Sony | WX-900BT | Sony WX-900BT CD imtuvas su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Naudojimo instrukcijos

4-575-513-21(1) (LT)
„Bluetooth®“
garso sistema
Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 16 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 28 psl.
WX-900BT
Naudojimo instrukcija
LT
Dėl saugumo šį įrenginį sumontuokite
automobilio prietaisų skyde, kadangi naudojant
užpakalinė įrenginio pusė įkaista.
Išsamios informacijos žr. skyriuje „Prijungimas /
montavimas“ (28 psl.).
Pagaminta Tailande
Lazerinio diodo ypatybės:
 emisijos trukmė: nepertraukiama
 lazerio išvestis: mažiau nei 53,3 μW
(Ši išvestis yra reikšmė, išmatuota 200 mm atstumu
nuo optinio priėmimo bloko su 7 mm diafragma
objektyvo paviršiaus.)
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti
duomenys, yra pagrindo apačioje.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad
ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai, parduodamai
šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)
ES gaminių atitiktis: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija)
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir
maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
2LT
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl
kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (17 psl.). Išjungus
įrenginį, po nustatyto laiko jis automatiškai
visiškai išsijungs, taip išvengsite akumuliatoriaus
eikvojimo. Jei nenustatėte funkcijos AUTO OFF,
kaskart išjungdami degimą paspauskite
ir palaikykite nuspaustą mygtuką OFF,
kol ekranas išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Svarbi informacija
Dėmesio
„SONY“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ BET
KOKIĄ NETYČINĘ, NETIESIOGINĘ, KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT
(BET TUO NEAPSIRIBOJANT) PELNO PRARADIMĄ,
PAJAMŲ PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ,
NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS GAMINIU AR KITA SUSIJUSIA
ĮRANGA, PRASTOVAS IR SUGAIŠTĄ PIRKĖJO LAIKĄ,
KILUSIĄ NAUDOJANTIS ŠIUO GAMINIU, JO TECHNINE
ĮRANGA IR (ARBA) PROGRAMINE ĮRANGA, ARBA SU
TUO SUSIJUSIĄ.
Gerbiamieji klientai – šiame gaminyje yra
radijo siųstuvas.
Pagal UNECE reglamentą nr. 10 automobilių
gamintojai gali sudaryti tam tikras radijo siųstuvų
montavimo į transporto priemones sąlygas.
Prieš montuodami šį gaminį į savo transporto
priemonę, žr. savo automobilio naudotojo vadove
pateikiamą informaciją arba kreipkitės į savo
automobilio gamintoją ar pardavėją.
Skambučiai kritiniais atvejais
Ši BLUETOOTH automobilinė laisvų rankų įranga
ir prie laisvų rankų įrangos prijungtas elektroninis
įrenginys veikia naudodami radijo signalus,
mobiliojo ryšio ir fiksuotojo ryšio tinklus, taip
pat vartotojo programuojamas funkcijas, todėl
negalima garantuoti ryšio bet kokiomis sąlygomis.
Dėl to nepasikliaukite vien elektroniniais įrenginiais,
kad galėtumėte susisiekti būtinais atvejais
(pavyzdžiui, įvykus nelaimei, kai reikia medikų
pagalbos).
Apie BLUETOOTH ryšį
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos
gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių
veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų,
toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse,
traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų
užtikrinamas saugus ryšys naudojant BLUETOOTH
belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant
į nustatymus, sauga gali būti nepakankama.
Užmezgę ryšį, naudodamiesi BLUETOOTH
belaide technologija, būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
3LT
Prijungimas / montavimas
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Darbo pradžia
Įrenginio nustatymas iš naujo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH įrenginio paruošimas . . . . . . . . . . . . .
Kaip prijungti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas . . . .
6
6
7
9
9
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas . . . 10
Atkūrimas
Disko leidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaip leisti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH įrenginio leidimas . . . . . . . . . . . . . . .
Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Skambučio priėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skambinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Naudingos funkcijos
„SongPal“ su „iPhone“ / „Android“
išmaniuoju telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Naudojimasis „Siri Eyes Free“. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . . . . . .
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekrano sąranka (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH sąranka (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„SongPal“ sąranka (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
19
19
20
Papildoma informacija
Programinės aparatinės įrangos naujinimas . . . .
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LT
20
20
21
23
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . . . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
31
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys

(naršyti) (12 psl.)
Atkūrimo metu įveskite naršymo režimą.
PTY (programos tipas)
RDS pasirinkite PTY.
 SOURCE
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Nuspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis.
Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.
 Valdymo ratukas
Sukdami sureguliuokite garsumą.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite SOURCE, pasukite, o tada
paspauskite, kad pakeistumėte šaltinį.
N žyma
Palieskite valdymo ratuką „Android“ išmaniuoju
telefonu, kad užmegztumėte BLUETOOTH ryšį.
 Atkūrimo mygtukas (6 psl.)
 DSPL (ekranas)
Paspauskite, kad pakeistumėte ekrano
elementus.
SCRL (slinkti)
Nuspauskite ir palaikykite, kad praslinktumėte
ekrano elementą.
 Diskų lizdas
 Ekrano langas
  (disko išėmimas)
MENU*
Atidarykite sąrankos meniu.
 MEGA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai su garsumo
lygiu. Paspauskite, kad pakeistumėte
MEGA BASS nuostatą: [1], [2], [OFF].
Automatiškai nustato [OFF], kai [C.AUDIO+]
nustatyta kaip [ON].
* Neveikia, kai pasirinktas BT telefonas.
 MODE (9 psl., 11, 14)
VOICE (14 psl., 15, 16)
Paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei
2 sekundes, kad suaktyvintumėte rinkimą balsu,
balso atpažinimą, kai įjungta funkcija „SongPal“
(tik „Android™“ išmaniajame telefone), arba
funkcija „Siri“ (tik „iPhone“).
(atgal)
Grįžkite prie ankstesnio ekrano.
5LT
 SEEK +/–
Automatiškai nustatykite radijo stotis.
Palaikykite nuspaustą, jei norite nustatyti patys.

Darbo pradžia
/ (ankstesnis / paskesnis)
/ (greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį)
Įrenginio nustatymas iš naujo
CALL
Atidarykite skambinimo meniu. Priimkite /
baikite skambutį.
Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad perjungtumėte BLUETOOTH signalą.
Prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu, pakeitę
automobilio akumuliatorių arba pakeitę jungtis,
įrenginį turite nustatyti iš naujo. Pvz., tušinuko
širdele ar panašiu daiktu paspauskite atkūrimo
mygtuką.
 Skaičių mygtukai (1–6)
Priimkite išsaugotas radijo stotis. Nuspauskite
ir palaikykite, kad išsaugotumėte stotį.
Skambinkite išsaugotu telefono numeriu.
Nuspauskite ir palaikykite, kad išsaugotumėte
telefono numerį.
ALBUM /
Praleiskite albumą garso įrenginyje.
Nuspauskite ir palaikykite, kad nepertraukiamai
praleistumėte albumus.
(kartoti)
(maišyti)
MIC (14 psl.)
Pastaba
Paspaudus mygtuką RESET, bus panaikintas laikrodžio
nustatymas ir tam tikras išsaugotas turinys.
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET CLOCK-ADJ],
tada jį paspauskite.
PAUSE
 AUX įvesties lizdas
 USB prievadas
 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas
Pradės mirksėti valandų rodinys.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite SEEK +/–.
4
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
6LT
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas
Galite mėgautis muzika arba skambinti telefonu
laisvomis rankomis – tai priklauso nuo su
BLUETOOTH suderinamo įrenginio, pavyzdžiui,
išmaniojo telefono, mobiliojo telefono ir garso
įrenginio (toliau – „BLUETOOTH įrenginio“, jei
nenurodyta kitaip). Išsamios informacijos apie
prisijungimą rasite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prieš prijungdami įrenginį, pritildykite šį įrenginį;
priešingu atveju gali pasigirsti garsus garsas.
Pastabos
 Užmegzdami ryšį, išmanųjį telefoną laikykite
atsargiai, kad nieko nesubraižytumėte.
 Prijungimas vienu palietimu yra neįmanomas,
kai įrenginys jau prijungtas prie kito su NFC
suderinamo įrenginio. Šiuo atveju atjunkite kitą
įrenginį ir dar kartą užmegzkite ryšį išmaniuoju
telefonu.
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
Pirmą kartą prijungiant BLUETOOTH įrenginį, reikia
atlikti abipusę registraciją (susiejimą). Susiejimas
leidžia šiam įrenginiui ir kitiems įrenginiams
atpažinti vieniems kitus.
Prijungimas prie išmaniojo telefono
vienu palietimu (NFC)
Palietus įrenginio valdymo ratuką su NFC*
suderinamu išmaniuoju telefonu, įrenginys
automatiškai susiejamas ir prijungiamas prie
išmaniojo telefono.
* NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field
Communication) yra technologija, užtikrinanti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių,
pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis
funkcija NFC duomenų ryšį galima lengvai užmegzti
priglaudžiant atitinkamą su NFC suderinamų įrenginių
simbolį ar numatytą vietą.
Jei išmaniajame telefone įdiegta „Android OS 4.0“
arba senesnė versija, reikia atsisiųsti programėlę
„NFC Easy Connect“, kurią galima rasti
„Google Play™“. Programėlės gali nepavykti
atsisiųsti kai kuriose šalyse / regionuose.
1
1
BLUETOOTH įrenginį padėkite 1 metro
atstumu nuo šio įrenginio.
2
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET PAIRING], tada jį paspauskite.
žybsi, kai įrenginys veikia susiejimo
budėjimo režimu.
3
BLUETOOTH įrenginyje atlikite siejimo
procesą, kad jis aptiktų šį įrenginį.
4
Pasirinkite [W-XXXX] (savo modelio
pavadinimą), rodomą BLUETOOTH
įrenginio ekrane.
Aktyvinkite NFC funkciją išmaniajame
telefone.
Jei jūsų modelio pavadinimas nerodomas,
pakartokite viską nuo 2 veiksmo.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
2
Prie įrenginio dalies su N žyma
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
5
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
Jei BLUETOOTH įrenginyje reikalaujama
įvesti prieigos raktą*, įveskite [0000].
* Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali būti
vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu,
slaptažodžiu ir pan.
Atjungimas vienu palietimu
Prie įrenginio dalies su N žyma dar kartą
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
Įveskite prieigos raktą
[0000]
Kai susiejimas atliktas,
lieka šviesti.
7LT
6
BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite
šį įrenginį, kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus ryšį įsižiebia
arba
.
Pastaba
Kai šis įrenginys jungiasi prie BLUETOOTH įrenginio,
jo negalima aptikti kitu įrenginiu. Norėdami įjungti
aptikimą, įjunkite susiejimo režimą ir ieškokite šio
įrenginio iš kito įrenginio.
Kaip pradėti atkūrimą
Išsamios informacijos žr. skyriuje „BLUETOOTH
įrenginio leidimas“ (11 psl.).
Kaip atšaukti susiejimą
Atlikite 2 veiksmą, kad atšauktumėte susiejimo
režimą po to, kai šis įrenginys ir BLUETOOTH
įrenginys buvo susieti.
Kaip iš šio įrenginio užmegzti ryšį su
paskutiniuoju prijungtu įrenginiu
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH
funkciją.
Paspauskite SOURCE, tada pasirinkite [BT PHONE]
arba [BT AUDIO].
Paspauskite ENTER, kad prisijungtumėte
prie mobiliojo telefono, arba PAUSE, kad
prisijungtumėte prie garso įrenginio.
Pastaba
Kai per BLUETOOTH srautiniu būdu siunčiamas garsas,
negalite iš šio įrenginio prisijungti prie mobiliojo
telefono. Vietoje to junkitės prie šio įrenginio iš
mobiliojo telefono.
Patarimas
Kai yra BLUETOOTH signalas: kai uždegimas įjungtas,
šis įrenginys automatiškai vėl prisijungia prie paskutinį
kartą prijungto mobiliojo telefono.
Kaip įmontuoti mikrofoną
Ryšio su susietu BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
Norint naudotis susietu įrenginiu, būtina užmegzti
ryšį su šiuo įrenginiu. Kai kurie susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai.
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [SET BT
SIGNL], tada jį paspauskite.
Įsitikinkite, kad įsižiebia
.
2
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
3
Nustatykite BLUETOOTH įrenginį,
kad jis prisijungtų prie šio įrenginio.
Įsižiebia
arba
Išsamios informacijos žr. skyriuje „Mikrofono
montavimas“ (31 psl.).
Ryšio su „iPhone“ / „iPod“ užmezgimas
(BLUETOOTH automatinis susiejimas)
Kai per USB prievadą prijungiamas „iPhone“ /
„iPod“, kuriame įdiegta „iOS5“ arba vėlesnė
operacinė sistema, įrenginys automatiškai
susiejamas ir prijungiamas prie „iPhone“ / „iPod“.
Norėdami įjungti BLUETOOTH automatinį susiejimą,
įsitikinkite, kad [AUTOPAIR], esantis [BT], nustatytas
kaip [ON] (20 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ / „iPod“
BLUETOOTH funkciją.
2
Prijunkite „iPhone“ / „iPod“ prie
USB prievado.
.
Piktogramos ekrane:
Įsižiebia, kai galima skambinti laisvomis
rankomis, įjungus HFP (laisvų rankų
įrangos profilį).
Įsižiebia, kai galima paleisti garso
įrenginį, įjungus A2DP (išplėstinį
garso paskirstymo profilį).
8LT
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
Pastabos
 BLUETOOTH automatinis susiejimas neįmanomas,
jei įrenginys jau yra prijungtas prie kito BLUETOOTH
įrenginio. Šiuo atveju atjunkite kitą įrenginį ir dar
kartą prijunkite „iPhone“ / „iPod“.
 Jei BLUETOOTH automatinis susiejimas neįvyksta,
išsamios informacijos žr. skyriuje „BLUETOOTH
įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
Kaip prijungti USB įrenginį
1
2
Radijo klausymasis
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Radijo klausymasis
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite
„iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepridedamas).
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SOURCE,
kad pasirinktumėte [TUNER].
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
3
Išjunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM],
tada jį paspauskite.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose
dažnių eilės tvarka.
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį prie
įrenginio AUX įvesties lizdo (erdvinio
garso mini lizdas), naudodami
jungiamąjį laidą (nepridedamas)*.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Stočių nustatymas
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Nuspauskite ir laikykite SEEK +/–, kad rastumėte
apytikslį dažnį, tada pakartotinai spauskite
SEEK +/–, kad norimą dažnį nustatytumėte
tiksliai.
4
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite SEEK +/–.
Paieška sustabdoma, kai įrenginys
pagauna stotį.
Paspausdami SOURCE pasirinkite [AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (19 psl.).
Išsaugojimas rankiniu būdu
1
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, nuspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEM].
Išsaugotų radijo stočių leidimas
1
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
9LT
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimo
apie eismą (TA) nustatymas
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų
priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia
esamą informaciją apie eismą arba transliuoja
eismo programas (TP), jei tokios priimamos.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF/TA],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba
[SET AF/TA-OFF], tada jį paspauskite.
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA
nustatymu. Nustatykite AF/TA, tada išsaugokite
stotį naudodamiesi BTM arba rankiniu būdu.
Jei iš anksto nustatysite rankiniu būdu, taip
pat galėsite iš anksto nustatyti ne RDS stotis.
Kaip priimti pranešimus apie kritinius
atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius
atvejus automatiškai pertrauks šiuo metu
pasirinktą šaltinį.
Kaip sureguliuoti eismo pranešimų
garsumo lygį
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus
išsaugotas atmintyje, nepriklausomai nuo įprasto
garsumo lygio.
Kaip klausytis vienos regioninės programos
(REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis
stipresnis. Jei paliksite šios regioninės programos
priėmimo zoną, FM priėmimo metu nustatykite
[SET REG-OFF], esantį [SET GENERAL] (17 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
10LT
Funkcija „Local Link“ (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas regiono vietines
stotis, netgi jei jos nėra išsaugotos skaičių
mygtukais.
FM priėmimo metu paspauskite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kuriuo išsaugota vietinė stotis. Per
5 sekundes dar kartą paspauskite vietinės stoties
skaičiaus mygtuką. Pakartokite šią procedūrą,
kol bus priimama vietinė stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
1
2
Vykstant FM priėmimui paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys
norimas programos tipas, tada jį
paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios
norimo tipo programą.
Programų tipai
NEWS (naujienos), AFFAIRS (įvykių aktualijos),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairu), POP M (pop
muzika), ROCK M (roko muzika), EASY M
(pramoginė muzika), LIGHT M (lengva klasikinė
muzika), CLASSICS (rimta klasikinė muzika),
OTHER M (kitokia muzika), WEATHER (orai),
FINANCE (finansai), CHILDREN (vaikų programos),
SOCIAL A (socialiniai reikalai), RELIGION (religija),
PHONE IN (telefono įvestis), TRAVEL (kelionės),
LEISURE (laisvalaikis), JAZZ (džiazas), COUNTRY
(kantri muzika), NATION M (tautinė muzika),
OLDIES (senos dainos), FOLK M (liaudiška muzika),
DOCUMENT (dokumentika)
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.
1
Dalyje [SET GENERAL] nustatykite
[SET CT-ON] (17 psl.).
1
Atkūrimas
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SOURCE
ir pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas
(kai atpažįstamas „iPod“, ekrane pasirodo [IPD]).
Disko leidimas
1
Įdėkite diską (etiketės puse aukštyn).
Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado
(9 psl.).
2
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
Perspėjimas dėl „iPhone“
Atkurti pradedama automatiškai.
Kaip leisti USB įrenginį
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“
vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas,
esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent
tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
Kai per USB jungtį prijungiate „iPhone“, telefono
skambučio garsumas valdomas per „iPhone“, o ne
šiuo įrenginiu. Pernelyg nepadidinkite įrenginio
garsumo skambučio metu, kadangi baigus kalbėti
telefonu, netikėtai gali pasigirsti garsus garsas.
Tiesioginis „iPod“ valdymas
(keleivio atliekamas valdymas)
1
Atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite
MODE, kol pasirodys [MODE IPOD].
Dabar galima atlikti veiksmus su „iPod“.
Turėkite omenyje, kad garsumą galima
reguliuoti tik šiuo įrenginiu.
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod“ (21 psl.)
arba apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
Kaip išjungti keleivio atliekamą valdymą
Gali būti naudojami MSC (didelės talpos klasės)
ir MTP (laikmenų perdavimo protokolo) tipo USB
įrenginiai (pavyzdžiui, USB atmintinė, skaitmeninė
medijos leistuvė, „Android“ išmanusis telefonas),
palaikantys USB standartą.
Priklausomai nuo skaitmeninės medijos leistuvės
arba „Android“ išmaniojo telefono, gali reikėti
nustatyti USB ryšio režimą į MTP.
Pastabos
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / AAC / FLAC:
 failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
 failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių
apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
 kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA / AAC:
 nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
WAV:
 kelių kanalų garso failų
Nuspauskite ir palaikykite MODE, kol pasirodys
[MODE AUDIO].
BLUETOOTH įrenginio leidimas
Galite leisti turinį iš prijungto įrenginio, palaikančio
BLUETOOTH A2DP (išplėstinį garso paskirstymo
profilį).
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso
įrenginiu (7 psl.).
2
Paspausdami SOURCE pasirinkite
[BT AUDIO].
3
Valdykite garso įrenginį, kad
pradėtumėte atkurti.
4
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
11LT
Pastabos
 Priklausomai nuo garso įrenginio, šiame įrenginyje
gali būti nerodoma tokia informacija, kaip
pavadinimas, garso takelio numeris / laikas
ir atkūrimo būsena.
 Net jei pakeičiamas šio įrenginio šaltinis, atkūrimas
iš garso įrenginio nesustoja.
 [BT AUDIO] ekrane nerodoma, kai per funkciją
BLUETOOTH veikia programa „SongPal“.
Kaip sutapdinti BLUETOOTH įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (19 psl.).
Garso takelių paieška
ir leidimas
3
Norėdami ieškoti norimo garso takelio,
pakartokite 2 veiksmą.
Pradedama atkurti.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
(naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
1
2
3
Paspauskite
(naršyti).
Paspauskite SEEK +.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc.
nuo bendro elementų skaičiaus.
4
Norėdami grįžti į režimą
„Quick-BrowZer“, paspauskite ENTER.
Pasirodo pasirinktas elementas.
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
1
Atkūrimo metu pakartotinai spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad
pasirinktumėte norimą leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas
pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant
į pasirinktą garso šaltinį.
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
1
Kai atkuriamas CD, USB arba BT AUDIO*1,
paspauskite
(naršyti)*2, kad būtų
parodytas paieškos kategorijų sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai
spauskite
(atgal), kad būtų rodoma norima
paieškos kategorija.
*1 Veikia tik garso įrenginiuose, palaikančiuose 1.4
arba naujesnės versijos AVRCP (garso ir vaizdo
nuotolinio valdymo profilį).
*2 Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
spauskite
(naršyti), kad tiesiai grįžtumėte
į kategorijų sąrašo pradžią.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą paieškos
kategoriją, tada jį paspauskite,
kad patvirtintumėte.
12LT
5
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Norėdami naudotis mobiliuoju telefonu, prijunkite jį
prie šio įrenginio. Išsamios informacijos žr. skyriuje
„BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
Skambinimas adresatams iš
skambučių istorijos
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [RECENT
CALL], tada jį paspauskite.
Parodomas skambučių istorijos sąrašas.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą arba telefono
numerį iš skambučių istorijos, tada
jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambučio priėmimas
1
Kai jums skambina ir girdisi skambėjimo
tonas, paspauskite CALL.
Skambinimas įvedant telefono numerį
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [DIAL
NUMBER], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad įvestumėte
telefono numerį, pabaigoje pasirinkite
[ ] (tarpą), tada paspauskite ENTER*.
Prasideda pokalbis telefonu.
Pastaba
Skambėjimo tonas ir pašnekovo balsas išvedami tik iš
priekinių garsiakalbių.
Kaip atmesti skambutį
Pradedamas telefono skambutis.
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
* Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį, paspauskite
SEEK +/–.
Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite CALL dar kartą.
Pastaba
Ekrane vietoje [#] rodomas [_].
Pakartotinis rinkimas
Skambinimas
1
Kai prijungtas mobilusis telefonas, palaikantis PBAP
(adresų knygos prieigos profilį), galite skambinti
numeriais iš adresų knygos ar skambučių istorijos.
Skambinimas adresatams iš
adresų knygos
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [REDIAL],
tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambinimas iš anksto nustatytu
numeriu
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [PHONE
BOOK], tada jį paspauskite.
1
Paspauskite SOURCE, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [BT PHONE],
tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte inicialą iš inicialų sąrašo,
tada jį paspauskite.
2
Paspauskite skaičiaus mygtuką (nuo
1 iki 6), kad pasirinktumėte adresatą,
kuriam norite skambinti.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą iš vardų sąrašo,
tada jį paspauskite.
3
Paspauskite ENTER.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte numerį iš numerių
sąrašo, tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Telefono numerių nustatymas iš anksto.
Iš anksto nustatomam rinkimui galite išsaugoti iki
6 adresatų.
Pradedamas telefono skambutis.
13LT
1
2
Telefono numerį, kurį norite išsaugoti iš anksto
nustatomam rinkimui, pasirinkite iš adresų knygos,
skambučių istorijos ar įveskite tiesiogiai.
Telefono numeris parodomas šio įrenginio ekrane.
Nuspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kol pasirodys [MEM].
Adresatas bus išsaugotas pasirinktu išankstinio
nustatymo numeriu.
Skambinimas pagal balso žymas
Skambinti galite ištardami balso žymą, įrašytą
prijungtame mobiliajame telefone, kuriame yra
rinkimo balsu funkcija.
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [VOICE DIAL],
tada jį paspauskite.
Kitu atveju galite paspausti ir laikykit nuspaudę
VOICE, jei išjungta funkcija „SongPal“.
2
Ištarkite balso žymą, įrašytą mobiliajame
telefone.
Jūsų balsas atpažįstamas ir pradedama
skambinti.
Kaip atšaukti rinkimą balsu
Paspauskite VOICE.
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu
Naudingos funkcijos
„SongPal“ su „iPhone“ /
„Android“ išmaniuoju telefonu
Reikia atsisiųsti naujausios
versijos programą „SongPal“:
„iPhone“ skirtą programą
rasite „App Store“, o „Android“
išmaniajam telefonui –
„Google Play“.
Pastabos
 Dėl saugumo laikykitės vietinių
kelių eismo taisyklių ir įstatymų,
nesinaudokite programa
vairuodami.
 „SongPal“ yra programėlė, skirta valdyti „Sony“ garso
įrenginius, suderinamus su „SongPal“, naudojantis
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu.
 Kokias funkcijas galite valdyti naudodami „SongPal“,
priklauso nuo prijungto įrenginio.
 Norėdami naudotis „SongPal“ funkcijomis, žr. išsamią
informaciją apie savo „iPhone“ / „Android“ išmanųjį
telefoną.
 Jei norite gauti daugiau informacijos apie „SongPal“,
apsilankykite šiuo URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Kurie „iPhone“ / „Android“ išmaniųjų telefonų
modeliai suderinami, sužinosite apsilankę toliau
nurodytoje svetainėje.
Naudodami „iPhone“: apsilankykite „App Store“
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną:
apsilankykite „Google Play“
Kaip sureguliuoti skambėjimo tono garsumą
Priimdami skambutį, sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti pašnekovo balso garsumą
Skambučio metu sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti garsumą pašnekovui
(mikrofono jautrumo reguliavimas)
Paspauskite MIC.
Reguliuojami garsumo lygiai: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaip sumažinti aidą ir triukšmą (aido
panaikinimo / triukšmo panaikinimo
režimas)
Nuspauskite ir palaikykite MIC.
Nustatomas režimas: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
„SongPal“ ryšio užmezgimas
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju
telefonu (7 psl.).
2
3
Paleiskite programą „SongPal“.
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET SONGPAL], tada jį paspauskite.
Užmezgamas ryšys su „iPhone“ / „Android“
išmaniuoju telefonu.
Išsamios informacijos apie veiksmus su
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu
ieškokite programos žinyne.
Kaip perjungti laisvų rankų ir kalbėjimo
laikant telefoną rankoje režimą
Jei rodomas įrenginio numeris
Skambučio metu paspauskite MODE, kad
perjungtumėte telefono skambučio garsą
tarp įrenginio ir mobiliojo telefono.
Įsitikinkite kad rodomas numeris (pvz., 123456),
tada „iPhone“ / „Android“ išmaniajame telefone
pasirinkite [Yes].
Pastaba
Ši funkcija gali neveikti; tai priklauso nuo mobiliojo
telefono.
Kaip nutraukti ryšį
14LT
Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET SONGPAL], tada jį paspauskite.
Šaltinio arba programos pasirinkimas
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu galite
pasirinkti norimą šaltinį arba programą.
Kaip aktyvinti balso atpažinimą
1
2
Kaip pasirinkti šaltinį
Kelis kartus paspauskite SOURCE. Arba spauskite
SOURCE, sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
norimą šaltinį, tada paspauskite ENTER.
Norėdami aktyvinti balso atpažinimo funkciją,
paspauskite ir palaikykite paspaudę VOICE.
Ištarkite norimą balso komandą į mikrofoną,
kai „Android“ išmaniajame telefone pasirodo
[Say Source or App].
Kaip rodyti šaltinių sąrašą
Paspauskite SOURCE.
Įvairi informacija, pranešama balso gido
(tik „Android“ išmaniajame telefone)
Kai gaunamos SMS, „Twitter“ / „Facebook“ /
kalendoriaus pranešimai ir pan., apie tai
automatiškai pranešama per įrenginio
garsiakalbius.
Pastabos
 Kai kuriais atvejais balso atpažinimas gali neveikti.
 Balso atpažinimas gali neveikti tinkamai, atsižvelgiant
į prijungto „Android“ išmaniojo telefono veikimą.
 Naudokite tokiomis sąlygomis, kai atpažįstant balsą
triukšmas, pavyzdžiui, variklio garsas, yra kuo
mažesnis.
Atsakymas į SMS žinutę (tik „Android“
išmaniajame telefone)
Į žinutę galite atsakyti, naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija.
1
2
3
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
Balso atpažinimo aktyvinimas
(tik „Android“ išmaniajame telefone)
Aktyvinkite balso atpažinimą, tada įveskite „Reply“
(atsakyti).
Programoje „SongPal“ parodomas žinutės įvesties
ekranas.
Įveskite atsakymo žinutę, naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija.
Programoje „SongPal“ parodomas galimų žinčių
sąrašas.
Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte norimą
žinutę, tada jį paspauskite.
Žinutė išsiunčiama.
Garso ir ekrano nustatymas
Garso ir ekrano nustatymus galite sureguliuoti per
„iPhone“ / „Android“ išmanųjį telefoną.
Užregistravę programas, jas galėsite valdyti balso
komandomis. Išsamios informacijos ieškokite
programos žinyne.
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
15LT
Naudojimasis „Siri Eyes Free“
„Siri Eyes Free“ leidžia laisvomis rankomis naudotis
„iPhone“, tiesiog kalbant į mikrofoną. Norėdami
naudoti šią funkciją, turite prijungti „iPhone“ prie
įrenginio per BLUETOOTH. Ši funkcija veikia su
„iPhone 4s“ arba naujesne versija. Įsitikinkite,
kad jūsų „iPhone“ veikia naujausia „iOS“ versija.
Turite iš anksto sukonfigūruoti „iPhone“ ir įrenginio
sujungimo per BLUETOOTH registraciją ir ryšį.
Išsamios informacijos žr. skyriuje „BLUETOOTH
įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ funkciją „Siri“.
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [SET
GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO-OFF],
tada jį paspauskite.
Išsamios informacijos žr. prie „iPhone“ pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
2
Nuspauskite ir palaikykite VOICE.
Pasirodo balso komandos ekranas.
3
Kai „iPhone“ pyptelės, kalbėkite
į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą, tuomet „Siri“
pradės reaguoti.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas grįžta į įprastą priėmimo /
leidimo režimą.
Kaip išjungti „Siri Eyes Free“
Paspauskite VOICE.
Pastabos
 „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas. (Pavyzdžiui, jei esate
važiuojančioje mašinoje.)
 „Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba reakcija
gali būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti
„iPhone“ signalus.
 Priklausomai nuo „iPhone“ veikimo sąlygų, „Siri Eyes
Free“ gali neveikti tinkamai arba gali atsijungti.
 Jei su „iPhone“ leidžiate garso takelį naudodamiesi
BLUETOOTH garso ryšiu, tuomet, kai garso takelis
pradedamas atkurti per BLUETOOTH, funkcija
„Siri Eyes Free“ automatiškai išsijungia ir įrenginys
persijungia į BLUETOOTH garso šaltinį.
 Kai „Siri Eyes Free“ aktyvinama atkuriant garsą,
įrenginys gali persijungti į BLUETOOTH garso šaltinį
netgi tada, jei nenurodėte, kurį garso takelį leisti.
 Kai „iPhone“ jungiamas prie USB prievado, „Siri Eyes
Free“ gali veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai „iPhone“ jungiate prie įrenginio, neaktyvinkite
„Siri“, naudodamiesi „iPhone“. „Siri Eyes Free“ gali
veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“, nėra garso.
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY), BLUETOOTH
sąranka (BT), „SongPal“ sąranka (SONGPAL).
(Neveikia, kai pasirinktas BT telefonas.)
1
2
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi
priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis,
tada jį paspauskite.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
16LT
(atgal).
Bendroji sąranka (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas) (6 psl.)
BEEP
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Kai įrenginys išjungiamas, po norimo laiko
išsijungia automatiškai: [ON] (30 min.), [OFF].
STEERING
Registruoja / atkuria vairo nuotolinio valdymo
pulto nustatymą.
(Prieinama, kai prijungta jungiamuoju kabeliu
(nepridėtas).) (Prieinama tik tada, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis.)
STR CONTROL (valdymas vaire)
Parenka prijungto nuotolinio valdymo pulto
įvesties režimą. Kad išvengtumėte gedimo,
prieš naudodami įsitikinkite, kad įvesties
režimą sutapdinote su prijungtu nuotolinio
valdymo pultu.
CUSTOM
Vairo nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas (automatiškai parenkamas,
kai [EDIT CUSTOM] baigta arba
[RESET CUSTOM] atlikta)
PRESET
Laidinio nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas, išskyrus vairo nuotolinio valdymo
pultą
EDIT CUSTOM
Užregistruoja vairo nuotolinio valdymo pulto
funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–,
VOICE, ON HOOK, OFF HOOK):
 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
funkciją, kurią norite priskirti vairo nuotolinio
valdymo pultui, tada jį paspauskite.
 Kol mirksi [REGISTER], nuspauskite ir
palaikykite vairo nuotolinio valdymo pulto
mygtuką, kuriam norite priskirti funkciją.
Užbaigus registraciją, rodoma [REGISTERED].
 Norėdami užregistruoti kitas funkcijas,
pakartokite  ir  veiksmus.
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL] nustatytas
kaip [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Atkuria vairo nuotolinio valdymo pulto
nustatymą: [YES], [NO]. (Veikia tik tada, kai
[STR CONTROL] nustatytas kaip [CUSTOM].)
Pastabos
 Atliekant nustatymus, įrenginį galima valdyti tik
mygtukais. Saugumo sumetimais pastatykite
automobilį prieš atlikdami šį nustatymą.
 Jei registruojant įvyksta klaida, visa anksčiau
registruota informacija išlieka. Iš naujo pradėkite
registraciją nuo tos funkcijos, per kurią įvyko
klaida.
 Šios funkcijos gali nebūti kai kuriose transporto
priemonėse. Išsamesnės informacijos apie savo
transporto priemonės suderinamumą žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas
apie eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF)
ir pranešimo apie eismą (TA) nustatymas:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:
[ON], [OFF]. (Veikia tik tada, kai priimama FM.)
BTM (geriausia stočių nustatymo atmintis) (9 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
FIRMWARE
Patikrina / atnaujina programinės aparatinės
įrangos versiją. Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje pagalbos
svetainėje:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (programinės aparatinės įrangos
versija)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės
įrangos versija.
FW UPDATE (programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas)
Įjungiamas programinės aparatinės įrangos
atnaujinimo procesas: [YES], [NO].
(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu pasiekiamas tada, kai
pasirinktas bet kuris šaltinis, išskyrus BT telefoną.
C.AUDIO+ („ClearAudio+“)
Garsas atkuriamas skaitmeninį signalą
optimizuojant „Sony“ rekomenduojamais
garso nustatymais: [ON], [OFF].
(Automatiškai nustatoma [OFF], kai pakeičiama
[EQ10 PRESET] ir (arba) [MEGABASS] nustatyta
kaip [1] arba [2], ir (arba) [DSO] nustatyta kaip
[LOW], [MID] arba [HIGH].)
17LT
EQ10 PRESET
Parenkama glodintuvo kreivė iš 10 glodintuvo
kreivių arba išjungiama: [OFF], [R&B], [ROCK],
[POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Glodintuvo kreivės nustatymą galima įvesti
į atmintį kiekvienam šaltiniui.
DSEE (skaitmeninis garso pagerinimo variklis)
Pagerinamas skaitmeniniu būdu suspaustas
garsas, atkuriant aukštus dažnius, prarastus
atliekant glaudinimą.
Šį nustatymą galima įvesti į atmintį kiekvienam
šaltiniui, išskyrus imtuvą.
Parenkamas DSEE režimas: [ON], [OFF].
EQ10 CUSTOM
Parametrui EQ10 nustatoma [CUSTOM].
Nustatoma glodintuvo kreivė: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Garsumo lygį galima reguliuoti 1 dB žingsniais,
nuo -6 dB iki +6 dB.
AAV (išplėstinis automatinis garsumas)
Iki optimalaus lygio sureguliuojamas visų
atkūrimo šaltinių atkūrimo garsumo lygis:
[ON], [OFF].
POSITION (klausymosi padėtis)
F/R POS (padėtis priekyje / gale)
Imituojamas natūralus garso laukas, uždelsiant
garso išvestį iš garsiakalbių, kad jis atitiktų
jūsų padėtį:
 [FRONT L] (priekyje kairėje),
 [FRONT R] (priekyje dešinėje),
 [FRONT] (priekyje viduryje),
 [ALL] (automobilio viduryje),
[CUSTOM] (padėtis, kuri nustatoma tobulesnio
automobilio garso nustatymais „SongPal“)
[OFF] (nėra nustatytos padėties)
ADJ POSITION (koreguoti padėtį)
Pritaiko klausymosi padėties nustatymą:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Veikia tik tada, kai [F/R POS] nenustatytas kaip
[OFF] arba [CUSTOM].)
SW POS* (žemųjų dažnių garsiakalbio padėtis)
 [NEAR] (arti),
 [NORMAL] (normaliu atstumu),
 [FAR] (toli)
DSO (dinaminė garso pakopos valdymo priemonė)
Sukuria labiau prie aplinkos pritaikytą garsą,
lyg garsiakalbiai būtų prietaisų skydelyje:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
BALANCE
Reguliuojamas garso balansas:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Sureguliuojamas santykinis lygis:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
18LT
RB ENH (galinis bosų stiprintuvas)
Galinis bosų stiprintuvas sustiprina bosų garsą,
galiniams garsiakalbiams pritaikydamas žemo
pralaidumo filtro nustatymą. Ši funkcija leidžia
galiniams garsiakalbiams veikti kaip žemųjų
dažnių garsiakalbiui, jei šis nėra prijungtas.
(Veikia tik tada, kai [SW DIREC] nustatytas
kaip [OFF].)
RBE MODE (galinio bosų stiprintuvo režimas)
Parenka galinio bosų stiprintuvo režimą:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (žemo pralaidumo filtro polinkis)
Parenkamas LPF polinkis: [1], [2], [3].
SW DIREC (žemųjų dažnių garsiakalbio tiesioginis
prijungimas)
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas
prie galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
(Veikia tik tada, kai [RBE MODE] nustatytas
kaip [OFF].)
4–8 omų žemųjų dažnių garsiakalbį prijunkite
prie bet kurio galinio garsiakalbio laido.
Nejunkite garsiakalbio prie kito galinio
garsiakalbio laido.
SW MODE (žemųjų dažnių garsiakalbio režimas)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
režimas: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio fazė:
[NORM], [REV].
SW POS* (žemųjų dažnių garsiakalbio padėtis)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio padėtis:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (žemo pralaidumo filtro polinkis)
Parenkamas LPF polinkis: [1], [2], [3].
S.WOOFER (žemųjų dažnių garsiakalbis)
SW LEVEL (žemųjų dažnių garsiakalbio lygis)
Reguliuoja žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo
lygį: [+10 dB]–[0 dB]–[-10 dB].
(Esant žemiausiam nustatymui rodoma [ATT].)
SW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio fazė:
[NORM], [REV].
SW POS* (žemųjų dažnių garsiakalbio padėtis)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio padėtis:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (žemo pralaidumo filtro polinkis)
Parenkamas LPF polinkis: [1], [2], [3].
HPF (aukšto pralaidumo filtras)
HPF FREQ (aukšto pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas priekinio / galinio garsiakalbio
atjungimo dažnis: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (aukšto pralaidumo filtro polinkis)
Parenkamas HPF polinkis (veikia tik tada, kai
[HPF FREQ] nustatytas ne [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (AUX garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio
įrenginio garsumo lygį: [+18 dB]–[0 dB]–[-8 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
BTA VOL (BLUETOOTH garso garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumo lygį: [+6 dB]–[0 dB]–[-6 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
DSPL-C (ekrano spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba pasirinktinę
ekrano spalvą.
COLOR
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų ir
1 pasirinktinės spalvos.
CUSTOM-C (pasirinktinė spalva)
Užregistruoja pasirinktinę ekrano spalvą.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas: [0]–[32]
([0] negalima nustatyti visiems spalvų
diapazonams).
ALL-C (visko spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba pasirinktinę
ekrano ir mygtukų spalvą.
COLOR
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų ir
1 pasirinktinės spalvos.
CUSTOM-C (pasirinktinė spalva)
Užregistruoja pasirinktinę ekrano ir mygtukų
spalvą.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas: [0]–[32]
([0] negalima nustatyti visiems spalvų
diapazonams).
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą:
[ON], [OFF].
M. DISPLAY (judesių ekranas)
Rodo judančius šablonus: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai praslenka ilgus elementus:
[ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba imtuvas.)
* Nerodoma, kai [F/R POS] nustatyta kaip [OFF].
BLUETOOTH sąranka (BT)
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER
Pritemdo ekraną: [ON], [OFF], [AT] (automatiškai)
([AT] veikia tik tada, kai prijungtas apšvietimo
valdymo laidas ir įjungti priekiniai žibintai).
BUTTON-C (mygtuko spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba pasirinktinę
mygtukų spalvą.
COLOR
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų ir
1 pasirinktinės spalvos.
CUSTOM-C (pasirinktinė spalva)
Užregistruoja pasirinktinę mygtukų spalvą.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas: [0]–[32]
([0] negalima nustatyti visiems spalvų
diapazonams).
PAIRING (7 psl.)
PHONE BOOK (13 psl.)
REDIAL (13 psl.)
RECENT CALL (13 psl.)
VOICE DIAL (14 psl.)
DIAL NUMBER (13 psl.)
RINGTONE
Parenka, ar skambinimo garsą leidžia šis
įrenginys, ar prijungtas mobilusis telefonas:
[1] (šis įrenginys), [2] (mobilusis telefonas).
19LT
AUTO ANS (automatinis atsiliepimas)
Nustato šį įrenginį, kad į gaunamą skambutį
būtų atsiliepta automatiškai: [OFF], [1] (apie
3 sekundes), [2] (apie 10 sekundžių).
AUTOPAIR (automatinis susiejimas)
Automatiškai pradedamas BLUETOOTH
susiejimas, kai per USB prijungiamas įrenginys
su 5.0 arba naujesnės versijos „iOS“: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signalas) (8 psl.)
Aktyvinama / išjungiama funkcija BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH inicijavimas)
Inicijuojami visi su BLUETOOTH susiję nustatymai
(susiejimo informacija, iš anksto nustatytas
numeris, įrenginio informacija ir pan.):
[YES], [NO].
Šalindami įrenginį, inicijuokite visus nustatymus.
(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
„SongPal“ sąranka (SONGPAL)
Paleiskite ir nutraukite funkciją „SongPal“ (ryšį).
Papildoma informacija
Programinės aparatinės
įrangos naujinimas
Šio įrenginio programinės aparatinės įrangos
naujinimų galite rasti šioje pagalbos svetainėje:
http://www.sony.eu/support
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę įrangą,
apsilankykite pagalbos svetainėje ir vadovaukitės
internetu pateikiamomis instrukcijomis.
Atsargumo priemonės
 Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš tai
leiskite įrenginiui atvėsti.
 Saulėkaitoje stovinčiame automobilyje nepalikite
priekinio skydelio ar kitų garso įrenginių, nes
dėl aukštos temperatūros jie gali sugesti.
 Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
Drėgmės kondensacija
Jei įrenginio viduje įvyktų drėgmės kondensacija,
išimkite diską ir palaukite apie valandą, kol išdžius;
priešingu atveju įrenginys neveiks tinkamai.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Įrenginio ar diskų neaptaškykite skysčiais.
Pastabos dėl diskų
 Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos
ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų,
nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje.
 Prieš leisdami diską
nuvalykite jį šluoste, valydami
nuo jo vidurio link kraštų.
Nenaudokite tirpiklių,
pavyzdžiui, benzino,
skiediklio ar valiklių.
 Šis įrenginys sukurtas
leisti diskus, atitinkančius
kompaktinio disko (CD)
standartą. „DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos
diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio
disko (CD) standarto, todėl tokių diskų gali būti
neįmanoma paleisti šiuo įrenginiu.
 Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
 Diskai su prilipdytomis etiketėmis, lipdukais,
lipniąja juostele ar popieriumi. Leidžiant tokį
diską gali įvykti gedimas arba diskas gali būti
sugadintas.
20LT
 Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato,
žvaigždės ir t. t.) diskai. Leidžiant tokį diską
galima sugadinti įrenginį.
 8 cm (3 1/4 col.) diskai.
Pastabos dėl CD-R / CD-RW diskų
 Jei kelių seansų disko pradžioje yra CD-DA
seansas, diskas atpažįstamas kaip CD-DA
diskas ir kitos sesijos nepaleidžiamos.
 Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
 Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW diskai.
 CD-R / CD-RW diskai, įrašyti nesuderinamu
įrašymo įrenginiu.
 Netinkamai baigti įrašyti CD-R / CD-RW diskai.
 CD-R / CD-RW, įrašyti ne muzikos CD formatu
arba MP3 formatu (atitinkančiu ISO9660 1/2
lygį, „Joliet / Romeo“, kelių seansų).
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Suderinamas
modelis
iPod touch
(4-osios kartos)
„Bluetooth®“
USB


iPod touch
(3-osios kartos)

iPod touch
(2-osios kartos)

iPod classic

iPod nano
(7-osios kartos)

iPod nano
(6-osios kartos)

iPod nano
(5-osios kartos)

iPod nano
(4-osios kartos)

iPod nano
(3-osios kartos)

Garso failas (garso takelis)
 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad, kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Apie „iPod“
 Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius.
Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite jų
programinę įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Imtuvas
Suderinamas
modelis
„Bluetooth®“
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


„iPhone 5“


„iPhone 4s“


„iPhone 4“


iPhone 3GS


FM
Derinimo diapazonas: 87,5–108,0 MHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Vidutinis dažnis:
FM CCIR: nuo -1956,5 iki -487,3 kHz ir
nuo +500,0 iki +2095,4 kHz
Naudojamas jautrumas: 8 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo-triukšmo santykis: 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz

iPhone 3G
iPod touch
(5-osios kartos)
Specifikacijos


21LT
MW/LW
Derinimo diapazonas:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD leistuvo skyrius
Signalo-triukšmo santykis: 120 dB
Dažnio atsakas: 10–20 000 Hz
Drebėjimas: žemiau išmatuojamos ribos
Didžiausias leidžiamas skaičius: (tik CD-R / CD-RW)
 aplankų (albumų): 150 (įskaitant šakninį aplanką)
 failų (garso takelių ir aplankų: 300 (mažiau
nei 300, jei aplankų / failų pavadinimuose
daug ženklų)
 rodomų aplanko / failo pavadinimo ženklų:
32 („Joliet“) / 64 („Romeo“)
Atitinkamas kodekas: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
ir AAC (.m4a)
USB leistuvo skyrius
Sąsaja: USB (didelės spartos)
Maksimali srovė: 1 A
Didžiausias atpažįstamų garso takelių skaičius:
10 000
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais))
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais))
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Dažnis bitais: 8–320 kbps
Diskretizavimo dažnis: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Bitų skaičius: 16 bitų
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
Belaidis ryšys
Ryšio sistema:
standartinė BLUETOOTH 3.0 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standartinė 2 galios klasė
(Daugiausia +4 dBm)
Maksimalus ryšio diapazonas:
Regėjimo riba – apytiksliai 10 m*1
Dažnio diapazonas:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
22LT
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) 1.3
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo
profilis) 1.5
HFP (laisvų rankų įrangos profilis) 1.6
PBAP (adresų knygos prieigos profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
MAP (žinučių prieigos profilį)
HID (žmogaus sąsajos įrenginio profilis)
Atitinkamas kodekas:
SBC (.sbc) ir AAC (.m4a)
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius
veiksnius: kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas,
operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Galios stiprintuvo skyrius
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 omai
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (esant 4 omams)
Bendroji informacija
Išvestys:
Garso išvesčių kontaktas:
priekinis, galinis, žemųjų dažnių
Elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo
kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
Nuotolinio valdymo pulto įvesties kontaktas
Antenos įvesties kontaktas
MIC įvesties kontaktas
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai: 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apytiksl. 178 mm × 100 mm × 178 mm (p / a / g)
Montavimo matmenys:
apytiksl. 182 mm × 111 mm × 159 mm (p / a / g)
Svoris: maždaug 1,4 kg
Pakuotės turinys
Pagrindinis įrenginys (1)
Mikrofonas (1)
Montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau
išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės
pardavėjo.
Dizainas ir specifikacijos gali keistis neperspėjus.
Autorių teisės
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems
savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ priklausantis prekės
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ antrinės įmonės licencijos (-ų)
draudžiama.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“,
„iPod touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugų ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
„Google“, „Google Play“ ir „Android“ yra
„Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.
libFLAC
(C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
Autorių teisės (C) „Xiph.Prg“ fondas, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
 Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje ir
(arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
 Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“
ir jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti
ar reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ,
NETYČINĘ, SPECIFINĘ, TIPINĘ AR KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ,
NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ,
VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET
KOKIU BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ
PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ, ATSAKOMYBĘ BE
KALTĖS AR DELIKTĄ (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ
IR KITAS PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEIGU JIE
GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti
problemas, kurių galite patirti naudodamiesi
įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio
nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (28 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite
galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.
Bendroji informacija
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta
2 garsiakalbių sistemai.
 Įrenginio ir (arba) prijungto įrenginio garsumas
labai mažas.
 Padidinkite šio įrenginio ir prijungto įrenginio
garsumą.
Nėra pyptelėjimo garso.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Buvo paspaustas nustatymo iš naujo mygtukas.
 Iš naujo įrašykite į atmintį.
 Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius
buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta
triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio
papildoma maitinimo jungtimi.
23LT
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas,
kai nustatyta [DEMO-ON], prasideda
demonstracinis režimas.
 Nustatykite [DEMO-OFF] (17 psl.).
Iš ekrano lango dingsta arba jame nepasirodo
rodinys.
 Apšvietimo perjungimas nustatytas kaip
[DIM-ON] (19 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys
dingsta.
 Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys
rodinys.
Mirksi programos tarnybos pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Pasirodo [PI SEEK],
o įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su
tais pačiais PI (programos identifikavimo)
duomenimis.
CD atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
 CD-R / CD-RW neskirtas naudoti kaip garso
diskas (21 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
 Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus
tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo
reikalavimas: 12 V pastovioji srovė.)
Nepavyksta atkurti MP3 / WMA / AAC failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3 / WMA / AAC
formatu ir versija. Išsamesnės informacijos apie
paleidžiamus diskus ir formatus žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
Neveikia valdymo mygtukai.
Nepavyksta išimti disko.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite įrenginio jungtį.
Jei padėtis nepasitaiso, paspauskite atkūrimo
mygtuką (6 psl.).
Atmintyje saugomas turinys panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio
iš naujo, kai vairuojate.
Paleisti MP3 / WMA / AAC failus užtrunka ilgiau,
nei kitokius.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti reikia
daugiau laiko.
 Diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų medžio
struktūra.
 Diskai, įrašyti kelių seansų formatu.
 Diskai, kurių duomenis galima papildyti.
Radijo priėmimas
Nepriimamos stotys.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
 Jei automobilio antena neišsikiša, patikrinkite,
kaip prijungtas antenos valdymo laidas.
Neįmanoma įjungti iš anksto nustatytos stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
RDS
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jo signalas silpnas.
 Išjunkite TA (10 psl.).
Nėra pranešimų apie eismą.
 Aktyvinkite TA (10 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą,
nepaisant to, kad yra TP.
 Nustatykite kitą stotį.
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
24LT
Praleidžiami garsai.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų per USB šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų
per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų su sudėtinga medžio
struktūra.
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė
autorių teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM)) kai kuriais atvejais gali
nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 Naudojant kitas nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemas suformatuoti USB įrenginiai
nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB
įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios
informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
NFC funkcija
Nepavyksta prisijungti vienu palietimu (NFC).
 Jei išmanusis telefonas nereaguoja į lietimą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono
NFC funkcija.
 Išmaniojo telefono N žymą perkelkite arčiau
šio įrenginio dalies su N žyma.
 Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
 NFC priėmimo jautrumas priklauso nuo įrenginio.
Jei keletą kartų nepavyksta išmaniojo telefono
prijungti vienu palietimu, užmegzkite
BLUETOOTH ryšį rankiniu būdu.
BLUETOOTH funkcija
Prijungiamas įrenginys neaptinka šio įrenginio.
 Prieš atlikdami susiejimą, nustatykite šio įrenginio
susiejimo budėjimo režimą.
 Kai šis įrenginys prijungtas prie BLUETOOTH
įrenginio, jo negalima aptikti kitu įrenginiu.
 Nutraukite esamą ryšį ir ieškokite šio įrenginio
iš kito įrenginio.
 Susieję įrenginius, nustatykite BLUETOOTH
signalo išvestį kaip įjungtą (8 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
 Ryšys yra valdomas iš vienos pusės (šio įrenginio
arba BLUETOOTH įrenginio), bet ne iš abiejų.
 Prie šio įrenginio prisijunkite iš BLUETOOTH
įrenginio arba atvirkščiai.
Nepasirodo aptikto įrenginio pavadinimas.
 Priklausomai nuo kito įrenginio būsenos,
gali nepavykti gauti pavadinimo.
Nėra skambėjimo tono.
 Gaudami skambutį sureguliuokite garsumą,
sukdami valdymo ratuką.
 Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio,
skambėjimo tonas gali būti išsiųstas netinkamai.
 [RINGTONE] nustatykite kaip [1] (19 psl.).
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie įrenginio.
 Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Skambėjimo tonas skleidžiamas
tik iš priekinių garsiakalbių.
Nesigirdi pašnekovo balso.
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie įrenginio.
 Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Pašnekovo balsas išvedamas
tik iš priekinių garsiakalbių.
Pašnekovas skundžiasi, kad garsumas per mažas
ar per didelis.
 Atitinkamai pakoreguokite garsumą,
reguliuodami mikrofono jautrumą (14 psl.).
Kalbant telefonu girdisi aidas arba triukšmas.
 Pritildykite.
 EC/NC režimą nustatykite kaip [EC/NC-1] arba
[EC/NC-2] (14 psl.).
 Jei garsus yra aplinkos triukšmas, o ne pokalbio
telefonu garsas, pabandykite sumažinti šį
triukšmą.
Pvz.: jei atidarytas langas ir girdisi garsus
eismo ar panašus triukšmas, uždarykite langą.
Jei garsiai veikia oro kondicionierius, sumažinkite
jo nustatymą.
Nepavyksta prijungti telefono.
 Kai leidžiamas BLUETOOTH garsas, telefonas
neprijungiamas net paspaudus CALL.
 Prisijunkite iš telefono.
Prasta telefono garso kokybė.
 Telefono garso kokybė priklauso nuo mobiliojo
telefono priėmimo sąlygų.
 Jei priėmimas prastas, pervažiuokite į tokią
vietą, kur mobiliojo telefono signalas būtų
stipresnis.
Prijungto garso įrenginio garsumas yra mažas
(didelis).
 Garsumo lygis skiriasi priklausomai nuo garso
įrenginio.
 Sureguliuokite prijungto garso įrenginio arba
šio įrenginio garsumą.
Garsas trūkinėja, kai atkuriamas BLUETOOTH
garso įrenginys.
 Sumažinkite atstumą tarp įrenginio ir BLUETOOTH
garso įrenginio.
 Jei BLUETOOTH garso įrenginys yra dėkle, kuris
pertraukia signalą, naudodamiesi garso įrenginiu,
išimkite jį iš dėklo.
 Netoliese naudojami keli BLUETOOTH įrenginiai
arba kiti įrenginiai, skleidžiantys radijo bangas.
 Išjunkite kitus įrenginius.
 Padidinkite atstumą nuo kitų įrenginių.
 Atkūrimo garsas akimirkai sustoja, kai prie šio
įrenginio prijungiamas mobilusis telefonas.
Tai nėra gedimas.
Nepavyksta valdyti prijungto BLUETOOTH garso
įrenginio.
 Patikrinkite, ar prijungtas BLUETOOTH garso
įrenginys palaiko AVRCP.
Neveikia kai kurios funkcijos.
 Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko šias
funkcijas.
Netyčia atsiliepiama į skambutį.
 Prijungtas telefonas nustatytas automatiškai
atsiliepti į skambučius.
25LT
Susiejimas nepavyko, nes baigėsi skirtasis laikas.
 Priklausomai nuo prijungto įrenginio, susiejimui
gali būti skirta nedaug laiko.
 Pabandykite užbaigti susiejimą per
skirtąjį laiką.
Neveikia BLUETOOTH funkcija.
 Išjunkite įrenginį, ilgiau nei 2 sekundes
spausdami OFF, o tada vėl jį įjunkite.
Kai skambinama naudojantis laisvų rankų įranga,
iš automobilio garsiakalbių neišvedamas garsas.
 Jei garsas išvedamas iš mobiliojo telefono,
nustatykite mobilųjį telefoną, kad garsas būtų
išvedamas iš automobilio garsiakalbių.
„Siri Eyes Free“ nėra aktyvinta.
 Atlikite „iPhone“, palaikančio „Siri Eyes Free“,
laisvų rankų įrangos registraciją.
 „iPhone“ įjunkite funkciją „Siri“.
 Atšaukite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio
ir „iPhone“, tada vėl jį užmegzkite.
„SongPal“ veikimas
Programos pavadinimas nesutampa su faktine
programa „SongPal“.
 Dar kartą paleiskite programą iš programos
„SongPal“.
Kai programa „SongPal“ veikia per BLUETOOTH,
ekranas automatiškai perjungiamas į [BT AUDIO].
 Neveikia programa „SongPal“ arba funkcija
BLUETOOTH.
 Dar kartą paleiskite programą.
Programa „SongPal“ automatiškai atjungiama,
kai ekranas perjungiamas į [IPD].
 Programa „SongPal“ įrenginyje „iPhone“ / „iPod“
nepalaiko „iPod“ atkūrimo.
 Pakeiskite įrenginio šaltinį į kitą nei [IPD],
tada užmegzkite „SongPal“ ryšį (14 psl.).
Klaidų rodiniai / pranešimai
CD ERROR: nepavyksta paleisti disko. Diskas bus
išstumtas automatiškai.
 Nuvalykite arba teisingai įdėkite diską, įsitikinkite,
kad diskas nėra tuščias ar sugedęs.
CD NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
Diskas bus išstumtas automatiškai.
 Įdėkite diską, kuriame yra paleidžiamų failų
(22 psl.).
CD PUSH EJT: nepavyksta tinkamai išimti disko.
 Paspauskite  (išimti).
26LT
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
IPD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Įrenginys pradeda
ieškoti kito dažnio su tais pačiais PI (programos
identifikavimo) duomenimis (pasirodo [PI SEEK]).
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SOURCE,
kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys
yra nepalaikomas.
READ: dabar skaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai
prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti,
priklausomai nuo failų struktūros.
USB ERROR: nepavyksta paleisti USB įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV: USB įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas
prijungti patikimai.
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų
failų (22 psl.).
USB NO SUPRT: USB įrenginys nepalaikomas.
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
arba
pradžia arba pabaiga.
: pasiekta disko
: simbolio parodyti neįmanoma.
Apie BLUETOOTH funkciją:
BT BUSY: BLUETOOTH įrenginys yra užimtas.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar kartą.
ERROR: pasirinkto veiksmo atlikti nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar kartą.
NO DEV: BLUETOOTH įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginys prijungtas
patikimai arba kad su BLUETOOTH įrenginiu
užmegztas BLUETOOTH ryšys.
P EMPTY: nėra įrašytų telefono numerių.
UNKNOWN: nepavyksta parodyti vardo arba
telefono numerio.
WITHHELD: skambintojas nerodo savo telefono
numerio.
Apie „SongPal“ veikimą:
APP --------: ryšys su programa neužmegztas.
 dar kartą užmegzkite „SongPal“ ryšį (14 psl.).
APP DISCNCT: programa atjungta.
 Užmegzkite „SongPal“ ryšį (14 psl.).
APP DISPLAY: atidarytas programos ekrano
nustatymų rodinys.
 Išeikite iš programos ekrano nustatymų rodinio,
kad įjungtumėte valdymą mygtukais.
Apie vairo nuotolinio valdymo pulto
veikimą:
ERROR: registruojant funkciją įvyko klaida.
 Dar kartą atlikite registraciją nuo tos funkcijos,
per kurią įvyko klaida (17 psl.).
TIMEOUT: funkcijos registracija nepavyko,
nes baigėsi skirtasis laikas.
 Pabandykite užregistruoti, kol mirksi [REGISTER]
(apie 6 sekundes) (17 psl.).
Jei šiais sprendimais nepavyksta išspręsti situacijos,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Jei įrenginį remontuoti vešite dėl problemos,
susijusios su CD atkūrimu, pasiimkite ir diską,
kurį naudojote, kai prasidėjo problema.
APP LIST: atidarytas CD / USB / „iPod“ turinio
sąrašas.
 Išeikite iš programos sąrašo, kad įjungtumėte
valdymą mygtukais.
APP MENU: atidarytas programos nustatymų
ekranas.
 Išeikite iš programos nustatymų ekrano,
kad įjungtumėte valdymą mygtukais.
APP NO DEV: Įrenginys su įdiegta programa
neprijungtas arba neatpažįstamas.
 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį ir dar kartą
užmegzkite „SongPal“ ryšį (14 psl.).
APP SOUND: atidarytas programos garso
nustatymų ekranas.
 Išeikite iš programos garso nustatymų ekrano,
kad įjungtumėte valdymą mygtukais.
OPEN APP: programa „SongPal“ neveikia.
 Paleiskite programą.
27LT
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
 Visus įžeminimo laidus nuveskite į bendrą
įžeminimo tašką.
 Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais ir
neįstrigtų važiuojančiose dalyse (pvz., sėdynės
bėgeliuose).
 Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio
degimą ir venkite trumpojo jungimo.
 Maitinimo tiekimo laidą  pirmiau prijunkite prie
įrenginio ir garsiakalbių, o paskui prie papildomos
maitinimo jungties.
 Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine juostele.
Montavimui reikalingų
dalių sąrašas


×2


5 × maks. 8 mm
×6


Atsargumo priemonės
 Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys
netrukdytų vairuoti.
 Venkite montuoti įrenginį tokiose vietose, kur jį
veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar
arti esančių šildymo kanalų.
 Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais
turi būti didesnis, nei visų komponentų saugiklių
srovės stiprumo amperais klasių suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 45° montavimo kampą.
28LT

 Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas
pakuotės turinys.
 Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis . Prieš montuodami
įrenginį, atkabinimo kaišteliais  nuimkite
laikiklį  nuo įrenginio. Išsamios informacijos
žr. skyriuje „Laikiklio nuėmimas“ (31 psl.).
 Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai,
nes jie reikalingi ir tam, kad galėtumėte
išimti įrenginį iš automobilio.
Prijungimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis*1
*3
*3
*3
Galios stiprintuvas*1
iš laidinio nuotolinio valdymo
pulto (nepridedamas)*4

*2
Išsamios informacijos žr. skyriuje
„Prijungimas“ (30 psl.).
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo
jungčių schema“ (30 psl.).
*6 *7
iš automobilio antenos*5
*1
*2
*3
*4
Nepridedamas
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
RCA kištuko laidas (nepridedamas)
Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas).
*5 Priklausomai nuo automobilio tipo, gali reikėti
naudoti adapterį (nepridedamas), jeigu antenos
jungtis netinka.
*6 Neatsižvelgdami į tai, ar jį naudojate, mikrofono
įvesties laidą nuveskite taip, kad jis netrukdytų
vairuoti. Jei laidas nutiestas greta kojų, pritvirtinkite
jį spaustuku ar pan.
*7 Išsamios informacijos, kaip sumontuoti mikrofoną,
žr. skyriuje „Mikrofono montavimas“ (31 psl.).
29LT
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį
prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu 
galima sugadinti anteną.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Pastabos
 Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 omai ir atitinkama
nominali galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas,
atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas
visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
1
2
3
4
5
6
7
8
Galinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Violetinis

Dryžuotas
violetinis / juodas
Priekinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Pilkas

Dryžuotas pilkas /
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(kairysis)

Baltas

Dryžuotas baltas /
juodas
Galinis
garsiakalbis
(kairysis)

Žalias

Dryžuotas žalias /
juodas
 Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius,
kurių varža 4–8 omai ir atitinkama nominali galia.
Maitinimo jungčių schema
Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo
jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.
Papildoma maitinimo jungtis
 Į automobilio elektros jungtį
Paprasta jungtis
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
13
elektrinės antenos /
galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
Dryžuotas
mėlynas / baltas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
14
įjungtas apšvietimo
maitinimo tiekimas
Dryžuotas
oranžinis / baltas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
16
įžeminimas
Juodas
Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas
prijungimas
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie
galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
30LT
12
įjungtas maitinimo
tiekimas
Geltonas
15
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Raudonas
Kai automobilyje nėra ACC padėties
Raudonas
Raudonas
Laidinio nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
1
Geltonas
Geltonas
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo
tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio
maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų
klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Mikrofono montavimas
Kad galėtumėte naudotis laidiniu
nuotolinio valdymo pultu, parametrą
[STR CONTROL], esantį dalyje
[SET STEERING], nustatykite kaip
[PRESET] (17 psl.).
Montavimas
Laikiklio nuėmimas
Kad skambinant laisvomis rankomis būtų
fiksuojamas jūsų balsas, turite sumontuoti
mikrofoną .
Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite
laikiklį .
1

Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės, ir patraukite laikiklį 
žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn,
kad juos atskirtumėte.

Spaustukas (nepridedamas)


Dėmesio
 Itin pavojinga, jei laidas apsisuks aplink
vairo kolonėlę ar pavarų perjungimo svirtį.
Pasirūpinkite, kad laidas ir kitos dalys netrukdytų
valdyti automobilio.
 Jei automobilyje sumontuotos oro pagalvės ar
kita smūgius sugerianti įranga, prieš montuodami
kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį,
arba į automobilio pardavėją.

Kabliuką
nukreipkite į vidų.
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje
Jei montuojate japoniškame automobilyje,
žr. „Įrenginio montavimas japoniškame
automobilyje“ (32 psl.).
Pastaba
Prieš klijuodami dvipusę lipniąją juostelę , prietaisų
skydelio paviršių nuvalykite švaria šluoste.
31LT
Įrenginio montavimas naudojant
pridėtą laikiklį
Kai tvirtinate šį įrenginį prie iš anksto sumontuotų
laikiklių, naudokite pridėtus varžtus  atitinkamose
varžtų ertmėse, atsižvelgdami į tai, kokį automobilį
turite: T – TOYOTA, M – MITSUBISHI, N – NISSAN.
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejose
laikiklio pusėse esantys fiksatoriai  į vidaus
pusę įlenkti 3,5 mm.
1
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę, kad
laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
Pastaba
Kad sumontuotumėte tinkamai, naudokite tik pridėtus
varžtus .
Įrenginio nustatymas iš naujo
Išsamios informacijos žr. skyriuje „Įrenginio
nustatymas iš naujo“ (6 psl.).
Didesnis nei
182 mm

Fiksatorius
2
Saugiklio pakeitimas
Didesnis nei
111 mm
Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad
Saugiklis (10 A)
naujo saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati, kaip
originalaus saugiklio. Jei saugiklis
perdega, patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį. Jei
pakeistas saugiklis vėl perdega, tai
gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Sumontuokite įrenginį ant laikiklio .

Pastaba
Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
Įrenginio montavimas japoniškame
automobilyje
Gali būti, kad negalėsite sumontuoti šio įrenginio
kai kuriuose japoniškuose automobiliuose. Tokiu
atveju kreipkitės į „Sony“ pardavėją.
į prietaisų skydelį / centrinį pultą

Laikiklis
Esančios dalys, tiekiamos
su automobiliu

Laikiklis
32LT
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς
της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte la
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Pagalbos svetainė
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios
pagalbos informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
toliau nurodytoje interneto svetainėje:
http://www.sony.eu/support
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising