Sony | NEX-VG30EH | Sony NEX-VG30EH Инструкции за експлоатация

Щракнете
Съдържание
Упътване за видеокамера
NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH
Търсене на изображение
Азбучен указател
 2012 Sony Corporation
4-440-802-11(1)
BG
Използване на ръководството Упътване за видеокамера
Съдържание
В това ръководство ще намерите пълната информация за използването на
видеокамера. Прочетете ръководството Упътване за видеокамера, както и Ръководство
за употреба (отделно ръководство). Информация относно използването на вашата
видеокамера с компютър можете да намерите и в книжката Ръководство за употреба,
както и в помощния файл “PlayMemories Home Help Guide”, приложен към софтуера
“PlayMemories Home”.
Бързо търсене на информация
Щракнете върху опция от лентата вдясно на страницата, за да преминете към
страницата с информация за съответната област.
Търсене на изображение
 Щракнете тук.
ˎˎ Можете
да търсите опция по ключова дума, като използвате Adobe Reader. За съвети как да
използвате Adobe Reader се обърнете към помощния му файл.
ˎˎ Можете да отпечатате ръководството Упътване за видеокамера.
Азбучен указател
BG
2
Първо прочетете това
Използване на видеокамерата
придържайте видеокамерата за следните
части, както и за капачетата на жаковете.
Визьор
Черни точки
LCD екран
Бели, червени, сини или зелени точки
Обектив
(NEX-VG30H/VG30EH)
Сенник
(NEX-VG30H/VG30EH)
Вграден микрофон
Настройка на езика
ˎˎ Видеокамерата
не е защитена от прах и
мръсотия, както и не е водоустойчива.
Вижте “Работа с видеокамерата” (стр. 102).
ˎˎ
Настройки в менюто, LCD панела,
визьора и обектива
Търсене на изображение
Не снимайте слънцето и не оставяйте
видеокамерата на слънчева светлина за
дълго. Вътрешността на видеокамерата може
да се повреди. Ако слънчевата светлина се
концентрира върху намиращ се наблизо обект,
това може да причини пожар. Ако ви се налага
да оставите видеокамерата на слънце за подълго време, прикрепете капачето на обектива.
ˎˎ Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
ˎˎ Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина като например по здрач.
ˎˎ Не гледайте към слънцето или друг източник
на силна светлина през сваления обектив. Това
може да увреди безвъзвратно очите ви.
ˎˎ
Съдържание
ˎˎ Не
Дисплеят на екрана за всеки език се използва
за илюстрация на работните процедури. Ако
е наложително, преди да започнете работа с
видеокамерата, променете езика (стр. 24).
Запис
ˎˎ При
текущите условия на запис или
възпроизвеждане, настройка, която е
оцветена в сиво, не е достъпна.
ˎˎ LCD екранът е произведен чрез
използването на високо прецизна
технология, така че 99.99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това, възможно е на
екрана да се появят малки тъмни и/или ярки
точки (бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата на тези точици е нормална и
е в резултат на производствените процеси, и
по никакъв начин не влияе на записа.
Форматирайте картата-памет със самата
видеокамера, когато използвате носителя
за първи път, за да постигнете стабилно
функциониране с него (стр. 81). Когато
форматирате носителя на запис, всички данни
на носителя ще се изтрият и изтритите данни
не могат да бъдат възстановени. Запазете
важните данни на компютър и др.
ˎˎ Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината
и звукът се записват без проблеми.
ˎˎ Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато извършването на запис или
ˎˎ
Азбучен указател
BG
3
да запазете изображенията на външно
устройство, вижте стр. 60.
ˎˎ Видовете дискове или носители, на които
можете да запазвате изображения, зависят
REC Mode] (режим на запис), който
от [
сте избрали. Видеоклипове, записани с
] (NEX-VG30/
настройка [60p Quality
] (NEX-VG30E/
VG30H), [50p Quality
], могат да
VG30EH) или [Highest Quality
бъдат запазени на външен носител или на
Blu-ray дискове (стр. 58, 60).
Забележки за батерията/
променливотоковия адаптер
Съдържание
възпроизвеждане е невъзможно поради
повреда на видеокамерата, носителя и др.
ˎˎ За да гледате записи, направени с
видеокамерата, на телевизор, имате нужда от
NTSC телевизор за модела NEX-VG30/VG30H и
PAL телевизор за модела NEX-VG30E/VG30EH.
ˎˎ Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат
защитени от авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие с местния закон за защита
на авторските права.
ˎˎ Използвайте видеокамерата в съответствие
с местните закони и правила.
ˎˎ Уверете
се, че сваляте батерията или
променливотоковия адаптер след като
изключите видеокамерата.
ˎˎ Изключвайте променливотоковия адаптер
от видеокамерата, като придържате както
щекера, така и устройството.
Забележки за възпроизвеждането
ˎˎ Възможно
Забележка за работната температура
на видеокамерата/батерията
ˎˎ Когато
температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането
да не бъдат извършени поради активиране
на защитните функции на видеокамерата. В
този случай на LCD екрана (стр. 93) или във
визьора се извежда индикатор.
DVD носители, записани с HD
качество на изображението (висока
резолюция)
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или аксесоари
ˎˎ DVD
носителите, записани с HD качество
на изображението (висока резолюция),
могат да се възпроизвеждат само на
устройства, съвместими с AVCHD формата.
DVD плейърите или рекордерите не могат
да възпроизвеждат дискове, записани с
качество с висока разделителна способност
(HD), тъй като са несъвместими с AVCHD
формата. Също така, DVD плейърите/
рекордерите може да откажат при
изваждането на дискове, записани в AVCHD
формат (HD качество).
ˎˎ Не
Запазване на всички записани от вас
данни
Ако не можете да записвате/
възпроизвеждате изображения,
извършете функцията [Format]
ˎˎ За
да предотвратите загуба на вашите данни
с изображения, периодично запазвайте
записаните изображения на външен
носител. За да запазвате изображенията
на вашия компютър, вижте стр. 54, а за
ˎˎ Ако
записвате/изтривате изображения
дълго време, данните на носителя може да се
BG
4
Азбучен указател
се опитвайте да форматирате носителя
на запис на вашата видеокамера, като
използвате компютър. Ако го направите,
вашата видеокамера може да не работи
правилно.
ˎˎ Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел,
се уверете, че поставяте свързващия жак
в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната
посока може да причини повреда на
свързващия терминал или на вашата камера.
Търсене на изображение
е изображения, записани
на вашата видеокамера, да не се
възпроизвеждат правилно на други
устройства. И обратното, възможно е
изображения, записани на други устройства,
да не се възпроизвеждат правилно на тази
видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете със стандартно качество
(STD), записани на SD карти-памет, не могат
да се възпроизвеждат на AV устройства от
други производители.
или вибрации, докато лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 30) или
лампичката за достъп (стр. 27) светят или
мигат.
ˎˎ Когато използвате раменна дръжка (продава
се отделно), внимавайте да не ударите
видеокамерата в нещо.
Забележки за допълнителните
аксесоари
ˎˎ Препоръчваме
ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
ˎˎ Оригиналните Sony продукти може да не са
налични в някои държави/региони.
Съдържание
фрагментират. Изображенията не могат да
бъдат запазени или записани. В този случай
запазете изображенията на външен носител,
за да извършите [Format], като докоснете
(MENU)  [Setup] 
Media Settings)]  [Format] 
[ (

.
Информация за ръководството,
изображенията и екранните дисплеи
ˎˎ Изображенията,
Търсене на изображение
използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и може
да изглеждат различно от изображенията и
екранните индикатори, които наистина се
извеждат на екрана на вашата видеокамера.
Освен това, илюстрациите на вашата
видеокамера и екранните индикации са
преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
ˎˎ В това ръководство, DVD дисковете,
записани с качество с висока разделителна
способност (HD), се наричат AVCHD
дискове.
ˎˎ Дизайнът и техническите характеристики
на видеокамерата и аксесоарите подлежат на
промяна без предупреждение.
ˎˎ Индикаторите на екрана в това ръководство
са тези на модела NEX-VG30.
Забележки за употреба
извършвайте следните действия. Ако го
направите, носителят на запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не възпроизведат или може да се изгубят,
или е възможно да се получи друг проблем.
ˋˋНе вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 27) свети или
мига.
ˋˋНе отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата, и не излагайте
устройството на механични сътресения
Азбучен указател
ˎˎ Не
BG
5
Функции на това
устройство
затвора, усилването, баланса на бялото и
др. при запис на видеоклипове.
Дискът MANUAL и съответните бутони
помагат за по-лесното използване на
видеокамерата според вашата преценка.
Микрофон с високо качество
Видеокамерата притежава микрофон с
4-капсулна структура. Видеокамерата
локализира правилно звука чрез
обработка на сигнала от микрофона
и постига реалистично усещане и
точна локализация, както и ясен звук
с минимални смущения. С помощта
на висококачествения микрофон,
видеоклиповете с висока резолюция
стават още по-привлекателни.
Гнездо за аксесоари
Система с възможност за смяна
на оптиката
Можете да използвате XLR Box адаптер
(продава се отделно) и светкавица
(продава се отделно), съвместими с
гнездото за аксесоари.
Азбучен указател
Тази видеокамера включва E-байонет
система с възможност за смяна на
обективи.
Приложеният към модела NEX-VG30H/
VG30EH Е-байонет обектив притежава
механизъм за оптично компенсиране на
вибрациите (Активен режим) и може да
приближава до 11 пъти.
Използването на адаптер за байонет
(продава се отделно) ви позволява да
използвате също обективи (А-байонет
обективи). Можете да изберете
правилния обектив за условията на
запис или различните обекти. Широката
гама обективи ще подобри вашето
визуално изживяване.
Търсене на изображение
Видеокамерата притежава CMOS сензор
за изображението с размер APS-C (23.5
mm х 15.6 mm).
Размерът на сензора за изображението
е около 20 пъти по-голям от често
използваните в други видеокамери
1/3-инчови сензори.
Колкото по-голям е размерът на сензора,
толкова по-плитка е дълбочината
на полето. Това ви позволява да
разфокусирате фона, за да изпъкне
обектът на преден план.
Съдържание
Сензор за изображението с
голям размер
Възможност за ръчно
управление
Видеокамерата ви позволява да
регулирате диафрагмата, скоростта на
BG
6
Търсене на изображение
Запис на видеоклипове с яснотата на снимка
Ръчно фокусиране (41)
С по-добра осветеност (70)
Запис на изображение, подобно
на филм (79)
Постигане на по-внушителни и
реалистични изображения (72)
Запис, когато снимате от ръка
Проследяване на обект
в движение (73)
Запис от нисък ракурс (45)
BG
7
Азбучен указател
Предотвратяване на клатенето на
видеокамерата (74)
Търсене на изображение
Регулиране на цветовете (45)
Съдържание
Разфокусиране на фона (47)
Запис на ясен звук
Естествен запис на силен звук (76)
Запис на пейзажи
Ярки небесни цветове (70)
Съдържание
Запис на заобикалящия звук (44)
Запазване на нивото на записа (76)
Една и съща сцена с различна
осветеност (73)
Заснемане на най-добрия
момент (73)
Търсене на изображение
Запис на ясни снимки
Азбучен указател
BG
8
Съдържание
Подготовка за включване
Търсене на изображение
Стъпка 1: Проверка на приложените артикули.................................................................... 12
Всички модели........................................................................................................................ 12
NEX-VG30H/VG30EH.............................................................................................................. 13
Стъпка 2: Прикрепяне на приложените артикули.............................................................. 14
Поставяне на обектива....................................................................................................... 14
Поставяне на противошумовия филтър..................................................................... 14
Поставяне на капачето на батерията........................................................................... 14
Стъпка 3: Зареждане на батерията............................................................................................. 15
Стъпка 4: Поставяне на обектива................................................................................................ 18
Сваляне на обектива........................................................................................................... 20
Стъпка 5: Включване на захранването и сверяване на датата и часа........................ 23
Промяна на настройката на езика................................................................................ 24
Стъпка 6: Извършване на настройки преди записа........................................................... 25
LCD панел.................................................................................................................................. 25
Промяна на дисплея на LCD екрана............................................................................. 25
Визьор........................................................................................................................................ 26
Стъпка 7: Поставяне на карта-памет......................................................................................... 27
Съдържание
Използване на ръководството Упътване за видеокамера.................................................2
Бързо търсене на информация.........................................................................................2
Първо прочетете това.........................................................................................................................3
Забележки за употреба..........................................................................................................5
Функции на това устройство............................................................................................................6
Търсене на изображение...................................................................................................................7
Запис/Възпроизвеждане
BG
9
Азбучен указател
Запис........................................................................................................................................................ 29
Запис на видеоклипове...................................................................................................... 30
Запис на снимки..................................................................................................................... 31
Възпроизвеждане на видеокамерата....................................................................................... 33
Работа с видеокамерата, докато възпроизвеждате видеоклип...................... 34
Преглед на снимки............................................................................................................... 35
Възпроизвеждане на изображения на телевизор.............................................................. 37
Списък с връзки..................................................................................................................... 37
Допълнителни операции
Съдържание
Търсене на изображение
Полезни функции за запис на видеоклипове и снимки................................................... 40
Регулиране на функцията за приближение с варио пръстена......................... 40
Регулиране на функцията за приближение с лостчето за приближение.... 40
Ръчно фокусиране................................................................................................................ 41
Използване на обширен фокус....................................................................................... 42
Избор на изображения с висока разделителна способност (HD) или
изображения със стандартна разделителна способност (SТD)....................... 42
Избор на режим на запис.................................................................................................. 43
Използване на функцията Проследяващ фокус...................................................... 44
Запис на звук с по-голямо присъствие (5.1-канален съраунд звук).............. 44
Запис в огледален режим.................................................................................................. 45
Запис с различен ракурс.................................................................................................... 45
Регулиране на баланса на бялото.................................................................................. 45
Ръчна настройка ................................................................................................................................ 47
Ръчни настройки на изображението с помощта на диска MANUAL.............. 47
Настройка на IRIS................................................................................................................... 47
Настройка на скоростта на затвора............................................................................. 48
Настройка на експонацията............................................................................................. 48
Допълнителни ръчни настройки................................................................................... 49
Правилно използване на видеокамерата............................................................................... 51
Изтриване на видеоклипове и снимки....................................................................... 51
Защита на записаните видеоклипове и снимки (Защита)................................... 51
Разделяне на видеоклип.................................................................................................... 52
Запис на снимка от видеоклип (само за NEX-VG30/VG30H)............................... 53
Запазване на видеоклипове и снимки с компютър
Избор на метод за създаване на диск (компютър)............................................................. 54
Прехвърляне на видеоклипове и снимки към компютър............................................... 56
Запазване на изображения на диск........................................................................................... 57
Упътване за презапис....................................................................................................................... 59
Запазване на изображения на външно устройство........................................................... 60
Запазване на желани видеоклипове и снимки....................................................... 61
Възпроизвеждане на изображения от видеокамерата на външно
устройство................................................................................................................................ 62
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с
помощта на записващо устройство и др................................................................................. 63
BG
10
Азбучен указател
Запазване на изображения с външно устройство
Настройки на вашата видеокамера
Съдържание
Използване на менютата................................................................................................................. 65
Работни менюта..................................................................................................................... 65
Списък с менюта................................................................................................................................. 66
Shooting Mode (Опции за избор на режима на запис)................................................................... 70
Camera/Mic (Опции за настройка на записа).............................................................................. 70
Image Quality/Size (Опции за настройка на качеството или размера на изображенията).......... 79
Edit/Copy (Опции за редактиране).................................................................................................. 80
Setup (Други опции за настройка)................................................................................................. 81
Допълнителна информация
Търсене на изображение
Отстраняване на проблеми..................................................................................................... 87
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори...................................... 93
Времена за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да записвате.......... 96
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с различните видове
батерии...................................................................................................................................... 96
Очаквано време за запис на видеоклипове............................................................. 96
Очакван брой снимки, които можете да запишете................................................ 97
Използване на видеокамерата в чужбина.............................................................................. 98
Поддръжка и предпазни мерки................................................................................................100
AVCHD формат......................................................................................................................100
Карта-памет............................................................................................................................100
Батерия “InfoLITHIUM“.......................................................................................................101
Работа с видеокамерата...................................................................................................102
Бърза справка
Индикатори на екрана...................................................................................................................107
Части и бутони за управление...................................................................................................109
Азбучен указател..............................................................................................................................114
Азбучен указател
BG
11
Подготовка за включване
ˎˎ USB
Уверете се, че комплектът с
видеокамерата включва следните
артикули.
Цифрата в скобите показва броя на
приложените аксесоари.
кабел (1) (стр. 60)
ˎˎ Безжично
устройство за
дистанционно управление (RMT-835)
(1) (стр. 112)
Всички модели
видеокамера (1)
на тялото (прикрепено към
видеокамерата NEX-VG30H/VG30EH;
приложено, но не е прикрепено към
другите модели) (1) (стр. 18)
Съдържание
Стъпка 1: Проверка
на приложените
артикули
ˎˎ Тази
ˎˎ Капаче
ˎˎ Акумулаторна
(стр. 15)
ˎˎ Променливотоков
адаптер (1) (стр. 15)
ˎˎ Капаче
ˎˎ Захранващ
батерия (NP-FV70) (1)
на батерията (1) (стр. 14)
кабел (1) (стр. 15)
ˎˎ Противошумов
филтър (1) (стр. 14)
A/V кабел (1) (стр. 37)
ˎˎ Голям
свързващ кабел (1) (стр. 37)
BG
12
окуляр (1) (стр. 26)
Азбучен указател
ˎˎ Компонентен
ˎˎ A/V
Търсене на изображение
В устройството за дистанционно управление
вече е инсталирана литиева батерия.
ˎˎ CD-ROM
със софтуерни приложения
за видеокамерата (1)
ˋˋ“PlayMemories
ˎˎ Ръководство
Съдържание
Home” (софтуер,
включително “PlayMemories Home Help
Guide”)
ˋˋImage Data Converter (софтуер за RAW
изображения)
ˋˋУпътване за видеокамера (PDF)
за употреба (1)
NEX-VG30H/VG30EH
ˎˎ Механичен
вариообектив със силно
приближение (E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS) (прикрепен към видеокамерата)
(1) (стр. 18)
ˎˎ
Търсене на изображение
ˎˎ Сенник
(1) (стр. 22)
Предно капаче за обектива (прикрепено
към обектива) (1) (стр. 18)
ˎˎ Задно
капаче за обектива (1) (стр. 18)
Азбучен указател
BG
13
Стъпка 2: Прикрепяне
на приложените
артикули
Съдържание
Поставяне на обектива
За информация относно начина на
поставяне на обектива вижте стр. 18.
Моделът NEX-VG30/VG30E не се
предлага с обектив E PZ 18-200mm F3.56.3 OSS. Моля, използвайте подходящ
обектив (продава се отделно).
За модела NEX-VG30H/VG30EH
обективът е прикрепен към
видеокамерата, когато я купувате.
Поставяне на противошумовия
филтър
Търсене на изображение
Използвайте противошумовия филтър,
когато желаете да намалите смущенията,
причинени от вятъра, които се записват
от микрофона. Прикрепете филтъра,
като внимавате логото на Sony да сочи
надолу.
Поставяне на капачето на
батерията
Азбучен указател
Прикрепете капачето за батерията след
като поставите самата батерия.
Поставете го, като насочите издадената
част (), както е показано на
илюстрацията.

BG
14
Стъпка 3: Зареждане на батерията
Съдържание
Жак DC IN
Променливотоков адаптер
Батерия
Захранващ кабел
Лампичка CHG (зареждане)
Изравнете маркировката  на DC
щекера и жака DC IN.
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM” (серия V) след като я прикрепите към
вашата видеокамера.
¦¦ Забележки
можете да прикрепите батерия “InfoLITHIUM”, различна от серия V, към вашата видеокамера.
ˎˎ Не можете да поставяте “InfoLITHIUM” батерия NP-FV30/FV50, независимо че е от серия V.
ˎˎ Не
1
2
3
Търсене на изображение
Към стенен контакт
DC щекер
Плъзнете ключа POWER в положение OFF (настройка по подразбиране).
Свържете кабела на захранването и променливотоковия адаптер към
вашата видеокамера и стенния контакт.
Лампичката CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Когато батерията е
напълно заредена, лампичката CHG (зареждане) угасва.
BG
15
Азбучен указател
Прикрепете батерията, като я плъзнете по посока на стрелката,
докато чуете щракване.
4
Когато батерията се зареди, изключете променливотоковия адаптер
от жака DC IN на вашата видеокамера.
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия.
Батерия
NP-FV70 (приложена в
комплекта)
NP-FV100
Време за зареждане
195
Съдържание
Време за зареждане
390
ˎˎ Времената
за зареждане, показани в таблицата по-горе, са измерени, когато зареждате батерията
при температура от 25°С. Препоръчителният температурен диапазон за зареждане на батерията е
в рамките на 10°С до 30°С.
Съвети
включите вашата видеокамера, можете да проверите индикатора, намиращ се в горния
десен ъгъл на LCD екрана, за да установите приблизителното оставащо количество заряд в
батерията.
¼¼
За да извадите батерията
Плъзнете ключа POWER в положение OFF. Плъзнете лостчето за освобождаване на
батериите BATT (батерия) () и извадете батерията ().
Търсене на изображение
ˎˎ Когато
Лостче за освобождаване на
батерията BATT
Извършете същите връзки като описаните в “Стъпка 3: Зареждане на батерията”
(стр. 15). Дори когато батерията е прикрепена, тя не се изразходва.
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от АС 100 V - 240 V, 50Hz /60 Hz.
¦¦ Забележки
използвайте електронен преобразувател на напрежението.
ˎˎ Не
BG
16
Азбучен указател
За да използвате мрежата от 220 V като източник на захранване
Забележки on attaching/detaching of the power source
ˎˎ Преди
Съдържание
да смените батерията или да отстраните променливотоковия адаптер от устройството,
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 30) и лампичка за
изключете уреда и се уверете, че лампичките
достъп (стр. 27) не светят.
ˎˎ Лампичката CHG (зареждане) премигва, докато зареждате батерията при следните условия:
ˋˋКогато батерията не е поставена правилно.
ˋˋКогато батерията е повредена.
ˋˋКогато температурата на батерията е ниска.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на топло място.
ˋˋКогато температурата на батерията е висока.
Извадете батерията от видеокамерата и я поставете на хладно място.
ˎˎ В настройката по подразбиране, захранването автоматично се изключва, ако оставите
видеокамерата без да извършвате операция с устройството за приблизително 5 минути; по този
начин се пести захранване на батерията ([A. Shut Off], стр. 85).
Забележки за променливотоковия адаптер
ˎˎ Включете
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е проектиран за работа само с тази видеокамера и не бива да го използвате с
други електрически уреди.
Търсене на изображение
променливотоковия адаптер в най-близкия контакт. Незабавно изключете адаптера,
ако докато използвате видеокамерата се получи някаква повреда.
ˎˎ Не използвайте променливотоковия адаптер на тясно място, като например между стена и мебел.
ˎˎ Внимавайте да не дадете DC щекера на променливотоковия адаптер или терминала на батерията
накъсо с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
Азбучен указател
BG
17
Стъпка 4: Поставяне на обектива
Предно капаче на обектива
Варио пръстен
Ключ за скорост
Задно капаче на обектива
на приближение
Лостче за приближение
Ключ за приближение
Пръстен за фокусиране
Маркировка за байонет
Контактни части на обектива*
Търсене на изображение
Маркировка за
сенника
Съдържание
Това ръководство обяснява начина на закрепяне на обектива, като използвате приложения към
NX-VG30H/VG30EH обектив E18-200 mm F3.5-6.3 OSS (обективът е поставен при покупката на
видеокамерата).
Ако използвате друг обектив, вижте ръководството за употреба, приложено към този обектив.
* Не докосвайте и не замърсявайте контактните части на обектива.
 Свалете капачето от тялото на видеокамерата и задното капаче от обектива.
Азбучен указател
BG
18
 Поставете обектива, като изравните маркировките (бели) на обектива
и тялото на видеокамерата. Леко притиснете обектива към тялото
на видеокамерата и завъртете обектива по посока на часовниковата
стрелка, докато щракне в заключено положение.
¦¦ Забележки
закрепяте обектив, не натискайте бутона за освобождаване на обектива.
ˎˎ Не притискайте, когато поставяте обектива. Това можете да причини повреда или да доведе до
счупване на гнездото за обектива.
ˎˎ В зависимост от обектива, който използвате, е възможно е да усещате леко движение на обектива,
когато той е в заключена позиция. Това не е неизправност.
ˎˎ Когато сменяте обектива, придържайте тялото на видеокамерата като насочите предния й
край надолу, и извършете бързо подмяната на обектива, като избягвате прашни места, за да
предотвратите попадането на прах и песъчинки във вътрешността на устройството.
ˎˎ Когато
Търсене на изображение
Маркировки за поставяне (бели)
Съдържание
Уверете се, че поставяте обектива направо, а не под ъгъл.
Азбучен указател
BG
19
Сваляне на обектива
 Натиснете бутона за освобождаване на обектива докарай и завъртете
обектива в посока обратна на часовниковата стрелка, докато спре.
ˎˎ Когато
сваляте обектива, придържайте и тялото на видеокамерата, и обектива.
Съдържание
 Поставете задното капаче на обектива и капачето на тялото на
видеокамерата.
ˎˎ Изравнете
маркировките на капачето на тялото с маркировките за поставяне, и завъртете
капачето по посока на часовниковата стрелка.
ˎˎ Преди да прикрепите капачетата, почистете ги от прах.
Търсене на изображение
Бутон за освобождаване на обектива
Изравнете маркировките
BG
20
Азбучен указател
¦¦ Забележки
при смяната на обектива във вътрешността на видеокамерата попаднат прах или песъчинки,
и ако те достигнат до сензора за изображението (частта, която играе ролята на филм), в
зависимост от условията на запис, прашинките може да се появят върху изображението.
Сензорът притежава противопрахово покритие, което предотвратява попадането на прашинки
по него. Въпреки това, закрепяйте и сваляйте обектива бързо, далеч от прашни места.
ˎˎ Не оставяйте тялото на видеокамерата без прикрепени обектив или капаче за тялото.
ˎˎ Ако
Ако по повърхността на сензора за изображението попаднат песъчинки
Изключете видеокамерата и свалете обектива. Почистете сензора и областта около
него, като използвате продухваща четка (продава се отделно) и след това отново
поставете обектива.
Съдържание
¦¦ Забележки
използвайте спрей, защото във вътрешността на видеокамерата може да се разпръснат
капчици.
ˎˎ Когато почиствате сензора за изображението, не поставяйте връхчетата на четката в празнините
зад мястото, където се монтира обективът.
ˎˎ Придържайте видеокамерата обърната надолу, за да предотвратите попадането на прах във
вътрешността й.
ˎˎ Докато почиствате видеокамерата, пазете устройството от механични вибрации.
ˎˎ Ако не успеете да почистите сензора за изображението, прилагайки гореописаната процедура, се
консултирайте с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
ˎˎ Не
Когато използвате адаптер за байонет (продава се отделно), можете да прикрепите
А-байонет обектив (продава се отделно) към вашата видеокамера. За подробности се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към адаптера за байонет.
Функции
Автофокус
AF система
LA-EA1
LA-EA2
Наличен само за SAM/ Наличен
SSM обективи*
Контрастен автофокус Фазово разпознаване на автофокуса
Избор на AF/MF
Превключва се от
обектива
Режим на автофокус
(само при запис на
снимки)
Single (Единичен)
SAM/SSM обективи: Превключва се от
обектива
Други обективи: Превключва се от бутона
FOCUS
Single (Единичен)/Continuous
(Продължителен)
BG
21
Азбучен указател
Възможните функции се различават в зависимост от вида на адаптера за байонет.
Търсене на изображение
Адаптер за байонет
* При LA-EA1, скоростта на автофокус с прикрепен А-байонет обектив ще бъде по-ниска в
сравнение с тази, когато е прикрепен E-байонет обектив. (Когато прикрепите А-байонет
обектив, скоростта на автофокуса ще бъде от около 2 до 7 секунди при положение, че снимате
при условията, препоръчани от Sony. Скоростта може да се различава в зависимост от обекта,
околната осветеност и др.)
Съдържание
¦¦ Забележки
е някои видове обективи да са с ограничена функционалност. За информация относно
съвместимостта на обективите проверете съответната Интернет страница или се консултирайте с
упълномощен сервиз на Sony.
ˎˎ Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да се запишат,
когато снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като зададете нивото на записа на звук в
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Microphone)] 
минимално положение. Докоснете
[Audio Rec Level].
ˎˎ Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от обектива, който
използвате за запис на обекта.
ˎˎ Възможно
Поставяне на сенника
Сенникът не може да се прикрепи към обектива обърнат наобратно.
Търсене на изображение
Изравнете червените маркировки и поставете сенника върху обектива. Завъртете
сенника по посока на часовниковата стрелка, докато червената точка на сенника и тази
на обектива се изравнят и се чуе щракване.
Азбучен указател
BG
22
Стъпка 5: Включване на захранването и
сверяване на датата и часа
Ключ POWER
Докоснете бутона на
LCD екрана
3
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [Next].
/
и след
докоснете
/
, докато тя се изведе.
Задайте [Daylight Savings] или [Summer Time], след това докоснете
[Next].
ˎˎ Ако
зададете [Daylight Savings] или [Summer Time] в положение [On], часовникът
преминава 1 час напред.
BG
23
Азбучен указател
да зададете отново датата и часа, докоснете
(MENU)  [Setup]  [ ( Clock
Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Когато опцията не е изведена на екрана,
ˎˎ За
Търсене на изображение
2
Изберете желания език, след това докоснете [Next]
4
Съдържание
1
Докато държите натиснат зеления бутон, задайте ключа POWER в
положение ON.
6
Изберете датата и часа, след това докоснете
*.
стойността, после докоснете [Next] 
/
Съдържание
5
Изберете формата за датата, след това докоснете [Next].
, за да зададете
Часовникът стартира.
Търсене на изображение
* Екранът за потвърждение се появява само когато сверявате часовника за първи път.
¦¦ Забележки
и часът не се извеждат, докато записвате, но автоматично се записват на картата-памет
и могат да бъдат изведени при възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU)  [Setup]  [
ˎˎ Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(MENU)  [Setup] 
.
[ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 
ˎˎ Ако бутонът, който докоснете, не реагира правилно, отново калибрирайте сензорния панел (стр. 103).
ˎˎ Датата
Плъзнете ключа POWER в положение OFF.
Лампичката (Видеоклип) мига няколко секунди, след което видеокамерата се
изключва.
Промяна на настройката на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на определен език.
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language Setting] 
Докоснете


.
желан език 
BG
24
Азбучен указател
За да изключите захранването
Стъпка 6: Извършване на настройки преди записа
LCD панел
 Максимум
90 градуса
Съдържание
Отворете LCD панела на 90 градуса спрямо видеокамерата ()и след това регулирайте
ъгъла().
Датчик за окото
 Максимум
180 градуса
Съвети
ˎˎ Изображенията
се извеждат във визьора или LCD екрана.
окото ви се приближи към визьора и LCD екранът е затворен, изображението се извежда
във визьора. Можете да настроите видеокамерата така, че дисплеят на екрана да се извежда
автоматично във визьора, когато приближите окото си, дори ако LCD екранът е отворен (стр. 84).
ˎˎ Можете да регулирате осветеността на LCD екрана чрез [LCD Brightness] (стр. 84).
ˎˎ Когато
Промяна на дисплея на LCD екрана
Натиснете DISPLAY, за да преминавате през режимите на екранен дисплей в следния ред:
Запис: Подробен дисплей  опростен дисплей  минимален дисплей
Възпроизвеждане: Подробен дисплей  минимален дисплей
BG
25
Азбучен указател
Бутон DISPLAY
Съвети
ˎˎ В настройката по подразбиране дисплеят на екрана преминава в опростен дисплей след около
4 секунди ([Display Setting], стр. 84). Дисплеят преминава в подробен дисплей, когато докоснете
екрана без значение къде с изключение на бутоните на LCD екрана, за да можете да използвате
опциите.
¼¼
Търсене на изображение
¼¼
 Максимум 90
градуса
След около 4
секунди
Дисплеят се затъмнява след известно време, когато използвате визьора.
Когато записвате и наблюдавате изображението през визьора, дръжте окото си близо
до визьора, докато LCD екранът е затворен. Ако индикациите на визьора са размазани,
регулирайте лостчето за настройка на визьора, което се намира от долната страна на
визьора. Ако [VF/Panel] (стр. 84) е в положение [Auto], когато окото се приближи към
визьора, датчикът го засича и извежда изображението във визьора, дори LCD екранът
да е отворен. Ако датчикът за окото не засече окото, картината се извежда на LCD екрана.
Ако при условия с много ярка светлина не виждате ясно картината във визьора,
използвайте приложения голям окуляр. За да прикрепите големия окуляр, разпънете го
леко и го изравнете с другия окуляр на визьора. Можете да прикрепите големия окуляр
в посока наляво или надясно.
Търсене на изображение
Ако изображението във визьора не е ясно
Съдържание
Визьор
Голям окуляр (приложен)
¦¦ Забележки
сваляйте стандартния окуляр.
ˎˎ Не
BG
26
Азбучен указател
Поставете издадената
част направо.
Стъпка 7: Поставяне на карта-памет
1
Отворете капачето и поставете картата-памет с подрязания ъгъл в
указаната посока, както е показано на илюстрацията, докато щракне.
2
Когато поставяте нова карта-памет, се извежда екранът [Preparing image database
file. Please wait.] (Подготвя се файл с база данни. Моля, изчакайте.). Изчакайте,
докато екранът изчезне.
Затворете капачето.
¦¦ Забележки
се появи съобщение [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] (Не е създаден нов файл с база данни. Възможно е свободното място да не е
достатъчно.), форматирайте картата-памет (стр. 81).
ˎˎ Поставете картата-памет в правилната посока. Ако я поставите наобратно и насила в
отделението, картата, отделението или данните може да се повредят.
ˎˎ Не отваряйте капачето по време на запис.
ˎˎ Когато поставяте или изваждате картата-памет, внимавайте картата-памет да не изскочи и да
падне.
Търсене на изображение
Обърнете внимание на посоката на подрязания ъгъл
Съдържание
Лампичка за достъп
ˎˎ Ако
Отворете капачето и натиснете веднъж картата-памет.
BG
27
Азбучен указател
За да извадите картата-памет
Видове карти-памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
Скорост на SD
картата
Капацитет
(гарантирани
операции)
“Memory Stick PROHG Duo” носител
32 GB
—
“Memory Stick
PRO Duo” носител
Съдържание
“Memory Stick
PRO Duo” носител
(Mark2)
Описва се в това
ръководство като
“Memory Stick XCHG Duo” носител
SD карта
SDHC карта-памет
64 GB
Клас 4 или по-бърза
SD карта-памет
SDXC карта-памет
ˎˎ Операциите
¦¦ Забележки
можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете, записани на “MemoryStick XC-HG Duo” и SDXC карти-памет, не могат да
бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са
съвместими с файловата система exFAT*, като свържете видеокамерата и устройствата чрез USB
кабел. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към
фотоапарата. Ако свържете към вашия фотоапарат устройство, което не е съвместимо с exFAT
системата, и ако се изведе екран, потвърждаващ форматирането, не извършвайте форматиране на
картата, защото това ще изтрие всички данни на носителя
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в “MemoryStick XC-HG Duo” и SDXC
картите-памет.
ˎˎ Не
Търсене на изображение
не са гарантирани за всички карти-памет.
да използвате само “Memory Stick PRO Duo” носители, които са с размер наполовина на
стандартен “Memory Stick” носител, или SD карти със стандартен размер.
ˎˎ Не залепвайте етикети или подобни върху носителите или адаптера за картите-памет. Това може
да причини неизправност.
ˎˎ Можете
Азбучен указател
BG
28
Запис/Възпроизвеждане
Запис
1
Затегнете ремъка на ръкохватката.
Търсене на изображение
2
За да свалите капачето на обектива, натиснете бутоните от двете
страни на капачето.
Съдържание
В настройката по подразбиране, видеоклиповете се записват с качество с висока
разделителна способност (HD).
3
Плъзнете ключа POWER в положение ON, като едновременно с това
натискате зеления бутон.
Азбучен указател
Вашата видеокамера се включва.
BG
29
Запис на видеоклипове
(Видеоклип): Когато записвате видеоклипове
(Снимка): Когато записвате снимки
Бутон
START/STOP
Съдържание
[STBY]  [REC]
Бутон MODE
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
(Видеоклип).
Лампичката за запис свети по време на запис (стр. 111).
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
¦¦ Забележки
ˎˎ Максималното
Съвети
стр. 96 относно времената за запис на видеоклиповете.
ˎˎ Функциите IRIS, Скорост на затвора, Увеличаване и Експонация се регулират автоматично, когато
натиснете PROGRAM AE.
ˎˎ [
SteadyShot] е зададен в положение [Standard] в настройката по подразбиране. Обърнете
внимание, че функцията Стабилизация няма да се използва, ако поставеният обектив не
притежава такава.
ˎˎ Можете да записвате снимки от видеоклипове (NEX-VG30/VG30H) (стр. 53).
¼¼
ˎˎ Вижте
BG
30
Азбучен указател
непрекъснато време за запис на видеоклипове е около 13 часа.
файлът с видеоклипа надвиши 2 GB, автоматично се създава следващ видео файл.
ˎˎ Стартирането на записа, след като включите видеокамерата, ще отнеме няколко секунди. Докато
това се случи, не можете да работите с видеокамерата.
ˎˎ Следните състояния ще бъдат налице, ако данните все още се записват на носителя на запис, дори
след приключване на записа. През това време не излагайте видеокамерата на вибрации или удари,
както и не вадете батерията или променливотоковия адаптер, ако:
ˋˋЛампичката за достъп (стр. 27) свети или мига.
ˋˋИконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
ˎˎ По време на запис придържайте обектива с лявата си ръка (ако не използвате статив). Уверете се,
че пръстите ви не докосват микрофона.
ˎˎ Когато
Търсене на изображение
 Натиснете START/STOP, за да започнете записа.
ˎˎ Можете
Код с данни по време на запис
Датата на запис, часът и условията се записват автоматично на носителя на запис. Те
не се извеждат при записа. Въпреки това, вие можете да ги проверите чрез [Data Code]
(MENU)  [Setup] 
при възпроизвеждането. За да ги изведете, докоснете
Playback Settings)]  [Data Code]  желана настройка 
.
[ (
Съдържание
да проверите времената за запис, приблизителния оставащ капацитет и др., като
(MENU)  [Setup]  [ (
Media Settings)]  [Media Info] (стр. 81).
докоснете
ˎˎ LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран
(извеждане на всички пиксели). Въпреки това, тази функция може да отреже горния, долния,
десния и левия краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с функцията за извеждане на всички пиксели. В този случай задайте [Guide Frame] в
положение [On] (стр. 76) и запишете изображенията като за насоки използвате външните рамки,
изведени на екрана.
Запис на снимки
(Видеоклип): Когато записвате видеоклип
(Снимка): Когато записвате снимка
Мига  Свети
Бутон MODE
Когато индикацията
 Натиснете MODE, за да включите лампичката
Търсене на изображение
Бутон
PHOTO
изчезне, изображението е записано.
(Снимка).
Дисплеят на LCD екрана преминава в режим на запис на снимки.
Индикатор за фокуса
Фокусният индикатор свети/мига и по този начин показва състоянието на фокуса.
 свети
 мига
¼¼
: Фокусът е заключен.
: Видеокамерата не може да фокусира автоматично върху обекта.
Композирайте снимката отново или променете настройката на фокуса.
Съвети
стр. 97 относно броя на снимките, които можете да запишете.
ˎˎ Вижте
BG
31
Азбучен указател
 Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докрай.
ˎˎ Функциите
IRIS, Скорост на затвора, ISO и Експонация се регулират автоматично, когато
натиснете PROGRAM AE.
ˎˎ За да промените размера на изображението, докоснете
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Image Size]  желана настройка 
.
[
ˎˎ Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията
.
Съдържание
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
32
Възпроизвеждане на видеокамерата
¼¼
Съвети
ˎˎ Видеокамерата
Вашата видеокамера се включва.
(Преглед на изображения).
Натиснете
/
, за да изберете желаното събитие ().
Индекс екранът със събития се извежда, когато докоснете събитието в центъра.
ˎˎ Докоснете
( Промяна на скалата със събития) в долната дясна част на екрана, така че
да промените времето в индикаторната лента от 1 година и половина на три месеца, което ще
промени количеството събития, които могат да се изведат в индикаторната лента за време.
BG
33
Азбучен указател
 Към екрана MENU
 Събития

/
: Към предходно/следващо събитие
 Име на събитието
 Променя в режим на запис на видеоклип/снимка
 Индикаторна лента за време
 Бутон за промяна на скалата със събития
Търсене на изображение
3
След няколко секунди се извежда екранът Event View (Преглед на събития).
Докоснете
Съдържание
1
2
автоматично извежда записаните изображения като го подрежда по дата и час.
Плъзнете ключа POWER в положение ON, като едновременно с това
натискате зеления бутон.
4
Докоснете изображението, което желаете да прегледате.
Съдържание
Докоснете  , за да изберете вида на изображението, което желаете да изведете
MOVIE] (само за видеоклипове), [
PHOTO] (само за
в индекс екрана от [
MOVIE/PHOTO] (комбинирано видеоклипове и снимки).
снимки) или [
 се извежда на видеоклипа или снимката, която е последно
възпроизведена или записана. Ако докоснете видеоклипа или снимката с , можете да
продължите възпроизвеждането от сцената, в която сте го спрели.
ˎˎ Индикацията
Търсене на изображение
 За да се върнете към екрана Event View (Преглед на събития)

/
: Извежда предходна/следваща страница (Когато докоснете и
задържите бутона, можете да прегледате индекс екрана.)
 Променя в режим на запис на видеоклип/снимка
 Заглавие на събитието
 Общо време за възпроизвеждане на видеоклиповете от събитието (общ брой
снимки, ако има записани само снимки)
 Бутон за смяна на вида на изображението
 Видеоклип
 Снимка
Работа с видеокамерата, докато възпроизвеждате видеоклип
BG
34
Азбучен указател
Можете да използвате функциите, показани на фигурата по-долу, докато видеокамерата
възпроизвежда видеоклип. Фигурата по-долу ще се изведе, когато изберете
MOVIE/PHOTO] (настройка по подразбиране) или [
MOVIE], като докоснете
[
бутона за смяна на вида на изображението в индекс екрана със събития.
Настройка на силата
на звука
Изтриване
Контекст
За бързо превъртане
напред*
За да въведете режим на
пауза*/възпроизвеждане
Предходен
За бързо превъртане
назад*
Съдържание
Следващ
За да спрете*
* Можете да използвате тези бутони, само когато видеокамерата възпроизвежда видеоклип.
¦¦ Забележки
е да не успеете да възпроизвеждате изображения, записани с други уреди.
ˎˎ Възможно
¼¼
Съвети
ˎˎ Когато докоснете бутона
За да регулирате нивото на силата на звука за видеоклипове
Докато възпроизвеждате видеоклипове, докоснете
/

.
Търсене на изображение
на екрана за възпроизвеждане, ще се изведат функциите, които са
достъпни към момента, което ще позволи по-лесното им използване.
ˎˎ Когато възпроизвеждането достигне до последното изображение, екранът ще се върне в режим
INDEX.
ˎˎ Докоснете
/
, докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизвеждате бавно
видеоклипове.
ˎˎ Когато неколкократно докоснете
/
, докато възпроизвеждате, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо 
около 60 пъти по-бързо.
ˎˎ Датата, часът и условията на записа автоматично се запазват, докато извършвате операция
по запис. Тази информация не се извежда при записа, но можете да я изведете при
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)] 
възпроизвеждането, докосвайки

.
[Data Code]  желана настройка 
 регулирайте с помощта на
Преглед на снимки
Приближение при
възпроизвеждане
Изтриване
Контекст
Предходен
BG
35
Следващ
За да стартирате/
спрете изреждането на
изображения
Азбучен указател
Можете да използвате функциите, показани на фигурата по-долу, докато преглеждате
PHOTO], като докоснете
снимки. Фигурата по-долу ще се изведе, когато изберете [
бутона за смяна на вида на изображението в индекс екрана със събития.
¼¼
Съвети
да повторите изреждането на изображения, докоснете
ˎˎ За
 [Slideshow Set].
За да преглеждате увеличени изображения
Съвети
можете да използвате приближение при възпроизвеждане, ако не сте избрали [
индекс екрана.
¼¼
ˎˎ Не
PHOTO] в
Съдържание
Докоснете (Приближение при възпроизвеждане), докато възпроизвеждате снимки.
Не можете да регулирате приближението чрез / . Можете да работите също с
лостчето за приближение.
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
36
3
Възпроизвеждане
на изображения на
телевизор
Възпроизведете видеоклип или
снимка на видеокамерата (стр. 33).
Списък с връзки
Свързване към телевизор с висока
разделителна способност
Когато качеството на записа е с висока
резолюция (HD), видеоклиповете
се възпроизвеждат с качество с
висока резолюция (HD). Когато
качеството на записа е със стандартна
резолюция (STD), видеоклиповете
се възпроизвеждат с качество със
стандартна резолюция (STD).
Изходни конектори на видеокамерата
Жак HDMI OUT
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
(Бял)
(Червен)
A/V конектор за
дистанционно
управление
Търсене на изображение
Компонентен аудио/видео
кабел (приложен)
Съдържание
Начините на връзка и качеството на
изображенията (висока разделителна
способност (HD) или стандартна
разделителна способност (STD)), които
се възпроизвеждат на телевизионния
екран, се различават в зависимост
от телевизора, който сте свързали, и
конекторите, които използвате.
Можете да гледате изображения на
вашия телевизор, докато ги записвате.
HDMI кабел (продава се
отделно)
Превключете селектора за вход на
телевизора към свързващия жак.
Свързване към телевизор със
стандартна 16:9 (широк екран) или
4:3 разделителна способност
ˎˎ За
подробности се обърнете към
ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
Ако видеоклиповете са записани
с качество с висока разделителна
способност (HD), те ще се
възпроизвеждат в стандартна
разделителна способност (STD). Когато
видеоклиповете са записани с качество
със стандартна разделителна способност
(STD), те ще се възпроизвеждат със
същото качество.
2
Свържете видеокамерата към
телевизора.
ˎˎ Използвайте
приложения
променливотоков адаптер като
източник на захранване (стр. 16).
BG
37
Азбучен указател
1
Компонентен аудио/видео
кабел (приложен)
(Зелен) Y
(Син)PB/CB
(Червен)PR/CR
(Бял)
(Червен)
Аудио/видео свързващ
кабел с S VIDEO (продава
се отделно)
Настройка на съотношението според
свързания телевизор (16:9/4:3)
ˎˎ Задайте
[TV Type] в положение [16:9] или
[4:3] според вашия телевизор (стр. 82).
(Бял)
(Червен)
ˎˎ Когато
S VIDEO щекерът (S VIDEO канал)
е свързан, не се извеждат аудио сигнали. За
да изведете аудио сигнали, свържете белите
и червени щекери на входния аудио жак на
вашия телевизор.
ˎˎ Тази връзка произвежда изображения с
по-висока резолюция в сравнение с аудио/
видео свързващия кабел.
(Жълт)
(Бял)
(Червен)
Когато свързвате посредством
компонентен аудио/видео кабел
Когато телевизорът ви е моно (Когато
телевизорът ви има само един аудио
входен жак)
ˎˎ Ако
свържете само компонентни видео
щекери, не се извеждат аудио сигнали.
Свържете белите и червените щекери, за да
изведете аудио сигнали.
ˎˎ Изберете настройката [Component] за
компонентния входен жак, който използвате.
(MENU)  [Setup] 
Докоснете
[ ( Connection)]  [Component] 
, за да
желана настройка 
извършите настройката.
Търсене на изображение
Когато свържете аудио/видео
свързващ кабел с S VIDEO
(Жълт)
Аудио/видео свързващ
кабел (приложен)
Съдържание
правилно (може да няма звук или картина)
с тази връзка.
ˎˎ Не свързвайте жака HDMI OUT на
видеокамерата към жака HDMI OUT на
външното устройство, тъй като може да се
получи неизправност.
ˎˎ Когато свързаното устройство е съвместимо
с 5.1-канален съраунд звук, видеоклиповете
с качество с висока разделителна способност
(HD) се извеждат автоматично с 5.1-канален
съраунд звук. Звукът на видеоклиповете
с качество със стандартна разделителна
способност (STD) се преобразува в
двуканален звук.
ˎˎ Свържете
жълтия щекер на аудио/видео
свързващия кабел към видео входния жак,
и свържете белия (ляв канал) или червения
(десен канал) щекер на аудио входния жак
на вашия телевизор или видеорекордер.
Когато свързвате посредством HDMI кабел
ˎˎ Свържете
видеокамерата към входа LINE IN
на видеорекордера, като използвате аудио/
видео свързващия кабел. Задайте входния
селектор на видеорекордера в позиция LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
ˎˎ Използвайте HDMI мини конектор в единия
край (за видеокамерата) и щекер, подходящ за
свързване с вашия телевизор, в другия край.
ˎˎ Изображения със защита на авторските
права не се извеждат от жака HDMI OUT на
вашата видеокамера.
ˎˎ Някои телевизори може да не функционират
ˎˎ
¦¦ Забележки
възпроизвеждате видеоклипове с
качество със стандартна резолюция (STD)
ˎˎ Когато
BG
38
Азбучен указател
Когато свързвате към телевизора
посредством видеорекордер
Съдържание
на телевизор със съотношение 4:3, който
не е съвместим с 16:9 сигнал, записвайте
видеоклиповете в съотношение 4:3.
(MENU)  [Image Quality/
Докоснете
Wide Mode]  [4:3] 
Size]  [
(стр. 79).
ˎˎ Когато използвате аудио/видео кабел, за да
извеждате видеоклипове, видеоклиповете
ще се възпроизвеждат с качество със
стандартна разделителна способност (STD).
Съвети
свържете вашата видеокамера към
телевизора чрез повече от един вид кабел
за извеждане на изображения, редът на
приоритетите сред телевизионните жакове
за извеждане е както следва:
HDMI  компонентен  S VIDEO 
видео
ˎˎ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
e интерфейс, който изпраща и видео, и
аудио сигнали. HDMI OUT жакът извежда
висококачествени изображения и цифров
аудио звук.
¼¼
ˎˎ Ако
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
39
Допълнителни операции
Полезни функции за
запис на видеоклипове
и снимки
Регулиране на функцията за
приближение с лостчето за
приближение
Регулиране на функцията за
приближение с варио пръстена
Ако обективът има варио пръстен,
можете да регулирате приближението,
като завъртите пръстена надясно или
наляво. Настройката за увеличение може
да бъде извършвана чрез варио пръстена
само в оптичния обхват на обектива.
За подробности вижте ръководството с
инструкции, приложено към обектива.
Съдържание
Регулира увеличението с лостчето за
приближение. Преместете лостчето за
приближение леко, за да постигнете
по-бавно приближение. Преместете го
повече – за по-бързо приближение.
Оптично механично приближение
Можете да увеличавате изображението
без да се получават отклонения в
качеството.
Търсене на изображение
Варио пръстен
Обектът
изглежда поотдалечен
(Широк ъгъл)
Обектът изглежда
по-близък
(Телеснимка)
Цифрово приближение
¦¦ Забележки
хващайте и не прилагайте сила върху
цилиндъра на обектива, който се завърта
при варио операциите. Обективът може да
се повреди.
ˎˎ Възможно е да зададете ключа на обектива
в положение MANUAL, в зависимост от
обектива, който използвате.
ˎˎ Не
BG
40
Азбучен указател
Поради цифровата обработка,
качеството на изображението ще се
влоши.
Докато използвате функцията за
цифрово приближение, разпознаването
на лица (стр. 74) и проследяващият
фокус (стр. 44) не работят. Ако
използвате цифрово приближение,
докато е включена функцията за
компенсация на осветени отзад
обекти за функцията за разпознаване
на лица, тя се отменя и яркостта на
екрана може да намалее. Преди да
използвате цифрово приближение,
задайте [Exposure] в положение на ръчна
настройка.
¼¼
Ръчно фокусиране
Ако обективът има пръстен за
фокусиране, можете да регулирате
фокуса ръчно, като завъртите пръстена
надясно или наляво.
Ако използвате обектив, който
поддържа автофокус, натиснете
FOCUS, за да зададете режима на
фокусиране в положение на ръчен
фокус. На LCD екрана се извежда
индикация  в режим на ръчно
фокусиране.
Съвети
ˎˎ Цифровото
и оптичното приближение могат
да бъдат използвани заедно.
ˎˎ Когато зададете [Zoom Lever] (стр. 78) в
положение, различно от [Digital Zoom],
цифровото увеличение се запазва.
За да зададете скорост на приближение
Бутон FOCUS
ˎˎ Използвайте
тази функция в следните
случаи.
ˋˋЗа да записвате обект зад прозорец,
обсипан с дъждовни капки.
ˋˋЗа да записвате хоризонтални райета.
ˋˋЗа да записвате изображение, при който
контрастът между обекта и фона е
незначителен.
Тази настройка е ефективна както за
цифровото, така и за оптичното приближение.
ˎˎ Когато зададете положение [Fixed], можете
ˎˎ
BG
41
Азбучен указател
Можете да настроите фино скоростта на
приближение.
(MENU)  [Camera/
Докоснете
Shooting Assist)] 
Mic]  [ (
[Zoom Speed]  [Fixed]  желана
.
настройка 
Търсене на изображение
¦¦ Забележки
се, че не отмествате пръста си от
лостчето за приближение. Ако го направите,
звукът от операцията с лостчето може също
да се запише.
ˎˎ Не можете да използвате цифрово
RAW/
приближение, когато зададете [
JPEG] в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
ˎˎ Уверете
Съдържание
да приближавате с предварително зададена
скорост независимо как боравите с лостчето за
приближение.
ˎˎ Стойностите за скоростта на приближение
се различават в зависимост от обектива с
механично приближение, който използвате.
В зависимост от комбинацията на обектива
и настройката [Zoom Speed] е възможно
е скоростта да се промени или да се чуе
силен звук от работата на устройството.
Препоръчваме ви да направите пробни снимки
преди истинските.
ˎˎ Можете да работите с лостчето за приближение
на механичен обектив с висока степен на
увеличение, приложен към NEX-VG30H/
VG30EH. В този случай можете да превключите
между механично приближение (SERVO) и
ръчно приближение (MANUAL) на обектива.
Когато използвате механично приближение
(SERVO), можете да изберете скоростта на
приближение от три възможности на ключа
за скорост на приближение. Настройката за
приближение на видеокамерата и на обектива
са независими една от друга.
ˋˋКогато
обектът на преден план е
фокусиран, но искате да смените фокуса
върху фона.
ˋˋЗа да записвате статични обекти, като
използвате статив.
Използване на обширен фокус
За да измерите точното разстояние
до обекта
Натиснете EXPANDED FOCUS.
Байонет за обектив
Съдържание
Натиснете EXPANDED FOCUS, за да
увеличите (прибл. 4 пъти) центъра
на екрана. Тази функция е полезна
за постигане на лесно и точно ръчно
фокусиране.
Бутон EXPANDED FOCUS
Натискането на EXPANDED FOCUS превключва
между разширен и нормален дисплей.
18 mm
¦¦ Забележки
Въпреки че изображението се извежда
уголемено на екрана, записаното изображение
не е такова.
ˎˎ Не можете да приближавате, когато използвате
[Spot Meter/Fcs], [Spot Meter] или [Spot Focus].
ˎˎ
* Сензорът за изображението е частта на
Избор на изображения с висока
разделителна способност (HD)
или изображения със стандартна
разделителна способност (STD)
¼¼
Можете да изберете желаното качество
на изображението между опцията за
висока разделителна способност (HD), с
която записвате прецизни изображения,
или стандартна разделителна способност
(STD), която е по-съвместима
спрямо различните устройства за
възпроизвеждане (настройката по
HD Quality]).
подразбиране е [
Променете качеството на изображение
според условията на запис или според
устройството за възпроизвеждане.
Съвети
ˎˎ Натискането
на FOCUS превключва [Auto]
 [DMF]*  [Manual].
* Само за снимки
След като устройството извърши
автоматично фокусиране, регулирайте фино
настройката (Директен ръчен фокус).
BG
42
Азбучен указател
видеокамерата, която изпълнява ролята на
филм.
ˎˎ Ако обектът е по-близо от минималното
разстояние за запис** на прикрепения обектив,
фокусът не може да бъде потвърден. Уверете
се, че сте оставили достатъчно разстояние
между обекта и видеокамерата.
** Минималното разстояние за запис на
приложения с модела NEX-VG30H/VG30EH
обектив E PZ 18-200 mm F3.5-6.3 OSS е 0.3 m
(в широкия край) – 0.5 m (телеснимка).
Търсене на изображение
Маркировката показва
местоположението на сензора за
изображението*. Когато измерите точното
разстояние между видеокамерата и
обекта, съобразете позицията на линията.
Разстоянието от контактната повърхност
на обектива до сензора е около 18 mm.
(MENU) 
 Докоснете
/
[Image Quality/Size]  [
Setting].
HD Quality] ],
 Докоснете [
за да запишете изображения
с висока разделителна
способност (HD), или докоснете
STD Quality], за да
[
запишете изображения със
стандартна разделителна
способност (STD).

.
 Докоснете
Възможните режими на запис
зависят от избраната настройка
Frame Rate] (стр. 79).
[
*Индикацията
 Докоснете
.
Съдържание
се извежда върху
иконата на носителя, ако видеоклипът,
който сте записали с избрания режим
на запис, не може да се запази на този
вид носител.
Режими на запис и носител
Видовете носители, на които можете
да запазвате изображения, зависят от
избрания режим на запис.
За подробности относно операциите по
запазване посредством използването на
външно устройство вижте стр. 60.
Качеството на записаното
изображение се променя.
Видове носители
PS*
FX
FH/
HQ/
LP
На тази видеокамера
Карта-памет
На външни устройства
Външен носител
(USB устройства
за съхранение)
Blu-ray дискове
Избор на режим на запис
Можете да промените режима на запис,
за да изберете качество на видеоклипа,
когато записвате видеоклипове с
висока разделителна способност (HD)
(настройката по подразбиране е [Standard
]). Времената за запис на различните
носители се променят в зависимост от
режима на запис.
AVCHD дискове
за запис
—
Търсене на изображение
Режим на запис
Съвети
ˎˎ Можете да запишете, възпроизведете или
редактирате видеоклипове само с избраното
качество на изображението. За да запишете,
възпроизведете или редактирате клипове
с друго качество на изображението,
променете настройката.
¼¼
—
* Можете да зададете [PS] само когато
Съвети
Видеоклиповете се записват в 1920 х 1080/60p
(NEX-VG30/VG30H) или 1920 х 1080/50p (NEXVG30E/VG30EH) формат, когато сте избрали PS
режим на изображения с висока разделителна
способност (HD). Видеоклиповете се записват
в 1920 х 1080/60i/ 1920 x 1080/24p (NEX-VG30/
VG30H) или 1920 x 1080/50i/ 1920 x 1080/25p
(NEX-VG30E/VG30EH) формат, когато
сте избрали режим FX или FH. Когато сте
избрали HQ или LP режими на изображения
¼¼
ˎˎ
BG
43
Азбучен указател
Frame Rate] в положение [60p]
зададете [
(NEX-VG30/VG30H), [50p] (NEX-VG30E/
VG30EH).
(MENU)  [Image
 Докоснете
Quality/Size]  [
REC Mode].
 Докоснете желания режим на
запис.
За да спрете проследяването, докоснете
индикацията
/
, която се извежда
вдясно на LCD екрана.
с висока разделителна способност (HD),
видеоклиповете се записват в 1440 х 1080/60i
(NEX-VG30/VG30H) или 1440 х 1080/50i (NEXVG30E/VG30EH) формат.
ˎˎ Можете да изберете следните режими за
запис на изображения с висока разделителна
способност (HD).
ˋˋ [60p Quality
] (NEX-VG30/VG30H), [50p
] (NEX-VG30E/VG30EH) (AVC
Quality
HD 28M (PS))
ˋˋ [Highest Quality
] (AVC HD 24M (FX))
ˋˋ [High Quality
] (AVC HD 17M (FH))
ˋˋ [Standard
] (AVC HD 9M (HQ))
ˋˋ [Long Time
] (AVC HD 5M (LP))
ˎˎ Режимът на запис за стандартно качество на
изображението (STD) е ограничен до следната
стойност.
ˋˋ [Standard
] (STD 9M (HQ))
ˎˎ “М” в “24М” означава “Mbps”.
ˎˎ Mожете да записвате с 1920 x 1080/24p (FX,
FH) на PAL модела (NEX-VG30E/VG30EH),
като включите [24p Mode].
¦¦ Забележки
В зависимост от светлината на околната среда
или прическата на обекта е възможно обектът,
който сте докоснали, да не бъде засечен. В този
случай отново go докоснете, докато записвате.
ˎˎ Ако искате да проследите лице, задайте [Face
Detection] в положение, различно от [Off]
(настройката по подразбиране е [Auto]).
ˎˎ
Съдържание
Съвети
Ако лицето, което сте докоснали, изчезне от
LCD екрана, обектът, избран в настройката
[Face Detection] (стр. 74), има приоритет. Ако
лицето, което сте докоснали, отново се появи
на екрана, то ще бъде с приоритет.
ˎˎ Не можете да използвате функцията за
Cinematone]
разпознаване на лице, когато [
е зададен в положение [On].
ˎˎ Функцията за разпознаване на лице и
проследяващият фокус не са ефективни, когато
използвате цифровото приближение.
¼¼
ˎˎ
Ако докоснете обекта, който желаете
да проследите на LCD екрана,
видеокамерата ще го проследи и ще
запише видеоклипа.
Запис на звук с по-голямо присъствие
(5.1-канален съраунд звук)
Когато докоснете лице
Около лицето се появява двойна рамка
и видеокамерата автоматично регулира
фокуса, цветността и експонацията.
Видеокамерата притежава микрофон
с 4-капсулна структура и записва
5.1-канален, ясен съраунд звук с
минимални смущения. Можете да се
наслаждавате на реалистичен звук, когато
възпроизвеждате видеоклип на устройства,
които поддържат 5.1-канален звук.
Когато докоснете точка, различна от
човешко лице
Около точката, която сте докоснали, се
появява двойна рамка и видеокамерата
автоматично регулира фокуса.
Търсене на изображение
Използване на функцията
Проследяващ фокус
Вграден микрофон
¦¦ Забележки
да се насладите на 5.1-каналния съраунд
звук на видеоклипове, записани с висока
разделителна способност (HD), имате нужда
от оборудване, съвместимо с 5.1-канален
съраунд.
ˎˎ За
Извежда се двойна рамка.
BG
44
Азбучен указател
Докоснете лицето или точката,
която желаете да проследите.
ˎˎ
Съвети
Можете да изберете звука за записа измежду
) или [2ch
следните [5.1 ch Surround] (
) ([Audio Mode], стр. 76).
Stereo] (
ˎˎ Можете да създадете диск, който съдържа
видеоклипове, записани с вашата видеокамера, на
компютър, като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”. Ако възпроизвеждате диск
на 5.1-канална съраунд система, можете да се
наслаждавате на реалистичен звук.
¼¼
ˎˎ
ˎˎ Ниски
ракурси
(Бутон START/STOP на ръкохватката)
Съдържание
Когато свържете вашата видеокамера с
HDMI кабел (продава се отделно), звукът
от видеоклиповете с висока разделителна
способност, записани с 5.1-канален звук,
автоматично ще се изведе непроменен. Звукът
при видеоклипове със стандартна разделителна
способност се преобразува в двуканален.
Запис в огледален режим
Регулиране на баланса на бялото
Отворете LCD панела на 90 градуса спрямо
видеокамерата (), а след това го завъртете
на 180 градуса към обектива ().
Можете да настроите баланса на
бялото (баланс на цветовете), за да
възпроизведете правилно белия цвят,
в зависимост от температурата на
цветовете за източника на светлина.
Можете да използвате тази функция и за
да регулирате цветовете в зависимост от
обектива, който използвате.
Съвети
LCD екрана се извежда огледален образ
на обекта, но при записа изображението ще
бъде нормално.
ˎˎ Видеокамерата може да изведе картината на
LCD екрана или във визьора.
¼¼
ˎˎ На
В зависимост от обекта, видеокамерата
може да записва в следните ракурси.
ˎˎ Нисък
ракурс
(Бутон START/STOP на LCD панела)
Бутон WHITE BALANCE
BG
45
Азбучен указател
Натиснете WHITE BALANCE.
Запис с различен ракурс
Търсене на изображение
Съвети
се облегнете близо до визьора, докато
настройката [VF/Panel] е зададена в
положение [Auto] (стр. 84), сензорът за
окото може да изключи LCD екрана. Можете
да предотвратите това, като зададете
настройката [VF/Panel] в положение [Panel].
¼¼
ˎˎ Ако
Можете да изберете един от следните режими
индикацията
се извежда в сиво и не
можете да зададете [One Push]
 Auto
Балансът на бялото автоматично се
настройва.
Съвети
смените батерията, докато сте избрали
[Auto], или ако изнесете видеокамерата от
вкъщи на открито (или обратно), насочете
за около 10 секунди видеокамерата към
бял обект, намиращ се в близост, за да
постигнете по-добра настройка на цветния
баланс.
ˎˎ Ако промените условията на осветеност
или ако изнесете видеокамерата от вкъщи
на открито, или обратното, докато опцията
[One Push] е включена, трябва да повторите
процедурата [One Push], за да регулирате
отново баланса на бялото.
ˎˎ Можете да регулирате баланса на бялото В-А
(синьо към кехлибар) или G-M (зелено към
магента), като докоснете [OPTION].
ˎˎ Когато програмирате [WB Color Temp.], [WB
B-A] или [WB G-M] към бутона MANUAL
(стр. 49), стойността може да се регулира,
като натиснете бутона MANUAL и завъртите
диска MANUAL (стр. 47). Ако отново
натиснете бутона MANUAL, настройката
[Auto] се задава за [WB Color Temp.];
настройката се деактивира, ако зададете
[WB B-A] или [WB G-M].
¼¼
ˎˎ Ако
Outdoor (На открито) ( )
Indoor (На закрито) ()
Color Temp. (Цветна температура) (
)
Балансът на бялото се регулира в
зависимост от температурата на
цветовете на източника на светлина:
 Изберете [Color Temp.], след това
регулирайте настройката с +/- на LCD
екрана.
One Push (Едно натискане) (
)
Азбучен указател
Балансът на белия цвят се задава според
осветеността на околната среда.
Докоснете [
].
Хванете в кадър бял обект като
например лист хартия, който да
запълни екрана при същите условия
на осветеност, при които ще снимате
обекта.
Докоснете [
].
Търсене на изображение
Балансът на белия цвят се настройва
според следните условия на запис:
 Осветеност на закрито
 На парти или в студио, където
светлинните условия се менят бързо
 При осветление на видео лампи в
студио или осветление от живачни
лампи или електрически крушки.
Съдържание
Балансът на бялото се настройва според
следните условия на запис:
 Осветеност на външната среда
 Нощни гледки, неонови надписи и
фойерверки
 Залез или изгрев
 Осветление от флуоресцентна лампа.
¦¦ Забележки
[White Balance] в положение
[Auto] или регулирайте цвета в [One Push]
при осветление от бели или студено бели
флуоресцентни лампи.
ˎˎ Продължавайте да държите в кадър белия
обект, докато сте избрали [One Push].
ˎˎ Когато видеокамерата записва видеоклип,
ˎˎ Задайте
BG
46
Ръчна настройка
Ръчни настройки на изображението
с помощта на диска MANUAL
Стойност на диафрагмата
Икона за превключване на операцията
Икона за превключване на операцията
Празна икона
Съдържание
Използвайте диска MANUAL 
на видеокамерата, за да зададете
разнообразни ръчни настройки.
Ръчно управление

Автоматично управление.
Ръчно управление на [Exposure] (стр. 49).
 Завъртете диска MANUAL  ,
за да регулирате ириса.
Настройка на IRIS
 Натиснете PROGRAM AE  , за
да зададете ириса, усилването
(ISO), скоростта на затвора и
експонацията в положение
[Auto].
 Натиснете IRIS  , за да
зададете ръчен режим.
Натискането на IRIS  превключва
режима на настройка между
автоматична и ръчна.
BG
47
Азбучен указател
Съвети
натиснете IRIS, за да регулирате
ириса автоматично. До стойността на
.
диафрагмата се извежда индикацията
ˎˎ Обхватът от настройки за стойността на
диафрагмата, която можете да задавате, се
различава в зависимост от обектива, който
използвате. При някои обективи стойността
на диафрагмата може да се промени, когато
преместите функцията за приближение от
широк ъгъл към телеснимка.
ˎˎ Фокусният обхват, важен ефект от
диафрагмата, се нарича дълбочина на
полето. Дълбочината на полето е по-плитка,
когато диафрагмата е отворена, и е поосезаема, когато диафрагмата е затворена.
Използвайте диафрагмата с въображение,
за да получите желания ефект от вашата
фотография.
ˎˎ Тази функция е полезна, когато желаете да
замъглите или изострите фона.
¼¼
ˎˎ Отново
Стъпките за настройка на приоритета на
ириса са описани тук.
Търсене на изображение
Стойност
Когато стойността е осветена, тя
може да бъде регулирана чрез диска
MANUAL.
За да регулирате скоростта на
затвора автоматично
Настройка на скоростта на
затвора
Отново натиснете SHUTTER SPEED
. Индикацията се извежда до
стойността на скоростта на затвора.
Стъпките за настройка на приоритета на
скоростта на затвора са описани тук.
Настройка на експонацията
Следните обяснения са пример за
случаите, когато функцията [Exposure]
е прграмирана към MANUAL 
(настройка по подразбиране).
Съдържание
 Натиснете PROGRAM AE  , за
да зададете ириса, усилването
(ISO), скоростта на затвора и
експонацията в положение
[Auto].
 Натиснете MANUAL  , за
да влезете в режим на ръчна
настройка на експонацията.
 Натиснете SHUTTER SPEED  ,
за да зададете ръчен режим.
Натискането на SHUTTER SPEED
 превключва режима на
настройка между автоматична и
ръчна.
Натискането на MANUAL
превключва режима на настройка
между автоматичен и ръчен.
Съвети
Промяната на скоростта на затвора влияе на
това как ще изглежда движещият са обект. Ако
зададете бърза скорост на затвора, движещият
се обект ще се запише ясно и без размазване. И
обратно, ако зададете ниска скорост на затвора,
ще подчертаете ефекта от движението.
ˎˎ Можете да зададете скоростта на затвора
между 1/4 секунда и 1/10000 от секундата в
режим на запис на 60р видеоклип (NEX-VG30/
VG30H), 1/3 секунда и 1/10000 от секундата в
режим на запис на 50р видеоклип (NEXVG30E/VG30EH) и между 30 секунди и 1/8000
части от секундата в режим на запис на снимки.
ˎˎ Автоматичният фокус е труден при ниски
скорости на затвора. Препоръчваме ви да
фокусирате ръчно като прикрепите вашата
видеокамера към статив.
ˎˎ Когато записвате при осветление от
флуоресцентни, натриеви, живачни или
LED лампи, по снимката може да се появят
хоризонтални черти или смущения. Възможно
е да успеете да подобрите ситуацията, като
регулирате скоростта на затвора.
¼¼
ˎˎ
 Зададена стойност
От ляво, IRIS, Усилване (ISO),
Скорост на затвора
 Състояние
Икона за превключване на
операцията
Търсене на изображение
 Завъртете диска MANUAL  ,
за да регулирате скоростта на
затвора.
Празна икона
Ръчно управление

Автоматично управление
Стойност
Когато стойността е осветена, тя
може да бъде регулирана чрез диска
MANUAL.
 Завъртете диска MANUAL  ,
за да регулирате [Exposure].
Стойностите на ириса (IRIS),
BG
48
Азбучен указател
Ръчно управление на [Exposure] (стр. 49).
скоростта на затвора и усилването
(ISO) ще се променят, когато
въртите диска MANUAL.
За да се върнете към режим на
автоматична настройка
Отново натиснете MANUAL. До
стойностите за [IRIS], [Shutter Speed] и
[Gain (ISO)] се извежда индикацията
и осветяването на стойностите се
отменя.
Допълнителни ръчни настройки
Можете да зададете осветеността на
видеоклиповете, които желаете да
записвате, като използвате IRIS, скорост
на затвора и усилване (ISO).
Следните обяснения касаят случая,
когато ирисът е зададен в режим на
ръчна настройка.
Опции, които можете да зададете за
диска MANUAL
ˎˎ [Exposure]
ˎˎ [Gain(ISO)]
ˎˎ [IRIS]
ˎˎ [Shutter
Speed]
Shift]
ˎˎ [WB Color Temp.]
ˎˎ [WB B-A]
ˎˎ [WB G-M]
ˎˎ [AE
Съдържание
[
(
Camera Settings)]  [MANUAL
Button].
ˎˎ Данните на видеокамерата (стр. 82), които се
извеждат на LCD екрана, ще се различават
в зависимост от настройките на записа.
Настройките ще се изведат чрез следните
икони.
ˋˋ
: Автоматични
ˋˋ
: Ръчно-зададена експонация
Автоматична експонация [Exposure] ( )
За да програмирате опции от менюто
към бутона MANUAL
 Натиснете IRIS , за да зададете
режим на ръчна настройка
(индикацията до стойността
на настройката изчезва).
Натиснете и задръжте MANUAL за
няколко секунди.
Извежда се екранът за настройка
[MANUAL Button].
Търсене на изображение
Записът на изображенията е зададен с
оптимална осветеност.
Mожете да регулирате стойността
на настройката, като използвате
диска MANUAL, когато настройката
е осветена и ако до нея няма
индикация .
Завъртете диска MANUAL и изберете
опция в менюто, която желаете да
зададете.
Натиснете MANUAL.
Скоростта на затвора и усилването
(ISO) автоматично се регулират, за
да се получи идеалната осветеност
според зададената стойност на
диафрагмата.
Съвети
да зададете опции от менюто за
диска MANUAL и като докоснете
(MENU)  [Camera/Mic] 
¼¼
ˎˎ Можете
BG
49
Азбучен указател
 Завъртете диска MANUAL  , за да
зададете стойността на диафрагмата.
¦¦ Забележки
настройки ще бъдат запазени дори
и да смените запазената опция за диска
MANUAL. Въпреки това, ако зададете ириса,
скоростта на затвора и усилването (ISO)
за ръчна настройка, докато [AE Shift] е в
положение [On], функцията [AE Shift] няма
да бъде ефективна.
ˎˎ Ръчните
Ръчна експонация [Exposure] ( )
Връзки между трите режима
Когато използвате [Exposure], [Spot
Meter] и др., всяка от функциите IRIS,
скорост на затвора и усилване (ISO),
които са текущо-зададени в режим на
автоматична настройка ( ) , преминава
в режим на ръчно регулиране ( ).
Осветеността се регулира въз основа на
зададената стойност в [Exposure], [Spot
Meter] и т.н.
Автоматична
експонация
[Exposure] ( )
Ръчна
експонация
[Exposure] ( )
 Когато [Exposure], [Spot Meter] са,
зададени в режим на ръчна/автоматична
настройка.
 Когато всички функции от ириса,
скоростта на затвора и усилването
(ISO) са зададени в режим на ръчна
настройка.
 Ако поне една от функциите,
споменати в  , е в режим [Auto].
 Задайте [Exposure] в режим на
ръчна настройка.
 Натиснете IRIS , за да зададете
режим на ръчна настройка
(индикацията до стойността на
настройката изчезва).
Можете да регулирате стойността на
настройката, като използвате диска
MANUAL , когато настройката
е осветена и ако до нея няма
индикация .
 Завъртете диска MANUAL  , за да
зададете стойността на диафрагмата.
Азбучен указател
Стойностите за скоростта на затвора
и усилването (ISO) се променят в
зависимост от стойността, зададена
в [Exposure], [Spot Meter] и др.
Търсене на изображение
Съвети
скоростта на затвора, усилването
(ISO) и експонацията ще да бъдат зададени
в режим на автоматична настройка, когато
натиснете PROGRAM AE.
ˎˎ Когато докоснете [Auto] на екрана за
[Exposure], [Spot Meter] и др., само тази
функциите на IRIS, скорост на затвора
и усилване (ISO), която е зададена в
положение , се връща в положение .
¼¼
ˎˎ Ирисът,
Съдържание
Пълно ръчно регулиране
Пълно ръчно регулиране
Можете да използвате режим на пълно
ръчно регулиране, когато зададете
всички функции от ириса, скоростта на
затвора и усилването (ISO) в режим на
ръчна настройка.
BG
50
Правилно използване
на видеокамерата
Изтриване на видеоклипове и снимки
¦¦ Забележки
Съдържание
 Докоснете и изведете знака
на видеоклиповете или
снимките, които ще изтривате.
Можете да освободите място на
носителя, като изтриете видеоклипове и
снимки от носителя на запис.
ˎˎ Не можете да възстановите изображение след
като сте го изтрили. Предварително запазете
важните видеоклипове и снимки.
ˎˎ Докато изтривате изображения, не
вадете батерията и не изключвайте
променливотоковия адаптер от
видеокамерата. Това може да повреди
носителя на запис.
ˎˎ Докато изтривате изображения от картатапамет, не вадете носителя.
ˎˎ Не можете да изтривате защитени
видеоклипове и снимки. Отменете защитата
на видеоклипа или снимката преди да се
опитате да изтриете заснетия кадър (стр. 52).
и задръжте желаното
миниатюрно изображение, за да
потвърдите изтриването на снимката.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
 Докоснете


.
Съвети
ˎˎ Можете да изтриете изображенията, като
За да изтриете едновременно всички
видеоклипове/снимки от едно
събитие
използвате на екрана за възпроизвеждане.
ˎˎ Форматирайте носителя на запис, за да
изтриете всички изображения, записани на
него, а също и за да възстановите целия му
капацитет за запис (стр. 81).
ˎˎ Изображенията с намален размер, които ви
позволяват едновременно да преглеждате
много изображения в индекс екран, се
наричат “миниатюрни изображения”.
На стъпка 3, докоснете [All In Event].
Докоснете
/
, за да изберете
желаното събитие, след това
.
докоснете
ˎˎ Докоснете
и задръжте желаното
миниатюрното изображение, за да
потвърдите изтриването на снимката.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
Докоснете

.
Защита на записаните
видеоклипове и снимки (Защита)
ˎˎ Когато
зададете [
/
Setting] в
STD Quality], вместо
положение [
се извежда индикацията
.
BG
51
Защитете видеоклиповете и снимките, за
да избегнете случайното им изтриване.
Азбучен указател
(Преглед
 Натиснете бутона
на изображения) (стр. 33).
(MENU) 
 Докоснете
[Edit/Copy]  [Delete].
 За да изберете и изтриете
видеоклипове, докоснете
[Multiple Images] 
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
[
Търсене на изображение
¼¼
ˎˎ Докоснете
Защитените изображения ще се изведат
с маркировката .
Докоснете
/
, за да изберете
желаното събитие, след това
докоснете
.
ˎˎ Докоснете и задръжте желаното
миниатюрно изображение, за да
,
потвърдите избора си. Докоснете
за да се върнете към предходния екран.
Докоснете
 Докоснете видеоклиповете и
снимките, които желаете да
защитите.
Разделяне на видеоклип
Можете да разделите видеоклипа, за да
изтриете ненужните части.
Избраните изображения се
извеждат с маркировка
 Докоснете  [Divide] на
екрана за възпроизвеждане на
видеоклипове.
, след това
 Докоснете
докоснете
в точката,
където желаете да разделите
видеоклипа на отделни сцени.
ˎˎ Докоснете
и задръжте изображението,
,
за да го потвърдите. Докоснете
за да се върнете към предходния екран.

Търсене на изображение
На стъпка 3 по-горе, докоснете [Remove
All In Event], изберете желаните
видеоклипове/снимки, след това
докоснете


.
зададете [
/
Setting] в
STD Quality], вместо
положение[
се извежда индикацията
.

.
За да премахнете защитата на дадено събитие
ˎˎ Когато
 Докоснете

Съдържание
(Преглед
 Натиснете бутона
на изображения) (стр. 33).
(MENU) 
 Докоснете
[Edit/Copy]  [Protect].
 За да изберете и защитите
видеоклипове, докоснете
[Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Видеоклипът преминава в режим
на пауза.
.
За да премахнете защитата на
видеоклиповете и снимките
На стъпка 4, докоснете видеоклипа или
снимката, отбелязана с .
Индикацията изчезва.
За да защитите едновременно всички
видеоклипове и снимки от едно събитие
Връща в началото на избрания
видеоклип.
На стъпка 3, докоснете [Set All In
Event].
BG
52
Азбучен указател
/
, за да
 Докоснете
регулирате по-прецизно
точката на разделяне.
 Touch

/
, за да
 Докоснете
регулирате по-прецизно
точката за запис.
.
Връща към началото на
избрания видеоклип.
 Докоснете
Съдържание
¦¦ Забележки
Не можете да възстановите видеоклиповете
след като сте извършили операция по
разделянето им.
ˎˎ Не можете да разделяте защитен видеоклип. За
да го разделите, отстранете защитата (стр. 52).
ˎˎ Не отстранявайте батериите или
променливотоковия адаптер от видеокамерата,
докато разделяте видеоклип. Ако го направите,
това може да повреди картата-памет.
ˎˎ Не изваждайте картата-памет от вашата
видеокамера, докато разделяте видеоклипове.
ˎˎ Възможно е да се получи малка разлика
,и
между точката, в която сте натиснали
реалната точка на разделяне на видеоклипа,
тъй като вашата видеокамера избира точката на
разделяне на интервали от половин секунда.
ˎˎ С помощта на видеокамерата можете да
извършвате само прости операции по
редактиране. За по-подробни настройки
използвайте приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
ˎˎ
.
Когато запазването приключи,
екранът се връща в режим на пауза.
Запис на снимка от видеоклип
(само за NEX-VG30/VG30H)
Можете да записвате снимки от
видеоклиповете, записани с вашата
видеокамера.
 Докоснете  [Photo Capture],
който се извежда на екрана за
възпроизвеждане на видеоклип.
Извежда се екранът [Photo Capture].
Видеоклипът влиза в режим на
пауза.
BG
53
Азбучен указател
, след това
 Докоснете
докоснете
в точката, в която
желаете да запишете снимка.
Търсене на изображение
¦¦ Забележки
на изображението е фиксиран в
зависимост от качеството на видеоклипа.
Ако видеоклипът е записан с едно от
следните качества, размерът на снимката ще
се зададе както следва по–долу.
ˋˋКачество на изображение с висока
разделителна способност (HD): 2.1 M
(16:9)
ˋˋШирокоекранно (16:9) изображение със
стандартна резолюция (STD): 0.2 M (16:9)
ˋˋ4:3 съотношение на екрана със стандартно
качество на изображението: 0.3 М (4:3)
ˎˎ Необходимо е носителят на запис, на
който желаете да запазвате снимки, да има
достатъчно свободно място.
ˎˎ Датата на записа и часът на създадените
снимки са същите като датата и часа на
видеоклипа.
ˎˎ Ако видеоклипът, от който записвате, няма
код с данни, датата и часът на снимката ще
бъдат еднакви с данните от момента, когато
сте записали снимката от видеоклипа.
ˎˎ Размерът
Запазване на видеоклипове и снимки с компютър
Избор на метод за създаване на диск (компютър)
Вид на диска
За да запазвате
изображения на
Blu-ray диск с висока
разделителна
способност (HD)
Прехвърляне на
Устройства за Blu-ray
възпроизвеждане (Sony
Blu-ray диск плейър,
PlayStation®3 и др.)
Прехвърляне на
Устройства за
възпроизвеждане на
AVCHD формат (Sony Bluray плейър, PlayStation®3
и др.)
Прехвърляне на
Обикновени устройства
за DVD възпроизвеждане
(DVD плейър, компютър,
който възпроизвежда
DVD дискове и др.)
видеоклипове и снимки на
компютър (стр. 56)

Създаване на Blu-ray
диск* с качество на
изображенията с висока
разделителна способност
(HD) (стр. 58)
видеоклипове и снимки на
компютър (стр. 56)

Създаване на дискове в
AVCHD формат с качество
на изображенията с
висока разделителна
способност (HD) (стр. 57)
видеоклипове и снимки на
компютър (стр. 56)

Създаване на
изображения със
стандартно качество (STD)
(стр. 57)
* За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате BD Add-on софтуера за “PlayMemories Home” (стр. 58).
Дискове, които можете да използвате с “PlayMemories Home”
С помощта на “PlayMemories Home” можете да използвате 12 cm дискове от следния
вид. За Blu-ray дискове вижте стр. 58.
Вид на диска
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Функции
Не-презаписващи
Презаписващи
BG
54
Азбучен указател
За да копирате
изображения на
диск със стандартна
резолюция
(STD) с цел
разпространение
Плейър
Търсене на изображение
За да запазвате
изображения на
AVCHD диск за
запис с висока
разделителна
способност (HD)
Избор на метод
Съдържание
Тук са описани няколко начина за създаване на диск с изображения с HD или STD
качество от видеоклипове или снимки, записани на вашата видеокамера, които са с
висока разделителна способност (HD). Изберете начина, който подхожда на вашия
плейър.
¦¦ Забележки
поддържайте последната версия на системния софтуер за PlayStation®3.
ˎˎ Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
ˎˎ Винаги
Съдържание
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
55
3
Прехвърляне на
видеоклипове и
снимки към компютър
Щракнете върху [Import].
ˎˎ За
подробности вижте “PlayMemories
Home Help Guide”.
Съдържание
Видеоклиповете и снимките, записани
на вашата видеокамера, могат да
бъдат прехвърлени на компютър.
Предварително включете компютъра.
¦¦ Забележки
Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр. 16).
ˎˎ
Видеоклиповете и снимките се
прехвърлят на вашия компютър.
Когато операцията приключи, се
извежда екранът “PlayMemories
Home”.
1
Съвети
Можете да преместите видеоклипове с
висока разделителна способност (HD) от
компютъра обратно на вашата видеокамера.
Свържете видеокамерата към компютър,
като използвате приложения USB кабел, и на
екрана на компютъра изберете устройство,
на което желаете да преместите видеоклипа
(в този случай видеокамерата), изберете
видеоклипа, след това щракнете върху
[Export] (в категорията [Manipulate]) 
изберете устройство, където да прехвърляте
файловете  щракнете върху [Export] 
щракнете върху [OK] в екрана за приключване
на операцията по прехвърляне (NEX-VG30/
VG30H).
¼¼
ˎˎ
На екрана на видеокамерата се
извежда екранът [USB Select].
2
Докоснете [USB Connect] на
екрана на видеокамерата.
екранът [USB Select] не се изведе,
(MENU)  [Setup] 
докоснете
[ ( Connection)]  [USB Connect].
Азбучен указател
ˎˎ Ако
Търсене на изображение
Включете вашата видеокамера
и я свържете към компютър,
като използвате USB кабела
(приложен).
На екрана на компютъра се извежда
прозорецът за прехвърляне.
Ако желаете да промените
мястото, където ще се запазват
прехвърлените файлове, щракнете
върху [PlayMemories Home] 
[Settings...]  [Import], след това
изберете желаното място.
BG
56
Запазване на
изображения на диск
Можете да създадете диск, като изберете
видеоклипове, които преди това са били
прехвърлени на вашия компютър.
1
Включете компютъра и
поставете празен диск в DVD
устройството.
ˎˎ За
ˎˎ Вижте
стр. 54 за вида на дисковете,
които можете да използвате.
ˎˎ Ако автоматично се стартира софтуер,
различен от “PlayMemories Home”,
затворете програмата.
4
да прибавите видеоклипове към
такива, които са били избрани преди
това, изберете видеоклиповете в
основния прозорец, след което ги
изтеглете и пуснете в прозореца за
избор на видеоклипове.
2
Стартирайте “PlayMemories
Home”.
ˎˎ Видеоклиповете
с висока разделителна
способност (HD) са отбелязани с .
ˎˎ За да изберете множество
видеоклипове, задръжте клавиша
Ctrl и щракнете върху миниатюрните
изображения.
3
Щракнете върху (Създаване
на диск), за да изберете вида
на диска, който желаете да
използвате.
5
Следвайте инструкциите на
екрана, за да създадете диск.
Търсене на изображение
Щракнете върху [Calendar]
или [Index], за да изберете
папка или дата, и изберете
видеоклиповете, които желаете
да запазите на диск.
Съдържание
подобни видеоклипове ще отнеме
повече време отколкото е реалната
им големина, защото качеството
на изображенията трябва да бъде
преобразувано от HD (висока
резолюция) на STD (стандартна
резолюция), когато ги запазвате на
диск.
ˎˎ Създаването
на диск може да отнеме
известно време.
Възпроизвеждане на AVCHD диск на
компютър
Можете да възпроизвеждате AVCНD
дискове, като използвате приложението
“Player for AVCHD”, което се инсталира
заедно с “PlayMemories Home”.
За да стартирате “Player for AVCHD”
Поставете AVCHD диск за запис,
изберете устройството, което се появява
от лявата страна на екрана PlayMemories
Home, след това щракнете върху бутона
“Player for AVCHD” от дясната страна на
BG
57
Азбучен указател
Извежда се прозорецът, който се
използва за избор на видеоклипове.
[AVCHD (HD)]:
Можете да запазвате видеоклипове
с висока разделителна способност
(HD) на DVD диск.
[DVD-Video (STD)]:
Можете да запазвате видеоклипове
със стандартна резолюция (STD)
на DVD диск. Като източници
можете да изберете видеоклипове
с висока разделителна способност
(HD). Въпреки това, запазването на
ˎˎ За
да възпроизвеждате Blu-ray дискове
с видеоклипове, записани в [60p
] (NEX-VG30/VG30H),
Quality
] (NEX-VG30E/
[50p Quality
VG30EH), имате нужда от устройство,
съвместимо с AVCHD формат Ver.2.0.
Създаване на Blu-ray диск
Търсене на изображение
Можете да създадете Blu-ray диск с
видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), които предварително
сте прехвърлили към компютъра (стр. 56).
За да създадете Blu-ray диск, трябва да
инсталирате BD Add-on софтуера за
“PlayMemories Home”. Щракнете върху
[BD Add-on Software] в инсталационния
екран на “РlayMemories Home” и
инсталирайте това допълнение, като
следвате инструкциите на екрана.
ˎˎ Свържете вашия компютър към
Интернет, когато инсталирате [BD
Add-on Software].
Съдържание
екрана PlayMemories Home.
За подробности относно операциите
вижте “PlayMemories Home Guide
(Допълнителна помощ в Интернет)”.
ˎˎ В зависимост от компютърната среда
е възможно видеоклиповете да не се
възпроизвеждат гладко.
Азбучен указател
Поставете празен Blu-ray диск в
устройството за дискове и щракнете
върху  [Create Blu-ray Disc (HD)] на
стъпка 4 от “Запазване на изображения
на диск” (стр. 57). Другите процедури
се извършват по същия начин като при
създаването на AVCHD дискове.
ˎˎ Вашият компютър трябва да
поддържа операцията по създаването
на Blu-ray дискове.
ˎˎ Можете да създадете BD-R (непрезаписващ) и BD-RE (презаписващ)
Blu-rаy дискове. Не можете да
прибавяте съдържание към нито
един от видовете дискове след като го
създадете.
BG
58
Запазване на изображения с външно устройство
Упътване за презапис
Можете да изберете метода за запазване на видеоклипове с висока разделителна
способност (HD), като използвате външно устройство.
Външно медийно
устройство
Запазва изображения
на външно медийно
устройство с висока
разделителна способност
(HD).
Рекордер с твърд диск
и др.
Страница
Адаптер за USB
кабел VMC-UAM1
(продава се
отделно)
60
A/V свързващ
кабел (приложен)
63
Видеоклипове, които са записани със стандартно качество на изображението (STD)
Използвайте A/V свързващ кабел, за да свържете видеокамерата към външното
устройство, където са запазени изображенията.
Видове носители, на които можете да запазвате изображения
Вижте “Избор на режим на запис” на стр. 43.
Търсене на изображение
Запазва изображения на
DVD диск със стандартно
качество (STD)
Свързващ кабел
Съдържание
Външни устройства
Азбучен указател
BG
59
Запазване на
изображения на
външно устройство
¦¦ Забележки
Възможно е да не успеете да използвате
външно устройство с функция за кодиране.
ˎˎ Вашата видеокамера притежава файлова
система FAT. Ако носителят на външното
устройство е бил форматиран с файлова
система NTFS и др., преди употреба
форматирайте външното устройство, като
използвате вашата видеокамера. Когато
външното устройство е свързано към
вашата видеокамера, се извежда екранът
за форматиране. Преди да извършите
форматирането с видеокамерата се уверете,
че на външното устройство не се съхраняват
важни данни.
ˎˎ Операциите не са гарантирани за всички
устройства, за които са изпълнени условията
за връзка.
ˎˎ За да се запознаете с подробности относно
външните устройства, които можете да
използвате, проверете интернет страницата на
Sony за поддръжка във вашата държава/регион.
ˎˎ
¦¦ Забележки
ˎˎ За тази операция ви е необходим адаптер за
USB кабел VMС-UAM1 (продава се отделно).
ˎˎ Възможно е адаптерът за USB кабела VMС-
¼¼
1
Свържете променливотоковия
адаптер и кабела на
захранването към жака DC IN
на вашата видеокамера и към
мрежата от 220 V.
Ако външното устройство има
захранващ кабел, свържете и
него към мрежата от 220 V.
Свържете адаптера за
USB кабела към външното
устройство.
Свържете адаптера за USB
кабела към жака  (USB) на
вашата видеокамера.
Съвети
ˎˎ Можете да прехвърляте изображения,
записани на външно устройство, и
като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
2
Функции, които можете да използвате
след като запишете изображенията на
външно устройство
3
ˋˋ възпроизвеждане на изображенията през
видеокамерата (стр. 62).
ˋˋ прехвърляне на изображения към
“PlayMemories Home”.
Търсене на изображение
UAM1 да не се продава в някои държави/
региони.
ˎˎ Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като използвате променливотоков
адаптер (стр. 16).
ˎˎ Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към външното
медийно устройство.
Съдържание
Mожете да запазвате видеоклипове и
снимки на външно устройство (USB
устройство за съхранение на данни),
като например на външен твърд диск.
Също така, можете да възпроизвеждате
изображение на видеокамерата или на
друго устройство за възпроизвеждане.
4
ˎˎ Не можете да използвате следните
устройства като външни медийни
устройства:
ˋˋ медийно устройство с капацитет, който
надвишава 2 TB
ˋˋ обикновено дисково устройство като
например CD или DVD устройство
ˋˋ устройство, свързвано посредством USB
хъб
ˋˋ устройство с вграден USB хъб
ˋˋ четец за карти
Уверете се, че не сте изключили
USB кабела, докато на LCD екрана
е изведено съобщението [Preparing
image database file. Please wait.].
Ако на екрана на видеокамерата се
изведе съобщението [Repair Img. DB
.
F.], докоснете
BG
60
Азбучен указател
Устройства, които не могат да бъдат
използвани като външно медийно
устройство
Докоснете
(MENU)  [Edit/Copy] в
прозореца за преглед на събития.
Адаптер за USB
кабел VMCUAM1 (продава
се отделно)
За да изключите външното медийно
устройство
5
Свържете външното устройство
към видеокамерата и
докоснете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.
¦¦ Забележки
на сцените, които можете да запазвате
на външното устройство, е указан по-долу.
Дори ако на външното устройство има
свободно място, вие не можете да запазите
повече сцени отколкото е определеният за
това максимален брой.
ˋˋВидеоклипове с висока разделителна
способност (HD): Макс 3,999
ˋˋВидеоклипове със стандартно качество
(STD): Макс. 9,999
ˋˋСнимки: Макс. 40,000
В зависимост от вида на изображенията,
които записвате, броят на сцените може да
се окаже по-малък.
ˎˎ Броят
6
Можете да извършвате тази операция
само ако има записани нови
изображения.
След като операцията
на
приключи, докоснете
екрана на видеокамерата.
Запазване на желани
видеоклипове и снимки
Търсене на изображение
Можете да запазвате видеоклипове
и снимки от носителя на запис на
видеокамерата на външно устройство,
ако те още не са запазени там.
ˎˎ
Съдържание
Докоснете
, докато
видеокамерата е в режим на готовност
за възпроизвеждане (извеждат се
[Event View] или Event Index (Индекс
със събития)) на външното медийно
устройство.
Изключете адаптера за USB кабела.
Можете да запазите желани
изображения от видеокамерата на
външното медийно устройство.
Когато свързвате външно устройство
 Свържете видеокамерата
към външното устройство и
докоснете [Play without copying.].
Извежда се екранът за преглед на
събития на външното устройство.
(MENU) 
 Докоснете
[Edit/Copy]  [Copy].
 Следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана, за да
начин за избор на изображение
и вид изображение.
Можете да извършвате настройки
в менюто на външния носител като
например можете да изтривате
изображения.
BG
61
Азбучен указател
Изображенията, записани на външното
устройство, се извеждат на LCD екрана.
Когато сте свързали външно медийно
устройство, иконата USB ще се появи в
екрана за преглед на събития и др.
Не можете да копирате изображения
от външно устройство на вградения
носител на запис на видеокамерата.
способност (HD) на вашия компютър,
като използвате [Player for AVCHD].
Стартирайте [Player for AVCHD] и
изберете устройството, към което
е свързано външното медийно
устройство, с помощта на [Settings].
Ръчно извършване на [Direct Copy]
Можете ръчно да извършите операцията
[Direct Copy], докато видеокамерата
е свързана към външно медийно
устройство.
(MENU)  [Edit/
Докоснете
Copy]  [Direct Copy] в екрана
[Event View] на външното устройство.
Докоснете [Copy images that have not
been copied.].

.
Докоснете
Извежда се индикация .
ˎˎ Натиснете
¦¦ Забележки
вашата видеокамера не разпознава
външното устройство, опитайте следните
операции.
ˋˋСвържете отново адаптера за USB кабела
към вашата видеокамера
ˋˋАко външното устройство притежава
захранващ кабел, свържете и него към
мрежата от 220 V.
ˎˎ Ако


 Докоснете
на екрана на видеокамерата.
Възпроизвеждане на
изображения от видеокамерата
от външно устройство
Търсене на изображение
и задръжте изображението
на LCD екрана, за да го потвърдите.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
ˎˎ Ако изберете [All In Event], изберете
събитието, което да копирате, с
/
. Не можете да
помощта на
избирате няколко събития.
Съдържание
 Когато сте избрали
[Multiple Images], докоснете
изображението, което желаете
да бъде запазено.
 Свържете видеокамерата
към външното устройство и
докоснете [Play without copying.].
Азбучен указател
Извежда се екранът за преглед на
събития на външното устройство.
 Изберете изображението, което
желаете да прегледате, и го
възпроизведете (стр. 33).
ˎˎ Можете
да преглеждате изображения
и на телевизор, свързан към
видеокамерата (стр. 37).
ˎˎ Можете да възпроизвеждате
видеоклипове с висока разделителна
BG
62
Създаване на диск
с изображения със
стандартно качество
(SТD) с помощта
на записващо
устройство и др.
A/V конектор за дистанционно
управление
Съдържание
Вход
Можете да копирате изображения,
възпроизвеждани на вашата
видеокамера, на диск или видеокасета,
като свържете видеокамерата към
рекордер и др., като използвате A/V
свързващ кабел. Свържете устройството
по един от двата начина -  или .
Обърнете се и към ръководството
с инструкции, приложено към
устройствата, които ще свързвате.
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
(Жълт)
¦¦ Забележки
ˎˎ Свържете видеокамерата към мрежата
от 220 V като за тази цел използвате
приложения променливотоков адаптер
(стр. 16).
ˎˎ Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) ще бъдат презаписани
със стандартно качество на изображението
(STD).
(Червен)
Посока на сигнала
A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
1
Поставете носител на запис в
устройството за запис.
ˎˎ Ако
BG
63
устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за избор на входен
сигнал в режим на приемане на входни
сигнали.
Азбучен указател
A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Когато използвате тази връзка,
можете да получавате изображения
с по-високо качество отколкото при
връзката само с A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения щекери
(ляв/десен аудио) и свържете S VIDEO
щекера (S VIDEO канал) на A/V
свързващия кабел с S VIDEO кабел.
Ако свържете само S VIDEO щекера,
няма да чуете звук. Връзката с жълтия
щекер (видео) не е необходима.
Търсене на изображение
AUDIO
2
Съдържание
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V
свързващия кабел  (приложен
в комплекта) или свържете A/V
свързващия кабел с S VIDEO 
(продава се отделно).
ˎˎ Свържете
вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
3
Започнете възпроизвеждането на
вашата видеокамера и запишете
на устройството за запис.
ˎˎ За
Търсене на изображение
подробности се обърнете към
ръководството с инструкции,
приложено към устройството за запис.
4
Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство
и след това спрете и вашата
видеокамера.
¦¦ Забележки
като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
ˎˎ Не можете да копирате изображения на
рекордери, свързани чрез HDMI кабел.
ˎˎ За да записвате дата/час, както и данни с
настройки на камерата, докоснете
(
Playback
(MENU)  [Setup]  [
Settings)]  [Data Code]  желана
.
настройка 
ˎˎ Когато размерът на екрана на устройствата
с дисплей (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [TV Type]  [4:3]
.

ˎˎ Когато свързвате моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер
към аудио входния жак на устройството.
ˎˎ Тъй
Азбучен указател
BG
64
Настройки на вашата видеокамера
Използване на менютата
Shooting Mode (Опции за избор на режима на запис)  стр. 70
Camera/Mic (Опции за настройка на записа)  стр. 70
Image Quality/Size (Опции за настройка на качеството или размера на
изображенията)  стр. 79
Съдържание
Извършвайки правилно операциите в менюто, можете да се наслаждавате още повече
на използването на вашата видеокамера.
Видеокамерата притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории.
Playback Function (Опции за възпроизвеждане)  стр. 33
Edit/Copy (Опции за редактиране)  стр. 80
Setup (Други настройки)  стр. 81
Работни менюта
¦¦ Забележки
зависимост от условията на запис или възпроизвеждане е възможно да не успеете да настроите
някои опции в менюто.
ˎˎ Докоснете
, за да приключите настройката в менюто или да се върнете към екрана с
предходното меню.
ˎˎ В
BG
65
Азбучен указател
Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат под-категории. Докоснете иконата на подкатегорията и екранът ще премине към менютата в съответната категория.
Опциите или настройките в менюто, които са оцветени в сиво, не са достъпни.
Търсене на изображение
Следвайте процедурите, обяснени по-долу, за да зададете опциите в менюто.
Списък с менюта
Shooting Mode (Режим на запис)
Записва видеоклипове.
70
Photo
Записва снимки.
70
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Категория
(
Ръчни настройки)
Едновременно регулира осветеността и фокуса
за избрания обект.
70
Spot Meter
Регулира и задава експонацията на обекта така,
че да го запишете с подходяща осветеност.
70
Spot Focus
Фокусира върху обект, който докосвате на
екрана.
71
Exposure
Регулира ръчно осветеността на снимките.
71
Gain
Задава увеличението.
71
ISO
Задава чувствителността на осветеността при
запис на снимки.
71
Регулира яркостта за контрол на
автоматичната експонацията.
72
AE Shift
Категория
(
Настройки на видеокамерата)
Избира желания филтър ефект за постигане на
по-внушителни и артистични ефекти.
72
Cinematone
Регулира цветовете на видеоклипа, като
наподобява атмосферата на кино филми.
73
Self-Timer
Задава таймера за автоматично включване,
когато видеокамерата е в режим на запис на
снимка.
73
Drive Mode
Задава продължителен запис или запис с
промяна на експонацията и др.
73
Picture Effect
Избира режим на фокусиране.
73
Задава функцията Стабилизация, когато
записвате видеоклипове.
74
SteadyShot
Задава функцията Стабилизация, когато
записвате снимки.
74
Auto Back Light
Автоматично регулира експонацията за
обекти, осветени отзад.
74
MANUAL Button
Позволява ви да програмирате опция от
менюто към бутона MANUAL.
47
Разпознава лице.
74
Категория
(
Лица)
Face Detection
BG
66
Азбучен указател
AF Mode
SteadyShot
Търсене на изображение
Spot Meter/Fcs
Съдържание
Movie
Категория (
Задава начина на активиране на светкавицата,
когато записвате снимки.
75
Flash Level
Настройва яркостта на светкавицата.
75
Red Eye Reduction
Предотвратява ефекта на червените очи,
когато снимате със светкавица.
75
Wind Noise Reduct.
Намалява шума от вятъра във вградения
микрофон.
75
Audio Mode
Задава формат за запис на звука.
76
Audio Rec Level
Задава ниво на звука при запис.
76
Микрофон)
(
Категория
Съдържание
(
Светкавица)
Flash
Помощ при запис)
Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е
в хоризонтална или вертикална позиция.
76
Zebra
Извежда зебра мотив за помощ при настройка
на осветеността.
76
Peaking
Извежда изображение на екрана като
подчертава контурите, за да регулира фокуса.
76
Histogram
Извежда хистограма.
77
Camera Data Display
Извежда стойностите на ириса, усилването
(ISO) и скоростта на затвора.
77
Audio Level Display
Извежда измервател на нивото на звука на
екрана.
77
AF Micro Adjustment
Регулира фокуса за прикрепения обектив.
77
Digital Zoom
Задава цифровото приближение.
78
Zoom Lever
Настройва функцията, програмирана към
лостчето за приближение.
78
Zoom Speed
Променя скоростта за приближение, когато
натиснете лостчето за приближение.
78
Търсене на изображение
Guide Frame
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображението)
Задава режима за запис на видеоклипове.
43
Frame Rate
Задава кадровата честота за запис на
видеоклипове.
79
Задава качество за запис, възпроизвеждане
или редактиране на видеоклипове
42
Wide Mode
Задава съотношение хоризонтала към вертикала,
когато записвате видеоклипове със стандартна
разделителна способност на изображението (STD).
80
Image Size
Задава размера на снимката.
79
RAW/JPEG
Избира формат на компресията за снимките.
80
/
Setting
Playback Function (Функции
при възпроизвеждане)
Позволява ви да преглеждате записани
видеоклипове/снимки
BG
67
33
Азбучен указател
REC Mode
Edit/Copy (Редактиране/Копиране)
Изтрива видеоклипове или снимки.
51
Protect
Задава защита, за да предотвратите
изтриването на видеоклиповете или снимките.
52
Copy
Избира и копира видеоклипове или снимки на
външен носител.
60
Direct Copy
Копира изображения от носителя на запис на
външно устройство.
62
Setup (Настройки)
Категория
(
Настройки на носителя)
Media Info
Извежда информация за носителя на запис
като например свободно място.
Format
Изтрива всички данни от носителя на запис.
Repair Img. DB F.
Поправя файла с данни за изображенията на
вградения носител на запис или картата-памет.
File Number
Задава начина на номериране на файла.
Категория
(
81
81
91, 94
81
Настройки за възпроизвеждане)
81
Volume
Регулира силата на възпроизвеждания звук
и силата на звука от слушалките по време на
запис.
82
TV Type
Конвертира сигнала в зависимост от
резолюцията на свързания телевизор.
82
Component Output
Изберете тази опция, когато свързвате
видеокамерата си към телевизор с
компонентен входен жак.
83
HDMI Resolution
Избира вида на сигнала, който се извежда от
телевизора през жака HDMI.
83
USB Connect
Избира USB връзката чрез USB кабела.
83
USB Connect Setting
Задава режима на връзка, когато
видеокамерата е свързана към компютър или
друго USB устройство.
83
Disc Burn
Позволява ви да запазвате изображения на
дискове с едно натискане на бутона.
84
Beep
Задава настройка дали видеокамерата да
издава кратък звуков сигнал при операция
или не.
84
LCD Brightness
Регулира осветеността на LCD екрана.
84
VF Color Temp.
Задава температурата на цветовете за визьора.
84
VF/Panel
Променя дисплея между визьора и LCD
екрана.
84
Категория
(
(
Връзки)
Общи настройки)
BG
68
Азбучен указател
Извежда подробни данни за записа по време
на възпроизвеждане.
Търсене на изображение
Data Code
Категория
Съдържание
Delete
Задава времето, за което иконите или
индикаторите ще се извеждат на LCD екрана.
84
REC Lamp
Изключва лампичката за записа от предната
страна на вашата видеокамера.
85
Shooting w/o Lens
Разрешава или не запис без да има прикрепен
обектив.
85
Remote Ctrl
Настройва дали безжичното устройство за
дистанционно управление да се използва или не.
85
A. Shut Off
Задава автоматично изключване на
видеокамерата.
85
Language Setting
Задава езика за дисплея, който ще използвате
на LCD екрана.
85
24p Mode*
Записва 24р видеоклипове в PAL система за
цветна телевизия.
85
Calibration
Настройва сензорния панел.
Battery Info
Извежда информация за батерията.
86
Version
Извежда версията на вашата видеокамера и
обектив.
86
Задава [Date & Time], [Daylight Savings],
[Summer Time] или [Date & Time Format].
86
Date & Time Format
Задава [Date & Time Format].
86
Summer Time
Задава [Daylight Savings] или [Summer Time].
86
Date & Time
Задава [Date & Time].
86
Регулира разликата в часовото време без да се
налага да спирате часовника.
86
(
103
Настройки на часа)
Date & Time Setting
Area Setting
* само за NEX-VG30E/VG30EH
Търсене на изображение
Категория
Съдържание
Display Setting
Азбучен указател
BG
69
Shooting Mode
Camera/Mic
(Опции за избор на режима
на запис)
(Опции за настройка на записа)
Вижте “Използване на менютата” (стр.
65) за подробности относно операциите.
Настройките по подразбиране са
маркирани с .
Spot Meter/Fcs (Точково
измерване/фокусиране)
Movie (Видеоклип)
Съдържание
Вижте “Използване на менютата”
(стр. 65) за подробности относно
операциите. Настройките по
подразбиране са маркирани с .
Можете едновременно да регулирате
осветеността и фокуса за избран
обект. Тази функция ви позволява да
използвате едновременно [Spot Meter]
(стр. 70) и [Spot Focus] (стр. 71).
Можете да записвате видеоклипове.
Photo (Снимка)
Можете да записвате снимки.
¦¦ Забележки
и [Focus] автоматично се задават
в положение [Manual].
ˎˎ В режим на запис на снимки [Auto] се задава
в положение [DMF].
ˎˎ [Exposure]
Търсене на изображение
Докоснете обекта, чийто фокус и
осветеност желаете да регулирате.
За да регулирате автоматично
осветеността и фокуса, докоснете [Auto].
Spot Meter (Гъвкаво точково
измерване)
Докоснете обекта в рамката, за която
искате да регулирате експонацията.
За да върнете настройката към
автоматична експонация, докоснете
[Auto].
BG
70
Азбучен указател
Можете да регулирате и да фиксирате
експонацията върху обекта, така че той
да се запише с подходяща осветеност,
дори когато съществува голям контраст
между него и фона – например при
обекти, осветени от прожектор на сцена.
¦¦ Забележки
автоматично се задава в
положение [Manual].
Gain (Усилване)
ˎˎ [Exposure]
Можете ръчно да регулирате усилването,
когато не желаете да използвате AGC
(Автоматичен контрол на усилването).
Spot Focus (Точково
фокусиране)
Регулира автоматично.
Manual
За ръчно регулиране на стойността на
усилването (0 dB ~ 30 dB).
Съдържание
 Auto
Можете да изберете и да регулирате
точката на фокуса, насочвайки я към
обект, който не е разположен в центъра
на екрана.
¦¦ Забележки
ˎˎ Смущенията
се увеличават при по-високи
нива на усилването.
Докоснете обекта в рамката, за която
желаете да настроите фокуса.
За да регулирате автоматично фокуса,
докоснете [Auto].
ISO
¦¦ Забележки
автоматично се задава в положение
[Manual].
ˎˎ [Focus]
 Auto (Автоматична настройка)
Вашата видеокамера задава подходящата
ISO чувствителност в зависимост от
осветлението на околната среда.
Exposure (Експонация)
Можете ръчно да регулирате осветеността
на картината. Когато обектът е твърде
светъл или твърде тъмен спрямо фона,
регулирайте осветеността.
Manual
Фиксира ISO ръчно (100/200/400/800/1600/
3200/6400/12800/25600).
¦¦ Забележки
по-голяма е цифрата, толкова повисоко е нивото на смущения.
 Auto
Търсене на изображение
Задава чувствителността на
осветеността за запис на снимки
ˎˎ Колкото
Регулира автоматично в зависимост от
изображението, което записвате.
Съвети
Можете да задавате бързи скорости на затвора
и да намалите размазването на тъмни места
или при запис на движещи обекти, като
увеличите ISO чувствителността (изберете
по-голяма цифра).
ˎˎ Настройката на Gain/ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на експонация)
представлява чувствителността на светлината
на носителя на запис с матрица, до която
достига светлина. Дори когато експонацията е
непроменена, изображенията се различават в
зависимост от Gain/ISO настройката.
ˋˋ Висока стойност на Gain/ISO чувствителност
При висока Gain/ISO чувствителност
изображенията ще се запишат с подходяща
осветеност дори при недостатъчна
¼¼
Manual
ˎˎ
Ръчна настройка.
Съвети
да регулирате ръчно, като
използвате диска MANUAL (стр. 47).
¼¼
ˎˎ Можете
BG
71
Азбучен указател
Докоснете
/
, за да регулирате
осветеността.
За да регулирате автоматично
експонацията, докоснете [Auto].
експонация. Въпреки това, увеличената Gain/
ISO чувствителност ще причини появата на
смущения в изображението.
 Изключен
Функцията за картинен ефект не се
използва.
(Ломография)
(Поп цветове)
Създава изображения с ярки цветове, като
подсилва цветните тонове.
ˋˋ Ниска стойност на Gain/ISO чувствителност
ˋˋ Можете да записвате меки изображения.
Въпреки това, скоростта на затвора може
да намалее, за да компенсира ниската Gain/
ISO чувствителност. Вземете под внимание
клатенето на видеокамерата и движението
на обекта.
(Постеризация)
Съдържание
Създава снимка със затъмнени краища и
ясно изразени цветове както при запис с
ломо фотоапарат.
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава силно
основните цветове или в черно-бяло.
(Ретро снимка)
Пресъздава вида на стара снимка с цветни
тонове от вида сепия и нисък контраст.
(Техника Мека светла снимка)
AE Shift (Промяна на
автоматичната експонация)
(Частичен цвят)
Създава изображения, при които
определен цвят се запазва, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
Можете ръчно да регулирате
експонацията.
 Off
(Едноцветен висок контраст)
Автоматично регулира експонация.
Създава изображение с висок контраст в
черно-бели цветове.
On (EV и зададен номер)
Позволява допълнителна ръчна настройка
след достигане на оптималната експонация
от видеокамерата.
(Мек фокус)
Търсене на изображение
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
Създава изображение с ефект на мека
светлина.
Съвети
да регулирате нивото на
автоматична експонация като осветите или
затъмните, когато зададете [Exposure] в
положение [Auto].
ˎˎ Докоснете
, ако обектът е бял
или задното осветяване е по-ярко, или
, когато обектът е черен или
докоснете
осветлението е слабо.
ˎˎ Можете да регулирате ръчно, като
използвате диска MANUAL (стр. 47).
¼¼
(Миниатюра)
ˎˎ Можете
¦¦ Забележки
можете да използвате функцията
Картинен ефект, когато зададете [RAW] или
RAW/JPEG].
[RAW & JPEG] за [
ˎˎ Когато записвате видеоклипове, ефектите
[Soft Focus] и [Miniature] не работят.
ˎˎ Не
Картинен ефект
Изберете желания филтър с ефект,
за да постигнете по-внушителни и
артистични изображения.
BG
72
Азбучен указател
Създава изображение, като подчертава
яркостта на обекта и разфокусира фона.
Този ефект е често срещан при снимки на
миниатюрни модели. Фокусът в другите
области е значително намален.
Cinematone (Кино ефект)
Продължителен запис (
)
Видеокамерата автоматично регулира
цветовете на видеоклипа, така че да
наподобяват на цветовете от кино
филмите.
 Off
Експонационен клин: 0.3 EV ( )
Не използва функцията Cinematone.
Записва три снимки с различни EV
настройки, всяка от които се различава с
0.3 EV от предходната.
On
Използва функцията Cinematone.
Съдържание
Записва продължително изображения с
висока скорост, докато сте натиснали и
задържали бутона PHOTO. Настройките
за фокуса и яркостта на първото
изображение се използват и при
следващите снимки.
Експонационен клин: 0.7 EV ( )
¦¦ Забележки
Когато включвате или изключвате функцията
Cinematone], изображението временно
[
спира.
ˎˎ Не можете да използвате функцията за
разпознаване на лица, когато
Cinematone] е зададен в положение [On].
[
Записва три снимки с различни EV
настройки, всяка от които се различава с
0.7 EV от предходната.
ˎˎ
¦¦ Забележки
използвате бутона PHOTO на
безжичното устройство за дистанционно
управление, настройката [Single Shooting]
е винаги зададена. Обърнете внимание, че
записът може да се окаже невъзможен, ако
фокусирането върху обекта е трудно.
ˎˎ Когато
Натиснете PHOTO, за да стартирате
обратното броене. Снимката се записва
след около 10 секунди.
AF режим
Избира начин на фокусиране, когато
натиснете PHOTO.
Тази опция е възможна само в режим на
запис на снимки.
 Off
За да отмените таймера за самостоятелно
включване.
On ( )
Стартира записа с таймера. За да отмените
.
записа, докоснете
 Една снимка (
Търсене на изображение
Self-Timer (Таймер за
самостоятелно включване)
)
Видеокамерата фокусира и фокусът се
заключва, когато натиснете PHOTO
наполовина. Използвайте тази опция,
когато обектът не се движи.
Съвети
да извършите операцията и
като натиснете PHOTO на безжичното
устройство за дистанционно управление
(стр. 112).
¼¼
ˎˎ Можете
Непрекъснат запис (
)
Drive Mode (Режим на работа)
Можете да зададете режим на работа,
като например непрекъснат запис
или запис с експонационен клин. Тази
опция работи само в режим на запис на
снимки.
¦¦ Забележки
режим на запис на видеоклипове,
видеокамерата автоматично фокусира
правилно при записа на видеоклипове.
ˎˎ В режим [Continuous], звуковите сигнали
няма да се чуят, когато обектът е на фокус.
ˎˎ В
 Единичен запис
Записва 1 снимка. Режим на нормален
запис.
BG
73
Азбучен указател
Видеокамерата продължава да фокусира,
докато бутонът PHOTO е натиснат
наполовина. Използвайте тази опция,
когато обектът се движи.
MANUAL Button (Бутон MANUAL)
SteadyShot (Стабилизация)
Можете да изберете опцията, която
желаете да зададете с бутона MANUAL.
За подробности вижте стр. 47.
Face Detection
(Разпознаване на лице)
Можете да зададете функция за
автоматично разпознаване на лица
от видеокамерата. В допълнение,
можете да изберете кои лица (на деца
или на възрастни) да се разпознават с
приоритет от видеокамерата.
Разпознава лицата на обектите
и автоматично регулира фокуса/
цветовете/експонацията.
)
Active (
Ефектът от функцията Стабилизация е
по-голям..
 Standard
Осигурява ефект на стабилизация, като
извършва широкоекранен запис при
сравнително стабилни условия.
Off (
 Auto
Child Priority (
SteadyShot (Стабилизация)
)
Разпознава и записва детски лица с
приоритет.
Можете да компенсирате трептенето
на видеокамерата, когато прикрепите
обектив със стабилизация.
SteadyShot] в положение
Задайте [
[Off] ( ) , когато използвате
статив (продава се отделно). Тогава
изображението се записва нормално.
Adult Priority (
)
Разпознава и записва лица на възрастни с
приоритет.
Off (
)
Не разпознава лица.
¦¦ Забележки
е лицата да не бъдат разпознати
в зависимост от условията на запис и
настройката на вашата видеокамера.
ˎˎ Възможно е [Face Detection] да не работи
правилно в зависимост от условията на
запис. В този случай задайте [Face Detection]
в положение [Off].
Търсене на изображение
Разпознава лица без разлика дали са
детски или на възрастни.
)
Функцията Стабилизация не се използва.
ˎˎ Възможно
 On
Функцията Стабилизация се използва.
Off (
Съдържание
Можете да компенсирате трептенето на
видеокамерата.
SteadyShot] в положение
Задайте [
[Off] ( ), когато използвате
статив (продава се отделно). Тогава
изображението се записва нормално.
Достъпните настройки се различават
според обективите, които използвате.
)
Функцията Стабилизация не се използва.
Съвети
по-ефективно представяне на функцията
за разпознаване на лица, снимайте обекта
при следните условия:
ˋˋНа достатъчно осветено място
ˋˋКогато обектите не носят очила, шапка
или маска
ˋˋКогато обектите са обърнати директно
срещу видеокамерата.
ˎˎ Ако изберете обект, който е с приоритет,
като докоснете рамката около лицето на
обекта, около лицето ще се появи двойна
рамка и то ще се избира с приоритет.
¼¼
ˎˎ За
Вашата видеокамера автоматично
регулира експонацията за обекти с
контражурна светлина.
 On
Автоматично регулира експонацията за
обекти с контражурна светлина.
Off
Не регулира експонацията за обекти с
контражурна светлина.
BG
74
Азбучен указател
Auto Back Light (Автоматично
контражурно осветяване)
за да намали ефекта “червени очи”.
Тази опция работи само в режим на
запис на снимки.
Flash (Светкавица)
Можете да изберете настройка за
светкавицата, когато записвате снимки
с вградената светкавица или с външната
светкавица (продава се отделно), която е
съвместима с вашата видеокамера.
 Off
On (
 Auto
¦¦ Забележки
Включете захранването на светкавицата
(продава се отделно), за да използвате
функцията за намаляване на ефекта “червени
очи”.
ˎˎ В зависимост от индивидуалните различия
и други условия - например разстояние до
обекта, или ако обектът е погледнал настрани
при предварителното светване на светкавицата,
е възможно намаляването на ефекта на
червените очи да няма желания ефект.
ˎˎ Има няколко вида светкавици, които не можете
да използвате с функцията за намаляване
на ефекта “червени очи”. За съвместимостта
с определени видове светкавици се
консултирайте с вашия доставчик на Sony или с
местен упълномощен сервиз.
On ( )
ˎˎ
Светкавицата светва винаги независимо
от осветеността на заобикалящата среда.
Slow Sync. (
)
Светкавицата светва при всяка снимка.
Тази настройка изсветлява както обекта,
така и фона.
Rear Sync. (
)
)
Светкавицата не се използва.
Flash Level (Ниво на
светкавицата)
Съвети
тъмна среда човешките зеници се
разширяват. Светлината от светкавицата се
отразява в кръвоносните съдове в тъмната
част на очите (ретината), което е причина за
появата на “червени очи”.
¼¼
ˎˎ В
Можете да зададете тази функция, когато
записвате снимки, като използвате
външна светкавица (продава се
отделно), която е съвместима с вашата
видеокамера.
Можете да зададете стойност на
светкавицата от -3.0EV до +3.0ЕV на
вашата видеокамера. В зависимост от
свързаната светкавица е възможно
зададената стойност да се окаже
неефективна (продава се отделно).
Когато зададете нивото на светкавицата,
индикацията се извежда.
Търсене на изображение
Светва точно преди експонирането да
приключи. След движещите се обекти
остават следи, повтарящи естественото им
движение
Off (
)
Светкавицата винаги светва, за да намали
ефекта на червените очи.
Светкавицата светва автоматично, когато
фотоапаратът прецени, че до обекта не
достига достатъчно светлина.
Съдържание
Не предотвратява ефекта на червените
очи.
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на смущенията,
причинени от вятъра)
 Off
Изключва функцията за намаляване на
смущенията.
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта на
червените очи)
On (
)
Включва функцията за намаляване на
смущенията.
Светкавицата (продава се отделно)
светва 2 или повече пъти преди записа,
BG
75
Азбучен указател
Можете да записвате видеоклип с помалко смущения, причинени от вятъра,
като отрежете ниските честоти, които
приема вграденият микрофон.
Audio Mode (Режим на звука)
On
Извежда рамката.
Можете да промените формата за запис
на звук.
)
5.1ch Surround (
 2ch Stereo (
)
Записва звук с двуканален стерео звук.
¼¼
Съвети
ˎˎ Позиционирането
на обекта в центъра на
рамката балансира композицията.
ˎˎ Външната рамка в [Guide Frame] показва
областта на дисплея за телевизор, който не
е съвместим с функцията за извеждане на
всички пиксели.
¦¦ Забележки
ˎˎ Работи само когато използвате вградения
микрофон.
Audio Rec Level (Ниво на
звука при запис)
Съдържание
Записва звук с 5.1-канален звук.
Zebra (Зебра мотив)
Можете да изведете зебра мотива като
помощен, когато регулирате яркостта.
Зебра мотивът няма да се запише върху
изображението.
 Off
 Reset
Не извежда зебра мотива.
Връща към нормално ниво.
On
Индикацията
и нивото на яркостта се
извеждат на екрана. Регулирайте нивото
на яркостта с +/-.
Съвети
ˎˎ Препоръчваме ви да използвате слушалки,
за да проверите нивото, когато регулирате
настройката.
ˎˎ Задайте по-ниско ниво, за да записвате
продължително и по-естествено силен звук.
За да записвате по-тихи звуци, увеличете
настройката.
ˎˎ Ограничителят работи винаги независимо
от настройката за ниво на звука при запис.
ˎˎ Тази функция не работи, когато използвате
устройство за запис на звук, свързано към
гнездото за аксесоари.
¼¼
¦¦ Забележки
записвате обект, който надвишава
ниво на яркост от 100 IRE, изображението
може да се окаже преекспонирано.
ˎˎ Когато
Съвети
(Institute of Radio Engineers) е мярка за
ниво на видео сигнала, която се използва
като основа на осветеността; референтното
ниво (основното ниво) е зададено в
положение 0 (%), а максималното ниво
(изцяло бяло) е 100 (%).
Търсене на изображение
Можете да изберете силата на звука
при запис. Индикацията се извежда
на екрана за запис, когато промените
силата на звука.
¼¼
ˎˎ IRE
Peaking (Подчертаване на
контурите)
Можете да изведете рамката и да
проверите дали обектът е хоризонтален
или вертикален.
Рамката не се записва.
 On/Off
Когато изберете [On], се извежда
индикацията
/
/
и
вие можете да изведете изображението
на екрана с подчертани контури. Тази
функция ви помага при фокусирането.
Настройката по подразбиране е [Off].
 Off
Не извежда рамката.
BG
76
Азбучен указател
Guide Frame (Упътваща
рамка)
 Color (Цвят)
Camera Data Display
(Дисплей с данни за
видеокамерата)
Можете да изберете цвят за
подчертаване измежду [White], [Red] и
[Yellow]. Настройката по подразбиране
е [White].
Можете да изберете чувствителност при
подчертаване измежду [High], [Middle]
и [Low]. Настройката по подразбиране
е [Middle].
¦¦ Забележки
на изображенията, които се
записват на носителя, не се подчертават.
Съдържание
Когато зададете тази функция в
положение [On], можете да изведете
на екрана настройките за ириса,
усилването (ISO) и скоростта на затвора.
Настройката по подразбиране е [On].
 Level
ˎˎ Контурите
Съвети
да фокусирате по-лесно, като
използвате тази функция в комбинация с
функцията за обширен фокус (стр. 42).
¼¼
ˎˎ Можете
Стойност на ириса
¼¼
Съвети
ˎˎ Настройките
се извършват на екрана по
време на ръчните настройки независимо от
настройките на тази функция.
ˎˎ Индикацията
показва, че настройките се
регулират автоматично (стр. 48).
Можете да изведете хистограмата
(графичен дисплей с дистрибуция на
тоновете в изображението) като помощ
при настройката на експонацията.
Хистограмата няма да се запише.
Audio Level Display (Дисплей
за нивото на звука)
 Off
Можете да изберете дали да извеждате
измервателя на нивото на звука.
Не извежда хистограмата.
On
 On
Извежда хистограмата с линия, която
указва нивото на осветеността 100.
Търсене на изображение
Histogram (Хистограма)
Стойност на скоростта
на затвора
Усилване (ISO)
Извежда измервателя на нивото на звука.
On[Zebra Point]
Извежда хистограмата с линии, които
показват нивото на осветеността, зададено
с настройката [Zebra] () и нивото на
осветеността 100 ().
Пиксели
По-тъмна
Яркост
Не извежда измервателя на нивото на звука.
Съвети
зададете [Audio Mode] в положение
[2ch Stereo], двата измервателя (ляв и десен)
за аудио нивото се преместват.
¼¼
ˎˎ Когато
По-светла
Съвети
ˎˎ Лявата част на хистограмата показва потъмните области в изображението, докато
дясната – по-светлите.
AF Micro Adjustment (AF
микро настройка)
¼¼
Когато използвате LA-EA2 (продава се
отделно) и A-байонет обективи (продава
BG
77
Азбучен указател
Off
80
се отделно), настройката за фин фокус
е възможна. Извършете тази операция
само когато тя е необходима. Обърнете
внимание, че може да не успеете да
фокусирате правилно обекта, ако
настройката ви не е точна.
Digital Zoom (Цифрово
приложение)
 On/Off
Когато зададете в положение [On], ще се
регистрира стойността за прикрепения
обектив и фокусът ще се извършва
спрямо тази настройка (Настройката по
подразбиране е [Off]).
Amount
Съдържание
Можете да включвате/изключвате
цифровото приложение. Обърнете
внимание, че качеството на
изображението се влошава, когато
използвате цифрово приближение.
 On
Задава стойността за настройката между
-20 и +20 за прикрепения обектив.
Увеличението до 2х се извършва по
цифров път.
Clear All
Изчиства стойностите за всички
регистрирани обективи.
Off
Цифровото приближение не се извършва.
¦¦ Забележки
за разпознаване на лица и
проследяващият фокус няма да работят,
когато използвате цифровото приближение.
ˎˎ Функциите
Zoom Lever (Лостче за
приближение)
Можете да използвате лостчето за
приближение, когато използвате
цифрово приближение или когато сте
прикрепили механичен варио обектив.
Търсене на изображение
¦¦ Забележки
Когато настройката [AF Micro Adjustment]
не е зададена в положение [On], не можете да
регистрирате стойността й.
ˎˎ Когато променяте стойността към +, точката
за фокусиране се измества към фона, а когато
променяте към -, точката се премества към
обектите на преден план. Определете точната
стойност, като направите няколко тестови
снимки.
ˎˎ Препоръчваме ви да определяте стойността
спрямо конкретните условия за запис.
ˎˎ Когато прикрепите обектив, който е
регистриран за видеокамерата, се извежда
регистрираната стойност. Можете да
регистрирате до 30 обектива. Когато този
максимум бъде достигнат, се извежда
съобщение. За да регистрирате други
обективи, първо трябва да изтриете някои от
вече регистрираните. За да направите това,
прикрепете обективa, чиято стойност желаете
да изтриете, и след това задайте стойността
в положение “±0”. Ако желаете да изчистите
всички регистрирани стойности, изберете
[Clear All].
ˎˎ Ако извършвате фина настройка с обектив на
друг производител, стойностите на обективите
Sony, Minolta и Konika Minolta могат да бъдат
засегнати. Не използвайте тази функция с
обективи на други производители.
ˎˎ Не можете индивидуално да извършвате фина
настройка, когато използвате обективи Sony,
Minolta и Konika Minolta, които имат еднакви
технически характеристики.
ˎˎ
 Digital Zoom (Цифрово приближение)
Включва цифровото приближение като
използвате лостчето за приближение.
Power Zoom (Механично приближение)
Приближава чрез лостчето, когато сте
прикрепили механичен варио обектив.
Off
Съвети
използвате обектив с лостче за
приближение, неговото лостче няма да се
повлияе от тази функция.
¼¼
ˎˎ Ако
Zoom Speed (Скорост на
приближение)
Можете да промените скоростта на приближение.
BG
78
Азбучен указател
Лостчето за приближение не се използва..
или [50i] (NEX-VG30E/VG30EH) е
препоръчителна за стандартен запис.
Frame Rate] преди да
Задайте първо [
REC Mode] (стр. 43)
настроите [
 Variable (Разнообразна)
Скоростта на приближение се променя
според това колко далеч ще преместите
лостчето.
Fixed (Фиксирана)
За обикновени записи ви препоръчваме
да зададете тази честота на кадрите.
60p (NEX-VG30/VG30H)
50p (NEX-VG30E/VG30EH)
Можете да записвате видеоклипове
като количеството данни е двойно
повече отколкото при настройка 60i
(NEX-VG30/VG30H)/50i (NEX-VG30E/
VG30EH). Когато възпроизвеждате на
телевизионен екран видеоклип, записан
с тази настройка, телевизорът трябва
да е съвместим с възпроизвеждане
на 60p видеоклипове (NEX-VG30/
VG30H)/50p (NEX-VG30E/VG30EH).
Ако телевизорът не е съвместим с
възпроизвеждане на 60p (NEX-VG30/
VG30H)/50p (NEX-VG30E/VGEH)
видеоклипове, видеоклипът ще се
изведе като 60i (NEX-VG30/VG30H)/50i
(NEX-VG30E/VG30EH) видеоклип.
24p (NEX-VG30/VG30H)
25p (NEX-VG30E/VG30EH)
Когато изберете тази настройка, ще
получите атмосфера, близка до тази на
филмовите изображения.
Image Quality/Size
(Опции за настройка на
качеството или размера на
изображенията)
¦¦ Забележки
Носителят, на който можете да запазите
записаното изображение, зависи от режима на
запис, който сте задали. За подробности вижте
стр. 43.
ˎˎ Когато записвате 24р видеоклипове с PAL
модела, включете [24p Mode] (NEX-VG30E/
VG30EH).
Търсене на изображение
¦¦ Забележки
ˎˎ Тази настройка е ефективна както
за цифровото, така и за оптичното
приближение.
ˎˎ Когато зададете положение [Fixed], можете
да приближавате с предварително зададена
скорост независимо как боравите с лостчето
за приближение.
ˎˎ Стойностите за скоростта на приближение
се различават в зависимост от използвания
обектив с механично приближение. В
зависимост от комбинацията между обектив
и настройката [Zoom Speed] е възможно
скоростта да се промени или да чуете
силен звук от работата на устройството.
Препоръчваме ви да направите пробни
снимки преди истинските.
Съдържание
 60i (NEX-VG30/VG30H)
50i (NEX-VG30E/VG30EH)
Скоростта на приближение е постоянна
независимо колко далеч ще преместите
лостчето.
Изберете едно от възможните 32 нива.
ˎˎ
Съвети
Честота на кадрите означава броя на
изображенията, които се обновяват за
определен период от време.
¼¼
REC Mode (Режим на запис)
ˎˎ
Вижте стр. 43.
Frame Rate (Честота на кадрите)
/
Можете да изберете честота на кадрите,
която да използвате за запис на
видеоклипове с висока разделителна
способност (HD). Използването на
настройката [60i] (NEX-VG30/VG30H)
Вижте стр. 42.
BG
79
Setting (Настройка)
Азбучен указател
Вижте “Използване на менютата” (стр. 65) за
подробности относно операциите. Настройките
по подразбиране са маркирани с .
Wide Mode
(Широкоекранен режим)
RAW/JPEG
Избира формат за компресиране на
снимките.
Когато записвате изображения със
стандартна разделителна способност,
можете да изберете хоризонталното и
вертикалното съотношение в зависимост
от свързания телевизор. Обърнете се и към
ръководството с инструкции, приложено
към вашия телевизор.
 JPEG
RAW
Този формат не извършва цифрова
обработка на изображенията.
RAW+J (RAW & JPEG)
 16:9 WIDE
Едновременно се създават RAW и JPEG
изображения.
Записва видеоклипове, които ще бъдат
възпроизвеждани на 16:9 телевизор
(широк екран) в режим на пълен екран.
4:3 (
ˎˎ
Image Size (Размер на
изображение)
Можете да изберете размера за снимката,
която ще записвате.
13.6M (
)4,912 × 3,264
)4,912 × 2,760
8.4M (
)3,568 × 2,368
7.1M (
)3,568 × 2,000
4.0M (
)2,448 × 1,624
3.4M (
)2,448 × 1,376
Търсене на изображение
¦¦ Забележки
Задайте правилно [TV Type] в зависимост
от свързания телевизор за възпроизвеждане
(стр. 82).
ˎˎ
16.0M (
Съвети
RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват
сурови данни, които трябва да преминат през
цифрова обработка. RAW файлът е различен
от по-често срещаните файлови формати,
като например JPEG. Той представлява суров
материал, който по-късно се обработва с
професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този
фотоапарат, трябва да притежавате софтуера
“Image Data Converter”, включен в CD-ROM
диска (приложен в комплекта). С този софтуер
можете да отворите и преобразувате RAW файл
в обикновен формат като например JPEG или
TIFF. Също така, можете отново да настроите
баланса на бялото, наситеността на цветовете,
контраста и др.
¼¼
)
Записва видеоклипове, които ще бъдат
възпроизвеждани на телевизор 4:3.

Съдържание
Това е нормалният формат за
компресиране.
Edit/Copy
(Опции за редактиране)
¦¦ Забележки
Зададеният размер на изображението е
ефективен, когато лампичката (Снимки)
свети.
ˎˎ Вижте стр. 97 относно броя снимки, които
можете да запишете.
ˎˎ Размерът на JPEG изображенията ще бъде
фиксиран на 16М (пълен размер), когато
RAW/JPEG] е зададен в положение [RAW
[
& JPEG].
Delete (Изтриване)
ˎˎ
Вижте стр. 51.
Protect (Защита)
Вижте стр. 51.
Copy (Копиране)
Вижте стр. 60.
Direct Copy (Директно
копиране)
BG
80
Вижте стр. 62.
Азбучен указател
Вижте “Използване на менютата” (стр. 65)
за подробности относно операциите.
Setup
Repair Img. DB F. (Поправка
на файла с базата данни за
изображенията)
(Други опции за настройка)
Вижте “Използване на менютата” (стр. 65) за
подробности относно операциите. Настройките
по подразбиране са маркирани с .
Вижте стр. 91, 94.
Можете да изберете начина на задаване на
номера на файловете за снимки.
Можете да проверите оставащото време
за запис при всеки режим на запис на
носителя на видеоклипове, а също и
приблизителното свободно или използвано
място на носителя на запис.
 Series
Номерира файловете със снимки в
последователност. Номерата се повишават
с всяко записване на снимки.
Дори когато смените носителя с друг,
номерирането на файловете продължава в
същата последователност.
За да изключите дисплея
Докоснете
.
¦¦ Забележки
ˎˎ Тъй като има област, в която се съхраняват
файловете за управление, използваното място
не се извежда като 0%, дори когато извършите
операцията [Format] (стр. 81).
Reset
Съвети
Видеокамерата може да изведе информация за
картата-памет.
Data Code (Код с данни)
Докато извършва операция по
възпроизвеждане, вашата видеокамера
извежда информация (Date/Time, Camera
Data), която автоматично се записва по
време на записа.
Format (Форматиране)
Форматирането изтрива всички
видеоклипове и снимки, за да възстанови
свободното място. Изберете носителя,
който ще форматирате, и докоснете

.
Търсене на изображение
Поставя номерация в последователност
като следва възходящата номерация на
настоящия носител.
Когато смените носителя с друг, номерата
на файловете се нулират за всеки носител.
¼¼
ˎˎ
Съдържание
File Number (Номер на файла)
Media Info (Информация за носител)
 Off
Кодът с данните не се извежда.
¦¦ Забележки
ˎˎ За тази операция свържете видеокамерата
с мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер, приложен в
комплекта (стр. 16).
ˎˎ За да избегнете загуба на важни изображения,
запишете изображенията преди да
форматирате носителя на запис.
ˎˎ Защитените видеоклипове и снимки също ще
бъдат изтрити.
ˎˎ Когато на екрана се изведе индикация
[Executing…], не затваряйте LCD панела,
не работете с бутоните на видеокамера, не
изключвайте променливотоковия адаптер и не
вадете картата-памет от вашата видеокамера.
(Докато форматирате картата-памет,
лампичката за достъп свети или мига.)
Date/Time
Извежда датата и часа.
Camera Data
Date/Time
 Дата
 Час
BG
81
Азбучен указател
Извежда данните за настройките на
видеокамерата.
Записаните видеоклипове и изображения
се възпроизвеждат както е указано на
следните илюстрации.
Camera Data (Данни на видеокамерата)
Видеоклип
 16:9
Видеоклипове
Видеоклипове и
и снимки,
снимки, записани в
записани в 16:9
4:3 режим
(широкоекранен)
режим
Снимка
 Баланс на бялото
 Изключена функция за стабилизация
 Скорост на затвора
 IRIS (Стойност на диафрагмата)
 Усилване
 Осветеност
 Светкавица
 Компенсация на експонацията
 Баланс на бялото (B-A, G-M)
 ISO
 Баланс на бялото (Температура на цветовете)
Съдържание
Изберете, за да прегледате вашите
видеоклипове на 16:9 (широкоекранен)
телевизор. Записаните видеоклипове
и снимки се възпроизвеждат както е
описано по-долу.
4:3
Видеоклипове
Видеоклипове и
и снимки,
снимки, записани в
записани в 16:9
4:3 режим
(широкоекранен)
режим
Съвети
Кодът на данните се извежда на телевизионния
екран, ако свържете видеокамерата към
телевизор.
ˎˎ Индикаторът преминава през следните
състояния, когато натиснете DATA CODE
на безжичното устройство за дистанционно
управление: [Date/Time]  [Camera Data] 
[Off] (без индикация).
ˎˎ В зависимост от носителя на запис се извежда
индикацията [--:--:--].
¼¼
Търсене на изображение
Изберете, за да прегледате вашите
видеоклипове на 4:3 стандартен телевизор.
Записаните видеоклипове и снимки се
възпроизвеждат както е описано по-долу.
ˎˎ
¦¦ Забележки
Хоризонталното и вертикално съотношението
на екрана за изображенията, записани с висока
разделителна способност (HD), е 16:9.
ˎˎ Когато свържете вашата видеокамера към
телевизор, съвместим с ID-1/ID-2 система,
задайте [TV Type] в положение [16:9].
Телевизорът автоматично преминава в режим
пълен екран. Обърнете се към ръководството
с инструкциите, приложено към вашия
телевизор (само за NEX-VG30/VG30H)
ˎˎ
Можете да регулирате нивото на силата на
/
.
звука, като докоснете
Component Output
(Компонентен изход)
TV TV Type (Вид телевизор)
В зависимост от свързания телевизор
трябва да преобразувате сигнала,
когато възпроизвеждате изображение.
BG
82
Изберете [Componet], когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак.
Азбучен указател
Volume (Сила на звука)
720p/480p (NEX-VG30/VG30H)
720p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Изберете, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак и възможност
за извеждане на 1080p сигнал.
Извежда HD видеоклипове с високо
качество със 720р сигнал и видеоклипове
със стандартно качество (STD) с 480р
(NEX-VG30/VG30H)/576p (NEX-VG30E/
VG30EH) сигнал.
 1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
480p (NEX-VG30/VG30H)
576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Изберете тази опция, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак, който може да
възпроизвежда 1080i сигнал.
Извежда 480р (NEX-VG30/VG30H)/576p
(NEX-VG30/VG30H) сигнал.
480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Извежда 480i (NEX-VG30/VG30H)/576i
(NEX-VG30E/VG30EH) сигнал.
Изберете тази опция, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак.
¦¦ Забележки
Когато [
Frame Rate] е зададен в положение
[60p] (NEX-VG30/VG30H)/[50p] (NEX-VG30E/
VG30EH) и [HDMI Resolution] е зададен в
положение [720p/480p] или [480p] (NEX-VG30/
VG30H)/[720p/576p] или [576p] (NEX-VG30/
VG30H), HDMI сигналите не могат да се
извеждат при записа.
ˎˎ
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
Съвети
Когато сте включили режима [24p Mode],
стойностите се променят към обичайните за
модела NTSC (NEX-VG30E/VG30EH).
¼¼
ˎˎ
Изберете резолюция за изведеното
изображение, когато свързвате вашата
видеокамера към телевизор с HDMI кабел
(продава се отделно).
USB Connect (USB връзка)
 Auto
Търсене на изображение
Съвети
Когато сте включили режим [24p Mode],
стойностите се променят към обичайните за
модела NTSC (NEX-VG30E/VG30EH).
¼¼
ˎˎ
Съдържание
1080p/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Изберете тази опция, когато свържете
видеокамерата към компютър чрез
вградения USB кабел и когато на LCD
екрана не се извежда [USB Select].
Нормална настройка (автоматично
извежда сигнала в зависимост от
телевизора).
1080p/480p (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Можете да зададете режим на USB
трансфер за връзка на видеокамерата към
компютъра или друго USB устройство.
1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
 Auto
Видеокамерата автоматично избира
режима на USB трансфер в зависимост от
свързаното устройство
Извежда HD видеоклипове с високо
качество с 1080i сигнал и видеоклипове
със стандартно качество (STD) с 480i
(NEX-VG30/VG30H)/576i (NEX-VG30E/
VG30EH) сигнал.
Mass Storage
BG
83
Този режим на USB трансфер е съвместим
с много видове USB устройства.
Азбучен указател
USB Connect Setting
(Настройки на USB връзката)
Извежда HD видеоклипове с високо
качество с 1080р сигнал и видеоклипове
със стандартно качество (STD) с 480р
(NEX-VG30/VG30H)/576p (NEX-VG30E/
VG30EH) сигнал.
MTP
 Normal
Този режим на USB трансфер е съвместим
с определени видове компютри.
Нормална настройка (нормална
осветеност)
¦¦ Забележки
Когато свържете видеокамерата към други
устройства, като използвате режим [MTP],
видеоклиповете, които са записани със същото
качество като избраното (избира се в менюто [
/
Setting]), могат да се извеждат само
на свързаното устройство.
ˎˎ Когато видеокамерата е свързана към външно
устройство в режим [MTP], файловете с
видеоклипове ще се извеждат със записана
дата, въпреки че част от информацията - като
например информацията за областта, няма да
може да се изведе на свързаното устройство. За
да прехвърлите изображения от видеокамерата
на вашия компютър, използвайте приложения
софтуер “PlayMemories Home”.
ˎˎ Ако прозорецът “Device Stage*” не се отвори,
когато свържете видеокамерата към компютър
с операционна система Windows 7, задайте
[USB Connect Setting] в положение [Auto].
* “Device Stage” е меню в Windows 7, което
се използва за управление на устройства
(видеокамера, фотоапарат и др.), които са
свързани към компютъра.
Bright
Съвети
Тази настройка не влияе по какъвто и да е
начин върху записаните изображения.
ˎˎ Осветеността е автоматично зададена в
положение [Bright], когато използвате
променливотоковия адаптер.
¼¼
ˎˎ
Съдържание
Изберете тази настройка, когато LCD
екранът не е достатъчно осветен.
ˎˎ
VF Color Temp. (Температура
на цветовете за визьора)
VF/Panel (Визьор/LCD екран)
Видеокамерата разпознава състоянието
и превключва между работа с визьора и
работа с LCD екрана.
Disc Burn (Записване на диск)
Auto
Можете с едно докосване да запазвате на
диск видеоклипове и снимки, записани с
видеокамерата.
Видеокамерата автоматично превключва
между работа с визьора и работа с
LCD екрана, като използва датчик за
управление чрез засичане на око.
¦¦ Забележки
Опцията [Disc Burn] не работи, въпреки че
видеокамерата е свързана към компютър.
ˎˎ
Търсене на изображение
Можете да променяте температурата на
цветовете за визьора с диска MANUAL
или +/-. Когато стойността за температура
на цветовете е по-ниска, цветовете във
визьора са червеникави, а когато е повисока, те са синкави.
 Panel
Екранът се извежда на LCD екрана, когато
отворите панела.
Beep (Звуков сигнал)
ˎˎ
Когато започнете/спирате запис, или ако
боравите със сензорния панел, прозвучава
звуков сигнал.
Off
Display Setting (Настройка
на дисплея)
Отменя звуковия сигнал.
LCD Brightness (Осветеност
на LCD екрана)
Можете да зададете продължителността на
извеждане на иконите и индикаторите на
LCD екрана.
Можете да регулирате осветеността на LCD
екрана.
BG
84
Азбучен указател
¦¦ Забележки
Ако датчикът за засичане на око не сработи,
въпреки че окото ви е намира близо до визьора,
екранът ще се изведе на LCD екрана, въпреки
че сте задали [VF/Panel] в положение [Auto].
 On
Remote Ctrl (Устройство за
дистанционно управление)
 Auto
Извежда се за около 3 секунди. Бутонът
за запис на LCD екрана се извежда, когато
записвате.
 On
On
Off
Изберете тази опция, когато не използвате
приложеното устройство за дистанционно
управление.
Съвети
ˎˎ Иконите или индикаторите се извеждат в
следните случаи:
ˋˋ Когато включите видеокамерата .
ˋˋ Когато докоснете LCD екрана (Освен бутона
за запис на LCD екрана).
ˋˋ Когато превключите вашата видеокамера към
режим за запис на видеоклипове, запис на
снимки или режим на възпроизвеждане.
ˎˎ Можете да превключите дисплея, като
натиснете DISPLAY.
¼¼
Съдържание
Изберете тази опция, когато използвате
приложеното устройство за дистанционно
управление (стр. 112).
Винаги се извежда. Бутонът за запис
на LCD екрана не се извежда, когато
записвате.
Съвети
Изберете [Off], когато желаете да
предотвратите реакция на команда от друго
устройство за дистанционно управление.
¼¼
ˎˎ
A. Shut Off (Автоматично
изключване)
Можете да зададете настройка за
включването и изключването на
лампичката за записа отпред на
видеокамерата.
 On
Видеокамерата автоматично се
изключва.
 On
Off
Лампичката за запис на видеокамерата
светва.
Видеокамерата не се изключва
автоматично.
Off
¦¦ Забележки
Видеокамерата не се изключва автоматично,
когато използвате променливотоковия адаптер.
Лампичката за запис на видеокамерата не
светва.
Търсене на изображение
Можете да зададете автоматично
изключване на вашата видеокамера, когато
в продължение на приблизително 5 минути
не извършвате никаква операция с нея.
REC Lamp (Лампичка за запис)
ˎˎ
Shooting w/o Lens (Запис с/
без обектив)
Language Setting (Настройка
на езика)
Можете да избирате езика, на който да се
извеждат надписите на LCD екрана.
 Disable
Съвети
Вашата видеокамера предлага [ENG[SIMP]]
(опростен английски) за случаите, в които не
можете да откриете родния си език измежду
изброените в списъка езици.
¼¼
Видеокамерата не стартира записа и ви
информира, ако обективът не е правилно
поставен.
ˎˎ
Enable
Позволява ви да използвате Е-байонет
обективи и адаптери за монтиране, които
не са с марката Sony.
24p Mode (24р режим) (само
за NEX-VG30E/VG30EH)
BG
85
Можете да записвате 24р видеоклипове с
PAL система.
Азбучен указател
Задава активиране или не на записа, когато
не е прикрепен обектив.
Ако изберете [OK] в екрана [24p Mode],
видеокамерата се рестартира в 24р режим.
Когато изберете [OK] в екрана [Cancel
24p Mode], видеокамерата се рестартира в
режим 50i.
Date & Time Setting
(Настройки на датата и часа)
 Date & Time Format (Формат на датата
и часа)
Можете да изберете един от 4-те вида
формат на извеждане на датата и часа.
 Daylight Savings/Summer Time (Лятно
часово време)
Можете да промените настройката без да
спирате часовника. Задайте в положение
[On], за да преместите часовника с един
час напред.
Съдържание
¦¦ Забележки
Не можете да запазвате 24р видеоклипове на
карта-памет, записана с PAL система. Имате
нужда от друга карта-памет.
ˎˎ Когато сте включили [24p Mode], форматът за
запис на видеоклипове е ограничен до AVCHD
24p (FX, FH). Форматът на извеждания видео
сигнал от видеокамерата е с NTSC цветова
схема. Възможно е изображенията да не се
възпроизвеждат правилно в зависимост от
свързания телевизор.
ˎˎ Когато сте включили [24p Mode], не можете да
/
Setting] в положение
задавате [
STD Quality] или не можете да
[
Frame Rate].
използвате [
ˎˎ
 Off
Не задава функцията за лятно часово
време.
Задава функцията за лятно часово време.
Calibration (Настройка)
 Date & Time (Дата и час)
Вижте стр. 103.
Вижте стр. 23.
Battery Info (Информация за
батерията)
Area Setting (Настройка на
областта)
Можете да проверите оставащия капацитет
на батерията.
в горния ляв ъгъл на
Докоснете
екрана.
Можете да настроите часовата разлика без
да спирате часовника. Когато използвате
видеокамерата в чужбина, задайте
географската област, в която се намирате.
Обърнете се към информацията за
световната часова разлика на стр. 99.
Version (Версия)
Можете да прегледате версията на обектива
и видеокамерата. Можете да използвате
тази функция, когато излезе нова версия на
фърмуера на видеокамерата.
Търсене на изображение
On
 Home
¦¦ Забележки
Обновявайте фърмуера само когато използвате
променливотоковия адаптер. В противен
случай ви препоръчваме да използвате напълно
заредена батерия.
ˎˎ Версията на обектива може да не се извежда в
режими, различни от режим на запис.
ˎˎ
Destination ( )
Изберете тази опция, ако желаете да
използвате видеокамерата, когато
настройка за областта е различно място.
Съвети
Ако често посещавате определено място
и желаете да използвате видеокамерата с
настройка за областта, зададена за това място,
ще бъде полезно, ако прибавите мястото в
настройката [Destination].
¼¼
ˎˎ
BG
86
Азбучен указател
Изберете тази опция, когато планирате
да използвате видеокамерата там, където
живеете.
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
ˎˎ Щекерът на променливотоковия адаптер
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по-долу.
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
е изключен от мрежата. Свържете го към
мрежата от 220 V (стр. 15).
 Изключете източника на захранване,
включете го отново след около 1
минута и включете видеокамерата.
 Свържете се с вашия доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.
Видеокамерата загрява.
ˎˎ Видеокамерата загрява по време на работа.
Общи операции/Безжично устройство за
дистанционно управление...........................стр. 87
ˎˎ Батерии/Източници на захранване...........стр. 88
ˎˎ LCD екран/визьор .........................................стр. 88
ˎˎ Карта-памет......................................................стр. 89
ˎˎ Запис...................................................................стр. 89
ˎˎ Възпроизвеждане...........................................стр. 92
ˎˎ Възпроизвеждане на изображения, запазени
на картата-памет, на други устройства....стр. 91
ˎˎ Редактиране на видеоклипове/снимки на
видеокамерата.................................................стр. 92
ˎˎ Преглед на изображения на телевизора.....стр. 92
ˎˎ Копиране на/Свързване към други
устройства........................................................стр. 92
ˎˎ Свързване към компютър............................стр. 92
Това не е индикация за неизправност.
ˎˎ
Приложеното безжично устройство за
дистанционно управление не работи.
Търсене на изображение
 Натиснете RESET (стр. 110), като
използвате остър предмет, и
включете видеокамерата.
Ако натиснете RESET, всички настройки,
включително тези на часовника, се нулират.
Съдържание
Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
ˎˎ Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около 1
минута свържете отново. Ако видеокамерата
все още не функционира, натиснете бутона
RESET (стр. 110) с остър предмет. (Ако
натиснете бутона RESET, всички настройки,
включително настройките на часовника, се
връщат в положенията си по подразбиране.)
ˎˎ Температурата на вашата видеокамера е
изключително висока. Изключете устройството
и го оставете за известно време на хладно място.
ˎˎ Температурата на видеокамерата е крайно
ниска. Оставете видеокамерата включена.
Изключете устройството и го преместете
на топло място; след известно време отново
включете захранването.
ˎˎ
 Проверете списъка (стр. 87 до 95)
и вашата видеокамера.
ˎˎ Задайте [Remote Ctrl] в положение [On]
(стр. 85).
ˎˎ Поставете батерията в отделението, като
Общи операции/Безжично устройство
за дистанционно управление
Захранването не се включва
ˎˎ Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 15).
BG
87
Азбучен указател
съобразите поляритета +/- и означенията
+/- (стр. 112).
ˎˎ Отстранете препятствията между
безжичното устройство за дистанционно
управление и сензора за дистанционно
управление.
ˎˎ Безжичното устройство за дистанционно
управление няма да работи, ако датчикът
(стр. 111) е скрит от обектива.
ˎˎ Не насочвайте сензора на дистанционно
управление към силни източници на
светлина като например директно
към слънцето или осветително тяло. В
противен случай безжичното устройство
за дистанционно управление може да не
функционира правилно.
Когато използвате приложеното
безжично устройство за дистанционно
управление, друго DVD устройство
получава повреда.
батерията не показва вярното време.
ˎˎ Температурата на околната среда е прекалено
ˎˎ Изберете режим на управление за
дистанционното управление, различен
от DVD 2, за вашето DVD устройство
или покрийте сензора на вашето DVD
устройство с черна хартия.
Батерии/Източници на захранване
Батерията се изтощава бързо.
Съдържание
висока или прекалено ниска. Това не е
неизправност.
ˎˎ Батерията не е заредена достатъчно. Заредете
отново батерията докрай. Ако проблемът
продължи, сменете батерията с нова
(стр. 102).
ˎˎ В зависимост от околните условия е
възможно указаното време да не е вярно.
ˎˎ Температурата на околната среда е твърде
Батерията не може бъде поставена във
вашата видеокамера.
висока или ниска. Това не е неизправност.
ˎˎ Батерията не е заредена достатъчно. Отново
заредете батерията напълно. Ако проблемът
продължи, сменете батерията с нова
(стр. 102).
ˎˎ Използвайте батерия “InfoLITHIUM” (серия
V). Не можете да използвате NP-FV30/FV50,
въпреки че са от серия V.
LCD екран/визьор
Захранването внезапно се изключва.
ˎˎ В настройката по подразбиране, когато
Когато включите захранването, във
визьора или LCD екрана не се извежда
никаква информация.
изминат приблизително 5 минути без
да сте извършили никаква операция с
видеокамерата, устройството автоматично
се изключва (A. Shut Off). Променете
настройката на функцията [A. Shut Off]
(стр. 85) или отново включете захранването.
ˎˎ Заредете батерията (стр. 15).
ˎˎ Видеокамерата извежда изображения във
визьора или LCD екрана. Когато [VF/Panel]
(стр. 84) е в положение [Auto], екранът се
извежда във визьора, когато окото ви сe
приближи до него, и се извежда на LCD
екрана, когато отместите окото си. Когато
[VF/Panel] (стр. 84) е в положение [Panel]
и LCD екранът е отворен, дисплеят не се
променя, дори да приближите окото си към
визьора.
Лампичката CHG (зареждане) не свети,
докато зареждате батерията.
ˎˎ Изключете захранването (стр. 15).
ˎˎ Поставете правилно батерията във
видеокамерата (стр. 15).
ˎˎ Свържете правилно захранващия кабел към
Търсене на изображение
ˎˎ Използвайте променливотоков адаптер.
Опциите в менюто са изведени в сиво.
контакта.
ˎˎ Зареждането на батерията е приключило
ˎˎ Не можете да изберете опциите, които
(стр. 15).
Лампичката CHG (зареждане) мига,
докато батерията се зарежда.
ˎˎ Ако температурата на батерията е твърде
Бутоните не се извеждат на сензорния
панел.
висока или ниска, е възможно да не успеете
да я заредите (стр. 101).
ˎˎ Поставете правилно батерията към
видеокамерата (стр. 15). Ако проблемът
продължи, изключете променливотоковия
адаптер от мрежата от 220 V и се свържете с
вашия доставчик или с упълномощен сервиз
на Sony. Батерията може да е повредена.
ˎˎ Докоснете леко LCD екрана.
ˎˎ Натиснете DISPLAY на видеокамерата или
DISPLAY на безжичното устройство за
дистанционно управление (стр. 112).
Бутоните на сензорния панел не работят
Индикаторът за оставащия заряд на
BG
88
Азбучен указател
са изведени в сиво, за настоящия запис/
възпроизвеждане.
ˎˎ Някои функции не могат да се използват
едновременно.
(стр. 103).
Изображенията във визьора не са ясни.
ˎˎ Преместете лостчето за регулиране на
визьора, докато изображението не се изясни.
(стр. 26)
На LCD екрана не се извежда картина,
въпреки че е отворен.
ˎˎ Ако датчикът за засичане на око превключи
дисплея към визьора, LCD екранът се
изключва. Задайте [VF/Panel] в положение
[Panel] (стр. 84).
Карта-памет
ˎˎ Ако използвате карта-памет, форматирана
с компютър, форматирайте отново картата
посредством вашата видеокамера (стр. 81).
Не можете да изтривате изображения,
запазени на картата-памет.
Лампичката за достъп свети или мига,
дори когато приключите записа.
ˎˎ Максималният брой изображения, който
ˎˎ Видеокамерата записва сцената, която току-
можете да изтриете наведнъж в индекс
екран, е 100.
ˎˎ Защитените изображения не могат да бъдат
изтрити.
що сте заснели на носителя на запис.
Търсене на изображение
При използване на картата-памет не
можете да извършвате различните
функции.
Съдържание
което сте запазили на носителя. Не можете
да извършвате нови записи по същото време.
ˎˎ Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 51).
ˎˎ Когато [Shooting w/o Lens] (стр. 85) е зададен
в положение [Disable], записът е невъзможен
в следните ситуации:
ˋˋ Ако обективът не е поставен правилно
ˋˋ Ако прикрепеният обектив не поддържа
Е-байонет стандарт за обмяна на данни.
Проверете интернет страницата за поддръжка
или се консултирайте с упълномощен сервиз на
Sony относно съвместимите модели обективи.
ˎˎ Общият брой видеоклипове или снимки
надвишава капацитета за запис на вашата
видеокамера. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 51).
ˎˎ Температурата на видеокамерата се е
повишила твърде много. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
ˎˎ Температурата на видеокамерата се е
понижила твърде много. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на топло място. След това включете отново
видеокамерата.
ˎˎ Обективът не е прикрепен правилно.
Поставете обектива отново.
правилно или не работят изобщо.
ˎˎ Настройте сензорния панел ([Calibration])
Полето на снимката изглежда различно.
ˎˎ Полето на снимката може да изглежда
Името на файла с данните не се извежда
правилно или мига.
различно в зависимост от състоянието на
вашата видеокамера. Това не е неизправност.
ˎˎ Файлът е повреден.
файла (стр. 100).
Запис
ˎˎ
Вижте също раздела “Карта-памет” (стр. 89).
Когато записвате бързо-движещ се обект, в
зависимост от условията на запис е възможно
времето за запис да намалее (стр. 96).
Видеокамерата спира да работи.
При натискането на бутона START/STOP
или PHOTO не се записват изображения.
ˎˎ Температурата на видеокамерата се е
повишила твърде много. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
ˎˎ Температурата на видеокамерата се е
понижила твърде много. Изключете
ˎˎ Извежда се екранът за възпроизвеждане.
Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(Видеоклип) или (Снимка)
(стр. 30).
ˎˎ Вашата видеокамера записва изображението,
BG
89
Азбучен указател
Действителното време за запис на
видеоклипове е по-кратко от очакваното
време за запис на носителя на запис.
ˎˎ Видеокамерата не поддържа формата на
устройството и го оставете за известно време
на топло място. След това пак го включете.
На изображението, записано с помощта
на светкавицата, се появяват бели петна.
ˎˎ Частици (прах, полен и др.) във въздуха се
отразяват от светлината на светкавицата
и се появяват на изображението. Това не е
неизправност.
ˎˎ Възможно е да възникне лека времева
Изображението, записано с помощта на
светкавицата, е твърде тъмно.
разлика между точката, в която сте
натиснали бутона START/STOP, и реалната
точка, в която започва/спира записаният
видеоклип. Това не е неизправност.
ˎˎ Ако обектът е извън обхвата на светкавицата
(разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде
тъмно, защото светлината от светкавицата
не достига до обекта. Ако промените
стойността на ISO, обхватът на светкавицата
също ще се промени.
Записът на снимки е бавен.
ˎˎ Включена е функцията за намаляване на
смущенията. Това не е неизправност.
Съотношението на екрана за видеоклип
(16:9 (широк екран)/4:3) не може да се
променя.
Съдържание
Съществува времева разлика между
точката, в която сте натиснали бутона
START/STOP, и точката, в която започва/
спира записаният видеоклип.
Обект, преминаващ много бързо пред
обектива, изглежда размазан.
ˎˎ Този феномен се нарича “фокусна равнина”.
ˎˎ Не можете да промените съотношението на
Функцията автоматично фокусиране не
работи.
ˎˎ Обектът е твърде близо. Проверете
Появяват се хоризонтални ленти на
изображението.
минималното разстояние за запис с
обектива.
ˎˎ Околната светлина е недостатъчна.
ˎˎ Условията за снимане не са подходящи
за режима на автоматично фокусиране.
Настройте фокуса ръчно (стр. 41).
ˎˎ Този феномен се появява, ако записвате при
осветление от флуоресцентни, натриеви или
живачни лампи. Това не е неизправност.
ˎˎ Този ефект може да бъде елиминиран като
регулирате скоростта на затвора.
Функцията SteаdyShot (Стабилизация) не
работи.
Търсене на изображение
Това не е неизправност. Поради начина, по
който сензорът за изображението (CMOS
сензорът) чете сигналите от изображението,
и в зависимост от условията на запис, обект,
който минава бързо пред обектива, може да
изглежда замъглен.
екрана за видеоклип с висока разделителна
способност (HD) в 16:9 (широкоекранен)
режим.
Когато записвате телевизионен или
компютърен екран, се появяват черни
ленти
ˎˎ Прикрепете обектив, съвместим с функцията
Стабилизация.
SteadyShot] в положение
[Active] или [Standard], [
SteadyShot] в
положение [On] (стр. 74).
ˎˎ Регулирайте скоростта на затвора (стр. 48).
ˎˎ Задайте [
когато:
Не можете да записвате със светкавицата.
ˋˋ LCD панелът е затворен и LCD екранът е
ˎˎ Включете външната светкавица (продава се
обърнат навън.
отделно).
ˋˋ Захранването идва от променливотоковия
ˎˎ Светкавицата не е правилно прикрепена.
адаптер.
Поставете я отново.
ˎˎ Не можете да използвате светкавицата за
запис на видеоклипове.
BG
90
Азбучен указател
Не можете да регулирате [LCD Brightness].
ˎˎ Не можете да регулирате [LCD Brightness],
ˎˎ Извадили сте батерията или сте отстранили
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и е
замъглено (Ghosting).
променливотоковия адаптер, докато иконата
на носителя в горния десен ъгъл на екрана
мига или преди лампичката за достъп да се
изключи след записа. Тази операция може да
повреди данните с изображението. Ако това
се случи, ще се изведе индикация .
ˎˎ Това може да се получи, когато снимате
се извежда върху
Индикацията
миниатюрното изображение.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
ˎˎ Свалете филтъра или сенника. В зависимост
ˎˎ Възможно е файлът с базата данни за
от дебелината на филтъра и неправилното
поставяне на сенника е възможно филтърът
или сенникът частично да попаднат в
изображението. Възможно е оптическите
особености на някои обективи да
причинят появата на по-тъмна периферия
(недостатъчна светлина).
изображенията да е повреден. Проверете
файла с базата данни, като докоснете
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Repair Img. DB F.]. Ако
индикацията все още се извежда, изтрийте
изображението, маркирано с
(стр. 51).
Когато възпроизвеждате, не се чува звук
или звукът се чува много слабо.
Звукът не се записва правилно.
ˎˎ Ако включите или изключите външния
ˎˎ Усилете звука (стр. 35).
Звукът от ляво и от дясно се извежда
небалансиран, когато възпроизвеждате
на компютри и други устройства.
ˎˎ Това се случва, когато звукът, записан
в 5.1-канален съраунд, се преобразува
в двуканален (нормален стерео звук) с
помощта компютър или друго устройство.
Това не е неизправност.
ˎˎ Променете вида на преобразуване
на звука (вида на смесването), когато
възпроизвеждате двуканални стерео
устройства. За подробности вижте
ръководството с инструкции, приложено
към вашето устройство за възпроизвеждане.
ˎˎ Променете звука в двуканален, когато
създавате диск, като използвате приложения
софтуер “PlayMemories Home”.
ˎˎ Запишете звука, като зададете [Audio Mode]
в положение [2ch Stereo] (стр. 75).
Възпроизвеждане
Изображенията не могат да се възпроизвеждат.
ˎˎ Изберете носителя на запис и качеството
на видеоклипа, който желаете да
възпроизведете (стр. 42).
ˎˎ Възможно е да не успеете да
възпроизвеждате изображения, записани на
други устройства. Това не е неизправност.
Възпроизвеждане на
изображения, запазени на картатапамет, на други устройства
възпроизвежда снимки, ако сте променяли
файловете и папките, или ако изображенията
са обработвани с компютър. (Името на
файла мига, когато преглеждате снимки.)
Това не е неизправност.
Индикацията
се извежда върху
миниатюрното изображение.
Изображенията не могат да се
възпроизвеждат или карта-памет не се
разпознава.
ˎˎ Възможно е тази индикация да се изведе
ˎˎ Устройството за възпроизвеждане не
поддържа възпроизвеждане на картитепамет (стр. 4).
BG
91
Азбучен указател
Не можете да възпроизвеждате снимки.
ˎˎ Вашата видеокамера не може да
Търсене на изображение
микрофон и др. по време на запис на
видеоклипове, звукът може да не се записва
правилно. Свържете микрофона отново
по същия начин както при записа на
видеоклипове.
ˎˎ Ако нивото на запис на звук е зададено
в минимално положение (стр. 76), не се
записва звук.
на снимки, които са записани с друго
оборудване, или на такива, които са
редактирани на компютър и др.
Съдържание
обекти с контражурна светлина. Прикрепете
сенник, когато използвате вариообектив.
Редактиране на видеоклипове/
снимки на видеокамерата
Изображението се извежда със смущения
на 4:3 телевизионен екран.
ˎˎ Това се случва, когато гледате изображение,
записано в 16:9 (широкоекранен) режим на
4:3 телевизор. Задайте правилно [TV Type]
(стр. 82) и възпроизведете изображението.
Не можете да редактирате.
ˎˎ Не можете да редактирате поради
Не можете да разделите видеоклипа.
От горната и долната част на екрана на
4:3 телевизора се извеждат черни ленти.
ˎˎ Видеоклипът не може да бъде разделен, ако е
ˎˎ Това се случва, когато гледате изображение,
записано в 16:9 (широкоекранен) режим на
4:3 телевизор. Това не е неизправност.
твърде кратък.
ˎˎ Не можете да разделяте защитен видеоклип.
Не можете да запазвате снимка от
видеоклип (NEX-VG30/VG30H).
Съдържание
състоянието на изображението.
Копиране на/Свързване към други
устройства
ˎˎ Капацитетът на носителя на запис, където
желаете да запазите снимката, е изчерпан.
Изображенията не се презаписват
правилно.
Преглед на изображения на
телевизора
ˎˎ Не можете да презаписвате изображения,
използвайки HDMI кабел (продава се
отделно).
Не можете да гледате изображения или
да слушате звук на свързан телевизор.
правилно. Уверете се, че кабелът е свързан
към входния жак на друго устройство
(стр. 63).
ˎˎ Когато използвате компонентен A/V кабел,
задайте [Component] в зависимост от
изискванията на свързаното оборудване
(стр. 82).
ˎˎ Когато използвате компонентен видео щекер,
се уверете, че червеният и белият щекери на
A/V свързващия кабел са свързани (стр. 37).
ˎˎ Изображенията не се извеждат от жака
HDMI OUT, ако са записани със сигнали за
защита на авторските права.
ˎˎ Когато използвате S VIDEO щекер, се
уверете, че сте свързали червените и белите
щекери на A/V свързващия кабел (стр. 38).
ˎˎ Когато сте включили [24p Mode], записаните
изображения може да не се възпроизвеждат,
въпреки че видеокамерата е свързана към
PAL телевизор (NEX-VG30E/VG30EH).
Свързване към компютър
Не можете да инсталирате “PlayMemories
Home”.
ˎˎ Проверете системните изисквания
или процедурата по инсталиране на
“PlayMemories Home”.
Търсене на изображение
ˎˎ A/V свързващият кабел не е свързан
“PlayMemories Home” не работи
правилно.
ˎˎ Приключете с инсталацията на
“PlayMemories Home” и рестартирайте
компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
ˎˎ LCD екранът на вашата видеокамера може да
ˎˎ Изключете от USB жака на компютъра
изведе записаните изображения на цял екран
(извеждане на всички пиксели). Въпреки
това е възможно тази функция да причини
леко подрязване в горния, долния, десния
и левия краища на изображението, когато
възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с функцията за извеждане на
всички пиксели.
ˎˎ Препоръчваме ви да записвате изображения
като за насока използвате външната рамка на
[Guide Frame] (стр. 76).
всички устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и видеокамера.
ˎˎ Изключете USB кабела (приложен)
от компютъра и видеокамерата, и
рестартирайте компютъра; след това отново
го свържете с видеокамерата в правилния
ред.
BG
92
Азбучен указател
Горният, долният, десният и левият
краища на изображението са леко
отрязани на свързания телевизор.
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни
индикатори
(Предупредителен индикатор
за повишаване на температурата на
батерията)
ˎˎ Температурата на батерията на вашата
Ако на LCD екрана се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и
след няколко опита, се свържете с вашия
доставчик или с упълномощен сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете
с тях, продиктувайте всички цифри на
кода с грешката, който започва с буквата
C или Е.
(Предупредителен индикатор за
карта-памет)
Бавно мигане
ˎˎ Свободното място за запис на изображения
Съдържание
видеокамера е висока. Сменете батерията
или оставете устройството за известно време
на хладно място.
свършва. За видовете носители, които
можете да използвате с видеокамерата, вижте
стр. 28.
ˎˎ Не сте поставили карта-памет (стр. 28).
Бързо мигане
ˎˎ Няма достатъчно свободно място за запис
C:(or E:) : (Дисплей за автодиагностика)
C:04:
ˎˎ Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия V). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 101).
ˎˎ Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 15).
(Предупредителен индикатор за
форматиране на носителя)
ˎˎ Картата-памет е повредена.
Търсене на изображение
на изображения. След като прехвърлите
изображенията на друг носител (стр. 59),
изтрийте ненужните изображения или
форматирайте картата-памет (стр. 81).
ˎˎ Възможно е файлът с базата данни за
изображенията да е повреден. Проверете
файла с базата данни, като докоснете
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Repair Img. DB F.].
ˎˎ Картата-памет е повредена.
ˎˎ Картата-памет не е форматирана правилно
C:06:
ˎˎ Температурата на батерията се е повишила.
Сменете я или я оставете на хладно място.
(стр. 81).
(Предупредителен индикатор за
несъвместим носител)
C:13: / C:32:
ˎˎ Изключете източника на захранване.
ˎˎ Поставили сте несъвместим носител
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
(стр. 28).
 (Предупредителна индикация за
защита на картата-памет)
ˎˎ Носителят на запис е защитен от запис.
 (Предупреждение за нивото на
батерията)
ˎˎ Достъпът до носителя е забранен на друго
устройство.
ˎˎ Батерията е почти изтощена.
ˎˎ В зависимост от работните условия, околната
(Предупредителен индикатор за
външното устройство)
среда и състоянието на батерията, понякога
индикаторът  мига дори когато остават
около 20 процента от оставащия капацитет
на батерията.
ˎˎ
BG
93
Файлът с данни за изображенията е повреден.
Проверете файла с данни за изображенията,
като докоснете
(MENU)  [Setup] 
[ (
Media Settings)]  [Repair Img. DB F.].
Азбучен указател
E::
ˎˎ Следвайте стъпките от  на стр. 87.
ˎˎ Външният носител е повреден.
Желаете ли да поправите файла за
правление?)
(Предупредителен индикатор за
форматиране на външен носител)
ˎˎ Не можете да записвате или
ˎˎ Външният носител е повреден.
правилно.
(Предупредителна индикация за
клатене на видеокамерата)
ˎˎ Видеокамерата е поставена нестабилно и
Inconsistencies found in the image
database file. Back up and recover. Recover,
then import using the included PC
software. (Несъответствия във файла за
управление. Подсигурете и възстановете.
Възстановете и прехвърлете, като
използвате включения в комплекта
компютърен софтуер.)
трепти. Хванете устройството здраво с две
ръце и запишете изображението. Обърнете
внимание обаче, че индикаторът няма да
изчезне.
(Предупредителен индикатор за запис
на снимки)
ˎˎ Носителят на запис е пълен.
ˎˎ Тъй като информацията за данните
ˎˎ Снимките не могат да бъдат записвани по
Съвети
Възможно е да чуете звуков сигнал, когато
някои от предупредителните индикатори се
изведат на екрана.
¼¼
Описание на предупредителните
съобщения
Ако на екрана се изведат такива
съобщения, следвайте инструкциите.
Носител на запис
Data error. (Грешка при данните.)
картата-памет не е извършен правилно.
ˎˎ Възможно е видеоклипове, записани на
други устройства, да не се възпроизведат.
Inconsistencies found in image database
file. Do you want to repair the image
database file? (Несъответствия във файла
за управление. Желаете ли да поправите
файла за управление?)
Inconsistencies found in image database
file. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the image database
file? (Несъответствия във файла за
управление. Не можете да записвате или
възпроизвеждате HD видеоклипове.
ˎˎ Използвате карта-памет, като записът
и изтриването върху нея са повтаряни
многократно, или сте форматирали
картата на друго устройство. Копирайте и
подсигурете данните на друго устройство
(например на компютър), след което
форматирайте картата-памет на вашата
видеокамера (стр. 81).
ˎˎ Размерът на поставената карта-памет не е
достатъчен за копиране на видеоклипове.
BG
94
Азбучен указател
Buffer overflow. Writing to the media was
not completed in time. (Претоварване
на буфера. Записът върху носителя не е
извършен навреме.)
ˎˎ Това може да се случи, когато достъпът до
Търсене на изображение
на видеоклипове с качество с висока
резолюция (HD) е повредена, са се получили
несъответствия между информацията в
базата данни и информацията във файла.
Докоснете
, за да подсигурите
видеоклиповете с качество с висока
разделителна способност и да поправите
файла с базата данни. Не можете да
преглеждате подсигурените видеоклипове на
видеокамерата.
Когато свържете видеокамерата към
компютър, след като поправите базата данни,
можете да прехвърлите подсигурените
видеоклипове с качество с висока резолюция
(HD) на компютъра, като използвате
инсталирания софтуер “PlayMemories Home”.
Въпреки това прехвърлянето на всички
видеоклипове не е гарантирано.
време на обработка. Изчакайте, след което
опитайте отново.
ˎˎ
Съдържание
възпроизвеждате видеоклипове, тъй като
не съществува информация за управление
на видеоклиповете. Ако докоснете
,
се създава нова информация за управление
и след това можете да записвате или
възпроизвеждате видеоклипове.
ˎˎ Външният носител не е форматиран
Използвайте карта-памет, препоръчителна за
вашата видеокамера (стр. 28).
writing. Data may be damaged. (Не вадете
носителя на запис, докато записва.
Данните може да се повредят.)
Recovering data. (Възстановяване на
данни.)
ˎˎ Поставете отново носителя на запис и
следвайте инструкциите, изведени на LCD
екрана.
ˎˎ Вашата видеокамера автоматично се опитва
External media cannot execute functions.
(Външния носител не функционира).
Cannot recover data. (Данните не могат да
бъдат възстановени.)
ˎˎ Проверете файла с базата данни, като
(MENU)  [Setup] 
докоснете
Media Settings)]  [Repair Img.
[ (
DB F.].
ˎˎ Ако съобщението все още се появява,
свържете отново външния носител и след
това го форматирайте. Обърнете внимание,
че ако форматирате външното устройство,
всички записани видеоклипове и снимки се
изтриват.
ˎˎ Ако не можете да форматирате външния
носител, устройството може да не е
съвместимо с вашата видеокамера или може
да е повредено. Сменете го с ново.
ˎˎ Записът на данните върху носителя на
запис не е осъществен. Направен е опит
за възстановяване на данните, но той се е
оказал неуспешен.
Reinsert the memory card. (Поставете
отново картата-памет.)
ˎˎ Опитайте да поставите отново носителя
на запис няколко пъти. Ако дори тогава
индикаторът мига, това може да е
индикация, че носителят е повреден.
Опитайте с друга карта-памет.
ˎˎ Използвайте външния носител в стабилни
условия (при липса на вибрации, на стайна
температура и др.).
ˎˎ Уверете се, че източникът на захранване на
външното устройство е включен.
ˎˎ Форматирайте носителя на запис (стр. 81).
Обърнете внимание, че ако форматирате
картата-памет, всички записани
видеоклипове и снимки ще се изтрият.
Cannot recognize the lens. Attach the lens
properly. (Обективът не се разпознава.
Прикрепете го правилно.)
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures. (Папките с изображения
са пълни. На можете да записвате
неподвижни изображения.)
ˎˎ Обективът не е правилно прикрепен или
не е прикрепен изобщо. Ако съобщението
се появи, когато обективът е прикрепен,
прикрепете обектива повторно. Ако
съобщението се появява често, проверете
дали контактните части на обектива и
фотоапарата са чисти или не.
ˎˎ Когато прикрепяте към фотоапарата
E-байонет обектив или адаптер за
монтиране, който не е с марката Sony, задайте
[Shooting w/oLens] в положение [Enable].
ˎˎ Не можете да създавате папки над
999MSDCF. Не можете да създавате или
изтривате папки с вашата видеокамера.
ˎˎ Форматирайте носителя на запис (стр. 81)
след като запазите изображенията на вашия
компютър и др..
Други
Maximum number of images already
selected. (Максималният брой
изображения вече е избран.)
ˎˎ Използвайте препоръчания носител за
вашата видеокамера (стр. 28).
ˎˎ Можете да избирате едновременно до 100
изображения, само когато:
This memory card may not be able to
record or play images correctly. (Възможно
е този носител на запис да не може да
записва или възпроизвежда правилно
снимки.)
ˋˋ Изтривате видеоклипове/снимки
ˋˋ Защитавате видеоклипове/снимки или
освобождавате защитата
ˋˋ Копирате видеоклипове/снимки
Data protected. (Защитени данни.)
ˎˎ Използвайте препоръчания носител за
вашата видеокамера (стр. 28).
ˎˎ Опитвате се да изтриете данни, защитени на
друго устройство. Освободете защитата на
данните.
BG
95
Азбучен указател
This memory card may not be able to
record or play movies. (Възможно е този
носител на запис да не може да записва
или възпроизвежда видеоклипове).
Do not eject the memory card during
Търсене на изображение
Unable to access external media. (Няма
достъп до външния носител.)
Cannot recognize this memory
card. Format and use again. (Не може
да разпознае тази карта-памет.
Форматирайте я и я използвайте отново.)
Съдържание
да възстанови данни, ако записът на данни
не е осъществен правилно.
Времена за запис на
видеоклипове/брой
снимки, които можете
да записвате
ˎˎ Времето
“HD” е съкращение за изображение
с висока резолюция, а “STD” – за
изображение със стандартно качество.
Приблизително време за
възпроизвеждане, когато използвате
напълно заредена батерия.
за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати, ако използвате вашата
видеокамера при ниски температури.
ˎˎ Времето за запис и възпроизвеждане ще
бъде по-кратко в зависимост от условията,
при които използвате видеокамерата.
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с различните
видове батерии
(мерни единици: минути)
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.
(мерни единици: минути)
Качество на
изображението
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100
Време при
продължителен
запис
HD STD
Време при
обичаен запис
185
165
190
175
100
90
105
95
370
335
385
350
205
185
210
190
HD
STD
395
325
440
355
785
650
870
710
ˎˎ Горна
част: Когато записвате с LCD екран
Долна част: Когато записвате с визьор
HD STD
Очаквано време за запис на
видеоклипове
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD)
Търсене на изображение
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV70
(приложена в
комплекта)
NP-FV100
Време за запис
Батерия
Съдържание
Време за възпроизвеждане
(мерни единици: минути)
ˎˎ Горна
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
Стандартно качество на изображението (SТD)
(мерни единици: минути)
16 GB
220
(200)
BG
96
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
Азбучен указател
част: Когато записвате с LCD екран
ˎˎ Долна част: Когато записвате с визьор
ˎˎ Всяка указана стойност за времето за запис е
измерена при следните условия
ˋˋ[
REC Mode]: Standard
(настройка
по подразбиране).
ˋˋИзползвате E 18-200mm F3.5-6.3 OSS
обектив
ˎˎ Обичайното време за запис показва времето
за запис, когато повтаряте операцията
по стартиране/спиране на записа, ако
превключвате лампичката MODE и
използвате функцията за приближение.
ˎˎ Стойностите са измерени при температура
25°С. Препоръчваме ви да използвате
видеокамерата в температурен интервал от
10°С до 30°С.
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
¦¦ Забележки
ˋˋКачество
ˎˎ Времето за запис може да се различава в
зависимост от условията на записа и обекта и
REC Mode] и [
Frame Rate] (стр. 79).
[
ˎˎ Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.
Съвети
видеокамера използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението
според записаната сцена. Тази технология
предизвиква отклонения във времето за
запис на носителите на запис.
Видеоклипове, които съдържат бързи
движения и сложни образи, се записват при
по-висок битрейт, а това намалява общото
време за запис.
¼¼
ˎˎ Вашата
16 GB
32 GB
64 GB
JPEG
2400
4800
9600
RAW
880
1750
3550
RAW & JPEG
670
1300
2650
ˎˎ Когато
¼¼
Азбучен указател
[
Image Size] е зададен в
16.0M].
положение [
ˎˎ Когато използвате Sony карта-памет.
ˎˎ Избраният размер на изображението е
(Снимка)
ефективен, когато лампичката
свети.
ˎˎ Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет
на вашата видеокамера. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на LCD екрана по време на записа
(стр. 107).
ˎˎ Броят на снимките, които можете да
запишете, се различава в зависимост от
условията на запис и вида на носителя.
Търсене на изображение
Очакван брой снимки, които
можете да запишете
Съдържание
на изображението с висока
разделителна способност (HD):
PS: Макс. 28 Mbps 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920 x 1,080
пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно) 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
LP: Прибл. 5 Mbps (средно) 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
ˋˋКачество на изображението със
стандартна разделителна способност
(STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно) 720 x 480
пиксела (NEX-VG30/VG30H), 720 x 576
пиксела (NEX-VG30E/VG30EH)/16:9, 4:3
ˎˎ Пиксели за запис на снимки и съотношение.
ˋˋРежим за запис на снимки:
4,912 x 3,264 точки/3:2
4,912 x 2,760 точки/16:9
3,568 х 2,368 точки/3:2
3,568 х 2,000 точки/16:9
2,448 x 1,624 точки/3:2
2,448 x 1,376 точки/16:9
ˋˋЗапис на снимка от видеоклип
(NEX-VG30/VG30H):
1,920 х 1,080 точки/16:9
640 х 360 точки/16:9
640 х 480 точки/4:3
ˎˎ Когато използвате Sony карта-памет.
Съвети
ˎˎ За запис на снимки можете да използвате и
карта-памет, която има капацитет по-малък
от 1 GB.
ˎˎ Следният списък показва средния битрейт,
пикселите за запис и съотношението за всеки
режим за запис (видеоклип + звук и т.н.).
BG
97
Използване на
видеокамерата в
чужбина
Източник на захранване
Можете да работите с вашата
видеокамера във всяка страна
или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който
работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50
Hz/60 Hz.
Система
NTSC
Преглед на изображения, записани
с висока разделителна способност
(HD)
PAL
PAL-M
PAL-N
SECAM
Търсене на изображение
В страни/региони, където се поддържа
1080/60i (NEX-VG30/VG30H) и
1080/50i (NEX-VG30E/VG30EH),
можете да преглеждате изображения
със същото HD качество като това на
изображенията. Ще ви трябва телевизор,
съвместим с NTSC 1080/60i (NEX-VG30/
VG30H) или PAL 1080/50i (NEX-VG30E/
VG30EH)–съвместим телевизор (или
монитор) с компонентни AUDIO/VIDEO
входни жакове. Трябва да свържете
компонентен A/V кабел или HDMI кабел
(продава се отделно).
Използва се в
Бахамски острови, Боливия,
Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия,
Еквадор, Гвиана, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико,
Перу, Суринам, Тайван,
Филипински острови, САЩ,
Венецуела и др.
Австралия, Австрия,
Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия,
Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия,
Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша,
Португалия, Сингапур,
Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд,
Великобритания и др.
Бразилия
Аржентина, Парагвай,
Уругвай
България, Франция, Гана,
Иран, Ирак, Монако, Русия,
Украйна и др.
Съдържание
или PAL (NEX-VG30E/VG30EH).
Ако желаете да гледате записа на
телевизионния екран, телевизорът също
трябва да е NTSC (NEX-VG30/VG30H)
или PAL (NEX-VG30E/VG30EH)-базиран
с AUDIO/VIDEO входен жак.
Преглед на видеоклипове, записани
със стандартна разделителна
способност (STD)
Азбучен указател
За да прегледате видеоклипове, записани
със стандартна разделителна способност
(STD), имате нужда от телевизор,
съвместим със системата NTSC (NEXVG30/VG30H) или PAL (NEX-VG30E/
VG30EH), с AUDIO/VIDEO входни
жакове. A/V свързващият кабел трябва
да бъде свързан.
Телевизионни цветни системи
Вашата видеокамера е създадена по
системата NTSC (NEX-VG30/VG30H)
BG
98
Сверяване на часовника според часовата разлика
Световна часова разлика
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Часова разлика
- 11:00
- 10:00
- 09:00
- 08:00
- 07:00
- 06:00
- 05:00
- 04:00
- 03:30
- 03:00
- 02:00
- 01:00
Област
Лисабон, Лондон
Берлин, Париж
Хелзинки, Кайро, Истанбул
Найроби
Техеран
Москва, Абу Даби, Баку
Кабул
Карачи, Исламабад
Калкута, Делхи
Алмати, Дака
Ягон
Бангкок, Джакарта
Хонг Конг, Сингапур,
Пекин
Сеул, Токио
Аделаида, Дарвин
Мелбърн, Сидни
Соломонови о-ви
Фиджи, Уелингтън,
Ениветок, Куаджалин
Област
о-ви Мидуей
Хавай
Аляска
Лос Анджелис, Тихуана
Денвър, Аризона
Чикаго, Мексико Сити
Ню Йорк, Богота
Сантяго
Сейнт Джон
Бразилия, Монтевидео
Фернандо ди Нороня
Азори, Кабо Верде
Търсене на изображение
Часова разлика
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Съдържание
Когато използвате видеокамерата в чужбина, можете лесно да сверите часовника
(MENU) 
според местното време, като зададете часовата разлика. Докоснете
[Setup]  [ ( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Daylight Savings] или
(MENU)  [Setup]  [ ( Clock Settings)]  [Area Setting]
[Summer Time] и
(стр. 86).
Азбучен указател
BG
99
Поддръжка и
предпазни мерки
ˎˎ Скоростта
AVCHD формат
Какво е AVCDH формата?
Запис и възпроизвеждане на вашата
видеокамера
Забележки за адаптерa за картата-памет
ˎˎ Когато
използвате карта-памет със
съвместимо устройство и когато поставяте
картата в адаптер, се уверете, че адаптерът
е насочен в правилната посока. Обърнете
внимание, че неправилното поставяне на
адаптера може да предизвика повреда.
Карта-памет
ˎˎ Карта-памет,
форматирана на компютър
(Windows OS/Mac OS), няма гарантирана
съвместимост с тази видеокамера.
BG
100
Азбучен указател
Въз основа на AVCHD формата,
вашата видеокамера записва с висока
разделителна способност (HD).
В допълнение към изображенията с
висока разделителна способност (HD),
вашата видеокамера може да записва и
сигнали със стандартна разделителна
способност (STD) в обикновен MPEG-2
формат.
Търсене на изображение
AVCHD представлява формат за цифрови
видеокамери с висока разделителна
способност и служи за запис на сигнали
с висока разделителна способност (HD)
чрез използването на високоефективна
технология за компресирано кодиране на
данните. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
служи за компресиране на видео данните,
а Dolby Digital или Linear PCM системата
служат за компресиране на аудио данните.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за
компресиране на изображения.
ˎˎ Тъй като AVCHD форматът използва
технология за компресирано кодиране,
картината може да съдържа смущения
при сцени, където пейзажът, ъгълът
на снимане или яркостта се променят
драстично, но това не е индикация за
неизправност.
Съдържание
на четене/запис на данни зависи
от комбинацията между картата-памет и
устройствата, които използвате.
ˎˎ Възможно е данните с изображения да се
повредят в следните случи (повредените
данни с изображения не могат да бъдат
компенсирани):
ˋˋАко извадите картата-памет или
ако изключите захранването, докато
устройството извършва операции
по четене или запис на файлове с
изображения на картата-памет (докато
лампичката за достъп свети или мига)
ˋˋАко използвате картата-памет близо до
статично електричество или магнитни
полета.
ˎˎ Препоръчваме ви да правите копия на
важната информация на твърдия диск на
компютъра.
ˎˎ Не поставяйте етикет или друго подобно
на картата-памет или на адаптера за
картата-памет.
ˎˎ Не позволявайте контакт с метални
предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващите терминали.
ˎˎ Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху картата-памет.
ˎˎ Не разглобявайте и не модифицирайте
картата-памет.
ˎˎ Не позволявайте картата-памет да се
намокри.
ˎˎ Пазете картата-памет далеч от малки деца,
защото има опасност случайно да бъде
погълната.
ˎˎ Не поставяйте в гнездото за картата-памет
предмети, които са различни от карта-памет.
Ако го направите, това може да предизвика
повреда.
ˎˎ Не използвайте или съхранявайте картатапамет на следните места:
ˋˋНа места, които са твърде горещи - като в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина
ˋˋНа пряка слънчева светлина
ˋˋНа места, които са много влажни или са
подложени на корозивни газове
Забележки относно съвместимостта
на данните за изображенията
Зареждане на батерията
ˎˎ Уверете
с данни за изображенията,
записани на картата-памет с помощта на
видеокамерата, отговарят на универсалните
стандарти, създадени от JEITA (Японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
ˎˎ Ако не можете да използвате носител,
който е бил използван с друго оборудване,
извършете операция по форматиране,
като използвате видеокамерата (стр. 81).
Обърнете внимание, че цялата информация
на картата-памет ще бъде изтрита.
ˎˎ Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашата видеокамера:
ˋˋКогато възпроизвеждате данни с
изображение, модифицирани на вашия
компютър.
ˋˋКогато възпроизвеждате данни
с изображение, записани с друго
устройство.
Ефективно използване на батерията
ˎˎ Работата
“Memory Stick” носител
Видове “Memory Stick” носители
“Memory Stick Duo”
носител (с MagicGate)
“Memory Stick PRO Duo”
носител (Mark2)
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
“Memory Stick XC-HC Duo”
носител
Запис/
Възпроизвеждане
—



ˎˎ Този продукт поддържа паралелен трансфер
на данни. Въпреки това скоростта на
трансфера може да се различава в зависимост
от вида на носителя, който използвате.
ˎˎ Този продукт не може да записва или
възпроизвежда данни, които използват
“MagicGate” технологията. “MagicGate” е
технология за защита от копиране, която
записва и прехвърля съдържание в кодиран
формат.
Търсене на изображение
на батерията се влошава, когато
температурата на околната среда е по-ниска
от 10°С. В този случай времето, през което
можете да ползвате батерията, намалява.
За да използвате по-дълго време батерията,
препоръчваме да следвате следните
препоръки:
ˋˋСложете батерията в джоб близо до
тялото, за да я затоплите, и я поставете
във видеокамерата непосредствено преди
снимките.
ˋˋИзползвайте батерия с голям капацитет:
NP-FV100 (продава се отделно)
ˎˎ Уверете се, че когато не снимате и не
възпроизвеждате с видеокамерата, сте
затворили LCD екрана. Зарядът за батерията
се изразходва и когато видеокамерата
е в режим на готовност или ако
възпроизвеждането е в режим на пауза.
ˎˎ Поддържайте резервна батерия за време,
което е два или три пъти по-дълго от
очакваното от вас време за снимане,
и правете контролни записи преди
истинските.
ˎˎ Избягвайте съприкосновение на батерията с
вода, тъй като батерията не е водоустойчива.
Съдържание
се, че сте заредили батерията преди
да използвате видеокамерата.
ˎˎ Препоръчваме ви да зареждате батерията
при температура на околната среда
между 10°С и 30°С, докато лампичката
CHG (зареждане) угасне. Ако зареждате
батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане на батерията може
да се окаже невъзможно.
ˎˎ Файловете
Индикатор за времето на оставащия
заряд
ˎˎ Ако
Батерия “InfoLITHIUM”
Вашата видеокамера работи само с
батерия “InfoLITHIUM” (серия V).
Батерията “InfoLITHIUM” (серия V) е
.
обозначена с
BG
101
Азбучен указател
захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд
указва, че има достатъчно заряд в батерията,
отново заредете напълно батерията, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание
обаче, че понякога индикаторът може да не
се възстанови, ако батерията е използвана
дълго време при високи температури,
ако е оставена напълно заредена, или
ако е използвана много често. Приемете
индикатора за времето на оставащия заряд
на батерията като указващ приблизително
време за снимане.
ˎˎ В
зависимост от околните условия и
температурата, при която използвате
устройството, понякога индикацията 
за малко останало време мига, дори когато
батерията има още около 20 процента
останал заряд.
ˋˋНа
батерията не се използва дълго време,
веднъж в годината заредете напълно и след
това разредете батерията с видеокамерата, за
да запазите функциите й. След това извадете
батерията от устройството и я съхранявайте
на сухо и хладно място.
ˎˎ За да изразходвате докрай заряда на
батерията с видеокамерата, докоснете
(MENU)  [Setup]  [ ( General
Settings)]  [A. Shut Off]  [Off]и оставете
видеокамерата в режим на готовност за
запис, докато зарядът й се изразходва
докрай (стр. 85).
Живот на батерията
на батерията е ограничен.
Капацитетът й намалява малко по малко
в течение на експлоатацията или просто
като минава време. Когато времето, в което
можете да използвате батерията, значително
намалее, вероятна причина за това може да
бъде изтеклият живот на батерията. Купете
нова батерия.
ˎˎ Животът на батерията зависи от начина на
съхранението й и от работните условия за
всяка батерия.
Работа с видеокамерата
Работа и грижи за видеокамерата
ˎˎ Не
BG
102
Азбучен указател
използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места:
ˋˋНа места, които са изложени на крайно
високи или ниски температури.
Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60°С като
например на пряка слънчева светлина,
близо до климатици или в кола,
паркирана на слънце. Това може да
причини неизправност в уреда или да го
деформира.
ˋˋНа места, които са в близост до силни
магнитни полета или механични
вибрации. Видеокамерата може да се
повреди.
Търсене на изображение
ˎˎ Животът
Съдържание
Съхраняване на батерията
ˎˎ Ако
места, които са в близост до силни
радио вълни или радиация. Възможно е
видеокамерата да не записва правилно.
ˋˋНа места, които са близо до AM
приемници и видео оборудване. Възможно
е да се появят смущения.
ˋˋНа плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
ˋˋВ близост до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди вътрешността на
визьора или LCD екрана.
ˎˎ Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
ˎˎ При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в
това ръководство.
ˎˎ Не позволявайте видеокамерата да се
намокри например от дъжд или морска вода.
Ако видеокамерата се намокри, тя може да
се повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
ˎˎ Ако твърд предмет или течност попаднат
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и проверете устройството в
упълномощен сервиз преди да продължите
да работите с него.
ˎˎ Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
устройството. Бъдете особено внимателни
с обектива.
ˎˎ Когато не използвате видеокамерата,
затворете LCD екрана.
ˎˎ Не обвивайте видеокамерата например с
кърпа и не я използвайте в това състояние.
Това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на
устройството
ˎˎ Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
ˎˎ Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го
повреди.
ˎˎ Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
ˎˎ Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
ˎˎ Ако батериите са протекли:
ˋˋсе свържете с упълномощен сервиз на
Sony.
ˋˋи ако докоснете течността, измийте
обилно с вода.
ˋˋи
ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
LCD екран
ˎˎ Не
Когато не планирате да използвате
видеокамерата дълго време
ˎˎ Уверете
се, че сте поставили предното
капаче на обектива, когато не използвате
видеокамерата.
ˎˎ Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да я поддържате в оптимално състояние за
дълго време.
ˎˎ Преди да приберете батерията за
съхранение, изразходвайте докрай заряда й.
Съдържание
натискайте силно LCD екрана, защото
по повърхността му може да се появят
замъглени петна и това може да причини
повреда на видеокамерата.
ˎˎ Ако използвате видеокамерата на студено
място, на LCD екрана може да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
ˎˎ Докато работите с видеокамерата е
възможно гърбът на LCD екрана да се
нагрее. Това не е неизправност.
Почистване на LCD екрана
ˎˎ Ако
ˎˎ Тази
видеокамера е проектирана за работа
при температурен обхват от 0°С до 40°С.
Снимането на крайно студени или горещи
места, където температурата на околната
среда е извън указаните граници, не е
препоръчително.
Кондензация на влага
Визьор
ˎˎ Когато
не извършвате операция за
определен период от време, дисплеят на
визьора се затъмнява, за да предотврати
изгаряне. Дисплеят се връща към
нормалното си положение, когато отново
включите видеокамерата.
Настройка на сензорния панел
([Calibration])
Възможно е бутоните върху сензорния панел
да не работят правилно. Ако това се случи,
следвайте процедурата, описана по-долу. За
тази операция ви препоръчваме да свържете
видеокамерата с мрежата от 220 V, като
използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата.

[
(
(MENU)  [Setup] 
General Settings)]  [Calibration].
Докоснете 3 пъти маркировката “” ,
BG
103
изведена на екрана, с ъгъла на картатапамет или друго.
Азбучен указател
Ако внесете видеокамерата директно от
студено на топло място, във вътрешността
на устройството може да се кондензира
влага. Това може да причини повреда на
видеокамерата.
ˎˎ Ако има кондензация на влага
Изключете захранването и оставете
видеокамерата за около 1 час.
ˎˎ Забележка относно кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното), или когато използвате
устройството на горещо място, както следва:
ˋˋАко внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано помещение.
ˋˋАко изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при
висока температура.
ˋˋАко използвате видеокамерата след буря
или дъжд.
ˋˋАко използвате видеокамерата на горещо
и влажно място.
ˎˎ Как да предотвратите кондензацията на
влага
Когато внасяте видеокамерата от студено
на топло място, сложете устройството в
полиетиленов плик и здраво затворете
плика. Свалете плика, когато температурата
на въздуха вътре в него е достигнала
температурата на околната среда (след около
1 час).
Търсене на изображение
LCD екранът е зацапан с мазнина или
крем за ръце, покритието пада по-лесно.
Почистете го навреме.
ˎˎ Покритието може да се надраска, ако
изтриете екрана с кърпичка и др.
ˎˎ Ако по екрана има отпечатъци ли прах, ви
препоръчваме да издухате праха, след което
да изтриете отпечатъците с меко парче плат.
Работна температура
Докоснете [Cancel], за да отмените
настройката.
¦¦ Забележки
не натиснете правилното място,
започнете калибрирането отначало.
ˎˎ Не използвайте островръх предмет, за да
калибрирате LCD екрана. Това може да
повреди повърхността му.
ˎˎ Не можете да калибрирате LCD екрана, ако
сте завъртели LCD панела и сте го оставили
да гледа навън.
ˎˎ Ако
Почистване на корпуса
ˎˎ Ако
корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с мека почистваща кърпичка,
леко навлажнена с вода, след това го
изтрийте със суха почистваща кърпичка.
ˎˎ За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
ˋˋНе използвайте химикали като например
разредител, бензин, алкохол, кърпички
за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или
инсектициди.
ˋˋНе работете с устройството, ако сте
докосвали гореспоменатите вещества.
ˋˋНе позволявайте контакт на покритието
на видеокамерата с гума или винил за
дълъг период от време.
Съдържание
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата
от 220 V посредством променливотоковия
адаптер или когато батерията е прикрепена
към видеокамерата. Пълното разреждане
на акумулаторната батерия настъпва за
около три месеца, ако изобщо не използвате
камерата. Ако това се случи, използвайте
видеокамерата, след като заредите вградената
акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Как да заредите вградената
акумулаторна батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата, и оставете LCD
екрана затворен за повече от 24 часа.
Дори когато изтривате данни на картата-памет
или ако я форматирате на вашата видеокамера
или компютър, e възможно да не успеете да
изтриете всички данни от нея. Когато давате
картата-памет на друг човек, ви препоръчваме
да изтриете данните изцяло, като използвате
софтуера за изтриване на данни на вашия
компютър. Също така, когато изхвърляте
картата-памет, ви препоръчваме да
унищожите и физическото тяло на носителя.
Грижи и съхранение на обектива
ˎˎ Изтрийте
Азбучен указател
повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
ˋˋКогато по повърхността на обектива има
следи от пръсти.
ˋˋНа горещи и влажни места.
ˋˋКогато използвате обектива край морския
бряг.
ˎˎ Съхранявайте обектива на проветриви
места, които не са подложени на
замърсяване или прах.
ˎˎ За да избегнете появата на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Търсене на изображение
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата-памет
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се
запазват, дори когато LCD екранът е затворен.
BG
104
Забележки за лиценза
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ
Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ
СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНИТЕ MPEG-2
ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ПРАВИ
ВЪВ ВРЪЗКА С MPEG-2 СТАНДАРТА ЗА
КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
И В СЛУЧАИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА.
МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЕЗИ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА АДРЕС MPEG LA,
L.L.C., 6312 S. Fiddler’s Green Circle, Suite 400E,
Greenwood Village, CO 80111 U.S.A.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С
AVC ЛИЦЕНЗ ЗА ПЕРСОНАЛНА И
НЕКОМЕРСИОНАЛНА УПОТРЕБА ОТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗА ДА
(i) КОДИРАТ ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С
AVC СТАНДАРТИТЕ (“AVC VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) РАЗКОДИРАТ AVC ВИДЕО, КОЕТО
Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО
ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ ВКЛЮЧВА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C.
SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Относно приложения софтуер GNU
GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните
GNU General Public License (описан в
ръководството като “GPL”) или GNU
BG
105
Азбучен указател
Вашата видеокамера има инсталиран
софтуер. Предлагането на този софтуер е в
съответствие с лицензните споразумения
на техните разработчици и собственици
на авторски права. Въз основа на молба
от собствениците на авторски права на
тези софтуерни приложения, ние имаме
задължението да ви информираме за
следното. Моля, прочетете файловете в
папката “LICENSE” на приложения CD-ROM.
Там ще откриете лицензите за софтуерните
приложения (на английски).
Търсене на изображение
и
са
запазени търговски марки на Sony
Corporation.
ˎˎ “AVCHD Progressive” и логото “AVCHD
Progressive” са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
ˎˎ “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PROHG Duo”, “
“, “Memory
Stick XC-HG Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate
Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick
Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
ˎˎ “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ Blu-Ray Disc и Blu-ray са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
ˎˎ Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
ˎˎ HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други държави.
ˎˎ Microsoft, Windows, Windows Vista и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
ˎˎ Mac и Mac OS са запазени търговски марки
на Apple Inc.в Съединените щати и в други
страни.
ˎˎ Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в САЩ
и други държави.
ˎˎ “
” и “PlayStation” са запазени търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
ˎˎ Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ
и/или други страни.
ˎˎ Логото SDXC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
ˎˎ MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, може да са търговски марки
или запазени търговски марки на съответните
им компании. Символите  и  не се
използват навсякъде в това ръководство.
Съдържание
Търговски марки
ˎˎ “Handycam”
Съдържание
Lesser General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е включен към
видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира,
че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този
софтуер според условията, описани в GPL/
LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от
Интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната Интернет страница и изберете NEXVG900 като модел на видеокамерата.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас
относно съдържанието на програмния код.
Моля, прочетете файловете в папката
“LICENSE” на приложения CD-ROM. Там
ще откриете лицензите за софтуерните
приложения (на английски).
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
106
Бърза справка
Индикатори на
екрана
Център
Значение
Настройка за изреждане
на изображения

Предупреждение (93)
Дясно
Режим на
възпроизвеждане (34)

Дясно
Индикатор
60i
50i
Долу
Ляво
Индикатор
Значение
60%
Бутон MENU (65)
2.0
Широкоекранен
режим (80)
[Face Detection] зададен
в положение [Off] (74)
Режим на работа (73)
Ръчен фокус (41)

/
/
/
Режим на фокусиране
(73)
0:00:00
Изключена функция
Стабилизация (74)
00Min
RAW/JPEG (80)
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране (27)
Брояч (час: минута:
секунда)
Очаквано оставащо
време за запис
Търсене на изображение
Запис с таймера
за самостоятелно
включване (73)
Значение
Качeство на записа
(HD/SТD), честота на
кадрите (60p/60i/24p),
(50p/50i/25p) и режим на
запис (PS/FX/FH/HQ/LP)
Оставащ заряд на батерията
Цифрово приближение
(40, 78)
Оптично приближение
(40)
Съдържание
Ляво
Индикатор
мотив Зебра (76)
/
/
Подчертаване (76)
Размер на снимката (79)
Кино режим (73)
9999
Картинен ефект (72)
Папка за възпроизвеждане
100/112
Център
Индикатор
[STBY]/[REC]
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимката
Значение
Състояние на записа (30)
Обработка
BG
107
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ брой на
записаните видеоклипове
или снимки. (34)
Свързано е външно
устройство (60)
Азбучен указател
Дестинация (86)
Долна част
Индикатор
Съдържание
Значение
Бутон за преглед на
изображения (33)
Намаляване на
смущенията от вятъра
(75)
Режим на звука (76)
Ниво на звука при запис
(76)
Дисплей с нивата на
звука (77)
Промяна на
автоматичната
експонация (72)
Автоматична
експонация (49)/Ръчна
експонация (49)
EV
IRIS (47)
ISO200
4000
101-0005

Усилване (71)
Търсене на изображение
12dB
ISO (71)
Скорост на затвора (48)
Бутон за изреждане на
изображения
Име на файла с данните
(35)
Защитено изображение
(51)
Светкавица (75)
Ниво на светкавицата
(75)
Намаляване на ефекта
“червени очи” (75)
Баланс на бялото (45)
Азбучен указател

5500K A3 G3
ˎˎ Индикаторите
и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
ˎˎ В зависимост от модела на видеокамерата
е възможно някои индикатори да не се
изведат.
BG
108
Части и бутони за управление
Илюстрациите са с прикрепен обектив (E PZ 18-200 mm F3.5-6.3 OSS), приложен към
NEX-VG30H/VG30EH и са описани тук.
Съдържание
(стр. 26)
Жак MIC (PLUG IN POWER)
Когато свържете външния микрофон
(продава се отделно), той е с приоритет
пред вградения микрофон или пред
микрофона, прикрепен към гнездото с
аксесоари.
Бутон PHOTO (стр. 31)
 Лампички
(Видеоклип)/
(Снимка)
(стр. 30)
Кукичка за раменната дръжка
Бутон MODE (стр. 30)
Ключ ON/OFF (захранване) (стр. 23)
Бутон START/STOP (стр. 30)
Лост BATT (изваждане на батерията)
(стр. 16)
Гнездо за аксесоари
Търсене на изображение
информация относно съвместимостта на
аксесоарите с гнездото.
Операциите с аксесоари на други
производители не са гарантирани.
Визьор (стр. 26)
Датчик за око (стр. 84)
Лостче за настройка на визьора
Бутон START/STOP на ръкохватката
(стр. 45)
Използвайте този бутон, когато снимате
под различен ъгъл.
Прикрепете микрофон (продава се
отделно) и др. Ако прикрепите аксесоари
едновременно към гнездото за аксесоари
и гнездото с функция за автоматично
заключване, те могат да се ударят един в
друг и да се повредят.
Жак HDMI OUT (стр. 37)
 Жак (USB) (стр. 60)
NEX-VG30E/VG30EH: само изход
Гнездо за аксесоари
Лостче за приближение (стр. 40)
Лампичка CHG (зареждане) (стр. 15)
Посетете интернет страницата на Sony
във вашия регион или се консултирайте
с вашия доставчик на Sony или
упълномощен сервиз, за да се запознаете с
BG
109
Азбучен указател
Бутон EXPANDED FOCUS (стр. 42)
Бутонът EXPANDED FOCUS притежава
точка, чувствителна на допир. Използвайте
я като насока за извършване на
операцията.
Съдържание
Бутон WHITE BALANCE (стр. 45)
Кукичка за раменната дръжка
Лампичка за достъп на картата-памет
(стр. 27)
Лостче за приближение (стр. 18)
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
Ключ за скорост на приближение (стр. 18)
Ключ за приближение (стр. 18)
Гнездо на картата-памет (стр. 27)
Бутон MANUAL (стр. 47)
Бутон FOCUS (стр. 41)
Диск MANUAL (стр. 47)
Терминал на батерията (стр. 15)
LCD екран/Сензорен панел (стр. 23, 45)
Ако завъртите LCD екрана на 180 градуса,
можете да затворите LCD панела като
екранът гледа навън. Тази функция е
удобна, когато възпроизвеждате.
Азбучен указател
Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате остър
предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително и часовника.
Търсене на изображение
Микрофон (стр. 44)
Говорител
Бутон IRIS
Бутон
(Преглед на изображения)
(стр. 33)
Бутон DISPLAY (стр. 25)
Бутон SHUTTER SPEED
Бутон PROGRAM AE
BG
110
Съдържание
Издатини за заключване на обектива
Жак  (слушалки)
Използвайте стерео минижак слушалки.
Бутон за освобождаване на обектива
A/V конектор за устройство за
Сенник (стр. 13)
(стр. 20)
Обектив (стр. 18)
дистанционно управление (стр. 37)
Този терминал е предназначен за
свързване на вашата видеокамера с
друго устройство. Можете да извеждате
снимки, видеоклипове и звук към свързан
телевизор, или можете да работите с
вашата видеокамера, когато е поставена на
видео статив с дистанционно управление.
Варио пръстен (стр. 40)
Пръстен за фокусиране (стр. 18)
Ремък на ръкохватката (стр. 29)
Гнездо за статив
Прикрепете статива (продава се отделно)
към гнездото за статива, като използвате
винт за статив (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm).
Датчик за дистанционно управление
(стр. 85)
Байонет (стр. 18)
Сензор за изображението
Не докосвайте и не замърсявайте сензора
за изображението.
Контактни части за обектива
Не докосвайте, за да не замърсите
контактните части на обектива.
BG
111
Азбучен указател
Лампичка за запис на видеокамерата
Лампичката мига, когато оставащият
капацитет на носителя или заряда на
батерията е нисък.
Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора, за да работите с
видеокамерата (стр. 112).
Когато работите с видеокамерата чрез
приложеното устройство за дистанционно
управление, свалете сенника.
Търсене на изображение
Жак DC IN (стр. 15)
Бутони за приближение
Бутон PAUSE
Безжично устройство за
дистанционно управление
Бутон VISUAL INDEX (стр. 33)
Извежда индекс екран по време на
възпроизвеждане.
Съдържание
Бутони ////ENTER
На LCD екрана се извежда оранжева
рамка, когато натиснете който и да е
бутон. Изберете желан бутон или опция с
помощта на ///, след това натиснете
ENTER, за да въведете избора си.
¦¦ Забележки
да използвате устройството за
дистанционно управление, отстранете
изолационната лента.
ˎˎ Преди
Изолационна лента
ˎˎ Насочете
устройството за дистанционно
управление към сензора, за да работите с
видеокамерата (стр. 111).
ˎˎ Когато устройството за дистанционно
управление не изпраща команди определено
време, оранжевата рамка изчезва. Когато
отново натиснете който и да е от бутоните
/// или ENTER, рамката се появява
в позицията, в която е била изведена за
последно.
ˎˎ Някои от бутоните на LCD екрана не могат
да бъдат избрани посредством ///.
Бутон PHOTO (стр. 31)
Когато натискате този бутон,
изображението, изведено на екрана, ще
бъде записано като снимка.
¦¦ Забележки
[Single Shooting] винаги е зададена
Drive
независимо от настройката за [
Mode], когато използвате бутона PHOTO на
устройството за дистанционно управление
за запис. Обърнете внимание, че записът
може да се окаже невъзможен, ако е трудно
да фокусирате обекта.
ˎˎ Опцията
Търсене на изображение
Бутон DATA CODE (стр. 81)
Извежда датата и часа, или данните
за настройките на видеокамерата,
когато натиснете бутона по време на
възпроизвеждане.
За да смените батерията на
безжичното устройство за
дистанционно управление
си в отвора, за да издърпате отделението за
батерията.
Поставете нова литиева батерия като
страната + гледа нагоре.
Поставете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутони SCAN/SLOW (стр. 35)
Бутони / (Предходен/Следващ)
(стр. 34)
Бутон PLAY
Бутон STOP
Бутон DISPLAY (стр. 25)
Предавател
Бутон START/STOP (стр. 30)
Бутонче
BG
112
Азбучен указател
Като натискате бутончето, вкарайте нокътя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте и
не разглобявайте батерията, както и не я
изхвърляйте в огън.
Съдържание
ˎˎ Когато
литиевата батерия се изтощи,
разстоянието, от което устройството за
дистанционно управление работи, може да
намалее или устройството за дистанционно
управление може да не функционира
правилно.Ако това се случи, заменете
батерията със Sony CR2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия крие риск от
експлозия.
Търсене на изображение
Азбучен указател
BG
113
Азбучен указател
Символи
A-Z
А-Я
BG
114
Азбучен указател
Автоматично контражурно
осветяване...................................74
Аудио режим..............................76
Баланс на бялото.......................45
Батерия........................................15
Батерия “InfoLITHIUM”........101
Батерия на безжичното
устройство за дистанционно
управление................................112
Бутон MANUAL.........................74
Версия..........................................86
Видеоклипове.......................30, 34
Включване на захранването......23
Включено захранване...............23
Време за запис и
възпроизвеждане......................96
Време за запис на
видеоклипове/брой снимки,
които можете да запишете......96
Връзка..........................................37
Възпроизвеждане......................33
Възпроизвеждане на AVCHD
диск.............................................. 57
Външен носител........................60
Данни за видеокамерата..........81
Дата/Час.......................................24
Диск MANUAL...........................47
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни
индикатори.................................93
Дисплей с данни на
видеокамерата............................77
Дисплей с нивото на звука......77
Експонация.................................71
Запазване на изображения
на външен носител....................60
Запис.............................................29
Запис на закрито.......................46
Запис на открито.......................46
Запис на снимка.........................53
Запис на снимки от
видеоклип...................................53
Запис с едно натискане............46
Запис с/без обектив..................85
Зареждане на батерията...........15
Зареждане на батерията в
чужбина.................................16, 98
Защита.........................................51
Звуков сигнал.............................84
Използване в чужбина.............98
Изтриване...................................51
Индекс със събития..................33
Индикатори на екрана...........107
Информация за батерията......86
Информация за носителя........81
Калибриране на екрана..........103
Картинен ефект.........................72
Качество на изображението........42
Качество/Размер на
изображението...........................79
Кино ефект..................................73
Код с данни...........................24, 81
Компонент...................................82
Кондензация на влага.............102
Копиране.....................................60
Лампичка REC............................85
Лостче за приближение...........78
Менюта........................................66
Мотив Зебра...............................76
Намаляване на ефекта
“червени очи”.............................75
Намаляване на смущенията,
причинени от вятъра...............75
Напътстваща рамка..................76
Настройка на датата и часа.....86
Настройка на областта.............86
Настройки...................................81
Настройки на USB връзката...83
Търсене на изображение
A.Shut Off.....................................85
A/V свързващ кабел............38, 63
AE Shift.........................................72
AF микро настройка.................77
AF режим.....................................73
AVCHD........................................54
AVHCD формат.......................100
Blu-ray диск.................................58
Camera/Mic.................................70
Cinematone..................................73
Component..................................82
FH..................................................43
Frame Rate...................................79
FX..................................................43
Guide Frame ................................76
HD/STD Set.................................42
HDMI резолюция......................83
HQ.................................................43
IRIS................................................47
ISO.................................................71
LP...................................................43
“Memory Stick” носител.... 28, 100
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител.........................................28
“Memory Stick PRO Duo”
носител.........................................28
“Memory Stick XC-HG Duo”....28
MPEG-4 AVC/H.264................100
NTSC............................................98
PAL................................................98
Peaking..........................................76
PlayMemories Home Help
Guide...............................................2
PROGRAM AE............................47
PS...................................................43
RAW/JPEG...................................80
Repair Img. DB F.........................91
RESET.........................................110
SHUTTER SPEED......................48
SummerTime...............................86
TV Type........................................82
USB връзка..................................56
VBR...............................................96
VF/Panel.......................................84
VF Color Temp............................84
Съдържание
1080i/480i.....................................83
1080i/576i.....................................83
1080p/480p...................................83
1080p/576p...................................83
24p режим...................................85
480i................................................83
5.1-канален съраунд звук........44
576i................................................83
Таймер за самостоятелно
включване...................................73
Телевизор....................................37
Температура на цветовете.......46
Точково измерване....................70
Точково измерване/Фокус......70
Точково фокусиране.................71
Усилване......................................71
Устройство за дистанционно
управление......................... 85, 112
Формат.........................................81
Хистограма.................................77
Цифрово приближение.....40, 78
Широкоекранен режим...........80
Съдържание
Търсене на изображение
Азбучен указател
Настройки на дисплея.............84
Настройки на езика............24, 85
Настройки на носителя...........27
Ниво на запис на звук..............76
Ниво на светкавицата..............75
Номер на файл...........................81
Носител на запис.......................27
Обектив.......................................18
Обширен фокус.........................42
Огледален режим......................45
Оптично механично
приближение..............................40
Осветеност на LCD екрана.....84
Отстраняване на проблеми....87
Поддръжка................................100
Помощен PlayMemories
Home файл....................................2
Предпазни мерки....................100
Предупредителни
съобщения..................................94
Приближение.............................40
Пълно зареждане......................15
Разделяне.....................................52
Размер на изображението.......79
Разпознаване на лице...............74
Редактиране/Копиране............80
Режим на запис..........................43
Режим на звука...........................76
Режим на работа........................73
Режим на снимане.....................70
Рекордер за дискове..................63
Сверяване на дата и час...........23
Сверяване на часовника..........23
Светкавица.................................75
Сила на звука..............................82
Системи за цветна
телевизия.....................................98
Скорост при приближение.....78
Снимки..................................31, 35
Стабилизация (видеоклип)....74
Стабилизация (снимки)..........74
Статив........................................111
Стенен контакт..........................15
Създаване на AVCHD диск.....57
Създаване на диск.....................54
BG
115
Допълнителна информация за този
продукт, а също и отговори на често
задавани въпроси, можете да откриете на
нашата Интернет страница за поддръжка
и помощ.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising