Sony | HDR-TG7VE | Sony HDR-TG7VE TG7V Full HD Flash Memory camcorder Инструкции за експлоатация

4-133-715-11(1)
4-130-031- 11 (1)
Съдържание
Подготовка за експлоатация
10
Запис
15
Възпроизвеждане
19
Система
за домашно кино
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
 2009 Sony Corporation
8
Запазване на движещи се
24
и неподвижни изображения
с помощта на компютър
Запазване на изображения
37
с помощта на DVD записващо/
четящо устройство
Правилно използване
на видеокамерата
41
Допълнителна
информация
52
10
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието на
огън и др.
ВНИМАНИЕ
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия адаптер
на тясно място, като например между стена
и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер, ако
докато използвате видеокамерата се получи
някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение докато е
свързана към променливотоковия адаптер, а
той от своя страна - към контакта.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира и да
причини пожар или химически изгаряния.
Съблюдавайте следното.
• Не разглобявайте батериите.
• Не удряйте и не излагайте комплекта батерии на
сътресения или подобни, като например удар,
изпускане или мачкане при настъпване.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не
позволявайте контакт на метални предмети с
терминалите на батерията.
• Не излагайте на температури, по-високи от 60оС,
като например на директна слънчева светлина
или в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
• Не излагайте батериите на въздействието на огън
и не ги изхвърляйте в огън.
• Не работете с повредени или протекли батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията с помощта
на зарядно устройство на Sony или на друго
зарядно устройство, което може да зареди
комплекта батерии.
• Пазете комплекта батерии от малки деца.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте само със същия или подобен тип,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии правилно,
като следвате инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения
вид. Подмяната с неправилен вид може да
доведе до пожар или нараняване.
2
С настоящето Sony Corporation заявява, че
тази HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE цифрова
видеокамера е съгласувана с изискванията
и други приложими клаузи от Директива
1999/5/EC. За подробности, моля, посетете
следния интернет адрес: http://www.
compliance.sony.de/
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите
на Европейския съюз
(HDR-TG5E)
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани
с работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите, указани в
отделните ръководства или в гаранционните
документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука и
картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм прекъсне трансфера
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси.
Ако е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батерията поради
наличие на определени мерки за безопасност
или интегритет на данните, то е необходимо
батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, в края на живота
на устройството предайте продукта
в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
3
Направляваща информация
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел №: HDR-TG5E
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Това устройство отговаря на параграф 15
от правилника на Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията трябва да
отговаря на следните две условия: (1) Този
прибор не трябва да причинява нежелани
радиосмущения, и (2) този прибор трябва
да приема всички засечени радиосигнали,
включително и такива, които могат да
предизвикат нежелани операции.
Забележки
HDR-TG5E трябва да бъде използвана със
стойката за видеокамерата DCRA-C250 и
модел на адаптера AC-L200C/AC-L200D
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме ви, че всякакви промени
и модификации, които не са изрично
споменати в това упътване, могат да ви
лишат от правото да използвате това
устройство.
Забележка
Това устройство е тествано и отговаря
на изискванията за цифрово устройство
Клас B и е в съответствие с параграф 15 от
правилника на Федералната комисия по
съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да
осигурят надеждна защита против нежелани
радиосмущения в битовата техника.
Този прибор генерира, използва и може
да излъчва радиочестотна енергия, и
ако не бъде инсталиран и използван
съгласно настоящата инструкция, може
да причини нежелани смущения в радио
комуникациите.
4
Въпреки това, няма гаранции, че в отделни
приемници няма да се появят нежелани
смущения. Ако този прибор причинява
нежелани смущения в радио или
телевизионното приемане, което може да
се провери чрез неколкократно включване
и изключване на прибора, препоръчваме
на потребителя да опита да отстрани
нежеланите смущения, предприемайки
една или повече от следните мерки:
- Да промени ориентацията или
местоположението на приемащата антена.
- Да увеличи разстоянието между прибора и
приемника.
- Да включи прибора в контактна розетка от
верига, различна от тази, в която е включен
приемникът.
- Да се консултира с продавача или да се обърне
за помощ към опитен радио или телевизионен
специалист.
Приложеният интерфейсен кабел трябва
да бъде използван с оборудването, за да
съответства с ограниченията за цифрово
устройство, прилежащи към клас В от част
15 на FCC правилата.
Комплект батерии
Това устройство отговаря на параграф 15
от правилника на Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията трябва да
отговаря на следните две условия: (1) Този
прибор не трябва да причинява нежелани
радиосмущения, и (2) този прибор трябва
да приема всички засечени радиосигнали,
включително и такива, които могат да
предизвикат нежелани операции.
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
Променливотоков адаптер (1)
Захранващ кабел (1)
Стойка за видеокамерата (1)
Компонентен A/V кабел (1)
Свързващ A/V кабел (1)
USB кабел (дълъг) (1)
USB кабел (къс) (1)
USB адаптер (1)/Капаче за USB адаптер
(1)
USB адаптерът и капачето на USB адаптера
предварително са прикрепени към USB
кабела (къс).
Комплект акумулаторни батерии
NP-FH50 (1)
CD-ROM “Handycam Application Software”
(1) (стр. 25)
- РМВ - Picture Motion Browser (софтуер,
който включва “PMB ръководство”)
- “Handycam Handbook” - Ръководство за
видеокамерата (PDF)
Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• Относно “Memory Stick” носителите, които
можете да използвате с тази видеокамера вижте
стр. 42.
Бележки относно употребата
Използване на видеокамерата
• Видеокамерата не е защитена от прах и мръсотия
и не е водоустойчива. Вижте “Предпазни мерки”
(стр. 54).
• Когато лампичките за режим
(Движещо се
изображение)/ (Неподвижно изображение)
(стр. 13) или лампичката за достъп (стр. 43)
светят или мигат, не правете следното – в
противен случай е възможно носителят да се
повреди, записаните изображения да се загубят
или да се получат други повреди:
- Не вадете “Memory Stick PRO Duo” носителя;
- Не вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от видеокамерата;
- Не удряйте и не клатете видеокамерата
• Не удряйте или тръскайте видеокамерата и не
излагайте устройството на вибрации. Възможно
е видеокамерата да не успее да записва движещи
се изображения или снимки.
• Преди да свържете вашата видеокамера към
друго устройство посредством кабел се уверете,
че поставяте свързващия жак в правилната
посока. Поставянето на свързващия жак насила
в неправилната посока може да причини повреда
на свързващия терминал или на вашата камера.
• Ако затворите LCD екрана, когато видеокамерата
е свързана с друго устройство посредством USB
връзка, възможно е записаните изображения да
се загубят.
• Дори когато видеокамерата е изключена, GPS
функцията работи, докато GPS ключът е зададен
в положение ON. Уверете се, че GPS ключът е
зададен в положение OFF по време на излитане
или кацане на самолет (HDR-TG5VE/TG7VE).
• Ако записвате/изтривате изображения дълго
време, възможно е изображенията на носителя
да се фрагментират. Изображенията не могат да
бъдат запазени/записани.В този случай запазете
изображенията на външен носител, за да
извършите [MEDIA FORMAT] (стр. 41).
• Визьорът и LCD екранът са произведени
посредством използването на изключително
прецизна технология, така че 99.99% от
пикселите са ефективни. Въпреки това,
възможно е на LCD екрана да се появят малки
тъмни и/или ярки точки (бели, червени, сини
или зелени на цвят). Появата им е нормална и е
в резултат на производствения процес и това по
никакъв начин не засяга записа.
Забележки за температурата на
видеокамерата/комплекта батерии
• Когато температурата на видеокамерата или
комплекта батерии е твърде висока или ниска,
възможно е записът или възпроизвеждането да
не могат да не бъдат извършени, поради защита
на видеокамерата. В този случай на LCD екрана
се извежда индикатор (стр. 53).
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията за запис, за да се уверите, че
картината и звукът се записват без проблеми.
5
• Обезщетения, касаещи съдържанието на записа,
не могат да бъдат предоставени, дори когато
записът или възпроизвеждането са невъзможни
поради повреда на видеокамерата, записващия
носител и т.н.
• Системите за цветовете на телевизионните
устройства се различават в зависимост от
държавата/региона. За да гледате вашите записи
на телевизор, имате нужда от телевизионно
устройство, базирано на системата PAL.
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
• За да предотвратите повредата и загубата на
данни, периодично запазвайте всички записани
изображения на външен носител. Препоръчваме
ви да запазвате изображенията на DVD-R диск,
като използвате компютър. Можете да запазите
изображенията и като използвате видеорекордер
или DVD/HDD рекордер.
Относно възпроизвеждане на
изображения, записани с други
устройства
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за HD (висока
разделителна способност) качество на
записваните изображения. Следователно не
можете да възпроизвеждате изображения,
записани с висока разделителна способност
(HD), на следните устройства:
- други устройства, съвместими с AVCHD
формат на записа, които обаче не са
съвместими с High Profile.
- устройства, които не са съвместими с
AVCHD формат.
Дискове, записани с качество с
висока разделителна способност
(HD)
6
• Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат, с качество с висока разделителна
способност. DVD носител, съдържащ AVCHD
материал, не трябва да се използва с плейъри
и рекордери на DVD основа, защото DVD
плейърът/рекордерът може да не извади
носителя или да изтрие съдържанието без
предупреждение. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, може да бъде възпроизвеждан
на съвместим Blu-ray Disc-- плейър/рекордер или
на друго съвместимо устройство.
Относно настройката за език
• Дисплеят на екрана за всеки език се използва
за илюстрация на работните процедури. Ако
е наложително, преди да започнете работа с
видеокамерата, променете езика (стр. 14).
Относно това ръководство
• Изображенията на LCD екрана, използвани в
това ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и е възможно
те да изглеждат различно на LCD екрана на
устройството.
• Вградената памет на вашата видеокамера
и “Memory Stick PRO Duo” носителя в това
ръководство се наричат “записващи носители”.
• Носителите “Memory Stick PRO Duo” и
“Memory Stick PRO-HG Duo” са означени в това
ръководство с името “Memory Stick PRO Duo”.
• Ще откриете “Handycam Handbook” “Ръководството за видеокамерата” (PDF) на
приложения CD-ROM (стр. 51).
• Снимките в това ръководство са от операционна
система Windows Vista. В зависимост от
операционната система на компютъра е
възможно истинските сцени да се различават.
Работен поток
Запис на движещи се изображения и снимки (стр. 15)
• В настройката по подразбиране, движещите се и неподвижни изображения
се записват на вградената памет на устройството с качество с високa
разделителна способност (HD).
• Можете да промените избрания носител за запис и качеството на движещите
се изображения (стр. 42).
Възпроизвеждане на движещи се и неподвижни
изображения (стр. 19)
Възпроизвеждане на движещи се и неподвижни изображения на
вашата видеокамера (стр. 19)
Възпроизвеждане на движещи се и неподвижни изображения на
свързан телевизор (стр. 22)
Запазване на движещи се и неподвижни изображения на диск
Запазване на движещи се и неподвижни изображения
с помощта на компютър (стр. 31)
• От изображения с висока разделителна способност (HD), прехвърлени
на вашия компютър, вие можете да създадете диск с изображения
с качество с висока разделителна способност (HD) или такъв,
съдържащ изображения със стандартно качество (SD). Относно
характеристиките за всеки от видовете дискове вижте стр. 28.
Създаване на диск с помощта на DVD
записващо/четящо устройство (стр. 37).
Изтриване на движещи се и неподвижни
изображения (стр. 41)
• Можете да освободите място за запис, като изтриете от вградения твърд
диск на устройството движещите се и неподвижни изображения, които
сте запазили на друг носител.
7
Съдържание
Първо прочетете това ...............................................................................................................................2
Работен поток................................................................................................................................................7
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии................................................................................ 10
Зареждане на комплекта батерии в чужбина ......................................................... 12
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа ............................. 13
Промяна на настройката за езика ................................................................................ 14
Запис
Запис .............................................................................................................................................................. 15
Превключване между режим на запис на движещи
се изображения и режим на запис на неподвижни изображения ............... 18
Получаване на информация за мястото на записа
с помощта на GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) ....................................................................... 18
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата ............................................................................................ 19
Възпроизвеждане на изображения на телевизионния екран ........................................... 22
Запазване на движещи се и неподвижни изображения
с помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows) ............................................................................................ 24
Когато използвате Macintosh .......................................................................................... 25
Избор на начин за създаване на диск (компютър) ................................................................... 28
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn) ................................................. 30
Прехвърляне на движещи се и неподвижни изображения
към компютъра (Easy PC Back-up) ..................................................................................................... 31
Промяна на устройството и папката за запис
на движещи се и неподвижни изображения .......................................................... 32
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) ............................................................................... 33
Създаване на диск с изображения с качество
с висока разделителна способност (HD) ...................................................................................... 33
Възпроизвеждане на диск с изображения с качество с висока
разделителна способност (HD) на вашия компютър ........................................... 34
Създаване на Blu-ray диск ................................................................................................ 34
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (SD), който може да се
възпроизвежда на обикновени DVD плейъри .......................................................................... 35
Копиране на диск ................................................................................................................ 35
Редактиране на движещи се изображения ............................................................. 36
Запис на неподвижни изображения от движещи се изображения ............. 36
8
Запазване на изображения с помощта
на DVD записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск (DVD записващо/четящо устройство).......................... 37
Създаване на диск с изображения с качество с висока разделителна способност (HD) с
помощта на DVD записващо устройство и др. (USB връзка) ........................................................... 38
Създаване на диск със стандартно качество (SD) с помощта
на записващо устройство и др.
(Връзка посредством A/V свързващ кабел) ............................................................................................ 39
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се и неподвижни изображения .................................................................. 41
Промяна на носителя за запис ...................................................................................................................... 42
Проверка на настройките на носителя за запис ............................................................. 42
Презапис или копиране на движещи се и неподвижни изображения от
вградената памет към “Memory Stick PRO Duo” носител .............................................. 43
Настройка на вашата видеокамера с помощта на менютата .......................................................... 44
Получаване на подробна информация от “Ръководство на видеокамерата” ......................... 51
Допълнителна информация
Съдържание
Отстраняване на проблеми ...................................................................................................................... 52
Предпазни мерки ................................................................................................................................................ 54
Технически характеристики ........................................................................................................................... 56
Индикатори на екрана ...................................................................................................................................... 59
Идентификация на частите и регулаторите ............................................................................................ 60
Азбучен указател ................................................................................................................................................. 63
9
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
Лампичка /CHG (зареждане)
Комплект
батерии
Захранващ кабел
Жак DC IN
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Към стенен
контакт
Можете да зареждате комплекта батерии “InfoLITHIUM” NP-FH50 след като го прикрепите
към вашата видеокамера.
• Не можете да прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”, различен от NP-FH50, към вашата
видеокамера.
1
2
3
4
5
10
Свържете променливотоковия адаптер към жака DC IN
на стойката на видеокамерата.
• Уверете се, че означението
на DC щекера сочи нагоре.
Свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер и към
мрежата от 220 V.
Изключете видеокамерата, като затворите LCD екрана.
Заредете батерията
Отворете капачето на батерията/Memory Stick Duo носителя.
Заредете комплекта батерии по посока на стрелката докрай, докато чуете щракване.
Затворете капачето на батерията/Memory Stick Duo носителя.
Поставете видеокамерата на стойката, както е показано по-горе, и
заредете здраво и докрай в стойката.
Лампичката /CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Лампичката /CHG (зареждане)
угасва, когато комплектът батерии е напълно зареден.
• Вижте стр. 57 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
• Когато включите видеокамерата, можете да проверите приблизително оставащия капацитет на батерията
чрез индикатора за оставащ заряд, намиращ се в горния ляв ъгъл на LCD екрана.
• Когато поставяте видеокамерата в стойката за видеокамерата, затворете капачето на жака DC IN.
• Изключете променливотоковия адаптер от жака DC IN, като придържате и стойката за видеокамерата, и
DC щекера.
За да извадите видеокамерата от стойката
Затворете LCD панела, след това извадете видеокамерата от стойката, като държите
едновременно и видеокамерата, и стойката.
Затворете LCD панела, след това свържете променливотоковия адаптер към жака DC IN на
вашата видеокамера.
Подготовка за експлоатация
За да заредите комплекта батерии, като използвате само
променливотоковия адаптер
Жак DC IN
Отворете
капачето на жака
DC щекер
С означението от
долната страна.
11
За да извадите комплекта батерии
Изключете видеокамерата и отворете капачето на батерията/Memory Stick Duo носителя.
Плъзнете лостчето за освобождаване на батериите (BATT) ( ), след това извадете
батерията ( )
• Внимавайте да не изпуснете батериите.
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии”.
Забележки за комплекта батерии и променливотоковия адаптер
• Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от устройството
затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките
(Движещо се изображение)/ (Неподвижно
изображение) (стр. 13) не светят.
• Не давайте на късо щекера на променливотоковия адаптер или терминалите на батерията с каквито и да
е метални предмети. Ако го направите, това може да причини повреда.’
• В настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако оставите видеокамерата
без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин се пести захранването на
батерията ([A.SHUT OFF]).
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
12
Стъпка
2: Включване
на захранването
Step
2: Turning
power
and
setting
Step
2: Turning
thethe
power
on,on,
and
setting
thethe
и
сверяване
на
датата
и
часа
date
and
time the power on, and setting the
date
and
Step
2:time
Turning
date and time
1 111
Open the LCD
LCD екрана
screen ofнаyour
camcorder.
Отворете
вашата
видеокамера.
Open
the LCD screen
of your camcorder.
Капачето
на обектива
се отваря
и вашата
видеокамера
The lens cover
is opened
and your
camcorder
is turnedсе
on.включва.
The lens
cover
is opened
and your
is turned on.
Open
the
LCD screen
of camcorder
your camcorder.
The lens cover is opened and your camcorder is turned on.
(Движещо се изображение):
За да
записвате
движещи
се
(Movie):
To record
movies
(Movie):
To record
movies
изображения
(Photo):
To record
photos
(Photo):
To record photos
(Неподвижно
изображение):
To неподвижни
record movies
За да(Movie):
записвате
(Photo): To record photos
изображения
това докоснете [NEXT].
Select
thebutton
desired
geographical area with
Докоснете
Touch
the
on the
TouchLCD
the
button
the
бутона
наon
LCD
screen.
LCD screen.
екрана.
Touch the button on the
LCD screen.
/
, then touch [NEXT].
 To set the date and time again, touch
(MENU)  [CLOCK SET] (under
[CLOCK/
To set the date and time again, touch
(MENU)  [CLOCK SET] (under
[CLOCK/
/
until the item appears.
LANG] category). When an item is not on the screen, touch
/
until
the
item
appears.
LANG]
category).
When
an
item
is
not
on
the
screen,
touch
• За да зададете отново датата и часа, докоснете
(MENU)
[CLOCK SET] (в категорията
 To set the date and time again, touch
(MENU)  [CLOCK SET] (under
[CLOCK/
,
[CLOCK/ LANG]). Когато опцията не е изведена на екрана , докоснете
/
until the item appears.
LANG]
category).
When
an
item
is
not
on
the
screen,
touch
докато опцията се изведе.

3 333
Set [SUMMERTIME], date and time, then touch
.
Set [SUMMERTIME], date and time, then touch
.
The clock starts.
TheЗадайте
clock
starts.
.
Set [SUMMERTIME],
dateдатата
and time,
thenслед
touch
[SUMMERTIME],
и часа,
това докоснете

 If you set [SUMMERTIME] to [ON], the clock advances 1 hour.
If you set [SUMMERTIME] to [ON], the clock advances 1 hour.
.
Подготовка за експлоатация
GettingGetting
startedstarted
/
, then
[NEXT].
Select theжеланата
desired geographical
area
withс помощта
Изберете
географска
област
на touch
и след
/
, then touch
[NEXT].
Select
the desired geographical
area with
Getting started
2 222
Часовникът
се стартира.
The clock starts.
• Ако
зададете
[SUMMERTIME]toв [ON],
положение
[ON],
часовникът
преминава 1 час напред.
If you
set [SUMMERTIME]
the clock
advances
1 hour.

 The date and time does not appear during recording, but they are automatically recorded on the
The date and time does not appear during recording, but they are automatically recorded on the
recording
media,
can be displayed
during playback.
To displayсе
the
date andнаtime,
touchи могат да
• Датата
и часът
неand
се извеждат,
докато записвате,
но автоматично
записват
носителя
recording media, and can be displayed during playback. To display the date and time, touch
[PLAYBACK
SET]
category)

[DATE/TIME]
on the

(MENU)

CODE]
(underduring
изведени
по време
на възпроизвеждане.
За да изведете
датата
и часа,
докоснете
(MENU)
бъдат
The
date
and[DATA
time
does
not
appear
recording,
but they
are
recorded
[PLAYBACK
SET] category)
automatically
[DATE/TIME]


(MENU)
[DATA
CODE]
(under
[DATA
[в категорията
PLAYBACK
SET]
[DATE/TIME]
.
. CODE]
recording
media,
and
can
be
displayed
during
playback.
To
display
the
date
and
time,
touch
.
[PLAYBACK SET] category)  [DATE/TIME] 

(MENU)  [DATA CODE] (under
.
13 1313
13
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(MENU)
[BEEP] (в категорията
[SOUND/DISP SET])
[OFF]
.
• След като веднъж сверите часовника, часът автоматично се настройва с [AUTO CLOCK ADJ] и
[AUTO AREA ADJ], зададени в положение [ON]. Възможно е часовникът да не се свери правилно при
автоматичната настройка, в зависимост от настройката на държавата/региона, която сте задали за
вашата видеокамера. В този случай задайте [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] в положение [OFF]
(HDR-TG5VE/TG7VE).
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
захранването се изключва.
(Движещо се изображение) мига няколко секунди и
Промяна на настройките на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на езика по ваш избор.
Докоснете
(MENU)
[ LANGUAGE SET] (в категорията [CLOCK/
изберете желания език
.
14
LANG])
Recording
Recording
Запис
Recording
Recording
Запис
Built-in microphone
Built-in
microphone
Вграден
микрофон
Запис на движещи
се
изображения
Recording
movies
Recording movies
В настройката по подразбиране движещите
Inизображения
the default setting,
movies are
recorded
сеIn
се записват
твърдия
диск
the default setting,
moviesнаare
recorded
with
highсdefinition
image quality
(HD) on
сwith
качество
висока
разделителна
способност
high definition image quality (HD) on
the internal
(p. 42, 47).
(HD)
(стр. 42,memory
47).
the internal memory (p. 42, 47).
Recording
Recording
 Do not touch the built-in microphone during recording.
Doдокосвайте
not touch the
built-inмикрофон
microphone
•Не
вградения
поduring
време recording.
на запис.
Запис
Open the LCD screen of your camcorder.
 Open
theLCD
LCD екрана
screen ofнаyour
camcorder.
Отворете
вашата
видеокамера.
The lens cover
is opened
and your
camcorder
is turned on.
Капачето
обектива
се отваря
и вашата
видеокамера
включва.
The lensна
cover
is opened
and your
camcorder
is turnedсеon.
докрай fully
START/STOP,
за да започнете запис.
Press START/STOP
to start recording.
Натиснете
 Press START/STOP fully to start recording.
Лостче
zoom lever
Power zoom
Power zoom lever
Широк
WideТелеснимка
Telephoto
Wide Telephoto
[STBY]
[REC]
[STBY]  [REC]
[STBY]  [REC]
15
15
15
To stop recording, press START/STOP fully again.

You can magnify images with the power zoom lever. Move the power zoom lever slightly for a
За slower
да спрете
записа,
докрай START/STOP.
zoom.
Move itотново
further натиснете
for a faster zoom.
• Можете
да and
увеличавате
изображения
лостчето
zoom.
Преместете
леко
лостчетоthen
за zoom,
да
The icons
indicators
on the LCD сpanel
will be
displayed
for about
5 seconds,
they зa
will
постигнете
по-бавно
Преместете
по-натам,
за да постигнете
по-бързо увеличение.
be disappeared,
after увеличение.
turning on your
camcorder
or switching
the recording/playback
modes. To
• Иконите
и индикаторите
на LCD
панела
ще се
за около 5 секунди, след което ще изчезнат
display the
icon and indicators
again,
touch
theизведат
LCD panel.
след като включите вашата видеокамера или превключите режимите за запис/възпроизвеждане. За
да изведете отново иконата и индикаторите, докоснете LCD екрана.
If you close the LCD screen during recording, the camcorder stops recording.
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
See page 57 on the recordable time of movies.
• Вижте стр. 57 относно времената за запис на движещите се изображения.
 When a movie file exceeds 2 GB, the next movie file is created automatically.
• Когато файлът с движещото се изображение надвиши 2 GB, автоматично се създава следващия файл.
 You can change the recording media and the image quality (p. 42, 47).
• Можете да промените носителя за запис и качеството на изображението (стр. 42, 47).
• You
can change
the recording
of movies
(p. 47). се изображения (стр. 47).
Можете
да промените
режимаmode
за запис
на движещите
• [В настройката
STEADYSHOT]
is set to [ON][ in the
default setting.
STEADYSHOT]
е зададен в положение [ON].
по подразбиране,
• To
adjust
the angle
of the
first
openотворете
the LCDLCD
panelпанела
90 degrees
the camcorder
(), and ( ),
За да
регулирате
ъгъла
наLCD
LCDpanel,
панела,
първо
на 90 to
градуса
към видеокамерата
след това
ъгъла
( ).rotate
Ако завъртите
LCD 270
панела
на 270
можете да
then
adjustрегулирайте
the angle ().
If you
the LCD panel
degrees
to градуса
the lens към
side обектива
(), you (can),record
записвате движещи
се изображения/неподвижни
изображения в огледален режим.
movies/photos
in mirror
mode.


270 градуса
 270 (максимално)
degrees (max.)
градуса
 90 90
degrees
to
камерата
theкъм
camcorder
В настройката
по подразбиране,
снимката
се записва автоматично,
когато видеокамерата
разпознае
• In
the default setting,
a photo is recorded
automatically
when the camcorder
detects the smile
of a person
усмивкаmovie
на човешко
лице,
докатоDETECTION]/[FRAME
се записва движещо се изображение
DETECTION]/[FRAME
during
recording
([SMILE
SETTING]). ([SMILE
An orange
frame appears around
Лицето
с разпозната
усмивка се
загражда
да промените
aSETTING]).
face targeted
for possible
smile detection
shot.
You canс оранжева
change theрамка.
settingМожете
in the menu
(p. 47).
настройката в менюто (стр. 47).
 You can increase the zooming level by using the digital zoom. Set the zooming level by touching
• Можете да увеличите нивото на увеличение (zoom), като използвате цифровия zoom. Задайте нивото
[SHOOTING SET] category)  a desired setting 
(MENU)  [ DIGITAL ZOOM] (under
(MENU)
[ DIGITAL ZOOM] (в категорията [SHOOTING
на увеличение, като докоснете
. настройка
SET])  желана
.
• When
movies
on an x.v.Color-compliant
record movies withтелевизори,
the x.v.Colorзаписвайте
function. Touch
Когатоviewing
преглеждате
движещи
се изображения наTV,
x.v.Color-съвместими
(MENU)
 [ X.V.COLOR]
(under
[RECORDING
category)  [[ON]


движещите
се изображения
с функцията
x.v.Color.
Докоснете SET] (MENU)
X.V.COLOR]
. Some settings
may be required
to view the movies. Refer. За
to the
instruction manuals
(в категорията
[RECORDING
SET])on a TV
[ON]
да преглеждате
движещиof
the
TV.
се изображения,
е необходимо да извършите определени настройки на телевизора. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Shooting photos
Запис на неподвижни изображения
In the default setting, photos are recorded on the internal memory (p. 42).
В настройката по подразбиране, неподвижните изображения се записват на вградената памет
(стр. 42).
 Open the LCD screen of your camcorder.
Отворете
LCD екрана на вашата видеокамера.
The lens cover is opened and your camcorder is turned on.
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
16
16
Леко натиснете PHOTO, за да включите лампичката
Press PHOTO lightly to turn on the

изображения).
Press PHOTO lightly to turn on the

(Photo) lamp.
(Photo) lamp.
(Неподвижни
Дисплеят
наscreen
LCD екрана
превключва
в режим
на запис
на неподвижни
изображения
The LCD
displayсеswitches
for photo
recording
mode,
and the screen
aspect ratio и
The LCD screen
displayстава
switches
съотношението
на екрана
4:3. for photo recording mode, and the screen aspect ratio
becomes 4:3.
becomes 4:3.
Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете
Press PHOTO lightly to adjust the focus, then press it fully.

Press PHOTO lightly to adjust the focus, then press it fully.

докарай.
PowerЛостче
zoom lever
Power zoomzoom
lever
Recording
Recording
Wide Telephoto
Широк
Телеснимка
Wide
Telephoto
Запис
Flashes  Lights up
Flashes 
Lights up
Мига
Светва
Когато индикацията
When изображението
disappears, theе записано.
photo is recorded.
изчезне,
When
disappears, the photo is recorded.
 Move the лостчето
power zoom
lever за
slightly
for a slower
zoom. Move
it further
for aПреместете
faster zoom.повече, за
• Леко преместете
за zoom,
да постигнете
по-бавно
увеличение
(zoom).
 Move the power zoom lever slightly for a slower zoom. Move it further for a faster zoom.
да извършите по-бързо увеличение (zoom).
You canдаcheck
the recordable
number of photos
on the
LCDдаscreen
(p. 59).
• Можете
проверите
броя на изображенията,
които
се
запишат
на LCD екрана (стр. 59).
 You can
check the recordable
number of photos
on могат
the LCD
screen
(p. 59).
(MENU)
 [ IMAGE
SIZE] (under
[PHOTO
SETTINGS]
change
the image
size,наtouch
• ЗаTo
да
промените
размера
изображението,
докоснете
(MENU)
[ IMAGE
SIZE]
(в
(MENU)  [ IMAGE SIZE] (under
[PHOTO
SETTINGS]
To change the image size, touch

.
category)  a[PHOTO
desired setting

категорията
SETTINGS])
желана настройка
.

.
category)  a desired setting 
Your camcorder
flashes
automatically
whenсветкавицата,
there is insufficient
The flash
not work
• Вашата
видеокамера
автоматично
включва
когатоambient
околнатаlight.
светлина
не е does
достатъчна.
 Your camcorder flashes automatically when there is insufficient ambient light. The flash does not work
Светкавицата
сработваYou
по време
на запис
движещи
се изображения.
Можете да промените
(MENU)начина

during movieне
recording.
can change
howнаyour
camcorder
flashes by touching
(MENU) 
during movie
You като
can change
how your camcorder
by touching
на[FLASH
сработване
наrecording.
светкавицата,
докоснете
(MENU)flashes
MODE]
(в категория
[PHOTO
SETTINGS] category)
a [FLASH
desired setting

.
MODE]
(under
[PHOTO SETTINGS] category) .a desired setting 

.
[FLASH
MODE] (underжелана
SETTINGS])
is displayed.
[PHOTO
You cannot
record photos while настройка
is
displayed.

You
cannot
record
photos
while
• Не можете да записвате неподвижни изображения, докато е изведена индикацията
.
1717
17
Превключване между режим на запис на движещи се изображения и
режим
наbetween
запис наmovie
неподвижни
изображения
To switch
recording
mode and photo recording mode
Леко натиснете START/STOP, за да превключите към режим на запис на движещи
Press
START/STOP
lightly
to switch
to movie
mode. Press
PHOTO
lightly
се
Леко
натиснете
PHOTO,
за recording
да превключите
в режим
на запис
на to
Toизображения.
switch
between
movie
switch
to photo
recording
mode. recording mode and photo recording mode
неподвижни
изображения.
Press START/STOP lightly to switch to movie recording mode. Press PHOTO lightly to
switch to photo recording mode.
Натиснете леко, за да превключите в режим на
Press lightly to switch to movie
запис на движещи
се изображения
recording
mode
Press lightly to switch to movie
Натиснете
леко,
за даtoпревключите
в режим на
Press
lightly
to switch
photo
recording
mode
запис на неподвижни
изображения
recording
mode
Press lightly to switch to photo
recording mode
Acquiring location information using the GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
Получаване
информация
с помощта
на GPS
When you set theна
GPS
switch to ON, за мястото
appears on на
the записа
LCD screen,
and your camcorder
Acquiring
location
information
using
the
GPS
(HDR-TG5VE/TG7VE)
(HDR-TG5VE/TG7VE)
acquires the location information from the GPS satellites. Acquiring the location information
Когато
зададете
GPS ключа
вto
положение
ON, на on
LCD екрана се извежда индикация
When you
switchsuch
ON,
appears
enables
youset
to the
use GPS
functions
as the Map
Index. the LCD screen, and your camcorder
и вашата
видеокамера
получава
информацията
от GPS
сателитите.
Получаването
acquires
the
location
information
from
the
GPS
satellites.
Acquiring
the location
information
Theинформация
indicator changes
according to the strength
of GPSдаsignal
reception.
на
за местоположението
ви позволява
използвате
функции като Map
enables
you
to
use
functions
such
as
the
Map
Index.

Make
sure
that
the
GPS
switch
is
set
to
OFF
during
take
off
and
landing
of
an
airplane.
Index.
The indicator changes
according
to the strength
of GPS
signal reception.
Индикаторът
се променя
в зависимост
от силата
на приемания
GPS сигнал.
Make sure
thatGPS
theключът
GPS switch
is set вtoположение
OFF duringOFF
takeпоoff
and landing
of anиairplane.
• Уверете
се, че
е зададен
време
на излитане
кацане на самолет.
Built-in map is powered by companies as follows; Map of Japan by ZENRIN CO., LTD., other areas
by NAVTEQ.
• Вградените
карти
са притежание
на следните
компании;
собственост
на areas
Built-in map
is powered
by companies
as follows;
Map of карта
Japan на
by Япония
ZENRIN– CO.,
LTD., other
ZENRIN CO., LTD., карти на други области – собственост на NAVTEQ.
by NAVTEQ.

18
18
18
Playback
Playback
Възпроизвеждане
Playback
Playback
Възпроизвеждане
наcamcorder
видеокамерата
on theon
the camcorder
Настройката
подразбиране
задават
възпроизвеждането
на движещите
се(p.
изображения
In the default
setting,
movies
photos
on
the internal
memory
are played
42). (p. 42).и
In theпо
default
setting,and
movies
and
photos
on the internal
memory
are
played
снимките, записани на вградения твърд диск (стр. 42).
Playing movies
Playing movies
Възпроизвеждане
на движещи се изображения
Open
LCD
screen
your
camcorder.
Отворете
Open
LCD of
screen
of
yourвидеокамера.
camcorder.
the
LCDthe
екрана
на
вашата
Капачето
на
обектива
се отваря
и вашата
видеокамера
включва.
The lensThe
cover
is opened
your
camcorder
is turnedisсеon.
lens
cover is and
opened
and
your camcorder
turned on.
Докоснете
(PLAYBACK).
 Touch
(PLAYBACK).
 Touch(PLAYBACK).
The няколко
VISUAL
INDEX screen
appears
after
some
seconds.
След
секунди
се извежда
екранът
VISUAL
INDEX.
The VISUAL
INDEX
screen
appears
after
some
seconds.
Playback
Възпроизвеждане
Превключва дисплея с работните бутони.
Към екрана MENU
Switches
operating
button
display.
Извежда
екрана
Map
Index (HDR-TG5VE/TG7VE).
Switches
operating
button display.
Извежда
движещи
се изображения с качество с висока разделителна способност
To: MENU
To screen
MENU
screen
(HD).
Displays
the Mapthe
Index
screen
Displays
Map
Index(HDR-TG5VE/TG7VE).
screen (HDR-TG5VE/TG7VE).
: Извежда
неподвижни
изображения

:
Displays
high definition
image quality
movies.
: Displays
high definition
image(HD)
quality
(HD)
: Извежда
движещи
се изображения,
записани
наmovies.
предходната/следващата
:
Displays
photos.

дата.  : Displays photos.
предходно/следващо
се изображение.

/ : Извежда
: Displays
movies recorded
onдвижещо
the previous/next
date. date.
/
: Displays
movies recorded
on the
previous/next
Връща/се към: Displays
екрана заthe
запис.

previous/next
movie. movie.

/
: Displays
the previous/next
• Можете да разглеждате през дисплея, като докосвате и изтегляте или .
Returns
to the recording
screen. screen.
Returns
to theна
recording
се извежда
движещото
се изображение или неподвижното изображение,
• Индикацията
Playback
) ( a desired
) желано
се изображение ( )
Touch
(or (или
)(or
() 
movieдвижещо
().
Докоснете
) ()  a desired
movie ().
 Touch
 You canscroll
the scroll
displaythe
bydisplay
touching
and
dragging

or . or .
You еcan
touching
andдокоснете
dragging
което последно
възпроизведено
илиbyзаписано.
Ако
движещото се изображение или
  appears
with
the movie
or, photo
that
was
most
recently
or played
recorded.
If you touch
the touch the
 
appears
withс the
movie
orдаphoto
that was
mostplayed
recently
orпредходното
recorded.
If you
неподвижни
изображения
можете
продължите
възпроизвеждането
от
време.
, you
can
playback
the previous
time.
( Stick
appears
the on the
movie or photo
(Индикацията
на неподвижни
записана
Duo”
continue
, you canизображения,
continue from
playback
fromна
the“Memory
previous
time.PRO
(on
appears
movieсеwith
orизвежда
photo
with
photo recorded
the “Memory
Stick PROStick
Duo”PRO
media.)
носителя.)
photo on
recorded
on the “Memory
Duo” media.)
19
19
19
Вашата
видеокамера
Your
camcorder
startsзапочва
playing възпроизвеждането
the selected movie. на избраното движещо се изображение.
Сила
на звука
Volume
adjustment
Previous
Предходен
stop
За даTo
спрете
За бързо
To fast-reverse
превъртане назад
Следващ
Next
OPTION
OPTION MENU
MENU
За бързо превъртане
To fast-forward
напред
Toда
pause/play
За
въведете режим на
пауза/възпроизвеждане
When playback from the selected movie reaches the last movie, the screen returns to the VISUAL
• INDEX
Когато възпроизвеждането
на избраните движещи се изображения достигне до последното
screen.
изображение, екранът се връща в режим VISUAL INDEX.
/
during pause to play back movies slowly.
 Touch
• Докоснете
, докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
/
during playback, movies are played as fast as about 5 times
 As you repeat touching
движещи се изображения.

about
10
times

about
30 times  about 60
• Когато неколкократно докоснете
поtimes.
време на възпроизвеждане, движещите
INDEX] (under
 You
can displayсеthe
VISUAL INDEX
by touching
изображения
възпроизвеждат
около
5 пъти по-бързо(MENU)
около
10[VISUAL
пъти по-бързо
около 30
[PLAYBACK]
пъти по-бързоcategory).
около 60 пъти по-бързо.
can display
the VISUAL
the LCD screen
180 degrees,
andINDEX]
closing(вwith
• You
Можете
да изведете
VISUALINDEX
INDEX,after
катоrotating
докоснете
(MENU)
[VISUAL
категория
[PLAYBACK]).
the
screen facing
out.
Можете
да изведете
VISUAL
след
като завъртите
LCD екрана
на 180 градуса и го затворите
с
• The
recording
date, time,
andINDEX
shooting
conditions,
and coordinates
(HDR-TG5VE/TG7VE)
are
екрана наautomatically
навън.
recorded
during recording. This information is not displayed during recording, but
• you
Датата,
на записа,
и координатите
(HDR-TG5VE/TG7VE)
автоматично
(MENU)
 [DATA CODE] (under
can часът
displayи itусловията
during playback
by както
touching
се записват в режима на запис. Тази информация не се извежда по време на запис, но можете

.
[PLAYBACK SET] category)  a desired setting 
да я изведете по време на възпроизвеждане, докосвайки
(MENU)
[DATA CODE] (в
категорията [PLAYBACK SET])
желана настройка
.

To adjust the sound volume of movies
За да регулирате нивото на силата на звука за движещите се изображения
While
playing
back movies,движещи
touch се изображения,
 adjust withдокоснете
/
 регулирайте
.
Докато
възпроизвеждате
с
/
in the OPTION MENU.
 You can adjust the sound volume by using
помощта на
.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука, като използвате
20
20
в OPTION MENU.
Преглед на неподвижни изображения
Viewing photos
Докоснете
(Неподвижно изображение) ( )
желана снимка ( ) в
Touch
the VISUAL
(Photo)
()  a desired photo () on the VISUAL INDEX screen.
екрана
INDEX.
Playback
Превключва
дисплея
с работните
Switches
operating
button
display. бутони.
Към екрана MENU
ToИзвежда
MENU екрана
screen Map Index (HDR-TG5VE/TG7VE).
Displays
the Map
Index screen
(HDR-TG5VE/TG7VE).
: Извежда
движещи
се изображения
с качество
с висока
разделителна
способност
(HD).

: Displays
high definition
image
quality (HD) movies.
Извеждаphotos.
снимки
 : :Displays
Извеждаphotos
движещи
се изображения,
записани date.
на предходната/следващата

/
: :Displays
recorded
on the previous/next
дата.

/
: :Displays
previous/next photo.
Извеждаthe
предходно/следващо
движещо се изображение.
Returns
Връщаto
сеthe
къмrecording
екрана заscreen.
запис.
Previous
Предходен
КъмVISUAL
екрана
To the
VISUAL
INDEX
INDEX screen


За да започнете/
спрете изреждането на
To start/stop slide show
изображения
Next
Следващ
OPTIONMENU
MENU
OPTION
Възпроизвеждане
Вашата
видеокамера
извежда
избраното
Your
camcorder
displays
the selected
photo.изображение
• Можете да увеличите снимката, като преместите лостчето zoom, докато преглеждате снимки (PB ZOOM).
определена
в PB
точката
премества
в центъра
на рамката.
YouАко
canдокоснете
zoom in the
photo byточка
moving
theZOOM
powerрамката,
zoom lever
whileсе
viewing
photos
(PB ZOOM).
If you
(папка за
• Когато
преглеждате
записани
“Memory
PRO
Duo”
индикацията
touch
a point
in the PB снимки,
ZOOM frame,
the на
point
comesStick
to the
center
inносител,
the frame.
възпроизвеждане)
извеждаonна“Memory
екрана. Stick PRO Duo” media,
(playback folder) appears on
When
viewing photosсе
recorded
the screen.
21
21
Възпроизвеждане на изображения
на телевизионния екран
Начините на връзка и качеството на изображенията (висока разделителна способност (HD)
или стандартна разделителна способност (SD)), които се възпроизвеждат на телевизионния
екран, се различават в зависимост от телевизора, който сте свързали, и конекторите, които
използвате. Лесно можете да свържете вашата видеокамера към телевизора, като следвате
инструкциите в [TV CONNECT Guide].
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]
Превключете източника на входен сигнал на телевизора към
свързания жак.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
Включете вашата видеокамера и докоснете
(MENU) [TV
CONNECT Guide] (в категорията [OTHERS]) на LCD екрана.
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр.12).
Свържете вашата видеокамера с телевизора според инструкциите в
[TV CONNECT Guide].
Конектори на вашата видеокамера
A/V конектор за дистанционно
управление
22
Жак A/V OUT
Входни
конектори на
телевизора
• Когато използвате A/V свързващ кабел, за да извеждате движещи се изображения, изображенията
се извеждат със стандартно качество (SD).
• Видеокамерата притежава A/V конектор за дистанционно управление, а стойката на
видеокамерата – жак A/V OUT. Свържете A/V свързващия кабел или компонентния A/V кабел
към стойката за видеокамерата или към вашата видеокамера.
Възпроизведете движещите се и неподвижни изображения на вашата
видеокамера (стр. 19)
• Извършете нужните настройки за изходен сигнал на видеокамерата.
За да свържете телевизор с висока разделителна способност посредством компонентни
видео жакове:
(MENU)
[COMPONENT] (в категория [OUTPUT SETTINGS])
[1080i/576i]
За да свържете телевизор без висока разделителна способност през компонентните видео
жакове:
(MENU)
[COMPONENT] (в категория [OUTPUT SETTINGS]) [576i]
За да свържете 4:3 телевизор:
(MENU)
[TV TYPE] (в категория
[OUTPUT SETTINGS])
За да активирате “BRAVIA” Sync:
(MENU)
[CTRL FOR HDMI] (в категория
(настройки по подразбиране)
[GENERAL SET])
[4:3]
[ON]
Относно “PhotoTV HD”
* Телевизорът автоматично превключва на подходящия режим, когато възпроизвеждате неподвижни изображения.
** Нужна е настройка на телевизора. За подробности, моля, обърнете се към ръководството за експлоатация на вашия
PhotoTV HD-съвместим телевизор.
Възпроизвеждане
Тази видеокамера е съвместима с “PhotoTV HD” стандарта. “PhotoTV HD” ви позволява да
възпроизвеждате високо-детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел* или
компонентен A/V кабел**, можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в
HD формат.
23
Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните операции,
като използвате “PMB (Pictute Motion
Browser)”.
- Да прехвърляте изображения към
компютър
- Да преглеждате и редактирате прехвърлени
изображения
- Да създавате дискове
- Да качвате движещи се изображения и
снимки на интернет страници
За да запазвате движещи се изображения
и снимки, като използвате компютър,
предварително инсталирайте “PMB” от
приложения “CD ROM”.
• Не форматирайте вградената памет на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
• Тази видеокамера записва висококачествен
материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD носител.
Въпреки това, DVD носителят, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото
е възможно DVD плейърът/рекордерът да не
успее да извади носителя или може да изтрие
съдържанието без предупреждение.
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/ Windows Vista
SP1*3
CPU (процесор)
Intel Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз
(Препоръчителни са Intel Pentium 4 3.6 GHz или
по-бърз, Intel Pentium D 2.8 GHz или по-бърз,
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2
Duo 1.66 GHz или по-бърз.)
Въпреки това, следните операции са възможни с
Intel Pentium III 1 GHz или по-бърз:
- Прехвърляне на движещи се и неподвижни
изображения на компютър
- Записване на диск с едно докосване
- Създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат/DVD видео (Когато създавате DVD
видео чрез преобразуване на изображения
с висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество (SD), е
необходим процесор от вида Intel Pentium 4, 2.8
GHz или по-бърз).
- Копиране на диск
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този продукт се
основава на DirectX технологията. Необходима е
инсталация на DirectX.)
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече (1 GB или
повече е препоръчително.)
Въпреки това, за обработка само на SD
(стандартно качество) изображения ще ви бъде
нужна 256 MB памет или повече.
За Windows Vista: 1 GB или повече
Вградена памет
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате дискове в AVCHD формат.
Когато създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)); дисково устройство, което може
да записва Blu-ray/DVD дискове (за инсталация
на софтуера е нужно CD-ROM устройство)
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT файлова
система за система на твърдия диск.
24
• Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
*1
*2
*3
Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова среда.
Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition).
Не се поддържа Starter (Edition).
Когато използвате Macintosh
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Поставете приложения
CD-ROM в дисковото устройство
на вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.
• Ако екранът не се изведе, щракнете върху
[Start]
[Computer] (в Windows XP, [My
Computer]), след това щракнете два пъти
върху [SONYPICTUTIL, (E:)] (CD-ROM)*.
* Възможно е имената на устройствата (като
например (Е:)) да се различават в зависимост
от компютъра.
Щракнете върху [Install].
Инсталирайте “PMB” преди да свързвате
вашата видеокамера към компютър.
• Ако на компютъра вече е инсталирано
друго копие на “PMB”, приложено към друго
устройство, проверете версията. (Можете да
изведете номера на версията, като щракнете
върху [Help] – [About PMB].) Сравнете номера
на версията на приложения CD-ROM с този
на предходното инсталирано копие на “PMB”.
Уверете се, че версиите са инсталирани в
поредност от по-ниската към по-високата.
Ако номерът на версията на предходното
инсталирано “PMB” копие е по-голям от този на
“PMB” на вашата видеокамера, деинсталирайте
“PMB” от вашия компютър, след което
инсталирайте версиите в указания по-горе
ред - от по-ниска към по-висока. Ако първо
инсталирате по-високата версия на “PMB”,
възможно е някои функции да не работят
правилно.
• Вижте стр. 51 в “Ръководство на видеокамерата”.
Уверете се, че вашата
видеокамера не е свързана към
компютъра.
Изберете езика за
приложението, което ще
инсталирате, след това щракнете
върху [Next].
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката на
видеокамерата и мрежата от 220
V.
• Ако не използвате стойката
на видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер и USB
терминала към видеокамерата (стр. 11, 61),
след това преминете към стъпка 8.
Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да обработвате неподвижни
изображения, като използвате
Macintosh компютър, свързан към
видеокамерата, вижте следната
интернет страница.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us
Включете компютъра.
• Влезте в системата като Administrator
(Администратор), за да извършите тази
инсталация.
• Затворете всички работещи приложения на
компютъра преди да инсталирате софтуера.
25
Поставете видеокамерата
Прочетете условията на
 Set the camcorder onto the
в стойката.
“Handycam” Station Cradle.
 Read the terms of the license
лицензното споразумение и ако
agreement carefully. If you agree
приемате условията, сменете
to the terms, change to , and
Включете вашата видеокамера,
в и щракнете върху [Next]
then click [Next]  [Install].
като отворите LCD екрана.
 Turn on the camcorder by
[Install] на екрана на компютъра.
opening
the LCD
screen.
Свържете
жака
(USB) към
Следвайте инструкциите на
 Follow the on-screen instructions
стойката или USB адаптера
екрана,
за да инсталирате
to install the software.
и компютъра с USB кабел
 Connect the  (USB) jack of the
софтуера.
 Depending on the computer, you may
(приложенStation
в комплекта).
• В зависимост от компютъра, възможно е да
“Handycam”
Cradle or the
need
party software.
ви to
се install
наложиthird
да инсталирате
другIf софтуер.
Dedicated USB Terminal Adaptor
theАко
installation
screen appears,
инсталационният
екранfollow
се изведе,
and the computer with the USB
theследвайте
instructions
to install theзаrequired
инструкциите,
да инсталирате
нужния софтуер.
software.
cable (supplied).

На екрана на видеокамерата автоматично
се извежда съобщението [USB SELECT].
Докоснете [
USB CONNECT] на
екрана
на видеокамерата.
The
[USB SELECT]
screen appears on
Ако екранътscreen
[USB SELECT]
не се изведе,
the•camcorder
automatically.
докоснете
(MENU)
CONNECT] (в категорията
If the [USB SELECT] screen does not
(MENU)  [USB
appear, touch
[OTHERS]
CONNECT] (under
category).
Щракнете върху [Continue]
на екрана на компютъра.
 Click [Continue] on the computer
screen.
2626
Когато
When
theинсталацията
installation is приключи,
completed, се
извеждат следните икони.
following
icons
Извадете
CD will
ROMappear.
диска от вашия
Remove
the CD-ROM from your
компютър.
computer.
[USB
[OTHERS])
 Touch [ USB CONNECT] on the
camcorder screen.

• Ако еthe
необходимо,
Restart
computer ifрестартирайте
required to
компютъра,
за да приключите инсталацията.
complete
the installation.



Other
icons may
• Възможно
е даappear.
се изведат други икони.
No
may appear
depending on theпроцедура
• Вicon
зависимост
от инсталационната
installation
procedure.
е възможно
иконите да не се изведат.
The
“Handycam” Handbook
is not не се
• Ръководството
на видеокамерата
инсталира
в тази
процедура
(стр. 51).
in this
procedure
(p. 51).
installed
ЗаTo
даdisconnect
изключитеyour
вашата
видеокамера
camcorder
from the
отcomputer
компютъра
Щракнете върху иконата
в
Докоснете
[END]
[YES]
на

Touch [END]
 [YES]
on the
екрана
на
видоекамерата.
camcorder screen.
Изключете USB кабела.
• Можете
да създадете
диск, като

Disconnect
theBlu-ray
USB cable.
Saving movies and photos with a computer

използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB” (стр. 34).
You can create a Blu-ray disc by using a
computer with a Blu-ray disc burner. Install the
BD Add-on Software for “PMB”(p.34)
Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
 Click the icon at the bottom
долния десен ъгъл на десктопа
right of the desktop of the
на компютъра
[Safely remove
computer  [Safely remove USB
USB Mass Storage Device].
Mass Storage Device].
27
27
Selecting the method for creating a disc
Избор
на начин за създаване на диск
(computer)
(компютър)
Several methods for creating a high de nition image quality (HD) disc or a standard
image
qualityначина
(SD) disc
from highна
deдиск
nition
image qualityс (HD)
movies
or
de саnition
Тук
описани
няколко
за създаване
с изображения
HD или
SD качество
photos
recorded
on
your
camcorder
are
described
here.
Select
the
method
that
suits
yourса
от движещи се или неподвижни изображения, записани на вашата видеокамера, които
player. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
с disc
HD качество.
Плейър
Устройства за Blu-ray
възпроизвеждане (Blu-ray
плейър, PLAYSTATION®3 и др.)
Устройства за
възпроизвеждане на AVCHD
формат (Sony Blu-ray плейър,
PLAYSTATION®3 и др.
Избор на метод и вид на диска
Прехвърляне на движещи се и
неподвижни изображения на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 31)
Създаване на Blu-ray диск* с качество на
изображенията с висока разделителна
способност (HD) (стр. 34)
Създаване на диск с едно докосване
(One Touch Disc Burn) (стр. 30)
Прехвърляне на движещи се и
неподвижни изображения на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 31)
HD
HD
Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) (стр. 33)
Обикновени устройства за DVD
възпроизвеждане (DVD плейър,
компютър, който възпроизвежда
DVD дискове и др.)
Прехвърляне на движещи се и
неподвижни изображения на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 31)
SD
Създаване на изображения със
стандартно качество (SD) (стр. 35)
Toда
create
a Blu-ray
disc,диск,
the BD
Add-on
So ware forBD
“PMB”
must
be installed
(p. 34).
** За
създадете
Blu-ray
трябва
да инсталирате
Add-on
софтуера
за “PMB”
(стр. 34).
Характеристики
на всички
видове дискове
Characteristics of each
type of disc
Using a Blu-ray disc enables you to record high de nition image quality (HD) movies of a longer
HD
SD
Използването
на Blu-ray дискове ви позволява да записвате движещи се изображения с
duration than DVD discs.
висока разделителна способност (HD) с времетраене, по-дълго от това на DVD.
High de nition image quality (HD) movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs,
Можете
движещи
се изображения
nition image
quality (HD)
disc is created.с висока разделителна способност (HD)
and a highдаdeзаписвате
на DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения
nition image способност
quality (SD) movie
сStandard
високаde
разделителна
(HD).converted from high de nition image quality (HD)
movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs, and a standard image quality (SD)
Можете
да записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD),
disc is created.
преобразувани от изображения с качество с висока разделителна способност (HD), на
DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения
Discs със
youстандартно
can use with
“PMB”(SD).
качество
You can use 12 cm discs of following type with “PMB.” For Blu-ray disc, see page 34.
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
28
28
Можете да използвате 12 cm дискове от следния вид, с помощта на “PMB”. За Blu-ray дискове
вижте стр. 34.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Без възможност за презапис
Презаписващи

 Винаги
Always maintain
yourпоследната
PLAYSTATION
to системния
use the latest
versionзаofPLAYSTATION®3.
the PLAYSTATION3 system
•
поддържайте
версия3на
софтуер
software. е PLAYSTATION®3 да не се предлага в някои държави/региони.
• Възможно
 The PLAYSTATION 3 may not be available in some countries/regions.
Запазване на движещи се и неподвижни
изображения
помощта
на компютър
Saving movies
and photosсwith
a computer
2929
Създаване на диск
с едно докосване
(One Touch Disk Burn)
Можете да запазвате движещи се и
неподвижни изображения на диск.
Движещите се и неподвижни изображения,
записани на вашата видеокамера, които
все още не сте запазили с функцията за
запис с едно докосване, могат да бъда
автоматично записани на диск. Движещите
се и неподвижни изображения се запазват на
диска с качеството, с което са записани.
• Когато записвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD)
(настройка по подразбиране), резултатът ще бъде
диск с висока разделителна способност (HD).
Не можете да възпроизвеждате дискове с висока
разделителна способност (HD) на DVD плейъри.
• Създаването на Blu-Ray дискове не е възможно с
функцията за запис с едно докосване (One Touch
Disk Burn).
• За да създадете диск със стандартно качество на
изображението (SD) от движещо се изображение
с висока разделителна способност (HD), първо
прехвърлете движещите се изображения на
компютър (стр. 31) и след това създайте диска
със стандартното качество на изображението
(SD) (стр. 35).
• Предварително инсталирайте “PMB” (стр. 25), но
не стартирайте програмата.
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвайте
приложения променливотоков адаптер (стр. 12).
• С помощта на функцията за запис с едно
докосване (One Touch Disk Burn) можете да
записвате само движещи се и неподвижни
изображения, които са запазени на вградената
памет.
1
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството
• Вижте стр. 28 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако автоматично се стартира софтуер,
различен от “PMB”, затворете приложението.
30
2
3
4
5
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката на
видеокамерата и мрежата от
220 V.
• Ако не използвате стойката
на видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер и USB
терминала към видеокамерата (стр. 11, 61),
след това преминете към стъпка 4.
Поставете видеокамерата
в стойката.
Включете вашата видеокамера,
като отворите LCD екрана.
Свържете жака (USB) към
стойката или USB адаптера
и компютъра с USB кабел
(приложен в комплекта).
• Не затваряйте LCD екрана, докато
видеокамерата е свързана с друго устройство
посредством USB кабел. Ако го направите
е възможно записаните изображения да се
загубят.
6
6
(MENU)  [USB
Touch
CONNECT]
(under (MENU)
[OTHERS]
Докоснете
category)
 [DISC(вBURN].
[USB CONNECT]
категория
[OTHERS])

(Easy PCthat
Back-up)
camcorder
have not yet been saved
with Easy PC Back-up can be imported
и неподвижните
toДвижещите
a computerсе
automatically.
Turnизображения
on the
на вашата видеокамера, които все още не
computer
beforehand.
са запазени с помощта на функцията Easy
Follow the instructions on the
Следвайте
инструкциите на
computer
screen.
екрана на компютъра.
• Движещите се и неподвижни изображения
Movies and photos are not saved on the
не се запазват на компютъра, когато
computer when you perform One Touch Disc
извършвате функцията за запис с едно
Burn. докосване (One Touch Disk Burn).

Connect your camcorder to the wall outlet (wall
PC
Back-up, могат автоматично да бъдат
socket) using the
AC Adaptor
for this
прехвърлени
наsupplied
компютъра.
Предварително
operation (p.
12).
включете
компютъра.
1
1
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
Connect променливотоков
the AC Adaptor
to the
приложения
адаптер
(стр. 12).
If you do not
use the
“Handycam”
адаптер
към
стойката
наStation
Cradle, connect the AC Adaptor and
видеокамерата
и мрежата от
Dedicated USB Terminal Adaptor to the
220
V. (p. 11, 61), then proceed to
camcorder

• step
Ако 3.
не използвате стойката
на видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер и USB
терминала към видеокамерата (стр. 11, 61),
Set
the camcorder onto the
след това преминете към стъпка 3.
“Handycam” Station Cradle.
Поставете видеокамерата
в стойката.
Turn
on the camcorder by
opening the LCD screen.
Включете вашата видеокамера,
като отворите LCD екрана.
Connect the  (USB) jack of the
“Handycam”
Station (USB)
Cradleкъм
or the
Свържете жака
Dedicated
USB
Terminal
Adaptor
стойката или USB адаптера
and
the computer
withкабел
the USB
и компютъра
с USB
cable
(supplied).
(приложен в комплекта).
Saving movies and photos with a computer
2
32
3
4
4
“Handycam” Station Cradle and
the
wall outlet
(wall socket).
Свържете
променливотоковия
The
[USB SELECT]
screen appears
on
На екрана
на видеокамерата
се извежда
екрана
[USB SELECT].
the
camcorder
screen.

Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
77
[DISC BURN].
Importing movies and
photos
to a computer
Прехвърляне
на движещи се
и неподвижни
(Easy
PC Back-up)изображения
към компютър
Movies and photos recorded on your
If you close the LCD panel when your
31
31
5
6
• Ако затваряйте LCD екрана, докато
видеокамерата е свързана с друго устройство
посредством USB кабел, възможно е
записаните изображения да се загубят.
Докоснете [ USB CONNECT],
за да прехвърлите изображения
от вградената памет, или
докоснете [ USB CONNECT],
за да прехвърлите изображения
от носителя “Memory Stick PRO
Duo”.
На екрана на компютъра се извежда
прозорецът [Handycam Utility].
Щракнете [Easy PC Back-up]
[Import] на екрана
на компютъра.
Движещите се и неподвижните
изображения се прехвърлят на вашия
компютър.
Когато операцията приключи, се извежда
екранът “PMB” .
• Когато операцията приключи, може да се
изведе екран, който показва, че движещите
се изображения се анализират. Възможно е
анализирането на движещите се изображения
да отнеме дълго време. Междувременно вие
можете да работите с “PMB”.
32
• Можете да създавате дискове с висока резолюция
на изображенията (HD) (дискове във формат
Blu-Ray/AVCHD) (стр. 33) или дискове със
стандартно качество на изображението (SD) (стр.
35) от прехвърляни движещи се изображения с
качество с висока резолюция (HD).
• Относно прехвърлянето на избрани движещи
се изображения или снимки вижте PMB
ръководството (стр. 33).
• Можете да прехвърляте движещи се
изображения с качество с висока разделителна
способност (HD) от вашия компютър на вашата
видеокамера (HDR-TG5VE/TG7VE). В екрана
на “PMB” щракнете върху [Manipulate]
[Export To]
[Handycam (Hard Disc Drive)]
или [Handycam (Memory Stick)]. За подробности
вижте PMB ръководството (стр. 33).
Промяна на устройството
и папката за запис на движещи
се и неподвижни изображения
В екрана [Handycam Utility] на стъпка
6 по-горе, щракнете върху [Easy PC
Back-up]
[Change]. На изведния екран
вие можете да изберете устройството
или папката, където ще запазвате
изображения.
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Щракнете два пъти върху иконата на “PMB”
на екрана на компютъра.
Можете да преглеждате, редактирате
или създавате дискове с движещи се и
неподвижни изображения, като използвате
“PMB”.
Прочитане на “PMB”
ръководството
Вижте “PMB ръководство”, за да се
запознаете с подробности относно “PMB”.
Щракнете два пъти върху иконата на “PMB”
ръководството на вашия компютър, за да
отворите “PMB ръководство”.
Mожете да създадете диск с изображения
с висока разделителна способност (HD),
като съберете движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD), които
преди това са били прехвърлени на вашия
компютър (стр. 31).
• В тази част е описана процедурата за запис на
движещи се изображения с висока разделителна
способност (HD) на DVD диск (стр. 29).
• Можете да възпроизвеждате дискове с
изображения с висока разделителна способност
(HD) на устройства за възпроизвеждане на
AVCHD формат, като например Sony Blu-ray
плейър и PLAYSTATION--3. Не можете да
възпроизвеждате дисковете на обикновени DVD
плейъри (стр. 28).
1
2
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]
[All
Programs]
[Sony Picture Utility]
[Help]
[PMB Guide]. Също така, можете да отворите
“PMB” ръководството и от [Help] на “PMB”.
3
Включете вашия компютър и
поставете празен диск в DVD
устройството
• Вижте стр. 28 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер се стартира
автоматично, затворете приложението.
Щракнете два пъти върху иконата
“РМВ” на екрана на компютъра, за
да стартирате “PMB”.
• Може да стартирате “PMB” и като щракнете
върху [Start]
[All Programs]
[Sony
[PMB].
Picture Utility]
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar], намиращи се от лявата
страна на прозореца, и изберете
папка или дата; след това изберете
движещо се изображение с висока
разделителна способност (HD).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност са отбелязани със
символа .
• Не можете да запазвате неподвижни
изображения на диск.
• За да изберете множество движещи се
изображения, задръжте клавиша Ctrl и
щракнете върху миниатюрните изображения.
Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]
[All
Programs]
[Sony Picture Utility]
[PMB], за
да стартирате “PMB”.
Създаване на диск с
изображенията с качество
с висока разделителна
способност (HD)
33
4
Щракнете върху [Manipulate]
[AVCHD (HD) Creation],
намиращи се в горния край на
прозореца.
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.
5
• За да прибавите движещи се изображения
към такива, които са били избрани преди
това, изберете движещите се изображения
в основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за избор на
изображения.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на диск с
изображенията с качество с
висока разделителна способност
(HD) на вашия компютър
Можете да възпроизвеждате дискове
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD), като
използвате приложението “Player for
AVCHD”, което се инсталира заедно с
“PMB”.
За да стартирате “Player for AVCHD”,
щракнете върху [Start]
[All Programs]
[Sony Picture Utility]
[Player for
AVCHD].
Вижте помощния файл на “Player for
AVCHD” относно операциите.
34
• Възможно е движещите се изображения да
не се възпроизведат гладко в зависимост от
компютърната среда.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) от
изображения, които предварително сте
прехвърлили към компютъра (стр. 31).
За да създадете Blu-ray диск, трябва да
инсталирате BD Add-on софтуера за
“PMB”.
Щракнете върху [BD Add-on Software]
в инсталационния екран на “РМВ” и
инсталирайте това допълнение, като
следвате инструкциите на екрана.
• Свържете вашия компютър към Интернет,
когато инсталирате [BD Add-on Software].
Поставете празен Blu-ray диск в
устройството за дискове и щракнете
върху [Manipulate]
[Blu-ray Disc (HD)
Creation] на стъпка 4 от “Създаване на
диск с изображения с качество с висока
разделителна способност (HD)” (стр.
33). Другите процедури се извършват по
същия начин като при създаването на
диск с изображения с висока разделителна
способност (HD).
• Вашият компютър трябва да поддържа
създаването на Blu-ray дискове.
• BD-R (не-презаписващ) и BD-RE
(презаписващ) носителите са възможностите
за създаване на Blu-rаy дискове. Не можете
да прибавяте съдържание към нито един от
видовете дискове след като го създадете.
Създаване на диск
с изображения със
стандартно качество
(SD), който може да
се възпроизвежда на
обикновени DVD плейъри
4
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.
• Като източници можете да изберете движещи се
изображения с висока разделителна способност.
Въпреки това, качеството на изображението
се преобразува от такова с висока резолюция
(HD) в стандартно (SD). Преобразуването на
качеството на изображението ще отнеме повече
време, отколкото при реалния запис.
2
3
Включете вашия компютър и
поставете празен диск в DVD
устройството
• Вижте стр. 28 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако автоматично се стартира друг софтуер,
затворете приложението.
Щракнете два пъти върху
иконата “РМВ” на екрана на
компютъра, за да стартирате
“PMB”.
• Може да стартирате “PMB”, като щракнете
върху [Start]
[All Programs]
[Sony
Picture Utility]
[PMB].
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar] от лявата страна на
прозореца и изберете папка
или дата; след това изберете
движещи се и неподвижни
изображения.
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност се отбелязват с .
• За да изберете множество движещи се
изображения, задръжте клавиша Ctrl и щракнете
върху миниатюрните изображения.
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск на
друг, като използвате “Video Disc Copier”.
Също така, можете да копирате диска,
като преобразувате движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) в изображения със
стандартно качество (SD).
Щракнете върху [Start]
[All Programs]
[Sony Picture Utility]
[Video Disc
Copier], за да стартирате софтуера.
Относно операциите вижте помощния
файл на “Video Disc Copier”.
• Не можете да копирате на Blu-Ray диск.
Запазване на движещи се и неподвижни изображения с помощта на компютър
• За да прибавите движещи се и неподвижни
изображения към такива, които са били
избрани преди това, изберете движещите
се изображения в основния прозорец, след
което ги изтеглете и пуснете в прозореца за
избор на изображения.
Можете да създадете диск с изображения
със стандартно качество (SD), като съберете
движещи се и неподвижни изображения,
които преди това са били прехвърлени на
вашия компютър (стр. 31).
1
Щракнете върху [Manipulate]
[DVD-Video (SD) Creation].
35
Редактиране на движещи
се изображения
Можете да изрежете само ненужните
части от движещо се изображение и да
запазите изображението като друг файл.
Като използвате “PMB”, изберете
движещо се изображение, което желаете
да редактирате, след това щракнете
върху [Manipulate]
[Video Trimming]
в менюто, за да изведете прозореца за
изрязване на видео. За операциите вижте
PMB ръководството (стр. 33).
Запис на неподвижни
изображения от движещи се
изображения
Можете да запазвате кадър от движещо
се изображение като кадър от фото файл.
На прозореца за възпроизвеждане
на движещо се изображение “РМВ”
щракнете върху , за да изведете
[Save Frame]. За операциите вижте PMB
ръководството (стр. 33).
Щракнете
36
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск (DVD
записващо/четящо устройство)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с висока разделителна
способност (HD) или такива със стандартно качество (SD) от движещи се изображения
или неподвижни изображения с висока разделителна способност (HD), записани на
вашата видеокамера. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
• Подгответе DVD диск, като например DVD-R, за създаване на диск.
• Вижте стр. 34, за да създадете Blu-ray диск.
Обичайни устройства за
възпроизвеждане на DVD
(DVD плейър, компютър, който може
да възпроизвежда DVD и др.)
Избор на метод и вид на диска
Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) с DVD
записващо устройство и др. (връзка с
USB кабел) (стр. 38)
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество (SD) с помощта на
рекордер и др. (връзка посредством A/V
свързващ кабел) (стр. 39)
• Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION®3.
• Възможно е PLAYSTATION®3 да не се предлага в някои държави/региони.
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо/четящо устройство
Плейър
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейър,
PLAYSTATION®3 и др.)
37
Създаване на диск с
изображения с висока
разделителна способност
(HD) с помощта на DVD
записващо устройство и др.
(USB връзка)
Можете да запазвате движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) на диск, като свържете
вашата видеокамера към устройство за
създаване на дискове, като например Sony
DVD записващо устройство, посредством
използването на USB кабел. Обърнете се
и към ръководството за експлоатация,
приложено към устройствата, които ще
свързвате. Начинът, който използвате за
създаване на дискове, като свържете вашата
видеокамера към Sony DVD записващо
устройство посредством USB кабел, е описан
тук.
• Свържете вашата видеокамера към
мрежата от 220V, като за тази операция
използвате приложения променливотоков
адаптер (стр. 12).
1
2
3
4
38
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката на
видеокамерата и мрежата от 220 V.
• Ако не използвате стойката
на видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер и USB
терминала към видеокамерата (стр. 11, 61),
след това преминете към стъпка 3.
Поставете видеокамерата в
стойката.
Включете вашата видеокамера,
като отворите LCD екрана.
Свържете жака (USB) към
стойката или USB адаптера
и компютъра с USB кабел
(приложен в комплекта).
5
6
7
8
На екрана на видеокамерата се извежда
екранът [USB SELECT].
Докоснете [ USB CONNECT] в
екрана на видеокамерата, когато
изображенията са записани на
вградената памет, или докоснете
[
USB CONNECT], когато
изображенията са записани на
“Memory Stick PRO Duo” носител.
Запишете движещото се
изображение на свързаното
оборудване.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено
към устройството, което ще свързвате.
След като операцията
приключи, докоснете
[END]
[YES] на екрана на
видеокамерата.
Изключете USB кабела.
• Не използвайте диск с изображения с висока
разделителна способност (HD), който сте
създали с DVD плейъри/рекордери. Ако
го направите, възможно е да не успеете да
извадите диска поради несъвместимостта
на DVD плейърите/рекордерите с AVCHD
формата.
• Възможно е в някои държави/региони да не
се предлагат записващи устройства на Sony.
Създаване на диск със
стандартно качество (SD)
с помощта на записващо
устройство и др.
(Връзка посредством A/V
свързващ кабел)
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 12).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете A/V свързващия кабел към
входния жак на друго устройство.
Вашата видеокамера е оборудвана с A/V
конектор за дистанционно управление и
стойката на видеокамерата е оборудвана
с жак A/V OUT (стр. 61, 62). Свържете
A/V свързващия кабел към към стойката
или към видеокамерата, в зависимост от
вашите настройки.
A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се
отделно)
Когато свързвате към друго устройство
посредством S VIDEO жак, като
използвате A/V свързващ кабел с S
VIDEO кабел (продава се отделно),
можете да получавате изображения
с по-високо качество, отколкото при
връзката само с A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения щекери
(ляв/десен аудио) и S VIDEO щекера (S
VIDEO канал) на A/V свързващия кабел
с S VIDEO кабел. Ако свържете само S
VIDEO щекера, няма да чуете звук.
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо/четящо устройство
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера,
на диск или видеокасета, като свържете
вашата видеокамера към рекордер или
Sony DVD записващо устройство и др.
посредством използването на A/V свързващ
кабел. Свържете устройството по един
от двата начина
или . Обърнете се
и към ръководството за експлоатация,
приложено към устройствата, които ще
свързвате. Преди да започнете операцията
изберете носителя за запис, който съдържа
движещите се изображения, които желаете
да презаписвате (стр. 42, 47).
39
Връзката с жълтия щекер (видео) не е
необходима.
A/V OUT жак
свързващ кабел (приложен
в комплекта) или A/V свързващ
кабел с S VIDEO (продава се
отделно).
3
4
Вход
(Жълт)
(Бял)
(Жълт)
(Червен)
: Посока на сигнала
1
2
40
Заредете носител на запис в
устройството за запис.
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал, задайте
селектора за входен сигнал в режим на
приемане на входни сигнали.
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V
• Свържете вашата видеокамера към входните
жакове на записващото устройство.
Започнете възпроизвеждането на
вашата видеокамера и запишете
на устройството за запис.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено
към устройството за запис.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
• Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана (като
например брояч и др.) на монитора на свързаното
(MENU)
[DISP
устройство, докоснете
OUTPUT] (в категория
[OUTPUT SETTINGS])
[LCD PANEL] (настройка по подразбиране)
.
• За да записвате дата/час, координати (HDRTG5VE/TG7VE) или данни с настройки на
камерата, докоснете
(MENU)
[DATA
[PLAYBACK SET])
CODE] (в категория
.
желана настройка
В допълнение, докоснете
(MENU)
[DISP OUTPUT] (в категория
[OUTPUT
[V-OUT/PANEL]
SETTINGS])
.
• Когато размерът на екрана на устройствата за
извеждане (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
(MENU)
[TV TYPE] (в категория
[OUTPUT SETTINGS])
[4:3]
.
• Когато свързвате моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
входния аудио жак на устройството.
• Възможно е DVD записващото устройство на
Sony да не се предлага в някои държави/региони.
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи
се и неподвижни
изображения
1
2
3
4
Докоснете
(MENU).
За да изтривате движещи се
изображения, докоснете [
DELETE] (в категорията [EDIT])
[
DELETE] или [
DELETE].
• За да изтривате неподвижни изображения,
докоснете [ DELETE] (в категорията
[EDIT])
[ DELETE]
Докоснете и изведете
означението на движещото
се или неподвижното
изображение, които желаете да
изтриете.
Докоснете
.
Форматирането изтрива всички движещи се
и неподвижни изображения, и по този начин
се възстановява свободното място за запис.
• Свържете видеокамерата към стенния контакт,
като за тази операция използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 12).
• За да предотвратите загуба на важни
изображения, преди да форматирате носителя за
запис, запазете изображенията (стр. 24).
• Защитените неподвижни и движещи се
изображения също ще бъдат изтрити.
Докоснете
(MENU)
[MEDIA FORMAT] (в категорията
[MANAGE MEDIA].
Докоснете носителя за запис,
който ще форматирате ([INT.
MEMORY] или [MEMORY STICK]).
Докоснете [YES]
[YES]
.
• Не затваряйте LCD екрана, не работете с
бутоните, не изключвайте променливотоковия
адаптер и не вадете “Memory Stick PRO Duo”
носителя от видеокамерата, когато на екрана е
изведено съобщението [Executing…]. (Когато
форматирате носителя, лампичка за достъп свети
или мига.)
Правилно използване на видеокамерата
Можете да освободите място на носителя,
като изтриете движещи се и неподвижни
изображения от носителя за запис. Преди
да започнете операция изберете носителя
за запис, който съдържа движещите се и
неподвижните изображения, които желаете
да изтриете (стр. 42).
Форматиране на носителя
за запис
[YES]
• За да изтриете наведнъж всички движещи се
изображения.
На стъпка 2 докоснете [ DELETE]
[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[YES]
[YES]
.
• За да изтриете наведнъж всичко неподвижни
изображения, докоснете [ DELETE]
[
DELETE ALL]
[YES]
[YES]
.
41
Changing the
recording media
You can select the internal memory or
“Memory Stick PRO
media as the
Промяна
наDuo”
носителя
recording, playback, or editing medium on
за
запис
your camcorder. Select the medium to be
Можете
изберете
твърд диск
used for да
movies
and вградения
photos separately.
или
“Memory
PRO
Duo”
носителя
In the
default Stick
setting,
both
movies
and
като
носител
за запис,
photos
are recorded
onвъзпроизвеждане
the internal
или редактиране на вашата видеокамера.
memory.
Изберете отделно носителя, който ще се
използва за движещи се изображения и за
снимки. В настройката по подразбиране във
Internal memory
вградената памет се записват както движещи
се изображения, така и неподвижните
Movies
Photos
изображения.
“Memory Stick” media


You can do recording, playback, and editing
operations on the selected medium.
памет
See page 57 for Вградена
the recordable
time of movies.
Движещи се
Неподвижни
Selecting the recording media
for
изображения
“Memory Stick” изображения
movies
носител
•
Mожете
да извършвате
операции
запис,
Touch
(MENU)
по[MOVIE
възпроизвеждане и редактиране на избрания
MEDIA
SET]
(under
[MANAGE
носител.
• За времената
запис на движещите се
MEDIA] за
category).
изображения вижте стр. 57.
The [MOVIE MEDIA SET] screen
appears.
Избор
на носителя за запис
за движещи се изображения
 Touch the desired medium.
Докоснете
(MENU)
[MOVIE MEDIA SET] (в категорията
 Touch
[YES] MEDIA])

.
[MANAGE
Извежда
се екранът
[MOVIE
MEDIA
The recording
medium
is changed.
SET].
Докоснете желания носител.
Докоснете
[YES] for photos
.
Selecting
the media
Носителят за запис се променя.
 Touch
(MENU)  [PHOTO
Избор
наSET]
носител
MEDIA
(underза снимки
[MANAGE
MEDIA]
category).
Докоснете
(MENU)
42
42
The
[PHOTO
MEDIASET]
SET](в
screen
[PHOTO
MEDIA
категорията [MANAGE MEDIA])
Извежда се екранът [PHOTO MEDIA
SET].
Докоснете желания носител за
запис.
appears.
 Touch the desired recording
medium.
Докоснете [YES]
.
Носителят за запис се променя.
 Touch [YES] 
.
The recording medium is changed.
Проверка на настройките
на носителя за запис
Лампичката (Движещо се
To check theсветва,
recording
media
изображения)
за да провери
settingsза запис, който се използва
носителя
за
движещи
Light
up the се изображения,
(Movie) lamp to check
или лампичката (Неподвижно
the recording medium used for movies,
изображение) светва, за да провери
lamp for
photos. The В
or the на (Photo)
записа
неподвижни
изображения.
media icon
is ъгъл
displayed
at the се
topизвежда
right
горния
десен
на екрана
иконката
corner of на
theносителя.
screen.
: :Вградена
памет
Internal memory
: “Memory Stick PRO Duo” носител
: “Memory Stick PRO Duo” media
Зареждане на “Memory Stick PRO
Inserting
“Memory Stick PRO Duo”
Duo”
носител
media
• Задайте носителя за запис в положение
 [MEMORY
Set the recording
to [MEMORY
STICK],medium
за да записвате
движещи се
STICK] to record
movies
and/or photos
on
изображения
и/или
неподвижни
изображения
на
“MemoryStick
StickPRO
PRODuo”
Duo”
media (p.
42).42).
“Memory
носителя
(стр.
Types of “Memory Stick” media you can
Видове “Memory Stick”, които можете да
use with your
camcorder
използвате
с вашата
видеокамера
For
recording
movies,сеitизображения
is recommended
• За
запис
на движещи
ви that
препоръчваме
да използвате
Stick
you use “Memory
Stick PRO “Memory
Duo” media
ofPRO
1
Duo”
с размерwith:
1 GВ или повече, който
GB orносител
larger marked
има
 следната маркировка: (“Memory Stick
- PRO Duo” media)*
(“Memory Stick PRO
Duo” носител)*
(“Memory Stick

(“Memory Stick PROPRO-HG Duo” media)
HG Duo” носител)
* Marked
with Mark2
or not,
either
* Можете
да използвате
носители
с или
без can
маркировка
be used. Mark2.
* Възможността за работа на видеокамерата
с “Memory Stick PRO Duo” носител до 16 GB
е потвърдена.
Заредете “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
Отворете капачето на батерията/“Memory
Stick Duo” носителя и леко натиснете
“Memory Stick PRO Duo” веднъж.
• Не отваряйте капачето на батерията/”Memory
Stick Duo” носителя по време на запис.
• Внимавайте, когато изваждате или зареждате
“Memory Stick PRO Duo” носителя – възможно е
носителят да падне, когато го натиснете.
Презапис или копиране на
движещи се и неподвижни
изображения от вградената
памет към “Memory Stick PRO
Duo” носител
Докоснете
(MENU)
[MOVIE
DUB]/[PHOTO COPY] (в категория
[EDIT]), след това следвайте екранните
дисплеи.
Правилно използване на видеокамерата
Лампичка
за достъпа
На екрана се извежда екранът [Create a
new Image Database File.], когато заредите
нов “Memory Stick PRO Duo” носител,
докато лампичката (Движещо се
изображение) свети.
Правилно използване на видеокамерата
Отворете капачето на отделението
за батерията/“Memory Stick Duo”
носителя.
Заредете “Memory Stick Duo”
носителя, докато щракне.
Затворете капачето на отделението
за батерията/Memory Stick Duo
носителя.
За да извадите “Memory Stick PRO
Duo” носителя
• Зареждането на “Memory Stick PRO Duo”
носителя насила и в обратна посока може да
причини неизправност в самия носител, в
“Memory Stick Duo” гнездото или да повреди
данните с изображенията.
Докоснете [YES].
• За да записвате само неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO Duo”
носителя, докоснете [NO].
• Ако на стъпка 2 се изведе съобщението
[Failed to create a new Image Database File. It
may be possible that there is not enough free
space.], форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” носителя (стр.41).
43
Customizing your
Customizing
your
Customizing
yourmenus
camcorderнаwith
Настройка
вашата
camcorder
with
menus
camcorder with
menus
Menu items are describedсinпомощта
more details with
видеокамера
Menu
are
in
details
Menu
items
are
described
inmore
moreHandbook
detailswith
with
coloritems
photos
indescribed
the “Handycam”
color
photos
на
color
photosin
inthe
the“Handycam”
“Handycam”Handbook
Handbook
(p.менютата
51).


(p.
(p.51).
51).
• Опциите в менюто са описани по-подробно
Using
с цветниmenus
снимки в “Ръководство на
Using
menus
Using
menus(Handycam Handbook) (стр. 51).
видеокамерата”
Your camcorder has MY MENU where
Your
camcorder
has
MY
MENU
where
Your
camcorder
hasuse
MYmost
MENU
where
6 menu
items you
often
can be
на
66Използване
menu
you
use
most
often
be
menuitems
items
you
useменюта
most
often
can
be
registered,
and
MENU,
where
allcan
menu
registered,
and
where
Вашата
видеокамера
притежава
MY
MENU,
registered,
andMENU,
MENU,
whereall
allmenu
menu
items are
displayed.
вitems
което
да регистрирате
6те найitems
are
displayed.
areможете
displayed.
MY
MENU
is displayed
by default.
често
използвани
опцииby
в default.
менюто,
MY
isisdisplayed
MYMENU
MENU
displayed
by
default. а също и
MENU, в което се извеждат всички опции.
MY
извежда
по подразбиране.
MENU
Openсеthe
LCD screen
of your

the
 Open
Open
theLCD
LCDscreen
screenof
ofyour
your
camcorder.
Отворете
LCD екрана на вашата
camcorder.
camcorder.
The lens cover is opened and your
видеокамера.
The
lens
isisopened
and
The
lenscover
cover
opened
andyour
your
camcorder
is turned
on.
Капачето
на
обектива
се отваря
и вашата
camcorder
turned
on.
camcorderisisсе
turned
on.
видеокамера
включва.
(MENU).
Докоснете
Touch
(MENU).

(MENU).
 Touch
Touch
(MENU).
(MENU)
(MENU)
(MENU)
The MY MENU screen is displayed.
The
TheMY
MYMENU
MENUscreen
screenisisdisplayed.
displayed.
Извежда се екранът MY MENU
 After changing the setting, touch

 After
Afterchanging
changingthe
thesetting,
setting,touch
touch
След като промените
докоснете
. to
Toнастройката,
register your favorite
menu items
To
register
To
register
yourfavorite
favoritemenu
menuitems
itemsto
to
MY
MENUyour
За
регистрирате любими опции
MY
MENU
MYда
MENU
в менюто към MY MENU
 In step 3 of “Using menus,” touch
На
стъпка
3“Using
докоснете

step
33of
menus,
 In
In[MY
step
of“Using
menus,””touch
touch
MENU
SETTING].
[MY
MENU
STTING].
[MY
[MYMENU
MENUSETTING].
SETTING].
Докоснете [RECORDING]
 Touch [RECORDING] or
[PLAYBACK].

Touch
[RECORDING]
или
Touch
[RECORDING]or
or
[PLAYBACK].
Изберете
[RECORDING], за да
[PLAYBACK].
[PLAYBACK].
промените опциите за MY MENU
Select [RECORDING] to change the
(RECORDING)
докоснете
Select
to
Select
[RECORDING]
tochange
changethe
the
items[RECORDING]
for MY или
MENU(RECORDING)
[PLAYBACK],
за
да промените опциите за
items
for
MY
MENU(RECORDING)
items
for
MY
MENU(RECORDING)
or
[PLAYBACK]
to
change
the
items
MY MENU (PLAYBACK).
or
[PLAYBACK]
to
or
[PLAYBACK]
tochange
changethe
theitems
items
for
MY MENU(PLAYBACK).
for
forMY
MYMENU(PLAYBACK).
MENU(PLAYBACK).
Докоснете бутона, който ще

Touch the button to be changed.
променяте.

 Touch
Touchthe
thebutton
buttonto
tobe
bechanged.
changed.
Докоснете
опцията,

Touch
 the item to be
която
ще регистрирате.

 Touch
Touch
the
theitem
itemto
tobe
be
registered. 
registered.
Докоснете
, след като
registered.
To MENU Screen
Към
екрана
MENU
To
Screen
ToMENU
MENU
Screen
MY MENU items in recording mode are
• Опциите MY MENU в режим на запис се
 MY
MENU
items
in
mode
are
MY
MENU
items
inrecording
recording
mode
are
different
from
inна
playback
mode.
различават
от тези
в those
режим
възпроизвеждане.
different
differentfrom
fromthose
thosein
inplayback
playbackmode.
mode.

Докоснете опциите в менюто,
 Touch the menu item to be
ще

Touch
the
menu
които
Touch
theпроменяте.
menuitem
itemto
tobe
be
changed.
changed.
changed.
44
44
44
44
изведете екрана MY MENU.
 Touch
, after MY MENU

,,after
 Touch
Touch
afterMY
MYMENU
MENU
screen is displayed.
screen
screenisisdisplayed.
displayed.
You can register up to 6 menu items in each MY
MENU for recording and playback mode.
 The default settings for each MY MENU are the
following:
You canдаregister
up to 6 до
menu
itemsвin
each MY
• Можете
регистрирате
6 опции
менюто
MY MENU
for recording
mode
заMENU
всяко
MY
MENU
в режими
за запис
и
for recording
and playback
mode.
/
SET], [ forREC
[ default
възпроизвеждане.
The
settings
eachMODE],
MY MENU are the
[ IMAGE
[PHOTOзаMEDIA
SET],
• Настройката
поSIZE],
подразбиране
всяко MY
following:
MENU
е
както
следва:
[FLASH
MODE],
[SMILE
DETECTION]
 MY MENU for recording mode
-MY
MENU в режим
на запис [
/
MY
for playback
/
SET],
[ RECmode
MODE],
[ MENU
SET],
[ REC MODE],
[ IMAGE
[
DELETE],
[
/SIZE],
SET],
[[ DELETE],
IMAGE SIZE], [PHOTO MEDIA
SET],
[PHOTO
MEDIA SET],
[FLASH
MODE],
[SMILE
[HIGHLIGHT],
[LCD
BRIGHT],
[MOVIE
[FLASH
MODE],
[SMILE
DETECTION]
DETECTION]
DUB]
MY
MENU
for playback
mode
- MY
MENU
в режим
на възпроизвеждане
DELETE],
DELETE],
SET],
[ [ DELETE],
[ [ DELETE],
[ [ //
SET],
[HIGHLIGHT],
[LCD
BRIGHT],
[MOVIE
[LCD
BRIGHT],
[MOVIE
DUB]
To[HIGHLIGHT],
change settings
by using
MENU
DUB]

 Touch the menu item to be
changed.

Touch the опцията
menu item
to be
Докоснете
в менюто,
changed.
която
желаете да промените.
camcorder.
Отворете
LCDisекрана
на your
вашата
The lens cover
opened and
 Open the LCD screen of your
camcorder is turned on.
видеокамера.
camcorder.
Капачето
на обектива се отваря и вашата
видеокамера
се включва.
The lens cover
is opened and your
 Touch
(MENU).
camcorder is turned
on.
Докоснете
(MENU).
The MYсеMENU
screen
is displayed.
Извежда
екранът
MY MENU.
the MENU
screen
was previously
 If MENU
• Ако
екранът
предварително
е
 изведен,
Touch
(MENU).
екранът
щеscreen
се изведе
displayed,
theMENU
MENU
willотново.
be
Преминете
към стъпка
4. is displayed.
The
MY MENU
displayed
again.screen
Proceed
step 4.
 If the MENU screen
Докоснете
. was previously
Опциите
MENU
извеждат.
displayed,
theсеMENU
screen will be
 Touch
.
displayed again. Proceed step 4.
The MENU items are displayed.
 Touch
Category
Категория
.
The MENU items are displayed.
Category
Към
екрана
MYScreen
MENU
To MY
MENU
To MY MENU Screen
 Moves through 4 items at once
 Moves from category to category
and
.
 Displays

YouMoves
may notthrough
be able to
some
4 set
items
at menu
once
Преминава
през 4 опции
depending
the recording
or
items,
Moves
from on
category
to category
едновременно
playback
conditions.and
.

Displays
Преминава
от
категория
в
категория.
 Grayed out menu items or settings are not
 You may not be able to set some menu
Извежда
и
.
available.
items, depending
on theдаrecording
• Възможно
е да не успеете
зададете or
някои
 You can touch  or  and drag on the
playback
conditions.
опции
в менюто
в зависимост от условията
screen
to
scroll
the
list
of
the
menu.
 записа
Grayedили
out възпроизвеждането.
menu items or settings are not
на
• Сивите
опции в менюто или настройките не
available.
са възможни.
You can touch  or  and drag on the
• Можете
After
changing theили
setting,
и даtouch
screenдаtoдокоснете
scroll the list of the menu.
 по екрана,
. за да прегледате
преминавате
списъка с менюто.
 To return to the previous screen, touch

Afterкато
changing
the setting, touch
.
След
промените
 докоснете
.
настройката,
 To return to the previous screen, touch
.
 Depending
on the menu items being changed,
.
• За camcorder
да се върнете
към предходния
екран,
your
switches
between playback
докоснете
mode and recording. mode.
Depending on
menuвitems
being
changed,
• В зависимост
от the
опциите
менюто,
които
your camcorder
between
playback
променяте,
вашатаswitches
видеокамера
преминава
modeрежими
and recording
mode.
между
на възпроизвеждане
и запис.
Making
use
of your camcorder
Making good
use good
of your
camcorder
Правилно използване на видеокамерата
За да промените настройките,
To Open
change
by using
MENU

thesettings
LCD screen
of your
като
използвате
MENU
45
45
45
Using the OPTION
MENU MENU
Използване
OPTION
Using the на
OPTION
MENU
The
OPTION MENU appears just
The OPTION
OPTION MENU
appears
just
сеthat
извежда
както
like the
pop-upMENU
window
appears
when
like the pop-up
that когато
appears when
прозореца,
койтоwindow
се появява,
you right-click the mouse on a computer.
щракнете
с десенthe
бутон
върху
на
you right-click
mouse
on дисплея
a computer.
The menu items
you can
inвthe
компютъра.
Извеждат
се change
опциите
менюто,
The menu items
you can
change in
the
context
appear.да промените.
които
можете
context
appear.
(OPTION).
Докоснете
Touch
(OPTION).
 Touch
(OPTION).
(OPTION)
(OPTION)
желания
Докоснете
Touch the desired
tabбутон
 the

Touchзаthe
desired
tab  the
опция,
която
ще
item to change the променяте
setting.
item to change the setting.
настройката.
Menu item
Menu
item
Опция
в менюто
Tab
Бутон
Tab
 After completing the setting,

Afterкато
completing
the setting,
След
приключите
touch
.
touch
.
настройката, докоснете
.
• Сивите опции в менюто или настройките не са
 Grayed out menu items or settings are not
възможни.
Grayed out menu items or settings are not
available.
• Когато
опцията, която желаете да промените,
available.
 не
When
the item
wantдокоснете
is not on the
е изведена
наyou
екрана,
другscreen,
бутон.
 When the item you want is not on the screen,
touch another
(There
may
be no tab.)
(Възможно
е даtab.
не се
изведе
бутон.)
touch another tab. (There may be no tab.)
The tabs and
items that
appear
on the screen
• Бутоните
и опциите,
които
се извеждат
на
 The tabs and items that appear on the screen
екрана,
от състоянието на status
записа/
dependзависят
on the recording/playback
of
depend
on
the
recording/playback
status
ofпо
възпроизвеждането
наtime.
вашата видеокамера
your camcorder at the
your
camcorder
at
the
time.
това време.
4646
46
Списък на менюто
Категория (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION ................... Избира подходяща настройка за запис в зависимост от
вида на сцената, като например нощна сцена или плаж.
FADER .....................................Въвежда и извежда сцени.
WHITE BAL ..................................Регулира баланса на белия цвят.
SPOT MTR/FCS ...........................Автоматично регулира осветеността
и фокуса за избран обект.
SPOT METER ...............................Регулира осветеността на изображенията
за обекти, които докосвате на екрана.
SPOT FOCUS................................Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
ESPOSURE ....................................Регулира осветеността на движещи се изображения и снимки.
FOCUS ...........................................Фокусира ръчно.
TELE MACRO ..............................Записва фокусиран обект, като фонът не е фокусиран.
SMTH SLW REC...........................Записва бързо-движещи се обекти на каданс.
Категория (SHOOTING SET)
Категория (RECORDING SET)
SET ...................................Задава качество на изображението за запис, възпроизвеждане
или редактиране на движещи се изображения.
REC MODE .............................Задава режима за запис на движещи се изображения.
Когато записвате бързо-движещи се обекти, препоръчваме
да зададете изображения с високо качество, като например
[FH].
X.V. COLOR ............................стр. 16
WIDE SELECT........................Задава хоризонтално към вертикално съотношение, когато
записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD).
Категория (FACE FUNC. SET)
FRAME SETTING........................Избира дали да извеждате кадър за разпознаване или не,
когато се разпознава лице.
FACE DETECTION .....................Автоматично регулира качеството на изображението за
лицата.
SMILE DETECTION ...................Автоматично записва снимка, когато бъде разпозната усмивка.
SMILE SENSITIVITY ..................Задава чувствителността за разпознаване на усмивка,
като използвате функцията SMILE SHUTTER.
SMILE PRIORITY ........................Избира обекта с приоритет (дете или възрастен) при
използване на функцията SMILE SHUTTER.
Правилно използване на видеокамерата
DIGITAL ZOOM ....................стр. 16
GUIDEFRAME .............................Извежда рамка, за да сте сигурни,
че обектът е в хоризонтална или вертикална позиция.
STEADYSHOT ........................стр. 16
BLT-IN ZOOM MIC Записва движещи се изображения
със звук от механичното движение на приближаването и
отдалечаването на обекта.
MICREF LEVEL ...........................Задава ниво на микрофона.
AUTO BACK LIGHT Автоматично регулира експонацията
за обекти със задно осветяване.
AUTO SLW SHUTTR ..................Автоматично регулира скоростта на затвора.
CONVERSION LENS ..................Оптимизира функцията за стабилно снимане и фокусира
спрямо прикрепения обектив.
47
Категория (PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER .......................... Използва се по време на запис на неподвижно изображение.
MAGE SIZE ............................ Задава размер на снимката.
FLASH MODE ............................. Задава начина, по който се включва светкавицата.
FLASH LEVEL ............................. Задава якостта на светкавицата.
REDEYE REDUC ........................ Предотвратява появяването на ефекта на червените очи.
FILE NO ........................................ Задава начина, по който се записва номер на файла.
Категория (PLAYBACK)
VISUAL INDEX ........................... стр. 19
DATE INDEX ............................... Включва функция за търсене на желани изображения по дата.
MAP*........................................ Извежда картовия индекс за търсене на движещи се
изображения и снимки по местоположение на записа
FILM ROLL ............................ Извежда и възпроизвежда сцени на определен интервал
FACE ........................................ Извежда и възпроизвежда сцени с разпознати лица.
HIGHLIGHT ................................ Избира няколко кратки сцени и ги възпроизвежда заедно
като избрани моменти от вашите движещи се изображения
с музика и визуални ефекти.
PLAYLIST ..................................... Извежда и възпроизвежда плейлиста на движещите се
изображения.
Категория (EDIT)
DELETE
DELETE/
DELETE .......................... стр. 41
DELETE by date (по дата)/
DELETE by date (по дата)...стр. 41
DELETE ALL/
DELETE ALL ................. стр. 41
DELETE
DELETE ............................ стр. 41
DELETE by date (по дата) ..стр. 41
DELETE ALL ................... стр. 41
PROTECT
PROTECT/
PROTECT ...................... Задава защита, за да предотвратите изтриването на
движещи се изображения.
PRT. by date (по дата)/
PRT. by date (по дата) .. Защитава записаните движещи се изображения по дата на
записа, за да предотвратите изтриването им по грешка.
PROTECT
48
PROTECT ........................ Задава защита, за да предотвратите изтриването на снимки.
PRT. by date (по дата) .... Защитава записаните неподвижни изображения по дата на
записа, за да предотвратите изтриването им по грешка.
DIVIDE ................................... Разделя движещи се изображения.
PHOTO CAPTURE..................... Записва неподвижни изображения от желани сцени на
движещи се изображения.
MOVIE DUB
DUB by select (по избор) .... стр. 43
DUB by date (по дата) .........................стр. 43
DUB ALL/
DUB ALL.........................................стр. 43
PHOTO COPY
COPY by select (по избор) .................стр. 43
COPY by date (по дата) .......................стр. 43
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD .............................Прибавя движещи се изображения към плейлиста.
ADD by date (по дата)/
ADD by date (по дата) .................Прибавя в плейлиста движещи се изображения,
записани на един и същи ден.
ERASE/
ERASE ........................Изтрива движещи се изображения от плейлиста
ERASE ALL/
ERASE ALL .....................................Изтрива всички движещи се изображения от
плейлиста.
MOVE/
MOVE ........................Променя реда на движещите се изображения в
плейлиста.
Категория (VIEW IMAGES SET)
/
SET ................................................Задава качество на изображението за запис,
възпроизвеждане или редактиране на движещи се
изображения.
DATA CODE ................................................Извежда подробни данни за записа по време на
възпроизвеждане.
Категория (OTHERS)
Категория (MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET ...................................стр. 42
PHOTO MEDIA SET ..................................стр. 42
MEDIA INFO ...............................................Извежда информация за носителя за запис, като
например свободно място.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY......................................стр. 41
MEMORY STICK..................................стр. 41
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY......................................стр. 53
MEMORY STICK..................................стр. 53
Правилно използване на видеокамерата
YOUR LOCATION* ..............................Извежда местоположението на картата.
USB CONNECT
USB CONNECT ..............................Свързва вградената памет чрез USB.
USB CONNECT..............................Свързва “Memory Stick PRO Duo” носител
посредством USB.
DISC BURN ...........................................стр. 30
TV CONNECT Guide.................................стр. 22
EMPTY MUSIC** .......................................Изтрива музикални файлове.
DOWNLOAD MUSIC** ............................Сваля музикални файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с Highlight Playback.
BATTERY INFO. .........................................Извежда информация за батерията.
49
Категория (SOUND/DISP SET)
VOLUME ......................................................стр. 20
BEEP ..............................................................стр. 14
LCD BRIGHT...............................................Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL ............................................Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ................................................Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
DISPLAY SET ...............................................Задава времето, за което иконите и индикаторите
се извеждат на LCD екранa.
Категория (OUTPUT SETTINGS)
TV TYPE.......................................................стр. 23
COMPONENT.............................................стр. 23
HDMI RESOLUTION
HD CONTENTS ...................................Задава резолюция за изведеното изображение,
записано с висока резолюция (HD).
SD CONTENTS.....................................Задава резолюция за изведеното изображение,
записано със стандартна резолюция (SD).
DISP OUTPUT ............................................Задава извеждане или не на индикациите на
телевизионния екран.
Категория (CLOCK/
LANG)
CLOCK SET .................................................стр. 13
AREA SET.....................................................стр. 13
AUTO CLOCK ADJ* ..................................Задава настройка за автоматично регулиране на
часа при получаване на информация от GPS
устройството или не.
AUTO AREA ADJ* .....................................Задава настройка за автоматично компенсиране
на разликата във времето при получаване на
информация от GPS устройството или не.
SUMMERTIME ...........................................стр. 13
LANGUAGE SET ...................................стр. 14
Категория (GENERAL SET)
DEMO MODE .............................................Задава настройка за извеждане или не на
режима на демонстрация.
CALIBRATION............................................Настройва панела с операционните бутони.
A. SHUT OFF ...............................................Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 12).
CTRL FOR HDMI .......................................стр. 23
* HDR-TG5VE/TG7VE
** HDR-TG5E/TG5VE
50
Получаване на
подробна информация
от “Ръководство на
видеокамерата”
“Ръководство за видеокамерата” е
ръководство на потребителя, което е
предназначено за четене от монитор на
компютър.
Функциите на вашата видеокамера са
обяснени и някои от тях са допълнени с
цветни снимки.
“Ръководството на видеокамерата” е
предназначено за преглед в случаите, когато
желаете да научите повече за работата с
вашата видеокамера.
1
2
4
• Когато използвате Macintosh, отворете папката
[Handbook] – [GB] в CD-ROM диска, след това
копирайте [Handbook.pdf].
• За да четете “Ръководство на видеокамерата”,
имате нужда от Adobe Reader. Ако нямате
инсталиран софтуер на вашия компютър, можете
да го свалите от интернет страницата на Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
• За подробности относно приложения софтуер
“PMB” се обърнете към “PMB ръководство”
(стр. 33).
В изведения инсталационен
прозорец, щракнете върху
[Handycam Handbook].
Изберете желания език и
името на модела на вашата
видеокамера, след това
щракнете върху [Handycam
Handbook (PDF)].
• Името на модела на вашата видеокамера е
отпечатано от долната страна.
Щракнете върху [Exit]
[Exit],
след това извадете CD-ROM
диска от вашия компютър.
Правилно използване на видеокамерата
3
За да инсталирате
“Ръководството за
видеокамерата” на Windows
компютър, поставете
приложения CD-ROM в
дисковото устройство на вашия
компютър.
За да прегледате “Ръководство на
видеокамерата”, щракнете два пъти върху
иконата на екрана на компютъра.
51
Допълнителна информация
Отстраняване
на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, използвайте
дадената по-долу таблица, за да се опитате
да отстраните проблема. Ако проблемът
продължава, изключете източника на
захранване и се свържете с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony.
Забележка преди да занесете
видеокамерата за поправка
• В зависимост от проблема е възможно да
се наложи извършване на промяна или
форматиране на вградената памет на вашата
видеокамера. По този начин данните, записани
на вградената памет, ще бъдат изтрити. Преди да
изпратите видеокамерата за поправка се уверете,
че сте запазили на друг носител данните от
вградената памет (подсигуряване). Sony не носи
отговорност и няма да компенсира загуба на
данни от вградената памет.
• С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверката на
минимално количество данни от вградената
памет на видеокамерата. Доставчикът на Sony
няма да копира или запази вашите данни.
• Относно симптомите на вашата видеокамера
вижте “Ръководство на видеокамерата”(стр.
51), а за свързване с компютър вижте “PMB
ръководство” (стр. 33).
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 10).
• Свържете щекера на променливотоковия адаптер
към мрежата от 220 V (стр. 12).
Видеокамерата не работи, дори
когато захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута свържете отново. Ако видеокамерата
все още не функционира, натиснете бутона
RESET (стр. 61) с остър предмет. (Ако натиснете
бутона RESET, всички настройки, включително
часовникът, се връщат в положенията си по
подразбиране.)
52
Вашата видеокамера се нагрява.
• Използвали сте видеокамерата дълго време. Това
не е неизправност.
Захранването се изключва
внезапно.
• Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 12).
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 10).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват
изображения.
• Вашата видеокамера записва изображението,
което сте запазили на носителя. Не можете да
извършвате нови записи по същото време.
• Свободното място на носителя е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 41).
• Общият брой неподвижни изображения и
движещи се изображения надвишава капацитета
на видеокамерата. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 41).
Не можете да инсталирате “PMB”.
• Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB” (стр. 24).
“PMB” не работи правилно.
• Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Изключете от компютъра всички USB
устройства, които са различни от клавиатура,
мишка и видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата или USB адаптера,
рестартирайте компютъра, след това отново го
свържете с видеокамерата правилно.
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикации,
прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема дори
след като няколко пъти преминете през
начините за отстраняване на проблеми,
свържете се с вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony.
• Използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM”
NP-FH50. Използвайте батерия “InfoLITHIUM”
NP-FH50 (стр. 10).
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC IN жака на
стойката на видеокамерата (стр. 10).
• Изключете източника на захранване. След
повторно свързване на захранването продължете
работа.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят е повреден.
Форматирайте “Memory Stick PRO Duo” носителя
с видеокамерата (стр. 41).
• Поставили сте несъвместим “Memory Stick PRO
Duo” носител (стр. 42).
• Достъпът до “Memory Stick PRO Duo” носителя е
забранен на друго устройство.
• Нещо не е наред със светкавицата.
• Вашата видеокамера трябва да бъде поправена.
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony или ги уведомете за 5-цифрения
код, който започва с буквата “Е”.
• Когато индикаторът мига бавно, файлът е
повреден или не може да бъде прочетен.
• Батерията е почти изтощена.
• Температурата на вашата видеокамера се
повишава или е крайно висока. Изключете
видеокамерата и я оставете за известно време да
се охлади.
• Количеството светлина не е достатъчно.
Използвайте светкавицата.
• Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание, обаче, че
индикаторът няма да изчезне.
• Капацитетът на носителя е пълен. Изтрийте
неннужните изображения (стр. 41).
• Неподвижните изображения не могат да бъдат
записвани, докато устройството обработва
данни. Изчакайте известно време, след което
опитайте отново.
Допълнителна информация
Температурата на батерията е твърде висока.
Подменете комплекта батерии с нов или
охладете този, с който работите.’
• Не е зареден “Memory Stick PRO Duo” носител
(стр. 42).
• Когато индикаторът мига, свободното място за
запис на изображения е свършило. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 41) или
форматирайте “Memory Stick PRO Duo” (стр. 41),
след като запазите изображения на друг носител.
• Файлът с данни за изображенията е повреден.
Проверете файла с данни за изображенията, като
докоснете
(MENU)
[REPAIR IMG.
DB F.] (в категория [MANAGE MEDIA])
носител за запис.
53
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата
и приложените аксесоари на следните места.
- При крайно високи или ниски температури.
Не оставяйте видеокамерата при температури,
надвишаващи 60--С, като например на пряка
слънчева светлина, близо до климатици
или в кола, паркирана на слънце. Това може
да причини неизправност при работа или
деформация на корпуса.
- Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
- Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
- Близо до AM приемници и видео оборудване.
Възможно е да се появят смущения.
- На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах, това
може да причини неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
- Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени
на пряка слънчева светлина. Това може да
повреди LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се намокри,
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството може
да се повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в оторизиран сервиз.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте я
изключена.
• Не обвивайте видеокамерата, например с кърпа,
и не я използвайте в това състояние. Ако го
направите, това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел, дърпайте
щепсела, а не самия кабел.
54
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
• Винаги поддържайте металните контакти чисти.
• Ако батериите са протекли:
- свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
- ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
- ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
• Препоръчително е да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
• Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото това
може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено място,
възможно е на LCD екрана да се появи остатъчен
образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, гърбът на LCD
екрана може да се нагрее. Това не е неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите с почистващото парче плат. Когато
използвате специалния комплект за почистване
на LCD екрани (не е приложен в комплекта),
не прилагайте течността директно върху LCD
екрана. Почистете LCD екрана с почистваща
хартия, навлажнена с препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено
с вода, след това го изтрийте със сухо меко парче
плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте следното:
- Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да почистите
устройството.
- Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или винил за
дълъг период от време.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с парче мек
плат в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по повърхността му.
- На горещи и влажни места.
- Когато обективът се използва край морския
бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен към видеокамерата; и
оставете LCD екрана затворен за повече от
24 часа.
Забележки за изхвърляне/
трансфер на “Memory Stick PRO
Duo” носител
Дори когато изтривате данни на “Memory
Stick PRO Duo” носителя или форматирате
“Memory Stick PRO Duo” носителя на вашата
видеокамера или компютър, възможно е
да не успеете да изтриете всички данни от
“Memory Stick PRO Duo” носителя. Когато
давате “Memory Stick PRO Duo” носителя
на друг човек, препоръчваме ви да изтриете
данните изцяло, като използвате софтуера
за изтриване на данни на вашия компютър.
Също така, когато изхвърляте “Memory Stick
PRO Duo” носителя, препоръчваме ви да
унищожите тялото на “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
Допълнителна информация
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа и другите настройки се
запазват, дори когато устройството е
изключено. Вградената батерия е винаги
заредена, ако видеокамерата е включена
към мрежата от 220 V или когато батерията
е прикрепена към видеокамерата. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате камерата. Ако това се случи,
използвайте видеокамерата, след като
заредите вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Когато прехвърляте собствеността на
видеокамерата, препоръчваме ви да
използвате функцията [ EMPTY] (вижте
“Получаване на подробна информация
от “Ръководство на видеокамерата””(стр.
51)), за да ограничите възстановяването
на вашите данни. В допълнение към
горното, когато изхвърляте видеокамерата,
препоръчваме ви да унищожавате тялото на
видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/
трансфер на видеокамерата
Ако извършите функциите [
DELETE ALL],
[
DELETE ALL], [ DELETE ALL] или
[MEDIA FORMAT] или ако форматирате носителя
във видеокамерата, възможно е да не успеете да
изтриете напълно данните от носителя.
55
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR
HDTV
1080/50i спецификация
Формат на записа:
Видео: HD: MPEG-4 AVC/H.264, съвместим с AVCHD
формат
SD: MPEG2-PS
Аудио: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на записа: (Движещи се изображения/Неподвижни
изображения)
Вградена памет: 16GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
HDR-TG5E:
Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е равен
на 1 милиард байта, част от които се използват за
управление на данните.
HDR-TG5E/TG7VE:
Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е
равен на 1 милиард байта, част от които се използват
за управление на системата и/или файловете.
Капацитетът, който се използва за тази цел е
приблизително 1.24 GB.
Формировател на изображението: 3.6 mm (1/5 тип) CMOS
сензор
Брой пиксели (неподвижни изображения, 4:3):
Макс. 4.0 мегапиксела (2304 х 1728)*
Приблизително 2 360 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения, 16:9):
Прибл. 1 430 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 16:9)
Прибл. 1 490 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 4:3)
Прибл. 1 990 000 пиксела
Обектив:
Carl Zeiss Vario-Tessar
10 х (Оптически), 20 х, 120х (Цифров)
F = 1.8 2.3
Фокусно разстояние:
f = 3.2 – 32 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения**: 43 507 mm (16:9)
За неподвижни изображения: 38 380 mm (4:3)
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE PUSH],
INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR (5 800 K)]
Минимална осветеност
5 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в положение [ON],
скорост на затвора 1/25 секунди)
56
* Уникалната подредба на пикселите на
Sony Clear Vid CMOS сензора и системата за
обработване на данни (BIONZ) позволяват
резолюция на неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
** Цифрите за фокусно разстояние са реални
цифри, резултат от разчитането на пикселите
при широкоъгълно снимане.
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно управление: Компонентен/
видео и аудио изходен жак
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, съотношение на екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 211 200 (960 х 220)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2 V (батерия)
8.4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия: В режим на запис,
използвайки LCD екрана и при нормална осветеност:
HD: 3.1 W SD: 2.4 W
Работна температура: от 0oС до 40oС
Температура на съхранение: От –20oС до 60oС
Размери (приблизително): 30 x 117 x 62 mm (ш/в/д)
(включително издадените части)
30 x 117 x 62 mm (ш/в/д) (включително издадените
части с приложен комплект акумулаторни батерии)
Тегло (приблизително):
HDR-TG5E:
220 грама само на основното тяло
270 грама включително акумулаторна батерия
HDR-TG5VE/TG7VE:
230 грама само на основното тяло
280 грама включително акумулаторна батерия
Стойка за видеокамерата DCRA-C250
Входни/Изходни конектори
A/V OUT жак: Компонентен/видео и аудио изходен жак
HDMI OUT жак: Type A (19 пина)
USB жак: мини-В
(HDR-TG7VE: само изход)
USB адаптер
Очаквано време за зареждане и
възпроизвеждане на приложения комплект
батерии (минути)
Променливотоков адаптер AC-L200C/L200D
Качество
Expected
charging and running
time
на
изображението
HD
SD
Входни/Изходни конектори
USB жак: мини-В
(HDR-TG7VE: само изход)
Dedicated
USB Terminal Adaptor
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240 V,
Typical recording
50
65
•time
Времената за запис и възпроизвеждане са
приблизителни,
когато155
използвате напълно
Playback
time
180
зареден комплект батерии.
 Качество
Recordingнаand
playback time
is approximate
•
изображението
с висока
time availableспособност
using a fully
charged battery
разделителна
(HD)/Стандартно
pack.
качество
на изображението (SD)
•
на запис:image
[ REC
MODE]
е зададен в
 Условия
High definition
quality
(HD)/Standard
положение
[SP]. quality (SD)
definition image
•
носител
за запис се
вградената
 Като
REC MODE]
is set
Recording
condition:
[ използват
памет
или “Memory Stick PRO Duo” носителя.
to [SP].
• Обичайното време за запис показва времето,
 The internal memory or “Memory Stick PRO
когато повтаряте операцията по стартиране/
Duo” media is used as the recording media.
спиране на записа, включване/изключване на
 Typical recording time shows the time when
захранването и функция zoom.
you repeat recording start/stop, turning the
power on/off
and
Очаквано
време
заzooming.
запис на движещи се
изображения във вградената памет (в минути)
Expected
recording
movies in
•
За да зададете
режим наtime
запис,of
докоснете
the
internal[ memory
(in minute)
REC MODE]
(в категорията
(MENU)
SET]).
В настройката
по
set the recording
mode,
touch
 To [RECORDING
подразбиране,
на запис(under
е [HD SP]
(MENU)  [ режимът
REC MODE]
(стр.
47).
[RECORDING
SET] category). In the default
•
setting, the recording mode is [HD SP] (p. 47).
Качество на изображение с висока разделителна
способност
(HD)image
в минути
High definition
quality (HD) in minute
Режим
Recording
на
запис
mode
HDR-TG5E
HDR-TG5VE/TG7VE
[HD FH]
115 (115)
110 (110)
[HD HQ]
230 (165)
220 (155)
[HD SP]
290 (205)
275 (195)
[HD LP]
390 (300)
370 (285)
Време
за запис
Recording
time
Additional information
Design and specifications of your camcorder and
accessories are subject to change without notice.
 Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Време
за зареждане
135
for the
supplied battery pack (in
(пълно
зареждане)
minute)
Непрекъснато
100
135
Image quality
HD
SD
време
за запис
Обичайно
време
50
65
Charging time
135
за
запис
(full
charge)
Време за
155
180
Continuous
100
135
възпроизвеждане
recording time
Допълнителна информация
Input/Output
connectors
50/60 Hz
USB
jack: mini-B
Консумация
на заряд: 0.35 А – 0.18 A
(HDR-TG7VE:
output 18
only)
Консумация
на енергия:
W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
ACРаботна
Adaptor
AC-L200C/AC-L200D
o
температура: От 0 C до 40oC
o
Power
requirements:
AC 100 VОт
- 240
С до +60oС
Температура
на съхранение:
–20V,
50 Hz/60
Hz
Размери
(приблизително):
48 х 29 х 81 mm (ш/в/д)
Currentбез
consumption:
0.35 A - 0.18 A
издадените части
Тегло
(приблизително):
Power
consumption:
18 W170 грама без захранващия
Output кабел
voltage: DC 8.4 V*
* За други
спецификации
наto
Operating
temperature:
0 Cвижте
to 40 етикета
C (32 °F
променливотоковия
адаптер
104
°F)
Storage
temperature:
–20 CNP-FH50
to + 60 C (-4 °F to
Акумулаторна
батерия
+140 °F) изходно напрежение: DC 8.4 V
Максимално
Изходно напрежение:
6.8 
V 81 mm (1 15/16
Dimensions
(approx.): 48DC
 29
Максимален
зареждане:
DC 8.4
× 1 3/16 × 3волтаж
1/4 in.)при
(w/h/d)
excluding
theV
Максимално
съпротивление при зареждане: 1.75 А
projecting parts
Капацитет:
Mass
(approx.): 170 g (6.0 oz) excluding the
обичаен:
6.1 Wh lead)
(900 mAh)
power
cord (mains
минимален: 5.9 Wh (870 mAh)
* See
the
label
on
the
AC
Вид: Литиево-йонна Adaptor for other
specifications.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
Rechargeable
battery pack NP-FH50
без предупреждение.
Maximum
voltage:е DC
8.4 V по лиценз на
• Вашатаoutput
видеокамера
произведена
Output
voltage:
DC 6.8 V
Dolby
Laboratories.
Maximum charge voltage: DC 8.4 V
Maximum charge current: 1.75 A
Capacity
typical: 6.1 Wh (900 mAh)
minimum: 5.9 Wh (870 mAh)
Type: Li-ion
57
57
Standard definition image quality (SD) in minute
Standard definition
quality
(SD)time
in minute
Стандартно
качествоimage
на изображението
(SD)
в минути
Recording
Recording
Режим
Време
за
запис
Recording
time
mode
Recording
HDR-TG5E
HDR-TG5VE/TG7VE
на
запис
mode
HDR-TG5E
HDR-TG5VE/TG7VE
[SD HQ]
235
(210)
225 (200)
[SD HQ]
SP]
235
340 (210)
225 (200)
325
[SD SP]
LP]
340
715 (210)
(460)
325 (440)
(200)
680
[SD LP]
715 (460)
680 (440)
The number in ( ) is the minimum recordable
time.number
•
в скоби
минималното
време
 Цифрите
The
in ( )означават
is the minimum
recordable
за
запис.
time.

Example
expected
recording
Пример
за of
очаквано
време
за запис наtime
движещи
сеofin
изображения
наStick
“Memory
Stick
of movies
a “Memory
PRO
Duo”
Example
expected
recording
time
PRO
Duo”(in
носител
(в минути)
media
minute)
of movies in a “Memory Stick PRO Duo”
Режим
media
За 4 GBFor
капацитет
в минута
4 GB capacity
Recording (in minute)
на
запис
mode
Recording
[FH]
mode
[HQ]
[FH]
[SP]
[HQ]
[LP]
[SP]
Висока
резолюция
(HD)
Стандартно
качество(SD)
(SD)
High definition
(HD)
Standard definition
For
4 GB capacity
25 (25) (HD)
High definition
—
Standard definition
(SD)
95 (50)
(70)
70
80
55 (50)
(50)
170
80 (110)
(50)
55 (25)
(40)
25
70
(50)
55 (40)
55—
(50)
170
(110)
•[LP]
Цифрите
в скоби
минималното
време
The number
in 95
( означават
)(70)
is the minimum
recordable
за
запис.
time.
 Използва
The number
in ( ) is the
minimum
•
се “Memory
Stick
PRO Duo”recordable
носител
 A Sony “Memory Stick PRO Duo” media is
time.
на
Sony.
used.
•
за запис ще
бъде
различно
в зависимост
 Времето
A Sony “Memory
Stick
PRO
Duo” media
is
 The recordable time may vary depending on
от
условията на запис, [ REC MODE] и вида на
used.
the
recording
and
subject
conditions,
[
“Memory Stick” носителя, който използвате.REC
 The recordable time may vary depending on
MODE], времето
and the за
type
of “Memory Stick” media.
• Относно
зареждане/запис/
the
and subject conditions,
 възпроизвеждане
On recording
charging/recording/playback
time[ REC
MODE],
and
the
type
ofпри
“Memory
Stick”
using
the
camcorder
atmedia.
25 C
Measured
-Времената
саwhen
измерени
температура
 On
o charging/recording/playback time
С (препоръчително
даisсе
25(77
(50 ˚F to 86 ˚F)
˚F) (10 C to 30 еCвидеокамерата
o C
when
using the camcorder
използва
Measured
при
температурен
интервал отat1025
С
recommended)
to 30playback
C (50 ˚F
to 86
(77
(10 C and
30o˚F)
С).
до
The
recording
time
will˚F)
beis
- Времето
или възпроизвеждане
ще се
recommended)
shorter за
inзапис
low temperatures,
or depending
ако използвате
вашата
видеокамера
The
recording
andunder
playback
time
will
съкрати,
on the
conditions
which
you
usebeyour
при
нискиinтемператури.
shorter
low temperatures, or depending
camcorder.
on the conditions under which you use your
camcorder.
58
58
58
On trademarks
trademarks
Относно
търговските
On
“Handycam”
and марки
are
• “Handycam”
иtrademarks
са запазени
of Sony Corporation.
 registered
“Handycam”
and
are
търговски
марки
Sony Corporation.
and на
“AVCHD”
logotype
are
 “AVCHD”
registered
trademarks
of Sony
Corporation.
• “AVCHD”
и логото
“AVCHD”Corporation
са
търговски
марки
of Panasonic
Sony
“AVCHD”
and
“AVCHD”
logotype
areand
 trademarks
на Corporation.
Panasonic Corporation
и Sony
Corporation.
trademarks
of Panasonic
Corporation
and Sony
• “Memory
Stick”,
“ ” “ ”, “Memory
Stick Duo”,
Stick,
 “Memory
,” “Memory
Stick “Duo,”
Corporation.
”, “Memory
Stick PRO
Duo”,
“ ”
Stick
PRO
 ““Memory Stick,” “ ,” “Memory
,” “Memory
Stick
Duo,
”, “Memory Stick
PRODuo,
“Memory
“ ”“
,” “Memory,”Stick
PRO
HGStick
Duo”, “
“, “Memory
Duo,” “
Duo,”PRO-HG
“
,” “Memory
Stick
Micro”, “MagicGate”,
“
”,
,Stick
” “Memory
Stick
Micro,
PRO-HG
Duo,
” “ ” “MagicGate,” “
“MagicGate Memory Stick”
и
“MagicGate
Memory
,” “MagicGate
Memory
,” “Memory Stick Micro,
” “MagicGate,
”“
Stick
Duo”and
са търговски
марки
или запазени
Stick”
“MagicGate
Memory
Stick
Duo” are
,” “MagicGate
Memory
търговски
марки
на
Sony Corporation.
trademarks
or
registered
trademarks
ofDuo”
Sonyare
Stick”
and
“MagicGate
Memory
Stick
• “InfoLITHIUM”
Corporation. е търговска марка на Sony
trademarks
or
registered
trademarks
of
Sony
Corporation.
 “InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
• “x.v.Colour”
е търговска марка на Sony
Corporation.
 “InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
 “x.v.Colour” is a trademark of Sony
Corporation.
• “BIONZ”
е търговска марка на Sony Corporation.
Corporation.
is a trademark
of
Sony
 “x.v.Colour”
• “BRAVIA”
е търговска
маркаof
наSony
Sony
Corporation.
is a trademark
Corporation.
 “BIONZ”
Corporation.
• “Blu-ray
Disk” is
и съответното
лого
са тръговски
a trademark of
Sony
Corporation.
 “BRAVIA”
 “BIONZ” is a trademark of Sony Corporation.
марки.
 “Blu-ray Disc” and the logo are trademarks.
is
a
trademark
of
Sony
Corporation.
 “BRAVIA”
• Dolby,
както
и
символът
двойно
“D”,
са
търговски
 Dolby and the double-D symbol are trademarks
Disc”
and the logo are trademarks.
 “Blu-ray
марки
на Dolby
Laboratories.
of Dolby
Laboratories.
and the
double-D
areMultimedia
trademarks
 Dolby
• HDMI,
логото
HDMI
и High symbol
Definition
 HDMI, the HDMI logo and High-Definition
Interface
са търговски
марки
или запазени
of Dolby
Laboratories.
Multimedia
Interface
are trademarks
or
търговски
на HDMI
LLC.
HDMI, марки
thetrademarks
HDMI
logo
and
High-Definition
 registered
ofLicensing
HDMI
Licencing
LLC.
• Microsoft,
Windows,
Windows
Media,Media,
Windows
Multimedia
Interface
are trademarks
or
Windows,
Windows
 Microsoft,
Vista
и
DirectX
са
търговски
марки
или
запазени
registered
trademarks
of
HDMI
Licencing
LLC.
Windows Vista, and DirectX are either
търговски
марки
на Microsoft
Corporation
Microsoft,
Windows,
Windows
Media,
 registered
trademarks
or trademarks
ofв
Съединените
щати и/или
в другиare
страни.
Windows Vista,
and DirectX
either
Microsoft
Corporation
in the United
States and/
• Macintosh
и Mac
OS са търговски
марки на
registered
trademarks
or trademarks
of Apple
or
other countries.
Computer
Inc.в
Съединените
щати
и
в
други
Microsoft Corporation
United States and/
and Mac OS in
arethe
registered
 Macintosh
страни.
or other countries.
trademarks
of Apple Inc. in the U.S. and other
• Intel,
Intel Coreand
и Pentium
саare
търговски
марки или
Macintosh
Mac OS
registered
 countries.
запазени
търговски
марки
Corporation
trademarks
of Apple
Inc.наinIntel
theare
U.S.
and other
Intel Core,
and Pentium
trademarks
 Intel,
или негови клонове в САЩ и други държави.
countries.
or
registered trademarks of Intel Corporation
• “PLAYSTATION” е регистрирана търговска марка
Intel,
Intel Core, and
Pentium
trademarks
 or
its subsidiaries
in the
Unitedare
States
and other
на Sony Computer Entertainment Inc.
or registered trademarks of Intel Corporation
countries.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
is athe
registered
trademark
of
 “PLAYSTATION”
or its subsidiaries in
United States
and other
запазени търговски марки или търговски марки
Sony
Computer Entertainment Inc..
countries.
на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
the Adobe logo,
and Adobe
Acrobat of
 Adobe,
“PLAYSTATION”
is a registered
trademark
други
страни
are
either
registered trademarks Inc..
or trademarks
Sony
Computer
• “NAVTEQ”
и логотоEntertainment
“NAVTEQ MAPS” са
Adobe
Systems
Incorporated
in the
United
Adobe,
the
Adobe
logo, andв САЩ
Adobe
 of
търговски
марки
на NAVTEQ
и Acrobat
други
States
and/or
other countries.
are either
registered
trademarks or trademarks
страни.
and the NAVTEQ
Maps
logoUnited
are
 NAVTEQ
of Adobe Systems
Incorporated
in the
trademarks
ofother
NAVTEQ
in the US and other
States and/or
countries.
NAVTEQ and the NAVTEQ Maps logo are
 countries.
trademarks of NAVTEQ in the US and other
Allcountries.
other product names mentioned herein may
All other product names mentioned herein may
Индикатори на екрана
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните
им компании. Символите и не се
използват навсякъде в това ръководство.
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Долу
Горе вляво
Индикатор
Център
Индикатор
Значение
Бутон MENU
Запис с таймер
Състояние на GPS
проследяване
Бутон YOUR LOCATION
Светкавица, REDEYE
REDUC
MICREF LEVEL ниско
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Оставащ капацитет на
батерията
Бутон за връщане
Значение
Продължително изреждане
на изображения
Предупреждение
Режим на възпроизвеждане
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Качество на записаното
изображение (HD/SD)
и режим за запис
(FH/HQ/SP/LP)
Носител за запис/
възпроизвеждане/
редактиране
Допълнителна информация
Състояние на записа
Размер на снимката
59
Идентификация
на
Parts and controls
частите и регулаторите
Индикатор
Indicator
Indicator
0:00:00
0:00:00
[00min]
[00min]
9999
9999
9999
9999
100/112
100/112
Bottom
Долна част
Bottom
Индикатор
Indicator
Indicator


Значение
Meaning
Meaning (час:минута:секунда)
Брояч
Counter (hour:minute:
(hour:minute:
Приблизително
оставащо
Counter
second)за запис
second)
време
Estimated recording
recording
FADER
Estimated
remaining time
time брой
Приблизителен
remaining
снимки
за
запис и носител
FADER
FADER
за
запис
Approximate
number of
of
Approximate
number
Папка
за възпроизвеждане
recordable
photos and
and
recordable
photos
Настоящо
движещо
се
recording media
media
recording
изображение,
което
Playback
folder
Playback
folder
се
възпроизвежда/Общ
Current
playing movie
movie or
or се
брой
записани
движещи
Current
playing
photo/Number
of total
total
или
неподвижни
photo/Number
of
recorded movies
movies or
or photos
photos
recorded
изображения
Значение
Meaning
Meaning
[FACE DETECTION]
[FACE DETECTION]
DETECTION] set
set
[FACE
зададен
to [OFF]
[OFF]в положение [OFF]
to
SMILE
DETECTION
SMILE фокусиране
DETECTION
SMILE
DETECTION
Ръчно
Manual
focus
SCENE
Manual SELECTION
focus
Цифрите
указват страниците
за
Figures inв(скоби
) are reference
pages.
Figures
справкаin ( ) are reference pages.
 Flash
Flash

Светкавица
 Lens
Lens (Carl
(Carl Zeiss
Zeiss lens)
lens)

Обектив (Carl Zeiss Lens)
SCENE SELECTION
SELECTION
SCENE


Баланс на белия цвят
SteadyShot
(Устойчиво
White balance
balance
White
снимане)
изключено
SteadyShot
off SPOT
SteadyShot
off
SPOT
MTR/FCS
SPOT
MTR/FCS
METER/EXPOSURE
SPOT MTR/FCS
SPOT MACRO
METER/
TELE
SPOT
METER/
EXPOSURE
X.V.COLOR
EXPOSURE
CONVERSION
TELE MACRO
MACRO LENS
TELE
Бутон
OPTION
X.V.COLOR
X.V.COLOR
Бутон
PLAYBACK
CONVERSION
LENSна
CONVERSION
LENS
Бутон
за изреждане
OPTION button
button
изображения
OPTION
Име
на файла
с данните
PLAYBACK
button
PLAYBACK
button
Защитено изображение
Slide show
show button
button
Slide
Бутон
индекс
Data file
file name
name
101-0005
Data
101-0005
•
Индикаторите и техните
позиции
Protected
imageса

Protected image

приблизителни и се различават от това, което
Index
button
Index button
виждате.
Indicators
and
theirиндикатори
positions are
areдаapproximate
approximate
Възможноand
е някои
не се изведат в
• Indicators
their
positions

60
60
60
and
may differ
differ
from
what
you actually
actually
see.
зависимост
от from
модела
на вашата
видеокамера.
and
may
what
you
see.
Some indicators
indicators may
may not
not appear,
appear, depending
depending on
on
Some
your camcorder
camcorder models.
models.
your
 Built-in
Built-in microphone
microphone
Вграден
микрофон


LCD
screen/Touch
panel
(13)
LCDscreen/Touch
екран/Панел
с (13)
операционни
 LCD
panel
If you
you rotate
rotate the
the LCD
LCD panel
panel 180
180 degrees,
degrees, you
you
If
бутони
(13)
can close
close the
the LCD
LCD panel
with the
LCD screen
screen
with
LCD
Акоcan
завъртите
LCDpanel
панела
наthe
180
градуса,
facingда
out.
This is
is convenient
convenient
during
playback
facing
out.
This
during
playback
можете
затворите
LCD панела
като
LCD
operations.
operations.
екрана
ще гледа навън. Тази операция е
подходяща
 Speaker
Speaker по време на възпроизвеждане.


Високоговорител
/CHG (charge)
(charge) lamp
lamp (10)
(10)
 /CHG
Лампичка /CHG (зареждане) (10)

(movie)/
hand through the loop to prevent the
camcorder from damage by being dropped.
(Photo) lamps (13)
 START/STOP button (15)
 Power zoom lever (15, 17, 21)
 (movie)/ (Photo) lamps (13)
hand through the loop to prevent the
camcorder from damage by being dropped.
 START/STOP button (15)
Лампички за режими
(Движещи се изображения)/

(movie)/ (Photo) lamps (13)
(Неподвижни изображения) (13)
 START/STOP button (15)
Бутон START/STOP (15)
 Power zoom lever (15, 17, 21)
Лостче за zoom (15, 17, 21)
 Power zoom lever (15, 17, 21)

(movie)/
(Photo) lamps (13)
 START/STOP button (15)
 Power zoom lever (15, 17, 21)
 PHOTO button (17)
 GPS switch (HDR-TG5VE/TG7VE)
 RESET button

Press
RESET
to initialize
PHOTO
button
(17) all the settings
including
the clock
setting.

GPS switch
(HDR-TG5VE/TG7VE)
camcorder is reading or writing data.
Жак DC IN (10, 11)
A/V конектор за дистанционно
 A/V Remote Connector (22)
свързване
Hook for wrist(22)
strap
 DC IN jack (10, 11)
Attach the strap (supplied) and place your
 Tripod receptacle
Attach a tripod (sold separately) to the
tripod
receptacle
a tripod
screw
hand through
theusing
loop to
prevent
the (sold
separately:
the
length
of the
must be less
Гнездо
за
статив
camcorder
from
damage
by screw
being dropped.

Tripod receptacle
than 5.5 mmстатива
(7/32 in.)).
Прикрепете
(продава се отделно)
Attach a tripod (sold separately) to the
гнездото посредством винт (продава се
 към
Interface
connector
tripod receptacle
using a tripod screw (sold
отделно): дължината на винта трябва да е поConnects
your
to the
“Handycam”
separately:
thecamcorder
length of the
screw
must be less
малка
Tripod
receptacle
от 5.5 mm).
Station
the in.)).
Dedicated
Terminal
than 5.5
mm or
(7/32
Attach
aCradle
tripod
(sold
separately)USB
to the
Интерфейс
конектор
Adaptor.
tripod
receptacle
using a tripod screw (sold

Interface
connector
Свържете вашата видеокамера към стойката
separately:
the
of theUSB
screw
must be less
By
attaching
thelength
Terminal
Connects
your
camcorder
to the
“Handycam”
или
терминала
заDedicated
USB адаптера.
than 5.5receptacle
mm
(7/32
in.)). the USB cable
Като
Adaptor,
you
can
connect
Tripod
прикрепите
USB
да
Station
Cradle
or
theадаптера,
Dedicatedможете
USB Terminal
Attach
tripod
(sold
separately)
the
to
your acamcorder
without
usingto
the
свържете
Interface
connector
USB
кабела
към вашата
видеокамера,
Adaptor.
tripod
receptacle
using
a tripod
(sold
“Handycam”
Station
Cradle.
без
да използвате
стойката.
Connects
your
camcorder
to thescrew
“Handycam”
By attaching
the Dedicated
USB must
Terminal
separately:
the length
of the screw
be less
Station Cradle
or the Dedicated
USB Terminal
Adaptor,
you
can
connect
the
USB
cable
than
5.5 mm (7/32 in.)).
Adaptor.
to your camcorder without using the
 Interface
By attaching
the Dedicated USB Terminal
connector
“Handycam”
Station Cradle.
Adaptor, you
connect the
USB
cable
Connects
yourcan
camcorder
to the
“Handycam”
to your Cradle
camcorder
without
usingUSB
the Terminal
Station
or the
Dedicated
“Handycam” Station Cradle.
Adaptor.
By attaching the Dedicated USB
Terminal
Dedicated
USB
адаптер
Adaptor, you can connect the USB
USBcable
Terminal
to your camcorder without using
the
Adaptor
“Handycam” Station Cradle.
USB
USBкабел
cable
 Depending on when or where you
useTerminal
the
USB
• Вcamcorder,
зависимост
от мястото
и времето,
което
attach
the Dedicated
USBвTerminal
Adaptor
използвате
видеокамерата,
USB
USB the
cable
Adaptor to either
long orприкрепете
the short cable.
адаптера към дългия или късия кабел.
 Be careful not to hang or give strong impact
Dedicated
• Внимавайте
даonне
удряте
или
 Depending
when
or силно
where адаптера
you use the
USB
to the adaptor
orcable
the cable. It may
become
USB
Terminal
кабела.
Той може
да the
се повреди.
camcorder,
attach
Dedicated
USB
Terminal
damaged.
Adaptor
Depending on
when or where
you
use the USB
• Прикрепете
USBorадаптера
Adaptor toкапачето
either theнаlong
the shortнаcable.
 кабела,
Attach
the
USB
cap вonчанти
the
USB
cable
camcorder,
attach
the Dedicated
USB
Terminal
когато
гоadaptor
пренасяте
и др.
 Be careful
not
to
hang or give
strong
impact
Adaptor
to either
longetc.
or the short cable.
when
carrying
it inthe
bags,
to the adaptor
or the cable. It may become
USB cable
 Be careful not to hang or give strong impact
damaged. or the cable. It may become
to the adaptor
 Depending
on when or where you use the
 Attach the USB adaptor cap on the USB cable
damaged. attach the Dedicated USB Terminal
camcorder,
whenthe
carrying
it in bags,
 Attach
USB adaptor
capetc.
on the USB cable

 Hook for wrist strap
 Hook
forthe
wrist
Attach
strapstrap
(supplied) and place your
Attach the strap (supplied) and place your
Dedicated
USB Terminal
Adaptor
Dedicated

Adaptor to either the long or the short cable.
when
carrying
it hang
in bags,
etc. strong impact
Be
careful
not to
or give
to the adaptor or the cable. It may become
damaged.
Attach the USB adaptor cap on the USB cable
when carrying it in bags, etc.
Additional information
Допълнителна
информация
Additional information
Additional
information
Additional information

Бутон
PHOTO
(17)lever
BATT
(battery)


RESET
buttonrelease
PHOTO
button
(17)
Press
RESET
to initialize all the settings
GPS
ключ
(HDR-TG5VE/TG7VE)

Battery
pack(HDR-TG5VE/TG7VE)
GPS
switch
including
the clock
Бутон
RESET
“Memory

RESET
button
Stick
Duo”setting.
media slot (43)
Натиснете
RESET,
за даallнулирате
всички
Press
RESET
to
initialize
the settings

BATT lamp
(battery)
release
lever

Access
(Internal
memory,
“Memory
настройки,
PHOTO
(17)
includingbutton
theвключително
clock
setting. тази за часа.

Battery
pack
Stick PRO Duo” media) (43)
 Лостче
GPS
switch
за(HDR-TG5VE/TG7VE)
освобождаване
на

BATT
(battery)
lever the
While
the lamp
isrelease
litDuo”
or flashing,

“Memory
Stick
media
slot (43)
батерията
RESET
button
(BATT)
camcorder
Battery
pack
is
reading
or
writing
data.

Access
lamp
(Internalallmemory,
“Memory
Press
RESET
to initialize
the settings
Комплект
батерии
DC
“Memory
Stick
Duo”
media

IN jack
(10,
11)
including
the
clock
setting.
Stick
PRO
Duo”
media)
(43)slot (43)
за
“Memory
Stick
Duo”
 Отделение
Access
lamp
(Internal
“Memory
While
the lamp
is lit or memory,
flashing,

Remote
Connector
(22) the
 A/V
BATT
(battery)
release
lever
носител
(43)
Stick
PRO Duo”
media)
(43) data.
camcorder
is reading
or writing
 Battery
While thepack
lampза
is lit
or flashing,
the
Лампичка
достъп
(вградена

DC IN jack
(10,Duo”
11)ormedia

“Memory
Stick
(43)
camcorder
is reading
writingslot
data.
памет,
“Memory
Stick
PRO
Duo”

A/V Remote
Connector
(22) “Memory

Access
lamp
(Internal
memory,
носител)
DC IN jack
(10,
11)
(43)
Stick
PRO Duo”
media) (43)
Докато
A/V Remote
Connector
(22)
лампичката
свети
или мига,
While the lamp is lit or flashing, the
видеокамерата чете или записва данни.
hand through the loop to prevent the
camcorder from damage by being dropped.
61
61
61
 Кукички
Hook for wrist
strap
за ремъка
за китката
Attach the strap
(supplied)
and (приложен
place your в
Прикрепете
ремъка
за китката
комплекта) и поставете ръката си в примката,
за да предотвратите изпускане и повреда на
видеокамерата.
61
61
USB adaptor cap
Капаче на USB
USB
adaptor cap
адаптер
“Handycam” Station Cradle
Стойка на видеокамерата
“Handycam” Station Cradle
 Interface connector
Интерфейс
конектор
Connect
to the
interface connector on your
Свържете
Interface
connector
към
интерфейс конектора на
camcorder
you attach
your camcorder
Connectвидеокамера,
towhen
the interface
connector
on your
вашата
когато
прикрепяте
tocamcorder
the “Handycam”
Station
Cradle.
when you
attach
your camcorder
вашата видеокамера към стойката.
 A/V
to the
“Handycam”
Station
OUT
jack
(22,(22,
39)
Жак
A/V
OUT
39)Cradle.

OUTjack
jack
(22)39)
HDMI
A/V OUT
(22,
Жак
HDMI
OUT
(22)

IN jack
DC
HDMI
OUT(10)
jack (22)
Жак DC IN (10)

(USB)
jack(10)
(26,(26,
30, 31,

DC
IN jack
Жак
(USB)
30,38)
31, 38)
HDR-TG7VE:
only
HDR-TG3VE:
 (USB) jack output
(26,
31,
38)
само30,
за
изход
HDR-TG7VE: output only
62
62
62
Азбучен указател
A-Z
AVCHD............................ 28, 37
A/V свързващ кабел............39
Blu-ray диск ...........................34
DATE/TIME...........................13
DELETE ..................................41
DVD записващо устройство
........................................... 37, 38
Easy PC Back-up ...................31
“Memory Stick” носител .....42
“Memory Stick
PRO-HG Duo” .......................42
“Memory Stick PRO Duo”....42
MY MENU .............................44
OPTION MENU ...................46
PMB (Picture Motion
Browser)..................... 24, 25, 33
PMB ръководство ................33
RESET .....................................61
TV CONNECT ръководство
..................................................22
USB ................................... 24, 38
VISUAL INDEX ....................19
Windows .................................24
Zoom .......................... 15, 17, 21
Създаване на диск с
изображения с качество
с висока разделителна
способност (HD) .......... 33, 38
Създаване на диск
с изображения със
стандартно качество
(SD) .................................. 35, 39
Телевизор...............................22
Форматиране ........................41
Списъците с менюто
ще откриете на стр.
47 до 50
Допълнителна информация
А-Я
Батерия ..................................10
Включване
на захранването ...................13
Време за запис и
възпроизвеждане ................57
Възпроизвеждане ................19
Възпроизвеждане на диск
с изображения с висока
разделителна способност
(HD) ........................................34
Грижи......................................54
Движещи
се изображения ............. 15, 19
Дисплей
за автодиагностика .............53
Език.........................................14
Запис.......................................15
Запис на диск с едно
докосване...............................30
Запис на неподвижни
изображения от движещо се
изображение .........................36
Зареждане на батерията в
чужбина .................................12
Зареждане на комплекта
батерии...................................10
Идентификация на частите
и регулаторите......................60
Използване на мрежата
от 220 V като източник на
захранване.............................12
Индикатори на екрана .......59
Инсталация ...........................25
Качество
на изображението ........ 47, 49
Компютър..............................24
Копиране ...............................43
Копиране на диск ................35
Макинтош .............................25
Менюта ........................... 44, 47
Неподвижни
изображения ................. 16, 21
Носител за запис..................42
Операционни звукови
сигнали...................................14
Отстраняване
на проблеми ..........................52
Папка или устройство
за запис ..................................32
Поддръжка ............................54
Поправка ...............................52
Предпазни мерки ................54
Предупредителни
индикатори ...........................53
Презапис................................43
Приложени аксесоари ..........4
Работен поток.........................7
Редактиране на движещи се
изображения ........................36
Рекордер за дискове ............39
Ръководство на
видеокамерата ......................51
Сверяване
на датата и часа ....................13
Сила на звука ........................20
Система на компютъра ......24
Софтуер .................................25
Спецификации .....................56
Статив ....................................61
Стойка
за видеокамерата ...... 4, 10, 62
Създаване на диск с едно
докосване........................ 28, 37
63
BG
BG
BG
BG
BG
BG
!
"
!
"
!
!
!
"
!
"
!
"
"#
"#
$#$
$#$
!
!
!
!
"
"#
"#
"#
$#$
$#$
$#$
!
Download PDF

advertising