Sony | HDR-XR105E | Sony HDR-XR105E XR105 Full HD Hard Disk Drive camcorder Инструкции за експлоатация

4-129-507-11(1)
Съдържание
HDR-CX100E/CX105E/CX106E
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
 2009 Sony Corporation
8
Подготовка за експлоатация
10
Запис
14
Възпроизвеждане
18
Запазване на движещи се изображения 23
и снимки с помощта на компютър
Запазване на изображения с помощта 35
на DVD записващо/четящо устройство
Правилно използване на
видеокамерата
39
Допълнителна информация
49
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например
на пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира
и да причини пожар или химически
изгаряния. Съблюдавайте следното.










2
Не разглобявайте батериите.
Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни, като
например удар, изпускане или мачкане при
настъпване.
Внимавайте да не дадете батерията на късо
и не позволявайте контакт на метални
предмети с терминалите на батерията.
Не излагайте на температури, по-високи от
60oС, като например на директна слънчева
светлина или в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
Не излагайте на въздействието на огън и не
изхвърляйте батериите в огън.
Не работете с повредени или протекли
батерии.
Уверете се, че сте заредили батерията с
помощта на зарядно устройство на Sony или
на друго зарядно устройство, което може да
зареди комплекта батерии.
Пазете комплекта батерии от малки деца.
Пазете комплекта батерии сух.
Подменяйте само със същия или подобен

тип, препоръчан от Sony.
Изхвърляйте използваните батерии
правилно, като следвате инструкциите.
Подменяйте батерията само с
определения вид. Подмяната с
неправилен вид може да доведе до
пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място, като например
между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер,
ако докато използвате видеокамерата се
получи някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна - към
контакта.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
Забележки за потребители в
държави, попадащи под условията
на Директивите на Европейския
съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасността
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани
с работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм прекъсне трансфера
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се
случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък.
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси.
Ако е наложително продуктът да
бъде постоянно свързан с батерията
поради наличие на определени мерки за
безопасност или интегритет на данните,
то е необходимо батерията да бъде
сваляна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, в края
на живота на устройството предайте
продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
3
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
 Променливотоков адаптер (1)
 Захранващ кабел (1)
 Компонентен аудио/видео кабел(1) 
 Свързващ A/V кабел (1) 
 USB кабел (1) 
 Комплект акумулаторни батерии
NP-FH50 (1)
 CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (стр. 23)
 Picture
Motion Browser (софтуер, който
включва “PMB ръководство”)
 Ръководство за видеокамерата (PDF)


4
Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
Относно “Memory Stick” носителите, които
можете да използвате с тази видеокамера,
вижте стр. 41.
резултат на производствения процес и това
по никакъв начин не засяга записа.
Бележки относно употребата
Използване на видеокамерата







Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 51).
(движещо
Когато лампичките за режим
се изображение)/ (неподвижно
изображение) (стр. 12), лампичката ACCESS
(стр. 10) или лампичката за достъп (стр. 41)
светят или мигат, не правете следното – в
противен случай е възможно носителят да
се повреди, записаните изображения да се
загубят или да се получат други повреди:
 Не вадете “Memory Stick PRO Duo”;
 Не вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от
видеокамерата;
Не удряйте или тръскайте видеокамерата
и не излагайте устройството на вибрации.
Възможно е видеокамерата да не успее да
записва филми или снимки.
Не използвайте видеокамерата на много
шумни места. Възможно е видеокамерата
да не успее да записва движещи се
изображения или снимки.
Преди да свържете вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел
се уверете, че поставяте свързващия жак
в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата камера.
Ако записвате/изтривате изображения
дълго време, възможно е изображенията
на носителя да се фрагментират.
Изображенията не могат да бъдат
запазени/записани. В този случай, запазете
изображенията на външен носител, за да
извършите [MEDIA FORMAT] (стр. 39).
LCD екранът e произведен посредством
използването на изключително прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това, възможно е на
LCD екрана да се появят малки тъмни и/
или ярки точки (бели, червени, сини или
зелени на цвят). Появата им е нормална и е в
Относно записа





Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията за запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблеми.
Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато записът или възпроизвеждането
са невъзможни поради повреда на
видеокамерата, записващия носител и т.н.
Системите за цветовете на телевизионните
устройства се различават в зависимост от
държавата/региона. За да гледате вашите
записи на телевизор, имате нужда от
телевизионно устройство, базирано на
системата PAL.
Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
За да предотвратите повредата и загубата
на данни, периодично запазвайте всички
записани изображения на външен
носител. Препоръчваме ви да запазвате
изображенията на DVD-R диск, като
използвате компютър. Можете да запазите
изображенията и като използвате
видеорекордер или DVD/HDD рекордер.
Относно възпроизвеждане на
изображения, записани с други
устройства

Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за HD (висока
разделителна способност) качество на
записваните изображения. Следователно не
можете да възпроизвеждате изображения,
записани с висока разделителна способност
(HD), на следните устройства:
 други съвместими с AVCHD формат на
записа устройства, които обаче не са
съвместими с High Profile.
5
 устройства,
които не са съвместими с
AVCHD формат.
Дискове, записани с качество с
висока разделителна способност
(HD)

Тази видеокамера записва материал
в AVCHD формат, с качество с висока
разделителна способност. DVD носител,
съдържащ AVCHD материал, не трябва да
се използва с плейъри и рекордери на DVD
основа, защото DVD плейърът/рекордерът
може да не извади носителя или да изтрие
съдържанието без предупреждение. DVD
носител, съдържащ AVCHD материал, може
да бъде възпроизвеждан на съвместим
Blu-ray Disc-- плейър/рекордер или на друго
съвместимо устройство.
Относно настройката за език

Дисплеят на екрана за всеки език се
използва за илюстрация на работните
процедури. Ако е наложително, преди
да започнете работа с видеокамерата,
променете езика (стр. 13).
Относно това ръководство





6
Изображенията на LCD екрана, използвани
в това ръководство с обяснителна цел, са
заснети с помощта на цифров фотоапарат
и е възможно те да изглеждат различно на
екрана на устройството.
Твърдият диск на вашата видеокамера
и “Memory Stick PRO Duo” се наричат
“носители” в това ръководство.
“Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” са означени в това ръководство
с името “Memory Stick PRO Duo”.
Ще откриете “Handycam Handbook” “Ръководството за видеокамерата” (PDF) на
приложения CD-ROM (стр. 48).
Снимките в това ръководство са от
операционна система Windows Vista. В
зависимост от операционната система на
компютъра е възможно истинските сцени да
се различават.
Работен поток
Запис на движещи се изображения и
снимки (стр. 14)

В настройката по подразбиране, движещите се изображения се
записват на вградения твърд диск на устройството с качество с
високa разделителна способност (HD).
 Можете да промените избрания носител за запис и качеството
на движещите се изображения (стр. 40, 45).
Възпроизвеждане на движещи се
изображения и снимки (стр. 18)
Възпроизвеждане на снимки и движещи се изображения на
вашата видеокамера (стр. 18).
Възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки на
свързания телевизор (стр. 21).
Запазване на движещи се изображения и
снимки на диск
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта
на компютър (стр. 23)

От изображения с висока разделителна способност
(HD), прехвърлени на вашия компютър, вие можете да
създадете диск с качество с висока разделителна способност
(HD) или такъв със стандартно качество (SD). Относно
характеристиките за всеки от видовете дискове вижте стр. 26.
Създаване на диск с помощта на DVD записващо/четящо
устройство (стр. 35).
Изтриване на движещи се изображения и
снимки (стр. 39)

Можете да освободите място за запис, като изтриете
от вградения твърд диск на устройството движещи се
изображения и снимки, които сте запазили на друг носител.
7
Съдържание
Първо прочетете това . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Работен поток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Зареждане на комплекта батерии в чужбина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа . . . . . . . . . . . . . 12
Промяна на настройката за езика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Запис
Запис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Лесен запис и възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки
(Easy Handycam операция). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Възпроизвеждане на изображение на телевизионния екран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Запазване на движещи се изображения и снимки
с помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Когато използвате Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Избор на начин за създаване на диск (компютър) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Прехвърляне на движещи се изображения и снимки към компютъра
(Easy PC Back-up) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Промяна на устройството и папката за запис на движещи
се изображения и снимки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Създаване на диск с качество с висока разделителна способност (HD) . . . . . . . . . . 31
Възпроизвеждане на диск с качество с висока разделителна
способност (HD) на вашия компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Създаване на Blu-ray диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Създаване на диск със стандартно качество (SD), който може да се
възпроизвежда на обикновени DVD плейъри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Копиране на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Редактиране на движещи се изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Запис на снимки от движещи се изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8
Запазване на изображения с помощта на
DVD записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск (DVD записващо/четящо устройство) . . . . 35
Създаване на диск с качество с висока разделителна способност (HD)
с помощта на DVD записващо устройство и др. (USB връзка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Създаване на диск със стандартно качество (SD) с помощта на записващо
устройство и др. (Връзка посредством A/V свързващ кабел) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Правилно използване на видеокамерата
Съдържание
Изтриване на движещи се изображения и снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Промяна на носителя за запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Проверка на настройките на носителя за запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Презапис или копиране на движещи се изображения и снимки от
вградения твърд диск към “Memory Stick PRO Duo” носител . . . . . . . . . . . . . . . 41
Настройка на вашата видеокамера с помощта на менюта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Използване на функцията HELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Получаване на подробна информация от “Ръководство на видеокамерата” . . . . 48
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Индикатори на екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Идентификация на частите и регулаторите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
3
1
Лампичка CHG
(зареждане)
3
2
DC щекер
DC IN жак
Променливотоков адаптер
Комплект батерии
Захранващ
кабел
Към стенен
контакт
Можете да зареждате комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия H) след като го
прикрепите към вашата видеокамера.

Не можете да прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”, различен от серия H, към вашата
видеокамера.
1
2
3
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD панела.
Прикрепете комплекта батерии, като го плъзнете по посока на
стрелката, докато чуете щракване.
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
вашата видеокамера и стенния контакт.

Уверете се, че обозначението  на DC щекера сочи надясно.
Лампичката за зареждането светва и зареждането започва. Когато батериите са
напълно заредени, лампичката за зареждането угасва.
4
10
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер
от жака DC IN на вашата видеокамера.


Вижте стр. 54 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния ляв
ъгъл на екрана, за да установите приблизителното оставащо количество заряд в батерията.
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето BATT (освобождаване на батериите) () и
извадете комплекта батерии ().
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на комплекта
батерии”.
Забележки за комплекта батерии и променливотоковия адаптер



Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от
устройството, затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките
(движещо се изображение)/
(снимка) (стр. 12) не светят.
Не давайте на късо DC жака на променливотоковия адаптер или терминала на комплекта батерии
с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
В настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин се
пести захранването на батерията ([A.SHUT OFF)].
Подготовка за експлоатация
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като
използвате променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC,
50/60 Hz.

Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
11
Стъпка 2: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете POWER.
Бутон POWER
(движещо се изображение): За да
записвате движещи се изображения
(снимка): За да записвате неподвижни
изображения
2
Изберете желаната географска област с помощта на
докоснете [NEXT].
/ , и след това
Докоснете бутона на
LCD екрана.

3
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете

12
.
Часовникът се стартира.


За да зададете датата и часа отново, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
LANG]  [CLOCK SET]. Когато опцията не е изведена на екрана, докоснете / ,
докато опцията се изведе.
Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час напред.
Датата и часът не се извеждат по време на запис, но автоматично се записват на носителя и могат
(HOME) 
да бъдат изведени при възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  [DATE/TIME] 


.
(HOME) 
(SETTINGS) 
Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете


.
[SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF] 
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
(движещо се изображение) мига няколко
секунди, след което видеокамерата се изключва.
бутон POWER

Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
Когато зададете [POWER ON BY LCD] в положение [OFF], изключете вашата видеокамера, като
натиснете POWER (стр. 46).
Промяна на настройките на езика
Можете да промените изписването на съобщенията на екрана, като изберете език.
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [ LANGUAGE
Докоснете (HOME) 


.
SET]  желан език 
Подготовка за експлоатация

13
Запис
Запис
Запис на движещи се изображения
В настройката по подразбиране, движещите
се изображения се записват на твърдия диск
с качество с висока разделителна способност
(HD) (стр. 40, 45).
 Затегнете ремъка за захващане.
 Отворете капачето на обектива.
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

14
За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен,
натиснете POWER (стр. 12).
Бутон POWER
 Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
Лостче zoom
Широк Телеснимка
[STBY]  [REC]
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.


Можете да увеличавате изображенията посредством използването на лостчето за
увеличение zoom. Преместете леко лостчето за zoom, аз да постигнете по-бавно увеличение.
Преместете по-натам, за да постигнете по-бързо увеличение.
Запис

Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
Вижте стр. 54 относно времената за запис на движещите се изображения.






Когато файлът с движещото се изображение надвиши 2 GB, автоматично се създава следващия
файл.
Можете да промените носителя за запис и качеството на изображението (стр. 40, 45).
Можете да промените режима за запис на движещите се изображения (стр. 45).
Настройката по подразбиране на опцията [ STEADYSHOT] е [ON].
За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата (), след това регулирайте ъгъла (). Ако завъртите LCD панлела на 180 градуса
към обектива (), можете да записвате движещи се изображения/ снимки в огледален режим.
 90 градуса (максимално)
 90 90 градуса към камерата
 180 градуса (максимално)


Когато отваряте или затваряте LCD екрана, или при регулиране на ъгъла, внимавайте по грешка
да не натиснете бутоните,намиращи се в страни на LCD екрана.
В настройката по подразбиране снимката се записва автоматично, когато видеокамерата
разпознае усмивка на човешко лице, докато се записва движещо се изображение ([SMILE
SHUTTER]). Лицето с разпозната усмивка се загражда с оранжева рамка. Можете да промените
настройката в менюто (стр. 45).
15


Можете да увеличите нивото на увеличение (zoom), като използвате цифровия zoom. Задайте
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS] 
нивото на увеличение, като докоснете


.
[DIGITAL ZOOM]  желана настройка 
Когато преглеждате движещи се изображения на x.v.Color-съвместими телевизори, записвайте
(HOME) 
(SETTINGS) 
движещите се изображения с функцията x.v.Color. Докоснете


. За да преглеждате движещи
[MOVIE SETTINGS]  [X.V.COLOR]  [ON] 
се изображения, е необходимо да извършите определени настройки на телевизора. Вижте
ръководството за експлоатация на телевизора.
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на твърдия диск (стр. 40).
 Отворете капачето на обектива.
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 12).
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
Съотношението на екрана става 4:3.
16
(Снимка).
 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай.
Лостче zoom
Широк Телеснимка
Мига  Светва
Когато индикацията




Можете да проверите броя на изображенията, които могат да се запишат на LCD екрана (стр. 57).
За да промените размера на изображението, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 


.
[PHOTO SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  желана настройка 
Можете да записвате снимки по време на запис на движещи изображения, като натиснете
PHOTO. Размерът на файловете с изображения е както следва, когато записвате движещи се
изображения с качество с висока разделителна способност (HD).
.
Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията
Запис

изчезне, изображението е записано.
Леко преместете лостчето за zoom, за да постигнете по-бавно увеличение (zoom).
Преместете повече за по-бърз zoom.
Лесен запис и възпроизвеждане на движещи се изображения и
снимки (Easy Handycam операция)
Просто натиснете EASY.
За да отмените операцията Easy Handycam, отново натиснете EASY след като записът
приключи, или работете с менюто. По време на Easy Handycam операция можете да
зададете основни операции, като например промяна на размера на изображението или
изтриване на изображения, заедно с другите опции и настройки. Другите опции се
задават автоматично.

Когато стартирате операция Easy Handycam, почти всички настройки автоматично се
задават в менюто в положенията си по подразбиране. (Някои опции в менюто се връщат към
стойностите на настройките си от преди използването на операцията Easy Handycam.)
В режим на Easy Handycam операция се извежда индикация
.
17
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата
Настройката по подразбиране задават възпроизвеждането на движещите се
изображения и снимките, записани на вградения твърд диск (стр. 40, 45).
Възпроизвеждане на движещи се изображения
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 12).
 Натиснете
(VIEW IMAGES).
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.

Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като натиснете
екрана.
 Докоснете
(или
(VIEW IMAGES) на LCD
) бутон ()  желано движещо се изображение
().
Към индекс екрана на
сцени през определен
интервал (Film Roll Index)
Предходен
Към индекс екрана
на сцени с лица (Face
Index)
Към списък със
записани дати
Следващ
За да се върнете към
предходен режим на запис
Към списъка с изображения
с висока разделителна
способност (HD)

18
Към списък с
изображения
Индикацията  се извежда на движещото се изображение или снимката, която е последно
възпроизведена или записана. Ако докоснете движещото се изображение или снимката с
помощта на , можете да продължите възпроизвеждане от предходното време. (Снимката,
записана на “Memory Stick PRO Duo” носителя, се обозначава с индикатора  .)
Вашата видеокамера започва възпроизвеждането на избраното движещо се
изображение.
Предходен
Следващ
Сила на звука
OPTION MENU




За да превъртите бързо
напред
За да превъртите
бързо назад
За да въведете пауза/ за
да възпроизвеждате
Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното
такова, екранът се връща в режим VISUAL INDEX.
/
докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане
Докоснете
на движещи се изображения.
/
по време на възпроизвеждане, движещите
Когато неколкократно докоснете
изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо 
около 30 пъти по-бързо  около 60 пъти по-бързо.
Можете да включите или изключите екрана на дисплея, като натиснете DISP, който се
намира на панела зад LCD панела.
Датата на записа, времето и условията на записа автоматично се запазват по време на запис.
Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете докато
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]
възпроизвеждате, като докоснете
 [DATA CODE]  желана настройка 


.
Възпроизвеждане

За да спрете
За да регулирате силата на звука на движещите се изображения
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
/
 .
помощта на

 регулирайте с
Можете да регулирате силата на звука от OPTION MENU (стр. 42).
Преглед на снимки
Докоснете
(Photo) ()  желана снимка () – в екрана VISUAL INDEX
19
Вашата видео камера извежда избраната снимка.
Предходен
Към екрана
VISUAL INDEX


20
За да спрете/стартирате
зареждането на кадри
Следващ
OPTION MENU
Можете да увеличите снимката, като преместите лостчето zoom, докато преглеждате снимки (PB
ZOOM). Ако докоснете определена точка в PB ZOOM рамката, точката се премества в центъра на
рамката.
Когато преглеждате снимки, записани на Memory Stick Duo носител, на екрана се извежда
индикацията
(папка за възпроизвеждане).
Възпроизвеждане на изображения на
телевизионния екран
Начините на връзка и качеството на изображенията (висока разделителна способност
(HD) или стандартна разделителна способност (SD)), които се възпроизвеждат на
телевизионния екран, се различават в зависимост от телевизора, който сте свързали,
и конекторите, които използвате. Лесно можете да свържете вашата видеокамера към
телевизора, като следвате инструкциите в [TV CONNECT Guide].
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]
 Превключете източника на входен сигнал на телевизора към свързания жак.

Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
 Включете вашата видеокамера и докоснете
 [TV CONNECT Guide] на LCD екрана.


(HOME) 
(OTHERS)
Когато опцията не е изведена на екрана, докоснете / , докато опцията се изведе.
Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр.11).
 Свържете вашата видеокамера с телевизора според инструкциите в [TV
Конектори на вашата видеокамера

Възпроизвеждане
CONNECT Guide].
A/V конектор за
дистанционно управление
Входни конектори на
вашия телевизор
Когато използвате A/V свързващ кабел, за да извеждате движещи се изображения,
изображенията се извеждат със стандартно качество (SD).
 Възпроизведете движещите се изображения и снимките на вашата
видеокамера (стр. 18).

Извършете нужните настройки за изходен сигнал на видеокамерата.
21
За да свържете телевизор с висока разделителна способност посредством компонентни видео
жакове:
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [COMPONENT]  [1080i/576i]



За да свържете телевизор без висока разделителна способност през компонентните видео жакове:
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [COMPONENT]  [576i] 


За да свържете 4:3 телевизор:
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE]  [4:3] 


За да активирате “BRAVIA” Sync:
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [CTRL FOR HDMI]  [ON] (настройка


по подразбиране) 
Относно “PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима с “PhotoTV HD” стандарта. “PhotoTV HD” ви
позволява да възпроизвеждате детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури. Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством
HDMI кабел* или компонентен A/V кабел**, можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
* Телевизорът автоматично превключва на подходящия режим, когато възпроизвеждате снимки.
** Нужна е настройка на телевизора. Моля, за подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на вашия PhotoTV HD-съвместим телевизор.
22
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните
операции, като използвате “PMB (Pictute
Motion Browser)”.
 Да прехвърляте изображения към
компютър
 Да преглеждате и редактирате
прехвърлени изображения
 Да създавате дискове
 Да качвате движещи се изображения и
снимки на интернет страници
За да запазвате движещи се
изображения и снимки, като използвате
компютър, предварително инсталирайте
“PMB” от приложения CD-ROM.


 При прехвърляне на движещи се изобра-
жения и снимки на компютър
 При записване на диск с едно докосване –
One Touch Disk Burn
 При създаване на дискове в Blu-
ray/AVCHD формат/DVD видео
(Когато създавате DVD видео чрез
преобразуване на изображения с
висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество
(SD), е необходим процесор от вида Intel
Pentium 4, 2.8 GHz или по-бърз.)
 При копиране на диск
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия
(Този продукт се основава на DirectX
технологията. Необходима е инсталация
на DirectX).
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече (1 GB
или повече е препоръчително.)
Въпреки това за обработка само на SD
(стандартно качество) изображения ще ви
бъде нужна 256 MB памет или повече.
За Windows Vista: 1 GB или повече
OS (операционна система)*1
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате дискове в AVCHD
формат. Когато създавате Blu-ray дискове,
са необходими максимум 50 GB.)
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP1*3
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
CPU (процесор)
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен
USB (USB 2.0 съвместим)); дисково
устройство, което може да записва
Blu-ray/DVD дискове (за инсталация на
софтуера е нужно CD-ROM устройство)
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT
файлова система за система на твърдия
диск.
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
Intel Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз
(Препоръчителни са Intel Pentium 4 3.6
GHz или по-бърз, Intel Pentium D 2.8 GHz
или по-бърз, Intel Core Duo 1.66 GHz или
по-бърз, или Intel Core 2 Duo 1.66 GHz
или по-бърз.)
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Не форматирайте твърдия диск на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
Тази видеокамера записва висококачествен
материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD носител. Въпреки това, DVD носителят, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото
е възможно DVD плейърът/рекордерът да не
успее да извади носителя и може да изтрие
съдържанието без предупреждение.
Въпреки това следните операции са
възможни с Intel Pentium III 1 GHz или
по-бърз:
23

Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако операционната система е обновена до нова среда.
*2
Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition).
*3
Не се поддържа Starter (Edition).
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да обработвате снимки, като
използвате Macintosh компютър,
свързан към видеокамерата, вижте
следната интернет страница.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свързвате
вашата видеокамера към компютър.


24
Ако на компютъра вече е инсталирано
друго копие на “PMB”, приложено към
друго устройство, проверете версията.
(Можете да изведете номера на версията
като щракнете върху [Help] – [About
PMB].) Сравнете номера на версията на
приложения CD-ROM с този на предходното
инсталирано копие на “PMB”. Уверете се,
че версиите са инсталирани в поредност от
по-ниската към по-високата. Ако номерът
на версията на предходното инсталирано
“PMB” копие е по-голям от този на “PMB”
на вашата видеокамера, деинсталирайте
“PMB” от вашия компютър, след което
инсталирайте версиите в указания по-горе
ред - от по-ниска към по-висока. Ако първо
инсталирате по-високата версия на “PMB”,
възможно е някои функции да не работят
правилно.
Вижте стр. 48 в “Ръководство на
видеокамерата”.
 Уверете се, че вашата
видеокамера не е свързана към
компютъра.
 Включете компютъра.


Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
 Поставете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.

Ако екранът не се изведе, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете
два пъти върху [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM).
 Щракнете върху [Install].
 Изберете езика за
приложението, което ще
инсталирате, след това
щракнете върху [Next].
 Включете вашата видеокамера,
след това свържете
видеокамерата към компютър,
като използвате приложения
USB кабел.

Ако е необходимо, рестартирайте
компютъра, за да приключите
инсталацията.
Когато инсталацията приключи, се
извеждат следните икони.
Отстранете CD-ROM диска от
вашия компютър.
На екрана на видеокамерата
автоматично се извежда
съобщението [USB SELECT].
 Докоснете [ USB CONNECT]
на екрана на видеокамерата.



Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
докоснете
(HOME)  (OTHERS)
 [USB CONNECT].

Възможно е да се изведат други икони.
В зависимост от инсталационната
процедура е възможно иконите да не
се изведат.
“Ръководство на видеокамерата” не се
инсталира в тази процедура (стр. 48).
За да изключите вашата видеокамера
от компютъра
 Прочетете лицензното
споразумение и ако приемате
условията, сменете в
и след това щракнете върху
[Next]  [Install].
 Следвайте инструкциите на
екрана, за да инсталирате
софтуера.

В зависимост от компютъра, възможно
е да ви се наложи да инсталирате друг
софтуер. Ако инсталационният екран
се изведе, следвайте инструкциите, за
да инсталирате нужния софтуер.
 Докоснете [END]  [YES] на
екрана на видоекамерата.
 Изключете USB кабела.

Можете да създадете Blu-ray диск, като
използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB” (стр. 32).
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
 Щракнете върху [Continue] на
екрана на компютъра.
 Щракнете върху иконата в
долния десен ъгъл на десктопа
на компютъра  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
25
Избор на начин за създаване на диск
(компютър)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с HD (качество с
висока разделителна способност) или SD (стандартно качество) качество от движещи
се изображения или снимки, записани на вашата видеокамера, които са с HD качество
(висока разделителна способност). Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
Плейър
Избор на метод и вид на диска
Устройства за Blu-ray
възпроизвеждане (Blu-ray
плейър, PLAYSTATION3 и др.)
 Прехвърляне на движещи се
изображения и снимки на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 29)

 Създаване на Blu-ray диск* с
качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) (стр. 32)
Устройства за
възпроизвеждане на AVCHD
формат (Sony Blu-ray плейър,
PLAYSTATION3 и др.)
Създаване на диск с едно докосване (One
Touch Disc Burn) (стр. 28)
HD
 Прехвърляне на движещи се
изображения и снимки на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 29)
HD

 Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) (стр. 31)
Обикновени устройства за
DVD възпроизвеждане (DVD
плейър, компютър, който
възпроизвежда DVD дискове
и др.)
 Прехвърляне на движещи се
изображения и снимки на компютър
(Easy PC Back-up) (стр. 29)
SD

 Създаване на изображения със
стандартно качество (SD) (стр. 33)
* За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате BD Add-on софтуера за “PMB” (стр. 32).
Характеристики на всички видове дискове
Използването на Blu-ray дискове ви позволява да записвате движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD) с времетраене, по-дълго от това на DVD.
HD
26
Можете да записвате движещи се изображения с висока разделителна способност (HD) на
DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения с висока
разделителна способност (HD).
SD
Можете да записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD), преобразувани
от изображения с качество с висока разделителна способност (HD), на DVD носител, като
например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения със стандартно качество
(SD).
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
Можете да използвате 12 cm дискове от следния вид посредством “PMB”. За Blu-ray
дискове вижте стр. 32.
Вид на диска
DVD-R/D VD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW


Функции
Не-презаписващи
Презаписващи
Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION3.
Възможно е PLAYSTATION3 да не се предлага в някои държави/региони.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
27
Създаване на диск с
едно докосване
(One Touch Disc Burn)
Можете да запазвате движещи се
изображения и снимки на диск, просто
(DISC BURN)
като натиснете бутона
на видеокамерата. Движещите се
изображения и снимките, записани на
вашата видеокамера, които все още не
сте запазили с функцията за запис с едно
докосване, могат да бъда автоматично
записани на диск. Движещите се
изображения и снимките се запазват на
диска с качеството, с което са записани.






Когато записвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD)
(настройка по подразбиране), резултатът ще
бъде диск с висока разделителна способност
(HD). Не можете да възпроизвеждате дискове
с висока разделителна способност (HD) на
DVD плейъри.
Създаването на Blu-Ray дискове не е възможно
с функцията за запис с едно натискане - One
Touch Disk Burn.
За да създадете диск със стандартно качество
на изображението (SD) от движещо се изображение с висока разделителна способност
(HD), първо прехвърлете движещите се изображения на компютър (стр. 29) и след това
създайте диска със стандартното качество на
изображението (SD) (стр. 33).
Предварително инсталирайте “PMB” (стр. 24),
но не стартирайте програмата.
Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
11).
С помощта на бутона
(DISC BURN) на
вашата видеокамера можете да записвате
само движещи се изображения и снимки,
които са запазени на вътрешния твърд диск.
1
28
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството


2
3
4

Вижте стр. 26 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
Ако някой друг софтуер освен “PMB”
се стартира автоматично, затворете
приложението.
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен в комплекта).
Натиснете бутона
BURN).
(DISC
Следвайте инструкциите,
изведени на екрана на
компютъра.
Движещите се изображения и снимките не
се запазват на компютъра, когато извършите
функцията за запис с едно докосване - One
Touch Disk Burn.
Прехвърляне
на движещи се
изображения
и снимки към
компютър
(Easy PC Back-up)
Движещите се изображения и снимките
на вашата видеокамера, които все още
не са запазени с помощта на функцията
Easy PC Back-up, могат автоматично
да бъдат прехвърлени на компютъра.
Предварително включете компютъра.

На екрана на компютъра се извежда
прозорецът [Handycam Utility].
3
Щракнете [Easy PC Back-up] 
[Import] на екрана на компютъра.
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 11).
1
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен в комплекта).
Движещите се изображения и
снимките се прехвърлят на вашия
компютър.
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB Select].
2
Докоснете [ USB CONNECT],
за да прехвърлите изображения
от вградения твърд диск, или
докоснете [ USB CONNECT],
за да прехвърлите изображения
от носителя “Memory Stick PRO
Duo”.



Когато операцията приключи, може да се
изведе екран, който показва, че движещите
се изображения се анализират. Възможно е
анализирането на движещите се изображения да отнеме дълго време. Междувременно
вие можете да работите с “PMB”.
Можете да създавате дискове с висока резолюция (HD) (дискове във формат Blu-Ray/
AVCHD) (стр. 31) или дискове със стандартно
качество (SD) (стр. 33) от прехвърляни движещи се изображения с висока резолюция (HD).
Относно прехвърлянето на избрани движещи
се изображения или снимки вижте “PMB
ръководство” (стр. 30).
Можете да прехвърляте движещи се изображения с висока разделителна способност (HD)
от вашия компютър на вашата видеокамера
(HDR-CE100E. В екрана на “PMB” щракнете върху [Manipulate]  [Export To]
[Handycam (Internal Memory)] или [Handycam
(Memory Stick)]. За подробности вижте “PMB
ръководство” (стр. 30).
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър

29
Промяна на устройството и
папката за запис на движещи
се изображения и снимки
В екрана [Handycam Utility] на стъпка
3 по-горе, щракнете върху [Easy PC
Back-up]  [Change]. На изведния
екран вие можете да изберете
устройството или папката, където ще
запазвате изображения.
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Щракнете два пъти върху иконата на
“PMB” на екрана на компютъра.

Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility]  [PMB],
за да стартирате “PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате
или създавате дискове с движещи се
изображения, а също и снимки, като
използвате “PMB”.
Прочитане на “PMB”
ръководството
Вижте “PMB ръководство”, за да се
запознаете с подробности относно
използването на “PMB”. Щракнете
два пъти върху иконата на “PMB”
ръководството на вашия компютър, за
да отворите “PMB ръководство”.
30

Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility]  [Help]
 [PMB Guide]. Също така, можете да
отворите “PMB” ръководството и от [Help]
на “PMB”.
Създаване на диск
с качество с висока
разделителна
способност (HD)
се изображение с висока
разделителна способност (HD).

Mожете да създадете диск с висока
разделителна способност (HD), като съберете движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD), които
преди това са били прехвърлени на вашия
компютър (стр. 29).


В тази част е описана процедурата за запис на
движещи се изображения с висока разделителна способност (HD) на DVD диск (стр. 26).
Можете да възпроизвеждате дискове с
висока разделителна способност (HD) на
устройства за въ зпроизвеждане на AVCHD
формат, като например Sony Blu-ray плейър
и PLAYSTATION3. Не можете да възпроизвеждате дискове на обикновени DVD
плейъри (стр. 26).
1
4
Щракнете върху [Manipulate]
 [AVCHD (HD) Creation]


Вижте стр. 27 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
Ако някой друг софтуер се стартира
автоматично, затворете приложението.
Щракнете два пъти върху
иконата “РМВ” на екрана на
компютъра, за да стартирате
“PMB”.
Може да стартирате “PMB” и като
щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [PMB].
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar], намиращи се от
лявата страна на прозореца,
и изберете папка или дата;
след това изберете движещо
5
За да прибавите движещи се
изображения към такива, които са били
избрани преди това, изберете движещите
се изображения в основния прозорец,
след което ги изтеглете и пуснете в
прозореца за избор на изображения.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.

Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на диск с
качество с висока разделителна
способност на вашия компютър
Можете да възпроизвеждате дискове с
висока разделителна способност (HD),
като използвате приложението “Player
for AVCHD”, което се инсталира заедно
с “PMB”.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.

3

Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството

2

Движещите се изображения с висока
разделителна способност се отбелязват
със символа .
Не можете да запазвате снимки на диск.
За да изберете множество движещи
се изображения, задръжте клавиша
Ctrl и щракнете върху миниатюрните
изображения.
31
За да стартирате “Player for AVCHD”,
щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Player for AVCHD].
Вижте помощния файл на “Player for
AVCHD” относно операциите.

В зависимост от компютърната среда е
възможно е движещите се изображения
да не се възпроизведат гладко.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) от
изображения, които предварително
сте прехвърлили към компютъра (стр.
29).
За да създадете Blu-ray диск, трябва
да инсталирате BD Add-on софтуера
за “PMB”. Щракнете върху [BD
Add-on Software] в инсталационния
екран на “РМВ” и инсталирайте
това допълнение, като следвате
инструкциите на екрана.

Свържете вашия компютър към
Интернет, когато инсталирате [BD Addon Software].
Поставете празен Blu-ray диск в
устройството за дискове и щракнете
върху [Manipulate]  [Blu-ray
Disc (HD) Creation] на стъпка 4 от
“Създаване на диск с качество с висока
разделителна способност (HD)” (стр.
31). Другите процедури се извършват
по същия начин като при създаването
на диск с висока разделителна
способност (HD).


32
Вашият компютър трябва да поддържа
създаването на Blu-ray дискове.
BD-R (не-презаписващ) и BDRE (презаписващ) носителите са
възможностите за създаване на Blu-rаy
дискове. Не можете да прибавяте
съдържание към нито един от видовете
дискове след като го създадете.
Създаване на диск
със стандартно
качество (SD),
който може да се
възпроизвежда на
обикновени DVD
плейъри
Можете да създадете диск с със
стандартно качество (SD), като съберете
движещи се изображения и снимки,
които преди това са били прехвърлени
на вашия компютър (стр. 29).

или дата; след това изберете
движещи се изображения и
снимки.


4
Като източници можете да изберете
движещи се изображения с висока
разделителна способност. Въпреки
това, качеството на изображението се
преобразува от такова с висока резолюция
(HD) в стандартно (SD). Преобразуването
на качеството на изображението ще отнеме
повече време, отколкото при реалния запис.


За да прибавите движещи се
изображения и снимки към такива,
които са били избрани преди това,
изберете движещите се изображения
в основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за
избор на изображения.
Вижте стр. 27 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
Ако някой друг софтуер автоматично се
стартира, затворете приложението.
Щракнете два пъти върху
иконата “РМВ” на екрана на
компютъра, за да стартирате
“PMB”.

3
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на движещи се
изображения.
Включете вашия компютър и
поставете празен диск в DVD
устройството

2
Щракнете върху [Manipulate]
 [DVD-Video (SD) Creation].
Може да стартирате “PMB”, като
щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [PMB].
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar] от лявата страна на
прозореца и изберете папка
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.

Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск
на друг, като използвате “Video Disc
Copier”.
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
1
Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) се
отбелязват с .
За да изберете множество движещи
се изображения, задръжте клавиша
Ctrl и щракнете върху миниатюрните
изображения.
33
Също така, можете да копирате диска,
като преобразувате движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) в изображения със
стандартно качество (SD).
Щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Video Disc Copier], за да стартирате
софтуера. Относно операциите вижте
помощния файл на “Video Disc Copier”.

Можете да запазвате кадър от
движещо се изображение като кадър
от фото файл
На прозореца за възпроизвеждане
на движещо се изображение “РМВ”
щракнете върху , за да изведете
[Save Frame]. За операциите вижте
“PMB ръководство” (стр. 30).
Не можете да копирате на Blu-Ray диск.
Редактиране на движещи се
изображения
Можете да изрежете само ненужните
части от движещо се изображение и да
го запазите като друг файл.
Като използвате “PMB”, изберете
движещо се изображение, което
желаете да редактирате, след това
щракнете върху [Manipulate] 
[Video Trimming] в менюто, за да
изведете прозореца за изрязване на
видео. За операциите вижте PMB
ръководството (стр. 30).
34
Запис на снимки от движещи се
изображения
Щракнете
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск (DVD
записващо/четящо устройство)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (HD) или на диск със стандартно качество (SD) от
движещи се изображения или снимки с висока разделителна способност (HD),
записани на вашата видеокамера. Изберете начина, който подхожда на вашия
плейър.


Подгответе DVD диск, като например DVD-R за създаване на диск.
Вижте стр. 32, за да създадете Blu-ray диск.
Плейър
Устройства за
възпроизвеждане на AVCHD
формат (Sony Blu-ray плейър,
PLAYSTATION3 и др.
Обичайни устройства за
възпроизвеждане на DVD
(DVD плейър, компютър, който
може да възпроизвежда DVD
и др.)

Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) с DVD
записващо устройство и др. (връзка с
USB кабел) (стр. 36)
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество (SD) с помощта на
рекордер и др. (връзка посредством A/V
свързващ кабел) (стр. 37)
Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION3.
Възможно е PLAYSTATION3 да не се предлага в някои държави/региони..
HD
SD
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо/четящо устройство

Избор на метод и вид на диска
35
Създаване на диск с
висока разделителна
способност (HD)
с помощта на
DVD записващо
устройство и др.
(USB връзка)
Можете да запазвате движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) на диск, като свържете
вашата видеокамера към устройство за
създаване на дискове, като например
Sony DVD записващо устройство,
посредством използването на USB
кабел. Обърнете се и към ръководството
за експлоатация, приложено към
устройствата, които ще свързвате.
Начинът, който използвате за създаване
на дискове, като свържете вашата
видеокамера към Sony DVD записващо
устройство посредством USB кабел, е
описан тук.

Свържете вашата видео камера към
мрежата от 220V, като за тази операция
използвате приложения променливотоков
адаптер (стр. 11).
1
Включете вашата видеокамера
и свържете DVD записващо
устройство към жака  (USB)
на вашата видеокамера,
като използвате USB кабел
(приложен в комплекта).
На екрана на видеокамерата
се извежда съобщението [USB
SELECT].
2
3
Запишете движещото се
изображение на свързаното
оборудване.

4
5


36
Докоснете [ USB CONNECT]
в екрана на видеокамерата,
когато изображенията са на
вградения твърд диск, или
докоснете [ USB CONNECT],
когато изображенията са
записани на “Memory Stick PRO
Duo” носител.
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството, което ще
свързвате.
След като операцията
приключи, докоснете
[END]  [YES] на екрана на
видеокамерата.
Изключете USB кабела.
Не трябва да използвате диск с висока
разделителна способност (HD), който
сте създали с DVD плейъри/рекордери.
Ако го направите, е възможно дисковете
да не успеят да се извадят поради
несъвместимостта на DVD плейърите/
рекордерите с AVCHD формата.
В някои държави/ региони е възможно да не
се предлагат записващи устройства на Sony.
Създаване на диск
със стандартно
качество (SD)
с помощта на
записващо
устройство и др.
качество, отколкото при връзката само
с A/V свързващ кабел. Свържете белия
и червения щекери (ляв/десен аудио) и S
VIDEO щекера (S VIDEO канал) на A/V
свързващия кабел с S VIDEO кабел. Ако
свържете само S VIDEO щекера, няма
да чуете звук. Връзката с жълтия щекер
(видео) не е необходима.
(Връзка посредством A/V
свързващ кабел)
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата
видеокамера, на диск или видеокасета,
като свържете вашата видеокамера към
рекордер или Sony DVD записващо
устройство и др посредством
използването на A/V свързващ кабел.
Свържете устройството по един от
двата начина –  или . Обърнете се
и към ръководството за експлоатация,
приложено към устройствата, които
ще свързвате. Преди да започнете
операцията изберете носителя за
запис, който съдържа движещите
се изображения, които желаете да
презаписвате (стр. 40, 45).

Вход
S VIDEO
VIDEO
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 11).
Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Вашата видеокамера е оборудвана с A/V
конектор за дистанционно управление
(стр. 39). Свържете A/V свързващия
кабел към вашата видеокамера.
 A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава
се отделно)
Когато свързвате към друго устройство
посредством S VIDEO жак, като използвате A/V свързващ кабел с S VIDEO
кабел (продава се отделно), можете да
получавате изображения с по-високо
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
Посока на сигнала
1
Заредете носител на запис в
устройството за запис.

Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо/четящо устройство

A/V
конектор за
дистанционно
управление
37
2
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел  (приложен в
комплекта) или A/V свързващ
кабел с S VIDEO  (продава се
отделно).

3
Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера и
запишете на устройството за
запис.

4




38
Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството за запис.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(SETTINGS)  [OUTPUT
(HOME) 
SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [LCD
PANEL] (настройка по подразбиране) 


.
За да записвате дата/час или данни с
настройки на камерата, докоснете
(SETTINGS)  [VIEW
(HOME) 



IMAGES SET]  [DATA CODE]  желана


.
настройка 
(HOME) 
В допълнение докоснете
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS] 
[DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 

.

Когато размерът на екрана на устройствата
за извеждане (телевизор и др.) е 4:3,
(HOME) 
(SETTINGS)
докоснете
 [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 


.
[4:3] 
Когато свързвате моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер
към входния аудио жак на устройството.
Възможно е DVD записващото устройство
на Sony да не се предлага в някои държави/
региони.
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи
се изображения и
снимки
Можете да освободите място на носителя,
като изтриете движещи се изображения и
снимки от носителя за запис.
Преди да започнете операция, изберете
носителя за запис, който съдържа
движещите се изображения и снимките,
които желаете да изтриете (стр. 40). За
движещи се изображения, изберете
качество на изображението (стр. 45).
1
2
Докоснете (HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
За да изтриете движещи се
изображения, докоснете
[ DELETE]  [
DELETE] или
[
DELETE].

3
За да изтриете снимки, докоснете
[ DELETE]  [ DELETE].
Форматиране на носителя за запис
Форматирането изтрива всички движещи се изображения и снимки, и по този
начин се възстановява свободното място.



Свържете видеокамерата към стенния
контакт, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 11).
За да предотвратите загуба на важни
изображения, преди да форматирате
носителя за запис, запазете изображенията
(стр. 23).
Защитените движещи се изображения и
снимки също ще бъдат изтрити.
 Докоснете (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT].
 Докоснете носителя за запис,
който ще форматирате ([INT.
MEMORY] или [MEMORY STICK]).
 Докоснете [YES]  [YES] 
4

Докоснете
 .
 [YES] 
За да изтриете всички движещи се
изображения едновременно
На стъпка 2, докоснете [ DELETE] 

Не затваряйте LCD екрана, не работете с
бутоните на видеокамерата, не изключвайте
променливотоковия адаптер и не вадете
“Memory Stick PRO Duo” от видеокамерата,
когато на екрана е изведено съобщението
[Executing…]. (Когато форматирате
носителя, лампичката ACCESS/лампичка за
достъп свети или мига.)
.
Правилно използване на видеокамерата
3 Докоснете и изведете знака
на движещите се изображения
или снимките, които ще
изтривате.

[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
За да изтриете всички снимки едновременно
На стъпка 2, докоснете [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
39
Промяна на носителя
за запис
Можете да изберете вградения твърд
диск или носителя “Memory Stick
PRO Duo” като варианти за запис,
възпроизвеждане или редактиране на
изображения на вашата видеокамера.
Изберете по отделно носителя, който ще
използвате за движещи се изображения
и за снимки. В настройката по
подразбиране на твърдия диск
се записват както движещи се
изображения, така и снимки.
Избор на носител за снимки
 Докоснете (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [PHOTO
MEDIA SET].
Извежда се екранът [PHOTO
MEDIA SET].
 Докоснете желания носител.
 Докоснете [YES] 
Вградена памет
.
Носителят за запис се променя.
Движещи се
изображения



Снимки
“Memory Stick” носител
Можете да извършвате операции по
запис, възпроизвеждане и редактиране на
избрания носител.
За времената за запис на движещите се
изображения вижте стр. 54.
За броя на снимките, които можете
да запишете, вижте “Ръководство на
видеокамерата” (стр. 48).
Избор на носителя за запис за
движещи се изображения
 Докоснете (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET].
Извежда се екранът [MOVIE MEDIA
SET].
 Докоснете желания носител..
 Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се променя.
40
За да проверите настройките
за носителя за запис
Лампичката
(движещо се
изображение) светва, за да провери
носителя за запис, който се използва
за движещи се изображения, или
(снимка) светва, за да
лампичката
покаже носителя, който използвате,
за снимки. Иконката на носителя
се извежда в горния десен ъгъл на
екрана.
: Вградена памет
: “Memory Stick PRO Duo” носител
Зареждане на “Memory Stick PRO
Duo” носител

Задайте носителя за запис в положение
[MEMORY STICK], за да записвате движещи
се изображения и/или снимки на “Memory
Stick PRO Duo” носителя (стр.. 40).
Лампичка за достъпа
Видове “Memory Stick”, които можете
да използвате с вашата видеокамера

За запис на движещи се изображения ви
препоръчваме да използвате “Memory Stick
PRO Duo” носител с размер 1 GВ или повече,
който има следната маркировка:

(“Memory Stick
PRO Duo” носител)*

(“Memory Stick
PRO-HG Duo” носител)
На LCD екрана се извежда екранът
[Create a new Image Database File.],
когато заредите нов “Memory
Stick PRO Duo” носител. докато
лампичката (движещо се
изображение) свети.
 Докоснете [YES].

* Можете да използвате носители с
или без маркировка Mark2.

Възможността за работа на видеокамерата
с “Memor yStick PRO Duo” до 16 GB е
потвърдена.


Зареждането на “Memory Stick PRO
Duo” насила и в обратна посока може
да причини неизправност на самия
носител, на “Memory Stick Duo”
гнездото или да повреди данните с
изображение.
Затворете капачето на Memory Stick
Duo след като заредите “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
Ако на стъпка 2 се изведе съобщението
[Failed to create a new Image Database File. It
may be possible that there is not enough free
space.], форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” носителя (стр. 39).
За да извадите “Memory Stick PRO
Duo” носителя
Отворете капачето на “Memory Stick Duo”
и леко натиснете “Memory Stick PRO Duo”
веднъж.


Не отваряйте капачето на Memory Stick Duo
по време на запис.
Внимавайте, когато изваждате или зареждате
“Memory Stick PRO Duo” носителя – възможно е носителят да падне, когато го натиснете.
Презапис или копиране на
движещи се изображения и
снимки от вградения твърд
диск към “Memory Stick PRO
Duo” носител
Докоснете (HOME)  (OTHERS)
 [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY],след
това следвайте екранните дисплеи.
Правилно използване на видеокамерата
 Отворете капачето на
отделението за “Memory Stick
Duo” носителя и заредете
“Memory Stick PRO Duo” в
“Memory Stick Duo” гнездото,
докато щракне.

За да записвате само неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO
Duo” носителя, докоснете [NO].
41
Настройка на вашата
видеокамера с
помощта на менюта

Използване на функцията HELP
Опциите в менюто са описани по-подробно
с цветни снимки в “Handycam Handbook”
(стр. 48).
Използване на
За да видите описанието в HOME
(HELP) в екрана
MENU, докоснете
HOME MENU. (Долната част на
става оранжева). След това докоснете
опциите в менюто, за които желаете да
получите информация.
HOME MENU
Менюто HOME MENU се извежда,
(HOME).
когато натиснете бутона
Можете да промените настройките на
вашата видеокамера.
(HOME)
(HOME) Бутон
 Докоснете желаната категория
 опция в менюто, която
желаете да промените.
Използване на
OPTION MENU
OPTION MENU се извежда точно
както се появява изскачащият прозорец
при натискането на десния бутон
на мишката във вашия компютър.
Извеждат се опциите в менюто, които
можете да променяте.
(OPTION)
Опция в менюто
 Докоснете желания бутон
 опция за промяна на
настройката.
Опция в менюто
Бутон
 Следвайте инструкциите на
екрана
 След като приключите с
настройката, докоснете




42
.
Когато опцията не е изведена на екрана,
докоснете / .
За да се върнете към предходния екран,
.
докоснете
За да скриете екрана HOME MENU,
докоснете
.
Не можете да изберете опциите и
настройките, които са изведени в сиво.
Tab
 След като приключите
настройката, докоснете

.
Когато желаната опция не се намира на
екрана, докоснете друг бутон. (Възможно е
да няма други бутони).

Не можете да използвате менюто OPTION
MENU по време на Easy Handycam
операция.
Правилно използване на видеокамерата
43
Списък на менюто
Категория
HOME MENU
(CAMERA)
MOVIE ......................................... стр. 14
PHOTO ........................................ стр. 16
SMTH SLW REC......................... Записва бързо-движещи се обекти на каданс.
Категория
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX........................... стр. 18
FILM ROLL ........................... стр. 18
FACE........................................ стр. 18
PLAYLIST..................................... Извежда и възпроизвежда плейлиста на движещите се изображения.
Категория
(OTHERS)
DELETE
DELETE ........................ стр. 39
DELETE ........................ стр. 39
PHOTO CAPTURE .................... Записва снимки от желани сцени и филми.
MOVIE DUB
DUB/
DUB................. стр. 41
PHOTO COPY
COPY by select (по избор) .....стр. 41
COPY by date (по дата) ............стр. 41
EDIT
DELETE ........................ стр. 39
DELETE ........................ стр. 39
PROTECT..................... Задава защита, за да предотвратите изтриването на движещи се
изображения.
PROTECT ..................... Задава защита, за да предотвратите изтриването на снимки.
DIVIDE ......................... Разделя движещи се изображения.
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD ........ Прибавя движещи се изображения към плейлиста.
ADD by date/
ADD by date............ Прибавя в плейлиста движещи се изображения, записани на един и
същи ден по едно и също време.
ERASE/
ERASE ......................... Изтрива движещи се изображения от плейлиста
ERASE ALL/
ERASE ALL................. Изтрива всички движещи се изображения от плейлиста.
MOVE/
MOVE.......................... Променя реда на движещите се изображения в плейлиста.
USB CONNECT
USB CONNECT .......... Свързва вградения твърд диск посредством USB.
44
USB CONNECT .......... Свързва “Memory Stick PRO Duo” носител посредством USB.
DISC BURN ....................... стр. 28
TV CONNECT Guide ............... стр. 21
BATTERY INFO .......................... Извежда информация за батерията.
Категодия
(MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET .................. стр. 40
PHOTO MEDIA SET ................. стр. 40
MEDIA INFO .............................. Извежда информация за носителя за запис, като например свободно
място.
MEDIA FORMAT ....................... стр. 39
REPAIR IMG.DB F.. .................... стр. 50
Категория
(SETTINGS)
Правилно използване на видеокамерата
MOVIE SETTINGS
/
SET.................... Задава качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране на движещи се изображения.
REC MODE........................ Задава режима за запис на движещи се изображения. Когато
записвате бързо-движещи се обекти, препоръчваме да зададете
изображения с високо качество, като например [FH].
WIDE SELECT................... Задава хоризонтално към вертикално съотношение, когато записвате
движещи се изображения със стандартно качество (SD).
DIGITAL ZOOM ............... стр. 16
STEADYSHOT ............ стр. 15
AUTO SLW SHUTTR ....... Регулира скоростта на затвора автоматично.
X.V.COLOR ........................ стр. 16
GUIDEFRAME .................. Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или
вертикална позиция.
REMAINING SET ....... Задава начина на извеждане на оставащото време на носителя..
CONVERSION LENS ....... Оптимизира функцията за стабилно снимане и фокусира спрямо
прикрепения обектив.
AUTO BACK LIGHT......... Автоматично регулира експонацията за обекти със задно осветяване.
PHOTO SETTINGS
IMAGE SIZE ................ Задава размер на снимката.
FILE NO. ............................ Задава начина, по който се записва номер на файла.
AUTO SLW SHUTTR ....... Автоматично регулира скоростта на затвора.
GUIDEFRAME .................. Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или
вертикална позиция.
CONVERSION LENS ....... Оптимизира функцията за стабилно снимане като фокусира спрямо
прикрепения обектив.
AUTO BACK LIGHT......... Автоматично регулира експонацията за обекти със задно осветяване.
FACE FUNC. SET
FACE DET. SETTING ....... Променя настройките [FACE DETECTION] и [FRAME SETTING]
SMILE SHUTTER ............. Променя настройките [DETECTION SET], [SMILE SENSITIVITY],
[SMILE PRIORITY] и [FRAME SETTING].
45
VIEW IMAGES SET
/
SET.................... Задава качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране на движещи се изображения.
DATA CODE ...................... Извежда подробни данни за записа по време на възпроизвеждане.
SOUND/DISP SET
VOLUME............................ стр. 19
BEEP ................................... стр. 12
LCD BRIGHT ..................... Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL .................. Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ...................... Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE ............................. стр. 22
DISP OUTPUT .................. Задава извеждана или не на индикациите на телевизионния екран.
COMPONENT .................. стр. 21
HDMI RESOLUTION ....... Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET ....................... стр. 12
AREA SET .......................... стр. 12
SUMMERTIME ................. стр. 12
LANGUAGE SET ......... стр. 13
GENERAL SET
DEMO MODE................... Задава настройка за извеждане или не на режима на демонстрация.
CALIBRATION .................. Настройва панела с операционните бутони.
A.SHUT OFF ..................... Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 11).
POWER ON BY LCD ....... Задава настройка за включване и изключване на видеокамерата при
отваряне и затваряне на LCD екрана.
CTRL FOR HDMI ............. стр. 22

46
[SOUND/DISP SET] се променя в [SOUND SETTINGS] по време на Easy Handycam операция
Списък в
OPTION MENU
Следните опции присъстват само в OPTION MENU.
tab
SPOT MTR/FCS................ Едновременно регулира осветеността и фокуса за избран обект.
SPOT METER .................... Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате
на екрана.
SPOT FOCUS.................... Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
TELE MACRO ................... Записва фокусиран обект, като фонът не е фокусиран.
EXPOSURE........................ Регулира осветеността на движещи се изображения и снимки.
FOCUS ............................... Фокусира ръчно.
SCENE SELECTION......... Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената, като например нощна сцена или плаж.
WHITE BAL. ...................... Регулира баланса на белия цвят.
tab
FADER ................................ Въвежда и извежда сцени.
tab
BLT-IN ZOOM MIC.......... Записва движещи се изображения със звук от механичното
движение на приближаването и отдалечаването на обекта.
MICREF LEVEL ................. Задава ниво на микрофона.
SELF-TIMER ...................... Използва се по време на запис на снимка.
TIMING .............................. Задава забавянето при стартиране на запис за [SMTH SLW REC].
Показалецът зависи от ситуацията/без показалец
SLIDE SHOW .................... Възпроизвежда серия от снимки.
SLIDE SHOW SET............ Задава опция за повтаряне при изреждането на кадри.
Правилно използване на видеокамерата
47
Получаване
на подробна
информация от
“Ръководство на
видеокамерата”
“Ръководство за видеокамерата” е
ръководство на потребителя, което е
предназначено за четене на монитора
на компютър. Функциите на вашата
видеокамера са обяснени и някои от
тях са допълнени с цветни снимки.
“Ръководството на видеокамерата” е
предназначено за преглед в случаите,
когато желаете да научите повече за
работата с вашата видеокамера.
1
2
3
48
За да инсталирате
“Ръководството за
видеокамерата” на Windows
компютър, поставете
приложения CD-ROM в
дисковото устройство на вашия
компютър.
В изведения инсталационен
прозорец щракнете върху
[Handycam Handbook].
Изберете желания език и
името на модела на вашата
видеокамера, след това
щракнете върху [Handycam
Handbook (PDF)].

4
Името на модела на вашата
видеокамера е отпечатано от долната
страна.
Щракнете върху [Exit]  [Exit],
след това извадете CD-ROM
диска от вашия компютър.
За да прегледате “Ръководство на
видеокамерата”, щракнете два пъти
върху иконата на екрана на компютъра.



Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM
диска, след това копирайте [Handbook.pdf].
За да четете “Ръководство на
видеокамерата”, имате нужда от Adobe
Reader. Ако този софтуер не е инсталиран на
вашия компютър, можете да го свалите от
интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
За подробности относно приложения
софтуер “PMB” вижте “PMB ръководство”
(стр. 30).
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато
използвате видеокамерата, използвайте
дадената по-долу таблица, за да се опитате
да отстраните проблема. Ако проблемът
продължава, изключете източника
на захранване и се свържете с вашия
доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Забележка преди да занесете
видеокамерата за поправка



В зависимост от проблема, възможно е да
се наложи извършване на промяна или
форматиране на твърдия диск на вашата
видеокамера. По този начин данните,
записани на твърдия диск, ще бъдат изтрити.
Уверете се, че сте запазили данните от
твърдия диск на друг носител, преди да
изпратите видеокамерата за поправка. Sony
не носи отговорност и няма да компенсира
загуба на данни от твърдия диск.
С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверката на
минимално количество данни от твърдия
диск на видеокамерата. Доставчикът на Sony
няма да копира или запази вашите данни.
Относно симптомите на вашата видеокамера
вижте “Ръководство на видеокамерата”(стр.
48), а за свързване с компютър вижте “PMB
ръководство” (стр. 30).
видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 58) с
остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
настройките на часовника, се връщат в
положенията си по подразбиране.)
Устройството се загрява.

Захранването се изключва внезапно.







Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.


Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви
за запис. Това не е неизправност.
Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията. След
около 1 минута го свържете отново. Ако
Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(движещо се изображение)
или
(неподвижно изображение).
Вашата видеокамера записва
изображението, което сте запазили на
носителя. Не можете да извършвате нови
записи по същото време.
Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 39).
Общият брой неподвижни изображения
и движещи се изображения надвишава
капацитета на видеокамерата. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 39).
Не можете да инсталирате “PMB”.

Проверете системните изисквания или процедурата по инсталиране на “PMB” (стр. 23).
“PMB” не работи правилно.

Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.

Допълнителна информация

Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 10).
Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 11).
Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 11).
Включете отново захранването.
Заредете батерията (стр. 10).
При натискането на бутона START/STOP
или PHOTO не се записват изображения.
Захранването не се включва

Устройството се загрява докато работи. Това
не е индикация за неизправност.
Изключете от компютъра всички USB
устройства, които са различни от
49

клавиатура, мишка и видеокамера.
Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете с
видеокамерата правилно.
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат
индикации, прегледайте списъка подолу. Ако не можете да отстраните
проблема дори след като няколко
пъти преминете през начините за
отстраняване на проблеми, свържете
се с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony.
C:04:


Батерията е почти изтощена.

Не е зареден “Memory Stick PRO Duo” (стр.
41).
Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е
свършило. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 39) или форматирайте
“Memory Stick PRO Duo”, след като запазите
изображения на друг носител (стр. 39).
Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни
за изображенията, като докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[REPAIR IMG.DB F.] носител за запис.



“Memory Stick PRO Duo” е повреден.
Форматирайте “Memory Stick PRO Duo” с
видеокамерата. (стр. 39)

Поставили сте несъвместим “Memory Stick
PRO Duo” (стр. 41).
Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.

Достъпът до “Memory Stick PRO Duo” е
забранен на друго устройство.
E:20: / E:31: / E:61: / E:62:
/ E:91: / E:94:

Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче,
че индикаторът няма да изчезне.

Капацитетът на носителя за запис
е изчерпан. Изтрийте неннужните
изображения (стр. 39).
Не можете да записвате неподвижни
изображения докато извършвате операция.
Изчакайте известно време, след което
опитайте отново..


Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия Н). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия Н) (стр. 10).
Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC IN
жака на стойката на видеокамерата (стр.
10).

C:13: / C:32:


Вашата видеокамера трябва да бъде
поправена. Свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony или ги
уведомете за 5-цифрения код, който
започва с буквата “Е”.
101-0001

50
Когато индикаторът мига бавно, файлът е
повреден или не може да бъде прочетен.

Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата












Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
Когато не използвате видеокамерата, дръжте
я изключена.
Не обвивайте видеокамерата например
с кърпа, и не я използвайте в това
състояние. Ако го направите, това може да
причини покачване на температурата във
вътрешността на корпуса.
Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
Ако батериите са протекли:
 свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
 ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
 ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време


Препоръчително е да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран



Не натискайте силно LCD екрана, защото това
може да го повреди.
Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Допълнителна информация

Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
 При крайно високи или ниски температури.
Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60--С, като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола, паркирана
на слънце. Това може да причини
неизправност при работа или деформация
на корпуса.
 Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
 Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
 Близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
 На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
 Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина. Това
може да повреди LCD екрана.
Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се намокри
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството
може да се повреди, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в оторизиран сервиз.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Почистване на LCD екрана

Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да
51
го почистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен в
комплекта), не прилагайте течността директно върху LCD екрана. Почистете LCD екрана с
почистваща хартия, навлажнена с препарата.
Почистване на корпуса


Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо меко парче плат.
За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
 Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да
почистите устройството.
 Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
 Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
Грижи и съхранение на обектива



Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
 Когато има следи от пръсти по
повърхността му.
 На горещи и влажни места.
 Когато обективът се използва край морския
бряг.
Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или
прах.
За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от
220 V или когато батерията е прикрепена
52
към видеокамерата. Пълното разреждане на
акумулаторната батерия настъпва за около три
месеца, ако изобщо не използвате камерата. Ако
това се случи, използвайте видеокамерата, след
като заредите вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена, това
няма да се отрази на работата на устройството,
ако не записвате датата..
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата; оставете LCD
екрана затворен за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
видеокамерата
Възможно е да не успеете да изтриете напълно
данните от твърдия диск, дори ако извършите
DELETE ALL]/[
DELETE
функциите [
ALL], [ DELETE ALL] или [MEDIA FORMAT],
или ако форматирате твърдия диск на
видеокамерата.
Когато прехвърляте собствеността на
видеокамерата, препоръчваме ви да
използвате функцията [ EMPTY] (вижте
“Получаване на подробна информация от
“Ръководство на видеокамерата”” на стр. 48),
за да ограничите възстановяването на вашите
данни. В допълнение към горното, когато
изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви да
унищожавате тялото на видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
“Memory Stick PRO Duo” носител
Дори когато изтривате данни на “Memory Stick
PRO Duo” или форматирате “Memory Stick PRO
Duo” на вашата видеокамера или компютър,
възможно е да не успеете да изтриете напълно
всички данни от “Memory Stick PRO Duo” носителя. Когато давате “Memory Stick PRO Duo”
на друг човек, препоръчваме ви да изтриете
данните изцяло, като използвате софтуера за
изтриване на данни на вашия компютър. Също
така, когато изхвърляте “Memory Stick PRO
Duo”, препоръчваме ви да унищожите тялото на
“Memory Stick PRO Duo” носителя.
Спецификации
Система
Минимална осветеност
5 lx ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в
положение [ON], скорост на затвора 1/25
секунда)
* Уникалната подредба на пикселите
на Sony Clear Vid и системата за
обработване на данни (BIONZ)
позволяват резолюция на
неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
** Фигурите с фокусното разстояние са
реални като резултат от прочитането
на пикселите в широкоъгълна
позиция.
Входни/Изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео/аудио изходен жак
HDMI OUT жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-B
(HDR-CX105E/CX106E: само изход)
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 211 200 (960 х 220)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия: В
режим на запис с нормална осветеност
и използване на LCD екрана: HD: 3.5 W
SD: 2.9 W
Работна температура: от 0оС до +40оС
Температура на съхранение: От –20оС до
+60оС
Размери (приблизително): 55 x 60 x 107 mm (ш
х в х д) (включително издадените части)
55 x 60 x 114 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект
акумулаторни батерии)
Тегло (приблизително): 280 грама само на
основното тяло
330 грама включително акумулаторна
батерия
Променливотоков адаптер
AC-L200C/L200D
Допълнителна информация
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL,
стандарт CCIR HDTV 1080/50i
спецификация
Формат на записа:
Видео: HD: MPEG4-AVC/H.264 съвместим
с AVCHD формат
SD: MPEG2-PS
Аудио: Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на записа (движещо се изображение/
снимка)
Вградена памет: 8 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
Когато измервате капацитета на носителя,
1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
данните.
Формировател на изображението: 3,6 mm (1/5
тип) CMOS сензор
Брой пиксели (неподвижни изображения,
4:3):
Макс. 4.0 мегапиксела (2 304 х 1 728) *
Общо: Приблизително 2 360 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения, 16:9)
Прибл. 1 430 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 16:9)
Прибл. 1 490 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения, 4:3)
Прибл. 1 990 000 пиксела
Обектив:
Carl Zeiss Vario-Tessar
Оптически: 10 x
Цифров: 20 х
: 120х (HDR-CX100E/CX105E)
: 150x (HDR-CX106E)
Диаметър на филтъра: 30 mm
F1.8 - 2.2
Фокусно разстояние:
f = 3.2 – 32 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения**: 42 - 497
mm (16:9)
За неподвижни изображения: 38 - 380
mm (4:3)
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE
PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR
(5 800 K)]
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
53
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0оC до +40оC
Температура на съхранение: От –20оС до
+60оС
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81 mm (ш
х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 грама без
захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
когато повтаряте операцията по стартиране/
спиране на записа, включване/изключване
на захранването и функция zoom.
Очаквано време за запис на движещи
се изображения във вградения твърд
диск

Акумулаторна батерия NP-FH50
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимално съпротивление при зареждане:
1.75 А
Капацитет: 6.1 Wh (900 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
 Вашата видеокамера е произведена по
лиценз на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и
възпроизвеждане на приложения
комплект батерии (минути)
Качество на
изображението
HD
Време за зареждане
(пълно зареждане)
135
90
110
Време при обичаен
запис
45
55
Време за
възпроизвеждане
135
155



Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) m (минути)
Режим на
запис
Времената за запис и възпроизвеждане са
приблизителни, когато използвате напълно
зареден комплект батерии.
Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD)/ стандартно
качество на изображението (SD)
Условия на запис: режим на запис [SP],
задно осветяване на LCD екрана [ON].
Обичайното време за запис показва времето,
Време за запис
[HD FH]
55 m (55 m)
[HD HQ]
1 h 55 m (1 h 20 m)
[HD SP]
2 h 25 m (1 h 40 m)
[HD LP]
3 h 15 m (2 h 30 m)
Стандартно качество на изображението (SD) в h
(часове) m (минути)
Режим на
запис
Време за запис
[SD HQ]
2 h (1 h 45 m)
[SD SP]
2 h 50 m (1 h 45 m)
[SD LP]
6 h (3 h 50 m)

Време при
непрекъснат запис

54
SD
За да зададете режим на запис, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE
SETTINGS]  [REC MODE]. В настройката
по подразбиране, режимът на запис е [HD
SP] (стр. 45).
Цифрите в скоби означават минималното
време за запис
Пример за очаквано време за запис
на движещи се изображения на
“Memory Stick PRO Duo” носител
Режим на
запис
За 4 GB капацитет в минута
Висока резолюция
(HD)
Стандартно
качество(SD)
[FH]
25 (25)
—
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[SP]
70 (50)
80 (50)
[LP]
95 (70)
170 (110)

Цифрите в скоби означават минималното
време за запис.



Използва се “Memory Stick PRO Duo” на
Sony.
Времето за запис ще бъде различно в
зависимост от условията на запис, от
опцията за [REC MODE] и от вида на
“Memory Stick” носителя, който използвате.
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
 Времената са измерени при температура
25оС (препоръчително е видеокамерата да
се използва при температурен интервал от
10оС до 30оС).
 Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури, и
в зависимост от условията, при които
използвате устройството.
Допълнителна информация
55
Относно търговските марки

“Handycam” и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
 “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
 “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”
и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски
марки или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
 “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
 “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
 “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
 “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
 “Blu-ray Disk” и съответното лого са
тръговски марки.
 Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
 HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
 Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista DirectX са търговски марки
или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
 Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
 Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и
други държави.
 “PLAYSTATION” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
 Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ
и/или други страни
Всички други наименования на продукти,
56
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите  и  не се използват
навсякъде в това ръководство.
Индикатори на
екрана
Горе вляво
Център
60min
Горе вдясно
Индикатор
STBY
0:00:14
30min
9999
WHITE
FADER
10m ?
9999
9999
Долу
Горе вляво
100/112
Индикатор
Значение
Бутон HOME
Запис с таймер
Долна част
BLT-IN ZOOM MIC
Индикатор
Значение
FACE DETECTION - Настройка за разпознаване на
усмивка
DETECTION SET

Ръчно фокусиране
MICREF LEVEL ниско
WIDE SELECT
Оставащ заряд на
батерията
Бутон за връщане
 60 min
Център
SCENE SELECTION
Индикатор
Значение
[STBY]/[REC]
Състояние на записа

Размер на снимката
Slide show настройка

Предупреждение

Режим на
възпроизвеждане
TELE MACRO
X.V.COLOR
CONVERSION LENS
0:00:00
Значение
Качeство на записа (HD)/
(SD) и режим на запис (FH/
HQ/SP/LP)
Носител за запис/възпроизвеждане/редактиране
Бутон OPTION
101-0005

Очаквано оставащо време
за запис
FADER
Защитено изображение
Бутон VISUAL INDEX
Брояч (час: минута: секунда)

[00min]
Бутон VIEW IMAGES
Бутон за изреждане на
кадри
Име на файла с данните

Индикаторите и техните позиции са приблизителни и е възможно да се различават от това,
което виждате.
В зависимост от модела на видеокамерата, възможно е някои индикатори да не се изведат.
Допълнителна информация
/
Баланс на белия цвят
Изключена функция
SteadyShot
SPOT MTR/FCS
SPOT METER/EXPOSURE
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Задно осветяване на LCD
изключено
Приблизителен брой снимки,
които можете да запишете, и
носител за запис
Папка за възпроизвеждане
Движещо се изображение или
снимка, които се възпроизвеждат в момента/Общ брой
на записаните движещи се
изображения или снимки.
57
Идентификация на частите и
регулаторите
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
 Бутон
(DISC BURN) (28)
 Бутон POWER (12)
 Обектив (Carl Zeiss lens)
 Ключ LENS COVER (стр. 14, 16)
 Вграден микрофон
 Бутон DISP (дисплей) (19)
За да изключите задното осветяване на
LCD екрана, натиснете и задръжте бутона
DISP. За да го включите, отново натиснете
и задръжте бутона DISP.
 Бутон EASY (17)
 Жак HDMI OUT (мини) (21)
 Жак  (USB) (24, 28, 29, 36)
(HDR-CX105E/XR106E: само за изход)
 Бутон
(VIEW IMAGES) (18)
 Лампичка за достъпа (“Вградена
pамет”, “Memory Stick PRO Duo”
носител) (41)
 LCD екран/панел с операционни
бутони (12)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да затворите LCD панела като LCD
панела гледа навън. Тази функция е удобна
при операции с възпроизвеждане.
 Бутон
(HOME) (42)
 Бутони zoom (15, 17, 20)
Можете да увеличавате или намалявате.
 Бутон START/ STOP (15)
58
Когато лампичката за достъп свети или
мига, видеокамерата чете или записва
данни.
 Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за
час.
 Отделение за “Memory Stick PRO Duo”
носителя (41)
 Лостче zoom (15, 17, 20)
 Бутон PHOTO (17)
 Бутон MODE (16)
 Лампичка
(движещо се
изображение)/
(снимка)
 Комплект батерии (10)
 Лампичка CHG (зареждане) (10)
 Високоговорител
 Жак DC IN (10)
 A/V конектор за дистанционно
управление (21, 37)
 Бутон START/ STOP (15)
 Ремък за захващане (14)
 Кукичка за раменната дръжка
 Гнездо за статив
 Лостче за изваждане на батерията
(BATT) (11)
Допълнителна информация
Прикрепете статива (не е включен в
комплекта) към гнездото за статива като
използвате винт за статива: дължината на
винта трябва да е по-малка от 5.5 mm
59
Азбучен указател
A-Z
A-Я
AVCHD..................................26, 35
A/V свързващ кабел.................37
Blu-ray диск ................................32
DATE/TIME................................12
DVD записващо
устройство ...........................35, 36
Easy PC Back–up ........................29
HOME MENU ......................42, 44
Macintosh ....................................24
“Memory Stick” носител ...........41
“Memory Stick PRO Duo”
носител........................................41
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител........................................41
OPTION MENU ..................42, 47
PMB (Picture Motion
Browser).......................... 23, 24, 30
PMB ръководство .....................30
RESET ..........................................58
TV CONNECT
ръководство...............................21
USB .........................................23, 36
VISUAL INDEX .........................18
Windows ......................................23
Zoom ............................... 15, 17, 20
Батерия .......................................10
Включване на захранването ..12
Време за запис и
възпроизвеждане .....................54
Възпроизвеждане .....................18
Възпроизвеждане на
диск с изображения с
висока разделителна
способност (HD) ......................31
Движещи се
изображения .......................14, 18
Дисплей за автодиагностика ...............................50
Език..............................................13
Запис............................................14
Запис на снимка от
движещо се изображение .......34
Запис с едно докосване ...........28
Зареждане на батерията
в чужбина ...................................11
Зареждане на комплекта
батерии........................................10
Идентификация на частите
и регулаторите...........................58
Използване на мрежата
от 220 V като източник
на захранване ............................11
Изтриване ..................................39
Индикатори на екрана ............57
Инсталация ................................24
Качество на изображението ..40
Компютър...................................23
Копиране ....................................41
Копиране на диск .....................33
Менюта .......................................42
Настройка на датата и часа ....12
Носител за запис.......................40
Операционни звукови
сигнали........................................12
Операция Easy Handycam ......17
Отстраняване на
проблеми ....................................49
Папка или устройство
за запис .......................................29
Поддръжка .................................51
Предупредителни
индикатори ................................50
Презапис.....................................41
Приложени аксесоари ...............4
Работен поток..............................7
Редактиране на движещи
се изображения .........................34
Рекордер за дискове .................37
Ръководство на
видеокамерата ...........................48
Сила на звука .............................19
Система на компютъра ...........23
Снимки .................................16, 19
Софтуер ......................................24
Спецификации ..........................53
Създаване на диск ..............26, 35
Създаване на диск с
висока разделителна
способност (HD) ................31, 36
Създаване на диск със
стандартно качество
(SD) ........................................33, 37
Телевизор....................................21
Форматиране .............................39
Функция HELP ..........................42
Списъците с менюто ще
откриете на стр. 44 до 47
60
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising