Sony | HDR-PJ410 | Sony HDR-PJ410 PJ410 Handycam® с вграден проектор Инструкции за експлоатация

4-564-744-12(1) (BG)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за управление
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно
ръководство“ за по-подробни
инструкции за всички функции
на камерата.
http://rd1.sony.net/help/cam/1440/h_zz/
HDR-CX405/CX440/PJ410/PJ440
Първи стъпки
Запис/възпроизвеждане
Записване на
изображения
Персонализиране
на камкордера
Други
Прочетете
първо това
Преди да започнете работа
с устройството, моля, прочетете
внимателно това ръководство
и го запазете за справка в бъдеще.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират на долната
страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно
този продукт.
Модел № HDRСериен № ________________________
Модел № AC- _____________________
Сериен № ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът
от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството
на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети,
пълни с течности, като
например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите
на прекомерна топлина,
например на слънце,
огън и други подобни.
BG
2
ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА
НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
СЛЕДВАЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Обърнете внимание на всички
предупреждения.
• Спазвайте всички инструкции.
• Не използвайте това устройство
в близост до вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете
инсталирането съобразно
инструкциите на производителя.
• Не инсталирайте в близост
до източници на топлина,
като например радиатори,
отоплителни решетки, печки
или други уреди (включително
усилватели), генериращи
топлина.
• Не нарушавайте предпазното
предназначение на
поляризирания или заземения
щепсел. Поляризираният щепсел
е снабден с две клеми, едната от
които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен
щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт
са предоставени за вашата
безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на контакта
ви, посъветвайте се
с електротехник за замяна
на стария контакт.
• Не позволявайте захранващият
кабел да бъде настъпван или
прещипван, особено до
щепселите, електрическите
розетки и около мястото, където
излиза от устройството.
• Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
• Използвайте само с количка,
стойка, статив, скоба или маса,
указани от производителя или
продавани с устройството. Когато
се използва количка, внимавайте
при преместването й заедно
с устройството, за да избегнете
нараняване поради
преобръщане.
• Изключете устройството от
електрозахранването по време
на гръмотевични бури или
когато няма да се използва
за продължителни периоди
от време.
• За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте към
квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да
е начин, например при повреда
в кабела за електрозахранване
или щепсела, при разливане
на течности или попадане на
предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага,
при необичайна работа или при
падане на устройството.
• Ако формата на щепсела не
съвпада с контакта, използвайте
адаптер за щепсел с правилната
конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
 Батерия
Ако с батерията се борави
неправилно, тя може да избухне,
да причини пожар или дори
химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите
на батерията.
• Не излагайте на висока
температура над 60°C, например
на пряка слънчева светлина или
в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте
в огън.
BG
3
• Не използвайте повредени
или изпускащи течност
литиево-йонни батерии.
• Зареждайте батерията
с оригинално зарядно устройство
за батерии на Sony или
с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от
досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте
използваните батерии, както
е описано в инструкциите.
За потребители
в Европа
 Съобщение за
потребителите в държави,
прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
 Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера
за променлив ток в тясно
пространство, като например
между стена и мебели.
Включвайте към близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате адаптера за променлив
ток. Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта, ако
възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Дори и камкордерът да
е изключен, източникът на
променливотоково захранване
(електрическата мрежа) все още
го захранва, докато камкордерът
е свързан към електрическия
контакт чрез адаптера за
променлив ток.
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
(HDR-CX440/HDR-PJ410/HDR-PJ440)
съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
 Съобщение
Ако поради статично
електричество или
електромагнетизъм преносът на
данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново
комуникационния кабел
(USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи
кабели с дължина под 3 метра.
BG
4
Електромагнитните полета
на определени честоти може
да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
 Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не
трябва да се третират
като битови отпадъци. При
определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на
експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
или батерия се обърнете към
местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта или
батерията.
Това ръководство описва
устройства, съвместими
с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
За да проверите дали
камерата е устройство,
съвместимо с 1080 60i или
с 1080 50i, проверете за
следните символи в долната
част на камерата.
Устройство, съвместимо
с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо
с 1080 50i: 50i
BG
5
Научете повече
за камкордера
(Помощно
ръководство)
Помощното ръководство е онлайн
ръководство. Прегледайте го за
по-подробни инструкции за всички
функции на камкордера.
Посетете страницата за
поддръжка на Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1440/h_zz/
В помощното ръководство
ще намерите допълнителна
информация, като например за
посочените по-долу функции.
• Highlight Movie Maker
• Поточно предаване на живо
• Multi Camera Control
Съдържание
Прочетете първо това ............ 2
Научете повече за
камкордера (Помощно
ръководство) ...................... 6
Първи стъпки .............. 7
Включени в комплекта
елементи ..............................7
Зареждане на батерията ....... 8
Включване на
захранването .....................10
Поставяне на карта
с памет .................................11
Запис/
възпроизвеждане .... 13
Запис ........................................ 13
Възпроизвеждане .................. 15
Преглеждане на
изображения
с по-голям размер ............ 17
Записване на
изображения ............ 18
Използване на PlayMemories
Home™ ...............................18
Свързване на външно
устройство-носител .........19
Използване на Wi-Fi
функцията (HDR-CX440/
PJ410/PJ440) ...................... 20
Персонализиране
на камкордера ......... 25
Използване на менютата ..... 25
Други ......................... 26
Предпазни мерки .................. 26
Спецификации ....................... 28
Части и бутони за
управление ....................... 33
BG
6
Първи стъпки
Включени
в комплекта
елементи
• Акумулаторна батерия
NP-BX1 (1)
Числата в () указват
предоставеното количество.
• „Ръководство за управление“
(това ръководство) (1)
• Камкордер (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
Първи стъпки
Формата на адаптера за
променлив ток се различава
в зависимост от държавите/
регионите.
• Допълнителен кабел за
USB връзка (1)
Допълнителният кабел за
USB връзка е проектиран
за използване само с този
камкордер. Използвайте този
кабел, когато вграденият
USB кабел на камкордера
е прекалено къс за свързване.
• HDMI кабел (1)
BG
7
Зареждане на батерията
1
Изключете камкордера чрез затваряне на
LCD монитора.
капака на батерията в посоката на
2 Плъзнете
стрелката и го отворете.
батерията, докато натискате и държите
3 Поставете
лостчето за освобождаване на батерията.
Батерия
Лостче за освобождаване на батерията
капака на батерията и го плъзнете
4 Затворете
назад докрай.
5 Изтеглете вградения USB кабел.
BG
8
адаптера за променлив ток
6 Свържете
и камкордера с допълнителния кабел за USB
връзка и включете адаптера за променлив
ток към електрически контакт (гнездо).
Допълнителен
кабел за USB връзка
Първи стъпки
Вграден USB кабел
Адаптер за
променлив ток
Електрически контакт (гнездо)
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) светва в оранжево.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) угасва, когато батерията
е напълно заредена. Изключете допълнителния кабел за USB
връзка от камкордера.
• Формата на адаптера за променлив ток се различава
в зависимост от държавите/регионите.
• Изключете камкордера, преди да извадите батерията.
 Зареждане на батерията чрез компютър
Изключете камкордера и го свържете към работещ компютър
чрез вградения USB кабел.
 За да използвате камкордера при свързване
към електрически контакт (гнездо)
Свържете камкордера към електрически контакт (гнездо)
по същия начин както в „Зареждане на батерията“.
• Поставете батерията в камкордера.
• Възможно е да се консумира енергия от батерията дори ако
камкордерът е свързан към електрически контакт (гнездо).
BG
9
Включване на захранването
1
Отворете LCD монитора на камкордера
и включете захранването.
езика, географската зона, лятно часово
2 Изберете
време, формата на дата, датата и часа.
Преместете многофункционалния селектор напред ///,
за да изберете желания елемент, след което натиснете
центъра на селектора, за да завършите избора.
• За да изключите камерата, затворете LCD монитора.
• За да сверите отново датата и часа, изберете
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (когато не сте използвали
камкордера няколко месеца)
• За да изключите звука на операциите, изберете
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
BG
10
Поставяне на карта с памет
1
Отворете капака и поставете картата с памет,
докато щракне.
Отпечатана
повърхност
Носител Memory Stick Micro™
(M2)
Първи стъпки
microSD карта с памет
Извод
• Екранът [Preparing image database file. Please wait.] се показва,
ако поставите нова карта с памет. Изчакайте, докато екранът
изчезне.
• Поставете картата с памет направо, в правилната посока, така
че камкордерът да може да я разпознае.
• За да изберете карта с памет като носител за запис, изберете
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX440/PJ440)
• За да извадите картата с памет, отворете капака и леко я натиснете
веднъж.
 Типове карти с памет, които можете да
използвате с камкордера си.
Запис на изображения във формат XAVC S
Капацитет
Клас на скорост SD (потвърдена
операция)
microSDXC карта с памет
Клас 10 или
по-бърза
До 64 GB
BG
11
Запис на изображения във формат, различен от XAVC S
Капацитет
Клас на скорост SD (потвърдена
операция)
BG
12
microSD карта с памет/
microSDHC карта с памет/
microSDXC карта с памет
Клас 4 или
по-бърза
До 64 GB
Носител Memory Stick Micro
(Mark2)
–
До 16 GB
Запис/възпроизвеждане
Запис
Запис на видеоклипове
1
Отворете капака на обектива.
Запис/възпроизвеждане
LCD монитора и натиснете START/STOP,
2 Отворете
за да започнете записа.
Лостче за мащабиране
• За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Можете да правите снимки по време на записа на видеоклип,
като натиснете PHOTO (Двойно снимане) освен когато
[ SteadyShot] е с настройка [Intelligent Active].
• В настройката по подразбиране видеоклиповете се записват във
формат AVCHD и MP4 едновременно (Dual Video REC). Форматът MP4
улеснява възпроизвеждането на видеоклиповете ви на смартфон,
качването в мрежа или интернет.
• Можете да проверите времето за запис на носител на LCD монитора
в режим на снимане.
• За да промените качеството на изображението на видеоклиповете,
които записвате, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ REC Mode].
• Можете да промените формата на запис, като изберете

[Image Quality/Size]  [ File Format].
BG
13
Снимане на снимки
1
Отворете капака на обектива.
LCD монитора и изберете [MODE] 
2 Отворете
(Снимки).
леко PHOTO, за да регулирате фокуса,
3 Натиснете
след което натиснете напълно.
Лостче за мащабиране
• Когато се постигне подходящ фокус, на LCD монитора се показва
индикаторът за заключване на AE/AF.
BG
14
Възпроизвеждане
1
Отворете LCD монитора и натиснете бутона
(Преглед на изображения) на камкордера,
за да влезете в режим на възпроизвеждане.
Запис/възпроизвеждане
/ , за да преместите желаното
2 Изберете
събитие в центъра, след което изберете
оградената част () на фигурата.
Бутон за
превключване на
формата на
видеоклипове
(HD/MP4)
Към екрана
MENU
Име на
събитието
Към
предишното
събитие
Промяна към
режим на
запис на
видеоклипове/снимки
Събития
Към
следващото
събитие
Highlight Movie
Maker*
Времева
Бутон за лента
промяна на
скалата на
събитията
* Ще се покаже Highlight Movie Maker, когато форматът на
видеоклип е зададен на AVCHD.
• За да изберете видеоклиповете във формат XAVC S или AVCHD,
които искате да възпроизведете, редактирате или копирате на
други устройства, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ File Format].
BG
15
3 Изберете изображението.
За връщане
към екрана за
преглед на
събитията
Име на
събитието
Време за запис/
брой снимки
Предишен
Бутон за
превключване на
типа изображение
Видеоклип
Следващ
Снимки
Промяна към
режим на
запис на
видеоклипове/снимки
Последно възпроизведено
изображение
 Операции за възпроизвеждане
Сила на звука
/
Предишен/следващ
Изтриване
/
Превъртане назад/
превъртане напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/пауза
Стоп
Възпроизвеждане/
пауза на слайдшоу
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
 За да изберете формата на видеоклипа, който
искате да възпроизведете, редактирате или
копирате на други устройства
В стъпка 2 изберете
[
HD Quality] или [
BG
16
горе вдясно на LCD монитора 
MP4].
Преглеждане на изображения
с по-голям размер
Свързване на камкордера към телевизор
1
Свържете HDMI OUT жака на камкордера към
HDMI IN жака на телевизора чрез предоставения
HDMI кабел.
Запис/възпроизвеждане
Посока на сигнала
• Ако телевизорът не разполага с HDMI жак, свържете
мултиизвода на камкордера към входните жакове за аудио/
видео на телевизора чрез аудио-видео кабел (продава
се отделно).
Използване на вградения прожектор
(HDR-PJ410/PJ440)
1 Натиснете бутона PROJECTOR (стр. 33).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
ръководството за управление на
3 Следвайте
LCD монитора, след което изберете [Project].
Лостче за мащабиране/PHOTO*2
Лостче PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
Настройте фокуса на прожектираното изображение.
Използвайте лостчето за мащабиране да преместите рамката
на селекцията, която се появява върху прожектираното
изображение, след което натиснете бутона PHOTO. Можете да
използвате и многофункционалния селектор за тази операция.
BG
17
Записване на изображения
Използване на PlayMemories Home™
Какво можете да правите с PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате
видеоклипове и снимки в компютъра си и да ги използвате
по различни начини.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортирайте изображения от камкордера.
За Windows са налични и посочените
по-долу функции.
Преглеждане на
изображения
в Calendar
Създаване
на дискове
с видеоклипове
Споделяне на
изображения
в PlayMemories
Online™
Качване на
изображения
в мрежови
услуги
 За да изтеглите PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home може да бъде изтеглен от следния
URL адрес.
www.sony.net/pm/
 За да проверите компютърната система
Можете да проверите системните изисквания
за софтуера на следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
BG
18
Свързване на външно
устройство-носител
Как се свързва устройството
 Рекордер без USB жак
Свържете рекордер към мултиизвода на камкордера чрез
аудио-видео кабел (продава се отделно).
Записване на изображения
Посока на сигнала
 Поставете батерията на камкордера.
 Свържете адаптер за променлив ток (в комплекта) към камкордера.
 Свържете аудио-видео кабел (продава се отделно) към
камкордера.
• Видеоклиповете се копират с качество на изображението със
стандартна разделителна способност.
BG
19
Използване на
Wi-Fi функцията
(HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Инсталиране на
PlayMemories Mobile™
на смартфона ви
За най-новата информация и
повече подробности относно
функциите на PlayMemories
Mobile посетете следния
URL адрес.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от Google play.
• За използване на функциите
с едно докосване (NFC) се
изисква Android 4.0 или по-нов.
BG
20
 iOS
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от App Store.
• Функциите с едно докосване
(NFC) не са налични за iOS.
Забележки
• Възможно е да не можете да
изтеглите PlayMemories Mobile
от Google play или App store
в зависимост от държавата
или региона.
В такъв случай потърсете
„PlayMemories Mobile“.
• Ако приложението
PlayMemories Mobile вече
е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана
тук, не се гарантира, че ще
работи на всички смартфони
и таблети.
• Wi-Fi функцията на камкордера
не може да бъде свързана
към публична безжична
LAN мрежа.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC) на
камкордера, се изисква
смартфон или таблет, който
поддържа функцията NFC.
• Методите на управление
и екраните на приложенията
са обект на промяна от бъдещи
надстройки без уведомление.
Прехвърляне на
видеоклипове във
формат MP4 и снимки
към смартфона ви
камкордера
3 Допрете
до смартфона.
 Свързване с едно
докосване с Android,
който поддържа NFC
1
камкордера
2 На
възпроизведете
изображение, което
искате да изпратите
на смартфона.
• Можете да прехвърляте
само видеоклипове във
формат MP4 и снимки.
• Изберете „Switch Movie
Format button“ в стъпка 2
от „Възпроизвеждане“, за
да изберете видеоклипове
във формат MP4, когато
възпроизвеждате
видеоклипове (стр. 15).
Забележки
Записване на изображения
На смартфона изберете
[Settings], след това
изберете [More...],
за да проверите
дали е активирана
функцията [NFC].
• Предварително отменете
спящия режим или отключете
екрана на смартфона.
• Уверете се, че
се показва
на LCD монитора на
камкордера и на смартфона.
• Продължете да допирате
камкордера до смартфона,
без да го местите, докато
PlayMemories Mobile се
стартира (1 до 2 секунди).
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан със смартфона
чрез NFC, вижте „Свързване без
използване на NFC“ (стр. 21).
 Свързване без
използване на NFC
1
Натиснете бутона
(View
Images), след това
изберете тип изображение
 [Wireless] 
[ Function]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device] .
BG
21
 Върнете се на началния
екран и стартирайте
PlayMemories Mobile.
изображението,
2 Изберете
което искате да
прехвърлите и добавете
след това изберете

.
• Показват се SSID и парола
,
и камкордерът е готов да бъде
свързан със смартфона.
камкордера към
3 Свържете
смартфона и прехвърлете
изображенията.
Android
 Стартирайте PlayMemories
Mobile и изберете SSID
на камкордера.
 Въведете паролата,
показана на камкордера
(само първия път).
Използване
на смартфона
като безжично
дистанционно
управление
Можете да записвате
с камкордера, като използвате
смартфона си като безжично
дистанционно управление.
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID, както
е показано на камкордера.
 Въведете паролата,
показана на камкордера
(само първия път).
 Уверете се, че е избрано
SSID, както е показано
на камкордера.
BG
22
1
На камкордера изберете
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
смартфона направете
2 На
същото като в стъпка 3
в „Свързване без
използване на NFC“
(стр. 21).
Когато използвате NFC,
изведете екрана за запис на
камкордера си и допрете
на него до
на смартфона.
камкордера
3 Управлявайте
от смартфона си.
Забележки
• В зависимост от локалните
електрически смущения или
възможностите на смартфона
прегледът на изображения
в реално време може да не
е гладко показан.
Ако безжичната точка на
достъп има WPS бутон
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Натиснете бутона WPS на
точката на достъп, която
искате да регистрирате.
Записване на
видеоклипове и снимки
на компютър чрез Wi-Fi
1
Инсталирайте
специализирания
софтуер на компютъра
си (само първия път).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтуерът вече
е инсталиран на компютъра
ви, го актуализирайте до
последната версия.
Записване на изображения
Предварително свържете
компютъра си към безжична
точка на достъп или
широколентов безжичен
рутер.
Ако знаете SSID
и паролата на безжичната
си точка на достъп
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Изберете точката на
достъп, която искате да
регистрирате, въведете
паролата, след което
изберете [Next].
камкордера
2 Свържете
към точка на достъп, както
следва (само първия път).
Ако не можете да регистрирате,
вижте инструкциите на точката
на достъп или се свържете
с лицето, което я настройва.
компютърът не
3 Ако
е включен, го включете.
BG
23
да изпращате
4 Започнете
изображения от
камкордера към
компютъра.
 Натиснете бутона
(View Images)
на камкордера.
 Изберете

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Изображенията
автоматично се прехвърлят
и записват на компютъра.
• Само новозаписаните
изображения се
прехвърлят. Импортирането
на видеоклипове и много
снимки може да отнеме
време.
BG
24
Персонализиране на камкордера
Използване на
менютата
1
Изберете
.
2 Изберете категория.
Персонализиране на камкордера
Броят на категориите,
които се показват,
зависи от модела.
желан
3 Изберете
елемент от менюто.
Превъртете елементите от
менюто нагоре или надолу.
• Изберете
, за да
завършите настройването на
менюто или за да се върнете на
предишен екран на менюто.
BG
25
Други
Предпазни мерки
Адаптер за променлив ток
Не свързвайте накъсо извода на
батерията чрез метални предмети.
Това може да причини
неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения чрез
други устройства
Възможно е да не можете
да възпроизведете нормално
изображения, които са били
записани с камкордера, на други
устройства. Освен това е възможно
да не можете да възпроизведете
изображения, записани на други
устройства, на камкордера.
Запис и възпроизвеждане
• Избягвайте грубо третиране,
разглобяване, модифициране,
механични сътресения или
удари, например с чук, изпускане
или стъпване върху продукта.
Бъдете особено внимателни
с обектива.
• За да подсигурите стабилна
работа на картата с памет, се
препоръчва да я форматирате
на камкордера преди първото
използване. Форматирането на
картата с памет ще изтрие всички
съхранени на нея данни и те ще
бъдат невъзстановими. Запишете
важните данни на компютър и др.
• Проверете посоката на поставяне
на картата с памет. Ако насила
вкарате карта с памет в погрешна
посока, тя, слотът за нея или
данните на изображението
може да се повредят.
• Преди началото на записа
изпробвайте функциите за
запис, за да сте сигурни,
че изображението и звукът
се записват без проблеми.
BG
26
• Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено
записване на такива материали
може да представлява
нарушение на законите за
авторско право.
• Не може да се предостави
компенсация за съдържанието
на записите дори ако записът
или възпроизвеждането са
невъзможни поради
неизправност на камкордера,
носителя на запис и др.
• Камкордерът не е защитен срещу
прах, накапване или вода.
• Не позволявайте камкордерът да
се мокри, например от дъжд или
морска вода. Ако камкордерът
се намокри, може да се повреди.
В някои случаи повредата може
да е непоправима.
• Не насочвайте камкордера
към слънцето или друга силна
светлина. Това може да причини
неизправност на камкордера.
• Не използвайте камкордера
в близост до силни радиовълни
или радиация. Възможно
е камкордерът да не може да
записва или възпроизвежда
правилно изображенията.
• Не използвайте камкордера
на плаж или на прашни места.
Това може да причини
неизправност на камкордера.
• Ако се получи кондензация на
влага, спрете да използвате
камкордера, докато влагата
се изпари.
• Не излагайте камкордера на
механичен удар или вибрация.
Ако направите това, камкордерът
може да не работи правилно
или да не записва изображения.
Освен това носителят за запис
или данните на изображенията
може да се повредят.
LCD монитор
LCD мониторът е произведен чрез
технология с изключително висока
прецизност, така че 99,99% от
пикселите са функциониращи за
ефективна употреба. Все пак може
да има малки тъмни и/или светли
точки (бели, червени, сини или
зелени на цвят), които се появяват
постоянно на LCD монитора. Тези
точки са нормален резултат от
процеса на производство и по
никакъв начин не се отразяват
на записа.
Температура на камкордера
Ако използвате камкордера
непрекъснато за дълго време,
той се нагорещява. Това не
е неизправност.
Защита от прегряване
Когато се качвате на самолет,
можете временно да изключите
Wi-Fi функцията. Изберете
 [Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
Безжична LAN мрежа
(HDR-CX440/PJ410/PJ440)
Не поемаме никаква отговорност
относно щети, които са резултат
от загуба или кражба, причинени
от неупълномощен достъп или
неупълномощена употреба на
директориите, заредени във
камкордера.
Забележки относно
сигурността при използване
на продукти с безжична
LAN мрежа (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Други
В зависимост от температурата
на камкордера и батерията може
да не е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да го предпази. На LCD
монитора ще се покаже
съобщение, преди захранването
да се изключи или ако вече
не е възможно да се записват
клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено
и изчакайте, докато температурата
на камкордера и батерията
се понижи. Ако включите
захранването, без да сте
позволили на батерията
и камкордера да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
Временно деактивиране
на безжичната LAN
мрежа (Wi-Fi, NFC и др.)
(HDR-CX440/PJ410/PJ440)
• Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за да
избегнете злонамерено
проникване, достъп от
злонамерени трети страни
или други уязвимости.
• Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със
сигурността при използването
на безжична LAN мрежа, понеже
не са взети мерки за сигурност
или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи
отговорност за каквито и да било
загуби или неизправности.
BG
27
Отстраняване на
неизправности
Ако се сблъскате с проблеми,
докато използвате камкордера си:
• Проверете камкордера, като
съблюдавате Помощното
ръководство (стр. 6).
• Разкачете източника на
захранване, скачете го отново
след около 1 минута и включете
камкордера.
• Инициализирайте камкордера.
Всички настройки, включително
часовника, се нулират.
• Свържете се с търговец на Sony
или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
BG
28
Спецификации
Система
Формат на сигнала:
цвят NTSC, стандарти EIA
(съвместими с 1080 60i модели)
цвят PAL, стандарти CCIR
(съвместими с 1080 50i модели)
HD TV
Формат на запис на видеоклипове:
XAVC S (формат XAVC S)
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 линеен PCM
два канала (48 kHz/16 бита)
AVCHD (съвместимост с формат
AVCHD вер. 2.0):
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: Dolby Digital два канала
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 AAC-LC два
канала
*1 Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Формат за файлове на снимки:
съвместимост с DCF Ver.2.0
съвместимост с Exif Ver.2.3
съвместимост с MPF Baseline
Носител за запис (видеоклипове/
снимки):
вътрешна памет
HDR-CX440/PJ440: 8 GB*2
AVCHD, снимки
Носител Memory Stick Micro
(Mark2)
microSD карта (клас 4 или
по-бърза)
XAVC S
microSDXC карта (клас 10 или
по-бърза)
*2
3 lx (лукса) ([Low Lux]
е с настройка [On], скорост
на затвора 1/30 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 60i) или
1/25 секунди (за модели,
съвместими с 1080 50i))
*3
Уникалната система за
обработка на изображения
BIONZ-X на Sony позволява
разделителна способност
на снимките, еквивалентна
на описаните размери.
*4
[
SteadyShot] е с настройка
[Standard] или [Off].
*5
[
SteadyShot] е с настройка
[Active].
Входни/изходни конектори
HDMI OUT жак: HDMI
микроконектор
PROJECTOR IN жак (HDR-PJ410/
PJ440): HDMI микроконектор
USB жак: тип A (вградено USB)
USB конекторът е само за изход
(за потребители в Европа).
Мултиизвод
Други
Използваем капацитет от
потребителя (прибл.) 7,76 GB
1 GB е равен на 1 милиард
байта, част от които се
използва за поддръжка на
системата и/или файлове
на приложенията.
Само предварително
инсталираният
демонстрационен видеоклип
може да бъде изтрит.
Устройство за изображения:
3,1 мм (тип 1/5,8) CMOS сензор
Пиксели за запис (снимки, 16:9):
макс. 9,2 мегапиксела
(4032 × 2272)*3
Общо: прибл. 2 510 000 пиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*4:
прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимки, 16:9):
прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимки, 4:3):
прибл. 1 710 000 пиксела
Обектив:
обектив ZEISS Vario-Tessar
30× (оптично)*4, 60× (Clear
Image Zoom, по време на
запис на видеоклипове)*5,
350× (цифрово)
F1.8 – F4.0
Фокусно разстояние:
f=1,9 мм – 57,0 мм
При преобразуване във формат
на 35-милиметров фотоапарат
За видеоклипове*4:
26,8 мм – 804,0 мм
За снимки: 26,8 мм – 804,0 мм
Цветова температура: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
6 lx (лукса) (в настройката
по подразбиране, скорост
на затвора 1/30 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 60i) или 1/25 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 50i))
LCD монитор
Картина: 6,7 см (тип 2.7,
съотношение 16:9)
Общ брой пиксели:
230 400 (960 × 240)
Прожектор (HDR-PJ410/PJ440)
Тип на прожекцията: DLP
Светлинен източник: LED (Ч/З/С)
Фокус: ръчен
Обхват на прожектиране:
0,5 м или повече
Съотношение на контраста: 1 500:1
Разделителна способност
(изходна): 640 × 360
Време на непрекъснато
прожектиране (при използване
на предоставената батерия):
прибл. 1 ч и 10 мин
BG
29
Безжична LAN мрежа (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ръчен
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Обща информация
Изисквания за захранването:
постоянен ток 3,6 V (батерия),
постоянен ток 5 V 1500 mA
(адаптер за променлив ток)
Зареждане чрез USB: постоянен
ток 5 V 800 mA
Средна консумирана мощност:
по време на запис с камерата при
използване на LCD монитора
и нормална яркост:
HDR-CX405/CX440: 2,1 W
HDR-PJ410/PJ440: 2,2 W
Работна температура: 0°C до 40°C
Температура на съхранение:
–20°C до +60°C
Размери (прибл.):
HDR-CX405/CX440:
54,0 мм × 59,5 мм × 128,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
54,0 мм × 59,5 мм × 128,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части и поставена
предоставената акумулаторна
батерия
BG
30
HDR-PJ410/PJ440:
59,0 мм × 59,5 мм × 128,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
59,0 мм × 59,5 мм × 128,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части и поставена
предоставената акумулаторна
батерия
Тегло (прибл.)
HDR-CX405/CX440:
190 г само основното
устройство
215 г, включително
предоставената акумулаторна
батерия
HDR-PJ410/PJ440:
210 г само основното
устройство
235 г, включително
предоставената акумулаторна
батерия
 Адаптер за променлив
ток AC-UUD11
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност: 11 W
Изходно напрежение: постоянен
ток 5,0 V, 1500 mA
 Акумулаторна
батерия NP-BX1
HDR-PJ410/PJ440
Време на зареждане (минути)
Използвана батерия:
литиево-йонна батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 4,2 V
Номинално напрежение:
3,6 V постоянен ток
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 4,2 V
Максимален ток на зареждане:
1,89 A
Капацитет: 4,5 Wh (1240 mAh)
Дизайнът и спецификациите
на камкордера и аксесоарите
подлежат на промяна без
предупреждение.
HDR-CX405/CX440
Време на зареждане (минути)
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
155
Компютър
275
Време на запис (минути)
Непрекъснат
115
Типичен
55
Време за
възпроизвеждане
(минути)
210
155
Компютър
275
Време на запис (минути)
Непрекъснат
110
Типичен
55
Време за
възпроизвеждане
(минути)
210
• Времената за зареждане са
измерени при зареждане
на камкордера на стайна
температура 25°C без използване
на допълнителния кабел за USB
връзка
• Времената за запис
и възпроизвеждане са измерени
при използване на камкордера
на температура 25°C.
• Времената за запис са измерени
при запис на видеоклипове при
настройки по подразбиране
([
REC Mode]: [High
Quality
], [Dual Video REC]:
[On]).
• Типичното време за запис
показва времето при
последователно стартиране/
спиране на записа, превключване
на [Shooting Mode]
и мащабиране.
Други
Очаквано време на
зареждане, запис
и възпроизвеждане
при използване на
предоставената
батерия
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
BG
31
 Търговски марки
• AVCHD, AVCHD Progressive,
логотипът AVCHD логотипът
AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• XAVC S и
са
регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Microsoft, Windows
и Windows Vista са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
други държави.
• Mac и Mac OS са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Intel, Intel Core и Pentium
са търговски марки на
Intel Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
• Логотипът на microSDXC
е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• „iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка
на Cisco Systems, Inc.
BG
32
• Wi-Fi, логото на Wi-Fi
и Wi-Fi PROTECTED SET-UP
са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в Съединените
щати и други държави.
• Facebook и логотипът „f“
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Google Inc.
• iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани
в Съединените щати и други
държави.
Всички други имена на продукти,
споменати в настоящия документ,
може да са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
съответните им компании. Наред
с това, ™ и ® не са споменати във
всеки отделен случай в това
ръководство.
Части и бутони
за управление
Числата в ( ) са съответните
страници.
NFC: Near Field
Communication
 Високоговорител
 Слот за карта с памет (11)
 Индикатор за достъп на
картата с памет (11)
 HDMI OUT жак (17)
 PROJECTOR IN жак
(HDR-PJ410/PJ440)
Други
 Лостче за мащабиране
(13, 14)
 Бутон PHOTO (14)
 Маркировка N (21)
(HDR-CX440/PJ410/PJ440)
 Бутон PROJECTOR (17)
(HDR-PJ410/PJ440)
 LCD монитор
 Обектив на прожектора
(HDR-PJ410/PJ440)
 Превключвател LENS COVER
(13, 14)
 Обектив (обектив ZEISS)
 Вграден микрофон
 Лостче PROJECTOR FOCUS
(17) (HDR-PJ410/PJ440)
 Многофункционален
селектор (10)
 Бутон
(Преглед на
изображения) (15)
 Индикатор POWER/CHG
(зареждане) (9)
 Бутон START/STOP (13)
 Халка за ремък за носене
през рамо
BG
33
 Мултиизвод
Този извод не поддържа
кабел за адаптер VMC-AVM1
(продава се отделно).
Не можете да използвате
аксесоари чрез аудио/видео
конектора за дистанционно
управление.
 Колан на ръкохватката
 Вграден USB кабел (8)
 Гнездо за статив
 Капак на батерията (8)
 Лостче за освобождаване
на батерията
 Батерия (8)
 За затягане на колана
на ръкохватката
BG
34
BG
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF