Sony | FDR-AX1 | Sony FDR-AX1 AX1 4K Професионална Handycam® Инструкции за експлоатация

4-484-004-11(1) (BG)
Цифров 4K
камкордер
FDR-AX1/AX1E
Ръководство за експлоатация
Преди да използвате устройството, прочетете внимателно това
ръководство и го запазете за справка в бъдеще.
© 2013 Sony Corporation
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на дъното. Запишете серийния
номер в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера винаги когато
се свързвате с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № FDRСериен №
Модел № ACСериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети, пълни с течности, като
например вази, върху устройството.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като
слънце, огън и други подобни.
Този символ е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на неизолирано „опасно
напрежение“ по корпуса
на продукта, което може да
е достатъчно високо, за да
представлява риск от токов
удар за хората.
BG
2
Този символ е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на важни указания
за експлоатацията
и поддръжката (сервизното
обслужване) в документите,
придружаващи устройството.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прочетете тези указания.
Запазете тези указания.
Обърнете внимание на всички предупреждения.
Спазвайте всички указания.
Не използвайте това устройство в близост до вода.
Почиствайте само със суха кърпа.
Не блокирайте вентилационните отвори. Извършете инсталирането съобразно указанията
на производителя.
Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като например радиатори, отоплителни
решетки, печки или други уреди (включително усилватели), генериращи топлина.
Не нарушавайте предпазното предназначение на поляризирания или заземения щепсел.
Поляризираният щепсел е снабден с две клеми, едната от които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага с две клеми и трети заземителен щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт са предоставени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел
не съответства на контакта, посъветвайте се с електротехник за замяна на стария контакт.
Не позволявайте кабелът за електрозахранване да бъде настъпван или прещипван, особено
до щепселите, електрическите розетки и около мястото, където излиза от устройството.
Използвайте само указаните от производителя приспособления и принадлежности.
Използвайте само с количка, стойка, статив, скоба или маса, указани от производителя или
продавани с устройството. Когато се използва количка, внимавайте при преместването й заедно
с устройството, за да избегнете нараняване поради преобръщане.
• Изключете устройството от електрозахранването по време на гръмотевични бури или когато
няма да се използва за продължителни периоди от време.
• За всякакво сервизно обслужване се обръщайте към квалифицирани сервизни техници.
Сервизно обслужване се налага, ако устройството е повредено по какъвто и да е начин, например
при повреда в кабела за електрозахранване или щепсела, при разливане на течности или
попадане на предмети в устройството, при излагането му на дъжд или влага, при необичайна
работа или при падане на устройството.
• Ако формата на щепсела не съвпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел за правилната
конфигурация на контакта.
BG
3
Примерен щепсел за кабел за електрозахранване за държавите/регионите по света.
Тип А
(американски
тип)
Тип В
(британски
тип)
Тип BF
(британски
тип)
Тип В3
(британски
тип)
Тип С
(тип за
централна
и източна
Европа)
Тип SE
(тип за
централна
и източна
Европа)
Тип О
(океански тип)
Примерното напрежение и типът на щепсела са описани в тази таблица.
В зависимост от областта се използват различен тип щепсел и различно напрежение.
Внимание: трябва да се използва кабел за електрозахранване, отговарящ на изискванията за
съответната държава.
—Само за потребители в Съединените щати
Използвайте включения в комплекта захранващ кабел.
Европа
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Австрия
Белгия
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Люксембург
Нидерландия
Норвегия
Обединеното кралство
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Унгария
Финландия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
230
230
230
220
230
230
230
127/230
220
230
230
230
240
220
230
220
220
220
220
230
230
220
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Азия
BG
4
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Виетнам
Индия
Индонезия
Китай
Корея (реп.)
Малайзия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Хонконг
Япония
220
230/240
127/230
220
220
240
230
110
220
220/230
200/220
100
50
50
50
50
60
50
50
60
50
60
50
50/60
A/C
C
C
A
C
BF
BF
A
C/BF
A/C
BF
A
Океания
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Австралия
Нова Зеландия
240
230/240
50
50
O
O
Северна Америка
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Канада
САЩ
120
120
60
60
A
A
Централна Америка
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Бахами
Гватемала
Доминикана (реп.)
Ел Салвадор
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Хондурас
Ямайка
120/240
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
110
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
A
Южна Америка
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Аржентина
Бразилия
Венецуела
Колумбия
Перу
Чили
220
127/220
120
120
220
220
50
60
60
60
60
50
C/BF/O
A/C
A
A
A/C
C
Близък Изток
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Израел
Ирак
Иран
ОАЕ
Саудитска Арабия
Турция
230
220
220
240
127/220
220
50
50
50
50
50
50
C
C/BF
C/BF
C/BF
A/C/BF
C
Африка
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Тип щепсел
Алжир
Египет
Етиопия
Кения
Конго (дем.)
Нигерия
Танзания
Тунис
Южна Африка
127/220
220
220
240
220
230
230
220
220/230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C/BF
C
C/BF
C/BF
C
C/BF
BG
5
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да се избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Спазвайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте батерията и не я подлагайте
на удар или механична сила, например удар
с чук, не я изпускайте и не стъпвайте върху
нея.
• Избягвайте късо съединение и
не позволявайте метални предмети да
влизат в контакт с клемите на батерията.
• Не излагайте на висока температура над
60°C (140°F), например пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце
автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или изпускащи
течност литиево-йонни батерии.
• Зареждайте батерията с помощта
на оригинално зарядно устройство на Sony
или с устройство, което може да зарежда
батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега на деца.
• Поддържайте батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии точно
както е описано в инструкциите.
Заменяйте батерията само с посочения тип.
В противен случай може да възникне пожар
или нараняване.
Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера за променлив ток
в тясно пространство, например между стена
и мебели.
Включвайте към близкостоящ електрически
контакт, когато използвате адаптера
за променлив ток. Изключете адаптера
за променлив ток от контакта незабавно,
ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Зарядно устройство
Включвайте към близкостоящ електрически
контакт, когато използвате зарядното
устройство. Изключете зарядното
BG
6
устройство от контакта незабавно,
ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Забележка за кабела
за електрозахранване
Кабелът за електрозахранване е предназначен
специално за употреба само с този камкордер
и не трябва да се използва с друго
електрическо оборудване.
Дори и камкордерът да е изключен,
източникът на променливотоково захранване
(електрическата мрежа) все още го захранва,
докато камкордерът е свързан към
електрическия контакт чрез адаптера
за променлив ток.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
За потребители в ЕВРОПА
Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
Съобщение
Ако поради статично електричество или
електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението
или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено,
че е съвместим с ограниченията, изложени
в директивата за ЕМС за използване
на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра
(9,8 фута).
Внимание
Електромагнитните полета на конкретните
честоти може да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
Изхвърляне
на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне
на батерията. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте продукта
в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани батерии
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
BG
7
Съдържание
Общ преглед
Местоположение и функция на частите .............................11
Индикации на екрана ...........................................................18
LCD екран/визьор ............................................................ 18
Подготовки
Електрозахранване ................................................................20
Зареждане на батерията .................................................. 20
Настройване на часовника ...................................................22
Монтиране на устройства .....................................................22
Монтиране на сенника с капак на обектива .............. 22
Настройване на LCD екрана и визьора ...................... 23
Използване на XQD карти с памет ......................................24
Относно XQD карти с памет ......................................... 24
Поставяне на XQD карта с памет ................................. 24
Изваждане на XQD карта с памет ................................ 24
Избиране на слота за карта с памет, който
ще се използва за запис ............................................ 24
Форматиране на XQD карта с памет ........................... 25
Проверяване на оставащото време за запис .............. 25
Записване
Процедура за основни операции .........................................26
Промяна на основните настройки ......................................29
Формат на записа ............................................................. 29
Регулиране на яркостта на изображението ............... 29
Настройване към естествени цветове
(Баланс на бялото) .................................................... 31
Настройка на аудиосигнала ........................................... 33
Полезни функции ..................................................................35
Бутони с възможност за присъединяване
на функция .................................................................. 35
BG
8
Съдържание
Екрани с миниатюри
Екрани с миниатюри .............................................................36
Конфигурация на екрана ................................................ 36
Възпроизвеждане на клипове ..............................................37
Възпроизвеждане на избраните и следващите
клипове последователно .......................................... 37
Операции с клип ....................................................................37
Операции на менюто с миниатюри ............................. 37
Показване на подробна информация
за даден клип .............................................................. 38
Изтриване на клипове ..................................................... 39
Промяна на информацията от екрана
с миниатюри ............................................................... 39
Настройки
Операции на менюто за настройка .....................................40
Списък на менюто за настройка ..........................................41
Camera меню ..................................................................... 41
Paint меню .......................................................................... 42
Audio меню ........................................................................ 44
Video меню ......................................................................... 44
LCD/VF меню .................................................................... 45
Media меню ........................................................................ 46
System меню ....................................................................... 46
Thumbnail меню ................................................................ 48
Свързване на външни устройства
Свързване на външни монитори и записващи
устройства ........................................................................49
Управление на клипове чрез компютър .............................50
Свързване с USB кабел ................................................... 50
Възпроизвеждане на изображения на компютър .............51
Какво можете да правите със софтуера
„PlayMemories Home“ (Windows) ......................... 51
Софтуер за Mac ................................................................. 51
Проверяване на компютърната система .................... 51
Инсталиране на софтуер „PlayMemories Home“
във вашия компютър ............................................... 51
Редактиране на изображения на компютър .............. 52
BG
Съдържание
9
Приложения
Важни забележки относно работата ...................................53
Време за запис за филми ................................................ 53
Използване на камкордера в чужбина ........................ 55
Формати и ограничения за изходни сигнали ....................61
Видеоформати и изходни сигнали ............................... 61
Индикации за грешка/предупреждение .............................63
Индикации за грешка ...................................................... 63
Индикации за предупреждение .................................... 63
Лицензи ..................................................................................65
Осъществяване на достъп до софтуер, към който
са приложими GPL/LGPL ........................................ 65
Лицензи за софтуер с отворен код ............................... 65
Спецификации ......................................................................65
Конфигурация на комплекта ......................................... 67
Индекс .....................................................................................68
BG
10
Съдържание
Общ преглед
За функции и употреба вижте страниците в скоби.
Общ преглед
Местоположение и функция на частите
1. Кукичка за лента за носене на рамо (14)
2. ASSIGN 7/FOCUS MAGNIFIER
бутон (35)
3. Държач на микрофон*
4. IRIS PUSH AUTO бутон
5. Лостче за мащабиране (26)
* Когато използвате микрофона, вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
с микрофона.
Местоположение и функция на частите
BG
11
Общ преглед
1. Обектив (22)
2. Сенник с капак на обектива (22)
3. Вътрешен микрофон (33)
4. Преден светлинен индикатор
за запис (47)
Светлинният индикатор за запис мига,
ако оставащият капацитет на носителя
за запис или на батерията е нисък.
5. ASSIGN 4/ZEBRA бутон
6. ASSIGN 1 бутон
7. ASSIGN 2 бутон*
8. ASSIGN 3 бутон
9. ASSIGN 6/THUMBNAIL бутон
10. CH1 (INT MIC/INPUT1/INPUT2)
превключвател
11. AUTO/MAN (CH1) превключвател (34)
12. AUDIO LEVEL(CH1) ролка (34)
13. STATUS CHECK бутон (15)
14. CANCEL/BACK бутон (40)
15. MENU бутон** (40)
16. AUDIO LEVEL(CH2) ролка (34)
17. AUTO/MAN (CH2) превключвател (34)
18. CH2 (INT MIC/INPUT1/INPUT2)
превключвател (34)
19. PUSH AUTO бутон (27)
20. FOCUS превключвател (27)
BG
12
Местоположение и функция на частите
21. ND FILTER превключвател (31)
22. ASSIGN 5/PEAKING бутон*
* Бутони ASSIGN 5/PEAKING и ASSIGN 2 имат
изпъкнали тактилни точки, за да ги намирате
лесно.
** Бутон MENU има изпъкнала тактилна лента,
за да го намирате лесно.
Общ преглед
1. AUDIO OUT конектори/VIDEO OUT
конектор (49, 62)
2. HDMI OUT конектор (49)
3. UTILITY SD слот
16. DC IN конектор (21)
17. Държач за кабел
Предоставен за закрепване на кабел
за постоянен ток и др.
(Ще се поддържа в предстоящо
надстройване.)
4. Лостче за мащабиране на горната
ръкохватката (26)
5. START/STOP бутон
Когато лостчето е в позиция HOLD,
бутон START/STOP не функционира.
6. INPUT2 конектор
7. INPUT1 конектор
8. Държач за кабел
Предоставен за закрепване на кабел
на микрофон и др.
9. INPUT2 превключвател (33)
10. INPUT1 превключвател (33)
11. REMOTE конектор
Конектор REMOTE се използва за
управление на стартирането и спирането
на записването и др. на видеоустройството и
периферните устройства, свързани към него.
12. Колан на ръкохватката
13. POWER превключвател (26)
14. Бутон за записване (26)
15. Изход за въздух
Забележки
• Зоните около вентилаторните отвори може
да са горещи.
• Не покривайте вентилаторните отвори.
Местоположение и функция на частите
BG
13
Общ преглед
1. Кукичка за лента за носене на рамо
2. Пръстен за фокусиране (27)
3. Лостче за капака на обектива (22)
4. Пръстен за мащабиране (27)
5. Пръстен за диафрагмата (29)
6. GAIN бутон (30)
7. WHT BAL бутон* (32)
8. SHUTTER SPEED бутон (30)
9. AUTO/MANUAL превключвател (29)
10. i (слушалки) конектор
За стерео слушалки с мини жак
11. BATT RELEASE бутон (20)
12. Батерия (20)
13. Слот С за „Memory Stick“ носител/
SD карта C/светлинен индикатор
за достъп
(Ще се поддържа в предстоящо
надстройване.)
14. Слот A за XQD карта с памет/бутон
за избор/светлинен индикатор
за достъп (24)
15. Слот B за XQD карта с памет/бутон
за избор/светлинен индикатор
за достъп (24)
16. USB конектор (тип mini-B) (50)
17. USB конектор (тип A)
(Ще се поддържа в предстоящо
надстройване.)
18.
BG
14
(едно натискане) бутон (31)
Местоположение и функция на частите
19. Превключвател за памет за баланса
на бялото (31)
20. Превключвател на усилването (30)
21. IRIS бутон* (29)
* Бутони WHT BAL и IRIS имат изпъкнали тактилни
точки, за да ги намирате лесно.
Закачане на лента за носене на рамо
Закачете лента за носене на рамо
(продава се отделно) към кукичките
за лента за носене на рамо.
Общ преглед
1. OPTION бутон (37)
2. THUMBNAIL бутон (36)
3. Бутони за управление
Долна част
на възпроизвеждането (PREV, PLAY/
PAUSE*, NEXT, STOP, F REV, F FWD)
(28)
4. DATA CODE бутон
(Ще се поддържа в предстоящо
надстройване.)
5. DISPLAY бутон (18)
6. LCD екран (23)
7. Превключвател за мащабиране
с лостчето на горната ръкохватка (26)
8. Визьор (23)
9. Голям сенник на визьора
10. Лостче за настройка на лещите
на визьора (23)
11. Лостче за освобождаване на визьора (59)
12. HEADPHONE MONITOR
превключвател (34)
13. Заден светлинен индикатор за запис (47)
14. SEL/SET ролка (40)
15. VOLUME бутони*
16. STATUS CHECK бутон
17. CANCEL/BACK бутон (40)
18. V/v/B/b/SET бутони (40)
19. MENU бутон (40)
* Бутони VOLUME+ и PLAY/PAUSE имат
изпъкнали тактилни точки, за да ги намирате
лесно.
1. Гнездо за статив (1/4 in, 0,6 cm)
Съвместимо с винт 1/4-20UNC.
Прикрепете статив (продава се отделно)
към гнездото за статив, използвайки винт
за статив (продава се отделно): дължината
на винта трябва да е по-малка от 5,5 mm
(7/32 in).
Екран на състоянието
Показване на екран на състоянието
• Натиснете бутон STATUS CHECK.
Превключване между екраните на
състоянието
• Завъртете ролката SEL/SET.
Скриване на екрана на състоянието
• Натиснете бутон STATUS CHECK.
Местоположение и функция на частите
BG
15
Общ преглед
Екран на състоянието на камерата
Екран на състоянието на системата
Показва настройките на електронния затвор
или състоянието на обектива.
Показва настройките на видеосигнала.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
Задаване на стойност
на нивото на усилване <H>
Задаване на стойност
на нивото на усилване <M>
Задаване на стойност
на нивото на усилване <L>
Предварително зададена
стойност на баланса
на бялото
Гама категория и крива
Задаване на стойност
за нивото на AE
Задаване на стойност
за скорост на управление
на AE
Задаване на стойност
за максималното усилване
на AGC
Най-високата скорост
на затвора на функцията
за автоматична скорост
на затвора
Екран на състоянието на аудиото
Показва входящите настройки за всеки
канал, за измервателя за нивото на аудиото
и настройката за филтъра за вятър.
CH 1 level meter Измервател на нивото
за CH 1
CH 1 Source
Входящ източник за CH 1
CH 1 Ref. / Sens. Чувствителност на входа
на вътрешния микрофон
на CH 1 или референтното
ниво на аудио входа
CH 1 Wind Filter Настройване
на състоянието на филтъра
за вятър за входа
на микрофона на CH 1
CH 2 level meter Измервател на нивото
за CH 2
CH 2 Source
Входящ източник за CH 2
CH 2 Ref. / Sens. Чувствителност на входа
на вътрешния микрофон
на CH 2 или референтното
ниво на аудио входа
CH 2 Wind Filter Настройване
на състоянието на филтъра
за вятър за входа
на микрофона на CH 2
Audio Format
Настройка на аудиоформата
Headphone Out Изходна настройка
за слушалки
BG
16
Местоположение и функция на частите
Country
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Настройване на
състоянието на региона,
NTSC региона или
PAL региона
Формат на запис, който
се записва на XQD картата
с памет
Размер на изображението,
което се записва на XQD
картата с памет
Кадрова честота, с която
се записва на XQD картата
с памет
Екран на състоянието на видео изхода
Показва настройките на HDMI и видео
изхода.
HDMI
Video
Изходен размер
на изображението
Изход вкл./изкл.
Изходен размер
на изображението
Екран на състоянието на бутоните, които могат
да се настроят
Показва функцията, която е присъединена
към всеки бутон ASSIGN.
1
2
3
4
5
6
7
Функция, присъединена
към бутон Assign 1
Функция, присъединена
към бутон Assign 2
Функция, присъединена
към бутон Assign 3
Функция, присъединена
към бутон Assign 4
Функция, присъединена
към бутон Assign 5
Функция, присъединена
към бутон Assign 6
Функция, присъединена
към бутон Assign 7
Екран на състоянието на носителя
Информация
за носител за
Носител A
Информация
за защита на
Носител A
Общ преглед
Показва оставащото свободно пространство
на носителя за запис (XQD карта
с памет A/XQD карта с памет B).
Показва се икона за носител,
когато в слот A е поставен
носител за запис
Показва се икона за защита,
когато поставеният в слот A
носител за запис е защитен
срещу запис
Забележки
Индикатор
за оставащ
капацитет на
Носител A
Оставащ
капацитет на
Носител A
Информация
за носител за
Носител B
Информация
за защита на
Носител B
Индикатор
за оставащ
капацитет на
Носител B
Оставащ
капацитет на
Носител B
Информация
за носител за
UTILITY SD
карта
Информация
за защита на
UTILITY SD
карта
Индикатор
за оставащ
капацитет на
UTILITY SD
карта
Оставащ
капацитет на
UTILITY SD
карта
• Не можете да защитите
XQD картата с памет
в камкордера.
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот A, обозначен
с лентов индикатор
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот A,
обозначен в GB
Показва се икона за носител,
когато в слот B е поставен
носител за запис
Показва се икона за защита,
когато поставеният в слот B
носител за запис е защитен
срещу запис
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот B, обозначен
с лентов индикатор
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот B,
обозначен в GB
Показва се икона за носител,
когато в слот UTILITY SD
е поставен носител за запис
Показва се икона за защита,
когато слот UTILITY SD
е защитен срещу запис
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот UTILITY SD,
обозначен с лентов
индикатор
Оставащият капацитет
на носителя за запис,
поставен в слот UTILITY SD,
обозначен в GB
Местоположение и функция на частите
BG
17
Общ преглед
Индикации на екрана
LCD екран/визьор
По време на запис, готовност за запис или възпроизвеждане, състоянията и настройките на това
устройство се показват на LCD екрана/визьора.
Състоянията и настройките на това устройство могат да се показват и скриват чрез бутон
DISPLAY.
Информация, която се показва на екрана по време на запис
1. Индикация за режим на затвора/
скорост на затвора
2. Индикация за ND филтър (стр. 31)
3. Индикация за усилване (стр. 30)
4. Индикация за специален запис/работно
състояние
zRec
Stby
В процес на запис
В готовност за запис
5. Индикация за цветова температура
(стр. 31)
6. Индикация за оставащ заряд
на батерията (стр. 56)
7. Индикация за позиция на фокуса
Показва позицията на фокуса.
8. Индикация за позиция на
мащабирането
9. Индикация за SteadyShot
10. Индикация за режим на фокуса
11. Индикация за автоматична скорост
на затвора
BG
18
Индикации на екрана
12. AGC индикация
13. Индикация за автоматична диафрагма
14. Индикация за позиция на диафрагмата
Показва позицията на диафрагмата.
15. Индикация за режим на баланса
на бялото (стр. 31)
ATW
PWB
Memory A
Memory B
n
Автоматичен режим
Режим на предварителна
настройка
Режим на памет A
Режим на памет B
Режим на предварителна
настройка (на закрито)
Режим на предварителна
настройка (на открито)
16. Индикация за състоянието на носителя
в UTILITY SD слота
17. Индикация за данни за времето
18. Измервател на нивото на аудиото
19. Индикация за състояние на/свободно
Когато лявата част на иконата е оранжева,
записването е възможно.
Когато зеленият индикатор в горната дясна
част на иконата свети, възпроизвеждането
е възможно.
20. Индикация за гама настройка (стр. 42)
6. Данни за времето
Показва се продължителността на филма.
7. Аудионива
Показват се аудионивата на записа.
8. Носител
Знакът
се показва в лявата част, ако
картата с памет е защитена срещу запис.
Общ преглед
пространство в носителя в A/B слота
(стр. 25)
9. Формат на възпроизвеждане (кодек)
Показва стойността на гама настройката.
21. Индикация за формат на запис (кодек)
(стр. 29)
Показва формата, който се записва
на XQD картата с памет.
22. Индикация за системната честота
и метода на сканиране
23. Индикация за формата на запис
(размер на изображението) (стр. 29)
Показва размера на изображението, което
се записва на XQD картата с памет.
Информация, показана на екрана за
възпроизвеждане
Следната информация се показва в екрана
на възпроизвежданото изображение.
1. Номер на клип/общ брой клипове
2. Режим на възпроизвеждане
3. Формат на възпроизвеждане
(размер на изображението)
4. Оставащ заряд на батерията
5. Формат на възпроизвеждане
(кадрова честота)
Индикации на екрана
BG
19
Подготовки
Електрозахранване
Зареждане на батерията
Подготовки
Можете да зареждате батерията
„InfoLITHIUM“ (серия L) с доставеното
зарядно устройство.
Забележки
• С камкордера можете да използвате
батерия с голям капацитет NP-F970
(включена в комплекта). Не можете да
използвате NP-F570/F770 (продава се отделно).
Кабел за електрозахранване (електрическа мрежа)
След зареждането на батерията
Светлинният индикатор за зареждане изгасва
(нормално зареждане). Ако продължите
зареждането един час след като светлинният
индикатор за зареждане изгасне, можете да
използвате батерията малко по-дълго време
(пълно зареждане).
Отстранете батерията от зарядно устройство,
когато зареждането приключи.
Поставяне на батерията
Натиснете батерията към задната част
на камкордера и плъзнете надолу.
Към електрическия
контакт (гнездо)
Светлинен
индикатор
за зареждане
Превключвател
на режима
Зарядно устройство AC-VL1
Забележки
• Не можете да използвате AC-VL1 за свързване
на камкордера към външен източник на електрозахранване. Когато свързвате камкордера към
електрически контакт (гнездо), използвайте
предоставения адаптер за променлив ток.
1
Поставете превключвателя в режим
CHARGE.
2
Свържете кабела за електрозахранване към зарядното устройство
и към електрическия контакт
(гнездо).
3
Поставете батерията в слота
на зарядното устройство, натиснете
надолу и плъзнете в посоката,
обозначена от стрелката.
Светлинният индикатор за зареждане
светва и зареждането започва.
BG
20
Електрозахранване
Изваждане на батерията
Плъзнете превключвател POWER към OFF.
Натиснете бутон BATT RELEASE
(освобождаване на батерията) и извадете
батерията.
BATT RELEASE бутон
(освобождаване на батерията)
Забележки
Подготовки
• Настройките на менюто или настройките, зададени
чрез превключвател AUTO/MANUAL, могат да бъдат
запаметени, когато превключвател POWER е в
позиция OFF. Извадете батерията, след като
визуализацията на LCD екрана/визьора изчезне
напълно. В противен случай променените настройки
може да не бъдат запаметени.
• Ако извадите батерията или изключите адаптера
за променлив ток при превключвател POWER
в позиция ON, не можете да включите камкордера
дори ако поставите батерията или свържете адаптера
за променлив ток.
Плъзнете превключвателя POWER временно
в позиция OFF, след това в позиция ON.
Конектор DC IN
Съхранение на батерията
Ако батерията няма да се използва известно
време, използвайте докрай нейния заряд
и я приберете за съхранение. За подробности
относно съхранението на батерията вижте
стр. 56.
Време за зареждане
Адаптер за
променлив
ток
(AC-NB12A)
Приблизителното време (в минути), необходимо
за зареждане на напълно изтощена батерия.
Батерия
NP-F970
Време
за нормално
зареждане
365
Време за пълно
зареждане
Кабел за електрозахранване (електрическа мрежа)
Към електрическия
контакт (гнездо)
425
1. Свържете кабела за електрозахранване
Забележки
• Не можете да използвате батерия NP-F570/NP-F770 с
камкордера.
За батерията
• Преди да смените батерията, плъзнете превключвател
POWER в позиция OFF.
Използване на електрически контакт
(гнездо) като източник на
електрозахранване
За захранване на устройството можете да
използвате адаптер за променлив ток.
2.
3.
(електрическа мрежа) към адаптера
за променлив ток.
Свържете адаптера за променлив ток
към конектора DC IN на камкордера.
Свържете кабела за електрозахранване
(електрическа мрежа) към електрическия
контакт (гнездо).
За адаптера за променлив ток
• Включвайте към близкостоящ електрически
контакт, когато използвате адаптера
за променлив ток. Изключете адаптера
за променлив ток от електрическия контакт
незабавно, ако възникне неизправност,
докато използвате камкордера.
• Не използвайте адаптера за променлив
ток в тясно пространство, например между
стена и мебели.
• Не свързвайте накъсо щепсела на адаптера
за променлив ток чрез метални предмети.
Това може да причини неизправност.
• Дори ако камкордерът да е изключен,
променливотоковото захранване
(електрическата мрежа) все още го захранва,
докато камкордерът е свързан към
електрическия контакт (гнездо) чрез адаптера
за променлив ток.
• Не можете да зареждате камкордера, като го
включите към адаптера за променлив ток.
Електрозахранване
BG
21
Настройване на часовника
Подготовки
Когато включите камкордера за първи
път след покупката му или след като
резервната батерия е напълно изтощена,
на визьора и на LCD екрана се появява
екран „Initial Setting“. Настройте датата
и часа на вградения часовник, използвайки
този екран.
Монтиране на устройства
Монтиране на сенника с капак
на обектива
Часова зона
Стойността показва часовата разлика спрямо
UTC (Координирано универсално време).
Променете настройката, ако е нужно.
Настройване на часа и датата
Часовникът стартира, след като завъртите
ролката SEL/SET (стр. 15), за да изберете
елементите или стойността, след това
натиснете ролката SEL/SET, за да ги зададете.
След като екранът за настройване изчезне,
може да се използва „Clock Set“ (стр. 47)
в меню System, за да се настрои „Time Zone“
и дата/час.
Забележки
• Ако настройките на часовника се изтрият поради
пълното изтощаване на резервната батерия, когато
не е предоставено захранване (без батерия и без
връзка към DC IN), при следващото включване
на камкордера ще се покаже екран „Initial Setting“.
• Когато се покаже екран „Initial Setting“,
не е разрешено никакво друго действие,
освен изключване на захранването, докато
не завършите настройването.
Бутон PUSH (освобождаване на сенника)
Подравнете обозначенията върху
сенника на обектива с тези върху
камкордера и завъртете сенника
в посоката, обозначена от стрелка 2,
докато се заключи.
Отваряне или затваряне на затвора
на сенника на обектива
Преместете лостчето за капака на обектива
в позиция OPEN, за да отворите капака
на обектива, и преместете лостчето в позиция
CLOSE, за да затворите капака.
Отстраняване на сенника с капак на обектива
Завъртете сенника в посока, обратна на тази,
обозначена от стрелка 2 на илюстрацията,
докато натискате бутон PUSH (освобождаване
на сенника).
Забележки
• Отстранете сенника с капак на обектива, когато
монтирате/отстранявате поляризиращ филтър
с 72 mm или защитен филтър.
BG
22
Настройване на часовника
Настройване на LCD екрана и визьора
LCD екран
Можете да превключите яркостта на задното
осветление на визьора чрез „VF Backlight“
от „VF Setting“ в меню LCD/VF (стр. 45).
1Отворете на 180 градуса.
290 градуса (макс.)
Подготовки
Отворете LCD екрана на 180 градуса (1), след
това го завъртете до най-подходящия ъгъл
за запис или възпроизвеждане (2).
Забележки
• Може да видите основните цветове трептящи във
визьора, когато местите линията си на изглед. Това
не е неизправност. Трептящите цветове няма да
бъдат записани на носителя за запис.
2180 градуса
(макс.).
• На LCD екрана изображенията се показват
с огледална ориентация, но се записват
с нормална ориентация.
• Можете да превключвате яркостта
на задното осветление на LCD екрана чрез
„LCD Backlight“ от „LCD Setting“ в меню
LCD/VF (стр. 45).
Визьор
Лостче за настройка
на лещите на визьора
Местете го, докато
картината стане ясна.
Монтиране на устройства
BG
23
Използване на XQD карти
с памет
Подготовки
Този камкордер записва аудио и видео
на XQD карти с памет, поставени в слотовете
за карти.
Относно XQD карти с памет
Използвайте следните Sony XQD карти
с памет.
XQD карта с памет, серия S
XQD карта с памет, серия H
XQD карта с памет, серия N
Работата не се гарантира с други карти
с памет.
За подробности относно използването на XQD
карти с памет и предпазни мерки, свързани
с употребата, вижте ръководството
за експлоатация за XQD карта с памет.
Изваждане на XQD карта с памет
Отворете капака на блока със слотове
за карти, извадете XQD картата с памет,
като веднъж натиснете леко XQD картата
с памет.
Забележки
• Целостта на данните не е гарантирана, ако
захранването се изключи или картата с памет бъде
извадена, докато се използва. Данните на картата
може да са унищожени. Уверете се, че светлинният
индикатор за достъп свети в зелено или е изгаснал,
когато изключвате захранването или изваждате
картата с памет.
• XQD карта с памет, извадена от камкордера
след запис, може да е нагорещена. Това не
е неизправност.
Избиране на слота за карта с памет,
който ще се използва за запис
Натиснете бутон A или B на слота за карта
с памет, в който е поставена картата с памет,
върху която искате да записвате. Светлинният
индикатор на избрания слот светва в зелено.
Поставяне на XQD карта с памет
1
Отворете капака на блока със слотове
за карти.
2
Поставете XQD картата с памет,
докато щракне на мястото си,
емблемата на XQD трябва да сочи
наляво.
Светлинният индикатор за достъп
(стр. 14) светва в червено, после
се променя на зелено, когато картата
с памет е готова за употреба.
3
Затворете капака.
Забележки
• Ако поставите карта с памет в слота с погрешна
ориентация, картата с памет, слотът за карта
с памет или данните за изображението може
да се повредят.
BG
24
Използване на XQD карти с памет
Бутон за слот A
за карта с памет
Бутон за слот B
за карта с памет
Забележки
• Можете да изберете само слот, в който вече има
поставена карта с памет.
• Докато се записват филми на картата с памет,
не можете да превключвате слота дори и ако
натиснете бутоните за слот за карта с памет A/B.
Форматиране на XQD карта с памет
Ако XQD карта с памет не е форматирана или
е форматирана с друга система, съобщението
„Media Needs to be Formatted“ се показва
на LCD екрана/визьора.
Форматирайте картата както следва.
Използвайки „Format Media“ (стр. 46)
в меню Media задайте „Media(A)“ (слот A)
или „Media(B)“ (слот B), след това
изберете „Execute“. На съобщението
за потвърждение отново изберете
„Execute“.
Показват се съобщението и лентата
за състояние на текущия процес
и светлинният индикатор за достъп
светва в червено.
Когато форматирането приключи, се показва
съобщение за завършване. Натиснете ролката
SEL/SET, за да скриете съобщението.
Ако форматирането е неуспешно
Няма да бъдат форматирани защитени от
запис XQD карти с памет или карти с памет,
които не могат да бъдат използвани с този
камкордер.
Когато се покаже предупредителното
съобщение, сменете картата с подходяща XQD
карта с памет съобразно инструкциите
в съобщението.
По време на запис (или в готовност за запис)
можете да проверите оставащото свободно
пространство за запис в XQD картите с памет,
поставени в слотовете за карти A/B, чрез
индикацията за състояние/оставащо
пространство на LCD екрана/визьора
(стр. 18).
Наличното време за запис с текущия
видеоформат (побитова скорост на запис)
се изчислява според оставащото свободно
пространство на всяка карта и се показва
в минути.
Подготовки
• Когато само в един слот има поставена карта
с памет, слотът с картата с памет се избира
автоматично.
• Ако картата с памет се запълни по време
на запис, камкордерът автоматично
продължава да записва на картата с памет,
поставена в другия слот.
Проверяване на оставащото време
за запис
Забележки
• Икона
се показва, ако картата с памет
е защитена срещу запис.
Смяна на XQD карта с памет
• Ако общото налично време за запис на
двете карти стане по-малко от 5 минути,
се показва предупредително съобщение
„Media Near Full“, светлинният индикатор за
запис мига и в слушалките прозвучава
предупредителен звуков сигнал. Сменете
картите с такива, които имат достатъчно
свободно пространство.
• Ако продължите да записвате, докато
общото оставащо свободно пространство
стигне до нула, съобщението се променя
на „Media Full“ и записването спира.
Забележки
• На една XQD карта с памет могат да се запишат
приблизително 9 999 клипа.
Ако броят записани клипове стигне
ограничението, индикацията за оставащо време
става „0“ и се показва съобщение „Media Full“.
Забележки
• Всички данни, включително записаните
изображения и инсталационните файлове,
се изтриват, когато картата с памет се форматира.
Използване на XQD карти с памет
BG
25
Записване
Процедура за основни операции
Основният запис може да се извърши чрез
следните процедури.
1
2
Уверете се, че нужните устройства
са прикрепени към камкордера и към
тях се подава електрозахранване.
Записване
Ако поставите две карти, записът
продължава, като автоматично
превключва към втората карта,
когато първата се запълни.
3
Отворете затвора на сенника с капак
на обектива.
4
Плъзнете превключвателя POWER
в позиция ON, докато натискате
зеления бутон.
5
Натиснете бутона за записване
(стр. 13).
Светлинният индикатор за запис светва
и записването започва.
6
За да спрете записването, натиснете
бутона за записване отново.
Записването спира и камкордерът
активира режим STBY (готовност
за запис).
Регулиране на мащабирането
BG
Широк изглед: (Широк ъгъл)
Поставете картата(ите) с памет.
Екранът за запис се показва на LCD
екрана/визьора.
26
Използване на лостчето за мащабиране
Преместете леко лостчето за мащабиране D
за бавно мащабиране. Преместете го понадалеч за по-бързо мащабиране.
Процедура за основни операции
Изглед отблизо: (Телефото)
• Минималното необходимо разстояние
между камкордера и обекта за фокусиране
е около 1 cm (около 13/32 in) за широк ъгъл
и около 80 cm (около 2 5/8 ft) за телефото.
• Фокусът може да не е настроен в определени
позиции на мащабирането, ако обектът
е в рамките на 80 cm (около 2 5/8 ft)
от камкордера.
• Уверете се, че пръстът ви е върху лостчето
за мащабиране D. Ако отстраните пръста
си от лостчето за мащабиране D, звукът
от действието на лостчето за мащабиране D
също може да се запише.
Използване на лостчето за мащабиране на горната
ръкохватка
1. Настройте превключвателя на лостчето
за мащабиране на горната ръкохватка B
към VAR или FIX.
• Когато настроите превключвателя
за мащабиране с лостчето на горната
ръкохватка B към VAR, можете да
увеличавате или намалявате мащаба
с променлива скорост.
• Когато настроите превключвателя за
мащабиране с лостчето на горната
ръкохватка B към FIX, можете да
увеличавате или намалявате мащаба
с фиксирана скорост, както е зададено
в „Setting“ в „Handle Zoom“ от меню
Camera (стр. 42).
2. Натиснете лостчето за мащабиране
на горната ръкохватка A, за да
увеличавате или намалявате мащаба.
Забележки
• Не можете да използвате лостчето за мащабиране
на горната ръкохватка A, когато превключвателят
на мащабиране с лостчето на горната ръкохватка
B е настроен към OFF.
• Не можете да сменяте скоростта на мащабиране
на лостчето за мащабиране D чрез
превключвателя за мащабиране с лостчето
на горната ръкохватка B.
—За да запишете неподвижен обект,
използвайки статив.
1
Забележки
• Завъртете пръстена за мащабиране C с умерена
скорост. Ако го завъртите прекалено бързо,
скоростта на мащабиране може да изостане спрямо
скоростта на завъртане на пръстена за мащабиране
или звукът от действието на мащабирането също
може да се запише.
Ръчно настройване на фокуса
Индикацията за режим на фокуса
се променя към „MF“.
2
Завъртете пръстена за фокусиране A
и регулирайте фокуса.
Записване
Използване на пръстена за мащабиране
Можете да мащабирате с желаната скорост
като въртите пръстена за мащабиране C.
Възможна е и фина настройка.
По време на запис или в режим
на готовност настройте
превключвател FOCUS B
в позиция MAN.
За ръчно фокусиране
• По-лесно е да фокусирате върху обекта,
когато използвате функцията за
мащабиране. Преместете лостчето
за мащабиране към T (телефото)
и регулирайте фокуса, след това преместете
към W (широк ъгъл), за да настроите
мащабирането за записване.
• Когато искате да запишете изображение
на обект отблизо, преместете лостчето
за мащабиране към W (широк ъгъл), за да
мащабирате изображението докрай, след
което регулирайте фокуса.
Възстановяване на автоматичната настройка
Поставете превключвателя FOCUS B
в позиция AUTO.
Индикацията за режим на фокусиране
се променя на „AF“ и се възстановява
автоматичната настройка за фокусиране.
Можете ръчно да настроите фокуса
за различните условия на запис.
Използвайте тази функция в следните случаи.
—За да запишете обект зад прозорец,
покрит с дъждовни капки.
—За да запишете хоризонтални черти.
—За да запишете обект при слаб контраст
между обекта и фона.
—Когато искате да фокусирате обект от
фона.
Временно използване на автоматичното фокусиране
Автоматично фокусиране с натискане
Запишете обекта, като натиснете и задържите
бутон PUSH AUTO C.
Ако освободите бутона, настройката се връща
към ръчно фокусиране.
Използвайте тази функция, за да измествате
фокуса от един обект върху друг. Сцените ще
се сменят гладко.
• Информацията за фокусното разстояние
(когато е тъмно и е трудно да се регулира
фокусът) се появява за около 3 секунди
Процедура за основни операции
BG
27
в следните случаи. (Няма да се покаже
правилно, ако използвате преобразуващ
обектив (продава се отделно)).
—Когато завъртите пръстена
за фокусиране, докато на екрана
е изведено „MF“
Записване
Използване на разширеното фокусиране
(Expanded focus)
В настройките по подразбиране
„Focus Magnifier“ е присъединено към
бутон ASSIGN 7 (стр. 35).
Натиснете бутон ASSIGN 7.
Показва се екранът за увеличаване на фокуса
и централната част на екрана се увеличава
около 2,0 пъти. Проверката на настройката
на фокуса ще е по-лесна по време на ръчно
фокусиране. Екранът се връща към
оригиналния си размер, когато отново
натиснете бутона.
Забележки
• Макар и изображението да се появява разширено
на екрана, записаното изображение не
е разширено.
Възпроизвеждане на записан клип
Можете да възпроизведете записания клип,
докато камкордерът е в режим на готовност.
1
2
Поставете XQD картата с памет.
3
Потърсете желания клип, като
натиснете бутон PREV или NEXT.
4
Натиснете бутон PLAY/PAUSE
от бутоните за управление
на възпроизвеждането.
Натиснете бутон PLAY/PAUSE.
Изображението за възпроизвеждане
се показва на визьора.
Операцията на възпроизвеждане се извършва
както следва.
Бутон PLAY/PAUSE: Поставя
възпроизвеждането в пауза. За да
възобновите възпроизвеждането,
натиснете този бутон отново.
Бутон F FWD/бутон F REV: Възпроизвежда
бързо. За да се върнете към нормалното
възпроизвеждане, натиснете бутон PLAY/
PAUSE.
Бутон STOP: Спира възпроизвеждането или
записването.
BG
28
Процедура за основни операции
Следене на звука
В режим на нормално възпроизвеждане
можете да следите записаните аудиосигнали
посредством свързаните слушалки.
Можете да изберете даден аудиоканал да бъде
следен и да регулирате силата на звука чрез
„Audio Output“ (стр. 44) в меню Audio.
Връщане към началото
Стартиране на възпроизвеждането от началото
на клипа
Натиснете бутон PREV или бутон NEXT
от бутоните за управление на
възпроизвеждането (стр. 15). Можете да
отидете в началото на желания клип, като
натиснете съответния бутон неколкократно.
Превключване между XQD картите с памет
Когато са поставени две карти с памет,
натиснете бутона за избор (стр. 14), за да
превключите между картите с памет.
Забележки
• Не можете да превключите XQD картите
с памет по време на възпроизвеждане.
Непрекъснатото възпроизвеждане на карти
в слотове A и B не е възможно.
Клип (данни на записването)
Когато прекратите записа, видеото, аудиото
и допълнителните данни от началото до
края на записа се записват като един клип
в XQD карта с памет.
Максимална продължителност на клип
Максималната продължителност на един
клип е 13 часа.
Максималното непрекъснато време на запис
за филм е около 13 часа. Ако времето
на запис достигне около 13 часа, записът
ще спре.
Промяна на основните
настройки
Можете да променяте настройките
в зависимост от на предназначението
на записаното видео или условията за запис.
Формат на записа
Регулиране на яркостта
на изображението
Можете да регулирате яркостта
на изображението, като настройвате
диафрагмата, усилването или скоростта
на затвора, или като намалите количеството
светлина с превключвател ND FILTER B.
Настройване на диафрагмата
Можете ръчно да настройвате диафрагмата,
за да контролирате количеството светлина,
навлизащо през обектива. Чрез настройване
на диафрагмата, можете да промените или
1. По време на запис или в режим
на готовност поставете превключвателя
AUTO/MANUAL H в позиция
MANUAL.
2. Когато диафрагмата се настройва
автоматично, натиснете бутон IRIS E.
Появява се стойността на диафрагмата.
Когато стойността на диафрагмата
се настройва автоматично, се показва
„A.Iris“.
Записване
Форматът, който може да бъде избран,
зависи от настройката на региона, в който
се използва камкордерът (Country).
За да промените формата, използвайте
„Video Format“ в „Rec Format“ (стр. 46)
на меню System.
затворите (
) отвора на диафрагмата на
обектива, обозначен като F число между F1.6
и F11. Колкото повече отваряте диафрагмата,
толкова повече количеството светлина влиза
през обектива (намаляващо F число). Колкото
повече затваряте диафрагмата, толкова
по-малко светлина влиза през обектива
(увеличаващо се F число). Текущото F число
се показва на екрана.
3. Настройте диафрагмата с пръстена
за диафрагмата A.
• F числото се доближава до F3.4, когато
позицията на мащабирането се променя
от W към T, дори когато сте отворили
диафрагмата, задавайки F число, по-ниско
от F3.4, например на F1.6.
• Обхватът на фокусиране, важен ефект
от настройката на диафрагмата, се нарича
„дълбочина на рязкост“. Дълбочината
на рязкост става по-малка при по-голям
отвор на диафрагмата, и по-голяма при помалък отвор на диафрагмата. Използвайте
отвора на диафрагмата по креативен начин,
за да получите желания ефект в снимката.
• Това е полезно, за да разфокусирате фона
или да го направите по-ясен.
Автоматично настройване на диафрагмата
Натиснете бутон IRIS E или поставете
превключвателя AUTO/MANUAL H
в позиция AUTO.
„A.Iris“ се показва до стойността
на диафрагмата.
Забележки
• Когато поставите превключвателя AUTO/
MANUAL H в позиция AUTO, другите ръчно
настроени елементи (усилване, скорост на затвора,
баланс на бялото) също стават автоматични.
Промяна на основните настройки
BG
29
Настройване на усилването
Можете ръчно да настроите усилването,
когато не искате да използвате AGC
(автоматичен контрол на усилването).
1. По време на запис или в режим
на готовност поставете превключвателя
AUTO/MANUAL H в позиция
MANUAL.
2. Когато усилването се настройва
автоматично, натиснете бутон GAIN C.
Показва се „AGC“.
Записване
3. Поставете превключвателя на усилване
F в позиция H M или L. На екрана
се показва стойността на усилването,
зададена за избраната позиция
на превключвателя на усилване. Можете
да зададете стойността на усилване за H/
M/L от „Gain“ на меню Camera (стр. 41).
Автоматично настройване на усилването
Натиснете бутон GAIN C или поставете
превключвателя AUTO/MANUAL H
в позиция AUTO.
Стойността на усилване изчезва. „AGC“
се показва до стойността на усилване.
Забележки
• Когато поставите превключвателя AUTO/
MANUAL H в позиция AUTO, другите ръчно
настроени елементи (диафрагма, скорост
на затвора, баланс на бялото) също стават
автоматични.
Настройване на скоростта на затвора
Можете ръчно да настроите и фиксирате
скоростта на затвора. Можете да направите
така, че движещ се обект да изглежда
неподвижен, или да подчертаете движението
на движещ се обект, като настроите скоростта
на затвора.
1. По време на запис или в режим
на готовност поставете превключвателя
AUTO/MANUAL H в позиция
MANUAL.
2. Натиснете бутон SHUTTER SPEED D,
за да се покаже стойността за скорост
на затвора.
BG
30
Промяна на основните настройки
3. Променете стойността на скорост
на затвора, показана на екрана, като
завъртите ролката SEL/SET G.
Можете да настроите скоростта
на затвора в диапазона от 1/4 от секундата
до 1/9000 от секундата (NTSC Area) и от
1/3 от секундата до 1/9000 от секундата
(PAL Area).
Настроената стойност за скорост на
затвора се показва на екрана. Например
„1/100“ се показва на екрана, когато
зададете скорост на затвора от 1/100
от секундата. Колкото по-голяма
е стойността на знаменателя, толкова повисока е скоростта на затвора.
4. Натиснете ролка SEL/SET G, за да
фиксирате стойността за скорост
на затвора.
За да настроите отново скоростта
на затвора, изпълнете стъпки от 2 до 4.
• Диапазонът на скоростта на затвора, който
може да бъде задаван, зависи от кадровата
честота.
• Трудно е да се фокусира автоматично при
по-ниска скорост на затвора. Препоръчва
се ръчно фокусиране с камкордера, поставен
върху статив.
• Когато записвате при наличието
на флуоресцентни лампи, натриеви лампи
или живачни лампи, картината може да
трепти, да променя цветовете, или да има
хоризонтални ивици шум. Може да успеете
да подобрите картината, като настроите
скоростта на затвора.
Автоматично настройване на скоростта на затвора
Натиснете бутон SHUTTER SPEED D
двукратно или поставете превключвателя
AUTO/MANUAL H в позиция AUTO.
Стойността за скорост на затвора изчезва.
Когато стойността за скорост на затвора
се настройва автоматично, се показва
„A.SHT“.
Забележки
• Когато поставите превключвателя AUTO/
MANUAL H в позиция AUTO, другите ръчно
настроени елементи (диафрагма, усилване,
баланс на бялото) също стават автоматични.
Настройване на количеството светлина
(ND филтър)
Настройване към естествени цветове
(Баланс на бялото)
Докато диафрагмата се настройва
автоматично, се показва
„Video Level Warning“.
Ако ND OFF мига, поставете превключвателя
ND FILTER в позиция OFF. Иконата
за ND филтъра ще изчезне от екрана.
Забележки
• Ако промените позицията на превключвателя
ND FILTER B по време на запис, филмът
и звукът може да се получат изкривени.
• Когато настройвате ръчно диафрагмата,
„Video Level Warning“ не се показва дори
и ако количеството светлина трябва да бъде
регулирано чрез превключвателя ND FILTER.
Когато записвате ярък обект, може да се появи
дифракция, ако затворите диафрагмата
повече, което може да доведе до неясен
фокус (това е често срещано явление
при видеокамерите). Превключвателят
ND FILTER B потиска това явление и дава
по-добри резултати на записване.
Записване
Можете да записвате обекта ясно, като
използвате превключвател ND FILTER B,
когато заобикалящата среда при записване
е твърде ярка.
OFF: ND филтърът не се използва.
1: Намаляване на количеството светлина
до 1/4.
2: Намаляване на количеството светлина
до 1/16.
3: Намаляване на количеството светлина
до 1/64.
Можете да настроите и фиксирате баланса
на бялото според условията на осветеност
на заобикалящата среда при записване.
Можете да съхранявате стойностите за баланс
на бялото в памет A (
A) и съответно
в памет B (
B). Освен ако балансът
на бялото не бъде настроен отново,
стойностите ще се запазят дори след
като захранването се изключи.
Когато изберете PRESET, се задава „Outdoor,“
„Indoor“ или „Color Temp.“, в зависимост
от това кое сте избрали преди това
с „Preset White“ в „White“ от меню Paint.
1
По време на запис или
в режим на готовност поставете
превключвателя AUTO/MANUAL D
в позиция MANUAL.
2
Натиснете бутон WHT BAL A.
Промяна на основните настройки
BG
31
3
Поставете превключвателя
на паметта за баланса на бялото B
в една от позициите PRESET/A/B.
Изберете A или B за записване
с настройка на баланса на бялото,
съхранена в памет A или B.
Индикатор
Условия на снимане
• Стойностите на баланса
на бялото, настроени
за източници на светлина, могат
B
да бъдат съхранявани в памет A
(Памет B)
и памет B. Следвайте стъпките
в „Запаметяване на настроената
стойност на баланса на бялото
в памет A или B“ (стр. 32).
• Заснемане на неонови табели
и фойерверки
Outdoor
• Заснемане на залез/изгрев,
точно след залез или точно
преди изгрев
• При цветни флуоресцентни
лампи тип дневна светлина
n
• При условия на осветеност,
Indoor
които се променят по много
начини, например в зала
за парти
• При силна светлина, например
във фотографско студио
• При натриеви или живачни
лампи
Цветова
• Цветовата температура може
температура
да бъде настроена в диапазона
(„Color Temp.“)
между 2300K и 15 000K
(настройката по подразбиране
е 3200K).
A
(Памет A)
Записване
• Можете да променяте цветовата
температура. Задайте „Color Temp.“
в „Preset White“ в „White“ на меню Paint
и поставете превключвателя на паметта
за баланса на бялото B в позиция
PRESET, след това натиснете бутон
(едно натискане) C. Завъртете ролката
SEL/SET E, докато желаната температура
се появи на екрана, след това натиснете
ролката, за да зададете температурата.
Можете да зададете цветовата температура
и като натиснете бутон WHT BAL A +
(едно натискане) C.
BG
32
Промяна на основните настройки
Запаметяване на настроената стойност на баланса
на бялото в памет A или B
1. Поставете превключвателя на паметта
за баланса на бялото в позиция A (
A)
или B (
B) на стъпка 3 от
„Настройване към естествени цветове
(Баланс на бялото)“.
2. Снимайте бял обект (например бял лист
хартия) на цял екран при същите условия
на осветеност като тези, в които се намира
обектът.
3. Натиснете бутон
(едно натискане) C.
A или
B започва да мига бързо.
Показанието ще спре да мига, когато
настройката на баланса на бялото
приключи и настроената стойност
се запамети в
A или
B.
Забележки
• Настройването на баланса на бялото може да
отнеме повече време в зависимост от условията
на запис. Ако искате да изпълните друга операция,
преди да приключите с настройването, поставете
превключвателя на паметта за баланса на бялото
B в друга позиция, за да прекратите временно
настройването на баланса на бялото.
Автоматично настройване на баланса на бялото
Натиснете бутон WHT BAL A или поставете
превключвателя AUTO/MANUAL D
в позиция AUTO.
Забележки
• Когато поставите превключвател AUTO/MANUAL
D в позиция AUTO, другите ръчно настроени
елементи (диафрагма, усилване и скорост
на затвора) също стават автоматични.
Настройка на аудиосигнала
Следните конектори, превключватели и ролки
ви позволяват да настройвате звука по време
на запис.
Поставете превключватели CH1
(INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) и CH2
(INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) в позиция
INT MIC.
• Ако нивото на запис е ниско, настройте
„INT MIC Sensitivity“ в „Audio Input“
на меню Audio към „High“ (стр. 44).
• За да намалите шума от вятъра, настройте
„INT MIC Wind Filter“ в „Audio Input“
на меню Audio към „On“ (стр. 44).
За да използвате външно аудиоустройство
или микрофон (продават се отделно),
променете настройките както следва.
Записване
Записване на звук от външно
аудиоустройство
1. Изберете източника на входен сигнал.
Настройте превключватели INPUT 1/
INPUT 2 съобразно устройствата,
свързани към жакове INPUT 1/INPUT 2.
Аудиоустройства
Позиция
на превключвателя
Входни жакове и превключватели за външно аудио
INPUT 1 жак B
INPUT 2 жак A
INPUT 1 превключвател C
INPUT 2 превключвател D
Превключватели на аудиоизточник
CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2)
превключвател E
CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2)
превключвател J
Контроли за нивото на аудиосигнала
CH1 (AUTO/MAN) превключвател F
CH2 (AUTO/MAN) превключвател I
AUDIO LEVEL (CH1) ролка G
AUDIO LEVEL (CH2) ролка H
Използване на вътрешния микрофон
Звукът ще бъде записан в стерео режим,
когато се използва вътрешният микрофон.
Външно аудиоустройство
(смесител и т.н.)
LINE
Динамични микрофони
или микрофони с вградена
батерия
MIC
Микрофон с +48 V
MIC+48V
захранване
(фантомно захранване)
• Ако свържете устройство, което не
поддържа фантомно захранване +48 V,
поставянето на този превключвател
в позиция MIC+48V може да доведе
до неизправност. Проверете, преди
да свържете устройството.
• Когато няма аудиоустройство,
свързано към жак INPUT, поставете
превключвател INPUT на този жак
в позиция LINE, за да предотвратите
появата на шум.
2. Настройте входното ниво на микрофона.
• Настройте входното ниво на микрофона
чрез „INPUT1 Reference/INPUT2
Reference“ в „Audio Input“ на меню Audio
(стр. 44). Настройте съобразно
чувствителността на микрофона.
Промяна на основните настройки
BG
33
3. Изберете канала, който искате да
запишете.
Използвайки превключватели CH1/CH2,
изберете източника, който ще бъде
записван на всеки канал.
Когато превключвател CH1 е в позиция
INT MIC
Входящ източник
Настройка
и канал на записване
на превключвател
CH2
Когато и двата превключвателя CH1/CH2 са
в позиция INT MIC, левият и десният канал
се свързват към превключвател CH1 и ролка.
Записване
CH1
CH2
(F или I) на канала към MAN.
се показва на LCD екрана.
2. По време на запис или в режим
INT MIC
(моносигнал)
INPUT 2
CH1
CH2
CH1
CH2
Когато превключвател CH1 е в позиция
INPUT 1
Входящ източник и
Настройка
канал на записване
на превключвател
CH2
INPUT 1
INT MIC
(моносигнал)
CH1
CH2
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
• Когато превключвател CH1 е в позиция
INPUT 2, източник INPUT 2 се записва
на CH1.
BG
Настройване на силата на звука
1. Настройте превключвател AUTO/MAN
INT MIC (L)
INT MIC (R)
INT MIC
(моносигнал)
INPUT 1
34
• Когато използвате стерео микрофон (2 XLR
конектора), свържете конектора на L (левия)
канал към жак INPUT 1 и конектора на R
(десния) канал към жак INPUT 2. поставете
превключвател CH1 в позиция INPUT 1
и превключвател CH2 в позиция INPUT 2.
Промяна на основните настройки
на готовност завъртете ролката
AUDIO LEVEL (G или H) на канала
за настройване.
Възстановяване на автоматичната настройка
Настройте превключвател AUTO/MAN
(F или I) на ръчно настроения канал
към AUTO.
Настройване на звука на слушалките
Можете да изберете канала, като поставите
превключвателя в позиция CH1 или CH2
за изходен сигнал от слушалките.
Вижте „Headphone Out“ в „Audio Output“
на меню Audio на звука в STEREO MIX
(стр. 44).
Полезни функции
Бутони с възможност
за присъединяване на функция
Камкордерът има седем бутона с
присъединяване на функция (стр. 11, 12),
към които можете да присъедините различни
удобни за вас функции.
Записване
Промяна на функциите
Използвайте „Assignable Button“ (стр. 46)
в меню System.
Присъединените функции могат да бъдат
прегледани на екрана на състоянието
на бутоните за с присъединяване на функции
(стр. 16).
Функции, присъединени по подразбиране
Бутон 1 Off
Бутон 2 Off
Бутон 3 Off
Бутон 4 Zebra
Бутон 5 Peaking
Бутон 6 Thumbnail
Бутон 7 Focus Magnifier
Функции за присъединяване
• Off
• Marker (стр. 45)
• Zebra (стр. 45)
• Peaking (стр. 45)
• Focus Magnifier (стр. 28)
• Auto Exposure Level (стр. 41)
• SteadyShot (стр. 41)
• Color Bars (стр. 41)
• Rec Lamp[F] (стр. 47)
• Rec Lamp[R] (стр. 47)
• Thumbnail (стр. 48)
Полезни функции
BG
35
Екрани с миниатюри
Екрани с миниатюри
Когато натиснете бутон THUMBNAIL (стр. 15), клиповете, записани в XQD картата с памет,
се показват като миниатюри на екрана.
Можете да стартирате възпроизвеждането от клипа, избран на екрана с миниатюри. Картината
на възпроизвеждане може да се наблюдава на LCD екрана/визьора и на външни монитори.
Натиснете бутон THUMBNAIL, за да излезете от екрана с миниатюри и да се върнете към
екрана за запис.
Конфигурация на екрана
Информация за клипа, избран с курсора, се показва в долната част на екрана.
Екрани с миниатюри
Иконата на текущата XQD карта с памет е маркирана, затъмнявайки
тази, която не е избрана. (Ако картата е защитена срещу запис,
в дясната част се показва икона за заключване.)
Номер на клип/ Общ брой клипове
Курсор
(жълт)
1. Миниатюра
Миниатюрата за всеки клип е индексен
кадър от клипа. По време на запис първият
кадър от клипа автоматично се задава като
индексен кадъра.
Под всяка миниатюра се показва
информацията за клипа/кадъра. Можете да
промените показания елемент в „Thumbnail
Caption“ от „Customize View“ (стр. 37)
на менюто с миниатюри.
2. Име на клипа
Показва се името на избрания клип.
BG
36
Екрани с миниатюри
3. Видеоформат на записа
Показва се файловият формат на избрания
клип.
4. Продължителност на клипа
5. Дата и час на създаване
Възпроизвеждане
на клипове
Възпроизвеждане на избраните и
следващите клипове последователно
1
2
Завъртете ролка SEL/SET (стр. 15),
за да преместите курсора към
миниатюрата на клипа, с който искате
да започнете възпроизвеждането.
Натиснете ролката SEL/SET.
Възпроизвеждането стартира от началото
на избрания клип.
На екрана с миниатюри можете да
работите с клиповете или да потвърдите
допълнителните данни от клиповете,
използвайки менюто с миниатюри. Менюто
с миниатюри се показва, когато натиснете
бутон OPTION (стр. 15) на екрана
с миниатюри.
Операции на менюто с миниатюри
Завъртете ролката SEL/SET (стр. 15),
за да изберете елемент от менюто, след
това натиснете ролката SEL/SET.
Натискането на бутон CANCEL/BACK
(стр. 15) възстановява предходното
състояние.
Натискането на бутон OPTION, докато
менюто с миниатюри се показва, изключва
менюто с миниатюри.
Забележки
Екрани с миниатюри
Забележки
• Възпроизвежданата картина може за момент да
се изкриви или да замръзне между клиповете.
През това време не можете да работите
с камкордера.
• Когато изберете клип на екрана с миниатюри
и стартирате възпроизвеждането, картината
на възпроизвеждане в началото на клипа може да
е изкривена. За да стартирате възпроизвеждането
без изкривяване, поставете възпроизвеждането
в пауза след стартирането му, натиснете
бутон PREV от бутоните за управление
на възпроизвеждането, за да се върнете
в началото на клипа, след това рестартирайте
възпроизвеждането.
Операции с клип
• Когато XQD картата с памет е защитена срещу
запис, някои операции са недостъпни.
• Възможно е да има елементи, които не могат
да бъдат избирани, в зависимост от състоянието,
когато се показва менюто.
Меню за операции с клипа
Display Clip Properties
Показва подробна информация за клипа
(стр. 38).
Delete Clip
Изберете клип: Изтрива избрания клип
(стр. 39).
Customize View
Thumbnail Caption: Променя елементите,
които се показват под миниатюрата. (стр. 39)
Възпроизвеждане на клипове / Операции с клип
BG
37
Показване на подробна информация за даден клип
Изберете „Display Clip Properties“ от менюто с миниатюри.
Екрани с миниатюри
BG
38
1. Изображение от текущия клип
2. Времеви код
Продължителност: Продължителност
на клипа
3. Дата на запис/промяна
4. Текущо избрана карта с памет
5. Икона за защита на носителя
6. Номер на клип/Общ брой клипове
7. Икона за батерия
8. Име на клипа
9. Заглавие на клипа 1/2
Операции с клип
10. Формат на записа
Video Codec: Видеокодек
Size: Размер на картината
FPS: Кадрова честота/побитова скорост
Audio Codec: Аудиокодек
Ch/Bit: Номер на записания аудиоканал/
битове на аудиозаписа
11. Специална информация за запис
12. Име на записващото устройство
Изтриване на клипове
Можете да изтривате клипове от XQD картата
с памет.
Изберете „Select Clip“ от „Delete Clip“
от менюто с миниатюри.
Може да изберете множество клипове
за изтриване. Натиснете бутон OPTION
(стр. 15), след като изберете клипа
за изтриване.
Промяна на информацията
от екрана с миниатюри
Екрани с миниатюри
Можете да промените информацията
за клипа/кадъра, която се показва под
миниатюрата.
Изберете показания елемент от „Thumbnail
Caption“ в „Customize View“ от менюто
с миниатюри.
Date Time: Дата на създаване или време
на промяна
Time Code: Времеви код
Duration: Продължителност
Sequential Number: Номер на миниатюра
Операции с клип
BG
39
Настройки
Настройване на менютата за настройка
Операции на менюто
за настройка
Завъртете ролката SEL/SET, за да настроите
курсора към елемента от менюто, който
искате да настроите, след това натиснете
ролката SEL/SET, за да изберете този елемент.
• Зоната за избор на елемент от менюто
показва най-много 9 реда. Когато всички
избираеми елементи не могат да бъдат
показани едновременно, можете да
превъртате нагоре или надолу по екрана,
премествайки курсора.
• За елементи, които имат широк обхват
налични стойности (например: от –99 до
+99), зоната с налични стойности не
се показва. Вместо това се маркира текущата
настройка, което показва, че настройката
е готова за промяна.
• Когато изберете „Execute“ за елемент
за изпълнение, съответната функция
се изпълнява.
• Когато изберете елемент, който трябва да
потвърдите преди изпълнение, менюто
на екрана временно изчезва и се показва
съобщение за потвърждение. Следвайте
инструкциите на съобщението и укажете
дали да се изпълни, или да се откаже.
Менюто за настройка ви позволява
да изпълнявате различни настройки,
необходими за запис и възпроизвеждане,
показва се на LCD екрана/визьора,
когато натиснете бутон MENU.
(Можете да покажете менюто
за настройка на външен видеомонитор.)
Контроли на менюто
MENU бутон (стр. 15)
За включване на режима на менюто
за използване на включване и изключване
на менютата за настройка.
Настройки
SEL/SET ролка (стр. 15)
Когато завъртите ролката, курсорът
се придвижва нагоре или надолу и ви
позволява да изберете елементи от менюто
или да задавате стойности.
Натиснете ролката SEL/SET, за да изберете
маркирания елемент.
CANCEL/BACK бутон (стр. 15)
За връщане към предходното меню.
Незавършена промяна се отказва.
V/v/B/b SET бутон
Когато натиснете бутони V/v/B/b, курсорът
се движи в съответната посока и ви позволява
да изберете елементи от менюто или да
задавате стойности.
Натиснете бутон SET, за да отворите
маркирания елемент.
Забележки
• В режим Focus Magnifier (стр. 28) менюто
за настройка не може да бъде използвано.
BG
40
Операции на менюто за настройка
Списък на менюто за настройка
Функциите и наличните настройки на менютата са показани по-долу.
Настройките по подразбиране, зададени фабрично, са показани в получер шрифт
(например: 18 dB).
Camera меню
Camera
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Gain
Gain<H>
Настройва предварително зададената стойност <H>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB / 12 dB / на усилването.
15 dB / 18 dB / 21 dB
Настройка
на усилването
Съдържание
Gain<M>
Настройва предварително зададената стойност <M>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB / 12 dB / на усилването.
15 dB / 18 dB / 21 dB
Настройва предварително зададената стойност <L>
Gain<L>
0 dB / 3 dB / 6 dB / 9 dB / 12 dB / на усилването.
15 dB / 18 dB / 21 dB
Настройка
за системата за пълен
контрол на нивото
Color Bars
Настройка
на цветните ленти
Flicker Reduce
Настройка
на корекцията
на трептенето
SteadyShot
Настройка
за функцията
SteadyShot
Level
–2.0 / –1.75 / –1.5 / –1.25 /
–1.0 / –0.75 / –0.5 / –0.25 / 0 /
+0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 /
+1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0
Настройва TLCS нивото.
Speed
От –99 до +99 (±0)
Задава скоростта на управление на TLCS.
AGC Limit
3 dB / 6 dB / 9 dB / 12 dB /
15 dB / 18 dB / 21 dB / 24 dB
Задава максималното усилване на функцията AGC.
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Задава най-високата скорост на затвора за
функцията за автоматична скорост на затвора.
Setting
On / Off
Включва/изключва цветните ленти.
Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Избира типа цветна лента.
Mode
Auto / On / Off
Настройва режима на корекция на трептенето.
Frequency
50 Hz / 60 Hz
Настройва честотата на светлините, които
предизвикват трептенето.
Setting
On / Off
Включва/изключва функцията SteadyShot.
SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft / Wide
Conversion
Избира типа SteadyShot.
Списък на менюто за настройка
Настройки
Auto Exposure
BG
41
Camera
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Handle Zoom
Setting
От 1 до 8 (3)
Настройва скоростта на мащабиране с лостчето
на горната ръкохватка.
(Тази настройка е достъпна само когато
превключвателят за мащабиране с лостчето
на горната ръкохватка е с настройка „FIX.“)
Настройка за
скоростта
на мащабиране
с лостчето на горната
ръкохватка
Paint меню
Paint
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
White
Избира типа, който ще се използва като предварително
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp. зададен.
Настройка
на баланса
на бялото
Съдържание
Настройки
Color Temp. <Preset>
От 2300 K до 15 000 K
(3200 K)
Показва и настройва цветовата температура на баланса на
бялото, която се съхранява в паметта за баланс на бялото.
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Настройва скоростта на промяната на баланса на бялото,
когато режимът за баланс на бялото е превключен.
Off: Променя се незабавно.
От 1 до 3: Изберете по-голямо число, за да промените
баланса на бялото бавно чрез интерполация.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Задава скоростта на реакция в режим ATW.
1: Най-високата скорост на реакция
Setting
On / Off
Настройка
на изместения
Offset<A>
баланс на бялото
От –99 до +99 (±0)
Настройва количеството изместено бяло за паметта
за баланс на бялото (A).
Offset<B>
От –99 до +99 (±0)
Настройва количеството изместено бяло за паметта
за баланс на бялото (B).
Offset<ATW>
От –99 до +99 (±0)
Настройва количеството изместено бяло за ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Избор между „STD“ (стандартна гама), „CINE.“
Gamma Select
Избира гама таблицата, която се използва за гама
компенсирането.
Offset White
Gamma
Настройка
за гама
компенсация
Включва/изключва „Offset White“ за автоматичния баланс
на бялото (едно натискане) и функцията ATW.
Когато „Gamma Category“
е с настройка „STD“;
STD1 DVW / STD2 × 4,5 /
STD3 × 3,5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 × 5,0
Когато „Gamma Category“
е с настройка „CINE“;
Cinematone1 / Cinematone2
Detail
Настройка
за детайлите
BG
42
Manual Setting
On / Off
Включва/изключва функцията за настройване
на детайлите.
Level
От –99 до +99 (±0)
Настройва нивото на детайлите.
Списък на менюто за настройка
Paint
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Skin Detail
Setting
On / Off
Включва/изключва функцията за компенсиране
на детайлите по кожата.
Area Detection
Execute/Cancel
Разпознава цвета за компенсирането на детайлите
по кожата.
Execute: Изпълнява тази функция.
Area Indication
On / Off
Включва/изключва функцията, която показва зебровия
мотив в целевата зона за компенсиране на детайлите
по кожата.
Level
От –99 до +99 (±0)
Настройва нивото на детайлите по кожата.
Saturation
От –99 до +99 (±0)
Настройва нивото на цвета (наситеността)
за компенсирането на детайлите по кожата.
Hue
От 0 до 359
Настройва оттенъка на цвета за компенсирането
на детайлите по кожата.
Width
От 0 до 90 (40)
Регулира ширината на оттенъка на цвета
за компенсирането на детайлите по кожата.
Setting
On / Off
Включва/изключва функцията за корекция на матрицата.
Preset Matrix
On / Off
Включва/изключва функцията за предварително зададена
матрица.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Избира предварително зададената матрица.
User Matrix
On / Off
Включва/изключва функцията за корекция
на потребителската матрица.
Level
От –99 до +99 (±0)
Настройва наситеността на цвета за цялата област
на картината.
Phase
От –99 до +99 (±0)
Настройва фазата на цвета за цялата област на картината.
Настройва
компенсирането
на детайлите
по кожата
Matrix
Настройка
на корекцията
на матрицата
Списък на менюто за настройка
Настройки
Елементи
от менюто
BG
43
Audio меню
Audio
Елементи от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Audio Input
INPUT1 Reference
–60 dB / –50 dB / –40 dB
Избира референтното входно ниво, когато
превключвател INPUT1 е с настройка MIC.
INPUT2 Reference
–60 dB / –50 dB / –40 dB
Избира референтното входно ниво, когато
превключвател INPUT2 е с настройка MIC.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Избира чувствителността на вътрешния
микрофон.
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Включва/изключва филтъра за вятър за CH1.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Включва/изключва филтъра за вятър за CH2.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Включва/изключва филтъра за вятър за
вътрешния стерео микрофон.
Limiter Mode
On / Off
Включва/изключва ограничителя, когато има
силен входен сигнал по време на ръчното
настройване на нивото на аудиовхода.
AGC Mode
Mono / Stereo
Избира свързването на пресечните канали
на AGC.
1KHz Tone
On / Off
Включва/изключва сигнала с референтен тон
от 1-kHz.
Headphone Out
Mono / Stereo
Избира изхода за слушалки – „Mono“ или
„Stereo“.
Настройка на аудиовходовете
Настройки
Audio Output
Настройка на аудиоизходите
Video меню
Video
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Output Format HDMI
Настройване
на изходния
формат
Настройва разделителна способност на HDMI изхода.
SET: Изпълнява тази функция.
Стойността на настройката
се променя в зависимост
от настройката на „Video
Format“ в „Rec Format“
на системното меню. Опциите
по подразбиране са следните.
NTSC модел:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
PAL модел:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
BG
44
Списък на менюто за настройка
Показва разделителната способност и метода на
сканиране. (Само дисплей)
Video
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Output Display HDMI
Съдържание
On / Off
Избира дали да се добави менюто или състоянието
на HDMI изходния сигнал.
VIDEO
On / Off
Избира дали да се добави менюто или състоянието
на изходния видеосигнал.
Елементи от
менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
LCD Setting
Color
От –99 до +99 (±0)
Настройва наситеността на цветовете на LCD екрана.
Brightness
От –99 до +99 (±0)
Настройва яркостта на LCD екрана.
LCD Backlight
Normal / Bright
Настройва нивото на задното осветление на LCD екрана.
VF Backlight
Normal / Bright
Регулира яркостта на изображенията във визьора.
Power Mode
Auto / On
Настройва режима на осветяване съобразно LCD екрана.
Auto: Свети, когато LCD екранът е затворен или обърнат
наобратно.
On: Винаги свети.
Setting
On / Off
Включва/изключва функцията за проследяване
на фокуса.
Color
White / Red / Yellow / Blue
Избира цвета на сигнала на цветовото проследяване
на фокуса.
Color Peaking Level
От 0 до 99 (50)
Настройва нивото на цветовото проследяване на фокуса.
Setting
On / Off
Включва/изключва всички индикации за маркера
на визьора.
Center Marker
On / Off
Включва/изключва централния маркер.
Guide Frame
On / Off
Включва/изключва показването на водеща рамка.
Setting
On / Off
Включва/изключва зебровата функция.
Zebra Select
1 / 2 / Both
Избира зеброви мотиви (Zebra 1, Zebra 2 или Zebra 1
и Zebra 2), които да се показват.
Zebra1 Level
От 50% до 107% (70%)
Настройва нивото на показване на zebra 1.
Zebra1 Aperture Level
От 1% до 20% (10%)
Настройва нивото на отвор на zebra 1.
Zebra2 Level
От 52% до 109% (100%)
Настройва нивото на отвор на zebra 2.
Настройка
за изходния
сигнал
LCD/VF меню
LCD/VF
Настройка
за LCD екрана
VF Setting
Peaking
Настройка
за функцията
за проследяване
на фокуса
Marker
Настройка
за индикациите
за маркера
Zebra
Настройка
на зебровия
мотив
Списък на менюто за настройка
Настройки
Настройка
за визьора
BG
45
Media меню
Това меню не е налично, когато носителят не е поставен.
Media
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Format Media
Media(A)
Execute / Cancel
Форматира XQD картата с памет в слот A.
Execute: Изпълнява форматиране.
Media(B)
Execute / Cancel
Форматира XQD картата с памет в слот B.
Execute: Изпълнява форматиране.
SD card
Execute / Cancel
Форматира UTILITY SD картата
Execute: Изпълнява форматиране.
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Rec Format
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59,94P 150
3840×2160 29,97P 100
3840×2160 29,97P 60
3840×2160 23,98P 100
3840×2160 23,98P 60
1920×1080 59,94P 50
1920×1080 29,97P 50
1920×1080 23,98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Настройва формата на запис.
SET: Изпълнява тази функция.
Форматиране
на памет
System меню
System
Настройки
Настройва
формата на запис
От <1> до <7>
Off / Marker / Zebra / Peaking /
Focus Magnifier / Auto
Присъединяване
Exposure Level / SteadyShot /
на функции
Color Bars / Rec Lamp[F] /
към бутони
Rec Lamp[R] / Thumbnail
Assignable
Button
BG
46
Списък на менюто за настройка
Присъединяване на функция към бутони.
Marker: Включва/изключва маркера.
Zebra: Включва/изключва зебровата функция.
Peaking: Включва/изключва функцията за проследяване
на фокуса.
Focus Magnifier: Включва/изключва функцията
за увеличаване на фокуса.
Auto Exposure Level: Включва/изключва функцията
за автоматично ниво на експонация.
SteadyShot: Включва/изключва функцията SteadyShot.
Color Bars: Включва/изключва показаните цветни ленти.
Rec Lamp[F]: Включва/изключва предния светлинен
индикатор за запис.
Rec Lamp[R]: Включва/изключва задния светлинен
индикатор за запис.
Thumbnail: Включва/изключва показването
на миниатюрите.
System
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Rec Lamp
Rec Lamp[F]
On / Off
Включва/изключва предния светлинен индикатор
за запис.
Rec Lamp[R]
On / Off
Включва/изключва задния светлинен индикатор за запис.
Language
Select
Настройва езика за показване.
SET: Изпълнява тази функция.
Time Zone
От UTC – 12:00 Kwajalein
до UTC +14:00
Задава разликата в часовата зона спрямо UTC в стъпки
от 30 минути.
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Избира режима на показване на датата.
YYMMDD: В последователността година, месец, ден
MMDDYY: В последователността месец, ден, година
DDMMYY: В последователността ден, месец, година
12H/24H
12H / 24H
Избира режима на показване на часа.
12H: 12-часов режим
24H: 24-часов режим
Date
Настройва текущата дата.
SET: Настройва датата.
Time
Настройва текущия час.
SET: Настройва часа.
NTSC/PAL Area
Настройва региона, в който използвате камкордера.
Execute: Изпълнява тази функция.
Hours Meter
Hours(System)
Показване
на брояча
на часове
Показва общото време на употреба, което не може
да бъде занулено.
Hours(Reset)
Показва общото време на употреба, което може да бъде
занулено.
Reset
Execute / Cancel
Нулиране на „Hours(Reset)“ стойността към 0.
Execute: Изпълнение на нулирането.
Reset
Execute / Cancel
Възстановява камкордера до фабричното състояние.
Execute: Изпълнение на нулирането.
Number
Vx.xx
Показва текущата версия на софтуера на камкордера.
Version Up
Execute / Cancel
Надстройване на камкордера*.
Execute: Изпълнява.
Настройване
на езика
Clock Set
Настройване
на вградения
часовник
Country
Настройване
на региона
All Reset
Възстановяване
на фабричното
състояние
Version
Показване
на версията
на този
камкордер
Настройки
Настройка
на светлинния
индикатор
за запис
* Надстройването е функцията за актуализиране
на софтуера на камкордера.
Списък на менюто за настройка
BG
47
Thumbnail меню
Thumbnail
Елементи
от менюто
Поделементи и стойности
за настройка
Съдържание
Отваря подробната информация на екрана за клипа.
Display Clip
Properties
Показване
на подробна
информация
на екрана
за даден клип
Delete Clip
Execute / Cancel
Изтриване
на клип
Настройки
BG
48
Списък на менюто за настройка
Изтрива избран клип (трябва да бъдат избрани един
или повече клипове).
Execute: Изпълнява тази функция.
Свързване на външни устройства
Свързване на външни монитори и записващи устройства
За покажете запис/възпроизвеждани картини
на външен монитор, изберете изходния
сигнал и използвайте подходящия кабел
за свързване на монитора.
Изходен сигнал от камкордера може да бъде
записван, когато има свързано записващо
устройство. На външния монитор може
да бъде показвана същата информация
за състоянието и същите менюта като на
екрана на визьора.
В зависимост от сигнала, подаден към
монитора, задайте за „Output Display“
(стр. 45) в меню Видео настройка „On.“
HDMI OUT конектор (конектор тип A)
Задайте настройката за включване/
изключване на изхода и изходния формат
в меню Видео (стр. 44).
Използвайте предоставен HDMI кабел
за свързване.
Когато използвате HDMI кабел, предлаган в
търговската мрежа, използвайте
високоскоростен HDMI кабел.
Използвайте предоставения A/V свързващ
кабел за свързване.
За подробности вижте „Видеоформати
и изходни сигнали“ (стр. 61).
Свързване на външни монитори и записващи устройства
Свързване на външни устройства
VIDEO OUT конектор (Конектор с щифт)
BG
49
3
Управление на клипове
чрез компютър
Свързване с USB кабел
Използване на четец за XQD карта
(продава се отделно)
Когато свържете четеца MRW-E80 за XQD
карта (продава се отделно) чрез USB кабел,
картата с памет в слота се разпознава от
компютъра като външно устройство.
Когато в камкордера са поставени две карти
с памет, те се разпознават от компютъра
като две независими външни устройства.
Забележки
• MRW-E80 не работи със захранване от връзката
към компютъра. Осигурете отделно работно
захранване.
Използване на режима за масово съхранение
на камкордера
1
Свързване на външни устройства
На LCD екрана/визьора се показва
съобщение, което ви подканва да
потвърдите, че искате да активирате
USB връзка.
Забележки
• Това съобщение няма да бъде показано, ако на
екрана има друго съобщение за потвърждение
или за текущ прогрес (напр. за форматиране
или възстановяване на XQD карта с памет).
Показва се, когато форматирането или
възстановяването приключи. Съобщението
не се показва и докато на екрана се показва
екранът с подробна информация за даден
клип. Показва се, когато операцията на екрана
с подробна информация за даден клип
приключи или се върнете към екрана
с миниатюри.
2
BG
50
Поставете превключвателя
за захранване в позиция ON,
за да включите камкордера.
Изберете „Execute“, като завъртите
ролката SEL/SET.
Управление на клипове чрез компютър
При Windows проверете дали картата
с памет се показва като сменяем диск
в My Computer.
При Macintosh проверете дали
папка „NO NAME“ или „Untitled“
е създадена на работния плот.
(Името на папката при Macintosh
може да бъде променено.)
Забележки
• Следните операции трябва да се избягват, когато
светлинният индикатор за достъп свети в червено.
—Изключване на захранването или изключване
на кабела за електрозахранване
(към електрическата мрежа)
—Изваждане на XQD картата с памет
—Изключване на USB кабела
• Когато изваждате XQD карта с памет от Macintosh,
не избирайте „Card Power Off“ от иконата за XQD
карта с памет, показана на лентата с менюто.
• Операцията не се гарантира за всички компютри.
Възпроизвеждане на
изображения на компютър
Софтуерът „PlayMemories Home“
ви позволява да импортирате филми
и неподвижни изображения в компютъра
си и да ги използвате по множество начини.
Проверяване на компютърната
система
OS*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU
Intel Core i3/i5/i7
GPU
Intel HD Graphics (4000 или повече)
Какво можете да правите със
софтуера „PlayMemories Home“
(Windows)
• Да импортирате изображения
от камкордера
• Да експортирате изображения
от компютъра в камкордера
• Да преглеждате изображения в календар
„PlayMemories Home“ може да бъде изтеглен
от следния URL адрес.
http://www.sony.net/pm
Забележки
Софтуер за Mac
За да импортирате изображения
от камкордера във вашия Mac компютър и да
ги възпроизведете, използвайте подходящия
софтуер на вашия Mac компютър.
За повече подробности посетете URL адреса
по-долу.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Забележки
• Този камкордер не поддържа XAVC формат.
2 GB или повече
Твърд диск
Свободно пространство на диска, необходимо
за инсталиране:
Около 600 MB
Дисплей
Най-малко 1024 × 768 точки
*1 Изисква се стандартна инсталация. Операцията
не е гарантирана, ако операционната система
е надстроена или в среда с няколко операционни
системи.
*2 Starter (Edition) не се поддържа.
Забележки
• Работата с всички компютърни среди не
се гарантира.
Инсталиране на софтуер
„PlayMemories Home“
във вашия компютър
1
Осъществете достъп до следния сайт
за изтегляне, използвайки интернет
браузър на компютъра, след това
щракнете върху „Install“ t „Run“.
www.sony.net/pm
2
Инсталирайте съгласно инструкциите
на екрана.
Свързване на външни устройства
• За инсталирането на „PlayMemories Home“
се изисква интернет връзка.
• За използването на „PlayMemories Online“ и други
онлайн услуги се изисква интернет връзка.
Услугите може да не се предлагат в някои държави/
региони.
Памет
Когато инструкциите на екрана ви
подканват да свържете камкордера към
компютър, свържете камкордера към
компютъра чрез предоставения
USB кабел.
Когато инсталирането приключи,
„PlayMemories Home“ стартира.
Възпроизвеждане на изображения на компютър
BG
51
Забележки за инсталирането
• Ако софтуерът „PlayMemories Home“
вече е инсталиран във вашия компютър,
свържете камкордера към компютъра.
Функциите, които могат да се използват
с този камкордер, ще бъдат достъпни.
• Ако софтуерът „PMB (Picture Motion
Browser)“ е инсталиран във вашия
компютър, той ще бъде презаписан от
софтуера „PlayMemories Home“. В този
случай не можете да използвате някои
функции, които са били достъпни с „PMB“,
с този софтуер „PlayMemories Home“.
Прекъсване на връзката между камкордера
и компютъра
1. Щракнете върху иконата
в долната
дясна част на работния плот на
компютъра t „Safely remove USB Mass
Storage Device“.
2. Изберете
t „Yes“ на екрана
на камкордера.
Свързване на външни устройства
BG
52
3. Изключване на USB кабела.
Ако използвате Windows 7 или Windows 8,
щракнете върху , след това щракнете
върху
.
Забележки
• Когато осъществявате достъп до камкордера от
компютъра, използвайте софтуера „PlayMemories
Home“. Операцията не е гарантирана, ако
оперирате с данните, използвайки софтуер,
различен от „PlayMemories Home“, или директно
боравите с файловете и папките от компютър.
• Камкордерът автоматично разделя файл
с изображение в зависимост от времето за запис
при снимане в XAVC S. Всички файлове
с изображения могат да бъдат показвани като
отделни файлове на компютър, файловете обаче
ще бъдат обработвани правилно от функцията
за импортиране и функцията за възпроизвеждане
на камкордера или на софтуера „PlayMemories
Home“.
Възпроизвеждане на изображения на компютър
Редактиране на изображения
на компютър
Използвайки нелинейна система
за редактиране
За нелинейна система за редактиране
се изисква редактиращ софтуер, който
отговаря на форматите за запис, използвани
с този камкордер (продава се отделно).
Съхранявайте предварително клиповете
за редактиране на твърдия диск на компютъра
си, използвайки специализиран софтуер.
Приложения
Важни забележки относно работата
Време за запис за филми
Приблизителна продължителност на запис и възпроизвеждане
Време за запис
Приблизително оставащо време, когато използвате напълно заредена батерия.
(единица: минута)
Време
за непрекъснат
запис
4K
HD
LCD екран
Визьор
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Типично време
за запис
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
4K
HD
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Забележки
• Типичното време за запис показва времето с повтаряне на стартирането/спирането на записа, мащабирането
и т.н.
• Времето е измерено при използване на камкордера при 25°C (77°F) (препоръчително е от 10°C до 30°C
(от 50°F до 86°F).
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде по-кратко, когато използвате камкордера при ниски
температури.
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде по-кратко в зависимост от условията, в които използвате
камкордера.
Време за възпроизвеждане
Приблизително оставащо време, когато използвате напълно заредена батерия.
(единица: минута)
LCD екран
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Приложения
Визьор
4K
Приблизително време за запис за филми
(единица: минута)
Формат
Разделителна
способност
XAVC S [4K]
3840×2160
Дълъг 420 8 бита
XAVC S [HD]
1920×1080
Дълъг 420 8 бита
Кадрова честота Побитова
скорост
(прибл.)
Време
за запис
32 GB
(прибл.)
Време
за запис
64 GB
(прибл.)
59,94P/50P
29,97P/25P/23,98P
29,97P/25P/23,98P
59,94P/50P/29,97P/
25P/23,98P
25
35
60
70
50
75
125
150
150 Mbps
100 Mbps
60 Mbps
50 Mbps
Важни забележки относно работата
BG
53
Забележки
• Оставащото време за запис може да варира в зависимост от условията за запис, условията на обекта и т.н.
• Можете да записвате филми с до 9999 сцени общо.
• Максималното непрекъснато време на запис за филми е около 13 часа.
• Камкордерът използва VBR (Variable Bit Rate) формат, за да настройва автоматично качеството
на изображението, така че да е подходящо за записваната сцена. Тази технология причинява
разлики във времето за запис на носителя. Филми, съдържащи много динамични и сложни
изображения, се записват с по-висока побитова скорост и това намалява общото време за запис.
Приложения
BG
54
Важни забележки относно работата
Използване на камкордера
в чужбина
Електрозахранване
Можете да използвате камкордера във всяка
държава/област, която позволява използване
на адаптера за променлив ток или зарядното
устройство, предоставени с камкордера, със
спецификации в диапазона от AC 100 V
до 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Опростено настройване на часовника спрямо
часовата разлика
Когато сте в чужбина, настройте „Time Zone“
на „Clock Set“ в меню System (стр. 47).
Употреба и съхранение
Не подлагайте устройството на силни удари
Вътрешният механизъм може да се повреди
или тялото може да се изкриви.
Не покривайте устройството по време на работа
Поставянето на кърпа, например, върху
устройството може да предизвика
акумулиране на вътрешна топлина.
Преди да съхраните устройството за дълъг период
Извадете батерията.
Не оставяйте камкордера с обектив, насочен към
слънцето
Директната слънчева светлина може
проникне през обектива, да бъде
концентрирана от лещите в камкордера
и да причини пожар.
Превозване
• Извадете картите с памет, преди да
транспортирате устройството.
• Ако изпращате устройството с камион,
кораб, по въздух или чрез друга услуга
за транспортиране, опаковайте го
в опаковката за превозване.
Грижа за устройството
Ако тялото на устройството е замърсено,
почистете го с мека и суха кърпа. В екстремни
случаи използвайте кърпа, напоена с малко
неутрален препарат за почистване, след което
подсушете. Не използвайте органични
разтворители като спирт или разредители,
тъй като могат да причинят обезцветяване
или други щети на корпуса на устройството.
Относно батерията „InfoLITHIUM“
Камкордерът работи само батерия
„InfoLITHIUM“, серия L, с голям капацитет,
NP-F970 (включена в комплекта).
Не можете да използвате NP-F570/F770
(продава се отделно).
Батериите „InfoLITHIUM“, серия L, имат знак
.
Приложения
Гледане на телевизор
Преди да запишете филм с камкордера, който
ще гледате на телевизор, настройте „NTSC/
PAL Area“ в „Country“ от меню System към
съответната телевизионна система за
държавата/областта, в която ще гледате
филма. Следното показва кои държави
и области изискват настройка „NTSC Area“
или „PAL Area“.
NTSC Area:
Бахамските острови, Боливия, Венецуела,
Гвиана, Еквадор, Канада, Колумбия, Корея,
Мексико, Перу, САЩ, Суринам, Тайван,
Филипините, Централна Америка, Чили,
Ямайка, Япония и др.
PAL Area:
Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия,
Бразилия, България, Великобритания, Гвиана,
Германия, Дания, Ирак, Иран, Испания,
Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монако,
Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия,
Парагвай, Полша, Португалия, Русия,
Сингапур, Словакия, Тайланд, Украйна,
Унгария, Уругвай, Финландия, Франция,
Хонконг, Чехия, Швеция, Швейцария и др.
След употреба
Винаги поставяйте превключвателя
за захранването в позиция OFF.
Какво е батерия „InfoLITHIUM“?
Батерията „InfoLITHIUM“ е литиево-йонна
батерия, която има функцията да комуникира
с информация за условията на работа между
камкордера, предоставения адаптер
за променлив ток или зарядното устройство.
Зареждане на батерията
• Заредете батерията, преди да започнете да
използвате камкордера.
Важни забележки относно работата
BG
55
Ефективно използване на батерията
• Производителността на батерията намалява,
когато околната температура е 10°C (50°F)
или по-ниска, и времето, за което можете
да я използвате, намалява. В този случай
направете едно от следните неща, за да
използвате батерията по-дълго време.
—Поставете батерията в джоба си, за да
се затопли и я поставете в камкордера
точно преди да започнете да снимате.
• Уверете се, че сте поставили превключвател
POWER в позиция OFF, когато не записвате
или възпроизвеждате чрез камкордера.
Зарядът на батерията се консумира и когато
камкордерът е в режим на готовност
за запис или възпроизвеждане в пауза.
• Осигурете си резервни батерии за 2 или
3 пъти повече време за снимане от
очакваното, правете и пробни записи,
преди да заснемете реалния запис.
• Не излагайте батерията на вода. Батерията
не е водоустойчива.
Относно индикатора за оставащ заряд на батерията
• Проверете нивото чрез следните
индикатори, показани на LCD екрана.
Индикатор за оставащ
заряд на батерията
Разпознато
напрежение
7,4 –
7,2 – 7,3
7,0 – 7,1
6,8 – 6,9
6,6 – 6,7
Приложения
BG
56
– 6,5
• При определени обстоятелства показаното
ниво може да не правилно.
• Когато захранването се изключи, въпреки че
индикаторът за оставащ заряд на батерията
показва, че батерията има достатъчно заряд
за работа, отново заредете батерията докрай.
Оставащото време на батерията ще бъде
показано правилно. Имайте предвид обаче,
че индикацията за заряд на батерията няма
да бъде възстановена, ако тя дълго време
е била използвана при високи температури,
ако е оставена в напълно заредено състояние
или когато батерията се използва често.
Използвайте индикацията за оставащо
време на батерията само като общ ориентир.
Важни забележки относно работата
Относно съхраняването на батерията
• Ако батерията не се използва дълго време,
заредете я докрай и я използвайте
с камкордера веднъж годишно, за да
поддържате правилното й функциониране.
За да съхраните батерията, извадете
я от камкордера и я сложете на сухо
и хладно място.
• За да изтощите напълно заряда
на батерията, оставете камкордера в режим
на готовност за запис, докато захранването
се изключи (стр. 18).
Относно живота на батерията
• Капацитетът на батерията намалява
с времето и с продължителната употреба.
Ако времето за използване между
зарежданията се намали значително,
може би е време да я смените с нова.
• Животът на всяка батерия се обуславя
от съхранението, работата и условията
на околната среда.
Относно зареждането на батерията
• Използвайте зарядното устройство
(включено в комплекта), за да зареждате
само обозначените батерии. Ако зареждате
друг тип батерии, по тях може да има утечка,
може да прегреят, да избухнат или да
предизвикат токов удар, което може
да доведе до изгаряния или наранявания.
• Извадете заредената батерия от зарядното
устройство.
• Светлинният индикатор за зареждане
на предоставеното зарядно устройство
премигва по 2 начина, както следва:
Бързо премигване... Включва се и се
изключва бързо в интервали от около
0,15 секунди.
Бавно премигване... Включва се и
се изключва последователно на интервали
около 1,5 секунди, после се изключва
напълно за около 1,5 секунди. Светлинният
индикатор повтаря тази последователност.
• Ако индикаторът за зареждане премигва
бързо, извадете батерията, която се зарежда,
и след това я поставете отново стабилно.
Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо, възможно е батерията да
е повредена или да не е от обозначения тип.
Проверете батерията, за да установите
дали е от обозначения тип.
Ако е от обозначения тип, първо извадете
батерията и после поставете или чисто нова
батерия, или батерия, за която знаете,
че е подходяща, за да видите дали зарядното
устройство работи правилно. Ако зарядното
устройство работи правилно, възможно
е батерията да е повредена.
• Ако индикаторът за зареждане премигва
бавно, зарядното устройство е в режим
на готовност и зареждането е прекратено.
Когато околната температура е извън
диапазона, подходящ за зареждане,
зарядното устройство автоматично
прекратява зареждането и влиза в режим
на готовност. Когато околната температура
вече е подходяща, зарядното устройство
стартира зареждането отново и светлинният
индикатор за зареждане светва.
Препоръчваме да зареждате батерията
при околна температура от 10°C до 30°C
(от 50°F до 86°F).
•
•
•
•
Работа с камкордера
•
•
•
•
•
•
•
•
Важни забележки относно работата
Приложения
Употреба и грижи
• Не използвайте и не съхранявайте
камкордера и принадлежностите на
следните места.
—На изключително горещи или студени
места. Никога не ги оставяйте изложени
на температури над 60°C (140°F),
например изложени на пряка слънчева
светлина, в близост до нагреватели или
в паркиран на слънце автомобил. Това
може да причини неизправност или да
ги деформира.
—В близост до силни магнитни полета
или механични вибрации. Това може да
причини неизправност в камкордера.
—В близост до силни радиовълни или
радиация. Възможно е камкордерът да
не може да записва правилно.
—В близост до AM приемници
и видеооборудване. Може да се получи
шум.
—На пясъчен плаж или на прашно място.
Ако в камкордера попадне пясък или
прах, това може да причини
неизправност. В някои случаи тази
неизправност не може да бъде
отстранена.
—В близост до прозорци или на открито,
където LCD екранът, визьорът или
обективът може да са изложени
на директна слънчева светлина. Това
поврежда вътрешната част на визьора
или LCD екрана.
—На много влажно място.
Работете с камкордера при постоянен
ток 7,2 V (батерия) или 8,4 V
(адаптер за променлив ток).
За работа при постоянен или променлив
ток използвайте принадлежностите,
препоръчани в инструкциите
за експлоатация.
Не допускайте камкордерът да се намокри
от дъжд или в морето например. Ако
камкордерът се намокри, това може да
причини неизправност. В някои случаи тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
течност, изключете камкордера от
електрическата мрежа и го предайте за
проверка на търговец на Sony, преди да
го използвате отново.
Избягвайте грубо третиране, разглобяване,
модифициране, механични удари или удари
например с чук, падане на продукта или
стъпване върху него. Бъдете особено
внимателни с обектива.
Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
Превключвателят POWER трябва да
е в позиция OFF, когато не използвате
камкордера.
Не използвайте камкордера, когато
например е увит с кърпа. Това може да
причини повишена вътрешна температура.
Когато изключвате кабела за
електрозахранване (към електрическата
мрежа), издърпайте щепсела, не кабела.
Не повреждайте кабела за
електрозахранване (към електрическата
мрежа), например като сложите нещо тежко
върху него.
Поддържайте чисти металните контактни
пластини.
Пазете устройството за дистанционното
управление и плоската кръгла батерия далеч
от досега на деца. Ако батерията бъде
погълната случайно, незабавно се
консултирайте с лекар.
BG
57
• Ако електролитната течност на батерията
е изтекла,
—свържете се с местния упълномощен
сервиз на Sony.
—измийте течността, която е влязла
в контакт с кожата ви.
—ако в очите ви попадне течност, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не използвате камкордера за дълъг период
от време
• Веднъж месечно включвайте камкордера
и записвайте и възпроизвеждайте
изображения, за да го запазите в оптимално
състояние за дълго време.
• Изразходвайте докрай заряда на батерията,
преди да я съхраните.
Кондензация на влага
Ако камкордерът е внесен директно от
студено на топло място, възможно е вътре
в него да се кондензира влага и това да
причини неизправност.
Ако възникне кондензация на влага
Оставете камкордера за около 1 час, без да
го включвате.
Приложения
Забележка за кондензацията на влага
Може да се кондензира влага, когато внесете
камкордера от студено на топло място (или
обратното) или когато използвате камкордера
на влажно място, както е показано по-долу.
• Когато внесете камкордера от ски писта
на място, затоплено с нагревателен уред.
• Когато изнесете камкордера от автомобил
или стая с климатик на открито горещо
място.
• Когато използвате камкордера след излагане
на буря или след душ.
• Когато използвате камкордера на горещо
и влажно място.
Как да избегнете кондензацията на влага
Когато внасяте камкордера от студено
на топло място, поставете го в найлонов плик
и го затворете плътно. Отстранете плика,
когато температурата на въздуха в него
достигне тази на околната температура
(след около 1 час).
BG
58
Важни забележки относно работата
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, тъй
като това може да причини повреда.
• Ако камкордерът се използва на студено
място, на LCD екрана може да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато използвате камкордера, задната част
на LCD екрана може да се загрее. Това не
е неизправност.
Почистване на LCD екрана
Повърхността на LCD екрана има покривен
слой. Ако драскате повърхността, покривният
слой може да падне. Имайте предвид следните
неща при почистване и третиране.
• Ако масло за ръце или крем за ръце остане
по екрана, покривният слой пада по-лесно.
Избършете предварително.
• Покривният слой може да се надраска, ако
избършете екрана с кърпа и др.
• Отстранете прахта или пясъка с издухваща
четка и др., преди да избършете
замърсяванията.
• Използвайте мека кърпа
(кърпа за почистване на лещи и др.)
и внимателно почистете замърсяванията.
Третиране на корпуса
• Ако корпусът е замърсен, изчистете тялото
на камкордера с мека кърпа, леко напоена
с вода, след това подсушете корпуса със суха
и мека кърпа.
• Избягвайте следното, за да предотвратите
повреда на гланцовото покритие.
—Използване на химикали като
разредители, бензен, спирт, парчета плат
с химични препарати, препарати против
насекоми, инсектициди и
слънцезащитни лосиони.
—Работа с устройството с ръце, по които
има описаните по-горе вещества.
—Оставяне на корпуса в съприкосновение
с обекти от гума или винил за дълъг
период от време.
Грижа и съхранение на обектива
• Избършете повърхността на обектива с мека
кърпа в следните случаи:
—Когато има отпечатъци от пръсти
по повърхността на обектива.
—На горещи или влажни места
—Когато обективът е изложен на солен
въздух, например на морски бряг.
• Съхранявайте на добре проветриви места,
неподложени на замърсявания или прах.
• За да предотвратите появата на мухъл,
периодично почиствайте обектива, както
е описано по-горе.
Зареждане на предварително инсталираната
акумулаторна батерия
Камкордерът има предварително
инсталирана акумулаторна батерия,
която запазва датата, часа и други настройки
дори и когато превключвателят POWER
е в позиция OFF. Предварително
инсталираната акумулаторна батерия винаги е
заредена, докато камкордерът е включен към
електрическия контакт (гнездо) чрез адаптера
за променлив ток или докато батерията
е поставена. Акумулаторната батерия ще
се изтощи напълно след около 3 месеца,
ако не използвате камкордера въобще, не сте
включвали адаптера за променлив ток
и не сте поставяли батерията. Използвайте
камкордера след зареждане на предварително
инсталираната акумулаторна батерия.
Но дори и предварително инсталираната
акумулаторна батерия да не е заредена,
работата на камкордера няма да бъде
повлияна, стига да не записвате датата.
Отстраняване на прах от вътрешната част
на визьора
1
Извадете окуляра на визьора.
Плъзнете лостчето за освобождаване
на визьора и го задръжте на позиция (1),
след това повдигнете окуляра от визьора,
както е показано със стрелката на
илюстрацията (2).
2
Отстранете прахта от вътрешната част
от окуляра и визьора с издухваща
четка.
Приложения
Предотвратяване на електромагнитна
интерференция от преносими телефони,
безжични устройства и др.
Използването на преносими телефони,
безжични устройства и др. в близост до това
устройство може да доведе до неизправности
и смущения на аудио- и видеосигнали.
Препоръчително е такова оборудване
в близост до устройството да се изключва.
Важни забележки относно работата
BG
59
Относно LCD екрана
Забележка за дисплея
• Не оставяйте LCD екрана изложен
на директна слънчева светлина, това
може да го повреди.
• Не натискайте/удряйте силно LCD екрана
и не оставяйте обекти върху него, тъй като
това може да доведе до неизправност,
например неравномерност в картината и др.
• LCD екранът може да се загрее при
употреба. Това не е неизправност.
• Картината на LCD екрана и на визьора може
да се изкриви при извършване на следните
действия:
—Промяна на видеоформата
—Стартиране на възпроизвеждането от
екрана с миниатюри
—Обръщането на LCD екрана
• Когато промените посоката на гледане във
визьора, може да видите основните цветове
червено, зелено и синьо, но това не е дефект
на камкордера. Основните цветове не са
записват в който и да е носител за запис.
Относно блокиралите пиксели
LCD екранът на това устройство е произведен
по технология с висока прецизност
и процентът на функциониращите пиксели
е поне 99,99 %. Затова много малка част от
пикселите може да „блокират“, и да са или
винаги изключени (черно), винаги включени
(червено, зелено или синьо), или да
премигват. Освен това след дълъг период
на употреба такива „блокирали“ пиксели
може да се появяват спонтанно поради
физическите характеристики
на течнокристалния дисплей. Тези проблеми
не са неизправности и няма да се запишат
в носителя за запис.
Приложения
BG
60
Важни забележки относно работата
Фрагментация
Ако изображенията не могат да бъдат
записани/възпроизведени правилно,
опитайте с форматиране на носителя за запис.
Когато записването/възпроизвеждането
на изображения в определен носител
за запис се повтарят за дълъг период от време,
файловете в носителя може да бъдат
фрагментирани, което възпрепятства
правилното записване/съхранение. В такъв
случай архивирайте клиповете от носителя,
после извършете форматиране, използвайки
„Format Media“ (стр. 46) в меню Media.
Формати и ограничения за изходни сигнали
Видеоформати и изходни сигнали
Изходни формати от HDMI OUT конектор
Настройка
на формата на запис
„Video Format“
в „Rec Format“
на меню System
Настройка
на HDMI изход
„HDMI“
в „Output Format“
на меню Video
Изходен сигнал/метод
на преобразуване
Изходен сигнал
NTSC Area
3840×2160 59,94P 150
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 59,94P*
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 29,97P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 23,98P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 29,97P 100
3840×2160 29,97P 60
3840×2160 23,98P 100
3840×2160 23,98P 60
1920×1080 59,94P 50
1920×1080 29,97P 50
1920×1080 23,98P 50
PAL Area
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Приложения
Настройка
на региона
„NTSC/PAL Area“
в „Country“ на меню
System
* Съвместим със системата за предаване на Sony.
Можете да свържете камкордера към 4K телевизор или на 4K монитор на Sony.
Разделителната способност на картината е Y:Cb:Cr=4:2:0.
Формати и ограничения за изходни сигнали
BG
61
Изходни формати от VIDEO OUT конектор
Сигнали към VIDEO OUT конектора не могат да бъдат извеждани, когато „HDMI“
в „Output format“ на меню Video е с настройка „3840×2160P.“
Изходни видеосигнали
Настройка за региона, в който
се използва камкордерът
„NTSC/PAL Area“ в „Country“ на меню System
VIDEO изход
NTSC Area
PAL Area
720×486 59,94i
720×576 50i
Приложения
BG
62
Формати и ограничения за изходни сигнали
Индикации за грешка/предупреждение
Чрез съобщения на LCD екрана/визьора, светлинния индикатор за запис и звуковите сигнали,
камкордерът ви информира за ситуации, в които се изисква предупреждение, внимание или
проверка на работата.
Звуковите сигнали се извеждат към слушалките и са свързани чрез конектора за слушалки.
Индикации за грешка
Камкордерът преустановява работа след следните индикации.
Индикация за
грешка на LCD
екрана/визьора
Звуков
сигнал
Светлинен Причина и решение
индикатор
за запис
C:04:ss
Батерията не е „InfoLITHIUM“. Използвайте батерия
„InfoLITHIUM“ (стр. 55).
Температурата на батерията е висока. Сменете батерията
или я поставете на хладно място.
Отстранете източника на захранване. Свържете го
отново и работете с камкордера.
Изпълнете следните стъпки.
1 Проверете списъка и прегледайте камкордера.
2 Изключете източника на захранване, включете го
отново след около 1 минута и включете камкордера.
3 Свържете се с търговец или местен упълномощен
сервиз на Sony.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Индикации за предупреждение
Когато се генерира някоя от следните индикации, следвайте инструкциите на съобщението,
за да разрешите проблема.
Звуков
сигнал
Светлинен Причина и решение
индикатор
за запис
Media Near Full
Прекъсващ
Премигващ
Media Full
Непрекъснат Премигващ
бързо
Battery Near End
Прекъсващ
Battery End
Непрекъснат Премигващ
бързо
Battery Temperature
High
Turn Power Off
Премигващ
Свободното пространство на XQD картата с памет
е недостатъчно.
При първа възможност я сменете с друга.
Няма свободно пространство на XQD картата с памет.
Не може да се изпълнява записване, копиране
и разпределение на клипове.
Сменете я с друга.
Батерията скоро ще се изтощи.
При първа възможност сменете батерията.
Батерията е изтощена. Не може да се изпълни записване.
Спрете работата и сменете батерията.
Температурата на батерията се е повишила над
ограничението за безопасна работа.
Камкордерът се изключва автоматично.
Индикации за грешка/предупреждение
Приложения
Индикация за
предупреждение
на LCD екрана/
визьора
BG
63
Индикация за
предупреждение
на LCD екрана/
визьора
Звуков
сигнал
Светлинен Причина и решение
индикатор
за запис
Temperature High
Прекъсващ
Премигващ
Battery Error
Please Change Battery
Unknown Media(A)*
Please Change
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Приложения
Media(A) Error*
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
Прекъсващ
High
За подробности вижте инструкциите за експлоатация
на картата с памет.
Поставена е карта с памет с различна файлова система.
Сменете картата, форматирайте я с камкордера.
Премигващ
* „Media(B)“ за картата в слот B.
BG
64
Вътрешната температура се е повишила над
ограничението за безопасна работа.
Прекратете работата, изключете захранването
и изчакайте, докато температурата се понижи.
Разпозната е грешка, свързана с батерията.
Сменете батерията с нормална.
Поставена е карта с памет с няколко дяла или такава,
която съдържа брой записани клипове, надвишаващ
разрешения от този камкордер.
Тази карта не може да се използва с този камкордер.
Извадете я и поставете съвместима карта.
Възникна грешка, свързана с картата с памет. Картата
изисква възстановяване.
Извадете картата, поставете я отново и я възстановете.
Не може да се извърши запис, понеже картата с памет
е дефектна.
Тъй като възпроизвеждането може да е възможно,
е препоръчително да я смените с друга карта, след
като копирате клиповете, както се изисква.
Не може да се извърши нито записване, нито
възпроизвеждане, понеже картата с памет е дефектна.
Работата с този камкордер не е възможна. Сменете
я с друга карта.
Това е предварително предупреждение, че камкордерът
ще превключи от текущата карта с памет към друга карта
с памет за непрекъснат запис.
Поставена е карта от различна файлова система или
неформатирана карта. Не може да се използва с този
камкордер.
Сменете я или я форматирайте с този камкордер.
Възникна грешка при разчитането на данните от картата
с памет и възпроизвеждането не може да продължи.
Ако това се случва често, сменете картата с памет,
след като копирате клиповете, както се изисква.
Не може да се извърши запис, понеже възникна грешка,
свързана с картата с памет.
Ако това се случва често, сменете картата с памет.
Картата с памет наближава края на експлоатационния си
живот. Направете архивно копие на данните и възможно
най-скоро сменете картата с друга. Записването/
възпроизвеждането може да не се изпълняват правилно,
ако продължите да използвате картата.
Индикации за грешка/предупреждение
Температурата на батерията се повишава.
Изключете захранването и сменете батерията с друга
или изчакайте, докато температурата се понижи.
Лицензи
Осъществяване на достъп до софтуер,
към който са приложими GPL/LGPL
Този продукт използва софтуер, към
който са приложими GPL/LGPL. Това ви
информира, че имате право да осъществявате
достъп, да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни програми при
условията на GPL/LGPL.
Изходният код е достъпен в интернет.
Използвайте следния URL адрес и следвайте
инструкциите за изтегляне.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Бихме предпочели да не се свързвате с нас
относно съдържанието на изходния код.
За съдържанието на тези лицензи вижте
„License1.pdf“ в папка „License“
на предоставения CD-ROM.
За да преглеждате PDF файлове,
на компютъра ви трябва да има инсталиран
Adobe Reader.
Ако Adobe Reader не е инсталиран
на компютъра ви, можете да го изтеглите
чрез следния URL адрес.
http://get.adobe.com/reader/
Въз основа на лицензионните договори между
Sony и притежателите на авторските права
на софтуера, този продукт използва софтуер
с отворен код.
За да отговори на изискванията
на притежателите на авторските права
на софтуера, Sony има задължението да ви
информира за съдържанието на тези лицензи.
За съдържанието на тези лицензи вижте
„License1.pdf“ в папка „License“
на предоставения CD-ROM.
Система
Видеосигнал
4K качество на изображението
(3840×2160): UHDTV
HD качество на изображението: HDTV
Система за видеозапис
4K качество на изображението
(3840×2160): Съвместимост с MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S формат, версия 1.0
HD качество на изображението:
Съвместимост с MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S формат, версия 1.0
Система за аудиозапис
Linear PCM 2ch (48 kHz 16-bit)
Носител за запис
XQD карта с памет
Устройство за изображения
7,82 mm (тип 1/2.3) CMOS сензор
Общо: Прибл. 18 900 000 пиксела
Ефективни (филм, 16:9): Прибл.
8 300 000 пиксела
Обектив
G обектив
20  (оптично)
Фокусно разстояние
f=4,1 mm – 82,0 mm (3/16 in – 3 1/4 in)
При конвертиране към 35 -милиметров
формат на фотоапарат
31,5 mm – 630 mm (1 1/4 in – 24 7/8 in)
(16:9)
F1,6 – F3,4
Диаметър на филтъра: 72 mm (2 7/8 in)
Цветова температура
„Indoor“ (3 200 K)
„Outdoor“ (5 600 K)
„Color Temp.“ (2 300 K – 15 000 K)
Минимална осветеност
60P (NTSC Area):
4 lx (лукса) (фиксирана скорост на затвора
1/30, ръчно усилване (27 dB), автоматична
настройка на диафрагмата (F1,6))
50P (PAL Area):
3 lx (лукса) (фиксирана скорост на затвора
1/25, ръчно усилване (27 dB), автоматична
настройка на диафрагмата (F1,6))
Лицензи
Приложения
Лицензи за софтуер с отворен код
Спецификации
BG
65
Входни/изходни конектори
VIDEO OUT конектор
Конектор с щифт
1 Vp-p, 75  (ома) небалансирани,
негативно синхронизиране
AUDIO OUT конектори
Конектори с щифт
-10 dBu (при импеданс при натоварване
47 k (килоома)), изходен импеданс
с по-малко от 2,2 k (килоома)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
HDMI OUT конектор
HDMI конектор (тип A)
i (слушалки) конектор
Стерео минижак (Ø 3,5 mm)
INPUT1/INPUT2 конектори
XLR 3-щифтови, женски,
MIC: -50 dBu: 3 k(килоома)
LINE: +4 dBu: 10 k(килоома)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
USB конектор
Масово съхранение: мини-B
Хост: Тип A
Конектор Remote
Стерео мини-минижак (Ø 2,5 mm)
LCD екран
Картина
8,8 cm (тип 3,5 type, формат
на екрана 16:9)
Общ брой точки
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Приложения
BG
66
Визьор
Картина
Тип 0,45, формат на екрана 16:9
Общ брой точки
Прибл. 1 226 880
Обща информация
Изисквания за захранването
7,2 V постоянен ток (батерия)
12 V постоянен ток, 2,5 A
(адаптер за променлив ток)
Средна консумация на мощност
По време на запис с камерата,
използвайки вътрешния микрофон
и LCD екрана с нормална яркост
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29,97P, 60 Mbps)
HD: 15,7 W (59,94P, 50 Mbps)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mbps)
HD: 14,9 W (50P, 50 Mbps)
Спецификации
Работна температура
От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение
От -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Размери (прибл.)
Само тялото на камкордера
(включително изпъкналите части):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 in × 7 5/8 in × 14 3/8 in (ш/в/д)
По време на запис (включително
изпъкналите части):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 in × 7 5/8 in × 16 3/8 in) (ш/в/д)
(С поставени принадлежности (батерия
(NP-F970), голям сенник на визьора)
Тегло (прибл.)
Само тялото на камкордера:
2 440 g (87 oz)
По време на запис:
2 770 g (98 oz) (С поставени
принадлежности (батерия (NP-F970),
голям сенник на визьора)
Адаптер за променлив ток AC-NB12A
Изисквания за захранването
Променлив ток 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумация на ток
0,65 A – 0,35 A
Консумация на мощност
30 W
Изходно напрежение
12 V* постоянен ток
Работна температура
От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Температура на съхранение
От -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Размери (прибл.)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 in × 1 1/8 in × 3 15/16 in) (ш/в/д)
без издадените части
Тегло (прибл.)
200 g (7,1 oz) без кабела за
електрозахранване (към електрическата
мрежа)
* За други спецификации вижте етикета на адаптера
за променлив ток.
Зарядно устройство AC-VL1
Изисквания за захранването
Променлив ток 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумация на ток
0,35 A – 0,18 A
Консумация на мощност
22 W
Изходно напрежение
Постоянен ток 8,4 V*
Работна температура
От 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение
От -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Размери (прибл.)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 in × 2 1/8 in × 3 5/8 in) (ш/в/д)
без изпъкналите части
Тегло (прибл.)
270 g (9,6 oz) без кабела за
електрозахранване (към електрическата
мрежа)
* За други спецификации вижте етикета на
зарядното устройство.
Акумулаторна батерия NP-F970
Максимално изходно напрежение
8,4 V постоянен ток
Изходно напрежение
7,2 V постоянен ток
Максимално напрежение на зареждане
8,4 V постоянен ток
Максималeн ток на зареждане
3,0 A
Капацитет
Типичен: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Минимален: 45 Wh (6 300 mAh)
Тип
Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• „Handycam“ и
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• „XAVC S“ и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• XQD и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista
и Windows Media са търговски марки
или регистрирани търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и в други
държави.
• Mac и Mac OS са регистрирани търговски
марки на Apple Inc. в САЩ и в други
държави.
• HDMI, емблемата на HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и в други
държави.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или регистрирани търговски марки
на Intel Corporation или нейните клонове
в Съединените щати и в други държави.
• Adobe, емблемата на Adobe и Adobe Acrobat
са или регистрирани търговски марки,
или търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в Съединените щати и/или
в други държави.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Зарядно устройство (1) (AC-VL1)
Акумулаторна батерия NP-F970 (1)
Адаптер за променлив ток (1) (AC-NB12A)
Кабел за електрозахранване (към
електрическата мрежа) (2)
A/V свързващ кабел (1)
HDMI кабел (1)
USB кабел (1)
Сенник на обектива (1)
Голям сенник на визьора (1)
CD-ROM „License“ (1)
Ръководство за експлоатация (2)
Спецификации
Приложения
Конфигурация на комплекта
Всички други имена на продукти, споменати
в настоящия документ, може да са търговски
марки или регистрирани търговски марки
на съответните им компании. Наред с това,
™ и „®“ не са споменати във всеки отделен
случай в това ръководство.
BG
67
Индекс
A–Z
Приложения
All Reset 47
Assignable Button 46
Audio Input 44
Audio Output 44
Auto Exposure 41
Clock Set 47
Color Bars 41
Country 47
Delete Clip 48
Display Clip Properties 38
Flicker Reduce 41
FOCUS превключвател 27
Format Media 46
Gain 41
Gamma 42
Handle Zoom 42
HDMI OUT конектор 49, 61
Hours Meter 47
Language 47
LCD Setting 45
LCD екран 18, 23
LCD/VF меню 45
Marker 45
Matrix 43
Media Full 25
Media Near Full 25
MIC+48V 33
MRW-E80 50
ND филтър 31
Offset White 42
Output Display 45
Output Format 44
Peaking 45
Rec Format 46
Skin Detail 43
SteadyShot 41
USB кабел 50
UTC 22
Version 47
VF Setting 45
BG
68
Индекс
VIDEO OUT конектор 49, 62
White 42
XQD карти с памет 24
Zebra 45
А
Автоматично фокусиране с
натискане 27
Адаптер за променлив ток 21
Аудиоменю 44
Б
Баланс на бялото 31
Батерия „InfoLITHIUM” 55
Бутон GAIN 30
Бутон IRIS 29
Бутон MENU 40
Бутон OPTION 37
Бутон PUSH (освобождаване
на сенника) 22
Бутон PUSH AUTO 27
Бутон SHUTTER SPEED 30
Бутон WHT BAL 31
Бутон за записване 26
Бутон с едно натискане 32
Бутон с присъединяване на функция 35
В
Видеоменю 44
Видеоформат 61
Визьор 18, 23
Време за зареждане 21
Връщане към началото 28
Външен монитор 49
Д
Детайли 42
Е
Екран с миниатюри 36
Електрически контакт (гнездо) 21
З
Звук 28
И
П
Използване на камкордера в чужбина 55
Изходен сигнал 61
Индикации за грешка 63
Индикации за предупреждение 63
Превключвател AUTO/MANUAL 29
Превключвател за мащабиране чрез
лостчето на горната ръкохватка 26
Превключвател на паметта за баланса
на бялото 32
Превключвател на усилването 30
Предварително инсталирана
акумулаторна батерия 59
Пръстен за диафрагмата 29
Пръстен за мащабиране 27
Пръстен за фокусиране 27
К
Кабел за електрозахранване
(към електрическата мрежа) 20
Клип 28, 37
Кондензация на влага 58
Конектор за слушалки 14
Кукичка за лента за носене на рамо 14
Л
Лента за носене на рамо 14
Лостче за капака на обектива 22
Лостче за мащабиране 26
Лостче за мащабиране на горната
ръкохватка 26
Лостче за настройка на лещите на
визьора 23
Лостче за освобождаване на визьора 59
М
Н
На закрито 32
На открито 32
Нелинейно редактиране 52
О
Разширено фокусиране 28
Ролка SEL/SET 40
С
Светлинен индикатор за запис 47
Сенник с капак на обектива 22
Системно меню 46
Скорост на затвора 30
Т
Телефото 26
У
Усилване 30
Ф
Фокусиране 27
Форматиране 25
Приложения
Мащабиране 26
Мащабиране чрез лостчето на горната
ръкохватка 26
Меню за камера 41
Меню за картината 42
Меню за настройка 40, 41
Меню за носителя 46
Меню с миниатюри 37
Р
Ч
Час и дата 22
Часова зона 22
Часовник 22
Ш
Широк ъгъл 26
Обектив 59
BG
Индекс
69
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия сайт за поддръжка на клиенти.
Download PDF

advertising