Sony | FDR-AXP33 | Sony FDR-AXP33 AXP33 4K Handycam® с вграден проектор Инструкции за експлоатация

C:\SONY_Europe\PRINT\FDR-AXP33_OG\BG\010COV.fm
master:Right
4-566-277-11(2) (BG)
Цифров 4K
камкордер
Първи стъпки
Запис/възпроизвеждане
Записване на
изображения
Персонализиране
на камкордера
Други
Ръководство за управление
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно
ръководство“ за по-подробни
инструкции за всички функции
на камерата.
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Left_2 column
Прочетете първо
това
Преди да започнете работа
с устройството, моля, прочетете
внимателно това ръководство
и го запазете за справка в бъдеще.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират на долната
страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно
този продукт.
Модел № FDR- ____________________
Сериен № ________________________
Модел № AC- _____________________
Сериен № ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от
пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството
на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети,
пълни с течности, като
например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите
на прекомерна топлина,
например на слънце,
огън и други подобни.
BG
ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА
НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
СЛЕДВАЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Обърнете внимание на всички
предупреждения.
• Спазвайте всички указания.
• Не използвайте това устройство
в близост до вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете
инсталирането съобразно
инструкциите на производителя.
• Не инсталирайте в близост
до източници на топлина,
като например радиатори,
отоплителни решетки, печки
или други уреди (включително
усилватели), генериращи
топлина.
2
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Right_2 column
• Не нарушавайте предпазното
предназначение на
поляризирания или заземения
щепсел. Поляризираният щепсел
е снабден с две клеми, едната от
които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен
щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт
са предоставени за Вашата
безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на контакта
ви, посъветвайте се
с електротехник за замяна
на стария контакт.
• Не позволявайте захранващият
кабел да бъде настъпван или
прещипван, особено до
щепселите, електрическите
розетки и около мястото, където
излиза от устройството.
• Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
• Използвайте само с количка,
стойка, статив, скоба или маса,
указани от производителя или
продавани с устройството. Когато
се използва количка, внимавайте
при преместването й заедно
с устройството, за да избегнете
нараняване поради
преобръщане.
• За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте към
квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да
е начин, например при повреда
в кабела за електрозахранване
или щепсела, при разливане на
течности или попадане на
предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага,
при необичайна работа или при
падане на устройството.
• Ако формата на щепсела не
съвпада с контакта, използвайте
адаптер за щепсел с правилната
конфигурация за контакта.
• Изключете устройството от
електрозахранването по време
на гръмотевични бури или когато
няма да се използва за
продължителни периоди
от време.
BG
3
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Left
Характерен щепсел за захранващ кабел за
държавите/регионите по света.
Тип B3
Тип BF
Тип A
Тип B
(американ- (британ- (британ- (британски тип) ски тип) ски тип) ски тип)
Тип C
(Тип
CEE)
Тип SE
(Тип
CEE)
Тип O
(океански тип)
Характерното захранващо напрежение и тип на щепсела са описани
в тази диаграма.
В зависимост от региона се използва различен тип щепсел
и захранващо напрежение.
Внимание: Трябва да се използва кабел за електрозахранване,
отговарящ на изискванията за съответната държава.
– Само за потребители в Съединените щати
Използвайте включен в комплекта захранващ кабел.
Европа
BG
4
Държави/региони
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Люксембург
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Напрежение
230
230
240
230
220
230
230
230
127/230
220
230
230
220
230
220
220
220
220
230
230
230
220
Честота (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Тип щепсел
C
C
BF
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Right
Държави/региони
Швейцария
Швеция
Напрежение
230
230
Честота (Hz)
50
50
Тип щепсел
C
C
Напрежение
220
230/240
127/230
220
220
240
230
110
220
220/230
200/220
100
Честота (Hz)
50
50
50
50
60
50
50
60
50
60
50
50/60
Тип щепсел
A/C
C
C
A
C
BF
BF
A
C/BF
A/C
BF
A
Напрежение
240
230/240
Честота (Hz)
50
50
Тип щепсел
O
O
Напрежение
120
120
Честота (Hz)
60
60
Тип щепсел
A
A
Напрежение
120/240
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
110
Честота (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
Тип щепсел
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
A
Азия
Държави/региони
Виетнам
Индия
Индонезия
Китай
Корея (реп.)
Малайзия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Хонконг
Япония
Океания
Държави/региони
Австралия
Нова Зеландия
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
Държави/региони
Бахамски острови
Гватемала
Доминиканска (реп.)
Ел Салвадор
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Хондурас
Ямайка
BG
5
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Left
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Венецуела
Колумбия
Перу
Чили
Напрежение
220
127/220
120
120
220
220
Честота (Hz)
50
60
60
60
60
50
Тип щепсел
C/BF/O
A/C
A
A
A/C
C
Напрежение
230
220
220
240
127/220
220
Честота (Hz)
50
50
50
50
50
50
Тип щепсел
C
C/BF
C/BF
C/BF
A/C/BF
C
Напрежение
127/220
220
220
240
220
230
230
220
220/230
Честота (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Тип щепсел
C
C
C
C/BF
C
C/BF
C/BF
C
C/BF
Близък Изток
Държави/региони
Израел
Ирак
Иран
ОАЕ
Саудитска Арабия
Турция
Африка
Държави/региони
Алжир
Египет
Етиопия
Кения
Конго (дем. реп.)
Нигерия
Танзания
Тунис
Южна Африка
BG
6
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Right_2 column
ВНИМАНИЕ
 Батерия
Ако с батерията се борави
неправилно, тя може да избухне,
да причини пожар или дори
химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока
температура над 60°C, например
на пряка слънчева светлина или
в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиевойонни батерии.
• Зареждайте батерията
с оригинално зарядно устройство
за батерии на Sony или с
устройство, което може да зарежда
батерията.
• Дръжте батерията далеч
от досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте
използваните батерии, както
е описано в инструкциите.
пространство, като например
между стена и мебели.
Включвайте към близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате адаптера за променлив
ток. Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта, ако
възникне неизправност, докато
използвате устройството.
 Забележка за кабела
за електрозахранване
Кабелът за електрозахранване
е предназначен специално за
употреба само с този камкордер
и не трябва да се използва с друго
електрическо оборудване.
Дори и камкордерът да е изключен,
източникът на променливотоково
захранване (електрическата мрежа)
все още го захранва, докато
камкордерът е свързан към
електрическия контакт чрез
адаптера за променлив ток.
Прекалено високото налягане на
звука от слушалките може доведе
до увреждане на слуха.
За потребители в Европа
 Съобщение за
потребителите в държави,
прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
 Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера за
променлив ток в тясно
BG
7
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010REG.fm
master:Left_2 column
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
 Съобщение
Ако поради статично електричество
или електромагнетизъм преносът
на данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново
комуникационния кабел
(USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели
с дължина под 3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да
повлияят върху картината и звука
на това устройство.
 Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
BG
8
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че
продуктът
и батерията не
трябва да се третират като битови
отпадъци. При определени
батерии той може да се използва
заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на
експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
или батерия се обърнете към
местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта или
батерията.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010COVTOC.fm
master:Right
Това ръководство описва
устройства, съвместими с 1080
60i, и устройства, съвместими
с 1080 50i.
За да проверите дали камерата
е устройство, съвместимо с 1080
60i, или с 1080 50i, проверете за
следните символи в долната
част на камерата.
Съвместимо с 1080 60i
устройство: 60i
Съвместимо с 1080 50i
устройство: 50i
Научете повече
за камкордера
(Помощно
ръководство)
Помощното ръководство е онлайн
ръководство. Прегледайте го за поподробни инструкции за всички
функции на камкордера.
Съдържание
Прочетете първо това ...................2
Научете повече за камкордера
(Помощно ръководство) .........9
Избиране на формат на запис
за видеоклипове .................... 10
Първи стъпки ............ 12
Включени в комплекта
елементи ................................. 12
Зареждане на батерията ............ 13
Включване на захранването ...... 16
Поставяне на карта с памет ....... 17
Запис/
възпроизвеждане .... 19
Запис .............................................. 19
Използване на функциите
за ръчна настройка ................22
Възпроизвеждане ........................23
Преглеждане на изображения
на телевизор ...........................27
Преглеждане на изображения
чрез вградения прожектор
(FDR-AXP33/AXP35) ................32
Посетете страницата
за поддръжка на Sony.
Записване на
изображения ............ 33
http://rd1.sony.net/help/cam/
1510/h_zz/
Използване на
PlayMemories Home™ ............33
Свързване на външно
устройство-носител ...............34
Използване
на функцията Wi-Fi .................36
В помощното ръководство
ще намерите допълнителна
информация, като например
за посочените по-долу функции.
• Highlight Movie Maker
• Live Streaming
• Multi Camera Control
• Trimming Playback
Персонализиране
на камкордера ......... 41
Използване на менютата ............ 41
Други .........................44
Предпазни мерки ....................... 44
Спецификации ..............................47
Части и бутони
за управление ........................52
Индекс ............................................55
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
9
C:\SONY_Europe\PRINT\FDR-AXP33_OG\BG\020SCT.fm
master:Left
Избиране на формат на запис
за видеоклипове
Камкордерът е съвместим с формат XAVC S.
 Какво представлява XAVC S?
XAVC S е формат на запис, който позволява изображения
с висока разделителна способност, например 4K, да бъдат
компресирани с MPEG-4 AVC/H.264 и да бъдат записани във
формат на файл MP4. Получава се високо качество
на изображението, като едновременно с това размерът
на данните се поддържа до определено ниво.
Налични формати на запис и техните функции
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Пиксели
3840 × 2160
1920 × 1080
1920 × 1080
Побитова
скорост
60 Mbps/
100 Mbps
50 Mbps
Макс. 28 Mbps
Функции
Записва 4K
изображения.
Записът в този
формат се
препоръчва дори
когато нямате 4K
телевизор, за да
можете да се
насладите на
ползите от 4K
в бъдеще.
Обемът
информация
е по-голям
в сравнение
с AVCHD, което
позволява записа
на по-ясни
изображения.
Съвместимостта
с устройства за
запис, различни
от компютър,
е добра.
• Побитовата скорост указва количеството данни, записани
за определен период от време.
BG
10
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDR-AXP33_OG\BG\020SCT.fm
master:Right
Формат на запис и наличният режим на снимане
Формат на запис XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Режим на
снимане
Movie
High Speed REC
Movie
Smth Slw REC
Golf Shot
Movie

• Можете да промените формата на запис, като изберете
[Image Quality/Size]  [ File Format].
Метод на съхранение
Формат на запис
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Качество на изоСтрабражението, съхница
ранено във формат
Метод на
съхранение
XAVC S 4K
Компютър, чрез
софтуера
XAVC S HD
PlayMemories Home™
• Външно
устройство-носител
33
33
Компютър, чрез
софтуера
PlayMemories Home
AVCHD
33
Външно устройствоносител
AVCHD
34
• Вижте уебсайта по-долу за най-новата среда за съхранение.
http://www.sony.net/
• Можете да съхранявате изображения, като свържете рекордер чрез
аналогов аудио-видео кабел (продава се отделно). Видеоклиповете
се копират с качество на изображението със стандартна
разделителна способност.
• Можете директно да копирате изображения на външно устройствоносител чрез адапторен USB кабел VMC-UAM2 (продава се отделно).
 За да прехвърлите изображения на смартфон
Можете да прехвърлите изображения във формат MP4 на смартфон,
свързан към камкордера по Wi-Fi (стр. 36). Форматът MP4 е подходящ
за качване в интернет. Когато [Dual Video REC] е с настройка [On],
камкордерът записва видеоклипове във формат XAVC S 4K, XAVC S HD
или AVCHD, докато едновременно с това записва видеоклипове във
формат MP4.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
11
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Left
Първи стъпки
Включени
в комплекта
елементи
Числата в () указват
предоставеното количество.
Всички модели
• HDMI кабел (1)
• „Ръководство за управление“
(това ръководство) (1)
• Акумулаторна батерия
NP-FV70 (1)
• Камкордер (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Кабел за електрозахранване (1)
• Допълнителен кабел за USB
връзка (1)
Допълнителният кабел за USB
връзка е проектиран за
използване само с този
камкордер. Използвайте този
кабел, когато вграденият USB
кабел на камкордера
е прекалено къс за свързване.
BG
12
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Right
Зареждане на батерията
1
Изключете камкордера чрез затваряне на LCD
монитора, приберете визьора* и поставете
батерията.
Първи стъпки
Батерия
* Само за модели с визьор (FDR-AX33/AXP33/AXP35)
адаптера за променлив ток
2 Свържете
и кабела за електрозахранване към
камкордера и електрическия контакт.
Адаптер за
променлив ток
Жак DC IN
Щепсел за
постоянен ток*
Кабел за електрозахранване
Електрически контакт
* Подравнете маркера  на щепсела за постоянен ток с този
на жака DC IN.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) светва в оранжево.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) угасва, когато батерията
е напълно заредена. Изключете адаптера за променлив ток
от жака DC IN на камкордера.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
13
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Left
 Зареждане на батерията чрез компютър
Изключете камкордера и го свържете към работещ компютър
чрез вградения USB кабел (стр. 54).
• Преди да заредите камкордера, променете настройките на
компютъра си така, че да не влиза в спящ режим (хибернация).
 Очаквано време за зареждане на предоставената
батерия (минути)
Батерия
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
Компютър
NP-FV70
205
555
• Времената за зареждане са измерени при зареждане на празна
батерия до пълния и капацитет на стайна температура 25°C.
• Времената за зареждане са измерени без използване на
допълнителния кабел за USB връзка.
 Очаквано време за запис и възпроизвеждане при
използване на предоставената батерия (минути)
Батерия
NP-FV70
Време на запис
Непрекъснато
Типично
Време за възпроизвеждане
135
65
235
• Времената за запис и възпроизвеждане са измерени при
използване на камкордера на температура 25°C.
• Времената за запис са измерени при запис на видеоклипове
при настройки по подразбиране ([ File Format]: [
XAVC S 4K],
[ REC Mode]: [60Mbps
], [Dual Video REC]: [Off]).
• Типичното време за запис показва времето при последователно
стартиране/спиране на записа, превключване на [Shooting Mode]
и мащабиране.
• Времето на запис показва времето, когато се записва с отворен
LCD монитор.
BG
14
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Right
 За да използвате камкордера, свързан
към електрически контакт
Свържете камкордера към електрически контакт по същия
начин както в „Зареждане на батерията“.
 Изваждане на батерията
Изключете камкордера. Плъзнете лостчето за освобождаване
BATT (батерия) () и отстранете батерията ().
Първи стъпки
 За да заредите батерията в чужбина
Можете да заредите батерията във всяка държава/регион, като
използвате предоставения с камкордера адаптер за променлив
ток в рамките на диапазона AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz.
• Не използвайте електрически трансформатор.
BG
15
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Left
Включване на захранването
1
Отворете LCD монитора на камкордера
и включете захранването.
• Можете да включите камкордера и чрез издърпване на визьора
(само за модели с визьор (FDR-AX33/AXP33/AXP35)).
следвате инструкциите на LCD монитора,
2 Като
изберете езика, географската зона, Daylight Savings
или Summer Time, формата на дата, датата и часа.
Докоснете бутона на LCD монитора.
• За да преминете на следващата страница, докоснете [Next].
• За да изключите камерата, затворете LCD монитора. Ако визьорът
е изваден, го приберете (само за модели с визьор (FDR-AX33/AXP33/
AXP35)).
• За да сверите отново датата и часа, изберете
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (когато не сте използвали
камкордера няколко месеца)
• За да изключите звука на операциите, изберете
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
BG
16
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Right
Поставяне на карта с памет
1
Отворете капака и поставете картата с памет,
докато щракне.
Индикатор за достъп
Първи стъпки
Поставете картата със скосения
ъгъл в илюстрираната посока.
• Екранът [Preparing image database file. Please wait.] се показва,
ако поставите нова карта с памет. Изчакайте, докато екранът
изчезне.
• За да изберете карта с памет като носител за запис, изберете
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select]  [Memory Card]
(FDR-AX30/AXP35).
• За да извадите картата с памет, отворете капака и леко я натиснете
веднъж.
 Типове карти с памет, които можете
да използвате с камкордера си
Запис на изображения във формат XAVC S
Капацитет
Клас на скорост SD (потвърдена
операция)
Карта с памет SDXC*
Клас 10 или побърза
До 128 GB
* Използвайте карта с памет SDXC UHS-I U3 или по-бърза, когато
режимът на запис е зададен на 100 Mbps или повече.
BG
17
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\030GET.fm
master:Left
Запис на изображения във формат, различен от XAVC S
Капацитет
Клас на скорост SD (потвърдена
операция)
SD карта с памет/SDHC
карта с памет/SDXC карта
с памет
Клас 4 или по-бърза До 128 GB
–
Носител Memory Stick PRO
Duo™ (Mark2)/носител
Memory Stick PRO-HG Duo™
До 32 GB
Носител Memory Stick XC-HG
Duo™
До 64 GB
 За да форматирате носителя за запис
• За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, се
препоръчва да я форматирате на камкордера преди първото
използване.
• За да форматирате картата с памет, изберете
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Format]  желания носител за запис 
.
• Форматирането на картата с памет ще изтрие всички съхранени
на нея данни и те ще бъдат невъзстановими. Запишете важните
данни на компютър и др.
Забележки
• Видеоклипове, записани на носител Memory Stick XC-HG Duo
или карти с памет SDXC, не могат да бъдат импортирани или
възпроизвеждани на компютри или аудио-видео устройства,
които не поддържат файловата система exFAT*, чрез свързване
на камкордера към тези устройства чрез USB кабел. Проверете
предварително дали свързаното оборудване поддържа системата
exFAT. Ако свържете оборудване, което не поддържа системата
exFAT, и се появи екранът за форматиране, не изпълнявайте
операцията. Всички данни ще бъдат изгубени.
* exFAT е файлова система, която се използва за носители Memory
Stick XC-HG Duo и карти с памет SDXC.
BG
18
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
Запис/възпроизвеждане
Запис
Запис на видеоклипове
1
Отворете LCD монитора и натиснете START/STOP,
за да започнете записа.
Лостче за мащабиране
Запис/възпроизвеждане
• За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Елементите на LCD монитора изчезват, ако не използвате
камкордера за няколко секунди. За да покажете отново
елементите, докоснете където и да е освен бутоните на LCD
монитора.
Забележки
• Когато записвате видеоклипове във формат XAVC S 4K 100Mbps или
XAVC S 4K 60Mbps, видеосигналите (изходен сигнал HDMI/изходен
аудио-видеосигнал) не се извеждат към външен носител.
 За да записвате едновременно видеоклипове
MP4 (Dual Video REC)
Когато [Dual Video REC] е с настройка [On], камкордерът записва
видеоклипове във формат MP4, докато едновременно записва
видеоклипове във формат XAVC S 4K, XAVC S HD или AVCHD.
Изберете
 [Image Quality/Size]  [Dual Video REC] 
желаната настройка.
• Форматът MP4 улеснява възпроизвеждането на видеоклиповете
ви на смартфон, качването в мрежа или интернет.
BG
19
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
 Правене на снимки по време на видеозапис
(Двойно заснемане)
Можете да правите снимки по време на видеозаписа,
като натиснете PHOTO.
Забележки
• Възможно е да не можете да правите снимки в зависимост
от настройката в [ REC Mode] и [ Frame Rate].
• Не можете да определите местоназначението за съхранение
(вътрешна памет/карта с памет) отделно за снимки и видеоклипове
(FDR-AX30/AXP35).
 За да потиснете гласа на лицето,
снимащо видеоклипа (My Voice Canceling)
Натиснете
(My Voice Canceling) (стр. 53). Гласът на лицето,
записващо видеоклипа, ще бъде потиснат.
 Приблизително налично време на запис
Формат на видеоклип
Вътрешна памет*1
Карта с памет (64 GB)
XAVC S 4K
2 ч и 5 мин*2
2 ч и 5 мин
*1
Само за FDR-AX30/AXP35
*2
Ако искате да записвате до максималното време на запис, трябва да
изтриете демонстрационния клип от този продукт (FDR-AX30/AXP35).
• Когато записвате с настройката по подразбиране:
[ File Format]: [
XAVC S 4K], [ REC Mode]: [60Mbps
], [Dual
Video REC]: [Off]
• Когато използвате карта с памет Sony.
• Действителното време на запис или броят записваеми снимки
се показва на LCD монитора по време на запис.
BG
20
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
Снимане на снимки
1
Отворете LCD монитора и изберете [MODE] 
(Photo).
Запис/възпроизвеждане
• Можете да превключвате и между
(Movie) и
(Photo),
като натиснете бутона
/ (Shooting Mode) (FDR-AX33/AXP33/
AXP35).
леко PHOTO, за да регулирате фокуса,
2 Натиснете
след което натиснете напълно.
Лостче за мащабиране
• Когато се постигне подходящ фокус, на LCD монитора се показва
индикаторът за заключване на AE/AF.
BG
21
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
Използване на функциите
за ръчна настройка
Назначаване на елемент от менюто към пръстена
MANUAL
1
Натиснете и задръжте бутона MANUAL (стр. 53)
за няколко секунди.
• Елементите от менюто, които можете да управлявате чрез
пръстена MANUAL, ще се покажат на [Manual Ring Setting] екрана.
пръстена MANUAL (стр. 53), за да
2 Завъртете
изберете елемента за назначаване и натиснете
бутона MANUAL.
 Извършване на ръчни настройки чрез пръстена
MANUAL
 Натиснете бутона MANUAL, за да превключите на режим
на ръчни настройки.
 Завъртете пръстена MANUAL, за да направите настройката.
• За да се върнете в режим на автоматична настройка, натиснете
отново бутона MANUAL.
• Когато е назначена функцията за мащабиране, направете
настройките само чрез въртене на пръстена MANUAL.
BG
22
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
Възпроизвеждане
1
Отворете LCD монитора и натиснете бутона
(View Images) на камкордера, за да влезете
в режим на възпроизвеждане.
Запис/възпроизвеждане
• След няколко секунди се показва екрана за преглед на събитията.
BG
23
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
/ , за да преместите желаното
2 Изберете
събитие в центъра, след което изберете
оградената част () на фигурата.
Бутон за превключване на
формата на
видеоклипове*1
(4K/MP4)
Събития
Към екрана
MENU
Име на
събитието
Към предишното събитие
Промяна към
режим на запис
на видеоклипове/снимки
*1
*2
Към следващото събитие
2
Highlight Movie Maker*
Времева
лента
Бутон за промяна на
скалата на събитията
Иконата се различава в зависимост от настройката на [ File Format].
Highlight Movie Maker ще се покаже, когато форматът на
видеоклип е зададен на AVCHD.
• Снимките и видеоклиповете се съхраняват на един и същ носител
за запис (вътрешна памет/карта с памет). (FDR-AX30/AXP35)
• За да изберете видеоклипове във формат XAVC S или AVCHD,
които искате да възпроизведете, редактирате или копирате на
други устройства, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ File Format].
• Можете да възпроизвеждате видеоклипове с избраната кадрова
честота само когато става въпрос за видеоклипове във формат
XAVC S 4K. Изберете кадровата честота според видеоклиповете,
които искате да възпроизведете.
BG
24
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
3 Изберете изображението.
За връщане
към екрана за
преглед на
събитията
Време за
Име на запис/брой
събитието снимки
Предишен
Бутон за
превключване на типа
изображение (Визуален маркер)
Видеоклип
Следващ
Запис/възпроизвеждане
Промяна към
режим на
запис на
видеоклипове/снимки
Снимки
Последно възпроизведено
изображение
 За да превключите между видеоклипове
и снимки (Визуален маркер)
Изберете желания тип изображения.
 Операции за възпроизвеждане
Сила на звука
/
Предишен/следващ
Изтриване
/
Превъртане назад/
превъртане напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/пауза
Стоп
Възпроизвеждане/
спиране на слайдшоу
Видеоклип със
заснемане на движение
Интервал на
движение ADJ
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
25
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
 За да изтриете изображенията
 Изберете
 [Image Quality/Size]  [
формат на изображенията за изтриване.
File Format] 
• Наличният формат се различава в зависимост от настройката
на [ File Format].
 Изберете [Edit/Copy]  [Delete]  [Multiple Images]  тип
изображения за изтриване.
 Докоснете и покажете маркировката
на изображенията
за изтриване, след което изберете
.
 Превключване на MP4
 Изберете „Бутон за превключване на формата
на видеоклипове“.
Бутон за
превключване
на формата на
видеоклипове
• Показва се екранът за избор на формат на видеоклип.
 Изберете формата на видеоклипа.
 За да копирате изображения от вътрешната
памет на карта с памет. (FDR-AX30/AXP35)
 Изберете
 [Edit/Copy]  [Copy]  [Int. Memory 
Memory card]  [Multiple Images].
 Изберете тип изображения за копиране.
 Докоснете и покажете маркировката
на изображенията
за копиране, след което изберете
.
 Изберете
.
BG
26
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
Преглеждане на изображения
на телевизор
Възпроизвеждане на изображения
Наличните за възпроизвеждане изображения може да
са ограничени в зависимост от комбинацията от формат
на видеоклипа и времето на запис, типа изображения
за възпроизвеждане на екрана за събития и настройките
за HDMI изход.
Запис/възпроизвеждане
1
Свържете HDMI OUT жака на камкордера към HDMI
IN жака на телевизора чрез предоставения HDMI
кабел.
Посока на сигнала
Как да зададете изображенията за възпроизвеждане
Формат
Телевина видезор
оклип
[HDMI
Resolution]
XAVC S
4K
[Auto], [2160p/
1080p]
Телевизор 4K
Визуален
маркер
(стр. 25)
MOVIE
PHOTO
MOVIE/
PHOTO
Качество на
изображението при
възпроизвеждане
Качество на
изображението 4K
BG
27
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
Формат
Телевина видезор
оклип
[HDMI
Resolution]
XAVC S
4K
[1080p], [1080i],
[720p]
Телевизор 4K
Визуален
маркер
(стр. 25)
MOVIE
MOVIE/
PHOTO
PHOTO
XAVC S
HD
AVCHD
Качество на
изображението при
възпроизвеждане
Качество на
изображението с
висока разделителна способност (HD)
Качество на
изображението 4K*
MOVIE
Телеви- [Auto], [1080p],
[1080i], [720p]
PHOTO
зор с
MOVIE/
висока
PHOTO
разделителна
способност
Качество на
изображението с
висока разделителна способност (HD)
MOVIE
Телеви- [Auto], [2160p/
MOVIE/
1080p], [1080p],
зор 4K
или теле- [1080i], [720p] PHOTO
визор с
висока
разделителна
PHOTO
способност
Качество на
изображението с
висока разделителна способност (HD)
Качество на
изображението 4K (при
свързване на
телевизор
4K)*
BG
28
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
* Разделителната способност ще бъде HDMI разделителната
способност, зададена на камкордера ви.
• Изображенията ще бъдат възпроизведени, когато [HDMI
Resolution] е с настройка [Auto] (настройка по подразбиране).
• Ако изображенията не бъдат възпроизведени правилно с [Auto],
променете настройката на [HDMI Resolution]. Изберете
 [Setup]  [
Connection]  [HDMI Resolution]  желаната
настройка.
• Ако телевизорът не разполага с HDMI жак, свържете Multi/Micro
USB извода на камкордера към входните жакове за аудио/видео
на телевизора чрез аудио-видео кабел (продава се отделно).
Запис/възпроизвеждане
 Свързване на камкордера към съвместим
с мрежа телевизор
Свържете камкордера към точка на достъп с настройка за
сигурност (стр. 39). Натиснете
(View Images) на камкордера
и след това изберете
 [Wireless]  [ Function]  [View
on TV]  типа изображения за възпроизвеждане.
• Можете да преглеждате само видеоклипове във формат AVCHD
или MP4.
BG
29
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
Възпроизвеждане на изрязани видеоклипове
(Trimming Playback), записани във формат XAVC S 4K
Можете да възпроизвеждате видеоклипове, записани с формат
на файл XAVC S 4K, като едновременно с това увеличавате
и изрязвате желаната част и мащабирате сцената до качество
на изображението с висока разделителна способност.
1
Променете настройката за HDMI изход на изход
за 4K видеоклипове.
Изберете
 [Setup]  [
Connection]  [HDMI
Resolution]  желаната настройка.
HDMI OUT жака на камкордера към
2 Свържете
HDMI IN жака на телевизора чрез предоставения
HDMI кабел.
Посока на сигнала
Телевизор
[HDMI Resolution]
Телевизор 4K
[Auto]*, [2160p/1080p]*, [1080p], [1080i],
[720p]
Телевизор с висока
разделителна
способност
[Auto], [1080p], [1080i], [720p]
* Показването на екрана изчезва за няколко секунди, когато
включвате или изключвате функцията за възпроизвеждане
с изрязване.
BG
30
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Right
(изрязване вкл.) на LCD монитора
3 Докоснете
по време на възпроизвеждане, след което
изберете частта за изрязване, като докоснете там.
• Възпроизвежданото изображение се изрязва с качество на
изображението с висока разделителна способност (HD).
Забележки
• Възпроизвеждането на изрязани видеоклипове не е налично на LCD
монитора на камкордера.
Запис/възпроизвеждане
BG
31
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\040REC.fm
master:Left
Преглеждане на изображения
чрез вградения прожектор
(FDR-AXP33/AXP35)
1 Натиснете бутона PROJECTOR (стр. 53).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
ръководството за управление на LCD
3 Следвайте
монитора, след което изберете [Project].
Лостче за мащабиране/PHOTO*2
Лостче PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
Настройте фокуса на прежектираното изображение.
Използвайте лостчето за мащабиране да преместите рамката
на селекцията, която се появява върху прожектираното
изображение, след което натиснете бутона PHOTO.
 Използване на вградения прожектор
с компютър/смартфон
 Свържете жака PROJECTOR IN (стр. 53) на този продукт
и изходния HDMI извод на устройството, което искате
да свържете чрез HDMI кабел (в комплекта).
• използвайте предлаган в търговската мрежа адаптер, ако HDMI
кабелът (в комплекта) не съответства на извода на устройството,
към което искате да свързвате. За подробности вижте
ръководството с инструкции на устройството, към което искате
да свързвате.
 Изберете [Image from External Device] в Стъпка 2 по-горе.
BG
32
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Right
Записване на изображения
Използване на PlayMemories Home™
Какво можете да правите с PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате
видеоклипове и снимки в компютъра си и да ги използвате
по различни начини.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
За Windows се предлагат и посочените
по-долу функции.
Преглеждане
на изображения
в Calendar
Създаване на
дискове с
клипове
Записване на изображения
Импортирайте изображения
от камкордера.
Споделяне на
изображения
в PlayMemories
Online™
Качване на
изображения
в мрежови
услуги
 За да изтеглите PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home може да бъде изтеглен от следния
URL адрес.
www.sony.net/pm/
 За да проверите компютърната система
Можете да проверите системните изисквания
за софтуера на следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
BG
33
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Left
Свързване на външно устройствоносител
Тук е обяснено как да съхраните видеоклипове и снимки на
външно устройство-носител. Освен това вижте и ръководството
с инструкции, предоставено с външното устройство-носител.
Съхраняване на видеоклипове на компютър чрез софтуера
PlayMemories Home (стр. 33).
Как се съхраняват видеоклипове
Качество на
изображението/ Носител
формат на запис
Устройство
Кабел
Рекордер без
USB жак
Аудио-видео
кабел (продава
се отделно)
Качество на
изображението
със стандартна
разделителна
способност
DVD
Външно
устройствоносител
Адапторен USB
кабел VMC-UAM2
(продава се
отделно)
4K/качество на
изображението
с висока
разделителна
способност (HD)
• XAVC S
• AVCHD
Външен
носител
Компютър
Вграден USB
кабел
4K/висока
разделителна
способност
Качество на
изображението
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Компютър
и свързан
външен
носител
BG
34
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Right
Как да свържете устройство
 Рекордер без USB жак
Свържете рекордер към Multi/Micro USB извода на камкордера
чрез аудио-видео кабел (продава се отделно).
Посока на сигнала
Записване на изображения
• Видеоклиповете се копират с качество на изображението със
стандартна разделителна способност.
 Външно устройство-носител
Свържете външен плейър към Multi/Micro USB извода
на камкордера чрез адапторен USB кабел VMC-UAM2
(продава се отделно).
Посока на сигнала
• Видеоклиповете се копират с качество на изображението 4K/висока
разделителна способност (HD).
BG
35
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Left_2 column
Използване на
функцията Wi-Fi
Инсталиране на
PlayMemories Mobile™
на смартфона ви
За най-новата информация
и повече подробности
относно функциите на
PlayMemories Mobile посетете
следния URL адрес.
http://www.sony.net/pmm/
 Операционна система
Android
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от Google Play.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC),
се изисква Android 4.0 или
по-нов.
 iOS
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от App Store.
• Функциите с едно докосване
(NFC) не са налични за iOS.
Забележки
• Възможно е да можете да
изтеглите PlayMemories Mobile
от Google play или App Store
в зависимост от държавата
или региона. В такъв случай
потърсете „PlayMemories
Mobile“.
• Ако приложението
PlayMemories Mobile вече
е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана
тук, не се гарантира, че ще
работи на всички смартфони
и таблети.
• Wi-Fi функцията на камкордера
не може да бъде свързана към
публична безжична LAN
мрежа.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC)
на камкордера, се изисква
смартфон или таблет, който
поддържа функцията NFC.
• Методите на управление
и екраните на приложенията
са обект на промяна от бъдещи
надстройки без уведомление.
BG
36
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Right_2 column
Прехвърляне на
видеоклипове във
формат MP4 и снимки
към смартфона ви
камкордера
3 Допрете
до смартфона.
 Свързване с едно
докосване с Android,
който поддържа NFC
1
камкордера
2 На
възпроизведете
изображение, което искате
да изпратите на
смартфона.
• Можете да прехвърляте само
видеоклипове във формат
MP4 и снимки.
• За да изберете видеоклипове
във формат MP4, когато
възпроизвеждате
видеоклипове, вижте
„Превключване на MP4“
(стр. 26).
Забележки
Записване на изображения
На смартфона изберете
[Settings], след това
изберете [More...], за да
проверите дали функцията
[NFC] е активирана.
• Предварително отменете
спящия режим или отключете
екрана на смартфона.
• Уверете се, че
се показва
на LCD монитора на
камкордера и на смартфона.
• Продължете да допирате
камкордера до смартфона,
без да го местите, докато
PlayMemories Mobile се
стартира (1 до 2 секунди).
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан със смартфона
чрез NFC, вижте „Свързване без
използване на NFC“ (стр. 37).
 Свързване без
използване на NFC
1
Натиснете бутона
(View
Images),
след това изберете
 [Wireless]  [ Function]
 [Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
тип изображение.
BG
37
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Left_2 column
изображението,
2 Изберете
което искате да
прехвърлите и добавете
след това изберете

.
• Показват се SSID и парола
 Върнете се на началния
екран и стартирайте
PlayMemories Mobile.
,
и камкордерът е готов да бъде
свързан със смартфона.
3 Свържете камкордера към
смартфона и прехвърлете
изображенията.
Android
 Стартирайте PlayMemories
Mobile и изберете SSID на
камкордера.
 Въведете паролата,
показана на камкордера
(само първия път).
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, показан
на камкордера.
 Въведете паролата,
показана на камкордера
(само първия път).
 Уверете се, че е избрано
SSID, както е показано на
камкордера.
BG
38
Използване на
смартфона като
безжично
дистанционно
управление
Можете да записвате
с камкордера, като използвате
смартфона си като безжично
дистанционно управление.
1
На камкордера изберете
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
смартфона направете
2 На
същото като в стъпка 3
в „Свързване без
използване на NFC“ (стр. 37).
Когато използвате NFC,
изведете екрана за запис на
камкордера си и допрете
на него до
на смартфона.
камкордера
3 Управлявайте
от смартфона си.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Right_2 column
Забележки
• В зависимост от локалните
електрически смущения или
възможностите на смартфона
прегледът на изображения
в реално време може да не
е гладко показан.
Ако безжичната точка
на достъп има WPS бутон
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Натиснете бутона WPS на
точката на достъп, която
искате да регистрирате.
Записване на
видеоклипове и снимки
на компютър чрез Wi-Fi
1
Инсталирайте
специализирания софтуер
на компютъра си (само
първия път).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтуерът вече
е инсталиран на компютъра
ви, го актуализирайте до
последната версия.
Записване на изображения
Предварително свържете
компютъра си към безжична
точка на достъп или
широколентов безжичен
рутер.
Ако знаете SSID
и паролата на безжичната
си точка на достъп
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Изберете точката на
достъп, която искате да
регистрирате, въведете
паролата, след което
изберете [Next].
камкордера към
2 Свържете
точка на достъп, както
следва (само първия път).
Ако не можете да регистрирате,
вижте инструкциите на точката
на достъп или се свържете
с лицето, което я настройва.
компютърът не
3 Ако
е включен, го включете.
BG
39
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\050SAV.fm
master:Left_2 column
да изпращате
4 Започнете
изображения от
камкордера към
компютъра.
 Натиснете бутона
(View Images) на
камкордера.
 Изберете

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Изображенията
автоматично се прехвърлят
и записват на компютъра.
• Само новозаписаните
изображения се
прехвърлят. Импортирането
на видеоклипове и много
снимки може да отнеме
време.
BG
40
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\060MEN.fm
master:Right
Персонализиране на камкордера
Използване
на менютата
1
Списъци на менютата
Shooting Mode
Изберете
.
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
High Speed REC
Camera/Mic
2 Изберете категория.
Manual Settings
White Balance
Spot Meter/Fcs
Персонализиране на камкордера
Spot Meter
Spot Focus
Exposure
Focus
желан
3 Изберете
елемент от менюто.
IRIS
Shutter Speed
AGC Limit
AE Shift
White Balance Shift
Low Lux
Camera Settings
Scene Selection
Picture Effect
Cinematone
Превъртете елементите от
менюто нагоре или надолу.
• Изберете
, за да
завършите настройването
на менюто или за да се
върнете на предишен екран
на менюто.
Fader
Self-Timer
SteadyShot
SteadyShot
Digital Zoom
Auto Back Light
Manual Ring Setting
NIGHTSHOT Light
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
41
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\060MEN.fm
master:Left_2 column
Face
Face Detection
Send to Computer
View on TV
Smile Shutter
Setting
Smile Sensitivity
Airplane Mode
*1
Flash
Multi Camera Ctrl Set
Flash
Vid REC during strm.*2
Flash Level
WPS Push
Red Eye Reduction
Access point settings
Microphone
Edit Device Name
My Voice Canceling
Disp MAC Address
Blt-in Zoom Mic
SSID/PW Reset
Auto Wind NR
Network Info Reset
Audio Mode
Audio Rec Level
Shooting Assist
My Button
Edit/Copy
Delete
Grid Line
Protect
Display Setting
Copy
Zebra
Direct Copy*3
Audio Level Display
Image Quality/Size
Setup
Media Settings
Media Select*4
REC Mode
Media Info
Frame Rate
Format
Dual Video REC
File Format
Image Size
Wireless
Function
Ctrl with Smartphone
Multi Camera Control
Live Streaming
BG
Event View
Focus Magnifier
Peaking
42
Playback Function
Repair Img. DB F.
File Number
Playback Settings
Data Code
Volume
Motion Interval ADJ
Download Music*5
Empty Music*5
Send to Smartphone
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\060MEN.fm
master:Right_2 column
Connection
TV Type
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
USB Connect
USB Connect Setting
USB LUN Setting
General Settings
Beep
Monitor Brightness
Auto Keystone ADJ*6
широколентово предаване
и интернет услугите
в региона ви.
*3
Можете да настроите този
елемент, когато използвате
външно устройство-носител
(продава се отделно).
*4 FDR-AX30/AXP35
*5
Тази функция може да не
е налична в зависимост от
държавите/регионите.
*6
FDR-AXP33/AXP35
*7
FDR-AX30
*8 Съвместими с 1080 50i модели
REC Lamp
Power ON w/monitor*7
Персонализиране на камкордера
Language Setting
24p Mode*8
Cancel 24p Mode*8
Calibration
Battery Info
Power Save
Initialize
Demo Mode
Version
Clock Settings
Date & Time Setting
Area Setting
*1
Можете да настроите този
елемент, когато използвате
светкавица (продава се
отделно).
*2
Функцията Live Streaming
е зависима от услугата за
доставяне на интернет от
трета страна и правилата
в региона ви. функцията може
да не е налична поради
ограничения на
BG
43
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left
Други
Предпазни мерки
Адаптер за променлив ток
Не свързвайте накъсо извода на
батерията чрез метални
предмети. Това може да
причини неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения чрез други
устройства
Възможно е да не можете да
възпроизведете нормално
изображения, които са били
записани с камкордера, на други
устройства. Освен това е
възможно да не можете да
възпроизведете изображения,
записани на други устройства, на
камкордера.
Запис и възпроизвеждане
• Избягвайте грубо третиране,
разглобяване, модифициране,
механични сътресения или
удари, например с чук,
изпускане или стъпване върху
продукта. Бъдете особено
внимателни с обектива.
• За да подсигурите стабилна
работа на картата с памет, се
препоръчва да я форматирате
на камкордера преди първото
използване. Форматирането на
картата с памет ще изтрие
всички съхранени на нея данни
и те ще бъдат невъзстановими.
Запишете важните данни на
компютър и др.
• Проверете посоката на
поставяне на картата с памет.
Ако насила вкарате карта с
памет в погрешна посока, тя,
BG
44
слотът за нея или данните
на изображението може да
се повредят.
• Преди началото на записа
изпробвайте функциите за
запис, за да сте сигурни, че
изображението и звукът се
записват без проблеми.
• Телевизионни програми,
филми, видеозаписи и други
материали може да са обект
на авторски права.
Неупълномощено записване
на такива материали може да
представлява нарушение на
законите за авторско право.
• Не може да се предостави
компенсация за съдържанието
на записите дори ако записът
или възпроизвеждането са
невъзможни поради
неизправност на камкордера,
носителя на запис и др.
• Камкордерът не е защитен
срещу прах, накапване или
вода.
• Не позволявайте камкордерът
да се мокри, например от дъжд
или морска вода. Ако
камкордерът се намокри, може
да се повреди. В някои случаи
повредата може да
е непоправима.
• Не насочвайте камкордера
към слънцето или друга силна
светлина. Това може да
причини неизправност
на камкордера.
• Не използвайте камкордера
в близост до силни
радиовълни или радиация.
Възможно е камкордерът
да не може да записва или
въпроизвежда правилно
изображенията.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Right_2 column
изключи автоматично, за да го
предпази. На LCD монитора ще
се покаже съобщение, преди
захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се
записват клипове. В такъв случай
оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на камкордера
и батерията се понижи. Ако
включите захранването, без
да сте позволили на батерията
и камкордера да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
LCD монитор
Временно деактивиране
на безжичната LAN мрежа
(Wi-Fi, NFC и др.)
LCD мониторът е произведен
чрез технология с изключително
висока прецизност, така че
99,99% от пикселите са
функциониращи за ефективна
употреба. Все пак може да има
малки тъмни и/или светли точки
(бели, червени, сини или зелени
на цвят), които се появяват
постоянно на LCD монитора.
Тези точки са нормален резултат
от процеса на производство и по
никакъв начин не се отразяват
на записа.
Температура на камкордера
Ако използвате камкордера
непрекъснато за дълго време,
той се нагорещява. Това не
е неизправност.
Други
• Не използвайте камкордера
на плаж или на прашни места.
Това може да причини
неизправност на камкордера.
• Ако се получи кондензация на
влага, спрете да използвате
камкордера, докато влагата
се изпари.
• Не излагайте камкордера на
механичен удар или вибрация.
Ако направите това,
камкордерът може да не
работи правилно или да не
записва изображения. Освен
това носителят за запис или
данните на изображенията
може да се повредят.
Когато се качвате на самолет,
можете временно да изключите
Wi-Fi функцията. Изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [Airplane Mode] 
[On].
Безжична LAN мрежа
Не поемаме никаква
отговорност относно щети,
които са резултат от загуба или
кражба, причинени от
неупълномощен достъп или
неупълномощена употреба на
директориите, заредени във
камкордера.
Защита от прегряване
В зависимост от температурата
на камкордера и батерията
може да не е възможно да
записвате видеоклипове или
захранването може да се
BG
45
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left_2 column
Относно сигурността при
използване на безжични
LAN продукти
• Моля, уверете се, че винаги
използвате сигурна безжична
мрежа с устройствата си, за да
избегнете злонамерено
проникване, неупълномощен
достъп от трети страни и други
уязвимости.
• Важно е да се зададе ниво на
сигурност, когато използвате
функцията за безжична мрежа.
• Sony не дава гаранции и не
носи отговорност за каквито
и да било вреди в резултат на
неадекватно ниво на сигурност
или използване на функцията
за безжична мрежа.
Отстраняване на
неизправности
Ако се сблъскате с проблеми,
докато използвате
камкордера си:
• Проверете камкордера, като
съблюдавате Помощното
ръководство (стр. 9).
• Разкачете източника на
захранване, скачете го отново
след около 1 минута
и включете камкордера.
• Инициализирайте камкордера
(стр. 43).
Всички настройки,
включително часовника,
се нулират.
• Свържете се с търговец на Sony
или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
BG
46
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Right_2 column
Спецификации
Система
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
Други
Формат на сигнала:
UHDTV
HDTV
Цвят NTSC, стандарти EIA
(съвместими с 1080 60i
модели)
Цвят PAL, стандарти CCIR
(съвместими с 1080 50i
модели)
Формат на запис на
видеоклипове:
формат XAVC S (формат XAVC S)
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 Linear PCM 2
канала
(48 kHz/16 бита)
AVCHD (съвместимост с
формат AVCHD вер. 2.0)
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: Dolby Digital 2 канала/
5.1 канала Dolby Digital 5.1
Creator*1
MP4
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Формат за файлове на снимки:
съвместимост с DCF Ver.2.0
съвместимост с Exif Ver.2.3
съвместимост с MPF Baseline
Визьор:
0,6 см (тип 0.24), цветен,
еквивалентен на 1 555 200
точки
Носител за запис
(видеоклипове/снимки):
Общи:
Вътрешна памет (FDR-AX30/
AXP35): 64 GB*2
AVCHD, снимки
носител Memory Stick PRO-HG
Duo, носител Memory Stick
XC-HG Duo, SD карта (Клас 4
или по-бърза)
XAVC S HD, XAVC S 4K
(60Mbps)
SDXC карта с памет (клас 10
или по-бърза)
XAVC S 4K (100Mbps)
SDXC карта с памет (UHS-I U3
или по-бърза)
*2
Използваем капацитет от
потребителя (прибл.):
62,4 GB
1 GB е равен на 1 милиард
байта, част от които се
използва за поддръжка на
системата и/или файлове
на приложенията. Само
предварително
инсталираният
демонстрационен
видеоклип може да бъде
изтрит.
Устройство за изображения:
тип 1/2.3 (7,76 мм)
Exmor R™ CMOS сензор със
задна подсветка
Пиксели за запис (снимки, 16:9):
макс. 20,6 мегапиксела
(6 048 × 3 400)*3
Общо: прибл. 18,9
мегапиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*4:
прибл. 8,29 мегапиксела
Ефективни (снимки, 16:9):
прибл. 10,3 мегапиксела
Ефективни (снимки, 4:3):
прибл. 7,74 мегапиксела
Обектив:
обектив ZEISS Vario-Sonnar T
10× (оптичен)*4, 4K: 15× (Clear
Image Zoom, по време на
запис на видеоклип)*5 HD:
20× (Clear Image Zoom, по
BG
47
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left_2 column
време на запис на
видеоклип)*5, 120× (цифрово)
Диаметър на филтъра: 52 мм
F1.8 – F3.4
Фокусно разстояние:
f= 3,8 мм – 38,0 мм
При преобразуване във
формат на 35-милиметров
фотоапарат
За видеоклипове*4:
29,8 мм – 298,0 мм (16:9)
За снимки:
26,8 мм – 268,0 мм (16:9)
Цветова температура: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
4K: 9 lx (лукса), HD: 6 lx (лукса)
(в настройката по
подразбиране, скорост на
затвора 1/60 секунди)
4K: 5 lx (лукса), HD: 3 lx (лукса)
([Low Lux] е с настройка [On],
скорост на затвора 1/30
секунда)
NightShot: 0 lx (лукса)
(скорост на затвора 1/60
секунда)
*3
Уникалната система за
обработка на изображения
BIONZ-X на Sony позволява
разделителна способност
на снимките, еквивалентна
на описаните размери.
*4
[ SteadyShot] е с
настройка [Standard] или
[Off].
*5
[ SteadyShot] е с
настройка [Active].
Входни/изходни конектори
BG
48
HDMI OUT жак: HDMI
микроконектор
Жак PROJECTOR IN (FDR-AXP33/
AXP35): HDMI микроконектор
MIC входен жак: стерео минижак
(3,5 мм)
Жак за слушалки: стерео
минижак (3,5 мм)
USB жак: тип A (вградено USB)
Извод Мулти/Micro USB*
* Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
USB връзката е само за изход
(за потребители в Европа).
LCD монитор
Картина: 7,5 cm (тип 3,0,
формат на екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 921 600
(640 × 1 440)
Прожектор (FDR-AXP33/AXP35)
Тип на прожекцията: DLP
Светлинен източник: LED (Ч/З/С)
Фокус: ръчен
Обхват на прожектиране: 0,5 м или
повече
Разделителна способност
(изходна): 854 × 480
Време на непрекъснато
прожектиране (при използване
на предоставената батерия):
прибл. 2 ч и 25 мин
Безжична LAN мрежа
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/ръчно
Метод на достъп:
инфраструктурен режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Right_2 column
Обща информация
FDR-AXP33/AXP35:
75 мм × 78,5 мм × 149,5 мм
(ш/в/д), включително
издадените части
75 мм × 78,5 мм × 155 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
и предоставената
акумулаторна батерия
Тегло (прибл.):
FDR-AX30:
585 г, само основното
устройство
685 г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
NP-FV70
FDR-AX33:
600 г, само основното
устройство
700 г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
NP-FV70
FDR-AXP33/AXP35:
625 г, само основното
устройство
725 г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
NP-FV70
Други
Изисквания за захранването:
постоянен ток 6,8 V
(батерия),
постоянен ток 8,4 V (адаптер
за променлив ток)
USB зареждане: постоянен ток
5,0 V, 1500 mA
Средна консумирана мощност:
По време на запис с камерата
с използване на визьора (FDRAX33/AXP33/AXP35): 4K: 5,6 W,
HD: 3,9 W*
По време на запис с камерата
при използване на LCD
монитора и нормална
яркост: 4K: 5,6 W, HD: 3,9 W*
* В режим AVCHD FH
Работна температура:
0°C до 40°C
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°C
Размери (прибл.):
FDR-AX30:
71 мм × 78,5 мм × 133,5 мм
(ш/в/д), включително
издадените части
71 мм × 78,5 мм × 155 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
и предоставената
акумулаторна батерия
FDR-AX33:
71 мм × 78,5 мм × 149,5 мм
(ш/в/д), включително
издадените части
71 мм × 78,5 мм × 155 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
и предоставената
акумулаторна батерия
 Адаптер за променлив
ток AC-L200D
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност: 18 W
Изходно напрежение: постоянен
ток 8,4 V*
* Вижте етикета на адаптера
за променлив ток за други
спецификации.
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
BG
49
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left_2 column
 Акумулаторна
батерия NP-FV70
Максимално изходно напрежение:
постоянен ток 8,4 V
Изходно напрежение: постоянен
ток 6,8 V
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
3,0 A
Капацитет
типично: 14,0 Wh (2060 mAh)
минимално: 13,3 Wh (1960 mAh)
Тип: литиево-йонна
 Търговски марки
BG
• AVCHD, AVCHD Progressive,
логотипът AVCHD логотипът
AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• XAVC S и
са регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• Memory Stick и
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
са търговски марки на Blu-ray
Disc Association.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
• Windows е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
в Съединените щати и други
държави.
• Intel, Pentium и Intel Core
са търговски марки на Intel
Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play
са търговски марки
на Google Inc..
• „iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, логото на Wi-Fi и Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc.
в Съединените щати и други
държави.
• Facebook и логотипът „f“
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
• iPhone и iPad са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в Съединените
щати и други държави.
50
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Right_2 column
Всички други имена на продукти,
споменати в настоящия
документ, може да са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на съответните
им компании. Наред с това
обозначенията „™“ и „®“ не
са споменати във всеки отделен
случай в това ръководство.
Други
BG
51
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left_2 column
Части и бутони
за управление
Числата в ( ) са съответните
страници.
отделно), можете да
използвате и аксесоари,
които са съвместими с Active
Interface Shoe.
За да предотвратите
повреда, не използвайте
предлагани в търговската
мрежа светкавици със
синхронизиращи контактни
пластини с високо
напрежение или с обратна
полярност.
 Жак
(микрофон) (PLUG
IN POWER)
 Жак  (слушалки)
 Индикатор на камерата
за запис
 Осветление за NIGHTSHOT
 Multi/Micro USB извод
 Бутон PHOTO (19, 21)
 Лостче за мащабиране (21)
 Маркировка N (37)
NFC: Near Field
Communication
 Халка за ремък за носене
през рамо
 Колан на ръкохватката
 Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари
BG
52
За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо,
посетете уебсайта на Sony
за вашия регион или се
консултирайте със
съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony.
Операциите с аксесоари
от други производители
не са гарантирани.
Ако използвате гнездо
за адаптер (продава се
Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB. Този
извод не поддържа кабел за
адаптер VMC-AVM1 (продава
се отделно). Не можете да
използвате аксесоари чрез
аудио/видео конектора за
дистанционно управление.
 Лостче PROJECTOR FOCUS
(32) (FDR-AXP33/AXP35)
 LCD монитор/сензорен
панел
 Високоговорител
 Обектив на прожектора
(FDR-AXP33/AXP35)
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Right_2 column
 Вграден микрофон
 Пръстен MANUAL
Ръчните функции могат да
бъдат назначени на бутона
и селектора.
 Обектив (обектив ZEISS)
 Бутон MANUAL
 Бутон
/
(Shooting
Mode) (21) (FDR-AX33/
AXP33/AXP35)
 Бутон
(My Voice
Canceling)
Други
Потиска гласа на лицето,
което записва видеоклипа.
 Бутон PROJECTOR (32)
(FDR-AXP33/AXP35)
 Бутон
(View Images) (23)
 Бутон NIGHTSHOT
 Бутон  (ON/STANDBY)
 Индикатор за достъп
на картата с памет (17)
 Слот за карта с памет (17)
 Жак HDMI OUT
 Жак PROJECTOR IN (32)
(FDR-AXP33/AXP35)
BG
53
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\070OTH.fm
master:Left_2 column
 За затягане на колана
на ръкохватката
 Визьор (FDR-AX33/AXP33/
AXP35)
Камкордерът се включва,
когато извадите визьора.
 Селектор за настройване
на обектива на визьора
(FDR-AX33/AXP33/AXP35)
Ако указанията във визьора
изглеждат размазани,
завъртете селектора за
настройване на обектива
на визьора.
 Бутон START/STOP (19)
 Индикатор POWER/CHG
(зареждане) (13)
 Вграден USB кабел (14)
 Жак DC IN
 Гнездо за статив
 Лостче за освобождаване
BATT (батерия)
 Батерия (13)
BG
54
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010COVIX.fm
master:Right_2 column
Индекс
A–Z
А
Адаптер за променлив ток 13
Б
Дата и час 16
Двоен видеозапис 19
Е
Електрически контакт 15
З
Запис 19
Зареждане на батерията 13
Зареждане на батерията
чрез компютър 14
Звуков сигнал 16
И
Изтриване 26
Инсталиране 36
К
Карта с памет 17
Колан на ръкохватката 54
Компютър 33
Компютърна система 33
Други
Android 36
App Store 36
AVCHD 10, 11
Google play 36
HDMI кабел 27
iOS 36
LCD монитор 13
MP4 37
NFC 37
PlayMemories Home 33
PlayMemories Online 33
SD карта с памет 18
Wi-Fi 36
Windows 33
XAVC S 4K 10, 11
XAVC S HD 10, 11
Д
М
Батерия 13
Безжична точка на достъп 39
Мащабиране 19
Менюта 41
Мрежа 29
В
Н
Вграден USB кабел 14
Видеоклипове 19
Включени в комплекта
елементи 12
Включено 16
Време за запис/
възпроизвеждане 14
Време за зареждане 14
Време на запис 20
Възпроизвеждане 23
Възпроизвеждане с
изрязване 30
Назначаване на елемент
от менюто 22
Носител Memory Stick PRO Duo
(Mark2) 18
Носител Memory Stick PRO-HG
Duo 18
Носител Memory Stick XC-HG
Duo 18
Носител за запис 18
О
Отстраняване на
неизправности 46
BG
55
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010COVIX.fm
master:Left_2 column
П
Помощно ръководство 9
Предпазни мерки 44
Премахване на моя глас 20
Прожектор 32
Пълно зареждане 14
Р
Редактиране 24
Ръчен запис 22
С
Сензорен панел 21
Смартфон 36
Снимки 21
Софтуер 33
Спецификации 47
Списъци на менютата 41
Статив 54
Т
Телевизор 27
Ф
Формат 18
Функции с едно докосване
(NFC) 36
BG
56
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
C:\SONY_Europe\PRINT\FDRAXP33_OG\BG\010BCO.fm
master:Left
BG
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35
4-566-277-11(2) (BG)
Download PDF

advertising