Sony | HDR-CX625 | Sony HDR-CX625 CX625 Handycam® със сензор Exmor R® CMOS Инструкции за експлоатация

4-585-631-11(1) (BG)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за управление
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Първи стъпки
Запис/възпроизвеждане
Записване на
изображения
Персонализиране
на камкордера
Други
Прегледайте „Помощно
ръководство“ за по-подробни
инструкции за всички функции
на камерата.
http://rd1.sony.net/help/cam/1610/h_zz/
HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675
Прочетете първо
това
Преди да започнете работа
с устройството, моля, прочетете
внимателно това ръководство и го
запазете за справка в бъдеще.
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират на долната
страна. Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно
този продукт.
Модел № HDR- ____________________
Сериен № ________________________
Модел № AC- _____________________
Сериен № ________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от
пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството
на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети,
пълни с течности, като
например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите
на прекомерна топлина,
например на слънце, огън
и други подобни.
BG
2
ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ОПАСНОСТ – ЗА ДА
НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР,
СЛЕДВАЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Обърнете внимание на всички
предупреждения.
• Спазвайте всички указания.
• Не използвайте това устройство
в близост до вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте вентилационните
отвори. Извършете
инсталирането съобразно
инструкциите на производителя.
• Не инсталирайте в близост
до източници на топлина,
като например радиатори,
отоплителни решетки, печки
или други уреди (включително
усилватели), генериращи
топлина.
• Не нарушавайте предпазното
предназначение на
поляризирания или заземения
щепсел. Поляризираният щепсел
е снабден с две клеми, едната от
които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага
с две клеми и трети заземителен
щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт
са предоставени за Вашата
безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на контакта
Ви, посъветвайте се
с електротехник за замяна
на стария контакт.
• Не позволявайте захранващият
кабел да бъде настъпван или
прещипван, особено до
щепселите, електрическите
розетки и около мястото, където
излиза от устройството.
• Използвайте само указаните от
производителя приспособления
и принадлежности.
• Използвайте само с количка,
стойка, статив, скоба или маса,
указани от производителя или
продавани с устройството.
Когато се използва количка,
внимавайте при преместването
й заедно с устройството, за да
избегнете нараняване поради
преобръщане.
• За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте към
квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството
е повредено по какъвто и да
е начин, например при повреда
в кабела за електрозахранване
или щепсела, при разливане
на течности или попадане на
предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага,
при необичайна работа или при
падане на устройството.
• Ако формата на щепсела не
съвпада с контакта, използвайте
адаптер за щепсел с правилната
конфигурация за контакта.
• Изключете устройството от
електрозахранването по време
на гръмотевични бури или
когато няма да се използва за
продължителни периоди от
време.
BG
3
ВНИМАНИЕ
 Батерия
Ако с батерията се борави
неправилно, тя може да избухне,
да причини пожар или дори
химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока
температура над 60 °C, например
на пряка слънчева светлина или
в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте
в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиевойонни батерии.
• Зареждайте батерията
с оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony
или с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от
досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте
използваните батерии, както
е описано в инструкциите.
BG
4
 Адаптер за променлив ток
Не използвайте адаптера
за променлив ток в тясно
пространство, като например
между стена и мебели.
Включвайте към близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате адаптера за променлив
ток. Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта,
ако възникне неизправност,
докато използвате устройството.
Дори и камкордерът да
е изключен, източникът на
променливотоково захранване
(електрическата мрежа) все още
го захранва, докато камкордерът
е свързан към електрическия
контакт чрез адаптера за
променлив ток.
Прекалено високото налягане на
звука от слушалките може доведе
до увреждане на слуха.
За потребители
в Европа
 Съобщение за
потребителите в държави,
прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
 Съобщение
Ако поради статично
електричество или
електромагнетизъм преносът на
данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете и
включете отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели
с дължина под 3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да
повлияят върху картината и звука
на това устройство.
 Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не
трябва да се третират
като битови отпадъци. При
определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ.
Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на
евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на
експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
или батерия се обърнете към
местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта
или батерията.
BG
5
Това ръководство описва
устройства, съвместими
с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
За да проверите дали камерата
е устройство, съвместимо
с 1080 60i, или с 1080 50i,
проверете за следните
символи в долната част
на камерата.
Устройство, съвместимо
с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо
с 1080 50i: 50i
Научете повече
за камкордера
(Помощно
ръководство)
Помощното ръководство е онлайн
ръководство. Прегледайте го за
по-подробни инструкции за всички
функции на камкордера.
Посетете страницата
за поддръжка на Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1610/h_zz/
Съдържание
Прочетете първо това ............ 2
Научете повече за
камкордера (Помощно
ръководство) ...................... 6
Първи стъпки .............. 7
Включени в комплекта
елементи ..............................7
Зареждане на батерията ....... 8
Включване на
захранването .....................10
Използване на камкордера
ви при свързване към
електрически контакт .......11
Поставяне на карта
с памет ................................ 12
Запис/
възпроизвеждане .... 14
Запис ........................................14
Възпроизвеждане ..................16
Преглеждане на изображения
с по-голям размер ............18
Записване на
изображения ............20
Импортиране на изображения
на компютъра ви .............. 20
Записване на изображения
на външно устройствоносител ............................... 21
Използване на Wi-Fi
функцията ......................... 22
Персонализиране
на камкордера ......... 28
BG
6
В помощното ръководство
ще намерите допълнителна
информация, като например за
посочените по-долу функции.
• Улавяне на забавен каданс
• Highlight Movie Maker
• Поточно предаване на живо
• Управление на няколко камери
Използване на менютата ..... 28
Други ......................... 29
Предпазни мерки .................. 29
Спецификации ........................ 31
Части и бутони за
управление ....................... 36
Първи стъпки
Включени
в комплекта
елементи
Числата в ( ) указват
предоставеното количество.
• Камкордер (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Акумулаторна батерия NP-FV50
(1)
• „Ръководство за управление“
(това ръководство) (1)
Първи стъпки
Формата на адаптера за
променлив ток се различава
в зависимост от държавите/
регионите.
• Допълнителен кабел за USB
връзка (1)
Допълнителният кабел за USB
връзка е проектиран за
използване само с този
камкордер. Използвайте този
кабел, когато вграденият
USB кабел на камкордера
е прекалено къс за свързване.
• HDMI кабел (1)
BG
7
Зареждане на батерията
1
Изключете камкордера чрез затваряне на
LCD монитора и поставете батерията.
Батерия
2 Изтеглете вградения USB кабел.
BG
8
адаптера за променлив ток
3 Свържете
и камкордера с поддържащия кабел за USB
връзка и включете адаптера за променлив ток
към електрически контакт.
Допълнителен
кабел за USB
връзка
Адаптер за
променлив ток
Първи стъпки
Вграден USB кабел
Електрически
контакт
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) светва в оранжево.
• Индикаторът POWER/CHG (зареждане) угасва, когато батерията
е напълно заредена. Изключете поддържащия кабел за USB
връзка от камкордера.
• Формата на адаптера за променлив ток се различава
в зависимост от държавите/регионите.
• Изключете камкордера, преди да извадите батерията.
 Зареждане на батерията чрез компютър
Изключете камкордера и го свържете към работещ компютър
чрез вградения USB кабел.
BG
9
Включване на захранването
1
Отворете LCD монитора на камкордера
и включете захранването.
следвате инструкциите на LCD монитора,
2 Като
изберете езика, географската зона, лятно часово
време, формата на дата, датата и часа.
Докоснете бутона на LCD монитора.
• За да преминете на следващата страница, докоснете [Next].
• За да изключите захранването, затворете LCD монитора.
• За да сверите отново датата и часа, изберете
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (когато не сте използвали
камкордера няколко месеца)
• За да изключите звука на операциите, изберете
 [Setup] 
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
BG
10
Използване на камкордера ви при
свързване към електрически контакт
1
Поставете батерията в камкордера си (стр. 8).
• Уверете се, че сте поставили заредена батерия.
адаптера за променлив ток
2 Свържете
и камкордера с поддържащия кабел за USB
Допълнителен
кабел за USB
връзка
Вграден USB кабел
Адаптер за
променлив ток
Първи стъпки
връзка и включете адаптера за променлив ток
към електрически контакт.
Електрически
контакт
• Възможно е да се консумира енергия от батерията дори ако
камкордерът е свързан към електрически контакт.
Съвети
• За да използвате камкордера, без да поставяте батерията, се
изисква адаптер за променлив ток AC-L200 (продава се отделно),
за да получавате захранване от електрически контакт.
• Възможно е да захраните камкордера от USB устройство, като
компютър. (USB захранване)
Само функциите за възпроизвеждане ще са налични, докато този
продукт е свързан към USB устройство, което е съвместимо със
стандарта за захранване 500 mA.
BG
11
Поставяне на карта с памет
1
Отворете капака и поставете картата с памет,
докато щракне.
microSD карта с памет
Носител Memory Stick Micro™
(M2)
Отпечатана
повърхност
Извод
• Екранът [Preparing image database file. Please wait.] се показва,
ако поставите нова карта с памет. Изчакайте, докато екранът
изчезне.
• Поставете картата с памет направо, в правилната посока, така
че камкордерът да може да я разпознае.
• За да изберете карта с памет като носител за запис, изберете
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675)
• За да извадите картата с памет, отворете капака и леко я натиснете
веднъж.
 Типове карти с памет, които можете да
използвате с камкордера си
Изберете типа карта с памет за използване с камкордера,
като съблюдавате таблицата по-долу.
Карта с памет
BG
12
AVCHD
XAVC S
Носител Memory Stick
Micro™ (M2)

(Само Mark 2)
–
microSD карта с памет
*1
–
microSDHC карта с памет
*1
*2
microSDXC карта с памет
*1
*2
*1
Клас на SD скорост 4:

или по-бърза
*2
Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу
– Капацитет 4 GB или повече
– Клас на SD скорост 10:
или по-бърза
Забележки
Първи стъпки
• Записаните видеоклипове ще бъдат разделени на файлове от по
4 GB, когато се използва SDHC карта с памет за запис на XAVC S
видеоклипове за големи периоди от време.
Разделените файлове ще бъдат възпроизведени без прекъсване,
когато бъдат възпроизведени на камкордера.
Разделените файлове могат да бъдат интегрирани в един файл
с помощта на PlayMemories Home.
• Не се гарантира правилна работа с всички карти с памет.
Свържете се с производителя на всяка картата с памет относно
съвместимостта на карта с памет, различна от Sony.
• Видеоклипове, записани на карта с памет SDXC, не могат да бъдат
импортирани или възпроизвеждани на компютри или аудио-видео
устройства, които не поддържат файловата система exFAT(*), чрез
свързване на този продукт към тези устройства чрез micro USB кабел.
Проверете предварително дали свързаното оборудване поддържа
системата exFAT. Ако свържете оборудване, което не поддържа
системата exFAT, и се появи съобщение, което ви подканва да
извършите форматиране, не го правете. Всички записани данни
ще бъдат изгубени.
* exFAT е файлова система, която се използва за SDXC карти с памет.
BG
13
Запис/възпроизвеждане
Запис
Записване на клипове
1
Отворете LCD монитора и натиснете START/STOP,
за да започнете записа.
Лостче за мащабиране
• За да спрете записа, натиснете отново START/STOP.
• Можете да правите снимки по време на записа на видеоклип,
като натиснете PHOTO (Двойно заснемане).
• В настройката по подразбиране видеоклиповете се записват във
формат AVCHD и MP4 едновременно (Двоен видеозапис). Форматът
MP4 улеснява възпроизвеждането на видеоклиповете ви на
смартфон, качването в мрежа или интернет. Можете също да
зададете режима на двоен запис на [Off], като изберете
 [Image Quality/Size]  [Dual Video REC].
• Елементите на LCD монитора изчезват, ако не използвате
камкордера за няколко секунди. За да покажете отново елементите,
докоснете където и да е освен бутоните на LCD монитора.
• Можете да проверите времето за запис на носител на LCD монитора
в режим на снимане.
• За да промените качеството на изображението на видеоклиповете,
които записвате, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ REC Mode].
• Можете да промените формата на запис, като изберете
 [Image Quality/Size]  [ File Format].
BG
14
 Записване на видеоклипове с най-ефективната
функция SteadyShot на този продукт (Intelligent
Active)
Можете да записвате видеоклип с помощта на най-ефективната
функция SteadyShot на този продукт.
Изберете
 [Camera/Mic]  [
Camera Settings] 
[
SteadyShot]  [Intelligent Active].
Снимане на снимки
Отворете LCD монитора и изберете [MODE] 
(Снимка).
Запис/възпроизвеждане
1
леко PHOTO, за да регулирате фокуса,
2 Натиснете
след което натиснете напълно.
Лостче за мащабиране
• Когато се постигне подходящ фокус, на LCD монитора се показва
индикаторът за заключване на AE/AF.
BG
15
Възпроизвеждане
1
Отворете LCD монитора и натиснете бутона
(Преглед на изображения) на камкордера,
за да влезете в режим на възпроизвеждане.
/ , за да преместите желаното
2 Изберете
събитие в центъра, след което изберете
оградената част () на фигурата.
Бутон за
превключване
на формата на
видеоклипове*1
(HD/MP4)
Към екрана
MENU
Име на
събитието
Събития
Към
предишното
събитие
Промяна към
режим на запис
на видеоклипове/снимки
Към
следващото
събитие
Времева
лента
Highlight Movie Maker*2
Бутон за промяна на скалата
на събитията
*1
Показаната икона се различава в зависимост от настройката
на [ File Format].
*2
Ще се покаже Highlight Movie Maker, когато форматът на
видеоклип е зададен на AVCHD.
BG
16
• За да изберете видеоклиповете във формат XAVC S или AVCHD,
които искате да възпроизведете, редактирате или копирате на
други устройства, изберете
 [Image Quality/Size] 
[ File Format].
• За да изберете формата на видеоклипа (HD/MP4), който
искате да възпроизведете, редактирате или копирате на други
устройства, изберете бутона за превключване на формата
на видеоклип в горния десен ъгъл на LCD монитора 
[
AVCHD] или [
MP4].
3 Изберете изображението.
За връщане
към екрана за
преглед на
събитията
Време за запис/
брой снимки
Име на събитието
Бутон за
превключване
на типа
изображение
Предишен
Видеоклип
Следващ
Снимки
Последно възпроизведено
изображение
 Операции за възпроизвеждане
Сила на звука
/
Предишен/следващ
Изтриване
/
Превъртане назад/
превъртане напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/пауза
Стоп
Възпроизвеждане/пауза
на слайдшоу
Видео заснемане
на движение
Регулиране на
интервала на движение
Запис/възпроизвеждане
Промяна към
режим на запис
на видеоклипове/снимки
BG
17
Преглеждане на изображения
с по-голям размер
Свързване на камкордера към телевизор
1
Свържете HDMI OUT жака на камкордера към
HDMI IN жака на телевизора чрез предоставения
HDMI кабел.
Посока на сигнала
• Ако телевизорът не разполага с HDMI жак, свържете Multi/Micro
USB извода на камкордера към входните жакове за аудио/видео
на телевизора чрез аудио-видео кабел (продава се отделно).
2 Задайте входа на TV на HDMI IN.
3 Възпроизведете изображения на камкордера.
Използване на вградения прожектор (HDR-PJ675)
1 Натиснете бутона PROJECTOR (стр. 36).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
BG
18
ръководството за управление на
3 Следвайте
LCD монитора, след което изберете [Project].
Лостче за мащабиране/PHOTO*2
Лостче PROJECTOR FOCUS*1
*1
Настройте фокуса на прежектираното изображение.
Използвайте лостчето за мащабиране да преместите рамката
на селекцията, която се появява върху прожектираното
изображение, след което натиснете бутона PHOTO.
Запис/възпроизвеждане
*2
BG
19
Записване на изображения
Импортиране на изображения
на компютъра ви
Какво можете да правите с PlayMemories Home™
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате
видеоклипове и снимки в компютъра си и да ги използвате
по различни начини.
• Актуализирайте приложението PlayMemories Home
до най-новата версия преди употреба.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортирайте изображения от камкордера.
За Windows са налични и посочените
по-долу функции.
Преглеждане
на изображения
в Calendar
Създаване
на дискове
с видеоклипове
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online™
Качване на
изображения
в мрежови
услуги
 За да изтеглите PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home може да бъде изтеглен
от следния URL адрес.
http://www.sony.net/pm/
 За да проверите компютърната система
Можете да проверите системните изисквания
за софтуера на следния URL адрес.
http://www.sony.net/pcenv/
BG
20
Записване на изображения на
външно устройство-носител
Как се свързва устройството
 Рекордер без USB жак
Свържете рекордер към Multi/Micro USB извода на камкордера
чрез аудио-видео кабел (продава се отделно).
Записване на изображения
 Поставете батерията в камкордера.
 Свържете адаптер за променлив ток (в комплекта) към камкордера.
 Свържете аудио-видео кабел (продава се отделно) към
камкордера.
• За информация как да запишете изображения вижте
и ръководството с инструкции, предоставено със записващото
ви устройство.
• Видеоклиповете се копират с качество на изображението със
стандартна разделителна способност.
Посока на сигнала
 Външен твърд USB диск
Свържете външен плейър към Multi/Micro USB извода на
камкордера чрез VMC-UAM2 USB адапторен кабел (продава се
отделно).
 Поставете батерията в камкордера.
 Свържете адаптер за променлив ток (в комплекта) към камкордера.
 Свържете външен носител към камкордера.
• Видеоклиповете се копират с качество на изображението с висока
разделителна способност (HD).
BG
Посока на сигнала
21
Използване на
Wi-Fi функцията
Инсталиране на
PlayMemories Mobile™
на смартфона ви
За най-новата информация
и повече подробности
относно функциите на
PlayMemories Mobile посетете
следния URL адрес.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от Google play.
• За използване на функциите
с едно докосване (NFC) се
изисква Android 4.0 или по-нов.
BG
22
 iOS
Инсталиране на PlayMemories
Mobile от App Store.
• Функциите с едно докосване
(NFC) не са налични за iOS.
Забележки
• Възможно е да не можете да
изтеглите PlayMemories Mobile
от Google play или App store
в зависимост от държавата
или региона. В такъв случай
потърсете „PlayMemories
Mobile“.
• Ако приложението
PlayMemories Mobile вече
е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте софтуера
до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана
тук, не се гарантира, че ще
работи на всички смартфони
и таблети.
• Wi-Fi функцията на камкордера
не може да бъде свързана към
публична безжична LAN
мрежа.
• За да използвате функциите
с едно докосване (NFC) на
камкордера, се изисква
смартфон или таблет, който
поддържа функцията NFC.
• Методите на управление
и екраните на приложенията
са обект на промяна от бъдещи
надстройки без уведомление.
Прехвърляне на
видеоклипове във
формат MP4 и снимки
към смартфона ви
камкордера до
3 Допрете
смартфона.
 Свързване с едно
докосване с Android,
който поддържа NFC
1
камкордера
2 На
възпроизведете
Забележки
• Предварително отменете
спящия режим или отключете
екрана на смартфона.
• Уверете се, че
се показва
на LCD монитора на
камкордера и на смартфона.
• Продължете да допирате
камкордера до смартфона,
без да го местите, докато
PlayMemories Mobile се
стартира (1 до 2 секунди).
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан със смартфона
чрез NFC, вижте „Свързване
към Wi-Fi мрежа с помощта на
QR код“ (стр. 24).
Записване на изображения
На смартфона изберете
[Settings], след това
изберете [More...], за да
проверите дали
е активирана
функцията [NFC].
изображение, което
искате да изпратите на
смартфона.
• Можете да прехвърляте само
видеоклипове във формат
MP4 и снимки.
• Изберете „Бутон за
превключване на формата
на видеоклипове“ в стъпка 2
от „Възпроизвеждане“, за да
изберете видеоклипове
във формат MP4, когато
възпроизвеждате
видеоклипове (стр. 16).
BG
23
 Свързване към Wi-Fi
мрежа с помощта на
QR код
1
[Scan QR Code of
4 Изберете
the Camera] от екрана на
PlayMemories Mobile.
Натиснете бутона
(Преглед на изображения),
след това изберете
 [Wireless] 
[ Function]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  тип
изображение.
изображението,
2 Изберете
което искате да
прехвърлите и добавете
след това изберете

.
• Показват се QR кодът, SSID
[OK]. (Ако се
5 Изберете
покаже съобщение,
изберете отново [OK].)
,
и паролата.
на смартфона
6 Ссипомощта
прочетете показания
PlayMemories
3 Стартирайте
Mobile.
на LCD монитора на
камкордера QR код.
Android
Изпълнете следните
операции.
 Когато се покаже [Connect
with the camera?], изберете
[Connect].
BG
24
iPhone/iPad
Изпълнете следните
операции.
 Върнете се на началния
екран и стартирайте
PlayMemories Mobile.
 Следвайте екранните
инструкции и инсталирайте
профила (информация
за настройка).
 Изберете SSID на
камкордера.
Записване на изображения
 На началния екран
изберете [Settings] 
[Wi-Fi].
• След като QR кодът бъде
прочетен и връзката бъде
успешно установена, SSID
(DIRECT-xxxx) и паролата
на камкордера ще бъдат
регистрирани на смартфона.
Последващата Wi-Fi връзка
между камкордера
и смартфона ви ще изисква
само избора на SSID на
камкордера, регистриран
на смартфона ви.
• Ако камкордерът не може да
бъде свързан със смартфона
чрез NFC и чрез изчитане на
QR кода, свържете с помощта
на SSID и паролата.
За повече подробности вижте
„Помощно ръководство“.
BG
25
Използване на
смартфона като
безжично
дистанционно
управление
Можете да записвате
с камкордера, като използвате
смартфона си като безжично
дистанционно управление.
1
На камкордера изберете
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
2
На смартфона направете
същото като в стъпка 6
в „Свързване към Wi-Fi
мрежа с помощта на QR
код“ (стр. 24).
Когато използвате NFC,
изведете екрана за запис на
камкордера си и допрете
на него до
на смартфона.
камкордера
3 Управлявайте
от смартфона си.
Забележки
• В зависимост от локалните
електрически смущения или
възможностите на смартфона
прегледът на изображения
в реално време може да не
е гладко показан.
BG
26
Записване на
видеоклипове и снимки
на компютър чрез Wi-Fi
Предварително свържете
компютъра си към безжична
точка на достъп или
широколентов безжичен
рутер.
1
Инсталирайте
специализирания софтуер
на компютъра си (само
първия път).
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтуерът вече
е инсталиран на компютъра
ви, го актуализирайте до
последната версия.
камкордера
2 Свържете
към точка на достъп, както
следва (само първия път).
Ако не можете да регистрирате,
вижте инструкциите на точката
на достъп или се свържете
с лицето, което я настройва.
Ако безжичната тояка на
достъп има WPS бутон
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Натиснете бутона WPS на
точката на достъп, която
искате да регистрирате.
 На камкордера изберете
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Изберете точката на
достъп, която искате да
регистрирате, въведете
паролата, след което
изберете [Next].
камкордера към
компютъра.
 Натиснете бутона
(Преглед на
изображения) на
камкордера.
 Изберете

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Изображенията
автоматично се прехвърлят
и записват на компютъра.
• Само новозаписаните
изображения се
прехвърлят. Импортирането
на видеоклипове и много
снимки може да отнеме
време.
Записване на изображения
Ако знаете SSID
и паролата на безжичната
си точка на достъп
да изпращате
4 Започнете
изображения от
компютърът не е
3 Ако
включен, го включете.
BG
27
Персонализиране на камкордера
Използване на
менютата
1
Изберете
.
2 Изберете категория.
Броят на категориите,
които се показват, зависи
от модела.
желан
3 Изберете
елемент от менюто.
Превъртете елементите
от менюто нагоре или
надолу.
BG
28
• Изберете
, за да
завършите настройването на
менюто или за да се върнете на
предишен екран на менюто.
Други
Предпазни мерки
Адаптер за променлив ток
Не свързвайте накъсо извода на
батерията чрез метални предмети.
Това може да причини
неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения чрез други
устройства
Запис и възпроизвеждане
• Избягвайте грубо третиране,
разглобяване, модифициране,
механични сътресения или
удари, например с чук, изпускане
или стъпване върху продукта.
Бъдете особено внимателни
с обектива.
• За да подсигурите стабилна
работа на картата с памет, се
препоръчва да я форматирате
на камкордера преди първото
използване. Форматирането на
картата с памет ще изтрие всички
съхранени на нея данни и те ще
бъдат невъзстановими. Запишете
важните данни на компютър и др.
• Проверете посоката на поставяне
на картата с памет. Ако насила
вкарате карта с памет в погрешна
посока, тя, слотът за нея или
данните на изображението
може да се повредят.
• Преди началото на записа
изпробвайте функциите за
запис, за да сте сигурни,
че изображението и звукът
се записват без проблеми.
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено
записване на такива материали
може да представлява
нарушение на законите
за авторско право.
• Не може да се предостави
компенсация за съдържанието
на записите дори ако записът
или възпроизвеждането са
невъзможни поради
неизправност на камкордера,
носителя на запис и др.
• Камкордерът не е защитен срещу
прах, накапване или вода.
• Не позволявайте камкордерът да
се мокри, например от дъжд или
морска вода. Ако камкордерът се
намокри, може да се повреди.
В някои случаи повредата може
да е непоправима.
• Не насочвайте камкордера към
слънцето или друга силна
светлина. Това може да причини
неизправност на камкордера.
• Не използвайте камкордера
в близост до силни радиовълни
или радиация. Възможно
е камкордерът да не може да
записва или въпроизвежда
правилно изображенията.
• Не използвайте камкордера
на плаж или на прашни места.
Това може да причини
неизправност на камкордера.
• Ако се получи кондензация на
влага, спрете да използвате
камкордера, докато влагата
се изпари.
• Не излагайте камкордера на
механичен удар или вибрация.
Ако направите това, камкордерът
може да не работи правилно
или да не записва изображения.
Освен това носителят за запис
или данните на изображенията
може да се повредят.
Персонализиране на камкордера | Други
Възможно е да не можете да
възпроизведете нормално
изображения, които са били
записани с камкордера, на други
устройства. Освен това е възможно
да не можете да възпроизведете
изображения, записани на други
устройства, на камкордера.
• Телевизионни програми, филми,
BG
29
LCD монитор
LCD мониторът е произведен чрез
технология с изключително висока
прецизност, така че 99,99% от
пикселите са функциониращи за
ефективна употреба. Все пак може
да има малки тъмни и/или светли
точки (бели, червени, сини или
зелени на цвят), които се появяват
постоянно на LCD монитора. Тези
точки са нормален резултат от
процеса на производство и по
никакъв начин не се отразяват
на записа.
Температура на камкордера
Камкордерът и батерията загряват
по време на работа. Това не е
неизправност.
Защита от прегряване
В зависимост от температурата на
камкордера и батерията може да
не е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да го предпази. На LCD
монитора ще се покаже
съобщение, преди захранването
да се изключи или ако вече не е
възможно да се записват клипове.
В такъв случай оставете
захранването изключено
и изчакайте, докато температурата
на камкордера и батерията се
понижи. Ако включите
захранването, без да сте
позволили на батерията
и камкордера да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
BG
30
Временно деактивиране
на безжичната LAN мрежа
(Wi-Fi, NFC и др.)
Когато се качвате на самолет,
можете временно да изключите
Wi-Fi функцията. Изберете
 [Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
Безжична LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност
относно щети, които са резултат
от загуба или кражба, причинени
от неупълномощен достъп или
неупълномощена употреба на
директориите, заредени във
камкордера.
Забележки относно
сигурността при използване
на продукти с безжична
LAN мрежа
• Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за да
избегнете злонамерено
проникване, достъп от
злонамерени трети страни или
други уязвимости.
• Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със
сигурността при изполването на
безжична LAN мрежа, понеже
не са взети мерики за сигурност
или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи
отговорност за каквито и да било
загуби или неизправности.
Отстраняване на
неизправности
Ако се сблъскате с проблеми,
докато използвате
камкордера си:
• Проверете камкордера, като
съблюдавате Помощното
ръководство (стр. 6).
• Разкачете източника на
захранване, скачете го отново
след около 1 минута и включете
камкордера.
• Инициализирайте камкордера.
Всички настройки, включително
часовника, се нулират.
• Свържете се с търговец на Sony
или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
Спецификации
Система
Други
Формат на сигнала:
цвят NTSC, стандарти EIA
(съвместими с 1080 60i модели)
цвят PAL, стандарти CCIR
(съвместими с 1080 50i модели)
HD TV
Формат на запис на видеоклипове:
XAVC S (формат XAVC S):
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 линеен PCM
два канала (48 kHz/16 бита)
AVCHD (съвместимост с формат
AVCHD вер. 2.0):
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: Dolby Digital 2 канала/
5.1 канала Dolby Digital 5.1
Creator*1
MP4:
видео: MPEG-4 AVC/H.264
аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Формат за файлове на снимки:
съвместимост с DCF Ver.2.0
съвместимост с Exif Ver.2.3
съвместимост с MPF Baseline
Носител за запис (видеоклипове/
снимки):
вътрешна памет:
32GB (HDR-CX485/HDR-CX675/
HDR-PJ675)*2
8GB (HDR-CX455)*2
XAVC S (видеоклип):
microSDHC карта с памет
(Клас 10 или по-бърза)
microSDXC карта с памет
(клас 10 или по-бърза)
AVCHD, снимки:
Носител Memory Stick Micro
(Mark2)
microSD карта (клас 4 или
по-бърза)
BG
31
*2
Използваем капацитет от
потребителя (прибл.):
31,2 GB (HDR-CX485/
HDR-CX675/HDR-PJ675)
7,76 GB (HDR-CX455)
1 GB е равен на 1 милиард
байта, част от които се
използва за поддръжка на
системата и/или файлове
на приложенията.
Само предварително
инсталираният
демонстрационен видеоклип
може да бъде изтрит.
Устройство за изображения:
3,1 мм (тип 1/5,8) CMOS сензор
Пиксели за запис (снимки, 16:9):
макс. 9,2 мегапиксела
(4 032 × 2 272)*3
Общо: прибл. 2 510 000 пиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*4:
прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимки, 16:9):
прибл. 2 290 000 пиксела
Ефективни (снимки, 4:3):
прибл. 1 710 000 пиксела
Обектив:
HDR-CX450/CX455/CX485:
Обектив ZEISS Vario-Tessar
30× (оптично)*4, 60× (Clear
Image Zoom, по време на
запис на видеоклипове)*5,
350× (цифрово)
Диаметър на филтъра: 37 мм
F1.8 – F4.0
Фокусно разстояние:
f=1,9 мм – 57,0 мм
При преобразуване във формат
на 35-милиметров фотоапарат
За видеоклипове*4:
f=26,8 мм – 804,0 мм (16:9)
За снимки:
f=26,8 мм – 804,0 мм (16:9)
BG
32
HDR-CX625/CX675/PJ675:
G Lens
30× (оптично)*4, 60× (Clear
Image Zoom, по време на
запис на видеоклипове)*5,
350× (цифрово)
Диаметър на филтъра: 46 мм
F1.8 – F4.0
Фокусно разстояние:
f=1,9 мм – 57,0 мм
При преобразуване във формат
на 35-милиметров фотоапарат
За видеоклипове*4:
f=26,8 мм – 804,0 мм (16:9)
За снимки:
f=26,8 мм – 804,0 мм (16:9)
Цветова температура: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
6 lx (лукса) (в настройката
по подразбиране, скорост
на затвора 1/30 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 60i) или 1/25 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 50i))
3 lx (лукса) ([Low Lux]
е с настройка [On], скорост
на затвора 1/30 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 60i) или 1/25 секунди
(за модели, съвместими
с 1080 50i))
*3
Уникалната система за
обработка на изображения
BIONZ-X на Sony позволява
разделителна способност
на снимките, еквивалентна
на описаните размери.
*4
[
SteadyShot] е с настройка
[Standard] или [Off].
*5
[
SteadyShot] е с настройка
[Active].
Обща информация
HDMI OUT жак: HDMI
микроконектор
PROJECTOR IN жак (HDR-PJ675):
HDMI микроконектор
MIC входен жак: стерео минижак
(3,5 мм)
Жак за слушалки: стерео минижак
(3,5 мм)
USB жак: тип A (вградено USB)
Извод Multi/Micro USB*6
*6
Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
USB връзката е само за изход
(за потребители в Европа).
Изисквания за захранването:
постоянен ток 6,8 V (батерия),
постоянен ток 5 V 1500 mA
(адаптер за променлив ток),
постоянен ток 8,4 V (жак DC IN)
Зареждане чрез USB: постоянен ток
5,0 V, 1500 mA
Средна консумирана мощност:
по време на запис с камерата
при използване на LCD
монитора и нормална яркост:
2,5 W (HDR-CX625/CX675/PJ675)
2,4 W (HDR-CX450/CX455/
CX485)
Работна температура:
0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Размери (прибл.):
HDR- CX450/CX455/CX485:
57,0 мм × 59,5 мм × 119,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
57,0 мм × 59,5 мм × 128,5 мм
(ш/в/д) включително
издадените части и поставена
предоставената акумулаторна
батерия
HDR-CX625/CX675:
57,5 мм × 66,0 мм × 121,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
57,5 мм × 66,0 мм × 130,5 мм
(ш/в/д) включително
издадените части и поставена
предоставената акумулаторна
батерия
HDR-PJ675:
61,5 мм × 66,0 мм × 121,0 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
61,5 мм × 66,0 мм × 130,5 мм
(ш/в/д) включително
издадените части и поставена
предоставената акумулаторна
батерия
LCD монитор
Картина: 7,5 см (тип 3.0,
съотношение 16:9)
Общ брой пиксели:
460 800 (960 × 480)
Прожектор (HDR-PJ675)
Тип на прожекцията: DLP
Светлинен източник: LED (Ч/З/С)
Фокус: ръчен
Обхват на прожектиране: 0,5 м или
повече
Съотношение на контраста: 1 500:1
Разделителна способност
(изходна): 640 × 360
Време на непрекъснато
прожектиране (при използване
на предоставената батерия):
прибл. 1 ч 35 мин
Безжична LAN мрежа
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/ръчен
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Други
Входни/изходни конектори
BG
33
Тегло (прибл.):
HDR-CX450/CX455/CX485:
195 г, само основното
устройство
250г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
HDR-CX625/CX675:
305 г само основното
устройство
360 г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
HDR-PJ675:
325 г само основното
устройство
380 г, включително
предоставената
акумулаторна батерия
 Адаптер за променлив
ток AC-UUD12
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност: 11 W
Изходно напрежение: постоянен
ток 5,0 V, 1500 mA
 акумулаторна батерия
NP-FV50
Максимално изходно напрежение:
постоянен ток 8,4 V
Изходно напрежение: постоянен
ток 6,8 V
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
2,1 A
Капацитет
типично: 7,0 Wh (1030 mAh)
минимално: 6,6 Wh (980 mAh)
Тип: литиево-йонна
BG
34
Дизайнът и спецификациите
на камкордера и аксесоарите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Очаквано време на
зареждане, запис
и възпроизвеждане
при използване на
предоставената
батерия
Време на зареждане (минути)
Адаптер за
променлив ток
(в комплекта)
165
Компютър
305
Време на запис (минути)
постоянно
150*1
155*2
Типично
75
Време за
възпроизвеждане
(минути)
*1
*2
240
HDR-CX625/CX675/PJ675
HDR-CX450/CX455/CX485
• Времената за зареждане са
измерени при зареждане на
празна батерия до пълния
и капацитет на стайна
температура 25 °C.
• Времената за запис
и възпроизвеждане са измерени
при използване на камкордера
на температура 25 °C.
• Времената за запис са измерени
при запис на видеоклипове при
настройки по подразбиране
([
REC Mode]: [High
Quality
], [Dual Video REC]:
[On]).
• Типичното време за запис
показва времето при
последователно стартиране/
спиране на записа, превключване
на [Shooting Mode]
и мащабиране.
 Търговски марки
• AVCHD, AVCHD Progressive,
марка или регистрирана
търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube са
търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Google Inc.
• iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и други държави.
• QR Code е регистрирана
търговска марка на DENSO WAVE
INCORPORATED.
Всички други имена на продукти,
споменати в настоящия документ,
може да са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
съответните им компании. Наред
с това, ™ и ® не са споменати във
всеки отделен случай в това
ръководство.
Други
логотипът AVCHD логотипът
AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• XAVC S и
са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ са
търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI са
търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista са регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
други държави.
• Mac и Mac OS са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Intel, Intel Core и Pentium са
търговски марки на
Intel Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
• Логотипът на microSDXC
е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото на Wi-Fi и Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска
 Относно приложения
GNU GPL/LGPL софтуер
Софтуерът, който подлежи на
следния GNU General Public лиценз
(наричан занапред „GPL“) или GNU
Lesser General Public лиценз
(наричан занапред „LGPL“),
е включен към този продукт.
Това ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен
в интернет.
За да го изтеглите, посетете
следния URL (адрес).
http://oss.sony.net/Products/Linux
BG
35
Бихме предпочели да не
се свързвате с нас относно
съдържанието на кода на
източника.
Копия на тези лицензи
(на английски) са запазени във
вътрешната памет на този продукт.
Установете връзка тип „Хранилище
за данни с голям обем“ между този
продукт и компютър и прочетете
тези файлове, които се намират
в папката „LICENSE“ в „PMHOME“.
Части и бутони за
управление
HDR-CX625/CX675/PJ675
Числата в ( ) са съответните
страници.
 Лостче за мащабиране
(14, 15)
 Бутон PHOTO (15)
 Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари
BG
36
За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо,
посетете уебсайта на Sony
за вашия регион или се
консултирайте със
съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony.
Операциите с аксесоари
от други производители
не са гарантирани.
Ако използвате гнездо
за адаптер (продава се
отделно), можете да
използвате и аксесоари,
които са съвместими с Active
Interface Shoe.
За да предотвратите
повреда, не използвайте
предлагани в търговската
мрежа светкавици със
синхронизиращи контактни
пластини с високо
напрежение или с обратна
полярност.
 Маркировка N (23)
NFC: Near Field
Communication
 Обектив (G lens)
 Вграден микрофон
 Бутон  (Включено/
в готовност)
 Бутон
(Потискане на
моя глас)
Потиска гласа на лицето,
което записва видеоклипа.
Други
 Бутон PROJECTOR (18)
(HDR-PJ675)
 Високоговорител
 Жак
(микрофон)
(PLUG IN POWER)
 Жак  (слушалки)
 Индикатор за достъп на
картата с памет (12)
 Слот за карта с памет (12)
 Жак HDMI OUT
 Жак PROJECTOR IN (18)
(HDR-PJ675)
 Лостче PROJECTOR FOCUS
(18) (HDR-PJ675)
 LCD монитор/сензорен
панел
 Обектив на прожектора
(HDR-PJ675)
 Бутон
(Преглед на
изображения) (16)
 Индикатор POWER/CHG
(зареждане) (8)
 Бутон START/STOP (14)
 Батерия (8)
 Жак DC IN
 Халка за ремък за носене
през рамо
 Колан на ръкохватката
 Вграден USB кабел (8)
BG
37
 Multi/Micro USB извод
Поддържа съвместими
с Micro USB устройства.
Този извод не поддържа
кабел за адаптер VMC-AVM1
(продава се отделно).
Не можете да използвате
аксесоари чрез аудио/видео
конектора за дистанционно
управление.
 Обектив (обектив ZEISS
Vario-Tessar)
 Вграден микрофон
 Гнездо за статив
Поставете статив (продава
се отделно): дължината на
винта трябва да е по-малка
от 5,5 мм). В зависимост от
спецификациите на статива
този продукт може да не се
прикрепи в правилната
посока.
 LCD монитор/сензорен
панел
 Лостче за освобождаване
BATT (батерия)
HDR-CX450/CX455/
CX485
Числата в ( ) са съответните
страници.
 Бутон
(Преглед на
изображения) (16)
 Бутон  (Включено/
в готовност)
 Бутон
(Потискане на
моя глас)
Потиска гласа на лицето,
което записва видеоклипа.
 Лостче за мащабиране
(14, 15)
 Бутон PHOTO (15)
 Маркировка N (23)
BG
38
NFC: Near Field
Communication
 Високоговорител
 Жак
(микрофон)
(PLUG IN POWER)
 Жак  (слушалки)
 Индикатор за достъп на
картата с памет (12)
 Слот за карта с памет (12)
 Жак HDMI OUT
За затягане на колана
на ръкохватката
Други
 Индикатор POWER/CHG
(зареждане) (8)
 Бутон START/STOP (14)
 Батерия (8)
 Жак DC IN
 Халка за ремък за носене
през рамо
 Извод Multi/Micro USB
Поддържа съвместими
с Micro USB устройства.
Този извод не поддържа
кабел за адаптер VMC-AVM1
(продава се отделно).
Не можете да използвате
аксесоари чрез аудио/видео
конектора за дистанционно
управление.
 Колан на ръкохватката
 Вграден USB кабел (8)
 Гнездо за статив
Поставете статив (продава
се отделно): дължината на
винта трябва да е по-малка
от 5,5 мм). В зависимост от
спецификациите на статива
този продукт може да не се
прикрепи в правилната
посока.
 Лостче за освобождаване
BATT (батерия)
BG
39
BG
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.net/
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising