Sony | NEX-VG10E | Sony NEX-VG10E NEX-VG10E HD камкордер със заменяем обектив Инструкции за експлоатация

Цифрова HD видеокамера
с възможност за смяна
на обектива
Ръководство на потребителя
Съдържание
Примерни изображения
Меню
Азбучен указател
BG
NEX-VG10/VG10E
Notes on using the camcorder
Обозначенията в горната дясна част на корицата или на всяка от страниците насочват
към раздела, кото дава информация за подробности от съответната област.
Тази опция е удобна, когато търсите подробности за функция, която желаете да
използвате.
Съдържание
Меню
Търсене на информация по
примерни изображения.
Азбучен указател
Примерни
изображения
Примерни изображения
Система за обозначаване, която се използва в това ръководство
Подобрение
Увеличете стойността за подобрение на чувствителността (gain) на мрачни места.
Изберете желаната стойност за gain, когато не желаете стойността да бъде увеличавана
чрез настройката [Auto].
1 В режим на запис на видеоклип, натиснете бутон GAIN t желана настройка.
Или, натиснете бутон MENU t [Brightness/Color] t [Gain] t желана настройка.
GAIN
AUTO
(Автоматична Задава автоматично стойността gain (подобрение).
настройка)
0dB/3dB/6dB/9dB/
12dB/15dB/18dB/
21dB/24dB/27dB
Можете да зададете по-висока стойност и да намалите
замъгляването в изображението на тъмни места или при
движещи се обекти, като увеличите чувствителността.
Забележки
• Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
• Когато режимът на експонация е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [Gain] е зададен в положение [Auto], стойността за [Gain] автоматично се
задава между 0 dB и 21 dB.
• Настройката [Auto] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на експониране
в положение [Manual Exposure] с включена настройка [Auto], стойността, която се задава, е 0 dB.
Задайте чувствителността спрямо условията за запис.
В това ръководство
последователността от няколко
операции е означена със стрелки
(t). Работете с видеокамерата в
указания ред.
Настройката по подразбиране е
означена с .
Показва важни забележки и
ограничения, свързани с правилната
работа на видеокамерата.
z Настройка на Gain/ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация)
Gain/ISO настройката представлява чувствителността към светлина на носител за
запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експонацията е непроменена,
изображенията се различават в зависимост от Gain/ISO настройката.
Висока Gain/ISO чувствителност
При висока Gain/ISO чувствителност изображенията ще се
запишат с подходяща осветеност, дори при недостатъчна
експонация. Въпреки това, увеличената Gain/ISO
чувствителност ще причини появата на смущения в
изображението.
Ниска Gain/ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската Gain/ISO чувствителност. Вземете под внимание
клатенето на видеокамерата и движението на обекта.
z Показва полезна информация.
2BG
Азбучен
указател
Можете да се запознаете с подробности за функцията като преминете на
страницата, указана в ръководството.
Меню
Азбучен
указател
Търсене на информация по
ключова дума.
Меню
Търсене на информация
в списъците с опции в
менютата.
Примерни
изображения
Съдържание
Търсене на информация
по функция.
Съдържание
Как да използвате това
ръководство
Забележки за използване на видеокамерата
Как да използвате това ръководство........................2
Примерни изображения.................................................. 5
Основни операции
Използване на операционните бутони........................8
Меню............................................................................... 10
Използване на функции с бутоните на
контролния панел
DISP (Извеждане на съдържание)...............................14
FOCUS (AF/MF избор).......................................................16
GAIN (Подобрение)............................................................ 18
ISO....................................................................................... 19
(Компенсация на експонацията).......................... 20
WB (Баланс на белия цвят) ......................................... 21
(Индекс с изображения).............................................23
Използване на функциите в менюто
Режим на снимане......................................................... 10
Камера.............................................................................11
Режим на запис/Размер на изображението.............. 11
Осветеност/Цветност...............................................11
Възпроизвеждане........................................................... 12
Настройки.......................................................................12
Продължава r
3BG
Съдържание
Съдържание
Свързване към друго оборудване
Създаване на диск, като използвате компютър......72
Създаване на диск, като използвате DVD
записващо устройство/рекордер...............................75
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми.........................................76
Предупредителни съобщения...................................... 82
Други
Използване на видеокамерата в чужбина.................85
AVCHD формат...............................................................86
Карта с памет...............................................................87
Батерия...........................................................................89
Зарядно устройство за батерии............................... 90
Адаптер за поставяне на обектив............................ 91
Почистване.................................................................... 92
Азбучен указател
Азбучен указател.......................................................... 93
4BG
Примерни изображения
“Това е сцената, която искам да заснема, но как да го направя?”
Можете да откриете отговора, като прегледате примерните изображения тук.
Щракнете върху желаното изображение.
Примерни
изображения
Запис на видеоклипове с яснотата на снимка (стр. 6)
Запис, когато снимате от ръка (стр. 6)
Запис на пейзажи (стр. 6)
Запис на снимки (стр. 7)
Ако щракнете върху изображението, екранът ще премине към страницата, която
описва функцията, препоръчителна за записа на такъв вид изображение.
Съдържание
Приоритет на диафрагмата
Разфокусира или фокусира предмети пред и зад обекта.
Щракнете!
1 Натиснете контролния диск и изберете [Aperture
Priority].
Разфокусиране на фона (25)
2 Изберете желаната стойност, като завъртите
контролния диск.
Примерни
изображения
Или, натиснете бутона MENU t [Shoot Mode] t
[Aperture Priority].
Диафрагма (F-стойност)
• По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но предметите пред и
зад него са замъглени.
• По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда
са на фокус.
Меню
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да
постигнете правилна експонация.
Забележки
Азбучен
указател
• Ако не можете да постигнете правилна експонация и след извършване на настройките в режим на
запис на снимки, когато натиснете наполовина бутона PHOTO, скоростта на затвора мига. Въпреки
и
че можете да снимате с тези настройки, препоръчваме ви да ги нулирате.
• Възможно е осветеността на изображението на LCD монитора да се различава от осветеността на
реалното изображение, което сте записали.
• Възможно е стойността да се различава в зависимост от zoom позицията на обектива. В случай, че
сте поставили приложения E18-200 mm zoom обектив, дори ако отворите диафрагмата по-широко
от F6.3 (по-малка F-стойност), като например F3.5, F-стойността достига F6.3, когато преместите
zoom от широката страна към телеснимка.
z Диафрагма
По-малката F-стойност (отваряне на диафрагмата) стеснява
обхвата за фокусиране. Това ви позволява да фокусирате
добре обекта и да разфокусирате заобикалящата среда.
(Дълбочината е по-малка.)
По-голямата F-стойност (стесняване на диафрагмата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дъбочината е по-голяма.)
Продължава r
5BG
Запис на видеоклипове с яснотата на снимка
Разфокусиране на фона (25)
Ръчно фокусиране (16)
Регулиране на цветовете (21)
С по-добра осветеност (20)
Запис, когато снимате от ръка
Предотвратяване на клатенето
на видеокамерата (32)
Проследяване на обект в
движение (31)
Запис на пейзажи
6BG
Ярки небесни цветове (20)
Листа в различни цветове (41)
Живи зелени цветове (41)
Запазване на нивото
на записа (53)
Continued r
Запис на ясни снимки
Придържане на
видеокамерата от ръка (28)
Една и съща сцена с
различна осветеност (36)
Пейзаж с широк диапазон на
светлината (44)
Светъл екстериор, заснет
от тъмно място (44)
Заснемане на най-добрия
момент (34)
Примерни
изображения
Осветление от свещи (29)
7BG
Basic operations
Използване на операционните бутони
Контролният диск и бутоните v/V/b/B ви позволяват
да използвате различни функции на видеокамерата.
v/V/b/B
MENU
FOCUS
Контролен диск
Когато завъртите контролния диск или натиснете бутоните v/V/b/B, като следвате
дисплея на екрана, вие можете да изберете опции и настройки. Изборът ви се задава
с натискането на контролния диск.
Стрелката означава, че можете да завъртите контролния диск.
Когато на екрана са изведени опции, можете да ги преглеждате, като завъртите контролния диск или като натиснете
бутоните v/V/b/B. Натиснете контролния диск, за да осъществите избора си.
Продължава r
BG
8
Бутоните MENU и FOCUS, както и контролният диск, изпълняват различни роли в
зависимост от дисплея на екрана. Зададената роля (функцията) на всеки бутон се
извежда на екрана. За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на
екрана, натиснете бутона MENU. За да използвате функцията, изведена в центъра,
натиснете контролния диск. За да използвате функцията, изведена в долния десен
ъгъл на екрана, натиснете бутона FOCUS.
В това ръководство бутоните са означени с иконата или функцията, изведена на
екрана.
MENU
Контролен дис3к
FOCUS
В този случай бутонът MENU работи като [Menu], контролният диск работи като [Shoot Mode], а бутонът FOCUS
работи като [AF/MF Select].
Функциите, зададени за бутоните v/V/b/B, се използват сравнително често.
v: DISP (Извеждане на съдържанието) (стр. 14)
(Компенсация на експонацията) по време на запис (стр. 20)/ (Индекс с
V:
изображения) по време на възпроизвеждане (стр. 48)
b: WB (Баланс на белия цвят) (стр. 21)
B: (Подобрение) (стр. 18)
9BG
Using functions in the menu
Меню
Можете да настроите основните настройки за видеокамерата като цяло или можете
да извършвате функции като запис, възпроизвеждане или други операции.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Изберете желаната опция, като
завъртите контролния диск или като
натиснете бутоните v/V/b/B, и след
това натиснете контролния диск.
3 Като следвате инструкциите на
екрана, изберете желана опция и
натиснете контролния диск, за да
направите избора си.
v/V/b/B
MENU
Контролен диск
Режим на снимане
Позволява ви да избирате режима на снимане
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Записва автоматично като ви позволява да задавате
настройки с изключение на настройката за експонацията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Hand-held Twilight (Запис при Записва нощни сцени с по-малко смущения и замъгляване
тъмни условия от ръка)*
без да се налага използването на статив.
Anti Motion Blur (Намаляване Намалява ефекта от клатенето на видеокамерата, когато
снимате леко затъмнена сцена на закрито или при
на замъгляването при
движение)*
телеснимка.
Manual Exposure (Ръчна
експонация)
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Shutter Priority (Приоритет на Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението
скоростта на затвора)
на обекта.
Aperture Priority (Приоритет
на диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
* Само за запис на снимки
10BG
Продължава r
Камера
Позволява ви да задавате начина на фокусиране, продължителния запис, таймера за
самостоятелно включване и др.
AF/FM Select (AF/MF избор) Избира автоматично или ръчно фокусиране.
Autofocus Area* (Област за
автоматично фокусиране)
Избира областта, в която да се фокусира.
Autofocus Mode* (Режим за
автоматично фокусиране)
Избира режим на автоматично фокусиране.
SteadyShot (Устойчиво
снимане)
Задава компенсация на клатенето на видеокамерата.
Drive Mode* (Режим на
запис)
Избира режим за запис, като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експозиционен клин.
Flash Mode* (Режим на запис Избира начин, по който да използвате светкавицата
със светкавицата)
(продава се отделно).
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
запис.
Режим на запис/Размер на изображението
Позволява ви да задавате режим на запис за видеоклипове и размер на снимките.
Видеоклип
Rec Mode (Режим на запис)
Избира качеството на изображението.
Снимки
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на изображението.
Aspect Ratio (Съотношение на екрана)
Избира съотношението на екрана.
Осветеност/Цветност
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например компенсация
на експонацията и настройки на цветовете, като например баланс на белия цвят.
Exposure Comp. (Компенсация
на експонацията)
Компенсира осветеността на цялото изображение.
Gain (Подобрение)
Задава чувствителността на светлината за запис на
видеоклипове.
ISO*
Задава чувствителност на светлината за запис на снимки.
White Balance (Баланс на
белия цвят)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
Creative Style
Избира начин на обработка на изображението.
Metering Mode* (Режим на
измерване)
Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
Flash Compensation*
Регулира количеството светлина от прикрепената
(Компенсация на светкавицата) светкавица (продава се отделно).
DRO/Auto HDR*
Автоматично поправя осветеността или контраста.
* Само за запис на снимки
11BG
Продължава r
Меню
Display Contents (Извеждане
на съдържание)
* Само за запис на снимки
Възпроизвеждане
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Movie/Still Select (Избор на
видеоклипове/снимки)
Избира дали да се възпроизвеждат снимки или
видеоклипове.
Image Index (Индекс с
изображения)
Избира броя на изображенията, които се извеждат на
индекс екрана.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
Still Slide Show* (Изреждане
на изображения)
Възпроизвежда автоматично снимките.
Enlarge Still image*
(Увеличаване на изображения)
Увеличава снимките.
Display Contents (Извеждане
на съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
възпроизвеждане.
* Само за запис на снимки
Настройки
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте
настройките на видеокамерата.
Настройки за запис
Movie Audio Rec (Запис на
звук за видеоклип)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Grid Line (Насочващи линии)
Включва насочващите линии, които ви помагат да
извършите композицията на изображението.
Shoot w/o Lens (Запис с/без
обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора, когато няма
обектив.
Red Eye Reduction*
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Когато използвате светкавица (продава се отделно),
тя светва преди записа, за да се избегне ефекта на
“червените очи”.
Auto Review* (Автоматичен
преглед)
Задава времето за извеждане на изображението веднага
след записа.
Основни настройки
Volume Settings (Настройка на Задава силата на звука за видеоклипове.
силата на звука)
Beep (Звуков сигнал)
Language (Език)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда
при работата с видеокамерата.
Избира езика, който се използва на екрана.
Date/Time Setup (Настройки
на датата и часа)
Настройва датата и часа.
Area Setting (Настройка на
областта)
Избира областта, в която използвате видеокамерата.
12BG
Продължава r
Power Save (Пестене на
захранването)
Задава времето, след което видеокамерата преминава в
режим на пестене на захранването.
LCD Brightness (Осветеност
на LCD екрана)
Задава осветеността на LCD екрана.
Viewfinder Bright. (Осветеност Задава осветеността на визьора.
на визьора)
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Позволява ви да почиствате матрицата.
Version (Версия)
Извежда версията на видеокамерата и обектива.
Demo Mode (Режим на
демонстрация)
Задава настройка дали да се изведе режима на
демонстрация за видеоклипове.
Reset Default
(Връщане на фабричните настройки)Връща фабричните
настройки на видеокамерата.
Инструмент за картата с памет
Форматира картата с памет.
Recover Image DB (Поправка
на файла с база данни)
Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато
бъдат открити несъответствия.
File Number (Номер на
файла)*
Избира начина, който се използва за номерация на
файловете на изображенията.
Меню
Format (Форматиране)
* Само за запис на снимки
13BG
Using functions with the buttons on the control panel
DISP (Извеждане на съдържание)
Използване на бутон:
1 Неколкократно натиснете бутона DISP, за да изберете желания режим.
Използване на менюто:
1 По време на запис, бутон MENU t [Camera] t [Display Contents].
По време на възпроизвеждане, бутон MENU t [Playback] t [Display Contents].
2 Изберете желан режим, като завъртите контролния диск.
По време на запис
Disp. Info.
Извежда основна информация
за запис.
Histogram
Извежда разпределението на
осветеността в графичен вид,
както и информацията за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация
за записа.
14BG
Продължава r
z Какво е хистограма
Хистограмата извежда разпределението на осветеността в цялата гама и показва
колко пиксели от определено ниво на осветеност има в снимката. При по-светлите
изображения цялата хистограма се измества надясно, а при по-тъмни изображения,
хистограмата се измества наляво.
Брой пиксели
Осветеност
Тъмно
Светло
По време на възпроизвеждане
Disp. Basic Info
Извежда информация за
записа.
Disp. Detail Info
Извежда подробна
информация за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация
за записа.
Забележка
• Телевизорът или мониторът, свързан към видеокамерата посредством HDMI кабела (продава се
отделно), ще извежда същото съдържание като това на дисплея, зададено с [Display Contents].
15BG
AF/MF избор
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
1 Бутон FOCUS t желан режим.
Или, бутон MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим.
(Автоматичен
Фокусира автоматично.
фокус)
(DMF)*
(Ръчен фокус)
След автоматичното фокусиране извършете фина ръчна
настройка на фокуса (Директно ръчно фокусиране).
Регулира фокуса ръчно. Завъртете пръстена за фокусиране
надясно или наляво, за да изострите обекта.
* Само за запис на снимки
z Ефективно използване на автоматичния фокус
Ако фокусирането върху обекта е трудно, докато записвате видеоклип, натиснете
бутона PHOTO наполовина, за да включите временно [Single-shot AF] (стр. 31). Това
ще улесни фокусирането.
z Ефективно използване на ръчния фокус
Използвайте ръчния фокус, за да записвате следните обекти.
• Обект, който се намира зад прозорец, покрит с дъждовни капки.
• Обект, който се намира зад стъклен прозорец с хоризонтални райета.
• Обект с малък контраст между обекта и фона.
• Когато обектът на преден план е фокусиран, но вие искате да смените фокуса върху фона.
Съвет за фокусиране
Фокусирайте върху обекта със zoom, зададен към страната за телеснимка, и след това
преместете към страната за широк zoom. Когато записвате изображение в близък план,
фокусирайте върху обекта със zoom, зададен към широката страна.
Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато
можете да предвидите разстоянието до обекта. С помощта
на функцията за “фиксиране на фокуса”, вие можете
предварително да зададете фокуса спрямо разстоянието, на
което трябва да премине обекта.
16BG
Продължава r
z За да измерите точното разстояние до обекта
Пръстен за поставяне
на обектива
Маркировката
показва местоположението на
матрицата1). Когато измерите точното разстояние между
видеокамерата и обекта, съобразете се с позицията на
линията. Разстоянието от контактната повърхност на
обектива до матрицата е около 18 mm.
1)
Матрицата е част от видеокамерата, която изпълнява ролята на филм.
• Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис 2)
на прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден.
Уверете се, че сте оставили достатъчно разстояние между обекта
и видеокамерата.
2)
Минималното разстояние за запис на приложения zoom обектив
E18 – 200 mm е 0.3 m (в широкия край) – 0.5 m (телеснимка).
18 mm
DMF (Директен ръчен фокус)
1 Бутон MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Натиснете бутона PHOTO наполовина, за да фокусирате автоматично.
3 Задръжте бутона PHOTO натиснат наполовина надолу, завъртете
пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
Забележка
• [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
17BG
Подобрение
Увеличете стойността за подобрение на чувствителността (gain) на мрачни места.
Изберете желаната стойност за gain, когато не желаете стойността да бъде увеличавана
чрез настройката [Auto].
1 В режим на запис на видеоклип, натиснете бутон GAIN t желана настройка.
Или, натиснете бутон MENU t [Brightness/Color] t [Gain] t желана настройка.
GAIN
AUTO
(Автоматична Задава автоматично стойността gain (подобрение).
настройка)
0dB/3dB/6dB/9dB/
12dB/15dB/18dB/
21dB/24dB/27dB
Можете да зададете по-висока стойност и да намалите
замъгляването в изображението на тъмни места или при
движещи се обекти, като увеличите чувствителността.
Забележки
• Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
• Когато режимът на експонация е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [Gain] е зададен в положение [Auto], стойността за [Gain] автоматично се задава
между 0 dB и 21 dB.
• Настройката [Auto] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на експониране
в положение [Manual Exposure] с включена настройка [Auto], стойността, която се задава, е 0 dB.
Задайте чувствителността спрямо условията за запис.
z Настройка на Gain/ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация)
Gain/ISO настройката представлява чувствителността към светлина на носител за
запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експонацията е непроменена,
изображенията се различават в зависимост от Gain/ISO настройката.
Висока Gain/ISO чувствителност
При висока Gain/ISO чувствителност изображенията ще се
запишат с подходяща осветеност, дори при недостатъчна
експонация. Въпреки това, увеличената Gain/ISO
чувствителност ще причини появата на смущения в
изображението.
Ниска Gain/ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската Gain/ISO чувствителност. Вземете под внимание
клатенето на видеокамерата и движението на обекта.
18BG
ISO
Задава чувствителността на осветеността при запис на снимки.
1 В режим на запис на снимки, натиснете бутона GAIN t желана
настройка.
Или, бутон MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка.
(ISO AUTO)
200/400/800/1600/
3200/6400/12800
Задава автоматично ISO чувствителността.
Можете да зададете по-бърза скорост на затвора и да
намалите смущенията в изображението на тъмни места
или когато снимате движещи се обекти, като увеличите ISO
чувствителността (изберете по-голяма цифра).
Забележки
• [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight]
- [Anti Motion Blur]
• Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
• Когато режимът на експонация е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се
задава между ISO 200 и 1600.
• Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на
експониране в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO], стойността, която
се задава, е 200. Задайте ISO спрямо условията за запис.
z Настройка на Gain/ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на експонация)
Gain/ISO настройката представлява чувствителността към светлина на носител за
запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експонацията е непроменена,
изображенията се различават в зависимост от Gain/ISO настройката.
Висока Gain/ISO чувствителност
При висока Gain/ISO чувствителност, изображенията
ще се запишат с подходяща осветеност дори при
недостатъчна експонация. Въпреки това, увеличената
Gain/ISO чувствителност ще причини появяването на
смущения в изображението.
Ниска Gain/ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската Gain/ISO чувствителност. Вземете под внимание
клатенето на видеокамерата и движението на обекта.
19BG
Компенсация на експонацията
Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0
EV до +2.0 EV.
1 Бутон (Компенсация на експонацията) t желана стойност.
Или, бутон MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана
стойност.
Забележки
• Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате [Manual Exposure].
• Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно
светли или тъмни условия, или когато използвате светкавица (продава се отделно).
z Регулиране на експонацията за постигане на по-добри изображения
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
m
Задайте [Exposure Comp.] към страната -.
Правилна експонация
M
Задайте [Exposure Comp.] към страната +.
Недостатъчна експонация = твърде малко светлина
По-тъмно изображение
• За да записвате предмети с по-светли тонове, задайте компенсацията на експонацията към
страната +.
За да изглежда храната на снимката по-примамлива, направете снимката малко по-светла от
обикновено и опитайте да използвате бял фон.
• Когато записвате синьо небе, настройката към страната – за компенсацията на експонацията
ще ви позволи да запишете небето в по-живи цветове.
20BG
Баланс на белия цвят
Регулирайте цветните тонове в зависимост от светлинните условия.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания или когато нарочно желаете да промените
цветните тонове, за да получите фотографски ефекти.
1 Бутон WB (Баланс на белия цвят) t желан режим.
Или, бутон MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим
За да регулирате баланса на белия цвят спрямо определен източник на светлина, вижте
обяснението за всеки от режимите.
AWB (Автоматичен баланс на Видеокамерата автоматично разпознава светлинния
източник и регулира цветните тонове.
белия цвят)
(Дневна светлина)
(Сянка)
(Облачно)
Ако изберете опция, подходяща за специфичен
източник на светлина, цветните тонове се регулират
спрямо този източник (предварително зададен
баланс на белия цвят).
(Електрическа крушка)
(Флуоресцентно)
(Светкавица)
(C.Temp./Filter)
(Потребителска
настройка)
Регулира баланса на белия цвят в зависимост от
източника на светлина (температура на цветовете).
Постига ефекта на CC (Компенсация на цветовете)
филтрите във фотографията.
Позволява ви да използвате настройката за баланса
на белия цвят, запазена в [Custom Setup].
Запазва основния баланс на белия цвят (Задаване на
(Задаване на
потребителска настройка) потребителска настройка)
z Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това, вие можете ръчно да
настроите цветовите тонове с помощта на функцията [White Balance].
Време/
осветление
Дневна
светлина
Характеристики Бяла
(стандартна)
на светлината
Облачно
Синкава
Флуоресцентно Осветление от
осветление
електрическа
крушка
Зеленикава
Червеникава
21BG
Продължава r
Предварително зададена настройка на баланса
на белия цвят (
)
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
2 Ако е необходимо, [Option] t настройка на цветните тонове.
Регулирането към страната + прави изображението по-червеникаво, а
регулирането към страната – прави изображението по-синкаво.
Температура на цветовете/Филтър
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 [Option] t желан режим
Color. Temp
(Температура на
цветовете)
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е
изображението; колкото по-малка е цифрата, толкова посинкаво е изображението. (Настройката по подразбиране е
5500 К.)
Color Filter (Цветен
филтер)
Въз основа на използването на зададената температура
на цветовете като стандарт, цветовете могат да бъдат
компенсирани в положение G (зелен) или М (магента). Колкото
по-голяма е цифрата, толкова повече се компенсират цветовете.
(Настройката по-подразбиране е 0.)
Потребителска настройка за баланса на белия цвят
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Придържайте видеокамерата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона PHOTO.
Затворът щраква и зададените стойности (Температура на цветовете и Цветен филтър)
се извеждат.
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на белия цвят,
натиснете бутона MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Забележка
• Ако използвате светкавица (продава се отделно), когато натискате бутона PHOTO, зададена
настройка за баланс на белия цвят се регистрира като светлината от светкавицата също се взема
под внимание. Записвайте изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
22BG
Индекс с изображения
Извежда множество изображения едновременно.
В режим на запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
(Възпроизвеждане), за да превключите режима на
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите към индекс екран с 12 изображения; бутон MENU t [Playback] t [Image Index].
В режим на запис на снимки
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите режима на
(Индекс с изображения).
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите към индекс екран с 12 изображения; бутон MENU t
[Playback] t [Image Index].
3 За да се върнете в режим на единичен индекс екран, изберете
желаното изображение и натиснете контролния диск.
z Превключване между видеоклипове и снимки
В екрана с индекс изображения, можете да
превключвате вида на изображенията, като изберете
(видеоклип) или
(снимка) от лявата страна на
екрана, и след това натиснете контролния диск.
Видеоклиповете и снимките не могат да бъдат
извеждани на един индекс екран.
23BG
Автоматично програмиране
Докато експонацията се регулира автоматично от видеокамерата, вие можете да
зададете функциите за запис, като например Gain/ISO чувствителност, креативен
стил, баланс на белия цвят.
1 Натиснете контролния диск и изберете [Program Auto].
Или, бутон MENU t [Shoot Mode] t [Program Auto].
2 Задайте желаните настройки за функциите за запис.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
24BG
Приоритет на диафрагмата
Разфокусира или фокусира предмети пред и зад обекта.
1 Натиснете контролния диск и изберете [Aperture
Priority].
Или, натиснете бутона MENU t [Shoot Mode] t
[Aperture Priority].
2 Изберете желаната стойност, като завъртите
контролния диск.
Диафрагма (F-стойност)
• По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но предметите пред и
зад него са замъглени.
• По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на
фокус.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да
постигнете правилна експонация.
Забележки
• Ако не можете да постигнете правилна експонация и след извършване на настройките в режим на
запис на снимки, когато натиснете наполовина бутона PHOTO, скоростта на затвора мига. Въпреки
че можете да снимате с тези настройки, препоръчваме ви да ги нулирате.
• Възможно е осветеността на изображението на LCD монитора да се различава от осветеността на
реалното изображение, което сте записали.
• Възможно е стойността да се различава в зависимост от zoom позицията на обектива. В случай, че
сте поставили приложения E18-200 mm zoom обектив, дори ако отворите диафрагмата по-широко
от F6.3 (по-малка F-стойност), като например F3.5, F-стойността достига F6.3, когато преместите
zoom от широката страна към телеснимка.
z Диафрагма
По-малката F-стойност (отваряне на диафрагмата) стеснява
обхвата за фокусиране. Това ви позволява да фокусирате
добре обекта и да разфокусирате заобикалящата среда.
(Дълбочината е по-малка.)
По-голямата F-стойност (стесняване на диафрагмата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дъбочината е по-голяма.)
25BG
Приоритет на скоростта на затвора
Позволява ви ръчно да регулирате и да фиксирате скоростта на затвора. Регулирайки
скоростта на затвора, вие можете да запечатате движещ се обект, като го направите
да изглежда застинал или като подчертаете неговото движение.
1 Натиснете контролния диск и изберете
[Shutter Priority].
Или, бутон MENU t [Shoot Mode] t [Shutter
Priority].
2 Завъртете контролния диск и изберете
желана стойност.
Скорост на затвора
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да
постигнете правилна експонация.
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на видеокамерата) не се извежда в режим на приоритет на скоростта на
затвора.
• Когато в режим на запис на снимки скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването
на смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да
записвате, докато се извършва този процес.
• Ако не можете да постигнете правилна експонация след извършване на настройките в режим на
запис на снимки, при натискането на бутона PHOTO наполовина, стойността на диафрагмата мига.
Въпреки че можете да снимате с тези настройки, препоръчваме ви да ги нулирате.
• Осветеността на изображението на LCD монитора може да се различава от осветеността на
реалното изображение, което сте записали.
• При ниска скорост на затвора, автоматичното фокусиране е по-трудно. Препоръчваме ви да
фокусирате ръчно, като прикрепите видеокамерата към статив.
• Когато записвате на осветление от флуоресцентни, натриеви и живачни лампи, изображението може
да трепти, да промени цветовете си или да се появят смущения във вид на хоризонтални линии.
Регулирането на скоростта на затвора може да подобри тези негативни ефекти.
z Скорост на затвора
Когато използвате по-бърза скорост на затвора, всеки
кадър на движещия се обект, като например бягаща
човешка фигура, автомобил или разбиването на
морските вълни, изглежда като замръзнал.
Когато зададете по-ниска скорост на затвора, на
изображението се запечатва следа от движението на
обекта, за да се придаде усещане за динамика.
26BG
Ръчна експонация
Можете да записвате с желана от вас настройка на експонацията, като регулирате
както скоростта на затвора, така и диафрагмата.
1 Натиснете контролния диск и изберете [Manual Exposure].
Или, бутон MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Неколкократно натиснете бутона V, за
да изберете скоростта на затвора и
диафрагмата.
Екраните за скорост на затвора и диафрагма се
появяват един след друг.
Скорост на
затвора
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната стойност.
Проверете стойността на експонацията при (измерена
ръчно).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
0: Подходяща експонация, анализирана от видеокамерата.
Диафрагма
(F-стойност)
Стойност на
експонацията
4 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на видеокамерата) не се извежда в режим на ръчна експонация.
• В режим на ръчна експонация, настройката [Auto] за [Gain] е зададена в положение [0dB]
и настройката [ISO AUTO] за [ISO] е зададена в положение [ISO 200]. Задайте Gain/ISO
чувствителността, ако е необходимо.
• Възможно е осветеността на изображението на LCD монитора да се различава от осветеността на
реалното изображение, което сте записали.
27BG
Запис на тъмни сцени от ръка
Можете да записвате нощни сцени с по-малко смущения и замъгляване, без да се
налага използване на компютър.
Тази опция е възможна само в режим на запис на снимки.
1 Натиснете контролния диск и изберете [Handheld Twilight].
Или, бутон MENU t [Shoot Mode] t [Hand-held
Twilight].
На екрана се извежда индикацията
.
2 Запишете снимката с бутона PHOTO.
Записва се поредица от изображения и видеокамерата ги обработва, за да намали
замъгляването на обекта, смущенията и ефекта от мърдането на видеокамерата.
Забележки
• Затворът щраква 7 пъти и изображението се записва.
• Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време
колкото е времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време на тази операция не можете
да извършвате операция по запис.
• Намаляването на смущенията е по-малко ефективно, когато записвате:
– обекти с непостоянни движения;
– обекти, които са твърде близо до видеокамерата;
– обекти с повтарящ се мотив, като например теракота, и обекти с нисък контраст, като
например небе, плаж или морава;
– обекти, които постоянно се променят, като например вълни или водопади;
• Когато използвате източник на светлина, който премигва, като например флуоресцентно осветление,
е възможна появата на смущения.
• Когато изберете режим на запис на видеоклип, [Shoot Mode] преминава в положение [Program Auto].
28BG
Намаляване на замъгляването
Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се налага използването на
светкавица (продава се отделно), за да се постигне редукция на замъгляването на
обекта.
Тази опция работи само за режим на запис на снимки.
1 Натиснете контролния диск и изберете [Anti Motion Blur].
Или, натиснете бутон MENU t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
На екрана се извежда индикацията
.
2 Направете снимката с бутона PHOTO.
Видеокамерата комбинира 6 снимки с висока чувствително в една, като ефектът от
клатенето на видеокамерата се намалява и смущенията се предотвратяват.
Забележки
• Затворът щраква 7 пъти и изображението се записва.
• Намаляването на смущенията е по-малко ефективно, когато записвате:
– обекти с непостоянни движения.
– обекти, които са твърде близо до видеокамерата
– обекти с повтарящ се мотив, като например теракота, и обекти с нисък контраст, като например
небе, плаж или морава.
– обекти, които постоянно се променят, като например вълни или водопади.
• Когато използвате източник на светлина, който премигва, като например флуоресцентно осветление,
е възможна появата на смущения.
• Функцията за намаляване на смущенията не работи.
• Когато изберете режи на запис на видеоклип, [Shoot Mode] преминава в положение [Program Auto].
29BG
Област за автоматично фокусиране
Изберете областта за фокусиране. Използвайте тази функция, когато ви е трудно да
получите правилен фокус в режим на автоматично фокусиране.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим.
(Multi) (Мулти
фокусиране)
(Center)
(Централно
фокусиране)
Видеокамерата определя коя от
25-те AF области да се използва за
фокусиране.
Когато натиснете бутона PHOTO
наполовина в режим на запис на
снимка, около областта, която е на
фокус, се появява зелена рамка.
AF рамка на визьора
Видеокамерата използва AF областта,
която се намира в центъра.
AF рамка на визьора
(Flexible Spot)
(Гъвкаво точково
измерване)
Moves the focusing area to focus on a
small subject or narrow area by pressing
the v/V/b/B buttons.
AF рамка на визьора
Забележка
• [Multi] се избира, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– Запис на видеоклип
30BG
Режим на автоматично фокусиране
Изберете режима на фокусиране, когато бутона PHOTO е натиснат.
Опцията работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим
Видеокамерата фокусира и фокусът се заключва, когато
(Single Shot
AF) (AF за единичен натиснете бутона PHOTO наполовина. Използвайте този
режим, когато обектът не се движи.
запис)
(Continuous AF) Видеокамерата продължава да фокусира, докато бутонът
PHOTO е натиснат и задържан наполовина. Използвайте този
(Непрекъснат AF)
режим, когато обектът се движи.
Забележки
• В режим на запис на видеоклипове, видеокамерата автоматично фокусира правилно, за да запишете
видеоклипа. Ако фокусирането върху обекта е трудно, натиснете PHOTO наполовина, за да
активирате временно [Single-shot AF]. Това ще улесни фокусирането.
• [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции:
- [Self Timer];
- [Hand-held Twilight];
- [Anti Motion Blur];
• В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус.
31BG
Устойчиво снимане
Включва или изключва функцията за устойчиво снимане на обектива.
1 Бутон MENU t [Camera] t [SteadyShot] t желан режим.
Active (Включена
настройка)
Използва функцията за устойчиво снимане с по-голям ефект.
Standard
(Стандартна
настройка)
Използва функцията за устойчиво снимане.
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията за устойчиво снимане. Тази настройка
се препоръчва, когато използвате статив.
Забележки
• Опцията [Standard] се избира, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight];
- [Anti Motion Blur];
• Опцията [Active] може да бъде избрана, когато записвате видеоклипове, като използвате обектив с
оптично стабилизиране, който съответства на активно стабилизиране.
• Не можете да зададете [SteadyShot], когато прикрепите E16мм F2.8 обектив (продава се отделно) или
A-mount обектив (продава се отделно).
32BG
Избор на режим drive
Можете да зададете drive режим, като например продължителен запис,
таймер за самостоятелно включване или експозиционен клин. Тези опции
работят само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Drive Mode] t желан режим
(Single-shot Adv.) Записва 1 снимка. Режим на нормален запис.
(Единичен запис)
Записва изображения продължително с висока скорост, докато
(Continuous
Adv.) (Непрекъснат сте натиснали бутона PHOTO (стр. 34). Настройките за фокус и
осветеност на първата снимка се използват при следващите снимки.
запис)
(Self-timer)
(Самостоятелен
таймер)
Записва изображение след 10 или 2 секунди (стр. 35).
Записва 3 изображения, всяко от които е с различна степен на
(Bracket:
Cont.) (Непрекъснат експонация (стр. 36).
експозиционен клин)
Забележка
• Не можете да променяте настройката, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight];
- [Anti Motion Blur];
- [Auto HDR];
- Запис на видеоклип;
33BG
Продължителен запис (Continuous Adv.)
Записва продължително изображения, докато натискате бутона PHOTO.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Забележки
• Не можете да използвате [Continuous Adv.] със следните функции.
- [Hand-held Twilight];
- [Anti Motion Blur];
- [Auto HDR];
• Настройките за фокус и осветеност на първата снимка се използват при
следващите снимки.
34BG
Self-timer
Таймер за самостоятелно включване
Тази опция може да се използва само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self Timer].
2 [Option] t желан режим.
(Self-timer: 10
sec) (10-секунден
таймер за
самостоятелно
включване)
Задава 10-секунден таймер за самостоятелно включване.
Когато натиснете бутона PHOTO, ще се чуе звуков сигнал
преди затворът да сработи.
(Self-timer: 2 sec) Задава 2-секунден таймер за самостоятелно включване.
(2-секунден таймер Тази опция намалява смущенията, причинени от трептенето на
за самостоятелно видеокамерата при натискането на бутона PHOTO.
включване)
Забележка
• Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции.
- [Hand-held Twilight];
- [Anti Motion Blur];
- [Auto HDR];
35BG
Експозиционен клин: Продължителен запис
Записва 3 изображения, докато автоматично променя експонацията от основна към
по-тъмна и след това към по-светла. Натиснете и задръжте бутона PHOTO, докато
експозиционният клин приключи. След записа можете да изберете изображението,
което най-много се приближава до вашите очаквания.
Тази функция работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 [Option] t желан режим.
Изображенията се записват със зададеното отклонение
(стъпки) от основната експонация.
(Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
• Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции;
–[Hand-held Twilight];
– [Anti Motion Blur];
– [Auto HDR];
• В прозореца за преглед се извежда последното изображение.
• В режим [Manual Exposure], експонацията се променя чрез регулиране на скоростта на затвора.
• Когато регулирате експонацията, тя се променя в зависимост от стойността на компенсацията.
• Функцията за намаляване на смущенията не работи.
36BG
Режим на работа със светкавицата
Използването на светкавицата (продава се отделно) на тъмни места ви позволява
да заснемете светло изображение и помага за предотвратяването на вибрациите на
видеокамерата. Когато снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата,
за да записвате светли изображения на обекти със задно осветяване.
Тази функция може да бъде използвана само в режим на запис на снимки.
1 Прикрепете светкавицата.
2 Бутон MENU t [Camera] t [Flash Mode] t желан режим.
3 Включете захранването на светкавицата, когато я използвате.
(Fill-flash) (Плътна
светкавица)
Позволява ви да записвате по-осветен обект.
(Slow Sync.) (Бавна
синхронизация)
Позволява ви да записвате ясни изображения на обекти и фон,
като забавите скоростта на затвора.
(Rear Sync.) (Задна
синхронизация)
Позволява ви да записвате естествено изображение със следа на
движещия се обект, като например автомобил или ходеща човешка
фигура. Светкавицата светва точно преди експонирането да приключи.
Забележка
• Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
z Използване на външната светкавица
Уверете се, че използвате външна светкавица на Sony (продава се отделно).
Някои светкавици на Sony или някои функции не могат да бъдат използвани с тази
видеокамера. Относно съвместимостта с определена светкавица, посетете интернет
страницата на Sony за вашата област или се консултирайте с вашия доставчик или
местен сервиз на Sony.
z Съвети за запис със светкавицата
• Блендата може да блокира светлината от светкавицата. Свалете блендата, когато използвате
светкавицата.
• Записвайте обекта от разстояние 1 m или по-голямо, когато използвате светкавицата.
• Когато снимате осветени отзад обекти, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще сработи дори при
ярка дневна светлина и ще освети лицето още повече.
37BG
Режим на запис
Задава режим на запис за видеоклипове.
1 Бутон MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Rec Mode] t желан режим.
Режим
Размер на
изображението
Среден битрейт
FX 24M
1920 х 1080
24 Mbps (max.)
FH 17M
1920 х 1080
17 Mbps
HQ 9M
1440 х 1080
9 Mbps
Забележка
• Не можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове, записани в режим [FX 24M]. Запазвайте
видеоклиповете, записани в режим [FX 24M] само на Blu-ray диск (стр. 73).
38BG
Размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла, който се запазва, когато
записвате снимка.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече подробности ще
се изведат, когато отпечатвате изображението в голям формат. Колкото по-малък е
размерът на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
1 Бутон MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Image Size] t желан режим
Размер на изображението, когато [Aspect
Ratio] е 3:2
Насоки за употреба
(L: 14M)
4592 x 3056 пиксела
За разпечатки до размер А3+
(M: 7.4M)
3344 х 2224 пиксела
За разпечатки до размер А4
(S: 3.5M)
2288 х 1520 пиксела За разпечатки в размер L/2L
Размер на изображението, когато [Aspect
ratio] е 16:9
Насоки за употреба
(M: 6.3M)
4592 x 2576 пиксела За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
3344 х 1872 пиксела
(S: 2.9M)
2288 х 1280 пиксела
(L: 12M)
Забележка
• Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата края да бъдат
отрязани.
39BG
Съотношение на екрана
Задава съотношението на снимките.
1 Бутон MENU t [Rec Mode/Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим.
3:2
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност
40BG
Креативен стил
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експонацията (скорост на затвора и диафрагма) според вашите
желания с помощта на [Creative Style].
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим.
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или
остротата, [Option] t желана настройка.
(Standrad)
(Стандартна
настройка)
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
(Vivid) (Живи Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове и обекти като например
цветове)
цветя, пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки.
(Portrait)
(Портрет)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис
на портретни снимки.
(Landscape)
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за
запис на жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи се
подчертават.
(Sunset) (Залез) За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
За запис на изображения в черно и бяло.
(Black &
White) (Черно-бяло)
За всяка възможност на креативния стил можете да регулирате опциите
(Контраст),
(Наситеност) и
(Острота).
(Contrast) (Контраст) Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светли и тъмни участъци, което ще се отрази като
цяло на изображението.
(Saturation) (Наситеност) Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на
изображението са по-спокойни и меки.
(Sharpness) (Острота) Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова
по-ясни са контурите на изображението, и колкото по-ниска е
избраната стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележка
• Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате наситеността.
41BG
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава в коя част на обекта да се измерва, за да
се определи експонацията.
Тази опция работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим
(Multi) (Мулти) Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя
областта на по-малки части и определя точната експонация на
целия екран (Множествено измерване).
(Center)
(Централно)
Докато акцентира на центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран. (Измерване в центъра)
(Spot)
(Спотово)
Този режим измерва светлината само
в центъра (Точково измерване).
Той е подходящ за снимане на
осветени отзад обекти или когато
между обекта и фона съществува
силен контраст.
Кръстчето за прицелване
при точковото измерване
позиционира обекта.
Забележка
• Когато използвате следните функции, се избира опцията [Multi]:
– запис на видеоклипове
42BG
Компенсация на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата (продава се отделно) на стъпки от
1/3 EV в обхват от -2.0 EV до +2.0 EV.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина от
светкавицата. Компенсацията на експонацията променя количеството светлина от
светкавицата заедно със скоростта на затвора и диафрагмата.
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t желан режим
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението се изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -),
нивото на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Забележки
• Не можете да използвате [Flash Compensation] със следните функции:
– [Hand-held Twilight];
– [Anti Motion Blur];
– когато не е прикрепена светкавица;
– когато записвате видеоклипове;
• Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-големият ефект на
светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото количество светлина. Ако
обектът е твърде близо, възможно е по-слабият ефект на светкавицата да остане незабележим.
z Съвети за регулиране на осветеността, когато снимате хора
• При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен фон.
Можете да регулирате осветеността на човешката фигура,
която се намира в близост до видеокамерата, като променяте
интензитета на светлината от светкавицата.
• Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата и все още
е твърде тъмен след извършване на настройката, преместете се
по-близо до него.
43BG
DRO/Auto HDR
Поправя осветеността или контраста.
Тази опция работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t желан режим
(Off) (Изключена) Не използва [DRO/Auto HDR].
(D-Range Opt.)
(Оптимизиране
на динамичния
обхват)
Видеокамерата анализира контраста на светлите и
тъмни места между обекта и фона, чрез разделянето
на изображението на малки области, което довежда до
оптимално ниво на осветеността и нюанса на изображението.
(Auto HDR)
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различна експонация и след това
наслагва светлите части на недостатъчно експонираното
изображение и тъмните области на преекспонираното
изображение, за се създаде снимка с богато преливане.
Записва се изображението с правилната експонация и
изображението с насложените области.
Забележка
• Можете да изберете [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
– [Manual Exposure] (Ръчна експонация);
– [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора);
– [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата);
– [Program Auto] (Автоматично програмиране);
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 [Option] t желана стойност.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Автоматично поправя осветеността.
Оптимизира нюансите в записаното изображение за всяка
област на изображението. Изберете оптимално ниво между
Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележка
• Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват, изображението може да
съдържа смущения. Изберете правилното ниво като направите проверка на записаното изображение,
особено, когато увеличавате ефекта.
44BG
Продължава r
Автоматичен HDR
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (Автоматична настройка за висок динамичен
обхват). Записва се изображението с правилната експонация и изображението с
насложените области.
1 Бутон MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 [Option] t желана стойност.
(Auto Exposure
Diff.)
1.0 EV – 6.0 EV
Автоматично поправя разликата в експонацията.
Задава разликата в експонацията спрямо контраста на обекта.
Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и 6.0 EV
(силно).
Забележки
• Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи.
• Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и внимавайте да не мига.
– Не променяйте композицията на снимката.
• Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на обекта
и условията за запис.
• Когато използвате светкавица, функцията почти губи ефекта си.
• Когато контрастът на сцената е нисък или когато се получава значително трептене на видеокамерата
и обектът е замъглен, възможно е да не получите добри HDR изображения. Ако видеокамерата
разпознае подобна ситуация, върху записаното изображение се появява индикация
, която
ви информира за това. Запишете изображението отново, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
45BG
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 Бутон MENU t [Playback] t [Delete] tжелан режим.
Изтрива избраните видеоклипове. Натиснете контролния
Multiple Movies
(Няколко видеоклипа) диск, за да потвърдите [Select] и [OK].
Multiple Still Images
(Няколко снимки)
Изтрива избраните снимки. Натиснете контролния диск, за
да потвърдите [Select] и [OK].
Забележка
• Можете да изберете до 100 изображения.
z За да изтриете изображение
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като натиснете бутона
FOCUS.
46BG
Избор на видеоклип/снимка
Избира видеоклипове или снимки за възпроизвеждане.
1 Бутон MENU t [Playback] t [Movie/Still Select] t желан режим.
Movie (Видеоклип)
Извежда видеоклип
(Still) Снимка
Извежда снимка
Забележка
• Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и същ индекс екран.
z Превключване между видеоклип и снимка
Лесно можете да превключите вида на изображението
(видеоклип) или
в индекс екрана. Изберете
(снимка) от лявата страна на екрана.
47BG
Индекс с изображения
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1Бутон MENU t [Playback] t [Image Index] t желан режим.
6 images (6
изображения)
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
z Превключване между видеоклипа и снимката
Лесно можете да превключите вида на изображението в
индекс екрана.
(видеоклип) или
(снимка) от лявата страна
Изберете
на екрана.
Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и
същ индекс екран.
48BG
Защита
Защитава от случайно изтриване записаните изображения.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 Бутон MENU t [Playback] t [Protect] t желан режим.
Задава или отменя защитата за избраните видеоклипове.
Multiple Movies
(Няколко видеоклипа) Натиснете контролния диск, за да потвърдите [Select] и [OK].
Cancel All Movies
(Отменя всички
видеоклипове)
Отменя защитата за всички видеоклипове.
Multiple Still Images
(Няколко снимки)
Задава или отменя защитата за избраните снимки. Натиснете
контролния диск, за да потвърдите [Select] и [OK].
Отменя защитата за всички снимки.
Cancel All Images
(Отмяна на всички
снимки)
Забележка
• Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
49BG
Изреждане на изображения в последователност
Автоматично възпроизвежда поредица от снимки.
1 Бутон MENU t [Playback] t [Still Slide Show] t желан режим t [OK].
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
On
Възпроизвежда изображенията в непрекъснат кръг.
Off
След като всички снимки се възпроизведат, изреждането
спира.
Interval (Интервал)
1 Sec
Задава интервала за извеждане между изображенията.
3 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
Забележка
• Не можете да зададете пауза при изреждането на изображения. За да спрете
изреждането, натиснете контролния диск.
50BG
Увеличаване на снимка
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
1 Бутон MENU t [Playback] t [
Enlarge Still Image].
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите контролния диск.
3 Изберете част, която желаете да увеличите, като натискате бутона
v/V/b/B.
4 За да отмените операцията, натиснете [Exit].
Забележка
• Не можете да увеличавате видеоклипове.
z Скала на увеличение
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
Размер на изображението Скала на увеличение
L
Прибл. х1.1 – х 13
M
Прибл. х1.1 – х 10
S
Прибл. х1.1 – х 6.7
51BG
Запис на видеоклип със звук
Задава настройка за запис на видеоклип с или без звук.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка.
On
Записва звук.
Off
Не записва звук.
Забележка
• Когато изберете [Off], видеокамерата не записва звук от вградения или външния микрофон
(продава се отделно).
52BG
Насочващи линии
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка.
On
Извежда насочващите линии.
Off
Скрива насочващите линии.
53BG
Запис без обектив
Разрешава или забранява записа, когато не сте прикрепили обектив.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Shoot w/o Lens] t желана настройка.
Enable
Позволява ви да използвате E-mount обективи с марка,
различна от Sony, и адаптери за прикрепяне.
Disable
Записът започва само когато сте прикрепили обектив.
54BG
Намаляване на ефекта “червени очи”
Светкавицата (продава се отделно) светва два или повече пъти преди записа, за да
намали ефекта “червени очи”.
Тази функция работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
On
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на
червените очи.
Забележки
• Включете захранването на прикрепената светкавица (продава се отделно), за да използвате
функцията за намаляване на ефекта “червени очи”.
• Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и условията, при които се извършва снимането например разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
• Съществуват определени светкавици, които не можете да използвате с функцията за намаляване
на ефекта “червени очи”. Относно съвместимостта с определени светкавици се консултирайте с
вашия доставчик на Sony или местен оторизиран сервиз.
Каква е причината за феномена “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Светкавица
Око
Ретина
55BG
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение веднага след записа.
Тази функция работи само в режим на запис на снимки.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка.
2 Sec
Извежда се за 2 секунди.
Off
Не се извежда.
56BG
Настройки на силата на звука
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 16 стъпки.
Можете да проверите звука, който е записан, като използвате слушалки и др.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Volume Settings] t желана настройка.
Или, натиснете MENU, докато записвате или възпроизвеждате
видеоклипове t желана стойност.
Забележка
• Тази настройка не променя силата на записания звук.
57BG
Звуков сигнал
Включва или изключва звуковия сигнал.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Beep] t желана настройка.
On
Звуковият сигнал се чува, когато обектът се фокусира, по
време на обратното броене на таймера и др.
Off
Изключва звуковия сигнал.
58BG
Език
Избира езика, който се използва за опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
1 Бутон MENU t [Setup] t [
Language] t желана настройка.
59BG
Настройка на дата/час
Задава отново датата и часа
1 Бутон MENU t [Setup] t [Date Time Setup].
2 Задайте датата, часа и др.
Daylight Svg.
Изберете [ON] или [OFF].
Date Format
Изберете начина на извеждане на датата и часа.
Забележка
• Видеокамерата не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да
отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате “PMB” на CD-ROM диска (приложен в
комплекта).
60BG
Настройка на областта
Задава областта, в която използвате видеокамерата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате видеокамерата в чужбина.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Area Setting] t желана
настройка.
2 Натиснете бутоните b/B, за да изберете областта.
61BG
Пестене на захранването
Можете да зададете настройка за превключване на видеокамерата в режим на
пестене на захранването. Отварянето/затварянето на LCD екрана и др. връща
видеокамерата в режим на запис.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Power Save] t желана настройка.
5 Min
Преминава в режим на пестене на захранването след около 5
минути.
Off
Не превключва режима на пестене на захранването.
Забележки
• Изключете видеокамерата, когато няма да я използвате продължително време.
• Когато включите видеокамерата към стенен контакт, режимът за пестене на захранването се
задава в положение [Off].
62BG
Осветеност на LCD екрана
Задава осветеността на LCD екрана на 5 стъпки, от -2 до +2.
1 Бутон MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка.
Забележка
• Можете да регулирате [LCD Brightness] само когато LCD екранът е включен.
63BG
Осветеност на визьора
Задава осветеността на LCD екрана на 3 стъпки, от -1 до +1.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Viewfinder Bright.] t желана настройка.
Забележка
• Можете да регулирате [Viewfinder Bright.] само когато LCD екранът е включен.
64BG
Режим на почистване
Позволява ви да почиствате матрицата
1 Бутон MENU t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Извежда се съобщението “After cleaning, turn camera off. Continue?” (След почистване,
изключете видеокмаерата. Продължете?”)
2 Потвърдете с [OK].
Автоматично се активира функцията за предотвратяване на запрашаването.
3 Изключете видеокамерата и свалете обектива.
4 Използвайте вентилаторна четка, за да
почистите повърхността на матрицата
и околностите.
5 Прикрепете обектива.
Забележки
• Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи
индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате променливотоков адаптер.
• Не използвайте спрей, защото във вътрешността на видеокамерата може да останат капчици.
• Когато почиствате матрицата, не поставяйте връхчетата на четката в празнините зад мястото, където
се монтира обективът. Приближаването на четката до матрицата не е препоръчително.
• Задръжте видеокамерата обърната надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във
вътрешността на видеокамерата.
• По време на почистването на видеокамерата внимавайте за механични вибрации.
65BG
Версия
Извежда версията на вашата видеокамера и обектив. Проверете версията, когато има
възможност за обновяване на фърмуера.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Version].
Забележка
• Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате променливотоков
адаптер.
66BG
Режим на демонстрация
Извежда или изключва демонстрационния видеоклип, когато на картата с памет
има само един видеоклип.
Изберете [Off], когато не желаете да гледате демонстрацията.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка.
On
Ако на картата с памет има само един видеоклип,
демонстрацията автоматично започва, когато работите с
видеокамерата около 1 минута.
Off
Не извежда демонстрацията.
67BG
Връщане на фабричните настройки
Нулира настройките в стойностите им по подразбиране.
Дори ако включите функцията [Reset Default], изображенията се запазват.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Забележки
• Внимавайте да не изключите видеокамерата по време на операцията по нулиране.
• Настройките за [Date/Time Setup] и [Area Setting] не се нулират.
68BG
Форматиране
Форматира картата с памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картата с
памет, препоръчваме ви да използвате тази видеокамера, за да форматирате картата
с памет, когато я използвате с видеокамерата за първи път. Обърнете внимание,
че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата с памет. Данните
не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте подсигурили важните данни на
компютър или на друго устройство.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Format] t [OK].
Забележки
• Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.
• По време на форматирането лампичката за запис светва. Не вадете картата, докато лампичката
свети.
• Форматирайте картата с памет, като използвате функциите на видеокамерата. Ако форматирате
картата на вашия компютър, картата с памет може да се окаже неизползваема с вашата видеокамера
според вида на формата, който използвате.
69BG
Възстановяване на файла с базата данни
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се случи,
видеокамерата ще поправи файла.
1 Бутон MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Извежда се екранът [Recover Image DB] и видеокамерата поправя файла.
Изчакайте, докато поправката приключи.
Забележка
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е нисък, това може да
доведе до повреда в данните.
70BG
Номер на файла
Избира начина за задаване на номера на снимките
1 Бутон MENU t [Setup] t [File Number] t желана настройка.
Series
Тази видеокамера не нулира номерата на файловете със
снимки и задава номера на файлове в поредност, докато се
достигне номер “9999”.
Reset
Видеокамерата нулира номерата на файловете със снимки и
им задава номера, започващи от “0001” в следните случаи.
Когато папката за запис съдържа файл, броят е с едно поголям отколкото е най-големият зададен номер.
• Когато всички изображения в папката бъдат изтрити.
• Когато носителят за запис бъде сменен.
• Когато носителят бъде форматиран.
71BG
Connecting with other equipment
Създаване на диск, като използвате компютър
Избор на начин за създаване на желания от вас
вид на диска
Изберете начина, който е най-подходящ за вашия плейър.
Вижте “PMB Help” за подробности относно създаването на диск, посредством
използването на “PMB”.
Когато желаете
Плейър
да запазвате видеоклипове с качество с
висока разделителна способност (HD) на
Blu-ray диск
Устройства за възпроизвеждане на Blu-ray
дискове
(Blu-ray плейър, PlayStation®3 и др.)
Blu-ray
да запазвате видеоклипове с качество с
висока разделителна способност (HD) на
DVD
Устройства за възпроизвеждане на AVCHD
формат
(Sony Blu-ray плейър, PlayStation®3 и др.)
DVD
да запазвате видеоклипове с качество със
стандартна резолюция (STD) на DVD
DVD
Обикновени устройства за
възпроизвеждане на DVD
(DVD плейър, компютър с възможност за
възпроизвеждане на DVD и др.)
Забележки
• В това ръководство DVD, записано с качество с висока разделителна способност (HD) се нарича
“AVCHD диск”.
• Можете да възпроизвеждате AVCHD диск на устройства, които възпроизвеждат AVCHD формат,
като например Sony Blu-ray плейър и PlayStation®3. Не можете да възпроизвеждате диск на
обикновени DVD плейъри.
z Дискове, които можете да използвате с “PMB”
С “PMB” можете да използвате 12 cm дискове от следните видове.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до последната
версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
72BG
Продължава r
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени
на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”.
За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате [BD Add-on Software].
Щракнете върху [BD Add-on Software] на екрана за инсталация на “PMB” и
инсталирайте това софтуерно допълнение според инструкциите, изведени на
екрана.
1 Включете компютъра и поставете празен Blu-ray диск в Blu-ray устройството.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Щракнете върху [Calendar] или [Index] от лявата страна на екрана и
изберете датата или папката с видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), която желаете да запишете.
4 Щракнете върху
(Създаване на диск) в горната част на екрана t
[Create Blu-ray Disc (HD)].
5 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да създадете диск.
Забележки
• Предварително инсталирайте “PMB”.
• Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване на Blu-ray диск.
• Свържете вашия компютър към Интернет, когато инсталирате [BD Add-on Software].
• За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без възможност за презапис) или BD-RE
(с възможност за презапис) носител. След като веднъж създадете диска, не можете да прибавяте
съдържание към нито един от двата типа диск.
• Създаването на Blu-ray диск може да отнеме дълго време.
Създаване на AVCHD диск
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени
на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”.
1 Включете компютъра и поставете празен диск в DVD устройството.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Щракнете върху [Calendar] или [Index] от лявата страна на екрана и
изберете датата или папката с видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), която желаете да запишете.
(Създаване на диск) в горната част на екрана t
4 Щракнете върху
[Create AVCHD Format Discs (HD)].
5 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да създадете диск.
Забележки
• Предварително инсталирайте “PMB”.
• Не можете да записвате снимки на AVCHD диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
73BG
Продължава r
z Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “Player for AVCHD”, който
се инсталира заедно с “PMB”.
За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
За подробности относно операциите вижте помощния файл за “Player for AVCHD”.
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се възпроизвеждат
плавно.
Създаване на DVD със стандартно качество на
изображенията (STD)
Можете да създавате DVD със стандартно качество на изображенията (STD)
от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”.
1 Включете компютъра и поставете празен диск в DVD устройството.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Щракнете върху [Calendar] или [Index] от лявата страна на екрана и
изберете датата или папката с видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), която желаете да запишете.
4 Щракнете върху
(Създаване на диск) в горната част на екрана t
[Create DVD-Video Format Discs (STD)].
5 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да създадете диск.
Забележки
• Предварително инсталирайте “PMB”.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в AVCHD формат се
преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на изображенията (STD).
• Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима интернет връзка.
74BG
Създаване на диск, като използвате
DVD записващо устройство/рекордер
Можете да създавате AVCHD диск, като използвате DVD записващо устройство/
рекордер (с изключение на DVDirect Express) и да го възпроизвеждате на
устройства с възможност за възпроизвеждане на AVCHD формат (Sony Blu-ray
плейър, PlayStation—3 и др.)
Забележки
• В това ръководство DVD, записано с качество с висока разделителна способност (HD), се нарича
“AVCHD диск”.
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до последната
версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
• Можете да възпроизвеждате AVCHD диск само на устройства, които възпроизвеждат AVCHD
формат.
• Не бива да използвате AVCHD дискове с DVD плейъри/рекордери. Възможно е дискът да не се
извади от DVD плейъра/рекордера, тъй като тези устройства не са съвместими с AVCHD формата.
• Не можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове, записани в режим [FX 24M] от [Rec Mode].
Запазвайте видеоклиповете, записани в режим [FX 24M], на Blu-ray диск (стр. 73).
Създаване на AVCHD диск
Използвайте USB кабел, за да свържете видеокамерата към устройство за запис
на дискове, което е съвместимо с видеоклипове с висока разделителна способност
(HD). Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към
устройството, което ще свързвате.
Забележки
• Свържете вашата видеокамера към мрежата от 220 V, като за тази операция използвате
променливотоков адаптер.
• Не изключвайте USB кабела, докато прехвърляте видеоклипове, за да предотвратите повреда на
данните.
• Възможно е Sony DVD записващото устройство да не се предлага в някои държави/региони.
1 Свържете променливотоковия адаптер и захранващия кабел към жака DC
IN на видеокамерата и стенния контакт.
2 Включете видеокамерата и свържете DVD
записващо устройство и др. към жака
(USB) на видеокамерата посредством
USB кабела (приложен в комплекта).
Когато двете устройства са включени, дисплеят
на видеокамерата се изключва.
3 Запишете видеоклиповете на свързаното устройство.
• За подробности се обърнете към ръководството с инструкции, приложено към свързаното
устройство.
4 След като създаването на диска приключи, изключете USB кабела.
75BG
Troubleshooting
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате видеокамерата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 76 до 81.
2 Извадете батерията и я поставете отново след около 1
минута. След това включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 68).
4 Консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с
местен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Не можете да използвате NP-FV30/FV50.
Индикаторът за достатъчен заряд на батерията се извежда, но захранването се
изразходва твърде бързо.
• Този феномен се появява, когато използвате видеокамерата на изключително студено или
горещо място.
• Батерията е разредена. Прикрепете заредена батерия.
• Животът на батерията е приключил. Сменете я с нова.
Не можете да включите видеокамерата.
• Прикрепете батерията правилно.
• Батерията е разредена. Прикрепете заредена батерия.
• Животът на батерията е приключил. Сменете я с нова.
• Свържете променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V.
Захранването се изключва внезапно.
• Когато видеокамерата или батерията се затоплят твърде много, се извежда предупредително
съобщение и видеокамерата автоматично се изключва, за да се предотврати повредата й.
• Ако не работите с видеокамерата за 5 минути или повече, те преминава в режим на пестене
на захранването. За да отмените режима за пестене на захранването, извършете операция с
видеокамерата, като например да отворите/затворите LCD екрана (стр. 62).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията с приложеното зарядно
устройство за батерии.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката CHARGE може да
мига.
• Ако лампичката CHARGE мига бързо (на интервали от около 0.15 секунди), извадете батерията,
след това отново я прикрепете здраво. Ако бързото мигане започне отново, това предполага, че
има нещо нередно с батерията.
76BG
Продължава r
• Ако лампичката CHARGE мига бавно (на интервали от около 1.5 секунди)
Външната температура е извън подходящия температурен обхват за зареждане на батерия.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 100С и 300С.
Запис
Когато включите захранването, на LCD екрана и във визьора не се извежда нищо.
• Ако не работите с видеокамерата в продължение на 5 или повече минути, тя преминава в
режим на пестене на захранването. За да отмените този режим, извършете някаква операция с
видеокамерата, като например отворете/затворете LCD екрана (стр. 62).
• Видеокамерата извежда изображения само във визьора или на LCD екрана. Можете да
превключите между режим на работа с визьора и LCD екрана, като натиснете бутона FINDER/
LCD.
Видеокамерата не започва запис, когато натиснете бутона START/STOP или PHOTO.
• Видеокамерата е в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона MODE, за да включите
лампичката на желания режим на запис.
• Видеокамерата запазва изображението, което току-що сте записали на картата с памет. През
това време не можете да записвате ново изображение.
• На картата с памет няма свободно място. Изтрийте ненужните изображения (стр. 46).
• Общият брой видеоклипове надвишава капацитета за запис на видеокамерата. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 46).
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете го отново.
Лампичката за достъп остава да свети, дори след като записът е приключил.
• Видеокамерата запазва изображението, което току-що сте записали, на картата с памет.
Реалното време за запис на видеоклипове е по-малко от изведеното време за запис
на картата с памет.
• В зависимост от условията на запис, оставащото време за запис може да се окаже по-кратко,
например в случай, когато записвате бързо-движещ се обект и др.
Съществува времева разлика между точката, в която сте натиснали бутона
START/STOP, и точката, в която започва/спира записаният видеоклип.
• Възможно е да възникне лека времева разлика между точката, в която сте натиснали бутона
START/STOP, и точката, в която започва/спира записаният видеоклип. Това не е неизправност.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е включена. Това не е неизправност.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
• Снимате в режим на ръчно фокусиране. Използвайте функцията за автоматично фокусиране (стр.
16).
• Околната светлина не е достатъчна.
• Опитвате се да записвате обект, който изисква специално фокусиране. Използвайте функцията за
ръчно фокусиране (стр. 16).
Светкавицата не работи.
• Включете прикрепената светкавица (продава се отделно).
• Светкавицата не е правилно прикрепена. Прикрепете я отново.
77BG
Продължава r
• Не можете да използвате светкавицата в следните режими на запис:
- [Bracket: Cont.]
- [Hand-held Twilight]
- [Anti Motion Blur]
- Запис на видеоклипове
При изображенията, записани с помощта на светкавицата, се появяват мъгляви
бели точици.
• Прашинките във въздуха са отразили светлината от светкавицата и са се появили върху
изображението. Това не е неизправност.
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига
до обекта. Ако ISO бъде променен, обхватът на светкавицата също ще се промени.
Датата и часът са записани неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 60).
• Областта, избрана в [Area Setting], е различна от реалната област. За да зададете правилната
област, натиснете бутона MENU, след това изберете [Setup] t [Area Setting].
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат, когато
натиснете бутона PHOTO наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и се намира извън обхвата. Регулирайте настройките
отново.
Изображението избелява.
На изображението се появява прекомерна светлина.
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла
излишна светлина. Когато използвате zoom обектив, прикрепете сенник.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Свалете филтъра или сенника. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното
поставяне на сенника, те могат частично да попаднат в изображението. Възможно е
оптическите възможности на някои обективи да причинят появяването на по-тъмна
периферия (недостатъчна светлина).
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 55).
• Снимайте обекта от по-близо от препоръчителното разстояние, като използвате светкавицата.
На екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като резултатът е
вибрация на видеокамерата. Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (продава
се отделно). Функциите [Hand-held Twilight] и [Anti Motion Blur] (стр. 29) също са ефективни
при намаляването на смущенията.
Стойността на експонацията мига на LCD екрана.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата, който измерва видеокамерата.
78BG
Продължава r
Обект, преминаващ много бързо пред обектива, изглежда размазан.
• Този феномен се нарича “фокусна равнина”. Това не е неизправност. Поради начина, по
който формирователят на изображението (CMOS матрица) чете сигналите от изображението,
и в зависимост от условията на запис, обектът, който бързо минава пред обектива, може да
изглежда замъглен.
Звукът не се записва правилно.
• Не можете да превключвате между вграден микрофон и външен микрофон (продава се
отделно), докато записвате видеоклипове. Прикрепете или изключете външния микрофон
преди да започнете записа.
Възпроизвеждане
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Вашата видеокамера не може да възпроизвежда файл с изображение, модифициран с помощта
на вашия компютър или записан с друга видеокамера.
• Видеокамерата е в режим USB. Отменете USB връзката.
• За да възпроизвеждате изображения с вашата видеокамера, които са запазени на компютър,
първо прехвърлете изображенията на камерата, като използвате “PMB”.
• Възможно е изображенията, записани на други устройства, да не се възпроизведат или изведат
в правилния размер. Това не е неизправност.
Изображенията не се появяват на телевизионния екран.
• Видеокамерата извежда сигнали на телевизора само чрез HDMI терминала. Свържете
видеокамерата към телевизора, като използвате HDMI кабел (продава се отделно).
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашата видеокамера не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 49).
Изтрили сте изображение по грешка.
• След изтриване на файла, той не може да бъде възстановен. Препоръчваме ви да зададете
защита на изображението (стр. 49).
Компютри
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно видеокамерата с компютъра, като използвате приложения USB кабел.
• Следвайте процедурата за копиране на вашата операционна система.
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки носител за
запис, форматиран на компютър. За снимане използвайте носител за запис, форматиран на
вашата видеокамера.
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
• Ако използвате приложения софтуер “PMB”, вижте “PMB Help”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
79BG
Продължава r
Картината и звукът съдържат смущения, когато преглеждате видеоклип на
вашия компютър.
• Възпроизвеждате видеоклипа директно от картата с памет. Прехвърлете видеоклипа към
вашия компютър, като използвате “PMB”, и след това го възпроизведете.
• Възможно е картината и звукът да прекъсват в зависимост от производителността на
използвания компютър.
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен.
Носител за запис
Видеокамерата не работи с поставения носител за запис.
• Носителят за запис е форматиран с компютър. Форматирайте го на вашата видеокамера (стр.
69).
Не можете да поставите носителя за запис.
• Не сте поставили носителя за запис в правилна посока. Заредете носителя за запис в
правилната посока.
Не можете да записвате на носителя за запис.
• Носителят за запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 46).
• Заредили сте неизползваем носител за запис.
Форматирали сте носителя за запис по грешка.
• Всички изображения на носителя за запис са изтрити при форматирането. Не можете да ги
възстановите.
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете видеокамерата и я оставете за около 1 час преди да я
използвате отново.
Изображението във визьора не е ясно.
• Преместете лостчето за настройка на лещата на визьора, докато изображението се изясни.
На LCD екрана или във визьора не се извежда изображение.
• Видеокамерата извежда изображения само във визьора или на LCD екрана. Можете да
превключите между визьора и LCD екрана, като натиснете бутона FINDER/LCD.
• Видеокамерата не извежда изображения на LCD екрана и във визьора по време на извеждане
на HDMI сигнали.
Когато включите видеокамерата, се извежда съобщението “Set Area/Date/Time.”
(“Задайте област/дата/час.”).
• Видеокамерата е оставена без да бъде употребявана за известно време с нисък заряд
на батерията или без батерия. Заредете батерията и задайте датата отново (стр. 60). Ако
настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте батерията, вградената батерия може да се
изтощила. Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или намалява с
две при всяка снимка.
• Това е така заради компресията и размера на изображението след компресията. Когато
записвате JPEG изображение, те се променят в зависимост от изображението.
80BG
Продължава r
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът на захранването е в положение ON. Когато
изваждате батерията от видеокамерата, уверете се че ключът на захранването е зададен в
положение OFF и лампичката за достъп не свети.
Видеокамерата не работи правилно.
• Изключете видеокамерата. Извадете батерията и я поставете отново. Ако видеокамерата се
нагорещи, извадете батерията и я оставете да се охлади преди да опитате да работите с нея.
• Ако използвате променливотоковия адаптер, изключете захранващия кабел. Включете
захранващия кабел и видеокамерата отново. Ако видеокамерата все още не работи след тези
процедури, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или местен сервиз.
На екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя за запис и отново го поставете. Ако тази процедура не изключи
индикацията, форматирайте носителя за запис. (стр. 69)
На екрана се извежда съобщение “Recovering data. Please wait...” (Възстановяване на
данните. Моля, изчакайте…) и записът спира.
• Операцията по запис и изтриване на данни е повторена твърде много пъти на картата с памет
или картата с памет е форматирана на друго устройство. Първо запазете данните на твърдия
диск на вашия компютър и др. и след това форматирайте носителя за запис, като използвате
видеокамерата.
• Скоростта на запис на картата с памет, която използвате, не е достатъчно бърза, за да се
приспособи към скоростта за запис на видеоклипове на вашата видеокамера. Използвайте една
от препоръчителните карти с памет (стр. 87).
На LCD екрана и във визьора на видеокамерата не се появява нищо.
• Когато видеокамерата е свързана към компютър или друго устройство посредством USB кабел,
на LCD екрана и във визьора не се извежда нищо. Това не е неизправност. Когато изключите
устройството, екранът се включва.
81BG
Предупредителни съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
• Използвате несъвместима батерия.
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час.)
• Задайте датата и часа. Ако не сте използвали видеокамерата дълго време, заредете
вградената допълнителна батерия.
Power insufficient (Захранването е недостатъчно)
• Опитвате се да почистите матрицата (Режим на почистване), когато нивото на батерията е
недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия адаптер.
Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картатат с
памет. Форматирайте?)
• Носителят за запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете [ОК]
и след това форматирайте носителя за запис. Въпреки това отново можете да използвате носителя
за запис, като всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането
да отнеме известно време. Ако все още се появява съобщение, сменете носителя за запис.
Memory card error (Грешка с картата)
• Заредили сте несъвместим носител за запис или форматирането не е приключило успешно.
Reinsert the memory card. (Отново поставете картата с памет.)
• Зареденият носител за запис не може да се използва с вашата видеокамера.
• Носителят за запис е повреден.
• Терминалът на носителя за запис е замърсен.
This memory card may not be capable of recording and playing normally. (Възможно е тази
карта с памет да не записва и възпроизвежда нормално.)
• Поставената карта с памет не може да се използва с вашата видеокамера.
Processing… (Обработка...)
• Съобщението се извежда, когато намаляването на смущенията се извършва за същото време,
за което е бил отворен затворът. Не можете да снимате докато процесът се извършва.
Unable to display. (Извеждането невъзможно.)
• Възможно е изображенията, записани с други видеокамери или обработвани с компютър, да
не се възпроизведат.
Recovering data.Please wait... (Възстановяване на данните. Моля, изчакайте…)
• Операцията по запис и изтриване на данни е повторена твърде много пъти на картата с памет
или картата с памет е форматирана на друго устройство. Първо запазете данните на твърдия
диск на вашия компютър и др. и след това форматирайте носителя за запис, като използвате
видеокамерата (стр. 69).
• Скоростта на запис на картата с памет, която използвате не е достатъчно бърза, за да се
приспособи към скоростта за запис на видеоклипове на вашата видеокамера. Използвайте една
от препоръчителните карти с памет (стр. 87).
82BG
Продължава r
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава. Прикрепете го
правилно.)
• Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако съобщението се
извежда, а обективът е прикрепен, поставето отново обектива. Ако съобщението се извежда
често, проверете дали контактите на обектива и видеокамерата са чисти.
• Когато прикрепяте обектив, който не е Sony E-mount или адаптер за поставяне на обектив,
задайте [Shoot w/o Lens] в положение [Enable] (стр. 54).
No images (Няма изображения)
• На носителя за запис няма изображения.
Image protected (Изображението е защитено)
• Опитвате се да изтриете защитено изображение.
Camera overheating. Allow it to cool. (Видеокамерата е прегряла. Оставете я да се
охлади.)
• Видеокамерата се е нагорещила, защото сте я използвали на горещо място за продължителен
период от време. Изключете захранването. Оставете видеокамерата да се охлади, докато отново
е готова за запис.
• Видеокамерата се нагорещява твърде много. Изключете я и я оставете на хладно място за
известно време.
• Функцията SteadyShot не работи. Можете да продължите записа, но функцията за устойчиво
снимане няма да работи. Изключете и отново включете видеокамерата. Ако иконата не се
изведе, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или най-близкия оторизиран сервиз.
• Общият брой видеоклипове надвишава капацитета за запис на видеокамерата.
• Не можете да регистрирате файл с базата данни. Прехвърлете всички изображения на
компютър, като използвате “PMB” и възстановите картата с памет.
Camera error (Грешка във видеокамерата)
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако
съобщението се появява често, консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран
сервиз на Sony.
Image Database File error. (Грешка във файла с базата данни.)
• Нещо не е наред с файла с базата данни с изображения. Изберете [Setup] t [Recover Image
DB] t [OK].
Image Database File error. Recover? (Грешка във файла с базата данни. Възстановете го?)
• Не можете да записвате или възпроизвеждате видеоклипове, защото файлът с базата данни е
повреден. Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да възстановите данните.
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
• Възможно е изображенията, записани с други видеокамери, да не могат да се увеличават.
83BG
Продължава r
No images selected. (Няма избрани изображения.)
• Опитали сте да изтриете без да уточните изображението.
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
• На носителя за запис съществува папка с име, започващо с “999”. Не можете да създавате
папки, ако ситуацията е такава.
84BG
Others
Използване на видеокамерата в чужбина
Можете да използвате зарядното устройство за батерията (приложено в комплекта)
и променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) във всяка страна или
област, където захранването е в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател), защото това може
да причини неизправност.
Преглед на записани видеоклипове на телевизора
За да прегледате видеоклипове, записани с видеокамерата на телевизор, имате нужда
от телевизор (или монитор) с HDMI конектор, както и от HDMI кабел (продава
се отделно). В допълнение, телевизионната система на телевизора трябва да
съответства със системата за извеждане на сигналите на видеокамерата. Държавите/
регионите, които използват всяка от телевизионните системи са както следва.
1080 60i (NTSC)
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия,
Еквадор, Гвиана, Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван,
Филипински острови, САЩ, Венецуела и др.
1080 50i (PAL)
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чехия, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд,
Великобритания и др.
1080 50i (PAL-M)
Бразилия
1080 50i (PAL-N)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
1080 50i (SECAM)
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
85BG
AVCHD формат
AVCHD представлява формат с висока разделителна способност за цифрови
видеокамери и служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали
по спецификация 1080i 1) или спецификация 720p 2) чрез използването на
високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с кодек
MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или линейна
PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения. Форматът
MPEG-4 AVC/H.264 позволява запис на HD видео сигнал, заснет с цифрова
видеокамера, да бъде записан върху 8 cm DVD дискове, вграден твърд диск, флаш
памет, карта с памет и др.
Запис и възпроизвеждане на вашата видеокамера
Въз основа на AVCHD формата, вашата виодеокамера записва с HD (висока
разделителна способност) качество на изображението, както е споменато по-долу.
Видео сигнал3): устройство, съвместимо с 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/60i, 1440 x 1080/60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/50i, 1440 x 1080/50i
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител за запис: Карта с памет
1)
2)
3)
Техническа характеристика 1080i
Това е техническа характеристика за висока разделителна способност, която съчетава 1,080
ефективни линии на сканиране с редуващо се сканиране.
Техническа характеристика 720p
Това е техническа характеристика за висока разделителна способност, която съчетава 720
ефективни линии на сканиране с прогресивно сканиране.
Данните, записани в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не могат да бъдат
възпроизведени на вашата видеокамера.
86BG
Карта с памет
С тази видеокамера можете да използвате следните носители за запис: “Memory
Stick PRO Duo” (Mark2) носител, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD карта с памет,
SDHC карта с памет и SDXC карта с памет от клас 4 или по-висок. Не можете да
използвате MultiMediaCard.
Възможността за работа на видеокамерата с “Memory Stick PRO Duo” носители с
капацитет до 32 GB и SD карти с капацитет до 64 GB е потвърдена.
Забележки
• Операциите с карта с памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от картата с памет и използваното устройство, времето за запис/четене на данни е
различно.
• Не отстранявайте картата с памет, докато устройството записва или чете данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите картата с памет или ако изключите видеокамерата, докато записва или чете
данни.
– Ако използвате картата с памет близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Не залепяйте етикет върху картата с памет, нито върху адаптера за картата.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата с
памет.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата с памет.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата с памет.
• Не позволявайте картата с памет да се намокри.
• Не оставяйте картата с памет на място, достъпно за малки деца. Възможно е носителят неволно да
бъде погълнат.
• Възможно е картата с памет да се нагорещи след дълга употреба. Внимавайте, когато работите с нея.
• Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са съвместими със системата
exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към
видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, възможно е да
бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не извършвайте форматиране на картата,
защото това ще изтрие всички данни на носителя (exFAT е система за подредба на файлове, която
се използва в SDXC картите с памет.)
87BG
Продължава r
“Memory Stick” носител
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
“Memory Stick” носители. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick Duo” носители.
“Memory Stick PRO Duo”
media1)2)3)
Работи с вашата видеокамера
“Memory Stick PRO-HG Duo”
media1)2)
“Memory Stick Duo” носител
Не работи с вашата видеокамера
“Memory Stick” носител и
“Memory Stick PRO” носител
Не работи с вашата видеокамера
1)
Този носител е снабден с MagicGate функции. MagicGate е технология за защита
на авторските права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера
не можете да извършвате запис/ възпроизвеждане на данни, които изискват
MagicGate функции.
2)
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
3)
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo”, за да записвате видеоклипове, вие
можете да използвате само тези, които са маркирани с “Mark 2”
88BG
Батерия
Вашата видеокамера работи само с батерии от серията V. Можете да използвате
друг вид батерии. Не можете да използвате NP-FV30/FV50, въпреки че са от
серията V.
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура между 10ºС
и 30ºС. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното
зареждане на батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава, когато температурата на околната среда е по-ниска. В този случай
времето, през което можете да ползвате батерията на студено, е по-малко. За по-дълга употреба
препоръчваме ви да поставите батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите и да я поставите
във видеокамерата непосредствено преди снимките.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и да правите контролни снимки преди
истинските.
• е излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на топло място, като например в гореща кола или на пряка слънчева
светлина.
Как да съхраняваме батерията
• Разредете батерията докрай преди да я приберете за съхранение и я приберете на сухо и хладно
място. За съхраните функциите на батерията, заредете я напълно, след това я разредете, като
използвате видеокамерата. Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете видеокамерата в режим на
възпроизвеждане, докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте батерията в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на терминалите и
потенциално късо съединение.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина за това може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови
батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за всеки
комплект батерии.
89BG
Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте други батерии освен батерии от вида NP-FV в зарядното устройство за батерии
(приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии, това може да доведе до
протичане на батериите, дo тяхното прегряване или до експлозия, а това да причини опасност от
изгаряния или други наранявания.
• Извадете заредената батерия от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на
батерията намалява.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно устройство мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.15-секундни интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.5-секундни интервали.
• Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете заредената батерия и отново я поставете в
зарядното устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига,
това може да е индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна от
приложените. Уверете се, че батерията е от приложения към видеокамерата тип. Ако е така, извадете
батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е
така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
• Ако лампичката CHARGE мига бавно, зареждането е спряло и устройството е в режим на готовност,
защото температурата на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на батерията.
Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне, когато околната температура се
върне в допустимите граници. Зареждайте батерията при подходяща температура между 10ºС и
30ºС.
• Ако зарядното устройство за батерии е замърсено, батериите може да не се заредят правилно.
Почистете зарядното устройство със сухо парче плат и др.
90BG
Адаптер за поставяне на обектив
Като използвате адптера LA-EA1 (продава се отделно), можете да прикрепите
A-mount обектив към вашата видеокамера. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към адаптера за поставяне на обектив.
Забележки
• Когато прикрепите A-mount обектив, не можете да използвате функцията за автоматично
фокусиране. Възможно е да не можете да използвате някои A-mount обективи. Относно
съвместимостта на определен A-mount обектив, посетете интернет страницата на Sony във вашата
област или се консултирайте с вашия доставчик на Sony или местен оторизиран сервиз.
• Скоростта на продължителен запис за снимки може да е по-бавна.
91BG
Почистване
Почистване на видеокамерата
• Не докосвайте вътрешността на видеокамерата, като например контактните части
на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате
продухваща четка*. За подробности относно почистването на матрицата вижте
стр. 65.
* Не използвайте спрейове, защото използването им може да причини неизправност.
• Почиствайте корпуса на видеокамерата с меко парче плат, леко навлажнено с вода,
след това го изтрийте със сухо меко парче плат. Избягвайте следните действия, за
да не повредите корпуса:
– Използването на химикали, като например разредител, бензин, алкохол,
химизирани парчета плат, инсектициди и др.
– Не докосвайте гореспоменатите вещества, когато работите с устройството.
– Не позволявайте контакт с гума или винилови обекти за дълъг период от време.
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващ разтвор, който съдържа органични разтворители, като
например бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, отстранете праха, като използвате
продухваща четка, която се продава в търговската мрежа. Ако по повърхността е
полепнал прах, почистете го със сухо парче плат или кърпичка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте обектива с кръгови движения,
от центъра към периферията. Не пръскайте почистващия разтвор за обективи
директно върху повърхността на обектива.
92BG
Index
Азбучен указател
A-Z
AF/MF избор.......................................................16
Версия.................................................................66
AVCHD................................................................86
Връщане на фабричните настройки.................68
Възстановяване на файла с данни на
Bracket: Cont.......................................................36
изображението....................................................70
Continuous Adv....................................................34
Гъвкаво точково измерване...............................30
Daylight Svg........................................................60
Диафрагма..........................................................25
DISP.....................................................................14
Директен ръчен фокус.......................................16
DMF.....................................................................16
Език......................................................................59
D-Range Opt........................................................44
Задна синхронизация.........................................37
DRO/Auto HDR.................................................. 44
Запис без обектив...............................................54
FH........................................................................38
Запис на видеоклип със звук.............................52
FX........................................................................38
Запис на тъмни сцени от ръка...........................28
HQ........................................................................38
Защита.................................................................49
ISO.......................................................................19
Звуков сигнал......................................................58
“Memory Stick” носител....................................88
PMB.....................................................................72
Избор на автоматично/ръчно фокусиране...........
.............................................................................16
Избор на видеоклип/снимка..............................47
А-К
Извеждане на съдържанието.............................14
Автоматичен HDR..............................................45
Изреждане на изображения...............................50
Автоматичен преглед.........................................56
Изтриване...........................................................46
Автоматичен фокус за единично изображение...
Индекс с изображения.................................23, 48
..............................................................................31
Карта с памет......................................................87
Автоматично програмиране..............................24
Компенсация на експонацията..........................20
Автоматично фокусиране..................................16
Компенсация на светкавицата...........................43
Бавна синхронизация.........................................37
Контраст..............................................................41
Баланс на белия цвят..........................................21
Креативен стил...................................................41
Батерия................................................................89
93BG
Продължава r
Азбучен
указател
Blu-ray диск.........................................................73
Л-Я
Меню...................................................................10
Приоритет на диафрагмата................................25
Видеокамера.................................... 11
Приоритет на затвора........................................26
Възпроизвеждане............................12
Продължителен запис........................................34
Настройки....................................... 12
Размер на изображението..................................39
Осветеност/Цветност...................... 11
Режим drive.........................................................33
Режим за запис................................10
Режим за автоматично фокусиране.................. 31
Режим на запис/Размер на
изображението.................................11
Мулти............................................................30, 42
Намалява не ефекта “червени очи”..................55
Наситеност..........................................................41
Насочващи линии...............................................53
Настройка на датата/часа..................................60
Настройка на областта.......................................61
Настройка на силата на звука...........................57
Настройки...........................................................12
Номер на файла..................................................71
Област за автоматично фокусиране..................30
Осветеност на LCD екрана................................63
Осветеност на визьора.......................................64
Острота................................................................41
Отстраняване на проблеми............................... 76
Пестене на захранването...................................62
Плътна светкавица.............................................37
Подобрение.........................................................18
Потребителска настройка на баланса на белия
цвят .....................................................................22
Предварителна настройка на баланса на белия
Режим на демонстрация.................................... 67
Режим на запис...................................................38
Режим на измерване...........................................42
Режим на почистване.........................................65
Режим на работа със светкавицата...................37
Ръчна експонация.............................................. 27
Ръчно фокусиране..............................................16
Светкавица..........................................................37
Скорост на затвора.............................................26
Случаен баланс на белия цвят...........................22
Създаване на диск..............................................72
Съотношение на екрана.....................................40
Таймер за самостоятелно включване...............35
Температура на цветовете.................................22
Точково измерване.............................................42
Увеличаване на снимка......................................51
Устойчиво снимане............................................32
Формат на датата................................................60
Форматиране.......................................................69
Функция за намаляване на смущенията при
движение.............................................................29
цвят......................................................................22
Цветен филтър....................................................22
Предупредителни съобщения...........................82
Централна част.............................................30, 42
94BG
Забележки за лиценза
Вашата видеокамера притежава софтуер “C Library”, “Expat” “zlib”, “dtoa”,
“pcre” и “libjpeg”. Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните
споразумения на техните разработчици и собственици на авторски права.
Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни
приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното. Моля,
прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” и
“libjpeg”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(i i) ДЕКОДИРАНЕ НА “AVC VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “AVC VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан
в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в
GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
95BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF