Sony | DCR-HC47E | Sony DCR-HC47E Инструкции за експлоатация

Цифрова записваща видеокамера
Подготовка за експлоатация
Ръководство за експлоатация
Запис/
Възпроизвеждане
Използване на менюто
Презапис/Редактиране
Използване на компютър
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Бърза справка
Първо прочетете това
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете внимателно това ръководство
и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията само с
определения вид. В противен случай е
възможно да предизвикате пожар или
нараняване.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В
ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на тази видеокамера.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от
3 метра
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване,
докато извършвате трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете
и включете отново кабела за комуникация
(USB и др.).
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да възникнат в
противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с
местната служба по благоустройство,
службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Допълнителни аксесоари: устройство за
дистанционно управление
Бележки относно употребата
Вашата видеокамера е снабдена с два вида
ръководства за експлоатация.
- “Ръководство за експлоатация” (Това
ръководство)
- Ръководство “Първи стъпки” за
свързване на камерата към компютър
и използване на приложения софтуер
(съдържащ се на приложения CD-ROM)
Видове касети, които можете да използвате с
вашата видеокамера
Можете да използвате mini DV касети,
обозначени с -(mini DV касетите с Памет на касетата са
несъвместими с тази камера)(стр.73).
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Memory Stick Duo адаптер
Относно използването на видеокамерата
Не хващайте видеокамерата за следните
части:
Можете да използвате “Memory Stick Duo”,
маркиран с
или
(стр. 74)
“Memory Stick Duo”
(Можете да използвате този размер с
вашата видеокамера.)
“
Memory Stick”
(Не можете да го използвате с вашата
видеокамера.)
Не можете да използвате друг вид карта
с памет освен “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick PRO” и “Memory Stick
PRO Duo” могат да бъдат използвани
само с “Memory Stick PRO” съвместимо
оборудване.
Не залепяйте етикет или нещо друго
върху “Memory Stick Duo” или Memory
Stick Duo адаптер.
Когато използвате “Memory Stick Duo” с “Memory
Stick” съвместимо оборудване
Не забравяйте да вкарате “Memory Stick
Duo” в Memory Stick Duo адаптера.
Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива.
Вижте “Поддръжка и предпазни мерки”
(стр. 78).
Преди да свържете вашата видеокамера
към друго устройство посредством
USB или i.LINK кабел, се уверете,
че поставяте свързващия жак в
правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на камерата
ви.
Свържете A/V свързващия кабел към
жака A/V на стойката Handycam,
когато използвате видеокамерата,
прикрепена към стойката Handycam, за
да изведете аудио и видео сигналите.
Изключете променливотоковия
адаптер от стойката Handycam,
хващайки едновременно стойката
Handycam и DC щекера.
Не забравяйте да плъзнете ключа
POWER в положение OFF (CHG), когато
вкарвате видеокамерата в стойката
Handycam или я изваждате от нея.
Първо прочетете това (продължение)
Относно опциите в менюто, LCD екрана,
визьора и обектива
При текущите условия на запис или
възпроизвеждане настройка, която е
оцветена в сиво, не е достъпна.
LCD екранът и визьорът са произведени
чрез използването на високо прецизна
технология, така че 99.99% от
пикселите са ефективни. Въпреки това,
възможно е на екрана и във визьора да се
появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата им е нормална и е в резултат
на производствения процес, те не
засягат по никакъв начин записа.
Черна точка
Бели, червени, сини или
зелени точки
Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на пряка слънчева светлина за
продължителни периоди от време може
да причини повреда.
Не снимайте директно слънцето. Това
може да повреди вашата видеокамера.
Снимайте слънцето само при условия
на намалена светлина, като например
по здрач.
Относно промяната на езиковите настройки
Екранните указатели на различните
езици са използвани за илюстрация на
работни операции. Ако е необходимо,
променете езика, преди да използвате
вашата видеокамера. (стр. 12)
Относно записа
Преди да започнете да снимате
изпробвайте функцията запис, за да
се уверите, че картината и звукът се
записват без проблеми.
Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени
дори когато поради повреда на
видеокамерата или носителя е
невъзможно извършването на запис или
възпроизвеждане.
Цветовите системи на телевизорите
се различават в зависимост от
държавата/регионите. За да гледате
вашите записи на телевизор, ви е
нужен телевизионен апарат, базиран на
системата PAL.
Телевизионните програми, филми,
видеокасети и други материали могат
да бъдат със защитени авторски права.
Непозволеното записване на такива
материали може да бъде в противоречие
със Закона за защита на авторските
права.
Относно това ръководство
Изображенията на LCD екрана и
визьора, използвани в това ръководство
с обяснителна цел, са заснети с помощта
на цифров фотоапарат и могат да
изглеждат различно.
Илюстрациите, използвани в това
ръководство, се базират на модел DCRHC48E. Името на модела е отбелязано
на долната част на видеокамерата.
Дизайнът и спецификациите
на записващите носители и
аксесоарите подлежат на промяна без
предупреждение.
Относно обектива Carl Zeiss
Вашата видеокамера е оборудвана с
обектив Carl Zeiss, който е съвместна
разработка на Carl Zeiss Германия
и SONY Corporation, и извежда
изключително качествени изображения.
Обективът използва измервателната
система MTF за видеокамери и
предоставя качеството, характерно за
обективите на Carl Zeiss.
MTF е съкращение за модулационно
трансферна функция (Modulation
Transfer Function). Числовата стойност
показва количеството светлина, което
преминава от обекта през обектива.
Съдържание
Първо прочетете това................................2
Подготовка за работа
Стъпка 1: Проверка на комплектовката
.......................................................................7
Стъпка 2: Зареждане на комплекта
батерии ......................................................8
Стъпка 3: Включване на захранването и
настройка на датата и часа ................11
Промяна на езиковите настройки.........12
Стъпка 4: Регулиране на настройките
преди запис ...............................................12
Стъпка 5: Поставяне на касета или
“Memory Stick Duo” ...................................14
Запис и
възпроизвеждане
Запис и възпроизвеждане с лекота (Easy
Handycam)..................................................16
Запис .........................................................18
Използване на функцията zoom………......20
Запис на тъмни места (NightShot
plus)......................................................................20
Настройка на експонацията на обекти
със задно осветяване……............................21
Запис в огледален режим………...................21
Избор на съотношение на записаната
картина (16:9 или 4:3)….............................….21
Възпроизвеждане……...............................22
Използване на PB zoom………........................24
Използване на функциите за насочване
(USAGE GUIDE)………...............................24
Търсене на начална точка .........................25
Търсене на последната сцена на
последния запис (END SEARCH) ...............25
Ръчно търсене (EDIT SEARCH) ................26
Преглед на последните записани сцени
(Преглед на записа) ......................................26
Бързо откриване на желана сцена
(Нулиране) .........................................................26
Търсене на сцена по дата на записа
(Търсене по дата) ..........................................27
Възпроизвеждане на картина на телевизионния екран............................................28
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто ...........30
Опции в менюто ..........................................31
Използване на менюто CAMERA SET..33
Настройка на видеокамерата към условията
на запис
Използване на меню --MEMORY SET. 38
Настройки за “Memory Stick Duo”
Използване на меню -- PICT. APPLI. ...40
– Специални ефекти на изображенията
или допълнителни функции за запис/
възпроизвеждане
Използване на меню --EDIT/PLAY ....44
– Настройки за редактиране или
възпроизвеждане в различни режими
Използване на меню --STANDARD SET..46
– Настройки по време на запис на лента или
други основни настройки
Използване на меню --TIME/LANGU...49
Настройка на Персоналното меню ........ 49
Презапис/ Редактиране
Презапис на видеорекордер или DVD/HDD
рекордери……….........................................51
Запис на изображения от видеорекордер
или телевизор (DCR-HC48E) ..................53
Презапис на изображения от лента на
“Memory Stick Duo” ...................................55
Изтриване на записани изображения от
“Memory Stick Duo” ...................................55
Маркиране на записани изображения на
“Memory Stick Duo” с определена информация
(Знак за отпечатване/Защита на изображение)….....................................................56
Отпечатване на записани изображения
(PictBridge съвместим принтер) -- .......57
Използване на компютър
Какво можете да правите с вашия Windows компютър ........................................59
Инсталиране на ръководството “Първи
стъпки” и софтуер...................................60
Преглед на ръководството “Първи
стъпки” .....................................................62
Използване на Macintosh компютърл.…62
Използване на компютър
Отстраняване на проблеми ..................63
Предупредителни индикатори и
съобщения ................................................70
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата зад
граница .....................................................73
Съвместими касети ..............................73
Относно “Memory Stick” ..............................74
Относно батерии “InfoLITHIUM ...............76
Относно “i.LINK” .............................................77
Поддръжка и предпазни мерки ................78
Спецификации ..........................................82
Бърза справка
Имена на частите и бутоните за
управление.................................................85
Индикатори, които се появяват по
време на запис/възпроизвеждане..........89
Индекс .......................................................92
Подготовка за работа
Стъпка 1: Проверка на комплектовката
Уверете се, че изброените аксесоари са
приложени към вашата видеокамера.
Числото в скобите показва броя на
съответния аксесоар.
АС адаптер (1) (стр. 8)
Стойка за видеокамера Handycam (1)
(стр. 8, 88)
Устройство за дистанционно
управление (1) (стр. 88)
Има инсталирана кръгла литиева батерия
А/V свързващ кабел (1) (стр. 28, 51)
USB кабел (1) (стр.57)
CD-ROM “Софтуер за стойка Handycam”
(1) (стр. 59)
21-пинов адаптер (1) (стр. 29)
Само за моделите с маркировка – на
дъното.
Ръководство за експлоатация (Този
наръчник) (1)
Подготовка за работа
Захранващ кабел (1) (стр. 8)
Акумулаторен комплект батерии NPFH40 (1) (стр. 8, 76)
Стъпка 2: Зареждане на комплекта батерии
Bsttery pack
DC plug
POWER
swich
DC IN jack
Mains lead
AC Adaptor
To the wall socket
Можете да заредите комплекта
батерии “InfoLITHIUM” (серия H) (стр.
76), след като го прикачите към вашата
видеокамера
Забележки
Не можете да прикачите към вашата
видеокамера друг комплект батерии “InfoLITHIUM” освен серия H.
1 Приближете терминалите на
комплекта батерии и на
видеокамерата (1), а след това
приплъзнете комплекта, докато
щракне (2).
4 Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и към
контакта.
5 Поставете видеокамерата в
стойката плътно до долу.
Лампичката CHG (зареждане) светва
и зареждането започва. Когато
комплектът батерии е напълно зареден,
лампичката CHG угасва. Извадете
вашата видеокамера от стойката
Handycam.
2 Преместете ключа POWER в
положение OFF (CHG) (настройка по
подразбиране).
3 Поставете DC IN жака така, че
маркировката -- да сочи нагоре
и свържете променливотоковия
адаптер с DC IN жака на стойката
Handycam.
CHG (зареждане)
Забележки
Когато вкарвате видеокамерата
в стойката Handycam, затворете
капачето на DC IN жака
Разкачете променливотоковия адаптер
от DC IN жака, като през това време
държите както стойката Handycam,
така и DC щекера.
За да извадите вашата видеокамера от
стойката Handycam
Изключете захранването, след което
извадете вашата видеокамера от
стойката Handycam, като държите
едновременно и видеокамерата, и
стойката.
Подготовка за работа
Зареждане на комплекта батерии чрез
използване само на променливотоковия
адаптер
Изключете захранването, след което
свържете променливотоковия адаптер с
DC IN жака на вашата видеокамера.
Ключ POWER
Със
надолу
Отворете
капачето за жака За да извадите комплекта батерии
DC IN жак
1 Изключете захранването, а после
натиснете бутона PUSH.
DC IN щекер
2 Извадете комплекта батерии по посока
на стрелката.
Съвет
Ключ POWER
Можете да работите с видеокамерата,
когато тя е свързана с източник на
захранване като стенен контакт, както
е показано на илюстрацията. В този
случай комплектът батерии ще съхрани
своя заряд
Когато съхранявате комплекта батерии
Ако не използвате комплекта батерии
за по-дълго време, изразходвайте заряда
докрай, преди да го приберете за съхранение
(стр.77).
Стъпка 2: Зареждане на комплекта батерии
Проверка на оставащия заряд в батериите
(Информация за батериите)
Комплект батерии
Време за зареждане
NP-FH40 (приложен)125
Задайте ключа POWER в положение OFF
(CHG), след което натиснете бутона
DISP/BATT INFO.
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Време за запис
Приблизителното време за запис (в
минути), когато използвате напълно
зареден
Бутон DISP/BATT INFO
След известно време се появява
приблизителното време за запис и
информация за батерията. Те се извеждат
за около 7 секунди. Можете да удължите
времето на извеждане до 20 секунди, като
натиснете отново бутона DISP/BATT
INFO, докато информацията е на дисплея.
Оставащ заряд в батериите (прибл.)
Капацитет за запис (прибл.)
Можете да проверите оставащия в
батериите заряд на LCD екрана
Индикатор
Състояние
Оставащият заряд е достатъчен
Батериите са почти изтощени,
записът/възпроизвеждането скоро
ще спрат.
Подменете батериите с напълно
заредени или ги заредете.
Време за зареждане
Приблизителното време (в минути),
необходимо за пълното зареждане на
напълно разреден комплект батерии.
Комплект
батерии
NP-FH40
(приложен)
Време при
Време при
непрекъснат нормален
запис
запис*
110
50
110
55
110
55
115
130
130
55
65
65
NP-FH70
245
280
280
120
140
140
NP-FH100
565
635
635
280
315
315
NP-FH50
* Времето при нормален запис показва времето
за запис, когато често използвате операциите
включване/изключване на запис, включване/
изключване на захранването и функцията zoom.
Забележки
Всички времена са измерени при следните
условия:
Горна част на таблицата: Запис с включено задно
осветяване на LCD екрана.
Средна част на таблицата: Запис с изключено
задно осветяване на LCD екрана.
Долна част на таблицата: Запис с визьор, LCD
панел затворен
Време за възпроизвеждане
Приблизителното време за възпроизвеждане (в
минути), когато използвате напълно заредена
батерия.
Комплект
батерии
LCD панел
отворен*
LCD панел
затворен
NP-FH70
120
150
NP-FH100
140
170
Стъпка 3: Включване на
захранването и настройка
на датата и часа
Комплект
батерии
LCD панел
отворен*
NP-FH70
300
695
NP-FH100
LCD панел
затворен
370
845
* Когато задното осветяване на LCD екрана е
включено.
Когато използвате видеокамерата за първи
път, настройте датата и часа. Ако не
ги настроите, екранът [CLOCK SET] ще
се появява всеки път, когато включите
видеокамерата или смените положението
на ключа POWER.
Относно комплекта батерии
Относно времето за зареждане/запис/
възпроизвеждане
Времената, указани в таблицата, са измерени
при температура 25С (препоръчително
е видеокамерата да се използва при
температурен интервал от 10С до 30С)
Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури.
Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати в зависимост от условията, при
които използвате вашата видеокамера.
Относно променливотоковия адаптер
Включете променливотоковия адаптер
в най-близкия контакт. Изключете
променливотоковия адаптер незабавно, ако
се получи някаква повреда, докато използвате
видеокамерата.
Не използвайте променливотоковия адаптер,
поставен на тясно място, като например
между стена и мебел.
Не давайте накъсо DC жака на
променливотоковия адаптер или терминала
на комплекта батерии с метален предмет.
Това може да предизвика повреда.
Дори и когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато е
свързана към променливотоковия адаптер, а
той от своя страна към контакта.
Подготовка за работа
Преди да смените комплекта батерии,
поставете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Лампичката CHG примигва по време на
зареждане на комплекта батерии, както и
когато информацията за батериите (стр.
10) не може за бъде изведена правилно при
следните условия:
- Батериите не са поставени правилно
- Батериите са повредени
- Батериите са изцяло разредени (Само за
Battery Info)
Батериите няма да захранват вашата
видеокамера, докато променливотоковият
адаптер е свързан към DC IN жака й или към
DC IN жака на стойката Handycam, дори и
когато захранващият кабел е изключен от
контакта.
Докоснете
бутона на LCD
екрана.
Ключ POWER
1
Плъзнете ключа POWER неколкократно по посока на стрелката, за да
светне желаната индикаторна лампа,
като едновременно с това натискате
малкия зелен бутон.
CAMERA-TAPE: за да записвате на лента
CAMERA-MEMORY: за да записвате на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: за да възпроизвеждате или
редактирате изображения.
Появява се екранът [CLOCK SET].
2 Задайте [Y] (година) с помощта на
, след което докоснете
Можете да задавате година до 2079.
.
Стъпка 3: Включване на
захранването и настройка
на датата и часа
3 Задайте[М] (месеца), след
това докоснете
и повторете
процедурата за [D] (ден), час и минута.
Часовникът започва да отчита времето.
Стъпка 4: Регулиране на
настройките преди запис
Отваряне на капачето на обектива
Плъзнете ключа LENS COVER в положение
OPEN.
За да изключите захранването
Плъзнете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
За да зададете нова дата и час
Можете да зададете желаната дата и час,
като докоснете
Забележки
Ако не използвате видеокамерата в
продължение на 3 месеца, вградената
акумулаторна батерия ще се разреди и
настройките за дата и час може да се
изтрият от паметта. В този случай
заредете акумулаторната батерия и
отново задайте стойности за дата и час
(стр. 81).
Когато закупувате камерата, тя е фабрично настроена да изключва автоматично
захранването, ако не работите с нея в
продължение на 5 минути, за да се пести
заряда на батериите ([A. SHUT OFF],
стр. 48).
Съвети
Данните за дата и час не се появяват на
екрана по време на запис, но ще се запишат
автоматично и могат да бъдат изведени
по време на възпроизвеждане (вижте стр.
47 за [DATA CODE] (по време на операция
Easy Handycam можете да зададете само
[DATE/TIME])).
Ако бутоните на панела не действат
правилно, настройте го (CALIBRATION)
(стр. 79).
Промяна на езиковите настройки
Може да промените езика, на който се
извеждат различните екранни показатели.
Докоснете
след което изберете желания език
След като приключите записа, преместете
ключа LENS COVER в положение CLOSE, за
да затворите капачето на обектива.
LCD панел
Отворете LCD панела на 90 градуса спрямо
видеокамерата (1), а после го завъртете на
най-удобния ъгъл за запис или възпроизвеждане.
DISP/BATT INFO
180 градуса
(максимум)
90 градуса
(максимум)
На 90 градуса
спрямо
видеокамерата
Изключване на задното осветяване на LCD екрана, за да удължите живота на батериите
Натиснете и задръжте DISP/BATT INFO в
продължение на няколко секунди, докато се
появи
.
Тази настройка е полезна, когато използвате
видеокамерата в условия на ярка осветеност или когато искате да пестите заряда
на батериите. Записаното изображение
няма да бъде повлияно от настройката. За
да включите задното осветяване на LCD
екрана, натиснете и задръжте DISP/BATT
INFO в продължение на няколко секунди,
докато
изчезне.
Забележки
Постарайте се да не натискате случайно
бутоните на LCD рамката, когато отваряте или нагласяте LCD панела
Визьорът
Можете да наблюдавате изображенията
през визьора, за да не хабите батериите
или когато картината на LCD екрана е
неясна.
Визьор
Лостче за регулиране на
визьора
Местете го, докато
картината стане ясна.
Съвети
Можете да регулирате яркостта на задното осветяване на визьора, като изберете
[LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (стр. 47).
Пристегнете ремъка за хващане и дръжте
видеокамерата правилно.
Подготовка за работа
Съвети
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса
към обектива, можете да го затворите,
като LCD екранът гледа навън. Това е
удобно при операции, свързани с възпроизвеждането.
Вижте [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT]
(стр. 47), за да регулирате осветеността
на LCD екрана.
Натиснете DISP/BATT INFO, за да се появят или изчезнат екранните индикатори
(като Информация за батериите).
Ремък за хващане
Стъпка 5: Поставяне на касета или “Memory Stick Duo”
Касета
Можете да използвате само касети mini
DV
(стр. 73).
1 Плъзнете и задръжте лоста OPEN/
EJECT
по посока на стрелката и
отворете капака.
Лост OPEN/EJECT
Забележки
Не затваряйте насила отделението за касетата, като натискате
частта с надпис
,
докато тя се прибира бавно. Това
може да причини неизправност.
3 Затворете капака
За да извадите касетата
Отворете капака и повторете същите
действия, както когато поставяте касета.
Съвети
Времето за запис варира в зависимост от
[
REC MODE] (стр. 46).
Капак
Отделението за касетата автоматично
излиза напред и се отваря.
2 Поставете касетата в отделението, така че прозорчето й да сочи
навън, след това натиснете –.
Натискайте леко средната част на гърба на
касетата
Страна с прозорче
Отделение за касетата
Отделението на касетата автоматично се прибира.
“Memory Stick Duo”
Можете да използвате само “Memory Stick
Duo”, маркиран с
или
(стр. 74).
1 Отворете LCD панела.
отделението за “Memory Stick Duo” в
правилната посока, докато щракне.
Лампичка за достъп
Със знака
насочен
към LCD екрана
За да извадите “Memory Stick Duo”
Натиснете леко “Memory Stick Duo”
веднъж и го плъзнете по корпуса на
видеокамерата
Забележки
Когато лампичката на записа свети или
мига, вашата видеокамера чете/записва
данни от/на “Memory Stick Duo”. Не
клатете и не удряйте видеокамерата, не
изключвайте захранването и не вадете
“Memory Stick Duo” или комплекта
батерии. В противен случай данните за
изображението може се повредят.
Ако заредите насила “Memory Stick
Duo” в отделението в погрешна посока,
“Memory Stick Duo”, “Memory Stick Duo”
гнездото или данните на изображението
може да се повредят.
Не вадете насила с пръсти “Memory Stick
Duo”, защото може да го повредите.
Когато вкарвате или изваждате
Съвети
Броят на изображенията, които
можете да запишете, варира в
зависимост от качеството и размера на
изображението. За подробности вижте
стр. 38.
Подготовка за работа
2 Заредете “Memory Stick Duo” в
“Memory Stick Duo”, внимавайте той да
не изскочи и да не падне.
Запис и възпроизвеждане с лекота (Easy Handycam)
С функцията Easy Handycam повечето от настройките на видеокамерата се нагласят
автоматично в оптималните им параметри, което ви освобождава от необходимостта
да ги настройвате подробно. Размерът на шрифта на екрана се увеличава, което улеснява
неговото разчитане.
Отворете капачето на обектива (стр. 12).
Движещи се изображения
Преместете ключа
POWER , за да
включите лампичката CAMERA-TAPE
Натиснете EASY
Ако ключът POWER е
зададен в положение OFF
(CHG), преместете го,
като едновременно с
това натискате зеления
бутон
Неподвижни изображения (4:3)
Преместете ключа
POWER , за да
включите лампичката CAMERA-MEMORY.
.
Натиснете EASY
.
На екрана се извежда
индикация
Натиснете REC
START/STOP (или
), за да започнете
запис.* .
Индикаторът се
променя от [STBY] на
[REC].
На екрана се извежда
индикация
Натиснете PHOTO
започнете запис.* .
Натиснете и
задръжте леко, за да
регулирате фокуса.
, за да
Натиснете докрай,
за да запишете.
За да спрете записа, натиснете отново
REC START/STOP.
* Движещите се изображения се записват на касетата в режим SP (стандартен запис).
** Неподвижните изображения се записват на “Memory Stick Duo” с качество [FINE].
Възпроизвеждане на движещи се/неподвижни изображения
Преместете ключа POWER
, за да включите лампичката PLAY/EDIT. Докоснете
бутоните на екрана
както следва.
Движещи се изображения
Докоснете
, а после
за да започнете
възпроизвеждане.
GUIDE (стр. 24)
Възпроизвеждане на касета
Предишно/следващо
Изтрий (стр. 55)
За да отмените функцията Easy Handycam
Натиснете отново EASY
.
изчезва от екрана.
Настройки в менюто, които можете да регулирате по време на Easy Handycam
операция
Докоснете [MENU], за да изведете настройките в менюто, които можете да регулирате.
Вижте стр. 30 за подробности относно настройките.
Почти всички настройки се връщат към фабричните си стойности автоматично (стр.
31).
не се извежда по време на Easy Handycam операция.
Ако искате да добавите ефекти или настройки към изображенията, отменете операция
Easy Handycam.
Бутони, които не са достъпни по време на Easy Handycam операция
Следните бутони не са достъпни по време на Easy Handycam операция. Ако се опитате да
извършите някоя от недостъпните операции, може да се появи надпис [Invalid during Easy
Handycam (Невалидни по време на Easy Handycam операция)].
Бутон BACK LIGHT (стр. 21)
Натискане и задържане на бутона DISP/BATT INFO (стр. 12)
Бутон WIDE SELECT (в режим CAMERA-MEMORY) (стр. 21)
Бутон PHOTO (в режим CAMERA-TAPE) (стр. 18)
Подготовка за работа
GUIDE (стр. 24)
Бързо превъртане назад/напред
Стоп
Възпроизвеждане/Пауза
Неподвижни изображения
Докоснете
изберете изображение
Запис
Отворете предпазното капаче на обектива (стр. 12).
PHOTO
Ключ POWER
REC START/STOP
REC START/STOP
Запис на движещи се изображения
Движещите се изображения се записват на касета.
Преместете ключа POWER – по посока на стрелката неколкократно, за да светне лампичката CAMERA-TAPE.
Ако ключът POWER е в
положение OFF (CHG), плъзнете
го, като едновременно натискате
малкия зелен бутон.
Натиснете REC START/STOP
(или
).
Забележки
Не можете да записвате движещи се изображения на “Memory Stick Duo” с вашата
видеокамера.
Съвети
Докато записвате движещи се изображения на касета или камерата е в режим
готовност, можете да запишете неподвижно изображение на “Memory Stick Duo”, като
натиснете докрай бутона PHOTO. Неподвижните изображения ще бъдат фиксирани с
размер [0.2 M] на екранен формат 16:9 или [VGA (0.3 M)] на екранен формат 4:3 (стр. 38).
Запис на неподвижни изображения
Неподвижните изображения се записват на “Memory Stick Duo”.
Преместете ключа POWER – по посока на стрелката неколкократно, за да светне лампичката CAMERA-MEMORY.
Ако ключът POWER е в
положение OFF (CHG), плъзнете
го, като едновременно натискате
малкия зелен бутон.
Запис
Леко натиснете и задръжте PHOTO, за да регулирате фокуса, след което го натиснете докрай.
Мига
Светва
Чува се звукът от затвора. Когато
изчезне, изображението е записано.
За да проверите последния запис на “Memory Stick Duo”
Докоснете
. За да изтриете изображението, докоснете
-- [YES].
Съвети
Вижте страница 38 за подробности относно качеството на изображението, неговия
размер или броя изображения, които могат да бъдат записани.
Запис (Продължение)
Функция zoom
Можете да увеличавате изображенията
и да ги правите до 25 пъти по-големи от
оригиналния размер с лостчето power zoom
или zoom бутоните на LCD рамката.
По-широк зрителен обхват
(широкоъгълен)
Съвети
Ако искате да увеличите обекта повече
от 25 пъти, може да настроите [DIGITAL ZOOM] (стр. 37).
За да записвате на тъмни
места (NIGHTSHOT PLUS)
Инфрачервен порт
Поставете ключа NIGHTSHOT PLUS в
положение ON.
(Появява се и [“NIGHTSHOT PLUS”]
По-близък обхват (Дългофокусна
снимка)
Преместете бавно лостчето power zoom
за по-плавно увеличение. Преместете го
по-рязко за по-бързо увеличение.
Забележки
Функцията [STEADYSHOT] може да не
намали замъгляването на изображението
според вашите желания, когато
лостчето power zoom е зададено към
страната T (дългофокусна снимка).
Дръжте пръста си върху лостчето
power zoom. Ако махнете пръста си от
лостчето, може да се запише и звукът,
който издава лостчето при движение.
Не можете да промените скоростта
на увеличение с бутоните zoom на LCD
рамката.
Минималното допустимо разстояние
между видеокамерата и обекта, на
което се поддържа ясен фокус, е около 1
cm за широкоъгълна снимка и около 80
cm за дългофокусна снимка.
Забележки
Функциите NightShot plus и Super
NightShot Plus използват инфрачервена
светлина. Затова не покривайте инфрачервения порт -- с пръсти или други предмети. Свалете преобразуващия обектив
(не е приложен в комплекта), ако сте го
сложили на видеокамерата.
Когато автоматичното фокусиране е
затруднено, настройте фокуса ръчно
([FOCUS], стр. 35).
Не използвайте NightShot plus и Super
NightShot plus на светли места. Това може
да причини повреда.
Съвети
За да запишете по-светло изображение,
използвайте функцията Super NightShot
plus (стр. 36). За да запишете изображението с по-близки до оригиналните цветове,
използвайте функцията Color Slow Shutter
(стр. 36).
Настройка на експонацията за
осветени откъм гърба обекти
За да записвате в огледален
режим
Отворете LCD панела -- на 90 градуса
спрямо видеокамерата (1), след което го
завъртете на 180 градуса спрямо обектива
(2).
Съвети
На LCD екрана се появява огледално изображение на обекта, но когато бъде записано, изображението ще бъде нормално.
WIDE SELECT
Ключ POWER
Избор на екранно съотношение за движещи се
изображения
1 Задайте ключа POWER в положение
CAMERA-TAPE.
2 Натиснете неколкократно WIDE SELECT, за да изберете желаното екранно
съотношение.
Съвети
Различията между изображения в
съотношение 4:3 и 16:9 варират в
зависимост от позицията на увеличение
при запис.
Ако възпроизвеждате изображение
на телевизор, задайте [TV TYPE]
за възпроизвеждане в екранното
съотношение на телевизора (стр. 29).
Когато преглеждате изображения,
записани във формат 16:9 с [TV TYPE],
зададен в положение [4:3], в зависимост
от обекта изображенията може да
изглеждат груби (стр. 29).
Избор на екранно съотношение за неподвижни
изображения
1 Задайте ключа POWER в положение
CAMERA-MEMORY.
Съотношението на изображението
превключва на 4:3.
2 Натиснете WIDE SELECT, за да
изберете желаното съотношение.
Забележки
Неподвижните изображения ще бъдат
фиксирани с размер [0.7 M]
на
екранен формат 16:9. Във формат 4:3
можете да изберете размер до [1.0 M]
Съвети
Вижте стр. 38 относно броя на
изображенията, които можете да
запишете.
Запис
За да настроите експонацията за осветени
откъм гърба обекти, натиснете BACK
LIGHT, за да изведете . Натиснете
BACK LIGHT отново, за да отмените
функцията.
Избор на екранно съотношение
(16:9 или 4:3) на записваната
картина
Възпроизвеждане
Преместете ключа POWER по посока на стрелката неколкократно, за да светне
лампичката PLAY/EDIT.
Ако ключът POWER е в положение OFF
(CHG), плъзнете го, като едновременно
натискате малкия зелен бутон.
Възпроизвеждане на движещи се изображения
Докоснете
, а после докоснете
Стоп**
, за да започнете възпроизвеждане.
Бързо превъртане назад/напред
*Възпроизвеждането спира автоматично, ако останете в режим пауза повече
от 3 минути.
** Когато заредите “Memory Stick Duo” със записани изображения и не
възпроизвеждате касета, вместо
се извежда
.
Настройка на силата на звука
Докоснете
[VOLUME], след това регулирайте с помощта на
Съвети
Ако не можете да откриете [VOLUME] в
.
, докоснете [MENU] (стр. 30).
Търсене на сцена по време на възпроизвеждане
Докоснете и задръжте
по време на възпроизвеждане (Picture Search)
или
, докато превъртате касетата напред или назад (Skip Scan).
Съвети
Можете да възпроизвеждате в различни режими ([
VAR.SPD PB], стр. 44).
Гледане на неподвижни изображения
Докоснете
.
Извежда се последното записано изображение.
Предходен/Следващ Превключва на индексен екран
* На екрана, на който възпроизвеждате касетата, се появява
.
За да изведете изображения, записани на “Memory Stick Duo”, на индексния екран
Докоснете
извеждане.
. Докоснете някое от изображенията, за да се върнете в режим на единично
Предходни/следващи 6 изображения
Изображението, което се извежда преди да превключите на индексен екран.
За да разгледате изображенията и в другите папки, докоснете
изберете папка посредством
, а после докоснете
(стр. 40).
Възпроизвеждане
Превключва носителя, от
който се възпроизвежда
Възпроизвеждане (Продължение)
Използване на PB zoom
Можете да увеличавате изображения от
1,1 до 5 пъти спрямо оригиналния им
размер. Увеличението може да се регулира
с лостчето power zoom или с бутоните
zoom на LCD рамката.
Използване на функциите
за насочване (USAGE GUIDE)
Можете лесно да изберете желаните
екрани за настройка посредством
функциите за насочване (USAGE GUIDE).
Вашата видеокамера има три функции за
насочване, показани по-долу.
Отвежда ви до екраните
за настройка, свързани със
записа.
USEFUL GUIDE Отвежда ви до екраните
за настройка, свързани с
основните операции.
DISP GUIDE
Позволява ви да проверите значението на всеки
индикатор, който се появява на LCD екрана. Вижте
стр. 91 за подробности.
SHOOT GUIDE
1 Възпроизведете изображението, което
желаете да увеличите.
2 Увеличете изображението с помощта на
Т (дългофокусна снимка).
3 Докоснете екрана в точката, която
желаете да изведете в центъра на
изведената рамка.
4 Регулирайте увеличението с W
(широкоъгълна)/Т (дългофокусна).
1 Докоснете [GUIDE].
За да отмените, докоснете [END].
Забележки
Не можете да промените скоростта
на увеличение с помощта на бутоните
zoom на LCD рамката.
2 Изберете желаната опция.
Например запис на нощни гледки
Докоснете [SHOOT GUIDE] - [SELECT
SCENE] , за да изведете надписа
[To keep the mood of a night view] (За да запазите настроението на нощната гледка).
3 Докоснете [SET].
Появява се желаният екран за настройка.
Задайте настройката според това какво
искате да направите.
Търсене на начална точка
Уверете се, че лампичката
CAMERA-TAPE работи.
Настройки, недостъпни по време на операция
Easy Handycam
По време на операция Easy Handycam някои
опции не са достъпни. Ако се опитате
да извършите настройка, която ви е
необходима, но е недостъпна, докоснете
[SET], за да изведете екранна инструкция.
Изпълнете инструкцията, за да отмените
операция Easy Handycam и после изберете
настройката.
Пипнете
Възпроизвеждане
Съвети
Ако [SET] не е изведен на стъпка 3,
следвайте инструкциите на екрана.
Търсене на последната сцена от последния
запис (END SEARCH).
[END SEARCH] няма да работи, след като
сте извадили касетата, на която сте
записвали.
Уверете се, че лампичката CAMERATAPE е светнала (стр. 18).
Докоснете тук , за да отмените операцията.
Последната сцена от
последния запис се възпроизвежда за около 5 секунди
и видеокамерата влиза
в режим готовност от
мястото, където свършва
последния запис
Забележки
[END SEARCH] няма да работи правилно,
когато има празно място между различните записи.
Съвети
Можете да изберете [END SEARCH] и
от менюто. Когато лампичката PLAY/
EDIT свети, изберете иконата-препратка
[END SEARCH] в Персоналното меню.
(стр. 30)
Търсене на начална точка (Продължение)
Ръчно търсене (EDIT SEARCH)
Може да търсите началната точка, в която
да започнете следващия запис, докато наблюдавате картината на екрана. По време на
търсенето не се възпроизвежда звук.
Уверете се, че лампичката CAMERATAPE е светнала (стр. 18).
Ще се възпроизведат последните 2
секунди (прибл.) от сцената, която сте
записали последно. След това вашата
видеокамера ще премине в режим на
готовност
Бързо търсене на желана сцена
(Нулиране)
Уверете се, че лампичката PLAY/EDIT е
светнала (стр. 22).
Докоснете
REW
PLAY
STOP
DISPLAY
Натиснете и задръжте
(за да
превъртите назад)/
(за да превъртите напред) и отпуснете на мястото,
откъдето желаете за започне записа.
Преглед на последната записана
сцена (Rec review)
ZERO SET
MEMORY
По време на възпроизвеждане натиснете ZERO SET MEMORY на
устройството за дистанционно управление на сцената, която искате
да намерите по-късно.
Броячът се нулира и на екрана се появяват
индикации “0:00:00” и 0.
Можете да прегледате около 2 секунди от
сцената, която сте записали, точно преди
да спрете касетата.
Уверете се, че лампичката CAMERATAPE е светнала (стр. 18).
Докоснете
Ако броячът не се появява на екрана, натиснете DISPLAY.
Натиснете STOP, когато искате да
спрете възпроизвеждането
3 Натиснете . REW.
Касетата спира автоматично, когато
броячът стигне “0:00:00”.
Броячът се връща към извеждане на времевия код, а екранът за нулиране изчезва.
1
Натиснете SEARCH M. на устройството за дистанционно управление.
2 Натиснете .(предишна)/ />
(следваща) , за да изберете датата на
запис.
60 min
4 Натиснете PLAY.
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
Възпроизвеждането започва оттам,
откъдето сте нулирали брояча.
GUIDE
P-MENU
Забележки
Може да има разминаване от няколко
секунди между брояча и времевия код.
Функцията нулиране може да не работи
правилно, ако има празни места между
записите.
За да отмените операцията
Натиснете STOP.
Забележки
Функцията търсене по дата може да не
работи правилно, ако има празни места
между записите.
Възпроизвеждане
За да отмените операцията
Натиснете отново ZERO SET MEMORY,
преди да сте превъртели касетата назад.
Търсене на сцена по дата на запис
(Date Search)
Можете да откриете мястото, в което се
променя датата на запис.
Уверете се, че лампичката PLAY/EDIT е
светнала (стр. 22).
SEARCH M.
./>
STOP
27
Възпроизвеждане на картина на телевизор
Можете да свържете вашата видеокамера към входния жак на телевизор или видеорекордер,
като използвате A/V свързващия кабел (1) или A/V свързващия кабел с S VIDEO (2). Свържете
вашата видеокамера към контакта, като за тази операция използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 8). Обърнете се за справка и към инструкциите за експлоатация на
устройствата, които ще свързвате
Устройство
без S VIDEO
жак
Устройство с
S VIDEO жак
(Черно)
(Жълто)
(Бяло)
1
(Бяло)
(Червено)
(Червено)
A/V OUT
направление на сигнала
2
1 А/V свързващ кабел (приложен)
Стойката Handycam и вашата видеокамера са снабдени с А/V OUT жакове (стр.
87, 88). Свържете А/V свързващия кабел
или към стойката Handycam, или към
видеокамерата, в зависимост от вашите
желания.
2 А/V свързващ кабел с S VIDEO (не е
приложен)
Когато свързвате друго устройство
през S VIDEO жака, като използвате
А/V свързващия кабел с S VIDEO жак (не
е приложен), изображенията се възпроизвеждат по-достоверно, отколкото чрез
приложения А/V кабел.
Свържете белия и червения жакове (ляв
и десен аудио канал) и S VIDEO жака (S
VIDEO канал) на А/V свързващия кабел
(не е приложен). В този случай жълтият
(стандартен видео канал) жак не е необходим. Само S VIDEO връзката няма да
възпроизведе звук.
(Жълто)
Видеорекордер
или телевизор
Забележки
Не свързвайте А/V свързващи кабели
към съответните изходни гнезда на
видеокамерата и на стойката Handycam
едновременно. Качеството на изображението може да се влоши.
Съвети
Можете да изведете времевия код на
телевизионния екран, като зададете [DISP
OUTPUT] в положение [V-OUT/PANEL]
(стр. 48).
Когато свързвате видеокамерата към телевизор през видеорекордер
Свържете вашата видеокамера към LINE
IN гнездото на видеорекордера. Поставете
селектора за входен сигнал на видеорекордера
в положение LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и
др.), ако видеорекордерът е снабден с такъв
селектор.
За да зададете съотношение на картината в зависимост от свързания телевизор
(16:9/4:3)
Променете настройката в зависимост от
размера на екрана на телевизора, на който ще
възпроизвеждате изображенията.
1 Преместете ключа POWER неколкократ
но, за да включите лампичката PLAY/EDIT.
2 Докоснете
[MENU] -(STANDARD SET) – [TV TYPE] – [16:9] или
[4:3] -.
Видеорекордер
или телевизор
Възпроизвеждане
Забележки
Когато зададете [TV TYPE] в положение
[4:3] или когато съотношението на
картината преминава през 16:9 и 4:3,
изображението може да трепти.
На някои 4:3 телевизори неподвижното
изображение, записано в режим 4:3, може
да не се появи на цял екран. Това не е
неизправност.
Ако вашият телевизор или видеорекордер
имат 21-пинов адаптер (EUROCONNECTOR).
Необходим ви е 21-пинов адаптер, за да свържете вашата видеокамера към телевизора и
да прегледате записаните изображения. Този
адаптер е създаден само за употреба като
изход.
Само за моделите с обозначение
на
долната част
Когато възпроизвеждате изображения,
записани в режим 16:9 на 4:3 телевизор,
който не е съвместим с 16:9 сигнала,
задайте [TV TYPE] в положение [4:3].
Когато вашият телевизор е моно (Когато
вашият телевизор има само едно входно аудио
гнездо)
Свържете жълтия жак на А/V свързващия
кабел към входното видео гнездо и свържете
белия (ляв канал) или червения (десен канал)
жак към входното аудио гнездо на вашия
телевизор или видеорекордер.
29
Използване на опциите в менюто
1 Преместете ключа POWER неколкократно по посока на
стрелката, така че да светне съответната лампичка.
Лампичка [CAMERA-TAPE]:
настройки за касета.
Лампичка [CAMERA-MEMORY]:
настройки за “Memory Stick
Duo”.
Лампичка [PLAY/EDIT]: настройки за възпроизвеждане/редактиране.
2 Докоснете LCD екрана, за да изберете съответната опция.
Недостъпните опции ще бъдат оцветени в сиво.
За да използвате иконите-препратки в Персоналното меню
В Персоналното меню се добавят иконипрепратки на често използвани опции в
менюто.
Съвети
Можете да настройвате Персоналното
меню според желанията си. (стр. 49)
1 Докоснете
.
2 Докоснете желаната опция.
Ако желаната опция не бъде изведена на
екрана, докоснете
, докато не
бъде изведена опция.
3 Изберете желаната настройка, след това
докоснете
.
За да използвате опциите в
менюто.
Можете да настроите по свой вкус опциите, които не са добавени към Персоналното
меню.
1 Докоснете
[MENU].
2 Изберете желаното меню
Докоснете
, за да изберете опция,
след което натиснете
. (Процесът в
стъпка (3) е същият като в стъпка (2)).
3 Изберете желаната опция.
Можете и директно да докоснете опцията, за да я изберете.
4 Променете опцията.
След приключване на настройките
натиснете
(затваряне), за да
скриете екранното меню.
Ако решите да не променяте настройката, докоснете -- , за да се върнете към
предходния екран.
За да използвате опциите в
менюто по време на операция
Easy Handycam
По време на операция Easy Handycam
не се извежда. Докоснете [MENU], за да
изведете индексния екран на менюто.
Опции в менюто
По време на операция Easy Handycam следните настройки се прилагат автоматично.
Меню CAMERA SET (стр. 33)
Меню PICT APPLI. (стр. 40)
Използване на меню
Меню MEMORY SET (стр. 38)
Меню EDIT/PLAY (стр. 44)
Меню STANDARD SET (стр. 46)
Меню TIME/LANGU. (стр. 49)
*1 Тази настройка е достъпна само при запис на неподвижно изображение.
*2 Тази настройка се извежда само когато ключът POWER е зададен в
положение CAMERA-MEMORY.
*3 Ще се запази стойността на настройката, зададена преди операция
Easy Handycam.
*4 DCR-HC48E
менюто CAMERA SET
Настройка на видеокамерата към
условията на запис
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват,
когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на опция в
менюто вижте стр. 30.
LANDSCAPE*
Изберете тази опция, за да може ясно да
снимате отдалечени обекти. Опцията
също така предотвратява нежеланото
фокусиране върху стъкло или метална
мрежа на прозорец, намиращ се между
камерата и обекта.
SCENE SELECT (Избор на сцена)
Можете ефективно да записвате изображения в различни ситуации с помощта на
функцията SCENE SELECT.
SPOTLIGHT**
Изберете тази опция, за да избегнете
прекаленото избледняване на лицата на
хората, когато са осветени от силна
светлина.
CANDLE
Изберете, за да запазите затъмнената
атмосфера на сцена на свещи.
SPORTS* (Спортни тренировки)
Изберете тази опция, за да сведете до
минимум клатенето на камерата, когато
снимате бързо движещи се обекти.
SUNRSE SUNSET* (Изгрев и залез
BEACH**
Изберете тази опция, за да предотвратите затъмняване на лицата на хората от
отразена силна светлина, като например
на плажа през летен ден.
Изберете тази опция, за да предадете
точно атмосферата на сцени като залези
и изгреви.
FIREWORKS*
Изберете, за да запечатате целия блясък и
разкош на фойерверките.
SNOW** (
Изберете тази опция, когато снимате
при много ярка светлина и преобладаващ
бял фон, като на ски писта; в противен
случай изображението ще стане много
тъмно.
Използване на меню
AUTO
Изберете тази опция, за да можете
автоматично да записвате ефективно
изображения без функцията [SCENE
SELECT].
TWILIGHT*
Изберете, за да запазите атмосферата
на здрачаване на далечния фон в сцени,
снимани по здрач.
PORTRAIT (Мек портрет)
Изберете тази опция, за да може да изпъкват обектите на преден план, например
цветя или хора, като в същото време
фонът остава леко замъглен.
менюто CAMERA SET
* Тези опции могат да бъдат настройвани така, че да
позволяват фокусиране само върху далечни обекти.
** Тези опции могат да бъдат настройвани така, че да
позволяват фокусиране само върху обекти, намиращи
се на близко разстояние.
SPOT METER (Гъвкаво точково
измерване)
Можете да настроите и фиксирате експонацията за обект така, че да бъде записан с
подходящо осветление, дори когато между
обекта и фона има голям контраст, като
например обект, осветен от прожектор
на сцена.
1 Докоснете точката, в която желаете да
регулирате и фиксирате експонацията на
екрана.
Появява се
.
2 Докоснете [END].
За да върнете настройката към автоматична експонация, докоснете [AUTO]
– [END].
Забележки
Ако зададете [SPOT METER],
[EXPOSURE] автоматично се задава в
положение [MANUAL].
EXPOSURE
Можете ръчно да фиксирате осветеността
на изображението. Регулирайте осветеността, когато обектът е прекалено светъл или
прекалено тъмен.
1 Докоснете [MANUAL].
Появява се
.
2 Регулирайте експонацията като докоснете
3 Докоснете
.
За да върнете настройката към автоматична експонация, докоснете [AUTO] .
Забележки
Когато работите с ключа POWER
или променяте настройката [SCENE
SELECT], яркостта на изображението
може да се промени дори и да сте я регулирали в [EXPOSURE].
WHITE BAL. (Баланс на бялото)
Можете да регулирате цветовия баланс в
съответствие с осветеността на средата,
в която записвате.
AUTO.
Балансът на бялото се настройва автоматично.
OUTDOOR
(На открито)
Балансът на бялото се настройва в съответствие със следните условия за запис:
- На открито
- Нощни гледки, неонови надписи и
фойерверки
- Изгрев или залез
- Осветление от видео лампи в студио,
от натриеви лампи или цветни крушки.
INDOOR
Балансът на бялото се настройва в съответствие със следните условия за запис:
- На закрито
- На парти или в студио, където светлинните условия се менят бързо
- На видеолампи в студио или на осветление от натриеви лампи или цветни
крушки.
ONE PUSH (
) (Едно натискане)
Балансът на бялото ще бъде настроен
съгласно заобикалящата светлина.
1 Докоснете [ONE PUSH].
2 Фокусирайте върху бял обект, като например лист хартия, докато той изпълни изцяло кадъра при същите светлинни
условия, при които ще снимате.
3 Докоснете
.
започва да мига бързо. Когато балансът на бялото е настроен и запазен в
паметта, индикаторът спира да мига.
AUTOSLW SHTR (Автоматичен
затвор)
Ако сте настроили [AUTOSLW SHTR] на
ON, скоростта на затвора автоматично
намалява на 1/25 по време на снимки в
тъмни места.
SPOT FOCUS (Точков фокус)
Може да избирате и настройвате фокус
на точка, намираща се на обект, който не
е разположен в центъра на екрана
Забележки
Ако изберете [SPOT FOCUS], [FOCUS]
автоматично се настройва на [MANUAL]
(ръчно).
FOCUS
Може да настройвате фокуса ръчно. Изберете тази опция, когато искате да фокусирате върху определен обект.
1 Докоснете [MANUAL].
Появява се .
2 Докоснете
(фокусиране върху близък
обект)/
(фокусиране върху далечен
обект), докато постигнете ясен фокус.
Когато фокусът не може да бъде настроен на по-близо, се появява
, а когато
не може да бъде настроен на по-далече, се
появява
.
3 Докоснете
.
За да настроите фокуса автоматично,
натиснете [AUTO] -на стъпка 1.
Забележки
Минималното допустимо разстояние
между видеокамерата и обекта, на което
се поддържа ясен фокус, е около 1 cm за
широкоъгълна снимка и около 80 cm за
дългофокусна снимка.
Съвети
По-лесно е да фокусирате обект, като
движите лостчето power zoom към Т
(дългофокусна), след което към W (широкоъгълна), за да настроите функцията
zoom на записа. Когато искате да снимате близък обект, преместете лостчето
power zoom към W (широкоъгълна), след
което настройте фокуса.
Използване на меню
Забележки
Настройте [WHITE BAL] в положение [AUTO] или [ONE PUSH], когато
снимате при студена бяла флуоресцентна
светлина.
Когато изберете [ONE PUSH], рамкирайте белия обект, докато индикаторът
мига бързо.
Ако [ONE PUSH] не може да бъде зададена,
индикаторът
мига бавно.
Ако
продължава да мига, дори и
когато сте докоснали
при избрана
опция [ONE PUSH], задайте [WHITE BAL]
в положение [AUTO].
Съвети
Когато сменяте комплекта батерии,
докато сте избрали [AUTO] или изнасяте
видеокамерата си навън, след като сте
я използвали вътре със зададена опция
[EXPOSURE] (или обратното), изберете
[AUTO] и я насочете към близък бял обект
за около 10 секунди, за да може цветовият
баланс да се настрои добре.
Когато сте настроили баланса на бялото
с [ONE PUSH], ако промените настройките на [SCENE SELECT] или изнесете
видеокамерата навън от къщи или
обратното, трябва да повторите процедурата [ONE PUSH], за да регулирате
отново баланса на бялото.
1 Докоснете обекта на екрана.
Появява се
.
2 Докоснете [END].
За да настроите фокуса автоматично,
докоснете [AUTO] -- [END] на стъпка 1.
менюто CAMERA SET
TELE MACRO
Тази функция е полезна, когато записвате
малки обекти, като цветя и насекоми. С нея
можете да замъглите задния фон и обектът
да изпъкне по-ясно.
Когато зададете [TELE MACRO] в положение [ON]
, функцията zoom (стр. 20)
автоматично се премества в горния край на
страната T (дългофокусна снимка) и ви позволява да записвате обекти отблизо, като
минималното разстояние е около 38 cm.
Скоростта на затвора на вашата видеокамера
се променя в зависимост от осветеността.
Едновременно с това картината може да се
забави.
N.S.LIGHT (NightShot Light)
Когато при запис използвате функцията
NightShot plus (стр.20) или [SUPER NSPLUS]
(стр. 36), картината, която записвате може
да бъде по-ясна, ако настроите функцията,
излъчваща инфрачервена светлина (невидима)
[N.S.LIGHT] в положение [ON] (настройката
по подразбиране).
Забележки
За да отмените, докоснете [OFF] или преместете zoom към страната W (широкоъгълна снимка).
Забележки
Когато записвате далечни обекти,
фокусирането може да бъде трудно и да
отнеме известно време.
Фокусирайте ръчно ([FOCUS], стр. 35),
когато автоматичното фокусиране е
трудно.
Не покривайте инфрачервения порт с пръсти
или предмети (стр. 85).
Свалете преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта), ако сте го сложили.
Максималното разстояние за снимане при
използването на функцията [N.S.LIGHT] е около
3 метра.
Съвети
Ако записвате обекти на тъмни места, като
например нощни сцени или под лунна светлина,
задайте [N.S.LIGHT] в положение [OFF]. По
този начин ще направите цветовете на изображението по-дълбоки.
SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)
COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)
Изображението ще бъде записано с максимум
16 пъти по-голяма чувствителност, отколкото в режим NightShot plus, ако зададете
[SUPER NSPLUS] в положение [ON], докато
ключът NIGHTSHOT PLUS (стр. 20) е зададен в положение ON. На екрана се появяват
индикаторите
и [“SUPER NIGNTSHOT
PLUS”].
За да се върнете към нормалната настройка,
задайте [NIGHTSHOT PLUS] в положение
OFF или задайте ключа NIGHTSHOT в
положение OFF.
Забележки
Не използвайте функцията NightShot plus/
[SUPER NSPLUS] на светли места. Това може да
причини неизправност.
Не покривайте инфрачервения порт с пръсти
или други предмети (стр. 85).
Свалете преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта), ако сте го сложили.
Фокусирайте ръчно ([FOCUS], стр. 35), когато
автоматичното фокусиране е трудно.
Когато зададете [COLOR SLOW S] в положение
[ON], можете да записвате изображения с по-ярки
цветове дори и на тъмни места.
На екрана се появяват индикаторите
и
[COLOR SLOW SHUTTER].
За да отмените [COLOR SLOW S], докоснете
[OFF].
Забележки
Фокусирайте ръчно ([FOCUS], стр. 35), когато
автоматичното фокусиране е трудно.
Скоростта на затвора на вашата видеокамера
се променя в зависимост от осветеността.
Едновременно с това картината може да се
забави.
SELF TIMER (Таймер за самостоятелно заснемане)
Когато зададете [SELF TIMER] в положение
[ON] ( ),таймерът за самостоятелно
заснемане започва запис около 10 секунди след
като натиснете PHOTO, за да запишете
неподвижни изображения.
За да отмените обратното броене, докоснете [RESET].
За да отмените [SELF TIMER], докоснете
[OFF].
DIGITAL ZOOM (Цифров zoom)
Компенсира трептенето на камерата (настройката по подразбиране е ON). Задайте
[STEADYSHOT] в положение [OFF] (
),
когато използвате статив (не е приложен)
или преобразуващ обектив (не е приложен).
Тогава изображението става естествено.
Съвети
Можете да използвате таймера за самостоятелно заснемане и с помощта на бутона PHOTO
на устройството за дистанционно управление
(стр. 88).
DIGITAL ZOOM (Цифров zoom)
Дясната страна от лентовия индикатор
показва степента на цифровото увеличение.
Зоната, която искате да приближите, се появява, когато изберете нивото на приближение.
OFF.
До 25-кратно оптично приближение.
50 х
До 25-кратно оптично приближение, след
което се извършва до 50-кратно цифрово
приближение.
2000 х
До 25-кратно оптично приближение, след
което се извършва до 2000-кратно цифрово
приближение.
Използване на меню
Когато записвате на касета, можете да увеличите образа повече от 25 пъти (настройка по
подразбиране), като зададете максимално ниво
на увеличение. Имайте предвид, че качеството
на изображението се влошава, когато използвате
опцията цифров zoom.
меню MEMORY SET
Настройки за “Memory Stick Duo”
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват,
когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на опция в
менюто вижте стр. 30.
STILL SET
BURST
Можете да записвате няколко неподвижни
изображения едно след друго, като натиснете PHOTO.
OFF
Изберете, когато не записвате продължително.
NORMAL
Вашата видеокамера записва изображения
последователно през интервал от 0.5
секунди. Максималният брой изображения се записват, когато натиснете и
задържите бутона PHOTO докрай.
При екранно съотношение 4:3:
Записва последователно до 4 изображения (размер 1.0 M) или 13 изображения
(размер VGA)
При екранно съотношение 16:9:
Записва последователно до 4 изображения (размер 0.7 M)
EXP. BRKTG
Вашата видеокамера записва автоматично 3 неподвижни изображения с различна
експонация през интервал от 0.5 секунди.
Можете да сравните трите изображения и да изберете това с най-добра
експонация.
Забележки
Опцията [BURST] може да бъде зададена
само когато ключът POWER е в положение CAMERA-MEMORY.
Опцията [BURST] не може да бъде зададена по време на Easy Handycam операция.
Когато снимате с помощта на функцията таймер за самостоятелно включване
или устройството за дистанционно
управление, вашата видеокамера автоматично записва максималния брой
неподвижни изображения, които могат да
се запишат.
Ако на “Memory Stick Duo” има място за
по-малко от 3 изображения, не можете
да използвате опцията за фиксиране на
експонацията [EXP BRKTG].
QUALITY
FINE (FINE)
Изберете, за да записвате неподвижни
изображения с отлично качество.
STANDARD ( STD)
Изберете, за да записвате неподвижни
изображения с добро качество.
Забележки
По време на Easy Handycam операция качеството на изображението автоматично се фиксира на [FINE].
IMAGE SIZE
1.0 M
Позволява ви да запишете повече неподвижни изображения с относително ясно
качество.
VGA (0.3 M) VGA
Позволява ви да запишете максималния
брой изображения.
Забележки
Опцията [IMAGE SIZE] може да бъде
зададена само когато ключът POWER е в
положение CAMERA-MEMORY.
Ако зададете екранно съотношение 16:9 (широкоекранно), [IMAGE SIZE] автоматично
се фиксира на [0.7 M] (стр. 21).
Капацитет на “Memory Stick Duo” (MB) и брой на
изображенията, които можете да запишете
В съотношение 4:3
ALL ERASE
Можете да изтриете всички изображения на
“Memory Stick Duo” или в избраната папка,
които не са защитени.
1 Изберете [ALL FILES] или [CURRNT
FOLDER] (Текуща папка).
[ALL FILES]: Изберете, за да изтриете
всички изображения на “Memory Stick
Duo.”
[CURRNT FOLDER] (Текуща папка): Изберете, за да изтриете всички изображения
в избраната папка.
2 Докоснете [YES] два пъти
.
FORMAT
Ако записвате неподвижно изображение
на “Memory Stick Duo” с ключа POWER в
положение CAMERA-TAPE, ), [IMAGE SIZE]
автоматично се фиксира на [0.2 M]. Не
можете да изберете [0.2 M] за размера на
изображението в [STILL SET].
Забележки
Всички стойности са измерени при следната настройка:
Горна част: [FINE] се избира за качество
на изо бражението.
Долна част: [STANDARD] се избира за
качество на изображението.
Когато използвате “Memory Stick Duo”,
изработен от Sony Corporation.
Броят на записаните изображения варира
в зависимост от средата на запис.
Приложеният или новозакупеният “Memory
Stick Duo” е форматиран фабрично и форматиране не се изисква.
За да изпълните форматиране, докоснете
[YES] два пъти
Форматирането е приключило и всички
изображения са изтрити.
Забележки
Не извършвайте следните, докато е изведена индикацията [-- Formatting…].
Не местете ключа POWER/Не работете
с бутоните.
Не вадете “Memory Stick Duo”.
Форматирането изтрива всичко на
“Memory Stick Duo”, включително защитените изображения и новосъздадените
папки.
Използване на меню
Забележки
Когато използвате “Memory Stick Duo”
със защитно капаче, отменете защитата
на изображението на “Memory Stick Duo”
предварително, като плъзнете капачето
назад (стр. 75).
Папката няма да бъде изтрита дори ако
изтриете всички изображения в нея.
Не извършвайте следните, докато е изведена индикацията [-- Erasing all data…].
Не местете ключа POWER/Не работете
с бутоните.
Не вадете “Memory Stick Duo”.
Използване на меню
-MEMORY SET (Продължение)
Специални ефекти на изображенията или допълнителни функции за запис/възпроизвеждане
FILE NO.
SERIES
Изберете, за да зададете номера на файловете в последователност, дори когато
“Memory Stick Duo” е сменен с друг. Номерът
на файла се нулира, когато създадете нова
папка или папката за запис е сменена с друга.
RESET
Изберете, за да нулирате номерацията на
файловете в положение 0001 всеки път,
когато “Memory Stick Duo” бъде сменен
NEW FOLDER
Можете да създавате нови папки
(102MSDCF до 999MSDCF) на “Memory Stick
Duo”. Когато папката се напълни (запазени са
9999 изображения), автоматично се създава
нова папка.
Докоснете [YES]
меню PICT. APPLI.
.
Забележки
Не можете да изтривате създадените папки с
помощта на вашата видеокамера. Ще се наложи
да форматирате “Memory Stick Duo” (стр. 39)
или да ги изтриете с помощта на компютър.
Броят на изображенията, които могат да
бъдат записани на “Memory Stick Duo”, намалява
с увеличаването на броя на папките на “Memory
Stick Duo”.
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват,
когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 30.
FADER (Преливане)
Можете да добавяте следните ефекти към
текущо записващата се картина.
1 Изберете желания ефект в режим на готовност (за въвеждане) или в режим на запис (за
извеждане), след това докоснете
. След
като изберете [OVERLAP], [WIPE] или [DOT
FADER], екранът става син, докато запазвате
изображението, след което изображението на
лентата се запазва като неподвижно.
2 Натиснете REC START/STOP.
Индикаторът FADER спира да мига и изчезва,
когато добавянето на ефекта е завършено.
За да отмените [FADER] преди началото на
операцията, докоснете [– OFF] на стъпка 1.
Ако натиснете REC START/STOP веднъж,
настройката се отменя.
Извеждане
Въвеждане
WHITE FADER
REC FOLDER (Папка за запис)
Изберете папката, която ще използвате
за запис, с помощта на
, след това
докоснете
.
Забележки
Изображенията се запазват в папка
101MSDCF по подразбиране.
След като веднъж запишете изображение
в папката, същата се задава като папка по
подразбиране за възпроизвеждане
REC FOLDER (Папка за запис)
Изберете папката за възпроизвеждане с
помощта на
, след това докоснете
.
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
При въвеждане на изображението то постепенно се променя от чернобяло в цветно.
При извеждане изображението постепенно
се променя от цветно в чернобяло.
OVERLAP (само за въвеждане)
WIPE (само за въвеждане)
D. EFFECT (Цифров ефект)
Можете да прибавите цифрови ефекти към
записите си.
1 Докоснете желания ефект.
2 Регулирайте ефекта, като натискате
и докоснете
.
DOT FADER (само за въвеждане)
Възможни настройки:
STILL
Степента на прозрачност на неподвижното
изображение, което желаете да наложите върху
движещо се изображение
FLASH
Интервалът между
кадрите при възпроизвеждане кадър по кадър
LUMI.KEY
Цветовата гама на частта от неподвижното
изображение, която ще
бъде заменена с движещо
се изображение.
TRAIL
Времето за изчезване на
съпътстващия образ.
SLIDE SHOW
Можете да възпроизвеждате изображения,
запазени на “Memory Stick Duo” или в папка, в
последователност (slide show).
1 Докоснете
[PB FOLDER].
2 Изберете [ALL FILES
] или
[CURRENT FOLDER (
, Текуща папка)], след това докоснете
.
Ако изберете [CURRENT FOLDER (
, Текуща папка)], всички изображения в текущата папка за възпроизвеждане, избрана
в [PB FOLDER](стр. 40) се възпроизвеждат в последователност.
3 Докоснете [REPEAT].
4 Докоснете [ON] или [OFF], след това
докоснете
.
Изберете [ON]
, за да повторите
изреждането на изображенията.
Изберете [OFF], за да изредите изображенията само веднъж.
5 Докоснете [END] -- [START].
За да отмените [SLIDE SHOW], докоснете
[END]. За да влезете в режим пауза, докоснете [PAUSE].
Съвети
Можете да изберете първото изображение за изреждането, като докоснете
преди да докоснете [START].
SLOW SHUTTR* Скоростта на затвора.
(1 е 1/25, 2 е 1/12, 3 е 1/6,
4 е 1/3)
OLD MOVIE*
Не е необходимо регулиране.
* Работи само по време на запис на касета
3 Докоснете
.
Появява се
.
За да отмените [D.EFFECT], докоснете
[OFF] на стъпка 1.
OFF
Не използва настройката [D.EFFECT].
STILL
Можете да запишете движещо се изображение,
което след това да налагате върху неподвижно
изображение, запаметено с докосване на [STILL].
Използване на меню
Ефект
Използване на меню
PICT. APPLI. (продължение)
FLASH (flash motion)
Можете да записвате движещи се изображения със сериен ефект на неподвижно
изображение (ефект на светкавицата).
LUMI. KEY (luminance key)
Можете да разменяте ярките места на
неподвижно изображение, запаметено в
момента, в който сте избрали [LUMI.
KEY], с движещо се изображение.
TRAIL
Когато записвате, в картината се наблюдава остатъчен образ като диря.
SLOW SHUTTR (slow shutter)
Можете да забавите скоростта на
затвора. Този режим е подходящ за по-светъл запис на тъмни изображения.
OLD MOVIE
Можете да прибавите ефект на атмосфера като от старите филми. Изображението е в кафява тоналност (сепия).
Забележки
Фокусирайте ръчно, като използвате
статив (не е приложен), тъй като автоматичното фокусиране е трудно, когато
сте избрали [SLOW SHUTTR]. ([FOCUS],
стр. 35)
Не можете да изберете 16:9/4:3 като
екранно съотношение за режим [OLD
MOVIE].
Не можете извеждате изображения,
редактирани с цифров ефект, през жака
– DV (i.LINK). Можете да извеждате само
оригиналните изображения.
За DCR-HC48E:
Не можете да добавяте ефекти при изображения, които са записани от външен
източник.
Съвети
Можете да запазите изображения,
редактирани с помощта на цифров ефект
на “Memory Stick Duo” (стр. 55) или да ги
записвате на друг видеорекордер, DVD
рекордер и др.(стр. 51).
Можете да добавяте специални ефекти
към изображението по време на запис или
възпроизвеждане. Появява се .
OFF.
Не се използват настройките [PICT.
EFFECT].
NEG. ART
Цветността и яркостта са обърнати
(негатив).
SEPIA
Картината е в тонове на кафявото.
B&W
Картината е чернобяла.
SOLARIZE
Картината наподобява на илюстрация
със силен контраст.
PASTEL*
Картината наподобява на пастелна
рисунка.
MOSAIC*
Картината наподобява на мозайка.
* Не е достъпна по време на възпроизвеждане.
Забележки
Не можете извеждате изображения,
редактирани с цифров ефект, през жака
– DV (i.LINK). Можете да извеждате само
оригиналните изображения.
За DCR-HC48E:
Не можете да добавяте ефекти при изображения, които са записани от външен
източник.
Съвети
Можете да запазите изображения,
редактирани с помощта на цифров ефект
на “Memory Stick Duo” (стр. 55) или да ги
записвате на друг видеорекордер, DVD
рекордер и др. (стр. 51).
SMTH INT. REC (плавен запис през
интервал от време на лента)
а Време за запис
b Интервал
1 Изберете желания интервал от време,
като докоснете
(от
1 до 120 секунди) -.
2 Докоснете [REC START].
Записът започва и – се променя в червено.
За да прекъснете записа през интервал от
време, докоснете [REC STOP] на стъпка
2. За да възстановите, докоснете [REC
START].
За да отмените плавния запис през интервал от време, докоснете [REC STOP],
след това [END] на стъпка 2.
Забележки
По време на Плавния запис през интервал
от време вашата видеокамера може да
извърши функцията END SEARCH, за да
открие края на текущия запис на касета,
след като е записала няколко кадъра.
Не изключвайте захранването и не вадете
захранващия кабел, докато на екрана е
изведено съобщение.
Видеокамерата записва няколко кадъра за
първия и последния запис на Плавния запис
през интервал от време.
Съвети
Ако фокусирате ръчно, можете да записвате ясни изображения дори когато осветлението се променя ([FOCUS], стр. 35).
По време на запис можете да заглушите
звуковите сигнали, като зададете опция
[BEEP] (стр. 48).
INT. REC – STL (Запис на неподвижни
изображения през интервал от време)
Вашата видеокамера заснема неподвижно
изображение през избран интервал от
време и го записва на “Memory Stick Duo”.
Тази функция е полезна при наблюдаване на
движението на облаци или промяната в
дневната светлина.
а: Време за запис
б: Интервал
1 Докоснете
желан интервал
от време (1, 5 или 10 минути) --[ON]
--.
2 Натиснете PHOTO докрай.
спира да мига и записът с интервал започва.
За да отмените [INT. REC – STL], задайте
[OFF] на стъпка 1.
DEMO MODE
Настройката по подразбиране е [ON] и ви
позволява да преглеждате демонстрацията
за около 10 минути след като сте извадили
касетата и “Memory Stick Duo” от видеокамерата и преместите неколкократно
ключа POWER, за да включите лампичката
CAMERA - TAPE.
Използване на меню
Вашата видеокамера снима един кадър от
изображението през избран интервал и ги
съхранява в паметта, докато запази няколко
кадъра. Тогава тези кадри се записват на
лентата наведнъж. Тази функция е полезна
за наблюдаване на движението на облаци
и промяната на дневната светлина. Тези
изображения се възпроизвеждат плавно. За
тази операция свържете видеокамерата към
мрежата от 220 V чрез приложения променливотоков адаптер.
Функцията Плавен запис през интервал от
време се изключва, след като са изминали прибл.
12 часа от първия запис.
Звукът не се записва.
Последните няколко кадъра може да не се запишат, ако батериите или лентата свършат.
Възможно е да има разлика в продължителността на интервалите.
Използване на меню
PICT. APPLI. (продължение)
Съвети
Демонстрацията ще бъде прекъсната в
случаи като описан ите по-долу.
Когато докоснете екрана по време на
демонстрация. (Демонстрацията започва
отново след около 10 минути)
Когато заредите касета или “Memory
Stick Duo”.
Когато ключът POWER е в положение,
различно от CAMERA - TAPE.
PictBridge PRINT
Вижте стр. 57.
USB SELECT
Можете да свържете видеокамерата към
персоналния си компютър посредством USB
кабел и да разглеждате изображенията на
компютърния монитор. Посредством тази
функция можете и да свържете видеокамерата към PictBridge съвместим принтер (стр.
57). За подробности се обърнете към ръководството “Първи стъпки” на приложения
CD-ROM.
Memory Stick
Изберете тази опция, за да разглеждате
снимките, записани на “Memory Stick
Duo”, на монитора или за да ги прехвърлите на компютъра.
PictBridge PRINT
Изберете тази опция, когато свържете
видеокамерата към PictBridge съвместим
принтер, за да ги отпечатате директно
(стр. 57).
STREAM
Изберете тази опция, за да гледате движещи се изображения на монитора или за
да ги прехвърлите на компютъра.
Забележки
Не можете да задавате опция
[
STREAM] по време на операция Easy
Handycam
меню EDIT/PLAY
Настройки за редактиране или възпроизвеждане в различни режими
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 30
VAR. SPD PB (Променлива скорост на възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате движещи се
изображения в различни режими.
1 Докосвайте следните бутони по време на
възпроизвеждане.
За да
Докоснете
смените посоката на възпроизвеждане
(frame)
възпроизвеждате в забавен
каданс**
За да промените посоката
(frame)
за да възпроизвеждате два
пъти по-бързо
-- (double speed)
(double speed)
За да промените посоката
(frame)
(double speed)
за да възпроизвеждате кадър
по кадър
(frame) по време
на пауза
За да промените
посоката
(frame) по време на
възпроизвеждане в режим
кадър по кадър.
* Могат да се появят хоризонтални линии
отгоре, отдолу или в центъра на екрана.
Това не е неизправност.
** Изображения, извеждани чрез жака – DV
(i.LINK), не могат да бъдат възпроизвеждани
гладко в режим на забавен каданс.
2 Докоснете
.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, докоснете
(Play/Pause)
два пъти (веднъж от режим на възпроизвеждане кадър по кадър).
Забележки
Няма да чуете записания звук. Може да
видите мозаечни изображения от по-рано
възпроизведената картина.
REC CTRL (Контрол на записа)
Вижте стр. 53.
AUD DUB CTRL (Презапис на звук)
Запис на звук
Заредете записана касета във вашата
видеокамера.
1 Плъзнете неколкократно ключа POWER,
за
да включите лампичката PLAY/EDIT.
2 Докоснете
(Play/Pause), за да започнете
възпроизвеждане на касетата, а после го
докоснете отново в точката, в която
искате да започнете запис на звука.
3 Пипнете
4 Докоснете
(Play).
Видеокамерата започва да записва звук през
вградения стерео микрофон.
Докато записвате новия звук на стерео
пътечка 2 (ST2) по време на възпроизвеждане на касетата, се появява .
5 Докоснете
(Stop), когато искате да
спрете записа.
За да запишете звук и на други сцени, повторете стъпка 2, за да изберете сцените, а
после докоснете [AUDIO DUB].
6 Докоснете
.
Съвети
За да зададете предварително крайна
точка на аудио презаписа, натиснете
ZERO SET MEMORY на устройството
за дистанционно управление на сцената, в
която искате да спрете аудио презаписа
по време на възпроизвеждане. След стъпки
2 и 4 записът ще спре автоматично на
избраната сцена.
За да прослушате записания звук
1 Започнете възпроизвеждане на касетата,
върху която сте презаписали звук (стр. 22).
2
3 Докоснете
, за да регулирате баланса на оригиналната звукова пътечка (ST1)
и новия звук (ST2), а после докоснете
.
Забележки
Оригиналният звук (ST1) се извежда при
настройка по подразбиране.
Използване на меню
Използвайки вградения стерео микрофон
(стр. 85), можете да добавите звук към касета, която вече е записана в 12-битов режим
(стр. 46), без да изтривате оригиналния звук.
Забележки
Не можете да записвате допълнителна
аудио пътечка:
- Когато касетата е записана в 16-битов
режим (стр. 46).
- Когато касетата е записана в режим LP.
- Когато видеокамерата е свързана посредством i.LINK кабел.
- Когато касетата е записана в режим
4CH MIC на друга видеокамера.
- На празни участъци на касетата.
- Когато касетата е записана в телевизионна цветова система, различна от тази
на видеокамерата (стр. 73).
- Когато капачето за защита от запис на
касетата е в положение SAVE (стр. 73).
- На участъци, записани в HDV формат.
Когато добавяте звук, картината няма
да се изведе през жака A/V OUT. Прегледайте картината на LCD екрана или през
визьора.
Можете да записвате допълнителна аудио
пътечка само на касета, записана с вашата
видеокамера. Звукът може да се влоши,
когато записвате аудио сигнал на касета,
записана с друга видеокамера (включително и други камери от модел DCR-HC47E/
HC48E).
Използване на меню
EDIT/PLAY (Продължение)
END SEARCH)
EXEC
Последното записано изображение се възпроизвежда за около 5 секунди, след което
спира автоматично.
CANCEL
Изберете, за да спрете функцията [END
SEARCH].
Забележки
След като извадите касетата, функцията
[END SEARCH] не е достъпна.
меню - STANDARD SET
Настройки по време на запис на касета или
други основни настройки
Настройката по подразбиране е отбелязана
с . Индикаторите в скоби се появяват,
когато опцията е избрана.
За подробности относно избора на
опция в менюто вижте стр. 30.
REC MODE (Режим на запис)
Записва на касета в режим SP (Стандартно възпроизвеждане).
Увеличава времето на запис до 1.5 пъти
в сравнение с режим SP (Удължено възпроизвеждане).
Забележки
Ако записвате в режим LP, картината
може да се появи със смущения, подобни
на мозайка или звукът да бъде неясен, когато възпроизвеждате касетата на други
видеокамери или видеорекордери.
Когато записвате в режим SP и в режим
LP на една касета, възпроизведената
картина може да има смущения и броячът
може да не отчита коректно между
сцените.
AUDIO MODE
12 BIT
Записва в 12-битов режим (два стерео
звука).
16 BIT
.
Записва в 16 битов режим (един стерео
звук с високо качество).
VOLUME (Сила на звука)
Вижте стр. 22.
AUDIO MIX
Вижте стр. 45.
LCD/VF SET
TV TYPE
Настройката няма да се отрази на записаното изображение.
LCD BRIGHT
Можете да настройвате осветеността на
LCD екрана.
1 Регулирайте осветеността с помощта
на
.
2 Докоснете --.
LCD BL LEVEL (Осветеност на дисплея)
Можете да настройвате осветеността на
задното осветяване на LCD екрана.
Забележки
Когато свържете вашата видеокамера
към външен източник на захранване, опцията [BRIGHT] се задава автоматично.
Когато изберете [BRIGHT], зарядът на
батериите леко намалява по време на
запис.
LCD COLOR
Можете да настройвате цветността на
LCD екрана с помощта на
.
Ниска цветност
USB – CAMERA
Когато зададете опция [-- STREAM] и свържете видеокамерата към вашия компютър
посредством USB кабел, можете да наблюдавате изображението от видеокамерата на
компютърния монитор на живо. Можете
и да запишете изображението на вашия
компютър. За подробности вижте ръководството “Първи стъпки” на приложения
CD-ROM (стр. 62).
DISP GUIDE
Вижте стр. 91.
DATA CODE (Данни)
При възпроизвеждане извежда информацията, автоматично записана по време
на запис.
OFF.
Данните не се извеждат.
DATE/TIME
Извежда информация за дата и час.
CAMERA DATA (По-долу)
Извежда информация относно настройките на камерата.
Висока цветност
VF B.LIGHT (Яркост на визьора)
Можете да настройвате яркостта на
визьора.
NORMAL
Стандартна осветеност
BRIGHT
Яркостта на визьора се увеличава.
Забележки
Когато свържете вашата видеокамера
към външен източник на захранване, опцията [BRIGHT] се задава автоматично.
Когато изберете [BRIGHT], зарядът на
батериите леко намалява по време на
запис.
1 Изключена функция SteadyShot
2 Експонация
3 Баланс на бялото
4 Увеличение
5 Скорост на затвора
6 Размер на диафрагмата
Използване на меню
NORMAL
Стандартна осветеност
BRIGHT
Осветеността на LCD екрана се увеличава.
Вижте стр. 29.
Използване на меню
STANDARD SET (Продължение)
Забележки
Стойността за регулиране на експонацията(0 EV), скоростта на затвора и
размера на диафрагмата се появяват,
когато възпроизвеждате неподвижните
изображения на “Memory Stick Duo”.
Датата и часът се извеждат в една и
съща област на дисплея [DATE/TIME]. Ако
записвате картина без да сте настроили
часа, ще се появят [- - - - - - ] и [- - :- - :- - ].
REMAINING
AUТO
Извежда индикатора за оставащо време
на касетата за около 8 секунди при ситуации като описаните по-долу.
Когато зададете ключа POWER в положение PLAY/EDIT или CAMERA-TAPE
при поставена касета.
Когато докоснете
(Play/Pause)
ON
Винаги извежда индикатора за оставащо
време на касетата.
REMOTE CTRL (устройство за дистанционно управление)
Настройката по подразбиране е [ON], това
ви позволява да използвате приложеното
устройството за дистанционно управление
(стр. 88).
Съвети
Задайте в положение [OFF], за да предотвратите случаи, в които вашата видеокамера ще реагира на сигнали, подадени от друго устройство
за дистанционно управление.
BEEP
ON
Когато започнете/спрете да записвате
или работите с активния панел, се чува
звуков сигнал.
OFF
Изключва звуковия сигнал и звука от
затвора.
DISP OUTPUT (Изходен дисплей)
LCD PANEL
Извежда екранни показатели (например
времевия код) на LCD екрана и визьора.
V-OUT/ PANEL
Извежда екранни показатели (например
времевия код) на телевизионния екран,
LCD екрана и визьора.
MENU ROTATE
NORMAL
Преминава надолу през менюто, когато
докоснете
.
OPPOSITE
Преминава нагоре през менюто, когато
докоснете
.
A. SHUT OFF (Автоматично изключване)
5 минути
Видеокамерата се изключва автоматично, ако не работите с нея за повече от
приблизително 5 минути.
NEVER
Видеокамерата не се изключва автоматично.
Забележки
Когато включите вашата видеокамера
към контакта, функцията [A. SHUT OFF]
отива на положение [NEVER].
CALIBRATION
Вижте стр. 79.
меню -TIME/LANGU.
За подробности относно избора на опция в
менюто вижте стр. 30.
CLOCK SET (Настройка на часовника)
Настройка на
персоналното меню
Можете да прибавите желана опция от
менютата към всяко Персоналното меню,
присвоено към светещата в момента
лампичка. Тази функция е удобна, когато прибавяте често използвани опции от менюто
към Персоналното меню.
Вижте стр. 11.
WORLD TIME
Когато използвате вашата видеокамера в
чужбина, можете да настроите времевата разлика, като докосвате
.
Часовникът ще бъде настроен в зависимост
от времевата разлика. Ако настроите
времевата разлика на 0, часовникът се връща
в първоначално сверения час
Докоснете
[P-MENU
SET UP] -[ADD].
Ако желаното меню не се появи на екрана,
докоснете
.
Използване на меню
LANGUAGE
Прибавяне на меню
Можете да прибавите до 28 опции към
всяко Персоналното меню. Ако желаете
да прибавите повече, трябва да изтриете
някоя от по-маловажните опции в менюто,
преди да прибавите нова.
Можете да изберете езика, който да бъде
използван на LCD екрана.
Забележки
Видеокамерата предлага [ENG [SIMP]]
(опростен английски), ако не можете да
откриете вашия майчин език измежду
изброените.
Докоснете
, за да изберете категория в менюто, след това докоснете
Докоснете
, за да
изберете опция в менюто,
след това докоснете [YES] .
Менюто се прибавя към края на списъка.
Изтриване на опция в менюто
Настройка на поредността на менютата в Персоналното меню
Докоснете
- [PMENU SET UP] - [DELETE].
Ако желаното меню не се появи на екрана,
докоснете
.
Докоснете
- [P-MENU
SET UP] - [SORT].
Ако желаната опция в менюто не се
появи на екрана, докоснете
Докоснете опцията в
менюто, която желаете да
преместите.
Докоснете менюто, което
желаете да изтриете.
Докоснете
, за да
преместите опцията в
менюто на желаното от
вас място.
Докоснете
За да подредите други опции, повторете
стъпки от 2 до 4.
Докоснете [END] Докоснете [YES] -
.
.
Забележки
Не можете да изтривате [MENU] и [PMENU SET UP].
Забележки
Не можете да преместите [P-MENU SET
UP].
Нулиране на настройките – (Reset)
Докоснете
- [P-MENU SET UP]
- [RESET] - [YES] - [YES] .
Ако желаното меню не се появи на екрана,
докоснете
.
Презапис на видеорекордер или DVD/HDD рекордери
Можете да презаписвате изображения, възпроизведени на вашата видеокамера, на други записващи устройства
(например видеорекордери или DVD/HDD рекордери).
Можете да свържете вашата видеокамера към видеорекордер или DVD/HDD рекордер посредством A/V
свързващ кабел (1),A/V свързващ кабел с S VIDEO (2) или i.LINK кабел (3).
Включете вашата видеокамера към контакта, като използвате приложения АС адаптер (стр. 8). Обърнете се
за справка и към инструкциите за експлоатация, приложени към устройствата, които ще свързвате.
Устройство без S
VIDEO жак
Устройство с S
VIDEO жак
Презапис и редактиране
Към i.LINK жак
Към
или
жак (i.LINK)
Видеорекордери или
DVD/HDD рекордери
направление на сигнала
1 А/V свързващ кабел (приложен)
Стойката Handycam и вашата видеокамера са
снабдени с А/V OUT жакове (стр. 87, 88). Свържете
А/V свързващия кабел или към стойката Handycam,
или към видеокамерата, в зависимост от вашите
желания.
жакове (ляв и десен аудио канал) и S VIDEO жака (S
VIDEO канал) на А/V свързващия кабел (не е приложен). В този случай жълтият (стандартен видео
канал) жак не е необходим. Само S VIDEO връзката
няма да възпроизведе звук.
3 i.LINK (не е приложен)
2 А/V свързващ кабел с S VIDEO (не е
приложен)
Когато свързвате друго устройство през S VIDEO
жака, като използвате А/V свързващия кабел с
S VIDEO жак (не е приложен), изображенията се
възпроизвеждат по-достоверно, отколкото чрез
приложения А/V кабел. Свържете белия и червения
Използвайте i.LINK кабел, за да свържете видеокамерата към друго устройство, снабдено с i.LINK
жак. Видео и аудио сигналите се предават цифрово,
извеждайки висококачествено изображение и звук.
Обърнете внимание, че не можете да извеждате
изображение и звук отделно.
Презапис на видеорекордер или DVD/HDD рекордери (Продължение)
Забележки
Когато свързвате видеокамерата към
моно устройство, свържете жълтия жак
на А/V свързващия кабел към входното
видео гнездо и свържете белия (ляв канал)
или червения (десен канал) жак към входното аудио гнездо на устройството.
Когато свързвате устройство чрез
А/V свързващия кабел, настройте [DISP
OUTPUT] на [LCD PANEL] (настройка по
подразбиране) (стр. 48).
Докато вашата видеокамера изпраща сигнали към друго устройство посредством
i.LINK кабел, на LCD екрана на видеокамерата се появява индикация --.
Подгответе видеокамерата
за възпроизвеждане.
Заредете записана касета.
Преместете ключа POWER неколкократно, за да включите лампичката
PLAY/EDIT
Заредете носителя за запис в
записващото устройство
Ако вашето записващо устройство има
селектор за входен сигнал, задайте го на
съответния вход (например видео вход1,
видео вход2).
Свържете вашата видеокамера към записващото устройство (видеорекордер или DVD/
HDD рекордер) посредством
А/V свързващ кабел (приложен) 1, А/V свързващ кабел с
S VIDEO (не е приложен) 2 или
i.LINK кабел (не е приложен) 3.
Свържете видеокамерата към входните
жакове на записващото устройство.
Започнете възпроизвеждане
на видеокамерата и запис на
записващото устройство.
За подробност вижте ръководството за
експлоатация, приложено към записващото ви устройство.
Когато презаписът завърши,
спрете видеокамерата и записващото устройство.
Забележки
Задайте [TV TYPE] в зависимост от устройството за възпроизвеждане (телевизор и др.), когато свързвате посредством
A/V свързващ кабел.
За да запишете датата/часа и данните
за настройките на камерата, когато
сте свързали посредством A/V свързващ
кабел, изведете ги на екрана (стр. 47).
Следните не могат да бъдат изведени
през -- DV жака (i.LINK):
- Индикатори
- Изображения, редактирани с помощта
на [PICT EFFECT] (стр. 42), [D.EFFECT]
(стр. 41) или PB zoom (стр. 24).
Когато сте свързали посредством i.LINK
кабел и дадете изображението от вашата
видеокамера на пауза по време на запис,
записаното изображение ще изглежда
назъбено.
Когато сте свързали посредством i.LINK
кабел, информацията, която се извежда
по време на запис (дата/час/настройки на
камерата) може да не се изведе или запише
в зависимост от устройството или
софтуера.
Запис на изображения от видеорекордер или
телевизор (DCR-HC48E)
Можете да записвате изображения и телевизионни програми от видеорекордер или телевизор на лента или
пък да записвате сцена като неподвижно изображение на “Memory Stick Duo” посредством i.LINK кабел (не е
приложен). Преди това поставете във вашата видеокамера касета или “Memory Stick Duo”, на които ще бъде
записвано.
Можете да свържете вашата видеокамера към телевизор, видеорекордер и др. или към i.LINK съвместимо
устройство, като използвате i.LINK кабел (не е приложен).
Свържете видеокамерата към стенен контакт посредством приложения променливотоков адаптер (стр. 8).
Вижте и ръководството за експлоатация, приложено към устройствата, които ще свързвате.
Забележки
Не можете да записвате на вашата видеокамера изображения от телевизор, видеорекордер и др., които нямат i.LINK жак.
Вашата видеокамера може да записва само от PAL източник. Например, видеозаписи или телевизионни предавания на френската система (SECAM) няма да бъдат записани правилно. Вижте стр. 73 за подробности
относно телевизионните цветови системи.
Ако използвате 21-пинов адаптер за входен PAL източник, трябва да използвате двупосочен 21-пинов
адаптер (не е включен в комплекта).
Презапис и редактиране
кабел (не е приложен)
направление на сигнала
Когато свързвате видеокамерата към друго
устройство посредством i.LINK кабел, видео и аудио сигналите се предават цифрово,
извеждайки висококачествено изображение
и звук. Обърнете внимание, че не можете да
извеждате изображение и звук отделно.
Запис на филми
1 Свържете вашия телевизор или видеорекордер към
видеокамерата посредством
i.LINK кабел.
2 Ако записвате от видеорекордер, заредете касета.
3 Плъзнете ключа POWER
неколкократно, така че
лампичката PLAY/EDIT да
светне.
Запис на изображения от видеорекордер или телевизор
(DCR-HC48E) (Продължение)
Задайте видеокамерата в
режим пауза при запис.
Натиснете леко PHOTO на
сцената, която желаете да
запишете. Проверете изображението и натиснете докрай.
Когато записвате изображения от видеорекордер:
Започнете възпроизвеждането на видеокасетата във
видеорекордера.
Когато записвате изображения от телевизор:
Изберете телевизионна програма.
Забележки
Когато свържете видеокамерата и
другите устройства посредством i.LINK
кабел, се появява индикаторът
.
(Този индикатор може да се появи и на
свързаното устройство.)
Изображението, което се възпроизвежда
на свързаното устройство, се появява на
LCD екрана на видеокамерата.
Докоснете [REC START] в
точката, в която желаете да
започнете записа.
Спрете записа.
Запис на неподвижни изображения
Извършете стъпки от 1 до 3
в “Запис на филми”.
Възпроизведете видеокасета във видеорекордера
или изберете телевизионна
програма.
Изображенията от видеорекордера или
телевизора се появяват на екрана на
видеокамерата.
Презапис на изображения от Изтриване на записани
лента на “Memory Stick Duo” изображения от “Memory
Можете да запишете желана сцена от
Stick Duo”
движещи се изображение, което сте записали
на касета, като неподвижно изображение
на “Memory Stick Duo”. Уверете се, че сте
заредили видеокасета със запис и “Memory
Stick Duo” във видеокамерата.
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да изберете режим PLAY/EDIT.
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да включите лампичката PLAY/EDIT.
Докоснете
Потърсете и запишете сцената, която желаете.
Забележки
Записват се датата и часът, когато сте
записали изображението на касетата и
сте го запазили на “Memory Stick Duo”. На
видеокамерата се извеждат датата и часът, когато сте записали изображението
на касетата. Данните за настройки на
камерата, записани на касетата, не могат
да бъдат запазени на “Memory Stick Duo”.
Неподвижните изображения ще бъдат
фиксирани с размер [0.2 M], когато възпроизвеждате с екранен формат 16:9 или
[VGA (0.3 M)], когато възпроизвеждате
екранен формат 4:3.
Докоснете
, за да изберете изображението, което
желаете да изтриете
Докоснете
- [YES].
Забележки
След като веднъж сте изтрили изображението, то не може да бъде възстановено.
Изображенията не могат да бъдат изтрити, когато използвате “Memory Stick
Duo” със защитно капаче и то е поставено в положение за защита от запис (стр.
75) или когато избраното изображение е
защитено. (стр. 56)
Съвети
За да изтриете всички изображения наведнъж, изберете [
ALL ERASE] (стр. 39).
Можете да изтриете изображения в
индекс екран (стр. 23). Можете лесно да
откриете изображението, което желаете
да изтриете, като изведете 6 изображения наведнъж.
Докоснете
-- [ DELETE] -- изображението, което желаете да изтриете
-- [YES].
Презапис и редактиране
Докоснете
(възпроизвеждане), за
да възпроизведете касетата, след това
натиснете леко PHOTO на сцената,
която желаете да запишете. Проверете
изображението и натиснете докрай.
Маркиране на записани изображения на “Memory Stick Duo”
с определена информация (Знак за отпечатване/Защита
на изображение)
Когато използвате “Memory Stick Duo” със
защитно капаче, уверете се, че то не е зададено в положение за защита от запис. (стр. 75)
Не поставяйте знак за отпечатване на
изображения във вашата видеокамера, ако
на “Memory Stick Duo” вече има изображения
със знаци за отпечатване, поставени от
други устройства. Това може да промени
информацията на изображенията със знак
за отпечатване, поставен от другото
устройство
Избор на неподвижни изображения за
отпечатване (Знак за отпечатване)
Предотвратяване на случайно изтриване (Защита на изображение)
Стандартът DPOF (Digital Print Order
Format - Формат за цифрово разпечатване)
се използва, за да изберете изображенията за
отпечатване във вашата видеокамера.
Когато поставите знак за отпечатване на
изображения, които желаете да отпечатате, не е нужно да ги избирате отново,
когато ги отпечатвате. (Не можете да
определите броя на разпечатките.)
Можете да изберете и отбележите изображения, които желаете да защитите от
изтриване.
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да изберете режима PLAY/EDIT.
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да изберете режима PLAY/EDIT.
[PROTECT].
Докоснете
[PRINT MARK].
Докоснете изображението,
което желаете да защитите.
Докоснете изображението,
което желаете да отпечатате по-късно.
Докоснете
Докоснете
- [END].
Забележки
За да отмените знака за отпечатване,
докоснете изображението отново на
стъпка 3.
- [END].
Забележки
За да отмените защитата на изображението, докоснете изображението отново
на стъпка 3.
Отпечатване на записани изображения
(PictBridge съвместим принтер)
Можете лесно да отпечатвате неподвижни
изображения, записани с вашата видеокамера,
като използвате PictBridge – съвместим
принтер, дори ако нямате компютър.
Свържете приложения променливотоков
адаптер към мрежата от 220V (стр. 8).
Заредете “Memory Stick Duo” с неподвижни
изображения във вашата видеокамера и
включете принтера.
Свързване на видеокамерата с
принтер
Преместете ключа POWER
неколкократно, за да включите лампичката PLAY/EDIT.
Забележки
Операциите не са гарантирани, ако използвате несъвместими с PictBridge принтери.
Съвети
Можете да действате и като изберете в
следния ред:
Отпечатване
Изберете изображението,
което ще отпечатвате, като
докоснете
.
Докоснете [PictBridge PRINT].
Когато връзката между видеокамерата и
принтера приключи, на екрана се появява
--(PictBridge връзка).
- [COPIES].
Изберете броя разпечатки,
който желаете, като докосвате
.
Можете да зададете максимум 20 копия
на едно изображение, което ще бъде
отпечатано.
Докоснете
- [END].
За да отпечатате датата и часа, когато
е записано изображението, докоснете
-- [DATE/TIME] -- [DATE] или [DAY &
TIME] --
Докоснете [EXEC] -- [YES].
Едно от изображенията на “Memory Stick
Duo” ще се възпроизведе.
Когато разпечатването приключи,
[Printing…] изчезва и отново се появява
екран за избор на изображение.
Докоснете [END], когато отпечатването приключи.
Презапис и редактиране
Докоснете
Свържете (USB) жака (стр.
88) на стойката Handycam
към принтера, като използвате приложения USB кабел.
Отпечатване на записани изображения (PictBridge съвместим
принтер) (Продължение)
Забележки
Вижте и ръководството за експлоатация
на принтера, който ще използвате.
Не извършвайте следните операции, докато индикацията – е на екрана. Операцията може да не се извърши правилно.
Не местете ключа POWER.
Не изключвайте кабела на захранването.
Не вадете видеокамерата от стойката
Handycam.
Не изключвайте USB кабела от стойката
Handycam или принтера.
Не вадете “Memory Stick Duo” от видеокамерата
Ако принтерът спре да функционира,
извадете USB кабела, изключете принтера
и отново го включете и започнете операцията отначало.
При някои модели принтери горната,
долната, лявата или дясната страна на
изображението може да бъде отрязана.
Ако отпечатвате неподвижно изображение, записано в размер 16:9, левият и
десният край на изображението може да
бъдат отрязани.
Някои модели принтери може да не
поддържат функцията за отпечатване на
дата и час. За подробности вижте ръководството за експлоатация на принтера.
Отпечатването на изображения, които
са записани с други устройства, не е
гарантирано.
PictBridge е стандарт, създаден от Асоциацията за видео и фото продукти (CIPA).
Можете да отпечатвате изображения без
да използвате компютър, като свържете
принтера директно към цифровата
видеокамера или фотоапарат, независимо
от модела и производителя.
Използване на компютър
Какво можете да правите с вашия Windows
компютър
Когато инсталирате софтуера “Picture
Motion Browser” от приложения CD-ROM на
Windows компютър, можете да извършвате
следните операции.
Забележки
Не можете да инсталирате приложения
софтуер “Picture Motion Browser” на
Macintosh компютър.
Относно ръководството “Първи
стъпки”
Ръководството “Първи стъпки” представлява наръчник с инструкции, който
можете да четете на вашия компютър. Това
ръководство описва основни операции от
първоначалното свързване на камерата към
компютъра и извършване на настройки до
по-общи действия при първа употреба на
софтуера “Picture Motion Browser”, записан на
CD-ROM-а (приложен). След като инсталирате CD-ROM-а, надписан “Инсталиране
на ръководство “Първи стъпки” (стр. 60),
стартирайте ръководството “Първи
стъпки”, след което следвайте инструкциите.
Относно опцията помощ към софтуера
Прехвърляне/Гледане на движещи се изображения, записани с вашата видеокамера
Можете да подреждате движещи се и
неподвижни изображения според датата
и часа на заснемане и да избирате движещи
се и неподвижни изображения, които
желаете да видите, като миниатюрни
иконки. Тези иконки могат да бъдат увеличени и възпроизведени последователно
(slide show)
Редактиране на изображения, прехвърлени на
компютър
Можете да редактирате прехвърлени
движещи се и неподвижни изображения на
компютър.
Прехвърляне на движещи се изображения от
компютъра на видеокамерата.
Можете да записвате движещи се изображения, прехвърлени от видеокамерата на
компютъра, обратно на видеокамерата.
Изисквания на системата
Когато използвате “Picture Motion Browser”
Операционна система: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional или Windows XP
Media Center Edition. Необходима е стандартна инсталация. Работата на продукта
не е гарантирана, ако по-горните операционни системи са обновени от предишни
версии или на компютъра са инсталирани
няколко операционни системи.
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по
бърз
Програми: DirectX 9.0C или по-късна версия
(Този продукт се баз ира на DirectX технология. Необходимо е да имате инсталирана
DirectX).
Звукова система: Звукова карта, съвместима с Direct Sound.
Памет: 256 МВ или повече.
Използване на компютър
Основни функции
Опцията помощ обяснява всички функции
на приложените програми. Обърнете се към
опцията помощ за по-сложните операции,
след като сте прочели изцяло ръководството “Първи стъпки”. За да изведете опцията
помощ, щракнете върху [?] на екрана.
Какво можете да правите с вашия
Windows компютър (Продължение)
Хард диск: Необходимата памет за инсталацията: приблизително 350 МВ.
Дисплей: Видео карта, съвместима с DirectX
7 или по-късна версия,, минимум 1024 х 768
точки, High Color (16 bit цвят)
Други: -- USB порт (трябва да бъде стандартно монтиран) DV интерфейс (IEEE1394
i.LINK) (за да свържете чрез i.LINK кабела),
оптично дисково устройство (Необходимо
ви е CD-ROM устройство за инсталацията).
Когато възпроизвеждате изображения, записани на “Memory Stick Duo”, с вашия компютър
Операционна система: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional или Windows XP
Media Center Edition. Необходима е стандартна инсталация. Работата на продукта
не е гарантирана, ако по-горните операционни системи са обновени от предишни
версии.
Процесор: MMX Pentium 200 MHz или по
бърз
Други: -- USB порт (трябва да го има по
стандарт)
Забележки
Операциите не са гарантирани за всички
препоръчани операционни системи.
Например, други отворени или работещи
в момента на заден план приложения може
да ограничат операциите с продукта.
Съвети
Ако компютърът ви има гнездо за
Memory Stick, заредете “Memory Stick
Duo”, на който са записани неподвижни
изображения, в Memory Stick Duo адаптера (не е приложен), а после го заредете
в гнездото за Memory Stick на вашия
компютър, за да копирате неподвижните
изображения на компютъра.
Когато използвате “Memory Stick Duo
PRO”, а компютърът ви не е съвместим с
него, свържете видеокамерата посредством USB кабела, вместо да използвате гнездото за Memory Stick на вашия
компютър.
Инсталиране на софтуер
и ръководство “Първи
стъпки”
Преди да свържете вашата видеокамера
с компютър, трябва да инсталирате
софтуера, записан на приложения CD-ROM
и ръководството “Първи стъпки”. Веднъж
инсталиран, преинсталация не е необходима.
Софтуерът, който ще инсталирате и
процедурите може да се различават, в
зависимост от операционната система,
инсталирана на вашия компютър.
Съвети
Вижте страница 62, ако използвате
Macintosh компютър.
Инсталиране на ръководството
“Първи стъпки”
Уверете се, че вашата видеокамера не е свързана към
компютъра.
Включете компютъра.
За инсталацията влезте като Администратор.
Затворете всички активни програми, преди
да инсталирате софтуера.
Поставете приложения CDROM диск в CD устройството на вашия компютър.
Появява се инсталационният екран.
Ако инсталационният екран не се
появи
1 Щракнете върху [Start], а после върху [My
Computer] (за Windows 2000 щракнете два
пъти върху [My Computer]).
2. Щракнете два пъти върху [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (име на дисково устройство)*.
Имената на дисковите устройства може да
варират (като например ( Е: )), в зависимост
от компютъра.
Щракнете върху
[FirstStepGuide].
Изберете езика, на който
искате да бъде инсталирана програмата и модела
на вашата видеокамера от
падащото меню.
Прочетете [License
Agreement](Лицензно споразумение), отбележете [I accept the
terms of license agreement ] (Приемам условията на лицензното
споразумение), ако сте съгласни
с тях, след което щракнете
[Next]
Следвайте инструкциите за
инсталирането на софтуера.
Щракнете върху
[FirstStepGuide (HTML)].
Инсталацията започва.
Когато се появи надпис [Save is complete],
щракнете върху [OK], за да завършите
инсталацията.
Microsoft DirectX 9.0c.
Софтуер, необходим за движещи се
изображения
Рестартирайте компютъра, ако това е
нужно, за да завършите инсталацията.
На десктопа се появяват икони-препратки, като [--] (Picture Motion Browser).
Използване на компютър
За да прочетете ръководството “Първи
стъпки” в PDF формат
На стъпка 6 щракнете върху
[FirstStepGuide (PDF)].
В зависимост от компютъра може
да се наложи да инсталирате и друг
софтуер (указан по-долу). Ако се появи
инсталационният прозорец, следвайте
инструкциите, за да инсталирате
нужния софтуер.
За да инсталирате софтуера “Adobe
Reader”, който ще отвори PDF файла
На стъпка 6 щракнете върху [Adobe®
Reader®].
Извършете стъпки от 1 до
3 в “Инсталиране на ръководството “Първи стъпки””
(стр. 60).
Щракнете върху [Install].
Изберете езика, на който
ще бъде инсталирано приложението, след което щракнете върху [Next].
Сложете отметка пред вашата държава/регион, след
което щракнете върху [Next].
Извадете CD-ROM диска от
дисковото устройство на
компютъра.
След като инсталирате софтуера, на десктопа се появява
икона-препратка за уебсайта,
на който се регистрират
клиентите.
След като се регистрирате на сайта, ще
получите сигурна и полезна клиентска
поддръжка.
http://www.sony.net/registration/di/
Разглеждане на
ръководство “Първи
стъпки”
Използване на Macintosh
компютър
Препоръчва се разглеждането на ръководството “Първи стъпки” да става с
помощта на Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0
или по-късна.
Щракнете два пъти върху иконата-препратка към ръководството “Първи стъпки”,
намираща се на десктопа.
Можете да копирате неподвижните изображения от “Memory Stick Duo” на вашия
Macintosh компютър. Инсталирайте ръководството “Първи стъпки” от приложения
CD-ROM.
Забележки
Приложеният софтуер “Picture Motion
Browser” не действа на Mac OS.
Вижте ръководството “Първи стъпки”
за подробности как да свържете видеокамерата към компютъра и да копирате
неподвижните изображения.
Съвети
Можете също така да го стартирате,
като изберете [Start] - [Programs] ([All
Programs] за Windows XP) - [Sony Picture
Utility] - [FirstStepGuide] - папката на
вашата видеокамера - First Step Guide в
HTML формат.
За да разглеждате ръководството “Първи
стъпки” във формат HTML, без да сте
преминали през процеса на автоматична
инсталация, копирайте ръководството
на желания от вас език от директория
[FirstStepGuide], намираща се на CD-ROM-а,
върху вашия компютър и щракнете два
пъти върху [Index.html].
Обръщайте се към ръководството “Първи стъпки” в PDF формат в следните
случаи:
- Когато желаете да отпечатате дадени
теми от ръководство “Първи стъпки”
- Когато ръководството “Първи
стъпки” не се извежда коректно поради
настройките на разглеждащата програма, въпреки че използвате някоя от
препоръчаните операционни системи.
- Когато HTML версията на ръководство “Първи стъпки” не е инсталирана
автоматично
Изисквания на системата
Операционна система: MAC OS 9.1/9.2
или MAC OS X (v 10.1/v 10.2/v 10.3/ v 10.4).
Други: USB порт (трябва да има по стандарт)
Относно ръководството “Първи
стъпки”
Ръководството “Първи стъпки” представлява наръчник с инструкции, който
можете да четете на вашия компютър. Това
ръководство описва основни операции от
първоначалното свързване на камерата към
компютъра и извършване на настройки до
по-общи действия при първа употреба на
софтуера. След като инсталирате CD-ROMа, надписан “Инсталиране на ръководство
“Първи стъпки”, стартирайте ръководството “Първи стъпки”, след което
следвайте инструкциите.
Инсталиране на ръководството
“Първи стъпки”
Копирайте “FirstStepGuide(PDF)” на желания
от вас език, който се намира в папката
[FirstStepGuide], на вашия компютър.
Инсталиране на ръководството
“Първи стъпки”
Разглеждане на ръководство “Първи стъпки”
Щракнете два пъти върху
“FirstStepGuide(PDF)”. Ако на вашия компютър няма софтуер за разглеждане на PDF файлове, изтеглете Adobe Reader от неговата
уебстраница, указана по-долу:
http://www.adobe.com/
Отстраняване на
проблеми
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Ако се сблъскате с проблем по време на
използването на видеокамерата, използвайте
дадената по-долу таблица за отстраняването му. Ако проблемът продължава, изключете източника на захранване и се свържете
с вашия доставчик или оторизиран сервиз
на Sony.
Общи операции/ Easy Handycam/устройството за дистанционно управление……...63
Батерии/Източници на захранване………….64
LCD екран/визьор………................................…..64
Касети/”Memory Stick Duo”…….....................65
Запис………..............................................................66
Възпроизвеждане......................................………..67
Презапис/Редактиране/Свързване към други
устройства……….............................................…68
Свързване към компютър……................………69
Функции, които не могат да бъдат използвани заедно………......................................................69
Общи операции/ Easy Handycam/устройството за дистанционно
управление
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете комплекта
батерии, след това отново го свържете
след около 1 минута.
Натиснете бутона RESET (стр. 86) с
остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки се връщат в
положения по подразбиране, с изключение
на опциите в Персоналното меню.)
Бутоните не работят.
По време на операция Easy Handycam някои
бутони не са активни (стр. 17).
Настройките в менюто се променят
неочаквано.
Следните настройки автоматично се
връщат в положенията си по подразбиране, когато зададете ключа POWER в положение OFF (CHG) за повече от 12 часа.
- BACK LIGHT
- [SCENE SELECT]
- [SPOT METER]
- [EXPOSURE]
- [WHITE BAL.]
- [SPOT FOCUS]
- [FOCUS]
- [AUDIO MIX]
Видеокамерата се загрява.
При по-дълга употреба видеокамерата
може да загрее. Това не е неизправност.
Приложеното устройството за дистанционно управление не функционира.
Задайте [REMOTE CTRL] в положение
[ON] (стр. 48).
Отстранете препятствията между устройството за дистанционно управление
и дистанционния сензор.
Насочете сензора на дистанционното
управление далеч от източници на силна
светлина, като например пряка слънчева
светлина и силно таванно осветление.
В противен случай устройството за
дистанционно управление може да не
функционира правилно.
Поставете нова батерия в отделението
за батерии. Поставете я, като съобразите поляритета +/- с обозначенията +/- в
отделението. (стр. 81).
Други видеорекордери не работят
правилно, когато използвате приложеното устройство за дистанционно
управление.
Изберете режим за устройството за
дистанционно управление на вашия видеорекордер, различен от VTR 2.
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Захранването не се включва.
Инсталирайте зареден комплект батерии
във видеокамерата. (стр. 8)
Използвайте променливотоковия адаптер и
го включете към мрежата от 220 V. (стр. 8)
Поставете правилно вашата видеокамера в
стойката Handycam (стр. 8)
Настройките се променят по време на
операция Easy Handycam.
По време на Easy Handycam операция
настройките на функциите, които не са
изведени на екрана, се връщат към първоначалното си положение (стр. 16, 31).
Отстраняване на
проблеми
Покрийте сензора на видеорекордера с
тъмен лист хартия.
Батерии/Източници на захранване
Захранването внезапно се изключва.
Когато около 5 минути не сте работили
с вашата видеокамера, тя автоматично
се изключва (A. SHUT OFF). Променете
настройката [A. SHUT OFF] (стр. 48)
или включете отново захранването (стр.
11), или използвайте променливотоковия
адаптер.
Батериите са напълно разредени или
почти разредени. Заредете комплекта
батерии (стр. 8).
По време на зареждане на комплекта
батерии лампичката CHG (зареждане)
не мига
Плъзнете ключа POWER в положение OFF
(CHG) (стр. 8).
Поставете комплекта батерии правилно
(стр. 8).
Свържете правилно захранващия кабел към
контакта.
Поставете правилно вашата видеокамера
в стойката Handycam (стр. 8).
Зареждането на комплекта батерии е
приключило (стр. 8).
По време на зареждане на батериите
лампичката CHG (зареждане) мига.
Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 8). Ако проблемът продължи,
изключете променливотоковия адаптер
от контакта и се свържете с доставчика
на Sony. Батериите може да са изхабени.
Индикаторът за оставащия заряд на
батериите не показва вярното време.
Използвали сте комплекта батерии на
изключително горещо или студено място
или той не е зареден достатъчно. Това не е
неизправност.
Заредете го напълно отново. Ако проблемът продължи, сменете комплекта
батерии с нов. Може да се е повредил (стр.
8, 76).
Указаното оставащо време може да не
е правилно в зависимост от средата, в
която използвате батериите. Когато
отворите или затворите LCD панела, е
нужна около минута, за да бъде изведено
коректното оставащо време.
Батериите се разреждат прекалено
бързо.
Използвали сте батериите на изключително горещо или студено място или
те не са заредени достатъчно. Това не е
неизправност.
Заредете ги напълно отново. Ако проблемът продължи, сменете комплекта
батерии с нов. Може да се е повредил (стр.
8, 76).
LCD екран/визьор
На LCD екрана се появява ефект като
вълнички, когато го докоснете.
Това не е неизправност. Не натискайте
силно LCD екрана.
Не можете да изключите задното осветяване на LCD екрана.
Не можете да включите/изключите
задното осветяване на LCD екрана, като
натиснете и задържите DISP/BATT INFO
по време на операция Easy Handycam (стр.
17).
Не можете да изключите индикатора.
Не можете да изключите --. Докоснете
--, за да прегледате предупредителните
съобщения (стр. 72).
Бутоните не се появяват на панела с
операционните бутони.
Докоснете LCD панела леко.
Натиснете DISP/BATT INFO на видеокамерата (или DISPLAY на устройството за
дистанционно управление). (стр. 86, 88).
Бутоните на панела с операционните
бутони не работят правилно или не
работят изобщо.
Настройте панела ([CALIBRATION]).
(стр. 79).
Опциите в менюто се извеждат в сиво.
Не можете да изберете опциите в сиво
в текущата ситуация на запис/възпроизвеждане.
Не се извежда.
По време на Easy Handycam операция не
всички опции функционират. Отменете
операция Easy Handycam (стр. 16).
Изображението във визьора не е ясно.
Местете лостчето за настройка на
визьора, докато изображението се проясни
(стр. 13).
Изображението във визьора изчезва.
Затворете LCD панела. Изображението
не се извежда във визьора, когато LCD
панелът е отворен. (стр. 12).
Касетата е по-шумна при превъртане
назад или напред.
Когато използвате променливотоковия
адаптер, скоростта при превъртане назад
или напред се увеличава (в сравнение с
работа на батерии), а оттук се увеличава
и шумът. Това не е неизправност.
Не можете да изтриете записано на
касета изображение.
Не можете да изтриете записано на касета
изображение; можете само да превъртите
касетата назад и да я презапишете. Новият запис ще изтрие съществуващия.
Не можете да активирате функции,
когато използвате “Memory Stick Duo”.
Преместете ключа POWER неколкократно в положение CAMERA – MEMORY или
PLAY/EDIT (стр. 19, 22).
Ако използвате “Memory Stick Duo”, форматиран на компютър, форматирайте го
отново с вашата видеокамера (стр. 39).
Видеокасети/”Memory Stick Duo”
Индикаторът за Памет на касетата
или заглавието не се появяват, когато
използвате лента с Памет на касетата.
Тази видеокамера не е съвместима с касети
с Памет на касетата, така че индикаторът няма да се появи.
Индикаторът за оставащата лента не
се извежда.
Задайте опцията [– REMAINING] в
положение [ON], за да бъде винаги изведен
индикаторът за оставащата лента (стр.
48).
Не можете да изтривате изображения
или да форматирате “Memory Stick Duo”.
Когато използвате “Memory Stick Duo” със
защитно капаче, освободете защитата на
“Memory Stick Duo”. (стр. 75)
Освободете защитата на изображението
(стр. 56).
Максималният брой изображения, който
можете да изтриете наведнъж на индексния екран, е 100.
Не можете да защитите изображение
или да запишете знак за отпечатване
на неподвижно изображение.
Когато използвате “Memory Stick Duo” със
защитно капаче, освободете защитата на
“Memory Stick Duo” (стр. 75).
Извършете операцията отново в индекс
екран (стр. 23, 56).
Максималният брой изображения, на
които можете да поставяте знак за отпечатване, е 999.
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Касетата не може да бъде извадена от
гнездото.
Уверете се, че източникът на захранване
(комплектът батерии или променливотоковият адаптер) е свързан правилно
(стр. 8).
Кондензирала се е влага във видеокамерата
(стр. 78).
Видове проблеми и тяхното
отстраняване (Продължение)
Името на файла с данните не се извежда правилно или мига.
Файлът е повреден.
Използвайте файл във формат, който е
съвместим с вашата видеокамера (стр. 74).
Запис
Вижте и раздел “Касети/“Memory Stick
Duo” (стр. 65).
Лентата не стартира, когато натиснете бутона REC START/STOP.
Преместете ключа POWER неколкократно, за да изберете включите лампичката
CAMERA-TAPE (стр. 18).
Лентата е свършила. Превъртете лентата назад или заредете нова.
Задайте капачето за защита от запис
в положение REC или използвайте нова
касета (стр. 73).
Лентата е залепнала за барабана, защото се
е кондензирала влага. Извадете касетата и
оставете видеокамерата поне за един час,
след това я заредете отново (стр. 78).
Не можете да записвате на “Memory
Stick Duo”.
Капацитетът е запълнен. Заредете друг
“Memory Stick Duo” или форматирайте
досегашния (стр. 39). Или пък изтрийте
ненужните изображения, записани на
“Memory Stick Duo” (стр. 55).
Когато сте задали [SMTH INT.REC] в положение [ON], неподвижните изображения
не могат да бъдат записани на “Memory
Stick Duo” по време на запис на лента (стр.
43).
Ъгълът на запис се различава.
Ъгълът на запис може да изглежда различен
в зависимост от състоянието на вашата
видеокамера. Това не е неизправност.
Не можете да записвате на касетата с
плавен преход от една сцена към друга.
Изпълнете операцията [END SEARCH]
(стр. 25).
Не вадете касетата (Картината ще се
запише непрекъснато, без промеждутъци,
дори и да изключвате захранването).
Не записвайте в режим SP и LP на една и
съща касета.
Избягвайте спирането на записа в режим
LP.
Функцията [END SEARCH] не работи.
Не вадете касетата след записа (стр. 25).
Касетата е нова и на нея няма запис.
В началото или средата на лентата има
празен участък. Това не е неизправност.
Плавният запис през интервал от време спира/Появява се индикация [Smooth
interval rec discontinued due to error.] и
записът спира.
Видео главата може да е замърсена. Използвайте почистваща касета (не е приложена
в комплекта) (стр. 79).
Започнете отначало.
Използвайте Sony mini DV касета.
Функцията автоматично фокусиране не
работи.
Задайте [FOCUS] в положение [AUTO].
(стр. 35)
Условията за снимане не са подходящи за
автоматично фокусиране. Настройте
фокуса ръчно (стр. 35).
Функцията [STEADYSHOT](Устойчиво
снимане) не работи.
Задайте [STEADYSHOT] в положение [ON]
(стр. 37)
Функцията BACKLIGHT не работи.
Функцията BACKLIGHT се отменя при
следните настройки:
[EXPOSURE] в положение [MANUAL]
[SPOT METER]
Функцията BACKLIGHT не работи по време на операцията Easy Handycam (стр. 17).
Когато снимате свещ или електрическа
крушка на тъмно, се появява вертикална лента.
Случва се, когато контрастът между
обекта и фона е прекалено рязък. Това не е
неизправност.
Появява се вертикална лента, когато
снимате много ярък обект.
Този феномен е известен като ефект на
замъгляване. Това не е неизправност.
Изображението се извежда в неестествени цветове.
Изключете функцията NightShot plus
(Нощно снимане) (стр. 20).
Изображението изглежда твърде ярко и
обектът не се появява на екрана.
Изключете функцията NightShot plus
(Нощно снимане) (стр. 20) или отменете
функцията BACK LIGHT (стр. 21).
Изображението трепти.
Този феномен се появява, ако записвате при
осветление от флуоресцентни, натриеви
или живачни лампи в режим [PORTRAIT]
или [SPORTS]. Това не е неизправност.
Появяват се черни ленти при снимане
на телевизионен екран или монитор.
Задайте STEADYSHOT в положение [OFF]
(стр. 37).
Когато капачето на обектива е свалено, на екрана се появява надпис [The
lens cover might be closed. Check the
cover.] (Капачето на обектива може да е
затворено. Проверете.).
Няма достатъчно светлина или обективът е закрит от пръста ви или някой
предмет.
Не можете да използвате [SUPER
NSPLUS]
Ключът NIGHTSHOT PLUS не е зададен в
положение ON (стр. 20).
[COLOR SLOW S] не функционира правилно.
[COLOR SLOW S] може да не функционира добре при пълен мрак. Използвайте
NightShot plus или [SUPER NSPLUS].
Възпроизвеждане
Вижте и раздел “Касети/“Memory Stick
Duo” (стр. 65).
Не можете да пуснете касета.
Преместете ключа POWER неколкократно, за да включите лампичката PLAY/EDIT
(стр. 22).
Превъртете лентата (стр. 22).
Видове проблеми и тяхното отстраняване
На екрана се появяват малки, бели, червени, сини или зелени петънца.
Тези петънца се появяват, когато записвате в режим [AUTOSLW SHTR] [SLOW
SHUTTR], [SUPER NSPLUS] или [COLOR
SLOW S]. Това не е неизправност.
Изображението е твърде тъмно на екрана и обектът не се появява на екрана.
Натиснете и задръжте DISP/BATT INFO
за няколко секунди, за да включите функцията задно осветяване. (стр. 12)
Видове проблеми и тяхното
отстраняване (Продължение)
Не можете да възпроизведете данни за
изображенията, записани на “Memory
Stick Duo”.
Не можете да възпроизведете данни
за изображенията, ако сте променяли
файлове и папки или ако изображенията са
обработвани с компютър (в този случай
името на файла мига). Това не е неизправност (стр. 75).
Ако записвате изображения с друго
оборудване, изображенията може да не
се възпроизвеждат правилно на вашата
видеокамера или може да не се изведат в
реалния им размер (стр. 75).
Има хоризонтални линии върху изображението. Изведените изображения не
са ясни или не се появяват.
Почистете видео главата, като използвате почистващата касета (не е приложена
в комплекта) (стр. 79).
Не се чува звук или звукът се чува слабо.
Увеличете силата на звука (стр. 22).
Регулирайте [AUDIO MIX], докато звукът
започне да се чува правилно (стр. 45).
Когато използвате S видео жак, уверете се,
че червения и белия жакове на A/V свързващия кабел също са свързани (стр. 28).
Звукът е накъсан.
Почистете видео главата, като използвате почистващата касета (не е приложена
в комплекта) (стр. 79).
На екрана се извежда “---“.
Лентата, която възпроизвеждате, е била
записана без да бъде зададена дата и час.
Възпроизвежда се празен участък от лента.
Кодът на данните на надраскана лента не
може да се възпроизведе.
Появява се шум и индикаторът
се
извежда на екрана.
Лентата е записана в система за цветна
телевизия, различна от вашата видеокамера (PAL). Това не е неизправност (стр. 73).
На екрана се извежда 4ch-12b.
Касетата, която възпроизвеждате, е
записана на друго устройство с 4-канален микрофон (4CH MIC REC). Вашата
видеокамера не е съвместима с 4-канални
микрофони.
Функцията Търсене по дата не работи
правилно.
Трябва да записвате повече от 2 минути,
след като датата се е сменила. Ако
записът от даден ден е прекалено къс, видеокамерата може да не открие мястото,
където датата се променя.
Има празни участъци в началото и в средата на касетата. Това не е неизправност
Прехвърляне/ Редактиране/ Свързване
с други устройства
Картината от вашата видеокамера
не се извежда на свързаните към нея
устройства.
Затворете капачето на DC IN гнездото
на видеокамерата и я поставете така,
че да прилепне плътно в стойката
Handycam, когато свързвате камерата със
стойката (стр. 8).
Изображенията от свързаното оборудване не могат да бъдат увеличени.
Не можете да увеличите изображенията
от свързано оборудване на вашата видеокамера (стр. 20).
Времевият код и други индикатори се
появяват на дисплея на свързаното
устройство.
Настройте [DISP OUTPUT] в положение
[LCD PANEL], когато извършвате свързването чрез A/V кабел (стр. 48).
Не можете да презапишете правилно
звука при свързване чрез A/V кабел.
A/V кабелът не е свързан правилно.
Уверете се, че A/V кабелът е свързан към
входния жак на друго устройство за прехвърляне на картина от вашата видеокамера (стр. 51).
Новият звук, добавен на записаната
лента, не се чува.
Регулирайте [AUDIO MIX], докато звукът
започне да се чува правилно. (стр. 45).
Изображенията от свързаните устройства не се извеждат правилно.
Входният сигнал не е PAL (стр. 73).
Неподвижните изображения не могат
да бъдат презаписвани от лента на
“Memory Stick Duo”.
Не можете да записвате или на лентата се
записва изкривено изображение, ако лентата е била използвана многократно за запис.
Свързване към компютър
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
Инсталирайте софтуера “Picture Motion
Browser” (стр. 60).
След като свържете камерата към
компютъра, той може да не я разпознае за
няколко мига. Изчакайте малко.
Свържете плътно видеокамерата и стойката Handycam.
Разкачете останалите USB устройства,
освен клавиатурата, мишката и видеока-
Не можете да инсталирате приложения софтуер “Picture Motion Browser” на
Macintosh компютър.
Можете да инсталирате “Picture Motion
Browser” само на Windows компютър.
Функции, които не могат да бъдат
използвани заедно
В зависимост от функциите, съществува
вероятност да не може да ги използвате
заедно. Списъкът по-долу показва примери
на опции и функции от менюто, които не
могат да бъдат използвани едновременно.
Не е достъпна
Ако е зададена тази функция
Видове проблеми и тяхното отстраняване
Картината е изкривена или тъмна, или
звукът е изкривен.
А/V кабелите са свързани едновременно
и към видеокамерата, и към стойката
Handycam. Разкачете единия от A/V свързващите кабели.
мерата от жака -- (USB) на компютъра.
Разкачете кабела от видеокамерата и компютъра, рестартирайте компютъра, след
което ги свържете отново правилно.
Предупредителни
индикатори и съобщения
Не е достъпна
Ако е зададена тази функция
Индикация при авто-диагностика/
предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана или във визьора се появяват индикации, проверете за следното.
Можете да отстраните някои от проблемите сами. Ако не можете да отстраните
проблема дори и след няколко опита на начините за отстраняване, свържете се с вашия
доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
С: (или Е:)
диагностика)
(Дисплей за авто-
C:04:
Вие използвате комплект батерии,
различен от “InfoLITHIUM” (серия
H).
Използвайте комплект батерии
InfoLITHIUM” (серия H) (стр. 76)
Свържете здраво DC щекера на
променливотоковия адаптер към
DC IN жака на вашата видеокамера
(стр. 8).
C:21:
Кондензирала се е влага. Извадете
касетата и оставете видеокамерата поне за 1 час, за да се аклиматизира, след което поставете касетата
отново (стр. 79).
C:22:
Почистете главата, като използвате почистващата касета (не е
приложена в комплекта) (стр. 79).
C:31:
/C:32:
Получила се е друга неизправност.
Извадете касетата и я поставете
отново, след това продължете с
работата. Не извършвайте тази
операция, ако е започнала да се
кондензира влага (стр. 78).
Изключете източника на захранване. След повторно свързване на
захранването продължете работа с
видеокамерата.
Сменете касетата. Натиснете
бутона RESET (стр. 86), след това
опитайте отново да работите с
видеокамерата.
Свържете се с вашия доставчик или
оторизиран сервиз или ги уведомете
за 5-цифрения код, който започва с
буквата “Е”.
101-1001 (Предупредителен индикатор
за файлове)
Файлът е повреден.
Файлът не може да бъде прочетен
(стр. 74).
(Предупреждение за нивото на
батериите)
Батериите са почти изтощени.
Понякога индикаторът – мига и когато остава време за 5 до 10 минути
запис, в зависимост от работните
условия, околната среда и състоянието на батериите.
(Предупредителен индикатор за
форматиране на “Memory Stick Duo”)*
“Memory Stick Duo” е повреден.
“Memory Stick Duo” не е форматиран
правилно. (стр. 39, 74)
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick Duo”)*
Заредили сте несъвместим “Memory
Stick Duo”. (стр. 74)
- (предупреждение за изваждане на
касетата) *
Бавно мигане:
Капачето за защита от запис е зададено в положение заключено (стр. 73).
Бързо мигане:
Кондензирала се е влага (стр. 78).
Извежда се код на функцията за автодиагностика (стр. 70).
(Предупредителна индикация за
изтриване на изображение)*
Изображението е защитено (стр. 56)
(Предупредителна индикация за
защита на “Memory Stick Duo”)*
Защитното капаче на “Memory Stick
Duo” е зададено в положение на забранен запис. (стр. 75)
(Предупредителна индикация за
клатене на видеокамерата)
Видеокамерата е поставена нестабилно. Дръжте я здраво с две ръце и запишете изображението. Въпреки това
обърнете внимание, че индикаторът
няма да изчезне.
* Чува се мелодичен или кратък звуков сигнал,
когато предупредителните индикатори се
появят на екрана (стр. 48).
Видове проблеми и тяхното отстраняване
(Предупреждение за кондензирана
влага)*
Извадете касетата, изключете
източника на захранване и оставете
видеокамерата поне 1 час с отворено
отделение за касетата (стр. 78).
( Предупредителен индикатор за
“Memory Stick Duo”)
“Memory Stick Duo” не е зареден.
(стр. 15)
-- (Предупредителна индикация за
лентата)
Бавно мигане:
На лентата има не повече от 5
минути за запис.
Няма заредена лента*
Капачето за защита от запис е зададено в положение заключено (стр. 73).*
Бързо мигане:
Лентата е свършила.*
Предупредителни индикатори и
съобщения (Продължение)
Примери за предупредителни съобщения
Ако на екрана се появяват съобщения, следвайте инструкциите:
Проверете свързаното устройство.
Изключете принтера и отново го включете, след това изключете USB кабела и
отново го включете.
Съвети
Когато е изведен
, съобщението може
да се смени с
, като докоснете
.
Докоснете отново
, за да изведете отново
съобщението.
Кондензирала се е влага. Извадете
касетата (стр. 78)
Кондензирала се е влага. Изключете
за 1 час (стр. 78).
Заредете отново касетата (стр. 14).
Проверете да не би касетата да е повредена.
Касетата е заключена. Проверете защитното капаче (стр. 73).
Заредете “Memory Stick Duo” отново (стр. 15, 74).
Заредете “Memory Stick Duo” няколко
пъти. Ако дори тогава индикаторът
мига, “Memory Stick Duo” може да е повреден. Опитайте с друг “Memory Stick Duo”.
Този Memory Stick не е форматиран
правилно.
Проверете формата, след това форматирайте “Memory Stick Duo”, ако е
необходимо (стр. 39, 74).
Папките на “Memory Stick Duo” са пълни.
Не можете да създавате папки над
999MSDCF. Не можете да изтривате
папки с вашата видеокамера.
Трябва да форматирате “Memory Stick
Duo” (стр. 39) или да изтриете папките с
помощта на компютър.
Не можете да отпечатвате. Проверете
принтера.
Изключете принтера и отново го включете, след това изключете USB кабела и
отново го включете.
Използване на
видеокамерата в чужбина
Захранване
Можете да използвате видеокамерата си във
всяка страна или област с помощта на променливотоковия адаптер, който работи
от 100 до 240 V AC, 50/60Hz.
Система за цветна телевизия
Вашата видеокамера е създадена по системата PAL. Ако желаете да гледате записа на
телевизионния екран, телевизорът също
трябва да бъде PAL с AUDIO/VIDEO входен
жак.
Система
PAL:
SECAM
NTSC
Настройка на часовника по времева
разлика
Можете лесно да настроите часовника към
местното време, като зададете часовата
разлика между държавата, в която живеете
и онази, в която се намирате. Изберете
[WORLD TIME] в менюто – (TIME/
LANGU.), след това задайте часова разлика
(стр. 49).
Видеокасети
Можете да използвате само касети mini DV.
Използвайте касета с маркировка --.
Вашата видеокамера е несъвместима с касети, които имат Памет на касетата.
За да не допускате празни участъци на
лентата.
Използвайте [END SEARCH] (стр.25), за
да прескочите в края на записания участък,
преди да започнете следващия запис, ако са
изпълнени следните действия:
-възпроизвеждали сте лентата
-използвали сте функцията EDIT SEARCH.
Сигнал за защита на авторското право
При възпроизвеждане
При използването на каквато и да било друга
видеокамера, не можете да записвате на лента, на която са записани контролни сигнали
за защита на авторското право, възпроизвеждана на вашата видеокамера.
При запис (за DCR-HC48E)
Не можете да записвате с видеокамерата
софтуер, който съдържа контролни сигнали
за защита на авторското право.
Ако се опитате да запишете такъв софтуер, на LCD екрана или на визьора се появява
индикация [Cannot record due to copyright
protection]. Вашата видеокамера не записва
сигнали за защита на авторското право
Бележки относно употребата
Когато не използвате вашата видеокамера за
дълъг период от време.
Извадете касетата и я съхранете.
За да предотвратите случайно изтриване
Преместете капачето за защита от запис в
положение SAVE.
Допълнителна информация
PAL-M:
PAL-N
Използва се в
Австралия, Австрия,
Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия, Германия, Холандия, Хонконг,
Унгария, Италия, Кувейт,
Малайзия, Нова Зеландия,
Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словакия,
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Бразилия
Аржентина, Парагвай,
Уругвай
България, Франция, Гвиана,
Иран, Ирак, Монако, Русия,
Украйна и др.
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия,
Еквадор, Ямайка, Япония,
Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипински
острови, САЩ, Венецуела
и др.
Използване на
видеокамерата в чужбина
“Memory Stick”
REC: Можете да записвате на касетата.
SAVE: Не можете да записвате на касетата (защита
от запис).
Когато поставяте етикет на касетата
Внимавайте да поставяте етикета само на
мястото, което е показано на илюстрацията по-долу, за да не причините неизправност
на видеокамерата.
“Memory Stick” е компактен, преносим
записващ носител с голям капацитет за
съхранение на данни. С вашата видеокамера
можете да използвате само “Memory Stick
Duo”, който е с размер на половината на
стандартен “Memory Stick”. Въпреки това
операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick Duo”, използвани с
вашата видеокамера.
Видове “Memory Stick”
Запис/
възпроизвеждане
Не поставяйте
етиката по тази
граница.
“Memory Stick” (без
MagicGate)
“Memory Stick Duo”* (без
MagicGate)1
Позиция за етикета
“MagicGate Memory Stick”
“Memory Stick Duo” (с
MagicGate)*1
След като сте използвали касетата
Превъртете касетата отначало, за да предотвратите повреда на картината и звука.
Поставете я в кутийката и я съхранявайте
в изправена позиция.
“MagicGate Memory Stick
Duo”*1
“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO Duo”*1
Когато позлатеният конектор на видеокасетата е замърсен или прашен.
Почиствайте позлатения конектор с
памуче на всеки 10 пъти, когато изваждате
касетата. Ако позлатеният конектор на
видеокасетата е замърсен или прашен, индикаторът за оставаща лента понякога не се
възпроизвежда правилно.
*1 “Memory Stick Duo” е около половината
от размера на стандартен “Memory Stick”.
*2 Видове “Memory Stick”, които поддържат
високоскоростни трансфери. Скоростта на
трансфера зависи от устройството, което
използвате.
*3 “MagicGate” е технология за защита на
авторското право, разработена от Sony,
която записва и преобразува съдържанието
в кодиран формат. Обърнете внимание, че
данните, които използват технологията
“MagicGate”, не могат да се записват или
възпроизвеждат с вашата видеокамера.
Неподвижно изображение: Видеокамерата
компресира и записва данните за изображенията в JPEG формат (Joint Photographic Experts
Group) Разширението на файла е “.JPG”.
Имена на файлове с неподвижни изображения
101-0001: Това име на файла се появява на
екрана на видеокамерата
DSC00001.JPG
Това име се появява на
монитора на персоналния ви компютър.
“Memory Stick Duo”, форматиран на компю-
тър (с операционна система Windows или
Mac) няма гарантирана съвместимост с
тази видеокамера.
Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory
Stick” и “Memory Stick” съвместимото
устройство, което използвате.
Защита от случайно изтриване на изображения
Преместете защитата срещу запис на
“Memory Stick Duo” в положение на защита
от запис с малък остър предмет, за да
защитите изображенията от случайно
изтриване.
Работа с “Memory Stick “
Когато работите с “Memory Stick Duo”,
съблюдавайте следното:
Не натискайте прекалено силно, когато
пишете върху полето за бележки на
“Memory Stick Duo”.
Не поставяйте етикет или нещо подобно
на “Memory Stick Duo” или “Memory Stick
Duo” адаптер.
Когато пренасяте или съхранявате
“Memory Stick Duo”, ползвайте калъф.
Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на терминалите.
Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху “Memory Stick Duo”.
Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick Duo”.
Места за употреба
Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick Duo” на места, които са:
Твърде горещи - като в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина
Места, изложени на пряка слънчева светлина
Много влажни или подложени на корозивни
газове
Забележки за “Memory Stick Duo” адаптер
След като заредите “Memory Stick Duo”
в “Memory Stick Duo” адаптер, можете да
го използвате с обикновени устройства,
съвместими с Memory Stick стандарта.
Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo”
в “Memory Stick Duo” адаптера, когато
използвате “Memory Stick Duo” с “Memory
Stick” съвместимо устройство.
Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” правилно и докрай. Неправилното му
зареждане може да причини неизправност.
Ако заредите “Memory Stick Duo” насила в
отделението за “Memory Stick Duo” в погрешна посока, Memory Stick Duo адаптерът
може да се повреди.
Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер,
в който не е поставен “Memory Stick Duo”.
Това може да причини неизправност в
устройството.
Забележка за “Memory Stick PRO Duo”
Максималният капацитет на “Memory Stick
PRO Duo”, който можете да използвате с
вашата видеокамера, е 4 GB.
Това устройство не поддържа високоскоростни трансфери на данни.
Забележки по съвместимостта на данните
за изображенията
Файловете с данни за изображенията, записани на “Memory Stick Duo” с помощта на видеокамерата, отговарят на универсалните
Допълнителна информация
Забележки за употреба
Данните за изображенията могат да се
повредят в следните случаи. Повредените
данни с изображения не могат да бъдат
компенсирани.
Ако извадите “Memory Stick Duo”, изключите захранването или извадите комплекта
батерии за смяна по време на четене или
записване на файлове с изображения на
“Memory Stick Duo” (докато лампичката за
достъп свети или мига).
Ако използвате “Memory Stick Duo” близо
до статично електричество или магнитни полета.
Препоръчително е да правите копия на
важната информация на харддиска на
компютъра.
Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се
намокри.
Пазете “Memory Stick Duo” далеч от малки
деца. Има опасност детето да го глътне.
Не пъхайте обекти, различни от съвместимия “Memory Stick Duo”, в отделението за “Memory Stick Duo”. Това може да
причини неизправност.
стандарти, създадени от JEITA (японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
Не можете да възпроизвеждате на видеокамерата неподвижни изображения, записани
на друго оборудване (DCR-TRV900E или
DSC-D700/D770), което не отговаря на
тези универсални стандарти. (Тези модели
не се продават в някои области)
Ако не можете да използвате “Memory
Stick Duo”, който е бил използван с друго
оборудване, форматирайте го с видеокамерата (стр. 39). Обърнете внимание, че
цялата информация на “Memory Stick Duo”
ще бъде изтрита.
Възможно е да не успеете да възпроизведете изображения с вашата видеокамера:
Когато възпроизвеждате данни с изображение, модифицирани на вашия компютър.
Когато възпроизвеждате данни с изображение, записани с друго устройство.
Комплект батерии “InfoLITHIUM”
Това устройство е съвместимо с комплект
батерии “InfoLITHIUM” (серия H). Вашата
видеокамера работи само с батерии тип
“InfoLITHIUM”. Комплектът батерии
“InfoLITHIUM” (серия H) е обозначен със
знака --.
Какво е комплектът батерии “InfoLITHIUM”?
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
е съставен от литиево-йонни батерии,
които имат функции за обмен на информация, свързана с работните условия, между
видеокамерата и променливотоковия адаптер/зареждащо устройство (не е приложено
в комплекта).
Комплектът батерии “InfoLITHIUM”
изчислява консумацията на електроенергия в
зависимост от работните условия на видеокамерата и извежда времето на оставащия
заряд в минути.
Зареждане на комплекта батерии
Уверете се, че сте заредили батериите,
преди да използвате видеокамерата.
Препоръчително е да зареждате батериите при околна температура между 10 и
30С, докато лампичката CHG (зареждане) изгасне. Ако зареждате извън този
температурен обхват, ефективното
зареждане на батериите може да се окаже
невъзможно.
След като сте приключили със зареждането, изключете кабела от жака DC IN на
видеокамерата или извадете батериите.
Ефективно използване на батериите
Работата на комплекта батерии се влошава
при температури, по ниски от 10С. По
този начин времето, през което може да се
използва, е по-кратко. За по-дълга безпроблемна употреба препоръчваме следното:
Сложете комплекта батерии в джоб близо
до тялото, за да го затоплите и го заредете във видеокамерата непосредствено
преди снимките.
Използвайте високозаряден комплект
батерии (NP-FH70/FH100, не е включен в
комплекта).
Уверете се, че сте задали ключа POWER в
положение OFF (CHG), когато не снимате
и не възпроизвеждате с видеокамерата. Батериите се износват и когато
видеокамерата е в режим готовност или
възпроизвеждането е в режим пауза.
Поддържайте резервни батерии за време,
два или три пъти по-дълго от очакваното
време за снимане и правете контролни
снимки преди истинските.
Не излагайте комплекта батерии на досег с
вода. Той не е водоустойчив.
Индикатор за времето на оставащия заряд
Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд
указва, че има достатъчно заряд в батериите, заредете ги отново напълно, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание обаче, че верният индикатор понякога
може да не се възстанови, ако батериите
се използват при високи температури
дълго време, оставени са напълно заредени,
или се използват много често. Приемете
индикатора за времето на оставащия
заряд само като ориентир за приблизителното време за снимане.
Индикацията – за малко останало време
понякога мига, в зависимост от околните
условия и температура, дори когато има
време за още 5 до 10 минути.
Как да съхраняваме комплекта батерии
Ако комплектът батерии не се използва
дълго време, веднъж в годината го заредете
напълно и го разредете с вашата видеокамера.
За да запазите батериите, извадете ги от
видеокамерата и ги съхранявайте на сухо,
хладно място.
За да изразходвате напълно заряда на батериите с видеокамерата, задайте [A. SHUT
OFF] в положение [NEVER] в менюто
– (STANDARD SET) и оставете видеокамерата в режим на готовност за запис до
пълното изразходване на батериите без
заредена касета (стр. 48).
Живот на батериите
Животът на батериите е ограничен.
Капацитетът им намалява малко по малко
в течение на експлоатацията или просто
като минава време. Когато времето на
използването е намаляло значително,
вероятна причина може да бъде изтеклият
живот на батериите. Купете нови.
Животът на батериите зависи от начина
на съхранение и от работните условия за
всеки комплект батерии.
i.LINK
Жакът DV на това устройство е DV жак,
съответстващ на стандарта i.LINK. Тази
секция описва стандарта i.LINK и неговите
особености.
Скорост на предаването по i.LINK
Максималната скорост на предаване на
i.LINK е различна в зависимост от устройството. Дефинирани са три максимални
скорости:
S100 (приблиз. 100Mbps*)
S200 (приблиз. 200Mbps)
S400 (приблиз. 400Mbps)
Скоростта на предаване е указана в раздела
“Спецификации” в ръководството за експлоатация на всяко устройство. При някои
устройства скоростта се указва близо до
i.LINK жака.
Когато едно устройство е свързано с други
устройства, чиято максимална скорост на
предаване е различна, максималната скорост
на предаване може да се окаже различна от
указаната.
* Какво е “Mbps”?
Mbps означава мегабита в секунда или
количеството данни, което може да бъде
изпратено или получено за една секунда.
Например, скорост от 100 Mbps означава, че
100 мегабита данни могат да бъдат изпратени за една секунда.
Функции i.LINK на това устройство
За подробности относно презапис, когато
това устройство е свързано с друго видео
оборудване с DV жакове, вижте стр. 51, 53.
Това устройство може да бъде свързано и с
друго i.LINK (DV) съвместимо оборудване на
Sony (например персонален компютър от
серията VAIO), както и с видео оборудване.
Някои i.LINK съвместими устройства,
като цифрови телевизори, DVD записващи
устройства/плейъри, MICROMV или HDV
записващи устройства/плейъри не са съвместими с DV устройства. Преди да свържете
видеокамерата към такова оборудване, се
уверете, че то е съвместимо с DV.
Допълнителна информация
Какво е “i.LINK”?
i.LINK е цифров сериен интерфейс за
прехвърляне на цифрови видео, цифрови
аудио и други данни в двете посоки между
оборудване с i.LINK жак, както и за контрол
на друго оборудване.
i.LINK-съвместимото оборудване може
да бъде свързано само с един i.LINK кабел.
Възможни приложения са операциите и прехвърлянето на данни между различни цифрови
AV устройства.
С две или повече i.LINK-съвместими устройства, свързани последователно, операциите
и прехвърлянето на данни са възможни не
само с пряко свързаното оборудване, но и с
друго оборудване посредством свързаното
помежду им.
Обърнете внимание обаче, че методът на
изпълнение на операциите понякога е различен, в зависимост от характеристиките
и спецификациите на оборудването.
Обикновено само едно устройство може
да бъде свързано с дадената видеокамера
чрез i.LINK кабела. Ако желаете да свържете видеокамерата с i.LINK-съвместимо
устройство с два или повече DV жака,
вижте ръководството за експлоатация на
устройството, което предстои да бъде
включено.
i.LINK е по-популярното название за магистралата за пренос на данни IEEE 1394,
предложена от Sony, и е търговска марка,
приета от много компании.
IEEE 1394 е международен стандарт,
утвърден от Института на инженерите
по електротехника и електроника.
Поддръжка и предпазни мерки
(Продължение)
За подробности по предпазните мерки при
свързване на това устройство, вижте ръководствата за експлоатация на устройствата, които подлежат на свързване.
Забележки
Когато свързвате вашата видеокамера към
друго i.LINK съвместимо устройство, не
забравяйте да изключите захранването на
устройството и да изключите променливотоковия адаптер от стенния контакт, преди да
свържете или да изключите i.LINK кабела.
Необходим i.LINK кабел
Използвайте i.LINK кабела на SONY с 4 към 4
извода (по време на DV презапис).
Работа с видеокамерата
Не използвайте и не съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари на следните места.
На много горещи, студени или влажни места. Не
оставяйте видеокамерата при температури,
надвишаващи 60 градуса, като например на пряка
слънчева светлина, близо до климатици или в
кола, паркирана на слънце. Това може да причини
неизправност или деформация.
Близо до силни магнитни полета или механични
вибрации. Видеокамерата може да се повреди.
Близо до силни радио вълни или радиация. Видеокамерата може да не записва правилно.
Близо до AM приемници и видео оборудване.
Може да се появят смущения.
На плажа или на прашно място. Ако във видеокамерата попадне пясък или прах, те могат
да причинят неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени
на пряка слънчева светлина. Това може да повреди
вътрешността на визьора или LCD екрана.
Работете с видеокамерата при 6,8 V/7,2 V
(комплект батерии) или 8,4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се намокри,
например от дъжд или морска вода. Ако видеокамерата се намокри, тя може да се повреди,
а понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
Ако твърд предмет или течност попадне в кор-
пуса на видеокамерата, изключете захранването
и я проверете в оторизиран сервиз, преди да
продължите да я използвате.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации, механично сътресение или удари.
Внимавайте да не изпуснете или да не настъпите
продукта. Особено пазете обектива.
Дръжте ключа POWER в положение OFF(CHG),
когато не използвате видеокамерата.
Не обвивайте видеокамерата (например с кърпа)
и не я използвайте в това състояние. Това може
да причини покачване на температурата във
вътрешността на корпуса.
Когато изключвате захранващия кабел, хващайте
го за щекера, а не за самия кабел.
Не прегъвайте насила захранващия кабел и не
поставяйте тежък предмет върху него.
Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
Пазете устройството за дистанционно управление и кръглата батерия далеч от деца. Ако
батерията случайно бъде погълната, веднага се
консултирайте с лекар.
Ако батериите са протекли,
Свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
Ако докоснете течността, измийте се обилно
с вода.
Ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
Когато не използвате видеокамерата за
дълго време
От време на време включвайте видеокамерата
и възпроизвеждайте ленти за около 3 минути.
Изразходвайте напълно батериите, преди да ги
съхраните.
Кондензация на влага
Ако внесете видеокамерата директно
от студено на топло място, може да се
кондензира влага във вътрешността й, по
повърхността на лентата или по обектива.
В това състояние лентата може да залепне
към главата на барабана и да се повреди или
камерата да не функционира правилно. Ако
има влага във вътрешността на видеокамерата, появява се съобщението [
Moisture
condensation. Eject the cassette] или [ Moisture
condensation. Turn off for 1H]. Ако влагата се
кондензира по обектива, индикаторът няма
да се появи.
Ако има кондензирана влага
Никоя функция, с изключение на изваждане на касетата, няма да работи. Извадете касетата, изключете захранването и оставете видеокамерата поне
за 1 час с отворено отделение за касетата. Вашата
видеокамера ще може отново да бъде използвана,
ако са спазени следните две условия:
Предупредителното съобщение не се появява,
когато отново включите захранването.
Индикаторите
и
не мигат, когато
заредите касета и докосвате бутоните за видео
операции.
Ако започне кондензиране на влага, вашата видеокамера не винаги разпознава кондензацията. Ако това
се случи, касетата понякога не се изважда около 10ина секунди след като се отвори отделението за
касетата. Това не е неизправност. Не затваряйте
отделението за касетата, докато не извадите
касетата.
Забележка относно кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място (или
обратното) или когато използвате видеокамерата
на важно място, както е показано по-долу:
Внасяте видеокамерата от ски-писта в отоплявано място.
Изнасяте видеокамерата от автомобил или
помещение с климатик навън при висока температура.
Използвате видеокамерата след буря или дъжд.
Използвате видеокамерата на горещо и влажно
място.
Когато внасяте видеокамерата от студено на
топло място, сложете я в полиетиленов плик и
здраво го затворете. Свалете плика, когато температурата на въздуха вътре в него е достигнала
околната температура (след около 1 час).
Ако видео главите се замърсят, възпроизведеното изображение или звук са изкривени.
Ако се случи един от следните проблеми, почистете видео главите за 10 секунди с помощта
на почистваща касета Sony DVM-12CLD (не е
приложена в комплекта).
- Изображението при възпроизвеждане съдържа
шум във вид на мозайка или екранът става син.
- Изображението при възпроизвеждане не се
движи.
- Изображението при възпроизвеждане не се
появява или звукът прекъсва.
- Съобщението [
Dirty video head. Use a
cleaning cassette.] се появява по време на запис
или възпроизвеждане.
Видео главите се износват след дълга употреба.
Ако не успявате да добиете ясно изображение,
дори след като сте използвали почистваща касета (не е приложена), възможно е видео главите да
са износени. Моля, свържете се с вашия оторизиран сервиз на Sonу, за да смените главите.
LCD екран
Не натискайте LCD екрана силно, защото това
може да го повреди.
Ако използвате видеокамерата на студено място, може да се появи остатъчен образ на LCD
екрана. Това не е неизправност.
По време на работа с видеокамерата гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчително е да
го изчистите с меко парче плат. Когато
използвате специалния комплект за почистване на LCD екрани (не е приложен), не прилагайте течността директно върху LCD
екрана. Почистете LCD екрана с почистваща хартия, навлажнена с препарата.
Настройка на панела с операционните бутони (CALIBRATION)
Бутоните върху панела с операционните
бутони може да не работят правилно.
Ако това се случи, следвайте процедурата
по-долу.
Допълнителна информация
Как да предотвратите кондензацията на
влага
Видео глави
Поддръжка и предпазни мерки
(Продължение)
За тази операция ви препоръчваме да свържете видеокамерата с мрежата от 220 V, като
използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата.
1 Преместете ключа POWER неколкократно, за
да включите лампичката PLAY/EDIT.
2 Докоснете
-- [MENU] -(STANDARD SET) – [CALIBRATION] -.
Екранът се променя на съотношение 16:9, ако
използвате съотношение 4:3.
Поддържане и съхранение на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
Когато има следи от пръсти по повърхността
му
На горещи и влажни места
Когато обективът се използва край морския
бряг
Съхранявайте обектива на проветриви места,
неподложени на замърсяване или прах.
За да избегнете появяването на мухъл, периодично почиствайте обектива както е обяснено
по-горе. Препоръчително е да включвате и
работите с видеокамерата поне веднъж в месеца,
за да я поддържате в оптимално състояние за
дълго време.
За да премахнете праха от вътрешността на
визьора
3 Докоснете с ъгъла на “Memory Stick Duo” или
нещо подобно “x“, изведен на екрана.
Позицията на “x“ се променя.
Докоснете [CANCEL], за да отмените
[CALIBRATION].
Ако не натиснете правилното място,
започнете отново от стъпка 3.
1 Изтеглете визьора.
2 Докато натискате щифтчето отстрани
с остър предмет (например химикалка),
дръпнете окуляра по посока на стрелката, за да
го извадите.
Забележки
Не можете да настройвате LCD екрана,
ако е завъртян.
Почистване на корпуса
Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо меко парче плат.
Избягвайте следните, за да не повредите
корпуса:
- Използването на химикали, като
например разтворител, бензин, алкохол,
химизирани парчета плат, инсектициди и
плажни масла.
- Избягвайте да докосвате гореспоменатите вещества.
- Не позволявайте контакт с гума или винилови обекти за дълъг период от време.
3 Почистете праха от окуляра с вентилаторче.
4 Натиснете визьора върху мястото му на
корпуса.
5 Отстранете праха от вътрешността, където е бил окулярът, с вентилаторче и др.
вате камерата изобщо. Дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се
отрази на работата на устройството, ако
не записвате датата.
Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от
220 V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен към видеокамерата, и я
оставете с ключ POWER, зададен в положение OFF (CHG) за повече от 24 часа.
6 Прикрепете окуляра към визьора, като
го натискате докато щракне.
За да смените батерията на устройството за
дистанционно управление
1 Като натискате бутончето, вкарайте
нокътя си във отвора, за да издърпате
отделението за батерията.
2 Поставете нова батерия, като страната + гледа нагоре.
3 Заредете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно управление, докато щракне.
Забележки
Окулярът е презицна част. Не го разглобявайте на повече части.
Не докосвайте лещата на окуляра.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа и другите настройки
се запазват дори когато ключът POWER е
зададен в положение OFF (CHG). Вградената
батерия е винаги заредена, докато видеокамерата е свързана към стенен контакт чрез
променливотоковия адаптер или докато
комплектът батерии е в нея. Батерията
обаче ще се разреди, ако не използвате
устройството. Пълното разреждане
настъпва за около три месеца, ако не използ-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте на огън.
Забележки
Когато литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството
за дистанционно управление работи,
може да намалее или устройството за
дистанционно управление, може да не
функционира правилно. В такъв случай
заменете батериите със Sony CR2025
литиева батерия. Използването на
друга батерия крие риск от пожар или
експлозия.
Допълнителна информация
Бутонче
Спецификации
Система
Система на видеозаписа
2 въртящи се глави
Спираловидна сканираща система
Система за запис на неподвижни изображения
Exif* Ver 2.2 *
Система на аудиозаписа
Въртящи се глави, система PCM
…….
Видеосигнал
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR
Видеокасета
Mini DV видеокасета с обозначение -- DV.
Скорост на лентата
SP: Прибл. 18.81 mm/s
LP: Прибл. 12.56 mm/s
Време на запис/възпроизвеждане
Режим SP: 1 час (с видеокасета DVM60)
Режим LP: 1 час и 30 минути (с видеокасета DVM60)
Бързо превъртане напред/назад
Приблизително 2 минути и 40 секунди (с
видеокасета DVM60)
Приблизително 1 минута и 45 секунди (с
видеокасета DVM60 и променливотоков
адаптер)
Визьор
Електрически визьор (вид 0.27 , екранно
съотношение 16:9, 123 200 точки)
Формировател на изображението
3 мм (вид 1/6) CCD (Charge Coupled Device
- устройство със зарядна връзка)
Общо: приблизително 1 070 000 пиксела
Ефективно (неподвижно изображение):
приблизително 1 000 000 пиксела
Ефективно (движещо се изображение):
приблизително 690 000 пиксела
Обектив
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 х (оптично), 2000 х (цифрово)
Фокусно разстояние
f= 2,5 ~ 62.5 mm
При преобразуване в 35 мм фотоапарат
Режим CAMERA-TAPE
41 ~ 1 189 mm** (16:9)
43 ~ 1 075 mm (4:3)
Режим CAMERA - MEMORY:
36 ~ 900 mm (4:3)
39 ~ 975 mm (4:3)
F1.8 ~3.2
Диаметър на филтъра: 30 mm
Температура на цветовете
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR](3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Минимална осветеност
4 LX (lux) (AUTOSLW SHTR ON, скорост
на затвора 1/25 s)
0 LX (lux) (в режим Нощно снимане)
* Exif е файлов формат за неподвижни
изображения, създаден от JEITA (японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост). Файлове с подобен
формат могат да съдържат допълнителна
информация, като например за настройките на видеокамерата по време на записа.
** Цифрите за фокусното разстояние са
реални и са резултат от прочитането на
пикселите в широк ъгъл.
Изходни конектори
Аудио/Видео изход
10-пинов конектор
Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 ома
Сигнал на яркостта: 1 Vp-p, 75 ома
Сигнал на цветността: 0,3 Vp-p, 75 ома
Аудио сигнал: 327 mV (при изходен
импеданс 47 килоома), Изходен импеданс с
по-малко от 2,2 килоома
LCD екран
Картина
6,9 cm (тип 2.7, екранно съотношение 16:9)
Общ брой точки
123 200 (560 х 220)
Общи характеристики
Изисквания към захранването
DC 6,8/7,2 V (комплект батерии)
DC 8,4 V (AC адаптор)
Средна консумация на електроенергия
По време на запис с използване на визьор
2,5 W
По време на запис с използване на LCD
екран 2,8 W
Работна температура
от 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
63 x 85 x 114(ш х в х д)
(2 1/2 x 3 3/8 x 4 1/2 in)
включително издадените части
63 x 85 x 115 (ш х в х д)
(2 1/2 x 3 3/8 x 4 5/2 in)
включително издадените части и приложен комплект батерии NP-FH40
Тегло (приблизително)
400 g. само основното тяло
465 g. включително акумулаторен комплект батерии NP-FH40 и касета DVM60
Приложени аксесоари
Вижте стр. 7
DCRA-C156 (DCR-HC47E)
Аудио/ видео изход
10-пинов конектор
Видео сигнал: 1Vp-p, 75 ома
Сигнал на яркостта: 1 Vp-p, 75 ома
Сигнал на цветността: 0,3 Vp-p, 75 ома
Аудио сигнал: 327 mV (при изходен импе-
Променливотоков адаптер AC – L200/L200B
Изисквания към захранването
100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
Консумация на напрежението
0.35 – 0.18 А
Консумация на енергия
18W
Изходно напрежение
DC 8.4V*
Работна температура
От 0С до 40С
Температура на съхранение
От -20С до +60С
Размери (приблизително)
… (ш х в х д)
без издадените части
Тегло (приблизително)
170 грама без захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер
Акумулаторен комплект батерии NP- FH40
Максимално изходно напрежение
DC 8.4V
Изходно напрежение
DC 7.2V
Капацитет
4.9 Wh (680 mAh)
Размери (приблизително)
31.8 x 18.5 x 45.0 mm
(1 5/16 x 3/4 x 1 13/16 in)(ш х в х д)
Тегло (приблизително)
45 грама
Работна температура
От 0С до 40С
Вид
Литиево-йонна
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Аудио/ видео изход на стойката Handycam
DCRA-C155 (DCR-HC48E)
Аудио/ видео изход
10-пинов конектор
Видео сигнал: 1Vp-p, 75 ома
Сигнал на яркостта: 1 Vp-p, 75 ома
Сигнал на цветността: 0,3 Vp-p, 75 ома
Аудио сигнал: 327 mV (при изходен импеданс 47 килоома)
Изходен импеданс с по-малко от 2,2
килоома
USB жак
mini-B
DV вход/изход
i.LINK жак (IEEE1394, 4-пинов конектор
S100)
данс 47 килоома)
Изходен импеданс с по-малко от 2,2
килоома
USB жак
mini-B
DV изход
i.LINK жак (IEEE1394, 4-пинов конектор
S100)
За търговските марки
“Handycam” и
са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
“Memory Stick”, “
“, “Memory Stick
Duo”, “
“, “Memory Stick
PRO Duo”, “
“,
“MagicGate”
, “MagicGate
Memory Stick” и “MagicGate Memory
Stick Duo” са търговски марки на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“i.LINK” и – са търговски марки на Sony
Corporation.
е търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, и Windows Media са
търговски марки или регистрирани търговски марки на U.S.Microsoft Corporation в
САЩ и други страни.
Macintosh и Mac OS са регистрирани
търговски марки на Apple Computer Inc. в
САЩ и др. страни.
Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
Adobe и Adobe Reader са регистрирани
търговски марки или търговски марки на
Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
Всички други имена на продукти, споменати
в това ръководство, може да са търговски
марки или регистрирани търговски марки
на техните фирми-производителки. В това
ръководство обаче, TM и R , не са упоменати
във всички случаи.
Имена на частите и бутоните за
управление
Цифрите в () обозначават страниците, на
които се споменава съответната част.
Вграден стерео микрофон (45)
Инфрачервен порт (20)
Бързи справки
Ключ NIGHTSHOT PLUS (20)
Бутон PHOTO (16, 19)
Лостче power zoom (20, 24)
Лостче OPEN/EJECT (14)
5 Кукички за раменен ремък
Закачете раменен ремък за тях (не е приложен).
Колан за хващане (13)
Обектив (обектив Carl Zeiss) (4)
Ключ LENS COVER (12)
Дистанционен сензор
Насочете устройството за дистанционно управление (88) към
дистанционния сензор, за да задействате видеокамерата.
Имена на частите и бутоните за управление
(Продължение)
Бутон DISP/BATT INFO (10, 12)
Бутон EASY (16)
Бутон RESET
Нулира всички настройки, включително датата и часа.
LCD екран/панел с операционни бутони (12, 89)
Бутон REC START/STOP (16, 18)
Бутони zoom (20, 24)
Бутон WIDE SELECT (21)
Високоговорител
Възпроизведеният звук се извежда от високоговорителя. Вижте
стр. 22 относно регулирането на звука.
Бутон BATT (освобождаване на батерията) PUSH (9)
Лампичка CHG (зареждане) (8)
Лампичка за достъп (15)
Гнездо за “Memory Stick Duo” (15)
Бутон BACK LIGHT (21)
Бутон REC START/STOP (16, 18)
Жак A/V OUT (28, 51)
Гнездо за статив
Закрепете статива (не е приложен: дължината на винта трябва
да бъде по-малка от 5.5 mm) към гнездото посредством винт за
статив.
Интерфейсен конектор
Бързи справки
Ключ POWER (11)
Визьор (13)
Окуляр (80)
Лостче за регулиране на визьора (13)
Жак DC IN (9)
Лампички CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (11)
Имена на частите и бутоните за управление
(Продължение)
Стойка Handycam
Интерфейсен конектор
Жак (USB) (57)
За DCR-HC48E:
DV жак (51, 53)
За DCR-HC47E:
DV OUT жак (51)
Жак DC IN (8)
Жак A/V OUT (28, 51)
Устройство за дистанционно
управление
Бутон PHOTO* (16, 19)
Когато натискате този бутон, изображението,
изведено на екрана, ще бъде записано като неподвижно изображение на “Memory Stick Duo”.
Бутони за контрол на паметта (Index**, -/+,
Възпроизвеждане от паметта) (17, 23)
Бутон SEARCH M. (27)**
Бутони -- (предходен/следващ)
(27)**
Бутони за видео управление (превъртане
назад, възпроизвеждане, превъртане напред,
пауза, стоп, бавно възпроизвеждане) (17, 22)
Бутон ZERO SET MEMORY (26)**
Предпазно фолио
Предавател
Бутон REC START/STOP (16, 18)
Бутон power zoom (20, 24)
Забележки
Отстранете предпазното фолио, преди да
използвате устройството за дистанционно
управление.
Устройство за дистанционно управление
Отстранете изолационната лента преди да
използвате устройството за дистанционно
управление.
Насочете устройството за дистанционно управление към сензора, за да работите с вашата
видеокамера (стр. 85).
За смяна на батерията вижте стр. 81.
Бутон DISPLAY
Включва и изключва екранните индикатори
(например Информация за батериите).
* Не е достъпна по време на Easy Handycam
операция, когато ключът POWER е зададен в
положение CAMERA-TAPE.
** Не е достъпна по време на Easy Handycam
операция
Индикатори, които се появяват по
време на запис/възпроизвеждане
Запис на движещи се изображения
Оставащ заряд на батерията (приблизително)
Режим на запис (SP или LP) (46).
Статус на записа ([STBY] (режим на
готовност)/[REC] (запис)
Запис: Брояч (час: минута: секунда)
Възпроизвеждане: Брояч (час: минута: секунда)/
Времеви код (час: минута: секунда: кадър)
Капацитет за запис на касетата (прибл.) (48)
Запис на неподвижни изображения
Папка за запис (40)
Размер на изображението (21, 38)
Качество ([FINE] / [STD]) (38)
Индикатор за “Memory Stick Duo” и брой изображения, които можете да запишете (прибл.)
Бутон за преглед (19)
Преглед на движещи се изображения
Индикатор за движението на лентата
Бутони за видео операции (22)
Бързи справки
END SEARCH/EDIT SEARCH/Бутон за превключване при прегледа на запис (26)
Бутон GUIDE (24)
Бутон за Персонално меню (стр. 30)
Индикатори, които се появяват по време на
запис/възпроизвеждане (Продължение)
Преглед на неподвижни изображения
Индикатори, появяващи се при направени промени
Можете да използвате [DISP GIUDE] (стр. 91),
за да проверите функциите на всеки индикатор,
появяващ се на LCD екрана.
Забележки
Някои индикатори може да не се появят,
когато използвате [DISP GIUDE].
Горен ляв ъгъл
16 Име на файл с данни
Брой неподвижни изображения/Общ брой записа17 ни неподвижни изображения в текущата папка за
възпроизвеждане
18 Папка за възпроизвеждане (40)
19 Иконка за предходна/следваща папка
Когато се изведе първото или последното
изображение в текущата папка и когато на
“Memory Stick Duo” има повече от една папка, се
появяват следните индикатори:
: Докоснете
, за да се върнете към
предходната папка.
: Докоснете
, за да преминете към
следващата папка.
: Докоснете
, за да преминете
към предходна или следваща папка.
20 Бутон за изтриване на изображения (55)
21 Бутон за избор при възпроизвеждане на касета
(23)
22 Бутон за предходно/следващо изображение (23)
23 Бутон за индексен екран (23)
24 Бутон за знак за защита на изображение (56)
25 Знак за отпечатване (56)
Горен десен ъгъл
Долен край
Център
Горен ляв ъгъл
Индикатор
Значение
AUDIO MODE (46)
Продължителен фото запис (38)
Таймер за самостоятелно включване (37)
Фото запис през интервал (43)
Горен десен ъгъл
Индикатор
Значение
DV вход (53)
DV изход (51)
i.LINK връзка (51, 53)
Памет на нулата (26, 88)
Задно осветяване на LCD екрана
изключено (12)
Център
Индикатор
Проверка на екранните индикатори
(Display guide)
Значение
Изреждане на кадри в последователност (41) Можете лесно да проверите значението
на всеки индикатор, който се появява на
Нощно снимане (20)
LCD екрана.
1 Докоснете [GUIDE] -- [DISP GUIDE].
Супер нощно снимане (36)
Color Slow Shutter (36)
PictBridge връзка (57)
Предупреждение (70)
Долен край
Индикатор
Значение
Ефект на изображението (42)
Цифров ефект (41)
Ръчно фокусиране (35)
SCENE SELECT (33)
2 Докоснете областта, в която е индикаторът, който искате да проверите.
Значенията на индикаторите в дадената
област са изписани на екрана. Ако не можете да откриете индикатора, който желаете да проверите, докоснете
, за
да превключите.
За да приключите операцията, докоснете
[END].
Съвети
Можете да извършвате операции и като
Задно осветяване (21)
докоснете
- [DISP GUIDE].
Баланс на белия цвят (34)
WIDE SELECT (21)
Изключена функция устойчиво снимане (37)
Други индикатори
Индикатор
Значение
Информация (72)
DATA CODE докато записвате
Датата и часът на записа, както и данните за
настройките на видеокамерата се записват автоматично. Те не се извеждат по време на запис.
Въпреки това, можете да ги проверите в [DATA
CODE] по време на възпроизвеждане (стр. 47).
Бързи справки
Tele macro (36)
Гъвкаво точково измерване (34)/EXPOSURE (34)
Индекс
Цифри/Символи
12BIT
16BIT
21-пинов адаптер
46
46
29
A, B, C, D
A.SHUT OFF (автоматично
изключване на захранването) 48
A/V свързващ кабел
28, 51
A/V DV OUT
52
A/V жак
32, 57, 61, 78
ALL ERASE 39
AUD DUB CTRL (звуков презапис)
45
AUDIO MIX
45
AUDIO MODE
46
AUTOSLW SHTR (Автоматичен
бавен затвор)
35
B&W
42
BACK LIGHT
21, 67
BEACH
33
BEEP
48
BLACK FADER
40
BURST
38
CALIBRATION
79
CAMERA DATA
47
CANDLE
33
CD-ROM
59
CLOCK SET
11
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
36, 67
D.EFFECT (цифров ефект)41
DATA CODE
12, 47, 91
DATE/TIME
12, 47, 91
DEMO MODE
43
DIGITAL ZOOM
DISP GUIDE
(Екранно упътване)
DISP OUTPUT
DOT FADER
37
91
48
41
E, F, G, H, I , J, K, L, M, N
Easy Handycam
16, 30
EDIT SEARCH
26
END SEARCH
25, 46
EXP. BRKTG
(Exposure bracketing)
38
EXPOSURE
34
FADER
40
FILE NO. (номер на файла)40
FINE
38
FIREWORKS
33
FLASH (Flash motion)
42
FOCUS
35, 66
FORMAT
39, 74
i.LINK
77
i.LINK кабел
51, 53
IMAGE SIZE
38
INDOOR
34
INT. REC-STL (Запис на снимка
през интервал от време) 43
LANDSCAPE
33
LANGUAGE
49
LCD BL LEVEL (задно осветяване
на LCD)
47
LCD BRIGHT
47
LCD COLOR
47
LCD панел
48
LCD екран
12
LCD BL LEVEL (задно осветяване
на LCD)
47
LCD BRIGHT
47
LCD COLOR
47
LCD/VF SET
47
LP (Удължен запис)
46
LUMI. KEY (Luminance key)42
Macintosh
62
“Memory Stick“
74
“Memory Stick Duo”
15
MENU ROTATE
48
MONOTONE
40
MOSAIC
42
MOSAIC FADER
40
NEG. ART
42
NEW FOLDER
40
NORMAL
38
NS LIGHT (светлина за нощно
снимане)
36
O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
OLD MOVIE
42
ONE PUSH
34
OUTDOOR
34
OVERLAP
41
P. MENU
Вижте Персонално меню
PAL
73
PASTEL
42
PB FOLDER (папка за възпроизвеждане)
40
PB zoom
24
PICT. EFFECT (ефект на изображението)
42
PictBridge PRINT
57
Picture Motion Browser
59
STILL SET
38
SUNRSE SUNSET
33
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
36, 67
TELE MACRO
36
TRAIL
42
TV TYPE
29
TWILIGHT
33
USAGE GUIDE
24
USB CAMERA
47
USB SELECT
44
VAR. SPD PB (възпроизвеждане с
различни скорости)
44
VF B.LIGHT (осветеност на
визьора)
47
V-OUT/PANEL
48
WHITE BAL.
(баланс на бялото)
34
WHITE FADER
40
Wide (16:9)
21
Windows
59
WIPE
41
WORLD TIME
49
Zoom
20
А, Б, В, Г
Батерии
8, 76
Брой на записаните
изображения
38
Брояч на лентата
89
Времеви код
89
Време за възпроизвеждане 10
Време за запис
10
Време за зареждане
10
Възпроизвеждане
кадър по кадър
44
Възпроизвеждане
17, 22
Гъвкаво точково измерване 34
Д, Е, Ж, З
Движещо се
изображение
16, 17, 18, 22
Екранно съотношение 21
Задно осветяване на
LCD екрана
12, 64
Запис
16, 18
Защита на изображение 56
Знак за отпечатване
56
И, Й, К, Л, М
Използване на видеокамерата в
чужбина
73
Изтриване на изображения 55
Индикатори на дисплея 89
Индикатори за
предупреждение
70
Инсталация
60
Капаче за защита
от запис
73, 75
Касета
14, 73
Комплект батерии
“InfoLITHIUM”
76
Компютър
59
Кондензация на влага
78
Меню
30, 31
Меню TIME/LANGU 49
Меню STANDARD SET 46
Меню PICT. APPLI. (меню за изображения)
40
Индекс
PORTRAIT (мек портретен
режим)
33
QUALITY
38
REC CTRL
контрол на записа)
53
REC FOLDER
(папка за запис)
40
REC MODE
режим на запис)
46
REMAINING
48
REMOTE CTRL (устройство за
дистанционно управление)48
S VIDEO кабел
28, 51
SCENE SELECT
SELF-TIMER
37
SEPIA
42
SLIDE SHOW
41
SLOW SHUTTR
(бавен затвор)
42
SMTH INT. REC (плавен
запис на лента през интервал
от време)
43
SNOW
33
SOLARIZE
42
SP (стандартен запис) 46
SPORTS (спортни
тренировки)
33
SPOT FOCUS
35
SPOT METER
Вижте Гъвкаво точково
измерване
SPOTLIGHT
33
STANDARD
38
STEADYSHOT
37, 66
STILL
41
Меню MEMORY SET
Меню EDIT/PLAY
Меню CAMERA SET
38
44
33
Н, О, П
Неподвижно изображение
16, 17, 19, 23
Обратно възпроизвеждане 44
Огледален режим
21
Оставащ капацитет на батериите
10, 89
Отпечатване
57
Памет на нулата
26
Персонално меню
30, 49
Поддръжка и предпазни мерки
73
Подготовка за експлоатация
7
Почистваща касета
79
Преглед на записа
26
Предупредителни съобщения 70
Презапис
51, 55
Променливотоков адаптер8
Р, С
Ръководство “Първи стъпки”
59, 62
Системи за цветна
телевизия
73
Спецификации
82
Статив
87
Стойка Handycam
8, 88
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ъ, Ю, Я
Телевизор
28
Търсене на дата
27
Търсене на начална точка 25
Устройство за дистанционно
управление
88
Допълнителна информация за този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.net
Download PDF

advertising