Sony | FDR-AX100E | Sony FDR-AX100E AX100 4K видеокамера Инструкции за експлоатация

4-534-651-11(1) (BG)
Цифрова записваща
4K видеокамера
Цифрова записваща
HD видеокамера
Първи стъпки
Запис/Възпроизвеждане
Записване на
изображения
Персонализиране
на камкордера
Други
Ръководство за експлоатация
Вижте също:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
FDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E
Първо прочетете
това
Преди да започнете работа
с устройството, моля, прочетете
внимателно това ръководство и го
запазете за справка в бъдеще.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират от долната
страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № FDRМодел № HDRСериен № ________________________
Модел № AC- _____________________
Сериен № ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от
пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството
на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети,
пълни с течности, като
например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите
на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други
подобни.
BG
2
ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА
СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ
ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ.
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Обърнете внимание на всички
предупреждения.
• Спазвайте всички инструкции.
• Не използвайте това устройство
в близост до вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете
инсталирането съобразно
инструкциите на производителя.
• Не инсталирайте в близост до
източници на топлина, като
например радиатори,
отоплителни решетки,
печки или други уреди
(включително усилватели),
генериращи топлина.
• Не нарушавайте предпазното
предназначение на поляризирания или заземения щепсел.
Поляризираният щепсел
е снабден с две клеми, едната
от които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен
щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт
са предоставени за Вашата
безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на
контакта Ви, посъветвайте
се с електротехник за замяна
на стария контакт.
• Не позволявайте захранващият
кабел да бъде настъпван или
прещипван, особено до
щепселите, електрическите
розетки и около мястото,
където излиза от устройството.
• Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
• Използвайте само с количка,
стойка, статив, скоба или маса,
указани от производителя или
продавани с устройството. Когато
се използва количка, внимавайте
при преместването й заедно
с устройството, за да избегнете
нараняване поради
преобръщане.
• За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте
към квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да
е начин, например при повреда
в захранващия кабел или
щепсела, при разливане
на течности или попадане на
предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага,
при необичайна работа или при
изпускане.
• Ако формата на щепсела не
съвпада с контакта, използвайте
адаптер за щепсел за правилната
конфигурация на контакта.
• Изключете устройството от
електрозахранването по време
на гръмотевични бури или
когато няма да се използва
за продължителни периоди
от време.
BG
3
Примерен щепсел за кабел за електрозахранване
за държавите/регионите по света.
A Type
(американски
тип)
B Type
(британски
тип)
BF Type
(британски
тип)
B3 Type
(британски
тип)
C Type
(CEE
тип)
SE Type
(CEE
тип)
O Type
(океански тип)
Примерното напрежение и типът на щепсела са описани в тази
таблица.
В зависимост от областта се използват различен тип щепсел
и различно напрежение.
Внимание: трябва да се използва кабел за електрозахранване,
отговарящ на изискванията за съответната държава.
– Само за потребители в Съединените щати
Използвайте включения в комплекта кабел за електрозахранване.
Европа
Държави/региони
BG
4
Австрия
Белгия
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Люксембург
Нидерландия
Норвегия
Обединеното
кралство
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Унгария
Финландия
Франция
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
230
230
230
220
230
230
230
127/230
220
230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
BF
220
230
220
220
220
220
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
Държави/региони
Чехия
Швейцария
Швеция
Напрежение
220
230
230
Честота (Hz)
50
50
50
Тип щепсел
C
C
C
Напрежение
220
230/240
127/230
220
220
240
230
110
220
220/230
200/220
100
Честота (Hz)
50
50
50
50
60
50
50
60
50
60
50
50/60
Тип щепсел
A/C
C
C
A
C
BF
BF
A
C/BF
A/C
BF
A
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
240
230/240
50
50
O
O
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
120
120
60
60
A
A
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Бахами
Гватемала
Доминикана (реп.)
Ел Салвадор
Коста Рика
Куба
120/240
120
110
110
110
110/220
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A/C
Азия
Държави/региони
Виетнам
Индия
Индонезия
Китай
Корея (реп.)
Малайзия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Хонконг
Япония
Океания
Държави/региони
Австралия
Нова Зеландия
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
BG
5
Държави/региони
Мексико
Никарагуа
Панама
Хондурас
Ямайка
Напрежение
120/127
120/240
110/220
110
110
Честота (Hz)
60
60
60
60
50
Тип щепсел
A
A
A
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
220
127/220
120
120
220
220
50
60
60
60
60
50
C/BF/O
A/C
A
A
A/C
C
Напрежение
230
220
Честота (Hz)
50
50
Тип щепсел
C
C/BF
220
240
127/220
220
50
50
50
50
C/BF
C/BF
A/C/BF
C
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
127/220
220
220
240
220
230
230
220
220/230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C/BF
C
C/BF
C/BF
C
C/BF
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Венецуела
Колумбия
Перу
Чили
Близък Изток
Държави/региони
Израел
Ирак
Иран
ОАЕ
Саудитска Арабия
Турция
Африка
Държави/региони
Алжир
Египет
Етиопия
Кения
Конго (дем.)
Нигерия
Танзания
Тунис
Южна Африка
BG
6
ВНИМАНИЕ
 Батерия
Ако с батерията се борави
неправилно, тя може да избухне,
да причини пожар или дори
химически изгаряния. Спазвайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите
на батерията.
• Не излагайте на висока
температура над 60°C (140°F),
например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на
слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте
в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиевойонни батерии.
• Зареждайте батерията
с оригинално зарядно устройство
на Sony или с устройство, което
може да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от
досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваните
батерии незабавно според
описаното в инструкциите.
Заменяйте батерията само
с определения тип. В противен
случай може да възникне пожар
или нараняване.
 Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера за
променлив ток в тясно
пространство, например между
стена и мебели.
Включвайте към близкостоящ
контакт, когато използвате
адаптера за променлив ток.
Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта
(гнездото), ако възникне
неизправност, докато използвате
устройството.
 Забележка за кабел за
електрозахранване
(проводник към
електрическата мрежа)
Кабелът за електрозахранване
е предназначен специално за
употреба само с този камкордер
и не трябва да се използва с друго
електрическо оборудване.
Дори и камкордерът да
е изключен, източникът на
променливотоково захранване
(електрическата мрежа) все още го
захранва, докато е свързан
с електрическия контакт (гнездото)
чрез адаптера за променлив ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поглъщайте батерията,
опасност от химически изгаряния.
Дистанционното управление,
предоставено с този продукт,
съдържа клетъчна батерия тип
монета/копче. Ако клетъчната
батерия тип монета/копче бъде
погълната, може да предизвика
сериозни вътрешни изгаряния
само за 2 часа и това да доведе
до смърт.
BG
7
Пазете новите и използваните
батерии далеч от деца. Ако
отделението за батерия не се
затваря сигурно, спрете да
използва продукта и дръжте далеч
от деца.
Ако мислите, че е възможно
батериите да са погълнати или
поставени в някоя част на тялото,
незабавно потърсете медицинска
помощ.
Прекалено високото налягане на
звука от слушалките може доведе
до увреждане на слуха.
За потребители
в Европа
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/
EО. За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
 Съобщение за
потребителите в държави,
прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
BG
8
 Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм
преносът на данни прекъсне,
рестартирайте приложението
или изключете и включете
отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели
с дължина под 3 метра (9,8 фута).
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да
повлияят върху картината и звука
на това устройство.
 Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не
трябва да се третират
като битови отпадъци. При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате
правилното третиране на
батерията и на електрическото
и електронно оборудване,
предайте тези продукти в края
на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела за
безопасно изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт
или батерията се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране на
битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
BG
9
Научете повече
за камкордера
(Помощно
ръководство)
Помощното ръководство е онлайн
ръководство. Прегледайте го за
по-подробни инструкции за всички
функции на камкордера.
1
Посетете страницата
за поддръжка
на Sony.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Съдържание
Първо прочетете това ............ 2
Научете повече за камкордера (Помощно
ръководство) .....................10
Избиране на формат на
запис за видеоклипове ....11
Първи стъпки ............ 13
Включени елементи .............. 13
Зареждане на батерията ......14
Включване на
захранването ..................... 17
Поставяне на карта
с памет ...............................18
Запис/Възпроизвеждане ....................20
Запис ....................................... 20
Използване на функциите
за ръчна настройка ......... 24
Възпроизвеждане ................. 28
Преглеждане на изображения на телевизор ......... 31
държава
2 Изберете
или регион.
3
Потърсете името на
модела на
камкордера ви
в страницата за
поддръжка.
• Проверете името на
модела в долната част
на камкордера.
• Това ръководство обхваща
няколко модела. Достъпните
модели се различават
в зависимост от държавите/
регионите.
BG
10
Записване на
изображения ............ 35
Използване на
PlayMemories Home ......... 35
Свързване на външно
мултимедийно устройство .
36
Използване на функцията
Wi-Fi .................................... 38
Персонализиране
на камкордера ......... 43
Използване на менютата ..... 43
Други .........................46
Предпазни мерки .................. 46
Спецификации ....................... 48
Части и бутони
за управление .................. 53
Индекс ..................................... 57
Избиране на формат на запис
за видеоклипове
Камкордерът е съвместим с формат XAVC S.
 Какво представлява XAVC S?
XAVC S е формат на запис, който позволява изображения с висока
разделителна способност, например 4K, да бъдат силно компресирани с MPEG-4 AVC/H.264 и записани във формат на файл MP4.
Постига се високо качество на изображението, като междувременно размерът на данните се запазва в определено ниво.
Налични формати на запис и техните функции
FDR-AX100/AX100E
HDR-CX900/CX900E
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Пиксели
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
Побитова
скорост
60 Mbps
50 Mbps
Макс. 28 Mbps
Функции
Записва
изображения
във формат 4K.
Записът в този
формат се
препоръчва дори
ако нямате 4K
телевизор, така
че да можете да
се насладите на
предимствата
на 4K в бъдеще.
Обема на
информацията
е по-голям
в сравнение
с AVCHD, като
така се дава
възможност
за по ясни
изображения.
Съвместимостта
със записващи
устройства,
различни от
компютър,
е добра.
• Побитовата скорост указва количеството данни, записани
в определен период.
BG
11
Формат на запис и наличният режим на снимане
Формат
на запис
Режим на
Снимане
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Видеоклип
Видеоклип
Високоск.
ЗАПИС
Видеоклип
Smth Slw REC
Golf Shot
• Може да промените формата на запис, като изберете
 [К-во/Разм. изобр.]  [ Формат на файл].
Метод на съхранение
Съхранено
качество на
изображението
Формат на запис
Метод на съхранение
XAVC S 4K
(FDR-AX100/
AX100E)
Компютър, използващ XAVC S 4K
софтуера
PlayMemories Home™
XAVC S HD
AVCHD
XAVC S HD
Страница
35
35
Компютър, използващ AVCHD
софтуера
PlayMemories Home
35
Външно устройствоносител
36
AVCHD
• Вижте следния уебсайт за най-новата среда за съхранение.
http://www.sony.net/
• Можете да съхранявате изображения, като свържете към рекордер
чрез аналогов аудио-видео кабел (продава се отделно).
Видеоклиповете се копират със стандартно качество на
изображението.
 За прехвърляне на изображения на смартфон
BG
12
Можете да прехвърлите изображения MP4 на смартфон, свързан
към камкордер чрез Wi-Fi (стр. 38). Форматът MP4 е удобен за
качване в интернет. Когато [Двоен видео запис] е с настройка
[Вкл.], камкордерът записва видеоклипове във формат XAVC S 4K
(FDR-AX100/AX100E), XAVC S HD или AVCHD, докато
едновременно записва видеоклипове във формат MP4.
Първи стъпки
Включени
елементи
Числата в () указват
включеното количество.
• HDMI кабел (1)
• Сенник на обектив (1)
Всички модели
• Камкордер (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Кабел за електрозахранване
(проводник към
електрическата мрежа) (1)
• Кабел за USB свързване (1)
Кабелът за USB свързване
е създаден за употреба само
с този камкордер. Използвайте
този кабел, когато вграденият
USB кабел на камкордера
е твърде къс за свързване.
• Безжично дистанционно
управление (1)
Първи стъпки
Вижте страница 54 относно това
как се прикрепя сенникът на
обектива към камкордера.
• Капачка на обектив (прикрепена към камкордера) (1)
• „Ръководство за експлоатация”
(това ръководство) (1)
Само за FDR-AX100/AX100E
• Акумулаторен пакет NP-FV70 (1)
Само за HDR-CX900/CX900E
• Акумулаторен пакет NP-FV50 (1)
BG
13
Зареждане на батерията
1
Изключете камкордера, като затворите LCD
монитора, приберете визьора и поставете
батерията.
Батерия
адаптера за променлив ток и кабела
2 Свържете
за електрозахранване (проводник към
електрическата мрежа) към камкордера
и електрическия контакт (гнездо).
Адаптер за
променлив
ток
Жак DC IN
Щепсел за постоянен ток
Подравнете
маркировката  на
щепсела за постоянен
ток с тази на жака DC IN.
Кабел за електрозахранване
(проводник към
електрическата
мрежа)
Електрически контакт (гнездо)
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) светва в оранжево.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) се изключва, когато
батерията е напълно заредена. Изключете адаптера
за променлив ток от жака DC IN на камкордера.
BG
14
 Зареждане на батерията чрез компютър
Изключете камкордера и го свържете към работещ компютър,
като използвате вградения USB кабел.
 Очаквано време за зареждане на предоставената
батерия (минути)
Батерия
Адаптер за
променлив
ток (включен
в комплекта)
Компютър
FDR-AX100/
AX100E
NP-FV70
205
555
HDR-CX900/
CX900E
NP-FV50
140
305
Първи стъпки
Модел
• Времената за зареждане са измерени при зареждане на празна
батерия до пълния й капацитет при температура на помещението
25 °C (77 °F).
• Времената за зареждане са измерени без използване на кабел
за USB свързване.
 Очаквано време за запис и възпроизвеждане при
използване на предоставената батерия (минути)
Време за запис
Модел
Батерия
Непрекъснато
Типично
Време за
възпроизве
ждане
FDR-AX100/
AX100E
NP-FV70
135
65
180
HDR-CX900/
CX900E
NP-FV50
105
50
135
• Времената за запис и възпроизвеждане са измерени при
използване на камкордера при 25 °C (77 °F).
• Времената за запис са измерени при записване на видеоклипове
с настройките по подразбиране ([ Формат на файл]: [XAVC S 4K]
(FDR-AX100/AX100E). [ Формат на файл]: [AVCHD] (HDR-CX900/
CX900E)).
BG
15
• Типичното време за запис показва времето, когато повтаряте
стартирането/спирането на записа, превключването на
[Режим за Снимане] и мащабирането.
• Вренето за запис показва времето при записване с отворен
LCD монитор.
 Използване на камкордера, свързан към
електрическия контакт (гнездо)
Свържете камкордера към електрическия контакт (гнездо)
по същия начин като „Зареждане на батерията“.
 Изваждане на батерията
Изключете камкордера. Плъзнете лостчето за освобождаване
BATT (батерия) () и извадете батерията ().
 За да заредите батерията в чужбина
Може да зареждате батерията във всяка държава/регион чрез
адаптера за променлив ток, включен в комплекта на камкордера
ви, в рамките на AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
• Не използвайте електронен трансформатор на напрежение.
BG
16
Включване на захранването
1
Отворете LCD монитора на камкордера и го
включете.
инструкциите на LCD монитора,
2 Следвайки
изберете език, географска област, Лятно час.
Първи стъпки
• Можете да включите камкордера и като издърпате визьора.
време, формат на датата, дата и час.
Докоснете бутона на LCD монитора.
• За да отидете на следващата страница, докоснете [Сле.].
• За да изключите захранването, затворете LCD монитора.
Ако визьорът е изваден, приберете го.
• За да настроите датата и часа отново, изберете

[Настройки]  [
Настройки на Часовника]  [Настр. дата и час].
• За да изключите звука при работа, изберете

[Настройки]  [
Общи Настройки]  [Звуков сигнал]  [Изкл.].
BG
17
Поставяне на карта с памет
1
Отворете капака и вкарайте картата с памет,
докато щракне.
Индикатор за достъп
Поставете картата със скосения край
в илюстрираната посока.
• Екран [Подгатвя файла с база данни за изображение. Моля,
изчакайте.] се показва, ако поставите нова карта с памет.
Изчакайте, докато екранът изчезне.
• За да извадите картата с памет, отворете капака и леко натиснете
картата с памет веднъж.
 Типове карти с памет, които можете да
използвате с камкордера
Запис на изображения във формат XAVC S
SD Клас на
скоростта
SDXC карта с памет
BG
18
Клас 10 или побърз
Капацитет
(потвърдена
работа)
До 64 GB
Запис на изображения във формат, различен от XAVC S
SD Клас на
скоростта
Капацитет
(потвърдена
работа)
карта с памет SD/карта
Клас 4 или по-бърз До 64 GB
с памет SDHC/карта с памет
SDXC
Memory Stick XC-HG Duo™
носител
–
До 32 GB
До 64 GB
 За да форматирате носителя на запис
Първи стъпки
Memory Stick PRO Duo™
(Mark2) носител/Memory
Stick PRO-HG Duo™ носител
• За да гарантирате стабилна работа с картата с памет, се препоръчва
да я форматирате с камкордера, преди да я използвате за първи път.
• За да форматирате картата с памет, изберете
 [Настройки]
[
Настр. - Носител]  [Форматиране]  желания носител
на запис 
.
• Форматирането на картата с памет ще изтрие всички данни,
съхранени на нея и тези данни не подлежат на възстановяване.
Запишете важните данни на компютър и др.
Забележки
• Видеоклипове, записани на носител Memory Stick XC-HG Duo
или карти с памет SDXC, не могат да бъдат импортирани или
възпроизведени на компютър или аудио-видео устройства, които
не поддържат файловата система exFAT*, чрез свързване на
камкордера към тези устройства чрез USB кабел. Потвърдете
предварително, че свързаното оборудване поддържа системата
exFAT. Ако свържете оборудване, което не поддържа системата
exFAT, и се появи екранът за форматиране, не извършвайте
форматиране. Всички записани данни ще бъдат загубени.
* exFAT е файлова система, която се използва за носител Memory Stick
XC-HG Duo и карти с памет SDXC.
BG
19
Запис/Възпроизвеждане
Запис
Запис на видеоклипове
1
Отворете LCD монитора и натиснете START/STOP,
за да започнете да записвате.
Лостче за голямо мащабиране
• За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Елементите на LCD монитора изчезват, ако не работите
с камкордера няколко секунди. За да покажете елементите
отново, докоснете където и да, освен върху бутоните
на LCD монитора.
Забележки
• Скоростта на мащабиране малко ще намалее по време на запис
на видеоклип.
• Когато записвате видеоклипове във формат XAVC S 4K и кадрова
честота [30p]/[25p], видео сигналите не се извеждат на външен
носител.
 За да запишете видеоклипове MP4
едновременно (Двоен видео запис)
Когато [Двоен видео запис] е с настройка [Вкл.], камкордерът
записва видеоклипове във формат MP4, докато записва
видеоклипове във формат XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E), формат
XAVC S HD или формат AVCHD в същото време.
Изберете
 [К-во/Разм. изобр]  [Двоен видео запис] 
желаната настройка.
BG
20
• Форматът MP4 е удобен за възпроизвеждане на видеоклиповете
на смартфон, за качване в мрежа или в интернет.
Забележки
• Когато [Двоен видео запис] е с настройка [Вкл.], не можете да
записвате снимки по време на записа на видеоклип чрез натискане
на PHOTO.
 Записване на снимки по време на запис
на видеоклип (Двойно улавяне)
Когато [Двоен видео запис] е с настройка [Изкл.], можете да
записвате снимки по време на запис на видеоклип чрез
натискане на PHOTO.
 Увеличаване на изображението за постигане
на ясен фокус (Фокус увеличител)
Натиснете FOCUS MAGNIFIER (стр. 53), за да можете да
увеличавате изображение в центъра на LCD монитора,
за да проверите дали е фокусирано.
Запис/Възпроизвеждане
Забележки
• Възможно е да не можете да направите снимки в зависимост
от настройката в [ Режим на ЗАПИС] и [ Честота на Кадри].
•  се показва на всяка страна на увеличената част. Докоснете , за да
движите изображението в желаната посока.
• Докосването на центъра на увеличената част превключва честотата
на мащабиране, както следва.
Видеоклипове: между 2 пъти и 4 пъти
Снимки: между 6,3 пъти и 12,6 пъти
Забележки
• Макар че изображението, показано на камкордера е увеличено,
записаното изображение не е.
 За да потиснете гласа на лицето, което записва
видеоклипа (Отмяна на Моя глас)
Натиснете
(Отмяна на Моя глас) (стр. 54). Потиска се гласа на
лицето, записващо видеоклипа.
BG
21
Снимане на снимки
1
Отворете LCD монитора и изберете [MODE] 
(Фото).
• Можете и да превключите между
(Видеоклип) и
като натиснете бутон
/
(Режим за Снимане).
(Фото),
PHOTO леко, за да регулирате фокуса,
2 Натиснете
след което го натиснете напълно.
Лостче за голямо мащабиране
• Когато фокусът е правилно настроен, индикаторът за
заключване на AE/AF се показва на LCD монитора.
BG
22
 Приблизително налично време на запис
Модел
Формат на
видеоклип
Карта с памет
(64 GB)
FDR-AX100/AX100E
XAVC S 4K
2 ч 10 мин
HDR-CX900/CX900E
AVCHD HQ
14 ч 25 мин
Запис/Възпроизвеждане
• Когато използвате карта с памет Sony.
• Когато записвате с настройки по подразбиране.
FDR-AX100/AX100E:
[ Формат на файл]: [XAVC S 4K], [Аудио режим]: [2ch стерео],
[Двоен видео запис]: [Изкл.]
HDR-CX900/CX900E:
[ Формат на файл]: [AVCHD], [Аудио режим]: [5,1ch съраунд],
[Двоен видео запис]: [Изкл.]
• Действителното време на запис или броят на записваемите снимки
се показва на LCD монитора по време на записа.
BG
23
Използване на функциите за ръчна
настройка
Настройване на ириса (блендата), усилването (ISO)
или скоростта на затвора
1
Натиснете PROGRAM AE , за да превключите
ириса (блендата), усилването (ISO), скоростта на
затвора и експонацията на режим на автоматична
настройка.
Натиснете IRIS , GAIN/ISO  или SHUTTER
2 SPEED
, за да зададете съответния елемент
на режим на ръчна настройка.
• Показва се
до съответната стойност на настройка
и стойността се маркира.
селектора MANUAL , за да настроите
3 Завъртете
елемента ръчно.
• Може да използвате селектора MANUAL , когато стойностите
са маркирани.
 За да се върнете към режима на автоматична
настройка
BG
24
Натиснете PROGRAM AE  отново.
• Показва се
до съответния елемент и стойността вече не
е маркирана.
Настройване на експонацията
Когато функцията [Експозиция] е назначена към селектора
MANUAL , можете да настроите експонацията, както следва.
1
Натиснете MANUAL , за да превключите
експонацията на режим на ръчна настройка.
• Стойностите на настройката на ириса (блендата) и усилването
(ISO) се променят с въртенето на селектора.
• Може да използвате селектора MANUAL , когато стойностите
са маркирани.
 За да се върнете към режима на автоматична
настройка
Запис/Възпроизвеждане
селектора MANUAL , за да настроите
2 Завъртете
експонацията.
Натиснете MANUAL  отново.
• Показва се
маркирани.
до всяка стойност и стойностите вече не са
Назначаване на елемент от менюто към селектора
MANUAL
1
Натиснете и задръжте MANUAL  за няколко
секунди.
• Елементите от менюто, които можете да управлявате чрез
селектора MANUAL , ще се покажат на екрана [Настр. на
селектор].
селектора MANUAL , за да изберете
2 Завъртете
елемента за назначаване, след това натиснете
MANUAL .
BG
25
 Ръчно настройване чрез селектора MANUAL
 Натиснете MANUAL , за да превключите на режим на
ръчна настройка.
 Завъртете селектора MANUAL , за да направите
настройката.
• За да се върнете към режим на автоматична настройка,
натиснете отново MANUAL .
Настройване на интензитета на светлината
(ND филтър)
Можете да записвате обекта ясно, като използвате функцията
ND филтър, когато околната среда при записване е твърде ярка.
1
Настройте ND FILTER превключвателя  на
MANUAL, след това изберете правилната позиция
на ND FILTER .
OFF: изключва функцията ND филтър.
1: редуцира интензитета на светлината до 1/4.
2: редуцира интензитета на светлината до 1/16.
3: редуцира интензитета на светлината до 1/64.
Забележки
• Ако промените настройката на ND филтъра по време на запис,
видеоклипът и звукът може да са изкривени.
• Когато превключвателят ND FILTER е с настройка AUTO, изберете OFF
или 1 (1/4) от позицията на ND FILTER. Когато искате да изберете 2
(1/16) или 3 (1/64), задайте превключвателя ND FILTER на MANUAL.
BG
26
Фокусиране или мащабиране чрез пръстена
на обектива
Можете ръчно да настроите фокуса в зависимост от условията
на снимане.
1
Натиснете AF/MF , за да превключите на режим
на ръчно фокусиране.
•  се показва, когато сте в режим на ръчно фокусиране.
• FOCUS: можете ръчно да настроите фокуса чрез завъртане на
пръстена на обектива.
• ZOOM: можете да мащабирате чрез завъртане на пръстена
на обектива.
Запис/Възпроизвеждане
превключвателя ZOOM/FOCUS 
2 Използвайте
и завъртете пръстена на обектива .
BG
27
Възпроизвеждане
1
Отворете LCD монитора и натиснете бутон
(Преглед на Изображения) на камкордера,
за да влезете в режим на възпроизвеждане.
• Екранът Преглед на Събитие се показва след няколко секунди.
/ , за да преместите желания
2 Изберете
елемент в средата, след това изберете частта,
оградена с кръг () на фигурата.
Оставащ заряд на батерията
Към екран MENU
Име на събитието
Елементи
Към предишното
събитие
Промяна към
режима на
записване на
видеоклип/снимка
Бутон за
превключване
на формата на
видеоклип*
(HD/MP4)
Към следващото
събитие
Лента с времева
линия
Възпроизвеждане на кратки
видеоклипове (само AVCHD)
Бутон за промяна на скалата
на елемента
* Иконата се различава в зависимост от настройката на
[ Формат на файл].
• За да изберете XAVC S видеоклипове или AVCHD видеоклипове,
които искате да възпроизведете, редактирате или копирате на
други устройства, изберете
 [К-во/Разм. изобр] 
[ Формат на файл].
• Можете да възпроизвеждате видеоклипове от избраната
кадрова честота само в при видеоклипове XAVC S 4K. Изберете
кадровата честота според видеоклиповете, които искате да
възпроизведете.
BG
28
3 Изберете изображението.
За връщане към
екрана Преглед на
Събитие
Записано време/
брой снимки
Име на събитието
Бутон за
промяна на типа
изображение
(Визуален
индекс)
Предишен
Видеоклип
Следващ
Фото
Последно възпроизведено
изображение
 За превключване между видеоклипове и снимки
(Визуален индекс)
Изберете желания тип изображения.
Запис/Възпроизвеждане
Промяна към
режима на
записване на
видеоклип/снимка
 Операции за възпроизвеждане
Настр. ниво на звук
/
Предишен/следващ
Изтрий
/
Бързо превъртане
назад/Бързо
превъртане напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/
Пауза
Стоп
Възпроизвеждане/
Спиране на слайдшоу
BG
29
 За да изтриете изображенията
 Изберете
 [К-во/Разм. изобр]  [ Формат на
файл]  формат на изображенията за изтриване.
• Наличният формат се различава в зависимост от настройката на
[ Формат на файл].
 Изберете [Редакция/Копиране]  [Изтрий] 
[Няколко Изображ.]  типа изображения за изтриване.
 Докоснете и покажете маркировката
на изображенията
за изтриване, след това изберете
.
BG
30
Преглеждане на изображения
на телевизор
Възпроизвеждане на изображения
Изображенията за възпроизвеждане може да бъдат ограничени
в зависимост от комбинацията на формата на видеоклип
и времето на запис, типа на изображенията за възпроизвеждане,
избран на екрана „Преглед на Събитие“, и настройките за
извеждане на HDMI.
Свържете HDMI OUT жака на камкордера към
HDMI IN жака на телевизора, използвайки
предоставения HDMI кабел.
Запис/Възпроизвеждане
1
Посока на сигнала
BG
31
Как се задават изображения за възпроизвеждане
Формат
на видеоклип
Телевизор
Визуален
[HDMI резолю
индекс
ция]
(стр. 29)
XAVC S 4K 4K Теле- [Автом.],
визор
[2160p/1080p]
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
4K качество
на изображението
[1080p],
[1080i], [720p]
MOVIE
MOVIE/
PHOTO
Качество на
изображението
с висока разделителна
способност
(HD)
PHOTO
Телеви- [Автом.],
MOVIE
зор
[1080p],
PHOTO
с висока [1080i], [720p]
MOVIE/
разделиPHOTO
телна
способност
BG
32
Качество на
изображение
при възпроизвеждане
4K качество
на изображението
Качество на
изображението
с висока разделителна
способност
(HD)
Формат
на видеоклип
Телевизор
MOVIE
[Автом.],
MOVIE/
[2160p/1080p],
PHOTO
[1080p],
[1080i], [720p]
PHOTO
Качество на
изображение
при възпроизвеждане
Качество на
изображението с
висока разделителна способност (HD)
4K качество
на изображението (при
свързване
към 4K телевизор)
• Изображенията ще бъдат възпроизведени, когато
[HDMI резолюция] е с настройка [Автом.] (настройка по
подразбиране).
• Ако изображенията не се възпроизвеждат правилно с [Автом.],
променете настройката на [HDMI резолюция]. Изберете
 [Настройки]  [
Свързване]  [HDMI резолюция] 
желаната настройка.
• Ако телевизорът няма HDMI жак, свържете мулти терминала на
камкордера/Micro USB терминала към видео/аудио входните
жакове на телевизора, използвайки AV кабел (продава се
отделно).
Запис/Възпроизвеждане
XAVC S HD 4K Телевизор
AVCHD
или
телевизор
с висока
разделителна
способност
Визуален
[HDMI резолю
индекс
ция]
(стр. 29)
 Свързване на камкордера към съвместим
с мрежа телевизор
Свържете камкордера с точка на достъп с настройка за сигурност
(стр. 41) Натиснете
(Преглед на Изображения) на камкордера,
след това изберете
 [Редакция/Копиране]  [Преглед
на TV]  типа изображение за възпроизвеждане.
• Може да преглеждате само видеоклипове AVCHD, видеоклипове
MP4 и снимки.
BG
33
Възпроизвеждане на изрязани видеоклипове,
записани във формат XAVC S 4K (FDR-AX100/AX100E)
1
Променете настройката за извеждане на HDMI,
за да изведете 4K видеоклипове.
Изберете
 [Настройки]  [
Свързване] 
[HDMI резолюция]  желаната настройка.
HDMI OUT жака на камкордера към
2 Свържете
HDMI IN жака на телевизора, използвайки
предоставения HDMI кабел.
Посока на сигнала
Телевизор
[HDMI резолюция]
4K Телевизор
[Автом.]*, [2160p/1080p]*, [1080p], [1080i],
[720p]
Телевизор с висока
разделителна способност
[Автом.], [1080p], [1080i], [720p]
* Екранът угасва за няколко секунди, когато включите или изключите
функцията за възпроизвеждане на изрязани видеоклипове.
(включване на изрязването) на
3 Докоснете
LCD монитора по време на възпроизвеждането,
след това изберете частта за изрязване, като
докоснете там.
• Изображението за възпроизвеждане е изрязано в качество
на изображението с висока разделителна способност (HD).
Забележки
BG
34
• Възпроизвеждането на изрязани видеоклипове не е налично
за LCD монитора на камкордера.
Записване на изображения
Използване на PlayMemories Home
Какво можете да правите с PlayMemories Home
PlayMemories Home ви позволява да импортирате видеоклипове
и снимки на компютъра си и да ги използвате по множество
начини.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
За Windows се предлагат и следните
функции.
Преглеждане на изображения
в календар
Създаване
на дискове
с видеоклипове
Споделяне на
изображения
в PlayMemories
Online™
Качване на изображения в мрежови услуги
Записване на изображения
Да импортирате изображения от камкордера.
 Изтегляне на PlayMemories Home
PlayMemories Home може да бъде свален от следния URL адрес.
www.sony.net/pm/
 Проверка на компютърната система
Можете да проверите компютърните
изисквания за софтуера на следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
BG
35
Свързване на външно мултимедийно
устройство
Тук се обяснява как се съхраняват видеоклипове AVCHD и снимки
на външно устройство-носител. Вижте също ръководството
с инструкции, включено в комплекта на външното устройствоносител.
Съхранявайте видеоклипове XAVC S на компютър чрез софтуера
PlayMemories Home (стр. 35).
Как се съхраняват видеоклипове
Съхраняване
чрез
Устройство
Кабел
Носител
Външно
устройствоносител
VMC-UAM2 Кабел
за USB адаптер
(продава се
отделно)
Качество на
изображението
с висока
разделителна
способност (HD)
Външен
носител
Рекордер без
USB жак
AV кабел
(продава се
отделно)
Качество на
изображението
със стандартна
разделителна
способност
DVD
Как се свързва устройство
 Външно устройство-носител
Посока на сигнала
BG
36
Стъпки:
 Поставете батерията в камкордера.
 Свържете предоставения адаптер за променлив ток.
 Свържете към външно устройство-носител.
 Рекордер без USB жак
Посока на сигнала
Записване на изображения
BG
37
Използване на
функцията Wi-Fi
Инсталиране на
PlayMemories Mobile™
на вашия смартфон
За най-новата информация
и по-подробна информация
относно функциите на
PlayMemories Mobile посетете
следния URL адрес:
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Инсталирайте PlayMemories
Mobile от Google Play.
• Android 4.0 или по-висока
версия се изисква за
използване на функциите
с едно докосване (NFC).
BG
38
 iOS
Инсталирайте PlayMemories
Mobile от App Store.
• Функциите с едно докосване
(NFC) не са достъпни с iOS.
Забележки
• Ако приложението
PlayMemories Mobile вече
е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
• Не се гарантира работата на
Wi-Fi функцията, описана тук,
на всички смартфони
и таблети.
• Wi-Fi функцията на камкордера
не може да бъде използвана
при свързване с публична
безжична LAN мрежа.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC) на
камкордера, се изисква
смартфон или таблет,
поддържащ NFC функцията.
• Методите на управление
и екраните за показване на
приложението подлежат на
промяна без предупреждение
при бъдещи надстройки.
Прехвърляне на MP4
видеоклипове и снимки
на смартфона ви
камкордера към
3 Докоснете
смартфона.
 Връзка с едно
докосване с Android,
поддържащ NFC
1
на
2 Възпроизведете
камкордера
изображението, което
искате да изпратите към
смартфона си.
• Можете да прехвърляте само
Забележки
• Предварително откажете
режима за заспиване или
отключете екрана на
смартфона.
• Уверете се, че
се показва
на LCD монитора на
камкордера и на смартфона.
• Продължете да докосвате
камкордера към смартфона
без да помръдвате, докато
стартира PlayMemories Mobile
(1 до 2 секунди).
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан към смартфона
чрез NFC, вижте „Свързване без
използване на NFC“ (стр. 40).
Записване на изображения
На смартфона изберете
[Settings], после изберете
[More...], за да потвърдите,
че функцията [NFC]
е активирана.
MP4 видеоклипове и снимки.
BG
39
 Свързване без
използване на NFC
1
Натиснете
(Преглед на
Изображения)
бутон, след това
изберете  [Редакция/
Копиране]  [Изпр. на
Смартфон]  [Избери от
Това Устройство]  тип
изображение.
изображението,
2 Изберете
което искате да
прехвърлите, и добавете
, след това изберете

.
• Показват се SSID и парола
и камкордерът е готов за
свързване със смартфона.
камкордера със
3 Свържете
смартфона и прехвърляйте
изображения.
Android
 Стартирайте PlayMemories
Mobile и изберете SSID на
камкордера.
 Въведете паролата, която
е показана на камкордера
(само първия път).
BG
40
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, който
е показан на камкордера.
 Въведете паролата, която
е показана на камкордера
(само първия път).
 Потвърдете, че SSID, който
е показан на камкордера,
е избран.
 Върнете се към началния
екран и стартирайте
PlayMemories Mobile.
Използване на
смартфона като
безжично
дистанционно
управление
Записване на
видеоклипове и снимки
на компютъра ви чрез
Wi-Fi
Предварително свържете
компютъра с безжична точка
на достъп или с рутер за
широколентова безжична
връзка.
1
На камкордера изберете
 [Камера/
Микрофон] 
[
Помагала - снимане]
 [Контр. с Смартфон].
1
2
На смартфона извършете
същите действия като при
стъпка 3 в „Свързване без
използване на NFC“
(стр. 40).
Когато използвате NFC,
покажете екрана за запис на
камкордера и докоснете
на камкордера към
на смартфона.
с камкордера от
3 Работете
смартфона си.
Забележки
• В зависимост от местните
електрически смущения или
възможностите на смартфона,
прегледът в реално време на
изображенията може да не се
показва гладко.
Инсталирайте
специализирания
софтуер на компютъра
(само първия път).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтуерът вече
е инсталиран на компютъра
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
камкордера
2 Свържете
с точка на достъп, както
Записване на изображения
Можете да записвате
с камкордера, използвайки
смартфона като безжично
дистанционно управление.
следва (само първия път).
Ако не можете да го
регистрирате, направете
справка в инструкциите за
експлоатация на точката
на достъп или се свържете
с лицето, настроило точката
на достъп.
BG
41
Ако безжичната точка на
достъп има WPS бутон
 На камкордера изберете
 [Настройки] 
[
Свързване] 
[Натискане на WPS].
 Натиснете бутон WPS на
точката на достъп, която
искате да регистрирате.
Ако знаете SSID и
паролата на безжичната
точка на достъп
 На камкордера изберете
 [Настройки] 
[
Свързване]  [Настр.
Точка достъп].
 Изберете точката на
достъп, която искате да
регистрирате, въведете
парола и изберете
.
компютърът ви не
3 Ако
е стартиран, пуснете го.
BG
42
да изпращате
4 Започнете
изображения от
камкордера към
компютъра.
 Натиснете бутон
(Преглед на Изображения)
на камкордера.
 Изберете

[Редакция/Копиране] 
[Изпращане на Компютър].
• Изображенията
автоматично се прехвърлят
и записват на компютъра.
• Прехвърлят се само
новозаписаните
изображения.
Импортирането на видеоклипове и множество
снимки може да отнеме
време.
Персонализиране на камкордера
Използване на
менютата
1
Изберете
.
Списъци с менюта
Режим за Снимане
Видеоклип
Фото
Гладък бавен ЗАПИС
Филмиране на голф
Високоск. ЗАПИС
Камера/Микрофон
2 Изберете категория.
Ръчни Настройки
Баланс на бялото
Точка метър/фокус
Точков Фокус
Експозиция
Фокус
желания
3 Изберете
елемент от менюто.
Лимит на AGC
Пром. Авт. Експоз.
Low Lux
Настр. на Камерата
Избор на сцена
Фотоефект
Синематон
Персонализиране на камкордера
Експонометър
Плавно появ./изгубване
Таймер за
самозаснемане
Превъртайте през елементите
от менюто нагоре или надолу.
• Изберете
, за да
завършите настройването на
менюто или да се върнете към
предишния екран на менюто.
SteadyShot
SteadyShot
Цифров зум
Авт. подсветка
Настр. на селектор
Светл. NIGHTSHOT
BG
43
Face
Редакция/Копиране
Разпозн. на Лица
Изпр. на Смартфон
Улавяне на усмивка
Преглед на TV
Чувст. Разп. на Усм.
Изпращане на Компютър
Светкавица*1
Изтрий
Светкавица
Защита
Ниво светкавица
Копиране
Редуц. на черв. oчи
Директно Копиране*2
Mикрофон
Отмяна на Моя глас
Вгр. зум микрофон
Auto Wind NR
Аудио режим
Audio Rec Level
Помагала - снимане
Контр. с Смартфон
Моят Бутон
Решетка
Зебра
Изостряне
Данни камера
Ниво звук
К-во/Разм. изобр
Настройки
Настр. - Носител
Инфо за носител
Формат
Възст. изобр. в БД
Номер на файл
Настр. - Възпроизв.
Код на данни
Настр. ниво на звук
Изтегл. на музика*3
Изтр. на музика*3
Свързване
Натискане на WPS
Настр. Точка достъп
Редакт. Име Устр.
Режим на ЗАПИС
Покажи MAC Адрес
Честота на Кадри
Възст SSID/Пар.
Двоен видео запис
Формат на файл
Размер на изображение
Функц. Възпроизв.
Преглед на Събитие
Сценарий
Нул Инфо Мрежа
Тип ТВ
HDMI резолюция
CTRL за HDMI
USB Свързване
Настр. USB Свързв.
USB Захранване
USB LUN Настр.
BG
44
Общи Настройки
Звуков сигнал
Яркост монитор
Настр. на Дисплея
Режим Самолет
Лампа ЗАПИС
Дистанционно упр.
Language Setting
24p Mode*4
Cancel 24p Mode*4
Калибриране
Инфо за батерия
Пестене на батер.
Настройки на Часовника
Настр. дата и час
Настр. на час. зона
*1
Можете да настроите този
елемент, когато използвате
светкавица (продава се
отделно).
*2
Можете да настроите този
елемент, когато използвате
външно мултимедийно
устройство (продава се
отделно).
*3 FDR-AX100/HDR-CX900
*4
FDR-AX100E/HDR-CX900E
Персонализиране на камкордера
Инициализиране
BG
45
Други
Предпазни мерки
Адаптер за променлив ток
Избегнете късо съединение
между терминала на батерията
и всякакви метални обекти. Това
може да причини неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения с други
устройства
Възможно е да не можете
нормално да възпроизвеждате
на други устройства
изображения, които са записани
на камкордера. Възможно е и да
не можете нормално да
възпроизвеждате на камкордера
изображения, които са записани
на други устройства.
Запис и възпроизвеждане
• Избягвайте грубо третиране,
разглобяване, модифициране,
механични сътресения или
удари, например с чук,
изпускане или стъпване върху
продукта. Бъдете особено
внимателни с обектива.
• За да гарантирате стабилна
работа с картата с памет,
се препоръчва да я
форматирате с камкордера,
преди да я използвате за
първи път. Форматирането
на картата с памет ще изтрие
всички данни, съхранени на
нея и тези данни не подлежат
на възстановяване. Запишете
важните данни на компютър
и др.
BG
46
• Потвърдете посоката на
картата с памет. Ако поставите
със сила картата с памет
в погрешната посока, тя,
слотът за нея или данните
с изображения може да се
повредят.
• Преди да започнете да
записвате, тествайте
функцията за запис, за да се
уверите, че картината и звукът
се записват без проблеми.
• Телевизионни програми,
филми, видеозаписи и други
материали може да са обект
на авторски права.
Неупълномощено записване
на такива материали може да
нарушава законите за авторско
право.
• Не могат да се предоставят
обезщетения за съдържанието
на записи дори и ако записът
или възпроизвеждането не са
възможни поради
неизправност на камкордера,
записващия носител и т.н.
• Камкордерът не
е прахоустройчив,
капкоустойчив или
водоустойчив.
• Не допускайте камкордерът
да се намокри от дъжд
или в морето например.
Ако камкордерът се намокри,
това може да причини
неизправност. В някои случаи
тази неизправност не може да
бъде отстранена.
• Не насочвайте камкордера към
слънцето или силна светлина.
Това може да причини
неизправност в камкордера.
LCD монитор
LCD мониторът е произведен,
използвайки технология
с изключително висока
прецизност, за да може 99,99 %
от пикселите да са действащи
за ефективна употреба. Може
обаче да има някои малки тъмни
и/или светли точки (бели,
червени, сини или зелени като
цвят), които да се появяват често
на LCD монитора. Тези точки са
нормален резултат от процеса
на производство и не се
отразяват върху записа
по какъвто и да е начин.
Визьор
Когато не се извършва операция
за определен период от време,
дисплея на визьора ще
потъмнее, за да предпази
екрана на визьора от прегаряне.
Дисплеят на визьора ще се
върне към нормално състояние,
когато извършите отново
операция с камкордера.
Температура на камкордера
Ако използвате камкордера
продължително за дълго време,
той става много топъл. Това не
е неизправност.
Защита от прегряване
В зависимост от температурата
на камкордера и батерията
може да не е възможно да
запишете филми или
захранването може да се
изключи автоматично, за да
предпази камкордера. На LCD
монитора ще се покаже
съобщение преди захранването
да се изключи или ако вече не
е възможно да се записват
видеоклипове. В такъв случай
оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на камкордера
и на батерията не спадне.
Ако включите захранването,
без да сте позволили на
камкордера и батерията
да се охладят достатъчно,
захранването може да се
изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
Други
• Не използвайте камкордера
в близост до място със силни
радиовълни или радиация.
Има възможност камкордерът
да не записва или да не
възпроизвежда правилно
изображенията.
• Не използвайте камкордера на
пясъчен плаж или на прашно
място. Това може да причини
неизправност в камкордера.
• Ако се получи кондензация
на влага, спрете да използвате
камкордера, докато влагата
се изпари.
• Не подлагайте камкордера
на механичен удар или
вибрация. В противен случай
камкордерът може да не
работи правилно или да
не записва изображения.
Освен това записващото
средство или записаните
данни може да се повредят.
BG
47
Временно деактивиране
на безжична LAN мрежа
(Wi-Fi, NFC и т.н.)
Когато се качвате на самолет,
можете временно да
деактивирате Wi-Fi функцията.
Изберете
 [Настройки]
[
Общи Настройки] 
[Режим Самолет]  [Вкл.].
Безжична LAN мрежа
Не поемаме никаква
отговорност относно щети,
причинени от неупълномощен
достъп или употреба на
местоназначенията, заредени
в камкордера, които са резултат
от загуба или кражба.
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете проблеми при
използването на камкордера:
• проверете камкордера,
позовавайки се на помощното
ръководство (стр. 10);
• изключете източника на
захранване, включете го
отново след около 1 минута
и включете камкордера;
• инициализирайте камкордера
(стр. 45).
Всички настройки,
включително тези на
часовника, се нулират;
• свържете се с търговец на Sony
или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
BG
48
Спецификации
Система
Формат на сигнала:
FDR-AX100/HDR-CX900:
система на цветове NTSC,
стандарти EIA
FDR-AX100E/HDR-CX900E:
система на цветове PAL,
стандарти CCIR
FDR-AX100/AX100E:
4K (UHDTV), HDTV
HDR-CX900/CX900E: HDTV
Формат на запис за
видеоклипове:
XAVC S (XAVC S формат)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 Linear
PCM 2ch
(48 kHz/16 бита)
AVCHD (съвместимост
с формат AVCHD версия 2.0)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Формат на файла със снимка:
DCF Ver.2.0 съвместимост
Exif Ver.2.3 съвместимост
MPF Baseline съвместимост
Визьор:
1,0 см (тип 0,39) OLED/Цвят
1 440 000-точков еквивалент
Записващ носител (Видеоклип/
Снимка):
AVCHD, Фото
Memory Stick PRO-HG Duo
носител, Memory Stick XC-HG
Duo носител, SD карта
(Клас 4 или по-бърз)
Цветна температура: [Автом.],
[С едно натискане],
[На закрито], [На открито],
[Color Temp.]
Минимална осветеност:
FDR-AX100/HDR-CX900
4K: 6 lx (лукса) (FDR-AX100),
HD: 3 lx (лукса) (при
настройки по подразбиране,
скорост на затвора
1/60 секунди)
4K: 3 lx (лукса) (FDR-AX100),
HD: 1,7 lx (лукса) ([Low Lux]
е с настройка [Вкл.], скорост
на затвора 1/30 секунди)
NightShot: 0 lx (лукса)
(скорост на затвора
1/60 секунди)
FDR-AX100E/HDR-CX900E
4K: 6 lx (лукса) (FDR-AX100E),
HD: 3 lx (лукса) (при
настройки по подразбиране,
скорост на затвора
1/50 секунди)
4K: 3 lx (лукса) (FDR-AX100E),
HD: 1,7 lx (лукса) ([Low Lux]
е с настройка [Вкл.], скорост
на затвора 1/25 секунди)
NightShot: 0 lx (лукса)
(скорост на затвора
1/50 секунди)
Други
XAVC S
SDXC карта с памет
(Клас 10 или по-бърз)
Устройство за изображения:
тип 1,0 (13,2 мм × 8,8 мм)
задно осветление Exmor R™
CMOS сензор
Пиксели при запис
(снимка, 16:9):
макс. 20,0 мегапиксела
(5 968 × 3 352)*2
Общо: прибл. 20,9 мегапиксела
Ефективни (видеоклип,
16:9)*3:
прибл. 14,2 мегапиксела
Ефективни (снимка, 16:9):
прибл. 14,2 мегапиксела
Ефективни (снимка, 4:3):
прибл. 10,6 мегапиксела
Обектив:
ZEISS Vario-Sonnar T Обектив
12 пъти (Оптично)*3, 4K:
18× (FDR-AX100/AX100E) HD:
24 пъти (Зум Ясно Изобр.,
по време на запис на
видеоклипове)*4, 160 пъти
(Цифрово)
Диаметър на филтъра:
62 мм (2 1/2 инча)
F2.8 – F4.5
Фокусно разстояние:
f= 9,3 мм – 111,6 мм
(3/8 инча – 4 1/2 инча)
При конвертиране към
35-милиметров фотоапарат
За видеоклипове*3:
29,0 мм – 348,0 мм
(1 3/16 инча – 13 3/4 инча)
(16:9)
За снимки:
29,0 мм – 348,0 мм
(1 3/16 инча – 13 3/4 инча)
(16:9)
*2
Уникалната система за
обработка на изображения
на Sony BIONZ-X позволява
разделителна способност
на неподвижните
избражения да
е еквивалентна на
описаните размери.
*3
[ SteadyShot]
е с настройка [Стандартен]
или [Изкл.].
*4
[ SteadyShot]
е с настройка [Активен].
BG
49
Входни/изходни конектори
HDMI OUT жак: HDMI микро
конектор
MIC входен жак: стерео минижак
(3,5 мм)
Жак за слушалки: стерео
минижак (3,5 мм)
USB жак: тип A (Вградено USB)
Извод Мулти/Micro USB*
* Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
USB свързването е само за изход
(FDR-AX100E/HDR-CX900E).
LCD монитор
Картина: 8,8 см (тип 3,5, формат
на екрана 16:9)
Общ брой точки: 921 600
(1920 × 480)
Безжична LAN мрежа
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/ръчен
Метод на достъп:
инфраструктурен режим
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
съвместимост
Обща информация
Изисквания за захранването:
DC 6,8 V/7,2 V (батерия),
DC 8,4 V (Адаптер за
променлив ток)
USB зареждане: постоянен ток
5 V 1500 mA
BG
50
Средна консумация на
електроенергия:
FDR-AX100/AX100E
По време на запис
с камерата, използвайки
визьора с нормална яркост:
4K: 5,3 W, HD: 3,8 W*
По време на запис
с камерата, използвайки LCD
монитора с нормална яркост:
4K: 5,6 W, HD: 4,0 W*
HDR-CX900/CX900E
По време на запис
с камерата, използвайки
визьора с нормална яркост:
HD: 3,2 W*
По време на запис
с камерата, използвайки LCD
монитора с нормална яркост:
HD: 3,5 W*
*в режим AVCHD HQ
Работна температура: от 0 °C до
40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
(–4 °F до +140 °F)
Размери (приблиз.):
81 мм × 83,5 мм × 196,5 мм
(3 1/4 инча × 3 3/8 инча ×
7 3/4 инча) (ш/в/д)
включително изпъкналите
части
90 мм × 83,5 мм × 223,5 мм
(3 5/8 инча × 3 3/8 инча ×
8 7/8 инча) (ш/в/д)
включително изпъкналите
части, предоставения
акумулаторен пакет
и прикрепен сенник
на обектива
Тегло (прибл.):
FDR-AX100/AX100E:
790 г (1 фунт 11 унции) само
основното устройство
915 г (2 фунта) включително
предоставения акумулаторен
пакет NP-FV70 и сенника на
обектива
HDR-CX900/CX900E:
790 г (1 фунт 11 унции) само
основното устройство
870 г (1 фунт 14 унции)
включително предоставения
акумулаторен пакет NP-FV50
и сенника на обектива
 Адаптер за променлив
ток AC-L200D
Максимално изходно
напрежение: DC 8,4 V
Изходно напрежение: 6,8 V
постоянен ток
Максимално напрежение на
зареждане: DC 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
3,0 A
Капацитет
Типично: 14,0 Wh (2060 mAh)
Минимално: 13,3 Wh
(1 960 mAh)
Тип: литиево-йонен
 Акумулаторен пакет
NP-FV50 (HDR-CX900/
CX900E)
Други
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
Консумация на ток:
0,35 A – 0,18 A
Консумирана мощност: 18 W
Изходно напрежение: DC 8,4 V*
Работна температура: от 0 °C до
40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
(– 4°F до +140 °F)
Размери (приблиз.):
48 мм × 29 мм × 81 мм
(1 15/16 инча × 1 3/16 инча ×
3 1/4 инча)
* За други спецификации вижте
етикета на адаптера за
променлив ток.
 Акумулаторен
пакет NP-FV70
(FDR-AX100/AX100E)
Максимално изходно
напрежение: DC 8,4 V
Изходно напрежение: 6,8 V
постоянен ток
Максимално напрежение на
зареждане: DC 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
2,1 A
Капацитет
Типично: 7,0 Wh (1030 mAh)
Минимално: 6,6 Wh
(980 mAh)
Тип: литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите
на камкордера и принадлежностите подлежат на промяна
без предупреждение.
BG
51
 Търговски марки
• AVCHD, AVCHD Progressive,
логотипът на AVCHD
и логотипът на AVCHD
Progressive са търговски марки
на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• Memory Stick и
са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI са
търговски марки или
регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати
и в други държави.
• Windows са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
• Mac е регистрирана
търговска марка на Apple Inc.
в Съединените щати и други
държави.
• Intel, Pentium и Intel Core са
търговски марки на Intel
Corporation в САЩ и/или
в други държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са
търговски марки на Google Inc..
BG
52
• „iOS” е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi и Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ
и други държави.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът на
YouTube са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на Google Inc.
• iPhone и iPad са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и в други
държави.
Всички други имена на продукти,
споменати в настоящия
документ, може да са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на съответните
им компании. Освен това ™ и ®
не са споменати във всеки
отделен случай в това
ръководство.
Части и бутони за
управление
Фигурите в ( ) са страници за
справка.
За подробности относно
съвместими аксесоари за
мулти-интерфейсния
държач, посетете уебсайта
на Sony за вашия регион или
се консултирайте със
съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony.
Операциите
с принадлежности от друг
производител не са
гарантирани.
Ако използвате гнездо
за адаптер (продава се
отделно), можете да
използвате и принадлежности, които
са съвместими
с Active Interface Shoe.
 PHOTO бутон (22)
 Лостче за голямо
мащабиране (20, 22)
NFC: Near Field
Communication
 Халка за ремък за носене
през рамо
 Ръкохватка
 FOCUS MAGNIFIER бутон

(микрофон) жак
(PLUG IN POWER)
 Сензор за дистанционното
управление
 Записваща лампа
на видеокамерата
 NIGHT SHOT лек
 Multi/Micro USB извод
Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
Ако използвате кабел за
адаптер (продава се
отделно), можете да
използвате и принадлежности чрез A/V
отдалечен конектор.
Други
 Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари
 маркировка N (39)
 Вграден микрофон
 Пръстен на обектива
 Обектив (ZEISS обектив)
 ZOOM/FOCUS
превключвател
 AF/MF бутон
 MANUAL бутон
BG
53
 MANUAL селектор
Към бутона и ролката могат
да се назначат ръчни
функции.
Поставяне на сенника
на обектива
(включен в комплекта)
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената
точка на обектива (индекс на
сенника), след което поставете
сенника на обектива
в поставката за обектива
и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато
щракне на мястото си.
 POWER бутон
 WHITE BALANCE бутон
 PROGRAM AE бутон
 IRIS бутон
 GAIN/ISO бутон
 SHUTTER SPEED бутон

(Преглед на
Изображения) бутон (28)

(Отмяна на Моя глас)
бутон
Потиска гласа на лицето,
записващо видеоклипа.
 DISPLAY бутон
 NIGHT SHOT бутон
BG
54
 Високоговорител
 Индикатор за достъп
на карта с памет (18)
 Слот за карта с памет (18)
 HDMI OUT жак
  (слушалки) жак
 ND FILTER (AUTO/MANUAL)
превключвател
 ND FILTER превключвател
 Щепсел за статив
 BATT (батерия) лостче за
освобождаване
 Пристягане на
ръкохватката
 LCD монитор/Сензорен
панел
 Визьор
 Сензор за око
Когато LCD мониторът
е затворен, издърпайте
визьора и приближете окото
си по-близо до него. Можете
да видите обекта през
визьора.
Безжично
дистанционно
управление
Други
Камкордерът се включва,
когато издърпате визьора.
 Селектор за настройка на
обектива на визьора
Ако индикациите във визьора
изглеждат замъглени,
завъртете селектора за
настройка на обектива
на визьора.
 Батерия (14)
 POWER/CHG (зареждане)
индикатор (14)

/
(Режим за Снимане)
бутон (22)
 START/STOP бутон (20)
 Вграден USB кабел (14)
 DC IN жак
 DATA CODE бутон
 PHOTO бутон
 SCAN/SLOW бутони
 / (Предишен/
Следващ) бутони
 PLAY бутон
BG
55
 STOP бутон
 DISPLAY бутон
 Предавател
 START/STOP бутон
 Бутони за голямо
мащабиране
 PAUSE бутон
 VISUAL INDEX бутон
 ////ENTER бутони
• Отстранете изолационната
лента, преди да използвате
безжичното дистанционно
управление.
Изолационна лента
BG
56
Индекс
A–Z
А
Адаптер за променлив ток 14
Б
Батерия 14
Безжична точка на достъп 42
Вграден USB кабел 15
Видеоклипове 20
Включен 17
Включени елементи 13
Време за запис 23
Време за запис/
възпроизвеждане 15
Време за зареждане 15
Възпроизвеждане 28
Д
Дата и час 17
Двоен видео запис 20
Е
Експозиция 25
Електрически контакт
(гнездо) 16
З
Други
Android 38
App Store 38
AVCHD 11, 12
Google play 38
HD 36
HDMI кабел 31
iOS 38
LCD монитор 14
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
носител 19
Memory Stick PRO-HG Duo
носител 19
Memory Stick XC-HG Duo
носител 19
MP4 39
ND филтър 26
NFC 39
PlayMemories Home 35
PlayMemories Online 35
SD карта с памет 19
Wi-Fi 38
Windows 35
XAVC S 4K 11, 12
XAVC S HD 11, 12
В
Запис 20
Зареждане на батерията 14
Зареждане на батерията чрез
компютър 15
Звуков сигнал 17
И
Изтрий 30
Инсталиране 38
Ирис (бленда) 24
К
Кабел за USB адаптер 36
Карта с памет 18
Компютър 35
Компютърна система 35
М
Мащабиране 20
Менюта 43
Мрежа 33
BG
57
Н
Назначаване на елемент от
менюто 25
Носител на запис 19
О
Отмяна на Моя глас 21
Отстраняване на
неизправности 48
П
Помощно ръководство 10
Предпазни мерки 46
Пълно зареждане 15
Р
Редактиране 28
Ръкохватка 55
Ръчен запис 24
Ръчно фокусиране 27
С
Сензорен панел 22
Скорост на затвора 24
Смартфон 38
Снимки 22
Софтуер 35
Спецификации 48
Списъци с менюта 43
Статив 55
Т
Телевизор 31
У
Усилване (ISO) 24
Ф
Формат 19
Функции с едно докосване
(NFC) 38
BG
58
BG
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising