Sony | NEX-VG30EH | Sony NEX-VG30EH Инструкции за експлоатация (SELP18200)

4-441-797-01(1)


Сменяем обектив
Ръководство за употреба
a
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
E-байонет
©2012 Sony Corporation
SELP18200
http://www.sony.net/
b
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия
посредством мастило, базирано на растителни масла без
летливи органични съединения.
Това ръководство за употреба обяснява как да
използвате обективите. Предпазните мерки отнасящи
се за всички обективи като например забележките за
употреба можете да откриете в отделно ръководство
„Предпазни мерки преди употреба”. Задължително
прочетете и двата документа, преди да започнете да
използвате обектива.
Този обектив е проектиран за α фотоапарати на Sony
с Е-байонет. Не можете да използвате този обектив с
фотоапарати с А-байонет.
BG
2
Забележки за употреба
• Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен към него
обектив, винаги придържайте здраво както тялото на
фотоапарата, така и обектива.
• Когато приближавате образа, не дръжте обектива за
изпъкналата част.
• Някои модели стативи могат да пречат на този обектив в
зависимост от фотоапарата или статива, които използвате.
Предпазни мерки за употреба на
светкавицата
• Когато използвате светкавица, снимайте от поне 1 m
разстояние от обекта. При определени конфигурации на
светкавицата и обектива е възможно обективът частично
да блокира светлината от светкавицата, което ще доведе до
появата на сянка в долната част на снимката.
Винетиране
• Когато използвате обектива, ъглите на екрана стават
по-тъмни от центъра. За да намалите този ефект (наречен
винетиране), затворете диафрагмата с едно или две деления.
Функция за компенсиране на трепването
• Този обектив е съвместим с Active Mode. Active Mode
предлага ефекти при записването на видеоклипове.
• За подробности относно функцията за компенсиране на
трепването се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към фотоапарата.
BG
3
MANUAL
SERVO
a 角
b花
POWER ZOOM
T
M L
H
W
2
Части на обектива
2
3
4
1
5 6
7
MANUAL
SERVO
1 Маркер за сенник
2 Пръстен за приближение
3 Пръстен за фокусиране
4 Контактни
точки за

обектива*
5 Ключ за приближение
6 Ключ за скорост на
приближение
7 Лост за приближение
8 Маркер за байонет
POWER ZOOM
T
M L
H
8
W
MANUAL
* Не докосвайте
電気製品は、安全のための注意事項を守ら
ないと、人身への危害や火災などの財産へ
контактните
точки за
の損害を与えることがあります。
обектива.
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
SERVO
みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られる所に必ず保管してください。
この「取扱説明書」ではレンズの使いかたを説明
しています。使用上のご注意など、レンズに共
通したご注意や説明については別冊の「使用前
のご注意」でご覧頂けます。
必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読み
のうえでご使用ください。

–1
本機はソニー製αカメラシステム Eマウントカメラ
専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いに
なれません。
(1)
BG
–2
4
(2)
使用上のご注意
レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、

カメラと
レンズの両方をしっかり持ってください。
ズームにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持し

ないでください。
取り付けるカメラ、

三脚によっては、
レンズと三脚が干渉
することがあります。
フラッシュ使用時のご注意
フラッシュ使用時には、

1m以上離れて撮影してくださ
い。レンズとフラッシュの組み合わせによっては、
レン
ズがフラッシュ光を妨げ、
写真の下部に影ができること
があります。
周辺光量について
レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下

画面
レン
レン
はめ
で時
花型
ズの
に回
カメ

とき
ンズ
同梱

りま
 レン
はで

ズー
電動
電動
(イラ
ズー
レバ
イド
ズー
ズー
速)の
動画

レバ
ピー
マニ
(イラ
ズー
の位

ピン
・オー
ピン
・DM
オー
アル
・マニ
ピン
各モ
くだ
主な
商品
(型名
35m
(mm
ないと
の損害
W
この取扱説明書には、
事故
MANUAL
の取り扱いかたを示して
SERVO
みの上、
製品を安全にお使
いつでも見られる所に必
「取扱説明書」で
Прикрепяне
и сваляне на обектива この

しています。使用上
通したご注意や説明
За да прикрепите обектива
–1
のご注意」でご覧頂
必ずご使用の前に、
のうえでご使用くだ
本機はソニー製αカメ
専用のレンズです。
なれません。
(1)
(2)
使用上のご注意
レンズを取り付けてカ

レンズの両方をしっか
ズームにより繰り出さ

ないでください。
取り付けるカメラ、

三
することがあります。
1 Свалете
капачетата от предната и задната
–2
フラッシュ使用時の
страна на обектива, както и капачето от
тялото на фотоапарата.
フラッシュ使用時には

い。レンズとフラッシ
• Можете да поставяте/сваляте капачето от предната страна ズがフラッシュ光を妨
があります。
на обектива по два начина: (1) и (2). Когато поставяте/
сваляте капачето на обектив с прикрепен сенник,
周辺光量について
използвайте (2).
レンズは原理的に画面

します。周辺光量の低
ら1~ 2段絞り込んで
BG
5
–2
ズームによ

ないでくだ
取り付ける

することが
フラッシュ
フラッシュ

い。レンズ
ズがフラッ
があります
周辺光量に
レンズは原

します。周
ら1~ 2段
2 Изравнете белия маркер върху тялото
на обектива с белия маркер върху
фотоапарата (маркер за байонет), след
това поставете обектива в байонета на
фотоапарата и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато се заключи.
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за
освобождаването му, намиращ се върху фотоапарата.
• Не поставяйте обектива под ъгъл.
BG
6
За да свалите обектива

4-441-797-01(1)
手ブレ補正について
本機はアクティブモード対応レン

モードは、動画撮影をするときに
設定方法は、

カメラの取扱説明書

 各部のなまえ
тив
ба
1
2
3
4
5
6
7
8
フード指標
ズームリング
フォーカスリング
レンズ信号接点*
ズームスイッチ
ズームスピードスイッチ
ズームレバー
マウント標点
1
前後のレンズキャップと
キャップをはずす。
Като държите
натиснат бутона за
a
* 直接手で触れないでください
освобождаване на обектива, намиращ се
върху фотоапарата, завъртете обектива
в
 レンズの取り付けか
18-200mm F3.5-6.3 OSS
посока обратна на часовниковата стрела, しかた
докато спре, след което го свалете.
E-байонет
取り付けかた(イラスト–
©2012 Sony Corporation
b
レンズフロントキャップは図

法で取り付け/取りはずしが
ズフードを付けた状態でのレ
け/取りはずしに便利です。
t/
2
1
POWER ZOOM
T
M L
H
W
MANUAL
SERVO
MANUAL
SERVO
レンズとカメラの白の点(
合わせてはめ込み、
レンズ
し当てながら、
時計方向に
がかかるまでゆっくり回
レンズを取り付けるときは、

ずしボタンを押さないでくだ
レンズを斜めに差し込まない

取りはずしかた
(イラスト
BG
7
カメラのレンズ取りはずしボ
ま、
レンズを反時計方向に回
 レンズフードを取り
a 角型フード
Прикрепяне на сенника
a
1
2
3
4
5
6
7
8
フード指標
ズームリング
フォーカスリ
レンズ信号接
ズームスイッ
ズームスピー
ズームレバー
マウント標点
* 直接手で触れな
 レンズの
しかた
取り付けかた(イ
m F3.5-6.3 OSS
E-байонет
b
ny Corporation
1
前後のレンズ
キャップをは
レンズフロン

法で取り付け
ズフードを付
け/取りはず
2
a Квадратен сенник
b Коничен сенник
1
Препоръчваме ви да използвате сенник, за да намалите
отблясъците и за да постигнете максимално качествено
изображение.
POWER ZOOM
T
M L
H
W
MANUAL
SERVO
MANUAL
SERVO
レンズとカメ
合わせてはめ
し当てながら
がかかるまで
レンズを取り

ずしボタンを
レンズを斜め

取りはずしかた
カメラのレンズ
ま、レンズを反時
 レンズフ
BG
8
MANUAL
SERVO
a 角型フード
b 花型フード
POWER ZOOM
T
M L
H
W
画面外にある光が
レンズフードの使
レンズフードの
はめ込み、角型フ
Изравнете червената линия на сенника с
червената линия върху обектива и натиснете
сенника така, че да пасне. Когато прикрепяте
квадратен сенник, завъртете го по посока на
часовниковата стрелка, докато щракне на
място.
Когато прикрепяте коничен сенник,
изравнете червената точка върху него с
червената линия върху обектива и завъртете
сенника по посока на часовниковата стрелка,
докато щракне на място.
• Когато използвате вградена светкавица или друга
светкавица, приложена с фотоапарата, свалете сенника, за да
избегнете блокиране на светлината.
• Формата на предоставения сенник на обектива зависи от
фотоапарата.
• Сенникът не може да се прикрепи към обектива наобратно.
BG
9
7 ズームレバー
8 マウント標点
a
* 直接手で触れないでください。
 レンズの取り付けかた/
しかた
取り付けかた(イラスト–参照
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
E-байонет
b
Приближение
©2012 Sony Corporation
1
Използвайте ключа за приближение, за да изберете
на ръчна настройка (MANUAL) или серво (SERVO).
0
ww.sony.net/
Серво приближение
2
1
POWER ZOOM
T
M L
H
W
MANUAL
前後のレンズキャップとカメラ
キャップをはずす。
レンズフロントキャップは図の

(1)、
режим
SERVO
MANUAL
SERVO
法で取り付け/取りはずしができます
ズフードを付けた状態でのレンズキャ
け/取りはずしに便利です。
レンズとカメラの白の点(マウン
合わせてはめ込み、レンズを軽く
し当てながら、時計方向に「カチ
がかかるまでゆっくり回す。
レンズを取り付けるときは、

カメラの
ずしボタンを押さないでください。
レンズを斜めに差し込まないでくださ

取りはずしかた(イラスト–参
カメラのレンズ取りはずしボタンを
ま、レンズを反時計方向に回してはず
 レンズフードを取り付け
MANUAL
SERVO
a 角型フード
b 花型フード
POWER ZOOM
T
M L
H
画面外にある光が描写に影響するのを
レンズフードの使用をおすすめします
レンズフードの赤線をレンズの赤線
はめ込み、角型フードの場合はカチッ
で時計方向に回す。
花型フードの場合はレンズフードの
MANUAL
SERVO
Плъзнете леко лоста, за да постигнете бавно
ズの赤線が合って「カチッ」というま
приближение, или бързо – за бързо приближение. に回す。
W
2
Плъзнете лоста за приближение.
カメラ内蔵、

もしくは同梱フラッシュを使
ときは、フラッシュ光が遮られることがあ
ンズフードをはずしてください。
同梱しているレンズフードは、

カメラによ
ります。
 レンズフードは、レンズに対して逆向きに
はできません。
3
4

 ズームする
ズームスイッチでマニュアルズーム
(M
を切り換えます。
電動ズーム
(SERVO)
5 6
7
電動ズーム(SERVO)のとき
(イラスト-1参照)
BG
ズームレバーをスライドさせる。
10
レバーを浅くスライドさせるとゆっく
イドさせると速くズームします。
POWER ZOOM
T
M L
H
8
W
電気製品は、
安全のための注意事項を守ら
ないと、人身への危害や火災などの財産へ
の損害を与えることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
ズーム速度を選ぶには
ズームスピードスイッチでH(高速)/M
速)の3段階から選べます。
動画記録中に電動ズームを操作すると、

レ
ズフードを付けた状態でのレンズキャ
け/取りはずしに便利です。
ww.sony.net/
2
1
POWER ZOOM
T
Избор на скоростта на приближение
M L
H
レンズとカメラの白の点(マウン
合わせてはめ込み、レンズを軽く
し当てながら、時計方向に「カチ
がかかるまでゆっくり回す。
レンズを取り付けるときは、

カメラの
ずしボタンを押さないでください。
レンズを斜めに差し込まないでくださ

Използвайте ключа за скорост на приближението, 取りはずしかた
за да
(イラスト–参
изберете между H (висока скорост), M (средна скорост)
и
カメラのレンズ取りはずしボタンを
L (ниска скорост).
ま、レンズを反時計方向に回してはず
W
MANUAL
SERVO
MANUAL
SERVO
• Когато използвате серво приближение при заснемането на
 レンズフードを取り付け
видеоклип, се записват и звуците от действието на обектива
a 角型フード
и на лоста. Придържайте се към изискванията за настройка
на скоростта на приближение и за боравене с лоста. b 花型フード
MANUAL
SERVO
POWER ZOOM
T
M L
Ръчно приближение
H
W
2
MANUAL
SERVO
画面外にある光が描写に影響するのを
レンズフードの使用をおすすめします
レンズフードの赤線をレンズの赤線
はめ込み、角型フードの場合はカチッ
で時計方向に回す。
花型フードの場合はレンズフードの
ズの赤線が合って「カチッ」というま
に回す。
カメラ内蔵、

もしくは同梱フラッシュを使
ときは、フラッシュ光が遮られることがあ
ンズフードをはずしてください。
同梱しているレンズフードは、

カメラによ
ります。
 レンズフードは、レンズに対して逆向きに
はできません。
3

4
Завъртете
пръстена за приближение, за да
 ズームする
зададете фокусно разстояние (позиция
на
ズームスイッチでマニュアルズーム
(M
приближение).
を切り換えます。
電動ズーム
(SERVO)
5 6
電動ズーム(SERVO)のとき
(イラスト-1参照)
7
ズームレバーをスライドさせる。
レバーを浅くスライドさせるとゆっく
イドさせると速くズームします。
POWER ZOOM
T
M L
H
8
W
電気製品は、
安全のための注意事項を守ら
ないと、人身への危害や火災などの財産へ
の損害を与えることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
MANUAL
SERVO
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られる所に必ず保管してください。
この「取扱説明書」ではレンズの使いかたを説明
しています。使用上のご注意など、
レンズに共
通したご注意や説明については別冊の
「使用前
のご注意」でご覧頂けます。
必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読み
のうえでご使用ください。
本機はソニー製αカメラシステム Eマウントカメラ
専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いに
ズーム速度を選ぶには
ズームスピードスイッチでH(高速)/M
速)の3段階から選べます。
動画記録中に電動ズームを操作すると、

レ
レバーの操作音が記録されます。用途に応
ピード設定およびレバー操作にご注意くだ
マニュアルズーム(MANUAL)
の
(イラスト-2参照)
BG
ズームリングを回して、希望の焦点距
11
の位置)に合わせる。
 ピントを合わせる
ピント合わせは、
以下3つの設定方法が
・オートフォーカス
MANUAL
SERVO
3
Фокусиране

4
花型フードの場合はレン
ズの赤線が合って「カチッ
に回す。
カメラ内蔵、

もしくは同梱フラ
ときは、
フラッシュ光が遮られ
ンズフードをはずしてくださ
同梱しているレンズフードは

ります。
 レンズフードは、
レンズに対し
はできません。
 ズームする
ズームスイッチでマニュア
電動ズーム(SERVO)
を切り
電動ズーム
(SERVO)の
(イラスト-1参照)
ズームレバーをスライド
Съществуват три начина на фокусиране
8
安全のための注意事項を守ら
• Автоматично電気製品は、
фокусиране
ないと、
人身への危害や火災などの財産へ
Фотоапаратът фокусира
автоматично.
の損害を与えることがあります。
• DMF この取扱説明書には、
(Директно事故を防ぐための重要な注意事項と製品
ръчно фокусиране)
レバーを浅くスライドさせ
イドさせると速くズームし
ズーム速度を選ぶには
ズームスピードスイッチで
速)の3段階から選べます。
動画記録中に電動ズームを操

の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
レバーの操作音が記録されま
След като
фотоапаратът фокусира автоматично, можете
みの上、
製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
ピード設定およびレバー操作
да извършите
фините настройки ръчно.
いつでも見られる所に必ず保管してください。
マニュアルズーム
(MAN
• Ръчно фокусиране
(イラスト-2参照)
この
「取扱説明書」
ではレンズの使いかたを説明
Потребителят
извършва
фокусирането ръчно.
しています。使用上のご注意など、レンズに共
ズームリングを回して、
希
通したご注意や説明については別冊の
За подробности
относно настройките「使用前
на режима се の位置)に合わせる。
でご覧頂けます。
обърнетеのご注意」
към ръководството
за употреба, приложено към
必ずご使用の前に、
本書と合わせてよくお読み
фотоапарата.
 ピントを合わせ
のうえでご使用ください。
本機はソニー製αカメラシステム Eマウントカメラ
専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いに
なれません。
使用上のご注意
2)
BG
12
レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、

カメラと
レンズの両方をしっかり持ってください。
ズームにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持し

ないでください。
取り付けるカメラ、

三脚によっては、
レンズと三脚が干渉
することがあります。
フラッシュ使用時のご注意
フラッシュ使用時には、

1m以上離れて撮影してくださ
い。レンズとフラッシュの組み合わせによっては、
レン
ピント合わせは、以下3つの
・オートフォーカス
ピント合わせを自動で行う
・DMF(ダイレクトマニュ
オートフォーカスでピント
アルでピントを微調整する
・マニュアルフォーカス
ピント合わせを手動で行う
各モードの設定方法は、カメ
ください。
主な仕様
Технически характеристики
Име
(Име на модела)
Еквивалент на фокусно
разстояние в 35 mm
формат*1 (mm)
Групови елементи на
обектива
Ракурс *1
Минимален фокус *2 (m)
Максимално увеличение (X)
Минимален f-stop
Диаметър на филтъра (mm)
Размери (максимален
диаметър х височина)
(прибл. mm)
Тегло (прибл., g)
Функция за компенсиране
на трептенето
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SELP18200)
27-300
12-17
76°-8°
0.3-0.5
0.35
f/22-f/40
67
93.2×99
649
Да
Стойността за еквивалента на фокусното разстояние
в 35 mm формат се основава на цифрови фотоапарати
със сменяема оптика, които притежават сензор за
изображението с размер APS-C.
*2
Минималното фокусно разстояние е най-малкото
разстояние от сензора за изображения до обекта.
*1
• В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна на
разстоянието за снимане. Фокусното разстояние, указано
по-горе, предполага, че обективът е зададен в положение
безкрайност.
BG
13
Включени артикули:
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива (1), Сенник (1), Комплект документи
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
BG
14
BG
BG
BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той
трябва дана
бъде
предаден
в съответния
събирателен
пункт
за рециклиране на
Изхвърляне
стари
електрически
и електронни
уреди
(приложимо
Изхвърляне
на
старииелектрически
и електронни
уреди
(приложимо
електрически
и електронни
уреди.
Като
предадете
продукт
на разделно
правилното
в Европейския
съюз
други
Европейски
страни този
със
системи
за
в
Европейския
съюз и други
Европейски страни
със системи
за разделно
място,
вие на
ще отпадъци)
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
събиране
събиране
насреда
отпадъци)
за
околната
иустройството
човешкото здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
символ
върху
или върху
неговата
опаковка показва,
Този
върху
устройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
му
насимвол
неподходящо
място. да
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
датова
се
че този
продукт
не трябва
се третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
че
продукт
не трябва
да се
третира
като
домакинскипункт
отпадък.
Вместо тована
съхранят
природните
ресурси.
За
подробна
информация
относно
рециклирането
тойтози
трябва
да бъде
предаден
в съответния
събирателен
за рециклиране
той
трябва
дана
бъде
предаден
вобърнете
съответния
събирателен
пункт
за на
рециклиране
Изхвърляне
стари
електрически
и към
електронни
уреди
(приложимо
на
този
продукт
можете
да сеуреди.
местната
градска
управа,
фирмата на
за
електрически
и електронни
Като
предадете
този
продукт
правилното
електрически
и електронни
уреди.
Като предадете
този
продукт
на разделно
правилното
в
Европейския
съюзотпадъци
и други
Европейски
страни
съссте
системи
за
събиране
или магазина,
откъдето
закупили
продукта.
място,
виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
място,
вие на
ще
помогнете
за предотвратяване
негативните
последствия
събиране
отпадъци)
за околната
среда
и човешкото
здраве, които на
биха
възникнали
при изхвърлянето
за
среда
човешкото
здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
върхуиустройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
муоколната
насимвол
неподходящо
място.
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
да се
му
на неподходящо
място.
Рециклирането
наинформация
материалитеотносно
ще спомогне
датова
се
че
този
продукт
не трябва
да
сеЗа
третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
съхранят
природните
ресурси.
подробна
рециклирането
съхранят
природните
ресурси.
За подробна
информация
относно
рециклирането
той
трябва
да бъде
предаден
съответния
пункт
за рециклиране
на този
продукт
можете
да се вобърнете
къмсъбирателен
местната
градска
управа,
фирмата на
за
на
този продукт
можете
да сеуреди.
обърнете
местната
градска
управа,
фирмата за
електрически
и електронни
Катокъм
предадете
този
продукт
на правилното
събиране
на битови
отпадъци
или магазина,
откъдето
сте
закупили
продукта.
събиране
отпадъци
или магазина, откъдето
сте закупили
продукта.
място, виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising