Sony | HDR-PJ330E | Sony HDR-PJ330E PJ330 Handycam® с вграден проектор Инструкции за експлоатация

4-529-735-11(1) (BG)
Цифрова
записваща HD
видеокамера
Ръководство за
експлоатация
Първи стъпки
Запис/Възпроизвеждане
Записване на
изображения
Персонализиране на
камкордера
Други
Вижте също:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E
Първо прочетете
това
Преди да започнете работа
с устройството, моля, прочетете
внимателно това ръководство
и го запазете за справка в бъдеще.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират от долната
страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно
този продукт.
Модел № HDRСериен № ________________________
Модел № AC- _____________________
Сериен № ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от
пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството
на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети,
пълни с течности, като
например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите на
прекомерна топлина, като
слънце, огън и други
подобни.
BG
2
ВАЖНИ
УКАЗАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ.
ОПАСНОСТ — ЗА ДА
СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ
ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ.
• Прочетете тези указания.
• Запазете тези указания.
• Обърнете внимание на всички
предупреждения.
• Спазвайте всички указания.
• Не използвайте това устройство
в близост до вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете
инсталирането съобразно
указанията на производителя.
• Не инсталирайте в близост
до източници на топлина,
като например радиатори,
отоплителни решетки, печки
или други уреди (включително
усилватели), генериращи
топлина.
• Не нарушавайте предпазното
предназначение на
поляризирания или заземения
щепсел. Поляризираният щепсел
е снабден с две клеми, едната от
които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен
щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт
са предоставени за Вашата
безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на
контакта Ви, посъветвайте се
с електротехник за замяна на
стария контакт.
• Не позволявайте захранващият
кабел да бъде настъпван или
прещипван, особено до
щепселите, електрическите
розетки и около мястото,
където излиза от устройството.
• Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
• Използвайте само с количка,
стойка, статив, скоба или маса,
указани от производителя или
продавани с устройството. Когато
се използва количка, внимавайте
при преместването й заедно
с устройството, за да избегнете
нараняване поради
преобръщане.
• Изключете устройството от
електрозахранването по време
на гръмотевични бури или
когато няма да се използва
за продължителни периоди
от време.
• За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте
към квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да
е начин, например при повреда
в захранващия кабел или
щепсела, при разливане на
течности или попадане на
предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага,
при необичайна работа или при
изпускане.
• Ако формата на щепсела не
съвпада с контакта, използвайте
адаптер за щепсел с правилната
конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
 Батерия
Ако с батерията се борави
неправилно, тя може да се пръсне,
да причини пожар или дори
химически изгаряния. Спазвайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не мачкайте и не излагайте
батерията на сътресение
или сила, като например удар
с чук, изпускане или стъпване
върху нея.
• Избягвайте късо съединение и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батериите.
• Не излагайте на висока
температура над 60 °C (140 °F),
например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на
слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте
в огън.
BG
3
• Не използвайте повредени
или изпускащи течност
литиево-йонни батерии.
• Зареждайте батерията
с оригинално зарядно устройство
на Sony или с уред, който може
да я зарежда.
• Дръжте батерията далеч от
досега на деца.
• Дръжте батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте
използваните батерии, както
е описано в инструкциите.
 Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера
за променлив ток в тясно
пространство, например
между стена и мебели.
Включвайте към близкостоящ
контакт, когато използвате
адаптера за променлив ток.
Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта,
ако възникне неизправност,
докато използвате устройството.
Дори и камкордерът да
е изключен, източникът на
променливотоково захранване
(електрическата мрежа) все още
го захранва, докато е свързан
за стената чрез адаптера за
променлив ток.
За потребители
в Европа
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
 Съобщение за
потребителите в държави,
прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за
ЕС Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
 Съобщение
Ако поради статично
електричество или
електромагнетизъм преносът на
данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново
комуникационния кабел
(USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели,
не по-дълги от 3 метра (9,8 фута).
BG
4
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да
повлияят върху картината
и звука на това устройство.
 Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не
трябва да се
изхвърлят заедно с битовите
отпадъци. При определени
батерии той може да се използва
заедно с химически символ.
Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на
батерията. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията
и електрическото и електронното
оборудване, предайте продуктите
в края на експлоатационния
му цикъл в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани
батерии. За подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерията се обърнете
към местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта или
батерията.
BG
5
Научете повече
за камкордера
(Помощно
ръководство)
Помощното ръководство е онлайн
ръководство. Прегледайте го за
по-подробни инструкции за всички
функции на камкордера.
1
Посетете страницата
за поддръжка
на Sony.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
държава
2 Изберете
или регион.
името
3 Потърсете
на модела на
камкордера ви
в страницата за
поддръжка.
• Проверете името на
модела в долната част
на камкордера.
Съдържание
Първо прочетете това ............ 2
Научете повече за
камкордера (Помощно
ръководство) ...................... 6
Първи стъпки .............. 7
Включени елементи ................7
Зареждане на батерията ....... 8
Включване на
захранването .....................10
Поставяне на карта
с памет .................................11
Запис/
Възпроизвеждане .... 12
Записване ................................ 12
Възпроизвеждане ..................14
Преглеждане на
изображения
в по-голям размер ...........16
Записване на
изображения ............ 18
Използване на
PlayMemories Home™ ......18
Свързване на външно
мултимедийно
устройство .........................19
Използване на функциите
на Wi-Fi .............................. 20
Персонализиране
на камкордера ......... 25
Използване на менютата ..... 25
Други ......................... 26
Предпазни мерки .................. 26
Спецификации ....................... 28
Части и бутони за
управление ....................... 32
BG
6
Първи стъпки
Включени
елементи
• Акумулаторна батерия
NP-FV50 (1)
Числата в () указват
включеното количество.
• Камкордер (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• „Ръководство за експлоатация“
(това ръководство) (1)
Първи стъпки
Формата на адаптера за
променлив ток се различава
в зависимост от държавите/
регионите.
• Кабел за USB свързване (1)
Кабелът за USB свързване
е създаден за употреба само
с този камкордер. Използвайте
този кабел, когато вграденият
USB кабел на камкордера
е твърде къс за свързване.
• HDMI кабел (1)
BG
7
Зареждане на батерията
1
Изключете камкордера, като затворите
LCD монитора и поставете батерията.
Батерия
2 Извадете вградения USB кабел.
BG
8
камкордера към адаптера за
3 Свържете
променлив ток, използвайки кабела за USB
свързване и свържете адаптера за променлив
ток към електрическия контакт (гнездо).
Кабел за USB
свързване
Първи стъпки
Вграден USB кабел
Адаптер за
променлив ток
Електрически контакт (гнездо)
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) светва в оранжево.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) се изключва, когато
батерията е напълно заредена. Изключете кабела за USB
свързване от камкордера.
• Формата на адаптера за променлив ток се различава
в зависимост от държавите/регионите.
• Изключете камкордера, преди да извадите батерията.
 Зареждане на батерията чрез компютър
Изключете камкордера и го свържете към работещ компютър,
използвайки вградения USB кабел.
 Използване на камкордера, свързан към
електрическия контакт (гнездо)
Свържете камкордера към електрическия контакт (гнездо) по
същия начин като „Зареждане на батерията“.
• Поставете батерията в камкордера.
• Батерията може да се изразходва дори и ако камкордерът е свързан
към електрическия контакт (гнездо).
BG
9
Включване на захранването
1
Отворете LCD монитора на камкордера и го
включете.
на език, географска област Daylight Savings
2 Избор
или Summer Time, формат на датата и дата и час.
Преместете мултифункционалния селектор към ///,
за да изберете желания елемент, след това натиснете
в средата на селектора, за да завършите избора.
• За да изключите захранването, затворете LCD монитора.
• За да настроите датата и часа отново, изберете

[Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• За да изключите звука при работа, изберете

[Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
BG
10
Поставяне на карта с памет
1
Отворете капака и вкарайте картата с памет,
докато щракне.
Memory Stick Micro™ (M2)
носител
Терминал
Отпечатана
повърхност
Първи стъпки
microSD карта с памет
• Екран [Preparing image database file. Please wait.] се показва,
ако поставите нова карта с памет. Изчакайте, докато екранът
изчезне.
• Поставете картата с памет в правилната посока, за да може
камкордерът да я разпознае.
• За да изберете карта с памет за записващо средство, изберете
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
• За да извадите картата с памет, отворете капака и леко
натиснете картата с памет веднъж.
 Типове карти с памет, които можете
да използвате с камкордера
Клас на скоростта
на SD
Капацитет
(потвърдена
работа)
microSD карта с памет/
microSDHC карта с памет/
microSDXC карта с памет
Клас 4 или по-бърз До 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
носител
–
До 16 GB
BG
11
Запис/Възпроизвеждане
Записване
Записване на видеоклипове
1
Отворете капака на обектива.
LCD монитора и натиснете START/STOP,
2 Отворете
за да започнете да записвате.
Лостче за голямо мащабиране
• За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Можете да записвате снимки по време на запис на видеоклип,
като натиснете PHOTO (Двойно заснемане).
• В настройките по подразбиране видеоклиповете се записват
в HD формат и MP4 формат едновременно (Dual Video REC).
MP4 форматът е удобен за възпроизвеждане на видеоклиповете
на смартфон, за качване в мрежа или за качване в интернет.
• Можете да проверите времето за запис на даден носител на LCD
монитора в режима на снимане.
• За да промените качеството на изображението на видеоклиповете,
които записвате, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ REC Mode].
BG
12
Снимане на снимки
1
Отворете капака на обектива.
Запис/Възпроизвеждане
LCD монитора и изберете [MODE] 
2 Отворете
(Photo).
PHOTO леко, за да регулирате фокуса,
3 Натиснете
след което го натиснете напълно.
Лостче за голямо мащабиране
• Когато фокусът е правилно настроен, индикаторът за
заключване на AE/AF се показва на LCD монитора.
BG
13
Възпроизвеждане
1
Отворете LCD монитора и натиснете бутон
(View Images) на камкордера, за да влезете
в режим на възпроизвеждане.
/ , за да преместите желания
2 Изберете
елемент в средата, след това изберете частта,
оградена с кръг () на фигурата.
Оставащ заряд
на батерията
Към екран
MENU
Име на
елемента
Към
предишния
елемент
Промяна към
режима на
записване на
видеоклип/
снимка
BG
14
Бутон за
превключване на
формата на
видеоклипа
(HD/MP4)
Елементи
Към
следващия
елемент
Възпроизвеждане на
кратки видеоклипове
Бутон за
промяна на
скалата на
елемента
Лента
с времева
линия
3 Изберете изображението.
За връщане
към екрана
с изглед на
елементите
Име на
елемента
Записано време/
брой снимки
Предишен
Бутон за
промяна
на типа
изображение
Видеоклип
Следващ
Снимки
Последно възпроизведено
изображение
 Операции за възпроизвеждане
Ниво на звука
/
Предишен/следващ
Изтриване
/
Бързо превъртане
назад/Бързо превъртане
напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/Пауза
Стоп
Възпроизвеждане/
Спиране на слайдшоу
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
Запис/Възпроизвеждане
Промяна към
режима на
записване на
видеоклип/
снимка
 Избиране на формата на видеоклипа, който
искате да възпроизведете, редактирате или
копирате на други устройства
На стъпка 2 изберете
в горната дясна част на
LCD монитора  [
HD Quality] или [
MP4].
BG
15
Преглеждане на изображения
в по-голям размер
Свързване на камкордера към телевизор
1
Свържете HDMI OUT жака на камкордера към
HDMI IN жака на телевизора, използвайки
предоставения HDMI кабел.
Посока на сигнала
• Ако телевизорът няма HDMI жак, свържете мулти терминала на
камкордера/Micro USB терминала към видео/аудио входните
жакове на телевизора, използвайки AV кабел (продава се
отделно).
Използване на вградения проектор
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E)
1 Натиснете бутон PROJECTOR (стр. 32).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
BG
16
упътванията на LCD монитора и после
3 Следвайте
изберете [Project].
Лостче за голямо мащабиране/PHOTO*2
PROJECTOR FOCUS лост*1
*1
Регулирайте фокуса на проектираното изображение.
Използвайте лостчето за голямо мащабиране, за да преместите
рамката за избор, която се показва върху проектираното
изображение, след това натиснете бутон PHOTO. Можете да
използвате и многофункционалния селектор за това действие.
Запис/Възпроизвеждане
*2
BG
17
Записване на изображения
Използване на PlayMemories Home™
Какво можете да правите със PlayMemories Home
PlayMemories Home ви позволява да импортирате видеоклипове
и снимки на компютъра си и да ги използвате по множество
начини.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Да импортирате изображения от камкордера.
За Windows се предлагат и следните
функции.
Споделяне на
изображения
в PlayMemories
Online™
Качване на
Преглеждане на Създаване изображения
изображения
на дискове в мрежови
в календар
с филми
услуги
 Изтегляне на PlayMemories Home
PlayMemories Home може да бъде свален от следния URL адрес.
www.sony.net/pm/
 Проверка на компютърната система
Можете да проверите компютърните
изисквания за софтуера на следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
BG
18
Свързване на външно мултимедийно
устройство
 Външно мултимедийно устройство
Свържете външно мултимедийно устройство с терминала Multi/
Micro USB терминала на камкордера чрез VMC-UAM2 USB кабел
за адаптер (продава се отделно).
 Рекордер без USB жак
Свържете рекордера към терминала Multi/Micro USB терминала
на камкордера чрез аудио-видео кабел (продава се отделно).
Записване на изображения
• Видеоклиповете се копират с високо качество на
изображението (HD).
• Видеоклиповете се копират със стандартно качество на
изображението.
Посока на сигнала
BG
19
Използване
на функциите
на Wi-Fi
Инсталиране на
PlayMemories Mobile™
на смартфона
За най-новата информация
и по-подробна информация
относно функциите на
PlayMemories Mobile посетете
следния URL адрес.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Инсталирайте PlayMemories
Mobile от Google play.
• Android 4.0 или по-висока
версия се изисква за
функциите с едно
докосване (NFC).
BG
20
 iOS
Инсталирайте PlayMemories
Mobile от App Store.
• Функциите с едно докосване
(NFC) не са достъпни с iOS.
Забележки
• Ако PlayMemories Mobile вече
е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
• Не се гарантира работата на
Wi-Fi функцията, описана тук,
на всички смартфони
и таблети.
• Wi-Fi функцията на камкордера
не може да бъде използвана
при свързване с публична
безжична LAN мрежа.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC) на
камкордера, се изисква
смартфон или таблет,
поддържащ NFC функцията.
• Методите на управление
и екраните за показване на
приложението подлежат на
промяна без предупреждение
от бъдещи надстройки.
Прехвърляне на MP4
видеоклипове и снимки
на смартфона ви
камкордера към
3 Докоснете
смартфона.
 Връзка с едно
докосване с Android,
поддържащ NFC
1
2 Възпроизведете
на камкордера
изображението, което
искате да изпратите
към смартфона си.
• Можете да прехвърляте само
Забележки
• Предварително откажете
режима за заспиване или
отключете екрана на
смартфона.
• Уверете се, че
се показва
на LCD монитора на
камкордера и на смартфона.
• Продължете да докосвате
камкордера към смартфона
без да помръдвате, докато
стартира PlayMemories Mobile
(1 до 2 секунди).
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан към смартфона
чрез NFC, вижте „Свързване без
използване на NFC“ (стр. 22).
Записване на изображения
На смартфона изберете
[Settings], после изберете
[More...], за да потвърдите,
че функцията [NFC]
е активирана.
MP4 видеоклипове и снимки.
BG
21
 Свързване без
използване на NFC
1
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, който
е показан на камкордера.
Натиснете бутон
(View
Images), след това
изберете

[Edit/Copy]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  тип
изображение.
 Въведете паролата, която
е показана на камкордера
(само първия път).
 Потвърдете, че SSID, който
е показан на камкордера,
е избран.
изображението,
2 Изберете
което искате да
прехвърлите,
и добавете , след това
изберете

• Показват се SSID и парола
 Върнете се към началния
екран и стартирайте
PlayMemories Mobile.
.
и камкордерът е готов за
свързване със смартфона.
камкордера със
3 Свържете
смартфона и прехвърляйте
изображения.
Android
 Стартирайте PlayMemories
Mobile и изберете SSID на
камкордера.
 Въведете паролата, която
е показана на камкордера
(само първия път).
BG
22
Използване на
смартфона като
безжично
дистанционно
управление
Записване на
видеоклипове и снимки
на компютъра ви
чрез Wi-Fi
Можете да записвате
с камкордера, използвайки
смартфона като безжично
дистанционно управление.
Предварително свържете
компютъра с безжична точка
на достъп или с рутер за
широколентова безжична
връзка.
1
1
смартфона извършете
2 На
същите действия като при
стъпка 3 в „Свързване без
използване на NFC“
(стр. 22).
Когато използвате NFC,
покажете екрана за запис на
камкордера и докоснете
на камкордера към
на
смартфона.
с камкордера от
3 Работете
смартфона си.
Забележки
• В зависимост от местните
електрически смущения или
възможностите на смартфона,
прегледът в реално време на
изображенията може да не се
показва гладко.
Инсталирайте
специализирания
софтуер на компютъра
(само първия път).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтуерът вече
е инсталиран на компютъра
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
камкордера
2 Свържете
с точка на достъп, както
Записване на изображения
На камкордера изберете
 [Camera/Mic] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
следва (само първия път).
Ако не можете да го
регистрирате, направете
справка в инструкциите за
експлоатация на точката
на достъп или се свържете
с лицето, настроило точката
на достъп.
BG
23
Ако безжичната точка на
достъп има WPS бутон
 На камкордера изберете
 [Setup] 
[
Connection] 
[WPS Push].
 Натиснете бутон WPS на
точката на достъп, която
искате да регистрирате.
Ако знаете SSID
и паролата на безжичната
точка на достъп
 На камкордера изберете
 [Setup] 
[
Connection] 
[Access point settings].
 Изберете точката на
достъп, която искате да
регистрирате, въведете
парола и изберете
.
компютърът ви не
3 Ако
е стартиран, пуснете го.
BG
24
да изпращате
4 Започнете
изображения от
камкордера към
компютъра.
 Натиснете бутон
(View
Images) на камкордера.
 Изберете
 [Edit/
Copy]  [Send to
Computer].
• Изображенията
автоматично се прехвърлят
и записват на компютъра.
• Прехвърлят се само
новозаписаните
изображения.
Импортирането
на видеоклипове
и множество снимки
може да отнеме време.
Персонализиране на камкордера
Използване на
менютата
1
Изберете
.
2 Изберете категория.
Персонализиране на камкордера
желания
3 Изберете
елемент от менюто.
Превъртайте през
елементите от менюто
нагоре или надолу.
• Изберете
, за да
завършите настройването на
менюто или да се върнете към
предишния екран на менюто.
BG
25
Други
Предпазни мерки
Адаптер за променлив ток
Избегнете късо съединение между
терминала на батерията и всякакви
метални обекти. Това може да
причини неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения с други
устройства
Възможно е да не можете
нормално да възпроизвеждате
на други устройства изображения,
които са записани на камкордера.
Възможно е и да не можете
нормално да възпроизвеждате на
камкордера изображения, които
са записани на други устройства.
Запис и възпроизвеждане
• Избягвайте грубо третиране,
BG
26
разглобяване, модифициране,
механични сътресения или
удари, например с чук, изпускане
или стъпване върху продукта.
Бъдете особено внимателни
с обектива.
• За да гарантирате стабилна
работа с картата с памет, се
препоръчва да я форматирате
с камкордера, преди да
я използвате за първи път.
Форматирането на картата
с памет ще изтрие всички данни,
съхранени на нея и тези данни
не подлежат на възстановяване.
Запишете важните данни на
компютър и др.
• Потвърдете посоката на картата
с памет. Ако поставите със сила
картата с памет в погрешната
посока, тя, слотът за нея или
данните с изображения може
да се повредят.
• Преди да започнете да записвате,
тествайте функцията за запис,
за да се уверите, че картината
и звукът се записват без
проблеми.
• Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено
записване на такива материали
може да наруши законите за
авторско право.
• Не могат да се предоставят
обезщетения за съдържанието
на записи дори и ако записът
или възпроизвеждането не са
възможни поради неизправност
на камкордера, записващия
носител и т.н.
• Камкордерът не е прахоустройчив,
капкоустойчив или водоустойчив.
• Не допускайте камкордерът да се
намокри от дъжд или в морето
например. Ако камкордерът се
намокри, това може да причини
неизправност. В някои случаи
тази неизправност не може да
бъде отстранена.
• Не насочвайте камкордера към
слънцето или силна светлина.
Това може да причини
неизправност в камкордера.
• Не използвайте камкордера
в близост до място със силни
радиовълни или радиация. Има
възможност камкордерът да не
записва или да не възпроизвежда
правилно изображенията.
• Не използвайте камкордера на
пясъчен плаж или на прашно
място. Това може да причини
неизправност в камкордера.
• Ако се получи кондензация на
влага, спрете да използвате
камкордера, докато влагата
се изпари.
• Не подлагайте камкордера на
механичен удар или вибрация.
В противен случай камкордерът
може да не работи правилно
или да не записва изображения.
Освен това записващото средство
или записаните данни може да се
повредят.
LCD монитор
LCD мониторът е произведен,
използвайки технология
с изключително висока прецизност,
за да може 99,99 % от пикселите
да са действащи за ефективна
употреба. Може обаче да има
някои малки тъмни и/или светли
точки (бели, червени, сини или
зелени като цвят), които да се
появяват често на LCD монитора.
Тези точки са нормален резултат от
процеса на производство и не се
отразяват върху записа по какъвто
и да е начин.
Температура на камкордера
Ако използвате камкордера
продължително за дълго време,
той става много топъл. Това не
е неизправност.
В зависимост от температурата
на камкордера и батерията може
да не е възможно да запишете
филми или захранването може
да се изключи автоматично, за
да предпази камкордера. На LCD
монитора ще се покаже съобщение
преди захранването да се изключи
или ако вече не е възможно да се
записват видеоклипове. В такъв
случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на камкордера
и на батерията не спадне. Ако
включите захранването, без да
сте позволили на камкордера
и батерията да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
Когато се качвате на самолет,
можете временно да
деактивирате Wi-Fi функцията.
Изберете
 [Setup] 
[
General Settings] 
[Airplane Mode]  [On].
Безжична LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност
относно щети, причинени от
неупълномощен достъп или
употреба на местоназначенията,
заредени в камкордера, които са
резултат от загуба или кражба.
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете проблеми при
използването на камкордера:
• Проверете камкордера,
позовавайки се на помощното
ръководство (стр. 6).
• Изключете източника на
захранване, включете го отново
след около 1 минута и включете
камкордера.
• Инициализирайте камкордера.
Всички настройки, включително
тези на часовника, се нулират.
• Свържете се с търговец на Sony
или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
Други
Защита от прегряване
Временно деактивиране на
безжичен LAN (Wi-Fi, NFC
и т.н.)
BG
27
Спецификации
System
Формат на сигнала:
NTSC цвят, EIA стандарти
(HDR-CX330/PJ340)
PAL цвят, CCIR стандарти
(HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/
PJ350E)
HD TV
Формат на запис за видеоклипове:
AVCHD (AVCHD формат версия
2.0 съвместимост):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Формат на файла със снимка:
DCF версия 2.0 Съвместимост
Exif версия 2.3 Съвместимост
MPF Baseline Съвместимост
Записващ носител (Видеоклип/
Снимка):
Вътрешна памет
HDR-PJ350E: 32 GB
HDR-PJ340/PJ340E: 16 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
носител
microSD карта (Клас 4 или
по-бърз)
Капацитетът, който може
да използва потребителят
(Прибл.)
HDR-PJ350E: 31,1 GB*2
HDR-PJ340/PJ340E: 15,5 GB*2
*2
1 GB се равнява на 1 милиард
байта, част от които се
използва за управление на
системата и/или файловете
с приложения. Само
предварително инсталиран
демонстрационен видеоклип
може да бъде изтрит.
BG
28
Устройство за изображения:
3,1 мм (1/5.8 тип) CMOS Сензор
Пиксели при запис (снимка,
16:9):
Макс. 9,2 мегапиксела
(4 032 × 2 272)*3
Общо: Прибл. 2 510 000 пиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*4:
Прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимка, 16:9):
Прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимка, 4:3):
Прибл. 1 710 000 пиксела
Обектив:
G обектив
30× (Оптичен)*4,
60× (Мащабиране за чисто
изображение, докато се
записват видеоклипове)*5,
350× (Цифров)
Диаметър на филтъра:
37 мм (1 1/2 инча)
F1.8 — F4.0
Фокусно разстояние:
f= 1,9 мм — 57,0 мм (3/32 инча —
2 1/4 инча)
При конвертиране към
35-милиметров фотоапарат
За видеоклипове*4: 26,8 мм —
804,0 мм
(1 1/16 инча — 31 3/4 инча) (16:9)
За снимки: 26,8 мм — 804,0 мм
(1 1/16 инча — 31 3/4 инча) (16:9)
Цветна температура: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
6 lx (лукса) (в настройката
по подразбиране, скорост
на затвора 1/30 секунда
(HDR-CX330/PJ340)
или 1/25 секунда (HDR-CX330E/
PJ330E/PJ340E/PJ350E))
3 lx (лукса) ([Low Lux]
е с настройка [On], скорост
на затвора 1/30 секунда
(HDR-CX330/PJ340)
или 1/25 секунда (HDR-CX330E/
PJ330E/PJ340E/PJ350E))
*3
*4
*5
Уникалната система за
обработка на изображения
на Sony BIONZ-X позволява
разделителна способност на
неподвижните изображения
да е еквивалентна на
описаните размери.
[
SteadyShot] е с настройка
[Standard] или [Off].
[
SteadyShot] е с настройка
[Active].
Входни/изходни конектори
LCD монитор
Картина: 6,7 см (тип 2,7, формат на
екрана 16:9)
Общ брой точки:
230 400 (960 × 240)
Проектор (HDR-PJ330E/PJ340/
PJ340E/PJ350E)
Тип проектор: DLP
Източник на светлина: LED (R/G/B)
Фокусиране: Ръчно
Разстояние на проекция: 0,5 м
(1,6 фута) или повече
Контрастно съотношение: 1 500:1
Разделителна способност
(изходна): 640 × 360
Време на продължителна
проекция (при използване
на предоставената батерия):
Прибл. 1 ч. 45 мин.
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ръчен
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
compliant
Обща информация
Изисквания за захранването:
Постоянен ток 6,8 V/7,2 V
(батерия), постоянен ток 5 V
1 500 mA (адаптер за
променлив ток), постоянен
ток 8,4 V (DC IN жак)
USB зареждане: Постоянен ток 5 V
1 500 mA
Средна консумация на
електроенергия:
По време на запис с камерата,
използвайки LCD монитора
с нормална яркост: 2.1 W
Работна температура: От 0 °C
до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение:
От –20 °C до +60 °C (от –4 °F
до +140 °F)
Размери (прибл.):
HDR-CX330/CX330E:
57,0 мм × 59,5 мм × 119,0 мм
(2 1/4 инча × 2 3/8 инча ×
4 3/4 инча) (ш/в/д)
включително издадените части
57,0 мм × 59,5 мм × 128,5 мм
(2 1/4 инча × 2 3/8 инча ×
5 1/8 инча) (ш/в/д)
включително с поставена
предоставената акумулаторна
батерия
Други
HDMI OUT жак: HDMI микро
конектор
PROJECTOR IN жак (HDR-PJ330E/
PJ340/PJ340E/PJ350E):
HDMI микро конектор
USB жак: Тип A (Вградено USB)
Multi/Micro USB терминал
* Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
USB свързването е само за изход
(HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/
PJ350E).
Безжична LAN мрежа
BG
29
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
61,0 мм × 59,5 мм × 119,0 мм
(2 1/2 инча × 2 3/8 инча ×
4 3/4 инча) (ш/в/д)
включително издадените части
61,0 мм × 59,5 мм × 128,5 мм
(2 1/2 инча× 2 3/8 инча ×
5 1/8 инча) (ш/в/д)
включително с поставена
предоставената акумулаторна
батерия
Тегло (прибл.)
HDR-CX330/CX330E:
190 г (6,7 унции) само
основното устройство
245 г (8,6 унции) включително
предоставената акумулаторна
батерия
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
215 г (7,6 унции) само основното
устройство
270 г (9,5 унции) включително
предоставената акумулаторна
батерия
 Адаптер за променлив
ток AC-UUD11
Изисквания за захранването:
Променлив ток 100 V — 240 V,
50 Hz/60 Hz
Консумация на ток: 200 mA
Консумация на електроенергия:
11 W
Изходно напрежение: Постоянен
ток 5.0 V, 1 500 mA
Работна температура: От 0 °C
до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)
Температура на съхранение:
От –20 °C до +60 °C (от –4 °F
до +140 °F)
 Акумулаторна
батерия NP-FV50
Максимално изходно напрежение:
8,4 V постоянен ток
Изходно напрежение:
6,8 V постоянен ток
Максимално зарядно напрежение:
8,4 V постоянен ток
Максимален заряден ток: 2,1 A
Капацитет
Типично: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Минимално: 6,6 Wh (980 mAh)
Тип: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите на
камкордера и принадлежностите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Приблизително време
на зареждане, запис
и възпроизвеждане,
използвайки
предоставената
батерия
Време за зареждане (минути)
Адаптер за
променлив
ток (включен
в комплекта)
165
Компютър
305
Време за запис (минути)
Непрекъсващ
180
Типично
90
Време за възпроизвеждане
(минути)
BG
30
HDR-CX330/CX330E
280
HDR-PJ330E/PJ340/
PJ340E/PJ350E
240
• Microsoft, Windows
измерва при зареждане
на камкордера на стайна
температура от 25 °C (77 °F)
без използване на кабел за
USB свързване.
• Времето за запис
и възпроизвеждане се измерва
при използване на камкордера
при 25 °C (77 °F).
• Времето за запис се измерва
при записване на видеоклипове
с настройките по подразбиране
([
REC Mode]: [Standard
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Типичното време за запис
показва времето, когато
повтаряте стартирането/
спирането на записа,
превключването на [Режим на
снимане] и мащабирането.
и Windows Vista са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
• Mac и Mac OS са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Intel, Intel Core и Pentium
са търговски марки на
Intel Corporation в САЩ и/или
в други държави.
• Логотипът на microSDXC
е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• „iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi
и Wi-Fi PROTECTED SET-UP
са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• Facebook и логотипът на „f“
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът на YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Google Inc.
• iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави.
Всички други имена на продукти,
споменати в настоящия документ,
може да са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
съответните им компании. Освен
това ™ и ® не са споменати във
всеки отделен случай в това
ръководство.
 Търговски марки
• AVCHD, AVCHD Progressive,
логотипът на AVCHD и логотипът
на AVCHD Progressive са
търговски марки на
Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI
(Мултимедиен интерфейс
за висока разделителна
способност), както и логотипът
HDMI са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
Други
• Времето за зареждане се
BG
31
Части и бутони за
управление
Фигурите в () са страници
за справка.
 Лостче за голямо
мащабиране (12, 13)
 PHOTO бутон (13)
 маркировка N (21)
 LENS COVER превключвател
(12, 13)
 Обектив (G обектив)
 Вграден микрофон
 Високоговорител
 Слот за карта с памет (11)
 Индикатор за достъп на
карта с памет (11)
 HDMI OUT жак
 PROJECTOR IN жак (16)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 PROJECTOR FOCUS лост (16)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 Мултифункционален
селектор (10)

(Преглед на
изображения) бутон (14)
 POWER/CHG (зареждане)
индикатор (8)
 START/STOP бутон (12)
NFC: Комуникация в близко
поле
BG
32
 PROJECTOR бутон (16)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 LCD монитор
 Леща на проектора
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
 Батерия (8)
 DC IN жак
 Халка за ремък за носене
през рамо
 Multi/Micro USB терминал
Този терминал не поддържа
VMC-AVM1 кабел за адаптер
(продава се отделно).
Не можете да използвате
принадлежностите чрез A/V
отдалечен конектор.
 Ръкохватка
 Вграден USB кабел (8)
 Щепсел за статив
 BATT лост за
освобождаване
(на батерията)
Други
 Закрепване на
ръкохватката
BG
33
BG
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising