Sony | XAV-602BT | Sony XAV-602BT 15,5 cm (6,1 in) LCD DVD imtuvas su „MirrorLink“ Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-476-911-21(1)

LV5H







b
a
Automašīnas
multimediju sistēma
Auto multimeediumi
süsteem
Automobilio
multimedijų sistema
Uzstādīšana/pieslēgumi
LV
Paigaldamine/ühendused
EE
Pastatymas/sujungimai
LT
×6
×2
Ilustrācijās izmantotās ierīces (kompl. nav iekļ.) / Illustratsioonidel kasutatud seadmed (ei ole komplektis) / Iliustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)
Priekšējais skaļrunis
Eesmine kõlar
Priekinis garsiakalbis
Aizmugurējais skaļrunis
Tagumine kõlar
Galinis garsiakalbis
Aizmugures skata kamera
Tahavaate kaamera
Galinio vaizdo kamera
Jaudas pastiprinātājs
Võimsusvõimendi
Galios stiprintuvas
Zemo frekvenču akustiskā sistēma
Madalsageduste akustiline süsteem
Žemųjų dažnių akustinė sistema
Monitors
Monitor
Vaizduoklis

Sīkāku informāciju skatiet “Barošanas pieslēguma diagrammā”.
Täpsemat informatsiooni vaadake “Toiteühenduse diagramm”.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Maitinimo prijungimo schema”.
Zilas/baltas svītras
Sinise/valgetriibuline
Mėlynai/baltai dryžuotas
AMP REM
©2013 Sony Corporation
No automašīnas barošanas padeves ligzdas
Auto toitepesalt
Iš automobilio maitinimo tiekimo lizdo
Maksimālais strāvas stiprums: 0,3 A
Maksimaalne voolutugevus: 0,3 A
Maksimalus srovės stiprumas: 0,3 A
XAV-602BT
Gaiši zaļš
Heleroheline
Salotinis
STĀVBREMZE
SEISUPIDUR
STOVĖJIMO STABDYS
Latviski
Eestikeelne
Lietuviškai
Uzmanību!
Tähelepanu!
Dėmesio!
••Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja
zemējuma punkta.
••Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdzstrāvas
automašīnas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
••Neizjauciet un nemodificējiet ierīci.
••Nenovietojiet tur, kur tiek traucēta gaisa spilvena darbība.
••Nepieļaujiet vadu ieķeršanos zem skrūvēm vai starp
kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu sliedēm).
••Pirms pieslēgumu veikšanas izslēdziet automašīnas
aizdedzi, lai novērstu īssavienojumu.
••Vispirms barošanas padeves vadu  pieslēdziet pie
ierīces un skaļruņiem, tad pievienojiet to pie papildu
barošanas ligzdas.
••Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu brīvos
galus.
••Nepiespiediet LCD ekrānu, kad uzstādāt ierīci.
••Uzstādiet ierīci, lai monitors būtu vērsts taisni uz priekšu;
neuzstādiet to slīpi.
Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)
••Pieslēdzot šo ierīci kopā ar citiem stereo komponentiem,
automašīnas elektriskās ķēdes nominālajam strāvas
stiprumam jābūt lielākam nekā visu pieslēgto
komponentu drošinātājos norādītā strāvas stipruma
summārajam lielumam.
••Ja automašīnas barošanas ķēdes nominālais strāvas
stiprums ir nepietiekams, ierīci pieslēdziet tieši pie
automašīnas akumulatora.
Daļu saraksts
Kronšteins  ir piestiprināts pie ierīces pirms tās piegādes.
Pirms ierīces uzstādīšanas ar montāžas atslēgām 
noņemiet kronšteinu  no ierīces. Sīkāku informāciju
skatiet “Kronšteina noņemšana ()”.
Pieslēguma diagramma
Pie papildu jaudas pastiprinātāja AMP REMOTE IN
Šis pieslēgums ir paredzēts tikai pastiprinātājiem. Jebkādas citas
sistēmas pieslēgšana var bojāt ierīci.
Pie stāvbremzes slēdža vada
Stāvbremzes slēdža vada uzstādīšanas pozīcija ir atkarīga no automašīnas.
Sīkāku informāciju skatiet “Stāvbremzes vada pieslēgšana ()”.
Pie papildierīces, piemēram, pārnēsājamā mediju
atskaņotāja, spēļu konsoles utt. (kompl. nav iekļ.)
Padoms
Varat izmantot RCA spraudņa vadu (kompl. nav iekļ.), lai pieslēgtu
papildierīces.
Pie automašīnas aizmugurējo lukturu vada +12 V
barošanas ligzdas (tikai tad, kad pieslēdzat
aizmugures skata kameru)
Brīdinājums
Ja elektriskajai antenai nav releja kārbas, šīs ierīces
pieslēgšana ar komplektācijā iekļauto barošanas padeves
vadu  var bojāt antenu.
Piebildes par vadības un barošanas padeves vadiem
Elektriskās antenas vadības vads (zils) padod +12 V līdzstrāvu, kad ieslēdzat
radiouztvērēju vai ieslēdzat AF (alternatīvās frekvences) vai TA (ceļu
satiksmes paziņojums) funkciju.
Ja automašīnas aizmugurējā/sānu stiklā ir iemontēta FM/MW/LW antena,
pieslēdziet elektriskās antenas vadības vadu (zils) vai aksesuāru barošanas
padeves vadu (sarkans) pie esošā antenas pastiprinātāja barošanas ligzdas.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar automašīnas dīleri.
Šajā ierīcē nevar izmantot elektrisko antenu bez releja kārbas.
••
••
••
Atmiņas satura saglabāšanas pieslēgums
Kad pieslēgts dzeltenais barošanas padeves vads, barošana vienmēr tiks
nodrošināta atmiņas ķēdei, pat ja aizdedze ir izslēgta.
Piebildes par skaļruņu pieslēgumu
Pirms skaļruņu pieslēgšanas izslēdziet ierīci.
Izmantojiet 4 līdz 8 omu pretestības skaļruņus ar spēju saņemt pietiekami
spēcīgu signālu, lai tādējādi novērstu skaļruņu bojāšanu.
Nepieslēdziet skaļruņu ligzdas pie automašīnas šasijas un labā skaļruņa
ligzdas pie kreisā skaļruņa ligzdām.
Nepieslēdziet šīs ierīces zemējuma vadu pie skaļruņa negatīvās (–) ligzdas.
Nemēģiniet skaļruņus saslēgt paralēli.
Pieslēdziet tikai pasīvos skaļruņus. Ja pie skaļruņu ligzdām pieslēgsiet
aktīvos skaļruņus (ar iebūvētiem pastiprinātājiem), tas var bojāt ierīci.
Lai novērstu darbības kļūmi, neizmantojiet automašīnā iebūvētos skaļruņu
vadus, ja labajam un kreisajam skaļrunim tiek lietots kopīgs negatīvais (–)
vads.
Nepieslēdziet ierīces skaļruņu vadus vienu pie otra.
••
••
••
••
••
••
••
••
Piebildes par pieslēgumu
••Ja displejā parādās [Check Audio Output Wiring], pārliecinieties, ka
skaļrunis un pastiprinātājs ir pareizi pieslēgti.
••Lai izmantotu aizmugurējām sēdvietām paredzēto monitoru, pieslēdziet
stāvbremzes slēdža vadu pie zemējuma.
••Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele
maandamispunktile.
••See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V
alalisvoolu autoakuga negatiivsel maandamisel.
••Ärge tehke seadet lahti ning ärge modiftseerige seda.
••Ärge paigutage kohta, kus see segab turvapatjade tööd.
••Vältige juhtmete takerdumist kruvide või liikuvate osade
(näiteks istmeliugurite) vahele.
••Enne ühenduste teostamist lülitage välja autosüüde, et
vältida lühist.
••Kõigepealt ühendage toitejuhe  seadmele ja kõlaritele,
siis ühendage see täiendavale toitepesale.
••Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik juhtmete vabad otsad
isoleerlindiga.
••Seadet paigaldades ärge vajutage LCD ekraanile.
••Paigaldage seade nii, et monitor oleks suunatud otse ette;
ärge paigaldage seda kaldu.
Märkus toitejuhtme kohta (kollane)
••Ühendades seda seadet koos teiste stereo
komponentidega, peab auto vooluahela nominaalne
voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud
komponentide kaitsetele märgitud voolutugevuste
summa.
••Kui auto toiteahela nominaalne voolutugevus ei ole piisav,
ühendage seade otse autoakule.
Osade loetelu
Kronštein  on seadmele kinnitatud enne ostmist. Enne
seadme paigaldamist eemaldage mutrivõtmetega 
kronštein  seadmelt. Täpsemat teavet vaadake “Kronšteini
eemaldamine ()”.
Ühenduse diagramm
Täiendava võimsusvõimendi AMP REMOTE IN
See ühendus on ettenähtud ainult võimenditele. Mis tahes teise
süsteemi ühendamine võib rikkuda seadme.
••Visus įžeminimo laidus prijunkite prie vieno įžeminimo
taško.
••Šis įrenginys yra maitinamas 12 V nuolatinės srovės
automobilio akumuliatoriumi su neigiamu įžeminimu.
••Neišardykite ir nemodifikuokite įrenginio.
••Nestatykite ten, kur jis gali trukdyti oro pagalvės
suveikimą.
••Elkitės atidžiai, kad laidų neprispaustumėte po varžtais
arba tarp judančių dalių (pavyzdžiui, tarp sėdynės bėgių ir
sėdynės).
••Prieš prijungimų atlikimą išjunkite automobilio uždegimą,
kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
••Prieš prijungdami įrenginį prie papildomo maitinimo lizdų
prijunkite sujungimo laidus  prie įrenginio ir
garsiakalbių.
••Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtinai izoliuokite
neprijungtus laidus.
••Nespauskite LCD ekrano, kai statote įrenginį.
••Pastatykite įrenginį taip, kad vaizduoklis būtų nukreiptas
tiesiai į priekį; nestatykite jo nuožulniai.
Seisupiduri lüliti juhtme paigaldamise positsioon sõltub autost.
Täpsemat teavet vaadake “Seisupiduri ühendamine ()”.
Lisaseadmele, näiteks kaasaskantavale
meediumimängijale, mängukonsoolile jne (ei ole
komplektis)
Nõuanne
Võite lisaseadme ühendamiseks kasutada RCA pistiku juhet (ei ole
komplektis).
Auto tagumise lambi juhtme +12 V toitepesale
(ainult siis, kui ühendate tahavaate kaamera)
Hoiatus
Kui elektrilisel antennil ei ole releekarpi, võib selle seadme
ühendamine komplekti kuuluva toitejuhtmega  vigastada
antenni.
Stovėjimo stabdžio jungiklio laido pastatymo pozicija priklauso nuo
automobilio. Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Stovėjimo stabdžio
prijungimas ()”.
••
Įspėjimas
••
Jeigu yra elektrinė antena be relės dėžės, įrenginio
prijungimo atveju, naudojant komplektuojamą maitinimo
laidą  galima sugadinti anteną.
Mälu sisu säilitamise ühendus
Kui on ühendatud kollane toitejuhe, tagatakse mäluahelale alati toide, isegi
kui süüde on välja lülitatud.
Märkused kõlarite ühenduse kohta
Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
Kasutage 4 kuni 8 oomilise takistusega kõlareid, mis on suutelised vastu
võtma piisavalt tugevat signaali, vältides sel viisil kõlarite rikkeid.
Ärge ühendage kõlarite pesasid autošassiile ega parema kõlari pesasid
vasaku kõlari pesadele.
Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kõlari negatiivsele (–)
pesale.
Ärge proovige kõlareid ühendada paralleelselt.
Ühendage ainult passiivkõlarid. Kui ühendate kõlarite pesadele
aktiivkõlarid (sisseehitatud võimenditega), võib see seadme rikkuda.
Väärtalitluse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kõlarite
juhtmeid, kui paremale ja vasakule kõlarile kasutatakse ühist negatiivset (–)
juhet.
Ärge ühendage seadme kõlarite juhtmeid üksteisele.
••
••
••
••
••
••
••
••
Märkused ühenduse kohta
••Kui displeile ilmub [Check Audio Output Wiring], veenduge et kõlar ja
võimendi on õigesti ühendatud.
••Kui kasutate tagaistmetele ettenähtud monitori, ühendage seisupiduri
lüliti juhe maandusele.
Viedtālrunis*7, USB ierīce, GPS modulis*8
Nutitelefon*7, USB seade, GPS moodul*8
Išmanusis telefonas*7, USB įrenginys, GPS modulis*8
*6
6
Oranžs/balts
Oranž/valge
Oranžinis/baltas
Komutēta apgaismojuma barošanas padeve
Kommuteeritud valgustuse toitevarustus
Komutuojamas apšvietimo maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
8
Melns
Must
Juodas
Zemējums
Maandamine
Įžeminimas
2
3

4
5
6
No automašīnas antenas
Autoantennilt
Iš automobilio antenos
7
*2
8
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
Patarimas
Prijungimui prie papildomo įrenginio galite naudoti RCA kištuko laidą
(nekompl.).
••
Elektriskās antenas vadība
Elektrilise antenni juhtimine
Elektrinės antenos valdymas
1
Prie papildomo įrenginio, pavyzdžiui, nešiojamo
laikmenų grotuvo, žaidimų priedėlio ir t.t.
(nekompl.)
Prie automobilio atbulinės eigos žibinto laido
+12 V maitinimo tiekimo lizdo (tik tada, kai
prijungiate galinio vaizdo kamerą)
Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta
Elektrilise antenni juhtimise juhe (sinine) varustab +12 V alalisvooluga, kui
lülitad sisse raadiovastuvõtja või lülitad sisse AF (alternatiivsagedused) või
TA (liiklusteade) funktsiooni.
Kui auto tagumisse/külgmisse klaasi on monteeritud FM/MW/LW antenn,
ühendage elektrilise antenni juhtimise juhe (sinine) või lisaseadmete
toitejuhe (punane) olemasoleva antenni võimendi toitepesale. Täpsema
informatsiooni saamiseks võtke ühendus autodiileriga.
Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist antenni.
Zils
Sinine
Mėlynas
No automašīnas skaļruņu ligzdas
Auto kõlarite pesalt
Iš automobilio garsiakalbių lizdo
Prijungimo schema
Prie stovėjimo stabdžio jungiklio laido
5
*3
Montavimo rėmas  yra uždėtas ant įrenginio gamykloje.
Prieš įrenginio pastatymą įrenginio išėmimo raktų 
pagalba nuimkite nuo įrenginio montavimo rėmą .
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Montavimo rėmo
nuėmimas ()”.
Šis ryšys yra skirtas tik stiprintuvui. Jeigu prijungsite bet kokią kitą
sistemą, galite sugadinti įrenginį.
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
*2
Dalių sąrašas
Prie papildomo galios stiprintuvo AMP REMOTE
IN
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Pozīcijām 1, 2 un 3 nav spraudņu.
Positsioonidel 1, 2 ja 3 pole pistikut.
1, 2 ir 3 pozicija neturi kontaktų.
Pastabos dėl maitinimo tiekimo laido (geltonas)
••Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais
įrenginiais prie srovės, srovė, kurią gali užtikrinti
automobilio elektrinės grandinės atšaka, prie kurios yra
prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant atskirų
įrenginių saugiklių nurodytų srovių stiprumų suma.
••Jeigu automobilio elektrinės grandinės atšaka, kuri gali
užtikrinti tokią galingą nominalią srovę, nėra prieinama,
prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumuliatoriaus.
Seisupiduri lüliti juhtmele
4
Purpursarkans
Purpurpunane
Purpurinis
Pelēks
Hall
Pilkas
Balts
Valge
Baltas
Zaļš
Roheline
Žalias
+
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
–
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
+
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
–
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
+
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
–
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
+
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
–
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
Negatīvas polaritātes pozīcijām 2, 4, 6 un 8 ir svītraini vadi.
Negatiivse polaarsuse positsioonidel 2, 4, 6 ja 8 on triibulised juhtmed.
Neigiamo polio pozicijos 2, 4, 6 ir 8 turi dryžuotus laidus.

 *1
*2
Pastabos dėl valdymo ir maitinimo tiekimo laidų
Elektrinės antenos maitinimo laidas (mėlynas) tiekia +12 V nuolatinę srovę,
kai įjungiate radijo imtuvą arba kai aktyvuojate AF (alternatyvūs dažniai)
arba TA (kelių eismo pranešimai) funkciją.
Jeigu į automobilio galinį arba šoninį stiklą yra įmontuota FM/MW/LW
antena, prijunkite antenos maitinimo laidą (mėlynas) arba papildomą
maitinimo tiekimo laidą (raudonas) prie esančio antenos stiprintuvo
maitinimo lizdo. Kad gautumėte išsamesnę informaciją, susisiekite su
automobilio platintoju.
Su šiuo įrenginiu negalima naudoti antenos, kuri neturi relės dėžės.
••
••
••
Sujungimas, kuris užtikrina įrenginio atmintyje nustatytos informacijos
išsaugojimą
Kai yra prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas, grandinei maitinimas
bus tiekiamas pastoviai, net kai uždegimas bus išjungtas.
*2
Pastabos dėl garsiakalbių prijungimo
••Prieš garsiakalbių prijungimą išjunkite įrenginį.
••Naudokite garsiakalbius, turinčius varžą nuo 4 iki 8 omų ir atitinkamą galią,
kad būtų priimamas pakankamai galingas signalas ir kad garsiakalbiai
nebūtų sugadinti.
Nesujunkite garsiakalbių sistemos lizdų su automobilio kėbulu ir
nesujunkite dešiniojo garsiakalbio lizdų su kairiojo garsiakalbio lizdais.
Neprijunkite šio įrenginio įžeminimo laido prie garsiakalbio neigiamo (–)
lizdo.
Nebandykite sujungti garsiakalbių lygiagrečiai.
Prijunkite tik pasyviuosius garsiakalbius. Aktyviuosius garsiakalbius (su
įmontuotais stiprintuvais) prijungę prie garsiakalbių lizdų galite sugadinti
įrenginį.
Kad išvengtumėte veikimo sutrikimų, nenaudokite automobilyje
įmontuotų garsiakalbių laidų, jeigu įrenginio dešiniajam ir kairiajam
kanalui yra naudojamas vienas neigiamas (–) laidas.
Nesujunkite garsiakalbių laidų vieno su kitu.
*2
••
••
••
••
*2
••
••
Pastabos dėl prijungimo
••Jeigu ekrane pasirodo [Check Audio Output Wiring], įsitikinkite, kad
garsiakalbis ir stiprintuvas yra teisingai prijungti.
••Kad galėtumėte naudoti galinėms sėdynėms skirtą vaizduoklį, prijunkite
stovėjimo stabdžio jungiklio laidą prie įžeminimo.
*1Sīkāku informāciju par mikrofona uzstādīšanu skatiet
“Mikrofona uzstādīšana ()”.
*2Vads ar RCA spraudni (kompl. nav iekļ.).
3
* Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi × 4
*4Skaņa tiek pārraidīta no šīs ligzdas tikai tad, kad ZONE
× ZONE ir aktivizēts. No šīs ligzdas tiek pārraidīts
fiksēta līmeņa signāls neatkarīgi no ierīces skaļuma
regulētāja.
*5Iespējams, būs nepieciešams atsevišķs adapters.
6
* USB aizmugurējais kabelis ar marķējumu “HIGH
CHARGE” ir ieteicams, lai uzlādētu pieslēgtās iekārtas
bateriju.
*7Lai pieslēgtu viedtālruni pie galvenās ierīces, ir
nepieciešams atbilstošs kabelis (kompl. nav iekļ.).
*8GPS modulis automašīnas multimediju sistēmai
(XA-NV300T) (kompl. nav iekļ.).
*1Täpsemat teavet mikrofoni paigaldamise kohta
vaadake “Mikrofoni paigaldamine ()”.
*2Juhe RCA pistikuga (ei ole komplektis).
3
* Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi × 4
*4Heli edastatakse sellest pesast ainult siis, kui ZONE ×
ZONE on aktiveeritud. Sellest pesast edastatakse
fikseeritud taseme signaal, sõltumata seadme
helitugevuse regulaatorist.
*5Võib olla vajalik eraldi adapter.
6
* Ühendatud seadme patareide laadimiseks on
soovitatav USB tagumine kaabel markeeringuga “HIGH
CHARGE”.
*7Nutitelefoni ühendamiseks põhiseadmele on vajalik
vastav kaabel (ei ole komplektis).
*8GPS moodul auto multimeediumi süsteemile
(XA-NV300T) (ei ole komplektis).
*1Išsamesnę informaciją dėl mikrofono pastatymo
žiūrėkite “Mikrofono pastatymas ()”.
*2RCA kištuko laidas (nekompl.).
3
* Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai × 4
*4Garsas yra perduodamas per šį lizdą tik tada, kai ZONE
× ZONEyra aktyvuotas. Per šį lizdą yra perduodamas
fiksuoto lygio signalas nepriklausomai nuo įrenginio
garso lygio reguliatoriaus.
*5Įmanoma, bus reikalingas atskiras adapteris.
6
* USB galinis kabelis su žymėjimu “HIGH CHARGE” yra
rekomenduojamas, kad būtų galima įkrauti prijungto
įrenginio bateriją.
SONY_LV_EE_LT_XAV-602BT_Install.indd 1
SONY XAV-602BT (GB, ES, IT) 4-476-911-21(1)
*7Kad būtų galima prijungti išmanųjį telefoną prie
pagrindinio įrenginio, reikalingas atitinkamas kabelis
(nekompl.).
8
* GPS modulis automobilio multimedijų sistemai
(XA-NV300T) (nekompl.).
12/29/2013 8:21:51 PM
SONY XAV-602BT (GB, ES, IT) 4-476-911-21(1)
Latviski
Eestikeelne
Lietuviškai
Brīdinājumi
Hoiatused
Įspėjimai
••Uzstādīšanas vietu izvēlieties rūpīgi, lai ierīce netraucētu
automašīnas normālai vadīšanai.
••Neuzstādiet ierīci putekļainā, netīrā, pārmērīgi vibrējošā
vietā vai vietā ar augstu temperatūru, piemēram, tiešos
saules staros vai pie karstā gaisa pūtējiem.
••Stingrai un drošai uzstādīšanai lietojiet tikai komplektācijā
iekļautās uzstādīšanas detaļas.
••Lai priekšējo paneli varētu vienmērīgi pārvietot, disku
vienkārši ievietot/izņemt un, jo sevišķi, drošai braukšanai
saglabājiet adekvātu attālumu starp priekšējo paneli un
pārnesumu sviru. Nepieciešamais attālums atšķiras
atkarībā no pārnesumu pārslēgšanas sviras novietojuma
automašīnas salonā. Pirms ierīces uzstādīšanas rūpīgi
izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai automašīnas vadīšana
būtu droša.
Uzstādīšanas leņķa noregulēšana
••Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks auto
normaalset juhtimist.
••Ärge paigaldage seadet tolmusesse, määrdunud, tugevasti
vibreerivasse kohta või kõrge temperatuuri mõjusse,
näiteks päikese kätte või kuuma õhu puhuri juurde.
••Tugevaks ja ohutuks paigaldamiseks kasutage ainult
komplekti kuuluvaid paigaldusdetaile.
••Esipaneeli ühtlasemaks teisaldamiseks, plaatide lihtsaks
sisestamiseks/väljavõtmiseks ning, seda eriti, ohutuks
sõitmiseks säilitage adekvaatne kaugus esipaneeli ja
käigukangi vahel. Vajalik kaugus erineb sõltuvalt
käigukangi asukohast auto salongis. Enne seadme
paigaldamist valige hoolikalt paigalduskoht, et auto
juhtimine oleks turvaline.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.
Noteikti pieslēdziet barošanas padeves kabeļa 
stāvbremzes vadu (gaiši zaļš) pie stāvbremzes slēdža vada.
Mikrofona uzstādīšana
Lai uztvertu balsi brīvroku režīma telefonsarunas laikā,
nepieciešams pieslēgt mikrofonu .
Uzmanību!
••Nenovietojiet mikrofonu vietā ar ļoti augstu temperatūru
un mitrumu.
••Vada aptīšanās ap stūres statni vai pārnesumu pārslēgu ir
ļoti bīstama. Nepieļaujiet mikrofona un citu daļu
traucēšanu automašīnas vadīšanai.
••Ja automašīnā ir gaisa spilveni vai cits triecienus
absorbējošs aprīkojums, pirms uzstādīšanas sazinieties ar
veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci, vai automašīnas dīleri.
Piebildes
Pirms piestiprināsiet divpusējo līmlenti b , ar sausu drāniņu noslaukiet
mērierīču paneļa virsmu.
Noregulējiet mikrofona leņķi pareizā pozīcijā.
••
••
Priekšējā paneļa noņemšana un
piestiprināšana
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet priekšējo paneli.
-A Lai noņemtu
Padoms
Ja arī nedaudz paceļat priekšējā paneļa kreiso pusi , priekšējais panelis
vienkārši iznāk ārā.
-B Lai piestiprinātu
Novietojiet priekšējā paneļa iedobumus  uz ierīces tapām
, tad viegli piespiediet kreiso pusi.
Kronšteina noņemšana
Pirms ierīces uzstādīšanas no tās noņemiet kronšteinu .
Montāžas atslēgas  nepieciešamas arī ierīces
izņemšanai no automašīnas salona mērierīču paneļa,
tādēļ nepazaudējiet tās.
Uzmanību!
Piesardzīgi rīkojieties ar kronšteinu , lai nesavainotu
pirkstus.
1 Vienlaikus ievietojiet montāžas atslēgas  satverēs
starp ierīci un kronšteinu , līdz atskan klikšķis.
2 Pavelciet kronšteinu  uz leju, tad pavelciet ierīci uz
Ühendage kindlasti toitevarustuse kaabli  seisupiduri juhe
(heleroheline) seisupiduri lüliti juhtmele.
Mikrofoni paigaldamine
Hääle rõhutamiseks käed-vabad režiimi telefonikõne ajal
peab ühendama mikrofoni .
Tähelepanu!
••Ärge paigaldage mikrofoni väga kõrge temperatuuriga ja
niisekesse kohta.
••Juhtme takerdumine roolikangi või käigukangi ümber on
väga ohtlik. Ärge laske mikrofonil ja teistel osadel häirida
auto juhtimist.
••Kui autos on turvapadjad või muu lööke pehmendav
varustus, võtke enne paigaldamist ühendus kauplusega,
kus selle seadme ostsite või autodiileriga.
Märkused
Enne kahepoolse kleeplindiga kinnitamist b puhastage kuiva lapiga
mõõteriistade paneeli pind.
Reguleerige mikrofoni nurk õigesse positsiooni.
••
••
Esipaneeli eemaldamine ja
kinnitamine
-A Ierīces uzstādīšana ar komplektācijā
iekļauto kronšteinu
1 Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka kronšteina 
Enne esipaneeli eemaldamist vajutage ja hoidke kauem kui
2 sekundit all OFF, et seadet välja lülitada. Vajutage , siis
võtke kinni esipaneeli vasakust poolest ja tõmmake seda
paremale.
Nõuanne
Kui vaid veidi tõstate esipaneeli vasakut poolt , tuleb esipaneel lihtsalt
välja.
-B Kinnitamine
Asetage esipaneeli õõnsused  seadme tappidele , siis
vajutage õrnalt vasakut poolt.
Kronšteini eemaldamine
Enne seadme paigaldamist eemaldage sellelt kronštein .
Mutrivõtmed  on vajalikud samuti seadme
väljavõtmiseks autosalongi mõõteriistade paneelist,
seetõttu ärge neid kaotage.
Tähelepanu!
Käsitsege kronšteini ettevaatlikult , et mitte vigastada
sõrmi.
1 Sisestage korraga
mutrivõtmed  seadme ja
kronšteini vahele  kuni kostab klõpsatus.
2 Tõmmake kronšteini  alla, siis tõmmake seadet
üles, et seda eraldada.
Seadme paigaldamine
Kad šo ierīci uzstādāt uz automašīnā iemontētiem
kronšteiniem, izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves
 pareizās atverēs atbilstoši automašīnas ražotājam: T
paredzēts TOYOTA, M paredzēts MITSUBISHI un N paredzēts
NISSAN.
Piebildes
Lai novērstu darbības kļūmes, uzstādiet tikai ar komplektācijā iekļautajām
skrūvēm .
Pārāk nespiediet ierīces taustiņus.
Nespiediet LCD ekrānu.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka uz ierīces nav nekas novietots.
••
••
••
••
Brīdinājums, ja automašīnas
aizdedzei nav ACC pozīcijas
Noteikti iestatiet automātiskās izslēgšanās funkciju. Sīkāku
informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas
pamācībā.
Lai novērstu akumulatora izlādēšanos, ierīces barošana tiks
automātiski pilnībā izslēgta iestatītajā laikā, kad nav izvēlēts
signāla avots.
Ja neiestatāt automātiskās izslēgšanās funkciju, katru reizi,
kad izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu OFF,
līdz nozūd displeja rādījumi.
Atiestatīšanas taustiņš
Pēc uzstādīšanas un pieslēgumu pabeigšanas noteikti
piespiediet atiestatīšanas taustiņu, kas atrodas aiz priekšējā
paneļa, ar lodīšu pildspalvu u. tml.
Drošinātāja nomaiņa
Kad nomaināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu, uz kura
norādītais pieļaujamais strāvas stiprums atbilst oriģinālajam.
Ja drošinātājs pārdeg, pārbaudiet barošanas pieslēgumu un
nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomaiņas pārdeg
atkala, iespējams, radusies iekšēja kļūme. Šādā gadījumā
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Barošanas pieslēguma diagramma
Papildu barošanas padeves ligzda var atšķirties atkarībā no
automašīnas. Pārbaudiet automašīnas papildu barošanas
padeves ligzdas diagrammu, lai pārliecinātos, ka pieslēgumi
tiek veikti pareizi. Pastāv trīs pamatveidi (-A, -B, -C).
Iespējams, vajadzēs mainīt ierīces barošanas padeves kabeļa
 sarkanā un dzeltenā vada pozīciju. Pēc visu savienojumu
pareizas veikšanas pieslēdziet ierīci pie automašīnas
elektrotīkla. Ja ierīces pieslēgšanas laikā radušies jautājumi
vai problēmas, kas nav apskatītas šajā pamācībā, sazinieties
ar automašīnas dīleri.
Fiksatori (kompl. nav iekļ.)
Fiksaatorid (ei ole komplektis)
Fiksatoriai (nekompl.)
Kad telefono pokalbio metu, naudojant laisvų rankų
veikseną, būtų priimamas balsas, reikia prijungti mikrofoną
.
b
Dėmesio!
••Nelaikykite mikrofono tokioje vietoje, kur yra labai aukšta
temperatūra arba labai drėgna.
••Laido apsivyniojimas aplinkui vairo stovą arba greičių
dėžės svirtį yra labai pavojingas. Žiūrėkite, kad mikrofonas
ir kitos dalys netrukdytų vairuoti automobilio.
••Jeigu automobilyje yra oro pagalvės arba kiti smūgius
absorbuojantys įtaisai, prieš pastatymą susisiekite su
parduotuve, kurioje įsigijote šį įrenginį, arba su
automobilio platintoju.
A
B

Vērsiet āķi uz iekšu.
Suunake konks sissepoole.
Nukreipkite kablį į vidų.
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas

Prieš įrenginio pastatymą nuimkite priekinį skydelį.
-A Nuėmimas

Prieš priekinio skydelio nuėmimą paspauskite ir ilgiau už 2
sekundes laikykite paspaustą OFF, kad išjungtumėte
įrenginį. Paspauskite , po to suimkite priekinio skydelio
kairiąją pusę ir patraukite ją į dešinę.

Satvere
Kinniti
Sankaba
-B Uždėjimas
Suderinkite priekinio skydelio griovelius  su įrenginio
kaišteliais , po to lengvai paspauskite kairiąją pusę.
Montavimo rėmo nuėmimas
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite nuo jo montavimo
rėmą .
Išėmimo raktai  bus reikalingi įrenginio išėmimui iš
automobilio skydelio, todėl išsaugokite juos.
A
Vairāk nekā 182 mm
Rohkem kui 182 mm
Daugiau nei 182 mm

Vairāk nekā 111 mm
Rohkem kui 111 mm
Daugiau nei 111 mm
Automašīnas salona mērierīču panelis
Autosalongi mõõteriistade paneel
Automobilio salono priekinis skydelis

patraukite į viršų įrenginį, kad jį atidalintumėte.
1 Enne paigaldamist veenduge, et kronšteini 
mõlemal pool olevad kinnitid on painutatud 3,5 mm
sissepoole.
4 Asetage seade komplekti kuuluvale kronšteinile
Iespējams, šo ierīci varēs uzstādīt dažos Japānas ražotāju
automašīnu modeļos bez komplektācijā iekļautā kronšteina.
Ja nevar, sazinieties ar Sony dīleri.
Fiksators (kompl. nav iekļ.)
Fiksaator (ei ole komplektis)
Fiksatorius (nekompl.)
Mikrofono pastatymas
įrenginio ir montavimo rėmo , kol jie užsifiksuoja.
4 Novietojiet ierīci uz komplektācijā iekļautā
-B Ierīces uzstādīšana Japānas ražotāja
automašīnā
Būtinai prijunkite maitinimo tiekimo kabelio  stovėjimo
stabdžio laidą (salotinis) prie stovėjimo stabdžio jungiklio
laido.
2 Patraukite į apačią montavimo rėmą , po to
3 Tugevama kontakti tagamiseks painutage klemmid
Piebilde
Ja satveres ir taisnas vai izliektas uz āru, ierīce nebūs uzstādīta stingri un var
izkrist.
Stovėjimo stabdžio laido
prijungimas
1 Vienu metu abu išėmimo raktus  įdėkite tarp
-A Seadme paigaldamine komplekti
kuuluva kronšteiniga
3 Izlieciet spailes uz āru, lai nodrošinātu stingrāku
kronšteina .
a
a
Dėmesio!
Atidžiai elkitės su montavimo rėmu , kad nesužalotumėte
pirštų.
2 Pange komplekti kuuluv kronštein mõõteriistade
kontaktu.
Piestiprināšana pie mērierīču paneļa
Kinnitamine mõõteriistade paneelile
Tvirtinimas prie priekinio skydelio
Patarimas
Jeigu tik truputį pakeliate priekinio skydelio kairiąją dalį , priekinis skydelis
lengvai atsijungia.
2 Ievietojiet komplektācijā iekļauto kronšteinu 
mērierīču panelī.

Saules aizsarga uzstādīšana / Päikesekaitse paigaldamine /
Apsaugos nuo saulės pastatymas
Pastabos
-A Eemaldamine
abās pusēs satveres ir ieliektas uz iekšu 3,5 mm.
Stāvbremzes slēdža vads
Seisupiduri lüliti juhe
Stovėjimo stabdžio jungiklio laidas
••Prieš dvipusės lipnios juostos klijavimą b sausa skepetėle nuvalykite
priekinio skydelio paviršių.
••Sureguliuokite mikrofono kampą į teisingą poziciją.
Enne seadme paigaldamist võtke maha esipaneel.
Ierīces uzstādīšana
Stāvbremzes slēdža vads
Seisupiduri lüliti juhe
Stovėjimo stabdžio jungiklio laidas
Pastatykite įrenginį taip, kad pastatymo kampas būtų
mažesnis negu 45°.
Seisupiduri juhtme ühendamine
augšu, lai atdalītu.


Pirms priekšējā paneļa noņemšanas piespiediet un ilgāk
nekā 2 sekundes turiet piespiestu OFF, lai izslēgtu ierīci.
Piespiediet , tad satveriet priekšējā paneļa kreiso pusi un
pavelciet to pa labi.
įrenginys netrukdytų automobilio vairavimo.
••Nestatykite įrenginio dulkėtose, nešvariose arba stipriai
vibruojančiose vietose arba tokiose vietose, kur yra labai
karšta, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
prie apšildymo įrenginių.
••Naudokite tik komplektuojamus pastatymo komponentus,
kad įrenginio pastatymas būtų saugus.
••Kad priekinį skydelį būtų galima tolygiai perkelti, diską
lengvai įdėti/išimti ir, ypač, kad galėtumėte saugiai
vairuoti, išsaugokite adekvatų atstumą tarp priekinio
skydelio ir greičių dėžės svirties. Reikalingas atstumas
skiriasi priklausomai nuo greičių dėžės svirties pozicijos
automobilio salone. Prieš įrenginio pastatymą atidžiai
išsirinkite pastatymo vietą, kad automobilio vairavimas
būtų saugus.
Pastatymo kampo sureguliavimas
Noregulējiet uzstādīšanas leņķi mazāku nekā 45°.
Stāvbremzes vada pieslēgšana
••Atidžiai išsirinkite įrenginio pastatymo vietą taip, kad
Rokas bremzes tips
Käsipiduri tüüp
Rankinio stabdžio tipas
Kājas bremzes tips
Jalgpiduri tüüp
Kojos stabdžio tipas
paneeli.
väljapoole.
.
Märkus
Kui kinnitid on sirged või väljapoole painutatud, ei saa seadet tugevasti
paigaldada ja see võib välja kukkuda.

Įrenginio pastatymas
-A Įrenginio pastatymas naudojant
komplektuojamą montavimo rėmą
1 Prieš įrenginio pastatymą įsitikinkite, kad montavimo
rėmo sankabos  abiejose pusėse yra įlenktos į vidų
3,5 mm.
2 Įdėkite komplektuojamą montavimo rėmą  į
B
Izmērs:
Mõõtmed:
Matmenys:
5 × maks. 8 mm
priekinį skydelį.
-B Seadme paigaldamine Jaapani tootja
autosse
Võimalik, et Jaapani tootjate autode mudelitesse saab seda
seadet paigaldada ilma komplekti kuuluva kronšteinita. Kui
ei saa, võtke ühendus Sony edasimüüjaga.
Kui paigaldate seda seadet autosse sisse monteeritud
kronšteinidele, kasutage komplekti kuuluvaid kruvisid 
õigetes avades vastavalt auto tootjale: T on ettenähtud
TOYOTAle, M on ettenähtud MITSUBISHIle ja N on
ettenähtud NISSANile.
Märkused
Väärtalitluse vältimiseks paigaldage ainult komplekti kuuluvate kruvidega .
Ärge vajutage seadme nuppe liiga tugevasti.
Ärge vajutage LCD ekraanile.
Enne paigaldamist veenduge, et seadmele ei ole midagi asetatud.
••
••
••
••
Hoiatus juhul, kui autosüütel
puudub ACC positsioon
Seadistage kindlasti automaatse väljalülitumise funktsioon.
Täpsemat informatsiooni vaadake komplekti kuuluvast
kasutusjuhendist.
Aku tühjenemise vältimiseks lülitatakse seadme toide
automaatselt välja seadistatud ajal, kui ei ole valitud
signaaliallikas.
Kui te ei seadista automaatse väljalülitamise funktsiooni,
vajutage ja hoidke allavajutatult iga kord süüte
väljalülitamisel OFF, kuni displei näidud kaovad.
Lähtestamise nupp
Pärast paigaldamise ja ühenduste teostamist vajutage
kindlasti esipaneeli taga asuvat lähtestamise nuppu
pastapliiatsiga vms.
Kaitse vahetamine
Kui vahetate kaitset, kasutage kindlasti sellist, millele
märgitud lubatud voolutugevus vastab originaalsele. Kui
kaitse läbi põleb, kontrollige toiteühendust ja vahetage
kaitse. Kui kaitse pärast vahetamist jälle läbi põleb, võib
tegemist olla seesmise veaga. Sellisel juhul võtke ühendus
lähima Sony edasimüüjaga.
Toiteühenduse diagramm
Täiendav toitepesa võib erineda sõltuvalt autost. Kontrollige
auto täiendava toitepesa diagrammi, et veenduda
ühenduste õiges teostamises. Põhiviise on kolm (-A,
-B, -C). Võimalik, et peab muutma toitekaabli 
punase ja kollase juhtme positsiooni. Pärast kõikide
ühenduste õiget teostamist ühendage seade auto
vooluvõrgule. Kui seadme ühendamise ajal tekivad
küsimused või probleemid, mida pole vaadeldud selles
juhendis, võtke ühendus autodiileriga.
Spailes
Klemmid
Gnybtai
Satvere
Kinniti
Sankaba
3 Išlenkite gnybtus į išorę, kad užtikrintumėte tvirtesnį

Pie automašīnas salona mērierīču paneļa/centrālās konsoles
autosalongi mõõteriistade paneelile/keskmisele konsoolile
Prie automobilio salono priekinio skydelio/centrinės konsolės
kontaktą.
4 Įdėkite įrenginį į komplektuojamą montavimo rėmą
.
Pastaba
Jeigu sankabos yra tiesios arba išlenktos į išorę, įrenginio nebus įmanoma
įdėti taip, kad jis užsifiksuotų ir neiškristų.
-B Įrenginio pastatymas Japonijos
gamintojo automobilyje
Skrūvju atveres / Kruviavad / Varžtų angos
T: TOYOTA
M: MITSUBISHI
N: NISSAN
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Įmanoma, šį įrenginį bus galima pastatyti kai kuriuose
Japonijos gamintojų automobilių modeliuose be
komplektuojamo montavimo rėmo. Jeigu neįmanoma,
susisiekite su Sony platintoju.
Automašīnas komplektācijā iekļautās daļas
Auto komplekti kuuluvad osad
Su automobiliu komplektuojamos dalys
Kai šį įrenginį statote naudodami į automobilį įmontuotus
kronšteinus, naudokite komplektuojamus varžtus 
teisingose angose atitinkamai automobilio gamintojui: T yra
skirtas TOYOTA, M yra skirtas MITSUBISHI, o N yra skirtas
NISSAN.

Izmērs:
Mõõtmed:
Matmenys:
5 × maks. 8 mm
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Pastabos
••Siekdami išvengti veikimo sutrikimų, pastatymui naudokite tik
komplektuojamus varžtus .
••Nespauskite stipriai įrenginio mygtukų.
••Nespauskite LCD ekrano.
••Prieš pastatymą įsitikinkite, kad ant įrenginio nėra nieko padėta.
Įspėjimas, jeigu automobilio
uždegimas neturi ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
Siekiant išvengti akumuliatoriaus išsikrovimo, įrenginio
maitinimas bus automatiškai pilnai atjungtas nustatytu
laiku, kai nėra išrinktas signalo šaltinis.
Jeigu nenustatote automatinio išsijungimo funkcijos,
kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą, paspauskite ir
laikykite paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano parodymai.


Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
Atstatymo mygtukas
Kai pastatymas ir prijungimas yra atlikti, šratinuku ir pan.
būtinai paspauskite atstatymo mygtuką, kuris yra už
priekinio skydelio.
Saugiklio keitimas
Pakeisdami saugiklį būtinai naudokite tokį, kurio srovės
stiprumas atitinka ant originalaus saugiklio nurodytą srovės
stiprumą. Jeigu saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo
sujungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu saugiklis po pakeitimo
vėl perdega, įmanoma, kilo vidinis sutrikimas. Tokiu atveju
susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
A

Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Maitinimo prijungimo schema
Papildomo maitinimo prijungimo kontaktai gali skirtis
priklausomai nuo automobilio. Patikrinkite automobilio
papildomo maitinimo prijungimo kontakto schemą, kad
įsitikintumėte, jog prijungimai yra atliekami teisingai. Yra
trys pagrindiniai būdai (-A, -B, -C). Įmanoma, reikės
pakeisti įrenginio maitinimo tiekimo kabelio  raudono ir
geltono laido poziciją. Po visų prijungimų atlikimo prijunkite
įrenginį prie automobilio elektros tinklo. Jeigu įrenginio
prijungimo metu kyla klausimų arba problemų, kurios nėra
aprašytos šioje instrukcijoje, susisiekite su automobilio
platintoju.
Papildu barošanas padeves ligzda
Täiendav toitepesa
Papildomo maitinimo kontaktai
4
B
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
C
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Automašīna, kuras aizdedzei nav ACC pozīcijas
Auto, mille süütel puudub ACC positsioon
Automobilis, kurio uždegimo spyna neturi ACC pozicijos
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_XAV-602BT_Install.indd 2
SONY XAV-602BT (GB, ES, IT) 4-476-911-21(1)
12/29/2013 8:21:52 PM
SONY XAV-602BT (GB, ES, IT) 4-476-911-21(1)
Download PDF

advertising