Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT Jūrinis CD imtuvas su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Naudojimo instrukcijos

4-597-144-11(4) (LT)
„Bluetooth®“
garso sistema
Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną,
žr. 21 psl.
Norėdami perjungti FM / AM derinimo žingsnį,
žr. 8 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 38 psl.
MEX-M71BT
Naudojimo instrukcija
LT
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio
apačioje.
Serijos numerį įrašykite toliau paliktoje
vietoje.
Šie numeriai bus reikalingi visada, kai dėl šio
gaminio teks kreiptis į „Sony“ pardavėją.
Modelio Nr. MEX-M71BT
Serijos Nr.
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite laivo
prietaisų skyde, kadangi naudojant
užpakalinė įrenginio pusė įkaista.
Išsamios informacijos žr. „Prijungimas /
montavimas“ (38 psl.)
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa
ir kiti duomenys, yra pagrindo apačioje.
Pagaminta Tailande
Lazerinio diodo ypatybės
 Emisijos trukmė: nepertraukiama
 Lazerio išvestis: mažiau nei 53,3 μW
(Ši išvestis yra reikšmė, išmatuota 200 mm
atstumu nuo optinio priėmimo bloko su
7 mm diafragma objektyvo paviršiaus.)
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)
ES gaminių atitiktis: „Sony Belgium“,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
(Belgija)
2LT
Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
ĮSPĖJIMAS. Neprarykite
maitinimo elemento, nes tai
gali sukelti cheminį nudegimą.
Nuotolinio valdymo įrenginyje yra monetos /
sagos formos maitinimo elementas.
Prarijus monetos / sagos formos maitinimo
elementą, vos per 2 valandas galima patirti
smarkių vidinių nudegimų ir mirti.
Naujus ir panaudotus maitinimo elementus
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei maitinimo elemento skyrius tinkamai
neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir
laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei įtariate, kad maitinimo elementas galėjo
būti prarytas ar įsikištas į kurią nors kūno
vietą, nedelsdami kreipkitės medicininės
pagalbos.
Pastaba apie ličio maitinimo elementą
Maitinimo elementą saugokite nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginės
saulės šviesos, ugnies ir pan.
Įspėjimas, jei laivo uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (22 psl.).
Išjungus įrenginį, po nustatyto laiko jis
automatiškai visiškai išsijungs, taip
išvengsite akumuliatoriaus eikvojimo.
Jei nenustatėte funkcijos AUTO OFF,
kaskart išjungdami degimą paspauskite
ir palaikykite nuspaustą mygtuką OFF,
kol ekranas išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš
anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“
neprisiima jokios atsakomybės.
Svarbi informacija
Dėmesio
„SONY“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA
UŽ BET KOKIĄ NETYČINĘ, NETIESIOGINĘ,
KAIP PASEKMĖ KILUSIĄ ŽALĄ AR KITOKIĄ
ŽALĄ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT)
PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ PRARADIMĄ,
DUOMENŲ PRARADIMĄ, NEGALĖJIMĄ
NAUDOTIS GAMINIU AR KITA SUSIJUSIA
ĮRANGA, PRASTOVAS IR SUGAIŠTĄ PIRKĖJO
LAIKĄ, KILUSIĄ NAUDOJANTIS ŠIUO
GAMINIU, JO TECHNINE ĮRANGA IR (ARBA)
PROGRAMINE ĮRANGA, ARBA SU TUO
SUSIJUSIĄ.
Gerbiamieji klientai – šiame gaminyje yra
radijo siųstuvas.
Pagal UNECE reglamentą Nr. 10 laivų
gamintojai gali nustatyti tam tikras radijo
siųstuvų montavimo į laivus sąlygas. Prieš
montuodami šį gaminį, perskaitykite savo
laivo naudotojo vadove pateikiamą
informaciją arba kreipkitės į savo laivo
gamintoją ar pardavėją.
Skambučiai kritiniais atvejais
Ši BLUETOOTH laivų laisvų rankų įranga
ir prie laisvų rankų įrangos prijungtas
elektroninis įrenginys veikia naudodami
radijo signalus, mobiliojo ryšio ir fiksuotojo
ryšio tinklus, taip pat vartotojo
programuojamas funkcijas, todėl negalima
garantuoti ryšio bet kokiomis sąlygomis.
Dėl to nepasikliaukite vien elektroniniais
įrenginiais, kad galėtumėte susisiekti
būtinais atvejais (pavyzdžiui, įvykus
nelaimei, kai reikia medikų pagalbos).
Apie BLUETOOTH ryšį
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicininių įrenginių veikimą. Kad
neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau
nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
– vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse,
traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad
būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant
BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali
būti nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide
technologija, būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės
dėl naudojantis BLUETOOTH ryšiu
nutekėjusios informacijos.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
3LT
Nustatymai
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . 5
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas. . . . . . . . . . . . 7
Įrenginio nustatymas iš naujo . . . . . . . . . . . 8
Kaip pakeisti FM / AM stočių derinimo
žingsnį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BLUETOOTH įrenginio paruošimas . . . . . . . 8
Kaip prijungti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . 11
Kito nešiojamojo garso įrenginio
prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radijo duomenų sistemos (RDS)
naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaip klausytis „SiriusXM“ radijo
(tik JAV ir Kanadoje) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Atkūrimas
Disko leidimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaip leisti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH įrenginio leidimas . . . . . . . . .
Garso takelių paieška ir leidimas. . . . . . . .
14
14
14
15
„Pandora®“ klausymasis
„Pandora®“ nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . 16
„Pandora®“ duomenų siuntimas . . . . . . . . 16
Galimi veiksmai naudojant
„Pandora®“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skambinimas laisvomis
rankomis (tik per BLUETOOTH)
Skambučio priėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skambinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Naudingos funkcijos
„SongPal“ su „iPhone“ / „Android“
išmaniuoju telefonu . . . . . . . . . . . . . . . 19
Naudojimasis „Siri Eyes Free“ . . . . . . . . . . 20
4LT
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . 21
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . 21
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . 22
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ekrano sąranka (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . 23
BLUETOOTH sąranka (BLUETOOTH) . . . . . 24
„SongPal“ sąranka (SONGPAL) . . . . . . . . . 24
Papildoma informacija
Programinės aparatinės įrangos
naujinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atsargumo priemonės. . . . . . . . . . . . . . . .
Priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pranešimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
27
27
30
34
Prijungimas / montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . .
Prijungimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
39
41
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys
 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Nuspauskite ir palaikykite 1 sekundę,
kad išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas
laikrodis.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite, kad išjungtumėte maitinimą
ir ekraną.
Įrenginiui esant išjungtam ir užgesus
ekranui, nuotolinio valdymo įrenginiu
naudotis negalima.
 Valdymo ratukas
Sukdami sureguliuokite garsumą.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite SRC, pasukite ir paspauskite,
kad pakeistumėte šaltinį (skirtasis laikas
2 sek.).
MENU
Atidarykite sąrankos meniu.
VOICE (18, 20 psl.)
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite, kad suaktyvintumėte rinkimą
balsu, balso atpažinimą (tik „Android™“
išmaniajame telefone) arba funkciją „Siri“
(tik „iPhone“).
N žyma
Palieskite valdymo ratuką „Android“
išmaniuoju telefonu, kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
 Diskų lizdas
 Ekrano langas

/
(SEEK –/+)
Automatiškai nustatomos radijo stotys.
Nuspauskite ir palaikykite, jei norite
nustatyti patys.
/ (ankstesnis / paskesnis)
/ (greitas leidimas atgal / greitas
leidimas pirmyn)
  (disko išėmimas)
 PTY (programos tipas)
RDS pasirinkite PTY.
(naršyti) (13, 15, 16 psl.)
Atkūrimo metu įjungiamas naršymo
režimas.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu arba „iPod“.)

CALL
Įjunkite skambinimo meniu. Priimamas /
užbaigiamas skambutis.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite, kad perjungtumėte
BLUETOOTH signalą.
5LT

(atgal)
Grįžtama į ankstesnį ekraną.
MODE (8, 11, 13, 16, 18 psl.)
Nuotolinio valdymo įrenginys
RM-X231
 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas
 Skaičių mygtukai (1–6)
Klausykitės išsaugotų radijo stočių.
Nuspauskite ir palaikykite norėdami
išsaugoti stotį.
ALBUM /
Praleidžiamas albumas garso įrenginyje.
Nuspauskite ir palaikykite norėdami
praleisti albumus nepertraukiamai.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu arba „iPod“.)
Paspauskite  (jei patinka) arba 
(jei nepatinka) programoje „Pandora®“
(16 psl.).
(kartoti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.)
(maišyti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.)
MIC (18 psl.)
 (leisti / pristabdyti)
 EXTRA BASS
Bosų garsas sustiprinamas sinchroniškai
su garsumo lygiu. Norėdami pakeisti
EXTRA BASS nustatymą, paspauskite:
[1], [2], [OFF].
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (ekranas)
Keiskite ekrano elementus.
SCRL (slinkti)
Paspauskite ir palaikykite norėdami
slinkti per ekrano elementą.
 USB prievadas
VOL (garsumas) + mygtukas turi
liečiamąjį tašką.
 CALL
Įjunkite skambinimo meniu. Priimamas /
užbaigiamas skambutis.
 SOUND
Tiesiogiai atidaromas SOUND meniu.
MENU
Paspauskite ir palaikykite norėdami
atidaryti sąrankos meniu.
 ///
Pasirinkite sąrankos elementą ir pan.
ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei
2 sekundes, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte funkciją „SongPal“.
/ (ankstesnis / paskesnis)
+/– (albumas +/–)
 VOL (garsumas) +/–
6LT
Prieš naudodami nuimkite apsauginę
plėvelę.
Darbo pradžia
Priekinio skydelio
nuėmimas
Kad apsisaugotumėte nuo vagystės, galite
nuimti šio įrenginio priekinį skydelį.
Jūrų nuotolinio valdymo
įrenginys RM-X11M
(nepridedamas)
1
Nuspauskite ir palaikykite OFF ,
kol įrenginys išsijungs, paspauskite
priekinio skydelio atjungimo
mygtuką , tada patraukite skydelį
į save, kad nuimtumėte.
Įspėjamasis signalas
 VOL (garsumas) +/–
Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį
OFF nenuėmę priekinio skydelio, kelioms
sekundėms pasigirs įspėjamasis signalas.
Įspėjamasis signalas skambės tik tada, jei
naudojamas įmontuotas stiprintuvas.
 GP (grupė) / ALBM (albumas) +/–
Klausykitės išsaugotų radijo stočių.
Serijos numeriai
Įsitikinkite, kad ant įrenginio apačios ir
priekinio skydelio užpakalinėje pusėje
nurodyti serijos numeriai sutampa.
Priešingu atveju nepavyks susieti naudojant
BLUETOOTH, prisijungti ir atsijungti
naudojant NFC.
Priekinio skydelio uždėjimas
7LT
Įrenginio nustatymas
iš naujo
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
Prieš įrenginiu naudodamiesi pirmą kartą,
pakeitę laivo akumuliatorių arba pakeitę
jungtis, įrenginį turite nustatyti iš naujo.
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas
1
Galite mėgautis muzika arba skambinti
telefonu laisvomis rankomis – tai priklauso
nuo su BLUETOOTH suderinamo įrenginio,
pavyzdžiui, išmaniojo telefono, mobiliojo
telefono ir garso įrenginio (toliau –
„BLUETOOTH įrenginio“, jei nenurodyta
kitaip). Išsamios informacijos apie
prisijungimą rasite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prieš prijungdami įrenginį, pritildykite šį
įrenginį; priešingu atveju gali pasigirsti
garsus garsas.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sek.
palaikykite DSPL ir
(grįžti) / MODE.
Pastaba
Įrenginį nustatant iš naujo, bus panaikintas
laikrodžio nustatymas ir tam tikras išsaugotas
turinys.
Kaip pakeisti FM / AM stočių
derinimo žingsnį
Nustatykite savo šalies FM / AM derinimo
žingsnį. Šis nustatymas pasirodo tik kai
šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Norėdami pasirinkti [SET TUNER-STP],
pasukite ir paspauskite valdymo
ratuką.
3
Norėdami pasirinkti iš [SET AF-ON],
[50K TA-ON], [9K AF/TA-ON] arba
[SET AF/TA-OFF], pasukite ir
paspauskite valdymo ratuką.
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SETCLOCK-ADJ],
tada jį paspauskite.
Prijungimas prie išmaniojo
telefono vienu palietimu (NFC)
Palietus įrenginio valdymo ratuką su NFC*
suderinamu išmaniuoju telefonu, įrenginys
automatiškai susiejamas ir prijungiamas
prie išmaniojo telefono.
* NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field
Communication) yra technologija, užtikrinanti
belaidį trumpo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių,
pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis
funkcija NFC duomenų ryšį galima lengvai
užmegzti priglaudžiant atitinkamą su NFC
suderinamų įrenginių simbolį ar numatytą vietą.
Jei išmaniajame telefone įdiegta „Android
OS 4.0“ arba senesnė versija, reikia atsisiųsti
programėlę „NFC Easy Connect“, kurią
galima rasti „Google Play™“. Programėlės
gali nepavykti atsisiųsti kai kuriose šalyse /
regionuose.
1
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo
telefono pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Pradės mirksėti valandų rodinys.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite / (SEEK –/+).
4
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis
pradeda eiti.
8LT
Aktyvinkite NFC funkciją išmaniajame
telefone.
2
Prie įrenginio dalies su N žyma
priglauskite išmaniojo telefono
N žymą.
* Baigus susieti vietoje [SET DEVICE 1] arba
[SET DEVICE 2] bus rodomas susieto įrenginio
pavadinimas.
5
BLUETOOTH įrenginyje atlikite siejimo
procesą, kad jis aptiktų šį įrenginį.
6
Pasirinkite [MEX-XXXX] (savo modelio
pavadinimą), rodomą BLUETOOTH
įrenginio ekrane.
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane
įsižiebia .
Jei jūsų modelio pavadinimas
nerodomas, pakartokite viską nuo
2 veiksmo.
Atjungimas vienu palietimu
Prie įrenginio dalies su N žyma dar kartą
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
Pastabos
• Užmegzdami ryšį, išmanųjį telefoną laikykite
atsargiai, kad nieko nesubraižytumėte.
• Prijungimas vienu palietimu neįmanomas, jei
įrenginys jau prijungtas prie dviejų su NFC
suderinamų įrenginių. Tokiu atveju kurį nors
vieną įrenginį atjunkite ir ryšį dar kartą
užmegzkite išmaniuoju telefonu.
7
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
Jei BLUETOOTH įrenginyje
reikalaujama įvesti prieigos raktą*,
įveskite [0000].
* Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu, slaptažodžiu ir pan.
Pirmą kartą prijungiant BLUETOOTH įrenginį,
reikia atlikti abipusę registraciją (susiejimą).
Susiejimas leidžia šiam įrenginiui ir kitiems
įrenginiams atpažinti vieniems kitus. Prie šio
įrenginio galima prijungti du BLUETOOTH
įrenginius (du mobiliuosius telefonus arba
mobilųjį telefoną ir garso įrenginį).
Įveskite prieigos raktą
[0000]
Kai susiejimas atliktas,
8
1
lieka šviesti.
BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite
šį įrenginį, kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus ryšį įsižiebia
arba
.
BLUETOOTH įrenginį padėkite 1 m
atstumu nuo šio įrenginio.
Pastaba
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[BLUETOOTH], tada jį paspauskite.
Kai šis įrenginys jungiasi prie BLUETOOTH įrenginio,
jo negalima aptikti kitu įrenginiu. Norėdami įjungti
aptikimą, įjunkite susiejimo režimą ir ieškokite šio
įrenginio iš kito įrenginio.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET PAIRING], tada
jį paspauskite.
Kaip pradėti atkūrimą
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEVICE 1]* arba
[SET DEVICE 2]*, tada jį paspauskite.
Kaip susietą įrenginį atjungti
4
mirksi, kai įrenginys veikia susiejimo
budėjimo režimu.
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH
įrenginio leidimas“ (14 psl.).
Jei šis įrenginys ir BLUETOOTH įrenginys
buvo susieti, atlikite 2–4 veiksmus, kad
atjungtumėte.
9LT
Ryšio su susietu BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
Norint naudotis susietu įrenginiu, būtina
užmegzti ryšį su šiuo įrenginiu. Kai kurie
susieti įrenginiai prisijungia automatiškai.
1
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[BLUETOOTH], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BT SIGNL],
tada jį paspauskite.
Įsitikinkite, kad įsižiebia
.
3
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
4
Nustatykite BLUETOOTH įrenginį,
kad jis prisijungtų prie šio įrenginio.
Įsižiebia
arba
Kaip įmontuoti mikrofoną
Išsamios informacijos žr. „Mikrofono
montavimas“ (40 psl.).
Ryšio su „iPhone“ / „iPod“
užmezgimas (BLUETOOTH
automatinis susiejimas)
Kai per USB prievadą prijungiamas
„iPhone“ / „iPod“, kuriame įdiegta „iOS5“
arba vėlesnė operacinė sistema, įrenginys
automatiškai susiejamas ir prijungiamas
prie „iPhone“ / „iPod“.
Norėdami įjungti BLUETOOTH automatinį
susiejimą, įsitikinkite, kad [SET AUTOPAIR],
esantis [BLUETOOTH], nustatytas kaip [ON]
(24 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ / „iPod“
BLUETOOTH funkciją.
2
Prijunkite „iPhone“ / „iPod“ prie
USB prievado.
.
Piktogramos ekrane:
Įsižiebia, kai galima skambinti
laisvomis rankomis, įjungus HFP
(laisvų rankų įrangos profilį).
Įsižiebia, kai galima paleisti garso
įrenginį, įjungus A2DP (išplėstinį
garso paskirstymo profilį).
Kaip iš šio įrenginio užmegzti ryšį su
paskutiniuoju prijungtu įrenginiu
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Norėdami prijungti garso įrenginį,
paspausdami SRC pasirinkite [BT AUDIO]
ir paspauskite  (leisti / pristabdyti).
Norėdami prijungti mobilųjį telefoną,
paspauskite CALL.
Pastaba
Kai per BLUETOOTH srautiniu būdu siunčiamas
garsas, negalite iš šio įrenginio prisijungti prie
mobiliojo telefono. Vietoje to junkitės prie šio
įrenginio iš mobiliojo telefono.
Patarimas
Kai yra BLUETOOTH signalas: kai uždegimas
įjungtas, šis įrenginys automatiškai vėl prisijungia
prie paskutinį kartą prijungto mobiliojo telefono.
10LT
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane
įsižiebia .
Pastabos
• BLUETOOTH automatinis susiejimas neįmanomas,
jei įrenginys jau yra prijungtas prie dviejų
BLUETOOTH įrenginių. Šiuo atveju kurį nors iš
įrenginių atjunkite ir „iPhone“ / „iPod“ prijunkite
dar kartą.
• Jei BLUETOOTH automatinis susiejimas neįvyksta,
žr. „BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (8 psl.).
Kaip prijungti USB įrenginį
1
2
Radijo klausymasis
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“,
naudokite „iPod“ skirtą USB ryšio kabelį
(nepridedamas).
Radijo klausymasis
Būtina nustatyti derinimo žingsnį (8 psl.).
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte [TUNER].
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną
(FM1, FM2, FM3, AM1 ar AM2),
paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
3
Išjunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM], tada
jį paspauskite.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių
mygtukuose dažnių eilės tvarka.
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį
prie įrenginio AUX įvesties lizdo
(erdvinio garso mini lizdas),
naudodami jungiamąjį laidą
(nepridedamas)*.
Kaip nustatyti
1
Norėdami pakeisti diapazoną
(FM1, FM2, FM3, AM1 ar AM2),
paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Kaip stotis nustatyti patiems
Paspauskite ir laikykite /
(SEEK –/+), kad rastumėte apytikslį dažnį,
tada pakartotinai paspauskite /
(SEEK –/+), kad norimą dažnį
nustatytumėte tiksliai.
4
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite / (SEEK –/+).
Paieška sustabdoma, kai įrenginys
pagauna stotį.
Paspauskite SRC ir pasirinkite [AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio
ir kitų šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso
įrenginyje vidutiniu garsumu, o šiame
įrenginyje nustatykite įprastą klausymosi
garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (23 psl.).
Paties naudotojo atliekamas
išsaugojimas
1
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, nuspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEM].
11LT
Išsaugotų radijo stočių leidimas
1
Pasirinkite diapazoną, tada
paspauskite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Programos tipų pasirinkimas
(PTY)
1
Vykstant FM priėmimui paspauskite
PTY.
2
Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys
norimas programos tipas, tada jį
paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties,
transliuojančios norimo tipo programą.
Programų tipai (imtuvo intervalas:
200 kHz / 10 kHz)
NEWS (žinios), INFORM (informacija), SPORTS
(sporto naujienos), TALK (pokalbių laidos),
ROCK (rokas), CLS ROCK (klasikinis rokas),
ADLT HIT (hitai suaugusiesiems), SOFT RCK
(lengvasis rokas), TOP 40 (40 populiariausių
dainų), COUNTRY (kantri muzika), OLDIES
(praėjusių dešimtmečių muzika), SOFT (lengvoji
muzika), NOSTALGA (nostalgiškos dainos),
JAZZ (džiazas), CLASSICL (klasika), R & B
(ritmenbliuzas), SOFT R&B (lengvasis
ritmenbliuzas), LANGUAGE (užsienio kalba),
REL MUSC (religinė muzika), REL TALK
(pokalbiai apie religiją), PERSNLTY (pokalbiai
apie psichologiją), PUBLIC (visuomenė),
COLLEGE (koledžo radijas), HABL ESP (pokalbiai
ispanų kalba), MUSC ESP (ispaniška muzika),
HIP HOP (hiphopas), WEATHER (orai)
Programų tipai (imtuvo intervalas:
100 kHz / 10 kHz, 50 kHz / 9 kHz)
NEWS (naujienos), AFFAIRS (aktualūs įvykiai),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairios laidos),
POP M (popmuzika), ROCK M (roko muzika),
EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M (lengvoji
klasikinė muzika), CLASSICS (rimtoji klasikinė
muzika), OTHER M (kitokia muzika), WEATHER
(orai), FINANCE (finansai), CHILDREN
(programos vaikams), SOCIAL A (socialiniai
reikalai), RELIGION (religija), PHONE IN (laidos,
kurių metu klausytojai gali paskambinti),
TRAVEL (kelionės), LEISURE (laisvalaikis), JAZZ
(džiazo muzika), COUNTRY (kantri muzika),
NATION M (nacionalinė muzika), OLDIES
(praėjusių dešimtmečių muzika), FOLK M
(liaudiška muzika), DOCUMENT (dokumentika)
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
Per RDS perduodami CT duomenys
nustato laikrodį.
1
Dalyje [GENERAL] nustatykite
[SET CT-ON] (22 psl.).
Kaip klausytis „SiriusXM“
radijo (tik JAV ir Kanadoje)
„SiriusXM“ prenumeratos
aktyvinimas
„SiriusXM“ leidžia klausytis dar daugiau
mėgstamos muzikos vienoje vietoje. Gaukite
klausytis daugiau nei 140 kanalų, įskaitant
nekomercinius muzikos, taip pat sporto,
naujienų, pokalbių, komedijų ir pramogų
kanalus. Tai yra palydovinio radijo pasaulis.
Būtina turėti „SiriusXM Connect“ transporto
priemonės imtuvą ir užsiprenumeruoti.
Daugiau informacijos rasite
www.siriusxm.com
Įdiegę „SiriusXM Connect“ transporto
priemonės imtuvą ir anteną paspauskite
SRC ir pasirinkite [SIRIUSXM]. „SiriusXM“
apžvalgos kanalą turėtumėte girdėti
per 1 kanalą. Patikrinę, kad galite girdėti
apžvalgos kanalą, pasirinkite 0 kanalą
ir susiraskite savo imtuvo radijo ID.
12LT
Be to, radijo ID yra nurodytas ant „SiriusXM
Connect“ transporto priemonės imtuvo
dugno ir jo pakuotėje. Jums reikės šio
numerio, kad suaktyvintumėte savo
prenumeratą. Nusirašykite numerį,
nes jo gali prireikti.
Būdami JAV prenumeratą galite suaktyvinti
internetu arba paskambinę „SiriusXM“
klausytojų aptarnavimo tarnybai:
• Internetu:apsilankykite
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefonu: paskambinkite numeriu
1-866-635-2349
Būdami Kanadoje prenumeratą galite
suaktyvinti internetu arba paskambinę
į „SiriusXM“ klausytojų aptarnavimo tarnybą:
• Internetu:apsilankykite
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefonu: paskambinkite numeriu
1-877-438-9677
Aktyvinimo proceso metu „SiriusXM“
palydovai išsiųs suaktyvinimo pranešimą
į jūsų imtuvą. Kai jūsų radijas aptiks, kad
imtuvas gavo aktyvinimo pranešimą, radijas
rodys: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT
TO CONTINUE]. Užsiprenumeravę galite
reguliuoti savo prenumeratos plano kanalus.
Pastabos
• Aktyvinimo procesas paprastai trunka
10–15 minučių, bet gali užtrukti ir iki valandos.
• Kad gautumėte aktyvinimo pranešimą, jūsų radijas
turi būti įjungtas ir priimti „SiriusXM“ signalą.
„SiriusXM“ kanalų pasirinkimas
1
2
Paspauskite
3
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
kanalą, pasukite valdymo ratuką,
tada jį paspauskite.
(naršyti).
Pasukite valdymo ratuką, pasirinkite
[CHANNEL] ir jį paspauskite.
Kaip pasirinkti kanalus iš kategorijos
1 Paspauskite
(naršyti).
2 Pasukite valdymo ratuką, pasirinkite
[CATEGORY], tada jį paspauskite.
3 Pasukite valdymo ratuką, pasirinkite norimą
kategoriją, tada jį paspauskite.
Rodomas kanalų sąrašas.
Kaip išsaugoti kanalus
1 Kai klausotės kanalo, kurį norite išsaugoti,
paspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kol pasirodys [MEM].
Norėdami klausytis išsaugoto kanalo,
paspauskite MODE, pasirinkite [SX1], [SX2]
arba [SX3], tada paspauskite skaičiaus
mygtuką (nuo 1 iki 6).
Kaip nustatyti tėvų kontrolę
Tėvų kontrolės funkcija leidžia riboti prieigą
prie „SiriusXM“ kanalų su suaugusiesiems
skirtu turiniu. Įjungta tėvų kontrolės funkcija
reikalaus įvesti prieigos kodą, jei norėsite
įjungti užrakintus kanalus. Toliau rasite
informacijos, kaip nustatyti prieigos kodą
ir užrakinti kanalus.
1 Paspauskite MENU ir pasukite valdymo
ratuką.
2 Pasirinkite [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
3 Įveskite prieigos kodą pasukdami įrenginio
valdymo ratuką arba nuotolinio valdymo
įrenginyje paspausdami /.
Norėdami perkelti įvedimo padėtį, įrenginyje
paspauskite / (SEEK –/+) arba
nuotolinio valdymo įrenginyje /.
Pradinis prieigos kodas yra [0000].
4 Įvedę prieigos kodą paspauskite ENTER.
Norėdami atrakinti kanalus, pasirinkite
[LOCK-OFF].
Prieigos kodo keitimas
1 Paspauskite MENU ir pasukite valdymo
ratuką.
2 Pasirinkite [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
3 Prieigos kodo įvesties ekrane įveskite
dabartinį prieigos kodą, tada paspauskite
ENTER.
Pradinis prieigos kodas yra [0000].
4 Naujo prieigos kodo įvesties ekrane įveskite
naują 4 skaitmenų prieigos kodą, tada
paspauskite ENTER.
Kaip pakeisti ekrano elementus
Paspauskite DSPL norėdami pakeisti:
Kanalo numeris (numatytasis)  Kanalo
pavadinimas  Atlikėjo pavardė  Dainos
pavadinimas  Turinio informacija 
Kategorijos pavadinimas  Laikrodis
4 Norėdami pasirinkti pageidaujamą kanalą,
pasukite valdymo ratuką, tada jį paspauskite.
13LT
Atkūrimas
Disko leidimas
1
Įdėkite diską (etiketės puse aukštyn).
Atkurti pradedama automatiškai.
AOA 2.0 funkcijų, net jei įdiegta 4.1 ar naujesnės
versijos „Android“ operacinė sistema.
Išsamesnės informacijos apie savo „Android“
išmaniųjų telefonų suderinamumą rasite pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
• Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
– failų, apsaugotų naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas
– failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM)
– kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
– nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
Prieš užmegzdami ryšį, atsižvelgdami į USB
įrenginį pasirinkite USB režimą („Android“
arba MSC/MTP režimą) (22 psl.).
1
Kaip leisti USB įrenginį
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas
„iPod“ vartojamas apibendrintai nurodant
„iPod“ funkcijas, esančias įrenginiuose
„iPod“ ir „iPhone“, nebent tekste ar
paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod“
(26 psl.) arba apsilankykite pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant
galinio viršelio.
Galima naudoti AOA („Android Open
Accessory“) 2.0, MSC („Mass Storage Class“)
ir MTP („Media Transfer Protocol“) tipo USB
įrenginius*, atitinkančius USB standartą.
Atsižvelgiant į USB įrenginį, gali būti
pasirinktas įrenginio „Android“ arba
MSC/MTP režimas.
Naudojant kai kuriuos skaitmeninius
daugialypės terpės leistuvus arba „Android“
išmaniuosius telefonus, gali reikėti nustatyti
MTP režimą.
* Pvz., USB „flash“ diską, skaitmeninį daugialypės
terpės leistuvą, „Android“ išmanųjį telefoną
Pastabos
• Išsamesnės informacijos apie turimo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
• Išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android“ 4.1
arba naujesnės versijos operacinė sistema, palaiko
„Android Open Accessory 2.0“ (AOA 2.0). Tačiau
kai kurie išmanieji telefonai gali nepalaikyti visų
14LT
Prijunkite USB įrenginį prie USB
prievado (11 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite
SRC ir pasirinkite [USB], kad prasidėtų
atkūrimas (kai atpažįstamas „iPod“,
ekrane pasirodo [IPD]).
2
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite
nuspaustą mygtuką OFF.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite
įrenginį.
Perspėjimas dėl „iPhone“
Kai per USB jungtį prijungiate „iPhone“,
telefono skambučio garsumas valdomas
per „iPhone“, o ne šiuo įrenginiu. Pernelyg
nepadidinkite įrenginio garsumo skambučio
metu, nes baigus kalbėti telefonu netikėtai
gali pasigirsti garsus garsas.
BLUETOOTH įrenginio
leidimas
Galite leisti turinį iš prijungto įrenginio,
palaikančio BLUETOOTH A2DP (išplėstinį
garso paskirstymo profilį).
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso
įrenginiu (8 psl.).
Norėdami pasirinkti garso įrenginį,
paspauskite MENU ir pasirinkite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (24 psl.).
2
Paspauskite SRC ir pasirinkite
[BT AUDIO].
3
Valdykite garso įrenginį, kad
pradėtumėte atkurti.
4
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu arba „iPod“.
1
Pasirodžius garso takelių sąrašui,
pakartotinai spauskite
(atgal), kol bus
parodyta norima paieškos kategorija.
Pastabos
• Priklausomai nuo garso įrenginio, šiame įrenginyje
gali būti nerodoma tokia informacija, kaip
pavadinimas, garso takelio numeris / laikas
ir atkūrimo būsena.
• Net jei pakeičiamas šio įrenginio šaltinis,
atkūrimas iš garso įrenginio nesustoja.
• [BT AUDIO] ekrane nerodoma, kai per funkciją
BLUETOOTH veikia programa „SongPal“.
Kaip sutapdinti BLUETOOTH įrenginio
ir kitų šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH garso
įrenginyje vidutiniu garsumu, o šiame
įrenginyje nustatykite įprastą klausymosi
garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (23 psl.).
Garso takelių paieška ir
leidimas
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą paieškos
kategoriją, tada jį paspauskite,
kad patvirtintumėte.
3
Norėdami ieškoti norimo garso
takelio, pakartokite 2 veiksmą.
Pradedama atkurti.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
Atkūrimo metu pakartotinai
spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad pasirinktumėte norimą
leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės
atkūrimas pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant
į pasirinktą garso šaltinį.
(naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu arba „iPod“.
1
2
3
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.
1
Kai atkuriamas CD arba USB,
paspauskite
(naršyti)*, kad
būtų parodytas paieškos kategorijų
sąrašas.
Paspauskite
(naršyti).
Paspauskite  (SEEK +).
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc.
nuo bendro elementų skaičiaus.
4
Norėdami grįžti į režimą
„Quick-BrowZer“, paspauskite ENTER.
Pasirodo pasirinktas elementas.
5
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
15LT
Jei rodomas įrenginio numeris
„Pandora®“ klausymasis
„Pandora®“ gali transliuoti muziką jūsų
„iPhone“ ir „Android“ išmaniajame telefone.
Šiuo įrenginiu galite valdyti „Pandora®“
BLUETOOTH prijungtame „iPhone“ /
„Android“ išmaniajame telefone.
„Pandora®“ pasiekiama tik kai kuriose šalyse.
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
http://www.pandora.com/legal.
„Pandora®“ nustatymas
1
Patikrinkite savo mobiliojo įrenginio
suderinamumą apsilankę pagalbos
svetainėje, nurodytoje ant galinio
dangtelio.
2
Atsisiųskite naujausią „Pandora®“
programos versiją iš išmaniesiems
telefonams skirtų programų
parduotuvės. Suderinamų įrenginių
sąrašą rasite adresu
www.pandora.com/everywhere/
mobile
„Pandora®“ duomenų
siuntimas
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso
įrenginiu (8 psl.).
Norėdami pasirinkti garso įrenginį,
paspauskite MENU ir pasirinkite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (24 psl.).
2
Paspauskite SRC ir pasirinkite
[PANDORA].
3
Paleiskite „Pandora®“ programą savo
mobiliajame įrenginyje.
4
Paspauskite  (leisti / pristabdyti),
kad pradėtumėte atkurti.
Įsitikinkite, kad šiame įrenginyje ir
mobiliajame įrenginyje rodomi vienodi
skaičiai (pvz., 123456), tada šiame įrenginyje
paspauskite ENTER, o mobiliajame
įrenginyje pasirinkite [Yes].
Kai suaktyvinama BLUETOOTH funkcija
Galite reguliuoti garsumo lygį.
Paspauskite MENU, tada pasirinkite [SOUND]
 [SET BTA VOL] (23 psl.).
Galimi veiksmai naudojant
„Pandora®“
Teigiami ir neigiami atsiliepimai
Teigiami arba neigiami atsiliepimai leidžia
pritaikyti stotis savo poreikiams.
1
Stočių sąrašo naudojimas
Stočių sąrašas padeda lengvai pasirinkti
norimą stotį.
1
Atkūrimo metu paspauskite
(naršyti).
2
Paspauskite  (SEEK +) norėdami
pasirinkti rikiavimo tvarką [BY DATE]
arba [A TO Z].
3
Sukite valdymo ratuką norėdami
pasirinkti pageidaujamą stotį, tada
jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
Žymėjimas
Šiuo metu leidžiamą garso takelį galima
pažymėti ir išsaugoti „Pandora®“ paskyroje.
1
16LT
Atkūrimo metu paspauskite 
(nykščiai aukštyn) arba  (nykščiai
žemyn).
Atkūrimo metu paspauskite MODE.
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Norėdami naudotis mobiliuoju telefonu,
prijunkite jį prie šio įrenginio. Prie įrenginio
galite prijungti du mobiliuosius telefonus.
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH
įrenginio paruošimas“ (8 psl.).
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [PHONE BOOK],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte inicialą iš inicialų
sąrašo, tada jį paspauskite.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą iš vardų sąrašo,
tada jį paspauskite.
5
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte numerį iš numerių
sąrašo, tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambučio priėmimas
1
Kai jums skambina ir girdisi
skambėjimo tonas, paspauskite CALL.
Skambinimas adresatams
iš skambučių istorijos
1
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, sukdami valdymo ratuką
pasirinkite kurį nors iš jų, tada valdymo
ratuką paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Pastaba
Skambėjimo tonas ir pašnekovo balsas išvedami
tik iš priekinių garsiakalbių.
2
Kaip atmesti skambutį
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite
nuspaustą mygtuką OFF.
Paspauskite CALL.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [RECENT CALL],
tada jį paspauskite.
Parodomas skambučių istorijos sąrašas.
3
Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite CALL dar kartą.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą arba telefono
numerį iš skambučių istorijos,
tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambinimas
Kai prijungtas mobilusis telefonas,
palaikantis PBAP (adresų knygos prieigos
profilį), galite skambinti numeriais iš adresų
knygos ar skambučių istorijos.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, pasirinkite bet kurį iš jų.
Skambinimas adresatams
iš adresų knygos
1
Paspauskite CALL.
Skambinimas įvedant telefono
numerį
1
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, sukdami valdymo ratuką
pasirinkite kurį nors iš jų, tada valdymo
ratuką paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [DIAL NUMBER],
tada jį paspauskite.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, sukdami valdymo ratuką
pasirinkite kurį nors iš jų, tada valdymo
ratuką paspauskite.
17LT
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
įvestumėte telefono numerį,
pabaigoje pasirinkite [ ] (tarpą),
tada paspauskite ENTER*.
Veiksmai, kuriuos galima
atlikti skambučio metu
Pradedamas telefono skambutis.
* Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite / (SEEK –/+).
Pastaba
Ekrane vietoje [#] rodomas [_].
Pakartotinis rinkimas
1
Paspauskite CALL.
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, sukdami valdymo ratuką
pasirinkite kurį nors iš jų, tada valdymo
ratuką paspauskite.
2
Kaip sureguliuoti skambėjimo tono
garsumą
Priimdami skambutį, sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti pašnekovo balso
garsumą
Skambučio metu sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti garsumą pašnekovui
(mikrofono jautrumo reguliavimas)
Paspauskite MIC.
Reguliuojami garsumo lygiai: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [REDIAL], tada
jį paspauskite.
Kaip sumažinti aidą ir triukšmą (aido
panaikinimo / triukšmo panaikinimo
režimas)
Pradedamas telefono skambutis.
Paspauskite ir palaikykite MIC.
Nustatomas režimas: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Skambinimas pagal balso žymas
Kaip perjungti laisvų rankų ir kalbėjimo
laikant telefoną rankoje režimą
Skambinti galite ištardami balso žymą,
įrašytą prijungtame mobiliajame telefone,
kuriame yra rinkimo balsu funkcija.
Skambučio metu paspauskite MODE, kad
perjungtumėte telefono skambučio garsą
tarp įrenginio ir mobiliojo telefono.
1
Paspauskite CALL.
Pastaba
Jei prie įrenginio prijungti du mobilieji
telefonai, sukdami valdymo ratuką
pasirinkite kurį nors iš jų, tada valdymo
ratuką paspauskite.
Ši funkcija gali neveikti; tai priklauso nuo mobiliojo
telefono.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [VOICE DIAL], tada
jį paspauskite.
Arba paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
laikykite nuspaudę mygtuką VOICE.
3
Ištarkite balso žymą, įrašytą
mobiliajame telefone.
Jūsų balsas atpažįstamas ir pradedama
skambinti.
Kaip atšaukti rinkimą balsu
Paspauskite VOICE.
18LT
3
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SONGPAL], tada jį paspauskite.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [CONNECT], tada
jį paspauskite.
Naudingos funkcijos
„SongPal“ su „iPhone“ /
„Android“ išmaniuoju
telefonu
Reikia atsisiųsti
naujausios versijos
programą „SongPal“:
„iPhone“ skirtą programą
rasite „App Store“,
o „Android“ išmaniajam
telefonui – „Google Play“.
Pastabos
• Dėl saugumo laikykitės
vietinių vandens kelių
taisyklių ir įstatymų,
nesinaudokite programa
vairuodami.
• „SongPal“ yra programėlė, skirta valdyti „Sony“
garso įrenginius, suderinamus su „SongPal“,
naudojantis „iPhone“ / „Android“ išmaniuoju
telefonu.
• Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto įrenginio.
• Norėdami naudotis „SongPal“ funkcijomis, žr.
išsamią informaciją apie savo „iPhone“ / „Android“
išmanųjį telefoną.
• Jei norite gauti daugiau informacijos apie
„SongPal“, apsilankykite šiuo URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Kurie „iPhone“ / „Android“ išmaniųjų telefonų
modeliai suderinami, sužinosite apsilankę toliau
nurodytoje svetainėje.
Naudodami „iPhone“: apsilankykite „App Store“
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną:
apsilankykite „Google Play“
Užmezgamas ryšys su „iPhone“ /
„Android“ išmaniuoju telefonu.
Išsamios informacijos apie veiksmus
su „iPhone“ / „Android“ išmaniuoju
telefonu ieškokite programos žinyne.
Jei rodomas įrenginio numeris
Įsitikinkite, kad rodomas numeris
(pvz., 123456), tada „iPhone“ / „Android“
išmaniajame telefone pasirinkite [Yes].
Kaip nutraukti ryšį
1 Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [SONGPAL],
tada jį paspauskite.
2 Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [CONNECT], tada
jį paspauskite.
Šaltinio arba programos
pasirinkimas
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju telefonu
galite pasirinkti norimą šaltinį arba
programą.
Kaip pasirinkti šaltinį
Kelis kartus paspauskite SRC. Taip pat galite
paspausti SRC, pasukdami valdymo ratuką
pasirinkti norimą šaltinį, tada paspausti
ENTER.
Kaip rodyti šaltinių sąrašą
„SongPal“ ryšio užmezgimas
1
Paspauskite SRC.
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su
„iPhone“ / „Android“ išmaniuoju
telefonu (8 psl.).
Norėdami pasirinkti garso įrenginį,
paspauskite MENU ir pasirinkite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (24 psl.).
2
Paleiskite programą „SongPal“.
19LT
Įvairi informacija, pranešama balso
gido (tik „Android“ išmaniajame
telefone)
Atsakymas į SMS žinutę
(tik „Android“ išmaniajame
telefone)
Kai gaunamos SMS, „Twitter“ / „Facebook“ /
kalendoriaus pranešimai ir pan., apie tai
automatiškai pranešama per laivo
garsiakalbius.
Į žinutę galite atsakyti, naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija.
1 Aktyvinkite balso atpažinimą, tada įveskite
„Reply“ (atsakyti).
Programoje „SongPal“ parodomas žinutės
įvesties ekranas.
2 Įveskite atsakymo žinutę, naudodamiesi
balso atpažinimo funkcija.
Programoje „SongPal“ parodomas galimų
žinčių sąrašas.
3 Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
norimą žinutę, tada jį paspauskite.
Žinutė išsiunčiama.
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
Balso atpažinimo aktyvinimas
(tik „Android“ išmaniajame
telefone)
Garso ir ekrano nustatymas
Garso ir ekrano nustatymus galite
sureguliuoti per „iPhone“ / „Android“
išmanųjį telefoną.
Užregistravę programas, jas galėsite valdyti
balso komandomis. Išsamios informacijos
ieškokite programos žinyne.
Kaip aktyvinti balso atpažinimą
1 Norėdami aktyvinti balso atpažinimo
funkciją, paspauskite ir palaikykite
paspaudę VOICE.
2 Ištarkite norimą balso komandą į mikrofoną,
kai „Android“ išmaniajame telefone
pasirodo [Say Source or App].
Pastabos
• Kai kuriais atvejais balso atpažinimas gali neveikti.
• Balso atpažinimas gali neveikti tinkamai,
atsižvelgiant į prijungto „Android“ išmaniojo
telefono veikimą.
• Naudokite tokiomis sąlygomis, kai atpažįstant
balsą triukšmas, pavyzdžiui, variklio garsas,
yra kuo mažesnis.
20LT
Išsamios informacijos apie nustatymus ieškokite
programos žinyne.
Naudojimasis
„Siri Eyes Free“
„Siri Eyes Free“ leidžia laisvomis rankomis
naudotis „iPhone“, tiesiog kalbant
į mikrofoną. Norėdami naudoti šią funkciją,
turite prijungti „iPhone“ prie įrenginio per
BLUETOOTH. Ši funkcija veikia tik su
„iPhone 4s“ arba naujesne versija.
Įsitikinkite, kad jūsų „iPhone“ veikia
naujausia „iOS“ versija.
Turite iš anksto sukonfigūruoti „iPhone“
ir įrenginio sujungimo per BLUETOOTH
registraciją ir ryšį. Išsamios informacijos žr.
„BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (8 psl.).
Norėdami pasirinkti „iPhone“, paspauskite
MENU ir pasirinkite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (24 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ funkciją „Siri“.
Išsamios informacijos žr. prie „iPhone“
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
2
Paspauskite mygtuką VOICE ir
laikykite nuspaudę ilgiau nei
2 sekundes.
Pasirodo balso komandos ekranas.
3
Kai „iPhone“ pyptelės, kalbėkite
į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą, tuomet
„Siri“ pradės reaguoti.
Kaip išjungti „Siri Eyes Free“
Paspauskite VOICE.
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo,
kai šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis,
galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO], tada
jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO-OFF],
tada jį paspauskite.
Pastabos
• „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas. (Pavyzdžiui, jei esate
plaukiančiame laive.)
• „Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba reakcija
gali būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti
„iPhone“ signalus.
• Priklausomai nuo „iPhone“ veikimo sąlygų,
„Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba gali
atsijungti.
• Jei su „iPhone“ leidžiate garso takelį naudodamiesi
BLUETOOTH garso ryšiu, tuomet, kai garso takelis
pradedamas atkurti per BLUETOOTH, funkcija
„Siri Eyes Free“ automatiškai išsijungia ir įrenginys
persijungia į BLUETOOTH garso šaltinį.
• Kai „Siri Eyes Free“ aktyvinama atkuriant garsą,
įrenginys gali persijungti į BLUETOOTH garso
šaltinį netgi tada, jei nenurodėte, kurį garso takelį
leisti.
• Kai „iPhone“ jungiamas prie USB prievado,
„Siri Eyes Free“ gali veikti netinkamai arba
atsijungti.
• Kai „iPhone“ jungiate prie įrenginio naudodami
USB, neaktyvinkite „Siri“, naudodamiesi „iPhone“.
„Siri Eyes Free“ gali veikti netinkamai arba
atsijungti.
• Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“, nėra garso.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas grįžta į įprastą priėmimo /
leidimo režimą.
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY),
BLUETOOTH sąranka (BLUETOOTH),
„SongPal“ sąranka (SONGPAL).
1
2
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti,
skiriasi priklausomai nuo šaltinio
ir nustatymų.
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis, tada
jį paspauskite.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
(atgal).
21LT
Bendroji sąranka (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas)
(8 psl.)
TUNER-STP (imtuvo intervalas) (8 psl.)
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas
ir rodomas laikrodis.)
CAUT ALM (įspėjamasis signalas)
Aktyvinamas įspėjamasis signalas:
[ON], [OFF] (7 psl.).
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas
ir rodomas laikrodis.)
BEEP
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas:
[ON], [OFF].
AUTO OFF
Kai įrenginys išjungiamas, po norimo
laiko išsijungia automatiškai:
[ON] (30 min.), [OFF].
USB MODE
Pakeičiamas USB režimas: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Veikia tik tada, kai pasirinktas USB
šaltinis.)
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
BTM (geriausia stočių nustatymo atmintis)
(11 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
SXM PARENTAL
Nustato vaikų užraktą į [ON], [OFF] ir
paredaguoja prieigos kodą (13 psl.).
(Veikia tik pasirinkus „SiriusXM“.)
SXM RESET
Inicijuoja „SiriusXM Connect“ transporto
priemonės imtuvo nustatymus (iš anksto
nustatyti kanalai / užraktas nuo vaikų):
[YES], [NO].
(Veikia tik pasirinkus „SiriusXM“.)
22LT
FIRMWARE
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas
ir rodomas laikrodis.)
Patikrina / atnaujina programinės
aparatinės įrangos versiją. Išsamesnės
informacijos rasite pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
FW VERSION (programinės aparatinės
įrangos versija)
Rodoma dabartinė programinės
aparatinės įrangos versija.
FW UPDATE (programinės aparatinės
įrangos atnaujinimas)
Įjungiamas programinės aparatinės
įrangos atnaujinimo procesas: [YES], [NO].
Programinės aparatinės įrangos
naujinimas trunka kelias minutes.
Atnaujinimo metu degimo neperjunkite
į padėtį OFF ir neatjunkite USB įrenginio.
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu neveikia, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis.
EQ10 PRESET
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo
kreivių arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo
kreivės nustatymą galima įvesti į atmintį.
* [KARAOKE] pritildo vokalo garsą, tačiau
atkūrimo metu jo visiškai pašalinti negalima.
Be to, negalima naudoti mikrofono.
EQ10 CUSTOM
Parametrui EQ10 nustatoma [CUSTOM].
Pasirenkama glodintuvo kreivė: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Garsumo lygį galima reguliuoti 1 dB
žingsniais, nuo -6 dB iki +6 dB.
BALANCE
Reguliuojamas garso balansas:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Sureguliuojamas santykinis lygis:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (žemųjų dažnių garsiakalbis)
SW LEVEL (žemųjų dažnių garsiakalbio
lygis)
Reguliuoja žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo lygį: [+6 dB]–[0 dB]–[-6 dB].
(Esant žemiausiam nustatymui
rodoma [ATT].)
SW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio
fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio
fazė: [NORM], [REV].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (aukšto pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas priekinio / galinio
garsiakalbio atjungimo dažnis:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto
pagalbinio įrenginio garsumo lygį:
[+18 dB]–[0 dB]–[–8 dB].
Taikant šį nustatymą nereikia reguliuoti
įvairių šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas AUX.)
BTA VOL (BLUETOOTH garso garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto
BLUETOOTH įrenginio garsumo lygį:
[+6 dB]–[0 dB]–[-6 dB].
Taikant šį nustatymą nereikia reguliuoti
įvairių šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas „BT audio“,
programa arba „Pandora®“.)
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER
Pakeičia ekrano šviesumą: [OFF], [ON],
[AT] (autom.), [CLK].
([AT] veikia tik tada, kai prijungtas
apšvietimo valdymo laidas ir įjungti
priekiniai žibintai).
Norėdami nustatyti, kad ši funkcija būtų
įjungta tik tam tikrą laiką, pasirinkite
[CLK], tada nustatykite pradžios
ir pabaigos laikus.
– Kaip nustatyti šviesumą, kai suaktyvinta
apšvietimo funkcija
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [ON],
tada reguliuokite [BRIGHTNESS].
– Kaip nustatyti šviesumą, kai apšvietimo
funkcija nesuaktyvinta
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [OFF],
tada reguliuokite [BRIGHTNESS].
Šviesumo nustatymas išsaugomas ir
taikomas, kai įjungiama apšvietimo
funkcija.
BRIGHTNESS
Pakeičia ekrano šviesumą. Šviesumo lygį
galima reguliuoti: [1] – [10].
BUTTON-C (mygtuko spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba
pasirinktinę mygtukų spalvą.
COLOR
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų
ir 1 pasirinktinės spalvos.
CUSTOM-C (pasirinktinė spalva)
Užregistruoja pasirinktinę mygtukų
spalvą.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas:
[0]–[32] ([0] negalima nustatyti visiems
spalvų diapazonams).
23LT
DSPL-C (ekrano spalva)
Nustato iš anksto nustatytą arba
pasirinktinę ekrano spalvą.
COLOR
Parenka iš 15 iš anksto nustatytų spalvų
ir 1 pasirinktinės spalvos.
CUSTOM-C (pasirinktinė spalva)
Užregistruoja pasirinktinę ekrano spalvą.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Reguliuojamas spalvų diapazonas:
[0]–[32] ([0] negalima nustatyti visiems
spalvų diapazonams).
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso
sinchronizavimą: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus
elementus: [ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba
imtuvas.)
BLUETOOTH sąranka
(BLUETOOTH)
PAIRING (9 psl.)
Prijungiami du BLUETOOTH įrenginiai:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Baigus susieti vietoje [DEVICE 1] arba
[DEVICE 2] bus rodomas susieto įrenginio
pavadinimas.
AUDIODEV (garso įrenginys)
Pasirenkamas garso įrenginys.
[*] rodoma su [DEVICE 1] susieto įrenginio
arba su A2DP suderinamo esamo garso
įrenginio ekrane.
RINGTONE
Parenka, ar skambinimo garsą leidžia
šis įrenginys, ar prijungtas mobilusis
telefonas: [1] (šis įrenginys), [2] (mobilusis
telefonas).
AUTO ANS (automatinis atsiliepimas)
Nustato šį įrenginį, kad į gaunamą
skambutį būtų atsiliepta automatiškai:
[OFF], [1] (apie 3 sek.), [2] (apie 10 sek.).
24LT
AUTOPAIR (automatinis susiejimas)
BLUETOOTH susiejimas pradedamas
automatiškai, kai prie USB prijungiamas
įrenginys su 5.0 arba naujesnės versijos
„iOS“: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signalas) (10 psl.)
Aktyvinama / išjungiama funkcija
BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH inicijavimas)
Inicijuojami visi su BLUETOOTH susiję
nustatymai (susiejimo informacija, iš
anksto nustatytas numeris, įrenginio
informacija ir pan.): [YES], [NO].
Šalindami įrenginį, inicijuokite visus
nustatymus.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas
ir rodomas laikrodis.)
„SongPal“ sąranka
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Suaktyvinamas automatinis „SongPal“
paleidimas: [ON], [OFF].
Kai pasirinkta [ON], „SongPal“ bus
automatiškai prijungta užmezgus
BLUETOOTH ryšį.
CONNECT (19 psl.)
Paleiskite ir nutraukite funkciją „SongPal“
(ryšį).
Pastabos dėl diskų
Papildoma informacija
• Jei laivą prišvartavote saulėkaitoje, leiskite
įrenginiui pirmiau atvėsti.
• Saulėkaitoje stovinčiame laive nepalikite
priekinio skydelio ar garso įrenginių, nes
dėl aukštos temperatūros jie gali sugesti.
• Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
• Saugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto
oro kanalų, nepalikite jų saulėkaitoje
prišvartuotame laive.
• Prieš leisdami diską
nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio
link kraštų.
Nenaudokite tirpiklių,
pavyzdžiui, benzino,
skiediklio ar valiklių.
• Šis įrenginys sukurtas
leisti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą. „DualDisc“ diskai ir kai kurie
muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto, todėl tokių diskų gali būti
neįmanoma paleisti šiuo įrenginiu.
• Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
– Diskai su prilipdytomis etiketėmis,
lipdukais, lipniąja juostele ar popieriumi.
Leidžiant tokį diską gali įvykti gedimas
arba diskas gali būti sugadintas.
– Nestandartinės formos (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės ir t. t.) diskai.
Leidžiant tokį diską galima sugadinti
įrenginį.
– 8 cm (3 1/4 col.) diskai.
Drėgmės kondensacija
Pastabos dėl CD-R / CD-RW diskų
Programinės aparatinės
įrangos naujinimas
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę
įrangą, apsilankykite pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio,
ir vadovaukitės internetu pateikiamomis
instrukcijomis.
Pastabos
• Norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą
būtina naudoti USB įrenginį (nepridedamas).
Naujinimo programą laikykite USB įrenginyje,
prijunkite įrenginį prie USB prievado, tada atlikite
atnaujinimo veiksmus.
• Programinės aparatinės įrangos naujinimas trunka
kelias minutes. Atnaujinimo metu degimo
neperjunkite į padėtį OFF ir neatjunkite USB
įrenginio.
Atsargumo priemonės
Jei įrenginio viduje įvyktų drėgmės
kondensacija, išimkite diską ir palaukite
apie valandą, kol išdžius; priešingu atveju
įrenginys neveiks tinkamai.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Įrenginio ar diskų neaptaškykite skysčiais.
• Jei kelių seansų disko pradžioje yra CD-DA
seansas, diskas atpažįstamas kaip CD-DA
diskas ir kitos sesijos nepaleidžiamos.
• Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
– Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW
diskai.
– CD-R / CD-RW diskai, įrašyti
nesuderinamu įrašymo įrenginiu.
– Netinkamai baigti įrašyti CD-R / CD-RW
diskai.
– CD-R / CD-RW, įrašyti ne muzikos CD
formatu arba MP3 formatu (atitinkančiu
ISO9660 1/2 lygį, „Joliet / Romeo“, kelių
seansų).
25LT
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Garso failas
(garso takelis)
• „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ veikimo standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo
atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar
problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Apie „iPod“
• Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“
modelius. Prieš naudodami „iPod“
įrenginius, atnaujinkite jų programinę
įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Suderinamas
modelis
„Bluetooth®“
USB
„iPhone SE“


„iPhone 6s Plus“


„iPhone 6s“


„iPhone 6 Plus“


„iPhone 6“


„iPhone 5s“


„iPhone 5c“


„iPhone 5“


„iPhone 4s“


„iPod touch“
(6-osios kartos)


„iPod touch“
(5-osios kartos)


„iPod nano“
(7-osios kartos)
26LT

Priežiūra
Specifikacijos
Nuotolinio valdymo įrenginio ličio
maitinimo elemento keitimas
JAV KLIENTAMS. NETAIKOMA
KANADOJE, ĮSKAITANT KVEBEKO
PROVINCIJĄ.
Naudojant įprastomis sąlygomis, maitinimo
elemento naudojimo trukmė yra apytiksliai
1 metai. (Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas,
naudojimo trukmė gali būti trumpesnė.)
Senkant maitinimo elementui, sutrumpėja
nuotolinio valdymo įrenginio veikimo
atstumas.
GARSO SISTEMOS GALIOS
SPECIFIKACIJOS
CTA2006 standartas
Išvesties galia: 20 W RMS × 4,
esant 4 omams < 1 % THD+N
SN santykis: 80 dBA
(nuoroda: 1 W ir 4 omai)
DĖMESIO
Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali
įvykti sprogimas. Keiskite tik tokiu pačiu arba
atitinkamo tipo maitinimo elementu.
pusė su ženklu + viršuje
Pastabos dėl ličio maitinimo elemento
• Laikykite ličio maitinimo elementą vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo
elementą būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
• Maitinimo elementą nuvalykite sausa šluoste,
kad užtikrintumėte gerą sąlytį.
• Maitinimo elementą įdėkite tinkama puse.
• Nelaikykite maitinimo elemento metaliniu pincetu,
nes gali įvykti trumpasis jungimas.
Jungčių valymas
Įrenginys gali neveikti tinkamai, jei jungtys
tarp įrenginio ir priekinio skydelio bus
nešvarios. Kad to išvengtumėte, nuimkite
priekinį skydelį (7 psl.) ir nuvalykite jungtis
vatos tamponu. Per stipriai nespauskite.
Kitaip galite pažeisti jungtis.
Imtuvas
FM
Nustatymo diapazonas:
87,5–108,0 MHz (50 kHz intervalas)
87,5–108,0 MHz (100 kHz intervalas)
87,5–107,9 MHz (200 kHz intervalas)
FM derinimo žingsnis:
50 kHz / 100 kHz / 200 kHz (perjungiama)
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Vidutinis dažnis:
FM CCIR: nuo −1 956,5 iki −487,3 kHz
ir nuo +500,0 iki +2 095,4 kHz
Naudojamas jautrumas: 8 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo ir triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas 20–15 000 Hz
AM
Nustatymo diapazonas:
531–1602 kHz (9 kHz intervalas)
530–1710 kHz (10 kHz intervalas)
AM derinimo žingsnis:
9 kHz / 10 kHz (perjungiama)
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: 26 μV
Pastabos
• Saugumo sumetimais, prieš valydami jungtis
išjunkite degimą ir ištraukite raktelį iš uždegimo
jungiklio.
• Niekada tiesiogiai nelieskite jungčių pirštais ar
metaliniais daiktais.
27LT
CD leistuvo skyrius
Signalo ir triukšmo santykis 120 dB
Dažnio atsakas 10–20 000 Hz
Drebėjimas: žemiau išmatuojamos ribos
Didžiausias leidžiamas skaičius:
(tik CD-R / CD-RW)
– aplankų (albumų): 150 (įskaitant šakninį
aplanką)
– failų (garso takelių ir aplankų: 300 (mažiau
nei 300, jei aplankų / failų pavadinimuose
daug ženklų)
– rodomų aplanko / failo pavadinimo
ženklų: 32 („Joliet“) / 64 („Romeo“)
Atitinkamas kodekas: MP3 (.mp3)
ir WMA (.wma)
USB leistuvo skyrius
Sąsaja: USB (visu greičiu)
Maksimali srovė: 1 A
Didžiausias atpažįstamų garso takelių
skaičius:
– aplankų (albumų): 256
– failų (garso takelių) aplanke: 256
Suderinamas „Android Open Accessory“
(AOA) protokolas: 2.0
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR))
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR))
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis:
44,1 kHz, 48 kHz
Belaidis ryšys
Ryšio sistema:
standartinė BLUETOOTH 3.0 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standartinė 2 maitinimo
klasė
(Daugiausia +4 dBm)
Maksimalus ryšio diapazonas:
Tiesioginio matomumo linija – apytiksliai
10 m*1
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas
(nuo 2,4000 GHz iki 2,4835 GHz)
28LT
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis) 1.3
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis) 1.3
HFP (laisvų rankų įrangos profilis) 1.6
PBAP (adresų knygos prieigos profilis)
SPP (nuosekliojo prievado profilis)
Atitinkamas kodekas:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę,
statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (4 Ω)
Bendroji informacija
Išvestys:
garso išvesčių kontaktas:
FRONT, REAR, SUB
elektrinės antenos / galios stiprintuvo
valdymo kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
„SiriusXM“ įvesties kontaktas
(tik JAV / Kanadoje)
nuotolinio valdymo pulto įvesties
kontaktas
antenos įvesties kontaktas
MIC įvestis (kontaktas)
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso
mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai: laivo 12 V nuolatinės
srovės akumuliatorius (su įžemintu
neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
maždaug 178 mm × 50 mm × 177 mm
(p / a / g)
Montavimo matmenys:
maždaug 182 mm × 53 mm × 160 mm
(p / a / g)
Svoris apytiksl. 1,2 kg
Pakuotės turinys:
Pagrindinis įrenginys (1)
Nuotolinio valdymo įrenginys (1):
RM-X231
Mikrofonas (1)
Montavimo ir sujungimo dalys (1 rinkinys)
Papildomi priedai / įranga*:
„SiriusXM Connect“ transporto priemonės
imtuvas: SXV100, SXV200, SXV300
Jūrų nuotolinio valdymo įrenginys:
RM-X11M
* Priedai ir įranga nėra atsparūs vandeniui, išskyrus
jūrų nuotolinio valdymo įrenginį RM-X11M.
Saugokite juos nuo vandens.
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių
pirmiau išvardytų priedų. Išsamios
informacijos teiraukitės pardavėjo.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Autorių teisės
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ antrinės įmonės
licencijos (-ų) draudžiama.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“,
„iPod touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų
ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„Pandora®“, „Pandora®“ logotipas ir
„Pandora®“ prekių stilius yra „Pandora
Media, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, naudojami gavus leidimą.
„Google“, „Google Play“ ir „Android“ yra
„Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.
libFLAC
„SiriusXM Connect“ transporto priemonės
imtuvas ir prenumerata parduodami atskirai.
www.siriusxm.com
„Sirius“, XM ir visos susijusios žymės bei
logotipai yra prekių ženklai, priklausantys
„Sirius XM Radio Inc.“ Visos teisės
saugomos.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ priklausantis
prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
„Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
(C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
(C) „Xiph.Org Foundation“, 2011-2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
– Perplatinant šaltinio kodą, turi būti
išlaikytas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau
esantis atsakomybės apribojimas.
– Perplatinant dvejetaine forma,
dokumentacijoje ir (arba) kitoje kartu
pateikiamoje medžiagoje turi būti atkurtas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių
teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
– Be konkretaus išankstinio rašytinio
leidimo negalima naudoti fondo
„Xiph.org Foundation“ ir jo bendradarbių
pavadinimų, siekiant paremti ar reklamuoti
iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
29LT
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR
BENDRADARBIAI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA, IR
NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR
NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT,
BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS
PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM
TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEBUS
ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ,
NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIFINĘ, TIPINĘ
AR KAIP PASEKMĖ KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT,
BET NEAPSIRIBOJANT, PREKIŲ AR PASLAUGŲ
PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ, NAUDOJIMO,
DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ,
VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ),
SUKELTĄ BET KOKIU BŪDU IR BET KOKIU
ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGRINDU – PAGAL
SUTARTĮ, ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR
DELIKTĄ (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ IR
KITAS PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO,
NET JEIGU JIE GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS
ŽALOS GALIMYBĘ.
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės
išspręsti problemas, kurių galite patirti
naudodamiesi įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo
procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą
ir įrenginio nuėmimą nuo prietaisų skydo
žr. skyriuje „Prijungimas / montavimas“
(38 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
apsilankykite galiniame viršelyje nurodytoje
pagalbos svetainėje.
Bendroji informacija
Į įrenginį netiekiamas maitinimas.
 Jei įrenginys išjungiamas ir ekranas
užgęsta, įrenginio nebegalima valdyti
nuotolinio valdymo įrenginiu.
– Įjunkite įrenginį.
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER]
nenustatyta 2 garsiakalbių sistemai.
 Įrenginio ir (arba) prijungto įrenginio
garsumas labai mažas.
– Padidinkite šio įrenginio ir prijungto
įrenginio garsumą.
Nėra pyptelėjimo garso.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Maitinimo tiekimo laidas arba
akumuliatorius buvo atjungtas arba
yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo
panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis,
pasigirsta triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su
papildoma laivo maitinimo jungtimi.
30LT
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas,
kai nustatyta [DEMO-ON], prasideda
demonstracinis režimas.
– Nustatykite [DEMO-OFF] (22 psl.).
Iš ekrano lango dingsta arba jame
nepasirodo rodinys.
 Apšvietimo perjungimas nustatytas kaip
[DIM-ON] (23 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF,
rodinys dingsta.
– Spauskite įrenginio mygtuką OFF,
kol pasirodys rodinys.
 Jungtys yra nešvarios (27 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
– Patikrinkite, ar laivo akumuliatorius
tiekia įrenginiui pakankamą maitinimą.
(Maitinimo reikalavimas: 12 V nuolatinė
srovė.)
Neveikia valdymo mygtukai.
Nepavyksta išimti disko.
 Paspauskite DSPL ir
(atgal) / MODE
ilgiau nei 2 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte įrenginį.
Atmintyje saugomas turinys
panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite
įrenginio iš naujo, kai vairuojate.
Radijo priėmimas
Nepriimamos stotys.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
– Jei radijo antena (oro) yra įtaisyta laivo
galiniame / šoniniame stikle, prijunkite
REM OUT laidą (mėlynas / su baltais
dryžiais) arba papildomo maitinimo
tiekimo laidą (raudonas) prie laivo
antenos (oro) stiprintuvo maitinimo
laido.
– Patikrinkite laivo antenos (oro) jungtį.
– Jei automobilio antena neišsikiša,
patikrinkite, kaip prijungtas antenos
valdymo laidas.
 Ištrinta derinimo žingsnio nuostata.
– Dar kartą nustatykite derinimo žingsnį
(8 psl.).
Neįmanoma įjungti iš anksto nustatytos
stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
RDS
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
CD atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
 CD-R / CD-RW neskirtas naudoti kaip
garso diskas (25 psl.).
Nepavyksta atkurti MP3 / WMA failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3 / WMA
formatu ir versija. Išsamesnės informacijos
apie paleidžiamus diskus ir formatus
žr. pagalbos svetainėje, kurios adresas
nurodytas ant galinio viršelio.
Paleisti MP3 / WMA failus užtrunka ilgiau
nei kitokius.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti
reikia daugiau laiko.
– Diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų
medžio struktūra.
– Diskai, įrašyti kelių seansų formatu.
– Diskai, kurių duomenis galima papildyti.
Praleidžiami garsai.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų per USB
šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių,
prijungtų per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų su sudėtinga
medžio struktūra.
31LT
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam
dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė
autorių teisių apsauga (angl. „Digital
Rights Management“, DRM)) kai kuriais
atvejais gali nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų
išdėstymo sistemomis suformatuoti
USB įrenginiai nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie
USB įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT.
Išsamios informacijos žr. USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje arba susisiekite su gamintoju.
Nepavyksta atlikti albumo ir elementų
(peršokimo režimas) praleidimo ir garso
takelio paieškos pagal pavadinimą
(„Quick-BrowZer“) veiksmų.
 Šių veiksmų negalima atlikti, kai USB
įrenginys prijungtas „Android“ režimu
arba „iPod“.
– Pasirinkite [USB MODE] nustatymą
[MSC/MTP] (22 psl.).
– Atjunkite „iPod“.
 Nenustatytas tinkamas įrenginio USB
režimas.
– Įsitikinkite, kad pasirinktas įrenginio
USB režimas yra MSC/MTP.
Garsas neatkuriamas „Android“ režimu.
 Kai įrenginys veikia „Android“ režimu,
garsas atkuriamas tik „Android“
išmaniuoju telefonu.
– Patikrinkite garso atkūrimo programos
„Android“ išmaniajame telefone būseną.
– Gali nepavykti tinkamai atkurti dėl
„Android“ išmaniojo telefono.
NFC funkcija
Nepavyksta prisijungti vienu palietimu
(NFC).
 Jei išmanusis telefonas nereaguoja
į lietimą, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
– Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo
telefono NFC funkcija.
– Išmaniojo telefono N žymą perkelkite
arčiau šio įrenginio dalies su N žyma.
– Jei išmanusis telefonas yra dėkle,
išimkite jį.
32LT
 NFC priėmimo jautrumas priklauso
nuo įrenginio.
Jei keletą kartų nepavyksta išmaniojo
telefono prijungti vienu palietimu,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį
rankiniu būdu.
BLUETOOTH funkcija
Prijungiamas įrenginys neaptinka šio
įrenginio.
 Prieš atlikdami susiejimą, nustatykite šio
įrenginio susiejimo budėjimo režimą.
 Kai šis įrenginys prijungtas prie dviejų
BLUETOOTH įrenginių, jo negalima aptikti
kitu įrenginiu.
– Kurį nors iš esamų ryšių nutraukite ir šio
įrenginio ieškokite iš kito įrenginio.
 Susieję įrenginius, nustatykite BLUETOOTH
signalo išvestį kaip įjungtą (10 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
 Ryšys yra valdomas iš vienos pusės
(šio įrenginio arba BLUETOOTH įrenginio),
bet ne iš abiejų.
– Prie šio įrenginio prisijunkite iš
BLUETOOTH įrenginio arba atvirkščiai.
Nepasirodo aptikto įrenginio
pavadinimas.
 Priklausomai nuo kito įrenginio būsenos,
gali nepavykti gauti pavadinimo.
Nėra skambėjimo tono.
 Gaudami skambutį sureguliuokite
garsumą, sukdami valdymo ratuką.
 Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio,
skambėjimo tonas gali būti išsiųstas
netinkamai.
– [RINGTONE] nustatykite kaip [1] (24 psl.).
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie
įrenginio.
– Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Skambėjimo tonas
skleidžiamas tik iš priekinių garsiakalbių.
Nesigirdi pašnekovo balso.
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie
įrenginio.
– Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Pašnekovo balsas išvedamas
tik iš priekinių garsiakalbių.
Pašnekovas skundžiasi, kad garsumas
per mažas ar per didelis.
 Atitinkamai pakoreguokite garsumą,
reguliuodami mikrofono jautrumą
(18 psl.).
Kalbant telefonu girdisi aidas arba
triukšmas.
 Pritildykite.
 EC/NC režimą nustatykite kaip [EC/NC-1]
arba [EC/NC-2] (18 psl.).
 Jei garsus yra aplinkos triukšmas, o ne
pokalbio telefonu garsas, pabandykite
sumažinti šį triukšmą.
Pvz.: jei atidarytas langas ir girdisi garsus
eismo ar panašus triukšmas, uždarykite
langą. Jei oro kondicionierius veikia per
garsiai, sumažinkite jo veikimo galią.
Nepavyksta prijungti telefono.
 Kai leidžiamas BLUETOOTH garsas,
telefonas neprijungiamas net
paspaudus CALL.
– Prisijunkite iš telefono.
Prasta telefono garso kokybė.
 Telefono garso kokybė priklauso nuo
mobiliojo telefono priėmimo sąlygų.
– Jei signalas yra silpnas, nuplukdykite
laivą į vietą, kurioje yra geresnis
mobiliojo telefono signalas.
Prijungto garso įrenginio garsumas yra
mažas (didelis).
 Garsumo lygis skiriasi priklausomai nuo
garso įrenginio.
– Sureguliuokite prijungto garso įrenginio
arba šio įrenginio garsumą (23 psl.).
Garsas trūkinėja, kai atkuriamas
BLUETOOTH garso įrenginys.
 Sumažinkite atstumą tarp įrenginio
ir BLUETOOTH garso įrenginio.
 Jei BLUETOOTH garso įrenginys yra dėkle,
kuris pertraukia signalą, naudodamiesi
garso įrenginiu, išimkite jį iš dėklo.
 Netoliese naudojami keli BLUETOOTH
įrenginiai arba kiti įrenginiai, skleidžiantys
radijo bangas.
– Išjunkite kitus įrenginius.
– Padidinkite atstumą nuo kitų įrenginių.
 Atkūrimo garsas akimirkai sustoja, kai prie
šio įrenginio prijungiamas mobilusis
telefonas. Tai nėra gedimas.
Nepavyksta valdyti prijungto BLUETOOTH
garso įrenginio.
 Patikrinkite, ar prijungtas BLUETOOTH
garso įrenginys palaiko AVRCP.
Neveikia kai kurios funkcijos.
 Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko
šias funkcijas.
Netyčia atsiliepiama į skambutį.
 Prijungtas telefonas nustatytas
automatiškai atsiliepti į skambučius.
Susiejimas nepavyko, nes baigėsi
skirtasis laikas.
 Priklausomai nuo prijungto įrenginio,
susiejimui gali būti skirta nedaug laiko.
– Pabandykite užbaigti susiejimą per
skirtąjį laiką.
Neveikia BLUETOOTH funkcija.
 Įrenginį išjunkite ilgiau nei 2 sekundes
spausdami OFF, tada jį vėl įjunkite.
Kai skambinama naudojantis laisvų
rankų įranga, laivo garsiakalbiai
neatkuria garso.
 Jei garsas išvedamas iš mobiliojo telefono,
mobilųjį telefoną nustatykite taip, kad
garsas būtų išvedamas iš laivo
garsiakalbių.
„Siri Eyes Free“ nėra suaktyvinta.
 Atlikite „iPhone“, palaikančio „Siri Eyes
Free“, laisvų rankų įrangos registraciją.
 „iPhone“ įjunkite funkciją „Siri“.
 Atšaukite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio
ir „iPhone“, tada vėl jį užmegzkite.
„SongPal“ veikimas
Programos pavadinimas nesutampa
su faktine programa „SongPal“.
 Dar kartą paleiskite programą iš
programos „SongPal“.
33LT
Kai programa „SongPal“ veikia per
BLUETOOTH, ekranas automatiškai
perjungiamas į [BT AUDIO].
 Neveikia programa „SongPal“ arba
funkcija BLUETOOTH.
 Dar kartą paleiskite programą.
Programa „SongPal“ automatiškai
atjungiama, kai ekranas perjungiamas
į [IPD].
 Programa „SongPal“ įrenginyje „iPhone“ /
„iPod“ nepalaiko „iPod“ atkūrimo.
– Pakeiskite įrenginio šaltinį į kitą nei [IPD],
tada užmegzkite „SongPal“ ryšį (19 psl.).
„Pandora®“ naudojimas
„Pandora®“ ryšys nepasiekiamas.
 Išjunkite mobiliojo įrenginio „Pandora®“
programą, tada paleiskite ją dar kartą.
Pranešimai
Naudojant sistemą gali būti rodomi arba
mirksėti toliau nurodyti pranešimai.
CD ERROR: nepavyksta paleisti disko.
Diskas bus išstumtas automatiškai.
 Nuvalykite arba teisingai įdėkite diską,
įsitikinkite, kad diskas nėra tuščias ar
sugedęs.
CD NO MUSIC: nėra failo, kurį galima
paleisti. Diskas bus išstumtas automatiškai.
 Įdėkite diską, kuriame yra paleidžiamų
failų (28 psl.).
CD PUSH EJT: nepavyksta tinkamai išimti
disko.
 Paspauskite  (išimti).
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
INVALID
 Pasirinktas veiksmas gali būti netinkamas.
 [USB MODE] pakeisti negalima, kai
atkuriamas „iPod“.
IPD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ /
„iPhone“.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Prie įrenginio prijungtas USB įrenginys,
kuris nepalaiko AOA („Android Open
Accessory“) 2.0, kai [USB MODE]
nustatytas kaip [ANDROID].
– Pasirinkite [USB MODE] nustatymą
[MSC/MTP] (22 psl.).
OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite
SRC, kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas
įrenginys yra nepalaikomas.
READ: dabar skaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir
automatiškai prasidės atkūrimas. Tai gali
šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo failų
struktūros.
34LT
USB ERROR: nepavyksta paleisti USB
įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV: USB įrenginys neprijungtas
arba neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB
laidas prijungti patikimai.
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima
paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra
paleidžiamų failų (28 psl.).
USB NO SUPRT: USB įrenginys
nepalaikomas.
 Išsamesnės informacijos apie turimo USB
įrenginio suderinamumą žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant
galinio viršelio.
arba
arba pabaiga.
: pasiekta disko pradžia
(pabraukimas): simbolio parodyti
neįmanoma.
Apie „SongPal“ veikimą:
APP --------: nenustatytas ryšys su
programa.
 dar kartą užmegzkite „SongPal“ ryšį
(19 psl.).
APP DISCNCT: programa atjungta.
 Užmegzkite „SongPal“ ryšį (19 psl.).
APP DISPLAY: atidarytas programos ekrano
nustatymų rodinys.
 Išeikite iš programos ekrano nustatymų
rodinio, kad įjungtumėte valdymą
mygtukais.
APP LIST: atidarytas CD / USB / „iPod“
turinio sąrašas.
 Išeikite iš programos sąrašo, kad
įjungtumėte valdymą mygtukais.
APP MENU: atidarytas programos
nustatymų ekranas.
 Išeikite iš programos nustatymų ekrano,
kad įjungtumėte valdymą mygtukais.
Apie BLUETOOTH funkciją:
APP NO DEV: įrenginys su įdiegta programa
neprijungtas arba neatpažįstamas.
 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį ir dar kartą
užmegzkite „SongPal“ ryšį (19 psl.).
BTA NO DEV: BLUETOOTH įrenginys
neprijungtas arba neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginys
prijungtas patikimai arba kad su
BLUETOOTH įrenginiu užmegztas
BLUETOOTH ryšys.
APP SOUND: atidarytas programos garso
nustatymų ekranas.
 Išeikite iš programos garso nustatymų
ekrano, kad įjungtumėte valdymą
mygtukais.
ERROR: pasirinkto veiksmo atlikti nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar
kartą.
OPEN APP: programa „SongPal“ neveikia.
 Paleiskite programą.
UNKNOWN: nepavyksta parodyti vardo arba
telefono numerio.
WITHHELD: skambintojas nerodo savo
telefono numerio.
35LT
„Pandora®“ naudojimas:
BOOKMARK - ERROR: žymėjimas nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar
kartą.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE:
„Pandora®“ neveikia.
 „Pandora®“ programą paleiskite
mobiliajame įrenginyje, tada paspauskite
 (leisti / pristabdyti).
CANNOT SKIP: neleidžiama praleisti garso
takelių.
 Palaukite, kol baigsis reklama ir prasidės
kitas garso takelis, arba pasirinkite iš
sąrašo kitą stotį. „Pandora®“ riboja
leidžiamų paslaugos praleidimų skaičių.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP:
neprisijungėte prie „Pandora®“ paskyros.
 Atjunkite įrenginį, prisijunkite prie
„Pandora®“ paskyros, tada prijunkite
įrenginį iš naujo.
LICENSING - RESTRICTIONS: „Pandora®“
nepasiekiama už jūsų šalies ribų.
RATING ERROR: teigiamų arba neigiamų
atsiliepimų nepavyko įvesti.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: „Pandora®“ serveris remontuojamas.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar
kartą.
NO NETWORK: tinklo ryšys nestabilus arba
nutrūkęs.
 Vėl nustatykite įrenginyje tinklo ryšį arba
palaukite, kol jis bus nustatytas.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN - PANDORA APP: jūsų paskyroje nėra
stočių.
 Sukurkite stotį mobiliajame įrenginyje.
NOT ALLOWED: neleidžiama atlikti šio
veiksmo.
 Teigiami arba neigiami atsiliepimai
neleidžiami.
– Palaukite, kol baigsis reklama.
– Kai kurios funkcijos, pvz., bendrinama
stotis, neleidžia pateikti atsiliepimų.
Palaukite, kol prasidės kitas garso
takelis, arba pasirinkite kitą stotį iš
sąrašo.
 Žymė negalima.
– Palaukite, kol baigsis reklama.
– Pasirinkite kitą garso takelį arba stotį,
tada bandykite dar kartą.
PAN ERROR: pasirinkto veiksmo atlikti
nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą.
36LT
UPDATE - PANDORA APP: prisijungta
prie senos „Pandora®“ versijos.
 Atnaujinkite „Pandora®“ programą
į naujausią versiją.
„SiriusXM“ naudojimas:
CH LOCKED
 Jūsų pageidaujamą kanalą užrakino
radijo tėvų kontrolės funkcija.
Žr. „Tėvų kontrolės nustatymas“ (13 psl.)
norėdami daugiau sužinoti apie tėvų
kontrolės funkciją ir kaip pasiekti
užrakintus kanalus.
CH UNAVAIL
 Pageidaujamas kanalas nėra tinkamas
„SiriusXM“ kanalas arba jūsų klausytas
kanalas nebepasiekiamas.
 Be to, galite trumpai pamatyti šį
pranešimą pirmą kartą prisijungę prie
naujo „SiriusXM Connect“ transporto
priemonės imtuvo.
Jei norite daugiau sužinoti apie
„SiriusXM“ kanalus, prisijunkite prie
www.siriusxm.com (JAV) arba
www.siriusxm.ca (Kanadoje).
CHAN UNSUB
 Pageidaujamo kanalo nėra jūsų „SiriusXM“
prenumeratos pakete arba klausytas
kanalas nebėra įtrauktas į jūsų „SiriusXM“
prenumeratos paketą.
Jei turite klausimų apie savo
prenumeratos paketą arba norėtumėte
prenumeruoti šį kanalą, susisiekite su
„SiriusXM“.
Jei esate JAV, apsilankykite adresu
www.siriusxm.com arba paskambinkite
1-866-635-2349.
Jei esate Kanadoje, apsilankykite adresu
www.siriusxm.ca arba paskambinkite
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radijas aptiko „SiriusXM“ antenos gedimą.
 Gali būti, kad antenos kabelis yra
atjungtas arba sugadintas.
– Patikrinkite, ar antenos kabelis yra
prijungtas prie „SiriusXM Connect“
transporto priemonės imtuvo.
– Patikrinkite, ar antenos kabelis
nepažeistas ir nesulenktas.
– Jei kabelis pažeistas, pakeiskite anteną.
„SiriusXM“ produktų galima įsigyti iš
vietinio laivams skirtos garso įrangos
pardavėjo arba interneto adresu
www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 Kilo radijo ir „SiriusXM Connect“ transporto
priemonės imtuvo ryšio problemų.
 Imtuvas gali būti atjungtas arba
sugadintas.
– Patikrinkite, ar „SiriusXM Connect“
transporto priemonės imtuvo kabelis
patikimai prijungtas prie radijo.
– Daugiau informacijos apie antenos
montavimą žr. „SiriusXM Connect“
transporto priemonės imtuvo
montavimo instrukcijoje.
– Jei kabelis pažeistas, pakeiskite anteną.
„SiriusXM“ produktų galima įsigyti iš
vietinio laivams skirtos garso įrangos
pardavėjo arba interneto adresu
www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE
 Radijas aptiko jūsų „SiriusXM“
prenumeratos būsenos pokytį.
– Kad išvalytumėte pranešimą,
paspauskite ENTER.
Jei turite klausimų dėl prenumeratos,
kreipkitės į „SiriusXM“.
Jei esate JAV, apsilankykite adresu
www.siriusxm.com arba paskambinkite
1-866-635-2349.
Jei esate Kanadoje, apsilankykite adresu
www.siriusxm.ca arba paskambinkite
1-877-438-9677.
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti
problemos, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Jei įrenginį remontuoti vešite dėl problemos,
susijusios su CD atkūrimu, pasiimkite ir
diską, kurį naudojote, kai prasidėjo
problema.
NO SIGNAL
 „SiriusXM Connect“ transporto priemonės
imtuvui nepavyksta priimti „SiriusXM“
palydovo signalo.
– Patikrinkite, ar laivas yra lauke po atviru
dangumi.
– Patikrinkite, ar „SiriusXM“ antena su
magnetiniu laikikliu yra pritaisyta ant
metalinio paviršiaus laivo išorėje.
– Perkelkite „SiriusXM“ anteną toliau
nuo visų galimų kliūčių.
– Patikrinkite, ar antenos kabelis
nepažeistas ir nesulenktas.
37LT
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
• Visus įžeminimo laidus nuveskite
į bendrą įžeminimo tašką.
• Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti
varžtais ir neįstrigtų judančiose dalyse
(pvz., sėdynės bėgeliuose).
• Prieš užmegzdami ryšį, išjunkite laivo
uždegimo sistemą, kad išvengtumėte
trumpojo jungimo.
• Prijunkite geltoną ir raudoną maitinimo
tiekimo laidus, tik kai prijungsite visus
kitus laidus.
• Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine
juostele.
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


×2


5 × maks. 8 mm
×4


Maks. dydis M4 × 6 mm
Atsargumo priemonės
• Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad
įrenginys netrukdytų normaliai valdyti
laivą arba vairuoti automobilį.
• Venkite montuoti įrenginį tokiose vietose,
kur jį veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija
ar aukšta temperatūra dėl tiesioginės
saulės šviesos ar arti esančių šildymo
kanalų.
• Atidžiai pasirinkite montavimo vietą,
kad į įrenginį patekęs vanduo nepadarytų
žalos. Reikia vengti vietų, kurias gali
aptaškyti vanduo. Rekomenduojama
įsigyti vandeniui atsparų automobilio
erdvinio garso dangtelį (nepridedamas).
• Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo
įrangą.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai sujungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio
garso komponentais, laivo elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais
turi būti didesnis nei visų komponentų saugiklių
srovės stiprumo amperais suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 45° montavimo
kampą.
38LT




• Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas
pakuotės turinys.
• Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis  ir apsauginis
rėmelis . Prieš montuodami įrenginį,
atkabinimo kaišteliais  nuimkite laikiklį 
nuo įrenginio. Išsamios informacijos žr.
„Apsauginio rėmelio ir laikiklio nuėmimas“
(41 psl.).
• Pasidėkite atlaisvinimo kaištelius ,
nes jų gali prireikti ateityje norint išimti
įrenginį iš laivo.
Prijungimas
Žemųjų dažnių
garsiakalbis*1*8
*3
*3
*3
Galios stiprintuvas*1*8
Palydovinio radijo
imtuvas („SiriusXM“)*1*8

Baltas
Dryžuotas baltas / juodas
Priekinis garsiakalbis*1*2*8
Pilkas
Dryžuotas pilkas / juodas
Žalias
Dryžuotas žalias / juodas
Galinis garsiakalbis*1*2*8
Violetinis
Dryžuotas violetinis / juodas
Juodas
Geltonas
Raudonas
Išsamios informacijos žr.
„Prijungimas“ (40 psl.).
Dryžuotas mėlynas / baltas
Dryžuotas oranžinis / baltas
*4*7
Jūrų nuotolinio valdymo
įrenginys RM-X11M*1
 *5*6*8
iš laivo antenos (oro)
39LT
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Nepridedamas
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
RCA kištuko laidas (nepridedamas)
Atsižvelgdami į laivo tipą, naudokite adapterį,
skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas).
Neatsižvelgdami į tai, ar jį naudojate, mikrofono
įvesties laidą nuveskite taip, kad jis netrukdytų
vairuoti. Jei laidas nutiestas greta kojų,
pritvirtinkite jį spaustuku ar pan.
Išsamios informacijos, kaip sumontuoti
mikrofoną, žr. skyriuje „Mikrofono montavimas“
(40 psl.).
Pateikiama su jūrų nuotolinio valdymo įrenginiu.
Neatsparus vandeniui.
Prijungimas
 Prie bendro įžeminimo taško
Pirmiausia prijunkite juodą įžeminimo
laidą, tada prijunkite geltoną ir raudoną
maitinimo tiekimo laidus.
 Prie +12 V maitinimo kontakto, kuris
visada suaktyvinamas
Pirmiausia juodą įžeminimo laidą
prijunkite prie bendro įžeminimo taško.
 Prie +12 V maitinimo kontakto, kuris
suaktyvinamas, kai uždegimo jungiklis
nustatomas į priedo padėtį
Jei nėra priedo padėties, prijunkite
prie +12 V maitinimo (akumuliatorius)
kontakto, kuris visada suaktyvinamas.
Pirmiausia juodą įžeminimo laidą
prijunkite prie bendro įžeminimo taško.
 Prie elektrinės antenos (oro) valdymo
laido arba antenos (oro) stiprintuvo
maitinimo tiekimo laido
Nebūtina prijungti šio laido, jei nėra
elektrinės antenos (oro) arba antenos
(oro) stiprintuvo, arba jei naudojama
neautomatiškai valdoma teleskopinė
antena (oro).
Prie papildomo galios stiprintuvo
AMP REMOTE IN
Ši jungtis skirta tik stiprintuvams ir
elektrinei antenai (oro). Prijungus bet
kokią kitą sistemą galima sugadinti
įrenginį.
 Prie laivo apšvietimo signalo
Pirmiausia juodą įžeminimo laidą
prijunkite prie bendro įžeminimo taško.
40LT
Žemųjų dažnių garsiakalbio
paprastas prijungimas
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas
prie galinio garsiakalbio laido, žemųjų
dažnių garsiakalbį galite naudoti be galios
stiprintuvo.
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Pastaba
Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 Ω ir atitinkama
nominali galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo
laidas, atminties grandinei maitinimas bus
tiekiamas visada, netgi kai uždegimo
jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
• Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite
įrenginį.
• Kad išvengtumėte žalos, naudokite
garsiakalbius, kurių varža 4–8 Ω ir
atitinkama nominali galia.
Mikrofono montavimas
Kad skambinant laisvomis rankomis būtų
pagaunamas jūsų balsas, turite sumontuoti
mikrofoną .


Spaustukas (nepridedamas)
Dėmesio
• Itin pavojinga, jei laidas apsisuks aplink
vairo kolonėlę ar pavarų perjungimo svirtį.
Pasirūpinkite, kad laidas ir kitos dalys
netrukdytų valdyti automobilio.
• Jei laive yra smūgius sugeriančios įrangos,
prieš montuodami kreipkitės į parduotuvę,
kurioje pirkote šį įrenginį, arba į laivo
pardavėją.
Pastaba
Prieš klijuodami dvipusę lipniąją juostelę ,
prietaisų skydelio paviršių nuvalykite švaria šluoste.
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje arba laivo rėmo
kiaurymėje
• Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejose
laikiklio pusėse esantys fiksatoriai 
į vidaus pusę įlenkti 2 mm.
• Dėl japoniškų automobilių žr. „Įrenginio
montavimas japoniškame automobilyje“
(42 psl.).
1
Montavimas
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę,
kad laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
182 mm
53 mm
Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas
Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite
apsauginį rėmelį  ir laikiklį .
1
Suimkite abu apsauginio rėmelio 
kraštus, tada jį patraukite.


2
Fiksatorius
Sumontuokite įrenginį laikiklyje ,
tada uždėkite apsauginį rėmelį .
Vidinis pulto skydelis




Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės ir patraukite laikiklį
 žemyn, tada įrenginį patraukite
aukštyn, kad juos atskirtumėte.


Pastabos

2

• Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
• Įsitikinkite, kad 4 apsauginio rėmelio  fiksatorius
tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.
Kabliuką nukreipkite
į vidų.
41LT
Įrenginio montavimas japoniškame
automobilyje
Keisdami saugiklį
Saugiklis (10 A)
įsitikinkite, kad naujo
saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati,
kaip originalaus saugiklio.
Jei saugiklis perdega,
patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį. Jei pakeistas
saugiklis vėl perdega, tai gali būti dėl vidinio
gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Gali būti, kad negalėsite sumontuoti šio
įrenginio kai kuriuose japoniškuose
automobiliuose. Tokiu atveju kreipkitės
į „Sony“ pardavėją.
TOYOTA

į prietaisų skydelį / centrinį pultą
Laikiklis
Laikiklis

Esančios dalys, tiekiamos
su automobiliu
NISSAN

į prietaisų skydelį / centrinį pultą
Laikiklis
Laikiklis
Esančios dalys, tiekiamos
su automobiliu

Pastaba
Kad sumontuotumėte tinkamai, naudokite tik
pridėtus varžtus .
Priekinio skydelio nuėmimas
ir uždėjimas
Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio
nuėmimas“ (7 psl.).
Įrenginio nustatymas iš naujo
Išsamios informacijos žr. „Įrenginio
nustatymas iš naujo“ (8 psl.).
42LT
Saugiklio pakeitimas
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas Direktyvos 1999/5/EB
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Pagalbos svetainė
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios
pagalbos informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
toliau nurodytoje interneto svetainėje:
http://www.sony.eu/support
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising