Sony | HDR-XR105E | Sony HDR-XR105E XR105 Full HD Hard Disk Drive camcorder Инструкции за експлоатация

4-121-426-12(1)
Съдържание
8
Подготовка за
експлоатация
10
Запис
14
Възпроизвеждане 19
HDR-XR100E/XR105E/XR106E/
XR200E/XR200VE
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
BG
 2009 Sony Corporation
Запaзване на движещи се
изображения и снимки с
помощта на компютър
24
Запазване на
изображения с помощта
на DVD записващо/
четящо устройство
35
Правилно използване на
видеокамерата
39
Допълнителна
информация
49
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието
на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира и да
причини пожар или химически изгаряния.
Съблюдавайте следното.
• Не разглобявайте батериите.
• Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни, като
например удар, изпускане или мачкане при
настъпване.
• Внимавайте да не дадете батерията на
късо и не позволявайте контакт на метални
предмети с терминалите на батерията.
• Не излагайте на температури, по-високи от
60°С, като например на директна слънчева
светлина или в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
• Не излагайте на въздействието на огън и не
изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или протекли
батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията с
помощта на зарядно устройство на Sony или
на друго зарядно устройство, което може да
зареди комплекта батерии.
• Пазете комплекта батерии от малки деца.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте само със същия или подобен
тип, препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии
правилно, като следвате инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения
вид. Подмяната с неправилен вид може да
доведе до пожар или нараняване.
2 BG
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия адаптер
на тясно място, като например между стена
и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в найблизкия стенен контакт. Незабавно изключете
променливотоковия адаптер, ако докато
използвате видеокамерата се получи някаква
повреда.
Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя
страна - към контакта.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
С настоящето Sony Corporation заявява, че
тази HDR-XR200VE цифрова видеокамера
е съгласувана с изискванията и други
приложими клаузи от Директива 1999/5/EC.
За подробности, моля, посетете следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Забележки за потребители в
държави, попадащи под условията на
Директивите на Европейския съюз
(HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E)
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси,
свързани с работата или гаранцията на
продукта, моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука и
картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от
3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм прекъсне трансфера
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай
могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Безжично
устройство за дистанционно управление
(HDR-XR200E/XR200VE)
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
Ако е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батерията поради
наличие на определени мерки за безопасност
или интегритет на данните, то е необходимо
батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, в края на живота на
устройството предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
3 BG
4 BG
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
s Променливотоков адаптер (1)
s Захранващ кабел (1)
s Стойка за видеокамерата (1)
s Компонентен аудио/видео кабел (1) A
s Свързващ A/V кабел (1) B
s USB кабел (1) C
s Безжично устройство за дистанционно
управление (1)
(само за HDR-XR200E/XR200VE)
• В устройството има инсталирана
литиева батерия. Свалете изолационната
лента преди да използвате безжичното
устройство за дистанционно управление.
Изолационна лента
s Комплект акумулаторни батерии NP-FH60 (1)
s CD-ROM “Handycam Application Software” (1)
- РМВ - Picture Motion Browser (софтуер,
който включва “PMB ръководство”)
- “Handycam Handbook” - Ръководство за
видеокамерата (PDF)
s Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
• Относно “Memory Stick” носителите,
които можете да използвате с тази
видеокамера, вижте стр. 41.
Бележки относно употребата
Използване на видеокамерата
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 51).
(движещо се
• Когато лампичките за режим
изображение)/ (неподвижно изображение)
(стр. 12), лампичката ACCESS (стр. 10) или
лампичката за достъп светят или мигат,
не правете следното – в противен случай
е възможно носителят да се повреди,
записаните изображения да се загубят или да
се получат други повреди:
- Не вадете “Memory Stick PRO Duo”;
- Не вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от
видеокамерата;
• Не удряйте или тръскайте видеокамерата
и не излагайте устройството на вибрации.
Възможно е видеокамерата да не успее да
записва филми или снимки.
• Не използвайте видеокамерата на много
шумни места. Възможно е видеокамерата да
не успее да записва движещи се изображения
или снимки.
• Преди да свържете вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел
се уверете, че поставяте свързващия жак в
правилната посока.
Поставянето на свързващия жак насила
в неправилната посока може да причини
повреда на свързващия терминал или на
вашата камера.
• Не затваряйте LCD екрана, когато свързвате
видеокамерата с друго устройство
посредством USB връзка. Записаните от вас
изображения могат да се загубят.
• Дори когато видеокамерата е изключена,
GPS функцията работи, докато GPS ключът е
в положение ON. Уверете се, че GPS ключът
е зададен в положение OFF по време на
излитане или кацане на самолет (HDRХR200VE).
• За защита на вградения твърд диск от удар
или смущения, видеокамерата притежава
функция с датчик за смущения. Когато има
смущения или ако устройството е в условие
на безтегловност, възможно е шумът, който
се издава при включване на функцията за
защита на видеокамерата също да се запише.
Ако датчикът за смущения отчете повтарящи
се смущения, възможно е записът/
възпроизвеждането да спрат.
• Когато температурата на видеокамерата
е твърде висока или ниска, възможно е
записът/ възпроизвеждането да не могат
да не бъдат извършени, поради защита на
видеокамерата. В този случай на LCD екрана
се извежда съобщение (стр. 50).
5 BG
• Не можете да използвате видеокамерата в
области с ниско атмосферно налягане при
надморска височина по-голяма от 5,000
метра. Противното може да повреди твърдия
диск на вашата видеокамера.
• Ако записвате/изтривате изображения
дълго време, възможно е изображенията
на носителя да се фрагментират.
Изображенията не могат да бъдат
запазени/записани.В този случай запазете
изображенията на външен носител, за да
извършите [MEDIA FORMAT] (стр. 39).
• LCD екранът e произведен посредством
използването на изключително прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите
са ефективни. Въпреки това, възможно е
на LCD екрана да се появят малки тъмни
и/или ярки точки (бели, червени, сини или
зелени на цвят). Появата им е нормална и е
в резултат на производствения процес и това
по никакъв начин не засяга записа.
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията за запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато записът или възпроизвеждането
са невъзможни поради повреда на
видеокамерата, записващия носител и т.н.
• Системите за цветовете на телевизионните
устройства се различават в зависимост от
държавата/региона. За да гледате вашите
записи на телевизор, имате нужда от
телевизионно устройство, базирано на
системата PAL.
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
• За да предотвратите повредата и загубата
на данни, периодично запазвайте всички
записани изображения на външен
носител. Препоръчваме ви да запазвате
изображенията на DVD-R диск, като
използвате компютър. Можете да
запазите изображенията и като използвате
видеорекордер или DVD/HDD рекордер.
Относно възпроизвеждане на
изображения, записани с други
устройства
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG4 AVC/H.264 High Profile за HD (висока
6 BG
разделителна способност) качество на
записваните изображения. Следователно не
можете да възпроизвеждате изображения,
записани с висока разделителна способност
(HD), на следните устройства:
- други съвместими с AVCHD формат на
записа устройства, които обаче не са
съвместими с High Profile.
- устройства, които не са съвместими с
AVCHD формат.
Дискове, записани с качество с висока
разделителна способност (HD)
• Тази видеокамера записва материал в
AVCHD формат, с качество с висока
разделителна способност. DVD носител,
съдържащ AVCHD материал, не трябва да
се използва с плейъри и рекордери на DVD
основа, защото DVD плейърът/рекордерът
може да не извади носителя или да изтрие
съдържанието без предупреждение. DVD
носител, съдържащ AVCHD материал, може
да бъде възпроизвеждан на съвместим Bluray Disc™ плейър/рекордер или на друго
съвместимо устройство.
Относно настройката за език
• Дисплеят на екрана за всеки език се
използва за илюстрация на работните
процедури. Ако е наложително, преди
да започнете работа с видеокамерата,
променете езика (стр. 13).
Относно това ръководство
• Изображенията на LCD екрана, използвани
в това ръководство с обяснителна цел, са
заснети с помощта на цифров фотоапарат
и е възможно те да изглеждат различно на
екрана на устройството.
• Твърдият диск на вашата видеокамера
и “Memory Stick PRO Duo” се наричат
“носители” в това ръководство.
• “Memory Stick PRO Duo” и “Memory
Stick PRO-HG Duo” са означени в това
ръководство с името “Memory Stick PRO
Duo”.
• Ще откриете “Handycam Handbook” “Ръководството за видеокамерата” (PDF) на
приложения CD-ROM (стр. 48).
• Снимките в това ръководство са от
операционна система Windows Vista. В
зависимост от операционната система на
компютъра е възможно истинските сцени да
се различават.
Работен поток
Запис на движещи се изображения и
снимки (стр. 14)
• В настройката по подразбиране, движещите се изображения се
записват на вградения твърд диск на устройството с качество с високa
разделителна способност (HD).
• В настройката по подразбиране, снимките се записват на вградения
твърд диск.
• Можете да промените избрания носител за запис и качеството на
движещите се изображения. (стр. 40, 45)
Възпроизвеждане на движещи се
изображения и снимки (стр. 19)
Възпроизвеждане на снимки и движещи се изображения на вашата
видеокамера (стр. 19).
Възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки на свързания
телевизор (стр. 22).
Запазване на движещи се изображения и
снимки на диск
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта на компютър
(стр. 24)
• От изображения с висока разделителна способност (HD), прехвърлени
на вашия компютър, вие можете да създадете диск с качество с висока
разделителна способност (HD) или такъв със стандартно качество (SD).
Относно характеристиките за всеки от видовете дискове вижте стр. 27.
Създаване на диск с помощта на DVD записващо/четящо устройство
(стр. 35).
Изтриване на движещи се изображения и
снимки (стр. 39)
• Можете да освободите място за запис, като изтриете от вградения
твърд диск на устройството движещи се изображения и снимки, които
сте запазили на друг носител.
7 BG
Съдържание
Първо прочетете това ...........................................................................................................................2
Работен поток........................................................................................................................................7
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1:
Стъпка 2:
Зареждане на комплекта батерии ...............................................................................10
Зареждане на комплекта батерии в чужбина .............................................................11
Включване на захранването и сверяване на датата и часа ......................................12
Промяна на настройката за езика ...............................................................................13
Запис
Запис ...................................................................................................................................................14
Лесен запис и възпроизвеждане на движещи се изображения и снимки
(Easy Handycam операция) ...........................................................................................18
Получаване на информация за мястото на записа с помощта на GPS (HDRXR200VE) .......................................................................................................................18
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата ...............................................................................................19
Възпроизвеждане на изображение на телевизионния екран.........................................................22
Запазване на движещи се изображения и снимки с
помощта на компютър
Подготовка на компютъра (Windows) ................................................................................................24
Когато използвате Macintosh ........................................................................................24
Избор на начин за създаване на диск (компютър) ..........................................................................27
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn) ..........................................................29
Прехвърляне на движещи се изображения и снимки към компютъра (Easy PC Back-up) ...........30
Промяна на устройството и папката за запис на движещи се изображения
и снимки .........................................................................................................................30
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) ...................................................................................31
Създаване на диск с качество с висока разделителна способност (HD) .......................................31
Възпроизвеждане на диск с качество с висока разделителна способност
(HD) на вашия компютър ..............................................................................................32
Създаване на Blu-ray диск ............................................................................................32
Създаване на диск със стандартно качество (SD), който може да се възпроизвежда
на обикновени DVD плейъри..............................................................................................................33
Копиране на диск...........................................................................................................33
Редактиране на движещи се изображения .................................................................34
Запис на снимки от движещи се изображения ...........................................................34
Запазване на изображения с помощта
на DVD записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск (DVD записващо/четящо устройство) ...............................35
Създаване на диск с качество с висока разделителна способност (HD) с помощта
на DVD записващо устройство и др. (USB връзка) ..........................................................................36
8 BG
Създаване на диск със стандартно качество (SD) с помощта на записващо
устройство и др. (Връзка посредством A/V свързващ кабел) ..........................................................37
Правилно използване на видеокамерата
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми...........................................................................................................49
Предпазни мерки ................................................................................................................................51
Спецификации .....................................................................................................................................54
Индикатори на екрана ........................................................................................................................58
Идентификация на частите и регулаторите ......................................................................................59
Азбучен указател ................................................................................................................................62
9 BG
Съдържание
Изтриване на движещи се изображения и снимки ..........................................................................39
Копиране с различни условия за запис ............................................................................................40
Промяна на носителя за запис ..........................................................................................................40
Проверка на настройките на носителя за запис .........................................................41
Презапис или копиране на движещи се изображения и снимки
от вградения твърд диск към “Memory Stick PRO Duo” носител .................................42
Настройка на вашата видеокамера с помощта на менюта .............................................................42
Използване на функцията HELP ...................................................................................43
Получаване на подробна информация от “Ръководство на видеокамерата” .................................48
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
Комплект батерии
DC IN жак
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Захранващ кабел
Лампичка
за
зареждане
Лампичка
ACCESS
(твърд диск)
Към стенен контакт
Можете да зареждате комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия H) след като го прикрепите към
вашата видеокамера.
• Не можете да прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”, различен от серия H, към вашата видеокамера.
1
2
3
4
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD панела.
Прикрепете комплекта батерии, като го плъзнете по посока на
стрелката, докато чуете щракване.
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
вашата видеокамера и стенния контакт.
• Уверете се, че обозначението  на DC щекера сочи нагоре.
Лампичката за зареждането светва и зареждането започва. Когато батериите са напълно
заредени, лампичката за зареждането угасва.
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер
от жака DC IN на вашата видеокамера.
• Вижте стр. 55 относно времето за зареждане, запис и възпроизвеждане.
• Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния ляв ъгъл на екрана,
за да установите приблизителното оставащо количество заряд в батерията.
10 BG
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето BATT (освобождаване на батериите) 1 и извадете
комплекта батерии 2.
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Подготовка за експлоатация
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии”.
Забележки за комплекта батерии и променливотоковия адаптер
• Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от
(Movie)/ (Photo)
устройството, затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките
(стр. 12)/ ACCESS (стр. 10)/лампичка за достъп (стр. 41) не светят.
• Не давайте на късо DC жака на променливотоковия адаптер или терминала на комплекта
батерии с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
• В настройката по подразбиране захранването се изключва автоматично, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин
се пести захранването на батерията ([A.SHUT OFF)].
Зареждане на комплекта батерии в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
11 BG
Стъпка 2: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете POWER.
(движещо се изображение): За да записвате
движещи се изображения
(снимка): За да записвате неподвижни
изображения
2
3
Изберете желаната географска област с помощта на
докоснете [NEXT].
/
и след това
Докоснете бутона
на LCD екрана.
• За да зададете датата и часа отново, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 
[CLOCK/ LANG]  [CLOCK SET]. Когато опцията не е изведена на екрана , докоснете
/ , докато опцията се изведе.
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
.
Часовникът се стартира.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час напред.
• Датата и часът не се извеждат докато записвате, но автоматично се записват на носителя
и могат да бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа,
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE] 


.
[DATE/TIME] 
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 


.
[SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF] 
12 BG
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
изключва.
(Movie) мига няколко секунди, след което видеокамерата се
POWER
Промяна на настройките на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на езика по ваш избор.
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
LANG]  [
Докоснете


.
изберете желания език 
LANGUAGE SET] 
13 BG
Подготовка за експлоатация
• Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
• Когато зададете [POWER ON BY LCD] (стр. 46) в положение [OFF], изключете вашата
видеокамера, като натиснете POWER.
Запис
Запис
Запис на движещи се
изображения
В настройката по подразбиране, движещите
се изображения се записват на твърдия диск
с качество с висока разделителна способност
(HD) (стр. 40, 45).
 Затегнете ремъка за захващане.
 Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER.
За HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Отворете капачето на обектива.
14 BG
 Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
Лостче zoom
Широк
Телеснимка
[REC][STBY]
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
• Преместете леко лостчето за zoom, аз да постигнете по-бавно увеличение. Преместете понатам, за да постигнете по-бързо увеличение.
•
•
•
•
Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
Вижте стр. 56 относно времената за запис на движещите се изображения.
Максималното непрекъснато време за запис на движещи се изображения е около 13 часа.
Когато файлът с движещото се изображение надвиши 2 GB, автоматично се създава следващия
файл.
Можете да промените носителя за запис и качеството на изображението (стр. 40, 45).
Можете да промените режима за запис на движещите се изображения (стр. 45).
В настройката по подразбиране [ STEADYSHOT] е зададен както следва.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: [ON]
HDR-XR200E/XR200VE: [ACTIVE]
За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата (1), след това регулирайте ъгъла (2). Ако завъртите LCD панлела на 180 градуса
към обектива (2), можете да записвате движещи се изображения/ снимки в огледален режим.
1 90 градуса (максимално)
2 180 градуса (максимално)
1 90 градуса към камерата
• В настройката по подразбиране снимката се записва автоматично, когато видеокамерата разпознае
усмивка на човешко лице, докато се записва движещо се изображение ([SMILE SHUTTER]).
Лицето с разпозната усмивка се загражда с оранжева рамка. Можете да промените настройката в
менюто.
• Можете да увеличите нивото на увеличение (zoom), като използвате цифровия zoom. Задайте
нивото на увеличение, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS] 
[DIGITAL ZOOM]  желана настройка 


.
• Когато преглеждате движещи се изображения на x.v.Color-съвместими телевизори, записвайте
движещите се изображения с функцията x.v.Color. Докоснете
(HOME) 
(SETTINGS) 
[MOVIE SETTINGS]  [X.V.COLOR]  [ON] 


. За да преглеждате движещи
се изображения, е необходимо да извършите определени настройки на телевизора. Вижте
ръководството за експлоатация на телевизора.
15 BG
Запис
•
•
•
•
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на твърдия диск (стр. 40).

Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER.
За HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Отворете капачето на обектива.

Натиснете MODE, за да включите лампичката
Съотношението на екрана става 4:3.
16 BG
(Снимка).
 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай.
Лостче zoom
Широк
Телеснимка
Мига  Светва
Когато индикацията
изчезне, изображението е записано.
• Леко преместете лостчето за zoom, за да постигнете по-бавно увеличение (zoom).
Преместете повече за по-бърз zoom.
17 BG
Запис
• Можете да проверите броя на изображенията, които могат да се запишат на LCD екрана (стр. 58).
(HOME) 
(SETTINGS) 
• За да промените размера на изображението, докоснете


.
[PHOTO SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  желана настройка 
• Можете да записвате снимки по време на запис на движещи изображения, като натиснете PHOTO.
Размерът на файловете с изображения е както следва, когато записвате движещи се изображения с
качество с висока разделителна способност (HD):
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 2.3M
HDR-XR200E/XR200VE: 3.0M
• Вашата видеокамера автоматично включва светкавицата, когато околната светлина не е
достатъчна. Светкавицата не сработва по време на запис на движещи се изображения. Можете да
промените начина на сработване на светкавицата, като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)


(HDR [PHOTO SETTINGS]  [FLASH MODE]  желана настройка 
XR200E/XR200VE).
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията
.
Лесен запис и възпроизвеждане на движещи се изображения и
снимки (Easy Handycam операция)
Просто натиснете EASY.
За да отмените операцията Easy Handycam, натиснете отново EASY след като записът
приключи, или работете с менюто. По време на Easy Handycam операция можете да зададете
основни операции, като например промяна на размера на изображението или изтриване на
изображения, заедно с другите опции и настройки. Другите опции се задават автоматично.
• Когато стартирате операция Easy Handycam, почти всички настройки автоматично се
задават в менюто в положенията си по подразбиране. (Някои опции в менюто се връщат към
стойностите на настройките си от преди използването на операцията Easy Handycam.)
В режим на Easy Handycam операция се извежда
индикация Easy Handycam.
Получаване на информация за мястото на записа с помощта на GPS
(HDR-XR200VE)
Когато зададете GPS ключа в положение ON, на LCD екрана се извежда индикация
и
вашата видеокамера получава информацията от GPS сателитите. Получаването на информация
за местоположението ви позволява да използвате функции като Map Index.
Индикаторът се променя в зависимост от силата на приемания GPS сигнал.
• Уверете се, че GPS ключът е зададен в положение OFF по време на излитане и кацане на
самолет.
• Вградените карти са притежание на следните компании; карта на Япония – собственост на
ZENRIN CO, LTD., карти на други области – собственост на NAVTEQ.
18 BG
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата
Настройката по подразбиране задават възпроизвеждането на движещите се изображения и
снимките, записани на вградения твърд диск (стр. 40).
Възпроизвеждане на движещи се изображения

Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER.

Натиснете
(VIEW IMAGES).

Докоснете
(или
/(VIEW IMAGES) на LCD
бутон 1 желано движещо се изображение 2)
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Към индекс екрана на
сцени през определен
интервал (Film Roll Index)
Предходен
Към индекс екрана на
сцени с лица (Face Index)
Към списък със записани
дати
Следващ
За да се върнете към
предходен режим на
запис
• Индикацията / се извежда на движещото се изображение/снимката, която е
последно възпроизведена или записана. Докоснете изображението, за да продължите
възпроизвеждането от сцената.
19 BG
Възпроизвеждане
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.
• Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като натиснете
екрана.
HDR-XR200E/XR200E
Към екрана HIGHLIGHT
PLAYBACK
Предходен
Към екрана, за да
изберете вида на
индекса
Към списък със
записани дати
Следващ
За да се върнете към
режима на запис
• Индикацията / се извежда на движещото се изображение/снимката, която е възпроизведена
или записана последно. Докоснете изображението, за да продължите възпроизвеждането от
сцената.
Вашата видеокамера започва възпроизвеждането на избраното движещо се изображение.
Предходен
Следващ
Сила на звука
OPTION MENU
За да спрете
За бързо превъртане назад
За бързо превъртане
напред
За да въведете режим на
пауза/възпроизвеждане
• Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното такова,
екранът се връща в режим VISUAL INDEX.
• Докоснете
/
докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
движещи се изображения.
/
по време на възпроизвеждане, движещите
• Когато неколкократно докоснете
изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30
пъти по-бързо  около 60 пъти по-бързо.
• Можете да включите или изключите екрана на дисплея, като натиснете DISP, който се намира на
панела зад LCD панела.
• Датата на записа, времето и условията на записа автоматично се запазват в режим на запис.
Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете по време на
възпроизвеждане, докосвайки
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET] 
[DATA CODE]  желана настройка 


.
• Когато закупите видеокамерата, с нея се предоставя защитено движещо се изображение с
демонстрации.
За да регулирате нивото на силата на звука за движещите се изображения
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
 регулирайте с помощта на
/

.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука от OPTION MENU (стр. 43).
20 BG
Преглед на снимки
Докоснете
(Photo) 1  желана снимка 2 в екрана VISUAL INDEX.
Извежда екрана Map Index
(стр. 44) (HDR-XR200VE)
Вашата видео камера извежда избраната снимка.
Към екрана
VISUAL INDEX
За да спрете/стартирате
зареждането на кадри
Следващ
• Можете да увеличите снимката, като преместите лостчето zoom, докато преглеждате снимки
(PB ZOOM). Ако докоснете определена точка в PB ZOOM рамката, точката се премества в центъра
на рамката.
• Когато преглеждате снимки, записани на “Memory Stick PRO Duo” носител, индикацията
(папка за възпроизвеждане) се извежда на екрана.
21 BG
Възпроизвеждане
Предходен
Възпроизвеждане на изображения на
телевизионния екран
Начините на връзка и качеството на изображенията (висока разделителна способност (HD) и
стандартна разделителна способност (SD)), които се възпроизвеждат на телевизионния екран,
се различават в зависимост от телевизора, който сте свързали, и конекторите, които използвате.
Лесно можете да свържете вашата видеокамера към телевизора, като следвате инструкциите в [TV
CONNECT Guide].
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]

Превключете източника на входен сигнал на телевизора към свързания жак.

Включете вашата видеокамера и докоснете
CONNECT Guide] на LCD екрана.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
(HOME) 
(OTHERS)  [TV
/ , докато опцията се изведе.
• Когато опцията не е изведена на екрана, докоснете
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр.11).

Свържете вашата видеокамера с телевизора според инструкциите в
[TV CONNECT Guide].
Select the TV type.
High Definition TV
16:9 or 4:3 TV
TV CONNECT Guide
Конектори на вашата видеокамера
Входни конектори на
вашия телевизор
1 A/V конектор за дистанционно управление
2 HDMI OUT (mini) жак
• Когато използвате A/V свързващ кабел, за да извеждате движещи се изображения,
изображенията се извеждат със стандартно качество (SD).

22 BG
Възпроизведете движещите се изображения и снимките на вашата
видеокамера (стр. 19)
• Извършете нужните настройки за изходен сигнал на видеокамерата.
За да свържете телевизор с висока разделителна способност посредством компонентни видео
жакове:
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [COMPONENT]  [1080i/576i]



За да свържете телевизор без висока разделителна способност през компонентните видео жакове:
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [COMPONENT]  [576i] 


За да свържете 4:3 телевизор:

(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE]  [4:3] 

За да активирате “BRAVIA” Sync:

(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [CTRL FOR HDMI]  [ON] 

Относно “PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима с “PhotoTV HD” стандарта. “PhotoTV HD” ви позволява да
възпроизвеждате детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури. Когато свържете
Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел (не е приложен в комплекта)*
или компонентен A/V кабел (приложен в комплекта)**, можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
Възпроизвеждане
* Телевизорът автоматично превключва на подходящия режим, когато възпроизвеждате снимки.
** Нужна е настройка на телевизора. Моля, за подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на
вашия PhotoTV HD-съвместим телевизор.
23 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с помощта
на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните операции,
като използвате “PMB (Pictute Motion
Browser)”.
- Да прехвърляте изображения към компютър
- Да преглеждате и редактирате прехвърлени
изображения
- Да създавате дискове
- Да качвате движещи се изображения и
снимки на интернет страници
За да запазвате движещи се изображения
и снимки, като използвате компютър,
предварително инсталирайте “PMB” от
приложения “CD ROM”.
• Не форматирайте твърдия диск на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
• Тази видеокамера записва висококачествен
материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD носител.
Въпреки това, DVD носителят, съдържащ AVCHD
материал, не трябва да се използва с плейъри и
рекордери на DVD основа, защото е възможно
DVD плейърът/рекордерът да не успее да извади
носителя или може да изтрие съдържанието без
предупреждение.
Стъпка 1 Проверка на системата на
компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/ Windows Vista
SP1*3
CPU (процесор)
Intel Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз
(Препоръчителни са Intel Pentium 4 3.6 GHz
или по-бърз, Intel Pentium D 2.8 GHz или
по-бърз, Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз,
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз.)
Въпреки това, следните операции са
възможни с Intel Pentium III 1 GHz или побърз:
- Прехвърляне на движещи се изображения и
снимки на компютър
- Записване на диск с едно докосване
- Създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат/DVD видео (Когато създавате DVD
видео чрез преобразуване на изображения
с висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество (SD),
е необходим процесор от вида Intel Pentium
4, 2.8 GHz или по-бърз).
- Копиране на диск
24 BG
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия
(Този продукт се основава на DirectX
технологията. Необходима е инсталация на
DirectX).
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече (1 GB
или повече е препоръчително.)
Въпреки това, за обработка само на SD
(стандартно качество) изображения ще ви
бъде нужна 256 MB памет или повече.
За Windows Vista: 1 GB или повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате дискове в AVCHD формат.
Когато създавате Blu-ray дискове, са
необходими максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB
(USB 2.0 съвместим)); дисково устройство,
което може да записва Blu-ray/DVD дискове
(за инсталация на софтуера е нужно CD-ROM
устройство)
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT
файлова система за система на твърдия диск.
• Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
*1 Необходима е стандартна инсталация. Операциите
не са гарантирани, ако операционната система е
обновена до нова среда.
2
* Не се поддържат 64-битови операционни системи и
Starter (Edition).
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
Когато използвате Macintosh
Приложения софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
За да обработвате снимки, като използвате
Macintosh компютър, свързан към
видеокамерата, вижте следната интернет
страница.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свързвате
вашата видеокамера към компютър.
• Ако на компютъра вече е инсталирано друго
копие на “PMB”, приложено към друго
устройство, проверете версията. (Можете да
изведете номера на версията като щракнете
върху [Help] – [About PMB].) Сравнете
номера на версията на приложения CDROM с този на предходното инсталирано
копие на “PMB”. Уверете се, че версиите
са инсталирани в поредност от по-ниската
към по-високата. Ако номерът на версията
на предходното инсталирано “PMB” копие
е по-голям от този на “PMB” на вашата
видеокамера, деинсталирайте “PMB” от
вашия компютър, след което инсталирайте
версиите в указания по-горе ред - от пониска към по-висока. Ако първо инсталирате
по-високата версия на “PMB”, възможно е
някои функции да не работят правилно.
• Вижте стр. 48 в “Ръководство на
видеокамерата”.
Уверете се, че вашата видеокамера
не е свързана към компютъра.

Включете компютъра.
• Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
• Затворете всички работещи приложения
на компютъра преди да инсталирате
софтуера.

Поставете приложения CD-ROM в
дисковото устройство на вашия
компютър.
Извежда се инсталационният екран.
• Ако екранът не се изведе, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете
два пъти върху [SONYPICTUTIL, (E:)]
(CD-ROM).
Щракнете върху [Install].

Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
щракнете върху [Next].

Включете вашата видеокамера,
след това свържете видеокамерата
към компютър, като използвате
приложения USB кабел.
На екрана на видеокамерата автоматично
се извежда съобщението [USB SELECT].

USB CONNECT] на
Докоснете [
екрана на видеокамерата.
• Ако екранът [USB SELECT] не се
(HOME) 
изведе, докоснете
(OTHERS)  [USB CONNECT].
25 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с компютър



Щракнете върху [Continue].

Прочетете лицензното
споразумение и ако приемате
в

условията, сменете
щракнете върху [Next]  [Install]
на екрана на компютъра.

Следвайте инструкциите на
екрана, за да инсталирате
софтуера.
• В зависимост от компютъра, възможно
е да ви се наложи да инсталирате друг
софтуер. Ако инсталационният екран
се изведе, следвайте инструкциите, за
да инсталирате нужния софтуер.
• Ако е необходимо, рестартирайте
компютъра, за да приключите
инсталацията.
Когато инсталацията приключи, се
извеждат следните икони.
• Възможно е да се изведат други икони.
• В зависимост от инсталационната
процедура е възможно иконите да не
се изведат.
• Ръководството на видеокамерата не се
инсталира в тази процедура (стр. 48).
26 BG
За да изключите вашата видеокамера от
компютъра
 Щракнете върху иконата
в
долния десен ъгъл на десктопа на
компютъра  [Safely remove USB
Mass Storage Device].
 Докоснете [END]  [YES] на екрана
на видоекамерата.
 Изключете USB кабела.
• Можете да създадете Blu-ray диск, като
използвате компютър с Blu-ray записващо
устройство. Инсталирайте BD Add-on
софтуера за “PMB” (стр. 32).
Избор на начин за създаване на диск
(компютър)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с HD или SD качество
от движещи се изображения или снимки, записани на вашата видеокамера, които са с HD
качество. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
Плейър
Устройства за Blu-ray
възпроизвеждане (Blu-ray плейър,
PLAYSTATION®3 и др.)
Избор на метод и вид на диска
 Прехвърляне на движещи се изображения
и снимки на компютър (Easy PC Back-up)
(стр. 30)

Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (Sony Blu-ray
®
плейър, PLAYSTATION
3 и др.


Създаване на Blu-ray диск* с качество
на изображенията с висока разделителна
способност (HD) (стр. 32)
Създаване на диск с едно докосване (One
Touch Disc Burn) (стр. 29)
Прехвърляне на движещи се изображения
 и снимки на компютър (Easy PC Back-up)
(стр. 30)
HD
HD

 Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) (стр. 31)
Прехвърляне на движещи се изображения
 и снимки на компютър (Easy PC Back-up)
(стр. 30)
SD

 Създаване на изображения със стандартно
качество (SD) (стр. 33)
* За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате BD Add-on софтуера за “PMB” (стр. 32).
Характеристики на всички видове дискове
Използването на Blu-ray дискове ви позволява да записвате движещи се изображения с
висока разделителна способност (HD) с времетраене, по-дълго от това на DVD.
HD
SD
Можете да записвате движещи се изображения с висока разделителна способност (HD)
на DVD носител, като например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения с
висока разделителна способност (HD).
Можете да записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD), преобразувани
от изображения с качество с висока разделителна способност (HD), на DVD носител, като
например DVD-R дискове, и да създавате дискове с изображения със стандартно качество
(SD).
27 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с компютър
Обикновени устройства за DVD
възпроизвеждане (DVD плейър,
компютър, който възпроизвежда
DVD дискове и др.)
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
Можете да използвате 12 cm дискове от следния вид, с помощта на “PMB”. За Blu-ray дискове
вижте стр. 32.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Не-презаписващи
DVD-RW/DVD+RW
Презаписващи
• Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION®3.
• Възможно е PLAYSTATION®3 да не се предлага в някои държави/региони.
28 BG
Създаване на диск с
едно докосване
(One Touch Disk Burn)
Можете да запазвате движещи се изображения
и снимки на диск просто като натиснете
(DISC BURN) на видеокамерата.
бутона
Движещите се изображения и снимките,
записани на вашата видеокамера, които все
още не сте запазили с функцията за запис с
едно докосване, могат да бъда автоматично
записани на диск. Движещите се изображения
и снимките се запазват на диска с качеството,
с което са записани.
1
2
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството
• Вижте стр. 27 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер освен “PMB”
се стартира автоматично, затворете
приложението.
3
Натиснете бутона
BURN).
4
Следвайте инструкциите на
екрана на компютъра.
(DISC
• Движещите се изображения и снимките
не се запазват на компютъра, когато
извършите функцията за запис с едно
докосване.
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабел.
29 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с компютър
• Когато записвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD)
(настройка по подразбиране), резултатът ще
бъде диск с висока разделителна способност
(HD). Не можете да възпроизвеждате дискове с
висока разделителна способност (HD) на DVD
плейъри.
• Създаването на Blu-Ray дискове не е възможно
с функцията за запис с едно натискане.
• За да създадете диск със стандартно качество
на изображението (SD) от движещо се
изображение с висока разделителна способност
(HD), първо прехвърлете движещите се
изображения на компютър (стр. 30) и след това
създайте диска със стандартното качество на
изображението (SD) (стр. 33).
• Предварително инсталирайте “PMB”
(стр. 25), но не стартирайте програмата.
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 11).
(DISC BURN) можете
• С помощта на бутона
да записвате само движещи се изображения и
снимки, които са запазени на вътрешния твърд
диск.
• Не затваряйте LCD екрана, докато
видеокамерата е свързана с друго
устройство посредством USB кабел.
Вашите записани изображения могат да
се загубят.
Прехвърляне на движещи се изображения и
снимки към компютър
(Easy PC Back-up)
Движещите се изображения и снимките
на вашата видеокамера, които все още не
са запазени с помощта на функцията Easy
PC Back-up, могат автоматично да бъдат
прехвърлени на компютъра. Предварително
включете компютъра.
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 11).
1
Включете вашата видеокамера и
я свържете към компютър, като
използвате USB
кабел.
На екрана на видеокамерата се извежда
съобщението “USB Select”.
• Не затваряйте LCD екрана, докато
видеокамерата е свързана с друго
устройство посредством USB кабел.
Ако го направите, вашите записани
изображения могат да се загубят.
2
USB CONNECT],
Докоснете [
за да прехвърлите изображения
от вградения твърд диск, или
докоснете [
USB CONNECT], за
да прехвърлите изображения от
носителя “Memory Stick PRO Duo”.
На екрана на компютъра се извежда
прозорецът [Handycam Utility].
30 BG
3
Щракнете [Easy PC Back-up] 
[Import] на екрана на
компютъра.
Движещите се изображения и снимките
се прехвърлят на вашия компютър.
Когато операцията приключи, се извежда
екранът “PMB” .
• Когато операцията приключи, може
да се изведе екран, който показва,
че движещите се изображения се
анализират. Възможно е анализирането
на движещите се изображения да
отнеме дълго време. Междувременно
вие можете да работите с “PMB”.
• Можете да създавате дискове с висока
резолюция (HD) (дискове във формат
Blu-Ray/AVCHD) (стр. 31) или дискове
със стандартно качество (SD) (стр. 33) от
прехвърляни движещи се изображения с
висока резолюция (HD).
• Относно прехвърлянето на избрани
движещи се изображения или снимки вижте
PMB ръководството (стр. 31).
• Можете да прехвърляте движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) от вашия компютър
на вашата видеокамера (HDR-XR100E/
ХR200E/ХR200VE).
В екрана на “PMB” щракнете върху
[Manipulate]  [Export To]  [Handycam
(Hard Disc Drive)]/[Handycam (Memory
Stick)]. За подробности вижте PMB
ръководството (стр. 31).
Промяна на устройството и
папката за запис на движещи се
изображения и снимки
В екрана [Handycam Utility] на стъпка 3
по-горе, щракнете върху [Easy PC
Back-up]  [Change]. На изведния
екран вие можете да изберете
устройството или папката, където ще
запазвате изображения.
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Щракнете два пъти върху иконата на “PMB”
на екрана на компютъра.
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility]  [PMB],
за да стартирате “PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате или
създавате дискове с движещи се изображения,
а също и снимки, като използвате “PMB”.
Прочитане на “PMB”
ръководството
Вижте “PMB ръководство”, за да се запознаете
с подробности относно “PMB”. Щракнете два
пъти върху иконата на “PMB” ръководството
на вашия компютър, за да отворите “PMB
ръководство”.
Създаване на диск
с качество с висока
разделителна
способност (HD)
Mожете да създадете диск с висока
разделителна способност (HD), като съберете
движещи се изображения с висока разделителна
способност (HD), които преди това са били
прехвърлени на вашия компютър (стр.30).
• В тази част е описана процедурата за запис
на движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) на DVD диск
(стр. 27).
• Можете да възпроизвеждате дискове с
висока разделителна способност (HD) на
устройства за възпроизвеждане на AVCHD
формат, като например Sony Blu-ray
плейър и PLAYSTATION®3. Не можете да
възпроизвеждате дискове на обикновени
DVD плейъри (стр. 27).
1
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [Sony Picture Utility]  [Help]
 [PMB Guide]. Също така, можете да
отворите “PMB” ръководството и от [Help]
на “PMB”.
3
Щракнете два пъти върху иконата
“РМВ” на екрана на компютъра, за
да стартирате “PMB”.
• Може да стартирате “PMB” и като
щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [PMB].
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar], намиращи се от лявата
страна на прозореца, и изберете
папка или дата; след това изберете
движещо се изображение с висока
разделителна способност (HD).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност са отбелязани
със символа .
• Не можете да запазвате снимки на диск.
• За да изберете множество движещи
се изображения, задръжте клавиша
Ctrl и щракнете върху миниатюрните
изображения.
31 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с компютър
2
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в
устройството
• Вижте стр. 27 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер се стартира
автоматично, затворете приложението.
4
Щракнете върху [Manipulate] 
[AVCHD (HD) Creation], намиращи се
в горния край на прозореца.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск с
движещи се изображения с висока
разделителна способност (HD) от
изображения, които предварително сте
прехвърлили към компютъра (стр. 30).
За да създадете Blu-ray диск, трябва
да инсталирате BD Add-on софтуера за
“PMB”.
5
Извежда се прозорецът, който се използва
за избор на движещи се изображения.
• За да прибавите движещи се
изображения към такива, които са
били избрани преди това, изберете
движещите се изображения в основния
прозорец, след което ги изтеглете
и пуснете в прозореца за избор на
изображения.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на диск с качество
с висока разделителна способност на
вашия компютър
Можете да възпроизвеждате дискове с
висока разделителна способност (HD),
като използвате приложението “Player for
AVCHD”, което се инсталира заедно с
“PMB”.
За да стартирате “Player for AVCHD”,
щракнете върху [Start]  [All Programs] 
[Sony picture Utility]  [Player for AVCHD].
Вижте помощния файл на “Player for
AVCHD” относно операциите.
• Възможно е движещите се изображения да
не се възпроизведат гладко в зависимост
от компютърната среда.
32 BG
Щракнете върху [BD Add-on Software]
в инсталационния екран на “РМВ” и
инсталирайте това допълнение, като
следвате инструкциите на екрана.
• Свържете вашия компютър към Интернет,
когато инсталирате [BD Add-on Software].
Поставете празен Blu-ray диск в
устройството за дискове и щракнете върху
[Manipulate]  [Blu-ray Disc (HD) Creation]
на стъпка 4 от “Създаване на диск с
качество с висока разделителна способност
(HD)” (стр. 31). Другите процедури се
извършват по същия начин като при
създаването на диск с висока разделителна
способност (HD).
• Вашият компютър трябва да поддържа
създаването на Blu-ray дискове.
• BD-R (не-презаписващ) и BDRE (презаписващ) носителите са
възможностите за създаване на Blu-rаy
дискове. Не можете да прибавяте
съдържание към нито един от видовете
дискове след като го създадете.
Създаване на диск със
стандартно качество
(SD), който може да
се възпроизвежда
на обикновени DVD
плейъри
4
Можете да създадете диск с със стандартно
качество (SD), като съберете движещи се
изображения и снимки, които преди това са
били прехвърлени на вашия компютър (стр. 30).
• Като източници можете да изберете
движещи се изображения с висока
разделителна способност. Въпреки това,
качеството на изображението се преобразува
от такова с висока резолюция (HD) в
стандартно (SD). Преобразуването на
качеството на изображението ще отнеме
повече време, отколкото при реалния запис.
1
3
Щракнете два пъти върху иконата
“РМВ” на екрана на компютъра, за
да стартирате “PMB”.
• Може да стартирате “PMB”, като
щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [PMB].
Щракнете върху [Folders] или
[Calendar] от лявата страна на
прозореца и изберете папка или
дата; след това изберете движещи
се изображения и снимки.
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност се отбелязват
с .
• За да изберете множество движещи
се изображения, задръжте клавиша
Ctrl и щракнете върху миниатюрните
изображения.
5
Извежда се прозорецът, който се използва
за избор на движещи се изображения.
• За да прибавите движещи се
изображения и снимки към такива,
които са били избрани преди това,
изберете движещите се изображения
в основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за
избор на изображения.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да създадете диск.
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск на друг,
като използвате “Video Disc Copier”.
Също така, можете да копирате диска, като
преобразувате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD) в
изображения със стандартно качество (SD).
Щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Video Disc
Copier], за да стартирате софтуера. Относно
операциите вижте помощния файл на
“Video Disc Copier”.
• Не можете да копирате на Blu-Ray диск.
33 BG
Запазване на движещи се изображения и снимки с компютър
2
Включете вашия компютър и
поставете празен диск в DVD
устройството
• Вижте стр. 28 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
• Ако някой друг софтуер автоматично се
стартира, затворете приложението.
Щракнете върху [Manipulate] 
[DVD-Video (SD) Creation].
Редактиране на движещи се
изображения
Можете да изрежете само ненужните
части от движещо се изображение и да
го запазите като друг файл.
Като използвате “PMB”, изберете
движещо се изображение, което желаете
да редактирате, след това щракнете
върху [Manipulate]  [Video Trimming]
в менюто, за да изведете прозореца
за изрязване на видео. За операциите
вижте PMB ръководството (стр. 31).
Запис на снимки от движещи се
изображения
Можете да запазвате кадър от движещо
се изображение като кадър от фото
файл
На прозореца за възпроизвеждане
на движещо се изображение “РМВ”
щракнете върху , за да изведете
[Save Frame]. За операциите вижте
PMB ръководството (стр. 31).
34 BG
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо/четящо устройство
Избор на начин за създаване на диск
(DVD записващо/четящо устройство)
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с висока разделителна
способност (HD) или на диск със стандартно качество (SD) от движещи се изображения или
снимки с висока разделителна способност (HD), записани на вашата видеокамера. Изберете
начина, който подхожда на вашия плейър.
• Подгответе DVD диск, като например DVD-R за създаване на диск.
• Вижте стр. 32, за да създадете Blu-ray диск.
Плейър
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (Sony Blu-ray
®

плейър, PLAYSTATION
3 и др.
Обичайни устройства за
възпроизвеждане на DVD (DVD
плейър, компютър, който може да
възпроизвежда DVD и др.)
Избор на метод и вид на диска
Създаване на дискове в AVCHD формат
с качество на изображенията с висока
разделителна способност (HD) с DVD
записващо устройство и др. (връзка с USB
кабел) (стр. 36)
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество (SD) с помощта на
рекордер и др. (връзка посредством A/V
свързващ кабел) (стр. 37)
HD
SD
Запазване на изображения с помощта на...
• Винаги поддържайте последната версия на системния софтуер за PLAYSTATION®3.
• Възможно е PLAYSTATION®3 да не се предлага в някои държави/региони.
35 BG
Създаване на диск с
висока разделителна
способност (HD)
с помощта на
DVD записващо
устройство и др.
3
(USB връзка)
Можете да запазвате движещи се изображения
с висока разделителна способност (HD) на
диск, като свържете вашата видеокамера към
устройство за създаване на дискове, като
например Sony DVD записващо устройство,
посредством използването на USB кабел.
Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройствата,
които ще свързвате. Начинът, който използвате
за създаване на дискове, като свържете вашата
видеокамера към Sony DVD записващо
устройство посредством USB кабел, е описан тук.
• Свържете вашата видео камера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 11).
1
2
36 BG
Включете вашата видеокамера
и свържете DVD записващо
устройство към жака  (USB)
на вашата видеокамера, като
използвате USB кабел (приложен в
комплекта).
На екрана на видеокамерата се извежда
съобщението [USB SELECT].
Докоснете [
USB CONNECT] в
екрана на видеокамерата, когато
изображенията са на вградения
твърд диск, или докоснете [
USB
CONNECT], когато изображенията
са записани на “Memory Stick PRO
Duo” носител.
4
5
Запишете движещото се
изображение на свързаното
оборудване.
• За подробности вижте ръководството
за експлоатация, приложено към
устройството, което ще свързвате.
След като операцията приключи,
докоснете [END]  [YES] на екрана
на видеокамерата.
Изключете USB кабела.
• Не трябва да използвате диск с висока
разделителна способност (HD), който
сте създали с DVD плейъри/рекордери.
Ако го направите, е възможно дисковете
да не успеят да се извадят поради
несъвместимостта на DVD плейърите/
рекордерите с AVCHD формата.
• В някои държави/ региони е възможно да не
се предлагат записващи устройства на Sony.
Създаване на диск със
стандартно качество
(SD) с помощта на
записващо устройство
и др.
A/V конектор за
дистанционно управление
(Връзка посредством A/V
свързващ кабел)
Вход
Input
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
: Посока на сигнала
1
2
Заредете носител на запис в
устройството за запис.
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел 1 (приложен в комплекта)
или A/V свързващ кабел с S VIDEO
2 (продава се отделно).
• Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
37 BG
Запазване на изображения с помощта на...
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера, на
диск или видеокасета, като свържете вашата
видеокамера към рекордер или Sony DVD
записващо устройство и др посредством
използването на A/V свързващ кабел.
Свържете устройството по един от двата
начина – 1 или 2. Обърнете се и към
ръководството за експлоатация, приложено
към устройствата, които ще свързвате. Преди
да започнете операцията изберете носителя
за запис, който съдържа движещите се
изображения, които желаете да презаписвате
(стр. 40).
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 11).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
1 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Вашата видеокамера е оборудвана с A/V
конектор за дистанционно управление
(стр. 39). Свържете A/V свързващия кабел
към вашата видеокамера.
2 A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Когато свързвате към друго устройство
посредством S VIDEO жак, като
използвате A/V свързващ кабел с S VIDEO
кабел (продава се отделно), можете да
получавате изображения с по-високо
качество, отколкото при връзката само с
A/V свързващ кабел. Свържете белия и
червения щекери (ляв/десен аудио) и S
VIDEO щекера (S VIDEO канал) на A/V
свързващия кабел с S VIDEO кабел. Ако
свържете само S VIDEO щекера, няма
да чуете звук. Връзката с жълтия щекер
(видео) не е необходима.
3
4
Започнете възпроизвеждането на
вашата видеокамера и запишете на
устройството за запис.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството за запис.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
• Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT
SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [LCD
PANEL] (настройка по подразбиране) 

.

• За да записвате дата/час или данни с
настройки на камерата, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW
IMAGES SET]  [DATA CODE]  желана


.
настройка 
(HOME) 
В допълнение, докоснете
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS] 
[DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 

.

• Когато размерът на екрана на устройствата
за извеждане (телевизор и др.) е 4:3,
докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 


.
[4:3] 
• Когато свързвате моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер
към входния аудио жак на устройството.
• Възможно е DVD записващото устройство
на Sony да не се предлага в някои държави/
региони.
38 BG
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на движещи се изображения
и снимки
Можете да освободите място на носителя, като
изтриете движещи се изображения и снимки
от носителя за запис.
Преди да започнете операция изберете
носителя за запис, който съдържа движещите
се изображения и снимките, които желаете да
изтриете. (стр. 40)
1
2
3
Докоснете
(HOME) 
(OTHERS)  [DELETE].
За да изтриете движещи се
изображения, докоснете
DELETE]  [
DELETE] или
[
DELETE].
[
• За да изтриете снимки, докоснете
[ DELETE]  [ DELETE]
Форматиране на носителя за запис
Форматирането изтрива всички движещи се
изображения и снимки, и по този начин се
възстановява свободното място.
• Свържете видеокамерата към стенния контакт,
като за тази операция използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 11).
• За да предотвратите загуба на важни
изображения, преди да форматирате
носителя за запис, запазете изображенията
(стр. 27, 35).

Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT].

Докоснете носителя за запис,
който ще форматирате ([HDD] или
[MEMORY STICK])
Докоснете и изведете знака на
движещите се изображения или
снимките, които ще изтривате.

Докоснете
.

 [YES] 
• Не работете с бутоните и ключа POWER,
не изключвайте променливотоковия
адаптер и не вадете “Memory Stick PRO
Duo” от видеокамерата, когато на екрана е
изведено съобщението [Executing…]. (когато
форматирате носителя, лампичката ACCESS/
лампичка за достъп свети или мига).
• Защитените филми и снимки също ще бъдат
изтрити.
• За да изтриете всички движещи се
изображения едновременно
На стъпка 2, докоснете [ DELETE] 
DELETE ALL]/[ DELETE ALL] 
[
[YES]  [YES] 

.
• За да изтриете всички снимки едновременно
На стъпка 2, докоснете [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
39 BG
Правилно използване на видеокамерата
4
Докоснете [YES]  [YES] 
Копиране с различни
условия за запис
Промяна на
носителя за запис
Менюто дава достъп до голямо количество
настройки и опции за регулиране (стр. 42).
Можете да изберете вградения твърд диск
или “Memory Stick PRO Duo” носителя като
носител за запис, възпроизвеждане или
редактиране а вашата видеокамера. Изберете
отделно носителя, който ще се използва за
движещи се изображения и за снимки. В
настройката по подразбиране на твърдия диск
се записват както движещи се изображения,
така и снимки.
Запис на тъмни места
(NightShot) (HDR-XR200E/XR200VE)
Когато натиснете NIGHTSHOT, се извежда
индикация .
Можете да записвате изображения на тъмни
места.
За да отмените функцията NightShot, отново
натиснете NIGHTSHOT.
• Използването на NightShot на ярко осветени
места може да причини неизправност във
видеокамерата.
Твърд диск
Движещи се
Снимки
изображения
“Memory Stick” носител
• Mожете да извършвате операции по запис,
възпроизвеждане и редактиране на избрания
носител.
• За времената за запис на движещите се
изображения вижте стр. 56.
Използване на статив
Прикрепете статива (не е включен в
комплекта) към гнездото за статива, като
използвате винт за статив. Дължината на
винта трябва да е по-малка от 5.5 mm
Избор на носителя за запис за
движещи се изображения

Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET].
Извежда се екранът [MOVIE MEDIA
SET].
Гнездо за статив
 Докоснете желания носител.
 Докоснете [YES] 
Носителят за запис се променя.
Избор на носител за снимки

40 BG
(HOME) 
Докоснете
(MANAGE MEDIA)  [PHOTO
MEDIA SET].
Извежда се екранът [PHOTO MEDIA
SET].

Докоснете желания носител за
запис.
• Възможността за работа на видеокамерата
с “Memor yStick PRO Duo” до 16 GB е
потвърдена.


Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се променя.
Отворете капачето на отделението
за “Memory Stick Duo” носителя и
заредете “Memory Stick PRO Duo”
в “Memory Stick Duo” гнездото,
докато щракне.
• Зареждането на “Memory Stick PRO
Duo” насила и в обратна посока може
да причини неизправност на самия
носител, на “Memory Stick Duo”
гнездото или да повреди данните с
изображение.
data may be damaged.
• Затворете капачето на Memory Stick Duo
след като заредите “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
PRO Duo” media.
Проверка на настройките на
носителя за запис
(движещо се изображения)
Лампичката
светва, за да провери носителя за
запис, който се използва за движещи се
изображения, или лампичката
(снимки)
светва, за да провери записа на неподвижни
изображения. В горния десен ъгъл на
екрана се извежда иконката на носителя.
: Вграден твърд диск
: “Memory Stick PRO Duo” носител
Лампичка за достъпа
(“Memor yStick PRO Duo” носител)
Зареждане на “Memory Stick PRO
Duo” носител
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате с вашата видеокамера
• За запис на движещи се изображения ви
препоръчваме да използвате “Memory
Stick PRO Duo” носител с размер 1 GВ или
повече, който има следната маркировка:
(“Memory Stick
PRO Duo” носител)*
(“Memory Stick
PRO-HG Duo” носител)
* Можете да използвате носители с или без
маркировка Mark2.

Докоснете [YES].
• За да записвате само неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO
Duo” носителя, докоснете [NO].
• Ако на стъпка 2 се изведе съобщението
[Failed to create a new Image Database File. It
may be possible that there is not enough free
space.], форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” носителя (стр. 39).
41 BG
Правилно използване на видеокамерата
• Задайте носителя за запис в положение
[MEMORY STICK], за да записвате движещи
се изображения и/или снимки на “Memory
Stick PRO Duo” носителя.
На LCD екрана се извежда екранът
[Create a new Image Database File.],
когато заредите нов “Memory Stick PRO
Duo” носител.
За да извадите “Memory Stick PRO Duo”
носителя
Отворете капачето на “Memory Stick Duo”
и леко натиснете “Memory Stick PRO Duo”
веднъж.
• Не отваряйте капачето на Memory Stick Duo
по време на запис.
• Внимавайте, когато изваждате или зареждате
“Memory Stick PRO Duo” носителя
– възможно е да падне, когато го натиснете.
Настройка на вашата
видеокамера с
помощта на менюта
• Опциите в менюто са описани по-подробно
с цветни снимки в “Handycam Handbook”
(стр. 48).
HOME MENU
Използване на
Менюто HOME MENU се извежда, когато
(HOME). Можете
натиснете бутона
да промените настройките на вашата
видеокамера.
(HOME)
Бутон
Презапис или копиране на движещи
се изображения и снимки от вградения
твърд диск към “Memory Stick PRO Duo”
носител
(HOME)  (OTHERS) 
Докоснете
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY], след това
следвайте екранните дисплеи.

(HOME)
Докоснете желаната категория t
опцията в менюто, която желаете
да промените.
Опция в менюто
Категория

Следвайте инструкциите на екрана

След като приключите с
настройката, докоснете
.
• Когато опцията не е на екрана,
/ .
докоснете
• За да се върнете към предходния екран,
.
докоснете
• За да скриете екрана HOME MENU,
.
докоснете
• Не можете да изберете опциите и
настройките, които са изведени в сиво.
42 BG
Използване на функцията HELP
За да видите описанието в HOME MENU,
(HELP) в екрана HOME
докоснете
MENU. (Долната част на
става
оранжева). След това докоснете опциите
в менюто, за които желаете да получите
информация.
Използване на
• Когато желаната опция не се намира на
екрана, докоснете друг бутон. (Възможно е
да няма други бутони).
• Не можете да използвате менюто OPTION
MENU по време на Easy Handycam операция.
OPTION MENU
OPTION MENU се извежда точно както
се появява изскачащият прозорец при
натискането на десния бутон на мишката
във вашия компютър. Извеждат се опциите в
менюто, които можете да променяте.
(OPTION)

Докоснете желания бутон  опция
за промяна на настройката.
Опция в менюто
Правилно използване на видеокамерата
Бутон

След като приключите настройката,
.
докоснете
43 BG
Списък на менюто
Категория
HOME MENU
(CAMERA)
MOVIE .......................................... стр. 14
PHOTO .......................................... стр. 16
SMTH SLW REC .......................... Записва бързо-движещи се обекти на каданс.
Категория
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX ... стр. 19
MAP.......................................... Извежда Map-индекса за търсене на движещи се изображения
и снимки по местоположение на записа
FILM ROLL ............................ стр. 19
FACE ........................................ стр. 19
PLAYLIST ..................................... Извежда и възпроизвежда плейлиста на движещите се
изображения.
Категория
(OTHERS)
DELETE
DELETE .......................... стр. 39
DELETE .......................... стр. 39
YOUR LOCATION*................ Извежда настоящото местоположение на картата.
PHOTO CAPTURE ....................... Записва снимки от желани сцени и филми.
MOVIE DUB
DUB
DUB ...................... стр. 42
PHOTO COPY
COPY by select (по избор) ... стр. 42
COPY by date (по дата) ........ стр. 42
EDIT
DELETE .......................... стр. 39
DELETE .......................... стр. 39
PROTECT........................ Задава защита, за да предотвратите изтриването на движещи
се изображения.
PROTECT ........................ Задава защита, за да предотвратите изтриването на снимки.
DIVIDE............................ Изтрива движещи се изображения.
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD............. Прибавя движещи се изображения към плейлиста.
ADD by date (по дата)/
ADD by date (по дата) .. Прибавя в плейлиста движещи се изображения, записани на
един и същи ден по едно и също време.
ERASE/
ERASE............................ Изтрива движещи се изображения от плейлиста
ERASE ALL/
ERASE ALL ................... Изтрива всички движещи се изображения от плейлиста.
MOVE/
MOVE............................. Променя реда на движещите се изображения в плейлиста.
USB CONNECT
USB CONNECT .............. Свързва вградения твърд диск посредством USB.
USB CONNECT.............. Свързва “Memory Stick PRO Duo” носител посредством USB.
44 BG
DISC BURN .......................... стр. 29
DOWNLOAD MUSIC** ...... Сваля музикални файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с HIGHLIGHТ PLAYBACK.
TV CONNECT Guide.................... стр. 22
MUSIC TOOL
DOWNLOAD MUSIC** ...... Сваля музикални файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с HIGHLIGHT PLAYBACK.
EMPTY MUSIC ** ............... Изтрива музикални файлове.
BATTERY INFO ........................... Извежда информация за батерията.
Категория
(MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET .................... стр. 40
PHOTO MEDIA SET .................... стр. 40
MEDIA INFO ................................ Извежда информация за носителя за запис, като например
свободно място.
MEDIA FORMAT ......................... стр. 39
REPAIR IMG.DB F ....................... стр. 50
Категория
(SETTINGS)
45 BG
Правилно използване на видеокамерата
MOVIE SETTINGS
/
SET ........................ Задава качество на изображението за запис, възпроизвеждане
или редактиране на движещи се изображения.
REC MODE ........................... Задава режима за запис на движещи се изображения. Когато
записвате бързо-движещи се обекти, препоръчваме да
зададете изображения с високо качество, като например [FH].
AUDIO MODE ...................... Задава формата за запис на звук (5.1 съраунд/ 2 канала стерео).
NIGHTSHOT LIGHT**........ Излъчва инфрачервена светлина, когато използвате
NIGHTSHOT.
WIDE SELECT ..................... Задава хоризонтално към вертикално съотношение, когато
записвате движещи се изображения със стандартно качество
(SD).
DIGITAL ZOOM ................... стр. 15
STEADYSHOT ............... стр. 15
AUTO SLW SHUTTR ........... Регулира скоростта на затвора автоматично.
X.V. COLOR.......................... стр. 15
GUIDEFRAME ..................... Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална
или вертикална позиция.
REMAINING SET .......... Задава начина на извеждане на оставащото време на носителя.
FLASH MODE** .................. Задава начина, по който се включва светкавицата.
FLASH LEVEL** ................. Задава нивото на осветеност от светкавицата.
REDEYE REDUC** ............. Предотвратява появяването на ефекта на червените очи
CONVERSION LENS........... Оптимизира функцията за стабилно снимане и фокусира
спрямо прикрепения обектив.
AUTO BACK LIGHT ........... Регулира експонацията за обекти със задно осветяване
автоматично.
PHOTO SETTINGS
IMAGE SIZE ................... Задава размер на снимката.
FILE NO ................................ Задава начина, по който се записва номер на файла.
NIGHTSHOT LIGHT**........ Излъчва инфрачервена светлина, когато използвате
NIGHTSHOT.
STEADYSHOT** ........... Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате
снимки.
AUTO SLW SHUTTR ........... Регулира автоматично скоростта на затвора.
GUIDEFRAME ..................... Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална
или вертикална позиция.
FLASH MODE** .................. Задава начина, по който се включва светкавицата.
FLASH LEVEL** ................. Задава якостта на светкавицата.
REDEYE REDUC** ............. Предотвратява появяването на ефекта на червените очи.
CONVERSION LENS........... Оптимизира функцията за стабилно снимане (HDR-XR200E/
XR200VE) и фокусира спрямо прикрепения обектив.
AUTO BACK LIGHT ........... Автоматично регулира експонацията за обекти със задно
осветяване.
FACE FUNC. SET
FACE DET. SETTING .......... Променя настройките [FACE DETECTION] и [FRAME
SETTING]
SMILE SHUTTER ................ Променя настройките [DETECTION SET], [SMILE
SENSITIVITY], [SMILE PRIORITY] и [FRAME SETTING].
VISUAL IMAGES SET
/
SET ........................ Задава качество на изображението за запис, възпроизвеждане
или редактиране на движещи се изображения.
DATA CODE ......................... Извежда подробни данни за записа по време на
възпроизвеждане.
SOUND/DISP SET
VOLUME .............................. стр. 20
BEEP...................................... стр. 12
LCD BRIGHT........................ Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL .................... Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ......................... Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE ............................... стр. 23
DISP OUTPUT ...................... Задава извеждана или не на индикациите на телевизионния
екран.
COMPONENT....................... стр. 23
HDMI RESOLUTION........... Задава резолюция за изведеното изображение, когато
свързвате вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET .......................... стр. 12
AREA SET............................. стр. 12
AUTO CLOCK ADJ*............ Задава настройка за автоматично регулиране на часа при
получаване на информация от GPS устройството или не.
AUTO AREA ADJ* ............... Задава настройка за автоматично компенсиране на разликата
във времето при получаване на информация от GPS
устройството или не.
SUMMERTIME .................... стр. 12
LANGUAGE SET ............ стр. 13
GENERAL SET
DEMO MODE ....................... Задава настройка за извеждане или не на режима на
демонстрация.
REC LAMP** ....................... Задава настройка за светване или не на лампичката за записа.
CALIBRATION ..................... Настройва панела с операционните бутони.
A. SHUT OFF ........................ Променя настройката [A.SHUT OFF] (стр. 11).
POWER ON BY LCD ........... Задава настройка за включване и изключване на
видеокамерата при отваряне и затваряне на LCD екрана.
46 BG
REMOTE CTRL** ................ Задава настройка за използване или не на безжично
устройство за дистанционно управление.
DROP SENSOR .................... стр. 5
CTRL FOR HDMI ................. стр. 23
• [SOUND/DISP SET] се променя в [SOUND SETTINGS] по време на Easy Handycam операция.
* HDR-XR200VE
** HDR-XR200E/XR200VE
Списък в
OPTION MENU
Следните опции присъстват само в OPTION MENU.
tab
SPOT MTR/FCS ............................ Автоматично регулира осветеността и фокуса за избран обект.
SPOT METER ............................... Регулира осветеността на изображенията за обекти, които
докосвате на екрана.
SPOT FOCUS ................................ Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
TELE MACRO .............................. Записва фокусиран обект, като фонът не е фокусиран.
ESPOSURE ................................... Регулира осветеността на движещи се изображения и снимки.
FOCUS........................................... Фокусира ръчно.
SCENE SELECTION .................... Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената, като например нощна сцена или плаж.
WHITE BAL.................................. Регулира баланса на белия цвят.
tab
FADER........................................... Въвежда и извежда сцени.
tab
Показалецът зависи от ситуацията/без показалец
SLIDE SHOW ............................... Възпроизвежда серия от снимки.
SLIDE SHOW SET ....................... Задава опция за повтаряне при изреждането на кадри.
47 BG
Правилно използване на видеокамерата
BLT-IN ZOOM MIC ...................... Записва движещи се изображения със звук от механичното
движение на приближаването и отдалечаването на обекта.
MICREF LEVEL ........................... Задава ниво на микрофона.
SELF-TIMER ................................ Използва се по време на запис на снимка.
TIMING ......................................... Задава забавянето при стартиране на запис за [SMTH SLW
REC].
Получаване на
подробна информация
от “Ръководство на
видеокамерата”
“Ръководство за видеокамерата” е ръководство
на потребителя, което е предназначено за
четене на монитора на компютър. Функциите
на вашата видеокамера са обяснени и някои
от тях са допълнени с цветни снимки.
“Ръководството на видеокамерата” е
предназначено за преглед в случаите, когато
желаете да научите повече за работата с
вашата видеокамера.
1
2
3
За да инсталирате
“Ръководството за
видеокамерата” на Windows
компютър, поставете
приложения CD-ROM в
дисковото устройство на
вашия компютър.
В изведения инсталационен
прозорец, щракнете върху
[Handycam Handbook].
Изберете желания език и
името на модела на вашата
видеокамера, след това
щракнете върху [Handycam
Handbook (PDF)].
• Името на моделът на вашата
видеокамера е отпечатано от долната
страна.
48 BG
4
Щракнете върху [Exit] t [Exit],
след това извадете CD-ROM
диска от вашия компютър.
За да прегледате “Ръководство на
видеокамерата”, щракнете два пъти върху
иконата на екрана на компютъра.
• Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM
диска, след това копирайте [Handbook.pdf].
• За да четете “Ръководство на
видеокамерата”, имате нужда от Adobe
Reader.
http://www.adobe.com/
• За подробности относно приложения
софтуер “PMB” вижте “PMB ръководство”
(стр. 31).
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато използвате
видеокамерата, използвайте дадената по-долу
таблица, за да се опитате да отстраните
проблема. Ако проблемът продължава,
изключете източника на захранване и се
свържете с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony.
Забележка преди да занесете
видеокамерата за поправка
• В зависимост от проблема е възможно да
се наложи извършване на промяна или
форматиране на твърдия диск на вашата
видеокамера. По този начин данните,
записани на твърдия диск, ще бъдат изтрити.
Уверете се, че сте запазили данните от
твърдия диск (стр. 27, 35) на друг носител,
преди да изпратите видеокамерата за
поправка. Sony не носи отговорност и няма
да компенсира загуба на данни от твърдия
диск.
• С цел подобряване на състоянието
на устройството, при поправка на
видеокамерата е възможно да се наложи
проверката на минимално количество
данни от твърдия диск на видеокамерата.
Доставчикът на Sony няма да копира или
запази вашите данни.
• Относно симптомите на вашата видеокамера
вижте “Ръководство на видеокамерата”(стр.
48), а за свързване с компютър вижте “PMB
ръководство” (стр. 31).
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 10).
• Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 11).
• Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви
за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията. След
около 1 минута го свържете отново. Ако
видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 60) с
остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
часовникът, се връщат в положенията си по
подразбиране.)
Вашата видеокамера се нагрява.
• Използвали сте видеокамерата дълго време.
Това не е неизправност.
Захранването се изключва внезапно.
• Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 11).
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 10).
При натискането на бутона START/STOP
или PHOTO не се записват изображения.
• Натиснете MODE, за да включите
(движещо се изображение)
лампичката
или
(неподвижно изображение) (стр. 12).
• Вашата видеокамера записва изображението,
което сте запазили на носителя. Не можете
да извършвате нови записи по същото време.
• Свободното място на носителя е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 39).
• Общият брой неподвижни изображения
и движещи се изображения надвишава
капацитета на видеокамерата. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 39).
Записът спира.
• Температурата на видеокамерата се е
повишила или понижила твърде много.
Изключете устройството и го оставете за
известно време на хладно/топло място.
Допълнителна информация
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
• Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
• Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Преместете устройството на топло
място и след известно време включете
захранването.
Не можете да инсталирате “PMB”.
• Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB”
(стр. 24).
“PMB” не работи правилно.
• Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
49 BG
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Изключете от компютъра всички USB
устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете с
видеокамерата правилно.
Дисплей за авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикации,
прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и след
като няколко пъти преминете през начините
за отстраняване на проблеми, свържете се с
вашия доставчик или оторизиран сервиз на
Sony.
C:04:
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия Н). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия Н) (стр. 10).
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC IN жака
на стойката на видеокамерата (стр. 10).
C:13: / C:32:
• Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
E:20: / E:31: / E:61: / E:62: /
E:91: / E:94: / E:95: / E:96:
• Вашата видеокамера трябва да бъде
поправена. Свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony или ги
уведомете за 5-цифрения код, който започва
с буквата “Е”.
101 – 0001
• Когато индикаторът мига бавно, файлът е
повреден или не може да бъде прочетен.
50 BG
• Хард дискът на видеокамерата е пълен.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 39).
• Получила се е грешка с твърдия диск на
видеокамерата.

• Батерията е почти изтощена.
• Температурата на вашата видеокамера се
повишава или е крайно висока. Изключете
видеокамерата и я оставете за известно
време да се охлади.
• Температурата на вашата видеокамера е
крайно ниска. Затоплете устройството.
• Не е зареден “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 41).
• Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 39)
или форматирайте “Memory Stick PRO Duo”,
след като запазите изображения на друг
носител (стр. 39).
• Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни за
изображенията като докоснете
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t [REPAIR
IMG.DB F.] t носител за запис.
• “Memory Stick PRO Duo” е повреден.
Форматирайте “Memory Stick PRO Duo” с
видеокамерата. (стр. 39)
• Поставили сте несъвместим “Memory Stick
PRO Duo” (стр. 41).
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата

• Достъпът до “Memory Stick PRO Duo” е
забранен на друго устройство.
(HDR-XR200E/XR200VE)
• Нещо не е наред със светкавицата.
• Количеството светлина не е достатъчно.
Използвайте светкавица. (HDR-XR200E/
XR200VE)
• Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание, обаче,
че индикаторът няма да изчезне.
• Сензорът за смущения е включен. Възможно
е операцията по запис/възпроизвеждане да
не работи.
• Капацитетът на носителя е пълен. Изтрийте
неннужните изображения (стр. 39).
• Неподвижните изображения не могат да
бъдат записвани по време на обработка.
Изчакайте известно време, след което
опитайте отново.
51 BG
Допълнителна информация
• Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
- При крайно високи или ниски
температури. Не оставяйте видеокамерата
при температури, надвишаващи 60°С, като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола, паркирана
на слънце. Това може да причини
неизправност при работа или деформация
на корпуса.
- Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
- Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
- Близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
- На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
- Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина. Това
може да повреди LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска вода.
Ако видеокамерата се намокри, устройството
може да се повреди, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в оторизиран сервиз.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте
я изключена.
• Не обвивайте видеокамерата, например
с кърпа, и не я използвайте в това
състояние. Ако го направите, това може да
причини покачване на температурата във
вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го
повреди.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Пазете устройството за дистанционно
управление и литиевата клетка далеч
от деца. Ако батерията случайно бъде
погълната, незабавно се консултирайте с
лекар.
• Ако батериите са протекли:
- свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
- ако докоснете течността, измийте обилно с
вода.
- ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от време
• Препоръчително е да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
• Преди да приберете батерията за
съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да
се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да
го почистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен
в комплекта), не прилагайте течността
директно върху LCD екрана. Почистете LCD
екрана с почистваща хартия, навлажнена с
препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
52 BG
навлажнено с вода, след това го изтрийте
със сухо меко парче плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
- Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да
почистите устройството.
- Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по
повърхността му.
- На горещи и влажни места.
- Когато обективът се използва край
морския бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
• За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от
220 V или когато батерията е прикрепена
към видеокамерата. Пълното разреждане
на акумулаторната батерия настъпва за
около три месеца, ако изобщо не използвате
камерата. Ако това се случи, използвайте
видеокамерата, след като заредите вградената
акумулаторна батерия. Дори ако вградената
батерия не е заредена, това няма да се отрази
на работата на устройството, ако не записвате
датата.
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата; оставете LCD
екрана затворен за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
видеокамерата
Ако извършите функцията [MEDIA FORMAT]
или ако форматирате твърдия диск на
видеокамерата, възможно е да не успеете
да изтриете напълно данните от твърдия
диск. Когато прехвърляте собствеността
на видеокамерата, препоръчваме ви да
използвате функцията [ EMPTY] (вижте
“Получаване на подробна информация от
“Ръководство на видеокамерата””), за да
ограничите възстановяването на вашите
данни. В допълнение към горното, когато
изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви
да унищожавате тялото на видеокамерата.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството
за дистанционно управление работи,
намалява, или е възможно устройството
за дистанционно управление да не
функционира правилно. В такъв случай
заменете батерията със Sony CR2025 литиева
батерия. Използването на друга батерия крие
риск от експлозия.
Забележки за изхвърляне/трансфер на
“Memory Stick PRO Duo” носител
Дори когато изтривате данни на “Memory Stick
PRO Duo” или форматирате “Memory Stick PRO
Duo” на вашата видеокамера или компютър,
възможно е да не успеете да изтриете всички
данни от “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Когато давате “Memory Stick PRO Duo” на друг
човек, препоръчваме ви да изтриете данните
изцяло, като използвате софтуера за изтриване
на данни на вашия компютър. Също така,
когато изхвърляте “Memory Stick PRO Duo”,
препоръчваме ви да унищожите тялото на
“Memory Stick PRO Duo” носителя.
Допълнителна информация
За да смените батерията на безжичното
устройство за дистанционно управление
(HDR-XR200E/XR200VE)
1 Като натискате бутончето, вкарайте нокътя
си в отвора, за да издърпате отделението за
батерията.
2 Поставете нова литиева батерия, като
внимавате страната + да е обърната нагоре.
3 Заредете отделението за батерията обратно
в безжичното устройство за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
Tab
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не боравите
правилно с нея. Не зареждайте, разглобявайте
и не излагайте батерията на огън.
53 BG
Спецификации
Система
Видеосигнал: Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR
HDTV 1080/50i спецификация
Формат на записа:
Видео: HD: MPEG-4 AVC/H.264, съвместим
с AVCHD формат
SD: MPEG2-PS
Аудио: Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Формат на фото файловете: DCF Ver.2.0
съвместим
Exif Ver.2.21 съвместим
MPF Baseline съвместим
Носител на записа:
Твърд диск:
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 80 GB
HDR-XR200E/XR200VE: 120 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
Когато измервате капацитета на носителя, 1
GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използват за управление на данните.
Формировател на изображението: 3,6 mm (1/5
тип) CMOS сензор
Брой пиксели (неподвижни изображения
4:3):
Макс. 4.0 мегапиксела (2304 х 1728)*
Приблизително 2 360 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения 16:9):
HDR-XR100E/XR105E/XR106E:
Прибл. 1 430 000 пиксела
HDR-XR200E/XR200VE:
Прибл. 1 490 000 пиксела
Ефективни (неподвижни изображения 16:9)
Прибл. 1 490 000 пиксела
Ефективни (неподвижни изображения 4:3)
Прибл. 1 990 000 пиксела
Обектив:
HDR-XR100E/XR105E/XR106E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
10 х (Оптически), 20 х, 120х (HDR-XR100E/
XR105E), 150x (HDR-XR106E) (Цифров)
Диаметър на филтъра: 30 mm
F = 1.8 ~ 2.2
Фокусно разстояние:
f = 3.2 ~ 32 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения**: 42 ~ 497
mm (16:9)
За неподвижни изображения: 38 ~ 380 mm
(4:3)
HDR-XR200E/XR200VE:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
15 x (Оптически), 30 х, 180 х (Цифров)
Диаметър на филтъра: 30 mm
F = 1.8 ~ 2.6
Фокусно разстояние:
F = 3.1 ~ 46.5 mm
54 BG
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения: 40 ~ 600 mm
(16:9)
За неподвижни изображения: 37 ~ 555 mm
(4:3)
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR (5 800 K)]
Минимална осветеност: 5 lx (lux) ([AUTO SLW
SHUTTR] е зададен в положение [ON],
Скорост на затвора 1/25 секунда) 0 lx (в
режим NightShot (HDR-XR200E/XR200VE))
* Уникалната подредба на пикселите на
Sony Clear Vid CMOS сензора и системата
за обработване на данни (BIONZ)
позволяват резолюция на неподвижните
изображения, еквивалентна на описаните
размери.
** Фигурите с фокусното разстояние
са реални, постигнати като резултат
от прочитането на пикселите в
широкоъгълна позиция.
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео/аудио изходен жак
HDMI OUT жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-B (HDR-XR105E/XR-106E:
само изход)
LCD екран
Картина: 6,7 cm (тип 2.7, съотношение на екрана
16:9)
Общ брой пиксели: 211 200 (960 х 220)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2 V
(батерия)
8.4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: В режим на
запис с нормална осветеност:
Твърд диск: HD: 3.8 W SD: 3.1 W
“Memory Stick PRO Duo” носител: HD:
3.5 W
SD: 3.0 W
HDR-XR200E/XR200VE: В режим на запис с
нормална осветеност:
Твърд диск: HD: 3.9 W SD: 3.3 W
“Memory Stick PRO Duo” носител: HD:
3.5 W
SD: 3.0 W
Работна температура: от 0°С до +40°С
Температура на съхранение: От –20°С до +60°С
Размери (приблизително):
HDR-XR100E/XR105E/XR106E:
69 x 68 x 118 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
69 x 68 x 129 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект
акумулаторни батерии)
HDR-XR200E/XR200VE:
70 x 68 x 122 mm (ш х в х д) (включително
издадените части)
70 x 68 x 133 mm (ш х в х д) (включително
издадените части с приложен комплект
акумулаторни батерии)
Тегло (приблизително):
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 330 грама
само на основното тяло
410 грама включително акумулаторна
батерия
HDR-XR200E/XR200VE: 390 грама само на
основното тяло
470 грама включително акумулаторна
батерия
Променливотоков адаптер
AC-L200C/L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240 V,
50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Очаквано време за зареждане и
възпроизвеждане на приложения
комплект батерии (минути)
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Носител за запис
HD
Време за зареждане
(пълно зареждане)
Непрекъснато време
за запис
Обичайно време за
запис
Време за
възпроизвеждане
Носител за запис
Работна температура: От 0°C до 40°C
Температура на съхранение: От –20°С до +60°С
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81 mm (ш х в
х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 грама без
захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FH60
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимално съпротивление при зареждане:
2.12 А
Капацитет: 7.2 Wh (1 000 mAh)
Вид: Литиево-йонна
135
110
135
120
140
55
65
60
70
150
170
170
195
Твърд диск
HD
Време за зареждане
(пълно зареждане)
Непрекъснато време
за запис
Обичайно време за
запис
Време за
възпроизвеждане
SD
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
HD
SD
135
105
130
120
140
50
65
60
70
145
160
170
195
• Времената за запис и възпроизвеждане са
приблизителни, когато използвате напълно
зареден комплект батерии.
• Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD)/ стандартно
качество на изображението (SD)
• Условия на запис: режим на запис [SP], задно
осветяване на LCD екрана [ON].
• Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/
спиране на записа, включване/изключване на
захранването и функция zoom.
55 BG
Допълнителна информация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• Вашата видеокамера е произведена по лиценз на
Dolby Laboratories.
SD
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
HD
SD
HDR-XR200E/XR200VE
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Твърд диск
Очаквано време за запис на движещи се
изображения във вградения твърд диск
• За да зададете режим на запис, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE
SETTINGS]  [REC MODE]. В настройката
по подразбиране, режимът на запис е [HD
SP] (стр. 45).
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) m (минути)
Време за запис
Режим на
запис
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(5.1 ch)*
[HD LP]
(2 ch)*
HDRXR100E/
XR105E/
XR106E
9 h 40 m
19 h 40 m
24 h 0 m
14 h 30 m
29 h 40 m
36 h 0 m
14 h 30 m
29 h 30 m
35 h 50 m
32 h 0 m
48 h 10 m
47 h 50 m
33 h 30 m
50 h 30 m
50 h 10 m
HDRXR200E
HDRXR200VE
Стандартно качество на изображението (SD) в h
(часове) m (минути)
Време за запис
Режим на
запис
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
(5.1 ch)*
[SD LP]
(2 ch)*
56 BG
HDRXR100E/
XR105E/
XR106E
19 h 40 m
29 h 10 m
29 h 40 m
43 h 50 m
29 h 30 m
43 h 40 m
56 h 0 m
84 h 10 m
83 h 40 m
61 h 0 m
91 h 50 m
91 h 20 m
HDRXR200E
HDRXR200VE
Пример за очаквано време за запис на
движещи се изображения на “Memory
Stick PRO Duo” носител
Режим на
запис
[FH]
[HQ]
[SP]
[LP]
(5.1 ch)*
[LP]
(2 ch)*
За 4 GB капацитет в минута
Висока резолюция
Стандартно
(HD)
качество (SD)
25 (25)
-55 (35)
55 (50)
65 (45)
80 (50)
90 (70)
160 (105)
95 (70)
170 (110)
* Можете да промените формата на записвания звук с
помощта на [AUDIO MODE] (стр. 45).
• Цифрите в скоби означават минималното
време за запис.
• Използва се “Memory Stick PRO Duo” на
Sony.
• Времето за запис ще бъде различно в
зависимост от условията на запис и вида на
“Memory Stick” носителя, който използвате.
• Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
- Времената са измерени при температура
25°С (препоръчително е видеокамерата да
се използва при температурен интервал от
10°С до 30°С).
- Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури.
Относно търговските марки
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите ™ и ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
Допълнителна информация
• “Handycam” и
са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
”, “Memory Stick
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”,
PRO Duo”, “
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“, “MagicGate”,
“
“
”, “MagicGate Memory
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” са
търговски марки или запазени търговски
марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Blu-ray Disk” и съответното лого са
тръговски марки.
• Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista DirectX са търговски марки
или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и
други държави.
• “PLAYSTATION” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ
и/или други страни
• “NAVTEQ” и логото “NAVTEQ MAPS”
са търговски марки на NAVTEQ в САЩ и
други страни.
57 BG
Индикатори на екрана
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Upper
right
Горе вдясно
Индикатор
/
Значение
Качeство на записа (HD)/(SD)
и режим на запис (FH/HQ/SP/LP)
Носител за запис/
възпроизвеждане
0:00:00
Долу
[00min]
Горе вляво
Индикатор
Очаквано оставащо време за запис
Значение
FADER
Бутон HOME
Задно осветяване на LCD изкл.
AUDIO MODE
Сензор за смущения изключен
Запис с таймер
Сензор за смущения включен
Състояние на GPS следящото у-во
Настоящо местоположение
9999
9999
Светкавица, REDEYE REDUC
MICREF LEVEL ниско
100/112
WIDE SELECT
Оставащ заряд на батерията
Бутон за връщане
Приблизителен брой снимки,
които можете да запишете, и
носител за запис
Папка за възпроизвеждане
BLT-IN ZOOM MIC
 60 min
Брояч (час: минута: секунда)
Движещо се изображение или
снимка, които се възпроизвеждат в
photo/Number of total
момента/Общ брой на записаните
движещи се изображения или
снимки.
Долна част
Индикатор
Значение
FACE DETECTION
Център
Индикатор
[STBY]/[REC]
Настройка за разпознаване на усмивка
Значение
Състояние на записа

SCENE SELECTION
Размер на снимката
Slide show настройка
Ръчно фокусиране

Баланс на белия цвят
NightShot
Изключена функция SteadyShot

Предупреждение
EXPOSURE /SPOT METER

Режим на възпроизвеждане
TELE MACRO
X.V. COLOR

Защитено изображение
CONVERSION LENS
58 BG
Идентификация на частите
и регулаторите
Индикатор
Значение
Бутон OPTION
Бутон VIEW IMAGES
Цифрите в скоби означават страниците с
допълнителна информация.
Бутон за изреждане на кадри
101-0005
Име на файла с данните
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Бутон VISUAL INDEX
• Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което виждате.
• В зависимост от модела на видеокамерата,
възможно е някои индикатори да не се
изведат.
HDR-XR200E/XR200VE
1 Вграден микрофон
2 Гнездо за аксесоар
3 Жак HDMI OUT (мини) (22)
4 A/V конектор устройство за
дистанционно управление (22, 37)
5 Жак  (USB) (25, 29, 30, 36)
HDR-XR105E/XR106E: само за изход
6 Обектив (Carl Zeiss lens)
7 Светкавица (17)
59 BG
Допълнителна информация
Гнездото за аксесоари захранва
допълнителните аксесоари, като например
видео светкавицата или микрофона.
Аксесоарът може да бъде включван или
изключван, когато работите с ключа
POWER на вашата видеокамера.
 Лампичка за запис (46)
Светва в червено по време на запис. Мига,
когато оставащото място на носителя или
заряда в батерията са ниски.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
 Сензор за устройство за дистанционно
управление/Инфрачервен порт
 Ключ LENS COVER
HDR-XR200E/XR200VE
 LCD екран/Панел с операционни
бутони (12)
 Бутон
(HOME) (42)
 Бутони zoom (15, 17, 21)
 Бутон START/ STOP (15)
 Бутон
(VIEW IMAGES) (19)
 Бутон
(DISC BURN) (29)
 Бутон EASY (18)
 GPS ключ (HDR-XR200VE) (18)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за
час.
 Бутон POWER (13)
 Бутон NIGHTSHOT (40)
 Бутон DISP (дисплей) (20)
За да изключите задното осветяване на
LCD екрана, натиснете и задръжте бутона
DISP. За да го включите, отново натиснете
и задръжте бутона DISP.
 Високоговорител
 Лампичка за достъпа (“Memory Stick
PRO Duo” носител) (41)
Когато лампичката за достъп свети или
мига, видеокамерата чете или записва
данни.
 Отделение за “Memory Stick PRO Duo”
носителя (41)
60 BG
 Лампичка
(движещо се
(снимка) (12)
изображение)/
 Лампичка CHG (HDR-XR100E/XR105E/
XR106E)/ /лампичка CHG (HDRXR200E/XR200VE) (10)
 Лампичка ACESS (твърд диск) (10)
Когато лампичката ACCESS свети или
мига, видеокамерата чете и записва данни.
 Комплект батерии (10)
 Жак DC IN (10)
 Лостче zoom (15, 17, 21)
 Бутон PHOTO (17)
 Бутон MODE (16)
 Бутон START/ STOP (15)
Допълнителна информация
 Ремък за захващане (14)
 Кукичка за раменната дръжка
 Гнездо за статив (40)
 Лостче за изваждане на батерията
(BATT) (11)
61 BG
Азбучен указател
A-Z
AVCHD ............................27, 35
A/V свързващ кабел .............37
Blu-ray диск ..........................32
DVD записващо
устройство ............................36
Easy Handycam операция.....18
Easy PC Back-up ...................30
HOME MENU .................42, 44
Macintosh...............................24
“Memory Stick” .....................41
“Memory Stick PRO Duo” ....41
NightShot ...............................40
OPTION MENU ..............43, 47
PMB (Picture Motion
Browser)...........................24, 25
PMB ръководство .................31
RESET ...................................60
TV CONNECT
ръководство...........................22
USB ..................................24, 36
VISUAL INDEX....................19
Windows ................................24
Zoom ..........................15, 17, 21
Грижи ....................................51
Приложени аксесоари ............5
Движещи се
изображения ...................14, 19
Работен поток .........................7
Дисплей за
автодиагностика ...................50
Език .......................................13
Редактиране на движещи
се изображения ....................34
Рекордер за дискове .............37
Запис ......................................14
Ръководство на
видеокамерата.......................48
Запис на снимки от
движещи се изображения ....34
Сила на звука ........................20
Запис с едно докосване ........29
Система на компютъра ........24
Зареждане на батерията
в чужбина ..............................11
Снимки ............................16, 21
Зареждане на комплекта
батерии ..................................10
Спецификации ......................54
Идентификация на частите
и регулаторите ......................59
Стандартно качество на
изображението (SD) .............40
Използване на мрежата
от 220 V като източник
на захранване ........................11
Статив ....................................40
Изтриване..............................39
Индикатори на екрана..........58
Инсталация ...........................25
Качество на
изображението ......................40
Качество на изображението
с висока разделителна
способност (HD)...................40
Сверяване на датата и часа ..12
Софтуер .................................25
Създаване на диск ..........27, 35
Създаване на диск с
висока разделителна
способност (HD)...................31
Създаване на диск със
стандартно качество (SD) ....33
Телевизор ..............................22
Форматиране .........................39
Функция HELP .....................43
Компютър ..............................24
А-Я
Копиране ...............................42
Батерия ..................................10
Копиране на диск .................33
Батерия на безжичното
устройство за дистанционно
управление ............................53
Меню .....................................42
Включване на
захранването .........................12
Време за запис и
възпроизвеждане ..................55
Възпроизвеждане .................19
Възпроизвеждане на диск
с изображения с висока
разделителна
способност (HD)...................32
Гнездо за аксесоари..............59
62 BG
Носител за запис ..................40
Операционни звукови
сигнали ..................................12
Отстраняване на проблеми..49
Папка или устройство
за запис ..................................30
Поправка ...............................49
Предпазни мерки ..................51
Предупредителни
индикатори ............................50
Презапис ...............................42
Списъците с менюто ще
откриете на стр. 44 до 47
BG
Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
при
неправилното
изхвърляне
на
продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне
Рециклирането
на
материалите
ще
помогне
за
запазването
на
естествените
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
от
който
сте
закупили
продукта.
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising