Sony | HDR-CX550VE | Sony HDR-CX550VE CX550V Full HD Flash Memory Stick™ видеокамера Инструкции за експлоатация

Съдържание
10
Подготовка за експлоатация
12
Запис/Възпроизвеждане
21
Правилно използване на
видеокамерата
33
Запазване на движещи се изображения
и снимки с помощта на компютър 35
HDR-CX550E/CX550VE /XR550E/
XR550VE
Цифрова HD видеокамера
Упътване за употреба
Запазване на изображения с помощта
външно устройство
46
Персонализиране на видеокамерата
55
Допълнителна информация
63
Бърза справка
72
Първо прочетете това
Променливотоков адаптер
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Не използвайте променливотоковия адаптер
на тясно място, като например между стена
и мебел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Не излагайте батериите на високи температури, като например на пряка слънчева
светлина, на въздействието на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта батерии, той може да експлоадира и да причини
пожар или химически изгаряния. Съблюдавайте
следното.
• Не разглобявайте батериите.
• Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни, като
например удар, изпускане или мачкане при
настъпване.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и
не позволявайте контакт на метални предмети с терминалите на батерията.
• Не излагайте на температури, по-високи от
60--С, като например на директна слънчева
светлина или в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не излагайте на въздействието на огън и не
изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или протекли
батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията с
помощта на зарядно устройство на Sony или
на друго зарядно устройство, което може да
зареди комплекта батерии.
• Пазете комплекта батерии от малки деца.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте само със същия или подобен тип,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии правилно, като следвате инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения
вид. Подмяната с неправилен вид може да
доведе до пожар или нараняване.
2
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер, ако
докато използвате видеокамерата се получи
някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя
страна - към контакта.
Твърде силното налягане на звука при слушане
със слушалки може да доведе до загуба или
трайна увреда на слуха ви.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
С настоящето Sony Corporation декларира,че
HDR-CX550VE, HDR-XR550VE Digital HD
Video Camera Recorder е съвместим с основните изисквания и други второстепенни клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. За подробности
моля обърнете се към следната уебстраница:
http://www.compliance.sony.de/
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
С настоящето Sony Corporation декларира,че
HDR-CX550VE, HDR-XR550VE Digital HD
Video Camera Recorder е съвместим с основните изисквания и други второстепенни клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. За подробности
моля обърнете се към следната уебстраница:
http://www.compliance.sony.de/
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите, указани в
отделните ръководства или в гаранционните
документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука и
картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратите потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Приложени аксесоари: Безжично устройство
за дистанционно управление
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделително
събиране на отпадъци)
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм прекъсне трансфера на данни,
рестартирайте програмата или изключете
и отново включете комуникационния кабел
(USB, и т.н.).
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен
отпадък.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси.
3
Ако е наложително продуктът да бъде постоянно свързан с батерията поради наличие на определени мерки за безопасност или интегритет
на данните, то е необходимо батерията да
бъде сваляна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края на живота на устройството предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране
на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
4
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на приложените аксесоари.
Променливотоков адаптер (1)
Захранващ кабел (1)
Компонентен аудио/видео кабел (1)
Свързващ A/V кабел (1)
USB кабел (1)
Безжично устройство за дистанционно управление (1)
Има инсталирана литиева батерия. Отстранете изолационната лента преди да използвате безжичното устройство за дистанционно
управление.
Комплект акумулаторни батерии
NP-FV50 (1)
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (стр. 36)
Picture Motion Browser (софтуер,
който включва “PMB ръководство”)
Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
Относно “Memory Stick” носителите,
които можете да използвате с тази
видеокамера, вижте стр. 19.
Използване на видеокамерата
Не задържайте видеокамерата за следните
части и освен това не задържайте за капачетата на жаковете.
Визьор
LCD екран
5
Комплект батерии
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 65).
• Дори и когато видеокамерата е изключена,
функцията GPS работи докато ключът GPS е
в позиция ON. Уверете се, че ключът GPS е в
позиция OFF по време на излитане и приземяване на самолет (HDR-CX550VE/XR550VE)
Опции в менюто, LCD панел, визьор и
обектив
• Раздел от менюто, който е оцветен в сиво,
не е достъпен при текущите условия на запис
или възпроизвеждане.
• LCD екранът и визьорът са произведени по
толкова високо прецизна технология, така че
99.99% от пикселите са ефективни. Въпреки
това е възможно на LCD екрана и във визьора
да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата им е нормална и е в резултат на
производствения процес и по никакъв начин
не засяга записа.
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за изображения с HD
(висока разделителна способност) качество
на изображението на вашата видеокамера
посредством следните устройства;
Черни точки
Бели, червени, сини или зелени точки
• Може да не успеете да възпроизведете нормално изображения, записани с други устройства.
Също така може да не успеете да възпроизведете изображения записани с други устройства посредством вашата видеокамера.
• Излагането на LCD екрана, визьора или обектива
на директна слънчева светлина за продължителни периоди от време може да причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това може да
повреди вашата видеокамера. Снимайте слънцето само при условия на намалена светлина, като
например по здрач.
Относно настройките за език
За илюстрация на работните операции са
използвани екранни указатели на различните езици.
Променете езика, преди да използвате вашата
видеокамера, ако това е необходимо (стр. 17).
Относно записа
• За да осигурите сигурно действие на картата
с памет, препоръчваме ви да нулирате кар-
6
тата посредством видеокамерата ви преди
да започнете да я ползвате. Нулирането на
картата с памет ще изтрие всички данни на
картата необртимо. Запазете важните за вас
данни на компютъра ви и прочие.
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на записа, не могат да бъдат предоставени, дори когато запис или възпроизвеждане е невъзможно,
поради повреда на видеокамерата, записващия
носител и т.н.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
региона. За да гледате вашите записи на телевизор, имате нужда от телевизионен апарат,
базиран на системата PAL.
• Телевизионни програми, филми, видеокасети и други материали могат да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със закона за защита на
авторските права.
Забележки относно възпроизвеждането
- Само устройства съвместими с AVCHD формат, които обаче не са съвместими с High Profile;
- Устройства, които не са съвместими с AVCHD
формат.
Дискове, записани с качество с висока разделителна способност (HD)
• Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат, с качество с висока разделителна
способност. DVD носител, съдържащ AVCHD
материал, не трябва да се използва с плейъри и рекордери на DVD основа, защото DVD плейърът/
рекордерът може да не извади носителя или да
изтрие съдържанието без предупреждение. DVD
носител, съдържащ AVCHD материал, може
да бъде възпроизвеждан на съвместим Blu-ray
Disc-- плейър/рекордер или на друго съвместимо
устройство.
Запазете всички данни за изображения
• Периодично запазвайте записаните изображения на външен носител, за да предотвратите
потенциалната загуба на данни. Препоръчваме
ви да запазвате изображенията на DVD диск,
като използвате компютър. Можете да
запазите изображенията и като използвате
видеорекордер или DVD/HDD рекордер (стр.
48).
• Не можете да създадете AVCHD диск от
данни на изображения записани посредством
(MENU)
[Show others] [ REC
MODE]
(в категория
[SHOOTING
SET]) в положение [HD FX]. Запазвте ги на блурей диск или външен носител (стр. 44, 46).
Забележки за комплекта батерии/променливотоковия адаптер
• Уверете се, че сте отстранили комплекта батерии или променливотоковия адаптер след като
изключите видеокамерата.
• Изключете проемнливотоковия адаптер от
видеокамерата като задържате и видеокамерата,
и щекера.
по правилня начин. Използването на сила при
поставяне на щекера в терминала може да доведе
до неизправност на видеокамерата.
Ако не можете да записвате/възпроизвеждате изображения, извършете
[MEDIA FORMAT]
• Ако извършвате продължително време запис/
изтриване се получава фрагментация на изображенията. Изображенията не могат да бъдат запазени или записани. В този случай първо запазете
изображенията на външен носител и след това
извършете [MEDIA FORMAT] като докоснете
(MENU)
[Show others]
[MEDIA
FORMAT] (в категория [ MANAGE MEDIA])
желан носител
[YES]
[YES]
.
Забележки относно допълнителни
аксесоари
• Препоръчваме ви да използвате оригинални Sony
аксесоари.
• Оригиналните Sony аксесоари може да не са
налични в търговската мрежа внякои страни/
региони.
Относно това ръководство
• Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и е възможно те да изглеждат различно на екрана на
устройството. Освен това те са опростени
или пресилени за по-лесно разбиране.
• Твърдият диск на вашата видеокамера (HDRXR550E/XR550VE) и вградената памет (HDRCX550E/CX550VE) се наричат “носители” в
това ръководство.
Забележки относно температурата
на видеокамерата/батерията.
• Когато температурата на батерията или
видеокамерата стане твърде висока или твърде
ниска, може да не успеете да запишете или възпроизведете изображения, поради активирането
на функции за защита на видеокамерата в такива
моменти. В такъв случай на LCD дисплея и във
визьора се появява индикатор.
Когато видеокамерата е включена
към компютър или друго устройство
• Не опитвайте да форматирате носителите на
запис или видеокамерата посредством компютъра ви. Ако направите това, видеокамерата може
да не функционира правилно.
• Когато свързвате видеокамерата към друго
устройство посредством кабели за комуникация, уверете се, че сте свързали конектора
7
• В това ръководство DVD диск записан с висока
разделителна способност на изображението
(HD) се нарича AVCHD диск.
• Дизайнът и спецификациите на вашата
видеокамера, както и аксесоарите й подлежат на
промяна без предупреждение.
Потвърдете името на модела на
вашата видеокамера
• Името на модела е указано в това ръководство
когато има разлика в спецификациите между различните модели. Потвърдете името на модела
на дъното на видеокамерата си.
• Основните разлики в спецификациите на тази
серия са както следва:
Медия за
запис
Капацитет USB жак
на вградената медия за
запис
HDRCX550E/
CX550VE
Вградена
памет
+ карта
памет
64MB
HDRXR550E/
XR550VE
Вграден
харддиск
+ карта
памет
240 GB
вход/
изход
Моделът със * разполага с GPS.
8
• Забележки относно употребата
• -Не извършвайте следните операции. В противен случай е възможно носителят да се повреди,
записаните изображения да се загубят или да се
получат други повреди:
- Не махайте картата с памет, когато лампичката за достъп (стр. 20) свети или мига.
- Не отстранявайте комплекта батерии или
променливотоковия адаптер от видеокамерата, както и не излагайте видеокамерата на
механични вибрации или сътресения, когато
лампичките за режим
(Movie)/
(Still)
(стр. 21) или лампичката ACCESS (стр. 20)
светят или мигат.
• Когато изпозлвате ремък за рамо (продава се
отделно), не притискайте видеокамерата в
други предмети.
• Не изпозлвайте видеокамерата на много шумни
места (HDR-XR550E/XR550VE).
•
Датчик за смущения
• За защита на вградения твърд диск от удар или
смущения, видеокамерата притежава функция с
датчик за смущенията. Когато има смущения или
ако устройството е в условия на безтегловност,
възможно е шумът за защита на видеокамерата
да се запише. Ако датчикът за смущения отчете
повтарящи се смущения, възможно е записът/
възпроизвеждането да бъдат прекратени.
Забележка относно използването
на видеокамерата на високи места
(HDR-XR550E/XR550VE).
• Не можете да използвате видеокамерата в области с ниско атмосферно налягане при надморска
височина, която е по-голяма от 5,000 метра. Ако
го направите, това може да повреди твърдия
диск на вашата видеокамера.
Работен поток
Подготовка за работа (стр. 12)
Подгответе източника на захранване и картата памет.
Запис на движещи се изображения и снимки
(стр. 21)
Запис на филми
стр. 22.
- Промяна на режима за запис.
- Очаквано време за запис (MEDIA INFO).
Заснемане на снимки
стр. 24.
Възпроизвеждане на движещи се изображения и
снимки
Възпроизвеждане на снимки и движещи се изображения
на вашата видеокамера
(стр. 27).
Възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки
на свързания телевизор
(стр. 30).
Запазване на движещи се изображения и снимки
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
(стр. 35)
Запазване на движещи се изображения и снимки на
външен носител
(стр. 46)
Създаване на диск с помощта на DVD записващо/четящо устройство
(стр. 48).
Изтриване на движещи се изображения и снимки (стр. 33)
Можете да освободите място за запис, като изтриете от вградения твърд диск на устройството
движещи се изображения и снимки, които сте запазили
на друг носител.
9
Съдържание
Първо прочетете това.................................................................................................... 2
Работен поток .................................................................................................................... 9
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии ....................................................12
Зареждане на комплекта батерии в чужбина ...............................................14
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа . .....15
Промяна на настройката за езика ...................................................................17
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис...................................................18
Проверка на настройките на медията за запис. .........................................19
Презапис или копиране на клипове и снимки от вграден
носител на запис на карта с памет ................................................................20
Запис/Възпроизвеждане
Запис .............................................................................................................................21
Получаване на информация за местонахождение посредством
GPS (HDR-CX550VE/XR550VE) .......................................................................25
Регулиране на условията за заснемане ...................................................................26
Възпроизвеждане на видеокамерата ...................................................................27
Възпроизвеждане на изображение на телевизионния екран ...........................30
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се изображения и снимки ...........................................33
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows) ...............................................................35
Когато използвате Macintosh................................................................................36
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser)...................................................38
Избор на метод за създаване на диск (компютър) ...........................................39
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn) ...........................41
Прехвърляне на движещи се изображения и снимки към компютъра.........42
Създаване на AVCHD диск ......................................................................................43
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър.........................................43
Създаване на Blu-ray диск ....................................................................................44
Създаване на диск със стандартно качество (SD), който може
да се възпроизвежда на обикновени DVD плейъри...........................................44
Копиране на диск ..................................................................................................45
Редактиране на движещи се изображения .....................................................45
Запис на снимки от движещи се изображения .............................................45
10
Запазване на изображения на външен носител
Запазване на изображения на външен носител (DIRECT COPY) .............................. 46
Създаване на диск с DVD плейър, рекордер ...................................................................... 48
Персонализиране на видеокамерата ви
Използване на опции в меню ................................................................................................. 55
Получаване на подробна информация от подробносто упътване
за ползване на видеокамерата ви.......................................................................................... 62
Допълнителна информация
-- Отстраняване на проблем................................................................................................. 63
Предпазни мерки ....................................................................................................................... 65
Спецификации............................................................................................................................. 67
Бърза справка
Индикатори на екрана ............................................................................................................ 72
Идентификация на частите и регулаторите ................................................................ 73
Азбучен указател........................................................................................................................ 76
11
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
HDR-CX550E/CX550VE
Комплект батерии
Променливотоков адаптер
DC IN жак
DC щекер
Захранващ кабел
Лампичка CHG (примигване/зареждане)
Към стенен
контакт
HDR-XR550E/XR550VE
Комплект батерии
Лампичка CHG (примигване/зареждане)
Променливотоков адаптер
DC IN жак
DC щекер
Захранващ кабел
Към стенен
контакт
12
Можете да зареждате комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия V) след като го прикрепите към вашата видеокамера.
Забележка
• Не можете да прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”, различен от серия V, към вашата
видеокамера.
1 Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD панела след като
сте затворили визьора.
2 Прикрепете комплекта батерии, като го плъзнете по посока на
стрелката, докато чуете щракване.
3 Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
Подготовка за експлоатация
вашата видеокамера и стенния контакт.
• Изравнете обозначението на DC щекера с това на DC IN жака.
Лампичката за зареждането светва и зареждането започва. Когато батериите са напълно
заредени, лампичката за зареждането угасва.
4 Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер от
жака DC IN на вашата видеокамера.
Съвети
• Вижте стр. 69 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
• Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния ляв
ъгъл на екрана, за да установите приблизителното оставащо количество заряд в батерията.
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето BATT (освобождаване на батериите) ( 1 ) и извадете
комплекта батерии ( 2 ).
13
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии”.
Забележки за комплекта батерии и променливотоковия адаптер
• Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от
устройството, затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките
(движещо се изображение)/
(снимка) (стр. 21) и лампичката за достъп (стр. 20) не светят.
• Лампичката за зареждане примигва по време на зареждане при следните условия:
-Батерията не е поставена правилно;
-Батерията е повредена;
-Температурата на батерията е твърде ниска.
Отстранете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
-Температурата на батерията е твърде висока.
Отстранете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
• Когато прикачате видеолампа (продава се отделно), препоръчваме ви да използвате модели NP-FV70
или NP-FV100.
• Не ви препоръчваме на използвате NP-FV30, която позволява доста скъсени времена на запис и
възпроизвеждане за видеокамерата ви.
• В настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако оставите видеокамерата без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин се пести захранването на батерията ([A.SHUT OFF)].
Относно променливотоковия адаптер
• Когато използвате променливотоковия адаптер, включвайте го в намиращ се наблизо стенен
контакт на мрежата. Ако възникне проблем с видеокамерата, изключете щепсела от мрежата по
възможно най-бързия начин, за да прекъснете захранването.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, ако видеокамерата е поставена в тясно пространство, например между стената и някаква мебел.
• Не допускайте метални предмети да установят контакт с металните части на щекера за постоянен ток на променливотоковия адаптер. Това може да причини повреда.
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
14
Стъпка 2: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
1 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капакът на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете POWER.
Бутон POWER
Бутон MODE
/
и след
Докоснете бутона на
LCD екрана.
(MENU) [CLOCK/LANG] (в категория
• За да зададете датата и часа отново, докоснете
[GENERAL SET] [CLOCK SET]. Когато опцията не е изведена на екрана, докоснете
/
, докато опцията се изведе.
3Часовникът
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
се стартира.
.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час напред.
15
Подготовка за експлоатация
2
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [NEXT].
Забележки
• Датата и часът не се извеждат по време на запис, но автоматично се записват на носителя и
могат да бъдат изведени при възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете – (МЕNU)
-[PLAYBACK SET] (в категория [PLAYBACK]) [DATA CODE
[DATE/TIME]
.
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(MENU) [SOUND/DISP SET] (в
категория [GENERAL SET]) [BEEP] [OFF]
.
• Ако бутонът , който сте докоснали не реагира правилно, калибрирайте панела с докосване.
• След като часовникът е настроен, часът се регулира автоматично посредством [AUTO CLOCK
ADJ] и [AUTO AREA ADJ] настройки в положение [ON]. Часовникът може да не бъде сверен
правилно автоматично в зависимост от страната/региона, в който се намирате. В този случай
настройте [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] в положение [OFF] (HDR-CX550VE /
XR550VE)
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
видеокамерата се изключва.
(движещо се изображение) мига няколко секунди, след което
Съвети
• Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
Ако визьорът е изваден, приберете гокакто е показано на илюстрацията по-долу.
При включване и изключване на видеокамерата и използване на LCD екрана
или визьора.
Захранването на видеокамерата се включва или изключва в зависимост от статуса на LCD екрана
или визьора.
Статус
LCD екран
Отворен
Затворен
Визьор
Прибран
захранване на
видеокамерата
Включен
Изваден
Включен
Прибран
Изключен
Изваден
Включен
Забележки
Дори ако LCD екранът е затворен, ако визьорът е изтеглен, видеокамерата не е изключена. Когато
изключите захранването на видеокамерата, уверете се, че визьорът е прибран в оригиналната му
позиция.
16
Промяна на настройките на езика
Можете да промените изписването на съобщенията на екрана, като изберете език.
Докоснете –(MENU)
[CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET]
SET] желан език
.
[LANGUAGE
Подготовка за експлоатация
17
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис
Носителят за запис, който може да се изпозлва се различава в зависимост от видеокамерата ви.
Следните иконки се извеждат на екрана на видеокамерата ви.
HDR-CX550E/CX550VE
вградена памет*
карта с памет
HDR-XR550E/XR550VE
харддиск*
карта с памет
* В настройките по подразбиране, снимките и клиповете се записват на този носител на запис.
Можете да извършите запис, възпроизвеждане и редакция на избрания носител.
Съвети
Вижте стр. 69 за време за запис на клипове.
Избор на носител на запис за клипове
1 Докоснете –(
MENU) [Show others]
[MEDIA SETTINGS]
категория
[MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA SET]
(в
Появява се екран [MOVIE MEDIA SET].
2 Докоснете желания носител за запис
3 Докоснете [YES]
[OK]
.
Носителят за запис се променя.
Избор на носител на запис за снимки
1 Докоснете –(
MENU)
[Show others]
[MEDIA SETTINGS]
категория
[MANAGE MEDIA]) [PHOTOMEDIA SET]
Появява се екран [PHOTOMEDIA SET].
2 Докоснете желания носител за запис
18
(в
3 Докоснете [YES]
[OK].
Носителят за запис се променя.
За да проверите настройките на носителя за запис
В режим за запис на кли или режим за запис на снимки, иконката на избрания носител на запис се
извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Иконка на носителя на запис
*Иконката, която се извежда се различава според модела.
Подготовка за експлоатация
Поставяне на карта с памет
Забележки
• Настройте носителя на запис в позиция [MEMORY CARD], за да запишете клипове и/или снимки
на картата с памет.
Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
• С вашата видеокамера можете да използвате само “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2)
носител,“Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта с памет (Class 4 или по-бърза) и SDHC
картс с памет (Class 4 или по-бърза). С тази видоекамета не може те да изпозлвате мултимедийна
карта.
• В това упътване “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) и “Memory Stick PRO-HG Duo” се наричат
просто “Memory Stick PRO Duo” носители.
• Можете да изпозлвате карти с памет до 32 GB.
“Memory Stick PRO Duo”носител / “Memory Stick PRO-HG Duo” носител
(Можете да използвате този размер с вашата видеокамера.)
• “Memory Stick PRO Duo” може да бъде използван само с “Memory Stick PRO”-съвместимо оборудване.
• Не прикрепяйте етикети или подобни на “Memory Stick PRO Duo” или Memory Stick Duo адаптера.
19
Отворете капачето и поставете картата с памет с отрязания ръб в
указаната посока докато чуете щракване.
Посока на отрязания ръб
Лампичка за достъп
На LCD екрана се извежда екранът [Create a new Image Database File.], когато заредите
нова карта с памет. В този случай натиснете [YES]. Ако записвате само снимки на
картата с памет, натиснете [NO].
• Потвърдете посоката на картата с памет. Ако поставите карата с памет с помощта на сила
в погрешна посока,това може да причини неизправност на самия носител, на гнездото за карта
памет или да повреди данните с изображение.
Забележки
• Ако се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is
not enough free space.], форматирайте картата с памет като докоснете
(MENU)
[Show
others] [MEDIA FORMAT] (в категория [MEDIA MANAGE])
[MEMORY CARD]
[YES]
[YES]
За да отстраните картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.
• Не отваряйте капачето по време на запис.
• Когато поставяте и отстранявате картата с памет, внимавайте картата да не падне.
Презапис и копиране на клипове и снимки от вградената памет на картата с памет
Докоснете
(MENU)
[Show others] [MEDIA FORMAT]
[MOVIE DUB]/
[PHOTO COPY] (в категория
[EDIT]), след това следвайте екранните дисплеи.
20
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, движещите се изображения се записват на твърдия диск с качество с висока разделителна способност (HD).
HDR-CX550E/CX550VE: Вградена памет
HDR-XR550E/XR550VE: Харддиск
Съвети
За да промените носителя на запис вижте стр. 18.
1 Затегнете ремъка за захващане.
Обективът се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 15)
• Можете да промените режимите на запис като натиснете MODE. Натиснете MODE, зада
светне желаната лампичка за запис.
Запис/Възпроизвеждане
2 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Бутон МОDE
(клип): Когато записвате клип
(снимка): Когато записвате снимка
21
Запис на клипове
Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
•
• Можете да започнете запис като натиснете символ в долния ляв ъгъл на LCD екрана.
Бутон START/STOP
[STBY]
[REC]
да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
• Можете да спрете запис като натиснете символ в долния ляв ъгъл на LCD екрана.
• Иконките и индикаторите на LCD панела ще се изведат за около 3 секунди, след това ще
изчезнат,след като сте включили видеокамерата или сте прехвърлили режимите на запис (на
клип/неподвижни изображения)/възпроизвеждане. За да изведете иконките и индикаторите
отново, докоснете където и да е на екрана освен бутони за запис и увеличение на LCD екрана.
Бутони за запис & увеличение на LCD екрана
След около
3 секунди
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
• Максималното продължително време за запис на клипове непрекъснато е 13 часа.
• Когато клип надвишава 2 GB, автоматично се създава следващ файл за клип.
• След като включите видеокамерата ще отнеме няколко секунди преди да можете да стартирате
запис. През това време няма да можете да работите с видеокамерата.
22
• Следните статуси ще бъдат обозначени ако все още се записват данни върху носителя на записа след като записът е приключил. През това време н е упражнявайте натиск и не излагайте на
вибрации видеокамерата и не отстранявайте батерията и променливотоковия адаптер.
- Лампичката за достъп свети или примигва (стр. 20).
- Иконката за носител за запис в горния ляв ъгъл на LCD екрана примигва.
Съвети
90 градуса (макс.)
180 градуса (макс.)
Запис/Възпроизвеждане
• Вижте стр. 69 за времето за запис на клипове.
• Можете да запишете сни мки по време на запис на клипове като натиснете бутон PHOTO
докрай (Dual Rec).
• Когато бъде засечено лице, около него се появява бяла рамка и качеството на заснемане се оптимизира (FACE DETECTION).
• Можете да определите приоритет за лице като го докоснете.
• В настройките по подразбиране, снимката се записва автоматично, когато видеокамерата
засече усмивка върху лице по време на запис на клип (Smile Shutter).
• Можете да извадите неподвижни изображения от заснети клипове.
• Можете да проверите времето за запис, оставащият капацитет и т.н. като докоснете
(MENU) [Show others]
[MEDIA INFO] (в категория [ MANAGE MEDIA].
• LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе изображения за запис на целия екран
(дисплей с пълен набор пиксели). Въпреки това, това може да доведе до отрязване на горните,
долни, леви и десни краища на изображението, когато възпроизвеждате на телевизионен
екран, който не е съвместим с извеждане на пълен набор пиксели. В този случай настройте
[GUIDEFRAME] в положение [ON] и запишете изображенията като използвате външната
рамка на дисплея за упътване.
• За да настроите ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса от видеокамерата () и след това регулирайте ъгъла ( 2 ).
90 градуса до видеокамерата
• Когато правите запис само с помощта на визьора, издърпайте визьора и затворете LCD панела. Ако индикаторът във визьора е размазан, регулирайте лостчето на визьора, разположено
отстрани.
•[
STEADYSHOT] е в положение [ACTIVE] в настройка по подразбиране.
23
Код за данни по време на запис
Датата на запис, часа и условията, както и координатите (HDR-CX550VE/
XR550VE) се записват автоматично на носител за запис. Те не се извеждат по
време на запис. Въпреки това можете да ги проверите в [DATА CODE] по време
на възпроизвеждане. За да ги изведете, докоснете
(MENU)
[Show others]
[PLAYBACK SET] (в категория
[PLAYBACK]
[DATA CODE]
желана
настройка
.
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на следния носител:
HDR-CX550E/CX550VE: Вградена памет
HDR-XR550E/XR550VE: Харддиск
Съвети
• За да промените носителя на запис вижте стр. 18.
1 Натиснете MODE, за да включите лампичката -- (Снимка).
LCD екранът се сменя в режим заснемане на неподвижни изображения и съотношението става 4:3.
2 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете
докрай.
• Можете да записвате снимки също като докоснете индикация – на LCD екрана.
Мига
Когато индикацията
24
изчезне, изображението е записано.
Светва
• Можете да проверите броя на изображенията, които могат да се запишат на LCD екрана
(стр. 72).
• За да промените размера на изображението, докоснете
( в категория) желана
настройка
.
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията --.
• Видеокамерата ви примигва автоматично, когато заобикалящата светлина е недостатъчна.
Светкавицата не работи по време на запис на клип. Можете да промените примигването
на видеокамерата посредством докосване на
(MENU)
(в категория..)
желана
настройка
.
• Ако записвате снимки посредством видеокамера с вариообектив (продава се отделно), може да
бъде отразена сянка.
Ако на снимките се появят бели кръгли петна
Този ефект се получава от частици (прах, полен и др.), които се носят във въздуха
в близост до обектива. Когато върху тях се постави акцент посредством
светкавицата на видеокамерата , те се появяват като бели, кръгли петна. За да
намалите белите петна, осветете помещението и заснемайте без да използвате
светкавицата.
Частици (прах,
полен и т.н.)
във въздуха
Запис/Възпроизвеждане
Обект
Получаване на информация за местоположение посредством GPS (HDRCX550VE/XR550VE)
Когато поставите ключ GPS (стр. 74) в положение ON, на LCD екрана се появява индикация и
вашата видеокамера получава информация за местоположение от GPS сателити. Получаването на информация за местоположение ви позволява да използвате функции като Map Index,
Индикаторът се променя според силата на прием на GPS сигнала.
Уверете се, че ключ GPS в положение OFF по време на излитане и приземяване на самолети.
Времето за обработка може да бъде скъсено ако заредите GPS помощни данни във видеокамерата като използвате приложения софтуер “PMB”. Инсталирайте “PMB” на вашия компютър (стр. 36) и свържете компютъра към интернет. След това свържете видеокамерата към
компютъра и GPS помощните данни автоматично ще бъдат обновени.
GPS помощните данни може да не функционират в следните случаи:
• Когато GPS помощните данни не са обновявани 30 или повече дни.
• Когато датата и часа не са правилно поставени.
• Когато видеокамерата е местена на дълги разстояния.
Вградената карта се поддържа от следните структури; Map of Japan на ZENRIN CO., LTD,
останалите области са на NAVTEQ.
25
Регулиране на условията за заснемане
Запис на тъмни места (NightShot)
Когато натиснете NIGHTSHOT, се извежда индикация --. Можете да записвате
изображения на тъмни места.
Натиснете NIGHTSHOT отново, за да
отмените функцията.
Как да използвате диск MANUAL
Натиснете MANUAL, за да активирате режим ръчна настройка и завъртете MANUAL
диска, за да регулирате фокуса. Натискането
на диск MANUALсменя режим на работа между ръчна и автоматична настройка.
За да припишете опции от меню на MANUAL
диска
Натиснете и задръжте MANUAL за няколко
секунди. Появява се екран [DIAL SETТING].
Завъртете диска MANUAL и изберете опцията, която да припишете.
• Използването на функцията NightShot на ярко
осветени места може да причини неизправност на видеокамерата.
Използване на статив
Прикачете статива (продава се отделно) към
улея за статив като изпозлвате съответния
винт (винтът се продава отделно и дължината му трябва да е по-малка от 5.5 мм.
Ръчно контролиране на настройките
на изображенията посредством диска
MANUAL
Можете да припишете меню на опция, която
използвате често на дискa MANUAL. По
фабрична настройка това е [FOCUS].
Бутон MANUAL
Диск MANUAL
26
Улей за статив
Възпроизвеждане на видеокамерата
Настройката по подразбиране задават възпроизвеждането на движещите се изображения и
снимките, записани на следните носители.
HDR-CX550E/CX550VE: Вградена памет
HDR-XR550E/XR550VE: Харддиск
Съвети
• За да промените носителя на запис вижте стр. 18.
1Капачето
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 15).
2 Натиснете
(VIEW IMAGES).
3
Докоснете
( 2 ).
/ (или
(VIEW IMAGES) на LCD
Запис/Възпроизвеждане
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.
• Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като натиснете
екрана.
) бутон ( 1 ) желано движещо се изображение
Клиповете се извеждат сортирани по дата на запис.
A Променя извеждането на операционни бутони.
B Към екран MENU.
C Извежда екран за избор на индекс тип ([DATE INDEX]/ [
XR550VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]) .
MAP] (HDR-CX550VE/
27
D
/
/
: Извежда клипове записани на предишна/следваща дата*.
: Извежда предишен/следващ клип.
F Връщане към екран за запис.
* D се извежда когато натиснете A .
E
•
Индикация се появява, когато в [ / SET] е избран клип със стандартна разделителна
способност на изображението.
• Можете да се придвижите по дисплея като издърпате лента D или E .
•
Индикацията се извежда на движещото се изображение или снимката, която е последно възпроизведена или записана. Ако докоснете движещото се изображение или снимката с помощта на ,
можете да продължите възпроизвеждане от предходното време. (Снимката, записана на картата с
памет, се обозначава с индикатора .)
Възпроизвеждане на клипове
Видеокамерата ви започва възпроизвеждане на избрания клип.
Регулиране на звука
Предходен
За да спрете
За да превъртите
бързо назад
Следващ
OPTION
За да превъртите
бързо напред
За да въведете
пауза/за да възпроизвеждате
Забележки
• Може да не успеете да възпроизведете изображения записани с други уреди.
Съвети
• Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното такова,
екранът се връща в режим INDEX.
• Докоснете
докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
/
движещи се изображения.
/
• Когато неколкократно докоснете
по време на възпроизвеждане, движещите изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо -- около 10 пъти по-бързо -- около 30 пъти по-бързо
-- около 60 пъти по-бързо.
• Можете да изведете VISUAL INDEX като докоснете –(
MENU) [VISUAL INDEX] (в категория
[PLAYBACK])
• Датата на записа, времето, условията и координатите (само за модели HDR-CX550VE/XR550VE)
на записа автоматично се запазват по време на запис.
• Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете докато възпроизвеждате,
като докоснете (
MENU) [PLAYBACK SET] (в категория [ PLAYBACK] [DATA CODE]
желана настройка
.
• В настройка по подразбиране е предварително записан демонстрационен клип.
28
За да регулирате силата на звука на движещите се изображения
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
/
.
помощта на
регулирайте с
• Можете да регулирате силата на звука от OPTION MENU.
Преглед на снимки
Вашата видео камера извежда избраната снимка.
Предходен
Към екрана VISUAL
INDEX
За да спрете/стартирате зареждането на
кадри
Следващ
OPTION
MENU
Съвет
Запис/Възпроизвеждане
• Когато преглеждате снимки, записани на картата с памет, на екрана се извежда индикацията
(папка за възпроизвеждане).
29
Възпроизвеждане на изображения на телевизионния екран
съвети за свързване или промяна на настройките на вашата видеокамера.
Начините на връзка и качеството на
изображенията (висока разделителна
способност (HD) или стандартна разделителна способност (SD)), които се възпроизвеждат на телевизионния екран, се
различават в зависимост от телевизора,
който сте свързали, и конекторите,
които използвате.
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]
Лесно можете да свържете вашата видеокамера към телевизора, като следвате
инструкциите в [TV CONNECT Guide].
Конектори на
видеокамерата
Входни конектори
на вашия телевизор
5 Свържете видеокамерата с
телевизор
HDMI OUT жак
1 Превключете източника на
входен сигнал на телевизора към
свързания жак.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
2 Включете вашата видеокамера и докоснете
[MENU]
TV CONNECT Guide] (в категория
[ OTHERS]) на LCD екрана.
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване
(стр.14).
Аудио/видео
дистанционен
конектор
3 Докоснете [High Definition TV].
6 Докоснете
[YES].
-- Когато използвате A/V свързващ кабел,
за да извеждате движещи се изображения,
изображенията се извеждат със стандартно качество (STD).
4 Докоснете
, за да изберете
входен жак за телевизора, след
това докоснете
.
• Изведен е метод на свързване.
• Ако докоснете [HINT], можете да видите
30
7 Възпроизведете движещите се
изображения и снимките на вашата
видеокамера (стр. 27).
Видове кабели за свързване между
видеокамерата и телевизора ви.
За да свържете телевизор с висока разделителна способност
Компонентен аудио/видео кабел (приложен)
Зелен
Син
Червен
Бял
Червен
HDMI кабел (продава се отделно)
• Свържете видеокамерата си към LINE IN
входа на видеорекордера чрез аудио/видео
свързващия кабел. Настройте входния
селекторна видеорекордера в позиция LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
• За да настроите съотношението според
свързания телевизор (16:9/4:3)
• Настройте [TV TYPE] в положение [16:9] или
[4:3] според вашия телевизор.
Когато телевизорът Ви е моно
(Когато телевизорът Ви има само
един аудио входен жак)
• Свържете жълтия щекер на аудио/видео
свързващия кабел към видео входния жак и
белия (ляв канал) или червения (десен канал)
щекер на аудио входния жак на вашия телевизор или видеорекордер.
Когато свързвате посредством
компонентен аудио/видео кабел
• Ако свържете само компонентни видео щекери, не се извеждат аудио сигнали. Свържете
белите и червени щекери, за да изведете аудио
сигнали.
Зелен
Син
Червен
Бял
Червен
Когато свързвате към телевизора си
посредством видеорекордер
Когато свържете посредством
HDMI кабел
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия
край (за видеокамерата) и щекер подходящ за
свързване с вашия телевизор на другия край.
• Изображения със защита на авторските
права не се извеждат от HDMI OUT жака на
вашата видеокамера.
• Някои телевизори може да не функционират
правилно (може да няма звук или картина) с
тази връзка.
• Не свързвайте HDMI OUT жака на видеокамерата ви към HDMI OUT жака на външно
устройство, тъй като може да се получи
неизправност.
• Когато свързаното устройство е съвместимо с 5.1-канален звук, автоматично клиповете
с висока разделителна способност (HD) се
извеждат с 5.1-канален звук. Клиповете със
стандартна разделителна способност (STD)
се конвертират в двуканален звук.
Запис/Възпроизвеждане
За да свържете телевизор без висока
разделителна способност през S VIDEO
кабел (продава се отделно):
Бял
Червен
Жълт
жълт
Бял
Червен
31
Когато свържете аудио/видео
свързващ кабел със S VIDEO
• Когато S VIDEO щекера (S VIDEO канал) е
свързан, не се извеждат аудио сигнали. За да
изведете аудио сигнали, свържете белите и
червени щекери на входния аудио жак на вашия
телевизор.
• Тази връзка произвежда изображения с повисока резолюция в сравнение а аудио/видео
свързващия кабел.
Забележки
Когато възпроизвеждате филм записан със SD
(стандартна резоюция) качество на изображението на телевизор със съотношение 4:3,
който не е съвместим с 16:9 сигнал, докоснете –
(HOME)
(SETTINGS) [MOVIE SETTINGS]
[WIDE SELECT]
[4:3] на вашата видеокамера, когато записвате изображение (стр. 59).
Ако телевизорът/видеорекордерът Ви има 21-пинов адаптер
(EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пиновия адаптер приложен към
вашата видеокамера (продава се отделно).
Телевизор/видеорекордер
Съвети
• Ако свържете вашата видеокамера към
телевизора чрез повече от един вид кабел за
извеждане на изображения, редът на приоритетите сред телевизионните жакове за
извеждане е както следва:
• HDMI
компонентен
S VIDEO
видео
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) e
интерфейс, който изпраща и аудио, и видео
сигнали. HDMI OUT жака извежда висококачествени изображения и цифров аудио звук.
32
Относно “PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима с “PhotoTV
HD” стандарта. “PhotoTV HD” ви позволява
да възпроизвеждате детайлни изображения с
наситени цветове и сложни текстури. Когато
свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо
устройство посредством HDMI кабел* или
компонентен A/V кабел**, можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в
HD формат.
* Телевизорът автоматично превключва на
подходящия режим, когато възпроизвеждате
снимки.
** Нужна е настройка на телевизора. Моля, за
подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация на вашия PhotoTV HD-съвместим телевизор.
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се изображения и
снимки
Можете да освободите място на носителя като
изтриете неподвижни изображения и клипове.
Забележки
Съвети
• Можете да изтриете изображението от
екрана за възпроизвеждане посредством
OPTION MENU.
• За да изтриете всички изображения записани
на носителя на запис и да възстановите всичкото място за запис на носителя, форматирайте носителя.
• Намалените като размер изображения ще ви
позволят да прегледате много изображения
едновременно на индекс екран, названието им
е „миниатюри”.
ровка
за клиповете или снимките, които ще изтриете.
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите избора си.
• Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
4 Докоснете
[YES]
За да изтриете едновременно всички движещи се изображения/снимки.
На 2 докоснете
DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
 [YES]  [YES] 
To delete all photos at one time, touch
[ DELETE]  [ DELETE ALL]  [YES]

 [YES] 
За да изтриете едновременно
всички движещи се изображения/
снимки, записани в един ден
Запис/Възпроизвеждане
• Не можете да възстановите изображения
веднъж след като са изтрити. Запазете
важните за вас клипове и снимки предварително.
• Не отстранявайте батериите или променливотоковия адаптер от видеокамерата
докато изтривате изображения. Това може да
повреди носителя на запис.
• Не изваждайте картата с памет докато
изтривате изображения от нея.
• Не можете да изтривате снимки и клипове
със защита. Премахнете защитата на
клипове и снимки преди да опитате да ги
изтриете.
• Демонстрационният клип на видеокамерата
ви е със защита от изтриване.
• Ако изтритият клип е включен в плейлистата, добавените в плейлистата клипове също
се изтриват.
• Ако изтритият клип е включен в сценарий
за възпроизвеждане, клипът също се изтрива
от сценария.
3 Докоснете и изведете марки-
Забележка
Не можете да изтриете изображения от картата с памет записани в една и съща дата.
DELETE]
[
DELETE
-- Докоснете [
by date]/
[
DELETE by date] на стъпка
2.
1 Докоснете
(MENU)
[DELETE] (в категория [EDIT])
2 За да изтриете клипове докоснете [
DELETE], [
DELETE].
1 За да изтриете едновременно всички
снимки, записани на една и съща дата,
докоснете:
• [DELETE] [
DELETE by date].
DELETE] или [
За да изтриете снимки, докоснете [
DELETE].
или [
DELETE]
33
2 Докоснете
, за да
/
изберете дата на записа на желаното
движещо се изображение и след това
докоснете
.
• -Докоснете движещото се изображение
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си. Докоснете --, за да се върнете към
предходния екран.
3
34
Докоснете -- [YES]
.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните операции,
като използвате “PMB (Pictute Motion Browser)”.
- Да прехвърляте изображения към компютър
- Да преглеждате и редактирате прехвърлени
изображения
- Да създавате дискове
- Да качвате движещи се изображения и снимки
на интернет страници
За да запазвате движещи се изображения и снимки, като използвате компютър, предварително
инсталирайте “PMB” от приложения CD-ROM.
Забележки
• Не форматирайте твърдия диск на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
• Тази видеокамера записва висококачествен материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD
носител. Въпреки това, DVD носителят,
съдържащ AVCHD материал, не трябва да се
използва с плейъри и рекордери на DVD основа, защото е възможно DVD плейърът/рекордерът да не успее да извади носителя и може
да изтрие съдържанието без предупреждение.
CPU (процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или Intel
Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз.(Intel Core 2
Duo 2.26 GHz или по-бърз се изисква когато
обработвате HD FX/HD FH филми)
Въпреки това следните операции са възможни с
Intel Pentium III 1 GHz или по-бърз:
- При прехвърляне на движещи се изображения и
снимки на компютър
- При записване на диск с едно докосване – One
Touch Disk Burn
- При създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат/DVD видео (Когато създавате DVD
видео чрез преобразуване на изображения
с висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество (SD), е
необходим процесор от вида Intel Pentium 4, 2.8
GHz или по-бърз.)
- При копиране на диск
-Обработка на клип със стандартна разделителна способност на изображението (STD).
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този продукт се
основава на DirectX технологията. Необходима
е инсталация на DirectX).
Памет
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/ Windows Vista
SP1*3/Windows 7
За Windows XP: 512 MB или повече (1 GB или
повече е препоръчително.)
Въпреки това за обработка само на SD
(стандартно качество) изображения ще ви
бъде нужна 256 MB памет или повече.
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация: Приблизително 500 MB (10 GB или повече, когато
създавате дискове в AVCHD формат. Когато създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт, препоръчителен е високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)); дисково устройство, което може
да записва Blu-ray/DVD дискове (за инсталация
на софтуера е нужно CD-ROM устройство)
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT файлова
система за система на твърдия диск.
35
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
2 Включете компютъра.
*1 Необходима е стандартна инсталация. Операциите не са гарантирани, ако операционната система
е обновена до нова среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). Windows Image Mastering
API (IMAPI) Ver.2.0 или по-нова се изисква, за да изпозлвате функция за създаване на дискове и пр.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчваме ви по-бърз процесор.
Забележка
• Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се поддържа
от Macintosh компютри.
За да обработвате снимки, като използвате
Macintosh компютър, свързан към видеокамерата, вижте следната интернет страница.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us
• Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
• Затворете всички работещи приложения
на компютъра преди да инсталирате
софтуера.
3 Поставете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на вашия
компютър.
Извежда се инсталационният екран.
-- Ако екранът не се изведе, щракнете върху
[Start] -- [Computer] (в Windows XP, [My
Computer]), след това щракнете два пъти
върху [SONYPICTUTIL, (E:)] (CD-ROM)*.
*Наименованието на твърдия диск може да
се различава (например (Е:)) в зависимост от
компютъра.
4 Щракнете върху [Install].
Стъпка 2 Инсталиране на приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свързвате вашата
видеокамера към компютър.
5 Изберете страната или региона.
Забележка
• Ако на компютъра вече е инсталирано друго
копие на “PMB”, версия под 5.0.00, възможно
е някои функции да не работят правилно,
когато инсталирате “PMB” версията от
приложения CD-ROM. Също така,от приложения CD-ROM се инсталира и приложение
“PMB Launcher” и можете да стартирате
“PMB” или друг софтуер посредством “PMB
Launcher”. Щракнете два пъти върху “PMB
Launcher” иконката на десктопа ви, за да
стратирате “PMB Launcher”.
1 Уверете се, че вашата видеокамера
не е свързана към компютъра.
36
6 Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
преминее към следващия екран.
7 Прочетете условията на лиценза
внимателно. Ако сте съгласни с
условията, променете
в и
след това щракнете върху [Next]
[Install].
8 Включете вашата видеокамера, след
това свържете видеокамерата към
компютър, като използвате приложения
USB кабел.
На екрана на видеокамерата автоматично се
извежда съобщението [USB SELECT].
9 Докоснете един от видовете носители изведени на екрана на видеокамерата, за да може компютърът ви
да разпознае видеокамерата.
10 Щракнете върху [Continue] на екрана
на компютъра.
-: Стартира PMB
: Извежда “PMB Help”
: Извежда “PMB Launcher”
“PMB Launcher” ви позволявада стартирате
“PMB” и друг софтуер или да отворите
уебстраници.
• Възможно е да се изведат други икони.
• В зависимост от инсталационната
процедура е възможно иконите да не се
изведат.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
HDR-CX550E/CX550VE: [ USB CONNECT]
(вградена памет)
HDR-XR550E/XR550VE: [USB CONNECT]
(харддиск)
• Изведените носители на запис се различават
взависимост от модела.
• Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
докоснете (в категория ).
Когато инсталацията приключи, се извеждат следните икони.
Отстранете CD-ROM диска от вашия
компютър.
Забележка
• За да създадете дискове или да използвате други функции на Windows XP, Image
Mastering API v2.0 за Windows XP трябва да
бъде инсталирана. Ако Image Mastering API
v2.0 за Windows XP още не е инсталирана,
изберете я от екрана със задължителни за
инсталиране програми и я инсталирайте
като следвате екранните указания (За да се
осъществи инсталацията, компютърът
трябва да е свързан към интернет). Можете да инсталирате Image Mastering API v2.0
за Windows XP в отговор на съобщение
изведено, когато опитате да изведете
тези функции.
11 Следвайте инструкциите на екрана,
за да инсталирате софтуера.
• Свържете видеокамерата към компютъра по
време на инсталация на “PMB”.
• В зависимост от компютъра, възможно е да
ви се наложи да инсталирате друг софтуер. Ако инсталационният екран се изведе,
следвайте инструкциите, за да инсталирате
нужния софтуер.
• Ако е необходимо, рестартирайте компютъра, за да приключите инсталацията.
37
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
За да изключите вашата видеокамера от компютъра
Щракнете два пъти върху иконата на
“PMB” на екрана на компютъра.
1 Щракнете върху иконата -- в долния десен
ъгъл на десктопа на компютъра -- [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Забележка
2 Докоснете [END] -- [YES] на екрана на видоекамерата.
3 Изключете USB кабела.
Забележки
• Влезте чрез компютъра и посредством
софтуера “PMB”. Не модифицирайте файловете или папките на видеокамерата чрез
компютър без да използвате определеното за
целта приложение за компютър. Файловете с
изображения могат да бъдат унищожени или
да не се възпроизведат.
• Операциите не са гарантирани, ако извършите гореописаните операции без да използвате определеното за целта приложение за
компютър.
• Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 33. Не изтривайте файловете с изображения на видеокамерата директно от компютъра.
• Не копирайте файловете на носителя на
запис от компютър. Операциите не са
гарантирани.
• Можете да създадете Blu-ray диск, като
използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB” (стр. 44).
38
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]
[All
Programs] [Sony Picture Utility]
[PMB],
за да стартирате “PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате или
създавате дискове с движещи се изображения,
а също и снимки, като използвате “PMB”.
Прочитане на “PMB” ръководството
Вижте “PMB ръководство”, за да се запознаете с подробности относно използването на
“PMB”. Щракнете два пъти върху иконата
на “PMB” ръководството на вашия компютър, за да отворите “PMB ръководство”.
Забележка
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]
[All
Programs] [Sony Picture Utility] [Help]
[PMB Guide]. Също така, можете да
отворите “PMB” ръководството и от
[Help] на “PMB”.
Избор на начин за създаване на диск
(компютър)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с HD (качество с висока разделителна
способност) или SD (стандартно качество) качество от движещи се изображения или снимки, записани на вашата видеокамера, които са с HD качество (висока разделителна способност). Изберете
начина, който подхожда на вашия плейър.
Плейър
Избор на метод и вид на диска
Устройства за Blu-ray възпроизвеждане (Blu-ray плейър,
PLAYSTATION--3 и др.)
 Прехвърляне на движещи се изображения и
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (Sony Blu-ray
плейър, PLAYSTATION--3 и др.)
снимки на компютър (Easy PC Back-up) (стр.
42)

 Създаване на Blu-ray диск* с качество на
изображенията с висока разделителна способност (HD) (стр. 44)
Създаване на диск с едно докосване (One
Touch Disc Burn) (стр. 41)
 Прехвърляне на движещи се изображения и
снимки на компютър (Easy PC Back-up) (стр.
42)

 Създаване на дискове в AVCHD формат с
качество на изображенията с висока разделителна способност (HD) (стр. 43)
Прехвърляне на движещи се изображения и
 снимки на компютър (Easy PC Back-up) (стр.
42)

 Създаване на изображения със стандартно
качество (SD) (стр. 44)
* За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате BD Add-on софтуера за “PMB” (стр. 44).
Характеристики на всички видове дискове
Използването на Blu-ray дискове ви позволява да записвате движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD) с времетраене, по-дълго от това на DVD.
Можете да записвате движещи се изображения с висока разделителна способност (HD)
на DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения с
висока разделителна способност (HD).
Можете да записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD),
преобразувани от изображения с качество с висока разделителна способност (HD), на
DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения със
стандартно качество (SD).
39
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Обикновени устройства за DVD
възпроизвеждане (DVD плейър,
компютър, който възпроизвежда
DVD дискове и др.)
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
Можете да използвате 12 cm дискове от следния вид посредством “PMB”. За Blu-ray дискове вижте стр. 44.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Не-презаписващи
Презаписващи
• Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION--3.
• Възможно е PLAYSTATION--3 да не се предлага в някои държави/региони.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
40
4.
Създаване на диск с
едно докосване
(One Touch Disc Burn)
1 Включете вашия компютър и
2 Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен в комплекта).
3 Натиснете бутона
(DISC
BURN).
4 Следвайте инструкциите,
изведени на екрана на компютъра.
Забележка
• Движещите се изображения и снимките не се
запазват на компютъра, когато извършите
функцията за запис с едно докосване - One
Touch Disс Burn.
поставете празен диск в устройството
• Вижте стр. 40 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер освен “PMB” се
стартира автоматично, затворете приложението.
41
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Можете да запазвате движещи се изображения
и снимки на диск. Движещите се изображения
и снимките, записани на вашата видеокамера,
които все още не сте запазили с функцията
за запис с едно докосване, могат да бъда
автоматично записани на диск. Движещите се
изображения и снимките се запазват на диска с
качеството, с което са записани.
• Когато записвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD)
(настройка по подразбиране), резултатът ще
бъде AVCHD диск.
• Не можете да създавате AVCHD дискове от
филми записани в режим [HD FX] от [--REC
MODE].
• Създаването на Blu-Ray дискове не е възможно
с функцията за запис с едно натискане - One
Touch Disk Burn.
• За да създадете диск със стандартно качество на изображението (SD) от движещо се
изображение с висока разделителна способност (HD), първо прехвърлете движещите
се изображения на компютър (стр. 42) и след
това създайте диска със стандартното
качество на изображението (SD) (стр. 44).
• Предварително инсталирайте “PMB” (стр.
36), но не стартирайте програмата.
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
14).
• С помощта на функция One Touch Disc
Burn можете да записвате само движещи се
изображения и снимки, които са запазени на
вътрешния твърд диск.
Прехвърляне на движещи се изображения и снимки към
компютър
Движещите се изображения и снимките на
вашата видеокамера могат автоматично да
бъдат прехвърлени на компютъра. Предварително включете компютъра.
Забележки
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 14).
3 Щракнете върху -- [Import].
• Обърнете се към “PMB Help” (стр. 38) за
повече подробности.
1 Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър, като
използвате USB кабела (приложен
в комплекта).
Движещите се изображения и снимките се
прехвърлят на вашия компютър.
Когато операцията приключи, се извежда
екранът “PMB” .
На екрана на видеокамерата се извежда екранът [USB Select].
2 Докоснете носителя за запис,
който съдържа изображенията, които искате да запазите на екрана
на видеокамерата.
[ USB CONNECT]: вградена памет
[ USB CONNECT]: вграден харддиск
[ USB CONNECT]: карта с памет
• Изведеният носител на запис се различава в
зависимост от модела.
• Ако не се появи екран [USB SELECT], докоснете
(в категория )
Появява се прозорче за прехвърляне.
42
• Можете да прехвърляте движещи се изображения с висока разделителна способност
(HD) от вашия компютър на вашата видеокамера. За повече подробности вижте “PMB
ръководство” (стр. 38).
•
Създаване на AVCHD
диск
Mожете да създадете АVCHD, като съберете
движещи се изображения с висока разделителна
способност (HD), които преди това са били
прехвърлени на вашия компютър (стр. 42).
В тази част е описана процедурата за запис на
движещи се изображения с висока разделителна
способност (HD) на DVD диск.
1 Включете вашия компютър и
поставете празен диск в устройството
• Вижте стр. 39 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер се стартира автоматично, затворете приложението.
2 Стартирайте “PMB” (стр. 38).
3 Щракнете върху [Index] или
B
5 Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на АVCHD диск
на вашия компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD дискове,
като използвате приложението “Player for
AVCHD”, което се инсталира заедно с “PMB”.
За да стартирате “Player for AVCHD”, щракнете върху [Start]
[All Programs]
[Sony
Picture Utility]
[Player for AVCHD].
Вижте помощния файл на “Player for AVCHD”
относно операциите.
• В зависимост от компютърната среда е
възможно е движещите се изображения да не
се възпроизведат гладко.
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност се отбелязват със
символа
• Не можете да запазвате снимки на диск.
• За да изберете множество движещи се
изображения, задръжте клавиша Ctrl и щракнете върху миниатюрните изображения.
4 В горния край на прозореца
щракнете върху [Create AVCHD
Format Discs (HD)].
43
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
[Calendar], намиращи се от лявата
страна на прозореца, и изберете
папка или дата; след това изберете движещо се изображение с
висока разделителна способност
(HD).
Извежда се прозорецът, който се използва за
избор на движещи се изображения.
• За да прибавите движещи се изображения
към такива, които са били избрани преди
това, изберете движещите се изображения в основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за избор на
изображения.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) от изображения, които предварително сте
прехвърлили към компютъра (стр. 42).
За да създадете Blu-ray диск, трябва да
инсталирате BD Add-on софтуера за
“PMB”.
Щракнете върху [BD Add-on Software]
в инсталационния екран на “РМВ” и
инсталирайте това допълнение, като
следвате инструкциите на екрана.
• Свържете вашия компютър към Интернет,
когато инсталирате [BD Add-on Software].
Създаване на диск
със стандартно качество (STD), който
може да се възпроизвежда на обикновени
DVD плейъри
Можете да създадете диск с със стандартно качество (SD), като съберете
движещи се изображения и снимки,
които преди това са били прехвърлени
на вашия компютър (стр. 42).
Забележки
• Като източници можете да изберете движещи се изображения с висока разделителна
способност. Въпреки това, качеството на
изображението се преобразува от такова
с висока резолюция (HD) в стандартно
(SТD). Преобразуването на качеството на
изображението ще отнеме повече време,
отколкото при реалния запис.
1 Включете вашия компютър и
Поставете празен Blu-ray диск в устройството за дискове и щракнете върху -- [Blu-ray Disc
(HD) Creation] на стъпка 4 от “Създаване на
АVCHD диск” (стр. 43). Другите процедури се
извършват по същия начин като при създаването на AVCHD диск.
• Вашият компютър трябва да поддържа
създаването на Blu-ray дискове.
• BD-R (не-презаписващ) и BD-RE (презаписващ) носителите са възможностите за
създаване на Blu-rаy дискове. Не можете да
прибавяте съдържание към нито един от
видовете дискове след като го създадете.
поставете празен диск в DVD
устройството
• Вижте стр. 39 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер автоматично се
стартира, затворете приложението.
2 Стартирайте “РМВ” (стр. 38).
3 Щракнете върху [Index] или
[Calendar] от лявата страна на
прозореца и изберете папка или
дата; след това изберете движещи се изображения и снимки.
• Движещите се изображения с висока разделителна способност (HD) се отбелязват
с .
• За да изберете множество движещи се
изображения, задръжте клавиша Ctrl и щракнете върху миниатюрните изображения.
44
4 В горната част на прозореца
щракнете върху[Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Извежда се прозорецът, който се използва за
избор на движещи се изображения.
• За да прибавите движещи се изображения и
снимки към такива, които са били избрани
преди това, изберете движещите се изображения в основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за избор на
изображения.
Редактиране на движещи се
изображения
Можете да изрежете само ненужните части
от движещо се изображение и да го запазите
като друг файл.
Щракнете два пъти върху клипа, който ще
редактирате като използвате “PMB”, след
това щракнете върху [Show Edit Palette] от
дясната страна на екрана -- [Trim Video] или
изберете [Manipulate] меню [Edit] [Trim
Video] За операциите вижте PMB ръководството (стр. 38).
Запис на снимки от движещи
се изображения
5 Следвайте инструкциите на
Можете да запазвате кадър от движещо
се изображение като кадър от фото файл
Щракнете два пъти върху клипа, който
ще редактирате като използвате “PMB”,
след това щракнете върху [Show Edit
Palette] от дясната страна на екрана
[Save Frame]. За операциите вижте “PMB
ръководство” (стр. 38).
екрана, за да създадете диск.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск на друг,
като използвате “Video Disc Copier”.
Щракнете върху [Start] [All Programs]
[Sony Picture Utility] [Video Disc Copier],
за да стартирате софтуера. Относно
операциите вижте помощния файл на “Video
Disc Copier”.
• Също така, можете да копирате диска,
като преобразувате движещи се изображения с висока разделителна способност
(HD) в изображения със стандартно
качество (STD).
• Не можете да копирате на Blu-Ray диск.
45
Запазване на изображения с външно устройство
(DIRECT COPY)
2 Ако външният носител има
Можете да запазвате клипове и снимки
на външни устройства (USB устройства) като външни харддиск устройства. Можете да възпроизвеждате
изображения на видеокамера или друго
устройство с възможност за възпроизвеждане.
Забележки
• За тази операция ще ви е нужен кабел за USB
адаптер VMC-UAM1 (продава се отделно).
• Кабелът за USB адаптер VMC-UAM1 може
да не е наличен в някои страни/региони.
• Не можетеда използвате следните устройства като външни носители.
– носители с капацитет надхвърлящ 2ТВ.
– обикновени дискови устройства като CD
или DVD устройства.
– устройства свързани посредством USB хъб.
– устройства с вграден USB хъб.
– четци на карти с памет.
– Може да не успеете да използвате външен
носител с кодираща функция.
• FАT файлова система е налична във вашата
видеокамера. Ако външният носител е
форматиран към NTFS файлова система,
форматирайте го отново посредством
вашата видеокамера преди употреба.
Екранът за форматиране се появява когато
към видеокамерата ви има свързан външен
носител.
• Работата не е гарантирана с всяко устройство с подходящи параметри.
• Свържете вашата видеокаметра към стенен
контакт като използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 14).
• Обърнете се към инструкциите за употреба
приложени към външния носител.
• За подробности относно наличните външни носители, обърнете се към страницата
на Sony за вашата страна/регион.
променливотоков захранващ
канбел, свържете го към контакта.
3 Свържете USB адаптер кабела
към външен носител.
4 Свържете USB адаптер кабела
към (USB) жака на вашата видеокамера.
Когато се появи екран със съобщение
[Create a new Image Database File.],
докоснете [YES].
USB адаптер
кабел (продава се отделно)
5 Докоснете [Copy] в екрана на
видеокамерата.
1 Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел
към DC IN жака на вашата видеокамера и стенния контакт.
46
Клиповете и снимките на вградения
носител на видеокамерата, които
още не са били запазени на външния
носител, могат да бъдат запазени
сега.
• Този екранще се появи само когато има
новозаписани изображения.
6 След като операцията е приключена, докоснете индикация – на
екрана на видеокамерата.
1 Докоснете [Play without copying] в стъпка
5 по-горе.
Екран VISUAL INDEX във външния носител
се извежда.
2
Забележки
• Броят на сцените , койтоможете да
запазите на външен носител са както следва.
Въпеки това, дори ина външния носител да
няма свободно място, не можете да запазите сцени надхвърлящи следния брой.
• Филми с висока разделителна способност
(HD)
• 3, 999 макс.
• Филми със стандартна разделителна способност (STD)
• 9, 999 макс.
• Снимки: 9, 999 снимки х 899 папки
• Броят на сцените може да е по-малък
в зависимост от типа на записаните
изображения.
Докоснете
(MENU)
[Show others]
[MOVIE DUB] (когато избирате клипове) /
[PHOTO COPY] (когато избирате снимки).
3 Следввайте екранните инструлции, за да
изберете носител на запис и метод на избор
на изображения.
4 Когато изберете [DUB by select], докоснете
изображението, което ще запазвате.
• Появява се индикация .
• Когато избирате [DUB by date], изберете
дата на презапис на изображенията чрез
, след това докоснете
и
/
преминете към стъпка 5 .
Когато свързвате външен носител
Изображенията запазени на външен носител се
извеждат на LCD екрана. Извеждането на дисплей за клип и дисплей за снимки е илюстриран
по-долу във VISUAL INDEX:
Забележки
• -Не можете да копирате или търсите снимки по дата, ако те са записани на картата
с памет.
Запазване на изображения с външно устройство
Можете да направите настройки на менюто
на външния носител като например изтрова(MENU)
не на изображения. Докоснете –
[Show others] в екран VISUAL INDEX.
За да запазите желаните снимки и клипове
Оставащ капацитет на външния носител
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите изображението. Докоснете --, за да се върнете към
предишен екран. Чрез докосване на датата
можете да търсите изображения по дата.
5 Докоснете
[YES] на
екрана на видеокамерата.
За да възпроизведете изображения
от външния носител посредством
видеокамерата.
1
Докоснете [Play without copying] в стъпка
5 по-горе.
Извежда се екрн VISUAL INDEX за външния
носител.
47
2 Възпроизвеждане на изображения (стр. 27).
• Можете да преглеждате изображения на
телевизор свързан към видеокамерата ви
(стр. 30).
• Можете да възпроизведете изображения с
висока разделителна способност (HD) на
вашия компютър като използвате [Player for
AVCHD]. Стартирайте [Player for AVCHD]
(стр. 43) и изберете входа, към който да
свържете външния носител посредством
[Settings].
Забележки
• Индексът за дати и карти (HDR-CX550VE/
XR550VE) за снимки не може да бъде изведен.
• Ако видеокамерата ви не разпознава външния носител, опитайте едноот следните:
- Свържете отново USB адаптерния кабел
към видеокамерата.
-Ако външният носител има захранващ кабел,
свържете към електрическата мрежа.
За да завършите връзката с външен носител
1 Докоснете – в екран VISUAL INDEX на
външния носител.
2 Изключете USB адаптерния кабел.
Създаване на диск с DVD
плейър, рекордер
Избор на метод за създаване на
диск
По-долу са описани няколко метода за създаване на AVCHD диск или диск със стандартна
разделителна способност (STD) от клипове
с висока разделителна способност (HD) или
снимки, записани на вашата видеокамера.
Изберете метод, който отговаря на вашия
диск плейър.
Забележки
• Подгответе DVD диск като например
DVD-R за създаване на диск.
• Вижте стр. 44 за това как да създадете
Блу-рей диск.
• Вижте стр. 46 затова как да запазите
изображения на външен носител.
Съвместимо устройство за AVCHD форматиране
Плейър
• Sony блу-рей диск плейър
• PlayStation 3 и пр.
Устройство за създаване
• DVD writer, DVDirect Express (стр. 49)
• DVD writer и пр., различен от DVDirect
Express (стр. 52)
Вид на диска
• AVCHD диск (изображение с висока разделителна способност (HD)
48
Обикновено DVD устройство
Плейър
• DVD плейър
• Компютър, който може да възпроизвежда
DVD и пр.
Създаване на диск с помощта на DVD записващо устройство, DVDirect Express
Можете да създадете диск или възпроизведете изображения от създадения диск като
използвате DVD writer или DVDirect Express
(продават се отделно).
Обърнете се към упътването за употреба на
DVD рекордера.
Забележки
Устройство за създаване
• DVD writer, DVDirect Express (стр. 49)
• DVD writer и пр., различен от DVDirect
Express (стр. 52)
• Рекордер за дискове (стр. 53)
Вид на диска
• Диск със стандартна разделителна способност (STD)
• Свържете видеокамерата към електрическата мрежа катоизползвате приложения
променливотоков адаптер за тази цел
(стр. 14).
• Можете да използвате само неупотребявани
дискове от вида:
– 12 см DVD-R;
– 12 см DVD+R;
• Устройството не поддържа двуслойни
дискове.
• В тази част DVDirect е описан като „DVD
рекордер”.
Забележки
1 Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел
към DC IN жака на вашата
видеокамера и електрическата
мрежа (стр. 14).
Запазване на изображения с външно устройство
• Винаги поддържайте най-новият софтуер за
възпроизвеждане с вашият PlayStation—3.
• PlayStation—3 може да не е наличен в някои
страни/региони.
• Изтрийте демонстрационния клип, когато
презаписвате или създавате дискове. Ако не
е изтрит, видеокамерата може да не функционира правилно. Обърнете внимание, че след
като го изтриете, демонстрационният
клип не може да бъде възстановен.
• AVCHD дискът може да се възпроизвежда
само на AVCHD съвместими устройства.
• AVCHD дискът не трябва да се ползва в
DVD плейъри/рекордери. Тъй като не са
съвместими с AVCHD форматът, DVD
плейърите/рекордерите може да не успеят
да отстранят диска.
• Не можете да създадете AVCHD диск от
клип записан в [HD FX] режим или [--REC
MODE]. Запазете клип записан в [HD FX]
режим на блу-рей диск или външно устройство (стр. 46).
2 Включете видеокамерата и
свържете DVD рекордера към
–(USB) жака на вашата видеокамера с USB кабела на DVD
рекордера.
49
3 Поставете неизползван диск в
DVD рекордера и затворете
шейната на диска.
На екрана на видеокамерата се появява
екран [DISC BURN].
4 Натиснете –(DISC BURN) на
DVD рекордера.
Клиповете записани на вградената памет,
които не са били запазени на дискове, ще
бъдат записани на този диск.
• Когато има незапазени клипове с висока
разделителна способност (HD) и изображения със стандартна разделителна
способност (SD), те ще се запазят на
индивидуални дискове според качеството
на изображението.
5 Повторете стъпки 3 и 4,
когато общият брой на клиповете в паметта надвишава
паметта на диска.
6 След като операцията е приключена, докоснете [END]
[EJECT DISC] на екрана на
видеокамерата.
За да персонализирате диск с
DISC BURN OPTION
Извършете тази операция в следните случаи:
-Когато презаписвате желано изображение;
-Когато създавате няколко копия на същия
диск;
-Когато превръщате клипове с висока
разделителна способност (HD) в клипове със
стандартна разделителна способност (SТD) и
да създадете диск.
-Когато презаписвате изображения в картата
с памет.
Докоснете опция [DISC BURN OPTION] в
стъпка 4 по-горе.
1 Изберете носител на запис съдържащ клиповете, които желаете да запазите.
• Когато изберете клипове с висока разделителна способност (HD), екранът за избор на
качество на изображениетона диска, който
ще създавате се появява на LCD екрана. Изберете желаното качество на изображението
и докоснете
.
2 Качеството на изображението на диска
зависи от времето на запис на избраните
клипове, когато създавате диск, като ги прехвърлите от висока разделителна способност
(HD) в клипове със стандартна разделителна
способност (SТD).
3 Докоснете клипът, който искате да запишете на диска.
Появява се маркировка
.
Отстранете въведения диск.
7 Затворете шейната на диска
на DVD рекордера и изключете
USB кабела.
50
Остатъчен капацитет на диска
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
маркировка
, за да се върнете към
предишен екран.
• Чрез докосване на датата, можете да търсите изображения по дати.
За да възпроизведете диск на DVD writer
4
Докоснете - [YES] на екрана на видеокамерата.
За да създадете друг диск със същото
съдържание, поставете нов диск и докоснете
[CREATE SAME DISC].
5 След като работата е
приключена,докоснете [EXIT] [END] на
екрана на видеокамерата.
6 Изключете USB кабела от вашата видеокамера.
Забележки
• Не извършвайте нито едно от следните,
когато създавате диск:
-Изключвате видеокамерата;
-Изключвате USB кабела или променливотоковия адаптер;
-Излагате видеокамерата на механични
вибрации;
-Изваждате картата с памет от видеокамерата.
• Възпроизвеждайте създадения диск, за да се
уверите, че презаписът е извършен успешно
преди да изтриете клипа от видеокамерата.
• Ако на екрана се появи [Failed.] или [DISC
BURN failed.], поставете друг диск в DVD
рекордера и извършете отново операцията
по DISC BURN.
Съвети
Запазване на изображения с външно устройство
• Ако общият размер на клиповете, които
предстои да запишете посредством DISC
BURN надвишава свободносто място на диска, създаването спира с достигане на обема
на паметта на диска. Последният клип на
диска може да бъде недовършен.
• Създаването на диск с презапис до лимита
на диска отнема между 20 и 60 минути.
Може да отнеме и повече време в завсимост
от режима на заис и броя на сцените. Също
така, ако се конвертира висока разделителна способност (HD) в стандартна (STD),
конвертирането на изображеният може
да отнеме повече време отколкото самия
запис.
За да възпроизвеждате диск на DVD рекордер.
1 Свържете променливотоковия адаптер и
кабела за захранване към DC IN жакана вашата
видеокамера и съответно електрическата
мрежа (стр. 14).
2 Включете видеокамерата и свържете DVD
рекордера към –(USB) жака на видеокамерата
посредством USB кабела на DVD рекордера.
• Можете да възпроизвеждате клипове на
телевизионния екран като свържете видеокамерата към телевизор (стр. 30).
3 Поставете създадения диск в DVD рекордера.
Клиповете от диска се появяват в екран
VISUAL INDEX на видеокамерата.
4 Натиснете който и да е бутон за възпроизвеждане на DVD рекордера.
• Можете също така да работите и от
екрана на видеокамерата.
5 Докоснете [END]
[EJECT DISC] на
екрана на видеокамерата и отстранете диска
след като операцията е завършена.
6 Докоснете
и изключете USB кабела.
За да възпроизведете диск на
обикновен DVD плейър
Изберете стандартна разделителна способност (STD) на екрана, за да можете да
изберете качество на изображението за диска,
който ще създадете в стъпка 2 от “Персонализиране на диск посредством опция DISC
BURN OPTION”.
51
Съвети
• Ако не можете да възпроизведете дискове
със стандартна разделителна способност
на койт и да е DVD плейър, свържете
видеокамерата към DVD writer и след това
възпроизведете.
Създаване на диск с висока разделителна способност (HD) с помощта на DVD
записващо устройство различно от DVDirect
Express
Използвайте USB кабел, за да свържете
вашата видеокамера към устройство за създаване на дискове съвместимо с изображения с
висока разделителна способност (HD), като
например Sony DVD записващо устройство.
Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към устройствата, които
ще свързвате.
Забележки
• Свържете вашата видео камера към
мрежата от 220V, като за тази операция
използвате приложения променливотоков
адаптер (стр. 14).
• В някои страни/региони може да не е наличен DVD рекордер с марката Sony.
1 Свържете променливотоковия
адаптер и кабела за захранване
към DC IN жакана вашата видеокамера и съответно електрическата мрежа (стр. 14).
2 Включете вашата видеокамера и свържете DVD записващо
устройство към жака -- (USB)
на вашата видеокамера, като
използвате USB кабел (приложен в
комплекта).
На екрана на видеокамерата се извежда съобщението [USB SELECT].
Ако не се появи съобщението [USB SELECT],
докоснете –(MENU)
[USB CONNECT] (в
категория [OTHERS] ).
3 На екрана на видеокамерат докоснете носител за запис, който
съдържа изображения.
[ USB CONNECT]: вградена памет
[ USB CONNECT]: вграден харддиск
[ USB CONNECT]: карта с памет
• ИЗведеният носител за запис се различава в
зависимост от модела.
4 Запишете движещото се изображение на свързаното оборудване.
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
устройството, което ще свързвате.
5 След като операцията приключи, докоснете [END]
[YES] на
екрана на видеокамерата.
52
A/V конектор за
дистанционно управление
6 Изключете USB кабела.
Създаване на диск със стандартно качество (SТD) с помощта на
записващо устройство и др.
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера, на диск или видеокасета, като свържете вашата видеокамера към рекордер
или Sony DVD записващо устройство
и др посредством използването на A/V
свързващ кабел. Свържете устройството по един от двата начина – -- или --.
Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройствата, които ще свързвате.
Вход
(Жълт)
(Бял)
Забележки
1 A/V свързващ кабел (приложен в ком2
плекта)
Свържете A/V свързващия кабел към
входния жак на друго устройство.
A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава
се отделно)
Когато свързвате към друго устройство посредством S VIDEO жак, като
използвате A/V свързващ кабел с S
VIDEO кабел (продава се отделно),
можете да получавате изображения с
по-високо качество, отколкото при
връзката само с A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения щекери
(ляв/десен аудио) и S VIDEO щекера (S
VIDEO канал) на A/V свързващия кабел
с S VIDEO кабел. Ако свържете само
S VIDEO щекера, няма да чуете звук.
Връзката с жълтия щекер (видео) не е
необходима.
(Червен)
(Жълт)
: Посока на сигнала
Запазване на изображения с външно устройство
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 20).
• В някои държави/ региони е възможно да не
се предлагат записващи устройства на Sony.
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
1 Заредете носител на запис в
устройството за запис.
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал, задайте
селектора за входен сигнал в режим на
приемане на входни сигнали.
2 Свържете вашата видеокамера към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел 1 (приложен в комплекта)
или A/V свързващ кабел с S VIDEO
2 (продава се отделно).
• Свържете вашата видеокамера към входните жакове на записващото устройство.
53
3 Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера и запишете на устройството за запис.
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
устройството за запис.
4 Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
Забележки
• Тъй като презаписът се извършва посредством аналогов трансфер на данни, качеството на изображението може да се влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(настройка по подразбиране)
.
• За да записвате дата/час, координати
(HDR-CX550VE/XR550VE) или данни с
настройки на камерата, докоснете
в категория желана настройка
.
• В допълнение докоснете
в категория
.
• Когато размерът на екрана на устройствата за извеждане (телевизор и др.) е 4:3, докоснете в категория
.
• Когато свързвате моно устройство, свържете жълтия щекер на A/V свързващия кабел към входния видео жак, и свържете белия
(ляв канал) или червения (десен канал) щекер
към входния аудио жак на устройството.
54
Настройка на вашата видеокамера
Използване на менюта
Използвайки менютата вие можете да извършвате различни настройки и да ползвате
различни полезни функции. Ако използвате добре менютата, може да управлявате вашата
видеокамера с лекота.
Видеокамерата има различни опции в менютата във всяка от осемте категории.
MANUAL SETTINGS (Опции за регулиране на условията в сцените) (стр. 58)
SHOOTING SET (Опции за персонализирано заснемане (стр. 58)
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на снимки) (стр. 59)
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане) (стр. 59)
EDIT (Опции за редакция) (стр. 59)
OTHERS (Други опции) (стр. 60)
MANAGE MEDIA (Опции за носители на запис) (стр. 60)
GENERAL SET (Други опции за настройка) (стр. 61)
Опциите в менютата са описани по-подробно в инструкция “Handycam”.
Менюта с настройки
/
/
Настройка на вашата видеокамера
Списъка с менюта се мести от категория в категория.
: Списъка с менюта се мести по 4 опции наведнъж.
Можете да докосвате бутоните и да придърпвате екрана, за да се местите
през менютата.
Избраната иконка за категория се извежда в оранжево.
Когато докоснете
, екранът се връща към екран MY MENU.
1
2
Докоснете
(MENU)
Докоснете [Show others] в екран MY MENU.
• Вижте следващата страница за подробности относно екран MY MENU.
3 Докоснете централния бутон в лявата част на екрана, за да промените
дисплея.
4 Докоснете опцията в менюто, която ще променяте.
5 След промяна на настройката, докоснете
.
-За да довършите настройката на менюто, докоснете
.
-За да се върнте към предишен екран, докоснете
.
• Индикация може да не се изведе в зависимост от опцията в менюто.
55
Забележки
• Може да не успеете да настроите някои опции в менюто в зависимост от условията за запис
и възпроизвеждане.
• Опциите в менютата оцветени в сиво не са налични.
Съвети
• В зависимост от опциите в менюто, които променяте, вашата видеокамера сменя между
режим на възпроизвеждане и режим на запис (клип/снимка).
Използване на MY MENU
Можете да изпозлвате опциите от менюто по-лесно като регистрирате опциите от менюто, които използвате най-често в MY MENU. Можете да регистрирате 6 опции от менюто
за всяко MY MENU от MOVIE, PHOTO и PLAYBAСK.
Пример: Изтриване на [SPOT MTR/FCS] и заместването му с FADER].
1
2
3
4
5
6
7
Докоснете
(MENU)
Докоснете [MY MENU SETTING].
Докоснете [MOVIE].
Докоснете [SPOT MTR/FCS].
Докоснете
.
Докоснете [FADER] (в категория [MANUAL SETTINGS].
Когато бъде изведено MY MENU, докоснете
.
Повторете горните стъпки, за да регистрирате опции в менюто в MY MENU и да се насладите на употребата на вашия “Handycam”.
Съвети
Когато е свързано външно устройство, се появява специално MY MENU.
56
Използване на
OPTION MENU
OPTION MENU се появява точнокакто се появявапрозорче, когато натиснете десния бутон
на мишката на вашия компютър. Когато в долния десен ъгъл на видеокамерата се изведе
индикаця и
, можете да изпозлвате OPTION MENU . Когато докоснете
, се появяват
опциите на менюто, които можете да промените в съответния контекст.
Опции в менюто
Лента
1
2
3
Докоснете
(OPTION)
Докоснете желаната лента
опцията за промяна на настройката.
След като завършите настройката, докоснете
.
Забележки
• Опциите в менютата оцветени в сиво не са налични.
• Когато опцията, която желаете не е на екрана, докоснете друга лента. (Може да няма лента)
• Лентите и опциите, които се появяват на екрана зависят от статуса на запис/възпроизвеждане на видеокамерата ви в този момент.
Настройка на вашата видеокамера
57
Списъци на MENU
Категория –(MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION…………………Избира подходящи настройки за запис според типа сцена като
например нощна гледка или плаж.
FADER………………………………..Постепенно проявява или замъглява сцени.
WHITE BAL……………………………Регулира цветовия баланс към яркостта на заобикалящата среда.
SPOT MTR/FCS……………………..Регулира яркостта и фокуса за избрания обект едновременно.
SPOT METER………………………..Регулира яркостта на изображението на обект, който докоснете
на екрана.
SPOT FOCUS……………………….Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
EXPOSURE………………………….Регулира яркостта на клипове и снимки.
FOCUS……………………………….Фокусира ръчно.
TELE MACRO……………………….Заснема обект на фокус, без фокус върху фона.
AE SHIFT……………………………Регулира експонацията.
WB SHIFT……………………………Регулира ръчно баланса на белия цвят.
GOLF SHOT………………………….Разделя двесекунден бърз запис на кадри, които се записват като
клип и снимки.
SMTH SLW REC……………………Записва бързо движещи се обекти в забавен каданс.
Категория –(SHOOTING SET)
……………………………Настройва качество на изображението за възпроизвеждане, запис
/
или редактиране на клипове.
REC MODE………………………..Настройва режим за запис на клипове. Когато записвате бързо
движещи се обекти, препоръчваме ви да използвате високо качество на изображението като
[FH].
GUIDEFRAME………………………Извежда рамката, за да подсигури, че субектът е хоризонтален
или вертикален.
STEADYSHOT…………………….Настройва функция SteadyShot, когато записвате клип.
CONVERSION LENS………………Оптимизира функция SteadyShot и фокуса според прикачения
обектив.
LOW LUX…………………………….За
писва ярки цветове в замъглени условия.
FACE DETECTION…………………Регулира автоматично качеството на изображението на лица.
PRIORITY SETTING……………….Избира обекта, който има приоритет за засичане на лице и
затвор за усмивка.
SMILE DETECTION………………..Автоматично заснема, когато засече усмивка.
SMILE SENSITIVITY……………..Настройва чувствителност за засичане на усмивка като използва smile shutter функция.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC………Записва клипове с жив звук подходящ за позицията на
увеличение.
MICREF LEVEL………….Настройва нивото на микрофона.
AUDIO MODE…………….Настройва формата за запис на звук (5.1 съраунд/2-канала
стерео).
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM………..Настройва максималното ниво на увеличение за цифров
zoom, което надминава оптичния zoom.
AUTO BACK LIGHT……регулира експонацията за осветени отзад обекти автоматично.
DIAL SETTING………….Приписва функция на диск MANUAL (стр. 26).
NIGHTSHOT LIGHT……Излъчва инфрачервена светлина когато използвате
NightShot.
58
X.V.COLOR…………..Записва по-широк диапазон цветове.
WIDE SELECT…………Настройва съотношението хоризонтала към вертикала,
когато записвате клипове със стандартна разделителна способност на изображението (SТD).
Категория –(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER……………….Настройва таймер за изключване, когато видеокамерата ви е в
режим запис на неподвижни изображения.
IMAGE SIZE .........................Задава размер на снимката.
STEADYSHOT……………....Настройва функция SteadyShot, когато заснемате снимки.
FLASH MODE…………………Настройва как да активирате светкавицата.
FLASH LEVEL…………………Настройва яркостта на светкавицата.
REDEYE REDUC……………..Предотвратява ефекта на червените очи, когато заснемате със
светкавица.
FILE NO……………………. ... Задава начина, по който се записва номер на файла.
Категория –(PLAYBACK)
VISUAL INDEX………………….Извежда записаните изображения като миниатюри (стр. 27).
VIEW IMAGES
DATE INDEX……………..Позволява търсене на желано изображение по дата.
MAP*……………………..Извежда Map Index за търсене на клипове и снимки според
локация на запис.
FILM ROLL………………Извежда и възпроизвежда сцени на определен интервал.
FACE…………………….Извежда и възпроизвежда сцени с лица.
PLAYLIST………………………… Извежда и възпроизвежда плейлиста с клипове.
HIGHLIGHT…………………….Избира брой кратки сцени и ги възпроизвежда заедно като кратко изложение на клипове с музика и визуални ефекти.
SCENARIO…………………….Възпроизвежда любимия Ви сценарий запазен в Highlight Playback.
PLAYBACK SET
SET…………………Настройва качество на изображението за запис, възпроизвеждане или редактиране на филми.
DATA CODE…………….Извежда подробна информация за записа по времена възпроизвеждане.
Настройка на вашата видеокамера
Категория –(EDIT)
DELETE
DELETE……………………….Изтрива клипове.
DELETE……………………….Изтрива снимки.
SCENARIO ERASE
ERASE…………………………Изтрива сценарии запазени в Highlight Playback.
ERASE ALL……………………. Изтрива всички сценарии запазени в Highlight Playback.
PROTECT
PROTECT…………………….Запазва клипове, за да предотврати изтриване.
PROTECT…………………….Запазва неподвижни изображения, за да предотврати
изтриване.
DIVIDE…………………………………Разделя клипове.
PHOTO CAPTURE…………………….Улавя снимки от желани сцени или клипове.
MOVIE DUB
DUB by select…………………..Избира клипове за презапис.
DUB by date…………………….Презаписва всички клипове от избрана дата.
59
DUB ALL/
DUB ALL ……………………..Презаписва всички запазени клипове в плейлиста.
PHOTO COPY
COPY by select…………………Избира снимки и ги копира.
COPY by date……………………Копира всички снимки от определена дата.
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD…………………………….Добавя всички клипове в плейлиста.
ADD by date/
ADD by date………………………….Добавя клипове записани по едно и също време в един и същи
ден към плейлиста.
ERASE/ ERASE…………………….Изтрива клипове от плейлиста.
ERASE ALL/ ERASE ALL…………..Изтрива всички клипове от плейлиста.
MOVE/ MOVE………………………Сменя реда на клиповете в плейлиста.
Категория –(OTHERS)
YOUR LOCATION*………………….Извежда настоящето ви местоположение на картата.
USB CONNECT
USB CONNECT……………Свързва вградената памет посредством USB.
USB CONNECT…………… Свързва вградения харддиск посредством USB.
USB CONNECT...................Свързва картата с памет посредством USB.
DISC BURN……………………Позволява ви да запазвате изображения върху дискове
катонатиснете –(DISC BURN) бутон (стр. 41)
TV CONNECT Guide………………..Предлага метод на свързване предвид изпозлвания телевизор
(стр. 30).
MUSIC TOOL
EMPTY MUSIC………………Изтрива музикалните файлове.
DOWNLOAD MUSIC……….Сваля музикални файлове, които могат да бъдат
възпроизведени в Highlight Playback.
BATTERY INFO……………………….Извежда информация за батерията.
Категория –(MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET…………….Определя носител за запис на клипове (стр. 18)
PHOTO MEDIA SET…………….Определя носител за запис на снимки (стр. 18)
MEDIA INFO ... Извежда информация за носителя за запис, като например свободно място.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*2…………….Изтрива всички данни от вградената памет.
HDD*3…………………………Изтрива всички данни от вградения харддиск.
MEMORY CARD…………….Изтрива всички данни от картата с памет.
REPAIR IMG.DB.F.
INT. MEMORY*2…………….Възстановява данните от вградената памет (стр. 65)
HDD*3................................... Възстановява данните от вградения харддиск (стр. 65)
MEMORY CARD……………. Възстановява данните от картата с памет (стр. 65)
60
Категория –(GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME……………….…..Регулира нивото на звука за възпроизвеждане (стр. 29).
BEEP………………………..Настройва дали звуковите бутони на видеокамерата да
работят или не.
LCD BRIGHT ..................... Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL................. Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ..................... Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
DISPLAY SET……………..Настройва продължителността, за която иконките или
индикаторите се извеждат на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE…………….........Конвертира сигнала в зависимост от свързания телевизор
(стр. 30).
COMPONENT ..........................Изберете тази опция когато свързвате видеокамера
та си към телевизор посредством компонентен входен жак (стр. 31).
HDMI RESOLUTION ................. Задава резолюция за изведеното изображение, кога
то свързвате вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
DISP OUTPUT.......................... Задава извеждана или не на индикациите на телевизи
онния екран.
CLOCK/--LANG
CLOCK SET………….Настройва дата и час (стр. 15)
AREA SET………….Регулира часовите разлики без да спира часовника (стр. 15).
AUTO CLOCK ADJ*…………….Настройва дали видеокамерата да получава автоматично информация за часа посредством GPS или не.
AUTO AREA ADJ*……………….Настройва дали видеокамерата да компенсира
автоматично часовите разлики като извежда информация за настоящето местоположение посредством GPS или не.
SUMMERTIME………….Настройва лятно време (стр. 15)
LANGUAGE SET ... Настройва език за извеждане на дисплея (стр. 17).
POWER SETTINGS
A. SHUT OFF ... Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 14).
Настройка на вашата видеокамера
OTHER SETTINGS
DEMO MODE ... Задава настройка за извеждане или не на режима на демонстрация.
CALIBRATION ... Настройва панела с операционните бутони.
CTRL FOR HDMI …дали устройството за дистанционно управление да се изпозлва, когато видеокамерата е свързана към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор
посредством HDMI кабел (продава се отделно).
DROP SENSOR…………….Вклюва и изключва сензора против сътресения.
REC LAMP………..Настройва дали лапичката за запис да свети или не.
REMOTE CTRL……….Настройва дали безжичното устройство за дистанционно
управление да се използва или не.
*1 HDR-CX550VE/XR550VE
*2 HDR-CX550E/CX550VE
*3 HDR-XR550E/XR550VE
61
Получаване на подробна информация
от “Ръководство на
видеокамерата”
За да прегледате “Ръководство на видеокамерата”, щракнете два пъти върху иконата на
екрана на компютъра.
“Ръководство за видеокамерата” е ръководство на потребителя, което е предназначено за четене на монитора на компютър.
“Ръководството на видеокамерата” е
предназначено за преглед в случаите, когато
желаете да научите повече за работата с
вашата видеокамера.
1 За да инсталирате “Ръководството за видеокамерата” на
Windows компютър, поставете
приложения CD-ROM в дисковото
устройство на вашия компютър.
2 В изведения инсталационен прозорец, щракнете върху
[Handycam Handbook].
3 Изберете желания език и името
на модела на вашата видеокамера, след това щракнете върху
[Handycam Handbook (PDF)].
• Името на модела на вашата видеокамера е
отпечатано от долната страна.
4 Щракнете върху [Exit] - [Exit],
след това извадете CD-ROM диска
от вашия компютър.
62
• Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM диска,
след това копирайте [Handbook.pdf].
• За да четете “Ръководство на видеокамерата”, имате нужда от Adobe Reader. Ако този
софтуер не е инсталиран на вашия компютър, можете да го свалите от интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
• За подробности относно приложения
софтуер “PMB” вижте “PMB ръководство”
(стр. 38).
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато
използвате видеокамерата, следвайте
изброените стъпки
 Проверете списъка (стр. 63 до 65) и
вашата видеокамера.
 Отстранете източника на захранване,
прикачете го отново след около минута
и включете видеокамерата.
Натиснете бутон RESET (стр. 74)
като
изпозлвате заострен предмет и
вклчете видеокамерата. .
Ако натиснете бутон RESET, всички настройки на видеокамерата, включително и тези на часовника се нулират.
 Свържете се с вашия доставчик или
Видеокамерата не работи, дори
когато захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко
секунди след като бъде включено, за да се
подготви за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията.
След около 1 минута го свържете отново.
Ако видеокамерата все още не функционира, натиснете бутона RESET (стр. 74) с
остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
настройките на часовника, се връщат в
положенията си по подразбиране.)
• Температурата на видеокамерата ви е
твърде висока. Изключете я и я оставете
да се охлади за известно време.
• Температурата на видеокамерата ви е
твърде ниска. Оставете я с включено
захранване. Ако все още не можете да работите с камерата, изключете я и я оставете в затоплено помещение. Оставете я за
известно време, след това я включете.
оторизиран сервиз на Sony.
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии
във видеокамерата (стр. 12).
• Свържете щекера на променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V
(стр. 14).
Устройството се загрява.
• Устройството се загрява докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването се изключва внезапно.
• Използвайте променливотоковия адаптер (стр. 14).
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 12).
Допълнителна информация
• В зависимост от проблема, възможно
е да се наложи извършване на промяна
или форматиране на твърдия диск на
вашата видеокамера. По този начин
данните, записани на твърдия диск,
ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили данните от твърдия диск
на друг носител, преди да изпратите
видеокамерата за поправка. Sony не носи
отговорност и няма да компенсира
загуба на данни от твърдия диск.
• С цел подобряване на състоянието
на устройството, при поправка на
видеокамерата е възможно да се наложи
проверката на минимално количество
данни от твърдия диск на видеокамерата. Доставчикът на Sony няма да
копира или запази вашите данни.
• Относно симптомите на вашата
видеокамера вижте “Ръководство на
видеокамерата”(стр. 62), а за свързване с
компютър вижте “PMB ръководство”
(стр. 38).
При натискането на бутона
START/STOP или PHOTO не се
записват изображения.
• Натиснете MODE, за да включите лампичката -- (движещо се изображение) или
-- (неподвижно изображение).
• Вашата видеокамера записва изображението, което сте запазили на носителя. Не
можете да извършвате нови записи по
същото време.
• Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 33).
• Общият брой неподвижни изображения
и движещи се изображения надвишава
капацитета на видеокамерата. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 33).
63
Записът спира.
• Температурата на видеокамерата ви е
твърде ниска/висока. Изключете я и я
оставете за известно време в затоплено/студено помещение.
C:04:
• Температурата на батерията е висока.
Сменете батерията или я оставете да
се охлади.
Не можете да инсталирате
“PMB”.
C:13:
/ C:32:
• Изключете източника на захранване. След
повторно свързване на захранването
продължете работа.
• Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB”
(стр. 35).
“PMB” не работи правилно.
E:
Следвайте стъпки от 2 до 4 на стр 63.
• Приключете с инсталацията на “PMB”
и рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава
вашата видеокамера.
• Изключете от компютъра всички USB
устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте компютъра, след това отново го
свържете с видеокамерата правилно.
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикации, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема
дори след като няколко пъти преминете
през начините за отстраняване на проблеми, свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony. В този
случай, когато се свържете, подайте номера на кода за грешка като стартирате
с букви С или Е.
C:04:
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия V). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр.
12).
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC
IN жака на стойката на видеокамерата
(стр. 12).
--
64
• Вграденият диск на видеокамерата ви е
пълен. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 33).
• Може да се е получила грешка с вградения
харддиск на видеокамерата ви.
• Батерията е почти изтощена.
• Температурата на батерията е висока.
• Сменете батерията или я оставете да
се охлади.
• Температурата на видеокамерата ви е
ниска. Затоплете я.
• Не е заредена карта с памет (стр. 19).
• Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр.
33) или форматирайте картата с памет,
след като запазите изображения на друг
носител.
• Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като докоснете носител за запис.
• Картата с памет е повредена. Форматирайте картата с памет с видеокамерата. (стр. 60)
• Поставили сте несъвместима карта с
памет (стр. 19).
• Достъпът до картата с памет е забранен на друго устройство.
• Има проблем със светкавицата.
• Количеството светлина е недостатъчно. Използвайте светкавица.
• Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и
запишете изображението. Обърнете
внимание обаче, че индикаторът няма
да изчезне.
• Активиран е сензорът за защита от
сътресения. Може да не успеете да запишете или възпроизведете изображения.
Допълнителна информация
• Капацитетът на носителя за запис
е изчерпан. Изтрийте неннужните
изображения (стр. 33).
• Не можете да записвате неподвижни
изображения докато извършвате операция. Изчакайте известно време, след
което опитайте отново.
Предпазни мерки
• Работа и грижи за видеокамерата
– Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари
на следните места.
– - При крайно високи или ниски температури. Не оставяйте видеокамерата
при температури, надвишаващи
60--С, като например на пряка слънчева
светлина, близо до климатици или в
кола, паркирана на слънце. Това може да
причини неизправност при работа или
деформация на корпуса.
– Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
– Близо до силни радио вълни или радиация. Възможно е видеокамерата да не
записва правилно.
– Близо до AM приемници и видео оборудване. Възможно е да се появят смущения.
– На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
– Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът
са изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8
V/7.2 V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков адаптер).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри например от дъжд или морска
вода. Ако видеокамерата се намокри,
устройството може да се повреди, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне в корпуса на видеокамерата, изключете захранването и преди по-нататъшна
употреба проверете устройството в
оторизиран сервиз.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте продукта. Особено внимавайте
с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата,
дръжте я изключена.
• Не обвивайте видеокамерата например
с кърпа, и не я използвайте в това състояние. Ако го направите, това може да
причини покачване на температурата
във вътрешността на корпуса.
65
• Когато изключвате захранващия кабел, дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Ако батериите са протекли:
– свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
– ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
– ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
• Препоръчително е да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за да
поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
• Преди да приберете батерията за съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен
в комплекта), не прилагайте течността
директно върху LCD екрана. Почистете LCD
екрана с почистваща хартия, навлажнена с
препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със сухо
меко парче плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
– Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани парчета плат и инсектициди, за да почистите
устройството.
66
– - Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
– - Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
–
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по повърхността му.
– На горещи и влажни места.
– Когато обективът се използва край морския
бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на замърсяване
или прах.
• За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от
220 V или когато батерията е прикрепена
към видеокамерата. Пълното разреждане на
акумулаторната батерия настъпва за около
три месеца, ако изобщо не използвате камерата.
Ако това се случи, използвайте видеокамерата,
след като заредите вградената акумулаторна
батерия. Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на работата
на устройството, ако не записвате датата.
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата; оставете LCD
екрана затворен за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер на видеокамерата
• Възможно е да не успеете да изтриете напълно данните от вградения носител на памет,
дори ако извършите функцията [MEDIA
FORMAT].
• Когато прехвърляте собствеността на видеокамерата, препоръчваме ви да използвате
функцията [-- EMPTY]
(вижте “Получаване на подробна информация от “Ръководство на видеокамерата””
на стр. 62), за да ограничите възстановяването на вашите данни. В допълнение към
горното, когато изхвърляте видеокамерата,
препоръчваме ви да унищожавате тялото на
видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на карта с памет
Дори когато изтривате данни на картата с
памет или форматирате картата с памет на
вашата видеокамера или компютър, възможно
е да не успеете да изтриете напълно всички
данни от картата с памет. Когато давате
картата с памет на друг човек, препоръчваме ви да изтриете данните изцяло, като
използвате софтуера за изтриване на данни на
вашия компютър. Също така, когато изхвърляте картата с памет, препоръчваме ви да я
унищожите физически.
Смяна на батериите на безжичното устройство за дистанционно
управление
1 Като натискате бутончето, вкарайте
нокътя си в отвора, за да издърпате отделението за батерията.
2 Поставете нова литиева батерия като
внимавате страната + да е обърната нагоре.
3 Заредете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
• Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството за
дистанционно управление работи, намалеява
или е възможно устройството за дистанционно управление да не функционира правилно.
В такъв случай заменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването на
друга батерия крие риск от експлозия.
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR HDTV 1080/50i спецификация
Формат на записа:
HD: MPEG4-AVC/H.264 съвместим с AVCHD
формат
SD: MPEG2-PS
Аудио: Dolby Digital 2 ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Формат на фото файловете:
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на записа (движещо се изображение/
снимка)
Вградена памет:
HDR-CX550E/CX550VE: 64 GB
Вграден харддиск:
HDR-XR550E/XR550VE: 240 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител, SD карта с
памет, SDHC карта с памет (клас 4, 6, 10)
Когато измервате капацитета на носителя, 1
GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използват за управление на данните.
Капацитетът, който потребителят може да
ползва е следният:
HDR-CX550E:
Прибл. 63.6 GB
HDR-CX550VE:
Прибл. 62.8 GB
HDR-XR550E:
Прибл. 239 GB
HDR-XR550VE:
Прибл. 238 GB
Визьор: електронен визьор: цвят
Формировател на изображението: 6,3 mm
(1/2.88 тип) CMOS сензор
Брой пиксели (неподвижни изображения, 4:3):
Макс. 12.0 мегапиксела (4 000 x 3 000) пиксела*1
Общо: Приблизително 6 631 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения, 16:9)
Прибл. 4 150 000 пиксела**
Ефективни (Неподвижни изображения, 16:9)
Прибл. 4 500 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 4:3)
Прибл. 6 000 000 пиксела
Обектив: Sony G обектив
Оптически: 10 x*2
Цифров: 14 х *3, 120 х
Диаметър на филтъра: 37 mm
F1.8 – 3.4
Фокусно разстояние:
f = 3.8 – 38.0 mm
Допълнителна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
Спецификации
67
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения*2: 29.8 - 298 mm
(16:9)
За неподвижни изображения: 26.3 - 263 mm
(4:3)
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE
PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR (5
800 K)]
Минимална осветеност
11 lx (настройка по подразбиране, скорост на
затвора 1/50 секунда)
3 lx (LOW LUX е в положение [ON], скорост на
затвора 1/25 секунда)
0 lx (NIGHTSHOT е включен)
*1 Уникалната подредба на пикселите на
Sony Clear Vid и системата за обработване
на данни (BIONZ) позволяват резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна
на описаните размери.
*2 [STEADYSHOT] е в положение
[STANDARD] или [OFF].
*3 [STEADYSHOT] е в положение [ACTIVE].
Входни/Изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео/аудио изходен жак
HDMI OUT жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-АB
Жак за слушалки: стерео минижак (--3.5 мм)
Входен жак за микрофон: стерео минижак
(--3.5 мм)
LCD екран
Картина: 8.8 cm (тип 3.5, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 921 600 (1 920 х 480)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност и
използване на визьора: --В режим на запис с нормална осветеност и
използване на LCD екрана: --Работна температура: от 0--С до +40--С
Температура на съхранение: От –20--С до
+60--С
Размери (приблизително):
HDR-CX550E/CX550VE:
66 x 74 x 143 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
66 x 74 x 143 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект акумулаторни батерии)
HDR-XR550E/XR550VE:
70 x 74 x 143 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
70 x 74 x 143 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект акуму-
68
латорни батерии)
Тегло (приблизително):
HDR-CX550E:
430 грама само на основното тяло
480 грама включително акумулаторна батерия
HDR-CX550VE:
440 грама само на основното тяло
490 грама включително акумулаторна батерия
HDR-XR550E:
500 грама само на основното тяло
550 грама включително акумулаторна батерия
HDR-XR550VE:
510 грама само на основното тяло
570 грама включително акумулаторна батерия
Променливотоков адаптер ACL200C/L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0--C до +40--C
Температура на съхранение: От –20--С до
+60--С
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81 mm (ш х
в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 грама без захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FV50
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимално съпротивление при зареждане:
2.1 А
Капацитет:обикновен: 7.0 Wh (1 030 mAh)
Минимален: 6.6 Wh
(980 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
• Вашата видеокамера е произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и възпроизвеждане на приложения комплект батерии (минути)
Качество на изображението
HDR-CX550E/CX550VE
Качество на изобр.
HD
Време за зареждане
(пълно зареждане)
Време при
непрекъснат запис
Време при обичаен запис
Време за възпроизвеждане
STD
155
110
115
145
155
55
55
70
75
215
240
280
качество на изображението (SТD)
• Условия на запис: [--REC MODE] е в положение
[HQ].
• Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/спиране на записа, включване/изключване на
захранването и функция zoom.
• Очаквано време за запис на движещи се изображения във вградения твърд диск
• За да зададете режим на запис, докоснете . В
настройката по подразбиране, режимът на
запис е [HD HQ].
• Вградена памет
• Качество на изображение с висока разделителна способност (HD) в h (часове) m (минути)
Режим на запис
Време за запис
[HD FX]
6h5m
6h
[HD FH]
7 h 45 m
7 h 40 m
[HD HQ]
15 h 50 m
15 h 35 m
[HD LP]
(5.1 ch)*
25 h 35 m
25 h 15 m
[HD LP]
(2 ch)*
26 h 55 m
26 h 35 m
[STD HQ]
(5.1 ch)*
15 h 50 m
15 h 35 m
[STD HQ]
(2 ch)*
16 h 15 m
16 h 5 m
Качество на
изображението
HD
Време за зареждане
(пълно зареждане)
Време при
непрекъснат запис
Време при обичаен запис
Време за възпроизвеждане
Допълнителна информация
HDR-XR550E/XR550VE
STD
155
100
105
130
140
50
50
65
70
180
200
225
• Горе: Когато LCD екранът е отворен.
Долу: Когато записвате посредством визьора без да отваряте LCD екрана.
• Времената за запис и възпроизвеждане са
приблизителни, когато използвате напълно
зареден комплект батерии.
• Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD)/ стандартно
69
Вграден харддиск
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) m (минути)
Режим на запис
Време за запис
HDR-XR550E
HDR-XR550VE
[HD FX]
23 h
22 h 50 m
[HD FH]
29 h 20 m
29 h 10 m
[HD HQ]
59 h 30 m
59 h 20 m
[HD LP]
(5.1 ch)*
96 h 30 m
96 h 10 m
[HD LP]
(2 ch)*
101 h 20 m
101 h
Качество на изображение с стандартна
разделителна способност (STD) в h (часове) m
(минути)
[STD HQ]
(5.1 ch)*
59 h 40 m
59 h 20 m
[STD HQ]
(2 ch)*
61 h 20 m
61 h 10 m
Можете да смените формата за запис на звука
посредством [AUDIO MODE] (стр. 58).
Пример за очаквано време за запис на движещи
се изображения на карта с памет
Режим на запис
За 4 GB капацитет в минута
Висока резолюция (HD
Стандартно качество
SТD)
...[FX]
20 (20)
-
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
(5.1 ch)*
90 (70)
-
[LP]
(2 ch)*
95 (75)
-
• Можете да смените формата за запис на
звука посредством [AUDIO MODE] (стр. 58).
• Цифрите в скоби означават минималното
време за запис.
• Времето за запис ще бъде различно в зависимост от условията на запис, от опцията
за [REC MODE] и от вида на “Memory Stick”
носителя, който използвате.
• Относно времето за зареждане/запис/възпро-
70
извеждане
• Времената са измерени при температура
25--С (препоръчително е видеокамерата да
се използва при температурен интервал от
10--С до 30--С).
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури, и в зависимост от
условията, при които използвате устройството.
• Ако искате да записвате до максималните
времена указани в таблиците в ръководството, трябва да истриете демонстрационния
клип от видеокамерата си.
Относно търговските марки
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото на “AVCHD” са търговски
марки на Matsushita Electric Industrial Co., Ltd и
Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PROHG Duo“, “
”, “Memory
Stick Micro”, ”MagicGate”,
“
”, “MagicGate Memory
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски марки или запазени търговски марки на
Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator е търговска марка на
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI логото и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows и
Vista DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други
държави.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/
или други страни
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите ™ и ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
71
Индикатори на екрана
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Качeство на записа (HD)/(SТD) и
режим на запис (FX/FH/HQ/LP)
Носител за запис/възпроизвеждане/
редактиране
Брояч (час: минута: секунда)
Очаквано оставащо време за запис
Долу
Горе вляво
00:00:00
FADER
Индикатор
Значение
Бутон MENU
AUDIO MODE
9999
9999
Запис с таймер
Статус на проследяване с GPS
Папка за възпроизвеждане
100/112
Светкавица, REDEYE REDUC
MICREF LEVEL ниско
WIDE SELECT
Приблизителен брой снимки, които
можете да запишете, и носител за запис
Движещо се изображение или снимка,
които се възпроизвеждат в момента/
Общ брой на записаните движещи се
изображения или снимки.
Долна част
BLT-IN ZOOM MIC
Оставащ заряд на батерията
Индикатор
Папка за запис
Бутон за връщане
SMILE DETECTION
LOW LUX
Център
Индикатор
Значение
FACE DETECTION настроена е положение [OFF].
Ръчно фокусиране
SCENE SELECTION
Значение
Състояние на записа
Размер на снимката

Баланс на белия цвят
Изключена функция SteadyShot
Slide show настройка
SPOT MTR/FCS SPOT METER/EXPOSURE
NightShot Предупреждение
Режим на възпроизвеждане
Сензор против сътресения изключен
Сензор против сътресения включен
AE SHIFT
WB SHIFT
TELE MACRO
X.V. COLOR
SHUTTER SPEED
IRIS
CONVERSION LENS
72
Части и регулатори
Бутон

Означение
Цифрите в скоби означават страниците с допълнителна информация.
INTELLIGENT AUTO
Бутон OPTION
Бутон VIEW IMAGES
Бутон за изреждане на кадри
Бутон YOUR LOCATION
Име на файла с данните
Защитено изображение
Бутон Index
Индекатори на екрана
Гнездо за аксесоар
Гнездото за аксесоари захранва допълнителните аксесоари, като например
видео светкавицата или микрофона.
Аксесоарът може да бъде включван или
изключван, когато работите с ключа
POWER на вашата видеокамера.
73
2 Вграден микрофон
3 Светкавица
4 Обектив (Sony G обектив)
5 MIC (PLUG IN POWER) жак
6 жак за слушалки
7 Сензор за устройството за дистанционно
HDR-CX550E/ HDR-CX550VE
управление/Инфрачервен порт
8 Лампичка за запис на камерата (61)
Лампичката за запис на камератасвети в червено по време на запис. Лампичката примигва,
когато оставащият капацитет на носителя
или зарядът на батерията са недостатъчни.
9 Бутон MANUAL (26)
10 Диск MANUAL (26)
HDR-XR550E/ HDR-XR550VE
1 LCD екран/панел с операционни бутони
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да затворите LCD панела като LCD
панела гледа навън. Тази функция е удобна при
операции с възпроизвеждане.
74
1
2
3
4
5
6
Бутон (VIEW IMAGES) (27)
Бутон (DISC BURN) (41)
Бутон NIGHTSHOT (26)
Бутон (INTELLIGENT AUTO)
Бутон POWER (15)
Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за час.
7 GPS ключ (HDR-CX550VE/XR550VE)
8 Високоговорител
9 Бутон MODE (21)
10 Лампички (Клип) /(Снимка) (21)
11 Жак (USB) (37, 41, 42, 46, 49)
12 HDMI OUT жак (30)
HDR-CX550E/ HDR-CX550VE
8
9
11
12
13
14
15
Лостче за power zoom
Лампичка/CHG (примигва/зарежда) (12)
Бутон START/ STOP (22)
Ремък за захващане (21)
Кукичка за раменната дръжка
Гнездо за статив (26)
Гнездо за карта с памет (20)
Лампичка за достъп на картата с памет (20)
Докато лампичката свети или примигва,
видеокамерата записва или чете данни.
16 Лостче за изваждане на батерията (BATT)
(13)
HDR-XR550E/ HDR-XR550VE
Индекатори на екрана
1
2
3
4
4
Отверствие за око
Визьор (23)
Лостче за регулиране на визьора (23)
Комплект батерии (12)
A/V конектор за дистанционно управление
(30)
5 Жак DC IN (12)
6 Бутон PHOTO (24)
75
Азбучен
указател
A-Z
AVCHD ...................................39
Blu-ray диск .............................44
CLOCK SET ...........................15
DATA CODE ..........................16
DATE/TIME ...........................16
DELETE...................................33
DVDirect Express ....................49
DVD записващо устройство
............................................ 49, 52
GPS ...............................................
25
“Handycam” упътване ........62
LANGUAGE SET ...................17
Macintosh ................................36
MANAGE MEDIA ................18
MEDIA SETTINGS ...............18
“Memory Stick” носител .....19
“Memory Stick PRO Duo”
носител...................................19
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител...................................19
MOVIE MEDIA SET ............18
MY MENU .................................
...................................................56
MY MENU SETTING ..........56
NightShot ................................26
OPTION MENU ....................57
PHOTO MEDIA SET............18
PMB (Picture Motion Browser) .
35, 38
PMB ръководство ...............38
RESET ......................................74
TV CONNECT ръководство
30
USB кабел ...................................
49, 52
USB CONNECT............. 42, 52
VISUAL INDEX .....................27
Windows ..................................35
76
А-Я
Аудио/видео свързващ кабел .
31, 53
Батерии ..................................12
Включване на захранването15
Възпроизвеждане ..................27
Възпроизвеждане на AVCHD
диск ..........................................43
Външни носители ................46
Грижа........................................65
Диск MANUAL ......................26
Дисплей за самодиагностика64
Запазване на изображения на
външен носител ...................46
Зареждане на батерията ....12
Зареждане на батерията в
чужбина ...................................14
Заснемане на снимки по време
на клип.....................................45
Захранване включено ...........15
Индикатори на екрана........72
Инсталиране .........................36
Карта с памет ......................19
Качество на изображението
58
Клипове............................ 22, 28
Компютър .............................35
Компютърна система ........35
Копиране на диск ..................45
Менюта ........................... 55, 58
Миниатюрно
изображение ...........................33
Настройка на дата и час ...15
Ниво на звука ........................29
Отстраняване
на проблеми ...........................63
Поддръжка .............................65
Предпазни мерки ..................65
Предупредителни индикато-
ри ..............................................64
Презапис .................................20
Приложени аксесоари ............5
Пълно зареждане ...................12
Работен процес.......................9
Редактиране на клипове .....45
Рекордер за дискове .............53
Снимки............................. 24, 29
Спецификации .......................67
Софтуер .................................36
Статив ........................... 26, 75
Стенен контакт .................12
Създаване на диск .......... 39, 48
Създаване на диск с едно
докосване ................................41
Създаване на диск със стандартно качество на изображението (STD) ..........................44
Създаване на
AVCHD диск ..........................43
Телевизор ................................30
Части и индикатори ..........73
77
78
79
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF