Sony | DCR-SR58E | Sony DCR-SR58E SR58 Standard Definition Hard Disk Drive camcorder Инструкции за експлоатация

Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно и изцяло това
ръководство, и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например
на пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя
може да експлодира и да причини пожар
или химически изгаряния. Съблюдавайте
следното.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни, като например
удар или изпускане, а също и не я
настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и
не позволявайте контакт на метални
предмети с терминалите на батерията.
• Не излагайте батерията на температури,
по-високи от 600С, като например на
директна слънчева светлина, а също не я
оставяйте в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не излагайте батерията на въздействието на
огън, както и не я изхвърляйте в огън.
• Не работете с повредени или протекли
батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията с
помощта на зарядно устройство за батерии
на Sony или на друго зарядно устройство,
което може да зареди батерията.
• Пазете батерията от малки деца.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте само със същия или подобен
тип, препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии
правилно, като следвате инструкциите.
2BG
Подменяйте батерията само с определения вид.
Подмяната с неправилен вид може да доведе до
пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
Не използвайте променливотоковия адаптер на
тясно място, като например между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в найблизкия стенен контакт. Незабавно изключете
променливотоковия адаптер, ако докато
използвате видеокамерата се получи някаква
повреда.
Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя страна към контакта.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕВРОПА
Забележки за потребители в
държавите, попадащи под условията
на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани
с работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
ВНИМАНИЕ
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на тази видеокамера.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм прекъсне операцията
по трансфера на данни, рестартирайте
програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB,
и т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския
офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделително
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии
този символ да бъде използван заедно с
химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
Ако поради наличие на определени мерки
за безопасност или интегритет на данните е
наложително продуктът да бъде постоянно
свързан с батерията, то е необходимо батерията
да бъде сваляна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота на устройството
предайте продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с общинския офис във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
3BG
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
 Променливотоков адаптер (1)
 Захранващ кабел (1)
 Свързващ A/V кабел (1) 
 USB кабел (1) 
 Акумулаторна батерия NP-FV30 (1)
 Софтуер “Handycam”, приложен на
CD-ROM диск (1)
- “РМВ” (Picture Motion Browser)
(софтуер, който включва “PMB Help”
(помощен файл за PMB)
- “Handycam” Handbook (Ръководство
за видеокамера) (PDF)
 “Ръководство за експлоатация” (това
ръководство) (1)
• Относно носителите, които можете да
използвате с тази видеокамера, вижте стр. 18.
4BG
Използване на видеокамерата
• Не хващайте или придържайте
видеокамерата за следните части, както и за
капачетата на жаковете:
LCD екран
Батерия
• Видеокамерата не е защитена от прах и мръсотия
и не е водоустойчива. Вижте “Предпазни мерки”
(стр. 57).
5BG
Настройки в менюто, LCD екрана
и обектива
• При текущите условия на запис или
възпроизвеждане, настройка, която е оцветена
в сиво, не е достъпна.
• LCD екранът е произведен чрез
зползването на високо прецизна технология,
така че 99.99% от пикселите са ефективни.
Въпреки това, възможно е на екрана да се
появят малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на
такива точки е нормална и по никакъв начин не
влияе на записа.
дори когато поради повреда на видеокамерата
извършването на запис или възпроизвеждане е
невъзможно.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/регионите.
За да гледате вашите записи на телевизор, имате
нужда от телевизионен апарат, базиран на
системата PAL.
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат защитени
от авторски права. Непозволеното записване на
такива материали може да бъде в противоречие
със Закона за защита на авторските права.
Забележка за възпроизвеждането
• Възможно е изображения, записани на вашата
видеокамера, да не се възпроизведат правилно на
други устройства.
И обратното, възможно е изображения,
записани на други устройства, да не се
възпроизвеждат правилно на тази видеокамера.
Черни точки
Бели, червени, сини или зелени точки
• Излагането на LCD екрана или обектива
на директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това
може да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина, като например по здрач.
Настройка на езика
• Дисплеят на екрана за всеки език се
използва за илюстрация на работните
процедури. Ако е наложително, преди да
започнете работа с видеокамерата, променете
езика (стр. 16).
Запис
• Препоръчваме ви да форматирате картата с
помощта на видеокамерата, когато за първи
път я използвате с вашата камера. Така ще
осигурите безпроблемното й функциониране
(стр. 52).
Когато форматирате носителя за запис, всички
данни на носителя ще се изтрият. Изтритите
данни не могат да бъдат възстановени.
Предварително запазете важните данни на
вашия компютър и др.
• Преди да започнете да снимате изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината
и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
6BG
Запазване на всички записани от вас данни
• За да предотвратите загуба на вашите
данни с изображения, периодично записвайте
вашите данни на външен носител. Препоръчваме
ви да запазвате изображенията на DVD-R
диск, като използвате компютър. Също така,
препоръчваме ви да запазвате данните с
изображения, като използвате видеорекордер
или DVD/HDD рекордер и др. (стр. 42).
Забележки за батерията/
променливотоковия адаптер
• Уверете се, че сте свалили батерията или
променливотоковия адаптер след като
изключите видеокамерата.
• Изключвайте променливотоковия адаптер от
видеокамерата като придържате както щекера,
така и устройството.
Забележка за работната
температура на видеокамерата/
батерията
• Когато температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска,
възможно е записът или възпроизвеждането
да не бъдат извършени поради защита на
видеокамерата. В този случай на LCD екрана
се извежда индикатор.
Когато видеокамерата е свързана към
компютър или аксесоари
• Не се опитвайте да форматирате носителя за
запис на вашата видеокамера, като използвате
компютър. Ако го направите е възможно вашата
видеокамера да не работи правилно.
• Когато свързвате вашата видеокамера към
друго устройство посредством кабел, се уверете,
че поставяте свързващия жак в правилната
посока. Поставянето на свързващия жак насила
в неправилната посока може да причини повреда
на свързващия терминал или на вашата камера.
Ако не можете да записвате/
възпроизвеждате изображения,
извършете [MEDIA FORMAT]
• Ако записвате/изтривате изображения дълго
време, възможно е изображенията на носителя
да се фрагментират. Изображенията не могат
да бъдат запазени или записани. В този случай,
запазете изображенията на външен носител, за да
извършите [MEDIA FORMAT], като
докоснете
(MENU)  [Show Others] 
[MEDIA FORMAT] (в категорията
[MANAGE
MEDIA])  желан носител (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) 
.
[YES]  [YES]
Обектив Carl Zeiss
• Вашата видеокамера е оборудвана с обектив
Carl Zeiss, който е съвместна разработка на Carl
Zeiss Германия и Sony Corporation, и извежда
изключително качествени изображения.
Обективът използва измервателната система
MTF за видеокамери и предоставя качеството,
характерно за обективите на Carl Zeiss.
MTF е съкращение на Модулно трансферна
функция (Modulation Transfer Function). Числовата
стойност показва количеството светлина, което
преминава от обекта през обектива.
Забележки за допълнителните
аксесоари
• Препоръчваме ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
• Наличността на различните продукти зависи от
държавата/региона.
Изображения, илюстрации и екранни
дисплеи в това ръководство
• Изображенията, използвани в това ръководство
с обяснителна цел, са заснети с помощта на цифров
фотоапарат и могат да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори, които
наистина се извеждат на вашата видеокамера.
Илюстрациите на вашата видеокамера и
екранните индикации са преувеличени или
опростени, за да бъдат по-лесно разбираеми.
• В това ръководство вграденият твърд диск
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E), вградената
памет (DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) и
картата с памет на вашата видеокамера се
наричат с общия термин “носител за запис”.
• Дизайнът и техническите характеристики на
видеокамерата и аксесоарите са обект на промяна
без предупреждение.
Проверка на името на модела на
вашата видеокамера
• Името на модела се споменава в ръководството,
когато съществува разлика в техническите
характеристики на различните модели.
Проверете името на модела от долната страна на
видеокамерата.
• Основните разлики в техническите
характеристики на тази серия са следните:
Носител
за запис
DCRSR58E
DCRSR68E
DCRSR78E
DCRSR88E
DCRSX33E
DCRSX43E
DCRSX34E
DCRSX44E
DCRSX53E
DCRSX63E
Вграден
твърд
диск +
карта с
памет
Карта с
памет
Капацитет USB жак
на
носителя
за запис
80 GB
само
изход
вход/
изход
120 GB
само
изход
вход/
изход

Вградена 4 GB
памет +
карта с
памет
16 GB
само
изход
вход/
изход
само
изход
вход/
изход
само
изход
вход/
изход
7BG
Забележки за употреба
• Не извършвайте следните действия. Ако
го направите, носителят за запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не възпроизведат или да се изгубят, или е
възможно да се получи друг проблем.
- Извадете носителя за запис, докато
лампичката за достъп (стр. 19) свети или мига.
- Извадете батерията или променливотоковия
адаптер от видеокамерата, и не излагайте
устройството на удар или вибрации, докато
лампичките
(Видеоклип)/
(Снимки)
(стр. 15) или лампичката за достъп (стр. 19)
светят или мигат.
• Когато използвате раменна дръжка (продава
се отделно), внимавайте да не ударите
видеокамерата в нещо.
• Не използвайте видеокамерата на прекалено
шумни места.
Датчик за смущения (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E)
• За защита на вградения твърд диск от удар
или смущения, видеокамерата притежава
функция с датчик за смущенията. Когато има
смущения, или в условия на безтегловност,
шумът от защитата на видеокамерата също
може да се запише. Ако датчикът за смущения
отчете повтарящи се смущения, записът/
възпроизвеждането могат да спрат.
Забележка за използването
на видеокамерата на високи
места(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E)
• Не можете да използвате видеокамерата в
области с ниско атмосферно налягане при
надморска височина по-голяма от 5,000 метра.
Това може да повреди вградения твърд диск на
видеокамерата.
8BG
Работен поток
Подготовка за включване (стр. 12)
Подготовка на източника на захранване и носителя за запис.
Запис на видеоклипове и снимки (стр. 20)
Запис на видеоклипове  стр. 22
 Промяна на режима за запис
 Очаквано време за запис (MEDIA INFO)
Запис на снимки  стр. 24
Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки
Възпроизвеждане на видеокамерата  стр. 25.
Възпроизвеждане на изображения на телевизор  стр. 28.
Запазване на изображения
Запазване на видеоклипове и снимки
с помощта на компютър  стр. 33
Запазване на видеоклипове и снимки на външен
носител  стр. 40
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо/четящо
устройство  стр. 42.
Изтриване на видеоклипове и снимки (стр. 31)
Ако изтриете данни с изображения, които са били записани на
вашия компютър или диск, можете да записвате изображения на
освободеното място на носителя.
9BG
Съдържание
Първо прочетете това ........................................................................................................................2
Работен поток ........................................................................................................................................ 9
Подготовка за включване
Стъпка 1: Зареждане на батерията .............................................................................................12
Зареждане на батерията в чужбина ......................................................................14
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване на датата и часа ...15
Промяна на настройката за езика .........................................................................16
Стъпка 3: Подготовка на носителя за запис ........................................................................... 17
Проверка на настройките на носителя за запис .............................................18
Презапис или копиране на видеоклипове и снимки от вградения
носител за запис на карта с памет (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) .......................................................................................19
Запис/Възпроизвеждане
Запис ........................................................................................................................................................20
Възпроизвеждане на видеокамерата .......................................................................................25
Възпроизвеждане на изображения на телевизор ..............................................................28
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на видеоклипове и снимки .................................................................................... 31
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на
компютър
Подготовка на компютъра (Windows) ...................................................................................... 33
Когато използвате Macintosh............................................................................................33
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser)...........................................................................36
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn)............................................36
Прехвърляне на видеоклипове и снимки към компютър ...............................................37
Създаване на диск ..............................................................................................................................38
Копиране на диск ..................................................................................................................39
Редактиране на видеоклипове .......................................................................................39
Запис на снимки от видеоклип .......................................................................................39
Запазване на изображения с външно устройство
Запазване на изображения на външен носител (DIRECT COPY) ...................................40
Създаване на диск с помощта на DVD записващо/четящо устройство .....................42
10BG
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата .............................................................................................................. 48
Получаване на подробна информация от “Handycam” Handbook
(Ръководство на видеокамерата) ..............................................................................................54
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ...................................................................................................55
Предпазни мерки ..............................................................................................................................57
Технически характеристики .........................................................................................................59
Бърза справка
11BG
Съдържание
Индикатори на екрана .................................................................................................................... 63
Идентификация на частите и регулаторите ..........................................................................64
Азбучен указател ............................................................................................................................... 67
Подготовка за включване
Стъпка 1: Зареждане на батерията
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DC IN жак
Батерия
Захранващ
кабел
DC щекер
Променливотоков адаптер
Към стенен
контакт
Лампичка CHG (зареждане)
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
Лампичка CHG
(зареждане)
Батерия
DC IN жак
DC щекер
Променливотоков адаптер
12BG
Захранващ
кабел
Към стенен
контакт
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM” (серия V) след като я
прикрепите към вашата видеокамера.
b Забележки
• Не можете да прикрепите батерия “InfoLITHIUM”, различна от серия V, към вашата
видеокамера.
Изключете вашата видеокамера, като затворите LCD екрана.
Прикрепете батерията, като я плъзнете по посока на стрелката,
докато чуете щракване.
Подготовка за включване
1
2
3
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер
към вашата видеокамера и стенния контакт.
• Уверете се, че обозначението  на DC щекера съвпада с това на жака DC IN.
Лампичката CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Когато батерията е
напълно заредена, лампичката за зареждането угасва.
4
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN на вашата видеокамера.
z Съвети
• Вижте стр. 61 относно времето за запис и възпроизвеждане.
• Когато включите вашата видеокамера, можете да проверите приблизителното оставащо
количество заряд в батерията, като използвате индикатора, намиращ се в горния ляв ъгъл на LCD
екрана.
За да извадите батерията
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето за освобождаване на батериите BATT
(батерия) () и извадете батерията ().
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
13BG
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 1: Зареждане на батерията”. Дори
когато батерията е прикрепена, тя не се изразходва.
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
b Забележки
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
Забележки за батерията
• Преди да смените комплекта батерии или да отстраните променливотоковия адаптер от
устройството, затворете LCD екрана и се уверете, че лампичките (Видеоклип)/ (Снимка)
(стр. 15) и лампичка за достъп (стр. 19) не светят.
• Лампичката CHG (зареждане) премигва по време на зареждане на батерията при следните
условия.
- Когато батерията не е поставена правилно.
- Когато батерията е повредена.
- Когато температурата на батерията е ниска
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
- Когато температурата на батерията е висока
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
• В настройката по подразбиране захранването автоматично се изключва, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с устройството за приблизително 5 минути; по този
начин се пести захранването на батерията ([A.SHUT OFF)].
Забележки за променливотоковия адаптер
• Включете променливотоковия адаптер в най-близкия контакт. Незабавно изключете адаптера,
ако докато използвате видеокамерата се получи някаква повреда.
• Не използвайте променливотоковия адаптер на тясно място, като например между стена и
мебел.
• Внимавайте да не дадете на късо DC щекера на променливотоковия адаптер или терминала на
батерията с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
14BG
Стъпка 2: Включване на захранването
и сверяване на датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен,
натиснете POWER.
Бутон POWER
2
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [NEXT].
/
Подготовка за включване
Лампичка MODE
и след
Докоснете бутона на
LCD екрана.
• За да зададете отново датата и часа, докоснете
(MENU) t [Show others] t
[CLOCK/ LANG] (в категорията – [GENERAL SET]) t [CLOCK SET]. Когато
опцията не е изведена на екрана , докоснете
/
, докато опцията се изведе.
3
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
.
Часовникът се стартира.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час напред.
15BG
b Забележки
• Датата и часът не се извеждат докато записвате, но автоматично се записват на носителя и могат
да бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
[PLAYBACK]) [DATA CODE]
(MENU)  [Show Others]  [PLAYBACK SET] (в категорията


.
 [DATE/TIME]
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете -- (MENU)  [Show Others] -- [SOUND/
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 


.
DISP SET] (в категорията
-- Ако бутонът, който натиснете, не реагира правилно, отново калибрирайте сензорния панел.
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
се изключва.
(Видеоклип) мига няколко секунди, след което видеокамерата
z Съвети
• Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
• Когато зададете [POWER ON BY LCD] в положение [OFF], изключете вашата видеокамера, като
натиснете POWER.
Промяна на настройката на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на езика по ваш избор.
Докоснете
(MENU)  [Show Others]  [CLOCK/ LANG] (в категорията
[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  желан език 


16BG
.
Стъпка 3: Подготовка на носителя за запис
Носителят за запис, който можете да използвате, се различава в зависимост от
вашата видеокамера. Следните икони се извеждат на екрана на вашата видеокамера.
DCR-SX33E/SX43E:
Карта с памет
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
Вградена памет
Карта с памет
Вграден твърд диск
Карта с памет
DCR-SR58E/SR68E/SR 8E/SR88E:
z Съвети
За времената за запис на видеоклиповете вижте стр. 61.
Избор на носителя за запис за видеоклипове (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/
SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
 Докоснете
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (в
категория -- [MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Извежда се екранът [MOVIE MEDIA SET].
 Докоснете желания носител за запис.
Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се променя.
Избор на носител за запис за снимки (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
 Докоснете
категория
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (в
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Извежда се екранът [PHOTO MEDIA SET].
Докоснете желания носител за запис.
17BG
Подготовка за включване
* В настройката по подразбиране, на носителя за запис се записват както видеоклипове,
така и снимки. Можете да извършвате операции по запис, възпроизвеждане и
редактиране за избрания носител.
Докоснете [YES] 
.
Носителят за запис се променя.
Проверка на настройките на носителя за запис
Когато записвате в режим на запис на видеоклипове или снимки, в горния десен
ъгъл на екрана се извежда иконката на носителя.
Икона на носителя за запис
• Иконата, която се извежда на LCD екрана, се различава в зависимост от видеокамерата,
която използвате.
Поставяне на карта с памет
b Забележки
• Задайте носителя за запис в положение [MEMORY CARD], за да записвате видеоклипове
и/или снимки на картата с памет (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Видове карти с памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
• Можете да използвате с тази видеокамера само “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” носители, както и SD и SDHC карти с памет. С тази видеокамера не можете да
използвате MultiMediaCard.
• В това ръководство носителите “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO-HG Duo” са
отбелязани като “Memory Stick PRO Duo” носител.
• Възможността за работа на видеокамерата с карти с капацитет до 32 GB е потвърдена.
Видове “Memory Stick” носители, които можете да използвате с вашата
видеокамера
• За запис на видеоклипове ви препоръчваме да използвате “Memory Stick PRO Duo” носител
с размер 512 MВ или повече, който има следната маркировка:
- (“Memory Stick Pro Duo” Носител)* (“Memory Stick PRO Duo” media)*
- (“Memory Stick PRO-HG Duo” носител) (“Memory Stick PRO-HG Duo” media)
* Можете да използвате носители с или без маркировка Mark2.
“Memory Stick PRO Duo” носител/“Memory Stick PRO-HG Duo” носител
(Можете да използвате този размер с вашата видеокамера.)
• Можете да използвате “Memory Stick PRO Duo” носители само с “Memory Stick PRO”-съвместими устройства.
• Не прикрепяйте етикети или подобни на “Memory Stick PRO Duo” носител или на адаптер за “Memory Stick
Duo” носител.
18BG
Отворете капачето, насочете подрязаното ъгълче на картата, както е показано
на илюстрацията, и поставете картата в отделението, докато щракне.
• След като поставите картата, затворете капачето.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E
Лампичка за достъп
Лампичка за достъп
Обърнете внимание на посоката
на подрязаното ъгълче
Подготовка за включване
Обърнете внимание на посоката на
подрязаното ъгълче
Когато поставите нова карта, може да се изведе екранът [Create a new Image
Database File.]. В този случай докоснете [YES]. Ако смятате да записвате само
снимки на картата с памет, докоснете [NO].
• Уверете се, че посоката на картата с памет е правилна. Ако поставите картата с памет
насила, е възможно картата с памет, отделението за картата или данните с изображенията
да се повредят.
b Забележки
• Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.], форматирайте картата с памет като докоснете
– (MENU)  [Show others]  [MEDIA FORMAT] (в категорията – [MANAGE MEDIA])
 [MEMORY CARD] (DCRSR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)  [YES]  [YES] 
.
За да извадите картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете картата с памет веднъж.
• Не отваряйте капачето по време на запис.
• Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате.
Презапис или копиране на видеоклипове и снимки от вградения
носител за запис на карта с памет (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
Докоснете
– (MENU)  [Show others]  [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY]
(в категорията [EDIT]), след това следвайте екранните дисплеи.
19BG
Запис/Възпроизвеждане
Запис
В настройката по подразбиране, видеоклиповете се записват на следните носители:
DCR-SX33E/SX43E: Карта с памет
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Вградена памет
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Вграден твърд диск
z Съвети
• Относно смяната на носителя за запис вижте стр. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
За да отворите капачето на обектива
Плъзнете ключа LENS COVER, за да го отворите.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
z Съвети
• Когато приключите със записа или когато възпроизвеждате изображения, затворете капачето.
1
Затегнете ремъка за захващане.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
20BG
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
2
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Бутон MODE
(Видеоклип):
Когато записвате
видеоклипове
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E
(Снимка):
Когато записвате
снимки
Бутон MODE
(Видеоклип):
Когато записвате
видеоклипове
(Снимка):
Когато записвате
снимки
21BG
Запис/Възпроизвеждане

За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 15).
Можете да превключвате режимите на запис, като натискате MODE. Натиснете MODE, за да
осветите желаната лампичка за режим на запис.
Запис на видеоклипове
Натиснете START/STOP, за да започнете запис.

Можете да стартирате записа и като докоснете  в долната лява част на LCD екрана.
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Бутон START/STOP
[STBY]  [REC]
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.

Можете да спрете записа и като докоснете  в долната лява част на LCD екрана.
• Иконите и индикаторите на LCD екрана ще се изведат за около 3 секунди, след това
ще изчезнат, когато включите вашата видеокамера или ако изключите режима на запис
(видеоклип/снимка)/възпроизвеждане. За да изведете отново иконите и индикаторите,
докоснете без значение къде екрана, с изключение на бутоните за запис и zoom на LCD.
Бутони за запис и zoom на LCD
около 3 секунди
след това
b Забележки
• Ако затворите LCD екрана, докато записвате видеоклипове, видеокамерата спира записа.
• Максималното непрекъснато време за запис на видеоклипове е 13 часа.
• Когато файлът с видеоклипа надвиши 2 GB, автоматично се създава следващият файл.
• След като изключите видеокамерата, повторното започване на записа ще отнеме няколко
секунди. Докато това се случи, вие не можете да работите с видеокамерата.
22BG
• Следните състояния ще бъдат налице, ако данните все още се записват на носителя за запис,
дори след приключване на записа. Не излагайте видеокамерата на вибрации или удари и не вадете
батерията или променливотоковия адаптер, ако:
- лампичката за достъп (стр. 19) свети или мига.
- иконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
z Съвети
• Когато бъде разпознато лице, се извежда бяла рамка и качеството на изображението
автоматично се оптимизира ([FACE DETECTION]).
• Можете да записвате снимки от видеоклипове (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX43Е/SX44E/SX53E/SX63E).
• Вижте стр. 61 относно времената за запис на видеоклиповете.
• Можете да проверите времената за запис, приблизителния оставащ капацитет и др., като
 90 градуса (максимално)
 180 градуса (максимално)
 90 градуса
към камерата
Код с данни по време на запис
Датата на записа, часът и условията автоматично се записват на носителя за запис.
Те не се извеждат по време на запис. Въпреки това, вие можете да ги проверите
чрез [DATA CODE] по време на възпроизвеждане. За да ги изведете, докоснете
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (в категория [PLAYBACK]) 
желана настройка 


.
23BG
Запис/Възпроизвеждане
[MANAGE
докоснете
(MENU)  [Show others]  [MEDIA INFO] (в категорията
MEDIA]).
• LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран
(извеждане на всички пиксели). Въпреки това, тази функция може да отреже горния, долния,
десния и левия краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с функцията за извеждане на всички пиксели. В този случай задайте [GUIDEFRAME]
в положение [ON] и запишете изображенията, като за насоки използвате външните рамки,
изведени на екрана.
• В настройката по подразбиране [ STEADYSHOT] е зададен в положение [ON].
• За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата () и след това регулирайте ъгъла ().
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на следните носители:
DCR-SX33E/SX43E: Карта с памет
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Вградена памет
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Вграден твърд диск
z Съвети
Относно смяната на носителя за запис вижте стр. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Снимка).
Съотношението на екрана става 4:3 и режимът на запис автоматично преминава в
режим запис на снимки.
Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай.
• Също така, можете да записвате снимки, като докоснете
DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E
на LCD екрана.
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Мига  Светва
Когато индикацията
записано.
изчезне, изображението е
z Съвети
• За да промените размера на изображението, докоснете
(MENU)  [Show others] 
[ IMAGE SIZE] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])  желана настройка 

• Можете да проверите броя на снимките, които можете да запишете на LCD екрана (стр. 63).
24BG
.
Възпроизвеждане на видеокамерата
В настройката по подразбиране се възпроизвеждат видеоклиповете и снимките,
записани на следните носители за запис.
DCR-SX33E/SX43E: Карта с памет
DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Вградена памет
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Вграден твърд диск
z Съвети
• Относно смяната на носителя за запис вижте стр. 17
(DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Вашата видеокамера се включва.

Натиснете
(VIEW IMAGES).
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.

3
Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като докоснете
екрана.
/(VIEW IMAGES) на LCD
Докоснете Видеоклип) ()  желан видеоклип (), за да
възпроизведете видеоклип. Докоснете (Снимка) ()  желана
снимка (), за да прегледате снимка.
Видеоклиповете се сортират и извеждат по дата на записа
Превключва дисплея с работните бутони.
25BG
Запис/Възпроизвеждане
2
За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете
POWER (стр. 15).
Към екрана MENU
Извежда екрана за избор на вид на индекса ([DATE INDEX]/[
ROLL]/[ FACE]).


FILM
: Извежда видеоклипове, записани на предходна/следваща дата.*
: Извежда предходен/следващ видеоклип.
Връща към екрана за запис.
* се извежда, когато докоснете .
• Можете да прегледате дисплея, като докоснете и изтеглите  или .
• Индикацията  се извежда на видеоклипа или снимката, която е последно възпроизведена
или записана. Ако докоснете видеоклипа или снимката с  , можете да продължите
възпроизвеждането от сцената, в която сте спрели възпроизвеждането. (Индикацията  се
извежда на снимка, записана на картата с памет.)
Възпроизвеждане на видеоклипове
Вашата видеокамера започва възпроизвеждането на избрания видеоклип.
Сила на звука
Предходен
Следващ
За да спрете
OPTION
За бързо превъртане напред
За да въведете режим на пауза/
възпроизвеждане
За бързо превъртане
назад
z Съвети
• Когато възпроизвеждането от избрания видеоклип достигне до последния такъв, екранът се връща
в режим VISUAL INDEX.
• Докоснете
, докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
видеоклипове.
• Когато неколкократно докоснете
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо  около
60 пъти по-бързо.
• Можете да изведете VISUAL INDEX, като докоснете
(MENU)  [Show others]  [VISUAL INDEX]
(в категорията
[PLAYBACK]).
• Датата на записа, времето и условията на записа автоматично се запазват в режим на запис. Тази
информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете по време на възпроизвеждане,
докосвайки
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (в категорията [PLAYBACK]) [ DATA
CODE]  желана настройка
.
За да регулирате нивото на силата на звука за видеоклипове
Докато възпроизвеждате видеоклипове, докоснете
на

.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука чрез
26BG
 регулирайте с помощта
в OPTION MENU.
Преглед на снимки
Вашата видеокамера започва възпроизвеждането на избраната снимка.
Предходна
Към екрана
VISUAL INDEX
За да спрете/
стартирате
зареждането на кадри
Следващa
OPTION
z Съвети
• Когато преглеждате снимки, записани на картата с памет, индикацията
за възпроизвеждане) се извежда на екрана.
(папка
Запис/Възпроизвеждане
27BG
Възпроизвеждане на изображения
на телевизор
Свържете Вашата видеокамера към входния жак на телевизора или видеорекордера,
като използвате A/V свързващ кабел  или A/V свързващ кабел с S VIDEO .
Свържете Вашата видеокамера към контакта като за тази операция използвате
приложения в комплекта променливотоков адаптер (стр. 14). За справка се обърнете и
към инструкциите за експлоатация, приложени към устройствата, които ще свързвате.
 А/V свързващ кабел (приложен в комплекта)
Свързва се към други устройства посредством A/V конектор и A/V свързващ кабел.
 А/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се отделно)
Когато свързвате друго устройство през S VIDEO гнездото, като използвате А/V свързващия
кабел с S VIDEO жак (не е приложен в комплекта), картините се възпроизвеждат подостоверно отколкото чрез приложения А/V свързващ кабел. Свържете белия и червения
щекери (ляв/десен аудио канал) и S VIDEO щекера (S VIDEO канал) на А/V свързващия
кабел (не е приложен в комплекта). В този случай жълтият (стандартен видео канал) жак не
е необходим. Само S VIDEO връзката няма да възпроизведе звук.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
IN
VIDEO
S VIDEO( Жълт)
AUDIO
(Бял)
Телевизори
(Червен)
(Жълто)
Видеорекордери
Посока на сигнала
A/V гнездо за дистанционно управление
Задайте селектора за входен сигнал на телевизора към входа,
към който ще свържете видеокамерата.
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към вашия телевизор.
28BG
Свържете видеокамерата към телевизора посредством А/V свързващ
кабел (, приложен в комплекта) или А/V свързващ кабел с S VIDEO
(, продава се отделно).
Свържете видеокамерата към входния жак на телевизора.
Възпроизведете видеоклиповете и снимките на видеокамерата (стр. 25).
За да зададете съотношение на картината в зависимост от свързания телевизор
(16:9/4:3)
Докоснете
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (в категория
[GENERAL SET])  [16:9] или [4:3] 


.
Когато вашият телевизор е свързан с видеорекордер
Свържете вашата видеокамера съм LINE IN гнездото на видеорекордера, като
използвате A/V свързващ кабел. Поставете селектора за входен сигнал на
видеорекордера в положение LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и др).
Запис/Възпроизвеждане
Когато вашият телевизор е моно (Когато вашият телевизор има само едно
входно аудио гнездо)
Свържете жълтия жак на А/V свързващия кабел към входното видео гнездо и
свържете белия (ляв канал) или червения (десен канал) жак към входното аудио
гнездо на вашия телевизор или видеорекордер.
Ако вашият телевизор/видеорекордер имат 21-пинов адаптер
(EUROCONNECTOR)
Необходим ви е 21-пинов адаптер (продава се отделно), за да прегледате записаните
изображения.
Телевизор/Видеорекордер
b Забележки



Когато зададете [TV TYPE] в положение [4:3], или когато съотношението на картината преминава
през 16:9 (широк екран) и 4:3, изображението може да трепти или да се изведе неправилно.
Възможно е снимката, записана в режим 4:3, да не се изведе на цял екран на някои 4:3 телевизори.
Това не е неизправност.
Когато възпроизвеждате изображения, записани в режим 16:9 (широк екран) на 4:3 телевизор,
който не е съвместим с 16:9 (широк екран) сигнала, задайте [TV TYPE] в положение [4:3].
29BG
z Съвети

За да проверите информацията (брояч и др.) на екрана на монитора, докоснете
(MENU)
[GENERAL SET])  [DISP
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (в категорията


.
OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 
30BG
Правилно използване на видеокамерата
Изтриване на
видеоклипове и снимки
Можете да освободите място на носителя,
като изтриете видеоклипове и снимки от
носителя за запис.
b Забележки





Не можете да възстановите изображение
след като сте го изтрили. Предварително
запазвайте важните видеоклипове и снимки.
Докато изтривате изображения, не
вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от видеокамерата .
Това може да повреди носителя за запис.
Докато изтривате изображения от картата с
памет, не вадете носителя.
Не можете да изтривате защитени
видеоклипове и снимки. За да изтриете
видеоклип или снимка, отменете защитата му.
Ако изтритото изображение се съдържа в
плейлист, то изображението се изтрива и от
плейлиста.
1
Докоснете
(MENU)  [Show
Others]  [DELETE] (в категорията
[EDIT]).
2
4
Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите
, за да
изтриването му. Докоснете
се върнете към предходния екран.
Докоснете

 [YES] 
.
За да изтриете едновременно всички
видеоклипове/снимки
На стъпка 2, докоснете [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.

За да изтриете едновременно всички
снимки, докоснете [ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES] – [YES] 

.
За да изтриете едновременно всички
видеоклипове/снимки, записани в
един и същи ден
b Забележки

Не можете да изтривате снимки на картата
с памет по дата на записа.
 На стъпка 2, докоснете [
DELETE]  [ DELETE by date].
 За да изтриете едновременно всички
снимки, записани в един и същи ден,
докоснете [ DELETE]  [ DELETE
by date].
За да изтриете видеоклипове,
докоснете [ DELETE]  [
DELETE].

3
За да изтриете снимки, докоснете [
DELETE]  [
DELETE].
Докоснете и изведете знака
на видеоклиповете или
снимките, които ще изтривате.
31BG
Правилно използване на видеокамерата
z Съвети
 Можете да изтриете изображение на екрана за
OPTION MENU.
възпроизвеждане от
 Форматирайте носителя, за да изтриете
всички изображения, записани на носителя
за запис, а също и за да възстановите
цялото място за запис на носителя.
 Изображенията с намален размер, които ви
позволяват да преглеждате много изображения
едновременно в индекс екран, се наричат
“миниатюрни изображения”.

 Докоснете
/
, за да изберете
датата на записа за избрания видеоклип/
.
снимки, след това докоснете

Докоснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите
, за да
изтриването му. Докоснете
се върнете към предходния екран.
 Докоснете [YES] 
32BG

.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(Windows)
Можете да извършвате следните
операции, като използвате “PMB”
(Picture Motion Browser).
 Да прехвърляте изображения към
компютър
 Да преглеждате и редактирате
прехвърлени изображения
 Да създавате дискове
 Да качвате видеоклипове и снимки на
интернет страници
За да запазвате видеоклипове и
снимки, като използвате компютър,
предварително инсталирайте “PMB” от
приложения “CD ROM”.
b Забележки


Не форматирайте твърдия диск на вашата
видеокамера от компютъра. Възможно е
видеокамерата да не работи правилно.
Можете да създавате дискове с
помощта на “PMB”, като използвате 12
cm дискове от следните видове:
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB (USB
2.0 съвместим)); дисково устройство, което
може да записва DVD дискове (за инсталация
на софтуера е нужно CD-ROM устройство)
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчва се по-бърз процесор.
b Забележки

 DVD-R/DVD+R/DVD+R
DL: обикновен
 DVD-RW/DVD+RW: презаписващ
Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри.
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
CPU (процесор)*4
Intel Pentium III 1 GHz или по-бърз
За да обработвате снимки, като използвате
Macintosh компютър, свързан към
видеокамерата, вижте следната интернет
страница.
Софтуер
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този
продукт се основава на DirectX технологията.
Необходима е инсталация на DirectX).
Памет
256 MB или повече
Другите системни изисквания за операционните
системи също трябва да са изпълнени.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Инсталирайте “PMB” преди да свържете
вашата видеокамера към компютър.
b Забележки

Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (5 GB или повече,
когато създавате DVD дискове.)
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела

Ако на вашия компютър е инсталирана
версия на “PMB” под 5.0.00, вие можете да
стартирате всички софтуерни приложения от
“PMB Launcher”, като инсталирате “PMB” от
приложения CD-ROM. Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB Launcher” на екрана на
компютъра, за да стартирате “PMB Launcher”.
Ако на вашия компютър е инсталирана
версия на “PMB” под 5.0.00, възможно е някои
функции на “PMB” да не работят правилно.
33BG
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
Уверете се, че вашата
видеокамера не е свързана към
компютъра.
Включете компютъра.


Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
Затворете всички работещи приложения на
компютъра преди да инсталирате софтуера.
Поставете приложения CD-ROM в
дисковото устройство на вашия
компютър.
Извежда се инсталационният екран.
 Ако екранът не се изведе, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в
Windows XP, [My Computer]), след
това щракнете два пъти върху
[SONYPICTUTIL, (E:)] (CD-ROM)*.
* Възможно е имената на устройството
(като например (Е:)) да се различават в
зависимост от компютъра.
Щракнете върху [Install].
Включете вашата видеокамера,
след това свържете
видеокамерата към компютър,
като използвате приложения
USB кабел.
На екрана на видеокамерата
автоматично се извежда съобщението
[USB SELECT].
Докоснете един от видовите
носители, изведени на екрана,
за да може компютърът да
разпознае видеокамерата.
[ USB CONNECT]: Вграден твърд
диск (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E)
[ USB CONNECT]: Вградена памет
(DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
[ USB CONNECT]: Карта с памет


Изберете държавата или региона.
Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
щракнете, за да преминете към
следващия екран.
Прочетете внимателно условията
за инсталация. Ако сте съгласни
с условията, променете
в положение и след това
щракнете върху [Next]  [Install].
34BG
Изведеният носител за запис се
различава в зависимост от модела.
Ако екранът [USB SELECT] не се
(MENU) 
изведе, докоснете
[Show others]  [USB CONNECT] (в
категория [OTHERS]).
Щракнете върху [Continue] на
екрана на компютъра.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да инсталирате
софтуера.
• В зависимост от компютъра
е възможно да ви се наложи да
инсталирате друг софтуер. Ако
инсталационният екран се изведе,
следвайте инструкциите, за да
инсталирате нужния софтуер.
• Ако е необходимо, рестартирайте
компютъра, за да приключите
инсталацията.
• По време на инсталация свържете
видеокамерата към компютъра.
Когато инсталацията приключи, се
извеждат следните икони.
Извадете CD-ROM диска от вашия
компютър.
• Възможно е да се изведат други
икони.
• В зависимост от инсталационната
процедура е възможно иконите да не
се изведат.
 Щракнете върху иконата
в долния
десен ъгъл на десктопа на компютъра 
[Safely remove USB Mass Storage Device].
 Докоснете [END]  [YES] на екрана на
видеокамерата.
 Изключете USB кабела.
b Забележки




Влезте посредством компютъра, като
използвате приложения софтуер “PMB”. Не
модифицирайте файловете или папките на
видеокамерата посредством компютъра.
Файловете с изображения могат да бъдат
унищожени или да не се възпроизведат.
Операциите не са гарантирани, ако
извършите гореописаните операции.
Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 31. Не изтривайте
файловете с изображения от видеокамерата
директно с помощта на компютъра.
Не копирайте файловете на носителя за
запис от компютъра. Операциите не са
гарантирани.
b Забележки
• За да създавате дискове или за да
използвате други функции на Windows XP,
трябва да инсталирате Image Mastering API v2.0
за Windows XP. Ако все още не сте инсталирали
Image Mastering API v2.0 за Windows XP, изберете
го от програмите в инсталационния прозорец
и го инсталирайте, като използвате изведената
процедура. (За да бъде извършена инсталацията,
компютърът трябва да бъде свързан към
интернет.) Можете да инсталирате Image
Mastering API v2.0 за Windows XP като отговор на
съобщението, което се извежда, когато се опитате
да стартирате тези функции.
35BG
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
: Стартира “PMB”.
: Извежда “PMB Help”.
: Извежда “PMB Launcher”.
“PMB Launcher” ви позволява
да стартирате “PMB” или друг
софтуер, или да отваряте
интернет страници.
За да изключите вашата видеокамера
от компютъра
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Щракнете два пъти върху иконата
препратка “PMB” на екрана на компютъра.
Създаване на диск с
едно докосване (One
Touch Disc Burn)
Видеоклиповете и снимките, записани
на вашата видеокамера, които все
още не сте запазили с функцията за
запис с едно докосване, могат да бъда
автоматично записани на диск.

b Забележки
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [ PMB], за да стартирате
“PMB”.
Можете да преглеждате, редактирате или
създавате дискове с видеоклипове, а също и
снимки, като използвате “PMB”.


Прочитане на “PMB Help”
Вижте “PMB Help”, за да се запознаете с
подробности относно “PMB”. Щракнете
два пъти върху иконата на “PMB Help” на
вашия компютър, за да отворите “PMB
Help”.
Предварително инсталирайте “PMB” (стр.
33), но не стартирайте програмата.
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 14).
С помощта на функцията за запис с едно
докосване на вашата видеокамера можете
да записвате само видеоклипове и снимки,
които са запазени на вградения носител
за запис (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).
1
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в DVD
устройството.


Вижте стр. 33 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
Ако някой друг софтуер освен “PMB” се
стартира автоматично, затворете го.
2
b Забележки
• Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Help]. Също
така, можете да отворите “PMB Help” и от
[Help] на “PMB”.
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате приложения в
комплекта USB кабел.
3
Натиснете бутона
36BG
(DISC BURN).
4
Следвайте инструкциите,
изведени на екрана на
компютъра.
b Забележки
• Видеоклиповете и снимките не се
запазват на компютъра, когато извършите
функцията за запис с едно докосване One
Touch Disk Burn.
Прехвърляне на
видеоклипове и
снимки към компютър
Видеоклиповете и снимките, записани
на вашата видеокамера, могат да
бъдат прехвърлени на компютъра.
Предварително включете компютъра.
b Забележки
• Свържете вашата видеокамера към
мрежата от 220V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 14).
1
TВключете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате приложения в
комплекта USB кабел.
2
Докоснете носителя за запис,
който съдържа изображения,
които желаете да запазвате на
екрана видеокамерата.
USB CONNECT]: Вграден твърд диск
USB CONNECT]: Вградена памет
USB CONNECT]: Карта с памет
• Изведеният носител за запис се различава
в зависимост от модела.
• Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
докоснете
(MENU)  [Show
others]  [USB CONNECT] (в категория
[OTHERS]).
На екрана на компютъра се извежда
прозорецът [Import].
37BG
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB SELECT].
Създаване на диск
3
Щракнете върху [Import].
• За подробности се обърнете към “PMB
Help” (стр. 36).
Можете да създадете диск, като
изберете видеоклипове, които преди
това са били прехвърлени на вашия
компютър (стр. 37).
1
Включете вашия компютър
и поставете празен диск в DVD
устройството.
• Вижте стр. 33 за вида на дисковете, които
можете да използвате.
• Ако автоматично се стартира софтуер,
различен от “PMB”, затворете го.
Видеоклиповете и снимките се
прехвърлят на вашия компютър.
Когато операцията приключи, се
извежда екранът “PMB”.
2
3
Стартирайте “PMB” (стр. 36).
Щракнете върху [Calendar] или
[Index] от лявата страна на
прозореца и изберете папка
или дата, след това изберете
видеоклиповете.
• За да изберете множество видеоклипове,
задръжте клавиша Ctrl и щракнете върху
миниатюрните изображения.
4
Щракнете върху
[Create DVD
-Video Format Discs (STD)] в горната
част на прозореца.
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на видеоклипове.
• За да прибавите видеоклипове към такива,
които са били избрани преди това, изберете
видеоклиповете в основния прозорец, след
което ги изтеглете и пуснете в прозореца за
избор на изображения.
38BG
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
Запис на снимки от
видеоклипов
• Създаването на диск може да отнеме
известно време.
Можете да запазвате кадър от
видеоклип като кадър от фото файл
Щракнете два пъти върху видеоклипа,
който ще редактирате с “PMB”, след
това щракнете върху [Show Edit
Palette] от дясната страна на екрана
 [Save Frame]. За операциите вижте
“PMB Help” (стр. 36).
Копиране на диск
Можете да копирате записан диск
на друг, като използвате “Video Disc
Copier”.
Щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [Disc Creation]  [Video Disc
Copier], за да стартирате софтуера.
Относно операциите вижте помощния
файл на “Video Disc Copier”.
Редактиране на видеоклипове
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Можете да изрежете само ненужните
части от видеоклипа и да го запазите
като друг файл. Щракнете два
пъти върху видеоклипа, който ще
редактирате с “PMB”, след това щракнете
върху [Show Edit Palette] от дясната
страна на екрана  [Trim Video] или
изберете менюто [Manipulate]  [Edit]
[Trim Video]. За операциите вижте
“PMB Help” (стр. 36).
39BG
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Запазване на изображения
с външно устройство
(DIRECT COPY)
Mожете да запазвате видеоклипове
и снимки на външен носител (USB
устройство за съхранение на данни),
като например външен твърд диск.
Също така, можете да възпроизвеждате
изображение на видеокамерата или на
друго устройство за възпроизвеждане.
b Забележки

За тази операция ви е необходим адаптер за
USB кабел VCM-UAM1 (продава се отделно).
Възможно е адаптерът за USB кабела VCMUAM1 да не се продава в някои държави/
региони.
 Не можете да използвате следните устройства
като външен носител.
 носител с капацитет, който надвишава 2 TB
 обикновено дисково устройство, като
например CD или DVD устройство
 носител, свързван посредством USB хъб
 носител с вграден USB хъб
 четец за карти
 Възможно е да не успеете да използвате
външен носител с функция за кодиране.
 Вашата видеокамера притежава файлова система
FAT. Ако външният носител е бил форматиран
с файлова система NTFS и др., преди употреба
форматирайте външния носител на вашата
видеокамера. Когато външният носител е
свързан към вашата видеокамера, се извежда
екранът за форматиране.
 Операциите не са гарантирани за всички
устройства, които можете да свържете.
 Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като използвате променливотоков
адаптер (стр. 14).
 Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към външния носител.
 За да се запознаете с подробности относно
външните носители, които можете да използвате,
проверете интернет страницата на Sony за
поддръжка във вашата държава/регион,.

1
Свържете променливотоковия
адаптер и кабела на захранването
към жака DC IN на вашата
видеокамера и към мрежата от 220 V.
40BG
2
Ако външният носител има
захранващ кабел, свържете и
него към мрежата от 220 V.
3
4
Свържете адаптера за USB
кабела към външния носител.
Свържете адаптера за USB
кабела към жака  (USB) на
вашата видеокамера.
Когато се изведе екранът [Create a new
Image Database File.], докоснете [YES].
Адаптер за
USB кабел
(продава се
отделно)
5
Докоснете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/
SX34E/SX44E/SX53E/SX63E:
Можете да запазвате видеоклипове
и снимки от вградения носител за
запис на видеокамерата на външния
носител, ако вече не са запазени
там.
DCR-SX33E/SX43E:
Можете да запазвате видеоклипове и
снимки от видеокамерата на външния
носител, ако вече не са запазени там.

Този екран ще се изведе само ако има
записани нови изображения.
6
След като операцията приключи,
докоснете
на екрана на
видеокамерата.
b Забележки

Броят на сцените, които можете да запазвате
на външния носител, са както следва.
Видеоклипове: 9,999
Снимки: 9,999 кадъра х 899 папки
В зависимост от вида на изображенията,
които записвате, броят на сцените може да се
окаже по-малък.
 Докоснете [Play without copying.] на
стъпка 5 по-горе.
Извежда се екранът VISUAL INDEX на
външния носител.
 Докоснете
(MENU) – [Show
others]  [MOVIE DUB] (когато
избирате видеоклипове)/[PHOTO
COPY] (когато избирате снимки).
 Следвайте инструкциите на екрана, за
да изберете носител за запис (DCRSR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/
SX44E/SX53E/SX63E) и начини за избор
на изображение.
 Когато сте избрали [DUB by select],
докоснете изображението, което
желаете да бъде запазено.
Извежда се индикация .

Когато свързвате външен носител

Можете да извършвате настройки в
менюто на външния носител, като
например да изтривате изображения.
Докоснете
(MENU)  [Show others]
на екрана VISUAL INDEX.
За да запазите желаните
видеоклипове и снимки
b Забележки

Не можете да търсите или копирате снимки
по дата, записани на карта с памет.

Капацитет на оставащия външен носител
Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите презаписа
му. Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
Като докоснете датата, вие можете да
търсите изображения по дата.
 Докоснете
 [YES]
екрана на видеокамерата.
 на
За да възпроизвеждате изображения на
външния носител на видеокамерата
 Докоснете [Play without copying.] на
стъпка 5 по-горе.
Извежда се екранът VISUAL INDEX на
външния носител.
41BG
Запазване на изображения с външно устройство
Изображенията, записани на
външния носител, се извеждат на
LCD екрана. Бутоните на дисплея с
видеоклипове и снимки за екрана
VISUAL INDEX се променят както е
показано по-долу.
Когато сте избрали [DUB by date], изберете
датата на изображенията, които желаете да
презаписвате, с помощта на
/
, след
и преминете към стъпка .
това докоснете
 Възпроизведете изображението
(стр. 25)

Създаване на диск
с помощта на DVD
записващо/четящо
устройство
Създаване на диск с
определено за целта DVD
устройство, DVDirect Express
Също така, можете да преглеждате
изображения на телевизионния екран,
свързан към видеокамерата (стр. 28).
b Забележки

Не можете да извеждате снимки с индекс
за дати.

Ако вашата видеокамера не разпознава
външния носител, опитайте следните
операции.
 Свържете отново адаптера за USB кабел
към вашата видеокамера
 Ако външният носител притежава
захранващ кабел, свържете и него към
мрежата от 220 V.
За да приключите връзката с външен
носител
Можете да създадете диск или да
възпроизведете изображенията на
създаден диск, като използвате определено
за целта DVD записващо устройство,
DVDirect Express (продава се отделно).
Също така се обърнете и към инструкциите
за експлоатация, приложени към DVD
записващото устройство.
b Забележки


 Докоснете
на екрана VISUAL
INDEX на външния носител.
 Изключете адаптера за USB кабела.


Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 14).
Можете да използвате само неизползвани
дискове от следните видове:
 12cm DVD-R
 12cm DVD+R
Устройството не поддържа двуслойни дискове.
В тази част DVDirect Express е означен като
“DVD записващо устройство”.
Свържете променливотоковия
адаптер и кабела на
захранването към жака DC IN
на вашата видеокамера и към
мрежата от 220 V (стр. 14).
Включете вашата видеокамера
и свържете DVD записващото
устройство към жака  (USB) на
вашата видеокамера посредством
USB кабел на DVD записващото
устройство.
42BG
Поставете празен диск в
DVD записващото устройство и
затворете шейната за дискове.
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [DISC BURN].
Натиснете (DISC BURN) на DVD
записващото устройство.
Видеоклиповете, записани на
вградения носител за запис, ще се
запишат на диска, ако вече не са
записани там (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E).
Видеоклиповете, които не са
записани на нито един диск, ще
се запишат на диска (DCR-SX33E/
SX43E).
Докоснете
 [END] 
[EJECT DISC] на екрана на
видеокамерата.
Извършете тази операция в следните
случаи:
 Когато
презаписвате желано от вас
изображение.
 Когато създавате няколко копия на един
и същи диск.
 Когато презаписвате изображения от
картата с памет (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E)
 Докоснете [DISC BURN OPTION]
на стъпка 4.
 Изберете носител за запис, който
съдържа видеоклип(ове), които
желаете да запишете (DCR-SR58E/
SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/
SX53E/SX63E).
 Докоснете видеоклипа, който желаете
да запишете на диска.
Извежда се индикация
Оставащ капацитет на диска

Извадете диска след като операцията
приключи.

Докоснете
, след това
изключете USB кабела.
Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите
презаписа му. Докоснете
, за да
се върнете към предходния екран.
Като докоснете датата, можете да
търсите изображения по дата.
 Докоснете
[YES] на екрана
на видеокамерата.
 За да създадете друг диск със същото
съдържание, поставете нов диск
[CREATE SAME DISC].
 След като операцията приключи,
докоснете [EXIT]  [END] на екрана
на видеокамерата.
 Изключете USB кабела от вашата
видеокамера.
43BG
Запазване на изображения с външно устройство
Повторете стъпки 3 и 4, когато
общият размер на паметта
с видеоклипове, които ще
записвате, е по-голям от
капацитета на един диск.
За да зададете настройки за диска с
помощта на DISC BURN OPTION
За да възпроизвеждате диск на DVD
записващо устройство


Преди да изтриете видеоклиповете от вашата
видеокамера, възпроизведете създадения диск,
за да се уверите, че презаписът е извършен
правилно.
Ако на екрана се изведе [Failed.] или [DISC
BURN failed.], поставете друг празен диск в DVD
записващото устройство и отново извършете
операцията DISC BURN.
z Съвети
Ако общият размер на видеоклиповете, които
желаете да запишете на диска, надвишава
капацитета му, операцията по създаването на
диска спира, когато лимитът бъде достигнат.
Възможно е последният видеоклип на диска да
се отреже.
 Времето за създаването на диск до пълния му
капацитет е от 20 до 60 минути. Възможно е
времето да се окаже повече, в зависимост от
режима на запис и броя на сцените.
 Ако не можете да възпроизвеждате създадените
дискове на нито един DVD плейър, свържете
видеокамерата към DVD записващото
устройство и възпроизведете диска.

 Свържете променливотоковия адаптер
и кабела на захранването към жака
DC IN на вашата видеокамера и към
мрежата от 220 V (стр. 14).
 Включете вашата видеокамера и
свържете DVD записващото
устройство към жака  (USB) на вашата
видеокамера посредством USB кабел на
DVD записващото устройство.

Можете да възпроизвеждате видеоклипове
на телевизионния екран, като свържете
видеокамерата към телевизор (стр. 28).
 Поставете създадения от вас диск в
DVD записващото устройство.
Видеоклиповете на диска се извеждат
на екрана на видеокамерата като
VISUAL INDEX.
 Натиснете бутона за възпроизвеждане
на DVD записващото устройство.

Също така, можете да работите и с екрана
на видеокамерата.
 Докоснете [END]  [EJECT DISC] на
екрана на видеокамерата и извадете
диска след като операцията приключи.
 Докоснете
и изключете USB кабела.
b Забележки

Не извършвайте следните, докато създавате
диска.
 Не изключвайте видеокамерата.
 Не изключвайте USB кабела или
променливотоковия адаптер.
 Не излагайте видеокамерата на механичен удар
или вибрации.
 Не вадете картата с памет от видеокамерата.
44BG
Създаване на диск с DVD
записващо устройство и др.,
различно от DVDirect Express
Можете да запазвате видеоклипове на
диск, като свържете вашата видеокамера
към устройства за създаване на дискове,
като например Sony DVD записващо
устройство, различно от DVDirect Express,
посредством USB кабел.
b Забележки

Възможно е Sony DVD записващото устройство
да не се предлага в някои държави/региони.

Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 14).
Свържете променливотоковия
адаптер и кабела на
захранването към жака DC IN
на вашата видеокамера и към
мрежата от 220 V (стр. 14).
Включете вашата видеокамера
и свържете DVD записващото
устройство към жака  (USB)
на вашата видеокамера,
посредством USB кабел на DVD
записващото устройство.
След като операцията приключи,
докоснете [END]  [YES] на
екрана на видеокамерата.
Изключете USB кабела.
Създаване на диск с рекордер и др.
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера, на
диск или видеокасета, като свържете вашата
видеокамера към рекордер или Sony DVD
записващо устройство и др, различно от
DVDirect Express, посредством използването
на A/V свързващ кабел. Свържете
устройството по един от двата начина 
или . Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройствата,
които ще свързвате.
b Забележки
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB SELECT].

Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
докоснете
(MENU)  [Show
Докоснете носителя за запис,
който съдържа изображения,
на екрана на видеокамерата.
USB CONNECT]: Вграден
твърд диск
USB CONNECT]: Вградена
памет
USB CONNECT]: Карта с памет

Изведеният носител за запис се
различава в зависимост от модела.
Запишете видеоклиповете на
свързаното устройство.

За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към свързаното устройство.
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 14).

Възможно е Sony DVD записващото
устройство да не се предлага в някои
държави/региони.
 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете A/V свързващия кабел към
входния жак на друго устройство.
 A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно) Когато свързвате
към друго устройство посредством
S VIDEO жак, като използвате A/V
свързващ кабел с S VIDEO кабел
(продава се отделно), можете да
получавате изображения с по-високо
качество, отколкото при връзката само
с A/V свързващ кабел. Свържете белия
и червения щекери (ляв/десен аудио) и S
VIDEO щекера (S VIDEO канал) на A/V
свързващия кабел с S VIDEO кабел. Ако
свържете само S VIDEO щекера, няма
да чуете звук. Връзката с жълтия щекер
(видео) не е необходима.
45BG
Запазване на изображения с външно устройство
others]  [USB CONNECT] (в категория
[OTHERS]).

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел  (приложен в комплекта)
или A/V свързващ кабел с S VIDEO
 (продава се отделно).

A/V конектор за
дистанционно управление
DCR-SX33E/SX34E/ SX43E/
SX44E/SX53E/SX63E
Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера и запишете
на устройството за запис.

A/V конектор за дистанционно
управление
Вход
S VIDEO
b Забележки
VIDEO

(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)

Посока на сигнала
Поставете носител за запис
в устройството за запис.
•Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал, задайте
селектора за входен сигнал в режим на
приемане на входни сигнали.
46BG
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството за запис.
 Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.

(Жълт)
Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
Тъй като презаписът се извършва посредством
аналогов трансфер на данни, качеството на
изображението може да се влоши.
За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT
SETTINGS] (в категория [GENERAL
SET])  [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(настройка по подразбиране) 


.
За да записвате дата/час или данни с
настройки на камерата, докоснете
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
[PLAYBACK]) 
SET] (в категория
[DATA CODE]  желана настройка 


. В допълнение, докоснете
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT
[GENERAL SET])
SETTINGS] (в категория
 [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL] 

.



Когато размерът на екрана за устройства с
дисплей (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
– (MENU)  [Show others]  [OUTPUT
SETTINGS] (в категория [GENERAL SET])
 [TV TYPE]  [4:3] 


.
Когато свържете моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
аудио входния жак на устройството.
Запазване на изображения с външно устройство
47BG
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата
Като използвате менюта, вие можете да извършвате полезни функции и да променяте
различни настройки. Ако извършвате правилно операциите в менюто, вие ще се
наслаждавате на използването на вашата видеокамера.
Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в осем категории.
MANUAL SETTINGS (Опции за настройка на условията на сцената)  стр. 51
SHOOTING SET (Опции за настройка на записа)  стр. 51
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на снимки)  стр. 51
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане)  стр. 51
EDIT (Опции за редактиране)  стр. 52
OTHERS (Опции за други настройки)  стр. 52
MANAGE MEDIA (Опции за носители за запис)  стр. 52
GENERAL SET (Други опции с настройки)  стр. 53

Опциите в менюто са описани по-подробно в “Handycam Handbook”
(Ръководство за видеокамера).
Менюта с настройки
/
/
: Списъкът с менюта се мести от категория на категория.
: Списъкът с менюта прескача 4 опции наведнъж.

Можете да докоснете бутони и да изтеглите екрана, за да прегледате
списъка в менюто.

The selected category icon is displayed in orange.

Можете да се върнете към екрана MY MENU, като докоснете
изведен.
, докато е
 Докоснете
.
 Докоснете [Show others] в екрана MY MENU.

За подробности относно MY MENU, вижте следващата страница.
 Докоснете централната част от лявата страна на екрана, за да промените дисплея.
 Докоснете опцията в менюто, която желаете да промените.
.
 След като промените настройката, докоснете
За да приключите настройката на менюто, докоснете
.
.
За да се върнете към екрана с предходното меню, докоснете

48BG
В зависимост от опцията е възможно индикацията – да не се изведе.
b Забележки

В зависимост от условията на запис или възпроизвеждане е възможно да не успеете да
настроите някои опции в менюто.
Сивите опции или настройки в менюто не могат да бъдат използвани.
z Съвети
 В зависимост от опциите в менюто, които променяте, вашата видеокамера превключва между
режими на запис и възпроизвеждане (видеоклип/снимка).

Използване на MY MENU
Можете да използвате опциите от менюто по-лесно, като регистрирате най-често
използваните от вас настройки в менюто MY MENU. Можете да регистрирате 6
настройки за всяко MY MENU от категориите MOVIE, PHOTO и PLAYBACK.
Пример: изтриване на настройка [SPOT MTR/FCS] и регистриране на [
Настройки на вашата видеокамера
 Докоснете
.
 Докоснете [MY MENU SETTING].
 Докоснете [MOVIE].
 Докоснете [SPOT MTR/FCS].
 Докоснете
.
 Докоснете [ FADER] (в категорията
FADER]
[MANUAL SETTINGS]).
.
 Когато изведете MY MENU, докоснете
Повторете стъпките, описани по-горе, за да регистрирате настройки в MY MENU и
да се наслаждавате на използването на вашата видеокамера.
z Съвети
Когато свържете външно устройство за съхранение на данни, се извежда допълнително MY MENU.

49BG
Използване на
OPTION MENU
Менюто OPTION MENU се извежда точно както се появява изскачащият прозорец при
натискането на десния бутон на мишката във вашия компютър. Когато в долния десен
, вие можете да използвате OPTION MENU.
ъгъл на екрана се изведе индикация
, се извеждат опциите в менюто, които можете да промените.
Когато докоснете
Опция в менюто
Бутон
 Докоснете
(OPTION).
 Докоснете желания бутон  опция за промяна на настройката.
.
 След като приключите настройката, докоснете
b Забележки



Сивите опции или настройки в менюто не могат да бъдат използвани.
Когато желаната опция не се намира на екрана, докоснете друг бутон. (Възможно е да
няма други бутони).
Бутоните и опциите, които се извеждат на екрана, зависят от състоянието на запис/
възпроизвеждане на видеокамерата.
50BG
Списък на менюто
Категория
(MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION ......Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на сцената,
като например нощна сцена или плаж.
FADER ........................Въвежда и извежда сцени.
WHITE BAL. ....................Регулира цветния баланс към осветеността на околната среда.SPOT MTR/
FCS ...................................Автоматично регулира осветеността и фокуса за избран обект.
SPOT METER .................Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате на екрана.
SPOT FOCUS .................Фокусира върху обект, който докосвате на екрана.
EXPOSURE .....................Регулира осветеността на видеоклипове и снимки.
FOCUS ............................Фокусира ръчно.
TELE MACRO ................Записва фокусиран обект, като фонът не е фокусиран.
Категория
(SHOOTING SET)
REC MODE ..............Задава режима за запис на видеоклипове. Когато записвате бързо-движещи
се обекти, препоръчваме да зададете изображения с високо качество.
GUIDEFRAME ...............Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в хоризонтална или
вертикална позиция.
STEADYSHOT .........Задава функцията за стабилно снимане, когато записвате видеоклипове.
AUTO SLW SHUTTR ......Автоматично регулира скоростта на затвора.
FACE DETECTION ........Автоматично регулира качеството на изображението на лицето.
Категория
(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER .............Използва се, когато вашата видеокамера е в режим на запис на снимка.
IMAGE SIZE .............Задава размер на снимката.
FILE NO ..........................Задава начина, по който се записва номер на файла.
Категория
(PLAYBACK)
VISUAL INDEX ..............Извежда записаните изображения като миниатюрни изображения (стр. 25).
VIEW IMAGES
DATE INDEX .........Позволява търсене на желани изображения по дата.
FILM ROLL ......Изведа и възпроизвежда сцени по определен интервал.
FACE ..................Извежда и възпроизвежда сцени с лица.
PLAYLIST.........................Извежда и възпроизвежда плейлиста с видеоклипове.
PLAYBACK SET
DATA CODE ..........Извежда подробно данни за записа по време на възпроизвеждане.
51BG
Настройки на вашата видеокамера
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC .....Записва видеоклипове със звук от механичното движение на приближаването
и отдалечаването на обекта.
MICREF LEVEL ........... Задава ниво на микрофона.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM ....Задава максимално ниво на увеличение за цифров zoom, който надвишава
нивото на оптичния zoom.
WIDE SELECT .......Задава хоризонтално към вертикално съотношение, когато записвате
видеоклипове.
Категория
(EDIT)
DELETE
DELETE ........................Изтрива видеоклипове.
DELETE ........................Изтрива снимки.
PROTECT
PROTECT .....................Задава защита, за да предотвратите изтриването на видеоклипове.
PROTECT .....................Задава защита, за да предотвратите изтриването на снимки.
DIVIDE ...................................Разделя видеоклипове.
PHOTO CAPTURE*1*2*3 ..........Запазва снимки от желани видеоклипове.MOVIE DUB*1*2
DUB by select
(по избор) .........................Избира видеоклип за презапис.
DUB by date (по дата) .....Презаписва всички видеоклипове от определената дата.
DUB ALL .......................Презаписва всички видеоклипове в плейлиста.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
(по избор) .........................Избира снимки и ги копира.
COPY by date
(по дата) ...........................Копира всички снимки от избраната дата.
PLAYLIST EDIT
ADD ..............................Прибавя видеоклипове към плейлиста.
ADD by date
(по дата) ................... Едновременно прибавя видеоклипове,
записани на една дата към плейлиста.
ERASE ...........................Изтрива видеоклипове от плейлиста.
ERASE ALL ...................Изтрива всички видеоклипове от плейлиста.
MOVE ............................Променя реда на видеоклиповете в плейлиста.
Катогория
(OTHERS)
USB CONNECT
USB CONNECT*1 .......Свързва вградения твърд диск посредством USB.
USB CONNECT*2 .......Свързва вградената памет посредством USB.
USB CONNECT ..........Свързва картата с памет посредством USB.
DISC BURN .......................Позволява ви да запазвате изображения на дискове, като натиснете
(DISC BURN) (стр. 36).
бутона
BATTERY INFO ..........................Извежда информация за батерията.
Категория
(MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
.............................................Задава носителя за запис на видеоклипове (стр. 17).
PHOTO MEDIA SET*1*2
.............................................Задава носителя за запис на снимки (стр. 17).
MEDIA INFO ..............................Извежда информация за носителя за запис, като например
свободно място.
52BG
MEDIA FORMAT
HDD*1 ................................Изтрива всички данни на вградения твърд диск.
INT. MEMORY*2...............Изтрива всички данни на вградената памет.
MEMORY CARD*1*2 .......Изтрива всички данни на картата с памет.
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1 ................................Поправя файла с данни за изображенията на вградения твърд диск (стр. 57).
INT. MEMORY*2 ...............Поправя файла с данни за изображенията на вградената памет (стр. 57).
MEMORY CARD*1*2 .......Поправя файла с данни за изображенията на картата с памет (стр. 57).
Категория
(GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME ............................Регулира силата на възпроизвеждания звук (стр. 26).
BEEP ...................................Задава настройка дали видеокамерата да издава кратък звуков
сигнал при операция или не.
LCD BRIGHT .....................Регулира осветеността на LCD екрана.
LCD BL LEVEL ..................Регулира задното осветяване на LCD екрана.
LCD COLOR ......................Регулира цветния интензитет на LCD екрана.
DISPLAY SET ....................Задава времето, за което се извеждат индикаторите и иконите
на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE .............................Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 28).
DISP OUTPUT ..................Задава настройка за извеждане или не на индикациите на
телевизионния екран.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET .......................Задава датата и часа (стр. 15).
Настройки на вашата видеокамера
AREA SET ..........................Регулира разликата в часовото време без да се налага да спирате
часовника (стр. 15).
SUMMERTIME .................Задава лятно часово време (стр. 15).
LANGUAGE SET .........Задава езика за дисплея (стр. 16).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF .....................Променя настройката [A. SHUT OFF] (стр. 13).
POWER ON BY LCD .......Задава настройка дали видеокамерата да се включва и изключва
при отварянето и затварянето на LCD екрана.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE...................Задава настройка за извеждане или не на режима на демонстрация.
CALIBRATION ..................Настройва сензорния панел.
DROP SENSOR*1 .............Включва или изключва датчика за смущения.
*1 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
*2 DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E
*3 DCR-SX43E
53BG
Получаване на
подробна информация
от “Handycam”
Handbook (Ръководство
за видеокамера)
“Handycam” Handbook (Ръководство за
видеокамера) е ръководство на потребителя,
което е предназначено за четене на монитора
на компютър. Функциите на вашата
видеокамера са обяснени и някои от тях са
допълнени с цветни снимки. “Handycam”
Handbook (Ръководство за видеокамера) е
предназначено за преглед в случаите, когато
желаете да научите повече за работата с
вашата видеокамера.
1
За да инсталирате”Handycam”
Handbook (Ръководство за
видеокамера) на Windows
компютър, поставете
приложения CD-ROM в дисковото
устройство на вашия компютър.
2
В изведения инсталационен
прозорец, щракнете върху
[Handycam Handbook].
3
Изберете желания език и името
на модела на вашата видеокамера,
след това щракнете върху
[Handycam Handbook (PDF)].

4
Името на модела на вашата видеокамера
е отпечатано от долната страна.
Щракнете върху [Exit]  [Exit],
след това извадете CD-ROM диска
от вашия компютър.
54BG
За да прегледате “Handycam” Handbook
(Ръководство за видеокамера), щракнете
два пъти върху иконата на екрана на
компютъра.



Когато използвате Macintosh, отворете
папката [Handbook] – [GB] в CD-ROM диска,
след това копирайте [Handbook.pdf].
За да четете “Handycam” Handbook
(Ръководство за видеокамера), имате
нужда от Adobe Reader. Ако софтуерът не е
инсталиран на вашия компютър, можете да
го свалите от интернет страницата на Adobe
Systems: http://www.adobe.com/
За подробности относно приложения
софтуер “PMB Help” вижте ръководството
“PMB” (стр. 36).
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по долу.
 Проверете списъка (стр. 55 до
57) и вашата видеокамера.
 Изключете източника на захранване,
включете го отново след около 1
минута и включете видеокамерата.
 Натиснете RESET (стр. 64, 65) като
използвате остър предмет и
включете видеокамерата.
Ако натиснете RESET, всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
 Свържете се с вашия доставчик
или местен сервиз на Sony.


Захранването не се включва


Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 12).
Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 14).




Устройството има нужда от няколко
секунди след като бъде включено, за да се
подготви за запис. Това не е неизправност.
Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията. След
около 1 минута го свържете отново. Ако
видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 64, 65) с
остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
настройките на часовника, се връщат в
положенията си по подразбиране.)
Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока. Изключете
устройството и го оставете за известно
време на хладно място.
Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Оставете видеокамерата включена.
Ако все още не можете да работите с нея,
изключете я, преместете я на топло място и
след известно време включете захранването.
Устройството се загрява.

Устройството се загрява докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването се изключва внезапно.



Използвайте променливотоковия
адаптер (стр. 14).
Включете отново захранването.
Заредете батерията (стр. 12).
При натискането на бутона START/STOP
или PHOTO не се записват изображения.




Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(Видеоклип) или
(Снимка).
Вашата видеокамера записва изображението,
което сте запазили на носителя. Не можете
да извършвате нови записи по същото време.
Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 31).
Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 31).
55BG
Допълнителна информация

В зависимост от проблема е възможно да
се наложи извършване на промяна или
форматиране на вградения носител за запис на
вашата видеокамера. По този начин данните,
записани на вградения носител, ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили данните от
вградения носител на друг носител, преди да
изпратите видеокамерата за поправка. Sony не
носи отговорност и няма да компенсира загуба
на данни от вградения носител за данни.
С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата е
възможно да се наложи проверката на минимално
количество данни от вградения носител за запис
на видеокамерата. Доставчикът на Sony няма да
копира или запазва вашите данни.
Относно симптомите на вашата видеокамера
вижте “Handycam” Handbook (Ръководство
за видеокамера) (стр. 54), а за свързване с
компютър вижте “PMB Help” (стр. 36).
Видеокамерата не работи, дори
когато захранването е включено.
Записът спира.

Температурата на видеокамерата се е
повишила или понижила твърде много.
Изключете устройството и го оставете за
известно време на хладно/топло място.
Не можете да инсталирате “PMB”.

Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB”
(стр. 33).
“PMB” не работи правилно.

Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.


Изключете от компютъра всички USB
устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
Изключете USB кабела от компютъра и
стойката на видеокамерата, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете
правилно с видеокамерата.
Ако на LCD екрана се извеждат
индикации, прегледайте списъка подолу.
Ако не можете да отстраните проблема
и след като няколко опита, свържете
се с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony. В този случай, когато
се свържете с тях, продиктувайте им
всички цифри на кода с грешката, който
започва със C или Е.
C:06:

C:13: / C:32:



Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” серия V. Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 12).
Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 12).
56BG
Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
E::

Следвайте стъпките от  до  на стр. 55.

Вграденият твърд диск на видеокамерата е
пълен. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 31).
Получила се е грешка с твърдия диск на
видеокамерата.



Батерията е почти изтощена.

Температурата на батерията е висока.
Сменете батерията или я оставете на хладно
място.

Температурата на вашата видеокамера се
повишава или е крайно висока. Изключете
видеокамерата и я оставете за известно
време да се охлади.

Температурата на вашата видеокамера е
крайно ниска. Затоплете устройството.

Не е заредена карта с памет (стр. 18).
Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 18)
или форматирайте картата с памет, след като
запазите изображения на друг носител.

C:04:
Температурата на батерията е висока.
Сменете я или я оставете на хладно място.
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата

Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни за
изображенията като докоснете
(MENU)  [Show others]  [REPAIR IMG.
[MANAGE MEDIA])
DB F.] (в категорията
 носител за запис (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E).

Картата с памет е повредена. Форматирайте
картата с памет с видеокамерата (стр. 52).

Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 18).

Достъпът до картата с памет е забранен на
друго устройство.

Видеокамерата е нестабилна. Дръжте
здраво устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче, че
индикаторът няма да изчезне.

Датчикът за смущения е включен.
Възможно е операцията по запис/
възпроизвеждане да не работи.
Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
 При крайно високи или ниски температури,
или във влажна среда. Не оставяйте
видеокамерата при температури,
надвишаващи 60--С, като например
на пряка слънчева светлина, близо до
климатици или в кола, паркирана на слънце.
Това може да причини неизправност при
работа или деформация на корпуса.
 Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
 Близо до силни радио вълни или
радиация. Възможно е видеокамерата
да не записва правилно.
 Близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
 На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
 Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина. Това
може да повреди LCD екрана.

Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска
вода. Ако видеокамерата се намокри,
устройството може да се повреди, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна
употреба проверете устройството в
оторизиран сервиз.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.


Капацитетът на носителя за запис е пълен.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 31).




57BG
Допълнителна информация








Изключвайте видеокамерата, когато не я
използвате.
Не обвивайте видеокамерата, например с кърпа,
и не я използвайте в това състояние. Ако го
направите, това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
Не използвайте деформирана или
повредена батерия.
Винаги поддържайте металните контакти чисти.
Ако батериите са протекли:
 се свържете с оторизиран сервиз на Sony.
 и докоснете течността, измийте обилно с вода.
 и течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Почистване на корпуса
Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо меко парче плат.
 За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
 Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да
почистите устройството.
 Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
 Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.

Грижи и съхранение на обектива

Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време


Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
LCD екран



Не натискайте силно LCD екрана, защото
това може да го повреди.
Ако използвате видеокамерата на студено
място, възможно е на LCD екрана да
се появи остатъчен образ. Това не е
неизправност.
Докато работите с видеокамерата,
гърбът на LCD екрана може да се
нагрее. Това не е неизправност.
Почистване на LCD екрана

Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да
го почистите с почистващото парче плат.
Когато използвате специалния комплект
за почистване на LCD екрани (продава се
отделно), не прилагайте течността директно
върху LCD екрана. Почиствайте LCD екрана с
почистваща хартия, навлажнена с препарата.
58BG


Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
 Когато има следи от пръсти по
повърхността му.
 На горещи и влажни места.
 Когато обективът се използва край
морския бряг.
Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа, и другите настройки, се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от
220 V или когато батерията е прикрепена
към видеокамерата. Пълното разреждане на
акумулаторната батерия настъпва за около три
месеца, ако изобщо не използвате камерата.
Ако това се случи, използвайте видеокамерата,
след като заредите вградената акумулаторна
батерия. Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Технически
характеристики
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата; оставете LCD
екрана затворен за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на видеокамерата (DCR-SR58E/SR68E/
SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/
SX63E)
Дори когато извършвате функцията [MEDIA
FORMAT] или когато форматирате твърдия
диск на видеокамерата, е възможно е да
не успеете да изтриете напълно данните
от твърдия диск. Когато прехвърляте
собствеността на видеокамерата,
препоръчваме ви да използвате функцията
[EMPTY] (вижте “Получаване на подробна
информация от “Handycam” Handbook
(Ръководство за видеокамера) на стр 54), за
да ограничите възстановяването на вашите
данни. В допълнение към горното, когато
изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви
да унищожавате тялото на видеокамерата.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата с памет
Формат на видеосигнала: Цветен сигнал PAL,
стандарт CCIR
Формат за запис на видеоклипове:
Видео: MPEG-2 PS
Система за запис на аудио:
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на записа (Видеоклип/Снимки):
Вграден твърд диск
DCR-SR58E/SR68E: 80 GB
DCR-SR78E/SR88E: 120 GB
Вградена памет
DCR-SX34E/SX44E: 4 GB
DCR-SX53E/SX63E: 16 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта с памет, SDHC карта с памет
(Class 2, 4, 6, 10)
Когато измервате капацитета на носителя,
1 GB е равен на 1 милиард байта, част
от които се използват за управление на
данните и/или файлове с приложения.DCRSR58E/SR68E: Прибл. 79.3 GB
DCR-SR78E/SR88E: Прибл. 119 GB
DCR-SX34E/SX44E: Прибл. 3.86 GB
DCR-SX53E/SX63E: Прибл. 15.5 GB
Формировател на изображението:
2.25 mm (1/8 тип) CCD (Charge Coupled Device)
Приблизително 800 000 пиксела
Ефективни (Видеоклипове 16:9): Прибл. 490
000 пиксела
Ефективни (Снимки 16:9): Прибл. 310 000
пиксела
Ефективни (Снимки 4:3): Прибл. 410 000
пиксела
Обектив:
Carl Zeiss Vario-Tessar
60 х (Оптически), 2 000х (Цифров)
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E
Диаметър на филтъра: 30 mm
F = 1.8 ~ 6.0
Фокусно разстояние:
f = 1.8 ~ 108 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове: 39 ~ 2 340 mm (16:9)
За снимки: 44 ~ 2 640 mm (4:3)
BG
59
Допълнителна информация
Дори когато изтривате данни на картата
с памет или форматирате картата с памет
на вашата видеокамера или компютър, e
възможно да не успеете да изтриете всички
данни от картата. Когато давате картата с
памет на друг човек, препоръчваме ви да
изтриете данните изцяло, като използвате
софтуера за изтриване на данни на вашия
компютър. Също така, когато изхвърляте
картата с памет, ви препоръчваме да
унищожите тялото на носителя.
Система
Температура на цветовете: [AUTO], [ONE
PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR
(5 800 K)]K)
Минимална осветеност
3 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен
в положение [ON], Скорост на затвора
1/25 секунда)
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно
управление: Видео/аудио изходен жак
USB жак: mini-АB
(DCR-SR58E/SR78E/SX33E/SX34E/SX53E:
само изход)
LCD екран
Картина: 6.7 cm (тип 2.7, съотношение
на екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 230 400 (960 х 240)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2 V
(батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност,
когато използвате LCD екрана:
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: 2.0 W
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/
SX63E: 1.8 W
Работна температура: от 0--С до +400С
Температура на съхранение: От –200С до +600С
Размери (приблизително):
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
56 x 65 x 107 mm (ш х в х д) включително
издадените части
56 x 65 x 115 mm (ш х в х д) включително
издадените части с приложена
акумулаторна батерия
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E:
50 x 55 x 103 mm (ш х в х д) включително
издадените части
50 x 55 x 112 mm (ш х в х д) включително
издадените части с приложена
акумулаторна батерия
60BG
Тегло (приблизително):
DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E:
280 g само на основното тяло
320 g включително акумулаторна
батерия
DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/
SX53E/SX63E:
190 g само на основното тяло
230 g включително акумулаторна
батерия и карта с памет
Променливотоков адаптер AC-L200C/L200D
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 00C до 400C
Температура на съхранение: От –200С
до +60--С
Размери (приблизително): 48 х 29 х 81 mm
(ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 g без
захранващия кабел
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
Акумулаторна батерия NP-FV30
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Максимален волтаж при зареждане: DC 8.4 V
Максимално съпротивление при зареждане:
2.12 А
Капацитет:
Обичаен: 3.6 Wh (500 mAh)
Минимален: 3.6 Wh (500 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
 Вашата видеокамера е произведена по
лиценз на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и
възпроизвеждане на приложената
батерия (минути)
Носител за запис
110
Обичайно време
за запис
45
50
Време за
възпроизвеждане
135
160
DCR-SX53E/SX63E:
Режим на запис
Възможно е времената за запис да се
различават в зависимост от условията за
запис и на обекта, [ REC MODE].
Условия на запис: Режим на запис [SP].
Обичайното време за запис показва
времето, когато повтаряте операцията
по стартиране/спиране на записа,
превключване на лампичката MODE и
функция zoom.
Очаквано време за запис на
видеоклипове във вградения носител
за запис (за минута)

Време за запис
Вградена памет (16 GB)
100

Режим на запис
115
Непрекъснато
време за запис

DCR-SX34E/SX44E:
DCR-SX33E/SX34E/
DCR-SR58E/SR68E/
SX43E/SX44E/
SR78E/SR88E
SX53E/SX63E
Време за зареждане
(пълно зареждане)

Вградена памет (4 GB)
За да зададете режим на запис, докоснете
(MENU)  [Show others]  [
[SHOOTING
REC MODE] (в категория
SET]). В настройката по подразбиране,
режимът на запис е [SP] (стр. 51).
Вграден твърд диск (80 GB)
Режим на запис
Време за запис
Пример за очаквано време за запис на
видеоклипове на карта с памет
Режим на запис


Време за запис
Цифрите в скоби означават минималното
време за запис.
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
 Времената са измерени при температура
250С (препоръчително е видеокамерата да
се използва при температурен интервал от
100С до 300С).
 Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури или
в зависимост от условията, при които
използвате видеокамерата.
Вграден твърд диск (120 GB)
DCR-SR78E/SR88E:
Режим на запис
Време за запис
61BG
Допълнителна информация
DCR-SR58E/SR68E:
Време за запис
Относно търговските марки











“Handycam” и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
”, “Memory Stick Duo”,
“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”,
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”, “
“, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” са търговски марки
или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
“DVDirect” е търговска марка на Sony
Corporation.
Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista
и DirectX са търговски марки
или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
Macintosh и Mac OS са търговски
марки на Apple Computer Inc.в
Съединените щати и в други страни.
Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки
на Intel Corporation или негови
клонове в САЩ и други държави.
Adobe, логото на Adobe и Adobe
Acrobat са запазени търговски марки
или търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други
страни
Логото SDHC е търговска марка.
MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други наименования на
продукти, споменати тук, са търговски
марки или запазени търговски марки на
съответните им компании. Символите
 и  не се използват навсякъде в това
ръководство.
62BG
Бърза справка
Индикатори на екрана
Горе вляво
Център
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Очаквано оставащо
време за запис
FADER
Сензор за смущения изключен
Сензор за смущения включен
Приблизителен брой снимки,
които можете да запишете, и
носител за запис
Папка за възпроизвеждане
на картата с памет
Видеоклип или снимка, които
се възпроизвеждат в момента/
Общ брой на записаните
видеоклипове или снимки.
Долу
Горе вляво
Индикатор
Значение
Бутон MENU
Запис с таймер
MICREF LEVEL ниско
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
Оставащ заряд на батерията
Долна част
Индикатор
Папка за запис на
картата с памет
VIDEO LIGHT
Значение
[FACE DETECTION] зададен
в положение [OFF]
Ръчно фокусиране
SCENE SELECTION
Бутон за връщане
Баланс на белия цвят
Изключена функция SteadyShot
Център
Индикатор
Значение
Състояние на записа
Размер на снимката
Настройка за изреждане
на изображения
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
TELE MACRO
Предупреждение
Бутон VIEW IMAGES
Бутон за изреждане
на изображения
Име на файла с данните
Задно осветяване
Бутон OPTION
Режим на възпроизвеждане
Индикатор
Значение
Режим на запис
(HQ/SP/LP)
Носител за запис/
възпроизвеждане/редактиране
Брояч (час: минута: секунда)
Защитено изображение
Индекс бутон


Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което виждате.
В зависимост от модела на видеокамерата е
възможно някои индикатори да не се изведат.
63BG
Бърза справка
Горе вдясно
Идентификация на
частите и регулаторите
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
 LCD екран/Сензорен панел
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
вие можете да затворите LCD панела, като
насочите LCD екрана да гледа навън. Тази
функция е удобна, когато възпроизвеждате.
 Вграден микрофон
 Обектив (Carl Zeiss lens)
 Ключ LENS COVER
 LED VIDEO LIGHT
 A/V конектор за устройство за
дистанционно управление (28)
 Високоговорител
 Бутон
(VIEW IMAGES) (25)
(DISC BURN) (36)
 Бутон
 Бутон POWER (15)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате
остър предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате
всички настройки, включително
настройките за час.
 Бутон PHOTO (24)
 Високоговорител
 Обектив (Carl Zeiss lens)
 Ключ LENS COVER
 LED VIDEO LIGHT
 Вграден микрофон
64BG
 Лампичка
(Видеоклип)/
(Снимка) (21)
 Бутон MODE (21)
 Бутон  (Задно осветяване)
 Бутон LIGHT
Натиснете, за да осветите LIGHT.
 Жак  (USB) (34, 36, 37, 40, 42)
(DCR-SR58E/SR78E: само изход)
 Бутон
(VIEW IMAGES) (25)
 Бутон
(DISC BURN) (36)
 Бутон POWER (15)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате
остър предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате
всички настройки, включително
настройките за час.
 Лостче zoom
 Бутон PHOTO (24)
 Бутон  (Задно осветяване)
 Лампичка CHG (Зареждане) (12)
 Бутон MODE (21)
 Батерия (12)
 Лампичка
 Жак DC IN (12)
(Видеоклип)/
(Снимка) (21)
 Бутон LIGHT
Натиснете, за да осветите LIGHT.
 Жак  (USB) (34, 36, 37, 40, 42)
(DCR-SX33E/SX34E/SX53E: само изход)
 Бутон START/ STOP (22)
 Ремък за захващане (20)
 Кукичка за раменната дръжка
 Лостче за изваждане на батерията
(BATT) (13)
 Гнездо за статив
 Лампичка за достъп (карта с памет) (18)
Докато лампичката за достъп свети или
мига, видеокамерата чете или записва
данни.
 Карта с памет (18)
65BG
Бърза справка
Прикрепете статив (продава се отделно)
към гнездото за статива, като използвате
винт за статива (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm).
 Лостче zoom
 Бутон PHOTO (24)
 Батерия (12)
 Лампичка CHG (Зареждане) (12)
 Бутон START/STOP (22)
 Ремък за захващане (20)
 Жак DC IN (12)
 Гнездо за картата с памет (18)
 Лостче за изваждане на
батерията (BATT) (13)
 A/V конектор за устройство
за дистанционно управление (28)
 Гнездо за статив
Прикрепете статив (продава се отделно)
към гнездото за статива, като използвате
винт за статива (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm).
 Лампичка за достъп (карта с памет) (18)
Докато лампичката за достъп свети или
мига, видеокамерата чете или записва
данни.
66BG
Азбучен указател
Symbols
16:9 ...............................................29
4:3 .................................................29
Symbols
A-Z
A/V свързващ кабел...........28, 45
CLOCK SET.................................15
DATA CODE...............................16
DATE/TIME ............................... 16
DELETE........................................31
DVDirect Express....................... 42
DVD записващо
устройство............................42, 44
“Handycam” Handbook.............54
LANGUAGE SET........................16
Macintosh.................................... 33
MEDIA SETTINGS....................17
“Memory Stick” носител...........18
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител........................................18
“Memory Stick PRO Duo”
носител........................................18
MOVIE MEDIA SET..................17
MY MENU...................................48
MY MENU SETTING................48
One Touch Disc Burn.................36
OPTION MENU.........................50
PHOTO MEDIA SET..................17
PMB (Picture Motion
Browser).................................33, 36
PMB Help.....................................36
RESET...........................................65
TV TYPE......................................28
USB кабел..............................42, 44
USB CONNECT....................42, 44
VIEW IMAGES...........................25
VISUAL INDEX..........................25
Windows......................................33
Zoom............................................22
Symbols
А-Я
Батерия.........................................
12
L
Бутони за запис и zoom на LCD
екрана...........................................22
Вградена
памет...........................17
M
Видеоклипове.......................22, 25
Включване на захранването...15
Време за запис и
възпроизвеждане...................... 61
Възпроизвеждане......................25
Външен носител........................ 40
Вътрешен твърд диск...............17
Грижи........................................... 57
Дисплей за автодиагностика.... 56
Запазване на изображения
на външен носител....................40
Запис на снимки от
видеоклипове.............................39
Запис с едно докосване............36
Запис.............................................22
Зареждане на батерията
в чужбина....................................14
Зареждане на батерията...........12
Идентификация
на частите
O
и регулаторите............................64
Индикатори на екрана.............63
Инсталация ................................33
Карта с памет..............................18
Компютър....................................33
Компютърна система............... 33
Копиране
на диск......................39
P
Копиране.....................................19
Менюта...................................48, 51
Миниатюрни изображения...... 31
Надморска височина..................8
Носител за запис........................17
Операционни звукови
сигнали.........................................16
Отстраняване на проблеми....55
Поддръжка..................................57
Поправка......................................55
Предпазни мерки.......................57
Предупредителни
индикатори..................................56
Презапис......................................19
Приложени аксесоари................5
Пълно зареждане.......................12
Работен поток...............................9
Редактиране на
видеоклипове .............................39
Рекордер за дискове..................45
Ръководство за видеокамера.... 54
Сверяване на датата и часа......15
Сила на звука..............................26
Снимки...................................24, 25
Софтуер....................................... 33
Стенен контакт...........................12
Създаване на диск...............38, 42
Телевизор.....................................28
Технически характеристики......59
Списъците с менюто ще
откриете на стр. 51 до 53
Бърза справка
R
67BG
BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising