Sony | DCR-SR35E | Sony DCR-SR35E Инструкции за експлоатация

3-280-870-11(1)
Цифрова видеокамера
Ръководство за експлоатация
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E
За подробности относно допълнителните операции, моля,
обърнете се към “Ръководство на видеокамерата” (PDF).

2008 Sony Corporation
Първо прочетете това
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете внимателно
това ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на прекалена
топлина, като например пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията само с определения вид. В противен случай може да се
получи пожар или нараняване.
2
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитните полета
на определена честота да влияят на
картината и звука на цифровата видеокамера.
Този продукт е тестван и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на кабели, които са по-къси от
3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
докато извършвате трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете и отново включете USB кабела.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че продуктът трябва да бъде
постоянно свързан с батерията поради
мерки за безопасност или интегритет
на данните, батерията трябва да бъде
подменяна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато вече не ви е нужен.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
3
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасността
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с
работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Забележки за работа
Приложени аксесоари
Номерата в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
• Променливотоков адаптер (1)
• Захранващ кабел (1)
• Стойка за видеокамерата (1) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
• Свързващ A/V кабел (1)
• USB кабел (1)
• Безжично устройство за дистанционно управление (1) (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Има инсталирана литиева батерия
• Комплект акумулаторни батерии NP-FH40
(1)
• 21-пинов адаптер (1) (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
Само за модели, които от долната страна
има отпечатан знак .
• CD-ROM “Handycam Application Software” (1)
(стр. 25)
– Picture Motion Browser (софтуер)
– PMB ръководство
– Ръководство за видеокамерата (PDF)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)



Използване на видеокамерата
4
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 31).
• Не правете следното, когато лампичките за
режим -- (movie движещо се изображение)/-(still неподвижно изображение) (стр. 11) или
лампичката ACCESS (стр. 13, 18) светят или
мигат. Ако го направите, възможно е носителят да се повреди, записаните изображения да
се загубят или да се получат други повреди:
– Не вадете “Memory Stick PRO Duo”
– Не вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от видеокамерата.
– Не прилагайте удари към видеокамерата и
не излагайте устройството на вибрации.
• Уверете се, че поставяте свързващия жак
в правилната посока, преди да свържете
вашата видеокамера към друго устройство
посредством кабел. Поставянето на свързващия жак насила в неправилната посока може
да причини повреда на свързващия терминал
или на вашата камера.
• Не удряйте видеокамерата и не излагайте
устройството на вибрации. Възможно е
твърдият диск във видеокамерата да не бъде
разпознат или записът/възпроизвеждането да
не бъдат извършени.
• Не използвайте видеокамерата на много
шумни места. Възможно е твърдият диск на
видеокамерата да не бъде разпознат и записът
или възпроизвеждането да не се осъществят.
• За защита на вградения твърд диск от удар
или смущения, видеокамерата притежава
функция с датчик за смущения*. Когато има
смущения или ако устройството е в условие
на безтегловност, възможно е шумът за защита на видеокамерата също да се запише. Ако
датчикът за смущения отчете повтарящи се
смущения, възможно е записът/възпроизвеждането да бъдат спрени.
• Когато температурата на видеокамерата е
твърде висока или ниска, възможно е записът/
възпроизвеждането да не могат да не бъдат
извършени, поради защита на видеокамерата. В този случай на LCD екрана се извежда
съобщение (стр. 29).
• Не можете да използвате видеокамерата в
области с ниско атмосферно налягане при
надморска височина по-голяма от 3,000 метра.
Това може да повреди твърдия диск на вашата видеокамера.
• Ако записвате/изтривате изображения дълго
време, възможно е изображенията да бъдат
фрагментирани. Изображенията не могат
да бъдат запазени/записани. В този случай,
запазете изображенията на външен носител,
за да извършите [MEDIA FORMAT] *.
• Стегнете ремъка за захващане и придържайте
видеокамерата правилно докато записвате.
• Отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата (--), след това го завъртете
в желаната позиция, за да записвате или
възпроизвеждате (--). Можете да завъртате
LCD екрана на 180 градуса към обектива, за да
записвате в огледален режим.
90 градуса
(максимално)
На 90 градуса към
камерата
180 градуса (максимално)
• LCD екранът e произведен посредством
използването на излючително прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите
са ефективни. Въпреки това, възможно е на
LCD екрана да се появят малки тъмни и/или
ярки точки (бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата им е нормална и е в резултат
на производствения процес и това по никакъв начин не засяга записа.
• Преди да използвате устройството за дистанционно управление (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E), махнете изолационната лента.
Изолационна
лента
Видове “Memory Stick”, които можете
да използвате с вашата видеокамера
• За запис на филми, препоръчваме ви да използвате “Memory Stick PRO Duo” с размер 512 МВ
или повече, който има следната маркировка:
-(“Memory Stick PRO
Duo”) *
-(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* С или без маркировка Mark2.
• Тази видеокамера може да работи правилно
с “Memory Stick PRO Duo” с капацитет до
8 GB.
• Вижте стр. 12 за времето, необходимо за
запис на “Memory Stick PRO Duo”.
• “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PROHG Duo” са означени в това ръководство с
името “Memory Stick PRO Duo”.
5
Относно записа
Относно настройката за език
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени, дори
когато записът или възпроизвеждането са
невъзможни поради повреда на видеокамерата,
записващия носител и т.н.
• Системите за цветовете на телевизионните
устройства се различават в зависимост от
държавата/региона. За да гледате вашите
записи на телевизор, имате нужда от телевизионно устройство, базирано на системата
PAL.
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
• Дисплеят на екрана за всеки език се използва за
илюстрация на работните процедури. Ако
е наложително, преди да започнете работа с
видеокамерата променете езика (стр. 11).
Запазете всички данни за изображения
* Вижте също така “Ръководството на видеокамерата” (PDF) и „PMB ръководството”
• За да предотвратите повредата и загубата
на данни, периодично запазвайте всички
записани изображения на външен носител.
Препоръчваме ви да запазвате изображенията
на DVD-R диск, като използвате компютър.*
Можете да запазите изображенията и като
използвате видеорекордер или DVD/HDD
рекордер.*
Когато видеокамерата е свързана към
компютър
• Не се опитвайте да форматирате твърдия
диск на видеокамерата, посредством използването на компютър. Ако го направите,
възможно е вашата видеокамера да не работи
правилно.
Забележки за изхвърляне/трансфер
• Ако извършите функцията [MEDIA
FORMAT]* и форматирате твърдия диск на
видеокамерата, възможно е да не успеете да
изтриете напълно данните от твърдия диск.
Когато прехвърляте собствеността на видеокамерата, препоръчваме ви да използвате
функцията [ EMPTY]*, за да ограничите
възстановяването на вашите данни.
• В допълнение към горното, когато изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви да
унищожавате тялото на видеокамерата.
6
Относно това ръководство
• Изображенията на LCD екрана, използвани
в това ръководство с обяснителна цел, са
заснети с помощта на цифров фотоапарат и
е възможно те да изглеждат различно.
• Твърдият диск на вашата видеокамера и
“Memory Stick PRO Duo” се наричат “носители” в това ръковoдство.
• Освен ако не е упоменато иначе, илюстрациите в това ръководство се отнасят за
DCR-SR85E.
• Снимките в това ръководство са от операционна система Windows Vista. В зависимост
от операционната система на компютъра е
възможно истинските сцени да се различават.
Съдържание
Първо прочетете това .................... 2
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта
батерии ........................................... 8
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и
часа ................................................. 11
Промяна на настройката за
езика... ...............................................11
Стъпка 3: Избор на носител ..........12
Запис/Възпроизвеждане
Запис .....................................................14
Възпроизвеждане ...............................15
Възпроизвеждане на изображение на
телевизионния екран ……… 16
Други части и функции на видеокамерата…. ........................................17
Индикатори, изведени по време на
запис/възпроизвеждане... .............18
Извършване на различни функции – “HOME” и “ OPTION”… .......... 21
Запазване на изображения..... ........ 23
Изтриване на изображения.... ........ 24
Работа с компютър
Работа с компютър .... .................... 25
Инсталиране на ръководство/
софтуер ............................................25
Инсталиране на “Picture Motion
Browser”..... ........................................25
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното
отстраняване ............................... 28
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни индикатори …..29
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................... 31
Спецификации ................................... 33
7
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Лампичка CHG
Можете да зареждате батериите,
като към вашата видеокамера прикрепите комплект батерии “InfoLITHIUM”
(серия H).
Забележки
• Не можете да използвате батерии, различни
от “InfoLITHIUM” (серия H).
Комплект
батерии
1
Преместете ключа POWER по
посока на стрелката в положение
OFF (CHG) (настройка по подразбиране).
2
Прикрепете комплекта батерии, като го плъзнете по посока
на стрелката, докато чуете
щракване.
3
За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Свържете променливотоковия адаптер към DC IN жака на
стойката.
Ключ POWER
DC щекер
С маркировката
v нагоре.
DC IN жак
Променливотоков
адаптер
Захранващ
кабел
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Отворете капачето на жака и свържете DC щекера на променливотоковия адаптеркъм DC IN жака.
4
Към стенен контакт
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DC щекер
С маркировката v нагоре.
DC IN жак
Отворете капачето на жака
Захранващ
кабел
Променливотоков
адаптер
Към стенен контакт
8
4
За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Свържете занрахващия кабел
към променливотоковия адаптер
и стенния контакт. Поставете
видеокамерата в стойката здраво и докрай.
• Когато поставите видеокамерата върху
стойката, затворете капачето на DC
IN жака.
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Свържете занрахващия кабел към
променливотоковия адаптер и стенния
контакт.
Съвети
• За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Също като DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
можете да заредите комплекта батерии като
свържет променливотоковия адаптер към
видеокамерата Ви.
За да извадите комплекта батерии
Задайте ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Натиснете лостчето BATT (освобождаване на батериите) и извадете комплекта
батерии.
Лост BATT (освобождаване на батериите)
DCR-SR35E/SR36E/ DCR-SR55E/SR65E/
SR45E/SR46E
SR75E/SR85E
Време за зареждане
Време за запис
125
125
Продължителен
запис
100
110
90
105
Стандартен
запис
50
50
45
50
Време за
възпроизвеждане
120
140
120
140
Подготовка за експлоатация
Лампичката за зареждането CHG светва
и зареждането започва.
Когато батериите са напълно заредени,
лампичката за зареждането CHG угасва.
Изключете променливотоковия адаптер
от DC IN жака като задържате и DC
щекера, и стойката (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) или вашата видеокамера
(DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E).
(Устройство:
минути)
Горни стойности: Когато медията за
запис е твърдия диск.
Долни стойности: Когато медията е
настроена на “Memory Stick PRO Duo”.
Забележки
• Всички времена са измерени при следните
условия:
– Режим на запис: [SP]
– Задно осветяване на LCD екрана: [ON]
• Времето при нормален запис показва времето
за запис при често използване на операциите
включване/изключване на запис, включване/изключване на захранването и функцията zoom.
Относно комплекта батерии
Време за възпроизвеждане като
използвате приложения комплект
батерии
Време за зареждане: Приблизителното
време (в минути), необходимо за пълното
зареждане на напълно разреден комплект
батерии.
Време за запис/Възпроизвеждане: Приблизителното време за запис (в минути),
когато използвате напълно зареден
комплект батерии.
• Преди да смените комплекта батерии или да
отстраните променливотоковия адаптер
от устройството, поставете ключа
POWER в положение OFF (CHG) и се уверете,
че лампичките (Movie)/ (Still) (стр.
11)/ACCESS (стр. 13, 18) не светят.
• Батериите няма да захранват вашата
видеокамера докато променливотоковият
адаптер е свързан към DC IN жака на видеокамерата или стойката (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E), дори ако захранващият кабел е
изключен от контакта.
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
• Времената, указани в таблицата, са измерени
при температура 25°С (препоръчително е
видеокамерата да се използва при температурен интервал от 10°С до 30°С).
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури.
9
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати в зависимост от условията, при
които използвате вашата видеокамера.
Относно променливотоковия адаптер
• Включете променливотоковия адаптер
в най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер, ако
докато използвате видеокамерата се получи
някаква повреда.
• Не използвайте променливотоковия адаптер
на тясно място, като например между стена
и мебел.
• Не давайте накъсо DC жака на променливотоковия адаптер или терминала на комплекта
батерии с метален предмет. Това може да
предизвика повреда.
• Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя
страна - към контакта.
10
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване
на датата и часа
(HOME) (стр. 21)
Докоснете бутона на
LCD екрана.
Ключ POWER
1
Неколкократно преместете
ключа POWER по посока на стрелката, като едновременно с това
натискате малкия зелен бутон,
докато съответната лампичка
светне.
(Movie): За да записвате движещи
се изображения
(Still): За да записвате неподвижни
изображения
Когато включите видеокамерата за
пръв път, преминете към стъпка 3.
• Когато включите лампичката (Still),
съотношението на екрана автоматично
се променя в положение 4:3.
2
Докоснете
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [CLOCK SET].
Появява се екранът [CLOCK SET]
3
Изберете желаната географска
;
област като използвате
след това докоснете [NEXT].
4
Задайте [SUMMERTIME], [Y] (година), [M] (месец), [D] (ден), час и
минута и след това докоснете
.
Подготовка за експлоатация
Когато използвате
видеокамерата за
първи път, на LCD
екрана се извежда
дисплеят [CLOCK
SET].
Часовникът стартира.
Съвети
• Датата и часът не се извеждат докато
записвате, но автоматично се записват на
носителя и могат да бъдат изведени по време
на възпроизвеждане.
• Можете да изключите звуковия сигнал, като
докоснете
(HOME) t
(SETTINGS)
t [SOUND/DISP SET] t [BEEP] t [OFF].
Промяна на настройката за езика
Можете да зададете езика, на който да се
извеждат съобщенията на екрана.
Докоснете (HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[ LANGUAGE SET], след това изберете
желания език.
11
Стъпка 3: Избор на носител
Можете да изберете твърд диск или
“Memory Stick PRO Duo” като носител за
запис/възпроизвеждане/редактиране на
вашата видеокамера. Изберете отделно
носител за движещи се или неподвижни
изображения.
Настройката по подразбиране е твърд
диск за движещи се и неподвижни изображения.
Твърд диск
Движещи се
изображения
“Memory Неподвижно
изображение
Stick”
Забележки
• Можете да извършвате операции по запис/
възпроизвеждане/редактиране само за избрания носител. Когато желаете да промените
носителя, отново извършете операцията по
избор на носител.
• Времето за запис в режим [SP] (настройка по
подразбиране) е както следва (прибл.):
– Вътрешен твърд диск:
DCR-SR35E/SR45E:10 часа и 40 минути
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 14 часа и
30 минути
DCR-SR75E/SR85E: 21 часа и 50 минути
– “Memory Stick PRO Duo” (4 GB) от Sony
Corporation: 80 минути
• Проверете броя на неподвижните изображения, които можете да запишете, на LCD
екрана на вашата видеокамера (стр. 19).
1
Докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) на екрана.
Извежда се екранът за настройка на
носителя.
60min
3
Изберете носителя, който желаете да зададете.
4
Докоснете [YES] t
Носителят е сменен.
За да потвърдите настройката за
носител
-- Неколкокрано завъртете ключа POWER,
за да светне лампичката -- (Movie) или
-- (Still), в зависимост от настройката за
носител.
-- Проверете иконата за носителя на
екрана.
: Твърд диск
: “Memory
Stick PRO Duo”
Зареждане на “Memory Stick PRO Duo”
Подгответе “Memory Stick PRO Duo”, ако
[MEMORY STICK] е избран като носител.
За видовете “Memory Stick”, които можете да използвате с вашата видеокамера,
вижте стр. 5.
1
2
12
Докоснете [MOVIE MEDIA SET], за
да изберете носителя за движещи се изображения и докоснете
[PHOTO MEDIA SET], за да изберете носителя за неподвижни
изображения.
.
Заредете “Memory Stick PRO Duo”.
Отворете капачето на “Memory
Stick Duo по посока на стрелката.
Заредете “Memory Stick PRO Duo”
в отделението за Memory Stick
Duo в правилната посока, докато
чуете щракване.
Затворете капачето на капачето
на Memory Stick Duo.
Забележки
2
Ако сте избрали [MEMORY STICK]
като носител на движещи се
изображения, завъртете ключа
POWER, докато лампичката
(Movie) светне.
Подготовка за експлоатация
Лампичка ACCESS
(Memory Stick
PRO Duo)
• Не отваряйте капачето на Memory Stick Duo
по време на запис.
• Зареждането на “Memory Stick PRO Duo”
насила и в обратна посока може да причини
неизправност в носителя, в “Memory Stick
Duo” гнездото или да повреди данните с
изображение.
• Ако на стъпка 3 се изведе съобщението [Failed
to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.], форматирайте “Memory Stick PRO Duo”. Всички
записани данни на “Memory Stick PRO Duo” ще
бъдат изтрити, когато форматирате.
• Когато натиснете “Memory Stick PRO Duo”,
за да го извадите, внимавайте носителят да
не изкочи и да падне.
На LCD екрана се извежда екранът
[Create a new Image Database File.],
когато заредите нов “Memory Stick
PRO Duo”.
3
Докоснете [YES].
За да записвате само неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO
Duo”, докоснете [NO].
За да извадите “Memory Stick PRO Duo”
Отворете капачето на “Memory Stick
Duo” и леко натиснете “Memory Stick
PRO Duo”.
13
Запис/Възпроизвеждане
Запис
Изображенията се записват на носителя, който сте избрали в настройката за избор на
носител (стр. 12).
В настройката по подразбиране, носителят за запис на движещи се и неподвижните
изображения е твърдият диск.
Капаче на обектива
(LENS COVER)
START/STOP A
Ключ POWER
: За да записвате движещи се
изобржения
: За да записвате неподвижни
изображения
PHOTO
Мига t Свети
START/STOP B
1
Приплъзнете ключа LENS COVER, за да отворите обектива.
2
Преместете ключа POWER докато светне съответната лампичка.
Натиснете зеления бутон, когато ключът POWER е в положение OFF (CHG).
3
Започнете запис.
Движещи се изображения
Натиснете START/STOP A (или B ).
За да спрете записа, отново натиснете
START/STOP.
Съвети
• Можете да проверите оставащото свободно
място, като докоснете
t (HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO].
14
Неподвижни изображения
Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате A (чува се кратък звуков сигнал), след това натиснете докарай
B (чува се звук от затвора).
До
се извежда или . Когато
изчезне, изображението е записано.
• Максималното време за запис е прибл. 13 часа.
• Когато файл с движещи се изобржения
надвиши 2 GB, следващият файл с движещи се
изобржения автоматично се създава.
Възпроизвеждане
Изображенията се възпроизвеждат от носителя, избран в настройката за избор на носител (стр. 12).
Настройката по подразбиране е твърд диск.
Бутон
(VIEW
IMAGES) B
Ключ POWER
Бутон
(VIEW IMAGES) A
Извежда неподвижни изображения
(OPTION)
Търси изображения по дата
Преминава към екрана (Face Index)
Преминава към екрана (Film Roll Index)
1
Преместете ключа POWER, за да включите видеокамерата.
2
(VIEW IMAGES) A (или B ) бутона.
Натиснете бутона
На LCD екрана се извежда екранът VISUAL INDEX. (Възможно е извеждането
на миниатюрните изображения да отнеме известно време.)
3
Започнете възпроизвеждане.
Движещи
Движещисесеизображения
изображения
Докоснете , за да възпроизведете
желаните движещи се изобржения.
Неподвижни изображения
Докоснете и желаното неподвижно изображение ще бъде изведено.
Възпроизвеждането
Начало на сце- стартира, когато
Следваща
на/предходна натиснете бутона, сцена
сцена
или се въвежда режим
на пауза.
Стоп (преминава
към VISUAL INDEX
екран)
Превърта назад/напред
Запис/Възпроизвеждане
HOME MENU
Предходни 6 изображения
Следващи 6 изображения
Връща към екрана за запис
Извежда движещи се изобржения
Изреждане на кадри
Преминава към
VISUAL INDEX
екран
Предходно/следващо
изображение
15
За да регулирате нивото на силата на
звука
Когато възпроизвеждате движещо се
изображение, докоснете (OPTION) t
tab t [VOLUME] и след това регулирайте
нивото на силата на звука с помощта на
.
Съвети
• До изображението, което е последно възпроизведено/записано, се извежда индикацията
i/B. Когато докоснете движещото се
изображение, маркирано с i/B, вие можете
да го възпроизвеждате от точката, в която
преди това сте го спрели.
Възпроизвеждане на изображение на
телевизионния екран.
Свържете видеокамерата към входния жак
на телевизор или видеорекордер посредством A/V свързващ кабел A (приложен
в комплекта) или A/V свързващ кабел с S
VIDEO B (не е приложен в комплекта).
За подробности, вижте “Ръководство на
видеокамерата” (PDF)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
A/V дистанционен
конектор
DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E:
A/V OUT жак
Жълт
Бял
Жълт
Червен
: Посока на сигнала
16
Видеорекордер или телевизор
Други части и функции на видеокамерата
Бутони, жакове и др., които не са обяснени в другите глави, са обяснени тук.
• Когато докоснете екрана по време на
zoom при възпроизвеждане, точката,
която сте докоснали, ще се изведе в
центъра на рамката.
•Когато докоснете екрана по време на
zoom при възпроизвеждане, точката, която сте докоснали, ще се изведе в центъра
на рамката.
Стойка за видеокамерата
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Запис/Възпроизвеждане
A Лостче за zoom
За да използвате zoom, преместете
лостчето за zoom. За по-бавен zoom
леко преместете лостчето за zoom.
Преместете го повече, за да постигнете по-бърз zoom.
Можете да увеличите неподвижните
изображения от около 1.1 до 5 пъти
от оригиналния им размер (zoom при
възпроизвеждане) докато възпроизвеждате.
I Бутон
(DISC BURN)
Създава диск, когато свържете
видеокамерата към компютър. За подробности вижте “PMB ръководство”
(стр. 25).
J Бутон DISP/BATT INFO
Можете да превключите дисплея на
екрана, като натиснете бутона докато захранването е включено.
Ако натиснете бутона докато
захранването е зададено в положение
OFF (CHG), можете да проверите
оставащия заряд на батерията.
K Бутон (задно осветяване)
За да регулирате експонацията за обекти със задно осветяване, натиснете
(задно осветяване), за да изведете
. За да отмените функцията за
задно осветяване, отново натиснете
(задно осветяване).
L Бутон RESET
За да нулирате настройките (Reset),
натиснете RESET. По този начин
ще върнете всички настройки в положенията им по подразбиране, като
настройките за дата и час също ще
бъдат нулирани.
Запис/Възпроизвеждане
D Кукичка за раменната дръжка
Прикрепете раменна дръжка (не е
приложена в комплекта).
E Сензор за устройството за дистанционно управление (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Получава сигнал от устройството за
дистанционно управление.
G Вътрешен микрофон
H Бутони zoom
Натиснете за приближаване/отдалечаване.
По време на възпроизвеждане можете
да увеличите неподвижни изображения
от 1.1 до 5 пъти от оригиналния им
размер (zoom при възпроизвеждане).
17
M Високоговорител
N Гнездо за статив (долна част)
Прикрепете статива към гнездото
чрез винт (не е приложен в комплекта: дължината на винта трябва да е
по-малка от 5.5 mm)
O Бутон EASY
Натиснете EASY, за да изведете
и повечето от настройките
автоматично се задават за по-лесен запис/възпроизвеждане. За да отмените,
отново натиснете EASY.
P Ключ NIGHTSHOT PLUS
За да записвате на тъмни места,
задайте ключа NIGHTSHOT PLUS в
положение ON (извежда се индикация
).
Q Бутон QUICK ON
Лампичката QUICK ON мига и
видеокамерата преминава в режим на
пестене на захранване (режим sleep).
Натиснете QUICK ON отново, за да
стартирате записа следващия път.
Вашата видеокамера се връща в режим
на готовност на запис за приблизително 1 секунда. С бутона [QUICK
ON STBY] вие можете да зададете
времето, за което видеокамерата ще
преминава в режим sleep.
R Лампичка за достъп (твърд диск)
Когато лампичката за достъп свети
или мига, вашата видеокамера записва
или чете данни.
Свързване към устройства
B А/V конектор за дистанционно управление/ A/V OUT жак
Свържете към A/V свързващ кабел.
C (USB) жак
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
само изход)
Свържете USB кабел.
18
F Гнездо за аксесоар
(DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Гнездото за аксесоари захранва допълнителните аксесоари, като например
видео светкавицата или микрофона.
Аксесоарът може да бъде включван или
изключван, когато работите с ключа
POWER на вашата видеокамера.
S Интерфейс конектор
Свържете вашата видеокамера към
стойката (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
Индикатори, изведени по време на запис/
възпроизвеждане
Запис на движещи се изображения
Запис на неподвижни изображения
Запис/Възпроизвеждане
Преглед на движещи се изображения
A Бутон HOME
B Оставащ заряд на батерията (прибл.)
C Състояние на записа ([STBY] (готовност) или [REC] (запис))
D Режим на запис (HQ/SP/LP)
E Запис/възпроизвеждане на носител
F Брояч (час/минута/секунда)
G Оставащо време за запис
H Бутон OPTION
I Бутон VIEW IMAGES
J Face Index Set
K Размер на изображението
L Приблизителен брой изображения,
които можете да запишете на
носителя/ При запис на неподвижни
изображения
MБутон за връщане
T Режим на възпроизвеждане
N Номер на текущо възпроизвежданото
движещо се изображение/Общ брой
записани изображения
O Бутон предходен/следващ
P Бутони за видео операции
Q Име на файла с данни
R Номер на текущото неподвижно
изображение/Общ брой записани
неподвижни изображения
S Папка за възпроизвеждане
Извежда се едиствено когато записващият носител на неподвижни изображения е “Memory Stick PRO Duo”.
U Бутон за изреждане на кадри
V Бутон VISUAL INDEX
Преглед на неподвижни изображения
19
Индикатори, когато правите промени
По време на запис/възпроизвеждане се
извеждат следните индикатори, които
показват настройките на вашата видеокамера.
Горе вляво
Център
Индикатор
IMAGE SIZE
Slide show настройка
NightShot plus
Super NightShot plus
Горе вдясно
Color Slow Shutter
PictBridge връзка
Предупреждение

Долу
Център
Горе вляво
Индикатор
Долна част
Индикатор
Запис с таймер

Ръчно фокусиране
MICREF LEVEL ниско
SCENE SELECTION
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Задно осветяване

Горе вдясно
Индикатор
Значение
Ефект на изображението
Цифров ефект
Значение
Светкавица, REDEYE REDUC
Значение
Баланс на белия цвят
Изключена функция SteadyShot
Значение
EXPOSURE /SPOT METER
Фейдър
Задно осветяване на LCD
изключено
TELE MACRO
Face Index
Сензор за смущения изключен
Сензор за смущения включен
Носител, избран за неподвижни
изображения
20
Съвети
• Индикаторите и техните позиции са приблизителни и се различават от това, което
виждате. Вижте „Ръководство за употреба”
(PDF) за повече подробности.
• Датата, часът и настройките на видеокамерата за записани изображения се записват
автоматично на носителя. Те не се извеждат
по време на запис. Въпреки това, вие можете
да да ги проверите по време на възпроизвеждане като [DATA CODE].
Извършване на различни функции – “
“ OPTION”
Можте да изведете екрана с менюто,
като натиснете (HOME) A (или B )/
(OPTION). За подробности относно
опциите в менюто вижте “Ръководството на видеокамерата” (PDF) (стр. 25).
(HOME) B
HOME” и
Когато желаете да научите повече
за функцията на всяка опция в HOME
MENU (HELP)
Натиснете (HOME) A (или B ).
Докоснете (HELP).
Долната част на бутона (HELP)
става оранжева.
(HOME) A
(OPTION)
Използване на OPTION MENU
Можете да промените настройките за
работа по ваше усмотрение. Натиснете
(HOME) A (или B ), за да изведете
екрана с менюто.
OPTION MENU се извежда по същия
начин като прозореца, който се извежда
на екрана на вашия компютър, когато
щракнете с десен бутон на мишката.
Докоснете (OPTION), след това се
извеждат опциите в менюто, които
можете да зададете в момента.
Опции в
менюто
Запис/Възпроизвеждане
Използване на HOME MENU
Опции в
менюто
Категория
1
2
Докоснете категорията, след
това докоснете опцията, която
желаете да използвате.
Продължете операциите, като
следвате съобщенията на
екрана.
Съвети
• Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да промените страницата.
• За да скриете екрана HOME MENU, докоснете
.
• Не можете едновременно да избирате или да
включвате опции, които са изведени в сиво
по време на текущата ситуация на запис/възпроизвеждане.
Опция
1
Докоснете опцията, чието съдържание желаете да изведете.
2
Променете настройката, след
.
това докоснете
Забележки
• Когато желаната опция не се изведе на екрана,
докоснете друга опция. Ако не успеете да
откриете опцията никъде, това е индикация,
че функцията не е достъпна в настоящата
ситуация.
• OPTION MENU не може да бъде използвано
по време на Easy Handycam операция.
21
Опции в HOME MENU
(CAMERA) Категория
(SETTINGS) Категория
MOVIE
SETTINGS
MOVIE*1
PHOTO*1
(VIEW IMAGES) Категория
VISUAL
INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
PLAYLIST
PHOTO
SETTINGS
(OTHERS) Категория
DELETE*1
[ DELETE], [ DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [DUB by select], [DUB by
date], [ DUB ALL]
PHOTO
[COPY by select], [COPY
COPY
by date]
EDIT
[ DELETE],
[
PLAYLIST
EDIT
PRINT
USB
CONNECT
DELETE], [DIVIDE]
[ ADD], [ ADD by
date], [ ERASE],
[ ERASE ALL],
[ MOVE]
[ USB CONNECT],
[ USB CONNECT],
[DISC BURN]
(MANAGE MEDIA) Категория
MOVIE
MEDIA
SET*1
PHOTO
MEDIA
SET*1
MEDIA
INFO
MEDIA
FORMAT*1
REPAIR
IMG.DB F.
22
[REC MODE],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[GUIDEFRAME],
[ REMAINING SET],
[ INDEX SET]*1
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
[ IMAGE SIZE]*1, [FILE
NO.], [NIGHTSHOT
LIGHT], [GUIDEFRAME],
[FLASH MODE]*1*2,
[FLASH LEVEL]*2,
[REDEYE REDUC]*2
VIEW
[DATA CODE],
IMAGES SET [ DISPLAY]
SOUND/
[VOLUME]*1, [BEEP]*1,
DISP SET*3
[LCD BRIGHT], [LCD BL
LEVEL], [LCD COLOR]
OUTPUT
[TV TYPE], [DISP
SETTINGS
OUTPUT]
CLOCK/
[CLOCK SET]*1, [AREA
LANG
SET], [SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]*1
GENERAL
[DEMO MODE],
SET
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK
ON STBY], [REMOTE
CTRL]*2, [DROP SENSOR]
*1 Можете да зададете тези опции и в режим
Easy Handycam.
*2 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
3
* По време на Easy Handycam операция името
на менюто в [SOUND SETTINGS] се променя.
Запазване на
изображения
Опции в OPTION MENU
Опциите, които можете да зададете
само в OPTION MENU, са описани по-долу.
Опции
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT METER],
[SCENE SELECTION], [WHITE BAL.],
[COLOR SLOW SHTR], [S. NIGHTSHOT
PLS]
Опции
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
- (Опцията зависи от ситуацията/Няма
опция)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Използване на компютър
Като използвате “Picture Motion Browser”
на приложения CD-ROM, вие можете
да запазвате изображения на диск или на
твърдия диска на компютъра. За подробности вижте “PMB ръководство” на
приложния CD-ROM.
Създаване на диск с едно докосване (One
Touch Disc Burn)
Можете с лекота да запазвате изображения, записани на видеокамерата, директно
на диск, като натиснете бутона
(DISC BURN).
Запазване на изображения на компютър
(Easy PC Back-up)
Запис/Възпроизвеждане
Опции
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER]
Поради ограничения капацитет на носителя, уверете се, че сте запазили данните
за изображенията на носител, като например, на DVD-R или компютър.
Можете да запазите изображения, записани на видеокамерата, както е описано
по-долу.
Можете да запазвате изображения, записани на видеокамерата, на твърдия диск на
вашия компютър.
Създаване на DVD диск с избрани
изображения
Можете да запазвате изображения,
прехвърлени на вашия компютър, на DVD
диск. Също така, можете да редактирате
тези изображения.
Свързване на видеокамерата към
други устройства
За подробности вижте “Ръководство на
видеокамерта” (PDF)
Свързване с A/V свързващ кабел
Можете да презаписвате изображения
на видеорекордер или на DVD/HDD
устройства.
Свързване с USB кабел
Можете да презаписвате движещи се
изображения, като презаписвате на съвместими DVD записвачки и др.
23
Изтриване на
изображения
Съвети
• Можете да презаписвате движещи се изображения или да копирате неподвижни изображения от твърдия диск на “Memory Stick PRO
Duo”. Докоснете (HOME) t (OTHERS)
t [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Изберете носителя, който съдържа изображенията, които желаете да изтриете
преди операция (стр. 12).
Изтриване на изображения
1
В
(HOME MENU) докоснете
(OTHERS) t [DELETE].
2
Докоснете [
DELETE].
3
Докоснете [
DELETE].
4
Докоснете движещото се
изображение, което желаете да
изтриете
Избраното изображение се маркира с .
5
Докоснете
t [YES] t
.
За да изтриете едновременно всички
движещи се изображения.
На стъпка 3 докоснете [ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
За да изтриете всички неподвижни
изображения
На стъпка 2 докоснете [ DELETE].
Докоснете [ DELETE], след това докоснете неподвижното изображения,
което желаете да изтриете.
Избраното изображение се маркира с .
Докоснете
t [YES] t
.
Съвети
• За да изтриете всички неподвижни изображения на носителя, на стъпка докоснете [
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
.
24
Работа с компютър
Работа с компютър
Инсталиране на ръководство/софтуер
“Ръководство на видеокамерата” (PDF)
“Ръководство на видеокамерата” (PDF)
обяснява в подробности работата с
вашата видеокамера и практическата й
употреба.
“Picture Motion Browser” (само за
Windows потребители)
“Picture Motion Browser” е приложения
софтуер. С него можете да извършвате
следните операции.
– Можете да създавате DVD с една проста
операция
– Можете да прехвърляте изображения от
видеокамерата на компютър
– Можете да редактирате изображения, прехвърлени на компютър
– Можете да създавате DVD
Забележки
Инсталиране на ръководство/софтуер
Инсталиране и преглед на “Ръководството на видеокамерата” (PDF)
За да прегледате наръчника “Ръководство
на видеокамерата” (PDF), трябва да
имате инсталиран на вашия компютър
Adobe Reader.
Дори да се изведе екран за потвърждение
от непознат производител, продължете
с инсталацията.
Включете компютъра.
Поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в дисковото устройство на
вашия компютър.
Извежда се инсталационен прозорец за избор.
Съвети
• За потребители на Macintosh, следвайте
стъпките по-долу.
Включете компютъра.
Поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в дисковото устройство на
вашия компютър.
Отворете папката [Handbook] в CD-ROM,
щракнете два пъти върху папката [GB] и
след това изтеглете и пуснете “Handycam
Handbook” (“Ръководство на видеокамерата”) в компютъра. За да прегледате наръчника, щракнете два пъти върху “Handbook.
pdf”.
Работа с компютър
• Приложеният софтуер “Picture Motion
Browser” не се поддържа от Macintosh компютри. За подробности относно работата с
изображения на вашата видеокамера, свързана
с компютър, вижте следния интернет адрес:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Изберете желания език и името на модела на
вашата видеокамера, след това щракнете
върху [Handycam Handbook (PDF)].
Инсталацията започва. Когато инсталацията приключи, на десктопа на вашия
компютър се извежда иконката “Handycam
Handbook”.
• Името на модела на вашата видеокамера
е отпечатано от долната страна на
устройството.
Щракнете върху [Exit] t [Exit], след това
извадете CD-ROM диска от устройството
на компютъра.
За да прегледате наръчника “Ръководство на
видеокамерата”, щракнете два пъти върху
иконката.
Инсталиране на ръководство/софтуер
Инсталиране на “Picture Motion Browser”
Системни изисквания
За повече информация вижте интернет
страницата за поддръжка.
ОS (операционна система): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP
SP2* / Windows Vista*
* 64-битовите операционни системи и Starter
(Edition) не се поддържат.
Щракнете върху [Handycam Handbook].
Извежда се инсталационният прозорец за “
Ръководство на видеокамерата” (PDF).
Необходима е стандартна инсталация.
Нормалната работа не е гарантирана,
ако посочената среда е обновена операционна система.
25
CPU (процесор): Intel Pentium III 1 GHz
или по-бърз.
Памет: 256 MB или повече.
Твърд диск: Необходима памет за инсталация: Приблизително 500 MB (5 GB или
повече, когато създавате DVD дискове)
Дисплей: минимум резолюция 1,024 х 768
пиксела.
Други: USB порт (Трябва да има по
стандарт, високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим) е препоръчителен); дисково
устройство, което може да записва DVD
дискове (за инсталация на софтуера е
нужно CD-ROM устройство)
Инсталиране на софтуера
Преди да свържете вашата видеокамера към компютър, трябва да
инсталирате софтуера на вашия Windows
компютър. Инсталацията е нужна само
първия път.
Възможно е съдържанието, което трябва
да инсталирате, и процедурите да се
различават в зависимост от операционната система.
Уверете се, че видеокамерата не е включена
към компютъра.
Включете компютъра.
Забележки
• Влезте в системата като администратор, за
да извършите инсталацията.
• Преди да инсталирате софтуера затворете
всички приложения, които работят на
компютъра.
Поставете приложния CD-ROM в дисковото устройство на компютъра.
Извежда се инсталационният прозорец.
26
Ако екранът не се изведе
Щракнете върху [Start], след това щракнете
върху [My Computer]. (За Windows 2000, щракнете два пъти върху [My Computer].)
Щракнете два пъти върху [SONYPICTUTIL
(E:)](CD ROM) (дисково устройство).*
* Възможно е имената на устройствата
(като например (Е:)) да се различават в
зависимост от компютъра.
Щракнете върху [Install].
Изберете езика за приложението, което ще
инсталирате, след това щракнете върху
[Next].
Свържете видеокамерата с компютър, като
следвате стъпките по-долу.
За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката за камерата и
мрежата от 220V.
Поставете видеокамерата върху
стойката; след това преместете
ключа POWER, за да включите устройството.
Свържете (USB жака) на стойката
за видеокамерата към компютър, като
използвате приложения USB кабел.
Екранът [USB SELECT] се появява
автоматично на LCD екрана на видеокамерата Ви.
Докоснете [ USB CONNECT] или
[ USB CONNECT] на екрана на видеокамерата [USB SELECT].
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Свържете променливотоковия
адаптер към видеокамерата и мрежата
от 220V, след това преместете ключа
POWER, за да включите устройството.
Свържете (USB жака) на видеокамерата към USB жака на компютър, като
използвате приложения USB кабел.
Екранът [USB SELECT] се появява
автоматично на LCD екрана на видеокамерата Ви.
Докоснете [ USB CONNECT] или
[ USB CONNECT] на екрана на видеокамерата [USB SELECT].
Щракнете върху [Continue].
Прочетете [License Agreement], изберете [I
accept the terms of the license agreement], ако
сте съгласни и след това щракнете върху
[Next].
Потвърдете настройките по инсталацията, след това щракнете върху [Install]
Забележки
• Дори когато се изведе екран за рестартиране на компютъра, все още не е нужно да
рестартирате устройството. Рестартирайте компютъра след като прилючите с
инсталацията.
• Възможно е разпознаването да отнеме
известно време.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
инсталирате софтуера.
• В зависимост от компютърната среда,
възможно е да се наложи да инсталирате и
друг софтуер. Ако се изведе инсталационен
екран, следвайте изведените инструкции, за
да инсталирте нужния софтуер.
Ако е наложително, рестартирайте компютъра, за да приключите инсталацията.
Извадете CD ROM диска от устройството
на компютъра.
За да изключите USB кабела
Работа с Picture Motion Browser
За да стартирате “Picture Motion
Browser”, щракнете върху [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [PMB
t Picture Motion Browser].
За основните операции на “Picture Motion
Browser” вижте “PMB ръководството”.
За да стартирате PMB ръководството,
щракнете върху [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide]
Работа с компютър
Щракнете върху иконата
[Safely remove
USB Mass Storage Device] t [OK] (само за
Windows 2000) в лентата със задачи, която
се намира в долната дясна част на десктопа
на вашия компютър.
Докоснете [END] t [YES] на екрана на
вашата видеокамера.
Изключете USB кабела.
Съвети
• Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
докоснете (HOME) t (OTHERS) t
[USB CONNECT].
27
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем докато
използвате видеокамерата, използвайте
таблицата по-долу за да се опитате да
отстраните проблема. Ако проблемът
продължи, изключете източника на захранване и се свържете с вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony.
Забележка преди да занесете видеокамерата за поправка
• В зависимост от проблема е възможно да се
наложи промяна или форматиране на твърдия
диск на вашата видеокамера. По този начин,
данните, записани на твърдия дис, ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили данните
от твърдия диск (вижте “Ръководство на
видеокамерата”) на друг носител, преди да
занесете вашата видеокамера за поправка.
Sony не носи отговорност за загуба на данни
от твърдия диск.
• При поправка на видеокамерата е възможно да
се наложи проверката на минимално количество данни от твърдия диск на видеокамерата цел подобряване на състоянието на
устройството. Доставчикът на Sony няма
да копира или запази вашите данни.
• Относно симптомите на вашата видеокамера вижте “Ръководство на видеокамерата”
(PDF), а за свързване с компютър вижте “PMB
ръководство”.
Захранването не се включва.
• Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 8).
• Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 8).
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
• След включване на видеокамерата са нужни
няколко секунди докато устройството бъде
готово за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете комплекта батерии, а
после го свържете отново след около 1 минута. Ако видеокамерата все още не функционира, натиснете бутона RESET (стр. 17). (Ако
натиснете бутона RESET, всички настройки,
включително часовникът, се връщат в положенията си по подразбиране.)
• Температурата на вашата видеокамера е
изключително висока. Изключете устройсвото и го оставете за известно време на хладно
място.
• Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Преместете устройството на топло
28
място и включете захранването след известно време.
Вашата видеокамера се нагрява.
• Това е резултат от продължителното
използване на утройството и не е индикация
за неизправност.
Захранването се изключва внезапно.
• Използвайте променливотоковия адаптер.
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 8).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват изображения.
• Задайте ключа POWER в положение (движещи се изображения) или (неподвижни
изображения) (стр.11).
• Не можете да записвате изображения в режим
sleep. Натиснете бутона QUICK ON (стр.
18).
• Вашата видеокамера записва изображенията,
които току-що сте заснели, на носителя.
Не можете да правите нови записи докато
извършвате тази операция.
• Свободното място на носителя е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 24).
• Общият брой сцени или неподвижни
изображения надвишава капацитета на
вашата видеокамера. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 24).
Записът спира.
• Температурата на видеокамерата е изключително висока/ниска. Изключете устройството и го оставете за известно време на
хладно/топло място.
Не можете да инсталирате “Picture
Motion Browser”.
• Проверете системните изисквания за инсталацията на “Picture Motion Browser”
• Инсталирайте “Picture Motion Browser” в
последователност (стр. 25).
“Picture Motion Browser” не работи
правилно.
• Приключете с инсталацията на “Picture
Motion Browser” и рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Изключете от компютъра всички USB устройства, които са различни от клавиатура,
мишка и видеокамера.
• Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете с
видеокамерата правилно.
Дисплей за авто-диагностика/Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се извеждат индикации, прегледайте списъка по-долу.
Можете сами да отстраните някои от
проблемите. Ако не можете да отстраните проблема и след като няколко пъти
преминете през начините за отстраняване на проблеми, свържете се с вашия
доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Индикатори/Съобщения Причини/Решения
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия
Н). Използвайте батерия “InfoLITHIUM”
(серия Н) (стр. 8).
• Свържете стабилно
DC щекера на променливотоковия адаптер
към DC IN жака на
стойката на видеокамерата (стр. 8).
C:13:…… /
C:32:……
• Изключете източника
на захранване. След
повторно свързване на
захранването продължете работа.
E:20:…… /
E:31:…… /
E:61:…… /
E:62:…… /
E:91:…… /
E:94:……
• Възникнала е неизправност, която не можете да отстраните
сами. Свържете се с
вашия доставчик или
оторизиран сервиз на
Sony или ги уведомете
за 5-цифрения код,
който започва с “Е”.
101-0001
• Файлът е повреден
или не може да бъде
прочетен.
• Получила се е грешка
с твърдия диск на
видеокамерата.
• Изтрийте ненужните изображения.
• Батерията е почти
изтощена.
• Температурата на вашата видеокамера се
повишава или е крайно
висока. Изключете
видеокамерата и я
оставете за известно
време да се охлади.
• Температурата на
вашата видеокамера е
крайно ниска. Затоплете устройството.
• Когато индикаторът
мига бавно, това е
индикация, че свободното място за запис на
изображения свършва.
• Не е зареден “Memory
Stick PRO Duo” (стр.
12).
• Когато индикаторът
мига бързо, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните
изображения или форматирайте “Memory Stick
PRO Duo”, след като
запазите изображения
на друг носител (стр.
23).
• Файлът с данни за изображенията е повреден.
Отстраняване на проблеми
C:04:……
Индикатори/Съобщения Причини/Решения
• “Memory Stick PRO
Duo” е повреден.
• Форматирайте
“Memory Stick PRO
Duo” с видеокамерата.
• Поставили сте несъвместим “Memory Stick
PRO Duo”.
29
Индикатори/Съобщения Причини/Решения


• Достъпът до “Memory
Stick PRO Duo” е
забранен на друго
устройство.
• Нещо не е наред със
светкавицата (DCRSR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
• Количеството светлина не е достатъчно
и изображението във
видеокамерата започва
да трепти. Използвайте светкавица
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
• Видеокамерата е
нестабилна. Дръжте
здраво устройството
с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание, обаче,
че индикаторът няма
да изчезне.
• Капацитетът на
носителя е пълен.
• Неподвижните
изображения не могат
да бъдат записвани по
време на обработка.
Изчакайте известно
време, след което
опитайте отново.
• Сензорът за смущения
е включен. Възможно е
операцията по запис/
възпроизвеждане да не
работи.
30
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Пазете устройството за дистанционно
управление и литиевата клетка далеч от
деца. Ако батерията случайно бъде погълната,
незабавно се консултирайте с лекар (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
• Ако батериите са протекли:
– свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
– ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
– ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
• От време на време включвайте видеокамерата и извършвайте с нея операция по възпроизвеждане или запис за около 3 минути
• Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчително е да
го изчистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен
в комплекта), не прилагайте течността
директно върху LCD екрана. Почистете LCD
екрана с почистваща хартия, навлажнена с
препарата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със сухо
меко парче плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
– Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани парчета плат и инсектициди, за да почистите
устройството.
– Не работете с устройстото, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
– Не позволявайте контакт с гума или винилови обекти за дълъг период от време.
Допълнителна информация
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари на следните
места.
– При крайно високи или ниски температури.
Не оставяйте видеокамерата при температури, надвишаващи 60 градуса, като например
на пряка слънчева светлина, близо до климатици или в кола, паркирана на слънце. Това може
да причини неизправност при работа или
деформация на корпуса.
– Близо до силни магнитни полета и не я подлагайте на механични вибрации. Устройството
може да се повреди.
– Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
– Близо до AM приемници и видео оборудване.
Възможно е да се появят смущения.
– На плажа или на прашно място. Ако във видеокамерата попадне пясък или прах, това може
да причини неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
– Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени на пряка слънчева светлина. Това може да
повреди LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се намокри, например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството
може да се повреди, а понякога тази неизправност не може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в оторизиран
сервиз.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте
ключа POWER в положение OFF (CHG).
• Не обвивайте видеокамерата, например с
кърпа, и не я използвайте в това състояние.
Ако го направите, това може да причини
покачване на температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
31
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по повърхността му.
– На горещи и влажни места.
– Когато обективът се използва край морския
бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на замърсяване
или прах.
• За да избегнете появавата на мухъл, периодично следвайте указанията за почистване, описани по-горе. Препоръчително е да включвате
и работите с видеокамерата поне веднъж в
месеца, за да поддържате устройството в
оптимално състояние за дълго време.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа и другите настройки се запазват, дори когато ключът
POWER е зададен в положение OFF (CHG).
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от 220 V или когато батерията е
прикрепена към видеокамерата. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате камерата. Ако това се
случи, използвайте видеокамерата, след
като заредите вградената акумулаторна
батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от
220 V, като използвате променливотоковия адаптер, приложен към видеокамерата. Оставете устройството включено
по този начин за повече от 24 часа като
ключът POWER е зададен в положение
OFF (CHG).
За да смените батерията на устройството за дистанционно управление
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
32
Като натискате бутончето, вкарайте
нокътя си в отвора, за да издърпате
отделението за батерията.
Поставете нова литиева батерия като
внимавате страната + да е обърната нагоре.
Заредете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството за
дистанционно управление работи, намалеява
или е възможно устройството за дистанционно управление да не функционира правилно.
В такъв случай заменете батерията със Sony
CR2025 литиева батерия. Използването на
друга батерия крие риск от експлозия.
Спецификации
Система
Формат на видео компресия: MPEG2
/JPEG (неподвижни изображения)
Формат на аудио компресия: Dolby Digital
2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Видеосигнал: Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR
Твърд диск:
DCR-SR35E/SR45E; 30 GB
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 40 GB
DCR-SR75E/SR85E: 60 GB
Когато измервате капацитета на
носителя, 1 GB е равен на 1 милиард
байта, част от които се използват за
управление на файла.
Формат на записа:
Филми (SD): MPEG2-PS
Неподвижни изображения: Exif Ver.2.2 *1
Формировател на изображението:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
Оптически: 40 x, Цифров: 80 х, 2000х
Диаметър на филтъра: 30 mm
Carl Zeiss Vario-Tessar
Оптически: 25 x, Цифров: 50 х, 2000х
Диаметър на филтъра: 30 mm
Фокусно разстояние:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
F = 1.8 – 4.1
F = 1.9 – 76.0 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения: 41 -- 1640
mm (16:9)*2
За неподвижни изображения: 48 -- 1920
mm (4:3)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
F = 1.8 – 3.2
F = 2.5 – 62.5 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения: 41 -- 1189
mm (16:9)
За неподвижни изображения: 36 -- 900
mm (4:3)
Температура на цветовете: [AUTO],
[ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR (5 800 K)]
Минимална осветеност:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
6 lx ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в
положение [ON], Скорост на затвора 1/25
секунда)
0 lx (в режим NightShot plus)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
8 lx ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в
положение [ON], Скорост на затвора 1/25
секунда)
0 lx (в режим NightShot plus)
*1 Exif е файлов формат за неподвижни
изображения, създаден от JEIТA (Японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост). Файлове с подобен формат
могат да съдържат допълнителна информация, като например за настройките на
видеокамерата по време на записа.
*2 Фокусните разстояния са актуални стойности в резултат на широк спектър пиксели.
• Произведени с лиценз от Dolby
Laboratories.
Допълнителна информация
2,25 mm (1/8 тип) CCD (Charge
Coupled Device)
Брой пиксели:
Приблизително 800 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения
16:9)
Прибл. 490 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
16:9)
Прибл. 310 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
4:3)
Прибл. 410 000 пиксела
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
3,0 mm (1/6 тип) CCD (Charge Coupled
Device)
Приблизително 1 070 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения
16:9)
Прибл. 670 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
16:9)
Прибл. 750 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
4:3)
Прибл. 1 000 000 пиксела
Обектив:
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно управление: Видео/аудио изходен жак
USB жак: mini-B
33
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: само
изход)
LCD екран
Картина: 6,7 cm (тип 2.7, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 123 200 (560 х 220)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6,8
V/7.2 V (батерия)
8,4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия
по време на запис с нормална яркост:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Твърд диск: 2.8 W
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Твърд диск: 3.0 W
Работна температура:
от 0°С до +40°С
Температура на съхранение:
От –20°С до +60°С
Размери (приблизително): 76.3 x 76.6 x
112.8 mm
(ш х в х д) (включително издадените
части с приложен комплект акумулаторни батерии)
Тегло (приблизително):
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
350 грама само на основното тяло
400 грама включително акумулаторна
батерия
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
360 грама само на основното тяло
410 грама включително акумулаторна
батерия
Стойка на видеокамерата DCRAC200 (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)
Входове/Изходи
A/V OUT жак: Видео/аудио изходи
USB жак: mini-B
(DCR-SR55E/SR75E: само изход)
34
Променливотоков адаптер ACL200/L200B
Изисквания към захранването:
AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0°C до
+40°C
Температура на съхранение: От –20°С
до +60°С
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 грама без
захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FH40
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Капацитет: 4.9 Wh (680 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Относно търговските марки
• “Handycam” и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” са търговски марки
или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”,
са търговски марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista DirectX са търговски
марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
на Apple Computer Inc.в Съединените
щати и в други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в
САЩ и други държави.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat
са запазени търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в
САЩ и/или други страни
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им компании. Символите ™ и ® не се
използват навсякъде в това ръководство.
35
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http//www.sony.net
http//www.sony.bg
Download PDF

advertising