Sony | HDR-AZ1VW | Sony HDR-AZ1VW Action Cam Mini с Wi-Fi® и комплект носими аксесоари Инструкции за експлоатация

4-547-917-11(1) (BG)
Първи стъпки
Зареждане на батерията на камерата
Цифрова HD видеокамера/
Дистанционно управление Live-View
1
Отворете капака.
 Плъзнете лостчето за заключване към страната OPEN.
 Отворете капака чрез .
Поставяне на каишка на
дистанционното управление
Live-View
Поставете дистанционното управление върху базовата пластина
и прекарайте каишката през халката на дистанционното
управление и базовата пластина, както е илюстрирано на ,
след това е прикрепете, както е илюстрирано на .
Ръководство за управление
Помощно ръководство (ръководство в мрежата)
това ръководство описва наличните методи на работа
с HDR-AZ1 и предоставеното дистанционно управление
Live-View RM-LVR2V.
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство.
Можете да четете Помощното ръководство на
компютъра или смартфона си.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
2
Подравнете маркера  на
батерията с този на камерата
Поставете батерията върху
лентата за изваждане на
батерията и я вмъкнете
Затворете добре капака и плъзнете лостчето за заключване
към позиция LOCK. Уверете се, че жълтият маркер на лостчето
за заключване не се вижда и че капакът е добре затворен.
Проверете повторно дали лентата за изваждане на батерията
не е прищипана от капака, или не се показва от него.
Ако чужда материя, например пясък, влезе зад капака,
може да надраска уплътнението и да доведе до проникване
на вода в камерата.
Български
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират отстрани.
Запишете серийния номер в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел №: HDR-AZ1
Сериен №
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната
страна. Запишете серийния номер в предоставеното по-долу
място. Правете справка с тези номера винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този продукт.
За да затворите капака, изпълнете операциите от стъпка 1
в обратен ред. За да извадите батерията, дръпнете лентата
за изваждане на батерията. Възможно е да не можете
да извадите батерията, ако лентата не е била под нея.
В допълнение това може да доведе до проникване на вода.
Модел № RM-LVR2V
Сериен №
Предпазни мерки
3
Проверете дали захранването на камерата
е изключено (OFF).
За да изключите камерата, задръжте натиснат бутона ON/OFF,
докато индикаторът POWER угасне.
4
Свържете камерата към работещ компютър чрез
micro USB кабела (в комплекта).
Свети в оранжево при зареждане
© 2014 Sony Corporation
Поставяне на карта с памет
Камера (1)
Дистанционно управление Live-View RM-LVR2V (1)
Micro USB кабел (1)
Акумулаторна батерия (NP-BY1) (1)
Водоустойчив корпус (SPK-AZ1) (1)
Закопчалка за прикрепване (1)
Плоска лепяща поставка (1)
Извита лепяща поставка (1)
Адаптер за статив (1)
Комплект отпечатана документация
Части и бутони за управление
Камера
 Индикатор POWER/
индикатор CHG (Зареждане)
 Превключвател REC HOLD
 Бутон REC (клип/снимка)
 Индикатор REC/
индикатор LIVE
 Обектив
 Микрофони
 Гнездо за поставяне
на адаптер за статив
 (маркировка N)
NFC: Near Field
Communication
 Високоговорител
 Приемник за IR
дистанционно управление
 Панел на дисплея
 Бутон ON/OFF
 Бутон Wi-Fi
 Капак на конекторите (USB)
 Multi/Micro USB извод
Поддържа устройства,
съвместими с Micro USB.
 Бутон RESET
 Слот за поставяне на картата
с памет
 Капак на слота за карта
с памет
 Индикатор REC/Достъп
 Лостече за заключване
на капака на батерията
 Лента за изваждане
на батерията
 Място за съхранение
на батерия
 Капак на батерията
 Етикет с SSID
Дистанционно управление
Live-View
 Бутон MENU
 Бутон DISP
 GPS антена
 Бутон REC/ENTER
 Индикатор REC/Wi-Fi
 LCD екран
 Бутон DOWN
 Бутон UP
 Индикатор CHG (Зареждане)
 Бутон RESET (Нулиране)
 Multi/Micro USB извод
 Лостче за заключване
 Капак на конекторите (USB)
 Бутон ON/OFF
 Халка за каишка
microSD карта/
microSDHC карта/
microSDXC карта
Отпечатана страна
Носител Memory
Stick Micro™
(Mark2)
 Забележки
• Работата с всички карти с памет не се гарантира.
• Проверете посоката на поставяне на картата с памет. Ако насила вкарате
карта с памет в погрешна посока, тя, слотът за нея или данните на
изображението може да се повредят.
• Форматирайте картата с памет преди употреба.
• За да извадите картата с памет, натиснете я леко веднъж.
• Преди употреба се уверете, че капакът на конекторите (USB), капакът
на картата с памет и капакът на батерията са напълно затворени и няма
останали чужди тела между тях. В противен случай това може да доведе
до проникване на вода.
Зареждане на дистанционното
управление Live-View
1
2
Проверете дали захранването на дистанционното
управление е изключено (OFF).
Свържете дистанционното управление към работещ
компютър чрез micro USB кабела (в комплекта).
Индикаторът CHG (Зареждане) на дистанционното управление
светва в оранжево и зареждането започва.
Индикаторът CHG (Зареждане) угасва, когато зареждането
завърши.
 Забележки
• Можете да зареждате дистанционното управление дори когато
не е напълно изтощено. Наред с това дори ако дистанционното
управление не е напълно заредено, можете да използвате частичния
заряд на батерията, доколкото е наличен.
• Когато захранването на дистанционното управление е включено,
то се захранва, но не се зарежда.
Натиснете бутона UP или DOWN на дистанционното
управление, за да изберете желаната настройка,
след което натиснете бутона REC/ENTER.
Настройки за клип
 Забележки
• Неправилното закрепване на каишката може да причини нараняване.
• В предната част на дистанционното управление има вградена GPS антена.
Насочването на дистанционното управление надолу може да накара
позиционирането да отнема много време или да е невъзможно.
• Когато поставяте дистанционното управление на дясната си ръка, задайте
настройката за въртенето на екрана му на ON.
• Когато използвате дистанционното управление поставено на ръката ви,
винаги закрепвайте правилно предоставената базова пластина
и каишката.
• Внимавайте да не изпуснете дистанционното управление, когато
разхлабвате каишката.
Настройки за снимки
Настройки за снимане
през интервал
Включване на захранването на
дистанционното управление
Live-View
1
Настройки за свързване
на устройства
Уверете се, че капачето на мултиизвода на
дистанционното управление е затворено.
• Затворете добре капачето на изводите, докато не можете
повече да виждате жълтото обозначение под лостчето за
заключване. Ако чуждо тяло, например пясък влезе под
капачето на мултиизвода, то може да надраска уплътнението,
което да доведе до проникване на вода в дистанционното
управление.
2
3
Настройки на
дистанционното
управление
Натиснете бутона ON/OFF.
Настройте датата и часа.
• Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете желания
елемент, след което натиснете бутона REC/ENTER.
• Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете желаната
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER,
за да потвърдите.
Обръщане
Сцена
Настройване на
цветовете
Формат за запис на клип
Обръщане
Сцена
Непрекъснато снимане
Интервал на
непрекъснато снимане
Таймер за самозаснемане
Обръщане
Сцена
Забавен каданс
Настройки за времеви код/
потребителски бит
ИЧ дистанционно
управление
Превключване на
NTSC/PAL
Автоматично изключване
на захранването
Звуков сигнал
Формат
Завъртане на екрана
Яркост на монитора
Настройка на дата и час
Нулиране на настройките
Версия
Режим на свързване
Настройки на GPS
Самолетен режим
Нулиране на мрежовите
настройки
 Забележки
• Типовете икони, показвани на всеки екран за настройка, се различават
в зависимост от режима на снимане и запис на свързаната камера.
• За да се върнете на екрана за избор на елемент за настройка от екрана
за избор на стойност за настройка, изберете .
Запис
Поставете аксесоари на камерата, както се изисква.
За подробности относно предоставените аксесоари
вижте по-долу.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
1
Страна с изводи
Поставете картата с памет правилно, като проверите дали всяка
страна е в правилна посока.
* Използвайте SDXC карта, по-бърза от Клас 10, когато записвате
клипове във формат XAVC S.
Натиснете бутона UP или DOWN на дистанционното
управление, за да изберете желания елемент за
настройка, след което натиснете бутона REC/ENTER.
SteadyShot
• Когато включите дистанционното управление за първи път,
ще се покаже екранът за настройване на дата и час.
• За да изключите дистанционното управление, натиснете
отново бутона ON/OFF.
Micro USB кабел
Ще се покаже списък с елементи за настройка.
Елементи за настройка
Прекъсване на Wi-Fi връзката
Прекъсване на
и връщане към екрана за избор
връзката
на Wi-Fi устройство
Използване на дистанционното
Режим на
управление за възпроизвеждане
възпроизвеждане
и изтриване на изображения
Превключване между Клип/
Режим на снимане
Снимка/Снимки през интервал
Настройване на качеството
на изображението
• Сега можете да регулирате дължината на каишката в зависимост
от позицията на поставяне на  и .
• За да притегнете дистанционното управление към ръката си,
го носете така, че LCD екранът да е успореден на задната част на
ръката ви, а бутонът REC/ENTER да е насочен срещу пръстите ви.
Прекарайте каишката през , както е илюстрирано вляво
по-долу. След поставянето на , преместете  така, че да
покрие .
Поставете батерията, като
подравните обозначението 
на батерията с това на
камерата и ориентирате
отпечатаната страна, както
е илюстрирано
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Натиснете бутона MENU на дистанционното управление.
За повече подробности относно настройването на елементите
вижте Помощното ръководство онлайн.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Поставете батерията.
• Използвайте SDXC карта, по-бърза от Клас 10, когато записвате
клипове във формат XAVC S.
Проверка на елементите, включени
в комплекта
1
2
3
Можете да изтеглите компютърния софтуер за редактиране на
видеоклипове „Action Cam Movie Creator“, ограничен за това
устройство, от следния URL адрес:
http://www.sony.net/actioncam/support/
Вижте как се използват камерата и софтуерът на този URL адрес.
Табелката се намира на долната външна страна.
Ако трябва да я погледнете, откачете каишката.
Настройка
Можете да направите настройките на камерата чрез натискане
на бутона MENU на дистанционното управление, докато камерата
и то са свързани чрез Wi-Fi.
Плъзнете превключвателя REC HOLD на камерата
и освободете бутона REC HOLD.
Ако сте освободили бутона REC HOLD на камерата,
продължете към стъпка 2.
• Настройването на датата и часа е завършено. Натиснете бутона
DISP, за да проверите датата и часа, които настроихте, както
е показано по-долу.
2
Натиснете бутона REC на камерата или дистанционното
управление, за да започнете да записвате.
• Индикаторът REC/Wi-Fi на дистанционното управление
превключва от синьо към червено.
3
Проверка на настройките на
камерата
1
2
Включете захранването на камерата.
Проверете дали обозначението [Wi-Fi] е показано
на панела на дисплея на камерата.
• Ако обозначението [Wi-Fi] не е показано или  се показва
върху него, задръжте натиснат бутона Wi-Fi, докато се покаже
само обозначението [Wi-Fi].
• Индикаторът REC/Wi-Fi на дистанционното управление
превключва от червено към синьо.
 Забележки
• Възпроизвеждането на тази камера на изображения, записани с други
камери, не се гарантира.
• Изображенията не могат да бъдат възпроизведени на камерата.
За да възпроизведете изображенията си ви е нужен смартфон или таблет,
който поддържа специализираното приложение PlayMemories Mobile.
• Камерата не може да възпроизвежда звук.
• По време на продължителни периоди на снимане температурата
на камерата може да се покачи до точка, в която снимането спира
автоматично.
Управление чрез смартфон
Единична връзка
Вижте ръководството с инструкции на
уебсайта относно това как се използва
(множествена връзка) и
(връзка
в реално време).
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Свързване на дистанционното
управление Live-View и камерата
чрез Wi-Fi
1
2
Натиснете отново бутона REC на камерата или
дистанционното управление, за да спрете записа.
Включете захранването на камерата и дистанционното
управление.
На LCD екрана на дистанционното управление
се показва екранът за избор на Wi-Fi устройство.
Изберете SSID на камерата, която искате да свържете,
чрез бутоните UP или DOWN и натиснете бутона
REC/ENTER, за да потвърдите.
Можете да управлявате камерата чрез смартфона си, както и чрез
предоставеното дистанционно управление.
Инсталиране на PlayMemories
Mobile™ на смартфона ви
Android OS
Потърсете приложението PlayMemories Mobile в Google Play
и го инсталирайте.
• Когато използвате функциите с едно докосване (NFC), се изисква
операционна система Android 4.0 или по-нова.
iOS
Потърсете PlayMemories Mobile в App Store и го инсталирайте.
• Когато използвате iOS, функциите с едно докосване (NFC)
не са налични.
• Камерата и дистанционното управление влизат в състояние
на изчакване за Wi-Fi сертифициране. Когато чуете
продължителен звуков сигнал, натиснете и задръжте бутона
Wi-Fi. Ще чуете кратък звуков сигнал и свързването ще
завърши.
• LCD екранът на дистанционното управление превключва
към преглед в реално време и индикаторът REC/Wi-Fi на
дистанционното управление светва в синьо. Камерата
и дистанционното управление вече са свързани към камерата
ви чрез Wi-Fi.
 Забележки
• Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство за управление,
не се гарантира, че ще работи с всички смартфони и таблети.
• Методите на управление и екраните на приложенията са обект на промяна
от бъдещи надстройки без уведомление.
• За повече информация относно PlayMemories Mobile вижте
следния уебсайт:
(http://www.sony.net/pmm/)
Свързване
За потребители в Европа
Android
 Включете захранването на камерата.
 Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
 Изберете SSID, както е отпечатано на стикера на задната
страна на капака на батерията.
 Въведете паролата, както е отпечатана на същия стикер
(само първия път).


Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение
Android (който поддържа NFC)
Допрете (маркировката N) на смартфона до (маркировката N)
на камерата.
Когато PlayMemories Mobile стартира, настройките се прилагат
автоматично, за да се установи Wi-Fi връзка.
iPhone
 Включете захранването на камерата.
 Отворете [Settings] на смартфона.
 Изберете [Wi-Fi] на смартфона.
 Изберете SSID, както е отпечатано на стикера на задната
страна на капака на батерията.
 Въведете паролата, както е отпечатана на същия стикер
(само първия път).
 Потвърдете, че SSID на камерата се показва на смартфона.
 Върнете се в началния екран, след което стартирайте
PlayMemories Mobile.




Проверка без стикер
Ако стикерът е олющен или нечетлив, можете да възвърнете ID
и паролата чрез следната процедура.
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта).
 Натиснете бутона ON/OFF, за да включите захранването.
 Покажете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компютъра си и потвърдете вашите ID и парола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети, пълни с течности, като например
вази, върху устройството.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, например
на слънце, огън и други подобни.
ВНИМАНИЕ
За HDR-AZ1
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да избухне, да
причини пожар или дори химически изгаряния. Съблюдавайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте батерията на удар или силно
физическо въздействие, като например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на батерията.
• Не излагайте на висока температура над 60°C, например на пряка
слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или изпускащи течност литиевойонни батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство за
батерии на Sony или с устройство, което може да я зарежда.
• Дръжте батерията далеч от досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните батерии, както е описано
в инструкциите.
За RM-LVR2V
Спазвайте предупрежденията по-долу, защото може да възникне
риск от загряване, пожар или експлозия.
* Литиево-йонната батерия е вградена в продукта.
• Заредете продукта чрез посочения метод.
• Не поставяйте продукта в или близо до огън, нито
в микровълнова печка.
• Не оставяйте продукта в автомобил, ако времето е горещо.
• Не съхранявайте и не използвайте продукта на горещо и влажно
място, например в сауна.
• Не разглобявайте, не мачкайте и не пробивайте продукта.
• Не излагайте продукта на силни удари, например на падане
от високо.
• Не излагайте продукта на високи температури над 60°C.
• Пазете продукта сух.
Изхвърлете продукта по подходящ начин.
Заредете продукта чрез метода, посочен в ръководството
с инструкции.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ електрически контакт (гнездо),
когато използвате адаптера за променлив ток. Незабавно
изключете адаптера за променлив ток от контакта, ако възникне
неизправност, докато използвате устройството.
Зарядно устройство за батерии
Дори когато индикаторът CHARGE на това зарядно устройство за
батериии не свети, захранването не е изключено. Ако се появи
проблем при използването на този уред, го изключете от контакта
(гнездото), за да изключите захранването.
Дори и камерата да е изключена, източникът на променливотоково
захранване (електрическата мрежа) все още я захранва,
докато е свързан към електрическия контакт чрез адаптера
за променлив ток.
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм
преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или
изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра.
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да
повлияят върху картината и звука на това устройство.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо
и електронно оборудване (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни в Европа със
системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния
им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на
използвани батерии. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
Забележка относно употребата
[Камера и дистанционно управление Live-View]
Wi-Fi функция
• Използвайте камерата и дистанционното управление
в съответствие с разпоредбите, валидни за региона, в който
се намирате.
• Не можете да използвате Wi-Fi функцията на камерата
и дистанционното управление под вода.
Сигурност при използване на безжични LAN устройства
• За да избегнете злонамерено проникване, достъп от
злонамерени трети страни и други уязвимости, се уверете,
че винаги има зададена степен на сигурност за безжичната
LAN мрежа.
• Много е важно да се зададе ниво на сигурност, когато използвате
функцията за безжична LAN мрежа.
• Ако се появи проблем в резултат на неадекватно ниво на
сигурност или предвидими обстоятелства, Sony Corporation не
носи отговорност за каквито и да било вреди в резултат на това.
Забележка относно функцията за безжичната мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени
от неупълномощен достъп или неупълномощена употреба
на директориите, заредени във камерата, които са резултат
от загуба или кражба.
[Камера]
Работна температура
Камерата е предназначена за използване при температури
между -5°C и +40°C. Използването на камерата на прекалено
студени или горещи места извън този диапазон не се препоръчва.
Бележки относно продължителното записване
• Корпуса на камерата и батерията може да загреят по време
на употреба и това е нормално.
• Избягвайте използването на камерата за продължително време,
докато я държите в ръка или когато докосва кожата ви директно.
Препоръчваме ви да използвате предоставените лепящи
подложки, водоустойчивия корпус или допълнителни аксесоари
за поставяне.
• Когато температурата на околната среда е висока, температурата
на камерата се повишава бързо.
• Оставете камерата за 10 или повече минути, за да може
температурата в нея да се понижи до безопасно ниво.
• Когато температурата на камерата се повишава, качеството
на изображението се влошава. Препоръчва се да изчакате
температурата на камерата да спадне, преди да продължите
да снимате изображения.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на камерата и батерията може да
не е възможно да записвате видеоклипове или захранването може
да се изключи автоматично, за да предпази камерата. На екрана
на дистанционното управление ще се покаже съобщение, преди
захранването да се изключи или ако вече не е възможно да се
записват клипове. В такъв случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато температурата на камерата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да
сте позволили на батерията и камерата да се охладят достатъчно,
захранването може да се изключи отново или може да не
е възможно да записвате клипове.
Относно водоустойчивите и прахоустойчивите работни
характеристики
• Камерата е прахоустойчива и водоустойчива (дълбочина под
вода 5 м за 30 непрекъснати минути). За бележки относно
използването на водоустойчивия корпус вижте ръководството
с инструкции на уебсайта.
Забележка относно допълнителните аксесоари
Оригинални аксесоари на Sony може да не са налични в някои
държави/региони.
[Дистанционно управление Live-View]
Работна температура
Дистанционното управление е предназначено за използване при
температури между -10°C и +40°C. Използването му на прекалено
студени или горещи места извън този диапазон не се препоръчва.
Относно водоустойчивите характеристики
на дистанционното управление
Изхвърляне
Преди да изхвърлите дистанционното управление, извадете
батерията.
Отстраняване на батерията
Вградената батерия може да се рециклира.
Преди да изхвърлите дистанционното управление, извадете
вградената батерия и я занесете на търговеца си.
Забележки
Когато изваждате батерията, внимавайте за следното.
Дистанционното управление е проектирано да
е водоустойчиво. Повредите, причинени от неправилна
или злонамерена употреба или от неправилна поддръжка,
не се покриват от ограничената гаранция.
• Не подлагайте дистанционното управление на вода под
налягане, например под чешма.
• Не го използвайте в горещи извори.
• Използвайте дистанционното управление в температурен
диапазон между 0°C и +40°C.
Бележки, които трябва да вземете предвид преди използването
на дистанционното управление под/близо до вода
• Уверете се, че под капачето на мултиизвода няма чужди
предмети, като пясък, косми или замърсявания. Дори малко
количество чужди частици може да причини проникване на
вода в дистанционното управление.
• Уверете се, че уплътнението и съединителните му повърхности
не са надраскани. Дори малко надраскване може да причини
проникване на вода в дистанционното управление.
Ако уплътнението или съединителните му повърхности
са надраскани, свържете се с търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
• Ако върху уплътнението или съединителните му повърхности
попадне замърсяване или пясък, избършете участъка с мека
кърпа, която не оставя влакна.
• Не отваряйте/затваряйте капачето на изводите с мокри или
покрити с пясък ръце или близо до вода. Има риск от проникване
на пясък или вода във вътрешността му. Преди да отворите
капачето на изводите, изпълнете процедурата, описана
в „Почистване на дистанционното управление след използване
под/близо до вода“.
• Отваряйте капачето на картата за изводите, когато
дистанционното управление е напълно сухо.
• Винаги проверявайте дали капачето на изводите е здраво
заключено.
Бележки относно използването на дистанционното управление
под/близо до вода
• Не подлагайте дистанционното управление на сътресения,
като например скокове във вода.
• Не отваряйте и не затваряйте капачето на изводите, докато сте
под/близо до вода.
• Дистанционното управление потъва във водата. Използвайте
предоставената заедно с него каишка, за да предотвратите
потъването му.
Относно GPS
• GPS антената е вградена не в камерата, а в предната част на
дистанционното управление.
• Тъй като позицията на GPS сателитите се променя постоянно,
в зависимост от местоположението и времето, в което използвате
камерата, може да отнеме повече време да се определи
местоположението или приемникът изобщо да не може
да го определи.
• GPS е система, която определя позицията ви чрез приемане
на сигнали от сателити. Избягвайте използването на GPS
функцията на дистанционното ви управление на места, където
радиосигналите биват блокирани или отразени, като например
сенчесто място, заобиколено от сгради или дървета.
Използвайте дистанционното управление под открито небе.
• Възможно е да не можете да запишете информация за
местоположението на места или в ситуации, когато
радиосигналите от GPS сателитите не достигат дистанционното
управление, както е посочено по-долу.
– В тунели, на закрито или в сянката на сгради.
– Между високи сгради или в тесни улици, обградени от сгради.
– На места под земята, на места, обградени с много дървета, под издигнати
мостове или на места, където се генерират силни магнитни полета,
например около кабели за високо напрежение.
– Близо до устройства, които генерират радиосигнали в същата честотна
лента, като на дистанционното управление: близо до мобилни телефони
с честотна лента 1,5 GHz и др.
• В предната част на дистанционното управление има вградена
GPS антена. Насочването на дистанционното управление надолу
може да накара позиционирането да отнема много време или
да е невъзможно.
• Ако заснемате изображения при зададена на [ON] GPS функция
на дистанционното ви управление и ги качите в интернет,
местоположението на заснемане може да стане достояние на
трети страни. За да предотвратите това, задайте GPS функцията
на дистанционното управление на [OFF] преди снимане.
Относно грешките при триангулиране
• Ако се преместите на друго място веднага след като сте включили
дистанционното управление, може да отнеме повече време,
преди камерата да започне триангулирането, в сравнение със
случаите, когато стоите на едно място.
• Грешка на GPS сателит
Когато дистанционното управление приеме сигнали от повече от
три GPS сателита, то ще определи текущото ви местоположение.
Грешката при триангулиране, разрешена от GPS сателитите,
е около 10 м. В зависимост от околната среда на
местоположението грешката при триангулиране може да
е и по-голяма. В такъв случай вашето реално местоположение
може да не съвпада с местоположението на картата, определено
от GPS информацията. Междувременно GPS сателитите се
управляват от Министерство на отбраната на Съединените щати
и степента на точност може да е променена умишлено.
• Грешка по време на процеса на триангулиране
Дистанционното управление периодично придобива
информация за местоположението по време на триангулиране.
Има малка времева разлика между момента на получаване
на информацията за местоположение и момента на записване
на тази информация в изображението, затова действителното
местоположение на записване може да не съвпада точно
с местоположението на картата, определено от GPS
информацията.
Относно ограниченията за използване на GPS
• Използвайте функцията GPS в съответствие със ситуацията
и наредбите на държавите/регионите, където използвате
дистанционното управление.
• Пазете винтовете и подобни компоненти далеч от досега на деца,
за да предотвратите случайно поглъщане.
• Внимавайте да не нараните ноктите или пръстите си.
Важна информация
Не отстранявайте винтовете, освен когато ще изхвърляте
дистанционното управление.
Ще откажем да направим ремонт или замяна, ако преценим,
че е извършвано неоторизирано разглобяване.
1 Натиснете бутона ON/OFF, за да изключите захранването
на дистанционното управление.
2
3
4
5
Изключете свързаните кабели.
Отстранете винтовете с отвертка тип Phillips. (4 винта)
Отделете капака.
Натиснете куката навън и извадете батерията.
Спецификации
Камера
Формат на сигнала: HDTV
Изисквания за захранването:
акумулаторна батерия: 3,7 V (NP-BY1)
Multi/Micro USB извод: 5,0 V
USB зареждане:
постоянен ток 5,0 V, 500 mA
Акумулаторна батерия NP-BY1:
максимално напрежение на зареждане:
постоянен ток 4,2 V
максимален ток на зареждане: 975 mA
Характеристики на устойчивост срещу напръскване:
еквивалент на IPX4 (според стандартни
тестове на Sony)
Работна температура:
-5°C до +40°C
Температура на съхранение:
-20°C до +60°C
Размери (прибл.): 24,2 мм × 36,0 мм × 74,0 мм
(Ш/В/Д, без издадените части
и предоставения водоустойчив корпус)
Тегло:
прибл. 48 г (само основният корпус)
Общо тегло по време на използване:
прибл. 63 г (включително батерията,
без предоставения водоустойчив корпус)
Дистанционно управление Live-View
Изисквания за захранването:
акумулаторна батерия: 3,6 V
(вътрешна батерия)
Multi/Micro USB извод: 5,0 V
USB зареждане:
постоянен ток 5,0 V, 500 mA/800 mA
Акумулаторна батерия:
максимално напрежение на зареждане:
постоянен ток 4,2 V
максимален ток на зареждане: 1,89 A
Водоустойчиви характеристики:
дълбочина под вода 3 м за 30 непрекъснати
минути (Водоустойчивите характеристики
не се гарантират при всички обстоятелства)
Работна температура:
-10°C до +40°C
Температура на съхранение:
-20°C до +60°C
Размери (прибл.): 72,3 мм × 50,2 мм × 20,8 мм
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло:
прибл. 67 г (само основният корпус)
Общо тегло (по време на използване):
прибл. 98 г
(включително предоставената каишка
и базовата пластина)
• Дизайнът и спецификациите на камерата, дистанционното
управление и аксесоарите са обект на промяна от бъдещи
надстройки без уведомление.
• За повече спецификации вижте Помощно ръководство (WEB).
Относно търговските марки
• Memory Stick и
са търговски марки на Sony Corporation.
• Mac е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и/или
други държави.
• iOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
• iPhone е търговска марка или регистрирана търговска марка на Apple Inc.
• Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
• Adobe, логотипът Adobe Adobe Acrobat са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated
в САЩ и/или други държави.
• Логотипът на microSDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
Наред с това наименованията на системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това обозначенията ™ или  може
да не са описани в това ръководство.
Download PDF

advertising