Sony | HDR-TD10E | Sony HDR-TD10E TD10E Двоен Full HD 3D камкордер с Flash памет Инструкции за експлоатация

4-271-344-11(1)
Цифрова 3D
HD видеокамера
Ръководство за употреба
HDR-TD10E
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батерията на високи
температури, като например
на пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и др.
Подменяйте батерията само с определения
вид. Подмяната с неправилен вид може да
доведе до пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място, като например
между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер,
ако докато използвате видеокамерата се
получи някаква повреда.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.











BG
2
Не разглобявайте батерията.
Не удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
Внимавайте да не дадете батерията на късо
и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 600С като например
в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
Не изгаряйте батерията и не я изхвърляйте
в огън.
Не работете с повредена или протекла
литиево-йонна батерия.
Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този вид
батерии.
Пазете батерията от малки деца.
Пазете батерията суха.
Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
Изхвърляйте използваната батерия, както е
посочено в инструкциите.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна - към
контакта.
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е специално
проектиран само за работа с тази
видеокамера и не бива да се използва с
друго електрическо оборудване.
Прекаленият натиск от слушалките
може да доведе до проблеми със слуха
ви.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Забележка за потребители
от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на това устройство.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по трансфер
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския съюз и
други Европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
BG
3
безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
BG
4
Приложени артикули
Използване на видеокамерата
Цифрите в скоби показват броя на
приложените артикули.
 Видеокамера (1)
 Променливотоков адаптер (1)
 Захранващ кабел (1)
 HDMI кабел (1) 
 Свързващ A/V кабел (1) 
 USB кабел (1) 
 Кабел за USB адаптор (1) 
 Безжично устройство за
дистанционно управление (1)

Не придържайте видеокамерата за следните
части, както и за капачетата на жаковете.
Капаче на отделението за
допълнителни аксесоари
LCD екран
Батерия
Има инсталирана литиева батерия.
Отстранете изолационната лента преди
да използвате безжичното устройство за
дистанционно управление.


Акумулаторна батерия NP-FV70 (1)
Софтуер “Handycam” на CD-ROM
диск (1) (стр. 39)

Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия, както и не е водоустойчива.
 РМВ
(софтуер, който включва “PMB
ръководство”)
 Ръководство Упътване за видеокамера
(PDF)


Преглед на триизмерни видеоклипове

Ръководство за употреба (това
ръководство) (1)
За носителите, които можете да използвате с
тази видеокамера, вижте стр. 19.

Когато гледате триизмерни видеоклипове,
записани с тази видеокамера, на
3D-съвместими монитори, възможно е
да изпитате дискомфорт, като например
напрежение, умора или виене на свят. За
да избегнете това, ви препоръчваме да
правите редовни почивки. Вие трябва да
прецените най-подходящите интервали,
както и продължителността на почивките,
следвайки вашите лични нужди. Ако усетите
дискомфорт, преустановете гледането на 3D
видеоклипове, докато неразположението
ви отмине; консултирайте се с лекар, ако
сметнете това за необходимо. Също така,
прегледайте инструкциите за експлоатация
на устройството или софтуера, които се
използват с тази видеокамера. Зрението на
малките деца (особено на тези под 6-годишна
възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър
или очен лекар) преди да позволите на деца да
гледат 3D видеоклипове. Възрастните трябва да
наблюдават малките деца, за да бъдат сигурни,
че спазват гореописаните предпазни мерки.
Начинът, по който човек приема триизмерните
видеоклипове, е различен за всеки индивид.
BG
5
език. Ако е необходимо, променете езика,
преди да започнете работа с видеокамерата
(стр. 17).
Опции на менюто, LCD панела и
обектива



Избягвайте да работите със сензорния панел
при следните условия, защото това може да
причини неизправност във видеокамерата.
 Когато на сензорния панел има капчици
вода
 Когато ръцете ви за мокри
 Използвайки остри предмети, като
например моливи, химикалки, нокти и др.
 Не хващайте фотоапарата, като го
държите за вътрешната рамка на панела
 Ако носите ръкавици
При текущите условия на запис или
възпроизвеждане, настройка, която е
оцветена в сиво, не е достъпна.
LCD екранът е произведен чрез
използването на високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това, възможно е на
LCD екрана да се появят малки тъмни и/или
ярки точки (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези точици е нормална
и е в резултат н производствените процеси,
и по никакъв начин не влияе на записа.
Запис





Черни точки

Бели, червени, сини или зелени точки


Излагането на LCD екрана или обектива
на директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина, като например по здрач.
Промяна на настройката за език

BG
6
За илюстрация на работните процедури
се използват дисплеите на екрана за всеки
Препоръчваме ви да форматирате картата
с памет с вашата видеокамера преди да я
използвате – по този начин ще работите
с нея без проблеми (стр. 82). Когато
форматирате носителя, всички данни,
записани на него, ще се изтрият. Изтритите
данни не могат да бъдат възстановени.
Предварително запазете важните данни на
вашия компютър и др.
Изпробвайте функцията за запис преди
същинския запис, за да се уверите, че
картината и звукът се записват без
проблеми.
Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставяни,
дори ако извършването на операциите по
запис или възпроизвеждане е невъзможно
поради повреда на видеокамерата, носителя
и др.
Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
регионите. За да гледате вашите записи на
телевизор, имате нужда от телевизионен
апарат, базиран на системата PAL.
Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
Използвайте видеокамерата в съответствие
с местните закони и правила.
Забележка за възпроизвеждането


Възможно е изображения, записани на
вашата видеокамера, да не се възпроизведат
правилно на други устройства. Освен това,
възможно е изображения, записани на
други устройства, да не се възпроизвеждат
правилно на тази видеокамера.
Видеоклиповете със стандартно качество
(STD), записани на SD карти с памет,
не могат да се възпроизвеждат на AV
устройства от други производители.
DVD носители, записани с HD
качество на изображението
Забележка за работната температура
на видеокамерата/батерията


DVD носителите, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формата. DVD
плейърите или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими
с AVCHD формата. DVD плейърите/
рекордерите може да откажат при
изваждането на дискове, записани в AVCHD
формат (HD качество).
Запазване на всички записани от вас
данни



За да предотвратите загуба на вашите данни
с изображения, периодично запазвайте
записаните изображения на външен
носител. Как да запазите изображенията
на компютър ще намерите на стр. 37, а
информация за операцията по запазването
на изображения на външно устройство ще
намерите на стр. 42.
Триизмерните видеоклипове не могат да
се запазват на диск. Запазете ги на външно
устройство (стр. 44).
Видовете дискове или носители, на които
можете да запазвате изображения, зависят
от [
REC Mode] (режима на запис),
който сте избрали. Видеоклипове, записани
с настройка [50p Quality
], могат да
бъдат запазени на външен носител (стр.
44). Видеоклиповете, записани с настройка
[Highest Quality
], могат да бъдат
запазени на външен носител или на Blu-ray
дискове (стр. 44).
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или други артикули




Уверете се, че сте свалили батерията или
променливотоковия адаптер след като
изключите видеокамерата.
Изключвайте променливотоковия адаптер
от видеокамерата, като придържате както
щекера, така и устройството.
Не се опитвайте да форматирате носителя
на запис на вашата видеокамера, като
използвате компютър. Ако го направите,
вашата видеокамера може да не работи
правилно.
Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел,
се уверете, че поставяте свързващия жак
в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата камера.
Не затваряйте LCD панела, докато
видеокамерата е включена и свързана към
друго устройство посредством USB връзка.
Възможно е записаните видеоклипове или
снимки да се загубят.
Ако не можете да записвате/
възпроизвеждате изображения,
извършете функцията [Format]

Забележки за батерията/
променливотоковия адаптер

Когато температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска,
възможно е операциите по запис или
възпроизвеждане да не бъдат достъпни
поради активиране на защитните функции
на видеокамерата. В този случай на LCD
екрана се извежда индикатор.
Ако записвате/изтривате изображения
дълго време, възможно е изображенията
на носителя да се фрагментират.
Изображенията не могат да бъдат запазени
или записани. В този случай запазете
изображенията на външен носител, и
извършете [Format], като докоснете –
[Setup]  [ (
(Media
(MENU)
Settings)]  [Format]  желан носител 

.
Забележки за допълнителните
аксесоари


Препоръчваме ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои
държави/региони.
BG
7
Изображения, илюстрации и екранни
дисплеи в това ръководство





В това ръководство иконите
и
показват съответно страните 3D и 2D на
ключа 2D/3D.
Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и е
възможно да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори,
които наистина се извеждат на вашата
видеокамера. Освен това, илюстрациите на
вашата видеокамера и екранните индикации
са преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
В това ръководство, вградената памет и
картата с памет на вашата видеокамера се
наричат с общия термин “носител на запис”.
В това ръководство, DVD дисковете,
записани с качество с висока разделителна
способност (HD), се наричат AVCHD
дискове.
Дизайнът и техническите характеристики
на видеокамерата и аксесоарите подлежат на
промяна без предупреждение.
Забележки за употреба

BG
8
Не извършвайте следните действия. Ако го
направите, носителят на запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не се възпроизведат или може да се изгубят,
или е възможно да се получи друг проблем.
 Не вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 20) свети или
мига.
 Не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата, и не излагайте
устройството на механични сътресения
или вибрации, докато лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 22) или
лампичката за достъп (стр. 20) светят или
мигат.

Когато използвате раменна дръжка (продава
се отделно), внимавайте да не ударите
видеокамерата в нещо.
Съдържание
Индикациите
и
показват съответно страните 3D и 2D на ключа 2D/3D (стр.
22). Опциите, които можете да настройвате, се различават в зависимост от позицията
на ключа.
Първо прочетете това . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Стъпка 1: Зареждане на батерията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зареждане на батерията в чужбина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа . . . . . . . . . . . . .
Промяна на настройката на езика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проверка на настройките на носителя на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Копиране на видеоклипове и снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Съдържание
Подготовка за включване
11
13
14
17
18
18
20
Запис/Възпроизвеждане
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оптимално разстояние от обекта и зуум ниво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регулиране на триизмерното изображение по време
на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане на видеокамерата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане на акценти от записа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане на изображения на телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
26
26
27
31
32
Допълнителни операции
Изтриване на изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на
компютър
Полезни функции, когато свържете видеокамерата към компютър . . . . . . . . . . . . . .
Подготовка на компютъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когато използвате Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
38
41
BG
9
Запазване на изображения с външно устройство
Избор на метод за запазване на изображения на външно устройство. . . . . . . . . . . 42
Запазване на изображения на външен носител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Създаване на диск с изображения с качество с висока разделителна
способност (HD) с помощта на DVD записващо устройство и др., различно от
DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с помощта на
записващо устройство и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Получаване на подробна информация от ръководството Упътване за
видеокамера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Времена за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете
да записвате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
58
61
63
Бърза справка
Индикатори на екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Идентификация на частите и бутоните . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BG
10
Подготовка за включване
Стъпка 1: Зареждане на батерията
Променливотоков адаптер
Захранващ кабел
Към стенен контакт
Лампичка /CHG
(светкавица/зареждане)
Подготовка за включване
Батерия
DC щекер
Жак DC IN
Изравнете маркировката  на DC щекера и
жака DC IN.
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM” (серия V) след като я прикрепите към
вашата видеокамера.
 Забележки
Не можете да прикрепите батерия “InfoLITHIUM”, различна от серия V, към вашата видеокамера.

1
2
3
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD екрана.
Прикрепете батерията, като я плъзнете по посока на стрелката,
докато чуете щракване.
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
вашата видеокамера и стенния контакт.
Лампичката /CHG (светкавица/зареждане) светва и зареждането започва. Когато
батерията е напълно заредена, лампичката /CHG (светкавица/зареждане) угасва.
BG
11
4
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер
от жака DC IN на вашата видеокамера.
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия.
Батерия
NP-FV50
NP-FV70 (приложена)
NP-FV100

Време за зареждане
155
195
390
Времената за зареждане, показани в таблицата по-горе, са измерени, когато зареждате батерията
при температура от 25ºС. Препоръчителният температурен обхват е от 10ºС до 30ºС.



Съвети
Вижте стр. 58 за времената за запис и възпроизвеждане.
Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния
десен ъгъл на LCD екрана, за да установите приблизителното оставащо количество заряд в
батерията.
За да извадите батерията
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето за освобождаване на батериите BATT
(батерия) () и извадете батерията ().
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на батерията” (стр.
11). Дори когато батерията е прикрепена, тя не се изразходва.
BG
12
Забележки за батерията



Подготовка за включване

Когато сменяте батерията или отстранявате променливотоковия адаптер от устройството,
изключете видеокамерата и се уверете, че лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 22) и
лампичката за достъп (стр. 20) не светят.
Лампичката /CHG (светкавица/зареждане) премигва по време на зареждане на батерията при
следните условия:
 Когато батерията не е поставена правилно.
 Когато батерията е повредена.
 Когато температурата на батерията е ниска.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
 Когато температурата на батерията е висока.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
Не препоръчваме използването на батерия NP-FV30, защото времената за запис и
възпроизвеждане с нея са твърде кратки.
В настройката по подразбиране, захранването автоматично се изключва, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с устройството за приблизително 5 минути; по този
начин се пести захранването на батерията ([A.Shut Off]).
Забележки за променливотоковия адаптер



Включете променливотоковия адаптер в най-близкия контакт. Незабавно изключете адаптера,
ако докато използвате видеокамерата се получи някаква повреда.
Не използвайте променливотоковия адаптер на тясно място, като например между стена и мебел.
Внимавайте да не дадете на късо DC щекера на променливотоковия адаптер или терминала на
батерията с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като
използвате променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V - 240 V AC,
50/60 Hz.

Не използвайте електронен преобразувател на напрежението.
BG
13
Стъпка 2: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва и капачето на обектива се отваря.

За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете POWER.
Лампичка MODE
Бутон POWER
2
3
BG
14
Изберете желания език, след това докоснете [Next]
Докоснете бутона на
LCD екрана
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [Next].
/
и след
4
Задайте [Summer Time], след това докоснете [Next].
5
Изберете формат за датата, след това докоснете [Next].
Ако зададете [Summer Time] в положение [On], часовникът преминава 1 час напред.
Изберете датата и часа, след това докоснете
стойността, после докоснете [Next]
*.
/
Подготовка за включване
6

, за да зададете
* Екранът за потвърждение се извежда само когато сверявате часовника за първи път.
Часовникът стартира.

За да зададете отново датата и часа, докоснете
(MENU)  [Setup]  [ (
(Clock
Settings)]  [Date & Time Settings]  [Date & Time]. Когато опцията не е изведена на
екрана , докоснете / , докато тя се изведе.
7
Докоснете [Run]

Ако докоснете [Run Later], се извежда екранът за режима на запис. Когато следващия път
включите видеокамерата, се извежда екранът [Auto 3D Lens Adjust].
BG
15
8
Насочете видеокамерата към обекта, за да го изведете на LCD екрана.

Уверете се, че индикаторната скала за обекта е над означението . Обектът ще изглежда
двоен. Ако усетите дискомфорт при прегледа на изображения в 3D, натиснете 2D/3D DISP,
за да изведете изображението в 2D (стр. 22).
Scale
9
Докоснете

.
Видеокамерата автоматично приближава или отдалечава, за да регулира обектива. Не
променяйте обекта който снимате, докато настройката не приключи.
 Забележки
Ако се появи съобщението [Could not adjust], докоснете [Run Again].
 Ако ключът 2D/3D (стр. 22) е зададен в положение 2D, екранът [Auto 3D Lens Adjust] не се
появява.

Видове обекти, които трябва да са изведени на LCD екрана за [Auto 3D Lens
Adjust]
Указаната скала се различава в зависимост от изведения обект на LCD екрана.
Обекти, за които индикаторната скала е по-голяма:
 Светли
 Обекти
обекти като например обекти, снимани на открито при дневна светлина.
с различни цветове и форми
Обекти, за които индикаторната скала е по-малка и настройката не се получава:
 Тъмни
обекти, като например обекти, снимани през нощта
които се намират в рамките на 2 m от видеокамерата
 Прости и едноцветни обекти
 Обекти с повтарящи се мотиви, като например прозорци на сграда
 Движещи се обекти
 Обекти,
BG
16
 Забележки
Датата и часът не се извеждат, докато записвате, но автоматично се записват на носителя и могат
да бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
 Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(MENU)  [Setup] 
[ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 
.

За да изключите захранването



Съвети
Можете да изключите видеокамерата, като натиснете POWER.
Когато зададете [Power On By LCD] в положение [Off], изключете видеокамерата, като натиснете
POWER.
Промяна на настройката на езика
Подготовка за включване
Затворете LCD екрана.
Лампичката (Видеоклип) мига няколко секунди, след което видеокамерата се
изключва.
Можете да извеждате съобщенията на екрана на езика по ваш избор.
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language Setting] 
желан език 


.
BG
17
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис
Носителят на запис, който можете да използвате, се извежда на екрана на вашата
видеокамера чрез следните икони.
*
Вградена памет
Карта с памет
* В настройката по подразбиране, на носителя на запис се записват както видеоклипове, така и
снимки. Можете да извършвате операции по запис, възпроизвеждане и редактиране за избрания
носител.



Съвети
За времената за запис на видеоклиповете вижте стр. 59.
За броя снимки, които можете да запишете, вижте стр. 60.
Избор на носител на запис
 Докоснете
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Media
Select].
Извежда се екранът [Media Select].
 Докоснете желания носител на запис, след това докоснете 

.
На избрания носител се записват и видеоклипове, и снимки.
Проверка на настройките на носителя на запис
Когато записвате в режим на запис на видеоклипове или снимки, в горния десен
ъгъл на екрана се извежда иконката на носителя.
Икона на носителя на запис
BG
18
Поставяне на карта с памет
 Забележки
Задайте носителя на запис в положение [Memory Card], за да записвате видеоклипове и/или
снимки на картата с памет.

Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
“Memory Stick PROHG Duo” носител
Описва се в това
ръководство като
—
“Memory Stick PRO
Duo” носител
SD карта с памет
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет




Клас 4 или побърза
Подготовка за включване
“Memory Stick PRO
Duo” носител (Mark2)
Скорост на SD
картата
SD карта
Операциите не са гарантирани за всички карти с памет.
Можете да използвате само “Memory Stick Duo” носители, които са с размер наполовина на
стандартен “Memory Stick” носител, или SD карти със стандартен размер.
Не залепвайте етикети или подобни върху носителите или адаптера за карти с памет. Това може
да причини неизправност.
Тествано и доказано е, че “Memory Stick PRO Duo” носители с капацитет до 32 GB и SD карти с
капацитет до 64 GB работят нормално с тази видеокамера.
 Забележки
Не можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера.
 Изображенията, записани на SDXC карти с памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не поддържат файловата
система exFAT* посредством свързване с USB кабел. Уверете се, че устройството е съвместимо
със системата exFAT преди да го свържете към фотоапарата. Ако свържете вашия фотоапарат
към несъвместимо устройство и когато се изведе потвърждаващият екран, не извършвайте
форматиране на картата, защото това ще изтрие всички данни на носителя
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.

BG
19
 Отворете капачето, насочете подрязаното ъгълче на картата, както е показано
на илюстрацията, и поставете картата в отделението, докато щракне.

След като поставите картата, затворете капачето.
Лампичка за достъп
Обърнете внимание на посоката на
подрязаното ъгълче
Когато поставите нова карта, ще се изведе екранът [Preparing image database file.
Please wait.]. Изчакайте, докато екранът изчезне.
 Затворете капачето.
 Забележки
Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible
that there is not enough free space.], форматирайте картата с памет.
 Уверете се, че посоката на картата с памет е правилна. Ако поставите картата с памет насила в
погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител или гнездото за карта
памет, или е възможно данните за изображението да се повредят.
 Не отваряйте капачето по време на запис.
 Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате.

За да извадите картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.
Копиране на видеоклипове и снимки
Докоснете
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy], след това следвайте инструкциите,
които се извеждат на екрана.
BG
20
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, видеоклиповете и снимките се записват на вградения
носител на запис. Видеоклиповете се записват в 3D с качество с висока разделителна
способност (HD).


Съвети
Относно смяната на носителя на запис вижте стр. 18.
Затегнете ремъка за захващане.
2
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва и капачето на обектива се отваря.
Запис/Възпроизвеждане
1
BG
21
Запис на видеоклипове
Бутон MODE
(Видеоклип): Когато записвате видеоклипове
(Снимка): Когато записвате снимки
Бутон START/STOP
[STBY]  [REC]
Ключ 2D/3D
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Видеоклип).
 Натиснете START/STOP, за да започнете записа.
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.


Съвети
Записвайте обекта от 80 cm до 6 m, за да постигнете добри триизмерни видеоклипове.
Оптималното разстояние се различава, когато използвате функцията зуум (стр. 26).
За да записвате двуизмерни видеоклипове
Задайте ключа 2D/3D в положение 2D.
 Забележки
Не извършвайте операции с ключа 2D/3D по време на запис. Видеокамерата спира записа.

BG
22
За да изведете отново опциите на LCD екрана
За да използвате опциите, докоснете екрана независимо къде, като внимавате да
не докоснете бутоните на LCD екрана. Можете да промените настройките, като
използвате менюто [Display Setting].
около 4
секунди след
това
Ако записвате триизмерни видеоклипове дълго време, възможно е да изпитате
дискомфорт. Натиснете 2D/3D DISP, за да превключите прегледа на изображението
от 3D на 2D. Изображението се извежда в 2D, докато видеокамерата продължава да
записва в 3D.
Когато превключите дисплея от 2D на 3D, екранът става по-тъмен. Това не е
неизправност.
Запис/Възпроизвеждане
За да записвате видеоклипове в 3D, докато ги преглеждате в 2D на LCD екрана
на видеокамерата
 Забележки
Ако затворите LCD екрана, докато записвате видеоклипове, видеокамерата спира записа.
 Максималното непрекъснато време за запис на видеоклипове е както следва:
 3D: около 6 часа и 30 минути
 2D: около 13 часа.
 Когато файлът с видеоклипа надвиши 2 GB, автоматично се създава следващият файл.
 След като изключите видеокамерата, повторното стартиране на записа ще отнеме няколко
секунди. Докато това се случи, не можете да работите с видеокамерата.
 Не излагайте видеокамерата на вибрации или удари, както и не вадете батерията или
променливотоковия адаптер, ако данните все още се записват на носителя на запис, дори след
приключване на записа, и когато:
 лампичката за достъп (стр. 20) свети или мига.
 иконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.

BG
23









Съвети
Вижте стр. 59 относно времената за запис на 2D видеоклипове.
Можете да записвате снимки по време на запис на 2D видеоклипове, като натиснете бутона
PHOTO докрай (Dual Rec).
[
SteadyShot] е зададен в положение [Active] в настройката по подразбиране.
Можете да определите лицето с приоритет, като го докоснете.
Можете да записвате снимки от видеоклипове.
Можете да проверите времената за запис, приблизителния оставащ капацитет и др., като
докоснете
(MENU)  [Setup]
[
(Media Settings)]  [Media Info].
LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран
(извеждане на всички пиксели). Въпреки това, тази функция може да отреже горния, долния, десния
и левия краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е съвместим с
функцията за извеждане на всички пиксели. В този случай задайте [Guide Frame] в положение [On] и
запишете изображенията като за насоки използвате външните рамки, изведени на екрана.
За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата () и след това регулирайте ъгъла ().
 90 градуса (максимално)
 90 градуса към камерата
 180 градуса (максимално)

Преглеждайте триизмерните видеоклипове на LCD екрана като внимавате между вас и
устройството да има около 30 cm разстояние.
Код с данни по време на запис
Датата на запис, часа и условията се записват автоматично на носителя на запис. Те не се
извеждат по време на запис. Въпреки това, вие можете да ги проверите чрез [Data Code] по
време на възпроизвеждане. За да ги изведете, докоснете
(MENU)  [Setup] 
[ (
Playback Settings)]  [Data Code]  желана настройка 

.
Запис на снимки
Бутон MODE
(Видеоклип): Когато записвате видеоклипове
(Снимка): Когато записвате снимки
Бутон PHOTO
Ключ 2D/3D
BG
24
Когато индикацията
Мига  Светва
изчезне, изображението е записано.
 Задайте ключа 2D/3D в положение 2D.
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Снимка).
Дисплеят на LCD екрана автоматично преминава в режим на запис на снимки и
съотношението на екрана става 4:3.
 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай.




Съвети
За да промените размера на изображението, докоснете
(MENU)  [Image Quality/Size] 
[
Image Size]  желана настройка 
.
Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията
.
Видеокамерата примигва автоматично, когато заобикалящата светлина е недостатъчна.
Светкавицата не работи по време на запис на видеоклип. Можете да промените примигването
на видеокамерата, като докоснете
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Flash)]  [Flash] 
желана настройка 
.
Ако на снимките се появяват бели кръгли петна
Запис/Възпроизвеждане
 Забележка
Не можете да снимате 3D изображения.

Това е причинено от частиците (прах, полен и др.), които се намират близо до
обектива. Когато светкавицата на видеокамерата светне, тези частици се появяват на
изображението като бели кръгли петънца.
За да намалите този ефект, осветете стаята и снимайте обекта без да използвате
светкавицата.
Частици (прах, полен и
др.) във въздуха
BG
25
Оптимално разстояние от обекта и зуум ниво
Разстоянието, при което можете да запишете видеоклип с дълбок триизмерен вид,
се различава в зависимост от зуум нивото.
Регулирайте зуум нивото, като използвате лостчето за зуум.
Широк план
(широк ъгъл)
Разстояние от обекта
Близък план
(Телеснимка)
Зуум
около 80 cm до 6 m
около 2.5 m до 10 m
около 7.5 m до 20 m
Регулиране на триизмерното изображение по време на запис
Oпцията [3D Depth Adjustment] е фабрично зададена на диска MANUAL. Можете
да регулирате дълбочината на триизмерните изображения, като работите с диска
MANUAL.
Бутон MANUAL
Диск MANUAL
 Натиснете MANUAL.
 Завъртете диска MANUAL, за да регулирате дълбочината на триизмерното
изображение, като го преглеждате на екрана.

BG
26
Ако натиснете MANUAL за няколко секунди, можете да зададете друга опция в менюто към
диска MANUAL.
Възпроизвеждане на видеокамерата
Можете да възпроизвеждате изображения с мощен звук през вградените стерео
говорители на видеокамерата.
В настройката по подразбиране се възпроизвеждат видеоклиповете и снимките,
записани на вградената памет




Съвети
Относно смяната на носителя на запис вижте стр. 18.
Видеокамерата автоматично извежда записаните изображения като ги подрежда по дата и час.
За да възпроизвеждате 2D видеоклипове, задайте ключа 2D/3D в положение 2D.
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва и капачето на обектива се отваря.
Натиснете
(Преглед на изображения).
След няколко секунди се извежда екранът Event View (Преглед на събития).
3
Докоснете
/
Запис/Възпроизвеждане
1
2
, за да изберете желаното събитие ().
Бутон за
възпроизвеждане
на акценти
 Към екрана MENU
 Събития

/
: Към предходно/следващо събитие
 Име на събитието
 Променя в режим на запис на видеоклип/снимка
BG
27
 Индикаторна лента за време
 Бутон за възпроизвеждане на акценти*
 Бутон за промяна на скалата със събития
* Извежда се само когато качеството на изображението е зададено в положение [
HD Quality].
Индекс екранът със събития се извежда, когато докоснете събитието в центъра.
Можете да изберете събитие и като докоснете  на индикаторната лента за време.


4
Докоснете
 (Промяна на скалата със събития) в долната дясна част на екрана, така че
да промените времето в индикаторната лента от 1 година и половина на три месеца, което ще
промени количеството събития, които могат да се изведат в индикаторната лента за време.
Докоснете изображението, което желаете да прегледате.
 За да се върнете към екрана Event View (Преглед на събития)
 Извежда предходна/следваща страница (Когато докоснете и задържите бутона,
можете да прегледате индекс екрана.)
 Променя в режим на запис на видеоклип/снимка
 Заглавие на събитието
 Бутон за смяна на вида на изображението (само за 2D)


Докоснете , за да изберете вида на изображението, което желаете да изведете в индекс
екрана от [
MOVIE] (само за видеоклипове), [
PHOTO] (само за снимки) или
MOVIE/PHOTO] (видеоклипове и снимки смесено).
[
Индикацията  се извежда на видеоклипа или снимката, която е последно възпроизведена
или записана. Ако докоснете видеоклипа или снимката с , можете да продължите
възпроизвеждането от сцената, в която сте го спрели.
 Забележки
Ако работите с ключа 2D/3D, се извежда екранът за режима на запис. Не използвайте ключа
2D/3D, докато възпроизвеждане.




BG
28
Съвети
Когато ключът 2D/3D е зададен в положение 3D, можете да възпроизвеждате само триизмерни
изображения. Когато зададете ключа в положение 2D, и триизмерните, и двуизмерните
изображения се възпроизвеждат в 2D.
Можете да преглеждате триизмерни видеоклипове в 2D, когато натиснете 2D/3D DISP (стр. 23).
Работа с видеокамерата, докато възпроизвеждате видеоклипове
Можете да използвате функциите, показани на фигурата по-долу, докато видеокамерата
възпроизвежда видеоклип.
Настройка на силата на звука
Изтриване
Контекст
Следващ
Предходен
За бързо превъртане назад*
* Можете да използвате тези бутони, само когато видеокамерата
За бързо превъртане
напред*
За да въведете
режим на пауза*/
възпроизвеждане
възпроизвежда видеоклип.
 Забележки
Възможно е да не успеете да възпроизведете изображения, записани с устройства, които не са
видеокамери.









Съвети
Фигурата по-горе се появява, когато изберете [
MOVIE/PHOTO], като докоснете бутона за
превключване на изображението на екрана Even Index (само за 2D).
Когато докоснете бутона
на екрана за възпроизвеждане, функциите, които можете да
използвате в момента, ще се изведат и ще можете лесно да работите с тях.
Когато възпроизвеждането на изображения достигне до последното, екранът се връща в режим
INDEX.
Докоснете
/
, докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизвеждате бавно
видеоклипове.
Когато неколкократно докоснете
/
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо 
около 60 пъти по-бързо.
Датата, часът и условията на записа автоматично се запазват, докато извършвате операция
по запис. Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете при
възпроизвеждане, докосвайки
(MENU)  [Setup] 
[
(Playback Settings)]  [Data
Code]  желана настройка 

.
В настройката по подразбиране има предварително записан защитен демонстрационен клип.
Запис/Възпроизвеждане
За да спрете*
Регулиране на нивото на силата на звука за видеоклипове
Докато възпроизвеждате видеоклипове, докоснете
/

.
 регулирайте с помощта на
BG
29
Регулиране на дълбочината на триизмерните видеоклипове
Можете да регулирате дълбочината, когато възпроизвеждате триизмерни видеоклипове.
 Докоснете
 [3D Depth Adjustment] на екрана за възпроизвеждане
на триизмерни видеоклипове.
Видеоклипът спира и се извежда екранът, който се използва за вертикално
регулиране на изображението.
 Докоснете
/
, за да регулирате вертикалната позиция  [Next].
Извежда се екранът, който се използва за хоризонтално регулиране на изображението.
 Докоснете
/
, за да регулирате хоризонталната позиция 
Преглед на снимки
Можете да използвате функциите, показани на фигурата по-долу, докато преглеждате
PHOTO], като докоснете
снимки. Фигурата по-долу ще се изведе, когато изберете [
бутона за смяна на вида на изображението в индекс екрана със събития.
Изтриване
Контекст
Предходен
BG
30
Следващ
За да стартирате/
спрете изреждането на
изображения
.


Съвети
За да повторите изреждането на изображения, докоснете
 [Slideshow Set].
Възпроизвеждане на акценти от записа
Натиснете
докоснете [
/
, за да изберете желаното събитие, след това
Докоснете [
Scenario Save] на екрана след като приключите с прегледа на акценти, за да
можете да запазите поредността за възпроизвеждане на акценти.
Запис/Възпроизвеждане

 Докоснете
Highlight].
BG
31
Възпроизвеждане на
изображения на телевизор
Начините на връзка, вида на изображенията
(3D или 2D) и качеството им (висока
разделителна способност (HD) или
стандартна разделителна способност (SD)),
които се възпроизвеждат на телевизионния
екран, се различават в зависимост
от телевизора, който сте свързали, и
конекторите, които използвате.
3
Изходни конектори на видеокамерата
Видеоклиповете, записани в 3D, се
възпроизвеждат в 3D. Уверете се, че
ключът 2D/3D на видеокамерата е
зададен в положение 3D.
Жак HDMI OUT
Възпроизведете видеоклип или
снимка на видеокамерата (стр. 27).
Списък с връзки
Свързване към 3D телевизор
HDMI кабел (приложен)
A/V конектор за
дистанционно
управление
Компонентен аудио/видео
кабел
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
1
(Бял)
(Червен)
Задайте селектора за входен
сигнал на телевизора към
входа, към който ще свържете
видеокамерата.

2
Свържете видеокамерата към
телевизора.

BG
32
За подробности се обърнете към
ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
Използвайте приложения
променливотоков адаптер като
източник на захранване (стр. 12).
Свързване към телевизор с висока
разделителна способност
Когато качеството на записа е с висока
резолюция (HD), видеоклиповете
се възпроизвеждат с качество с
висока резолюция (HD). Когато
качеството на записа е със стандартна
резолюция (STD), видеоклиповете
се възпроизвеждат с качество със
стандартна резолюция (STD).
Ако видеоклиповете са записани
с качество с висока разделителна
способност (HD), те ще се възпроизвеждат
със стандартна разделителна способност
(STD). Когато видеоклиповете са
записани с качество със стандартна
разделителна способност (STD), те ще се
възпроизвеждат със същото качество.
Аудио/видео свързващ
кабел (приложен)
(Жълт)
(Бял)
(Червен)
Компонентен аудио/видео
кабел
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
Компонентен аудио/видео
кабел (приложен)
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
(Бял)
(Червен)
Запис/Възпроизвеждане
HDMI кабел (приложен)
Свързване към 16:9 (широк екран)
или 4:3 телевизор със стандартна
разделителна способност
(Бял)
(Червен)
Аудио/видео свързващ
кабел с S VIDEO (продава
се отделно)
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
BG
33
Когато свържете посредством HDMI кабел






Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
Използвайте HDMI мини конектор в единия
край (за видеокамерата) и щекер, подходящ за
свързване с вашия телевизор, на другия край.
Изображения със защита на авторските права
не се извеждат от жака HDMI OUT на вашата
видеокамера.
Някои телевизори може да не функционират
правилно (например звукът или картината
може да не се изведат) с тази връзка.
Не свързвайте жака HDMI OUT на
видеокамерата към жака HDMI OUT на
външното устройство, тъй като може да се
получи неизправност.
Когато свързаното устройство е съвместимо
с 5.1-канален съраунд звук, видеоклиповете
с качество с висока разделителна способност
(HD) се извеждат автоматично с 5.1-канален
съраунд звук. Звукът на видеоклиповете
с качество със стандартна разделителна
способност (STD) се преобразува в двуканален.
Когато свързвате посредством
компонентен аудио/видео кабел



Можете да свържете видеокамерата към
телевизор с компонентен аудио/видео кабел,
приложен към други Sony видеокамери.
Видеоклиповете се извеждат в 2D на
телевизионния екран.
Ако свържете само компонентни видео
щекери, не се извеждат аудио сигнали.
Свържете белите и червени щекери, за да
изведете аудио сигналите.
Изберете настройката [Component]
за компонентния входен жак, който
използвате. Докоснете
(MENU)
 [Setup]  [
(Connection)] 
[Component]  желана настройка 
,
за да извършите настройката.
Задаване на съотношението според
свързания телевизор (16:9/4:3)

BG
34
Задайте [TV Type] в положение [16:9] или
[4:3] според вашия телевизор (стр. 84).
Когато свържете аудио/видео
свързващ кабел със S-Video


Аудио сигналите не се извеждат, когато е
свързан S VIDEO щекерът (S VIDEO канал).
За да изведете аудио сигнали, свържете
белите и червения щекери на входния аудио
жак на вашия телевизор.
Тази връзка произвежда изображения с
по-висока резолюция в сравнение с аудио/
видео свързващия кабел.
Когато телевизорът е моно (Когато
телевизорът има само един аудио
входен жак)

Свържете жълтия щекер на аудио/видео
свързващия кабел към видео входния жак,
и свържете белия (ляв канал) или червения
(десен канал) щекер на аудио входния жак
на вашия телевизор или видеорекордер.
Когато свързвате към телевизора
посредством видеорекордер

Свържете видеокамерата към LINE IN
входа на видеорекордера чрез аудио/видео
свързващия кабел. Настройте входния
селектор на видеорекордера в позиция LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
 Забележки
Когато възпроизвеждате видеоклипове с
качество със стандартна резолюция (STD)
на телевизор със съотношение 4:3, който
не е съвместим с 16:9 сигнала, записвайте
видеоклиповете в съотношение 4:3.
Докоснете
(MENU)  [Image Quality/
Size]  [
Wide Mode]  [4:3] 
(стр. 80).
 Когато използвате аудио/видео свързващ
кабел, за да извеждате видеоклипове,
видеоклиповете ще се възпроизвеждат
с качество със стандартна разделителна
способност (STD).

Ако вашият телевизор/
видеорекордер има 21-пинов
адаптер (EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пинов адаптер (продава
се отделно), за да възпроизвеждате
изображения.
Телевизор/
Видеорекордер


Съвети
Ако свържете вашата видеокамера към
телевизора чрез повече от един вид кабел
за извеждане на изображения, редът на
приоритетите сред телевизионните жакове за
извеждане е както следва:
HDMI  компонентен  S VIDEO  видео
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
e интерфейс, който изпраща и аудио, и
видео сигнали. HDMI OUT жакът извежда
висококачествени изображения и цифров
аудио звук.
“PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима с “Photo
TV HD” стандарта. “Photo TV HD” ви
позволява да възпроизвеждате детайлни
изображения с наситени цветове и
сложни текстури. Когато свържете Sony
Photo TV HD-съвместимо устройство
посредством HDMI кабел* или
компонентен A/V кабел**, можете да се
наслаждавате на невероятно качество на
снимките в HD формат.
Запис/Възпроизвеждане

* Телевизорът автоматично превключва на
подходящия режим [
PHOTO], когато
възпроизвеждате снимки.
** Нужна е настройка на телевизора. За
подробности, моля, обърнете се към
ръководството за употреба, приложено към
вашия PhotoTV HD-съвместим телевизор.
BG
35
Допълнителни операции
Изтриване на изображения
Можете да освободите място на носителя,
като изтриете видеоклипове и снимки от

носителя на запис.
 Забележки
Не можете да възстановите изображение след
като сте го изтрили. Предварително запазете
важните видеоклипове и снимки.
 Докато изтривате изображения, не вадете
батерията и не изключвайте променливотоковия
адаптер от видеокамерата. Това може да повреди
носителя на запис.
 Докато изтривате изображения от картата с
памет, не вадете носителя.
 Не можете да изтривате защитени видеоклипове
и снимки. Отменете зашитата на видеоклипа или
снимката преди да се опитате да го изтриете.
 Демонстрационният видеоклип на вашата
видеокамера е защитен.
 Ако изтритото изображение се съдържа в
плейлист, то изображението се изтрива и от
плейлиста.

4




Съвети
Ако започнете възпроизвеждането на
изображение като го изберете от индекс
екрана със събития, можете да изтриете
изображенията, като използвате на екрана
за възпроизвеждане.
Форматирайте носителя на запис, за да
изтриете всички изображения, записани на
него, а също и за да възстановите целия му
капацитет за запис.
Изображенията с намален размер, които ви
позволяват едновременно да преглеждате
много изображения в индекс екран, се
наричат “миниатюрни изображения”.
1
2
3
BG
36
Докоснете и изведете знака
на видеоклиповете или
снимките, които ще изтривате.

5
В случай на двуизмерни изображения,
след като докоснете [Multiple Images],
MOVIE]/[
PHOTO]/
изберете [
[
MOVIE/PHOTO]. Когато зададете
[
/
Setting] в положение
[
STD Quality], вместо
се
извежда индикацията
.
Докоснете и задръжте миниатюрното
изображение, за да потвърдите изтриването
на снимката. Докоснете
, за да се
върнете към предходния екран.

Докоснете
.

За да изтриете едновременно всички
видеоклипове/снимки от едно събитие
 На стъпка 3, докоснете [All In Event].
(Преглед на
Натиснете
изображения) (стр. 27).
(MENU) 
Докоснете
[Edit/Copy]  [Delete].
 Докоснете
/
, за да изберете
желаното събитие, след това
.
докоснете

За да изберете и изтриете
видеоклипове, докоснете
[Multiple Images].
Докоснете и задръжте миниатюрното
изображение, за да потвърдите изтриването
на снимката. Докоснете
, за да се
върнете към предходния екран.
 Докоснете

.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Полезни функции, когато свържете
видеокамерата към компютър (Windows)
Софтуерът PMB на приложения CD-ROM включва функции, които ви позволяват да
извършвате повече функции с изображенията, записани на видеокамерата.
Преглед
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Копиране
обратно на
видеокамерата
Запазване на
диск
DVD/Blu-ray
Редактиране
Съединяване на файлове с изображения
BG
37
Подготовка на компютъра
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
Windows
OS (Операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
CPU (Процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(изисква се Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
или по-бърз, когато обработвате FX/FH
или 3D видеоклипове, а Intel Core 2 Duo
2.40 GHz или по-бърз се изисква, когато
обработвате PS видеоклипове.)
Въпреки това, следните операции са
възможни с Intel Pentium III 1 GHz или
по-бърз:
 Прехвърляне на видеоклипове и снимки
на компютър
 Записване на диск с едно докосване –
One Touch Disk Burn
 Създаване на Blu-ray дискове/
дискове в AVCHD формат/DVD видео
(Когато създавате DVD видео чрез
преобразуване на изображения с
висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество
(SDT), е необходим процесор от вида
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз.)
 Копиране на диск
 Обработка на видеоклип със
стандартна разделителна способност на
изображението (STD)
Софтуер
PMB/Music Transfer
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(Препоръчително 1 GB или повече.)
Въпреки това, за обработка само на SТD
(стандартно качество) изображения ще ви
бъде нужна памет от 256 MB или повече.
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или
повече
BG
38
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате AVCHD дискове. Когато
създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен
USB (USB 2.0-съвместим)); дисково
устройство, което може да записва
Blu-ray/DVD дискове (за инсталация на
софтуера е нужно CD-ROM устройство).
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT
файлова система за система на твърдия
диск.
Macintosh
ОS (операционна система)
Music Transfer: Mac OS X*5 (v10.4 - v10.6)
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова
среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчва се по-бърз процесор.
*5 Macintosh компютър с Intel процесор.
 Забележки
Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.

Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да прехвърляте снимки и
видеоклипове на Macintosh компютър,
моля, свържете се с Apple Inc.
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свържете
вашата видеокамера към компютър.
 Забележки
Ако на вашия компютър е инсталирана версия
на “PMB” под 5.0.00, е възможно да не успеете
да стартирате някои функции на PMB, когато
инсталирате PMB от приложения CD-ROM.
Също така, от приложения CD-ROM се
инсталира и приложение “PMB Launcher”, и
можете да стартирате “PMB” или друг софтуер
посредством “PMB Launcher”.
Щракнете два пъти върху иконата-препратка
“PMB Launcher” на екрана на компютъра, за да
стартирате “PMB Launcher”.
 Изберете държавата или региона.
 Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
преминете към следващия екран.

 Следвайте инструкциите на
екрана, за да продължите
инсталацията.

 Включете компютъра.


Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
 Поставете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.

Ако екранът не се изведе, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете
два пъти върху [SONYPMB, (E:)]
(CD-ROM)*.
* Възможно е имената на устройството
(като например (Е:)) да се различават в
зависимост от компютъра.
 Щракнете върху [Install].


Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
 Уверете се, че вашата видеокамера
не е свързана към компютъра.
 Прочетете внимателно
условията за инсталация. Ако
сте съгласни с условията,
променете в положение
и след това щракнете върху
[Next]  [Install].
Възможно е заедно със софтуера да
ви се наложи да инсталирате други
приложения, които са включени на
диска. Ако инсталационният дисплей
се изведе, следвайте инструкциите на
екрана.
Когато на дисплея се появи съобщение
за рестартиране на компютъра,
следвайте инструкциите, които се
извеждат на екрана, и рестартирайте.
Свържете видеокамерата към
компютъра, следвайки инструкциите.
 Свържете видеокамерата към
компютъра, като използвате
вградения USB кабел, след това
докоснете [USB Connect] на LCD
екрана на видеокамерата.
USB кабел (приложен)
BG
39
на компютъра. В този случай можете
да изключите видеокамерата от вашия
компютър без да следвате процедурата,
описана по-горе.
 Когато инсталацията приключи,
отстранете CD-ROM диска от
вашия компютър.

Щракнете върху (иконка PMB),
която се появява на десктопа на
компютъра, за да стартирате софтуера.
 Забележки
За да създавате дискове или за да използвате
други функции на Windows XP, трябва да
инсталирате Image Mastering API v2.0 за
Windows XP. Ако все още не сте инсталирали
Image Mastering API v2.0 за Windows XP,
изберете го от програмите в инсталационния
прозорец и го инсталирайте, като следвате
указаната процедура. (Компютърът трябва да
бъде свързан към интернет, за да се извърши
инсталирането.) Можете да инсталирате Image
Mastering API v2.0 за Windows XP като отговор
на съобщението, което се извежда, когато се
опитате да стартирате тези функции.
 Операциите не са гарантирани, ако четете
или записвате видео данни от видеокамерата,
като използвате софтуер, различен от
приложения “PMB”. За информация относно
съвместимостта на софтуера, който използвате,
се консултирайте с производителя му.

За да изключите вашата видеокамера
от компютъра
 Щракнете върху иконата
в долния десен
ъгъл на десктопа на компютъра  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
 Докоснете [Cancel]  [Yes] на екрана на
видеокамерата.
 Изключете USB кабела.

BG
40
Ако използвате Windwos 7, иконата
може да не се изведе на десктопа
 Забележки
Не форматирайте вградения носител на
запис на видеокамерата, като използвате
компютър. Ако го направите, видеокамерата
няма да работи правилно.
 Не поставяйте AVCHD дискове, които са
създадени с помощта на софтуера “PMB”, в
DVD плейъри или рекордери, тъй като тези
устройства не поддържат AVCHD стандарта.
Ако го направите, възможно е да не успеете
са извадите диска от устройството.
 Когато се опитвате да работите с
видеокамерата чрез компютър,
използвайте приложения софтуер “PMB”.
Не модифицирайте файловете и папките
от видеокамерата с вашия компютър.
Файловете с изображения може да се
повредят или е възможно да не успеете да ги
възпроизведете.
 Операциите не са гарантирани, ако работите
с данните от видеокамерата чрез компютъра.
 Видеокамерата автоматично разделя файла
с изображението, ако той надхвърля 2 GB, и
запазва двете части като отделни файлове.
Когато преглеждате на компютър, възможно
е всички файлове с изображения да се
изведат като отделни файлове. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне на
видеокамерата или “PMB” софтуера.
 Когато прехвърляте дълги видеоклипове
или редактирани изображения от
видеокамерата на компютъра, използвайте
софтуера “PMB”. Ако използвате друг
софтуер, изображенията може да не се
прехвърлят правилно.
 Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките, описани на стр. 36.
 Можете да създадете Blu-ray диск, като
използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB”.

Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
1
Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB” на
екрана на компютъра.
PMB софтуерът се стартира.
2
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB Help”
на екрана на компютъра, за как
да работите с “PMB”.
 Забележки
Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [ PMB]  желаната опция.



Съвети
Щракнете два пъти върху “PMB Launcher”
на десктопа на компютъра. Това ще ви
позволи да стартирате желаната функция
(приложение), като я изберете от списъка с
“PMB” функции.
BG
41
Запазване на изображения с външно устройство
Избор на метод за запазване на изображения
на външно устройство
Можете да запазвате 3D видеоклипове и 2D видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), като използвате външно устройство. Изберете метода, който ще
използвате, в зависимост от устройството.
Видеоклипове
Външни устройства
Външно медийно
устройство
/
Запазва изображения на
външно медийно устройство
с висока разделителна
способност (HD).
Свързващ кабел
Страница
Адаптер за USB
кабел (продава се
отделно)
44
USB кабел
47
A/V свързващ
кабел (приложен)
48
DVD записващо
устройство, различно от
DVDirect Express
Запазва изображения на DVD
диск с висока разделителна
способност (HD) или със
стандартно качество на
изображението (STD)
Рекордер с твърд диск и
др.
Запазва изображения на DVD
диск със стандартно качество
(STD)
Видеоклипове, които са записани със стандартно качество (STD)
Използвайте A/V свързващ кабел, за да свържете видеокамерата към външното
устройство, на което са запазени изображенията (стр. 48).
 Забележки
AVCHD дисковете могат да се възпроизвеждат само на устройства, съвместими с AVCHD
формата.
 Дискове, които съдържат изображения с висока разделителна способност (HD), не трябва
да бъдат използвани с DVD плейъри/рекордери. Възможно е дискът да не се извади от DVD
плейъра/рекордера, защото устройството не е съвместимо с AVCHD формата.
 Когато копирате или създавате диск, изтрийте демонстрационния видеоклип. Ако не го
направите, видеокамерата може да не работи правилно. Въпреки това обърнете внимание, че не
можете да възстановите демонстрационния видеоклип, след като го изтриете.

BG
42
Устройства, на които можете да възпроизвеждате създадения диск
Blu-ray Disc
Устройства за възпроизвеждане на Blu-ray дискове, като например Sony Blu-ray плейър или
PlayStation3.
DVD диск с висока разделителна способност (HD)
Устройства, които могат да възпроизвеждат AVCHD формат, като например Sony Blu-ray плейъри
или PlayStation3.
DVD дискове със стандартно качество (STD)
Обикновени устройства за възпроизвеждане на DVD, като например DVD плейъри.
 Забележки
Винаги обновявайте системния софтуер на вашата PlayStation3 към най-новата му версия.
 Възможно е PlayStation3 да не се продава в някои държави/региони.

Запазване на изображения с външно устройство
BG
43
Запазване на
изображения на
външен носител
Mожете да запазвате видеоклипове и
снимки на външно устройство (USB
устройство за съхранение на данни),
като например външен твърд диск.
Също така, можете да възпроизвеждате
изображение на видеокамерата или на
друго устройство за възпроизвеждане.
 Забележки
 Обърнете се към ръководството за
употреба, приложено към външното
медийно устройство.



Съвети
Можете да запазвате триизмерни
видеоклипове на външно устройство в
оригиналния им вид.
Можете да прехвърляте изображения,
записани на външно устройство, като
използвате приложения софтуер “PMB”.
Функции, които можете да използвате
след като запишете изображенията
на външно устройство
 възпроизвеждане
на изображенията през
видеокамерата (стр. 46)
 прехвърляне на изображения в “PMB”.
Устройства, които не могат да бъдат
използвани като външно медийно
устройство

Не можете да използвате следните
устройства като външни.
 медийни устройства с капацитет, който
надвишава 2 TB
 обикновено дисково устройство, като
например CD или DVD устройство
 медийни устройства, свързвани
посредством USB хъб
 медийни устройства с вграден USB хъб
 четец за карти
 Забележки
Възможно е да не успеете да използвате външно
устройство с функция за кодиране.
 Вашата видеокамера притежава файлова
система FAT. Ако носителят на външното
устройство е бил форматиран с файлова
система NTFS и др., преди употреба
BG

44


форматирайте външното устройство, като
използвате вашата видеокамера. Когато външното
устройство е свързано към вашата видеокамера,
се извежда екранът за форматиране. Преди да
извършите форматирането с видеокамерата
се уверете, че на външното устройство не са
съхранявани важни данни.
Операциите не са гарантирани за всички
устройства, за които са изпълнени условията за
връзка.
За да се запознаете с подробности относно
външните устройства, които можете да
използвате, проверете интернет страницата на
Sony за поддръжка във вашата държава/регион.
1
2
3
4
Свържете променливотоковия
адаптер и кабела на захранването към
жака DC IN на вашата видеокамера и
към мрежата от 220 V. (стр. 12)
Ако външното устройство има
захранващ кабел, свържете и
него към мрежата от 220 V.
Свържете адаптера за USB кабела
(приложен) към външното устройство.
Свържете адаптера за USB кабела
към жака  (USB) на вашата
видеокамера.
Уверете се, че не сте изключили USB
кабела, докато на LCD екрана е изведено
съобщението [Preparing image database
file. Please wait.]. Ако на екрана на
видеокамерата се изведе съобщението
[Repair Img. DB F.], докоснете
.
Адаптер за
USB кабел
(приложен)
5
Свържете външното устройство
към видеокамерата и
докоснете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.
Видеоклиповете и снимките,
запазени в един от носителите на
запис на видеокамерата, избран
в [Media Select], могат да бъдат
запазени на външно устройство, ако
те вече не са били запазени там.

6
Можете да извършвате тази операция само
ако има записани нови изображения.
Когато свързвате външно устройство
Изображенията, записани на външното
устройство, се извеждат на LCD екрана.
Когато сте свързали външно медийно
устройство, иконата USB ще се изведе в
екрана за преглед на събития и др.
 Докоснете
, докато
видеокамерата е в режим на
готовност за възпроизвеждане
(извеждат се [Event View] или Event
Index (Индекс със събития) на
външното медийно устройство.
 Изключете адаптера за USB кабела.
 Забележки
Броят на сцените, които можете да
запазвате на външното устройство, са
както следва. Въпреки това, дори ако на
външното устройство има свободно място,
вие не можете да запазите повече сцени от
определения максимален брой.
 Видеоклипове с висока разделителна
способност (HD): макс. 3,999
 Видеоклипове със стандартно качество
(STD): макс. 9,999
 Снимки: макс. 40,000
В зависимост от вида на изображенията,
които записвате, броят на сцените може да
се окаже по-малък.

Запазване на изображения с външно устройство
След като операцията
приключи, докоснете
на
екрана на видеокамерата.
За да изключите външното медийно
устройство
Запазване на желани
видеоклипове и снимки
Можете да запазвате желаните
изображения от видеокамерата на
външното медийно устройство.
 Свържете видеокамерата
към външното устройство и
докоснете [Play without copying.].
Можете да извършвате настройки
в менюто на външния носител,
като например можете да изтривате
изображения.
Докоснете
(MENU)  [Edit/Copy]
в прозореца Event View (Преглед на
събития).
Извежда се екранът за преглед на
събития на външното устройство.
(MENU) 
 Докоснете
[Edit/Copy]  [Copy] .
BG
45
 Следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана, за да
изберете носител на запис,
начин за избор на изображение
и вид изображение.

 Изберете изображението, което
желаете да прегледате, и го
възпроизведете (стр. 27).


Не можете да копирате изображения
от външно устройство на вградения
носител на запис на видеокамерата.
 Когато изберете [Multiple Images],
докоснете изображението, което
желаете да бъде запазено.
Можете да преглеждате изображения
и на телевизионния екран, ако сте го
свързали към видеокамерата (стр. 32).
Можете да възпроизвеждате
видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) на вашия компютър,
като използвате [Player for AVCHD].
Стартирайте [Player for AVCHD] и
изберете устройството, към което
е свързано външното медийно
устройство с помощта на [Settings].
Извежда се индикация
Ръчно извършване на [Direct Copy]
(Директно копиране)


Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да го потвърдите.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
Ако изберете [All In Event], изберете
събитието, което да копирате с
/
. Не можете да
помощта на
избирате няколко събития.


 Докоснете
на екрана на видеокамерата.
Възпроизвеждане на изображения
от външното устройство на
видеокамерата
 Свържете видеокамерата
към външното устройство и
докоснете [Play without copying.].
BG
46
Извежда се екранът за преглед на
събития на външното устройство.
Можете да извършите ръчно операцията
[Direct Copy], докато видеокамерата е
свързана към външно медийно устройство.
 Докоснете
(MENU) [Edit/
Copy]  [Direct Copy] в екрана
[Event View] на външното устройство.
 Докоснете [Copy images that have not
been copied.].
 Докоснете

.
 Забележки
Ако вашата видеокамера не разпознава
външното устройство, опитайте следните
операции.
 Свържете отново адаптера за USB кабела
към вашата видеокамера
 Ако външното устройство притежава
захранващ кабел, свържете и него към
мрежата от 220 V.

Създаване на диск с
изображения с качество
с висока разделителна
способност (HD) с помощта
на DVD записващо
устройство и др., различно
от DVDirect Express
Използвайте USB кабел, за да свържете
вашата видеокамера към устройство за
създаване на дискове, което е съвместимо
с възпроизвеждането на видеоклипове
с качество с висока разделителна
способност (HD) като например Sony DVD
записващо устройство. Обърнете се и към
ръководствата за употреба, приложени
към устройствата, които ще свързвате.
1
2
Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел
(приложен) към DC IN жака
на вашата видеокамера и към
контакт от електрическата
мрежа (стр. 12)

3
4
Докоснете [USB Connect] на
екрана на видеокамерата.
Запишете видеоклиповете на
свързаното устройство.

5
6
Ако екранът [USB Select] не се изведе,
докоснете
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [USB Connect].
За подробности се обърнете към
ръководствата за употреба, приложени
към устройствата, които ще свързвате.
След като операцията
приключи, докоснете

на екрана на
видеокамерата.
Запазване на изображения с външно устройство
 Забележки
Не можете да запазвате 3D видеоклипове.
 Възможно е Sony DVD записващото
устройство да не бъде достъпно в някои
държави/региони.

На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB Select].
Изключете USB кабела.
Включете видеокамерата и
свържете DVD записващото
устройство и др. към вашата
видеокамера, като използвате
USB кабела (приложен).
USB кабела (приложен)
BG
47
Създаване на диск
с изображения със
стандартно качество
(SТD) с помощта
на записващо
устройство и др.
A/V конектор за дистанционно
управление
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата
видеокамера, на диск или видеокасета,
като свържете видеокамерата към
рекордер, Sony DVD записващо
устройство и др., различни от DVDirect
Express, като използвате A/V свързващ
кабел. Свържете устройството по един
от двата начина -  или . Обърнете
се и към ръководствата за употреба,
приложени към устройствата, които ще
свързвате.
 Забележки
Триизмерните видеоклипове се
преобразуват в 2D със стандартно качество
на изображението (STD).
 Свържете видеокамерата към мрежата
от 220 V, като използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 12).
 Възможно е Sony DVD записващото
устройство да не се предлага в някои
държави/региони.
 Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) ще бъдат презаписани
със стандартно качество на изображението
(STD).

BG
48
Вход
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
Посока на сигнала
 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
 A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Използвайки тази връзка, вие можете
да реализирате изображения с
по-високо качество, отколкото при
връзката само с A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения щекери
(ляв/десен аудио) и S VIDEO щекера
(S VIDEO канал) на A/V свързващия
кабел с S VIDEO кабел. Ако свържете
само S VIDEO щекера, няма да се чува
звук. Връзката с жълтия щекер (видео)
не е необходима.
1

Поставете носител на запис в
устройството за запис.

2
Запазване на изображения с външно устройство
Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера
и започнете записа на
устройството за запис.

4

Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V
свързващия кабел  (приложен)
или A/V свързващия кабел с S
VIDEO  (продава се отделно).

3
Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
Когато размерът на екрана на устройствата с
дисплей (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
(MENU)  [Setup]  [ ( Connection)] 
[TV Type]  [4:3] 
.
Когато свържете моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
аудио входния жак на устройството.
За подробности се обърнете към
ръководството за употреба, приложено
към устройството за запис.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
 Забележки
Тъй като презаписът се извършва посредством
аналогов трансфер на данни, качеството на
изображението може да се влоши.
 Не можете да копирате изображения на
рекордери, свързани чрез HDMI кабел.
 За да записвате дата/час, данни с настройки
на камерата и координати, докоснете
(
Playback
(MENU)  [Setup]  [
Settings)]  [Data Code]  желана
.
настройка 

BG
49
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата
Ако извършвате правилно операциите в менюто, можете да се наслаждавате на
използването на вашата видеокамера.
Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории.
Shooting Mode (Опции за избор на режима на запис)  стр. 51
Camera/Mic (Опции за настройка на записа)  стр. 51
Image Quality/Size (Опции за настройка на качеството или размера на
изображенията)  стр. 52
Playback Function (Опции за възпроизвеждане)  стр. 52
Edit/Copy (Опции за редактиране)  стр. 52
Setup (Други настройки)  стр. 53
Работни менюта
Следвайте процедурите, обяснени по-долу, за да зададете опциите в менюто.
Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат под-категории. Докоснете иконата на подкатегорията и екранът ще премине към менютата в съответната под-категория.
Опциите или настройките в менюто, които са оцветени в сиво, не са достъпни.
 Забележки
В зависимост от условията на запис или възпроизвеждане е възможно да не успеете да настроите
някои опции в менюто.
 Докоснете
, за да приключите настройката в менюто или за да се върнете към екрана с
предходното меню.

BG
50
Списък на менюто
Shooting Mode (Режим на запис)
Movie .......................................... Записва видеоклипове.
Still image .................................. Записва снимки.
Smth Slw REC ........................... Записва бързо-движещи се обекти на каданс.
Golf Shot .................................... Разделя бързо движение от 2 секунди на кадри, които след това се
записват като видеоклип и снимки.
Camera/Mic (Видеокамера/Микрофон)
Настройки на вашата видеокамера
(Категория
(Ръчни настройки)
White Balance................. Регулира цветния баланс към осветеността на околната среда.
Spot Meter/Fcs ............... Автоматично регулира осветеността и фокуса за избран обект.
Spot Meter ....................... Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате
на екрана.
Spot Focus ....................... Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
Exposure........................... Регулира осветеността на видеоклипове и снимки.
Focus.................................. Фокусира ръчно.
IRIS ...................................... Изостря контурите на обекта и замъглява фона, или изостря цялото
изображение.
Shutter Speed................. Регулира скоростта на затвора. Когато записвате движещи се обекти
с по-висока скорост на затвора, те се появяват като замръзнали на
изображението. При по-ниска скорост на затвора движението на
обекта се подчертава.
, ако обектът е бял или ако
AE Shift.............................. Регулира експозицията. Докоснете
, ако обектът е черен
задното осветяване е ярко. Или докоснете
или осветлението е слабо.
White Balance Shift ...... Регулира баланса на бялото.
Low Lux............................. Записва ярки цветове в замъглени условия.
Категория
(Настройки на видеокамерата)
Auto 3D Lens Adjust .......... Автоматично поправя вертикалната позиция на видеоклиповете, записани
от десния и левия обективи, за да създаде триизмерни видеоклипове, които
можете да преглеждате без да се получава размазване.
Scene Selection ............. Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената, като например нощна сцена или плаж.
Fader .......................... Въвежда и извежда сцени.
Self-Timer ................. Използва се, когато вашата видеокамера е в режим на запис на снимка.
Tele Macro........................ Записва фокусиран обект, като фонът не е фокусиран.
SteadyShot .............. Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате видеоклипове.
SteadyShot .............. Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате снимки.
Digital Zoom ................... Задава максималното ниво на увеличение за цифров зуум, който
надвишава нивото на оптичния зуум.
Auto Back Light.............. Автоматично регулира експозицията за обекти, осветени отзад.
Dial Setting ...................... Задава функция за диска MANUAL.
(Категория
(Лица)
Face Detection ............... Автоматично регулира качеството на изображението на лицето.
Smile Shutter .................. Автоматично заснема кадър, когато засече усмивка.
BG
51
Smile Sensitivity ............ Настройва чувствителност за засичане на усмивка, като използва
функция за разпознаване на усмивка.
(Категория (Светкавица)
Flash ................................... Настройва начина на активиране на светкавицата.
Flash Level ....................... Настройва яркостта на светкавицата.
Red Eye Reduction........ Предотвратява ефекта на червените очи, когато заснемате със
светкавица.
(
Микрофон)
Blt-in Zoom Mic ............. Записва видеоклипове с жив звук, съвпадащ със зуум позицията.
Wind Noise Reduct. ...... Намалява шума на вятъра.
Audio Mode .................... Задава формата за запис на звука (5.1-канален съраунд/двуканален
стерео звук).
Micref Level ..................... Задава ниво на микрофона.
(Категория
(Помощ при запис)
Guide Frame.................... Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или
вертикална позиция.
Display Setting ............... Задава времето, за което иконите или индикаторите ще се извеждат
на LCD екрана.
Audio Level Display ...... Извежда измервател на аудио нивото на LCD екрана.
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображението)
REC Mode .......................... Задава режима за запис на видеоклипове. Когато записвате
бързо-движещи се обекти, препоръчваме да зададете настройка за
изображения с високо качество.
Frame Rate ........................ Задава кадровата честота за запис на видеоклипове.
/
Setting................. Задава качество за запис, възпроизвеждане или редактиране на
видеоклипове
Wide Mode ........................ Настройва съотношението хоризонтала към вертикала, когато
записвате видеоклипове със стандартна разделителна способност на
изображението (STD).
x.v.Color.............................. Записва по-широк диапазон цветове
Image Size ......................... Задава размер на снимката.
Playback Function (Функции при възпроизвеждане)
Event View ................................. Извежда дисплея за преглед на събития.
Highlight Movie ...................... Започва възпроизвеждане на акцентите.
Scenario ............................... Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти.
Edit/Copy (Редактиране/Копиране)
Delete.......................................... Изтрива видеоклипове или снимки.
Protect ........................................ Задава защита, за да предотвратите изтриването на видеоклипове
или снимки.
Copy ............................................ Копира изображения от избрания вграден носител на запис на
поставената карта с памет.
Direct Copy ............................... Копира изображения от вградения носител на запис или карта с
памет на външно устройство.
Setup (Настройки)
BG
52
(Категория
Настройки на носителя)
Media Select ................... Задава вида на носителя, който ще използвате за запис на
видеоклипове или снимки (стр. 18).
Настройки на вашата видеокамера
Media Info ........................ Извежда информация за носителя на запис, като например свободно
място.
Format ............................... Изтрива всички данни на вградения носител или картата с памет.
Repair Img. DB F............. Поправя файла с данни за изображенията на вградения носител или
картата с памет (стр. 56).
File Number..................... Задава начина, по който се записва номер на файла.
(Категория
(Настройки за възпроизвеждане)
Data Code ........................ Извежда подробна информация за записа по времена възпроизвеждане.
Volume .............................. Регулира силата на възпроизвеждания звук (стр. 29).
Download Music ........... Сваля музикални файлове, които могат да се възпроизвеждат при
възпроизвеждане на акценти.
Empty Music ................... Изтрива музикални файлове.
(Категория
(Връзки)
TV Type ............................. Конвертира сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 32).
Component ..................... Изберете тази опция, когато свързвате видеокамерата към телевизор
с компонентен входен жак (стр. 34).
HDMI 3D Setting ........... Изберете изходния формат за левите и десните изображения, когато
свържете вашата видеокамера към 3D телевизор чрез HDMI кабел
(приложен).
HDMI Resolution ........... Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел (приложен).
CTRL FOR HDMI ............. Задава дали да се използва устройството за дистанционно управление
на телевизора, когато видеокамерата е свързана към “BRAVIA” Syncсъвместим телевизор посредством HDMI кабел (приложен).
USB Connect ................... Избира вида на носителя, който да се използва, когато видеокамерата
е свързана към външно устройство посредством USB.
USB Connect Setting ... Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към
компютър или USB устройство.
Disc Burn .......................... Позволява ви да запазвате изображения на дискове с едно натискане
на бутона.
(Категория
(Общи настройки)
Beep ................................... Задава настройка дали видеокамерата да издава кратък звуков
сигнал при операция или не.
LCD Brightness .............. Регулира осветеността на LCD екрана.
REC Lamp ......................... Настройва дали лампичката за запис да свети или не.
Remote Ctrl ..................... Настройва дали безжичното устройство за дистанционно управление
да се използва или не.
A. Shut Off........................ Променя настройката [A. Shut Off] (стр. 13).
Power On By LCD .......... Задава настройка дали видеокамерата да се включва и изключва при
отварянето и затварянето на LCD екрана.
Language Setting ......... Задава езика за дисплея (стр. 17).
Battery Info ...................... Извежда информация за батерията.
Demo Mode .................... Задава настройка за извеждане или не на режима на демонстрация.
(Категория
(Настройки на часа)
Date & Time Setting........Задава [Date & Time], [Summer Time] или [Date & Time Format] (стр. 14).
Area Setting .................... Регулира разликата в часовото време без да се налага да спирате
часовника (стр. 14).
BG
53
Получаване на
подробна информация
от ръководството
Упътване за
видеокамера
За да прегледате ръководството
Упътване за видеокамера, щракнете
два пъти върху иконата на екрана на
компютъра.
Ръководството Упътване за видеокамера
е ръководство на потребителя, което е
предназначено за четене на монитора на
компютър. Ръководството Упътване за
видеокамера е предназначено за преглед в
случаите, когато желаете да научите повече за
работата с вашата видеокамера.

1
За да инсталирате ръководството
Упътване за видеокамера на
Windows компютър, поставете
приложения CD-ROM в дисковото
устройство на вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.

Ако екранът не се появи, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете
два пъти върху [SONYPMB(E:)] (CDROM)*  [Install.exe].
* Имената на устройствата (като
например (E:)) може да се различават
на компютъра.
2
3
Щракнете върху [Handbook].
Изберете желания език и
името на модела на вашата
видеокамера  [Install] и
инсталирайте ръководството
Упътване за видеокамера, като
следвате инструкциите на
екрана.

BG
54
Името на модела на вашата
видеокамера е отпечатано от долната
й страна.


Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM
диска, след това копирайте [Handbook.pdf].
За да четете ръководството Упътване за
видеокамера, имате нужда от Adobe Reader.
Ако софтуерът не е инсталиран на вашия
компютър, можете да го свалите от интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
За подробности относно приложения
софтуер “PMB” се обърнете към “PMB Help”
(стр. 39).
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по-долу.
 Проверете списъка (стр. 55 до 57)
и вашата видеокамера.
Захранването не се включва


Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.

 Изключете източника на захранване,
включете го отново след около 1
минута и включете видеокамерата.
 Натиснете RESET (стр. 68), като
използвате остър предмет, и
включете видеокамерата.
Ако натиснете RESET, всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.





В зависимост от проблема е възможно
да се наложи смяна или форматиране на
вградения носител на запис на вашата
видеокамера. В този случай данните,
записани на вградения носител, ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили данните
от вградения носител на друг носител, преди
да оставите видеокамерата за поправка. Sony
не носи отговорност и няма да компенсира
загуба на данни от вградения носител на
данни.
С цел подобряване на състоянието
на устройството, при поправка на
видеокамерата е възможно да се наложи
проверката на минимално количество
данни от вградения носител на запис на
видеокамерата. Доставчикът на Sony няма да
копира или запазва вашите данни.
Подробности относно симптомите на
вашата видеокамера можете да намерите
в ръководството Упътване за видеокамера
(стр. 54), а относно свързването с компютър
вижте “PMB Help” (стр. 41).
Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута свържете отново. Ако видеокамерата
все още не функционира, натиснете бутона
RESET (стр. 68) с остър предмет. (Ако
натиснете бутона RESET, всички настройки,
включително настройките на часовника, се
връщат в положенията си по подразбиране.)
Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Оставете видеокамерата включена.
Ако все още не можете да работите с нея,
изключете я, преместете я на топло място и
след известно време включете захранването.
Устройството се загрява.

Устройството се загрява докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването внезапно се изключва.



Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 12).
Включете отново захранването.
Заредете батерията (стр. 11).
Допълнителна информация
 Свържете се с упълномощен
сервиз на Sony.

Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 11).
Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (контакт) (стр. 12).
При натискането на бутона START/STOP
или PHOTO не се записват изображения.


Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(Видеоклип) или
(Снимка).
Вашата видеокамера записва
изображението, което сте запазили на
носителя. Не можете да извършвате нови
записи по същото време.
BG
55


Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 36).
Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата
(стр. 58). Изтрийте ненужните
изображения (стр. 36).
C:04:


Записът спира.

Температурата на видеокамерата се е
повишила или понижила твърде много.
Изключете устройството и го оставете за
известно време на хладно/топло място.
Не можете да инсталирате “PMB”.

Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB”
(стр. 38).
“PMB” не работи правилно.

Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.


Изключете от USB на компютъра всички
устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете
правилно с видеокамерата.
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и
след няколко опита, свържете се с вашия
доставчик или упълномощен сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете с
тях, продиктувайте всички цифри на кода
с грешката, който започва със C или Е.
BG
56
Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” серия V. Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 11).
Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 11).
C:06:

Температурата на батерията е висока.
Сменете я или я оставете на хладно място.
C:13: / C:32:

Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
E::

Следвайте стъпките от  на стр. 55.


Батерията е почти изтощена.

Температурата на батерията е висока. Сменете
батерията или я оставете на хладно място.

Не е поставена карта с памет (стр. 19).
Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е
свършило. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 36) или форматирайте
картата с памет, след като запазите
изображения на друг носител.
Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като докоснете
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Repair Img. DB F.]  носител
на запис.



Картата с памет е повредена. Форматирайте
картата с памет с видеокамерата (стр. 53).

Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 19).

Картата с памет притежава защита срещу
запис.
Достъпът до картата с памет е забранен на
друго устройство.


Има проблем със светкавицата.

Количеството светлина е недостатъчно.
Използвайте светкавица.
Видеокамерата е нестабилна. Придържайте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче,
че предупредителният индикатор няма да
изчезне.




Капацитетът на носителя на запис е пълен.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 36).
Снимките не могат да бъдат записвани по
време на обработка. Изчакайте за малко,
след това извършете записа.
Когато зададете [
REC Mode] в
положение [Highest Quality
] или
[50p Quality
], не можете да записвате
снимки, докато запазвате видеоклипове. В
допълнение, ако зададете [
Frame Rate]
в положение [25p], не можете да записвате
снимки, докато видеокамерата е в режим на
готовност за запис.
Допълнителна информация

BG
57
Времена за запис на
видеоклипове/брой
снимки, които можете
да записвате
“HD” е съкращение за изображение
с висока резолюция, а “STD” – за
изображение със стандартно качество.
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с различните
видове батерии



Време за запис
Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/
спиране на записа, превключвате
лампичката MODE и използвате функция
зуум.
Стойностите са измерени при температура
25ºС. Препоръчваме ви да използвате
видеокамерата в температурен интервал от
10ºС до 30ºС.
Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури.
Времето за запис и възпроизвеждане ще
бъде по-кратко в зависимост от условията,
при които използвате видеокамерата.
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.

3D
Време за възпроизвеждане
(мерни единици: минути)
Батерия
NP-FV50
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100
Време при
продължителен
запис
75
160
Време при
обичаен запис
35
80
320
3D
(мерни единици: минути)
160
2D
(мерни единици: минути)
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100

BG
58
Време при
продължителен
запис
HD STD
110
235
470
120
250
500
Приблизително време за
възпроизвеждане, когато използвате
напълно заредена батерия.
Време при
обичаен запис
Батерия
NP-FV50
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100
125
260
515
2D
HD
55
115
235
(мерни единици: минути)
STD
60
125
250
Всяко време за запис се измерва, когато
видеокамерата записва видеоклипове с
висока разделителна способност (HD) и
[
REC Mode] е зададен в положение
[Standard
].
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100
HD
STD
150
315
165
345
625
680
Очаквано време за запис на
видеоклипове
 3D:

Вградена памет
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) и m (минути)
Режим на запис
(5.1ch)*
Време за запис
5 h 15 m
(5 h 15 m)
5 h 15 m
(5 h 15 m)
6 h 15 m
(6 h 15 m)
8 h 25 m
(8 h 25 m)
14 h 55 m
(11 h 20 m)
25 h 45 m
(21 h 10 m)
около 6 часа и 30 минути
около 13 часа
Ако искате да записвате до максималното
време за запис, указано в таблицата, трябва
да изтриете демонстрационния видеоклип от
вашата видеокамера
Вашата видеокамера използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението
според записаната сцена. Тази технология
предизвиква отклонения във времето за запис
на носителите на запис. Видеоклиповете,
които съдържат бързи движения и сложни
образи, се записват при по-висок битрейт, а
това намалява общото време за запис.
 2D:

Карта с памет
Изображения с качество с висока разделителна
способност (HD)
(мерни единици: минути)
8 GB
35
(35)
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
(5.1ch)*
40
90
180
(35) (70) (150)
370
(300)
745
(610)
(2ch)*
45
90
190
(35) (75) (155)
380
(310)
770
(630)
26 h 40 m
(21 h 45 m)
(2ch)*
Стандартно качество на изображението (SТD) в h
(часове) и m (минути)
Режим на запис
(5.1ch)*
Време за запис
15 h 25 m
(14 h 15 m)
(2ch)*
15 h 55 m
(14 h 35 m)
* Можете да промените формата за запис на
звука с [Audio Mode] (стр. 52).
 Забележки
Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.

Изображения с качество със стандартна
разделителна способност (STD)
(мерни единици: минути)
(5.1ch)*
2 GB 4 GB
8 GB
25
50
110
(20) (50) (100)
16 GB
220
(205)
32 GB
445
(410)
(2ch)*
25
55
110
(25) (50) (100)
225
(210)
460
(420)



Съвети
Можете да записвате видеоклипове с
максимум 3,999 3D сцени, 3, 999 сцени с
висока резолюция (HD) и 9,999 сцени със
стандартно качество (STD).
Максималното непрекъснато време за запис
на видеоклипове е както следва:
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
Допълнителна информация
2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
* Можете да промените формата за запис на
звука с [Audio Mode] (стр. 52).
BG
59
 Забележки
Възможно е времето за запис да се
различава в зависимост от условията на
REC Mode] и [
записа и обекта, и от [
Frame Rate] (стр. 52).
 Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.




Очакван брой снимки, които
можете да запишете
Вграден носител на запис
Можете да запишете максимум 40,000
снимки.
Карта с памет
7.1M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB



560
1100
2250
4550
9200
Избраният размер на изображението е
ефективен, когато лампичката (Снимка)
свети.
Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет
на вашата видеокамера. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на LCD екрана по време на записа
(стр. 66).
Броят на снимките, които можете да запишете,
се различава в зависимост от условията на
запис и вида на носителя.
 Забележки
Уникалната подредба на пикселите на Sony
ClearVid и системата за обработване на
данни (BIONZ) позволяват резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна
на описаните размери.

BG
60

Съвети
За запис на снимки можете да използвате и
карта с памет, която има капацитет, по-малък
от 1 GB.
Следният списък показва средния битрейт,
пикселите за запис и съотношението за всеки
режим за запис (видеоклип + аудио и т.н.).
 3D видеоклип:
Макс. 28 Mbps, 1,920 x 1,080 пиксела/16:9
 Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD):
PS: Макс. 28 Mbps 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920x1,080
пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
LP: Прибл. 5 Mbps 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
 Качество на изображението със стандартна
разделителна способност (STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps 720 x 576 пиксела/16:9,
4:3
Пиксели за запис на снимки и съотношение.
 Режим за запис на снимки:
3,072 х 2,304 точки/4:3
3,072 х 1,728 точки/16:9
1,600 х 1,200 точки/4:3
640 x 480 точки/4:3
 Двоен запис:
3,072 х 1,728 точки/16:9
2,304 х 1,728 точки/4:3
 Запис на снимка от видеоклип:
1,920 х 1,080 точки/16:9
640 х 360 точки/16:9
640 х 480 точки/4:3
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата












вътрешността на корпуса.
Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
Поддържайте металните контакти чисти.
Ако батериите са протекли:
 се свържете с оторизиран сервиз на Sony.
 и докоснете течността, измийте обилно
с вода.
 и течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време


Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
Преди да приберете батерията за
съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран



Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да
се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Допълнителна информация

Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
 При крайно високи или ниски температури,
или във влажна среда. Не оставяйте
видеокамерата при температури,
надвишаващи 60ºС, като например на пряка
слънчева светлина, близо до климатици или
в кола, паркирана на слънце. Това може да
причини неизправност или да деформира
корпуса.
 Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
 Близо до силни радио вълни или
радиация. Възможно е видеокамерата да
не записва правилно.
 Близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
 На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска
вода. Ако видеокамерата се намокри,
устройството може да се повреди, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна
употреба проверете устройството в
оторизиран сервиз.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
видеокамерата. Особено внимавайте с
обектива.
Изключвайте видеокамерата, когато не я
използвате.
Не обвивайте видеокамерата например
с кърпа и не я използвайте в това
състояние. Ако го направите, това може да
причини покачване на температурата във
Почистване на LCD екрана

Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите с почистващото парче плат.
Почистване на корпуса


Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте
със сухо меко парче плат.
За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
 Използването на химически вещества
като например разредители, бензин,
алкохол, кърпички за еднократна
употреба, репеленти срещу насекоми,
слънцезащитни кремове или инсектициди
 Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
BG
61
 Не
позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
Грижи и съхранение на обектива




Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
 Когато има следи от пръсти по
повърхността му.
 На горещи или влажни места.
 Когато обективът се използва край
морския бряг.
Препоръчваме ви да използвате [Auto 3D
Lens Adjust] след като почистите обектива.
Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера има инсталирана вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа, и другите настройки, се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от 220
V или ако към нея е прикрепена батерията.
Пълното разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате камерата. Ако това се случи,
използвайте устройството след като заредите
батерията. Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Упътване за видеокамера на стр. 54), за да
ограничите възстановяването на вашите данни.
Освен това, когато изхвърляте видеокамерата,
препоръчваме ви да унищожите физическото
тяло на видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата с памет
Дори когато изтривате данни на картата с памет
или ако я форматирате на вашата видеокамера
или компютър, e възможно да не успеете да
изтриете всички данни от нея. Когато давате
картата с памет на друг човек, препоръчваме
ви да изтриете данните изцяло, като използвате
софтуера за изтриване на данни на вашия
компютър. Също така, когато изхвърляте
картата с памет, ви препоръчваме да унищожите
физическото тяло на носителя.
Смяна на батериите на безжичното
устройство за дистанционно
управление
 Като натискате бутончето, вкарайте нокътя
си в отвора, за да издърпате отделението за
батерията.
 Поставете нова литиева батерия като
внимавате страната + да е обърната нагоре.
 Поставете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
оставете LCD екрана затворен и зареждайте за
повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на видеокамерата
Дори когато изтривате всички видеоклипове
и снимки, или ако извършвате функцията
[Format], е възможно да не успеете да изтриете
напълно данните от вградения носител на запис.
Когато прехвърляте собствеността на
видеокамерата, препоръчваме ви да използвате
функцията [Empty] (вижте “Получаване на
подробна информация от ръководството
BG
62
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.

Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството
за дистанционно управление работи,
намалява или е възможно устройството
за дистанционно управление да не
функционира правилно. В такъв случай
заменете батерията със Sony CR2025 литиева
батерия. Използването на друга батерия
крие риск от пожар или експлозия.
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL,
стандарт CCIR
HDTV 1080/50i, 1080/50р спецификация
Формат за запис на видеоклипове:
HD:
3D: MVC (оригинален формат)
2D:MPEG-4 AVC/H.264, съвместим с AVCHD
формат (1080 50p/оригинален формат)
STD: MPEG2-PS
Система за аудио запис:
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Формат на фото файловете:
DCF Ver.2.0-съвместим
Exif Ver.2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Носител на запис (Видеоклип/Снимка)
Вградена памет:
64 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта с памет (Class 4 или по-бърза)
*1 Уникалната подредба на пикселите на Sony
Clear Vid и системата за обработване на
данни (BIONZ) позволява резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна
на описаните размери.
*2 Настройката [
SteadyShot] е зададена в
положение [Standard] или [Off].
*3 Настройката [
SteadyShot] е зададена в
положение [Active].
Входни/Изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление:
Компонентен/Видео и аудио изходен жак
HDMI жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-АB
Жак слушалки: Стерео минижак ( 3.5 mm)
Входен MIC жак: Стерео минижак ( 3.5 mm)
LCD екран
Картина: 8.8 cm (тип 3.5, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 1 229 760 (2 562 х 480)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност,
когато използвате LCD екрана:
HD: 3D: 4.8 W, 2D: 3.3 W
STD: 3.1 W
Работна температура: от 0ºС до +40ºС
Температура на съхранение: От –20ºС до
+60ºС
Размери (приблизително):
86.5 mm x 74 mm x 148.5 mm (ш х в х д)
включително издадените части
86.5 mm x 74 mm x 148.5 mm (ш х в х
д) включително издадените части с
приложена акумулаторна батерия
Тегло (приблизително)
630 g само на основното тяло
725 g включително акумулаторна батерия
и карта с памет
Допълнителна информация
Когато измервате капацитета на носителя, 1
GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използват за управление на данните и/или
файлове с приложения.
Капацитетът, който може да се използва от
потребителя, е приблизително 63.9 GB
Матрица: 4.5 mm (тип 1/4) CMOS сензор
Брой пиксели (снимка):
Макс. 7 100 000 пиксела*1 (3 072 х 2 304) (4:3)
Общо: Приблизително 4 200 000 пиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*2:
3D: Прибл. 1 990 000 пиксела
2D: Прибл. 2 650 000 пиксела
Ефективни (снимка, 16:9):
Прибл. 2 650 000 пиксела
Ефективни (снимка, 4:3):
Прибл. 3 540 000 пиксела
Обектив: G обектив
3D: 10 x (Оптически)
2D: 10 х (Оптически)*2, 17x (Разширен)*3,
160х (Цифров)
F1.8 - 3.4
f = 2.9 mm – 34.8 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
Видеоклипове*2:
3D: 34.4 mm – 344 mm
2D: 29.8 mm – 357.6 mm
Снимки:
27.4 mm – 328.8 mm
Температура на цветовете: [Auto], [One Push],
[Indoor] (3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Минимална осветеност
11 lx (лукс) (настройка по подразбиране,
скорост на затвора 1/50 секунда)
3 lx (лукс) (настройката [Low Lux] е
зададена в положение [On], скорост на
затвора 1/25 секунда)
BG
63
Променливотоков адаптер AC-L200C/
L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0ºC до 40ºC
Температура на съхранение: От –20ºС до
+60ºС
Размери (приблизително): 48 mm х 29 mm х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 g без захранващия
кабел
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FV70
Търговски марки





Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.1 А
Капацитет:
Обичаен: 14.0 Wh (2060 mAh)
Минимален: 13.0 Wh (1 960 mAh)
Вид: Литиево-йонна

Дизайнът и техническите характеристики на
вашата видеокамера подлежат на промяна без
предупреждение.


Произведена по лиценз на Dolby
Laboratories.










BG
64
“Handycam” и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
“AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
“Memory Stick” “
,” “Memory Stick Duo” ,
,” “Memory Stick PRO Duo,”
“
,” “Memory Stick
“
,”
PRO-HG Duo,” “
,” “MagicGate
“MagicGate,” “
Memory Stick” and “MagicGate Memory Stick
Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
“BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
е запазена търговска марка на
Sony Corporation.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
“DVDirect” е търговска марка на Sony
Corporation.
Blu-ray Disk и Blue-ray са търговски
марки на Blue-ray Disc Association.
Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други държави.
Microsoft, Windows, Windows Vista и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
Macintosh и Mac OS са търговски марки
на Apple Inc.в Съединените щати и в други
страни.
Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в САЩ
и други държави.
“ ” и “PlayStation” са запазени търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ
и/или други страни.

Логото SDXC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите ® и ™ не се използват
навсякъде в това ръководство.
Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от PlayStation
Store (в регионите, където то е достъпно).
За приложението за PlayStation 3 е необходимо
да притежавате PlayStation Network акаунт и
да го свалите.
Може да се използва само в държави, където
услугата PlayStation Store е достъпна.
Допълнителна информация
BG
65
Бърза справка
Индикатори на екрана
Център
Център
Ляво
Дясно
Индикатор
Значение
[STBY]/[REC]
Състояние на записа
Настройка за изреждане
на изображения

Долу
Ляво
Индикатор
Значение
Бутон MENU
Режим на
възпроизвеждане

Дясно
Индикатор
60min
Значение
Качeство на записа (HD/
SТD), честота на кадрите
(50p/50i/25p) и режим на
запис (PS/FX/FH/HQ/LP)
Оставащ заряд на
батерията
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране
Свързано е външно
устройство
0:00:00
Брояч (час: минута:
секунда)
00Min
Очаквано оставащо
време за запис
Запис с таймер
Светкавица/Намаляване на
ефекта “червени очи”
Широкоекранен режим
Предупреждение
50i
Фейдър
[Face Detection] зададен в
положение [Off]
[Smile Shutter] зададен в
положение [Off]

Ръчен фокус
Избор на сцена

Баланс на бялото
Изключена функция
SteadyShot
Стойност на Баланса на
бялото
Размер на снимката
9999
9999
Теле макро
x.v.Color

BG
66
Автоматичен режим
100/112
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимката
Папка за
възпроизвеждане
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ брой на
записаните видеоклипове
или снимки
2D/3D запис или
възпроизвеждане
Части и индикатори
Долна част
Индикатор
Значение
Бутон за преглед на
изображения
Ниско ниво на
микрофона
Вграден зуум микрофон
Аудио режим
Дисплей с нивата на
звука
Ниска осветеност
Точково измерване/
Фокусиране/Точково
измерване /Експозиция
AE Shift
EV
Скорост на затвора
IRIS
101-0005


Автоматична настройка
Бутон за изреждане на
изображения
Име на файла с данните
Защитено изображение
Настройка на 3D
дълбочината
Автоматичен
Експозицията се задава
ръчно
Приоритет на ириса
Приоритет на скоростта
на затвора
 Светкавица
 Обектив (G обектив)
 Бутон MANUAL
 Диск MANUAL
 Вграден микрофон
 Лампичка за запис
Лампичката за запис на камерата свети в
червено по време на запис. Лампичката
примигва, когато оставащият капацитет
на носителя или зарядът на батерията са
недостатъчни.
Бърза справка

Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
 Сензор за дистанционно управление
Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
В зависимост от модела на видеокамерата
е възможно някои индикатори да не се
изведат.
BG
67
 LCD екран/Сензорен панел
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да го затворите, като го насочите да
гледа навън. Тази функция е удобна, когато
възпроизвеждате.
 Стерео говорители
 Лампичка за достъп за карта с памет
(20)
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
 Гнездо за картата с памет (20)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате остър
предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за час.
 Бутон POWER (14)
 Бутон
(Преглед на изображения) (27)
 Бутон 2D/3D DISP (дисплей) (22)
 Лостче за зуум
 Бутон PHOTO (25)
 Бутон MODE (22)
 Лампичка
(Видеоклип)/ (Снимка)
(22)
 Лампичка /CHG (светкавица/
зареждане) (11)
 Ключ 2D/3D (22)
 Жак MIC (PLUG IN POWER)
 Жак  (слушалки)
 Жак HDMI OUT (32)
 A/V конектор за устройство за
дистанционно управление (32)
BG
68
 Гнездо за аксесоар
Гнездото за аксесоари свързва
допълнителните аксесоари, като например
видео осветлението, светкавицата или
микрофона. Аксесоарът може да бъде
включван или изключван, когато работите
с ключа POWER на вашата видеокамера.
 Батерия (11)
Бърза справка
 Бутон START/STOP (22)
 Жак  (USB) (44)
 Жак DC IN (11)
 Ремък за захващане (21)
 Кукичка за раменната дръжка
 Вграден микрофон
 Гнездо за статив
 Лостче за освобождаване BATT
(батерия) (12)
BG
69
Азбучен указател
A-Z
А-Я
A/V свързващ кабел...........33, 48
DVD записващо устройство
.......................................................47
“Handycam” Handbook.............54
Macintosh ....................................38
“Memory Stick” носител ...........19
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител........................................19
“Memory Stick PRO Duo”
носител........................................19
PMB (Picture Motion
Browser).......................................41
RESET ..........................................68
USB кабел ...................................47
USB връзка .................................47
Windows ......................................38
Батерия .......................................11
Включване на захранването ..14
Включване на захранването ..14
Време за запис и
възпроизвеждане .....................58
Време за запис на
видеоклипове/брой снимки,
които можете да запишете .....58
Връзка .........................................32
Възпроизвеждане на акценти31
Възпроизвеждане .....................27
Външен носител........................44
Грижи...........................................61
Дата/Час ......................................17
Диск MANUAL ..........................26
Дисплей за
автодиагностика .......................56
Запазване на изображения на
външен носител ........................44
Запис............................................21
Зареждане на батерията в
чужбина ......................................13
Зареждане на батерията..........11
Избор на носител .....................18
Изтриване ..................................36
Индекс със събития .................28
Индикатори на екрана ............66
Инсталация ................................39
Карта с памет .............................19
Код с данни ................................17
Компютър...................................38
Компютърна система...............38
BG
70
Менюта .......................................51
Миниатюрни изображения ...36
Настройка на 3D
дълбочината ..............................30
Настройки на езика .................17
Настройки на носителя ..........18
Носител на запис ......................18
Отстраняване на проблеми ...55
Поддръжка .................................61
Поправка ....................................55
Преглед на събития .................27
Предпазни мерки......................61
Предупредителни
индикатори ................................56
Презапис.....................................20
Приложени артикули ................5
Пълно зареждане......................11
Рекордер за дискове .................48
Сверяване на датата и часа ....14
Сверяване на часа ....................15
Снимки .................................24, 30
Софтуер ......................................39
Статив .........................................69
Стенен контакт .........................11
Телевизор....................................32
Технически характеристики ..63
Видеоклипове ......................22, 29
Упътване за видеокамера .......54
Списъците с менютата ще
откриете на стр. 51 до 53
BG
Quick reference
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана
хартия с мастило, базирано на растителни
масла без летливи органични съединения.
 2011 Sony Corporation
BG
71
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising