Sony | HDR-MV1 | Sony HDR-MV1 MV1 Рекордер за музикално видео Инструкции за експлоатация

4-479-706-11(1) (BG)
Включени елементи
Зареждане на батерията
Записване
Прехвърляне на видеоклипове към
смартфон (Wi-Fi)
1
2
3
1
2
1
Числата в () показват включеното количество.
Цифрова записваща
HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
Камкордер (1)
USB кабел (Micro USB кабел) (1)
Акумулаторна батерия NP-BX1 (1)
Капачка на обектива (1)
Каишка за капачката (1)
„Ръководство за експлоатация“ (това ръководство) (1)
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират
от долната страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място. Правете справка
с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца
на Sony относно този камкордер.
Изключете камкордера, като натиснете
бутон POWER.
Отворете капака на терминала на
камкордера.
Свържете камкордера към работещ
компютър чрез USB кабел.
Бутон POWER
Включете камкордера, като натиснете
бутон POWER.
Устройство с Android:
1 Стартирайте PlayMemories Mobile и след това
изберете SSID, който е показан на камкордера.
Инсталирайте приложението на смартфона си.
Натиснете START/STOP, за да започнете
да записвате.
За да спрете записа, натиснете отново
START/STOP.
Android 2.3 или по-нова версия
(Android 4.0 или по-нова версия,
ако използвате NFC)
Бутон POWER
USB извод
(компютър)
Бутон
START/STOP
2Въведете паролата, която е показана на
камкордера (само първия път).
Мултифункционален селектор
Потърсете и инсталирайте PlayMemories Mobile от
Google Play.
Модел № HDRСериен №
Изберете, като местите
мултифункционалния
селектор в посоките,
показани от
стрелките, след това
финализирайте, като
го натиснете в средата.
При някои модели табелката, показваща търговските
марки, знаците за сертифициране и друга информация,
се намира до държача на батерията.
CHG индикатор
(зареждане)
Инсталиране на батерията
USB кабел
(включен в комплекта)
Капак на терминала
Извадете капака на батерията.
Инсталирайте батерията спрямо
илюстрираната посока.
HDR-MV1
Български
Първо прочетете това
Поставете капака на батерията.
Капак на батерията
зареждане на батерията отнема приблизително 245 минути,
когато е свързана към компютър, или приблизително 155 минути,
когато се използва адаптер за променлив ток AC-UD10 (продава
се отделно).
Когато използвате напълно заредена батерия, наличното време за
запис е приблизително 130 минути (време за непрекъснат запис)
или 75 минути (типично време за запис), или наличното време за
възпроизвеждане е приблизително 210 минути (с настройките по
подразбиране).
Повече информация за камкордера
(Ръководство за потребителя на
музикален видеорекордер)
Възпроизвеждане
1
2
3
1
2
3
Поставете картата с памет в илюстрираната
посока, докато щракне.
Вдлъбнатини
Затворете капака на картата с памет.
Ръководството за потребителя на музикалния
видеорекордер е онлайн ръководство. Прегледайте
го за по-подробни инструкции за всички функции
на камкордера.
Натиснете бутон
на камкордера, за да
влезете в режим на възпроизвеждане.
Изберете съдържанието, което искате
да възпроизведете, с помощта на
мултифункционалния селектор, след
което натиснете в средата на селектора.
Капак на слота за
карта с памет
microSD карта
с памет
Носител „Memory
Stick Micro“
За
© 2013 Sony Corporation
Включете камкордера, като натиснете
бутон POWER.
Бутон POWER
Посетете страницата за поддръжка
на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Изберете държава или регион.
Потърсете името на модела на
камкордера в страницата за
поддръжка.
Проверете името на модела
в долната част на камкордера.
Потърсете и инсталирайте PlayMemories Mobile от
App Store.
включите захранването за първи път, се показва екранът
с настройка за датата и часа. Конфигурирайте настройките чрез
многофункционалния селектор.
Камкордерът може да записва видеоклипове във формат MP4.
Може да бъде записан шум, когато записвате, като държите
камкордера, защото е оборудван с микрофон с висока
чувствителност.
LCD екранът ще бъде тъмен по време на запис (с настройките
по подразбиране).
Поставяне на карта с памет
Отворете капака на картата с памет.
Преди да започнете работа с устройството, моля,
прочетете внимателно това ръководство и го запазете
за справка в бъдеще.
iOS 4.3 или по-нова
(NFC не е налице.)
Когато
Пълното
1
2
3
iPhone:
1 На смартфона изберете [Wi-Fi] от менюто
с настройки, след това изберете SSID, който
е показан на камкордера.
Бутон
Терминал
Отпечатана
повърхност
да извадите картата с памет, натиснете я леко един път.
microSD карти с памет, microSDHC карти с памет, microSDXC карти
с памет и носител „Memory Stick Micro“ (Mark2) са съвместими
с камкордера.
Не се гарантира правилна работа с всички карти с памет.
Мултифункционален
селектор
Основни бутони за операции за възпроизвеждане
Ниво на звука
/
Предишен/следващ
Изтриване
/
Бързо превъртане назад/
бързо превъртане напред
Спиране
/
Пауза/възпроизвеждане
За
подробности относно PlayMemories Mobile посетете следния
URL адрес.
(http://www.sony.net/pmm/)
Ако PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона ви,
актуализирайте софтуера до последната версия.
Не се гарантира работата на това приложение на всички
смартфони и таблети.
Методите на управление и екраните за показване на
приложението подлежат на промяна без предупреждение
от бъдещи надстройки.
Информацията за поддържаните версии на операционни
системи е актуална към 1 септември 2013 г.
2
На камкордера изберете видеоклипа,
който искате да прехвърлите, след това
го прехвърлете, като го свържете към
смартфона си.
При свързване на устройство с Android,
съвместимо с NFC.
Възпроизведете на камкордера видеоклипа,
който искате да прехвърлите към смартфона си.
Стартирайте меню [Setting], изберете
[Other settings] на смартфона си и потвърдете,
че функцията [NFC] е активирана.
Докоснете (маркировка N) на камкордера
с (маркировка N) на смартфона.
2Въведете паролата, която е показана на
камкордера (само първия път).
3Потвърдете, че SSID е избран.
4Стартирайте PlayMemories Mobile.
Използване на смартфона като
дистанционно управление (Wi-Fi)
1
Изберете
на екрана за запис на
камкордера.
На камкордера се показват SSID и паролата
и камкордерът е готов за свързване със смартфона.
2
На смартфона изберете SSID, който е показан
на камкордера, след което въведете
паролата.
Извършете същата процедура като в стъпка 
от „Прехвърляне на видеоклипове към смартфон
(Wi-Fi)“/„При свързване без използване на NFC.“
Ако искате да използвате NFC, отворете екрана
за запис и докоснете (маркировка N) на
камкордера с (маркировка N) на смартфона.
При свързване без използване на NFC.
Влезте в режима на възпроизвеждане на
 [Edit/Copy] 
камкордера и изберете
[Send to Smartphone]  [Select on This Device].
Изберете изображението, което искате да
прехвърлите, и добавете маркировка ,

след това изберете
.
Показват се SSID и паролата и камкордерът е готов
за свързване със смартфона.
На смартфона изберете SSID, който е показан на
камкордера, след което въведете паролата.
3
Работете със смартфона си.
Части и бутони за управление
Когато
Препоръчани функции
Регулиране на нивото на звука при запис
на вградените микрофони
Изберете
на екрана за запис.
Намаляване на звук с ниска честота,
например от климатик
 [Camera/Audio]  [
Изберете
[Low Cut Filter]  [On].
Audio] 
Следене на звуците
Включете слушалките в жак  (слушалки). За да
регулирате нивото на звука, изберете на екрана
за запис.
Бутон START/STOP
Бутон POWER
Капачка на обектива
Каишка за капачката
Обектив
Записваща лампа
Микрофони
Високоговорител
Скоба за каишката за капачката/лентата за носене
Капак на батерията
 (маркировка N)
NFC: Комуникация в близко поле
Синхронизиране на изображението от
LCD екрана със звука, който се следи
[Camera/Audio] [
Изберете
[Audio Output Timing]  [Lip Sync].


Audio]

Използване на MTR (Мултипистов рекордер)
или външен микрофон (продава се отделно)
Свържете MTR или външен микрофон с жак LINE IN на
камкордера. Когато се покаже екран [Ext. Audio Input
Set], изберете устройството, което искате да свържете.
Записване само на звуци
Изберете

[Recording Mode]  [Audio].
Промяна на формата на аудиозапис
 [Camera/Audio]  [ Audio] 
Изберете
[Audio Format], след това изберете желания формат.
Промяна на режима на запис на видеоклип
 [Image Quality/Size]  [
REC Mode],
Изберете
след това изберете [1080] (1920x1080 30p) или
[720] (1280x720 30p).
Записване, без да се притеснявате за нивото
на батерията
Свържете адаптера за променлив ток AC-UD10
(продава се отделно) с камкордера с инсталирана
батерия.
Бележки относно използването
LCD екран
Бутон
(възпроизвеждане)
Жак  (слушалки)
CHG индикатор (зареждане)
Multi/Micro USB извод
Поддържа устройства, съвместими с Micro USB.
Micro HDMI OUT жак
Жак LINE IN/жак (микрофон) (PLUG IN POWER)
Мултифункционален селектор
Щепсел за статив
Слот за карта с памет
Лампа за достъп на карта с памет
Бележки за използването на камкордера
Препоръчително
е да форматирате картата с памет
с камкордера преди първото използване.
Потвърдете посоката на картата с памет. Ако поставите
със сила картата с памет в погрешната посока, тя, слотът
за нея или съдържащите се данни може да се повредят.
Не могат да се предоставят обезщетения за съдържанието
на записи дори и ако записът или възпроизвеждането
не са възможни поради неизправност на камкордера,
записващия носител и т.н.
По време на продължително записване температурата
на камкордера може да се покачи до ниво, в което
записването спира автоматично. С изключено захранване
оставете камкордера за 10 или повече минути, за да може
температурата в него да се понижи до безопасно ниво.
температурата на околната среда е висока,
температурата на камкордера се повишава бързо.
Когато температурата на камкордера се повишава,
качеството на изображението се влошава. Препоръчва се
да изчакате температурата на камкордера да се понижи,
преди да продължите да записвате.
Повърхността на камкордера може да стане гореща.
Това не е неизправност.
Възпроизвеждането на съдържание, записано с други
устройства, не се гарантира с камкордера.
Включвайте към близкостоящ контакт (гнездо), когато
използвате адаптера за променлив ток AC-UD10 (продава
се отделно). Незабавно изключете адаптера за променлив
ток от контакта, ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Видеоклипове във формат MP4, записани с [Audio Format],
зададен на [Linear PCM], не могат да бъдат възпроизвеждани
на някои устройства или услуги, включително Blu-ray Disc
плейъри (включително продукти на Sony). За подробна
информация преди употреба вижте страницата за
поддръжка на камкордера.
Относно софтуера
Софтуерът
за управление на съдържанието и редактиране
може да бъде изтеглен от следния URL адрес:
www.sony.net/pm/mvr/
Съобщение относно безжичните мрежи
Sony
не носи никаква отговорност относно всякакви щети
или повреди, които могат да възникнат като резултат от
неупълномощен достъп или употреба на точката на достъп,
регистрирана към камкордера, ако е изгубен или откраднат.
Спецификации
Формат на запис за видеоклипове: Видео: MPEG-4 AVC/H.264,
Аудио: MPEG-4 линеен PCM 2 канала, MPEG-4 AAC LC
2 канала
Формат на запис за аудио: Линеен PCM (WAV)
Изисквания за захранването: Постоянен ток 3,6 V (батерия),
постоянен ток 5 V 1 500 mA (адаптер за променлив ток)
USB зареждане (Multi/Micro USB терминал): Постоянен ток 5 V
800 mA
Средна консумация на електроенергия: 2,1 W (при записване
на видеоклипове с настройки по подразбиране)
Акумулаторна батерия NP-BX1:
Максимално зарядно напрежение: Постоянен ток 4,2 V
Максимален заряден ток: 1,89 A
За повече спецификации вижте „Спецификации“
в ръководството за потребителя на музикалния
видеорекордер.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Търговски марки
„Memory
Stick“, „
“ и „Memory Stick Micro“ са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
Логотипът на microSDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както
и логотипът HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.
Mac, Mac OS и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
Android и Google Play са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Google Inc.
iOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc. и/или нейните свързани фирми в Съединените
щати и други определени държави.
iPhone е търговска марка или регистрирана търговска марка на Apple Inc.
Wi-Fi, логото на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA и WPA2
са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Всички други имена на продукти, споменати в настоящия документ,
може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните им компании. Освен това ™ и ® не са споменати във
всеки отделен случай в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или токов удар:
1)не излагайте устройството на дъжд или влага;
2)не поставяйте предмети, пълни с течности, като например
вази, върху устройството.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като слънце,
огън и други подобни.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако с комплекта батерии се борави неправилно, той може да
се пръсне, да причини пожар или дори химически изгаряния.
Спазвайте предупрежденията по-долу.
Не
разглобявайте.
мачкайте и не излагайте комплекта батерии на сътресение или
сила, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху него.
Избягвайте късо съединение и не позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на батериите.
Не излагайте на висока температура над 60°C (140°F), например на
пряка слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
Зареждайте батериятас оригинално зарядно устройство на Sony или
с уред, който може да я зарежда.
Дръжте комплекта батерии далеч от досега на деца.
Поддържайте комплекта батерии сух.
Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
Незабавно изхвърляйте използваните комплекти батерии, както
е описано в инструкциите.
Не
Прекалено високото налягане на звука от слушалките може
доведе до увреждане на слуха.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕВРОПА
С настоящото Sony Corporation декларира, че цифровата
записваща HD видеокамера HDR-MV1 съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра (9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да
повлияят върху картината и звука на това устройство.
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм
преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или
изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване (приложимо за
държавите от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му показва,
че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на
този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на
батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този
продукт или батерията се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising