Sony | DCR-SR37E | Sony DCR-SR37E SR37 Standard Definition Hard Disk Drive camcorder Инструкции за експлоатация

4-124-309-11(1)
Съдържание
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E/SR77E/SR87E
Цифрова видеокамера
Ръководство за експлоатация
© 2009 Sony Corporation
8
Подготовка за работа
10
Запис
14
Възпроизвеждане
18
Запазване на филми и
снимки с помощта на
компютър
22
Запазване на изображения
28
с помощта на DVD записващо
устройство, рекордер
Пълноценно използване
на видеокамерата
34
Допълнителна
информация
43
1
Преди да започнете работа с вашата
видеокамера, първо прочетете това
Преди да работите с устройството,
моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
щия или еквивалентен тип батерия,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии по
начина, описан в инструкциите.
Подменяйте батерията само с посочения тип батерии. В противен случай
За да предотвратите пожар или токов може да възникне пожар или повреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
АС адаптор
Не използвайте АС адаптора в тясно
Не излагайте батериите на прекалени място, като например между стена и
горещини, като например директна
мебел.
слънчева светлина, огън или други
Когато използвате АС адаптора,
подобни.
включете го в най-близкия контакт.
Изключете АС адаптора от контакта
ВНИМАНИЕ
незабавно, ако възникне някаква неизправност, докато използвате видеокаБатерия
мерата.
При неправилна работа с батерията
Дори и да сте изключили видеокамератя може да избухне и да причини пота от копчето, тя продължава да
жар или дори химически изгаряния.
бъде свързана с електрическата мре• Не разглобявайте батерията.
жа, докато прикаченият към нея АС
• Не разтрошавайте батерията, не я уд- адаптор е включен към контакта.
ряйте и не упражнявайте сила върху
нея, като например удари с чук, изпускане или стъпване върху батерията.
• Не давайте на късо и не позволявайте
метални предмети да се докоснат до
терминалите на батерията.
• Не излагайте батерията на високи
температури над 60°С, като например
на директна слънчева светлина или в
кола, паркирана на слънце.
• Не изгаряйте и не хвърляйте батерията в огън.
• Не използвайте повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Заредете батерията, като използвате
оригинално устройство за зареждане на
батерии Sony или друго устройство, с
което можете да заредите батерията.
• Дръжте батерията на места, където
не може да бъде достигната от малки
деца.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията само със съ-
2
За потребителите в Европа
Забележки за потребителите от страни, прилагащи Европейските Директиви
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите,
указани в съответните сервизни книжки и гаранционни карти.
ВНИМАНИЕ
Електромагнитни полета с определена честота могат да повлияят на
картината и звука на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря
на изискванията на ЕМС Директивата за използване на свързващи кабели не по-дълги от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване по средата на трансфе-ра на данни,
рестартирайте програмата или изключете и включете отново комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Ако изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да
бъдат причинени в противен случай.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използваните батерии (за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни
със система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на батерията или опаковката й показва, че батерията, приложена към този продукт, не трябва да
се третира като домашен отпадък.
Ако изхвърлите тези батерии на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. С оглед на
безопасността, правилната работа
или запазване на данните, е необходимо да се поддържа непрекъсната връзка с вградената батерия, така че тя
трябва да бъде сменяна само от квалифициран персонал. За да осигурите
правилното третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи, на съответното място за рециклиране на
електрически и електронни уреди. За
всички други батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване на батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния
пункт за рециклиране на батерии. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
3
Приложени аксесоари
Забележки относно употребата
Числата в () означават приложеното Използване на видеокамерата
количество.
• Видеокамерата не е устойчива на
 АС адаптор (1)
прах, капки или водоустойчива. Виж Захранващ кабел (1)
те раздела "Предпазни мерки" (стр.
 А/V свързващ кабел (1) 
46).
 USB кабел (1) 
• Не извършвайте никое от следните
 Акумулаторна батерия
действия, докато свети или премигва
Само за DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
лампичката за режим
(Филм)/
SR48E/SR57E/SR67E: NP-FH30 (1)
(Снимка) (стр. 12) или лампичкаСамо за DCR-SR77E/SR87E: NP-FH50
та ACCESS/достъп (стр. 10, 36). В
(1)
противен случай носителят на запис
 CD-ROM "Софтуер за видеокамераможе да бъде повреден, записаните
та" (1) (стр. 22)
изображения да бъдат изтрити или
- "PMB" (софтуер) включително "PMB
да възникне някоя друга неизправръководство"
ност.
 "Наръчник за видеокамерата" (PDF
- Не изваждайте “Memory Stick PRO
формат)
Duo”
- "Ръководство за експлоатация”
- Не отстранявайте батерията или
(Този наръчник) (1)
АС адаптора от видеокамерата.
• Не подлагайте видеокамерата на


удари или вибрации. Възможно е тя
да не успее да запише или възпроизведе филми и снимки.
• Не използвайте видеокамерата на
много шумни места. Възможно е тя
• За информация относно записващия нода не успее да запише или възпроизвесител “Memory Stick”, който можете да де филми и снимки.
използвате с тази видеокамера, вижте • Когато свързвате видеокамерата
стр. 36.
към друго устройство с помощта на
кабел, се уверете, че сте поставили
конектора по правилния начин. Насилственото вкарване на конектора
в терминала може да повреди видеокамерата.
• С оглед защитата на вградения
твърд диск от удар при изпускане,
видеокамерата има сензор, който регистрира падането. Когато видеокамерата бъде изпусната или се използва в условия на безтегловност, блокиращият шум, който се появява при
активирането на функцията за падане, също може да бъде записан. Ако
сензорът засече неколкократно падане на видеокамерата,
записът/възпроизвеждането могат да
4
бъдат спрени.
• Когато температурата на видеокамерата се покачи или понижи извънредно много, няма да можете да
записвате или възпроизвеждате, докато е активирана защитната функция на видеокамерата при подобни
ситуации. В този случай на LCD екрана се появява съобщение (стр. 44).
• Не включвайте видеокамерата на
места с ниско атмосферно налягане,
където надморската височина е повече от 5000 метра. Ако го направите,
може да повредите твърдия диск на
видеокамерата.
• Ако продължително време повтаряте запис/изтриване на изображения,
фрагменти от данните остават
върху носителя на запис. Изображения не могат да бъдат запазени или
записани. В този случай първо запазете изображенията на външен носител, а след това извършете [MEDIA
FORMAT] (стр. 34).
• LCD екранът е произведен чрез високо прецизна технология, така че
99.99% от пикселите са ефективни.
На LCD екрана обаче могат да се
появят малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата им е нормална и е в
резултат на производствения процес,
те не засягат по никакъв начин записа.
те се различават в зависимост от
страната/ региона. За да гледате вашите записи на телевизор, ви е необходим такъв, който е базиран на
системата PAL.
• Телевизионни програми, филми, видеокасети и други материали могат да
бъдат със защитени авторски права.
Непозволеното записване на такива
материали може да бъде в противоречие със законите за защита на авторските права.
• За да предотвратите загуба на данни, запазвайте периодично всички записани изображения на външен носител. Препоръчително е да записвате
данните на диск, като например
DVD-R, с помощта на вашия компютър. Също така, можете да използвате DVD записващо устройство, видеорекордер или DVD/HDD
рекордер, за да запазвате вашите
изображения.
Относно промяната на
езиковата настройка
• Екранните указатели на различните
езици са използвани за илюстрация на
работни операции. Ако е необходимо,
променете езика на екрана, преди да
използвате видеокамерата (стр. 13).
Относно това ръководство
Относно записа
•Изображенията на LCD екрана, използвани в това ръководство с обясни• Преди да започнете да снимате, изтелна цел, са заснети с помощта на
пробвайте функцията за запис, за да
цифров фотоапарат и може да изсе уверите, че картината и звукът
глеждат различно от действителнисе записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието те изображения.
на записа, не могат да бъдат предо- • В това Ръководство за експлоатация твърдият диск на видеокамерата
ставени, дори когато запис или
и “Memory Stick PRO Duo” се наривъзпроизвеждане е невъзможно порачат с общото наименование "носиди повреда на видеокамерата, носител на запис".
теля на запис и т.н.
• Цветовите системи на телевизори- • В това Ръководство за експлоата-
5
ция “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO-HG Duo” се наричат
с общото наименование “Memory
Stick PRO Duo".
• Ще намерите ръководството "Наръчник за видеокамерата" (PDF формат) на приложения CD-ROM (стр.
42).
• Сериите от снимки на екрана са от
Windows Vista. Сцените може да се
различават в зависимост от операционната система на вашия компютър.
6
Работен процес
Запис на филми и снимки (стр. 14)
• Според настройките по подразбиране, филмите и
снимките се записват на вградения твърд диск на
видеокамерата.
• Можете да сменяте носителя на запис (стр. 35).

Възпроизвеждане на филми и снимки
(стр. 18)
Възпроизвеждане на филми и снимки на вашата
видеокамера (стр. 18).
Възпроизвеждане на филми и снимки на телевизор, свързан с видеокамерата (стр. 21).

Запазване на филми и снимки на диск
Запазване на филми и снимки с помощта на
компютър (стр. 22)
Създаване на диск с помощта на DVD записващо
устройство или рекордер (стр. 28)
• Използвайки екрана на видеокамерата, можете да
създавате диск и да го възпроизвеждате на DVDirectExpress, като свържете DVD записващо устройство,
DVDirectExpress (продава се отделно) към вашата видеокамера.

Изтриване на филми и снимки (стр. 34)
• Можете да освободите място за запис, като
изтриете от твърдия диск филмите и снимките,
които сте запазили на друг носител.
7
Съдържание
Преди да започнете работа с вашата видеокамера,
първо прочетете това.....................................................................................2
Работен процес ....................................................................................................7
Подготовка за работа
Стъпка 1: Зареждане на батерията...........................................................10
Зареждане на батерията в чужбина....................................11
Стъпка 2: Включване на захранването и настройка на
датата и часа ................................................................................12
Промяна на езиковата настройка........................................13
Запис
Запис........... ...............................................................................................................14
Запис и възпроизвеждане на филми и снимки с лекота
(операция Easy Handycam).........................................................17
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата .......................................................18
Възпроизвеждане на изображения на телевизор ................................21
Запазване на филми и снимки с помощта на
компютър
Подготовка на компютъра (с операционна система Windows) ........22
Когато използвате компютър с операционна
система Macintosh.......................................................................22
Създаване на диск с едно докосване (One Touch Disc Burn) ..........24
Прехвърляне на филми и снимки на компютър
(Easy PC Back-up) ................................................................................................25
Промяна на устройството или папката, в които
да бъдат запазени филмите и снимките.........................26
Стартиране на PMB (Picture Motion Browser) .......................................26
Създаване на диск .............................................................................................27
Копиране на диск..........................................................................27
Редактиране на филми ..............................................................27
Сваляне на снимки от филм ....................................................27
8
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо устройство, рекордер
Създаване на диск с помощта на свързано DVD записващо
устройство, DVDirectExpress .......................................................................28
Създаване на диск с помощта на DVD записващо
устройство и др., различни от DVDirectExpress ..................................31
Създаване на диск с помощта на рекордер и др. ..............................32
Пълноценно използване на видеокамерата
Съдържание
Изтриване на филми и снимки.....................................................................34
Копиране при условия на снимане..............................................................35
Смяна на записващия носител ....................................................................35
Проверка на настройките на носителя на запис.........36
Презапис или копиране на филми и снимки от
вградения твърд диск на “Memory Stick PRO Duo” .......37
Персонализиране на вашата видеокамера с помощта на
менютата............................................................................................................38
Използване на помощната функция HELP.........................38
Получаване на подробна информация от ръководството
"Наръчник за видеокамерата" .....................................................................42
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ......................................................................43
Предпазни мерки ...................................................................................................46
Спецификации .........................................................................................................48
Индикатори на екрана .......................................................................................52
Части и бутони .....................................................................................................53
Индекс........................................................................................................................55
9
Подготовка за работа
Стъпка 1: Зареждане на батерията
лампичка ACCESS
(Твърд диск)
лампичка CHG
(зареждане)
Батерия
DC щекер
DC IN жак
АС
адаптор
Към
контакта
Захранващ кабел
Можете да заредите "InfoLITHIUM" батерията (серия Н), след като я поставите във вашата видеокамера.
• Не можете да поставяте във видеокамерата "InfoLITHIUM" батерия, различна от серия Н.
1 Изключете видеокамерата, като затворите LCD екрана.
батерията, като я плъзнете по посока на стрелката,
2 Поставете
докато щракне.
АС адаптора към видеокамерата, а захранващият кабел
3 Свържете
включете в контакта.
• Уверете се, че маркировката  на DC щекера гледа надолу.
Лампичката CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Лампичката CHG (зареждане) изгасва, когато батерията е напълно заредена.
батерията е напълно заредена, изключете АС адаптора от
4 DCКогато
IN жака на видеокамерата.
• Вижте стр. 49 относно зареждането на батерията, времето за запис и
възпроизвеждане.
10
• Докато видеокамерата е включена, можете да проверите приблизително
оставащия заряд на батерията от индикатора за батерията в горния ляв ъгъл
на LCD екрана.
За да извадите батерията
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето за освобождаване на батерията
BATT  и извадете батерията .
Извършете същите връзки като в раздела "Стъпка 1: Зареждане на батерията".
Подготовка за работа
За да използвате контакта като източник на
захранване
Забележки относно батерията и АС адаптора
• Когато изваждате батерията или разкачвате АС адаптора, затворете LCD
екрана и се уверете, че лампичката
(Филм)/
(Снимка) (стр.
12)/лампичката ACCESS (стр. 10, 36) е изгаснала.
• Не докосвайте DC щекера на АС адаптора или терминала на батерията с
метални предмети. Това може да причини повреда.
• Според настройката по подразбиране, захранването се изключва автоматично, ако не работите с видеокамерата повече от 5 минути с оглед запазване заряда на батерията ([A.SHUT OFF]).
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да зареждате батерията във всички страни/райони, като използвате АС адаптора, приложен към видеокамерата в обхват АС 100 V - 240
V, 50 Hz/60 Hz.
•Не използвайте електронен трансформатор на електроенергия.
11
Стъпка 2: Включване на захранването и
настройка на датата и часа
1 Отворете LCD екрана на видеокамерата.
Видеокамерата се включва.
• За да включите видеокамерата, когато LCD екранът е отворен, натиснете бутона POWER.
бутон POWER
(Филм): За да записвате филм.
(Снимка): За да направите снимки.
Изберете желаната географска област с
2 помощта
на
, след това докоснете [NEXT].
/
Докоснете бутона
на LCD екрана.
• За да зададете отново датата и часа, докоснете (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [CLOCK SET]. Когато определена опция
не се вижда на екрана, докоснете / , докато опцията се появи.
3 Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
.
Часовникът започва да отброява времето.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът се премества с 1 час напред.
12
• Датата и часът не се появяват по време на запис, но те автоматично
се записват на носителя и могат да бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  [DATE/TIME]



.
• Можете да изключите звуковия сигнал при извършване на операция, като
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET] 
докоснете
(HOME) 
[BEEP]  [OFF]


.
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
захранването се изключва.
(Филм) премигва няколко секунди и
бутон POWER
Промяна на езиковата настройка
Подготовка за работа
• Можете да изключите вашата видеокамера и като натиснете бутона POWER.
• Когато [POWER ON BY LCD] е зададен в положение [OFF], изключете видеокамерата, като натиснете бутона POWER.
Можете да променяте екранния дисплей така, че да показва съобщения на
определен език.
Докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [
LANGUAGE SET]  желания език 


.
13
Запис
Запис
Запис на филми
Според настройката по подразбиране,
филмите се записват на вградения
твърд диск на видеокамерата (стр. 35).
 Затегнете опорния ремък на
видеокамерата.
 Отворете капачето на обектива.
 Отворете LCD екрана на видеокамерата.
Видеокамерата се включва.
• За да включите видеокамерата, когато LCD екранът е вече отворен, натиснете бутона POWER (стр. 12).
14
Натиснете бутона START/STOP, за да започнете запис.
Лост за ZOOM
Приближаване
Отдалечаване
[STBY]  [REC]
Запис
За да спрете записа, натиснете отново бутона START/STOP.
• Можете да увеличите изображенията с лостчето за зуум. Преместете леко
лостчето за по-бавно увеличение. Преместете лостчето напред за по-бързо
увеличение.
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
• Относно времето за запис на филми, вижте стр. 50.
• Максималното време за запис на филми е около 13 часа.
• Когато филмовият файл надхвърли 2 GB, автоматично се създава следващ
филмов файл.
• Можете да сменяте записващия носител (стр. 35).
• Можете да променяте режима за запис на филмите (стр. 40).
• Според настройката по подразбиране, [
STEADYSHOT] е в положение [ON].
• За да настроите ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела под ъгъл
90 градуса спрямо видеокамерата , след това регулирайте ъгъла .
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса по посока на обектива , можете
да записвате филми/снимки в огледален режим.
 90 градуса (макс.)
 90 градуса спрямо
 180 градуса (макс.)
видеокамерата
• Можете да увеличите нивото на зуума, като използвате цифров zoom. Задайте нивото на увеличение, като натиснете
(HOME) 
(SETTINGS)
 [MOVIE SETTINGS]  [DIGITAL ZOOM]  желаната настройка 

.

15
Правене на снимки
Според настройката по подразбиране, снимките се записват на твърдия диск
(стр. 35).
 Отворете капачето на обектива.
 Отворете LCD екрана на видеокамерата.
Видеокамерата се включва.
• За да включите видеокамерата, когато LCD екранът е вече отворен,
натиснете бутона POWER (стр. 12).
 Натиснете бутона MODE, за да включите лампичката
• Пропорцията на екрана става 4:3.
16
(Снимка).
 Натиснете леко бутона PHOTO, за да настроите фокуса, след
това го натиснете докрай.
Лост за ZOOM
Приближаване Отдалечаване
Премигва  Свети
Когато
изчезне, снимката е записана.
• Преместете леко лостчето за увеличение zoom за да извършите по-бавно
увеличение. Преместете лостчето напред за по-бързо увеличение.
Запис
• Можете да проверите броя на записаните снимки на LCD екрана (стр. 52).
• За да промените размера на изображението, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  желаната на

.
стройка
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикация
.
Запис и възпроизвеждане на филми и снимки с
лекота (операция Easy Handycam)
Просто натиснете бутона EASY.
За да отмените операцията Easy Handycam, натиснете отново бутона
EASY, след като приключите записа или работата с менюто. По време на
операция Easy Handycam измежду настроените и регулирани опции можете
да настройвате само основни опции, като например да променяте размера
на изображението или да изтривате изображения. Другите опции се задават автоматично.
• Когато е стартирана операция Easy Handycam, почти всички настройки
на менюто автоматично се връщат към настройките по подразбиране.
(Някои опции на менюто запазват стойностите, които са били зададени
преди извършване на операция Easy Handycam.)
По време на режим Easy Handycam
се появява индикация
.
17
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видеокамерата
Според настройката по подразбиране се възпроизвеждат филмите и снимките
на вградения твърд диск (стр. 35).
Възпроизвеждане на филми
 Отворете LCD екрана на видеокамерата.
Видеокамерата се включва.
• За да включите видеокамерата, когато LCD екранът е вече отворен,
натиснете бутона POWER (стр. 12).
 Натиснете бутона
(VIEW IMAGES).
След няколко секунди се появява екранът VISUAL INDEX.
• Можете да изведете екрана VISUAL INDEX също и като натиснете
(VIEW IMAGES) на LCD екрана.
 Докоснете полето
Към индексния екран на сцените през
определен
интервал
(Film Roll Index)
Предходен
(Филм)   желания филм .
Към индексния
екран на
началните сцени
(Face Index)
Към списъка с
датите на запис
Следващ
За да се върнете
към режим на
запис
•  се появява с филма или снимката, която последно е била възпроизведена
или записана. Ако докоснете филма или снимката с маркировка , можете да
продължите възпроизвеждането от предходния запис. ( се появява на снимка,
записана на “Memory Stick PRO Duo”).
18
Видеокамерата започва да възпроизвежда избрания филм
Предходен
Регулиране
силата на звука
За да спрете
За да превъртите
назад
Следващ
OPTION MENU
За да превъртите
напред
За да поставите на
пауза/възпроизведете
Възпроизвеждане
• Когато възпроизвеждането от желания филм стигне до последния филм, екранът се връща към екрана VISUAL INDEX.
/
• По време на режим пауза докоснете
за бавно възпроизвеждане на
филми.
/
• Ако по време на възпроизвеждане докоснете неколкократно
, филмите се възпроизвеждат по-бързо съответно около 5 пъти  около 10
пъти  около 30 пъти  около 60 пъти.
• Можете да включите или изключите екранния дисплей, като натиснете бутона DISP, намиращ се на панела зад LCD екрана.
• Датата, часът на запис и условията на снимане се записват автоматично
по време на записа.
Тази информация не се извежда по време на запис, но вие можете да я изведете по време на възпроизвеждане, като докоснете (HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  желаната на

.
стройка 
За да настроите силата на звука на филми
Докато възпроизвеждате филми, докоснете
 и настройте с

• Можете да настроите силата на звука и от OPTION MENU (стр. 38).
.
Разглеждане на снимки
Докоснете
(Снимка)   желаната снимка  на екрана VISUAL INDEX.
19
Видеокамерата извежда желаната снимка
Предходна
Към екрана
VISUAL INDEX
За да
стартирате/спрете
последователното
изреждане на снимки
Следваща
OPTION MENU
• Можете да увеличите снимка, като местите лостчето за зуум, докато разглеждате снимките (PB ZOOM). Ако докоснете определена точка в рамката
PB ZOOM, тази точка идва в центъра на рамката.
• Когато разглеждате снимки, записани на “Memory Stick PRO Duo”, на екрана
се появява индикация
(възпроизвежданата папка).
20
Възпроизвеждане на изображения на телевизор
Свържете вашата видеокамера към входния жак на телевизора или видеорекордера, като използвате А/V свързващия кабел  или А/V свързващ кабел с S VIDEO . За тази операция включете видеокамерата в контакта посредством
приложения АС адаптор (стр. 11). Обърнете се за справка и към инструкциите
за експлоатация на устройствата, които ще свързвате.
 А/V свързващ кабел (приложен)
Свързва се към А/V жака на другото устройство посредством А/V свързващ
кабел.
 А/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се отделно)
Когато свързвате друго устройство през S VIDEO жака, като използвате
А/V свързващ кабел с S VIDEO кабел (продава се отделно), се възпроизвеждат изображения с по-високо качество, отколкото чрез А/V свързващия кабел. Свържете белия и червения жакове (ляв/десен аудио канал) и S VIDEO
щекера (S VIDEO канал) на А/V свързващия кабел с S VIDEO кабел (продава
се отделно). В този случай не е необходимо да свързвате жълтия щекер.
Ако свържете само S VIDEO щекера, няма да се възпроизведе звук.
Видеорекордери или
телевизори
VCRs or TVs
S VIDEO
VIDEO
(Жълто)
Възпроизвеждане
IN
AUDIO
(Бяло)
(Червено)
(Жълто)
Посока на сигнала
A/V конектор
 Задайте селектора за входен сигнал на телевизора към входа, към
който ще свържете видеокамерата.
• За подробности, вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
 Свържете видеокамерата към телевизора посредством А/V
свързващия кабел (, приложен) или А/V свързващ кабел с S VIDEO
(, продава се отделно).
• Свържете видеокамерата към входния жак на телевизора.
 Възпроизведете филми и снимки на видеокамерата (стр. 18).
• Можете да зададете пропорция на екрана в зависимост от свързания телевизор (широкоекранен/4:3), като докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE]  [16:9] или [4:3] 


.
21
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
Подготовка на компютъра
(с операционна система Windows)
Можете да извършите следните операции, като използвате "PMB (Picture
Motion Browser)":
- Прехвърляне на изображения на компютър
- Преглед и редактиране на свалени на
компютър изображения
- Създаване на диск
- Качване на филми и снимки в интернет сайтове
За да можете да запазвате филми и
снимки с помощта на компютър,
първо инсталирайте "PMB" софтуера
от приложения CD-ROM.
• Не форматирайте твърдия диск на
видеокамерата от компютъра. Ако
го направите, видеокамерата може
да не работи правилно.
• С "PMB" софтуера можете да създавате дискове, като използвате 12 см
дискове от следния тип:
- DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:
Без възможност за презапис
- DVD-RW/DVD+RW:
C възможност за презапис
Стъпка 1 Проверка на операционната система на компютъра
Операционна система*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP1*3
Процесор
Intel Pentium III: 1 GHz или по-бърз
Програма
DirectX 9.0c или по-нова версия (Този
продукт е базиран на технология DirectX. Необходимо е да инсталирате
DirectX.)
Памет
256 MB или повече
Другите изисквания за операционната
система трябва да бъдат спазени.
Твърд диск
Необходима памет за инсталацията:
Приблизително 500 МВ (Когато създавате DVD дискове може да е необходима памет 5 GB или повече.)
22
Дисплей
Минимум 1024 х 768 точки
Други
USB порт (по стандарт той трябва
да бъде осигурен, високоскоростен USB
(USB 2.0 съвместим)), DVD записващо
устройство (За инсталацията е необходимо CD-ROM устройство)
• Не е гарантирано, че видеокамерата
ще работи с всеки компютър.
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Работата не е гарантирана, ако операционната система е била актуализирана в multi-boot среда (компютър с
две или повече операционни системи).
*2 Не се поддържат 64-битови издания и
Starter (Edition).
*3 Starter (Edition) не се поддържа.
Когато използвате компютър с
операционна система Macintosh
Приложеният "PMB" софтуер не се
поддържа от компютри с операционна система Macintosh. Как да обработвате снимки, като използвате
свързан към вашата видеокамера компютър с операционна система Macintosh, вижте следния уебсайт.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения "PMB" софтуер
Преди да свържете вашата видеокамера към компютър, инсталирайте
"PMB" софтуера.
• Ако на компютъра вече е инсталирана
версия на "PMB" софтуера, който е бил
приложен към друго устройство, проверете версията. (Номерът на версията
се извежда, като щракнете върху
[Help] - [About PMB].) Сравнете номера на версията на приложения CDROM с този на предишния инсталиран
"PMB" софтуер, за да проверите дали
той е инсталиран в ред от по-старата
към по-новата версия. Ако номерът на
версията на предишния инсталиран
"PMB" софтуер е по-голям от този на
"PMB" софтуера на видеокамерата, деинсталирайте софтуера от компютъра
и го преинсталирайте отново в ред от
по-старата към по-новата версия. Ако
инсталирате първо по-новата версия
на "PMB" софтуера, някои функции
може да не работят правилно.
• Вижте стр. 42 в Наръчник за видеокамерата
 Уверете се, че видеокаме-
рата не е свързана към компютъра.
 Включете компютъра.
• За да инсталирате софтуера, се регистрирайте като Администратор.
• Преди да инсталирате софтуера, затворете всички програми, които
сте отворили на компютъра.
компютъра посредством приложения USB кабел.
На екрана на видеокамерата се появява
автоматично екранът [USB SELECT].
 Докоснете [
USB CONNECT] на екрана на видеокамерата.
• Ако екранът [USB SELECT] не се
появи, докоснете
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT].
 Поставете приложения CD-
Появява се екранът за инсталация.
• Ако екранът не се появи, щракнете
върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете бързо два пъти върху [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM).
 Щракнете върху [Install].
 Щракнете върху [Continue] на
екрана на компютъра.
 Прочетете внимателно клаузите на лицензното споразумение. Ако сте съгласни с
тях, сменете на , след
това щракнете върху [Next]
 [Install].
 Следвайте инструкциите на
екрана, за да инсталирате
софтуера.

• В зависимост от компютъра е
възможно да се наложи да инсталирате софтуер на друг производител.
Изберете езика за програмата, която ще бъде инстали- Ако се появи екрана за инсталация,
следвайте инструкциите, за да инрана, след това щракнете
сталирате необходимия софтуер.
върху [Next].
 Включете видеокамерата,
след това я свържете към
• Рестартирайте компютъра, ако
това е необходимо, за да завършите
инсталацията.
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
ROM в устройството за дискове на вашия компютър.
23
Създаване на диск с
едно докосване
Когато инсталацията бъде завършена, (One Touch Disc Burn)
Можете да запазвате филми и снимки
ще се появят следните иконки.
на диск, просто като натиснете
Извадете CD-ROM от компютъра.
(DISC BURN) на видеокамерата. Филмите и снимките, записани на вашата
видеокамера, които още не са били запазени, могат автоматично да бъдат
запаметени на диск с помощта на
функцията One Touch Disc Burn.
• Първо инсталирайте "PMB" софтуера (стр. 22), но не го стартирайте.
• Може да се появят други иконки.
• За тази операция включете видеока• В зависимост от инсталационната
мерата в контакта посредством
процедура, може да не се появи ниприложения АС адаптор (стр. 11).
каква иконка.
• При тази процедура не се инсталира • С помощта на функцията One Touch
Disc Burn можете да запазвате само
ръководството "Наръчник за видеофилми и снимки, записани на вградекамерата" (стр. 42).
ния твърд диск.
За да разкачите видеокамерата
от компютъра
 Щракнете върху иконката
в долния десен ъгъл на екрана
на компютъра  [Safely remove USB Mass Storage Device].
Включете компютъра и поста1 вете
празен диск в DVD устройството.
• Вижте стр. 22 за информация
относно типовете дискове,
които можете да използвате.
• Ако автоматично стартира
някакъв софтуер, затворете
го.
Включете видеокамерата и я
2 свържете
към компютъра посредством USB кабела.
 Докоснете [END]  [YES] на
екрана на видеокамерата.
 Разкачете USB кабела.
24
Прехвърляне на филми и
снимки на компютър
3 Натиснете
(Easy PC Back-up)
(DISC BURN).
Филмите и снимките, записани на вашата видеокамера, които още не са
били запазени, могат автоматично да
бъдат прехвърлени на компютър с помощта на функцията Easy PC Back-up.
Първо включете компютъра.
• За тази операция включете видеокамерата в контакта посредством приложения АС адаптор (стр. 11).
инструкциите на ек4 Следвайте
Включете видеокамерата и я
1 свържете
рана на компютъра.
към компютъра посредством USB кабела.
На екрана на видеокамерата се появява екранът [USB SELECT].
[
USB CONNECT],
2 Докоснете
за да качите изображения от
вътрешния твърд диск или [
USB CONNECT], за да качите
изображения от “Memory Stick
PRO Duo”.
На екрана на компютъра се появява прозорецът [Handycam Utility].
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
• Филмите и снимките не се запазват
на компютъра, когато извършвате
операцията One Touch Disc Burn.
25
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
Щракнете бързо два пъти върху икон-
за бърз достъп "PMB" на екрана
3 На екрана на компютъра щрак- ката
на компютъра.
нете върху [Easy PC Back-up]
 [Import].
Филмите и снимките се запазват
на вашия компютър.
Когато операцията бъде завършена, се появява екранът "PMB".
• Когато операцията бъде завършена, може да се появи екран, който
индикира, че филмите се обработват. Може да е необходимо повече
време, докато се обработят филмите. Междувременно, можете да
работите с "PMB" софтуера.
• Ако на екрана на компютъра не
се изведе иконката, щракнете
върху [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [PMB], за
да стартирате "PMB" софтуера.
Можете да разглеждате, редактирате
или създавате дискове с филми и снимки, като използвате "PMB" софтуера.
Четене на "PMB ръководството"
За подробности как да използвате
"PMB" софтуера, прочетете "PMB
ръководството". Щракнете бързо два
пъти върху иконката за бърз достъп
"PMB Guide" на екрана на компютъра,
за да отворите "PMB ръководството".
• За подробности относно прехвърлянето на компютър на филми и снимки, вижте "PMB ръководството"
(стр. 26).
Промяна на устройството или
папката, в които да бъдат запазени филмите и снимките
На екрана [Handycam Utility] в
стъпка 3 по-горе, щракнете върху
[Easy PC Back-up]  [Change]. На
изведения екран можете да избирате устройството или папката, в
които да бъдат запазени изображенията.
26
• Ако на екрана на компютъра не
се изведе иконката, щракнете
върху [Start]  [All Programs] 
[Sony Picture Utility]  [Help] 
[PMB Guide]. Можете да отворите "PMB ръководството" и от
[Help] на "PMB".
Създаване на диск
Можете да създадете диск, като изберете филми и снимки, които преди
това сте прехвърлили на вашия компютър (стр. 25).
компютъра и поста1 Включете
вете празен диск в DVD устройството.
• За информация относно типовете дискове, които можете да
използвате, вижте стр. 22.
• Ако автоматично се стартира
някакъв софтуер, затворете го.
Щракнете бързо два пъти върху
2 иконката
за бърз достъп "PMB"
на екрана на компютъра, за да
стартирате "PMB" софтуера.
• Можете да стартирате "PMB" софтуера и като щракнете върху [Start]
 [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [PMB].
изберете папка или дата, след
това изберете филми и снимки.
• За да изберете множество филми и
снимки, задръжте натиснат бутона
Ctrl и щракнете върху техните миниатюрни изображения.
4 В горната част на прозореца
щракнете върху [Manipulate] 
[DVD-Video (SD) Creation].
Появява се прозорецът за избор на
филми и снимки.
• За да добавите филми и снимки към
предходно избраните, маркирайте филмите и снимките в основния прозорец
и ги придърпайте и пуснете в прозореца за избор на филми и снимки.
вайте инструкциите на екрана.
• Може да е необходимо повече време,
за да създадете диск.
Копиране на диск
Можете да копирате диск със запис
на друг диск, като използвате функцията "Video Disc Copier".
За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start]  [All Programs]
 [Sony Picture Utility]  [Video
Disc Copier]. Вижте помощната информация на "Video Disc Copier" относно тази операция.
Редактиране на филми
Можете да изрежете само необходимите части от филм и да ги запазите като друг файл. Като използвате "PMB" софтуера, изберете
филма, който искате да редактирате, след това щракнете върху [Manipulate]  [Video Trimming] от менюто, за да изведете прозореца Video Trimming. За подробности относно тази операция, вижте "PMB
ръководството" (стр. 26).
Сваляне на снимки от филм
Можете да запазвате отделен
кадър от филм като снимков файл.
В прозореца на "PMB" за възпроизвеждане на филма, щракнете върху
, за да се изведат прозорците
[Save Frame]. За подробности относно тази операция, вижте "PMB
ръководството" (стр. 26).
Щракнете
Запазване на филми и снимки с помощта на компютър
Щракнете върху [Folders] или
3 [Calendar]
отляво на прозореца и
5 За да създадете диск, след-
27
Запазване на изображения с помощта на DVD записващо
устройство, рекордер
Създаване на диск с
помощта на DVD
записващо устройство,
DVDirect Express
Работейки върху екрана на видеокамерата, можете да запазвате филми на
диск, когато използвате свързано DVD
записващо устройство, DVDirect Express (продават се отделно). Можете
също така да възпроизвеждате изображенията от създадения диск.
Вижте също и инструкциите за експлоатация на DVD записващото
устройство.
• В този раздел DVDirect Express се
нарича "DVD записващо устройство".
• Могат да бъдат използвани само
празни дискове от следните типове:
- 12 см DVD-R
- 12 см DVD+R
• Устройството не поддържа двуслойни дискове.
Поставете празен диск в DVD
2 записващото
устройство и затворете отделението за диска.
На екрана на видеокамерата се появява екрана [DISC BURN].
Натиснете
(DISC BURN) на
3 DVD
записващото устройство.
Филми, записани на вградения
твърд диск, които не са били записани другаде, ще се запишат на диска. След като записът завърши, отделението на DVD записващото
устройство се отваря и можете да
извадите диска.
• Можете да използвате и
(DISC BURN) на видеокамерата.
видеокамерата и
1 Включете
свържете DVD записващото
устройство към  (USB) жака на
видеокамерата посредством
USB кабела на DVD записващото
устройство.
Повторете стъпки 2 и 3, ко4 гато
общият размер на фил-
5
мите, които ще бъдат
записани, надхвърля паметта на
диска.
След като операцията бъде завършена, докоснете  [END]
на екрана на видеокамерата.
• Докоснете [EJECT DISC] и извадете поставения диск.
На екрана на видеокамерата се появява екрана [EXTERNAL DRIVE].
• Използвайте приложения АС адаптор
като източник на захранване (стр.
11). Когато използвате батерията,
докато работите с видеокамерата,
DVD записващото устройство няма
да работи.
28
Затворете отделението за
6 диска
на DVD записващото
устройство и разкачете USB
кабела.
Създаване на диск с избрани изображения
делението за диска.
• За да създадете друг диск със
За да презапишете желано изображение
същото съдържание, поставете
на диска или за да създадете няколко
нов диск и докоснете [CREATE
диска с едни и същи записи, извършете
SAME DISC].
тази операция.
 След като операцията завърши, до В стъпка 3 по-горе докоснете
коснете [EXIT]  [END] на екрана
[DISC BURN OPTION].
на видеокамерата.
 Затворете отделението за диска
на DVD записващото устройство и
разкачете USB кабела от видеокамерата.
 Изберете носителя на запис, на
който са запазени филмите, които
искате да запаметите.
На екрана на видеокамерата се появяват миниатюрните изображения
на филмите.
 Докоснете изображението на филма, който искате да запишете на
диска. Появява се отметка .
• Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да потвърдите
избора си. Докоснете
, за да се
върнете към предходния екран.
• Като докоснете датата, можете да
търсите изображения по датата на
техния запис.
На екрана на видеокамерата докоснете
 [YES]. Отделението за
диска на DVD записващото устройство се отваря, след като бъде записан дискът.
 Извадете диска от DVD записващото устройство и затворете от-
 Включете видеокамерата и
свържете DVD записващото
устройство към  (USB) жака на
видеокамерата посредством USB
кабела на DVD записващото
устройство.
Появява се екранът [EXTERNAL
DRIVE].
• Можете да възпроизвеждате филми на телевизионния екран, като
свържете видеокамерата към
телевизор (стр. 21).
 Поставете записан диск в DVD записващото устройство. Филмите,
записани на диска, се появяват
като VISUAL INDEX на екрана на
видеокамерата.
 Натиснете бутона за възпроизвеждане на DVD записващото устройство. Филмът започва да се
възпроизвежда на екрана на видеокамерата.
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо устройство, рекордер
Оставащо място за
запис на диска
Възпроизвеждане на диск на DVD
записващото устройство
29
• Можете да извършвате операции
и от екрана на видеокамерата
(стр. 18).
 На екрана на видеокамерата докоснете [END]  [EJECT DISC] и
след като операцията бъде завършена, извадете диска.
 Натиснете
и разкачете USB
кабела.
• Уверете се, че сте включили видеокамерата. DVD записващото
устройство се захранва от видеокамерата.
• Можете да използвате [DISC
BURN OPTION], за да създадете
няколко диска с едно и също
съдържание.
• Когато създавате диск, не извършвайте никое от следните действия:
- Не изключвайте видеокамерата
- Не разкачвайте USB кабела или
АС адаптора
- Не подлагайте видеокамерата на
механични удари или вибрации
- Не изваждайте "Memory Stick PRO
Duo" от видеокамерата.
• Не можете да добавяте филми на
диск, на който има вече запис.
• Преди да изтриете филмите от
видеокамерата, възпроизведете
създадения диск, за да се уверите,
че презаписът е извършен правилно.
• Ако на екрана се появи надпис [Failed] или [DISC BURN failed.], поставете друг диск в DVD записващото
устройство и докоснете отново
(DISC BURN).
• Ако общият размер на филмите,
които ще бъдат записани чрез
функцията DISC BURN надхвърля
паметта на диска, записът спира,
когато се достигне лимита. Последният филм на диска може да
бъде отрязан.
• Времето за създаване на диск до
запълване на цялата му памет е
30
от 20 до 60 минути. Може да отнеме и повече време в зависимост
от режима на запис или броя на
сцените.
• Можете да възпроизвеждате записаните дискове на DVD плейър. Ако
по някаква причина не можете да
възпроизведете диска, свържете видеокамерата към DVD записващото устройство и след това го
възпроизведете.
• На екрана на видеокамерата се появява маркировката на диска.
• В някои страни/региони може да не
бъде достъпно DVDirect Express.
Създаване на диск с
помощта на DVD
записващо устройство и
др., различно от
DVDirect Express
Можете да запазвате филми на диск,
като свържете видеокамерата посредством USB кабел към други устройства за запис на дискове, например
DVD записващо устройство Sony, различно от DVDirect Express. Вижте
също и инструкциите за експлоатация
на устройствата, които ще свързвате. Тук е описан методът, който се
използва за създаване на диск чрез
свързване на видеокамерата към DVD
записващо устройство Sony посредством USB кабел.
• За тази операция включете видеокамерата в контакта посредством
приложения АС адаптор (стр. 11).
• В някои страни/региони може да не
бъде достъпно DVD записващо
устройство Sony.
видеокамерата и
1 Включете
свържете DVD записващото
На екрана на видеокамерата се появява екрана [USB SELECT].
нете [ USB CONNECT], а ако
са записани на "Memory Stick PRO
Duo", докоснете [ USB CONNECT] на екрана на видеокамерата.
Запишете филми на свързаното
3 устройство.
• За подробности, вижте инструкциите за експлоатация на
устройството, което ще
свързвате.
След като операцията бъде за4 вършена,
докоснете [END] 
[YES] на екрана на видеокамерата.
5 Разкачете USB кабела.
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо устройство, рекордер
устройство и др. към  (USB)
жака на видеокамерата посредством USB кабела (приложен).
Когато филмите са записани на
2 вградения
твърд диск, докос-
31
Създаване на диск с помощта на рекордер и др.
Можете да презаписвате на диск или
видео касета изображения, които
възпроизвеждате на вашата видеокамера, като я свържете посредством
А/V свързващ кабел към рекордер,
DVD записващо устройство Sony, различно от DVDirect Express и др.
Свържете устройството по един от
двата начина  или . Вижте също
и инструкциите за експлоатация на
устройствата, които ще свързвате.
Преди да започнете операцията, изберете носителя на запис, съдържащ
филмите, които желаете да презапишете (стр. 35).
• За тази операция свържете видеокамерата към контакта посредством
приложения АС адаптор (стр. 11).
 А/V свързващ кабел (приложен)
Свързва А/V свързващия кабел
към входните жакове на друго
устройство.
 А/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Когато свързвате друго устройство през S VIDEO жака, като
използвате А/V свързващ кабел с
S VIDEO кабел (продава се отделно), се възпроизвеждат изображения с по-високо качество, отколкото чрез А/V свързващия кабел.
Свържете белия и червения жакове (ляв/десен аудио канал) и S VIDEO щекера (S VIDEO канал) на
А/V свързващия кабел с S VIDEO
кабел. Ако свържете само S VIDEO щекера, няма да се
възпроизведе звук. В този случай
не е необходимо да свързвате
жълтия щекер (видео канал).
А/V дистанционен
A/V Remote
конектор
Connector
Вход
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
Посока на сигнала
носителя на запис в
1 Поставете
записващото устройство.
• Ако записващото устройство има
селектор за входен източник, задайте го на входен режим.
Свържете видеокамерата към
2 записващото
устройство (рекордер и др.) посредством А/V
свързващ кабел  (приложен)
или А/V свързващ кабел с S
VIDEO  (продава се отделно).
• Свържете видеокамерата към
входните жакове на записващото
устройство.
32
Започнете възпроизвеждане на
3 видеокамерата
и запишете
файла на записващото устройство.
ния (десен канал) щекер към входния аудио жак на устройството.
• В някои страни/региони може да не
бъде достъпно DVD записващо
устройство Sony.
• За подробности, вижте инструкциите за експлоатация на записващото устройство.
Когато презаписът бъде за4 вършен,
спрете записващото
устройство, а след това и видеокамерата.
Запазване на изображения с помощта на DVD
записващо устройство, рекордер
• Тъй като презаписът се осъществява чрез аналогов трансфер на данните, качеството на изображението може да се влоши.
• За да скриете индикаторите на екрана (като например брояч и др.)
от екрана на свързаното устройство, докоснете
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (настройката по


.
подразбиране)
• За да запишете датата/часа или
настройките на видеокамерата, до(SETкоснете
(HOME) 
TINGS)  [VIEW IMAGES SET] 
[DATA CODE]  желаната на

. Освен
стройка 
това, докоснете (HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [V

.
OUT/PANEL] 
• Когато пропорцията на екрана на
устройството, на което се извеждат изображенията (телевизор и
др.) е 4:3, докоснете
(HOME)

(SETTINGS)  [OUTPUT
SETTINGS]  [TV TYPE]  [4:3]



.
• Ако свързвате моно устройство,
свържете жълтия щекер на А/V
свързващия кабел към входния видео
жак и белия (ляв канал) или черве-
33
Пълноценно използване на
видеокамерата
Изтриване на филми и
снимки
Можете да освободите място на ноФорматиране на носителя на
сителя на запис, като изтриете филми
запис
и снимки от него. Преди да извършите
тази операция, изберете носителя,
Форматирането изтрива всички филсъдържащ филмите и снимките, които ми и снимки, за да се освободи място
искате да изтриете (стр. 35).
за нови записи.
• За тази операция свържете видеокаДокоснете (HOME) 
мерата към контакта посредством
(OTHERS)  [DELETE].
приложения АС адаптор (стр. 11).
• За да избегнете загубата на важни
За да изтриете филми, докосизображения, е необходимо да ги занете [ DELETE]  [
DEпазите (стр. 22, 28), преди да формаLETE].
тирате записващия носител.
• За да изтриете снимки, докоснете
DELETE].
[
DELETE]  [
 Докоснете (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
Докоснете и маркирайте с 
FORMAT].
1
2
3 филмите и снимките, които искате да изтриете.
 Докоснете записващия но-
сител, който ще форматирате ([HDD] или [MEMORY
STICK]).
 Докоснете [YES]  [YES] 
.
• Докато е изведен надпис [Executing...], не затваряйте LCD екрана,
не натискайте бутоните на видеокаДокоснете
 [YES] 

мерата, не разкачвайте АС адаптора
.
и не изваждайте "Memory Stick PRO
• За да изтриете всички филми наDuo" от видеокамерата. (Докато
веднъж
форматирате носителя на запис,
В стъпка 2 докоснете [
DELEлампичката ACCESS/достъп свети
TE]  [ DELETE ALL]  [YES]
или премигва.)
 [YES] 

.
• Защитени филми и снимки също ще
• За да изтриете всички снимки набъдат изтрити при форматирането.
веднъж
В стъпка 2 докоснете [
DELEDELETE ALL]  [YES]
TE]  [
 [YES] 

.
4
34
Копиране при условия на
снимане
Смяна на записващия
носител
В менюто са достъпни широк кръг оп- Можете да изберете вградения твърд
ции за настройка и регулация (стр. 38) диск или "Memory Stick PRO Duo" като
.
носител, на който да записвате,
Настройка на експонацията за
възпроизвеждате или редактирате запредмети със задно осветяване
писи посредством вашата видеокаме(Backlight)
ра. Отделно изберете носителя, който
ще се използва за филми и снимки.
За да настроите експонацията за
Според настройката по подразбиране,
обект, който е осветен отзад, натис- филмите и снимките се записват на
нете  (задно осветяване), за да изве- твърдия диск.
дете . За да отмените тази функТвърд диск
ция, натиснете отново  (задно осветяване).
Филми
Снимки
"Memory Stick"
Използване на статив
Монтирайте статива (продава се отделно) към съответното гнездо на видеокамерата, като използвате винт за
статив (продава се отделно, дължината на винта не трябва да бъде подълга от 5.5 мм).
Избор на носител за запис на
филми
 Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[MOVIE MEDIA SET].
Появява се екранът [MOVIE MEDIA SET].
 Докоснете желания носител.
 Докоснете [YES] 
.
Носителят на запис се сменя.
Пълноценно използване на видеокамерата
Гнездо за статив
• Можете да записвате, възпроизвеждате и редактирате записи на избрания носител.
• За подробности относно времето за
възпроизвеждане на филми, вижте
стр. 50.
35
Избор на носител за запис на
снимки
 Докоснете
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[PHOTO MEDIA SET].
Появява се екранът [PHOTO MEDIA SET].
 Докоснете желания носител на запис.
 Докоснете [YES] 
.
Носителят на запис се сменя.
Проверка на настройките на
носителя на запис
Светнете лампичката
(Филм),
за да проверите носителя, на който са записани филми или лампичката
(Снимка) за снимки. В горния десен ъгъл на екрана се извежда
иконката на носителя на запис.
: Вътрешен твърд диск
: "Memory Stick PRO Duo"
Типове "Memory Stick", които можете да използвате с вашата видеокамера
• Когато записвате филми, е препоръчително да използвате "Memory Stick
PRO Duo" с памет 512 МВ или повече
с маркировка:
-
("Memory Stick
PRO Duo")*
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Този носител може да бъде използван, независимо дали е маркиран или не с Mark2.
• Тази видеокамера може да работи с
"Memory Stick PRO Duo" с памет до 16
GB.
 Отворете капачето на
"Memory Stick Duo" и
пъхнете "Memory Stick PRO
Duo" в съответния процеп
на видеокамерата, докато
щракне на място.
• Ако напъхате насила "Memory
Stick PRO Duo" в процепа по грешен начин, носителят, процепът
на видеокамерата или изображението може да бъдат повредени.
• Затворете капачето на "Memory
Stick Duo", след като пъхнете
"Memory Stick PRO Duo" в процепа.
Поставяне на "Memory
Stick PRO Duo"
• Задайте носителя на запис в положение [MEMORY STICK], за да записвате филми и/или снимки върху "Memory Stick PRO Duo" (стр. 35).
36
Лампичка за достъп ("Memory
Stick PRO Duo")
Когато пъхнете нов "Memory Stick
PRO Duo", докато лампичката
(Филм) свети, се появява екранът
[Create a new Image Database File.]
(Създаване на нов файл с изображение).
 Докоснете [YES].
• Ако искате да запишете само
снимки на "Memory Stick PRO
Duo", докоснете [NO].
• Ако в стъпка 2 се изведе надпис [Failed to create a new Image Database File.
It may be possible that there is not enough free space.] (Неуспешен опит за
създаване на нов файл с изображение.
Може би няма достатъчно свободно
място.), форматирайте "Memory
Stick PRO Duo" (стр. 34).
За да извадите "Memory Stick PRO
Duo"
Презапис или копиране на филми и
снимки от вградения твърд диск
върху "Memory Stick PRO Duo"
Докоснете
(HOME) 
(OTHERS)  [MOVIE DUB]/[PHOTO
COPY] и следвайте инструкциите на
екрана.
Пълноценно използване на видеокамерата
Отворете капачето на "Memory Stick
Duo" и натиснете леко веднъж "Memory Stick PRO Duo".
• Не отваряйте капачето на "Memory
Stick Duo", докато правите запис.
• Когато пъхвате или изваждате "Memory Stick PRO Duo", внимавайте
той да не изскочи и да падне.
37
Персонализиране на вашата видеокамера с помощта на менютата
• Опциите на екрана са описани подробно и са илюстрирани с цветни
снимки в ръководството "Наръчник за
видеокамерата" (стр. 42).
Използване на
(Начално меню)
HOME MENU
Когато натиснете бутона
(HOME), се появява HOME MENU.
От тук можете да промените настройките на вашата видеокамера.
Иконка
(HOME)
Бутон
(HOME)*
Използване на помощната опция
HELP
За да видите обяснения относно
?
HOME MENU, докоснете 
(HELP) върху екрана HOME
MENU. (Долната част на индика? се оцветява в оранжево.)
цията 
След това докоснете опцията, относно която искате да получите
информация.
Използване на
(Меню с опции)
OPTION MENU
Когато щракнете с десния бутон на
мишката на компютъра, изкача прозорецът
OPTION MENU. Появяват
се опциите от менюто, които можете да промените в дадения контекст.
* За модели DCR-SR38E/SR48E/SR57E/
SR67E/SR77E/SR87E
Докоснете желаната категория  опцията от менюто, която желаете да
промените.
Опция от менюто
Иконка
(OPTION)
 Докоснете желаното поле
 опцията, чиято настройка
искате да промените.
Опция от менюто
Категория
 Следвайте инструкциите
на екрана.
 След като завършите настройката, докоснете
38
.
Иконка
• Когато опцията не се вижда на ек-  След като завършите настройката, докоснете .
рана, докоснете / .
• За да се върнете към предходния
• Когато желаната от вас опция не се
екран, докоснете
.
вижда на екрана, докоснете друго
• За да скриете екрана HOME
поле. (Възможно е да няма поле.)
MENU, докоснете
.
• Не можете да избирате опции или • Не можете да използвате OPTION
MENU по време на операция Easy
настройки, които са оцветени в
Handycam.
сиво.
Списък с опциите на
Категория
HOME MENU
(CAMERA) (Камера)
MOVIE (филм) ................................................стр. 14
PHOTO (снимка) ............................................стр. 16
Категория
(VIEW IMAGES) (Разглеждане на изображения)
VISUAL INDEX ..........................................стр. 18
FILM ROLL (Лента) .....................стр. 18
FACE ................................................стр. 18
PLAYLIST.....................................................Извежда и възпроизвежда
плейлиста с филмите.
Категория
(OTHERS) (Други)
Категория
(MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET ......................................стр. 35
PHOTO MEDIA SET......................................стр. 36
MEDIA INFO ...................................................Извежда информация относно
носителя на запис, като например
свободното място за запис.
Пълноценно използване на видеокамерата
DELETE (изтриване)
DELETE .............................................стр. 34
DELETE .............................................стр. 34
PHOTO CAPTURE .........................................Сваля снимки от желани филмови сцени.
MOVIE DUB (Презапис на филм)..............стр. 37
PHOTO COPY (Копиране на снимка)
COPY by select (Копиране по избор).....стр. 37
COPY by date (Копиране по дата)........стр. 37
EDIT (редактиране)
DELETE .............................................стр. 34
DELETE .............................................стр. 34
PROTECT...........................................Активира защита срещу изтриване на филми.
PROTECT...........................................Активира защита срещу изтриване на снимки.
DIVIDE...............................................Разделя филми.
PLAYLISTEDIT (Редактиране на плейлист)
ADD.....................................................Добавя филм към избран плейлист.
ADD by date......................................Добавя към избран плейлист
едновременно всички филми,
които са записани на една и съща дата.
ERASE ................................................Изтрива филм от избран плейлист.
ERASE ALL .......................................Изтрива всички филми от избран плейлист.
MOVE.................................................Променя реда на филмите в плейлиста.
USB CONNECT
USB CONNECT ..............................Свързва вградения твърд диск
посредством USB връзка.
USB CONNECT
Свързва "Memory Stick PRO Duo"
посредством USB връзка.
DISC BURN (Запис на диск)...................стр. 24
BATTERY INFO...............................................Извежда информация за батерията
39
MEDIA FORMAT.................................стр. 34
REPAIR IMG.DB F .............................стр. 44
Категория
(SETTINGS) (Настройки)
MOVIE SETTINGS (Настройки за филмите)
REC MODE..............................................Определя режима за запис на филми.
Когато записвате бързо движещи се
обекти, е препоръчително да
изберете високо качество на
изображението, като например [HQ].
AUDIO MODE* ......................................Определя звуковия формат
(5.1 канален съраунд звук/2 канален
стерео звук).
WIDE SELECT.........................................Определя хоризонталната и вертикална
пропорция, когато записвате филми.
DIGITAL ZOOM (Цифрово увеличение)..стр. 15
STEADYSHOT .................................стр. 15
AUTO SLW SHUTTR ..............................Автоматично регулира скоростта на
затвора.
GUIDEFRAME ........................................Извежда рамката, с която да се прецени
дали обектът е хоризонтално или
вертикално разположен.
REMAINING SET...........................Определя как да бъде изведено оставащото време за запис на носителя.
FACE SET.........................................Определя създаването на екран Face Index.
PHOTO SETTINGS (Настройки за снимките)
IMAGE SIZE .....................................Определя размера на снимката.
FILE NO....................................................Определя как да бъде записан номера
на файла.
AUTO SLW SHUTTR ..............................Автоматично регулира скоростта на затвора.
GUIDEFRAME ........................................Извежда рамката, с която да се прецени
дали обектът е хоризонтално или
вертикално разположен.
VIEW IMAGES SET (Настройка за прегледа на изображенията)
DATA CODE .............................................По време на възпроизвеждане извежда
подробна информация за записа.
SOUND/DISP SET (Настройка на звука/дисплея)
VOLUME (Сила на звука).....................стр. 19
BEEP (Звуков сигнал) ............................стр. 12
LCD BRIGHT...........................................Регулира яркостта на LCD екрана.
LCD BL LEVEL .......................................Регулира задното осветяване на LCD
екрана.
LCD COLOR ............................................Регулира интензитета на цветовете
на LCD екрана.
OUTPUT SETTINGS (Изходни настройки)
TV TYPE (Тип на телевизора)
стр. 21
DISP OUTPUT
Определя дали екранният дисплей да се
появи на телевизионния екран или не.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET (Настройка на часовника) ........стр. 12
AREA SET (Регионална настройка) ................стр. 12
SUMMERTIME (Лятно време)........................стр. 12
 LANGUAGE SET (Езикова настройка) ..стр. 13
40
GENERAL SET (Обща настройка)
DEMO MODE .........................................Определя дали да се появи
демонстрационен екран или не.
CALIBRATION .........................................Калибрира тъч панела.
A.SHUT OFF.............................................Променя настройката
[A.SHUT OFF] (стр. 11).
POWER ON BY LCD ............................Определя дали видеокамерата да се
включи или изключи, когато отворите и
затворите LCD екрана.
DROP SENSOR
(Сензор, регистриращ падане)..................стр. 5
• По време на операция Easy Handycam, [SOUND/DISP SET] се променя на [SOUND
SETTINGS].
*
Само за модели DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E
Списък с опциите на
OPTION MENU
Следните опции са достъпни само в OPTION MENU.
Поле
Поле
FADER ............................................................Затъмнява или осветява сцени.
Поле
BLTN ZOOM MIC ........................................Записва филми с насочен звук
съответно на настройката на зуума.
MICREF LEVEL ...........................................Определя нивото на микрофона.
SELF-TIMER (Самоснимачка) ..................Използва се, когато правите снимки.
Полето зависи от случая/няма поле
SLIDE SHOW ................................................Възпроизвежда поредица от снимки.
SLIDE SHOW SET .......................................Определя опцията за повторение при
последователното изреждане на снимки.
Пълноценно използване на видеокамерата
SPOT MTR/FCS .............................................Регулира едновременно яркостта и
фокуса на избрания обект.
SPOT METER ................................................Регулира яркостта на изображенията
спрямо обекта, който докоснете на
екрана.
SPOT FOCUS .................................................Фокусира се върху обекта, който
докоснете на екрана.
TELE MACRO...............................................Снима, като фокусира обекта, който е
на преден план, а фонът е извън фокус.
ЕXPOSURE....................................................Регулира яркостта на филми и снимки.
FOCUS ............................................................Превключва на ръчно фокусиране.
SCENE SELECTION....................................Избира подходяща настройка за запис в
зависимост от типа на сцената, като
например нощна снимка или снимка на
брега на морето.
WHITE BAL...................................................Регулира баланса на бялото.
41
Получаване на подробна
информация от ръководството "Наръчник за видеокамерата"
"Наръчник за видеокамерата" е ръководство за потребителите, което
може да се прочете на екрана на компютъра. Тук са описани функциите на
видеокамерата, а някои от тях са
илюстрирани с цветни снимки. Ръководството "Наръчник за видеокамерата" е предназначено да бъде четено,
когато желаете да получите повече
информация относно работата с видеокамерата.
За да инсталирате ръковод1 ството
"Наръчник за видеокамерата" на компютър с
операционна система Windows,
поставете приложения CD-ROM
в устройството за дискове на
вашия компютър.
На изведения екран за инстала2 ция,
щракнете върху [Handycam
Handbook].
желания език и името
3 наИзберете
модела на вашата видеокамера, след това щракнете
върху [Handycam Handbook
(PDF)].
• Името на модела на видеокамерата е отпечатано върху долната
част на устройството.
Щракнете върху [Exit]  [Exit],
4 след
това извадете CD-ROM-а
42
от компютъра.
За да разгледате ръководството "Наръчник за видеокамерата", щракнете
бързо два пъти върху иконката за бърз
достъп на екрана на компютъра.
• Когато използвате компютър с
операционна система Macintosh,
отворете папката [Handbook] [GB] от CD-ROM-а, след това копирайте [Handbook.pdf].
• За да прочетете ръководството
"Наръчник за видеокамерата", ви е
необходима програма Adobe Reader.
Ако нямате инсталирана тази програма на вашия компютър, можете
да я свалите от интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
• За подробности относно приложения "PMB" софтуер, вижте "РМВ
ръководството" (стр. 26).
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато работите с вашата видеокамера, използвайте дадената по-долу таблица за отстраняването му. Ако проблемът продължава, изключете източника на захранване и се свържете с вашия доставчик
на Sony.
Забележки преди да дадете видеокамерата за ремонт
• В зависимост от проблема, може да е
необходимо да инициализирате или да
промените текущия твърд диск на видеокамерата. В този случай данните,
запаметени на твърдия диск, ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили
данните от вградения твърд диск на
друг носител (резервно копие), преди да
дадете видеокамерата за ремонт. Ние
не дължим компенсации за загубата на
данни от твърдия диск.
• По време на ремонта може да се наложи да проверим минимално количество
от данните, записани на твърдия диск,
за да проучим проблема. Въпреки това
обаче, вашият доставчик на Sony няма
да копира или запази вашите данни.
• За подробности относно симптомите
на вашата видеокамера, вижте ръководството "Наръчник за видеокамерата" (стр. 42), а относно свързването
на видеокамерата към компютър, вижте "РМВ ръководството" (стр. 26)
Захранването не се включва.
Видеокамерата не работи, дори
когато захранването е включено.
• Необходими са няколко секунди, след
като се включи захранването, докато
видеокамерата бъде готова да снима.
Това не е неизправност.
• Изключете АС адаптора от контакта
или извадете батерията, и след около 1
минута го включете отново. Ако видеокамерата все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 54) с
остър предмет. (Ако натиснете буто-
Видеокамерата загрява.
• Видеокамерата може да загрее по време на работа. Това не е неизправност.
Захранването внезапно се изключва.
• Използвайте АС адаптора (стр. 11).
• Включете отново захранването.
• Заредете батерията (стр. 10).
При натискането на бутона
START/STOP или PHOTO не се записват изображения.
• Натиснете бутона MODE, за да
включите лампичката
(Филм) или
(Снимка).
• Видеокамерата записва изображението,
което току-що сте заснели, върху носителя на запис. През това време не можете да правите нови записи.
• Паметта на носителя на запис е
пълна. Изтрийте ненужните изображения (стр. 34).
• Общият брой на филмовите сцени и
снимки е надхвърлил капацитета за запис
на видеокамерата. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 34).
Записът спира.
• Температурата във вашата видеокамера е прекалено висока/ниска. Изключете
видеокамерата и я оставете за известно
време на студено/топло място.
Допълнителна информация
• Поставете заредена батерия във видеокамерата (стр. 10).
• Свържете щекера на АС адаптора към
контакта (стр. 10)
на RESET, всички настройки, включително часовникът, се връщат в положения по подразбиране.)
• Температурата на видеокамерата е
прекалено висока. Изключете видеокамерата и я оставете за известно време на хладно място.
• Температурата на видеокамерата е
прекалено ниска. Оставете видеокамерата включена. Ако все още не можете
да работите с видеокамерата, изключете я и я сложете на топло. Оставете
видеокамерата там за известно време,
след това я включете.
43
Не може да бъде инсталиран "РМВ" E:20:/Е:31:/Е:61/E:62:/
Е:91:/Е:94:
софтуера.
• Видеокамерата има нужда от ре-
• Проверете компютърната среда или
процедурата, необходима за инсталиране на "РМВ" софтуера (стр. 22).
"РМВ" софтуерът не работи правилно.
• Затворете "РМВ" софтуера и рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава видеокамерата.
монт. Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony
във вашия град. Уведомете ги за 5цифрения код, който започва с буквата “Е”.
101-0001
• Когато този индикатор премигва
бавно, значи файлът е повреден или
не може да бъде разчетен.
• Разкачете останалите устройства
от USB жака на компютъра, с из• Твърдият диск на вашата видеокамеключение на клавиатурата, мишката
ра е пълен. Изтрийте ненужните
и видеокамерата.
изображения от него (стр. 34).
• Разкачете USB кабела от компютъ- • Възможно е да се е появила грешка в
ра и видеокамерата и рестартирайустройството за твърдия диск на
те компютъра, след което свържете видеокамерата.
отново двете устройства.

• Батерията е изтощена.
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се появяват пред- • Температурата на вашата видеокаупредителни индикатори, проверете за мера се покачва. Изключете видеокамерата и я оставете на хладно мяследното.
сто.
Ако не можете да отстраните проблема, дори и след няколко опита,
свържете се с вашия доставчик или
• Температурата на вашата видеокаоторизиран сервиз на Sony във вашия
мера се понижава. Поставете видеоград.
камерата на топло.
C: 04:
• Вие използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия Н). Използвайте • Не е поставен "Memory Stick PRO
Duo" (стр. 36).
батерия “InfoLITHIUM” (серия Н)
(стр. 10).
•
Когато този индикатор премигва,
• Свържете здраво DC щекера на АС
значи
няма достатъчно свободно мяадаптора към DC IN жака на видеокасто за записване на изображения. Измерата (стр. 10).
трийте ненужните изображения
(стр. 34) или форматирайте "Memory
C:13:/C:32:
Stick PRO Duo" (стр. 34), след като
• Изключете източника на захранване.
Свържете отново захранването и про- запазите изображенията на друг носител.
дължете работа.
• Файлът с изображения е повреден.
44
Проверете файла, като докоснете
(MANAGE ME(HOME) 
DIA)  [REPAIR IMG.DB F]  носител на запис.
• "Memory Stick PRO Duo" е повреден.
Форматирайте "Memory Stick PRO
Duo" чрез видеокамерата (стр. 34).
• Поставен е несъвместим "Memory
Stick Duo" (стр. 36).

• Достъпът до "Memory Stick PRO
Duo" е забранен от друго устройство.
• Видеокамерата е нестабилна.
Дръжте здраво видеокамерата с две
ръце. Въпреки това обаче, предупредителният индикатор за клатене на видеокамерата няма да изчезне.
• Активирана е функцията на сензора
за регистриране на падане. Възможно
е да не можете да записвате или
възпроизвеждате изображения.
Допълнителна информация
• Паметта на носителя на запис е
пълна. Изтрийте ненужните изображения от него (стр. 34).
45
Предпазни мерки
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте и не съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари
на следните места:
- На извънредно горещи, студени или
влажни места. Не оставяйте видеокамерата при температури, надвишаващи 60°С, като например на пряка
слънчева светлина, близо до отоплителни тела или в кола, паркирана на
слънце. Това може да причини неизправност или деформация.
- Близо до силни магнитни полета или
механични вибрации. Видеокамерата
може да се повреди.
- Близо до силни радио вълни или радиация. Видеокамерата може да не записва правилно.
- Близо до AM приемници и видео оборудване. Може да се появи шум.
- На плажа или на прашно място. Ако
във видеокамерата попадне пясък или
прах, те могат да причинят неизправност, а понякога тази неизправност
не може да бъде отстранена.
- Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът или обективът са изложени на пряка слънчева светлина. Това
може да повреди вътрешността на
LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8
V/7.2 V (батерия) или DC 8.4 V (АС
адаптор).
• При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани
в това ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска
вода. Ако видеокамерата се намокри,
тя може да се повреди, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попадне в корпуса на видеокамерата, изключете захранването и я проверете в
оторизиран сервиз на Sony, преди да
продължите да я използвате.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модификации, удари или въздействие, като например удряне с чук, изпускане или стъпване върху видеокамерата. Особено внимавайте с обектива.
46
• Дръжте LCD екрана затворен, когато
не използвате видеокамерата.
• Не обвивайте видеокамерата с кърпа
например и не я използвайте в това
състояние. Това може да причини покачване на температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел
от контакта, дръжте го за щепсела, а
не за кабела.
• Не повреждайте захранващия кабел,
като поставяте тежки предмети
върху него например.
• Не използвайте деформирана или повредена батерия.
• Поддържайте металните контакти
чисти.
• Ако електролитната течност на батерията е протекла:
- Консултирайте се с оторизирания
сервиз на Sony във вашия град.
- Ако докоснете течността, измийте
се обилно с вода.
- Ако течността попадне в очите, измийте обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не използвате видеокамерата за дълго време
• За да запазите видеокамерата в добро
състояние, я включвайте, записвайте и
възпроизвеждайте изображения поне
веднъж месечно.
• Изразходвайте напълно заряда на батерията, преди да я съхраните.
LCD екран
• Не натискайте LCD екрана силно, защото това може да го повреди.
• Ако използвате видеокамерата на студено място, може да се появи остатъчен образ на LCD екрана. Това не е неизправност.
• По време на работа с видеокамерата
гърбът на LCD екрана може да се нагрее. Това не е неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци от пръсти или прах, препоръчително е да го почистите с меко парче
плат. Когато използвате специалния комплект за почистване на LCD екрани
(продава се отделно), не изливайте теч-
ността директно върху LCD екрана. Из- камерата изобщо. Дори ако вградената
ползвайте почистваща хартия, навлажне- батерия не е заредена, това няма да се
на с препарата.
отрази на работата на устройството,
ако не записвате датата.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен, почистете го с меко парче плат,
леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със суха мека кърпа.
• Избягвайте следните препарати, за да
не повредите повърхностния слой на корпуса:
- Използването на химикали, като например разтворител, бензин, алкохол,
химически парчета плат, репеленти,
инсектициди и плажно масло.
- Не работете с видеокамерата, ако
сте докосвали гореспоменатите вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или
винилови предмети за дълъг период
от време.
Поддържане и съхранение на
обектива
Зареждане на презареждаемата
вградена батерия
Вашата видеокамера е снабдена с презареждаема вградена батерия, така че зададените дата, час и другите настройки
се запазват, дори когато видеокамерата
е изключена. Вградената батерия е винаги заредена, докато видеокамерата е
включена в контакта посредством АС
адаптора или докато е сложена другата
батерия. Пълното разреждане на презареждаемата батерия настъпва след около три месеца, ако не използвате видео-
Забележка относно изхвърлянето/
прехвърлянето на видеокамерата
Дори и да сте извършили [MEDIA FORMAT] или форматиране, някои данни
може да не бъдат напълно изтрити от
твърдия диск.
Ако дадете вашата видеокамера на друго
лице, препоръчително е да извършите
операция [
EMPTY] (Вижте раздела
"Получаване на подробна информация от
ръководството "Наръчник за видеокамерата" на стр. 42.), за да предотвратите
разкриване на ваши лични данни. Също
така, когато изхвърляте видеокамерата,
е препоръчително да разрушите целостта й.
Забележка относно изхвърлянето/прехвърлянето на
"Memory Stick PRO Duo"
Дори и да сте изтрили данни от "Memory Stick PRO Duo" или да сте го форматирали на вашата видеокамера или компютър, е възможно данните да не бъдат
изтрити напълно. Когато давате "Memory Stick PRO Duo" на друго лице, е препоръчително да изтриете напълно данните, като използвате компютър и софтуер за изтриване на данни. Също така,
когато изхвърляте "Memory Stick PRO
Duo", е препоръчително да разрушите целостта му.
Допълнителна информация
• Изтрийте повърхността на обектива
с парче мек плат в следните случаи:
- Когато има следи от пръсти по повърхността му
- На горещи или влажни места
- Когато обективът се използва край
морския бряг
• Съхранявайте видеокамерата на проветриви места, неподложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появяването на мухъл,
периодично почиствайте обектива, както е указано по-горе.
Процедури
Включете видеокамерата към контакта,
като използвате приложения АС адаптор, и я оставете със затворен LCD екран за повече от 24 часа.
47
Спецификации
48
Система
Формат на сигнала: Цветен сигнал PAL,
CCIR стандарти
Формат при запис на филми
За модели DCRSR37E/SR38E/SR47E/SR48E
Картина: MPEG2-PS
Звук: Dolby Digital 2ch Dolby Digital
Stereo Creator
За модели DCR-SR57E/SR67E/SR77E/
SR87E
Картина: MPEG2-PS
Звук: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Формат на снимковия файл
: DCF Ver.2.0 съвместим
: Exif Ver.2.21 съвместим
: MPF Baseline съвместим
Носител на запис (Филм/Снимка)
Твърд диск:
DCR-SR37E/SR47E: 60 GB
DCR-SR38E/SR48E: 70 GB
DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E: 80 GB
"Memory Stick PRO Duo"
Когато капацитетът на паметта на
носителя на запис е 1GB, съответстващ на 1 милиард байта, част от
нея се използва за управление на данните.
Формировател на изображението
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/ SR67E
2.25 мм (тип 1/8) CCD (Charge
Coupled Device - устройство със
зарядна връзка)
Общо: Прибл. 800 000 пиксела
Ефективни (Филм, 16:9): Прибл.
490 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9): Прибл.
310 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3): Прибл.
410 000 пиксела
DCR-SR77E/SR87E
3.0 мм (тип 1/6) CCD (Charge
Coupled Device - устройство със
зарядна връзка)
Общо: Прибл. 1 070 000 пиксела
Ефективни (Филм, 16:9): Прибл.
670 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 16:9): Прибл.
750 000 пиксела
Ефективни (Снимки, 4:3): Прибл.
1 000 000 пиксела
Обектив
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
SR48E/SR57E/SR67E
Carl Zeiss Vario-Tessar
60x (Оптичен), 120х, 2000х (Цифров)
Диаметър на филтъра: 30 мм
DCR-SR77E/SR87E
Carl Zeiss Vario-Tessar
25x (Оптичен), 50х, 2000х (Цифров)
Диаметър на филтъра: 30 мм
Фокусно разстояние
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E
F= 1.8 ~ 6.0
f= 1.8 ~ 108 мм
При преобразуване в 35 мм фотоапарат
За филми: 39 ~ 2340 мм (16:9)
За снимки: 44 ~ 2640 мм (4:3)
DCR-SR77E/SR87E
F= 1.8 ~ 3.2
f= 2.5 ~ 62.5 мм
При преобразуване в 35 мм фотоапарат
За филми: 41 ~ 1189 мм (16:9)*
За снимки: 36 ~ 900 мм (4:3)
Температура на цветовете: [AUTO],
[ONE PUSH], [INDOOR](3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Минимална осветеност
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
SR48E/SR57E/SR67E
6 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в положение [ON], скоростта на
затвора е 1/25 секунди)
DCR-SR77E/SR87E
8 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] е зададен в положение [ON], скоростта на
затвора е 1/25 секунди)
* Данните за фокусното разстояние
са реални, като са получени при широкоъгълно отчитане на пикселите.
Входни/изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление: Видео/аудио изходен жак
USB жак: mini-АB
(За модели DCR-SR37E/SR38E/SR57E/
SR77E: само изходен жак)
*1
За други спецификации, вижте етикета
на АС адаптора
Презареждаема батерия
NP- FН30
(DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
SR48E/SR57E/SR67E)
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при зареждане:
CD 8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.12 А
Капацитет: 3.6 Wh (500 mAh)
Тип: Литиево-йонна
Презареждаема батерия NP- FН50
(DCR-SR77E/SR87E)
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане:
CD 8.4 V
Максимален ток при зареждане: 1.75 А
Капацитет: 6.1 Wh (900 mAh)
Тип: Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите на видеокамерата и аксесоарите подлежат на промяна без предупреждение.
• Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Очаквано време за зареждане и разреждане
на приложената батерия (в минути)
Носител
на запис
Батерия
Батерия
NP- FН30*2
NP- FН50*3
Твърд "Memory Твърд "Memory
диск
Stick
диск
Stick
PRO Duo"
PRO Duo"
Време за
пълно
115
зареждане
Време при
непрекъснат
90
95
запис
Обичайно вре- 45
45
ме за запис
Време при въз- 105
120
произвеждане
*2
*3
135
130
140
65
65
170
195
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
SR48E/SR57E/SR67E
DCR-SR77E/SR87E
Допълнителна информация
LCD екран
Картина: 6,7 см (тип 2.7, пропорция на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели: 123 200 (560 х 220)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8
V/7.2 V (батерия) DC 8.4 V (AC адаптор)
Средна консумация на електроенергия:
По време на запис с използване на
LCD екран с нормална яркост:
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E
Вграден твърд диск: 2.2 W
"Memory Stick PRO Duo": 2.1 W
DCR-SR77E/SR87E
Вграден твърд диск: 2.5 W
"Memory Stick PRO Duo": 2.3 W
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение: от -20°С до
+60°С
Размери (прибл.)
60 х 68 х 105 мм (ш/в/д), включително
издадените части
60 х 68 х 112 мм, включително издадените части и поставена приложената
презареждаема батерия
Тегло (прибл.)
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E
300 грама само основното тяло
340 грама, включително приложената
презареждаема батерия
DCR-SR77E/SR87E
300 грама само основното тяло
350 грама, включително приложената
презареждаема батерия
АС адаптор AC-L200С/АС-L200D
Изисквания към захранването: АС 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумация на ток: 0.35 А – 0.18 А
Мощност: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение: от -20°С до
+60°С
Размери (прибл.): 48 х 29 х 81 мм (ш/в/д),
без издадените части
Тегло (прибл.): 170 гр без захранващия кабел
49
• Времето за запис може да се различава в зависимост от условията на запис, обекта, който се снима, [REC
MODE] и типа на "Memory Stick".
• Условия на запис: Режим на запис [SP]
• Обичайното време за запис е времето,
когато неколкократно
започвате/спирате записа, превключвате лампичката MODE и увеличавате изображението чрез функцията
зуум.
Очаквано време за запис на филми на вградения твърд диск
• За да зададете режима на запис, докос(SETнете
(HOME) 
TINGS)  [MOVIE SETTINGS] 
[REC MODE]. Според настройката
по подразбиране, режимът на запис е
[SP] (стр. 40).
DCR-SR37E/SR47E:
Режим на запис
[HQ]
[SP]
[LP]
Време за запис
15 часа 10 мин.
21 часа 50 мин.
45 часа 40 мин.
DCR-SR38E/SR48E:
Режим на запис
[HQ]
[SP]
[LP]
Време за запис
17 часа 40 мин.
25 часа 30 мин.
53 часа 20 мин.
DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E:
Режим на запис
Време за запис
[HQ]
19 часа 40 мин.
[SP]
29 часа 10 мин.
[LP] (5.1 канален)* 56 часа
[LP] (2 канален)* 61 часа
* Можете да изберете аудио записващия
формат за филми, като докоснете
(SETTINGS) 
(HOME) 
[MOVIE SETTINGS]  [AUDIO
MODE].
50
Пример за очакваното време за запис на
филми върху "Memory Stick PRO Duo"
Режим на
запис
За капацитет 4
GB в минута
[HQ]
[SP]
[LP] (5.1 канален)**
[LP] (2 канален)
55 (50)
80 (50)
160 (105)
170 (110)
** DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E
• За DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E:
Можете за изберете аудио записващия
формат за филми, като докоснете
(SETTINGS) 
(HOME) 
[MOVIE SETTINGS]  [AUDIO
MODE].
• За DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E:
Звукът се записва в 2 канален стерео
режим.
• Числото в () указва минималното време за запис.
• Използва се "Memory Stick PRO Duo"
Sony.
• Времето за запис се различава в зависимост от условията на запис и типа
на използвания "Memory Stick PRO
Duo"
• Относно времето за зареждане/запис/възпроизвеждане
- Измерено е, когато видеокамерата
се използва при температура 25°С
(препоръчително е да я използвате
при температури от 10°С до 30°С)
- Времето за запис и възпроизвеждане
ще бъде по-кратко при ниска температура или ще зависи от условията,
при които използвате вашата видеокамера.
За търговските марки
• "Handycam" и
Допълнителна информация
са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory
Stick Duo", "
", "Memory
Stick PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" и "MagicGate Memory Stick Duo" са търговски
марки или запазени търговски марки
на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
• "DVDirect" е търговска марка на Sony
Corporation.
• Dolby и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista и DirectX са търговски
марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени
търговски марки на Apple Inc. в
САЩ и други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки или запазени търговски
марки на Intel Corporation и нейните
клонове в САЩ и други страни.
• Adobe, логото Adobe и Adobe Acrobat
са запазени търговски марки или
търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
Всички други имена на продукти, споменати в това ръководство, може да
са търговски марки или запазени
търговски марки на техните фирми
производителки. В това ръководство
обаче,  и ® не са споменати.
Допълнителна информация
51
Индикатори на екрана
В горния ляв ъгъл на екрана
В горния
ляв ъгъл
В
центъра
В горния
десен ъгъл
Индикатор
В долната част
Индикатор
5.1ch
2ch

 60 min.
9999
9999
Значение
Бутон HOME
AUDIO MODE
Таймер на самоснимачката 100/112
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL (ниво на
микрофона - ниско)
WIDE SELECT
В долната
Оставащ заряд на батерията
Индикатор
Бутон за връщане назад

Значение
Изключване на сензора, регистриращ падане на видеокамерата
Активиране на сензора, регистриращ падане на видеокамерата
Приблизителен брой на
снимките, които могат
да бъдат записани и носителите на запис
Папката, която се
възпроизвежда
Номер на текущо
възпроизвеждания филм или
снимка/Общ брой на записаните филми или снимки
част на екрана
Значение
Face Index
Ръчна настройка на фокуса
В центъра на екрана
Индикатор
SCENE SELECTION
Значение
[STBY]/[REC] Състояние на записа

Размер на снимката
Активирано е
последователното
изреждане на снимки

Предупреждение

Възпроизвеждане
В горния десен ъгъл на екрана
Индикатор
  
0:00:00
[00min]
WHITE
FADER
52
BLACK
FADER
Значение

Баланс на бялото
Изключване на функцията
SteadyShot
SPOT MTR/FCS/SPOT METER/EXPOSURE
TELE MACRO
Задно осветяване
Бутон OPTION
Бутон VIEW IMAGES
Бутон за активиране на
последователно изреждане
на снимки
101-0001
Режим на запис (HQ/SP/LP)
101-0005
Име на файла с данни

Защитено изображение
Носител на запис/възпроизвеждане/редактиране
Бутон VISUAL INDEX
Брояч (час:минута:секунда)
 Указанията за индикаторите и тяхното
разположение са приблизителни и може да
Приблизително оставащо
се различават от това, което виждате в
време за запис
действителност.
FADER
 В зависимост от модела на видеокамерата, някои индикатори може да не
бъдат изведени.
Части и бутони
Числата в () указват страниците за
справка.




Високоговорител
Вграден микрофон
Обектив (Carl Zeiss)
Ключ за капачето на обектива
LENS COVER (14, 16)
А/V конектор (21, 32)
Лостче за увеличение zoom (15, 17)
Бутон PHOTO (17)
Лампичка CHG (зареждане) (10)
Лампичка ACCESS (Твърд диск) (10)
Докато лампичката свети или
мига, значи видеокамерата чете
или записва данни.
 Батерия (10)
 Лостче за освобождаване на батерията BATT (11)
 DC IN жак (10)
 LCD екран/Тъч панел (12)
Ако завъртите LCD панела на 180
градуса, можете да го затворите
така, че LCD екранът да гледа
навън. Това е удобно, когато извършвате на операции при
възпроизвеждане.
 Бутон
(HOME)* (38)
 Бутони за зуум* (15, 17)
Можете да увеличавате или намалявате изображенията.
 Бутон START/STOP* (15)
* DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/
SR77E/SR87E





Бутон POWER (12)
Бутон DISP (дисплей) (19)
Бутон EASY (17)
Бутон
(DISC BURN) (24)
Бутон
(VIEW IMAGES) (18)
Допълнителна информация




 Процеп за "Memory Stick Duo" (36)
 Лампички
(Филм)/
(Снимка)
(12)
 Бутон MODE (16)
 Бутон START/STOP (15)
 Опорен ремък (14)
 Кукичка за презрамката
 Гнездо за статива (35)
53
 Лампичка за достъп ("Memory Stick
PRO Duo") (36)
Докато лампичката свети или
мига, значи видеокамерата чете
или записва данни.
 Бутон  (Задно осветяване) (35)
 Бутон RESET
Натиснете бутона RESET, за да
рестартирате всички настройки,
включително часовника.
  (USB) жак (22, 24, 25, 28, 31)
DCR-SR37E/SR38E/SR57E/SR77E:
само изходен жак
54
Индекс
A-Z
А/V свързващ кабел . . . . . . . . . .21, 32
DATE/TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . .28
DVD записващо устройство . . . . . .28
Easy PC Back-up . . . . . . . . . . . . . . .25
HOME MENU . . . . . . . . . . . . .38, 39
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
"Memory Stick" . . . . . . . . . . . . . . . .36
"Memory Stick PRO-HG Duo" . . . . . .36
"Memory Stick PRO Duo" . . . . . . . . .36
One Touch Disc Burn . . . . . . . . . . . .24
OPTION MENU . . . . . . . . . . . .38, 41
PMB (Picture Motion Browser) . . .22, 26
PMB ръководство . . . . . . . . . . . . .26
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 28
VISUAL INDEX . . . . . . . . . . . . . . .18
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
А-Я
Ще намерите списъци с опциите на
менюто на страници от 39 до 41.
Допълнителна информация
Батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Включване на захранването . . . . . .12
Време за запис и възпроизвеждане . .49
Възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . .18
Дисплей за автодиагностика . . . . .44
Език . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Задно осветяване . . . . . . . . . . . . . .35
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Зареждане на батерията . . . . . . . .10
Зареждане на батерията в чужбина 11
Звукови сигнали при
извършване на операции . . . . . . . . .12
Зуум . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 17, 20
Използване на контакта
като източник на захранване . . . . .11
Изтриване . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Индикатори на екрана . . . . . . . . . .52
Инсталиране . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Компютърна система . . . . . . . . . .22
Копиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Копиране на диск . . . . . . . . . . . . . .27
Менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Настройка на датата и часа . . . . .12
Наръчник за видеокамерата . . . . . .42
Носител на запис . . . . . . . . . . . . . .35
Операция Easy Handycam . . . . . . . .17
Отстраняване на проблеми . . . . . .43
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Предупредителни индикатори . . . . .44
Презапис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Приложени аксесоари . . . . . . . . . . . .5
Работен процес . . . . . . . . . . . . . . . .7
Редактиране на филми . . . . . . . . . .27
Рекордер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Сваляне на снимки от филм . . . . . .27
Сила на звука . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 19
Софтуер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . .48
Статив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Създаване на диск . . . . . . . . . . . . .27
Телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Тип на телевизора . . . . . . . . . . . . .21
Устройство или папка за
записване на изображения . . . . . . . .26
Филми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 18
Форматиране . . . . . . . . . . . . . . . .34
Функция HELP . . . . . . . . . . . . . . . .38
Части и бутони . . . . . . . . . . . . . . .53
55
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising