4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
Auto CD-heliseade
FM/MW/LW
Automobilio garso
sistema su CD funkcija
FM/MW/LW radio
CD automašīnas audio
Teavet tutvustuskuva (DEMO) tühistamise kohta vt
lk 12.
Teavet ühendamise/paigaldamise kohta vt lk 21.
Norėdami atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną,
žr. 12 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 21 psl.
Kā atcelt demonstrācijas (DEMO) rādījumu, skatiet
12. lpp.
Lai iegūtu informāciju par savienošanu/uzstādīšanu,
sk. 21. lpp.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Ohutuse tagamiseks paigaldage see seade
kindlasti auto armatuurlauale, kuna seadme
tagakülg muutub kasutamise ajal kuumaks.
Lisateavet vt jaotisest „Ühendamine/
paigaldamine”(lk 21).
Toodetud Tais
See toode on klassifitseeritud standardite
IEC/EN 60825-1:2007 ja IEC/EN 60825-1:2014
alusel 1. klassi lasertootena.
 Emissiooni kestus: pidev
 Laseri väljund: vähem kui 55,8 μW
 Lainepikkus: 775–800 nm
Silt, millele on märgitud talitluspinge jne,
asub raami põhjal.
CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus
see on seadusega kehtestatud, peamiselt
EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et see
seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on
saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
See seade on mõeldud kasutamiseks
heakskiidetud tarkvaraversiooni(de)ga, millele
on viidatud ELi vastavusdeklaratsioonis.
Seadmesse laaditud tarkvara puhul on
kinnitatud, et see vastab direktiivi 2014/53/EL
põhinõuetele.
Tarkvaraversiooni saab kontrollida püsivara
seadistamise üksuses üldise seadistamise
menüüs.
Teatis klientidele: järgmine teave
kohaldub ainult seadmetele, mida
müüakse riikides, kus kehtivad
Euroopa Liidu direktiivid
Selle toote on valmistanud Sony Corporation
või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote
ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata
tootja volitatud esindajale järgmisel
aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
2EE
Vanade patareide/akude
ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes riikides, kus
on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada
seda sümbolit koos keemilise sümboliga.
Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades
toodete ja patareide/akude korrektse
utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete
ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks
alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib
akut vahetada ainult kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete korrektseks
käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes
sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse
elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest
tootest. Viige aku sobivasse kogumispunkti,
kus tagatakse vanade akude taaskasutus.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taaskasutamise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või
kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
ETTEVAATUST!
Sagedusvahemik 65–74 MHz ei ole eraldatud
Euroopa üldises jaotustabelis heli edastamisele
ja seda ei saa Euroopas kasutada.
Hoiatus, kui teie auto süütel puudub
ACC-asend
Seadistage kindlasti funktsioon AUTO OFF
(lk 12). Seade lülitub määratud aja
möödudes pärast seadme väljalülitamist
ja kella kuvamist (st nupu OFF 1 sekundi
vältel all hoidmist) automaatselt täielikult
välja, et vältida aku tühjenemist. Kui te
funktsiooni AUTO OFF ei seadista,
vajutage iga kord süüte väljakeeramisel
nuppu OFF ja hoidke seda all, kuni ekraan
kustub.
Muude osapoolte pakutavate
teenustega seotud lahtiütlus
Kolmandate osapoolte pakutavaid
teenuseid võidakse ette teatamata muuta,
eemaldada või need lõpetada. Sony ei
vastuta selliste olukordade eest.
3EE
Sisukord
Osade ja juhtelementide juhend. . . . . . . . . 5
Alustamine
Esipaneeli eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . .
Seadme lähtestamine . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akupinge kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-seadme ühendamine. . . . . . . . . . . . . .
Muu kaasaskantava heliseadme
ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Raadio kuulamine
Raadio kuulamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Süsteemi Radio Data System (RDS)
kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Taasesitus
Plaadi esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-seadme sisu esitamine . . . . . . . . . . . 10
Lugude otsimine ja esitamine . . . . . . . . . . . 11
Seadistused
DEMO-režiimi tühistamine. . . . . . . . . . . . .
Põhisätete kasutamine. . . . . . . . . . . . . . . .
Üldine seadistus (GENERAL) . . . . . . . . . . .
Heli seadistamine (SOUND) . . . . . . . . . . . .
Ekraani seadistus (DISPLAY). . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Lisateave
Püsivara värskendamine . . . . . . . . . . . . . .
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Ühendamine/paigaldamine
Ettevaatust! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldusosade loend . . . . . . . . . . . . . . . .
Ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EE
21
21
22
24
Osade ja juhtelementide juhend
Põhiseade
 PTY (programmitüüp)
Valige RDS-is PTY.
(sirvimine) (lk 11)
Sisenege taasesituse ajal sirvimisrežiimi.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on
ühendatud Android™-režiimiga
USB-seade.)
 USB-port
  (plaadi väljutamine)

/ (eelmine/järgmine)
/ (tagasi-/edasikerimine)
 Esipaneeli vabastusnupp
 SRC (allikas)
Lülitage toide sisse.
Vahetage allikat.
OFF
Vajutage ja hoidke üks sekund all allika
väljalülitamiseks ja kella kuvamiseks.
Vajutage ja hoidke kauem kui kaks
sekundit all toite ja ekraani
väljalülitamiseks.
 Juhtketas
Pöörake helitugevuse reguleerimiseks.
PUSH ENTER
Sisestage valitud üksused.
Vajutage nuppu SRC, pöörake ja seejärel
vajutage seda allika vahetamiseks
(aegub 2 sekundi pärast).
MENU
Avage seadistusmenüü.
 Plaadi pesa
 Kuvaaken
/
(SEEK –/+)
Häälestage automaatselt raadiojaamu.
Käsitsi häälestamiseks vajutage ja
hoidke all.

(tagasi)
Naaske eelmisele kuvale.
MODE (lk 9)
 EQ (ekvalaiser)
Valige ekvalaiseri kõver.
 Kaugjuhtimise vastuvõtja
 Numbrinupud (1 kuni 6)
Võtke vastu salvestatud raadiojaamu.
Jaamade salvestamiseks vajutage ja
hoidke all.
ALBUM /
Jätke heliseadmes album vahele.
Albumite pidevaks vahelejätmiseks
vajutage ja hoidke all.
(Pole saadaval, kui süsteemiga on
ühendatud Android-režiimiga USB-seade.)
(kordus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on
ühendatud Android-režiimiga USB-seade.)
5EE
(juhuesitus)
(Pole saadaval, kui süsteemiga on
ühendatud Android-režiimiga USB-seade.)
 (esita/peata)
 EXTRA BASS
Võimendab bassiheli sünkroonis
helitugevuse tasemega. Vajutage
seadistuse EXTRA BASS muutmiseks:
[1], [2], [OFF].
 AUX-sisendpesa
 DSPL (kuva)
Vajutage ekraaniüksuste vahetamiseks.
SCRL (kerimine)
Ekraaniüksuse kerimiseks vajutage ja
hoidke all.
6EE
Piirkonna seadistamine
Alustamine
Esipaneeli eemaldamine
Varguse vältimiseks saate selle seadme
esipaneeli eemaldada.
1
Vajutage pikalt nuppu OFF , kuni
seade lülitub välja, seejärel vajutage
esipaneeli vabastusnuppu  ja
tõmmake paneeli enda poole,
et see eemaldada.
Seadme lähtestamisel kuvatakse piirkonna
seadistuste menüü.
1
Vajutage suvandi [SET AREA]
kuvamisel nuppu ENTER.
Ilmub praegu valitud piirkond.
2
Keerake juhtketast, et valida
[EUROPE] või [RUSSIA], ja seejärel
vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [YES]
või [NO], ja seejärel vajutage seda.
Kui piirkonna seadistus on muudetud,
lähtestatakse seade ja seejärel
kuvatakse kell.
Seda seadistust saab muuta üldisest
seadistusmenüüst (lk 12).
Hoiatusalarm
Kui keerate süütelüliti asendisse OFF ilma
esipaneeli eemaldamata, kõlab mõne
sekundi vältel hoiatusalarm. Alarm kõlab
ainult sisseehitatud võimendi kasutamisel.
Esipaneeli kinnitamine
Kella seadistamine
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida
[SET CLOCK], ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida
[MANUAL], ja seejärel vajutage seda.
Tunnid hakkavad vilkuma.
4
Keerake juhtketast, et seadistada
tunnid ja minutid.
Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage
/ (SEEK –/+).
5
Seadme lähtestamine
Pärast minutite seadistamist vajutage
nuppu MENU.
Seadistus on lõpule viidud ja kell käivitub.
Enne seadme esmakordset kasutamist,
autoaku vahetamist või ühenduste
muutmist peate seadme lähtestama.
Kella kuvamine
1
Kella automaatne seadistamine
Hoidke nuppe DSPL ja EQ all kauem
kui 2 sekundit.
Vajutage nuppu DSPL.
Valige 3. sammu ajal [AUTO <RDS>].
Märkus
Seadme lähtestamine kustutab kella seadistuse ja
osa talletatud sisust.
7EE
Akupinge kontrollimine
Saate kontrollida aku jooksvat pinget.
(Pole saadaval, kui allikas on välja lülitatud
ja kuvatud on kell.)
1
Vajutage mitu korda nuppu DSPL,
kuni kuvatakse akupinge.
Muu kaasaskantava
heliseadme ühendamine
1
2
3
USB-seadme ühendamine
1
2
Lülitage kaasaskantav heliseade välja.
Keerake seadme heli maha.
Ühendage kaasaskantav heliseade
ühendusjuhtme abil (pole kaasas)
seadme AUX-sisendpessa
(stereominipesa)*.
* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.
Keerake seadme heli maha.
Ühendage USB-seade seadmega.
4
Vajutage nuppu SRC, et valida [AUX].
Ühendatud seadme helitugevuse
taseme ühitamine muude allikatega
Alustage kaasaskantavas heliseadmes
taasesitust keskmise helitugevusega ja
seadistage seadmes oma tavapärane
helitugevus.
Vajutage nuppu MENU, seejärel valige
[SOUND]  [SET AUX VOL] (lk 14).
8EE
Raadio kuulamine
Raadio kuulamine
Raadio kuulamiseks vajutage nuppu SRC ja
valige [TUNER].
Automaatne salvestamine (BTM)
1
2
3
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3
või MW/LW) vahetamiseks nuppu
MODE.
Süsteemi Radio Data System
(RDS) kasutamine
Alternatiivsageduste (AF) ja
liiklusteadete (TA) seadistamine
AF häälestab jaama pidevalt uuesti võrgu
tugevaimale signaalile ja TA pakub hetke
liiklusteavet või liiklusprogramme (TP),
kui need vastu võetakse.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL], ja
seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida [SET AF/
TA], ja seejärel vajutage seda.
Keerake juhtketast, et valida [SET BTM],
ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida [SETAFON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] või
[SET AF/TA-OFF], ja seejärel vajutage
seda.
Seade salvestab jaamad sageduse
järjekorras numbrinuppudele.
Häälestamine
1
Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3
või MW/LW) vahetamiseks nuppu
MODE.
2
Häälestage.
Käsitsi häälestamine
Vajutage ja hoidke nuppu /
(SEEK –/+) all, et leida ligikaudne
sagedus, seejärel vajutage nuppu /
 (SEEK –/+) mitu korda, et täpselt
soovitud sagedusele häälestada.
Automaatne häälestamine
Vajutage nuppu / (SEEK –/+).
Skannimine peatub, kui seade leiab jaama.
RDS-jaamade salvestamine koos AF- ja
TA-seadistusega
Saate RDS-jaamu eelhäälestada koos AF- ja
TA-seadistusega. Seadistage AF/TA, seejärel
salvestage jaam BTMiga või käsitsi. Kui
eelhäälestate käsitsi, saate eelhäälestada ka
mitte-RDS-jaamu.
Hädaolukorra teadete vastuvõtmine
Kui AF või TA on sisse lülitatud, katkestavad
hädaolukorra teated parasjagu valitud allika
automaatselt.
Helitugevuse reguleerimine
liiklusteate ajal
Tase salvestatakse edasiste liiklusteadete
jaoks mällu eraldi tavalisest helitugevuse
tasemest.
Käsitsi salvestamine
1
Kui leiate jaama, mille soovite
salvestada, siis vajutage pikalt
numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse
[MEM].
Salvestatud jaamade vastuvõtmine
1
Valige riba, seejärel vajutage
numbrinuppu (1–6).
9EE
Ühele piirkondlikule jaamale jäämine
(REGIONAL)
Kui funktsioonid AF ja REGIONAL on sisse
lülitatud, ei lülitata teid teisele piirkondlikule
jaamale, millel on tugevam sagedus.
Kui lahkute selle piirkondliku jaama
vastuvõtupiirkonnast, valige FM-vastuvõtu
ajal menüüs [GENERAL] suvandi [SET
REGIONAL] seadeks [SET REG-OFF] (lk 13).
See funktsioon ei tööta Ühendkuningriigis ja
mõnes muus piirkonnas.
Taasesitus
Plaadi esitamine
1
Sisestage plaat (silt üleval).
Funktsioon Local Link (ainult
Ühendkuningriigis)
See funktsioon võimaldab valida piirkonnas
teisi kohalikke jaamu, isegi kui need ei ole
numbrinuppudele salvestatud.
Vajutage FM-vastuvõtu ajal numbrinuppu
(1–6), millele on kohalik jaam salvestatud.
Vajutage kohaliku jaama numbrinuppu
5 sekundi jooksul uuesti. Korrake seda
toimingut, kuni kohalik jaam on vastu võetud.
Taasesitus algab automaatselt.
USB-seadme sisu esitamine
1
Vajutage FM-vastuvõtu ajal nuppu
PTY.
2
Keerake juhtketast, kuni kuvatakse
soovitud programmitüüp, seejärel
vajutage seda.
Kasutada saab USB-standardile vastavaid
AOA (Android Open Accessory) 2.0,
MSC (massmäluklass) ja MTP
(meediumiedastusprotokoll) tüüpi
USB-seadmeid*. USB-seadme tüübist
olenevalt saab seadmel valida Android- või
MSC/MTP-režiimi.
Mõned digitaalsed meediumimängijad
või Android-nutitelefonid võivad vajada
MTP-režiimile seadistamist.
Seade hakkab otsima valitud
programmitüüpi edastavat jaama.
* Näiteks USB-välkmälu, digitaalne
meediumimängija, Android-nutitelefon
Programmitüübi (PTY) valimine
Programmitüübid
NEWS (uudised), AFFAIRS (aktuaalsed teemad),
INFO (teave), SPORT (sport), EDUCATE (haridus),
DRAMA (teater), CULTURE (kultuur), SCIENCE
(teadus), VARIED (mitmesugust), POP M
(popmuusika), ROCK M (rokkmuusika), EASY M
(kergemuusika), LIGHT M (kerge klassikaline
muusika), CLASSICS (raske klassikaline muusika),
OTHER M (muu muusika), WEATHER (ilm),
FINANCE (rahandus), CHILDREN
(lasteprogramm), SOCIAL (sotsiaalküsimused),
RELIGION (religioon), PHONE IN
(sissehelistamisega programmid), TRAVEL
(reisimine), LEISURE (meelelahutus), JAZZ
(džässmuusika), COUNTRY (kantrimuusika),
NATION M (rahvusmuusika), OLDIES
(retromuusika), FOLK M (folkmuusika),
DOCUMENT (dokumentaal)
10EE
Märkused
• Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
• Süsteemiga Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
ühilduvad nutitelefonid, millele on installitud
Android OS 4.1 või uuem versioon. Siiski ei pruugi
süsteemiga AOA 2.0 ühilduda mõned nutitelefonid
ka siis, kui neile on installitud Android OS 4.1 või
uuem versioon.
Täpsema teabe saamiseks oma Android-nutitelefoni
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud
kasutajatoe veebisaiti.
• Järgmiste failide taasesitust ei toetata.
MP3/WMA/FLAC:
– autoriõigusega kaitstud failid;
– DRM- (digitaalse õiguste haldusega) failid;
– mitmekanalilised helifailid.
MP3/WMA:
– kadudeta pakitud failid.
USB-seadme tüübist olenevalt (lk 13) tuleb
enne ühenduse loomist valida USB-režiim
(Android- või MSC/MTP-režiim).
1
Ühendage USB-seade USB-porti
(lk 8).
Taasesitus algab.
Kui seade on juba ühendatud, vajutage
taasesituse alustamiseks ja [USB]
valimiseks valikut SCR.
2
Loo otsimine pealkirja järgi
(Quick-BrowZer™)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.
1
Kui kuvatakse lugude loend, vajutage
korduvalt nuppu
(tagasi), et kuvada
soovitud otsingukategooria.
Reguleerige selle seadme
helitugevust.
Taasesituse lõpetamine
* Kategoorialoendi algusse naasmiseks vajutage
USB-taasesituse ajal nuppu
(sirvimine) ja
hoidke seda vähemalt kaks sekundit all.
Vajutage ja hoidke nuppu OFF 1 sekund all.
Seadme eemaldamine
2
Keerake juhtketast, et valida soovitud
otsingukategooria, ja seejärel
vajutage seda kinnitamiseks.
3
Korrake 2. sammu soovitud loo
otsimiseks.
Peatage taasesitus ja seejärel eemaldage
seade.
Lugude otsimine ja
esitamine
Otsingukategooriate loendi
kuvamiseks vajutage CD või USBtaasesituse ajal nuppu
(sirvimine)*.
Taasesitus algab.
Quick-BrowZeri režiimist väljumine
Vajutage nuppu
Kordusesitus ja juhuesitus
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.
1
Soovitud esitusrežiimi valimiseks
vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu
(kordus) või
(juhuesitus).
Valitud esitusrežiimis taasesituse
alustamine võib võtta veidi aega.
Saadaolevad esitusrežiimid erinevad
olenevalt valitud heliallikast.
(sirvimine).
Otsimine üksusi vahele jättes
(hüpperežiim)
Pole saadaval, kui süsteemiga on ühendatud
Android-režiimiga USB-seade.
1
Vajutage CD või USB-sisu taasesituse
ajal nuppu
(sirvimine).
2
3
Vajutage nuppu  (SEEK +).
Üksuse valimiseks keerake juhtketast.
Loendis hüpatakse edasi 10%
sammudega üksuste koguarvust.
4
Vajutage nuppu ENTER, et naasta
režiimi Quick-BrowZer.
Kuvatakse valitud üksus.
5
Keerake juhtketast, et valida soovitud
üksus, seejärel vajutage seda.
Taasesitus algab.
11EE
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja
lülitatud ja kuvatakse kell.)
Seadistused
DEMO-režiimi tühistamine
Saate tühistada demokuva, mis kuvatakse,
kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.
1
Vajutage nuppu MENU, keerake
juhtketast, et valida [GENERAL],
ja seejärel vajutage seda.
2
Keerake juhtketast, et valida
[SET DEMO], ja seejärel vajutage seda.
3
Keerake juhtketast, et valida
[SET DEMO-OFF], ja seejärel vajutage
seda.
Seadistus on lõpule viidud.
4
Vajutage kaks korda nuppu
(tagasi).
Kuva naaseb tavalisse vastuvõtu-/
esitusrežiimi.
Põhisätete kasutamine
Saate seadistada üksusi järgmistes sätete
kategooriates:
üldine seadistus (GENERAL), heli seadistus
(SOUND), kuva seadistus (DISPLAY)
1
2
Vajutage nuppu MENU.
Keerake juhtketast, et valida soovitud
seadistuskategooria, seejärel
vajutage seda.
Seadistatavad üksused erinevad
olenevalt allikast ja seadistustest.
3
Keerake juhtketast, et valida
suvandid, ja seejärel vajutage seda.
Eelmisele ekraanile naasmine
Vajutage nuppu
(tagasi).
Üldine seadistus (GENERAL)
AREA (piirkond)
Määrab selle seadme
kasutamispiirkonna: [EUROPE], [RUSSIA].
Kui määratud piirkonda muudetakse,
lähtestatakse seade ning seejärel
kuvatakse kell.
12EE
DEMO (demonstratsioon)
Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].
CLOCK (kell) (lk 7)
Võimaldab seadistada kella: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (hoiatusalarm)
Aktiveerib hoiatusalarmi: [ON], [OFF] (lk 7).
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja
lülitatud ja kuvatakse kell.)
BEEP (piiks)
Aktiveerib piiksu: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automaatne väljalülitamine)
Lülitub määratud aja möödudes pärast
seadme väljalülitamist ja kella kuvamist
(st nupu OFF 1 sekundi vältel all hoidmist)
automaatselt välja: [ON] (30 minutit), [OFF].
STEERING (roolimine)
Registreerib/lähtestab rooli
kaugjuhtimispuldi seadistuse.
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja
lülitatud ja kuvatakse kell.)
STR CONTROL (roolilt juhtimine)
Valib ühendatud kaugjuhtimispuldi
sisendrežiimi. Tõrgete vältimiseks ühitage
sisendrežiim enne kasutamist kindlasti
ühendatud kaugjuhtimise puldiga.
CUSTOM (kohandatud)
Rooli kaugjuhtimispuldi sisendrežiim.
PRESET (eelhäälestus)
Juhtmega kaugjuhtimispuldi (v.a rooli
kaugjuhtimispult) sisendrežiim.
(Valitakse automaatselt, kui
sooritatakse [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (kohandatu muutmine)
Registreerib funktsioonid (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) rooli kaugjuhtimise
puldile.
 Keerake juhtketast, et valida
funktsioon, mille soovite määrata
rooli kaugjuhtimispuldile, ja seejärel
vajutage seda.
 Kui teade [REGISTER] vilgub, vajutage
ja hoidke all rooli kaugjuhtimispuldi
nuppu, millele soovite funktsiooni
määrata. Kui registreerimine on lõpule
viidud, kuvatakse teade [REGISTERED].
 Muude funktsioonide
registreerimiseks korrake samme
 ja .
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL]
on seadistatud olekusse [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (kohandatu lähtestamine)
Lähtestab rooli kaugjuhtimispuldi
registreeritud funktsioonid. [YES], [NO].
(Saadaval ainult juhul, kui [STR CONTROL]
on seadistatud olekusse [CUSTOM].)
Märkused
• Seadistamise ajal saab seadmel kasutada
ainult nuppe. Ohutuse tagamiseks parkige
auto enne selle sätte valimist.
• Kui registreerimise ajal tekib tõrge, jääb kogu
varem registreeritud teave alles. Alustage
registreerimist uuesti funktsioonist, mille
puhul tekkis tõrge.
• See funktsioon ei pruugi mõne sõiduki puhul
saadaval olla. Täpsema teabe saamiseks oma
sõiduki ühilduvuse kohta külastage tagakaanel
nimetatud kasutajatoe veebisaiti.
USB MODE (USB-režiim)
Muudab USB-režiimi: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Saadaval ainult siis, kui USB-allikas
on valitud.)
AF/TA (alternatiivsagedused/liiklusteated)
Valib alternatiivsageduste (AF) ja
liiklusteadete (TA) seadistuse: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Saadaval, kui valitud on mõni allikas.)
REGIONAL (piirkondlik)
Piirab vastuvõtu teatud piirkonnale:
[ON], [OFF].
(Saadaval ainult FM-i vastuvõtul.)
BTM (parima häälestuse mälu) (lk 9)
(Saadaval ainult siis, kui tuuner on valitud.)
FIRMWARE (püsivara)
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja
lülitatud ja kuvatakse kell.)
Kontrollib/värskendab püsivaraversiooni.
Vaadake üksikasju tagakaanel olevalt
tugisaidilt.
FW VERSION (püsivara versioon)
Kuvab praeguse püsivaraversiooni.
FW UPDATE (püsivara värskendamine)
Käivitab püsivara värskendamise
protsessi: [YES], [NO].
Püsivara värskendamine kestab mõne
minuti. Ärge keerake värskendamise ajal
süüdet asendisse OFF ega eemaldage
USB-seadet.
Heli seadistamine (SOUND)
See seadistusmenüü pole saadaval, kui
allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.
EQ10 PRESET (EQ10 eelhäälestus)
Valib ekvalaiserikõvera 10 kõvera hulgast
või lülitab ekvalaiseri välja:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ekvalaiserikõvera seadistuse saab iga
allika puhul mällu salvestada.
* [KARAOKE] vähendab vokaali heli, kuid seda
ei saa esituse ajal täielikult eemaldada.
Samuti ei toetata mikrofoni.
EQ10 CUSTOM (kohandatud EQ10)
Seadistab EQ10 suvandiks [CUSTOM].
Seadistab ekvalaiseri kõvera: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Helitugevust on võimalik reguleerida 1 dB
sammuga vahemikus –6 dB kuni +6 dB.
BALANCE (tasakaal)
Reguleerib heli tasakaalu: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (regulaator)
Reguleerib suhtelist taset: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
13EE
S.WOOFER (bassikõlar)
SW LEVEL (bassikõlari tase)
Reguleerib bassikõlari helitugevust:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Madalaima seadistuse juures
kuvatakse [ATT].)
SW PHASE (bassikõlari faas)
Valib bassikõlari faasi: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (madalpääsufiltri sagedus)
Valib bassikõlari katkestussageduse:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (kõrgpääsufiltri sagedus)
Valib eesmise/tagumise kõlari
katkestussageduse: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-i helitugevus)
Reguleerib iga ühendatud lisaseadme
helitugevuse taset:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
See seadistus kaotab vajaduse
reguleerida allikatevahelise helitugevuse
taset.
(Saadaval ainult siis, kui on valitud AUX.)
Ekraani seadistus (DISPLAY)
DIMMER (hämardi)
Saate muuta ekraani heledust:
[OFF], [ON], [CLK] (kell).
Selleks, et funktsioon oleks aktiivne vaid
kindlal perioodil, tehke valik [CLK] ning
määrake algus- ja lõpuaeg.
– Heleduse taseme määramine,
kui hämardi on aktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [ON] ja
seejärel reguleerige üksust
[BRIGHTNESS].
– Heleduse taseme määramine,
kui hämardi on inaktiveeritud
Määrake [DIMMER] asendisse [OFF] ja
seejärel reguleerige üksust [BRIGHTNESS].
Heleduse taseme seadistus salvestatakse
ja seda rakendatakse juhul, kui hämardi
on aktiveeritud või inaktiveeritud.
BRIGHTNESS (heledus)
Reguleerib ekraani heledust. Saate
reguleerida pildi heledust: [1] – [10].
14EE
SND SYNC (heli sünkroonimine)
Aktiveerib valgustuse sünkroonimise
heliga: [ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui allikat ei ole valitud
ja kuvatud on kell.)
AUTO SCR (automaatne kerimine)
Kerib pikki üksusi automaatselt: [ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui valitud on AUX või
tuuner.)
Lisateave
Püsivara värskendamine
Püsivara värskendamiseks külastage
tagakaanel viidatud kasutajatoe veebisaiti ja
järgige veebisuuniseid.
Märkus
Ärge eemaldage USB-seadet värskendamise ajal.
Ettevaatusabinõud
• Ärge jätke esipaneeli või heliseadmeid
armatuurlauale.
• Kui seade on sisse lülitatud, pikeneb
toiteantenn (õhuantenn) automaatselt.
• Ärge pritsige seadmele vedelikke.
• Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
– Plaadid, millele on kinnitatud silt, kleebis,
kleeplint või paber. See võib põhjustada
talitlushäire või plaadi ära rikkuda.
– Ebastandardse kujuga plaadid (nt
südame-, ruudu- või tähekujulised).
Nii toimides võite seadet kahjustada.
– 8 cm (3 1/4 tollised) plaadid.
Märkused CD-R-/CD-RW-ketaste kohta
• Kui mitmeseansiline plaat alustab CD-DAseansiga, tuvastatakse see CD-DA-plaadina
ja teisi seansse ei esitata.
• Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
– Kehva salvestuskvaliteediga CD-R/CD-RW.
– Mitteühilduva salvestusseadmega
salvestatud CD-R/CD-RW.
– Valesti lõpetatud CD-R/CD-RW.
– CD-R/CD-RW, mis ei ole salvestatud
muusika-CD või MP3-vormingus ega vasta
standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või
Joliet’le/Romeole või mitmele seansile.
Niiskuse kondenseerumine
Ärge pritsige plaatidele vedelikke.
Kui seadmesse kondenseerub niiskust,
siis eemaldage plaat ja oodake umbes üks
tund, kuni seade kuivab, vastasel juhul ei
pruugi see korralikult töötada.
Helifailide taasesitamise
järjekord
Kaust (album)
Märkused plaatide kohta
• Ärge pange kettaid otsese päikesevalguse
kätte või soojusallikate (näiteks
kuumaõhukanalid) lähedusse ega
jätke neid otsese päikesevalguse kätte
pargitud autosse.
• Pühkige plaate
puhastuslapiga keskelt
väljapoole. Ärge
kasutage lahusteid,
näiteks bensiini,
vedeldit või
müügilolevaid
puhastusvahendeid.
• Seade on mõeldud
CD-standardile vastavate ketaste
esitamiseks. DualDiscid ja mõned
autorikaitsetehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid ei vasta CD-standardile
ja seetõttu ei pruugi need plaadid selle
seadmega esitatavad olla.
Helifail (lugu)
Kui teil on seadme kohta küsimusi või
probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta,
võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
15EE
Hooldus
Tehnilised andmed
Liitmike puhastamine
Tuuneri osa
Vältige liitmike otsest puudutamist.
Kui seadme ja esipaneeli vahelised liitmikud
pole puhtad, ei pruugi seade korralikult
töötada. Selle vältimiseks eemaldage
esipaneel (lk 7) ja puhastage liitmikud
vatitikuga. Ärge suruge liiga tugevasti.
Liitmikud võivad kahjustada saada.
Märkus
Ohutuse tagamiseks ärge sõitmise ajal esipaneeli
eemaldage.
FM
Häälestusvahemik
Juhul kui [AREA] on seatud valikule
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Juhul kui [AREA] on seatud valikule
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz sammuga)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz sammuga)
Kasutatav tundlikkus: 7 dBf
Kandesignaali ja müra suhe: 73 dB
Eraldamine: 50 dB, 1 kHz
MW/LW
Häälestusvahemik
531–1602 kHz (MW),
153–279 kHz (LW)
Tundlikkus: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-mängija jaotis
Kandesignaali ja müra suhe: 95 dB
Sagedusvastus: 20–20 000 Hz
Maksimaalne arv*1:
Kaustad (albumid)*2: 150
Failid (lood) ja kaustad*3: 300
Kausta-/failinime kuvatavate
tähemärkide arv:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Vastav kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Ainult CD-R/CD-RW.
*2 Sh juurkaust.
*3 Arv võib olla väiksem, kui kausta-/failinimed
sisaldavad palju tähemärke.
USB-mängija jaotis
Liides: USB (täiskiirus)
Max vool: 500 mA
Tuvastatavate kaustade ja failide
maksimaalne arv
Kaustad (albumid): 256
Faile (lugusid) ühes kaustas: 256
Ühilduv Android Open Accessory (AOA)
protokoll: 2,0
16EE
Vastav kodek:
MP3 (.mp3)
Bitikiirus: 8–320 kbit/s (toetab
muutuvat bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitikiirus: 32–192 kbit/s (toetab
muutuvat bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitisügavus: 16 bitti, 24 bitti
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz
Toetatud failisüsteem: FAT16, FAT32
Võimendi osa
Väljund: kõlariväljundid
Kõlari takistus: 4–8 Ω
Max väljundvõimsus: 55 W × 4 (4 Ω juures)
Üldine
Toitenõuded: 12 V alalisvooluaku
(negatiivne maandus)
Nominaalne voolutarve: 10 A
Mõõtmed:
ligikaudu 178 × 50 × 176 mm (l/k/s)
Paigaldusmõõtmed:
ligikaudu 182 × 53 × 159 mm (l/k/s)
Kaal: ligikaudu 1,2 kg
Pakendi sisu
põhiseade (1)
paigaldus- ja ühendusdetailid
(1 komplekt)
Küsige täpsemat teavet edasimüüjalt.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette
teatamata muutuda.
Autoriõigused
Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation
teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise
tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool
seda toodet on ilma Microsofti või volitatud
Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk.
libFLAC
Autoriõigus (C) 2000–2009 Josh Coalson
Autoriõigus (C) 2011–2013, Xiph.Org Foundation
Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata
kujul levitamine ja kasutamine on lubatud,
kui täidetakse järgmisi tingimusi.
– Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud
autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja
järgmine lahtiütlus.
– Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates
dokumentides ja materjalides peab olema
ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste
loend ja järgmine lahtiütlus.
– Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate
nimesid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta
kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete
reklaamimiseks või toetamiseks.
AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD
PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL
JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS
(KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE
NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS
SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE
KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL
TEKKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERILISTE, HOIATAVATE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD
KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE
HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE
KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI
ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS
TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT (NII LEPINGU
ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST KUI KA
DELIKTI HOOLETUSEST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST)
SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA SEOSES,
SEDA KA JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUSTUSTE
TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD.
17EE
Tõrkeotsing
Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada
seadmega tekkida võivaid probleeme.
Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige
ühendust ja kasutusprotseduure.
Üksikasju sulavkaitsme kasutamise ja seadme
armatuurlaualt eemaldamise kohta vt jaotisest
„Ühendamine/paigaldamine” (lk 21).
Kui probleem ei lahene, külastage
tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.
Üldine
Heli puudub või on väga vaikne.
 Mikseriregulaatori [FADER] asend pole
seadistatud kahe kõlariga süsteemi jaoks.
 Seadme ja/või ühendatud seadme
helitugevus on väga madal.
– Suurendage seadme ja ühendatud
seadme helitugevust.
Piiksusid ei kostu.
 Ühendatud on valikuline võimendi ja te ei
kasuta sisseehitatud võimendit.
Salvestatud jaamad ja õige kellaaeg
on kustutatud.
Sulavkaitse on läbi põlenud.
Süütevõtme asendi muutmisel tekib müra.
 Juhtmed pole autotarviku toiteliitmikuga
õigesti sobitatud.
Taasesituse või vastuvõtu ajal käivitub
demorežiim.
 Kui valitud on [DEMO-ON] ja 5 minuti
jooksul ei tehta ühtegi toimingut, algab
demorežiim.
– Valige [DEMO-OFF] (lk 12).
Kuva kaob kuvaaknast või seda ei kuvata.
 Liitmikud on mustad (lk 16).
Ekraan/valgustus vilgub.
 Toiteallikas pole piisav.
– Kontrollige, kas autoaku annab
seadmele piisavalt toidet.
(Nõue toitele on 12 V alalisvoolu.)
18EE
Toimingunupud ei toimi.
Plaati ei väljutata.
 Ühendus pole korralik.
– Seadme lähtestamiseks hoidke nuppe
DSPL ja EQ all kauem kui kaks sekundit.
Mällu salvestatud sisu on kustutatud.
Automaatselt seadistatud kell ei ole täpne.
 Raadiolainetelt saadud kellaandmed ei
ole täpsed.
– Seadistage kell käsitsi (lk 7).
Raadiovastuvõtt
Raadiovastuvõtt on kehv.
Esineb staatilist müra.
 Ühendage antenn (õhuantenn) kindlalt.
FHM3-s ei saa häälestada
sagedusvahemikus 65 MHz kuni 74 MHz.
 [AREA] on seatud valikule [EUROPE].
– Määrake [AREA] valikule [RUSSIA] (lk 12).
RDS
RDS-teenuseid ei saa vastu võtta (kui
[AREA] on seatud valikule [RUSSIA]).
 FM3 on valitud.
– Valige FM1 või FM2.
 RDS-teenused ei ole praegu määratud
piirkonnas saadaval.
Otsing käivitub mõni sekund pärast
kuulamist.
 Tegemist pole TP-jaamaga või on
signaal nõrk.
– Inaktiveerige TA (lk 9).
Liiklusteateid ei edastata.
 Aktiveerige TA (lk 9).
 Jaam ei edasta liiklusteateid vaatamata
sellele, et tegemist on TP-jaamaga.
– Häälestage mõnele teisele jaamale.
PTY kuvab [- - - - - - - -].
 Praegune jaam ei ole RDS-jaam või
raadiovastuvõtt on kehv.
Programmiteenuse nimi vilgub.
 Praegusele jaamale pole alternatiivsagedust.
– Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse
nimi vilgub, nuppu / (SEEK –/+).
Kuvatakse [PI SEEK] ja seade hakkab
otsima teist samade PI-andmetega
(programmituvastus) sagedust.
CD taasesitus
Plaati ei esitata.
 Ketas on vigane või määrdunud.
 CD-R/CD-RW pole mõeldud
helikasutuseks (lk 15).
MP3-/WMA-faile ei saa esitada.
 Ketas ei ühildu MP3-/WMA-vormingu ja
versiooniga. Täpsema teabe saamiseks
esitatavate ketaste ja vormingute kohta
külastage tagakaanel toodud kasutajatoe
veebisaiti.
MP3-/WMA-failide esitamiseks kulub
muudest failidest kauem aega.
 Järgmiste ketaste puhul võtab taasesituse
alustamine rohkem aega:
– keerulise puustruktuuriga plaat;
– mitme seansi käigus salvestatud plaat;
– plaat, millele saab andmeid lisada.
USB-seadme taasesitus
USB-seadme sisu esitamiseks kulub
kauem aega.
 USB-seade sisaldab keerulise
puustruktuuriga faile.
Helifaili ei saa esitada.
 Toetatud vormingute kohta lisateabe
saamiseks vaadake jaotist „Tehnilised
andmed“ (lk 16).
Kui helifaili ei saa endiselt esitada,
vaadake USB-seadmega kaasasolevat
kasutusjuhendit või võtke ühendust
USB-seadme tootjaga.
Heli ei saa Android-režiimis taasesituse
ajal edastada.
 Kontrollige Android-nutitelefoni heli
taasesituse rakenduse olekut.
Teated
Seadme töö ajal võivad ilmuda või vilkuda
järgmised teated.
INVALID Valitud toiming võib olla sobimatu.
READ
 Oodake, kuni lugemine on lõppenud, ja
taasesitus algab automaatselt. Selleks võib
failistruktuurist olenevalt kuluda veidi aega.
(allkriips): märki ei saa kuvada.
CD taasesitamisel
CD ERROR
 Puhastage plaat või sisestage see
korralikult või veenduge, et see poleks
tühi ega vigane.
CD NO DISC
 Sisestage esitatavaid faile sisaldav
plaat (lk 16).
CD NO MUSIC
 Sisestage esitatavaid faile sisaldav
plaat (lk 16).
CD PUSH EJT: ketast ei väljutata õigesti.
 Vajutage nuppu  (väljutamine).
või
või lõppu.
: jõutud on plaadi algusse
Albumi ja üksuste vahelejätmise
(hüpperežiim) ning loo nime järgi valimise
(Quick-BrowZer) toiminguid ei ole
võimalik teha.
 Seadistage [USB MODE] olekusse
[MSC/MTP] (lk 13).
19EE
USB-seadme sisu taasesitamisel
Rooli kaugjuhtimise puldi kasutamine
HUB NO SUPRT: USB-jaotureid ei toetata.
ERROR
 Registreerige uuesti alates funktsioonist,
mille puhul tekkis tõrge (lk 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Samal ajal kui üksus [USB MODE] on
määratud olekusse [ANDROID], on
seadmega ühendatud USB-seade,
mis ei toeta süsteemi AOA (Android
Open Accessory) 2.0.
– Seadistage [USB MODE] olekusse
[MSC/MTP] (lk 13).
USB ERROR
 Ühendage USB-seade uuesti.
USB NO DEV
 Veenduge, et USB-seade või USB-kaabel
oleks korralikult ühendatud.
USB NO MUSIC
 Ühendage esitatavaid faile sisaldav
USB-seade (lk 16).
USB NO SUPRT
 Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme
ühilduvuse kohta külastage tagakaanel
toodud kasutajatoe veebisaiti.
USB OVERLOAD: USB-seade on
ülekoormatud.
 Lahutage USB-seade ja seejärel vajutage
nuppu SRC, et valida teine allikas.
 USB-seadmes on tõrge või ühendatud on
toetamata USB-seade.
RDSi kasutamisel
NO AF: alternatiivsagedusi ei ole.
 Vajutage sel ajal, kui programmiteenuse
nimi vilgub, nuppu / (SEEK –/+).
Seade hakkab otsima teist samade
PI-andmetega (programmituvastus)
sagedust (kuvatakse [PI SEEK]).
NO PI: programmituvastuse teavet ei ole.
Valitud jaamal ei ole PI
(programmituvastuse) andmeid.
 Valige mõni teine jaam.
NO TP: liiklusprogramme pole.
 Seade jätkab saadaolevate TP-jaamade
otsimist.
20EE
TIMEOUT
 Püüdke lõpetada registreerimine, kui teade
[REGISTER] vilgub (umbes 6 sekundit)
(lk 12).
Püsivara värskendamisel
FILE ERROR: värskendaja ei ole
USB-seadmesse salvestatud.
 Salvestage värskendaja USB-seadmesse
ja proovige uuesti (lk 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: püsivara
värskendamist ei lõpetatud korrektselt.
 Vajutage nuppu ENTER, et kustutada
sõnum, ja seejärel proovige uuesti.
Ärge keerake süüdet värskendamise
ajal asendisse OFF ega eemaldage
USB-seadet (lk 15).
Kui need lahendused ei aita olukorda
parandada, võtke ühendust Sony lähima
edasimüüjaga.
Kui viite seadme parandusse seadme
taasesitusprobleemide tõttu, võtke kaasa ka
seade, mida probleemi tekkimisel kasutati.
Ühendamine/paigaldamine
Paigaldusosade loend


Ettevaatust!
• Viige kõik maandusjuhtmed üldisesse
maanduspunkti.
• Ärge laske juhtmetel jääda kruvi alla kinni
ega liikuvate osade (istmereelingu) vahele.
• Enne ühendamist lülitage auto süüde välja,
et vältida lühiseid.
• Ühendage toitejuhe  seadme ja
kõlaritega, enne kui ühendate selle
täiendava toiteliitmikuga.
• Isoleerige kõik lahtised ühendamata
juhtmed elektriisoleerpaelaga.
Ettevaatusabinõud
• Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei
segaks tavalisi juhtimistoiminguid.
• Vältige seadme paigaldamist tolmustesse,
liigse vibratsiooni või temperatuuriga
kohtadesse, nagu otsese päikesevalguse
kätte või küttetorude lähedusse.
• Ohutuks ja turvaliseks paigaldamiseks
kasutage ainult kaasasolevaid
paigaldusvahendeid.
Märkused toiteallika juhtme (kollane) kohta
Kui ühendate selle seadme koos muude
stereokomponentidega, peab auto vooluringi,
millega seade ühendatakse, pinge olema kõrgem
kui iga komponendi sulavkaitsme nimipinge.
×2




• Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.
• Enne tarnimist paigaldatakse seadmele
klamber  ja kaitseümbris . Enne seadme
paigaldamist eemaldage klamber 
vabastusvõtme  abil seadme küljest.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist
„Kaitsevõru ja klambri eemaldamine“ (lk 24).
• Hoidke vabastusvõtmed  alles,
kuna neid on uuesti vaja seadme autost
eemaldamisel.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 30°.
21EE
Ühendamine
Bassikõlar*1
*3
*3
Võimendi*1

*2
Lisateavet vt jaotisest
„Ühenduste loomine” (lk 23).
Üksikasju vt jaotisest „Toiteühenduse
skeem” (lk 23).
juhtmega kaugjuhtimispuldist
(pole kaasas)*4
auto antennist (õhuantenn)*5
*1
*2
*3
*4
Pole kaasas
Kõlari takistus: 4–8 Ω × 4
RCA-viikjuhe (pole kaasas)
Auto tüübist olenevalt kasutage juhtmega
kaugjuhtimise puldi jaoks adapterit (pole kaasas).
Lisateavet juhtmega kaugjuhtimispuldi kohta
vt jaotisest „Juhtmega kaugjuhtimispuldi
kasutamine” (lk 24).
*5 Olenevalt auto tüübist kasutage adapterit (pole
kaasas), kui antenni (õhuantenni) liitmik ei sobi.
22EE
Bassikõlari lihtne ühendamine
Ühenduste loomine
Kui teil on ilma releekarbita toiteantenn,
võib selle seadme ühendamine kaasasoleva
toitejuhtme  abil antenni kahjustada.
Saate kasutada basskõmistajat ilma
võimendita, kui see on ühendatud tagumise
kõlari juhtmega.
Eesmine kõlar
 Auto kõlaripesaga
Bassikõlar
Märkused
1
 Lilla
Tagumine kõlar
2 (parempoolne)

3
 Hall
Eesmine kõlar
4 (parempoolne)
5
Eesmine kõlar
6 (vasakpoolne)
7
Tagumine kõlar
8 (vasakpoolne)

Lillamustatriibuline
Hallimustatriibuline
 Valge

Valgemustatriibuline
 Roheline

Rohelisemustatriibuline
 Auto toitepesaga
• Vajalik on tagumise kõlari juhtmete
ettevalmistamine.
• Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega bassikõlarit, mille takistus
on 4–8 oomi.
Mälutoe ühendus
Kui kollane toitejuhe on ühendatud,
varustatakse mälu vooluringi alati toitega,
isegi kui süüde välja keeratakse.
Kõlarite ühendamine
• Enne kõlarite ühendamist lülitage
seade välja.
• Kahjustuste vältimiseks kasutage piisava
võimsustaluvusega kõlareid, mille takistus
on 4–8 oomi.
Toiteühenduse skeem
12 Pideva toite allikas
Kollane
Toiteantenni
(õhuantenn) /
Sinise13
võimendi juhtelement valgetriibuline
(REM OUT)
15 Lülitatava toite allikas
Punane
16 Maandus
Must
Veenduge, et teie autol oleks täiendav
toiteliitmik, ja sobitage juhtmeühendused
õigesti olenevalt autost.
Lisatoiteliitmik
23EE
Üldine ühendus
Punane
Punane
Paigaldamine
Kaitseümbrise ja klambri
eemaldamine
Kollane
Kollane
12 Pideva toite allikas
Kollane
Enne seadme paigaldamist eemaldage
seadme küljest kaitsevõru  ja klamber .
15 Lülitatava toite allikas
Punane
1
Kui punase ja kollase juhtme asukoht
on vahetatud
Punane
Punane
Kollane
Kollane
12 Lülitatava toite allikas
Kollane
15 Pideva toite allikas
Punane
Kui autol puudub ACC-asend

2
Sisestage mõlemad vabastusvõtmed ,
kuni need klõpsatavad, seejärel
tõmmake klambrit  alla ja seadet
eemaldamiseks üles.

Punane

Punane
Pigistage kaitsevõru mõlemat serva
 ja seejärel tõmmake see välja.

Kollane
Kollane
Pärast ühenduste sobitamist ja toitejuhtmete
õigesti lülitamist ühendage seade auto
toiteallikaga. Kui teil on seadme ühendamise
kohta küsimusi või sellega seoses probleeme,
mida selles juhendis ei käsitleta, võtke
ühendust automüüjaga.
Juhtmega kaugjuhtimise puldi
kasutamine
1
Juhtmega kaugjuhtimispuldi
lubamiseks seadke [STR CONTROL]
menüüs [SET STEERING] suvandile
[PRESET] (lk 12).
24EE
Suunake konks sissepoole.
Seadme paigaldamine
armatuurlaua sisse
Esipaneeli eemaldamine ja
kinnitamine
Enne paigaldamist veenduge, et klambri 
mõlemal küljel olevad sakid oleksid 2 mm
sissepoole painutatud.
1
Paigutage klamber  armatuuri sisse
ja seejärel painutage haaratsid
väljapoole, et saavutada tugev haare.
182 mm
Lisateavet vt jaotisest „Esipaneeli
eemaldamine” (lk 7).
Seadme lähtestamine
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist
„Seadme lähtestamine“ (lk 7).
53 mm
Kaitsme vahetamine

2
Sakk
Paigaldage seade klambrile ,
seejärel kinnitage kaitsevõru .
Sulavkaitsme vahetamisel
Kaitse (10 A)
kasutage kindlasti kaitset,
mille voolutugevus on
sama mis algsel kaitsmel.
Kui kaitse läbi põleb,
kontrollige toiteühendust ja
asendage kaitse. Kui kaitse
pärast asendamist uuesti läbi põleb, võib
olla tegemist sisemise rikkega. Sellisel juhul
võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.




Märkused
• Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud,
ei kinnitu seade tugevasti ja võib lahti tulla.
• Veenduge, et kaitseümbrise neli sakki  oleks
õigesti seadme pesadesse haakunud.
25EE
Panaudotų baterijų ir
nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite
automobilio prietaisų skyde, nes
naudojant galinė įrenginio dalis įkaista.
Išsamios informacijos ieškokite skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (21 psl.).
Pagaminta Tailande
Pagal IEC/EN 60825-1:2007 ir IEC/EN 608251:2014 šis gaminys priskiriamas 1 klasės
lazeriniams gaminiams.
 Emisijos trukmė: nepertraukiama
 Lazerio išvestis: mažiau nei 55,8 μW
 Bangų ilgis: 775–800 nm
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir
kiti duomenys, yra pagrindo apačioje.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose
jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE
(Europos ekonominės erdvės) šalyse.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES
direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ši įranga skirta naudoti su patvirtintos
versijos programine įranga, nurodyta ES
atitikties deklaracijoje.
Šioje įrangoje esanti programinė įranga
atitinka esminius 2014/53/ES direktyvos
reikalavimus.
Programinės įrangos versiją galima patikrinti
programinės aparatinės įrangos sąrankoje
bendrajame sąrankos meniu.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos, naudotojams
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje
„Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
2LT
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje
yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai
utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo
elementus padėsite išvengti neigiamo
poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį
gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtos
ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti,
kad maitinimo elementai bei elektros ir
elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai,
pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui
atiduokite juos į elektros ir elektroninės
įrangos perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus
rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio arba maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
DĖMESIO
Toliau nurodytas dažnių diapazonas 65–74 MHz
nėra priskiriamas garso transliacijoms Europos
bendrųjų dažnių priskyrimo (European
Common Allocations) lentelėje ir negali būti
naudojamas Europoje.
Įspėjimas, jei automobilio degimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (12 psl.).
Išjungus įrenginį ir ekrane pasirodžius
laikrodžiui (t. y. paspaudus ir 1 sek.
palaikius OFF) po nustatyto laiko jis
visiškai ir automatiškai išsijungs, kad būtų
tausojama maitinimo elemento įkrova. Jei
nenustatėte funkcijos AUTO OFF, kaskart
išjungdami degimą paspauskite ir
palaikykite nuspaustą mygtuką OFF,
kol ekranas išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš
anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“
neprisiima jokios atsakomybės.
3LT
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . 5
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas. . . . . . . . . . . .
Įrenginio nustatymas iš naujo . . . . . . . . . . .
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitinimo elemento įkrovos tikrinimas . . .
Kaip prijungti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . .
Kito nešiojamojo garso įrenginio
prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radijo duomenų sistemos (RDS)
naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Atkūrimas
Disko leidimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB įrenginio paleidimas . . . . . . . . . . . . . . 10
Garso takelių paieška ir leidimas. . . . . . . . . 11
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . .
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . .
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . .
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Ekrano sąranka (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Papildoma informacija
Programinės aparatinės įrangos
naujinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . .
Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pranešimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Prijungimas / montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LT
21
21
22
24
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys
 PTY (programos tipas)
RDS pasirenkamas PTY.
(naršyti) (11 psl.)
Atkūrimo metu įjungiamas naršymo
režimas.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android™“ režimu.)
 Ekrano langas
 USB prievadas
  (disko išstūmimas)

 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Paspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas
laikrodis.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite, kad išjungtumėte maitinimą
ir ekraną.
 Valdymo ratukas
Sukant reguliuojamas garsumas.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
Paspauskite SRC, pasukite ir paspauskite,
kad pakeistumėte šaltinį (skirtasis laikas
2 sek.).
MENU
Atidaromas sąrankos meniu.
 Disko anga
/
(SEEK –/+)
automatiškai nustatomos radijo stotys.
Paspauskite ir palaikykite, jei norite
nustatyti patys.
/ (ankst. / kitas)
/ (greitas sukimas atgal /
greitas sukimas pirmyn)

(atgal)
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
MODE (9 psl.)
 EQ (glodintuvas)
Pasirenkama glodintuvo kreivė.
 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas
 Skaitiniai mygtukai (1–6)
Įjungiamos išsaugotos radijo stotys.
Nuspauskite ir palaikykite norėdami
išsaugoti stotį.
ALBUM /
Praleiskite albumą garso įrenginyje.
Paspauskite ir palaikykite norėdami
praleisti albumus nepertraukiamai.
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.)
5LT
(kartoti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.)
(maišyti)
(Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.)
 (leisti / pristabdyti)
 EXTRA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai
su garsumo lygiu. Norėdami pakeisti
EXTRA BASS nustatymą, paspauskite:
[1], [2], [OFF].
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (ekranas)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrano
elementus.
SCRL (slinkti)
Paspauskite ir palaikykite norėdami
slinkti per ekrano elementą.
6LT
Srities / regiono nustatymas
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas
Priekinį skydelį galite nuimti nuo pagrindinio
įrenginio, kad apsisaugotumėte nuo vagystės.
1
Paspauskite ir palaikykite OFF ,
kol įrenginys išsijungs, paspauskite
priekinio skydelio atjungimo
mygtuką , tada skydelį patraukite į
save, kad nuimtumėte.
Nustačius įrenginį iš naujo rodomas srities /
regiono nustatymo ekranas.
1
Paspauskite ENTER, kol rodoma
[SET AREA].
Rodoma dabar nustatyta sritis / regionas.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [EUROPE] ar [RUSSIA],
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [YES] arba [No],
tada jį paspauskite.
Pakeitus srities / regiono nustatymą,
įrenginys nustatomas iš naujo, tada
rodomas laikrodis.
Šį nustatymą galima konfigūruoti
bendrosios sąrankos meniu (12 psl.).
Įspėjamasis signalas
Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį
OFF nenuėmę priekinio skydelio, kelioms
sekundėms pasigirs įspėjamasis signalas.
Įspėjamasis signalas skambės tik tada,
kai naudojamas įmontuotas stiprintuvas.
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET CLOCK], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [MANUAL], tada jį
paspauskite.
Priekinio skydelio uždėjimas
Pradeda mirksėti valandą nurodantys
skaičiai.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite / (SEEK –/+).
Įrenginio nustatymas iš
naujo
5
Prieš pirmą kartą naudodamiesi įrenginiu,
pakeitę automobilio akumuliatorių arba
pakeitę jungtis, įrenginį turite nustatyti
iš naujo.
Kaip rodyti laikrodį
1
Automatinis laikrodžio nustatymas
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sek.
palaikykite DSPL ir EQ.
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda
eiti.
Paspauskite DSPL.
3 veiksme pasirinkite [AUTO <RDS>].
Pastaba
Įrenginį nustatant iš naujo, bus panaikintas laikrodžio
nustatymas ir tam tikras išsaugotas turinys.
7LT
Maitinimo elemento įkrovos
tikrinimas
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
Galite patikrinti esamą maitinimo elemento
įkrovą. (Neveikia, kol šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
1
2
3
1
Kelis kartus paspauskite DSPL, kol
bus parodyta maitinimo elemento
įtampa.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį
prie įrenginio AUX įvesties lizdo
(erdvinio garso mini lizdas),
naudodami jungiamąjį laidą
(nepridedamas)*.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Kaip prijungti USB įrenginį
1
2
Nešiojamą garso įrenginį išjunkite.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
4
Paspauskite SRC, kad pasirinktumėte
[AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir
kitų šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso
įrenginyje vidutiniu garsumu, o šiame
įrenginyje nustatykite įprastą klausymosi
garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (14 psl.).
8LT
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte [TUNER].
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną
(FM1, FM2, FM3 arba MW/LW),
paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM], tada jį
paspauskite.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių
mygtukuose dažnių eilės tvarka.
Kaip nustatyti
1
Norėdami pakeisti diapazoną
(FM1, FM2, FM3 arba MW/LW),
paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Paspauskite ir laikykite /
(SEEK –/+), kad rastumėte apytikslį dažnį,
tada vėl paspauskite / (SEEK–/+),
kad tiksliai nustatytumėte norimą dažnį.
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite / (SEEK –/+).
Paieška sustabdoma, kai įrenginys
pagauna stotį.
Kaip išsaugoti rankiniu būdu
1
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, paspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEM].
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimų apie eismą (TA)
nustatymas
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį,
kad būtų priimamas stipriausias tinklo
signalas, o TA teikia esamą informaciją apie
eismą arba transliuoja eismo programas
(TP), jei tokios priimamos.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF/TA], tada jį
paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba
[SET AF/TA-OFF], tada jį paspauskite.
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA
nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su
AF/TA nustatymu. Nustatykite AF/TA, paskui
naudodami BTM arba rankiniu būdu
išsaugokite stotį. Jei iš anksto nustatysite
patys, taip pat galėsite iš anksto nustatyti ne
RDS stotis.
Kaip priimti pranešimus apie kritinius
atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie
kritinius atvejus automatiškai pertrauks šiuo
metu pasirinktą šaltinį.
Eismo pranešimų garsumo lygio
sureguliavimas
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis
bus išsaugotas atmintyje, neatsižvelgiant į
įprastą garsumo lygį.
Išsaugotų stočių signalo priėmimas
1
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
9LT
Kaip klausytis vienos regioninės
programos (REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios
dažnis stipresnis. Jei iš regioninės programos
signalo priėmimo zonos išvyksite, FM signalo
priėmimo metu [SET REGIONAL] parinktį,
esančią [GENERAL], nustatykite į [SET REGOFF] (13 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
Atkūrimas
Disko leidimas
1
Įdėkite diską (etiketės puse aukštyn).
Vietinio ryšio funkcija (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas vietines
stotis, net jei jos nėra priskirtos mygtukams.
Priimant FM bangų dažnį paspauskite
skaičiaus mygtuką (1–6), kuriam yra priskirta
vietinė stotis. 5 sek. laikotarpiu dar kartą
paspauskite vietinės stoties skaičiaus
mygtuką. Kartokite šią procedūrą, kol bus
priimama vietinė stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
1
Vykstant FM priėmimui paspauskite
PTY.
2
Sukite valdymo ratuką, kol bus
parodytas norimas programos tipas,
tada jį paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties,
transliuojančios norimo tipo programą.
Programų tipai
NEWS (naujienos), AFFAIRS (aktualūs įvykiai),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairios laidos),
POP M (populiarioji muzika), ROCKM (roko
muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(lengva klasikinė muzika), CLASSICS (rimta
klasikinė muzika), OTHER M (kitokia muzika),
WEATHER (orai), FINANCE (finansai), CHILDREN
(vaikų programos), SOCIAL (socialiniai reikalai),
RELIGION (religija), PHONE IN (telefono įvestis),
TRAVEL (kelionės), LEISURE (laisvalaikis), JAZZ
(džiazas), COUNTRY (kantri muzika), NATION M
(tautinė muzika), OLDIES (senos dainos), FOLK M
(liaudiška muzika), DOCUMENT (dokumentika)
Atkurti pradedama automatiškai.
USB įrenginio paleidimas
Galima naudoti AOA („Android Open
Accessory“) 2.0, MSC („Mass Storage Class“)
ir MTP („Media Transfer Protocol“) tipo USB
įrenginius*, atitinkančius USB standartą.
Atsižvelgiant į USB įrenginį, gali būti
pasirinktas įrenginio „Android“ arba MSC/
MTP režimas.
Naudojant kai kuriuos skaitmeninius
daugialypės terpės leistuvus arba „Android“
išmaniuosius telefonus, gali reikėti nustatyti
MTP režimą.
* Pvz., USB „flash“ diską, skaitmeninį daugialypės
terpės leistuvą, „Android“ išmanųjį telefoną
Pastabos
• Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
• Išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android“ 4.1
arba naujesnės versijos operacinė sistema, palaiko
„Android Open Accessory 2.0“ (AOA 2.0). Tačiau
kai kurie išmanieji telefonai gali nepalaikyti visų
AOA 2.0 funkcijų, net jei įdiegta 4.1 ar naujesnės
versijos „Android“ operacinė sistema.
Išsamesnės informacijos apie savo „Android“
išmaniųjų telefonų suderinamumą rasite pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
• Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
– failų, apsaugotų naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas
– failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM)
– kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
– nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
10LT
Prieš užmegzdami ryšį, atsižvelgdami į USB
įrenginį pasirinkite USB režimą („Android“
arba MSC/MTP režimą) (13 psl.).
1
USB įrenginį prijunkite prie USB
prievado (8 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, kad
pradėtumėte atkurti paspauskite SRC ir
pasirinkite [USB].
2
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.
1
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kai atkuriamas CD arba USB,
paspauskite
(naršyti)*, kad būtų
parodytas paieškos kategorijų
sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui,
pakartotinai spauskite
(atgal), kol bus
parodyta norima paieškos kategorija.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite
nuspaustą mygtuką OFF.
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
2
Sukite valdymo ratuką norėdami
pasirinkti norimą paieškos kategoriją,
o tada jį paspauskite.
Garso takelių paieška ir
leidimas
3
Kad surastumėte norimą takelį,
pakartokite 2 veiksmą.
Pradedama atkurti.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.
1
Atkūrimo metu pakartotinai
spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad pasirinktumėte norimą
leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės
atkūrimas pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant į
pasirinktą garso šaltinį.
Paspauskite
(naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
Neveikia, jei prijungtas USB įrenginys
„Android“ režimu.
1
CD arba USB įrašų atkūrimo metu
paspauskite
(naršyti).
2
3
Paspauskite  (SEEK +).
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc.
nuo bendro elementų skaičiaus.
4
Paspauskite ENTER, kad grįžtumėte į
„Quick-BrowZer“ režimą.
Parodomas pasirinktas elementas.
5
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
11LT
Bendroji sąranka (GENERAL)
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo,
kai šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis,
galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO], tada jį
paspauskite.
3
Sukdami valdymo ratuką pasirinkite
[SET DEMO-OFF], tada jį paspauskite.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas vėl ima veikti įprastu priėmimo /
leidimo režimu.
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY)
1
2
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti,
skiriasi priklausomai nuo šaltinio ir
nustatymų.
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis, tada jį
paspauskite.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
12LT
(atgal).
AREA (sritis)
Nurodoma šio įrenginio naudojimo sritis /
regionas: [EUROPE], [RUSSIA].
Pakeitus esamą srities / regiono
nustatymą, įrenginys nustatomas iš
naujo, tada rodomas laikrodis.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK (laikrodis) (7 psl.)
Nustatomas laikrodis: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (įspėjamasis signalas)
Aktyvinamas įspėjamasis signalas: [ON],
[OFF] (7 psl.).
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
BEEP (pyptelėjimas)
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas:
[ON], [OFF].
AUTO OFF (automatinis veikimas išjungtas)
Išsijungia automatiškai po tam tikro laiko,
kai įrenginys išjungiamas, o ekrano
parodomas laikrodis (t. y. paspaudus ir
1 sek. palaikius OFF): [ON] (30 min.), [OFF].
STEERING (vairavimas)
Registruoja / atkuria vairo nuotolinio
valdymo pulto nustatymą.
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
STR CONTROL (valdymas vaire)
Pasirenkamas prijungto nuotolinio
valdymo pulto įvesties režimas.
Kad išvengtumėte gedimo, prieš
naudodami įsitikinkite, kad įvesties
režimą sutapdinote su prijungtu
nuotolinio valdymo pultu.
CUSTOM (pasirinktinis)
Vairo nuotolinio valdymo pulto įvesties
režimas
PRESET (nustatytas iš anksto)
Laidinio nuotolinio valdymo pulto
įvesties režimas, išskyrus vairo
nuotolinio valdymo pultą
(Pasirenkama automatiškai, kai
įjungiama [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (keisti pasirinktinį)
Užregistruoja vairo nuotolinio valdymo
pulto funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–):
 Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte funkciją, kurią norite
priskirti vairo nuotolinio valdymo
pultui, tada jį paspauskite.
 Kol mirksi [REGISTER], paspauskite ir
palaikykite vairo nuotolinio valdymo
pulto mygtuką, kuriam norite priskirti
funkciją. Užbaigus registraciją, rodoma
[REGISTERED].
 Norėdami užregistruoti kitas funkcijas,
pakartokite  ir  veiksmus.
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL]
nustatytas kaip [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (atkurti pasirinktinį)
Iš naujo nustatomos užregistruotos vairo
nuotolinio valdymo pulto funkcijos: [YES],
[NO].
(Veikia tik tada, kai [STR CONTROL]
nustatytas kaip [CUSTOM].)
BTM (geriausių stočių nustatymo atmintis)
(9 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
FIRMWARE (programinė aparatinė įranga)
(Veikia tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
Patikrina / atnaujina programinės
aparatinės įrangos versiją. Išsamesnės
informacijos rasite pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio
viršelio.
FW VERSION (programinės aparatinės
įrangos versija)
Rodoma dabartinė programinės
aparatinės įrangos versija.
FW UPDATE (programinės aparatinės
įrangos atnaujinimas)
Įjungiamas programinės aparatinės
įrangos atnaujinimo procesas: [YES], [NO].
Programinės aparatinės įrangos
naujinimas trunka kelias minutes.
Atnaujinimo metu degimo neperjunkite į
padėtį OFF ir neatjunkite USB įrenginio.
Pastabos
• Atliekant nustatymus, įrenginį galima valdyti tik
mygtukais. Saugumo sumetimais pastatykite
automobilį prieš atlikdami šį nustatymą.
• Jei registruojant įvyko klaida, visa anksčiau
užregistruota informacija išlieka. Registraciją
pradėkite nuo funkcijos, kurioje įvyko klaida.
• Šios funkcijos gali nebūti kai kuriose transporto
priemonėse. Išsamesnės informacijos apie
savo transporto priemonės suderinamumą žr.
pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas
ant galinio viršelio.
USB MODE (USB režimas)
Pakeičiamas USB režimas: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Veikia tik tada, kai pasirinktas USB
šaltinis.)
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas
apie eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimo apie eismą (TA) nustatymas:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TAOFF].
(Veikia, kai pasirenkamas bet kuris
šaltinis.)
REGIONAL (regioninė)
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:
[ON], [OFF].
(Veikia tik tada, kai priimama FM.)
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu neveikia, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis.
EQ10 PRESET (EQ10 iš anksto nustatyta)
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo
kreivių arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo
kreivės nustatymą galima įvesti į atmintį.
*[KARAOKE] pritildo vokalo garsą, tačiau
atkūrimo metu jo visiškai pašalinti negalima.
Be to, negalima naudoti mikrofono.
EQ10 CUSTOM (EQ10 pasirinktinis)
Parametrui EQ10 nustatoma [CUSTOM].
Nustatoma glodintuvo kreivė: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Garsumo lygis reguliuojamas kas 1 dB nuo
–6 dB iki +6 dB.
BALANCE (balansas)
Reguliuojamas garso balansas:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
13LT
FADER (šliaužiklis)
Sureguliuojamas santykinis lygis:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
BRIGHTNESS (šviesumas)
Pakeičia ekrano šviesumą. Šviesumo lygį
galima reguliuoti: [1]–[10].
S.WOOFER (žemųjų dažnių garsiakalbis)
SW LEVEL (žemųjų dažnių garsiakalbio lygis)
Reguliuoja žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo lygį:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Esant žemiausiam nustatymui rodoma
[ATT].)
SW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio
fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio
fazė: [SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso
sinchronizavimą: [ON], [OFF].
(Negalima rinktis, kai nepasirinktas joks
šaltinis ir rodomas laikrodis.)
HPF FREQ (aukšto pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas priekinio / galinio
garsiakalbio atjungimo dažnis: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX garsumas)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto
pagalbinio įrenginio garsumo lygį:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti
įvairių šaltinių garsumo lygio.
(Veikia tik tada, kai pasirinktas AUX.)
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER (apšvietimas)
Pakeiskite ekrano ryškumą: [OFF], [ON],
[CLK] (laikrodis).
Norėdami nustatyti, kad ši funkcija būtų
įjungta tik tam tikrą laiką, pasirinkite [CLK],
tada nustatykite pradžios ir pabaigos laikus.
– Kaip nustatyti šviesumą, kai suaktyvinta
apšvietimo funkcija
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [ON],
tada reguliuokite [BRIGHTNESS].
– Kaip nustatyti šviesumą, kai apšvietimo
funkcija nesuaktyvinta
Nustatykite [DIMMER] nuostatą [OFF],
tada reguliuokite [BRIGHTNESS].
Šviesumo nustatymas išsaugomas ir
taikomas, kai įjungiama apšvietimo
funkcija.
14LT
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus
elementus: [ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba
imtuvas.)
Papildoma informacija
Programinės aparatinės
įrangos naujinimas
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę
įrangą, apsilankykite pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio,
ir vadovaukitės internetu pateikiamomis
instrukcijomis.
Pastaba
Nebandykite atjungti USB įrenginio naujinimo metu.
Atsargumo priemonės
• Nepalikite priekinio skydelio ar garso
įrenginių ant prietaisų skydelio.
• Kai įrenginys įjungiamas, automatiškai
ištiesiama elektra valdoma antena.
• Neaptaškykite įrenginio skysčiais.
Drėgmės kondensacija
Saugokite, kad ant diskų neužtikštų skysčių.
Jei įrenginio viduje imtų kauptis drėgmė,
išimkite diską ir palaukite apie valandą, kol
išdžius; priešingu atveju įrenginys tinkamai
neveiks.
• Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
– Diskai su prilipdytomis etiketėmis,
lipdukais, lipniąja juostele ar popieriumi.
Leidžiant tokį diską gali įvykti gedimas
arba diskas gali būti sugadintas.
– Nestandartinės formos (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės ir t. t.) diskai.
Priešingu atveju galima sugadinti įrenginį.
– 8 cm (3 1/4 col.) diskai.
Pastabos dėl CD-R / CD-RW diskų
• Jei kelių seansų diskas prasideda nuo
CD-DA seanso, jis atpažįstamas kaip CD-DA
diskas ir kiti seansai nepaleidžiami.
• Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti
– Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW.
– CD-R/CD-RW įrašytas su nepalaikančiu
įrašymo įrenginiu.
– Netinkamai užbaigti CD-R / CD-RW.
– CD-R / CD-RW, įrašyti ne muzikos CD
formatu arba MP3 formatu (atitinkančiu
ISO9660 1/2 lygį, „Joliet / Romeo“,
kelių seansų).
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Garso failas
(garso takelis)
Pastabos dėl diskų
• Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
• Nuvalykite diską
šluoste, valydami nuo
jo vidurio link kraštų.
Nenaudokite tirpiklių,
pvz., benzino,
skiediklio arba
parduotuvėse
įsigyjamų valiklių.
• Šis įrenginys sukurtas
leisti diskus, atitinkančius kompaktinio
disko (CD) standartą. „DualDisc“ diskai ir kai
kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto, todėl tokių diskų šis įrenginys
gali nepriimti.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
15LT
Techninė priežiūra
Specifikacijos
Jungčių valymas
Radijo imtuvas
Nesilieskite prie jungčių tiesiogiai. Įrenginys
gali neveikti tinkamai, jei jungtys tarp
įrenginio ir priekinio skydelio bus nešvarios.
Jei norite to išvengti, nuimkite priekinį
skydelį (7 psl.) ir nuvalykite jungtis vatos
tamponu. Stipriai nespauskite. Kitaip galite
sugadinti jungtis.
Pastaba
Dėl saugumo nenuimkite priekinio skydelio
vairuodami.
FM
Derinimo diapazonas
Kai [AREA] nustatyta kaip [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Kai [AREA] nustatyta kaip [RUSSIA]:
FM1 / FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz intervalas)
FM3: 65–74 MHz (30 kHz intervalas)
Naudojamas jautrumas: 7 dBf
Signalo ir triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
MW/LW
Derinimo diapazonas
531–1602 kHz (MW),
153–279 kHz (LW)
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD leistuvo skyrius
Signalo ir triukšmo santykis 95 dB
Dažnio atsakas: 20–20 000 Hz
Didžiausias leidžiamas skaičius*1:
aplankų (albumų)*2: 150
failų (garso takelių) ir aplankų*3: 300
rodomų aplanko / failo pavadinimo
ženklų:
32 („Joliet“) / 64 („Romeo“)
Atitinkamas kodekas: MP3 (.mp3),
WMA (.wma)
*1 tik CD-R / CD-RW
*2 įskaitant šakninį aplanką
*3 jei aplankų / failų pavadinimuose daug ženklų, šis
skaičius gali būti mažesnis nei išmatuota vertė
USB leistuvas
Sąsaja: USB (visa sparta)
Maksimali srovė: 500 mA
Maks. atpažįstamų aplankų ir failų skaičius:
aplankų (albumuose): 256
failų (garso įrašų) aplanke: 256
Suderinamas „Android Open Accessory"
(AOA) protokolas: 2,0
16LT
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas
kintamas dažnis bitais (VBR)
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
Palaikoma failų sistema: FAT16, FAT32
Galios stiprintuvas
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (4 Ω)
Bendri nesklandumai
Maitinimo reikalavimai 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu
poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apie 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (p / a / g)
Montavimo matmenys:
apie 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 3/8 in) (p / a / g)
Svoris: apie 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Pakuotės turinys
Pagrindinis įrenginys (1 vnt.)
Montavimo ir sujungimo dalys
(1 rinkinys)
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į
pardavėją.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
Autorių teisės
„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią technologiją
ne šiame gaminyje arba ją platinti.
„Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklas.
libFLAC
Autorių teisės (C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
(C) „Xiph.Org Foundation“, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
– Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
– Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje ir
(arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
– Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“ ir
jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti ar
reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM
TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ,
NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, TYČINĘ, AR PASEKMĖJE
ATSIRADUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
PAKEISTOMIS PREKĖMIS ARBA PASLAUGOMIS,
NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS DUOMENIMIS,
GALIMYBE NAUDOTI GAMINĮ AR BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ
ĮRANGĄ, VERSLO SUTRIKDYMU) NESVARBU, AR
SUKELTAS ATSAKOMYBĖS, AR KONTRAKTO FORMA.
GRIEŽTA ATSAKOMYBĖ, AR PAŽEIDIMAS (ĮSKAITANT
APLAIDUMĄ IR PAN.) KYLANTIS IŠ BET KOKIO ŠIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO NET, JEI APIE
TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ BUVO PRANEŠTA.
17LT
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės
išspręsti problemas, kurių galite patirti
naudodamiesi įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo
procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir
įrenginio nuėmimą nuo prietaisų skydo žr.
skyriuje „Prijungimas / montavimas“ (21 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
apsilankykite galiniame viršelyje nurodytoje
pagalbos svetainėje.
Bendri nesklandumai
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER]
nenustatyta 2 garsiakalbių sistemai.
 Prietaiso ir (arba) prijungto įrenginio
garsumas yra labai mažas.
– Padidinkite prietaiso ir prijungto
įrenginio garsumą.
Nesigirdi pypsėjimo.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo
panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis,
pasigirsta triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su
automobilio papildoma maitinimo jungtimi.
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei per 5 minutes jokie veiksmai su
[DEMO-ON] neatliekami, įsijungia
demonstracinis režimas.
– Nustatykite [DEMO-OFF] (12 psl.).
Langas iš ekrano dingsta arba jame
neatsiveria.
 Jungtys yra nešvarios (16 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
– Patikrinkite, ar iš automobilio
akumuliatoriaus tiekiamas pakankamas
maitinimas. (Maitinimo reikalavimas:
12 V nuolatinė srovė.)
18LT
Neveikia valdymo mygtukai.
Nepavyksta išimti disko.
 Neteisingai sujungta.
– Paspauskit ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite
DSPL ir EQ, kad įrenginį nustatytumėte iš
naujo.
Atmintyje saugomas turinys
panaikinamas.
Automatiškai nustatomas laikrodis laiką
rodo netiksliai.
 Radijo bangomis perduodami netikslūs
laikrodžio duomenys.
– Nustatykite laikrodį rankiniu būdu (7 psl.).
Radijo priėmimas
Prastas priimamas radijo signalas.
Girdimas statinis triukšmas.
 Tinkamai prijunkite anteną.
Nepavyksta nustatyti 65–74 MHz FM3.
 [AREA] nustatyta kaip [EUROPE].
– Nustatykite [AREA] kaip [RUSSIA] (12 psl.).
RDS
Nepavyksta gauti RDS paslaugų (kai [AREA]
nustatyta kaip [RUSSIA]).
 Pasirinkta FM3.
– Pasirinkite FM1 arba FM2.
 RDS paslaugos šiame regione
nepasiekiamos.
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jos signalas
silpnas.
– Išjunkite TA (9 psl.).
Pranešimų apie eismą nėra.
 Įjunkite TA (9 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie
eismą, nepaisant to, kad yra TP.
– Sureguliuokite kitą stotį.
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis arba
prastas priimamas radijo signalas.
Sumirksi programos paslaugos
pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties
dažnio.
– Kol mirksi programos paslaugos
pavadinimas, paspauskite /
(SEEK –/+). Pasirodo [PI SEEK] ir įrenginys
pradeda ieškoti kito dažnio su tais
pačiais PI (programos identifikavimo)
duomenimis.
CD atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
 Apgadintas arba nešvarus diskas.
 CD-R / CD-RW neskirtas naudoti kaip
garso diskas (15 psl.).
Nepavyksta atkurti MP3 / WMA failų.
 Diskas nėra suderinamas su MP3 / WMA
formatu ir versija. Išsamesnės informacijos
apie paleidžiamus diskus ir formatus žr.
pagalbos svetainėje, kurios adresas
nurodytas ant galinio viršelio.
Paleisti MP3 / WMA failus užtrunka ilgiau
nei kitokius.
 Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti
reikia daugiau laiko.
– Diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų
medžio struktūra.
– Diskas įrašytas kelių seansų būdu.
– Diskai, kurių duomenis galima papildyti.
USB įrenginio atkūrimas
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų, kurie yra
suderinami su medžio struktūra.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 Dėl išsamesnės informacijos apie
palaikomus formatus žr. „Techniniai
duomenys“ (16 psl.).
Jei garso failo vis tiek nepavyksta paleisti,
skaitykite su USB įrenginiu patiekiamas
naudojimo instrukcijas arba kreipkitės į
USB įrenginio gamintoją.
Nepavyksta atlikti albumo ir elementų
(peršokimo režimas) praleidimo ir garso
takelio paieškos pagal pavadinimą
(„Quick-BrowZer“) veiksmų.
 Pasirinkite [USB MODE] nustatymą
[MSC/MTP] (13 psl.).
Garsas neatkuriamas „Android“ režimu.
 Patikrinkite garso atkūrimo programos
„Android“ išmaniajame telefone būseną.
Pranešimai
Naudojant sistemą gali būti rodomi arba
mirksėti toliau nurodyti pranešimai.
INVALID: Pasirinktas veiksmas gali būti
netinkamas.
READ
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir
automatiškai prasidės atkūrimas. Tai gali
šiek tiek užtrukti, atsižvelgiant į failų
struktūrą.
(pabraukimas): simbolio parodyti
neįmanoma.
CD atkūrimui:
CD ERROR
 Nuvalykite arba tinkamai įdėkite diską,
arba įsitikinkite, kad diskas nėra tuščias
ar sugadintas.
CD NO DISC
 Įdėkite diską su leisti tinkamais failais
(16 psl.).
CD NO MUSIC
 Įdėkite diską su leisti tinkamais failais
(16 psl.).
CD PUSH EJT: nepavyksta tinkamai išimti
disko.
 Paspauskite  (išimti).
arba
arba pabaiga.
: pasiekta disko pradžia
19LT
USB įrenginio atkūrimui:
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Prie įrenginio prijungtas USB įrenginys,
kuris nepalaiko AOA („Android Open
Accessory“) 2.0, kai [USB MODE]
nustatytas kaip [ANDROID].
– Pasirinkite [USB MODE] nustatymą
[MSC/MTP] (13 psl.).
USB ERROR
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba
USB laidas prijungti patikimai.
USB NO MUSIC
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra
paleidžiamų failų (16 psl.).
USB NO SUPRT
 Išsamesnės informacijos apie savo USB
įrenginio suderinamumą žr. pagalbos
svetainėje, kurios adresas nurodytas
ant galinio viršelio.
USB OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite
SRC, kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas
įrenginys yra nepalaikomas.
RDS veikimui:
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Kol mirksi programos paslaugos
pavadinimas, paspauskite /
(SEEK –/+). Įrenginys pradeda ieškoti
kito dažnio su tais pačiais PI (programos
identifikavimo) duomenimis (parodoma
[PI SEEK]).
NO PI: programa neidentifikuota. Pasirinkta
stotis neturi PI (programos identifikavimo)
duomenų.
 Pasirinkite kitą stotį.
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
20LT
Naudojant vairo nuotolinio valdymo
pultą
ERROR
 Dar kartą pradėkite registruoti nuo tos
funkcijos, kurioje įvyko klaida (13 psl.).
TIMEOUT
 Pamėginkite užbaigti registraciją, kol
mirksi [REGISTER] (apie 6 sek.) (13 psl.).
Programinės aparatinės įrangos
naujinimui:
FILE ERROR: naujinimo programos USB
įrenginyje nėra.
 Išsaugokite naujinimo programą USB
įrenginyje ir pabandykite dar kartą (15 psl.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: programinės
aparatinės įrangos naujinimas iki galo
nebaigtas.
 Paspauskite ENTER, kad išjungtumėte
pranešimą ir pabandykite vėl.
Atnaujinimo metu degimo neišjunkite ir
neatjunkite USB įrenginio (15 psl.).
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti
problemos, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Jei įrenginį vešite remontuoti dėl įrenginio
įrašų atkūrimo problemos, pasiimkite ir diską,
kurį naudojote, kai prasidėjo problema.
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
• Visus įžeminimo laidus nutieskite į
bendrą įžeminimo tašką.
• Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti
varžtais ir neįstrigtų judančiose dalyse
(pvz., sėdynės bėgeliuose).
• Prieš sujungdami jungtis, išjunkite
automobilio degimą, kad neįvyktų
trumpasis jungimas.
• Maitinimo laidą  pirmiausia prijunkite
prie įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie
papildomos maitinimo jungties.
• Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine
juostele.
Atsargumo priemonės
• Montavimo vietą pasirinkite atidžiai,
kad įrenginys netrukdytų vairuoti.
• Įrenginio nemontuokite tokiose vietose, kur
jį veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar
aukšta temperatūra dėl tiesioginės saulės
šviesos ar arti esančių šildymo kanalų.
• Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo
įrangą.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais
turi būti didesnis nei visų komponentų saugiklių
srovės stiprumo amperais klasių suma.
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


×2




• Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas
pakuotės turinys.
• Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis  ir apsauginis
rėmelis . Prieš montuodami įrenginį,
atkabinimo kaišteliais  nuimkite laikiklį 
nuo įrenginio. Dėl išsamesnės informacijos
žr. „Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas“ (24 psl.).
• Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai,
nes jie reikalingi ir tam, kad galėtumėte
išimti įrenginį iš automobilio.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 30° montavimo
kampą.
21LT
Prijungimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis*1
*3
*3
Galios stiprintuvas*1

*2
Išsamios informacijos žr.
„Prijungimas“ (23 psl.)
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo jungčių
schemoje“ (23 psl.).
iš laidinio nuotolinio valdymo
pulto (nepridedamas)*4
iš automobilio antenos*5
*1
*2
*3
*4
Nepridedamas
Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
RCA kištuko laidas (nepridedamas)
Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti
naudoti adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio
valdymo pultui (nepridedamas).
Išsamios informacijos apie laidinio nuotolinio
valdymo pulto naudojimą ieškokite skyriuje
„Laidinio nuotolinio valdymo pulto naudojimas“
(24 psl.).
*5 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti
naudoti adapterį (nepridedamas), jeigu antenos
jungtis netinka.
22LT
Žemųjų dažnių garsiakalbio
paprastas prijungimas
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį
įrenginį prijungiant pridedamu maitinimo
tiekimo laidu  galima sugadinti anteną.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas
prie galinio garsiakalbio laido, žemųjų
dažnių garsiakalbį galite naudoti be galios
stiprintuvo.
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
1
Galinis
garsiakalbis
2 (dešinysis)
 Violetinis
Dryžuotas
 violetinis ir
juodas
3 Priekinis
garsiakalbis
4 (dešinysis)
 Pilkas
5 Priekinis
garsiakalbis
6 (kairysis)
 Baltas
7 Galinis
garsiakalbis
8 (kairysis)
 Žalias



Dryžuotas pilkas
ir juodas
Dryžuotas baltas
ir juodas
Dryžuotas žalias
ir juodas
 Į automobilio elektros jungtį
Pastabos
• Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
• Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 Ω ir atitinkama
nominali galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo
laidas, atminties grandinei maitinimas bus
tiekiamas visada, netgi kai degimo jungiklis
išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
• Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite
įrenginį.
• Kad išvengtumėte žalos, naudokite
garsiakalbius, kurių varža 4–8 Ω ir
atitinkama nominali galia.
Maitinimo jungčių schema
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
elektrinės antenos /
13 galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
16 įžeminimas
Geltonas
Atsižvelkite į automobilio papildomą
maitinimo jungtį ir tinkamai sujunkite
laidų jungtis.
Dryžuotas
mėlynas ir
baltas
Papildoma maitinimo jungtis
Raudonas
Juodas
23LT
Paprasta jungtis
Raudonas
Raudonas
Montavimas
Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas
Geltonas
Geltonas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
Prieš montuodami įrenginį nuimkite nuo
įrenginio apsauginį kraštelį  ir laikiklį .
1
Suimkite už abiejų apsauginio
kraštelio kraštų  ir patraukite.

Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
įjungtas maitinimo
tiekimas
12
nepertraukiamas
15
maitinimo tiekimas
Geltonas
2
Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės, ir patraukite laikiklį
 žemyn, tada įrenginį patraukite
aukštyn, kad juos atskirtumėte.

Raudonas
Raudonas
Raudonas

Kai automobilyje nėra ACC padėties

Kabliuką nukreipkite į vidų.
Geltonas
Geltonas
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę
maitinimo tiekimo laidus, prijunkite įrenginį
prie automobilio maitinimo tiekimo.
Jei prijungiant įrenginį kiltų klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Laidinio nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
1
Kad galėtumėte naudotis laidiniu
nuotolinio valdymo pultu, parametrą
[STR CONTROL], esantį dalyje
[SET STEERING], nustatykite kaip
[PRESET] (12 psl.).
24LT
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abejose
laikiklio pusėse esantys fiksatoriai  į vidų
yra įlinkę 2 mm (3/32 in).
1
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę,
kad laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
182 mm (7 1/4 in)
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas
Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio
nuėmimas“ (7 psl.)
Įrenginio nustatymas iš naujo
Išsamesnė informacija pateikiama „Įrenginio
nustatymas iš naujo“ (7 psl.).
53 mm (2 1/8 in)
Saugiklio pakeitimas

2
Fiksatorius
Įstatykite įrenginį į laikiklį , tada
įstatykite apsauginį kraštelį .

Keisdami saugiklį
Saugiklis (10 A)
įsitikinkite, kad naujo
saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati,
kaip originalaus saugiklio.
Jei saugiklis perdega,
patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį. Jei pakeistas
saugiklis vėl perdega, tai gali būti dėl vidinio
gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.



Pastabos
• Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
• Įsitikinkite, kad 4 apsauginio rėmelio  fiksatorius
tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.
25LT
Drošības apsvērumu dēļ šo ierīci noteikti
uzstādiet automašīnas instrumentu
panelī, jo lietošanas laikā šīs ierīces
aizmugurējā daļa sakarst.
Detalizētu informāciju sk. “Savienošana/
uzstādīšana” (21. lpp.).
Ražots Taizemē
Šis izstrādājums ir klasificēts kā 1. klases
lāzera izstrādājums atbilstīgi standartam IEC/
EN 60825-1:2007 un IEC/EN 60825-1:2014.
 Starojuma ilgums: nepārtraukts
 Lāzera jauda: Mazāk nekā 55,8 μW
 Viļņa garums: 775 nm līdz 800 nm
Nosaukuma plāksnīte, kas norāda darba
spriegumu utt., atrodas uz šasijas pamatnes.
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā
lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt
tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Šo aprīkojumu paredzēts izmantot ar
programmatūras apstiprinātajām versijām,
kas norādītas ES atbilstības deklarācijā.
Šajā aprīkojumā ielādētās programmatūras
atbilstība Direktīvas 2014/53/ES
pamatprasībām ir pārbaudīta.
Programmatūras versiju var noskaidrot
vispārīgo iestatījumu izvēlnes
programmaparatūras iestatījumu sadaļā.
Piezīme klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz
aprīkojumu, kas pārdots valstī, kurā ir
spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir
jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
2LV
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem,
kā arī elektriskām
un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un
citām valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Ja svina saturs baterijās/akumulatoros
pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā
elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ iekārtai
nepieciešams pastāvīgs savienojums ar
iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu
pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī
elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam,
nododiet šos izstrādājumus atbilstošā
savākšanas vietā elektrisko un elektronisko
iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/
akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to,
kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet
atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
papildinformāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties
ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu vai bateriju/
akumulatoru.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Frekvenču diapazons 65 – 74 MHz nav
iedalīts skaņas apraidei Eiropas standarta
iedalījumu tabulā un to nav iespējams
izmantot Eiropā.
Ja jūsu automašīnas aizdedzei nav
ACC pozīcijas
Noteikti izmantojiet funkciju AUTO OFF
(12. lpp.). Lai novērstu baterijas/
akumulatora izlādēšanos, iestatītajā laikā
iekārta automātiski pilnībā izslēgsies pēc
izslēgšanas un pulksteņa parādīšanas
(proti, 1 sekundi nospiediet un turiet OFF).
Ja neiestatāt funkciju AUTO OFF, katrā
aizdedzes izslēgšanas reizē nospiediet
OFF un turiet, līdz rādījums pazūd.
Atruna par trešo pušu piedāvātajiem
pakalpojumiem
Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt
mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez
iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos
Sony neuzņemas nekādu atbildību.
3LV
Saturs
Daļu un vadības elementu rādītājs . . . . . . . 5
Darba sākšana
Priekšējā paneļa atvienošana . . . . . . . . . . .
Iekārtas atiestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatora sprieguma pārbaude. . . . . . .
USB ierīces pievienošana . . . . . . . . . . . . . . .
Savienošana ar citu portatīvo audio ierīci . . .
7
7
7
8
8
8
Radio klausīšanās
Radio klausīšanās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana . . . 9
Atskaņošana
Diska atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB ierīces satura atskaņošana. . . . . . . . . 10
Ierakstu meklēšana un atskaņošana. . . . . . 11
Settings
DEMO režīma atcelšana . . . . . . . . . . . . . . .
Pamata iestatīšanas darbība . . . . . . . . . . .
Vispārīgie iestatījumi (GENERAL). . . . . . . .
Skaņas iestatīšana (SOUND) . . . . . . . . . . .
Displeja iestatījumi (DISPLAY) . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Papildinformācija
Programmaparatūras atjaunināšana . . . .
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . .
Apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikācijas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziņojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Savienošana/uzstādīšana
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts . . .
Savienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LV
21
21
22
24
Daļu un vadības elementu rādītājs
Pamatiekārta
 PTY (programmas veids)
Sadaļā RDS izvēlieties PTY.
(pārlūkot) (11. lpp.)
Pārejiet pārlūkošanas režīmā, kad notiek
atskaņošana.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android™ režīmā.)
 USB ports
  (diska izstumšana)

/ (atpakaļ/tālāk)
/ (ātra attīšana/ātra pārtīšana)
 Priekšējā paneļa atbrīvošanas poga
 SRC (avots)
Ieslēdziet barošanu.
Mainiet avotu.
OFF
Nospiediet un 1 sekundi turiet nospiestu,
lai izslēgtu avotu un parādītu pulksteni.
Nospiediet un turiet ilgāk nekā
2 sekundes, lai izslēgtu barošanu un
displeju.
 Vadības grozāmpoga
Grieziet, lai regulētu skaļumu.
PUSH ENTER
Ievadiet izvēlēto elementu.
Nospiediet SRC, pagroziet un pēc
tam nospiediet, lai mainītu avotu
(taimauts ir 2 sekundes).
MENU
Atveriet iestatīšanas izvēlni.
 Disku slots
 Displeja logs
/
(SEEK –/+)
Noskaņojieties uz radiostacijām
automātiski. Nospiediet un turiet,
lai noskaņotos manuāli.

(atpakaļ)
Atgriezieties pie iepriekšējā displeja
rādījuma.
REŽĪMS (9. lpp.)
 EQ (ekvalaizers)
Izvēlieties ekvalaizera līkni.
 Tālvadības pults uztvērējs
 Ciparu pogas (no 1 līdz 6)
Klausieties saglabātās radiostacijas.
Nospiediet un turiet, lai saglabātu
stacijas.
ALBUM /
Izlaidiet audio ierīces albuma
klausīšanos. Nospiediet un turiet
nospiestu, lai albumus izlaistu secīgi.
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
(atkārtot)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
5LV
(jaukt secību)
(Nav pieejams, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.)
 (atskaņot/pauze)
 EXTRA BASS
Pastiprina basu skaņu sinhroni skaļuma
līmenim. Spiediet, lai mainītu iestatījumu
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ieejas ligzda AUX
 DSPL (displejs)
Spiediet, lai mainītu displeja elementus.
SCRL (ritināt)
Nospiediet un turiet, lai ritinātu parādīto
elementu.
6LV
Apgabala/reģiona iestatīšana
Darba sākšana
Priekšējā paneļa
atvienošana
Varat atvienot šīs iekārtas priekšējo paneli,
lai izvairītos no zādzības.
1
Nospiediet OFF  un turiet, līdz
iekārta izslēdzas, nospiediet priekšējā
paneļa atbrīvošanas pogu , pēc tam
pavelciet paneli pret sevi, lai to
noņemtu.
Pēc iekārtas atiestatīšanas tiek parādīts
apgabals/reģiona iestatījums.
1
Nospiediet ENTER, kad tiek rādīts
elements [SET AREA].
Tiks parādīts pašreiz iestatītais apgabals/
reģions.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [EUROPE] vai [RUSSIA],
pēc tam nospiediet to.
3
Groziet vadības grozāmpogu,
lai atlasītu [YES] vai [NO], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Ja tiek mainīts apgabala/reģiona
iestatījums, iekārta tiek atiestatīta,
un pēc tam tiek parādīts pulkstenis.
Šo iestatījumu var konfigurēt vispārīgajā
iestatīšanas izvēlnē (12. lpp.).
Brīdinājuma signāls
Ja pārslēgsit aizdedzes slēdzi izslēgtā
pozīcijā, iepriekš nenoņemot priekšējo
paneli, dažas sekundes skanēs brīdinājuma
signāls. Signāls skanēs tikai tad, ja tiks
izmantots iebūvētais pastiprinātājs.
Priekšējā paneļa pievienošana
Pulksteņa iestatīšana
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu,
lai atlasītu [SET CLOCK], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu,
lai izvēlētos [MANUAL], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Mirgos stundu rādītājs.
4
Grieziet vadības grozāmpogu,
lai iestatītu stundas un minūtes.
Lai pārvietotu digitālo norādi, spiediet
/ (SEEK –/+).
Iekārtas atiestatīšana
Ja vēl neesat lietojis iekārtu, ja esat
nomainījis automašīnas akumulatoru vai
esat mainījis savienojumus, iekārtai jāveic
atiestatīšana.
1
Nospiediet DSPL un EQ ilgāk nekā
2 sekundes.
Piezīme
5
Pēc minūšu iestatīšanas nospiediet
MENU.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk
darboties.
Lai parādītu pulksteni
Nospiediet DSPL.
Automātiska pulksteņa iestatīšana
3. darbībā atlasiet [AUTO <RDS>].
Atiestatot iekārtu, tiek izdzēsts pulksteņa
iestatījums un daļa saglabātā satura.
7LV
Akumulatora sprieguma
pārbaude
Savienošana ar citu
portatīvo audio ierīci
Varat pārbaudīt pašreizējo akumulatora
spriegumu. (Nav pieejams, kad avots ir
izslēgts un ir redzams pulkstenis.)
1
2
3
1
Vairākas reizes nospiediet DSPL,
kamēr tiek parādīts akumulatora
spriegums.
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Savienojiet portatīvo audio ierīci ar
šīs iekārtas ieejas ligzdu AUX (stereo
mini spraudni), izmantojot
savienojuma vadu (neietilpst
komplektācijā)*.
* Noteikti izmantojiet spraudni ar taisnu galu.
USB ierīces pievienošana
1
2
Izslēdziet portatīvo audio ierīci.
Samaziniet iekārtas skaļumu.
Savienojiet USB ierīci ar šo ierīci.
4
Nospiediet SRC, lai izvēlētos [AUX].
Lai saskaņotu pievienotās ierīces
skaļuma līmeni ar citiem avotiem
Sāciet atskaņošanu no portatīvās audio
ierīces vidējā skaļumā un iestatiet iekārtai
skaļumu, kādā parasti to klausāties.
Nospiediet MENU, pēc tam izvēlieties
[SOUND]  [SET AUX VOL] (14. lpp.).
8LV
Radio klausīšanās
Radio klausīšanās
Ja vēlaties klausīties radio, nospiediet SRC,
lai izvēlētos [TUNER].
Automātiska saglabāšana (BTM)
1
Nospiediet MODE, lai mainītu joslu
(FM1, FM2, FM3 vai MW/LW).
2
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [SET BTM], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
Iekārta saglabā stacijas un piešķir tās
skaitļu pogām atbilstoši frekvenču secībai.
Noskaņošana
1
Nospiediet MODE, lai mainītu joslu
(FM1, FM2, FM3 vai MW/LW).
2
Noskaņojieties uz staciju.
Lai veiktu noskaņošanu manuāli
Nospiediet pogu / (SEEK –/+) un
turiet to nospiestu, lai atrastu aptuveno
frekvenci, pēc tam vairākkārt nospiediet
/ (SEEK–/+), lai precīzi noskaņotu
uz vēlamo frekvenci.
Lai veiktu noskaņošanu automātiski
Nospiediet / (SEEK –/+).
Kad iekārta uztver staciju, meklēšana tiek
pārtraukta.
Saglabāšana manuāli
1
Kad tiek uztverta stacija, ko vēlaties
saglabāt, nospiediet skaitļa (1–6)
pogu un turiet nospiestu, līdz tiek
parādīts uzraksts [MEM].
Radio datu sistēmas (RDS)
izmantošana
Alternatīvo frekvenču (AF) un
paziņojumu par satiksmi (TA)
iestatīšana
AF nepārtraukti noskaņo staciju uz
spēcīgāko signālu tīklā, savukārt TA
nodrošina informāciju par pašreizējo
satiksmi vai satiksmes programmas (TP),
ja tādas tiek uztvertas.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu,
lai atlasītu [SET AF/TA], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] vai [SET AF/TA-OFF],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Lai saglabātu RDS stacijas kopā ar AF
un TA iestatījumu
Varat reģistrēt RDS stacijas kopā ar AF/TA
iestatījumu. Iestatiet AF/TA, pēc tam
saglabājiet staciju, izmantojot BTM (labākā
noskaņošanas atmiņa) vai manuāli. Ja veicat
reģistrēšanu manuāli, varat reģistrēt arī
stacijas, kas nav RDS stacijas.
Lai saņemtu paziņojumus par ārkārtas
situāciju
Ja ir ieslēgts AF vai TA, paziņojumi par
ārkārtas situācijām automātiski pārtrauc
pašreiz izvēlētā avota atskaņošanu.
Lai regulētu skaļumu laikā, kad tiek
ziņots par satiksmi
Skaļuma līmenis tiks saglabāts atmiņā
nākamajiem paziņojumiem par satiksmi
neatkarīgi no parastā skaļuma līmeņa.
Saglabāto staciju uztveršana
1
Izvēlieties joslu, pēc tam nospiediet
skaitļa pogu (1–6).
9LV
Lai paturētu reģionālu programmu
(REGIONAL)
Kad ir ieslēgtas funkcijas AF un REGIONAL,
nenotiks pārslēgšanās uz citu reģionālu
staciju, kurai ir stiprāka frekvence. Ja jūs
atstājat šo reģionālās programmas
uztveršanas zonu, iestatiet [SET REGIONAL]
sadaļā [GENERAL], lai [SET REG-OFF] FM
uztveršanas laikā (13. lpp.).
Šī funkcija nedarbojas Lielbritānijā un dažās
citās vietās.
Atskaņošana
Diska atskaņošana
1
Ievietojiet disku (ar etiķetes pusi
uz augšu).
Funkcija Local Link (tikai AK)
Šī funkcija ļauj izvēlēties citas vietējās
stacijas atbilstošajā reģionā, pat ja tās nav
piešķirtas numuru pogām.
FM uztveršanas laikā nospiediet to ciparu
pogu (1–6), kurai ir piešķirta vietējā stacija.
5 sekunžu laikā vēlreiz nospiediet lokālās
stacijas cipara pogu. Atkārtojiet šīs darbības,
līdz vietējā stacija tiek uztverta.
Programmu veidu (PTY) izvēle
1
2
FM uztveršanas laikā spiediet PTY.
Grieziet vadības grozāmpogu, līdz ir
redzams vēlamais programmas veids,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iekārta sāks meklēt staciju, kas raida
izvēlētā veida programmu.
Programmu veidi
NEWS (Ziņas), AFFAIRS (Aktualitātes), INFO
(Informācija), SPORT (Sports), EDUCATE
(Izglītība), DRAMA (Dramaturģija), CULTURE
(Kultūra), SCIENCE (Zinātne), VARIED (Dažādi),
POP M (Popmūzika), ROCK M (Rokmūzika),
EASY M (M.O.R. mūzika), LIGHT M (Viegla
klasiskā mūzika), CLASSICS (Nopietna klasiskā
mūzika), OTHER M (Cita mūzika), WEATHER
(Laika ziņas), FINANCE (Finanses), CHILDREN
(Bērnu programma), SOCIAL (Sociāli), RELIGION
(Reliģija), PHONE IN (Zvanīšana tiešraidē),
TRAVEL (Ceļojumi), LEISURE (Atpūta), JAZZ
(Džezs), COUNTRY (Kantrī), NATION M
(Nacionālā mūzika), OLDIES (Retro mūzika),
FOLK M (Folkmūzika), DOCUMENT
(Dokumentālais radio)
Atskaņošana tiek sākta automātiski.
USB ierīces satura
atskaņošana
Var izmantot AOA (Android Open Accessory —
Android atvērtais piederums) 2.0, MSC (Mass
Storage Class — lielapjoma atmiņas klase) un
MTP (Media Transfer Protocol — multivides
pārsūtīšanas protokols) tipa USB ierīces*, kas
saderīgas ar USB standartu. Atkarībā no USB
ierīces iekārtā var tikt izvēlēts Android režīms
vai režīms MSC/MTP.
Dažiem digitāliem multivides satura
atskaņotājiem vai Android viedtālruņiem var
būt nepieciešams, lai iestatījumam būtu
norādīts režīms MTP.
* Piemēram, USB zibatmiņas disks, digitālais
multivides satura atskaņotājs, Android viedtālrunis
Piezīmes
• Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas
USB ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
• Viedtālruņi, kuros instalēta sistēma Android OS 4.1
vai jaunāka, atbalsta profilu Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Tomēr daži viedtālruņi var
pilnībā neatbalstīt AOA 2.0 arī tad, ja ir instalēta
sistēma Android OS 4.1 vai jaunāka.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par sava
Android viedtālruņa saderību, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
• Netiek atbalstīta tālāk norādīto failu atskaņošana.
MP3/WMA/FLAC:
– ar autortiesībām aizsargāti faili
– DRM (digitālā satura pārvaldības) faili
– vairākkanālu audio faili
MP3/WMA:
– bezzuduma saspiešanas faili
10LV
Pirms savienojuma izveides izvēlieties
USB režīmu (Android režīmu vai režīmu
MSC/MTP) atkarībā USB ierīces (13. lpp.).
1
Pievienojiet USB ierīci USB portam
(8. lpp.).
Tiks sākta atskaņošana.
Ja ierīce jau ir pievienota, nospiediet SRC,
lai izvēlētos [USB] un sāktu atskaņošanu.
2
Ieraksta meklēšana pēc
nosaukuma (Quick-BrowZer™)
Nav pieejama, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.
1
Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.
Kad tiek parādīts ierakstu saraksts,
vairākkārt spiediet
(atpakaļ), lai
parādītu vēlamo meklēšanas kategoriju.
Lai apturētu atskaņošanu
Nospiediet OFF un turiet 1 sekundi.
* USB atskaņošanas laikā nospiediet
(pārlūkot) un turiet nospiestu ilgāk nekā
2 sekundes, lai uzreiz atgrieztos kategoriju
saraksta sākumā.
Lai noņemtu ierīci
Apturiet atskaņošanu, pēc tam noņemiet ierīci.
Ierakstu meklēšana un
atskaņošana
Atkārtota atskaņošana un
atskaņošana jauktā secībā
Nav pieejama, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.
1
Atskaņošanas laikā vairākkārt
spiediet
(atkārtot) vai
(jaukt
secību), lai norādītu vēlamo
atskaņošanas režīmu.
Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā
atskaņošanas režīmā, var būt
nepieciešams laiks.
Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras
atkarībā no izvēlētā skaņas avota.
CD vai USB atskaņošanas laikā
nospiediet
(pārlūkot)*, lai skatītu
meklēšanas kategoriju sarakstu.
2
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos vajadzīgo meklēšanas
kategoriju, pēc tam nospiediet
grozāmpogu, lai apstiprinātu.
3
Atkārtojiet 2. darbību, lai meklētu
vajadzīgo ierakstu.
Tiks sākta atskaņošana.
Lai aizvērtu režīmu Quick-BrowZer
Nospiediet
(pārlūkot).
Meklēšana ar elementu izlaišanu
(pārlēkšanas režīms)
Nav pieejama, ja ir pievienota USB ierīce
Android režīmā.
1
CD vai USB atskaņošanas laikā
nospiediet
(pārlūkot).
2
3
Spiediet  (SEEK +).
Groziet vadības grozāmpogu,
lai izvēlētos elementu.
Sarakstā pārlekšana notiek ar soli,
kas līdzvērtīgs 10% no kopējā elementu
skaita.
4
Nospiediet ENTER, lai atgrieztos
režīmā Quick-BrowZer.
Tiek parādīts izvēlētais elements.
5
Grieziet vadības grozāmpogu,
lai izvēlētos vajadzīgo elementu,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Tiks sākta atskaņošana.
11LV
Vispārīgie iestatījumi
(GENERAL)
Settings
DEMO režīma atcelšana
Varat atcelt demonstrācijas rādījumu, kas
redzams, kad avots ir izslēgts un ir redzams
pulkstenis.
1
Nospiediet MENU, grieziet vadības
grozāmpogu, lai izvēlētos [GENERAL],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
2
Groziet vadības grozāmpogu,
lai atlasītu [SET DEMO], pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
3
Groziet vadības grozāmpogu,
lai izvēlētos [SET DEMO-OFF],
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšana ir pabeigta.
4
Divreiz nospiediet
(atpakaļ).
Displejam tiek atjaunots parastais
uztveršanas/atskaņošanas režīms.
Pamata iestatīšanas darbība
Varat iestatīt elementus šādās iestatījumu
kategorijās:
vispārīgie iestatījumi (GENERAL), skaņas
iestatījumi (SOUND), displeja iestatījumi
(DISPLAY)
1
2
Nospiediet MENU.
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos iestatījumu kategoriju,
pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšanai pieejamie elementi atšķiras
atkarībā no avota un iestatījumiem.
3
Groziet vadības grozāmpogu, lai
izvēlētos opcijas, pēc tam nospiediet
grozāmpogu.
Lai atgrieztos iepriekšējā displejā
Nospiediet
12LV
(atpakaļ).
AREA (apgabals)
Norāda apgabalu/reģionu, kurā šī iekārta
tiks izmantota: [EUROPE], [RUSSIA].
Ja tiek mainīts pašreiz iestatītais
apgabals/reģions, šī iekārta tiek
atiestatīta, un pēc tam tiek parādīts
pulkstenis.
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un
ir redzams pulkstenis.)
DEMO (demonstrācija)
Aktivizē demonstrāciju: [ON], [OFF].
CLOCK (pulkstenis) (7. lpp.)
Iestata pulksteni: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (brīdinājuma signāls)
Aktivizē brīdinājuma signālu:
[ON], [OFF] (7. lpp.).
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts
un ir redzams pulkstenis.)
BEEP (pīkstiens)
Aktivizē pīkstiena skaņu: [ON], [OFF].
AUTO OFF (autom. izsl.)
Iestatītajā laikā iekārta automātiski
izslēgsies pēc noteikta izslēgšanas un
pulksteņa parādīšanas laika (proti,
1 sekundi nospiediet un turiet OFF).
[ON] (30 minūtes), [OFF].
STEERING (stūrēšana)
Reģistrē stūres tālvadības pults
iestatījumu/atjauno tā noklusējuma
vērtību.
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts
un ir redzams pulkstenis.)
STR CONTROL (stūres vadība)
Izvēlas savienotās tālvadības ievades režīmu.
Lai izvairītos no darbības kļūmēm, pirms
lietošanas noteikti saskaņojiet ievades
režīmu ar savienoto tālvadības pulti.
CUSTOM (pielāgots)
Stūres tālvadības pultij norādītais
ievades režīms
PRESET (iepr. iest.)
Ievades režīms kabeļu tālvadības pultij,
izņemot stūres tālvadības pulti
(Automātiski atlasīts, kad tiek veikta
darbība [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (rediģēt pielāg.)
Reģistrē funkcijas (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) stūres tālvadības pultij:
 Groziet vadības grozāmpogu, lai
atlasītu funkciju, ko vēlaties piešķirt
stūres tālvadības pultij, pēc tam
nospiediet grozāmpogu.
 Kamēr mirgo [REGISTER], nospiediet
un turiet pogu uz stūres tālvadības
pults, kurai vēlaties piešķirt šo funkciju.
Kad reģistrēšana ir pabeigta, tiek
parādīts uzraksts [REGISTERED].
 Lai reģistrētu citas funkcijas, atkārtojiet
darbību  un .
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR
CONTROL] ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (atiestatīt pielāg.)
Atiestata stūres tālvadības pults
reģistrētās funkcijas: [YES], [NO].
(Pieejams tikai tad, ja iestatījumam [STR
CONTROL] ir norādīta vērtība [CUSTOM].)
BTM (vislabākā noskaņošanas atmiņa) (9. lpp.)
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts
uztvērējs.)
FIRMWARE (programmaparatūra)
(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un
ir redzams pulkstenis.)
Pārbauda/atjaunina programmaparatūras
versiju. Lai saņemtu detalizētu
informāciju, apmeklējiet uz aizmugurējā
vāka norādīto atbalsta vietni.
FW VERSION (programmaparatūras versija)
Parāda pašreizējo programmaparatūras
versiju.
FW UPDATE (programmaparatūras
atjauninājums)
Pāriet uz programmaparatūras
atjaunināšanu: [YES], [NO].
Programmaparatūras atjaunināšanai
nepieciešamas dažas minūtes.
Atjaunināšanas laikā nepārslēdziet
aizdedzi stāvoklī OFF un neatvienojiet
USB ierīci.
Piezīmes
• Iestatījumu norādīšanas laikā iekārtu var vadīt
tikai ar pogām. Drošības apsvērumu dēļ
apturiet automašīnu, pirms norādāt šo
iestatījumu.
• Ja reģistrēšanas laikā rodas kļūda, visa iepriekš
reģistrētā informācija tiek paturēta. Atsāciet
reģistrēšanu no funkcijas, kuras izpildes brīdī
radās kļūda.
• Dažos transportlīdzekļos šī funkcija var nebūt
pieejama. Lai saņemtu detalizētu informāciju
par sava transportlīdzekļa saderību,
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto
atbalsta vietni.
USB MODE (USB režīms)
Maina USB režīmu: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts
USB avots.)
AF/TA (alternatīvās frekvences/paziņojums
par satiksmi)
Atlasa alternatīvo frekvenču (AF) un
paziņojumu par satiksmi (TA) iestatījumu:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
(Pieejams, ja ir atlasīts jebkurš avots.)
REGIONAL (reģionāls)
Ierobežo uztveršanu tikai noteiktā
reģionā: [ON], [OFF].
(Pieejams tikai tad, kad notiek
FM uztveršana.)
Skaņas iestatīšana (SOUND)
Šī iestatījumu izvēlne nav pieejama, kad
avots ir izslēgts un tiek rādīts pulkstenis.
EQ10 PRESET (EQ10 iepr. iestat.)
Izvēlas vai izslēdz kādu no 10 ekvalaizera
līknēm:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatījumu var katram
avotam saglabāt atmiņā.
* [KARAOKE] ļauj samazināt balss skaņu, taču
to nevar pilnībā noņemt atskaņošanas laikā.
Netiek arī atbalstīts mikrofons.
EQ10 CUSTOM (EQ10 pielāgots)
Iestata EQ10 vērtību [CUSTOM].
Ekvalaizera līknes iestatīšana: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Skaļuma līmeni var pielāgot ar 1 dB
soļiem, no -6 dB līdz +6 dB.
BALANCE (līdzsvars)
Regulē skaņas līdzsvaru: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
13LV
FADER (pāreja)
Regulē relatīvo līmeni: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (zemfrekvenču skaļrunis)
SW LEVEL (zemfrekvenču skaļruņa līmenis)
Regulē zemfrekvenču skaļruņa skaļuma
līmeni:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Izmantojot viszemāko iestatījumu, tiek
rādīts uzraksts [ATT].)
SW PHASE (zemfrekvenču skaļruņa fāze)
Izvēlas zemfrekvenču skaļruņa fāzi: [SUB
NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (zemo frekvenču filtra frekvence)
Atlasa frekvenci, pie kuras jāslāpē
zemfrekvenču skaļrunis: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (augsto frekvenču filtra frekvence)
Atlasa priekšējo/aizmugures skaļruņu
slāpēšanas frekvenci: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX skaļums)
Regulē skaļuma līmeni katrai
pievienotajai palīgierīcei:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Šis iestatījums atbrīvo no
nepieciešamības regulēt skaļuma līmeni
starp avotiem.
(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēta ieeja
AUX.)
Displeja iestatījumi
(DISPLAY)
DIMMER (aptumšotājs)
Maina displeja spilgtumu: [OFF], [ON],
[CLK] (pulkstenis).
Lai iestatītu, ka šai funkcijai jābūt aktīvai
fiksētu periodu, izvēlieties [CLK], pēc tam
iestatiet sākuma un beigu laiku.
– Lai iestatītu spilgtuma līmeni, kad ir
aktivizēta aptumšotāja funkcija:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību
[ON], pēc tam regulējiet iestatījumu
[BRIGHTNESS].
14LV
– Lai iestatītu spilgtumu, kad aptumšotāja
funkcija ir deaktivizēta:
Norādiet iestatījumam [DIMMER] vērtību
[OFF], pēc tam regulējiet iestatījumu
[BRIGHTNESS].
Spilgtuma iestatījums tiek saglabāts un
lietots, kad aptumšotāja funkcija tiek
aktivizēta vai deaktivizēta.
BRIGHTNESS (spilgtums)
Regulē displeja spilgtumu. Spilgtuma
līmenis ir regulējams diapazonā: [1] – [10].
SND SYNC (skaņas sinhronizācija)
Aktivizē izgaismojuma un skaņas
sinhronizāciju: [ON], [OFF].
(Nav pieejams, kad nav atlasīts avots un ir
redzams pulkstenis.)
AUTO SCR (automātiska ritināšana)
Automātiski ritina garu elementu
nosaukumus: [ON], [OFF].
(Nav pieejams, ja ir izvēlēta funkcija AUX
vai uztvērējs.)
Papildinformācija
Programmaparatūras
atjaunināšana
Lai atjauninātu programmaparatūru,
apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto
atbalsta vietni, pēc tam izpildiet tiešsaistē
sniegtos norādījumus.
Piezīme
Atjaunināšanas laikā neizņemiet USB ierīci.
Piesardzības pasākumi
• Neatstājiet uz informācijas paneļa
priekšējo paneli vai audio ierīces.
• Izslēdzot iekārtu, elektriskā antena
automātiski izbīdās.
• Nešļakstiet iekārtai virsū šķidrumu.
• Diski, kurus šī iekārta NEVAR atskaņot
– Diski, kam piestiprinātas etiķetes, uzlīmes
vai lipīga plēve vai papīrs. Šādu disku
lietošanas rezultātā var rasties darbības
traucējums vai diska bojājums.
– Nestandarta formas (piem., sirds,
kvadrāts, zvaigzne u.c.) diski. Mēģinot
izmantot šādus diskus, var sabojāt iekārtu.
– 8 cm (3 1/4 collu) diski.
Piezīmes par CD-R/CD-RW diskiem
• Ja vairāksesiju disks sākas ar CD-DA sesiju,
tas tiek atpazīts kā CD-DA disks, un pārējās
sesijas netiek atskaņotas.
• Diski, kurus šī iekārta NEVAR atskaņot
– CD-R/CD-RW diski ar zemu ieraksta
kvalitāti.
– CD-R/CD-RW diski, kas ierakstīti,
izmantojot nesaderīgu ierakstīšanas ierīci.
– CD-R/CD-RW diski, kas nav pareizi pabeigti.
– CD-R/CD-RW diski, kas nav ierakstīti
mūzikas CD formātā vai MP3 formātā
atbilstoši ISO9660 Level 1/Level 2 vai
Joliet/Romeo, vai vairāksesiju standartam.
Mitruma kondensāts
Nešļakstiet diskiem virsū šķidrumu. Ja
iekārtā ir kondensējies mitrums, izņemiet
disku un uzgaidiet aptuveni stundu, lai
iekārta nožūst; pretējā gadījumā iekārta
nefunkcionēs pareizi.
Audio failu atskaņošanas secība
Mape (albums)
Audio fails (ieraksts)
Piezīmes par diskiem
• Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai
vai siltuma avotiem, piemēram, karstā
gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos
automašīnā, kas novietota tiešā saules
gaismā.
• Notīriet diskus ar tīru
drānu, sākot no disku
centra uz malām.
Neizmantojiet
šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, atšķaidītāju,
nopērkamus tīrīšanas
līdzekļus.
• Šī iekārta ir paredzēta
tādu disku atskaņošanai, kas atbilst
kompaktdisku (Compact Disc — CD)
standartam. DualDisc un daži mūzikas
diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst
kompaktdisku (CD) standartam, tāpēc
iespējams, ka šī iekārta tos neatskaņos.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti
jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
15LV
Apkope
Specifikācijas
Savienotāju tīrīšana
Uztvērēja sadaļa
Nepieskarieties savienotājiem tiešā veidā.
Iekārta var nefunkcionēt pareizi, ja
savienotāji starp šo iekārtu un priekšējo
paneli nav tīri. Lai to novērstu, atvienojiet
priekšējo paneli (7. lpp.) un notīriet
savienotājus ar vates kociņu. Nelietojiet
pārmērīgi daudz spēka. Pretējā gadījumā var
sabojāt savienotājus.
Piezīme
Drošības nolūkos braukšanas laikā nenoņemiet
priekšējo paneli.
FM
Skaņojuma diapazons:
Ja iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Ja iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(ar 50 kHz soli)
FM3: 65–74 MHz (ar 30 kHz soli)
Lietošanas jutīgums: 7 dBf
Signāla–trokšņa attiecība: 73 dB
Dalījums: 50 dB pie 1 kHz
MW/LW
Skaņojuma diapazons:
531 kHz – 1602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Jutība: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD atskaņotāja sadaļa
Signāla–trokšņa attiecība: 95 dB
Frekvenču raksturlīkne: 20–20 000 Hz
Maksimālais elementu skaits*1:
Mapes (albumi)*2: 150
Faili (ieraksti) un mapes*3: 300
Parādāmas rakstzīmes mapes/faila
nosaukumam:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Atbilstošais kodeks: MP3 (.mp3), WMA
(.wma)
*1 Tikai CD-R/CD-RW
*2 Ieskaitot saknes mapi
*3 Var būt mazāks nekā aprēķinātā vērtība, ja
mapju/failu nosaukumi satur daudz rakstzīmju
USB atskaņotāja sadaļa
Interfeiss: USB (pilnātruma)
Maksimālā strāva: 500 mA
Maksimālais atpazīstamo mapju un failu
skaits:
mapes (albumi): 256
faili (ieraksti) mapē: 256
Saderīgais profils Android Open Accessory
(AOA): 2,0
16LV
Atbilstošais kodeks:
MP3 (.mp3)
Bitu ātrums: 8–320 kb/s (atbalsta
mainīgu bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitu ātrums: 32–192 kb/s (atbalsta
mainīgu bitu ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitu dziļums: 16 biti, 24 biti
Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Atbalstītā failu sistēma: FAT16, FAT32
Jaudas pastiprinātāja sadaļa
Izeja: skaļruņu izejas
Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω
Maksimālā izejas jauda: 55 W × 4 (pie 4 Ω)
Vispārīgi
Barošanas prasības: 12 V līdzstrāvas
automašīnas akumulators (ar negatīvu
zemējumu)
Nominālais strāvas patēriņš: 10 A
Izmēri:
Aptuveni 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 collas × 2 collas × 7 collas)
(pl./a./dz.)
Uzstādīšanai nepieciešami izmēri:
Aptuveni 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 collas × 2 1/8 collas × 6 3/8 collas)
(p/a/dz.)
Svars: Aptuveni 1,2 kg (2 mārciņas 11 unces)
Iepakojuma saturs:
Galvenā ierīce (1)
Uzstādīšanas un savienošanas daļas
(1 komplekts)
Papildinformāciju jautājiet izplatītājam.
Dizains un tehniskie parametri var tikt
mainīti bez brīdinājuma.
Autortiesības
Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai
citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft
Corporation intelektuālā īpašuma tiesības.
Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana
ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
Android ir Google LLC preču zīme.
libFLAC
Autortiesības (C) 2000-2009 Josh Coalson
Autortiesības (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Atkārtota izplatīšana un izmantošana avota un
binārajā formā (ar vai bez modificēšanas) ir atļauta,
ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
– Atkārtoti izplatot avota kodu, jāsaglabā augstāk
norādītais paziņojums par autortiesībām, šis
nosacījumu saraksts un tam sekojošā atruna.
– Atkārtoti izplatot binārajā formā, izplatīšanas
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā un/vai
citos materiālos jāatveido augstāk norādītais
paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu
saraksts un tam sekojošā atruna.
– Bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas ne
Xiph.org Foundation nosaukumu, ne arī
līdzstrādnieku vārdus/nosaukumus nedrīkst
izmantot, lai apstiprinātu vai reklamētu
izstrādājumus, kas atvasināti no šīs
programmatūras.
AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZSTRĀDNIEKI ŠO
PROGRAMMATŪRU NODROŠINA, KĀ IR, NOLIEDZOT
JEBKĀDAS TIEŠAS UN PIEDOMĀJAMAS GARANTIJAS,
IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM
GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN
NOTEIKTAM NOLŪKAM. FOUNDATION UN
LĪDZSTRĀDNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR
JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,
SPECIĀLIEM, PAMĀCOŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES
AR AIZSTĀJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANU, LIETOJAMĪBAS, DATU VAI PEĻŅAS
ZUDUMU, KĀ ARĪ UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PĀRTRAUKŠANU), LAI KĀ ARĪ TIE NETIKTU IZRAISĪTI,
KĀ ARĪ JEBKUROS ATBILDĪBAS PIEŅĒMUMOS SASKAŅĀ
AR LĪGUMU, NOTEIKTU ATBILDĪBU VAI CIVILTIESĪBĀM
(IESKAITOT NOLAIDĪBU UN CITUS IEMESLUS),
KAS RODAS JEBKĀDĀ VEIDĀ, IZMANTOJOT ŠO
PROGRAMMATŪRU, PAT TAD, JA TIKA INFORMĒTI
PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU.
17LV
Problēmu novēršana
Tālāk sniegtais kontrolsaraksts palīdzēs
novērst problēmas, kas var rasties darbā
ar šo iekārtu.
Pirms izskatāt tālāk sniegto kontrolsarakstu,
pievērsiet uzmanību savienošanas un
lietošanas darbībām.
Detalizētu informāciju par drošinātāju un
ierīces izņemšanu no instrumentu paneļa
sk. Savienošana/uzstādīšana (21. lpp.).
Ja problēma netiek novērsta, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
Vadības pogas nedarbojas.
Disks netiek izstumts.
 Nav pareizs savienojums.
– Lai atiestatītu iekārtu, nospiediet un
ilgāk nekā 2 sekundes turiet nospiestu
pogu DSPL un EQ.
Ir izdzēsts atmiņā saglabātais saturs.
Automātiski iestatītais pulkstenis nav
precīzs.
 Pulksteņa dati radio viļņos nav precīzi.
– Iestatiet pulksteni manuāli (7. lpp.).
Radio uztveršana
Vispārīgi
Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.
 Skaņas līdzsvara vadīklas [FADER] pozīcija
nav iestatīta divu skaļruņu sistēmai.
 Iekārtai un/vai savienotajai ierīcei ir ļoti
mazs skaļums.
– Palieliniet iekārtas un savienotās ierīces
skaļumu.
Nav pīkstiena signāla.
 Ir pievienots papildu jaudas pastiprinātājs,
un jūs neizmantojat iebūvēto pastiprinātāju.
Radio uztveršana ir vāja.
Rodas statiskais troksnis.
 Stingri pievienojiet antenu.
FM3 joslā nevar noskaņoties uz
frekvencēm 65–74 MHz diapazonā.
 Iestatījumam [AREA] ir norādīta vērtība
[EUROPE].
– Norādiet iestatījumam [AREA] vērtību
[RUSSIA] (12. lpp.).
RDS
Ir izdzēstas saglabātās stacijas un
pareizs laiks.
Ir izdedzis drošinātājs.
Pārslēdzot aizdedzes pozīcijas, tiek
radīts troksnis.
 Pievadi nav pareizi salāgoti ar automašīnas
piederumu barošanas savienotāju.
Nevar uztvert RDS pakalpojumus
(ja iestatījumam [AREA] ir norādīta
vērtība [RUSSIA]).
 Ir izvēlēta FM3 josla.
– Izvēlieties FM1 vai FM2 joslu.
 RDS pakalpojumi nav pieejami pašreizējā
reģionā.
Atskaņošanas vai uztveršanas laikā tiek
sākts demonstrācijas režīms.
 Ja ir norādīts iestatījums [DEMO-ON] un
5 minūšu laikā netiek veikta neviena
darbība, tiek sākts demonstrācijas režīms.
– Norādiet iestatījumu [DEMO-OFF] (12. lpp.).
Funkcija SEEK sāk darboties pēc dažu
sekunžu klausīšanās.
 Šī nav TP stacija vai tai ir vājš signāls.
– Deaktivizējiet funkciju TA (9. lpp.).
Rādījums displeja logā pazūd/
netiek parādīts.
 Ir netīri savienotāji (16. lpp.).
Mirgo displeja rādījums/izgaismojums.
 Barošanas avots nav pietiekams.
– Pārbaudiet, vai automašīnas
akumulators ierīcei nodrošina
pietiekamu barošanu. (Nepieciešamā
strāvas padeve ir 12 V līdzstrāva.)
18LV
Nav paziņojumu par satiksmi.
 Aktivizējiet funkciju TA (9. lpp.).
 Stacija neraida nekādus paziņojumus
par satiksmi, lai arī tā ir TP stacija.
– Noskaņojieties uz citu staciju.
PTY rāda [- - - - - - - -].
 Pašreizējā stacija nav RDS stacija, vai arī
radio uztveršana ir vāja.
Mirgo programmas pakalpojuma
nosaukums.
 Pašreizējai stacijai nav alternatīvas
frekvences.
– Nospiediet / (SEEK –/+), kamēr
mirgo programmas pakalpojuma
nosaukums. Tiek parādīts uzraksts
[PI SEEK], un ierīce sāk meklēt citu
frekvenci, kurai ir tādi paši PI
(programmas identifikācijas) dati.
CD atskaņošana
Disks netiek atskaņots.
 Disks ir bojāts vai netīrs.
 CD-R/CD-RW disks nav piemērots audio
atskaņošanai (15. lpp.).
Nevar atskaņot MP3/WMA failus.
 Disks nav saderīgs ar MP3/WMA formātu
un versiju. Lai saņemtu detalizētu
informāciju par atskaņošanai pieejamiem
diskiem un formātiem, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
MP3/WMA failu atskaņošanai nepieciešams
vairāk laika nekā citiem failiem.
 Tālāk nosauktajiem diskiem nepieciešams
vairāk laika, lai sāktu atskaņošanu:
– disks, kam ir sarežģīta mapju koka
struktūra;
– vairāksesiju formātā ierakstīts disks;
– disks, kuram var pievienot datus.
Atskaņošana no USB ierīcēm
USB ierīces satura atskaņošanai
nepieciešams vairāk laika.
 USB ierīcē ir faili ar sarežģītu koka
struktūru.
Nevar atskaņot audio failu.
 Informāciju par atbalstītajiem formātiem
skatiet sadaļā “Specifikācijas” (16. lpp.).
Ja audio failu joprojām nevar atskaņot,
skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautās
lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar
USB ierīces ražotāju.
Nevar izlaist albuma klausīšanos, izlaist
ierakstu klausīšanos (pārlekšanas režīms)
un meklēt ierakstus pēc nosaukuma
(Quick-BrowZer).
 Norādiet iestatījumam [USB MODE]
vērtību [MSC/MTP] (13. lpp.).
Android režīmā atskaņošanas laikā skaņu
nevar izvadīt.
 Pārbaudiet audio atskaņošanas
lietojumprogrammas statusu Android
viedtālrunī.
Ziņojumi
Lietošanas laikā var būt redzami vai mirgot
šādi ziņojumi.
INVALID: iespējams, izvēlētā darbība ir
nederīga.
READ
 Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un
automātiski tiek sākta atskaņošana.
Atkarībā no failu izkārtojuma tas var
aizņemt noteiktu laiku.
(pasvītra): nevar parādīt rakstzīmi.
CD atskaņošanai:
CD ERROR
 Notīriet disku vai ievietojiet to pareizi,
vai arī pārbaudiet, vai disks nav tukšs
vai bojāts.
CD NO DISC
 Ievietojiet disku, kas satur atskaņojamus
failus (16. lpp.).
CD NO MUSIC
 Ievietojiet disku, kas satur atskaņojamus
failus (16. lpp.).
CD PUSH EJT: disku nevarēja pareizi izstumt.
 Nospiediet  (izstumt).
vai
: ir sasniegts diska
sākums vai beigas.
19LV
Atskaņošanai no USB ierīces:
Stūres tālvadības pults darbībai:
HUB NO SUPRT: USB centrmezgli netiek
atbalstīti.
ERROR
 Vēlreiz veiciet reģistrēšanu no funkcijas,
kuras izpildes brīdī radās kļūda (13. lpp.).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Iekārtai ir pievienota USB ierīce, kas
neatbalsta profilu AOA (Android Open
Accessory) 2.0, bet iestatījumam [USB
MODE] ir norādīta vērtība [ANDROID].
– Norādiet iestatījumam [USB MODE]
vērtību [MSC/MTP] (13. lpp.).
USB ERROR
 Savienojiet USB ierīci vēlreiz.
USB NO DEV
 Pārliecinieties, vai USB ierīce vai USB
kabelis ir kārtīgi pievienots.
USB NO MUSIC
 Savienojiet USB ierīci, kas satur
atskaņojamus failus (16. lpp.).
USB NO SUPRT
 Lai saņemtu detalizētu informāciju par
savas USB ierīces saderību, apmeklējiet uz
aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
USB OVERLOAD: USB ierīce ir pārslogota.
 Atvienojiet USB ierīci, pēc tam nospiediet
SRC, lai atlasītu citu avotu.
 USB ierīce ir bojāta, vai arī ir savienota
neatbalstīta ierīce.
RDS darbībai:
NO AF: nav alternatīvu frekvenču.
 Nospiediet / (SEEK –/+), kamēr
mirgo programmas pakalpojuma
nosaukums. Ierīce sāk meklēt citu
frekvenci, kurai ir tādi paši PI (programmas
identifikācijas) dati (tiek rādīts uzraksts
[PI SEEK]).
NO PI: programma netiek identificēta.
Atlasītajai stacija nav PI (programmas
identifikācijas) datu.
 Izvēlieties citu staciju.
NO TP: nav satiksmes programmu.
 Iekārta turpinās meklēt pieejamas
TP stacijas.
20LV
TIMEOUT
 Mēģiniet pabeigt reģistrāciju, kamēr
mirgo [REGISTER] (aptuveni 6 sekundes)
(13. lpp.).
Programmaparatūras atjaunināšanas
darbībai:
FILE ERROR: atjaunināšanas pakalpojums
nav saglabāts USB ierīcē.
 Saglabājiet atjaunināšanas pakalpojumu
USB ierīcē un pēc tam mēģiniet vēlreiz
(15. lpp.).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
programmaparatūras atjaunināšana nav
pabeigta pareizi.
 Nospiediet ENTER, lai dzēstu šo ziņojumu,
un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Atjaunināšanas laikā nepārslēdziet
aizdedzi pozīcijā OFF un neatvienojiet
USB ierīci (15. lpp.).
Ja šie risinājumi neļauj novērst problēmu,
lūdziet padomu tuvākajam Sony
izplatītājam.
Ja nododat iekārtu apkopei ierīces
atskaņošanas problēmu dēļ, pievienojiet arī
ierīci, kas tika izmantota brīdī, kad pirmoreiz
radās problēma.
Savienošana/uzstādīšana
Piesardzības pasākumi
• Savienojiet visus zemējuma pievadus
ar kopēju zemējuma punktu.
• Neļaujiet pievadiem aizķerties zem
skrūvēm vai nokļūt starp kustīgām detaļām
(piem., sēdekļa sliedēm).
• Pirms savienojumu izveides izslēdziet
automašīnas aizdedzi, lai izvairītos no
īssavienojumiem.
• Savienojiet barošanas avota vadu  ar
iekārtu un skaļruņiem, pirms savienojat
to ar palīgbarošanas savienotāju.
• Drošības apsvērumu dēļ noteikti izolējiet
visus nesavienotos pievadus ar izolācijas
lenti.
Piesardzības pasākumi
• Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu,
lai iekārta netraucētu parastām
braukšanas darbībām.
• Izvairieties no iekārtas uzstādīšanas vietās,
kas pakļautas putekļiem, netīrumiem,
pārliecīgai vibrācijai vai augstai
temperatūrai, piemēram, tiešā saules
gaismā vai siltumtrubu tuvumā.
• Drošai uzstādīšanai izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto uzstādīšanas
aprīkojumu.
Piezīme par barošanas avota pievadu
(dzeltenā krāsā)
Ja šo ierīci savienojat kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, automašīnas ķēdē, kurai ierīce ir
pievienota, ir jābūt lielākam strāvas rādītājam nekā
katra komponenta drošinātāja strāvas rādītājam.
Uzstādīšanai paredzēto
daļu saraksts


×2




• Šis daļu saraksts neietver visu iepakojuma
saturu.
• Kronšteins  un aizsargapmale  ir
pievienota iekārtai jau pirms piegādes.
Pirms iekārtas uzstādīšanas izmantojiet
atbrīvošanas atslēgas , lai atvienotu
kronšteinu  no iekārtas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā
“Aizsargapmales un kronšteina
noņemšana” (24. lpp.).
• Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas 
izmantošanai nākotnē, jo tās ir arī
nepieciešamas, lai atvienotu iekārtu
no automašīnas.
Uzstādīšanas leņķa regulēšana
Regulējiet uzstādīšanas leņķi, lai tas būtu
mazāks par 30°.
21LV
Savienošana
Zemfrekvenču skaļrunis*1
*3
*3
Jaudas pastiprinātājs*1

*2
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
sk. Savienojumu izveide (23. lpp.)
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu
Barošanas savienojumu diagramma (23. lpp.).
no kabeļu tālvadības pults
(neietilpst komplektācijā)*4
no automašīnas antenas*5
*1
*2
*3
*4
Neietilpst komplektācijā
Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 Ω × 4
RCA kontaktu vads (neietilpst komplektācijā)
Atkarībā no automašīnas kabeļu tālvadības pultij
var būt nepieciešams adapteris (neietilpst
komplektācijā).
Lai iegūtu detalizētu informāciju par kabeļu
tālvadības pulti, sk. "Kabeļu tālvadības pults
izmantošana" (24. lpp.).
*5 Atkarībā no automašīnas veida izmantojiet
adapteri (neietilpst komplektācijā), ja antenas
savienotājs ir neatbilstošs.
22LV
Zemfrekvenču skaļruņa vienkāršais
savienojums
Savienojumu izveide
Ja jums ir elektriskā antena bez drošinātāju
kastes, šīs iekārtas pievienošana, izmantojot
komplektācijā iekļauto barošanas avota
pievadu , var sabojāt antenu.
Varat izmantot zemfrekvenču skaļruni bez
jaudas pastiprinātāja, kad tas ir savienots
ar aizmugures skaļruņa pievadu.
Priekšējais
skaļrunis
 Uz automašīnas skaļruņa savienotāju
Zemfrekvenču
skaļrunis
Piezīmes
 Purpura
Aizmugures
Purpura/melni
skaļrunis
(labais)
2

strīpains
1
 Pelēks
Priekšējais
Pelēki/melni
skaļrunis
(labais)
4

strīpains
3
5 Priekšējais
skaļrunis
6 (kreisais)
 Balts
7 Aizmugures
skaļrunis
8 (kreisais)
 Zaļa
Balti/melni

strīpains

Zaļi/melni
strīpains
 Uz automašīnas barošanas savienotāju
Dzeltens
Elektriskā antena/
13 jaudas pastiprinātāja
vadība (REM OUT)
Zili/balti
strīpains
Pārslēdzams
barošanas avots
Sarkana
15
16 Zemējums
Atmiņas saglabāšanas
savienojums
Ja ir savienots dzeltenais barošanas avota
pievads, atmiņas ķēdei vienmēr tiks padota
barošana — arī tad, kad aizdedze būs
izslēgta.
Skaļruņa savienojums
• Pirms skaļruņu savienošanas izslēdziet
iekārtu.
• Izmantojiet skaļruņus ar pretestību 4–8 Ω
un pietiekamu nominālo jaudu, lai
izvairītos no bojājuma.
Barošanas savienojumu
diagramma
Nepārtrauktas
barošanas avots
12
• Aizmugures skaļruņa pievads ir iepriekš jāsagatavo.
• Izmantojiet zemfrekvenču skaļruni ar pretestību
4–8 Ω un pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos
no bojājuma.
Pārbaudiet savas automašīnas
palīgbarošanas savienotāju un savienojiet
pievadus pareizi atbilstoši automašīnai.
Palīgbarošanas savienotājs
Melns
23LV
Kopējais savienojums
Sarkana
Sarkana
Instalēšana
Aizsargapmales un kronšteina
noņemšana
Dzeltens
Dzeltens
12
Nepārtrauktas
barošanas avots
Dzeltens
15
Pārslēdzams
barošanas avots
Sarkana
Pirms iekārtas uzstādīšanas atvienojiet no
tās aizsargapmali  un kronšteinu .
1
Saspiediet abas aizsargapmales
puses , pēc tam izvelciet to.

Ja sarkanā un dzeltenā pievada
izvietojums ir apvērsts
12
Sarkana
Sarkana
Dzeltens
Dzeltens
Pārslēdzams
barošanas avots
Nepārtrauktas
15
barošanas avots
Dzeltens
2
Ievietojiet abas atbrīvošanas
atslēgas , lai atskanētu klikšķis,
un velciet kronšteinu  uz leju,
pēc tam velciet iekārtu uz augšu,
lai atdalītu priekšmetus.
Sarkana

Sarkana

Ja automašīnai nav ACC pozīcijas
Sarkana

Āķīšus vērsiet uz iekšpusi.
Dzeltens
Dzeltens
Pēc pareizas savienošanas un barošanas
avota pievadu saslēgšanas savienojiet ierīci
ar automašīnas barošanas avotu. Ja rodas
šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai
problēmas saistībā ar šīs ierīces
savienošanu, sazinieties ar automašīnu
izplatītāju.
Kabeļu tālvadības pults
izmantošana
1
Lai varētu izmantot kabeļu tālvadības
pulti, sadaļā [SET STEERING] iestatiet
[STR CONTROL] uz [PRESET] (12. lpp.).
24LV
Ierīces uzstādīšana instrumentu
panelī
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai
aizķeres kronšteina  abās pusēs ir ieliektas
uz iekšpusi par 2 mm (3/32 collām).
1
Ievietojiet kronšteinu  instrumentu
panelī, pēc tam salieciet izvirzījumus
uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.
182 mm (7 1/4 collas)
53 mm
(2 1/8 collas)

2
Priekšējā paneļa noņemšana un
pievienošana
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk.
Priekšējā paneļa atvienošana (7. lpp.)
Iekārtas atiestatīšana
Informāciju skatiet sadaļā “Iekārtas
atiestatīšana” (7. lpp.).
Drošinātāja maiņa
Aizķere
Uzstādiet iekārtu uz kronšteina ,
pēc tam pievienojiet aizsargapmali
.

Ja maināt drošinātāju,
Drošinātājs (10 A)
noteikti izmantojiet tādu
drošinātāju, kura nominālā
strāva atbilst sākotnējā
drošinātāja nominālās
strāvas rādītājam.
Ja drošinātājs izdeg,
pārbaudiet barošanas savienojumu un
nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pēc
nomaiņas izdeg vēlreiz, pastāv iespēja,
ka ir iekšēja darbības kļūme. Šādā gadījumā
lūdziet padomu tuvākajam Sony izplatītājam.



Piezīmes
• Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru,
iekārtu nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist.
• Pārliecinieties vai 4 aizķeres uz aizsargapmales 
ir cieši nofiksētas iekārtas atverēs.
25LV
Eesti
Sony Corporation teatab käesolevaga,
et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on
saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina,
kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos
reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti najnovejše informacije o podpori za ta
izdelek, obiščite spodnje spletno mesto:
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne informacije za podršku za ovaj
proizvod, posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
Nutitelefonirakendus
Rakendus Support by Sony – saate teavet vaadata ning teavitusi oma toote kohta.
Programa išmaniajam telefonui
„Sony“ programos palaikymas – skaitykite informaciją ir gaukite pranešimus apie savo gaminį:
Viedtālruņa lietotne
Sony lietotnes atbalsts - Atrodiet informāciju un saņemiet paziņojumus par savu izstrādājumu:
√ Uudised ja teated / Naujienos ir įspėjimai / Jaunumi un brīdinājumi
√ Tarkvaravärskendused / Informacija apie programinės įrangos
naujinimus / Programmatūras atjauninājumi
√ Õpetused / Mokymo priemonės / Apmācība
√ Nõuanded ja nipid / Patarimai ir gudrybės / Padomi un paņēmieni
https://sony.net/SBS
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF