Sony | HDR-GW77VE | Sony HDR-GW77VE Инструкции за експлоатация

4-424-097-12(1)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за употреба
Съдържание
Подготовка за включване
Запис/Възпроизвеждане
Посетете и следната Интернет страница:
Допълнителни операции
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Редактиране
Запазване на видеоклипове и
снимки с помощта на компютър
Настройка на вашата
видеокамера
Други/Азбучен указател
HDR-GW55VE/GW77E/GW77VE
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар,
1) не излагайте устройството на дъжд или
влага.
2) не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течности -например
вази.
Не излагайте батериите на прекалено
високи температури – например на пряка
слънчева светлина, на въздействието на
огън и други подобни.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя
може да експлодира, да причини пожар или
дори химически изгаряния. Съблюдавайте
следните мерки.
 Не разглобявайте батерията.
 Не подлагайте батерията на силен натиск
и не я излагайте на сътресения или удари;
не я изпускайте или настъпвайте.
 Внимавайте да не дадете батерията
на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
 Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 60°C като
например на пряка слънчева светлина,
не я оставяйте в автомобил, паркиран на
слънце.
 Не горете батерията и не я изхвърляйте
в огън.
 Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
 Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този
вид батерии.
 Не допускайте малки деца да си играят с
батерията.
 Пазете батерията суха.
BG
2
 Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
 Изхвърляйте използваните батерии, както
е посочено в инструкциите.
Подменяйте батерията само с посочения
вид батерии. В противен случай може да се
стигне до пожар или наранявания.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия адаптер
в тесни пространства - например между
стена и мебел.
Когато използвате променливотоковия
адаптер, го свържете към достъпен контакт
от мрежата от 220 V. Ако при използването
на видеокамерата възникне неизправност,
изключете веднага променливотоковия
адаптер от електрическата мрежа, за да
прекъснете захранването.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато е
свързана към променливотоковия адаптер, а
той от своя страна - към контакта.
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е специално
проектиран само за работа с тази
видеокамера и не бива да се използва с друго
електрическо оборудване.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Забележка за потребители от страните,
които прилагат директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Мин.ato-ku Токио,
108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към адресите
в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на това устройство.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел
(USB и др.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския
съюз и други европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински отпадък. При
някои видове батерии този символ може
да е в комбинация със символ на химичен
елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят,
ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово. Като предадете батерията
на правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
BG
3
Ñúäúðæàíèå
С настоящото Sony Corporation заявява, че
тази цифрова видеокамера HDR-GW55VE
отговаря на съществените изисквания и
останалите условия на директива 1999/5/ЕС.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
BG
4
Настройка на езика
 За илюстрация на работните процедури
се използва дисплеят на екрана за
всеки език. Ако е наложително, преди
да започнете работа с видеокамерата,
променете езика (стр. 20).
Запис
Забележки за употреба
 Не извършвайте следните действия. Ако
го направите, носителят за запис може
да се повреди, записаните изображения
може да не се възпроизведат или да се
изгубят, или е възможно да се получи
друг проблем.
- Не вадете носителя за запис, докато
лампичката за достъп (стр. 21) свети или
мига.
- Не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата, и не излагайте
устройството на механични сътресения
или вибрации, докато лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 23, 24)
или лампичката за достъп (стр. 21)
светят или мигат.
 Когато видеокамерата е свързана към
друго устройство чрез USB връзка и
захранването й е включено, не затваряйте
LCD панела. Записаните данни за
изображението може да се загубят.
 Използвайте видеокамерата в
съответствие с местните закони
LCD панел
 LCD екранът e произведен чрез
използването на високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите
му са ефективни. Въпреки това, възможно
е на LCD екрана да се появят малки черни
и/или ярки точки (бели, червени, сини
или зелени на цвят). Появата на тези
точици е нормална, тя е в резултат на
производствените процеси и по никакъв
начин не влияе на записа.
Черни точки
Бели, червени, сини
или зелени точки
Информация за ръководството,
изображенията и екранните дисплеи
 Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са
заснети с помощта на цифров фотоапарат
и поради това е възможно да изглеждат
различно от изображенията и екранните
индикатори, които в действителност
се извеждат на вашата видеокамера.
Освен това, илюстрациите на вашата
видеокамера и екранните индикации са
преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
 Дизайнът и техническите
характеристики на видеокамерата и на
аксесоарите подлежат на промяна без
предупреждение.
 В това ръководство, вградената памет
(HDR-GW77E/GW77VE) и картата с
памет на вашата видеокамера се наричат с
общия термин “носител за запис”.
BG
5
Ñúäúðæàíèå
 Изпробвайте функцията запис, за да
се уверите, че картината и звукът се
записват без проблеми преди същинското
заснемане.
 Не се предоставят обезщетения,
касаещи съдържанието на записа, дори
когато извършването на запис или
възпроизвеждане е невъзможно поради
повреда на видеокамерата, носителя за
запис и др.
 Системите за цветна телевизия се
различават в зависимост от държавата/
регионите. За да гледате вашите записи
на телевизор, имате нужда от телевизор,
базиран на системата PAL.
 Възможно е телевизионни програми,
филми, видеокасети и други материали
да бъдат защитени от авторски права.
Непозволеният запис на подобни
материали може да бъде в противоречие
с местния закон за защита на авторските
права.
и правила. GPS функцията на
видеокамерата се активира, когато
[GPS Setting] (стр. 33) е зададена в
положение [On], дори ако видеокамерата
не е включена. По време на излитане и
приземяване на самолет, задайте [Airplane
Mode] в положение [On] (HDR-GW55VE/
GW77VE).
 В това ръководство, DVD дисковете,
записани с качество с висока
разделителна способност (HD), се
наричат AVCHD дискове.
 Името на модела е указано в
ръководството, когато съществува
разлика в техническите характеристики
на различните модели. Проверете
името на вашия модел видеокамера,
като погледнете от долната страна на
устройството.
Носител
за запис
Капацитет
на вградения
носител за запис
HDRGW55VE*
Само карта
с памет
-
HDR-GW77E
Вградена
памет +
карта с
памет
HDRGW77VE*
16 GB
16 GB
Моделът, отбелязан с *, притежава GPS система.
Научете повече за вашата
видеокамера (“Handycam”
Ръководство за потребителя)
“Handycam” Ръководство за потребителя
е онлайн ръководство. Обърнете се към
него за подробни инструкции относно
многобройните функции на видеокамерата.
в интернет страницата за
1 Влезте
поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
вашата държава или
2 Изберете
регион.
името на модела на
3 Потърсете
вашата видеокамера в страницата
за поддръжка.
Проверете името на модела от долната
страна на вашата видеокамера.
BG
6
Водоустойчиви,
противопрахови,
и противоударни
характеристики на
видеокамерата
Тази видеокамера притежава
водоустойчиви, противопрахови, и
противоударни характеристики. Щетите,
нанесени от неправилна употреба,
злоупотреба или неправилно поддържане
на видеокамерата не се покриват от
ограничената гаранция.
 Тази видеокамера притежава
водоустойчив/противопрахов еквивалент
на IEC60529 IP58. Видеокамерата може да
работи под вода на дълбочина до 5 m в
продължение на 60 минути.
 Не излагайте камерата на вода под
налягане, като например струя от мивката.
 Не я използвайте в топли извори.
 При работа във водата използвайте
видеокамерата в препоръчителния
температурен обхват от 0°C до 40 °C.
 Този продукт отговаря на
противоударните стандарти MIL-STD 810F
Method 516.5 и е преминал необходимите
изпитания с пускане от височина до
1.5 m върху плоскост от шперплат с
дебелина 5 cm (със затворен LCD екран,
обърнат с лицевата част към тялото на
видеокамерата)*.
* В зависимост от условията и
обстоятелствата на употреба не се
предоставя гаранция, касаеща случаи
на повреда, неизправност или нарушена
водоустойчивост на тази видеокамера.
 Що се отнася до противопраховите/
противоударните характеристики, не се
предоставя гаранция, че видеокамерата
няма да се надраска или вдлъбне при удар.
 Понякога водоустойчивостта на
видеокамерата се нарушава, ако тя бъде
подложена на силен удар – например
при изпускане. Препоръчваме в такива
случаи видеокамерата да бъде прегледана в
упълномощен сервиз срещу заплащане.
 Приложените аксесоари не притежават
водоустойчиви, противопрахови и
противоударни характеристики.
Забележки за използване на
видеокамерата под / в близост до вода
 Внимавайте чужди частици като пясък,
косми или мръсотия да не попаднат във
вътрешността на капачето на отделението
за батерията/картата с памет/жаковете.
Дори малко количество чужди частици
може да причинят проникване на вода
във видеокамерата.
 Уверете се, че херметизиращото
уплътнение и повърхностите, към които
се притиска, не са надраскани. Дори
малка драскотина може да доведе до
проникване на вода във видеокамерата.
Ако херметизиращото уплътнение и
повърхностите, към които се притиска,
се надраскат, занесете видеокамерата
в упълномощен сервиз, където ще
подменят херметизиращото уплътнение
срещу заплащане.
 Ако върху екранните иконки плисне вода,
тъч панелът може да се активира.
 Не можете да работите с тъч панела
под вода. За да извършвате снимачни
операции, използвайте бутоните на
видеокамерата.
 Не подлагайте видеокамерата на
сътресения – например при скок във
водата.
 Не отваряйте/затваряйте капачето на
отделението за батерията/картата с памет/
жаковете, докато сте под / в близост до
вода.
 Тази видеокамера потъва във вода.
Пъхнете ръката си в ремъка за китката, за
да я предпазите от потъване.
 При подводни снимки със светкавица
на изображенията може да се появят
бледи кръгли бели петънца поради
отраженията от плаващи обекти. Това не
е неизправност.
 За да снимате под водата с по-малко
изкривяване на изображението, изберете
(Под вода) в Избор на сцена (стр. 44).
 Ако върху обектива попаднат водни
капки или други чужди частици, няма да
можете да запишете ясни изображения.

Херметизиращо уплътнение
 Запечатващи повърхности на херметизиращото
уплътнение
 Ако върху херметизиращото уплътнение
или повърхностите, към които се
притиска, попадне мръсотия или пясък,
почистете мястото с мека почистваща
кърпичка, която не оставя влакна.
Можете да предотвратите надраскване
на херметизиращото уплътнение, като го
докоснете, докато зареждате батерия или
използвате кабел.
 Не отваряйте/затваряйте капачето на
отделението за батерията/картата с памет/
жаковете, ако ръцете ви са мокри или
по тях е полепнал пясък, или пък сте в
близост до вода. Съществува риск във
вътрешността на отделението да попадне
пясък или вода. Преди да отворите
капачето, извършете процедурата, описана
в " Почистване на видеокамерата след
използването й под / в близост до вода".
 Отваряйте капачето на отделението за
батерията/картата с памет/жаковете само
ако видеокамерата е напълно суха.
 Винаги проверявайте дали капачето на
отделението за батерията/картата с памет/
жаковете е надеждно заключено.
Почистване на видеокамерата след
използването й под / в близост до вода
 Винаги почиствайте видеокамерата с вода
след употреба в рамките на 60 минути
и не отваряйте капачето на отделението
за батерията/картата с памет/жаковете,
преди да приключите с почистването.
Пясъкът или водата може да проникнат
на места, където не се виждат. Ако
не изплакнете видеокамерата с вода,
водоустойчивите й характеристики ще се
влошат.
 Налейте леген с чиста вода и оставете
видеокамерата потопена в него за около
5 минути. След това леко я разклатете,
натиснете всеки бутон под водата, за
да отстраните сол, пясък или други
вещества, полепнали по бутоните.
BG
7
Ñúäúðæàíèå
Забележки преди да използвате
видеокамерата под / в близост до вода
 След като изплакнете видеокамерата,
избършете водните капки с мека
кърпичка. Оставете видеокамерата да
изсъхне напълно на сенчесто, проветриво
място. Не я сушете със сешоар, защото
съществува риск корпусът й да се
деформира и/или водоустойчивите й
характеристики да се влошат.
 Избършете водните капки или праха,
попаднали върху капачето на отделението
за батерията/картата с памет/жаковете, с
мека, суха кърпичка.
 Видеокамерата е конструирана така, че
водата да се отцежда от нея. Водата се
отцежда от отвори, разположени около
зуум бутоните и др. След като извадите
видеокамерата от водата, поставете я
върху суха кърпа за известно време, за да
може водата да се отцеди.
 Когато потопите видеокамерата във
водата, може да се появят мехурчета. Това
не е неизправност.
 Корпусът на видеокамерата може да се
обезцвети, ако бъде изложен на допир
до слънцезащитно масло или олио. Ако
върху повърхността на видеокамерата
попадне слънцезащитно масло или олио,
незабавно го почистете.
 Не оставяйте видеокамерата да преседява
със солена вода във вътрешността
или по повърхността й. Това може да
доведе до корозия или обезцветяване
и до влошаване на водоустойчивите й
характеристики.
 Железният (магнецитен) пясък може да
полепне по рамката около LCD екрана.
Ако по видеокамерата полепне железен
пясък, изтрийте го внимателно с мека
кърпичка, за да не одраскате покритието
на видеокамерата или LCD екрана.
 За да поддържате водоустойчивите
характеристики на видеокамерата,
препоръчваме веднъж годишно да я
носите в магазина, от който е закупена
или в упълномощен сервиз, където да
подменят херметизиращото уплътнение
на капачето на отделението за батерията/
картата с памет/жаковете срещу
заплащане.
BG
8
Съобщение, извеждано на екрана
Следното съобщение ще се изведе на LCD
екрана на видеокамерата, след като смените
или заредите батерията или зададете [Scene
Selection] в положение [Beach], [Underwater]
или [Snow].
Това съобщение не указва неизправност
на видеокамерата, а означава, че преди
работа с нея трябва да се уверите дали сте
затворили плътно капачето, за да запазите
водоустойчивите й характеристики.
Докоснете областта, в която се извежда
съобщението, за да го изтриете.
Съдържание
Първо прочетете това ............................................................................................................................. 2
Водоустойчиви, противопрахови, и противоударни характеристики на видеокамерата ..... 6
Научете повече за вашата видеокамера (“Handycam” Ръководство за потребителя) ...... 6
Части и контролни бутони .................................................................................................................. 11
Подготовка за включване
Запис/Възпроизвеждане
Запис ......................................................................................................................................................... 23
Запис на видеоклипове .................................................................................................................. 23
Запис на снимки .............................................................................................................................. 24
Възпроизвеждане................................................................................................................................... 28
Допълнителни операции
Запис на изображения с различни настройки ............................................................................... 31
Избор на качество за видеоклипа (Режим на запис) .............................................................. 31
Автоматичен запис на усмивки (Разпознаване на усмивка) ................................................ 31
Заснемане на панорамни фотографии ....................................................................................... 31
Запис на информация за вашето местоположение (GPS) (HDR-GW55VE/GW77VE) ......... 33
Възпроизвеждане на изображения на телевизор .......................................................................... 33
Редактиране
Редактиране с вашата видеокамера ................................................................................................... 35
Изтриване на видеоклипове и снимки ...................................................................................... 35
Разделяне на видеоклип................................................................................................................. 35
Запис на снимка от видеоклип (HDR-GW77E/GW77VE) ..................................................... 36
BG
9
Ñúäúðæàíèå
Приложени артикули ............................................................................................................................ 13
Зареждане на батерията ....................................................................................................................... 14
Зареждане на батерията с помощта на компютър .................................................................. 16
Зареждане на батерията в чужбина ............................................................................................ 18
Включване на захранването и сверяване на датата и часа .......................................................... 19
Промяна на настройката на езика .............................................................................................. 20
Подготовка на носителя за запис ....................................................................................................... 21
Избор на носител за запис (HDR-GW77E/GW77VE) ............................................................. 21
Поставяне на карта с памет .......................................................................................................... 21
Запазване на видеоклипове и снимки
с помощта на компютър
Полезни функции, достъпни при свързването на видеокамерата към компютър ................37
За Windows .........................................................................................................................................37
За Macintosh .......................................................................................................................................37
Подготовка на компютъра (Windows) ...............................................................................................38
Стъпка 1 Проверка на системата на компютъра ......................................................................38
Стъпка 2 Инсталиране на вградения софтуер “PlayMemories Home” .................................38
Стартиране на софтуера “PlayMemories Home” ..............................................................................41
Сваляне на софтуера, предназначен за видеокамерата .................................................................41
Инсталиране на софтуера за Macintosh ......................................................................................41
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата .......................................................................................................................42
Списък с менюта .....................................................................................................................................44
Други/Азбучен указател
Отстраняване на проблеми ..................................................................................................................47
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори......................................................48
Времена за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да запишете .......................49
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с различните видове батерии ...................49
Очаквано време за запис на видеоклипове ...............................................................................50
Очакван брой снимки, които можете да запишете..................................................................51
Работа с вашата видеокамера...............................................................................................................52
Технически характеристики.................................................................................................................55
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА GPS КАРТИ
ЗА ВИДЕОКАМЕРИ (HDR-GW55VE/GW77VE) ............................................................................57
Индикатори на екрана ...........................................................................................................................61
Азбучен указател .....................................................................................................................................62
BG
10
Части и контролни бутони
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
 LCD екран/Сензорен панел (19, 20)
 GPS антена (HDR-GW55VE/GW77VE)
(33)
 Вграден микрофон
 Светкавица
 Обектив (G обектив)
 Кукичка за ремъка за китка
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса, можете
да затворите LCD панела, като го насочите да
гледа навън. Тази функция е удобна, когато
възпроизвеждате.
BG
11
 Бутон MODE (23, 24)
 Бутон PHOTO (24)
 Бутон START/STOP (23)
(Видеоклип)/ (Снимка)
 Лампичка
(стр. 23, 24)
 Бутон W (Широкоъгълен) зуум (26)
 Бутон T (Дългофокусен) зуум (26)
 Лампичка за достъп за картата с памет
(21)
Докато лампичката свети или мига, видеокамерата
чете или записва данни.
 Гнездо за картата с памет (21)
 Лампичка CHG (Зареждане) (15)
 Жак  (USB) (15, 38)
 Жак HDMI OUT (33)
 Гнездо за статив
Прикрепете статив (продава се отделно: дължината
на винта трябва да бъде по-малка от 5.5 mm)
 Говорител
 Лостче за заключване на капачето (14)
 Отделение за батерията (14)
 Лостче за освобождаване на батерията
(14)
BG
12
Подготовка за включване
Приложени артикули
Цифрите в скоби показват броя на
приложените артикули.
За да прикрепите ремъка за китка
Видеокамера (1)
Променливотоков адаптер (1)
Кукичка за ремъка за китка
Ïîäãîòîâêà çà âêëþ÷âàíå
Захранващ кабел (1)
HDMI кабел (1)
USB свързващ кабел (Micro USB кабел) (1)
Ремък за китка (1)
Акумулаторна батерия NP-BG1/калъф за батерията (1)
“Ръководство за употреба” (това ръководство) (1)
 Софтуерът “PlayMemories Home” (Lite
Version) и помощното упътване за
“PlayMemories Home” са предварително
инсталирани на вашата видеокамера (стр.
38, 41).
 Актуализацията “Expanded Feature” на
софтуера “PlayMemories Home” може да
бъде свалена от Интернет (стр. 37).
BG
13
Зареждане на батерията
1 Затворете LCD екрана.
капачето на отделението
2 Отворете
за батерията/картата с памет/
жаковете.
 За да отворите капачето на
отделението за батерията/картата с
памет/жаковете, плъзнете и задръжте
лостчето за заключване на капачето
(), а след това плъзнете леко
капачето надолу () и го отворете
().
батерията.
3 Поставете
Поставете батерията, докато
Лостче за
освобождаване
на батерията
Battery
release lever
задържате натиснато лостчето за
освобождаване на батерията.
Battery
Батерия
BG
14
4 Свържете променливотоковия
адаптер (), кабела на
захранването () и USB кабела
() към вашата видеокамера и
стенния контакт.
 Лампичката CHG (зареждане) светва
 Когато батерията е напълно заредена,
лампичката CHG (зареждане) угасва.
Изключете USB кабела от USB жака на
вашата видеокамера.
Лампичка
CHG
(зареждане)
Ïîäãîòîâêà çà âêëþ÷âàíå
USB щекер
(малък)
USB щекер
(голям)
Към стенния контакт
Върнете обратно капачето на
5 отделението
за батерията/картата
с памет/жаковете (), а после
плъзнете и затворете плътно
капачето (), докато жълтата
маркировка на лостчето за
заключване престане да се вижда.
 Не можете да поставите батерия, различна от NP-BG1 (приложена в комплекта) или NP-FG1
(продава се отделно), във вашата видеокамера.
 Не можете да използвате преносим захранващ блок на Sony модел CP-AH2R, CP-AL или ACUP100 (продава се отделно), за да заредите видеокамерата.
 В настройката по подразбиране LCD екранът потъмнява, ако не работите с видеокамерата в
продължение на 1 минута, а ако не работите с нея в продължение на 2 минути, захранването
се изключва, за да се пести зарядът на батерията ([Power Save] стр. 46).
BG
15
Зареждане на батерията с помощта на компютър
1 Затворете LCD екрана.
капачето на отделението
2 Отворете
за батерията/картата с памет/
жаковете.
 За да отворите капачето на
отделението за батерията/картата с
памет/жаковете, плъзнете и задръжте
лостчето за заключване на капачето
(), а след това плъзнете леко
капачето надолу () и го отворете
().
видеокамерата с
3 Свържете
работещ компютър посредством
USB кабела.
Към стенния контакт
USB кабел
BG
16
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно разредена
батерия.
Зареждане с променливотоков адаптер: 140 мин.
Зареждане с вашия компютър: 200 мин.
 Времената за зареждане, показани по-горе, са измерени, когато зареждате батерията при
температура 25°C. Препоръчителният температурен обхват е от 10°C до 30°C.
За да извадите батерията
Захранване
Можете да свържете USB кабела към променливотоковия адаптер, свързан със стенния
контакт, за да можете да подавате захранване към видеокамерата.
Също така можете да свържете видеокамерата към компютър посредством USB кабела, така
че захранването ще се подава от компютъра. Тогава няма да ви притеснява какъв е зарядът,
оставащ в батерията, докато копирате изображения от видеокамерата и др.
 Поставете батерията във видеокамерата, преди да я свържете към източник на захранване –
променливотоков адаптер или компютър.
 Режимът за запис може да бъде избран само когато видеокамерата е свързана към
променливотоковия адаптер или към компютър, съвместим със стандартно захранване от
1,500 mA.
 Когато свържете видеокамерата към компютър посредством USB кабела по време на
възпроизвеждане, се извежда екранът за USB връзка. Той ще премине към екрана за

(Преглед на изображения).
възпроизвеждане (Playback), ако натиснете
BG
17
Ïîäãîòîâêà çà âêëþ÷âàíå
1 Затворете LCD екрана, а после плъзнете
назад и отворете капачето на отделението
за батерията/картата с памет/жаковете,
като плъзнете и задържите лостчето за
заключване на капачето.
2 Плъзнете лостчето за освобождаване на
батерията () и извадете батерията ().
 Внимавайте батерията да не изпадне.
За да проверите оставащия заряд в батерията
Извежда се иконка, указваща оставащия заряд в батерията.
Висок

Нисък
Празна батерия
 За да се изведе точния оставащ заряд на батерията е необходима приблизително 1 минута.
 В зависимост от околните условия и от средата, в която използвате вашата видеокамера,
оставащият заряд в батерията може да не се изведе правилно.
 Вашата видеокамера не може да изведе оставащия заряд в батерията в минути, ако
използвате батерия “InfoLITHIUM”.
Забележки за променливотоковия адаптер
 Внимавайте да не дадете на късо USB жака или терминала на батерията с метален предмет,
докато USB кабелът и променливотоковия адаптер са свързани. Това може да предизвика
повреда.
 Когато изключвате променливотоковия адаптер от източника на захранване, едновременно
хванете здраво видеокамерата и USB щекера, след което изключете USB кабела.

 Време за запис, Време за възпроизвеждане (49)
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да зареждате батерията във всяка страна/регион, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен към видеокамерата, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен преобразувател на напрежението.
BG
18
Включване на захранването и сверяване
на датата и часа
1 Отворете LCD екрана на
вашата видеокамера и включете
захранването.
Ïîäãîòîâêà çà âêëþ÷âàíå
желания език и после
2 Изберете
изберете [Next].
Докоснете бутона
на LCD екрана
Изберете желаната географска
3 област
с помощта на / и след
това докоснете [Next].
Задайте [Summer Time], изберете
4 формата
за датата, както и датата
и часа.
 Ако зададете [Summer Time] в
положение [On], часовникът
преминава 1 час напред.
 Когато изберете датата и часа,
изберете една от опциите и
регулирайте стойността с помощта на
/ .
 Когато изберете
, настройката за
дата и час приключва.
BG
19
Промяна на настройката на езика
Можете да променяте екранните дисплеи и да извеждате съобщенията на екрана на език по
ваш избор.
Изберете
 [Setup]  [
General Settings]  [Language Setting]  желан език.
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана.
За да регулирате ъгъла на LCD панела
Първо отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата () и след това регулирайте
ъгъла ().
270 градуса (максимум)
90 градуса към видеокамерата
За да изключите звуковия сигнал
Изберете
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off ].
 Датата и часът на записа се отбелязват автоматично на носителя. Те не се извеждат по време
на запис. Все пак можете да ги проверите като [Data Code] по време на възпроизвеждане. За
 [Setup]  [
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/
да ги изведете, изберете
Time].
 След като часовникът е сверен, часът се регулира автоматично, като функциите [Auto Clock
ADJ] и [Auto Area ADJ] се задават в положение [On]. Възможно е часовникът да не се свери
автоматично и правилно в зависимост от страната/региона, която/който сте избрали. В
този случай задайте [Auto Clock ADJ] и [Auto Area ADJ] в положение [Off ] (HDR-GW55VE/
GW77VE) (стр. 46).

• За да сверите отново датата и часа: [Date & Time Setting] (стр. 46)
BG
20
Подготовка на носителя за запис
Информацията за носителя за запис, който можете да използвате, се извежда на екрана на
вашата видеокамера чрез следните икони.
Носител за запис по подразбиране
HDR-GW55VE
HDR-GW77E/GW77VE
Алтернативен носител за запис
Карта с памет
Вградена памет
Карта с памет
Ïîäãîòîâêà çà âêëþ÷âàíå
 Не можете да изберете различен носител за запис за видеоклипове и снимки.
Избор на носител за запис (HDR-GW77E/GW77VE)
Изберете
 [Setup]  [
Media
Settings]  [Media Select]  желания носител.
Поставяне на карта с памет
Отворете капачето на отделението за
батерията/картата с памет/жаковете и
поставете картата в отделението, докато
щракне.
Лампичка
за достъп
Access lamp
Носител “Memory Stick Micro” (M2): Поставете
картата с памет в посоката, показана на фигура А,
докато щракне.
Карта с памет microSD: Поставете картата с памет в
посоката, показана на фигура B, докато щракне.
 Когато поставите нова карта с памет, ще се изведе
екранът [Preparing image database file. Please wait.].
Изчакайте, докато екранът изчезне.
 Поставете картата правилно в указаната посока,
в противен случай видеокамерата няма да я
разпознае.
A
“Memory
Stick
Носител
“Memory
Micro”
media
Stick
Micro”
B
microSD memory
card
Карта с памет microSD
BG
21
За да извадите картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.
 Препоръчваме ви да форматирате картата с памет с вашата видеокамера преди да я
използвате за първи път, за да сте сигурни в стабилната й работа (стр. 45). Форматирането
на картата ще изтрие всички данни и те не могат да бъдат възстановени впоследствие.
Запазете важните данни на вашия компютър и др.
 Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.], форматирайте картата с памет (стр. 45).
 Уверете се, че поставяте картата с памет в правилната посока. Ако поставите картата с
памет насила в погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител, в
гнездото за картата с памет или е възможно данните за изображението да се повредят.
 Не поставяйте друга карта с памет, освен пасващите в гнездото. Ако се опитате да поставите
друга карта, това може да причини неизправност.
 Внимавайте да не изпуснете картата с памет на земята, когато я поставяте или изваждате.
Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
Клас SD скорост
Носител “Memory
Stick Micro” (Mark2)
Карта с памет microSD
Карта с памет
microSDHC
Капацитет (операциите
са потвърдени)
Описва се в това
ръководство като
-
До 32 GB
Носител “Memory
Stick Micro”
Клас 4 или
по-бърз
До 32 GB
Карта microSD
• Операциите не са гарантирани за всички карти с памет.
 Гаранция за безпроблемна работа с видеокамерата се предоставя в рамките на
температурния обхват от 0°C до 40°C, но обхватът на гарантираната работна температура
може да се различава, в зависимост от вида карта с памет. За подробности вижте
инструкциите за употреба на картата с памет.

 Запис/възпроизвеждане/редактиране на носител: Индикатори на екрана по време на запис
(стр. 25)
 Време за запис на видеоклипове/брой изображения, които можете да запишете (стр. 49)
BG
22
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, видеоклиповете и снимките се записват на следните
носители за запис. Видеоклиповете се записват с качество с висока разделителна
способност (HD).
HDR-GW55VE: Карта с памет
HDR-GW77E/GW77VE: Вградена памет
Запис на видеоклипове
Запис/Възпроизвеждане
LCD екрана и натиснете
1 Отворете
MODE, за да включите лампичката
(Видеоклип).
Натиснете START/STOP, за да
2 започнете
записа.
Вграден микрофон
 За да спрете записа, отново натиснете
START/STOP.
 Можете да запечатвате снимки, докато
записвате видеоклипове, като натиснете
PHOTO (Двоен запис).





Ако затворите LCD екрана, докато записвате видеоклипове, видеокамерата спира записа.
Не докосвайте вградения микрофон, докато записвате.
Максималното непрекъснато време за запис на видеоклипове е около 13 часа.
Когато файлът с видеоклипа надвиши 2 GB, автоматично се създава следващ файл.
Ако зададете [
Frame Rate] (честота на кадрите) в положение [50p], не можете да
записвате снимки, докато видеокамерата е в режим запис на видеоклип.
(Видеоклип) свети.
 Светкавицата не работи, докато лампичката
 Ако данните все още се записват на носителя след приключване на записа, ще се изведат
следните индикации. Докато те не изчезнат, не излагайте видеокамерата на вибрации или
удари, както и не отстранявайте батерията или променливотоковия адаптер:
- Лампичката за достъп (стр. 21) свети или мига.
- Иконката за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
BG
23
 LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран
(извеждане на всички пиксели). Тази функция обаче може да отреже горния, долния, десния
и левия краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с функцията за извеждане на всички пиксели. Препоръчваме ви да зададете
[Guide Frame] в положение [On], за да запишете изображенията, като използвате за насока
външните рамки на [Guide Frame] (стр. 45).

 Време за запис (стр. 49)
 Време за запис, оставащ капацитет: [Media Info] (стр. 45)
 [Media Select] (стр. 21)
Запис на снимки
LCD екрана и натиснете
1 Отворете
MODE, за да включите лампичката
(Снимка).
натиснете бутона PHOTO, за да
2 Леко
фокусирате, а след това го натиснете
докрай.
 Когато фокусирането е правилно
извършено, на LCD екрана се извежда
индикаторът за заключване на
автоматичната експонация/автоматичния
фокус.

 Брой снимки, които можете да запишете (стр. 51)
 [Flash] (светкавица) (стр. 44)
 За да промените размера на изображението: [ Image Size] (стр. 45)
За да запишете ясни изображения
 Когато обективът е замърсен или прашен, почистете повърхността му.
BG
24
За да изведете опциите на LCD екрана
Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата няколко секунди след като
я включите или превключите между режим на запис на видеоклип и запис на снимки.
Докоснете LCD екрана независимо къде, като внимавате да не докоснете бутоните, за да
изведете информация за икони с функции, подходящи за запис.

 За да изведете опциите на LCD екрана за постоянно: [Display Setting] (стр. 45)
Индикатори на екрана по време на запис
Тук са описани иконките за запис на видеоклипове и за запис на снимки. За подробности
вижте страниците в скоби.
BG
25
Запис/Възпроизвеждане
 Бутон зуум (W: Широкоъгълен зуум/ Т: Дългофокусен зуум), бутон START/STOP (в режим
запис на видеоклипове), бутон PHOTO (в режим запис на снимки)
 Бутон MENU (42)
 Състояние според функцията за автоматична настройка
 Състояние за запис ([STBY]/[REC])
 Заключване на AE/AF (автоматична експонация/автофокус) (24)
 Тъч пад изключен (Под вода)
 Състояние за GPS позициониране*1 (33)
 Проследяващ фокус: видеокамерата проследява обекта, който изберете. Докоснете обекта
на LCD екрана.
 Зуум, Оставащ заряд в батерията
 Брояч (час: минута: секунда), Запис на снимка, Носител за запис/възпроизвеждане/
редактиране (21)
 Бутон за отмяна на проследяващия фокус
 Бутон за автоматична настройка: видеокамерата автоматично разпознава околните условия
при запис на изображения.
 Приблизителен брой снимки, които можете да запишете, Съотношение на екрана (16:9 или
4:3), Размер на снимка (L/M/S)
 Приблизително оставащо време за запис, Качество на записаното изображение (HD/STD),
Честота на кадрите (50p/50i) и режим на запис (PS/FX/FH/HQ/LP) (31)
 Бутон за преглед на изображения (28)
 Персонализиран бутон (можете да зададете вашите любими функции и да ги изведете като
икони) (45)
* HDR-GW55VE/GW77VE
Зуум на обектите
Натиснете и задръжте зуум бутона (W или
T), за да увеличите или намалите размера на
изображението.
W (Широкоъгълен): Обектът изглежда поотдалечен
T (Дългофокусен): Обектът изглежда по-близо
 Можете да увеличавате изображения до
17 пъти (Extended Zoom - разширен зуум)
първоначалния размер, като използвате зуум
бутона.
 Можете да превключите зуум скоростта между
ниска и висока, като промените натиска върху
зуум бутона.
 Не махайте пръста си от зуум бутона, докато
работите с него. Ако го направите, звукът от
зуум бутона може да се запише.
 Не можете да променяте зуум скоростта с
помощта на бутона / на LCD екрана.
 За да се получи ясен фокус, минималното
разстояние между видеокамерата и обекта
трябва да бъде около 1 cm за широкоъгълен
режим и около 80 cm за дългофокусен режим.
 Можете да увеличавате изображенията до 10
пъти, използвайки оптичен зуум в следните
случаи:
SteadyShot] е зададена в
- Опцията [
положение, различно от [Active].
(Photo) свети.
- Индикацията

 За постигане на по-големи зуум стойности:
[Digital Zoom] (стр. 44)
BG
26
Запис в огледален режим
Отворете LCD панела на 90 градуса спрямо видеокамерата
(), а след това го завъртете на 270 градуса към обектива
().
На LCD екрана се извежда огледален образ на обекта, но
при записа изображението ще бъде нормално.
 Когато записвате снимки в огледален режим,
използването на [Self-portrait 1 Person] или [Self-portrait
Self-Timer] ще намали
2 People] от настройката [
клатенето на видеокамерата (стр. 44).
Запис/Възпроизвеждане
BG
27
Възпроизвеждане
Можете да търсите записани изображения по дата и час на записа (Преглед на събития) или
местоположение (Преглед по карта) (HDR-GW55VE/GW77VE).
LCD екрана и натиснете
1 Отворете
бутона
(Преглед на
изображения) на LCD екрана,
за да влезете в режим на
възпроизвеждане.
 Можете да изведете екрана Преглед на
събития, когато LCD екранът е прибран
до тялото на видеокамерата с обратната
страна (екрана), гледаща навън.
/ , за да преместите
2 Изберете
желаното събитие в центъра (), и
след това го изберете ().
 Видеокамерата автоматично извежда
записаните изображения като събитие
въз основа на датата и часа.
изображението.
3 Изберете
Видеокамерата възпроизвежда от
избраното към последното изображение
за съответното събитие.
З
4
BG
28
Изберете съответните бутони
на LCD екрана за различните
операции по възпроизвеждане.
Сила на звука
/
Предишен/Следващ
Изтриване
/
Бързо превъртане назад/бързо превъртане напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/Пауза
Стоп
Възпроизвеждане/Спиране на кратки видеоклипове
 Някои от описаните по-горе бутони може да не се появят, в зависимост от
възпроизвежданото изображение.
 Ако неколкократно избирате
/
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат 5 пъти по-бързо  10 пъти по-бързо  30 пъти по-бързо  60 пъти
по-бързо.
/
, за да възпроизвеждате видеоклиповете на забавен каданс.
 В режим пауза изберете
 За да повторите Slideshow (изреждане на кадри), изберете
 [Slideshow Set], когато сте
с бутона Switch Image Type.
избрали
Оставащ капацитет на батерията
Към екрана за преглед по карта*
Към екрана MENU
Име на събитието
Събития
Към предходно събитие
Към следващо събитие
Индикаторна лента за
времетраене
Бутон за промяна на скалата
със събития
Промяна в режима на запис на
видеоклипове/снимки
За да възпроизвеждате кратки видеоклипове
(Highlight Playback)
* HDR-GW55VE/GW77VE
Име на събитието
Времетраене на записа/Брой снимки
За да се върнете към екрана Event
View (Преглед на събития)
Бутон за смяна на вида
на изображението
Извежда предходна/
следваща страница
Видеоклип
Променя в режим на запис
на видеоклип/снимка
Снимка
Последно възпроизведено изображение
 Изображенията с намален размер, които ви позволяват едновременно да преглеждате
много изображения в индекс екран, се наричат “миниатюрни изображения”.
BG
29
Запис/Възпроизвеждане
Дисплей на екрана за преглед на събития
 Периодично записвайте всички изображения на външен носител, за да предотвратите
загубата на данни (стр. 37).
Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки от карта (HDR-GW55VE/GW77VE)
1 Превключете в режим на преглед по карта, като
докоснете
 [Map View].
 Когато използвате картата с данни за първи път:
Извежда се съобщение, което иска съгласието ви с условията на лицензното споразумение.
Можете да използвате картата, като докоснете [Yes] на екрана след като се съгласите с
условията на лицензното споразумение (стр. 57).
Не можете да използвате картата, ако докоснете [No]. Ако обаче се опитате да използвате
картата за втори път, на екрана ще се изведе същото съобщение и ще можете да използвате
картата, като докоснете [Yes].
Възпроизвеждане на изображения с други устройства
 Възможно е изображения, записани на вашата видеокамера, да не се възпроизвеждат
правилно на други устройства. И обратното, възможно е изображения, записани на други
устройства, да не се възпроизвеждат правилно на тази видеокамера.
 Видеоклиповете със стандартно качество (STD), записани на SD карти с памет, не могат да
се възпроизвеждат на AV устройства от други производители.
BG
30
Допълнителни операции
Запис на
изображения с
различни настройки
Избор на качество за видеоклипа
(Режим на запис)
1
2
Изберете
 [Image Quality/
Size]  [
REC Mode].
Изберете желания режим на
запис.
Режим на запис и носители, на които
можете да копирате изображения
Видове носители
PS*1
FX
FH/
HQ/LP
На тази видеокамера
Видеокамерата
разпознава лице.
Видеокамерата разпознава
усмивка (оранжева рамка).
 Когато честотата на кадрите и режимът
на запис са зададени в положение [50i]/
] или [50p]/[50p
[Highest Quality
], не можете да използвате
Quality
функцията за разпознаване на усмивка,
докато записвате видеоклипове.
 В зависимост от условията на запис,
обекта и настройките на видеокамерата,
е възможно усмивките да не бъдат
разпознати.
Заснемане на панорамни
фотографии
Вградена памет*2
Карта с памет
Можете да заснемете панорамна
фотография, като запечатате множество
кадри, въртейки видеокамерата в кръг,
и след това ги комбинирате в едно
изображение.
На външни устройства
Blu-ray дискове
AVCHD дискове
за запис
Когато видеокамерата разпознае усмивка,
докато записва видеоклип, тя автоматично
ще запечата кадъра (стр. 44). (Настройката
по подразбиране е [Dual Capture]).
Äîïúëíèòåëíè îïåðàöèè
Можете да промените режима на запис,
за да изберете качество на видеоклипа,
когато записвате видеоклипове с висока
разделителна способност (HD). Възможно
е времето за запис (стр. 49) или видът на
различните носители, на които можете да
запишете изображенията, да се променят в
зависимост от режима на запис.
Автоматичен запис на усмивки
(Разпознаване на усмивка)
-
-
*1
Можете да зададете [50p Quality
] само ако
зададете [
Frame Rate] в положение [50p]
(стр. 45).
*2
HDR-GW77E/GW77VE
[Shooting Mode] 
1 [iSweepPanorama].
видеокамерата към края
2 Насочете
на обекта, който ще снимате и
натиснете PHOTO.
BG
31
 [Wide]
Хоризонтална: 7 152 x 1 080
Вертикална: 4 912 x 1 920
Съвети при заснемане на панорамни
фотографии
Този участък няма да се запише.
 Можете да изберете посоката, в която ще
движите видеокамерата, като докоснете
/ / / на LCD екрана.
Завъртете видеокамерата около вас с бавна
и постоянна скорост (около 5 секунди за
180 градуса). Ако скоростта е твърде бърза
или твърде бавна, ще се изведе съобщение
за това. Препоръчваме ви да упражните
въртящото движение предварително, преди
да заснемете панорамната фотография.
Завъртете видеокамерата към
3 края
на водещата лента, следвайки
индикацията на екрана.
Водеща лента
 Можете да възпроизвеждате панорамни
фотографии, като използвате вградения
софтуер “PlayMemories Home”.
Избор на размера на изображението,
заснето с iSweep Panorama
Преди да започнете да снимате, изберете
/ .
 [Standard] (настройка по подразбиране)
Хоризонтална: 4 912 x 1 080
Вертикална: 3 424 x 1 920
BG
32
 За да заснемете добри панорамни
фотографии, е важно и да поддържате
достатъчно разстояние между обекта и
фона или да снимате на светли места –
например на открито.
Запис на информация
за вашето
местоположение (GPS)
Възпроизвеждане
на изображения на
телевизор
(HDR-GW55VE/GW77VE)
Свържете видеокамерата към телевизор
посредством HDMI кабел.
Ако не желаете да запишете
информация за местоположението
Изберете
 [Setup]  [
General
Settings]  [GPS Setting]  [Off ].
 Стартирането на позициониране с вашата
видеокамера може да отнеме известно
време.
 Използвайте GPS функцията на открито,
защото радио сигналите се приемат найдобре навън.
 Посоката “север” винаги е в горната част на
картата.
Äîïúëíèòåëíè îïåðàöèè
Когато зададете функцията [GPS Setting]
в положение [On], на екрана ще се
изведе иконката за GPS позициониране и
видеокамерата ще започне да търси GPS
сателитни сигнали. Изведената иконка ще
бъде различна, в зависимост от интензитета
на приетия сигнал. GPS функцията е достъпна,
или
.
когато са изведени индикации ,
Ако използвате функцията GPS (Глобална
система за позициониране), можете да
работите със следните опции.
- Запис на информация за местоположението
на видеоклиповете или снимките
(Настройката по подразбиране е [On].)
- Възпроизвеждане на видеоклипове и
снимки, като ги търсите върху картата
(Преглед по карта, стр. 30)
- Извеждане на карта на вашето настоящо
местоположение
HDMI кабел (приложен)
Посока на сигнала
входния сигнал на
1 Превключете
телевизора към HDMI IN.
видеокамерата към
2 Свържете
телевизора посредством HDMI
3
кабела.
Възпроизведете видеоклип или
снимка на видеокамерата (стр.
28).
 Обърнете се и към ръководството с
инструкции, приложено към телевизора.
 Свържете видеокамерата към стенния
контакт, като използвате приложения
променливотоков адаптер и USB кабела
(стр. 17).
 Когато видеоклиповете са
записани с качество със стандартна
разделителна способност (STD), те
ще се възпроизвеждат със същото
качество дори и на телевизор с висока
разделителна способност.
BG
33
“Photo TV HD”
Тази видеокамера е съвместима със
стандарта “Photo TV HD”. “Photo TV
HD” позволява изключително детайлно
изобразяване на фините текстури и
цветове. Чрез свързването на Sony Photo TV
HD-съвместими устройства посредством
използването на HDMI кабел*, вие можете
да се наслаждавате на цял един нов свят от
снимки със спиращо дъха HD качество.
* Телевизорът автоматично ще премине в подходящия
режим, когато изображенията се изведат.
BG
34
Редактиране
Редактиране с вашата
видеокамера
Изтриване на видеоклипове
и снимки
Изберете
 [Edit] (HDR1 GW55VE)
или [Edit/Copy] (HDR-
2
GW77E/GW77VE)  [Delete].
Изберете [Multiple Images]
и след това изберете вида на
изображението, което желаете да
изтриете.
За да изтриете едновременно
всички видеоклипове/снимки
от избрана дата
стъпка 2 изберете [All In
1 На
Event].
датата, която желаете да
2 Изберете
изтриете, като използвате / ,
а след това изберете
.
Ðåäàêòèðàíå
 Можете да извършвате някои основни
операции по редактиране, използвайки
видеокамерата. Ако искате да извършите
по-сложни редакторски промени,
инсталирайте “Expanded Feature” за
вградения софтуер “PlayMemories Home”.
 Не можете да възстановите изображения,
след като сте ги изтрили. Предварително
запазете важните видеоклипове и снимки.
 Докато изтривате или разделяте
изображения, не вадете батерията и не
изключвайте променливотоковия адаптер
от видеокамерата. Това може да повреди
носителя за запис.
 Докато изтривате или разделяте
изображения, качени на картата с памет,
не вадете носителя.
 Ако изтривате или разделяте
видеоклипове/снимки, които се съдържат
в плейлист, плейлистът също ще се
изтрие.
За да изтриете част от видеоклип
Можете да разделите видеоклипа и да
изтриете част от него.

 Освобождаване на защитата: [Protect]
(стр. 45)
 [Format] (стр. 45)
Разделяне на видеоклип
 [Divide] на
1 Изберете
екрана за възпроизвеждане на
видеоклипове.
Добавете маркировки към
3 видеоклиповете
или снимките,
които искате да изтриете, и
изберете
.
BG
35
точката, в която желаете
2 Изберете
да разделите видеоклипа на
отделни сцени, като използвате
/ , а след това изберете
А
B
А: Връща към началото на избрания
видеоклип
В: Регулира по-прецизно точката на
разделяне
 Възможно е да се получи малка разлика
между точката, която сте избрали и
реалната позиция на разделяне, тъй като
вашата видеокамера избира точката
на разделяне на интервали от половин
секунда.
Запис на снимка от видеоклип
(HDR-GW77E/GW77VE)
Можете да записвате снимки от
видеоклиповете, запазени във вградената
памет.
 [Photo Capture],
1 Изберете
който се извежда на екрана за
възпроизвеждане на видеоклип.
BG
36
Изберете точката, която желаете
2 да
запечатете като снимка, като
.
използвате
изберете
А
/
.
, а след това
B
А: Връща към началото на избрания
видеоклип
В: Регулира по-прецизно точката за
запис
Ако видеоклипът е записан с едно от
следните качества, размерът ще се зададе
както следва по–долу.
 Качество на изображение с висока
разделителна способност (HD):2.1 M
(16:9)
 Широкоекранно (16:9) изображение със
стандартна резолюция (STD): 0.2 M (16:9)
 4:3 съотношение на екрана със
стандартно качество на изображението
(STD): [VGA (0.3 M)] (4:3)
Дата и час на създадените снимки
 Датата на записа и часът на създадените
снимки са същите като датата и часа на
видеоклипа.
 Ако видеоклипът, от който записвате,
няма код с данни, датата и часът на
снимката ще бъдат еднакви с данните от
момента, когато сте записали снимката от
видеоклипа.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Полезни функции, достъпни при свързването
на видеокамерата към компютър
За Windows
Вграденият софтуер “PlayMemories Home” (Lite Version) ви позволява лесно да прехвърляте
изображения от видеокамерата на компютър и да ги възпроизвеждате.
Възпроизвеждане
Прехвърляне на
изображения
Çàïàçâàíå íà âèäåîêëèïîâå è ñíèìêè ñ ïîìîùòà íà êîìïþòúð
За да използвате актуализацията “Expanded Feature” на софтуера
“PlayMemories Home”
Можете да свалите актуализацията “Expanded Feature” на компютър, който е свързан към
Интернет. Обновяването ще ви позволи да използвате различни допълнителни функции.
Качване
Редактиране
Мрежови услуги
Запазване на диск
Събиране на файлове с изображения
DVD/Blu-ray диск
За Macintosh
Вграденият софтуер “PlayMemories Home” не се поддържа от Macintosh компютри. За да
прехвърляте изображения от видеокамерата на Mac компютър и да ги възпроизвеждате,
използвайте подходящия софтуер на вашия Mac. За подробности посетете следния Интернет
адрес: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
37
Подготовка на компютъра
(Windows)
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
CPU (процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз (когато
обработвате FX или FH видеоклипове, е
необходим Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или побърз, а когато обработвате PS видеоклипове,
е необходим Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или
по-бърз.)
Все пак, следните операции са възможни с
Intel Pentium III 1 GHz или по-бърз:
– Прехвърляне на видеоклипове и снимки на
компютър
– Създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат/DVD видео (Когато създавате DVD
видео чрез преобразуване на изображения
с висока разделителна способност (HD)
в изображения със стандартно качество
(STD), е необходим процесор от вида Intel
Core Duo 1.66 GHz или по-бърз.)
– Обработка само на видеоклипове със
стандартна разделителна способност на
изображението (STD)
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(Препоръчително 1 GB или повече.)
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или повече
Твърд диск
Необходимо свободно пространство за
инсталация:
Приблизително 500 MB (Когато създавате
AVCHD дискове, може да са необходими
10 GB или повече. Когато създавате Blu-ray
дискове, може да са необходими максимум
50 GB.)
Дисплей
Минимална резолюция 1 024 х 768 точки
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB (USB
2.0-съвместим)); дисково устройство, което
може да записва Blu-ray/DVD дискове
Препоръчваме или NTFS, или exFAT файлова
система за система на твърдия диск.
BG
38
*1
*2
*3
*4
Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до
нова среда или са инсталирани няколко
операционни системи.
Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) версия 2.0.
Не се поддържа Starter (Edition).
Препоръчва се по-бърз процесор.
 Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Стъпка 2 Инсталиране на вградения
софтуер “PlayMemories Home”
компютъра.
1 Включете
 Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите
тази инсталация.
 Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
видеокамерата и
2 Свържете
компютъра, като използвате
USB кабела, а след това изберете
[USB Connect] на LCD екрана на
видеокамерата.
 Когато използвате Windows 7: Отваря
се прозорец "Device Stage" (прозорец с
устройства).
 Когато използвате Windows XP/Windows
Vista: Извежда се прозорец AutoPlay.
3 За Windows 7, изберете
4




След като инсталацията приключи,
“PlayMemories Home” се стартира.
Ако софтуерът “PlayMemories Home”
вече е инсталиран на вашия компютър,
регистрирайте вашата видеокамера с
него. Щом го направите, ще можете
да използвате функциите на вашата
видеокамера.
Ако на вашия компютър има инсталиран
“PMB (Picture Motion Browser)”, софтуерът
“PlayMemories Home” ще се запише
върху него. Възможно е някои функции
от “PMB” да не работят с “PlayMemories
Home”.
На компютъра се извежда напътстващия
екран за инсталиране на актуализацията
“Expanded Feature” (Допълнителна
функция). Продължете инсталацията,
като следвате инструкциите на екрана.
За да инсталирате “Expanded Feature”
(Допълнителна функция), имате нужда
от връзка с Интернет. Ако стартирате
“PlayMemories Home” без да инсталирате
тези функции и щракнете върху опция,
която можете да използвате само с
“Expanded Feature” (Допълнителна
функция), ще се изведе упътването за
инсталация.
За подробности относно “PlayMemories
Home” изберете (Помощно упътване
за “PlayMemories Home”) на софтуера или
посетете следната интернет страница за
поддръжка на PlayMemories Home ( http://
www.sony.co.jp/pmh-se/).
За да изключите вашата
видеокамера от компютъра
Щракнете върху иконката в
1 долния
десен ъгъл на десктопа на
компютъра  [Safely remove USB
Mass Storage Device].
Изберете
 [Yes] на екрана
2 на
видеокамерата.
BG
39
Çàïàçâàíå íà âèäåîêëèïîâå è ñíèìêè ñ ïîìîùòà íà êîìïþòúð

[PlayMemories Home] в прозореца
"Device Stage".
За Windows XP/Windows Vista,
изберете [Computer] (за Windows
XP, [My Computer])[PMHOME]
[PMHOME.EXE].
Следвайте инструкциите на
екрана на компютъра, за да
продължите инсталацията.
 Уверете се, че сте задали [USB LUN
Setting] в положение [Multi], когато
инсталирате софтуера “PlayMemories
Home”.
 Ако “Device Stage” не се стартира, когато
използвате Windows 7, щракнете върху
[Start] [Computer], после щракнете два
пъти върху иконката на видеокамерата 
иконка на носителя, където са запазени
желаните изображения [PMHOME.EXE].
 Операциите не са гарантирани, ако
четете или записвате видео данни от
или на видеокамерата, като използвате
софтуер, различен от вградения
“PlayMemories Home”. За информация
относно съвместимостта на софтуера,
който използвате, се консултирайте с
производителя му.
 Възможно е да има някои видове дискове
или носители за запис, върху които
не можете да запазвате видеоклипове,
в зависимост от настройката [REC
], избрана от вас при запис на
Mode
видеоклип (стр. 31). Видеоклиповете,
], зададена в
записани с [REC Mode
положение [50p Quality ] или [Highest
], могат да бъдат запазени само
Quality
на Blu-ray дискове.
USB кабела.
3 Изключете
Ако използвате Windows 7, е
да не се
възможно иконката
изведе на десктопа на компютъра.
В този случай можете да изключите
видеокамерата от вашия компютър,
без да следвате процедурата, описана
по-горе.
 Не форматирайте вградената памет
на видеокамерата, като използвате
компютър. Ако го направите,
видеокамерата няма да работи правилно.
 Не поставяйте AVCHD дискове, които
са създадени с помощта на софтуера
“PlayMemories Home”, в DVD плейъри
или рекордери, тъй като тези устройства
не поддържат AVCHD стандарта. Ако го
направите, може да не успеете са извадите
диска от устройството.
 Когато се опитвате да работите с
видеокамерата чрез компютър,
използвайте вградения софтуер
“PlayMemories Home”. Не модифицирайте
файловете и папките от видеокамерата
с вашия компютър. Файловете с
изображения може да се повредят
или е възможно да не успеете да ги
възпроизведете.
 Операциите не са гарантирани, ако
работите с данните от видеокамерата чрез
компютъра.
 Видеокамерата автоматично разделя
файла с изображението, ако той
надхвърля 2 GB и запазва двете части
като отделни файлове. Възможно е
всички файлове с изображения да се
изведат като отделни файлове, когато
ги преглеждате на компютър. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне
и възпроизвеждане на видеокамерата или
от софтуера “PlayMemories Home”.
 Когато прехвърляте дълги видеоклипове
или редактирани изображения от
видеокамерата на компютър, използвайте
вградения софтуер “PlayMemories
Home”. Ако използвате друг софтуер,
изображенията може да не се прехвърлят
правилно.
 Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 35.
BG
40
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), които предварително сте
прехвърлили към компютъра.
За да създадете Blu-ray диск, трябва да
инсталирате софтуера "BD Add-on".
За да го направите, посетете следния
Интернет адрес:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
 Вашият компютър трябва да поддържа
операцията по създаването на Blu-ray
дискове.
 Вариантите за създаването на Blurаy дискове са дискът да бъде BD-R
(за еднократен запис) или BD-RE (за
многократен презапис). Не можете да
прибавяте съдържание към нито един от
видовете дискове след създаването им.
 За да възпроизвеждате Blu-ray дискове,
които са създадени от видеоклипове,
записани с качество на изображението
], имате нужда от
[50p Quality
устройство, което е съвместимо с
формата AVCHD версия 2.0.
Устройства, на които можете да
възпроизвеждате създадения диск
Blu-ray дискове
Blu-ray disc плейъри, като например Sony
Blu-ray disc плейъри или PlayStation® 3.
DVD диск с висока разделителна
способност (HD)
Устройства, които могат да възпроизвеждат
AVCHD формат, като например Sony Blu-ray
disc плейъри или PlayStation® 3.
 AVCHD дисковете могат да се
възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формата.
 Дискове с изображения с висока
разделителна способност (HD) не бива да
се използват в DVD плейъри/рекордери.
Тъй като DVD плейърите/рекордери
не са съвместими с AVCHD формата,
устройствата може да не успеят да
извадят диска.
 Винаги обновявайте системния софтуер
на вашата PlayStation® 3 до най-новата
му версия. PlayStation® 3 може да не се
продава в някои държави/региони.
Стартиране
на софтуера
“PlayMemories Home”
два пъти върху
1 Щракнете
иконката “ PlayMemories Home” на
екрана на компютъра.
Сваляне на софтуера,
предназначен за
видеокамерата
Инсталиране на софтуера
за Macintosh
За подробности относно софтуера за
Macintosh компютри се обърнете към
следния Интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac
Софтуерът “PlayMemories Home” се стартира.
два пъти върху
2 Щракнете
иконката “PlayMemories Home
 Софтуерът, който можете да използвате с
вашата видеокамера, се различава според
държавата/региона.
Çàïàçâàíå íà âèäåîêëèïîâå è ñíèìêè ñ ïîìîùòà íà êîìïþòúð
Help Guide” на екрана на
компютъра, за да разберете
как да работите със софтуера
“PlayMemories Home”.
 Можете да посетите гореспоменатия Интернет
адрес, като щракнете върху [FOR_MAC.URL] в
[PMHOME], докато видеокамерата е свързана
към компютъра. Когато свържете видеокамерата
към компютър, задайте [USB LUN Setting] в
положение [Multi].
• Ако иконката не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
желаната опция.
BG
41
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата
Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории.
Shooting Mode (Режим за запис) (Опции за избор на режима за запис)  стр. 44
Camera/Mic (Камера/Микрофон) (Опции за настройка на записа)  стр. 44
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията) (Опции за настройка на
качеството или размера на изображенията)  стр. 45
Playback Function (Функции за възпроизвеждане) (Опции за възпроизвеждане) 
стр. 45
Edit (Редактиране) (HDR-GW55VE) или
Edit/Copy (Редактиране/Копиране) (HDRGW77E/GW77VE) (Опции за редактиране, като например защита на изображения и
видеоклипове)  стр. 45
Setup (Настройки) (Други настройки) стр. 45
1 Изберете
.
2 Изберете категория.
желаната от вас опция в
3 Изберете
менюто.
 Изберете
, за да приключите настройката
на менюто или да се върнете към предходния
екран.
BG
42
Преминава
през опциите
в менюто
нагоре или
надолу
За да откриете бързо опция в менюто
Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат
под-категории. Изберете иконката на подкатегорията и LCD екранът ще изведе списък
с менютата в съответната категория.
Иконки с под-категории
Когато не можете да изберете опция в менюто
Опциите или настройките в менюто, които са
оцветени в сиво, не са достъпни.
Когато изберете сива опция в менюто,
видеокамерата извежда причината, поради
която не можете да активирате съответната
опция или извежда инструкциите, указващи
как можете да я включите.
Настройки на вашата видеокамера
BG
43
Списък с менюта
Shooting Mode (Режим за запис)
Movie........................................Записва видеоклипове.
Photo ........................................Записва снимки.
Smth Slw REC ..........................Записва плавни видеоклипове в забавен каданс.
Golf Shot ..................................Разделя бързо движение от 2 секунди на кадри, които след това се записват
като видеоклип и снимки. Внимавайте обектът да не излезе от бялата
рамка в центъра на екрана, докато записвате.
iSweep Panorama ..................Заснема панорамна фотография (стр. 31).
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Категория
(Ръчни настройки)
White Balance .................Регулира цветния баланс спрямо осветеността на околната среда.
Spot Meter/Fcs ................Регулира едновременно осветеността и фокуса за избрания обект.
Spot Meter .......................Регулира осветеността на изображенията за обекти,
които докосвате наекрана.
Spot Focus .......................Фокусира върху обекта, който докосвате на екрана.
Exposure ..........................Регулира осветеността на видеоклипове и снимки. Ако изберете [Manual],
регулирайте осветеността (експонацията), като използвате
/
.
Focus.................................Фокусира ръчно. Ако изберете [Manual], изберете
, за да регулирате
фокуса за близки обекти, и изберете
, за да регулирате фокуса
за далечни обекти.
Low Lux ............................Записва ярки цветове в тъмни условия.
(Настройки на видеокамерата)
Категория
Scene Selection ..............Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на сцената,
като например нощна сцена или плаж.
Fader ........................Въвежда и извежда сцени.
Self-timer ................Активира таймера за автоматично включване, когато видеокамерата е в
режим на запис на снимка.
Tele Macro........................Фокусира обект и разфокусира фона зад него.
SteadyShot..............Автоматично коригира компенсацията при клатене на видеокамерата,
когато снимате с функция зуум, а не само при широкоъгълни снимки.
SteadyShot ..............Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате снимки.
Digital Zoom ...................Задава максималното ниво на увеличение за цифров зуум.
Auto Back Light...............Автоматично регулира експонацията за обекти, осветени отзад (контражур).
Категория
(Лица)
Face Detection ................Автоматично разпознава лица.
Smile Shutter...................Автоматично запечатва снимка, когато бъде разпозната усмивка (стр. 31).
Smile Sensitivity .............Настройва чувствителност за разпознаване на усмивка при използване на
функцията за разпознаване на усмивка.
Категория
(Светкавица)
Flash ..................................Настройва начина на активиране на светкавицата, когато запечатвате снимки.
Flash Level .......................Настройва яркостта на светкавицата.
Red Eye Reduction .........Предотвратява ефекта на червените очи, когато снимате със светкавица.
Категория
(Микрофон)
Blt-In Zoom Mic ..............Записва видеоклипове с наситен звук, съответстващ на зуум позицията.
Auto Wind NR ..................Намалява смущенията в звука, причинени от вятъра при запис с вградения
микрофон.
Micref Level .....................Задава ниво на запис с микрофона.
BG
44
Категория
(Помощ при запис)
My Button ...........................Задава функции към "Персонализирани бутони”.
Guide Frame ......................Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или вертикална
позиция.
Display Setting..................Задава времето, за което иконките или индикаторите ще се извеждат на LCD
екрана.
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията)
REC Mode..................Задава режима за запис на видеоклипове (стр. 31).
Frame Rate................Задава честотата на кадрите за запис на видеоклипове.
/
Setting .......Задава качество на изображението за запис (висока разделителна способност
(HD) или стандартно качество (STD))
Wide Mode ...............Задава съотношение хоризонтала към вертикала, когато записвате видеоклипове със стандартна разделителна способност на изображението (STD).
x .v.Color ....................Записва по-широк диапазон цветове. Задайте тази опция, когато гледате
изображения с телевизор, съвместим със системата x.v.Color.
Image Size ................Задава размер на снимката.
Playback Function (Функция за възпроизвеждане)
Event View ..........................Започва възпроизвеждане на изображения от дисплея за преглед на събития.
Map View*1..........................Започва възпроизвеждане на изображения от дисплея за преглед по картата.
Highlight Movie ...............Започва възпроизвеждане на сцени с акценти или плейлисти, записани със
стандартно качество на изображението (STD).
Scenario .......................Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти.
Категория
Edit*2/
Edit/Copy*3
Настройки на вашата видеокамера
Delete ..................................Изтрива видеоклипове или снимки (стр. 35).
Protect .................................Защитава видеоклиповете или снимките от изтриване.
Copy*3 ...................................Копира изображения.
Setup
Категория
(Настройки на носителя)
Media Select*3 ...................Задава вида на носителя за запис (стр. 21).
Media Info ..........................Извежда информация за носителя за запис.
Format .................................Изтрива и форматира всички данни на носителя за запис.
Repair Img.DB F ................Поправя файла с данни за изображенията на носителя за запис (стр. 49).
File Number .......................Задава начина на номериране на файловете със снимки.
Категория
(Настройки за възпроизвеждане)
Data Code .......................... Извежда информацията, която автоматично се запазва при записа.
Volume ................................Регулира силата на възпроизвеждания звук.
Категория
(Връзки)
TV Type ................................Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 33).
HDMI Resolution ..............Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
BG
45
CTRL FOR HDMI ..............Задава дали устройството за дистанционно управление на телевизора да се
използва, когато видеокамерата е свързана към “BRAVIA” Sync-съвместим
телевизор посредством HDMI кабел.
USB Connect ...................Изберете тази опция, ако на LCD екрана не се появят инструкции, когато
видеокамерата е свързана към външно устройство посредством USB.
USB Connect Setting .....Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към компютър или
USB устройство.
USB Power Supply ..........Подава захранване към видеокамерата посредством USB кабел.
USB LUN Setting .............Настройва видеокамерата да подобри съвместимостта на USB връзката, като
ограничи някои USB функции.
Disc Burn ..........................Запазва изображения, които още не са запазени, на диск.
(Общи настройки)
Категория
Beep ..................................Задава настройка дали при операция да се чува кратък звуков сигнал или не.
LCD Brightness................Регулира осветеността на LCD екрана.
Your Location*1 ...............Извежда настоящото местоположение на картата.
Airplane Mode*1 ..............Настройки, които се използват, ако сте в самолет.
GPS Setting*1 ...................Приема GPS сигнал (стр. 33).
Language Setting ...........Задава езика за дисплея (стр. 20).
Power Save ......................Задава автоматично изключване на LCD екрана и захранването.
Initialize ............................Връща всички настройки към фабричните им стойности.
Demo Mode ....................Задава настройка дали да извежда или не режима на демонстрация на функциите
на видеокамерата.
(Настройки на часа)
Категория
Date & Time Setting .......Сверява датата и часа (стр. 19).
Area Setting.....................Регулира разликата в часовото време, без да се налага да спирате
часовника (стр. 19).
Auto Clock ADJ*1 .............Сверява автоматично часа, като взема данни от GPS системата.
*1
Auto Area ADJ ..............Регулира разликата в часовото време, като взема информация за настоящото
местоположение от GPS системата.
*1
*2
*3
HDR-GW55VE/GW77VE
HDR-GW55VE
HDR-GW77E/GW77VE
BG
46
Други/Азбучен указател
Отстраняване на
проблеми
Ако срещнете проблеми, докато използвате
видеокамерата, следвайте стъпките, описани
по-долу.
 Проверете списъка (от стр. 47 до 49)
и огледайте вашата видеокамера.
 Изключете източника на захранване,
включете го отново след около 1
минута и включете видеокамерата.
 [Setup] 
General Settings]  [Initialize].
[
Ако натиснете RESET, всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
 Докоснете
 Свържете се с вашия доставчик или
упълномощен сервиз на Sony.
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
 Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
 Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута свържете отново. Ако видеокамерата

все още не функционира, натиснете
General Settings]  [Initialize].
[Setup]  [
(Ако натиснете [Initialize], всички настройки,
включително и тези на часовника, ще се върнат
към фабричните си стойности.)
Вашата видеокамера се загрява.
 Вашата видеокамера се загрява, докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването внезапно се изключва.
 Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 17).
 Видеокамерата автоматично се изключва, ако не
извършвате операция с нея за около 2 минути.
Това е настройка по подразбиране. Променете
настройката на [Power Save] (стр. 46), или
включете отново захранването.
 Заредете батерията (стр. 14).
При натискането на бутона START/STOP или
PHOTO не се записват изображения.
 Извежда се екранът за възпроизвеждане.
Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Видеоклип) или
(Снимка) (стр. 23, 24).
 Видеокамерата записва изображението, което
сте запазили на носителя и докато това се
случва, не можете да записвате и снимате с
устройството.
 Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 35).
Захранването не се включва
 Поставете заредена батерия във видеокамерата
(стр. 14).
BG
47
Други/Азбучен указател
 В зависимост от проблема е възможно да
се наложи извършване на подмяна или
форматиране на вградената памет (HDRGW77E/GW77VE) на вашата видеокамера. По
този начин данните, записани на вградената
памет, ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили данните от вградената памет на друг
носител, преди да изпратите видеокамерата
за поправка. Sony не носи отговорност и няма
да компенсира загуба на данни от вградената
памет.
 За да открием какъв е проблемът, при поправка
на видеокамерата е възможно да се наложи
проверката на минимално количество данни от
вградената й памет. Доставчикът на Sony обаче
няма да копира или запазва вашите данни.
 Подробности относно симптомите на вашата
видеокамера можете да намерите в “Handycam”
Ръководство за потребителя (стр. 6), а относно
свързването на видеокамерата с компютър
вижте помощното упътване “PlayMemories
Home” (стр. 41).
 Щекерът на променливотоковия адаптер е
изключен от контакта. Свържете щекера на
променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V (стр. 15).
 Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата (стр.
49). Изтрийте ненужните изображения (стр. 35).
Видеокамерата спира да работи.
 Видеокамерата може да спре да записва, ако е
подложена на постоянни вибрации.
Не можете да инсталирате “PlayMemories
Home”.
 Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PlayMemories
Home”.
“PlayMemories Home” не работи правилно.
 Приключете с инсталацията на “ PlayMemories
Home” и рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
Дисплей за
автодиагностика/
Предупредителни
индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикатори,
прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и
след няколко опита, се свържете с вашия
доставчик или упълномощен сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете с
тях, продиктувайте всички цифри на кода с
грешката, който започва с буквите C или Е.
Възможно е да чуете звуков сигнал,
когато на екрана се изведат някои от
предупредителните индикатори.
 Изключете от USB жаковете на компютъра
всички устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
 Изключете USB кабела от компютъра и
видеокамерата, рестартирайте компютъра, а
след това отново го свържете с видеокамерата в
правилната последователност.
C:06:
 Температурата на батерията се е покачила.
Сменете я или я оставете на хладно място.
C:13:  / C:32: 
 Изключете източника на захранване. После
свържете захранването и продължете работа.
E: :
 Следвайте стъпките от  на стр. 47.

 Батерията е почти изтощена.
 Температурата на батерията е висока. Сменете
батерията или я оставете на хладно място.
 Не е поставена карта с памет (стр. 21).
 Когато индикаторът мига, това означава, че
свободното място за запис на изображения е
свършило. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 35) или форматирайте картата с памет, след
като запазите изображенията на друг носител
(стр. 45).
BG
48
 Файлът с данни за изображенията може
да е повреден. Проверете файла с данни за
 [Setup]
изображенията, като изберете
Media Settings]  [Repair Img.DB F.] 
[
носителя за запис (HDR-GW77E/GW77VE).
Времена за запис на
видеоклипове/брой
снимки, които можете
да запишете
 Картата с памет е повредена.
 Форматирайте картата с памет с видеокамерата
(стр. 45).
“HD” е съкращение за изображение с висока
резолюция, а “STD” – за изображение със
стандартно качество.
 Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 22).
 Достъпът до картата с памет е забранен на друго
устройство.
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с различните видове
батерии
Време за запис
Приблизително време за запис, когато използвате
напълно заредена батерия.
(единица: минути)
Батерия
 Има проблем със светкавицата.
 Капацитетът на носителя за запис е запълнен.
 Снимките не могат да бъдат записвани, докато
се обработват. Изчакайте малко и след това
извършете записа.
REC Mode] в положение
 Когато зададете [
] или [50p Quality
], не
[Highest Quality
можете да запечатвате снимки, докато записвате
видеоклипове.
Качество на
изображението
NP-BG1
(приложена
в комплекта)
NP-FG1
Време при
обичаен запис
HD
STD
HD
STD
90
90
100
100
45
45
50
50
 Всяка от измерените времеви стойности касае
ситуациите, когато видеокамерата записва
видеоклипове с висока разделителна способност
REC Mode] е зададен в положение
(HD) и [
].
[Standard
 Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операциите по стартиране/
спиране на записа, ако превключвате
лампичката MODE и когато използвате функция
зуум.
 Стойностите са измерени, когато използвате
видеокамерата при температура на околната
среда от 25°C. Препоръчваме ви да използвате
устройството в температурен интервал от 10°C
до 30°C.
 Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури.
 Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко в зависимост от условията, при които
използвате видеокамерата.
BG
49
Други/Азбучен указател
 Количеството светлина е недостатъчно и лесно
може да се получи клатене на видеокамерата.
Използвайте светкавица.
 Видеокамерата е нестабилна, така че лесно
може да се получи клатене на видеокамерата.
Придържайте здраво устройството с две ръце
и запишете изображенията. Имайте предвид
обаче, че предупредителният индикатор за
клатене на видеокамерата няма да изчезне.
Време при
непрекъснат
запис
Време за възпроизвеждане
Приблизително време за възпроизвеждане, когато
използвате напълно заредена батерия.
(единица: минути)
Батерия
Качество на изображението
HD
STD
NP-BG1 (приложена в комплекта)
185
185
NP-FG1
185
185
Очаквано време за запис на видеоклипове
Вградена памет (HDR-GW77E/GW77VE)
Качество на изображението с висока разделителна
способност (HD) в ч. (часове) и мин. (минути)
Режим за запис
[50p Quality
HDR-GW77E
]
[Highest Quality
[High Quality
[Standard
]
]
[Long Time
]
HDR-GW77VE
1 ч. 15 мин.
(1 ч. 15 мин.)
1 ч.
(1 ч.)
] 1 ч. 30 мин.
(1 ч. 30 мин.)
1 ч. 15 мин.
(1 ч. 15 мин.)
2 ч. 5 мин.
(2 ч. 5 мин.)
1 ч. 40 мин.
(1 ч. 40 мин.)
3 ч. 45 мин.
(2 ч. 50 мин.)
3 ч.
(2 ч. 15 мин.)
6 ч. 30 мин.
(5 ч. 20 мин.)
5 ч. 15 мин.
(4 ч. 20 мин.)
 Максималното време за непрекъснат запис на
видеоклипове е приблизително 13 часа.
 Вашата видеокамера използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението според
записаната сцена. Тази технология предизвиква
отклонения във времето за запис на носителите
за запис. Видеоклиповете, които съдържат
бързи движения и сложни образи, се записват
при по-висок битрейт, а това намалява общото
време за запис.
 Цифрите в скоби () показват минималното
време за запис.
Карта с памет
Изображения с качество с висока разделителна
способност (HD)
(единица: минути)
Стандартно качество на изображение (SТD) в ч.
(часове) и мин. (минути)
Режим на запис
[Standard
]
HDR-GW77E
HDR-GW77VE
3 ч. 55 мин.
3 ч. 10 мин.
(3 ч. 35 мин.) (2 ч. 55 мин.)
Изображения с качество със стандартна
разделителна способност (STD)
(единица: минути)
 Можете да записвате видеоклипове с максимум
3 999 сцени с висока резолюция (HD) и 9 999
сцени със стандартно качество (STD).
 При използване на карта с памет на Sony.
 Възможно е времето за запис да се различава в
зависимост от условията на записа и обекта, и
REC Mode] и
от настройките на [
Frame Rate] (стр. 45).
[
 Цифрите в скоби () показват минималното
време за запис.
BG
50
Очакван брой снимки, които можете
да запишете
Вградена памет (HDR-GW77E/GW77VE)
Можете да запишете максимум 40 000
снимки.
Карта с памет
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
20.4M
230
465
940
1850
3800
 Пиксели за запис на снимки и екранно
съотношение.
- Режим за запис на снимки, Двоен запис:
6 016 x 3 384 точки/16:9
4 512 x 3 384 точки/4:3
4 224 x 2 376 точки/16:9
2 592 x 1 944 точки/4:3
1 920 x 1 080 точки/16:9
640 x 480 точки/4:3
- iSweep Panorama:
4 912 x 1 080 точки/[Standard], хоризонтална
3 424 x 1 920 точки/[Standard], вертикална
7 152 x 1 080 точки/[Wide], хоризонтална
4 912 x 1 920 точки/[Wide], вертикална
- Запис на снимка от видеоклип:
1 920 х 1 080 точки/16:9
640 х 360 точки/16:9
640 х 480 точки/4:3
 При използване на карта с памет на Sony.
 Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет на
паметта на вашата видеокамера. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на LCD екрана по време на записа
(стр. 25).
 Броят на снимките, които можете да запишете
на картата с памет, се различава в зависимост от
условията на запис.
Други/Азбучен указател
 Уникалната подредба на пикселите на Sony
ClearVid и системата за обработване на данни
на процесора BIONZ на Sony позволяват
резолюция на снимките, еквивалентна на
описаните размери.
Битрейт и пиксели
 Списъкът по-долу показва средния битрейт,
пикселите и екранното съотношение за всеки
режим за запис на видеоклипове (видеоклип +
аудио и т.н.):
- Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD):
PS: Макс. 28 Mbps 1 920 x 1 080 пиксела/16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1 920 x 1 080 пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1 920 x 1 080
пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps 1 440 x 1 080 пиксела/16:9
LP: Прибл. 5 Mbps 1 440 x 1 080 пиксела/16:9
- Качество на изображението със стандартна
разделителна способност (STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps 720 x 576 пиксела/16:9, 4:3
BG
51
Работа с вашата
видеокамера
Употреба и грижи за видеокамерата
 Не хващайте или придържайте видеокамерата за
следните части.
LCD екран
Капаче на отделението
за батерията/картата с
памет/жаковете
 Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само в условия на намалено
осветление - например по здрач.
 Използвайте видеокамера в съответствие с
местните правила и закони.
 Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
- При крайно високи или ниски температури,
или във влажна среда. Не оставяйте
видеокамерата при температури,
надвишаващи 60°C, като например на пряка
слънчева светлина, близо до отоплителни
уреди или в кола, паркирана на слънце. Това
може да причини неизправност или може да
деформира корпуса.
- Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
- Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
- В близост до устройства с тунер, като
например телевизор и радио. Възможно е да
се появят смущения.
- На песъчлив плаж или на прашно място.
Ако във видеокамерата попадне пясък или
прах, това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
- В близост до прозорци или на открито,
където LCD екранът или обективът може
да са изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди LCD екрана.
BG
52
 Работете с видеокамерата при DC 3.6 V
(батерия) или DC 5.0 V (USB жак).
 При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
 Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в упълномощен сервиз.
 Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
 Затваряйте LCD екрана на видеокамерата,
когато не я използвате.
 Не обвивайте видеокамерата - например с
кърпа - и не я използвайте в това състояние.
Ако го направите, това може да доведе до
повишаване на температурата във вътрешността
на корпуса.
 Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
 Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
 Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
 Винаги поддържайте металните контакти чисти.
 Ако батериите са протекли:
- се свържете с упълномощен сервиз на Sony.
- и течността попадне върху кожата ви,
измийте обилно с вода.
- и течността попадне в очите ви, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от време
 Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца (да
записвате и възпроизвеждате изображения),
за да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
 Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
Забележка за работната
температура на видеокамерата/
батерията
 Когато температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането да не
се извършат поради активиране на защитните
функции на видеокамерата. В този случай на
LCD екрана се извежда индикатор.
Забележки за допълнителните
аксесоари
 Препоръчваме ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
 Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои държави/
региони.
LCD екран
Забележки за зареждане
чрез USB кабел
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или аксесоари
 Не се опитвайте да форматирате носителя за
запис на вашата видеокамера, като използвате
компютър. Ако го направите, е възможно
вашата видеокамера да не работи правилно.
 Когато свързвате вашата видеокамера към друго
устройство посредством кабел, се уверете, че
поставяте свързващия жак в правилната посока.
Поставянето на свързващия жак насила в
неправилната посока може да причини повреда
на свързващия терминал или на вашата камера.
 Не затваряйте LCD панела, докато
видеокамерата е включена и свързана
посредством USB връзка към друго устройство.
Възможно е записаните видеоклипове или
снимки да се загубят.
Почистване на корпуса на
видеокамерата
 Ако корпусът е зацапан с отпечатъци от пръсти
или прах, ви препоръчваме да го почистите
с мека почистваща текстилна кърпичка, леко
навлажнена с вода, а след това да го подсушите
със суха мека кърпа.
 Избягвайте да използвате следните вещества, за
да не увредите покритието:
- Химикали като разредител, бензин, алкохол,
химизирани почистващи кърпички,
репелент против насекоми, инсектицид и
слънцезащитни продукти.
- Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или винил за
дълъг период от време.
BG
53
Други/Азбучен указател
 Правилните операции с всички компютри не са
гарантирани.
 Ако свържете видеокамерата към лаптоп, който
не е свързан към мрежата от 220 V, батерията
на лаптопа може да се изразходва твърде
бързо. В този случай не оставяйте за дълго
видеокамерата свързана към компютъра.
 Зареждането на батерията или връзката с
преправяни или ръчно сглобявани компютри,
както и посредством USB хъб, не е гарантирана.
В зависимост от USB устройството, което се
използва, зареждането може да не протече
правилно.
 Докато видеокамерата е свързана към вашия
компютър, не включвайте, рестартирайте,
изваждайте от състояние на хибернация и не
изключвайте компютъра. Тези операции може
да причинят неизправност във видеокамерата.
Изключете я от компютъра, преди да
предприемете някоя от тях.
 Не натискайте силно LCD екрана, защото това
може да го повреди или да предизвика появата
на неестествени цветове.
 Ако използвате видеокамерата на студено
място, е възможно на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
 Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Грижи за LCD екрана и
светлоизлъчващата част на
светкавицата
Забележки за изхвърляне/трансфер
на видеокамерата (HDR-GW77E/
GW77VE)
Ако са зацапани с отпечатъци от пръсти или
прах, ви препоръчваме да ги почистите с мека
почистваща текстилна кърпичка,
Дори когато изтриете всички видеоклипове
и снимки, или ако сте извършили функцията
[Format] (стр. 45), е възможно да не успеете
да изтриете напълно данните от вградената
памет. Когато прехвърляте собствеността на
видеокамерата, ви препоръчваме да изберете
[Setup]  [
Media Settings]  [Format]
[Empty], за да предотвратите възстановяването на
вашите данни. В допълнение към горното, когато
изхвърляте видеокамерата, ви препоръчваме да
унищожите и физическото тяло на видеокамерата.
Грижи и съхранение на обектива
 Изтрийте повърхността на обектива с мека
почистваща кърпичка в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по повърхността
му.
- На горещи или влажни места.
- Когато обективът се използва на места със
солен въздух – например край морския бряг.
 Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или прах.
 За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват
дори когато LCD екранът е затворен. Вградената
акумулаторна батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от 220 V
или ако към нея е прикрепена батерията. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия настъпва
за около три месеца, ако изобщо не използвате
видеокамерата. Ако това се случи, използвайте
устройството, след като заредите акумулаторната
батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена, това
няма да се отрази на работата на устройството, ако
не записвате датата.
Как да заредите акумулаторната
батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V, като
използвате променливотоковия адаптер, приложен
в комплекта. Оставете LCD екрана затворен и
зареждайте за повече от 24 часа.
BG
54
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата с памет
Дори когато изтривате данни на картата с памет
или ако я форматирате на вашата видеокамера или
компютър, e възможно да не успеете да изтриете
всички данни от нея. Когато давате картата с
памет на друг човек, ви препоръчваме да изтриете
данните изцяло, като използвате софтуера за
изтриване на данни на вашия компютър. Също
така, когато изхвърляте картата с памет, ви
препоръчваме да унищожите и физическото тяло
на носителя.
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL, стандарт
CCIR
HDTV 1080/50i, 1080/50р спецификация
Формат за запис на видеоклипове:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 съвместим с AVCHD
формат версия 2.0
STD: MPEG2-PS
Система за аудио запис:
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
DCF версия 2.0-съвместим
Exif версия 2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Матрица:
4.6 mm (1/3.91 тип) CMOS сензор
Брой пиксели (снимка, 16:9):
Макс. 20.4 мегапиксела (6 016 х 3 384)*1
Общо: Приблизително 5 430 000 пиксела
Ефективни (Видеоклипове, 16:9)*2:
Прибл. 5 020 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9):
Прибл. 5 020 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3):
Прибл. 3 760 000 пиксела
Обектив: G обектив
10 х (Оптически зуум)*2, 17x (Разширен зуум,
при запис на видеоклипове)*3, 120х (Цифров
зуум)
F1.8 ~ 3.4
Фокусно разстояние:
f = 3.2 mm ~ 32.0 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове*2: 29.8 mm ~ 298.0 mm (16:9)
За снимки: 29.8 mm ~ 298.0 mm (16:9)
Минимална осветеност
6 lx (lux) (при настройка по подразбиране,
скорост на затвора 1/50 част от секундата)
3 lx (lux) (настройката [Low Lux] е зададена в
положение [On], скорост на затвора 1/25 част от
секундата)
*1
Уникалната подредба на пикселите на Sony
Clear Vid и системата за обработване на
данни (BIONZ) позволяват резолюция
на снимките, еквивалентна на описаните
размери.
*2
Настройката [
SteadyShot] е зададена в
положение [Standard] или [Off ].
*3
Настройката [
SteadyShot] е зададена в
положение [Active].
Входове/Изходи
HDMI OUT жак: HDMI микро конектор
USB жак: микро-B (само изход)
LCD екран
Картина: 7.5 cm (тип 3.0, съотношение на екрана
16:9)
Общ брой пиксели:
921 600 (1 920 х 480)
Общи
Изисквания към захранването: DC 3.6 V (батерия),
DC 5.0 V (USB жак)
USB зареждане: DC 5 V 500 mA/600 mA
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис, при използване на LCD екрана с
нормална осветеност:
HD: 2.3 W STD: 2.1 W
Работна температура: от 0°C до +40°C
Температура на съхранение: От –20°C до +60°C
Размери (приблизително):
32.2 mm х 105.5 mm х 70.2 mm (ш/в/д)
включително издадените части
32.2 mm х 105.5 mm х 70.2 mm (ш/в/д)
включително издадените части и приложената
акумулаторна батерия
Тегло (приблизително)
188 g само на основното тяло
220 g включително приложената акумулаторна
батерия
Водоустойчиви/противопрахови характеристики:
Еквивалентни на IEC60529 IP58 (видеокамерата
може да работи под вода на дълбочина до 5 m в
продължение на 60 минути.)
BG
55
Други/Азбучен указател
Носител за запис (Видеоклип/Снимка)
HDR-GW77E/GW77VE: 16 GB
“Memory Stick Micro” (Mark2) носител
Micro SD карта с памет (Class 4 или по-бърза)
Капацитет, който потребителят може да
използва:
HDR-GW77E*1: Приблизително 15.8 GB
HDR-GW77VE*2: Приблизително 12.8 GB
*1
1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
системата и/или файлове с приложения.
*2
1 GB е равен на 1 милиард байта, 2.8 GB се
използват за предварително инсталираната
карта, а друга част се използва за управление
на данните.
Температура на цветовете: [Auto], [One Push],
[Indoor] (3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Противоударни характеристики
Този продукт отговаря на противоударните
стандарти MIL-STD 810F Method 516.5 и е
преминал необходимите изпитания с пускане от
височина до 1.5 m върху плоскост от шперплат с
дебелина 5 cm (със затворен LCD екран, обърнат
с лицевата част към тялото на видеокамерата).
Водоустойчивите, противопрахови и
противоударни характеристики се основават на
стандартни изпитания на Sony.
Променливотоков адаптер AC-UD10
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240 V,
50/60 Hz
Консумация на ток: 0.2 A
Консумация на енергия: 11 W
Изходно напрежение: 5.0 V, 1 500 mA
Работна температура: От 0°C до 40°C
Температура на съхранение: От –20°C до +60°C
Размери (приблизително): 78 mm х 22 mm х 36 mm
(ш/в/д) без издадените части
Тегло (приблизително): 45 g без захранващия кабел
Акумулаторна батерия NP-BG1
Максимално изходно напрежение: DC 4.2 V
Изходно напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 1.44 А
Капацитет:
Обичаен: 3.4 Wh (960 mAh)
Минимален: 3.3 Wh (910 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и техническите характеристики на
вашата видеокамера подлежат на промяна без
предупреждение.
 Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
BG
56
Търговски марки
са запазени
 “Handycam” и
търговски марки на Sony Corporation.
 “AVCHD”, “AVCHD Progressive” и логото
“AVCHD” и “AVCHD Progressive” са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
”, “Memory Stick Duo”,
 “Memory Stick”, “
“
”, “Memory Stick Micro”,
“Memory Stick PRO Duo”,
”, “Memory Stick PRO“
“, “MagicGate”,
HG Duo”, “
”, “MagicGate Memory Stick”
“
и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски
марки или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
 “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
 “BIONZ” е търговска марка на Sony Corporation.
 “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
 Blu-ray Disc и Blu-ray са търговски марки на
Blu-Ray Dic Association.
 Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
 HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC в САЩ и други държави.
 Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са
търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените щати и/
или в други страни.
 Mac и Mac OS са запазени търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
 Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови подразделения в САЩ и
други държави.
 “ ” и “PlayStation” са запазени търговски марки
на Sony Computer Entertainment Inc.
 Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски марки
на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
 NAVTEQ и логото на NAVTEQ MAPS са
търговски марки на NAVTEQ в САЩ и други
страни.
 Логото micro SDHC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните
им компании. Символите  и  не се
използват навсякъде в това ръководство.
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА НАВИГАЦИОННИТЕ КАРТИ,
ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВИДЕОКАМЕРИ
(HDR-GW55VE/GW77VE)
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.
Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation 3, като
свалите приложението за PlayStation 3 от
PlayStation Store (в регионите, където то е
достъпно).
За приложението за PlayStation 3 е
необходимо да притежавате PlayStation
Network акаунт и да го свалите.
Може да се използва само в държави, където
услугата PlayStation Store е достъпна.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това
лицензно споразумение (наричано по-нататък
„СПОРАЗУМЕНИЕ”) представлява юридически
договор между вас и Sony Corporation (наричана
по-нататък „SONY”), която е лицензодател на
данните в навигационните карти, инсталирани
във вашата видеокамера (наричана по-нататък
„ПРОДУКТ”). Тези данни, както и всички
последващи обновления/актуализации, са описани
в това споразумение с термина „СОФТУЕР”. Това
СПОРАЗУМЕНИЕ се отнася само за СОФТУЕРА.
Вие можете да използвате СОФТУЕРА само във
връзка с употребата на ПРОДУКТА. Като докоснете
бутона „AGREE”, който се появява на екрана на
ПРОДУКТА във връзка с това СПОРАЗУМЕНИЕ,
вие се съгласявате и обвързвате с условията в това
СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако не сте съгласни с условията
на СПОРАЗУМЕНИЕТО, SONY няма да лицензира
СОФТУЕРА за ваша употреба. В този случай
СОФТУЕРЪТ няма да работи и вие няма да можете
да го използвате.
ЛИЦЕНЗ НА СОФТУЕРА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Този ЛИЦЕНЗ ви дава следните неизключителни
права:
СОФТУЕР. Вие можете да използвате софтуера на
едно устройство от ПРОДУКТА.
Употреба. Можете да използвате СОФТУЕРА само
за лична употреба.
ОПИСАНИЕ НА ДРУГИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничения. Вие не можете да прехвърляте или
разпространявате части от СОФТУЕРА под каквато
и да е форма и за каквато и да е цел, освен ако това
не е изрично разрешено в това СПОРАЗУМЕНИЕ.
Използването на СОФТУЕРА с продукти, системи
или приложения, различни от този ПРОДУКТ
са забранени. Използването на СОФТУЕРА
отделно от ПРОДУКТА (изцяло или частично,
включително, но не само, копирането, извеждането
или извличането му под всякаква форма) от трети
лица и отдаването му под наем или на лизинг с
лицензна такса или без такава, не е позволено,
освен ако в това СПОРАЗУМЕНИЕ не е упоменато
нещо различно. В някои държави гореописаните
ограничения на правата не са разрешени. При това
положение те не се отнасят за вас.
BG
57
Други/Азбучен указател
СОФТУЕРЪТ е защитен от законите и
международните договори за авторско право,
както и от други закони и спогодби за защита на
интелектуалната собственост. СОФТУЕРЪТ не се
продава, а се отдава по лиценз.
Ограничения за промяната в предназначението,
целостта и отделянето. (i) Отделянето на
СОФТУЕРА от ПРОДУКТА, (ii) размножаването,
копирането, преобразуването, пренасянето, превода
или създаването на производни приложения
на СОФТУЕРА, изцяло или частично, както и
(iii) промяната на предназначението, целостта и
отделянето на СОФТУЕРА за каквато и да е цел,
е забранено. В някои държави гореописаните
ограничения на правата не са разрешени. При това
положение те не се отнасят за вас.
Търговски марки и надписи: Нямате права да
премахвате, нарушавате целостта или заличавате
търговските марки или предупрежденията за
авторското право на СОФТУЕРА.
Файлове с данни. СОФТУЕРЪТ може автоматично
да създаде файлове с данни, които се използват за
неговата работа. Всички подобни файлове се считат
за част от СОФТУЕРА.
Прехвърляне на СОФТУЕРА. Можете да
прехвърляте всички ваши права по силата на това
СПОРАЗУМЕНИЕ, ако продадете или прехвърлите
ПРОДУКТА на друго лице, без да задържате копия,
като прехвърлите целия СОФТУЕР (включително
всички копия (ако това не е забранено в параграфа
„Ограничения за промяната в предназначението,
целостта и отделянето” по-горе), компоненти,
материалите на магнитен и хартиен носител, всички
версии и обновявания на СОФТУЕРА и това
СПОРАЗУМЕНИЕ), при положение, че получателят
се съгласи с клаузите на СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Прекратяване. SONY има правото да
прекрати по всяко време и по свое усмотрение
СПОРАЗУМЕНИЕТО, ако не спазвате условията
и клаузите му. Ако това се случи, вие трябва
да прекратите използването на СОФТУЕРА и
всички негови компоненти. Следните клаузи
на това СПОРАЗУМЕНИЕ - „АВТОРСКИ
ПРАВА”, „ДЕЙНОСТИ ПРИ ПОВИШЕН
РИСК”, „ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
НА СОФТУЕРА”, „ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ОТГОВОРНОСТТА”, „ЗАБРАНА ЗА
ИЗНОС”, „РАЗДЕЛЕНИЕ” и „ПРИЛОЖИМО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”, параграфът
„Поверителност” в тази клауза, както и този
параграф не подлежат на давност или прекратяване
на това СПОРАЗУМЕНИЕ.
Поверителност. С настоящото вие се съгласявате
да спазвате задължението за поверителност на
информацията във връзка със СОФТУЕРА, която
не е публично известна и да не разкривате такава
информация пред трети лица без предварително
писмено съгласие от SONY.
АВТОРСКО ПРАВО
Всички заглавия и авторски права, свързани
с този СОФТУЕР (включително, но не само,
всички навигационни карти, изображения,
снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст
и приложения, включени в СОФТУЕРА), както
всички негови копия са собственост на SONY,
на лицензодателите и доставчиците на SONY и
техните съответни филиали (тези лицензодатели
BG
58
и доставчици на SONY, заедно с техните
филиали се наричат по-нататък с общия термин
„Лицензодатели на SONY”). Всички права,
които не са изрично предоставени по това
СПОРАЗУМЕНИЕ, са притежание на SONY или
Лицензодателите на SONY.
ДЕЙНОСТИ ПРИ ПОВИШЕН РИСК
СОФТУЕРЪТ не е пригоден да понася технически
неизправности и не е създаден, произведен
или предназначен за употреба в рискова среда,
като например за работа в ядрени устройства,
въздушни навигационни или комуникационни
системи, контрол на въздушния трафик,
животоподдържащи машини или оръжия, при
които грешките в СОФТУЕРА могат да доведат до
смърт, травми, тежки физически увреждания на
човека и сериозни екологични щети (”Дейности
при повишен риск”). SONY, неговите доставчици и
лицензодатели категорично отричат всякакви явни
или косвени гаранции за пригодността на този
СОФТУЕР за дейности при повишен риск.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА
С настоящото вие изрично приемате и се
съгласявате с използването на този СОФТУЕР на
ваш собствен риск. СОФТУЕРЪТ се предоставя
такъв, какъвто e и без каквато и да било гаранция.
SONY, неговите филиали, техните съответни
доставчици и Лицензодателите на SONY (В
тази клауза SONY, неговите филиали, техните
съответни доставчици и Лицензодателите на
SONY ще се наричат с общия термин „SONY”)
ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И
УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ПО
ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО,
НЕПОСЕГАТЕЛСТВОТО, ПРОДАВАЕМОСТТА
ИЛИ СПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ
НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА,
ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В
СОФТУЕРА,ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА С НЕГО
ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА И БЕЗ ГРЕШКИ.
ОСВЕН ТОВА, SONY НЕ ПРЕДОСТАВЯ
ГАРАНЦИЯ И НЕ ДАВА ОБЯСНЕНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА ОТ
ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ,
ПРЕЦИЗНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ДР. НЯКОИ
ТЕРИТОРИИ И ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ
ПОДОБНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА,
ТАКА ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ ОТКАЗВАНЕ
ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ
ЗА ВАС.
С настоящото вие изрично се съгласявате, че
данните в СОФТУЕРА може да съдържат неточна
или непълна информация, поради остаряването
на данните, променящите се обстоятелства,
източниците и начина, по които се събират
географските данни, всяко от които може да доведе
до неточни резултати.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС
изключва изрично. Всеки спор, произтичащ
от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, ще бъде
разглеждан изключително от компетентния
съд и под юрисдикцията на съдилищата в
Токио, Япония, като с настоящото Вие и SONY
давате съгласието си за това. ВИЕ И SONY СЕ
ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС СЪС
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. В НЯКОИ
ДЪРЖАВИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО
НА ПРАВОТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ТАКА
ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ
ОТНАСЯ ЗА ВАС.
ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Тези разпоредби и условия представляват цялото
договорно споразумение между Вас и SONY. Те се
отнасят за всички описани в него теми и заместват
изцяло всички вече съществуващи писмени или
устни договорки помежду ни, що се отнася до
засегнатите в СПОРАЗУМЕНИЕТО теми.
ПРАВИТЕЛСТВО И ПОТРЕБИТЕЛИ
Ако СОФТУЕРЪТ бъде придобит от или от
името на правителството на САЩ или друга
подобна институция, която прилага правила
подобни на тези, които обичайно се прилагат
от правителството на САЩ, този СОФТУЕР
представлява „търговски продукт”, според
смисъла на термина, определен в 48 C.F.R.
(“FAR”) 2.101, лицензиран е според условията
в това СПОРАЗУМЕНИЕ и този СОФТУЕР ще
бъде снабден или ще има вградени „Указания
за употреба”, според предназначението на
SONY и/или неговите филиали и ще се ползва в
съответствие с тези указания.
Авторско право и информация за търговски марки
© 1993-2011 NAVTEQ
© 2012 ZENRIN CO., LTD.
С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ,
ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА В
НЯКОИ ДЪРЖАВИ, РЕГИОНИ, ОБЛАСТИ
ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАКТО И ИЗНОСА НА
ПРОДУКТА ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА, ЗА КОЯТО
Е ПРЕДНАЗНАЧЕН, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ
ЗАБРАНЕН. С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
СОФТУЕРА И ИЗНАСЯТЕ ПРОДУКТА, КАТО
СПАЗВАТЕ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ И
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗНОСА, ВНОСА И
МИТНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
Австралия
РАЗДЕЛЕНИЕ
Австрия
Ако бъде установено, че някоя част от това
СПОРАЗУМЕНИЕ е невалидна или неприложима,
останалите части остават валидни.
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ще бъде тълкувано,
уреждано и прилагано в съответствие със законите
на Япония, без да се вземат предвид каквито и
да е противоречия на законови разпоредби или
Конвенцията на Обединените нации за Договори
за международна продажба на стоки, която се
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Авторски права. Въз основа на данните,
предоставени по лиценз от PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Продуктът включва данни, които са собственост
на © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited и
Continental Pty Ltd.
Канада
Тези данни включват информация, придобита с
разрешението на канадските власти, включително
© Н.В. Кралицата по право на Канада, © Кралския
наместник в Онтарио, © Канадската пощенска
служба, GeoBase, © Министерството на
природните ресурси на Канада. Всички права
запазени.
BG
59
Други/Азбучен указател
В ТАЗИ КЛАУЗА SONY, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ,
ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДОСТАВЧИЦИ
И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ НА SONY ЩЕ СЕ
НАРИЧАН С ОБЩИЯ ТЕРМИН „SONY” В
МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН РАЗРЕШЕНА ОТ
ЗАКОНА. SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРЕТЕНЦИИ, ИСКОВЕ ИЛИ ПОДОБНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИРЕКТНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ, КОИТО
СА ВЪЗНИКНАЛИ ОТ УПОТРЕБАТА НА
СОФТУЕРА; SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДОГОВОРИ
ИЛИ ДРУГИ СРЕДСТВА, КАКТО И ЗА ДИРЕКТНИ,
ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ
ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
УПОТРЕБА, ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В
СОФТУЕРА, ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА
ЗА УПОТРЕБА ПО ДОГОВОР ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА
НА ГАРАНЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ
SONY Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ
СЛУЧАИТЕ, В КОИТО SONY, УМИШЛЕНО ИЛИ
ПОРАДИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ПРИЧИНИ
СМЪРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ЩЕТА,
ПОРОДЕНА ОТ ДЕФЕКТ В ЕСТЕСТВОТО НА
ПРОДУКТА. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ОСВЕН ПРИ
ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЦЯЛАТА
ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС ПО СИЛАТА
НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО
ЧАСТТА ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА
СУМА, ОТНАСЯЩА СЕ ЗА СОФТУЕРА. В НЯКОИ
ДЪРЖАВИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО
ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИТЕ
ИЛИ СЛУЧАЙНИТЕ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ
ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА
ВАС.
Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Молдова, Полша,
Словения и Украйна
Норвегия
© EuroGeographic
Авторски права © 2000; Норвежки институт по
картография
Франция
Португалия
Източник: © IGN 2009 - BD TOPO
Източник: IgeoE - Португалия
Германия
Испания
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Información geográfica propiedad del CNIG
Великобритания
Въз основа на електронни данни © Национална
агенция за земно проучване, Швеция
Съдържа данни от Ordnance Survey © Crown
авторски права и база данни 2010.
Съдържа данни от Royal Mail © Royal Mail авторски
права и база данни 2010
Гърция
Авторски права Geomatics Ltd.
Унгария
Авторски права © 2003; Top-Map Ltd.
Италия
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Япония
Йордания
© Кралско географско дружество на Йордания
Мексико
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
BG
60
Швеция
Швейцария
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Съединени американски щати
© Пощенски служби на САЩ 2010. Цените не
са определени, контролирани или одобрени от
Пощенските служби на САЩ.
Следните търговски марки и регистрации са
притежание на USPS: Пощенски служби на САЩ,
USPS и ZIP+4.
Индикатори на екрана
Когато променяте настройките на екрана,
се извеждат следните индикатори.
Обърнете се и към стр. 25 и 28, за да видите
индикаторите, които се извеждат по време
на запис или възпроизвеждане.
Център
Индикатор
Предупреждение (48)
Режим на възпроизвеждане (28)
Център
Дясно
Ляво
Значение
Активирана е функцията за
изреждане на изображения (Slideshow)
Дясно
Индикатор
Значение
Качество на записа (HD/SТD),
честота на кадрите (50p/50i) и
режим на запис
(PS/FX/FH/HQ/LP) (31)
Носител за запис/
възпроизвеждане/редактиране (21)
Долу
Брояч (час: минута: секунда)
Очаквано оставащо време за запис
Ляво
Индикатор
Значение
Размер на снимката
Бутон MENU (42)
Папка за възпроизвеждане
Запис с таймер (44)
Видеоклип или снимка, които се
възпроизвеждат в момента/Общ брой
на записаните видеоклипове или снимки.
Тъч пад деактивиран
[Airplane Mode],
зададен в положение [On]
Широкоекранен режим (45)
Долна част
Преливане (44)
Индикатор
[Face Detection],
зададен в положение [Off ] (44)
[Smile Shutter],
зададен в положение [Off ] (44)
Ръчен фокус (44)
Избор на сцена (44)
Значение
[Micref Level] Ниско ниво на микрофона (44)
[Wind Noise Reduct.] Намаляване на смущенията от вятъра (69)
Вграден зуум микрофон (44)
Ниска осветеност (44)
Точково измерване/Фокусиране (44)/
Точково измерване (44)/Експонация (44)
Автоматична настройка (25)
Баланс на бялото (44)
Име на файла с данните
Изключена функция SteadyShot (44)
Защитено изображение (45)
Дългофокусна макро снимка (44)
Светкавица (44)/Намаляване на
ефекта “червени очи” (44)
x.v.Color (45)
Автоматичен режим
(разпознаване на лице/разпознаване
на сцена/разпознаване на клатене на
видеокамерата/разпознаване на звук) (25)
 Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това, което
реално виждате.
 В зависимост от модела на видеокамерата е
възможно някои от индикаторите да не се изведат.
BG
61
Други/Азбучен указател
Състояние за GPS
проследяване (33)
A-Z
AVCHD диск за запис................................. 6, 31
Blu-ray диск ....................................................... 40
Expanded Feature .............................................. 37
FH ........................................................................ 31
FX ........................................................................ 31
GPS ...................................................................... 33
“Handycam” Ръководство за потребителя ... 6
HDMI кабел ...................................................... 33
HQ ....................................................................... 31
iSweep Panorama............................................... 31
LP ......................................................................... 31
Mac ................................................................ 37, 41
"Memory Stick Micro” (Mark2) носител ....... 21
Photo Capture .................................................... 36
“PlayMemories Home” .........................13, 37, 38
PS ......................................................................... 31
SD карта ............................................................. 21
USB кабел .................................................... 15, 38
Windows ....................................................... 37, 38
BG
62
А-Я
Батерия .............................................................. 14
Брой изображения, които можете да
запишете ............................................................ 51
Видеоклипове ................................................... 23
Включено захранване ..................................... 19
Водоустойчиви, противопрахови и
противоударни характеристики.................... 6
Време за запис и възпроизвеждане ............ 49
Време за запис на видеоклипове ................. 50
Връзка .......................................................... 33, 38
Възпроизвеждане ............................................ 28
Грижи.................................................................. 52
Дата/Час ....................................................... 19, 20
Двоен запис ...................................................... 23
Дисплей за автодиагностика ........................ 48
Език................................................................. 5, 20
Забележки за работа
с вашата видеокамера..................................... 52
Запис................................................................... 23
Зареждане на батерията................................. 14
Зареждане на батерията в чужбина ............ 18
Зареждане на батерията,
като използвате вашия компютър .............. 16
Звуков сигнал ................................................... 20
Зуум .................................................................... 26
Източник на захранване ................................ 17
Изтриване ......................................................... 35
Индикатори на екрана ............................. 25, 61
Инсталация ................................................. 38, 41
Карта с памет .................................................... 21
Компютър.................................................... 16, 38
Лятно часово време ........................................ 19
Менюта .............................................................. 42
Миниатюрни изображения .......................... 29
Настройка на датата и часа ........................... 19
Настройки на носителя ................................. 21
Носител за запис.............................................. 21
Огледален режим............................................. 27
Отстраняване на проблеми .......................... 47
Помощно упътване
за “PlayMemories Home”........................... 13, 41
Поправка ........................................................... 47
Преглед на карта .............................................. 30
Ще намерите списъка с
менютата на стр. 44 до 46.
Допълнителна информация за този продукт,
а също и отговори на често задавани въпроси
можете да откриете на нашата интернет страница
за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия с
мастило, базирано на растителни масла без летливи
органични съединения.
BG
63
Download PDF

advertising