Sony | HDR-CX300E | Sony HDR-CX300E Инструкции за експлоатация

Съдържание
10
Подготовка за
експлоатация
12
Запис/
20
Възпроизвеждане
Правилно използване
на видеокамерата
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за употреба
31
Запазване на движещи се 33
изображения и снимки с
помощта на компютър
Запазване на изображения 44
с помощта външно
устройство
Персонализиране на
видеокамерата
53
Допълнителна информация 61
Бърза справка
70
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън и др.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място, като например между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер
в най-близкия стенен контакт. Незабавно изключете променливотоковия
адаптер, ако докато използвате видеокамерата се получи някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна - към
контакта.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира и да
причини пожар или химически изгаряния.
Съблюдавайте следното.
• Не разглобявайте батериите.
• Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни, като
например удар, изпускане или мачкане при
настъпване.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и
не позволявайте контакт на метални предмети с терминалите на батерията.
• Не излагайте на температури, по-високи от
60°С, като например на директна слънчева
светлина или в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не излагайте на въздействието на огън и не
изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или протекли
батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията с
помощта на зарядно устройство на Sony или
на друго зарядно устройство, което може да
зареди комплекта батерии.
• Пазете комплекта батерии от малки деца.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте само със същия или подобен тип,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии правилно, като следвате инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения вид. Подмяната с неправилен вид
може да доведе до пожар или нараняване.
BG
2
Забележки относно SD карти с памет
• Използвайте SD карти с памет клас4
или по-бързи.
• Kлипове, записани на SD картата,
с качество на изображението със
стандартна разделителна способност
(STD)*, не могат да се възпроизвеждат
на аудио/видео оборудване от други
производители.
* Настройките по подразбиране са за качество на изображението с висока разделителна
способност (НD).
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
С настоящето Sony Corporation
декларира,че HDR-CX350VE, HDRXR350VE Digital HD Video Camera
Recorder е съвместим с основните изисквания и други второстепенни клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. За подробности моля обърнете се към следната
уебстраница:
http://www.compliance.sony.de/
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За всички въпроси,
свързани с работата или гаранцията на
продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета
с определена честота да повлияят на
звука и картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място,
вие предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Приложени аксесоари: Безжично устройство за дистанционно управление
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм прекъсне трансфера на
данни, рестартирайте програмата или
изключете и отново включете комуникационния кабел (USB, и т.н.).
BG
3
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
Ако е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батерията поради
наличие на определени мерки за безопасност или интегритет на данните, то е
необходимо батерията да бъде сваляна
само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, в края на живота
на устройството предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
BG
4
Приложени аксесоари
Използване на видеокамерата
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
s Променливотоков адаптер (1)
s Захранващ кабел (1)
s Компонентен аудио/видео
кабел (1) A
s Свързващ A/V кабел (1) B
s USB кабел (1) C
s Безжично устройство за дистанционно управление (1)
Има инсталирана литиева батерия.
Отстранете изолационната лента
преди да използвате безжичното
устройство за дистанционно управление.
s Комплект акумулаторни батерии
NP-FV50 (1)
s CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (стр. 34)
• Не задържайте видеокамерата за следните части и освен това не задържайте за
капачетата на жаковете.
Капаче
– Picture Motion Browser (софтуер, който
включва “PMB ръководство”)
s Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• Относно “Memory Stick” носителите, които
можете да използвате с тази видеокамера,
вижте стр. 18.
BG
5
• Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена светлина, като например по здрач.
LCD екран
Относно настройките за език
Комплект батерии
• За илюстрация на работните операции са
използвани екранни указатели на различните
езици. Променете езика, преди да използвате
вашата видеокамера, ако това е необходимо
(стр. 16).
Относно записа
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 63).
• Дори и когато видеокамерата е изключена,
функцията GPS работи докато ключът GPS е
в позиция ON. Уверете се, че ключът GPS е в
позиция OFF по време на излитане и приземяване на самолет (HDR-CX350VE/XR350VE)
Опции в менюто, LCD панел, визьор и
обектив
• Раздел от менюто, който е оцветен в сиво,
не е достъпен при текущите условия на запис
или възпроизвеждане.
• LCD екранът и визьорът са произведени по
толкова високо прецизна технология, така че
99.99% от пикселите са ефективни. Въпреки
това е възможно на LCD екрана и във визьора
да се появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата им е нормална и е в резултат на
производствения процес и по никакъв начин
не засяга записа.
• За да осигурите сигурно действие на картата
с памет, препоръчваме ви да нулирате картата посредством видеокамерата ви преди
да започнете да я ползвате. Нулирането на
картата с памет ще изтрие всички данни на
картата необртимо. Запазете важните за вас
данни на компютъра ви и прочие.
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на записа, не могат да бъдат предоставени, дори когато запис или възпроизвеждане е невъзможно,
поради повреда на видеокамерата, записващия
носител и т.н.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
региона. За да гледате вашите записи на телевизор, имате нужда от телевизионен апарат,
базиран на системата PAL.
• Телевизионни програми, филми, видеокасети и други материали могат да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със закона за защита на
авторските права.
Забележки относно възпроизвеждането
Черни точки
Бели, червени, сини или
зелени точки
BG
6
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за изображения с HD
(висока разделителна способност) качество
на изображението на вашата видеокамера
посредством следните устройства;
– Само устройства съвместими с AVCHD
формат, които обаче не са съвместими с
High Profile;
– Устройства, които не са съвместими с
AVCHD формат.
• Може да не успеете да възпроизведете нормално изображения, записани с други устройства.
Също така може да не успеете да възпроизведете изображения записани с други устройства посредством вашата видеокамера.
Дискове, записани с качество с висока
разделителна способност (HD)
• Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат, с качество с висока разделителна
способност. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото
DVD плейърът/рекордерът може да не извади
носителя или да изтрие съдържанието без
предупреждение. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, може да бъде възпроизвеждан на съвместим Blu-ray Disc™ плейър/рекордер или на друго съвместимо устройство.
Запазете всички данни за изображения
• Периодично запазвайте записаните изображения на външен носител, за да предотвратите
потенциалната загуба на данни. Препоръчваме
ви да запазвате изображенията на DVD диск,
като използвате компютър. Можете да
запазите изображенията и като използвате
видеорекордер или DVD/HDD рекордер
(стр. 46).
• Не можете да създадете AVCHD диск от
данни на изображения записани посредством
(MENU) t [Show others] t[ REC
MODE] t (в категория
[SHOOTING
SET]) в положение [HD FX]. Запазвте ги на блурей диск или външен носител (стр. 42, 44).
Забележки за комплекта батерии/променливотоковия адаптер
• Уверете се, че сте отстранили комплекта
батерии или променливотоковия адаптер
след като изключите видеокамерата.
• Изключете проемнливотоковия адаптер от
видеокамерата като задържате и видеокамерата, и щекера.
Когато видеокамерата е включена към
компютър или друго устройство
• Не опитвайте да форматирате носителите
на запис или видеокамерата посредством
компютъра ви. Ако направите това, видеокамерата може да не функционира правилно.
• Когато свързвате видеокамерата към друго
устройство посредством кабели за комуникация, уверете се, че сте свързали конектора
по правилня начин. Използването на сила при
поставяне на щекера в терминала може да
доведе до неизправност на видеокамерата.
Ако не можете да записвате/възпроизвеждате изображения, извършете
[MEDIA FORMAT]
• Ако извършвате продължително време
запис/изтриване се получава фрагментация на
изображенията. Изображенията не могат да
бъдат запазени или записани. В този случай
първо запазете изображенията на външен
носител и след това извършете [MEDIA
FORMAT] като докоснете
(MENU) t
[Show others] t[MEDIA FORMAT] (в категория [ MANAGE MEDIA]) tжелан носител
t [YES] t [YES] t
.
Забележки относно допълнителни
аксесоари
• Препоръчваме ви да използвате оригинални
Sony аксесоари.
• Оригиналните Sony аксесоари може да не
са налични в търговската мрежа внякои
страни/региони.
Относно това ръководство, илюстрациите и екранните дисплеи
• Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и е възможно те да изглеждат различно на екрана на
устройството. Освен това те са опростени
или пресилени за по-лесно разбиране.
Забележки относно температурата на
видеокамерата/батерията.
• Когато температурата на батерията или
видеокамерата стане твърде висока или
твърде ниска, може да не успеете да запишете
или възпроизведете изображения, поради
активирането на функции за защита на видеокамерата в такива моменти. В такъв случай
на LCD дисплея и във визьора се появява
индикатор.
BG
7
• Твърдият диск на вашата видеокамера (HDRXR350E/XR350VE) и вградената памет (HDRCX300 E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E)
се наричат “носители” в това ръководство.
• В това ръководство DVD диск записан с
висока разделителна способност на изображението (HD) се нарича AVCHD диск.
• Дизайнът и спецификациите на вашата
видеокамера, както и аксесоарите й подлежат
на промяна без предупреждение.
Потвърдете името на модела на вашата видеокамера
• Името на модела е указано в това ръководство когато има разлика в спецификациите
между различните модели. Потвърдете името на модела на дъното на видеокамерата си.
• Основните разлики в спецификациите на тази
серия са както следва:
Медия
за запис
HDRCX300E
КапациUSB
тет на
жак
вградената
медия за
запис
Вградена 16 GB
памет
+ карта
памет
вход/
изход
HDRCX350E/
CX350VE*
32 GB
вход/
изход
HDRCX370E
64 GB
HDRCX305E
HDRXR350E/
XR350VE
Вграден
харддиск +
карта
памет
160 GB
Моделът със * разполага с GPS.
BG
8
Само
изход
Забележки относно употребата
• Не извършвайте следните операции. В
противен случай е възможно носителят да
се повреди, записаните изображения да се
загубят или да се получат други повреди:
– Не махайте картата с памет, когато
лампичката за достъп (стр. 19) свети
или мига.
– Не отстранявайте комплекта батерии
или променливотоковия адаптер от
видеокамерата, както и не излагайте
видеокамерата на механични вибрации
или сътресения, когато лампичките за
режим
(Movie)/ (Still) (стр. 20) или
лампичката ACCESS (стр. 19) светят
или мигат.
• Когато изпозлвате ремък за рамо (продава се
отделно), не притискайте видеокамерата в
други предмети.
• Не изпозлвайте видеокамерата на много
шумни места
Датчик за смущения (HDR-XR350E/
XR350VE)
• За защита на вградения твърд диск от удар
или смущения, видеокамерата притежава
функция с датчик за смущенията. Когато
има смущения или ако устройството е в
условия на безтегловност, възможно е шумът
за защита на видеокамерата да се запише. Ако
датчикът за смущения отчете повтарящи се
смущения, възможно е записът/възпроизвеждането да бъдат прекратени.
Забележка относно използването на
видеокамерата на високи места (HDRXR350E/XR350VE).
• Не можете да използвате видеокамерата в
области с ниско атмосферно налягане при
надморска височина, която е по-голяма от
5,000 метра. Ако го направите, това може да
повреди твърдия диск на вашата видеокамера.
Работен поток
Подготовка за работа (стр. 12)
Подгответе източника на захранване и картата памет.
Запис на движещи се изображения и снимки (стр. 20)
Запис на филми , стр. 21
z Промяна на режима за запис.
z Очаквано време за запис (MEDIA INFO).
Заснемане на снимки , стр. 23.
Възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки
Възпроизвеждане на снимки и движещи се изображения на
вашата видеокамера , (стр. 25).
Възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки на
свързания телевизор , (стр. 28).
Запазване на движещи се изображения и снимки
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта
на компютър , (стр. 33)
Запазване на движещи се изображения и снимки на външен
носител , (стр. 44)
Създаване на диск с помощта на DVD записващо/четящо
устройство , (стр. 46).
Изтриване на движещи се изображения и снимки (стр. 31)
Можете да освободите място за запис, като изтриете
от вградения твърд диск на устройството движещи се
изображения и снимки, които сте запазили на друг носител.
BG
9
Съдържание
Първо прочетете това ......................................................................................................2
Работен поток .....................................................................................................................9
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии ............................................................... 12
Зареждане на комплекта батерии в чужбина .............................................................. 14
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа .................. 15
Промяна на настройката за езика............................................................................. 16
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис............................................................... 17
Проверка на настройките на медията за запис ..................................................... 18
Презапис или копиране на клипове и снимки от вграден носител на запис на
карта с памет ............................................................................................................ 19
Запис/Възпроизвеждане
Запис ....................................................................................................................................20
Получаване на информация за местонахождение посредством GPS (HDRCX350VE/XR350VE) .....................................................................................................24
Възпроизвеждане на видеокамерата ............................................................................25
Възпроизвеждане на изображение на телевизионния екран ..................................28
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се изображения и снимки ..................................................... 31
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows) ...........................................................................33
Когато използвате Macintosh .....................................................................................34
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) ...............................................................36
Избор на метод за създаване на диск (компютър) .....................................................37
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn).......................................39
Прехвърляне на движещи се изображения и снимки към компютъра ......................40
Създаване на AVCHD диск. ............................................................................................... 41
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър ....................................................... 41
Създаване на Blu-ray диск ............................................................................................42
Създаване на диск със стандартно качество (SТD), който може да се възпроизвежда на обикновени DVD плейъри .................................................................................42
Копиране на диск ...........................................................................................................43
Редактиране на движещи се изображения ...............................................................43
Запис на снимки от движещи се изображения ........................................................43
Запазване на изображения на външен носител
Запазване на изображения на външен носител (DIRECT COPY)................................44
Създаване на диск с DVD плейър, рекордер ...................................................................46
BG
10
Персонализиране на видеокамерата ви
Използване на опции в меню ............................................................................................53
Получаване на подробна информация от подробносто упътване за ползване на
видеокамерата ви .............................................................................................................60
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ....................................................................................... 61
Предпазни мерки ................................................................................................................63
Спецификации .....................................................................................................................65
Бърза справка
Съдържание
Индикатори на екрана ...................................................................................................... 70
Идентификация на частите и регулаторите.............................................................. 71
Азбучен указател ...............................................................................................................74
BG
11
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E
DC IN жак
Комплект батерии
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Лампичка /CHG
(зареждане)
Захранващ кабел
Към стенен контакт
HDR-XR350E/XR350VE
DC IN жак
Комплект батерии
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Лампичка /CHG
(зареждане)
BG
12
Захранващ кабел
Към стенен контакт
Можете да зареждате комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия V) след като го
прикрепите към вашата видеокамера.
Забележка
• Не можете да прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”, различен от серия V, към вашата
видеокамера.
1
2
3
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD панела.
Прикрепете комплекта батерии, като изравните терминалите на батерията (1) и плъзнете батерията по посока на стрелката (2), докато
чуете щракване.
• Изравнете обозначението v на DC щекера с това на DC IN жака..
4
Лампичката /CHG (flash/charge) за зареждането светва и зареждането започва.
Когато батериите са напълно заредени, лампичката за зареждането угасва.
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер от
жака DC IN на вашата видеокамера.
Съвети
• Вижте стр. 67 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
• Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния ляв
ъгъл на екрана, за да установите приблизителното оставащо количество заряд в батерията.
Подготовка за експлоатация
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
вашата видеокамера и стенния контакт.
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD екрана. Натиснете бутон PUSH (освобождаване на батериите) (1)
и извадете комплекта батерии (2) по посока на стрелката.
PUSH
(освобождаване на батериите)
BG
13
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на комплекта
батерии”.
Дори и да е прикачен, комплектът батерии не се разрежда.
Забележки за комплекта батерии и променливотоковия адаптер
• Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от
устройството, затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките -- (движещо се изображение)/
(снимка) (стр. 20) и лампичката за достъп (стр. 19) не светят.
• Лампичката за зареждане примигва по време на зареждане при следните условия:
– Батерията не е поставена правилно;
– Батерията е повредена;
– Температурата на батерията е твърде ниска.
Отстранете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
– Температурата на батерията е твърде висока.
Отстранете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
• Когато прикачате видеолампа (продава се отделно), препоръчваме ви да използвате модели NP-FV70
или NP-FV100.
• Не ви препоръчваме на използвате NP-FV30, която позволява доста скъсени времена на запис и
възпроизвеждане за видеокамерата ви.
• В настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако оставите видеокамерата без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин се пести захранването на батерията ([A.SHUT OFF)].
Относно променливотоковия адаптер
• Когато използвате променливотоковия адаптер, включвайте го в намиращ се наблизо стенен
контакт на мрежата. Ако възникне проблем с видеокамерата, изключете щепсела от мрежата по
възможно най-бързия начин, за да прекъснете захранването.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, ако видеокамерата е поставена в тясно пространство, например между стената и някаква мебел.
• Не допускайте метални предмети да установят контакт с металните части на щекера за постоянен ток на променливотоковия адаптер. Това може да причини повреда.
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като
използвате променливотоковия адаптер, който работи в обхват от
100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
BG
14
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на
датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капакът на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете
POWER.
Бутон MODE
Бутон POWER
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [NEXT].
/
и след
Докоснете бутона на
LCD екрана.
3
• За да зададете датата и часа отново, докоснете
(MENU) t [Show others]
t[CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET] t[CLOCK SET]. Когато
/ , докато опцията се изведе.
опцията не е изведена на екрана, докоснете
Подготовка за експлоатация
2
.
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
Часовникът се стартира.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час
напред.
BG
15
Забележки
• Датата и часът не се извеждат по време на запис, но автоматично се записват на
носителя и могат да бъдат изведени при възпроизвеждане. За да изведете датата и
часа, докоснете
(МЕNU) t [Show others] t
[PLAYBACK SET] (в категория
[PLAYBACK])t [DATA CODE t [DATE/TIME] t
t
t
.
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(МЕNU) t [Show others]
t[SOUND/DISP SET] (в категория [GENERAL SET]) t [BEEP] t[OFF] t
t
t
.
• Ако бутонът , който сте докоснали не реагира правилно, калибрирайте панела с докосване.
• След като часовникът е настроен, часът се регулира автоматично посредством [AUTO CLOCK
ADJ] и [AUTO AREA ADJ] настройки в положение [ON]. Часовникът може да не бъде сверен правилно автоматично в зависимост от страната/региона, в който се намирате. В този случай настройте [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] в положение [OFF] (HDR-CX350VE /XR350VE)
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката (движещо се изображение) мига няколко секунди, след което видеокамерата се изключва.
Съвети
• Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
• Когато [POWER ON BY LCD] е в положение [OFF], изключете видеокамерата като натиснете
POWER.
Промяна на настройките на езика
Можете да промените изписването на съобщенията на екрана, като изберете език.
(MENU)t [Show others] t[CLOCK/ LANG] (в категория
Докоснете
t
t
.
[GENERAL SET] t[LANGUAGE SET] t желан език t
BG
16
Стъпка 3: Подготовка на носителя на запис
Носителят за запис, който може да се изпозлва се различава в зависимост от видеокамерата ви. Следните иконки се извеждат на екрана на видеокамерата ви.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
вградена
памет*
карта с памет
харддиск*
карта с памет
HDR-XR350E/XR350VE
* В настройките по подразбиране, снимките и клиповете се записват на този носител на запис.
Можете да извършите запис, възпроизвеждане и редакция на избрания носител.
Съвети
• Вижте стр. 67 за време за запис на клипове.
a 1 Докоснете
(MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] t (в
[MANAGE MEDIA]) t [MOVIE MEDIA SET]
категория
Появява се екран [MOVIE MEDIA SET].
b Докоснете желания носител за запис
.
c Докоснете [YES] t
Носителят за запис се променя.
Подготовка за експлоатация
Избор на носител на запис за клипове
Избор на носител на запис за снимки
a Докоснете
(MENU) t[Show others] t
[MEDIA SETTINGS] t (в
категория [MANAGE MEDIA]) [PHOTOMEDIA SET]
Появява се екран [PHOTOMEDIA SET].
b Докоснете желания носител за запис
BG
17
c Докоснете [YES] t
.
Носителят за запис се променя.
За да проверите настройките на носителя за запис
В режим за запис на кли или режим за запис на снимки, иконката на избрания носител на запис се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Иконка на носителя на
запис
• Иконката, която се извежда се различава според модела.
Поставяне на карта с памет
Забележки
• Настройте носителя на запис в позиция [MEMORY CARD], за да запишете клипове и/или снимки на
картата с памет.
Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
• С вашата видеокамера можете да използвате само “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2)
носител,“Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта с памет (Class 4 или по-бърза) и
SDHC картс с памет (Class 4 или по-бърза). С тази видоекамета не може те да изпозлвате мултимедийна карта.
• В това упътване “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) и “Memory Stick PRO-HG Duo” се
наричат просто “Memory Stick PRO Duo” носители.
• Можете да изпозлвате карти с памет до 32 GB.
“Memory Stick PRO Duo”носител / “Memory Stick PRO-HG Duo” носител
(Можете да използвате този размер с вашата видеокамера.)
• “Memory Stick PRO Duo” може да бъде използван само с “Memory Stick PRO”-съвместимо
оборудване.
• Не прикрепяйте етикети или подобни на “Memory Stick PRO Duo” или Memory Stick Duo
адаптера.
BG
18
Отворете капачето и поставете картата с памет с отрязания ръб в указаната
посока докато чуете щракване.
Посока на отрязания ръб
На LCD екрана се извежда екранът [Create a new Image Database File.], когато заредите
нова карта с памет. В този случай натиснете [YES]. Ако записвате само снимки на
картата с памет, натиснете [NO].
• Потвърдете посоката на картата с памет. Ако поставите карата с памет с помощта на сила в
погрешна посока,това може да причини неизправност на самия носител, на гнездото за карта памет
или да повреди данните с изображение.
Забележки
• Ако се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], форматирайте картата с памет като докоснете
(MENU) t [Show others]
t[MEDIA FORMAT] t(в категория [
MEDIA MANAGE]) t [MEMORY CARD] t [YES]
t [YES] t
Подготовка за експлоатация
Лампичка за достъп
За да отстраните картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.
• Не отваряйте капачето по време на запис.
• Когато поставяте и отстранявате картата с памет, внимавайте картата да не падне.
Презапис и копиране на клипове и снимки от вградената памет на картата
с памет
Докоснете
категория
(MENU) t [Show others] t [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (в
[EDIT]), след това следвайте екранните дисплеи.
BG
19
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, движещите се изображения се записват на твърдия
диск с качество с висока разделителна способност (HD).
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Вградена памет
HDR-XR350E/XR350VE: Харддиск
Съвети
За да промените носителя на запис вижте стр. 17.
1
2
Затегнете ремъка за захващане.
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Обективът се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER (стр. 15)
• Можете да промените режимите на запис като натиснете MODE. Натиснете
MODE, зада светне желаната лампичка за запис.
Бутон МОDE
(клип): Когато записвате клип
(снимка): Когато записвате снимка
BG
20
Запис на клипове
Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
• Можете да започнете запис като натиснете символ z в долния ляв ъгъл на LCD екрана.
HDR-XR350E/
XR350VE
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
Бутон START/STOP
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
• Можете да спрете запис като натиснете символ z в долния ляв ъгъл на LCD екрана.
Запис/Възпроизвеждане
[STBY]t[REC]
• Иконките и индикаторите на LCD панела ще се изведат за около 3 секунди, след това
ще изчезнат,след като сте включили видеокамерата или сте прехвърлили режимите
на запис (на клип/неподвижни изображения)/възпроизвеждане. За да изведете иконките
и индикаторите отново, докоснете където и да е на екрана освен бутони за запис и
увеличение на LCD екрана.
Бутони за запис & увеличение на
LCD екрана
След
около 3
секунди
Забележки
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
• Максималното продължително време за запис на клипове непрекъснато е 13 часа.
• Когато клип надвишава 2 GB, автоматично се създава следващ файл за клип.
BG
21
• След като включите видеокамерата ще отнеме няколко секунди преди да можете да стартирате
запис. През това време няма да можете да работите с видеокамерата.
• Следните статуси ще бъдат обозначени ако все още се записват данни върху носителя на записа след
като записът е приключил. През това време н е упражнявайте натиск и не излагайте на вибрации
видеокамерата и не отстранявайте батерията и променливотоковия адаптер.
– Лампичката за достъп свети или примигва (стр. 19).
– Иконката за носител за запис в горния ляв ъгъл на LCD екрана примигва.
Съвети
• Вижте стр. 67 за времето за запис на клипове.
• Можете да запишете снимки по време на запис на клипове като натиснете бутон PHOTO докрай
(Dual Rec).
• Когато бъде засечено лице, около него се появява бяла рамка и качеството на заснемане се оптимизира
(FACE DETECTION).
• Можете да определите приоритет за лице като го докоснете.
• В настройките по подразбиране, снимката се записва автоматично, когато видеокамерата засече
усмивка върху лице по време на запис на клип (Smile Shutter).
• Можете да извадите неподвижни изображения от заснети клипове.
• Можете да проверите времето за запис, оставащият капацитет и т.н. като докоснете
(MENU) t[Show others] t [MEDIA INFO] (в категория [
MEDIA MANAGE]).
• LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе изображения за запис на целия екран (дисплей с пълен набор пиксели). Въпреки това, това може да доведе до отрязване на горните, долни, леви и десни
краища на изображението, когато възпроизвеждате на телевизионен екран, който не е съвместим
с извеждане на пълен набор пиксели. В този случай настройте [GUIDEFRAME] в положение [ON] и
запишете изображенията като използвате външната рамка на дисплея за упътване.
• За да настроите ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса от видеокамерата
(1) и след това регулирайте ъгъла (2).
2 90 градуса (макс.)
2 180 градуса (макс.)
•[
1 90 градуса до видеокамерата
STEADYSHOT] е в положение [ACTIVE] в настройка по подразбиране.
Код за данни по време на запис
Датата на запис, часа и условията, както и координатите (HDR-CX350VE/XR350VE)
се записват автоматично на носител за запис. Те не се извеждат по време на запис.
Въпреки това можете да ги проверите в [DATА CODE] по време на възпроизвеждане.
(MENU) t [Show others] t [PLAYBACK SET] (в
За да ги изведете, докоснете
категория [ PLAYBACK] t [DATA CODE] t желана настройка
t
t
.
BG
22
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на следния носител:
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Вградена памет
HDR-XR350E/XR350VE: Харддиск
Съвети
• За да промените носителя на запис вижте стр. 17.
a Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Снимка).
LCD екранът се сменя в режим заснемане на неподвижни изображения и съотношението става 4:3.
b Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докрай.
на LCD екрана.
• Можете да записвате снимки също като докоснете индикация
Запис/Възпроизвеждане
Мига t Светва
изчезне,
Когато индикацията
изображението е записано.
Съвети
• Можете да проверите броя на изображенията, които могат да се запишат на LCD екрана (стр. 70).
• За да промените размера на изображението, докоснете е
(MENU) t [Show others] t
[ IMAGE SIZE] (в категория [ [PHOTO SETTINGS] t желана настройка t
t
.
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията .
• Видеокамерата ви примигва автоматично, когато заобикалящата светлина е недостатъчна. Светкавицата не работи по време на запис на клип. Можете да промените примигването на видеокамерата посредством докосване на
(MENU) t [Show others] t [FLASH MODE] (в категория
[ [PHOTO SETTINGS] t желана настройка t
t
.
• Ако записвате снимки посредством видеокамера с вариообектив (продава се отделно), може да бъде
отразена сянка.
BG
23
Ако на снимките се появят бели кръгли петна
Този ефект се получава от частици (прах, полен и др.), които се носят във въздуха в
близост до обектива. Когато върху тях се постави акцент посредством светкавицата на видеокамерата , те се появяват като бели, кръгли петна. За да намалите белите
петна, осветете помещението и заснемайте без да използвате светкавицата.
Обект
Частици (прах, полен и т.н.)
във въздуха
Получаване на информация за местоположение посредством GPS (HDRCX350VE/XR350VE)
Когато поставите ключ GPS (стр. 72) в положение ON, на LCD екрана се появява
индикация
и вашата видеокамера получава информация за местоположение от
GPS сателити. Получаването на информация за местоположение ви позволява да
използвате функции като Map Index,
• Индикаторът се променя според силата на прием на GPS сигнала.
• Уверете се, че ключ GPS в положение OFF по време на излитане и приземяване на самолети.
• Времето за обработка може да бъде скъсено ако заредите GPS помощни данни във видеокамерата като използвате приложения софтуер “PMB”. Инсталирайте “PMB” на вашия компютър
(стр. 34) и свържете компютъра към интернет. След това свържете видеокамерата към
компютъра и GPS помощните данни автоматично ще бъдат обновени.
• GPS помощните данни може да не функционират в следните случаи:
– Когато GPS помощните данни не са обновявани 30 или повече дни.
– Когато датата и часа не са правилно поставени.
– Когато видеокамерата е местена на дълги разстояния.
• Вградената карта се поддържа от следните структури; Map of Japan на ZENRIN CO., LTD,
останалите области са на NAVTEQ.
BG
24
Възпроизвеждане на видеокамерата
Настройката по подразбиране задават възпроизвеждането на движещите се изображения и снимките, записани на следните носители.
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Вградена памет
HDR-XR350E/XR350VE: Харддиск
Съвети
• За да промените носителя на запис вижте стр. 17.
1
2
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER (стр. 15).
Натиснете
(VIEW IMAGES).
3
(VIEW IMAGES) на LCD
Докоснете
(или
) бутон (1) t желано движещо се изображение
(2).
Докоснете
(Photo) бутон (1) t желана снимка (2).
Клиповете се извеждат сортирани по дата на запис.
Запис/Възпроизвеждане
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.
• Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като натиснете
екрана.
A Променя извеждането на операционни бутони.
B Към екран MENU.
C Извежда екран за избор на индекс тип ([DATE INDEX]/ [
MAP] (HDR-CX550VE/
XR550VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]) .
D
: Извежда клипове записани на предишна/следваща дата*.
BG
25
E
: Извежда предишен/следващ клип.
F -Връщане към екран за запис.
*D се извежда когато натиснете A.
• Индикация
се появява, когато в [
/
SET] е избран клип със стандартна разделителна
способност на изображението.
• Можете да се придвижите по дисплея като издърпате лента D или E.
• Индикацията i се извежда на движещото се изображение или снимката, която е последно възпроизведена или записана. Ако докоснете движещото се изображение или снимката с помощта на i,
можете да продължите възпроизвеждане от предходното време. (Снимката, записана на картата с
памет, се обозначава с индикатора B.)
Възпроизвеждане на клипове
Видеокамерата ви започва възпроизвеждане на избрания клип.
Регулиране на звука
Предходен
За да спрете
За да превъртите бързо
назад
Следващ
OPTION MENU
За да превъртите
бързо напред
За да въведете
пауза/за да възпроизвеждате
Забележки
• Може да не успеете да възпроизведете изображения записани с други уреди.
Съвети
• Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното такова,
екранът се връща в режим INDEX.
• Докоснете
докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
движещи се изображения.
• Когато неколкократно докоснете
по време на възпроизвеждане, движещите изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо t около 10 пъти по-бързо t около 30 пъти по-бързо
t около 60 пъти по-бързо.
• Можете да изведете VISUAL INDEX като докоснете
(MENU) t[Show others] t[VISUAL
INDEX] (в категория
[PLAYBACK])
• Датата на записа, времето, условията и координатите (само за модели HDR-CX350VE/XR350VE) на
записа автоматично се запазват по време на запис. Тази информация не се извежда по време на запис,
(MENU) t[Show others]
но можете да я изведете докато възпроизвеждате, като докоснете
t [PLAYBACK SET] (в категория [ PLAYBACK]t [DATA CODE] t желана настройка t
t
t
.
• В настройка по подразбиране е предварително записан демонстрационен клип.
(HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE)
BG
26
За да регулирате силата на звука на движещите се изображения
t регулирайте с
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
помощта на
t
.
• Можете да регулирате силата на звука чрез
от OPTION MENU.
Преглед на снимки
Вашата видео камера извежда избраната снимка.
Предходен
Към екрана VISUAL
INDEX
За да спрете/
стартирате зареждането на кадри
Следващ
OPTION MENU
Съвет
Запис/Възпроизвеждане
• Когато преглеждате снимки, записани на картата с памет, на екрана се извежда индикацията
(папка за възпроизвеждане).
BG
27
Възпроизвеждане на изображения на телевизионния
екран
Начините на връзка и качеството на
изображенията (висока разделителна
способност (HD) или стандартна
разделителна способност (SD)), които
се възпроизвеждат на телевизионния
екран, се различават в зависимост от
телевизора, който сте свързали, и
конекторите, които използвате.
d Докоснете
, за да изберете входен жак за телевизора,
.
след това докоснете
• Изведен е метод на свързване.
• Ако докоснете [HINT], можете
да видите съвети за свързване или
промяна на настройките на вашата видеокамера.
Свързване на телевизор, като
използвате [TV CONNECT Guide]
Лесно можете да свържете вашата видеокамера към телевизора, като следвате
инструкциите в [TV CONNECT Guide].
a Превключете източника на
входен сигнал на телевизора към
свързания жак.
• Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора.
Конектори на
видеокамерата
Входни конектори
на вашия телевизор
e Свържете видеокамерата с
телевизор
HDMI OUT жак
b Включете вашата видеокамера
и докоснете
[MENU] t
[Show others] t [TV CONNECT
[OTHERS])
Guide] (в категория
на LCD екрана.
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник
на захранване (стр.14).
c Докоснете [High Definition TV].
Аудио/видео
дистанционен
конектор
f Докоснете
t[YES].
• Когато използвате A/V свързващ
кабел, за да извеждате движещи
се изображения, изображенията се
извеждат със стандартно качество
(STD).
BG
28
g Възпроизведете движещите
се изображения и снимките на
вашата видеокамера (стр. 25).
Видове кабели за свързване между
видеокамерата и телевизора ви.
За да свържете телевизор с висока разделителна способност
Компонентен аудио/видео кабел
(приложен)
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
(Бял)
(Червен)
За да свържете телевизор без висока
разделителна способност през S VIDEO кабел
(продава се отделно):
Компонентен аудио/видео кабел
(приложен)
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
(Бял)
(Червен)
Аудио/видео свързващ кабел (приложен)
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
(Жълт)
(Бял)
(Червен)
Когато свързвате към телевизора си
посредством видеорекордер
• Свържете видеокамерата си към LINE
IN входа на видеорекордера чрез аудио/
видео свързващия кабел. Настройте
входния селекторна видеорекордера в
позиция LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и
т.н.).
За да настроите съотношението според свързания телевизор (16:9/4:3)
• Настройте [TV TYPE] в положение
[16:9] или [4:3] според вашия телевизор.
Когато телевизорът Ви е моно (Когато телевизорът Ви има само един
аудио входен жак)
• Свържете жълтия щекер на аудио/видео
свързващия кабел към видео входния жак
и белия (ляв канал) или червения (десен
канал) щекер на аудио входния жак на
вашия телевизор или видеорекордер.
Когато свързвате посредством компонентен аудио/видео кабел
• Ако свържете само компонентни видео
щекери, не се извеждат аудио сигнали.
Свържете белите и червени щекери, за
да изведете аудио сигнали.
Когато свържете посредством HDMI
кабел
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Използвайте HDMI мини конектор в
единия край (за видеокамерата) и щекер
подходящ за свързване с вашия телевизор на другия край.
• Изображения със защита на авторските
права не се извеждат от HDMI OUT
жака на вашата видеокамера.
• Някои телевизори може да не функционират правилно (може да няма звук или
картина) с тази връзка.
• Не свързвайте HDMI OUT жака на
видеокамерата ви към HDMI OUT жака
на външно устройство, тъй като може
да се получи неизправност.
Запис/Възпроизвеждане
HDMI кабел (продава се отделно)
Аудио/видео свързващ кабел (приложен)
BG
29
Когато свържете аудио/видео свързващ кабел със S VIDEO
• Когато S VIDEO щекера (S VIDEO
канал) е свързан, не се извеждат аудио
сигнали. За да изведете аудио сигнали,
свържете белите и червени щекери на
входния аудио жак на вашия телевизор.
• Тази връзка произвежда изображения с
по-висока резолюция в сравнение а аудио/
видео свързващия кабел.
Забележки
• Когато възпроизвеждате филм записан със SD
(стандартна резоюция) качество на изображението на телевизор със съотношение 4:3,
който не е съвместим с 16:9 сигнал, докоснете
(MENU) t [Show others] t [OTHER
REC SET] (в категория
[SHOOTING
SET] ) t[ WIDE SELECT] t [4:3] t
t
t
(стр. 56).
Относно “PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима с
“PhotoTV HD” стандарта. “PhotoTV
HD” ви позволява да възпроизвеждате
детайлни изображения с наситени
цветове и сложни текстури. Когато
свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо
устройство посредством HDMI кабел*
или компонентен A/V кабел**, можете
да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат.
* Телевизорът автоматично превключва на
подходящия режим, когато възпроизвеждате снимки.
** Нужна е настройка на телевизора. Моля, за
подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на вашия PhotoTV
HD-съвместим телевизор.
Ако телевизорът/видеорекордерът Ви има 21-пинов адаптер
(EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пиновия адаптер приложен към вашата видеокамера (продава се
отделно).
Телевизор/
видеорекордер
Съвети
• Ако свържете вашата видеокамера към
телевизора чрез повече от един вид кабел за
извеждане на изображения, редът на приоритетите сред телевизионните жакове за
извеждане е както следва:
HDMI t компонентен t S VIDEO t
видео
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) e
интерфейс, който изпраща и аудио, и видео
сигнали. HDMI OUT жака извежда висококачествени изображения и цифров аудио звук.
BG
30
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се изображения и снимки
Можете да освободите място на
носителя като изтриете неподвижни
изображения и клипове.
2
Забележки
3
Съвети
• Можете да изтриете изображението от
екрана за възпроизвеждане посредством
OPTION MENU.
• За да изтриете всички изображения записани
на носителя на запис и да възстановите
всичкото място за запис на носителя, форматирайте носителя.
• Намалените като размер изображения ще ви
позволят да прегледате много изображения
едновременно на индекс екран, названието им
е „миниатюри”.
1
Докоснете
(MENU) t
[Show others] t [DELETE] (в
категория
[EDIT] ).
4
• За да изтриете снимки, докоснете [
DELETE] t [ DELETE].
Докоснете и изведете маркировка за клиповете или снимките, които ще изтривате.
Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да
потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете
към предходния екран.
Докоснете
t
t [YES] t
За да изтриете всички движещи се
изображения едновременно
• На стъпка 2, докоснете [ DELETE] t
[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL] t
[YES] t [YES] t
t
.
• За да изтриете всички снимки едновременно,
докоснете [ DELETE] t [ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
t
.
Правилно използване на видеокамерата
• Не можете да възстановите изображения
веднъж след като са изтрити. Запазете
важните за вас клипове и снимки предварително.
• Не отстранявайте батериите или променливотоковия адаптер от видеокамерата
докато изтривате изображения. Това може да
повреди носителя на запис.
• Не изваждайте картата с памет докато
изтривате изображения от нея.
• Не можете да изтривате снимки и клипове
със защита. Премахнете защитата на
клипове и снимки преди да опитате да ги
изтриете.
• Демонстрационният клип на видеокамерата ви е със защита от изтриване.
(HDR-CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/
XR350VE)
• Ако изтритият клип е включен в плейлистата, добавените в плейлистата клипове също
се изтриват.
• Ако изтритият клип е включен в сценарий
за възпроизвеждане, клипът също се изтрива
от сценария.
За да изтриете клипове, докоснете [
DELETE] t [
DELETE] или [
DELETE]
BG
31
За да изтриете едновременно всички
движещи се изображения/снимки, записани в един ден
Забележка
Не можете да изтриете изображения
от картата с памет записани в една и
съща дата.
1 Докоснете [
DELETE] t [
DELETE] by date]/ [
DELETE by
date] на стъпка 2.
• За да изтриете едновременно всички
снимки, записани на една и съща дата,
докоснете: [ DELETE] t
[ DELETE by date].
2 Докоснете
, за да изберете
дата на записа на желаното движещо
се изображение и след това докоснете
.
• Докоснете движещото се изображение на LCD екрана, за да потвърдите
избора си. Докоснете
, за да се
върнете към предходния екран.
3 Докоснете [YES] t
t
.
BG
32
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните
операции, като използвате “PMB (Pictute
Motion Browser)”.
– Да прехвърляте изображения към
компютър
– Да преглеждате и редактирате прехвърлени изображения
– Да създавате дискове
– Да качвате движещи се изображения и
снимки на интернет страници
За да запазвате движещи се изображения
и снимки, като използвате компютър,
предварително инсталирайте “PMB”
от приложения CD-ROM.
Забележки
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/ Windows
Vista SP1*3/Windows 7
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз.
(Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз се
изисква когато обработвате HD FX/HD
FH филми)
Въпреки това следните операции са възможни с Intel Pentium III 1 GHz или по-бърз:
– При прехвърляне на движещи се изображения и снимки на компютър
– При записване на диск с едно докосване –
One Touch Disk Burn
– При създаване на дискове в Blu-ray/
AVCHD формат/DVD видео (Когато
създавате DVD видео чрез преобразуване
на изображения с висока разделителна
способност (HD) в изображения със
стандартно качество (SD), е необходим
процесор от вида Intel Pentium 4, 2.8 GHz
или по-бърз.)
– При копиране на диск
– Обработка на клип със стандартна
разделителна способност на изображението (STD).
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този продукт се основава на DirectX технологията.
Необходима е инсталация на DirectX).
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече (1 GB или
повече е препоръчително.)
Въпреки това за обработка само на SD
(стандартно качество) изображения ще ви
бъде нужна 256 MB памет или повече.
За Windows Vista: 1 GB или повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация: Приблизително 500 MB (10 GB или повече, когато
създавате дискове в AVCHD формат. Когато създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB
(USB 2.0 съвместим)); дисково устройство, което може да записва Blu-ray/DVD
дискове (за инсталация на софтуера е нужно
CD-ROM устройство) Препоръчителна
е или NTFS, или exFAT файлова система за
система на твърдия диск.
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
• Не форматирайте твърдия диск на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
• Тази видеокамера записва висококачествен материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD
носител. Въпреки това, DVD носителят,
съдържащ AVCHD материал, не трябва да
се използва с плейъри и рекордери на DVD
основа, защото е възможно DVD плейърът/
рекордерът да не успее да извади носителя и
може да изтрие съдържанието без предупреждение.
CPU (процесор)*4
BG
33
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова
среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 или по-нова се
изисква, за да изпозлвате функция за създаване на дискове и пр.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчваме ви по-бърз процесор.
Забележка
• Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да обработвате снимки, като
използвате Macintosh компютър,
свързан към видеокамерата, вижте
следната интернет страница.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us
b Включете компютъра.
• Влезте в системата като
Administrator (администратор), за
да извършите тази инсталация.
• Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
c Поставете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният
екран.
• Ако екранът не се изведе, щракнете
върху [Start] t [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете
два пъти върху [SONYPICTUTIL, (E:)]
(CD-ROM)*.
* Наименованието на твърдия диск
може да се различава (например (Е:)) в
зависимост от компютъра.
d Щракнете върху [Install].
Стъпка 2 Инсталиране на приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свързвате вашата видеокамера към компютър.
Забележка
• Ако на компютъра вече е инсталирано друго
копие на “PMB”, версия под 5.0.00, възможно
е някои функции да не работят правилно,
когато инсталирате “PMB” версията от
приложения CD-ROM. Също така,от приложения CD-ROM се инсталира и приложение
“PMB Launcher” и можете да стартирате
“PMB” или друг софтуер посредством “PMB
Launcher”. Щракнете два пъти върху “PMB
Launcher” иконката на десктопа ви, за да
стратирате “PMB Launcher”.
a Уверете се, че вашата видеокамера не е свързана към компютъра.
BG
34
e Изберете страната или региона.
f Изберете езика за приложението, което ще инсталирате, след
това преминее към следващия
екран.
g Прочетете условията на лиценза внимателно. Ако сте съгласни
в
с условията, променете
и след това щракнете върху
[Next] t [Install].
h Включете вашата видеокамера,
след това свържете видеокамерата към компютър, като използвате приложения USB кабел.
На екрана на видеокамерата автоматично се извежда съобщението
[USB SELECT].
t[Show others] t[USB CONNECT] (в
категория [OTHERS]).
j Щракнете върху [Continue] на
екрана на компютъра.
k Следвайте инструкциите на
екрана, за да инсталирате
софтуера.
• Свържете видеокамерата към
компютъра по време на инсталация
на “PMB”.
• В зависимост от компютъра,
възможно е да ви се наложи да
инсталирате друг софтуер. Ако
: Стартира PMB
: Извежда “PMB Help”
: Извежда “PMB Launcher”
“PMB Launcher” ви позволявада
стартирате “PMB” и друг софтуер или да отворите уебстраници.
• Възможно е да се изведат други
икони.
• В зависимост от инсталационната процедура е възможно иконите
да не се изведат.
Забележка
• За да създадете дискове или да използвате други функции на Windows XP, Image Mastering API
v2.0 за Windows XP трябва да бъде инсталирана. Ако Image Mastering API v2.0 за Windows XP
още не е инсталирана, изберете я от екрана
със задължителни за инсталиране програми
и я инсталирайте като следвате екранните
указания (За да се осъществи инсталацията, компютърът трябва да е свързан към
интернет). Можете да инсталирате Image
Mastering API v2.0 за Windows XP в отговор
на съобщение изведено, когато опитате да
изведете тези функции.
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
i Докоснете един от видовете
носители изведени на екрана
на видеокамерата, за да може
компютърът ви да разпознае
видеокамерата.
HDR-CX300Е/СХ305Е/СХ350E/
USB
CX350VE/СХ370Е: [
CONNECT] (вградена памет)
HDR-XR350E/XR350VE: [ USB
CONNECT] (харддиск)
• Изведените носители на запис се
различават взависимост от модела.
• Ако екранът [USB SELECT] не се
изведе, докоснете
(MENU)
инсталационният екран се изведе,
следвайте инструкциите, за да
инсталирате нужния софтуер.
• Ако е необходимо, рестартирайте
компютъра, за да приключите
инсталацията.
Когато инсталацията приключи,
се извеждат следните икони.
Отстранете CD-ROM диска от
вашия компютър.
BG
35
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
За да изключите вашата видеокамера
от компютъра
1 Щракнете върху иконата
в долния
десен ъгъл на десктопа на компютъра
t [Safely remove USB Mass Storage
Device].
Щракнете два пъти върху иконата на
“PMB” на екрана на компютъра.
Забележка
2 Докоснете [END] t [YES] на екрана
на видоекамерата.
3 Изключете USB кабела.
Забележки
• --Влезте чрез компютъра и посредством
софтуера “PMB”. Не модифицирайте файловете или папките на видеокамерата чрез
компютър без да използвате определеното за
целта приложение за компютър. Файловете с
изображения могат да бъдат унищожени или
да не се възпроизведат.
• Операциите не са гарантирани, ако извършите гореописаните операции без да използвате определеното за целта приложение за
компютър.
• Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 31. Не изтривайте файловете с изображения на видеокамерата директно от компютъра.
• Не копирайте файловете на носителя на
запис от компютър. Операциите не са
гарантирани.
• Можете да създадете Blu-ray диск, като
използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB” (стр. 42).
BG
36
• Ако иконата не е изведена на екрана на компютъра, щракнете върху [Start] t [All Programs]
t [ PMB], за да стартирате “PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате
или създавате дискове с движещи се
изображения, а също и снимки, като
използвате “PMB”.
Прочитане на “PMB” ръководството
Вижте “PMB ръководство”, за да се
запознаете с подробности относно
използването на “PMB”. Щракнете два
пъти върху иконата на “PMB” ръководството на вашия компютър, за да
отворите “PMB ръководство”.
Забележка
• Ако иконата не е изведена на екрана на компютъра, щракнете върху [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB Help]. Също така, можете
да отворите “PMB” ръководството и от
[Help] на “PMB”.
Избор на начин за създаване на диск
(компютър)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с HD (качество
с висока разделителна способност) или SD (стандартно качество) качество от
движещи се изображения или снимки, записани на вашата видеокамера, които
са с HD качество (висока разделителна способност). Изберете начина, който
подхожда на вашия плейър.
Плейър
Избор на метод и вид на диска
Устройства за Blu-ray възпроизвеждане (Blu-ray плейър,
PLAYSTATION®3 и др.)
1 Прехвърляне на движещи се изображения и снимки на компютър (Easy
PC Back-up) (стр. 40)
m
2 Създаване на Blu-ray диск* с качество на изображенията с висока разделителна способност (HD) (стр. 42)
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (Sony Blu-ray
плейър, PLAYSTATION®3 и др.)
Създаване на диск с едно докосване
(One Touch Disc Burn) (стр. 39)
1 Прехвърляне на движещи се изображения и снимки на компютър (Easy
PC Back-up) (стр. 40)
m
m
2 Създаване на изображения със стандартно качество (SD) (стр. 42)
* За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате BD Add-on софтуера за “PMB” (стр. 42).
Характеристики на всички видове дискове
Използването на Blu-ray дискове ви позволява да записвате движещи се изображения с висока разделителна способност (HD) с времетраене, по-дълго от това на DVD.
Можете да записвате движещи се изображения с висока разделителна способност (HD)
на DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения с
висока разделителна способност (HD).
Можете да записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD), преобразувани от изображения с качество с висока разделителна способност (HD), на DVD носител,
като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения със стандартно
качество (SD).
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
Обикновени устройства за DVD
възпроизвеждане (DVD плейър,
компютър, който възпроизвежда
DVD дискове и др.)
2 Създаване на дискове в AVCHD формат с качество на изображенията
с висока разделителна способност
(HD) (стр. 41)
1 Прехвърляне на движещи се изображения и снимки на компютър (Easy
PC Back-up) (стр. 40)
BG
37
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
Можете да използвате 12 cm дискове от следния вид посредством “PMB”. За Blu-ray
дискове вижте стр. 42.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Не-презаписващи
Презаписващи
• Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION®3.
• Възможно е PLAYSTATION®3 да не се предлага в някои държави/региони.
BG
38
Създаване на диск с едно
докосване
(One Touch Disc Burn)
Можете да запазвате движещи се изображения и снимки на диск. Движещите
се изображения и снимките, записани на
вашата видеокамера, които все още не
сте запазили с функцията за запис с едно
докосване, могат да бъда автоматично
записани на диск. Движещите се изображения и снимките се запазват на диска с
качеството, с което са записани.
2
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен в комплекта).
Забележки
1
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството
• Вижте стр. 38 за вида на дисковете, които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер освен
“PMB” се стартира автоматично,
затворете приложението.
3
Натиснете бутона
BURN).
4
Следвайте инструкциите, изведени на екрана на компютъра.
(DISC
Забележка
• Движещите се изображения и снимките не се
запазват на компютъра, когато извършите
функцията за запис с едно докосване - One
Touch Disс Burn.
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
• Когато записвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD)
(настройка по подразбиране), резултатът ще
бъде AVCHD диск.
• Не можете да създавате AVCHD дискове от
филми записани в режим [HD FX] от [ REC
MODE].
• Създаването на Blu-Ray дискове не е възможно
с функцията за запис с едно натискане - One
Touch Disk Burn.
• За да създадете диск със стандартно
качество на изображението (SD) от движещо
се изображение с висока разделителна способност (HD), първо прехвърлете движещите
се изображения на компютър (стр. 40) и след
това създайте диска със стандартното
качество на изображението (SD) (стр. 42).
• Предварително инсталирайте “PMB” (стр.
34), но не стартирайте програмата.
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
14).
• С помощта на функция One Touch Disc
Burn можете да записвате само движещи се
изображения и снимки, които са запазени на
вътрешния твърд диск.
BG
39
Прехвърляне на движещи
се изображения и снимки
към компютър
Движещите се изображения и снимките на вашата видеокамера могат
автоматично да бъдат прехвърлени на
компютъра. Предварително включете
компютъра.
3
Щракнете върху [Import].
Обърнете се към “PMB Help” (стр.
36) за повече подробности.
Забележки
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
14).
1
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен в комплекта).
Движещите се изображения и
снимките се прехвърлят на вашия
компютър.
Когато операцията приключи, се
извежда екранът “PMB” .
2
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB Select].
Докоснете носителя за запис,
който съдържа изображенията,
които искате да запазите на
екрана на видеокамерата.
[ USB CONNECT]: вградена
памет
[ USB CONNECT]: вграден
харддиск
[ USB CONNECT]: карта с
памет
• Изведеният носител на запис се
различава в зависимост от модела.
• Ако не се появи екран [USB
SELECT], докоснете
(MENU)
t[Show others] t[USB CONNECT] (в
категория [OTHERS]).
Появява се прозорче за прехвърляне.
BG
40
Съвет
• Можете да прехвърляте движещи се изображения с висока разделителна способност (HD)
от вашия компютър на вашата видеокамера
(HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/
CX370E/XR350E/XR350VE). За повече подробности вижте “PMB ръководство” (стр. 36).
Създаване на AVCHD диск
Mожете да създадете АVCHD, като
съберете движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD),
които преди това са били прехвърлени
на вашия компютър (стр. 40).
В тази част е описана процедурата
за запис на движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD)
на DVD диск.
1
2
3
Стартирайте “PMB” (стр. 36).
Щракнете върху [Index] или
[Calendar], намиращи се от
лявата страна на прозореца, и
изберете папка или дата; след
това изберете движещо се
изображение с висока разделителна способност (HD).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност се отбелязват
със символа .
• Не можете да запазвате снимки на диск.
• За да изберете множество движещи
се изображения, задръжте клавиша Ctrl
и щракнете върху миниатюрните
изображения.
В горния край на прозореца
щракнете върху
t [Create
AVCHD Format Discs (HD)].
5
• За да прибавите движещи се изображения към такива, които са били избрани
преди това, изберете движещите се
изображения в основния прозорец, след
което ги изтеглете и пуснете в прозореца за избор на изображения.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на АVCHD диск на
вашия компютър
Можете да възпроизвеждате
AVCHD дискове, като използвате
приложението “Player for AVCHD”,
което се инсталира заедно с “PMB”.
За да стартирате “Player for
AVCHD”, щракнете върху [Start] t
[All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player
for AVCHD].
Вижте помощния файл на “Player for
AVCHD” относно операциите.
• В зависимост от компютърната среда е
възможно е движещите се изображения да
не се възпроизведат гладко.
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
4
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството
• Вижте стр. 37 за вида на дисковете, които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер се стартира автоматично, затворете
приложението.
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.
BG
41
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) от изображения, които предварително сте
прехвърлили към компютъра (стр. 40).
За да създадете Blu-ray диск, трябва
да инсталирате BD Add-on софтуера
за “PMB”.
Щракнете върху [BD Add-on Software]
в инсталационния екран на “РМВ” и
инсталирайте това допълнение, като
следвате инструкциите на екрана.
• Свържете вашия компютър към Интернет, когато инсталирате [BD Add-on
Software].
Поставете празен Blu-ray диск в
устройството за дискове и щракнете върху
t [Blu-ray Disc (HD)
Creation] на стъпка 4 от “Създаване
на АVCHD диск” (стр. 41). Другите
процедури се извършват по същия начин като при създаването на AVCHD
диск.
• Вашият компютър трябва да поддържа
създаването на Blu-ray дискове.
• BD-R (не-презаписващ) и BD-RE (презаписващ) носителите са възможностите за
създаване на Blu-rаy дискове. Не можете да
прибавяте съдържание към нито един от
видовете дискове след като го създадете.
BG
42
Създаване на диск със
стандартно качество
(STD), който може да се
възпроизвежда на обикновени DVD плейъри
Можете да създадете диск с със стандартно качество (SD), като съберете
движещи се изображения и снимки,
които преди това са били прехвърлени
на вашия компютър (стр. 40).
Забележки
• Като източници можете да изберете движещи се изображения с висока разделителна
способност. Въпреки това, качеството на
изображението се преобразува от такова с
висока резолюция (HD) в стандартно (SТD).
Преобразуването на качеството на изображението ще отнеме повече време, отколкото
при реалния запис.
1
2
3
Включете вашия компютър и
поставете празен диск в DVD
устройството
• Вижте стр. 37 за вида на дисковете, които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер автоматично се стартира, затворете
приложението.
Стартирайте “РМВ” (стр. 36).
Щракнете върху [Index] или
[Calendar] от лявата страна на
прозореца и изберете папка или
дата; след това изберете движещи се изображения и снимки.
• Движещите се изображения с висока разделителна способност (HD)
се отбелязват с .
• За да изберете множество движещи се изображения, задръжте
клавиша Ctrl и щракнете върху
миниатюрните изображения.
4
В горната част на прозореца
щракнете върху
t [Create
DVD-Video Format Discs (STD)].
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.
• За да прибавите движещи се изображения и снимки към такива, които са били
избрани преди това, изберете движещите се изображения в основния прозорец,
след което ги изтеглете и пуснете в
прозореца за избор на изображения.
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск
на друг, като използвате “Video Disc
Copier”.
Щракнете върху [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Video Disc Copier], за да стартирате
софтуера. Относно операциите
вижте помощния файл на “Video Disc
Copier”.
• Също така, можете да копирате диска,
като преобразувате движещи се изображения с висока разделителна способност
(HD) в изображения със стандартно
качество (STD).
• Не можете да копирате на Blu-Ray диск.
Запис на снимки от движещи се
изображения
Можете да запазвате кадър от
движещо се изображение като кадър
от фото файл
Щракнете два пъти върху клипа,
който ще редактирате като използвате “PMB”, след това щракнете
върху [Show Edit Palette] от дясната
страна на екрана t [Save Frame]. За
операциите вижте “PMB ръководство” (стр. 36).
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Редактиране на движещи се изображения
Можете да изрежете само ненужните части от движещо се изображение и да го запазите като друг файл.
Щракнете два пъти върху клипа, който ще редактирате като използвате
“PMB”, след това щракнете върху
[Show Edit Palette] от дясната страна
на екрана t [Trim Video] или изберете [Manipulate] меню t [Edit] t
[Trim Video] За операциите вижте
PMB ръководството (стр. 36).
BG
43
Запазване на изображения с
външно устройство
(DIRECT COPY)
Можете да запазвате клипове и снимки
на външни устройства (USB устройства) като външни харддиск устройства. Можете да възпроизвеждате
изображения на видеокамера или друго
устройство с възможност за възпроизвеждане.
Забележки
• За тази операция ще ви е нужен кабел за USB
адаптер VMC-UAM1 (продава се отделно).
• Кабелът за USB адаптер VMC-UAM1 може да
не е наличен в някои страни/региони.
• Не можетеда използвате следните устройства като външни носители.
– носители с капацитет надхвърлящ 2ТВ.
– обикновени дискови устройства като
CD или DVD устройства.
– устройства свързани посредством USB
хъб.
– устройства с вграден USB хъб.
– четци на карти с памет.
• Може да не успеете да използвате външен
носител с кодираща функция.
• FАT файлова система е налична във вашата
видеокамера. Ако външният носител е
форматиран към NTFS файлова система, форматирайте го отново посредством вашата
видеокамера преди употреба. Екранът за
форматиране се появява когато към видеокамерата ви има свързан външен носител.
• Работата не е гарантирана с всяко устройство с подходящи параметри.
• Свържете вашата видеокаметра към стенен
контакт като използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 14).
• Обърнете се към инструкциите за употреба
приложени към външния носител.
• За подробности относно наличните външни
носители, обърнете се към страницата на
Sony за вашата страна/регион.
1
Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел
към DC IN жака на вашата видеокамера и стенния контакт.
2
3
4
Ако външният носител има
променливотоков захранващ
канбел, свържете го към контакта.
Свържете USB адаптер кабела
към външен носител.
Свържете USB адаптер кабела
към  (USB) жака на вашата
видеокамера.
Когато се появи екран със съобщение [Create a new Image Database
File.], докоснете [YES].
USB адаптер
кабел (продава
се отделно)
5
Докоснете [Copy] в екрана на
видеокамерата.
Клиповете и снимките на вградения носител на видеокамерата,
които още не са били запазени на
външния носител, могат да бъдат
запазени сега.
• Този екранще се появи само когато има
новозаписани изображения.
BG
44
6
След като операцията е приключена, докоснете индикация
на екрана на видеокамерата.
Забележки
• Броят на сцените , койтоможете да запазите
на външен носител са както следва. Въпеки
това, дори ина външния носител да няма
свободно място, не можете да запазите сцени
надхвърлящи следния брой.
Филми с висока разделителна способност
(HD)
3, 999 макс.
Филми със стандартна разделителна способност (STD)
9, 999 макс.
Снимки: 9, 999 снимки х 899 папки
Броят на сцените може да е по-малък в зависимост от типа на записаните изображения.
Когато свързвате външен носител
Изображенията запазени на външен
носител се извеждат на LCD екрана. Извеждането на дисплей за клип и дисплей
за снимки е илюстриран по-долу във
VISUAL INDEX:
Можете да направите настройки на
менюто на външния носител като
например изтроване на изображения.
Забележки
• Не можете да копирате или търсите снимки
по дата, ако те са записани на картата с
памет.
1 Докоснете [Play without copying] в
стъпка 5 по-горе.
Екран VISUAL INDEX във външния
носител се извежда.
2 Докоснете
(MENU) t [Show
others] t [MOVIE DUB] (когато
избирате клипове) / [PHOTO COPY]
(когато избирате снимки).
3 Следввайте екранните инструлции,
за да изберете носител на запис и
метод на избор на изображения.
4 Когато изберете [DUB by select],
докоснете изображението, което ще
запазвате.
Появява се индикация .
• Когато избирате [DUB by date],
изберете дата на презапис на изображенията чрез
, след това
и преминете към
докоснете
стъпка 5.
Оставащ капацитет на
външния носител
• Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да
потвърдите изображението.
, за да се върнете
Докоснете
към предишен екран. Чрез докосване
на датата можете да търсите
изображения по дата.
t[YES] t
• Докоснете
на екрана на видеокамерата.
Запазване на изображения с външно
устройство
(MENU) t[Show
Докоснете
others] в екран VISUAL INDEX.
За да запазите желаните снимки и
клипове
BG
45
Създаване на диск с DVD
плейър, рекордер
За да възпроизведете изображения
от външния носител посредством
видеокамерата.
1 Докоснете [Play without copying] в
стъпка 5 по-горе.
Извежда се екрн VISUAL INDEX за
външния носител.
2 Възпроизвеждане на изображения
(стр. 25).
• Можете да преглеждате изображения
на телевизор свързан към видеокамерата ви (стр. 28).
• -Можете да възпроизведете
изображения с висока разделителна
способност (HD) на вашия компютър
като използвате [Player for AVCHD].
Стартирайте [Player for AVCHD]
(стр. 41) и изберете входа, към който
да свържете външния носител посредством [Settings].
Забележки
• Индексът за дати и карти (HDR-CX350VE/
XR350VE) за снимки не може да бъде изведен.
• Ако видеокамерата ви не разпознава външния
носител, опитайте едноот следните:
– Свържете отново USB адаптерния кабел
към видеокамерата.
– Ако външният носител има захранващ кабел, свържете към електрическата мрежа.
За да завършите връзката с външен
носител
1 Докоснете – в екран VISUAL INDEX
на външния носител.
2 Изключете USB адаптерния кабел.
Избор на метод за създаване на
диск
По-долу са описани няколко метода за
създаване на AVCHD диск или диск със
стандартна разделителна способност
(STD) от клипове с висока разделителна
способност (HD) или снимки, записани на вашата видеокамера. Изберете
метод, който отговаря на вашия диск
плейър.
Забележки
• Подгответе DVD диск като например DVDR за създаване на диск.
• Вижте стр. 42 за това как да създадете Блурей диск.
• Вижте стр. 44 затова как да запазите изображения на външен носител.
Съвместимо устройство за AVCHD
форматиране
Плейър
• Sony блу-рей диск плейър
• PlayStation 3 и пр.
Устройство за създаване
• DVD writer, DVDirect Express (стр.
47)
• DVD writer и пр., различен от
DVDirect Express (стр. 50)
Вид на диска
• AVCHD диск (изображение с
висока разделителна способност
(HD)
BG
46
Обикновено DVD устройство
Плейър
• DVD плейър
• Компютър, който може да възпроизвежда DVD и пр.
Устройство за създаване
• DVD writer, DVDirect Express (стр. 47)
• DVD writer и пр., различен от
DVDirect Express (стр. 50)
• Рекордер за дискове (стр. 51)
Вид на диска
Диск със стандартна разделителна
способност (STD)
Забележки
Създаване на диск с помощта на DVD
записващо устройство, DVDirect Express
Можете да създадете диск или възпроизведете изображения от създадения
диск като използвате DVD writer или
DVDirect Express (продават се отделно).
Обърнете се към упътването за употреба на DVD рекордера.
Забележки
• Свържете видеокамерата към електрическата мрежа катоизползвате приложения променливотоков адаптер за тази цел (стр. 14).
• Можете да използвате само неупотребявани
дискове от вида:
– 12 см DVD-R;
– 12 см DVD+R;
• Устройството не поддържа двуслойни
дискове.
• В тази част DVDirect е описан като „DVD
рекордер”.
a Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел
към DC IN жака на вашата
видеокамера и електрическата
мрежа (стр. 14).
b Включете видеокамерата и
свържете DVD рекордера към 
(USB) жака на вашата видеокамера с USB кабела на DVD
рекордера.
Запазване на изображения с външно
устройство
• Винаги поддържайте най-новият софтуер за
възпроизвеждане с вашият PlayStation®3.
• PlayStation®3 може да не е наличен в някои
страни/региони.
• Изтрийте демонстрационния клип, когато
презаписвате или създавате дискове. Ако не
е изтрит, видеокамерата може да не функционира правилно. Обърнете внимание, че след
като го изтриете, демонстрационният клип
не може да бъде възстановен.
• AVCHD дискът може да се възпроизвежда
само на AVCHD съвместими устройства.
• AVCHD дискът не трябва да се ползва в
DVD плейъри/рекордери. Тъй като не са
съвместими с AVCHD форматът, DVD
плейърите/рекордерите може да не успеят да
отстранят диска.
• Не можете да създадете AVCHD диск от
клип записан в [HD FX] режим или [--REC
MODE]. Запазете клип записан в [HD FX]
режим на блу-рей диск или външно устройство (стр. 44).
Избор на метод за създаване на
диск
BG
47
c Поставете неизползван диск
в DVD рекордера и затворете
шейната на диска.
На екрана на видеокамерата се
появява екран [DISC BURN].
(DISC BURN) на
d Натиснете
DVD рекордера.
Клиповете записани на вградената
памет, които не са били запазени
на дискове, ще бъдат записани на
този диск.
• Когато има незапазени клипове с висока
разделителна способност (HD) и изображения със стандартна разделителна
способност (SD), те ще се запазят на
индивидуални дискове според качеството на изображението.
e Повторете стъпки 3 и 4, когато
общият брой на клиповете в
паметта надвишава паметта
на диска.
f След като операцията е приклюt[END]
чена, докоснете
t [EJECT DISC] на екрана на
видеокамерата.
Отстранете въведения диск.
За да персонализирате диск с DISC
BURN OPTION
Извършете тази операция в следните
случаи:
– Когато презаписвате желано изображение;
– Когато създавате няколко копия на същия
диск;
– Когато превръщате клипове с висока
разделителна способност (HD) в клипове
със стандартна разделителна способност
(SТD) и да създадете диск.
– Когато презаписвате изображения в
картата с памет.
1 Докоснете опция [DISC BURN
OPTION] в стъпка 4 по-горе.
2 Изберете носител на запис съдър-
жащ клиповете, които желаете да
запазите.
Когато изберете клипове с висока
разделителна способност (HD),
екранът за избор на качество на
изображениетона диска, който ще
създавате се появява на LCD екрана.
Изберете желаното качество на
изображението и докоснете
.
• Качеството на изображението на диска
зависи от времето на запис на избраните
клипове, когато създавате диск, като ги
прехвърлите от висока разделителна способност (HD) в клипове със стандартна
разделителна способност (SТD).
3 Докоснете клипът, който искате да
запишете на диска.
Появява се маркировка .
g Затворете шейната на диска на
DVD рекордера и изключете USB
кабела.
Остатъчен капацитет
на диска
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
, за да се върнете към
маркировка
предишен екран.
• Чрез докосване на датата, можете да търсите изображения по дати.
BG
48
t [YES] на екрана
на видеокамерата.
• За да създадете друг диск със същото
съдържание, поставете нов диск и
докоснете [CREATE SAME DISC].
5 След като работата е
приключена,докоснете [EXIT] t
[END] на екрана на видеокамерата.
6 Изключете USB кабела от вашата
видеокамера.
4 Докоснете
За да възпроизвеждате диск на DVD
рекордер.
Забележки
• Не извършвайте нито едно от следните,
когато създавате диск:
– Изключвате видеокамерата;
– Изключвате USB кабела или променливотоковия адаптер;
– Излагате видеокамерата на механични
вибрации;
– Изваждате картата с памет от видеокамерата.
• Възпроизвеждайте създадения диск, за да се
уверите, че презаписът е извършен успешно
преди да изтриете клипа от видеокамерата.
• Ако на екрана се появи [Failed.] или [DISC
BURN failed.], поставете друг диск в DVD
рекордера и извършете отново операцията
по DISC BURN.
Съвети
адаптер и кабела за захранване към
DC IN жакана вашата видеокамера
и съответно електрическата мрежа
(стр. 14).
2 Включете видеокамерата и свържете
DVD рекордера към  (USB) жака
на видеокамерата посредством USB
кабела на DVD рекордера.
• Можете да възпроизвеждате клипове на
телевизионния екран като свържете видеокамерата към телевизор (стр. 28).
3 Поставете създадения диск в DVD
рекордера.
Клиповете от диска се появяват в
екран VISUAL INDEX на видеокамерата.
4 Натиснете който и да е бутон за
възпроизвеждане на DVD рекордера.
Можете също така да работите и
от екрана на видеокамерата.
5 Докоснете [END] t [EJECT DISC]
на екрана на видеокамерата и отстранете диска след като операцията е завършена.
6 Докоснете
и изключете USB
кабела.
Запазване на изображения с външно
устройство
• Ако общият размер на клиповете, които
предстои да запишете посредством DISC
BURN надвишава свободносто място на
диска, създаването спира с достигане на обема
на паметта на диска. Последният клип на
диска може да бъде недовършен.
• Създаването на диск с презапис до лимита на
диска отнема между 20 и 60 минути. Може
да отнеме и повече време в завсимост от
режима на заис и броя на сцените. Също така,
ако се конвертира висока разделителна способност (HD) в стандартна (STD), конвертирането на изображеният може да отнеме
повече време отколкото самия запис.
1 Свържете променливотоковия
BG
49
За да възпроизведете диск на обикновен DVD плейър
Изберете стандартна разделителна способност (STD) на екрана, за да можете
да изберете качество на изображението
за диска, който ще създадете в стъпка 2
от “Персонализиране на диск посредством опция DISC BURN OPTION”.
b Включете вашата видеокамера и свържете DVD записващо
устройство към жака  (USB)
на вашата видеокамера, като
използвате USB кабел (приложен
в комплекта).
Съвети
• Ако не можете да възпроизведете дискове
със стандартна разделителна способност
на койт и да е DVD плейър, свържете
видеокамерата към DVD writer и след това
възпроизведете.
Създаване на диск с висока разделителна способност (HD) с помощта
на DVD записващо устройство
различно от DVDirect Express
Използвайте USB кабел, за да свържете
вашата видеокамера към устройство
за създаване на дискове съвместимо
с изображения с висока разделителна
способност (HD), като например Sony
DVD записващо устройство. Обърнете
се и към ръководството за експлоатация, приложено към устройствата,
които ще свързвате.
Забележки
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
14).
• В някои страни/региони може да не е наличен
DVD рекордер с марката Sony.
a Свържете променливотоковия
адаптер и кабела за захранване
към DC IN жакана вашата видеокамера и съответно електрическата мрежа (стр. 14).
На екрана на видеокамерата се извежда съобщението [USB SELECT].
• Ако не се появи съобщението [USB
SELECT], докоснете
(MENU) t
[Show others] t [USB CONNECT] (в
категория [OTHERS]).
c На екрана на видеокамерат докоснете носител за запис, който
съдържа изображения.
[ USB CONNECT]: вградена
памет
[ USB CONNECT]: вграден
твърд диск
[ USB CONNECT]: карта с
памет
• ИЗведеният носител за запис се различава в зависимост от модела.
d Запишете движещото се
изображение на свързаното
оборудване.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството, което
ще свързвате.
BG
50
e След като операцията приключи,
докоснете [END] t [YES] на
екрана на видеокамерата.
f Изключете USB кабела.
белия и червения щекери (ляв/десен
аудио) и S VIDEO щекера (S VIDEO
канал) на A/V свързващия кабел с S
VIDEO кабел. Ако свържете само S
VIDEO щекера, няма да чуете звук.
Връзката с жълтия щекер (видео) не
е необходима.
A/V конектор за дистанционно
управление
Създаване на диск със стандартно качество (SТD) с помощта на
записващо устройство и др.
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера, на диск или видеокасета, като свържете вашата видеокамера към рекордер
или Sony DVD записващо устройство
и др посредством използването на A/V
свързващ кабел. Свържете устройството по един от двата начина 1 или 2.
Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройствата, които ще свързвате.
Input
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
Забележки
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
: Посока на сигнала
1 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете A/V свързващия кабел към
входния жак на друго устройство.
2 A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Когато свързвате към друго
устройство посредством S VIDEO
жак, като използвате A/V свързващ
кабел с S VIDEO кабел (продава се
отделно), можете да получавате
изображения с по-високо качество,
отколкото при връзката само с
A/V свързващ кабел. Свържете
a Заредете носител на запис в
устройството за запис.
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
Запазване на изображения с външно
устройство
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
20).
• В някои държави/ региони е възможно да не се
предлагат записващи устройства на Sony.
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
BG
51
b Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел 1 (приложен в комплекта) или A/V свързващ кабел с S
VIDEO 2 (продава се отделно).
• Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
c Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера и запишете на устройството за запис.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството за
запис.
d Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство и след това спрете и
вашата видеокамера.
Забележки
• Тъй като презаписът се извършва посредством аналогов трансфер на данни, качеството на изображението може да се влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана (като
например брояч и др.) на монитора на свързаното устройство, докоснете
(MENU)
t [Show others] t [OUTPUT SETTINGS]
t (в категория [GENERAL SET] t
[DISP OUTPUT] t [LCD PANEL] t желана
настройка t
t
t
.
• За да записвате дата/час, координати (HDRCX350VE/XR350VE) или данни с настройки
на камерата, докоснете
(MENU)t
[Show others] t [PLAYBACK SET] (в категория
[PLAYBACK] t [DATA CODE]
t желана настройка t
t
t
.
В допълнение докоснете
(MENU)t
[Show others] t [OUTPUT SETTINGS] (в
категория [GENERAL SET] t [DISP
OUTPUT] t [V-OUT/PANEL] t желана
настройка t
t
t
..
BG
52
• Когато размерът на екрана на устройствата
за извеждане (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
Когато размерът на екрана на устройствата за извеждане (телевизор и др.) е 4:3,
(MENU)t [Show others]
докоснете
t [OUTPUT SETTINGS] (в категория
[GENERAL SET] t [TV TYPE] t [4:3] t
желана настройка t
t
t
.
• Когато свързвате моно устройство, свържете жълтия щекер на A/V свързващия кабел
към входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
входния аудио жак на устройството.
Настройка на вашата видеокамера
Използване на менюта
Използвайки менютата вие можете да извършвате различни настройки и да ползвате
различни полезни функции. Ако използвате добре менютата, може да управлявате
вашата видеокамера с лекота.
Видеокамерата има различни опции в менютата във всяка от осемте категории.
MANUAL SETTINGS (Опции за регулиране на условията в сцените) t (стр. 56)
SHOOTING SET (Опции за персонализирано заснемане t (стр. 56)
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на снимки) t (стр. 57)
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане) t (стр. 57)
EDIT (Опции за редакция) t (стр. 57)
OTHERS (Други опции) t (стр. 58)
MANAGE MEDIA (Опции за носители на запис) t (стр. 58)
GENERAL SET (Други опции за настройка) t (стр. 59)
• Опциите в менютата са описани по-подробно в инструкция “Handycam”.
Менюта с настройки
1 Докоснете
(MENU)
2 Докоснете [Show others] в екран MY MENU.
Вижте следващата страница за подробности относно екран MY MENU.
3 Докоснете централния бутон в лявата част на екрана, за да промените дисплея.
4 Докоснете опцията в менюто, която ще променяте.
5 След промяна на настройката, докоснете
.
За да довършите настройката на менюто, докоснете
За да се върнте към предишен екран, докоснете
.
• Индикация
.
Настройка на вашата видеокамера
: Списъка с менюта се мести от категория в категория.
: Списъка с менюта се мести по 4 опции наведнъж.
• Можете да докосвате бутоните и да придърпвате екрана, за да се
местите през менютата.
• Избраната иконка за категория се извежда в оранжево.
• Когато докоснете
, екранът се връща към екран MY MENU.
може да не се изведе в зависимост от опцията в менюто.
BG
53
Забележки
• Може да не успеете да настроите някои опции в менюто в зависимост от условията за запис и
възпроизвеждане.
• Опциите в менютата оцветени в сиво не са налични.
Съвети
• В зависимост от опциите в менюто, които променяте, вашата видеокамера сменя между режим на
възпроизвеждане и режим на запис (клип/снимка).
Използване на MY MENU
Можете да изпозлвате опциите от менюто по-лесно като регистрирате опциите
от менюто, които използвате най-често в MY MENU. Можете да регистрирате 6
опции от менюто за всяко MY MENU от MOVIE, PHOTO и PLAYBAСK.
Пример: Изтриване на [SPOT MTR/FCS] и заместването му с [ FADER].
1 Докоснете
(MENU)
2 Докоснете [MY MENU SETTING].
3 Докоснете [MOVIE].
4 Докоснете [SPOT MTR/FCS].
5 Докоснете
.
6 Докоснете [ FADER] (в категория [
MANUAL SETTINGS].
7 Когато бъде изведено MY MENU, докоснете
.
Повторете горните стъпки, за да регистрирате опции в менюто в MY MENU и да
се насладите на употребата на вашия “Handycam”.
Съвети
• Когато е свързано външно устройство, се появява специално MY MENU.
BG
54
Използване на
OPTION MENU
OPTION MENU се появява точнокакто се появявапрозорче, когато натиснете десния
бутон на мишката на вашия компютър. Когато в долния десен ъгъл на видеокамерата
се изведе индикацяи
, можете да изпозлвате OPTION MENU . Когато докоснете
, се появяват опциите на менюто, които можете да промените в съответния
контекст.
Опции в менюто
Лента
1 Докоснете
(OPTION)
2 Докоснете желаната лента t опцията за промяна на настройката.
3 След като завършите настройката, докоснете
.
Забележки
• Опциите в менютата оцветени в сиво не са налични.
• Когато опцията, която желаете не е на екрана, докоснете друга лента. (Може да няма лента)
• Лентите и опциите, които се появяват на екрана зависят от статуса на запис/възпроизвеждане на
видеокамерата ви в този момент.
Правилно използване на видеокамерата
BG
55
Списъци на MENU
Категория
(MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION........... Избира подходящи настройки за запис според типа сцена като например нощна гледка или плаж.
FADER ............................... Постепенно проявява или замъглява сцени.
WHITE BAL ............................ Регулира цветовия баланс към яркостта на заобикалящата среда.
SPOT MTR/FCS ................. Регулира яркостта и фокуса за избрания обект едновременно.
SPOT METER....................... Регулира яркостта на изображението на обект, който докоснете на
екрана.
SPOT FOCUS ...................... Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
EXPOSURE ........................... Регулира яркостта на клипове и снимки.
FOCUS ................................... Фокусира ръчно.
TELE MACRO ...................... Заснема обект на фокус, без фокус върху фона.
GOLF SHOT ......................... Разделя двесекунден бърз запис на кадри, които се записват като клип и
снимки.
SMTH SLW REC ................. Записва бързо движещи се обекти в забавен каданс.
Категория
(SHOOTING SET)
SET ........................ Настройва качество на изображението за възпроизвеждане, запис или
редактиране на клипове.
REC MODE...................... Настройва режим за запис на клипове. Когато записвате бързо движещи се обекти, препоръчваме ви да използвате високо качество на
изображението като [FH].
GUIDEFRAME ...................... Извежда рамката, за да подсигури, че субектът е хоризонтален или
вертикален.
STEADYSHOT ............... Настройва функция SteadyShot, когато записвате клип.
CONVERSION LENS ......... Оптимизира функция SteadyShot и фокуса според прикачения обектив.
LOW LUX................................ Записва ярки цветове в замъглени условия.
FACE DETECTION .............. Регулира автоматично качеството на изображението на лица.
PRIORITY SETTING ........... Избира обекта, който има приоритет за засичане на лице и затвор за
усмивка.
SMILE DETECTION ............ Автоматично заснема, когато засече усмивка.
SMILE SENSITIVITY .......... Настройва чувствителност за засичане на усмивка като използва smile
shutter функция.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC .......... Записва клипове с жив звук подходящ за позицията на увеличение.
MICREF LEVEL ................ Настройва нивото на микрофона.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM ......... Настройва максималното ниво на увеличение за цифров zoom, което
надминава оптичния zoom.
AUTO BACK LIGHT ........ регулира експонацията за осветени отзад обекти автоматично.
X .V.COLOR .................. Записва по-широк диапазон цветове.
WIDE SELECT ........... Настройва съотношението хоризонтала към вертикала, когато записвате клипове със стандартна разделителна способност на изображението (STD).
BG
56
Категория
(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER .................. Настройва таймер за изключване, когато видеокамерата ви е в режим
запис на неподвижни изображения.
IMAGE SIZE ................... Задава размер на снимката.
STEADYSHOT ............... Настройва функция SteadyShot, когато заснемате снимки.
FLASH MODE ...................... Настройва как да активирате светкавицата.
FLASH LEVEL ...................... Настройва яркостта на светкавицата.
REDEYE REDUC................. Предотвратява ефекта на червените очи, когато заснемате със светкавица.
FILE NO .................................. Задава начина, по който се записва номер на файла.
Категория
(PLAYBACK)
VISUAL INDEX...................... Извежда записаните изображения като миниатюри (стр. 25).
VIEW IMAGES
DATE INDEX ...................... Позволява търсене на желано изображение по дата.
MAP*.............................. Извежда Map Index за търсене на клипове и снимки според локация на
запис.
FILM ROLL ................. Извежда и възпроизвежда сцени на определен интервал.
FACE .............................. Извежда и възпроизвежда сцени с лица.
PLAYLIST ............................... Извежда и възпроизвежда плейлиста с клипове.
HIGHLIGHT...................... Избира брой кратки сцени и ги възпроизвежда заедно като кратко
изложение на клипове с музика и визуални ефекти.
SCENARIO ...................... Възпроизвежда любимия Ви сценарий запазен в Highlight Playback.
PLAYBACK SET
SET .................... Настройва качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране на филми.
DATA CODE....................... Извежда подробна информация за записа по времена възпроизвеждане.
Категория
(EDIT)
Правилно използване на видеокамерата
DELETE
DELETE ........................ Изтрива клипове.
DELETE ........................ Изтрива снимки.
SCENARIO ERASE
ERASE................................. Изтрива сценарии запазени в Highlight Playback.
ERASE ALL ........................ Изтрива всички сценарии запазени в Highlight Playback.
PROTECT
PROTECT.......................... Запазва клипове, за да предотврати изтриване.
PROTECT .................... Запазва неподвижни изображения, за да предотврати изтриване.
DIVIDE.............................. Разделя клипове.
PHOTO CAPTURE .............. Улавя снимки от желани сцени или клипове.
MOVIE DUB
DUB by select .................. Избира клипове за презапис.
DUB by date...................... Презаписва всички клипове от избрана дата.
DUB ALL/
DUB ALL ................... Презаписва всички запазени клипове в плейлиста.
BG
57
PHOTO COPY
COPY by select ............... Избира снимки и ги копира.
COPY by date .................. Копира всички снимки от определена дата.
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD .......... Добавя всички клипове в плейлиста.
ADD by date/
ADD by date ............. Добавя клипове записани по едно и също време в един и същи ден към
плейлиста.
ERASE/
ERASE Изтрива клипове от плейлиста.
ERASE ALL/
ERASE ALL ................ Изтрива всички клипове от плейлиста.
MOVE/
MOVE ... Сменя реда на клиповете в плейлиста.
Категория
(OTHERS)
YOUR LOCATION* ....... Извежда настоящето ви местоположение на картата.
USB CONNECT
USB CONNECT ......... Свързва вградената памет посредством USB.
USB CONNECT.......... Свързва вградения харддиск посредством USB.
USB CONNECT ......... Свързва картата с памет посредством USB.
DISC BURN ....................... Позволява ви да запазвате изображения върху дискове катонатиснете
(DISC BURN) бутон (стр. 39)
TV CONNECT Guide ......... Предлага метод на свързване предвид изпозлвания телевизор (стр. 28).
MUSIC TOOL*4
EMPTY MUSIC ................ Изтрива музикалните файлове.
DOWNLOAD MUSIC....... Сваля музикални файлове, които могат да бъдат възпроизведени в
Highlight Playback.
BATTERY INFO .................... Извежда информация за батерията.
Категория
(MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET ........ Определя носител за запис на клипове (стр. 17)
PHOTO MEDIA SET ....... Определя носител за запис на клипове (стр. 17)
MEDIA INFO.......................... Извежда информация за носителя за запис, като например свободно
място.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*2 ............... Изтрива всички данни от вградената памет.
HDD*3 ................................. Изтрива всички данни от вградения харддиск.
MEMORY STICK ............. Изтрива всички данни от картата с памет.
REPAIR IMG.DB.F.
INT. MEMORY*2 ............... Възстановява данните от вградената памет (стр. 63)
HDD*3................................... Възстановява данните от вградения харддиск (стр. 63)
MEMORY STICK ............. Възстановява данните от картата с памет (стр. 63)
BG
58
Категория
(GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME ............................. Регулира нивото на звука за възпроизвеждане (стр. 27).
BEEP.................................... Настройва дали звуковите бутони на видеокамерата да
работят или не.
LCD BRIGHT ..................... Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL.................. Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ..................... Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
DISPLAY SET.................... Настройва продължителността, за която иконките или индикаторите се извеждат на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE............................. Конвертира сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 28).
COMPONENT................... Изберете тази опция когато свързвате видеокамерата си към телевизор посредством компонентен входен жак (стр. 29).
HDMI RESOLUTION ....... Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
DISP OUTPUT .................. Задава извеждана или не на индикациите на телевизионния екран.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET ...................... Настройва дата и час (стр. 15)
AREA SET .......................... Регулира часовите разлики без да спира часовника (стр. 15)
AUTO CLOCK ADJ*........ Настройва дали видеокамерата да получава автоматично информация
за часа посредством GPS или не.
AUTO AREA ADJ* ........... Настройва дали видеокамерата да компенсира автоматично часовите
разлики като извежда информация за настоящето местоположение
посредством GPS или не.
SUMMERTIME ................. Настройва лятно време (стр. 15)
LANGUAGE SET ........ Настройва език за извеждане на дисплея (стр. 16).
отваряне и затваряне на LCD екрана.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE ................... Задава настройка за извеждане или не на режима на демонстрация.
CALIBRATION ................... Настройва панела с операционните бутони.
CTRL FOR HDMI ............ дали устройството за дистанционно управление да се изпозлва, когато
видеокамерата е свързана към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор
посредством HDMI кабел (продава се отделно).
DROP SENSOR*3............ Вклюва и изключва сензора против сътресения.
REC LAMP ......................... Настройва дали лапичката за запис да свети или не.
REMOTE CTRL ................ Настройва дали безжичното устройство за дистанционно управление
да се използва или не.
*1 HDR-CX350VE/XR350VE
*2 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E
*3 HDR-XR350E/XR350VE
*4 HDR-CX300E/CX350E/CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE
Правилно използване на видеокамерата
POWER SETTINGS
A. SHUT OFF .................... Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 14).
POWER ON BY LCD ...... Задава настройка за включване и изключване на видеокамерата при
BG
59
Получаване на подробна
информация от “Ръководство на видеокамерата”
“Ръководство за видеокамерата” е
ръководство на потребителя, което
е предназначено за четене на монитора
на компютър. “Ръководството на видеокамерата” е предназначено за преглед в
случаите, когато желаете да научите повече за работата с вашата видеокамера.
1
2
3
4
BG
60
За да инсталирате “Ръководството за видеокамерата” на
Windows компютър, поставете
приложения CD-ROM в дисковото устройство на вашия
компютър.
В изведения инсталационен
прозорец, щракнете върху
[Handycam Handbook].
Изберете желания език и името
на модела на вашата видеокамера, след това щракнете върху
[Handycam Handbook (PDF)].
• Името на модела на вашата видеокамера е отпечатано от долната страна.
Щракнете върху [Exit] t [Exit],
след това извадете CD-ROM
диска от вашия компютър.
За да прегледате “Ръководство на видеокамерата”, щракнете два пъти върху
иконата на екрана на компютъра.
• Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM диска,
след това копирайте [Handbook.pdf].
• За да четете “Ръководство на видеокамерата”, имате нужда от Adobe Reader. Ако този
софтуер не е инсталиран на вашия компютър,
можете да го свалите от интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
• За подробности относно приложения
софтуер “PMB” вижте “PMB ръководство”
(стр. 36).
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато
използвате видеокамерата, следвайте
изброените стъпки.
1 Проверете списъка (стр. 61 до
63) и вашата видеокамера.
2 Отстранете източника на захранване, прикачете го отново след около
минута и включете видеокамерата.
3 Натиснете бутон RESET (стр. 72)
като изпозлвате заострен предмет
и вклчете видеокамерата.
Ако натиснете бутон RESET, всички
настройки на видеокамерата, включително и тези на часовника се нулират.
Видеокамерата не работи, дори когато захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко секунди след като бъде включено, за да се подготви
за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията.
След около 1 минута го свържете отново.
Ако видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 72) с остър
предмет. (Ако натиснете бутона RESET,
всички настройки, включително настройките на часовника, се връщат в положенията си
по подразбиране.)
• Температурата на видеокамерата ви е твърде
висока. Изключете я и я оставете да се
охлади за известно време.
• Температурата на видеокамерата ви е твърде
ниска. Оставете я с включено захранване. Ако
все още не можете да работите с камерата,
изключете я и я оставете в затоплено помещение. Оставете я за известно време, след
това я включете.
Устройството се загрява.
4 Свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony.
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 12).
• Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 14).
Захранването се изключва внезапно.
• Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 14).
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 12).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват изображения.
• Натиснете MODE, за да включите лампичката (движещо се изображение) или
(неподвижно изображение).
• Вашата видеокамера записва изображението,
което сте запазили на носителя. Не можете
да извършвате нови записи по същото време.
• Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 31).
• Общият брой неподвижни изображения и
движещи се изображения надвишава капацитета на видеокамерата. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 31).
Допълнителна информация
• В зависимост от проблема, възможно е да се
наложи извършване на промяна или форматиране на твърдия диск на вашата видеокамера.
По този начин данните, записани на твърдия
диск, ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили данните от твърдия диск на друг
носител, преди да изпратите видеокамерата за поправка. Sony не носи отговорност
и няма да компенсира загуба на данни от
твърдия диск.
• С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата е възможно да се наложи проверката на
минимално количество данни от твърдия
диск на видеокамерата. Доставчикът на Sony
няма да копира или запази вашите данни.
• Относно симптомите на вашата
видеокамера вижте “Ръководство на
видеокамерата”(стр. 60), а за свързване с компютър вижте “PMB ръководство” (стр. 36).
• Устройството се загрява докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
BG
61
Записът спира.
• Температурата на видеокамерата ви е твърде
ниска/висока. Изключете я и я оставете
за известно време в затоплено/студено
помещение.
Не можете да инсталирате “PMB”.
• Проверете системните изисквания или процедурата по инсталиране на “PMB” (стр. 33).
“PMB” не работи правилно.
• Температурата на батерията е висока. Сменете батерията или я оставете да се охлади.
• Изключете източника на захранване. След
повторно свързване на захранването продължете работа.
• Следвайте стъпки от 2 до 4 на стр 61.
• Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Изключете от компютъра всички USB устройства, които са различни от клавиатура,
мишка и видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете с
видеокамерата правилно
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикации, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема дори след като няколко пъти
преминете през начините за отстраняване на проблеми, свържете се с вашия
доставчик или оторизиран сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете,
подайте номера на кода за грешка като
стартирате с букви С или Е.
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия V). Използвайте батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 12).
• Свържете стабилно DC щекера на променливотоковия адаптер към DC IN жака на
стойката на видеокамерата (стр. 12).
BG
62
• Вграденият диск на видеокамерата ви е пълен.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 31).
• Може да се е получила грешка с вградения
харддиск на видеокамерата ви.
E
• Батерията е почти изтощена.
• Температурата на батерията е висока. Сменете батерията или я оставете да се охлади.
• Температурата на видеокамерата ви е висока.
Оставете да се охлади.
• Температу рата на видеокамерата ви е ниска.
Затоплете я.
• Не е заредена карта с памет (стр. 18).
• Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 31)
или форматирайте картата с памет, след
като запазите изображения на друг носител.
Предпазни мерки
• Файлът с данни за изображенията е повреден.
Проверете файла с данни за изображенията,
като докоснете
(MENU) t [Show
others] t[REPAIR IMG.DB F.] (в категория
[MANAGE MEDIA]) t носител за запис.
• Картата с памет е повредена. Форматирайте картата с памет с видеокамерата.
(стр. 58)
• Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 18).
• Достъпът до картата с памет е забранен на
друго устройство.
• Има проблем със светкавицата.
• Количеството светлина е недостатъчно.
Използвайте светкавица.
• Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче, че
индикаторът няма да изчезне.
• Активиран е сензорът за защита от сътресения. Може да не успеете да запишете или
възпроизведете изображения.
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари на следните
места.
– При крайно високи или ниски температури. Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60°С, като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола, паркирана
на слънце. Това може да причини неизправност при работа или деформация на
корпуса.
– Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
– Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
– Близо до AM приемници и видео оборудване. Възможно е да се появят смущения.
– На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
– Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина. Това
може да повреди LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се намокри например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството
може да се повреди, а понякога тази неизправност не може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в оторизиран
сервиз.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте
я изключена.
• Не обвивайте видеокамерата например с
кърпа, и не я използвайте в това състояние.
Ако го направите, това може да причини
покачване на температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
BG
Допълнителна информация
• Капацитетът на носителя за запис е изчерпан. Изтрийте неннужните изображения
(стр. 31).
• Не можете да записвате неподвижни
изображения докато извършвате операция.
Изчакайте известно време, след което опитайте отново.
Работа и грижи за видеокамерата
63
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Ако батериите са протекли:
– свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
– ако докоснете течността, измийте
обилно с вода.
– ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
• Препоръчително е да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за да
поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
• Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен
в комплекта), не прилагайте течността
директно върху LCD екрана. Почистете LCD
екрана с почистваща хартия, навлажнена с
препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със сухо
меко парче плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
– Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да почистите устройството.
BG
64
– Не работете с устройството, когато
сте докосвали гореспоменатите вещества.
– Не позволявайте контакт с гума или
винил за дълъг период от време.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по повърхността му.
– На горещи и влажни места.
– Когато обективът се използва край
морския бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на замърсяване
или прах.
• За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
• Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа и другите настройки
се запазват, дори когато устройството
е изключено. Вградената батерия е винаги
заредена, ако видеокамерата е включена към
мрежата от 220 V или когато батерията
е прикрепена към видеокамерата. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо не
използвате камерата. Ако това се случи, използвайте видеокамерата, след като заредите
вградената акумулаторна батерия. Дори ако
вградената батерия не е заредена, това няма
да се отрази на работата на устройството,
ако не записвате датата.
Процедури
• Свържете видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия адаптер, приложен към видеокамерата; оставете
LCD екрана затворен за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
видеокамерата
Възможно е да не успеете да изтриете напълно данните от вградения носител на памет,
дори ако извършите функцията [MEDIA
FORMAT].
Когато прехвърляте собствеността на видеокамерата, препоръчваме ви да използвате
функцията [EMPTY]
Спецификации
(вижте “Получаване на подробна информация
от “Ръководство на видеокамерата”” на
стр. 60), за да ограничите възстановяването на вашите данни. В допълнение към
горното, когато изхвърляте видеокамерата,
препоръчваме ви да унищожавате тялото на
видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
карта с памет
Дори когато изтривате данни на картата
с памет или форматирате картата с памет
на вашата видеокамера или компютър, възможно е да не успеете да изтриете напълно
всички данни от картата с памет. Когато
давате картата с памет на друг човек, препоръчваме ви да изтриете данните изцяло,
като използвате софтуера за изтриване на
данни на вашия компютър. Също така, когато изхвърляте картата с памет, препоръчваме ви да я унищожите физически.
Смяна на батериите на безжичното
устройство за дистанционно управление
1 Като натискате бутончето, вкарайте
нокътя си в отвора, за да издърпате
отделението за батерията.
2 Поставете нова литиева батерия като
внимавате страната + да е обърната
нагоре.
3 Заредете отделението за батерията обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството за
дистанционно управление работи, намалеява
или е възможно устройството за дистанционно управление да не функционира правилно.
В такъв случай заменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването на
друга батерия крие риск от експлозия.
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR HDTV 1080/50i спецификация
Формат на записа:
HD: MPEG4-AVC/H.264 съвместим с
AVCHD формат
SD: MPEG2-PS
Аудио:
Dolby Digital 2 ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Формат на фото файловете:
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на записа (движещо се изображение/
снимка)
Вградена памет:
HDR-CX300E/CX305E: 16 GB
HDR-CX350E/CX350VE: 32 GB
HDR-CX370E: 64 GB
Вграден харддиск:
HDR-XR350E/XR350VE: 160 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител, SD
карта с памет, SDHC карта с памет (клас
4, 6, 10)
Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
данните.
Капацитетът, който потребителят
може да ползва е следният:
HDR-CX300E/CX305E:
Прибл. 15.5 GB
HDR-CX350E:
Прибл. 31.5 GB
HDR-CX350VE:
Прибл. 60.8 GB
HDR-CX370E:
Прибл. 63.6 GB
HDR-XR350E:
Прибл. 159 GB
HDR-XR350VE:
Прибл. 158 GB
Формировател на изображението: 4,5 mm
(1/4 тип) CMOS сензор
Брой пиксели (неподвижни изображения,
4:3):
Макс. 7.1 мегапиксела (3 072 x 2 304)
пиксела*1
Общо: Приблизително 4 200 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения, 16:9)
Прибл. 2 650 000 пиксела**
Ефективни (Неподвижни изображения,
16:9)
Прибл. 2 650 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 4:3)
Прибл. 3 540 000 пиксела
Допълнителна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система
BG
65
Обектив: Sony G обектив
Оптически: 12 x*2
Цифров: 17 х *3, 160 х
Диаметър на филтъра: 30 mm
F1.8 ~ 3.4
Фокусно разстояние:
f = 2.9 ~ 34.8 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения*2: 29.8 ~ 357.6
mm (16:9)
За неподвижни изображения: 27.4 ~ 328.8
mm (4:3)
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE
PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR (5
800 K)]
Минимална осветеност
11 lx (настройка по подразбиране, скорост
на затвора 1/50 секунда)
3 lx (LOW LUX е в положение [ON], скорост на затвора 1/25 секунда)
*1 Уникалната подредба на пикселите на
Sony Clear Vid и системата за обработване на данни (BIONZ) позволяват резолюция на неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
2
* [ STEADYSHOT] е в положение
[STANDARD] или [OFF].
*3 [ STEADYSHOT] е в положение
[ACTIVE].
Входни/Изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео/аудио изходен жак
HDMI OUT жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-АB
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 230 400 (960 х 240)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност и
използване на LCD екрана:
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/
CX370E
HD: 3.0 W STD: 2.3 W
HDR-XR350E/XR350VE
HD: 3.3 W STD: 2.6 W
Работна температура: от 0°С до +40°С
Температура на съхранение: От –20°С до
+60°С
BG
66
Размери (приблизително):
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/
CX370E:
52 x 64 x 112 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
52 x 64 x 125 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект
акумулаторни батерии)
HDR-XR350E/XR350VE:
59 x 67 x 113 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
59 x 67 x 125 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект
акумулаторни батерии)
Тегло (приблизително):
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX370E:
310 грама само на основното тяло
360 грама включително акумулаторна
батерия
HDR-CX350VE:
320 грама само на основното тяло
370 грама включително акумулаторна
батерия
HDR-XR350E:
380 грама само на основното тяло
430 грама включително акумулаторна
батерия
HDR-XR350VE:
390 грама само на основното тяло
440 грама включително акумулаторна
батерия
Променливотоков адаптер AC-L200C/
L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0--C до +40--C
Температура на съхранение: От –20--С до
+60--С
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81 mm (ш
х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 грама без захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FV50
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимално съпротивление при зареждане:
2.1 А
Капацитет:
обикновен: 7.0 Wh (1 030 mAh)
Минимален: 6.6 Wh (980 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
• Вашата видеокамера е произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и възпроизвеждане на приложения комплект
батерии (минути)
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
Качество на
изображението
HD
Време за пълно
зареждане
Време при непрекъснат запис
Време при
обичаен запис
Време за
възпроизвеждане
155
165
Вградена памет
HDR-CX300E/CX305E
Качество на изображение с висока разделителна способност (HD) в h (часове) m
(минути)
Време за запис
[HD FX]
1 h 25 m
[HD FH]
1 h 55 m
[HD HQ]
3 h 50 m
[HD LP]
6 h 35 m
Стандартно качество на изображението
(SТD) в h (часове) m (минути)
60
80
Режим на запис
240
[STD HQ]
Време за запис
3 h 55 m
HDR-CX350E/CX350VE
HD
STD
Качество на изображение с висока разделителна способност (HD) в h (часове) m
(минути)
Режим
на запис
155
110
145
55
70
165
200
• Времената за запис и възпроизвеждане са
приблизителни, когато използвате напълно
зареден комплект батерии.
• Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD)/ стандартно
качество на изображението (SТD)
• Условия на запис: [ REC MODE] е в положение [HQ].
Време за запис
)%3$9&
)%3$97&
[HD FX]
3h
2 h 55 m
[HD FH]
3 h 55 m
3 h 45 m
[HD HQ]
7 h 50 m
7 h 35 m
[HD LP]
13 h 20 m
13 h
Стандартно качество на изображението
(SТD) в h (часове) m (минути)
Режим на
запис
[STD HQ]
Време за запис
)%3$9&
8h5m
Допълнителна информация
Време за пълно
зареждане
Време при непрекъснат запис
Време при
обичаен запис
Време за
възпроизвеждане
• За да зададете режим на запис, докоснете
(MENU) t [Show others] t [ REC
MODE] (в категория
[SHOOTING SET]).
В настройката по подразбиране, режимът на
запис е [HD HQ].
200
HDR-XR350E/XR350VE
Качество на
изображението
Очаквано време за запис на движещи
се изображения във вградения твърд
диск
Режим на запис
STD
125
• Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/спиране на записа, включване/изключване
на захранването и функция zoom.
)%3$97&
7 h 50 m
BG
67
HDR-CX370E
Качество на изображение с висока разделителна способност (HD) в h (часове) m
(минути)
Режим на запис
Време за запис
[HD FX]
6h5m
[HD FH]
7 h 55 m
[HD HQ]
15 h 50 m
[HD LP]
26 h 55 m
Стандартно качество на изображението
(SТD) в h (часове) m (минути)
Режим на запис
Време за запис
[STD HQ]
16 h 15 m
Вграден харддиск
HDR-CX350E/CX350VE
Качество на изображение с висока разделителна способност (HD) в h (часове) m
(минути)
Режим на
запис
Време за запис
)%393&
)%3937&
[HD FX]
15 h 20 m
15 h 10 m
[HD FH]
19 h 50 m
19 h 40 m
[HD HQ]
39 h 40 m
39 h 30 m
[HD LP]
67 h 30 m
67 h 10 m
Стандартно качество на изображението
(SТD) в h (часове) m (минути)
Режим на
запис
[STD HQ]
BG
68
Време за запис
)%393&
40 h 50 m
)%3937&
40 h 40 m
Пример за очаквано време за запис на
движещи се изображения на карта с
памет
За 4 GB капацитет в минута
Режим на
запис
Висока резолюция
Стандартно
(HD)
качество (SТD)
[FX]
20 (20)
-
[FH]
25 (25)
-
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
95 (75)
-
• Цифрите в скоби означават минималното
време за запис.
• Времето за запис ще бъде различно в зависимост от условията на запис, от опцията
за [REC MODE] и от вида на “Memory Stick”
носителя, който използвате.
• Относно времето за зареждане/запис/възпроизвеждане
– Времената са измерени при температура
25°С (препоръчително е видеокамерата да
се използва при температурен интервал
от 10°С до 30°С).
– Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури, и
в зависимост от условията, при които
използвате устройството.
• Ако искате да записвате до максималните
времена указани в таблиците в ръководството, трябва да изтриете демонстрационния
клип от видеокамерата си. (HDR-CX350E/
CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE)
Относно търговските марки
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corpor ation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
”, “Memory Stick Duo”,
• “Memory Stick”, “
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PROHG Duo”, “
“, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
“
”, “MagicGate Memory
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски марки или запазени търговски марки на
Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Blu-ray Disk” и съответното лого са тръговски марки.
• Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други
държави.
• “PLAYSTATION” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/
или други страни
• NAVTEQ и логото на NAVTEQ MAPS са
запазени търговски марки на NAVTEQ в САЩ
и други страни.
• SDHC е търговска марка.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други имена споменати тук може
да са регистрирани търговски марки на
съответните компании. Освен това
означения ™ и ® не са споменати на
всяко място в това ръководство.
BG
69
Бърза справка
Индикатори на екрана
Горе вдясно
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Качeство на записа (HD)/
(SТD) и режим на запис (FX/
FH/HQ/LP)
Долу
Горе вляво
Индикатор
Значение
Бутон MENU
Запис с таймер
Статус на проследяване с GPS
--
Носител за запис/възпроизвеждане/редактиране
0:00:00
Брояч (час: минута: секунда)
[00min]
Очаквано оставащо време за
запис
FADER
9999
9999
9999
Приблизителен брой снимки,
които можете да запишете, и
носител за запис
Светкавица, REDEYE REDUC
MICREF LEVEL ниско
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Оставащ заряд на батерията
100/112
Папка за възпроизвеждане
Движещо се изображение или
снимка, които се възпроизвеждат в момента/Общ брой
на записаните движещи се
изображения или снимки.
Долна част
Индикатор
Папка за запис
Значение
FACE DETECTION настроена
е положение [OFF].
Бутон за връщане
SMILE DETECTION
Център
Индикатор
LOW LUX
Значение
[STBY]/[REC] Състояние на записа
Ръчно фокусиране
SCENE SELECTION
Размер на снимката
Slide show настройка
Баланс на белия цвят
&
Предупреждение
Изключена функция SteadyShot
/
Режим на възпроизвеждане
SPOT MTR/FCS SPOT
METER/EXPOSURE
N
Сензор против сътресения
изключен
TELE MACRO
Сензор против сътресения
включен
CONVERSION LENS
X.V. COLOR
INTELLIGENT AUTO
Бутон OPTION
Бутон VIEW IMAGES
BG
70
Части и регулатори
Значение
Цифрите в скоби означават страниците с допълнителна информация.
-- 101-0005
--
Бутон за изреждане на кадри
Бутон YOUR
LOCATION
Име на файла с данните
Защитено изображение
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
--
Бутон Index
Индикатор
--
• Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и е възможно да се различават от това, което виждате.
• В зависимост от модела на видеокамерата, възможно е някои индикатори да не
се изведат.
HDR-XR350E/XR350VE
1 Гнездо за аксесоар
Бърза справка
Гнездото за аксесоари захранва
допълнителните аксесоари, като
например видео светкавицата или
микрофона. Аксесоарът може да бъде
включван или изключван, когато работите с ключа POWER на вашата
видеокамера.
2 Обектив (Sony G обектив)
3 Светкавица
BG
71
4 Лампичка за запис на камерата
Лампичката за запис на камератасвети в червено по време на запис.
Лампичката примигва, когато оставащият капацитет на носителя или
зарядът на батерията са недостатъчни.
5 Сензор за устройството за дистанционно управление/Инфрачервен
порт
6 Вграден микрофон
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
HDR-XR350E/XR350VE
1 LCD екран/панел с операционни
бутони
Ако завъртите LCD панела на 180
градуса, можете да затворите LCD
панела като LCD панела гледа навън.
Тази функция е удобна при операции с
възпроизвеждане.
1 Бутон
2 Бутон
(VIEW IMAGES) (25)
(DISC BURN) (39)
3 Бутон
(INTELLIGENT AUTO)
4 Бутон POWER (15)
5 HDMI OUT жак (28)
6 Жак  (USB) (35, 9, 40, 44, 47)
За модел HDR-CX305E: само извеждане
7 Високоговорител
8 GPS ключ (HDR-CX350VE/XR350VE)
9 Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате
всички настройки, включително
настройките за час.
BG
72
HDR-CX300E/CX305E/CX350E/
CX350VE/CX370E
G Бутон START/ STOP (21)
H Жак DC IN (12)
I A/V конектор за дистанционно
управление (28)
J Ремък за захващане (20)
K Кукичка за раменната дръжка
L Гнездо за статив
Прикачете статив (продава се
отделно) към гнездото за статив с
помощта на винт (продава се отделно: дължината на винта трябва да е
по-малко от 5.5 мм)
M Гнездо за карта с памет (19)
N Лампичка за достъп на картата с
памет (19)
Докато лампичката свети или
примигва, видеокамерата записва или
чете данни.
O Бутон PUSH (освобождаване на
батерията (13)
HDR-XR350E/XR350VE
жение)/
Бърза справка
A Лостче zoom
B Бутон PHOTO (23)
C Бутон MODE (20)
D Лампичка
(движещо се изобра-
(снимка) (20)
E Лампичка CHG (зареждане) (12)
F Комплект батерии (12)
BG
73
Азбучен указател
A-Z
AVCHD ......................................................37
Blu-ray диск ................................................42
CLOCK SET .............................................15
DATA CODE ............................................16
DATE/TIME..............................................16
DELETE .....................................................31
DVDirect Express ......................................47
DVD записващо устройство ................
47, 50
GPS ..................................................................
24
“Handycam” упътване ..........................60
LANGUAGE SET .....................................16
Macintosh ...................................................34
MANAGE MEDIA ..................................17
MEDIA SETTINGS.................................17
“Memory Stick” носител.......................18
“Memory Stick PRO Duo” носител ...18
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител18
MOVIE MEDIA SET ..............................17
MY MENU ................................................54
MY MENU SETTING ............................54
OPTION MENU ......................................55
PHOTO MEDIA SET .............................17
PMB (Picture Motion Browser) .......33, 36
PMB ръководство .................................36
RESET .........................................................72
TV CONNECT ръководство ............28
USB кабел ...........................................47, 50
USB CONNECT...............................40, 50
VISUAL INDEX .......................................25
Windows .....................................................33
BG
74
А-Я
Аудио/видео свързващ кабел .......29, 51
Батерии .....................................................12
Включване на захранването................14
Възпроизвеждане.....................................25
Възпроизвеждане на AVCHD диск....41
Външни носители ..................................44
Грижа ...........................................................63
Диск MANUAL ........................................24
Дисплей за самодиагностика ..............62
Запазване на изображения на външен
носител......................................................44
Зареждане на батерията .....................12
Зареждане на батерията в чужбина 14
Заснемане на снимки по време на
клип .............................................................43
Захранване включено .............................15
Индикатори на екрана .........................70
Инсталиране............................................34
Карта с памет ........................................18
Качество на изображението .............56
Клипове...............................................21, 26
Компютър................................................33
Компютърна система..........................33
Копиране на диск ....................................43
Менюта ..............................................53, 56
Миниатюрно изображение ................31
Настройка на дата и час ....................15
Ниво на звука ...........................................27
Отстраняване на проблеми ..............61
Поддръжка ................................................63
Предпазни мерки ....................................63
Предупредителни индикатори........62
Презапис ....................................................19
Приложени аксесоари..............................5
Пълно зареждане .....................................12
Работен процес .........................................9
Редактиране на клипове .......................43
Рекордер за дискове................................51
Снимки................................................23, 27
Спецификации..........................................65
Софтуер ....................................................34
Статив.....................................................73
Стенен контакт...................................12
Създаване на диск ............................37, 46
Създаване на диск с едно докосване .39
Създаване на диск със стандартно
качество на изображението (STD) .42
Създаване на AVCHD диск ..................41
Телевизор ...................................................26
Части и индикатори ...........................71
Списъците с менюто ще
откриете на стр. 48 до 51
BG
75
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising