Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Full HD Tape камкордер Инструкции за експлоатация

2-887-515-11(1)
Изображения с високоразделително качество
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
HDR-FX7E
Подготовка за експлоатация
9
13
Запис/
Възпроизвеждане 25
Използване на менюто
53
Презапис/Редактиране
73
Използване на комютър
83
Отстраняване на проблеми
89
Допълнителна информация 101
Бърза справка 116
© 2006 Sony Corporation
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Подменяйте батериите само с
посочения модел. В противен случай
може да възникне пожар или да се
нараните.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнитните полета на определена
честота може да повлияят на картината и
звука на цифровата видеокамера.
Този продукт е тестван и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на кабели, по-къси от 3 метра.
Забележка
Ако трансферът на данни прекъсне по средата
заради статично електричество или смущения
от електромагнитни полета, рестартирайте
приложението и свържете кабела (USB и др.)
отново.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че продуктът не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат
в противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местната служба
по благоустройство, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: устройство за
дистанционно управление
Бележки относно употребата
Видове касети, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Можете да използвате mini DV касети,
обозначени с
mini DV касетите с
Памет на касетата са несъвместими с тази
камера(стр. 102).
Видове “Memory Stick”, които
можете да използвате с вашата
видеокамера
2 BG
“Memory Stick” се продава в два размера.
Можете да използвате “Memory Stick
Duo”, обозначен с
или
(стр. 103)
“Memory Stick Duo”
(Можете да използвате този размер с вашата
видеокамера.)
Относно използването
на видеокамерата
• Не хващайте видеокамерата за следните части:
“Memory Stick” (Не можете да го използвате с
вашата видеокамера.)
Сенник на обектива
Забележка
• Не можете да използвате друг вид карта с
памет освен “Memory Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO” и “Memory Stick PRO
Duo” могат да бъдат използвани само с
“Memory Stick PRO” съвместимо оборудване.
• Не залепяйте етикет или нещо друго върху
“Memory Stick Duo” или Memory Stick Duo
адаптера.
LCD панел
Микрофон
Когато използвате “Memory Stick
Duo” с “Memory Stick” съвместимо
оборудване
Не забравяйте да вкарате “Memory Stick Duo”
в Memory Stick Duo адаптера.
Memory Stick Duo адаптер
Комплект батерии
Визьор
Забележка
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива.
Вижте “Поддръжка и предпазни мерки”
(стр. 108).
• Преди да свържете вашата видеокамера към
друго устройство посредством HDMI кабел,
компонентен видео кабел, USB или i.LINK
кабел, се уверете, че поставяте свързващия
жак в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната посока
може да причини повреда на свързващия
терминал или на камерата ви.
Продължава
3 BG
Първо прочетете това (Продължение)
Относно опциите в менюто, LCD
екрана, визьора и обектива
• При текущите условия на запис или
възпроизвеждане настройка, която се извежда в
сиво, не е достъпна.
• LCD екранът и визьорът са произведени чрез
използването на високо прецизна технология,
така че 99.99% от пикселите са ефективни.
Въпреки това, възможно е на екрана и във
визьора да се появят малки тъмни и/или ярки
точки (бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата им е нормална и е в резултат
на производствения процес, те не засягат по
никакъв начин записа.
• Телевизионните програми, филми, видеокасети
и други материали могат да бъдат със защитени
авторски права. Непозволеното записване на
такива материали може да бъде в противоречие
със Закона за защита на авторското право.
Възпроизвеждане на HDV
касети на други устройства
Не можете да възпроизвеждате касета,
записана в HDV формат на видеокамери с DV
формат или на mini DV плейъри.
Преди да възпроизведете дадена касета на
друго устройство, проверете съдържанието й,
като я възпроизведете на тази видеокамера.
Относно иконките,
използвани в това ръководство
Опции, използвани само за HDV
формат.
Черна точка
Бели, червени, сини или
зелени точки
• Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на пряка слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина, като например по здрач.
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината
и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени дори
когато поради повреда на видеокамерата или
носителя е невъзможно извършването на запис
или възпроизвеждане.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
регионите. За да гледате вашите записи на
телевизор, ви е нужен телевизионен апарат,
базиран на системата PAL.
4 BG
Опции, използвани само за DV
формат.
Тази функция може да се използва,
когато сте свързали посредством i.LINK
кабел.
Тази функция може да се използва,
когато сте свързали посредством USB кабел.
Относно това ръководство
• Изображенията на LCD екрана и визьора,
използвани в това ръководство с обяснителна
цел, са заснети с помощта на цифров
фотоапарат и могат да изглеждат различно.
• За обяснение на работните процедури са
използвани изображения на съответния местен
език. Ако е необходимо, преди да започнете
работа с видеокамерата, сменете екранния език
(стр. 71).
• Дизайнът и спецификациите на записващите
носители и аксесоарите подлежат на промяна
без предупреждение.
Относно обектива Carl Zeiss
Вашата видеокамера е оборудвана с
обектив Carl Zeiss, който е съвместна
разработка на Carl Zeiss Германия и SONY
Corporation, и извежда изключително
качествени изображения. Обективът
използва измервателната система MTF
за видеокамери и предоставя качеството,
характерно за обективите на Carl Zeiss. Освен
това обективът на вашата видеокамера е с
T* покритие, което подтиска нежеланите
отражения и възпроизвежда по-точно
цветовете.
MTF е съкращение за модулационно
трансферна функция (Modulation Transfer
Function). Числовата стойност показва
количеството светлина, което преминава от
обекта през обектива.
5 BG
Съдържание
Първо прочетете това.......................................................................................................................... 2
Изображения с високоразделително качество
Изпробвайте новия HDV формат ................................................................................................... 9
Функции на тази видеокамера ...................................................................................................... 10
Удобни функции за запис ................................................................................................................. 11
Гледане на видеоматериал, записан в HDV формат ........................................................... 12
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените аксесоари ................................................................. 13
Стъпка 2: Прикрепяне на сенник с капаче за обектива.................................................... 14
Стъпка 3: Зареждане на комплекта батерии ......................................................................... 15
Стъпка 4: Включване на захранването и правилно държане на видеокамерата ... 18
Стъпка 5: Регулиране на LCD панела и визьора .................................................................. 19
Стъпка 6: Сверяване на датата и часа ....................................................................................... 21
Стъпка 7: Зареждане на касета или “Memory Stick Duo ................................................... 23
Запис/Възпроизвеждане
Запис .......................................................................................................................................................... 25
Възпроизвеждане ................................................................................................................................ 28
Промяна на настройките за запис на вашата видеокамера .......................................... 30
Регулиране на функцията zoom .......................................................................................................................... 30
Ръчно фокусиране ........................................................................................................................................................ 31
Регулиране на EXPOSURE/IRIS ................................................................................................................................. 32
Настройване на Natural Color (естествен цвят) (Баланс на бялото) .................................................... 35
Задаване качеството на изображението (Профил на изображението.............................................. 36
Задаване на функции за бутоните ASSIGN .............................................................................. 39
Фокусиране върху далечен обект (Фокусиране на безкрайност ........................................................ 40
Запис на индекс сигнал .............................................................................................................................................. 41
Преглед на последните записани сцени (Rec Review) ............................................................................... 41
Търсене на последната сцена от последния запис (End search............................................................. 41
Използване на Shot transition (преход между сцени .................................................................................. 42
Промяна/проверка на настройките на видеокамерата .................................................. 44
Промяна на екрана ...................................................................................................................................................... 44
Извеждане на настройките на видеокамерата (Status check) ............................................................... 44
Проверка на оставащия заряд в батериите (Battery Info) ....................................................................... 45
6 BG
Намиране на сцена на касетата ................................................................................................... 46
Бързо търсене на желаната сцена (Zero set memory) ............................................................................... 46
Търсене на сцена по дата на записа (Date search) ........................................................................................ 46
Търсене на начална точка на записа (Index Search)..................................................................................... 47
Възпроизвеждане на картина на телевизора ...................................................................... 48
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто .......................................................................... 53
Опции в менюто ................................................................................................................................... 54
Меню
(CAMERA SET) ................................................................................................................ 56
Настройка на вашата видеокамера към условията за запис (EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/
BACK LIGHT и др.)
Меню
(AUDIO SET) ....................................................................................................................... 61
Настройки за аудио запис (AUDIO REC LV/DV AU. MODE и др.)
Меню
(DISPLAY SET) .................................................................................................................... 62
Извежда настройките на дисплея и във визьора (MARKER/VF B.LIGHT/DATA CODE и др.)
Меню
(IN/OUT REC) ..................................................................................................................... 66
Настройки за запис, входни и изходни настройки (VCR HDV/DV/DV REC MODE/DV WIDE
REC/TV TYPE и др.)
Меню
(MEMORY SET) .................................................................................................................. 68
Настройки за “Memory Stick Duo” (QUALITY/ALL ERASE и др.)
Меню
(OTHERS) ............................................................................................................................... 70
Настройки при запис на касета или други основни настройки (USB SELECT/QUICK REC/
BEEP и др.)
Презапис/Редактиране
Презапис на видеорекордер, DVD/HDD устройство и др. ............................................ 73
Запис на изображения от видеорекордер ............................................................................. 76
Презапис на движещи се изображения от касета на “Memory Stick Duo” като
неподвижни изображения ............................................................................................................. 79
Изтриване на записани изображения от “Memory Stick Duo” ...................................... 79
Отпечатване на записани изображения (PictBridge съвместим принтер) ............ 80
Използване на компютър
Свързване към компютър .............................................................................................................. 83
Копиране на неподвижни изображения на компютър ................................................... 83
Копиране на движещи се изображения от касета на компютър ................................ 86
Продължава
7 BG
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното отстраняване ............................................................................ 89
Предупредителни индикатори и съобщения ....................................................................... 98
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в чужбина ........................................................................... 101
Формат HDV и запис/възпроизвеждане .............................................................................. 102
“Memory Stick” .................................................................................................................................... 103
Комплект батерии “InfoLITHIUM” ............................................................................................... 105
“i.LINK” ..................................................................................................................................................... 107
Поддръжка и предпазни мерки ................................................................................................ 108
Спецификации ................................................................................................................................... 112
Бърза справка
Обозначение на частите и контролните бутони ............................................................... 116
Индикатори за LCD екрана и визьора ................................................................................... 121
Индекс .................................................................................................................................................... 124
8 BG
Изображения с високоразделително качество
Изпробвайте новия HDV формат!
Високо качество на изображението
HDV форматът притежава 2 пъти по-голяма хоризонтална резолюция от стандартен телевизор,
което води до 4 пъти повече пиксели и до извеждане на изображения с много високо качество.
Тъй като е съвместима с HDV формата, вашата видеокамера е готова да снима кристално ясни,
високоразделителни изображения.
Какво представлява HDV форматът?
HDV форматът е нов видео формат за снимане и възпроизвеждане на високоразделителни
изображения на популярните стандартни DV касети.
• Вашата видеокамера притежава HDV1080i
спецификация, която създава 1080
ефективни линии при сканиране в рамките
на HDV стандартите и записва изображението с
честота от около 25 Mbps.
1080 ефективни
линии при сканиране
• В това ръководство спецификацията HDV1080i се нарича HDV формат, освен ако не е
необходимо уточнение.
Защо да снимаме в HDV формат?
Преминавайки към цифров видеозапис като останалия свят, ще можете да запечатате
важни моменти от живота си във висококачествения цифров HDV формат и ще можете
да ги преживеете отново и отново. Функцията на вашата видеокамера за конвертиране ви
дава възможност да конвертирате изображението, записано в HDV формат, в изображение
със SD (стандартна разделителна способност) качество, за да можете да гледате записа на
по-стари широкоекранни телевизори и на такива със съотношение на картината 4:3, когато
не разполагате с високоразделителен телевизор. Така се улеснява преминаването към
видеозаписи в HDV формат.
• Функцията за конвертиране преобразува HDV видеозаписи в DV формат за възпроизвеждане
или редактиране, когато вашата видеокамера е свързана към телевизор или видеорекордер,
несъвместими със спецификацията HDV1080i. Полученото изображение се извежда в SD
(стандартна разделителна способност).
9 BG
Функции на тази видеокамера
Цифровата HD видеокамера със спецификация HDV1080i притежава следните функции, които
ще ви позволят да записвате красиви пейзажи, докато пътувате (както и при други поводи), с
високоразделително качество.
Инсталирана сензорна система 3-ClearVid CMOS
Тази видеокамера е снабдена със сензорна система 3-ClearVid CMOS. Чрез използването
на трите сензора ClearVid CMOS, разработени от Sony за високоразделително качество, се
постигат превъзходни спектроскопски характеристики и висока разделителна способност, което
дава възможност за възпроизвеждане на цифрови високоразделителни изображения с отлична
чувствителност и предаване на цветовете.
Инсталиран обектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T* с оптичен zoom
Обективът Carl Zeiss Vario-Sonnar T* с оптичен zoom ви позволява да приближавате отдалечени
обекти и да ги записвате с високоразделително качество.
Реалистичен звуков запис с вграден висококачествен микрофон
Висококачественият стерео микрофон, вграден в тази видеокамера, ви дава възможност за
изключително реалистичен запис на звука.
Подробни ръчни настройки за сериозно заснемане
Многото ръчни функции за настройка ви позволяват да заснемете високоразделителен
видеозапис с настройки по ваш вкус.
- Пръстенът за zoom, пръстенът за фокусиране и въртящият се бутон EXPOSURE/IRIS ви
предоставят пълен ръчен контрол.
- Можете да направите ръчна фина настройка на скоростта на затвора, баланса на белия цвят и
увеличението.
Свързване към други устройства
Предоставя ви се перфектно свързване към други устройства посредством гнездо за “Memory
Stick Duo”, USB порт, HDMI OUT жак и жак за слушалки от лявата страна на видеокамерата
плюс i.LINK (HDV/DV) жак, COMPONENT OUT жак, A/V OUT жак и DC IN жак от дясната
страна.
10 BG
Удобни функции за запис
Двоен запис на неподвижни изображения (стр. 27)
Можете да запишете неподвижни изображения с размер 1.2 M на “Memory Stick Duo”, докато
записвате движещо се изображение.
Плавен бавен запис (стр. 56)
Запаметяване на профил на камерата (стр. 70)
Във вашата видеокамера можете да запаметите два профила за настройка, в които са включени
яркост, цветност и т.н. Това ви позволява да използвате съхранените данни за настройки, за да
изведете бързо опции, подходящи за снимане.
Диск EXPOSURE/IRIS (стр. 32)
Можете да регулирате яркостта посредством диска EXPOSURE/IRIS. С него можете да
регулирате функциите [EXPOSURE], [IRIS] и [AE SHIFT].
11 BG
Изображения с високоразделително качество
Движещите се обекти могат да бъдат заснети на плавен забавен каданс.
Гледане на видеоматериал, записан в HDV формат!
Гледане на високоразделителен телевизор (стр. 48)
Изображения, записани в HDV формат, могат да се възпроизвеждат като кристално ясни HD
(високоразделителни) изображения на високоразделителен телевизор.
• За подробности относно телевизорите, съвместими със спецификацията HDV 1080i, вижте страница
50.
Гледане на телевизор
с екранно съотношение 16:9/4:3 (стр. 48)
Вашата видеокамера може да конвертира видеоматериал, записан в HDV формат,
преобразувайки го в SD (стандартна разделителна способност) качество, за да можете да го
възпроизведете на обикновен телевизор.
Презапис на друго видео оборудване (стр. 73)
Свързване към оборудване, съвместимо със спецификация HDV 1080i
i.LINK кабел (не е приложен) ще ви позволи да презаписвате изображения с HD
(високоразделително) качество.
Свързване към оборудване, несъвместимо със спецификация HDV 1080i
Използвайте вашата видеокамера, за да конвертирате HDV формат видеоматериал в SD
(стандартно разделително) качество и да можете да го презапишете.
Свързване към компютър (стр. 83)
Копиране на неподвижни изображения от “Memory Stick Duo” на компютър
Копиране на движещи се изображения от касета на компютър
Можете да прехвърлите движещо се изображение на компютър и да го запишете на DVD
носител.
Компютърът ще има нужда от различни настройки в зависимост от това дали ще копирате
видеоматериал в HDV или в DV формат. Вижте стр. 86 за подробности.
12 BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените аксесоари
Уверете се, че указаните по-долу аксесоари са
приложени към вашата видеокамера.
Числата в скоби показват броя на
приложените аксесоари
Голям окуляр (1) (стр. 20)
• Касетата и “Memory Stick Duo” не са включени
в комплекта. Вижте стр. 23, 102 и 103 относно
касети и “Memory Stick Duo”, съвместими с
вашата видеокамера.
Комплект батерии с възможност за
презареждане NP-F570 (1) (стр. 15, 105)
Подготовка за експлоатация;
Променливотоков адаптер (1)
Сенник с капаче за обектива (1) (стр. 14)
Захранващ кабел (1)
Безжично устройство за дистанционно
управление (1) (стр. 120)
Ръководство за експлоатация на видеокамерата
(това ръководство) (1)
Има инсталирана кръгла литиева батерия
А/V свързващ кабел (1) (стр. 48, 73)
Компонентен видео кабел (1) (стр. 48)
USB кабел (1) (стр. 83)
13 BG
Стъпка 2: Прикрепяне на сенник с капаче за обектива
За да отворите затвора на сенника с
капаче
Раздвижете лостчето на капачето за обектива
нагоре и надолу, за да отворите или затворите
капачето.
Винт за закрепяне на сенника
Изравнете резбата на сенника с тази на
видеокамерата и го завъртете по посока на
стрелката. Затегнете винта за закрепяне на
сенника.
За да отстраните сенника с капаче
Развийте винта за закрепяне на сенника
и завъртете сенника в посока, обратна на
стрелката, както е показано на илюстрацията
по-горе.
Съвет
• Ако прикрепяте, отстранявате или регулирате
62 mm PL филтър или MC предпазител,
отстранете сенника.
14 BG
Преместете лостчето в положение OPEN,
за да отворите капачето на обектива.
Преместете лостчето в положение CLOSE, за
да затворите капачето.
Стъпка 3: Зареждане на комплекта батерии
Можете да зареждате батериите,
като прикрепите комплект батерии
“InfoLITHIUM” (серия L) към вашата
видеокамера.
Забележка
• Не можете да използвате батерии, различни от
“InfoLITHIUM” (серия L). (стр. 105)
Променливотоков
адаптер
DC IN жак
Към стенен
контакт
Захранващ кабел
1 Натиснете комплекта батерии
и го плъзнете надолу.
адаптер, приложен към
вашата видеокамера, с жака
DC IN, така че обозначението
на щекера – да сочи към
комплекта батерии.
Подготовка за експлоатация;
DC щекер
2 Свържете променливотоковия
обозначение
3 Свържете кабела
на захранването с
променливотоковия адаптер.
4 Свържете кабела на
захранването към стенен
контакт.
5 Преместете ключа POWER в
положение OFF (CHG).
Лампичката за зареждането CHARGE
светва и зареждането започва.
Продължава
15 BG
Стъпка 3: Зареждане на комплекта батерии (Продължение)
След зареждане
на комплекта батерии
Време за запис
Когато батериите са напълно заредени,
лампичката за зареждането CHARGE угасва.
Изключете променливотоковия адаптер от
жака DC IN на видеокамерата.
Приблизителното време за запис (в минути),
когато използвате напълно зареден комплект
батерии
Запис в DV формат
Комплект
батерии
Съвет
• Можете да проверите оставащия заряд в
батериите с помощта на Battery info (стр. 45).
За да извадите комплекта батерии
Задайте ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Натиснете BATT RELEASE (освобождаване
на батериите) и плъзнете комплекта батерии
нагоре.
Време при
непрекъснат
запис
Време
при нормален
запис*
NP-F570
155
90
(приложен)
160
95
155
90
320
185
335
195
320
185
480
290
500
300
480
290
NP-F770
NP-F970
Запис в DV формат
Комплект
батерии
Бутон BATT RELEASE
(освобождаване на
батериите)
Приблизителното време (в минути),
необходимо за пълното зареждане на напълно
разреден комплект батерии.
Комплект батерии
Време за зареждане
NP-F570 (приложен)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
16 BG
Време при
нормален
запис*
NP-F570
160
100
(приложен)
165
105
160
100
335
200
350
210
335
200
500
300
520
315
500
300
NP-F770
NP-F970
Време за зареждане
Време при
непрекъснат
запис
Горна част на таблицата: Запис с включено
задно осветяване на LCD екрана.
Средна част на таблицата: Запис с изключено
задно осветяване на LCD екрана.
Долна част на таблицата: Запис с визьор,
LCD панел затворен
* Времето при нормален запис показва времето
за запис, когато често използвате операциите
включване/изключване на запис, включване/
изключване на захранването и функцията zoom.
Време за възпроизвеждане
Приблизителното време за възпроизвеждане
(в минути), когато използвате напълно
заредена батерия.
Изображения в HDV формат
Комплект
батерии
NP-F570
LCD панел
отворен*
LCD панел
затворен
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
Използване на външен
източник на захранване
(приложен)
Изображения в DV формат
Комплект
батерии
NP-F570
LCD панел
отворен*
LCD панел
затворен
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
(приложен)
* Когато задното осветяване на LCD екрана е
включено.
Относно комплекта батерии
• Преди да смените комплекта батерии,
поставете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
• Лампичката CHARGE примигва по време
на зареждане на комплекта батерии и
информацията за батериите (стр. 45) не може
да бъде изведена правилно при следните
условия:
- Батериите не са поставени правилно
- Батериите са повредени
- Батериите са изцяло разредени (Само за
Battery Info)
• Батериите няма да захранват вашата
видеокамера, докато променливотоковият
адаптер е свързан към DC IN жака й, дори
и когато захранващият кабел е изключен от
контакта.
• Когато прикрепите допълнителна видео лампа,
се препоръчва да използвате комплект батерии
NP-F970.
Можете да използвате променливотоковия
адаптер като захранване на видеокамерата.
Докато той е включен, комплектът батерии
няма да изразходва заряда си, дори и да е
прикрепен към видеокамерата.
Свържете видеокамерата както е
показано в Стъпка 3: Зареждане на
комплекта батерии (стр. 15).
Относно променливотоковия адаптер
• Включете променливотоковия адаптер
в най-близкия контакт. Изключете
променливотоковия адаптер незабавно, ако се
получи някаква повреда, докато използвате
видеокамерата.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен на тясно място, като например между
стена и мебел.
• Не давайте накъсо DC жака на
променливотоковия адаптер или терминала
на комплекта батерии с метален предмет. Това
може да предизвика повреда.
ПРЕДПАЗНА МЯРКА
• Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение, докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя
страна към контакта.
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
• Времената, указани в таблицата, са измерени
при температура 25С (препоръчително
17 BG
Подготовка за експлоатация;
245
е видеокамерата да се използва при
температурен интервал от 10С до 30С)
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури.
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати в зависимост от условията, при които
използвате вашата видеокамера.
Стъпка 4: Включване на захранването и правилно
държане на видеокамерата
Трябва да преместите ключа POWER, за да
изберете желания режим на захранване и да
записвате или възпроизвеждате.
Когато използвате видеокамерата за първи
път, се появява екранът [CLOCK SET] (стр.
21).
Ключ POWER
1 Преместете ключа POWER,
като едновременно с това
натискате малкия зелен бутон.
2 Хванете видеокамерата
правилно.
3 Хванете я здраво, а след
това пристегнете ремъка за
захващане.
Ако ключът POWER е
зададен в положение
OFF (CHG), плъзнете
го, като едновременно
с това натискате
малкия зелен бутон.
CAMERA: за да записвате изображения.
VCR: за да възпроизвеждате или
редактирате изображения.
Забележка
• След като настроите датата и часа ([CLOCK
SET], стр. 21), следващият път, когато
включите захранването на видеокамерата,
текущите дата и час ще се изведат на LCD
екрана за няколко секунди.
18 BG
За да изключите захранването
Преместете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Забележка
Ако на екрана се появят предупредителни
съобщения, следвайте инструкциите (стр. 99).
Стъпка 5: Регулиране на LCD панела и визьора
Настройка на LCD панела
Отворете LCD панела на 90 градуса
спрямо камерата, като едновременно с това
натискате бутона OPEN ( ), след това го
завъртете в желаната позиция за запис или
възпроизвеждане ( ).
Натиснете и задръжте бутона DISPLAY/
BATT INFO за няколко секунди, докато не
се появи
. Тази настройка е практична,
когато използвате видеокамерата при ярка
светлина или искате да пестите заряда на
батериите. Записаното изображение не се
влияе от настройката. За да включите задното
осветяване на LCD екрана, натиснете и
задръжте бутона DISPLAY/BATT INFO за
няколко секунди, докато
изчезне.
Съвет
на 90 градуса спрямо камерата
180 градуса (максимално)
• За да настроите осветеността на LCD екрана,
натиснете [LCD BRIGHT] (стр. 64).
Настройка на визьора
Можете да гледате изображението във
визьора, когато батерията е почти изтощена
или когато изображението на LCD екрана е
неясно.
Лост за
настройка на
визьора
90 градуса
(максимално)
DISPLAY/BATT INFO
Завъртете лостчето,
докато картината се
Визьор
изясни.
Съвети
• Ако завъртите LCD панела на 180 спрямо
обектива от позиция , можете да затворите
LCD панела, като LCD екранът гледа навън.
Това положение е удобно по време на
възпроизвеждане.
• За да затворите LCD панела с LCD екрана
навътре, завъртете LCD панела в позиция и
го затворете.
Съвет
• Можете да регулирате яркостта на задното
осветяване на визьора от [VF B.LIGHT]
(стр. 64).
Продължава
19 BG
Подготовка за експлоатация;
Бутон
OPEN
Изключване на задното осветяване
на LCD екрана, за да траят батериите
по-дълго.
Стъпка 5: Регулиране на LCD панела и визьора (Продължение)
Когато изображението във визьора
се вижда трудно
Ако не можете да видите изображението във
визьора ясно при светли условия, използвайте
големият окуляр.
За да прикрепите големият окуляр, изтеглете
го леко, изравнете го с резбата и след това
го плъзнете докрай. Можете да прикрепите
окуляра отляво или отдясно.
Забележка
• Не сваляйте предварително закрепения окуляр.
Прикрепете с
издадената част отгоре.
Голям окуляр
(приложен)
20 BG
Стъпка 6: Сверяване на датата и часа
Когато използвате видеокамерата за първи
път, сверете датата и часа.
Докато не сверите датата и часа, всеки
път, когато включите видеокамерата, ще се
появява екранът [CLOCK SET].
Съвет
2 Изберете менюто
(OTHERS)
с помощта на диска SEL/PUSH
EXEC, а след това натиснете
диска.
3 Изберете [CLOCK SET] с
помощта на диска SEL/PUSH
EXEC, а след това натиснете
диска.
Бутон
MENU
Диск SEL/PUSH EXEC
Продължете от стъпка 4, ако задавате датата и
часа за първи път.
1 Натиснете бутона MENU.
4 Изберете [Y] (година) с
помощта на диска SEL/PUSH
EXEC, а след това натиснете
диска.
Можете да зададете година до 2079.
5 Задайте [М] (месеца), [D]
(деня), часа и минутата по
същия начин както в стъпка 4,
след това натиснете диска.
Часовникът стартира.
Продължава
21 BG
Подготовка за експлоатация;
• Ако не използвате видеокамерата близо три
месеца, датата и часът може да изчезнат от
паметта, защото вградената батерия във вашата
видеокамера ще се е разредила. В такъв случай
заредете вградената батерия (стр. 110), след
което задайте отново датата и часа.
Стъпка 6: Сверяване на датата и часа (Продължение)
Съвет
• Датата и часът не се появяват по време на
запис, но се записват автоматично на касетата
и могат да бъдат показани по време на
възпроизвеждане ([DATA CODE] (стр. 64)).
Промяна на езиковата
настройка
Може да промените езика, на който се
извеждат различните екранни показатели.
Изберете желания език от [LANGUAGE] (стр.
71).
22 BG
Стъпка 7: Зареждане на касета или „Memory Stick Duo“
Касета
Можете да използвате само касети mini DV
(стр. 102).
1 Преместете и задръжте лоста
Лост
OPEN/EJECT
3 Затворете капака.
Съвет
• Времето за запис е различно, в зависимост от
[DV REC MODE] (стр. 66)
.
За да извадите касетата
Отворете капака, следвайки същата
процедура, описана в стъпка 1 и извадете
касетата.
„Memory Stick Duo“
Капак
Отделението на касетата автоматично се
изважда и се отваря.
2 Заредете касетата в
отделението, така че
прозорчето й да бъде откъм
външната страна, след което
.
натиснете
Можете да използвате само „Memory Stick
Duo“, обозначен с
или
(стр. 103).
1 Отворете капачето на жака.
Натискайте леко средната част на
гърба на касетата.
Прозорче
Капаче на жака
Отделение за
касетата
Отделението на касетата
автоматично се прибира.
Продължава
23 BG
Подготовка за експлоатация;
OPEN/EJECT в посоката на
стрелката и отворете капака.
Забележка
Не натискайте частта, обозначена с
, докато касетата се прибира.
Това може да причини неизправност.
Стъпка 7: Зареждане на касета или „Memory Stick Duo“ (Продължение)
2 Вкарайте „Memory Stick Duo“
в гнездото за „Memory Stick
Duo“ в правилната посока,
докато щракне.
Лампичка за достъп
Забележка
• Ако заредите насила „Memory Stick Duo“ в
отделението в погрешна посока, „Memory
Stick Duo“, „Memory Stick Duo“ гнездото или
данните на изображението може да се повредят.
За да извадите “Memory Stick Duo”
Натиснете леко “Memory Stick Duo” веднъж.
Забележки
• Когато лампичката на записа свети или мига,
вашата видеокамера чете/записва данни от/на
“Memory Stick Duo”. Не клатете и не удряйте
видеокамерата, не изключвайте захранването
и не вадете “Memory Stick Duo” или комплекта
батерии. В противен случай данните за
изображението може се повредят.
• Когато вкарвате или изкарвате „Memory Stick
Duo“, внимавайте да не изскочи и да не падне.
24 BG
Запис/Възпроизвеждане
Запис
Бутон REC
START/STOP
Лампичка за запис
Сенник на
обектива
Бутон PHOTO/
EXPANDED FOCUS
Лампичка за запис
REC START/STOP
Тази видеокамера записва движещи се изображения на касета и неподвижни изображения на
„Memory Stick Duo“. Процедурата за запис на движещи се изображения е описана по-долу.
• Тази видеокамера може да записва движещи се изображения в HDV или DV формат. Настройката по
подразбиране е HDV формат ([REC FORMAT] стр. 66).
1 Отворете затвора на сенника за обектива
2 Задайте ключа POWER в положение CAMERA, като едновременно
с това натискате зеления бутон.
Ако ключът POWER е
зададен в положение OFF
(CHG), плъзнете го, като
едновременно с това натискате
зеления бутон.
Продължава
25 BG
Запис/Възпроизвеждане
Ключ POWER
Запис (Продължение)
3 Натиснете бутона REC START/STOP
(или
).
Лампичката Rec светва по време на запис.
За да спрете записа на движещи се изображения, натиснете
отново бутона REC START/STOP.
Съвети
• Когато записвате в HDV формат, екранното съотношение е фиксирано на 16:9. Когато записвате
в DV формат, можете да превключите екранното съотношение на 4:3 ([DV WIDE REC], стр. 67).
• Можете да промените екранния дисплей по време на запис (стр. 44).
• Индикаторите, изведени на екрана по време на запис, са показани на страница 121.
• Лампичката за запис може да бъде изключена ([REC LAMP] стр. 72).
• Не можете да запишете движещо се изображение на „Memory Stick Duo“.
За да записвате в огледален режим
Отворете LCD панела на 90 градуса спрямо видеокамерата ( ), след което го завъртете на 180
градуса спрямо обектива ( ).
Съвет
• На LCD екрана се появява огледално изображение на обекта, но когато бъде записано,
изображението ще бъде нормално.
26 BG
Запис на неподвижни изображения
Натиснете бутона PHOTO/EXPANDED FOCUS. Изображението се записва на „Memory Stick
Duo“. Записът е приключил, когато изчезне индикацията
. Можете да записвате неподвижни
изображения и по време на запис на движещи се изображения.
Съвети
• Когато не записвате движещо се изображение, ще чувате щракването на затвора.
• Размерът на неподвижното изображение е както следва:
- Когато записвате в HDV или DV (16:9) формат: 1.2 М (1440 х 810 точки)
- Когато записвате в DV (4:3) формат: 0.9 М (1080 х 810 точки)
Запис/Възпроизвеждане
• Можете да промените качеството на изображението и броя изображения,
които можете да запишете ([ QUALITY] (стр. 68)).
• Индикаторите, които се извеждат на екрана по време на снимане, са показани на стр. 121.
• Можете да зададете бутона PHOTO/EXPANDED FOCUS да стартира функцията разширено
фокусиране, когато натиснете бутона ([PHOTO/EXP.FOCUS] (стр. 71)).
27 BG
Възпроизвеждане
Лостче zoom
Бутон PLAY
Ключ
POWER
Бутон
VOLUME/
MEMORY
Диск SEL/
PUSH EXEC
Бутон
MEMORY/
PLAY
Бутон
MEMORY/
INDEX
Можете да възпроизвеждате движещи се изображения както следва.
1 Преместете ключа POWER на VCR, като едновременно натискате
малкия зелен бутон.
2 Започнете възпроизвеждане.
Докоснете
(превъртане назад), за да стигнете до точката, която желаете да видите, а след
това натиснете
(възпроизвеждане), за да започне възпроизвеждането.
•
•
•
•
: Стоп
: Пауза (За да започнете възпроизвеждането отново, натиснете
: Превъртане напред/назад
: Бавно възпроизвеждане
или
).
Забележки
• Когато паузата при възпроизвеждане продължи повече от 3 минути, възпроизвеждането
автоматично спира.
• Когато възпроизвеждате касета, записана и в HDV, и в DV формат, при превключване на сигнала
между HDV и DV картината и звукът временно изчезват.
• Не можете да възпроизвеждате касета, записана в HDV формат на видеокамери, работещи с DV
формат или мини-DV плейъри.
Съвети
• Индикаторите, които се извеждат на екрана по време на възпроизвеждане, са показани на стр.
122.
• Можете да променяте екранния дисплей по време на възпроизвеждане (стр. 44).
• За да възпроизведете касета, чийто звук е записан посредством свързан външен моно микрофон,
вижте [MULTI-SOUND] (стр. 61).
28 BG
За да търсите сцена, докато гледате движещо се изображение
Натиснете
по време на възпроизвеждане (Picture Search - търсене на сцена). За да
гледате, докато превъртате напред, натиснете и задръжте
, а за да гледате, докато превъртате
(Skip Scan - прескачане на кадри).
назад, натиснете и задръжте
Забележка
• Обратно търсене на сцена/прескачане на кадри не е възможно при касети, записани в HDV формат.
За да регулирате силата на звука.
Регулирайте нивото на звука, като натискате бутон VOLUME/MEMORY.
За да преглеждате неподвижни изображения
За да изведете списъка на неподвижните изображения (индекс екран)
Преместете ключа POWER в положение VCR.
Натиснете бутона MEMORY/INDEX.
Изберете изображение, като натиснете бутон VOLUME/MEMORY.
За да изведете само едно изображение, преместете курсора до това изображение и
натиснете бутона MEMORY/PLAY.
За да спрете извеждането на списъка с неподвижни изображения, натиснете отново бутона
MEMORY/INDEX.
29 BG
Запис/Възпроизвеждане
Преместете ключа POWER в положение VCR.
Натиснете бутона MEMORY/PLAY.
Изберете неподвижното изображение, което искате да видите, посредством бутона VOLUME/
MEMORY. За да спрете да гледате неподвижни изображения, натиснете отново бутона
MEMORY/PLAY.
Промяна на настройките за запис
на вашата видеокамера
Регулиране
на функцията zoom
Използване на handle zoom
Задайте ключа handle zoom
H (високо) или L (ниско).
в положение
Съвет
• Можете да настроите скоростта на
увеличение за лостчето handle zoom в
[HANDLE ZOOM] (стр. 58).
Натиснете лостчето handle zoom
за да приближите или отдалечите
изображението.
,
Забележки
Преместете бавно лостчето power zoom
за по-плавно увеличение. Преместете го порязко за по-бързо увеличение.
По-широк зрителен обхват: (широкоъгълен)
• Не можете да регулирате скоростта на
увеличението, като натиснете лостчето handle
zoom.
• Не можете да използвате лостчето handle
zoom, когато ключът handle zoom е зададен в
положение OFF.
• Не можете да променяте скоростта на
увеличение на лостчето zoom посредством
ключа handle zoom .
Използване
на пръстена zoom
По-близък обхват: (Дългофокусна снимка)
Съвети
• Минималното допустимо разстояние между
видеокамерата и обекта, на което се поддържа
ясен фокус, е около 1 cm за широкоъгълна
снимка и около 80 cm за дългофокусна снимка.
• Може да не успеете да нагласите фокуса
в определени позиции на увеличение, ако
разстоянието между обекта и видеокамерата е
по-малко от 80 cm.
• Не забравяйте да държите пръста си върху
лостчето power zoom. Ако го пуснете, звукът от
работата на лостчето power zoom може също да
се запише.
30 BG
Можете да приближите или отдалечите
изображението с желаната от вас скорост,
като завъртите zoom пръстена . Имате
възможност и за фина настройка.
Забележка
• Въртете zoom пръстена с разумна скорост.
Ако го завъртите твърде бързо, скоростта на
приближаване може да не успее да настигне
скоростта на въртене на пръстена.
Ръчно фокусиране
2 Завъртете пръстена за
фокусиране , за да
настроите фокуса.
се променя в , когато фокусът не
може да бъде настроен на по-далечно
се променя в , когато
разстояние.
фокусът не може да бъде настроен на поблизко разстояние.
Забележка
Съвети
За ръчно фокусиране:
Можете да регулирате ръчно фокуса в
зависимост от условията на запис.
Използвайте тази функция в следните случаи.
- Записвате обекти през стъкло, покрито с капки
вода.
- Записвате хоризонтални линии.
- Записвате обекти с малък контраст спрямо фона.
- Когато искате да смените фокуса от обект на
преден план с обект на заден план.
• Използването на функцията zoom прави
фокусирането на обекта по-лесно. Преместете
лостчето power zoom към позиция “Т”
(дългофокусна), за да фокусирате, а след това
в позиция “W” (широкоъгълна), за да зададете
увеличението за записа.
• Когато снимате близо до обекта, преместете
лостчето power zoom в крайната точка на
позиция “W” (широкоъгълна), за да увеличите
обекта максимално, след това фокусирайте.
За да се върнете
към автоматично фокусиране
- При снимане на неподвижен обект с помощта на
статив.
1 Докато сте в режим запис или
готовност, натиснете бутона
FOCUS .
Появява се индикаторът
.
Натиснете отново бутона FOCUS.
изчезва
и положението AUTO FOCUS е възстановено.
За да използвате AUTO FOCUS
временно (автоматичен фокус
с едно натискане)
Запишете обекта, като натиснете и задържите
бутона PUSH AUTO FOCUS .
Ако освободите бутона, настройката се връща
към ръчно фокусиране.
Използвайте тази функция, за да преместите
фокуса от един обект към друг. Сцените ще се
сменят плавно.
Продължава
31 BG
Запис/Възпроизвеждане
• Настройката се връща към автоматично
регулиране (настройка по подразбиране),
когато сте задали ключа POWER в положение
OFF (CHG) за повече от 12 часа.
Промяна на настройките за запис на вашата видеокамера (Продължение)
Съвет
• Информацията за фокусното разстояние (когато
е тъмно и фокусирането е трудно) се появява
за 3 секунди в следните случаи. (Индикацията
няма да се изведе правилно ако използвате
преобразуващ обектив (не е включен в
комплекта).)
- Когато режимът на фокусиране е превключен
от автоматичен на ръчен.
- Когато въртите пръстена за фокусиране.
За да използвате разширения
фокус (Expanded focus)
Натиснете бутона EXPANDED FOCUS ,
докато камерата е в режим готовност.
Появява се индикация [EXPANDED FOCUS]
и центърът на екрана се увеличава 2 пъти. По
лесно е да бъде потвърдена настройката по
време на ръчно фокусиране. При повторно
натискане на бутона екранът се връща към
оригиналния си размер.
Можете да зададете която и да е от функциите
[EXPOSURE], [IRIS] и [AE SHIFT] на диска
EXPOSURE/IRIS
от менюто (стр. 56).
Съвети
• Дори да отворите ириса на повече от F2.8
(тоест, да зададете по-малка стойност на ириса,
например F1.6) при настройката EXPOSURE/
IRIS, ако промените функцията zoom от
широкоъгълна на дългофокусна, ирисът пак ще
се върне на стойност F2.8.
• Когато дискът EXPOSURE/IRIS е зададен в
положение [EXPOSURE], до стойностите,
които могат да бъдат зададени с диска
EXPOSURE/IRIS, се появява индикация .
EXPOSURE (настройка
по подразбиране)
Можете да регулирате яркостта на дисплея,
като настроите ириса и усилването
(скоростта на затвора остава фиксирана).
Стойностите на ириса, усилването и
скоростта на затвора се извеждат на екрана.
Забележка
• Изображението се връща в оригиналния си
размер, когато натиснете бутона REC START/
STOP или бутона PHOTO/EXPANDED FOCUS.
Съвет
• Можете да изберете вида на изображението в
EXPANDED FOCUS [EXP.FOCUS TYPE] стр.
63).
Регулиране на EXPOSURE/IRIS
Забележка
• Бутоните GAIN (усилване) и SHUTTER SPEED
(скорост на затвора) не са активни.
Съвет
• Тази функция е удобна, ако искате да
промените яркостта на екрана и да зададете
желаната яркост посредством диска.
IRIS
Можете ръчно да настроите количеството
светлина, навлизащо през обектива на
стойност между F1.6 и F11 или да затворите
диафрагмата.
Когато ирисът се отваря (малки стойности на
отвора на диафрагмата), нивото на светлина
се увеличава. Когато ирисът се затваря (повисоки стойности на отвора на диафрагмата),
нивото на светлина намалява. Текущата
стойност на отвора (F) се появява на екрана.
Можете да настроите яркостта на
изображението с помощта на диска
EXPOSURE/IRIS .
32 BG
Съвети
AE SHIFT
Можете леко да регулирате експонацията
между -7 (по-тъмно) и +7 (по светло) по
време на автоматичен запис. Появява се
индикация
.
Забележки
• Не можете да регулирате IRIS ръчно.
• Функцията [AE SHIFT] не действа, когато
зададете ръчно експонацията, ирисът,
усилването и скоростта на затвора.
Съвет
• Можете да настроите AE SHIFT от менюто
(стр. 58).
1 Докато сте в режим запис
или готовност, задайте ключа
AUTO LOCK в централна
позиция, за да освободите
режима на автоматично
заключване.
Тази операция не е необходима, когато
зададете AE SHIFT на диска EXPOSURE/
IRIS.
2 Натиснете бутона EXPOSURE/
IRIS
.
Дискът EXPOSURE/IRIS
вече действа.
3 Регулирайте качеството на
изображението, като въртите
диска EXPOSURE/IRIS .
Съвети
• Ако зададете ключа AUTO LOCK -- в
положение HOLD след ръчна настройка, ръчно
настроените опции ще бъдат запазени.
За да възстановите
автоматичната настройка.
Натиснете бутона EXPOSURE/IRIS
или
задайте ключа AUTO LOCK
в позиция
AUTO LOCK.
Забележки
• Ако зададете ключа AUTO LOCK
в позиция
AUTO LOCK, и други ръчно настроени опции
(усилване, скорост на затвора, баланс на белия
цвят) също стават временно автоматични.
• Ако преместите увеличението от W
(широкоъгълна) на Т (дългофокусна),
стойността на отвора на диафрагмата варира от
F1.6 до F2.8
• Настройката се връща към автоматично
регулиране (настройка по подразбиране), ако
зададете ключа POWER в положение OFF
(CHG) за повече от 12 часа.
Съвети
• Можете да регулирате чувствителността на
реагиране на диска EXPOSURE/IRIS ,
като изберете [EXPOSURE/IRIS]
[DIAL
ROTATE] (стр. 56). и оперативната посока на
диска, като изберете [EXPOSURE/IRIS]
[DIAL ROTATE] (стр. 56.)
• Настройките могат да бъдат проверени и с
натискане на бутона STATUS CHECK (стр. 44).
• Вижте страница 59 относно [BACK LIGHT].
Настройване количеството
светлина - ND филтър.
Можете да записвате обекта по-ясно, като
използвате ND филтъра, когато средата на
запис е прекалено ярка.
Съществуват 2 нива на настройки за ND
филтъра. ND филтър 1 намалява количеството
светлина с около 1/4 а ND филтър 2 - с около
1/6.
Продължава
33 BG
Запис/Възпроизвеждане
• Ирисът има важен ефект върху „дълбочината
на полето”, тоест, върху обхвата на фокуса.
Отвореният ирис прави дълбочината на
полето по-плитка (по-къс обхват на фокуса),
а затвореният ирис прави дълбочината на
полето по-голяма (по-голям обхват на фокуса).
Използвайте ириса ефективно според целта на
записа.
• Това е полезно, когато искате да направите
фона замъглен или фокусиран, или пък когато
искате да регулирате ръчно на екрана ириса,
усилването или скоростта на затвора.
Промяна на настройките за запис на вашата видеокамера (Продължение)
Ако
мига в режим готовност, задайте
на 1, за да включите
ключа ND FILTER
. Ако мига
, задайте ключа
индикатора
.
ND FILTER на 2, за да включите
Ако мига
, задайте ключа ND FILTER на
OFF, за да изключите индикатора.
Забележки
• Ако преместите ключа ND FILTER по време
на запис, образът и звукът могат да бъдат
разкривени.
• Ако настроите ириса ръчно, индикаторът за
ND филтър няма да се появи, дори ако ND
филтърът трябва да бъде активиран.
Съвети
• Ако затворите ириса прекалено, докато
записвате светъл обект, могат да се появят
дифракции, които да доведат до замъглен
фокус (това е обичаен феномен при
видеокамерите). ND филтърът подтиска този
феномен и осигурява по-добри резултати на
запис.
Извеждане на зебра-ефекта за
настройка на осветеността.
Ако има част от екрана, където осветеността
е над определено ниво, тази част може да
изглежда изключително бяла по време на
възпроизвеждане.
Ако изведете зебра ефекта върху такава част,
може да ви бъде напомнено да настроите
осветеността преди запис.
Изберете нивото на осветеност, за да изведете
зебра-ефекта с помощта на ключа ZEBRA .
Зебра-ефектът се появява.
Изберете стойност на яркостта между [70] и
[100].
Ако изберете [70], зебра-ефектът се появява
в избраната част със 70 5% от сигнала на
яркост.
Ако изберете [100], зебра-ефектът се появява
в избраната част със 100% или повече.
За да скриете зебра-ефекта
• Задайте ключа ZEBRA
Забележка
в положение OFF.
• Зебра-ефектът не се записва на лентата.
Съвет
• Тази функция е удобна за регулиране на
яркостта, докато на екрана е изведена
34 BG
хистограма (стр. 62).
Настройка на усилването
Настройте усилването ръчно, когато снимате
черни или тъмни обекти, ако не искате да
се активира AGC (Автоматичен контрол на
усилването).
Докато сте в режим запис или готовност,
задайте ключа AUTO LOCK в централна
позиция, за да освободите режима на
автоматично заключване.
Натиснете бутона GAIN .
Появява се настоящото ниво на усилване.
Задайте ключа GAIN в желаната позиция,
като завъртите диска SEL PUSH EXEC .
Усилването може да бъде регулирано на
всеки 3 dB между 0dB и 18dB.
Съвети
• Можете временно да запаметите стойността на
усилването, като зададете ключа AUTO LOCK
в положение HOLD след ръчна настройка.
За да възстановите
автоматичната настройка
Натиснете бутона GAIN
или задайте ключа
AUTO LOCK в положение AUTO LOCK.
Забележки
• Ако зададете ключа AUTO LOCK в
положение AUTO LOCK, и други ръчно
настроени опции (ирис, скорост на затвора,
баланс на белия цвят) също стават временно
автоматични.
• Настройката се връща към автоматично
регулиране (настройка по подразбиране), ако
зададете ключа POWER в положение OFF
(CHG) за повече от 12 часа.
Настройка на скоростта на затвора
Можете ръчно да настроите и фиксирате
скоростта на затвора. В зависимост от
скоростта на затвора можете да накарате
обекта да изглежда застинал или напротив да подчертаете плавността на движението.
Докато сте в режим запис или готовност,
задайте ключа AUTO LOCK
в
централна позиция, за да освободите
режима на автоматично заключване.
Натиснете бутона SHUTTER SPEED .
Настройте скоростта на затвора, като
завъртите диска SEL/PUSH EXEC .
Можете да изберете скорост на затвора
между 1/3 от секундата и 1/10000 от
секундата.
Избраната скорост на затвора се появява
на екрана. Например, ако изберете 1/100
сек., появява се [100]. Колкото по-голямо
е числото,което се появява на екрана,
толкова по-бърза е скоростта на затвора.
Настройване на Natural Color
(естествен цвят)
(Баланс на бялото)
За да възстановите
автоматичните настройки.
Натиснете бутона SHUTTER SPEED
или
задайте ключа AUTO LOCK
в положение
AUTO LOCK.
Забележки
• Ако зададете ключа AUTO LOCK в
положение AUTO LOCK, и други ръчно
настроени опции (ирис, усилване, баланс
на белия цвят) също стават временно
автоматични.
• Настройката се връща към автоматично
регулиране (настройка по подразбиране),
ако зададете ключа POWER в положение
OFF (CHG) за повече от 12 часа.
Съвети
• Трудно е да се фокусира автоматично при
малка скорост на затвора. Препоръчва се да
фокусирате ръчно, с прикрепена на статив
видеокамера.
• Образът може да мига или да променя
цветовете си при флуоресцентни, натриеви
или живачни лампи.
Можете да настроите баланса на белия цвят
в зависимост от осветеността и условията
на запис. Данните за настройка на баланса
на бялото за 2 различни условия на запис
могат да бъдат записани и запазени в паметта
поотделно, като
Аи
В. По време на
запис можете да изберете запаметените
данни с помощта на диска SEL/PUSH EXEC.
Данните с настройки се пазят, докато не ги
пренастроите, дори и захранването да бъде
изключвано.
1 Докато сте в режим запис
или готовност, задайте ключа
AUTO LOCK в централна
позиция, за да освободите
режима на автоматично
заключване.
2 Натиснете бутона WHT BAL
.
3 Изведете желаната опция, като
завъртите диска SEL/PUSH
EXEC , а после го натиснете.
Продължава
35 BG
Запис/Възпроизвеждане
Съвет
• Можете временно да запаметите скоростта
на затвора, като зададете ключа AUTO
LOCK в положение HOLD след ръчна
настройка.
Промяна на настройките за запис на вашата видеокамера (Продължение)
Дисплеят се променя.
А
(INDOOR).
(OUTDOOR)
Индикатор
В
Условия за снимане
• В памет А и памет В могат да
A
бъдат запаметени стойности
(MEMORY A)
на баланса на бялото,
B
регулирани за светлинни
(MEMORY B)
източници. Следвайте
стъпките по-долу.
(Outdoor)
• Запис на залез/изгрев, малко
след залез, малко преди
изгрев, неонови надписи или
фойерверки.
• Под осветление от
флуоресцентни лампи,
симулиращи дневна
светлина.
(Indoor)
• При бързо сменящи се
светлинни условия
• Под силно осветление, като
във фотографско студио
• Под натриеви или живачни
лампи
За да възстановите
автоматичния бял баланс.
Натиснете бутона WHT BAL или задайте
ключа AUTO LOCK
в позиция AUTO
LOCK.
Забележки
• Ако зададете ключа AUTO LOCK
в положение AUTO LOCK, и други
ръчно настроени опции (ирис, усилване,
скорост на затвора) също стават временно
автоматични.
• Настройката се връща към автоматично
регулиране (настройка по подразбиране),
ако зададете ключа POWER в положение
OFF (CHG) за повече от 12 часа.
Задаване качеството
на изображението
(Профил на изображението)
Съвет
• Можете временно да запаметите стойността
за баланса на белия цвят, като зададете
ключа AUTO LOCK в положение HOLD
след ръчна настройка.
За да запаметите регулирана
стойност за баланса на белия цвят в
памет А или В
Изберете
А или
В, както е указано в
стъпка 3 от „Настройване на Natural Color
(естествен цвят) (Баланс на бялото)“.
Снимайте нещо бяло (например лист хартия),
което изпълва целия екран, при същите
условия на осветеност, в които се намира
желания обект.
Натиснете диска SEL/PUSH EXEC . При
натискането му преминавате между мигащи
Аи
В.
Когато балансът на белия цвят бъде настроен,
А или
В спират да мигат и остават
да светят. Регулираната стойност вече е
запаметена в избраната памет
А или
В.
36 BG
Можете да зададете качеството на
изображението, като регулирате [COLOR
LEVEL], [SHARPNESS] и др. Можете да
задавате 6 различни настройки за качество
на изображението, в зависимост от времето
през деня, в което записвате, атмосферните
условия или човека, който снима с камерата и
да ги запазите в паметта.
Свържете вашата видеокамера към телевизор
или монитор и регулирайте качеството на
изображението, наблюдавайки картината на
телевизионния екран или монитора.
В настройката по подразбиране профили от
[PP1] до [PP6] са регистрирани с настройки
за качество на изображението при следните
условия на запис:
Номер
на профила (име
на настройката)
Условия за запис
PP1
:PORTRAIT
Подходяща
настройка за
снимане на хора
PP2
:CINEMA
Подходяща настройка за
снимане на изображения
като на кинолента
PP3
:SUNSET
Подходяща настройка за
снимане на залези
PP4
:MONOTONE
Подходяща настройка за
снимане на чернобели
изображения
Опция
Настройка
PP5
:-------
Можете да задавате
собствени настройки
[COLOR
LEVEL]
-7 (ниско) до +7 (високо)
-8 (чернобяло)
PP6
:-------
Можете да задавате
собствени настройки
[COLOR
PHASE]
-7 (зеленикаво) до +7
(червеникаво)
[SHARPNESS]
0 (по-меко) до 15 (по-ясно)
[SKINTONE
DTL]
Прави бръчките понезабележими, като
подтиска контурите в цвета
на кожата.
[TYPE1] (цветовият обхват,
който се разпознава като
цвят на кожата, е по-малък)
до [TYPE3] (цветовият
обхват, който се разпознава
като цвят на кожата, е поголям)
[OFF]: без настройка
[WB SHIFT]
-7 (изображението става
синкаво) до +7 (белите
части стават червеникави)
1 Когато камерата е в режим
готовност, натиснете бутона
PICTURE PROFILE .
2 Изберете номер на профила,
като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го
натиснете.
Профилите от [PP1] до [PP6] се активират.
Можете да снимате с настройките от
избрания профил на изображението.
3 Изберете [OK], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC
.
За да отмените записа
с профил на изображението
Изберете [OFF] на стъпка 2, а след това
натиснете диска SEL/PUSH EXEC .
За да промените профила на
изображението
Можете да променяте настройките в профили
от [PP1] до [PP6].
[CINEMATONE Когато зададете положение
GAMMA]
[ON], изображенията
се записват в крива на
цветовата гама, която
предава сцената с
естествена градация,
подобна на тази на
кинокамерите.
[PROFILE
NAME]
За да дадете име на
профилите от [PP1] до
[PP6] (стр. 36.
Продължава
37 BG
Запис/Възпроизвеждане
Натиснете бутона PICTURE PROFILE .
Изберете номер на профила, като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC , а след това го
натиснете.
Изберете [SETTING], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC , а след това го
натиснете.
Изберете опцията, която трябва да бъде
настроена, като завъртите диска SEL/PUSH
EXEC , а след това го натиснете.
Настройте качеството на изображението,
като завъртите диска SEL/PUSH EXEC ,
а след това го натиснете.
Промяна на настройките за запис на вашата видеокамера (Продължение)
Опция
Настройка
[COPY]
За да копирате настройките от
един профил в други профили
на изображението
[RESET]
За да върнете настройките по
подразбиране на профила
Повторете стъпки 4 и 5, за да настроите и
други опции.
Изберете [ RETURN], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC , а след това го
натиснете.
Изберете [OK], като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го натиснете.
Появява се индикатор за профила на
изображението.
Забележка
• При [TYPE 3] на [SKINTONE DTL] ефектът
може да бъде приложен и към цвят, който не
съвпада с цвета на кожата.
За да проверите настройките на
профила на изображението
Когато камерата е в режим запис или
готовност, натиснете бутона STATUS CHECK
(стр. 44).
Съвет
• Можете да запаметите профили на
изображението в бутоните ASSIGN и да ги
използвате, за да включвате и изключвате
профилите на изображението (стр. 39).
За да наименувате
настройките на профила.
Можете да наименувате профили от 1 до 6.
Натиснете бутона PICTURE PROFILE .
Изберете профила, който искате да
наименувате, като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го натиснете.
Изберете [SETTING]
[PROFILE NAME]
с помощта на диска SEL/PUSH EXEC .
Изберете буква, като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го натиснете.
Повторете операцията, докато въведете
цялото име.
38 BG
Съвети
• Всяко име може да бъде дълго до 12
символа.
• Символи, които можете да използвате за
имена на профили:
•A Z
•0 9
•-_/#&:.*@
Изберете [OK], като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го натиснете.
Името на профила е сменено.
Изберете [ RETURN]
[OK] с помощта
на диска SEL/PUSH EXEC .
За да копирате настройките на
профила в други профили на
изображения
Натиснете бутона PICTURE PROFILE .
Изберете профила, от който искате да
копирате, като завъртите диска SEL/PUSH
EXEC , а след това го натиснете.
Изберете [SETTING]
[COPY] с
помощта на диска SEL/PUSH EXEC .
Изберете номера на профила, в който
искате да копирате, като завъртите диска
SEL/PUSH EXEC , а след това го
натиснете.
Изберете [YES], като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC , а след това го натиснете.
Изберете [ RETURN]
[OK] с помощта
на диска SEL/PUSH EXEC .
За да нулирате настройките
на профила на изображението
Можете да нулирате настройките на профила
за всеки номер на профил. Не можете да
нулирате настройките за всички профили
едновременно.
Натиснете бутона PICTURE PROFILE .
Изберете профила на изображението, като
завъртите диска SEL/PUSH EXEC , а
след това го натиснете.
Изберете [SETTING]
[RESET]
[YES]
[ RETURN]
[OK] с помощта на
диска SEL/PUSH EXEC .
Задаване
на функции
за бутоните ASSIGN
Може да ви се наложи да зададете някои
функции на бутоните ASSIGN. Можете
да зададете по една функция на всеки от
бутоните ASSIGN от 1 до 6.
Функции, които можете
да задавате на бутоните ASSIGN
MARKER (стр. 63)
D.EXTENDER (стр. 60)
FOCUS INFNTY (стр. 40)
REC REVIEW (стр. 41)
END SEARCH (стр. 41)
INDEX MARK (стр. 41)
PEAKING (стр. 62)
STEADYSHOT (стр. 57)
COLOR BAR (стр. 57)
SPOTLIGHT (стр. 60)
BACK LIGHT (стр. 59)
FADER (стр. 60)
DISPLAY (стр. 44)
Picture Profile (стр. 36)
SHOT TRANS (стр. 42)
Запис/Възпроизвеждане
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Забележка
• Бутоните ASSIGN от 4 до 6 се използват само
за възпроизвеждане от паметта, когато ключът
POWER е зададен в положение VCR и не могат
да бъдат използвани като бутони ASSIGN.
Не можете да задавате функции на бутоните
ASSIGN от 4 до 6, докато ключът POWER е в
положение VCR.
Продължава
39 BG
Задаване на функции за бутоните ASSIGN (Продължение)
5 Изберете [OK], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC , а
след това го натиснете.
Бутони ASSIGN 1-3
6 Натиснете бутона MENU
, за
да скриете менюто.
Съвети
• Преходът между сцени [SHOT TRANS] се
задава на бутони ASSIGN 1, 2 и 3 (стр. 42).
Отменете задаването на прехода между
сцени, за да се върнете към първоначалното
положение на бутона.
• За да отмените прехода между сцени,
изберете [SHOT TRANS] [YES]
на стъпка 3.
Бутони ASSIGN 4-6
1 Натиснете бутона MENU
2 Изберете (OTHERS)
.
[ASSIGN BTN] с помощта на
диска SEL/PUSH EXEC .
3 Изберете номера на бутона
ASSIGN (ASSIGN 1-6, [SHOT
TRANS], на който искате да
зададете функцията, като
завъртите диска SEL/PUSH
EXEC , а след това го
натиснете.
• До номера, на който не е зададена функция,
се извежда индикация [-----].
• Когато изберете [SHOT TRANS], изберете
[YES], а после продължете от стъпка 6.
4 Изберете функцията, която
ще зададете, като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC , а
след това го натиснете.
40 BG
Фокусиране върху далечен
обект (Фокусиране
на безкрайност)
Забележка
• Функцията [FOCUS INFNTY] е достъпна
само докато фокусирате ръчно. При
автоматично фокусиране не можете да
ползвате тази функция.
1 Задайте [FOCUS INFNTY] на
някой от бутоните ASSIGN
(стр. 39).
2 Натиснете бутона ASSIGN,
на който сте задали [FOCUS
INFNTY].
Появява се индикация .
Ако освободите ключа, той се връща към
ръчно фокусиране.
Използвайте тази функция, за да запишете
обект в далечината, когато фокусът
автоматично е настроен на близък обект.
Запис на индекс сигнал
Ако правите индекс за дадена сцена, по-късно
лесно можете да я потърсите (стр. 47). С
индекс функцията е по-лесно да проверите
прехода между записите или да редактирате
изображението, като използвате индекс
сигнали.
1 Предварително задайте
2 Натиснете бутона ASSIGN,
на който сте задали [INDEX
MARK].
Когато го натиснете по време на запис
На дисплея за около 7 секунди се появява
и се записва индекс сигнал.
Когато го натиснете в режим готовност
мига.
След като натиснете бутона REC START/
STOP, за да започнете запис,
се
появява за около 7 секунди и се записва
индекс сигнал.
Можете да прегледате около 2 секунди от
сцената, записана точно преди да спрете
касетата. Това е удобно при възпроизвеждане
и проверка на последната записана сцена.
1 Предварително задайте [REC
REVIEW] на някой от бутоните
ASSIGN (стр. 39).
2 Докато камерата е в режим
готовност, натиснете бутона
ASSIGN, на който сте задали
[REC REVIEW].
Възпроизвеждат се последните 2 секунди
(приблизително) от последната записана
сцена. След това вашата видеокамера
влиза в режим на готовност.
Търсене на последната
сцена от последния
запис (End search)
Преди да започнете запис, отново натиснете
бутона ASSIGN, на който сте задали [INDEX
MARK].
Забележка
• End search няма да функционира правилно,
когато между записаните части на касетата
има празно място.
Забележка
• Не можете да запишете индекс сигнал
впоследствие на вече записана касета.
1 Предварително задайте [END
За да отмените операцията
SEARCH] на някой от бутоните
ASSIGN (стр. 39).
Продължава
41 BG
Запис/Възпроизвеждане
[INDEX MARK] на някой от
бутоните ASSIGN (стр. 39).
Преглед на последните
записани сцени (Rec Review)
Задаване на функции за бутоните ASSIGN (Продължение)
2 Натиснете бутона ASSIGN,
на който сте задали [END
SEARCH].
Можете да зададете крива и времетраене на
прехода, като използвате [SHOT TRANS] (стр.
59).
Бутони ASSIGN 1-3
Последната сцена от последния запис се
възпроизвежда за около 5 секунди, след
което вашата видеокамера влиза в режим
на готовност в точката, където свършва
последният запис.
Забележка
• End search няма да функционира правилно,
когато между записаните части на касетата
има празно място.
Използване на Shot transition
(преход между сцени)
Можете да регистрирате настройките на
фокусирането, функцията zoom, ириса,
усилването, скоростта на затвора и баланса на
белия цвят, а после да промените настройките
на записа от текущите към регистрираните, в
резултат на което ще се получи плавен преход
между сцените (Shot transition). Например,
можете да преместите фокуса от близки към
далечни обекти или да смените дълбочината
на полето, като регулирате ириса. Освен това
можете да разработите плавно сцени при
различни условия на запис. Ако регистрирате
функцията за ръчна настройка на баланса на
бялото, сцените ще бъдат плавно разработени
между обектите на закрито и тези на открито.
Използвайте статив, за да избегнете клатенето
на камерата.
СЦЕНА-А
СЦЕНА-В
42 BG
1 Задайте [SHOT TRANS] на
някой от бутоните ASSIGN
(стр. 39).
Съвет
• Преходът между сцени се задава на
бутоните ASSIGN от 1, 2 и 3.
2 Запазете настройките (сцени)
Натиснете неколкократно бутона
ASSIGN 1, за да изведете екрана SHOT
TRANSITION STORE.
Настройте желаните опции ръчно.
Вижте страници от 30 до 36 за
подробности относно настройките.
Натиснете бутона ASSIGN 2, за да
запазите настройката в СЦЕНА-А,
или бутона ASSIGN 3, за да запазите
настройката в СЦЕНА-В.
Забележка
• Стойностите на настройката, зададени
в СЦЕНА-А и СЦЕНА-В се изтриват,
когато ключът POWER е зададен в
положение OFF (CHG).
Изображенията ще бъдат записани с
настройките, променени автоматично
от текущите на запазените.
3 Проверете запазените
настройки
Натиснете неколкократно бутона
ASSIGN 1, за да изведете екрана SHOT
TRANSITION CHECK.
Съвет
• Натиснете неколкократно бутона
ASSIGN 1, за да отмените SHOT
TRANSITION.
Забележки
Забележка
• Не можете да проверите времетраенето
и кривата на прехода, като използвате
[SHOT TRANS] (стр. 59).
- PICTURE PROFILE
- MENU
- EXPANDED FOCUS
- STATUS CHECK
Съвети
4 Започнете запис, като
използвате функцията преход
между сцени.
Натиснете неколкократно бутона
ASSIGN 1, за да изведете екрана SHOT
TRANSITION EXEC.
Лента за
състоянието
S: начало
Е: край
Натиснете бутона REC START/STOP.
Натиснете бутона ASSIGN 2, за да
запишете движещо се изображение,
като използвате СЦЕНА-А. Натиснете
бутона ASSIGN 3, за да запишете
движещо се изображение, като
използвате СЦЕНА-В.
• Можете да правите преход от запазена
СЦЕНА-А към запазена СЦЕНА-В и
обратно. Например, за да направите преход
от СЦЕНА-А към СЦЕНА-В, изведете екрана
CHECK на функцията преход между сцени,
натиснете бутона ASSIGN 2, а после натиснете
бутона REC START/STOP. След това изведете
екрана EXEC на функцията преход между
сцени и натиснете бутона ASSIGN 3.
• Можете да репетирате прехода между сцени,
като натиснете бутона ASSIGN 2 или 3, в
който е запазена желаната настройка, преди
да натиснете бутона REC START/STOP на
стъпка 4.
За да отмените операцията
Натиснете неколкократно бутона ASSIGN
1, за да излезете от екрана на преход между
сцени.
43 BG
Запис/Възпроизвеждане
Натиснете бутона ASSIGN 2, за да
проверите СЦЕНА-А. Натиснете
бутона ASSIGN 3, за да проверите
СЦЕНА-В.
Избраната настройка ще бъде
приложена върху изображението на
екрана. Фокусът, функцията zoom и т.н.
ще се регулират автоматично според
запазените стойности на настройката.
• Не можете да ползвате функцията zoom, да
фокусирате или да регулирате ръчно, докато
проверявате или активирате прехода между
сцени.
• Когато промените [SHOT TRANS] (стр. 59),
натиснете неколкократно бутона ASSIGN 1, за
да излезете от екрана на преход между сцени.
• Не можете да се върнете от запазените
настройки в СЦЕНА-А или СЦЕНА-В към
предишните настройки, след като активирате
прехода между сцени по време на запис.
• Ако натиснете следните бутони по време на
операция за преход между сцени, операцията
се отменя:
Промяна/проверка на настройките на видеокамерата
Извеждане на настройките
на видеокамерата
(Status check)
Можете да проверите зададените стойности
на следните опции.
• Аудио настройки като [DV AUDIO MIX]
(стр. 61)
• Настройка за изходен сигнал ([VCR HDV/DV]
и др.) (стр. 66)
• Функции, зададени на бутоните ASSIGN
(стр. 39)
• Настройки на камерата (стр. 56)
• Профил на изображението (стр. 36)
Промяна на екрана
Можете да включвате и изключвате дисплея
на времевия код, брояча на лентата и друга
екранна информация.
Натиснете бутона
DISPLAY/BATT INFO
.
Щом натиснете бутона, екранният индикатор
се включва (извежда) и се изключва (скрива
се).
Съвет
• Можете да изведете екранните индикатори при
възпроизвеждане на телевизор. Изберете [DISP
OUTPUT], а после [V-OUT/PANEL] (стр. 65).
1 Натиснете бутона STATUS
CHECK
.
2 Завъртете диска SEL/PUSH
EXEC , за да изведете
желаната опция.
Когато ключът POWER е зададен в
положение CAMERA, опциите се
появяват в следния ред:
OUTPUT
ASSIGN
AUDIO
CAMERA
PICT. PROFILE
Когато ключът POWER е зададен в
положение VCR, опциите се появяват в
следния ред:
AUDIO
OUTPUT
ASSIGN
Забележка
• Когато [PICT. PROFILE] е зададен
в положение [OFF], настройките на
PICTURE PROFILE не се извеждат.
За да изключите стойностите
на настройките
• Натиснете бутона STATUS CHECK
44 BG
.
Проверка на оставащия заряд
в батериите (Battery Info)
Запис/Възпроизвеждане
Задайте ключа POWER в положение OFF
(CHG), а после натиснете бутона DISPLAY/
BATT INFO . Приблизителното оставащо
време за запис в избрания формат и
информацията за батериите ще се появят за
около 7 секунди. Можете да наблюдавате
информацията за батериите до 20 секунди,
като натиснете бутона отново, докато
информацията все още е изведена.
Оставащ заряд в батериите
Оставащо време за запис (прибл.)
45 BG
Намиране на сцена на касетата
3 Натиснете
(връщане назад).
Касетата спира автоматично, когато
броячът на лентата достигне „0:00:00“.
Броячът на лентата се връща към дисплея
на времевия код, а дисплея за памет на
нулата изчезва.
4 Натиснете
(възпроизвеждане).
Възпроизвеждането започва от точката,
определена като „0:00:00“ на брояча.
За да отмените операцията.
Забележка
• Вижте стр. 120 за подробности относно
работата с устройството за дистанционно
управление.
Бързо търсене на желаната
сцена (Zero set memory)
1 По време на възпроизвеждане
натиснете ZERO SET MEMORY
на вашата видеокамера или
дистанционно в точката, която
искате да откриете по-късно.
Броячът на лентата е нулиран на „0:00:00“
и на екрана се появява
.
Натиснете отново ZERO SET MEMORY
преди да върнете лентата назад.
,
Забележки
• Възможно е да има различие от няколко
секунди между времевия код и брояча на
лентата.
• Паметта на нула няма да функционира
правилно, ако има празен участък между
записаните секции на лентата.
Търсене на сцена по дата
на записа (Date search)
Можете да откриете точката, в която се
променя датата на записа.
1 Преместете ключа POWER, за
да изберете режима VCR.
2 Натиснете SEARCH M.
Ако броячът на лентата не се появява,
натиснете DISPLAY .
2 Натиснете STOP
,
когато искате да спрете
възпроизвеждането.
46 BG
на
устройството за дистанционно
управление неколкократно, за
да изберете [DATE SEARCH].
3 Натиснете
(предишен)/
(следващ) на устройството за
дистанционно управление, за
да изберете датата на записа.
За да отмените операцията
Натиснете STOP на устройството за
дистанционно управление.
За да отмените операцията
Натиснете STOP
на устройството за
дистанционно управление.
Забележки
• Ако записът ви в рамките на един ден е пократък от 2 минути, видеокамерата може да не
успее точно да намери индекс сигнала.
• Ако лентата има празен участък между
записаните участъци, функцията Индекс
търсене може да не работи правилно.
Забележки
• Ако записът ви в рамките на един ден е пократък от 2 минути, видеокамерата може да не
успее точно да определи точката, където датата
на записа се сменя.
• Ако лентата има празен участък между
записаните участъци, функцията търсене на
дата може да не работи правилно.
Търсене на начална точка
на записа (Index Search)
Можете да откриете точката, където е записан
индекс сигнал (стр. 41).
1 Преместете ключа POWER, за
да изберете режима VCR.
2 Натиснете SEARCH M.
на
устройството за дистанционно
управление неколкократно, за
да изберете [INDEX SEARCH].
3 Натиснете
(предишен)/
(следващ) на устройството за
дистанционно управление, за
да изберете датата на записа.
Можете да изберете предишен или
следващ индекс сигнал от настоящата
47 BG
Запис/Възпроизвеждане
Можете да изберете предходна или
следваща дата от настоящата точка на
лентата. Вашата видеокамера автоматично
започва възпроизвеждане от точката,
където датата се сменя.
точка на лентата. Вашата видеокамера
автоматично започва възпроизвеждане от
точката, където е записан индекс сигналът.
Възпроизвеждане на картина на телевизора
Методите на свързване и качеството на изображението се различават в зависимост от това какъв
вид телевизор сте свързали и какви кабели сте използвали.
Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр. 15).
Обърнете се и към ръководствата за експлоатация, приложени към устройството, което ще
свързвате.
Избор на метод на свързване в зависимост от вида на телевизора и кабелите
Телевизор с висока разделителна способност.
Качество на изображението HD (high definition - висока разделителна
способност)*
• Изображение в HDV формат се възпроизвежда такова, каквото е
(високоразделително качество на изображението).
• Изображение в DV формат се възпроизвежда такова, каквото е (стандартно
качество на изображението).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK (за
HDV1080i)
AUDIO
(стр. 49)
(стр. 50)
(стр. 50)
Телевизор 16:9 (широкоекранен) или 4:3
Качество на изображението SD (standard definition - стандартна
разделителна способност)*
• Изображение в HDV формат се конвертира в DV формат (стандартно
качество на изображението) и се възпроизвежда.
• Изображение в DV формат се възпроизвежда такова, каквото е (стандартно
качество на изображението).
COMPONENT IN
i.LINK
AUDIO
(стр. 51)
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
(стр. 51)
(стр. 52)
(стр. 52)
Забележки
• Задайте всички настройки в менюто на вашата видеокамера, преди да я свържете. Телевизорът може
да не разпознае правилно видео сигнала, ако промените настройките [VCR HDV/DV] и [i.LINK
CONV], след като осъществите свързване с i.LINK кабел.
* Изображения, записани в DV формат, се възпроизвеждат като SD (стандартно качество)
изображения, независимо от връзката.
48 BG
Жакове на видеокамерата
Отворете капачето на жака и свържете кабела.
: Посока на сигнала
Вид
Камера
Кабел
Компонентен видео кабел
(приложен в комплекта)
A/V свързващ кабел
(приложен в комплекта)
Телевизор
Настройка в менюто
COMPONENT
VIDEO IN
(Зелен) Y
(Син) PB/CB
(Червен) PR/CR
Меню
(IN/OUT REC) [VCR HDV/DV]
[AUTO] (стр. 66)
[COMPONENT]
[1080i/576i] (стр. 67)
Червен
Бял
Жълт
Забележка
• За да извеждате аудио сигнали, ви е нужен A/V свързващ кабел. Свържете белия и червения жак на
A/V свързващия кабел към входните аудио жакове на вашия телевизор.Продължава --
Продължава
49 BG
Запис/Възпроизвеждане
Свързване към телевизор с висока разделителна способност
Възпроизвеждане на картина на телевизора (Продължение)
:Посока на сигнала
Вид
Камера
Кабел
HDMI кабел
(не е приложен
в комплекта)
Телевизор
Настройка в менюто
Меню
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV]
[AUTO] (стр. 66)
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Ако в изображенията са записани сигнали за защита от презапис, изображенията в DV формат не
могат да бъдат изведени през жака HDMI OUT.
• Изображения в DV формат, въведени в камерата посредством i.LINK кабел (стр. 73), не могат да
бъдат изведени.
• Телевизорът ви може да не функционира правилно (например, да няма звук или картина). Не
свързвайте жака HDMI OUT на вашата видеокамера и жака HDMI OUT на външното устройство
посредством HDMI кабел. Това може да причини неизправност.
Съвет
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) е интерфейс, който изпраща както видео, така и аудио
сигнали.
• Свързването на жака HDMI OUT към външно устройство ще ви предостави висококачествена
картина и цифров звук.
i.LINK кабел (не
е приложен в
комплекта)
Меню
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV]
[AUTO] (стр. 66)
[i.LINK CONV]
[OFF] (стр. 67)
Забележки
• Телевизорът ви трябва да е снабден с i.LINK жак, съвместим със спецификацията
HDV1080i. За подробности уточнете спецификациите на вашия телевизор.
• Ако телевизорът ви е несъвместим със спецификацията HDV1080i, свържете видеокамерата и
телевизора с приложения компонентен видео кабел и A/V свързващ кабел, както е показано на .
• Телевизорът трябва да бъде настроен така, че да разпознае свързаната видеокамера. Вижте
ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
• Тази видеокамера има 4-пинов i.LINK терминал. Изберете кабел, който съвпада с терминала на
устройството, което ще свързвате.
50 BG
Свързване към телевизор 16:9 (широкоекранен) или 4:3
За да зададете екранното съотношение според свързания телевизор (16:9/4:3)
Сменете настройката [TV TYPE] така, че да отговаря на телевизора ви (стр. 67).
Забележка
• Когато възпроизвеждате касета, записана в DV формат на 4:3 телевизор, несъвместим с 16:9 сигнал,
задайте [DV WIDE REC] на видеокамерата в положение [OFF], когато записвате изображение (стр.
67).
Съвет
: Посока на сигнала
Вид
Камера
Кабел
Телевизор
Компонентен видео кабел
(приложен в комплекта)
(Зелен) Y
(Син) PB/CB
(Червен) PR/CR
A/V свързващ
кабел (приложен
в комплекта)
Настройка в менюто
Меню
(IN/OUT
REC)
[VCR HDV/
DV]
[AUTO] (стр.
66) [COMPONENT]
[576i] (стр. 67)
[16:9]/
[TV TYPE]
[4:3]* (стр. 67)
(Червен)
(Бял)
(Жълт)
Забележка
• За да извеждате аудио сигнали, ви е нужен A/V свързващ кабел. Свържете белия и червения жак на
A/V свързващия кабел към входните аудио жакове на вашия телевизор.
i.LINK кабел
(не е приложен
в комплекта)
Меню
(IN/OUT
REC)
[VCR HDV/
DV]
[AUTO] (стр.
66) [i.LINK CONV]
[ON] (стр. 67)
Забележки
• Телевизорът трябва да бъде настроен така, че да разпознае свързаната видеокамера. Вижте
ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
• Тази видеокамера има 4-пинов i.LINK терминал. Изберете кабел, който съвпада с терминала на
устройството, което ще свързвате.
Продължава
51 BG
Запис/Възпроизвеждане
• Когато вашият телевизор е моно (когато вашият телевизор има само един входящ аудио жак),
свържете жълтия щекер на свързващия A/V кабел към входящия видео жак и свържете белия
(ляв канал) и червения (десен канал) щекер към входящия аудио жак на вашия телевизор или
видеорекордер.Когато искате да възпроизведете звука в моно формат, използвайте за целта свързващ
кабел (не е приложен).
Възпроизвеждане на картина на телевизора (Продължение)
: Посока на сигнала
Вид
Камера
Кабел
Телевизор
A/V свързващ кабел с S VIDEO
(не е приложен в комплекта)
(Червен)
(Бял)
(Жълт)
Забележки
Настройка в менюто
Меню
(IN/
OUT REC)
[VCR HDV/DV]
[AUTO] (стр. 66)
[TV TYPE]
[16:9]/[4:3]*
(стр. 67)
• Звукът не се извежда, ако устройството е свързано с видеокамерата само посредством S VIDEO
щекер (S VIDEO канал). За да изведете звукови сигнали, свържете белия и червен щекери на A/V
свързващия кабел с S VIDEO кабел към входния аудио жак на вашия телевизор.
• В сравнение с A/V свързващия кабел (вид ), това свързване осигурява по-висококачествени
изображения на телевизионния екран.
A/V свързващ кабел
(приложен в комплекта)
(Червен)
(Бял)
(Жълт)
Меню
(IN/
OUT REC)
[VCR HDV/DV]
[AUTO] (стр. 66)
[TV TYPE]
[16:9]/[4:3]*
(стр. 67)
*Променете настройката в зависимост от свързания телевизор.
Забележки
• Ако свържете видеокамерата към телевизора посредством повече от един вид кабел за извеждане на
изображения от жак, различен от i.LINK, изходните сигнали се подреждат в следния приоритет:
HDMI
компонентно видео
S VIDEO
аудио/видео.
• Вижте стр. 107 за подробности относно i.LINK.
Когато свързвате камерата към телевизора през видеорекордер
Изберете метода на свързване на стр. 73 в зависимост от входния жак на видеорекордера.
Свържете вашата видеокамера към входния жак LINE IN на видеорекордера, като използвате
A/V свързващия кабел. Задайте входния селектор на видеорекордера в положение LINE (VIDEO
1, VIDEO 2 и т.н.).
Ако вашият телевизор/видеорекордер има 21-пинов конектор
(EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пинов адаптер (не е приложен в комплекта), за да гледате картината на
телевизионния екран.
52 BG
Използване на менюто
Използване на опциите
в менюто
Можете да промените различни настройки
или да направите детайлни промени, като
използвате опциите в менюто, изведени на
екрана.
AUDIO SET (стр. 61)
DISPLAY SET (стр. 62)
IN/OUT REC (стр. 66)
MEMORY SET (стр. 68)
OTHERS (стр. 70)
Бутон
MENU
Ключ POWER
като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC, а след това го
натиснете.
Диск SEL/PUSH EXEC
1 Преместете ключа POWER,
като едновременно с това
натискате зеления бутон.
Ако ключът POWER
е в положение OFF
(CHG), плъзнете го,
като едновременно
с това натискате
зеления бутон.
2 Натиснете бутон MENU, за да
изведете индекс екрана на
менюто.
3 Изберете иконката на
желаното меню, като
завъртите диска SEL/
PUSH EXEC, а след това го
натиснете.
CAMERA SET (стр. 56)
Възможните опции в менюто са различни
в зависимост от режима на захранване
на видеокамерата. Опциите, които не са
активни, се извеждат в сиво.
5 Изберете желаната от вас
настройка, като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC, а след
това го натиснете.
6 Натиснете бутона MENU,
за да скриете екрана с менюто.
За да се върнете към предходния екран,
изберете [ RETURN].
53 BG
Използване на менюто
4 Изберете желаната опция,
Опции в менюто
Възможните опции в менюто ( ) са различни в зависимост от
положението на ключа POWER.
Положение на ключа: POWER
Меню
Камера
(CAMERA SET) (стр. 56)
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
AE RESPONSE
AGC LIMIT
AT IRIS LMT
AWB SENS
FLCKR REDUCE
HANDLE ZOOM
SHOT TRANS
DV FRAME REC
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
D.EXTENDER
FADER
Меню
–
–
–
–
(DISPLAY SET) (стр. 62)
PEAKING
HISTOGRAM
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
DATA CODE
LETTER SIZE
REMAINING
DISP OUTPUT
54 BG
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(AUDIO SET) (стр. 61)
AUDIO REC LV
DV AU. MODE
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
Меню
VCR
–
–
–
–
–
–
–
Положение на ключа: POWER
Меню
–
–
–
Използване на менюто
(MEMORY SET) (стр. 68)
QUALITY
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Меню
VCR
(IN/OUT REC) (стр. 66)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
Меню
Камера
–
–
(OTHERS) (стр. 70)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
USB SELECT
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
–
–
–
–
55 BG
Меню
(CAMERA SET)
Настройки за съгласуване на
видеокамерата с условията за запис
(EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/
BACKLIGHT и др.)
Настройките по подразбиране са отбелязани
с . Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Вижте стр. 53 за подробности относно избора
на опции в менюто.
Натиснете бутона MENU
изберете
меню
(CAMERA SET), като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC.
EXPOSURE/IRIS
DIAL ASSIGN
Можете да изберете настройки, които да
зададете на диска EXPOSURE/IRIS измежду
[EXPOSURE] (настройка по подразбиране),
[IRIS] и [AE SHIFT] (стр. 32).
Забележка
• Ако промените зададената функция от
EXPOSURE/IRIS на друга функция, ръчно
настроените опции (ирис, усилване, скорост на
затвора) също стават автоматични.
DIAL SENS
Можете да изберете чувствителността на
диска EXPOSURE/IRIS измежду [HIGH]
[MIDDLE] (настройка по подразбиране) и
[LOW].
DIAL ROTATE
Можете да изберете посоката на въртене на
диска EXPOSURE/IRIS.
NORMAL
Можете да промените яркостта на екрана,
като завъртите диска нагоре.
OPPOSITE
Можете да промените яркостта на екрана,
като завъртите диска надолу.
56 BG
SMTH SLW REC
(Плавен бавен запис)
Бързо движещи се обекти и действия, които
не могат да бъдат заснети при обикновените
условия за запис, могат да бъдат заснети в
плавен забавен каданс.
Тази функция е полезна при заснемане на
бързи движения, като игра на голф или тенис.
Изберете [EXECUTE] и натиснете бутона
REC START/STOP на екрана [SMTH SLW
REC].
6-секундно движещо се изображение се
записва като 24-секундно движещо се
изображение в забавен каданс.
Когато [Recording…] изчезне, записът е
приключил.
Изберете [TIMING], за да изберете една от
следните начални точки за запис, преди да
натиснете бутона REC START/STOP.
[6sec AFTER]*
[6sec BEFORE]
* Настройката по подразбиране е [6sec AFTER].
ЗА да отмените [SMTH SLW REC], натиснете
бутона MENU.
Забележки
• Не можете да записвате звук.
• Настройките на [SMTH SLW REC]
автоматично се отменят, когато изключите
видеокамерата.
• Показаното време за запис е изчислено
приблизително. То може да се окаже по-кратко
от зададеното, в зависимост от условията на
записа.
CNTRST ENHCR
Тъй като настройката по подразбиране е
[ON], изображенията със силен контраст
(като изображения от сцена, осветена отзад),
се разпознават, а неекспонираните сенки на
изображенията автоматично се смекчават.
Забележка
• Когато зададете [BACK LIGHT] в положение
[ON], [CNTRST ENHCR] временно се
изключва.
ON/OFF
ON/OFF
Можете да изведете лентата с цветовете или
да я запишете на касетата, като зададете
функцията в положение [ON]. Това е удобно
за настройка на цвета на свързания монитор
(настройката по подразбиране е [OFF]).
Забележка
• Функцията автоматично преминава в
положение [OFF] при следващо включване на
видеокамерата.
TYPE
Можете да изберете вида лента с цветове.
С тази функция компенсирате клатенето
на камерата (настройката по подразбиране
е [ON]. Задайте [ON/OFF] в положение
[OFF] ( ), когато използвате статив (не е
приложен). Тогава изображението става поестествено.
TYPE
Можете да изберете вида Устойчиво снимане,
което компенсира клатенето на камерата..
HARD
Изберете, за да активирате функцията
Устойчиво снимане с по-силен ефект. Този
режим не се препоръчва за панорамен
запис и накланяне на камерата.
STANDART
Изберете, за да активирате стандартната
функция Устойчиво снимане.
SOFT
Изберете, за да активирате функцията
Устойчиво снимане така, че да остави
лека неустойчивост на картината и тя да
изглежда естествено.
WIDE CONV.
Изберете, когато е прикрепен
широкоъгълен преобразуващ обектив (не
е приложен). Този режим е най-ефективен
при широкоъгълните преобразуващи
обективи SONY VCL-HG0862.
AF ASSIST
Когато зададете [AF ASSIST] в положение
[ON], можете за кратко да фокусирате ръчно,
като завъртите пръстена за фокусиране при
включен автоматичен фокус. (Настройката по
подразбиране е [OFF]).
Продължава
57 BG
Използване на менюто
STEADYSHOT
(Устойчиво снимане)
COLOR BAR
(Лента с цветове)
Натиснете бутона MENU
изберете меню
като завъртите диска SEL/PUSH EXEC.
AE SHIFT
Можете да регулирате експонацията между -7
(тъмно) и +7 (светло), като използвате
диска SEL/PUSH EXEC. -- и стойността на
настройката се появяват, когато зададете [AE
SHIFT] в положение, различно от настройката
по подразбиране.
Забележка
• Ако регулирате ръчно ириса, усилването и
скоростта на затвора, не можете да постигнете
ефекта [AE SHIFT].
AE RESPONSE
Изберете скоростта, с която да настройвате
автоматично експонацията според
осветеността на обекта. Възможните опции са
:[FAST](бързо),[MIDDLE](средно) и [SLOW]
(бавно) (настройката по подразбиране е
[FAST]).
AGC LIMIT
Можете да изберете горна граница за
Автоматичния контрол на усилване
(AGC) измежду OFF (18 dB, настройка по
подразбиране), [12 dB], [6 dB] или [0 dB].
Забележка
• Ако регулирате усилването ръчно, няма да
можете да постигнете ефекта [AGC LIMIT].
(CAMERA SET),
INTELLIGENT
Настройката се извършва автоматично, за
да се постигне естествена атмосфера, в
съответствие с осветеността на сцената.
HIGH
Червеният или синият оттенък ще намалее.
MIDDLE
LOW
Червеният или синият оттенък ще се
увеличи.
Забележки
• Тази функция действа само когато балансът на
белия цвят се настройва автоматично.
• [AWB SENS] не действа при ясно небе или при
ярко слънце.
FLCKR REDUCE
ON
Изберете, за да записвате при нормални
условия. Трептенето на екрана
при източник на осветление като
флуоресцентна лампа ще се намали.
OFF
Изберете, когато не искате да намаляте
трептенето на екрана.
Забележка
• Трептенето може да не намалее, в зависимост
от източника на светлина.
AT IRIS LMT
Можете да изберете най-високата стойност
на ириса за автоматична настройка измежду
[F11] (настройката по подразбиране), [F5.6]
и [F4].
Забележка
Ако регулирате ириса ръчно, няма да можете
да постигнете ефекта [AT IRIS LMT].
AWB SENS
Можете да зададете операция за автоматична
настройка на баланса на бялото по червеникав
източник на светлина като електрическа
крушка или свещ, или под синкав източник на
светлина - например външни сенки.
58 BG
HANDLE ZOOM
Изберете тази опция, за да зададете скоростта
на увеличение на позиции H и L от ключа за
контрол на увеличението (стр. 30).
H
Можете да изберете скоростта на увеличение
на позиция H от ключа за контрол на
увеличението от 1 (бавно) до 8 (бързо)
(настройката по подразбиране е 6).
L
Можете да изберете скоростта на увеличение
на позиция L от ключа за контрол на
увеличението от 1 (бавно) до 8 (бързо)
(настройката по подразбиране е 3).
SHOT TRANS
Изберете тази настройка, за да определите
времетраенето и кривата на прехода между
сцените. Вижте стр. 42 за подробности по
използването на функцията за преход между
сцените.
TRANS TIME
Изберете времето в секунди, което е нужно за
прехода ([3.5 сек.] до [15.0 сек], настройката
по подразбиране е [4 сек.]).
TRANS CURVЕ
LINEAR
Изберете, за да направите прехода линейно.
SOFT STOP
Изберете тази настройка, за да направите
прехода бавен в края.
SOFT TRANS
Изберете тази настройка, за да направите
прехода бавно в началото и края и линейно
в средата.
OFF
Изберете, за да записвате в стандартен
режим на запис.
ON ( )
Изберете, за да записвате изображения,
като използвате функцията DV FRAME
REC.
Изберете [ON], с помощта на диска SEL/
PUSH EXEC.
Натиснете бутона MENU, за да скриете
прозореца на менюто.
Натиснете бутона REC START/STOP.
Изображението (приблизително 5
кадъра) се записва и вашата видеокамера
влиза в режим готовност.
Преместете обекта и повторете стъпка 3.
Забележки
• Когато продължително използвате запис по
кадри, времетраенето на оставащата лента
няма да бъде правилно изведено.
• Последната сцена ще бъде по-дълга от другите.
• Не можете да записвате индекс сигнали по
време на запис по кадри.
• Функцията автоматично минава в положение
[OFF], ако изключите и отново включите
захранването.
BACK LIGHT
Забележка
Не можете да промените настройките
[TRANS TIME] и [TRANS CURVE],
докато запаметявате, проверявате или
изпълнявате [SHOT TRANS]. Отменете
настройката [SHOT TRANS], като натиснете
неколкократно бутон ASSIGN 1, преди да
промените настройките [TRANS TIME] и
[TRANS CURVE].
Когато зададете [BACK LIGHT] в положение
[ON], се извежда индикация -- и функцията
задно осветяване се включва (настройката по
подразбиране е [OFF]).
Забележки
• Функцията задно осветяване се отменя, ако
зададете [SPOTLIGHT] в положение [ON].
Продължава
59 BG
Използване на менюто
Изберете крива на прехода. Тя се променя
както следва:
*1: ниво на параметрите
*2: преход на време
DV FRAME REC
Можете да записвате изображения с ефект
на стоп-анимация, като последователно
записвате няколко кадъра и премествате
леко обекта. Работете с видеокамерата, като
използвате устройството за дистанционно
управление, за да предотвратите клатенето.
Натиснете бутона MENU
PUSH EXEC.
изберете меню
• Не можете да използвате функцията задно
осветяване, ако 2 или повече опции от ирис,
усилване и скорост на затвора бъдат настроени
ръчно.
• Настройката се връща автоматично в
положение [OFF], ако сте оставили ключа
POWER в положение OFF (CHG) за повече от
12 часа.
SPOTLIGHT (прожектор)
Когато зададете [SPOTLIGHT] в
положение [ON] , можете да намалите
преекспонираните светли места по лицата
на хората, застанали по време на записа под
силно осветление, като например на сцена
(настройката по подразбиране е [OFF]).
(CAMERA SET), като завъртите диска SEL/
Изберете желания ефект в [STBY] (по
време на въвеждане) или [REC] (по време
на извеждане).
Натиснете бутона REC START/STOP.
Индикаторът за преливането спира да
мига и изчезва, когато преливането между
сцените приключи.
За да отмените функцията, преди да сте
започнали операция, изберете [OFF]
на стъпка .
Щом натиснете бутона REC START/STOP,
настройката се отменя.
Извеждане
Въвеждане
Забележки
• Функцията прожектор се отменя, ако зададете
[BACK LIGHT] в положение [ON].
• Не можете да използвате функцията прожектор,
ако 2 или повече опции от ирис, усилване и
скорост на затвора бъдат настроени ръчно.
• Настройката се връща автоматично в
положение [OFF], ако сте оставили ключа
POWER в положение OFF (CHG) за повече от
12 часа.
D.EXTENDER (Цифров
увеличител)
Когато зададете [D.EXTENDER] в положение
[ON] (
), изображението се извежда
около 1.5 пъти по-голямо. Качеството
на изображението се влошава заради
цифровата обработка. Можете да увеличавате
изображения на отдалечени обекти - например
диви птици. (Настройката по подразбиране е
[OFF]).
Забележка
• Функцията автоматично минава в положение
[OFF], ако изключите и отново включите
захранването.
FADER (преливане)
Можете да запишете преход със следните
ефекти, прибавени към интервала между
сцените.
60 BG
Забележка
• Функцията автоматично минава в положение
[OFF], ако изключите и отново включите
захранването.
Меню
AUDIO SET
Настройки за аудио запис (AUDIO
REC LV/DV AU. MODE и др.)
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Вижте стр. 53 за подробности относно
избирането на опции в менюто.
Натиснете бутона MENU - изберете меню
(AUDIO SET), като завъртите диска
SEL/PUSH EXEC.
AUTO/MANUAL
AUTO
Изберете [AUTO], за да настроите нивото
на звука автоматично.
MANUAL (
)
Изберете [MANUAL], за да регулирате
ръчно нивото на звука по време на запис
или в режим готовност.
LEVEL
Можете да регулирате нивото на звука за
запис, когато зададете [AUDIO REC LV] в
положение [MANUAL]. Нивото на звука се
увеличава, когато чертичките за нивото отиват
надясно.
Съвети
• Използвайте слушалки, за да следите звука,
докато го настройвате.
• Настройката се връща в положение [AUTO],
ако сте оставили ключа POWER в положение
OFF (CHG) за повече от 12 часа.
DV AU. MODE
(режим DV аудио)
12BIT
Изберете, за да записвате в 12-битов режим.
(2 стерео звука)
16BIT (
)
Изберете, за да записвате в 16-битов режим
(1 стерео звук с високо качество).
MULTI SOUND
Можете да изберете как да възпроизвеждате
аудио звук, записан с помощта на други
устройства с двойна звукова пътечка или
стерео звук.
STEREO
Изберете, за да възпроизведете стерео
лента или лента с двойна звукова пътечка с
основен и допълнителен звук.
1
Изберете, за да възпроизведете стерео
лента със звук от левия канал или лента с
двойна звукова пътечка с основен звук.
2
Изберете, за да възпроизведете стерео
лента със звук от десния канал или лента
с двойна звукова пътечка с допълнителен
звук.
Забележки
• Можете да възпроизвеждате лента с двойна
звукова пътечка с тази видеокамера. Не
можете обаче да записвате програми с двойно
озвучаване.
• Настройката автоматично се връща в
положение [STEREO], ако сте оставили ключа
POWER в положение OFF (CHG) за повече от
12 часа.
DV AUDIO MIX
Можете да следите звука, който записвате на
касетата с аудио презапис или с 4-канален
микрофон по време на възпроизвеждане.
ST1
Изберете, за да изведете само първоначално
записания звук.
MIX
Изберете, за да синтезирате и изведете
първоначално записания звук и звука,
записан по-късно.
ST2
Изберете, за да изведете само звука,
записан по-късно.
Продължава
61 BG
Използване на менюто
AUDIO REC LV
Можете да настроите ръчно нивото на звука
за запис.
Забележка
• Когато записвате във формат HDV, звукът
автоматично се записва в 16-битов режим.
Натиснете бутона MENU
изберете
(AUDIO SET), като завъртите
меню
диска SEL/PUSH EXEC.
Забележки
• Когато възпроизвеждате лента, записана в
16-битов DV режим, не можете да настройвате
звука.
• Настройката автоматично се връща в
положението си по подразбиране, ако сте
оставили ключа POWER в положение OFF
(CHG) за повече от 12 часа.
Меню
(DISPLAY SET)
Извежда настройките на дисплея и
във визьора (MARKER/VF B.LIGHT/
DATA CODE и др.)
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Вижте стр. 53 за подробности относно
избирането на опции в менюто.
Натиснете бутона MENU
изберете
(DISPLAY SET), като завъртите
меню
диска SEL/PUSH EXEC.
PEAKING (контур)
ON/OFF
Когато зададете [PEAKING] в положение
[ON], контурите на обекта на екрана
се подсилват за по-лесно фокусиране.
(Настройката по подразбиране е [OFF]).
COLOR (цвят)
Цветът на контурите може да бъде [WHITE]
(бял), [RED] (червен) или [YELLOW] (жълт).
(Настройката по подразбиране е [WHITE]).
LEVEL (ниво)
Нивото на контура може да бъде [HIGH]
(високо), [MIDDLE] (средно) или [LOW]
(ниско). (Настройката по подразбиране е
[MIDDLE]).
Забележка
• Изображението с подсилен контур не се
записва на касетата.
Съвет
• Тази функция прави фокусирането по-лесно,
когато се използва в дисплея на разширения
фокус (стр. 32).
HISTOGRAM (хистограма)
Когато зададете [HISTOGRAM] в положение
[ON], прозорецът [HISTOGRAM] (графика,
която показва разпределението на оттенъците
в изображението) се появява на екрана
(настройката по подразбиране е [OFF]).
62 BG
Тази функция е полезна, когато настройвате
експонацията. Можете да настроите
EXPOSURE/IRIS, като гледате прозореца
[HISTOGRAM] (стр. 32). [HISTOGRAM] няма
да се запише на касетата или на „Memory
Stick Duo“.
Пиксели
80
По-тъмно
По-светло
Яркост
• Лявата страна на графиката показва по-тъмните
области на изображението, а дясната - посветлите.
• Ако зададете ZEBRA в положение [70] или
[100], ще се изведе насочващият маркер (стр.
34).
MARKER
Когато зададете [ON/OFF] в положение [ON],
можете да изведете маркерите [CENTER] и
[GUIDEFRAME].
ON/OFF
Когато изберете [ON], се извежда маркер
(настройката по подразбиране е [OFF]). Този
маркер не се записва.
Съвети
• Можете да изведете маркера в центъра и
рамката-ориентир едновременно.
• Можете да постигнете балансирана
композиция, като разположите обекта там,
където се пресичат кръстчетата на рамкатаориентир.
• Маркерите се извеждат само на LCD панела и
визьора (не се извеждат през жаковете).
EXP.FOCUS TYPE
Използване на менюто
Съвети
Забележка
• Когато е изведен маркер, екранните индикатори
не се извеждат от аналоговите жакове.
Можете да зададете вид на дисплея с
разширения фокус.
TYPE 1
Само увеличава изображенията.
TYPE 2
Увеличава и показва изображенията в
чернобяло.
CAM DATA DSP (извеждане
на данни за камерата)
Когато зададете [CAM DATA DSP] в
положение [ON], настройките ирис, скорост
на затвора и усилване се извеждат постоянно
(настройката по подразбиране е [OFF]).
CENTER (маркер в центъра)
Когато зададете [CENTER] в положение [ON],
маркерът се извежда в центъра на екрана
(настройката по подразбиране е [ON]).
GUIDEFRAME (рамка-ориентир)
Когато зададете [GUIDEFRAME] в положение
[ON], се извежда маркерът за проверка на
хоризонталната и вертикалната позиция
на обекта (настройката по подразбиране е
[OFF]).
Стойност на ириса
Скорост на затвора
Стойност на усилването
Съвети
• Когато сте задали ръчна настройка,
стойностите се извеждат независимо от това
какви са настройките за извеждането на
данните за камерата.
• указва автоматични настройки.
Продължава
63 BG
Натиснете бутона MENU
PUSH EXEC.
изберете меню
• Опциите, които се извеждат при задаване
на [CAM DATA DSP] в положение [ON] са
различни от опциите, които ще се изведат,
ако зададете [DATA CODE] в положение
[CAMERA DATA] (стр. 64).
AU.LVL DISP (дисплей
на аудио нивото)
Тъй като настройката по подразбиране е
[ON], лентата за отчитане на аудио нивото е
изведена на екрана.
(DISPLAY SET), като завъртите диска SEL/
BRIGHT
LCD екранът става по-ярък.
Забележки
• Когато свържете вашата видеокамера към
външен източник на захранване, [LCD BL
LEVEL] автоматично преминава в положение
[BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], времето на запис
при захранване от батериите леко намалява.
VF B.LIGHT
Можете да регулирате яркостта на визьора.
NORMAL
Стандартна яркост.
BRIGHT
Визьорът става по-ярък.
Забележки
Лента за отчитане
на аудио нивото
LCD BRIGHT
Можете да регулирате яркостта на LCD
екрана с помощта на диска SEL/PUSH
EXEC. Това няма да повлияе на яркостта на
записаните изображения.
Съвет
• Можете и да изключите задното осветяване на
LCD екрана (стр. 19).
LCD COLOR
Можете да регулирате наситеността на цвета
на LCD екрана с помощта на диска SEL/PUSH
EXEC. Това няма да повлияе на цвета на
записаните изображения.
LCD BL LEVEL
Можете да регулирате яркостта на задното
осветяване на LCD екрана.
NORMAL
Стандартна яркост.
64 BG
• Когато свържете вашата видеокамера
към външен източник на захранване, [VF
B.LIGHT] автоматично преминава в положение
[BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], времето на запис
при захранване от батериите леко намалява.
VF POWERMODE
AUTO
Когато LCD екранът е затворен или
снимате с екран, обърнат към обекта,
визьорът е осветен.
ON
LCD екранът и визьорът са осветени
постоянно.
DATA CODE
По време на възпроизвеждане можете да
изведете информация (код на данните),
записани автоматично по време на записа.
OFF
Данните не се извеждат.
DATE
Извеждат се датата и часът.
CAMERA DATA
Извеждат се данни за настройките на
камерата.
REMAINING
AUTO
ON
Извежда индикатора за оставащото време
постоянно.
DISP OUTPUT
LCD PANEL
Показва информация като времевия код на
LCD екрана и във визьора.
V-OUT/PANEL
Показва информация като времевия код на
телевизионния екран, на LCD екрана и във
визьора.
Забележки
• Стойността за регулиране на експонацията
(0EV), скоростта на затвора и стойността на
ириса се появяват, когато възпроизвеждате
неподвижни изображения от „Memory Stick
Duo“.
• В дисплея DATE датата и часът се извеждат на
едно и също място. Ако запишете изображение
без да настроите часовника, ще се появят
индикации [-- -- --] и [--:--:--].
LETTER SIZE
NORMAL
Изберете, за да изведете екрана на менюто
с нормален размер.
2x
Изберете, за да изведете избраната опция от
менюто с двоен размер.
Продължава
65 BG
Използване на менюто
Функция Устойчиво снимане изключена
Експонация
Когато снимате с автоматична настройка
на ирис/усилване/скорост на затвора, се
извежда
, а когато снимате с ръчна
.
настройка, се извежда
Ирис
Когато ръчно зададете стойността на ириса
към максималното й положение, в областта
на дисплея за стойността на ириса се
извежда индикация CLOSE .
Усилване
Скорост на затвора
Баланс на белия цвят
Когато възпроизвеждате изображения,
записани с преход между сцените, се
извежда индикация
.
Извежда индикатора за оставащото време
за запис в продължение на 8 секунди в
ситуации като описаните по-долу.
• Когато зададете ключа POWER в
положение VCR или CAMERA със
заредена касета.
(PLAY) или
• Когато натиснете бутона
DISPLAY/BATT INFO.
Меню
(IN/OUT REC)
Настройки за запис, входни и
изходни настройки (VCR HDV/DV/DV
REC MODE/DV WIDE REC/TV TYPE и
др.)
Настройката по подразбиране е отбелязана с
. Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Вижте стр. 53 за подробности
относно избирането на опции в
менюто.
Натиснете бутона MENU
изберете
меню
(IN/OUT REC), като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC.
REC FORMAT
Можете да изберете формат на записа.
HDV1080i (
)
Записва в спецификация HDV1080i.
DV
Записва в DV формат.
Забележка
• Когато извеждате картината, която записвате,
посредством i.LINK кабел, задайте [i.LINK
CONV] (стр. 67).
VCR HDV/DV
Можете да изберете сигнала на
възпроизвеждане.Обикновено избирате
[AUTO].
Когато видеокамерата е свързана с друго
устройство посредством кабел i.LINK,
изберете сигналът да бъде въвеждан/извеждан
от HDV/DV жака (i.LINK). Избраният
сигнал бива записван или възпроизвеждан.
AUTO
Автоматично превключва сигналите
между HDV и DV формата, когато
възпроизвеждате касета.
При връзка i.LINK тази опция автоматично
превключва сигналите между HDV и DV
формата и въвежда/извежда сигнала през
HDV/DV жака (i.LINK).
66 BG
HDV (HDV1080i)
Възпроизвежда само участъците от
касетата, записани в HDV формат.
При връзка i.LINK тази опция въвежда/
извежда само сигнали в HDV формат през
HDV/DV жака (i.LINK), записва ги и ги
възпроизвежда. Можете да я изберете и
когато свързвате камерата към компютър
и др.
DV (
)
Възпроизвежда само участъците от
касетата, записани в DV формат.
При връзка i.LINK тази опция въвежда/
извежда само сигнали в DV формат през
HDV/DV жака (i.LINK), записва ги и ги
възпроизвежда. Можете да я изберете и
когато свързвате камерата към компютър
и др.
Забележки
• Извадете i.LINK кабела, преди да променяте
настройката [VCR HDV/DV]. В противен
случай свързаното устройство (например
видеорекордер) може да не разпознае видео
сигнала от камерата.
• Когато е зададено [AUTO] и сигналът
превключва между HDV и DV, картината и
звукът временно изчезват.
• Когато [i.LINK CONV] е зададен в положение
[ON], образите се възпроизвеждат както следва:
- при [AUTO] HDV сигналът се конвертира
в DV формат и бива възпроизведен; DV
сигналът се възпроизвежда такъв,
какъвто е.
- при [HDV] HDV сигналът се конвертира
в DV формат и бива възпроизведен; DV
сигналът не се възпроизвежда.
- при [DV] DV сигналът се възпроизвежда
такъв, какъвто е; HDV сигналът не се
възпроизвежда.
DV REC MODE
(Режим на запис DV)
Тази функция действа само когато [REC
FORMAT] е зададен в положение [DV].
SP (
)
Записва касета в режим SP (стандартен
запис).
LP ( )
Увеличава времето за запис с 1,5 пъти в
сравнение с режима SP (дълъг запис).
Забележки
DV WIDE REC
Можете да изберете екранно съотношение
на записа в зависимост от вида на вашия
телевизор. Обърнете се и към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
ON
Записва изображения в размер, който
отговаря на пълен екран на телевизор 16:9.
OFF (
)
Записва изображения в размер, който
отговаря на пълен екран на телевизор 4:3.
Забележки
• Задайте правилно [TV TYPE] в зависимост
от телевизора, който сте свързали за
възпроизвеждане (стр. 67).
• Размерът на изображението се фиксира в
положение 19:9, когато зададете HDTV формат.
Не можете да записвате във формат 4:3.
COMPONENT
Можете да избирате вида на връзката, когато
свързвате вашата видеокамера към телевизор
с компонентен входен жак.
i.LINK CONV
Можете да конвертирате сигнали от HDV
формат в DV формат и да извеждате
изображения в DV формат през жака HDV/
DV (i.LINK).
OFF
Извежда изображения през жака HDV/DV
(i.LINK) в съответствие с настройките на
[REC FORMAT] и [VCR HDV/DV].
ON
Изображения в HDV формат се конвертират
в DV формат, а изображения в DV формат
се извеждат в DV формат.
Забележки
• Вижте [VCR HDV/DV] (стр. 66) за информация
относно входящ сигнал посредством i.LINK
връзка.
• Изключете i.LINK кабела, преди да настроите
[i.LINK CONV]. В противен случай свързаното
видео устройство може да не разпознае
видеосигнала от вашата видеокамера.
TV TYPE
Трябва да конвертирате сигнала в
зависимост от свързания телевизор, когато
възпроизвеждате изображението. Записаните
изображения се възпроизвеждат като следните
илюстрации:
16:9
Изберете, когато гледате на широкоекранен
телевизор 16:9.
Изображения в HDV/
DV формат (16:9)
Изображения в DV
формат (4:3)
576i
Изберете, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с жак
COMPONENT INPUT.
1080i/576i
Изберете, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор, който
притежава жак COMPONENT INPUT и
Продължава
67 BG
Използване на менюто
• Когато записвате в режим LP и после
възпроизведете записа на друга видеокамера
или видеорекордер, на екрана може да се
появят мозаечни смущения и звукът да
прекъсва.
• Когато записвате в режим на стандартен запис
и в режим на дълъг запис на една и съща
лента, възпроизведеният образ може да бъде
разкривен или времевият код между сцените да
не бъде верен.
• Не можете да избирате режим LP за запис в
HDV формат.
има възможност за възпроизвеждане на
1080i сигнал.
Натиснете бутона MENU
изберете
(IN/OUT REC), като завъртите
меню
диска SEL/PUSH EXEC.
4:3
Изберете, когато наблюдавате на
стандартен телевизор 4:3.
Изображения в HDV/
DV формат (16:9)
Изображения в DV
формат (4:3).
Меню
(MEMORY SET)
Настройки за „Memory Stick Duo“
(QUALITY/ALL ERASE и др.)
Настройката по подразбиране е отбелязана с
. Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Вижте стр. 53 за подробности
относно избирането на опции в
менюто.
Натиснете бутона MENU
изберете
меню
(MEMORY SET), като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC.
Забележки
• Тази опция не действа за изходния сигнал от
i.LINK кабела.
• Когато свържете вашата видеокамера към
телевизор посредством i.LINK кабел, за да
възпроизведете касетата, не можете да зададете
[TV TYPE].
QUALITY
FINE (
)
Записва неподвижни изображения с фино
качество.
STANDARD (
)
Записва неподвижни изображения със
стандартно качество.
Капацитет на „Memory Stick Duo“
(MB) и брой изображения, които
можете да запишете
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
16MB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
68 BG
25
34
96
115
60
80
240
240
51
69
190
240
120
160
485
485
100
135
390
490
240
325
980
980
205
280
780
980
490
650
1970
1970
370
500
1400
1750
890
1150
3550
3550
760
1000
2850
3600
1800
2400
7200
7200
1550
2100
5900
7300
3650
4900
14500
14500
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
2GB
4GB
3150
4300
12000
7500
10000
30000
15000
30000
6300
8500
23500
29500
14500
19500
59000
59000
Горна част на таблицата: За качество на
изображението се избира [FINE].
Долна част на таблицата: За качество на
изображението се избира [STANDARD].
Забележки
Забележка
• Спецификациите са за „Memory Stick Duo“,
произведен от Sony Corporation. Броят на
изображенията, които можете да запишете,
зависи от условията, в които правите записа.
- Не местете ключа POWER или
операционните бутони.
- Не вадете „Memory Stick Duo“.
FORMAT
Не е необходимо да форматирате „Memory
Stick Duo“, тъй като той е фабрично
форматиран. Ако обаче искате да го
[YES].
форматирате, изберете [YES]
Забележки
• Не извършвайте някое от следните действия,
докато е изведена индикацията [
Formatting…] (форматиране):
Приблизителен размер
на изображение (kB)
´
0.9M
• Когато използвате „Memory Stick Duo“ с
капаче за защита от запис, отстранете го
предварително (стр. 104).
• Папката няма да бъде изтрита дори и да
изтриете всички изображения в нея.
• Не извършвайте някое от следните действия,
докато е изведена индикацията [-- Erasing all
data…]:
VGA
0.2M
600
450
150
130
260
190
60
60
Горна част на таблицата: За качество на
изображението се избира [FINE].
Долна част на таблицата: За качество на
изображението се избира [STANDARD].
ALL ERASE
Можете да изтриете всички изображения на
„Memory Stick Duo“, които не са защитени,
или всички изображения в избраната папка.
Изберете [ALL FILES] или [CURRNT
FOLDER].
- Не местете ключа POWER или
операционните бутони.
- Не вадете „Memory Stick Duo“.
• Форматирането изтрива цялата информация
на „Memory Stick Duo“, включително и
защитените изображения и новосъздадените
папки.
FILE NO.
SERIES
Задайте последователни номера на
файловете, дори и да подмените „Memory
Stick Duo“ с друг. Номерацията на
файловете се нулира всеки път, когато
създадете нова папка или папката за запис
бъде заменена с друга.
RESET
Връща номерацията на файловете към 0001
всеки път, когато смените „Memory Stick Duo“.
Продължава
69 BG
Използване на менюто
* Запис: Размерът на изображението се
фиксира на [
1.2M] в HDV или DV
формат (16:9) и на [0.9M] в DV формат (4:3).
Възпроизвеждане: Размерът на
1.2M] в
изображението се фиксира на [
HDV формат, [
0.2M] в DV формат (16:9)
и на [VGA (0.3M)] в DV формат (4:3).
1.2M
[ALL FILES]: Изтрива всички изображения,
записани на „Memory Stick Duo“.
[CURRNT FOLDER]: Изтрива всички
изображения в избраната папка.
Изберете [YES] - [YES] с помощта на диска
SEL/PUSH EXEC.
Появява се [
Erasing all data…] (изтриване
на всички данни…).
Когато всички незащитени изображения бъдат
изтрити, се появява индикация [Completed]
(завършено).
Натиснете бутона MENU
изберете
(MEMORY SET), като завъртите
меню
диска SEL/PUSH EXEC.
Меню
NEW FOLDER
Настройката по подразбиране е отбелязана с
. Индикаторите в скоби се появяват, когато
опцията е избрана.
Ако изберете [YES], можете да създадете
нова папка (102MSDCF до 999MSDCF )
на „Memory Stick Duo“. Когато папката се
напълни (можете да запаметявате максимум
9999 изображения в нея), автоматично се
създава нова.
Забележки
• Не можете да изтривате създадените
папки с вашата видеокамера. Ще трябва да
форматирате „Memory Stick Duo“ (стр. 69) или
да ги изтриете с помощта на компютър.
• Броят изображения, които можете да запишете
на „Memory Stick Duo“, вероятно ще намалее с
увеличението на броя на папките.
REC FOLDER (Папка за запис)
Можете да изберете коя папка ще използвате
за запис, като завъртите диска SEL/PUSH
EXEC, а след това го натиснете.
Съвети
• Като настройка по подразбиране
изображенията се записват в папка 101MSDCF.
• Щом запишете изображение в дадена папка, тя
ще бъде зададена като папка по подразбиране
за възпроизвеждане.
PB FOLDER (Папка
за възпроизвеждане)
Можете да изберете папката за
възпроизвеждане, като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC, а след това го натиснете.
(OTHERS)
Настройки при запис на касета или
други основни настройки (USB
SELECT/QUICK REC/BEEP и др.)
Вижте стр. 53 за подробности относно
избирането на опции в менюто.
Натиснете бутона MENU
изберете
(OTHERS), като завъртите диска
меню
SEL/PUSH EXEC.
CAMERA PROF. (Профил
на видеокамерата)
Можете да запаметите два вида настройки
на камерата като профили. Използването на
тези запаметени профили по-късно ще ви
позволи бързо да стигнете до подходящи за
вас настройки за снимане.
Съвет
• Опциите, които можете да запаметите в
профила на видеокамерата, са зададени
стойности от менютата, профилите на
изображенията и бутоните. Всички тези
зададени стойности можете да запаметите в
профила на видеокамерата.
За да запаметите настройките в
профила на видеокамерата
Изберете [SAVE] с помощта на диска SEL/
PUSH EXEC.
Изберете [NEW FILE] или вече
съществуващ профил, като завъртите диска
SEL/PUSH EXEC.
Изберете [YES] на екрана за проверка, като
завъртите диска SEL/PUSH EXEC.
Настройките са запаметени в профила на
видеокамерата
Съвети
• Ако изберете [NEW FILE], името на профила
става [CAM 1] или [CAM 2].
• Ако изберете вече съществуващ профил на
видеокамерата, новите настройки ще бъдат
записани върху старите.
За да промените името на профила
70 BG
Можете да променяте името на профила на
видеокамерата.
Изберете [PROFILE NAME] с помощта на
диска SEL/PUSH EXEC.
Изберете профила на видеокамерата, чието
име искате да промените, с помощта на
диска SEL/PUSH EXEC.
Появява се [PROFILE NAME].
Променете името на профила, като
завъртите диска SEL/PUSH EXEC.
Съвет
• Методът на въвеждане на името е същият
като метода за наименуване на профила на
изображението (стр. 38).
За да заредите настройките
от профила на видеокамерата
Можете да заредите настройките от профила
на видеокамерата и да я използвате с тях.
Изберете [LOAD] с помощта на диска SEL/
PUSH EXEC.
Изберете профила на видеокамерата, който
искате да заредите, с помощта на диска
SEL/PUSH EXEC.
Изберете [YES] на екрана за проверка.
Вашата видеокамера се рестартира и
избраният профил се активира.
За да изтриете настройките от
профила на видеокамерата
Изберете [DELETE] с помощта на диска
SEL/PUSH EXEC.
Изберете профила на видеокамерата, който
искате да изтриете, с помощта на диска
SEL/PUSH EXEC.
Изберете [YES] на екрана за проверка.
ASSIGN BTN
Вижте стр. 39.
PHOTO/EXP.FOCUS
Можете да изберете функция, която да
зададете на бутона PHOTO/EXPANDED
FOCUS.
PHOTO
Записва неподвижно изображение (стр. 27).
Бутонът PHOTO/EXPANDED FOCUS
изпълнява същата функция като бутона
EXPANDED FOCUS (стр. 32).
Забележка
• Ако изберете [EXP.FOCUS], не можете да
записвате неподвижни изображения с бутона на
видеокамерата. Използвайте бутона PHOTO на
устройството за дистанционно управление.
CLOCK SET
Вижте стр. 21.
WORLD TIME
Можете да зададете часовата разлика, когато
използвате видеокамерата в чужбина. Задайте
часовата разлика, като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC и часовникът ще бъде сверен в
съответствие с часовата разлика. Ако зададете
часова разлика 0, часовникът се връща в
първоначално зададеното време.
LANGUAGE
Можете да изберете или промените езика,
който се използва за дисплей на LCD екрана.
• Вашата видеокамера предлага [ENG[SIMP]]
(опростен английски) в случаите, когато не
можете да откриете собствения си език между
опциите.
USB SELECT
Можете да свържете видеокамерата към
персонален компютър посредством USB кабел
и да преглеждате изображенията от „Memory
Stick Duo“ на компютъра (стр. 83). Освен
това с тази функция можете да свържете
видеокамерата към PictBridge съвместим
принтер (стр. 80).
Memory Stick
Изберете, за да преглеждате изображенията
от „Memory Stick Duo“ на компютъра или
да ги прехвърлите на твърдия му диск.
PictBridge PRINT
Изберете, за да свържете видеокамерата
към PictBridge съвместим принтер за
директно отпечатване на изображенията
(стр. 80).
Продължава
71 BG
Използване на менюто
Изберете [OK], като завъртите диска SEL/
PUSH EXEC, а след това го натиснете.
Името на профила е променено.
EXP.FOCUS
Натиснете бутона MENU
SEL/PUSH EXEC.
изберете меню
PB ZOOM (zoom при
възпроизвеждане)
Когато зададете [PB ZOOM] в положение
[ON], можете да увеличавате движещите се
изображения от 1.1 до 5 пъти (а неподвижните
изображения - от 1.5 до 5 пъти). (Настройката
по подразбиране е [OFF]). Можете да
регулирате увеличението с лостчето zoom. За
да отмените функцията zoom, натиснете W
страната на лостчето.
Съвет
• За да преместите увеличението хоризонтално,
натиснете диска SEL/PUSH EXEC, а после
го завъртете. За да преместите увеличението
вертикално, натиснете диска SEL/PUSH EXEC
още веднъж, а после го завъртете.
QUICK REC
Можете малко да намалите времето за
започване на записа, когато го възстановявате
чрез преместване на ключа POWER от
положение OFF (CHG) в положение
CAMERA.
OFF
За да възстановите записа от състоянието,
в което барабанът е спрял да се върти,
се изисква известно време, но преходът
от последната записана сцена си остава
плавен.
ON (
)
Времето за възстановяване на записа от
състоянието, в което барабанът е спрял да
се върти, леко се съкращава, но преходът
от последната записана сцена може да не
бъде плавен. Изберете го, ако не искате да
пропуснете удобен шанс за запис.
Съвети
• Ако [QUICK REC] е зададена в положение
[ON], интервалът между сцените замръзва за
момент (препоръчва се да редактирате това
място на компютър).
72 BG
(OTHERS), като завъртите диска
• Когато видеокамерата бъде оставена в режим
готовност повече от 3 минути, тя излиза
от режим готовност (барабанът спира да
се върти), за да предотврати износване на
лентата и разреждане на батериите. Тъй като
захранването не се изключва, можете да
възстановите записа, като натиснете отново
бутона REC START/STOP.
BEEP
ON
Активира звуков сигнал, когато започвате
или спирате запис.
OFF
Отменя звуковия сигнал.
REC LAMP
(Лампичка за запис)
Лампичката, указваща че записът тече, няма
да свети по време на запис, ако зададете тази
опция в положение [OFF] (настройката по
подразбиране е [ON]).
REMOTE CTRL (устройство
за дистанционно управление)
Настройката по подразбиране е [ON], което
ви позволява да използвате устройството за
дистанционно управление (стр. 120).
Съвет
• Задайте в положение [OFF], за да попречите на
камерата да реагира на команда, изпратена от
дистанционното на друг видеорекордер.
Презапис/Редактиране
Презапис на видеорекордер, DVD/HDD устройство и др.
Свържете вашата видеокамера към стенен контакт, като използвате за тази операция
приложения променливотоков адаптер (стр. 15). Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройството, което ще свързвате.
Свързване към външни устройства
Методът на свързване и качеството на изображението ще се различават в зависимост от
видеорекордера, DVD/HDD устройството и използваните кабели.
: Посока на сигнала
Кабел
Външно устройство
i.LINK кабел (не е приложен)
Презапис/Редактиране
Видеокамера
HDV1080i-съвместимо
устройство
HD качество*1
• За външното устройство ще ви е необходим i.LINK кабел, съвместим със спецификацията
HDV1080i.
i.LINK кабел (не е приложен)
A/V свързващ кабел с S
VIDEO (не е приложен в
комплекта)
AV устройство с i.LINK жак
SD качество*1
AV устройство с S VIDEO жак
SD качество*1
(Червен)
(Бял)
(Жълт)
A/V свързващ кабел
(приложен в комплекта)
(Червен)
(Бял)
(Жълт)
AV устройство с аудио/видео жакове*2
SD качество*1
*1 Изображения, записани в DV формат се презаписват със SD (стандартна разделителна
способност) качество независимо от връзката.
*2 Когато свързвате вашата видеокамера към моно устройство, свържете жълтия щекер на A/V
свързващия кабел към видео жака на устройството, а белия (ляв канал) или червения (десен
канал) щекер - към аудио жака на устройството.
Забележка
• Не можете да презаписвате изображения посредством HDMI кабел.
Продължава
73 BG
Презапис на видеорекордер, DVD/HDD устройство и др. (Продължение)
Жакове на вашата видеокамера
Отворете капачето на жака и свържете кабела.
Използване на i.LINK кабел (не е приложен в комплекта)
Форматът на презапис (HDV/DV) се различава в зависимост от формата на записа или формата,
поддържан от видеорекордера или DVD устройството. Вижте таблицата по-долу, за да изберете
съответните настройки и извършете необходимите настройки от менюто.
Забележка
• Преди да промените настройките в менюто, изключете i.LINK кабела, иначе видеорекордерът или
DVD устройството може да не разпознае правилно видео сигнала.
Съвет
• Тази видеокамера е снабдена с 4-пинов i.LINK терминал. Изберете кабел, който съвпада с терминала
на устройството, което ще свързвате.
Формат
презапис
Copyнаformat
Формат,
поддържанbyотthe
Format supported
Формат
на
видеорекордера/DVD
Camcorder
VCR/DVD device
запис
на
recording
видеокамерата HDV
HDV 1
format
DV
DVформат
format
формат*
format*1
Презаписва
запис as
Copy HDVHDV
recording
като
HDV
HDV
HDV
HDV
–*3
Конвертира
HDVrecording to
Convert HDV
запис
DV в DV
HDV
DV
DV
Презаписва
DV запис като
DV
Copy DV recording
as DV
DV
DV
DV
Настройка
в менюто
Menu setting
[VCR
[VCR HDV/DV]
HDV/DV] [i.LINK
[i.LINKCONV]
CONV]
(стр.
67)
(стр.
66)
(p. 66)
(p. 67)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Когато
касетата
е записана
и в HDV
HDV,and
и в DV
When tape
is recorded
in both
DV формат
format
Конвертира
HDV
и DVand DV
Convert both
HDV
формат
format вtoDV
DV
HDV/DV
DV
DV
Презаписва
частите,
Copy only само
portions
записани
HDV
формат
recordedвin
HDV
format
HDV
HDV
–*3
DV
2
–*
–*3
Презаписва
частите,
Copy only само
portions
записани
DVDV
формат
recordedвin
format
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
*1 Записващо устройство, съвместимо със спецификацията HDV1080i.
*2 Касетата върви, но не се записва видеосигнал или звук (празно).
*3 Изображението не се разпознава (не се извършва запис).
74 BG
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
Забележки
Когато свързвате посредством A/V
свързващ кабел с S VIDEO (не е
приложен)
Свържете с S VIDEO жака вместо с
видео щекера (жълт). Тази връзка предава
изображенията по-точно и осигурява
висококачествена картина в DV формат. Ако
свържете само посредством S VIDEO жака,
звукът няма да бъде изведен.
Презапис на друго
устройство
1 Подгответе вашата
видеокамера за
възпроизвеждане
Поставете записаната касета.
Преместете ключа POWER в положение
VCR.
Задайте [TV TYPE] в зависимост
от възпроизвеждащото устройство
(телевизор и др.) (стр. 67).
2 Пригответе видеорекордера/
DVD устройството за запис.
Когато презаписвате на видеорекордера,
вкарайте касетата за запис.
Когато презаписвате на DVD рекордер,
вкарайте DVD за запис.
Ако записващото устройство има входен
селектор, поставете го в режим на вход
(например video input1 и video input2).
3 Свържете видеорекордера/
DVD устройството към вашата
видеокамера като записващо
устройство.
Вижте стр. 73 за подробности относно
свързването.
4 Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера
и записвайте на
видеорекордера/DVD
устройството.
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към записващото устройство.
5 Когато презаписът
е завършил, спрете
вашата видеокамера и
видеорекордера/DVD
устройството.
Забележки
• Следните не могат да бъдат изведени през жака
HDV/DV (i.LINK):
- Индикатори
- Заглавия, които са записани на друга
видеокамера
• Изображения, записани в HDV формат, не
се извеждат през HDV/DV жака (i.LINK)
в режим „пауза“ или в друг режим на
възпроизвеждане, различен от нормалния.
• Имайте предвид следното, когато свързвате
посредством i.LINK кабел:
- Ако записвате на видеорекордер/DVD
устройство и спрете изображението на
пауза, записаното изображение става грубо.
- Различните данни (дата/час/данни за
настройки на камерата) може да не се
изведат или запишат, в зависимост от
устройството или приложението.
- Не можете да записвате картина и звук
поотделно.
Продължава
75 BG
Презапис/Редактиране
• Когато [VCR HDV/DV] е зададена в положение
[AUTO] и сигналът превключва между HDV и
DV, образът и звукът временно изчезват.
• Когато записващото устройство е HDR-FX7E,
задайте [VCR HDV/DV] в положение [AUTO]
(стр. 66).
• Когато възпроизвеждащото и записващото
устройство са съвместими с HDV1080i (като
HDR-FX7E) и са свързани с i.LINK кабел,
след като спрете на пауза или спрете записа
и след това го възобновите, в точката на
възобновяване изображението може да бъде
малко насечено или грубо.
• Когато свързвате посредством A/V свързващ
кабел, задайте [DISP OUTPUT] в положение
[LCD PANEL] (настройката по подразбиране)
(стр. 65).
Презапис на видеорекордер, DVD/HDD
устройство и др. (Продължение)
• Когато презаписвате в DV формат на DVD
рекордер от вашата видеокамера посредством
i.LINK кабел, възможно е да не успеете да
задействате вашата видеокамера на DVD
рекордера, дори и ако в ръководството за
експлоатация на рекордера пише, че това е
възможно. Ако успеете да зададете входящия
режим на DVD рекордера в положение DV и
можете да въвеждате/извеждате изображения,
следвайте стъпките в „Презапис на друго
устройство“.
Съвет
• За да записвате датата/часа и настройките на
камерата, когато свържете посредством A/V
свързващ кабел, изведете настройките на
екрана.
• Когато използвате iLink кабел, аудио и видео
сигналите се предават цифрово, като това
води до извеждане на изображения с високо
качество.
• Когато сте свързали посредством i.LINK кабел,
форматът на извеждания сигнал (
,
или
) ще се появи на LCD екрана
на вашата видеокамера.
Запис на изображения
от видеорекордер
Можете да записвате изображения от
видеорекордер на лента, заредена във
видеокамерата. Можете да запишете сцена
като неподвижно изображение на „Memory
Stick Duo“. Можете да записвате изображения
в HDV формат, като свържете HDV1080iсъвместимо устройство. Не забравяйте да
заредите предварително касета или „Memory
Stick Duo“ за запис във вашата видеокамера.
Можете да свържете вашата видеокамера към
видеорекордер посредством i.LINK кабел.
Свържете вашата видеокамера към стенен
контакт, като използвате за тази операция
приложения променливотоков адаптер (стр.
15). Обърнете се и към ръководствата за
експлоатация, приложени към устройствата,
които ще свързвате.
Забележки
• За тази операция ви е необходим i.LINK кабел.
• Не можете да извършите тази операция с A/V
свързващ кабел.
• Тази видеокамера е снабдена с 4-пинов i.LINK
терминал. Изберете кабел, който съвпада с
терминала на устройството, което ще свързвате.
• Вашата видеокамера може да записва само от
PAL източник.
Например, френска видео или телевизионна
програма (SECAM) не може да бъде
записана правилно. Вижте стр. 101 за
подробности относно системите за цветна
телевизия.
• Ако използвате 21-пинов адаптер за входен
PAL източник, трябва да използвате 21пинов двупосочен адаптер (не е включен в
комплекта).
76 BG
Запис на движещи
се изображения
Заредете касета за запис във вашата камера
преди следните операции:
HDV1080iсъвместимо
устройство
AV устройство с
i.LINK жак
1 Преместете ключа POWER,
за да изберете режим VCR.
2 Задайте входен сигнал на
SD качество
HD качество
Задайте [VCR HDV/DV] в положение
[DV] или [AUTO], когато записвате от
устройство, съвместимо с DV формат
(стр. 66).
3 Свържете вашия
: Посока
на сигнала
i.LINK кабел
(не е приложен)
Към HDV/DV
жак (i.LINK)
видеорекордер така, че да
възпроизвежда, а камерата да
записва.
Когато сте свързали посредством i.LINK
кабел, форматът на входящия сигнал
или
) ще
(
бъде изведен на LCD екрана на вашата
видеокамера (този индикатор може да се
появи и на екрана на възпроизвеждащото
устройство, но няма да бъде записан).
4 Поставете касета във
видеорекордера.
* Необходим е i.LINK жак, съвместим със
спецификацията HDV1080i.
5 Поставете видеокамерата на
пауза при запис.
Докато натискате (пауза), натиснете
едновременно двата бутона REC
(запис).
Продължава
77 BG
Презапис/Редактиране
към i.LINK конектор
вашата видеокамера.
Запис на изображения от видеорекордер (Продължение)
Запис на неподвижни
изображения
Не забравяйте предварително да вкарате
„Memory Stick Duo“ за запис във вашата
видеокамера и да зададете [PHOTO/EXP.
FOCUS] в положение [PHOTO] (настройката
по подразбиране) (стр. 71).
6 Започнете възпроизвеждането
на видеокасетата във
видеорекордера.
Изображението, което се възпроизвежда
на видеорекордера, се появява на LCD
екрана на видеокамерата.
7 Натиснете отново
(PAUSE)
в точката, в която желаете да
започнете записа.
8 Натиснете
(STOP),
за да спрете записа.
Забележки
• Не можете да записвате телевизионни
програми през жака HDV/DV (i.LINK).
• Можете да записвате изображения от DV
устройства само в DV формат.
• Имайте предвид следното, когато сте свързали
посредством i.LINK кабел:
- Когато спрете на пауза видеокамерата,
докато записвате на видеорекордера,
записаното изображение става грубо.
- Не можете да записвате картина и звук
поотделно.
- Ако поставите на пауза или спрете записа
и след това го възобновите, изображението
може да не бъде записано гладко.
Съвет
• Когато се въвежда видеосигнал 4:3, той се
появява с черни ленти отдясно и отляво на
екрана на вашата видеокамера.
78 BG
1 Изпълнете стъпки от 1 до
4 в „Запис на подвижни
изображения“.
2 Започнете възпроизвеждане
на касетата.
Изображенията от видеорекордера
се появяват на екрана на вашата
видеокамера.
3 Натиснете бутона PHOTO/
EXPANDED FOCUS на сцената,
която желаете да запишете.
Забележка
• Движещите се изображения ще бъдат
фиксирани на размер [
1.2M], когато
възпроизвеждате в HDV формат. Движещите
се изображения ще бъдат фиксирани на размер
[
0.2M] (16:9) или на [VGA (0.3M)] (4:3),
когато възпроизвеждате в DV формат.
Презапис на движещи се Изтриване на записани
изображения от касета на изображения от „Memory
„Memory Stick Duo“ като Stick Duo“
неподвижни изображения
1 Задайте ключа POWER в
положение VCR.
1 Задайте ключа POWER в
положение VCR.
2 Възпроизведете
изображението, което желаете
да изтриете (стр. 29).
3 Натиснете бутона MEMORY/
DELETE
2 Потърсете и запишете сцената,
която желаете да запишете.
Натиснете
(Възпроизвеждане), за
да възпроизведете касетата, а след това
натиснете бутона PHOTO/EXPANDED
FOCUS на сцената, която желаете да
запишете.
Извежда се съобщението
[Delete this image?]
(Да изтрия ли изображението?)
Забележки
• Записват се датата и часът, в които
изображението се записва на касетата и датата
и часът, в които изображението се запазва на
„Memory Stick Duo“. На вашата видеокамера
ще се изведат датата и часът, в които
изображението е било записано на касетата.
Данните за настройките на камерата, записани
на касетата, не могат да бъдат запазени на
„Memory Stick Duo“.
• Движещите се изображения ще бъдат
фиксирани на размер [
1.2M], когато
възпроизвеждате в HDV формат. Движещите
се изображения ще бъдат фиксирани на размер
[
0.2M] (16:9) или на [VGA (0.3M)] (4:3),
когато възпроизвеждате в DV формат.
• Не можете да записвате неподвижни
изображения, докато използвате [PB ZOOM]
(стр. 72).
4 Изберете [YES], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC, а след
това го натиснете.
Забележка
• Изтриете ли веднъж изображенията, те
вече не могат да бъдат възстановени.
Продължава
79 BG
Презапис/Редактиране
Можете да записвате неподвижни
изображения на „Memory Stick Duo“. Не
забравяйте предварително да поставите
записана касета и „Memory Stick Duo“ във
вашата видеокамера и да зададете [PHOTO/
EXP.FOCUS] в положение [PHOTO]
(настройката по подразбиране) (стр. 71).
Изтриване на записани изображения от
„Memory Stick Duo“ (Продължение)
Забележка
• Не можете да изтривате изображения, ако
„Memory Stick Duo“ с капаче за защита от запис
е поставен в положение за защита от запис
(стр. 104), или ако избраното изображение е
защитено (стр. 91).
Съвети
• За да изтриете изображенията от индекс
екрана, използвайте бутона VOLUME/
MEMORY, за да преместите обозначението
върху изображенията, които искате да изтриете.
След това извършете стъпки 3 и 4.
• За да изтриете всички изображения
едновременно, изберете [
ALL ERASE]
(стр. 69).
Отпечатване на записани
изображения (PictBridge
съвместим принтер)
Можете да отпечатвате изображения с
помощта на PictBridge съвместим принтер,
без да се налага да свързвате камерата към
компютър.
Свържете променливотоковия адаптер
към вашата видеокамера, за да използвате
захранване от електрическата мрежа.
Поставете „Memory Stick Duo“, съдържащ
неподвижни изображения, във видеокамерата
и включете принтера.
Свързване на
видеокамерата към принтер
1 Задайте ключа POWER в
положение VCR.
2 Натиснете бутона MENU и
изберете менюто
(OTHERS)
[USB SELECT] [PictBridge
PRINT] с помощта на диска
SEL/PUSH EXEC.
3 Свържете USB кабела към
(USB) жаковете на вашата
видеокамера и принтера.
USB кабел
(приложен в
комплекта)
80 BG
Ще бъде изведено някое от
изображенията, запазени на „Memory
Stick Duo“.
1 Изберете изображението,
което искате да отпечатате, с
помощта на бутона VOLUME/
MEMORY.
2 Задайте броя копия, които
искате да отпечатате, ако е
необходимо.
Ако не искате да задавате броя, преминете
към стъпка 3 (броят автоматично ще бъде
зададен на 1).
Изберете [SET]
[COPIES] с
помощта на диска SEL/PUSH EXEC.
Изберете броя, като завъртите диска
SEL/PUSH EXEC, а след това го
натиснете.
Изберете [ RETURN], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC, а след това го
натиснете.
Екранът за избор на PictBridge се появява
отново.
Съвет
• Можете да задавате до 20 броя копия.
3 За да отпечатате датата и часа
върху изображението, задайте
следното.
Ако не желаете да отпечатвате датата и
часа, преминете към стъпка 4.
4 Изберете [EXEC]
[YES] с
помощта на диска SEL/PUSH
EXEC.
Когато отпечатването приключи,
индикацията [Printing…] (отпечатване)
изчезва и отново се появява екрана за
избор на изображение.
Натиснете бутона MENU, когато
отпечатването приключи.
Забележки
• Не гарантираме нормално изпълнение на
операциите, ако сте свързали несъвместимо с
PictBridge устройство.
• Обърнете се и към ръководството за
експлоатация на принтера, който ще
използвате.
• Не извършвайте следните операции, докато
принтерът е свързан (на екрана стои индикация
).
Операциите може да не се изпълнят както
трябва.
- Не местете ключа POWER.
- Не изваждайте USB кабела от принтера.
- Не изваждайте „Memory Stick Duo“ от
вашата видеокамера.
• Ако принтерът спре да работи, извадете USB
кабела, изключете и отново включете принтера
и рестартирайте операцията отначало.
• В зависимост от вашия принтер горните,
долните или страничните ръбове на снимката
може да бъдат отрязани. Особено когато
отпечатвате широкоекранно изображение
(16:9), двете му страни може да бъдат доста
отрязани.
• Някои модели принтери може да не
поддържат функцията за отпечатване на дата
и час. Обърнете се към ръководството за
експлоатация на принтера за подробности.
• Не можем да гарантираме успешно отпечатване
на изображения, записани с устройство,
различно от вашата видеокамера.
Продължава
81 BG
Презапис/Редактиране
Отпечатване
Изберете [SET]
[DATE/TIME]
[DATE] или [DAY & TIME] с помощта
на диска SEL/PUSH EXEC.
Изберете [ RETURN], като завъртите
диска SEL/PUSH EXEC, а след това го
натиснете.
Екранът за избор на PictBridge се появява
отново.
Отпечатване на записани изображения (PictBridge съвместим принтер) (Продължение)
Съвет
• PictBridge е стандарт, създаден от Асоциацията
за видео и фото продукти (CIPA). Можете да
отпечатвате изображения без да използвате
компютър, като свържете принтера директно
към цифровата видеокамера или фотоапарат,
независимо от модела и производителя.
82 BG
Използване на компютър
Копиране на неподвижни
Свързване към компютър изображения на
Когато свържете вашата видеокамера към
компютър
компютър, можете да извършвате следните
операции:
Копиране на неподвижни изображения от „Memory
Stick Duo“ на компютъра
стр. 83
Копиране на движещо се изображение от касета в
HDV формат на компютъра
стр. 86
Копиране на движещо се изображение от касета в
DV формат на компютъра
стр. 86
Относно свързването
Забележки относно свързването към
компютър
• Преди да свържете видеокамерата си към
компютъра посредством USB или i.LINK кабел,
уверете се, че сте вкарали свързващия жак в
правилната посока. Ако насилите конектора
в неправилната посока, терминалът може да
бъде повреден, или това може да доведе до
неизправност във вашата видеокамера.
• Не можете да правите следното:
- Да копирате изображения от касета на
компютър посредством USB кабел.
- Да копирате изображения от „Memory Stick
Duo“ на компютър посредством i.LINK
кабел.
За потребители на Windows
• Операционна система: Microsoft Windows
2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows XP Home Edition/Windows
XP Professional. Необходима е стандартна
инсталация. Не гарантираме успешни
операции, ако по-горните операционни системи
са обновени от предишни версии.
• Процесор: MMX Pentium 200 MHz или по бърз
• Други: USB порт (трябва да има по стандарт)
За потребители на Macintosh
• Операционна система: MAC OS 9.1/9.2 или
MAC OS X (v 10.1/v 10.2/v 10.3/ v 10.4).
• Други: USB порт (трябва да има по стандарт)
Стъпка 1: Използване
на USB кабела
• Можете да извършите тази операция със
стандартния драйвер на вашия компютър. Не е
нужно да инсталирате някакъв софтуер.
• Ако компютърът ви има гнездо за Memory
Stick, вкарайте „Memory Stick Duo“, на който
са записани изображенията, в Memory Stick
Duo адаптер (не е приложен), а след това
го поставете в гнездото за Memory Stick на
компютъра, за да копирате неподвижните
изображения.
• Когато използвате „Memory Stick PRO Duo“, а
компютърът ви е несъвместим с него, свържете
вашата видеокамера посредством USB кабела,
вместо да използвате Memory Stick гнездото на
компютъра.
• Извадете USB кабела по правилната процедура,
когато го изключвате от компютъра (стр. 85).
Продължава
83 BG
Използване на компютър
Има два начина да свържете вашата
видеокамера към компютър:
- Посредством USB кабел
За да копирате неподвижните изображения от
„Memory Stick Duo“
- i.LINK кабел
За да копирате движещите се изображения от
касета.
Системни изисквания
Копиране на неподвижни изображения на компютър (Продължение)
4 Задайте ключа POWER в
положение VCR
5 Натиснете бутона MENU.
Към USB жака
Извежда се индекс екранът на
менюто.
USB кабел (приложен)
6 Изберете
(OTHERS) [USB
SELECT] [
Memory Stick]
с помощта на диска SEL/PUSH
EXEC (стр. 71).
Към USB жака
7 Свържете USB кабела към
(USB) жаковете на вашата
видеокамера и на компютъра.
• Не свързвайте вашата видеокамера към
компютъра на този етап.
• Компютърът може да не разпознае
видеокамерата, ако ги свържете с USB кабела
преди да сте включили видеокамерата.
• Вижте каква връзка се препоръчва на стр. 86.
1 Включете компютъра.
Затворете всички работещи програми.
За Windows 2000/XP
Влезте в системата като администратор.
2 Поставете „Memory Stick Duo“
във вашата видеокамера.
3 Подгответе източника на
захранване за вашата
видеокамера.
Използвайте приложения
променливотоков адаптер, за да включите
камерата към електрическата мрежа (стр.
15).
84 BG
Може да отнеме известно време, докато
компютърът разпознае видеокамерата за
първи път.
Стъпка 2: Копиране
на изображенията
За потребители на Windows
Щракнете два пъти върху иконката
[Removable Disk], изведена в [My Computer].
След това изтеглете и пуснете някое
изображение в папката на твърдия диск на
вашия компютър.
Изключване на USB кабела
За потребители на Windows
Ако на LCD екрана на вашата видеокамера
се появи индикация [USB CONNECTING],
следвайте процедурата, описана по-долу, за да
изключите USB кабела.
Щракнете върху иконката [Unplug or eject
hardware] в лентата със задачи (task tray).
Щракнете върху
тази иконка.
Папка
Файл
Значение
101MSDCF
Файл с неподвижно
DSC0
(до 999MSDCF)
.JPG изображение
са номера между 0001 и 9999
За потребители на Macintosh
Щракнете два пъти върху иконката на
устройството, а след това изтеглете и пуснете
желания файл с изображение в твърдия диск
на вашия компютър.
Лента със задачи
(task tray)
Щракнете върху [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
Щракнете тук
Щракнете [OK].
Изключете USB кабела от видеокамерата и
от компютъра.
Ако на LCD екрана не се появи индикация
[USB CONNECTING], извършете само стъпка
по-горе.
Забележка
• Изключете USB кабела, следвайки правилната
процедура, иначе файловете на “Memory Stick
Duo” няма да бъдат обновени правилно. Освен
това неправилното изключване може да доведе
до повреда на “Memory Stick Duo”.
За потребители на Macintosh
Затворете всички активни приложения на
компютъра.
Изтеглете и пуснете иконката на
устройството в иконката [Trash].
Изключете USB кабела от видеокамерата и
от компютъра.
Продължава
85 BG
Използване на компютър
Папка, съдържаща файлове с изображения,
записани с други видеокамери без
функция за създаване на папки (само за
възпроизвеждане).
Папка, съдържаща файлове с изображения,
записани с вашата видеокамера, когато още
не са били създадени нови папки. Извежда
се само [101MSDCF].
Папка, съдържаща данни за движещи
се изображения, записани с други
видеокамери без функция за създаване на
папки (само за възпроизвеждане)
Копиране на неподвижни изображения на
компютър (Продължение)
Забележки
• Ако използвате операционна система Mac OS
X, изключете компютъра, преди да изключите
USB кабела и да извадите “Memory Stick Duo”.
• Не изключвайте USB кабела, докато
лампичката за достъп свети.
• Не забравяйте да изключите USB кабела
(приложен в комплекта) преди да изключите
вашата видеокамера.
Най-подходяща връзка
За правилна работа с видеокамерата,
спазвайте следните точки при свързването.
• Свържете видеокамерата към компютър
посредством USB кабел (приложен в
комплекта). Уверете се, че няма други USB
устройства, включени към компютъра.
• Ако компютърът ви притежава USB
клавиатура и USB мишка като стандартно
оборудване, оставете ги свързани и свържете
вашата видеокамера към свободен USB
жак посредством USB кабела (приложен в
комплекта).
• Операциите не са гарантирани, ако свържете
две или повече USB устройства към
компютъра.
• Операциите не са гарантирани, ако свържете
USB кабела към USB жака на клавиатура или
USB хъб.
• Не забравяйте да свържете кабела към USB
жака на компютъра.
• Операциите не са гарантирани за всички
препоръчани операционни системи.
Копиране на движещи се
изображения от касета на
компютър
Свържете вашата видеокамера към компютъра
посредством i.LINK кабел (не е приложен в
комплекта).
Компютърът трябва да има i.LINK конектор и
инсталиран софтуер за редактиране, който може
да копира видео сигнали. Необходимият софтуер
зависи от формата на записаните изображения
и формата за копиране на компютъра (HDV или
DV), указани в таблицата по-долу.
Формат
на
Recorded
записа
format
Формат
Format за
for
копиране
на
Необходим
софтуер
copying to
Required software
компютъра
the computer
HDV
HDV
Софтуер
Editing за
software
редактиране,
capable of който
може
да копира
copying
HDV
HDV
сигнали
signal
HDV
DV
Софтуер
Editing за
software
редактиране,
capable of който
може
да копира
copying
DV DV
сигнали
signal
DV
DV
Софтуер
за
Editing software
редактиране,
capable of който
може
да копира
copying
DV DV
сигнали
signal
Забележки
• Не можете да копирате движещи се
изображения посредством USB кабел
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на софтуера за подробности относно
копирането на изображения.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на софтуера за редактиране за подробности
относно най-подходящата връзка.
• Някои програми за редактиране на компютъра
може да не функционират правилно.
• Не можете да променяте формата от DV на
HDV.
Изискваните настройки в менюто може да
се различават, в зависимост от записаните
изображения и формата (HDV или DV), в
който ще копирате на компютъра.
Формат
на
Recorded
записа
format
HDV
86 BG
Формат
за
Format for
Настройка в
copying to
Menu setting*
копиране
на менюто*
the computer
компютъра
HDV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
Формат
Recorded
на
записа
format
Формат
за
Format for
в
копиране
Menu setting*
copying toна Настройка
менюто*
компютъра
the computer
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
DV
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
*Вижте стр. 53 за настройките на менюто.
Съвети
Стъпка 1: Свързване
на i.LINK кабел
Жак
HDV/DV (i.LINK)
i.LINK кабел
(не е приложен
в комплекта)
- Извършване на настройките за свързване
на вашата видеокамера към компютър,
който не поддържа формати на
видеосигнала, извеждащи се на LCD
екрана на видеокамерата (HDV или DV).
- Промяна на настройките [VCR HDV/DV]
(стр. 66) и [i.LINK CONV] (стр. 67), докато
сте свързали посредством i.LINK кабел (не
е приложен в комплекта).
- Промяна на настройката [REC FORMAT],
докато сте свързали посредством i.LINK
кабел (не е приложен в комплекта) и
ключът POWER е зададен в положение
CAMERA (стр. 66).
- Промяна на позицията на ключа POWER,
докато сте свързали посредством i.LINK
кабел (не е приложен в комплекта).
• Форматът (HDV или DV) на входния/изходния
сигнал се появява на LCD екрана на вашата
видеокамера, докато сте свързали посредством
i.LINK кабел (не е приложен в комплекта).
Стъпка 2: Копиране на
движещите се изображения
Използвайте приложения променливотоков
адаптер, за да включите камерата към
електрическата мрежа (стр. 15).
Подгответе софтуера за редактиране (не е
приложен).
Включете компютъра.
Заредете касета във вашата видеокамера и
задайте ключа POWER в положение VCR.
Настройте менюто на видеокамерата.
Настройките може да се различават, в
зависимост от копираното изображение.
Копирайте изображенията на компютъра с
помощта на вашия софтуер.
Забележки
Забележки относно
свързването с компютър
• Свържете i.LINK кабела (не е приложен в
комплекта) първо към компютъра и след
това към вашата видеокамера. Свързването в
обратен ред може да предизвика натрупване на
статично електричество и повреда на вашата
видеокамера.
• Ако копирате изображения в HDV формат,
но компютърът не ги разпознава, възможно е
вашият софтуер за редактиране да не поддържа
HDV формат. Конвертирайте изображенията в
DV формат съгласно стъпка 4 и ги копирайте
отново.
• Касета, записана в DV формат, не може да бъде
копирана на компютъра в HDV формат.
Продължава
87 BG
Използване на компютър
• За да копирате изображения в HDV формат
каквито са без да променяте формата им
е необходима HDV съвместима среда. За
подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация на вашия софтуер или се
свържете с производителя на софтуера.
• За да възпроизвеждате движещите се
изображения със стандартен DVD плейър,
трябва да създадете DVD видео диско в SD
формат. DVD видео дискът не е в HDV формат.
• Компютърът може да забие или да не разпознае
сигнала от вашата видеокамера в следните
ситуации:
Копиране на движещи се изображения на компютър (Продължение)
Съвети
• Проверете спецификациите, функциите и
най-новата информация за вашия софтуер на
уеб-страницата на производителя.
• Когато изображенията, записани в HDV
формат, се копират на компютър, размерът на
файла е около 2GB (почти същия като на DV
файл) за 10 минутен запис, ако форматът за
компресия на видеосигнала е MPEG2.
Когато копирате движещо се
изображение в HDV формат от
компютъра на вашата видеокамера
Задайте [VCR HDV/DV] в положение [HDV]
и [i.LINK CONV] в положение [OFF] (стр.
66, 67).
Забележка
• Копирането на движещо се изображение в
HDV формат, редактирано на компютъра,
обратно на касета в HDV формат, е възможно
стига софтуерът ви за редактиране да поддържа
копиране на HDV движещи се изображения
на касета. За подробности се свържете с
производителя на софтуера.
Когато копирате движещо се
изображение в DV формат от
компютъра на вашата видеокамера
Задайте [VCR HDV/DV] в положение [DV]
(стр. 66).
88 BG
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Ако се сблъскате с проблем при работата с видеокамерата, използвайте дадената по-долу
таблица за отстраняването му. Ако проблемът продължава, изключете източника на захранване
и се свържете с вашия доставчик на Sony.
•
•
•
•
•
•
•
Източници на захранване/LCD екран/устройство за дистанционно управление… стр. 89
Касети/“Memory Stick Duo“…. стр. 90
Запис … стр. 91
Възпроизвеждане … стр. 93
Свързване към телевизора … стр. 95
Презапис/Редактиране/Свързване към други устройства … стр. 96
Свързване към компютър … стр. 97
Източници на захранване/LCD екран/устройство за
дистанционно управление
Захранването не се включва или се изключва внезапно.
• Инсталирайте зареден комплект батерии във видеокамерата. (стр. 15)
• Използвайте променливотоковия адаптер и го включете към мрежата от 220 V. (стр. 15)
Видеокамерата не работи, дори когато захранването е включено.
Видеокамерата се загрява.
• Видеокамерата може да се загрее при по-дълга употреба. Това не е неизправност.
По време на зареждане на комплекта батерии лампичката CHARGE
(зареждане) не свети
•
•
•
•
Преместете ключа POWER в положение OFF (CHG) (стр. 15).
Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 15).
Свържете захранващия кабел здраво към стенния контакт.
Зареждането е приключило (стр. 15).
По време на зареждане на комплекта батерии лампичката CHARGE
(зареждане) мига.
• Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 15). Ако проблемът продължи, изключете
променливотоковия адаптер от мрежата от 220 V и се свържете с вашия доставчик на Sony.
Комплектът батерии може да е повреден.
Индикаторът за оставащия заряд на батериите не показва вярното време.
• Използвали сте комплекта батерии на изключително горещо или студено място или батериите
не са заредени достатъчно. Това не е неизправност.
• Заредете го напълно отново. Ако проблемът продължи, сменете комплекта батерии с нов.
Може годността му да е изтекла (стр. 15, 105).
• В определени случаи указаното оставащо време може да не се извежда правилно. Например,
когато отворите или затворите LCD панела, е нужна около 1 минута, за да се изведе
правилното време за оставащия заряд на батериите.
Продължава
89 BG
Отстраняване на проблеми
• Изключете променливотоковия адаптер от контакта или извадете комплекта батерии, а после
го свържете отново след около 1 минута.
• Натиснете бутона RESET с остър предмет (стр. 119)
Видове проблеми и тяхното отстраняване (Продължение)
Комплектът батерии се изтощава бързо.
• Температурата на околната среда е твърде висока или ниска или батериите не са заредени
достатъчно. Това не е неизправност.
• Заредете отново комплекта батерии напълно. Ако проблемът продължи, сменете комплекта
батерии с нов. Може годността му да е изтекла (стр. 15, 105).
Изображението остава на LCD екрана.
• Това се случва, ако извадите DC щекера или комплекта батерии от видеокамерата без първо
да изключите захранването и не е изправност.
Изображението във визьора не е ясно.
• Използвайте лостчето за настройка на визьора, за да регулирате лещите на визьора (стр. 19).
Изображението във визьора изчезва.
• Ако промените [VF POWERMODE] в положение [AUTO], осветяването на визьора остава
изключено, докато LCD панелът е отворен (стр. 64).
Устройството за дистанционно управление, приложено към видеокамерата,
не работи.
• Задайте [REMOTE CTRL] в положение [ON] (стр. 72).
• Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и датчика.
• Пазете датчика за дистанционното управление далеч от източници на силна светлина, като
преки слънчеви лъчи или лампи на тавана, в противен случай устройството за дистанционно
управление може да не работи както трябва.
• Поставете нов комплект батерии, като съобразите страните + и -.с тези в отделението (стр.
120).
Получава се друга неизправност във видеорекордера, когато използвате
приложеното устройство за дистанционно управление.
• Изберете режим на дистанционното, различен от VTR2 за вашия видеорекордер.
• Покрийте датчика за дистанционно управление на видеорекордера с черна хартия.
Касети/“Memory Stick Duo“
Касетата не може да бъде извадена от отделението.
• Уверете се, че източникът на захранване (комплект батерии или променливотоков адаптер) е
добре свързан. (стр. 15)
• Във видеокамерата се е кондензирала влага (стр. 108).
Индикаторът за памет на касетата или дисплеят със заглавието не се
появява, когато използвате лента с памет на касетата.
• Тъй като вашата видеокамера не е съвместима с паметта на касетата, не се появява
индикатор.
Индикаторът за оставащото време за запис на лентата не се извежда.
• Задайте опцията [
REMAINING] в положение [ON], за да бъде винаги изведен
индикаторът за оставащото време за запис (стр. 65).
90 BG
Касетата е по-шумна при превъртане напред или назад.
• Когато използвате променливотоковия адаптер, скоростта на превъртане напред/назад се
увеличава (в сравнение с използването на комплекта батерии) и затова шумът се увеличава.
Това не е неизправност.
Не можете да изтривате изображения или да форматирате „Memory Stick
Duo“.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, освободете защитата на “Memory
Stick Duo” (стр. 104).
• Изображенията са защитени. Освободете функцията за защитата на вашия компютър и др.
Запис
Записът не стартира, когато натиснете бутона REC START/STOP.
•
•
•
•
Преместете ключа POWER, за да изберете режим CAMERA. (стр. 25)
Лентата е свършила. Превъртете лентата назад или заредете нова.
Задайте капачето за защита от запис в положение REC или използвайте нова лента. (стр. 102).
Лентата е залепнала за барабана, защото се е кондензирала влага. Извадете касетата и
оставете видеокамерата поне за един час, след това заредете отново касетата (стр. 108).
Функцията handle zoom не работи.
Не можете да записвате на “Memory Stick Duo”.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, освободете защитата на “Memory
Stick Duo” (стр. 104).
• Капацитетът е запълнен. Изтрийте ненужните изображения, записани на “Memory Stick Duo”
(стр. 79).
• Форматирайте “Memory Stick Duo” с вашата видеокамера или заредете друг “Memory Stick
Duo” (стр. 69).
• Не можете да записвате неподвижни изображения на “Memory Stick Duo” в режими:
- Докато извършвате функция [FADER]
- [SMTH SLW REC]
- Когато скоростта на затвора е зададена на стойност, по-малка от 1/50 от секундата
- Докато проверявате/изпълнявате преход между сцени
• - Когато зададете [PHOTO/EXP.FOCUS] в положение [PHOTO] (стр. 71).
Не можете да запишете плавен преход на касета от последната записана
сцена към следващата.
• Изпълнете функция End search (стр. 41).
• Не изваждайте касетата (тогава изображението ще бъде записано без интервал в записа, дори
и да сте изключили захранването в даден момент).
• Не записвайте изображения в HDV и DV формат на една и съща касета.
• Не записвайте изображения в режими SP и LP на една и съща касета.
• Избягвайте да спирате записа, когато записвате движещо се изображение в режим LP.
• Когато [QUICK REC] е зададен в положение , не можете да запишете
плавен преход (стр. 72).
Продължава
91 BG
Отстраняване на проблеми
• Задайте ключа за функцията handle zoom в положение H или L (стр. 30).
Видове проблеми и тяхното отстраняване (Продължение)
Не се чува звукът на затвора, когато записвате неподвижно изображение.
• Задайте [BEEP] в положение [ON] (стр. 72).
• Когато снимате движещо се изображение, не се чува звук от затвора.
Функцията End search не работи.
• Не изваждайте касетата след записа (стр. 41).
• Касетата е нова и на нея няма запис.
• Има празен участък в началото или в средата на касетата. Това не е неизправност.
Автоматичното фокусиране не функционира.
• Натиснете бутона FOCUS, за да включите автоматичното фокусиране (стр. 31).
• Ако условията за запис не са подходящи за автоматично фокусиране, регулирайте фокуса
ръчно (стр. 31).
Опциите в менюто се извеждат в сиво или не действат.
• Не можете да избирате опции, които се извеждат в сиво при настоящата ситуация на запис/
възпроизвеждане.
• Някои от функциите не можете да активирате едновременно. Списъкът по-долу показва
примери за невъзможни комбинации от функции и опции в менюто.
Не
можете
Cannot
use да използвате
[BACK LIGHT]
Ситуация
Situation
[EXPOSURE]
е зададена
ръчна настройка. Две или повече опции
[EXPOSURE]
is set to на
manual.
от
ирис/усилване/скорост
на затвораspeed
са зададени
ръчна настройка.
Two
or more of iris/gain/shutter
are setнаmanually.
Ирис,
усилване
и скорост
на затвора
зададени
на ръчна настройка.
Iris, gain,
and shutter
speed
are allсаset
manually.
[SPOTLIGHT]
[EXPOSURE]
е зададена
ръчна настройка. Две или повече опции
[EXPOSURE]
is set to на
manual.
от
ирис/усилване/скорост
на затвораspeed
са зададени
ръчна настройка.
Two
or more of iris/gain/shutter
are setнаmanually.
Ирис,
усилване
и скорост
на затвора
зададени
на ръчна настройка.
Iris, gain,
and shutter
speed
are allсаset
manually.
[CNTRST ENHCR]
При
използване
[BACK LIGHT].
During
[BACKнаLIGHT].
[D.EXTENDER]
При
използване
[SMTH
SLW REC].
During
[SMTHнаSLW
REC].
[AE SHIFT]
[EXPOSURE]
е зададена
ръчна настройка. Две или повече опции
[EXPOSURE]
is set to на
manual.
от
ирис/усилване/скорост
на затвораspeed
са зададени
ръчна настройка.
Two
or more of iris/gain/shutter
are setнаmanually.
Ирис,
усилване
и скорост
на затвора
зададени
на ръчна настройка.
iris, gain,
and shutter
speed
are allсаset
manually.
[HISTOGRAM]
При
извеждане
на [COLOR
BAR].
Displaying
[COLOR
BAR].
[SMTH SLW REC]
При извеждане
на [COLOR
BAR].
Displaying
[COLOR
BAR].
При
използване
[SHOT TRANS].
During
[SHOTна
TRANS].
Скоростта на затвора, усилването, балансът на белия цвят или ирисът не
могат да бъдат настроени ръчно.
• Задайте ключа AUTO LOCK на позиция в центъра, за да освободите режима автоматично
заключване.
На екрана се появяват малки, бели, червени, сини или зелени петънца.
• Тези петънца се появяват, когато използвате бавна скорост на затвора (стр. 34). Това не е
неизправност.
92 BG
Обектите, преминаващи много бързо покрай рамката, може да изглеждат
изкривени.
• Този феномен се нарича „равнина на фокусирането”. Това не е неизправност. Поради начина,
по който устройството за изображение (CMOS датчик) чете сигналите на изображението,
обектите, преминаващи покрай рамката бързо може да изглеждат изкривени, в зависимост от
условията на запис.
Картината на екрана изглежда твърде ярка и обектът не се появява на
екрана.
• Отменете функцията BACK LIGHT (стр. 59).
Картината на екрана е твърде тъмна и обектът не се появява на екрана.
• Функцията задно осветяване е изключена. Натиснете и задръжте бутона DISPLAY/BATT
INFO за няколко секунди, за да включите функцията задно осветяване (стр. 19).
Изображението изглежда твърде ярко, появяват се хоризонтални ивици или
цветовете се променят.
• Този феномен се появява, ако записвате изображения при осветление от флуоресцентни,
натриеви или живачни лампи. Това не е неизправност.
Отстраняване на проблеми
Появяват се черни ленти при снимане на телевизионен екран или
компютърен монитор.
• Можете да подобрите положението, като промените скоростта на затвора (стр. 34).
Фините контури трептят, а диагоналните линии изглеждат назъбени.
• Задайте [SHARPNESS] към страната [0] (омекотяване) (стр. 37).
Възпроизвеждане
Ако възпроизвеждате изображенията, записани на “Memory Stick Duo”, вижте и раздела
Касети/“Memory Stick Duo” (стр. 90).
Не можете да възпроизведете касета.
• Преместете ключа POWER, за да включите режим VCR.
• Ако лентата е свършила, превъртете я назад (стр. 28).
Не можете да възпроизвеждате изображения, записани
на “Memory Stick Duo”, в реалната им големина или съотношение.
• Вашата видеокамера не може да възпроизвежда някои изображения, ако сте променяли
имената на файлове и папки или ако изображенията са обработвани с компютър (в този
случай името на файла мига). Това не е неизправност (стр. 105).
• Ако записвате изображения с друго оборудване, изображенията може да не се възпроизвеждат
правилно на вашата видеокамера. Това не е неизправност.
Името на файла с данните не се извежда правилно.
• Файлът е повреден.
• Видеокамерата не поддържа формата на файла. (стр. 103)
• Извежда се само името на файла, ако директориите не са в универсален стандарт.
Продължава
93 BG
Видове проблеми и тяхното отстраняване (Продължение)
Има хоризонтални линии върху изображението или възпроизведеното
изображение не е ясно или не се появява.
• Видео главата е замърсена.Почистете я, като използвате почистващата касета (не е приложена
в комплекта) (стр. 109).
Не можете да чувате звук, записан с 4-канален MIC REC на друга видеокамера
• Настройте [DV AUDIO MIX] (стр. 61).
Не се чува звук или звукът се чува слабо.
•
•
•
•
Увеличете силата на звука (стр. 29).
Задайте [MULTI-SOUND] в положение [STEREO] (стр. 61).
Настройте [DV AUDIO MIX] (стр. 61).
Изображения, записани посредством [SMTH SLW REC], нямат звук.
Картината или звукът прекъсват.
• Касетата е записана в HDV и DV формат. Това не е неизправност.
Движещото се изображение застива за момент или звукът прекъсва.
• Това става, ако лентата или видео главата е замърсена (стр. 109).
• Използвайте mini DV касета на Sony.
На екрана се извежда “---“.
• Лентата, която възпроизвеждате, е била записана без да бъде зададена дата и час.
• Възпроизвежда се празен участък от лента.
• Кодът на данните на надраскана лента не може да се възпроизведе.
Появява се шум и индикаторът
или
се извежда на екрана.
• Лентата е записана в система за цветна телевизия, различна от вашата видеокамера (PAL).
Това не е неизправност.
Функцията Търсене по дата не работи правилно.
• По възможност записвайте повече от две минути след смяна на датата. Ако записът от даден
ден е по-малко от две минути, видеокамерата може да не открие мястото, където датата се
променя.
• Има празни участъци между записани части на касетата. Това не е неизправност.
По време на End search или Rec Review не се появява картина.
• Касетата е записана в HDV и DV формат. Това не е неизправност.
94 BG
Новият звук, добавен на записаната лента, не се чува.
• Регулирайте [DV AUDIO MIX] от страната [ST1] (оригинален звук), докато звукът започне да
се чува правилно (стр. 61).
На LCD екрана се появява индикация
.
• Тази индикация се появява при възпроизвеждане на касета, записана на други записващи
устройства с помощта на 4-канален микрофон (4CH MIC REC). Тази видеокамера не е
съвместима със стандарт на запис с 4-канален микрофон.
Свързване към телевизора
Не можете да виждате картината на телевизор, свързан с i.LINK кабел.
• Не можете да виждате картина с качество HD (висока резолюция) на телевизора, ако неговият
i.LINK жак е несъвместим със спецификацията HDV1080i (стр. 48). Вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия телевизор.
• Конвертирайте изображенията, записани в HDV формат и ги възпроизведете в DV формат
(SD качество на изображението) (стр. 67).
• Възпроизведете изображенията, като използвате друг кабел за свързване (стр. 48).
• Ако използвате S VIDEO жак или компонентен видео жак, уверете се, че червения и белия
жакове на A/V свързващия кабел също са свързани (стр. 48).
Не можете да виждате картина или да чувате звук на телевизор, свързан към
видеокамерата с компонентен видео кабел.
• Задайте [COMPONENT] съгласно изискванията на свързаното устройство (стр. 67).
• Когато използвате компонентен видео кабел, уверете се, че червения и белия жакове на A/V
свързващия кабел също са свързани (стр. 48)
Не можете да виждате картина или да чувате звук на телевизор, свързан към
видеокамерата с HDMI кабел.
• Изображения в HDV формат не се извеждат през жака HDMI OUT, ако в тях са записани
сигнали за защита на авторското право.
• Не можете да извеждате изображения в DV формат, въведени във видеокамерата през i.LINK
кабел (стр. 73).
• Това се получава, ако записвате на касета и в HDV, и в DV формат. Изключете и включете
отново HDMI кабела или преместете ключа POWER, за да включите отново вашата
видеокамера.
Картината изглежда разкривена на телевизор 4:3.
• Това се случва, когато преглеждате картина, записана в широкоекранен режим 16:9 на
телевизор 4:3. Настройте [TV TYPE] и възпроизведете картината.
Продължава
95 BG
Отстраняване на проблеми
Не можете да чувате звук на телевизор, свързан към видеокамерата с S
VIDEO жак (S VIDEO канал) или с компонентен видео жак.
Видове проблеми и тяхното отстраняване (Продължение)
В горната и долната част на екрана на телевизор 4:3
се появяват черни ленти.
• Това се случва, когато гледате изображение, записано в широкоекранен режим (16:9) на
телевизор 4:3. Това не е неизправност.
Презапис/Редактиране/Свързване към други устройства
Изображенията от свързани устройства не могат да бъдат увеличени.
• Не можете да увеличавате изображения от свързани устройства на вашата видеокамера (стр.
30).
Времевият код и друга информация се появяват
на дисплея на свързаното устройство.
• Когато сте свързали посредством A/V свързващ кабел, задайте [DISP OUTPUT] в положение
[LCD PANEL] (стр. 65).
Не можете да презаписвате правилно при свързване чрез A/V кабел.
• A/V кабелът не е свързан правилно.
Уверете се, че A/V кабелът е свързан към входния жак на другото устройство, на което
презаписвате картина от вашата видеокамера.
Когато сте свързали посредством i.LINK кабел,
по време на презаписа на монитора не се появява картина.
• Задайте [VCR HDV/DV] съгласно изискванията на свързаното устройство (стр. 66).
Не можете да добавите звук към записана касета.
• С тази видеокамера не можете да добавяте звук към записаната касета.
Не можете да презаписвате правилно посредством HDMI кабел.
• Не можете да презаписвате изображения, като използвате HDMI кабел.
Неподвижните изображения не могат да бъдат презаписвани
от лента на “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате или на лентата се записва изкривено изображение, ако лентата е била
използвана многократно за запис.
Когато презаписвате движещо се изображение, заснето в широкоекранен
режим (16:9) посредством i.LINK кабел, екранът се разтяга вертикално.
• Не можете да изведете настройките за екранното съотношение през i.LINK кабел. Вместо
това настройте екранното съотношение на телевизора.
• Свържете с помощта на A/V свързващ кабел.
96 BG
Свързване към компютър
Компютърът не разпознава вашата видеокамера
.
• Разкачете кабелите от компютъра и от видеокамерата, след което внимателно ги свържете
отново.
• Разкачете останалите USB устройства, освен клавиатурата, мишката и видеокамерата, от –
(USB) жака на компютъра.
• Разкачете кабела от видеокамерата и компютъра, рестартирайте компютъра, след което ги
свържете отново.
Не можете да гледате или копирате видеосигнала, записан от вашата
видеокамера, на компютъра.
• Изключете кабела от компютъра и отново го включете.
• Свържете i.LINK кабела, защото не можете да копирате видео през USB кабел.
Не можете да преглеждате и да копирате неподвижните изображения,
записани на „Memory Stick Duo“, на вашия компютър. --
Компютърът забива.
• Задайте правилно [VCR HDV/DV] в съответствие със свързаното устройство (стр. 66).
• Изключете кабела от компютъра и от видеокамерата. Рестартирайте компютъра и отново
свържете видеокамерата и компютъра, като следвате стъпките в правилния ред (стр. 85).
97 BG
Отстраняване на проблеми
• Заредете Memory Stick Duo в правилната посока докрай.
• Не можете да използвате i.LINK кабел. Свържете видеокамерата с компютър посредством
USB кабел.
• Преместете ключа POWER, за да включите режим VCR на видеокамерата и задайте [USB
SELECT] в положение [-- Memory Stick] (стр. 71).
• Компютърът не разпознава Memory Stick Duo, докато видеокамерата извършва операции като
възпроизвеждане или редактиране на лента. Приключете с тези операции, преди да свържете
видеокамерата към компютър.
• Изключете USB устройствата, различни от клавиатура, мишка и видеокамера, от – (USB)
жака на компютъра.
Предупредителни индикатори и съобщения
Индикация при
автодиагностика/
предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана или във визьора се
появяват индикации, проверете за следното:
Можете да отстраните някои от проблемите
сами. Ако не можете да отстраните проблема
и след няколко опита на начините за
отстраняване, свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз.
C: (или E:)
(Индикация при автодиагностика)
C:04:
• Вие използвате комплект батерии,
различен от “InfoLITHIUM”. Използвайте
комплект “InfoLITHIUM” (стр. 105).
• Свържете здраво DC щекера на
променливотоковия адаптер
към DC IN жака на вашата
видеокамера (стр. 15).
C:21:
• Кондензирала се е влага. Извадете касетата
и оставете видеокамерата поне за 1 час, за да
се аклиматизира, след това отново заредете
касетата (стр. 108).
C:22:
• Почистете главите, като използвате
почистващата касета (не е приложена в
комплекта) (стр. 109).
C:31:
/C:32:
• Получила се е друга неизправност.
Извадете касетата и я поставете отново,
след това продължете работа с камерата. Не
извършвайте тази операция, ако е започнала
да се кондензира влага (стр. 108).
• Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
• Сменете касетата. Натиснете бутона RESET
(стр. 119) и започнете отново работа с
видеокамерата.
E:61
/E:62:
/E:91
• Свържете се с вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony и ги уведомете за
5-цифрения код, който започва с буквата “Е”.
98 BG
101-1001 (Предупредителни
индикатори, отнасящи се до
файловете)
• Файлът е повреден
• Файлът не може да бъде разчетен (стр. 105).
(предупреждение
за нивото на батерията)
• Батериите са почти изтощени.
• Понякога индикаторът
мига и когато
остава време за 5 до 10 минути запис, в
зависимост от работните условия, околната
среда и състоянието на батериите.
(предупреждение
за кондензирана влага)*
• Извадете касетата, изключете източника на
захранване и оставете видеокамерата поне
1 час с отворено отделение за касетата (стр.
108).
(Предупредителен индикатор
за “Memory Stick Duo”)
• “Memory Stick Duo” не е зареден. (стр. 23)
(Предупредителен индикатор
за форматиране на “Memory Stick
Duo”)*
• “Memory Stick Duo” е повреден.
• “Memory Stick Duo” не е форматиран правилно.
(стр. 69, 103).
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick Duo”)
• Заредили сте несъвместим “Memory Stick
Duo”. (стр. 103)
(Предупредителна индикация
за лентата)
Бавно мигане:
• На касетата остават по-малко от 5 минути.
• Няма заредена касета.*
• Капачето за защита от запис е зададено в
заключено положение (стр. 102).*
Бързо мигане:
• Касетата е свършила.*
(Предупредителна индикация за
изваждане на касетата)*
Бавно мигане:
• Капачето за защита от запис е зададено в
положение заключено (стр. 102).
Бързо мигане:
• Кондензирала се е влага (стр. 108).
• Извежда се код на функцията за
автодиагностика (стр. 98).
(Предупредителна индикация
за защита на “Memory Stick Duo”)*
• Защитното капаче на “Memory Stick Duo”
е зададено в положение на забранен запис.
(стр. 104)
* Чува се мелодичен звуков сигнал, когато
предупредителните индикатори се появят на
екрана (стр. 98).
Ако на екрана се появяват съобщения,
следвайте инструкциите.
Батерия/Захранване
Използвайте комплект батерии “InfoLITHIUM”
Вижте стр. 105.
Кондензация на влага
“Memory Stick Duo”
Incompatible type of Memory Stick.
[Несъвместим Memory Stick.]
• Заредили сте “Memory Stick Duo”, който не е
съвместим с видеокамерата (стр. 103).
Protected file. Cannot delete. [Защитен файл. Не
може да бъде изтрит.]
• Отменете защитата на файла с помощта на
компютър.
Reinsert the Memory Stick. [Заредете Memory
Stick отново] (стр. 23, 103).
• Заредете “Memory Stick Duo” няколко пъти.
Ако дори тогава индикаторът мига, “Memory
Stick Duo” може да е повреден. Опитайте с
друг “Memory Stick Duo”.
This Memory Stick is not formatted correctly.
[Този Memory Stick не е форматиран правилно.]
• Проверете формата, след това форматирайте
“Memory Stick Duo”, ако е необходимо (стр.
69, 103)
Memory Stick folders are full. [Папките на Memory
Stick са пълни.]
• Не можете да създавате папки над
999MSDCF. Не можете да изтривате
създадени папки с вашата видеокамера.
• Трябва да форматирате “Memory Stick Duo”
(стр. 69) или да изтриете папките с помощта
на компютър.
Moisture condensation. Eject the cassette
[Кондензирала се е влага. Извадете касетата.]
Вижте стр. 108.
Moisture condensation. Turn off for 1H.
[Кондензирала се е влага. Изключете за 1 час.]
Вижте стр. 108.
Касета/лента
Заредете отново касетата.
Вижте стр. 23
• Проверете да не би касетата да е повредена.
Reinsert the cassette. [Касетата е
заключена. Проверете защитното капаче.] Вижте
стр. 102.
Продължава
99 BG
Отстраняване на проблеми
Описание на
предупредителните съобщения
The tape is locked - check the tab. [Не можете
да записвате поради защита от презапис] (стр.
102).
Предупредителни индикатори и съобщения (Продължение)
Cannot record still images on
Memory Stick. [Не можете да записвате
неподвижни изображения на Memory Stick.]
• Не можете да записвате неподвижни
изображения в следните случаи:
- Когато скоростта на затвора е 1/50 от
секундата или по-малка
- Когато използвате [FADER]
- Когато използвате [SMTH SLW REC]
- Когато проверявате или изпълнявате преход
между сцени
PictBridge съвместим принтер
Check the connected device. [Проверете
свързаното устройство.]
• Изключете принтера и отново го включете,
след това изключете USB кабела и отново го
включете.
Error. Cancel the task. [Грешка. Отменете
задачата.]
• Изключете принтера и отново го включете,
след това изключете USB кабела и отново го
включете.
Други
Change to correct tape format. [Върнете се към
правилния формат на касетата.]
• Изображенията не могат да бъдат
възпроизведени заради несъвместим формат.
No output image in “VCR HDV/DV”. [Change
format. Няма изведен образ във „VCR HDV/DV”.
Сменете формата.]
• Спрете възпроизвеждането или входния сигнал
или променете настройката [VCR HDV/DV]
(стр. 66).
Dirty video head. Use a cleaning cassette.
Видео главите са замърсени. [Използвайте
почистваща касета.] Вижте стр. 109.
100 BG
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в чужбина
Захранване
Можете да използвате видеокамерата си
във всяка страна или област с помощта на
променливотоковия адаптер, който работи в
обхват от 100 до 240 V AC, 50/60Hz.
Системи за цветна телевизия
Вашата видеокамера е създадена по системата
PAL. Ако желаете да гледате записа на
телевизионния екран, телевизорът също
трябва да бъде PAL (вижте списъка) с AUDIO/
VIDEO входен жак.
Използва
Used in се в
PAL
PAL - M
Австралия,Austria,
Австрия,Belgium,
Белгия,
Australia,
Китай, Чехия,
Финландия,
China,
Czech Дания,
Republic,
Германия, Холандия,
Хонконг,
Denmark,
Finland, Germany,
Унгария, Италия,
Кувейт,
Holland,
Hong Kong,
Hungary,
Малайзия,
НоваMalaysia,
Зеландия,
Italy,
Kuwait,
Норвегия,
Полша,
Португалия,
New
Zealand,
Norway,
Poland,
Сингапур,Singapore,
Словакия, Испания,
Portugal,
Швеция,Republic,
Швейцария,
Тайланд,
Slovak
Spain,
Великобритания
и др. Thailand,
Sweden,
Switzerland,
United Kingdom, etc.
Бразилия
Brazil
PAL - N
Аржентина,Paraguay,
Парагвай, Уругвай
Argentina,
Uruguay.
SECAM
България, Франция,
Гвиана,Iran,
Bulgaria,
France, Guiana,
Иран,Monaco,
Ирак, Монако,
Русия,
Iraq,
Russia,
Ukraine,
Украйна и др.
etc.
БахамскиIslands,
острови,Bolivia,
Боливия,
Bahama
Канада, Централна
Америка,
Canada,
Central America,
Chile,
Чили, Колумбия,
Еквадор,
Colombia,
Ecuador,
Guyana,
Ямайка, Япония,
Корея, Mexico,
Jamaica,
Japan, Korea,
Мексико,
Перу, Суринам,
Peru,
Surinam,
Taiwan, Тайван,
Филипински
острови,
САЩ,
the
Philippines,
the U.S.A.,
Венецуела и etc.
др.
Venezuela,
NTSC
За да можете да възпроизведете образи,
записани в HDV формат, ви е нужен
съвместим с HDV1080i телевизор с
компонентен входящ AUDIO/VIDEO жак. Ще
ви трябват още компонентен видео кабел и
A/V свързващ кабел.
Гледане на изображения в DV
формат, записани в DV формат
Нужен ви е телевизор с входящ AUDIO/
VIDEO жак. Ще ви трябва и свързващ кабел.
Настройка на часовника по времева
разлика
Можете лесно да настроите часовника към
местното време, като зададете часова разлика,
когато използвате видеокамерата в чужбина.
Изберете [WORLD TIME], след това задайте
часова разлика (стр. 71).
101 BG
Допълнителна информация
Система
System
Гледане на изображения
в HDV формат, записани
в HDV формат
Формат HDV и запис/възпроизвеждане
Вашата видеокамера може да записва и в
двата формата - HDV и DV.
Можете да използвате само касети mini DV.
.
Използвайте касета с маркировка
Вашата видеокамера не е съвместима с касети
с Памет на касетата.
Какво представлява HDV форматът?
HDV форматът е видео формат, изобретен за
запис и възпроизвеждане на висококачествени
цифрови видеосигнали на DV касета.
Вашата видеокамера приема презредов
режим с 1080 ефективни сканиращи линии
от управлението на екрана. (1080i, брой на
пикселите 1440 x 1080 точки).
Видео честотата за запис е около 25 Mbps.
i.LINK се възприема от цифровия интерфейс,
което позволява цифрова връзка със
съвместимите с HDV телевизори или
компютри.
• HDV сигналите се компресират във формат
MPEG2, възприет в цифровите BS (broadcast
satellite - сателитни излъчвания), наземните
цифрови HDTV излъчвания, в Blu-ray Disc
рекордерите и др.
Възпроизвеждане
Вашата видеокамера може да възпроизвежда
образи както в DV, така и в HDV 1080i
формати.
Вашата видеокамера може да възпроизвежда
изображения, записани във формат HDV
720/30p, но не може да ги извежда през
HDV/DV жака (i.LINK).
За да не допуснете празен участък
да се запише на касетата
Когато сте възпроизвеждали касетата, преди
да започнете следващия запис, превъртете
лентата в края на записания участък, като
използвате функцията [END SEARCH] (стр.
41).
102 BG
Сигнал за защита на авторското
право
При възпроизвеждане
При използването на каквато и да било друга
видеокамера, не можете да презаписвате
от лента, на която са записани контролни
сигнали за защита на авторското право,
възпроизвеждана на вашата видеокамера.
При запис
Не можете да записвате с видеокамерата
софтуер, който съдържа контролни сигнали за
защита на авторското право.
Ако се опитате да запишете такъв софтуер,
на LCD екрана или на телевизионния екран
се появява индикация [Cannot record due to
copyright protection]. Вашата видеокамера
не записва сигнали за защита на авторското
право върху лентата.
Забележки за работа
Когато няма да използвате
камерата дълго време
Извадете касетата и я съхранете.
За да предотвратите случайно
изтриване
Преместете капачето за защита от запис в
положение SAVE.
REC: Можете да записвате на
касетата.
SAVE: Не можете да
записвате на касетата (защита
от запис).
Относно “Memory Stick”
Когато поставяте етикет на касетата
Уверете се, че поставяте етикета само на
мястото, което е показано на илюстрацията
по-долу, за да не причините неизправност на
видеокамерата.
Не поставяйте
етиката по тази
граница.
“Memory Stick” е лек и компактен записващ
носител с голям капацитет за съхранение на
данни.
С вашата видеокамера можете да използвате
само “Memory Stick Duo”, който е с размер
на половината на стандартен Memory Stick.
Въпреки това операциите не са гарантирани
за всички видове “Memory Stick Duo”,
използвани с вашата видеокамера.
Видове
Stick”
Types of“Memory
“Memory
Stick”
Позиция за етикета
След като сте използвали касетата
Превъртете касетата отначало, за да
предотвратите повреда на картината и звука.
Поставете я в кутийката и я съхранявайте в
изправена позиция.
Почистване на позлатения конектор
Позлатен конектор
На телевизори, съвместими със
спецификацията на Sony HDV1080i
За да гледате изображения, записани в HDV
формат, ви е нужен телевизор, съвместим с
HDV формата, снабден с компонентен входящ
жак.
“Memory
Stick”
“Memory
Stick”
(без
MagicGate)
(without
MagicGate)
–
“Memory
Stick
Duo”
“Memory
Stick
Duo”*1
1
(без
MagicGate)*
(without
MagicGate)
a
“MagicGate
Memory
Stick”
“MagicGate
Memory
Stick”
“Memory
Stick
Duo”
“Memory
Stick
Duo”*1
1
(с
MagicGate)*
(with
MagicGate)
–
“MagicGate
Memory
“MagicGate
Memory Stick
1
Stick
Duo”Duo”*
*1
a*3
a*2*3
“Memory
Stick
PRO”
“Memory
Stick
PRO”
–
1
“Memory
Stick
PRO
Duo”*
“Memory
Stick
PRO
Duo” *1
a*2*3
*1 “Memory Stick Duo” е около половината от
размера на стандартен “Memory Stick”.
*2 Видове “Memory Stick”, които поддържат
високоскоростни трансфери. Скоростта на
трансфера зависи от устройството, което
използвате.
3
* “MagicGate” е технология за защита на авторското
право, която записва и преобразува съдържанието
в кодиран формат. Обърнете внимание, че данните,
които използват технологията “MagicGate”, не
могат да се записват или възпроизвеждат с вашата
видеокамера.
• Неподвижно изображение: Видеокамерата
компресира и записва данните за
изображенията в JPEG формат (разширение
.JPG).
• Имена на файлове с неподвижни изображения
- 100-0001: Това име на файла се появява на
екрана на видеокамерата
- DSC00001.jpg Това име се появява на
монитора на персоналния ви компютър.
• “Memory Stick Duo”, форматиран на
компютър:“Memory Stick Duo”, форматиран
на Windows OS или Macintosh компютри, няма
гарантирана съвместимост с тази видеокамера.
Продължава
103 BG
Допълнителна информация
Почиствайте позлатения конектор с памуче
на всеки 10 пъти, когато изваждате касетата.
Ако позлатеният конектор на видеокасетата
е замърсен или прашен, индикаторът за
оставаща лента понякога не се възпроизвежда
правилно.
Запис/Recording/
възпроизвеждане
Playback
Относно “Memory Stick” (Продължение)
• Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory
Stick” и “Memory Stick” устройството, което
използвате.
Защита от случайно изтриване на
изображения
Преместете капачето за защита от запис на
“Memory Stick Duo” в положение на защита от
запис с малък остър предмет, за да защитите
изображенията от случайно изтриване.
Забележки за употреба
Данните за изображенията могат да се
повредят в следните случаи. Повредените
данни с изображения не могат да бъдат
компенсирани.
• Ако извадите “Memory Stick Duo”, изключите
захранването или извадите комплекта батерии
за смяна по време на четене или записване на
файлове с изображения на “Memory Stick Duo”.
(докато лампичката за достъп свети или мига)
• Ако използвате “Memory Stick Duo” близо до
статично електричество или магнитни полета.
Препоръчително е да правите копия на
важната информация на твърдия диск на
компютъра.
Работа с “Memory Stick”
Когато работите с “Memory Stick Duo”,
съблюдавайте следното:
• Не натискайте прекалено силно, когато пишете
върху полето за бележки на “Memory Stick
Duo”.
• Не поставяйте етикет или нещо подобно на
“Memory Stick Duo” или “Memory Stick Duo”
адаптер.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory
Stick”, ползвайте калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети
и не докосвайте с пръст металните части на
свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory Stick”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се
намокри.
• Пазете “Memory Stick Duo” далеч от малки
деца. Има опасност детето да го глътне.
104 BG
• Не зареждайте нищо друго, освен “Memory
Stick Duo” в отделението за “Memory Stick
Duo”. Това може да причини неизправност.
Места за употреба
Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick Duo” на места, които са:
• твърде горещи - като в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина
• на пряка слънчева светлина
• много влажни или подложени на корозивни
газове
Забележки за “Memory Stick Duo” адаптер
След като заредите “Memory Stick Duo”
в “Memory Stick Duo”адаптер, можете да
го използвате с обикновени устройства,
съвместими с Memory Stick стандарта.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” в “Memory Stick Duo” адаптера, когато
използвате “Memory Stick Duo” с вашата
видеокамера.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” правилно и докрай. Неправилното му
зареждане може да причини неизправност.
Ако заредите “Memory Stick Duo” насила в
отделението за “Memory Stick Duo” в погрешна
посока, то може да се счупи.
• Не зареждайте “Memory Stick Duo” адаптер, в
който не е поставен “Memory Stick Duo”. Това
може да причини неизправност в устройството.
Забележка за “Memory Stick PRO Duo”
• Максималният капацитет на “Memory Stick
PRO Duo”, който можете да използвате с
вашата видеокамера, е 4 GB.
Забележки по съвместимостта
на данните за изображенията
• Файловете с данни за изображенията,
записани на “Memory Stick Duo” с помощта
на видеокамерата, отговарят на универсалните
стандарти, създадени от JEITA (японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
• Не можете да възпроизвеждате на
видеокамерата неподвижни изображения,
записани на друго оборудване (DCR-TRV900E
или DSC-D700/D770), което не отговаря на тези
универсални стандарти. (Тези модели не се
продават в някои области)
• Ако не можете да използвате “Memory
Stick Duo”, който е бил използван с друго
оборудване, форматирайте го с видеокамерата
(стр. 69). Обърнете внимание, че цялата
информация на “Memory Stick Duo” ще бъде
изтрита.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашата видеокамера:
Това устройство е съвместимо с комплекта
батерии “InfoLITHIUM” (серия L). Вашата
видеокамера работи само с комплект батерии
тип “InfoLITHIUM”. Комплектът батерии
“InfoLITHIUM” (серия L) притежава знака
.
Какво е комплект батерии
“InfoLITHIUM”?
Комплектът батерии “InfoLITHIUM” са литиевойонни батерии, които имат функции за обмен
на информация, свързана с работните условия,
между видеокамерата и променливотоковия
адаптер/зареждащо устройство.
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
изчислява консумацията на електроенергия
в зависимост от работните условия на
видеокамерата и извежда времето на
оставащия заряд в минути.
С помощта на променливотоковия адаптер/
зареждащо устройство (не е приложено в
комплекта) се извежда времето за оставащия
заряд на батериите и времето за зареждане.
Зареждане на комплекта батерии
• Уверете се, че сте заредили комплекта батерии,
преди да използвате видеокамерата.
• Препоръчително е да зареждате комплекта
батерии при околна температура между
10 и 30С, докато лампичката CHARGE
(зареждане) изгасне. Ако зареждате извън този
температурен обхват, ефективното зареждане
на батериите може да се окаже невъзможно.
• След като сте приключили със зареждането,
изключете кабела от жака DC IN на
видеокамерата или извадете комплекта батерии.
Ефективно използване
на комплекта батерии
Работата на батериите се влошава при
температури, по ниски от 10С. По този
начин времето, през което може да се
използват батериите, е по-кратко. За по-дълга
безпроблемна употреба препоръчваме следното:
- Сложете батериите в джоб близо до
тялото, за да ги затоплите и ги заредете
във видеокамерата непосредствено преди
снимките.
Продължава
105 BG
Допълнителна информация
- Когато възпроизвеждате данни с
изображение, модифицирани на вашия
компютър.
- Когато възпроизвеждате данни с
изображение, записани с друго устройство.
Комплект батерии
“InfoLITHIUM”
Комплект батерии “InfoLITHIUM” (Продължение)
- Използвайте високозарядни батерии (NPF770/F970, не са включени в комплекта).
• Честата употреба на LCD екрана или честото
възпроизвеждане и превъртане напред-назад
износва батериите по-бързо. Препоръчително
е да използвате високозарядни батерии (NPF770/F970, не са включени в комплекта).
• Уверете се, че сте задали ключа POWER в
положение OFF (CHG), когато не снимате и не
възпроизвеждате с видеокамерата. Батериите
се износват и когато видеокамерата е в режим
готовност или възпроизвеждането е в режим
пауза.
• Поддържайте резервни батерии за време, два
или три пъти по-дълго от очакваното време за
снимане и правете контролни снимки преди
истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на досег с
вода. Той не е водоустойчив.
Индикатор за времето
на оставащия заряд
• Ако захранването се изключва, въпреки
че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд
в батериите, заредете отново комплекта
батерии напълно, така че индикаторът да е
верен. Обърнете внимание обаче, че верният
индикатор понякога може да не се възстанови,
ако батериите се използват при високи
температури дълго време, оставени са напълно
заредени, или се използват много често.
Приемете индикатора за времето на оставащия
заряд като индикация за приблизителното
време за снимане.
• Индикацията
за малко останало време
понякога мига, в зависимост от околните
условия и температура, дори когато има време
за още 5 до 10 минути.
Как да съхраняваме
комплекта батерии
• Ако батериите не се използват дълго време,
веднъж в годината заредете напълно батериите
и ги разредете с вашата видеокамера.
За да запазите комплекта батерии, извадете ги
от видеокамерата и ги съхранявайте на сухо,
хладно място
• За да изразходвате напълно заряда на батериите
с видеокамерата, извадете касетата и оставете
видеокамерата в режим на готовност за запис
до пълното изразходване на батериите.
106 BG
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен.
Капацитетът им намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като
минава време. Когато времето на използването
е намаляло значително, вероятна причина може
да бъде изтеклият живот на батериите. Купете
нови.
• Животът на батериите зависи от начина на
съхранение и от работните условия за всеки
комплект батерии.
i.LINK
Жакът HDV/DV на това устройство
съответства на стандарта i.LINK. Тази
секция описва стандарта i.LINK и неговите
особености.
Какво е “i.LINK”?
Забележка
• Обикновено само едно устройство може да бъде
свързано с дадената видеокамера чрез i.LINK
кабела. Ако желаете да свържете видеокамерата
с HDV/DV-съвместимо устройство с два или
повече HDV/DV жака, вижте ръководството
за експлоатация на устройството, което
предстои да бъде включено.
• i.LINK е по-популярното название за
магистралата за пренос на данни IEEE 1394,
предложена от Sony и е търговска марка,
приета от много компании.
• IEEE 1394 е международен стандарт, утвърден
от Института на инженерите по електротехника
и електроника.
Скорост на предаването по i.LINK
Максималната скорост на предаване на i.LINK
е различна в зависимост от устройството.
Дефинирани са три максимални скорости:
S100 (прибл. 100Mbps*)
S200 (приблиз. 200Mbps)
S400 (приблиз. 400Mbps)
* Какво е “Mbps”?
Mbps означава мегабитове в секунда или
количеството данни, което може да бъде
изпратено или получено за една секунда.
Например, скорост от 100 Mbps означава, че
100 мегабита данни могат да бъдат изпратени
за една секунда.
Функции i.LINK на това устройство
За подробности относно презапис, когато
това устройство е свързано с друго видео
оборудване с i.LINK жакове, вижте стр. 75.
Освен към видео оборудване, това устройство
може да бъде свързано и с друго i.LINK (DV)
съвместимо оборудване на Sony (например
персонален компютър от серията VAIO).
Някои видео устройства, като цифрови
телевизори, DVD, MICROMV или HDV
записващи устройства/плейъри имат i.LINK
жакове, но не са съвместими с DV устройства.
Преди да свържете видеокамерата към такова
оборудване се уверете, че то е съвместимо с
HDV/DV.
За подробности по предпазните мерки
при свързване на това устройство
вижте ръководствата за експлоатация на
устройствата, които подлежат на свързване.
Забележка
• Когато свързвате устройство с i.LINK терминал
към вашата видеокамера посредством i.LINK
кабел, изключете устройството и извадете
щепсела от контакта, преди да включите или
изключите i.LINK кабела.
Необходим i.LINK кабел
Използвайте i.LINK кабела на SONY с 4 към 4
извода (по време на HDV/DV презапис).
107 BG
Допълнителна информация
i.LINK е цифров сериен интерфейс за
управление на цифрови видео, цифрови
аудио и други данни в двете посоки между
оборудване с i.LINK жак, както и за контрол
на друго оборудване.
i.LINK-съвместимото оборудване може да
бъде свързано само с един i.LINK кабел.
Възможни приложения са операциите и
прехвърлянето на данни между различни
цифрови AV устройства.
С две или повече i.LINK-съвместими
устройства, свързани последователно,
операциите и прехвърлянето на данни
са възможни не само с пряко свързаното
оборудване, но и с друго оборудване
посредством свързаното помежду им.
Обърнете внимание обаче, че методът
на изпълнение на операциите понякога е
различен, в зависимост от характеристиките
и спецификациите на оборудването и че
операциите и прехвърлянето на данни понякога
не са възможни със свързаното оборудване.
Скоростта на предаване е указана в раздела
“Спецификации” в ръководството за
експлоатация на всяко устройство.
При някои устройства скоростта се указва
близо до i.LINK жака.
Максималната скорост на устройство, на
което тя не е указана, като например при това
устройство, е “S100”. Когато едно устройство
е свързано с други устройства, чиято
максимална скорост на предаване е различна,
максималната скорост на предаване може да
окаже различна от указаната.
Поддръжка и предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
- При крайно високи или ниски температури.
Не оставяйте видеокамерата при температури,
надвишаващи 60 градуса, като например на
пряка слънчева светлина, близо до климатици
или в кола, паркирана на слънце. Това може
да причини неизправност или деформация.
- Близо до силни магнитни полета или механични
вибрации. Видеокамерата може да се повреди.
- Близо до силни радио вълни или радиация.
Видеокамерата може да не записва правилно.
- Близо до AM приемници и видео оборудване.
Може да се появят смущения.
- На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах, те
могат да причинят неизправност, а понякога
тази неизправност не може да бъде отстранена.
- Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени на
пряка слънчева светлина. Това може да повреди
вътрешността на визьора или LCD екрана.
- На много влажни места.
• Работете с видеокамерата при 7,2
V (комплектът батерии) или 8,4 V
(променливотоковият адаптер).
• При работа с прав или променлив ток използвайте
аксесоарите, препоръчани в това ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се намокри,
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, тя може да се
повреди, а понякога тази неизправност не може
да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и я проверете в оторизиран
сервиз, преди да продължите да я използвате.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Особено внимавайте с обектива.
• Дръжте ключа POWER в положение OFF
(CHG), когато не използвате видеокамерата.
• Не обвивайте видеокамерата (например с
кърпа) и не я използвайте в това състояние.
Това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
издърпвайте щекера, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежък предмет върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Винаги поддържайте металните контакти чисти.
108 BG
• Пазете устройството за дистанционно
управление и литиевата батерия далеч от
деца. Ако батерията случайно бъде погълната,
консултирайте се с лекар.
• Ако батериите са протекли:
- Свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
- Ако докоснете течността, измийте обилно с
вода.
- Ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не използвате
видеокамерата за дълго време
• От време на време включвайте видеокамерата и
възпроизвеждайте ленти за около 3 минути.
• Изразходвайте напълно комплекта батерии,
преди да го сложите на съхранение.
Кондензация на влага
Ако внесете видеокамерата директно от студено
на топло място, може да се кондензира влага във
вътрешността й, по повърхността на лентата или
по обектива. В това състояние лентата може да
залепне към главата на барабана и да се повреди
или камерата да не функционира правилно. Ако
има влага във вътрешността на видеокамерата,
появява се съобщението [-- Moisture condensation.
Eject the cassette] или [--Moisture condensation.
Turn off for 1H]. Ако влагата се кондензира по
обектива, индикаторът няма да се появи.
Ако има кондензирана влага
Нито една функция на устройството не е
достъпна. Изключение прави функцията
за изваждане на касетата. В този случай,
извадете касетата, изключете захранването
и оставете видеокамерата поне за 1 час с
отворено отделение за касетата. Можете
отново да използвате вашата видеокамера,
когато са изпълнени следните две условия:
• Ако предупредителните индикатори не се
извеждат, когато включите захранването.
• Ако индикаторите и не светят, когато заредите
касетата инатиснете бутоните за видео операциите.
Вашата видеокамера не винаги разпознава процеса
на кондензиране на влага, така че ако това се случи,
възможно е да има около 10-секундно забавяне
при изпълнение на функцията по изваждане на
касетата. Това не е индикация за неизправност. Не
затваряйте отделението за касетата, операцита по
изваждането на касетата не се извърши.
Забележка по кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното) или когато използвате
видеокамерата на горещо място както следва:
• Внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
• Изнасяте видеокамерата от автомобил или
помещение с климатик навън при висока
температура.
• Използвате видеокамерата след буря или дъжд.
• Използвате видеокамерата на горещо и влажно
място.
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте видеокамерата от студено на
топло място, сложете я в полиетиленов плик
и го затворете здраво. Свалете плика, когато
температурата на въздуха вътре в него е
достигнала околната температура (след около
1 час).
- Съобщението [
Dirty video head. Use
a cleaning cassette.] се появява по време на
запис.
- Следният феномен се получава при запис в
HDV формат
Изведеното
изображение
застива.
Изведеното
изображение изчезва
(екранът става син)
- Следният феномен се получава при запис
в DV формат
Появяват се
смущения на
квадратчета.
Видео глави
• Ако се случи един от следните проблеми,
почистете видео главите за 10 секунди с
помощта на почистващата касета Sony DVM12CLD (не е приложена в комплекта).
- Изображението при възпроизвеждане не се
движи.
- Изображението при възпроизвеждане не се
появява.
- Звукът прекъсва.
Изведеното
изображение
изчезва (екранът
става син)
• Видео главите се износват след дълга употреба.
Ако не успявате да добиете ясно изображение
дори след като сте използвали почистваща
касета (не е приложена), възможно е видео
главите да са износени. Моля, свържете се
с вашия оторизиран сервиз на Sonу, за да
смените главите.
LCD екран
• Не натискайте LCD екрана силно, защото това
може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, може да се появи остатъчен образ на
LCD екрана. Това не е неизправност.
• По време на работа с видеокамерата гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Продължава
109 BG
Допълнителна информация
Ако възпроизвеждате касета, записана в HDV
формат, изображението и звукът може да
застинат за малко (около 0.5 секунди).
Това се получава, ако HDV сигналите не
се записват или възпроизвеждат правилно
заради замърсена лента или видео глави. В
зависимост от касетата това се случва често,
дори ако касетата е чисто нова или не е
използвана много.
Ако се създаде такава точка на застиване
при възпроизвеждане, можете да решите
този проблем и да видите изображението,
като първо превъртите леко напред, а след
това върнете назад. Ако обаче точката на
застиване е била създадена по време на запис,
изображението не може да бъде възстановено.
За да предотвратите подобен проблем,
използвайте mini DV касети на Sony.
Поддръжка и предпазни мерки (Продължение)
Почистване на LCD екрана
Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчително е да
го изчистите с почистващо парче мек плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен),
не прилагайте течността директно върху LCD
екрана. Почистете LCD екрана с почистваща
хартия, навлажнена с препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо меко парче плат.
• Избягвайте следните, за да не повредите
корпуса:
- Използването на химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат, инсектициди и плажно
масло.
- Избягвайте да докосвате гореспоменатите
вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или
винилови обекти за дълъг период от време.
Поддържане и съхранение
на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по
повърхността му
- На горещи и влажни места
- Когато обективът се използва край морския
бряг
• Съхранявайте обектива на проветриви места,
неподложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появяването на мухъл,
периодично следвайте указанията по-горе.
Препоръчително е да включвате и работите с
видеокамерата поне веднъж в месеца, за да я
поддържате в оптимално състояние за дълго
време.
Зареждане на вградената батерия
с възможност за презареждане,
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
батерия с възможност за презареждане, така
110 BG
че настройката за датата и часа и другите
настройки се запазват дори когато ключът
POWER е зададен в положение OFF (CHG).
Вградената батерия е винаги заредена,
ако използвате видеокамерата. Батерията
обаче ще се разреди, ако не използвате
устройството. Пълното разреждане настъпва
за около три месеца, ако не използвате
камерата изобщо. Дори ако вградената
батерия не е заредена, това няма да се отрази
на работата на устройството, ако не записвате
датата.
Процедура
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата и я оставете
с ключ POWER, зададен в положение OFF
(CHG) за повече от 24 часа.
Отстраняване на прах от
вътрешността на визьорa.
1 Отстраняване на визьорa.
Докато плъзгате визьорa, освободете и
спуснете лостчето наляво , а след това
плъзнете и отстранете визьорa .
Допълнителна информация
2 Отстранете праха от
вътрешността на визьорa
и показаните по-долу части
посредством продухвач.
3 Поставете визьора на
мястото му, като изпълните
процедурата от стъпка 1 в
обратен ред.
111 BG
Спецификации
Система
Система на видеозаписа (HDV)
2 въртящи се глави. Спираловидна
сканираща система.
Система на видеозаписа (DV)
2 въртящи се глави. Спираловидна
сканираща система.
Система за запис на неподвижни
изображения
Exif Ver. 2.2*1
Система на аудиозаписа (HDV)
Въртящи се глави, система MPEG-1 Audio
Layer2
16 бита (Fs, стерео)
Скорост на трансфера: 384 kbps
Система на аудиозаписа (DV)
Въртящи се глави, система PCM
Quantization: 12 бита (Fs 32 kHz, стерео 1,
стерео 2) 16 бита (Fs 48 kHz, стерео)
Видеосигнал
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR,
спецификация 1080/50i
Видеокасета
Mini DV видеокасета с обозначение
.
Скорост на лентата (HDV)
Прибл. 18.81 мм/сек
Скорост на лентата (DV)
SP: Прибл. 18.81 мм/сек
LP: Прибл. 12.56 мм/сек
Време на запис/възпроизвеждане(HDV)
1 час (с видеокасета DVM60)
Време на запис/възпроизвеждане (DV)
Режим SP: 1 час (с видеокасета DVM60)
Режим LP: 1 час и 30 минути (с видеокасета
DVM60)
Бързо превъртане напред/назад
Приблизително 2 минути и 40 секунди
(с видеокасета DVM60 и акумулаторен
комплект батерии)
Приблизително 1 минута и 45 секунди (с
видеокасета DVM60 и променливотоков
адаптер)
Визьор
Електрически визьор (цветен)
Формировател на изображението
4.5 mm (тип 1/4) 3CMOS сензор
112 BG
Пиксели при запис (неподвижни
изображения във формат HDV/DV 16:9)
Макс. 1.20 Mega (1440 х 810) пиксела*2
Общо: приблизително 1 120 000 пиксела
Ефективни: (движещо се изображение, 4:3):
778 000 пиксела
Ефективни: (движещо се изображение,
16:9):
1 037 000 пиксела
Ефективни: (неподвижно изображение,
4:3):
778 000 пиксела
Ефективни: (неподвижно изображение,
16:9):
1 037 000 пиксела
Обектив
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
20х (оптично), прибл. 30х (цифрово, когато
[D.EXTENDER] е в положение [ON])
Фокусно разстояние
F=3.9 ~ 78 mm
При преобразуване в 35 мм фотоапарат*3
34.7 ~ 748 mm (16:9)
45.7 ~ 914 mm (4:3)
F= 1,6 ~ 2,8
Диаметър на филтъра 62 mm
Температура на цветовете
[INDOOR] (На закрито) (3200 К),
[OUTDOOR] (На открито) (5800 К)
Минимална осветеност
4 lux (F 1,6)
*1 „Exif“ е файлов формат за неподвижни
изображения, създаден от JEITA (японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост). Файлове с подобен
формат могат да съдържат допълнителна
информация, като например за настройките
на видеокамерата по време на записа.
*2 Уникалното подреждане на пикселите
в сензора ClearVid CMOS на Sony и
системата за обработка на изображения (нов
Усъвършенстван процесор за изображения)
позволяват да се постигне резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна
на ефективния брой пиксели на сензора за
изображението, умножен по два пъти.
*3 Числата за фокусното разстояние са
действителни стойности, получаващи
се от широкоъгълното отчитане на
пикселите.
Изходни конектори
Входни/изходни конектори
Жак LANC
стерео мини - минижак ( 2.5 мм).
USB жак
mini-B
HDV/DV жак
i.LINK Интерфейс (IEEE1394, 4-пинов
конектор S100)
Изисквания към захранването
DC 7,2 V (комплект батерии)
DC 8,4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия
По време на запис с използване на визьор
при нормална осветеност:
при HDV : 5.9 W
при DV : 5.7 W
По време на запис с използване на LCD
екран при нормална осветеност:
при HDV : 5.9 W
при DV : 5.7 W
Работна температура
от 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
145 × 156 × 322 mm (ш х в х д)
включително издадените части
145 × 156 × 322 mm
включително издадените части и комплект
батерии NP-F570
Тегло (приблизително)
1.4 кг.
само основното тяло
1.6 кг.
включително комплект батерии NP-F570,
касета и сенник с капаче за обектива
Приложени аксесоари
Вижте стр. 13
LCD екран
Картина
8,8 cm (тип 3,5 екранно съотношение 16:9)
Общ брой точки
211 200 (960 х 220)
Продължава
113 BG
Допълнителна информация
Аудио/Видео изход
10-пинов конектор
Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 ома, небалансиран
Сигнал на яркостта: 1 Vp-p, 75 ома,
небалансиран
Сигнал на цветността: 0.3 Vp-p, 75 ома,
небалансиран
Аудио сигнал: 327 mV (при товарен
импеданс 47 килоома), изходен импеданс,
по-малък от 2,2 килоома
COMPONENT OUTPUT жак.
Y: 1 Vp-p 75 ома, небалансиран Pb/Pr, Cb/
Cr: +/- 350 mVp-p
HDMI OUT жак
Тип А (19-пинов)
Общи характеристики
Променливотоков адаптер AC – L15A
Изисквания към захранването
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Консумация на напрежението
0.35 – 0.18 А
Консумация на енергия
18W
Изходно напрежение
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Работна температура
От 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
56 × 31 × 100 mm (ш х в х д)
без издадените части
Тегло (приблизително)
без захранващия кабел
* Вижте етикета на променливотоковия адаптер за
други спецификации.
Акумулаторен комплект
батерии NP- F570
Максимално изходно напрежение
Изходно напрежение 8.4V
Капацитет
15.8 Wh (2 200 mAh)
Размери (приблизително)
38.4 × 20.6 × 70.8 mm (ш х в х д)
Тегло (приблизително)
100 g
Работна температура
От 0С до 40С
Вид
Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
114 BG
Забележки за лиценза
КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА НА ТОЗИ
ПРОДУКТ, РАЗЛИЧНА ОТ ЛИЧНАТА
УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
СЪОТВЕТСТВАЩА НА MPEG-2
СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНИ
НОСИТЕЛИ, Е НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНА
БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ЛИЗЕНЗ
ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПАТЕНТИ В
ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО MPEG-2.
ТАКЪВ ЛИЦЕНЗ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕН ОТ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Допълнителна информация
За търговските марки
• „Handycam“ и
са регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”, “
“, “Memory Stick
Duo”, “
“, “Memory Stick PRO
Duo”, “
“, “MagicGate”,
“MagicGate Memory Stick”
и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски
марки или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “i.LINK” и са търговски марки на Sony
Corporation.
•
е търговска марка на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, и Windows Media са
търговски марки или регистрирани търговски
марки на U.S.Microsoft Corporation в САЩ и
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc. в САЩ и други страни.
• HDV и логото HDV са търговски марки на Sony
Corporation и Victor Company of Japan, Ltd.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Pentium е търговска марка или регистрирана
търговска марка на Intel Corporation.
• Всички други имена на продукти, споменати в
това ръководство, може да са търговски марки
или регистрирани търговски марки на техните
фирми-производителки. В това ръководство
обаче и не са отбелязани във всички
случаи.
115 BG
Бърза справка
Обозначение на частите и контролните бутони
Цифрите в () са страниците, на които ще намерите информация.
Лостче за регулиране на функция zoom
(30)
Визьор (19)
Лостче за регулиране лещите на визьора
(19)
Лостче за освобождаване на визьора (111)
Заден сензор за дистанционно
управление (120)
Задна лампичка за запис (25)
Лампичката за запис мига, ако остава
малко време за запис или батерията е
изтощена.
Бутон PHOTO/EXPANDED FOCUS (27)
Бутон REC START/STOP (Начало/край на
записа) (25)
Комплект батерии (15)
Гнездо за аксесоари
116 BG
Пръстен за фокусиране (31)
Пръстен за zoom (30)
Жак
LANC
LANC контролният жак се използва за
управление на преноса на данни по лентата
от видео оборудване и други периферни
устройства, свързани към него.
Ключ POWER (18)
Жак COMPONENT OUTPUT (48)
Жак A/V OUT (48)
Жак HDV/DV (48)
Жак DC IN (15)
Гнездо за статив
Уверете се, че болтът на статива не е подълъг от 5,5 mm. В противен случай не
можете да прикрепите статива здраво и
болтът може да повреди видеокамерата.
Бутон FOCUS* (31)
Бутон EXPANDED FOCUS (32)
* Бутонът ASSIGN 2, бутонът FOCUS и
бутонът SHUTTER SPEED имат точки,
осезаеми при допир, за да ви е по-удобно
да ги намирате.
Продължава
117 BG
Бърза справка
Кукичка за раменния колан (стр. 118)
Бутон EXPOSURE/IRIS (32)
Диск EXPOSURE/IRIS (32)
Бутон PUSH AUTO FOCUS (31)
Ключ ND FILTER (33)
Бутони ASSIGN (1/2/3)* (39)
Ключ AUTO LOCK (33)
Бутон GAIN (34)
Бутон SHUTTER SPEED (34)
Бутон WHT BAL
(баланс на белия цвят) (35)
Бутон MENU (53)
Диск SEL/PUSH EXEC (21)
Бутон STATUS CHECK (44)
Бутон PICTURE PROFILE (36)
Жак слушалки
Когато използвате слушалки,
високоговорителят на вашата видеокамера
е изключен.
Обозначение на частите и контролните бутони (Продължение)
Бутон BATT RELEASE (освобождаване на
батерията) (16)
Кукичка за раменния колан (стр. 118)
Лост
OPEN/EJECT (23)
Ремък за захващане (18)
Ключ handle zoom (H/L/OFF) (30)
Бутон handle zoom (30)
Бутон REC START/STOP (25)
Жак MIC
Когато е свързан външен микрофон, той
се използва с предимство пред вътрешния
микрофон за запис на звук.
Предна лампичка за запис (25)
Лампичката за запис мига, ако остава
малко време за запис или батерията е
изтощена.
Преден сензор за дистанционно
управление (120)
Обектив (5)
Сенник с капаче за обектива (14)
Микрофон
118 BG
Прикрепяне на раменния колан
Прикрепете раменния колан (не е приложен)
към видеокамерата за кукичките.
Прикрепяне на капачето на жака.
Прикрепете капачето на жака както е показано
на илюстрацията.
Бърза справка
LCD екран (19)
Видео контролни бутони (REW, PLAY*,
FF, PAUSE, STOP, SLOW, REC) (28)
Ключ ZEBRA (34)
Бутон MEMORY/DELETE (79)
Бутон MEMORY/INDEX (29)
Бутон MEMORY/PLAY (29)
Бутон DISPLAY/BATT INFO (44, 45)
Бутон VOLUME/MEMORY* (29)
Бутон RESET
Ако натиснете бутона RESET, всички
настройки, включително и тези на
часовника (с изключение на настройките
за Профил на изображението и Профил на
камерата), се връщат към стойностите си
по подразбиране.
Жак HDMI OUT (48)
Жак USB (80)
Гнездо за „Memory Stick Duo“ (23)
* Бутоните PLAY, VOLUME/MEMORY и
MEMORY/INDEX имат точка, осезаема
при допир. (Бутонът MEMORY/INDEX я
има от страната +.) Използвайте я, за да
откриете бутоните.
Продължава
119 BG
Обозначение на частите и контролните бутони (Продължение)
Устройство за
дистанционно управление
Отстранете предпазното фолио, преди да
работите с устройството за дистанционно
управление.
Предпазно фолио
Забележки
• Насочете устройството за дистанционно
управление към датчика, за да работите с
камерата.
• Пазете датчика за дистанционно управление
далеч от силни светлинни източници, като
пряка слънчева светлина или лампи на
тавана. В противен случай устройството за
дистанционно управление може да не работи
правилно.
• Когато работите с устройството за
дистанционно управление, приложено
към видеокамерата, вашият видеорекордер
също може да проработи. В такъв случай
е препоръчително да смените режима на
управление на видеорекордера (различен от
VTR2) или да покриете датчика му с черна
хартия.
За да смените батерията на
устройството за дистанционно
управление
PHOTO (27)
Когато натиснете този бутон,
изображението на екрана ще се запише
на „Memory Stick Duo“ като неподвижно
изображение.
Бутони за контрол на паметта (Index, -/+,
Memory/playback) (29)
SEARCH M. (46)
Бутони за видео контрол (Превъртане
назад, Възпроизвеждане, Превъртане
напред, Пауза, Стоп, Бавно
възпроизвеждане) (28)
ZERO SET MEMORY (46)
Предавател
START/STOP (25, 46)
Power zoom (30)
DISPLAY (44)
120 BG
Като натискате бутончето, вкарайте нокътя
си във отвора, за да издърпате отделението
за батерията.
Поставете нова батерия, като страната +
гледа нагоре.
Заредете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато щракне.
Бутонче
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте
повторно, не я разглобявайте и не я
излагайте на огън.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството за
дистанционно управление работи, може да
намалее или устройството за дистанционно
управление може да не функционира правилно.
В такъв случай заменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването
на друга батерия крие риск от пожар или
експлозия.
Индикатори на LCD екрана и визьора
Цифрите в () са страниците, на които ще намерите информация.
Индикаторите няма да бъдат записани на касетата по време на запис.
Запис на движещи
се изображения
Папка за запис (70)
Размер на изображението (68)
Качество [FINE] [STD] (68)
Индикатор за запис
Код на данните
по време на запис
Датата/часът по време на запис и данните
за настройките на видеокамерата ще се
запишат автоматично. Те не се появяват на
екрана по време на запис, но можете да ги
проверите като [DATA CODE] по време на
възпроизвеждане (64).
Продължава
121 BG
Бърза справка
Формат на записа (
или ) (66)
Във формат DV се появява и индикатор за
режима на запис ( или ).
Оставащ заряд в батерите (прибл.)
Състояние на записа ([STBY] (готовност)
или [REC] (запис)).
По време на запис:
Брояч на лентата (час:минута:секунда)
По време на възпроизвеждане:
Времеви код (час:минута:секунда:кадър)
Капацитет за запис на касетата (прибл.)
Дисплей за нивото на звука (64)
Запис на неподвижни
изображения
Индикатори на LCD екрана и визьора (Продължение)
Преглед на движещи
се изображения
Индикатор за движението на лентата
Когато възпроизвеждате касета, записана
в DV формат, се появява режимът на запис
(SP или LP).
122 BG
Преглед на неподвижни
изображения
Име на файла с данни
Номер на изображението/Общ брой на
изображения, записани в текущата папка за
възпроизвеждане
Папка за възпроизвеждане (70)
Иконка за предишна/следваща папка.
,
и
се появяват, когато се изведе
първото или последното изображение в
текущата папка и когато на „Memory Stick
Duo“ има множество папки. Можете да
минавате към предишна/следваща папка с
помощта на бутона VOLUME/MEMORY.
Индикатори, извеждани
когато направите промени
Горен ляв ъгъл
Долу
Индикатор
Indicator
Значение
Meaning
HISTOGRAM
(62) (62)
HISTOGRAM
Горен десен ъгъл
DV
AU.AU.
MODE
(DV аудио
DV
MODE
режим)
(61)* mode)
(DV Audio
(61)*
AUDIO
RECREC
LV (61)
AUDIO
LV
(61)
Център
Долу
Ръчно
фокусиране
(31)
Manual
focus (31)
9
Профил
на изображението
Picture
profile (36)(36)
~
Горен ляв ъгъл
Индикатор
Indicator
Значение
Meaning
SPOTLIGHT
(60) (60)
SPOTLIGHT
Задно
осветление
Backlight
(59)(59)
.
Устойчиво снимане SteadyShot off (57)
изключено (57)
Формат на запис
(66)(66)
Recording
format
SP LP
PEAKING
(62) (62)
PEAKING
DV REC
(66)*
DV
RECMODE
MODE
(66)*
D.EXTENDER
(60) (60)
D.EXTENDER
DV WIDE
REC
(67)*
DV
WIDE
REC
(67)*
AEAE
SHIFT
(58) (58)
SHIFT
QUICK REC
(72)*
QUICK
REC
(72)**
Диск
за управление
EXPOSURE/IRIS
EXPOSURE/IRIS
(32)
dial control (32)
DV FRAME
REC
(59)*
DV
FRAME
REC
(59)*
,
ND FILTER
(33)
ND
filter (33)
n
A
Автоматична
настройка
Auto setting
(63) (63)
наbalance
бялото (35)
B Баланс
White
(35)
Горен десен ъгъл
Индикатор
Indicator
Значение
Meaning
Качество
на изображение
(68)
Still image
quality (68)
INDEX
MARK
(41) (41)
INDEX
MARK
HDV
вход/
HDV
input/
DV
(77)(77)
DVвход
input
HDV
изход/
HDV
output/
DV
(76)(76)
DVизход
output
* Настройките могат да бъдат направени само
за изображения в DV формат.
** Настройките могат да бъдат направени
само за изображения в HDV формат.
i.LINK
връзка
i.LINK
connection
(48,
73)73)
(48,
Памет
(46) (46)
Zero на
setнулата
memory
Задно
LCDосветление
backlightна
offLCD
(19)
екрана изключено (19)
Център
Индикатор
Indicator
Z
Значение
Meaning
Предупреждение
Warning (98) (98)
Продължава
123 BG
Бърза справка
,
Индекс
Номера
1080i/576i ........................67
12BIT ...............................61
16BIT ...............................61
16:9 (широкоекранен)
или 4:3 телевизор ...........48
21-пинов адаптер ...........52
576i ..................................67
A,B, C, D
AC променливотоков
адаптер ............................15
АE RESPONSE...............58
AE SHIFT..................33, 58
AF ASSIST ......................57
AGC LIMIT.....................58
ALL ERASE ....................69
ALL FILES ......................69
ASSIGN BTN..................71
AT IRIS LMT ..................58
AUDIO REC LV .............61
AU.LVL DISP
(Дисплей за нивото
на звука) ..........................64
AWB SENS .....................58
AV свързващ кабел ..49, 73
AV свързващ кабел
с S VIDEO .................52, 73
A/V OUT жак..................49
BACK LIGHT ...........59, 92
BEEP................................72
BLACK FADER .............60
CAM DATA DSP
(Дисплей с данни
за камерата) ....................63
CAMERA DATA.............64
CAMERA PROF.
(Профил на камерата) ...70
124 BG
CINEMA..........................36
CINEMATONE
GAMMA..........................37
CLOCK SET .............21, 71
CNTRST ENHCR .....57, 92
COLOR BAR ..................57
COLOR LEVEL..............37
COLOR PHASE..............37
COMPONENT ................67
COMPONENT OUT
жак ...................................49
COPY...............................38
CURRNT FOLDER ........69
DATA CODE ...................64
DATE ...............................64
DATE/TIME ........... 22, 121
DC IN жак .......................15
DC щекер ........................15
DIAL ASSIGN ................56
DIAL ROTATE................56
DIAL SENS .....................56
DISP OUTPUT................65
DV....................................66
DV AUDIO MIX .............61
DV AU. MODE
(DV аудио режим) ..........61
DV формат ......................66
DV FRAME REC............59
DV REC MODE
(режим на запис) ............66
DV WIDE REC ...............67
D.EXTENDER (цифров
увеличител) ..............60, 92
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
End search........... 41, 92, 94
EXPOSURE ....................32
EXPOSURE/IRIS......32, 56
EXP.FOCUS TYPE .........63
FADER ............................60
FILE NO.
(номер на файла) ............69
FINE ................................68
FLCKR REDUCE ...........58
FORMAT .........................69
GUIDEFRAME...............63
HANDLE ZOOM............58
Handle zoom....................30
HD (висока резолюция)
качество на
изображението ...............48
HDMI кабел ....................50
HDMI жак .....................116
HDMI OUT жак..............49
HDV.................................66
HDV формат .............9, 101
HDV1080i .......................66
HISTOGRAM ...........62, 92
INDEX MARK ...............41
INTELLIGENT ...............58
IRIS ..................................32
i.LINK............................107
i.LINK кабел ...... 50, 76, 86
i.LINK CONV ...........48, 67
JPEG ..............................103
LANC жак .....................116
LANGUAGE ...................71
LCD .................................19
LCD BL LEVEL .............64
LCD BRIGHT .................64
LCD COLOR ..................64
LETTER SIZE.................65
LINEAR...........................59
LP (Дълъг запис) ............67
Macintosh ........................83
MARKER ........................63
O, P, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z
PAL ......................... 94, 101
PB FOLDER (папка за
възпроизвеждане) ..........70
PB ZOOM (zoom при
възпроизвеждане) ..........72
PEAKING........................62
PHOTO/EXP.FOCUS .....71
PictBridge .................71, 80
PictBridge PRINT ...........71
PORTRAIT ......................36
PROFILE NAME ............37
QUALITY .......................68
QUICK REC....................72
REC FOLDER
(папка за запис) ..............70
REC FORMAT ................66
REC LAMP (лампичка
за запис) ....................25, 72
Rec review (преглед
на записа) ..................41, 94
REMAINING ..................65
REMOTE CTRL
(устройство за
дистанционно
управление) ....................72
RESET .....................38, 119
S VIDEO жак ............48, 73
SD (стандартна
резолюция) качество на
изображението) ..............48
SHARPNESS ..................37
SHOT TRANS.............9, 59
SKINTONE DTL ............37
Skip Scan .........................28
SMTH SLW REC
(плавен бавен запис)......56
SMTH SLW REC (плавен
бавен запис) ....................92
SOFT STOP.....................59
SOFT TRANS .................59
SP (стандартен запис)....66
SPOTLIGHT ...................60
ST1 ...................................61
ST2 ...................................61
STANDARD....................68
STEADYSHOT...............57
STEREO ..........................61
SUNSET ..........................36
TRANS CURVE..............59
TRANS TIME .................59
TV TYPE .........................67
USB кабел .......... 13, 80, 83
USB жак ....................80, 83
USB SELECT..................71
VCR HDV/DV ................66
VF B.LIGHT ...................64
VF POWERMODE .........64
V-OUT/PANEL ...............65
WB SHIFT.......................37
WHITE FADER ..............60
WIDE CONV ..................57
Windows ..........................83
WORLD TIME................71
Zebra ................................34
Zoom ................................30
А, Б, В, Г
Автоматично фокусиране
с едно натискане ............31
Баланс на бялото ............35
Батерии
Информация
за батериите
45
Комплект батерии ......15
Батерии
“InfoLITHIUM” ............105
Брояч на лентата ... 46, 121
Бутон BATT RELEASE
(освобождаване на
батериите) .......................16
Бутон DISPLAY/BATT
INFO ................... 19, 44, 45
Бутон
EXPOSURE/IRIS............32
Бутон FOCUS .................31
Бутон GAIN ....................34
Бутон MEMORY/
DELETE ..........................79
Бутон MEMORY/
INDEX .............................28
Продължава
125 BG
Бърза справка
Memory Stick ............2, 103
Memory Stick
Duo ......................... 23, 104
Поставяне/Изваждане
......................................23
Брой изображения
за запис........................68
Капаче за защита
от запис .....................104
Memory Stick Duo
адаптер ......................104
„Memory Stick Duo“
гнездо ..............................24
„Memory Stick
PRO Duo“......................104
MIC жак ........................118
MIX..................................61
MONOTONE ..................36
MPEG 2 ...........................88
MULTI-SOUND .............61
ND филтър ......................33
NEW FOLDER ...............70
NTSC .............................101
Бутон MEMORY/
PLAY ...............................28
Бутон MENU ..................21
Бутон OPEN....................19
Бутон PHOTO/
EXPANDED FOCUS......25
Бутон PICTURE
PROFILE .........................36
Бутон PLAY ....................28
Бутон PUSH AUTO
FOCUS ............................31
Бутон RESET ................119
Бутон
STATUS CHECK ............44
Бутон VOLUME/
MEMORY .......................28
Бутон ZERO SET
MEMORY .......................46
Бутони ASSIGN..............39
Бутони
за видео контрол ..........119
Видео глава ...................109
Визьор .............................19
Винт за закрепяне на
сенника на обектива ......14
Времеви код..................121
Време за
възпроизвеждане............17
Време за запис................16
Време за зареждане .......16
Времетраене на прехода
(TRANS TIME) ..............59
Връзка
Телевизор ....................48
Видеорекордер ...........73
Възпроизвеждане...........28
Външен източник на
захранване ......................17
Гнездо за статив ...........116
Голям окуляр ..................20
126 BG
Д, Е, Ж, З
Дата/час.................. 22, 121
Диск EXPOSURE/IRIS ..32
Дългофокусна снимка ...30
Експонация .....................32
Език (LANGUAGE) .......71
Жак за слушалки..........117
Задно осветяване на LCD
екрана ..............................19
Запис................................25
Звуков сигнал за
потвърждение
Вижте BEEP
Зебра-ефект ....................34
И, Й, К, Л, М
Използване на
видеокамерата
в чужбина......................101
Използване
на опциите в менюто .....53
Изтриване на настройките
в профила на камерата ..71
Изтриване на записани
изображения ...................79
Индекс екран ..................29
Индекс сигнал ................41
Индекс търсене ..............47
Индикатори...................123
Индикатори за
предупреждение ............98
Индикаторна лента за
цвета ................................57
Индикация при
автодиагностика.............98
Инсталирана батерия
с възможност за
презареждане ...............110
Кабел за захранване.......15
Капаче за защита
от запис ................ 102, 104
Капаче на жака ...............23
Касета
Поставяне/
Изваждане...................23
Лента .........................102
Ключ AUTO LOCK........33
Ключ POWER ................18
Ключ ZEBRA..................34
Код данни
(DATA CODE) .........44, 63
Компонентен
видео кабел .....................49
Кондензация
на влага .........................108
Крива на прехода
(TRANS CURVE) ...........53
Кукичка за раменния
колан .....................117, 118
Лампичка за достъп.......24
Лампичка CHARGE
(зареждане) .....................15
Лампичка на записа
(REC LAMP) ..................63
Лента
Виж „Касета“
Литиева батерия...........120
Лостче за освобождаване
на визьора .....................111
Лостче за регулиране
лещите на визьора .........19
Лостче OPEN/EJECT.....23
Меню
Меню AUDIO SET.....61
Меню CAMERA SET 56
Меню DISPLAY SET .62
Меню IN/OUT REC ...66
Меню MEMORY SET68
Опции в менюто.........54
Меню OTHERS ..........70
Използване
на менюто ...................53
Микрофон .....................118
Н, О, П
На закрито ......................36
На открито ......................36
Настройка на часовника
(CLOCK SET)...........21, 71
Неподвижни
изображения .............27, 29
Огледален режим ...........26
Опции в менюто.............54
Осветеност
на LCD екрана
(LCD BRIGHT) ..............64
Оставащ капацитет
на батериите ...................45
Отделение за касетата ...23
Отпечатване....................80
Отпечатване на записани
изображения ...................80
Отстраняване на
проблеми.........................89
Памет на нулата .............46
Р, С
Размер на буквите в
менюто
(LETTER SIZE) ..............65
Разширен фокус .............32
Раменен колан ..............118
Ремък за захващане .......18
Сензорна система
3-ClearVid CMOS ...........10
Сенник с капаче за
обектива ..........................14
Сила на звука..................29
Системи за цветна
телевизия ......................101
на безкрайност ...............40
Формат на записа
(REC FORMAT) .............66
Функция конвертиране
на сигнала .........................9
Широкоъгълна снимка ..30
Системни изисквания
Macintosh ....................83
Windows ......................83
Скорост на затвора ........34
Спецификации .............112
Стерео .............................61
Бърза справка
Папка
NEW FOLDER ...........70
PB FOLDER (папка за
възпроизвеждане) ......70
REC FOLDER
(папка за запис) ..........70
Поддръжка ....................108
Преглед на записа ....41, 94
Предавател....................120
Предпазно фолио .........120
Предупредителни
съобщения ......................99
Презапис .........................73
Преход между сцени .....42
Приложени аксесоари ...13
Проверка
на състоянието ...............44
Профил
на изображението ..........36
Пръстен
за фокусиране.................31
Пръстен zoom .................30
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч,
Ш, Щ, Ь, Ъ, Ю, Я
Телевизор ........................48
Телевизор с висока
разделителна
способност......................48
Търсене на дата ..............46
Търсене
на изображение .............28
Усилване (GAIN) ...........34
Устройство за
дистанционно
управление....................120
Фокусиране ....................31
Фокусиране
127 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising