E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\010COV_all.fm
masterpage: Cover
010COV_all.fm Page 1 Wednesday, June 26, 2013 3:32 PM
4-467-643-11(1)
FM/MW/LW
kompaktdisku atskaņotājs
kompaktplaatide mängija
kompaktinių diskų grotuvas
Lietošanas pamācība
LV
Kasutusjuhend
EE
Naudojimo instrukcija
LT
Lai atceltu demonstrācijas (DEMO) rādījumus, skatiet 9. lpp.
Demonstratsiooni (DEMO) näitude tühistamist vaadake 9. lk
Norėdami atšaukti demonstracijos (DEMO) parodymus, žiūrėkite 9 psl.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Drošības labad noteikti uzstādiet šo ierīci
automašīnas salona mērierīču panelī.
Sīkāku informāciju par uzstādīšanu un
pieslēgumiem skatiet komplektācijā iekļautajā
uzstādīšanas/pieslēgumu pamācībā.
Ražots Taizemē
Lāzerdiodes raksturlielumi
• Izstarojuma ilgums: nepārtraukts
• Lāzera izejas jauda: mazāk nekā 53,3 μW
(Šis mērījums veikts 200 mm no optiskās nolasīšanas
ierīces objektīva lēcas ar 7 mm apertūru.)
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz
ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES
direktīvas
Ražotāja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Par ES produktu atbilstību atbildīga: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Brīdinājums, ja automašīnas aizdedzei nav
ACC pozīcijas
Noteikti iestatiet automātiskās izslēgšanās funkciju
(10. lpp.). Ierīces barošana tiks automātiski pilnībā
izslēgta iestatītajā laikā pēc ierīces izslēgšanas, lai
novērstu akumulatora izlādēšanos. Ja neiestatāt
automātiskās izslēgšanās funkciju, katru reizi, kad
izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu
OFF, līdz nozūd displeja rādījumi.
2LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\030TOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Satura rādītājs
Ierīces daļas un taustiņi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ar ko sākt
Priekšējā paneļa noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod/USB ierīces pieslēgšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citas pārnēsājamās audio ierīces pieslēgšana . . .
5
5
5
6
Radiopārraižu klausīšanās
Radiopārraižu klausīšanās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana. . . . . . . . . 7
Atskaņošana
Diska atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
iPod/USB ierīces atskaņošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Celiņu meklēšana un atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . 8
Iestatījumi
DEMO režīma atcelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pamatiestatījumu veikšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
GENERAL iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SOUND iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DISPLAY iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Papildu informācija
Brīdinājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tehniskie raksturlielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Padomi lietošanā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Ierīces daļas un taustiņi
Galvenā ierīce
Cipara 3/
(atkārtošana) taustiņam ir sataustāms punkts.
 SRC (avots)
Ieslēdz barošanu.
Maina signāla avotu.
-OFF
Piespiediet un turiet piespiestu vienu
sekundi, lai izslēgtu barošanu.
Piespiediet un turiet piespiestu ilgāk nekā 2
sekundes, lai izslēgtu barošanu un nozustu
displeja rādījumi.

 Priekšējā paneļa atbrīvošanas taustiņš
 Ciparu taustiņi (no 1 līdz 6)
Uztver saglabātās radiostacijas. Piespiediet un
turiet piespiestu, lai saglabātu radiostacijas.
 SEEK +/–
Automātiski noskaņojas uz radiostacijām.
Piespiediet un turiet piespiestu, lai noskaņotu
manuāli.
/ (iepriekšējais/nākamais)
/ (atpakaļ/ātri uz priekšu)
 Vadības ritenis
Pagrieziet, lai noregulētu skaļumu.
ENTER
Ievada izvēlēto parametru.
MENU
Atver iestatījumu izvēlni.
(atpakaļ)
Ataino iepriekšējos rādījumus.
MODE (6., 8. lpp.)
 AF (alternatīvās frekvences)/TA (ceļu
satiksmes paziņojums)
Iestata AF un TA.
-PTY (programmas tips)
Piespiediet un turiet piespiestu, lai izvēlētos
PTY funkciju RDS pakalpojumā.
ALBUM /
Izlaiž albumu audio ierīcē. Piespiediet un
turiet piespiestu, lai nepārtraukti izlaistu
albumus.
(atkārtošana)
SHUF (jauktā atskaņošana)
PAUSE
 Diska vietne
 DSPL (displejs)
Maina displeja parametrus.
-SCRL (ritināšana)
Piespiediet un turiet piespiestu, lai ritinātu
displeja parametru.
 Displeja ekrāns
 AUX ieejas ligzda
  (diska izgrūšana)
 USB ports
 Tālvadības pults uztvērējs

(pārlūkošana) (9. lpp.)
Atskaņošanas laikā pārslēdz pārlūkošanas
režīmā.
4LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Ar ko sākt
Priekšējā paneļa noņemšana
Varat noņemt šīs ierīces priekšējo paneli, lai
novērstu zādzību.
1
riteni, lai izvēlētos [GENERAL], tad
piespiediet to.
2
Piespiediet un turiet piespiestu OFF .
Ierīce tiek izslēgta.
2
Pulksteņa iestatīšana
1 Piespiediet MENU, pagrieziet vadības
Piespiediet priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņu , tad noņemiet
paneli, to pavelkot pret sevi.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
[CLOCK-ADJ], tad piespiediet to.
Mirgo stundas indikācija.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai iestatītu
stundu un minūti.
Lai ciparu indikācija mainītos, piespiediet
SEEK +/–.
4
Pēc minūtes iestatīšanas piespiediet
MENU.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk
darboties.
Lai atainotu pulksteni, piespiediet DSPL.
Brīdinājuma signāls
Ja pagriezīsiet aizdedzes slēdzi OFF (izslēgts)
pozīcijā, nenoņemot ierīces priekšējo paneli,
dažas sekundes skanēs brīdinājuma signāls.
Brīdinājuma signāls skanēs tikai tad, ja tiek
izmantots iebūvētais pastiprinātājs.
Priekšējā paneļa piestiprināšana
iPod/USB ierīces pieslēgšana
1 Samaziniet skaļumu šajā ierīcē.
2 Pieslēdziet iPod/USB ierīci pie šīs ierīces.
Lai pieslēgtu iPod/iPhone, izmantojiet USB
savienotājkabeli, kas paredzēts iPod (kompl.
nav iekļ.).
Kad pieslēdzat iPhone 5
5LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Citas pārnēsājamās audio
ierīces pieslēgšana
1 Izslēdziet pārnēsājamo audio ierīci.
2 Samaziniet skaļumu šajā ierīcē.
3 Pieslēdziet pārnēsājamo audio ierīci pie
AUX ieejas ligzdas (stereo miniligzda)
šajā ierīcē, izmantojot savienotājvadu*
(kompl. nav iekļ.).
* Noteikti izmantojiet taisna tipa spraudni.
Radiopārraižu klausīšanās
Radiopārraižu klausīšanās
Lai klausītos radiopārraides, piespiediet SRC, lai
izvēlētos [TUNER].
Saglabāšana automātiski (BTM)
1
Piespiediet MODE, lai mainītu diapazonu
(FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
2
Piespiediet MENU, pagrieziet vadības
riteni, lai izvēlētos [GENERAL], tad
piespiediet to.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
[BTM], tad piespiediet to.
Ierīce saglabā radiostacijas frekvenču secībā,
tās piešķirot ciparu taustiņiem.
4
Piespiediet SRC, lai izvēlētos [AUX].
Lai pieslēgtās ierīces skaļuma līmenis
atbilstu citiem signāla avotiem
Mērenā skaļumā sāciet atskaņot pārnēsājamo
audio ierīci, tad iestatiet ierasto skaļuma līmeni
šajā ierīcē.
Piespiediet MENU un pagrieziet vadības riteni.
Izvēlieties [SOUND]  [AUX VOL] (10. lpp.).
Noskaņošanās
1
Piespiediet MODE, lai mainītu diapazonu
(FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
2
Veiciet noskaņošanu.
Lai noskaņotu manuāli
Piespiediet un turiet piespiestu SEEK +/–, lai
atrastu aptuvenu frekvenci, tad atkārtoti
piespiediet SEEK +/–, lai precīzi noregulētu uz
vēlamo frekvenci.
Lai noskaņotos automātiski
Piespiediet SEEK +/–.
Meklēšana tiek pārtraukta, kad ierīce uztver
radiostaciju. Atkārtojiet šo darbību, līdz tiek
uztverta nepieciešamā radiostacija.
Saglabāšana manuāli
1
Kamēr uztverat saglabājamo
radiostaciju, piespiediet un turiet
piespiestu cipara taustiņu (no 1 līdz 6),
lai atainotu [MEM].
Saglabāto radiostaciju uztveršana
1
Izvēlieties diapazonu, tad piespiediet
cipara taustiņu (no 1 līdz 6).
6LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Radio datu sistēmas (RDS)
izmantošana
Alternatīvo frekvenču (AF) un ceļu
satiksmes paziņojumu (TA) iestatīšana
AF nepārtraukti noskaņojas uz radiostaciju,
uztverot tās spēcīgāko signālu apraides tīklā, un
TA nodrošina pašreizējo ceļu satiksmes
informāciju vai ceļu satiksmes programmas (TP),
ja tās tiek uztvertas.
1
radiostacija. 5 sekunžu laikā vēlreiz piespiediet
vietējās radiostacijas cipara taustiņu. Atkārtojiet
šīs darbības, līdz vietējā radiostacija tiek uztverta.
Programmas tipu (PTY) izvēle
Izmantojiet PTY, lai atainotu vai meklētu
nepieciešamo programmas tipu.
1
FM pārraides uztveršanas laikā
piespiediet un turiet piespiestu PTY.
2
Pagrieziet vadības riteni, līdz parādās
nepieciešamais programmas tips, tad
piespiediet to.
Piespiediet AF/TA, lai izvēlētos [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] vai [AF/TA-OFF].
Lai saglabātu RDS radiostacijas ar AF un TA
iestatījumu
Varat saglabāt RDS radiostacijas kopā ar AF/TA
iestatījumu. Iestatiet AF/TA, tad saglabājiet
radiostaciju ar BTM vai manuāli. Ja iestatāt
manuāli, varat arī saglabāt radiostacijas bez RDS.
Ārkārtas paziņojumu saņemšana
Kad AF vai TA ir ieslēgta, ienākošie ārkārtas
paziņojumi automātiski pārtrauks pašlaik izvēlētā
signālu avota atskaņošanu.
Kad noregulējat skaļuma līmeni ceļu
satiksmes paziņojuma laikā
Līmenis tiks saglabāts ierīces atmiņā turpmākiem
ceļu satiksmes paziņojumiem neatkarīgi no
parastā skaļuma līmeņa.
Lai uztvertu vienu reģionālo programmu
(REGIONAL)
Kad ieslēgta AF un REGIONAL funkcija, nenotiks
pārslēgšanās uz citu reģionālo radiostaciju ar
spēcīgāka signāla frekvenci. Ja atstājat šīs
reģionālās programmas uztveršanas zonu, FM
pārraides uztveršanas laikā GENERAL izvēlnē
iestatiet [REG-OFF] (10. lpp.).
Šī funkcija nedarbojas Apvienotajā Karalistē un
dažos citos reģionos.
Ierīce sāk meklēt radiostaciju, kas pārraida
izvēlēto programmas tipu.
Programmu tipi
NEWS (ziņas), AFFAIRS (aktuālās tēmas), INFO
(informācija), SPORT (sports), EDUCATE
(izglītība), DRAMA (raidlugas), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (zinātne), VARIED (dažādi), POP M
(popmūzika), ROCK M (rokmūzika), EASY M
(vieglā mūzika), LIGHT M (vieglā klasiskā mūzika),
CLASSICS (nopietnā klasiskā mūzika), OTHER M
(citi mūzikas veidi), WEATHER (laika ziņas),
FINANCE (finanses), CHILDREN (bērnu
programmas), SOCIAL A (sociālie jautājumi),
RELIGION (reliģija), PHONE IN (programmas, kur
dalībnieki izsakās telefoniski), TRAVEL (ceļošana),
LEISURE (atpūta), JAZZ (džezs), COUNTRY
(kantrimūzika), NATION M (nacionālā mūzika),
OLDIES (veco laiku mūzika), FOLK M (folkmūzika),
DOCUMENT (dokumentālās programmas)
Pulksteņa (CT) iestatīšana
RDS pārraides CT dati iestata pulksteni.
1
GENERAL izvēlnē iestatiet [CT-ON]
(10. lpp.).
Vietējās saiknes funkcija (tikai Apvienotajā
Karalistē)
Šī funkcija ļauj izvēlēties citas vietējās
radiostacijas savā reģionā, pat ja tās nav
saglabātas ciparu taustiņos.
FM radiopārraides uztveršanas laikā piespiediet
cipara taustiņu (no 1 līdz 6), kurā saglabāta vietējā
7LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
1
Atskaņošana
Diska atskaņošana
1 Ievietojiet disku (ar marķējuma pusi uz
augšu).
Pieslēdziet iPod/USB ierīci pie USB porta
(5. lpp.).
Sākas atskaņošana.
Ja ierīce jau ir pieslēgta, lai sāktu atskaņošanu,
piespiediet SRC, lai izvēlētos [USB] ([IPD]
parādās displejā, kad iPod ir atpazīts).
2
Noregulējiet skaļumu šajā ierīcē.
Lai pārtrauktu atskaņošanu
Piespiediet un vienu sekundi turiet piespiestu OFF.
Lai atvienotu ierīci
Pārtrauciet atskaņošanu, tad atvienojiet ierīci.
iPhone lietotāju ievērībai
Atskaņošana sākas automātiski.
iPod/USB ierīces atskaņošana
Šajā lietošanas pamācībā “iPod” tiek izmantots kā
vispārējs apzīmējums iPod funkcijām iPod un
iPhone, ja tekstā vai ilustrācijās nav norādīts
savādāk.
Sīkāku informāciju par iPod savietojamību skatiet
“Par iPod” (11. lpp.) vai apmeklējiet klientu
tehniskā atbalsta mājaslapu.
Varat izmantot MSC (Mass Storage Class) tipa USB
ierīces (piemēram, USB zibatmiņa, digitālais
mūzikas atskaņotājs, Android™ telefons), kas
savietojami ar USB standartu.
Atkarībā no digitālo mediju atskaņotāja vai
Android telefona nepieciešams USB pieslēguma
režīmu iestatīt uz MSC.
Piebildes
• Sīkāku informāciju par USB ierīces savietojamību skatiet
norādītajā tehniskā atbalsta mājaslapā.
• Netiek atbalstīta turpmāk minēto MP3/WMA failu
atskaņošana.
- faili, kas saspiesti bez zudumiem
- faili, kuru autortiesības ir aizsargātas
- DRM (Digital Rights Management) faili
- daudzkanālu audio faili
Kad pieslēdzat iPhone, izmantojot USB, telefona
skaļuma līmeni regulē pats iPhone, nevis šī ierīce.
Nejauši nepalieliniet skaļuma līmeni
telefonsarunas laikā, jo pēc telefonsarunas var tikt
atskaņota pēkšņa skaļa skaņa.
iPod tieša darbināšana
(pasažiera vadības režīms)
Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet
piespiestu MODE, lai atainotu [MODE IPOD] un
iespējotu iPod tiešu darbināšanu.
Ņemiet vērā - skaļumu var noregulēt tikai ar šo ierīci.
Lai atceltu pasažiera vadības režīmu
Piespiediet un turiet piespiestu MODE, lai atainotu
[MODE AUDIO].
Celiņu meklēšana un
atskaņošana
Atkārtotā un jauktā atskaņošana
1
Atskaņošanas laikā piespiediet
(atkārtošana), lai atskaņotu atkārtoti, vai
SHUF, lai atskaņotu jauktā secībā.
2
Atkārtoti piespiediet (atkārtošana) vai
SHUF, lai izvēlētos nepieciešamo
atkārtotās vai jauktās atskaņošanas
režīmu.
Iespējams, atskaņošanas sākšana izvēlētajā
režīmā prasīs laiku.
8LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras atkarībā no
izvēlētā audio signāla avota.
Celiņa meklēšana pēc nosaukuma
(Quick-BrowZer™)
1
CD vai USB atskaņošanas laikā
piespiediet (pārlūkošana)*, lai
atainotu meklēšanas kategoriju sarakstu.
Varat atcelt demonstrāciju, kas parādās ierīces
izslēgšanas laikā.
Piespiediet MENU, pagrieziet vadības
riteni, lai izvēlētos [DISPLAY], tad
piespiediet to.
2
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
[DEMO], tad piespiediet to.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamo meklēšanas kategoriju,
tad piespiediet to, lai apstiprinātu.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
[DEMO-OFF], tad piespiediet to.
Atkārtojiet 2. darbību, lai meklētu
nepieciešamo celiņu.
4
* Atskaņošanas laikā ilgāk nekā 2 sekundes
piespiediet
(pārlūkošana), lai atgrieztos
kategoriju saraksta sākumā.
3
DEMO režīma atcelšana
1
Kad parādās celiņu saraksts, atkārtoti
piespiediet
(atpakaļ).
2
Iestatījumi
Iestatīšana ir pabeigta.
Divreiz piespiediet
(atpakaļ).
Atkal atainojas normālas uztveršanas/
atskaņošanas režīma rādījumi.
Sākas atskaņošana.
Lai izietu no Quick-BrowZer režīma
Piespiediet
(pārlūkošana).
Meklēšana, izlaižot elementus
(pārlēkšanas režīms)
1
2
3
Piespiediet
(pārlūkošana)
Piespiediet SEEK +.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
parametru.
Pamatiestatījumu veikšana
Varat izvēlnē šādi iestatīt parametrus.
Turpmāk minētos iestatījumus varat iestatīt
atkarībā no signāla avota un iestatījuma.
1
2
Sarakstā elementi tiek izlaisti ar soli, kas ir 10%
no kopējā elementu skaita.
4
5
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
nepieciešamo parametru, tad
piespiediet to.
Sākas atskaņošana.
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
iestatījumu kategoriju, tad piespiediet
to.
Iestatījumu kategorijas ir norādītas zemāk.
• GENERAL iestatījumi (10. lpp.)
• SOUND iestatījumi (10. lpp.)
• DISPLAY iestatījumi (10. lpp.)
Piespiediet ENTER, lai atgrieztos QuickBrowZer režīmā.
Parādās izvēlētais elements.
Piespiediet MENU.
3
Pagrieziet vadības riteni, lai izvēlētos
iespējas, tad piespiediet to.
Lai atainotu iepriekšējos rādījumus
Piespiediet
(atpakaļ).
9LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
GENERAL iestatījumi
CLOCK-ADJ (pulksteņa noregulēšana) (5. lpp.)
CAUT ALM (brīdinājuma signāls)
Aktivizē brīdinājuma signālu: [ON], [OFF]
(5. lpp.). (Pieejams tikai tad, kad ierīce ir
izslēgta.)
BEEP
Aktivizē darbību skaņas signālu: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Pēc iestatītā laika automātiski izslēdz ierīces
barošanu, kad ierīce ir izslēgta: [NO], [30S] (30
sekundes), [30M] (30 minūtes), [60M] (60
minūtes).
AUX-A (AUX Audio)
Aktivizē AUX signāla avota displeju: [ON],
[OFF]. (Pieejams tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.)
CT (pulkstenis)
Aktivizē CT funkciju: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ierobežo uztveršanu ar noteiktu reģionu: [ON],
[OFF]. (Pieejams tikai tad, kad uztverta FM
pārraide.)
BTM (6. lpp.)
SOUND iestatījumi
FADER
Noregulē priekšējā-aizmugurējā skaļruņa
balansu: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dinamiskais skaļums)
Pastiprina zemo un augsto frekvenču
skanējumu, lai klusa skaņa būtu skaidra: [ON],
[OFF].
SW LEVEL (zemo frekvenču akustiskās sistēmas
līmenis)
Noregulē zemo frekvenču akustiskās sistēmas
skaļuma līmeni: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX skaļuma līmenis)
Noregulē skaļuma līmeni katrai pieslēgtajai
papildierīcei:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Šis iestatījums ļauj nenoregulēt skaļuma līmeni
starp signālu avotiem.
DISPLAY iestatījumi
DEMO (demonstrācija)
Aktivizē demonstrāciju: [ON], [OFF].
DIMMER
Maina displeja spilgtumu: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automātiskā ritināšana)
Automātiski ritina garus parametrus: [ON],
[OFF].
M.DISPLAY (kustīgie rādījumi)
Parāda kustīgos rādījumus: [ON], [OFF].
EQ3 PRESET
Varat izvēlēties 7 ekvalaizera līknes vai izslēgt
to: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Ekvalaizera līknes iestatījumu varat saglabāt
atmiņā katram signāla avotam.
EQ3 SETTING
Iestata EQ3 parametra [CUSTOM].
Varat izvēlēties ekvalaizera iestatījumus: [LOW],
[MID], [HIGH].
Lai atjaunotu rūpnīcā iestatīto ekvalaizera līkni,
piespiediet un turiet piespiestu ENTER, pirms
pabeidzat iestatīšanu.
BALANCE
Noregulē labā-kreisā skaļruņa skaņas balansu:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
10LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Piebildes par CD-R/CD-RW diskiem
Papildu informācija
• Maksimālais skaits: (tikai CD-R/CD-RW)
- mapes (albumi): 150 (ieskaitot saknes mapi)
- faili (celiņi) un mapes: 300 (var būt mazāk
Brīdinājumi
• Ja automašīna bijusi novietota tieši saulē, pirms
ierīces darbināšanas ļaujiet tai atdzist.
• Neatstājiet priekšējo paneli vai audio ierīces
•
automašīnas salonā, jo var rasties darbības
kļūmes sakarā ar augsto temperatūru tiešos
saules staros.
Elektriskā antena izbīdās automātiski.
•
•
Mitruma kondensācija
Ja kondensējies mitrums, izņemiet disku un
pagaidiet apmēram stundu, līdz mitrums iztvaiko;
pretējā gadījumā ierīce nedarbosies pareizi.
Lai saglabātu augstu skaņas kvalitāti
Neuzšļakstiet šķidrumu uz ierīces vai diskiem.
Piebildes par diskiem
• Nepakļaujiet diskus tiešu saules staru vai
•
•
•
karstuma iedarbībai, piemēram, pie karstā gaisa
pūtējiem, un neatstājiet tos saulē novietotā
automašīnā.
Pirms atskaņošanas
noslaukiet diskus ar tīrošo
drāniņu no centra uz malām.
Nelietojiet šķīdinātājus,
piemēram, benzīnu,
atšķaidītāju, nopērkamos
tīrītājus.
Šī ierīce ir paredzēta, lai
atskaņotu kompaktdisku (CD) standartam
atbilstošus diskus. DualDisc un daži citi mūzikas
diski, kas kodēti ar autortiesību aizsardzības
tehnoloģijām, neatbilst kompaktdisku (CD)
standartam, tādēļ šos diskus, iespējams, nevarēs
atskaņot šajā ierīcē.
Diski, kurus NEVAR atskaņot šajā ierīcē
- Diski, pie kuriem pielīmētas uzlīmes, papīri
vai līmlente. Tas var radīt darbības kļūmes vai
sabojāt disku.
- Nestandarta (piemēram, sirds, kvadrāta,
zvaigznes) formas diski. Tas var sabojāt ierīci.
- 8 cm (3 1/4 collas) diski.
nekā 300, ja mapju/failu nosaukumos ir
daudz zīmju)
- mapes/faila nosaukumā atainojamo zīmju
skaits: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ja vairāksesiju disks sākas ar CD-DA sesiju, tas
tiek atpazīts kā CD-DA disks, un netiek
atskaņotas citas sesijas.
Diski, kurus NEVAR atskaņot šajā ierīcē
- Sliktas ierakstes kvalitātes CD-R/CD-RW.
- Nesavietojamā rakstošā ierīcē ierakstīti CD-R/
CD-RW.
- Nepareizi noslēgti CD-R/CD-RW.
- CD-R/CD-RW, kas nav ierakstīti mūzikas CD
formātā vai MP3 formātā atbilstoši ISO9660 1.
līmenim/2. līmenim, Joliet/Romeo vai
vairāksesiju režīmam.
MP3/WMA failu atskaņošanas secība
MP3/WMA
Mape (albums)
MP3/WMA fails (celiņš)
Par iPod
• Varat pieslēgt turpmāk minētos iPod modeļus.
Pirms izmantošanas atjauniniet iPod ierīces
programmatūru.
Paredzēts
- iPod touch (5. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)
- iPod touch (2. paaudze)
- iPod classic
- iPod nano (7. paaudze)
- iPod nano (6. paaudze)
- iPod nano (5. paaudze)
- iPod nano (4. paaudze)
- iPod nano (3. paaudze)
11LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
-
iPod nano (2. paaudze)
iPod nano (1. paaudze)*
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Pasažiera vadības režīms nav pieejams iPod nano (1.
paaudze).
• “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē,
ka elektroniskais aksesuārs ir speciāli izgatavots
pieslēgšanai pie attiecīgi iPod vai iPhone, un
izgatavotājs sertificējis tā atbilstību Apple
darbības standartiem. Apple neatbild par šīs
ierīces darbībām vai tās atbilstību drošības vai
normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā - šī
aksesuāra izmantošana ar iPod vai iPhone var
ietekmēt bezvadu sakarus.
Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai
problēmas, kas nav minētas šajā lietošanas
pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Apkope
Kontaktu tīrīšana
Ierīce var nedarboties pareizi, ja kontakti starp ierīci
un priekšējo paneli nav tīri. Lai to novērstu,
atvienojiet priekšējo paneli (5. lpp.) un notīriet
kontaktus ar vates tamponu. Nespiediet pārmērīgi.
Pretējā gadījumā kontakti var tikt bojāti.
Tehniskie raksturlielumi
Radiouztvērējs
FM
Noskaņošanās diapazons: 87,5 – 108,0 MHz
Antenas ligzda: āra antenas ligzda
Starpfrekvence: 25 kHz
Izmantojamā jutība: 8 dBf
Selektivitāte: 75 dB pie 400 kHz
Signāla-trokšņu attiecība: 80 dB (stereo)
Kanālu nošķiršana: 50 dB pie 1 kHz
Frekvenču diapazons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Noskaņošanās diapazons:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenas ligzda: āra antenas ligzda
Starpfrekvence: 9124,5 kHz vai 9115,5 kHz/4,5 kHz
Jutība: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD atskaņotājs
Signāla-trokšņu attiecība: 95 dB
Frekvenču diapazons: 10 – 20 000 Hz
Detonācijas radītie kropļojumi: zem izmērāmās
robežas
Atbilstošais kodeks:
MP3 (.mp3) un WMA (.wma)
USB ierīce
Saskarne: USB (pilna ātruma)
Maksimālais strāvas stiprums: 1 A
Maksimālais atpazīstamo datu skaits:
mapes (albumi): 128
faili (celiņi) mapē: 512
Atbilstošais kodeks:
MP3 (.mp3) un WMA (.wma)
Jaudas pastiprinātājs
Piebildes
• Drošības labad pirms kontaktu tīrīšanas izslēdziet
aizdedzi un izņemiet atslēgu no aizdedzes slēdža.
• Nepieskarieties kontaktiem ar pirkstiem vai metāla
priekšmetu.
Izeja: skaļruņu izejas
Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi
Maksimālā izejas jauda: 55 W × 4 (pie 4 omiem)
Vispārējā informācija
Izejas:
Audio izejas ligzda (aizmugurējie skaļruņi, zemo
frekvenču akustiskā sistēma)
elektriskās antenas/jaudas pastiprinātāja vadības
ligzda (REM OUT)
12LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Ieejas:
tālvadības pults ieejas ligzda
antenas ieejas ligzda
AUX ieejas ligzda (stereo miniligzda)
USB ports
Barošana:
automašīnas akumulators ar 12 V līdzstrāvu
(negatīvs zemējums)
Izmērs:
apmēram 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 collas × 2 collas × 7 collas) (platums/
augstums/dziļums)
Uzstādīšanas vietas izmērs:
apmēram 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 collas × 2 1/8 collas × 6 5/16 collas) (platums/
augstums/dziļums)
Svars: apmēram 1,2 kg (2 mārciņas 11 unces)
Iesaiņojuma saturs:
galvenā ierīce (1)
uzstādīšanas un pieslēgšanas daļas (1 komplekts)
Jūsu dīlerim var nebūt dažu no minētajiem
aksesuāriem. Sīkāku informāciju vaicājiet dīlerim.
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Autortiesības
Quick-BrowZer ir Sony Corporation preču zīme.
Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrētā
preču zīme vai preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
Šo produktu aizsargā Microsoft Corporation noteiktas
intelektuālā īpašuma tiesības. Aizliegta šādas
tehnoloģijas izplatīšana ārpus šī produkta bez
Microsoft vai Microsoft autorizēta meitasuzņēmuma
licences.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir
Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās
valstīs.
MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un
patentus licencējušas Fraunhofer IIS un Thomson.
Android ir Google Inc. preču zīme. Šīs preču zīmes
lietošanai ir nepieciešama Google atļauja.
Padomi lietošanā
Šajā nodaļā minētie padomi palīdzēs atrisināt
problēmas, kas varētu rasties ierīces lietošanas
gaitā.
Pirms tam pārbaudiet pieslēgumu un
darbināšanas procedūru.
Sīkāku informāciju par drošinātāja izmantošanu
un ierīces izņemšanu no mērierīču paneļa skatiet
šīs ierīces komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas/
pieslēgumu pamācībā.
Ja problēmu neizdevās atrisināt, apmeklējiet
norādīto tehniskā atbalsta mājaslapu.
Vispārējās problēmas
Nav skaņas.
 Balansa vadības [FADER] pozīcija nav iestatīta divu
skaļruņu sistēmai.
Nav darbību skaņas signāla.
 Pieslēgts papildu jaudas pastiprinātājs, un
nelietojat iebūvēto pastiprinātāju.
Izdzēsts atmiņas saturs.
 Atvienots vai nav pareizi pieslēgts barošanas
padeves vads vai akumulators.
Izdzēstas saglabātās radiostacijas un pulksteņa
iestatījums.
Pārdedzis drošinātājs.
Dzirdams troksnis, kad pārslēdz aizdedzes pozīciju.
 Vadi neatbilst automašīnas aksesuāru barošanas
padeves ligzdai.
Atskaņošanas vai uztveršanas laikā aktivizējas
demonstrācijas režīms.
 Ja 5 minūtes nav veiktas darbības, kad iestatīts
[DEMO-ON], aktivizējas demonstrācijas režīms.
- Iestatiet [DEMO-OFF] (10. lpp.).
Rādījumi nozūd/neparādās displejā.
 Aptumšotājs ir iestatīts uz [DIM-ON] (10. lpp.).
 Rādījumi nozūd, ja piespiežat un turat piespiestu
OFF.
- Piespiediet OFF uz ierīces, līdz displejā atainojas
rādījumi.
 Kontakti ir netīri (12. lpp.).
13LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
Nedarbojas taustiņi.
Nevar izgrūst disku.
 Ilgāk nekā 2 sekundes piespiediet DSPL un
(atpakaļ)/MODE, lai atiestatītu ierīci.
Tiek izdzēsts atmiņā saglabātais saturs.
Drošības labad neveiciet atiestatīšanu, kamēr
vadāt transportlīdzekli.
Radiopārraižu uztveršana
Nevar uztvert radiostacijas.
Skaņa ir trokšņaina.
 Nav pareizs pieslēgums.
- Pārbaudiet automašīnas antenas pieslēgumu.
- Ja automašīnas antena neizbīdās, pārbaudiet
elektriskās antenas vadības vada pieslēgumu.
Nevar noskaņoties uz iestatītajām radiostacijām.
 Pārraides signāls ir pārāk vājš.
RDS
SEEK sāk darboties pēc dažām sekundēm, kad
uztverta radiostacija.
 Šī nav TP radiostacija vai tās signāls ir vājš.
- Izslēdziet TA (7. lpp.).
Nav ceļu satiksmes paziņojumu.
 Ieslēdziet TA (7. lpp.).
 Radiostacija nepārraida ceļu satiksmes
paziņojumus, kaut gan ir TP radiostacija.
- Noskaņojieties uz citu radiostaciju.
PTY ataino [- - - - - - - -].
 Šī nav RDS radiostacija.
 RDS dati nav saņemti.
 Radiostacija nenorāda programmas tipu.
Mirgo programmas servisa nosaukums.
 Šai radiostacijai nav alternatīvās frekvences.
- Piespiediet SEEK +/–, kamēr mirgo programmas
servisa nosaukums. Parādās [PI SEEK], un ierīce
sāk meklēt citu frekvenci ar tādiem pašiem PI
(programmas identifikācija) datiem.
CD atskaņošana
Nenotiek diska atskaņošana.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
 CD-R/CD-RW nav paredzēts audio izmantošanai
(11. lpp.).
Nevar atskaņot MP3/WMA failus.
 Disks nav savietojams ar MP3/WMA formātu un
versiju. Sīkāku informāciju par atskaņojamiem
diskiem un formātiem skatiet tehniskā atbalsta
mājaslapā.
MP3/WMA failu atskaņošana prasa vairāk laika.
 Šādu disku atskaņošanas sākšana prasa vairāk
laika:
- diski, kas ierakstīti ar sarežģītu atzaru struktūru;
- diski, kas ierakstīti vairākās sesijās;
- diski, kuros var pievienot datus.
Skaņa pārlec.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
USB atskaņošana
Nevar atskaņot, izmantojot USB koncentratoru.
 Šī ierīce nevar atpazīt USB ierīces, izmantojot USB
koncentratoru.
USB ierīces atskaņošana prasa daudz laika.
 USB ierīcē ir faili ar sarežģītu atzaru struktūru.
Pārtraukta skaņa.
 Skaņa var būt pārtraukta, kad bitu plūsmas ātrums
pārsniedz 320 kbps.
Kļūdu indikācijas/paziņojumi
ERROR
 Disks ir bojāts vai netīrs.
- Notīriet disku vai ievietojiet to pareizi.
 Ievietots tukšs disks.
 Disku nevar atskaņot problēmas dēļ.
- Ievietojiet citu disku.
 USB ierīce netika automātiski atpazīta.
- Vēlreiz to pieslēdziet.
 Piespiediet , lai izņemtu disku.
HUB NO SUPRT (koncentratori nav atbalstīti)
 Šī ierīce neatbalsta USB koncentratoru.
IPD STOP
 Kad nav iestatīta atkārtota atskaņošana,
atskaņošana beidzas ar pēdējo celiņu albumā.
Beigusi darboties iPod/iPhone mūzikas lietotne.
- Piespiediet PAUSE, lai atkal sāktu atskaņošanu.
14LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
NO AF (nav alternatīvo frekvenču)
 Šai radiostacijai nav alternatīvās frekvences.
- Piespiediet SEEK +/–, kamēr mirgo programmas
servisa nosaukums. Ierīce sāk meklēt citu
frekvenci ar tādiem pašiem PI (programmas
identifikācija) datiem (parādās “PI SEEK”).
Ja norādītās darbības neatrisināja problēmu,
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Ja ierīci nogādāsiet remontā sakarā ar CD
atskaņošanas problēmu, paņemiet arī disku, kas
tika izmantots problēmas rašanās brīdī.
NO DEV (nav ierīces)
 [USB] tika izvēlēts par signāla avotu, taču nav
pieslēgta USB ierīce. Atskaņošanas laikā atvienota
USB ierīce vai USB kabelis.
- Noteikti pieslēdziet USB ierīci vai USB kabeli.
NO MUSIC
 Diskā vai USB ierīcē nav mūzikas failu.
- Ievietojiet mūzikas CD.
- Pieslēdziet USB ierīci, kurā ir mūzikas faili.
NO TP (nav ceļu satiksmes programmu)
 Ierīce turpinās meklēt pieejamās TP radiostacijas.
OVERLOAD
 USB ierīce ir pārslogota.
- Atvienojiet USB ierīci, tad mainiet signāla avotu,
piespiežot SRC.
- USB ierīce ir bojāta vai pieslēgta neatbalstīta
ierīce.
PUSH EJT (piespiediet izgrūšanas taustiņu)
 Disku nevar izgrūst.
- Piespiediet  (izgrūšana).
READ
 Ierīce nolasa visu celiņu un albumu informāciju
diskā.
- Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un
atskaņošana sākas automātiski. Atkarībā no
diska struktūras tas var prasīt vairāk nekā
minūti.
USB NO SUPRT (USB nav atbalstīts)
 Pieslēgtā USB ierīce nav atbalstīta.
- Sīkāku informāciju par USB ierīces
savietojamību skatiet norādītajā tehniskā
atbalsta mājaslapā.
[
] vai [
]
 Veicot pāreju atpakaļ vai ātri uz priekšu, sasniedzāt
diska sākumu vai beigas un nevar pāriet tālāk.
[ ]
 Zīmi nevar atainot.
15LV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 16 Wednesday, June 26, 2013 3:33 PM
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
4-467-643-11(1)
FM/MW/LW
kompaktplaatide
mängija
Kasutusjuhend
Demonstratsiooni (DEMO) näitude tühistamist vaadake 9. lk
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
EE
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Ohutuse eesmärgil paigaldage see seade kindlasti
autosalongi mõõteriistade paneeli.
Täpsemat informatsiooni paigaldamise ja
ühenduste kohta vaadake komplekti kuuluvast
paigaldamise/ühenduste juhendist.
Toodetud Tais
Laserdioodi tunnused
• Kiirguse kestvus: pidev
• Laseri väljundvõimsus: väiksem kui 53,3 μW
(See mõõtmine on tehtud 200 mm kaugusel optilise
lugemisseadme objektiivi läätsest 7 mm
apertuuriga.)
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib
ainult seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on
jõus EL direktiivid
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Toote vastavuse eest EL nõuetele vastutab: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Hoiatus juhul, kui autosüütel puudub ACC
positsioon
Seadistage kindlasti automaatse väljalülitumise
funktsioon (10. lk). Aku tühjenemise vältimiseks
lülitatakse seadme toide automaatselt täielikult
välja määratud ajal pärast seadme väljalülitamist.
Kui automaatse väljalülitamise funktsiooni ei
seadistata, vajutage ja hoidke allavajutatult iga
kord süüte väljalülitamisel  , kuni
displei näidud kaovad.
2EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\030TOC.fm
010COV.book Page 3 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Sisukord
Seadme osad ja nupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Alustuseks
Esipaneeli eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod/USB seadme ühendamine. . . . . . . . . . . . . . . . .
Teise kaasaskantava audio seadme
ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5
6
Raadiosaadete kuulamine
Raadiosaadete kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Raadio andmesüsteemi (RDS) kasutamine . . . . . . 7
Taasesitus
Plaadi taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
iPod/USB seadme taasesitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radade otsing ja taasesitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Seadistused
DEMO režiimi tühistamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Põhiseadistuste teostamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
GENERAL seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SOUND seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DISPLAY seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lisainformatsioon
Hoiatused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tehnilised andmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nõuanded kasutamiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 4 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Seadme osad ja nupud
Põhiseade
Number 3/
(kordamine) nupul on kompepunkt.
 SRC (allikas)
Lülitab sisse toite.
Vahetab signaaliallikat.
-OFF
Vajutage ja hoidke allavajutatult üks sekund,
et toidet välja lülitada.
Vajutage ja hoidke allavajutatult kauem kui 2
sekundit, et toidet välja lülitada ja kaoksid
displei näidud.
 Esipaneeli vabastamise nupp
 SEEK +/–
Häälestub automaatselt raadiojaamadele .
Vajutage ja hoidke allavajutatult, et
häälestada manuaalselt.
/ (eelmine/järgmine) /
(tagasi/kiiresti edasi)
 Juhtratas
Pöörake, et reguleerida helitugevust.
ENTER
Sisestab valitud parameetri.
MENU
Avab seadistuste menüü.

(tagasi)
Kuvab eelmiseid näitusid.
MODE (6, 8. lk)
 AF (alternatiivsagedused)/TA (liiklusteade)
Seadistab AF ja TA.
-PTY (programmi tüüp)
Vajutage ja hoidke allavajutatult, et valida PTY
funktsioon RDS teenuses.
 Numbrinupud (1 kuni 6)
Võtab vastu talletatud raadiojaamad.
Vajutage ja hoidke allavajutatult, et talletada
raadiojaamu.
ALBUM /
Jätab vahele albumi audio seadmes. Vajutage
ja hoidke allavajutatult, et albumeid pidevalt
vahele jätta.
(kordamine)
SHUF (läbisegi taasesitus)
PAUSE
 Plaadihoidja
 DSPL (displei)
Muudab displei parameetreid.
-SCRL (kerimine)
Vajutage ja hoidke allavajutatult, et kerida
displei parameetrit.
 Displei ekraan
 AUX sisendpesa
  (plaadi väljatõukamine)
 USB port
 Kaugjuhtimispuldi vastuvõtja

(brausimine) (9. lk)
Taasesituse ajal lülitab brausimise režiimi.
4EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 5 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Alustuseks
Esipaneeli eemaldamine
Varguse vältimiseks võite eemaldada selle
seadme esipaneeli.
1
Vajutage ja hoidke allavajutatult OFF .
Seade lülitatakse välja.
2
Vajutage esipaneeli vabastamise nuppu
, siis eemaldage paneel, tõmmates
seda enda poole.
Kella seadistamine
1 Vajutage MENU, pöörake juhtratast, et
valida [GENERAL], siis vajutage seda.
2
Pöörake juhtratast, et valida [CLOCKADJ], siis vajutage seda.
Vilgub tunni indikatsioon.
3
Pöörake juhtratast, et seadistada tund ja
minutid.
Numbrite indikatsiooni muutmiseks vajutage
SEEK +/–.
4
Pärast minutite seadistamist vajutage
MENU.
Seadistamine on lõpetatud ja kell hakkab
käima.
Kella kuvamiseks vajutage DSPL.
Hoiatussignaal
Kui pöörate süütelüliti OFF (välja lülitatud)
positsiooni esipaneeli eemaldamata, kõlab mõni
sekund hoiatussignaal. Hoiatussignaal kõlab
ainult siis, kui kasutatakse sisseehitatud
võimendit.
Esipaneeli kinnitamine
iPod/USB seadme
ühendamine
1 Vähendage helitugevust selles seadmes.
2 Ühendage iPod/USB seade sellele
seadmele.
iPod/iPhone ühendamiseks kasutage USB
ühenduskaablit, mis on ettenähtud iPod`ile
(ei ole komplektis).
Kui ühendate iPhone 5
5EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 6 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Teise kaasaskantava
audio seadme
ühendamine
1 Lülitage kaasaskantav audio seade välja.
2 Vähendage helitugevust selles seadmes.
3 Ühendage kaasaskantav audio seade
AUX sisendpesale (stereo minipesa)
selles seadmes, kasutades
ühendusjuhet* (ei ole komplektis).
* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.
Raadiosaadete kuulamine
Raadiosaadete
kuulamine
Raadiosaadete kuulamiseks vajutage SRC, et
valida [TUNER].
Automaatselt talletamine (BTM)
1
Vajutage MODE, et vahetada laineala
(FM1, FM2, FM3, MW või LW).
2
Vajutage MENU, pöörake juhtratast, et
valida [GENERAL], siis vajutage seda.
3
Pöörake juhtratast, et valida [BTM], siis
vajutage seda.
Seade talletab raadiojaamad sageduste
järjekorras, määrates need numbrinuppudele.
4
Häälestamine
Ühendage SRC, et valida [AUX].
Ühendatud seadme helitugevuse taseme
vastavuseks teistele signaaliallikatele
Alustage mõõdukal helitugevusel kaasaskantava
audio seadme taasesitust, siis seadistage tavaline
helitugevuse tase selles seadmes.
Vajutage MENU ja pöörake juhtratast.
Valige [SOUND]  [AUX VOL] (10. lk).
1
Vajutage MODE, et vahetada laineala
(FM1, FM2, FM3, MW või LW).
2
Teostage häälestamine.
Manuaalselt häälestamine
Vajutage ja hoidke allavajutatult SEEK +/–
ligikaudse sageduse leidmiseks, siis vajutage
korduvalt SEEK +/– täpseks reguleerimiseks
soovitud sagedusele.
Automaatselt häälestamine
Vajutage SEEK +/–.
Otsing katkestatakse, kui seade raadiojaama
vastu võtab. Korrake seda toimingut, kuni
võetakse vastu vajalik raadiojaam.
Manuaalselt talletamine
1
Kui võtate vastu talletatavat
raadiojaama, vajutage ja hoidke
allavajutatult numbrinuppu (1 kuni 6), et
kuvada [MEM].
6EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 7 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Talletatud raadiojaamade
vastuvõtmine
1
Valige laineala, siis vajutage
numbrinuppu (1 kuni 6).
Raadio andmesüsteemi
(RDS) kasutamine
Alternatiivsageduste (AF) ja
liiklusteadete (TA) seadistamine
AF häälestab pidevalt raadiojaamale, võttes vastu
selle tugevamat signaali võrgus ning TA tagab
praeguse liiklusinfo või liiklusprogrammi (TP)
edastamise, kui need vastu võetakse.
1
Kohaliku lüli funktsioon (ainult
Ühendkuningriigis)
See funktsioon võimaldab valida teisi kohalikke
raadiojaamu oma regioonis, isegi kui need pole
talletatud numbrinuppudel.
FM raadiosaate vastuvõtu ajal vajuta
numbrinuppu (1 kuni 6), millel on talletatud
kohalik raadiojaam. 5 sekundi vältel vajutage veel
kord kohaliku raadiojaama numbrinuppu. Korrake
neid toiminguid, kuni võetakse vastu kohalik
raadiojaam.
Programmi tüübi (PTY) valik
Kasutage PTY, et kuvada või otsida vajaliku
programmi tüüpi.
1
FM saate vastuvõtu ajal vajutage ja
hoidke allavajutatult PTY.
2
Pöörake juhtratast, kuni kuvatakse
vajaliku programmi tüüpi, siis vajutage
seda.
Vajutage AF/TA, et valida [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON] või [AF/TA-OFF].
Seade hakkab otsima raadiojaama, mis
edastab valitud programmi tüüpi.
RDS raadiojaamade talletamine AF ja TA
seadistusega
Võite talletada RDS raadiojaamad koos AF/TA
seadistusega. Seadistage AF/TA, siis talletage
raadiojaam BTM abil või manuaalselt. Käsitsi
seadistades võite samuti talletada raadiojaamad
ilma RDS.
Erakorraliste teadete vastuvõtt
Kui AF või TA on sisse lülitatud, katkestavad
saabuvad erakorralised teated automaatselt
hetkel valitud signaaliallika taasesituse.
Kui reguleerite helitugevuse taset
liiklusteate ajal
Tase säilitatakse seadme mälus järgnevatele
liiklusteadetele vaatamata tavalisele helitugevuse
tasemele.
Ühe regionaalse programmi vastuvõtt
(REGIONAL)
Kui on sisse lülitatud AF ja REGIONAL funktsioon,
ei toimu ümberlülitumist teisele tugevama
signaali sagedusega regionaalsele raadiojaamale.
Kui lahkute selle regionaalse programmi
vastuvõtu tsoonist, seadistage FM ülekande
vastuvõtu ajal menüüs [REG-OFF] (10. lk).
See funktsioon ei tööta Ühendkuningriigis ja
mõnes teises regioonis.
Programmide tüübid
NEWS (uudised), AFFAIRS (aktuaalsed teemad),
INFO (informatsioon), SPORT (sport), EDUCATE
(haridus), DRAMA (kuuldemängud), CULTURE
(kultuur), SCIENCE (teadus), VARIED (varia),
POP M (popmuusika), ROCK M (rockmuusika),
EASY M (kerge muusika), LIGHT M (kerge
klassikaline muusika), CLASSICS (tõsine
klassikaline muusika), OTHER M (muud
muusikaliigid), WEATHER (ilmateated), FINANCE
(finants), CHILDREN (lasteprogrammid),
SOCIAL A (sotsiaalküsimused), RELIGION
(religioon), PHONE IN (programmid, kus kuulajad
avaldavad arvamust telefonitsi), TRAVEL
(reisimine), LEISURE (puhkus), JAZZ (džäss),
COUNTRY (kantrimuusika), NATION M (rahvalik
muusika), OLDIES (igihaljad meloodiad), FOLK M
(folkmuusika), DOCUMENT
(dokumentaalprogrammid)
Kella (CT) seadistamine
RDS ülekande CT andmed seadistavad kella.
1
GENERAL menüüs seadistage [CT-ON]
(10. lk).
7EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 8 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
2
Taasesitus
Reguleerige helitugevus selles seadmes.
Taasesituse katkestamine
Vajutage ja hoidke üks sekund allavajutatult OFF.
Plaadi taasesitus
1 Sisestage plaat (markeeringuga üles).
Seadme lahtiühendamine
Katkestage taasesitus, siis ühendage seade lahti.
Teadmiseks iPhone kasutajatele
Kui ühendate iPhone, kasutades USB, reguleerib
telefoni helitugevuse taseme iPhone ise, mitte see
seade. Ärge suurendage kogemata helitugevuse
taset telefonikõne ajal, kuna pärast telefonikõnet
võidakse esitada ootamatut valjut heli.
Taasesitus algab automaatselt.
iPod/USB seadme
taasesitus
iPod otsekäivitamine —
(reisija juhtrežiim)
Taasesituse ajal vajutage ja hoidke allavajutatult
MODE, et kuvada [MODE IPOD] ning võimaldada
iPod otsekäivitamist.
Võtke arvesse - helitugevust saab reguleerida
ainult selle seadmega.
Selles kasutusjuhendis kasutatakse “iPod” üldise
tähistusena iPod funktsioonidele iPod`is ja
iPhone`is, kui tekstis või illustratsioonidel pole
märgitud teisiti.
Reisija juhtrežiimi tühistamine
Täpsemat informatsiooni iPod ühilduvuse kohta
vaadake “iPod” (page 11) või külastage klienditoe
kodulehte.
Radade otsing ja
taasesitus
Võite kasutada MSC (Mass Storage Class) tüüpi
USB seadmeid (näiteks USB zippmälu, digitaalne
muusikamängija, Android™ telefon), mis
ühilduvad USB standardiga.
Sõltuvalt digitaalsest meediumimängijast või
Android telefonist peab USB ühenduse režiimi
seadistama MSC.
Märkused
• Täpsemat informatsiooni USB seadme ühilduvuse
kohta vaadake tehnilise toe kodulehelt.
• Järgnevate MP3/WMA failide taasesitust ei toetata.
- failid, mis on kokku surutud kadudeta
- failid, mille autoriõigused on kaitstud
- DRM (Digital Rights Management) failid
- mitmekanali audio failid
1
Vajutage ja hoidke allavajutatult MODE, et kuvada
[MODE AUDIO].
Korduv ja läbisegi mängimine
1
Taasesituse ajal vajutage (kordamine),
et taasesitada korduvalt, või SHUF, et
taasesitada läbisegi.
2
Vajutage korduvalt (kordamine) või
SHUF, et valida vajalik korduva või
läbisegi taasesituse režiim.
Taasesituse alustamine valitud režiimis võib
nõuda aega.
Saadavad taasesituse režiimid erinevad sõltuvalt
valitud helisignaali allikast.
Ühendage iPod/USB seade USB pordile
(5. lk).
Algab taasesitus.
Kui seade juba on ühendatud, vajutage
taasesituse alustamiseks SRC, et valida [USB]
([IPD] ilmub displeil, kui iPod tuvastatakse).
8EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 9 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Raja otsing nime järgi
(Quick-BrowZer™)
1
CD või USB taasesituse ajal vajutage
(brausimine)*, et kuvada otsingu
kategooriate loendit.
Kui ilmub radade loend, vajutage korduvalt
(tagasi).
* Taasesituse ajal vajutage kauem kui 2 sekundit
(brausimine), et pöörduda tagasi kategooriate
loendi algusesse.
2
Pöörake juhtratast, et valida vajalik
otsingu kategooria, siis vajutage seda
kinnitamiseks.
3
Korrake 2. toimingut vajaliku raja
otsinguks.
Algab taasesitus.
Quick-BrowZer režiimist väljumine
Vajutage
Vajutage
(brausimine)
Vajutage SEEK +.
Pöörake juhtratast, et valida parameetrit.
Loetelus jäetakse elemente vahele sammuga,
mis võrdub 10% elementide koguarvust.
4
DEMO režiimi
tühistamine
Võite tühistada seadme väljalülitamisel ilmuva
demonstratsiooni.
1
Vajutage MENU, pöörake juhtratast, et
valida [DISPLAY], siis vajutage seda.
2
Pöörake juhtratast, et valida [DEMO], siis
vajutage seda.
3
Pöörake juhtratast, et valida [DEMOOFF], siis vajutage seda.
Seadistamine on lõpetatud.
4
Vajutage ENTER, et pöörduda tagasi
Quick-BrowZer režiimi.
Võite menüüs seadistada parameetreid selliselt.
Järgnevaid seadistusi saab seadistada sõltuvalt
signaaliallikast ja seadistusest:
1
2
Vajutage MENU.
Pöörake juhtratast, et valida seadistuste
kategooria, siis vajutage seda.
Allpool on näidatud seadistuste kategooriad.
• GENERAL seadistused (10. lk)
• SOUND seadistused (10. lk)
• DISPLAY seadistused (10. lk)
Pöörake juhtketast, et valida vajalik
parameeter, siis vajutage seda.
Algab taasesitus.
(tagasi).
Põhiseadistuste
teostamine
Ilmub valitud element.
5
Vajutage kaks korda
Jälle ilmuvad normaalse vastuvõtu/
taasesituse režiimi näidud.
(brausimine).
Otsing, jättes vahele elemente
(siirderežiim)
1
2
3
Seadistused
3
Pöörake juhtratast, et valida suvandid,
siis vajutage seda.
Eelmiste näitude kuvamiseks
Vajutage
(tagasi).
9EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
GENERAL seadistused
CLOCK-ADJ (kella reguleerimine) (5. lk)
CAUT ALM (hoiatussignaal)
Aktiveerib hoiatussignaali: [ON], [OFF] (5. lk).
(Saadaval ainult siis, kui seade on välja
lülitatud.)
BEEP
Aktiveerib toimingute helisignaali: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Lülitab automaatselt välja seadme toite
määratud aja möödumisel pärast seadme
väljalülitamist: [NO], [30S] (30 sekundit), [30M]
(30 minutit), [60M] (60 minutit).
FADER
Reguleerib eesmise-tagumise kõlari tasakaalu:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dünaamiline helitugevus)
Võimendab madalate ja kõrgete sageduste
kõla, et vaikne heli oleks selgem: [ON], [OFF].
SW LEVEL (madalsageduste akustilise süsteemi
tase)
Reguleerib madalsageduste akustilise süsteemi
helitugevuse taset: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX helitugevuse tase)
Reguleerib iga ühendatud lisaseadme
helitugevuse taset:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
See seadistus võimaldab mitte reguleerida
helitugevuste taset signaaliallikate vahel.
AUX-A (AUX Audio)
Aktiveerib AUX signaaliallika displei: [ON],
[OFF]. (Saadaval ainult siis, kui seade on välja
lülitatud.)
DISPLAY seadistused
CT (kell)
Aktiveerib CT funktsiooni: [ON], [OFF].
DEMO (demonstratsioon)
Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].
REGIONAL
Piirab vastuvõttu kindla regiooniga: [ON],
[OFF]. (Saadaval ainult siis, kui võetakse vastu
FM ülekannet.)
DIMMER
Muudab displei heledust: [ON], [OFF].
BTM (6. lk)
SOUND seadistused
AUTO SCR (automaatne kerimine)
Kerib automaatselt pikki parameetreid: [ON],
[OFF].
M.DISPLAY (liikuvad näidud)
Kuvab liikuvaid näitusid: [ON], [OFF].
EQ3 PRESET
Võite valida 7 ekvalaiseri kõverat või selle välja
lülitada: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Ekvalaiseri kõvera seadistuse võite mälus
talletada igale signaaliallikale.
EQ3 SETTING
Seadistab EQ3 parameetri [CUSTOM].
Võite valida ekvalaiseri seadistused: [LOW],
[MID], [HIGH].
Tehases seadistatud ekvalaiseri kõvera
taastamiseks vajutage ja hoidke allavajutatult
ENTER enne seadistamise lõpetamist.
BALANCE
Reguleerib parema-vasaku kõlari heli
tasakaalu: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
10EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 11 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
- failid (rajad) ja kaustad: 300 (võib olla vähem
Lisainformatsioon
Hoiatused
•
• Kui auto oli pargitud päikese kätte, laske enne
kasutamist seadmel jahtuda.
• Ärge jätke esipaneeli või audio seadet
•
autosalongi, kuna kõrge temperatuur
päikesepaistel võib põhjustada väärtalitlust.
Elektriline antenn nihkub automaatselt välja.
Niiskuse kondenseerumine
Kui on kondenseerunud niiskus, võtke plaat välja
ja oodake umbes tund, kuni niiskus aurub;
vastasel juhul ei tööta seade õigesti.
Heli kõrge kvaliteedi säilitamine
Ärge pritsige seadmele või plaatidele vedelikku.
Märkused plaatide kohta
•
kui 300, kui kaustade/failide nimes on palju
tähiseid)
- kausta/faili nimes kuvatavate tähiste arv: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
Kui multiseansi plaat algab CD-DA seansiga,
tuvastatakse see CD-DA plaadina ja teisi seansse
ei mängita.
Plaadid, mida ei SAA selles seadmes mängida
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R/CD-RW.
- Mitteühildavas salvestavas seadmes
salvestatud CD-R/CD-RW.
- Valesti lõpetatud CD-R/CD-RW.
- CD-R/CD-RW, mis ei ole salvestatud muusika
CD formaadis või MP3 formaadis vastavalt
ISO9660 1. tasemele/2. tasemele, Joliet/
Romeo või multiseansi režiimile.
MP3/WMA failide taasesituse
järjestus
MP3/WMA
• Kaitske plaate otsese päikese või
•
•
•
kütteseadmete, näiteks kuuma õhu puhuri,
mõju eest ning ärge jätke neid päikese kätte
pargitud autosse.
Enne mängimist pühkige
plaate puhastuslapiga
keskelt äärtele. Ärge
kasutage lahusteid, näiteks
bensiini, atsetooni, müügil
saadavaid puhasteid.
See seade on kavandatud
kompaktplaatide (CD)
formaadile vastavate plaatide taasesituseks.
DualDisc ja mõned teised autoriõiguste kaitse
tehnoloogiatega kodeeritud muusikaplaadid ei
vasta kompaktplaatide (CD) standardile,
mistõttu võib olla, et neid plaate ei saa selles
seadmes mängida.
Plaadid, mida EI SAA mängida selles seadmes
- Plaadid, millele on liimitud kleebised, paber
või kleeplint. See võib tekitada talitlushäireid
või rikkuda plaadi.
- Ebastandardse (näiteks südame, ruudu, tähe)
kujuga plaadid. See võib rikkuda seadme.
- 8 cm (3 1/4 tolli) plaadid.
Märkused CD-R/CD-RW plaatide kohta
• Maksimaalne arv: (ainult CD-R/CD-RW)
- kaustad (albumid): 150 (kaasaarvatud
juurkaust)
Kaust (album)
MP3/WMA fail (rada)
iPod
• Võite ühendada allnäidatud iPod mudeleid.
Enne kasutamist värskendage iPod seadme
tarkvara.
Ettenähtud
- iPod touch (5. põlvkond)
- iPod touch (4. põlvkond)
- iPod touch (3. põlvkond)
- iPod touch (2. põlvkond)
- iPod classic
- iPod nano (7. põlvkond)
- iPod nano (6. põlvkond)
- iPod nano (5. põlvkond)
- iPod nano (4. põlvkond)
- iPod nano (3. põlvkond)
- iPod nano (2. põlvkond)
- iPod nano (1. põlvkond)*
11EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 12 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
-
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Reisija juhtrežiim ei ole saadaval iPod nano (1.
põlvkond).
• “Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendab,
et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt
valmistatud ühendamiseks vastavale iPod või
iPhone ja tootja on sertifitseerinud selle
vastavuse Apple tööstandarditele. Apple ei
vastuta selle seadme töö või selle turva- ja
normatiivstandarditele vastavuse eest. Võtke
arvesse - selle tarviku kasutamine koos iPod või
iPhone võib mõjutada traadita sidet.
Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või
probleemid, mida selles kasutusjuhendis pole
mainitud, võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Tehnilised andmed
Raadiovastuvõtja
FM
Häälestamise vahemik: 87,5 – 108,0 MHz
Antennipesa: välisantenni pesa
Vahesagedus: 25 kHz
Kasutatav tundlikkus: 8 dBf
Selektiivsus: 75 dB 400 kHz juures
Signaali-müra suhe: 80 dB (stereo)
Kanalite eralduvus: 50 dB 1 kHz juures
Sagedusala: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Häälestamise vahemik:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennipesa: välisantenni pesa
Vahesagedus: 9124,5 kHz või 9115,5 kHz/4,5 kHz
Tundlikkus: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD mängija
Hooldus
Kontaktide puhastamine
Seade võib töötada valesti, kui seadme ja
esipaneeli vahelised kontaktid on määrdunud.
Selle vältimiseks ühendage lahti esipaneel (5. lk) ja
puhastage kontaktid vatitampooniga. Ärge
vajutage tugevasti. Vastasel juhul võite vigastada
kontakte.
Signaali-müra suhe: 95 dB
Sagedusala: 10 – 20 000 Hz
Detonatsiooni tekitatud moonutused: alla mõõtepiiri
Vastav kodek: MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
USB seade
Liides: USB (täiskiiruse)
Maksimaalne voolutugevus: 1 A
Maksimaalne tuvastatavate andmete arv:
kaustad (albumid): 128
failid (rajad) kaustas: 512
Vastav kodek: MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
Võimsusvõimendi
Väljund: kõlarite väljundid
Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi
Maksimaalne väljundvõimsus: 55 W × 4 (4 oomi juures)
Märkused
• Ohutuse eesmärgil lülitage enne kontaktide
•
puhastamist seade välja ning võtke võti süütelülitist
välja.
Ärge puudutage kontakte sõrmede või metallesemega.
Üldine informatsioon
Väljundid:
Audio väljundpesa (tagumised kõlarid,
madalsageduste akustiline süsteem)
elektrilise antenni/võimsusvõimendi juhtpesa
(REM OUT)
Sisendid:
kaugjuhtimispuldi sisendpesa
antenni sisendpesa
AUX sisendpesa (stereo minipesa)
USB port
12EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 13 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Toide: 12 V 12 V alalisvoolu autoaku (negatiivne
maandamine)
Mõõtmed:
umbes 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 tolli × 2 tolli × 7 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Paigalduskoha mõõtmed:
umbes 182 mm × 53 mm × 160 mm (7 1/4 tolli × 2
1/8 tolli × 6 5/16 tolli) (laius/kõrgus/sügavus)
Kaal: umbes 1,2 kg (2 naela 11 untsi)
Pakendi sisu:
Põhiseade (1)
detailid paigaldamiseks ja ühendamiseks
(1 komplekt)
Diileril võib mitte olla mõnda mainitud
tarvikutest. Täpsemat informatsiooni küsige
diilerilt.
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
Autoriõigused
Quick-BrowZer on Sony Corporation kaubamärk.
Windows Media on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk USAs ja/või
teistes riikides.
Seda toodet kaitsevad Microsoft Corporation
määratud intellektuaalomandi õigused. Selle
tehnoloogia levitamine väljapool antud toodet ilma
Microsoft või volitatud Microsoft tütarettevõtte
litsentsita on keelatud.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on
Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja
teistes riikides.
MPEG Layer-3 audio kodeerimise tehnoloogia ja
patendid on litsentseerinud Fraunhofer IIS ja
Thomson.
Android on Google Inc. kaubamärk. Selle kaubamärgi
kasutamiseks on vajalik Google luba.
Nõuanded kasutamiseks
Selles osas antud nõuanded aitavad lahendada
probleeme, mis võivad tekkida seadme
kasutamise käigus.
Kõigepealt kontrollige ühendamise ja kasutamise
protseduure.
Täpsemat informatsiooni kaitse kasutamise ja
seadme väljavõtmise kohta mõõteriistade
paneelist vaadake selle seadme komplekti
kuuluvast paigaldamise/ühenduste juhendist.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, külastage
tehnilise toe kodulehte.
Üldised probleemid
Ei ole heli.
 Tasakaalu juhtimise [FADER] positsioon ei ole
seadistatud kahe kõlari süsteemile.
Pole toimingute helisignaali.
 On ühendatud täiendav võimsusvõimendi ning ei
kasutata sisseehitatud võimendit.
Mälu sisu on kustutatud.
 Toitejuhe või aku on lahti ühendatud või pole
õigesti ühendatud.
Talletatud raadiojaamad ja kella seadistus on
kustutatud.
Kaitse on läbi põlenud.
Süüte ümberlülitamisel kostab müra.
 Juhtmed ei vasta auto lisaseadmete toitepesale.
Taasesituse või vastuvõtu ajal aktiveerub
demonstratsiooni režiim.
 Kui 5 minutit ei tehta ühtki toimingut, kui on
seadistatud [DEMO-ON], aktiveerub
demonstratsiooni režiim.
- Seadistage [DEMO-OFF] (10. lk).
Näidud kaovad/ei ilmu displeile.
 Hämardi on seadistatud [DIM-ON] (10. lk).
 Näidud kaovad, kui vajutate ja hoiate allavajutatult
OFF.
- Vajutage OFF seadmel, kuni displeile ilmuvad
näidud.
 Kontaktid on määrdunud (12. lk).
13EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 14 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
Nupud ei tööta.
Plaati ei saa välja tõugata.
 Vajutage kauem kui 2 sekundit DSPL ja
(tagasi)/MODE, et lähtestada seadet.
Mälus talletatud sisu kustutatakse.
Ohutuse eesmärgil ärge teostage lähtestamist
transpordivahendit juhtides.
Raadiosaadete vastuvõtmine
Raadiojaamu ei saa vastu võtta.
Helis on müra.
 Ühendus ei ole õige.
- Kontrollige autoantenni ühendust.
- Kui autoantenn ei nihku välja, kontrollige
elektrilise antenni juhtimise juhtme ühendust.
Seadistatud raadiojaamadele ei saa häälestada.
 Saatesignaal on liiga nõrk.
RDS
SEEK hakkab tööle mõni sekund pärast
raadiojaama vastuvõtmist.
 See pole TP raadiojaam või selle signaal on nõrk.
- Lülitage välja TA (7. lk).
Ei ole liiklusteadet.
 Lülitage sisse TA (7. lk).
 Raadiojaam ei edasta liiklusteateid, kuigi on TP
raadiojaam.
- Häälestage teisele raadiojaamale.
PTY kuvab [- - - - - - - -].
 See ei ole RDS raadiojaam.
 RDS andmeid pole saadud.
 Raadiojaam ei kuva programmi tüüpi.
Vilgub programmi teenuse nimi.
 Sellel raadiojaamal ei ole alternatiivsagedusi.
- Vajutage SEEK +/–, kuni vilgub programmi
teenuse nimi. Ilmub [PI SEEK] ja seade hakkab
otsima teist samasuguste PI
(programmiidentifikatsioon) andmetega
sagedust.
CD taasesitus
Plaati ei taasesitata.
 Plaat on rikutud või määrdunud.
 CD-R/CD-RW pole ettenähtud audio kasutamiseks
(11. lk).
MP3/WMA failisid ei saa taasesitada.
 Plaat ei ühildu MP3/WMA formaadi ja versiooniga.
Täpsemat informatsiooni mängitavate plaatide ja
formaatide kohta vaadake tehnilise toe kodulehelt.
MP3/WMA failide taasesitus nõuab rohkem aega.
 Selliste plaatide taasesituse alustamine nõuab
rohkem aega:
- plaadid, mis on salvestatud keerulise
puustruktuuriga;
- plaadid, mis on salvestatud mitmel seansil;
- plaadid, millele saab lisada andmeid.
Heli hüpleb.
 Plaat on rikutud või määrdunud.
USB taasesitus
Ei saa taasesitada, kasutades USB
kontsentraatorit.
 See seade ei suuda tuvastada USB seadmeid,
kasutades USB kontsentraatorit.
USB seadme taasesitus nõuab palju aega.
 USB seadmes on keerulise puustruktuuriga failid.
Katkendlik heli.
 Heli võib olla katkendlik, kui bitikiirus ületab 320
kbps.
Vigade indikatsioonid/teated
ERROR
 Plaat on rikutud või määrdunud.
- Puhastage plaat või sisestage see õigesti.
 Sisestatud plaat on tühi.
 Plaati ei saa mängida mõne probleemi tõttu.
- Sisestage teine plaat.
 USB seadet ei tuvastatud automaatselt.
- Ühendage see veel kord.
 Vajutage , et plaati välja võtta.
HUB NO SUPRT (kontsentraatoreid ei toetata)
 See seade ei toeta USB kontsentraatorit.
IPD STOP
 Kui ei ole seadistatud korduv taasesitus, lõppeb
taasesitus viimase rajaga albumis.
iPod/iPhone muusikarakendus on töö lõpetanud.
- Vajutage PAUSE, et jälle alustada taasesitust.
14EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
NO AF (pole alternatiivsagedusi)
 Sellel raadiojaamal ei ole alternatiivsagedusi.
- Vajutage SEEK +/–, kuni vilgub programmi
teenuse nimi. Seade hakkab otsima teist
samasuguste PI (programmiidentifikatsioon)
andmetega sagedust (ilmub "PI SEEK").
Kui antud toimingud probleemi ei lahenda, võtke
ühendus lähima Sony edasimüüjaga.
Kui viite seadme remonti seoses plaadi
taasesituse probleemiga, võtke samuti kaasa
plaat, mida kasutati probleemi tekkimise hetkel.
NO DEV (pole seadet)
 [USB] valiti signaaliallikana, kuid ei ole ühendatud
USB seade. Taasesituse ajal ühendati lahti USB
seade või USB kaabel.
- Ühendage kindlasti USB seade või USB kaabel.
NO MUSIC
 Plaadil või USB seadmes pole muusikafailisid.
- Sisestage muusika CD.
- Ühendage USB seade, milles on muusikafailid.
NO TP (ei ole liiklusprogrammi)
 Seade jätkab saadavate TP raadiojaamade
otsingut.
OVERLOAD
 USB seade on koormatud.
- Ühendage USB seade lahti, siis vahetage
signaaliallikat, vajutades SRC.
- USB seade on rikkis või on ühendatud toeta
seade.
PUSH EJT (vajutage väljatõukamise nuppu)
 Plaati ei saa välja tõugata.
- Vajutage  (väljatõukamine).
READ
 Seade loeb kõikide radade ja albumite
informatsiooni kettal.
- Oodake, kuni lugemine lõpetatakse ja taasesitus
algab automaatselt. Sõltuvalt plaadi struktuurist
võib see nõuda rohkem kui minuti.
USB NO SUPRT (USB ei toetata)
 Ühendatud USB seadet ei toetata.
- Täpsemat informatsiooni USB seadme
ühilduvuse kohta vaadake tehnilise toe
kodulehelt.
[
] või [
]
 Teostades tagasiminekut või kiiresti edasiminekut,
jõuti plaadi algusesse või lõppu ning edasi ei saa
enam minna.
[ ]
 Märgist ei saa kuvada.
15EE
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_EE_CDX-G2000_G2001\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 16 Wednesday, June 26, 2013 3:42 PM
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
4-467-643-11(1)
FM/MW/LW
kompaktinių diskų
grotuvas
Naudojimo instrukcija
Norėdami atšaukti demonstracijos (DEMO) parodymus, žiūrėkite 9 psl.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
LT
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Saugumo sumetimais būtinai šį įrenginį
pastatykite automobilio salono priekiniame
skydelyje.
Išsamesnę informaciją dėl pastatymo ir sujungimų
žiūrėkite komplektuojamoje pastatymo/
sujungimų instrukcijoje.
Pagaminta Tailande
Lazerio diodo charakteristikos
• Spinduliavimo trukmė: nepertraukiama
• Lazerio išvesties galia: mažiau už 53,3 μW
(Šis matavimas yra atliktas 200 mm nuo optinio
nuskaitymo įrenginio objektyvo lęšio su 7 mm
apertūra.)
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik
tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse,
kurioms galioja ES direktyvos
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan
Dėl ES gaminių atitikimo atsako: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Įspėjimas, jeigu automobilio uždegimas
neturi ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo
funkciją (10 psl.). Įrenginio maitinimas bus
automatiškai pilnai atjungtas nustatytu laiku po
įrenginio išjungimo, kad akumuliatorius
neišsikrautų. Jeigu nenustatote automatinio
išsijungimo funkcijos, kiekvieną kartą, kai
išjungiate uždegimą, paspauskite ir laikykite
paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano parodymai.
2LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\030TOC.fm
010COV.book Page 3 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Turinys
Įrenginio dalys ir mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nuo ko pradėti
Priekinio skydelio nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod/USB įrenginio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . .
Kito nešiojamo garso įrenginio prijungimas . . . . .
5
5
5
6
Radijo laidų klausymasis
Radijo laidų klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas. . . . 7
Atkūrimas
Disko atkūrimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
iPod/USB įrenginio atkūrimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Takelių paieška ir atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nuostatos
DEMO veiksenos atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pagrindinių nuostatų sureguliavimas . . . . . . . . . . . 9
GENERAL nuostatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SOUND nuostatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DISPLAY nuostatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Papildoma informacija
Įspėjimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Naudojimo patarimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 4 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Įrenginio dalys ir mygtukai
Pagrindinis įrenginys
Skaičiaus 3/
(kartotinis atkūrimas) mygtukas turi apčiuopiamą tašką.
 SRC (šaltinis)
Maitinimo įjungimui.
Signalo šaltinio keitimui.
-OFF
Paspauskite ir vieną sekundę laikykite
paspaustą, kad išjungtumėte maitinimą.
Paspauskite ir laikykite paspaustą ilgiau už 2
sekundes, kad išjungtumėte maitinimą ir kad
pradingtų ekrano parodymai.
 Priekinio skydelio paleidimo mygtukas
 SEEK +/–
Automatiniam derinimui su radijo stotimis.
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
suderintumėte rankiniu būdu.
/ (ankstesnis/sekantis)
/ (atgal/greitai į priekį)
 Valdymo ratukas
Pasukite, kad sureguliuotumėte garso lygį.
ENTER
Išrinkto parametro patvirtinimui.
MENU
Nuostatų meniu atidarymui.
 Nuotolinio valdymo pulto signalo imtuvas
 Disko skyrelis
 Ekrano langelis
  (išstumti diską)

(peržiūrėti) (9 psl.)
Perjungimui į peržiūros būseną atkūrimo
metu.

(atgal)
Grįžimui prie ankstesnių parodymų
atvaizdavimo.
MODE (6, 8 psl.)
 AF (alternatyvūs dažniai)/TA (kelių eismo
pranešimas)
AF ir TA nustatymui.
-PTY (laidos rūšis)
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
išsirinktumėte PTY funkciją RDS paslaugai.
 Skaičių mygtukai (nuo 1 iki 6)
Išsaugotų radijo stočių priėmimui.
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
išsaugotumėte radijo stotis.
ALBUM /
Albumo praleidimui garso įrenginiu.
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
nepertraukiamai praleistumėte albumus.
(kartotinis atkūrimas)
SHUF (mišrus atkūrimas)
PAUSE
 DSPL (ekranas)
Ekrano parametrų keitimui.
-SCRL (perstumti)
Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
perstumtumėte parametrus ekrane.
 AUX įvesties lizdas
 USB lizdas
4LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 5 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Nuo ko pradėti
Priekinio skydelio
nuėmimas
Kad išvengtumėte įrenginio vogimo, galite nuimti
šio įrenginio priekinį skydelį.
1
Paspauskite ir laikykite paspaustą OFF
.
Įrenginys išsijungia.
2
Paspauskite priekinio skydelio paleidimo
mygtuką , po to nuimkite skydelį, jį
patraukdami į save.
Laikrodžio nustatymas
1 Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad išsirinktumėte [GENERAL], po
to jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte [CLOCK-ADJ], po to jį
paspauskite.
Blyksi valandų indikacija.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami pakeisti skaičių indikaciją,
paspauskite SEEK +/–.
4
Po minučių nustatymo paspauskite
MENU.
Nustatymas yra baigtas, ir laikrodis pradeda
skaičiuoti laiką.
Norėdami atvaizduoti laikrodį, paspauskite DSPL.
Įspėjimo signalas
Jeigu pasuksite uždegimo raktą į OFF (išjungta)
poziciją, nenuėmę įrenginio priekinio skydelio,
kelias sekundes skambės įspėjimo signalas.
Įspėjimo signalas skambės tik tada, jeigu yra
naudojamas vidinis stiprintuvas.
Priekinio skydelio uždėjimas
iPod/USB įrenginio
prijungimas
1 Sumažinkite šio įrenginio garso lygį.
2 Prijunkite iPod/USB įrenginį prie šio
įrenginio.
Norėdami prijungti iPod/iPhone, naudokite
USB sujungimo kabelį, kuris yra skirtas iPod
(nekompl.).
Kai prijungiate iPhone 5
5LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 6 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Kito nešiojamo garso
įrenginio prijungimas
1 Išjunkite nešiojamą garso įrenginį.
2 Sumažinkite šio įrenginio garso lygį.
3 Prijunkite nešiojamą garso įrenginį prie
šio įrenginio AUX įvesties lizdo
(stereofoninis mini lizdas) naudodami
sujungimo laidą* (nekompl.).
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Radijo laidų klausymasis
Radijo laidų klausymasis
Norėdami klausytis radijo laidų, paspauskite SRC,
kad išsirinktumėte [TUNER].
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Paspauskite MODE, kad pakeistumėte
diapazoną (FM1, FM2, FM3, MW arba LW).
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad išsirinktumėte [GENERAL], po
to jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte [BTM], po to jį paspauskite.
Įrenginys po skaičių mygtukais išsaugo
atmintyje radijo stotis jų dažnių tvarka.
4
Paspauskite SRC, kad išsirinktumėte
[AUX].
Kad prijungto įrenginio garso lygis atitiktų
kitus signalo šaltinius
Vidutiniu garso lygiu pradėkite atkurti nešiojamą
garso įrenginį, po to nustatykite šio įrenginio
garso lygį į įprastą.
Paspauskite MENU ir pasukite valdymo ratuką.
Išsirinkite [SOUND]  [AUX VOL] (10 psl.).
Derinimas
1
Paspauskite MODE, kad pakeistumėte
diapazoną (FM1, FM2, FM3, MW arba LW).
2
Atlikite derinimą.
Derinimas rankiniu būdu
Paspauskite ir laikykite paspaustą SEEK +/–,
kad surastumėte apytikslį dažnį, po to
kartotinai paspauskite SEEK +/–, kad tiksliai
sureguliuotumėte reikalingą dažnį.
Automatinis derinimas
Paspauskite SEEK +/–.
Paieška bus pertraukta, kai įrenginys priims
radijo stotį. Pakartokite šią procedūrą, kad
surastumėte reikalingą radijo stotį.
Išsaugojimas rankiniu būdu
1
Kol yra priimama radijo stotis, kurią
norite išsaugoti, paspauskite ir laikykite
paspaustą skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki
6), kad pasirodytų [MEM].
Išsaugotų radijo stočių priėmimas
1
Išsirinkite diapazoną, po to paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
6LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 7 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir kelių
eismo pranešimų (TA) nustatymas
AF nepertraukiamai derina įrenginį su radijo stotimi,
priimdamas jos galingiausią signalą tinkle, o TA
užtikrina aktualią kelių eismo informaciją arba kelių
eismo laidą (TP), jeigu tokia yra priimama.
1
Paspauskite AF/TA, kad išsirinktumėte
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] arba [AF/
TA-OFF].
RDS radijo stočių išsaugojimas su AF ir TA
nuostata
Galite išsaugoti RDS radijo stotis kartu su AF/TA
nuostata. Nustatykite AF/TA, po to išsaugokite
radijo stotis rankiniu būdu arba naudodami BTM
funkciją. Jeigu nustatote rankiniu būdu, galite taip
pat išsaugoti radijo stotis be RDS.
Neeilinių pranešimų priėmimas
Kai AF arba TA yra įjungta, priimami neeiliniai
pranešimai automatiškai pertraukia išrinkto
signalo šaltinio atkūrimą.
Kai sureguliuojate garso lygį kelių eismo
pranešimo metu
Lygis bus išsaugotas įrenginio atmintyje
sekantiems kelių eismo pranešimams
nepriklausomai nuo paprasto garso lygio.
Vienos regioninės programos priėmimas
(REGIONAL)
Kai yra įjungta AF ir REGIONAL funkcija, nėra
atliekamas perjungimas į kitą regioninę radijo
stotį, turinčią galingesnio signalo dažnį. Jeigu
išvažiuojate iš šios regioninės programos
perdavimo zonos, FM laidos priėmimo metu
GENERAL meniu nustatykite [REG-OFF] (10 psl.).
Ši funkcija neveikia Jungtinėje Karalystėje ir kai
kuriuose kituose regionuose.
FM radijo laidos priėmimo metu paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6), po kuriuo yra
išsaugota vietinė radijo stotis. 5 sekundžių bėgyje
dar kartą paspauskite vietinės radijo stoties
skaičiaus mygtuką. Kartokite šiuos veiksmus, kol
bus priimama vietinė radijo stotis.
Laidų rūšių (PTY) išsirinkimas
Reikalingos laidos rūšies atvaizdavimui arba
paieškai naudokite PTY.
1
FM laidos priėmimo metu paspauskite ir
laikykite paspaustą PTY.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad pasirodytų
reikalinga laidų rūšis, po to paspauskite jį.
Įrenginys pradeda ieškoti radijo stoties, kuri
perduoda išrinktos rūšies laidą.
Laidų rūšys
NEWS (žinios), AFFAIRS (aktualūs įvykiai), INFO
(informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (spektakliai), CULTURE
(kultūra), SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairios),
POP M (populiari muzika), ROCK M (roko muzika),
EASY M (lengvoji muzika), LIGHT M (lengvoji
klasikinė muzika), CLASSICS (rimta klasikinė
muzika), OTHER M (kitos rūšies muzika), WEATHER
(orų prognozės), FINANCE (verslo žinios),
CHILDREN (laidos vaikams), SOCIAL A
(visuomeniniai klausimai), RELIGION (religija),
PHONE IN (laidos, kurių metu klausytojai gali
išsireikšti telefonu), TRAVEL (kelionės), LEISURE
(poilsis), JAZZ (džiazas), COUNTRY (kantri muzika),
NATION M (nacionalinė muzika), OLDIES (praėjusių
dešimtmečių muzika), FOLK M (folklorinė muzika),
DOCUMENT (dokumentinės laidos)
Laikrodžio (CT) nustatymas
RDS paslaugos CT duomenys nustato laikrodį.
1
GENERAL meniu nustatykite [CT-ON]
(10 psl.).
Vietinio ryšio funkcija (tik Jungtinėje
Karalystėje)
Ši funkcija leidžia išsirinkti kitas vietines radijo
stotis savo regione, net jeigu jos nėra išsaugotos
po skaičių mygtukais.
7LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 8 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
1
Atkūrimas
Prasideda atkūrimas.
Jeigu įrenginys jau yra prijungtas, norėdami
pradėti atkūrimą, paspauskite SRC, kad
išsirinktumėte [USB] ([IPD] pasirodo ekrane,
kai yra atpažintas iPod).
Disko atkūrimas
1 Įdėkite diską (užrašams skirta puse į
viršų).
Prijunkite iPod/USB įrenginį prie USB
lizdo (5 psl.).
2
Sureguliuokite šio įrenginio garso lygį.
Atkūrimo pertraukimas
Paspauskite ir vieną sekundę laikykite paspaustą
OFF.
Įrenginio atjungimas
Pertraukite atkūrimą, po to atjunkite įrenginį.
iPhone vartotojų dėmesiui
Atkūrimas prasidės automatiškai.
iPod/USB įrenginio
atkūrimas
Šioje naudojimo instrukcijoje “iPod” yra
naudojamas kaip bendras iPod ir iPhone įrenginių
iPod funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba
iliustracijose nėra nurodyta kitaip.
Išsamesnę informaciją dėl iPod suderinamumo
žiūrėkite “Apie iPod” (11 psl.) arba aplankykite
techninio rėmimo interneto svetainę.
Galite naudoti MSC (Mass Storage Class) tipo USB
įrenginius (pavyzdžiui, USB atmintines,
skaitmeninius muzikos grotuvus, Android™
telefonus), kurie yra suderinami su USB standartu.
Priklausomai nuo skaitmeninio grotuvo arba
Android telefono gali reikėti USB ryšio veikseną
nustatyti į MSC.
Pastabos
• Išsamesnę informaciją dėl USB įrenginio
•
suderinamumo žiūrėkite nurodytoje techninio rėmimo
interneto svetainėje.
Nėra remiamas toliau minėtų MP3/WMA failų atkūrimas.
- failai, kurie yra suglaudinti be praradimų
- failai, kurių autorių teisės yra saugomos
- DRM (Digital Rights Management) failai
- daugiakanaliai garso failai
Kai prijungiate iPhone, naudodami USB, telefono
garso lygį reguliuoja pats iPhone, o ne šis
įrenginys. Nepadidinkite garso lygio pokalbio
telefonu metu, nes po pokalbio telefonu gali būti
atkurtas staigus garsus garsas.
iPod tiesioginis valdymas
(valdymo veiksena keleiviui)
Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite paspaustą
MODE, kad pasirodytų [MODE IPOD] ir
aktyvuotumėte iPod tiesioginį valdymą.
Įsidėmėkite - garso lygį galima sureguliuoti
naudojant tik šį įrenginį.
Valdymo veiksenos keleiviui atšaukimas
Paspauskite ir laikykite paspaustą MODE, kad
pasirodytų [MODE AUDIO].
Takelių paieška ir
atkūrimas
Kartotinis ir mišrus atkūrimas
1
Atkūrimo metu paspauskite
(kartotinis atkūrimas), kad atkurtumėte
kartotinai, arba SHUF, kad atkurtumėte
mišria tvarka.
2
Kartotinai paspauskite (kartotinis
atkūrimas) arba SHUF, kad išsirinktumėte
reikalingą kartotinio arba mišraus
atkūrimo veikseną.
8LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 9 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Atkūrimo pradėjimas, naudojant išrinktą
veikseną, gali užimti kažkiek laiko.
Prieinamos atkūrimo veiksenos skiriasi
priklausomai nuo išrinkto garso signalo šaltinio.
Takelio paieška pagal
pavadinimą (Quick-BrowZer™)
1
CD arba USB atkūrimo metu paspauskite
(peržiūrėti)*, kad atvaizduotumėte
paieškos kategorijų sąrašą.
Kai pasirodo takelių sąrašas, kartotinai
paspauskite
(atgal).
* Atkūrimo metu ilgiau už 2 sekundes laikykite
paspaustą
(peržiūrėti), kad grįžtumėte į
kategorijų sąrašo pradžią.
2
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte reikalingą paieškos
kategoriją, po to paspauskite jį, kad
patvirtintumėte.
DEMO veiksenos
atšaukimas
Galite atšaukti demonstraciją, kuri pasirodo, kai
išjungiate įrenginį.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad išsirinktumėte [DISPLAY], po
to jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad išsirinktumėte
[DEMO], po to jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad išsirinktumėte
[DEMO-OFF], po to jį paspauskite.
Nustatymas yra atliktas.
4
Quick-BrowZer veiksenos išjungimas
Paspauskite
(peržiūrėti).
Paieška, praleidžiant elementus
(praleidimo veiksena)
Paspauskite
(peržiūrėti)
Paspauskite SEEK +.
Galite meniu nustatyti parametrus tokiu būdu.
Toliau minėtas nuostatas galima nustatyti
priklausomai nuo signalo šaltinio ir nuostatos.
1
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte parametrą.
Paspauskite ENTER, kad grįžtumėte į
Quick-BrowZer veikseną.
Pasirodo išrinktas elementas.
5
Pasukite valdymo ratuką, kad
išsirinktumėte parametrą, po to
paspauskite valdymo ratuką.
(atgal).
Pagrindinių nuostatų
sureguliavimas
Paspauskite MENU.
Pasukite valdymo ratuką, kad išsirinktumėte
nuostatų kategoriją, ir paspauskite jį.
Nuostatų kategorijos yra nurodytos žemiau.
• GENERAL nuostatos (10 psl.)
• SOUND nuostatos (10 psl.)
• DISPLAY nuostatos (10 psl.)
Sąraše elementai yra praleidžiami žingsniais,
kurie yra 10% nuo bendro elementų skaičiaus.
4
Du kartus paspauskite
Įrenginys grįžta prie normalaus atkūrimo/
priėmimo.
Pakartokite 2 veiksmą, kad ieškotumėte
reikalingos takelio.
Prasideda atkūrimas.
1
2
3
Nuostatos
3
Pasukite valdymo ratuką, kad išsirinktumėte
galimybes, po to jį paspauskite.
Grįžimas prie ankstesnių parodymų
atvaizdavimo
Paspauskite
(atgal).
Prasideda atkūrimas.
9LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 10 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
GENERAL nuostatos
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas) (5 psl.)
CAUT ALM (įspėjimo signalas)
Aktyvuoja įspėjimo signalą: [ON], [OFF] (5 psl.).
(Prieinamas tik tada, kai įrenginys yra
išjungtas.)
BEEP
Aktyvuoja veiksmų atlikimo garso signalą:
[ON], [OFF].
AUTO OFF
Įrenginio maitinimo tiekimas yra automatiškai
atjungiamas po nustatytos trukmės, kai
įrenginys yra išjungtas: [NO], [30S] (30
sekundžių), [30M] (30 minučių), [60M] (60
minučių).
AUX-A (AUX garsas)
Aktyvuoja AUX signalų šaltinio atvaizdavimą:
[ON], [OFF]. (Prieinamas tik tada, kai įrenginys
yra išjungtas.)
CT (laikrodis)
Aktyvuoja CT funkciją: [ON], [OFF].
REGIONAL
Riboja priėmimą nustatytame regione: [ON],
[OFF]. (Prieinamas tik tada, kai yra priimama FM
laida.)
BALANCE
Sureguliuoja garso balansą tarp dešiniojo ir
kairiojo garsiakalbio: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Sureguliuoja garso balansą tarp priekinių ir
galinių garsiakalbių: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
LOUDNESS (dinaminis garso lygis)
Stiprina žemųjų ir aukštųjų dažnių lygį, kad
tylūs garsai būtų aiškesni: [ON], [OFF].
SW LEVEL (žemųjų dažnių akustinės sistemos
lygis)
Sureguliuoja žemųjų dažnių akustinės sistemos
garso lygį: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX garso lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto papildomo
įrenginio garso lygį:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Ši nuostata leidžia sureguliuoti garso lygį tarp
signalų šaltinių.
DISPLAY nuostatos
DEMO (demonstracija)
Aktyvuoja demonstraciją: [ON], [OFF].
BTM (6 psl.)
DIMMER
Keičia ekrano ryškumą: [ON], [OFF].
SOUND nuostatos
AUTO SCR (automatinis perstūmimas)
Automatiškai perstumia ilgus parametrus:
[ON], [OFF].
EQ3 PRESET
Galite išsirinkti vieną iš 7 vienodintuvo kreivių
arba išjungti jį: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Vienodintuvo kreivės nuostatą galima
išsaugoti įrenginio atmintyje kiekvienam garso
signalo šaltiniui.
M.DISPLAY (judantys parodymai)
Judančių parodymų atvaizdavimas: [ON], [OFF].
EQ3 SETTING
EQ3 parametro [CUSTOM] nustatymui.
Galite išsirinkti vienodintuvo nuostatas: [LOW],
[MID], [HIGH].
Norėdami atnaujinti pradinę vienodintuvo
kreivę, paspauskite ir laikykite paspaustą
ENTER prieš nustatymo baigimą.
10LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 11 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Pastabos dėl CD-R/CD-RW diskų
Papildoma informacija
• Maksimalus skaičius: (tik CD-R/CD-RW)
- aplankai (albumai): 150 (įskaitant šaknies
aplanką)
Įspėjimai
- failai (takeliai) ir aplankai: 300 (jeigu aplankų/
• Jeigu automobilis stovėjo tiesiogiai saulėje,
prieš įrenginio naudojimą duokite jam atvėsti.
• Nepalikite priekinio skydelio arba garso
•
įrenginio automobilio salone, nes dėl aukštos
temperatūros tiesioginiuose saulės
spinduliuose gali kilti veikimo sutrikimai.
Elektrinė antena išsistums automatiškai.
Drėgmės kondensavimasis
Jeigu kondensavosi drėgmė, išimkite diską ir
palaukite apytiksliai valandą, kad drėgmė išgaruotų;
priešingu atveju įrenginys neveiks teisingai.
Aukštos garso kokybės išsaugojimas
Ant įrenginio arba diskų neužpilkite jokio skysčio.
Pastabos dėl diskų
• Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės
•
•
•
spindulių arba karščio poveikio, pavyzdžiui,
karšto oro pūstuvų, ir nepalikite jų saulėje
pastatytame automobilyje.
Prieš atkūrimą nuvalykite
diskus valymo skepetėle
kryptimi iš centro į šonus.
Nenaudokite tirpiklių,
pavyzdžiui, benzino,
skiediklio, nuperkamų
valiklių.
Šis įrenginys yra skirtas
kompaktinių diskų (CD) standartą atitinkančių
diskų atkūrimui. DualDisc ir kai kurie kiti
muzikiniai diskai, kurie yra koduoti autorių
teisių apsaugos technologijų pagalba,
neatitinka kompaktinių diskų (CD) standarto,
todėl šių diskų, įmanoma, nebus galima atkurti
šiuo įrenginiu.
Diskai, kurių NEGALIMA atkurti šiuo įrenginiu
- Diskai, ant kurių yra užklijuoti lipdukai,
popierius, lipni juosta. Gali kilti veikimo
sutrikimai, arba diskas gali būti sugadintas.
- Nestandartinės (pavyzdžiui, širdies, kvadrato,
žvaigždės) formos diskai. Jeigu bandysite
tokius diskus atkurti, įmanoma, sugadinsite
įrenginį.
- 8 cm (3 1/4 colio) diskai.
•
•
failų pavadinimai yra labai ilgi, šis skaičius gali
būti mažesnis už 300)
- atvaizduojamas ženklų skaičius aplanko/failo
pavadinime: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Jeigu daugkartinio rašymo veiksenos diskas
prasideda CD-DA sesija, jis yra atpažįstamas
kaip CD-DA diskas, ir kitos sesijos nėra
atkuriamos.
Diskai, kurių NEGALIMA atkurti šiuo įrenginiu
- Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW.
- Nesuderinamu įrenginiu įrašyti CD-R/CD-RW.
- Neteisingai užbaigti CD-R/CD-RW.
- CD-R/CD-RW, kurie nėra įrašyti muzikos CD
formatu arba MP3 formatu atitinkamai
ISO9660 1 lygiui/2 lygiui, Joliet/Romeo arba
daugkartinio rašymo veiksenos formatui.
MP3/WMA failų atkūrimo tvarka
MP3/WMA
Aplankas (albumas)
MP3/WMA failas
(takelis)
Apie iPod
• Galite prijungti toliau minėtus iPod modelius.
Prieš naudojimą atnaujinkite iPod įrenginio
programinę įrangą.
Skirtas
- iPod touch (5 karta)
- iPod touch (4 karta)
- iPod touch (3 karta)
- iPod touch (2 karta)
- iPod classic
- iPod nano (7 karta)
- iPod nano (6 karta)
- iPod nano (5 karta)
- iPod nano (4 karta)
11LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 12 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
-
iPod nano (3 karta)
iPod nano (2 karta)
iPod nano (1 karta)*
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Valdymo veiksena keleiviui nėra prieinama naudojant
iPod nano (1 karta).
• “Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad
elektroninis priedas yra specialiai pagamintas
prijungimui prie atitinkamai iPod arba iPhone, ir
gamintojas yra sertifikavęs jo atitikimą Apple
vartojimo standartams. Apple neatsako už šio
įrenginio veikimą arba jo atitikimą saugumo
arba vartojimo standartams. Įsidėmėkite - šio
priedo naudojimas kartu su iPod arba iPhone
gali įtakoti bevielį ryšį.
Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla klausimų
arba problemų, kurios nėra minėtos šioje
naudojimo instrukcijoje, susisiekite su artimiausiu
Sony platintoju.
Priežiūra
Kontaktų valymas
Įrenginys gali neveikti teisingai, jeigu kontaktai
tarp įrenginio ir priekinio skydelio yra nešvarūs.
Kad to išvengtumėte, nuimkite priekinį skydelį
(5 psl.) ir nuvalykite kontaktus vatos tamponu.
Nespauskite labai stipriai. Priešingu atveju galite
sugadinti kontaktus.
Techniniai duomenys
Radijo imtuvas
FM
Derinimo diapazonas: 87,5 – 108,0 MHz
Antenos lizdas: išorinės antenos lizdas
Tarpinis dažnis: 25 kHz
Naudojamas jautrumas: 8 dBf
Atrankumas: 75 dB prie 400 kHz
Signalo-triukšmų santykis: 80 dB (stereofoninis)
Kanalų atskyrimas: 50 dB prie 1 kHz
Dažnių diapazonas: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Derinimo diapazonas:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenos lizdas: išorinės antenos lizdas
Tarpinis dažnis: 9124,5 kHz arba 9115,5 kHz/4,5 kHz
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD grotuvas
Signalo-triukšmų santykis: 95 dB
Dažnių diapazonas: 10 – 20 000 Hz
Detonacijos sukelti iškrypimai: žemiau matavimo
ribos
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3) ir WMA (.wma)
USB įrenginys
Sąsaja: USB (pilno greičio)
Maksimalus srovės stiprumas: 1 A
Maksimalus atpažįstamų duomenų skaičius:
aplankai (albumai): 128
failai (takeliai) aplanke: 512
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3) ir WMA (.wma)
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (prie 4 omų)
Pastabos
Bendro pobūdžio informacija
• Saugumo sumetimais prieš kontaktų valymą išjunkite
Išvestys:
Garso išvesties lizdas (galiniai garsiakalbiai,
žemųjų dažnių akustinė sistema)
elektrinės antenos/galios stiprintuvo valdymo
lizdas (REM OUT)
•
uždegimą ir išimkite uždegimo raktą iš uždegimo
spynos.
Jokiu būdu nelieskite kontaktų tiesiogiai pirštais arba
metaliniais daiktais.
12LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Įvestys:
nuotolinio valdymo pulto įvesties lizdas
antenos įvesties lizdas
AUX įvesties lizdas (stereofoninis mini lizdas)
USB lizdas
Maitinimas: 12 V nuolatinės srovės automobilio
akumuliatorius (neigiamas įžeminimas)
Matmenys:
apytiksliai 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 colio × 2 coliai × 7 coliai) (plotis/aukštis/
gylis)
Pastatymo vietos matmenys:
apytiksliai 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 colio × 2 1/8 colio × 6 5/16 colio) (plotis/
aukštis/gylis)
Svoris: apytiksliai 1,2 kg (2 svarai 11 uncijų)
Įpakavimo turinys:
pagrindinis įrenginys (1)
pastatymo ir prijungimo dalys (1 komplektas)
Jūsų platintojas gali neturėti kai kurių aukščiau
minėtų priedų. Išsamesnės informacijos
teiraukitės pas platintoją.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali
būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Autorių teisės
Quick-BrowZer yra Sony Corporation prekės ženklas.
Windows Media yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir/arba kitose šalyse.
Šį gaminį saugo Microsoft Corporation nustatytos
intelektualios nuosavybės teisės. Yra draudžiamas
šios technologijos platinimas ne su šiuo gaminiu be
Microsoft arba Microsoft įgaliotos dukterinės įmonės
licencijos.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ir iPod touch yra
Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir
kitose šalyse.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologiją ir
patentus licencijavo Fraunhofer IIS ir Thomson.
Android yra Google Inc. prekės ženklas. Šio prekės
ženklo naudojimui yra reikalingas Google leidimas.
Naudojimo patarimai
Šiame skyriuje minėti patarimai padės išspręsti
problemas, kurios galėtų kilti įrenginio naudojimo
metu.
Iš pradžių patikrinkite prijungimus ir valdymo
procedūras.
Išsamesnę informaciją dėl saugiklio naudojimo ir
įrenginio išėmimo iš priekinio skydelio žiūrėkite su
šiuo įrenginiu komplektuojamoje pastatymo/
sujungimų instrukcijoje.
Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, aplankykite
nurodytą techninio rėmimo interneto svetainę.
Bendro pobūdžio problemos
Nėra garso.
 Balanso valdymo [FADER] pozicija nėra nustatyta
dviejų garsiakalbių sistemai.
Nėra veiksmų atlikimo garso signalo.
 Yra prijungtas papildomas galios stiprintuvas, ir
nėra naudojamas vidinis stiprintuvas.
Ištrintas atminties turinys.
 Yra atjungtas arba nėra teisingai prijungtas
maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius.
Yra ištrintos išsaugotos radijo stotys ir laikrodžio
nuostata.
Saugiklis yra perdegęs.
Kyla triukšmas, kai perjungiate uždegimo rakto
poziciją.
 Laidai neatitinka automobilio priedų maitinimo
tiekimo lizdų.
Atkūrimo arba priėmimo metu įsijungia
demonstracija.
 Jeigu 5 minutes nėra atliekamas joks veiksmas, kai
yra nustatytas [DEMO-ON], yra įjungiama
demonstracija.
- Nustatykite [DEMO-OFF] (10 psl.).
Ekrano parodymai dingsta/nepasirodo ekrane.
 Pritemdymas yra nustatytas į [DIM-ON] (10 psl.).
 Ekrano parodymai pradingsta, jeigu paspaudžiate
ir laikote paspaustą OFF.
- Paspauskite įrenginio OFF, kad ekrane
pasirodytų parodymai.
 Kontaktai yra nešvarūs (12 psl.).
13LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Left
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 14 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
Neveikia mygtukai.
Neįmanoma išimti disko.
 Ilgiau nei 2 sekundes laikykite paspaustą DSPL ir
(atgal)/MODE, kad atstatytumėte įrenginį.
Yra ištrinamas atmintyje išsaugotas turinys.
Saugumo sumetimais neatlikite atstatymo, kai
vairuojate transporto priemonę.
Radijo laidų priėmimas
Neįmanoma priimti radijo stočių.
Garsas yra su triukšmais.
 Neteisingai sujungta.
- Patikrinkite automobilio antenos prijungimus.
- Jeigu automobilio antena neišsistumia,
patikrinkite elektrinės antenos valdymo laido
prijungimą.
Neįmanoma suderinti radijo imtuvo su
nustatytomis radijo stotimis.
 Perdavimo signalas yra per silpnas.
RDS
Kai yra priimama radijo stotis, SEEK prasideda po
kelių klausymosi sekundžių.
 Tai nėra TP stotis arba jos signalas yra per silpnas.
- Išjunkite TA (7 psl.).
Nėra kelių eismo pranešimų.
 Įjunkite TA (7 psl.).
 Radijo stotis neperduoda kelių eismo pranešimų,
nors tai yra TP radijo stotis.
- Suderinkite įrenginį su kita radijo stotimi.
PTY atvaizduoja [- - - - - - - -].
 Ši nėra RDS radijo stotis.
 RDS duomenys nėra priimami.
 Radijo stotis nenurodo laidos rūšies.
Blyksi programos tiekėjo pavadinimas.
 Ši radijo stotis neturi alternatyvių dažnių.
- Paspauskite SEEK +/–, kol blyksi programos
tiekėjo pavadinimas. Pasirodo [PI SEEK], ir
įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su tokiais
pat PI (programos identifikacija) duomenimis.
CD atkūrimas
Diskas nėra atkuriamas.
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
 CD-R/CD-RW nėra skirtas naudojimui su garso
įrenginiais (11 psl.).
Neįmanoma atkurti MP3/WMA failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3/WMA formatu ir
versija. Išsamesnę informaciją dėl atkuriamų diskų
ir formatų žiūrėkite techninio rėmimo interneto
svetainėje.
MP3/WMA failų atkūrimo pradėjimas užima daug
laiko.
 Tokių diskų atkūrimo pradėjimas gali užimti
daugiau laiko:
- diskai, kurie yra įrašyti sudėtinga atšakų
struktūra;
- diskai, kurie yra įrašyti daugkartinio rašymo
veiksena;
- diskai, į kuriuos įmanoma pridėti duomenis.
Garsas trukčioja.
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
USB atkūrimas
Neįmanoma atkurti, naudojant USB šakotuvą.
 Šis įrenginys negali atpažinti USB įrenginių, kurie
yra prijungti, naudojant USB šakotuvą.
USB įrenginiui reikia daugiau laiko atkūrimo
pradėjimui.
 USB įrenginyje yra išsaugoti failai ir aplankai su
sudėtinga atšakų struktūra.
Garsas yra su trukčiojimais.
 Garsas gali būti su trukčiojimais, kai bitų
perdavimo greitis viršija 320 kbps.
Klaidų indikacijos/pranešimai
ERROR
 Diskas yra sugadintas arba nešvarus.
- Nuvalykite diską arba įdėkite jį teisingai.
 Yra įdėtas tuščias diskas.
 Disko neįmanoma atkurti dėl kokios nors
problemos.
- Įdėkite kitą diską.
 USB įrenginys nebuvo atpažintas automatiškai.
- Iš naujo jį prijunkite.
 Paspauskite , kad išimtumėte diską.
HUB NO SUPRT (šakotuvas nėra remiamas)
 Šis įrenginys neremia USB šakotuvo.
14LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
masterpage: Right
E:\Edgara darbs\SONY_LT_CDX-G2000_G2001\040CD.fm
010COV.book Page 15 Wednesday, June 26, 2013 3:48 PM
IPD STOP
 Kai nėra nustatytas kartotinis atkūrimas, atkūrimas
pasibaigia paskutiniu albumo takeliu.
Nustojo veikti iPod/iPhone muzikos taikomoji
programa.
- Paspauskite PAUSE, kad vėl pradėtumėte
atkūrimą.
NO AF (nėra alternatyvių dažnių)
 Ši radijo stotis neturi alternatyvių dažnių.
- Paspauskite SEEK +/–, kol blyksi programos
tiekėjo pavadinimas. Įrenginys pradeda ieškoti
kito dažnio, kuris turi tokius pat PI (programos
identifikacija) duomenis (atvaizduojama “PI
SEEK”).
NO DEV (nėra įrenginio)
 [USB] yra išrinktas signalo šaltiniu, tačiau nėra
prijungtas USB įrenginys. USB įrenginys arba USB
kabelis yra atjungtas atkūrimo metu.
- Būtinai prijunkite USB įrenginį arba USB kabelį.
USB NO SUPRT (USB nėra remiamas)
 Prijungtas USB įrenginys nėra remiamas.
- Išsamesnę informaciją dėl USB įrenginio
suderinamumo žiūrėkite nurodytoje techninio
rėmimo interneto svetainėje.
[
] arba [
]
 Atliekant atsukimą atgal arba greitą persukimą į
priekį yra pasiekta disko pradžia arba pabaiga, ir
neįmanoma persukti toliau.
[ ]
 Ženklo atvaizduoti neįmanoma.
Jeigu minėti sprendimai nepadeda pagerinti
situacijos, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Jeigu įrenginį nugabenate į remontą dėl CD
atkūrimo problemų, paimkite su savimi diską, kurį
naudojote, kai kilo problema.
NO MUSIC
 Diske arba USB įrenginyje nėra muzikinių failų.
- Įdėkite muzikinį CD.
- Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra išsaugoti
muzikiniai failai.
NO TP (nėra kelių eismo laidų)
 Įrenginys tęs prieinamų TP radijo stočių paiešką.
OVERLOAD
 USB įrenginys yra perkrautas.
- Atjunkite USB įrenginį, po to pakeiskite signalo
šaltinį paspausdami SRC.
- USB įrenginys yra sugadintas, arba yra
prijungtas neremiamas įrenginys.
PUSH EJT (paspauskite išstūmimo mygtuką)
 Disko neįmanoma išimti.
- Paspauskite  (išstumti).
READ
 Įrenginys nuskaito visų takelių ir albumų, esančių
diske, informaciją.
- Palaukite, kol nuskaitymas bus baigtas ir
atkūrimas prasidės automatiškai. Priklausomai
nuo disko struktūros tai gali užimti daugiau nei
minutę.
15LT
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
E:\Edgara darbs\SONY_LV_CDX-G2000_G2001\050BCO_all.fm
masterpage: BCO
050BCO_all.fm Page 16 Wednesday, June 26, 2013 3:24 PM
Tehniskā atbalsta interneta mājas lapa
Techninio rėmimo interneto svetainė
Ja Jums ir jautājumi vai vēlaties iegūt jaunāko
tehniskā atbalsta informāciju par šo produktu,
skatiet norādītajā interneta mājas lapā:
Jei turite klausimų arba norite gauti naujausią
techninio rėmimo informaciją apie šį produktą,
žiūrėkite nurodytoje interneto svetainėje:
Tehnilise toe kodulehekülg internetis
Oma küsimustega või soovides saada selle seadme
kohta tehnilise toetuse informatsiooni internetis,
külasta järgmist kodulehte:
http://support.sony-europe.com/
Reģistrējiet savu ierīci:
Registreeri oma seade:
Registruokite savo įrenginį:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
Download PDF

advertising