Sony | DCR-SX60E | Sony DCR-SX60E Инструкции за експлоатация

4-134-120-11(1)
Съдържание
7
Подготовка за експлоатация 9
Запис
13
Възпроизвеждане 17
DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/
SX50E/SX60E
Запазване на филми и
снимки с компютър
21
Цифрова видеокамера
Запазване на изображения 27
с DVD записващо устройство,
рекордер
Ръководство за експлоатация
Оптимално използване на
вашата видеокамера
33
Допълнителна информация 42
© 2009 Sony Corporation
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на
прекалено високи температури
(например вследствие от пряка
слънчева светлина, огън и други
подобни).
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлодира, причинявайки пожар или дори химически изгаряния. Спазвайте следните правила за
безопасност.
• Не разглобявайте комплекта.
• Не го премазвайте и не го излагайте на сътресения или силови въздействия като удряне,
изпускане или настъпване.
• Не давайте комплекта батерии на късо и не
позволявайте допир на метални предмети до
терминалите на батериите.
• Не го излагайте на високи температури над
60°C – например на пряка слънчева светлина
или в кола, паркирана на слънце.
• Не изгаряйте комплекта батерии и не го изхвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Зареждайте комплекта батерии, използвайки
оригинално зарядно устройство на Sony или
устройство, което може да го зареди.
• Дръжте комплекта батерии извън обсега на
малки деца.
• Не позволявайте комплектът батерии да се намокри.
• Подменяйте го само със същия или еквивалентен вид батерии, препоръчани от Sony.
• Изхвърляйте комплекта батерии с изтекъл
живот така, както е описано в ръководството.
2
Сменяйте батериите само с посочения
вид. В противен случай е възможно да
предизвикате пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер в тясно пространство – например
между стена и мебел.
При използване на променливотоковия
адаптер го включвайте в стенен контакт
наблизо. Ако по време на употреба на
вашата видеокамера възникне
неизправност, незабавно изключете
променливотоковия адаптер от стенния
контакт.
Дори ако вашата видеокамера е
изключена, към нея продължава да се
подава захранване, ако е свързана със
стенния контакт посредством
променливотоковия адаптер.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕВРОПА
Бележка за потребители от страните,
прилагащи директивите на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са ви
дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
ВНИМАНИЕ
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на тази видеокамера.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите,
приложени към този продукт, не трябва да
се третират като домашен отпадък.
Изхвърляйки батериите на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да
възникнат при неправилното изхвърляне
Изхвърляне на стари
на продукта. Рециклирането на
електрически и електронни
материалите ще помогне за запазването на
уреди
природните ресурси. Ако поради наличие
(Приложимо за страните от
на определени мерки за безопасност или
Европейския съюз и други
за запазване целостта на данните е
европейски страни, използващи
наложително продуктът да бъде
разделителна система за
постоянно свързан с батериите, то е
отпадъци)
необходимо батериите да бъдат
подменяни само в квалифициран сервиз.
Този символ на устройството или на
За да се уверите, че батериите ще бъдат
неговата опаковка показва, че този
правилно изхвърлени след като се
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва изтощят, ги предайте в правилния
да бъде предаден в съответните пунктове събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. За
за рециклиране на електрически и
всички други батерии, моля, прегледайте
електронни уреди. Изхвърляйки този
частта относно безопасното сваляне на
продукт на правилното място, вие
батериите от продукта. Предайте
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото батерията в правилния събирателен пункт
за рециклиране на батерии.
здраве, които могат да възникнат при
За по-подробна информация относно
неправилно изхвърляне на този продукт.
рециклирането на този продукт или
Рециклирането на материалите ще
батерии се свържете с местната служба за
помогне за запазването на природните
комунални услуги, службата за
ресурси. За по-подробна информация
изхвърляне на отпадъци или магазина, в
относно рециклирането на този продукт,
който сте закупили продукта.
моля, свържете се с местната служба за
комунални услуги, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, в
който сте закупили продукта.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване,
докато извършвате трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете
и включете отново комуникационния
кабел (USB и др).
3
Приложени аксесоари
Числото в скобите показва броя на
съответния аксесоар.
 Променливотоков адаптер (1)
 Захранващ кабел (1)
 А/V свързващ кабел (1) 
 USB кабел (1) 
 Комплект акумулаторни батерии NP-
FH30 (1)
 CD-ROM “Handycam Application Soft-
ware” (1) (стр. 21)
- “PMB” (софтуер), включително “PMB
Guide” (PMB упътване)
- “Handycam Handbook” (наръчник за
Handycam) (PDF)
“Ръководство за експлоатация” (Това
ръководство) (1)
• Вижте стр. 35 за видовете носители “Memory
Stick”, които можете да използвате с тази
видеокамера.
4
Бележки относно употребата
Използване на видеокамерата
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
"Предпазни мерки" (стр. 44).
• Не извършвайте следните операции, ако
съответните лампички
(Movie)/
(Photo) (стр. 11) или лампичката за достъп
(стр. 35) светят или мигат. В противен случай
носителят за запис може да се повреди, може
да изгубите записани изображения или да
възникне друга неизправност.
- Не вадете носителя “Memory Stick PRO Duo”
- Не вадете комплекта батерии и не
изключвайте променливотоковия адаптер от
видеокамерата
• Преди да свържете вашата видеокамера към
друго устройство посредством кабел, се
уверете, че поставяте свързващия куплунг в
правилната посока. Поставянето на
свързващия куплунг насила и в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата
видеокамера.
• Ако записвате/изтривате изображения
продължително, върху носителя за запис
възниква фрагментация на данните. Не
можете да запазвате или записвате
изображения. В този случай първо запазете
изображенията си върху някакъв външен
носител, а после извършете [MEDIA
FORMAT] (форматиране) (стр. 33).
• LCD екранът е произведен чрез използването
на високо прецизна технология, така че
99.99% от пикселите са ефективни. Въпреки
това, възможно е на екрана да се появят
малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата
на такива точки е нормално следствие от
производствения процес и по никакъв начин
не влияе на записа.
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че
картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени дори
когато поради повреда на видеокамерата,
носителя за запис и др. е невъзможно
извършването на запис или
възпроизвеждане.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от
държавата/региона. За да гледате вашите
записи на телевизор, ви е нужен телевизионен
апарат, базиран на системата PAL.
• Телевизионни програми, филми, видеокасети
и други материали могат да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
• За да предотвратите загуба на изображения,
запазвайте периодично всички записани
изображения на външен носител.
Препоръчваме ви да записвате
изображенията си на диск (например DVD-R)
с помощта на вашия компютър. Освен това
можете да запазвате вашите изображения с
помощта на DVD записващо устройство,
видеорекордер или DVD/HDD рекордер.
Промяна на езиковите настройки
• За илюстрация на работните процедури са
използвани екранни указатели на съответния
местен език. Ако е необходимо, променете
езика, преди да използвате вашата
видеокамера (стр. 12).
Относно това ръководство
• Изображенията на LCD екрана, използвани в
това ръководство за онагледяване, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и може да
изглеждат различно от действителните
изображения на LCD екрана.
• В това ръководство за експлоатация
вградената памет на видеокамерата и
носителят “Memory Stick PRO Duo” се
наричат “носители за запис”.
• В това ръководство за експлоатация
носителите “Memory Stick PRO Duo” и
“Memory Stick PRO-HG Duo” се наричат
“Memory Stick PRO Duo” носители.
• Ще откриете “Handycam Handbook”
(наръчник за Handycam) (PDF) на
приложения CD-ROM (стр. 41).
• Заснетите изображения са от Windows Vista.
Сцените може да се различават, в зависимост
от операционната система на вашия
компютър.
5
Последователност на операциите
Запис на филми и снимки (стр. 13)
• При използване на фабричните настройки филмите
и снимките се записват във вградената памет.
• Можете да смените носителя за запис (стр. 34).
Възпроизвеждане на филми и снимки
(стр. 17)
Възпроизвеждане на филми и снимки на
вашата видеокамера (стр. 17)
Възпроизвеждане на филми и снимки на
свързан телевизор (стр. 20)
Запазване на филми и снимки на диск
Запазване на филми и снимки с помощта на
компютър (стр. 21)
Запис на диск с помощта на DVD записващо
устройство или рекордер (стр. 27)
• Като боравите с екрана на видеокамерата, можете да
запишете диск и да го възпроизведете на DVDirect
Express, свързвайки специалното DVD записващо
устройство, DVDirect Express (продава се отделно),
към вашата видеокамера.
Изтриване на филми и снимки (стр. 33)
• Можете да освободите място за запис, като изтриете
филми и снимки от вградената памет, които вече сте
запазили на други носители.
6
Съдържание
Първо прочетете това ..................................................................................................2
Последователност на операциите......................................................................... 6
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии..................................................... 9
Зареждане на комплекта батерии в чужбина.............................. 10
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа . 11
Промяна на езиковата настройка ..................................................... 12
Запис
Съдържание
Запис ..................................................................................................................................13
Запис и възпроизвеждане на филми и снимки с
лекота (режим на работа Easy Handycam) .................................... 16
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата.................................................................17
Възпроизвеждане на изображения на телевизор....................................... 20
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows)................................................................ 21
Когато използвате Macintosh................................................................21
Запис на диск с едно натискане (One Touch Disc Burn) .............................. 23
Прехвърляне на филми и снимки на компютър (Easy PC Back-up)....... 24
Промяна на диска или папката, в които ще запазваме
филми и снимки......................................................................................... 25
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) ...................................................25
Запис на диск .................................................................................................................26
Копиране на диск.......................................................................................26
Редактиране на филми ............................................................................26
Изваждане на снимки от филми..........................................................26
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо
устройство, рекордер
Запис на диск с помощта на специалното DVD записващо устройство DVDirect Express ............................................................................................................27
Запис на диск с помощта на DVD записващо устройство и др.,
различни от DVDirect Express .................................................................................30
Запис на диск с помощта на рекордер и др. ...................................................31
7
Оптимално използване на вашата видеокамера
Изтриване на филми и снимки ............................................................................. 33
Справяне със снимачните условия .................................................................... 34
Смяна на носителя за запис ....................................................................................34
За да проверите настройките на носителя за запис ................ 35
Презапис или копиране на филми и снимки от вградената
памет на носител “Memory Stick PRO Duo”......................................36
Задаване на менюта по ваше желание във видеокамерата................. 37
Използване на функцията HELP (помощ)........................................37
Получаване на подробна информация от “Handycam Handbook”
(наръчник за Handycam).......................................................................................... 41
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми..............................................................................42
Предпазни мерки........................................................................................................ 44
Спецификации. ............................................................................................................ 46
Екранни индикатори ..................................................................................................49
Части и бутони за управление .............................................................................. 50
Азбучен указател..........................................................................................................51
8
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
Лампичка CHG
DC щекер
DC IN жак
Подготовка за експлоатация
Комплект батерии
Към стенен
Променливотоков
контакт
адаптер
Захранващ кабел
Можете да заредите комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия H), след като го
прикачите към вашата видеокамера.
• Не можете да поставяте във вашата видеокамера друг комплект батерии
"InfoLITHIUM", различен от серия H.
1
2
3
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD екрана.
Поставете комплекта батерии, като го плъзнете по посока на стрелката,
докато чуете щракване.
Свържете променливотоковия адаптер и захранващия кабел към
видеокамерата и стенния контакт.
• Уверете се, че маркировката  на DC щекера сочи надолу.
Лампичката CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Лампичката CHG
(зареждане) изгасва, когато комплектът батерии е напълно зареден.
4
Когато батериите се заредят напълно, изключете променливотоковия
адаптер от DC IN жака на видеокамерата.
•Вижте стр. 47 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
9
• Когато вашата видеокамера е включена, можете да проверите приблизително оставащия заряд в
батериите чрез индикатора за оставащ заряд в горния ляв край на LCD екрана.
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD екрана. Преместете лоста за изваждане BATT (батерия)  и извадете
комплекта батерии .
За да използвате като източник на захранване стенния контакт
Осъществете същото свързване като в "Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии".
Забележки относно комплекта батерии и променливотоковия адаптер
• Когато сваляте комплекта батерии или изключвате променливотоковия адаптер,
затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките
(Movie)/
(Photo) (стр. 11)
не светят.
• Не давайте на късо DC щекера на променливотоковия адаптер или терминалите на
батериите с метални предмети. Това може да причини неизправност.
• При използване на фабричните настройки захранването ще се изключи автоматично,
ако оставите вашата видеокамера без да извършвате никакви операции в
продължение на 5 минути, за да се пести зарядът на батериите ([A.SHUT OFF]).
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да зареждате комплекта батерии във всички страни/региони,
използвайки променливотоковия адаптер, приложен към вашата видеокамера, в
обхвата AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
• Не използвайте електронен трансформатор на волтажа.
10
Стъпка 2: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Видеокамерата се включва.
• За да изключите вашата видеокамера при отворен LCD екран, натиснете бутона POWER.
Бутон POWER
(Movie): За запис на филми
(Photo): За запис на снимки
2
/
, а после
Подготовка за експлоатация
Изберете желаната географска област с помощта на
докоснете [NEXT].
Докоснете бутона на LCD екрана.
• За да зададете отново датата и часа, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [CLOCK/LANG]  [CLOCK SET].
Когато дадена опция не е изведена на екрана, докоснете
/ , докато тя се появи.
3
Задайте [SUMMERTIME] (лятно часово време), датата и часа, а после докоснете
.
Часовникът стартира.
• Ако сте задали [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава с един час напред.
• Датата и часът не се появяват по време на запис, но се записват автоматично върху носителя
за запис и могат да бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа,
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET] [DATA CODE] 
[DATE/TIME] 


.
• Можете да изключите звуковия сигнал, издаван при операция, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF] 


.
11
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
захранването се изключва.
(Movie) примигва за няколко секунди и
Бутон POWER
• Можете да изключите видеокамерата и като натиснете бутона POWER.
• Когато [POWER ON BY LCD] (стр. 39) е зададен в положение [OFF], изключете
вашата видеокамера, като натиснете POWER.
Промяна на езиковата настройка
Можете да смените екранните указатели така, че да показват съобщенията на
желания от вас език.
Докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET]  желан език 
.


12
Запис
Запис
Запис на филми
При използване на фабричните
настройки филмите се записват във
вградената памет (стр. 34).
 Затегнете ремъка за хващане.
 Отворете капачето на обектива.
Запис
 Отворете LCD екрана на вашата
видеокамера.
Видеокамерата се включва.
• За да включите вашата видеокамера
при отворен LCD екран, натиснете
бутона POWER (стр. 11).
13
 Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
Бутон START/STOP
Лостче за
приближаване/отдалечаване
на изображението (zoom)
Широкоъгълен
Дългофокусен
[STBY][REC]
За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Можете да приближавате изображението с лостчето за приближаване/отдалечаване
(zoom). Преместете леко лостчето за по-бавно увеличение или го преместете
повече за по-бързо увеличение.
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, вашата видеокамера спира записа.
• Вижте стр. 47 за възможното времетраене на записа на филми.
• Когато файл с филм надвиши 2 GB, следващият файл се създава автоматично.
• Можете да сменяте носителя за запис (стр. 34).
• Можете да сменяте режима за запис на филми (стр. 39).
• При използване на фабричните настройки [ STEADYSHOT] е зададен в
положение [ON].
• За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо го отворете на 90 градуса от корпуса
на видеокамерата , а после регулирайте ъгъла . Ако завъртите LCD панела на
180 градуса към обектива , можете да записвате филми/снимки в огледален
режим.
90 градуса (макс.)
180 градуса (макс.)
90 градуса от корпуса
на видеокамерата
• Можете да увеличите нивото на приближаване посредством цифрово увеличение
(zoom). Задайте нивото на приближаване, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [DIGITAL ZOOM]  желаната настройка
.



14
Запис на снимки
При използване на фабричните настройки снимките се записват във вградената
памет (стр. 34).
 Отворете капачето на обектива.
Видеокамерата се включва.
• За да включите вашата видеокамера при отворен LCD екран, натиснете бутона
POWER (стр. 11).
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
Запис
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
(Photo).
• Екранното съотношение става 4:3.
15
 Натиснете леко бутона PHOTO, за да регулирате фокуса, а после го
натиснете докрай.
Лостче за
приближаване/отдалечаване
на изображението (zoom)
Широкоъгълен
Дългофокусен
Мига  Светва
Когато
изчезне, снимката е записана.
• Преместете леко лостчето за по-бавно увеличение или го преместете повече за по-бързо
увеличение.
• Можете да видите броя снимки, които можете да запишете, на LCD екрана (стр. 49).
• За да промените размера на изображението, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 
[PHOTO SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  желана


настройка 
.
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикация
.
Запис и възпроизвеждане на филми и снимки с лекота
(режим на работа Easy Handycam)
Просто натиснете EASY.
За да отмените режим на работа Easy Handycam, натиснете отново EASY след като
приключите записа или работата с менюто. По време на режим на работа Easy
Handycam можете да задавате основни опции – например промяна в размера на
изображението или изтриване на изображения, от опциите за настройка и
регулиране. Другите опции се задават автоматично.
• Когато стартира режим на работа Easy Handycam, почти всички настройки в менюто
автоматично се връщат към фабричните си стойности. (Някои опции в менюто запазват
настройките, направени преди режим на работа Easy Handycam.)
16
се появява в режим на режим на работа Easy Handycam.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата
При използване на фабричните настройки се възпроизвеждат филмите и снимките във
вградената памет (стр. 34).
Възпроизвеждане на филми
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Видеокамерата се включва.
• За да включите вашата видеокамера при отворен LCD екран, натиснете бутона POWER (стр. 11).
 Докоснете
(VIEW IMAGES).
(VIEW IMAGES)
След няколко секунди се появява екранът VISUAL INDEX.
Към индекс екрана за сцени
през определен интервал
(Film Roll Index)
(Movie)   желан филм .
1-1-2009
Към индекс екрана за
сцени с лица
(Face Index)
Към списъка с дати на
запис
Предишна
1/2
Възпроизвеждане
 Докоснете екранното бутонче
Следваща
За да се върнете към
режим на запис
INT.MEMORY
1:12:34
• Индикацията  се появява заедно с филма или снимката, записани или възпроизведени
последно. Ако докоснете филма или снимката с , можете да продължите
възпроизвеждането оттам, където сте спрели предишния път. ( се появява на снимката,
записана върху носителя “Memory Stick PRO Duo”).
17
Вашата видеокамера започва възпроизвеждане на избрания филм.
Следваща
Предишна
Регулиране на звука
OPTION MENU
(меню опции)
За да спрете
За да превъртите
бързо напред
За да превъртите
бързо назад
За да въведете режим на
пауза/за да започнете
възпроизвеждане
• Когато възпроизвеждането от избрания филм достигне последния филм,
дисплеят се връща към екрана VISUAL INDEX.
• Докоснете
/
, докато възпроизвеждането е на пауза, за да
възпроизвеждате филмите на забавен каданс.
• Ако продължавате да докосвате
/
по време на възпроизвеждането,
филмите ще се възпроизвеждат 5 пъти по-бързо  10 пъти по-бързо  30 пъти
по-бързо  60 пъти по-бързо.
• Можете да включите или изключите екранния дисплей, като натиснете DISP,
разположен на панела зад LCD панела.
• Датата, часа и условията за запис се записват автоматично по време на запис. Тази
информация не се извежда по време на самия запис, но можете да я изведете по
време на възпроизвеждане, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 
[VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  желана настройка 
.
 
За да регулирате звука на филмите
Докато възпроизвеждате филми, докоснете
 регулирайте с
/
• Можете да регулирате звука от OPTION MENU (меню опции) (стр. 37).

.
Преглед на снимки
Докоснете екранното бутонче
INDEX.
18
(Photo)   желана снимка  на екрана VISUAL
Вашата видеокамера извежда избраната снимка
Предишна
Към екрана
VISUAL INDEX
За да стартирате/спрете
изреждането на изображения
(slide show)
Следваща
OPTION MENU
(меню опции)
• Можете да увеличите снимката, като преместите лостчето zoom, докато преглеждате
снимки (PB ZOOM). Ако докоснете точка в рамката PB ZOOM, точката се извежда в
центъра на рамката.
• Когато преглеждате снимки, записани върху носител “Memory Stick PRO Duo”, на
екрана се появява
(папка за възпроизвеждане).
Възпроизвеждане
19
Възпроизвеждане на изображения на
телевизор
Свържете вашата видеокамера към входния жак на телевизор или видеорекордер, като
използвате A/V свързващ кабел  или A/V свързващ кабел с S VIDEO . Свържете
вашата видеокамера към стенен контакт, използвайки за тази операция приложения
променливотоков адаптер (стр. 10). Вижте и ръководството за експлоатация на
устройствата, които ще свързвате.
 A/V свързващ кабел (приложен в комплекта)
Свързване към друго устройство посредством A/V жак с помощта на A/V свързващ
кабел.
 A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се отделно).
Когато свързвате към друго устройство посредством S VIDEO жака, като
използвате A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се отделно), изведените
изображения ще бъдат по-висококачествени от тези, изведени чрез обикновен A/V
свързващ кабел. Свържете белия и червения куплунзи (ляв/десен аудио канал) и S
VIDEO куплунга (S VIDEO канал) на A/V свързващия кабел с S VIDEO (продава се
отделно). Не е необходимо да свързвате жълтия куплунг. Ако свържете само S
VIDEO куплунга, няма да се изведе аудио сигнал.
Видеорекордери
или телевизори
IN
VIDEO
S VIDEO
(Жълт)
AUDIO
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
Посока на
сигнала
A/V конектор за дистанционно
 Задайте входния селектор на телевизора на входа, към
който ще свържете вашата видеокамера.
• За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
 Свържете вашата видеокамера към телевизора посредством
A/V свързващия кабел (, приложен в комплекта) или посредством A/V свързващ кабел с S VIDEO (, продава се отделно).
• Свържете вашата видеокамера към входния жак на телевизора.
 Започнете възпроизвеждане на филми и снимки на вашата
видеокамера (стр. 17).
20
• Можете да зададете екранно съотношение в зависимост от свързания телевизор (широк
екран/4:3), като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV
TYPE]  [16:9] или [4:3] 
.


Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Използвайки “PMB (Picture Motion
Browser)”, можете да извършвате следните
операции:
- Да прехвърляте изображения на
компютър
- Да преглеждате и редактирате
прехвърлените изображения
- Да записвате диск
- Да качвате филми и снимки на
уебсайтове
За да запазвате филми и снимки с помощта
на компютър, първо инсталирайте “PMB"
от приложения CD-ROM.
• Не форматирайте вградената памет на вашата
видеокамера от компютър, защото
впоследствие тя може да не работи както
трябва.
• Можете да записвате дискове, използвайки 12
cm дискове от следния вид с “PMB”.
- DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:
За еднократен запис
- DVD-RW/DVD+RW:
Презаписваеми
OS*1 (оперативна система)
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP1*3
CPU (процесор)
Intel Pentium III: 1 GHz или по-бърз
Приложение
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този продукт
е създаден на базата на технологията DirectX.
Трябва да имате инсталиран DirectX.)
Памет
256 MB или повече
Трябва да бъдат спазени и други системни
изисквания за операционната система.
Хард диск
Свободно място, необходимо за инсталацията:
Приблизително 500 MB (когато записвате
DVD дискове, може да са ви необходими 5 GB
или повече дисково пространство).
Дисплей
Минимум 1024 x 768 точки
• Не се гарантира успешна работа с всички
компютърни среди.
*1
Изисква се стандартна инсталация. Не
може да се гарантира успешна работа, ако
операционната система е била обновена,
или на компютъра има инсталирани
няколко операционни системи.
*2
Не се поддържат 64-битови издания и
Starter (Edition)
*3
Не се поддържа Starter (Edition).
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да обработвате снимки на
компютър Macintosh, свързан към
вашата видеокамера, посетете
следния уеб сайт.
http://guide.dimaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB”, преди да свържете
вашата видеокамера към компютър.
• Ако на компютъра вече има инсталирана версия на “PMB”, приложена с друго устройство,
проверете коя версия имате. (Номерът на
версията се извежда, като щракнете върху
[Help] - [About PMB].) Сравнете номера на
версията от приложения CD-ROM с този на
вече инсталирания “PMB”, уверете се, че версиите са инсталирани в правилния ред – от
по-ниска към по-висока. Ако номерът на версията на вече инсталирания “PMB” е повисок от този на “PMB” на вашата
видеокамера, деинсталирайте “PMB” от компютъра и след това го инсталирайте в правилния ред - от по-ниска към по-висока
версия. Ако инсталирате първо по-висока
версия на “PMB”, някои от функциите на програмата може да не работят правилно.
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
Стъпка 1 Проверка на
компютърната система
Други
USB порт (трябва да го има по стандарт, високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)), DVD
записващо устройство (за инсталацията е необходимо поне CD-ROM устройство)
21
•
Вижте стр. 41 относно “Handycam
Handbook” (наръчник за Handycam).
 Уверете се, че вашата ви-
деокамера не е свързана
към компютъра.

Включете компютъра.
• За инсталация влезте в системата
като Администратор.
• Затворете всички работещи на
компютъра приложения, преди да
инсталирате софтуера.
 Поставете приложения CD-
ROM в дисковото устройство на вашия компютър.
Появява се екранът за инсталация.
• Ако екранът не се появи, щракнете
върху [Start]  [Computer] (при
Windows XP - [My Computer]), след
което щракнете два пъти върху
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM).
Щракнете върху [Install].
На дисплея на видеокамерата
автоматично се появява екранът [USB
SELECT].
 Докоснете
[ USB CONNECT] на екрана
на видеокамерата.
Ако екранът [USB SELECT] не се
появи, докоснете
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT].
 Щракнете върху [Continue]
на компютърния монитор.
 Прочетете внимателно
условията на лицензното
споразумение. Ако сте
съгласни с тях, променете
на , а после щракнете
върху [Next]  [Install].
 Изберете езика, на който
ще инсталирате приложението, а после щракнете
върху [Next].
 Включете вашата видеока-
мера, а после я свържете
към компютъра посредством USB кабела (приложен в комплекта).
22
 Следвайте екранните
инструкции, за да
инсталирате софтуера.
• В зависимост от компютъра, може да
се наложи да инсталирате
допълнителен софтуер. Ако
инсталационният екран се появи,
следвайте инструкциите, за да
инсталирате необходимия софтуер.
• За да приключите инсталацията,
рестартирайте компютъра, ако е
необходимо.
Запис на диск с едно
натискане
Когато инсталацията завърши, ще се
появят следните иконки.
Извадете CD-ROM диска от вашия
компютър.
• Може да се появят други иконки.
• Може да не се появят иконки, в
зависимост от инсталационната
процедура.
• “Handycam Handbook” (наръчник за
Handycam) не се инсталира при тази
процедура (стр. 41).
За да изключите вашата
видеокамера от компютъра
(One Touch Disc Burn)
Можете да запазите филми и снимки на
диск просто като натиснете
(DISC
BURN) на вашата видеокамера. Филмите
и снимките, записани на вашата
видеокамера, които все още не са
запазени с функцията One Touch Disc
Burn, могат автоматично да бъдат
записани на диск.
• Първо инсталирайте “PMB” (стр. 21), но
не го стартирайте.
• За тази операция свържете вашата
видеокамера към стенния контакт с
помощта на приложения
променливотоков адаптер (стр. 10).
• С функцията
(DISC BURN) на
вашата видеокамера можете да
запазвате само филми и снимки,
записани във вградената памет.
1
 Докоснете [END]  [YES] на
екрана на видеокамерата.
 Изключете USB кабела.
2
3
Включете вашата видеокамера и
я свържете към компютъра
посредством USB кабела
(приложен в комплекта).
Натиснете
(DISC BURN).
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
• Вижте стр. 21 относно видовете дискове,
които можете да използвате.
• Ако автоматично се стартира и друг
софтуер, освен “PMB”, изключете го.
 Щракнете върху иконката
в десния долен ъгъл на
десктопа на компютъра 
[Safely remove USB Mass
Storage Device].
Включете компютъра и поставете
празен диск в DVD устройството.
23
4
Прехвърляне на
филми и снимки на
компютър
Следвайте инструкциите на
компютърния монитор.
• Когато извършвате One Touch Disc Burn,
филмите и снимките не се запазват на
компютъра.
(Easy PC Back-up)
Филми и снимки, записани на вашата
видеокамера, които все още не са
запазени с функцията Easy PC Back-up,
могат автоматично да бъдат прехвърлени
на компютъра. Първо включете
компютъра.
• За тази операция свържете вашата
видеокамера към стенния контакт с
помощта на приложения
променливотоков адаптер (стр. 10).
1
Включете вашата видеокамера и
я свържете към компютъра
посредством USB кабела
(приложен в комплекта).
На дисплея на видеокамерата се
появява екранът [USB SELECT].
2
Докоснете [ USB CONNECT], за
да прехвърлите изображения от
вградената памет или [
USB
CONNECT], за да прехвърлите
изображения от носител “Memory
Stick PRO Duo”.
На компютърния монитор се появява
прозорецът [Handycam Utility].
24
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
3
Щракнете върху [Easy PC Back-up]
[Import] на компютърния
монитор.
Филмите и снимките се прехвърлят на
вашия компютър.
Щом операцията приключи, се появява
екранът “PMB”.
• Когато операцията приключи, може да се
появи екран, указващ, че филмите се
анализират. Анализирането на филмите
може да отнеме дълго време.
Междувременно можете да работите с
“PMB”.
• Ако иконката не е изведена на
компютърния монитор, щракнете върху
[Start]  [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [PMB], за да стартирате “PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате или
записвате дискове с филми и снимки,
като използвате “PMB”.
Четене на “PMB Guide” (PMB
упътване)
За подробности относно начина на
използване на “PMB” прочетете “PMB
Guide” (PMB упътване). Щракнете два
пъти върху иконката-препратка “PMB
Guide” на компютърния монитор, за да
отворите “PMB Guide”.
Промяна на диска или
папката, в които ще
запазваме филми и снимки
В екрана [Handycam Utility] на стъпка
3, описана по-горе, щракнете върху
[Easy PC Back-up]  [Change]. На
изведения екран можете да изберете
диска или папката, където ще бъдат
записани изображенията.
• Ако иконката не е изведена на
компютърния монитор, щракнете върху
[Start]  [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [Help]  [PMB Guide]. Можете
да отворите “PMB Guide” и от [Help]
(помощ) на “PMB”.
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
• Вижте “PMB Guide” (PMB упътване)
относно прехвърлянето на избрани
филми и снимки (стр. 25).
Щракнете два пъти върху иконкатапрепратка на “PMB” на компютърния
монитор.
25
Запис на диск
Можете да запишете диск, като изберете
филми и снимки, които сте прехвърлили
на компютъра (стр. 24).
1
Включете компютъра и поставете
празен диск в DVD устройството.
• Вижте стр. 21 относно видовете дискове,
които можете да използвате.
• Ако автоматично се стартира и друг
софтуер, освен “PMB”, изключете го.
2
Щракнете два пъти върху
иконката-препратка на “PMB” на
компютърния монитор, за да
стартирате “PMB”.
• Можете да стартирате “PMB” и като
щракнете върху [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB].
3
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar] в лявата страна на
прозореца и изберете папката
или датата, а после изберете
филми или снимки.
• За да изберете множество филми или
снимки, задръжте клавиша Ctrl и щракнете
върху миниатюрните им изображения.
4
Щракнете върху [Manipulate] 
[DVD-Video (SD) Creation] в горния
край на прозореца.
Появява се прозорецът за избор на
филми и снимки.
• За да добавите филми и снимки към вече
избраните, изберете филмите и снимките в
основния прозорец, след което ги изтеглете и
пуснете в прозореца за избор на филми и
снимки.
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да запишете диск.
• Записът на диска може да отнеме дълго
време.
Копиране на диск
Можете да копирате вече записан диск
върху друг диск, като използвате
“Video Disc Copier.”
Щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Video Disc Copier], за да стартирате
софтуера. Вижте помощния файл на
“Video Disc Copier” за подробности
относно работата с него.
Редактиране на филми
Можете да изрежете само части от
филм, които ви трябват, и да ги
запазите като нов файл. Изберете
филма, който искате да редактирате,
като използвате “PMB”, а после
щракнете върху [Manipulate] 
[Video Trimming] от менюто, за да
изведете прозореца Video Trimming
(изрязване). Вижте “PMB Guide” (PMB
упътване) за подробности относно
тази операция (стр. 25).
Запис на снимки от филми
Можете да запазите кадър от филм
като файл със снимка.
Щракнете
в прозореца за
възпроизвеждане на филм на “PMB”,
за да изведете прозореца [Save Frame]
(запази кадър). Вижте “PMB Guide”
(PMB упътване) за подробности
относно тази операция (стр. 25).
Щракнете
26
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо устройство, рекордер
Запис на диск с помощта
на специалното DVD
записващо устройство DVDirect Express
2
На дисплея на вашата
видеокамера се появява екранът
[DISC BURN].
Като работите с екрана на вашата
видеокамера, можете да запазите филми
на диск, използвайки специалното DVD
записващо устройство - DVDirect Express
(продава се отделно). Освен това можете
да възпроизвеждате тези изображения на
записания диск. Вижте и ръководството
за експлоатация, приложено към DVD
записващото устройство.
• В този раздел DVDirect Express е упоменато
като "DVD записващото устройство".
• Можете да използвате само празни дискове от
следните видове:
- 12cm DVD-R
- 12cm DVD+R
• Устройството не поддържа двуслойни
дискове.
• В някои страни/региони може да не се
продава Sony DVD записващо устройство.
1
3
На диска ще бъдат записани филми,
съхранени във вградената памет,
които досега не са записани на диск.
След записването на диска шейната на
DVD записващото устройство се
отваря и можете да извадите диска.
4
5
На дисплея на вашата видеокамера се
появява екранът [EXTERNAL DRIVE]
(външно устройство).
• Използвайте приложения променливотоков
адаптер като източник на захранване (стр.
10). Когато използвате захранване от
батериите, DVD записващото устройство не
работи.
Натиснете бутона (DISC BURN)
на DVD записващото устройство.
6
• Можете да работите и с бутона
BURN) на вашата видеокамера.
(DISC
Повторете стъпки 2 и 3, когато
общия размер в паметта на
филмите, които ще записвате,
надвиши капацитета на диска.
След като операцията приключи,
докоснете
 [END] на екрана
на видеокамерата.
• Докоснете [EJECT DISC] и извадете диска,
поставен в устройството.
Затворете шейната за диска на
DVD записващото устройство и
изключете USB кабела.
Запазване на изображения с помощта на
DVD записващо устройство, рекордер
Включете вашата видеокамера и
свържете DVD записващото
устройство към – (USB) жака на
видеокамерата посредством USB
кабела на DVD записващото
устройство.
Поставете празен диск в DVD
записващото устройство и
затворете шейната за диска.
27
Запазване на изображения с помощта на
DVD записващо устройство, рекордер
За да възпроизведете диск на DVD
записващото устройство
За да запишете диск с избрани от вас
изображения
За да презапишете желано изображение на
диска или да създадете повече копия на един
и същ диск, извършете следната операция.
 Докоснете [DISC BURN OPTION] на
стъпка 3, описана по-горе.
 Изберете носителя за запис, съдържащ филма
(филмите), които желаете да запишете.
На екрана на видеокамерата се появява
миниатюрни изображения на филмите.
 Докоснете филма, който искате да запишете на диска.
Появява се индикация .
Оставащ капацитет на диска
28
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да го потвърдите.
Докоснете
, за да се върнете към
предишния екран.
• Като докоснете датата, можете да търсите
изображения по дата.
 Докоснете
 [YES] на екрана на видеокамерата. Шейната за диска на DVD записващото устройство се отваря, след като
записът на диска приключи.
 Извадете диска от DVD записващото
устройство и затворете шейната за диска.
• За да запишете друг диск със същото
съдържание, поставете нов диск и докоснете [CREATE SAME DISC].
 След като операцията приключи, докоснете
[EXIT]  [END] на екрана на видеокамерата.
 Затворете шейната за диска на DVD записващото устройство и изключете USB кабела от вашата видеокамера.
 Включете вашата видеокамера и свържете
DVD записващото устройство към  (USB)
жака на видеокамерата посредством USB
кабела на DVD записващото устройство.
На дисплея на вашата видеокамера се
появява екранът [EXTERNAL DRIVE]
(външно устройство).
• Можете да възпроизвеждате филми на
екрана на телевизора, като включите
видеокамерата към телевизор (стр. 20).
 Поставете записан диск в DVD записващото устройство. Филмите на диска се появяват като VISUAL INDEX на екрана на
видеокамерата.
 Натиснете бутона за възпроизвеждане на
DVD записващото устройство. Филмът започва да се възпроизвежда на екрана на
видеокамерата.
• Можете да направлявате операциите и от
екрана на видеокамерата (стр. 17).
 Докоснете [END]  [EJECT DISC] на екрана на видеокамерата и извадете диска
след приключване на операцията.
 Докоснете
и изключете USB кабела.
• Не забравяйте да включите вашата
видеокамера. DVD записващото устройство се
захранва от видеокамерата.
• Можете да използвате [DISC BURN OPTION],
за да запишете повече копия на един и същи
диск.
• Докато записвате диск, не извършвайте
следните операции:
- Не изключвайте видеокамерата
- Не изключвайте USB кабела или
променливотоковия адаптер
- Не подлагайте видеокамерата на механични
сътресения или вибрации
- Не изваждайте носителя “Memory Stick PRO
Duo” от видеокамерата
• Не можете да добавяте филми към вече
записан диск.
• Възпроизведете записания диск, за да се
уверите, че презаписът е извършен както
трябва, преди да изтриете филмите от
вашата видеокамера.
• Ако на екрана се появи надпис [Failed.] или
[DISC BURN failed.], поставете нов диск в
DVD записващото устройство и отново
докоснете бутона
(DISC BURN).
• Ако общият размер в паметта на филмите,
които ще записвате чрез операцията DISC
BURN, надвишава капацитета на диска,
записът на диска спира при достигане на
горната граница. Краят на последния филм
на диска може да бъде отрязан.
• Времето за запис на диска при записване на
филми до горната граница на капацитета е
между 20 и 60 минути. Може да е
необходимо и повече време, в зависимост от
режима на запис или броя на сцените.
• Можете да възпроизвеждате записаните
дискове на стандартен DVD плейър. Ако
поради някаква причина
възпроизвеждането се окаже невъзможно,
свържете вашата видеокамера към DVD
записващото устройство и тогава
възпроизведете диска.
• Обозначението за диска се появява на
екрана на видеокамерата.
• В някои страни/региони може да не се
продава DVDirect Express.
Запазване на изображения с помощта на
DVD записващо устройство, рекордер
29
Запис на диск с помощта
на DVD записващо
устройство и др., различни
от DVDirect Express
Можете да записвате филми на диск, като
свържете вашата видеокамера към
устройства за запис на дискове посредством
USB кабел – например към Sony DVD
записващо устройство, различно от
DVDirect Express. Вижте и ръководството за
експлоатация, приложено към
устройствата, които ще свързвате.
Методът за запис на диск чрез свързване
на вашата видеокамера към Sony DVD
записващо устройство, различно от
DVDirect Express, посредством USB кабел,
е описан в този раздел.
• За да извършите тази операция, свържете
вашата видеокамера към стенния контакт
посредством приложения променливотоков
адаптер (стр. 10).
• В някои страни/региони може да не се
продава Sony DVD записващо устройство.
1
2
30
Включете вашата видеокамера и
свържете DVD записващо
устройство и др. към  (USB) жака
на видеокамерата посредством
USB кабела (приложен в
комплекта).
На дисплея на вашата видеокамера се
появява екранът [USB SELECT].
Докоснете [ USB CONNECT] на
екрана на видеокамерата, когато
филмите се записват във
вградената памет или [
USB
CONNECT], когато филмите се
записват на носител “Memory
Stick PRO Duo”.
3
4
5
Запишете филми на свързаното
устройство.
• За подробности вижте ръководствата за
експлоатация, приложени към
устройството, което ще свързвате.
След като операцията приключи,
докоснете [END]  [YES] на
екрана на видеокамерата.
Изключете USB кабела.
Запис на диск с помощта
на рекордер и др.
Можете да презапишете изображения,
възпроизвеждани на вашата
видеокамера, на диск или видеокасета,
като свържете видеокамерата към диск
рекордер или Sony DVD записващо
устройство, различно от DVDirect Express
и др. посредством A/V свързващ кабел.
Свържете устройствата по един от двата
начина  или . Вижте и
ръководствата за експлоатация,
приложени към устройствата, които ще
свързвате. Преди да започнете
операцията, изберете носителя за запис,
на който са съхранени филмите, които ще
презаписвате (стр. 34).
A/V конектор
за дистанционно
Вход
S VIDEO
• За да извършите тази операция, свържете
вашата видеокамера към стенния контакт
посредством приложения променливотоков
адаптер (стр. 10).
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
 Посока на сигнала
1
2
Поставете носителя за запис в
записващото устройство.
• Ако записващото ви устройство има
входен селектор, задайте го в режим на
входен сигнал.
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(диск рекордер и др.)
посредством A/V свързващ
кабел  (приложен в комплекта)
или A/V свързващ кабел с
S VIDEO  (продава се отделно).
Запазване на изображения с помощта на
DVD записващо устройство, рекордер
 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете A/V свързващия кабел към
входните жакове на другото
устройство.
 A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Когато свързвате към друго
устройство посредством S VIDEO
жака, като използвате A/V свързващ
кабел с S VIDEO (продава се отделно),
изведените изображения ще бъдат повисококачествени от тези, изведени
чрез обикновен A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения куплунзи
(ляв/десен аудио канал) и S VIDEO
куплунга (S VIDEO канал) на A/V
свързващия кабел с S VIDEO (продава
се отделно). Ако свържете само S
VIDEO куплунга, няма да се изведе
аудио сигнал. Не е необходимо да
свързвате жълтия куплунг (видео).
VIDEO
• Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
31
3
4
Започнете възпроизвеждане на
вашата видеокамера и запишете
изображението на записващото
устройство.
• За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашето
записващо устройство.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство,
а после и видеокамерата.
• Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
• За да скриете екранните индикатори
(например брояч и др.) на екрана на
устройството, на което следите записа,
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [OUTPUT SETTINGS]  [DISP
OUTPUT]  [LCD PANEL]  (фабрична
настройка) 


.
• За да запишете датата/часа или данните за
настройките на камерата, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW
IMAGES SET]  [DATA CODE] – желаната
настройка 


. Освен това
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [OUTPUT SETTINGS]  [DISP
OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 


.
• Когато екранното съотношение на
устройствата, на които се извежда
изображението (телевизор и др.) е 4:3,
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 
[4:3] 


.
• Когато свързвате моно устройство,
свържете жълтия куплунг на A/V
свързващия кабел към входния видео жак, а
белия (ляв канал) или червения (десен
канал) куплунг към входния аудио жак на
устройството.
• В някои страни/региони може да не се
продава Sony DVD записващо устройство.
32
Оптимално използване на вашата видеокамера
Изтриване на филми и
снимки
Можете да освободите място на носителя
за запис, като изтриете филми и снимки
от него. Преди да започнете операцията,
изберете носителя за запис, който
съдържа предвидените от вас за
изтриване снимки и филми (стр. 34).
1
2
3
Докоснете
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
За да изтриете филми, докоснете
[ DELETE]  [ DELETE].
• За да изтриете снимки, докоснете
[ DELETE]  [
DELETE].
Форматиране на носителя за запис
Форматирането изтрива всички филми и
снимки, за да се освободи цялото
налично пространство на носителя за
запис.
• За да извършите тази операция, свържете
вашата видеокамера към стенния контакт
посредством приложения променливотоков
адаптер (стр. 10).
• За да избегнете загуба на важни изображения,
ги запазете (стр. 21), преди да форматирате
носителя за запис.
• Защитените филми и снимки също ще бъдат
изтрити.
 Докоснете
Докоснете и изведете
обозначението . върху филмите
или снимките, които ще
изтривате.
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA FORMAT].
 Докоснете носителя за запис,
който ще форматирате ([INT. MEMORY] или [MEMORY STICK]).
 Докоснете [YES]  [YES] 
.
• Не затваряйте LCD екрана, не работете с
бутоните на видеокамерата, не изключвайте
променливотоковия адаптер и не изваждайте
носителя “Memory Stick PRO Duo” от
видеокамерата, докато е изведена индикация
[Executing…] (Лампичката за достъп свети
или мига, докато форматирате носителя.)
Докоснете
 [YES] 

• За да изтриете всички филми едновременно.
На стъпка 2 докоснете [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

• За да изтриете всички снимки едновременно.
На стъпка 2 докоснете [ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
.
Оптимално използване на вашата
видеокамера
4
33
Справяне със
снимачните условия
Смяна на носителя за
запис
В менюто имате достъп до голямо
разнообразие от настройки и опции за
тяхното регулиране (стр. 37).
Можете да изберете вградената памет или
носител “Memory Stick PRO Duo” като
носителя, който ще използвате за запис,
възпроизвеждане или редактиране на
вашата видеокамера. Изберете носител,
който да използвате за филми и снимки
поотделно. При използване на
фабричните настройки и филмите, и
снимките се записват във вградената
памет.
Регулиране на експонацията за
осветени отзад обекти (Backlight)
(контражур)
За да регулирате експонацията на
осветени отзад обекти, натиснете 
(backlight), за да изведете . За да
отмените функцията за контражур,
натиснете отново  (backlight).
Вградена памет
Филми
Снимки
Носител “Memory Stick”
Използване на статив
Прикрепете статива (продава се отделно)
към гнездото за статив, като използвате
винт за статив (продава се отделно,
дължината му трябва да бъде по-малка от
5.5 mm).
Гнездо за статив
• Можете да извършвате операции по запис,
възпроизвеждане и редактиране на избрания
носител.
• Вижте стр. 47 за възможното времетраене на
записа на филми.
Избор на носител за запис на филми.
 Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET].
Появява се екранът [MOVIE MEDIA
SET].
 Докоснете желания носител.
 Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се сменя.
34
Избор на носител за запис на снимки
 Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [PHOTO
MEDIA SET].
Появява се екранът [PHOTO MEDIA
SET].
 Докоснете желания носител за
запис.
 Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се сменя.
За да проверите настройките на
носителя за запис.
Включете лампичката
(Movie), за да
проверите носителя за запис на филми
или лампичката
(Photo) за снимки.
Иконката на носителя се извежда в
горния десен ъгъл на екрана.
: Вградена памет
: Носител “Memory Stick PRO Duo”
Видове носители “Memory Stick”,
които можете да използвате с
вашата видеокамера
• За запис на филми се препоръчва да
използвате носител “Memory Stick PRO Duo” с
капацитет 512MB или по-голям, обозначен с:
(Носител “Memory Stick PRO
Duo”)*
(Носител “Memory Stick PROHG Duo”)
* Обозначен с Mark2 или не, можете да
използвате и двата.
• Потвърдено е, че с тази видеокамера можете
да използвате носител “Memory Stick PRO
Duo” с капацитет до 16 GB.
 Отворете капачето за “Memory
Stick Duo” и плъзнете носителя в
“Memory Stick Duo” гнездото, докато щракне.
• Ако насила заредите носителя “Memory
Stick PRO Duo” в гнездото в погрешна
посока, носителят, гнездото за “Memory
Stick Duo” или данните за изображенията
може да се повредят.
• Затворете капачето за “Memory Stick Duo”,
след като заредите носителя “Memory
Stick PRO Duo”.
Поставяне на носител “Memory Stick
PRO Duo”
Лампичка за достъп
Когато поставите нов носител
“Memory Stick PRO Duo”, докато
лампичката
(Movie) свети, се
появява екранът [Create a new Image
Database File] (създай нов файл с база
данни за изображения).
Оптимално използване на вашата
видеокамера
• Задайте носителя за запис в положение
[MEMORY STICK], за да записвате филми
и/или снимки върху носителя “Memory Stick
PRO Duo” (стр. 34).
35
 Докоснете [YES].
• За да запишете само снимки на носителя
“Memory Stick PRO Duo”, докоснете [NO].
• Ако на стъпка 2 се изведе надпис [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.]
(Създаването на нов файл с база данни за
изображения неуспешно. Възможно е да няма
достатъчно свободно място.), форматирайте
носителя “Memory Stick PRO Duo” (стр. 33).
За да извадите носителя “Memory
Stick PRO Duo”
Отворете капачето за носител “Memory
Stick Duo” и натиснете леко навътре
носителя “Memory Stick PRO Duo”
веднъж.
• Не отваряйте капачето за носител “Memory
Stick Duo” по време на запис.
• Когато поставяте или изваждате носителя
“Memory Stick PRO Duo”, внимавайте той да
не изскочи изненадващо и да падне.
Презапис или копиране на филми
и снимки от вградената памет на
носител “Memory Stick PRO Duo”
Докоснете (HOME)  ( OTHERS)
 [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY],
а после следвайте указанията,
изведени на екрана.
36
Задаване на менюта
по ваше желание във
видеокамерата
• Опциите в менюто са описани с повече
подробности и цветни снимки в “Handycam
Handbook” (наръчник за Handycam) (стр. 41).
Използване на меню
HOME
Когато докоснете (HOME), се появява
менюто HOME. Можете да промените
настройките на вашата видеокамера.
Използване на функцията HELP
(помощ)
За да видите описание на менюто
HOME, докоснете
(HELP) в екрана
на менюто HOME. (Долната част на
индикацията става оранжева.) След
това докоснете опцията в менюто, за
която желаете да научите повече.
Използване на меню
(HOME)
 Докоснете желаната категория –
опцията в менюто, която ще променяте.
OPTION
Менюто OPTION се появява също
като прозорчето, което изскача, когато
щракнете с десен бутон на мишката в
компютъра. Появяват се опциите в
менюто, които можете да променяте в
контекста.
(OPTION)
Опция в менюто
 Докоснете желаното екранно бу-
тонче  опцията, чиято настройка ще променяте.
Категория
Опция в менюто
рана.
 След като завършите настрой-
ката, докоснете
.
• Ако опцията не е изведена на екрана,
докоснете
/ .
• За да се върнете към предишния екран,
докоснете
.
• За да скриете екрана с менюто HOME,
докоснете
.
• Не можете да избирате опциите или
настройките, изведени в сиво.
Екранно бутонче
 След като завършите настрой-
ката, докоснете
.
• Ако желаната опция не е изведена на екрана,
докоснете друго екранно бутонче. (Може да
няма друго бутонче.)
• Не можете да използвате меню OPTION в
режим на работа Easy Handycam.
Оптимално използване на вашата
видеокамера
 Следвайте инструкциите на ек-
37
Списък с опции в
Категория
HOME MENU
(CAMERA) (видеокамера)
MOVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 13
PHOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 15
Категория
(VIEW IMAGES) (преглед на изображения)
VISUAL INDEX . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 17
FILM ROLL . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 17
FACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 17
PLAYLIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Извежда и възпроизвежда плейлист с филми.
Категория
(OTHERS) (други)
DELETE
DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
PHOTO CAPTURE . . . . . . . . . . . . .Изважда снимки от желани сцени в даден филм.
MOVIE DUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 36
PHOTO COPY (копиране на снимки)
COPY by select
(копиране чрез избиране) . . . стр. 36
COPY by date
(копиране по дата) . . . . . . . . стр. 36
EDIT (редактиране)
DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
PROTECT . . . . . . . . . . . . . . . . Задава защита, за да предотврати изтриването на
филми.
PROTECT . . . . . . . . . . . . . . . . Задава защита, за да предотврати изтриването на
снимки.
DIVIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . Разделя филми.
PLAYLIST EDIT (редактиране на плейлист)
ADD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Добавя филм към плейлиста.
ADD by date
(добавяне по дата) . . . . . . . . . . Добавя филми, записани в един и същи ден, към
плейлиста.
ERASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Изтрива филм от плейлиста.
ERASE ALL . . . . . . . . . . . . . . Изтрива всички филми от плейлиста.
MOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Променя реда на филмите в плейлиста.
USB CONNECT (USB свързване)
USB CONNECT . . . . . . . . . . . Свързва вградената памет чрез USB.
USB CONNECT . . . . . . . . . . . Свързва носителя “Memory Stick PRO Duo” чрез USB.
DISC BURN . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 23
BATTERY INFO . . . . . . . . . . . . . . . . Извежда информация за батериите.
Категория
(MANAGE MEDIA) (работа с носителите)
MOVIE MEDIA SET . . . . . . . . . . . .стр. 34
PHOTO MEDIA SET . . . . . . . . . . . . стр. 35
MEDIA INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . Извежда информация за носителя за запис –
например налично свободно място.
38
MEDIA FORMAT . . . . . . . . . . . . . . стр. 33
REPAIR IMG.DB F.. . . . . . . . . . . . . . стр. 43
Категория
(SETTINGS) (настройки)
• В режим на работа Easy Handycam [SOUND/DISP SET] се променя на [SOUND SETTINGS].
Оптимално използване на вашата
видеокамера
MOVIE SETTINGS (настройки за филми)
REC MODE . . . . . . . . . . . . . . . . Задава режима за запис на филми. Когато записвате
обекти, които се движат бързо, се препоръчва високо
качество на изображението – например [HQ].
WIDE SELECT . . . . . . . . . . . . . . Задава хоризонталното към вертикалното
съотношение при запис на филми.
DIGITAL ZOOM . . . . . . . . . . . . стр. 14
STEADYSHOT . . . . . . . . . . стр. 14
AUTO SLW SHUTTR . . . . . . . . Регулира автоматично скоростта на затвора.
GUIDEFRAME . . . . . . . . . . . . . Извежда рамката, за да се уверите, че обектът е
хоризонтален или вертикален.
REMAINING SET . . . . . . . . Задава начина на извеждане на оставащото за запис
време на носителя.
FACE SET . . . . . . . . . . . . . . Задава създаване на екрана Face Index (индекс с лица).
PHOTO SETTINGS (настройки за снимки)
IMAGE SIZE . . . . . . . . . . . . Задава размера на снимката.
FILE NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Задава начина за присвояване на номер на файла.
AUTO SLW SHUTTR . . . . . . . . Автоматично регулира скоростта на затвора.
GUIDEFRAME . . . . . . . . . . . . . Извежда рамката, за да се уверите, че обектът е
хоризонтален или вертикален.
VIEW IMAGES SET (преглед на изображения)
DATA CODE . . . . . . . . . . . . . . . Извежда подробни данни за записа по време на
възпроизвеждане.
SOUND/DISP SET (настройки за звук/дисплей)
VOLUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 18
BEEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 11
LCD BRIGHT . . . . . . . . . . . . . . Регулира яркостта на LCD екрана.
LCD BL LEVEL . . . . . . . . . . . . . Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR . . . . . . . . . . . . . . . Регулира наситеността на цветовете на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS (изходни настройки)
TV TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 20
DISP OUTPUT . . . . . . . . . . . . . Задава дали екранните дисплеи да се извеждат на
телевизионния екран или не.
CLOCK/LANG (часови/езикови настройки)
CLOCK SET . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 11
AREA SET . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 11
SUMMERTIME . . . . . . . . . . . . . стр. 11
 LANGUAGE SET . . . . . . . . стр. 12
GENERAL SET (общи настройки)
DEMO MODE . . . . . . . . . . . . . . Задава дали демонстрацията да се появява или не.
CALIBRATION . . . . . . . . . . . . . Калибрира панела за докосване.
A.SHUT OFF . . . . . . . . . . . . . . . Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 10).
POWER ON BY LCD . . . . . . . . Задава дали видеокамерата да се включва и изключва
или не, когато отваряте и затваряте LCD екрана.
39
Списък с опции в меню
OPTION
Следните опции са достъпни само от меню
OPTION.
Екранно бутонче
SPOT MTR/FCS . . . . . . . . . . . . . Регулира едновременно яркостта и фокуса за
избрания обект.
SPOT METER . . . . . . . . . . . . . . Регулира яркостта на изображението за обекта, който
докоснете на екрана.
SPOT FOCUS . . . . . . . . . . . . . . Фокусира върху обекта, който докоснете на екрана.
TELE MACRO . . . . . . . . . . . . . . Снима обекта на фокус, а фона – разфокусиран.
EXPOSURE . . . . . . . . . . . . . . . . Регулира яркостта на филми и снимки.
FOCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Фокусира ръчно.
SCENE SELECTION . . . . . . . . . Избира подходящи настройки за запис в зависимост
от вида сцена – например нощна снимка на плажа.
WHITE BAL. . . . . . . . . . . . . . . . Регулира баланса на бялото.
Екранно бутонче
FADER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Въвежда или извежда сцени чрез просветляване или
затъмнение на изображението.
Екранно бутонче
BLT-IN ZOOM MIC . . . . . . . . . Записва филми с насочен звук, в съответствие с
настройката за увеличение на изображението (zoom).
MICREF LEVEL . . . . . . . . . . . . . Задава нивото на звука за микрофона.
SELF-TIMER . . . . . . . . . . . . . . . Използва се при запис на снимки.
Екранното бутонче зависи от ситуацията/няма екранно бутонче
SLIDE SHOW . . . . . . . . . . . . . . Възпроизвежда поредица от снимки в
последователност.
SLIDE SHOW SET . . . . . . . . . . . Задава опция за повторение на изреждането (slide
show).
40
Получаване на
подробна
информация от
“Handycam Handbook”
(наръчник за
Handycam)
“Handycam Handbook” е наръчник за
потребителя, предназначен за четене на
компютърен монитор. В него са описани
функциите на вашата видеокамера, а
някои са онагледени с цветни снимки.
“Handycam Handbook” е предназначен за
четене, когато желаете да научите повече
за работата с вашата видеокамера.
1
2
Щракнете върху [Handycam
Handbook] в изведения
инсталационен екран.
Изберете желания език и модела
на вашата видеокамера, а после
щракнете върху [Handycam
Handbook (PDF)].
• Името на модела на вашата видеокамера е
отпечатано на дъното й.
4
• Ако използвате компютър Macintosh,
отворете папката [Handbook] – [GB] от CDROM диска, а после копирайте файла
[Handbook.pdf].
• За да четете “Handycam Handbook”, вие е
необходима програмата Adobe Reader. Ако не
е инсталирана на вашия компютър, можете да
я свалите от уебсайта на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
• Вижте “PMB Guide” (PMB упътване) за
подробности относно приложения софтуер
“PMB” (стр. 25).
Щракнете върху [Exit] t [Exit], а
после извадете CD-ROM диска от
вашия компютър.
Оптимално използване на вашата
видеокамера
3
За да инсталирате “Handycam
Handbook” на компютър с
Windows, поставете приложения
CD-ROM в дисковото устройство
на вашия компютър.
За да прегледате “Handycam Handbook”,
щракнете два пъти върху иконкатапрепратка на компютърния монитор.
41
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблеми, докато
използвате вашата видеокамера,
използвайте таблицата по-долу, за да се
справите с проблема. Ако не успеете да го
решите, изключете захранването и се
свържете с вашия доставчик на Sony.
Вашата видеокамера се загрява.
Забележки, преди да изпратите вашата
видеокамера на ремонт
• Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 10)
• Включете отново захранването.
• Заредете комплекта батерии (стр. 9).
• В зависимост от проблема може да се наложи
да нулирате или да смените вградената памет
на вашата видеокамера. В този случай
данните, съхранени във вградената памет, ще
бъдат изтрити. Не забравяйте да прехвърлите
данните от вградената памет на друг носител
(да направите резервно копие), преди да
изпратите вашата видеокамера на ремонт. Не
можем да ви компенсираме за евентуална
загуба на данните от вградената памет.
• По време на ремонта може да проверим
минимално количество данни, съхранени във
вградената памет, за да проучим проблема.
Доставчикът на Sony обаче няма да копира
или задържи вашите данни.
• Вижте “Handycam Handbook” (стр. 41) за
подробности относно симптомите на вашата
видеокамера и “PMB Guide” (PMB упътване)
(стр. 25) относно свързването на вашата
видеокамера към компютър.
Захранването не се включва
• Поставете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 9).
• Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към стенен контакт (стр. 9).
Видеокамерата не работи, дори
когато захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете комплекта батерии.
След около 1 минута го свържете отново. Ако
видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 50) с остър
предмет. (Ако натиснете бутона RESET,
всички настройки, включително часовникът,
се връщат към фабричните си стойности.)
42
• Видеокамерата може да се загрее по време на
работа. Това не е неизправност.
Захранването се изключва
внезапно.
При натискането на бутона
START/STOP или PHOTO не се
записват изображения.
• Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Movie) или
(Photo).
• Вашата видеокамера записва изображението,
което току-що сте заснели, на носителя за
запис. Не можете да извършвате нови записи
по същото време.
• Свободното място на носителя е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 33).
• Общият брой филмови сцени или снимки
надвишава капацитета за запис на вашата
видеокамера. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 33).
”PMB” не може да бъде инсталиран.
• Проверете компютърната среда или
инсталационната процедура, необходима за
инсталиране на “PMB” (стр. 21).
”PMB” не работи правилно.
• Затворете “PMB” и рестартирайте вашия
компютър.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Изключете устройствата от USB портовете на
компютъра, с изключение на клавиатурата,
мишката и вашата видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
вашата видеокамера, рестартирайте
компютъра и отново свържете компютъра и
видеокамерата в правилната
последователност.
Индикация при авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се изведат някакви
индикации, прегледайте описаните подолу обяснения. Ако не успеете да
отстраните проблема дори след като
няколко пъти сте опитали указаните
начини за отстраняване на проблеми,
свържете се с вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony.
C:04: 
• Използвате комплект батерии, различен от
“InfoLITHIUM” (серия H). Използвайте
комплект батерии “InfoLITHIUM” (серия H)
(стр. 9).
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC IN жака
на видеокамерата (стр. 9).
C:13:/ C:32: 
• Изключете източника на захранване. След
повторно свързване на захранването
продължете работа с видеокамерата.
E:20: / E:31: / E:61: / E:62:
/ E:91: / E:94: 
• Вашата видеокамера се нуждае от ремонт.
Свържете се с вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony. Уведомете
персонала в сервиза за 5-цифрения код, който
започва с буквата “Е”.
101-0001
• Вградената памет на видеокамерата е
запълнена докрай. Изтрийте ненужните
изображения от вградената памет (стр. 33).
• Възникнала е грешка с вградената памет на
видеокамерата.

• Батерията е почти изтощена.
• Носителят “Memory Stick PRO Duo” е
повреден. Форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” с вашата видеокамера (стр. 33).
• Поставили сте несъвместим “Memory Stick
Duo” (стр. 35).

• Достъпът до носителя “Memory Stick PRO
Duo” е бил забранен на друго устройство.
• Видеокамерата е поставена нестабилно.
Дръжте здраво устройството с две ръце.
Имайте предвид обаче, че индикаторът,
предупреждаващ за нестабилност на
видеокамерата, няма да изчезне.
• Носителят за запис е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 33).
Допълнителна информация
• Когато индикаторът мига бавно, файлът е
повреден или не може да бъде прочетен.
• Не сте заредили носител “Memory Stick PRO
Duo” (стр. 35).
• Когато индикаторът мига, няма достатъчно
свободно място за запис на изображения.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 33)
или форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 33), след като запазите изображенията
на друг носител.
• Файлът с базата данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с базата данни за
изображенията, като докоснете
(HOME)
t (MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t носител за запис.
43
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте и не съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места:
- които са твърде горещи, студени или
влажни. Не излагайте видеокамерата и
аксесоарите на температури, надвишаващи
60°C, (например на пряка слънчева
светлина, близо до климатици или в кола,
паркирана на слънце). Това може да
причини неизправност или деформация.
- които са в близост до силни магнитни
полета или механични вибрации.
Видеокамерата може да се повреди.
- които са в близост до силни радио вълни
или радиация. Възможно е видеокамерата
да не записва правилно.
- които са близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
- на плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
- близо до прозорци или навън, където LCD
екранът или обективът са изложени на
пряка слънчева светлина. Това може да
повреди вътрешността на LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2 V
(комплект батерии) или DC 8.4 V
(променливотоков адаптер).
• При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска вода.
Ако видеокамерата се намокри, тя може да се
повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попаднат в
корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и проверете устройството в
оторизиран сервиз, преди да продължите да
работите с него.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
устройството. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте
LCD екрана затворен.
44
• Не обвивайте видеокамерата (например с
кърпа) и не я използвайте в това състояние.
Това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Ако батериите са протекли:
- Свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
- Ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
- Ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не използвате
видеокамерата дълго време
• За да поддържате видеокамерата дълго време
в оптимално състояние, я включвайте и
записвайте и възпроизвеждайте изображения
веднъж-два пъти месечно.
• Изразходвайте заряда на комплекта батерии
докрай, преди да го приберете за съхранение.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана - това може
да доведе до повреда.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, на LCD екрана може да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, възможно е
гърбът на LCD екрана да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци от
пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите, като използвате парче мек плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен в
комплекта), не прилагайте течността директно
върху LCD екрана. Почистете LCD екрана с
почистваща хартия, навлажнена с препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо парче плат.
• Избягвайте следните действия, за да не
повредите покритието на корпуса:
- Използването на химикали, като
например разредител, бензин, алкохол,
химизирани парчета плат, инсектициди и
плажни масла.
- Да докосвате гореспоменатите вещества,
когато работите с устройството.
- Не позволявайте контакт с гума или
винилови предмети за дълъг период от
време.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по
повърхността му
- На горещи и влажни места
- Когато обективът е изложен на солен
въздух - например край морския бряг
• Съхранявайте обектива на проветриви места,
защитени от замърсяване или прах.
• За да избегнете появяването на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Процедури
Свържете видеокамерата към стенен контакт,
като използвате приложения
променливотоковия адаптер и я оставете за
повече от 24 часа със затворен LCD екран.
Дори ако извършите [MEDIA FORMAT] (стр.
33) или форматиране, някои данни може да не
се изтрият напълно от вградената памет. Ако
решите да продадете или подарите
видеокамерата, ви препоръчваме да извършите
процедура [
EMPTY] (Вижте “Получаване на
подробна информация от “Handycam
Handbook” (наръчник за Handycam)” на стр.
41.), за да не позволите някой да възстанови
данните ви. Също така, ако изхвърляте
видеокамерата, ви препоръчваме да унищожите
корпуса й.
Забележка относно
изхвърлянето/продаването на
носителя “Memory Stick PRO Duo”
Дори ако изтриете данните, съдържащи се в
носителя “Memory Stick PRO Duo” или го
форматирате на вашата видеокамера или на
компютър, може да не успеете да изтриете
напълно данните от носителя “Memory Stick
PRO Duo”. Ако дадете носителя “Memory Stick
PRO Duo” на някого, ви препоръчваме да
изтриете данните напълно, използвайки
софтуер за изтриване на данни на компютър.
Също така, ако изхвърляте носителя “Memory
Stick PRO Duo” ви препоръчваме да го
унищожите.
Допълнителна информация
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват
дори когато видеокамерата е изключена.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към стенен контакт
посредством променливотоковия адаптер или е
поставен комплектът батерии. Батерията обаче
ще се разреди, ако не използвате устройството
дълго време. Пълното разреждане настъпва за
около три месеца. Ако това се случи,
използвайте устройството след като заредите
вградената акумулаторна батерия. Дори ако
вградената батерия не е заредена, това няма да
се отрази на работата на устройството, ако не
записвате датата.
Забележка относно
изхвърлянето/продаването на
видеокамерата
45
Спецификации
Система
Формат на сигнала: цветен, PAL, CCIR
стандарти
Формат за запис на филми
Видео: MPEG2-PS
Аудио: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат за запис на снимки
: съвместим с DCF версия 2.0
: съвместим с Exif версия 2.21
: съвместим с MPF Baseline
Носител за запис (Филми/Снимки)
Вградена памет:
DCR-SX30E/SX40E: 4 GB
DCR-SX31E/SX41E: 8 GB
DCR-SX50E/SX60E: 16 GB
Носител “Memory Stick PRO Duo”
При измерване капацитета на носителя, 1 GB
е равен на 1 милиард байта, част от които се
използват за управление на данните.
Устройство за изображения
2.25 mm (1/8 type) CCD (Charge Coupled
Device)
Общо: Прибл. 800 000 пиксела
Ефективни (Филм, 16:9): Прибл. 490 000
пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9): Прибл. 310 000
пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3): Прибл.. 410 000
пиксела
Обектив
Carl Zeiss Vario-Tessar
60x(Оптично увеличение), 120x, 2
000x(Цифрово увеличение)
F1.8 ~ 6.0
Дължина на фокусното разстояние:
f=1.8 ~ 108 mm (3/32 ~ 4 3/8 in.)
При преобразуване в 35 mm фотоапарат
За филми: 39 ~ 2 340 mm (1 9/16 ~ 92 1/4 in.)
(16:9)
За снимки: 44 ~ 2 640 mm (1 3/4 ~ 104 in.) (4:3)
Цветна температура: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Минимална осветеност
6 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в
положение [ON], скорост на затвора 1/25 от
секундата)
Входни/Изходни конектори
46
A/V конектор за дистанционно: Видео/аудио
изходен жак
USB жак: мини-AB
(DCR-SX30E/SX31E/SX50E: само изходен)
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, екранно съотношение
16:9)
Общ брой пиксели: 123 200 (560 x 220)
Общи изисквания
Захранване: DC 6.8 V/7.2 V (комплект батерии)
DC 8.4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на захранване: При запис с
видеокамерата, с използване на LCD екрана
при нормална яркост:
Вградена памет: 2.0 W
Носител “Memory Stick PRO Duo”: 2.0 W
Работна температура: от 0 °C до 40 °C
Температура за съхранение: от –20 °C до +60 °C
Размери (прибл.)
53 x 59 x 107 mm (ш/в/д), включително
издадените части
53 х 59 х 113 mm (ш/в/д), включително
издадените части, с прикрепен
акумулаторен комплект батерии
Тегло (прибл.)
200 g само основното тяло
240 g заедно с приложения акумулаторен
комплект батерии и носител “Memory Stick
PRO Duo”
Променливотоков адаптер ACL200C/AC-L200D
Захранване: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумация на поток: 0.35 A - 0.18 A
Консумация на захранване: 18 W
Изходен волтаж: DC 8.4 V*
Работна температура: от 0 °C до 40 °C
Температура при съхранение: от –20 °C до +60
°C
Размери (прибл.): 48 х 29 х 81 mm (ш/в/д) без
издадените части
Тегло (прибл.): 170 g без захранващия кабел
• Вижте етикета на променливотоковия адаптер
за допълнителни спецификации.
Акумулаторен комплект батерии
NP-FH30
Максимален изходен волтаж: DC 8.4 V
Изходен волтаж: DC 7.2 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимален поток при зареждане: 2.12 A
Капацитет: 3.6 Wh (500 mAh)
Вид: Литиево-йонни
Дизайнът и спецификациите на вашата
видеокамера и приложените към нея аксесоари
подлежат на промяна без предупреждение.
•Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и
работа на приложения комплект
батерии (в минути)
Носител за запис
Вградена памет/Носител
“Memory Stick PRO Duo”
115
Време за
зареждане (пълно
зареждане)
Непрекъснато
100
време на запис
Типично време за
50
запис
Време за
135
възпроизвеждане
• Времето за запис може да е различно, в
зависимост от условията на запис и обектите
за снимане, режима [REC MODE] и вида
носител “Memory Stick”.
• Условие при записа: Запис в режим [SP]
• Типичното време за запис указва времето,
когато неколкократно спирате/пускате
записа, включвате лампичката MODE и
използвате функцията увеличение (zoom).
Очаквано време за запис на филми
във вградената памет (в минути)
DCR-SX30E/SX40E:
Режим на запис
[HQ]
Време за запис
55 (50)
[SP]
85 (50)
[LP]
175 (115)
Режим на запис
Време за запис
[HQ]
120 (105)
[SP]
170 (105)
[LP]
360 (230)
DCR-SX50E/SX60E:
Режим на запис
Време за запис
[HQ]
235 (210)
[SP]
340 (210)
[LP]
715 (460)
• Числото в скобите е минималното време за
запис.
Пример за очаквано време за запис
на филми върху носител “Memory
Stick PRO Duo”
Режим на запис
[HQ]
За капацитет 4 GB в минута
55 (50)
[SP]
80 (50)
[LP]
170 (110)
• Числото в скобите е минималното време за
запис.
• Използван е носител “Memory Stick PRO Duo”
на Sony.
• Времето за запис може да се различава, в
зависимост от условията за запис и вида
носител “Memory Stick”.
• Време за зареждане/запис/възпроизвеждане
- Измерено при снимане с видеокамерата на
температура 25 °C (препоръчва се от 10 °C
до 30 °C)
- Времето за запис и възпроизвеждане ще
бъде по-кратко при ниски температури
или в зависимост от условията, при които
използвате видеокамерата.
Допълнителна информация
• За да зададете режим на запис, докоснете
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS] t [REC MODE]. При
настройките по подразбиране режимът на
запис е [SP] (стр. 39).
DCR-SX31E/SX41E:
47
Относно търговските марки
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO-HG
Duo“, “
”, “Memory Stick Micro”,
”MagicGate”, “
”, “MagicGate
Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick
Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “DVDirect” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista и DirectX са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените Щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените Щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation или нейни клонове в САЩ и
други държави.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в
Съединените Щати и/или други страни.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите TM и не са упоменати
навсякъде в това ръководство.
®
48
Екранни индикатори
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Индикатор
9999
9999
100/112
Долу
Горе вляво
Индикатор
 60 min
Значение
Бутон HOME
Запис с автоматичен
таймер
BLT-IN ZOOM MIC
(вграден микрофон)
MICREF LEVEL low
WIDE SELECT
Оставащ заряд в батериите
Бутон Return (връщане
назад)
Център
Индикатор
Значение
[STBY]/[REC] Състояние на запис
Размер на снимка
Задаване на изреждане на
снимки в
последователност (Slide
show)
Предупреждение

Режим на
възпроизвеждане
Горе вдясно
Индикатор
0:00:00
[00min]
Значение
Режим на запис
(HQ/SP/LP)
Носител за запис/
възпроизвеждане/
редактиране
Брояч
(час:минута:секунда)
Оставащо време за запис
FADER
Долу
Индикатор



Значение
Face Index (индекс с лица)
Ръчно фокусиране
SCENE SELECTION (избор
на сцена)
Баланс на бялото
SteadyShot изключен
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
TELE MACRO
Backlight (осветление в
контражур)
Бутон OPTION (опции)
Бутон VIEW IMAGES
(преглед на изображения)
Бутон Slide show
(последователно
изреждане на снимки)
101-0001
101-0005 Име на файл с данни

Защитено изображение
Бутон VISUAL INDEX
•Индикаторите и тяхната позиция са
приблизителни и може да се различават от
това, което виждате в действителност.
Допълнителна информация

Значение
Приблизителен брой
снимки, които могат да
бъдат записани и носители
за запис
Папка за възпроизвеждане
Възпроизвеждан в
момента филм или
снимка/Общ брой
записани филми или
снимки
49
Части и бутони за
управление
Числата в скоби са страниците за
информация.
 Ремък за хващане (13)
 Кукичка за раменен колан
 DC IN жак (9)
 A/V конектор за дистанционно (20,
31)
 Обектив (обектив Carl Zeiss)
 Ключ за капачето на обектива (13, 15)
 Вграден микрофон
 LCD екран/Панел за докосване (11)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да го затворите с екрана навън. Това
е удобно по време на възпроизвеждане.
 Бутон POWER (12)
 Бутон EASY (16)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително и часовника.
50
 Лостче за приближаване/отдалечаване
на изображението (zoom) (14, 16)
 Бутон PHOTO (16)
 Бутон MODE (15)
 Лампички
(Movie)/
(Photo) (11)
 Комплект батерии (9)
 Гнездо за статив (34)
 Лостче за освобождаване BATT (батерии) (10)
 Лампичка CHG (зареждане) (9)
 Бутон START/STOP (14)
 Бутон (Backlight)  (контражур) (34)
 Бутон DISP (дисплей) (18)
 Високоговорител
 Бутон
(DISC BURN) (23)
 Гнездо за носител “Memory Stick Duo”
(35)
 Лампичка за достъп (Вградена памет,
носител “Memory Stick PRO Duo”) (35)
Докато лампичката свети или мига, вашата
видеокамера чете или пише данни.
  (USB) жак (27, 28, 30)*
*DCR-SX30E/SX31E/SX50E: само изход
Азбучен
указател
A-Z
A/V свързващ кабел . . . . . . . . . . . . .20, 31
Backlight (контражур) . . . . . . . . . . . . . . .34
DATE/TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DELETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
DVD записващо устройство . . . . . . . . .27
Easy PC Back-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Handycam Handbook . . . . . . . . . . . . . . .41
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
One Touch Disc Burn . . . . . . . . . . . . . . . .23
PMB (Picture Motion Browser) . . . .21, 25
PMB Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 27
VISUAL INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 16, 19
A-Я
Ще откриете списъците с опции в
менютата на страници от 38 до 40.
Допълнителна информация
Батерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Вид на телевизора . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Включване на захранването . . . . . . . . .11
Времетраене на запис и
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Диск или папка, в които ще
запазваме филми и снимки . . . . . . . . .25
Диск рекордер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Дисплей за автодиагностика . . . . . . . .43
Език . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Екранни индикатори . . . . . . . . . . . . . . .49
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Запис на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Зареждане на батериите в чужбина . .10
Зареждане на комплекта батерии . . . . .9
Звукови сигнали при работа . . . . . . . . .11
Изваждане на снимки от филми . . . . .26
Използване на стенен контакт като
източник за захранване . . . . . . . . . . . . .10
Инсталация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Компютърна система . . . . . . . . . . . . . . .21
Копиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Копиране на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Меню HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37, 38
Меню OPTION (опции) . . . . . . . . .37, 40
Менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Носител за запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Носител “Memory Stick” . . . . . . . . . . . .35
Носител “Memory Stick PRO Duo” . . .35
Носител “Memory Stick PRO-HG Duo” 35
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . .42
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Последователност на операциите . . . . .6
Предупредителни индикатори . . . . . . .43
Презапис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Приложени аксесоари . . . . . . . . . . . . . . .4
Работа в режим Easy Handycam . . . . . .16
Редактиране на филми . . . . . . . . . . . . .26
Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Сверяване на датата и часа . . . . . . . . . . . .
Сила на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 18
Софтуер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Статив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Филми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 17
Форматиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Функция HELP (помощ) . . . . . . . . . . . .37
Части и бутони за управление . . . . . . .50
51
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising