kamēr mirgo
programmas pakalpojuma nosaukums. Ierīce sāk
meklēt citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI
(programmas identifikācijas) dati (tiek rādīts
uzraksts [PI SEEK]).
NO PI: programma netiek identificēta. Atlasītajai
stacija nav PI (programmas identifikācijas) datu.
 Izvēlieties citu staciju.
NO TP: nav satiksmes programmu.
 Iekārta turpinās meklēt pieejamas TP stacijas.
Funkcijai BLUETOOTH:
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH ierīce nav
savienota vai netiek atpazīta.
 Pārliecinieties, vai BLUETOOTH ierīce ir droši
savienota un vai ar BLUETOOTH ierīci ir izveidots
BLUETOOTH savienojums.
FILE ERROR: izvēlēto darbību nevar veikt.
 Nedaudz uzgaidiet, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
NO SUPPORT: izvēlētā darbība nav atļauta vai
atbalstīta.
 Pārliecinieties, vai BLUETOOTH ierīce atbalsta HFP
(brīvroku režīma profils).
UNKNOWN: nevar parādīt vārdu vai tālruņa
numuru.
WITHHELD: zvanītājs slēpj savu tālruņa numuru.
28LV
Sony | Music Center darbībai:
APP -----------: nav izveidots savienojums ar
lietojumprogrammu.
 Vēlreiz izveidojiet savienojumu ar Sony | Music
Center (15. lpp.).
APP DISPLAY: ir atvērts lietojumprogrammas
ekrāna iestatījumu rādījums.
 Aizveriet lietojumprogrammas ekrāna iestatījumu
rādījumu, lai aktivizētu pogas izmantošanu.
APP LIST: ir atvērts CD/USB/iPod satura saraksts.
 Aizveriet lietojumprogrammas sarakstu, lai
aktivizētu pogas izmantošanu.
APP MENU: ir atvērts lietojumprogrammas
iestatījumu rādījums.
 Aizveriet lietojumprogrammas iestatījumu
rādījumu, lai aktivizētu pogas izmantošanu.
APP NO DEVICE: ierīce, kurā instalēta
lietojumprogramma, nav savienota vai atpazīta.
 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu un vēlreiz
izveidojiet savienojumu ar Sony | Music Center
(15. lpp.).
APP SOUND: ir atvērts lietojumprogrammas skaņas
iestatījumu rādījums.
 Aizveriet lietojumprogrammas skaņas iestatījumu
rādījumu, lai aktivizētu pogas izmantošanu.
OPEN SONY APP: Sony | Music Center lietotne
nedarbojas.
 Palaidiet lietojumprogrammu.
SONY APP DISCNCTED: lietojumprogramma ir
atvienota.
 Izveidojiet savienojumu ar Sony | Music Center
(15. lpp.).
Stūres tālvadības pults darbībai:
ERROR: funkcijas reģistrēšanas laikā radās kļūda.
 Vēlreiz veiciet reģistrēšanu no funkcijas, kuras
izpildes brīdī radās kļūda (18. lpp.).
TIMEOUT: funkcijas reģistrēšana neizdevās
taimauta dēļ.
 Mēģiniet pabeigt reģistrāciju, kamēr mirgo
[REGISTER] (aptuveni 6 sekundes) (18. lpp.).
Programmaparatūras atjaunināšanas
darbībai:
FILE ERROR: atjaunināšanas pakalpojums nav
saglabāts USB ierīcē.
 Saglabājiet atjaunināšanas pakalpojumu USB
ierīcē un pēc tam mēģiniet vēlreiz (20. lpp.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
programmaparatūras atjaunināšana nav pabeigta
pareizi.
 Nospiediet ENTER, lai dzēstu šo ziņojumu, un pēc
tam mēģiniet vēlreiz.
Atjaunināšanas laikā nepārslēdziet aizdedzi
pozīcijā OFF un neatvienojiet USB ierīci (20. lpp.).
Ja šie risinājumi neļauj novērst problēmu, lūdziet
padomu tuvākajam Sony izplatītājam.
Ja nododat iekārtu apkopei CD atskaņošanas
problēmu dēļ, pievienojiet arī disku, kas tika
izmantots brīdī, kad pirmoreiz saskārāties ar
problēmu.
29LV
Savienošana/uzstādīšana
Piesardzības pasākumi
 Savienojiet visus zemējuma pievadus ar kopēju
zemējuma punktu.
 Neļaujiet pievadiem aizķerties zem skrūvēm vai
nokļūt starp kustīgām detaļām (piem., sēdekļa
sliedēm).
 Pirms savienojumu izveides izslēdziet
automašīnas aizdedzi, lai izvairītos no
īssavienojumiem.
 Savienojiet barošanas avota pievadu  ar iekārtu
un skaļruņiem, pirms savienojat to ar
palīgbarošanas savienotāju.
 Drošības apsvērumu dēļ noteikti izolējiet visus
nesavienotos pievadus ar izolācijas lenti.
Uzstādīšanai paredzēto daļu
saraksts


5 × maks., 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 collas)
×4




Piesardzības pasākumi
 Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai iekārta
netraucētu parastām braukšanas darbībām.
 Izvairieties no iekārtas uzstādīšanas vietās, kas
pakļautas putekļiem, netīrumiem, pārliecīgai
vibrācijai vai augstai temperatūrai, piemēram,
tiešā saules gaismā vai siltumtrubu tuvumā.
 Drošai uzstādīšanai izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto uzstādīšanas aprīkojumu.
Piezīme par barošanas avota pievadu (dzeltenā
krāsā)
Ja šo ierīci savienojat kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, automašīnas ķēdē, kurai ierīce ir
pievienota, ir jābūt lielākam strāvas rādītājam nekā
katra komponenta drošinātāja strāvas rādītājam.
Uzstādīšanas leņķa regulēšana
Regulējiet uzstādīšanas leņķi, lai tas būtu mazāks
par 30°.
30LV
×2

 Šis daļu saraksts neietver visu iepakojuma saturu.
 Iekārtai pirms piegādes ir pievienots kronšteins
. Pirms iekārtas uzstādīšanas izmantojiet
atbrīvošanas atslēgas , lai atvienotu kronšteinu
 no iekārtas. Informāciju skatiet sadaļā
“Kronšteina noņemšana” (33. lpp.).
 Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas  turpmākai
izmantošanai, jo tās ir arī nepieciešamas, lai
atvienotu iekārtu no automašīnas.
Savienošana
Zemfrekvenču skaļrunis*1
*3
*3
*3
Jaudas pastiprinātājs*1

*2
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
sk. sadaļu "Savienojumu
izveide" (32. lpp.).
Lai saņemtu detalizētu informāciju,
sk. sadaļu "Barošanas savienojumu
diagramma" (32. lpp.).
no kabeļu tālvadības pults
(neietilpst komplektācijā)*4
*5
no automašīnas antenas*6
*1
*2
*3
*4
Neietilpst komplektācijā
Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω × 4
RCA kontaktu vads (neietilpst komplektācijā)
Atkarībā no automašīnas kabeļu tālvadības pultij var
būt nepieciešams adapteris (neietilpst
komplektācijā).
Lai iegūtu detalizētu informāciju par kabeļu
tālvadības pulti, sk. "Kabeļu tālvadības pults
izmantošana" (33. lpp.).
*5 Neatkarīgi no tā, vai lietojat mikrofona ieejas vadu,
novietojiet to tā, lai tas netraucētu braukšanas
darbībām. Nofiksējiet vadu ar skavu u.tml.
priekšmetu, ja tas ir uzstādīts kāju tuvumā.
Detalizētu informāciju par mikrofona uzstādīšanu
sk. "Mikrofona uzstādīšana" (33. lpp.).
*6 Atkarībā no automašīnas veida izmantojiet adapteri
(neietilpst komplektācijā), ja antenas savienotājs ir
neatbilstošs.
31LV
Savienojumu izveide
Ja jums ir elektriskā antena bez drošinātāju kastes,
šīs iekārtas pievienošana, izmantojot komplektācijā
iekļauto barošanas avota pievadu , var sabojāt
antenu.
 Uz automašīnas skaļruņa savienotāju
Piezīmes
 Aizmugures skaļruņa pievads ir iepriekš jāsagatavo.
 Izmantojiet zemfrekvenču skaļruni ar pretestību 4–
8 Ω un pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no
bojājuma.
Atmiņas saglabāšanas savienojums
Ja ir savienots dzeltenais barošanas avota pievads,
atmiņas ķēdei vienmēr tiks padota barošana — arī
tad, kad aizdedze būs izslēgta.
Skaļruņa savienojums
1
2
3
4
5
6
7
8
Aizmugures
skaļrunis (labais)
Priekšējais
skaļrunis (labais)
Priekšējais
skaļrunis (kreisais)
Aizmugures
skaļrunis
(kreisais)

Purpura

Purpura/melni
strīpains

Pelēks

Pelēki/melni
strīpains

Balts

Balti/melni
strīpains

Zaļš

Zaļi/melni
strīpains
 Pirms skaļruņu savienošanas izslēdziet iekārtu.
 Izmantojiet skaļruņus ar pretestību 4–8 Ω un
pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no
bojājuma.
Barošanas savienojumu diagramma
Pārbaudiet savas automašīnas palīgbarošanas
savienotāju un savienojiet pievadus pareizi
atbilstoši automašīnai.
Palīgbarošanas savienotājs
 Uz automašīnas barošanas savienotāju
Kopējais savienojums
12
Nepārtrauktas
barošanas avots
Dzeltens
13
Elektriskā antena/
jaudas pastiprinātāja
vadība (REM OUT)
Zili/balti strīpains
14
Pārslēdzams
apgaismojuma
barošanas avots
Oranži/balti
strīpains
15
Pārslēdzams barošanas
Sarkans
avots
16
Zemējums
Melns
Zemfrekvenču skaļruņa vienkāršais
savienojums
Varat izmantot zemfrekvenču skaļruni bez jaudas
pastiprinātāja, kad tas ir savienots ar aizmugures
skaļruņa pievadu.
Priekšējais skaļrunis
Zemfrekvenču
skaļrunis
32LV
Sarkans
Sarkans
Dzeltens
Dzeltens
12
Nepārtrauktas
barošanas avots
15
Pārslēdzams barošanas
Sarkans
avots
Dzeltens
Ja sarkanā un dzeltenā pievada izvietojums
ir apvērsts
Sarkans
Sarkans
Dzeltens
Dzeltens
12
Pārslēdzams barošanas
Dzeltens
avots
15
Nepārtrauktas
barošanas avots
Sarkans
Ja automašīnai nav ACC pozīcijas
Sarkans
Sarkans
Instalēšana
Kronšteina noņemšana
Dzeltens
Dzeltens
Pēc pareizas savienošanas un barošanas avota
pievadu saslēgšanas savienojiet ierīci ar
automašīnas barošanas avotu. Ja rodas šajā
rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas
saistībā ar šīs ierīces savienošanu, sazinieties ar
automašīnu izplatītāju.
Pirms iekārtas uzstādīšanas atvienojiet no tās
kronšteinu .
1
Ievietojiet abas atbrīvošanas atslēgas ,
lai atskanētu klikšķis, un velciet
kronšteinu  uz leju, pēc tam velciet
iekārtu uz augšu, lai atdalītu
priekšmetus.

Mikrofona uzstādīšana
Lai brīvroku zvana laikā varētu uztvert jūsu balsi,
jāuzstāda mikrofons .

 Āķīšus vērsiet uz iekšpusi.
Ierīces uzstādīšana instrumentu panelī
Saspraude (neietilpst
komplektācijā)
Par japāņu automašīnām skatiet sadaļu “Iekārtas
uzstādīšana japāņu automašīnā” (34. lpp.).


Iekārtas uzstādīšana, izmantojot
komplektācijā iekļauto kronšteinu
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai fiksatori
abās kronšteina pusēs  ir ieliekti uz iekšpusi par
3,5 mm (5/32 collas).
1
Piesardzības pasākumi
 Ja vads aptinas stūres pamatnei vai ātrumu
pārslēgam, var rasties ārkārtīgi bīstama situācija.
Nodrošiniet, ka tas un citas daļas netraucē jūsu
braukšanas darbībām.
 Ja automašīnā atrodas drošības spilveni vai cits
triecienu mīkstinošs aprīkojums, pirms
uzstādīšanas sazinieties ar veikalu, kur
iegādājāties šo iekārtu, vai automašīnu izplatītāju.
Ievietojiet kronšteinu  instrumentu
panelī, pēc tam salieciet izvirzījumus
uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.
Piezīme
Pirms divpusējās līmlentes  pievienošanas notīriet
instrumenta paneļa virsmu ar sausu drāniņu.
Kabeļu tālvadības pults izmantošana
1
Aizķere

Vairāk nekā 182 mm
(7 1/4 collas)
Vairāk nekā
111 mm
(4 3/8 collas)
Lai varētu izmantot kabeļu tālvadības
pulti, sadaļā [SET STEERING] norādiet
iestatījumam [STR CONTROL] vērtību
[PRESET] (18. lpp.).
33LV
2
Iekārtas ievietošana kronšteinā .
Drošinātāja maiņa
Ja maināt drošinātāju, noteikti
Drošinātājs (10 A)
izmantojiet tādu drošinātāju, kura
nominālā strāva atbilst sākotnējā
drošinātāja nominālās strāvas
rādītājam. Ja drošinātājs izdeg,
pārbaudiet barošanas
savienojumu un nomainiet
drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomaiņas izdeg
vēlreiz, pastāv iespēja, ka ir iekšēja darbības kļūme.
Šādā gadījumā lūdziet padomu tuvākajam Sony
izplatītājam.


Piezīme
Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru, iekārtu
nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist.
Iekārtas uzstādīšana japāņu automašīnā
Iespējams, šo iekārtu nevarēs uzstādīt dažās
japāņu ražotāju automašīnās. Šādā gadījumā
lūdziet padomu savam Sony izplatītājam.

Uz instrumentu paneli/centrālo konsoli
Kronšteins
Kronšteins
Automašīnas
komplektācijā
iekļautās detaļas

Ja šo iekārtu uzstādāt savā automašīnā, kur
jau sākotnēji atrodas kronšteins, izmantojiet
komplektācijā iekļautās skrūves  attiecīgajās
skrūvju atverēs atbilstoši automašīnas ražotājam:
T atbilstoši TOYOTA un N atbilstoši NISSAN.
Piezīme
Lai izvairītos no darbības traucējuma, uzstādīšanai
izmantojiet tikai komplektācijā iekļautās skrūves .
Iekārtas atiestatīšana
Informāciju skatiet sadaļā “Iekārtas atiestatīšana”
(7. lpp.).
34LV
Eesti
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade
vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad
ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas
šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Kasutajatoe veebisait
Pagalbos svetainė
Atbalsta vietne
Kui teil on küsimusi või soovite
saada selle toote kohta uusimat
tugiteavet, külastage allolevat
veebisaiti.
Jei turėtumėte klausimų ar
norėtumėte gauti naujausios
pagalbos informacijos apie šį
gaminį, apsilankykite toliau
nurodytoje interneto svetainėje.
Ja jums ir jautājumi vai interese
par šī izstrādājuma jaunāko
atbalsta informāciju, apmeklējiet
tālāk norādīto tīmekļa vietni:
http://www.sony.eu/support
Registreerige oma toode kohe võrgus aadressil
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
Reģistrējiet tagad savu izstrādājumu tiešsaistē:
http://www.sony.eu/mysony
Nutitelefonirakendus
Rakendus Support by Sony – saate
teavet vaadata ning teavitusi oma
toote kohta.
Programa išmaniajam
telefonui
„Sony“ programos palaikymas –
skaitykite informaciją ir gaukite
pranešimus apie savo gaminį:
Viedtālruņa lietotne
Sony lietotnes atbalsts - Atrodiet
informāciju un saņemiet
paziņojumus par savu
izstrādājumu:
√ Uudised ja teated / Naujienos ir įspėjimai / Jaunumi un brīdinājumi
√ Tarkvaravärskendused / Informacija apie programinės įrangos naujinimus /
Programmatūras atjauninājumi
√ Õpetused / Mokymo priemonės / Apmācība
√ Nõuanded ja nipid / Patarimai ir gudrybės / Padomi un paņēmieni
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising