Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Инструкции за експлоатация

3-278-989- 11(1)
Насладете се на
изображения с висока
резолюция и качество
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
)%3)$&
Подготовка за експлоатация
10
12
Запис/
Възпроизвеждане 21
Използване на менюто
40
Презапис/Редактиране
65
Използване на компютър
74
Отстраняване на проблеми
79
Допълнителна информация
91
Бърза справка
104
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно това
ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батриите на
прекалена затопляне като това от
огън, директна слънчева светлина
или подобни.
Твърде силното звуково
натоварване като това слушалки
може да предизвика слухова увреда.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията само с
определения вид. В противен случай
е възможно да предизвикате пожар
или нараняване.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнитните полета на
определена честота може да повлияят
на картината и звука на цифровата
видеокамера.
Този продукт е тестван и отговаря
на изискванията на директивата
ЕМС за използване на кабели, по-къси
от 3 метра.
Забележка
Ако трансферът на данни прекъсне
по средата заради спиране на тока
или смущения от електромагнитни
полета, рестартирайте
приложението и свържете кабела
(USB и др.) отново.
Забележка за клиенти от страни
налагащи директивите на
Европейския съюз
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Ако изхвърлите
този продукт на правилното
място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат
причинени в противен случай.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местната служба
по градоустройство, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина,
в който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: устройство за
дистанционно управление
Производителят на този продукт е
Sony Corporation ,1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизиран
представител за EMC относно
безопасността на този продукт е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За всякакви въпроси и ситуации
свързани с гаранцията на продукта,
моля обръщайте се към адресите в
съответните гаранционни карти.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(за страните от
Европейския съюз
и други европейски
страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че този
продукт не се третира като домашен
отпадък. Вместо това трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
Продължава
Първо прочетете това
(Продължава)
Изхвърляне на
употребени батерии
(за страните от
Европейския съюз
и други европейски
страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът
не трябва да се третира като
домашен отпадък. Като изхвърлите
батериите на правилното място,
Вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на някои
естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи се от
постоянна вградена батерия поради
мерки за безопасност на работа или
цялостност на данните, последната
трябва да бъде подменена само от
квалифициран сервизен персонал.
За да се уверите, че батерията
се третира правилно предайте
я след като е изразходвана в
пункт за изземване и рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване.
За всички батерии моля погледнете
частта за това как да отстраните
батерията от продукта по безопасен
начин.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте
закупили продукта.
Бележки относно употребата
Към вашата видеокамера са приложени
два вида упътвания за управление:
- “Ръководство за експлоатация” (Това
ръководство)
- Ръководство “Първи стъпки” за
свързване на камерата към компютър
и използване на приложения софтуер
(съдържащ се на приложения CD-ROM)
Видове касети, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Можете да използвате mini DV касети,
обозначени с
(mini DV касетите
с Памет на касетата са несъвместими с
тази камера) (стр.92).
Видове касети, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Можете да използвате “Memory Stick” със
следните лога (стр. 93).
-“Memory Stick Duo”
-“Memory Stick PRO
Duo”
-“Memory Stick PROHG Duo”
“Memory Stick Duo” (размер, използван с
тази камера.)
“Memory Stick” (не можете да го използвате
с вашата видеокамера.)
•Не можете да използвате никакъв друг вид
карта с памет, освен “Memory Stick Duo”.
•“Memory Stick PRO” и “Memory Stick PRO
Duo” могат да бъдат използвани само с
оборудване, съвместимо със стандарта
“Memory Stick PRO”.
•Не поставяйте етикети на “Memory
Stick Duo” или на Memory Stick Duo
адаптера.
Когато използвате “Memory Stick Duo” с
оборудване, съвместимо с “Memory Stick”
•Възможно е обаче да се появят малки
черни и/или ярки петънца (червени, сини,
зелени или бели на цвят) върху LCD
екрана или във визьора. Появяването
на тези петънца е напълно нормално в
процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
Не забравяйте да заредите “Memory Stick
Duo” в Memory Stick Duo адаптера.
Memory Stick Duo адаптер
Работа с видеокамерата
Черна точка
•Не дръжте видеокамерата за следните
части.
Визьор
Батерията
•Видеокамерата не е защитена от
проникване на прах или капки, както и не
е водонепроницаема. Вижте „Относно
използването на вашата видеокамера”
(стр. 97).
•Преди да свържете вашата видеокамера
към друго устройство с кабели, не
забравяйте да вкарате свързващия
куплунг в правилната посока.
•Ако насила заредите куплунга в грешната
посока, терминалът може да се повреди
или да причините повреда във вашата
видеокамера.
Забележки за опциите в менюто, LCD
панела, визьора и обектива
•Опция в менюто, която е сива на цвят,
не е достъпна при дадените условия за
запис или възпроизвеждане.
•LCD екранът и визьорът са произведени
по високо прецизна технология, така че
над 99,99% от пикселите са ефективни.
Бели, червени, сини
или зелени точки
•Излагането на LCD екрана, визьора
или обектива на директна слънчева
светлина за дълго време може да причини
неизправност.
•Не снимайте слънцето директно.
Това може да причини неизправност.
Снимайте слънцето само при ниска
осветеност - например по здрач.
Относно смяната на езиковите
настройки
За илюстриране на екранните процедури
се използват екранните дисплеи на
съответния език. Ако е необходимо,
сменете езика на екрана, преди да
използвате видеокамерата (стр. 17).
Запис
•Преди да започнете запис, проверете
функцията за запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблем.
•При повреда на видеокамерата, носителя
и др. компенсация на съдържанието на
записа не може да бъде направена.
•Телевизионните цветни системи са
различни в различните страни. За да
можете да гледате записите си на
телевизионния екран, вие се нуждаете от
телевизор, работещ по системата PAL.
Продължава
Първо прочетете това
(Продължава)
•Телевизионните програми, филмите,
видео записите и други материали могат
да бъдат защитени с авторско право.
Неразрешен запис на такива материали
може да противоречи на закона за
авторското право.
Възпроизвеждане на HDV ленти на други
устройства
Лента, записана в HDV формат, не може да
бъде възпроизведена на устройство, което
не е съвместимо с HDV формата. Екранът
става син. Проверете съдържанието
на лентата, като я възпроизведете на
видеокамерата, преди да я възпроизведете
на друго оборудване.
Забележка за използването на
ръководството
•Изображенията на LCD екрана и във
визьора, които се използват в това
ръководство, са заснети с цифров
фотоапарат и може да изглеждат
различни от това, което виждате.
•Дизайнът и спецификациите на
носителите за запис и аксесоарите могат
да бъдат променени без предупреждение.
Обектив (Carl Zeiss)
Вашата видеокамера е оборудвана с
обектив Carl Zeiss, който възпроизвежда
точни изображения. Обективът за
вашата видеокамера e разработен
съвместно от Carl Zeiss в Германия и
Sony Corporation. В този обектив са
съчетани системата за измерване MTF за
видеокамери и качеството на обективите
Carl Zeiss. Обективът на вашата
видеокамера е снабден с Т*-покритие за
намаляване на нежеланите отражения и
точно възпроизвеждане на цветовете.
MTF е съкращение от Modulation
Transfer Function (Функция за пренос на
модулацията). Цифровата стойност
представлява количеството светлина,
което излъчва обектът и което влиза през
обектива.
7
Съдържание
Забележка за иконите, използвани в това ръководство
: Опции, използвани само за HDV формат.
: Опции, използвани само за DV формат.
Първо прочетете това ........................2
Забележки за употребата .....................4
Изображения с висока
резолюция и качество
Изпробвайте новия HDV
формат! ....................................................10
Гледане на видеозапис, осъществен в
новия HDV формат! ............................11
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените
аксесоари ...............................................12
Стъпка 2: Зареждане на комплекта
батерии ….............................................13
Стъпка 3: Как да включите
захранването и да държите здраво
вашата видеокамера ....................…...16
Стъпка 4: Настройка преди запис ...18
Стъпка 5: Зареждане на касета или
“Memory Stick Duo”.............................19
Запис и
възпроизвеждане
Лесен запис/възпроизвеждане (Easy
Handycam) ……….......................................21
Запис .....................................................…..23
Използване на функцията zoom ..........25
Запис на неподвижни изображения
с висока резолюция по време
на запис на филм (Dual Rec) ..................25
Контролиране на настройките на
изображението ръчно с
CAM CTRL DIAL ....................................26
Използване на светкавицата ...............26
Запис на неосветени места
(NightShot) ................................................27
Настройка на експонацията
на обекти със задно осветяване .........27
Запис в огледален режим .......................27
Възпроизвеждане ……..............................28
Използване на функцията PB zoom ............30
Използване на функция
USAGE GUIDE .......................................31
Търсене на началната точка
на записа ...........................................……..32
Търсене на последната сцена от
последния запис (END SEARCH) .…..32
Преглед на последно записаните
сцени (Rec review) ...................................32
Бързо намиране на желаната сцена
(Нулиране на паметта) ..................…..32
Намиране на сцена по датата на
записа (Търсене по дата) ...............……33
Преглед на изображенията
на телевизор ...........................................34
Избор на подходящ метод за
свързване (CNNECT GUIDE) .............34
Свързване към телевизори с висока
резолюция на изображението .............36
Свързване към т телевизори с размер
на изображението 16:9
(широкоекранни) или 4:3 ......................36
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто .....40
Опции в менюто .............................…….41
Използване на менюто
CAMERA SET .43
Настройки за нагласяне на вашата
видеокамера към условията на запис
Използване на менюто
MEMORY SET………. 50
Настройки за “Memory Stick Duo”
Използване на менюто
PICT.APPLI……………. 53
Специални ефекти върху
изображенията или допълнителни
функции за запис/възпроизвеждане
Използване на менюто
EDIT/PLAY……….. 56
Настройки за редактиране или
възпроизвеждане в различни режими
Използване на менюто
STANDARD SET………….. 57
Настройки по време на запис върху
лента или други основни настройки
Използване на менюто
TIME/LANGU. ………… 63
Настройка на персоналното меню... 63
Презапис/Редактиране
Презапис на видеорекордер
DVD/HDD и др. .................................65
Запис на изображения от
видеорекордер ..................................…68
Презапис на изображения от
касета на “Memory Stick Duo” ........70
Изтриване на записани изображения
от “Memory Stick Duo” ................…..70
Маркиране на изображенията на
“Memory Stick Duo” със специфична
информация (Защита на
изображение/Знак за
отпечатване) .............................………71
Отпечатване на записани
изображения (PictBridge
съвместим принтер) ...................…..72
Бърза справка
Обозначение на частите и
регулаторите ..........................................…104
Индикатори изведени по време на запис/
възпроизвеждане ..................................……108
Индекс ...........................................................…112
Използване на компютър
Какво можете да правите
посредством вашия компютър с
операционна система Windows ......74
Инсталиране на софтуер “First Step
Guide” ....................................................76
Преглед на “First Step Guide” ................78
Използване на компютър с
операционна система Macintosh .....78
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми .....................…79
Предупредителни индикатори и
съобщения ...................................................…88
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в
чужбина ............................................….....91
Поддръжка и предпазни мерки ...........…92
Видове съвместими касети ...................92
“Memory Stick”…..........................................93
Батерии “InfoLITHIUM”......................…94
“i.LINK” .....................................................…96
x.v.Color ……..................................................97
Използване на видеокамерата ........….….97
Спецификации ....................................…100
Изображения с висока резолюция и качество
Изпробвайте новия HDV формат!
Снимане във формат HDV
Високо качество на изображението
Тъй като камерата ви е съвместима с формата HDV, тя може да заснема
кристално ясни изображения с висока резолюция.
Какво представлява HDV форматът?
Това е нов видео формат за запис и възпроизвеждане на изображения с висока
резолюция на популярните касети в стандарт DV.
•Вашата видеокамера притежава
HDV1080i спецификация, която
създава 1080 ефективни линии при
сканиране и записва изображението с
1080
ефективни
линии при
сканиране
честота от около 25 Mbps.
•В тези инструкции за експлоатация форматът HDV1080i се нарича HDV, освен ако не
се налага уточняване.
Защо да снимате във формат HDV?
Преминаването към цифров видео запис, което е световна тенденция, ще ви позволи да
уловите важни моменти от живота си, използвайки формат HDV, а висококачествените
изображения ще ви дадат възможност да ги изживеете отново.
Вашата видеокамера притежава преобразуваща функция, която конвертира изображенията
от формат HDV в режим на стандартно качество (SD – standard quality), които можете
да гледате на по-старите широкоекранни телевизионни формати и телевизори със
съотношение на картината 4:3, когато не разполагате с телевизори с висока резолюция,
които предлагат лесен път към записите във формат HDV.
•Функцията за преобразуване конвертира видеозаписите от формат HDV в DV за възпроизвеждане или
редактиране, когато вашата видеокамера е свързана към телевизор или видеорекордер, който не е съвместим
със спецификацията HDV1080i. Тогава качеството на изображението е SD (стандартно).
Гледане на видеозапис, осъществен в новия HDV
формат!
Изображения, записани в HDV формат, могат да бъдат възпроизведени като ясна HD
(high definition – висока резолюция) картина на телевизор с висока резолюция.
•За подробности относно телевизорите, съвместими със спецификацията HDV1080i, вижте стр. 34.
Преглед на 16:9 (широкоекранен)/4:3 телевизор (стр. 36)
Вашата видеокамера може да конвертира видеосигнал, записан в HDV формат, към SD
(standard definition) качество, за да можете да го възпроизведете на обикновен телевизор.
Презапис на друго видео оборудване (стр. 65)
Изображения с висока резолюция и качество
Преглед на телевизор с висока резолюция (стр. 34)
Свързване към HDV1080i устройство
Ако разполагате с i.LINK кабел (не е приложен в комплекта), можете да презаписвате
изображения с HD (high definition) качество.
Свързване към устройства, които не са съвместими с HDV1080i
Конвертирайте с видеокамерата си записи от HDV формат в SD (standard definition)
качество, за да стане възможен презаписът.
Свързване към компютър (стр. 74)
Като използвате приложения софтуер можете да пренасяте клипове от касета или
неподвижни изображения от “Memory Stick Duo” на компютъра. Можете също така
да редактирате пренесените клипове и да създавате DVD-Video във формат SD
(стандартна разделителна способност) качество на изображението.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените аксесоари
Уверете се, че указаните по-долу
аксесоари са приложени към вашата
видеокамера.
Номерата в скоби показват броя на
приложените аксесоари
USB кабел (1) (стр. 72)
Променливотоков адаптер (1) (стр. 13)
Комплект батерии с възможност за
презареждане от тип NP-FН60 (1)
(стр. 13, 94)
Захранващ кабел (1) (стр. 13)
Пръстен за обектив (1) (стр. 106)
Безжично устройство за
дистанционно управление (1) (стр. 107)
CD-ROM “Handycam Application Software” (1) (стр. 76)
Има инсталирана кръгла литиева батерия.
A/V свързващ кабел (1) (стр. 34, 65)
Компонентен видео кабел (1) (стр. 34)
i.LINK кабел (1) (стр. 34, 65, 68, 76)
Ръководство за експлоатация на
видеокамерата (това ръководство)
(1)
Стъпка 2: Зареждане на комплекта батерии
DC IN жак
Комплект батерии
/CHG
лампичка на
захранването
DC щекер
Към стенен
контакт
Променливотоков
Захранващ кабел адаптер
Можете да зареждате батериите,
като прикрепите комплект
батерии “InfoLITHIUM” (серия Н)
(стр. 94) към вашата видеокамера.
Забележки
•Не можете да прикачате никакъв друг
комплект батерии освен от серията Н
към вашата видеокамера.
Прикрепете комплекта батерии
към видеокамерата си.
Прикрепете комплекта батерии като
го плъзнете по посока на стрелката,
докато щракне.
ключа POWER пo
Преместете
посока на стрелката в положение
OFF (CHG). (Настройка по
подразбиране.)
променливотоковия
Свържете
адаптер, приложен към вашата
Подготовка за работа
Ключ за
захранването
POWER
Свържете кабела
на захранването с
променливотоковия адаптер и
стенния контакт.
Лампичката за зареждането (CHG)
светва и зареждането започва. Когато
батериите са напълно заредени,
лампичката за зареждането (CHG)
угасва.
Забележки
•Изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN, като държите
едновременно камерата и DC щекера.
Съвети
•Можете да работите с вашата
видеокамера, докато тя е свързана
към източник на захранване като
стенен контакт, както е показано на
илюстрацията. Комплектът батерии
няма да загуби заряд в такъв случай.
видеокамера, с жака DC IN, така
че обозначението на DC щекера
да сочи към знака на вашата
видеокамера.
Продължава
Стъпка 2: Зареждане на комплекта батерии (Продължава)
За да извадите комплекта батерии
Оставаща батерия (прибл.)
Задайте ключа POWER в положение
OFF (CHG). Плъзнете лостчето BATT
(освобождаване на батериите) и извадете
комплекта батерии.
Капацитет за запис (прибл.)
Можете да проверите оставащия заряд на
батерията на LCD екрана.
Индикатор
Лостче BATT
(освобождаване
на батериите)
Батерията е разредена, записът/
възпроизвеждането скоро ще
прекъснат
Подменете батерията
с напълно заредена нова
батерия или заредете тази.
Когато оставяте комплекта батерии на
съхранение
Разредете докрай батериите, преди да ги
съхраните за по-дълъг период от време
(вижте стр. 95).
За да проверите оставащия заряд на
батериите (Battery Info)
Настройте ключа POWER в позиция OFF
(CHG), след това натиснете DISPLAY/
BATT INFO.
%*41-":
#"55*/'0
Статус
Достатъчен оставащ заряд
Време за зареждане
Приблизително указано време (мин.),
което се изисква, за да заредите напълно
разреден комплект батерии.
Комплект батерии
Време за зареждане
/1')
(приложен)
/1')TVQQMJFE
/1')
/1')
Време на запис
След малко оставащото време за запис
и информация за батериите се извеждат
на дисплея за около 7 секунди. Можете да
наблюдавате информация за батерията
за около 20 секунди като натискате
DISPLAY/BATT INFO отново, докато
информацията е изведена.
Приблизително указано време (мин.), с
което разполагате при напълно зареден
комплект батерии.
Комплект
батерии
Формат на
записа
)%7
%7
)%7
%7
/1')
(приложен)
Непрекъснат Типичен
запис
запис*
Комплект
батерии
Формат на
записа
/1')
(приложен)
/1')
)%7
%7
)%7
%7
* “Типичен запис” означава приблизителният брой
минути при запис с нееднократно започване/
спиране на записа, преместване на ключа POWER,
за да смените режима на захранване и използване
на функция zoom.
Забележки
•Всички измервания са измерени при следните
условия:
•Първите цифри показват приблизителното
време, когато задното осветяване на LCD екрана е
зададено в положение ON.
•Средните цифри показват приблизителното
време, когато задното осветяване на LCD екрана е
зададено в положение OFF.
•Последните цифри показват приблизителното
време, когато записвате с визьора при затворен
LCD екран.
Време на възпроизвеждане
Указаните приблизителни минути за напълно
зареден комплект батерии.
С отворен Със затворен
Комплект
LCD екран* LCD екран
батерии
Формат на
)%7 %7 )%7 %7
записа
/1')
(приложен)
/1')
/1')
/1')
* Когато LCD BACKLIGHT е в положение ON.
•Лампичката CHG (зареждане) мига по време
на зареждане или информацията за батериите
(стр. 11) няма да се извежда правилно при
следните условия:
- Комплектът батерии не е правилно
прикрепен.
- Комплектът батерии е повреден.
•Захранването няма да идва от комплекта
батерии, когато променливотоковият
адаптер е свързан към жака DC IN на
видеокамерата, дори ако захранващият кабел е
изключен от мрежата от 220 V.
•Комплектът батерии е напълно разреден. (Само
при информация за батериите.)
•Захранването няма да идва от комплекта
батерии, когато променливотоковият
адаптер е свързан към жака DC IN на
видеокамерата, дори ако захранващият кабел е
изключен от мрежата от 220 V.
•Ако прикрепите допълнителна лампа за
осветление, препоръчваме ви да използвате
комплект батерии NP-FН70 или NP-FН100.
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
Подготовка за работа
/1')
Непрекъснат Типичен
запис
запис*
•Времената са измерени при температура на
околната среда 25 градуса С. (Препоръчва се
употреба при температура от 10 до 30 градуса
С).
•Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко, ако използвате видеокамерата при
ниски температури.
•Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко, в зависимост от условията, при
които използвате видеокамерата.
Относно променливотоковия
адаптер
•Когато използвате променливотоковия
адаптер, включвайте го в намиращ се наблизо
стенен контакт на мрежата. Ако възникне
проблем с устройството, изключете щепсела
от мрежата възможно най-бързо, за да
прекъснете захранването.
•Не поставяйте променливотоковия адаптер
в тесни пространства – например между
стената и мебели.
•Не допускайте метални предмети да
установят контакт с металните
части на щекера за постоянен ток на
променливотоковия адаптер. Това може да
причини късо съединение и да го повреди.
•Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано
с нея, независимо че самото устройство може
да е изключено.
Относно комплекта батерии
•Преди да заредите комплекта батерии,
преместете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Стъпка 3: Включване
на захранването и
настройка на датата
и часа
Настройте датата и часа, когато
използвате видеокамерата си за първи
път. Ако не ги настроите, екран [CLOCK
SET] се появява всеки път, когато
включите видеокамерата или смените
позицията на ключа за захранване.
Преместете [М] (месец)
посредством
, след това
настройте посредством
/
.
[М] (месец)
Преместете
, след това
посредством
настройте посредством
/
докоснете
и повторете за час
и минути.
Уверете се, че настройките за
дата и време са правилни, след
това докоснете
.
Часовникът започва работа.
Ключ за захранване
Бутон с
докосване на
LCD екрана
За да изключите захранването
Преместете ключа POWER в положение
OFF (CHG).
За да нулирате датата и часа.
Докато настискате зеления
бутон, приплъзнете ключа POWER в посока на стрелката, за да
светне съответната лампичка.
CAMERA-TAPE: За да записвате на
касета.
CAMERA-MEMORY: За да записвате на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: За да възпроизвеждате или
редактирате изображения.
Появява се екран [CLOCK SET].
ooooo
$-0$,4&5
:
.
%
0,
Настройте [Y] (година)
посредством
/
докоснете
.
и
Можете да настроите която и да е
година до 2079.
Можете да настроите желаната дата и час
катодокоснете[MENU]
(TIME/LANGU.)
[CLOCK SET] (стр. 40).
Забележки
•Ако не използвате видеокамерата си
около 3 месеца, вградената акумулаторна
батерия се разрежда и настройките за
датата и часа могат да бъдат изтрити
от паметта. В този случай презаредете
батерията и настройте датата и часа
отново (стр. 100).
•Когато закупите видеокамерата,
тя ще бъде настроена да изключва
автоматично захранването, ако
не извършвате никаква операция с
видеокамерата за около 5 минути, за да
се пести заряда на батериите. ([A.SHUT
OFF], стр. 62).
Съвети
•Датата и часа не се извеждат по време
на запис, но се записват автоматично
върху касетата и могат да се извеждат
по време на възпроизвеждане (вижте
страница 61 за [DATA CODE] (По време
на работа в режим Easy Handycam,
можете да настройвате само [DATE/
TIME]).
•Капачето на обектива се отваря
автоматично, когато ключът POWER е
в позиция CAMERA-TAPE или CAMERAMEMORY.
•Aко бутоните на панела с докосване не
работят правилно, регулирайте панела с
докосване (CALIBRATION) (стр. 99).
Промяна на езиковите настройки
Подготовка за работа
Можете да промените езика на екранните
съобщения. Докоснете
[MENU]
(TIME/LANGU.)
[LANGUAGE],
след това изберете желания език.
Стъпка 4: Настройка преди запис
Настройка на визьора
LCD панел
Отворете LCD панела на 90 градуса
към видеокамерата ( 1 ), след това го
завъртете в желаната позиция, за да
записвате или възпроизвеждате ( 2 ).
DISPLAY/BATT INFO
Максимално на
180 градуса
2
1
2 Максимално на
90 градуса
Визьор
Завъртане на
90 градуса към
видеокамерата
За да изключите задното осветяване
на LCD екрана и да пестите заряда на
батериите
Натиснете и задръжте DISPLAY/BATT
INFO за няколко секунди, докато се появи
индикаторът
. Тази настройка
е полезна, когато използвате вашата
видеокамера при ярко осветление или
когато искате да пестите заряда на
батериите. Записаното изображение не се
влияе от тази настройка. За да включите
отново задното осветление на LCD
екрана, натиснете и задръжте DISPLAY/
BATT INFO за няколко секунди, докато
изчезне от екрана.
Забележки
•Внимавайте да не натиснете случайно
бутоните до LCD рамката, когато отваряте
или нагласяте LCD екрана.
Съвети
•Ако завъртите LCD панела на 180 градуса
към страната на обектива, можете да
затворите LCD панела, като LCD екранът
гледа навън. Това положение е удобно по време
на възпроизвеждане.
•Вижте [LCD/VF SET]- [LCD BRIGHT] (стр.
59), за да настроите осветеността на LCD
екрана.
•Натиснете DISPLAY/BATT INFO, за да
включвате и изключвате индикаторите на
екрана (като информация за батерията Battery
Info)
Можете да гледате изображението във
визьора, когато затворите LCD панела.
Батерията ще издържи по-дълго, когато
използвате визьора вместо LCD панела.
Лостче за настройка
на лещите на
визьора
Съвети
•Завъртете лостчето за настройка на визьора,
докато картината се изясни.
•Можете да настроите осветеността на
задното осветяване на визьора, като изберете
менюто – [LCD/VF SET] - [VF BL LIGHT]
(стр. 59).
Ремък за захващане
Пристегнете ремъка и придържайте
видеокамерата правилно.
Стъпка 5: Поставяне на касета или “Memory Stick
Duo”
Касета
Затворете капака
Можете да използвате само касети
mini DV
(стр. 77).
За да извадите касетата
Забележки
•Времето за запис е различно, в зависимост от
[
REC MODE] (стр. 58). DV
Отворете капака и повторете същите
действия, както когато поставяте
касета.
Плъзнете и задръжте лоста
OPEN/EJECT
по посока на
стрелката и отворете капака.
Лост OPEN/EJECT
“Memory Stick Duo”
Можете да използвате само “Memory Stick
Duo”, които имат лого показано по-долу
(стр. 78).
Капак
Отделението за касетата автоматично
излиза напред и се отваря.
Duo”
HG Duo”
Подготовка за работа
Забележки
•Не затваряйте отделението насила, като
натискате частта, обозначена с
, докато отделението се
прибира. Това може да причини
неизправност.
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick PRO
“Memory Stick PRO-
Съвети
касетата в
Поставете
отделението, така че
прозорчето й да сочи навън, след
това натиснете
.
Натискайте леко средната част на гърба на
касетата.
Страна с прозорче
Отделение за
касетата
•Броят на изображенията, които можете
да запишете, е различен в зависимост от
качеството или размера им. За подробности
вижте стр. 50.
Отворете LCD панела.
Заредете “Memory Stick Duo” в
отделението за “Memory Stick
Duo” в правилната посока,
докато щракне.
Отделението на касетата
автоматично се прибира.
Продължава
Стъпка 5: Поставяне на касета или “Memory Stick Duo” (Продължава)
Лампичка за
достъп
За да извадите “Memory Stick Duo”
Натиснете леко “Memory Stick Duo”
навътре веднъж.
Забележки
•Когато лампичката за достъп свети или
мига, вашата видеокамера чете/пише данни.
Не тръскайте и не удряйте видеокамерата,
не изключвайте захранването, не изваждайте
“Memory Stick Duo” или комплекта батерии.
В противен случай данните за изображенията
могат да се повредят.
•Ако заредите насила “Memory Stick Duo” в
отделението в погрешна посока, “Memory
Stick Duo”, отделението за “Memory Stick
Duo” или данните за изображенията могат да
се повредят.
•Когато поставяте или отстранявате
“Memory Stick Duo”, внимавайте “Memory
Stick Duo” да не излезе рязко и да падне.
20
Запи/възпроизвеждане
Запис и възпроизвеждане с лекота (Easy
Handycam)
При използването на Easy Handycam, повечето настройки на видеокамерата са автоматично и
оптимално настроени, което ви освобождава от твърде подробни настройки. Шрифтът на екранните
менюта се увеличава за по-добра видимост.
& Ако ключът POWER е
в позиция OFF (CHG),
приплъзнете го, докато
натискате зеления бутон.
"
%
'
Запи/възпроизвеждане
#
$
Движещи се изображения
Неподвижни изображения (4:3)
Преместете
Натиснете EASY
Натиснете EASY
ключа POWER
E, за да включите
лампичката CAMERA-TAPE.
&"4:
На екрана се
извежда индикация A.
Натиснете START/STOPF(илиB
), за да започнете запис.*
Преместете
ключа POWER E,
за да включите
лампичката CAMERA-MEMORY.
На екрана се
извежда индикация A.
&"4:
PHOTO D, за да
Натиснете
започнете запис.*
NJO &"4:
NJO &"4:
.
(6*%&
(6*%&
3&$
.&/6
Индикаторът се променя от [STBY] на
[REC].
Мига
.&/6
Свети
Натиснете и задръжте леко,
за да регулирате фокуса.
За да спрете записа, натиснете отново
START/STOP.
Натиснете
докрай, за да
запишете.
* Неподвижните изображения се записват с качество [FINE] на “Memory Stick Duo”.
Продължава
Лесен запис/възпроизвеждане (Easy Handycam) (Продължава)
Възпроизвеждане на движещи се/неподвижни изображения
Преместете ключа POWER E, за да включите лампичката PLAY/EDIT.
Докоснете бутоните на екрана A както следва.
Движещи се изображения
Докоснете
, а после
, за да започнете
възпроизвеждане.
Неподвижни изображения
Докоснете
/
, за да изберете
изображение.
"
"
$
(6*%&
$
#
%
.&/6
#
" Стоп
# Възпроизвеждане/пауза щифтче " GUIDE (стр. 31)
$ Бързо превъртане напред/назад # Възпроизвеждане на касета
$ Предишно/следващо
% Изтрий (стр. 70)
Y За да отмените Easy Handycam.
Натиснете отново EASY .
изчезва от екрана.
Y
Регулируеми настройки при използване на Easy Handycam
Натиснете [MENU], за да видите регулируемите настройки на менюто. Вижте стр. 40 за
повече подробности по настройките.
•Почти всички настройки се връщат в настройките по подразбиране автоматично (стр. 41).
•
не се показва ори използване на Easy Handycam.
•Отменете Easy Handycam ако искате да добавите допълнителни ефекти или настройки към
изображенията.
Y
Бутони недостъпни при работа с Easy Handycam
При работа с Easy Handycam, следните бутони/ скали не са достъпни за работа, тъй
като настройките се избира автоматично. [Invalid during Easy Handycam operation]може
да се появи ако се опитате да използвате функции, които са недостъпни при работа в
Easy Handycam.
• Бутон BACK LIGHT (стр. 27)
•Натискане и задържане на бутон DISP/BATT INFO (стр. 18)
•Скала CAM CTRL (стр. 26)
•Бутон MANUAL (стр. 26)
Запис
Капаче на обектива
Отваря се в съответствие
настройките на ключа
POWER.
1)050
Ключ POWER
45"354501
#
45"354501
"
Движещите се изображения се записват на касета.
Преместете ключа POWER по посока на стрелката неколкократно,
за да светне лампичката CAMERA-TAPE.
Ако ключът POWER е в положение OFF (CHG),
плъзнете го, като едновременно натискате малкия
зелен бутон.
Запи/възпроизвеждане
Запис на клипове
Натиснете START/STOP A (или B ).
NJO
45#:
NJO
(6*%&
NJO
1.&/6
<45#:>
3&$
NJO
(6*%&
1.&/6
<3&$>
За да спрете записа, натиснете отново START/STOP A (или B ) отново .
Съвети
•По подразбиране изображенията се записват във формат HDV (стр. 58).
За да записвате неподвижни изображения с високо качество по време на запис на касети
(Dual Rec)
Вижте стр. 25 за повече подробности.
Продължава
Запис (Продължава)
Запис на неподвижни изображения
Неподвижните изображения се записват на “Memory Stick Duo”.
Плъзнете ключа POWER неколкократно по посока на стрелката, за
да включите лампичка CAMERA-МEМОRY.
Ако ключът POWER е зададен в положение OFF
(CHG), плъзнете го надолу, като едновременно с това
натискате зеления бутон.
Натиснете леко и задръжте бутон PHOTO, за да регулирате фокуса и
натиснете докрай, за да осъществите запис.
Звуков
сигнал
NJO
Звук от
затвора
.
(6*%&
NJO
.
1.&/6
(6*%&
Мига C Светва
Чува се звукът от затвора. Когато
изчезне, изображението е записано.
За да проверите последния запис на “Memory Stick Duo”
Докоснете
. За да изтриете изображението, докоснете
[YES].
Съвети
•Вижте стр. 50 за качеството, размера на изображението и броят на записаните изображения.
1.&/6
Функция zoom
Можете да увеличавате изображения
до 10 пъти от оригиналния им размер
с лостчето за функция Zoom или
посредством zoom бутоните на LCD
панела.
За да запишете неподвижни
изображения с високо качество
по време на запис на касета
(Dual Rec)
Можете да запишете неподвижни
изображения с високо качество на “Memory Stick Duo” по време на запис на касета.
По-широк зрителен
обхват (широкоъгълен)
1 Приплъзнете ключа POWER, за да
включите лампичката CAMERA-TAPE,
след това натиснете START/STOP, за
да започнете запис на касета.
2 Натиснете PHOTO докрай.
Всеки път, когато записвате филм, можете
да запишете до 3 неподвижни изображения.
Кутийки в
оранжев цвят
индикират броя
на записаните
изображения.
Когато записът
е завършен
цветът се
променя в
оранжев.
По-близък обхват
(Дългофокусна снимка)
Преместете леко лостчето power zoom
за по-бавно увеличение. Преместете го
повече за по-голямо увеличение.
Забележки
•Задръжте пръста си на лостчето за
увеличение. Ако поместите пръста
си, звукът на работа на лостчето за
увеличение може също да бъде записан.
•Не можете да променяте скоростта
на увеличение с бутони zoom на LCD
панела.
•Минималната възможна дистанция
между видеокамерата и обекта като
запазвате фокус е 1 см за широк изглед и
около 80 см за телеснимка.
Съвети
•Можете да зададете [DIGITAL ZOOM], ако
искате да увеличите изображението повече от
10 пъти (стр. 49).
Запи/възпроизвеждане
Лостче за
функция zoom
3 Натиснете START/STOP, за да спрете
записа на касетата.
Записаните на “Memory Stick Duo”
неподвижни изображения се появяват едно
по едно. Когато
изчезне, изображението
е записано.
Забележки
•Не изваждайте “Memory Stick Duo” преди
записът на касетата да е приключил
и изображенията да са съхранени на
“Memory Stick Duo”.
•Не можете да използвате светкавица по
време на Dual Rec.
Съвети
•По време на режим на готовност,
неподвижните изображения се запазват по
същия начин, както когато ключът POWER
е в позиция CAMERA-MEMORY. Можете да
използвате светкавица.
Продължава
Запис (Продължава)
•Когато ключът POWER e с настройка
CAMERA-TAPE, неподвижните изображения се
записват с размер 4.6M във формат HDV, 3.4M
(режим 4:3) или 4.6М (16:9) във формат DV.
За да контролирате
настройките на изображението
ръчно с помощта на скалата
CAM CTRL
Можете да прехвърлите някои от
настройките на камерата на скалата
CAM CTRL. Долуописаната процедура е
при прехвърляне на настройка [FOCUS]
(настройка по подразбиране).
NJO
45#:
%*"-4&5
'0$64
&910463&
4)655341&&%
"&4)*'5
8#4)*'5
3&4&5
<."/6"->&9&$
3
Натиснете бутон MANUAL
Забележки
•Настройките в опциите на менюто,
направени по-рано ще бъдат запазени
дори и да въведете нови настройки
по-късно. Ако [EXPOSURE] се настрои
след като [AE SHIFT] е настроен ръчно,
[EXPOSURE] ще отмени [AE SHIFT].
•Ако изберете [SELECT] в стъпка 2,
всички ръчно направени настройки ще се
върнат към фабричните настройки.
Съвети
Бутон МANUAL
CAM CTRL скала
1 Натиснете бутон MANUAL, за да
активирате режим за ръчна настройка.
Режимът на настройка се променя
между автоматичен и ръчен всеки път,
когато натиснете бутон MANUAL.
2 Завъртете скалата CAM CTRL, за да
регулирате фокуса ръчно.
•По време на възпроизвеждане можете да
регулирате силата на звука като използвате
скалата CAM CTRL DIAL.CAM CTRL DIAL.
Можете също така да прехвърляте опции от
менюто посредством [DIAL SET] (стр. 50).
Използване на светкавицата
Светкавица
Менюта, от които можете да
прехвърляте:
-
[FOCUS] (стр. 46)
[EXPOSURE] (стр. 44)
[SHUTTR SPEED] (стр. 45)
[AE SHIFT] (стр. 46)
[WB SHIFT] (стр. 46)
За да прехвърлите опции от менюта на
скалата CAM CTRL
1
2
Натиснете и задръжте бутон
MANUAL за няколко секунди.
Появява се екран [DIAL SET].
Завъртете скалата CAM CTRL DIAL
и изберете опция от менюто, която
да прехвърлите.
Бутон за
светкавицата
Натиснете (светкавица) неколкократно,
за да изберете настройка.
Без индикатор: Светкавицата се
задейства автоматично, когато
околната светлина е недостатъчна.
(Принудителна светкавица):
Светкавицата се задейства винаги,
независимо от околната светлина
(Без светкавица): Запис без
светкавица.
Забележки
•Препоръчителното разстояние до обекта,
Съвети
•Можете да промените яркостта на светкавицата,
като зададете [FLASH LEVEL]. Можете също така
да избегнете феномена „червени очи” на снимката,
като зададете функция [REDEYE REDUC] в
менюто [FLASH SET] (стр. 47).
Запис на тъмни места (NightShot)
Съвети
•Настройте NIGHTSHOT лостчето в позиция ON
(появяват се <> и [“NIGHTSHOT”])
•За да запишете по-ярък образ, използвайте функция
Super NightShot (стр. 48).
•За да запишете изображение по-близо до
естествените му цветове, използвайте функция
Color Slow Shutter (стр. 48).
За да настроите експонацията
за обекти със задно осветление.
За да настроите експонацията за обекти
със задно осветление, натиснете BACK
LIGHT , за да изведете . За да отмените
функция задно осветяване, натиснете
отново функция BACK LIGHT .
Запи/възпроизвеждане
когато използвате вградената светкавица, е
от 0,3 до 2,5 м.
•Отстранете праха от повърхността
на светкавицата, преди да я използвате.
Ефектът от светкавицата може да се окаже
недостатъчен, ако повърхността й е замъглена
от петна или прах.
•Лампичката за зареждане на светкавицата
мига, когато тя се зарежда и остава да свети,
когато зареждането приключи. (В настройка
[STBY] на режим CAMERA-TAPE, отнема
време, за да се зареди изцяло лампата на
светкавицата).
•Не можете да използвате светкавицата по
време на запис на касета
•Можете да използвате светкавицата само в
режим CAMERA-MEMORY.
•Ако използвате светкавицата на ярко
осветени места (например когато снимате
обект, осветен отзад), светкавицата може да
не постигне желания ефект.
•Настройте фокуса ръчно ([FOCUS], стр. 47),
когато не се настройва автоматично.
•Не използвайте тези функции на места с
ярко осветление. Това може да причини
неизправност.
Запис в огледален режим
Инфрачервен порт
Забележки
•Функциите NightShot и Super NightShot
използват инфрачервена светлина. Затова
не покривайте инфрачервения изход
с
пръсти или с други обекти и отстранете
конверсионните лещи (не са включени в
комплекта).
Отворете LCD панела на 90 градуса към
камерата ( 1 ), а след това го завъртете
на 180 градуса към обектива ( 2 ).
Съвети
•На LCD екрана се появява огледален образ на обекта,
но изображението ще бъде нормално, когато го
запишете.
Възпроизвеждане
Плъзнете ключа POWER неколкократно по посока на стрелката, за да
включите лампичката PLAY/EDIT.
Ако ключа POWER е в позиция OFF (CHG), плъзнете
го, докато натискате зеления бутон.
Възпроизвеждне на клипове
Докоснете
, а после докоснете
, за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждане/Пауза – превключва се с докосване.*
NJO
NJO
(6*%&
1.&/6
Стоп **
Бързо превъртане
напред/назад
* Възпроизвеждането спира автоматично ако използвате пауза за повече от 3 минути.
** Вместо
, на екрана се извежда
, когато е въведен “Memory Stick Duo” със
записани изображения и не се възпроизвежда касета.
За да регулирате силата на звука
Завъртете CAM CTRL, за да регулирате звука ръчно (стр. 26).
Съвети
•Можете също така да регулирате звука посредством от менюто (стр. 59).
За да намерите сцена по време на възпроизвежданеt
Докоснете
, за да пренавиете касетата до желаната точка, след това докоснете
За да търсите сцена по време на възпроизвеждане
Докоснете и задръжте
по време на възпроизвеждане (Picture Search) или
, докато превъртате касетата напред или назад (Skip Scan).
Съвети
•Можете да възпроизвеждате в различни режими ([
VAR. SPD PB], стр. 56).
Гледане на неподвижни изображения
Докоснете
.
Извежда се последното записано изображение.
NJO
NJO
.
.& .03 : 1 -":
.&.03:1-":
(6*%&
1.&/6
Превключва на индексен екран
* На екрана, на който възпроизвеждате касетата, се появява
.
За да изведете изображения, записани на “Memory Stick Duo”, на индексния екран
Докоснете
извеждане.
. Докоснете някое от изображенията, за да се върнете в режим на единично
#
"
Запи/възпроизвеждане
Превключва
носителя, от който
се възпроизвежда* Предходен/Следващ
" Предходни/следващи 6 изображения
# Изображението, което се извежда преди да превключите на индексен екран.
За да разгледате изображенията и в другите папки, докоснете
ER], изберете папка посредством
, а после докоснете
t
t [PB FOLD(стр. 52).
Продължава
Възпроизвеждане (Продължение)
Използване на PB zoom
Можете да увеличавате изображения
на “Memory Stick Duo” от 1,1 до
5 пъти (от около 1.5 до 5 пъти
за неподвижни изображения).
Увеличението може да се регулира
с лостчето power zoom, или с
бутоните zoom на LCD панела.
1
2
3
4
Изведете изображението, което
искате да увеличите.
Увеличете изображението с Т
(Телеснимка).
Докоснете екрана в точката, която
искате да изведете в центъра на
екранната рамка.
Нагласете увеличението с W
(широкоъгълна снимка)/Т (Телеснимка).
За да отмените функцията,
докоснете [END].
Използване на въвеждащи функции (USAGE GUIDE)
Можете лесно да изберете желаните
екрани за настройки като използвате
въвеждащите функции (USAGE
GUIDE).
NJO
45#:
(6*%&
1.&/6
Вашата видеокамера има 4 въвеждащи
функции, както са показани по-долу.
64&'6-
(6*%&
Отвежда Ви в екрана с
настройките свързан с
основните операции.
%*41
(6*%&
Позволява Ви да
преглеждате значението
на всеки индикатор,
който се появи на LCD
екрана. Вижте стр. 111 за
повече подробности.
По време на работа в Easy Handycam, някои опции не са възможни. Ако
настройката, към която се стремите
не е възможна, но вие все пак желаете
да я настроите, докоснете [SET], за да
изведете на екрана инструкции. Следвайте
инструкциите, за да отмените Easy
Handycam и след това изберете желаната
настройка.
Съвети
•Ако [SET] не се изведе в стъпка 3, следвайте
инструкциите на екрана.
Запи/възпроизвеждане
$//&$5
(6*%&
Въвежда Ви в екраните с
настройки свързани със
записа.
Предлага Ви подходящ
метод за свързване за
вашето устройство.
За повече подробности,
вижте стр. 34.
4)005
(6*%&
Невъзможни настройки по време на
работа с Easy Handycam.
Докоснете [GUIDE].
Изберете желаната опция.
Например запис на нощни гледки
Докоснете [SHOOT GUIDE]
[SELECT SCENE]
/
,
за да изведете надписа [To keep the
mood of a night view] (За да запазите
настроението на нощната гледка).
Докоснете [SET].
Появява се желаният екран за
настройка. Задайте настройката
според това какво искате да
направите.
Търсене на началната
точка на записа
Търсене на последната сцена
от последния запис (END
SEARCH)
END SEARCH не действа, ако сте
извадили касетата след запис.
Уверете се, че лампичката CAMERA-TAPE е светнала (стр. 23).
Докоснете
NJO
&/%4&"3$)
t
.
Преглед на последно записаните
сцени (Rec review)
Можете да прегледате около 2 секунди от
сцената, записана точно преди да спрете
касетата.
Уверете се, че лампичката CAMERA-TAPE е светнала (стр. 23).
Докоснете
NJO
.
45#:
&9&$65*/(
$"/$&-
Докоснете тук, за да отмените
операцията.
Последната сцена от последния запис се
възпроизвежда за около 5 секунди и вашата
видеокамера влиза в режим готовност на
точката, където е свършил последният
запис.
Забележки
•END SEARCH няма да работи правилно,
Възпроизвеждат се последните 2 секунди
(приблизително) от последно записаната
сцена. След това вашата видеокамера
влиза в режим готовност.
Бързо намиране на желаната
сцена (Нулиране на паметта)
Приплъзнете ключа POWER
неколкократно, за да включите
лампичката PLAY/EDIT, след това
работете с дистанционното управление
(стр. 28).
ако между записаните участъци на
лентата има празно място.
Съвети
•Можете да изберете [END SEARCH] и от
менюто. Когато лампичката PLAY/EDIT
светне, изберете препратката [END SEARCH]
в Персоналното меню (стр. 40).
N3&8
1-":
4501
%*41-":
;&304&5
.&.03:
По време на възпроизвеждане
натиснете ZERO SET MEMORY
в точката, която искате да
откриете по-късно.
Броячът на лентата е нулиран на
“0:00:00” и на екрана се появява
.
NJO
Намиране на сцена по датата
на записа (Търсене по дата)
Можете да откриете точката, в която
се променя датата на записа.
Приплъзнете ключа POWER
неколкократно, за да включите
лампичката PLAY EDIT (стр. 28).
(6*%&
4&"3$).
1.&/6
4501
Натиснете STOP, когато искате да
прекъснете възпроизвеждането.
Натиснете
(връщане назад).
Лентата спира автоматично, когато
броячът на лентата достигне
“0:00:00”.
Броячът на лентата се връща към
извеждане на времевия код и дисплеят
за нулиране на паметта изчезва.
Натиснете SEARCH M.
Натиснете
(предишен)/
(следващ), за да изберете датата на
записа.
NJO
NJO
%"5&
4&"3$)
(6*%&
Натиснете PLAY (възпроизвеждане).
Възпроизвеждането започва от
точката, определена като “0:00:00” на
брояча.
1.&/6
За да отмените операцията.
За да отмените операцията.
Натиснете отново ZERO SET MEMORY.
Натиснете STOP.
Забележки
•Възможно е да има различие от няколко
секунди между времевия код и брояча на
лентата.
•Нулирането на паметта няма да
функционира правилно, ако има празен
участък между записаните секции на
лентата.
Запи/възпроизвеждане
Ако броячът на лентата не се появява,
натиснете DISPLAY.
Забележки
•Ако лентата има празен участък между
записаните секции, функцията търсене
по дата може да не работи правилно.
Свързване на телевизор за преглед на записа
Телевизионната връзка и качеството
на изображението се различават в
зависимост от различните видове
телевизори и използваните конектори.
Използвайте като източник на захранване
приложения променливотоков адаптер
(стр. 13).
Вижте също така ръководствата
за експлоатация, приложени към
устройствата, които ще свързвате.
Забележки
•Извършете всички настройки на менюто
на вашата видеокамера преди свързване.
Телевизорът може да не разпознае видео
сигнала, когато сменяте настройки [VCR
HDV/DV] и [i.LINK CONV] след като сте
свързали посредством i.LINK кабел.
•Изображения записани в DV формат се
възпроизвеждат със стандартна разделителна
способност SD независимо от връзката.
•Когато записвате, настройте [X.V.COLOR]
в позиция [ON], за да възпроизвеждате
на телевизор съвместим с x.v.Color (стр.
50). Някои настройки може да се нуждаят
от допълнително регулиране, когато се
възпроизвежда.
Избор на подходящ метод на
свързване (CNNECT GUIDE)
Вашата видеокамера Ви помага да изберете
подходящия метод за свързване на вашето
устройство. В такъв случай изходящите
настройки на видеокамерата Ви се
настройват автоматично.
Докоснете [GUIDE].
Докоснете [CNNECT GUIDE].
Свържете видеокамерата и
телевизора си според инструкциите
на LCD екрана
Пример за свързване към телевизор с
висока разделителна способност
Жакове на вашата видеокамера
Отворете капачето на жака и свържете
кабела.
1
2
3
4
)%7%7
$0.10/&/5065
"7065
5
4
1
2
Повдигнете капачето на жака, след това
завъртете по посока на стрелката.
Съвети
•За да се върнете към предишния въпрос
натиснете
.
3
Докоснете [TV]
[HD TV].
Изберете входните жакове на
телевизора посредством
/
.
и докоснете
Проверете подробностите за
изходящите настройки, след това
докоснете
.
Свържете вашата видеокамера
и телевизор като следвате
изображението на екрана.
Докоснете [HINT] и погледнете
мерките за безопасно свързване.
[END].
Докоснете
Свързване към телевизор с висока разделителна способност
Качество на изображението HD (висока резолюция)
•Изображение форматирано в HDV се възпроизвежда, каквото е
(HD качество на изображението).
•Изображение форматирано в DV се възпроизвежда, каквото е (SD
качество на изображението).
$0.10/&/5*/
)%.*
J-*/,
за
)%7J
"6%*0
#
Запи/възпроизвеждане
"
$
посока на сигнала, ():
странициза референция
Вид
Видеокамера
"
1
Кабел
Компонентен видео
кабел (приложен)
Телевизор
(Зелен) Y
(Син) # $ #
Настройки на менюто
45"/%"3%4&5
<7$3)%7%7> U
<"650>
<$0.10/&/5> U
<JJ>
(Червен)3 $ 3
2
A/V свързващ кабел
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
•A/V свързващият кабел е нужен и за да възпроизвежда аудио сигнали. Свържете белия и червения куплунг
на A/V свързващия кабел към входния жак на телевизора Ви.
Продължава
Свързване на телевизор за преглед на записа (Продължение)
посока на сигнала, (): страници за
референция
Вид
#
Видеокамера
3
Кабел
Телевизор
Настройки на менюто
(STANDARD SET)
HDMI
[VCR HDV/DV] U
IN
HDMI кабел (не е включен в
[AUTO] (57)
комплекта)
•Използвайте HDMI кабел с HDMI лого (на предната корица).
•Изображенията в DV формат не се възпроизвеждат през HDMI OUT жака, ако в изображенията са
записани сигнали за защита от копиране.
•Изображенията в DV формат се въведени във видеокамерата посредством i.LINK кабел (стр. 68) не
могат да бъдат възпроизведени.
•Телевизорът може да не функционира правилно (напр.да няма образ или звук). Не свързвайте HDMI OUT
жака на вашата видеокамера с HDMI OUT жака на външни устройства посредством HDMI кабела. Това
може да причини неизправност.
$
4
i.LINK кабел (не е включен в комплекта)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] U
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] U
[OFF] (60)
•Телевизорът ви трябва да има i.LINK жак съвместим с HDV1080i. За повече подробности,
прегледайте спецификациите на телевизора си.
•Ако телевизорът ви не е съвместим HDV1080i, свържете видеокамерата и телевизора си с приложения
компонентен видео кабел и A/V свързващ кабел, както е показано в .
•Телевизорът трябва да бъде настроен, за да разпознае това, че камерата е свързана. Вижте
инструкциите за експлоатация приложени към Вашия телевизор.
Свързване към телевизор 16:9 (широкоекранен) или 4:3
SD (SD качество на изображението)
•Изображение форматирано в HDV се конвертира в DV
формат и се възпроизвежда (SD качество на изображението).
•Изображение, форматирано в DV се възпроизвежда, каквото е
(SD качество на изображението).
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
%
&
'
(
За да настроите съотношението според свързания телевизор (16:9/4:3)
Променете настройките [TV TYPE], за да съвпадат с телевизора Ви (стр. 60).
Забележки
•Когато възпроизвеждате касета записана в DV форматна телевизор с формат 4:3 несъвместима
WIDE SELECT] на [4:3] на вашата видеокамера, когато записвате
със сигнал 16:9, настройте [
изображение (стр. 58).
посока на сигнала, (): страници за
референция
Вид
Видеокамера
Кабел
Телевизор
%
1
Компонентен видео
кабел (приложен)
(Червен)3 $ 3
2
45"/%"3%4&5
<7$3)%7%7> U
<"650>
<$0.10/&/5> U
<J>
<575:1&> U
<><>
Запи/възпроизвеждане
(Зелен) Y
(Син) # $ #
Настройки на менюто
A/V свързващ кабел
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
•A/V свързващият кабел е нужен и за да възпроизвежда аудио сигнали. Свържете белия и червения куплунг
на A/V свързващия кабел към входния жак на телевизора Ви.
&
4
i.LINK кабел (не е включен в комплекта)
45"/%"3%4&5
<7$3)%7%7> U
<"650>
<J-*/,$0/7> U
<0/)%7 U%7>
•Телевизорът трябва да бъде настроен, за да разпознае това, че камерата е свързана. Вижте
инструкциите за експлоатация приложени към Вашия телевизор.
Продължава
Свързване на телевизор за преглед на записа (Продължение)
посока на сигнала, (): страници за
референция
Вид
Видеокамера
Кабел
Телевизор
Настройки на менюто
45"/%"3%4&5
<7$3)%7%7> U
<"650>
<575:1&> U
<><>
A/V свързващ кабел с S
2 VIDEO (не е приложен)
(Бял)
(Червен)
(Жълт)
•Когато свързвате само с S VIDEO куплунг (S VIDEO канал), не се възпроизвеждат аудио сигнали. За да
възпроизведете аудио сигнали свържете белия и червения куплунг на A/V свързващия кабел с S VIDEO
кабела към аудио входния жак на телевизора Ви.
•Тази връзка извежда изображения с висока резолюция, в сравнение с A/V свързващия кабел (Вид
).
2
A/V свързващ кабел (приложен
(Жълт)
в комплекта)
(Бял)
(Червен)
Когато вашият телевизор е свързан с
видеорекордер
Ако вашият телевизор/видеорекордер
има 21-пинов адаптер (EUROCONNECTOR)
Изберете метода на свързване на
стр. 65 в зависимост от входния
жак на видеорекордера. Свържете
вашата видеокамера с LINE IN входа
на видеорекордера посредством AV
свързващия кабел. Задайте входящия
селектор на видеорекордера в режим LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
Използвайте 21-пинов адаптер (не е
приложен), за да видите възпроизведената
картина.
Когато вашият телевизор е моно
(когато вашият телевизор има само
един входящ аудио жак)
Свържете жълтия куплунг на свързващия
A/V кабел (приложен в комплекта)
към входящия жак на видеорекордера и
свържете белия или червен куплунг към
входящия аудио жак на вашия телевизор
или видеорекордер.
45"/%"3%4&5
<7$3)%7%7> U
<"650>
<575:1&> U
<><>
Относно “PhotoTV HD”
Тази видеокамера е съвместима съ
стандарта “PhotoTV HD”. “PhotoTV HD”
позволява високо детайлно, прилично на
снимка улавяне на вторични фонове и
цветове. Чрез свързване на съвместими с
“PhotoTV HD” Sony уреди посредством
HDMI кабел* или чрез видео компонентен
кабел**, можете да се насладите на цял
нов свят от снимки с HD качество на
заснемане.
•* Телевизорът ще превключи автоматично в
подходящ режим , когато извежда снимки.
** Ще се наложи настройка на телевизора.
•Моля обърнете се към инструкциите за
експлоатация на вашия телевизор, за да
проверите дали е съвместим с “PhotoTV HD”
функция.
Съвети
Запи/възпроизвеждане
•HDMI (Интерфейс с висока резолюция на
изображението) е интерфейс, който изпраща и
аудио, и видео сигнали. Свързването на външно
устройство посредством кабел с HDMI OUT
жака Ви осигурява изображения и цифров звук с
високо качество.
•Ако свържете вашата видеокамера към
телевизора посредством повече от един вид
кабел, за да извеждате изображения от жак,
различен от i.LINK жака, редът на приоритет
на изходните сигнали е както следва:
•HDMI
видеокомпонентен
S VIDEO
аудио/видео
•Вижте стр. 96 за повече подробности относно
I.LINK.
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто
Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
съответната лампичка.
Лампичка CAMERA-TAPE:
настройки на касетата
Лампичка CAMERA-MEMORY:
настройки на
“Memory Stick Duo”
Лампичка PLAY/EDIT: настройки за гледане/редактиране
Докоснете LCD екрана, за да изберете опция от менюто.
Недостъпните опции се извеждат в сиво.
Y За да използвате препратките на
Персоналното меню
Y За да използвате опциите в
менюто
В Персоналното меню са добавени
препратки към най-често
използваните опции в менюто.
Можете да настройвате опции в
менюто, които не се добавят към
Персоналното меню.
Докоснете
[MENU].
Изберете желаното меню.
Докоснете
/ , за да изберете
опция, след това докоснете
.
(Операциите в стъпка 3 са същите
като тези в стъпка 2 .)
Изберете желаната опция.
Настройте опцията.
След като приключите с настройките,
(затвори), за да
докоснете
скриете екрана на менюто.
Ако решите да не променяте
настройките, докоснете
, за да се
върнете към предишния екран.
Y
Съвети
•Можете да настройвате Персоналното меню
както желаете (стр. 63).
Докоснете
.
45#:
NJO
.&/6
%*41
(6*%&
4$&/&
4&-&$5
4.005)
4-83&$
5&-&
."$30
'"%&3
Докоснете желаната опция.
Ако желаната опция не е изведена на
екрана, докоснете
/ , докато тя
не се появи.
Изберете желаната опция и
натиснете
.
1
2
3
4
За да използвате опции при Easy
Handycam
не се показва при използване на
Easy Handycam. Докоснете [MENU], за да
изведете индексния екран на менюто.
в менюто, достъпни за дадената операция ( )
Опции в менюто Опциите
се различават в зависимост от това коя лампичка свети.
При използване на Easy Handycam, настройките се променят
автоматично, както е показано в следния списък.
Позиция на лампичката:
5"1&
.&.03: 1-":&%*5 &BTZ)BOEZDBN
Меню CAMERA SET (стр. 43)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
o
[
[
[
[
[
[
[
[
o
[
[
[
[
[
o
[
[
[
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
"650
o
o
"650
"650
o
"650
0/
0''
o
0''
"650
"650
0''
0''
0''
0''
0/
0''
0''
0''
[
0''
0/
o o
o [
[
[
[
[
[
[
[
'*/& [
[
o
o o
o o o
o
[
[
[
0''
0''
o
0''
0''
Използване на менюто
4$&/&4&-&$5
4105.53r'$4
4105.&5&3
&910463&
8)*5&#"-
4)"31/&44
4)655341&&%
"6504-84)53
"&4)*'5
$".&3"$0-03
8#4)*'5
4105'0$64
'0$64
5&-&."$30
1&",*/(
'-"4)4&5
461&3/4
/4-*()5
$0-034-084
;&#3"
)*450(3".
4&-'5*.&3
%*(*5"-;00.
45&"%:4)05
$0/7-&/4
%*"-4&5
97$0-03
Меню MEMORY SET (стр. 50)
45*--4&5
"--&3"4&
'03."5
'*-&/0
/&8'0-%&3
3&$'0-%&3
1#'0-%&3
o
o
o
o
o
o
o
o
[
[
[
[
o
Меню PICT APPLI. (стр. 53)
'"%&3
*/53&$454-*%&4)08
%&''&$5
1*$5&''&$5
[
o
o
o
[
o
[
[
o
o
Продължава
Опции в менюто (Продължение)
Позиция на лампичката:
4.5)4-83&$
1JDU#SJEHF13*/5
64#4&-&$5
5"1&
[
o
o
.&.03: 1-":&%*5
o
o
o
[
o
&BTZ)BOEZDBN
o
o
[
o
o
o
0/
o
[
[
[
o
o
o
[
o
[
o
%74&5
[
o
[
70-6.&
.*$-&7&-
[
[
[
o
[
o
-$%7'4&5
[
[
[
$0.10/&/5
J-*/,$0/7
575:1&
%*41(6*%&
45"564$)&$,
(6*%&'3".&
$&/5&3."3,3
$0-03#"3
%"5"$0%&
3&."*/*/(
3&.05&$533&$-".1
#&&1
%*41065165
.&/6305"5&
"4)650''
$"-*#3"5*0/
26*$,3&$
[
[
[
[
[
[
[
[
[
o
[
[
o
[
[
o
"650
[
41 8*%& o
[
"650
o/03."-o
/03."JJ 0'' [
o
0''
0''
0''
[
"650
0/
0/
[
-$%1"/&o
NJO
o
0''
[
o
o
%&.0.0%&
[
Меню EDIT/PLAY (стр. 56)
7"341%1#
3&$$53&/%4&"3$)
o
o
o
o
[
Меню STANDARD SET (стр. 57)
7$3)%7%7
3&$'03."5
o
o
[
o
[
[
[
[
[
o
o
o
[
[
[
o
[
[
[
[
[
o
[
[
[
[
[
[
[
[
[
o
o
[
[
[
[
[
[
[
o
o
[
[
[
[
[
[
o
Меню TIME/LANGU. (стр. 63)
$-0$,4&5
803-%5*.&
-"/(6"(&
*1
*2
*3
Стойността на настройките преди въвеждането на Easy Handycam ще се запази.
Не може да се използва при режим CAMERA-TAPE.
Възможна опция само когато ключа POWER е в позиция PLAY/EDIT.
Използване на
менюто CAMERA SET
Настройка на видеокамерата към
условията на запис
Настройката по подразбиране е
отбелязана с . Индикаторите в скоби се
появяват, когато опцията е избрана.
'*3&803,4
(Фойерверки)
Изберете, за да запечатате целия блясък
и разкош на фойерверките.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
SCENE SELECT (Избор на сцена)
Можете ефективно да записвате
изображения в различни ситуации с
помощта на функцията SCENE SELECT.
58*-*5103535 (Портретна
нощна сцена)
Изберете, за да заснемате хора и фон в
затъмнена обстановка.
$"/%-& (Свещ)
Изберете, за да запазите затъмнената
атмосфера на сцена на свещи.
46/34&46/4&5 (Изгрев и залез)*
Изберете тази опция, за да предадете точно
атмосферата на сцени като залези и изгреви.
(Soft portrait)
10353"*5
Изберете тази опция, за да може да
изпъкват обектите на преден план,
например цветя или хора, като в същото
време фонът остава леко замъглен.
4105-*()5
Изберете тази опция, за да избегнете
прекаленото избледняване на лицата на
хората, когато са осветени от силна
светлина.
#&"$)
Използване на менюто
# "650
Изберете тази опция, за да можете
автоматично да записвате ефективно
изображения без функцията [SCENE
SELECT].
58*-*()5 (Нощна сцена)
Изберете, за да запазите атмосферата
на здрачаване на далечния фон в сцени,
снимани по здрач.
-"/%4$"1& Изберете тази опция, за да може ясно да
снимате отдалечени обекти. Опцията също
така предотвратява нежеланото фокусиране
върху стъкло или метална мрежа на прозорец,
намиращ се между камерата и обекта.
Изберете тази опция, за да предотвратите
затъмняване на лицата на хората от
отразена силна светлина, като например на
плажа през летен ден.
4/08
Изберете тази опция, когато снимате при
много ярка светлина и преобладаващ бял
фон, като на ски писта; в противен случай
изображението ще стане много тъмно.
Продължава
Използване на менюто CAMERA SET (Продължение)
* Позволяват фокусиране върху далечни обекти.
** Позволяват фокусиране само върху обекти,
намиращи се на близко разстояние.
1
Забележки
•Ако настроите [SCENE SELECT],
настройките на [SHUTTR SPEED] (HDRHC7E) и [WHITE BAL.] се отменят.
SPOT METER (Гъвкаво точково
измерване и фокус)
Можете да регулирате яркостта и фокуса
на изображение едновременно. Можете
да използвате функциите [SPOT METER]
(стр. 44) и [SPOT FOCUS] (стр. 46)
едновременно.
1 Докоснете точката на екрана, в
която бихте желали да регулирате
експонацията и фокуса.
2
1 Докоснете точката, в която
желаете да регулирате и фиксирате
експонацията на екрана.
Появява се
.
2 Докоснете [END].
За да се върнете към настройкиза
автоматична експонация и фокус,
докоснете [AUTO]
[END].
Забележки
•Ако зададете [SPOT METER], експонацията
автоматично преминава в режим на ръчна
настройка.
EXPOSURE (експонация)
появява се
Можете да фиксирате яркостта на
изображението ръчно. Регулирайте яркостта,
когато обектът на заснемане е много по-ярък
или по-тъмен от заобикалящата среда.
.
1
2
2
2
Докоснете [END].
За да се върнете към настройкиза
автоматична експонация и фокус,
докоснете [AUTO]
[END].
Забележки
•Ако настроите [SPOT MTR~FCS],
[EXPOSURE] и [FOCUS] автоматично се
настройват в опция [MANUAL].
SPOT METER (Гъвкаво точково
измерване)
Можете да настроите и фиксирате
експонацията за обект така, че да бъде
записан с подходящо осветление, дори
когато между обекта и фона има голям
контраст, като например обект, осветен
от прожектор на сцена.
1
3
1 Докоснете [MANUAL]
Появява се
.
2 Настройте експонацията като
докоснете
/
.
.
3 Докоснете
За да се върнете в настройките към
автоматична експонация, докоснете
[AUTO]
.
Съвети
•Можете също така да оправите настройките
ръчно с помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26)
WHITE BAL. (Баланс на белия
цвят)
Можете да настройвате цветовия баланс
съгласно яркостта на средата, в която
записвате.
# "650
Балансът на бялото се настройва
автоматично.
065%003 Балансът на бялото се настройва
така, че да бъде подходящ за следните
условия за запис:
- На открито
- Нощни гледки, неонови надписи и
фойерверки
- Изгрев или залез
- Под флуоресцентни лампи,
симулиращи дневно осветление
0/&164)
Балансът на бялото ще бъде настроен
съгласно заобикалящата светлина.
1 Докоснете [ONE PUSH].
2 Фокусирайте върху бял обект, като
например лист хартия, докато той
изпълни изцяло кадъра при същите
светлинни условия, при които ще
снимате.
3 Докоснете
.
започва да мига бързо. Когато
балансът на бялото е настроен и
запазен в паметта, индикаторът
спира да мига.
Забележки
•Настройте [WHITE BAL] в положение [AUTO]
или [ONE PUSH], когато снимате при студена
бяла флуоресцентна светлина.
•Когато изберете [ONE PUSH], продължете да
докато
поставяте рамка на бели обекти,
примигва бързо.
•
Примигва бавно, когато не можете да да
настроите [ONE PUSH].
•Когато е избран [ONE PUSH], ако
примигва след като сте докоснали
,
настройте [WHITE BAL.] в позиция [AUTO].
•Ако настроите [WHITE BAL.], [SCENE
SELECT] се връща в позиция [AUTO].
SHARPNESS (Контраст)
Можете да настроите контраста на
контурите на изображението с помощта
на
/
.
се появява, когато
контрастът е различен от настройката
по подразбиране.
По-меко
изображение.
По-изострено
изображение.
SHUTTR SPEED
Можете да регулирате ръчно скоростта на
затвора за ваше удобство. В зависимост
от скоростта на затвора можете да
накарате обекта да изглежда неподвижен
или да наблегнете на движението на
обекта.
Използване на менюто
*/%003 Балансът на бялото се настройва
така, че да бъде подходящ за следните
условия за запис:
- В помещения
- На купони или в студия, където
условията на осветлението се менят
бързо
- Под видео лампи, лампи във
фотографско студио или под
натриеви лампи или цветни лампи с
нажежаема жичка.
Съвети
•Когато сменяте комплекта батерии, докато сте
избрали [AUTO], изберете [AUTO] и я насочете
към близък бял обект за около 10 секунди, за да
може цветовият баланс да се настрои добре.
•Когато балансът на белия цвят е настроен с
[ONE PUSH], ако промените настройките на
[SCENE SELECT] или изнесете видеокамерата
отвътре извън затворено помещение или
обратното ,трябва да повторите процедурата
[ONE PUSH], за да регулирате отново баланса на
белия цвят.
# "650
Изберете, за да регулирате скоростта
на затвора автоматично.
."/6"-
Регулирайте скоростта посредством
/
.
Можете да изберете скорост на
затвора между 1/3 и 1/10 000 секунди,
когато ключът POWER е в позиция
CAMERA-TAPE и между 1/3 и 1/425
секунди, когато ключът POWER е в
позиция CAMERA-MEMORY.
По-бавно
По-бързо
Продължава
Използване на менюто CAMERA SET (Продължение)
Забележки
•Когато скоростта на затвора е настроена
между 1/600 и 1/10 000 секунди не можете да
записвате неподвижни изображения.
•Например, ако изберете 1/100 секунди на
екрана се повява [100].
•При по-ниска скорост на затвора,
автоматичният фокус може да се изгуби.
Регулирайте фокуса ръчно като използвате
статив и др.
•Когато записвате под източник на
луминесцентна светлина, натриева или
живачна лампа на екрана могат да се появят
хоризонтални ленти в зависимост от
скоростта на затвора.
Съвети
•Можете също така да оправите настройките
ръчно с помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26)
AUTOSLW SHUTTER
Когато настроите ръчно [AUTOSLW
SHUTTER] в позиция [ON], скоростта на
затвора автоматично намалява до 1/25 на
затъмнени места.
AE SHIFT
Можете да настройвате експонацията с
помощта на
(тъмно)/
(светло).
и стойността на настройката се
появяват на екрана, когато опцията [AE
SHIFT] е различна от настройката по
подразбиране.
Съвети
•Докоснете
ако обектът е бял или задното
осветление е ярко или докоснете
ако
обектът е черен или осветлението е мъждиво.
•Можете да настроите автоматично нивото
на експонация към по-ярко или по-тъмно, когато
[EXPOSURE] е в настройка [AUTO].
•Можете също така да оправите настройките
ръчно с помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26)
CAMERA COLOR
Можете да регулирате цветовата
наситеност с помощта на
/
.
се появява на екрана, когато опцията
[CAMERA COLOR] е различна от
настройката по подразбиране.
Намалява
наситеността на
цветовете.
Увеличава
наситеността
на цветовете.
WB SHIFT (Промяна на баланса
на бялото)
Можете да настроите баланса на бялото
на желаната стойност с помощта на
/
.
и стойността на настройката се
появяват на екрана, когато опцията [WB
SHIFT] е различна от настройката по
подразбиране.
Съвети
•Ако балансът на бялото е зададен на твърде ниска
стойност, изображенията изглеждат синкави,
а ако е зададен на твърде висока стойност,
изображенията изглеждат червеникави.
•Можете също така да оправите настройките
ръчно с помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26)
SPOT FOCUS (Точков фокус)
Може да избирате и настройвате фокусна
точка, намираща се на обект, който не е
разположен в центъра на екрана.
1
2
1 Докоснете обекта на екрана.
Появява се .
2 Докоснете [END].
За да настроите фокуса автоматично,
докоснете [AUTO]
[END] в стъпка 1.
Забележки
•Ако настроите [SPOT FOCUS],
[FOCUS]автоматично отива в настройка
[MANUAL].
FOCUS
Можете да настроите фокуса и ръчно.
Можете да изберете тази функция и
когато искате да се съсредоточите върху
определен субект.
1 Докоснете обекта на екрана.
Появява се .
2 Докоснете
(фокусиране върху
близки обекти)/
(фокусиране върху
далечни обекти), за да изострите
фокуса. се появява, когато фокусът
не може да бъде приближен повече, а
се появява когато фокусът не може да
бъде отдалече повече.
3 Докоснете
.
За да настроите фокусът автоматично,
докосете [AUTO]
в стъпка 1.
Съвети
•По-лесно е да се фокусира върху обект като се
мести лостчето на zoom в посока T (телеснимка),
за да настроите фокуса, а след това към W (широк
ъгъл), за да настроите функция zoom за запис.
Когато искате да запишете обект, намиращ се в
близост, преместете лостчето за zoom към W
(широк ъгъл), след това настройте фокуса.
•Можете също така да оправите настройките
ръчно с помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26)
TELE MACRO
Това е полезна функция при заснемане на
малки обекти като цветя и насекоми.
Можете да замъглите фона, така че обекта
да изпъкне по-ясно.
Когато настроите [TELE MACRO]
в позиция [ON] (
), функция zoom
(стр.25) отива най-отпред на Т
(телеснимка)автоматично и позволява
запис на обекти на малко разстояние до
около 45 см.
За да отмените, докоснете [OFF], или
zoom в посока към W (широк ъгъл).
PEAKING
Външният контур на обект на екрана се
подсилва за по-лесно фокусиране. Можете
да настроите цвета на контура на екрана
по време на peaking. Ако промените
настройките по подразбиране, на екрана се
извежда .
# OFF
Не настройвайте тази опцияда.
WHITE
Прави цвета на контура бял.
RED
Прави цвета на контура червен.
YELLOW
Прави цвета на контура жълт.
Използване на менюто
Забележки
•Минималното възможно разстояние между
видеокамерата и обекта при поддържане на ясен
фокус е около 1 см за широк ъгъл и около 80 см за
телеснимка.
Забележки
•Когато записвате обекти в далечината
фокусирането може да е трудно и да отнеме
известно време.
•Настройте фокуса ръчно ([FOCUS], стр. 46),
когато Ви е трудно да настроите автоматично.
Съвети
•Peaking не се записва на касета.
FLASH
FLASH SET
SET
Можете да настроите тази функция
когато използвате вградена или
допълнително поставена светкавица
(не е включена в комплекта), която е
съвместима с видеокамерата Ви.
Y FLASH LEVEL
HIGH( )
Увеличава нивото на светкавицата.
# NORMAL( )
LOW( )
Намалява нивото на светкавицата.
Продължава
47
Използване на менюто CAMERA SET (Продължение)
Y REDEYE REDUC
Можете да избегнете феномена „червени
очи” на снимката, като задействате
светкавицата в момента преди да
снимате.
Задайте функцията [REDEYE REDUC] в
положение [ON], след което натиснете
неколкократно (светкавица) (стр. 26), за
да изберете настройка.
(Автоматично намаляване на феномена
„червени очи”): Светкавицата светва
предварително, за да намали феномена
„червени очи” преди автоматичното
блясване на светкавицата, когато
околната светлина е недостатъчна.
(Принудително намаляване на
феномена „червени очи”): Винаги използва
светкавицата и предварителното
блясване за намаляване на феномена
„червени очи”.
(Без светкавица): Снима без светкавица.
Забележки
•Функцията намаляване на феномена „червени
очи” може да не донесе желания ефект заради
индивидуални различия и други условия.
SUPER NS (Супер нощно снимане)
Изображението ще бъде записано
с максимум 16 пъти по-голяма
чувствителност, отколкото в режим
Нощно снимане, ако зададете [SUPER NS]
в положение [ON], докато ключът NIGHTSHOT (стр. 27) е зададен в положение ON.
На екрана се появяват индикаторите <> и
[“SUPER NIGNTSHOT”].
За да се върнете към нормалната
настройка, задайте [SUPER NS] в [OFF]
или ключа NIGHTSHOT в положение OFF.
Забележки
•Не използвайте функцията Нощно снимане/
[SUPER NS] на светли места. Това може да
причини неизправност.
•Не покривайте инфрачервения порт с пръсти или
други предмети. (стр. 106)
•Отстранете преобразуващия обектив (не е
приложен в комплекта).
•Фокусирайте ръчно ([FOCUS], стр. 46), когато
автоматичното фокусиране е трудно.
•Скоростта на затвора на вашата видеокамера
се променя в зависимост от осветеността.
Едновременно с това картината може да се
забави.
N.S.LIGHT (Светлина при нощни
снимки)
Когато при запис използвате функцията
NightShot (стр.27) или [SUPER NS] (стр.
48), картината, която записвате, може да
бъде по-ясна, ако настроите функцията,
излъчваща инфрачервена светлина
(невидима) [N.S.LIGHT] в положение [ON]
(настройката по подразбиране).
Забележки
•Не покривайте инфрачервения порт с пръсти или
други предмети. (стр. 106)
•Отстранете преобразуващия обектив (не е
приложен в комплекта).
•Максималното разстояние при използването на
функцията [N.S.LIGHT] е около 3 метра.
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Когато зададете [COLOR SLOW S] в
положение [ON], можете да записвате
по-правдоподобни изображения с по-добри
цветове, дори и на тъмни места.
На екрана се появяват индикаторите – и
[COLOR SLOW SHUTTER].
За да отмените [COLOR SLOW S],
докоснете [OFF].
Забележки
•Фокусирайте ръчно (стр. 46), когато
автоматичното фокусиране е трудно.
•Скоростта на затвора на вашата видеокамера
се променя в зависимост от осветеността.
Едновременно с това картината може да се
забави.
ZEBRA
;&#3"
Зебра
ефектът представлява диагонални
ивици, които се появяват по екрана на
местата, където преобладава по-висока
осветеност. Тази функция изпълнява
насочваща роля, когато настройвате
яркостта. Когато промените
настройката по подразбиране, се извежда
индикаторът . Зебра ефектът не се
записва.
# 0''
Зебра-ефектът не се извежда.
Зебра-ефектът се появява с екранно
ниво на яркост около 70 IRE.
Зебра-ефектът се появява с екранно
ниво на яркост около 100 IRE или повисоко.
Съвети
•Можете също така да работите като натиснете
PHOTO на устройството за дистанционно
управление (стр. 107).
DIGITAL ZOOM (Цифров zoom)
Забележки
•Ако има части от екрана, където яркостта е с
ниво около 100 IRE или по-високо, те ще изглеждат
преекспонирани.
Съвети
•IRE представлява яркостта на екрана.
)*450(3".
Дясната страна от лентовия индикатор
показва степента на цифровото
увеличение. Зоната, която искате да
приближите се появява, когато изберете
нивото на приближение.
# 0''
До 10-кратно оптично приближение.
Пиксели.
1J Y FM T
По-светло.
#SJHIUFS
#SJHIUOFTT
Яркост.
¨
До 10-кратно оптично приближение,
след което се извършва до 20-кратно
цифрово приближение.
Използване на менюто
Когато зададете [HISTOGRAM] в
положение [ON], На екрана се появява
прозорчето [HISTOGRAM] (графика,
извеждаща разпределението на тоновете
в изображението). Тази функция е полезна,
когато искате да регулирате експонацията.
Можете да настроите експонацията или
[AE SHIF], като гледате прозорчето [HISTOGRAM]. Хистограмата не се записва на
касетата или на “Memory Stick Duo”.
Когато записвате на касета, можете
да изберете максималното увеличение
на образа, ако желаете да го увеличите
повече от 10 пъти (настройката по
подразбиране). Имайте предвид, че
качеството на изображението се влошава,
когато използвате опцията цифров
zoom.].
По-тъмно.
%BSLFS
Съвети
•Лявата страна на графиката показва по-тъмните
части от изображението, а дясната – по-светлите.
SELF TIMER (Таймер за
самостоятелно заснемане)
45&"%:4)05
Компенсира трептенето на камерата
(настройката по подразбиране е ON).
Задайте [STEADYSHOT] в положение [OFF]
( ), когато използвате статив (не е
приложен). Тогава изображението става
естествено.
Таймерът за самостоятелно заснемане
започва запис след около 10 секунди.
Натиснете PHOTO, когато [SELF-TIMER]
е в позиция [ON] и се появи .
За да отмените обратното броене,
изберете [RESET].
За да отмените таймера за
самостоятелно заснемане, изберете [OFF].
Продължава
Използване на менюто CAMERA
SET (Продължение)
CONV. LENS (Преобразуващ
обектив)
Когато снимате с преобразуващ обектив
(не е включен в комплекта), използвайте
тази функция, за да записвате, използвайки
максималното компенсиране на клатенето
на камерата за всеки от обективите.
# 0''
Изберете това положение, когато не
използвате преобразуващ обектив (не е
включен в комплекта).
8*%&$0/7 Изберете това положение, когато
използвате широкоъгълен преобразуващ
обектив (не е включен в комплекта).
5&-&$0/7 Изберете това положение, когато
използвате преобразуващ обектив за
телеснимки (не е включен в комплекта).
%*"-4&5
Можете да изберете опция, която искате
да настроите с помощта на скалата CAM
CTRL. За повече подробности вижте стр. 26.
97$0-03
Когато записвате, поставете в позиция
[ON], за да уловите по-широк диапазон от
цветове.
Различни цветови вариации като багрите
на цветята или тюркоазено синьото на
морето могат да бъдат възпроизведени с
по-голяма точност.
Забележки
•Настройте [X.V.COLOR] в позиция [ON] само
когато записът ще бъде възпроизведен на
телевизор съвместим с x.v.Color. В противен
случай настройте на [OFF] (фабрична
настройка).
•Ако клипът записан при позиция [ON] бъде
възпроизведен на телевизор несъвместим
с x.v.Color, цветът може да не бъде
възпроизведен правилно.
•[X.V.COLOR] може да не бъде възпроизведен
правилно, когато:
- Записвате в DV формат.
- Записвате клип.
Използване на меню
MEMORY SET
Настройки за “Memory Stick Duo”
Настройката по подразбиране е
отбелязана с . Индикаторите в скоби се
появяват, когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
45*--4&5
Y
26"-*5:
# '*/&
Изберете, за да записвате неподвижни
изображения с добро качество.
45"/%"3%
Изберете, за да записвате неподвижни
изображения със стандартно качество.
Забележки
•Качеството на изображението автоматично
се фиксира на [FINE] при използване на Easy
Handycam.
Y
*."(&4*;&
# . . Записва ясни неподвижни изображения.
. .
Записва ясни неподвижни изображения в
широкоекранен режим (16:9).
. . Позволява ви да запишете повече
неподвижни изображения със
сравнително ясно качество.
7(".
Позволява да запишете максималния
брой неподвижни изображения.
Забележки
•[
IMAGE SIZE] можете да изберете само
когато ключът POWER е в настройка CAMERA-MEMORY.
Капацитет на “Memory Stick Duo” (MB) и
брой на изображенията, които можете да
запишете
Когато ключът POWER е зададен в
положение CAMERA-MEMORY
.
.
.
7("
¨ ¨ ¨ ¨
.
.#
.
*
[
IMAGE SIZE] е фиксиран на [
4.6M] в HDV или DV формат (16:9) и
[3.4M] в DV формат (4:3).
Когато ключът POWER е зададен в
положение PLAY/EDIT*
.
¨
.
7("
¨
.
¨
.#
.#
.#
.#
.#
(#
(#
(#
(#
(#
(#
(#
(#
* [
.
.
¨ ¨
.
.
.#
.#
.#
(#
(#
(#
(#
IMAGE SIZE] е фиксиран на [
1.2M] в HDV формат [
0.2M]
в DV формат (16:9) и [VGA (0.3M)] в
DV формат.
Използване на менюто
Когато ключът POWER е зададен в
положение CAMERA-TAPE*
.
Забележки
•[Всички стойности са получени при следните
настройки:
•Горни: [FINE] е избран за качество на
изображението
•Долни: [STANDARD] е избран за качество на
изображението
•Когато използвате “Memory Stick Duo”
произведен от Sony Corporation. Броят на
възможните за запис изображения варира
в зависимост от условията, в които
записвате.
•Уникалният брой пиксели на Sony ClearVid
CMOS сензор и обработваща изображенията
система (нов и подобрен процесор за
изображения) позволява резолюция на
неподвижните изображения равна на
описаните размери.
Продължава
Използване на менюто CAMERA SET (Продължение)
"--&3"4&
Можете да изтриете всички изображения
на “Memory Stick Duo” или в избраната
папка, които не са защитени.
1 Изберете [ALL FILES] или [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Изберете, за да изтриете
всички изображения на “Memory Stick
Duo.”
[CURRNT FOLDER]: Изберете, за
да изтриете всички изображения в
избраната папка.
2 Докоснете [YES] два пъти
.
Забележки
•Папката няма да бъде изтрита, дори когато
изтриете всички изображения в нея.
•Не извършвайте следните, докато е изведена
индикацията [
Erasing all data…].
•Не местете ключа POWER/Не работете с
бутоните.
•Не вадете “Memory Stick Duo”.
'*-&/0
# 4&3*&4
Изберете, за да зададете номера на
файловете в последователност, дори
когато “Memory Stick Duo” е сменен с
друг. Номерът на файловете се нулира,
когато създадете нова папка или
папката за запис е сменена с друга.
3&4&5
Изберете, за да нулирате номерацията на
файловете в положение 0001 всеки път,
когато “Memory Stick Duo” бъде сменен.
/&8'0-%&3
Можете да създавате нови папки
(102MSDCF до 999MSDCF) на “Memory
Stick Duo”. Когато папката се напълни
(запазени са най-много 9,999 изображения),
автоматично се създава нова папка.
.
Докоснете [YES]
Забележки
'03."5
“Memory Stick Duo” е форматиран
фабрично и форматиране не се изисква при
покупка.
За да извършите форматиране, докоснете
[YES] два пъти
.
Форматирането е приключило и всички
изображения са изтрити.
Забележки
•Не извършвайте следните, докато е изведена
индикацията [
Formatting…].
•Не местете ключа POWER/Не работете с
бутоните.
•Не вадете “Memory Stick Duo”.
•Форматирането изтрива всичко на
“Memory Stick Duo”, включително
защитените изображения и новосъздадените
папки.
•Не можете да изтривате създадените папки
с помощта на вашата видеокамера. Ще се
наложи да форматирате “Memory Stick Duo”
(стр. 52) или да ги изтриете с помощта на
компютър.
•Броят на изображенията, които могат
да бъдат записани на “Memory Stick Duo”,
намалява с увеличаването на броя на папките
на “Memory Stick Duo”.
REC FOLDER (папка за запис)
Изберете папката, която ще използвате за
запис, с помощта на
/
, след това
докоснете
.
Забележки
•Изображенията се запазват в папка
101MSDCF по подразбиране.
•След като веднъж запишете изображение
в папката, същата се задава като папка по
подразбиране за възпроизвеждане.
PB FOLDER (папка за
възпроизвеждане)
Изберете папката за възпроизвеждане
с помощта на
/
, след това
докоснете
.
Използване на меню
PICT. APPLI.
Специални ефекти на
изображенията или допълнителни
функции за запис/възпроизвеждане
INT.REC-STL (Записване на
изображения с интервал)
Настройката по подразбиране е
отбелязана с . Индикаторите в скоби се
появяват, когато опцията е избрана.
Можете да записвате изображения на
“Memory Stick Duo” при избран от вас
интервал. Тази функция е полезна за
наблюдение движението на облаците или
промени в дневната светлина и т.н.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
FADER (Преливане)
Можете да запишете промяна със
следните ефекти добавени към интервала
между записите.
2 Натиснете START/STOP.
Индикаторът за FADER спира да мига и изчезва,
когато добавянето на ефекта е завършено.
За да отмените операцията, докоснете [ OFF]
на стъпка 1 .
След като натиснете START/STOP,
настройките са отменени.
45#:
Извеждане
3&$
Въвеждане.
8)*5&'"%&3
[a]: Запис
[b]: Интервал
1 Докоснете
желаното време на
интервала (1, 5 или 10 минути)
[ON]
2 Натиснете PHOTO докрай.
Използване на менюто
1 Изберете желания ефект в режим
[STBY] (при постепенна поява на
записа) или [REC] ( при постепенно
изчезване на записа), след това
докоснете
.
престава да примигва и записът на
изображения с въведен интервал започва.
За да отмените [INT.REC-STL] изберете [OFF]
в стъпка 1 .
SLIDE SHOW (изреждане на кадри)
Изрежда отново изображения записани на
“Memory Stick Duo” или в отделна папка.
1 Докоснете
[PB FOLDER]
1 2 Изберете [ALL FILES (
)] или
)], след това
[CURRNT FOLDER (
докоснете
.
#-"$,'"%&3
.04"*$'"%&3
.0/050/&
При въвеждане на изображението то
постепенно се променя от чернобяло в
цветно.
При извеждане изображението постепенно
се променя от цветно в чернобяло.
Ако изберете [CURRNT FOLDER (
)],
всички изображения в настоящата папка за
възпроизвеждане избрана в [PB FOLDER] се
възпроизвеждат подред.
3 Докоснете [REPEAT].
4 Изберете [ON] или [OFF], след това
.
За да повторите изреждането на кадри,
изберете [ON] (
).
За да изгледате изреждането на кадри само
веднъж, изберете [OFF].
5 Докоснете [END]
[START].
За да отмените [SLIDE SHOW], докоснете [END].
За да направите пауза, докоснете [PAUSE].
Продължава
Използване на меню PICT. APPLI. (Продължение)
Съвети
•Можете да изберете първото изображение
при изреждане на кадри с
/
преди да
докоснете [START].
D. EFFECT (цифров ефект)
Можете да прибавите цифрови ефекти
към записите си.
1 Докоснете желания ефект.
2 Регулирайте ефекта, като натискате
/
и докоснете
.
Ефект
Възможни настройки:
'-"4) (flash motion)
Можете да записвате движещи се изображения
със сериен ефект на неподвижното изображение
(ефект на светкавицата).
53"*Можете да запишете изображението
с ефект на закъснение на съпътстващ
образ.
0-%.07*&
Можете да прибавите ефект на
атмосфера като от старите филми.
Снимките ще бъдат оцветени в кафяв
тон (сепия).
$*/&." Не е необходимо регулиране.
&'&$5 STILL
Степента на прозрачност
на неподвижното
изображение, което желаете
да наложите върху движещо
се изображение.
'-"4)
Интервалът между кадрите
при възпроизвеждане.
Времето за изчезване на
съпътстващия образ.
53"*-
0-%
Не е необходимо регулиране.
.07*& * Работи само по време на запис.
3 Докоснете
Появява се
.
.
За да отмените [D.EFFECT], докоснете [OFF]
на стъпка 1.
# 0''
Не използва настройка [D. EFFECT].
$*/&."&'&$5 (Кино-ефект)
Можете да придадете кино атмосфера
на снимките, като регулирате
качеството на изображението.
45*-Можете да запишете движещо
се изображение, което след това
да налагате върху неподвижно
изображение.
Забележки
•Не можете да преминавате към друг цифров
ефект, докато записвате изображения на лента с
избран [CINEMA EFFECT].
•Ефекти, добавени към възпроизвежданите
изображения не се извеждат през HDV/DV
интерфейса (i.LINK). Само оригинални
изображения могат да се извеждат.
•Когато използвате [D.EFFECT], не можете да
използвате бутона за преглед на неподвижни
изображения на “Memory Stick Duo”
.
•Ако настроите [CINEMA EFFECT], [SPOT METER] и [EXPOSURE] се връщат в позиция [AUTO]
•Не можете да добавите специални ефекти
към изображения на свързани към камерата Ви
устройства.
Съвети
•Можете да запазите изображения, редактирани с
помощта на цифров ефект, на “Memory Stick Duo”
(стр. 70) или да ги запишете на друго видео/DVD
устройство и т.н. (стр. 65).
PICT. EFFECT (Ефект на
изображението)
Можете да добавяте специални ефекти към
картината по време на запис или възпроизвеждане.
Появява се индикация
.
# 0''
Не се използват настройките [PICT.
EFFECT].
4,*/50/&
Придава на кожата по-гладък и поприятен вид.
/&("35
#8#MBDLBOEXIJUF
Картината е чернобяла.
40-"3*;&
SMTH SLW REC
(Безпрепятствен бавен запис)
Обекти, които се движат твърде
бързо и не могат да бъдат записани в
обикновен режим, могат да се запишат с
безпрепятствен бавен запис). Този режим
е особено удобен за заснемане на движения
като стартов удар при тенис или голф.
Натиснете START/STOP екрана на [SMTH
SLW REC].
Филм, който е около 3 секунди се записва
като 12-секунден бавен запис.
Когато [Recording…] изчезне от екрана,
записът е свършил.
Докоснете
, за да настроите следните:
- [TIMING]
За да изберете една от следните
стартови точки за запис чрез START/
STOP. (Настройката по подразбиране е 3
сек след)].
Картината наподобява на илюстрация
със силен контраст.
Използване на менюто
Цветността и яркостта са обърнати
(негатив).
4&1*"
Картината е в тонове на кафявото.
Съвети
•Можете да запазите изображения, редактирани с
помощта на цифров ефект, на “Memory Stick Duo”
(стр. 70) или да ги запишете на друго видео/DVD
устройство и т.н. (стр. 65).
1"45&-
[3 сек след]
Картината наподобява бледа пастелна
рисунка *.
.04"*$
Картината наподобява мозайка *.
* Достъпна само по време на запис.
Забележки
•Ефекти, добавени към възпроизвежданите
изображения не се извеждат през HDV/DV
интерфейса (i.LINK). Само оригинални
изображения могат да се извеждат.
•Не можете да добавите специални ефекти
към изображения на свързани към камерата Ви
устройства.
[3 сек преди]
- [RECORD SOUND]
Ако настроите [ON] (
), можете да
записвате допълнителен диалог и т.н.
към забавено възпроизвеждане на клип.
(Настройката по подразбиране е [OFF]).
Звуците се записват, докато е изведен
надпис [Recording…]
Забележки
•Докато записвате 3-секунден клип не можете да
запишете звук.
•Качеството на записа, когато използвате [SMTH
SLW REC] е малко по-ниско.
Продължава
Използване на меню PICT. APPLI. (Продължение)
За да отмените [SMTH SLW REC],
изберете [END].
PictBridge PRINT
Вижте стр. 72.
USB SELECT
Можете да свържете видеокамерата към
персонален компютър посредством USB
кабел и да прехвърляте изображения на
компютъра.
Можете също така да свържете камерата
към принтер съвместим с PictBridge
(стр. 72) като използвате тази функция.
Обърнете внимание на ръководството
“Първи стъпки” на приложения CD-ROM
за повече подробности
#
.FNPSZ4UJDL
Изберете, за да преглеждате изображения
от “Memory Stick Duo” на компютъра
или за да ги пренесете на компютъра.
1JDU#SJEHF13*/5
Изберете, когато свързвате
видеокамерата към принтер съвместим
с PictBridge, за да отпечатвате директно
(стр. 72).
DEMO MODE
Настройката по подразбиране [ON], за
да можете да наблюдавате демонстрация
около 10 минути след като зададете ключа
POWER в положение – (Movie) без да сте
заредили диск или “Memory Stick Duo”.
Съвети
•Демонстрацията ще бъде прекъсната в случаи
като описаните по-долу.
- Когато докоснете екрана по време на
демонстрация. (Демонстрацията започва отново
след около 10 минути).
- Когато заредите касета или “Memory Stick Duo”.
- Когато ключът POWER е зададен в положение
(Still).
- Когато зададете ключа POWER в положение
различно от CAMERA-TAPE.
Използване на меню
EDIT/PLAY
Настройки за редактиране или
възпроизвеждане в различни режими
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
VAR. SPD PB (Променлива
скорост на възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате движещи се
изображения в различни режими.
1 Докосвайте следните бутони по
време на възпроизвеждане.
За да
Докоснете
смените
GSBNF
посоката на
възпроизвеждане*
възпроизвеждате
в забавен каданс** За да промените посоката
GSBNF
U
(frame) по време на
за да
възпроизвеждате пауза За да промените
посоката :
(frame) по
кадър по кадър
време на възпроизвеждане
в режим кадър по кадър.
* Могат да се появят хоризонтални линии
отгоре, отдолу или в центъра на екрана. Това
не е неизправност.
** Изображения, извеждани чрез HDV/DV
(i.LINK) интерфейс не могат да бъдат
възпроизвеждани гладко в режим на забавен
каданс.
2 Докоснете
.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, докоснете
(Play/
Pause) два пъти (веднъж от режим на
възпроизвеждане кадър по кадър).
Забележки
•Няма да чувате записания звук. Може да
видите мозаечни изображения от по-рано
възпроизведената картина.
•Когато са в режим пауза или възпроизвеждане,
изображенията, записани в HDV формат, се
извеждат през HDV/DV (i.LINK) интерфейса
само в режим на нормално възпроизвеждане.
•Изображенията, записани в HDV формат, може да
изглеждат изкривени по време на:
- Търсене на изображение (Picture Search)
- Обратно възпроизвеждане (Reverse Playback)
Използване на меню
STANDART SET
•Бавното възпроизвеждане в обратна посока,
както и възпроизвеждането рамка по рамка в
обратна посока не са възможни във формат HDV
1080i.
REC CTRL (Контрол на
записа)
Вижте стр. 68.
END SEARCH
&9&$
Последното записано изображение се
възпроизвежда за около 5 секунди, след
което спира автоматично.
Забележки
•[END SEARCH] няма да функционира след като
сте извадили касетата, на чиято лента сте
записвали.
Настройката по подразбиране е
отбелязана с . Индикаторите в скоби се
появяват, когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
VCR HDV/DV
Изберете сигнал за възпроизвеждане.
Обикновено се избира [AUTO].
Когато вашата видеокамера е свързана
към друго устройство посредством
i.LINK кабел (не е приложен в комплекта),
изберете сигнала, който ще въвеждате
или извеждате от жака HDV/DV
(i.LINK). Избраният сигнал се записва или
възпроизвежда,
# "650
Сменя сигналите, превключвайки
автоматично формата между HDV и
DV, когато възпроизвеждате касета.
По време на i.LINK връзка сменя
автоматично сигналите между HDV и
DV формати, както и въведени/изведени
от жака HDV/DV Interface(i.LINK)
сигнали.
)%7
Възпроизвежда само сигнали записани в
HDV формат.
По време на i.LINK връзка, приема и
възпроизвежда само HDV форматирани
входни/изходни сигнали от HDV/DV
Interface(i.LINK) и ги записва. Можете
да изберете това положение, когато
сте свързали вашата видеокамера към
компютър и др.
%7
Възпроизвежда само сигнали записани в
DV формат.
По време на i.LINK връзка, приема и
възпроизвежда само DV форматирани
входни/изходни сигнали от HDV/DV
Interface(i.LINK) и ги записва. Можете
да изберете това положение, когато
сте свързали вашата видеокамера към
компютър и др.
Продължава
Използване на менюто
$"/$&Изберете, за да спрете функцията
[END SEARCH].
Настройки по време на запис на
лента или други основни настройки
Използване на меню STANDARD SET (Продължение)
Забележки
•Изключете i.LINK кабела (не е приложен в
комплекта), преди да зададете опция [VCR HDV/
DV]. В противен случай свързаното устройство
(например видеорекордер) може да не разпознае
видеосигнала от вашата камера.
•Когато е избрано положение [AUTO] и сигналът
превключва между форматите HDV и DV,
картината и звукът изчезват за момент.
•Когато [i.LINK CONV] е зададен в положение [ON
HDV
DV], изображенията се извежда както
следва:
•При положение [AUTO] HDV сигналът се
преобразува в DV формат и се извежда, а DV
сигналът се извежда без промени.
•При положение [HDV] HDV сигналът се
преобразува в DV формат и се извежда, а DV
сигналът се извежда без промени.
•При положение [DV] DV сигналът се извежда без
промени; HDV сигнал не се извежда.
Забележки
•Ако записвате в режим LP, картината може да
се появи със смущения, подобни на мозайка или
звукът да бъде неясен, когато възпроизвеждате
касетата на други видеокамери или
видеорекордери.
•Когато записвате в режим SP и в режим LP на една
касета, възпроизведената картина може да има
смущения и броячът може да не отчита коректно
между сцените.
Y
8*%&4&-&$5
Можете да изберете размер на
изображението за телевизора, който ще
свържете. Вижте и ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
# 8*%&
Можете да запишете изображението за
режим пълен екран.
3&$'03."5 (Формат на запис)
Можете да изберете формат на записа.
# )%7J
Записва в спецификацията HDV1080i.
%7 Записва в DV формат.
C Забележки
/PUFT
•Когато извеждате картината посредством
i.LINK кабел, задайте на съответната стойност
и [i.LINK CONV].
•Настройте [TV TYPE] правилно според свързания
телевизор (стр. 60).
Y
#*5
Записва в режим 16 BIT (един стерео
звук с високо качество).
%74&5
3&$.0%&
# 41 41 Записва на касета в режим SP
(Стандартно възпроизвеждане).
-1 -1
Увеличава времето на запис до 1,5
пъти в сравнение с режим SP (Удължено
възпроизвеждане).
"6%*0.0%&
# #*5
Записва в режим 12 BIT (два стерео
звука).
Следните функции важат само за записване
във DV режим на записване.
Y
Можете да запишете изображението за
нормален режим.
Забележки
Забележки
•Когато записвате в HDV формат, звукът
автоматично се записва в режим [16 BIT].
Y
"6%*0.*9
Можете да слушате звука, записван
на касетата, като използвате друго
устройство с възможност за аудио
презапис по време на възпроизвеждане.
NJO
"6%*0.*9
LCD/VF SET
Настройката няма да се отрази на
записаното изображение.
Докоснете
/ , за да настроите
баланса на оригиналния звук (ST1) и на
звука, записан впоследствие (ST2), след
това докоснете
.
Забележки
•Оригиналният звук (ST1) се извежда с настройката
по подразбиране.
VOLUME (Сила на звука)
Съвети
•Можете също така да промените настройките с
помощта на скалата CAM CTRL (стр. 26).
MIC LEVEL
Можете да регулирате нивото на
записвания звук ръчно.
# "650
Изберете, за да регулирате нивото на
записвания звук автоматично.
."/6"Докоснете
/
, за да
регулирате нивото на записвания звук
по време на запис или на изчакване.
Появяват се лентите съдържащи
опциите за регулиране. Нивото на
записвания звук се увеличава, когато
отивате на дясно по лентата.
Измерването на нивото на записа се
появява, когато нивото на записвания
звук е различно от настройките по
подразбиране.
Забележки
•Използвайте слушалки, за да проследявате звука,
докато го регулирате.
# /03."Стандартна яркост
#3*()5
Яркостта на LCD екрана се увеличава.
Забележки
•Когато свържете вашата видеокамера към външен
източник на захранване, настройката [BRIGHT] се
задава автоматично.
•Когато изберете [BRIGHT], зарядът на
батериите леко намалява по време на запис.
Y -$%$0-03
Можете да настройвате цветността на
LCD екрана с помощта на
/
.
Ниска цветност
Използване на менюто
Докоснете
/
, за да регулирате
силата на звука. (стр. 28)
Y -$%#3*()5
Можете да настройвате яркостта на
LCD екрана.
1 Регулирайте яркостта с помощта на
/
.
2 Докоснете
.
Y -$%#--&7&Можете да настройвате яркостта на
задното осветяване на LCD екрана.
Висока цветност
Y 7'#-*()5 (Яркост на визьора)
Можете да настройвате яркостта на
визьора.
# /03."Стандартна яркост
#3*()5
Яркостта на визьора се увеличава.
Забележки
•Когато свържете вашата видеокамера към външен
източник на захранване, настройката [BRIGHT] се
задава автоматично.
•Когато изберете [BRIGHT], зарядът на
батериите леко намалява по време на запис.
Продължава
Използване на меню STANDARD SET (Продължение)
$0.10/&/5
Изберете [COMPONENT], когато
свързвате вашата видеокамера към
телевизор с компонентен входен жак.
J
Изберете, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак.
# JJ
Изберете, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак, който може да
извежда 1080i сигнал.
# Изберете, когато гледате изображенията
на широкоекранен телевизор 16:9.
Възпроизвеждане на
Възпроизвеждатне
HDV/DV (16:9) образи. на DV (4:3) образи
Изберете, когато наблюдавате на
стандартен телевизор 4:3.
Възпроизвеждане на
Възпроизвеждатне
HDV/DV (16:9) образи. на DV (4:3) образи
J-*/,$0/7
Сигналите в HDV формат се превръщат в DV
формат, а изображенията се възпроизвеждат в
DV формат от HDV/DV Interface (i.LINK).
J-*/,
# 0''
Изберете, за да извеждате
изображенията от HDV/DV Interface
(i.LINK) в съответствие с настройките
на менюта [REC FORMAT] и [VCR
HDV/DV].
0/)%7U%7
Изoбраженията в HDV формат
се превръщат в DV формат, а
изображенията в DV формат се
възпроизвеждат в DV формат.
Забележки
•Вижте [VCR HDV/DV] за информация относно
входния сигнал през HDV/DV (i.LINK) (стр. 57).
•Изключете i.LINK кабела (не е приложен в
комплекта), преди да настроите [i.LINK CONV].
В противен случай свързаното видео устройство
може да не разпознае видео сигнала от вашата
видеокамера.
575:1&
Когато извеждате изображението на
телевизионен екран, трябва да конвертирате
сигнала в зависимост от свързания телевизор.
Записаните изображения се извеждат като в
следните илюстрации:
Забележки
•Когато свържете видеокамерата си към телевизор
посредством i.LINK кабел, за да възпроизвеждате
касета, не можете да настроите [TV TYPE].
%*41(6*%&
Вижте стр. 111.
45"564$)&$,
Можете да проверите стойностите на
настройките за следните опции:
-- [VCR HDV/DV] (когато зададете ключа
POWER в режим PLAY/EDIT) (стр. 57)
-- [COMPONENT] (стр. 60)
-- [i.LINK CONV] (стр. 60)
-- [TV TYPE] (стр. 60)
-- [HDMI OUTPUT] (стр. 104)
(6*%&'3".&ǬȍȟȜȥȏȍȧȍȞȍȚȘȍ
Можете да изведете насочващата рамка и
да проверите дали обектът е хоризонтален
или вертикален, като зададете [GUIDEFRAME] в положение [ON]. Рамката не се
записва. Натиснете DISP/BATT INFO, за да
накарате рамката да изчезне.
Съвети
"
#
$
%
&
'
Изключена функция SteadyShot*
Експонация*
Баланс на бялото*
Увеличение*
Скорост на затвора*
Стойност на отвора на
диафрагмата
Забележки
•Композицията ще бъде добре балансирана, ако
центрирате обекта в кръстчето на насочващата
рамка.
$&/5&3."3,Ǥ3
# "650
Извежда индикатора за оставащо
време на касетата за около 8 секунди
при ситуации като описаните по-долу.
•Когато зададете ключа POWER в
положение PLAY/EDIT или CAMERATAPE при поставена касета.
•Когато докоснете
(възпроизвеждане/пауза)
%"5"$0%& (Данни)
По време на възпроизвеждане извежда
информацията, автоматично
записана по време на запис.
# 0''
Данните не се показват на дисплея.
%"5&5*.&
Извежда информация за дата и час.
$".&3"%"5"
Извежда информация относно
настройките на камерата.
NJO
NJO
(6*%&
"650
'
"8#
E#
1.&/6
3&."*/*/(
Използване на менюто
Когато настроите [CENTER
MAKER] в позиция [ON], маркерът се
извежда в центъра на екрана, така че
лесно да можете да идентифицирате
центъра на екрана. Маркерът не се
записва. Натиснете DISPLAY/BATT
INFO, за да изчезне маркера.
•Стойността на експонацията(0 EV), скоростта
на затвора и размера на диафрагмата се появяват,
когато се възпроизвеждат неподвижните
изображения на „Memory Stick Duo”.
•За изображение, записано с помощта на
светкавицата, се появява индикаторът .
•В дисплея с данни DATE/TIME датата и часът
се извеждат в една и съща област на дисплея. Ако
записвате картина без да сте настроили часа, ще
се появят [- - - - - - - -] и [- - : - - : - -].
•При използване на Easy Handycam, можете да
настройвате само [DATE/TIME].
0/
Винаги извежда индикатора за
оставащо време на касетата.
REMOTE CTRL (Устройство за
дистанционно управление)
Настройката по подразбиране е [ON],
това ви позволява да използвате
устройството за дистанционно
управление (стр. 107).
Съвети
•Настройте на [OFF], за да предотвратите
случаи, в които вашата видеокамера ще реагира
на сигнали, подадени от друго устройство за
дистанционно управление.
Продължава
Използване на меню STANDARD SET (Продължение)
REC LAMP (Лампичка, указваща
запис)
Лампичката, указваща запис няма
да светне по време на запис, когато
настроите тази опция на [OFF]
(настройката по подразбиране е [ON]).
#&&1
# 0/
Когато започнете/спрете записа или
работите с панела с операционните
бутони, се чува звуков сигнал.
0''
Изключва звуковия сигнал.
DISP OUTPUT (Изходен дисплей)
# -$%1"/&Извежда екранни показатели (например
времевия код) на LCD екрана и визьора.
70651"/&Извежда екранни показатели (например
времевия код) на телевизионния екран,
LCD екрана и визьора.
.&/6305"5&
# /03."Преминава надолу през менюто, когато
докоснете
.
01104*5&
Преминава нагоре през менюто, когато
докоснете
.
A. SHUT OFF (Автоматично
изключване)
# NJO
Видеокамерата се изключва
автоматично, ако не работите с нея
за повече от приблизително 5 минути.
/&7&3
Изключва функцията автоматично
изключване.
Забележки
•Когато включите вашата видеокамера към
контакта, функцията [A. SHUT OFF] отива на
положение [NEVER].
$"-*#3"5*0/
Вижте стр. 99
26*$,3&$ǟȨȞȕȕȍȝȖȟ
Можете малко да отложите началната
точка на записа, когато започнете да
заснемате и натиснете START/STOP. Тази
функция е полезна , за да компенсирате
изтеклото време от щракването на
затвора.
# 0''
Отнема повече време, за да достигне
до точката на започване на записа, но
може да се запише плавно преминаване.
0/
Намалява малко времето за започване
на запис, когато се опитвате да
записвате веднага след като сте
включили видеокамерата (завъртете
ключа POWER от позиция CAMERATAPE в позиция OFF (CHG) или когато
се опитвате да записвате, когато
режим изчакване на запис е отменен.
Забележки
•Ако [QUICK REC] е в позиция [ON], интервалът
между сцените изчезва за момент (препоръчваме
Ви да извършите поправка с помощта на
компютъра си).
Съвети
•Ако режимът на готовност за запис продължи
повече от прибл. 3 минути, барабанът ще
престане да се върти и режимът на готовност
ще бъде отменен. Това се налага, за да се предпази
касетата и напразното изтощаване на
батерията. За да продължите записа натиснете
отново START/STOP.
Използване на меню
TIME/LANGU.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 40.
CLOCK SET (Настройка на
часовника)
Вижте стр. 16.
Настройка на
Персоналното меню
Можете да прибавите желана опция
от менютата към Персоналното
меню, както и да задавате настройка
за всяка позиция на ключа POWER. Тази
функция е удобна, когато прибавяте
често използвани опции от менюто към
Персоналното меню.
WORLD TIME
Прибавяне на меню
Когато използвате вашата видеокамера
в чужбина, можете да настроите
времевата разлика, като докосвате
/
. Часовникът ще бъде настроен
в зависимост от времевата разлика.
Ако настроите времевата разлика на 0,
часовникът се връща към първоначално
сверения час
Можете да прибавите до 28 опции за
всеки от режимите на ключа POWER. Ако
желаете да прибавите повече, трябва да
изтриете някоя от по-маловажните опции
в менюто, преди да прибавите нова.
Докоснете
UP]
[ADD].
[P-MENU SET
Използване на менюто
LANGUAGE
Ако желаното меню не се появи на
/
.
екрана, докоснете
Можете да изберете езика, който да бъде
използван на LCD екрана.
•Видеокамерата предлага [ENG [SIMP]]
(опростен английски), ако не можете
да откриете вашия роден език измежду
изброените.
NJO
45#:
4FMFDUUIFDBUFHPSZ
&/%
$".&3"4&5
1*$5"11-*
&%*51-":
45"/%"3%4&5
5*.&-"/(6
0,
Докоснете
/
, за да изберете
категория в менюто, след това
докоснете
.
NJO
45#:
4FMFDUUIFJUFN
&/%
4$&/&4&-&$5
4105.53r'$4
4105.&5&3
&910463&
8)*5&#"-
0,
Докоснете
/
, за да изберете
опция в менюто, след това
докоснете
[YES]
.
Менюто се прибавя към края на
списъка.
Продължава
Насроика на Персоналното Меню (Продължение)
Изтриване на опция в менюто
Докоснете
UP]
[DELETE].
[P-MENU SET
Ако желаната опция от менюто не се
/
.
появи на екрана, докоснете
NJO
45#:
4FMFDUCVUUPOUPEFMFUF
4$&/&
4&-&$5
4.005)
4-83&$
5&-&
."$30
'"%&3
Докоснете
UP]
[SORT].
[P-MENU SET
Ако желаното меню не се появи на
/
.
екрана, докоснете
&/%
%*41
(6*%&
.&/6
Настройка на поредността на
менютата в Персоналното меню
опцията в менюто,
Докоснете
която желаете да преместите.
Докоснете опцията, което желаете
да изтриете.
Докоснете
/
, за да
преместите
опцията в менюто на
желаното от вас място.
NJO
%&-&5&
45#:
Докоснете
%FMFUFUIJTGSPN
$".&3"5"1&NPEFhT
1.&/6
:&4
Докоснете [YES]
.
За да подредите други опции,
повторете стъпки от 2 до 4.
/0
.
Забележки
•Не можете да изтривате [MENU] и [P-MENU
SET UP].
Докоснете [END]
.
Забележки
•Не можете да преместите [P-MENU SET UP].
Нулиране на настройките в
Персоналното меню (Reset)
Докоснете
[RESET]
[YES]
[P-MENU SET UP]
[YES]
.
Ако желаната опция от менюто не се
/
.
появи на екрана, докоснете
Използване на менюто
Презапис на друго оборудване като видеорекордер,
DVD рекордер или харддиск рекордер.
Свържете видеокамерaта си към захранването от 220 V като използвате приложения АС
адаптер (стр. 13). Обърнете се за справка и към ръководствата за експлоатация, приложени
към устройствата, които ще свързвате.
Свързване към външни устройства
Методът на свързване и качеството на изображението ще се различават, в зависимост от
видео, DVD/HDD оборудването и използваните конектори.
Съвети
•[CONNECTGUIDE] ще Ви препоръча най-подходящия метод за свързване за вашето устройство (стр. 31).
:Посока на сигнала
Видеокамера
Кабел
Външно устройство
i.LINK кабел (не е приложен в
комплекта)
HDV 1080i съвместимо
устройство
U HD
качество*1
A/V свързващ кабел с S VIDEO
(не е приложен в комплекта)
U SD
качество*1
A/V устройство с S VIDEO жак
U SD
качество*1
Презапис/Редактиране
A/V устройство с i.LINK жак
i.LINK кабел (не е приложен в
комплекта)
(Бяло)
(Червен)
(Жълто)
A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
(Жълто)
(Бяло)
Устройство с аудио/видео
жакове*2
U SD
качество*1
(Червен)
* Изисква се i.LINK жак, който е съвместим с HDV1080i спецификация. За повече подробности, обърнете
се към упътването за експлоатация приложено към устройството за свързване.
** Когато свързвате вашата видеокамера към моно устройство, свържете жълтия куплунг на A/V
свързващия кабел към видео жака на устройството, а белия (ляв канал) или червения (десен канал) куплунг
към аудио жака на устройството.
Продължава
Използване на меню STANDARD SET (Продължение)
*3
Забележки
•Не можете да презаписвате изображения
използвайки HDMI кабела.
•Изображения записани в DV формат се
презаписват като SD (стандартна резолюция)
изображения независимо от връзката.
Жакове на вашата видеокамера
Отворете капачето на отделението за
жакове и свържете кабела.
)%7%7
Частите записани и в DV и в HDV формат могат
да се презаписват.
Забележки
•Когато [VCR HDV/DV] е зададено в положение
[AUTO] и сигналът превключва между HDV и DV,
картината и звукът изчезват за момент.
•Ако и възпроизвеждащото, и записващото
устройство са устройства съвместими с
HDV1080i като HDR-HC9E и са свързани
посредством i.LINK кабел, след задаване на пауза при
запис или спиране изображенията са малко неравни
и груби.
•Настройте [DISP OUTPUT] в [LCD PANEL]
(настройка по подразбиране), когато свързвате
посредством A/V свързващ кабел (стр. 62).
Когато свързвате посредством
A/V свързващ кабел с S VIDEO жак (не е
приложен в комплекта)
"7065
Използване на i.LINK кабел (приложен в
комплекта).
Изберете желаните настройки от долната
таблица и направете настройките на
менюто.
Вместо с видео куплунга (жълт) свържете
с S video жак. Ако свържете само S video
кабела, звукът няма да бъде изведен.
Презапис на други записващи
устройства
Забележки
•Преди да промените настройките в менюто,
изключете приложения i.LINK кабел, иначе видео,
HDD/DVD оборудването може да не разпознае
правилно видеосигнала.
Формат на Формат Настройки на менюто
на
запис
презапис <7$3)%7 <J-*/,
%7>
$0/7>
Само
HDV
HDV
и DV
заедно
Само
DV
*1
)%7 <"650>
PS)%7
<0''>
%7
<"650>
<0/)%7
U%7>
)%7 <"650>
PS)%7 <0''>
%7
<"650> <0/)%7
U%7>
<"650>
PS%7
o
Видеорекордерът или HDD/DVD рекордерът
трябва да са съвместими с HDV1080i
спецификация.
*2
Частите записани в DV формат не могат да се
презаписват.
вашата видеокамера за
Подгответе
възпроизвеждане.
Поставете записаната касета.
Преместете ключа POWER надолу, за
да включите лампичката PLAY/EDIT.
презаписвате на
Когато
видеорекордер, поставете касета за
запис. Когато презаписвате на DVD
рекордер, поставете DVD диск за
запис.
Ако вашето записващо устройство
има селектор за входния сигнал,
поставете го в подходящия входен
режим (например видео вход 1, видео
вход 2).
Свържете видеорекордера/DVD
устройството като записващо
устройство към вашата
видеокамера.
Относно подробности за свързването
вижте стр. 65.
Започнете възпроизвеждане
на вашата видеокамера и
запис на видеорекордера/DVD
устройството.
За подробности относно вашето
записващо устройство се обърнете
към ръководството му за
експлоатация.
Когато прехвърлянето
приключи, спрете видеокамерата
и видеорекордера/DVD
устройството.
Забележки
•Когато свързвате чрез А/V кабел, настройте [TV
TYPE] според възпроизвеждащото устройство
(телевизор и т.н.) (стр. 60).
•За да запишете датата и часа, когато сте свързани
посредством A/V кабел, изведете ги на екрана
(стр. 61).
•Следните параметри не могат да бъдат изведени
чрез HDV/DV (i.LINK):
- Индикатори
- Изображения, редактирани с помощта на [PICT.
EFFECT] (стр. 55) или [D. EFFECT] (стр. 54).
- Заглавия, записани на друга видеокамера.
•Изображения, записани в HDV формат, не се
извеждат през HDV/DV (i.LINK) жака, когато
сте спрели възпроизвеждането на пауза или сте в
режим на възпроизвеждане, различен от нормалния.
•Имайте предвид следното, когато свързвате
посредством i.LINK кабел (не е приложен в
комплекта):
•Записваната картина се влошава, ако натиснете
пауза на вашата видеокамера, докато записвате с
видеорекордер.
•Данните за записа (дата/час/настройки на
видеокамерата) може да не се изведат или
запишат, в зависимост от устройството или
приложението.
•Не можете да записвате картина и звук отделно.
•Когато презаписвате посредством DVD рекордер
от Вашата видеокамера в DV формат през
i.LINK кабел, не можете да въздействате на DVD
рекордера посредством видеокамерата, дори и
упътването за експлоатация да твърди, че можете.
•Ако можете да настроите входящия режим на DV
на вашия DVD рекордер и можете да настройвате
входни/изходни изображения, следвайте стъпките в
“Презапис от други устройства”.
•Когато използвате i.LINK кабел, сигналите на
картината и звука се предават цифрово, извеждайки
висококачествено изображение.
•Когато сте свързали посредством i.LINK,
форматът на изходния сигнал (
или
) ще бъде указан на LCD екрана на
вашата видеокамера.
Презапис/Редактиране
Запис на изображения от видеорекордер
Можете да записвате изображения от
видеорекордер на лента. Можете също
така да записвате сцена като неподвижно
изображение на “Memory Stick Duo”. Преди
това поставете касета или “Memory Stick
Duo”, на които ще бъде записвано от
вашата видеокамера.
Можете да свържете видеокамерата си
към видеорекордер посредством i.LINK
кабел.
Свържете видеокамерата си към
ел.захранването посредством приложения
за тази операция променливотоков
адаптер (стр. 13). Също така се обърнете
към упътванията за експлоатация на
устройствата, които ще свързвате.
HDV 1080i съвместимо Устройство с
устройство
i.LINK кабел
U HD качество
U SD качество
към i.LINK конектор
:Посока на
сигнала
)%7%7
i.LINK кабел (не
е приложен в
комплекта)
към HDV/DV
(i.LINK) жак
Запис на филми
ключа POWER, така че
Плъзнете
лампичката PLAY/EDIT да светне.
входен сигнал на вашата
Задайте
видеокамера
Когато записвате от устройство,
съвместимо с HDV формат, задайте
[VCD HDV/DV] в положение [AUTO].
Когато записвате от устройство,
съвместимо с DV формат, задайте
[VCD HDV/DV] в положение [DV] или
[AUTO] (стр. 57).
видеорекордера като
Свържете
възпроизвеждащо устройство към
видеокамерата.
Забележки
•Когато сте свързали посредством i.LINK кабел (не
е приложен в комплекта), форматът на изходния
сигнал (
или
) ще
бъде указан на LCD екрана на вашата видеокамера.
(Този индикатор може да се появи на екрана на
възпроизвеждащото устройство, но няма да бъде
записан).
Заредете касета във видеорекордера.
с видеокамерата, за да
Работете
записвате филми.
Докоснете
[
REC CTRL]
[REC PAUSE].
Ако желаният артикул не се появи на
екрана, докоснете
/
, докато се
появи.
*
Необходим е i.LINK жак, съвместим със
спецификация HDV 1080i.
Започнете възпроизвеждането на
видеокасетата във видеорекордера.
Изображението, което се
възпроизвежда на свързаното
устройство, се появява на LCD екрана
на видеокамерата.
Докоснете [REC START] в точката,
в която желаете да започнете
записа.
Докоснете
Спрете записа.
Докоснете
PAUSE].
Запис на неподвижни изображения
(STOP) или [REC
Извършете стъпки от 1 до 4 в
“Запис на филми”.
Започнете да възпроизвеждате
касетата.
Изображенията от видеорекордера се
появяват на екрана на видеокамерата.
Натиснете PHOTO леко на сцената,
която желаете да запишете.
Проверете изображението и
натиснете докрай.
.
Презапис/Редактиране
Забележки
•Не можете да записвате телевизионни програми
през HDV/DV (i.LINK) жака.
•Можете да записвате изображения от DV
устройства само в DV формат.
•Имайте предвид следното, когато свързвате
посредством i.LINK кабел:
•Записваната картина се влошава, ако натиснете
пауза на вашата видеокамера, докато записвате с
видеорекордер.
•Не можете да записвате картина и звук отделно.
•Ако зададете пауза или спрете записа и после го
възобновите, снадката на картината може да не
се запише гладко.
•Когато входният видео сигнал е в съотношение
4:3, той ще се появи с черни ленти отдясно и
отляво на екрана на видеокамерата.
Презапис на
изображения от касета
на “Memory Stick Duo”
Изтриване на записани
изображения от “Memory Stick Duo”
Можете да записвате неподвижни
изображения на “Memory Stick Duo”.
Уверете се, че сте заредили видеокасета
със запис и “Memory Stick Duo” във
видеокамерата.
Преместете ключа POWER надолу,
за да включите лампичката PLAY/
EDIT.
Докоснете
Преместете ключа POWER, за да
включите лампичката PLAY/EDIT.
NJO
NJO
o
o .
.
.& .03 : 1 -":
.&.03:1-":
(6*%&
Потърсете и запишете сцената,
която желаете.
Докоснете
(PLAY), за да
възпроизведете лентата, след
това натиснете PHOTO леко на
сцената, която желаете да запишете.
Проверете изображението и
натиснете докрай.
Забележки
•Датата и часът на записа на изображението се
записват на касетата и запазват на “Memory
Stick Duo”. На вашата видеокамера датата и
часът на записа на изображението се записват на
касетата и показват. Данните за записа, записани
на лентата, не могат да бъдат прехвърлени на
“Memory Stick Duo”.
•Неподвижните изображения са с фиксиран размер
[
1.2M] при възпроизвеждане в HDV формат.
Когато ги възпроизвеждате в DV формат (стр.
51), размерът им ще бъде фиксиран на [
0.2М],
(за съотношение 16:9) или [VGA (0.3M)], (за
съотношение 4:3).
•Не можете да записвате неподвижни изображения,
когато използвате PB zoom.
1.&/6
Докоснете
/
, за да
изберете изображението, което
желаете да изтриете.
Докоснете
[YES].
Забележки
•След като веднъж сте изтрили изображението,
то не може да бъде възстановено.
•Изображенията не могат да бъдат изтрити,
когато използвате “Memory Stick Duo” със
защитно капаче и то е поставено в положение за
защита от запис (стр. 92) или когато избраното
изображение е защитено. (стр. 71).
Съвети
•За да изтриете всички изображения, изберете
[ALL ERASE] (стр. 52)
•Можете да изтриете изображения в индекс
екран (стр. 29). Можете лесно да откриете
изображението, което желаете да изтриете, като
изведете 6 изображения наведнъж.
Докоснете
[ DELETE]
изображението, което желаете да изтриете
[YES].
Отбелязване на изображенията на “Memory Stick
Duo” със специфична информация (Защита на изображението/
Знак за отпечатване)
Можете да записвате неподвижни
изображения на “Memory Stick Duo”.
Уверете се, че сте заредили видеокасета
със запис и “Memory Stick Duo” във
видеокамерата.
Избор на неподвижни изображения
за отпечатване (Знак за
отпечатване)
Стандартът DPOF (Формат за цифрово
разпечатване) се използва, за да изберете
изображенията за отпечатване във вашата
видеокамера.
Когато поставите знак за отпечатване на
изображения, които желаете да отпечатате,
не е нужно да ги избирате отново, когато ги
отпечатвате.
Докоснете
[PRINT MARK].
Докоснете изображението, което
желаете да отпечатате по-късно.
Докоснете
Можете да изберете и отбележите изображения,
които желаете да защитите от изтриване.
Преместете ключа POWER надолу,
за да включите лампичката PLAY/
EDIT.
Докоснете
[PROTECT].
Докоснете изображението, което
желаете да защитите.
1305&$5
13*/5."3,
o
Предотвратяване на случайно
изтриване (Защита на изображение)
се
появява.
o
Докоснете
се
появява.
0,
Презапис/Редактиране
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да включите
лампичката PLAY/EDIT.
устройства. Това може да промени информацията
на изображенията със знак за отпечатване, поставен
от другото устройство.
[END].
Забележки
0,
•За да отмените защитата на изображението,
докоснете изображението отново на стъпка 3.
[END].
Забележки
•За да отмените знака за отпечатване, докоснете
изображението отново на стъпка 3.
•Не поставяйте знак за отпечатване на
изображения във вашата видеокамера, ако на
“Memory Stick Duo” вече има изображения със
знаци за отпечатване, поставени от други
Отпечатване на записани изображения
(PictBridge съвместим принтер)
Можете лесно да отпечатвате неподвижни
изображения, записани с вашата видеокамера, като
използвате PictBridge – съвместим принтер, дори
ако нямате компютър.
Свържете приложения променливотоков
адаптер към мрежата от 220V (стр. 13).
Заредете “Memory Stick Duo” с
неподвижни изображения във вашата
видеокамера и включете захранването на
принтера.
Преместете ключа POWER, за да
включите лампичката PLAY/EDIT.
Изберете броя разпечатки, който
желаете, като докосвате
/
.
Можете да зададете максимум 20 копия
на едно изображение, което ще бъде
отпечатано.
Докоснете
[END].
За да отпечатате датата на
изображението, докоснете
[DATE/
TIME]
[DATE] или [DAY & TIME]
.
Докоснете [EXEC]
[YES].
Когато разпечатването приключи, [Printing…] изчезва и отново се появява екран за
избор на изображение.
Свържете (USB) жака на
видеокамерата към принтера, като
използвате USB кабелa.
На екрана автоматично се появява
[USB SELECT].
Докоснете [PictBridge PRINT].
Когато връзката между видеокамерата и
принтера приключи, на екрана се появява
(PictBridge връзка).
.
1 JDU# SJEHF 1 3 */5
1JDU#SJEHF13*/5
&/%
4&5
&9&$
Едно от изображенията на “Memory Stick
Duo” ще се възпроизведе.
изображението, което ще
Изберете
отпечатвате, посредством
/
.
Докоснете
[COPIES].
За да приключите отпечатването
Докоснете [END] на екрана с избор за
изображения.
Забележки
•Не можем да гарантираме работата на модели,
които не са съвместими с PictBridge.
•Вижте инструкциите за експлоатация на
принтера, който ще използвате.
•Не извършвайте следните операции, докато
индикацията е на екрана. Операцията може да
не се извърши правилно.
•Не местете ключа POWER в други режими на
захранване.
•Не изключвайте USB кабела от принтера.
•Не вадете “Memory Stick Duo” от видеокамерата
•Ако принтерът спре да функционира, изключете
USB кабела и започнете операцията отначало.
•Някои принтери могат да отрежат лявата,
дясната, горната или долната част на
изображението. Особено когато изображението
е заснето в съотношение 16:9 (широкоекранно),
лявата и дясната част могат да са доста орязани.
•Някои модели принтери може да не поддържат
функцията за отпечатване на дата. За
подробности вижте ръководството за
експлоатация на принтера.
Съвети
•Отпечатването на изображения, които са
записани с други устройства, не е гарантирано.
•PictBridge е стандарт, създаден от Асоциацията
за видео и фото продукти (CIPA). Можете да
отпечатвате изображения без да използвате
компютър, като свържете принтера директно
към цифровата видеокамера или фотоапарат,
независимо от модела и производителя.
•Можете също така да работите като изберете
едно от следните:
[MENU]
(PICT. APPLI.)
[USB SELECT]
[PictBridge PRINT].
[MENU]
(PICT. APPLI.)
[PictBridge PRINT].
Презапис/Редактиране
73
Използване на компютър
Какво имате възможност да правите с компютър с Windows операционна система
След като инсталирате “Picture Motion
Browser” на компютър с операционна
система Windows от приложения в
комплекта CD-ROM, ще имате възможност
да извършвате следните операции.
Забележки
•Не можете да инсталирате приложения
софтуер “Picture Motion Browser” на компютър с
операционна система Macintosh.
Основни функции
Y Пренасяне на филми, записани с
видеокамерата
Можете да пренасятете филми записани
с HD (висока разделителна способност)
качество на изображението, точно
каквито са.
Y Възпроизвеждане на пренесените на
компютъра филми
Тази функция ви дава възможността
да подреждате филми и неподвижни
изображения по дата и час на записа
или да избирате филми и неподвижни
изображения, които искате да виждате
като умалени изображения. Тези умалени
изображения могат да бъдат увеличени
и възпроизведени като диапозитиви
(изреждане на изображения).
Y Редактиране на изображения пренесени
на компютъра
Можете да редактирате и клипове, и
неподвижни изображения пренесени на
компютъра.
Y Създаване на диск
Можете да създадете DVD диск с пренесени
клипове. Качеството на диска ще бъде с SD
(стандартна разделителна способност).
Y Пренасяне на филми от компютъра на
видеокамерата Ви
Можете да прехвърляте клипове, които
вече сте записали на компютъра си
обратно на видеокамерата с HD (висока
разделителна способност) качество на
изображението.
Относно „Ръководство първи
стъпки” (“First Step Guide”)
„Ръководство първи стъпки” е ръководство
за експлоатация, което имате възможност
да използвате с вашия компютър. Там
са описани основните операции от
първоначалното свързване на видеокамерата
и компютъра и първоначалните настройки,
до основните операции, които трябва да
извършите, когато използвате за пръв път
софтуера “Picture Motion Browser”, записан на
приложения CD-ROM.
За повече подробности вижте „Инсталиране
на “Ръководство първи стъпки”” (“Installing
the “First Step Guide””) (стр. 76), стартирайте
„Ръководство първи стъпки” (“First Step
Guide”) и следвайте инструкциите.
Относно функцията “Помощ” на
софтуера
Функцията “Помощ” обяснява значението и
приложението на всички функции в софтуера.
След като сте прочели внимателно
„Ръководство първи стъпки”, при бъдещи
въпроси се обръщайте към функцията
“Помощ” за по-подробна информация
относно дадена функция.
За да включите функцията “Помощ”,
натиснете знака [?], изведен на екрана.
Забележки
•За да пренасяте клипове на компютъра си
трябва да направите известни настройки на
видеокамерата си, както и да инсталирате
редактиращ софтуер. За повече подробности
погледнете в “Ръководство първи стъпки”.
•Обърнете се към следния уеб-сайт, за поддръжка на
“Picture Motion Browser”.
http://www.sony.net/support-disoft/
Системни изисквания
Когато използвате “Picture Motion
Browser”
Операционна система (OS):
Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* или Windows Vista*
* Освен 64-битови версии.
Необходима е стандартна
инсталация. Работата на продукта
не е гарантирана, ако по-горните
операционни системи са обновени от
предишни версии.
Други (Others): USB порт (предлага се
стандартно)
Забележки
•Работата не е гарантирана ако средата на
компютъра не съвпада със системните изисквания.
•Дори в компютърни конфигурации с параметри,
отговарящи на системните изисквания по-горе,
провеждането на различните операции не е
гарантирано.
•Например, ако едновременно е отворено и друго
приложение или се изпълнява друг процес, това
може да доведе до ограничаване работата на
продукта.
•Дори в компютърни конфигурации с параметри,
гарантиращи провеждането на различните
операции, в резултат на неравномерно
възпроизвеждане може да се получи пропускане
на отделни кадри от филми с качествени HD
изображения (с висока разделителна способност).
Въпреки това пренесените изображения, както и
записаните по-късно на диск изображения, няма да
бъдат засегнати.
•Ако свързвате лаптоп, свържете го към
променливотоковия адаптер като източник на
захранване. В противен случай софтуерът няма да
работи правилнопоради функцията за пестене на
захранване на лаптопа.
Използване на Компютър
Операционна система (OS):
Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* или Windows Vista*
*64-битови версии и стартови
версии не се поддържат.
Необходима е стандартна
инсталация. Работата на продукта
не е гарантирана, ако по-горните
операционни системи са обновени от
предишни версии или са част от multiboot инсталация.
Процесор (CPU): Intel Pentium 4 2.8 GHz
или по-бърз (Intel Pentium 4 3.2 GHz
или по-бърз, Intel Pentium D или Intel
Core Duo са препоръчителни). За
обработка само на SD изображения
(със стандартна разделителна
способност) е достатъчен Pentium lll
1 GHz или по-бърз.
Приложения (Application): DirectX 9.0c (Този
продукт е базиран на технологията
DirectX. Необходимо е да имате
инсталиран DirectX).
Звукова система (Sound system):
Direct Sound
съвместима звукова карта.
Памет (Memory): 512 МВ или повече
(препоръчваме 1GB или повече). За
обработка и възпроизвеждане само
на SD изображения (със стандартна
разделителна способност) само 256
МВ или повече памет е достатъчна.
Твърд диск (Hard disc): Необходимо
дисково пространство за инсталация:
приблизително 500 МВ.
Монитор (Display): Минимум 1024 х 768
точки.
Други (Others): USB порт (предлага се
стандартно, DV интерфейс
(IEEE1394, i.LINK) (за свързване
посредством i.LINK кабел), DVD
записващо устройство (необходимо
е устройство за четене/запис на CDROM за инсталиране).
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения, записани на “Memory Stick
Duo”, на компютър
Съвети
•Ако компютърът ви има гнездо за Memory
Stick, поставете “Memory Stick Duo”, на който
са записани изображения, в “Memory Stick Duo”
адаптера (приложен в комплекта), след което го
включете в Memory Stick гнездото на компютъра,
за да прехвърлите неподвижните изображения на
компютъра.
•Когато използвате “Memory Stick PRO Duo”, а
компютърът ви е несъвместим с него, свържете
вашата видеокамера чрез USB кабела (приложен
в комплекта) вместо да използвате Memory Stick
гнездото на компютъра.
Инсталиране на „Ръководство първи стъпки” (“First
Step Guide”) и софтуер
Преди да свържете вашата видеокамера
към компютъра е необходимо първо да
инсталирате на вашия компютър с Windows
операционна система приложеният софтуер
и „Ръководство първи стъпки” (“First Step
Guide”). Инсталацията е необходима само
преди първото включване.
Съдържанието за инсталиране и
процедурите може да са различни за
различните операционни системи.
Натиснете [FirstStepGuide].
Изберете вашия работен език
и името на модела на вашата
видеокамера от падащото меню
Съвети
•Вижте стр. 78 за работа с Macintosh.
Инсталиране на „Ръководство
първи стъпки” (“First Step Guide”)
Убедете се, че видеокамерата не е
включена към компютъра.
Натиснете [FirstStepGuide HTML].
Инсталацията започва.
Когато се появи надписът [Save is complete], натиснете [OK], за да завършите
инсталацията.
Включете компютъра.
Забележки
•Влезте в компютъра като Администратор за
инсталация.
•Затворете всички активни приложения на
компютъра.
За да прегледате „Ръководство първи
стъпки” (“First Step Guide”) в PDF формат
На стъпка 6 натиснете [FirstStepGuide
(PDF)].
Сложете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на
компютъра
За да инсталирате софтуера “Adobe
Reader”, необходим за възпроизвеждане
на PDF файл
Появява се инсталационен екран.
На стъпка 6 натиснете [Adobe(R)
Reader(R)].
Инсталиране на софтуера
Изпълнете стъпките от 1 до 3 от
“Инсталиране на „Ръководство
първи стъпки” (“First Step Guide”)”
(стр. 76).
Натиснете [Install].
Изберете работния език за
приложението, след което
натиснете [Next].
Ако екранът не се появи
1 Натиснете [Start] , след това
натиснете [My Computer]. (За Windows 2000 натиснете [My Computer]
двукратно.)
2 Натиснете двукратно [SONYPICTUTIL (E:)] (CD - ROM) (дисково
устройство)*.
* Имената на дисковите устройства
(в случая (Е:)) може да са различни в
зависимост от компютъра.
Проверете зоната и страната си и
натиснете [Next].
Софтуерът, който ще се инсталира
ще бъде конфигуриран според
страната/региона Ви.
Прочетете [License Agreement],
изберете [I accept the terms of the
license agreement], ако сте съгласни,
след което натиснете [Next].
Y Microsoft DirectX 9.0c - софтуер,
нужен за работа с клипове.
Y Windows Media Format 9 Series Runt-
ime (само за Windows 2000) – софтуер
нужен за създаване на DVD.
Рестартирайте компютъра ако е
нужно, за да довършите инсталацията.
Приплъзнете ключа POWER
неколкократно, за да включите
лампичката PLAY/EDIT след като се
появи съобщение за потвърждение.
Свържете видеокамерата и
компютъра с i.LINK или USB кабел.
Когато свържете посредством USB
кабел, на екрана на видеокамерата
Ви се появява [USB SELECT].
Memory Sick].
Изберете [
Щракнете върху [Next] след като
връзката е осъществена.
Извадете инсталационния CD-ROM
от дисковото устройство на
компютъра.
На десктопа на компютъра се
появяват иконки за директен достъп
например [
] (“Picture Motion
Browser”).
Използване на Компютър
Следвайте инструкциите на екрана,
за да инсталирате софтуера.
В зависимост от компютъра може
да се наложи д инсталирате и
допълнителен софтуер (показан подолу). Ако инсталационният екран се
покаже, следвайте инструкциите, за да
инсталирате нужни софтуер.
Съвети
•За повече информация относно отстраняването
на кабела, погледнете „Ръководство първи стъпки”
(“First Step Guide”).
Може да се появи съобщение, че се
налага да рестартирате компютъра
си. Рестартирайте, след като
инсталацията е приключила.
Разглеждане на
„Ръководство първи
стъпки” (“First Step
Guide”)
Използване на Macintosh
За да разглеждате „Ръководство първи
стъпки” (“First Step Guide”) на компютъра,
препоръчваме ви да използвате Microsoft
Internet Explorer версия 6.0 или по-висока.
Натиснете двукратно иконката за “First
Step Guide” от десктопа на компютъра.
Можете да копирате неподвижни
изображения от “Memory Stick Duo” на Macintosh. Инсталирайте ръководство “Първи
стъпки” от приложения CD-ROM.
Съвети
•Имате възможност да започнете е като изберете
[Start],
[Programs] ([All Programs] за Windows
XP),
[Sony Picture Utility],
[First Step Guide],
папката с вашата видеокамера
“First Step
Guide” в HTML.
•За да разглеждате „Ръководство първи стъпки”
(“First Step Guide”) в HTML формат без да го
инсталирате, направете следното. Копирайте
папката с желания от вас език от [FirstStepGuide]
директорията на приложения CD-ROM, след
което натиснете двукратно [index.html].
•Използвайте “First Step Guide (pdf)” (стр. 76) в
следните случаи:
•Когато желаете да разпечатате определена тема
от „Ръководство първи стъпки” (“First Step
Guide”).
•Когато „Ръководство първи стъпки” (“First Step
Guide”) не се възпроизвежда правилно в браузера
дори при спазени изисквания за средата.
•Когато нямате възможност да инсталирате
HTML версията на „Ръководство първи стъпки”
(“First Step Guide”).
Съвети
•Приложеният софтуер “Picture Motion Browser”
не работи с Mac OS (операционна система на
Macintosh).
•Налага се да направите определени допълнителни
настройки на видеокамерата си, когато пренасяте
клипове от компютъра с редактиращ софтуер.
За повече подробности, обърнете се към
ръководство “Първи стъпки”.
Системни изисквания
За да копирате неподвижни
изображения от “Memory Stick Duo”
OS: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (v. 10.1/
v.10.2/v.10.3/v.10.4).
Други: USB порт (трябва да има по
стандарт)
Относно ръководство “Първи
стъпки”
Ръководство “Първи стъпки” е упътване за
експлоатация, което можете да използвате с
компютъра си. То обяснява основни операции
от първоначално свързване на видеокамерата
и компютъра и осъществяване на настройки.
Обърнете се към “Installing the “First Step
Guide””, започнете с “First Step Guide” и
следвайте инструкциите.
Инсталиране на „Ръководство първи
стъпки” (“First Step Guide”)
Копирайте “First Step Guide(PDF)” записан
на предпочитания от вас език в папка [FirstStepGuide] на компютъра си.
Преглед на “First Step Guide”
Щракнете два пъти върху “First Step
Guide(PDF)”.
За да прегледате PDF, се нуждаете от Adobe
Reader. Ако не е инсталиран на компютъра
Ви, можете да го свалите от уеб-страницата
на Adobe Systems:
http://www.adobe.com
Отстраняване на проблеми
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Ако се сблъскате с проблем по време
на използването на видеокамерата,
използвайте дадената по-долу таблица
за отстраняването му. Ако проблемът
продължава, изключете източника на
захранване и се свържете с вашия доставчик
на Sony.
•Общи операции/Easy Handycam/
Общи операции
•При работа с Easy Handycam, настройките
на функциите които не се показват на
екрана се връщат към настройките по
подразбиране (стр. 22, 41).
Настройките на опциите в менюто
внезапно са се променили
•Следните настройки се връщат
автоматично в настройките по
подразбиране, когато поставите ключа
POWER в положение OFF (CHG) за повече
от 12 часа.
o CBDLMJHIU
o <4$&/&4&-&$5>
o <4105.53r'$4>
o <4105.&5&3>
o <&910463&>
o <8)*5&#"->
o <4)655341&&%>
o <4105'0$64>
o <'0$64>
на
o < "6%*0.*9>PG<%74&5>
o <.*$-&7&->
Захранването не се включва.
•Инсталирайте зареден комплект батерии.
(стр. 13)
•Използвайте променливотоковия адаптер и
го включете към мрежата от 220 V. (стр. 13)
Видеокамерата се затопля.
•Видеокамерата може да се затопли, докато
я използвате. Това не е неизправност.
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
Приложеното устройство за
дистанционно управление не работи
•Изключете променливотоковия адаптер
•Настройте [REMOTE CTRL] в позиция
от контакта или извадете комплекта
батерии, а после го свържете отново след
около 1 минута.
•Натиснете бутона RESET с остър
предмет (стр. 105). (Ако натиснете
бутона RESET, всички настройки, се
връщат в положения по подразбиране,
освен Персоналното меню.)
Бутоните не функционират
•При работа с Easy Handycam не всички
Отстраняване на проблеми
Устройство за дистанционно
управление .....................................................……79
•Батерии/Източници на захранване ………..80
•LCD екран/Визьор ……………………………………80
•Касети/”Memory Stick Duo” ...……………….…81
•Запис ......……………….……………………………………82
•Възпроизвеждане .…………....………………………..84
•Възпроизвеждане на телевизор ……..…………85
•Презапис/Редактиране/Свързване
към други устройства ..................………………85
•Свързване към компютър .......…....................86
•Функции, които не могат да бъдат
използвани заедно .....................................………86
Настройките се променят по време на
работа с Easy Handycam.
[ON] (стр. 61).
•Отстранете всякакви пречки
между устройството и сензора на
видеокамерата.
•Дръжте сензора настрани от силни
източници на светлина. В противен
случай устройството за дистанционно
управление може да не функционира
правилно.
•Поставете нова батерия в отделението с
+/- терминали (стр. 107).
бутони функционират (стр. 22).
Продължава
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Друг видеорекордер получава
неизправност, когато използвате
приложеното устройство за
дистанционно управление.
•Заредете го напълно отново. Ако
проблемът продължи, сменете комплекта
батерии с нов. Може да се е повредил
(стр. 13, 94).
•Изберете режим различен от VTR2 за
видеорекордера Ви.
•Покрийте сензора на видеорекордера с
черна хартия.
Батерии/Източник на захранване
Комплектът батерии се изтощава бързо.
Захранването се изключва внезапно.
•Температурата на околната среда
•Когато са изминали приблизително
е твърде ниска или батериите не
са заредени достатъчно. Това не е
неизправност.
•Заредете го напълно отново. Ако
проблемът продължи, сменете комплекта
батерии с нов. Може да се е повредил
(стр. 13, 94).
5 минути, без да сте работили с
видеокамерата, тя автоматично се
изключва (A.SHUT OFF). Променете
настройката [A.SHUT OFF] (стр. 62),
включете отново захранването (стр.
16) или използвайте променливотоковия
адаптер.
•Заредете комплекта батерии (стр. 13).
LCD екран/визьор
Не можете да изключите задното LCD
осветяване
По време на зареждане на комплекта
батерии лампичката /CHG (зареждане)
не свети.
•Преместете ключа POWER в положение
OFF (CHG) (стр. 13).
•Инсталирайте комплекта батерии
правилно (стр. 13).
•В мрежата няма подходящо захранване
Зареждането е приключило (стр. 13).
По време на зареждане на комплекта
батерии лампичката /CHG (зареждане)
мига.
•Инсталирайте комплекта батерии
правилно (стр. 13). Ако проблемът
продължи, изключете променливотоковия
адаптер от мрежата от 220 V и се
свържете с вашия доставчик. Комплектът
батерии може да е повреден.
Индикаторът за оставащия заряд на
батериите не показва вярното време.
•Използвали сте комплекта батерии
на изключително горещо или студено
място или батериите не са заредени
достатъчно. Това не е неизправност.
80
•По време на рaботa в режим Easy
Handycam не можете да изключите
задното осветяване на LCD екрана като
задържате натиснат бутон DISPLAY/
BATT INFO (стр. 22).
Не можете да изключите индикатор
•Не можете да изключите
. Докоснете
, за да проверите предупредителните
съобщения (стр. 89).
Бутоните от панела с операционни
бутони не се появяват.
•Докоснете леко LCD екрана.
•Натиснете DISPLAY/BATT INFO на
вашата видеокамера (или DISPLAY
на устройството за дистанционно
управление) (стр. 18, 107).
Бутоните от панела с операционни
бутони не работят правилно или изобщо
не работят.
•Калибрирайте екрана ([CALIBRATION])
(стр. 99).
Менютата се появяват оцветени в сиво
•Не можете да избирате менюта/
опции оцветени в сиво в режим
възпроизвеждане.
•В зависимост от функциите може да не
успеете да използвате следните заедно
(стр. 86).
не се извежда
•По време на работа в режим Easy
Handycam не всички опции в менюто са
активни. Отменете работа в режим Easy
Handycam (стр. 22).
Изображението във визьора не е ясно.
•Използвайте лостчето за настройка на
визьора, за да регулирате обектива. (стр.
18)
Изображението във визьора изчезва.
не се извежда във визьора, когато LCD
панелът е отворен. (стр. 18)
•Когато използвате променливотоковия
адаптер, скоростта на превъртане
напред/назад се увеличава (в сравнение с
използването на комплекта батерии) и
затова шумът се увеличава.
При използване на “Memory Stick” не
можете да извършвате различните
функции.
•Преместете ключа POWER надолу в
положение CAMERA – MEMORY или
PLAY/EDIT (стр. 16).
•Зареден е “Memory Stick Duo”, форматиран
с вашия компютър. Форматирайте
“Memory Stick” на вашата видеокамера.
(стр. 52).
Не можете да изтриете записано
изображение
•Не можете да изтриете изображение
Видео касети/”Memory Stick Duo”
зaписно на касетата; можете само да
превъртите и да запишете отново.
Новият запис се записва върху стария.
Касетата не може да бъде извадена от
отделението.
Не можете да изтриете изображения или
да форматирате “Memory Stick Duo”
•Уверете се, че източникът на захранване
•Освободете капачето за защита от
(комплект батерии или променливотоков
адаптер) е добре свързан. (стр. 13)
•Във видеокамерата се е образувал конденз
на влага. (стр. 97)
презапис на “Memory Stick Duo”, ако има
такова (стр. 93).
•Отменете защитата на записа (стр. 71).
•Максималният брой изображения, който
можете да изтриете на индекс екрана
наведнъж е 100.
Индикаторът за оставащата лента не
се извежда.
•Тази видеокамера не съответства
с паметта на касетката, затова
индикатора не се извежда.
Отстраняване на проблеми
•Затворете LCD панела. Изображението
Касетата е по-шумна при превъртане
напред или назад.
Не можете да защитите изображение или
не можете да маркирате изображение за
печат.
•Освободете защитното лостче на “Mem-
ory Stick Duo” ако има такова (стр. 93).
•Извършете операцията отново в индекс
Извеждане на индикатора.
•Задайте опцията [
REMAINING] в
положение [ON], за да бъде винаги изведен
индикаторът за оставащата лента (стр. 61).
екран. (стр. 29, 71)
•Максималният брой изображения, който
можете да отбележите з печат е 999.
Продължава
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Името на файла с данните не се извежда
правилно.
Ъгълът на запис се различава.
•Извежда се само името на файла, ако
•Записаното изображение може да
директориите не са в универсален
стандарт.
•Използвайте формат н файла съвместим
с вашия компютър.
Запис
Обърнете се и към разделите “Видеокасети/
”Memory Stick Duo” (стр. 81).
изглежда различно в зависимост от
състоянието на видеокамерата Ви. Това
не е неизправност.
Не можете да записвате на касетата с
плавен преход от една сцена към друга.
•Изпълнете операцията END SEARCH
(стр. 32)
•Не вадете касетата (Картината ще се
Лентата не стартира, когато
натиснете бутона START/STOP.
•Преместете ключа POWER, за да
изберете режим CAMERA-TAPE (стр. 23)
•Лентата е свършила. Превъртете
лентата назад или заредете нова.
•Задайте капачето за защита от запис
в положение REC или използвайте нова
лента. (стр. 92).
•Лентата е залепнала за барабана, защото
се е кондензирала влага. Извадете
касетата и оставете видеокамерата
поне за един час, след това я заредете
отново (стр. 97).
Не можете да записвате на “Memory Stick
Duo”.
•Капацитетът е запълнен. Поставете
нов “Memory Stick Duo” или
форматирайте стария (стр. 52). Или
изтрийте ненужните изображения,
записани на “Memory Stick Duo” (стр. 70).
•Когато ключът POWER е в положение
CAMERA-TAPE, не можете да записвате
неподвижни изображения на “Memory
Stick Duo” в режими:
- Когато [SHUTTR SPEED] е между
1/600 и 1/10 000 секунди
- Докато извършвате функция [FADER]
- [D. EFFECT].
- [PICT. EFFECT]
- [SMTH SLW REC]
- [COLOR BAR]
запише непрекъснато, без промеждутъци,
дори и да изключвате захранването).
•Не записвайте изображения в HDV и DV
формат на една и съща касета.
•Не записвайте изображения в режим SP и
LP на една и съща касета
.
•Избягвайте спирането на записа в режим
LP
.
•Когато [QUICK REC] е в позиция [ON], не
можете да правите плавен запис
(стр. 62)
Светкавицата не работи.
•Не можете да използвате светкавицата
при запис на касети:
•Дори да изберете режим на автоматична
светкавица или (Автоматично
намаляване на ефекта „червени очи”),
не можете да използвате вградената
светкавица с режими:
- [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] или [SNOW] от
менюто [SCENE SELECT]
- [SPOT METER]
- [MANUAL] от меню [EXPOSURE]
Функцията [END SEARCH] не работи.
•Касетата е извадена след записа. (стр. 32)
•Касетата е нова и на нея няма запис.
•Има празен участък в началото или
в средата на касетата. Това не е
неизправност.
[COLOR SLOW S] не работи правилно
•[COLOR SLOW S] може да не работи
правилно при пълен мрак. Използвайте
функция Nightshot или [SUPER NS].
Не можете да използвате [SUPER NS]
•Ключът NIGHTSHOT не е в позиция ON
(стр. 27).
Автоматичното фокусиране не
функционира.
•Задайте [FOCUS] в положение [AUTO]
(стр. 46).
•Условията за запис не са подходящи за
автоматично фокусиране. Регулирайте
фокуса ръчно (стр. 46).
Функцията Устойчиво снимане не работи.
[ON] (стр. 49)
•Този феномен се нарича „равнина на
фокусирането”. Това не е неизправност.
Поради начина, по който устройството
за изображение (CMOS датчик) чете
сигналите на изображението, обектите,
преминаващи покрай рамката бързо може
да изглеждат изкривени, в зависимост от
условията на запис.
Изображението се извежда в
неестествени цветове.
•Изключете функцията Нощно снимане.
(стр. 27)
Изображението е твърде ярко и обектът
не се появява на екрана.
•Изключете функция задно осветяване
(стр. 27).
•Преместете ключа за нощно снимане
(стр. 27) в позиция OFF.
Функцията BACKLIGHT не работи.
•Функцията BACK LIGHT се отменя,
когато работите в Easy Handycam (стр.
22).
[FLASH LEVEL] не може да се променя.
Изображението е твърде тъмно и
обектът не се появява на екрана.
•Натиснете и задръжте DISP/BATT
INFO за няколко секунди, за да включите
функцията задно осветяване (стр. 18).
•[FLASH LEVEL] (стр. 47) не може да се
променя при използване на Easy Handycam.
На екрана се появяват малки, бели,
червени, сини или зелени петънца.
•Тези петънца се появяват, когато
записвате в режим, [SUPER NS]
или [COLOR SLOW S]. Това не е
неизправност.
Картината е твърде тъмна, а
изображението не се появява на екрана.
Отстраняване на проблеми
•Задайте [STEADYSHOT] в положение
Обектите, преминаващи покрай рамката,
може да изглеждат изкривени.
•Този феномен се появява, ако записвате
изображения при осветление от
флуоресцентни, натриеви или живачни
лампи. Това не е неизправност.
•Това може да бъде облекчено ако регулирате
скоростта на затвора (стр. 45).
Появяват се черни ленти при снимане на
телевизионен екран или монитор.
•Регулирайте скоростта на затвора.
•Задайте [STEADYSHOT] в положение
[OFF] (стр. 45).
Продължава
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Възпроизвеждане
Не се чува звук или звукът се чува слабо.
Обърнете се и към секция “Видеокасети/Memory
Stick Duo” (стр. 81)
•Увеличете силата на звука (стр. 28).
•Регулирайте [
AUDIO MIX] от
Не можете да възпроизвеждате касета
•Преместете ключа POWER, за да
включите лампичката PLAY/EDIT.
•Превъртете касетата (стр. 28).
Не можете да възпроизвеждате в
обратна посока.
страната [ST2] (допълнителен звук),
докато звукът започне да се чува
правилно (стр. 58).
•Ако използвате S видео куплунг или
компонентен видео кабел (приложен в
комплекта), уверете се, че червения и
белия жакове на A/V свързващия кабел
също са свързани (стр. 34)
•Звуци не могат да се записват, докато
правите 3-секунден клип в режим [SMTH
SLW REC].
•Възпроизвеждането в обратна посока
е невъзможно с касета, записана в HDV
формат.
Не можете да възпроизвеждате данните
на изображението, записани на “Memory
Stick Duo”.
•Касетата е записана в HDV и DV
формат. Това не е неизправност.
•Вашата видеокамера не може да
Филмите зациклят или звукът е накъсан.
възпроизвежда някои изображения, ако
сте променяли файлове и папки или
ако изображенията са обработвани с
компютър (името на файла мига). Това не
е неизправност. (стр. 98)
•Ако записвате изображения с друго
оборудване, изображенията може да не
се възпроизвеждат правилно на вашата
видеокамера. Това не е неизправност. (стр. 91)
•Това се случва ако касетата или видео
Има хоризонтални линии върху
изображението или възпроизведеното
изображение не е ясно или не се появява.
•Възпроизвежда се празен участък от
•Почистете видео главата, като
използвате почистващата касета (не е
приложена в комплекта) (стр. 98).
Не можете да чувате звук, записан с 4канален MIC REC на друга видеокамера
•Настройте [
AUDIO MIX] (стр. 58)
Фините контури трептят, а
диагоналните линии изглеждат назъбени.
•Задайте [SHARPNESS] към страната
(омекотяване) (стр. 45).
Картината или звукът прекъсват.
главата са зацапани (стр. 98).
•Използвайте Sony mini DV касета
На екрана се извежда “---“.
•Лентата, която възпроизвеждате, е била
записана без да бъде зададена дата и час.
лента.
•Кодът на данните на надраскана лента не
може да се възпроизведе.
Появява се шум и индикаторът
се извежда на екрана.
или
•Лентата е записана в система за
цветна телевизия, различна от
вашата видеокамера (PAL). Това не е
неизправност (стр. 91).
Функцията Търсене по дата не работи
правилно.
•Ако записът от даден ден е по-малко
от две минути, видеокамерата може да
не открие мястото, където датата се
променя.
•Има празни участъци в началото и в средата
на касетата. Това не е неизправност.
По време на END SEARCH или Rec Review
не се появява картина.
•Касетата е записана в HDV и DV
формат. Това не е неизправност.
На LCD екрана се извежда
.
•Касетата, която възпроизвеждате, е
записана на друго устройство с 4-канален
микрофон (4CH MIC REC). Вашата
видеокамера не е съвместима с 4-канални
микрофони.
Не можете да виждате картина или да
чувате звук на телевизор, свързан към
видеокамерата с HDMI кабел.
•Изображения заснети в HDV формат
не се възпроизвеждат през HDMI OUT
жака, ако има въведени сигнали за защита
от копиране.
•Изображения в DV формат въведени
във видеокамерата през i.LINK кабел не
могат да бъдат възпроизведени (стр. 68).
•Това се случва ако записвате на една
касета и в HDV, и в DV формати.
Изключете и включете HDMI кабела или
плъзнете ключа POWER, за да включите
видеокамерата отново.
Картината изглежда разкривена на
телевизор 4:3.
Не можете да виждате картината на
телевизор, свързан с i.LINK кабел
•Това се случва, когато преглеждате
картина, записана в широкоекранен
режим 16:9 на телевизор 4:3. Задайте [TV
TYPE] в менюто
(STANDARD SET)
(стр. 60) и възпроизведете картината.
•Не можете да виждате картини с
качество HD (висока резолюция)
на телевизор, несъвместим със
спецификацията HDV 1080i (стр. 34).
Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към вашия телевизор.
•Конвертирайте изображенията записани
в HDV формат и ги възпроизведете в DV
формат (SD качество на изображението)
(стр. 60).
•Възпроизведете изображения с помощта
на друг свързващ кабел (стр. 34).
Не можете да виждате картина или да
чувате звук на телевизор, свързан към
видеокамерата с компонентен видео
кабел.
•Задайте [COMPONENT] в менюто
(STANDARD SET) съгласно изискванията
на свързаното устройство (стр. 60).
•Когато използвате компонентен видео
кабел (приложен в комплекта), уверете
се, че червения и белия жакове на A/V
свързващия кабел също са свързани (стр.
34)
В горната и долната част на екрана се
появяват черни линии
•Това се случва, когато възпроизвеждате
картина записана в 16:9 (широкоекранен
формат) на 4:3 телевизор. Това не е
неизправност.
Презапис/ Редактиране/
Свързване с други устройства
Отстраняване на проблеми
Възпроизвеждане на телевизор
Изображенията от свързаното
оборудване не могат да бъдат увеличени.
•Не можете да увеличите изображенията
от свързано оборудване на вашата
видеокамера (стр. 30).
Времевият код и други индикатори се
появяват на дисплея на свързаното
устройство.
•Настройте [DISP OUTPUT] в положение
[LCD PANEL], когато извършвате
свързването чрез A/V кабел (стр. 62).
Продължава
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Не можете да презаписвате правилно при
свързване чрез A/V кабел.
•Не можете да вкарате входен сигнал от
устройство, свързано с A/V свързващ
кабел
•A/V кабелът не е свързан правилно.
Уверете се, че A/V кабелът е свързан
към изходния жак на устройството, от
което презаписвате картина.
Неподвижните изображения не могат да
бъдат презаписвани от лента на “Memory
Stick Duo”.
•Не можете да записвате или на лентата
се записва изкривено изображение, ако
лентата е била използвана многократно
за запис.
Свързване към компютър
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера
.
Когато сте свързали посредством i.LINK
кабел, по време на презаписа на монитора
не се появява картина.
•Задайте [VCR HDV/DV] в менюто
(STANDARD SET) съгласно изискванията
на свързаното устройство (стр. 57).
•Ако устройството, което ще свързвате
не е съвместимо със стандарт HDV
1080i не можете да презаписвате в HD
режим (стр. 65). За повече подробности
обърнете се към упътването
за експлоатация приложени към
устройството, което ще свързвате.
•Конвертирайте картина записана
в HDV формат в DV формат и
презапишете със SD качество (стр. 65).
Не можете да добавите звук към
записана касета.
•С тази видеокамера не можете да
добавяте звук към записаната касета.
Не можете да презаписвате правилно с
помощта на HDMI кабел.
•Не можете да презаписвате изображения
с помощта на HDMI кабел.
Новият звук, добавен на записаната
лента с друга видеокамера, не се чува.
•Регулирайте [
AUDIO MIX] от
страната [ST1] (оригиналния звук),
докато звукът започне да се чува
правилно. (стр. 58).
•Инсталирайте “Picture Motion Browser”
(стр. 74).
•Разкачете останалите USB устройства,
освен клавиатурата, мишката и
видеокамерата, от – (USB) жака на
компютъра.
•Разкачете кабела от видеокамерата и
компютъра, рестартирайте компютъра,
след което ги свържете отново.
Не можете да инсталирате приложения
софтуер “Picture Motion Browser” на
Mаcintosh компютър.
•Приложения софтуер “Picture Motion Browser” не може да се използва на
компютри Macintosh.
Функции, които не могат да
бъдат използвани заедно
В зависимост от функциите може да не
можете да ги използвате заедно. Следният
списък показва примери от опции в
менюта и функции, които не могат д се
използват едновременно.
Не е възможна
Ако е настроена една от
следните функции
функция
CBDLMJHIU<'*3&803,4>
<4105.&5&3>
<."/6"->PG
на
<&910463&>
<4$&/&4&-&$5>
Режим Нощно снимане
<5&-&
."$30>
<461&3/4>
<$*/&."&'&$5>
<0-%.07*&>
<$0-034-084>
Ако е настроена една от
следните функции
Не е възможна
<4105.53r'$4>
Режим Нощно снимане
/JHIU4IPU
<461&3/4>
<$*/&."&'&$5>
<4$&/&4&-&$5>
<%&''&$5>
<4105.&5&3>
Режим Нощно снимане
/JHIU4IPU
<461&3/4>
<$*/&."&'&$5>
Не е възможна
<&910463&>
Режим Нощно снимане
/JHIU4IPU
<461&3/4>
<$*/&."&'&$5>
<8)*5&#"->
/JHIU4IPU<461&3
/4>
<4)"31/&44>
<$*/&."&'&$5>
/JHIU4IPU
Режим
Нощно снимане
<"&4)*'5>
<'*3&803,4>
на
<."/6"->PG
<&910463&>
<$*/&."&'&$5>
<4$&/&4&-&$5>
<5&-&."$30>
<4$&/&4&-&$5>
По време на запис на касета
<$0-034-084>
/JHIU4IPU<4$&/&
4&-&$5>
на
<."/6"->PG
<4)655341&&%>
<461&3/4>
<'"%&3>
<%&''&$5>
<)*450(3".>
<%*(*5"-;00.>
<%&''&$5>XIJMF
Докато
са
изведени дата и час
EJTQMBZJOHUIFEBUF
BOEUJNF
<%*(*5"-;00.>
<5&-&."$30>
<'"%&3>
<0-%.07*&>PG
<%&''&$5>
<4$&/&4&-&$5>
<1*$5&''&$5>
Когато
XIFO< 8*%&
4&-&$5>JTTFUUP
е в настройка
<>
<$*/&."&'&$5>
PG<%&''&$5>
<4$&/&4&-&$5>
<4105.&5&3>
<."/6"->PG
на
<&910463&>PUIFS
Различни
от в
UIBOJO<"&
4)*'5>
<1*$5&''&$5>
Когато
XIFO< 8*%&
4&-&$5>JTTFUUP
е в настройка
<>
<461&3/4>
<$*/&."&'&$5>
<0-%.07*&>
<4.5)4-83&$>
<4105'0$64>
<$"/%-&>
<'*3&803,4>
<461&3/4>
<$0-034-084>
<'"%&3>
<4.5)4-83&$>
<$"/%-&>
<'*3&803,4>
<."/6"->PG
<4)655341&&%>
<461&3/4>
<$0-034-084>
<%&''&$5>
<1*$5&''&$5>
* Когато [COLOR BAR] е настроен,
всички опции в листа “Невъзможни” не са
възможни за избор.
Отстраняване на проблеми
<4)655341&&%>
на
PGUIF$".$53-
EJBMскалата
Ако е настроена една от
следните функции
<$"/%-&>
<'*3&803,4>
<461&3/4>
<$0-034-084>
<%&''&$5>
Предупредителни
индикатори и съобщения
Индикация при автодиагностика/
предупредителни индикатори
Ако на екрана или във визьора се появяват
индикации, проверете за следното.
Можете да отстраните някои от
проблемите сами. Ако не можете да
отстраните проблема и след няколко опита
на начините за отстраняване, свържете се с
вашия доставчик или оторизиран сервиз.
C: (или E:)
(Индикация при
автодиагностика)
C:04:
•Вие използвате комплект батерии,
различен от “InfoLITHIUM”(Н
серия).
•Използвайте комплект
“InfoLITHIUM”(Н серия) (стр. 94).
•Свържете здраво DC щекера на
променливотоковия адаптер към
DC IN жака на вашата видеокамера
(стр. 13).
C:21:
•Кондензирала се е влага. Извадете
касетата и оставете видеокамерата
поне за 1 час, за да се аклиматизира,
след това отново заредете
касетата (стр. 97).
C:22:
•Почистете главите, като
използвате почистващата касета
(не е приложена в комплекта) (стр.
98).
C:31:
/C:32:
•Получила се е друга неизправност.
Извадете касетата и я поставете
отново, след това продължете
работа с камерата. Не извършвайте
тази операция, ако е започнала да се
кондензира влага (стр. 97).
•Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на
захранването продължете работа.
•Сменете касетата. Натиснете RESET (стр. 105) и започнете отново
работа с видеокамерата.
E:61:
/E:62:
/E:91:
•Свържете се с вашия доставчик или
оторизиран сервиз и ги уведомете
за 5-цифрения код, който започва с
буквата “Е”.
101-1001 (Предупредителни индикатори,
отнасящи се до файловете)
•Файлът е повреден
•Файлът не може да бъде разчетен
(стр. 93).
(предупреждение за нивото на
батерията)
•Батериите са почти изтощени.
мига
•Понякога индикаторът
и когато остава време за 5 до 10
минути запис, в зависимост от
работните условия, околната среда и
състоянието на батериите.
(предупреждение за кондензирана влага)*
•Извадете касетата, изключете
източника на захранване и оставете
видеокамерата поне 1 час с отворено
отделение за касетата (стр. 97).
(Предупредителен индикатор за
“Memory Stick Duo”)
•“Memory Stick Duo” не е зареден.
(стр. 19)
(Предупредителен индикатор за
“Memory Stick Duo”)*
•“Memory Stick Duo” е повреден.
•“Memory Stick Duo” не е форматиран
правилно. (стр. 52, 93)
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick Duo”)*
•Заредили сте несъвместим “Memory
Stick Duo”. (стр. 93)
(Предупредителна индикация за
лентата)
Бавно мигане:
•На касетата остават по-малко от
5 минути.
•Няма заредена касета.*
•Капачето за защита от запис е
зададено в заключено положение
(стр. 92).*
Бързо мигане:
•Касетата е свършила.*
; (Предупредителна индикация за
изваждане на касетата)
(Предупредителна индикация за
изтриване на изображение)*
•Изображението е защитено (стр.
71)
(Предупредителна индикация за
защита на “Memory Stick Duo”)*
Описание на предупредителните
съобщения
Ако на екрана се появяват съобщения,
следвайте инструкциите.
Съвети
•Когато
бъде изведен, съобщението може
да се превърне в
чрез докосване на
.
Докоснете
, за да се покаже съобщението
отново.
Y Кондензация на влага
; Кондензирала се е влага. Извадете
касетата. Вижте стр. 9.
Кондензирала се е влага. Изключете за
1 час. Вижте стр. 97.
Y Касета/лента
; Заредете отново касетата. (стр. 19)
•Проверете дали касетата не е
повредена.
; Касетата е заключена. Проверете
защитното капаче. Вижте стр. 92.
•Защитното капаче на “Memory
Stick Duo” е зададено в положение на
забранен запис. (стр. 93)
Отстраняване на проблеми
Бавно мигане:
•Капачето за защита от запис е
зададено в положение заключено
(стр. 92).
Бързо мигане:
•Кондензирала се е влага (стр. 97).
•Извежда се код на функцията за
автодиагностика (стр. 88).
* Чува се мелодичен звуков сигнал, когато
предупредителните индикатори се
появят на екрана (стр. 62).
(Предупредителна индикация за
светкавицата)
Бавно мигане:
•Все още се зарежда
Бързо мигане:
•Извежда се код на функцията за
автодиагностика (стр. 88).
•Нещо не е наред с външната
светкавицата.
Продължава
Предупредителни индикатори и съобщения (Продължение)
Y “Memory Stick Duo”
Заредете Memory Stick отново. (стр.
19)
•Заредете “Memory Stick Duo”
няколко пъти. Ако дори тогава
индикаторът мига, “Memory Stick
Duo” може да е повреден. Опитайте
с друг “Memory Stick Duo”.
Този “Memory Stick Duo” не е
форматиран правилно.
•Проверете формата, след това
форматирайте “Memory Stick Duo”,
ако е необходимо (стр. 52, 93)
Папките в “Memory Stick Duo” са пълни.
•Не можете да създавате папки
над 999MSDCF. Не можете да
изтривате папки с вашата
видеокамера.
•Трябва да форматирате “Memory
Stick Duo”(стр. 52) или да изтриете
папките с помощта на компютър.
Y Двоен запис (Dual Rec)
Не можете да запазите неподвижно
изображение
•Не изваждайте “Memory Stick
Duo”, докато на него се запазват
неподвижни изображения. (стр. 25).
Y PictBridge съвместим принтер
Проверете свързаното устройство.
•Изключете принтера и отново го
включете, след това изключете USB
кабела и отново го включете.
Не можете да отпечатвате. Проверете
принтера.
•Изключете принтера и отново го
включете, след това изключете USB
кабела и отново го включете.
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в чужбина
Захранване
За преглед на изображения в DV формат
Можете да използвате видеокамерата си
във всяка страна или област с помощта
на променливотоковия адаптер, който
работи от 100 до 240 V AC, 50/60Hz.
Нужен ви е телевизор (или монитор),
съвместим с HDV 1080i, с компонентен
и AUDIO/VIDEO входен жак. Нужни са
също и видео компонентен кабел и А/V
свързващ кабел.
Система за цветна телевизия
Вашата видеокамера е създадена по
системата PAL, така че тя може да бъде
използвана само с телевизор разполагащ с
PAL система и AUDIO/VIDEO входен жак.
Система
1"-
1"-/
4&$".
Бахамски острови, Боливия,
Канада, Централна Америка,
Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея,
Мексико, Перу, Суринам,
Тайван, Филипински
острови, САЩ, Венецуела и др.
За преглед на изображения в HDV формат,
записани във формат
Нужен ви е телевизор (или монитор),
съвместим с HDV 1080i, с компонентен
и AUDIO/VIDEO входен жак. Нужни са
също и видео компонентен кабел и А/V
свързващ кабел.
Можете лесно да настроите часовника
към местното време, като зададете часова
разлика, когато използвате видеокамерата
в чужбина. Изберете [WORLD TIME] в
менюто
(TIME/LANGU.), след това
задайте часова разлика (стр. 63)
Допълнителна информация
Бразилия
Аржентина, Парагвай, Уругвай
България, Франция, Гвиана,
Иран, Ирак, Монако, Русия,
Украйна и др.
1"-.
/54$
Използва се в
Австралия, Австрия,
Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия,
Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия,
Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша,
Португалия, Сингапур,
Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд,
Великобритания и др.
Настройка на часовника по времева
разлика
Използване и предпазни мерки
Касетки, които можете да
използвате
Вашата видеокамера може да записва и в
двата формата - HDV и DV.
Можете да използвате само касети mini DV.
Използвайте касета с маркировка
.
е търговска марка.
Вашата видеокамера е несъвместима с
касети с памет на касетата.
Какво представлява HDV форматът?
HDV форматът е видео формат,
изобретен за запис и възпроизвеждане
на висококачествени (HD) цифрови
видеосигнали на DV касета.
Вашата видеокамера приема интерфейс
режим с 1080 ефективни сканиращи линии
от управлението на екрана.
(1080i, брой на пикселите 1440 x 1080
точки).
Видео разделителната способност за запис
е около 25 Mbps.
i.LINK се възприема от цифровия
интерфейс, което позволява цифрова
връзка със съвместимите с HDV
телевизори или компютри.
Съвети
•HDV сигналите се компресират във формат
MPEG2, приет като стандарт за BS (broadcast
satellite сателитни излъчвания) цифрови и наземни
цифрови HDTV излъчвания и в диск-рекордерите
Blu-ray.
Възпроизвеждане.
Вашата видеокамера може да
възпроизвежда образи както в DV, така и
в HDV 1080i формати.
Вашата видеокамера може да
възпроизвежда изображения, записани във
формат HDV 720/30р, но не може да ги
извежда през HDV/ DV (i.LINK).
За да не допуснете оставянето на празно
място на лентата
Когато сте възпроизвеждали касетата,
стигнете до края на записания участък
с помощта на функцията END SEARCH
(стр. 32), преди да започнете следващия
запис.
Сигнал за защита на авторското право
Y При възпроизвеждане
При използването на каквато и да било друга
видеокамера, не можете да презаписвате
от лента, на която са записани контролни
сигнали за защита на авторското право,
възпроизвеждана на вашата видеокамера.
Y При запис
Не можете да записвате с видеокамерата
софтуер, който съдържа контролни
сигнали за защита на авторското право.
Ако се опитате да запишете такъв
софтуер, на LCD екрана или на
телевизионния екран се появява индикация
[Cannot record due to copyright protection].
Вашата видеокамера не записва сигнали
за защита на авторското право върху
лентата.
Забележки за работа
Y Когато не използвате видеокамерата
дълго време
Извадете касетата и я съхранете.
Y За да предотвратите случайно изтриване
Преместете капачето за защита от запис
в положение SAVE.
REC: Можете да
записвате на касетата.
SAVE: Не можете да
записвате на касетата
(защита от запис).
3&$
4"7&
Y Когато поставяте етикет на касетата
Уверете се, че поставяте етикета само на
мястото, което е показано на илюстрацията
по-долу, за да не причините неизправност на
видеокамерата.
Не поставяйте
етиката по тази
граница.
Позиция за етикета
Y След като сте използвали касетата
Превъртете касетата отначало, за да
предотвратите повреда на картината
и звука. Поставете я в кутийката и я
съхранявайте в изправена позиция.
Y Почистване на позлатения конектор
Почиствайте позлатения конектор с
памуче на всеки 10 пъти, когато изваждате
касетата. Ако позлатеният конектор
на видеокасетата е замърсен или прашен,
индикаторът за оставаща лента понякога не
се възпроизвежда правилно.
“Memory Stick”
“Memory Stick” е лек и компактен записващ
носител, който, независимо от размера
си, има капацитет по-голям от този на
дискета.
С вашата видеокамера можете да използвате
само “Memory Stick Duo”, който е с размер
на половината на стандартен Memory Stick.
Въпреки това операциите не са гарантирани
за всички видове “Memory Stick Duo”,
използвани с вашата видеокамера.
Запис/
възпроизвеждане
i.FNPSZ4UJDL%VPw
.BHJD(BUF
със
B
i.FNPSZ4UJDL130%VPw
B
i.FNPSZ4UJDL130)(%VPw
B
•Този продукт не поддържа 8-битов паралелен
трансфер на данни. Поддържа се 4-битов
паралелен трансфер, същият като с Memory
Stick PRO Duo.
•Този продукт не може да записва или
възпроизвежда данни, които използват
технологията “MagicGate”. “MagicGate” е
технология за защита на авторските права,
която записва и трансферира съдържанието в
криптиран формат.
•Този продукт е съвместим с “Memory Stick
Micro” (“M2”). “M2” е съкращение от “Memory
Stick Micro”.
•Неподвижно изображение: Видеокамерата
компресира и записва данните за
изображенията в JPEG формат (разширение
.JPG).
•Имена на файлове с неподвижни изображения
100-0001: Това име на файла се
появява на екрана на видеокамерата
DSC00001.jpg: Това име се появява на
монитора на персоналния ви компютър.
•“Memory Stick Duo”, форматиран на
компютър:“Memory Stick Duo”, форматиран
на Windows OS или Macintosh компютри,
няма гарантирана съвместимост с тази
видеокамера.
•Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory
Stick” и “Memory Stick” устройството, което
използвате.
•Можете да предотвратите инцидентно
изтриване на изображения като преместите
лостчето за защита от презапис на “Memory
Stick Duo” в положение заключване с помощта
на малък остър предмет.
•Данните за изображенията могат да се
повредят в следните случаи. Повредените
данни с изображения не могат да бъдат
компенсирани.
- Ако извадите “Memory Stick Duo”,
изключите захранването или извадите
комплекта батерии за смяна по време на
четене или записване на файлове с
изображения на “Memory Stick Duo”. (докато
лампичката за достъп свети или мига)
- Ако използвате “Memory Stick Duo” близо
до статично електричество или магнитни
полета.
Продължава
Допълнителна информация
Позлатен конектор
Видове “Memory Stick”
Използване и предпазни мерки (Продължение)
•Препоръчително е да правите копия на
важната информация на твърдия диск на
компютъра.
•Не натискайте прекалено силно, когато
пишете върху полето за бележки на “Memory
Stick Duo”.
•Не поставяйте етикет или нещо подобно на
“Memory Stick Duo” или “Memory Stick Duo”
адаптер.
•Когато пренасяте или съхранявате “Memory
Stick”, ползвайте калъф.
•Не позволявайте контакт с метални
предмети и не докосвайте с пръст
металните части на свързващата част.
•Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory Stick”.
•Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick Duo”.
•Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се
намокри.
•Пазете “Memory Stick Duo” далеч от малки
деца. Има опасност детето да го глътне.
•Не поставяйте други предмети освен
“Memory Stick Duo” във входа за “Memory Stick
Duo”. Това може да причини неизправност.
•Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick Duo” на места, които са:
- твърде горещи - като в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина
- на пряка слънчева светлина
- много влажни или подложени на корозивни
газове
Y Забележки за “Memory Stick Duo” адаптер.
•След като заредите “Memory Stick Duo”
в “Memory Stick Duo”адаптер, можете да
го използвате с обикновени устройства,
съвместими с Memory Stick стандарта.
•Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” в “Memory Stick Duo” адаптера,
когато използвате “Memory Stick Duo” с
вашата видеокамера.
•Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” правилно и докрай. Неправилното му
зареждане може да причини неизправност.
Ако заредите “Memory Stick Duo” насила
в отделението за “Memory Stick Duo” в
погрешна посока, то може да се счупи.
•Не зареждайте “Memory Stick Duo”
адаптер, в който не е поставен “Memory Stick Duo”. Това може да причини
неизправност в устройството.
Y Забележка за “Memory Stick PRO Duo”
•Максималният капацитет на “Memory Stick PRO Duo”, който можете да
използвате с вашата видеокамера, е 4 GB.
Забележка относно употребата на “Memory
Stick Micro”
•За да използвате “Memory Stick Micro” с
видеорекордер имате нужда от двоен
M2 адаптер. Поставете “Memory Stick
Micro” в двойния M2 адаптер, след това
поставете адаптера в гнездото за “Memory Stick Duo”. Ако поставите “Memory
Stick Micro” в гнездото без адаптер,
може да не успеет да го отстраните от
видеорекордера.
•Не оставяйте “Memory Stick Micro” в
близост до малки деца тъй като могат да
го погълнат.
Забележки по съвместимостта на данните
за изображенията
•Файловете с данни за изображенията,
записани на “Memory Stick Duo” с
помощта на видеокамерата, отговарят
на универсалните стандарти,
създадени от JEITA (японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
•Не можете да възпроизвеждате на
видеокамерата неподвижни изображения,
записани на друго оборудване (DCRTRV900E или DSC-D700/D770), което
не отговаря на тези универсални
стандарти. (Тези модели не се продават в
някои области)
•Ако не можете да използвате “Memory
Stick Duo”, който е бил използван с
друго оборудване, форматирайте го
с видеокамерата (стр. 52). Обърнете
внимание, че цялата информация на
“Memory Stick Duo” ще бъде изтрита.
•Възможно е да не успеете да
възпроизведете изображения с вашата
видеокамера:
•Когато възпроизвеждате данни с
изображение, модифицирани на вашия
компютър.
•Когато възпроизвеждате данни
с изображение, записани с друго
устройство.
Комплект батерии “InfoLITHIUM”
Това устройство е съвместимо с
комплекта батерии “InfoLITHIUM” (серия
M). Вашата видеокамера работи само с
комплект батерии тип “InfoLITHIUM”.
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
(серия M) притежава знака
.
Какво е комплект батерии “InfoLITHIUM”?
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
са литиево-йонни батерии, които имат
функции за обмен на информация, свързана с
работните условия, между видеокамерата
и променливотоковия адаптер/зареждащо
устройство.
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
изчислява консумацията на електроенергия
в зависимост от работните условия
на видеокамерата и извежда времето на
оставащия заряд в минути.
С помощта на променливотоковия
адаптер/зареждащо устройство (не
е приложено в комплекта) се извежда
времето за оставащия заряд на батериите
и времето за зареждане.
Зареждане на комплекта батерии
•Уверете се, че сте заредили комплекта
Ефективно използване на комплекта
батерии
•Работата на батериите се влошава при
температури, по ниски от 10С. По
този начин времето, през което може
да се използват батериите, е по-кратко.
За по-дълга безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
- Сложете батериите в джоб близо до
тялото, за да ги затоплите
и ги заредете във видеокамерата
непосредствено преди снимките.
- Използвайте високозарядни батерии
(NP-FP70/FP100, не са включени в
комплекта).
•Честата употреба на LCD екрана или
честото възпроизвеждане и превъртане
напред-назад износва батериите побързо. Препоръчително е да използвате
високозарядни батерии (NP-FP70/FP100,
не са включени в комплекта).
положение OFF (CHG), когато не снимате
и не възпроизвеждате с видеокамерата.
Батериите се износват и когато
видеокамерата е в режим готовност или
възпроизвеждането е в режим пауза.
•Поддържайте резервни батерии за
време, два или три пъти по-дълго от
очакваното време за снимане и правете
контролни снимки преди истинските.
•Не излагайте комплекта батерии на досег
с вода. Той не е водоустойчив.
Индикатор за времето на оставащия заряд
•Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд указва,
че има достатъчно заряд в батериите, заредете
отново комплекта батерии напълно, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание
обаче, че верният индикатор понякога може да не се
възстанови, ако батериите се използват при високи
температури дълго време, оставени са напълно
заредени, или се използват много често. Приемете
индикатора за времето на оставащия заряд като
индикация за приблизителното време за снимане.
•Индикацията за малко останало време понякога
мига, в зависимост от околните условия и
температура, дори когато има време за още 5 до
10 минути.
Как да съхраняваме комплекта батерии
•Ако батериите не се използват дълго
време, веднъж в годината заредете
напълно батериите и ги разредете с
вашата видеокамера.
•За да запазите комплекта батерии,
извадете ги от видеокамерата и ги
съхранявайте на сухо, хладно място
•За да изразходвате напълно заряда на
батериите с видеокамерата, задайте
[A.SHUT OFF] от менюто
(STANDARD SET) в положение [NEVER] и
оставете видеокамерата в режим
на готовност за запис до пълното
изразходване на батериите (стр. 62).
Живот на батериите
Допълнителна информация
батерии, преди да използвате
видеокамерата.
•Препоръчително е да зареждате
комплекта батерии при околна
температура между 10 и 30С, докато
лампичката CHG (зареждане) изгасне.
Ако зареждате извън този температурен
обхват, ефективното зареждане на
батериите може да се окаже невъзможно.
•След като сте приключили със
зареждането, изключете кабела от жака
DC IN на видеокамерата или извадете
комплекта батерии.
•Уверете се, че сте задали ключа POWER в
•Капацитетът на батериите
намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава
време. Когато времето на използването
е намаляло значително, най-добре е да
подмените батериите с нови.
•Животът на батериите зависи от
начина на съхранение и от работните
условия за всеки комплект батерии.
Продължава
Използване и предпазни мерки (Продължение)
i.LINK
S200 (прибл. 200Mbps)
S400 (прибл. 400Mbps)
Жакът HDV/DV на това устройство
е съвместим със стандарта i.LINK.
Тази секция описва стандарта i.LINK и
неговите особености.
Скоростта на предаване е указана в раздела
“Спецификации” в ръководството за експлоатация
на всяко устройство.
При някои устройства скоростта се указва близо
до i.LINK жака.
Когато едно устройство е свързано с други
устройства, чиято максимална скорост на
предаване е различна, максималната скорост на
предаване може да окаже различна от указаната.
Какво е “i.LINK”?
i.LINK е цифров сериен интерфейс за
прехвърляне на цифрови видео, цифрови
аудио и други данни към i.LINKсъвместими устройства, както и за
контрол на друго оборудване, използващо
стандарта i.LINK.
i.LINK-съвместимото оборудване може
да бъде свързано само с един i.LINK кабел.
Възможни приложения са операциите и
прехвърлянето на данни между различни
цифрови AV устройства.
С две или повече i.LINK-съвместими
устройства, свързани последователно,
операциите и прехвърлянето на данни
са възможни не само с пряко свързаното
оборудване, но и с друго оборудване
посредством свързаното помежду им.
Обърнете внимание обаче, че
методът на изпълнение на операциите
понякога е различен, в зависимост от
характеристиките и спецификациите
на оборудването и че операциите и
прехвърлянето на данни понякога не са
възможни със свързаното оборудване.
Забележки
•Обикновено само едно устройство може да
бъде свързано с дадената видеокамера чрез i.LINK
кабела (не е приложен в комплекта). Ако желаете
да свържете видеокамерата с HDV/DVсъвместимо устройство с два или повече i.LINK
жака, вижте ръководството за експлоатация
на устройството, което предстои да бъде
включено.
Съвети
•i.LINK е по-популярното название за магистралата
за пренос на данни IEEE 1394, предложена от Sony
и е търговска марка, приета от много компании.
•IEEE 1394 е международен стандарт, утвърден от
Института на инженерите по електротехника
и електроника.
•Скорост на предаването по i.LINK
•Максималната скорост на предаване на i.LINK
е различна в зависимост от устройството.
Дефинирани са три максимални скорости:
S100 (прибл. 100Mbps*)
* Какво е “Mbps”?
Mbps означава мегабитове в секунда или
количеството данни, което може да бъде
изпратено или получено за една секунда.
Например, скорост от 100 Mbps означава,
че 100 мегабита данни могат да бъдат
изпратени за една секунда.
Функции i.LINK на това устройство
За подробности относно презапис, когато
това устройство е свързано с друго видео
оборудване с i.LINK жакове, вижте стр. 65.
Освен към видео оборудване, това
устройство може да бъде свързано и с
друго i.LINK-съвместимо оборудване на
Sony (например персонален компютър от
серията VAIO).
Преди да свържете вашата видеокамера
към компютър, уверете се, че софтуерът,
поддържан от видеокамерата, вече е
инсталиран на компютъра.
Някои видео устройства, като цифрови
телевизори, DVD, MICROMV или HDV
записващи устройства/плейъри имат
i.LINK жакове, но не са съвместими с тази
видеокамера. Преди да я свържете към
такова оборудване се уверете, че то е
съвместимо с HDV/DV.
За подробности по предпазните мерки
при свързване на това устройство и
съвместим софтуер за използването му,
вижте и ръководствата за експлоатация
на устройствата, които подлежат на
свързване.
Забележки
•Когато свързвате видеокамерата към друго
i.LINK съвместимо устройство, уверете се че сте
изключили захранването на устройството и сте
отстранили променливотоковия адаптер от
контакта преди да свързвате или отстранявате
i.LINK кабела.
Необходим i.LINK кабел
Използвайте i.LINK кабела на SONY с 4 към
4 извода (по време на HDV/DV презапис).
Относно x.v.Color
•X.v.Color е термин свързан с xvYCC стандарта
предложен от Sony и кой то е запазена марка на Sony.
•xvYCC е международен стандарт за цветно
пространство във видеото. Посредством този
стандарт могат да се изобразят по-широка гама
цветове.
Относно използването и
поддръжката на вашата
видеокамера
Поддръжка и предпазни мерки
Когато не използвате видеокамерата за
дълго време
•От време на време включвайте
видеокамерата и възпроизвеждайте
ленти за около 3 минути.
•Изразходвайте заряда на батериите
докрай, преди да ги съхранявате.
Кондензация на влага
Ако внесете видеокамерата директно
от студено на топло място, може да
се кондензира влага във вътрешността
й, по повърхността на лентата или по
обектива. В това състояние лентата
може да залепне към барабана на главата
и да се повреди или камерата да не
функционира правилно. Ако има влага във
вътрешността на видеокамерата, се
появява съобщението [
Moisture condensation. Eject the cassette] или [ Moisture
condensation. Turn off for 1H]. Ако влагата
се кондензира по обектива, индикаторът
няма да се появи.
Продължава
Допълнителна информация
•Работа и грижи за видеокамерата
•Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
•При крайно високи или ниски температури. Не
оставяйте видеокамерата при температури,
надвишаващи 60 градуса, като например на
пряка слънчева светлина, близо до климатици
или в кола, паркирана на слънце. Това може да
причини неизправност или деформация.
•Близо до силни магнитни полета или механични
вибрации. Видеокамерата може да се повреди.
•Близо до силни радио вълни или радиация.
Видеокамерата може да не записва правилно.
•Близо до AM приемници и видео оборудване.
Може да се появи шум.
•На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
те могат да причинят неизправност, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
•Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени
на пряка слънчева светлина. Това може да
повреди вътрешността на визьора или LCD
екрана.
•На много влажни места.
•Работете с видеокамерата при 7,2
V (комплектът батерии) или 8,4 V
(променливотоковият адаптер).
•При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
•Не позволявайте видеокамерата да се намокри,
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, тя може да се
повреди, а понякога тази неизправност не може
да бъде отстранена.
•Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и я проверете в оторизиран
сервиз, преди да продължите да я използвате.
•Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
видеокамерата. Особено внимавайте с
обектива.
•Дръжте ключа POWER в положение OFF(CHG),
когато не използвате видеокамерата.
•Не обвивайте видеокамерата (например с
кърпа) и не я използвайте в това състояние.
Това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
•Когато изключвате захранващия кабел,
издърпвайте щекера, а не самия кабел.
•Не поставяйте тежък предмет върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
•Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
•Пазете устройството за дистанционно
управление и литиевата клетка далеч от
деца. Ако батерията случайно бъде погълната,
консултирайте се с лекар.
•Ако батериите са протекли, свържете се с
оторизиран сервиз на Sony.
•Ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
•Ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Използване и предпазни мерки (Продължение)
Y Ако има кондензирана влага
Никоя функция, с изключение на изваждане
на касетата, няма да работи. Извадете
касетата, изключете захранването и
оставете видеокамерата поне за 1 час с
отворено отделение за касетата. Вашата
видеокамера ще може да бъде използвана,
когато двете условия са изпълнени:
•Предупредителните съобщения
не се появяват , когато включите
захранването.
•Нито , нито се появяват, когато
поставяте касета или натискате
бутоните за работа с видеокамерата.
Ако започне кондензиране на влага,
вашата видеокамера не винаги разпознава
кондензацията. Ако това се случи,
касетата понякога не се изважда около
10-ина секунди след като се отвори
отделението за касетата. Това не
е неизправност. Не затваряйте
отделението за касетата, докато не
извадите касетата.
Y Забележка относно кондензацията на
влага
Влага може да се кондензира, когато
внесете видеокамерата от студено на
топло място (или обратното) или когато
използвате видеокамерата на горещо
място както следва:
•Внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
•Изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при
висока температура.
•Използвате видеокамерата след буря или
дъжд.
•Използвате видеокамерата на горещо и
влажно място.
да бъдат записани или възпроизведени
правилно, поради замърсяване на видео
главата. В зависимост от касетата, макар
и рядко това може да се случи и с чисто
нова или малко използвана касета.
Ако се случи един “замръзване” на
изображението, докато възпроизвеждате,
можете да разрешите проблема като
пренавиете назад след като сте навили
лентата напред. Такава точка на
“замръзване” не може да бъде възстановена,
ако е създадена по време на запис.
За да предотвратите такъв проблем,
използвайте Sony мини DV касети
•Ако следният проблем се случи,
почистете видео главата за 10 секунди
с помощта на почистващата касета
Sony DVM-12CLD (не е приложена в
комплекта).
•Изображението при възпроизвеждане не
се движи.
•Изображението при възпроизвеждане не
се появява.
•Звукът прекъсва.
•Съобщението [
Dirty video head. Use
a cleaning cassette.] се появява по време на
запис.
•Следният феномен се случва в HDV
формат.
Екранът за
възпроизвеждане
прави пауза.
На екрана за
възпроизвеждане няма
образ (син екран).
Y Забележка относно кондензацията на
влага
Как да предотвратите кондензацията на
влага
Когато внасяте видеокамерата от
студено на топло място, сложете я в
полиетиленов плик и го затворете здраво.
Свалете плика, когато температурата
на въздуха вътре в него е достигнала
околната температура (след около 1 час).
Видео глава
Ако възпроизвеждате касета записана в
HDV формат, изображението и звука може
да замръзнат за малко (0.5 сек).
Това се случва ако HDV сигналите не могат
- Следният феномен се случва в DV формат.
Появяват се смущения в звука.
$"-*#3"5*0/
На екрана за възпроизвеждане няма образ
(син екран).
•Видео главата се износва след дълга
употреба. Ако не успявате да добиете
ясно изображение дори след като сте
използвали почистваща касета (не е
включена в комплекта), възможно е видео
главата да е износена. Моля, свържете се
с вашия оторизиран сервиз на Sonу, за да
смените главата.
LCD екран
Y Настройка на LCD екрана (CALIBRATION)
•Бутоните върху панела с операционните
бутони може да не работят правилно.
Ако това се случи, следвайте
процедурата по-долу.
•За тази операция ви препоръчваме
да свържете видеокамерата с
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер, приложен
към видеокамерата.
1
Преместете ключа POWER надолу, за
да включите лампичката PLAY/EDIT.
2
Докоснете
(STANDARD SET)
.
[MENU]
[CALIBRATION]
5PVDIUIFY
$"/$&-
3
Докоснете с ъгъла на “Memory Stick
Duo” или нещо подобно “x“, изведен
на екрана.
Докоснете [CANCEL], за да
отмените операцията.
Ако не сте докоснали правилното място,
започнете отново от стъпка 3.
Забележки
•Не можете да настройвате LCD екрана, ако е
завъртян.
Почистване на корпуса.
•Ако корпусът на видеокамерата е
замърсен, почистете го с меко парче
плат, леко навлажнено с вода, след това
го изтрийте със сухо меко парче плат.
Избягвайте следните, за да не повредите
корпуса: Използването на химикали,
като например разредител, бензин,
алкохол, химизирани парчета плат,
инсектициди и плажни масла. Избягвайте
да докосвате камерата, ако по ръцете
ви има остатъци от гореспоменатите
вещества. Не позволявайте контакт
с гума или винилови предмети за дълъг
период от време.
Поддържане и съхранение на обектива
•Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
•Когато има следи от пръсти по
повърхността му
•На горещи и влажни места
•Когато обективът е изложен на солен
въздух, например край морския бряг.
•Съхранявайте обектива на проветриви
места, неподложени на замърсяване или
прах.
•За да избегнете появяването на мухъл,
периодично следвайте указанията погоре.
•Препоръчително е да включвате и
работите с видеокамерата поне веднъж
в месеца, за да я поддържате в оптимално
състояние за дълго време.
Продължава
Допълнителна информация
•Не натискайте LCD екрана силно,
защото това може да го повреди.
•Ако използвате видеокамерата на
студено място, може да се появи
остатъчен образ на LCD екрана. Това не е
неизправност.
•По време на работа с видеокамерата
гърбът на LCD екрана може да се нагрее.
Това не е неизправност.
Y Почистване на LCD екрана
•Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчително е да
го изчистите с почистващо парче плат.
Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен), не
прилагайте течността директно върху LCD
екрана. Почистете LCD екрана с почистваща
хартия, навлажнена с препарата.
Използване и предпазни мерки
(Продължение)
Спецификации
Зареждане на вградената батерия с
възможност за презареждане
Система
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
батерия с възможност за презареждане,
така че настройката за датата и часа
и другите настройки се запазват дори
когато ключът POWER е зададен в
положение OFF (CHG). Вградената батерия
е винаги заредена, докато видеокамерата
е свързана към стенен контакт
посредством променливотоковия адаптер
или в нея има зареден комплект батерии.
Батерията обаче ще се разреди, ако не
използвате устройството. Пълното
разреждане настъпва за около три месеца,
ако не използвате камерата изобщо, не сте
свързали променливотоковия адаптер към
контакта или не сте поставили комплект
батерии. Дори ако вградената батерия
не е заредена, това няма да се отрази
на работата на устройството, ако не
записвате датата.
Система на видеозаписа (HDV)
2 въртящи се глави. Спираловидна
сканираща система.
Система на видеозаписа (DV)
2 въртящи се глави. Спираловидна
сканираща система.
Система за запис на неподвижни
изображения
Exif* Ver 2.2 *1
Система на аудиозаписа (HDV)
Въртящи се глави, система MPEG - 1
Audio Layer2
Квантизация: 16 бита (Fs 48 kHz,
стерео)
Скорост на трансфера: 384 kbps
Система на аудиозаписа (DV)
Въртящи се глави, система PCM
Квантизация 12 бита (Fs 32 kHz,
стерео 1, стерео 2)
16 бита (Fs 48 kHz, стерео)
Видеосигнал
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR,
спецификация 1080/50i
Видеокасета
Mini DV видеокасета с обозначение
.
Скорост на лентата (HDV)
Прибл. 18.81 мм/сек
Скорост на лентата (DV)
SP: Прибл. 18.81 мм/сек
LP: Прибл. 12.56 мм/сек
Време на запис/възпроизвеждане (HDV)
1 час (с видеокасета DVM60)
Време на запис/възпроизвеждане (DV)
Режим SP: 1 час (с видеокасета
DVM60)
Режим LP: 1 час и 30 минути (с
видеокасета DVM60)
Бързо превъртане напред/назад
Приблизително 2 минути и 40
секунди (с видеокасета DVM60
и комплект батерии с възможност за
презареждане)
Приблизително 1 минута и
45 секунди (с видеокасета DVM60 и
променливотоков адаптер)
Визьор
Електрически визьор (цветен)
Y Процедура
Свържете видеокамерата с мрежата
от 220 V, като използвате приложения
променливотоковия адаптер и я оставете
с ключ POWER, зададен в положение OFF
(CHG) за повече от 24 часа.
*2
Уникалното подреждане на пикселите при
сензора на Sony ClearVid CMOS, както и
обработващата изображения система (new
Enhanced Imaging Processor) позволяват
резолюция на неподвижните изображения равна
на описаните.
Входни/Изходни конектори
Аудио/Видео изход
10-пинов конектор
Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 ома,
небалансиран
Сигнал на яркостта: 1 Vp-p, 75 ома,
небалансиран
Сигнал на цветността: 0,3 Vp-p, 75
ома, небалансиран
Аудио сигнал: 327 mV (при изходен
импеданс, по-голям от 47 килоома)
Изходен импеданс с по-малко от 2,2
килоома
Жак COMPONENT OUT Y:
1 Vp-p, 75 ома, небалансиран
Pb/Pr, Cb/Cr: +/- 350 mVp-p
HDMI OUT жак
Вид А (19-пинов)
Жак за слушалки:
Стерео минижак ( О 3.5 мм)
Жак LANC
стерео мини - минижак ( О 2.5 мм).
USB жак
мини-B
MIC (PLUG IN POWER) жак:
Стерео минижак
HDV/DV жак
i.LINK Интерфейс (IEEE1394, 4пинов конектор S100)
LCD екран
Картина
6,7 см (тип 2,7, съотношение 16:9)
Общ брой точки
211 200 (960 х 220)
Продължава
Допълнителна информация
Формировател на изображението
6,3 мм (тип 1/2.9) CMOS датчик
Ефективни: (неподвижно
изображение, 4:3): Макс. 6.1
мегапиксела (2848х2136)*2
Общо: около 3 200 000 пиксела
Ефективни (клип, 16:9): около 2 280
000 пиксела
Ефективни (клип, 4:3): около 1 710
000 пиксела
Ефективни: (неподвижно
изображение, 16:9): 2 280 000
пиксела
Ефективни: (неподвижно
изображение, 4:3): 3 040 000 пиксела
Обектив
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10x (оптично увеличение), 20х
(цифрово увеличение)
Фокусно разстояние
F= 5,4 ~ 54 мм
При преобразуване в 35 мм
фотоапарат
В режим CAMERA-TAPE*3:
40.0~400 мм (16:9)
49~490 мм (4:3)
В режим CAMERA-MEMORY:
37~370 мм (4:3)
40.~400 мм(16:9)
F1.8~2.9
Диаметър на филтъра: 37 мм
Система на аудиозаписа (HDV)
Въртящи се глави, система MPEG - 1
Audio Layer2
Квантизация: 16 бита (Fs 48 kHz,
стерео)
Скорост на трансфера: 384 kbps
Температура на цветовете
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(На закрито) (3200 К), [OUTDOOR]
(На открито) (5800 К)
Минимална осветеност
5 lx (lux) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
скорост на затвора 1/25 сек)
0 lx (lux) (F 1,8) (при използване на
функция NightShot)
*1
Exif е файлов формат за неподвижни
изображения, създаден от JEITA
(японската асоциация за развитие
на електронната промишленост).
Файлове с подобен формат могат да
съдържат допълнителна информация,
като например за настройките на
видеокамерата по време на записа.
Спецификации (Продължение)
Общи характеристики
Изисквания към захранването
DC 6.8/7,2 V (комплект батерии)
DC 8,4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия
(при използване на комплекта
батерии)
По време на запис с използване на
визьор при нормална осветеност:
при HDV : 4.0 W
при DV: 3,8 W
По време на запис с използване
на LCD екран при нормална
осветеност:
при HDV : 4.3 W
при DV: 4.1 W
Работна температура
от 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
82 х 82 х 138 мм (ш х в х д) без
издадените части
Включително издадените части
82 х 82 х 138 мм (ш х в х д) без
издадените части
Включително издадените части и
прикачения приложения комплект
батерии NP-FH60
Тегло (приблизително)
550 гр. само основното тяло
650 гр. включително приложения
комплект батерии NP-FH60 и
DVM60 касета
Приложени аксесоари
Вижте стр.12
Променливотоков адаптер AC – L200
Изисквания към захранването
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Консумация на напрежението
0.35 – 0.18 А
Консумация на енергия
18W
Изходно напрежение
DC 8.4 V
Работна температура
От 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
48 x 29 x 81 мм (ш х в х д) без
издадените части
Тегло (приблизително)
170 гр. само основното тяло
Комплект батерии с възможност за
презареждане NP-FН60
Максимално изходно напрежение
DC 8.4 V
Изходно напрежение
DC 7.2 V
Капацитет
7.2 Wh (1000 mAh)
Размери (приблизително)
31.8 х 33.3 х 45.0 мм (ш х в х д)
Тегло (приблизително)
80 гр.
Работна температура
От 0С до 40С
Вид
Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
За търговските марки
Всички други имена на продукти,
споменати в това ръководство, може
да са търговски марки или регистрирани
търговски марки на техните фирмипроизводителки. В това ръководство
обаче TM и” R “не са отбелязани във всички
случаи.
Допълнителна информация
• “Memory Stick”, “
“, “Memory Stick Duo”,
“
“, “Memory Stick
PRO Duo”, “
“, “MagicGate”, “
“ “MagicGate
Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick
Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “i.LINK” и са търговски марки на Sony
Corporation.
•
е търговска марка на Sony Corporation.
• “x.v.Color” е запазен марка на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, и Windows Media
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на U.S.Microsoft Corporation в САЩ и други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
на Apple Computer Inc. в САЩ и други
страни.
и High Definition
• HDMI,
Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки на
HDMI Lincensing Interface LLC.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или регистрирани търговски марки
на Intel Corporation или на филиалите й в
САЩ или други страни.
103
Бърза справка
Обозначение на частите и регулаторите
Цифрите в [ ] са съответните страници за референция
R
RB
RT
RE
" Лостче за регулиране на функция zoom (25)
# Бутон PHOTO (24)
$ Лостче за настройка на визьора (18)
% Визьор (18)
& Леща
' HDMI OUT жак (само за изходящ сигнал) (34)
•Възможните видео сигнали се разчитат и
възможният изходящ формат се избира и
извежда автоматично.
•Можете да проверите стойностите на
настройките на HDMI OUTPUT в [STATUS
CHECK] (стр. 60)
( Жак DC IN (13)
) Гнездо за аксесоари
•Гнездото за аксесоари осигурява захранване
на допълнителни аксесоари като видео
осветление, светкавица или микрофон.
Аксесоарът може да се включва или
изключва посредством ключа POWER
на вашата видеокамера. Обърнете се
към инструкциите за работа приложени
към съответния аксесоар за повече
подробности.
•Когато свързвате аксесоар отворете капачето
на гнездото.
•Гнездото за аксесоари има устройство за безопасно
прикачане на свързания аксесоар. За да свържете
аксесоара, натиснете надолу и докрай и след
това завинтете. За да отстраните аксесоара,
отвинтете, след това натиснете надолу и
издърпайте аксесоара.
•Свързването на допълнителен аксесоар води до
по-бързото изхабяване на комплекта батерии.
•Когато записвате клипове и е свързана
допълнителна светкавица (не е включена в
комплекта), свързана посредством гнездото
за аксесоари, изключете захранването на
светкавицата, за да предотвратите запис на
нейния звук.
•Не можете да използвате допълнителна и
вградената светкавица по едно и също време.t
* Ключ POWER (16)
+ Лампички CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT (16)
, / CHG лампичка за зареждане (13)
- Бутон (светкавица) (26)
. Бутон START/STOP (23)
RB
RT
-"/$
RE RG RH
" Бутон MANUAL (26)
# Скала CAM CTRL (26)
$ Ключ NIGHTSHOT (27)
% Бутон BACKLIGHT (27)
& Бутони zoom (25)
' Бутон START/STOP (23)
)
(USB) жак (72)
* Високоговорител
Звукът при възпроизвеждане идва от
високоговорителя. За това как да
регулирате нивото на звука вижте стр.
28.
+ Лампичка за достъп (19, 93)
RI
$0.10/&/5065
RK
"7065
RL RM
/ Бутон RESET
Нулира всички настройки, включително
настройките на дата и час (опциите
персонализирани в Personal Menu не се
нулират).
0
LANC жак (син)
Жакът LANC се използва, за да
контролирате пренасянето на касета
на видео устройства и допълнителни
устройства свързани към тях.
1 HDV/DV интерфейс (i.LINK) (34, 66,
68, 76)
2 Жак COMPONENT OUT (34)
3 Жак A/V (аудио/видео) OUT (34, 66)
4
Бърза Справка
( Бутон DISP/BATT INFO (14)
)%7%7
жак за слушалки (зелен)
, “Memory Stick Duo” вход (19)
- Бутон EASY (21)
. LCD екран/панел с операционни бутони
(5, 18)
Продължава
Обозначение на частите и регулаторите (Продължение)
RT
R
RB
" Лостче OPEN/EJECT (19)
* Отделение на касетата (19)
# Светкавица
+ Лостче BATT (освобождаване на
комплекта батерии) (14)
, Комплект батерии (13)
$ Обектив Carl Zeiss (стр. 6)
% Сензор на дистанционното управление/
инфрачервен порт
Насочете устройството за дистанционно
управление (107) към сензора, за да работите
с видеокамерата си.
& Микрофон
Микрофон, който е съвместим с
гнездото ще вземе превес, когато
свържете.
' REC лампичка (лампичка за запис на
видеокамерата)
•Лампичката REC светва в червено, докато
записвате (стр. 62)
•Лампичката REC примигва, когато мястото
на касетата е твърде малко или зарядът на
батериите е твърде нисък.
( MIC (PLUG IN POWER) жак
Когато е свързан допълнителен
микрофон (не е приложен в комплекта),
той взима превес над вградения микрофон
(стр. 106).
) Кукички за прикрепяне на раменния колан
Прикрепете раменен колан (не е
приложен)
RE
- Ремък за захващане (18)
. Гнездо за статив
Прикачете статив (не е приложен към
комплекта: дължината на винтовете
трябва да е по-малка от 5.5 мм) към гнездото
посредством отвертка.
Устройство за дистанционно управление.
Прикрепяне на приложения пръстен на
обектива
Поставете приложения пръстен на обектива
срещу приемника на видеокамерата и
завъртете по посока на стрелката
За да отстраните пръстена на обектива
Разхлабете пръстена като го въртите по
посока обратна на стрелката на горната
илюстрация.
•Остранявайте пръстена на обектива,
когато мсятате да използвате
светкавицата, Nightshot или SuperNightshot или на изображението ще се появи
сянка.
Устройство за дистанционно управление
& Бутони за видео управление
(превъртане назад, възпроизвеждане,
превъртане напред, пауза, стоп, бавно
възпроизвеждане) (28)
' Бутон ZERO SET MEMORY (нулиране на
паметта)* (32)
( Предавател
) Бутон START/STOP (Начало/край на
записа) (21, 23)
* Power zoom (увеличение) (25, 30)
+ Бутон DISPLAY (18)
* Тези бутони не са налични при използване на Easy
Handycam
•Отстранете изолационното фолио преди да
използвате дистанционното управление.
•Насочете дистанционното управление
към дистанционния сензор, за да използвате
видеокамерата си (стр. 106).
Забележки
За да смените батериите на
дистанционното управление
1
R
2
3
Докато натискате капачето,
поставете нокътя си в отвора, за да
издърпате стойката за батерии.
Поставете нова батерия със страна
+ нагоре.
Поставете стойката обратно и
притиснете, докато чуете изщракване.
Щифче
" PHOTO (24)
Когато натиснете този бутон, изображението
на екрана ще се запише като неподвижно
изображение на “Memory Stick Duo”.
# Бутони за управление на паметта
(Индекс*, -/+, Възпроизвеждане в
паметта) (29)
$ SEARCH M. (търсене по дата) (33)*
бутони (предишен/следващ)*
%
(33)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира ако не се
третира правилно. Не презареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
Бърза Справка
Предпазно фолио
Забележки
•Когато литиевата батерия отслабне, радиусът
на полезна работа на дистанционното се скъсява
или дистанционното не функционира правилно. В
такъв случай заменете батерията с батерия Sony
модел CR2025. използването н друга батерия може
да бъде причина за неизправност.
Индикатори, извеждани по време на запис/
възпроизвеждане
" Формат на записа (
или ) (58)
При формат DV на екрана се извежда и
режима на запис ( SP или LP)
Запис на филми
# Оставащ заряд в батериите (приблизителен)
RE
% По време на запис:
Брояч на касетата (час: минута: секунда)
По време на възпроизвеждане:
Времеви код (час: минута: секунда: кадър)
(6*%&
Запис на неподвижни изображения
RBRT
NJO
NJO
.
RG
'*/&
$ Състояние на записа ([STBY] (готовност)
или [REC] (запис))
& Капацитет за запис на касетата
(приблизителен) (61)
' Бутон за преглед на неподвижни
изображения на “Memory Stick Duo” (24)
Появява се когато е поставен “Memory
Stick Duo”.
( Екранен бутон за превключване END
SEARCH/Rec review (32)
) Бутон GUIDE (111)
* Бутон Персонално меню (40)
+ Папка за запис (52)
, Размер на изображението (50)
Преглед на филми
RH
- Качество ([FINE] или [STD]) (50)
. Брой на записаните изображения (25)
/ Индикатор за “Memory Stick Duo” и
броят на изображенията, които могат
да бъдат записани (приблизително).
Съвети
RI
•По време на запис датата/часът и данните
с настройки на камерата ще се запишат
автоматично. Те не се появяват на екрана по време
на запис, но можете да ги видите като [DATA
CODE] по време на възпроизвеждане (стр. 61).
Преглед на неподвижни
изображения
RK RB
RL
RM
X
.
.&.03:1-":
XH XI
(6*%&
XT
XE
XG
XB
0 Индикатор за движението на лентата
1 Бутони за видео операции (28)
2 Име на файл с данни
3 Номер на изображението/Общ брой
записани изображения в папката, която
възпроизвеждате
4 Папка, която възпроизвеждате (52)
5 Иконка за предишна/следваща папка
Когато се извежда първото или последното
изображение от дадената папка и когато на
“Memory Stick Duo” са записани повече от
една папка, на екрана се появяват следните
индикатори:
Докоснете
, за да преминете към
предходната папка.
Докоснете
, за да преминете към
следващата папка.
Докоснете
/
, за да преминете към
предходната или към следващата папка.
6 Бутон за изтриване на изображения (70)
7 Бутон за избор на възпроизвеждане на касета (29)
8 Бутон за предишно/следващо изображение (29)
9 Бутон за извеждане на индекс екран (29)
: Знак за защита на изображението (71)
; Знак за отпечатване (71)
Бърза Справка
Продължава
Индикатори, извеждани по време на запис/възпроизвеждане (продължение)
Индикатори при задаване на
промени
Център
Индикатор
Значение
$PMPS4MPX4IVUUFS
Горе ляво
Горе дясно
1JDU#SJEHFDPOOFDUJOH
PictBridge
свързване (72)
Предупреждение (88)
8BSOJOH
& ;
23&$
/JHIU4IPU
Долу
4VQFS/JHIU4IPU
Център
Горе ляво
Долу
Индикатор
Индикатор
Значение
"&4)*'5
Значение
Формат
на записа (57)
3FDPSEJOHGPSNBU
8#4)*'5
Ефект
на изображението (55)
1JDUVSFFõFDU
Цифров
ефект (54)
%JHJUBMFõFDU
Ръчно
фокусиране (46)/
.BOVBMGPDVT
"6%*0.0%& Режим
на записа (58)*
3FDPSEJOHNPEF
Запис
с таймера (49)
4FMGUJNFSSFDPSEJOH
41 -1
8*%&4&-&$5
4105'0$64
4105.53r'$4
26*$,3&$ *OUFSWBMQIPUPSFDPSEJOH
Запис
на снимки през
интервал
(53)
Светкавица/
'MBTIMJHIU
3&%&:&3&%6$
Индикатор
O Памет
на нулата (107)
;FSPTFUNFNPSZ
4MJEFTIPX
Задно осветяване
на LCD екрана (18)
-$%CBDLMJHIUPõ
4$&/&4&-&$5
Баланс на белия цвят (44)
8IJUFCBMBODF
SteadyShot
изключена (49)
4UFBEZ4IPUPõ
Значение
HDV
входен сигнал/DV
)%7JOQVU
входен
сигнал (68)
%7JOQVU
)%7PVUQVU
HDV
изходен сигнал/DV
%7PVUQVU
изходен
сигнал (34, 66)
i.LINK
връзка (34, 66,
J-*/,DPOOFDUJPO
68,
75)
Контраст
(45)
4IBSQOFTT
Задно
осветяване (27)
#BDLMJHIU
Горе дясно
;FCSB
5FMFNBDSP
$".&3"$0-03
$0/7-&/4
97$0-03 4105.&5&3
&910463&
4105.53r'$4
4)655341&&% 1&",*/(
* Тези настройки са достъпни само за
изображения в DV формат.
** Тези настройки са достъпни само за
изображения в HDV формат.
* Проверка на индикаторите на екрана (Display
guide)
Можете лесно да проверите значението
на всеки индикатор, който се появява на LCD
екрана.
Център
Индикатор
Значение
Информация (89)
Проверка на индикаторите на
екрана (Display guide)
Можете лесно да проверите значението на
всеки индикатор, който се появява на LCD
екрана.
1
Докоснете [GUIDE]
GUIDE].
NJO
[DISP
45#:
(6*%&
2
1.&/6
За да приключите, натиснете [END].
Забележки
•Някои дисплеи не могат да се проверят чрез [DISP
GUIDE].
Бърза Справка
Докоснете частта включваща
индикатора, който желаете
да проверите. Значението на
индикаторите в тази част се
извежда на екрана. Ако не можете да
откриете индикатора, който искате
да проверите, докоснете
/
.
Съвети
•Можете също така да работите като натиснете
[DISP GUIDE].
Индекс
Номера
1080i/576i .......................60
12-битов ........................58
16-битов ........................58
21-пинов адаптер .........38
576i ...................................60
A,B, C, D
A/V свързващ кабел ....35,
65
A/V OUT жак ....... 34, 105
AC променливотоков
адаптер ...........................13
AE SHIFT ..................46, 87
ALL ERASE .....................52
AUDIO MIX ...................58
AUDIO MODE ..............58
AUTOSLW SHUTTER ..46
A.SHUT OFF ......................
(автоматично
изключване) ....................62
BACK LIGHT .......... 27, 83
BEACH ............................43
BEEP.................................62
CALIBRATION ..............99
CAMERA COLOR ........46
CAM CTRL скала..........26
CAMERA DATA ............61
CAMERA SET меню ....43
CENTER MARKER ......61
CD-ROM .........................74
CLOCK SET ...................16
CNNECT GUIDE .. 31, 34
COLOR BAR...................61
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter) ...... 48, 83, 87
COMPONENT ..............60
COMPONENT OUT
ЖАК ....................... 34, 105
CONV. LENS..................50
DATA CODE ........... 17, 61
DATE/TIME ....16, 61, 108
DEMO MODE...............62
DIAL SET ........................50
DIGITAL ZOOM .....49, 87
DISP GUIDE (упътване
на дисплея)....................111
DISP OUTPUT...............62
DUAL REC (Двоен
запис) ...............................25
DV формат ....................57
DV SET ............................58
D. EFFECT (цифров
ефект)........................54, 87
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Easy Handycam ....... 21, 40
EDIT/PLAY меню .........62
END SEARCH ........ 32, 57
EXPOSURE ...............44, 87
FADER .......................53, 87
FILE NO. (номер на
файл).................................52
FLASH LEVEL......... 47, 83
FLASH (движение на
светкавицата) ..............54
FLASH SET .....................47
FOCUS ..................... 46, 83
FORMAT .........................52
GUIDEFRAME ..............61
HDV 1080i ............... 10, 58
HDV формат ................57
HD (high definition
висока резолюция)
качество на
изображението .............35
HDMI кабел ...................36
HDMI OUT жак... 34, 104
HDV/DV интерфейс ..34,
105
INDOOR .........................45
“InfoLITHIUM”
батерии .........................94
INT.REC-STL (запис на
снимки през
интервал) .......................53
i.LINK ..............................96
i.LINK кабел ...... 36, 66, 77
i.LINK CONV ................60
LANDSCAPE..................43
LANGUAGE ...................63
LCD/VF SET ..................59
LCD BL LEVEL (задно
осветяване на LCD
екрана) .............................59
LCD BRIGHT ................59
LCD COLOR..................59
LP (Дълъг запис).............58
Macintosh ........................ 78
MEMORY SET меню .. 50
Memory Stick ..................93
“Memory Stick Duo” .....19
FORMAT .........................52
MIC LEVEL ....................59
MONOTONE .................53
MOSAIC FADER ...........53
NEG. ART .......................55
NEW FOLDER...............52
NS LIGHT.......................48
NTSC ...............................91
O, P, R, S, T, U, V, W, X,
Y, Z
OLD MOVIE ..................54
ONE PUSH .....................45
OUTDOOR ....................45
PAL............................. 84, 91
PASTEL ............................55
PB FOLDER (папка за
SP (стандартен запис) 58
SPOT FOCUS...........46, 87
SPOT METER (точково
измерване).................44, 87
STANDARD ....................50
STATUS CHECK ...........60
STEADYSHOT ........ 49, 83
STILL................................54
STILL SET .......................50
SUNSET&SUNRISE ......43
SUPER NS .......................47
S VIDEO жак ....34, 36, 65
TELE MACRO..........47, 87
TIME/LANGU. меню ...63
TRAIL ..............................54
TV TYPE..........................60
USAGE GUIDE ..............31
USB жак ........................105
USB SELECT ..................56
VAR.SPD PB
(различна скорост на
възпроизвеждане)..........56
VF B.LIGHT (яркост на
визьора) ...........................59
VOLUME.........................59
WB SHIFT (промяна в
баланса на белия цвят) 46
WHITE BAL. (баланс на
белия цвят) ..............44, 87
WHITE FADER .............53
Windows ................... 74, 75
WORLD TIME ...............63
X.V.COLOR ....................50
X.V.COLOUR .................97
ZEBRA .............................48
Zoom ................................25
А, Б, В, Г
Батерии ..........................13
Батерии “InfoLITHIUM” .................................94
Брой на записаните
изображения ...................50
Брояч на лентата ......108
Времеви код .................108
Време за
възпроизвеждане ...........15
Време за запис ................14
Време за зареждане .......14
Възпроизвеждане кадър
по кадър ..........................56
Възпроизвеждане ..........28
Възпроизвеждане на
обратно..........................56
Д, Е, Ж, З
Запис ................................23
Защита на
изображения ...................71
Захранващ кабел ............13
Знак за отпечатване ...71
Започване на работа ..12
И, Й, К, Л, М, Н, О, П,
Р, С, Т, Ъ, Ф, Х, Ц, Ч, Ш,
Щ, Ю, Я
Използване на
видеокамерата в
чужбина ...........................91
Изтриване на
изображения ...................70
Индикатори
на дисплея ....................108
Инсталиране .................76
Капаче на
обектива ................. 17, 23
Касета ...................... 19, 91
Капаче за защита от
изтриване ......................92
Компонентен видео
Продължава Бърза Справка
възпроизвеждане)..........52
PB zoom ..........................31
PEAKING ........................47
PICT.APPLI. меню .........53
PICT.EFFECT (ефект на
изображението) ............55
PICTURE MOTION
BROWSER ......................74
PORTRAIT (Меко
изображение) ................43
P. MENU.... вижте
Персонално меню
QUALITY ........................50
QUICK REC ...................62
REC CTRL (управление
на записа) ....................... 68
REC FOLDER (папка за
запис) ...............................52
REC MODE (режим на
запис) ...............................58
Rec Review (преглед на
записа)..............................32
REDEYE REDUC ..........48
REMAINING ..................61
REMOTE CTRL
(устройство за
дистанционно
управление).....................61
SD (standard definition – стандартна
резолюция) качество на
изображението .............37
SCENE SELECT ..... 43, 86
SELF-TIMER ...................48
SEPIA ...............................55
SHARPNESS .............45, 87
SKINTONE .....................55
SLIDE SHOW ................53
SMTH SLW REC .....55, 87
SOLARIZE.......................55
кабел .................................35
Конденз на влага ............97
Меню ...................................
40
Неподвижно
изображение .... 24, 29, 50,
90
Нулиране на паметта .32
Огледален режим...........27
Отпечатване ................72
Оставаща батерия .........
14, 108
Персонално меню .. 40, 63
Поддръжка и предпазни
мерки ...............................91
Почистваща касета ....98
Презапис .........................65
Предупредителни
индикатори ...................88
Предупредителни
съобщения ......................89
Размер на
изображението .............50
Ръководство „Първи
стъпки”.....................74, 78
Свещ ................................43
Светкавица ...................82
Системи за цветна
телевизия .......................91
Сняг..................................43
Спецификации .............100
Статив ........................106
Телевизор ........................34
Търсене по дата ............33
Търсене на начална
точка...............................32
Фойерверки ...................43
Функция за
конвертиране ...............10
Устройство за
дистанционно
управление ....................107
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и
отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за
клиентска поддръжка.
http//www.sony.net
http//www.sony.bg
Download PDF

advertising