Sony | NEX-VG10E | Sony NEX-VG10E NEX-VG10E HD камкордер със заменяем обектив Инструкции за експлоатация

Цифрова HD видеокамера
с възможност за смяна на обектива
NEX-VG10E
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
Прекаленият натиск от слушалките може да доведе
до загуба на слуха.
Не излагайте батериите на високи температури,
като например на въздействието на пряка слънчева
светлина, под влиянието на огън и др.
за батерии, незабавно изключете захранването,
като разкачите захранващия кабел от мрежата
от 220 V.
Захранващ кабел
Приложеният захранващ кабел може да бъде
използван само с тази видеокамера.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да
експлоадира, да причини пожар или дори химически
изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни, като например удари или
изпускане; не я настъпвайте.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не
позволявайте контакт на терминалите с метални
предмети.
• Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 60ºС, като например в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредена или протекла литиевойонна батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно устройство за
батерии на Sony или устройство, което може да
зарежда този вид батерии.
• Пазете батерията от малки деца.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или
еквивалентен вид, препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е
посочено в инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения вид.
Подмяната с неправилен вид може да доведе до
пожар или нараняване.
Променливотоков адаптер
• Включете променливотоковия адаптер в найблизкия стенен контакт. Незабавно изключете
променливотоковия адаптер, ако докато
използвате видеокамерата се получи някаква
повреда.
• Не използвайте променливотоковия адаптер на
тясно място, като например между стена и мебел.
• Дори когато вашата видеокамера е изключена,
тя е под напрежение, докато е свързана към
променливотоковия адаптер, а той от своя
страна - към контакта.
Зарядно устройство за батерии
Дори когато лампичката CHARGE не свети,
зарядното устройство за батерии не е изключено
от източника на захранване, докато захранващият
кабел е включен в мрежата от 220 V. Ако се получи
проблем, докато използвате зарядното устройство
4 BG
Възможно е електромагнитни полета с определена
честота да повлияят на звука и картината на
устройството.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията
на ЕМС директивата за използване на свързващи
кабели, по-къси от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване на операцията по трансфера на
данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете USB кабела.
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите
на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За всички въпроси, свързани с работата или
гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към
адресите, указани в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратите потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този
символ да бъде използван заедно с химически
означения. Химическият символ на живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
Ако поради наличие на определени мерки за
безопасност или интегритет на данните е
наложително продуктът да бъде постоянно
свързан с батерията, то е необходимо батерията
да бъде сваляна само в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота й я предайте в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
5 BG
Съдържание
Първо прочетете това.................................................................................... 8
Инструкции за работа..............................................................................9
Визуалният свят на вашата NEX-VG10E.....................................................10
Подготовка за включване
Приложени аксесоари.......................................................................................12
Прикрепяне на аксесоарите...................................................................13
Подготовка на батерията.............................................................................14
Зареждане на батерията.......................................................................14
Поставяне на батерията.......................................................................14
Използване на мрежата от 220 V като източник на захранване......15
Поставяне на обектива..................................................................................16
Сваляне на обектива...............................................................................17
Включване на видеокамерата и настройка на датата и часа................18
Промяна на настройката на езика.......................................................18
Използване на работните бутони........................................................19
Регулиране на визьора и LCD екрана............................................................ 20
Визьор.........................................................................................................20
LCD екран...................................................................................................20
Поставяне на карта с памет.........................................................................21
Запис и възпроизвеждане
Запис..................................................................................................................22
Видеоклипове............................................................................................22
Снимки.......................................................................................................23
Функции за запис.............................................................................................24
Настройки посредством използване на обектива............................24
Настройки посредством използване на панела с операционните
бутони........................................................................................................24
Режим на експонация.......................................................................................26
6 BG
Възпроизвеждане..........................................................................................28
Изтриване на изображения.................................................................28
Възпроизвеждане на телевизор..........................................................29
Функции на приложения софтуер......................................................................30
Подготовка на компютъра.................................................................................30
Препоръчителна компютърна среда.........................................................30
Инсталиране на “PMB”................................................................................. 31
Подготовка за включване
Редактиране на компютър
Прехвърляне на изображения на компютър..................................................... 32
Отстраняване на проблеми...............................................................................33
Време за запис/брой изображения.................................................................... 35
Запис и възпроизвеждане
Допълнителна информация
Време за запис/възпроизвеждане на видеоклипове с батерията........35
Брой снимки, които можете да записвате..............................................36
Предпазни мерки...................................................................................................36
Технически характеристики.............................................................................. 39
Списък с менюта..................................................................................................42
Редактиране на компютър
Време за запис на видеоклипове................................................................35
Режим на запис.............................................................................................43
Режим на запис/Размер на изображението.............................................43
Осветеност/Цветност..............................................................................44
Възпроизвеждане..........................................................................................44
Настройки......................................................................................................45
Идентификация на частите..............................................................................46
Допълнителна информация
Видеокамера..................................................................................................43
Списък с икони......................................................................................................49
Азбучен указател..................................................................................................51
7 BG
Първо прочетете това
За да предотвратите повреди във
видеокамерата
• Не хващайте или придържайте видеокамерата
за следните части, както и за капачетата на
жаковете:
• Не излагайте LCD екрана, визьора или обектива
на директна слънчева светлина за продължителни
периоди от време.
• Не снимайте директно слънцето. Това може да
повреди вашата видеокамера. Снимайте слънцето
само при условия на намалена светлина, като
например по здрач.
Забележки за запис/възпроизвеждане
Визьор
Обектив
LCD екран
Вграден микрофон
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия, а също и не е водоустойчива. Вижте
“Предпазни мерки” (стр. 36
Забележки за визьора, LCD панела и обектива
• Раздел от менюто, който е оцветен в сиво, не
е достъпен при текущите условия на запис или
възпроизвеждане.
• LCD екранът и визьорът са произведени по
високо прецизна технология, така че 99.99%
от пикселите са ефективни. Въпреки това е
възможно на LCD екрана и във визьора да се
появят малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата им
е нормална и е в резултат на производствения
процес, като по никакъв начин не засяга записа.
Черни, бели, червени, сини или зелени точки
• Не снимайте директно слънцето и не оставяйте
видеокамерата на слънчева светлина за дълго
време. Вътрешността на видеокамерата може
да се повреди. Ако слънчевата светлина се
концентрира върху намиращ се наблизо обект,
това може да причини пожар. Ако ви се налага
да оставите видеокамерата на слънце за попродължително време, прикрепете капачето на
обектива.a
8 BG
• Препоръчваме ви да форматирате картата с
памет с вашата видеокамера, когато я използвате
за първи път – по този начин ще работите
с нея без проблеми. Обърнете внимание, че
форматирането изтрива всички записани на
картата данни. Изтритите данни не могат да
бъдат възстановени. Запазете важните данни на
вашия компютър и др.
• Преди да започнете запис, изпробвайте функцията
за запис, за да се уверите, че видеокамерата
работи безпроблемно.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на записа,
не могат да бъдат предоставяни, дори ако
поради повреда на видеокамерата е невъзможно
извършването на операции по запис или
възпроизвеждане.
• Системите за цветна телевизия се различават
в зависимост от държавата/регионите. За да
гледате вашите записи на телевизор, имате нужда
от телевизионен апарат, базиран на системата
PAL.
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
• Когато лампичките за режим на запис
(снимка) (стр. 22) или лампичката
(видеоклип)/
за достъп (стр. 21) светят или мигат, не
правете следното. В противен случай е възможно
носителят да се повреди, записаните изображения
да се загубят или да се получат други повреди:
– Не вадете картата с памет;
– Не вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от видеокамерата;
• Не гледайте към слънцето или към силен
източник на светлина през обектива. Това може
безвъзвратно да повреди очите ви. Обективът
също може да се повреди.
• Не удряйте или тръскайте видеокамерата. Освен
повреда и невъзможност за запис на изображения,
това може да доведе до повреда на картата и
загуба на данни.
• Когато пренасяте камерата, използвайки
раменната дръжка (продава се отделно), има
вероятност да ударите устройството някъде.
Особено внимавайте това да не се случи.
Дискове, записани с качество с висока
разделителна способност (HD)
Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат с качество на записа с висока
разделителна способност. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото DVD
плейърът/рекордерът може да не извади носителя
или да изтрие съдържанието без предупреждение.
В това ръководство DVD, записан с качество на
изображението с висока разделителна способност
(HD), се нарича “AVCHD диск”.
За да защитите данните със записаните
изображения
• За да предотвратите потенциален риск
от загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на друг носител.
• Не можете да създавате AVCHD диск от
видеоклипове, записани в режим [FX 24M] от [Rec
Mode]. Запазвайте видеоклиповете, записани в
режим [FX 24M], на Blu-ray диск.
Забележки за батерията и
променливотоковия адаптер
• Уверете се, че сте свалили батерията или
променливотоковия адаптер след като изключите
видеокамерата.
• Изключвайте променливотоковия адаптер от
видеокамерата, като придържате както DC
щекера, така и видеокамерата.
Забележка за работната температура на
видеокамерата и батерията
Когато температурата на видеокамерата или
батерията е извън безопасния температурен
обхват, възможно е записът или възпроизвеждането
да не се извършат заради защита на
видеокамерата. В този случай на LCD екрана или във
визьора се извежда съобщение.
Инструкции за работа
Към видеокамерата са приложени 2 ръководства:
“Ръководство за работа” (това ръководство),
което обяснява основните операции, и “Handycam
Handbook” (Ръководство на потребителя), където
подробно са описани функциите на видеокамерата
и начините за създаване на диск.
Ръководство за работа
Включва основни операции от следните
теми: Подготовка на видеокамерата, запис,
възпроизвеждане, подготовка на компютъра,
прехвърляне на изображение на компютър.
“Handycam Handbook” (Ръководство на
потребителя) (PDF)
Съдържа следните теми, които обясняват
функциите на видеокамерата в подробности.
В подробности са обяснени менюто, функцията
за създаване на дискове с помощта на компютър
и рекордер.
За да прегледате “Handycam Handbook”
(Ръководство на потребителя)
• Инсталирайте ръководството от приложения
CD-ROM.
Когато използвате Windows компютър, щракнете
върху [Handbook] t желан език t име на модела
на видеокамерата t [Install] на изведения екран.
След това следвайте инструкциите, изведени
на екрана.
На екрана ще се изведе икона-препратка.
• Когато използвате Macintosh, отворете папката
[Handbook] t [GB] на приложения CD-ROM, след
това копирайте [Handbook.pdf].
• За да прегледате “Handycam Handbook”
(Ръководство на потребителя), имате нужда от
Adobe Reader.
http://www.adobe.com/
9 BG
Визуалният свят на вашата NEX-VG10E
10 BG
Матрица с голям размер
Тази видеокамера е снабдена със CMOS матрица с APS-C размер (23.4 mm х 15.6 mm).
Повърхността на тази матрица е около 20 пъти по-голяма отколкото повърхността на матриците, които
обикновено се използват при видеокамерата.
Колкото по-голяма е матрицата, толкова по-плитка е дълбочината на полето. Това ви позволява да намалите
фокуса върху фона, за да може обектът на преден план да изпъкне.
Система за смяна на обективите
Тази видеокамера включва E-mount система за смяна на обективите, разработена от Sony.
Приложеният E-байонет обектив притежава оптичен механизъм за компенсация на трептенето на
видеокамерата (активен режим) и увеличение (zoom) до 11 пъти.
Използването на адаптера за поставяне на обектив (продава се отделно) ви позволява да използвате също
и – обективи (А-байонет обективи). Можете да изберете правилния обектив за условията за запис или в
зависимост от обектите, които снимате. Широката гама обективи с различни характеристики ще обогати
вашето визуално изразяване.
Ръчна операция
Тази видеокамера ви позволява да използвате функциите приоритет на диафрагмата/приоритет на
скоростта на затвора/пълна ръчна компенсация на експонацията и регулиране на чувствителността на
светлината, баланса на белия цвят и др. за запис на видеоклипове. За по-удобно използвате на видеокамерата
и задаване на желани от вас настройки, можете да използвате контролния диск и специалните бутони на
видеокамерата.
Висококачествен микрофон
Видеокамерата е снабдена с микрофон със структура от четири капсули.
Видеокамерата адекватно локализира местоположението на звука чрез обработка на сигнала от микрофона,
като по този начин постига реалистично усещане и записва ясен звук без смущения. Висококачественият
микрофон ще направи видеоклиповете с висока разделителна способност още по-привлекателни.
11 BG
Getting started
Приложени аксесоари
Цифрата в скобите показва броя на приложените
аксесоари.
Капаче за тялото (1)/Задно капаче на обектива (1)
Променливотоков адаптер AC-PW10AM (1)
Zoom обектив за телеснимки (E18-200 mm F3.5-6.3
OSS) (1) (Включително предно капаче за обектива)
(прикрепен към видеокамерата)
Захранващ кабел (2)
Сенник (1)
Зарядно устройство за батерии BC-VH1 (1)
Акумулаторна батерия NP-FV70 (1)
CD-ROM със софтуерни приложения за
видеокамерата (1)
• “PMB”
• “Handycam” Handbook Operating Guide (1)
Ръководство за работа (1)
USB кабел (1)
Противошумов филтър (1)
12 BG
Прикрепяне на аксесоарите
Подготовка за включване
Противошумов филтър
Използвайте противошумовия филтър, когато
желаете да намалите причинените от вятъра
смущения, които се записват от микрофона.
Прикрепете филтъра с логото на Sony надолу.
Сенник
Изравнете червените маркировки и поставете
сенника върху обектива. Завъртете сенника
по посока на часовниковата стрелка, докато
червената точка на сенника и тази на обектива се
изравнят и се чуе щракване.
• Когато записвате снимки със светкавицата
(продава се отделно), свалете сенника, за да
предотвратите блокиране на светлината от
светкавицата.
• Когато желаете да съхраните сенника без да го
използвате, обърнете го обратно върху обектива.
13 BG
Подготовка на батерията
Зареждане на батерията
Заредете батерията, като използвате
приложеното зарядно устройство за батерии. Не
можете да зареждате батерията, когато тя е
прикрепена към видеокамерата.
1 Поставете батерията в зарядното устройство
за батерии.
Батерия
NP-FV100
Пълно зареждане
960
Нормално зареждане
900
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при
температура на околната среда между 10ºС
и 30ºС. Извън рамките на този температурен
обхват е възможно да не успеете да заредите
батерията ефективно.
Поставяне на батерията
Натиснете батерията към гърба на видеокамерата
и плъзнете, докато щракне.
2 Свържете зарядното устройство към мрежата
от 220 V.
Лампичката CHARGE светва.
Свети: Батерията се зарежда.
Изключена: Нормалното зареждане е приключило
Един час след като лампичката изгасне:
Батерията е напълно заредена
Проверка на оставащия заряд на
батерията
Проверете нивото на оставащ заряд в батерията
чрез следните индикатори, изведени на LCD екрана
или визьора.
Лампичка CHARGE
Ниво на батерията
Високо
Към мрежата от 220 V
Захранващ кабел
Време за зареждане
Следната таблица показва времето за зареждане
в минути, което е необходимо за зареждане на
напълно разредена батерия при температура на
околната среда от 25ºС. Времето за зареждане
се различава в зависимост от работните условия.
Вижте стр. 35 за времената за запис.
Батерия
Пълно зареждане
NP-FV70
550
(приложена в комплекта)
14 BG
Ниско
“Battery exhausted”
(Изтощена батерия)
Не можете да записвате
повече изображения.
Нормално зареждане
490
Забележка
• При определени обстоятелства е възможно
изведеното ниво да не е точно.
Изваждане на батерията
Използване на видеокамерата в чужбина –
Източници на захранване
Подготовка за включване
Изключете видеокамерата. Докато натискате
лостчето BATT (1), извадете батерията (2).
Можете да използвате зарядното устройство и
променливотоковия адаптер във всяка страна/
област, където захранващата мрежа работи в
обхват от 100 V до 240 V, 50/60 Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор
(туристически преобразувател), защото това
може да причини неизправност.
Забележки за батерията
Лостче BATT
Използване на мрежата от 220V
като източник на захранване
Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и свържете
променливотоковия адаптер към видеокамерата и
мрежата от 220 V.
Изравнете означението v на DC щекера с това на
жака DC IN.
• Преди да извадите батерията или да отстраните
променливотоковия адаптер, уверете се, че
ключът на захранването е зададен в положение
(видеоклип)/
(снимка) не
OFF и лампичките
светят.
• Възможно е лампичката CHARGE (зареждане)
на зарядното устройство за батерии да мига в
следните ситуации:
– Когато батерията не е поставена правилно.
– Когато батерията е повредена.
– Когато температурата на батерията е твърде ниска.
Извадете батерията и я поставете на топло
място.
– Когато температурата на батерията е твърде висока.
Извадете батерията и я поставете на хладно място.
• С вашата видеокамера не можете да използвате
батерии от типа NP-FV30/FV50.
Забележки за зарядното устройство за
батерии и променливотоковия адаптер
Жак DC IN
Към мрежата
от 220 V
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Захранващ кабел
Забележка
• Внимавайте да не окъсите DC щекера на
променливотоковия адаптер или терминалите на
зарядното устройство за батерията с метален
предмет. Това може да предизвика повреда.
• Използвайте батерията след като нормалното и
пълното зареждане приключат.
– Ако използвате различно зарядно устройство
за батерии (продава се отделно), е възможно
индикаторът за оставащ заряд в батерията
да не показва правилната индикация, когато
използвате батерията с тази видеокамера.
– Ако зареждате батерия, която е била
използвана поне веднъж с тази видеокамера,
в зарядно устройство, което притежава
функция за извеждане на оставащото време
за използване на батерията, ще се изведе
индикацията “–”.
• Не можете да зареждате батерията, докато
е прикрепена към видеокамерата, свързвайки
променливотоков адаптер.
15 BG
Поставяне на обектива
Това ръководство обяснява начина на закрепяне на
обектива, като използвате приложения обектив
E18-200 mm F3.5-6.3 OSS. Придържайте тялото
на видеокамерата, и като насочите предния й
край надолу, бързо сменете обектива; избягвайте
прашни места, за да предотвратите попадането
на прах и песъчинки във вътрешността на уреда.
1
Свалете капачето от тялото на видеокамерата
и задното капаче от обектива.
Предно капаче на обектива
Ключ за заключване на
zoom пръстена
Задно капаче
на обектива
2 Поставете обектива, като изравните
Маркировка за сенника
Zoom пръстен
Скала за фокусно разстояние
маркировките (бели) на обектива и тялото на
видеокамерата. Като леко притискате обектива
към тялото на видеокамерата, завъртете
обектива по посока на часовниковата стрелка,
докато щракне. Уверете се, че поставяте
обектива изправен.
Маркировка за измерване
на фокусно разстояние
Пръстен за фокусиране
Маркировка за
поставяне
Маркировки за поставяне (бели)
Контакти на
обектива*
* Не докосвайте и не замърсявайте контактите на обектива.
16 BG
Забележки
• Когато закрепяте обектив, не натискайте бутона
за освобождаване на обектива.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
Това можете да причини повреда или да доведе до
счупване на гнездото за обектива.
• За да използвате A-mont обектив (продава
се отделно), имате нужда от адаптер за
поставяне на обектив (продава се отделно). За
подробности относно адаптера се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
самия адаптер.
Сваляне на обектива
обектива докарай и завъртете в посока, която
е обратна на часовниковата стрелка, докато
движението спре. Когато сваляте обектива,
дръжте тялото на видеокамерата и обектива.
Бутон за освобождаване на обектива
2 Поставете задното капаче на обектива и
капачето на тялото на видеокамерата. Преди да
ги поставите, почистете капачетата от прах.
Забележки
• Ако докато сменяте обектива във вътрешността
на видеокамерата попадне прах или песъчинки,
и ако тези частици достигнат до матрицата
(частта, която играе ролята на филм), в
зависимост от условията на запис е възможно
тези прашинки да се появят върху изображението.
Тялото на видеокамерата вибрира леко, когато
изключите уреда, заради функцията против
напрашване, която предотвратява попадането
на прашинки по матрицата. Въпреки това,
закрепяйте и сваляйте обектива бързо и на
места, които не са прашни или замърсени.
• Не оставяйте тялото на видеокамерата без
обектив или капаче за тялото.
Забележки
• Почистването може да бъде извършено само
(3 оставащи
когато нивото на батерията е
отделения) или повече. Препоръчваме ви да
използвате променливотоков адаптер.
• Не използвайте спрей, защото във вътрешността
на видеокамерата може да се разпръснат капчици.
• Когато почиствате матрицата, не поставяйте
връхчетата на четката в празнините зад
мястото, където се монтира обективът.
Приближаването на четката до матрицата не е
препоръчително.
• Докато почиствате, дръжте видеокамерата
обърната надолу, за да предотвратите
повторното попадане на прах във вътрешността
на уреда.
• Докато почиствате видеокамерата, внимавайте
за механични вибрации.
• Ако не успеете да почистите матрицата с
гореописаната процедура, консултирайте се с
вашия доставчик на Sony или с местен сервиз.
Подготовка за включване
1 Натиснете бутона за освобождаване на
A-mount обективи
Когато прикрепите A-mount обектив, вие не
можете да използвате функцията за автоматично
фокусиране. Възможно е да не успеете да
използвате определени A-mount обективи. Относно
съвместимостта на A-mount обективите,
посетете интернет страницата на Sony за вашата
област или се консултирайте с вашия доставчик на
Sony или местен сервиз.
Ако по повърхността на матрицата
попаднат песъчинки
Почистете матрицата, като използвате [Cleaning
Mode] в менюто [Setup]. След това изключете
видеокамерата и свалете обектива. Почистете
матрицата и областта около нея, като използвате
продухваща четка (продава се отделно) и след това
отново поставете обектива.
17 BG
Включване на видеокамерата и настройка
на датата и часа
Когато включите видеокамерата за първи път, се
извежда екрана за сверяване на датата и часа.
1 Докато държите натиснат зеления бутон,
5 Завъртете контролния диск, за да изберете
цифрова стойност. Можете да използвате и v/V,
за да извършите избора си.
задайте ключа на захранването в положение ON.
Видеокамерата се включва и на LCD екрана се
извежда дисплей за настройка на датата и часа.
2 Натиснете контролния диск, за да потвърдите [OK].
Daylight Svg.: Включва или изключва настройката за
лятно часово време.
Date Format: Избира формат за извеждане на
датата.
Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а пладне –
като 12:00 РМ.
6 Повторете стъпки 4 и 5, за да зададете други
опции, и след това натиснете контролния диск.
За да изключите видеокамерата
Задайте ключа на захранването в положение OFF.
За да нулирате датата и часа/за да проверите
настоящата настройка на часа
Натиснете MENU, след това изберете [Setup] t
[Date/Time Setup].
3 Изберете вашата област, като натиснете b/B,
и натиснете контролния диск.
4 Изберете опция, която желаете да настроите,
с помощта на b/B.
18 BG
Промяна на настройката на езика
Можете да промените дисплея на екрана, така че да
извежда съобщенията на определен език.
Натиснете MENU, след това изберете [Setup] t
[ Language] t желана настройка.
Използване на работните бутони
Натиснете контролния диск, за да осъществите
избора си.
Бутоните MENU и FOCUS, както и контролният диск,
изпълняват различни роли в зависимост от дисплея на
екрана. Зададената роля (функцията) на всеки бутон се
извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен
ъгъл на екрана, натиснете бутона MENU. За да
използвате функцията, изведена в центъра, натиснете
контролния диск. За да използвате функцията, изведена
в долния десен ъгъл на екрана, натиснете бутона
FOCUS. В това ръководство бутоните са означени с
иконата или функцията, изведена на екрана.
Подготовка за включване
Можете да изберете настройки, като завъртите
контролния диск или натиснете бутоните
v/V/b/B, като следвате инструкциите, изведени
на дисплея. Вашият избор се задава, когато
натиснете контролния бутон.
В допълнение, за бутоните v/V/b/B са зададени
функции, които често се използват при запис или
възпроизвеждане (стр. 24).
MENU
Стрелката означава, че можете да завъртите
контролния диск.
FOCUS
Контролен диск
В този случай бутонът MENU работи като [Menu],
контролният диск работи като [Shoot Mode], а
бутонът FOCUS работи като [AF/MF Select].
Когато на екрана са изведени опции, можете да ги
преглеждате, като завъртите контролния диск или
като натиснете бутоните v/V/b/B.
19 BG
Регулиране на визьора и LCD екрана
Изображенията се извеждат във визьора или LCD
екрана.
Натиснете FINDER/LCD, за да изберете дали
желаете да изведете изображението във визьора
или на LCD екрана.
LCD екран
Отворете LCD екрана (1), след това го
завъртете според вашите предпочитания (2).
До 90
градуса
Визьор
Регулирайте ъгъла според вашето предпочитание
(1) и преместете лостчето за регулиране на
визьора, докато изображението се изясни (2).
До 90
градуса
До 90 градуса
Забележка
• LCD екранът се върти до 90 градуса във
вертикална посока. Не се опитвайте да го
въртите повече. В противен случай може да
повредите LCD екрана.
Съвет
• Можете да регулирате осветеността на LCD
екрана с [LCD Brightness] в менюто.
Забележка
• Възможно е основните цветове да трептят във
визьора, когато променяте зрителния ъгъл. Това
не е неизправност и трептенето на цветовете
няма да се запише на картата с памет.
Съвет
• Можете да регулирате осветеността на визьора
с помощта на [Viewfinder Bright.] на менюто.
20 BG
Поставяне на карта
с памет
Лампичка за достъп
Носители за запис, които можете да
използвате
• Можете да използвате следните носители за запис
с тази видеокамера. Това обаче не означава, че
операциите с всички такива карти са гарантирани.
– “Memory Stick PRO Duo” носител (Mark2)
– “Memory Stick PRO-HG Duo” носител
– SD карта с памет (Клас 4 или по-висок)
– SDHC карта с памет (Клас 4 или по-висок)
– SDXC карта с памет (Клас 4 или по-висок)
Подготовка за включване
Отворете капачето (1). Поставете картата
с памет с подрязания ъгъл, както е показано на
илюстрацията 2, докато щракне. Затворете
капачето (3).
• Възможността за работа на видеокамерата с
“Memory Stick PRO Duo” носители с капацитет до 32
GB и SD карти с капацитет до 64 GB е потвърдена.
• В това ръководство “Memory Stick PRO Duo”
носителят и “Memory Stick PRO-HG Duo” носителят
се обобщават с термина “Memory Stick PRO Duo”
носител, а SD, SDHC и SDXC картите с памет - с
термина “SD карта”.
Забележки
Подрязан ъгъл
Когато поставяте нова карта с памет
Ако се изведе съобщението [Image Database File
not found. Create?] (Не е открит файл с база данни.
Създайте?), натиснете контролния бутон.
Забележки
• Ако поставите картата с памет обратно и
насила в отделението, възможно е картата,
отделението или данните на картата да се
повредят.
• Не залепяйте етикети и др. върху картите с
памет или адаптерите за картите. Това може да
причини неизправност.
Съвет
• Вижте стр. 35 относно времената за запис
Изваждане на картата с памет
Отворете капачето, уверете се, че лампичката
за достъп не свети и натиснете веднъж картата
с памет.
• Не можете да използвате MultiMediaCard.
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет,
не могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени
на компютър или други AV устройства, които не
са съвместими със системата exFAT*. Уверете се,
че устройството е съвместимо със системата
exFAT преди да го свържете към фотоапарата. Ако
свържете вашия фотоапарат към несъвместимо
устройство, възможно е да бъдете запитани
дали желаете да форматирате картата. Не
извършвайте форматиране на картата, защото
това ще изтрие всички данни на носителя.
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва
в SDXC картите с памет.
Размер на картите с памет, които можете
да използвате
С вашата видеокарта можете да използвате само
“Memory Stick PRO Duo” носители, които са с размер
наполовина на стандартен “Memory Stick”, или SD
карти със стандартен размер.
Забележки
• Не отваряйте капачето по време на запис.
• Когато поставяте или изваждате картата
с памет, внимавайте картата с памет да не
изскочи и да падне.
21 BG
Recording and playback
Запис
Видеоклипове
1 Докато държите натиснат зеления бутон,
задайте ключа на захранването в положение ON.
2 Натиснете START/STOP.
PHOTO
Лампичка за запис на видеоклип
Лампичка за запис на снимки
MODE
[STBY] t [REC]
Ключ на захранването
START/STOP
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
Забележки
• Видеокамерата може да записва непрекъснато
видеоклип в продължение на около 12 часа.
• Ако при записа файлът с видеоклипа надвиши 2 GB,
видеокамерата разделя файла като автоматично
създава нов файл.
• Видеокамерата записва данни на картата с
памет, затова внимавайте да не я клатите
и удряте, а също и не вадете батерията или
променливотоковия адаптер в следните ситуации.
– Когато лампичката за достъп свети или мига;
– Когато иконата за запис е изведена;
• Видеокамерата не притежава функция за механичен
zoom.
• По време на запис придържайте обектива с лявата
си ръка по време на запис (когато не използвате
статив). Уверете се, че вашите пръсти не
докосват микрофона.
Съвети
• Ако не желаете звукът от механичните операции
на видеокамерата и обектива да се записват на
видеоклиповете, можете да изключите записа на
звук. Натиснете MENU, след това изберете
[Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off].
• За да промените качеството на изображенията
за видеоклипове, натиснете MENU, след това
изберете [Rec Mode/Image Size] t [Rec Mode].
22 BG
Снимки
1 Докато държите натиснат зеления бутон,
задайте ключа на захранването в положение ON.
2 Натиснете MODE, за да включите лампичката
(снимка).
3 Натиснете леко PHOTO, за да регулирате
фокуса, след това натиснете бутона докрай.
Запис и възпроизвеждане
Индикатор за фокуса
Индикатор за фокуса
Фокусният индикатор показва състоянието на
фокуса като свети, мига или променя формата си.
z свети:
свети:
z
свети:
мига:
Фокусът е заключен.
Фокусът е потвърден. Точката за
фокусиране се мести като следва
обекта.
Все още фокусира.
Видеокамерата не може да фокусира
автоматично върху обекта.
Композирайте отново снимката
или променете настройката за
фокусиране.
Забележки
• Не можете да записвате снимки в режим на запис на
видеоклипове.
• Видеокамерата не може да записва портретни
изображения, каквито можете да записвате с
цифрови SLR фотоапарати.
• Възможно е фокусирането да бъде трудно в следните
ситуации:
– Ако средата е тъмна и обектът се намира в
далечината.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– Ако снимате обекта през стъкло.
– Ако обектът се движи бързо.
– Ако обектът отразява светлината като огледало
или има лъскава повърхност.
– Ако обектът мига.
– Ако обектът е осветен отзад.
Съвет
• За да промените размера на снимката, натиснете
MENU, след това изберете [Rec Mode/Image Size]
t [Image Size].
23 BG
Функции за запис
Настройки посредством използване
на обектива
Обектив
Пръстен zoom
Ключ за заключване
на zoom пръстена
Пръстен за
фокусиране
Операциите и възможните начини на работа
зависят от прикрепения обектив. Следните
операции работят с приложения към вашата
видеокамера обектив.
Zoom пръстен
Завъртете zoom пръстена надясно или наляво, за да
регулирате големината на обекта в изображението.
Тази операция трябва да бъде извършена преди
фокусирането.
Забележка
• Не стискайте и не прилагайте сила върху цилиндъра на
обектива, който излиза навън, докато функцията zoom се
изпълнява, защото това може да повреди обектива.
Пръстен за фокусиране
В режим на ръчно фокусиране, завъртете пръстена
за фокусиране надясно или наляво, за да фокусирате
обекта.
Панел с операционни бутони
Ключ за заключване на zoom пръстена
Този ключ предотвратява излизането на цилиндъра
на обектива, причинено от собствената му
тежест, когато се налага да го транспортирате
и др. Завъртете zoom пръстена към страната W и
плъзнете ключа към V, за да го заключите.
За да отключите, задайте ключа в оригиналната
му позиция.
Настройки посредством използване
на панела с операционните бутони
Менюто ви позволява да задавате различни функции.
Функциите, които ще използвате често, са зададени
за следните бутони.
MENU
Този бутон извежда менюто. Менюто ви позволява
да променяте настройките на видеокамерата и
да използвате различните й функции. За списък с
менютата вижте стр. 42.
DISP
Този бутон превключва информацията, изведена на
екрана по време на запис или възпроизвеждане.
Режим на запис
(Disp. Basic Info/Histogram/No Disp. Info)
Режим на възпроизвеждане
(Disp. Basic Info/Disp. Detail Info/No Disp. Info.)
24 BG
WB
Този бутон ви позволява да избирате настройка за
баланс на белия цвят в зависимост от условията
на осветеност на околната среда. Той също така
ви позволява да регулирате баланса на белия цвят
според вашите предпочитания.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Flash/C.Temp/Filter/Custom/Custom Setup)
GAIN
Запис и възпроизвеждане
Режим на запис на видеоклипове: Задава
чувствителност на светлината.
Този бутон ви позволява да увеличавате
стойността за чувствителност на светлината
(gain), когато записвате на мрачни места.
Изберете желаната стойност за чувствителност,
когато не желаете стойността да бъде
увеличавана чрез настройката [Auto].
(Auto/0dB до 27dB)
Видеокамерата автоматично задава стойността
за чувствителност между 0 dB и 21 dB с помощта
на настройката [Auto].
Режим на запис на снимки: Задава ISO
чувствителност
Този бутон ви позволява да задавате
чувствителност към светлината при запис на
снимки.
(ISO AUTO/200 до 12800)
Видеокамерата автоматично задава ISO между ISO
200 и ISO 1600 с помощта на [ISO AUTO].
Този бутон ви позволява да компенсирате
осветеността на цялото изображение (компенсация
на експонацията).
(-2.0 EV до +2.0 EV)
Този бутон извежда списък с изображения в режим
на възпроизвеждане.
FOCUS
Този бутон превключва режима на фокусиране.
(Autofocus/DMF*/Manualfosuc)
FINDER/LCD
Този бутон определя къде да изведете
изображението.
(Визьор/LCD монитор)
Този бутон възпроизвежда изображения.
* Само за снимки
25 BG
Режим на експонация
Регулирането на скоростта на затвора и
диафрагмата ще обогати вашето визуално
изразяване.
2 Завъртете контролния диск, за да изберете
желания режим, след това го натиснете.
Program Auto (Автоматично програмиране) (P)
Визуалното изразяване се подобрява чрез
комбинация от настройки на скоростта на затвора
и диафрагмата. Движението и начинът, по който е
фокусиран обектът, се определят от настройките
за скорост на затвора и диафрагма. Едновременно
с това, настройките за скорост на затвора
и диафрагмата определят осветеността на
изображението чрез компенсиране на експонацията,
която представлява количеството светлина,
уловено от матрицата, и е най-важният фактор
при подобрението на изображенията.
Осветеност с промяна на експонацията
Недостатъчна
експонация
Преекспонация
Количество на
експонацията
Например, светлината може да се пропуска за
по-кратко време с настройка за по-бърза скорост
на затвора, когато затворът ще бъде отворен
по-малко време. Като резултат, изображението ще
бъде по-тъмно. За да направите изображението посветло, е необходимо да компенсирате недостига
на светлина чрез отваряне на диафрагмата, така
че докато затворът е отворен, през него да
минава повече светлина.
“Експонацията” представлява настройката на
осветеността за запис на изображения чрез
комбинация от скорост на затвора и диафрагма,
както е описано по-горе.
Тази видеокамера разполага с 4 режима на
експонация, [Program Auto] (Автоматично
програмиране), [Aperture Priority] (Приоритет на
диафрагмата), [Shutter Priority] (Приоритет на
затвора) и [Manual Exposure] (Ръчна експонация).
Можете да изберете режима както следва.
1 Натиснете контролния диск.
26 BG
Този режим автоматично регулира диафрагмата и
скоростта на затвора и ви позволява да зададете
Gain/ISO, Креативен стил, Баланс на белия цвят и др.
спрямо вашите нужди.
Aperture Priority (Приоритет на диафрагмата) (A)
Този режим ви позволява да регулирате стойността
на диафрагмата, като завъртите контролния диск.
Скоростта на затвора автоматично се регулира.
• Отварянето на диафрагмата ви позволява да
фокусирате обекта добре и да разфокусирате
заобикалящата среда. Колкото по-отворена е
диафрагмата, толкова по-тесен е обхватът за
фокусиране. (Дълбочината е по-малка.)
• Стесняването на диафрагмата ви позволява да
снимате в дълбочина. Колкото по-малко е отворена
диафрагмата, толкова по-широк е обхватът за
фокусиране от дъното към обектива. (Дълбочината
е по-голяма.)
Shutter Priority (Приоритет на затвора) (S)
Този режим ви позволява да регулирате скоростта
на затвора, като завъртите контролния диск.
Диафрагмата се регулира автоматично.
• Когато използвате по-бърза скорост на затвора,
всеки кадър на движещия се обект, като
например бягаща човешка фигура, автомобил или
разбиването на морските вълни, изглежда като
замръзнал.
• Когато зададете по-ниска скорост на затвора, на
изображението се запечатва следа от движението
на обекта, за да се придаде усещане за динамика.
Manual Exposure (Ръчна експонация) (M)
Този режим ви позволява да зададете желаната
експонация, като регулирате едновременно
диафрагмата и скоростта на затвора. Изберете
опцията, като натиснете V, и задайте желаната
стойност, като завъртите контролния диск.
Достъпни ръчни настройки за всеки режим на
експонация (използване на E-mount обектив)
Ръчна настройка
Режим на експонация
Диафрагма
Скорост на затвора
Запис и възпроизвеждане
Gain/ISO чувствителност
Компенсация на експонацията
: Може да бъде зададен в режим на готовност и по
време на запис
--: Задава автоматично
A-mount обективи
Когато поставяте A-mount обективи, не можете да
използвате функцията за автоматично фокусиране.
Възможно е да не успеете да използвате определени
A-mount обективи. Относно съвместимостта с
определени A-mount обективи, посетете интернет
страницата на Sony във вашата област, или се
консултирайте с вашия доставчик на Sony или
оторизиран сервиз.
27 BG
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане от режим за запис
на видеоклипове
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
Извежда се индекс екранът.
За да преглеждате снимки, изберете
(снимка), като натиснете b/V, и след това
натиснете контролния диск.
2 Натиснете v/V/b/B, за да изберете
изображението, което желаете да
възпроизведете, и натиснете контролния диск.
Възпроизвеждане от режим за запис на снимки
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
Извежда се екранът с единично изображение.
2 Натиснете b/B, за да изберете
изображението, което желаете да
възпроизведете.
Натиснете контролния диск, за да увеличите
изображението.
Натиснете V ( / ), за да изведете индекс
екрана.
Изтриване на изображения
Изберете изображението, което желаете да
изтриете. Натиснете FOCUS и контролния диск.
Операции за възпроизвеждане
Пауза
Натиснете контролния диск
Бързо превъртане
напред
Натиснете B или завъртете
контролния диск надолу.
Бързо превъртане
назад
Натиснете b или завъртете
контролния диск нагоре.
Бавно превъртане
назад
Въведете пауза и завъртете
контролния диск надолу.
Бавно превъртане
напред
Въведете пауза и завъртете
контролния диск нагоре.
Регулиране на силата
на звука
Натиснете MENU и регулирайте
с помощта на v/V.
Изход
Натиснете
28 BG
(Възпроизвеждане).
Съвет
• Можете да изберете изображения, които да
изтриете. Натиснете MENU, след това изберете
[Playback] t [Delete] t [Multiple Movies]/[Multiple
Still Images].
Относно “PhotoTV HD”
За да преглеждате записаните на видеокамерата
изображения на телевизор, имате нужда от HDMI
кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI
конектор. Обърнете се и към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Тази видеокамера е съвместима с “PhotoTV HD”
стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо
устройство посредством HDMI кабел (не е приложен
в комплекта), можете да се наслаждавате на
невероятно качество на снимките в HD формат.
“PhotoTV HD” ви позволява да възпроизвеждате
детайлни изображения с наситени цветове и
сложни текстури. За подробности се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени към
телевизора.
1 Изключете видеокамерата и телевизора.
2 Свържете видеокамерата с телевизора чрез
HDMI кабел (продава се отделно).
Към HDMI конектор
HDMI кабел
Към HDMI
терминал
3 Включете телевизора и превключете входния сигнал.
4 Включете видеокамерата и натиснете
(Възпроизвеждане)
На телевизионния екран се извеждат
изображенията, записани с видеокамерата.
Изберете желано изображение с v/V/b/B и
контролния диск.
Забележки
• Използвайте кабел с HDMI мини конектор в единия
край (към видеокамерата) и щекер, подходящ за
връзка с вашия телевизор, в другия край.
• На LCD екрана и във визьора не се извежда
изображение, когато извеждате сигнали през HDMI
терминала.
• Възможно е някои устройства да не работят
правилно.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Не свързвайте изходния конектор на
устройството с HDMI терминала на
видеокамерата. Това може да причини
неизправност.
• Сигналите могат да бъдат изведени от
видеокамерата на телевизор само чрез HDMI
терминала.
• Тази видеокамера не е съвместима с “BRAVIA” Sync.
29 BG
Запис и възпроизвеждане
Възпроизвеждане на телевизор
Editing on the computer
Функции на приложения
софтуер
Подготовка на компютъра
Софтуерът на CD-ROM диска (приложен в
комплекта) ви позволява да извършвате следното.
Препоръчителна компютърна среда
“PMB” (Picture Motion Browser)
(само за Windows)
Вие можете да:
• Прехвърляте изображения, записани с
видеокамерата, и да ги извеждате на компютър.
• Организирате и преглеждате изображенията на
компютър, като използвате календар, за да ги
подредите по дата на записа.
• Създавате диск с данни, като използвате
устройство за запис на CD или DVD.
Следната компютърна среда е препоръчителна,
когато използвате приложения софтуер
Microsoft Windows XP*1
Операционна
SP3/ Windows Vista SP2*2/ Windows 7
система
(предварително
инсталирана)
Процесор
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз
за обработката на FX 24M/FH 17M
видеоклипове)
Въпреки това, Intel Pentium III 1 GHz
или по-бърз е достатъчен за следните
операции:
- Прехвърляне на видеоклипове и
снимки към компютъра.
- Създаване на Blu-ray Disc/AVCHD диск
- Копиране на диск
Софтуер
DirectX 9.0c или по-нова версия
(Този продукт се основава на
DirectX технологията. Необходима е
инсталация на DirectX.)
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече (1
GB или повече е препоръчително.)
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или
повече
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или
повече, когато създавате дискове в
AVCHD формат. Когато създавате
Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Дисплей
Минимум резолюция 1024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по
стандарт, препоръчителен
е високоскоростен USB (USB
2.0-съвместим)); дисково устройство,
което може да записва Blu-ray/DVD
дискове (за инсталация на софтуера е
нужно CD-ROM устройство)
Препоръчителна е или NTFS, или exFAT
файлова система за система на
твърдия диск.
Научете се как да използвате “PMB”
Щракнете върху иконата PMB Help, която се
извежда на десктопа след инсталацията. Или, от
началното меню, щракнете върху [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Функциите на “PMB” са ясно обяснени чрез цветни
изображения и илюстрации. Също така, можете да
търсите информация и по ключова дума.
1)
Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва
да сте инсталирали Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 или по-нова.
2)
Не се поддържат Starter (Edition).
Забележки
• Не форматирайте картата с памет с компютър,
докато картата във видеокамерата. Възможно е
картата да не работи правилно.
30 BG
• Тази видеокамера записва висококачествен
материал в AVCHD формат. Като използвате
приложения софтуер, можете да копирате
висококачествени изображения на DVD носител.
Въпреки това, DVD носителят, съдържащ AVCHD
материал, не трябва да се използва с плейъри и
рекордери на DVD основа, защото е възможно
DVD плейърът/рекордерът да не успее да извади
носителя или може да изтрие съдържанието без
предупреждение.
• Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.
Когато използвате Macintosh
Приложеният софтуер “PMB” не се поддържа
от Macintosh компютри. За да прехвърляте
видеоклипове и снимки на Macintosh компютър, моля
свържете се с Apple Inc.
Инсталиране на “PMB”
1 Уверете се, че вашата видеокамера не е
свързана към компютъра.
2 Включете компютъра.
3 Поставете приложения CD-ROM диска в
дисковото устройство на вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.
Ако екранът не се изведе, щракнете върху
[Start] t [Computer] (в Windows XP, [My Computer]),
след това щракнете два пъти върху [SONYPMB,
(E:)] (CD-ROM)*.
* Възможно е имената на устройствата (като например
(Е:)) да се различават в зависимост от компютъра.
4 Щракнете върху [Install].
5 Изберете държава/регион
6 Изберете езика за приложението, което ще
инсталирате, след това щракнете върху [OK].
7 Прочетете условията на лицензното
споразумение и ако приемате условията, сменете
в , и после щракнете върху [Next] t [Install].
8 Включете видеокамерата, след
това я свържете
към компютъра, като използвате USB кабел
(приложен в комплекта).
• Когато видеокамерата е свързана към
компютър, на LCD екрана и във визьора не се
извежда нищо. Това не е неизправност.
компютъра.
11 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за
да инсталирате софтуера.
• Ако инсталационният екран се изведе,
следвайте инструкциите на екрана.
• Ако е необходимо, рестартирайте компютъра,
за да приключите инсталацията.
Когато инсталацията приключи, се извеждат
иконите на следния инсталиран софтуер.
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
• Възможно е да се изведат други икони.
• В зависимост от инсталационната процедура е
възможно иконите да не се изведат.
Забележки
• За да използвате функцията за създаване на дискове в
Windows XP, трябва да сте инсталирали Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова. Ако не сте
инсталирали софтуера, изберете го от списъка със
софтуер на инсталационния екран и го инсталирайте,
като следвате инструкциите, изведени на екрана.
Можете да инсталирате софтуера и като следвате
съобщението, което се извежда, когато се опитате да
стартирате софтуера. За да инсталирате софтуера,
вашият компютър трябва да бъде свързан с Интернет.
• Уверете се, че работите с файловете във
видеокамерата чрез софтуера “PMB” на вашия
компютър. Ако се опитате да обработвате файловете
и папките на видеокамерата директно с компютъра,
възможно е файловете с изображения да се повредят и
да не се възпроизведат.
• Уверете се, че използвате “PMB”, за да прехвърляте
дълги видеоклипове или редактирани видеоклипове.
Възможно е да не се прехвърлят правилно с други
видове софтуер.
• Sony не носа отговорност за последствия, които са
резултат от обработка на данни върху носител във
видеокамерата директно с компютъра.
• Изтрийте файловете с изображения на носителя за
запис във видеокамерата, както е описано на стр. 28,
или използвайте [Delete] в менюто. Не изтривайте
файловете от компютъра. Sony не носи отговорност
за последствия, които са резултат от подобни
действия.
• Не копирайте файлове от компютъра на носителя за
запис във видеокамерата. Sony не носи отговорност за
последствия, които са резултат от подобни действия.
За да изключите вашата видеокамера от компютъра
1 Щракнете върху иконата
в долния десен ъгъл
на десктопа на компютъра t [Safely remove USB
Mass Storage Device].
2 Изключете USB кабела.
31 BG
Редактиране на компютър
• Влезте в системата като Administrator
(Администратор), за да извършите тази
инсталация.
• Затворете всички работещи приложения на
компютъра преди да инсталирате софтуера.
9 Натиснете (Възпроизвеждане) на видеокамерата.
10 Щракнете върху [Continue] на екрана на
Прехвърляне на
изображения на компютър
Можете да прехвърляте видеоклипове и снимки,
които сте записали с видеокамерата, на компютър.
Включете компютъра преди да започнете
операцията.
Забележка
• Свържете видеокамерата към мрежата от 220
V, като използвате променливотоков адаптер
(стр. 15).
1 Включете видеокамерата, след
това я свържете
към компютъра, като използвате USB кабел
(приложен в комплекта).
Към USB терминал
USB кабел
(приложен в
комплекта)
Към USB
терминал
• Когато видеокамерата е свързана към
компютър, на LCD екрана и във визьора не се
извежда нищо. Това не е неизправност.
2 Натиснете
(Възпроизвеждане) на видеокамерата.
На компютъра се извежда прозорецът за
прехвърляне.
3 Щракнете върху [Import].
Видеоклиповете и снимките се прехвърлят върху
компютъра. Когато операцията приключи, се
извежда екранът “PMB”.
За подробности се обърнете към помощния файл
“PMB Help”.
Съвет
• Можете да прехвърляте видеоклипове с качество с
висока разделителна способност (HD) от компютъра на
картата с памет във видеокамерата. За подробности
се обърнете към помощния файл “PMB Help”.
32 BG
Additional information
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате
видеокамерата, първо опитайте следните
решения.
Проверете опциите, описани на стр. 33 до 35.
Обърнете се и към “Handycam Handbook” (Ръководство
на потребителя) (PDF).
Извадете батерията и отново я поставете след
около 1 минута. След това включете захранването.
Нулирайте настройките (стр. 45).
Консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с
местен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде поставена.
• Ако не работите с видеокамерата за 5 минути
или повече, устройството преминава в режим на
пестене на захранването. За да отмените режима
за пестене на захранването, извършете операция
с видеокамерата, като например отворете/
затворете LCD екрана.
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате
батерията с приложеното зарядно устройство
за батерии.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана
дълго време, лампичката CHARGE може да мига.
• Ако лампичката CHARGE мига бързо (на интервали
от около 0.15 секунди) Извадете батерията, след
това отново я прикрепете здраво. Ако бързото
мигане започне отново, това е индикация за
нередност с батерията.
• Ако лампичката CHARGE мига бавно (на интервали
от около 1.5 секунди)
• Външната температура е извън подходящия
температурен обхват за зареждане на батерия.
Зареждайте батерията при подходяща
температура между 10ºС и 30ºС.
• Не можете да използвате NP-FV30/FV50.
Индикаторът за достатъчен заряд на
батерията се извежда, но захранването се
изразходва твърде бързо.
Не можете да включите видеокамерата.
• Прикрепете батерията правилно (стр.14).
• Батерията е разредена. Прикрепете заредена
батерия (стр.14).
• Животът на батерията е приключил. Сменете
я с нова.
• Свържете променливотоковия адаптер към
мрежата от 220 V (стр.15).
Когато включите захранването, на LCD екрана
и във визьора не се извежда нищо.
• Ако не работите с видеокамерата в продължение
на 5 или повече минути, тя преминава в режим
на пестене на захранването. За да отмените
този режим, извършете някаква операция с
видеокамерата, като например отворете/
затворете LCD екрана.
• Видеокамерата извежда изображения само във
визьора или на LCD екрана. Можете да превключите
между визьора и LCD екрана, като натиснете
бутона FINDER/LCD.
Продължава
Захранването внезапно се изключва.
• Когато видеокамерата или батерията
се затоплят твърде много, се извежда
предупредително съобщение и видеокамерата
автоматично се изключва, за да се предотврати
повредата й.
33 BG
Допълнителна информация
• Този феномен се появява, когато използвате
видеокамерата на изключително студено или
горещо място.
• Батерията е разредена. Прикрепете заредена
батерия (стр.14).
• Животът на батерията е приключил. Сменете
я с нова.
Запис
Отстраняване на проблеми
(продължава)
Видеокамерата не започва запис, когато
натиснете бутона START/STOP или PHOTO.
• Видеокамерата е в режим на възпроизвеждане.
Натиснете бутона MODE, за да включите
лампичката на желания режим на запис (стр. 22).
• Видеокамерата запазва изображението, което
току-що сте записали на картата с памет.
През това време не можете да записвате ново
изображение.
• На картата с памет няма свободно място.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 28).
• Общият брой видеоклипове надвишава
капацитета за запис на видеокамерата.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 28).
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете
го отново (стр. 16).
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Свалете филтъра или сенника. В зависимост
от дебелината на филтъра и неправилното
поставяне на сенника, те могат частично
да попаднат в изображението. Възможно е
оптическите възможности на някои обективи
да причинят появяването на по-тъмна периферия
(недостатъчна светлина).
На екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват
(стр. 8).
Стойността на експонацията мига на LCD
екрана.
Записът отнема дълго време.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за
обхвата, който измерва видеокамерата.
• Функцията за намаляване на смущенията е
включена. Това не е неизправност.
Възпроизвеждане
Изображението не е на фокус.
Изображението не може да бъде
възпроизведено.
• Обектът е твърде близо. Проверете
минималното фокусно разстояние на обектива.
• Снимате в режим на ръчно фокусиране.
Натиснете бутона FOCUS за автоматично
фокусиране.
• Околната светлина не е достатъчна.
• Опитвате се да записвате обект, който изисква
специално фокусиране. Използвайте ръчно
фокусиране.
Датата и часът са записани неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 18).
• Областта, избрана в [Area Setting], е различна от
реалната област. За да зададете правилната
област, натиснете бутона MENU, след това
изберете [Setup] t [Area Setting].
Стойността на диафрагмата и/или
скоростта на затвора мигат, когато
натиснете бутона PHOTO наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и се
намира извън обхвата. Регулирайте настройките
отново.
Изображението избелява.
На изображението се появява прекомерна
светлина (Замъгляване).
• Изображението е записано с много силен източник на
светлина и в обектива е навлязла излишна светлина.
Когато използвате zoom обектив, прикрепете сенник.
34 BG
• Името на папката/файла е било променено на
вашия компютър.
Вашата видеокамера не може да възпроизвежда
файл с изображение, модифициран с помощта на
вашия компютър или записан с друга видеокамера.
• Когато файлът с изображение е обработен
с компютър или ако е бил записан с друг
модел видеокамера, възпроизвеждането на
видеокамерата не е гарантирано.
• Видеокамерата е в режим USB. Отменете USB
връзката (стр. 31).
Компютри
Не сте сигурни дали операционната
система на компютъра е съвместима с
видеокамерата.
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда”
(стр. 30).
Компютърът не разпознава видеокамерата.
• Проверете дали видеокамерата е включена.
• Когато нивото на заряд в батерията е твърде
ниско, поставете заредена батерия или
използвайте променливотоков адаптер.
• Използвайте USB кабел (приложен в комплекта), за
да осъществите връзката.
• Изключете USB кабела и го свържете отново
здраво.
Време за запис/брой
изображения
• Изключете всички устройства, различни от
видеокамерата, клавиатурата и мишката, от USB
терминалите на вашия компютър.
• Свържете видеокамерата директно към вашия
компютър без да прекарвате сигнала през USB хъб
или друго устройство.
Време за запис/възпроизвеждане на
видеоклипове с батерията
Таблицата по-долу показва приблизителното време,
когато използвате напълно заредена батерия.
(устройство: минути)
Други
Батерия
На екрана се извежда съобщение “Recovering data.Please wait...” (Възстановяване на
данните. Моля, изчакайте…) и записът спира.
• Операцията по запис и изтриване на данни е
повторена твърде много пъти на картата с
памет, или картата с памет е форматирана на
друго устройство. Първо запазете данните на
твърдия диск на вашия компютър и др. и след
това форматирайте носителя за запис, като
използвате видеокамерата (стр. 45).
• Скоростта на запис на картата с памет,
която използвате, не е достатъчно бърза,
за да се приспособи към скоростта за запис
на видеоклипове на вашата видеокамера.
Използвайте една от препоръчителните карти с
памет (стр. 21).
На LCD екрана и във визьора на
видеокамерата не се извежда нищо.
NP-FV70
(приложена
в комплекта)
155
95
295
NP-FV100
330
205
625
• [Rec Mode] е зададен в положение [FH 17M].
• Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/
спиране на записа, превключвате лампичката за
избран режим и др.
• Стойностите са измерени при температура
25ºС. Препоръчваме ви да използвате
видеокамерата при температурен интервал от
10ºС до 30ºС.
• Времето за запис/възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера при
ниски температури.
• Времето за запис/възпроизвеждане ще бъде
по-кратко в зависимост от условията, при които
използвате видеокамерата.
Време за запис на видеоклипове
(устройство: минути)
Режим на
запис
2GB
4 GB
8GB
16GB
32GB
FX
10
(10)
20
(20)
40
(40)
90
(90)
180
(180)
FH
10
(10)
25
(25)
55
(55)
115
(115)
235
(235)
HQ
25
(20)
55
(40)
115
(80)
235
(170)
470
(340)
Забележки
• Възможно е времето за запис да се различава в
зависимост от условията на записа и обекта.
• Цифрите в скоби показват минималното време
за запис.
Продължава
35 BG
Допълнителна информация
• Когато видеокамерата е свързана към компютър
или друго устройство посредством USB кабел,
на LCD екрана и във визьора не се появява нищо.
Това не е неизправност. Когато изключите
устройството, екранът се включва.
Време при
Време при
продължителен обичаен
Възпроизвеждане
запис
запис
Време за запис/брой изображения
(продължение)
Съвети
LCD екран
• Можете да записвате максимум 3,999 сцени.
• Максималното непрекъснато време за запис на
видеоклипове е приблизително 13 часа.
• Вашата видеокамера използва формат VBR
(вариращ битрейт), който автоматично регулира
качеството на изображението според записаната
сцена. Тази технология предизвиква отклонения
във времето за запис на носителите за запис.
Видеоклиповете, които съдържат бързи движения
и сложни образи, се записват при по-висок
битрейт, а това намалява общото време за запис.
(устройство: минути)
Размер на
2 GB
изображението
300
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
610
1250
2550
5000
• Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет на
вашата видеокамера. Реалният брой изображения,
които можете да запишете, се извежда на LCD
екрана по време на записа (стр. 49).
• Броят на снимките, които можете да запишете
на картата с памет, се различава в зависимост
от условията на записа.
Съвети
• Следният списък показва средния битрейт (видео +
аудио и др.), броя на пикселите и съотношението за
всеки режим за запис на видеоклипове.
FX: Макс. 24 Mbps 1920 x 1080 пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps 1920 x 1080 пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps 1440 x 1080 пиксела/16:9
• Пиксели за запис на снимки и съотношение.
4592 х 3056 точки/3:2
4592 х 2576 точки/16:9
3344 х 2224 точки/3:2
3344 х 1872 точки/16:9
2288 х 1520 точки/3:2
2288 х 1280 точки/16:9
36 BG
• Ако използвате видеокамерата на студено място,
възможно е на LCD екрана да се появи остатъчен
образ. Това не е неизправност. Когато включвате
видеокамерата на студени места, LCD екранът
може временно да остане тъмен.
• Не натискайте силно LCD екрана, защото може да
загуби цветовете си и да се повреди.
• Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
Места, на които не трябва да използвате или
съхранявате видеокамерата
Брой снимки, които можете да
записвате
L: 14M
Предпазни мерки
• При крайно високи или ниски температури, или във
влажна среда. Не оставяйте видеокамерата близо
до климатици или в кола, паркирана на слънце. Това
може да причини неизправност при работа или
деформация на корпуса.
• На места, изложени на механични вибрации.
• Близо до силни магнитни полета
• На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах, това
може да причини неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
• Близо до силни радио вълни или радиация. Възможно
е видеокамерата да не записва правилно.
• Близо до телевизори, AM приемници и тунери.
Възможно е да се появят смущения.
• Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени на
пряка слънчева светлина. Това може да повреди
вътрешността на видеокамерата или LCD екрана.
Когато няма да използвате видеокамерата за
по-дълго време
• Уверете се, че сте поставили капачето на
обектива, когато не използвате видеокамерата.
• Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
• Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
Работна температура
Тази видеокамера е проектирана за работа при
температура на околната среда в обхват между
0ºС и 40ºС. Записът на крайно студени или горещи
места, където температурата е извън този
обхват, не е препоръчителен.
Когато възпроизвеждате видеоклипове на
други устройства
• Вашата видеокамера използва MPEG-4 AVC/H.264
High Profile за записи в AVCHD формат. Не можете
да възпроизвеждате изображения, записани в
AVCHD формат, на следните устройства:
– на други устройства, съвместими с AVCHD
формат на записа, които обаче не са
съвместими с High Profile.
– на устройства, които не са съвместими с
AVCHD формат.
• Възможно е видеоклипове, записани с тази
видеокамера, да не се възпроизвеждат нормално на
други устройства. По същия начин, видеоклипове,
записани с други устройства, може да не се
възпроизвеждат правилно с тази видеокамера.
Ако записът/възпроизвеждането не са
извършени коректно
Ако многократно записвате/изтривате
изображения, възможно е данните на носителя
за запис да се фрагментират. В подобни случаи е
възможно видеоклиповете да не могат да бъдат
запазени или записани. В този случай запазете
изображенията на компютър или друг външен
носител, след това форматирайте картата с
памет (стр. 45).
Когато видеокамерата е свързана към
компютър, аксесоари и др.
• Не се опитвайте да форматирате носителя за
запис на вашата видеокамера, като използвате
компютър. Възможно е картата с памет да не
работи правилно.
• Когато свързвате вашата видеокамера към друго
устройство посредством кабел, се уверете,
че поставяте свързващия жак в правилната
посока. Поставянето на свързващия жак насила в
неправилната посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата камера.
Допълнителни аксесоари
Конденз на влага
• Препоръчваме ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
• Наличността на различните продукти зависи от
държавата/региона.
Почистване на LCD екрана
Ако LCD екранът е изцапан с отпечатъци от
пръсти или прах, препоръчваме ви да го почистите с
почистващо парче плат.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено
с вода, след това го изтрийте със сухо меко парче
плат.
• За да не повредите корпуса, избягвайте следното:
– Не използвайте химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди, за да почистите
устройството.
– Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
– Не позволявайте контакт с гума или винил за
дълъг период от време.
Продължава
37 BG
Допълнителна информация
Ако внесете видеокамерата директно от студено на
топло място, във вътрешността и по повърхността
на устройството може да се кондензира влага. Това
може да причини повреда на видеокамерата.
•Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете
видеокамерата за около 1 час, за да се изпари
влагата.
• Какво причинява кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното), или когато използвате
видеокамерата на влажно място, както следва:
– Ако внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
– Ако изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при висока
температура.
– Ако използвате видеокамерата след буря или
дъжд.
– Ако използвате видеокамерата на горещо и
влажно място (горещи извори и др.).
• Как да предотвратите кондензацията на влага
Когато внасяте видеокамерата от студено на топло
място, сложете устройството в полиетиленов
плик и здраво го затворете. Свалете плика,
когато температурата на въздуха вътре в него е
достигнала околната температура (след около 1 час).
Предпазни мерки (продължение)
Грижи и съхранение на обектива
Изхвърляне/трансфер на картата с памет
• Изтрийте повърхността на обектива с парче мек
плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по повърхността му.
– На горещи и влажни места.
– Когато използвате обективз край морския бряг.
• Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Когато изтривате данни от картата с памет или
ако форматирате картата с памет на вашата
видеокамера или компютър, е възможно да не
успеете да изтриете всички данни от носителя.
Когато давате картата с памет на друг човек, ви
препоръчваме да изтриете данните изцяло, като
за тази цел използвате софтуера за изтриване
на данни на вашия компютър. Също така, когато
изхвърляте картата с памет, ви препоръчваме да
унищожите и физическото тялото на носителя.
Това ръководство
Вградена акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се
запазват, дори когато устройството е изключено
и независимо дали батерията е поставена.
Вградената батерия е винаги заредена, когато
използвате видеокамерата. Въпреки това, ако
използвате видеокамерата само за кратки периоди
от време, вградената батерия се разрежда
малко по малко като пълното разреждане на
акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате
видеокамерата, настъпва за около три месеца. Ако
това се случи, използвайте видеокамерата, след
като заредите вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена, това
няма да се отрази на работата на устройството,
ако не записвате датата и часа. Ако настройките
на видеокамерата се нулират в положения по
подразбиране, всеки път, когато зареждате
батерията, това може да означава, че животът
на вградената батерия е изтекъл. Свържете се с
вашия доставчик на Sony или местен сервиз.
• Как да заредите вградената акумулаторна
батерия
Поставете заредена батерия или свържете
видеокамерата с мрежата от 220 V, като
използвате променливотоковия адаптер и
оставете видеокамерата за повече от 24 часа с
изключено захранване.
38 BG
• Изображенията на LCD екрана и във визьора,
използвани в това ръководство, са с обяснителна
цел и са заснети с помощта на цифров
фотоапарат. Възможно е изображенията,
които виждате тук, да изглеждат различно от
изображенията, които наистина се извеждат на
вашата видеокамера.
• Екранните дисплеи за всеки език се използват
за илюстриране на работните процедури. Ако е
необходимо, променете езика на екрана преди да
използвате видеокамерата (стр. 18).
• Дизайнът и техническите характеристики на
видеокамерата и аксесоарите са обект на промяна
без предупреждение.
Тенически характеристики
Тяло на видеокамерата
[Формат]
[Изходни терминали]
Вид на видеокамерата
Цифрова HD видеокамера с възможност за смяна
на обектива
HDMI OUT терминал
HDMI мини конектор
Жак слушалки
Стерео минижак (Ф 3.5 mm)
Обектив
E-байонет обектив
[Система]
Видео сигнал
HDTV 1080/50i характеристика
Скорост на кадриране от матрицата: 25
кадъра/секунда (25p)
Формат на видеозаписа
MPEG-4 AVC/H.264, съвместим с AVCHD формат
Формат на аудиозаписа
Dolby Digital 2ch (48 kHz 16-bit)
Dolby Digital Stereo Creator
Файлов формат на снимките
JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.21, MPF Baseline
съвместим)
Носител на записа (Видеоклипове/Снимки)
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта (Клас 4 или по-голям)
Формировател на изображението
23.4 mm х 15.6 mm (APS-C размер) CMOS сензор
Общ брой пиксели: Прибл. 14 600 000 пиксела
Ефективен брой пиксели за видеоклипове: Прибл.
9 080 000 пиксела (16:9)
Ефективен брой пиксели за снимки: Прибл. 14 200
000 пиксела (3:2)
Минимална осветеност
11 lx (лукса) (Скорост на затвора 1/25 секунди,
Чувствителност на светлината [Auto], [F3.5])
Затвор
Вид: Електронен контрол, вертикална траверса,
вид на фокусната равнина
Обхват на скоростта: 1/4000 секунда до 30
секунди (на стъпка от 1/3 EV)
Работи само в режим на запис на снимки
MIC входен жак
Стерео минижак (Ф 3.5 mm)
[Входен/изходен терминал]
USB
Мини-В
[LCD екран]
Размер на екрана
7.5 cm (тип 3.0, съотношение на екрана 16:9)
Общ брой пиксели:
921 600 (1920 (H) _ 480 (V))
[Общи]
Изисквания към захранването:
DC 6.8 V (батерия)
DC 7.6 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
Използвайки визьора и при нормална
осветеност: 4.3 W
Използвайки LCD екрана и при нормална
осветеност: 4.3 W
Допълнителна информация
Визьор
Електрически визьор: Цветен
Размер на екрана: 1.1 cm (тип 0.43)
Ефективен брой пиксели: 1 152 000 точки
(800 х 3[RGB] х 480)
[Входни терминали]
Работна температура:
0ºС до 40ºС
Температура на съхранение:
–20ºС до 60ºС
Размери (приблизително):
(ш/в/д, без ремъка за китката)
85 x 130 x 223 mm (само тялото на
видеокамерата (без обектив))
97 x 132 x 294 mm (включително обектив и
сенник)
Тегло (приблизително):
Тяло на видеокамерата: 620 g (без обектив)
Когато записвате: 1.3 kg (включително “Memory
Stick PRO Duo”, приложения обектив, сенник и
акумулаторна батерия NP-FV70)
Продължава
39 BG
Технически характеристики
(продължение)
E-байонет обектив E18-200 mm
F3.5-6.3 OSS (SEL 18200) (приложен в
комплекта).
Фокусно разстояние еквивалентно за 35mm
фотоапарат1)
32.4 mm – 360 mm (16:9 видеоклип)
27 mm – 300 mm (3:2 снимка)
F-стойност
F3.5 – F6.3
Устойчиво снимане
Сензор с оптично линейно увеличение на осите
и ефект на Хол2)
Минимално фокусно разстояние2)
0.30 m (W) – 0.50 m (T)
Максимално увеличение
x0.35
Минимален f-stop
f/22 – f/40
Диаметър на филтъра
67 mm
Размери (макс. диаметър х височина)
Прибл. 75.5 mm х 99.0 mm
Тегло
Прибл. 524 g
Стойностите за еквивалентно на 35 mm фотоапарат
фокусно разстояние и зрителен ъгъл се отнасят за
цифрови фотоапарати, оборудвани с APS-C матрица.
2)
Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние
между матрицата и обекта.
1)
Зарядно устройство за батерии
BC-VH1
Входящо напрежение
100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 4 W
Изходящо напрежение
8.4 V DC, 0.28 A
Обхват на работна температура
0ºС до 40ºС
Обхват на температура на съхранение
-20ºС до +60ºС
Максимални размери
Прибл. 60 mm х 25 mm х 95 mm (ш/в/д)
Тегло:
Прибл. 75 g
40 BG
Променливотоков адаптер ACPW10AM
Изисквания към захранването
AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Изходно напрежение
DC 7.6 V 3)3)
Работна температура
0ºC до 40ºC
Температура на съхранение:
–20ºС до +60ºС
Размери
Прибл. 127 mm х 35 mm х 63 mm (ш/в/д) без
издадените части
Тегло
Прибл. 300 грама без захранващия кабел
За други характеристики вижте етикета на
променливотоковия адаптер.
3)
Акумулаторна батерия NP-FV70
Използвани батерии:
Литиево-йонна батерия
Максимален волтаж:
DC 8.4 V
Номинален волтаж:
DC 6.8 V
Максимален волтаж при зареждане:
DC 8.4 V
Максимално напрежение:
3.0 А
Капацитет:
Типичен 14.0 Wh (2 060 mAh)
Минимален 13 Wh (1 960 mAh)
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на видеокамерата е по-малък
от този на 35 mm лентов фотоапарат. Можете
да откриете приблизителния еквивалент на
фокусно разстояние за 35 mm лентов фотоапарат
и да записвате изображения със същия ъгъл,
като увеличите приблизително 1.8 пъти (за запис
на видеоклипове)/1.5 пъти (за запис на снимки)
фокусното разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50 mm обектив,
можете да намерите еквивалента на 90 mm
(видеоклип)/75 mm (снимки) обектив, използван за
снимане с 35 mm лентов фотоапарат.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство като
цяло, са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това, TM или ® не се
използват навсякъде в това ръководство.
• Тази видеокамера следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с
вашата видеокамера, но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на изображения, записани или
редактирани с друго оборудване, но на вашата
видеокамера, не е гарантирано.
Търговски марки:
Допълнителна информация
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
”, „Memory Stick PRO”,
• “Memory Stick”, “
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO,“MagicGate” и
HG Duo”,
са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “Blu-ray Disk” и съответното лого са тръговски
марки.
• Dolby, както и символът двойно “D”, са търговски
марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са
търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• HDMI, логото HDMI и High Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки или
запазени тръговски марки на Apple Inc.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки или
запазени търговски марки на Intel Corporation.
• Логото SDXC и SDHC са търговски марки на
SD-3C, LLC.
• MultiMediaCard е търговска марка на MultiMediaCard
Association.
• “Playstation” е регистрирана търговска марка на
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe е запазена търговска марка или търговска
марка на Adobe System Incorporated в САЩ и/или
други държави.
41 BG
Списък с менюта
Шестте раздела в менюто [Shoot Mode] (Режим
на снимане), [Camera] (Камера), [Rec Mode/Image
Size] (Режим на запис/Размер на изображението),
[Brightness/Color] (Осветеност/Цветност), [Playback]
(Възпроизвеждане) и [Setup] (Настройки) ще ви
позволят да задавате различни функции и настройки
за вашата видеокамера.
За да използвате менюто, натиснете MENU, за
да го изведете, и изберете раздел с помощта на
контролния диск и бутоните v/V/ b/B на панела с
операционните бутони, след това натиснете диска,
за да потвърдите избора си.
Опциите, които не можете да избирате, са изведени
в сиво.
Панел с операционни бутони
Контролен диск
42 BG
Режим на запис
Позволява ви да избирате режима на снимане
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Записва автоматично като ви позволява да задавате настройки с изключение на
настройката за експонацията (отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Hand-held Twilight*
(Запис при тъмни условия от ръка)
Записва нощни сцени с по-малко смущения и замъгляване без да се налага
използването на статив.
Anti Motion Blur* (Намаляване на
замъгляването при движение)
Намалява ефекта от клатенето на видеокамерата, когато снимате леко
затъмнена сцена на закрито или при телеснимка.
Manual Exposure (Ръчна експонация) Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Shutter Priority (Приоритет на
скоростта на затвора)
Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението на обекта.
Aperture Priority (Приоритет
на диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
* Само за запис на снимки
Видеокамера
Позволява ви да задавате начина на фокусиране, продължителния запис, таймера за самостоятелно включване и др.
AF/FM Select (AF/MF избор)
Избира автоматично или ръчно фокусиране. (Autofocus/DMF*/Manualfocus)
Autofocus Area* (Област за
автоматично фокусиране)
Избира областта, в която да се фокусира. (Multi/Center/Flexible Spot)
Autofocus Mode* (Режим за
автоматично фокусиране)
SteadyShot (Устойчиво снимане)
Избира режим на автоматично фокусиране. (Single-shot AF/Continuous AF)
Drive Mode (Режим на запис)*
Избира режим за запис, като например продължителен запис, запис с
таймера за автоматично включване или експозиционен клин. (Single-shot
Adv./Continuous Adv./Self-Timer/Bracket:Cont.)
Flash Mode* (Режим на запис със
светкавицата)
Избира начин, по който да използвате светкавицата (продава се отделно).
(Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync)
Display Contents (Извеждане на
съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана за запис. (Disp. Basic
Info/Histogram/No Disp. Info.)
Задава компенсация на клатенето на видеокамерата. (Active/Standard/Off)
Режим на запис/Размер на изображението
Позволява ви да задавате режим на запис за видеоклипове и размер на снимките.
Видеоклип
Rec Mode (Режим на запис)
Избира качеството на изображението. (FX 24M/FH 17M/HQ 9M)
Продължава
43 BG
Допълнителна информация
* Само за запис на снимки
Списък с менюта (продължение)
Снимки
Image Size (Размер на изображението) Избира размера на изображението.
Aspect Ratio (Съотношение на екрана) Избира съотношението на екрана. (3:2/16:9)
Осветеност/Цветност
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например компенсация на експонацията, и
настройки на цветовете, като например баланс на белия цвят.
Exposure Comp. (Компенсация на
експонацията)
Gain (Подобрение)
ISO*
White Balance (Баланс на белия цвят)
Creative Style
(Креативен стил)
Metering Mode* (Режим на измерване)
Flash Compensation* (Компенсация на
светкавицата)
DRO/Auto HDR*
Компенсира осветеността на цялото изображение. (+2 до -2)
Задава чувствителността на светлината за запис на видеоклипове.
(Auto/0 dB до 27 dB)
Задава чувствителност на светлината за запис на снимки.
(ISO AUTO/200 до 12800)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на
околната среда. (Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incadescent/Fluorescent/
Flash/C.Temp/Filter/Custom/Custom Setup)
Избира начин на обработка на изображението. (Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black & White)
Избира начина, който се използва за измерване на осветеността.
(Multi/Center/Spot)
Регулира количеството светлина от прикрепената светкавица (продава се
отделно). (+2 до -2)
Автоматично поправя осветеността или контраста. (Off/D-Range Opt./
Auto HDR)
* Само за запис на снимки
Възпроизвеждане
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения. (Multiple Movies/Multiple Still Images)
Movie/Still Select (Избор на
видеоклипове/снимки)
Избира дали да възпроизвеждате снимки или видеоклипове. (Movie/Still)
Image Index (Индекс с изображения)
Избира броя на изображенията, които се извеждат на индекс екрана. (6
images/12 images)
Защитава изображения или отменя защитата. (Multiple Movies/Cancel All
Movies/Multiple Still Images/Cancel All Images)
Protect (Защита)
Still Slide Show (Изреждане на
изображения)*
Възпроизвежда автоматично снимките. (Repeat/Interval)
Enlarge Still image* (Увеличаване на
изображения)
Display Contents (Извеждане на
съдържание)
Увеличава снимките.
* Само за запис на снимки
44 BG
Превключва информацията, която е изведена на екрана за възпроизвеждане.
(Disp. Basic Info/Disp. Detail Info/No Disp. Info.)
Настройки
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте настройките на
видеокамерата.
Настройки за запис
Movie Audio Rec (Запис на звук
за видеоклип)
Включва записа на звук при запис на видеоклип. (On/Off)
Grid Line (Насочващи линии)
Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите
композицията на изображението. (On/Off)
Shoot w/oLens (Запис без обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора, когато няма обектив.
(Enable/Disable)
Когато използвате светкавица (продава се отделно), тя светва преди
записа, за да се избегне ефекта на “червените очи”. (On/Off)
Задава времето за извеждане на изображението веднага след записа. (2
sec/Off)
Red Eye Reduction* (Намаляване
на ефекта “червени очи”)
Auto Review* (Автоматичен
преглед)
* Само за запис на снимки
Основни настройки
Volume Settings (Настройка на
силата на звука)
Задава силата на звука за видеоклипове.
Beep (Звуков сигнал)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при работата с
видеокамерата. (On/Off)
Избира езика, който се използва на екрана.
Language (Език)
Date/Time Setup (Настройки на
датата и часа)
Area Setting (Настройка на
областта)
Power Save (Пестене на
захранването)
Настройва датата и часа. (year-month day/Date format/ Daylight Svg.)
LCD Brightness (Осветеност на
LCD екрана)
Viewfinder Bright. (Осветеност
на визьора)
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Version (Версия)
Задава осветеността на LCD екрана. (-2 до +2)
Demo Mode (Режим на демонстрация)
Задава настройка дали да се изведе режима на демонстрация за видеоклипове. (On/Off)
Reset Default (Връщане на
фабричните настройки)
Връща фабричните настройки на видеокамерата.
Избира областта, в която използвате видеокамерата.
Задава осветеността на визьора. (-1 до +1)
Позволява ви да почиствате матрицата.
Извежда версията на видеокамерата и обектива.
Инструмент за картата с памет
Format (Форматиране)
Форматира картата с памет.
Recover Image DB (Поправка на файла Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато бъдат открити
несъответствия.
с база данни)
File Number (Номер на файла)*
Избира начина, който се използва за номерация на файловете на
изображенията. (Series/Reset)
* Само за запис на снимки
45 BG
Допълнителна информация
Задава времето, след което видеокамерата преминава в режим на пестене
на захранването. (5 Min/Off)
Идентификация на частите
Цифрите в скоби указват страниците за справка.
A Визьор (20)
B Лостче за настройка на визьора (20)
C Бутон PHOTO (23)
D Лампички
(видеоклип)/
(снимка) (22)
E Кукичка за раменната дръжка (47)
F Бутон MODE (23)
G Ключ ON/OFF (захранване) (18)
H Бутон START/STOP (22)
I Лост BATT (изваждане на батерията) (15)
J Гнездо за аксесоари
Прикрепете микрофон (продава се отделно) и
др. Ако прикрепите аксесоари едновременно
към гнездото за аксесоари и гнездото с функция
за автоматично заключване, те могат да се
ударят един в друг и да се повредят.
46 BG
K Гнездо с функция за автоматично заключване
Прикрепете външна светкавица на Sony
(продава се отделно) и др.
Светкавицата не светва, когато сте
задали [Anti Motion Blur], [Hand-held Twilight],
[Continuous Adv.] или [Bracket: Cont.]. Не можете
да използвате някои видове светкавици и
функции с вашата видеокамера. Относно
съвместимостта на определен вид светкавица,
посетете интернет страницата на Sony във
вашата област или се консултирайте с вашия
доставчик на Sony или местен сервиз.
L Жак MIC (външен микрофон)
Когато свържете външния микрофон (продава
се отделно), той е с приоритет пред вградения.
M Терминал
(USB) (32)
N HDMI терминал (29)
Когато извеждате сигнали през HDMI
терминала, на LCD екрана и във визьора не се
извежда изображение.
A Микрофон (13)
N Лампичка за достъпа (21)
B Кукичка за раменната дръжка
O Гнездо на картата с памет (21)
C Високоговорител
P Терминал на батерията (14)
D LCD екран (20)
E Бутон MENU (24, 42)
Прикрепете раменната дръжка (продава се
отделно) към кукичките за раменната дръжка.
Допълнителна информация
F Бутон WB/b (25, 42)
За да прикрепите раменната дръжка
G Бутон FOCUS (25)
H Бутон DISP/v (24, 42)
I Бутон
(Възпроизвеждане) (28)
J Контролен диск (26, 42)
K Бутон GAIN/B (25, 42)
L Бутон FINDER/LCD (20)
(Компенсация на експонацията)/
M Бутон
(Индекс с изображения)/V (25, 42)
Продължава
47 BG
Идентификация на частите (продължение)
A Жак i (слушалки)
Използвайте стерео минижак слушалки.
E Пръстен за поставяне (16)
B Жак DC IN (15)
G Контактни части за обектива
Не докосвайте контактните части на
обектива, за да не ги замърсите.
C Ремък за китката
Стегнете ремъка за китката както е показано
по-долу.
F Матрица
H Издатини за заключване на обектива
I Бутон за отключване на обектива (17)
J Ключ за заключване на zoom пръстена (24)
K Сенник (12)
L Обектив (16)
M Zoom пръстен (24)
N Пръстен за фокусиране (24)
D Гнездо за статив
Прикрепете статив към гнездото
посредством винт (продава се отделно):
Дължината на винта трябва да е по-малка
от 5.5 mm.
48 BG
Списък с икони
Горна част
Дясна част
Лява част
Режим на светкавицата/Намаляване
на ефекта “червени очи”
Режим drive
Режим drive
Режим на фокусиране
Лява част
Компенсация на светкавицата
Долна част
Режим на измерване
Чувствителност на светлината
Горна част
Режим на експонация
ISO
Намаляване на смущенията при движение
Баланс на белия цвят
Запис на нощни сцени от ръка
Размер на изображението/
съотношение на снимките
Креативен стил
Брой на снимките, които могат да
се запишат
Качество на видеоклиповете
DRO/Auto HDR
Карта с памет
Светкавицата се зарежда
Време за запис на видеоклипове
Долна част
Състояние на фокуса
Не записва звук по време на запис на
видеоклипове
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Предупреждение за клатене на
видеокамерата
Компенсация на експонацията
Предупреждение за прегряване
Записана дата/час на изображението
Файлът с база данни е пълен/Грешка
във файла с базата данни
Номер на изображението/Брой
изображения, записани в папката
Хистограма
Функцията за устойчиво снимане е
изключена
Папка за възпроизвеждане – номер
на файла
Извежда се, когато HDR не работи с
изображението
Защита
Състояние на записа
Брояч (час:минута:секунда)
Продължава
49 BG
Допълнителна информация
Оставащ заряд в батерията
Списък с икони (продължава)
Дясна част
(Меки бутони)
Вижте стр. 19
• Индикаторите и техните позиции са приблизителни и
е възможно да се различават от това, което реално се вижда.
50 BG
Азбучен указател
A-Z
LCD екран.....................................................................................20
Отстраняване на проблеми..................................................33
PMB................................................................................................. 31
Приложени аксесоари................................................................12
Zoom............................................................................................... 24
Приоритет на диафрагмата................................................26
А-Я
Приоритет на скоростта на затвора............................26
Режим на експонацията.......................................................... 26
Автоматично програмиране.............................................. 26
Баланс на белия цвят............................................................... 25
Батерия.........................................................................................14
Зареждане.......................................................14
Изваждане.......................................................15
Ниво на оставащия заряд........................14
Прикрепяне......................................................14
Визьор............................................................................................20
Включване на видеокамерата.............................................18
Възпроизвеждане...................................................................... 28
Възпроизвеждане на телевизор.........................................29
Ръчна експонация........................................................................26
Списък с менюта....................................................................... 42
Видеокамера...................................................43
Възпроизвеждане..........................................44
Настройки.......................................................45
Осветеност/Цветност...........................44
Режим за запис..............................................43
Режим на запис/Размер на
изображението..............................................43
Фокусиране.............................................................................24, 25
Чувствителност на осветеността................................25
Запис............................................................................................. .22
Видеоклипове.................................................22
Снимки..............................................................23
Функции за запис..........................................24
Идентификация на частите................................................46
Изтриване....................................................................................28
Икони...............................................................................................49
Карта с памет............................................................................21
Компенсация на експонацията............................................25
Компютър
Подготовка....................................................30
Меню...............................................................................................24
Настройки на датата и часа..............................................18
Обектив
Прикрепяне......................................................16
51 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising