Sony | CDX-GT560UI | Sony CDX-GT560UI Automobilinis CD / MP3 grotuvas Naudojimo instrukcijos

01GB02CD-EUR.fm Page 27 Monday, November 28, 2011 1:59 PM
4-284-027-11(1)
LVN2
FM/MW/LW
kompaktdisku
atskaśotĜjs
kompaktketaste
mängija
kompaktiniſ
diskſ grotuvas
Lai atceltu demonstrācijas (DEMO) rādījumus, skatiet 4. lpp.
Demonstratsiooni (DEMO) näitude tühistamiseks vaata 4. lk.
Norėdami atšaukti demonstraciją (DEMO), žiūrėkite 4 psl.
CDX-GT564UI/CDX-GT560UI
Lietošanas pamācība
LV
Kasutusjuhend
EE
Naudojimo instrukcija
LT
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Šis produkts ir aizsargāts ar Microsoft
Corporation noteiktām intelektuālā īpašuma
tiesībām. Šādas tehnoloģijas izmantošana vai
izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta, ja
nav Microsoft vai autorizēta Microsoft
meitasuzņēmuma licences.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un
iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs.
Klientiem Eiropas valstīs
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC un produktu drošības
autorizētā pārstāve ir Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Par remonta vai
garantijas jautājumiem vērsieties adresēs,
kas norādītas atsevišķos remonta vai
garantijas dokumentos.
Brīdinājums, ja automašīnas
aizdedzei nav ACC pozīcijas
Noteikti iestatiet automātiskās
izslēgšanāsfunkciju (17. lpp.). Ierīces
barošana tiks automātiski pilnībā izslēgta
iestatītajā laikā pēc ierīces izslēgšanas, lai
novērstu akumulatora izlādēšanos. Ja
neiestatāt automātiskās izslēgšanās
funkciju, katru reizi, kad izslēdzat
aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu
 , līdz nozūd displeja
rādījumi.
ZAPPIN un Quick-BrowZer ir Sony
Corporation preču zīmes.
Microsoft, Windows, Windows Vista un
Windows Media un logotipi ir Microsoft
Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču
zīmes ASV un/vai citās valstīs.
2
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Satura rādītājs
Ar ko sākt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO režīma atcelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Priekšējā paneļa noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ierīces taustiņi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radiouztvērējs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radiostaciju saglabāšana un uztveršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD atskaņotājs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Diska atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB ierīces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB ierīces atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod tieša darbināšana — Pasažiera vadības režīms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Celiņu meklēšana un atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Celiņu atskaņošana dažādos režīmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Celiņa meklēšana pēc nosaukuma — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Celiņa meklēšana, atskaņojot celiņu fragmentus — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skaņas iestatījumi un iestatījumu izvēlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skaņas iestatījumu maiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skaņas uzlaboto funkciju izmantošana — uzlabotais skaņas procesors. . . . . . . . . . . 14
Iestatījumu parametru noregulēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Papildierīču izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Papildu audio ierīce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RM-X114 tālvadības pults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Papildu informācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brīdinājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tehniskie raksturlielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Padomi lietošanā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Ar ko sākt
DEMO režīma atcelšana
Varat atcelt demonstrāciju, kas parādās
ierīces izslēgšanas laikā.
1
Piespiediet un turiet piespiestu izvēles
taustiņu.
Parādās iestatījumu displejs.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“DEMO”, tad piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
“DEMO-OFF”, tad piespiediet to.
Iestatīšana ir pabeigta.
4
Piespiediet
(BACK).
Atkal atainojas normālas uztveršanas/
atskaņošanas režīma rādījumi.
Pulksteņa iestatīšana
Pulkstenis izmanto 24 stundu ciparu
indikāciju.
Varat noņemt šīs ierīces priekšējo paneli, lai
novērstu zādzību.
1
Piespiediet un turiet piespiestu
 .
Ierīce tiek izslēgta.
2
Piespiediet priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņu , tad pavelciet
paneli pret sevi.
Brīdinājuma signāls
Ja pagriezīsiet aizdedzes slēdzi OFF
(izslēgts) pozīcijā, nenoņemot ierīces
priekšējo paneli, dažas sekundes skanēs
brīdinājuma signāls. Brīdinājuma signāls
skanēs tikai tad, ja tiek izmantots iebūvētais
pastiprinātājs.
Piebilde
1
Piespiediet un turiet piespiestu izvēles
taustiņu.
Parādās iestatījumu displejs.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“CLOCK-ADJ”, tad piespiediet to.
Mirgo stundas indikācija.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai iestatītu
stundu un minūti.
Lai ciparu indikācija mainītos,
piespiediet  –/+.
4
Priekšējā paneļa
noņemšana
Pēc minūtes iestatīšanas piespiediet
izvēles taustiņu.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk
darboties.
Nepakļaujiet priekšējo paneli karstuma/augstas
temperatūras vai mitruma iedarbībai. Neatstājiet
to novietotā automašīnā vai uz automašīnas
salona mērierīču/aizmugurējā paneļa.
Priekšējā paneļa
piestiprināšana
Sakabiniet priekšējā paneļa A daļu ar ierīces
B daļu, kā parādīts ilustrācijā, tad piespiediet
kreiso pusi, līdz tā fiksējas ar klikšķi.
Lai atainotu pulksteni, piespiediet .
4
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Ierīces taustiņi
Galvenā ierīce
Šajā nodaļā norādīts taustiņu novietojums
un izskaidrotas pamatdarbības.
 SOURCE/OFF taustiņš
Piespiediet, lai ieslēgtu barošanu/mainītu
signāla avotu (Radio/CD/USB/AUX).
Piespiediet un turiet piespiestu vienu
sekundi, lai izslēgtu barošanu.
Piespiediet un turiet piespiestu ilgāk
nekā 2 sekundes, lai izslēgtu barošanu
un nozustu displeja rādījumi.
 SEEK +/– taustiņi
Radiouztvērējs:
Lai automātiski noskaņotos uz
radiostacijām (piespiediet); manuāli
atrastu radiostaciju (piespiediet un
turiet piespiestu).
CD atskaņotājs/USB ierīce:
Lai izlaistu celiņus (piespiediet);
nepārtraukti izlaistu celiņus
(piespiediet, pēc apmēram sekundes
piespiediet vēlreiz un turiet piespiestu);
ātri pārietu atpakaļ/uz priekšu celiņā
(piespiediet un turiet piespiestu).
 ZAP taustiņš 13. lpp.
Lai pārslēgtu ZAPPIN™ režīmā.
 Vadības ritenis/izvēles taustiņš
14., 17. lpp.
Lai noregulētu skaļumu (pagrieziet);
izvēlētos iestatījuma parametrus
(piespiediet un pagrieziet).
 Diska vietne
Ievietojiet disku (ar marķējuma pusi uz
augšu), tad sākas atskaņošana.
 Displeja ekrāns
  (izgrūšana) taustiņš
Lai izgrūstu disku.
 USB ligzda 9., 10. lpp.

(BACK)/MODE taustiņš 6., 11. lpp.
Piespiediet, lai atainotu iepriekšējos
rādījumus/izvēlētos radioviļņu
diapazonu (FM/MW/LW).
Piespiediet un turiet piespiestu, lai
aktivizētu/atceltu pasažiera vadības
režīmu.
 Priekšējā paneļa atbrīvošanas
taustiņš 4. lpp.
 Tālvadības pults uztvērējs

(BROWSE) taustiņš 12. lpp.
Lai pārslēgtu Quick-BrowZer™ režīmā.
5
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
 AF (alternatīvās frekvences)/
TA (ceļu satiksmes paziņojums)/
PTY (programmas tips) taustiņš
7. lpp.
Lai iestatītu AF un TA (piespiediet);
izvēlētos PTY (piespiediet un turiet
piespiestu) RDS funkcijā.
 Ciparu taustiņi
Radiouztvērējs:
Lai uztvertu saglabātās radiostacijas
(piespiediet); saglabātu radiostacijas
(piespiediet un turiet piespiestu).
CD atskaņotājs/USB ierīce:
/: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC atskanošanas laikā)
Lai izlaistu albumus (piespiediet);
nepārtraukti izlaistu albumus
(piespiediet un turiet piespiestu).
: REP* 12. lpp.
: SHUF 12. lpp.
: PAUSE
Lai apturētu atskaņošanu. Lai
atceltu, vēlreiz piespiediet šo
taustiņu.
 DSPL (displejs)/SCRL (ritināšana)
taustiņš 7., 9., 10., 11. lpp.
Lai mainītu displejā atainotos
parametrus (piespiediet); ritinātu
displejā atainotos parametrus
(piespiediet un turiet piespiestu).
Radiouztvērējs
Radiostaciju saglabāšana
un uztveršana
Uzmanību!
Kad braukšanas laikā noskaņojaties uz
radiostacijām, izmantojiet Best Tuning
Memory (BTM) funkciju, lai novērstu
negadījumu.
Saglabāšana automātiski
— BTM
1
Atkārtoti piespiediet ,
līdz parādās “TUNER”.
Lai mainītu diapazonu, atkārtoti
piespiediet . Varat izvēlēties
FM1, FM2, FM3, MW vai LW.
2
Piespiediet un turiet piespiestu izvēles
taustiņu.
Parādās iestatījumu displejs.
3
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“BTM”, tad piespiediet to.
Ierīce saglabā radiostacijas frekvenču
secībā, tās piešķirot ciparu taustiņiem.
 AUX ieejas ligzda 18. lpp.
* Šim taustiņam ir sataustāms punkts.
Saglabāšana manuāli
1
Kamēr uztverat saglabājamo
radiostaciju, piespiediet un turiet
piespiestu cipara taustiņu (no  līdz
), līdz parādās “MEM”.
Saglabāto radiostaciju
uztveršana
1
Izvēlieties diapazonu, tad piespiediet
cipara taustiņu (no  līdz ).
6
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Noskaņošanās automātiski
1
Izvēlieties diapazonu, tad piespiediet
 +/–, lai meklētu radiostaciju.
Meklēšana tiek pārtraukta, kad ierīce
uztver radiostaciju. Atkārtojiet šo
darbību, līdz tiek uztverta nepieciešamā
radiostacija.
Padoms
Ja zināt vēlamās radiostacijas frekvenci,
piespiediet un turiet piespiestu  +/–, lai
atrastu aptuvenu frekvenci, tad atkārtoti
piespiediet  +/–, lai precīzi noregulētu
vēlamo frekvenci (manuāla noskaņošana).
RDS
FM radiostacijas ar radio datu sistēmas
(RDS) pakalpojumu pārraida nedzirdamu
digitālo informāciju kopā ar parasto radio
pārraides signālu.
Piebilde
• Atkarībā no valsts/reģiona, iespējams, ne visas
RDS funkcijas būs pieejamas.
• RDS nedarbosies, ja signāls ir pārāk vājš vai ja
uztvertā radiostacija nepārraida RDS datus.
AF (alternatīvās frekvences)
un TA (ceļu satiksmes
paziņojums) iestatīšana
AF nepārtraukti noskaņojas uz radiostaciju,
uztverot tās spēcīgāko signālu apraides tīklā,
un TA nodrošina pašreizējo ceļu satiksmes
informāciju vai ceļu satiksmes programmas
(TP), ja tās tiek uztvertas.
1
Atkārtoti piespiediet , līdz
parādās nepieciešamais iestatījums.
Izvēlieties
Lai
AF-ON
ieslēgtu AF un izslēgtu TA.
TA-ON
ieslēgtu TA un izslēgtu AF.
AF/TA-ON
ieslēgtu AF un TA.
AF/TA-OFF
izslēgtu AF un TA.
Lai saglabātu RDS radiostacijas ar AF un
TA iestatījumu
Varat saglabāt RDS radiostacijas kopā ar
AF/TA iestatījumu. Ja izmantojat BTM
funkciju, tiek saglabātas tikai RDS
radiostacijas ar vienādu AF/TA iestatījumu.
Ja iestatāt manuāli, varat iestatīt gan RDS
radiostacijas, gan citas radiostacijas ar
AF/TA iestatījumu katrai.
1 Iestatiet AF/TA, tad saglabājiet radiostaciju
Displeja parametru maiņa
Piespiediet .
ar BTM vai manuāli.
Ārkārtas paziņojumu saņemšana
Kad AF vai TA ir ieslēgta, ienākošie ārkārtas
paziņojumi automātiski pārtrauks pašlaik
izvēlētā signālu avota atskaņošanu.
Padoms
Ja ceļu satiksmes paziņojuma laikā noregulēsiet
skaļumu, šis skaļuma līmenis tiks saglabāts ierīcē
turpmākiem ceļu satiksmes paziņojumiem
neatkarīgi no parastā skaļuma līmeņa.
7
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Vienas reģionālās programmas
uztveršana
— REGIONAL
Kad AF funkcija ir ieslēgta: šīs ierīces
rūpnīcas iestatījums ierobežo uztveršanu ar
noteiktu reģionu, tādējādi nenotiks
pārslēgšanās uz citu reģionālo radiostaciju
ar spēcīgāka signāla frekvenci.
Ja atstājat šīs reģionālās programmas
uztveršanas zonu, FM pārraides uztveršanas
laikā izvēlnē iestatiet “REG-OFF” (17. lpp.).
Piebilde
Šī funkcija nedarbojas Apvienotajā Karalistē un
dažos citos reģionos.
Vietējās saiknes funkcija (tikai
Apvienotajā Karalistē)
Šī funkcija ļauj izvēlēties citas vietējās
radiostacijas savā reģionā, pat ja tās nav
saglabātas ciparu taustiņos.
1 FM radiopārraides uztveršanas laikā
piespiediet cipara taustiņu (no  līdz
), kurā saglabāta vietējā radiostacija.
2 5 sekunžu laikā vēlreiz piespiediet vietējās
radiostacijas cipara taustiņu.
Atkārtojiet šīs darbības, līdz vietējā
radiostacija tiek uztverta.
Programmu tipi
NEWS (ziņas), AFFAIRS (aktuālās tēmas),
INFO (informācija), SPORT (sports),
EDUCATE (izglītība), DRAMA (raidlugas),
CULTURE (kultūra), SCIENCE (zinātne),
VARIED (dažādi), POP M (popmūzika),
ROCK M (rokmūzika), EASY M (vieglā
mūzika), LIGHT M (vieglā klasiskā mūzika),
CLASSICS (nopietnā klasiskā mūzika),
OTHER M (citi mūzikas veidi), WEATHER
(laika ziņas), FINANCE (finanses),
CHILDREN (bērnu programmas),
SOCIAL A (sociālie jautājumi), RELIGION
(reliģija), PHONE IN (programmas, kur
dalībnieki izsakās telefoniski), TRAVEL
(ceļošana), LEISURE (atpūta), JAZZ (džezs),
COUNTRY (kantrimūzika), NATION M
(nacionālā mūzika), OLDIES (veco laiku
mūzika), FOLK M (folkmūzika),
DOCUMENT (dokumentālās programmas)
CT (pulkstenis) iestatīšana
RDS pārraides CT dati iestata pulksteni.
1
Izvēlnē iestatiet “CT-ON” (17. lpp.).
Piebilde
CT funkcija var nedarboties pareizi, kaut gan tiek
uztverta RDS radiostacija.
PTY (programmas tips) izvēle
Ataino pašlaik uztverto programmas tipu.
Arī meklē izvēlēto programmas tipu.
1
FM radiopārraides uztveršanas laikā
piespiediet un turiet piespiestu
 (PTY).
Parādās pašreizējās programmas tipa
nosaukums, ja radiostacija pārraida PTY
datus.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
nepieciešamais programmas tips, tad
piespiediet to.
Ierīce sāk meklēt radiostaciju, kas
pārraida izvēlēto programmas tipu.
8
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
CD atskaņotājs
Diska atskaņošana
Šajā ierīcē var atskaņot CD-DA (arī satur
CD TEXT) un CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
AAC faili (20. lpp.)).
1
Ievietojiet disku (ar marķējuma pusi uz
augšu).
Atskaņošana sākas automātiski.
Lai izgrūstu disku, piespiediet .
Piebilde
Kad izņemat/ievietojat disku, USB ierīcēm jābūt
atvienotām, lai nebojātu disku.
Displeja parametru maiņa
Atainotie parametri var atšķirties atkarībā
no diska tipa, ierakstes formāta un
iestatījumiem.
Piespiediet .
USB ierīces
• Varat izmantot MSC (Mass Storage Class)
tipa USB ierīces, kas atbilst USB
standartam.
• Atbilstošie kodeki ir MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) un AAC (.mp4).
• Ieteicams izveidot USB ierīcē saglabāto
datu rezerves kopiju.
Sīkāku informāciju par USB ierīces
savietojamību skatiet norādītajā tehniskā
atbalsta mājaslapā.
Piebilde
Pieslēdziet USB ierīci pēc automašīnas dzinēja
iedarbināšanas.
Atkarībā no USB ierīces var rasties darbības
kļūmes vai bojājumi, ja to pieslēdzat pirms
automašīnas dzinēja iedarbināšanas.
USB ierīces atskaņošana
1
Atveriet USB ligzdas vāciņu, tad
pieslēdziet USB ierīci pie USB ligzdas,
izmantojot tās USB kabeli.
Sākas atskaņošana.
Ja USB ierīce jau ir pieslēgta, lai sāktu
atskaņošanu, atkārtoti piespiediet
, līdz parādās “USB”.
Lai pārtrauktu atskaņošanu, piespiediet un
sekundi turiet piespiestu .
Lai atvienotu USB ierīci, pārtrauciet
atskaņošanu USB ierīcē, tad atvienojiet to.
9
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Piebilde
• Nelietojiet pārāk lielas vai smagas USB ierīces,
kas vibrācijas rezultātā var nokrist vai radīt
vaļīgu savienojumu.
• USB ierīces atskaņošanas laikā nenoņemiet
priekšējo paneli, pretējā gadījumā USB dati var
tikt sabojāti.
Displeja parametru maiņa
Atainotie parametri var atšķirties atkarībā
no USB ierīces, ierakstes formāta un
iestatījumiem.
Piespiediet .
Piebilde
• Maksimālais atainojamo datu skaits ir šāds:
– mapes (albumi): 128
– faili (celiņi) mapē: 500
• Iespējams, atskaņošanas sākšana prasīs laiku
atkarībā no ierakstīto datu apjoma.
• Iespējams, nevarēs atskaņot DRM (Digital
Rights Management) failus.
• VBR (mainīgs bitu plūsmas ātrums) MP3/
WMA/AAC faila atskaņošanas vai ātras pārejas
uz priekšu/atpakaļ laikā, iespējams, pagājušais
atskaņošanas laiks neatainosies pareizi.
• Netiek atbalstīta turpmāk minēto MP3/WMA/
AA failu atskaņošana.
– saspiesti bez zudumiem
– aizsargātas autortiesības
iPod
Šajā lietošanas pamācībā “iPod” tiek
izmantots kā vispārējs apzīmējums iPod
funkcijām iPod un iPhone, ja tekstā vai
ilustrācijās nav norādīts savādāk.
Sīkāku informāciju par iPod savietojamību
skatiet “Par iPod” (21. lpp.) vai apmeklējiet
klientu tehniskā atbalsta mājaslapu.
iPod atskaņošana
Pirms iPod pieslēgšanas samaziniet
skaļumu šajā ierīcē.
1
Atveriet USB ligzdas vāciņu, tad
pieslēdziet iPod pie USB ligzdas,
izmantojot iPod paredzēto USB
savienotājkabeli (kompl. nav iekļ.)*.
* Ieteicams izmantot iPod paredzēto
RC-100IP USB savienotājkabeli.
iPod celiņu atskaņošana sākas
automātiski no pēdējā atskaņotā punkta.
Ja iPod ir jau pieslēgts, lai sāktu
atskaņošanu, atkārtoti piespiediet
, līdz parādās “USB”.
(“IPD” parādās displejā, kad iPod ir
atpazīts.)
Piespiediet un vienu sekundi turiet
piespiestu , lai pārtrauktu
atskaņošanu.
Lai atvienotu iPod, pārtrauciet iPod
atskaņošanu, tad atvienojiet iPod.
10
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
iPhone lietotāju ievērībai
Kad pieslēdzat iPhone, izmantojot USB, telefona
skaļuma līmeni regulē pats iPhone. Lai novērstu
pēkšņu skaļu skaņu pēc telefonsarunas, nepalieliniet
skaļumu šajā ierīcē telefonsarunas laikā.
Piebilde
Nenoņemiet priekšējo paneli iPod atskaņošanas
laikā, pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
Padoms
iPod akumulators tiek uzlādēts, kamēr ierīce ir
ieslēgta.
Atsākšanas režīms
Kad iPod ir pieslēgts pie dokspraudņa,
atskaņošana sākas iPod iestatītajā režīmā.
Šajā režīmā nedarbojas turpmāk norādītie
taustiņi.
–  (REP)
–  (SHUF)
iPod tieša darbināšana —
pasažiera vadības režīms
Varat tieši darbināt iPod, pat ja tas ir
pieslēgts pie dokspraudņa.
1
Atskaņošanas laikā piespiediet un
turiet piespiestu .
Parādās “MODE IPOD”, un varēs tieši
darbināt iPod.
Lai izietu no pasažiera vadības režīma,
piespiediet un turiet piespiestu .
Tad parādās “MODE AUDIO”, un
atskaņošanas režīms pārslēdzas uz iPod
režīmu.
Piebilde
Skaļumu var noregulēt tikai ar šo ierīci.
Displeja parametru maiņa
Piespiediet .
Piebilde
Iespējams, iPod atmiņā saglabātie daži burti
neatainosies pareizi.
Albumu, Podcast apraižu,
žanru, atskaņošanas sarakstu
un izpildītāju izlaišana
Lai
Rīkojieties šādi
izlaistu
Piespiediet /
(ALBUM /) [piespiediet
vienreiz katram]
nepārtraukti
izlaistu
Piespiediet un turiet
piespiestu /
(ALBUM /)
[turiet piespiestu līdz
vēlamajam punktam]
11
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Celiņu meklēšana
un atskaņošana
Celiņu atskaņošana
dažādos režīmos
SHUF PLAYLIST*1 atskaņošanas sarakstu
jauktā secībā.
SHUF GENRE*1
žanru jauktā secībā.
SHUF DEVICE*
ierīci jauktā secībā.
SHUF OFF
celiņus normālā secībā
(normālā atskaņošana).
3
*1 tikai iPod
Varat celiņus atskaņot atkārtoti (atkārtotā
atskaņošana) vai jauktā secībā (jauktā
atskaņošana).
Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras
atkarībā no izvēlētā audio signāla avota.
1
Atskaņošanas laikā atkārtoti
piespiediet  (REP) vai  (SHUF),
līdz parādās nepieciešamais
atskaņošanas režīms.
Iespējams, atskaņošanas sākšana
izvēlētajā režīmā prasīs laiku.
*2 tikai CD
*3 tikai USB un iPod
Celiņa meklēšana
pēc nosaukuma
— Quick-BrowZer™
Varat vienkārši meklēt celiņu CD diskā vai
USB ierīcē pēc kategorijas.
1
Atkārtotā atskaņošana
Izvēlieties
Lai atskaņotu
TRACK
celiņu atkārtoti.
ALBUM
albumu atkārtoti.
* Atskaņošanas laikā ilgāk nekā 2 sekundes
piespiediet
(BROWSE), lai atgrieztos
kategoriju saraksta sākumā (tikai USB).
PODCAST*1 Podcast apraidi atkārtoti.
ARTIST*1
izpildītāju atkārtoti.
PLAYLIST*1 atskaņošanas sarakstu
atkārtoti.
GENRE*1
žanru atkārtoti.
OFF
celiņus normālā secībā
(normālā atskaņošana).
Jauktā atskaņošana
Izvēlieties
Lai atskaņotu
SHUF ALBUM
albumu jauktā secībā.
SHUF DISC*2
disku jauktā secībā.
Piespiediet
(BROWSE)*.
Ierīce pārslēdzas Quick-BrowZer režīmā,
un parādās meklēšanas kategoriju saraksts.
Kad parādās celiņu saraksts, atkārtoti
piespiediet
(BACK), līdz parādās
nepieciešamā meklēšanas kategorija.
2
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamo meklēšanas kategoriju,
tad piespiediet to, lai apstiprinātu.
3
Atkārtojiet 2. darbību, līdz
nepieciešamais celiņš ir izvēlēts.
Sākas atskaņošana.
Lai izietu no Quick-BrowZer režīma,
piespiediet
(BROWSE).
Piebilde
Kad pārslēdzat Quick-BrowZer režīmā, tiek atcelts
atkārtotās/jauktās atskaņošanas iestatījums.
SHUF PODCAST*1 Podcast apraides jauktā
secībā.
12
SHUF ARTIST*1
izpildītāju jauktā secībā.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Meklēšana, izlaižot elementus
— pārlēkšanas režīms
Kad kategorijā ir daudz elementu, varat ātri
atrast nepieciešamo elementu.
1
Quick-BrowZer režīmā piespiediet
.
Parādās elementa nosaukums.
2
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
elementu, kas atrodas netālu no vēlamā
elementa.
Elementu izlaišana notiek ar 10% soli no
kopējā elementu skaita.
3
Piespiediet izvēles taustiņu.
Atainojas Quick-BrowZer režīma
rādījumi un parādās izvēlētais elements.
4
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamo elementu, tad piespiediet to.
Sākas atskaņošana, ja izvēlētais elements
ir celiņš.
Lai atceltu pārlēkšanas režīmu, piespiediet
(BACK) vai  –.
Meklēšana alfabēta secībā
— meklēšana pēc alfabēta
Lai atceltu alfabēta meklēšanu, piespiediet
(BACK) vai  –.
Piebilde
• Alfabēta meklēšanā tiek izlaists simbols vai
artikuls (a/an/the) pirms izvēlētā parametra
nosaukuma burta.
• Atkarībā no izvēlētā meklēšanas parametra,
iespējams, būs pieejams tikai pārlēkšanas režīms.
• Alfabēta meklēšana var prasīt laiku atkarībā no
celiņu skaita.
Celiņa meklēšana,
atskaņojot celiņu
fragmentus — ZAPPIN™
Kamēr secīgi tiek atskaņoti CD diskā vai
USB ierīcē ierakstīto celiņu īsi fragmenti,
varat meklēt atskaņojamo celiņu.
ZAPPIN režīms ir piemērots, lai celiņu
meklētu jauktās vai jauktās atkārtotās
atskaņošanas režīmā.
1
Atskaņošanas laikā piespiediet .
Atskaņošana sākas no nākamā celiņa
fragmenta. Varat izvēlēties atskaņošanas
laiku (17. lpp.).
Celiņš
Kad iPod ir pieslēgts pie šīs ierīces, varat pēc
alfabēta meklēt nepieciešamo parametru.
1
Quick-BrowZer režīmā piespiediet
.
 tika
piespiests.
2
2
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamā parametra pirmo burtu,
tad piespiediet to.
Alfabēta secībā parādās parametru
saraksts, kas sākas ar izvēlēto burtu.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamo parametru, tad
piespiediet to.
Sākas atskaņošana, ja izvēlētais elements
ir celiņš.
Katra celiņa fragments, ko
atskaņosiet ZAPPIN režīmā.
Piespiediet izvēles taustiņu vai ,
kad tiek atskaņots nepieciešamais
celiņš.
Izvēlētais celiņš tiek atskaņots normālā
režīmā no sākuma.
Atskaņojamo celiņu apstiprina arī
(BACK) piespiešana.
Padomi
• ZAPPIN režīmā piespiediet  +/–, lai
izlaistu celiņu.
• ZAPPIN režīmā piespiediet /
(ALBUM /), lai izlaistu albumu.
13
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Skaņas iestatījumi un
iestatījumu izvēlne
Skaņas iestatījumu maiņa
Skaņas raksturlielumu
noregulēšana
1
Uztveršanas/atskaņošanas laikā
piespiediet izvēles taustiņu.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
nepieciešamais izvēlnes parametrs, tad
piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
iestatījumu, tad piespiediet to.
4
Piespiediet
(BACK).
Varat iestatīt turpmāk minētos parametrus:
EQ7 PRESET (14. lpp.)
EQ7 SETTING (15. lpp.)
SW LEVEL*2 (zemo frekvenču akustiskās
sistēmas līmenis)
Noregulē zemo frekvenču akustiskās
sistēmas skaļuma līmeni: “+10 dB” –
“0 dB” – “–10 dB”.
(“ATT” atainojas zemākajā iestatījumā.)
AUX VOL*3 (AUX skaļuma līmenis)
Noregulē skaļuma līmeni katrai
pieslēgtajai papildierīcei: “+18 dB” –
“0 dB” – “-8 dB”.
Šis iestatījums ļauj nenoregulēt skaļuma
līmeni starp signālu avotiem.
*1 Nav redzams, kad “SET POSITION” ir
iestatīts uz “OFF”.
*2 Kad audio izeja ir iestatīta uz “SUB-OUT”
(17. lpp.).
*3 Kad ir aktivizēts AUX signāla avots (18. lpp.).
Skaņas uzlaboto funkciju
izmantošana — uzlabotais
skaņas procesors
POSITION
SET POSITION (klausīšanās pozīcijas
iestatījums) (15. lpp.)
ADJ POSITION*1 (klausīšanās pozīcijas
noregulēšana) (16. lpp.)
SET SW POS*1 *2 (zemo frekvenču
akustiskās sistēmas pozīcijas iestatījums)
(15. lpp.)
Uzlabotais skaņas procesors automašīnas
salonā rada ideālu skaņas lauku, izmantojot
digitālo signāla apstrādi.
BALANCE
Noregulē labā-kreisā skaļruņa skaņas
balansu: “RIGHT-15” – “CENTER” –
“LEFT-15”.
Varat izvēlēties ekvalaizera līkni no 7
ekvalaizera līkņu iestatījumiem (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM vai OFF).
FADER
Noregulē priekšējā-aizmugurējā
skaļruņa balansu: “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
1
Uztveršanas/atskaņošanas laikā
piespiediet izvēles taustiņu.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“EQ7 PRESET”, tad piespiediet to.
DM+ (16. lpp.)
3
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
nepieciešamā ekvalaizera līkne, tad
piespiediet to.
RB ENH (aizmugurējo skaļruņu zemo
frekvenču pastiprinātājs) (16. lpp.)
Skaņas kvalitātes izvēle
— EQ7 iepriekšveiktie
iestatījumi
14
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
4
Piespiediet
Atkārtojiet  un  darbību, lai
noregulētu citus frekvenču diapazonus.
(BACK).
Lai atceltu ekvalaizera līkni, 3. darbības
laikā izvēlieties “OFF”.
6
Padoms
Ekvalaizera līknes iestatījumu varat saglabāt
atmiņā katram signāla avotam.
Ekvalaizera līknes pielāgošana
— EQ7 iestatīšana
EQ7 iestatījums “CUSTOM” ļauj veikt
pielāgotus ekvalaizera iestatījumus.
1
Izvēlieties signāla avotu, tad
piespiediet izvēles taustiņu.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“EQ7 SETTING”, tad piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“BASE”, tad piespiediet to.
Varat izvēlēties ekvalaizera līkni, kuru
izmantosiet kā turpmākas pielāgošanas
sākumpunktu.
4
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
ekvalaizera līkni, tad piespiediet to.
5
Iestatiet ekvalaizera līkni.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
frekvenču diapazonu, tad piespiediet
to.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Pagrieziet vadības riteni, lai
noregulētu skaļuma līmeni, tad
piespiediet to.
Skaļuma līmeni var noregulēt ar 1 dB
soli no -6 dB līdz +6 dB.
Divreiz piespiediet
(BACK).
Ekvalaizera līkne tiek saglabāta
“CUSTOM” iestatījumā.
Skaņas optimizēšana,
izmantojot laika noregulēšanu
— klausīšanās pozīcija
Ierīce var imitēt dabisku skaņas lauku,
aizkavējot skaņas signāla pārraidi no katra
skaļruņa atbilstoši klausīšanās pozīcijai.
Turpmāk minētas “POSITION” iespējas.
FRONT L (): priekšā pa
kreisi
FRONT R (): priekšā pa
labi
FRONT (): priekšā pa
vidu
ALL (): automašīnas
salona vidū
OFF: nav iestatīta pozīcija
Varat iestatīt arī zemo frekvenču akustiskās
sistēmas aptuveno attālumu no klausīšanās
pozīcijas, ja:
– audio izeja ir iestatīta uz “SUB-OUT”
(17. lpp.);
– klausīšanās pozīcija nav iestatīta uz “OFF”.
Turpmāk minētas “SET SW POS” iespējas.
NEAR (): tuvu
NORMAL (): normāli
FAR (): tālu
1
Uztveršanas/atskaņošanas laikā
piespiediet izvēles taustiņu.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“SET POSITION”, tad piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
“FRONT L”, “FRONT R”, “FRONT”
vai “ALL”, tad piespiediet to.
4
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“SET SW POS”, tad piespiediet to.
15
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
5
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
zemo frekvenču akustiskās sistēmas
pozīciju no “NEAR”, “NORMAL” vai
“FAR”, tad piespiediet to.
6
Piespiediet
(BACK).
Lai atceltu klausīšanās pozīcijas iestatījumu,
3. darbības laikā izvēlieties “OFF”.
Klausīšanās pozīcijas
noregulēšana
Varat precīzi noregulēt klausīšanās pozīcijas
iestatījumu.
Aizmugurējo skaļruņu
izmantošana par zemo
frekvenču akustisko sistēmu —
aizmugurējo skaļruņu zemo
frekvenču pastiprinātājs
Aizmugurējo skaļruņu zemo frekvenču
pastiprinātāja funkcija pastiprina zemo
frekvenču skanējumu, aizmugurējos
skaļruņos izmantojot zemo frekvenču filtra
iestatījumu (18. lpp.). Šī funkcija ļauj
aizmugurējiem skaļruņiem darboties kā
zemo frekvenču akustiskajai sistēmai, ja tā
nav pieslēgta.
1
Uztveršanas/atskaņošanas laikā
piespiediet izvēles taustiņu.
1
2
Uztveršanas/atskaņošanas laikā
piespiediet izvēles taustiņu.
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“ADJ POSITION”, tad piespiediet to.
2
3
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“RB ENH”, tad piespiediet to.
Pagrieziet vadības riteni, lai noregulētu
klausīšanās pozīciju, tad piespiediet to.
Noregulējamais diapazons: “+3” –
“CENTER” – “–3”.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
no “1”, “2” vai “3”, tad piespiediet to.
4
Piespiediet
4
Piespiediet
(BACK).
(BACK).
DM+ Uzlabots
DM+ Uzlabots funkcija uzlabo digitāli
saspiesto skaņu, atjaunojot saspiešanas
procesā zaudētās augstās frekvences.
1
Atskaņošanas laikā piespiediet izvēles
taustiņu.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
“DM+”, tad piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
“ON”, tad piespiediet to.
4
Piespiediet
(BACK).
Padoms
DM+ iestatījumu var saglabāt atmiņā katram
skaņas signāla avotam.
16
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Iestatījumu parametru
noregulēšana
1
Piespiediet un turiet piespiestu izvēles
taustiņu.
Parādās iestatījumu displejs.
DEMO (demonstrācija)
Aktivizē demonstrāciju: “ON”, “OFF”.
DIMMER
Maina displeja spilgtumu: “ON”, “OFF”.
M.DISPLAY (kustīgie rādījumi)
– “SA”: lai atainotu kustīgos rādījumus un
spektra analizētāju.
– “OFF”: lai neatainotu kustīgos
rādījumus.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
nepieciešamais parametrs, tad
piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
iestatījumu, tad piespiediet to.*
Iestatīšana ir pabeigta.
AUTO SCR (automātiskā ritināšana)
Automātiski ritina garus parametrus:
“ON”, “OFF”.
4
Piespiediet
REGIONAL*2
Ierobežo uztveršanu ar noteiktu reģionu:
“ON”, “OFF” (8. lpp.).
(BACK).
* CLOCK-ADJ un BTM iestatījumiem nav
nepieciešams veikt 4. darbību.
Turpmāk minētos iestatījumus varat iestatīt
atkarībā no signāla avota un iestatījuma:
CLOCK-ADJ (pulksteņa noregulēšana)
(4. lpp.)
CT (pulkstenis)
Aktivizē CT funkciju: “ON”, “OFF”
(8. lpp.).
BEEP
Aktivizē darbību skaņas signālu: “ON”,
“OFF”.
CAUT ALM*1 (brīdinājuma signāls)
Aktivizē brīdinājuma signālu: “ON”,
“OFF” (4. lpp.).
AUX-A* (AUX Audio)
Aktivizē AUX signāla avota displeju:
“ON”, “OFF” (18. lpp.).
1
AUTO OFF
Pēc iestatītā laika automātiski izslēdz
ierīces barošanu, kad ierīce ir izslēgta:
“NO”, “30S” (sekundes), “30M”
(minūtes), “60M” (minūtes).
REAR/SUB*1
Pārslēdz audio izeju: “SUB-OUT” (zemo
frekvenču akustiskā sistēma), “REAROUT” (jaudas pastiprinātājs).
ZAP TIME (Zappin atskaņošanas laiks)
Varat izvēlēties atskaņošanas laiku
ZAPPIN funkcijai.
– “Z.TIME-1” (apmēram 6 sekundes),
“Z.TIME-2” (apmēram 15 sekundes),
“Z.TIME-3” (apmēram 30 sekundes).
ZAP BEEP (Zappin darbību skaņas signāls)
Varat iestatīt darbību skaņas signāla
atskanēšanu starp celiņu fragmentiem:
“ON”, “OFF”.
LPF FREQ*3 (zemo frekvenču filtra frekvence)
Varat izvēlēties zemo frekvenču
akustiskās sistēmas robežfrekvenci:
“50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”.
LPF SLOP*3 (zemo frekvenču filtra līkne)
Varat izvēlēties LPF līkni: “1”, “2”, “3”.
SW PHASE*4 (zemo frekvenču akustiskās
sistēmas fāze)
Varat izvēlēties zemo frekvenču akustiskās
sistēmas fāzi: “NORM”, “REV”.
HPF FREQ (augsto frekvenču filtra frekvence)
Varat izvēlēties priekšējo/aizmugurējo
skaļruņu robežfrekvenci: “OFF”, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
17
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
HPF SLOP (augsto frekvenču filtra līkne)
Varat izvēlēties HPF līkni (efektīvs tikai
tad, kad HPF FREQ nav iestatīts uz
“OFF”): “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (dinamiskais skaļums)
Pastiprina zemo un augsto frekvenču
skanējumu, lai klusa skaņa būtu skaidra:
“ON”, “OFF”.
ALO (automātiskais līmeņa optimizētājs)
Optimāli noregulē visu atskaņošanas
signāla avotu skaļuma līmeni: “ON”,
“OFF”.
BTM (6. lpp.)
*1 Kad ierīce ir izslēgta.
*2 Kad uztverat FM pārraidi.
*3 Kad audio izeja ir iestatīta uz “SUB-OUT” vai
aizmugurējo skaļruņu zemo frekvenču
pastiprinātājs nav iestatīts uz “OFF”.
*4 Kad audio izeja ir iestatīta uz “SUB-OUT”.
Papildierīču
izmantošana
Papildu audio ierīce
Papildu pārnēsājamo ierīci pieslēdzot pie šīs
ierīces AUX ieejas ligzdas (stereo
miniligzda) un tad vienkārši izvēloties
skaņas signāla avotu, varat klausīties no
automašīnas skaļruņiem.
Pārnēsājamās audio ierīces pieslēgšana
1 Izslēdziet pārnēsājamo audio ierīci.
2 Samaziniet skaļumu šajā ierīcē.
3 Pieslēdziet pārnēsājamo audio ierīci pie šīs
ierīces, izmantojot savienotājvadu (kompl.
nav iekļ.)*.
* Noteikti izmantojiet taisna tipa spraudni.
Skaļuma līmeņa noregulēšana
Pirms atskaņošanas noregulējiet katras
pieslēgtās audio ierīces skaļuma līmeni.
1 Samaziniet skaļumu šajā ierīcē.
2 Atkārtoti piespiediet , līdz
parādās “AUX”.
3 Mērenā skaļumā sāciet pārnēsājamās audio
ierīces atskaņošanu.
18
4 Iestatiet ierasto skaļuma līmeni šajā ierīcē.
5 Noregulējiet ieejas līmeni (14. lpp.).
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
RM-X114 tālvadības pults
Atbilstošie tālvadības pults taustiņi vada tās
pašas funkcijas, ko šīs ierīces taustiņi.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
Piebilde
Ja ierīce tiek izslēgta un nozūd displeja rādījumi,
to nevar darbināt ar tālvadības pulti - vispirms
nepieciešams aktivizēt ierīci, piespiežot
(SOURCE/OFF) uz ierīces vai ievietojot tajā
disku.
ATT
ATT
–
Turpmāk minētie tālvadības pults taustiņi
atšķiras no ierīces taustiņiem/funkcijām.
• DSPL (displejs) taustiņš
Lai mainītu displeja elementus.
• SOURCE taustiņš
Lai ieslēgtu barošanu; mainītu signāla
avotu (Radio/CD/USB/AUX).
• / (SEEK –/+) taustiņi
Lai vadītu radiouztvērēju/CD atskaņotāju/
USB ierīci, darbojas tāpat kā  –/+
uz ierīces.
• SOUND taustiņš
Darbojas tāpat kā izvēles taustiņš uz
ierīces.
• OFF taustiņš
Lai izslēgtu barošanu; pārtrauktu signāla
avota atskaņošanu.
• LIST taustiņš
Lai pārslēgtu Quick-BrowZer™ režīmā.
• / (DISC/PRESET +/–) taustiņi
Lai vadītu CD atskaņotāju/USB ierīci,
darbojas tāpat kā /
(ALBUM /) taustiņi uz ierīces.
• ATT (klusināšana) taustiņš
Lai klusinātu skaņu. Lai atceltu, vēlreiz
piespiediet šo taustiņu.
* Nav pieejams šai ierīcei.
19
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
• Diski, kurus NEVAR atskaņot šajā ierīcē
Papildu informācija
Brīdinājumi
• Ja automašīna bijusi novietota tieši saulē,
pirms ierīces darbināšanas ļaujiet tai atdzist.
• Neatstājiet priekšējo paneli vai audio ierīces
automašīnas salonā, jo var rasties darbības
kļūmes sakarā ar augsto temperatūru tiešos
saules staros.
• Elektriskā antena izbīdās automātiski.
Mitruma kondensācija
Ja kondensējies mitrums, izņemiet disku un
pagaidiet apmēram stundu, līdz mitrums
iztvaiko; pretējā gadījumā ierīce nedarbosies
pareizi.
Lai saglabātu augstu skaņas kvalitāti
Neuzšļakstiet šķidrumu uz ierīces vai diskiem.
Piebildes par diskiem
• Nepakļaujiet diskus tiešu saules staru vai
karstuma iedarbībai, piemēram, pie karstā
gaisa pūtējiem, un neatstājiet tos saulē
novietotā automašīnā.
• Pirms atskaņošanas
noslaukiet diskus ar tīrošo
drāniņu no centra uz
malām. Nelietojiet
šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, acetonu,
nopērkamos tīrītājus.
• Šī ierīce ir paredzēta, lai atskaņotu
kompaktdisku (CD) standartam atbilstošus
diskus. DualDisc un daži citi mūzikas diski,
kas kodēti ar autortiesību aizsardzības
tehnoloģijām, neatbilst kompaktdisku (CD)
standartam, tādēļ šos diskus, iespējams,
nevarēs atskaņot šajā ierīcē.
– Diski, pie kuriem pielīmētas uzlīmes, papīri
vai līmlente. Tas var radīt darbības kļūmes vai
sabojāt disku.
– Nestandarta (piemēram, sirds, kvadrāta,
zvaigznes) formas diski. Tas var sabojāt ierīci.
– 8 cm (3 1/4 collas) diski.
Piebildes par CD-R/CD-RW diskiem
• Maksimālais skaits: (tikai CD-R/CD-RW)
– mapes (albumi): 150 (ieskaitot saknes mapi)
– faili (celiņi) un mapes: 300 (var būt mazāk
nekā 300, ja mapju/failu nosaukumos ir
daudz zīmju)
– mapes/faila nosaukumā atainojamo zīmju
skaits: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ja vairāksesiju disks sākas ar CD-DA sesiju,
tas tiek atpazīts kā CD-DA disks, un netiek
atskaņotas citas sesijas.
• Diski, kurus NEVAR atskaņot šajā ierīcē
– Sliktas ierakstes kvalitātes CD-R/CD-RW.
– Nesavietojamā rakstošā ierīcē ierakstīti
CD-R/CD-RW.
– Nepareizi noslēgti CD-R/CD-RW.
– CD-R/CD-RW, kas nav ierakstīti mūzikas
CD formātā vai MP3 formātā atbilstoši
ISO9660 1. līmenim/2. līmenim, Joliet/
Romeo vai vairāksesiju režīmam.
MP3/WMA/AAC failu
atskaņošanas secība
MP3/WMA/AAC
Mape
(albums)
MP3/WMA/
AAC fails
(celiņš)
20
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Par iPod
• Varat pieslēgt zemāk norādītos iPod
modeļus. Pirms izmantošanas atjauniniet
iPod programmatūru.
Izmantojamie modeļi
– iPod touch (4. paaudze)
– iPod touch (3. paaudze)
– iPod touch (2. paaudze)
– iPod touch (1. paaudze)
– iPod classic
– iPod ar video*
– iPod nano (6. paaudze)
– iPod nano (5. paaudze)
– iPod nano (4. paaudze)
– iPod nano (3. paaudze)
– iPod nano (2. paaudze)
– iPod nano (1. paaudze)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Pasažiera vadības režīms nav pieejams iPod
nano (1. paaudze) vai iPod ar video.
• “Made for iPod” un “Made for iPhone”
nozīmē, ka elektroniskais aksesuārs ir
izstrādāts, lai pieslēgtu tieši pie iPod vai
iPhone, un izstrādātājs to sertificējis kā
atbilstošu Apple standartiem. Apple
neatbild par šīs ierīces darbību vai tās
atbilstību drošības un darbības
standartiem. Ņemiet vērā - šī aksesuāra
izmantošana ar iPod vai iPhone var
ietekmēt bezvadu darbības.
Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai
problēmas, kas nav minētas šajā lietošanas
pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Apkope
Tālvadības pults litija baterijas
nomaiņa
Kad baterija izlādējas, samazinās tālvadības
pults darbības rādiuss. Nomainiet bateriju
ar jaunu CR2025 litija bateriju. Izmantojot
citu bateriju, var rasties ugunsnelaimes vai
sprādziena risks.
ar + pusi uz augšu
Piebildes par litija bateriju
• Litija bateriju turiet maziem bērniem
nepieejamā vietā. Ja bērns norijis bateriju,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Lai nodrošinātu labu kontaktu, noslaukiet
bateriju ar sausu drāniņu.
• Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizu
polaritāti.
• Neturiet bateriju ar metāla pinceti, pretējā
gadījumā var rasties īssavienojums.
• Nepakļaujiet bateriju pārmērīgam karstumam,
piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u.
tml.
BRĪDINĀJUMS
Nepareizas lietošanas rezultātā baterija
var uzsprāgt.
Neuzlādējiet, neizjauciet un nemetiet
to ugunī.
Kontaktu tīrīšana
Ierīce var nedarboties pareizi, ja kontakti starp
ierīci un priekšējo paneli nav tīri. Lai to
novērstu, atvienojiet priekšējo paneli (4. lpp.)
un notīriet kontaktus ar vates tamponu.
Nespiediet pārmērīgi. Pretējā gadījumā
kontakti var tikt bojāti.
21
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Piebilde
• Drošības labad pirms kontaktu tīrīšanas
izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu no
aizdedzes slēdža.
• Nepieskarieties kontaktiem ar pirkstiem vai
metāla priekšmetu.
Tehniskie raksturlielumi
Radiouztvērējs
FM
Noskaņošanās diapazons 87,5 – 108,0 MHz
Antenas ligzda:
āra antenas ligzda
Starpfrekvence: 25 kHz
Izmantojamā jutība: 8 dBf
Selektivitāte: 75 dB pie 400 kHz
Signāla-trokšņu attiecība: 80 dB (stereo)
Kanālu nošķiršana: 50 dB pie 1 kHz
Frekvenču diapazons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Noskaņošanās diapazons
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenas ligzda:
āra antenas ligzda
Starpfrekvence:
9124,5 kHz vai 9115,5 kHz/4,5 kHz
Jutība: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Vispārējā informācija
Izejas:
audio izejas ligzda (pārslēdzama aizmugurējo
skaļruņu/zemo frekvenču akustiskās sistēmas)
elektriskās antenas releja vadības ligzda
jaudas pastiprinātāja vadības ligzda
Ieejas:
tālvadības pults ieejas ligzda
antenas ieejas ligzda
AUX ieejas ligzda (stereo miniligzda)
USB signāla ieejas ligzda
Barošana: 12 V līdzstrāvas automašīnas akumulators
(negatīvs zemējums)
Izmērs: apmēram 178  50  179 mm
(7 1/8  2  7 1/8 collas) (platums/augstums/
dziļums)
Uzstādīšanas vietas izmērs: apmēram 182  53 
162 mm (7 1/4  2 1/8  6 1/2 collas) (platums/
augstums/dziļums)
Svars: apmēram 1,2 kg (2 mārciņas 11 unces)
Komplektācijā iekļautais aksesuārs:
uzstādīšanas un pieslēgšanas daļas
(1 komplekts)
Papildu aksesuārs/ierīce:
tālvadības pults: RM-X114
iPod paredzētais USB savienotājkabelis:
RC-100IP
Jūsu dīlerim var nebūt dažu no minētajiem
aksesuāriem. Sīkāku informāciju vaicājiet
dīlerim.
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi
var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
CD atskaņotājs
Signāla-trokšņu attiecība: 120 dB
Frekvenču diapazons: 10 – 20 000 Hz
Detonācijas radītie kropļojumi: zem izmērāmās
robežas
USB ierīce
Saskarne: USB (pilna ātruma)
Maksimālais strāvas stiprums: 1 A
Jaudas pastiprinātājs
Izeja: skaļruņu izejas
Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi
Maksimālā izejas jauda: 52 W  4 (pie 4 omiem)
22
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Padomi lietošanā
Šajā nodaļā minētie padomi palīdzēs atrisināt
problēmas, kas varētu rasties ierīces lietošanas
gaitā.
Pirms tam pārbaudiet pieslēgumu un
darbināšanas procedūru.
Sīkāku informāciju par drošinātāja
izmantošanu un ierīces izņemšanu no
mērierīču paneļa skatiet šīs ierīces
komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas/
pieslēgumu pamācībā.
Ja problēmu neizdevās atrisināt, apmeklējiet
norādīto tehniskā atbalsta mājaslapu.
Vispārējās problēmas
Ierīce nesaņem barošanu.
 Pārbaudiet savienojumu vai drošinātāju.
 Ja ierīce ir izslēgta un nozuduši displeja
rādījumi, to nevar darbināt ar tālvadības pulti.
– Ieslēdziet ierīci.
Neizbīdās elektriskā antena.
 Elektriskajai antenai nav releja kārbas.
Nav skaņas.
 Aktivizēta ATT funkcija.
 Balansa vadības “FADER” pozīcija nav iestatīta
divu skaļruņu sistēmai.
Nav darbību skaņas signāla.
 Darbību skaņas signāls ir atcelts (17. lpp.).
 Pieslēgts papildu jaudas pastiprinātājs, un
nelietojat iebūvēto pastiprinātāju.
Izdzēsts atmiņas saturs.
 Atvienots vai nav pareizi pieslēgts barošanas
padeves vads vai akumulators.
Izdzēstas saglabātās radiostacijas un
pulksteņa iestatījums.
Pārdedzis drošinātājs.
Dzirdams troksnis, kad pārslēdz aizdedzes
pozīciju.
 Vadi neatbilst automašīnas aksesuāru
barošanas padeves ligzdai.
Atskaņošanas vai uztveršanas laikā
aktivizējas demonstrācijas režīms.
 Ja 5 minūtes nav veiktas darbības, kad iestatīts
“DEMO-ON”, aktivizējas demonstrācijas
režīms.
– Iestatiet “DEMO-OFF” (17. lpp.).
Rādījumi nozūd/neparādās displejā.
 Aptumšotājs ir iestatīts uz “DIM-ON” (17. lpp.).
 Rādījumi nozūd, ja piespiežat un turat
piespiestu .
– Piespiediet  uz ierīces, līdz
displejā atainojas rādījumi.
 Kontakti ir netīri (21. lpp.).
Nedarbojas automātiskās izslēgšanās
funkcija.
 Ierīce ir ieslēgta. Automātiskās izslēgšanās
funkcija darbojas, kad ierīce ir izslēgta.
– Izslēdziet ierīci.
Radiopārraižu uztveršana
Nevar uztvert radiostacijas.
Skaņa ir trokšņaina.
 Nav pareizs pieslēgums.
– Pieslēdziet elektriskās antenas vadības vadu
(zils) vai aksesuāru barošanas padeves
vadu (sarkans) pie automašīnas antenas
pastiprinātāja barošanas padeves vada (tikai
tad, kad automašīnā radio antena ir
iemontēta aizmugurējā/sānu stiklā).
– Pārbaudiet automašīnas antenas pieslēgumu.
– Ja automašīnas antena neizbīdās, pārbaudiet
elektriskās antenas vadības vada pieslēgumu.
Nevar noskaņoties uz iestatītajām
radiostacijām.
 Saglabājiet atmiņā pareizu frekvenci.
 Pārraides signāls ir pārāk vājš.
Nevar noskaņoties automātiski.
 Pārraides signāls ir pārāk vājš.
– Veiciet manuālo noskaņošanu.
23
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
RDS
SEEK sāk darboties pēc dažām sekundēm,
kad uztverta radiostacija.
 Šī nav TP radiostacija vai tās signāls ir vājš.
– Izslēdziet TA (7. lpp.).
Nav ceļu satiksmes paziņojumu.
 Ieslēdziet TA (7. lpp.).
 Radiostacija nepārraida ceļu satiksmes
paziņojumus, kaut gan ir TP radiostacija.
– Noskaņojieties uz citu radiostaciju.
PTY ataino “- - - - - - - -”.
 Šī nav RDS radiostacija.
 RDS dati nav saņemti.
 Radiostacija nenorāda programmas tipu.
Mirgo programmas servisa nosaukums.
 Šai radiostacijai nav alternatīvās frekvences.
– Piespiediet  +/–, kamēr mirgo
programmas servisa nosaukums. Parādās
“PI SEEK”, un ierīce sāk meklēt citu
frekvenci ar tādiem pašiem PI (programmas
identifikācija) datiem.
CD atskaņošana
Nevar ievietot disku.
 Jau ievietots cits disks.
 Disks ar spēku ievietots otrādi vai nepareizi.
Nenotiek diska atskaņošana.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
 CD-R/CD-RW nav paredzēts audio
izmantošanai (20. lpp.).
Nevar atskaņot MP3/WMA/AAC failus.
 Disks nav savietojams ar MP3/WMA/AAC
formātu un versiju. Sīkāku informāciju par
atskaņojamiem diskiem un formātiem skatiet
tehniskā atbalsta mājaslapā.
MP3/WMA/AAC failu atskaņošana prasa
vairāk laika.
 Šādu disku atskaņošanas sākšana prasa vairāk
laika:
– diski, kas ierakstīti ar sarežģītu atzaru
struktūru;
– diski, kas ierakstīti vairākās sesijās;
– diski, kuros var pievienot datus.
Neritinās parametri displejā.
 Diskos ar ļoti daudzām zīmēm tie var
neritināties.
 “AUTO SCR” ir iestatīts uz “OFF”.
– Iestatiet “A.SCRL-ON” (17. lpp.).
– Piespiediet un turiet piespiestu 
(SCRL).
Skaņa pārlec.
 Uzstādīšana nav veikta pareizi.
– Uzstādiet mazāk nekā 45° leņķī stabilā vietā
automašīnas salonā.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
USB atskaņošana
Nevar atskaņot, izmantojot USB
koncentratoru.
 Šī ierīce nevar atpazīt USB ierīces, izmantojot
USB koncentratoru.
Nevar atskaņot.
 Nedarbojas USB ierīce.
– Vēlreiz to pieslēdziet.
USB ierīces atskaņošana prasa daudz laika.
 USB ierīcē ir faili ar sarežģītu atzaru struktūru.
Pārtraukta skaņa.
 Skaņa var būt pārtraukta, kad bitu plūsmas
ātrums pārsniedz 320 kbps.
24
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Kļūdu indikācijas/paziņojumi
CHECKING
 Ierīce apstiprina USB ierīces pieslēgumu.
– Pagaidiet, līdz pabeigta pieslēguma
apstiprināšana.
ERROR
 Disks ir bojāts vai netīrs.
– Notīriet disku vai ievietojiet to pareizi.
 Ievietots tukšs disks.
 Disku nevar atskaņot problēmas dēļ.
– Ievietojiet citu disku.
 USB ierīce netika automātiski atpazīta.
– Vēlreiz to pieslēdziet.
 Piespiediet , lai izņemtu disku.
FAILURE
 Nepareizs skaļruņu/pastiprinātāju pieslēgums.
– Skatiet šī modeļa uzstādīšanas/pieslēgumu
pamācībā, lai pārbaudītu pieslēgumu.
HUB NO SUPRT (koncentratori nav atbalstīti)
 Šī ierīce neatbalsta USB koncentratoru.
NO AF
 Šai radiostacijai nav alternatīvās frekvences.
– Piespiediet  +/–, kamēr mirgo
programmas servisa nosaukums. Ierīce sāk
meklēt citu frekvenci ar tādiem pašiem PI
(programmas identifikācija) datiem (parādās
“PI SEEK”).
NO DEV (nav ierīces)
 Izvēlēts signāla avots USB, taču nav pieslēgta
USB ierīce. Atskaņošanas laikā atvienota USB
ierīce vai USB kabelis.
– Noteikti pieslēdziet USB ierīci vai USB
kabeli.
NO MUSIC
 Diskā vai USB ierīcē nav mūzikas failu.
– Ievietojiet ierīcē mūzikas CD.
– Pieslēdziet USB ierīci, kurā ir mūzikas faili.
NO NAME
 Celiņā nav ierakstīts diska/albuma/izpildītāja/
celiņa nosaukums.
NOT FOUND
 Alfabēta meklēšanā nav parametra, kas sākas
ar izvēlēto burtu.
NO TP
 Ierīce turpinās meklēt pieejamās TP
radiostacijas.
OFFSET
 Iespējams, radusies iekšēja kļūda.
– Pārbaudiet pieslēgumu. Ja kļūdas indikācija
joprojām atainojas displejā, sazinieties ar
tuvāko Sony dīleri.
OVERLOAD
 USB ierīce ir pārslogota.
– Atvienojiet USB ierīci, tad mainiet signāla
avotu, piespiežot .
– Norāda, ka USB ierīce nedarbojas normāli
vai pieslēgta neatbalstīta ierīce.
READ
 Ierīce nolasa visu celiņu un albumu
informāciju diskā.
– Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un
atskaņošana sākas automātiski. Atkarībā no
diska struktūras tas var prasīt vairāk nekā
minūti.
USB NO SUPRT (USB nav atbalstīts)
 Pieslēgtā USB ierīce nav atbalstīta.
– Sīkāku informāciju par USB ierīces
savietojamību skatiet norādītajā tehniskā
atbalsta mājaslapā.
“
” vai “
”
 Veicot pāreju atpakaļ vai ātri uz priekšu,
sasniedzāt diska sākumu vai beigas un nevar
pāriet tālāk.
“ ”
 Zīmi nevar atainot šajā ierīcē.
Ja norādītās darbības neatrisināja problēmu,
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Ja ierīci nogādāsiet remontā sakarā ar CD
atskaņošanas problēmu, paņemiet arī disku,
kas tika izmantots problēmas rašanās brīdī.
25
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
Tehniskā atbalsta interneta mājas lapa
Ja Jums ir jautājumi vai vēlaties iegūt jaunāko tehniskā atbalsta informāciju
par šo produktu, skatiet norādītajā interneta mājas lapā:
http://support.sony-europe.com/
Reģistrējiet savu ierīci:
www.sony-europe.com/myproducts
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
01GB02CD-EUR.fm Page 27 Friday, November 25, 2011 1:14 PM
4-284-027-11(1)
FM/MW/LW
kompaktketaste
mängija
Demonstratsiooni (DEMO) näitude tühistamiseks vaata 4. lk.
CDX-GT564UI/CDX-GT560UI
Kasutusjuhend
EE
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un
iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs.
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad
EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC ja toote ohutuse volitatud
esindaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Remondi või garantii
küsimustega pöördu remondi või garantii
dokumentides toodud aadressidel.
Hoiatus juhul, kui autosüütel puudub
ACC positsioon
Seadista kindlasti automaatse
väljalülitumise funktsioon (17. lk.). Aku
tühjenemise vältimiseks lülitatakse
seadme toide automaatselt täielikult välja
määratud ajal pärast seadme
väljalülitamist. Kui automaatse
väljalülitamise funktsiooni ei seadistata,
vajuta ja hoia allavajutatult iga kord süüte
väljalülitamisel  , kuni
displei näidud kaovad.
ZAPPIN ja Quick-BrowZer on Sony
Corporation kaubamärgid.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja
Windows Media ning logotüübid on Microsoft
Corporation kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
Seda toodet kaitsevad Microsoft Corporation
määratud intellektuaalse omandi õigused.
Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine
ilma Microsoft või volitatud Microsoft
tütarettevõtte litsentsita on keelatud.
2
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Sisukord
Alustuseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO režiimi tühistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Esipaneeli eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Seadme nupud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Raadiovastuvõtja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Raadiojaamade talletamine ja vastuvõtmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD mängija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ketta taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB seadmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB seadme taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod mängimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod otsekäivitamine — Reisija juhtrežiim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radade otsing ja taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radade taasesitus erinevates režiimides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radade otsing nime järgi — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Raja otsing, mängides radade katkendeid — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Heliseadistused ja seadistuste menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Heliseadistuste muutmine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Heli täiustatud funkt-sioonide kasutamine — täiustatud heliprotsessor. . . . . . . . . . 14
Seadistuste parameetrite reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lisaseadmete kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Audio lisaseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RM-X114 kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lisainformatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hoiatused. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tehnilised andmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nõuanded kasutamiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Esipaneeli eemaldamine
Alustuseks
DEMO režiimi
tühistamine
Võid tühistada seadme väljalülitamisel
ilmuva demonstratsiooni.
1
Vajuta ja hoia allavajutatult valiku
nuppu.
Ilmub seadistuste displei.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub “DEMO”,
siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast, et valida “DEMOOFF”, siis vajuta seda.
Seadistamine on lõpetatud.
4
Vajuta (BACK).
Jälle ilmuvad normaalse vastuvõtu/
taasesituse režiimi näidud.
Kella seadistamine
Kell kasutab 24-tunnilist numbrite
indikatsiooni.
4
1
Vajuta ja hoia allavajutatult valiku
nuppu.
Ilmub seadistuste displei.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub
“CLOCK-ADJ”, siis vajuta seda.
Vilgub tunni indikatsioon.
3
Pööra juhtketast, et seadistada tund ja
minutid.
Numbrite indikatsiooni muutmiseks
vajuta  –/+.
4
Pärast minutite seadistamist vajuta
valiku nuppu.
Seadistamine on lõpetatud ja kell hakkab
käima.
Varguse vältimiseks võid eemaldada selle
seadme esipaneeli.
1
Vajuta ja hoia allavajutatult
 .
Seade lülitatakse välja.
2
Vajuta esipaneeli vabastamise nuppu
, siis tõmba paneeli enda poole.
Hoiatussignaal
Kui pöörad süütelüliti OFF (väljalülitatud)
positsiooni seadme esipaneeli eemaldamata,
kõlab mõne sekundi vältel hoiatussignaal.
Hoiatussignaal kõlab ainult siis, kui
kasutatakse sisseehitatud võimendit.
Märkus
Hoia esipaneeli kuumuse/kõrge temperatuuri või
niiskuse toime eest. Ära jäta seda pargitud autosse
või autosalongi mõõteriistade/tagumisele
paneelile.
Esipaneeli kinnitamine
Sobita esipaneeli A osa seadme B osaga,
nagu illustratsioonil näidatud, siis vajuta
vasakut poolt, kuni see fikseerub
klõpsatusega.
Kella kuvamiseks vajuta .
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Seadme nupud
Põhiseade
Selles osas kirjeldatakse nuppude asukohta
ja selgitatakse põhitoiminguid.
 SOURCE/OFF nupp
Vajuta, et lülitada sisse toidet/vahetada
signaaliallikat (Radio/CD/USB/AUX).
Vajuta ja hoia allavajutatult üks sekund,
et toidet välja lülitada.
Vajuta ja hoia allavajutatult kauem kui
2 sekundit, et toidet välja lülitada ja
kaoksid displei näidud.
 SEEK +/– nupud
Raadiovastuvõtja:
Automaatseks häälestamiseks
raadiojaamadele (vajuta); raadiojaama
leidmiseks manuaalselt (vajuta ja hoia
allavajutatult).
CD mängija/USB seade:
Radade vahelejätmiseks (vajuta); radade
vahetpidamata vahelejätmiseks (vajuta,
umbes sekundi pärast vajuta veelkord ja
hoia allavajutatult); rajal kiiresti edasi/
tagasi minekuks (vajuta ja hoia
allavajutatult).
 ZAP nupp 13. lk.
ZAPPIN™ režiimi lülitamiseks.
 Juhtketas/valiku nupp 14, 17. lk.
Helitugevuse reguleerimiseks (pööra);
seadistuse parameetrite valimiseks
(vajuta ja pööra).
 Kettahoidja
Sisesta ketas (markeeringuga üles), siis
algab taasesitus.
 Displei ekraan
  (väljatõukamine) nupp
Ketta väljatõukamiseks.
 USB pesa 9, 10. lk.

(BACK)/MODE nupp 6, 11. lk.
Vajuta, et kuvada eelmiseid näitusid /
valida laineala (FM/MW/LW).
Vajuta ja hoia allavajutatult, et
aktiveerida/tühistada reisija juhtrežiimi.
 Esipaneeli vabastamise nupp 4. lk.
 Kaugjuhtimispuldi vastuvõtja

(BROWSE) nupp 12. lk.
Quick-BrowZer™ režiimi lülitamiseks
5
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
 AF (alternatiivsagedused)/
TA (liiklusteade)/ PTY (programmi
tüüp) nupp 7. lk.
AF ja TA seadistamiseks (vajuta); PTY
valimiseks (vajuta ja hoia allavajutatult)
RDS funktsioonis.
 Numbrinupud
Raadiovastuvõtja:
Talletatud raadiojaamade vastuvõtuks
(vajuta); raadiojaamade talletamiseks
(vajuta ja hoia allavajutatult).
CD mängija/USB seade:
/: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC taasesituse ajal)
Albumite vahelejätmiseks (vajuta);
albumite vahetpidamata
vahelejätmiseks (vajuta ja hoia
allavajutatult).
: REP* 12. lk.
: SHUF 12. lk.
: PAUSE
Taasesituse peatamiseks.
Tühistamiseks vajuta seda nuppu
veelkord.
 DSPL (displei)/SCRL (kerimine) nupp
7, 9, 10, 11. lk.
Displeil kuvatavate parameetrite
muutmiseks (vajuta); displeil kuvatavate
parameetrite kerimiseks (vajuta ja hoia
allavajutatult).
Raadiovastuvõtja
Raadiojaamade
talletamine ja
vastuvõtmine
Tähelepanu!
Sõidu ajal raadiojaamadele häälestades
kasuta Best Tuning Memory (BTM)
funktsiooni, et vältida avariid.
Automaatselt talletamine
— BTM
1
Vajuta korduvalt ,
kuni ilmub “TUNER”.
Laineala vahetamiseks vajuta korduvalt
. Võid valida FM1, FM2, FM3,
MW või LW.
2
Vajuta ja hoia allavajutatult valiku
nuppu.
Ilmub seadistuste displei.
3
Pööra juhtketast, kuni ilmub “BTM”,
siis vajuta seda.
Seade talletab raadiojaamad sageduste
järjekorras, määrates need
numbrinuppudele.
 AUX sisendpesa 18. lk.
* Sellel nupul on kompepunkt.
Manuaalselt talletamine
1
Kuni võtad vastu talletatavat
raadiojaama, vajuta ja hoia
allavajutatult numbrinuppu
(  kuni ), kuni ilmub “MEM”.
6
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Talletatud raadiojaamade
vastuvõtmine
AF (alternatiivsagedused) ja
TA (liiklusteade) seadistamine
1
AF häälestab pidevalt raadiojaamale, võttes
vastu selle tugevamat signaali võrgus, ja TA
tagab praeguse liiklusinfo või
liiklusprogrammi (TP) edastamise, kui need
vastu võetakse.
Vali laineala, siis vajuta numbrinuppu
(  kuni ).
Automaatselt häälestamine
1
Vali laineala, siis vajuta  +/–, et
otsida raadiojaama.
Otsing katkestatakse, kui seade
raadiojaama vastu võtab. Korda seda
toimingut, kuni võetakse vastu vajalik
raadiojaam.
1
Vajuta korduvalt , kuni ilmub
vajalik seadistus.
Vali
Et
AF-ON
lülitada sisse AF ja lülitada
välja TA.
TA-ON
lülitada sisse TA ja lülitada
välja AF.
AF/TA-ON
lülitada sisse AF ja TA.
AF/TA-OFF
lülitada välja AF ja TA.
Nõuanne
Kui vajaliku raadiojaama sagedus on teada, vajuta
ja hoia allavajutatult  +/–, et leida
ligikaudset sagedust, siis vajuta korduvalt
 +/– täpseks reguleerimiks soovitud
sagedusele (manuaalne häälestamine).
RDS
Raadio andmesüsteemiga (RDS) FM
raadiojaamad edastavad koos tavalise raadio
saatesignaaliga kuuldamatut digitaalset
informatsiooni.
Märkus
• Sõltuvalt riigist/regioonist võivad mõned RDS
funktsioonid mitte olla saadaval.
• RDS ei tööta, kui signaal on liiga nõrk või
vastuvõetud raadiojaam ei edasta RDS
andmeid.
Displei parameetrite muutmine
Vajuta .
RDS raadiojaamade talletamine AF ja
TA seadistusega
Võid talletada RDS raadiojaamad koos AF/
TA seadistusega. Kui kasutad BTM
funktsiooni, talletatakse ainult RDS
raadiojaamad ühesuguse AF/TA
seadistusega.
Manuaalselt seadistades võid seadistada nii
RDS raadiojaamad kui teised raadiojaamad
AF/TA seadistusega igal.
1 Seadista AF/TA, siis talleta raadiojaam
BTM abil või manuaalselt.
Erakorraliste teadete vastuvõtt
Kui AF või TA on sisse lülitatud,
katkestavad saabuvad erakorralised teated
automaatselt hetkel valitud signaaliallika
taasesituse.
Nõuanne
Reguleerides liiklusteadete ajal helitugevust,
säilitatakse seadmes see helitugevuse tase
edaspidistele liiklusteadetele, vaatamata tavalisele
helitugevuse tasemele.
7
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Ühe regionaalse programmi
vastuvõtmine — REGIONAL
Kui AF funktsioon on sisse lülitatud, piirab
selle seadme tehaseseadistus vastuvõttu
kindla regiooniga, seetõttu ei toimu
ümberlülitumist teisele tugevama
saatesignaaliga raadiojaamale.
Lahkudes sellest regionaalse programmi
vastuvõtu tsoonist, seadista FM ülekande
vastuvõtu ajal “REG-OFF” (17. lk.).
Märkus
See funktsioon ei tööta Ühendatud Kuningriigis
ja mõnes teises regioonis.
Kohaliku lüli funktsioon (ainult
Ühendatud Kuningriigis)
See funktsioon võimaldab valida teisi
kohalikke raadiojaamu oma regioonis, isegi
kui need pole talletatud numbrinuppudel.
1 FM raadiosaate vastuvõtu ajal vajuta
Programmide tüübid
NEWS (uudised), AFFAIRS (aktuaalsed
teemad), INFO (informatsioon), SPORT
(sport), EDUCATE (haridus), DRAMA
(kuuldemängud), CULTURE (kultuur,
SCIENCE (teadus), VARIED (varia), POP M
(popmuusika), ROCK M (rockmuusika),
EASY M (kerge muusika), LIGHT M (kerge
klassikaline muusika), CLASSICS (tõsine
klassikaline muusika), OTHER M (muud
muusikaliigid), WEATHER (ilmateated),
FINANCE (finants), CHILDREN
(lasteprogrammid), SOCIAL A
(sotsiaalküsimused), RELIGION (religioon),
PHONE IN (programmid, kus kuulajad
avaldavad arvamust telefonitsi), TRAVEL
(reisimine), LEISURE (puhkus), JAZZ
(džäss), COUNTRY (kantrimuusika),
NATION M (rahvalik muusika), OLDIES
(igihaljad meloodiad), FOLK M
(folkmuusika), DOCUMENT
(dokumentaalprogrammid)
numbrinuppu ( kuni ), millel on
talletatud kohalik raadiojaam.
2 5 sekundi vältel vajuta veelkord kohaliku
raadiojaama numbrinuppu.
Korda neid toiminguid, kuni võetakse vastu
kohalik raadiojaam.
CT (kell) seadistamine
RDS ülekande CT andmed seadistavad kella.
1
PTY (programmi tüüp) valik
Kuvab hetkel vastuvõetud programmi
tüüpi. Samuti otsib valitud programmi
tüüpi.
1
FM raadiosaate vastuvõtu ajal vajuta ja
hoia allavajutatult  (PTY).
Ilmub praeguse programmi tüübi nimi,
kui raadiojaam edastab PTY andmeid.
2
Pööra juhtketast, kuni kuvatakse
vajaliku programmi tüüpi, siis vajuta
seda.
Seade hakkab otsima raadiojaama, mis
edastab vajalikku programmi.
Menüüs seadista “CT-ON” (17. lk.).
Märkus
CT funktsioon võib mitte töötada õigesti, kuigi
võetakse vastu RDS raadiojaama.
8
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
CD mängija
Ketta taasesitus
Selles seadmes saab mängida CD-DA
(sisaldab ka CD TEXT) ja CD-R/CD-RW
(MP3/WMA/AAC failid (20. lk.)).
1
Sisesta ketas (markeeringuga üles).
Taasesitus algab automaatselt.
Ketta väljatõukamiseks vajuta .
USB seadmed
• Võid kasutada MSC (Mass Storage Class)
tüüpi USB seadmeid, mis vastavad USB
standardile.
• Vastavad koodekid on MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) ja AAC (.mp4).
• Soovitav on teha USB seadmes talletatud
andmete varukoopia.
Täpsemat informatsiooni USB seadme
ühilduvuse kohta vaata tehnilise toe
kodulehelt.
Märkus
Kui võtad välja/sisestad ketast, peavad USB
seadmed olema lahti ühendatud, et mitte
vigastada ketast.
Displei parameetrite muutmine
Kuvatud parameetrid võivad erineda
sõltuvalt ketta tüübist, salvestuse formaadist
ja seadistustest.
Vajuta .
Märkus
Ühenda USB seade pärast automootori
käivitamist.
Sõltuvalt USB seadmest võivad tekkida
talitlushäired või rikked, kui ühendad selle enne
automootori käivitamist.
USB seadme taasesitus
1
Ava USB pesa kate, siis ühenda USB
seade USB pesale, kasutades selle USB
kaablit.
Algab taasesitus.
Kui USB seade on juba ühendatud, vajuta
taasesituse alustamiseks korduvalt
, kuni ilmub “USB”.
Taasesituse katkestamiseks vajuta ja hoia
sekund allavajutatult
.
USB seadme lahtiühendamiseks katkesta
taasesitus USB seadmes, siis ühenda see
lahti.
9
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Märkus
• Ära kasuta liiga suuri või raskeid USB
seadmeid, mis vibratsiooni tagajärjel võivad
maha kukkuda või tekitada lõdva ühenduse.
• USB seadme taasesituse ajal ära eemalda
esipaneeli, vastasel juhul võid rikkuda USB
andmed.
Displei parameetrite muutmine
Kuvatud parameetrid võivad erineda
sõltuvalt USB seadmest, salvestuse
formaadist ja seadistustest.
Vajuta .
Märkus
• Maksimaalne kuvatavate andmete arv on
selline:
– kaustad (albumid): 128
– failid (rajad) kaustas: 500
• Taasesituse alustamine võib nõuda aega,
sõltuvalt salvestatud andmete mahust.
• Võimalik, et DRM (Digital Rights
Management) failisid ei saa taasesitada.
• VBR (muutuv bitikiirus) MP3/WMA/AAC faili
taasesitusel või kiiresti edasi/tagasiminekul võib
taasesituse möödunud aeg ilmuda valesti.
• Järgnevate MP3/WMA/AA failide taasesitust ei
toetata.
– kadudeta kompressioon
– kaitstud autoriõigused
iPod
Selles kasutusjuhendis kasutatakse “iPod”
üldise tähistusena iPod funktsioonidele
iPod ja iPhone, kui tekstis või
illustratsioonidel pole märgitud teisiti.
Täpsemat informatsiooni iPod ühilduvuse
kohta vaata “iPod” (21. lk.) või külasta
klienditoe kodulehte.
iPod mängimine
Enne iPod ühendamist vähenda
helitugevust selles seadmes.
1
Ava USB pesa kate, siis ühenda iPod
USB pesale, kasutades iPod ettenähtud
USB ühenduskaablit (pole
komplektis)*.
* Soovitav on kasutada iPod ettenähtud
RC-100IP USB ühenduskaablit.
iPod radade taasesitus algab
automaatselt viimati mängitud punktist.
Kui iPod on juba ühendatud, vajuta
taasesituse alustamiseks korduvalt
, kuni ilmub “USB”.
(“IPD” ilmub displeile, kui iPod
tuvastatakse.)
Vajuta ja hoia üks sekund allavajutatult
 taasesituse katkestamiseks.
iPod lahtiühendamiseks katkesta iPod
mängimine, siis ühenda iPod lahti.
10
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Teadmiseks iPhone kasutajatele
Kui ühendad iPhone, kasutades USB, reguleerib
telefoni helitugevuse taseme iPhone ise.
Ootamatu valju heli vältimiseks telefonikõne järel
ära suurenda helitugevust selles seadmes
telefonikõne ajal.
iPod otsekäivitamine
— Reisija juhtrežiim
Võid iPod, otse käivitada, isegi kui see on
ühendatud dokkpistikule.
1
Märkus
Ära eemalda esipaneeli iPod mängimise ajal,
vastasel juhul võid rikkuda andmed.
Nõuanne
iPod akut laetakse, kuni seade on sisse lülitatud.
Jätkamise režiim
Kui iPod on ühendatud dokkpistikule, algab
taasesitus iPod seadistatud režiimis. Selles
režiimis ei tööta järgmised nupud.
–  (REP)
–  (SHUF)
Taasesituse ajal vajuta ja hoia
allavajutatult .
Ilmub “MODE IPOD”, ja iPod saab otse
käivitada.
Reisija juhtrežiimist väljumiseks vajuta ja
hoia allavajutatult .
Siis ilmub “MODE AUDIO” ja taasesituse
režiim lülitub ümber iPod režiimi.
Märkus
Helitugevust saab reguleerida ainult selle
seadmega.
Displei parameetrite muutmine
Vajuta .
Märkus
Mõned iPod mälus talletatud tähed võivad
ilmuda valesti.
Albumite, Podcast saadete,
žanrite, mängukavade ja
esitajate vahelejätmine
Et
Toimi selliselt
jätta vahele
Vajuta / (ALBUM
/) [vajuta üks kord igal]
vahetpidamata Vajuta ja hoia allavajutatult
vahele jätta
/ (ALBUM /)
[hoia allavajutatult vajaliku
punktini]
11
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
SHUF PLAYLIST*1 mängukava läbisegi.
Radade otsing ja
taasesitus
SHUF GENRE*1
žanrit läbisegi.
SHUF DEVICE*
seadet läbisegi.
SHUF OFF
radasid normaalses
järjestuses (normaalne
taasesitus).
3
Radade taasesitus
erinevates režiimides
*1 ainult iPod
Võid radasid taasesitada korduvalt (korduv
taasesitus) või segatud järjestuses (läbisegi
taasesitus).
Saadavad taasesituse režiimid erinevad
sõltuvalt valitud helisignaali allikast.
1
Taasesituse ajal vajuta korduvalt 
(REP) või  (SHUF), kuni ilmub
vajalik taasesituse režiim.
Taasesituse alustamine valitud režiimis
võib nõuda aega.
*3 ainult USB ja iPod
Radade otsing nime järgi
— Quick-BrowZer™
Võid lihtsalt leida raja CD kettal või USB
seadmes kategooria järgi.
1
Korduv taasesitus
Vali
*2 ainult CD
Et mängida
TRACK
rada korduvalt.
ALBUM
albumit korduvalt.
PODCAST*1
Podcast saadet
korduvalt.
ARTIST*1
esitajat korduvalt.
PLAYLIST*1
mängukava korduvalt.
GENRE*1
žanrit korduvalt.
OFF
radasid normaalses
järjestuses (normaalne
taasesitus).
Läbisegi taasesitus
Vali
Et mängida
SHUF ALBUM
albumit läbisegi.
SHUF DISC*2
ketast läbisegi.
Vajuta
(BROWSE)*.
Seade lülitub Quick-BrowZer režiimi ja
ilmub otsingu kategooriate loetelu.
Kui kuvatakse radade loetelu, vajuta
korduvalt
(BACK), kuni ilmub
vajalik otsingu kategooria.
* Taasesituse ajal vajuta kauem kui 2 sekundit
(BROWSE), et pöörduda tagasi
kategooriate loetelu algusesse (ainult USB).
2
Pööra juhtketast, et valida vajalik
otsingu kategooria, siis vajuta seda
kinnitamiseks.
3
Korda 2. toimingut, kuni valitakse
vajalik rada.
Algab taasesitus.
Quick-BrowZer režiimist väljumiseks vajuta
(BROWSE).
Märkus
Kui lülitad Quick-BrowZer režiimi, tühistatakse
korduva/läbisegi taasesituse seadistus.
SHUF PODCAST*1 Podcast saateid
läbisegi.
12
SHUF ARTIST*1
esitajat läbisegi.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Otsing elemente vahele jättes
— Siirderežiim
Kui kategoorias on palju elemente, võid
kiiresti leida vajaliku elemendi.
Tähestikulise järgi otsingu tühistamiseks
vajuta
(BACK) või  –.
Märkus
• Tähestiku järgi otsingus jäetakse vahele sümbol
või artikkel (a/an/the) valitud parameetri nime
ees.
• Sõltuvalt valitud otsingu parameetrist, võib olla
saadaval ainult siirderežiim.
• Tähestiku järgi otsing võib nõuda aega,
sõltuvalt radade arvust.
1
Quick-BrowZer režiimis vajuta .
Kuvatakse elemendi nime.
2
Pööra juhtketast, et valida element, mis
asub vajaliku elemendi lähedal.
Elementide vahelejätmine toimub 10%
sammuga elementide koguarvust.
3
Vajuta valiku nuppu.
Ilmuvad Quick-BrowZer režiimi näidud
ja kuvatakse valitud elementi.
Raja otsing, mängides radade
katkendeid — ZAPPIN™
4
Pööra juhtketast, et valida vajalik
element, siis vajuta seda.
Taasesitus algab, kui valitud element on
rada.
Võid otsida mängitavat rada, kuni läbisegi
mängitakse CD kettale või USB seadmesse
salvestatud radade lühikesi katkendeid.
ZAPPIN režiim on sobiv radade otsimiseks
läbisegi või korduva läbisegi taasesituse
režiimis.
Siirderežiimi tühistamiseks vajuta
(BACK) või  –.
Otsing tähestikulises
järjestuses — Otsing
tähestiku järgi
Kui iPod on ühendatud sellele seadmele
võid tähestiku järgi otsida vajalikku
parameetrit.
1
Quick-BrowZer režiimis vajuta .
2
Pööra juhtketast, et valida vajaliku
parameetri esitäht, siis vajuta seda.
Tähestikulises järjekorras ilmub valitud
tähega algavate parameetrite loetelu.
3
Pööra juhtketast, et valida vajalik
parameeter, siis vajuta seda.
Taasesitus algab, kui valitud element on
rada.
1
Taasesituse ajal vajuta .
Taasesitus algab järgmise raja katkendist.
Võid valida taasesituse aja (17. lk.).
Rada
 vajutati.
2
Iga raja katkend, mida
mängid ZAPPIN režiimis.
Vajuta valiku nuppu või , kui
mängitakse vajalikku rada.
Valitud rada mängitakse
normaalrežiimis algusest.
Mängitavat rada kinnitab ka
vajutamine.
(BACK)
Nõuanded
• ZAPPIN režiimis vajuta  +/–, et rada
vahele jätta.
• ZAPPIN režiimis vajuta /
(ALBUM /), et albumit vahele jätta.
13
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Heliseadistused ja
seadistuste menüü
Heliseadistuste
muutmine
Helitunnuste reguleerimine
1
Vastuvõtu/taasesituse ajal vajuta valiku
nuppu.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub vajalik
menüü parameeter, siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast, et valida seadistus,
siis vajuta seda.
4
Vajuta
AUX VOL*3 (AUX helitugevuse tase)
Reguleerib iga ühendatud lisaseadme
helitugevuse taset: “+18 dB” – “0 dB” –
“-8 dB”.
See seadistus võimaldab mitte
reguleerida helitugevuste taset
signaaliallikate vahel.
*1 Pole näha, kui “SET POSITION” on seatud
“OFF”.
*2 Kui heliväljund on seatud “SUB-OUT” (17. lk.).
*3 Kui on aktiveeritud AUX signaaliallikas (18. lk.).
(BACK).
Võid valida järgnevaid parameetreid:.
EQ7 PRESET (14. lk.)
EQ7 SETTING (15. lk.)
POSITION
SET POSITION (kuulamiskoha
seadistus) (15. lk.)
ADJ POSITION*1 (kuulamiskoha
reguleerimine) (16. lk.)
SET SW POS*1 *2 (madalsageduste
akustilise süsteemi asukoha seadistus)
(15. lk.)
BALANCE
Reguleerib parema-vasaku kõlari heli
tasakaalu: “RIGHT-15” – “CENTER” –
“LEFT-15”.
FADER
Reguleerib eesmise-tagumise kõlari
tasakaalu: “FRONT-15” – “CENTER” –
“REAR-15”.
DM+ (16. lk.)
14
SW LEVEL*2 (madalsageduste akustilise
süsteemi tase)
Reguleerib madalsageduste akustilise
süsteemi helitugevuse taset: “+10 dB” –
“0 dB” – “–10 dB”.
(“ATT” ilmub madalamal seadistusel.)
RB ENH (tagumiste kõlarite madalsageduste
võimendi) (16. lk.)
Heli täiustatud funktsioonide kasutamine —
täiustatud heliprotsessor
Täiustatud heliprotsessor loob autosalongis
ideaalse helivälja, kasutades signaali
digitaalset töötlust.
Heli kvaliteedi valik
— EQ7 eelteostatud
seadistused
Võid valida ekvalaiseri kõvera 7 ekvalaiseri
kõvera seadistuse seast (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM või OFF).
1
Vastuvõtu/taasesituse ajal vajuta valiku
nuppu
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub “EQ7
PRESET”, siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast, kuni ilmub vajalik
ekvalaiseri kõver, siis vajuta seda.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
4
Vajuta
Korda  ja  toiminguid teiste
lainealade reguleerimiseks.
(BACK).
Ekvalaiseri kõvera tühistamiseks vali 3.
toimingu ajal “OFF”.
6
Nõuanne
Vajuta kaks korda
(BACK).
Ekvalaiseri kõver talletatakse
“CUSTOM” seadistusel.
Ekvalaiseri kõvera seadistuse võid mälus talletada
igale signaaliallikale.
Ekvalaiseri kõvera
kohandamine — EQ7
seadistamine
EQ7 seadistus “CUSTOM” võimaldab
teostada ekvalaiseri seadistusi.
1
Vali signaaliallikas, siis vajuta valiku
nuppu.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub “EQ7
SETTING”, siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast, kuni ilmub “BASE”,
siis vajuta seda.
Võid valida ekvalaiseri kõvera, mida
kasutad edaspidise kohandamise
alguspunktina.
4
Pööra juhtketast, et valida ekvalaiseri
kõver, siis vajuta seda.
5
Seadista ekvalaiseri kõver.
Pööra juhtketast, et valida laineala, siis
vajuta seda.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Pööra juhtketast, et reguleerida
helitugevuse taset, siis vajuta seda.
Helitugevuse taset saab reguleerida 1 dB
sammuga -6 dB kuni +6 dB.
Heli optimeerimine,
kasutades aja reguleerimist
— kuulamiskoht
Seade võib imiteerida loomulikku helivälja,
hoides tagasi helisignaali edastamist igast
kõlarist vastavalt kuulamiskohale.
Järgnevalt on ära toodud “POSITION”
võimalused.
FRONT L (): ees vasakul
FRONT R (): ees
paremal
FRONT (): ees keskel
ALL (): autosalongi
keskel
OFF: asukoht pole
seadistatud
Võid seadistada ka madalsageduste
akustilise süsteemi ligikaudse kauguse
kuulamiskohast, kui:
– heliväljund on seatud “SUB-OUT”
(17. lk.).
– kuulamiskoht pole seadistatud “OFF”.
Järgnevalt on ära toodud “SET SW POS”
võimalused.
NEAR (): lähedal
NORMAL (): normaalselt
FAR (): kaugel
1
Vastuvõtu/taasesituse ajal vajuta valiku
nuppu
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub “SET
POSITION”, siis vajuta seda.
15
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
3
Pööra juhtketast, et valida “FRONT L”,
“FRONT R”, “FRONT” või “ALL”, siis
vajuta seda.
4
Pööra juhtketast, kuni ilmub “SET SW
POS”, siis vajuta seda.
5
Pööra juhtketast, et valida
madalsageduste akustilise süsteemi
asukoht “NEAR”, “NORMAL” või
“FAR”, siis vajuta seda.
6
Vajuta
(BACK).
Kuulamiskoha seadistuse tühistamiseks vali
3. toimingu ajal “OFF”.
Nõuanne
DM+ seadistuse saab mälus talletada igale
helisignaali allikale.
Tagumiste kõlarite
kasutamine madalsageduste
akustilise süsteemina
— tagumiste kõlarite
madalsageduste võimendi
Võid täpselt reguleerida kuulamiskoha
seadistuse.
Tagumiste kõlarite madalsageduste
võimendi funktsioon tugevdab
madalsageduste kõla, kasutades tagumistes
kõlarites madalsageduste filtri seadistust
(18. lk.). See funktsioon võimaldab
tagumistel kõlaritel töötada madalsageduste
akustilise süsteemina, kui see pole
ühendatud.
1
Vastuvõtu/taasesituse ajal vajuta valiku
nuppu
1
Vastuvõtu/taasesituse ajal vajuta valiku
nuppu
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub
“ADJ POSITION”, siis vajuta seda.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub “RB
ENH”, siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast kuulamiskoha
reguleerimiseks, siis vajuta seda.
Reguleeritav diapasoon: “+3” –
“CENTER” – “–3”.
3
Pööra juhtketast, et valida “1”, “2” või
“3”, siis vajuta seda.
4
Vajuta
Kuulamiskoha reguleerimine
4
Vajuta
(BACK).
(BACK).
DM+ Täiustatud
DM+ Täiustatud funktsioon parandab
digitaalselt kokkusurutud heli, taastades
kompressiooni protsessis kaotatud
kõrgsagedused.
16
1
2
Taasesituse ajal vajuta valiku nuppu.
3
Pööra juhtketast, et valida “ON”, siis
vajuta seda.
4
Vajuta
Pööra juhtketast, kuni ilmub “DM+”,
siis vajuta seda.
(BACK).
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Seadistuste parameetrite
reguleerimine
1
Vajuta ja hoia allavajutatult valiku
nuppu.
Ilmub seadistuste displei.
2
Pööra juhtketast, kuni ilmub vajalik
parameeter, siis vajuta seda.
3
Pööra juhtketast, et valida seadistus,
siis vajuta seda.*
Seadistamine on lõpetatud.
4
Vajuta
(BACK).
* CLOCK-ADJ ja BTM seadistustel ei pea
teostama 4. toimingut.
Järgnevaid seadistusi saab seadistada
sõltuvalt signaaliallikast ja seadistusest:
CLOCK-ADJ (kella reguleerimine) (4. lk.)
CT (kell)
Aktiveerib CT funktsiooni: “ON”, “OFF”
(8. lk.).
BEEP
Aktiveerib toimingute helisignaali:
“ON”, “OFF”.
DEMO (demonstratsioon)
Aktiveerib demonstratsiooni: “ON”,
“OFF”.
DIMMER
Muudab displei heledust: “ON”, “OFF”.
M.DISPLAY (liikuvad näidud)
– “SA”: liikuvate näitude ja spektri
analüüsija kuvamiseks.
– “OFF”: liikuvate näitude displei
deaktiveerimiseks.
AUTO SCR (automaatne kerimine)
Kerib automaatselt pikki parameetreid:
“ON”, “OFF”.
REGIONAL*2
Piirab vastuvõttu kindla regiooniga:
“ON”, “OFF” (8. lk.).
ZAP TIME (Zappin taasesituse aeg)
Võid valida taasesituse aja ZAPPIN
funktsioonile.
– “Z.TIME-1” (umbes 6 sekundit),
“Z.TIME-2” (umbes 15 sekundit),
“Z.TIME-3” (umbes 30 sekundit).
ZAP BEEP (Zappin toimingute helisignaal)
Võid seadistada toimingute helisignaali
mängimise radade katkendite vahel:
“ON”, “OFF”.
CAUT ALM*1 (hoiatussignaal)
Aktiveerib hoiatussignaali: “ON”, “OFF”
(4. lk.).
LPF FREQ*3 madalsageduste filtri sagedus)
Võid valida madalsageduste akustilise
süsteemi piirsageduse: “50Hz”, “60Hz”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktiveerib AUX signaaliallika displei:
“ON”, “OFF” (18. lk.).
LPF SLOP*3 (madalsageduste filtri kõver)
Võid valida LPF kõvera: “1”, “2”, “3”.
AUTO OFF
Lülitab automaatselt välja seadme toite
määratud aja möödumisel pärast seadme
väljalülitamist: “NO”, “30S” (sekundit),
“30M” (minutit), “60M” (minutit).
REAR/SUB*
Lülitab ümber heliväljundi: “SUB-OUT”
(madalsageduste akustiline süsteem),
“REAR-OUT” (võimsusvõimendi).
1
SW PHASE*4 (madalsageduste akustilise
süsteemi faas)
Võid valida madalsageduste akustilise
süsteemi faasi: “NORM”, “REV”.
HPF FREQ (kõrgsageduste filtri sagedus)
Võid valida eesmiste/tagumiste kõlarite
piirsageduse: “OFF”, “50Hz”, “60Hz”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
17
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
HPF SLOP (kõrgsageduste filtri kõver)
Võid valida HPF kõvera (efektiivne
ainult siis, kui HPF FREQ pole seatud
“OFF”): “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (dünaamiline helitugevus)
Võimendab madalate ja kõrgete
sageduste kõla, et vaikne heli oleks
selgem: “ON”, “OFF”.
ALO (automaatne taseme optimeerija)
Reguleerib optimaalselt kõikide
taasesituse signaaliallikate helitugevuse
taset: “ON”, “OFF”.
BTM (6. lk.)
*1 Kui seade on välja lülitatud.
*2 Kui võtad vastu FM ülekannet.
*3 Kui heliväljund on seatud “SUB-OUT” või
tagumiste kõlarite madalsageduste võimendi
pole seatud “OFF”.
*4 Kui heliväljund on seatud “SUB-OUT”.
Lisaseadmete
kasutamine
Audio lisaseade
Ühendades kaasaskantava lisaseadme selle
seadme AUX sisendpesale (stereo minipesa)
ja siis lihtsalt valides helisignaali allika, võid
kuulata auto kõlaritest.
Kaasaskantava audioseadme
ühendamine
1 Lülita kaasaskantav audioseade välja.
2 Vähenda helitugevust selles seadmes.
3 Ühenda kaasaskantav audioseade sellele
seadmele, kasutades ühendusjuhet (pole
komplektis)*.
* Kasuta kindlasti sirget tüüpi pistikut.
Helitugevuse taseme reguleerimine
Enne taasesitust reguleeri iga ühendatud
audioseadme helitugevuse tase.
1 Vähenda helitugevust selles seadmes.
2 Vajuta korduvalt , kuni
ilmub “AUX”.
3 Alusta kaasaskantava audioseadme
mängimist mõõdukal helitugevusel.
4 Selles seadmes seadista tavaline
helitugevuse tase.
18
5 Reguleeri sisendi tase (14. lk.).
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Märkus
RM-X114
kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi vastavad nupud juhivad
samu funktsioone kui selle seadme nupud.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
Kui seade välja lülitatakse ja displei näidud
kaovad, ei saa seda käivitada kaugjuhtimispuldiga
- esmalt peab aktiveerima seadme,
vajutades(SOURCE/OFF) seadmel või sisestades
sellesse ketta.
ATT
VOL
ATT
–
Järgnevad kaugjuhtimispuldi nupud erinevad
sõltuvalt seadme nuppudest/funktsioonidest.
• DSPL (displei) nupp
Displei elementide muutmiseks.
• SOURCE nupp
Toite sisselülitamiseks; signaaliallika
vahetamiseks (Radio/CD/USB/AUX).
• / (SEEK –/+) nupud
Raadiovastuvõtja/CD mängija/USB
seadme juhtimiseks, töötab samuti kui
 –/+ seadmel.
• SOUND nupp
Töötab samuti kui valiku nupp seadmel.
• OFF nupp
Toite väljalülitamiseks; signaaliallika
taasesituse katkestamiseks.
• LIST nupp
Quick-BrowZer™ režiimi lülitamiseks
• / (DISC/PRESET +/–) nupud
CD mängija/USB seadme juhtimiseks,
töötavad samuti kui /
(ALBUM /) nupud seadmel.
• ATT (summutamine) nupp
Heli summutamiseks. Tühistamiseks
vajuta seda nuppu veelkord.
* Sellele seadmele pole saadaval.
19
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
• Kettad, mida EI SAA mängida selles
seadmes
Lisainformatsioon
Hoiatused
• Kui auto seisis päikese käes,
lase sel enne seadme kasutamist jahtuda.
• Ära jäta esipaneeli või audioseadet
autosalongi, kuna temperatuuri tõus päikese
mõjul võib põhjustada väärtalitlust.
• Elektriline antenn nihkub automaatselt välja.
Niiskuse kondenseerumine
Kui on kondenseerunud niiskus, võta ketas
välja ja oota umbes tund, kuni niiskus aurub;
vastasel juhul ei tööta seade õigesti.
Heli kõrge kvaliteedi säilitamine
Ära pritsi seadmele või ketastele vedelikku.
Märkused ketaste kohta
• Kaitse kettaid otsese päikese või kuumuse
mõju eest, näiteks kuuma õhu puhurite, ning
ära jäta neid päikese kätte pargitud autosse.
• Enne mängimist pühi
kettaid puhastuslapiga
keskelt äärtele Ära kasuta
lahusteid, näiteks bensiini,
atsetooni, müügilolevaid
puhasteid.
• See seade on kavandatud
kompaktketaste (CD) standardile vastavate
ketaste mängimiseks. DualDisc ja mõned
teised autoriõiguste kaitse tehnoloogiatega
kodeeritud muusikakettad ei vasta
kompaktketaste (CD) standardile, mistõttu
võib olla, et neid kettaid ei saa selles seadmes
mängida.
– Kettad, millele on liimitud kleebised, paber
või kleeplint. See võib tekitada talitlushäireid
või rikkuda ketta.
– Ebastandardse (näiteks südame, ruudu, tähe)
kujuga kettad. See võib rikkuda seadme.
– 8 cm (3 1/4 tolli) kettad.
Märkused CD-R/CD-RW ketaste kohta
• Maksimaalne arv: (ainult CD-R/CD-RW)
– kaustad (albumid): 150 (kaasaarvatud
juurkaust)
– failid (rajad) ja kaustad: 300 (võib olla vähem
kui 300, kui kaustade/failide nimes on palju
tähiseid)
– kausta/faili nimes kuvatavate tähiste arv: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
• Kui multiseansi ketas algab CD-DA seansiga,
tuvastatakse see CD-DA kettana ja teisi
seansse ei taasesitata.
• Kettad, mida EI SAA mängida selles
seadmes
– Halva salvestuskvaliteediga CD-R/CD-RW.
– Mitteühildavas kirjutavas seadmes
salvestatud CD-R/CD-RW.
– Valesti lõpetatud CD-R/CD-RW.
– CD-R/CD-RW, mis pole salvestatud muusika
CD formaadis või MP3 formaadis vastavalt
ISO9660 1. tasemele/2. tasemele, Joliet/
Romeo või multiseansi režiimile.
MP3/WMA/AAC failide
taasesituse järjestus
MP3/WMA/AAC
Kaust
(album)
MP3/WMA/
AAC fail (rada)
20
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
iPod
• Võid ühendada allnäidatud iPod mudelid.
Enne kasutamist värskenda iPod tarkvara.
Kasutatavad mudelid:
– iPod touch (4. põlvkond)
– iPod touch (3. põlvkond)
– iPod touch (2. põlvkond)
– iPod touch (1. põlvkond)
– iPod classic
– iPod videoga*
– iPod nano (6. põlvkond)
– iPod nano (5. põlvkond)
– iPod nano (4. põlvkond)
– iPod nano (3. põlvkond)
– iPod nano (2. põlvkond)
– iPod nano (1. põlvkond)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Reisija juhtrežiim pole saadaval iPod nano
(1. põlvkond) või iPod videoga.
• „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“
tähendab, et elektrooniline tarvik on
kavandatud ühendamiseks otse iPod`ile
või iPhone`ile ja tootja on sertifitseerinud
selle vastavuse Apple standarditele. Apple
ei vastuta selle seadme talitluse või turvaja kasutamise standarditele vastavuse eest.
Võta arvesse - selle tarviku kasutamine
koos iPod või iPhone võib mõjutada
traadita toiminguid.
Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused
või probleemid, mida selles kasutusjuhendis
pole mainitud, võta ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Hooldus
Kaugjuhtimispuldi liitiumpatarei
vahetamine
Patarei tühjenedes väheneb
kaugjuhtimispuldi tööraadius. Vaheta
patarei uue CR2025 liitiumpatareiga. Teise
patarei kasutamine võib tekitada
tuleõnnetuse või plahvatuse riski.
+ poolega üles
Märkused liitiumpatarei kohta
• Hoia liitiumpatareid väikestele lastele
kättesaamatus kohas. Kui laps patarei alla
neelab, pöördu viivitamatult arsti poole.
• Hea kontakti tagamiseks pühi patareid kuiva
lapiga.
• Patareid sisestades järgi kindlasti õiget
polaarsust.
• Ära hoia patareid metallpintsetiga, vastasel
juhul võib tekkida lühis.
• Hoia patareid liigse kuumuse eest, näiteks
päikese käes, tule läheduses jne.
Kontaktide puhastamine
Seade võib töötada valesti, kui seadme ja
esipaneeli vahelised kontaktid on määrdunud.
Selle vältimiseks ühenda lahti esipaneel (4. lk.)
ja puhasta kontaktid vatitampooniga. Ära
vajuta tugevasti. Vastasel juhul võid vigastada
kontakte.
21
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Märkus
• Ohutuse eesmärgil lülita enne kontaktide
puhastamist seade välja ja võta võti süütelülitist
välja.
• Ära puuduta kontakte sõrmede või
metallesemega.
Tehnilised andmed
Raadiovastuvõtja
FM
Häälestamise vahemik 87,5 – 108,0 MHz
Antennipesa: välisantenni pesa
Vahesagedus: 25 kHz
Kasutatav tundlikkus: 8 dBf
Selektiivsus: 75 dB 400 kHz juures
Signaali-müra suhe: 80 dB (stereo)
Kanalite eralduvus: 50 dB 1 kHz juures
Sagedusala: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Häälestamise vahemik
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennipesa: välisantenni pesa
Vahesagedus: 9124,5 kHz või 9115,5 kHz/4,5 kHz
Tundlikkus: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Üldine informatsioon
Väljundid:
Heli väljundpesa (lülitatav madalsageduste
akustilisele süsteemile/tagumistele kõlaritele)
elektrilise antenni relee juhtpesa
võimsusvõimendi juhtpesa
Sisendid:
kaugjuhtimispuldi sisendpesa
antenni sisendpesa
AUX sisendpesa (stereo minipesa)
USB signaali sisendpesa
Toide: 12 V alalisvoolu autoaku
(negatiivne maandamine)
Mõõtmed: umbes 178  50  179 mm
(7 1/8 ´ 2 ´ 7 1/8 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Paigalduskoha mõõtmed: umbes 182  53  162
mm (7 1/4  2 1/8  6 1/2 tolli) (laius/kõrgus/
sügavus)
Kaal: umbes 1,2 kg (2 naela 11 untsi)
Komplekti kuuluv tarvik:
Detailid paigaldamiseks ja ühendamiseks
(1 komplekt)
Lisatarvik/seade:
Kaugjuhtimispult: RM-X114
iPod ettenähtud USB ühenduskaabel: RC-100IP
Edasimüüjal võib mitte olla mõnda mainitud
tarvikutest. Täpsemat informatsiooni küsi
edasimüüjalt.
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
CD mängija
Signaali-müra suhe: 120 dB
Sagedusala: 10 – 20 000 Hz
Detonatsiooni tekitatud moonutused:
alla mõõtepiiri
USB seade
Liides: USB (täiskiiruse)
Maksimaalne voolutugevus: 1 A
Võimsusvõimendi
Väljund: kõlarite väljundid
Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi
Maksimaalne väljundvõimsus:
52 W  4 (4 oomi juures)
22
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Nõuanded kasutamiseks
Selles osas antud nõuanded aitavad lahendada
probleeme, mis võivad tekkida seadme
kasutamise käigus.
Kõigepealt kontrolli ühendamise ja kasutamise
protseduure.
Täpsemat informatsiooni kaitse kasutamise ja
seadme väljavõtmise kohta armatuurlauast
vaata selle seadme komplekti kuuluvast
paigaldamise/ühenduste juhendist.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, külasta
tehnilise toe kodulehte.
Üldised probleemid
Seade ei saa toidet.
 Kontrolli ühendust või kaitset.
 Kui seade on välja lülitatud ja displei näidud
on kadunud, ei saa seda käivitada
kaugjuhtimispuldiga.
– Lülita seade sisse.
Elektriline antenn ei nihku välja.
 Elektrilisel antennil pole releekarpi.
Pole heli.
 Aktiveeritud ATT funktsioon.
 Tasakaalu juhtimise “FADER” positsioon pole
seadistatud kahe kõlari süsteemile.
Pole toimingute helisignaali.
 Toimingute helisignaal on tühistatud (17. lk.).
 On ühendatud täiendav võimsusvõimendi ja
sisseehitatud võimendit ei kasutata.
Mälu sisu on kustutatud.
 Toitejuhe või aku on lahti ühendatud või pole
õigesti ühendatud.
Talletatud raadiojaamad ja kella seadistus
on kustutatud.
Kaitse on läbi põlenud.
Süüte ümberlülitamisel kostab müra.
 Juhtmed ei vasta auto lisaseadmete toitepesale.
Taasesituse või vastuvõtu ajal aktiveerub
demonstratsiooni režiim.
 Kui 5 minutit ei tehta ühtki toimingut, kui on
seadistatud “DEMO-ON”, aktiveerub
demonstratsiooni režiim.
– Seadista “DEMO-OFF” (17. lk.).
Näidud kaovad/ei ilmu displeile.
 Hämardi on seatud “DIMMER-ON” (17. lk.).
 Näidud kaovad, kui vajutad ja hoiad
allavajutatult .
– Vajuta  seadmel, kuni
displeile ilmuvad näidud.
 Kontaktid on määrdunud (21. lk.).
Automaatse väljalülitumise funktsioon ei
tööta.
 Seade on sisse lülitatud. Automaatse
väljalülitumise funktsioon töötab, kui seade on
välja lülitatud.
– Lülita seade välja.
Raadiosaadete vastuvõtmine
Raadiojaamu ei saa vastu võtta.
Helis on müra.
 Pole õige ühendus.
– Ühenda elektrilise antenni juhtimise juhe
(sinine) või lisaseadmete toitejuhe (punane)
autoantenni võimendi toitejuhtmele (ainult
siis, kui auto raadioantenn on monteeritud
tagumisse/külgmisse klaasi).
– Kontrolli autoantenni ühendust.
– Kui autoantenn ei nihku välja, kontrolli
elektrilise antenni juhtimise juhtme
ühendust.
Seadistatud raadiojaamadele ei saa
häälestada.
 Talleta mälus õige sagedus.
 Saatesignaal on liiga nõrk.
Automaatselt ei saa häälestada.
 Saatesignaal on liiga nõrk.
– Häälesta manuaalselt.
23
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
RDS
SEEK hakkab tööle mõni sekund pärast
kuulamist.
 See pole TP raadiojaam või selle signaal on
nõrk.
– Lülita välja TA (7. lk.).
Pole liiklusteadet.
 Lülita sisse TA (7. lk.).
 Raadiojaam ei edasta liiklusteateid, kuigi on
TP raadiojaam.
– Häälesta teisele raadiojaamale.
PTY kuvab “- - - - - - - -”.
 See pole RDS raadiojaam.
 RDS andmeid pole saadud.
 Raadiojaam ei näita programmi tüüpi.
Vilgub programmi teenuse nimi.
 Sellel raadiojaamal pole alternatiivsagedusi.
– Vajuta  +/–, kuni vilgub programmi
teenuse nimi. Ilmub “PI SEEK”, ja seade
hakkab otsima teist samasuguste PI
(programmi identifikatsioon) andmetega
sagedust.
CD taasesitus
MP3/WMA/AAC failide taasesitus nõuab
rohkem aega.
 Selliste ketaste taasesituse alustamine nõuab
rohkem aega:
– kettad, mis on salvestatud keerulise
puustruktuuriga;
– kettad, mis on salvestatud mitmel seansil;
– kettad, millele saab lisada andmeid.
Parameetreid ei kerita displeil.
 Väga paljude tähistega ketastel võidakse neid
mitte kerida.
 “AUTO SCR” on seatud “OFF”.
– Seadista “A.SCRL-ON” (17. lk.).
– Vajuta ja hoia allavajutatult  (SCRL).
Heli hüpleb.
 Paigaldamine pole teostatud õigesti.
– Paigalda väiksemale kui 45° nurgale
stabiilses kohas autosalongis.
 Ketas on rikutud või määrdunud.
USB taasesitus
Ei saa taasesitada, kasutades USB
kontsentraatorit.
 See seade ei suuda tuvastada USB seadmeid,
kasutades USB kontsentraatorit.
Ketast ei saa sisestada.
 Juba on sisestatud teine ketas.
 Ketas on jõuga sisestatud tagurpidi või valesti.
Ei saa taasesitada.
 USB seade ei tööta.
– Ühenda see veelkord.
Ketast ei taasesitata.
 Ketas on rikutud või määrdunud.
 CD-R/CD-RW pole ettenähtud audio
kasutamiseks (20. lk.).
USB seadme taasesitus nõuab palju aega.
 USB seadmes on keerulise puustruktuuriga
failid.
MP3/WMA/AAC failisid ei saa taasesitada.
 Ketas ei ühildu MP3/WMA/AAC formaadi ja
versiooniga. Täpsemat informatsiooni
mängitavate ketaste ja formaatide kohta vaata
tehnilise toe kodulehelt.
Katkendlik heli
 Heli võib olla katkendlik, kui bitikiirus ületab
320 kbps.
24
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Vigade indikatsioonid/teated
CHECKING
 Seade kinnitab USB seadme ühendust.
– Oota, kuni lõpetatakse ühenduse
kinnitamine.
ERROR
 Ketas on rikutud või määrdunud.
– Puhasta ketas või sisesta see õigesti.
 Sisestatud ketas on tühi.
 Ketast ei saa taasesitada mõne probleemi tõttu.
– Sisesta teine ketas.
 USB seadet ei tuvastatud automaatselt.
– Ühenda see veelkord.
 Vajuta , et ketast välja võtta.
FAILURE
 Vale kõlarite/võimendite ühendus.
– Ühenduse kontrollimiseks vaata selle mudeli
paigaldamise/ühenduste juhendist.
HUB NO SUPRT (kontsentraatoreid ei toetata)
 See seade ei toeta USB kontsentraatorit.
NO AF
 Sellel raadiojaamal pole alternatiivsagedusi.
– Vajuta  +/–, kuni vilgub programmi
teenuse nimi. Seade hakkab otsima teist
samasuguste PI (programmi
identifikatsioon) andmetega sagedust (ilmub
"PI SEEK").
NO DEV (pole seadet)
 On valitud USB signaaliallikas, kuid pole
ühendatud USB seade. Taasesituse ajal
ühendati lahti USB seade või USB kaabel
– Ühenda kindlasti USB seade või USB kaabel.
NO MUSIC
 Kettal või USB seadmes pole muusikafailisid.
– Sisesta seadmesse muusika CD.
– Ühenda USB seade, milles on muusikafailid.
NO NAME
 Rajale pole salvestatud ketta/albumi/esitaja/
raja nime.
NOT FOUND
 Tähestiku järgi otsingul pole parameetrit, mis
algab valitud tähega.
NO TP
 Seade jätkab saadavate TP raadiojaamade
otsingut.
OFFSET
 Võib olla tekkinud seesmine viga.
– Kontrolli ühendust. Kui vea indikatsioon
ikka veel ilmub displeile, võta ühendus
lähima Sony edasimüüjaga.
OVERLOAD
 USB seade on koormatud.
– Ühenda USB seade lahti, siis vaheta
signaaliallikat vajutades .
– Näitab, et USB seade ei tööta normaalselt või
on ühendatud mittetoetatud seade.
READ
 Seade loeb kõikide radade ja albumite
informatsiooni kettal
– Oota, kuni lugemine lõpetatakse ja taasesitus
algab automaatselt. Sõltuvalt ketta
struktuurist võib see nõuda rohkem kui
minuti.
USB NO SUPRT (USB ei toetata)
 Ühendatud USB seadet ei toetata.
– Täpsemat informatsiooni USB seadme
ühilduvuse kohta vaata tehnilise toe
kodulehelt.
“
” või “
”
 Minnes kiiresti tagasi või kiiresti edasi jõuti
ketta algusesse või lõppu ning edasi ei saa
enam minna.
25
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
“ ”
 Tähist ei saa kuvada selles seadmes.
Kui antud toimingute abil ei õnnestunud
probleemi lahendada, võta ühendus Sony
edasimüüjaga.
Kui viid seadme remonti seoses CD taasesituse
probleemiga, võta samuti kaasa ketas, mida
kasutati probleemi tekkimise hetkel.
26
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, November 25, 2011 1:11 PM
Tehnilise toe kodulehekülg internetis
Oma küsimustega või soovides saada selle seadme kohta tehnilise
toetuse informatsiooni internetis, külasta järgmist kodulehte:
http://support.sony-europe.com/
Registreeri oma seade:
www.sony-europe.com/myproducts
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
01GB02CD-EUR.fm Page 29 Monday, November 28, 2011 1:02 PM
4-284-027-11(1)
FM/MW/LW
kompaktiniſ
diskſ grotuvas
Norėdami atšaukti demonstraciją (DEMO), žiūrėkite 4 psl.
CDX-GT564UI/CDX-GT560UI
Naudojimo instrukcija
LT
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Šis produktas yra apsaugomas Microsoft
Corporation nustatytomis intelektualaus turto
teisėmis. Tokios technologijos naudojimas ne
su šiuo įrenginiu arba platinimas yra
draudžiamas, jeigu nėra Microsoft arba įgaliotos
Microsoft dukterinės įmonės licencijos.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ir
iPod touch yra Apple Inc. prekių ženklai,
kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.
Šis lipdukas yra korpuso apačioje.
Pastaba klientams tose šalyse, kuriose
galioja ES direktyvos
Šio produkto gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. EMC ir produktų saugos
įgaliotas atstovas yra Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos
klausimais kreipkitės atskiruose serviso
arba garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu
su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį
produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų
būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Įspėjimas, jeigu automobilio
uždegimas neturi ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio
išsijungimo funkciją (18 psl.). Įrenginio
maitinimas bus automatiškai pilnai
atjungtas nustatytu laiku po įrenginio
išjungimo, kad akumuliatorius
neišsikrautų. Jeigu nenustatote
automatinio išsijungimo funkcijos,
kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą,
paspauskite ir laikykite paspaustą
 , kol pradingsta ekrano
parodymai.
ZAPPIN ir Quick-BrowZer yra Sony
Corporation prekių ženklai.
Microsoft, Windows, Windows Vista ir
Windows Media ir logotipai yra Microsoft
Corporation prekių ženklai arba registruoti
prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
2
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Turinys
Nuo ko pradėti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO veiksenos atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Laikrodžio nustatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Priekinio skydelio nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Įrenginio mygtukai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radijo imtuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radijo stočių išsaugojimas ir priėmimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Disko atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB įrenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB įrenginio atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
iPod tiesioginis valdymas — Valdymo veiksena keleiviui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Takelių paieška ir atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Takelių atkūrimas, naudojant skirtingas veiksenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Takelio paieška pagal pavadinimą — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Takelio paieška, klausantis takelių fragmentų — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Garso nuostatos ir nuostatų meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Garso nuostatų keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Patobulintų garso funkcijų naudojimas — patobulintas garso procesorius . . . . . . . 15
Nuostatų parametrų sureguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Papildomų įrenginių naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Papildomas garso įrenginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RM-X114 nuotolinio valdymo pultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Papildoma informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Įspėjimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Aptarnavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Naudojimo patarimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Nuo ko pradėti
DEMO veiksenos
atšaukimas
Galite atšaukti demonstraciją, kuri
pasirodo, kai išjungiate įrenginį.
1
2
3
4
Paspauskite ir laikykite paspaustą
pasirinkimo mygtuką.
Pasirodo nuostatų meniu.
3
4
4
1
2
Paspauskite ir laikykite paspaustą
 .
Įrenginys išsijungia.
Paspauskite priekinio skydelio
paleidimo mygtuką , po to
patraukite priekinį skydelį į save.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte “DEMO-OFF”, po to jį
paspauskite.
Nustatymas yra atliktas.
Paspauskite (BACK).
Įrenginys grįžta prie normalaus
atkūrimo/priėmimo.
Laiko atvaizdavimui yra naudojama
24 valandų sistema.
2
Kad išvengtumėte įrenginio vogimo, galite
nuimti šio įrenginio priekinį skydelį.
Pasukite valdymo ratuką, kol pasirodo
“DEMO”, po to jį paspauskite.
Laikrodžio nustatymas
1
Priekinio skydelio
nuėmimas
Įspėjimo signalas
Jeigu pasuksite uždegimo raktą į OFF
(išjungtas) poziciją, nenuėmę įrenginio
priekinio skydelio, kelias sekundes skambės
įspėjimo signalas. Įspėjimo signalas
skambės tik tada, jeigu yra naudojamas
integruotas stiprintuvas.
Pastaba
Paspauskite ir laikykite paspaustą
pasirinkimo mygtuką.
Pasirodo nuostatų meniu.
Saugokite priekinį skydelį nuo karščio/aukštos
temperatūros ir drėgmės. Nepalikite jo
pastatytame automobilyje arba ant priekinio/
galinio automobilio skydelio.
Pasukite valdymo ratuką, kol pasirodo
“CLOCK-ADJ”, po to jį paspauskite.
Blyksi valandų indikacija.
Priekinio skydelio uždėjimas
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami pakeisti skaičių indikaciją,
paspauskite  –/+.
Sujunkite priekinio skydelio dalį A su
įrenginio dalimi B, kaip yra atvaizduota
iliustracijoje, po to paspauskite kairiąją
pusę, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
Po minučių nustatymo paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
Nustatymas yra baigtas, ir laikrodis
pradeda skaičiuoti laiką.
Norėdami atvaizduoti laikrodį, paspauskite
.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Įrenginio mygtukai
Pagrindinis įrenginys
Šiame skyriuje yra aprašytas valdymo
mygtukų išdėstymas ir pagrindiniai veiksmai.
 ZAP mygtukas 13 psl.
Perjungimui į ZAPPIN™ veikseną.
 SOURCE/OFF mygtukas
Paspauskite, kad įjungtumėte
maitinimą/keistumėte signalo šaltinį
(Radijo imtuvas/CD/USB/AUX).
Paspauskite ir vieną sekundę laikykite
paspaustą, kad išjungtumėte maitinimą.
Paspauskite ir laikykite paspaustą ilgiau
už 2 sekundes, kad išjungtumėte
maitinimą ir kad pradingtų ekrano
parodymai.
 Valdymo ratukas/pasirinkimo
mygtukas 14, 17 psl.
Garso lygio reguliavimas (pasukite);
nuostatų parametrų išsirinkimas
(paspauskite ir pasukite).
 SEEK +/– mygtukai
Radijo imtuvas:
Automatinis derinimas su radijo
stotimis (paspauskite); radijo stočių
suradimas rankiniu būdu (paspauskite
ir laikykite paspaustą).
CD grotuvas/USB įrenginys:
Takelių praleidimas (paspauskite);
nepertraukiamas takelių praleidimas
(paspauskite, po to apytiksliai
sekundės metu paspauskite dar kartą ir
laikykite paspaustą); takelio persukimas
atgal/greitai į priekį (paspauskite ir
laikykite paspaustą).
 Disko skyrelis
Disko įdėjimui (užrašams skirta puse į
viršų), atkūrimas prasideda
automatiškai.
 Ekrano langelis
  (išstumti) mygtukas
Disko išstūmimui.
 USB lizdas 9, 10 psl.

(BACK)/MODE mygtukas 6, 11 psl.
Paspauskite, kad grįžtumėte prie
ankstesnių parodymų atvaizdavimo/
išsirinktumėte radijo bangų diapazoną
(FM/MW/LW).
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
įjungtumėte/išjungtumėte valdymo
veikseną keleiviui.
5
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
 Priekinio skydelio paleidimo
mygtukas 4 psl.
 Nuotolinio valdymo pulto signalo
imtuvas

(BROWSE) mygtukas 12 psl.
Perjungimui į Quick-BrowZer™
veikseną.
Radijo imtuvas
Radijo stočių
išsaugojimas ir priėmimas
 AF (alternatyvūs dažniai)/
TA (kelių eismo pranešimai)/
PTY (laidos rūšis) mygtukas 7 psl.
AF ir TA nustatymas (paspauskite);
PTY išsirinkimas (paspauskite ir
laikykite paspaustą) RDS funkcijos
naudojimo metu.
Dėmesio!
Kai vairuodami automobilį derinate imtuvą
su radijo stotimi, naudokite Best Tuning
Memory (BTM) funkciją, kad išvengtumėte
nelaimingo atsitikimo.
 Skaičių mygtukai
Radijo imtuvas:
Išsaugotų radijo stočių priėmimas
(paspauskite); radijo stočių
išsaugojimas (paspauskite ir laikykite
paspaustą).
CD grotuvas/USB įrenginys:
/: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC atkūrimo metu)
Albumų praleidimas
(paspauskite); nepertraukiamas
albumų praleidimas (paspauskite
ir laikykite paspaustą).
: REP* 12 psl.
: SHUF 12 psl.
: PAUSE
Atkūrimo sulaikymui. Kad
atšauktumėte, paspauskite šį
mygtuką dar kartą.
Automatinis išsaugojimas
— BTM
 DSPL (ekranas)/SCRL (perstumti)
mygtukas 7, 9, 10, 11 psl.
Ekrane atvaizduojamų parametrų
keitimas (paspauskite); ekrane
atvaizduojamų parametrų perstūmimas
(paspauskite ir laikykite paspaustą).
 AUX įvesties lizdas 19 psl.
1
2
3
Kartotinai paspauskite
, kad pasirodytų
“TUNER”.
Norėdami keisti diapazoną, kartotinai
paspauskite . Įmanoma išsirinkti
FM1, FM2, FM3, MW arba LW.
Paspauskite ir laikykite paspaustą
pasirinkimo mygtuką.
Pasirodo nuostatų meniu.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “BTM”, po to jį
paspauskite.
Įrenginys po skaičių mygtukais išsaugo
atmintyje radijo stotis jų dažnių tvarka.
Išsaugojimas rankiniu būdu
1
Radijo stoties, kurią norite išsaugoti,
priėmimo metu paspauskite ir laikykite
paspaustą skaičiaus mygtuką (nuo 
iki ), kol pasirodo “MEM”.
* Šis mygtukas turi apčiuopiamą tašką.
6
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Išsaugotų radijo stočių
priėmimas
1
Išsirinkite diapazoną, po to
paspauskite skaičiaus mygtuką (nuo
 iki ).
Automatinis derinimas
1
Išsirinkite diapazoną, po to
paspauskite  +/–, kad
ieškotumėte radijo stočių.
Paieška bus pertraukta, kai įrenginys
suras radijo stotį. Pakartokite šią
procedūrą, kad surastumėte reikalingą
radijo stotį.
Patarimas
Jeigu žinote radijo stoties, kurios norite klausytis,
dažnį, paspauskite ir laikykite paspaustą
 +/–, kad surastumėte apytikslį dažnį, po
to kartotinai paspauskite  +/–, kad
tiksliai sureguliuotumėte šį dažnį (derinimas
rankiniu būdu).
RDS
FM radijo stotys, turinčios radijo duomenų
sistemą (RDS), siunčia negirdimą
skaitmeninę informaciją kartu su paprastais
radijo laidos signalais.
Pastaba
• Priklausomai nuo šalies/regiono ne visos RDS
funkcijos gali būti prieinamos.
• RDS neveiks, jeigu signalas yra labai silpnas
arba radijo stotis, su kuria suderinote imtuvą,
neperduoda RDS duomenų.
Ekrano parametrų keitimas
Paspauskite .
AF (alternatyvūs dažniai) ir
TA (kelių eismo pranešimai)
nustatymas
AF nepertraukiamai derina įrenginį su
radijo stotimi, priimdamas jos galingiausią
signalą tinkle, o TA užtikrina aktualią kelių
eismo informaciją arba kelių eismo laidą
(TP), jeigu tokia yra priimama.
1
Kartotinai paspauskite , kad
pasirodytų reikalinga nuostata.
Išsirinkite
Kad
AF-ON
įjungtumėte AF ir
išjungtumėte TA.
TA-ON
įjungtumėte TA ir
išjungtumėte AF.
AF/TA-ON
įjungtumėte AF ir TA.
AF/TA-OFF
išjungtumėte AF ir TA.
RDS radijo stočių išsaugojimas su AF ir
TA nuostata
Galite išsaugoti RDS radijo stotis kartu su
AF/TA nuostata. Jeigu naudojate BTM
funkciją, yra išsaugomos tik RDS radijo
stotys, turinčios tokią pat AF/TA nuostatą.
Jeigu atliekate nustatymą rankiniu būdu,
įmanoma nustatyti ir RDS radijo stotis ir
kitas radijo stotis su skirtinga AF/TA
nuostata kiekvienai stočiai.
1 Nustatykite AF/TA, po to išsaugokite radijo
stotis rankiniu būdu arba naudodami BTM
funkciją.
Neeilinių pranešimų priėmimas
Kai yra įjungta AF arba TA funkcija,
priimami neeiliniai pranešimai
automatiškai pertraukia išrinkto šaltinio
atkūrimą.
Patarimas
Jeigu kelių eismo pranešimo priėmimo metu
sureguliuojate garso lygį, šis lygis bus išsaugotas
atmintyje pranešimų atkūrimui ateityje,
nepriklausomai nuo tuo metu nustatyto garso lygio.
7
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Vienos regioninės programos
priėmimas — REGIONAL
Kai yra įjungta AF funkcija: šio įrenginio
pradinės nuostatos riboja priėmimą
nustatytame regione, todėl nebus
persijungiama į kitą regioninę radijo stotį,
kuri turi galingesnį signalą.
Jeigu išvažiuojate iš šios regioninės
programos perdavimo zonos, FM priėmimo
metu meniu nustatykite “REG-OFF”
(18 psl.).
Pastaba
Ši funkcija neveikia Jungtinėje Karalystėje ir kai
kuriuose kituose regionuose.
Vietinio ryšio funkcija
(tik Jungtinėje Karalystėje)
Ši funkcija leidžia išsirinkti kitas vietines
radijo stotis savo regione, net jeigu jos nėra
išsaugotos po skaičių mygtukais.
1 FM radijo laidos priėmimo metu
paspauskite skaičiaus mygtuką (nuo  iki
), po kuriuo yra išsaugota vietinė radijo
stotis.
Įrenginys pradeda ieškoti radijo stoties,
kuri perduoda išrinktos rūšies laidą.
Laidų rūšys
NEWS (žinios), AFFAIRS (aktualūs įvykiai),
INFO (informacija), SPORT (sportas),
EDUCATE (švietimas), DRAMA
(spektakliai), CULTURE (kultūra), SCIENCE
(mokslas), VARIED (įvairios), POP M
(populiari muzika), ROCK M (roko
muzika), EASY M (lengvoji muzika),
LIGHT M (lengvoji klasikinė muzika),
CLASSICS (rimta klasikinė muzika),
OTHER M (kitos rūšies muzika), WEATHER
(orų prognozės), FINANCE (verslo žinios),
CHILDREN (laidos vaikams), SOCIAL A
(visuomeniniai klausimai), RELIGION
(religija), PHONE IN (laidos, kurių metu
klausytojai gali išsireikšti telefonu),
TRAVEL (kelionės), LEISURE (poilsis),
JAZZ (džiazas), COUNTRY (kantri muzika),
NATION M (nacionalinė muzika), OLDIES
(praėjusių dešimtmečių muzika), FOLK M
(folklorinė muzika), DOCUMENT
(dokumentinės laidos)
2 5 sekundžių bėgyje dar kartą paspauskite
vietinės radijo stoties skaičiaus mygtuką.
Kartokite šiuos veiksmus, kol bus priimama
vietinė radijo stotis.
CT (laikrodžio) nustatymas
RDS paslaugos CT duomenys nustato
laikrodį.
PTY (laidos rūšies)
išsirinkimas
Atvaizduoja šiuo metu priimamos laidos
rūšį. Taip pat ieško išrinktos rūšies laidų.
1
2
1
Meniu nustatykite “CT-ON” (17 psl.).
Pastaba
CT funkcija gali neveikti teisingai, nors yra
priimama RDS radijo stotis.
FM radijo laidos priėmimo metu
paspauskite ir laikykite paspaustą
 (PTY).
Pasirodo dabartinės laidos rūšies
pavadinimas, jeigu radijo stotis
perduoda PTY duomenis.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų reikalinga laidų rūšis, po to
paspauskite jį.
8
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
CD grotuvas
Disko atkūrimas
Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA (taip
pat turi CD TEXT) ir CD-R/CD-RW (MP3/
WMA/AAC failus (21 psl.)).
1
Įdėkite diską (užrašams skirta puse į
viršų).
Atkūrimas prasidės automatiškai.
Norėdami išimti diską, paspauskite .
USB įrenginiai
• Galite naudoti MSC (Mass Storage Class)
tipo USB įrenginius, kurie atitinka USB
standartą.
• Atitinkami kodekai yra MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) ir AAC
(.mp4).
• Rekomenduojama sudaryti USB įrenginio
duomenų atsarginę kopiją.
Išsamesnę informaciją dėl USB įrenginio
suderinamumo žiūrėkite nurodytoje
techninio rėmimo interneto svetainėje.
Pastaba
Kai išimate/įdedate diską, USB įrenginiai turi būti
atjungti, kad nesugadintumėte disko.
Ekrano parametrų keitimas
Atvaizduojami parametrai gali skirtis
priklausomai nuo disko tipo, įrašymo
formato ir nuostatų.
Paspauskite .
Pastaba
Prijunkite USB įrenginį po automobilio variklio
įjungimo.
Priklausomai nuo USB įrenginio, įmanoma, kils
veikimo sutrikimai arba atsiras gedimai, jeigu
įrenginį prijungsite prieš variklio įjungimą.
USB įrenginio atkūrimas
1
Atidarykite USB lizdo dangtelį, po to
prijunkite prie USB lizdo USB įrenginį,
naudodami jo USB kabelį.
Prasideda atkūrimas.
Jeigu USB įrenginys jau yra prijungtas,
kad pradėtumėte atkūrimą, kartotinai
paspauskite , kol pasirodo
“USB”.
Norėdami pertraukti atkūrimą, paspauskite
ir vieną sekundę laikykite paspaustą
.
9
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Norėdami atjungti USB įrenginį,
pertraukite atkūrimą USB įrenginiu, po to jį
atjunkite.
Pastaba
• Nenaudokite tokių didelių arba sunkių USB
įrenginių, kurie dėl vibracijų gali nukristi arba
atsijungti.
• USB įrenginio atkūrimo metu nenuimkite
priekinio skydelio, priešingu atveju USB
įrenginyje išsaugoti duomenys gali būti
sugadinti.
Ekrano parametrų keitimas
Atvaizduojami parametrai gali skirtis
priklausomai nuo USB įrenginio, įrašymo
formato ir nuostatų.
Paspauskite .
Pastaba
• Maksimaliai galima atvaizduoti:
– aplankai (albumai): 128
– failai (takeliai) aplanke: 500
• Priklausomai nuo įrašytų duomenų kiekio
atkūrimo pradėjimas gali užimti kažkiek laiko.
• Gali būti neįmanoma atkurti DRM (Digital
Rights Management) failų.
• Atkuriant arba persukant greitai į priekį/atgal
VBR (kintančio greičio bitų srautas) MP3 failą,
įmanoma, nebus teisingai atvaizduojama
praėjusi atkūrimo trukmė.
• Nėra remiamas toliau minėtų MP3/WMA/AA
failų atkūrimas.
– kurie yra suglaudinti, naudojant
nenuostolingą suglaudinimą
– kurie yra apsaugoti autorių teisių pagalba
iPod
Šioje naudojimo instrukcijoje “iPod” yra
naudojamas kaip bendras iPod ir iPhone
įrenginių iPod funkcijų žymėjimas, jeigu
tekste arba iliustracijose nėra nurodyta
kitaip.
Išsamesnę informaciją dėl iPod
suderinamumo žiūrėkite “Apie iPod”
(22 psl.) arba aplankykite techninio rėmimo
interneto svetainę.
iPod atkūrimas
Prieš iPod prijungimą sumažinkite šio
įrenginio garso lygį.
1
Atidarykite USB lizdo dangtelį, po to
prijunkite iPod prie USB lizdo,
naudodami iPod skirtą USB sujungimo
kabelį (nekompl.)*.
* Yra rekomenduojama naudoti iPod skirtą
RC-100IP USB sujungimo kabelį.
iPod takelių atkūrimas automatiškai
prasideda nuo paskutinio atkurto taško.
Jeigu iPod jau yra prijungtas, kad
pradėtumėte atkūrimą, kartotinai
paspauskite , kol
pasirodo “USB”. (Kai iPod yra
atpažintas, ekrane pasirodo “IPD”.)
Paspauskite ir vieną sekundę laikykite
paspaustą , kad
pertrauktumėte atkūrimą.
10
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Kai norite atjungti iPod, pertraukite iPod
atkūrimą, o po to atjunkite iPod.
iPhone vartotojų dėmesiui
Kai prijungiate iPhone, naudodami USB, telefono
garso lygį reguliuoja pats iPhone. Kad nebūtų
atkuriamas garsus garsas po telefono skambučio,
nepadidinkite garso lygio pokalbio telefonu metu.
iPod tiesioginis valdymas
— Valdymo veiksena
keleiviui
Galite tiesiogiai valdyti prie šio įrenginio
prijungtą iPod.
1
Pastaba
iPod atkūrimo metu nenuimkite priekinio
skydelio, priešingu atveju gali būti sugadinti
duomenys.
Patarimas
iPod akumuliatorius yra įkraunamas, kol
įrenginys yra įjungtas.
Atkūrimo tęsimo veiksena
Kai iPod yra prijungtas prie šio įrenginio,
atkūrimas prasideda, naudojant nustatytą
iPod veikseną. Šios veiksenos naudojimo
metu nėra prieinami nurodyti mygtukai.
–  (REP)
–  (SHUF)
Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite
paspaustą .
Pasirodo “MODE IPOD”, ir iPod galite
valdyti tiesiogiai.
Norėdami išjungti valdymo veikseną
keleiviui, paspauskite ir laikykite paspaustą
.
Po to pasirodo “MODE AUDIO”, ir
atkūrimo veiksena persijungia į iPod
veikseną.
Pastaba
Garso lygį galima sureguliuoti, naudojant tik šį
įrenginį.
Ekrano parametrų keitimas
Paspauskite .
Pastaba
Kai kurios iPod atmintyje išsaugotos raidės gali
nebūti atvaizduotos teisingai.
Albumų, Podcast tinklalaidžių,
žanrų, grojaraščių ir atlikėjų
praleidimas
Kad
Elkitės taip
praleistumėte
Paspauskite /
(ALBUM /)
[paspauskite kiekvieną
mygtuką vieną kartą]
praleistumėte Paspauskite ir laikykite
nepertraukiamai paspaustą /
(ALBUM /)
[laikykite paspaustą iki
reikalingos vietos]
11
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Takelių paieška ir
atkūrimas
Takelių atkūrimas,
naudojant skirtingas
veiksenas
Galite takelius atkurti kartotinai (kartotinis
atkūrimas) arba mišria tvarka (mišrus
atkūrimas).
Prieinamos atkūrimo veiksenos skiriasi
priklausomai nuo išrinkto garso signalo
šaltinio.
1
Atkūrimo metu kartotinai paspauskite
 (REP) arba  (SHUF), kad
pasirodytų reikalinga atkūrimo
veiksena.
Atkūrimo pradėjimas, naudojant
išrinktą veikseną, gali užimti kažkiek
laiko.
Kartotinis atkūrimas
Išsirinkite
Kad atkurtumėte
TRACK
SHUF PLAYLIST* grojaraštį mišria
tvarka.
SHUF GENRE*1
žanrą mišria tvarka.
SHUF DEVICE*
įrenginį mišria tvarka.
SHUF OFF
takelius normalia
tvarka (normalus
atkūrimas).
3
*1 tik iPod
*2 tik CD
*3 tik USB ir iPod
Takelio paieška
pagal pavadinimą
— Quick-BrowZer™
Galite lengvai pagal kategoriją ieškoti
takelio CD diske arba USB įrenginyje.
1
Podcast tinklalaidę
kartotinai.
ARTIST*1
atlikėją kartotinai.
PLAYLIST*1
grojaraštį kartotinai.
GENRE*1
žanrą kartotinai.
OFF
takelius normalia
tvarka (normalus
atkūrimas).
Kad atkurtumėte
SHUF ALBUM
albumą mišria tvarka.
SHUF DISC*2
diską mišria tvarka.
Paspauskite
(BROWSE)*.
Įrenginys įjungia Quick-BrowZer
veikseną, ir pasirodo paieškos kategorijų
sąrašas.
Kai pasirodo takelių sąrašas, kartotinai
paspauskite
(BACK), kad pasirodytų
reikalinga paieškos kategorija.
* Atkūrimo metu ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą
(BROWSE), kad
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią (tik
USB).
2
3
Išsirinkite
atlikėją mišria tvarka.
1
albumą kartotinai.
1
Mišrus atkūrimas
12
SHUF ARTIST*1
takelį kartotinai.
ALBUM
PODCAST*
SHUF PODCAST*1 Podcast tinklalaides
mišria tvarka.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte reikalingą paieškos
kategoriją, po to paspauskite jį,
kad patvirtintumėte.
Pakartokite 2 veiksmą, kol bus
išrinktas reikalingas takelis.
Prasideda atkūrimas.
Norėdami išjungti Quick-BrowZer
veikseną, paspauskite
(BROWSE).
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Pastaba
2
Kai įjungiate Quick-BrowZer veikseną,
kartotinio/mišraus atkūrimo nuostata yra
atšaukiama.
Paieška, praleidžiant
elementus
— Peršokimo veiksena
3
Kai kategorijoje yra daug elementų,
galite greitai surasti reikalingą elementą.
1
2
3
4
Quick-BrowZer veiksenos naudojimo
metu paspauskite .
Pasirodo elemento pavadinimas.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte elementą, kuris yra
netoli nuo reikalingo elemento.
Elementų praleidimo žingsnis yra 10%
nuo bendro elementų skaičiaus.
Paspauskite pasirinkimo mygtuką.
Vėl pasirodo Quick-BrowZer veiksenos
parodymai, ir pasirodo išrinktas
elementas.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte reikalingą elementą, ir
paspauskite jį.
Atkūrimas prasideda, jeigu išrinktas
elementas yra takelis.
Norėdami išjungti peršokimo veikseną,
paspauskite
(BACK) arba  –.
Paieška alfabeto tvarka
— Paieška pagal alfabetą
Kai iPod yra prijungtas prie įrenginio, galite
pagal alfabetą ieškoti reikalingo parametro.
1
Quick-BrowZer veiksenos naudojimo
metu paspauskite .
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte reikalingo parametro
pavadinimo pirmą raidę, po to
paspauskite ratuką.
Alfabeto tvarka pasirodo parametrai,
kurių pavadinimai prasideda išrinkta
raide.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte parametrą, po to
paspauskite valdymo ratuką.
Atkūrimas prasideda, jeigu išrinktas
elementas yra takelis.
Norėdami atšaukti paiešką pagal alfabetą,
paspauskite
(BACK) arba  –.
Pastaba
• Paieškos pagal alfabetą metu yra praleidžiamas
simbolis arba artikelis (a/an/the), einantis prieš
išrinkto parametro pavadinimą.
• Priklausomai nuo išrinkto paieškos parametro
gali būti prieinama tik peršokimo veiksena.
• Paieška pagal alfabetą gali užimti kažkiek laiko
priklausomai nuo takelių skaičiaus.
Takelio paieška,
klausantis takelių
fragmentų — ZAPPIN™
Eilės tvarka klausydamiesi į CD diską arba į
USB įrenginį įrašytų takelių trumpų
fragmentų galite ieškoti reikalingo takelio.
ZAPPIN veiksena yra pritaikyta, kad
ieškotumėte takelio mišraus arba kartotinio
mišraus atkūrimo veiksenos naudojimo
metu.
1
Atkūrimo metu paspauskite .
Atkūrimas prasideda nuo sekančio
takelio fragmento. Galite išsirinkti
atkūrimo trukmę (18 psl.).
13
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Takelis
 yra
paspaustas.
2
Kiekvieno takelio fragmentas,
kuris yra atkuriamas ZAPPIN
veiksenos naudojimo metu.
Paspauskite pasirinkimo mygtuką arba
, kai yra atkuriamas reikalingas
takelis.
Išrinktas takelis yra atkuriamas nuo
pradžios, naudojant normalaus atkūrimo
veikseną.
Paspaudžiant
(BACK), atkuriamas
takelis taip pat yra tvirtinamas.
Garso nuostatos ir
nuostatų meniu
Garso nuostatų keitimas
Garso charakteristikų
sureguliavimas
1
2
Patarimai
• ZAPPIN veiksenos naudojimo metu
paspauskite  +/–, kad praleistumėte
takelį.
• ZAPPIN veiksenos naudojimo metu
paspauskite / (ALBUM /), kad
praleistumėte albumą.
3
4
Priėmimo/atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų reikalingas meniu
parametras, po to paspauskite ratuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte nuostatą, po to
paspauskite ratuką.
Paspauskite
(BACK).
Galima nustatyti toliau minėtus
parametrus:
EQ7 PRESET (15 psl.)
EQ7 SETTING (15 psl.)
POSITION
SET POSITION (klausymosi pozicijos
nuostata) (16 psl.)
ADJ POSITION*1 (klausymosi pozicijos
sureguliavimas) (16 psl.)
SET SW POS*1 *2 (žemųjų dažnių
akustinės sistemos pozicijos nuostata)
(16 psl.)
BALANCE
Sureguliuoja garso balansą tarp dešiniojo
ir kairiojo garsiakalbio: “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Sureguliuoja garso balansą tarp priekinių
ir galinių garsiakalbių: “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
DM+ (17 psl.)
14
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
RB ENH (galinių garsiakalbių žemųjų
dažnių stiprinimas) (17 psl.)
SW LEVEL*2 (žemųjų dažnių akustinės
sistemos lygis)
Sureguliuoja žemųjų dažnių akustinės
sistemos garso lygį: “+10 dB” – “0 dB” –
“–10 dB”.
(“ATT” yra atvaizduojama, naudojant
žemiausią nuostatą.)
AUX VOL*3 (AUX garso lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto
papildomo įrenginio garso lygį: “+18 dB”
– “0 dB” – “-8 dB”.
Ši nuostata leidžia sureguliuoti garso lygį
tarp signalų šaltinių.
*1 Paslėptas, kai “SET POSITION” yra
nustatytas į “OFF”.
*2 Kai garso išvestis yra nustatyta į “SUB-OUT”
(18 psl.).
*3 Kai yra aktyvuotas AUX signalo šaltinis
(19 psl.).
Patobulintų garso funkcijų
naudojimas — patobulintas garso procesorius
Patobulintas garso procesorius automobilio
salone sukuria idealų garso lauką,
naudodamas skaitmeninį signalo
apdorojimą.
2
3
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų reikalinga vienodintuvo
kreivė, po to paspauskite ratuką.
Paspauskite
(BACK).
Norėdami atšaukti vienodintuvo kreivę,
3 veiksmo atlikimo metu išsirinkite “OFF”.
Patarimas
Vienodintuvo kreivės nuostatą galima išsaugoti
įrenginio atmintyje kiekvienam garso signalo
šaltiniui.
Vienodintuvo kreivės
pritaikymas — EQ7
nustatymas
EQ7 parametro “CUSTOM” nuostata
leidžia atlikti vartotojo pritaikomus
vienodintuvo sureguliavimus.
1
2
3
Garso kokybės išsirinkimas
— EQ7 užfiksuotos nuostatos
4
Galite išsirinkti vienodintuvo kreivę iš 7
vienodintuvo kreivių nuostatų (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM arba OFF).
5
1
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “EQ7 PRESET”, po to
paspauskite ratuką.
Išsirinkite signalo šaltinį, po to
paspauskite pasirinkimo mygtuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “EQ7 SETTING”, po to
paspauskite ratuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “BASE”, po to jį
paspauskite.
Galite išsirinkti vienodintuvo kreivę,
kurią norite naudoti kaip pradinį
sureguliavimo šabloną.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte vienodintuvo kreivę, po
to jį paspauskite.
Nustatykite vienodintuvo kreivę.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte dažnių diapazoną, po
to jį paspauskite.
Priėmimo/atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
15
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Pasukite valdymo ratuką, kad
sureguliuotumėte garso lygį, po to jį
paspauskite.
Galite sureguliuoti garso lygį 1 dB
žingsniu nuo -6 dB iki +6 dB.
Pakartokite  ir  veiksmą, kad
sureguliuotumėte kitus dažnių
diapazonus.
6
Du kartus paspauskite (BACK).
Vienodintuvo kreivė yra išsaugota
“CUSTOM” nuostatoje.
Garso optimizavimas,
naudojant laiko sureguliavimą
— klausymosi pozicija
Įrenginys gali imituoti natūralų garso lauką,
uždelsdamas garso signalo perdavimą per
kiekvieną garsiakalbį atitinkamai
klausymosi pozicijai.
Toliau yra nurodytos “POSITION”
galimybės.
FRONT L (): priekyje
kairėje
FRONT R (): priekyje
dešinėje
FRONT (): priekyje
viduryje
ALL (): automobilio
salono centre
OFF: pozicija nėra
nustatyta
Galite taip pat nustatyti žemųjų dažnių
akustinės sistemos apytikslį atstumą iki
klausymosi pozicijos, jeigu:
– garso išvestis yra nustatyta į “SUB-OUT”
(18 psl.);
– klausymosi pozicija nėra nustatyta į “OFF”.
Toliau yra minėtos “SET SW POS” galimybės.
NEAR (): arti
NORMAL (): normaliai
FAR (): toli
1
2
3
4
5
6
Priėmimo/atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “SET POSITION”, po to jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte “FRONT L”, “FRONT
R”, “FRONT” arba “ALL”, po to jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “SET SW POS”, po to jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte žemųjų dažnių
akustinės sistemos poziciją iš “NEAR”,
“NORMAL” arba “FAR”, po to jį
paspauskite.
Paspauskite
(BACK).
Norėdami atšaukti klausymosi pozicijos
nuostatą, 3 veiksmo atlikimo metu
išsirinkite “OFF”.
Klausymosi pozicijos
sureguliavimas
Galite tiksliai sureguliuoti klausymosi
pozicijos nuostatą.
1
2
Priėmimo/atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “ADJ POSITION”, po to jį
paspauskite.
16
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
3
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
sureguliuotumėte klausymosi poziciją,
po to jį paspauskite.
Sureguliavimo diapazonas: “+3” –
“CENTER” – “–3”.
Paspauskite
2
3
(BACK).
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “RB ENH”, po to jį
paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte “1”, “2” arba “3”, po to
jį paspauskite.
Paspauskite
(BACK).
Patobulintas DM+
Patobulinto DM+ funkcija pagerina
skaitmeniniu būdu suglaudintą garsą,
atnaujindama suglaudinimo proceso metu
prarastus aukštuosius dažnius.
1
2
3
4
Atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
1
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų “DM+”, po to jį
paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte “ON”, po to jį
paspauskite.
3
Paspauskite
(BACK).
Patarimas
DM+ nuostatą galima išsaugoti atmintyje
kiekvienam garso signalo šaltiniui.
Galinių garsiakalbių
naudojimas žemųjų dažnių
akustine sistema — galinių
garsiakalbių žemųjų dažnių
stiprintuvas
Galinių garsiakalbių žemųjų dažnių
stiprintuvo funkcija stiprina žemųjų dažnių
skambėjimą, galiniams garsiakalbiams
naudodama žemųjų dažnių filtro nuostatą
(18 psl.). Ši funkcija leidžia galiniams
garsiakalbiams veikti kaip žemųjų dažnių
akustinei sistemai, jeigu ji nėra prijungta.
1
Nuostatų parametrų
sureguliavimas
Priėmimo/atkūrimo metu paspauskite
pasirinkimo mygtuką.
4
Paspauskite ir laikykite paspaustą
pasirinkimo mygtuką.
Pasirodo nuostatų meniu.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirodytų reikalingas parametras, po
to paspauskite ratuką.
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte nuostatą, po to jį
paspauskite.*
Nustatymas yra atliktas.
Paspauskite
(BACK).
* CLOCK-ADJ ir BTM nuostatų sureguliavimui
4 veiksmo atlikti nereikia.
Toliau minėtas nuostatas galima nustatyti
priklausomai nuo signalo šaltinio ir
nuostatos:
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas)
(4 psl.)
CT (laikrodis)
Aktyvuoja CT funkciją: “ON”, “OFF”
(8 psl.).
BEEP
Aktyvuoja veiksmų atlikimo garso
signalą: “ON”, “OFF”.
CAUT ALM*1 (įspėjimo signalas)
Aktyvuoja įspėjimo signalą: “ON”,
“OFF” (4 psl.).
17
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
AUX-A*1 (AUX garsas)
Aktyvuoja AUX signalų šaltinio
atvaizdavimą: “ON”, “OFF” (19 psl.).
AUTO OFF
Įrenginio maitinimo tiekimas yra
automatiškai atjungiamas po nustatytos
trukmės, kai įrenginys yra išjungtas:
“NO”, “30S” (sekundžių), “30M”
(minučių), “60M” (minučių).
REAR/SUB*1
Perjungia garso signalo išvestį: “SUBOUT” (žemųjų dažnių akustinė sistema),
“REAR-OUT” (galios stiprintuvas).
DEMO (demonstracija)
Aktyvuoja demonstraciją: “ON”, “OFF”.
DIMMER
Keičia ekrano ryškumą: “ON”, “OFF”.
M.DISPLAY (judantys parodymai)
– “SA”: judančių parodymų ir spektro
analizatoriaus atvaizdavimui.
– “OFF”: judančių parodymų išjungimui.
AUTO SCR (automatinis perstūmimas)
Automatiškai perstumia ilgus
parametrus: “ON”, “OFF”.
REGIONAL*2
Riboja priėmimą nustatytame regione:
“ON”, “OFF” (8 psl.).
SW PHASE*4 (žemųjų dažnių akustinės
sistemos fazė)
Galite išsirinkti žemųjų dažnių akustinės
sistemos fazę: “NORM”, “REV”.
HPF FREQ (aukštųjų dažnių filtro dažnis)
Galite išsirinkti priekinių/galinių
garsiakalbių ribinį dažnį: “OFF”, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOP (aukštųjų dažnių filtro kreivė)
Galite išsirinkti HPF kreivę (efektyvus
tik tada, kai HPF FREQ nėra nustatytas į
“OFF”): “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (dinaminis garso lygis)
Stiprina žemųjų ir aukštųjų dažnių lygį,
kad tylūs garsai būtų aiškesni: “ON”,
“OFF”.
ALO (automatinis lygio optimizatorius)
Optimaliai sureguliuoja visų atkūrimo
signalo šaltinių garso lygį: “ON”, “OFF”.
BTM (6 psl.)
*1 Kai įrenginys yra išjungtas.
*2 Kai yra priimama FM radijo stotis.
*3 Kai garso išvestis yra nustatyta į “SUB-OUT”
arba kai galinių garsiakalbių žemųjų dažnių
stiprintuvas nėra nustatytas į “OFF”.
*4 Kai garso išvestis yra nustatyta į “SUB-OUT”.
ZAP TIME (Zappin atkūrimo trukmė)
Galite išsirinkti ZAPPIN funkcijos
atkūrimo trukmę.
– “Z.TIME-1” (apytiksliai 6 sekundės),
“Z.TIME-2” (apytiksliai 15 sekundžių),
“Z.TIME-3” (apytiksliai 30 sekundžių).
ZAP BEEP (Zappin garso signalas)
Galite nustatyti, ar atkurti garso signalą
tarp takelių fragmentų: “ON”, “OFF”.
LPF FREQ*3 (žemųjų dažnių filtro dažnis)
Galite išsirinkti žemųjų dažnių akustinės
sistemos ribinį dažnį: “50Hz”, “60Hz”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
18
LPF SLOP*3 (žemųjų dažnių filtro kreivė)
Galite išsirinkti LPF kreivę: “1”, “2”, “3”.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Papildomų įrenginių
naudojimas
Papildomas garso
įrenginys
Prijungus papildomą nešiojamą garso
įrenginį prie šio įrenginio AUX įvesties
lizdo (stereofoninis mini lizdas) ir po to
tiesiog išrinkus garso signalo šaltinį, jo garso
įmanoma klausytis per automobilio
garsiakalbius.
4 Šio įrenginio garso lygį nustatykite į įprastą.
5 Sureguliuokite įvesties lygį (15 psl.).
RM-X114 nuotolinio
valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto mygtukais
galima valdyti tas pačias funkcijas, kokias
galima valdyti atitinkamais įrenginio
mygtukais.
DSPL
DSPL
MENU*
Nešiojamo garso įrenginio prijungimas
1 Išjunkite nešiojamą garso įrenginį.
2 Sumažinkite šio įrenginio garso lygį.
3 Prijunkite nešiojamą garso įrenginį prie šio
įrenginio, naudodami sujungimo laidą
(nekompl.)*.
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Toliau minėti nuotolinio valdymo pulto
mygtukai yra naudojami kitaip, nei įrenginio
mygtukai/funkcijos.
Garso lygio reguliavimas
Prieš atkūrimą būtinai sureguliuokite
kiekvieno prijungto garso įrenginio garso
lygį.
1 Sumažinkite šio įrenginio garso lygį.
2 Kartotinai paspauskite , kad
pasirodytų “AUX”.
3 Nešiojamu garso įrenginiu pradėkite
atkūrimą vidutiniu garso lygiu.
• DSPL (ekranas) mygtukas
Ekrano elementų keitimui.
• SOURCE mygtukas
Maitinimo įjungimui; signalo šaltinio
keitimui (Radijo imtuvas/CD/USB/AUX).
• / (SEEK –/+) mygtukai
Radijo imtuvo/CD grotuvo/USB įrenginio
valdymui, veikia taip pat kaip ir įrenginio
 –/+.
• SOUND mygtukas
Veikia taip pat kaip ir įrenginio
pasirinkimo mygtukas.
• OFF mygtukas
Maitinimo išjungimui; signalo šaltinio
atkūrimo pertraukimui.
• LIST mygtukas
Perjungimui į Quick-BrowZer™ veikseną.
19
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
• / (DISC/PRESET +/–) mygtukai
CD grotuvo/USB įrenginio valdymui,
veikia taip pat kaip ir įrenginio /
(ALBUM /) mygtukai.
• ATT (pritildyti) mygtukas
Skirtas garso pritildymui. Kad
atšauktumėte, paspauskite šį mygtuką dar
kartą.
* Nėra prieinamas, naudojant su šiuo įrenginiu.
Pastaba
Jeigu įrenginys yra išjungtas ir pradingo ekrano
parodymai, jo neįmanoma valdyti nuotolinio
valdymo pultu - iš pradžių reikia aktyvuoti
įrenginį, paspaudžiant įrenginio (SOURCE/OFF)
arba įdedant diską.
Papildoma
informacija
Įspėjimai
• Jeigu automobilis buvo pastatytas
tiesioginiuose saulės spinduliuose, prieš
įrenginio naudojimą leiskite jam atvėsti.
• Nepalikite priekinio skydelio arba garso
įrenginio automobilio salone, nes dėl aukštos
temperatūros tiesioginiuose saulės
spinduliuose gali kilti veikimo sutrikimai.
• Elektrinė antena išsistums automatiškai.
Drėgmės kondensavimasis
Jeigu susikondensuoja drėgmė, išimkite diską
ir palaukite apytiksliai valandą, kad drėgmė
išgaruotų; priešingu atveju įrenginys neveiks
teisingai.
Aukštos garso kokybės išsaugojimas
Ant įrenginio arba diskų neužpilkite jokio
skysčio.
Pastabos dėl diskų
• Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės
spindulių arba karščio, pavyzdžiui,
nelaikykite jų prie karšto oro pūstuvų,
nepalikite jų saulėje pastatytame
automobilyje.
• Prieš atkūrimą nuvalykite
diskus valymo skepetėle
kryptimi iš centro į šonus.
Nenaudokite skiediklių,
pavyzdžiui, benzino,
acetono, nuperkamų
valiklių.
20
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
• Šis įrenginys yra skirtas kompaktinių diskų
(CD) standartą atitinkančių diskų atkūrimui.
DualDisc ir kai kurie kiti muzikiniai diskai,
kurie yra koduoti autorių teisių apsaugos
technologijų pagalba, neatitinka
kompaktinių diskų (CD) standarto, todėl šių
diskų, įmanoma, nebus galima atkurti šiuo
įrenginiu.
• Diskai, kurių NEGALIMA atkurti šiuo
įrenginiu
MP3/WMA/AAC failų
atkūrimo tvarka
MP3/WMA/AAC
Aplankas
(albumas)
MP3/WMA/
AAC failas
(takelis)
– Diskai, ant kurių yra užklijuoti lipdukai,
popierius, lipni juosta. Gali kilti veikimo
sutrikimai, arba diskas gali būti sugadintas.
– Nestandartinės (pavyzdžiui, širdies, kvadrato,
žvaigždės) formos diskai. Jeigu bandysite
tokius diskus atkurti, įmanoma, sugadinsite
įrenginį.
– 8 cm (3 1/4 colio) diskai.
Pastabos dėl CD-R/CD-RW diskų
• Maksimalus skaičius: (tik CD-R/CD-RW)
– aplankai (albumai): 150 (įskaitant šaknies
aplanką)
– failai (takeliai) ir aplankai: 300 (jeigu
aplankų/failų pavadinimai yra labai ilgi,
šis skaičius gali būti mažesnis už 300)
– atvaizduojamas ženklų skaičius aplanko/failo
pavadinime: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Jeigu daugkartinio rašymo veiksenos diskas
prasideda CD-DA sesija,
jis yra atpažįstamas kaip CD-DA diskas, ir
kitos sesijos nėra atkuriamos.
• Diskai, kurių NEĮMANOMA atkurti šiuo
įrenginiu
–
–
–
–
Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW.
Nesuderinamu įrenginiu įrašyti CD-R/CD-RW.
Neteisingai užbaigti CD-R/CD-RW.
CD-R/CD-RW, kurie nėra įrašyti muzikinio
CD formatu arba MP3 formatu atitinkamai
ISO9660 1 lygiui/2 lygiui, Joliet/Romeo arba
daugkartinio rašymo veiksenos formatui.
21
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Apie iPod
• Galite prijungti žemiau nurodytus iPod
modelius. Prieš naudojimą atnaujinkite
iPod įrenginius naujiausia programinės
įrangos versija.
Naudojimo modelius
– iPod touch (4. karta)
– iPod touch (3. karta)
– iPod touch (2. karta)
– iPod touch (1. karta)
– iPod classic
– iPod su video*
– iPod nano (6. karta)
– iPod nano (5. karta)
– iPod nano (4. karta)
– iPod nano (3. karta)
– iPod nano (2. karta)
– iPod nano (1. karta)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Valdymo veiksena keleiviui neprieinama,
naudojant įrenginius iPod nano (1 karta) ir
iPod su video.
•“Made for iPod” ir “Works with iPhone”
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
prijungimui tiesiogiai prie iPod arba
iPhone, ir gamintojas sertifikavo jo
atitikimą Apple standartams. Apple
neatsako už šio įrenginio veikimą arba jo
atitikimą saugos ir vartojimo standartams.
Įsidėmėkite - šio priedo naudojimas su
iPod arba iPhone gali įtakoti bevielius
veiksmus.
Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla
klausimų arba problemų, kurios nėra minėtos
šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su
artimiausiu Sony platintoju.
Aptarnavimas
Nuotolinio valdymo pulto ličio baterijos
keitimas
Kai baterija išsikrauna, sumažėja nuotolinio
valdymo pulto veikimo radiusas. Pakeiskite
bateriją nauja CR2025 ličio baterija. Kitos
baterijos naudojimo atveju gali kilti gaisro
arba sprogimo pavojus.
+ puse į viršų
Pastabos dėl ličio baterijos
• Ličio bateriją laikykite mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje. Jeigu vaikas bateriją
prarijo, nedelsdami susisiekite su gydytoju.
• Siekdami užtikrinti gerą kontaktą, nuvalykite
bateriją sausa skepetėle.
• Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo
poliškumo.
• Nelaikykite baterijos metaliniu pincetu, nes dėl
to gali kilti trumpasis jungimas.
• Saugokite bateriją nuo didelio karščio,
pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies
ir pan. poveikio.
Kontaktų valymas
Įrenginys gali neveikti teisingai, jeigu
kontaktai tarp įrenginio ir priekinio skydelio
yra nešvarūs. Kad to išvengtumėte, nuimkite
priekinį skydelį (4 psl.) ir nuvalykite kontaktus
vatos tamponu. Nespauskite labai stipriai.
Priešingu atveju galite sugadinti kontaktus.
22
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Pastaba
• Saugumo sumetimais prieš kontaktų valymą
išjunkite uždegimą ir išimkite uždegimo raktą iš
uždegimo spynos.
• Jokiu būdu nelieskite kontaktų tiesiogiai
pirštais arba metaliniais daiktais.
Techniniai duomenys
Radijo imtuvas
FM
Derinimo diapazonas 87,5 – 108,0 MHz
Antenos lizdas: išorinės antenos lizdas
Tarpinis dažnis: 25 kHz
Naudojamas jautrumas: 8 dBf
Atrankumas: 75 dB prie 400 kHz
Signalo-triukšmų santykis: 80 dB (stereofoninis)
Kanalų atskyrimas: 50 dB prie 1 kHz
Dažnių diapazonas: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Derinimo diapazonas
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenos lizdas: išorinės antenos lizdas
Tarpinis dažnis: 9124,5 kHz arba 9115,5 kHz/4,5 kHz
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Bendro pobūdžio informacija
Išvestys:
Garso išvesties lizdas (perjungiamas galinių
garsiakalbių/žemųjų dažnių akustinės sistemos)
elektrinės antenos relės valdymo lizdas
galios stiprintuvo valdymo lizdas
Įvestys:
nuotolinio valdymo pulto įvesties lizdas
antenos įvesties lizdas
AUX įvesties lizdas (stereofoninis mini lizdas)
USB signalo įvesties lizdas
Maitinimas: 12 V nuolatinės srovės automobilio
akumuliatorius
(neigiamas įžeminimas)
Matmenys: apytiksliai 178  50  179 mm
(7 1/8  2  7 1/8 colio) (plotis/aukštis/gylis)
Pastatymo vietos matmenys: apytiksliai 182  53 
162 mm (7 1/4  2 1/8  6 1/2 colio) (plotis/
aukštis/gylis)
Svoris: apytiksliai 1,2 kg (2 svarai 11 uncijos)
Komplektuojamas priedas:
Pastatymo ir prijungimo dalys (1 komplektas)
Papildomas priedas/įrenginys:
Nuotolinio valdymo pultas: RM-X114
iPod skirtas USB sujungimo kabelis: RC-100IP
Jūsų platintojas gali neturėti kai kurių
aukščiau minėtų priedų. Išsamesnės
informacijos teiraukitės pas platintoją.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys
gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
CD grotuvas
Signalo-triukšmų santykis: 120 dB
Dažnių diapazonas: 10 – 20.000 Hz
Detonacijos sukelti iškrypimai:
žemiau matavimo ribos
USB įrenginys
Sąsaja: USB (pilno greičio)
Maksimalus srovės stiprumas: 1 A
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai
Maksimali išvesties galia: 52 W  4 (prie 4 omų)
23
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Naudojimo patarimai
Šiame skyriuje minėti patarimai padės išspręsti
problemas, kurios galėtų kilti įrenginio
naudojimo metu.
Iš pradžių patikrinkite prijungimus ir valdymo
procedūras.
Išsamesnę informaciją dėl saugiklio
naudojimo ir įrenginio išėmimo iš priekinio
skydelio žiūrėkite su šiuo įrenginiu
komplektuojamoje pastatymo/sujungimų
instrukcijoje.
Jeigu problemos išspręsti nepavyksta,
aplankykite nurodytą techninio rėmimo
interneto svetainę.
Bendro pobūdžio problemos
Įrenginys nėra maitinamas.
 Patikrinkite prijungimus ir saugiklį.
 Jeigu įrenginys yra išjungtas ir ekrano
parodymai pradingo, jo neįmanoma valdyti
nuotolinio valdymo pultu.
– Įjunkite įrenginį.
Elektrinė antena neišsistumia.
 Elektrinė antena neturi relės dėžės.
Nėra garso.
 Yra aktyvuota ATT funkcija.
 Balanso valdymo “FADER” pozicija nėra
nustatyta dviejų garsiakalbių sistemai.
Nėra veiksmų atlikimo garso signalo.
 Veiksmų atlikimo garso signalas yra atšauktas
(17 psl.).
 Yra prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
ir nėra naudojamas vidinis galios stiprintuvas.
Ištrintas atminties turinys.
 Atjungtas arba nėra teisingai prijungtas
maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius.
24
Ištrintos išsaugotos radijo stotys ir
teisingas laikas.
Saugiklis yra perdegęs.
Kyla triukšmas, kai perjungiate uždegimo
rakto poziciją.
 Laidai neatitinka automobilio priedų
maitinimo tiekimo lizdų.
Atkūrimo arba priėmimo metu įsijungia
demonstracija.
 Jeigu 5 minutes nėra atliekamas joks veiksmas,
kai yra nustatytas “DEMO-ON”, yra įjungiama
demonstracija.
– Nustatykite “DEMO-OFF” (18 psl.).
Ekrano parodymai dingsta/nepasirodo
ekrane.
 Pritemdymas yra nustatytas į “DIM-ON”
(18 psl.).
 Ekrano parodymai pradingsta, jeigu
paspaudžiate ir laikote paspaustą
.
– Paspauskite įrenginio , kad
ekrane pasirodytų parodymai.
 Kontaktai yra nešvarūs (22 psl.).
Neveikia automatinio išsijungimo funkcija.
 Įrenginys yra įjungtas. Automatinio
išsijungimo funkcija pradeda veikti po to, kai
įrenginys yra išjungtas.
– Išjunkite įrenginį.
Radijo laidų priėmimas
Neįmanoma priimti radijo stočių.
Garsas yra su triukšmais.
 Neteisingai sujungta.
– Prijunkite elektrinės antenos maitinimo
laidą (mėlynas) arba papildomo maitinimo
tiekimo laidą (raudonas) prie automobilio
antenos stiprintuvo maitinimo tiekimo laido
(tik tada, kai automobilyje radijo antena yra
įmontuota į galinį/šoninį stiklą).
– Patikrinkite automobilio antenos
prijungimus.
– Jeigu automobilio antena neišsistumia,
patikrinkite elektrinės antenos valdymo
laido prijungimą.
Neįmanoma suderinti radijo imtuvo su
nustatytomis radijo stotimis.
 Išsaugokite įrenginio atmintyje teisingą dažnį.
 Perdavimo signalas yra per silpnas.
Neįmanoma atlikti automatinio derinimo.
 Perdavimo signalas yra per silpnas.
– Atlikite derinimą rankiniu būdu.
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
RDS
Kai yra priimama radijo stotis, SEEK
prasideda po kelių klausymosi sekundžių.
 Tai nėra TP stotis arba jos signalas yra per
silpnas.
– Išjunkite TA (7 psl.).
Nėra kelių eismo pranešimų.
 Įjunkite TA (7 psl.).
 Radijo stotis neperduoda kelių eismo
pranešimų, nors tai yra TP radijo stotis.
– Suderinkite įrenginį su kita radijo stotimi.
PTY atvaizduoja “- - - - - - - -”.
 Ši nėra RDS radijo stotis.
 RDS duomenys nėra priimami.
 Radijo stotis nenurodo laidos rūšies.
Blyksi programos tiekėjo pavadinimas.
 Ši radijo stotis neturi alternatyvių dažnių.
– Paspauskite  +/–, kol blyksi
programos tiekėjo pavadinimas. Pasirodo
“PI SEEK”, ir įrenginys pradeda ieškoti kito
dažnio su tokiais pat PI (programos
identifikacija) duomenimis.
CD atkūrimas
Neįmanoma įdėti disko.
 Jau yra įdėtas kitas diskas.
 Diskas jėga įdėtas antraip arba neteisingai.
Diskas nėra atkuriamas.
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
 CD-R/CD-RW nėra skirtas naudojimui su
garso įrenginiais (21 psl.).
Neįmanoma atkurti MP3/WMA/AAC failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3/WMA/AAC
formatu ir versija. Išsamesnę informaciją dėl
atkuriamų diskų ir formatų žiūrėkite techninio
rėmimo interneto svetainėje.
MP3/WMA/AAC failų atkūrimo pradėjimas
užima daug laiko.
 Tokių diskų atkūrimo pradėjimas gali užimti
daugiau laiko:
– diskai, kurie yra įrašyti sudėtinga atšakų
struktūra;
– diskai, kurie yra įrašyti daugkartinio rašymo
veiksena;
– diskai, į kuriuos įmanoma pridėti duomenis.
Nėra perstumiami parametrai ekrane.
 Naudojant diskus, kurie turi labai daug ženklų,
parametrai gali nebūti perstumiami.
 “AUTO SCR” yra nustatytas į “OFF”.
– Nustatykite į “A.SCRL-ON” (18 psl.).
– Paspauskite ir laikykite paspaustą 
(SCRL).
Garsas trukčioja.
 Pastatymas nėra atliktas teisingai.
– Pastatykite įrenginį stabilioje dalyje mažiau
negu 45° laipsnių kampu automobilio
salone.
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
USB atkūrimas
Neįmanoma atkurti, naudojant USB
šakotuvą.
 Šis įrenginys negali atpažinti USB įrenginių,
kurie yra prijungti, naudojant USB šakotuvą.
Neįmanoma atkurti.
 Neveikia USB įrenginys.
– Iš naujo jį prijunkite.
USB įrenginiui reikia daugiau laiko atkūrimo
pradėjimui.
 USB įrenginyje yra išsaugoti failai ir aplankai
su sudėtinga atšakų struktūra.
Garsas yra su trukčiojimais.
 Garsas gali būti su trukčiojimais, kai bitų
perdavimo greitis viršija 320 kbps.
25
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
Klaidų indikacijos/pranešimai
CHECKING
 Įrenginys tvirtina USB įrenginio ryšį.
– Palaukite, kol ryšio patvirtinimas bus
baigtas.
ERROR
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
– Nuvalykite diską arba įdėkite jį teisingai.
 Yra įdėtas tuščias diskas.
 Disko neįmanoma atkurti dėl kokios nors
problemos.
– Įdėkite kitą diską.
 USB įrenginys nebuvo atpažintas automatiškai.
– Iš naujo jį prijunkite.
 Paspauskite , kad išimtumėte diską.
FAILURE
 Garsiakalbiai/stiprintuvai yra prijungti
neteisingai.
– Patikrinkite prijungimus šio modelio
pastatymo/sujungimų instrukcijoje.
HUB NO SUPRT (šakotuvas nėra remiamas)
 Šis įrenginys neremia USB šakotuvo.
NO AF
 Ši radijo stotis neturi alternatyvių dažnių.
– Paspauskite  +/–, kol blyksi
programos tiekėjo pavadinimas. Įrenginys
pradeda ieškoti kito dažnio, kuris turi tokius
pat PI (programos identifikacija) duomenis
(atvaizduojama “PI SEEK”).
NO DEV (nėra įrenginio)
 Yra išrinktas USB signalo šaltinis, tačiau nėra
prijungtas USB įrenginys. USB įrenginys arba
USB kabelis yra atjungtas atkūrimo metu.
– Būtinai prijunkite USB įrenginį arba USB
kabelį.
NO MUSIC
 Diske arba USB įrenginyje nėra muzikinių
failų.
– Įdėkite į šį įrenginį muzikinį CD.
– Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra
išsaugoti muzikiniai failai.
NO NAME
 Į takelį nėra įrašytas disko/albumo/atlikėjo/
takelio pavadinimas.
NOT FOUND
 Nėra parametro, kuris prasidėtų išrinkta raide,
atliekant paiešką pagal alfabetą.
NO TP
 Įrenginys tęs prieinamų TP radijo stočių
paiešką.
OFFSET
 Įmanoma, kilo vidinis veikimo sutrikimas.
– Patikrinkite prijungimus. Jeigu klaidos
indikacija nepradingsta iš ekrano, susisiekite
su artimiausiu Sony platintoju.
OVERLOAD
 USB įrenginys yra perkrautas.
– Atjunkite USB įrenginį, po to pakeiskite
signalo šaltinį, paspausdami
.
– Nurodo, kad USB įrenginys veikia su
sutrikimais, arba yra prijungtas neremiamas
įrenginys.
READ
 Įrenginys nuskaito visų takelių ir albumų,
esančių diske, informaciją.
– Palaukite, kol nuskaitymas bus baigtas ir
atkūrimas prasidės automatiškai.
Priklausomai nuo disko struktūros tai gali
užimti daugiau nei minutę.
USB NO SUPRT (USB nėra remiamas)
 Prijungtas USB įrenginys nėra remiamas.
– Išsamesnę informaciją dėl USB įrenginio
suderinamumo žiūrėkite nurodytoje
techninio rėmimo interneto svetainėje.
“
” arba “
”
 Atliekant persukimą greitai į priekį arba atgal
yra pasiekta disko pradžia arba pabaiga, ir
neįmanoma persukti toliau.
26
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Monday, November 28, 2011 12:58 PM
“ ”
 Šiuo įrenginiu neįmanoma atvaizduoti
atitinkamo ženklo.
Jeigu minėti sprendimai nepadeda pagerinti
situacijos, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Jeigu įrenginį nugabenate į remontą dėl CD
atkūrimo problemų, paimkite su savimi diską,
kurį naudojote, kai kilo problema.
27
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Wednesday, November 16, 2011 2:32 PM
pakalvaks visam.fm Page 26 Monday, November 28, 2011 1:56 PM
Tehniskā atbalsta interneta mājas lapa
Ja Jums ir jautājumi vai vēlaties iegūt jaunāko tehniskā atbalsta informāciju
par šo produktu, skatiet norādītajā interneta mājas lapā:
Tehnilise toe kodulehekülg internetis
Oma küsimustega või soovides saada selle seadme kohta tehnilise
toetuse informatsiooni internetis, külasta järgmist kodulehte:
Techninio rėmimo interneto svetainė
Jei turite klausimų arba norite gauti naujausią techninio rėmimo informaciją
apie šį produktą, žiūrėkite nurodytoje interneto svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
Reģistrējiet savu ierīci:
Registreeri oma seade:
Registruokite savo įrenginį:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2011 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2011
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
CDX-GT564UI/GT560UI
4-284-027-11(1)
Download PDF

advertising