Sony | HDR-PJ320E | Sony HDR-PJ320E PJ320 Handycam® с вграден проектор Инструкции за експлоатация

4-447-519-12(1)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за употреба
Съдържание
Подготовка за включване
Запис/Възпроизвеждане
Запaзване на видеоклипове и
снимки с помощта на компютър
Запазване на изображения с
помощта на външно устройство
Персонална настройка на
вашата видеокамера
Моля, обърнете се също и към следната Интернет страница:
Други/Азбучен указател
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
Този символ
предупреждава
потребителя за
наличието на „опасно
„напрежение“ във
вътрешността на
продукта, което може да
представлява сериозен
риск от токов удар.
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер
на мястото, оставено по-долу. Ползвайте
тези номера винаги когато ви се наложи
да се свържете със своя представител на
Sony относно този продукт.
Този символ предупреждава
потребителя за наличието
на важни инструкции
за работа и поддръжка
(сервиз) в документацията,
приложена към уреда..
Модел №. HDRСериен №..
Модел №. ACСериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар,
1) не излагайте устройството на
дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети пълни с
течности, като например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например
на пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и подобни.
BG
2
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ˎˎ Прочетете
тези инструкции.
това ръководство.
ˎˎ Вслушвайте се във всички предупреждения.
ˎˎ Следвайте всички инструкции.
ˎˎ Не използвайте устройството близо до вода.
ˎˎ Почиствайте само със суха кърпичка.
ˎˎ Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
ˎˎ Не инсталирайте в близост до топлинни източници като радиатори, климатици, печки или други
уреди (включително усилватели).
ˎˎ Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризирания или заземения щекер.
Поляризираният щекер има два куплунга, като единият е по-широк от другия. Заземеният щекер
има два куплунга и трето заземяващо краче. Широкият куплунг или третото краче са за защита.
Ако приложеният щекер не влиза в контакта, се консултирайте с електротехник, за да подмени
вида на контакта.
ˎˎ Внимавайте да не настъпите захранващия кабел и го пазете от прегъване, особено в областта на
щекерите или на местата, където излиза от устройството.
ˎˎ Използвайте само артикули и други допълнителни устройства, препоръчани от производителя.
ˎˎ Използвайте само с поставката, стойката, статива, скобата или подложката, препоръчана от
производителя или продадена с устройството. Когато използвате поставка на колела, внимавайте
да не се нараните, ако тя се преобърне, докато местите устройството/поставката.
ˎˎ Запазете
ˎˎ Изключвайте
устройството по време на гръмотевични бури или когато не планирате да го
използвате за дълъг период от време.
ˎˎ За сервизна поддръжка се обръщайте единствено към квалифициран сервиз. Сервизно
обслужване се налага, ако устройството е повредено по някакъв начин – например ако има
повреда на захранващия кабел или щекера, когато в устройството попадне течност или твърд
предмет, ако е изложено на дъжд или влага, ако не работи правилно или ако е било изпуснато.
ˎˎ Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте преходник с
подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
BG
3
Вид на щекера на захранващия кабел в различните държави/региони по
света.
Тип А
Тип В
(Американски) (Британски)
Тип BF
(Британски)
Тип B3
(Британски)
Тип С
(тип CEЕ)
Тип SE
(Тип CEЕ)
Тип О
(Океански)
Напрежението и видът на щекера са описани в таблицата.
В зависимост от областта се използват различни видове щекери и волтажи.
Внимание: Трябва да използвате захранващ кабел, който отговаря на изискванията за
всяка държава.
Европа
Държави/региони
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Люксембург
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
230
230
240
230
230
230
230
230
127/230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
С
С
BF
С
С
С
С/BF
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
230/240
127/230
220
220
240
230
110
220
220/230
200/220
100
50
50
50
50
60
50
50
60
50
60
50
50/60
A/C
C
C
A
C
BF
BF
A
C/BF
A/C
BF
A
Азия
Държави/региони
Виетнам
Индия
Индонезия
Китай
Корея (република)
Малайзия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Хонг Конг
Япония
BG
4
Океания
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Австралия
Нова Зеландия
240
230/240
50
50
O
O
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120
120
60
60
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120/240
120
110
110
110/120
120/127
120/240
110/220
110
110
110
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
127/220
120
120
220
220
50
60
60
60
60
50
C//BF/O
A/C
A
A
A/C
C
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
230
220
220
240
127/220
220
50
50
50
50
50
50
C
C/BF
C/BF
C/BF
A/C/BF
C
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Алжир
ДР Конго
Египет
Етиопия
Кения
Нигерия
Танзания
Тунис
Южна Африка
127/220
220
220
220
240
230
230
220
220/230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C
C/BF
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
Държави/региони
Бахамски о-ви
Гватемала
Доминиканска република
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Салвадор
Хондурас
Ямайка
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Венецуела
Колумбия
Перу
Чили
Близък изток
Държави/региони
Израел
Ирак
Иран
ОАЕ
Саудитска Арабия
Турция
Африка
BG
5
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
ˎˎ Не
разглобявайте батерията.
удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
ˎˎ Внимавайте да не дадете батерията накъсо
и не позволявайте контакт на изводите с
метални предмети.
ˎˎ Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 60°С, като
например на пряка слънчева светлина; не я
оставяйте в автомобил, паркиран на слънце.
ˎˎ Не горете батерията и не я изхвърляйте в
огън.
ˎˎ Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
ˎˎ Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този вид
батерии.
ˎˎ Пазете батерията от малки деца.
ˎˎ Пазете батерията суха.
ˎˎ Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
ˎˎ Изхвърляйте използваната батерия, както е
посочено в инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения
вид. Подмяната с неправилен вид може да
доведе до пожар или нараняване.
ˎˎ Не
BG
6
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място като например
между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер,
ако при използването на видеокамерата
се получи някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна – към
контакта.
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е проектиран само
за работа с тази видеокамера и не бива
да се използва с друго електрическо
оборудване.
BG
7
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Забележка за потребители
от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по трансфер
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
BG
8
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо в
Европейския съюз и
други eвропейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
BG
9
Информация за модела на вашата
видеокамера ще намерите:
Функции и оборудване  стр. 12
ˋˋНе
отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата и не излагайте
устройството на механични сътресения
или вибрации, докато лампичката
POWER/CHG (стр. 18) свети или
лампичката за достъп (стр. 21) свети/мига.
ˎˎ Когато видеокамерата е свързана към друго
устройство чрез USB връзка и захранването
й е включено, не затваряйте LCD панела.
Записаните данни за изображението може
да се загубят.
ˎˎ Използвайте видеокамерата в съответствие
с местните закони и правила.
Настройка на езика
ˎˎ Дисплеят
на екрана за всеки език се
използва за илюстрация на работните
процедури. Ако е наложително, преди
да започнете работа с видеокамерата,
променете езика.
 [Setup]  [ General
Изберете 
Settings]  [Language Setting]  желан език
Запис
LCD панел
Изпробвайте функцията Запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без проблеми
преди същинските снимки.
ˎˎ Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато извършването на запис или
възпроизвеждане е невъзможно поради повреда
на видеокамерата, носителя на запис и др.
ˎˎ Системите за цветна телевизия се различават
в зависимост от държавата/регионите. За да
гледате вашите записи на телевизор, имате
нужда от телевизор, базиран на системата,
която се поддържа от вашата видеокамера.
За подробности относно формата на сигнала
вижте Как да използвате това ръководство
(стр. 12)
ˎˎ Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат
защитени с авторски права. Непозволеният
запис на подобни материали може да бъде в
противоречие с местния закон за защита на
авторските права.
ˎˎ
ˎˎ LCD екранът е произведен чрез използването
на високопрецизна технология, така че
99.99% от пикселите му са ефективни.
Въпреки това, възможно е на LCD екрана
да се появят малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата на тези точици е нормална и е в
резултат на производствените процеси, така
че по никакъв начин не влияе на записа.
Черни точки
Бели, червени, сини или зелени точки
Информация за ръководството,
изображенията и екранните дисплеи
ˎˎ Изображенията,
използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и поради
това е възможно да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори,
които се извеждат на вашата видеокамера.
Освен това илюстрациите на вашата
видеокамера и екранните индикации са
преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
Забележки за употреба
ˎˎ
Не извършвайте следните действия. В
противен случай носителят на запис може
да се повреди, записаните изображения да не
се възпроизведат или да се изгубят, или да се
получи друг проблем.
ˋˋ Не вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 21) свети или
мига.
BG
10
ˎˎ Дизайнът и техническите характеристики на
Приложени артикули
видеокамерата и на аксесоарите подлежат на
промяна без предупреждение.
ˎˎ В това ръководство вградената памет (за
модели с вградена памет) и картата-памет на
видеокамерата се наричат с общия термин
носител на запис”.
ˎˎ В това ръководство DVD дисковете, записани
с качество с висока разделителна способност
(HD), се наричат AVCHD дискове.
ˎˎ Илюстрациите, използвани в това
ръководство, се отнасят за модела
HDR-PJ380E, освен ако не е описано друго.
Цифрите в скоби показват броя на
приложените артикули.
 Видеокамера (1)
 Променливотоков адаптер (1)
 Захранващ кабел (1)
 HDMI кабел (1)
 USB свързващ поддържащ кабел (1)
ˎˎ Свързващият
поддържащ USB кабел
е проектиран за работа само с тази
видеокамера. Използвайте този
кабел, когато вграденият USB кабел
на видеокамерата е твърде къс, за да
осъществите връзката.
Научете повече за своята
видеокамера (Упътване за
потребителя на Handycam)
„Упътване за потребителя на Handycam“
е онлайн ръководство. Обърнете се
към него за подробни инструкции
относно многобройните функции на
видеокамерата.
 Ръководство за употреба (настоящото
ръководство) (1)
1
Само за HDR-CX320/CX320E/CX380/
CX380E/CX390E
Влезте в интернет страницата
за поддръжка на Sony.
 Акумулаторна батерия NP-FV30 (1)
Само за HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/
PJ390E
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
 Акумулаторна батерия NP-FV50 (1)
Изберете вашата държава или
регион.
Забележки
да свалите софтуера PlayMemories
Home и помощното упътване за
PlayMemories Home от Интернет страницата
на Sony (стр. 31).
ˎˎ Можете
Потърсете името на модела
на вашата видеокамера в
страницата за поддръжка.
ˎˎ Проверете
името на модела от долната
страна на видеокамерата.
BG
11
Как да използвате това ръководство
В това ръководство разликите в техническите характеристики на всеки от моделите са
описани заедно.
Ако израза за модели с… като тези по-долу, проверете в съответния раздел дали
описанието се отнася за модела на вашата видеокамера.
 (за модели с проектор)
 (за модели с NTSC система за цветна телевизия)
За да проверите името на модела на вашата видеокамера
Име на модела (HDR-xxx)
Вижте долната страна на видеокамерата.
Разлики във функциите
Име на модела
Носител за запис
Вградена
памет +
Карта-памет
Карта-памет
Формат на
сигнала
USB връзка
Вход/Изход
HDR-CX320


NTSC
HDR-CX320E/PJ320E


PAL
Само изход
HDR-CX380/PJ380


NTSC
Вход/Изход
HDR-CX380E/CX390E/
PJ380E/ PJ390E


PAL
Само изход
Разлики в оборудването
Илюстрациите, които са използвани в това ръководство, се отнасят за модела HDR-PJ380E.
Име на модела
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E
Проектор

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

BG
12
Забележки
с името на модела са обяснени:
ˋˋИнструкции за безопасност (стр. 2)
ˋˋЧасти и бутони за управление (стр. 16)
ˋˋСписък с менюта (стр. 36)
ˋˋТехнически характеристики (стр. 45)
ˎˎ Заeдно
BG
13
Съдържание
Първо прочетете това.......................................................................................................................2
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................3
Научете повече за своята видеокамера (Упътване за потребителя
на Handycam)....................................................................................................................... 11
Приложени артикули....................................................................................................... 11
Как да използвате това ръководство...................................................................................... 12
Разлики във функциите................................................................................................... 12
Разлики в оборудването................................................................................................. 12
Части и бутони за управление.................................................................................................... 16
Подготовка за включване
Зареждане на батерията............................................................................................................... 18
Зареждане на батерията с помощта на компютър............................................. 19
Настройка............................................................................................................................................ 20
Подготовка на вашата видеокамера......................................................................... 20
Смяна на носителя за запис (За модели с вградена памет)............................ 20
Поставяне на карта-памет.............................................................................................. 21
Запис/Възпроизвеждане
Запис....................................................................................................................................................... 23
Приближение....................................................................................................................... 24
Възпроизвеждане............................................................................................................................ 25
Възпроизвеждане на изображения на телевизор............................................................ 27
Използване на вградения проектор (За модели с проектор)...................................... 28
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Възпроизвеждане на изображения на компютър............................................................ 30
Какво можете да правите със софтуера PlayMemories Home (Windows)........ 30
Софтуер за Mac................................................................................................................... 30
Подготовка на компютъра (Windows)..................................................................................... 31
Проверка на системата на компютъра.................................................................... 31
Инсталиране на софтуера PlayMemories Home на вашия компютър........ 31
Стартиране на софтуера PlayMemories Home..................................................................... 32
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с помощта на
записващо устройство................................................................................................................... 33
Запазване на изображения на външно устройство с високо качество на
изображенията с висока резолюция (HD)............................................................................. 34
BG
14
Персонална настройка на видеокамерата
Използване на менютата............................................................................................................... 35
Списък с менюта............................................................................................................................... 36
Отстраняване на проблеми......................................................................................................... 39
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори..................................... 40
Работа с видеокамерата................................................................................................................ 41
Технически характеристики........................................................................................................ 45
Индикатори на екрана................................................................................................................... 48
Азбучен указател.............................................................................................................................. 50
BG
15
Съдържание
Други/Азбучен указател
Части и бутони за
управление
LCD екран/Сензорен панел (20)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да го затворите, като го насочите да
гледа навън. Тази функция е удобна, когато
възпроизвеждате.
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
Лост PROJECTOR FOCUS (Фокусиране
на проектора) (28)
Проекторен обектив (28)
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E
Обектив (G обектив)
Вграден микрофон
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
Жак HDMI OUT (27)
Жак PROJECTOR IN (29)
Говорител
Бутон PROJECTOR (28)
Бутон
(Преглед на изображения)
Бутон POWER
BG
16
Жак
Лостче за освобождаване BATT
(микрофон) (PLUG IN POWER)
(батерия) (18)
За да стегнете ремъка за захващане
Лостче за приближение (24)
Бутон PHOTO (23)
Лампичка POWER/CHG (зареждане) (18)
Батерия (18)
Бутон START/STOP (23)
Жак DC IN (18)
Мулти/Микро USB терминал
Поддържа микро USB съвместими
устройства
Ремък за захващане
Вграден USB кабел (19)
Лампичка за достъп за картата-памет (21)
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
Гнездо за статив
Прикрепете статив (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm)
В зависимост от техническите
характеристики на статива е възможно
видеокамерата да не се прикрепи в
правилната посока.
Гнездо за картата-памет (21)
BG
17
Подготовка за включване
Зареждане на батерията
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
1
Затворете LCD екрана и
прикрепете батерията.
ˎˎ Изравнете
вдлъбнатината на
видеокамерата с издатината на
батерията, след което плъзнете
батерията нагоре.
ˎˎ За да извадите батерията, затворете LCD
екрана, след това плъзнете лостчето
за особождаване BATT (батерия) и
извадете батерията..
Батерия
2
Свържете променливотоковия
адаптер () и кабела на
захранването () към
видеокамерата и стенния контакт.


ˎˎ Лампичката
POWER/CHG (зареждане)
светва в оранжево.
ˎˎ Когато батерията е напълно заредена,
лампичката POWER/CHG (зареждане)
угасва. Изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN на видеокамерата..
DC щекер
Към стенния
контакт
Изравнете маркировката  на
DC щекера и жака DC IN.
Лампичка POWER/
CHG (зареждане)
BG
18
Жак DC IN
Зареждане на батерията с помощта на компютър
Свържете видеокамерата към
включен компютър с помощта на
вградения USB кабел.
ˎˎ Лампичката
Вграден USB кабел
Към стенен
контакт
Зареждане на батерията, като използвате AC-UD10 USB зарядно устройство/
променливотоков адаптер (продава се отделно)
Можете да зареждате батерията, като свържете вградения USB кабел към мрежата с
помощта на AC-UD10 USB зарядно устройство/променливотоков адаптер (продава се
отделно). Не можете да използвате преносим захранващ блок на Sony модел CP-AH2R,
CP-AL или AC-UP100 (продава се отделно), за да зареждате видеокамерата.
Забележки
настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако не боравите с
видеокамерата около 2 минути, за да се пести зарядът на батерията ([Power Save], стр. 38).
ˎˎ В
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия (приложена в комплекта).
NP-FV30 (приложена към HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E):
Когато използвате променливотоков адаптер: 155 мин.
Когато използвате вашия компютър, свързан с вградения USB кабел*: 150 мин.
NP-FV50 (приложена към HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E):
Когато използвате променливотоков адаптер: 155 мин.
Когато използвате вашия компютър, свързан с вградения USB кабел*: 280 мин.
Времената за зареждане, показани по-горе, са измерени, когато зареждате батерията
при температура 25°С. Препоръчителният температурен обхват за зареждане на
батерията е от 10°С до 30°С.
* Указаните времена за зареждане касаят случаите, когато не използвате USB поддържащ кабел за
връзка.
BG
19
Подготовка за включване
POWER/CHG (зареждане)
светва в оранжево.
ˎˎ Лампичката POWER/CHG (зареждане)
се изключва, когато батерията е заредена
докрай.
ˎˎ Използвайте USB поддържащ кабел за
връзка, когато вграденият USB кабел е
твърде къс..
Настройка
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Подготовка на видеокамерата
1
Отворете LCD екрана на
видеокамерата и включете
захранването.
ˎˎ За
да изключите захранването,
затворете LCD екрана.
2
Изберете желания език,
географската област и часа чрез
докосване на LCD екрана.
Докоснете бутона на LCD
екрана.
За да изключите звуковия сигнал
Изберете
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Забележки
и часът автоматично се записват на носителя. Те не се извеждат при записа, но можете да

ги проверите като [Data Code] по време на възпроизвеждане. За да ги изведете, изберете
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
[Setup]  [
ˎˎ Датата
Смяна на носителя за запис (За модели с вградена памет)
В настройката по подразбиране видеоклиповете и снимките се записват във вградената
памет. Вие можете да смените носителя с карта-памет.
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select]  желания носител.
Изберете
BG
20
Поставяне на карта-памет
Отворете капачето и поставете картата в
отделението, докато щракне.
Лампичка за достъп
ˎˎ За
да извадите картата-памет, леко натиснете
картата-памет веднъж.
Забележки
ˎˎ Препоръчваме
ви да форматирате картата-памет с видеокамерата, преди да я използвате за първи
път, за да сте сигурни в стабилната й работа (стр. 37). Форматирането на картата ще изтрие
всички данни и те не могат да бъдат възстановени впоследствие. Запазете важните данни на
вашия компютър и др.
ˎˎ Уверете се, че поставяте картата-памет в правилната посока. Ако поставите картата-памет насила
в погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител, в гнездото за картатапамет или е възможно данните за изображението да се повредят.
ˎˎ Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате.
Видове карти-памет, които можете да използвате с видеокамерата
Скорост
на SD
картата
Memory Stick PRO Duo носител (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo носител
Memory Stick XC-HG Duo носител
SD карта-памет
SDHC карта-памет
SDXC карта-памет
ˎˎ Операциите
—
Капацитет
(операциите
са
потвърдени)
В това ръководство
се нарича
До 32 GB
Memory Stick PRO
Duo носител
До 64 GB
Клас 4 или
по-бърза
До 64 GB
SD карта
не са гарантирани за всички карти-памет.
Забележки
можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете, записани на Memory Stick XC-HG Duo носител и SDXC карти-памет, не могат
да бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които
ˎˎ Не
BG
21
Подготовка за включване
Поставете картата с подрязаното ъгълче в
посоката, показана на илюстрацията.
не поддържат файловата система exFAT*, посредством свързване с USB кабел. Уверете се, че
устройството е съвместимо със системата exFAT, преди да го свържете към видеокамерата.
Ако свържете видеокамерата към несъвместимо устройство, не форматирайте картата, когато се
изведе потвърждаващият екран, защото това ще изтрие всички данни на носителя
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в Memory Stick XC-HG Duo
носителите и SDXC картите-памет.
BG
22
Запис/Възпроизвеждане
Запис
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
1
Отворете LCD екрана и
изберете [MODE]  желан
режим на запис
Видеоклип:
Снимка:
Видеоклип:
Натиснете START/STOP.
ˎˎ Можете
да правите снимки по време
на запис на видеоклип като натиснете
PHOTO (Двоен запис)
Photo:
Натиснете PHOTO.
За да изведете опции на LCD екрана
Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата в продължение
на няколко секунди след като я включите или превключите от режим на запис на
видеоклипове и снимки.
Докоснете което и да е място на LCD екрана освен бутоните, за да изведете информация за
иконите с функции, подходящи за запис.
STBY
STBY
W
T
2 h 25 m
00:00:00
14 h 48 m 60i
>9999 16:9 L 8.9M
MODE
AUTO
ˎˎ
Забележки
Ако данните все още се записват на носителя на запис, дори след приключване на записа, налице
ще бъдат долуописаните състояния.. Не излагайте видеокамерата на вибрации или удари, както и
не вадете батерията или променливотоковия адаптер, ако:
ˋˋлампичката за достъп (стр. 21) свети или мига;
ˋˋиконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
BG
23
Запис/Възпроизвеждане
2
Приближение
Преместете лостчето за
приближение, за да увеличите
или намалите размера на
изображението.
W (Широк ъгъл): Обектът изглежда поотдалечен
T (Телеснимка): Обектът изглежда по-близо
ˎˎ Можете
да увеличавате изображения до
55 пъти (Разширено приближение) от
оригиналния размер, като използвате
лостчето за приближение.
ˎˎ Преместете леко лостчето, за да постигнете
бавно приближение. Преместете го повече за
по-бързо приближение..
За да изберете автоматично подходящата настройка за запис (Автоматични
настройки)
Изберете
 [On] 
на екрана за запис на видеоклипове, след това насочете
видеокамерата към обекта и извършете записа.
За ясен запис на избрания обект (Запис с приоритет на лице)
Докоснете лицето и обекта, който желаете да запишете.
Около обекта се появява двойна рамка и той се записва с приоритет.
/
.
За да отмените тази функция, докоснете
BG
24
Възпроизвеждане
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Можете да търсите записани изображения по дата и час на записа (Преглед на
събития).
1
Отворете LCD екрана и
натиснете бутона
на
видеокамерата, за да влезете в
режим на възпроизвеждане.
ˎˎ Можете
2
на
Изберете / , за да
преместите желаното събитие
в центъра (), и след това го
изберете ().
MENU
1
ˎˎ Видеокамерата
автоматично извежда
записаните изображения като събитие
въз основа на датата и часа.
3
2
1 1 2013
1-2
1
2013
Highlight
Изберете изображението.
1 1 2013
12
00:00:00
ˎˎ Видеокамерата
възпроизвежда от
избраното към последното изображение
за съответното събитие..
1 18 2013
4
1 19
Изберете подходящите бутони
на LCD екрана за различните
операции по възпроизвеждане.
Сила на звука
/
Предходен/следващ
Изтриване
/
Бързо превъртане назад/напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/Пауза
Стоп
Възпроизвеждане/спиране на
изреждането на кадри
BG
25
Запис/Възпроизвеждане
да влезете в режим на
възпроизвеждане, като изберете
LCD екрана..
ˎˎ В
зависимост от изображението, което се възпроизвежда, е възможно някои бутони, описани
по-горе, да не се изведат.
ˎˎ Когато избирате повторно
/
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо 
около 60 пъти по-бързо.
ˎˎ Изберете
/
, докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизвеждате
видеоклиповете бавно.
ˎˎ За да повторите изреждането на файловете, изберете
 [Slideshow Set], когато сте избрали
с бутона за избор на вида на изображението.
Забележки
да предотвратите загубата на данни, периодично запазвайте всички записани изображения на
външен носител (стр. 34).
ˎˎ В настройката по подразбиране има предварително записан защитен демонстрационен видеоклип
(HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).
ˎˎ За
Възпроизвеждане на изображения с други устройства
ˎˎ Възможно
е изображения, записани на вашата видеокамера, да не се възпроизвеждат правилно на
други устройства. И обратното, възможно е изображения, записани на други устройства, да не се
възпроизвеждат правилно на тази видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете със стандартно качество (STD), записани на SD карти-памет, не могат да се
възпроизвеждат на AV устройства от други производители.
Изтриване на изображения
Изберете
в екрана за възпроизвеждане на видеоклипове или снимки.
BG
26
Възпроизвеждане
на изображения на
телевизор
3
Начините на връзка и качеството на
изображенията, които се възпроизвеждат
на телевизионния екран, се различават
в зависимост от телевизора, който сте
свързали, и конекторите, които използвате.
Забележки
Обърнете се и към ръководството с
инструкции, приложено към телевизора.
ˎˎ Използвайте приложения променливотоков
адаптер като източник на захранване (стр. 18).
ˎˎ Ако телевизорът не притежава HDMI входен
жак, за връзка използвайте AV кабел (продава
се отделно).
ˎˎ Когато видеоклиповете са записани с качество
със стандартна разделителна способност
(STD), те ще се възпроизвеждат със същото
качество дори и на телевизор с висока
разделителна способност.
ˎˎ Когато възпроизвеждате видеоклипове със
стандартна разделителна способност (STD)
на 4:3 телевизор, който не е съвместим с 16:9
Wide Mode] в положение
сигнал, задайте [
[4:3], за да записвате видеоклипове със
съотношение 4:3.
ˎˎ Ако свържете видеокамерата към телевизор,
като използвате повече от един вид кабел, за
да извеждате изображения, HDMI изходът е
с приоритет.
ˎˎ
Стандартна
разделителна
способност
Жълт
Бял
Червен
AV кабел
HDMI кабел (продава се
(приложен в
отделно)
комплекта)
Photo TV HD
Тази видеокамера е съвместима със
стандарта Photo TV HD. Photo TV HD
позволява изключително подробно
изобразяване на фините текстури
и цветове. Свързвайки Sony Photo
TV HD-съвместими устройства чрез
използване на HDMI кабел*, можете да
се наслаждавате на цял един нов свят от
снимки със спиращо дъха качество.
Посока на сигнала
1
Задайте входния сигнал на
телевизора според свързания жак.
2
Свържете видеокамерата към
телевизора.
* При извеждането на снимки телевизорът
автоматично преминава към подходящия
режим.
BG
27
Запис/Възпроизвеждане
Висока
разделителна
способност
Възпроизведете видеоклип
или снимка на видеокамерата
(стр. 25).
Използване на
вградения проектор
(За моделите с проектор)
ˎˎ Този
екран се извежда първия път,
когато използвате вградения проектор,
след като включите видеокамерата.
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Можете да използвате равна повърхност
– например стена, като екран, за да
прожектирате и преглеждате на нея
записаните изображения с помощта на
вградения в устройството проектор.
1
Насочете обектива на
проектора към равна
повърхност, като например
стена, и натиснете PROJECTOR.
2
Изберете [Image Shot on This
Device] на LCD екрана.
3
Когато се изведе екранът с
упътването, изберете [Project].
4
Фокусирайте прожектираното
изображение, като използвате
лостчето PROJECTOR FOCUS.
5
Когато възпроизвеждате
изображения, използвайте
лостчето за приближение,
за да преместите рамката за
избор, която се извежда на LCD
екрана, след това натиснете
бутона PHOTO.
Лостче за
приближение
Бутон PHOTO
ˎˎ За
да изключите проектора, натиснете
PROJECTOR.
BG
28
изображения към очите на човек
се, че не докосвате обектива на
проектора
ˋˋLCD екранът и обективът на проектора се
нагряват при работа
ˋˋИзползването на проектора намалява
живота на батерията (препоръчваме ви да
използвате приложения променливотоков
адаптер)
ˎˎ Следните операции не работят, когато
използвате проектора:
ˋˋИзвеждане на акценти на телевизионния
екран
ˋˋОперации на видеокамерата със затворен
LCD екран
ˋˋНякои други функции
ˎˎ Когато прожектираните изображения са
твърде черни, е възможно да се появят
бледи цветове. Това се получава поради
отразяването на светлината в обектива
на проектора и не е индикация за
неизправност.
За да използвате проектора с
компютър или смартфон
ˋˋуверете
Посока на сигнала
ˎˎ Свържете
жака PROJECTOR IN на
видеокамерата към изходния HDMI жак на
другото устройство, като използвате HDMI
кабел (приложен в комплекта), след това
изберете [Image from External Device] на
стъпка 2.
ˎˎ Ако терминалът на свързаното устройство
не е съвместим с HDMI кабела (приложен в
устройството), използвайте HDMI адаптер
(продава се отделно).
ˎˎ Можете да работите с лостчето PROJECTOR
FOCUS само когато прожектирате
изображения.
Забележки
екранът се изключва, когато
прожектирате изображения.
ˎˎ Когато използвате проектора, внимавайте за
следните ситуации и операции:
ˋˋуверете се, че не прожектирате
ˎˎ LCD
BG
29
Запис/Възпроизвеждане
HDMI кабел
(приложен)
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Възпроизвеждане на изображения на компютър
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да прехвърляте снимки и видеоклипове
на компютъра и да ги използвате по разнообразни начини.
Какво можете да правите със софтуера PlayMemories Home (Windows)
Прехвърляне
на снимки от
фотоапарат
Преглед на
изображения
в Календар
Създаване на диск
Качване на изображения
в интернет
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online
Можете да свалите PlayMemories Home от следния интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
да инсталирате PlayMemories Home, ви е необходима интернет връзка.
ˎˎ За да използвате PlayMemories Online или друга мрежова услуга, ви е необходима интернет
връзка. Възможно е услугите да не са налични в някои държави/региони.
ˎˎ За
Софтуер за Mac
Софтуерът PlayMemories Home” не се поддържа от Mac компютри. За да прехвърляте
изображения от видеокамерата на Mac компютър и да ги възпроизвеждате,
използвайте подходящия софтуер на вашия Mac. За подробности посетете следния
Интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
30
Подготовка на
компютъра (Windows)
Инсталиране на софтуера
PlayMemories Home на вашия
компютър
Проверка на системата на
компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
1
CPU (процесор)*4
www.sony.net/pm
2
Следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите
инсталацията.
ˎˎ Когато
се изведе съобщението
за свързване на видеокамерата и
компютъра, свържете устройствата с
помощта на вградения USB кабел.
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(Препоръчваме 1 GB или повече)
За Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1
GB или повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB
Дисплей
Минимум резолюция 1024 х 768 пиксела
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова
среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
3
* Не се поддържа Starter (Edition).
4
* Препоръчва се по-бърз процесор.
Вграден USB кабел
ˎˎ След
като инсталацията приключи,
PlayMemories Home стартира.
Забележки за инсталацията
ˎˎ Ако
софтуерът PlayMemories Home вече е
инсталиран на вашия компютър, свържете
видеокамерата с компютъра. Щом го
направите, ще можете да използвате
функциите на видеокамерата.
ˎˎ Ако на вашия компютър вече има
инсталиран PMB (Picture Motion Browser),
софтуерът PlayMemories Home ще се запише
върху него. Възможно е някои функции от
PMB да не работят с PlayMemories Home.
Забележки
ˎˎ
Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
BG
31
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(изисква се Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или
по-бърз, когато обработвате FX или FH
видеоклипове; изисква се Intel Core 2 Duo
2.40 GHz или по-бърз, когато обработвате
PS видеоклипове.)
Посетете следния адрес, като
използвате Интернет браузъра
на компютъра, след това
щракнете върху [Install]  [Run].
Стартиране
на софтуера
PlayMemories Home
За да изключите вашата
видеокамера от компютъра
1
1 Щракнете върху иконата
в долния
десен ъгъл на десктопа на компютъра 
[Safely remove USB Mass Storage Device].
2 Изберете
 [Yes] на екрана на
видеокамерата.
Щракнете два пъти върху
иконата PlayMemories Home на
екрана на компютъра.
ˎˎ Когато
използвате Windows 8, изберете
иконата PlayMemories Home от
началния екран.
3 Изключете USB кабела.
ˎˎ Ако
използвате Windows 7 или Windows 8,
щракнете върху , след това върху .
2
Забележки
се опитвате да работите с
видеокамерата чрез компютър, използвайте
инсталирания софтуер PlayMemories Home.
Операциите не са гарантирани, ако работите
с данните от видеокамерата, като използвате
софтуер, различен от PlayMemories Home,
или ако директно боравите с файловете и
папките от компютъра.
ˎˎ Изображенията не могат да бъдат
запазени на някои дискове в зависимост от
REC
конфигурацията, която сте избрали в [
Mode]. Видеоклиповете, записани в режими
] (за модели с NTSC система)/
[60p Quality
] (за модели с PAL система) или
[50p Quality
], могат да се запазват само
[Highest Quality
на Blu-ray диск.
ˎˎ Не можете да създадете диск с видеоклипове,
MP4].
записани в режим [
ˎˎ Видеокамерата автоматично разделя файла
с изображението, ако той надхвърля 2 GB, и
запазва двете части като отделни файлове.
Възможно е всички файлове с изображения
да се изведат като отделни файлове, когато
ги преглеждате на компютър. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне
и възпроизвеждане на видеокамерата или
софтуера PlayMemories Home.
ˎˎ Когато
Щракнете два пъти върху
иконата Помощно упътване за
PlayMemories Home на екрана
на компютъра, за да разберете
как да работите със софтуера
PlayMemories Home.
ˎˎ Когато
BG
32
използвате Windows 8, изберете
[PlayMemories Home Help Guide]
от помощното меню на софтуера
PlayMemories Home.
ˎˎ Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start] 
[All Programs]  [PlayMemories Home]
 желана опция.
ˎˎ За подробности относно софтуера
PlayMemories Home изберете
(PlayMemories Home Help Guide) на
софтуера или посетете Интернет
страницата за поддръжка на
PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Създаване на диск със
стандартно качество
на изображенията
(STD) с помощта на
записващо устройство
Свържете видеокамерата към рекордер за
дискове посредством AV кабел (продава
се отделно). Можете да копирате
изображения, възпроизвеждани на
видеокамерата, на диск или видеокасета.
AV кабел (продава
се отделно)
Забележки
Свържете видеокамерата към мрежата от 220 V,
като за тази операция използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 18).
ˎˎ Обърнете се към ръководството с инструкции,
приложено към свързаното устройство.
ˎˎ Не можете да копирате изображения на
рекордери, свързани чрез HDMI кабел.
ˎˎ Тъй като презаписът се извършва посредством
аналогов трансфер на данни, качеството на
изображението може да се влоши.
ˎˎ Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) ще бъдат презаписани със
стандартно качество на изображението (STD).
ˎˎ Когато свържете моно устройство, свържете
жълтия щекер на AV кабел (продава се
отделно) към входния видео жак; свържете
белия (ляв канал) или червения (десен канал)
щекер към аудио входния жак на устройството.
ˎˎ
Жълт
Посока на сигнала
ˎˎ Свържете
видеокамерата към входните
жакове на записващото устройство.
Поставете носител на запис
в записващото устройство
(рекордер и др.)
устройството за запис притежава
селектор за входен сигнал, задайте
селектора за входен сигнал в режим на
приемане на входни сигнали.
3
Започнете възпроизвеждането
на видеокамерата и записа на
устройството за запис.
4
Когато презаписът приключи,
спрете записващото
устройство, а след това и
видеокамерата.
ˎˎ Ако
2
Бял

ˎˎ Информация
за дата и час при копиране:
[Data Code] (стр. 37)
ˎˎ Използване на 4:3 съотношение на дисплея
за екрана: [TV Type] (стр. 37)
Свържете видеокамерата към
записващото устройство чрез
AV кабел (продава се отделно).
BG
33
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
1
Червен
Запазване на
изображения на
външно устройство
с високо качество на
изображенията (HD)
Адаптер за USB
кабел VMCUAM2 (продава
се отделно)
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Можете да запазвате видеоклипове
и снимки на външен носител (USB
устройство за съхранение на данни),
като например външен твърд диск.
След като запазите изображенията на
външния носител, можете да използвате
следните функции:
2
свържете видеокамерата и външното
устройство и след това да възпроизвеждате
изображенията, запазени на външното
устройство.
ˎˎ да свържете компютъра и външното
устройство и да прехвърляте изображения
на компютъра, като използвате вградения
софтуер PlayMemories Home” (стр. 32).
Изберете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.
ˎˎ да
ˎˎ Видеоклипове
и снимки, които са
запазени на носителя на запис и
все още не са запазени на външно
устройство, могат да бъдат запазени в
този момент.
ˎˎ Можете да извършвате тази операция
само ако във вашата видеокамера има
записани нови изображения.
ˎˎ За да изключите външното устройство,
, докато видеокамерата
изберете
е в режим на готовност при
възпроизвеждане (извежда се екран за
преглед на събития или индекс екран
със събития).
Забележки
тази операция имате нужда от адаптер за
USB кабел VMC-UAM2 (продава се отделно).
ˎˎ Свържете променливотоковия адаптер и
кабела на захранването към жака DC IN на
видеокамерата и към мрежата от 220 V.
ˎˎ Обърнете се към инструкциите за употреба,
приложени към външното устройство.
ˎˎ За
1
Свържете вашата видеокамера
и външното устройство, като
използвате адаптер за USB
кабел (продава се отделно).
BG
34
Персонална настройка на видеокамерата
Използване на
менютата
Забележки
ˎˎ Изберете
, за да приключите
настройката на менюто или да се върнете
към предходния екран.
Видеокамерата притежава различни
опции в менюто, разделени в шест
категории.
За да откриете бързо опция в
менюто
Shooting Mode (Режим на запис)
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Менютата [Camera/Mic] и [Setup]
съдържат под-категории. Изберете
иконата на под-категорията и LCD
екранът ще изведе списък с менютата в
съответната категория.
Image Quality/Size (Качество/
Размер на изображенията)
Playback Function (Функции за
възпроизвеждане)
Edit/Copy (Редактиране/
Копиране)
Setup (Настройки)
Изберете
.
Икони с под-категории
Когато не можете да изберете
опция в менюто
2
Опциите или настройките в менюто,
които са оцветени в сиво, не са
достъпни.
Когато изберете сива опция в менюто,
видеокамерата извежда причината,
поради която не можете да активирате
съответната опция или извежда
инструкциите, указващи как да я
включите.
Изберете категория.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Изберете желаната опция от
менюто.
Shooting Mode
Movie
Преглежда
опциите
в менюто
нагоре или
надолу
STBY
Photo
Edit/Copy
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
BG
35
Персонална настройка на видеокамерата
1
Списък с менюта
Shooting Mode (Режим на запис)
Movie������������������������������������������ Записва видеоклипове.
Photo������������������������������������������� Записва снимки.
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Категория
(Ръчни настройки)
White Balance����������������� Регулира цветния баланс към осветеността на околната среда.
Spot Meter/Fcs��������������� Едновременно регулира осветеността и фокуса за избрания обект.
Spot Meter����������������������� Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате
на екрана.
Spot Focus����������������������� Фокусира върху обекта, който докосвате на екрана.
Exposure��������������������������� Регулира осветеността на видеоклипове и снимки. Ако изберете [Manual],
.
/
регулирайте осветеността (експонацията), като използвате
, за да
Focus��������������������������������� Фокусира ръчно. Ако изберете [Manual], изберете
, за да регулирате фокуса
регулирате фокуса за близки обекти, и
за далечни обекти.
Low Lux����������������������������� Записва ярки цветове в тъмни условия.
(Настройки на видеокамерата)
Категория
Scene Selection������������� Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената, като например нощна сцена или плаж.
Fader�������������������������� Въвежда и извежда сцени.
Self-Timer����������������� Активира таймера за самоснимачка, когато видеокамерата е в режим
на запис на снимка.
Tele Macro����������������������� Фокусира обект като разфокусира фона.
SteadyShot�������������� Задава функцията за стабилизация, когато записвате видеоклипове.
SteadyShot�������������� Задава функцията за стабилизация, когато записвате снимки.
Digital Zoom������������������� Задава максималното ниво на увеличение за цифрово приближение.
Auto Back Light�������������� Автоматично регулира експонацията за обекти, осветени отзад.
(Лица)
Категория
Face Detection��������������� Автоматично разпознава лица.
Smile Shutter������������������ Автоматично запечатва снимка, когато бъде разпозната усмивка.
Smile Sensitivity������������ Настройва чувствителност за разпознаване на усмивка, като
използва функцията за разпознаване на усмивка.
(Микрофон)
Категория
Closer Voice��������������������� Разпознава човешко лице и записва гласа му с по-голяма яснота.
Blt-In Zoom Mic������������� Записва видеоклипове с жив звук, подходящ за позицията на
приближение.
Auto Wind NR����������������� Разпознава условията на записа и намалява смущенията, причинени
от вятъра.
Micrtef Level������������������� Задава ниво на запис с микрофона.
(Помощ при запис)
Категория
My Button������������������������ Програмира функции към Персонализирани бутони”.
Grid Line��������������������������� Извежда решетка, която се използва за насока, за да сте сигурни, че
обектът е в хоризонтална или вертикална позиция.
Display Setting��������������� Задава времето, за което иконите или индикаторите се извеждат на
LCD екрана.
BG
36
Категория
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията)
REC Mode�������������������������� Задава режима за запис на видеоклипове.
Frame Rate������������������������ Задава честотата на кадрите за запис на видеоклипове.
/
/
Setting���� Задава качество на изображението за запис на видеоклипове.
Wide Mode������������������������ Задава съотношение хоризонтала към вертикала, когато записвате
видеоклипове със стандартна разделителна способност на
изображението (STD).
x.v.Color������������������������������ Записва по-широк диапазон цветове. Задайте тази опция, когато
гледате изображения с телевизор, съвместим със системата x.v.Color.
Image Size������������������������� Задава размер на снимката.
Категория
Playback Function (Функции за възпроизвеждане)
Event View��������������������������������� Извежда дисплея за преглед на събития.
Highlight Movie���������������������� Започва възпроизвеждане на сцени с акценти или плейлисти,
записани със стандартно качество на изображението (STD).
Scenario������������������������������� Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти.
Edit/Copy
Setup (Настройки)
Категория
(Настройки на носителя)
Media Select*����������������� Задава вида на носителя на запис (стр. 20).
Media Info������������������������ Извежда информация за носителя на запис.
Format������������������������������� Изтрива и форматира всички данни на носителя на запис.
Repair Img.DB F������������� Поправя файла с данни за изображенията на вградения носител или
картата-памет (стр. 41).
File Number��������������������� Задава начина на номериране на файловете със снимки.
(Настройки за възпроизвеждане)
Категория
Data Code������������������������ Извежда информацията, която автоматично се запазва при записа.
Volume������������������������������ Регулира силата на възпроизвеждания звук.
Download Music**�������� Сваля музикални файлове от компютъра на видеокамерата
(докато компютърът е свързан с видеокамерата), които могат да
се възпроизвеждат при възпроизвеждане на акценти (Highlight
Playback).
Empty Music**��������������� Изтрива всички музикални файлове.
(Връзки)
Категория
TV Type����������������������������� Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 27).
HDMI Resolution����������� Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
CTRL FOR HDMI������������� Задава дали устройството за дистанционно управление на
телевизора да се използва, когато видеокамерата е свързана към
BRAVIA Sync-съвместим телевизор посредством HDMI кабел.
BG
37
Персонална настройка на видеокамераta
Delete����������������������������������������� Изтрива видеоклипове или снимки.
Protect���������������������������������������� Защитава видеоклиповете или снимките от изтриване.
Copy*������������������������������������������ Копира изображения.
Direct Copy������������������������������� Копира изображения от видеокамерата на външно устройство.
USB Connect������������������� Избира опция, докато на LCD екрана няма инструкции, когато
видеокамерата е свързана към външно устройство посредством USB.
USB Connect Setting��� Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към
компютър или USB устройство.
USB LUN Setting������������ Подобрява съвместимостта на видеокамерата с USB връзката, като
ограничава някои от USB функциите.
(Общи настройки)
Категория
Beep����������������������������������� Задава настройка дали при операция да се чува кратък звуков
сигнал, или не.
LCD Brightness��������������� Регулира осветеността на LCD екрана.
Power On By LCD���������� Задава дали видеокамерата да се включва автоматично при
отварянето и затварянето на LCD екрана.
Language Setting��������� Задава езика за дисплея (стр. 10).
Calibration����������������������� Настройва сензорния панел.
Battery Info���������������������� Извежда приблизително оставащото време за работа с батерията.
Power Save���������������������� Задава автоматично изключване на LCD екрана и захранването.
Initialize���������������������������� Връща всички настройки в положенията им по подразбиране.
Demo Mode�������������������� Възпроизвеждане на демонстрационния клип за функциите на
видеокамерата.
(Настройки на часа)
Категория
Date & Time Setting����� Сверява датата и часа.
Area Setting�������������������� Регулира часовата разлика, без да се налага да спирате часовника
(стр. 20).
* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E
**HDR-CX320/CX380/PJ380
BG
38
Други/Азбучен указател
Отстраняване на
проблеми
видеокамерата можете да намерите в “Упътване
за потребителя на Handycam” (стр. 11), а
относно свързването с компютър вижте
PlayMemories Home Help Guide ” (стр. 32).
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по-долу.
Захранването не се включва
ˎˎ Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 18).
ˎˎ Щекерът на променливотоковия адаптер е
 Проверете списъка (стр. 39 до 41)
и видеокамерата.
изключен от контакта. Свържете щекера на
променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V (стр. 18).
 Изключете източника на
захранване, включете го отново
след около 1 минута, после
включете и видеокамерата.
Видеокамерата не работи дори когато
захранването е включено.
ˎˎ Устройството има нужда от няколко секунди
 Изберете
 [Setup] 
[ General Settings]  [Initialize].
Ако изберете [Initialize], всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
Видеокамерата се нагорещява.
ˎˎ Видеокамерата се нагорещява по време на
работа. Това не е индикация за неизправност.
 Свържете се със своя доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.
Захранването внезапно се изключва.
В зависимост от проблема е възможно да
се наложи подмяна или форматиране на
вградената памет на вашата видеокамера. По
този начин данните, записани на вградената
памет, ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили данните от вградената памет на друг
носител, преди да изпратите видеокамерата
за поправка. Sony не носи отговорност и няма
да компенсира загуба на данни от вградената
памет
ˎˎ С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверка на
минимално количество данни от вградения
носител на запис на видеокамерата.
Доставчикът на Sony обаче няма да копира или
запазва вашите данни.
ˎˎ Подробности относно симптомите на
ˎˎ
ˎˎ Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 18).
ˎˎ В настройката си по подразбиране
видеокамерата автоматично се изключва, ако
не боравите с нея около 2 минути ([Power
Save]) (стр. 38); включете захранването
отново.
ˎˎ Заредете батерията (стр. 18).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват
изображения.
ˎˎ Извежда
се екранът за възпроизвеждане.
Спрете възпроизвеждането и изберете
 [Shooting Mode]  [ Movie]
или [ Photo].
BG
39
Други/Азбучен указател
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
ˎˎ Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута свържете отново.
Дисплей за
автодиагностика/
Предупредителни
индикатори
ˎˎ Видеокамерата
записва изображението,
което сте запазили на носителя, и докато
това се случва, не можете да записвате и
снимате с устройството.
ˎˎ Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 26).
ˎˎ Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 26).
За информация относно модела на вашата
видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
Ако на LCD екрана се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не успеете да отстраните проблема,
се свържете с представител или
упълномощен сервиз на Sony. Когато се
свържете с тях, продиктувайте всички
цифри на кода с грешката, който започва с
буквите C или Е.
Възможно е да чуете звуков сигнал,
когато на екрана се изведат някои от
предупредителните индикатори.
Не можете да инсталирате PlayMemories
Home.
ˎˎ За
да инсталирате PlayMemories Home е
необходима интернет връзка.
ˎˎ Проверете системните изисквания
или процедурата по инсталиране на
PlayMemories Home.
PlayMemories Home не работи
правилно.
C:04:
ˎˎ Използвате батерия, различна от
ˎˎ Излезте
от PlayMemories Home и
рестартирайте компютъра.
InfoLITHIUM (серия V). Използвайте
батерия InfoLITHIUM (серия V) (стр. 18).
ˎˎ Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 18).
Компютърът не разпознава
видеокамерата.
ˎˎ Изключете
от USB жака на компютъра
всички USB устройства освен клавиатура,
мишка и видеокамера.
ˎˎ Изключете вградения USB кабел
от компютъра и видеокамерата,
рестартирайте компютъра, след
това отново го свържете правилно с
видеокамерата.
ˎˎ Когато към външните устройства са
свързани едновременно и вграденият USB
кабел, и друг USB кабел, изключете този
кабел, който не е свързан към компютъра.
C:06:
ˎˎ Температурата на батерията се е покачила.
Сменете батерията или я оставете на хладно
място.
C:13: / C:32:
ˎˎ Изключете източника на захранване. После
свържете захранването и продължете работа.
E::
ˎˎ Следвайте стъпките от  на стр. 39.

ˎˎ Батерията е почти изтощена.
ˎˎ Температурата на батерията е висока.
BG
40
Сменете батерията или я оставете на хладно
място.
Работа с
видеокамерата
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте:
Функции и оборудване  стр. 12
ˎˎ Не е поставена карта-памет (стр. 21).
ˎˎ Когато индикаторът мига, това означава, че
свободното място за запис на изображения
е свършило. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 26) или форматирайте
картата-памет след като запазите
изображенията на друг носител (стр. 37).
ˎˎ Файлът с данни за изображенията може
да е повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като докоснете

[Setup]  [
Media Settings]  [Repair
Img. DB F.]  носителя на запис (за модели с
вградена памет).
Употреба и грижи за видеокамерата
ˎˎ Видеокамерата
не е защитена от прах и
зацапване и не е водоустойчива.
ˎˎ Не хващайте или придържайте
видеокамерата за следните части, както и за
капачетата на жаковете.
LCD екран
ˎˎ Картата-памет е повредена.
ˎˎ
Батерия
Вграден USB кабел
Форматирайте картата-памет с видеокамерата
(стр. 37).
ˎˎ Поставили сте несъвместима карта-памет
(стр. 21).

ˎˎ Не
снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина, като например по здрач.
ˎˎ Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените артикули на
следните места.
ˋˋПри крайно високи или ниски
температури, или във влажна среда.
Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60 °С, като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола, паркирана
на слънце. Това може да причини
неизправност или да деформира корпуса.
ˋˋБлизо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
ˋˋБлизо до силни радио вълни или
ˎˎ Картата-памет притежава защита срещу
запис.
ˎˎ Достъпът до картата-памет е забранен на
друго устройство.
ˎˎ Видеокамерата е нестабилна, така че
е възможно да забележите ефекта от
вибрациите. Придържайте здраво
устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче,
че предупредителният индикатор не изчезва.
ˎˎ Капацитетът на носителя на запис е пълен.
ˎˎ Снимките не могат да бъдат записвани,
докато се обработват. Изчакайте малко и
след това извършете записа.
BG
41
радиация. Възможно е видеокамерата да
не записва правилно.
ˋˋВ близост до тунер, като например
телевизор и радио. Възможно е да се
появят смущения.
ˋˋНа плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
ˋˋВ близост до прозорци или на открито,
където LCD екранът или обективът
може да са изложени на пряка слънчева
светлина. Това може да повреди
вътрешността на визьора или LCD екрана.
ˎˎ При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
ˎˎ Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска
вода. Ако се намокри, устройството може да
се повреди, а понякога повредата не може да
бъде отстранена.
ˎˎ Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна
употреба проверете устройството в
упълномощен сервиз.
ˎˎ Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
ˎˎ Затваряйте LCD екрана и визьора на
видеокамерата, когато не я използвате.
ˎˎ Не обвивайте видеокамерата например с
кърпа и подобни и не я използвайте в това
състояние.
ˎˎ Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
ˎˎ Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
ˎˎ Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
ˎˎ Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
ˎˎ Ако
батериите са протекли:
свържете с упълномощен сервиз на
Sony.
ˋˋи течността попадне върху кожата ви,
измийте обилно с вода.
ˋˋи течността попадне в очите ви, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
ˋˋсе
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
ˎˎ Препоръчваме
ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
ˎˎ Преди да приберете батерията за
съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
Забележка за работната
температура на видеокамерата/
батерията
ˎˎ Когато
температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането
да не се извършат поради активиране на
защитните функции на видеокамерата. В
този случай на LCD екрана или във визьора
се извежда индикатор.
Забележки за зареждане чрез USB кабел
ˎˎ Зареждането
може да се окаже невъзможно
за всички видове компютри.
ˎˎ Ако свържете видеокамерата към преносим
компютър, който не е свързан към мрежата
от 220 V, батерията на компютъра може да се
изразходва твърде бързо. В този случай не
оставяйте за дълго видеокамерата свързана
към компютъра.
ˎˎ Зареждането на батерията и връзката
с преправяни или ръчно сглобявани
компютри или посредством USB хъб
не е гарантирана. В зависимост от
USB устройството, което се използва,
зареждането може да не протече правилно.
BG
42
появата на неестествени цветове.
използвате видеокамерата на студено
място, е възможно на LCD екрана да
се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
ˎˎ Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или артикули
ˎˎ Ако
ˎˎ Не
се опитвайте да форматирате
носителя на запис на видеокамерата, като
използвате компютър. В противен случай
видеокамерата може да не работи правилно.
ˎˎ Когато свързвате видеокамерата към друго
устройство посредством кабел, се уверете,
че поставяте свързващия жак в правилната
посока. Поставянето на свързващия жак
насила в неправилната посока може да
причини повреда на свързващия терминал
или на камерата.
ˎˎ Не затваряйте LCD панела, докато
видеокамерата е включена и свързана
посредством USB връзка към друго
устройство. Възможно е записаните данни с
изображения да се загубят.
Почистване на корпуса и обектива
на проектора (за моделите с
проектор)
ˎˎ Почиствайте
Забележки за допълнителни
аксесоари
ˎˎ Препоръчваме
ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
ˎˎ Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои
държави/региони.
Поддръжка на LCD екрана
ˎˎ Ако
по екрана останат отпечатъци, следи
от крем за ръце и др., това може да наруши
покритието му. Ако по монитора попадне
подобна субстанция, незабавно я почистете.
ˎˎ Силното натискане със салфетка или друг
материал може да надраска покритието на
екрана.
ˎˎ Ако по екрана на LCD екрана останат
отпечатъци от пръсти или зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите,
след което да забършете екрана с чиста
кърпичка.
Грижи и съхранение на обектива
ˎˎ Изтрийте
LCD екран
ˎˎ Не
натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди или да предизвика
BG
43
повърхността на обектива с мека
кърпичка в следните случаи:
ˋˋКогато има следи от пръсти по
повърхността му
ˋˋНа горещи или влажни места
ˋˋКогато използвате обектива край морския
бряг
ˎˎ Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
ˎˎ За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Други/Азбучен указател
корпуса и обектива
внимателно с мека кърпичка или специална
почистваща кърпичка за стъкло.
ˎˎ Ако корпусът на видеокамерата и обектива
на проектора са много замърсени, почистете
ги с мека кърпичка, леко навлажнена с вода,
а след това ги изтрийте със суха кърпичка.
ˎˎ За да не повредите корпуса и покритието,
и за да не надраскате обектива, избягвайте
следното:
ˋˋИзползването на химически вещества като
разредители, бензин, алкохол, кърпички
за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или
инсектициди
ˋˋНе работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
ˋˋНе позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
собствеността на видеокамерата, ви

препоръчваме да изберете
Media Settings] 
[Setup]  [
[Format]  [Empty], за да ограничите
възстановяването на вашите данни.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с
вградена акумулаторна батерия,
така че настройката за датата и часа
и другите настройки се запазват
дори когато LCD екранът е затворен.
Вградената акумулаторна батерия е
винаги заредена, ако видеокамерата е
включена към мрежата от 220 V или към
нея е прикрепена батерията. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако
изобщо не използвате видеокамерата. В
такъв случай използвайте устройството
след като заредите батерията.
Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не
записвате датата.
Как да заредите акумулаторната
батерия
Свържете видеокамерата с
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер, приложен
в комплекта. Оставете LCD екрана
затворен и зареждайте за повече от 24
часа.
Забележки за изхвърляне/
трансфер на видеокамерата
Дори когато изтриете всички
видеоклипове и снимки или ако
сте приложили функцията [Format]
(стр. 37), е възможно да не успеете да
изтриете напълно данните от вградения
носител на запис. Когато прехвърляте
BG
44
Технически
характеристики
Формат на сигнала:
Цветен сигнал NTSC, стандарт EIA (HDRCX320/CX380/PJ380)
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR (HDRCX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E)
HD TV
Формат за запис на видеоклипове:
AVCHD (съвместим с AVCHD формат
Ver.2.0):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo
Creator*1
MPEG-2 PS:
Видео: MPEG-2 (Видео)
Звук: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo
Creator*1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories
Формат на фото файловете:
DCF Ver.2.0-съвместим
Exif Ver.2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Носител на запис (Видеоклип/Снимка)
Вградена памет:
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
Memory Stick PRO Duo носител
SD карта-памет (Class 4 или по-бърза)
Капацитет, който потребителят може да
използва
HDR-CX380/CX380E: Approx. 15.5 GB*6
HDR- PJ380/PJ380E: прибл. 15.5 GB*2
HDR- CX390E: прибл. 31.1 GB*6
HDR- PJ390E: прибл. 31.1 GB*2
*6 1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление
на системата и/или файлове с
приложения.
*2 1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление
на системата и/или файлове с
приложения. Можете да изтриете
само предварително инсталирания
демонстрационен видеоклип.
Сензор за изображения:
3.1 mm (1/5.8 тип) CMOS сензор
Брой пиксели (снимки, 16:9):
Макс. 8.9 мегапиксела*3 (3 984 х 2 240)
Входове/Изходи
BG
45
HDMI OUT жак: HDMI микро конектор
PROJECTOR IN жак (HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E): HDMI микро конектор
Входен MIC жак: Стерео минижак (Ø3.5 mm)
USB жак: Type A (Вграден USB)
Мулти/микро USB терминал*
* Поддържа микро USB съвместими
устройства.
Други/Азбучен указател
Общо: Приблизително 2 390 000 пиксела
Ефективни (Видеоклипове, 16:9)*4:
Прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9):
Прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3):
Прибл. 1 710 000 пиксела
Обектив:
G обектив
30 х (Оптически)*4, 55x (Разширен по
време на запис на видеоклипове)*5, 350х
(Цифров)
F1.8 ~ F4.0
Фокусно разстояние:
f = 1.9 mm ~ 57.0 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове*4: 26.8 mm ~ 804 mm
(16:9)
За снимки: 26.8 mm ~ 804 mm (16:9)
Температура на цветовете: [Auto], [One Push],
[Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
6 lx (настройка по подразбиране, скорост
на затвора 1/30 секунда (HDR-CX320/
CX380/PJ380) или 1/25 секунда (HDRCX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E))
3 lx (настройката [Low Lux] е зададена в
положение [On], скорост на затвора 1/30
секунда (HDR-CX320/CX380/PJ380) или
1/25 секунда (HDR-CX320E/CX380E/
CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)) 0 lx
(NIGHTSHOT е в положение [On])
*3 Уникалната подредба на пикселите
на Sony Clear Vid и системата за
обработване на данни (BIONZ)
позволяват резолюция на
неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
*4 Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Standard] или
[Off].
*5 Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Active].
Система
ˎˎ
USB връзката е само за извеждане (HDRCX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E).
Тегло (прибл.)
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:
185 g само на основното тяло
229 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:
210 g само на основното тяло
263 g включително приложената
акумулаторна батерия
LCD екран
Картина: 7.5 cm (тип 3.0, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели:
230 400 (960 х 240)
Проектор (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/
PJ390E)
Променливотоков адаптер AC-L200C/
L200D
Вид на проектора: DLP
Светлинен източник: LED (R/G/B)
Фокусиране: Ръчно
Разстояние на разпръсване: Прибл. 0.5 m или
повече
Съотношение на контраста: 1500:1
Резолюция (изходна): nHD (640 x 360)
Непрекъснато време за проекция (когато
използвате приложената батерия):
прибл. 1 час 30 минути
Изисквания към захранването:
AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумация на ток: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходен ток: 1.7 А
Работна температура: От 0°C до 40°C
Температура на съхранение: От –20°С до +60°С
Размери (приблизително): 48 mm х 29 mm х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 150 g без захранващия
кабел
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/
7.2 V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
USB зареждане: DC 5 V 500 mA/1.5 А
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност,
когато използвате LCD екрана:
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E
HD: 2.2 W MP4: 2.0 W STD: 2.1 W
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
HD: 2.4 W MP4: 2.1 W STD: 2.2 W
Работна температура: от 0°С до +40°С
Температура на съхранение: От –20°С до +60°С
Размери (прибл.):
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:
53 mm x 57 mm x 117 mm (ш х в х д)
включително издадените части
53 mm x 57 mm x 125 mm (ш х в х д)
включително издадените части и приложена
акумулаторна батерия
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:
57.5 mm x 57 mm x 117 mm (ш х в х д)
включително издадените части
57.5 mm x 57 mm x 125 mm (ш х в х д)
включително издадените части и приложена
акумулаторна батерия
Акумулаторна батерия NP-FV30 (HDRCX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E)
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при зареждане:
DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.12 А
Капацитет:
Обичаен: 3.6 Wh (500 mAh)
Минимален: 3.6 Wh (500 mAh)
Акумулаторна батерия NP-FV50 (HDRPJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане:
DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.1 А
Капацитет:
Обичаен: 7.0 Wh (1030 mAh)
Минимален: 6.6 Wh (980 mAh)
Вид: Литиево-йонна
BG
46
Дизайнът и техническите характеристики на
вашата видеокамера подлежат на промяна без
предупреждение.
Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати в зависимост от условията, при които
използвате видеокамерата, и ако използвате
видеокамерата при ниски температури.
ˎˎ Максималното време за запис на
видеоклипове и броят снимки, които можете
да запишете, се извеждат на екрана (стр. 49).
ˎˎ Възможно е времето за запис да се различава в
зависимост от условията на записа и обекта и
REC Mode].
от [
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с приложената батерия
(в минути)
ˎˎ
Таблиците по-долу показват приблизителното
време за работа с напълно заредена батерия.
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E
HDRCX320/
CX320E
HDR- CX380/CX380E/
CX390E
Носител за запис
Време при
непрекъснат
запис
Време при
обичаен запис
Време за
възпроизвеждане
Вградена памет
Карта-памет
90
90
45
45
135
135
Търговски марки
ˎˎ Handycam
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E
Носител за запис
Време при
непрекъснат
запис
Време при
обичаен запис
Време за
възпроизвеждане
HDR- PJ380/PJ380E/PJ390E
HDRPJ320E
Вградена памет
Карта-памет
155
155
75
75
240
240
Всяка от измерените времеви стойности
касае ситуациите, когато видеокамерата
записва видеоклипове с висока разделителна
REC
способност (HD) и настройката [
].
Mode] е зададена в положение [Standard
ˎˎ Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операциите по стартиране/
спиране на записа, ако често превключвате
запис на видеоклипове и снимки и когато
използвате функцията за приближение.
ˎˎ Когато използвате Sony карта-памет.
ˎˎ Стойностите са измерени, когато използвате
видеокамерата при температура на околната
среда от 25°С. Препоръчваме ви да използвате
устройството в температурен интервал от
10°С до 30°С.
ˎˎ
BG
47
Други/Азбучен указател
и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
ˎˎ AVCHD, AVCHD Progressive и логото
AVCHD и AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
ˎˎ Memory Stick”,
, Memory Stick Duo,
, Memory Stick PRO Duo,
, Memory Stick PROHG Duo,
, Memory
Stick XC-HG Duo,
,
MagicGate,
, MagicGate
Memory Stick и MagicGate Memory Stick Duo
са търговски марки или запазени търговски
марки на Sony Corporation.
ˎˎ InfoLITHIUM е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ x.v.Colour и x.v.Colour са търговски марки на
Sony Corporation.
ˎˎ BIONZ е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ BRAVIA е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ Blu-ray Disc и Blu-ray са търговски
марки на Blu-Ray Dic Association.
ˎˎ Dolby, както и символът двойно „D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
ˎˎ HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други държави.
ˎˎ Microsoft, Windows, Windows Vista и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
ˎˎ Mac и Mac OS са запазени търговски марки
на Apple Computer Inc.в Съединените щати и
в други страни.
Индикатори на екрана
ˎˎ Intel,
Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в САЩ
и други държави.
ˎˎ
и PlayStation са запазени търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
ˎˎ Логото SDXC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
ˎˎ MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
ˎˎ Facebook и логото „f ” са търговски марки
или запазени търговски марки на Facebook,
Inc.
ˎˎ YouTube и логото YouTube са търговски
марки или запазени търговски марки на
Google Inc.
Когато променяте настройките
на екрана, се извеждат следните
индикатори.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите  и  не се използват
навсякъде в това ръководство.
Ляво
Център
Ляво
Долу
Индикатор
Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от PlayStation
Store (в регионите, където то е достъпно).

За приложението за PlayStation 3 е необходимо
да притежавате PlayStation Network акаунт и да
свалите приложението.
Може да се използва само в държави, където
услугата PlayStation Store е достъпна.


BG
48
Дясно
Значение
Бутон MENU (35)
Запис с таймер за
самоснимачка (36)
Широкоекранен
режим (37)
Преливане (36)
[Face Detection], зададен
в положение [Off] (36)
[Smile Shutter], зададен в
положение [Off] (36)
Ръчен фокус (36)
Избор на сцена (36)
Баланс на бялото (36)
Изключена функция за
стабилизация (36)
Теле макро (36)
Дестинация (38)
Автоматичен режим
(разпознаване на
лице/разпознаване на
сцена/разпознаване на
вибрации/разпознаване
на звук) (24)
Център
Индикатор


Долна част
Значение
Настройка на функцията
за изреждане на
изображения
Предупреждение (40)
Индикатор
Режим на
възпроизвеждане (25)
Дясно
Индикатор
60i
720
60min
00min
9999
8.9M
100/112
101-0005

ˎˎ Индикаторите
и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
ˎˎ В зависимост от модела на видеокамерата е
възможно някои от индикаторите да не се
изведат.
BG
49
Други/Азбучен указател
0:00:00
Значение
Качeство на записа
(HD/MP4/SТD),
честота на кадрите
(60p/50p/60i/50i/24p/25p),
режим на запис (PS/FX/
FH/HQ/LP) и размер на
видеоклип (37)
Оставащ заряд на
батерията
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране (20)
Брояч (час: минута:
секунда)
Очаквано оставащо
време за запис
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимка (37)
Папка за
възпроизвеждане
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ
брой на записаните
видеоклипове или
снимки.
Връзка към външно
устройство (33)
Значение
Ниско ниво на
микрофона (36)
[Auto Wind NR], зададен
в положение [Off] (36)
[Closer Voice], зададен в
положение [Off] (36)
Вграден микрофон за
приближение (36)
Ниска осветеност (36)
Точково измерване/
Фокусиране (36)/
Точково измерване (36)/
Експонация (36)
Автоматична настройка
(24)
Име на файла с данните
Защитено изображение
(37)
Азбучен указател
A-Z
AVCHD диск за запис...............11
Data Code.....................................20
HDMI кабел................................27
LCD екран...................................23
Mac................................................30
Memory Stick PRO-HG Duo
носител.........................................21
Memory Stick PRO Duo носител
(Mark 2)........................................21
Memory Stick XC-HG Duo
носител.........................................21
PlayMemories Home..... 11, 30, 31
SD карта.......................................21
USB................................................19
USB поддържащ кабел за
връзка...........................................11
Windows.......................................31
А-Ч
Автоматична настройка..........24
Адаптер за USB кабел...............34
Батерия........................................18
Вграден USB кабел....................19
Време за запис и
възпроизвеждане......................47
Възпроизвеждане......................25
Външен носител........................34
Грижи............................................41
Дата/Час.......................................20
Двоен запис................................23
Дисплей за автодиагностика.....40
Език...............................................10
Забележки за работа с
вашата видеокамера.................41
Запазване на изображения
на външен носител....................34
Запис.............................................23
Запис с приоритет на лице......24
Зареждане на батерията...........18
Зареждане на батерията,
като използвате компютър.....19
Звуков сигнал.............................20
Избор на носител......................20
Извеждане на опции на
LCD екрана.................................23
Индикатори на екрана.............48
Инсталация.................................31
Как да използвате това
ръководство................................12
Карта-памет................................21
Код с данни.................................20
Компютър...................................31
Менюта........................................35
Настройка...................................20
Носител на запис.......................20
Нулиране.....................................39
Отстраняване на проблеми....39
Помощно упътване за
PlayMemories Home............11, 32
Поправка.....................................39
Преглед на събития..................25
Предупредителни
индикатори.................................40
Приближение.............................24
Приложени артикули...............11
Проектор.....................................28
Пълно зареждане......................19
Първоначална настройка........20
Разширено приближение........24
Ремък на ръкохватката........... 17
Сензорен панел..........................23
Смущения от вятъра................36
Списък с менюта.......................36
Стартиране на PlayMemories
Home.............................................32
Статив..........................................17
Създаване на дискове...............33
Телевизор....................................27
Технически характеристики....45
Упътване за потребителя на
Handycam....................................11
Части и бутони за
управление..................................16
Списъка с менютата ще
намерите на стр. 36 до 38.
BG
50
BG
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
 2013 Sony Corporation
Download PDF