Sony | HDR-PJ200E | Sony HDR-PJ200E PJ200E Full HD Flash Memory camcorder Инструкции за експлоатация

4-416-970-11(1)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за употреба
Съдържание
Подготовка за включване
Запис/Възпроизвеждане
Допълнителни операции
Редактиране
Моля, обърнете се също и към следната
Интернет страница:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Запaзване на видеоклипове и
снимки с помощта на компютър
Запазване на изображения с
помощта на външно устройство
Настройка на вашата
видеокамера
Други/Азбучен указател
HDR-CX190E/CX200E/CX210E/PJ200E
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури като например на
пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и подобни.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.







BG
2
Не разглобявайте батерията.
Не удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
Внимавайте да не дадете батерията на късо
и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 600С като например
на пряка слънчева светлина; не я оставяйте
в автомобил, паркиран на слънце.
Не горете батерията и не я изхвърляйте в
огън.
Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този вид
батерии.




Пазете батерията от малки деца.
Пазете батерията суха.
Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
Изхвърляйте използваната батерия, както е
посочено в инструкциите.
Подменяйте батерията само с
определения вид. Подмяната с
неправилен вид може да доведе до
пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място като например
между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер,
ако при използването на видеокамерата
се получи някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна - към
контакта.
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е специално
проектиран само за работа с тази
видеокамера и не бива да се използва с
друго електрическо оборудване.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Забележка за потребители
от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на това устройство.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по трансфер
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
BG
3
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския
съюз и други Европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
BG
4
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт
за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
BG
5
Настройка на езика

Дисплеят на екрана за всеки език се
използва за илюстрация на работните
процедури. Ако е наложително, преди
да започнете работа с видеокамерата,
променете езика (стр. 20).

LCD панел

Запис




Изпробвайте функцията запис преди
същинските снимки, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблеми.
Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато извършването на запис или
възпроизвеждане е невъзможно поради
повреда на видеокамерата, носителя на
запис и др.
Системите за цветна телевизия се
различават в зависимост от държавата/
регионите. За да гледате вашите записи
на телевизор, имате нужда от телевизор,
базиран на системата PAL.
Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат
защитени от авторски права. Непозволеният
запис на подобни материали може да бъде в
противоречие с местния закон за защита на
авторските права.

BG
6
Не извършвайте следните действия. Ако го
направите, носителят на запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не се възпроизведат или да се изгубят, или е
възможно да се получи друг проблем.
 Не вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 21) свети или
мига.
 Не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата, и не излагайте
устройството на механични сътресения
или вибрации, докато лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 23) или
лампичката за достъп (стр. 21) светят или
мигат.
Когато видеокамерата е свързана към друго
устройство чрез USB връзка и захранването
й е включено, не затваряйте LCD панела.
Записаните данни за изображението може
да се загубят.
LCD екранът e произведен чрез
използването на високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите му
са ефективни. Въпреки това, възможно е на
LCD екрана да се появят малки черни и/или
ярки точки (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези точици е нормална
и е в резултат на производствените процеси,
и по никакъв начин не влияе на записа.
Черни точки
Бели, червени, сини или
зелени точки
Информация за ръководството,
изображенията и екранните дисплеи

Забележки за употреба

Използвайте видеокамерата в съответствие
с местните закони и правила.




Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и поради
това е възможно да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори,
които наистина се извеждат на вашата
видеокамера. Освен това, илюстрациите на
вашата видеокамера и екранните индикации
са преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
Дизайнът и техническите характеристики на
видеокамерата и на аксесоарите, подлежат
на промяна без предупреждение.
В това ръководство, вградената памет
(HDR-CX210E) и картата с памет на вашата
видеокамера се наричат с общия термин
“носител на запис”.
В това ръководство, DVD дисковете,
записани с качество с висока разделителна
способност (HD), се наричат AVCHD
дискове.
Името на модела е указано в ръководството,
когато съществува разлика в техническите
характеристики на различните модели.
Проверете името на вашия модел
видеокамера, като погледнете от долната
страна на устройството.

Илюстрациите, използвани в това
ръководство, касаят модела HDR-CX210E,
освен ако не е описано друго.
Носител
на запис
HDRCX190E
HDRCX200E
Само
карта с
памет
Капацитет
на
вградения
носител на
запис
Проектор




Избор на опции на LCD екрана
HDR-CX190E
Преместете бутона за избор към
///, за да изберете желаната
опция и след това натиснете бутона
в центъра, за да приключите
избора си.

HDRPJ200E
HDRCX210E
Вградена
памет +
карта с
памет
8 GB

Научете повече за вашата
видеокамера (“Handycam”
Ръководство за потребителя)
“Handycam” Ръководство за потребителя
е онлайн ръководство. Обърнете се към
него за подробни инструкции относно
многобройните функции на видеокамерата.
1
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
Докоснете желаната част от LCD
екрана.
Влезте в интернет страницата
за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
Изберете вашата държава или
регион.
3
Потърсете името на модела
на вашата видеокамера в
страницата за поддръжка.

Проверете името на модела от долната
страна на вашата видеокамера.
BG
7
Съдържание
Първо прочетете това . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Научете повече за вашата видеокамера (“Handycam” Ръководство за
потребителя). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Избор на опции на LCD екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Части и контролни бутони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Подготовка за включване
Приложени артикули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зареждане на батерията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зареждане на батерията с помощта на компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зареждане на батерията в чужбина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Включване на захранването и сверяване на датата и часа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Промяна на настройката на езика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подготовка на носителя на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на носител на запис (HDR-CX210E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поставяне на карта с памет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
18
19
20
21
21
21
Запис/Възпроизвеждане
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запис на видеоклипове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запис на снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зуум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Работа с бутоните при възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
27
28
30
Допълнителни операции
Ясен запис на хора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ясен запис на избраните обекти (Приоритет на лице) (HDR-CX200E/
CX210E/PJ200E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Автоматичен запис на усмивки (Разпознаване на усмивка) . . . . . . . . . . . . . . .
Запис на видеоклипове в различни ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Автоматичен избор на подходяща настройка спрямо ситуацията
(Автоматична настройка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запис на изображения с избрано качество на изображението . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на качество за видеоклипа (Режим на запис) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Промяна на качеството за снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BG
8
32
32
32
33
33
34
34
35
Съдържание
Възпроизвеждане на резюме на вашите видеоклипове (Възпроизвеждане на
акценти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Запазване на акценти за HD качество на изображението ( Scenario
Save). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Преобразуване на данните в стандартно качество на изображението
(Видео акценти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Възпроизвеждане на изображения на телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Използване на вградения проектор (HDR-PJ200E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Редактиране
Редактиране с вашата видеокамера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изтриване на видеоклипове и снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разделяне на видеоклип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запис на снимка от видеоклип (HDR-CX210E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
43
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на
компютър
Полезни функции, достъпни при свързването на видеокамерата към компютър . . . 44
За Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
За Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Подготовка на компютъра (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стъпка 1 Проверка на системата на компютъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стъпка 2 Инсталиране на приложения софтуер “PlayMemories Home” . . . . 45
Стартиране на софтуера “PlayMemories Home” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Сваляне на софтуера, предназначен за видеокамерата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Инсталиране на софтуера за Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Упътване за създаване на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Устройства, на които можете да възпроизвеждате създадения диск . . . 50
Създаване на диск с помощта на DVD записващо устройство или рекордер . . 51
Създаване на диск с помощта на DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Създаване на диск с изображения с високо качество (HD) с помощта на
DVD записващо устройство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с
помощта на записващо устройство и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Запазване на изображения на външно устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
BG
9
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Списък с менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Други/Азбучен указател
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Времена за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да запишете . . . . 64
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с различните видове
батерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Очаквано време за запис на видеоклипове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Очакван брой снимки, които можете да запишете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Работа с вашата видеокамера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Индикатори на екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
BG
10
Части и контролни
бутони
HDR-PJ200E
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
 Говорител
 Обектив (Carl Zeiss обектив)
 Ключ LENS COVER
 Вграден микрофон
HDR-CX190E
 LCD екран/Сензорен панел (HDR-
CX200E/CX210E/PJ200E) (19, 20)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да затворите LCD панела, като го
насочите да гледа навън. Тази функция е
удобна, когато възпроизвеждате.
 Бутон за избор (7) (HDR-CX190E)
 Бутон
(Преглед на изображения)
(HDR-CX190E)
 Лост PROJECTOR FOCUS (40) (HDR-
PJ200E)
 Проекторен обектив (40) (HDR-PJ200E)
HDR-CX200E/CX210E
BG
11
 Жак  (USB) (51, 54)
HDR-CX190E
HDR-CX190E
HDR-CX200E/CX210E
HDR-PJ200E
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
 Бутон MODE
 Лампичка
(Видеоклип)/
(Снимка)
(23, 24)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате остър
предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за
часa.
 Бутон
BG
12
(Преглед на изображения)
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
 Бутон PROJECTOR (40) (HDR-PJ200E)
 Жак HDMI OUT (38)
 Лостче за зуум (27)
 Бутон PHOTO (24)
 Лампичка CHG (Зареждане) (15)
 Батерия (15)
 Бутон START/STOP (24)
 Ремък за захващане
 Вграден USB кабел (16)
 Жак DC IN (15)
 A/V конектор за устройство за
дистанционно управление (38)
 Лампичка за достъп за картата с памет
(21)
 Гнездо за картата с памет (21)
 Гнездо за статив
Прикрепете статив (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm)
 Лостче за освобождаване BATT
(батерия) (17)
За да стегнете ремъка за захващане
BG
13
Подготовка за включване
Приложени
артикули
Акумулаторна батерия NP-FV30 (1)
Цифрите в скоби показват броя на
приложените артикули.
Видеокамера (1)
Променливотоков адаптер (1)
“Ръководство за употреба” (това ръководство) (1)

Захранващ кабел (1)
HDMI кабел (1) (само за HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
Свързващ A/V кабел (1)
USB свързващ поддържащ кабел (1)

BG
14
Свързващият USB кабел е проектиран
за работа само с тази видеокамера.
Използвайте този кабел, когато вграденият
USB кабел на видеокамерата (стр. 16) е
твърде къс, за да извършите връзката.
Забележки
Софтуерът “PlayMemories Home” (Lite
Version) и помощното упътване за
“PlayMemories Home” са предварително
инсталирани на вашата видеокамера (стр.
45, 48).
Зареждане на батерията
1
Затворете LCD екрана и
прикрепете батерията.
Подготовка за включване
Батерия
2
Свържете променливотоковия
адаптер () и кабела на
захранването () към вашата
видеокамера и стенния контакт.


Лампичката CHG (зареждане) светва
Когато батерията е напълно заредена,
лампичката CHG (зареждане) угасва.
Изключете променливотоковия адаптер
от жака DC IN на вашата видеокамера.
Лампичка CHG
(зареждане)
Жак DC IN
Изравнете
маркировката  на DC
щекера и жака DC IN.
DC щекер


Към стенния контакт

Забележки
Не можете да прикрепите батерия “InfoLITHIUM”, различна от серия V, към вашата видеокамера.
BG
15
Зареждане на батерията с помощта на компютър
Изключете захранването на
вашата видеокамера и свържете
устройството към включен
компютър с помощта на вградения
USB кабел.
Вграден USB кабел
Към стенен контакт
Зареждане на батерията от мрежата, като използвате вградения USB кабел
Можете да зареждате батерията, като свържете вградения USB кабел към мрежата, като
използвате USB устройство за зареждане/променливотоков адаптер модел AC-UD10
(продава се отделно). Не можете да използвате преносим захранващ блок на Sony модел
CP-AH2R, CP-AL или AC-UP100 (продава се отделно), за да зареждате видеокамерата.
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия.
Батерия
NP-FV30 (приложена в
комплекта)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Време за зареждане
Вграден USB кабел*
Променливотоков адаптер
(когато използвате вашия
компютър)
115
150
155
195
390
280
545
1,000
Времената за зареждане, показани в таблицата по-горе, са измерени, когато зареждате батерията
при температура 25°С. Препоръчителният температурен обхват за зареждане на батерията е от
10°С до 30°С.
* Указаните времена за зареждане касаят случаите, в които не използвате USB свързващ
поддържащ кабел.
BG
16
За да извадите батерията
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето
за освобождаване на батериите BATT
(батерия) ) и извадете батерията ().
Подготовка за включване
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като че ще зареждате батерията.
Дори когато батерията е прикрепена, тя не се изразходва.
Забележки за батерията



Преди да смените батерията или да отстраните променливотоковия адаптер от устройството,
изключете видеокамерата и се уверете, че лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 23, 24) и
лампичката за достъп (стр. 21) не светят.
Лампичката CHG (зареждане) премигва, докато батерията се зарежда при следните условия:
 Когато батерията не е поставена правилно.
 Когато батерията е повредена.
 Когато температурата на батерията е ниска.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
 Когато температурата на батерията е висока.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
В настройката по подразбиране захранването автоматично се изключва, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с нея приблизително 2 минути; по този начин се пести
захранването на батерията ([Eco Mode], стр. 60).
Забележки за променливотоковия адаптер




Включете променливотоковия адаптер в най-близкия контакт. Незабавно изключете адаптера,
ако докато използвате видеокамерата се получи някаква повреда.
Не използвайте променливотоковия адаптер на тясно място, като например между стена и мебел.
Внимавайте да не дадете на късо DC щекера на променливотоковия адаптер или терминала на
батерията с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
Изключете променливотоковия адаптер от видеокамерата, като придържате едновременно
видеокамерата и DC щекера.




Време за запис, Време за възпроизвеждане (64)
Индикатор за оставащ заряд на батерията (25)
Зареждане на батерията в чужбина (18)
BG
17
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна/област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz. Не
използвайте електронен преобразувател на напрежението.
BG
18
Включване на захранването и сверяване на
датата и часа
1 Отворете LCD екрана на вашата
видеокамера и включете
захранването.
Изберете желания език и после
изберете [Next].
3
Изберете желаната географска
област с помощта на / и
след това докоснете [Next].
4
Задайте [Summer Time],
изберете формата за датата,
както и датата и часа.



Ако зададете [Summer Time] в
положение [On], часовникът преминава
1 час напред.
Когато изберете датата и часа, изберете
една от опциите и регулирайте
стойността с помощта на
/ .
Когато изберете
, настройката за
дата и час приключва.
Подготовка за включване
2
Докоснете бутона на LCD
екрана
За HDR-CX190E, изберете
бутона като използвате
бутона за избор.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
HDR-CX190E
BG
19
Промяна на настройката на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на език по ваш избор.
Докоснете
 [Setup]  [ General Settings]  [Language Setting]  желан език.
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана.
За да регулирате ъгъла на LCD панела
Първо отворете LCD панела на 90 градуса
към видеокамерата () и след това
регулирайте ъгъла ().
 90 градуса
(максимум)
 180 градуса
(максимум)
 90 градуса към
видеокамерата
За да изключите звуковия сигнал
Изберете

 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Забележки
Датата, часът и условията автоматично се записват на носителя. Те не се извеждат при записа,
но можете да ги проверите като [Data Code] по време на възпроизвеждане. За да ги изведете,
изберете
 [Setup]  [
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].



BG
20
За да сверите отново датата и часа: [Date & Time Setting] (стр. 60)
За да калибрирате сензорния панел: [Calibration] (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E) (стр. 69)
Подготовка на носителя на запис
Информацията за носителя на запис, който можете да използвате, се извежда на екрана
на вашата видеокамера чрез следните икони.

Алтернативен носител на
запис
—
Подготовка за включване
Носител на запис по
подразбиране
Карта с памет
HDR-CX190E/CX200E/
PJ200E
Вградена памет
HDR-CX210E
Карта с памет
Забележки
Не можете да изберете различен носител на запис за видеоклипове и снимки.
Избор на носител на запис (HDR-CX210E)
Изберете
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  желания носител.
Поставяне на карта с памет
Отворете капачето и поставете
картата в отделението, докато
щракне.

Поставете картата с
подрязаното ъгълче в
посоката, показана на
илюстрацията.
Когато поставите нова карта, ще се изведе
екранът [Preparing image database file. Please
wait.]. Изчакайте, докато екранът изчезне.
Лампичка за достъп
BG
21
За да извадите картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.




Забележки
Препоръчваме ви да форматирате картата с памет с вашата видеокамера преди да я използвате
за първи път, за да сте сигурни в стабилната й работа (стр. 59). Форматирането на картата ще
изтрие всички данни и те не могат да бъдат възстановени впоследствие. Запазете важните данни
на вашия компютър и др.
Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible
that there is not enough free space.], форматирайте картата с памет (стр. 59).
Уверете се, че поставяте картата с памет в правилната посока. Ако поставите картата с памет
насила в погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител, в гнездото за
картата с памет или е възможно данните за изображението да се повредят.
Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате.
Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
“Memory Stick PRO Duo”
носител (Mark2)
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
SD карта с памет
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет



Описва
се в това
ръководство
като
Скорост
на SD
картата
Капацитет
(операциите
са
потвърдени)
—
32 GB
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
Клас 4 или
по-бърза
64 GB
SD карта
Операциите не са гарантирани за всички карти с памет.
Забележки
Не можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера.
Видеоклиповете, записани на SDXC карти с памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не поддържат файловата система
exFAT* посредством свързване с USB кабел. Уверете се, че устройството е съвместимо със
системата exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера към
несъвместимо устройство, не форматирайте картата, когато се изведе потвърждаващият екран,
защото това ще изтрие всички данни на носителя
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.



BG
22
Носител на запис/възпроизвеждане/редактиране: Индикатори на екрана по време на запис (74)
Време за запис на видеоклипове/брой изображения, които можете да запишете (64)
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, видеоклиповете и снимките се записват на
вградения носител на запис. Видеоклиповете се записват с качество с висока
разделителна способност (HD).
HDR-CX190E/CX200E/PJ200E: Карта с памет
HDR-CX210E: Вграден носител на запис
Запис на видеоклипове
Отворете капачето на обектива.
2
Отворете LCD екрана и
натиснете MODE, за да включите
лампичката (Видеоклип).
3
Натиснете START/STOP, за да
започнете записа.


Запис/Възпроизвеждане
1
За да спрете записа, отново натиснете
START/STOP.
Можете да запечатвате снимки, докато
записвате видеоклипове, като натиснете
PHOTO (Двоен запис).
BG
23
Запис на снимки
1
Отворете LCD екрана и
натиснете MODE, за да включите
лампичката (Снимка).
2
Леко натиснете PHOTO, за да
фокусирате, след това натиснете
докарай.

Когато фокусирането е правилно
извършено, на LCD екрана се извежда
индикаторът за AE/AF заключване.
За да изведете опциите на LCD екрана
Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата няколко секунди
след като я включите или ако превключвате между режим на запис на видеоклип и
запис на снимка. За да изведете опциите отново, извършете следното:
HDR-CX190E: Преместете бутона за избор.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E: Докоснете LCD екрана независимо къде, като внимавате
да не докоснете бутоните.
BG
24
Индикатори на екрана по време на запис
Тук са описани иконите за запис на видеоклипове и за запис на снимки. За
подробности се обърнете към страниците в скоби.
 Състояние според функцията за автоматична настройка (33)
 Състояние за запис ([STBY]/[REC])
 Заключване на AE/AF (автоматична експонация/автофокус) (24)
 Проследяващ фокус* (32)
 Зуум, Оставащ капацитет на батерията
 Брояч (час: минута: секунда), Запис на снимка, Носител на запис/
възпроизвеждане/редактиране ** (74)
 Бутон за отмяна на проследяващия фокус* (32)
Запис/Възпроизвеждане
 Бутон зуум (W: Широк зуум/Т: Телеснимка), бутон START/STOP (в режим на запис
на видеоклипове), бутон PHOTO (в режим на запис на снимки)*
 Бутон MENU (56)
 Бутон за автоматична настройка (33)
 Приблизителен брой снимки, които можете да запишете, Съотношение на екрана
(16:9 или 4:3), Размер на снимка (L/S)
 Приблизително оставащо време за запис, Качество на записаното изображение
(HD/STD) и режим на запис (FX/FH/HQ/LP) (34)
 Бутон за преглед на изображения (28)
 Персонализиран бутон (можете да зададете вашите любими функции и да ги
изведете като икони) (58)
* HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
** HDR-CX210E
BG
25
Запис в огледален режим
Отворете LCD панела на 90 градуса
спрямо видеокамерата (), а след това
го завъртете на 180 градуса към обектива
().
На LCD екрана се извежда огледален образ
на обекта, но при записа изображението
ще бъде нормално.





Забележки
Ако затворите LCD екрана, докато записвате видеоклипове, видеокамерата спира записа.
Максималното непрекъснато време за запис на видеоклипове е 13 часа.
Когато файлът с видеоклипа надвиши 2 GB, автоматично се създава следващ файл.
Не излагайте видеокамерата на вибрации или удари, както и не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер, ако данните все още се записват на носителя на запис, дори след
приключване на записа, и ако:
 Лампичката за достъп (стр. 21) свети или мига.
 Иконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран
(извеждане на всички пиксели). Въпреки това, тази функция може да отреже горния, долния,
десния и левия краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с функцията за извеждане на всички пиксели. Препоръчваме ви да зададете [Guide
Frame] в положение [On], за да запишете изображенията, като използвате за насока външните
рамки на [Guide Frame] (стр. 58).






BG
26
Време за запис, брой снимки, които можете да запишете (стр. 64).
[Media Select] (стр. 21).
За да изведете за постоянно опциите на LCD екрана: [Display Setting] (стр. 58)
За да промените размера на изображението: [
Image Size] (стр. 35)
Време за запис, оставащ капацитет [Media Info] (стр. 59)
Зуум
Преместете лостчето за зуум, за да
увеличите или намалите размера на
изображението.
W (Широк ъгъл): Обектът изглежда поотдалечен
T (Телеснимка): Обектът изглежда по-близо

За да увеличавате изображенията още повече (Разширен зуум)
Задайте [




SteadyShot] в положение [Standard] или [Off] (стр. 58)
Можете да увеличите изображения до 30 пъти от оригиналния размер като увеличите широкия
ъгъл.
Запис/Възпроизвеждане

С настройката по подразбиране можете
да увеличавате изображения до 25 пъти
от оригиналния размер на обекта, като
използвате функцията оптичен зуум.
Преместете леко лостчето, за да постигнете
бавно увеличение. Преместете го повече за
по-бързо увеличение.
Забележки
Не махайте пръста си от лостчето за функцията zoom, докато работите с него. Ако го направите,
звукът от движението на лостчето може да се запише.
Не можете да променяте zoom скоростта с помощта на бутона / на LCD екрана (HDR-CX200E/
CX210E/PJ200E).
За да се получи ясен фокус, минималното разстояние между камерата и обекта трябва да бъде
около 1 cm за широкоъгълен режим и около 80 cm за телеснимка.


За постигане на по-големи зуум стойности: [Digital Zoom] (стр. 58)
BG
27
Възпроизвеждане
Можете да търсите записани изображения по дата и час на записа (Преглед на
събития).
1
Отворете LCD екрана и
натиснете бутона
на
видеокамерата, за да влезете в
режим на възпроизвеждане.

Можете да влезете в режим на
възпроизвеждане, като изберете
LCD екрана (стр. 25).
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
на
HDR-CX190E
2
Изберете / за да
преместите желаното събитие
в центъра () и след това го
изберете ().

3
Изберете изображението.

BG
28
Видеокамерата автоматично извежда
записаните изображения като събитие
въз основа на датата и часа.
Видеокамерата възпроизвежда от
избраното към последното изображение
за съответното събитие.
Дисплей на екрана за преглед на събития
Към екрана MENU
Оставащ капацитет на
батерията
Събития
Име на събитието
Към следващо събитие
Към предходно събитие
За да възпроизвеждате кратки
видеоклипове (стр. 36)
Име на събитието
Времетраене на записа/Брой снимки
За да се върнете към
екрана Event View
(Преглед на събития)
Бутон за смяна на вида
на изображението
Видеоклип
Извежда предходна/
следваща страница
Променя в режим на
запис на видеоклип/
снимка



Снимка
Последно възпроизведено
изображение
Запис/Възпроизвеждане
Промяна в режима на
запис на видеоклипове/
снимки
Индикаторна лента за
времетраене
Бутон за промяна на
скалата със събития
Изображенията с намален размер, които ви позволяват едновременно да преглеждате много
изображения в индекс екран, се наричат “миниатюрни изображения”.
Забележки
Периодично записвайте всичките изображения на външен носител, за да предотвратите загубата
на данни (стр. 49).
В настройката по подразбиране има предварително записан демонстрационен клип
(HDR-CX210E).
BG
29
Работа с бутоните при възпроизвеждане
Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата за няколко секунди.
За да изведете опциите отново, извършете следното
HDR-CX190E: Преместете бутона за избор.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E: Докоснете LCD екрана.
Докато възпроизвеждате видеоклип
Сила на звука
Изтриване
Контекст
За да спрете
Предходен
Бързо превъртане назад
Следващ
Бързо превъртане напред
Пауза/Възпроизвеждане
Докато преглеждате снимки
Промяната на работните бутони, докато преглеждате снимки, зависи от настройката на
бутона за смяна на вида на изображението (стр. 29).
(Видеоклип/снимка) (настройка по подразбиране)
Изтриване
Следващ
Предходен
BG
30
Възпроизвеждане/
пауза на видеоклипове и
снимки в реда, в който са
записани
(снимка)
Изтриване
Контекст
Следващ
За да стартирате/
спрете изреждането на
изображения
Когато неколкократно докоснете
/
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо 
около 60 пъти по-бързо.
Изберете
/
докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизвеждате бавно
видеоклипове.
За да повторите изреждането на изображения, докоснете
 [Slideshow Set].
Предходен


Възпроизвеждане на изображения с други устройства


Възможно е изображения, записани на вашата видеокамера, да не се възпроизвеждат правилно на
други устройства. И обратното, възможно е изображения, записани на други устройства, да не се
възпроизвеждат правилно на тази видеокамера.
Видеоклиповете със стандартно качество (STD), записани на SD карти с памет, не могат да се
възпроизвеждат на AV устройства от други производители.
Запис/Възпроизвеждане

BG
31
Допълнителни операции
Ясен запис на хора
Ясен запис на избраните
обекти (Приоритет на лице)
Запис на обекти, различни от хора
(Проследяващ фокус)
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
Докоснете обекта, който желаете да
запишете.
Вашата видеокамера може да проследи
избрано от вас лице и автоматично
да регулира фокуса, експонацията и
тоновете на кожата на лицето.
Видеокамерата автоматично регулира
фокуса.
Докоснете едно от лицата, което ще
е цел на записа.
Извежда се двойна
рамка.


Област на
отказан избор
Забележки
Възможно е обектът, който сте докоснали, да
не бъде засечен в зависимост от светлината
на околната среда или прическата му.
Уверете се, че сте задали [Face Detection] в
положение различно от [Off] (настройката
по подразбиране е [Auto]).
Автоматичен запис на усмивки
(Разпознаване на усмивка)
Когато видеокамерата разпознае
усмивка, докато записва видеоклип, тя
автоматично ще запечата кадъра (стр.
58). (Настройката по подразбиране е
[Dual Capture].)
Видеокамерата
разпознава лице.
BG
32
Видеокамерата
разпознава усмивка
(оранжева рамка).
Запис на
видеоклипове в
различни ситуации




[Smile Sensitivity] (стр. 58)
Автоматичен избор на подходяща
настройка спрямо ситуацията
(Автоматична настройка)
Видеокамерата автоматично избира
най-подходящите настройки
спрямо обекта или ситуацията и
записва видеоклип (Настройката
по подразбиране е [On].) Когато
видеокамерата разпознае обекта,
иконите, които съответстват на
разпознатите условия, се извеждат.
 [On] 
в
Изберете
долния десен ъгъл на екрана за запис
на видеоклипове или снимки.
Допълнителни операции
Забележки
Когато [
Rec Mode] е зададен в
положение [Highest Quality
], не можете
да използвате функцията за разпознаване на
усмивка, докато записвате видеоклипове.
В зависимост от условията на запис,
обекта и настройките на видеокамерата,
е възможно усмивките да не бъдат
разпознати.
Разпознаване на лице
Видеокамерата разпознава лица
и регулира фокуса, цветовете и
експозицията.
(Портретен режим), (Бебе)
Разпознаване на сцена:
Видеокамерата автоматично избира найефективната настройка в зависимост от
сцената.
(Пейзаж), (Нощна
 (Контражур),
(Прожекторно осветление),
сцена),
(Ниска осветеност), (Макро).
Разпознаване на вибрация:
Видеокамерата разпознава вибрации и
извършва оптимални настройки, за да
компенсира движението.
(Статив)

За да отмените функцията за автоматична
настройка, изберете
 [Off].
BG
33
За да записвате по-ясни
изображения отколкото в случаите,
когато използвате функцията за
автоматична настройка
Изберете
 [Camera/Mic] 
[
Manual Settings]  [Low Lux].

Забележка
Видеокамерата може да не разпознае сцената
или обекта в зависимост от условията на
запис.
Запис на
изображения с
избрано качество на
изображението
Избор на качество за
видеоклипа (Режим на запис)
Можете да промените режима на запис,
за да изберете качество на видеоклипа,
когато записвате видеоклипове с
висока разделителна способност
(HD). Възможно е времето за запис
(стр. 64) или видът на различните
носители, на които можете да запишете
изображенията, да се променят в
зависимост от режима на запис.
(Настройката по подразбиране е
].)
[Standard
1
Изберете
 [Image
Quality/Size]  [
REC Mode].
2
Изберете желания режим на
запис.

BG
34
Индикацията се извежда върху
иконата на носителя, ако видеоклипът,
който сте записали с избрания режим
на запис, не може да се запази на този
вид носител.
Режим на запис и носители,
на които можете да копирате
изображения
*1 Настройка по подразбиране
*2 Стандартното качество на изображението
(STD) е фиксирано в тази стойност.


Видове носители
Режим на запис
FX
FH/HQ/LP

На тази
видеокамера
Вграден носител
на запис*
Карта с памет
Допълнителни операции
Промяна на качеството за
снимки
На външни
устройства
Външен носител
(USB устройства
за съхранение)
Blu-ray дискове
AVCHD дискове
за запис
Запис на видеоклип със стандартно качество
на изображението (STD): [
/
Setting] (стр. 59)
Упътване за създаване на дискове (стр. 49)
Броят на снимките, които можете да
запишете, се различава в зависимост от
избрания размер на изображението.
—
* HDR-CX210E
1
Изберете
 [Image
Quality/Size]  [
Image Size].
2
Изберете желания размер на
изображението.
Качество на изображенията
Качеството на изображението и честотата
на кадрите за всеки режим на запис може
да бъде зададен както следва.
(“М” в “24М” означава “Mbps”.)
За видеоклипове с висока разделителна
способност (HD)




[Highest Quality
]: 1920  1080/50i
качество, AVC HD 24M (FX)
[High Quality
]: 1920  1080/50i качество,
AVC HD 17M (FH)
[Standard
]: 1440  1080/50i качество,
AVC HD 9M (HQ)*1
[Long Time
]: 1440  1080/50i качество,
AVC HD 5M (LP)

Забележки
Избраният размер на изображението за
тази настройка важи за снимки, записани с
функцията Двоен запис (стр. 23).


Брой снимки, които можете да запишете
(стр. 65)
За видеоклипове със стандартно
качество на изображението (STD)

[Standard
9M (HQ)*2
]: стандартно качество, STD
BG
35
Възпроизвеждане на
резюме на вашите
видеоклипове
A: Видеокамерата възпроизвежда
отново сцените с акценти.
B: Можете да запазите акцентите
Възпроизведете сцени със
стандартна резолюция (STD) и ги
споделете (качване в Интернет и др.)
C: Можете да промените
настройките за възпроизвеждане на
акценти.
(Възпроизвеждане на акценти)
Можете да се наслаждавате на акценти
от вашите видеоклипове и снимки,
записани с висока разделителна
способност (HD), под формата на
кратки видеоклипове.
1
Натиснете
(Преглед на
изображения) (стр. 28).
2
Изведете желаното събитие в
центъра на екрана за преглед на
събития и изберете [ Highlight].
За да промените настройките за
възпроизвеждане на акценти
Можете да промените настройките
за възпроизвеждане на акценти, като
изберете [Highlight Setting] на екрана
след като възпроизвеждането на
акценти приключи.
Можете да промените настройките и
като изберете
 [Highlight Setting],
докато устройството възпроизвежда
сцени.


Регулиране
на силата
на звука

Контекст

За да спрете
Предишен
3
BG
36
Напред
За да въведете
пауза
Изберете желана операция,
когато възпроизвеждането
приключи.


[Playback Range]
Можете да зададете обхват за
възпроизвеждане (начална и крайна дата)
на акценти.
[Theme]
Можете да изберете тема за
възпроизвеждане на акценти.
[Music]
Можете да изберете музика.
[Audio mix]
Заедно с музиката се възпроизвежда и
оригиналният звук.
[Length]
Можете да зададете дължина на
възпроизвеждането на акценти.
[Highlight Point]
Можете да зададете участъци от видеоклипа
или снимки, които да бъдат използвани
при възпроизвеждането на акценти.
Възпроизведете желания видеоклип и
изберете

. Или, възпроизведете
желаната снимка и изберете
.
Индикацията
се появява на видеоклипа
или снимката, които използвате за
възпроизвеждане на акценти. За да изтриете
тези точки, изберете
 [Clear All Points].



Запазване на акценти за HD
качество на изображението
(
Scenario Save)
Можете да запазвате акценти за
възпроизвеждане като “Scenario”
(плейлист) с висока разделителна
способност (HD). Можете да запазвате
до 8 плейлисти, които можете да
възпроизвеждате само с видеокамерата.
1
Изберете [Replay] на екрана
след като възпроизвеждането
на акценти приключи.
2
Когато възпроизвеждането
на акценти започне отново,
изберете  [ Scenario
Save].
За да възпроизведете запазения
плейлист
Изберете
 [Playback
Function]  [ Scenario], изберете
желания плейлист и след това
изберете
.

Допълнителни операции
Забележки
Сцените с акценти, които се
възпроизвеждат, ще се променят всеки
път, когато изберете функцията за
възпроизвеждане на акценти.
Настройката [Playback Range] се изчиства,
когато възпроизвеждането на акценти спре.
Когато свържете видеокамерата към външно
устройство като например телевизор, и ако
възпроизвеждате акценти или плейлист с
акценти, изображенията няма да се изведат
на LCD екрана на видеокамерата.
За да изтриете запазен плейлист,
изберете
 [Erase]/[Erase All], докато
възпроизвеждате плейлиста.
Преобразуване на данните
в стандартно качество на
изображението (Видео акценти)
Можете да преобразувате формата
с данните за възпроизвеждане на
акценти или предварително запазени
плейлисти с акценти в стандартно
качество (STD) и можете да ги запазвате
като “Видеоклип с акценти”. Можете да
използвате видеоклиповете с акценти, за
да създавате DVD дискове, или можете
да качвате данните в Интернет.
1
Изберете [Save and Share] на
екрана след като приключите с
възпроизвеждането на акценти
или плейлиста с акценти.
BG
37
2
Изберете желаната операция,
когато запазите опцията.
A: Настройката [Share] ще ви
позволи да качите видеоклип с
акценти в Интернет, като използвате
вградения софтуер “PlayMemories
Home” (стр. 48), или можете да
създадете DVD диск, като използвате
DVD записващо устройство
“DVDirect Express” (стр. 51).
B: Видеокамерата възпроизвежда
запазените видеоклипове с акценти.
За да възпроизвеждате видеоклип
с акценти
Възпроизвеждане
на изображения на
телевизор
Начините на връзка и качеството
на изображенията, които се
възпроизвеждат на телевизионния
екран, се различават в зависимост
от телевизора, който сте свързали, и
конекторите, които използвате.
Свързване към
телевизор с висока
разделителна
способност*
HDMI
кабел **
Изберете
 [Playback
Function]  [Highlight Movie] и
изберете желания видеоклип с
акценти.

Свързване към 16:9
(широкоекранен) или
4:3 телевизор със
стандартна разделителна способност
Аудио/
видео
свързващ
кабел
(приложен)
Вход
Жълт
Бял
За да изтриете видеоклип с акценти,
изберете , докато клипът се
възпроизвежда.
Червен
Посока на сигнала
* Ако телевизорът не притежава HDMI
входен жак, използвайте A/V свързващ
кабел, за да осъществите връзката.
** Приложен към HDR-CX200E/CX210E/
PJ200E
BG
38
1
Задайте селектора за входен
сигнал на телевизора към
входа, към който ще свържете
видеокамерата.
2
Свържете видеокамерата към
телевизора.
3
Възпроизведете видеоклип
или снимка на видеокамерата
(стр. 28).





Забележки
Обърнете се и към ръководството с
инструкции, приложено към телевизора.
Използвайте приложения променливотоков
адаптер като източник на захранване (стр. 17).
Когато видеоклиповете са записани с качество
със стандартна разделителна способност
(STD), те ще се възпроизвеждат със същото
качество дори и на телевизор с висока
разделителна способност.
Когато възпроизвеждате видеоклипове със
стандартна разделителна способност (STD)
на 4:3 телевизор, който не е съвместим с 16:9
Wide Mode] в положение
сигнал, задайте [
[4:3], за да записвате видеоклипове със
съотношение 4:3.
Ако свържете вашата видеокамера към
телевизор, като използвате повече от един вид
кабел, за да извеждате изображения, HDMI
изходът е с приоритет.
Видеокамерата не поддържа S-Video изход.
HDMI кабел






Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
Използвайте HDMI мини конектор в единия
край (за видеокамерата) и щекер, подходящ за
свързване с вашия телевизор, в другия край.
Изображения със защита на авторските права
не се извеждат от HDMI OUT жака на вашата
видеокамера.
Някои телевизори може да не функционират
правилно (може да нямат звук или картина) с
тази връзка.
Не свързвайте HDMI OUT жака на
видеокамерата към HDMI OUT жака на
външното устройство, тъй като може да се
получи неизправност.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
e интерфейс, който изпраща и аудио, и
видео сигнали. HDMI OUT жакът извежда
висококачествени изображения и цифров
аудио звук.
Свържете жълтия щекер на аудио/видео
свързващия кабел към видео входния
жак и свържете белия (ляв канал) или
червения (десен канал) щекер на аудио
входния жак на вашия телевизор или
видеорекордер.
Допълнителни операции

Когато телевизорът е моно (Когато
телевизорът има само един аудио
входен жак)
Когато свързвате към телевизора
посредством видеорекордер
Свържете видеокамерата към LINE IN
входа на видеорекордера чрез аудио/
видео свързващия кабел. Настройте
входния селектор на видеорекордера
в позиция LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и
т.н.).


Настройка на съотношението, което се
поддържа от телевизора: [TV Type] (стр. 60)
Ако вашият телевизор/
видеорекордер има 21-пинов
адаптер (EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пинов адаптер (продава
се отделно), за да възпроизвеждате
изображения.
Телевизор/
Видеорекордер
BG
39
Използване на функция “BRAVIA” Sync
Можете да работите с видеокамерата
посредством дистанционното управление
на вашия телевизор, като свържете
устройството към “BRAVIA” Syncсъвместими телевизори, произведени в/след
2008 година, които притежават HDMI кабел.
Можете да извършите следните операции,
като натиснете бутон SYNC MENU на
устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор. Можете да изведете
екран на видеокамерата като например
екран за преглед на събития, както можете
да възпроизведете и желаните видеоклипове
или снимки, натискайки бутоните нагоре/
надолу/наляво/надясно/бутон за въвеждане
на устройството за дистанционно
управление на вашия телевизор.





Възможно е устройството за дистанционно
управление да не успее да контролира някои
от операциите.
Задайте [CTRL FOR HDMI] в положение
[On].
Настройте и телевизора си. За подробности
се обърнете към ръководството с
инструкции на вашия телевизор.
Функционирането на “BRAVIA Sync” се
различава в зависимост от различните
модели телевизори BRAVIA. За подробности
се обърнете към ръководството с
инструкции на вашия телевизор.
Ако изключите телевизора, видеокамерата
автоматично се изключва.
Използване на
вградения проектор
(HDR-PJ200E)
Можете да използвате равна
повърхност – например стена, като екран,
за да прожектирате и преглеждате на нея
записаните изображения с помощта на
вградения проектор.

Забележки
LCD екранът се изключва, когато
прожектирате изображения. Използвайте
лостчето за зуум/ бутона PHOTO или
безжичното устройство за дистанционно
управление, за да работите с видеокамерата.
1
Насочете обектива на
проектора към повърхност
като например стена и
натиснете PROJECTOR.
2
Когато се изведе екранът с
упътването, изберете [Project].
On “Photo TV HD”
Тази видеокамера е съвместима със
стандарта “Photo TV HD”. “Photo TV
HD” позволява изключително подробно
изобразяване на фините текстури и
цветове. Чрез свързването на Sony
Photo TV HD-съвместими устройства
посредством използването на HDMI
кабел*, вие можете да се наслаждавате
на цял един нов свят от снимки със
спиращо дъха качество.
* Телевизорът автоматично ще премине в
BG
40
подходящия режим, когато изображенията
се изведат.

Този екран се извежда първия път,
когато използвате вградения проектор.
3

Фокусирайте прожектираното
изображение, като използвате
лостчето PROJECTOR FOCUS.

Лостче PROJECTOR FOCUS


4
Колкото по-голямо е разстоянието
между видеокамерата и повърхността,
на която прожектирате, толкова поголямо е изображението.
Препоръчваме ви да поставите
видеокамерата на разстояние около 0.5
m или повече от повърхността, на която
ще прожектирате изображенията.
Преместете лостчето
за зуум, за да изберете
изображението, което
желаете да възпроизведете,
и после натиснете
PHOTO, за да стартирате
възпроизвеждането.

Забележки
Когато използвате проектора, внимавайте за
следните ситуации и операции:
 Уверете се, че не прожектирате
изображения към очите на човек.
 Не докосвайте обектива на проектора.
 LCD екранът и обективът на проектора се
нагряват при работа.
 Използването на проектора намалява
живота на батерията.
Следните операции не работят, когато
използвате проектора.
 Извеждане на акценти на телевизионния
екран
 Операции на видеокамерата със затворен
LCD екран
 Някои други функции
Допълнителни операции

За подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 28.
За да изключите проектора, натиснете
PROJECTOR.
Лостче за зуум
Бутон PHOTO

Използвайте лостчето за зуум, за да
преместите рамката за избор, която се
извежда на LCD екрана, и натиснете
бутона PHOTO, за да стартирате
възпроизвеждането на обекта в нея.
BG
41
Редактиране
Редактиране с
вашата видеокамера





Забележки
Можете да извършвате някои основни
операции по редактиране, използвайки
видеокамерата. Ако искате да извършите посложни редакторски промени, инсталирайте
“Expanded Feature” за вградения софтуер
“PlayMemories Home”.
Не можете да възстановите изображения
след като сте ги изтрили. Предварително
запазете важните видеоклипове и снимки.
Докато изтривате или разделяте
изображения, не вадете батерията и не
изключвайте променливотоковия адаптер
от видеокамерата. Това може да повреди
носителя на запис.
Докато изтривате или разделяте
изображения, качени на картата с памет, не
вадете носителя.
Ако изтривате или разделяте видеоклип/
снимка, който се съдържат в плейлист (стр.
37), плейлистът също ще се изтрие.
които искате да изтриете, и
.
изберете
За да изтриете едновременно
всички видеоклипове/снимки от
избрана дата
1 На стъпка 3 изберете [All In Event].
2 Изберете датата, която желаете да
/ ,и
изтриете, като използвате
след това изберете
.
Изтриване на видеоклипове и
снимки
За да изтриете част от видеоклип
 [Edit/Copy] 
1
Изберете
[Delete].
2
Изберете [Multiple Images] и
след това изберете вида на
изображението, което желаете
да изтриете.
Можете да разделите видеоклипа и да
изтриете част от него.



Освобождаване на защитата: [Protect] (стр. 59)
[Format] (стр. 59)
Разделяне на видеоклип
1
3
BG
42
Добавете маркировки към
видеоклиповете или снимките,
Изберете  [Divide] на
екрана за възпроизвеждане на
видеоклипове.
2
Изберете точката, в която
желаете да разделите
видеоклипа на отделни сцени,
като използвате
/ , и след
това изберете
.
Изберете  [Photo Capture],
който се извежда на екрана за
възпроизвеждане на видеоклип.
2
Изберете точката, която
желаете да запечатете като
снимка, като използвате
/
, и след това изберете
.
A
B
A: Връща към началото на избрания
видеоклип
B: Регулира по-прецизно точката на
разделяне


A
B
A: Връща към началото на избрания
видеоклип
B: Регулира по-прецизно точката за
запис
Забележки
Възможно е да се получи малка разлика
между точката, която сте избрали, и
реалната позиция на разделяне, тъй като
вашата видеокамера избира точката на
разделяне на интервали от половин секунда.
Можете да извършвате само някои
основни редакторски операции,
използвайки видеокамерата. Ако желаете
да извършвате по-сложни редакторски
промени, използвайте вградения софтуер
“PlayMemories Home”.
Запис на снимка от видеоклип
(HDR-CX210E)
Можете да записвате снимки от
видеоклиповете, запазени във
вградения носител на запис
Редактиране
1
Ако видеоклипът е записан с едно
от следните качества, размерът ще се
зададе както следва по–долу.



Качество на изображение с висока
разделителна способност (HD):2.1 M
(16:9)
Широкоекранно (16:9) изображение със
стандартна резолюция (STD): 0.2 M (16:9)
4:3 съотношение на екрана със
стандартно качество на изображението
(STD): 0.3 М (4:3)
Дата и час на създадените снимки


Датата на записа и часът на създадените
снимки са същите като датата и часа на
видеоклипа.
Ако видеоклипът, от който записвате, няма
код с данни, датата и часът на снимката ще
бъдат еднакви с данните от момента, когато
сте записали снимката от видеоклипа.
BG
43
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Полезни функции, достъпни при свързването
на видеокамерата към компютър
За Windows
Софтуерът “PlayMemories Home” (Lite Version) ви позволява лесно да прехвърляте
изображения от видеокамерата на компютър и да ги възпроизвеждате.
Прехвърляне на
изображения

Възпроизвеждане
Използвайте допълнителен USB кабел за връзка с компютъра, ако вграденият USB кабел на
видеокамерата е твърде къс.
За да използвате “Expanded Feature” на софтуера “PlayMemories Home”
Можете да свалите “Expanded Feature” на компютър, който е свързан към Интернет.
Обновяването ще ви позволи да използвате различни допълнителни функции.
Качване
Редактиране
Мрежови услуги
Запазване на диск
Събиране на файлове с
изображения
DVD/Blu-ray
За Macintosh
Вграденият софтуер “PlayMemories Home” не се поддържа от Macintosh компютри.
За да прехвърляте изображения от видеокамерата на Mac компютър и да ги
възпроизвеждате, използвайте подходящия софтуер на вашия Mac. За подробности
посетете следния URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
44
Подготовка на компютъра
(Windows)
Стъпка 1 Проверка на
системата на компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(препоръчваме 1 GB или повече)
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или
повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате AVCHD дискове. Когато
създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова
среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчва се по-бърз процесор.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
CPU (процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(изисква се Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или
по-бърз, когато обработвате FX или FH
видеоклипове)
Въпреки това следните операции са
възможни с Intel Pentium III 1 GHz или
по-бърз:
 Прехвърляне на видеоклипове и снимки
на компютър
 Създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат/DVD видео (Когато създавате
DVD видео чрез преобразуване на
изображения с висока разделителна
способност (HD) в изображения със
стандартно качество (STD), е необходим
процесор от вида Intel Core Duo 1.66
GHz или по-бърз.)
 Обработка на видеоклип със
стандартна разделителна способност на
изображението (STD)
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)); дисково устройство,
което може да записва Blu-ray/DVD дискове
Either NTFS or exFAT file system is
recommended as the hard disk file system
Препоръчваме или NTFS, или exFAT файлова
система за система на твърдия диск..
Забележки

Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Стъпка 2 Инсталиране
на приложения софтуер
“PlayMemories Home”
1
Включете компютъра.


2
Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
Свържете видеокамерата и
компютъра, като използвате
вградения USB кабел, след това
изберете [USB Connect] на LCD
екрана на видеокамерата.
BG
45



3
4
За Windows 7, изберете
[PlayMemories Home] в
прозореца с устройства.
За Windows XP/Windows Vista,
изберете [Computer] (за Windows
XP, [My Computer])
[My Computer])  [PMHOME] 
[PMHOME.EXE].
Следвайте инструкциите на
екрана на компютъра, за да
продължите инсталацията.
След като инсталацията приключи,
“PlayMemories Home” се стартира.



BG
46

Когато използвате Windows 7: Отваря
се прозорец с устройства.
Когато използвате Windows
XP/ Windows Vista: Извежда се
инсталационен екран.
Ако софтуерът “PlayMemories Home”
вече е инсталиран на вашия компютър,
регистрирайте вашата видеокамера с
него. Щом го направите, ще можете
да използвате функциите на вашата
видеокамера.
Ако на вашия компютър вече има
инсталиран “PMB (Picture Motion
Browser)”, софтуерът “PlayMemories
Home” ще се запише върху него.
Възможно е някои функции от “PMB”
да не работят с “PlayMemories Home”.
На компютъра се извежда
напътстващия екран за инсталиране
на “Expanded Feature” (Допълнителна
функция). Продължете инсталацията,
като следвате инструкциите на екрана.



За да инсталирате “Expanded Feature”
(Допълнителна функция), имате нужда
от връзка с Интернет. Ако стартирате
програмата без да инсталирате тези
функции и щракнете върху опция, която
можете да използвате само с “Expanded
Feature” (Допълнителна функция), ще се
изведе упътването за инсталация.
За подробности относно “PlayMemories
Home” изберете
(Помощно упътване
за “PlayMemories Home”) на софтуера
или интернет страницата за поддръжка
на PlayMemories Home ( http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
Забележки
Уверете се, че сте задали [USB LUN Setting]
в положение [Multi], когато инсталирате
софтуера “PlayMemories Home”.
Ако “Device Stage” не се стартира, когато
използвате Windows 7, щракнете върху [Start],
после щракнете два пъти върху иконата на
видеокамерата  икона на носителя, където
са запазени желаните изображения 
[PMHOME.EXE].
Операциите не са гарантирани, ако четете или
записвате видео данни от видеокамерата, като
използвате софтуер, различен от вградения
“PlayMemories Home”. За информация относно
съвместимостта на софтуера, който използвате,
се консултирайте с производителя му.
За да изключите вашата
видеокамера от компютъра
1 Щракнете върху иконата
в долния
десен ъгъл на десктопа на компютъра
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
2 Изберете
 [Yes] на екрана на
видеокамерата.
3 Изключете USB кабела.






Забележки
Не форматирайте вградения носител на
запис на видеокамерата, като използвате
компютър. Ако го направите, видеокамерата
няма да работи правилно.
Не поставяйте AVCHD дискове, които
са създадени с помощта на софтуера
“PlayMemories Home”, в DVD плейъри
или рекордери, тъй като тези устройства
не поддържат AVCHD стандарта. Ако го
направите, може да не успеете са извадите
диска от устройството.
Тази видеокамера записва материал с висока
разделителна способност в AVCHD формат.
Като използвате приложения компютърен
софтуер, вие можете да копирате този
материал на DVD носител. Въпреки
това, DVD носителите, които съдържат
AVCHD материал, не бива да се използват
с DVD плейъри или рекордери, защото е
възможно дискът да не се извади или може
да бъде изтрит без предупреждение от
устройството.
Когато се опитвате да работите с
видеокамерата чрез компютър, използвайте
инсталирания софтуер “PlayMemories
Home”. Не модифицирайте файловете
и папките от видеокамерата с вашия
компютър. Файловете с изображения може
да се повредят или е възможно да не успеете
да ги възпроизведете.
Операциите не са гарантирани, ако работите
с данните от видеокамерата чрез компютъра.
Видеокамерата автоматично разделя файла


с изображението, ако той надхвърля 2 GB, и
запазва двете части като отделни файлове.
Възможно е всички файлове с изображения
да се изведат като отделни файлове, когато
ги преглеждате на компютър. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне
и възпроизвеждане на видеокамерата или
“PlayMemories Home” софтуера.
Когато прехвърляте дълги видеоклипове
или редактирани изображения от
видеокамерата на компютър, използвайте
софтуера “PlayMemories Home”. Ако
използвате друг софтуер, изображенията
може да не се прехвърлят правилно.
Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 42.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър

Ако използвате Windows 7, е възможно
иконата
да не се изведе на десктопа
на компютъра. В този случай можете
да изключите видеокамерата от вашия
компютър без да следвате процедурата,
описана по-горе.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), които предварително
сте прехвърлили към компютъра.
За да създадете Blu-ray диск, трябва да
инсталирате софтуера BD Add-on.
За да го направите, посетете следния
URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/


Вашият компютър трябва да поддържа
операцията по създаването на Blu-ray
дискове.
Вариантите за създаването на Blu-rаy
дискове са дискът да бъде BD-R (непрезаписващ) или BD-RE (презаписващ). Не
можете да прибавяте съдържание към нито
един от видовете дискове след създаването
им.
BG
47
Стартиране
на софтуера
“PlayMemories Home”
1
Щракнете два пъти върху
иконата “ PlayMemories Home”
на екрана на компютъра.
Сваляне на
софтуера,
предназначен за
видеокамерата
Инсталиране на софтуера за
Macintosh
За подробности относно софтуера за
Macintosh компютри се обърнете към
следния URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Софтуерът “PlayMemories Home” се
стартира.
2
Щракнете два пъти върху
иконата “PlayMemories Home
Help Guide” на екрана на
компютъра, за да разберете
как да работите със софтуера
“PlayMemories Home”.

BG
48
Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start] 
[All Programs]  [PlayMemories Home]
 желаната опция.

Можете да посетите гореспоменатия
интернет адрес, като щракнете върху
[FOR_MAC.URL] в [PMHOME], докато
видеокамерата е свързана към компютъра.
Когато свържете видеокамерата към
компютър, задайте [USB LUN Setting] в
положение [Multi].
Забележки
Софтуерът, който можете да използвате с
вашата видеокамера, се различава според
държавата/региона.
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Упътване за създаване на диск
Можете да запазвате видеоклипове с висока разделителна способност (HD), като
използвате външно устройство. Изберете метода, който ще използвате, в зависимост
от устройството.
Външни устройства
Свързващ кабел
Страница
Вграден USB кабел
на DVDirect Express
51
DVD записващо устройство,
различно от DVDirect Express
Запазва на DVD диск
изображения с висока
разделителна способност (HD)
или със стандартно качество на
изображението (STD)
Вграден USB кабел
52
Рекордер с твърд диск и др.
Запазва изображения със
стандартно качество (STD) на
DVD диск
A/V свързващ кабел
(приложен)
52
Външно медийно устройство
Запазва изображения с висока
разделителна способност (HD)
на външно медийно устройство
Адаптер за USB
кабел VMC-UAM1
(продава се
отделно)
54
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
DVDirect Express DVD
записващо устройство
Запазва изображения на DVD
диск с висока разделителна
способност (HD).
Видеоклипове, които са записани със стандартно качество (STD)
Използвайте A/V свързващ кабел, за да свържете видеокамерата към външното
устройство, където са запазени изображенията.


Забележки
Когато копирате или създавате диск, изтрийте демонстрационния видеоклип. Ако не го
направите, видеокамерата може да не работи правилно. Въпреки това, обърнете внимание, че не
можете да възстановите демонстрационния видеоклип след като го изтриете (HDR-CX210E).
Възможно е да не успеете да запазите видеоклипове на някои видове дискове или медийни
устройства в зависимост от настройката [
REC Mode], избрана при записа.


Редактиране на компютър: вграденият софтуер “PlayMemories Home” (стр. 48).
BG
49
Устройства, на които можете да възпроизвеждате създадения диск
DVD диск с висока разделителна способност (HD)
Устройства, които могат да възпроизвеждат AVCHD формат като например Sony Bluray плейъри или PlayStation3.
DVD дискове със стандартно качество (STD)
Обикновени устройства за възпроизвеждане на DVD дискове като например DVD
плейъри.



BG
50
Забележки
AVCHD дисковете могат да се възпроизвеждат само на устройства, съвместими с AVCHD
формата.
Дискове с изображения с висока разделителна способност (HD) не бива да се използват в DVD
плейъри/рекордери. Тъй като DVD плейърите/рекордери не са съвместими с AVCHD формата,
устройствата може да не успеят да извадят диска.
Винаги обновявайте системния софтуер на вашата PlayStation3 до най-новата му версия.
PlayStation3 може да не се продава в някои държави/региони.
Създаване на диск
с помощта на DVD
записващо устройство
или рекордер
Видеоклиповете, които все още
не са запазени на диск, могат да се
запазят в този момент.




Забележки
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 17).
Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към свързаното
устройство.
Sony DVD записващите устройства може да
не се предлагат в някои държави/региони.
Създаване на диск с помощта
на DVDirect Express
1
Извършване на [DISC BURN OPTION]
Можете да създадете и диск със
стандартно качество на изображенията
(STD).
1 Изберете [DISC BURN OPTION] на стъпка
3 по-горе.
2 Изберете носителя, съдържащ
видеоклипа (видеоклиповете), който
(които) желаете да запишете (HDRCX210E).
3 Изберете качеството на изображенията
за диска, който ще създавате.
4 Прибавете маркировки за
изображенията, които желаете да
копирате, и след това изберете
Свържете DVDirect Express
към жака  (USB) на вашата
видеокамера посредством
USB кабела на DVDirect Express
записващото устройство.
3
Поставете празен диск в
DVDirect Express записващото
устройство и затворете
шейната за дискове.
Натиснете
(DISC BURN) на
DVDirect Express записващото
устройство.
.
Оставащ капацитет на диска

2
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Свържете вашата видеокамера
и DVDirect Express записващото
устройство (продава се отделно), като
използвате USB кабела, приложен към
DVDirect Express.
Когато операцията приключи, изберете
.
След като операцията приключи,
изберете
.
Възпроизвеждане на диск в
DVDirect Express
1 За да възпроизвеждате видеоклипове
от диска в DVDirect Express
устройството на телевизионния
екран, свържете DVDirect Express към
жака  (USB) на вашата видеокамера
и свържете вашата видеокамера към
телевизора (стр. 38).
BG
51
2 Поставете създадения от вас диск в
DVDirect Express устройство.
1
Свържете DVD записващо
устройство към видеокамерата,
като използвате вградения USB
кабел.
2
Изберете [USB Connect] на
екрана на видеокамерата.
3 Натиснете бутона за възпроизвеждане
на DVDirect Express.





След като операцията приключи,
изберете
.
Забележки
Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) и стандартно качество (STD)
ще се запазят на отделни дискове.
Ако общият размер на видеоклиповете, които
желаете да запишете на диска посредством
операцията DISC BURN, надвишава
капацитета на диска, операцията по
създаването на диска спира, когато лимитът
бъде достигнат. Възможно е последният
видеоклип на диска да се отреже.
Не извършвайте следните действия, докато
създавате диска.
 Не изключвайте видеокамерата.
 Не изключвайте USB кабела или
променливотоковия адаптер.
 Не излагайте видеокамерата или DVDirect
Express устройството на механични
сътресения или вибрации.
 Не вадете картата с памет от видеокамерата.
Времето за създаването на диск до пълния му
капацитет е от 20 до 60 минути. Възможно е
времето да се окаже по-дълго в зависимост от
режима на запис и броя на сцените.
Създаване на диск с
изображения с високо
качество (HD) с помощта на
DVD записващо устройство
Използвайте вградения USB кабел, за
да свържете вашата видеокамера към
Sony DVD устройство за създаване на
дискове, съвместимо с изображения с
висока разделителна способност (HD),
различно от DVDirect Express (продава
се отделно).
BG
52

3
Ако не се изведе съобщението [USB
Select], изберете
 [Setup] 
[
(Connection)]  [USB Connect].
Запишете видеоклипа на
свързаното оборудване.

След като операцията приключи,
изберете
.
Създаване на диск с
изображения със стандартно
качество (STD) с помощта на
записващо устройство и др.
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата
видеокамера, на диск или видеокасета,
като свържете видеокамерата към
рекордер, Sony DVD записващо
устройство и др., различни от DVDirect
Express, като използвате A/V свързващ
кабел.
1
Поставете носител на запис
в записващото устройство
(рекордер и др.)

2
Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
3
Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера
и започнете записа на
устройството за запис.
4
Когато презаписът приключи,
спрете записващото
устройство и след това спрете
и вашата видеокамера.
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
чрез A/V свързващ кабел.




A/V свързващ
кабел (приложен
в комплекта)
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
A/V
конектор за
дистанционно
управление
Забележки
Не можете да копирате изображения на
рекордери, свързани чрез HDMI кабел.
Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) ще бъдат презаписани
със стандартно качество на изображението
(STD).
Когато свържете моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер
към аудио входния жак на устройството.

Вход
Червен
Бял
Жълт


Информация за дата и час при копиране:
[Data Code] (стр. 59)
Използване на 4:3 размер на дисплея за
екрана: [TV Type] (стр. 60)
Посока на сигнала

Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
BG
53
Запазване на
изображения на
външно устройство
Можете да запазвате видеоклипове
и снимки на външен носител (USB
устройство за съхранение на данни)
като например външен твърд диск. След
като запазите вашите изображения на
външния носител, можете да използвате
следните функции.






2
Можете да свържете вашата видеокамера и
външното устройство и след това можете да
възпроизведете изображенията, запазени на
външното устройство (стр. 54).
Можете да свържете вашия компютър и
външното устройство и да прехвърляте
изображения на компютъра, като използвате
вградения софтуер “PlayMemories Home” (стр. 48).
1
Изберете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.

Забележки
За тази операция имате нужда от адаптер за
USB кабел VMC-UAM1 (продава се отделно).
Свържете променливотоковия адаптер и
кабела на захранването към жака DC IN на
вашата видеокамера и към мрежата от 220 V.
Обърнете се към инструкциите за употреба,
приложени към външното устройство.

Свържете вашата видеокамера
и външното устройство, като
използвате USB кабел (продава
се отделно).
изведено съобщението [Preparing image
database file. Please wait.].
Ако на екрана на видеокамерата се
изведе съобщението [Repair Img. DB F.],
.
изберете

HDR-CX190E/CX200E/PJ200E
Видеоклипове и снимки, които са
запазени на картата с памет (поставена
във видеокамерата) и все още не са
запазени на външно устройство, могат
да бъдат запазени в този момент.
HDR-CX210E
В този момент можете да запазите на
външното устройство видеоклипове и
снимки, записани на избрания в [Media
Select] носител на видеокамерата, ако те
вече не са запазени там.
Можете да извършвате тази операция
само ако във вашата видеокамера има
записани нови изображения.
За да изключите външното устройство,
изберете
, докато видеокамерата е
в режим на готовност (извежда се екран
за преглед на събития или индекс екран
със събития).
За да възпроизвеждате изображения
от външния носител на видеокамерата
Адаптер за USB кабел
VMC-UAM1 (продава се
отделно)
Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2 и изберете изображението,
което желаете да прегледате.



BG
54
Уверете се, че не сте изключили
USB кабела, докато на LCD екрана е
Можете да преглеждате изображенията и
на телевизор, свързан към видеокамерата
(стр. 38).
Когато е свързано външно устройство, на
екрана за преглед на събития се извежда
индикацията
.

За да изтривате изображения от
външното устройство
1 Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2.


 [Edit/Copy] 
2 Изберете
[Delete] и след това следвайте
инструкциите, които се извеждат
на LCD екрана, за да изтриете
изображенията.
За да запазвате желаните
изображения от видеокамерата на
външното устройство.
2 Изберете
 [Edit/Copy]
 [Copy] и след това следвайте
инструкциите, които се извеждат
на LCD екрана, за да запазите
изображенията.



Ако желаете да копирате изображения,
които все още не са копирани, изберете
 [Edit/Copy]  [Direct Copy],
докато вашата видеокамера е свързана към
външното устройство.
Възпроизвеждане на изображения
с висока разделителна способност
на компютър
В софтуера “PlayMemories Home” (стр.
48) изберете устройството, което играе
ролята на свързан външен носител и
възпроизведете видеоклиповете.



Запазване на изображения с помощта на външно устройство
1 Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2.

Забележки
Не можете да използвате следните устройства
като външен носител:
 носител с капацитет, който надвишава 2 TB
 обикновено дисково устройство като например
CD или DVD устройство
 носител, свързван посредством USB хъб
 носител с вграден USB хъб
 четец за карти
Възможно е да не успеете да използвате външен
носител с функция за кодиране.
Видеокамерата притежава файлова система
FAT. Ако външният носител е бил форматиран
с файлова система NTFS и др., форматирайте
носителя на вашата видеокамера преди
употребата му. Когато външният носител е
свързан към вашата видеокамера, се извежда
екранът за форматиране. Уверете се, че сте
запазили важните за вас данни на външен
носител преди да форматирате носителя,
използвайки видеокамерата.
Операциите не са гарантирани за всички
устройства, дори ако работните изисквания са
изпълнени.
За подробности относно външните носители,
които можете да използвате, проверете интернет
страницата на Sony за поддръжка във вашата
държава/регион.
Броят на сцените, които можете да запазвате
на външния носител, са както следва. Въпреки
това, не можете да запазвате повече сцени от
определения максимален брой, дори ако на
външното устройство има свободно място.
 Видеоклипове с висока разделителна
способност (HD): Макс 3,999
 Видеоклипове със стандартно качество (STD):
Макс. 9,999
 Снимки: Макс. 40,000
Ако вашата видеокамера не разпознае външното
устройство, опитайте следните операции.
 Свържете отново адаптера за USB кабела към
вашата видеокамера
 Ако външното устройство притежава
захранващ кабел, свържете и него към мрежата
от 220 V.
В зависимост от вида на изображенията, които
записвате, броят на сцените може да се окаже
по-малък.
Не можете да копирате изображения от
външно устройство на вградения носител на
видеокамерата.
BG
55
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата
Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории.
Shooting Mode (Режим на запис) (Опции за избор на режима на запис)  стр. 58
Camera/Mic (Камера/Микрофон) (Опции за настройка на записа) стр. 58
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията) (Опции за настройка
на качеството или размера на изображенията)  стр. 59
Playback Function (Функции за възпроизвеждане) (Опции за
възпроизвеждане)  стр. 59
Edit/Copy (Редактиране/Копиране) (Опции за редактиране като например
копиране или защита)  стр. 59
Setup (Настройки) (Други настройки)  стр. 59
1
Изберете
2
Изберете категория.
3
Изберете желаната от вас опция
в менюто.
.
Можете да
преминавате
през опциите в
менюто нагоре
или надолу

BG
56
Забележки
Изберете
екран.
, за да приключите настройката на менюто или да се върнете към предходния
За да откриете бързо опция в менюто
Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат
под-категории. Изберете иконата на
под-категорията и LCD екранът ще
изведе списък с менютата в съответната
категория.
Икони с под-категории
Когато не можете да изберете опция в менюто
Опциите или настройките в менюто, които
са оцветени в сиво, не са достъпни.
Когато изберете сива опция в менюто,
видеокамерата извежда причината, поради
която не можете да активирате съответната
опция, или извежда инструкциите,
указващи как можете да я включите.
Настройки на вашата видеокамера
BG
57
Списък с менюта
Shooting Mode (Режим на запис)
Movie .......................................... Записва видеоклипове.
Photo........................................... Записва снимки.
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
BG
58
Категория
(Ръчни настройки)
White Balance................. Регулира цветния баланс към осветеността на околната среда.
Spot Meter/Fcs*1 ........... Автоматично регулира осветеността и фокуса за избрания обект.
Spot Meter*1 ................... Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате
на екрана.
Spot Focus*1.................... Фокусира върху обекта, който докосвате на екрана.
Exposure........................... Регулира осветеността на видеоклипове и снимки. Ако изберете
[Manual], регулирайте осветеността (експонацията), като използвате
/
.
Focus.................................. Фокусира ръчно. Ако изберете [Manual], изберете
, за да
, за да
регулирате фокуса за близки обекти, и изберете
регулирате фокуса за далечни обекти.
Low Lux............................. Записва ярки цветове в тъмни условия.
Категория
(Настройки на видеокамерата)
Scene Selection ............. Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената като например запис на нощна сцена или плаж.
Fader .......................... Въвежда и извежда сцени.
Self-Timer ................. Активира таймера за автоматично включване, когато видеокамерата
е в режим на запис на снимка.
Tele Macro........................ Фокусира обект като разфокусира фона.
SteadyShot .............. Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате
видеоклипове. Ако промените тази настройка, настройката за
функцията за разширен зуум също ще се промени.
Digital Zoom ................... Задава максималното ниво на увеличение за цифров зуум.
Auto Back Light.............. Автоматично регулира експонацията за обекти, осветени отзад.
(Лица)
Категория
Face Detection ............... Автоматично разпознава лица.
Smile Shutter .................. Автоматично запечатва снимка, когато бъде разпозната усмивка.
Smile Sensitivity ............ Настройва чувствителност за разпознаване на усмивка, като
използва функцията за разпознаване на усмивка.
(Микрофон)
Категория
Blt-in Zoom Mic ............. Записва видеоклипове с жив звук, подходящ спрямо зуум позицията.
Wind Noise Reduct. ...... Разпознава условията на записа и намалява смущенията, причинени
от вятъра.
Micref Level ..................... Задава ниво на запис с микрофона.
(Помощ при запис)
Категория
My Button ........................ Задава функции към “Персонализирани бутони”.
Guide Frame.................... Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или
вертикална позиция.
Display Setting ............... Задава времето, за което иконите или индикаторите ще се извеждат
на LCD екрана.
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията)
REC Mode .......................... Задава режима за запис на видеоклипове.
/
Setting................. Задава качество на изображението за запис (висока разделителна
способност (HD) или стандартно качество (STD))
Wide Mode ........................ Задава съотношение хоризонтала към вертикала, когато записвате
видеоклипове със стандартна разделителна способност на
изображението (STD).
x.v.Color.............................. Записва по-широк диапазон цветове. Задайте тази опция, когато
гледате изображения с телевизор, съвместим със системата x.v.Color.
Image Size ......................... Задава размер на снимката.
Playback Function (Функции за възпроизвеждане)
Event View ................................. Извежда дисплея за преглед на събития.
Highlight Movie ...................... Започва възпроизвеждане на сцени с акценти или плейлисти,
записани със стандартно качество на изображението (STD).
Scenario ............................... Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти.
Edit/Copy (Редактиране/Копиране)
Delete.......................................... Изтрива видеоклипове или снимки.
Protect ........................................ Защитава видеоклиповете или снимките от изтриване.
Copy ............................................ Копира изображения.
Direct Copy ............................... Копира изображения от видеокамерата на външно устройство.
Настройки на вашата видеокамера
Setup (Настройки)
Категория
(Настройки на носителя)
Media Select*2 ................ Задава вида на носителя на запис (стр. 21).
Media Info ........................ Извежда информация за носителя на запис.
Format ............................... Изтрива и форматира всички данни на носителя на запис.
Repair Img. DB F............. Поправя файла с данни за изображенията на вградения носител или
картата с памет (стр. 63).
File Number..................... Задава начина на номериране на файловете със снимки.
(Настройки за възпроизвеждане)
Категория
Data Code ........................ Извежда информацията, която автоматично се запазва при записа.
Volume .............................. Регулира силата на възпроизвеждания звук (стр. 30).
BG
59
Категория
(Връзки)
TV Type ............................. Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 38).
HDMI Resolution ........... Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
CTRL FOR HDMI ............. Задава дали устройството за дистанционно управление на
телевизора да се използва, когато видеокамерата е свързана към
“BRAVIA” Sync-съвместим телевизор посредством HDMI кабел
(продава се отделно).
USB Connect ................... Избира вида на носителя, който да се използва, когато видеокамерата
е свързана към външно устройство посредством USB.
USB Connect Setting ... Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към
компютър или USB устройство.
USB LUN Setting ............ Задава съвместимостта на вашата видеокамера, когато използвате
USB връзка.
Disc Burn .......................... Запазва изображения, които още не са запазени, на диск.
(Общи настройки)
Категория
Beep ................................... Задава настройка дали при операция да се чува кратък звуков сигнал
или не.
LCD Brightness .............. Регулира осветеността на LCD екрана.
Language Setting ......... Задава езика за дисплея (стр. 19).
Calibration*1.................... Настройва сензорния панел.
Battery Info ...................... Извежда с приближение оставащото време за работа с батерията.
Eco Mode ......................... Задава автоматично изключване на LCD екрана и захранването.
Demo Mode .................... Задава настройка дали да извежда или не режима на демонстрация
на функциите на видеокамерата.
(Настройки на часа)
Категория
Date & Time Setting ..... Сверява датата и часа.
Area Setting .................... Регулира разликата в часовото време без да се налага да спирате
часовника (стр. 19).
*1 HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
*2 HDR-CX210E
BG
60
Други/Азбучен указател
Отстраняване на
проблеми
вашата видеокамера можете да намерите в
“Handycam” Ръководство за потребителя (стр.
7), а относно свързването с компютър вижте
“PlayMemories Home” (стр. 48).
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по-долу.
 Проверете списъка (стр. 61 до 63)
и вашата видеокамера.
Захранването не се включва


 Изключете източника на
захранване, включете го отново
след около 1 минута и включете
видеокамерата.
 Натиснете RESET (стр. 12), като
използвате остър предмет,
и включете видеокамерата.
Ако натиснете RESET, всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.


 Свържете се с вашия доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.




Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията. След
около 1 минута свържете отново. Ако
видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET с остър предмет.
(Ако натиснете бутона RESET (стр. 12),
всички настройки, включително настройките
на часовника, се връщат в положенията си по
подразбиране.)
Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Оставете видеокамерата включена.
Ако все още не можете да работите с нея,
изключете я, преместете я на топло място и
след известно време включете захранването.
Други/Азбучен указател

В зависимост от проблема е възможно да
се наложи извършване на подмяна или
форматиране на вградения носител на запис
(HDR-CX210E) на вашата видеокамера. По
този начин данните, записани на вградения
носител, ще бъдат изтрити. Уверете се, че
сте запазили данните от вградения носител
на друг носител, преди да изпратите
видеокамерата за поправка. Sony не носи
отговорност и няма да компенсира загуба на
данни от вградения носител на данни.
С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверката на
минимално количество данни от вградения
носител на запис на видеокамерата.
Доставчикът на Sony обаче няма да копира
или запазва вашите данни.
Подробности относно симптомите на
Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 15).
Щекерът на променливотоковия адаптер е
изключен от контакта. Свържете щекера на
променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V (стр. 17).
Устройството се загрява.

Устройството се загрява, докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването внезапно се изключва.

Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 17).
BG
61


Видеокамерата автоматично се изключва,
ако не извършвате операция с нея за
около 2 минути. Това е настройка по
подразбиране. Променете настройката
за [Eco Mode] (стр. 60) или включете
захранването.
Заредете батерията (стр. 15).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват
изображения.




Извежда се екранът за възпроизвеждане.
Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(Видеоклип) или
(Снимка) (стр. 23).
Видеокамерата записва изображението,
което сте запазили на носителя и докато
това се случва, не можете да записвате и
снимате с устройството.
Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 42).
Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата
(стр. 64, 65). Изтрийте ненужните
изображения (стр. 42).
Видеокамерата спира да работи.


Температурата на видеокамерата се е
повишила твърде много. Изключете
устройството и го оставете за известно
време на хладно място.
Температурата на видеокамерата се е
понижила твърде много. Изключете
устройството и го оставете за известно
време на топло място, и след това отново
го включете.
Не можете да инсталирате
“PlayMemories Home”.

BG
62
Проверете системните изисквания
или процедурата по инсталиране на
“PlayMemories Home”.
“PlayMemories Home” не работи
правилно.

Приключете с инсталацията на “
PlayMemories Home” и рестартирайте
компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.



Изключете от USB жака на компютъра
всички устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
Изключете вградения USB кабел
от компютъра и видеокамерата,
рестартирайте компютъра, и след
това отново го свържете правилно с
видеокамерата.
Когато към външните устройства са
свързани едновременно и вграденият USB
кабел, и друг USB кабел (включен към USB
жака на видеокамерата), изключете този
кабел, който не е свързан към компютъра.
Дисплей за
автодиагностика/
Предупредителни
индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и
след няколко опита, се свържете с вашия
доставчик или упълномощен сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете с
тях, продиктувайте всички цифри на кода с
грешката, който започва с буквите C или Е.
Възможно е да чуете звуков сигнал,
когато на екрана се изведат някои от
предупредителните индикатори.

Температурата на батерията е висока. Сменете
батерията или я оставете на хладно място.

Не е поставена карта с памет (стр. 21).
Когато индикаторът мига, това означава, че
свободното място за запис на изображения е
свършило. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 42) или форматирайте картата с памет,
след като запазите изображенията на друг
носител (стр. 59).
Файлът с данни за изображенията може
да е повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като докоснете
 [Setup]
[
(Media Settings)]  [Repair Img.DB F.]
 носителя на запис (HDR-CX210E).




C:04:


Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия V). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 15).
Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 15).
C:06:


Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 22).

Картата с памет притежава защита срещу запис.
Достъпът до картата с памет е забранен на друго
устройство.


Температурата на батерията се е покачила.
Сменете я или я оставете на хладно място.
Изключете източника на захранване. После
свържете захранването и продължете
работа.

Видеокамерата е нестабилна, така че е
възможно да усетите вибрации. Придържайте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче, че
предупредителният индикатор няма да изчезне.

Капацитетът на носителя на запис е пълен.
Снимките не могат да бъдат записвани,
докато се обработват. Изчакайте малко и след
това извършете записа.
E::

Следвайте стъпките от  на стр. 61.


Други/Азбучен указател
C:13: / C:32:

Картата с памет е повредена.
Форматирайте картата с памет с
видеокамерата (стр. 59).
Батерията е почти изтощена.

BG
63
Времена за запис
на видеоклипове/
брой снимки, които
можете да запишете
“HD” е съкращение за изображение
с висока резолюция, а “STD” – за
изображение със стандартно качество.
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с различните
видове батерии
Време за запис
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.
(устройство: минути)
Батерия
Време при
продължителен
запис
Време при
обичаен запис
Качество на
изображението
HD
STD
HD
STD
95
105
45
50
180
375
745
200
415
830
90
185
370
100
205
415
NP-FV30
(приложена в
комплекта)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100




BG
64
Всяка от измерените времеви стойности
касае ситуациите, когато видеокамерата
записва видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) и [
REC Mode] е
зададен в положение [Standard
].
Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операциите по стартиране/
спиране на записа, ако превключвате
лампичката MODE и когато използвате
функция зуум.
Стойностите са измерени, когато използвате
видеокамерата при температура на
околната среда от 25С. Препоръчваме ви
да използвате устройството в температурен
интервал от 10С до 30С.
Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата

видеокамера при ниски температури.
Времето за запис и възпроизвеждане ще
бъде по-кратко в зависимост от условията,
при които използвате видеокамерата.
Време за възпроизвеждане
Приблизително време за
възпроизвеждане, когато използвате
напълно заредена батерия.
(устройство: минути)
Батерия
Качество на
изображение
NP-FV30
(приложена в
комплекта)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
HD
STD
135
145
255
525
1045
280
565
1120
Очаквано време за запис на
видеоклипове
Вграден носител на запис (HDR-CX210E)
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) и m (минути)
Режим на запис
]
[Highest Quality
[High Quality
[Standard
]
]
]
[Long Time
Време за запис
45 мин
(45 мин)
1h
(1 h)
1 ч 50 мин
(1 ч 20 мин)
3 ч 15 мин
(2 ч 35 мин)
Стандартно качество на изображението (SТD) в h
(часове) и m (минути)
Режим на запис
[Standard
]
Време за запис
1 ч 55 мин
(1 ч 45 мин)





Можете да записвате видеоклипове с
максимум 3,999 сцени с висока резолюция
(HD) и 9,999 сцени със стандартно качество
(STD).
Максималното непрекъснато време за запис
на видеоклипове е приблизително 13 часа.
Ако желаете да записвате до максималното
време за запис, указано в таблицата, трябва
да изтриете от паметта на устройството
демонстрационния видеоклип. (HDR-CX210E)
Вашата видеокамера използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението
според записаната сцена. Тази технология
предизвиква отклонения във времето за запис
на носителите на запис. Видеоклиповете,
които съдържат бързи движения и сложни
образи, се записват при по-висок битрейт, а
това намалява общото време за запис.
Забележки
Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.
Карта с памет

Очакван брой снимки, които
можете да запишете
Вграден носител на запис (HDRCX210E)
Можете да запишете максимум 34,000
снимки.
Карта с памет
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


Изображения с качество с висока разделителна
способност (HD)
(устройство: минути)
4 GB
20
(20)
25
(25)
50
(40)
90
(75)
8 GB
16 GB 32 GB
40
90
180
(40) (90) (180)
60
120
245
(60) (120) (245)
105
215
440
(80) (165) (330)
185
380
770
(155) (310) (630)
Изображения с качество със стандартна
разделителна способност (STD)


5.3M
690
1350
2800
5600
11000
Когато използвате Sony карта с памет.
Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет на
паметта на вашата видеокамера. Реалният
брой изображения, които можете да
запишете, се извежда на LCD екрана по
време на записа (стр. 74).
Броят на снимките, които можете да
запишете, се различава в зависимост от
условията на запис и вида на носителя.
Забележки
Уникалната подредба на пикселите на Sony
ClearVid и системата за обработване на
данни (BIONZ) позволяват резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна
на описаните размери.
Други/Азбучен указател
2 GB
10
(10)
10
(10)
25
(15)
45
(35)
Забележки
Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.
(устройство: минути)
2 GB
25
(25)

4 GB
55
(50)
8 GB
16 GB 32 GB
110
225
460
(100) (210) (420)
Когато използвате Sony карта с памет.
BG
65
Работа с вашата
видеокамера
Битрейт и пиксели


BG
66
Следният списък показва средния битрейт,
пикселите и съотношението за всеки режим
за запис (видеоклип + аудио и т.н.):
 Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD):
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
LP: Прибл. 5 Mbps 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
 Качество на изображението със
стандартна разделителна способност
(STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps 720 x 576 пиксела/16:9,
4:3
Пиксели за запис на снимки и съотношение.
 Режим за запис на снимки, Двоен запис:
3,072 х 1,728 точки/16:9
2,304 х 1,728 точки/4:3
1,536 х 864 точки/16:9
640 x 480 точки/4:3
 Запис на снимка от видеоклип:
1,920 х 1,080 точки/16:9
640 х 360 точки/16:9
640 х 480 точки/4:3
Употреба и грижи за
видеокамерата


Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива.
Не хващайте или придържайте
видеокамерата за следните части, както и за
капачетата на жаковете.
LCD екран
Батерия
Вграден USB кабел



Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина като например по здрач.
Използвайте видеокамера в съответствие с
местните правила и закони.
Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените артикули на
следните места.
 При крайно високи или ниски
температури, или във влажна среда.
Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60С, като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола, паркирана
на слънце. Това може да причини
неизправност или може да деформира
корпуса.
 Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
 Близо до силни радио вълни или
радиация. Възможно е видеокамерата да
не записва правилно.
В











чисти.
Ако батериите са протекли:
 се свържете с упълномощен сервиз на
Sony.
 и докоснете течността, измийте обилно
с вода.
 и течността попадне в очите ви, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време


Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
Преди да приберете батерията за
съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
Забележка за работната
температура на видеокамерата/
батерията

Когато температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането
да не се извършат поради активиране на
защитните функции на видеокамерата.
В този случай на LCD екрана се извежда
индикатор.
Забележки за зареждане чрез USB
кабел



Правилните операции с всички компютри
не са гарантирани.
Ако свържете видеокамерата към преносим
компютър, който не е свързан към мрежата
от 220 V, батерията на компютъра може да се
изразходва твърде бързо. В този случай не
оставяйте за дълго видеокамерата свързана
към компютъра.
Зареждането на батерията или връзката
с преправяни или ръчно сглобявани
компютри не е гарантирана. В зависимост
от USB устройството, което се използва,
зареждането може да не протече правилно.
Други/Азбучен указател

близост до тунер като например
телевизор и радио. Възможно е да се
появят смущения.
 На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
 В близост до прозорци или на открито,
където LCD екранът или обективът
може да са изложени на пряка слънчева
светлина. Това може да повреди LCD
екрана.
Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се
намокри например от дъжд или морска
вода. Ако видеокамерата се намокри,
устройството може да се повреди, а понякога
повредата не може да бъде отстранена.
Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна
употреба проверете устройството в
упълномощен сервиз.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
Затваряйте LCD екрана на видеокамерата,
когато не я използвате.
Не обвивайте видеокамерата например с
кърпа и не я използвайте в това състояние.
Ако го направите, това може да доведе
до повишаване на температурата във
вътрешността на корпуса.
Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
Винаги поддържайте металните контакти
BG
67
Кондензация на влага

Ако внесете видеокамерата директно от
студено на топло място, във вътрешността
на устройството може да се кондензира
влага. Това може да причини повреда на
видеокамерата.



Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
видеокамерата за около 1 час.
Забележка относно кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното), или когато използвате
устройството на горещо място, както следва:
 Ако внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
 Ако изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при
висока температура.
 Ако използвате видеокамерата след буря
или дъжд.
 Ако използвате видеокамерата на горещо и
влажно място.
Как да предотвратите кондензацията на влага
Когато внасяте видеокамерата от студено
на топло място, сложете устройството в
полиетиленов плик и здраво затворете
плика. Свалете плика, когато температурата
на въздуха вътре в него е достигнала
температурата на околната среда (след около
1 час).
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или артикули


BG
68
Не се опитвайте да форматирате носителя
на запис на вашата видеокамера, като
използвате компютър. Ако го направите, е
възможно вашата видеокамера да не работи
правилно.
Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел,
се уверете, че поставяте свързващия жак
в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата камера.
Не затваряйте LCD панела, докато
видеокамерата е включена и свързана
посредством USB връзка към друго
устройство. Възможно е записаните
видеоклипове или снимки да се загубят.
Забележки за допълнителни
артикули


Препоръчваме ви да използвате оригинални
артикули на Sony.
Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои
държави/региони.
LCD екран



Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди или да предизвика
появата на неестествени цветове.
Ако използвате видеокамерата на студено
място, е възможно на LCD екрана да
се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана

Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, ви препоръчваме
да го почистите с почистваща текстилна
кърпичка.
За да почистите проекторния
обектив (HDR-PJ200E)



Почистете обектива внимателно с мека
почистваща кърпичка или специална
почистваща кърпичка за стъкло.
Упоритите петна могат да бъдат премахнати
с почистваща кърпичка, която е леко
навлажнена с вода.
Никога не използвайте разтвори като
алкохол, бензин или разтворител;
киселинни, алкални или абразивни
вещества; или химизирани почистващи
кърпички, защото това може да повреди
повърхността на обектива.

Настройка на сензорния панел
([Calibration]) (HDR-CX200E/CX210E/
PJ200E)
Възможно е бутоните върху сензорния
панел да не работят правилно. Ако
това се случи, следвайте процедурата,
описана по-долу. За тази операция
ви препоръчваме да свържете
видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате приложения
променливотоков адаптер.

 [Setup]  [
[Calibration].
Грижи и съхранение на обектива

General Settings] 


 Докоснете 3 пъти маркировката “”,
изведена на екрана, с тънък предмет например с ъгъла на картата с памет.
Докоснете [Cancel], за да отмените
настройката.


Почистване на корпуса

Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
го почистете с мека почистваща кърпичка,
леко навлажнена с вода и след това го
изтрийте със суха почистваща кърпичка.
Изтрийте повърхността на обектива с мека
почистваща кърпичка в следните случаи:
 Когато има следи от пръсти по
повърхността му.
 На горещи или влажни места.
 Когато обективът се използва край
морския бряг.
Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с
вградена акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, и другите
настройки, се запазват, дори когато
LCD екранът е затворен. Вградената
акумулаторна батерия е винаги заредена,
ако видеокамерата е включена към
мрежата от 220 V или ако към нея
е прикрепена батерията. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате видеокамерата. Ако това се
случи, използвайте устройството след като
заредите батерията.
Други/Азбучен указател

Забележки
Ако не натиснете правилното място,
започнете калибрирането отначало.
Не използвайте островръх предмет, за да
калибрирате LCD екрана, защото това може
да повреди повърхността му.
Не можете да калибрирате LCD екрана, ако
сте го завъртели и сте го оставили да гледа
навън.
За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
 Използването на химически вещества
като например разредители, бензин,
алкохол, кърпички за еднократна
употреба, репеленти срещу насекоми,
слънцезащитни кремове или инсектициди
 Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
 Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
BG
69
Дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Как да заредите акумулаторната
батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен в комплекта. Оставете
LCD екрана затворен и зареждайте за
повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на видеокамерата (HDR-CX210E)
Дори когато изтриете всички
видеоклипове и снимки, или ако сте
извършили функцията [Format] (стр. 59),
е възможно да не успеете да изтриете
напълно данните от вградения носител на
запис. Когато прехвърляте собствеността
на видеокамерата, ви препоръчваме да
 [Setup]  [
Media
изберете
Settings]  [Format]  [Empty], за да
ограничите възстановяването на вашите
данни. В допълнение към горното,
когато изхвърляте видеокамерата,
ви препоръчваме да унищожите и
физическото тяло на видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата с памет
BG
70
Дори когато изтривате данни на картата
с памет или ако я форматирате на вашата
видеокамера или компютър, e възможно
да не успеете да изтриете всички данни
от нея. Когато давате картата с памет на
друг човек, ви препоръчваме да изтриете
данните изцяло, като използвате софтуера
за изтриване на данни на вашия компютър.
Също така, когато изхвърляте картата с
памет, ви препоръчваме да унищожите и
физическото тяло на носителя.
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL,
стандарт CCIR
HDTV 1080/50i спецификация
Формат за запис на видеоклипове:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 съвместим с
AVCHD формат Ver. 2.0-съвместим
STD: MPEG2-PS
Система за аудио запис:
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
DCF Ver.2.0-съвместим
Exif Ver.2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Носител на запис (Видеоклип/Снимка):
Вградена памет
HDR-CX210E: 8 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта с памет (Class 4 или по-бърза)
Капацитет, който потребителят може да
използва: Приблизително 7.88 GB (HDRCX210E)
1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
системата и/или файлове с приложения.
Можете да изтриете само предварително
инсталирания демонстрационен
видеоклип.
Матрица:
3.1 mm (1/5.8 тип) CMOS сензор
Брой пиксели (снимка, 16:9):
Макс. 5.3 мегапиксела*1 (3 072 х 1 728)
Общо: Приблизително 1 500 000 пиксела
Ефективни (Видеоклипове, 16:9)*3:
Прибл. 1 310 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9):
Прибл. 1 330 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3):
Прибл. 1 000 000 пиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar Lens
25 х (Оптически)*2, 30 x (Разширен)*3, 300х
(Цифров)
F1.8 ~ 3.2
Фокусно разстояние:
f = 2.5 mm ~ 62.5 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове*3: 36 mm ~ 1 080 mm
(16:9)
За снимки: 36 mm ~ 900 mm (16:9)
Температура на цветовете: [Auto], [One Push],
[Indoor] (3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Минимална осветеност
1 lx (настройка по подразбиране, скорост
на затвора 1/50 секунда)
3 lx (настройката [Low Lux] е зададена в
положение [On], скорост на затвора 1/25
секунда)
*1 Уникалната подредба на пикселите
на Sony Clear Vid и системата за
обработване на данни (BIONZ)
позволяват резолюция на
неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
*2 Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Active].
*3 Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Standard] или
[Off].
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео и аудио изходен жак
HDMI OUT жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-АB/Type A (Вграден USB) (само
изход)
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 230 400 (960 х 240)
Проектор (HDR-PJ200E)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
USB зареждане: DC 5 V 500 mA/1.5 А
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност,
когато използвате LCD екрана:
HD: 2.1 W STD:1.9 W
HDR-CX200E/HDR-CX210E:
51 mm x 56 mm x 106.5 mm (ш х в х д)
включително издадените части
51 mm x 56 mm x 114 mm (ш х в х
д) включително издадените части с
приложена акумулаторна батерия
HDR-PJ200E:
58 mm x 56 mm x 106.5 mm (ш х в х д)
включително издадените части
58 mm x 56 mm x 114 mm (ш х в х
д) включително издадените части с
приложена акумулаторна батерия
Тегло (приблизително)
HDR-CX190E:
168 g само на основното тяло
212 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-CX200E/HDR-CX210E:
175 g само на основното тяло
217 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-PJ200E:
210 g само на основното тяло
252 g включително приложената
акумулаторна батерия
Променливотоков адаптер AC-L200C/
L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на ток: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0C до 40C
Температура на съхранение: От –20С до
+60С
Размери (приблизително): 48 mm х 29 mm х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 g без захранващия
кабел
Други/Азбучен указател
Вид на проектора: DLP
Светлинен източник: LED (R/G/B)
Фокусиране: Ръчно
Разстояние на разпръсване: Прибл. 0.5 m или
повече
Съотношение на контраста: 1500:1
Резолюция (изходна): nHD (640 x 360)
Непрекъснато време за проекция (когато
използвате приложената батерия): Прибл.
70 минути
Работна температура: от 0°С до +40°С
Температура на съхранение: От –20С до
+60С
Размери (приблизително):
HDR-CX190E:
51 mm x 56 mm x 107. mm (ш х в х д)
включително издадените части
51 mm x 56 mm x 114 mm (ш х в х
д) включително издадените части с
приложена акумулаторна батерия
BG
71
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
Търговски марки

Акумулаторна батерия NP-FV30
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.12 А
Капацитет:
Обичаен: 3.6 Wh (500 mAh)
Минимален: 3.6 Wh (500 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и техническите характеристики на
вашата видеокамера подлежат на промяна без
предупреждение.
 Произведена по лиценз на Dolby
Laboratories.















BG
72
“Handycam” и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
“AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”,
”, “Memory Stick
“
“,
PRO-HG Duo”, “
”, “MagicGate
“MagicGate”, “
Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick
Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation. “
“BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
“DVDirect” е търговска марка на Sony
Corporation.
Blu-ray Disc и Blu-ray са трърговски
марки на Blu-Ray Dic Association.
Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други държави.
Microsoft, Windows, Windows Vista и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
Mac и Mac OS са търговски марки на Apple
Computer Inc.в Съединените щати и в други
страни.
Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в САЩ
и други държави.
“ ” и “PlayStation” са запазени търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ
и/или други страни.

Логото SDXC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите  и  не се използват
навсякъде в това ръководство.
Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от PlayStation
Store (в регионите, където то е достъпно).
За приложението за PlayStation 3 е необходимо
да притежавате PlayStation Network акаунт и
да го свалите.
Може да се използва само в държави, където
услугата PlayStation Store е достъпна.
Други/Азбучен указател
BG
73
Индикатори на екрана
Когато променяте настройките
на екрана, се извеждат следните
индикатори. Обърнете се и към стр. 25
и 30 за да видите индикаторите, които
се извеждат по време на запис или
възпроизвеждане.
Център
Ляво

Предупреждение (63)

Режим на
възпроизвеждане (30)
Дясно
Индикатор
50i
60min
Дясно
0:00:00
00min
5.3M
Долу
9999
9999
Ляво
Индикатор



Значение
Бутон MENU (56)
Запис с таймер (58)
Широкоекранен режим (59)
Преливане (58)
[Face Detection], зададен
в положение [Off] (58)
[Smile Shutter], зададен в
положение [Off] (58)
Ръчен фокус (58)
Избор на сцена (58)
Баланс на бялото (58)
Изключена функция
SteadyShot (58)
Теле макро (58)
x.v.Color (59)
Дестинация (60)
Автоматичен режим
(разпознаване на
лице/разпознаване на
сцена/разпознаване на
вибрации/разпознаване
на звук) (33)
BG
74
Значение
Активирана е функцията
за изреждане на
изображения
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимката
Папка за
възпроизвеждане
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ
брой на записаните
видеоклипове или
снимки.
Връзка към външно
устройство (54)
Долна част
Индикатор
101-0005


Център
Индикатор
100/112
Значение
Качeство на записа (HD/
SТD), честота на кадрите
(50i) и режим на запис
(FX/FH/HQ/LP) (34)
Оставащ заряд на
батерията
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране (21)
Брояч (час: минута:
секунда)
Очаквано оставащо
време за запис
Размер на снимката (35)

Значение
Ниско ниво на
микрофона (58)
Намаляване на
смущенията от вятъра (58)
Вграден зуум микрофон (58)
Ниска осветеност (58)
Точково измерване/
Фокусиране (58)/
Точково измерване (58)/
Експозиция (58)
Автоматична настройка (33)
Име на файла с данните
Защитено изображение (59)
Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
В зависимост от модела на видеокамерата
е възможно някои от индикаторите да не
се изведат.
Азбучен указател
A-Z
AVCHD диск за запис..........6, 35
A/V свързващ кабел.................38
“BRAVIA” Sync ..........................40
Data Code ....................................20
DISC BURN OPTION ...............51
DVD .............................................49
DVDirect Express .......................51
DVD записващо устройство ...52
FH .................................................35
FX .................................................35
“Handycam” Ръководство за
потребителя .................................7
HDMI кабел ...............................38
HQ ................................................35
LCD екран ..................................24
LP ..................................................35
Mac ...............................................48
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител........................................22
“Memory Stick PRO Duo”
носител (Mark 2) .......................22
“PlayMemories Home” .... 14, 44, 45
RESET ..........................................12
SD карта ......................................22
USB .........................................16, 45
USB връзка .................................52
USB поддържащ кабел за
връзка ..........................................14
VBR ..............................................65
Windows ......................................45
Други/Азбучен указател
BG
75
А-Я
Автоматична настройка .........33
Адаптер за USB кабел ..............54
Батерия .......................................15
Брой изображения, които
можете да запишете .................65
Вграден USB кабел ...................16
Видеоклип с акценти ...............37
Видеоклипове ............................23
Включено захранване ..............19
Време за запис и
възпроизвеждане .....................64
Време за запис на
видеоклипове ............................64
Връзка .........................................38
Възпроизвеждане .....................28
Възпроизвеждане на акценти36
Възпроизвеждане на
дискове ........................................50
Възпроизвеждане на
плейлист .....................................37
Външен носител........................54
Грижи...........................................66
Дата/Час ......................................20
Двоен запис ...............................23
Директно копиране..................55
Дисплей за автодиагностика ...63
Език................................................6
Забележки за работа с вашата
видеокамера ...............................66
Запазване на изображения на
външен носител ........................54
Запазване на плейлист ............37
Запис............................................23
Запис на снимка........................43
Зареждане на батерията..........15
Зареждане на батерията, като
използвате компютър..............16
Звуков сигнал ............................20
Зуум .............................................27
BG
76
Избор на носител .....................21
Извеждане на опции на LCD
екрана ..........................................24
Изтриване ..................................42
Индикатори на екрана ......25, 74
Инсталация ..........................45, 48
Как да работите с бутона за
избор .............................................7
Калибриране на екрана...........69
Карта с памет .............................21
Код с данни ................................20
Компютър...................................45
Кондензация на влага..............68
Лятно часово време .................19
Менюта .......................................56
Миниатюрни изображения ...29
Настройка на датата и часа ....19
Настройки на акцентите ........36
Настройки на носителя ..........21
Носител на запис ......................21
Огледален режим......................26
Отстраняване на проблеми ...61
Помощно упътване за
“PlayMemories Home” ........14, 48
Поправка ....................................61
Преглед на събития .................28
Предупредителни
индикатори ................................63
Презапис.....................................49
Приложени артикули ..............14
Приоритет на запис на лице ...32
Проектор ....................................40
Проследяващ фокус .................32
Пълно зареждане......................16
Работни бутони.........................30
Разделяне ....................................42
Размер на изображението ......35
Разпознаване на усмивка........32
Разширен зуум ..........................27
Разширен преглед.....................44
Редактиране ...............................42
Режим на запис .........................34
Рекордер за дискове .................52
Ремък за захващане................. 13
Сензорен панел .........................24
Смущения от вятъра ...............58
Снимки .......................................24
Списък с менюта ......................58
Стартиране на PlayMemories
Home............................................48
Статив .........................................13
Стенен контакт .........................17
Създаване на диск ..............49, 51
Телевизор....................................38
Технически характеристики....70
Ще намерите списъка с
менютата на стр. 58 до 60.
BG
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана
хартия
 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising