Sony | HVL-F45RM | Sony HVL-F45RM Išorinė blykstė, valdoma belaidžiu radijo ryšiu Naudojimo instrukcijos

4-694-604-11(1)
Flash
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Enne kasutamist värskendage kaamera tarkvara
uusimale versioonile.
Teavet kaamera ühilduvuse kohta vaadake
vastavalt kasutajatoe veebisaidilt.
Fotoaparato programinę įrangą atnaujinkite iki
naujausios versijos prieš pradėdami naudoti.
Informaciją apie fotoaparato suderinamumą žr.
skirtojoje pagalbos svetainėje.
Pirms lietošanas atjauniniet kameras
programmatūru uz jaunāko versiju.
Informāciju par kameras saderību skatiet tam
paredzētajā atbalsta vietnē.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
HVL-F45RM
Eesti
Enne toote kasutamist lugege
kasutusjuhend tähelepanelikult
läbi ja säilitage hilisemaks
kasutamiseks.
HOIATUS!
Tulekahju või elektrilöögi
vältimiseks
1) ärge hoidke seadet vihma ega
niiskuse käes;
2) ärge asetage seadmele
vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Ärge jätke patareisid liigse
kuumuse, nt päikesepaiste, tule
vms kätte.
Ärge puudutage välklampi selle
kasutamisel, kuna see võib välgu
vallandumisel kuumaks minna.
ETTEVAATUST!
Asendage patarei ainult
ettenähtud tüüpi patareiga.
Muidu võib see põhjustada
plahvatuse, tulekahju või
kehavigastusi.
Kõrvaldage kasutatud patareid
juhiseid järgides.
EE
2
Märkus
Kui staatiline elekter või
elektromagnetism põhjustab
andmeedastuse katkemist
(nurjumist), taaskäivitage rakendus
või võtke sidekaabel (USB vms)
küljest ja ühendage uuesti.
Toodet on katsetatud ja see vastab
elektromagnetilise ühilduvuse
määruses olevatele piirangutele,
kui kasutatakse alla 3 meetri
(9,8 jala) pikkust ühenduskaablit.
See seade vastab FCC/
IC kehtestatud kiirgusega
kokkupuute piirangutele
kontrollimata keskkonnas ning
täidab FCC raadiosagedusega
(RF) kokkupuute suuniste
ja IC raadiosagedusega
kokkupuute eeskirjade sätte
RSS-102 nõudeid. Selle seadme
raadiosagedusliku energia tase
on väga madal, mistõttu seda
peetakse ilma testimata vastavaks
erineeldumismäärale (SAR).
Klientidele Ameerika
Ühendriikides
Kui teil tekib selle toote kohta
küsimusi, võite helistada järgmisel
numbril.
Sony klienditeabekeskus
1-800-222-SONY (7669).
Number kehtib ainult
FCC-ga seotud küsimuste korral.
Regulatiivteave
Vastavusdeklaratsioon
Ärinimi:SONY
Mudelinumber: HVL-F45RM
Vastutav osapool:
Sony Electronics Inc.
Aadress:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA
Telefon:
85 8942 2230
See seade vastab FCC
eeskirjade 15. osa nõuetele.
Kasutamisel kehtivad kaks
järgmist tingimust: 1) seade
ei tohi põhjustada kahjulikke
häireid ja 2) seade peab vastu
võtma mis tahes häired,
sealhulgas sellised, mis
võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
Seda seadet ei tohi asetada
ühegi muu antenni ega saatja
juurde ega neid koos kasutada.
ETTEVAATUST!
Teid hoiatatakse, et igasugused
muudatused, mis ei ole selles
juhendis sõnaselgelt heaks
kiidetud, võivad muuta kehtetuks
teie õiguse seadet kasutada.
Märkus.
EE
Seadet on kontrollitud ja see
vastab FCC eeskirjade 15. osas
olevatele piirangutele B-klassi
digitaalseadmete kohta.
Need piirangud on selleks, et
tagada kaitse ohtlike häirete
eest elamutesse paigaldamisel.
See seade toodab, kasutab ja
võib kiirata raadiosageduslikku
energiat ning kui seda ei
paigaldata ega kasutata nende
juhiste järgi, võib see põhjustada
ohtlikke häireid raadiosides.
Kuid me ei saa garanteerida, et
häireid ei teki teatud paigalduste
puhul. Kui see seade põhjustab
raadio- või telerilevis kahjulikke
häireid, mis on tuvastatavad
seadet sisse ja välja lülitades,
soovitame kasutajal proovida
häire peatada mõnel järgmisel
viisil:
-- muutke vastuvõtva antenni
suunda või asendit;
-- suurendage vahemaad seadme
ja vastuvõtja vahel;
3 EE
-- ühendage seade vastuvõtja
vooluringist erinevasse
pistikupessa;
-- küsige abi edasimüüjalt
või kogemustega raadio-/
TV-tehnikult.
Klientidele Kanadas
See seade vastab Industry
Canada litsentsimata raadioside
RSS-standardi(te)le.
Kasutamisel kehtivad kaks
järgmist tingimust:
1) seade ei tohi põhjustada
häireid ja
2) seade peab vastu
võtma mis tahes häired,
sealhulgas sellised, mis
võivad põhjustada seadme
soovimatut talitlust.
Euroopa klientidele
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
EE
4
Käesolevaga kinnitab Sony
Corporation, et see seade vastab
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja muudele kehtivatele sätetele.
Üksikasjaliku teabe leiate
järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on
eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle
pakendil näitab, et seda toodet
ei tohi olmejäätmena käidelda.
See tuleb viia spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele
kohaselt. Tagades toote
reeglitepärase utiliseerimise,
aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis
selle toote vale käitlemise tõttu
võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse. Täpsema teabe
saamiseks toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kas
kohaliku linnavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega,
kust selle toote ostsite.
Klientidele Singapuris
EE
Klientidele Malaisias
5 EE
Sisukord
Enne kasutamist..........................................................................7
Seadme osad.............................................................................. 9
Ettevalmistused.................................................................... 13
Patareide sisestamine............................................................... 13
Välklambi kinnitamine kaamerale / eemaldamine
kaameralt................................................................................... 14
Välklambi toite sisselülitamine.................................................. 15
Sidumine juhtmeta raadiosaatja/-vastuvõtjaga (juhtmeta
välguga pildistamisel raadioside kaudu).................................. 17
Sätted......................................................................................... 20
Quick Navi sätted...................................................................... 20
MENU sätted..............................................................................22
Pildistamine.............................................................................24
Pildistamine...............................................................................24
Käsitsivälguga pildistamine (MANUAL).....................................26
Kiire sünkroonimisega pildistamine (HSS)................................27
Mitmikvälguga pildistamine (MULTI).........................................28
Juhtmeta välguga pildistamine (raadio- või optilise
side puhul)................................................................................. 31
Juhtmeta välguga pildistamine (raadiosidega)........................33
Juhtmeta välguga pildistamine (optilise sidega)......................38
Valgustamine video jäädvustamiseks (LED-tuli)......................42
Proovivälgu rakendamine........................................................ 43
Välgu katvuse (suumi) valimine............................................... 44
Reflektorvälguga pildistamine..................................................47
Teave AF-valgusti kohta........................................................... 49
Kohandatud nuppude määramine........................................... 50
Mälusätete salvestamine/esilekutsumine................................ 51
Muud...........................................................................................52
Märkused kasutamise kohta.....................................................52
Tehnilised andmed................................................................... 54
EE
6
Enne kasutamist
Seda välklampi saab kasutada Sony vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratega, Sony vahetatavate objektiividega digitaalsete
salvestavate HD-videokaameratega ja Sony digitaalsete
fotokaameratega, millel on tavaline mitmikliidesepesa Multi Interface
Shoe.
EE
Teie kaamera või salvestava videokaamera mudelist olenevalt ei
pruugi kõik funktsioonid toimida.
Selle välklambiga ühilduvate kaamera mudelite kohta lisateabe
saamiseks minge oma piirkonna Sony veebisaidile või võtke ühendust
Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega.
Vaadake selle seadme ja kaamera kasutusjuhendit.
Hoidke välklampi puhtana. Välgujaotise määrdunud pind võib
põhjustada kuumuse kogunemist, tekitades suitsu või põletust.
Välgujaotise puhastamiseks pühkige seda pehme lapiga vms.
Selle välklambi valmistamisel on peetud silmas kaitset vee
sissepääsu eest, kuid seda pole katsetatud ja selle veekindlust
pole tõestatud. Ärge kasutage seadet vihmase ilmaga.
Märkus pidevvälgu kohta
Välklamp rakendub pidevalt pideva pildistamise, mitmikvälguga
pildistamise ja kujundava välgu ajal.
Pidevvälgud ja ka nende peegeldused seintelt võivad põhjustada
teatud sümptomeid, näiteks krampe, kui valgustundlikkusega
inimene näeb välgusähvatusi.
Sellisel juhul peatage kohe välklambi kasutamine.
7 EE
Ärge paigutage seda välklampi järgmistesse
kohtadesse
Olenemata sellest, kas välklamp on kasutusel või hoiul, ärge
paigutage seda järgmistesse kohtadesse. See võib põhjustada
talitlushäire.
• Välklambi paigutamisel otsese päiksevalguse kätte (nt armatuurlauale) või
soojusallika lähedale võib seade deformeeruda või rikki minna.
• Tugeva vibratsiooniga asukohad
• Tugeva elektromagnetismiga asukohad
• Kohad, kus on palju liiva
Kaitske seadet liiva ja tolmu eest, kui olete rannas ja muudes liivastes
kohtades või kohas, kus tekib tolmupilvi. See võib põhjustada talitlushäire.
Sidekaugus
Juhtmeta raadioside ulatus välklambi ja kaamera vahel on ligikaudu
30 m (98,4 jalga). (Mõõdetud meie mõõtmistingimustes.)
• Eespool toodud kaugus kehtib tingimustes, kus puuduvad takistused,
varjestus või raadiolainete häired.
• Olenevalt toote asukohast, ümbritsevast keskkonnast ja ilmaoludest võib
sidekaugus võib olla lühem.
Enne kasutamist värskendage kaamera tarkvara uusimale
versioonile.
Teavet kaamera ühilduvuse kohta vaadake vastavalt kasutajatoe
veebisaidilt.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
EE
8
Seadme osad

EE


Sisseehitatud laipaneel (44)
Välgujaotis
LED-valgusti (42) / AF-valgusti (49)
Juhtmeta signaali vastuvõtja
(juhtmeta optilise side puhul)
Mitmikliidese jalg (14)
Mitmik-/mikro-USB-pesa
Reflektorleht (48)







Reflektorinäidik (üla-/alanurk) (47)
Tuli LINK (35)
LCD-paneel (11)
Juhtpaneel (10)
Lukustushoob (14)

Vabastusnupp (14)
Patareipesa luuk (13)
Minialus (32)
* Statiivi kinnitusava
Sulgudes toodud number näitab lehekülge,
millelt leiate kirjelduse.
9 EE
Juhtkonsool
Nupp Fn (20)
Toitelüliti (15)
Asendi „LOCK“ valimine
Nupp TEST (43)
keelab välklambi juhtketta ja
Juhtketas
nupud ning nii saate vältida
Kasutage ketast fookuse
soovimatuid toiminguid.
nihutamiseks või sätteüksuse
Nupp MENU (22)
väärtuse muutmiseks Quick
Navi kuval või sättekuval MENU. Keskmine nupp
Suunanupud
Sulgudes toodud number näitab lehekülge,
millelt leiate kirjelduse.
Teave LCD tagantvalgustuse kohta
LCD tagantvalgustus lülitub sisse ja jääb põlema umbes 8 sekundiks
iga kord, kui vajutate mõnd välklambi nuppu või kasutate juhtketast.
• Kui LCD tagantvalgustus on süttinud, saate selle põlemisaega
pikendada, vajutades mõnd välklambi nuppu või kasutades juhtketast.
• LCD tagantvalgustuse väljalülitamiseks vajutage nuppu MENU ja valige
suvand [BACKLIGHT] ning seejärel [OFF].
EE
10
Kuvanäidikud
Järgmised kuvatõmmised on
toodud näiteks ja võivad LCDpaneelil kuvatavast erineda.
Välgurežiim TTL



Välgurežiim MANUAL

Välgurežiim MULTI


Välgurežiim
Kiire sünkroonimine
Mälust esilekutsumine
Välgu katvus (suum)
Reflektorvälk
EE
Välk on rakendamiseks valmis
Välgu jaotussäte
Kinnitatud kaamerale
Välgu ulatus
Võimsustase
Mitmikvälgu sagedus
Mitmikvälgu korduste arv
Juhtmeta kanal
Juhtmeta režiim
Valgustussuhte säte
Välgukompensatsioon
Valgustussuhe
Vastuvõtja kaugühenduse
säte
Juhtmeta rühma säte
Välgu jaotussäte / saatja/
puldi välgusäte
Madala patareitaseme näidik
Ülekuumenemise näidik

11 EE
Juhtmeta saatja režiim
(raadioside)






Juhtmeta vastuvõtja režiim
(raadioside)







Juhtmeta puldi režiim
(juhtmeta optiline side)







Juhtmeta kaugrežiim
(juhtmeta optiline side)






EE
12
Välgurežiim
Kiire sünkroonimine
Mälust esilekutsumine
Välgu katvus (suum)
Reflektorvälk
Välk on rakendamiseks valmis
Välgu jaotussäte
Kinnitatud kaamerale
Välgu ulatus
Võimsustase
Mitmikvälgu sagedus
Mitmikvälgu korduste arv
Juhtmeta kanal
Juhtmeta režiim
Valgustussuhte säte
Välgukompensatsioon
Valgustussuhe
Vastuvõtja kaugühenduse
säte
Juhtmeta rühma säte
Välgu jaotussäte / saatja/
puldi välgusäte
Madala patareitaseme näidik
Ülekuumenemise näidik
Patareide sisestamine
Välklambiga saab kasutada järgmisi patareisid.
• Neli AA-suuruses leelispatareid
• Neli AA-suuruses laetavat nikkelmetallhüdriidpatareid (Ni-MH)
Enne laetavate Ni-MH-patareide kasutamist laadige need kindlasti
spetsiaalse akulaadijaga täis.
Välklambiga pole patareisid kaasas.
1
Vajutage ja libistage patareipesa luuki noole
suunas, nagu on allpool näidatud.

2
Sisestage patareid patareisahtlisse, nagu on
joonisel näidatud (
).
(
tähistab patareide suunda.)
3
Sulgege patareipesa luuk.
Libistage luuki 1. sammus näidatud noolele vastassuunas.
13 EE
EE
Välklambi kinnitamine kaamerale /
eemaldamine kaameralt
Välklambi kinnitamine
kaamerale
1
3
Sisestage välklambi
mitmikliidese jalg
kaamera mitmikliidese
kinnitusse ja suruge
jalg lõpuni sisse.
5
Pöörake lukustushoob
asendisse „LOCK“, et
kinnitada välklamp
kaamera külge.
Lülitage välklamp
välja.
Kui teie kaameral on
sisseehitatud välklamp,
siis veenduge, et kaamera
välklamp poleks väljas.
2
4
Eemaldage välklambi
mitmikliidese jala
küljest pesakaitsekork
ja kaamera
mitmikliidese
kinnituse küljest
kelgukork.
Vajutage pikalt
vabastusnuppu ja
pöörake lukustushoob
asendist „LOCK“
eemale.
Välklambi
eemaldamine
kaameralt
Lülitage esmalt välja välklambi
toide. Vajutage pikalt
vabastusnuppu, pöörake
lukustushoob asendist „LOCK“
eemale ja seejärel libistage
välklamp mitmikliidese
kinnitusest välja.
Märkused
Kui te ei plaani välklampi kasutada,
siis kinnitage mitmikliidese jalale
kindlasti uuesti pesakaitsekork.
EE
14
Välklambi toite sisselülitamine
Lülitage toitelüliti sisse.
Kui välklamp lülitub sisse,
kuvatakse LCD-paneelil
kuvanäidikud.
• Saate vajutada nuppu
MENU ja valida suvandi
[POWER SAVE], et seadistada
energiasäästutaimer,
või suvandi [WL POWER
SAVE], et seadistada
energiasäästutaimer juhtmeta
välguga pildistamiseks.
Järelejäänud
patareitoite
kontrollimine
Energiasäästurežiim
• Kui välklamp jäetakse
3 minutiks tegevuseta olekusse,
kui seda kasutatakse eraldi
või kaameraga ühendatult
energiasäästurežiimis,
lülitub LCD-paneel akutoite
säästmiseks automaatselt välja.
• Juhtmeta välguga
pildistamisel, kui välklampi
kasutatakse kaameravälise
välguna (lehekülg 31),
lülitub välklamp
energiasäästurežiimi 60 minuti
pärast.
• Ühendatud kaamera*
toitelüliti väljalülitamisel
lülitub välklamp automaatselt
energiasäästurežiimi.
* V.a DSLR-A100 puhul
Kui patareid hakkavad tühjaks
saama, kuvatakse LCDpaneelil hoiatusena madala
patareitaseme näidik.
Kui
vilgub:
soovitatav on patareid välja
vahetada. Välklampi on võimalik
selles olekus siiski kasutada.
Kui LCD-paneelil kuvatakse
ainult
:
välklampi ei saa kasutada.
Vahetage patareid välja.
15 EE
EE
Märkus pidevvälgu
kohta
Kui kasutate välklampi lühikese
aja jooksul pidevalt, võib
käivituda selle sisseehitatud
turvasüsteem, et vähendada
välkude arvu, suurendades välgu
sagedust.
Ühtlasi, kui välklambi
sisetemperatuur tõuseb
veelgi, süttib LCD-paneelil
(ülekuumenemisnäidik), viidates,
et välklambi kasutamine on
mõneks ajaks keelatud. Sellisel
juhul lülitage välklambi toitelüliti
välja ja jätke seade umbes
10 minutiks jahtuma.
Pidevvälk tõstab välklambis
olevate patareide temperatuuri.
Olge väga ettevaatlik, kui peate
patareid välja võtma.
EE
16
Sidumine juhtmeta raadiosaatja/vastuvõtjaga (juhtmeta välguga
pildistamisel raadioside kaudu)
Selle välklambiga juhtmeta
välguga pildistamiseks
raadioside kaudu vajate
lisaks sellele välklambile teist
välklampi, mis toetab juhtmeta
raadiosidet või juhtmeta
raadiosaatjat/-vastuvõtjat (ei
kuulu komplekti), ja peate need
omavahel siduma.
Selles jaotises kirjeldatakse
kahe välklambi HVL-F45RM (see
välklamp) sidumist.
Välklambi sidumiseks juhtmeta
raadiosaatja/-vastuvõtjaga
(ei kuulu komplekti) vaadake
seadmega kaasas olnud
kasutusjuhendit.
Nõuanded
• Sidumiseks peate asetama
seadmed üksteisest kuni 1 m
kaugusele.
• Saate siduda välklambi kuni 15
juhtmeta raadiosideseadmega.
1
2
Lülitage selle
välklambi ja teise
seadme toide sisse.
Vajutage nuppu WL
(), et avada juhtmeta
režiimi seadistamise
kuva, ning seejärel
määrake üks välklamp
saatjaks ja teine
vastuvõtjaks.

• Välklambi määramiseks
saatjaks valige suvand
[CMD].
17 EE
EE
• Välklambi määramiseks
vastuvõtjaks valige suvand
[RCV].
3
Vajutage sellel
välklambil ja teisel
välklambil nuppu
MENU () ning valige
suvand [PAIRING].
Märkused
• Ülaltoodud suuniste
puhul on eeldatud, et see
välklamp kasutab juhtmeta
vaikeraadiosidet.
See välklamp saab kasutada
juhtmeta välguga pildistamiseks
kaht tüüpi juhtmeta sidet:
juhtmeta raadioside ja optiline
side. Selleks et seadistada
välklamp kasutama juhtmeta
optilist sidet, vt lk 31.
• Vajutage nuppu MENU ja valige
suvand [PAIRED DEVICE], et
kuvada vastuvõtja(te)na seotud
välklamp (välklambid) või
kustutada seotud vastuvõtja(d).
• Kui olete saatja sätet muutnud
ja määranud selle vastuvõtjaks
või vastupidi, siduge seadmed
kindlasti uuesti.
EE
18

• Saatjas avaneb järgmine
kuva.
• Vastuvõtjas avaneb
järgmine kuva.
4
Sidumine kahe või enama
seadmega
Valige uuesti
sidumiseks suvand
[OK].
• Saatjas avaneb järgmine
kuva.

Määrake iga selle välklambiga
seotav seade vastuvõtjaks ning
korrake 3. ja 4. sammu.
Kui olete kõigi vastuvõtjatega
sidumise lõpetanud, valige
saatjas suvand [EXIT] ja seejärel
valige järgmisel kuval suvand
[OK].
Sidumine on lõpetatud.
Saatjas saate jätkata
sidumist teiste
vastuvõtjatega. Iga kord, kui
sooritatakse vastuvõtjaga
sidumine, suureneb seotud
seadmete arv ().
• Vastuvõtjas avaneb
järgmine kuva.
Sidumine on lõpetatud.
Kui sidumine on lõpetatud,
muutub tuli LINK punasest
roheliseks.
19 EE
EE
Quick Navi sätted
Saate vajutada välklambil nuppu
Fn, et muuta pildistamissätteid,
nt valitud välgurežiimi, vastavalt
kuvatud näitudele.
Valige soovitud säte ja
pöörake juhtketast sättevaliku
muutmiseks.
1
Vajutage nuppu Fn
().

EE
2
20
Valige
suunanuppudega
soovitud sätteüksus.
Pärast eespool toodud
toimingut keskmise nupu
vajutamisel avaneb valitud
üksuse seadistamise kuva.
3
Pöörake juhtketast
sättevaliku
muutmiseks.
4
Vajutage nuppu Fn.
Seadistatavad
üksused
TTL
Kirjeldused
Välgurežiimi säte
Mälust esilekutsumine
OFF(*)/MR1/MR2
Kiire sünkroonimise säte
WF OFF(*) / CMD / RCV
(raadioside)
WF OFF(*) / CTRL / RMT
(optiline side)
ON(*)/OFF
Välgu katvuse (suumi) säte
AUTO(*)/24–105
Juhtmeta režiimi säte
HSS
Sättevalikud
TTL(*) / MANUAL / MULTI /
välk väljas / GROUP
EE
Välgukompensatsiooni säte –3.0...+3.0
1/1
5Hz
10TIMES
RATIO CONTROL:
OFF
ABC
RCV REMOTE: OFF
GROUP: A
Võimsustaseme säte
Mitmikvälgu sagedus
Mitmikvälgu korduste arv
CMD välgusäte (raadioside)
CTRL-i välgusäte (optiline
side)
1/1–1/128, CMD LINK
1...100
2–100, --
Valgustussuhte säte
ON/OFF(*)
Võimsustaseme suhte säte
Vastuvõtja kaugühenduse
säte
OFF/1(*)–16
Juhtmeta rühma säte
ON(*)/OFF
ON/OFF(*)
OFF/A(*)/B/C/D/E
(raadioside)
RMT(*)/RMT2 (optiline side)
* Tehase vaikesäte
Sätte jaoks saadaolevad üksused ja valikud erinevad olenevalt välgurežiimist.
21 EE
MENU sätted
MENU sätteid saate muuta,
vajutades välklambil nuppu
MENU.
Tõstke soovitud sätteüksus
suunanuppudega esile ja
seejärel vajutage selle valimiseks
keskmist nuppu.
1
Vajutage nuppu MENU
().

2
EE
Tõstke soovitud
sätteüksus
suunanuppudega
esile ja seejärel
vajutage keskmist
nuppu.
22
3
Muutke
suunanuppudega
sättevalikut ja seejärel
vajutage keskmist
nuppu.
Rühmad
Seadistatavad
üksused
FLASH
DISTRIBUT.
LIGHT MODE
MEMORY
AF LED LEVEL
TEST
Kirjeldused
Välgu jaotussäte
LED-tule sees-/väljasoleku säte
Mälusätted
AF-valgusti taseme säte
Proovivälgu säte
LEVEL STEP
CUSTOM KEY
/
SELECT
RECEIVER SET
Võimsustaseme seadistusetapid
Kohandatud nuppude sätted
Juhtmeta side tüübi säte
Vastuvõtja sätted
Raadiosidega juhitava juhtmeta
CH SET
kanali säte
Optiliselt juhitava juhtmeta kanali
CH SET
säte
PAIRING
Sidumissäte
PAIRED DEVICE
Seotud seadme kuvamine
Juhtmeta välgu valmisolekutule
WL READY LAMP
säte
BACKLIGHT
LCD tagantvalgustuse säte
m/ft
Välgu ulatuse ühiku säte
POWER SAVE
WL POWER SAVE
VERSION
RESET
INITIALIZE
Energiasäästutaimeri säte
Juhtmeta välgu
energiasäästutaimeri säte
Selle toote / RCV tarkvara
versiooni kuvamine
Quick Navi kuva lähtestamise säte
Tarnimisaegsete vaikesätete
taastamine
Sättevalikud
STD(*)/CENTER/
EVEN
ON/OFF
MR1/MR2
HIGH(*)/LOW
GROUP/1TIME
(*)/
3TIMES/4SEC
0.3EV(*)/0.5EV
–
(*)/
–
AUTO(*)/CH1–
CH14
CH1(*)–CH4
–
–
ON/OFF(*)
AUTO(*)/ON/OFF
m(*)/ft
30SEC/3MIN(*)/
30MIN/OFF
60MIN(*)/
240MIN/OFF
–
–
–
* Tehase vaikesäte
23 EE
EE
Pildistamine
Välgurežiimi valimine
Välklambi välgurežiimi valimiseks
vajutage nuppu MODE () ja
pöörake juhtketast.
• Rühmavälgu režiim (lk 36)
Saate valida selle välgurežiimi
raadioside kaudu juhtmeta
välguga pildistamiseks.
•
Väljalülitatud välgu režiim
Välgu kasutamine on keelatud.
TTL-välguga
pildistamine

1
Valige välgurežiim.
Valige välgurežiim TTL.
• Välgurežiim TTL*
Välklamp mõõdab
objektiivi läbiva valguse
hulka ja reguleerib selle
alusel automaatselt välgu
võimsustaset.
* TTL = Through The Lens (läbi
objektiivi).
• Välgurežiim MANUAL (lk 26)
Peate ühtlase välgu
tagamiseks käsitsi selle
võimsustaset reguleerima.
• Välgurežiim MULTI (lk 28)
Saate määrata välgu
korduste arvu ja sageduse
mitmikrežiimis.
EE
24
2
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.
Enne katikunupu vajutamist
veenduge, et välklamp
oleks rakendamiseks valmis.
Oranžilt põlev nupp TEST
näitab, et välklamp on
rakendamiseks valmis.
• Jäädvustage fotod
näidatud välguvahemikus.
See välklamp suudab
näidata kaugusi vahemikus
0,7–28 m. Kui kaugus
jääb sellest vahemikust
väljapoole, süttib
välguvahemiku näidiku
kõrval ikoon
või .
• Välgukompensatsiooni
(välgu võimsustaset) saate
reguleerida nupuga +/–
välgukompensatsiooni
seadistamise kuval.
• Kaamera täite- või
automaatvälgurežiimi
kasutamiseks peate valima
režiimi kaameras.
• Enne välklambiga
pildistamist, kasutades
kaamera taimerit,
veenduge, et nupp TEST
põleks.
• Kui välgukompensatsiooni
rakendatakse nii
välklambis kui ka
kaameras, liidetakse välgu
rakendamisel mõlemad
kompensatsiooniväärtused.
Välklambi LCD-paneelil
kuvatakse siiski ainult
välklambis määratud
kompensatsiooniväärtus.
Automaatne
valge tasakaalu
reguleerimine
värvitemperatuuri
teabega
Valge tasakaalu reguleeritakse
kaameras (v.a DSLR-A100)
automaatselt värvitemperatuuri
teabe alusel välgu rakendumise
ajal.
• See funktsioon toimib, kui
välklamp on kinnitatud
kaamerale ja seatud
välgurežiimi TTL.
• See funktsioon toimib, kui
kaameras on valge tasakaalu
puhul määratud [Auto] või
[Flash].
TTL*-välgu režiim
Käsitsivälgu režiim pakub
fikseeritud välguvõimsust
olenemata objekti heledusest
ja kaamera seadistusest.
TTL-välgu režiim mõõdab
objektist tulevat valgust, mis
peegeldub objektiivist.
TTL-mõõtmisel on ka P-TTLmõõtmisfunktsioon, mis lisab
TTL-mõõtmisele eelvälgu,
ja ADI-mõõtmisfunktsioon,
mis lisab P-TTL-mõõtmisele
kaugusandmed.
* TTL = Through The Lens
(läbi objektiivi).
• ADI-mõõtmine on võimalik
koos integreeritud kauguse
kooderijaga objektiiviga. Enne
ADI-mõõtmise funktsiooni
kasutamist kontrollige, kas
teie objektiivi on integreeritud
kauguse kodeerija, vaadates
teie objektiiviga kaasas olnud
kasutusjuhendis toodud
tehnilisi andmeid.
25 EE
EE
Käsitsivälguga pildistamine
(MANUAL)
Käsitsivälgu režiim säilitab
välgu ühtlase võimsustaseme
olenemata objekti heledusest või
kaamera sätetest.
1
Valige kaameras
pildistamisrežiim M
(Manual).
2
Vajutage nuppu
MODE (), et
avada välgurežiimi
seadistamise kuva, ja
seejärel valige suvand
[MANUAL].
3
Vajutage nuppu +/–
ja määrake välgu
võimsustaseme kuval
soovitud võimsustase.
• Saate määrata välgu
võimsustaseme vahemikus
1/1 (heledaim) kuni 1/128
(tumedaim).
• Välgu võimsuse tõstmine
ühe taseme võrra (nt 1/1
 1/2) on samaväärne
ava suurendamisega ühe
taseme võrra (nt F4  5.6).
4
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.

Nõuanded
• LCD-paneelil õigeks särituseks
kauguse kuvamiseks vajutage
katikunupp pooleldi alla.
• Võimsustaseme seadistussammu
muutmiseks ([0.3EV] või [0.5EV])
vajutage nuppu MENU ja valige
suvand [LEVEL STEP].
EE
26
Kiire sünkroonimisega pildistamine
(HSS)
EE
Kiire sünkroonimisega pildistamine
Tavavälguga pildistamine
Kiire sünkroonimisega pildistamine kõrvaldab välgu
sünkroonimiskiiruse piirangud ja võimaldab kasutada välklampi
kaamera kogu katiku kiirusvahemikus. Ava suurendamine valitavas
vahemikus võimaldab välguga pildistamist laia avaga, jättes tausta
fookusest välja ja rõhutades esiplaanil olevat objekti. Stseeni
pildistamisel, kus taust on väga hele ja foto jääks tõenäoliselt
ülesäritatuks, saate laia F-arvu puhul kaamera pildistamisrežiimis A
või M särituse ikkagi õigele tasemele reguleerida, kasutades kiiret
katikut.
HSS-funktsiooni väljalülitamiseks järgige Quick Navi sätete suuniseid
(lk 20) ja valige suvandi [HSS] sätteks [OFF].
Välklambi sünkroonimiskiirus
Välguga pildistamist seostatakse üldjuhul maksimaalse
katikukiirusega, millele viidatakse kui välgu sünkroonimise
kiirusele. See piirang ei kehti kiire sünkroonimisega (HSS)
pildistamiseks loodud kaamerate puhul, kuna need võimaldavad
välguga pildistamist kaamera maksimaalse katikukiirusega.
Märkused
Kui seate kaamera säriaja lühemaks kui 1/4000 ja pildistate, võivad fotole ilmuda
heledad ja tumedad triibud.
Soovitatav on seada välgu võimsustase pildistamisel vähemalt sättele MANUAL 1/2.
27 EE
Mitmikvälguga pildistamine (MULTI)
See välklamp suudab rakenduda
mitu korda, kui kaamera katik
on avatud (mitmikvälguga
pildistamine). Mitmikvälguga
pildistamine võimaldab
jäädvustada objekti liigutuste
seeria ühele fotole.
Mitmikvälguga pildistamiseks
peate lülitama kaamera
pildistamisrežiimi M. Muidu
ei pruugi te õiget säritust
saavutada.
1
Vajutage nuppu
MODE (), et avada
välgurežiimi määramise
kuva, ja seejärel valige
suvand [MULTI].

2
Vajutage nuppu Fn,
valige noolenuppudega
järgmised üksused
ja seejärel määrake
sättevalik juhtkettaga.
 [Hz]: mitmikvälgu sagedus
 [TIMES]: mitmikvälgu
korduste arv
 [LEVEL]: võimsustaseme
säte

EE
28


• Sättevalikud
 [Hz]: 1–100 Hz
 [TIMES]: 2–100, - [LEVEL]: 1/8–1/128
Kui suvandi [TIMES] puhul
on valitud [--], rakendub
välklamp pidevalt võimalikult
palju kordi mitmikvälgu jaoks
määratud sagedusega.
3
Määrake kaameras
säriaeg ja ava.
Säriaeg peab olema
vähemalt sama kui
mitmikvälgu jaoks määratud
korduste arv (TIMES) jagatud
mitmikvälgu jaoks määratud
sagedusega (Hz).
Näiteks kui mitmikvälgu
korduste arvuks on määratud
10 ja sageduseks 5 Hz,
määrake kaamera säriajaks
vähemalt 2 sekundit.
4
Veenduge, et
välklamp oleks
kasutamiseks valmis,
ja seejärel vajutage
pildistamiseks
katikunuppu.
Käe liikumisest tingitud
piltide hägususe vältimiseks
on soovitatav kasutada
mitmikvälguga pildistamisel
statiivi.
Maksimaalne korduste
arv mitmikvälgu puhul
Aku piiratud mahutavuse tõttu
on järgmistes tabelites toodud
maksimaalsed korduste arvud,
mille saate mitmikvälgu puhul
määrata.
29 EE
EE
Leelispatareide kasutamisel
Võimsustase
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
Välgu sagedus (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7
5
8
15
30
60
5
8
15
30
60
5
9
15
32
65
5
9
15
32
65
6
5 5 5 5 6 6 6 6 7 7
9 9 10 10 10 15 15 20 20 30
17 17 18 18 20 40 50 65 80 100*
35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100*
70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
5
4
3
8
45
100*
100*
100*
9
65
100*
100*
100*
10
100*
100*
100*
100*
2
1
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
„100*“ näitab väärtust 100 või rohkem.
Ni-MH-patareide kasutamisel (2100 mAh)
Võimsustase
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
100 90
5 5
8 8
17 17
32 33
63 65
80
5
9
18
35
70
Välgu sagedus (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100*
9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100*100* 100*
18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100*100* 100*
36 40 45 55 95 100*100*100* 100* 100* 100* 100*100* 100*
100* 100*100*100*100* 100*100*100* 100* 100* 100* 100*100* 100*
2 1
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
„100*“ näitab väärtust 100 või rohkem.
Märkused
Maksimaalne korduste arv, mille saate mitmikvälgu puhul määrata, erineb
olenevalt patareide tüübist ja seisukorrast.
EE
30
Juhtmeta välguga pildistamine
(raadio- või optilise side puhul)
See välklamp toetab juhtmeta
välguga pildistamiseks kaht
tüüpi juhtmeta sidet: juhtmeta
raadioside ja optiline side.
Juhtmeta välguga
pildistamine
raadiosidet kasutades
lisaks sellele välklambile teist
välklampi, mis toetab juhtmeta
optilist sidet.
Juhtmeta side meetodi valimine
1
Juhtmeta välguga pildistamist
saab kasutada raadiosidega. See
aitab teil pildistada välklambiga
keskkonnas, kus on palju
takistusi.
Juhtmeta välguga pildistamiseks
raadioside kaudu vajate lisaks
sellele välklambile teist välklampi
või juhtmeta saatjat/vastuvõtjat
(ei kuulu komplekti), mis toetab
juhtmeta raadiosidet.
Vajutage nuppu
MENU () ja valige
noolenuppudega
suvand [ / SELECT].

Märkused
Juhtmeta välguga pildistamiseks
raadioside kaudu vajate kaamerat, mis
toetab juhtmeta raadiosidet.
Vaadake kaameraga kaasas olnud
kasutusjuhendit.
Juhtmeta välguga
pildistamine optilist
sidet kasutades
Juhtmeta välguga pildistamist
saab kasutada optilise sidega.
See aitab teil pildistada
välklambiga keskkonnas, kus
raadioside pole saadaval.
Juhtmeta välguga pildistamiseks
optilise side kaudu vajate
2
Valige soovitud
juhtmeta side meetod.
(Optiline sisend):
juhtmeta raadioside
välklambiga
(Optiline sisend):
juhtmeta optiline side
välklambiga
31 EE
EE
Minialuse kinnitamine
ja eemaldamine
Kui olete välklambi kaamera
küljest eemaldanud, et kasutada
seda eraldi juhtmeta välguga
pildistamiseks, kinnitage seadme
külge komplekti kuuluv minialus.
Minialuse kinnitamine
Minialuse eemaldamine
Suuniseid vabastamisnupu ja
lukustushoova kasutamise kohta
vt lk 14.
EE
32
Nõuanded
Minialuse saate kruvida statiivi külge
minialuses oleva kruviava kaudu.
Kasutage statiivi, mille kruvi on lühem
kui 5,5 mm. Minialust ei saa pikema
kruviga statiivi külge korralikult
kinnitada ja see võib minialust
kahjustada.
Juhtmeta välguga pildistamine
(raadiosidega)
Juhtmeta välguga
pildistamine
raadiosidet kasutades
See välklamp toetab välguga
pildistamiseks juhtmeta
raadiosidet.
Valige kaamera külge kinnitatud
saatja sätteks [CMD] ja vastuvõtja
(kaameraväline välk), mille puhul
rakendub välk juhtmevabalt,
sätteks [RCV].
Nõuanded
Juhtmeta välguga pildistamiseks
raadioside kaudu peate saatja ja
vastuvõtja esmalt siduma (lk 17).
1
Vajutage välklambil
nuppu WL () ning
valige saatja jaoks
suvand [CMD] ja
vastuvõtja jaoks
suvand [RCV].

• Välklambi määramiseks
saatjaks valige suvand
[CMD].
EE

• Välklambi määramiseks
vastuvõtjaks valige suvand
[RCV].

Juhtmeta raadioside saadaolev
kaugus saatja ja vastuvõtja
vahel on ligikaudu 30 m
(98,4 jalga). (Mõõdetud meie
mõõtmistingimustes.)
33 EE
Juhtmeta välguga
pildistamine
(vastuvõtjaga)
Saate määrata kaamera külge
kinnitatud teise välklambi või
juhtmeta raadiosaatja saatjaks
ja seejärel kasutada saatjat
kaamerast eemale paigutatud
välklambi välgu rakendamiseks.

2
Vajutage sellel
välklambil nuppu WL
ja valige suvand [RCV].
3
Vajutage nuppu Fn
ja määrake selle
välklambi jaoks
juhtmeta rühm.
4
Kinnitage minialus
selle välklambi külge
(lk 32).
5
Kinnitage teine
välklamp, mis on
määratud saatjaks
([CMD]), kaamera
külge.

 Saatja (CMD)
 HVL-F45RM
Saate kasutada saatjana
seda välklampi või juhtmeta
raadiosaatjat.
1
Valige kaameras
juhtmeta (WL)
välgurežiim.
Kaameras välgurežiimi
valimiseks vaadake
kaameraga kaasas olnud
kasutusjuhendit.
EE
34
Veenduge, et saatja LCDpaneelil oleks kuvatud
[CMD].
6
Seadke kaamera ja see
välklamp paika.
7
Veenduge, et kaameral
olev välklamp (saatja)
ja see välklamp
oleksid juhtmeta side
kaudu ühendatud ja
välgu rakendamiseks
valmis.
Juhtmeta side kaudu
ühendatud: tuli LINK põleb
roheliselt.
Välgu rakendamiseks
valmis: nupp TEST välklambi
tagaküljel põleb oranžilt.
Ühtlasi, kui sättekuval MENU
on valitud suvandi [WL
READY LAMP] sätteks [ON],
vilgub vastuvõtja esiküljel
AF-valgusti.
8
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.
Proovivälgu rakendamiseks
vajutage saatjal nuppu TEST.
Nõuanded
• Vastuvõtjates rakendatakse saatja
välgurežiimi.
• Käsitsivälguga pildistamisel võite
vajutada nuppu Fn ja määrata
võimsustasemeks [CMD LINK], et
lubada reguleerimine saatjas.
Juhtmeta
mitmikvälguga
pildistamine
valgustussuhte
juhtimisega
EE
Saate pildistada juhtmeta
välguga, reguleerides
valgustussuhet kuni kolmes
rühmas, sh saatja ja kaks
kaameravälise välklambi rühma.
Saatja: HVL-F45RM (see välklamp)
või juhtmeta raadiosaatja
Vastuvõtja (kaameraväline
välklamp): HVL-F45RM (see
välklamp) või juhtmeta vastuvõtja



 Saatja (CMD)
 Juhtmeta vastuvõtja
 Vastuvõtja (RCV)
• Vajutage saatjal nuppu Fn
ja valige suvandi [RATIO
CONTROL: OFF] sätteks [ON].
• Saatja rakendub A-rühma
välguna.
• Kui te ei soovi, et saatja välk
rakenduks, vajutage nuppu Fn
ja määrake suvandi
CMD
välgusätteks [OFF].
35 EE
Saatja valgustussuhte
määramine
Vajutage sellel välklambil nuppu
Fn ning määrake võimsustaseme
suhe rühmadele A, B ja C.
Näide: kui LCD-paneelil
kuvatakse välgu võimsustaseme
suhe [4:2:1], rakendub iga rühma
välklamp murdosana välgu
koguvõimsusest – vastavalt 4/7,
2/7 ja 1/7.
Juhtmeta
mitmikvälguga
pildistamine
(rühmavälguga
pildistamine)
Saate pildistada juhtmeta
välguga kuni viies rühmas, sh
saatja ja neli kaameravälise
välklambi rühma. Rühmavälguga
pildistamiseks määrake
välgurežiimi sätteks [GROUP].
Saatja: HVL-F45RM (see
välklamp) või juhtmeta
raadiosaatja
Vastuvõtja (kaameraväline
välklamp): HVL-F45RM (see
välklamp) või juhtmeta
vastuvõtja
EE
36
Rühmade A, B ja C välgurežiimi
puhul saate valida suvandi [TTL],
[MANUAL] või [OFF]. Rühmade
D ja E puhul aga saate valida
suvandi [MANUAL] või [OFF].
Välklambid rühmas, mille
välgurežiimi puhul on valitud
[OFF], ei rakendu.
Rühmavälguga
pildistamise
seadistamine
Vajutage sellel välklambil nuppu
Fn ja määrake rühmavälgurežiimi
sätete kuval rühmade A, B,
C, D ja E välgurežiimi säte,
välgukompensatsiooni säte ning
võimsustaseme säte.


 Välgurežiimi säte
 Välgukompensatsiooni/
võimsustaseme säte
Üksikute vastuvõtjate
sätete muutmine
(RECEIVER SET)
Saate vajutada saatjal nuppu
MENU ja määrata suvandi
[RECEIVER SET], et muuta
juhtmeta rühma ja välgu katvuse
(suumi) sätet saatjaga seotud
üksikute vastuvõtjate puhul.
  
 Juhtmeta ühenduse olek
 Juhtmeta rühma säte
Saate valida suvandi [A], [B],
[C], [D], [E] või [OFF].
 Suumisäte
Saate muuta vastuvõtja
suumisätet.
Märkused juhtmeta
välguga pildistamise
kohta raadiosidega
• Kaameraväliste välklampidega
pildistamisel kasutatakse
ADI-välgumõõtmise asemel
automaatselt P-TTLvälgumõõtmist.
• Korraga saab kasutada kuni
15 vastuvõtjat (kaameravälist
välklampi).
• Vajutage saatjal nuppu MENU,
valige suvand [CH SET] ja
seejärel määrake juhtmeta
raadiosideks kasutatav kanal.
Kui suvandi [CH SET] sätteks
on valitud [AUTO], kasutatakse
välklambi sisselülitamise ajal
sobivatele raadiosideoludele
vastavat kanalit.
Märkused
Selleks et lubada saatjal muuta
üksikute vastuvõtjate sätteid, peate
vajutama igal vastuvõtjal nuppu Fn ja
valima suvandi [RCV REMOTE] sätteks
[ON].
37 EE
EE
Juhtmeta välguga pildistamine
(optilise sidega)
Juhtmeta välguga
pildistamine optilist
sidet kasutades
See välklamp toetab välguga
pildistamiseks juhtmeta optilist
sidet.
Valige kaamera külge puldina
kinnitatud välklambi sätteks
[CTRL] ja kaameravälise
välklambi, mille puhul
rakendatakse välku juhtmevabalt
kaugseadmena, sätteks [RMT].
1
Vajutage nuppu WL
(), seejärel valige
puldi sätteks [CTRL] ja
kaugseadme sätteks
[RMT].
• Välklambi määramiseks
puldiks valige suvand
[CTRL].

• Välklambi määramiseks
kaugseadmeks valige
suvand [RMT].


Paigutage pult ja kaugseadmed
objektist kuni 5 m kaugusele.
EE
38
Juhtmeta välguga
pildistamine
(kaugseadmega)
2
Saate määrata kaamera külge
kinnitatud teise välklambi või
kaamera sisseehitatud välklambi
puldiks ja seejärel kasutada pulti
kaamerast eemale paigutatud
välklambi välgu rakendamiseks.
Kaameras välgurežiimi
valimiseks vaadake
kaameraga kaasas olnud
kasutusjuhendit.
3
Eemaldage välklamp
kaamera küljest
(lk 14) ja kinnitage
välklambi külge
minialus (lk 32).
4
Vabastage kaamera
sisseehitatud välklamp
või kinnitage kaamera
külge teine välklamp.




 Sisseehitatud välklamp
 Pult (CTRL)
 HVL-F45RM
Puldina saate kasutada
A-kinnitusega kaamera
sisseehitatud välklampi või teist
välklambimudelit (HVL-F20M,
HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M
jne, müüakse eraldi).
1
Valige kaameras
juhtmeta (WL)
välgurežiim.
• Veenduge, et selle
välklambi LCD-paneelil
oleks kuvatud [RMT].
Kui kuvatud on [CTRL],
vajutage nuppu WL ja
valige sätteks [RMT].
• Veenduge, et kaamera
külge kinnitatud välklamp
oleks määratud puldiks.
Lisateavet leiate kinnitatud
välklambiga kaasas olnud
kasutusjuhendist.
Kinnitage see
välklamp kaamera
külge ja lülitage
mõlema seadme toide
sisse.
5
Seadke kaamera ja see
välklamp paika.
39 EE
EE
6
Veenduge, et kaameral
olev välklamp (pult) ja
see välklamp oleksid
välgu rakendamiseks
valmis.
Kui välklamp on välgu
rakendamiseks valmis,
süttib selle tagaküljel olev
nupp TEST oranžilt. Ühtlasi,
kui sättekuval MENU on
valitud suvandi [WL READY
LAMP] sätteks [ON], vilgub
vastuvõtja esiküljel AFvalgusti.
7
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.
• Kaamera välklambiga
proovivälgu
rakendamiseks vaadake
kaameraga kaasas olnud
kasutusjuhendit.
• Kui välklamp ei rakendu,
muutke kaamera, selle
välklambi ja objekti
asukohta või suunake
selle välklambi juhtmeta
signaali vastuvõtja
kaamera poole.
EE
40
Juhtmeta
mitmikvälguga
pildistamine
valgustussuhte
juhtimisega
Saate pildistada juhtmeta
välguga, reguleerides
valgustussuhet kuni kolmes
rühmas, sh pult ja kaks
kaameravälise välklambi rühma.
Pult: HVL-F45RM (see välklamp)
Kaugseade (kaameraväline
välklamp): HVL-F45RM
(see välklamp) või muu
välklambimudel, mis toetab
juhtmeta optilist sidet.



 Pult (CTRL)
 Kaugseade (RMT)
 Kaugseade (RMT2)
• Vajutage puldil nuppu Fn
ja valige suvandi [RATIO
CONTROL: OFF] sätteks [ON].
• Saate jaotada kaameravälised
välklambid (kaugseadmed)
kahte rühma (RMT ja RMT2).
Vajutage kaugseadmel nuppu
Fn ja muutke juhtmeta rühma
sätet.
• Kui te ei soovi, et saatja välk
rakenduks, vajutage nuppu Fn
ja määrake suvandi
CMD
välgusätteks [OFF].
Puldi valgustussuhte
määramine
Vajutage sellel välklambil nuppu
Fn ning määrake võimsustaseme
suhe üksuste CTRL, RMT ja RMT2
puhul.
Näide: kui LCD-paneelil
kuvatakse välgu võimsustaseme
suhe [4:2:1], rakendub iga rühma
välklamp murdosana välgu
koguvõimsusest – vastavalt 4/7,
2/7 ja 1/7.
• Kui pult on välgurežiimis
MANUAL, rakendab see välku
määratud võimsusega.
Märkused juhtmeta
välguga pildistamise
kohta optilise sidega
• Juhtmeta välguga pildistamisel
EE
pole välgumõõdiku või
värvimõõdikuga mõõtmine
välklambi eelvälgu tõttu
võimalik.
• Kui selle välklambi, mida
kasutatakse kaugseadmena,
välgu katvuse (suumi)
sätteks on määratud [AUTO],
määratakse välgu katvuseks
automaatselt 24 mm.
• Kaameraväliste välklampidega
pildistamisel kasutatakse
ADI-välgumõõtmise asemel
automaatselt P-TTLvälgumõõtmist.
• Korraga saab kasutada mitut
kaugseadet (kaameravälist
välklampi).
• Kui kaugseadmed
(kaameravälised välklambid)
on välgurežiimis MANUAL,
rakendub iga seade tema jaoks
määratud välguvõimsusel.
• Kõik juhtmeta välguga
pildistamiseks kasutatavad
välklambid peavad kasutama
sama juhtmeta side kanalit
(CH). Selle välklambi puhul
saate määrata juhtmeta kanali,
vajutades nuppu MENU ja
valides suvandi [
CH SET].
41 EE
Valgustamine video
jäädvustamiseks (LED-tuli)
Saate kasutada selle välklambi
LED-tuld video jäädvustamisel
valgusallikana. See aitab luua
loomuliku valguse ja varjud
nõrga valguse korral, näiteks
siseruumis, et lisada videole
3D-efekti.
2
Tule väljalülitamiseks
vajutage uuesti keskmist
nuppu.
3
LED-tule kasutamine
1
Vajutage nuppu MENU
() ja valige suvand
[LIGHT MODE].

Vajutage keskmist
nuppu LED-tule
sisselülitamiseks.
Reguleerige LED-tule
heledust juhtkettaga.
• Kui välklambi LED-tuli
põleb, siis välgurežiimi
näidikut ( ) kaameral ei
kuvata (st kaamera välk on
keelatud).
• Olenevalt kaamerast,
objektiivist ja video
jäädvustamise
heledussätetest ei
pruugita saavutada õiget
valge tasakaalu. Sellisel
juhul reguleerige tasakaalu
kaameras.
• LED-tule väljalülitamiseks
vajutage nuppu MENU.
Märkused
Pidage meeles, et olenevalt
kaamerale kinnitatud objektiivi
suurusest võib objektiivi ots LED-tule
valguskiirt takistada.
EE
42
Proovivälgu rakendamine
Enne pildistamist saate kasutada proovivälku. Kui plaanite kasutada
käsitsivälguga pildistamisel välgumõõdikut (lehekülg 26), kasutage
kindlasti proovivälku.
Kui nupp TEST () süttib oranžilt, vajutage nuppu TEST.

• Oranžilt põlev nupp TEST näitab, et välklamp on rakendamiseks
valmis.
• Proovivälgu võimsus oleneb igale välgurežiimile määratud välgu
võimsustasemest. TTL-välguga pildistamise ajal süttib see välklamp
võimsusel, mille GN-i ekvivalent on 2.
• Proovivälgu funktsiooniga saate eelvaadata, kuidas objekt
heidab varje (kujundav välk). Saate valida selle välklambi puhul
kujundavaks välguks suvandi [3TIMES] või [4SEC] (pidev välk
ühtlase intervalliga 4 sekundi jooksul). Välklambi proovivälgu sätte
muutmiseks vajutage nuppu MENU, valige suvand [TEST] ja seejärel
muutke sätet.
• Kui proovivälgu sätteks on valitud [1TIME] või [GROUP], võite
vajutada pikalt nuppu TEST, et rakendada määratud arv
proovivälkusid määratud sageduse ja võimsusega välgurežiimis
MULTI.
• Juhtmeta pildistamiseks raadioside kaudu võite vajutada
proovivälgu nuppu saatjal, et sundida vastuvõtja(d) rakendama
välku vastavalt saatja proovivälgu sättele.
• Kui see välklamp on määratud raadioside teel juhtmeta
pildistamisel saatjaks, põleb nupp TEST oranžilt, kui kõik välklambid,
sealhulgas vastuvõtjad, on välgu rakendamiseks valmis.
43 EE
EE
Välgu katvuse (suumi) valimine
Välgu katvuse automaatne valimine
(automaatne suum)
See välklamp valib kaamera külge kinnitatud objektiivi fookuskauguse
jaoks automaatselt sobiva välgu katvuse vahemikus 24–105 mm
(automaatne suum). Enamasti pole vaja välgu katvust käsitsi valida.
Kui LCD-paneelil kuvatakse välgu katvuse (suumi) sättena [AUTO], on
automaatse suumi funktsioon lubatud.
• Kui kasutate objektiivi, mille fookuskaugus on väiksem kui 24 mm,
ja automaatse suumi funktsioon on lubatud, vilgub LCD-paneelil
teade [WIDE].
Sellisel juhul on soovitatav kasutada selle välklambi sisseehitatud
laipaneeli. Laipaneeli kasutamiseks tõmmake laipaneel koos
reflektorlehega ettevaatlikult välja, keerake laipaneel välgujaotise
katmiseks alla ja seejärel lükake reflektorleht tagasi välklampi.
• LCD-paneelil kuvatakse teade [WIDE].
• Laipaneeli sisselükkamisel suruge see lõpuni välklampi ja
veenduge, et LCD-paneelil ei oleks kuvatud teade [WIDE].
• Ärge tõmmake sisseehitatud laipaneeli liigse jõuga välja, kuna see
võib laipaneeli kahjustada.
EE
44
• Kui pildistate 2D-objekti eestpoolt, kasutades objektiivi, mille
fookuskaugus on väiksem kui 18 mm, võidakse ekraani välisserv
kuvada veidi tumedamana, kuna välgu valgustugevus ekraani
keskel ja servas on erinev.
• Kui kasutate lainurkobjektiivi, mille fookuskaugus on väiksem kui
15 mm, võidakse ekraani välisserv kuvada tumedamana.
• LCD-paneelil kuvatav fookuskaugus näitab 35 mm vormingu
fookuskauguse ekvivalenti.
• See välklamp ei toeta kalasilmobjektiivi vaatenurka 16 mm F2.8.
• Enne välklambi hoiulepanekut kaasasolevasse kotti vajutage
kindlasti laipaneel ja reflektorleht välklampi tagasi.
Välgu katvuse käsitsi valimine (käsitsi suum)
Saate valida välklambi välgu katvuse käsitsi olenemata kasutatava
objektiivi fookuskaugusest (käsitsi suum).
Vajutage nuppu ZOOM () ja valige välgu katvus suunanuppudega.

45 EE
EE
Välgu jaotussäte
Saate vajutada nuppu MENU ja valida suvandi [FLASH DISTRIBUT.],
et määrata välgu jaotusmuster. (Välgu jaotussätet rakendatakse
välgu katvusele olenevalt sellest, kas see on valitud automaatselt või
käsitsi.)
STD:
CENTER:
EVEN:
välgu katvus standardse välgujaotusega
välgu katvus prioriteediga juhtarvudel
välgu katvus prioriteediga laiemal perifeerial
Märkused
Olenevalt pildistamiseks määratud fookuskaugusest võidakse ekraani välisserv
kuvada tumedamana. Sellisel juhul muutke välgu jaotusmustrit.
EE
46
Reflektorvälguga pildistamine
Suunates välgujaotise objekti
asemel lakke või seinale, saate
valgustada objekti peegelduva
valgusega, vähendades sel moel
varjude intensiivsust ja tekitades
ekraanile pehmema valguse.
Objektiivi
fookuskaugus
Min 70 mm
28–70 mm
Max 28 mm
Hüppenurk
30°, 45°
60°
75°, 90°
Nõuanded
Kiire sünkroonimine on saadaval ka
reflektorlehega pildistamisel.
1
Kallutage välgujaotist
ülespoole või pöörake
seda.
Ülavaade
2
Vajutage nuppu MODE
ja valige [TTL].
3
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.
Välklambi LCD-paneelil
kuvatakse , mis tähistab
reflektorlehega pildistamist.
47 EE
EE
Hüppelehe kasutamine
Hüppeleht tekitab objekti
silmadesse helendi ja muudab
objekti elavamaks.
1
Lähifotograafia
Pildistades kaamerast 0,7–1,0 m
kaugusel asuvaid objekte, kallutage
välgujaotist täpse valgustuse
tagamiseks veidi allapoole.
Tõmmake laipaneel
õrnalt välja.
Ka hüppeleht tõmmatakse
välja. Lükake tagasi ainult
laipaneel.
1
2
Kallutage välgujaotist
90 kraadi ülespoole.
3
Vajutage nuppu MODE
ja valige [TTL].
4
Foto tegemiseks
vajutage katikunuppu.
EE
48
Kallutage välgujaotist
8 kraadi allapoole.
• Kuni 0,7 m kaugusel
oleva objekti pildistamisel
eemaldage välklamp
kaameralt ja kasutage seda
kaameravälise välklambina
(pole kaasas) (lehekülg 39)
või kasutage topeltmakrovälku või rõngastuld
(pole kaasas).
• Kui kaamerale on kinnitatud
pikk objektiiv, võib objektiivi
ots takistada välgu
valguskiirt.
Teave AF-valgusti kohta
Kui kaamera heleduse või kontrastsuse säte pole objekti
pildistamiseks piisav, võib välklambi esiküljel olev AF-valgusti (LEDtuli) süttida, kui vajutate katikunupu automaatseks teravustamiseks
pooleldi alla. AF-valgusti on abiks automaatsel teravustamisel.
EE
• AF-valgusti töötab ka siis, kui LCD-paneelil kuvatakse [
].
• Kui soovite muuta AF-valgusti heledust, võite vajutada nuppu
MENU, valida suvandi [AF LED LEVEL] ja seejärel [HIGH] või [LOW].
• AF-valgusti keelamiseks lülitage see kaamera menüüs välja.
• Kui välklambi AF-valgusti põleb, on kaamera AF-valgusti keelatud.
• Kui kaamera on pideva automaatse teravustamise režiimis
(kaamera teravustab liikuvat objekti), siis AF-valgusti ei põle.
• Kui objektiivi fookuskaugus on suurem kui 300 mm, ei pruugi
AF-valgusti süttida. AF-valgusti ei sütti ka siis, kui välklamp on
kaameralt eemaldatud.
• Olenevalt kaamerast, mille külge on välklamp kinnitatud, ei pruugi
AF-valgusti süttida.
49 EE
Kohandatud nuppude määramine
Saate määrata juhtpaneelil
olevatele juhtnuppudele
(suunanupud, keskmine nupp ja
juhtketas) soovitud funktsiooni.
1
Valige
suunanuppudega
soovitud juhtelement.
3
Valige funktsioon,
mille soovite määrata.
Vajutage nuppu MENU
() ja valige suvand
[CUSTOM KEY].

Rühmad
Määratavad
funktsioonid
Välgurežiimi säte
/LEVEL
ZOOM
CMD/CTRL FLASH
FLASH DISTRIBUT.
HSS
RATIO CONTROL
RATIO VALUE
MODE(GROUP)
LIGHT MODE
RECALL
Võimsustaseme säte
WL MODE
RECEIVER SET
GROUP
RCV REMOTE
CH SET
CH SET
OTHERS NOT SET
50
Kirjeldused
MODE
MEMORY
EE
2
Ketas ja nupud
Keskmine
Vasakule Paremale Üles Alla
kõlar
–



 *
Ketas

Välgu katvuse (suumi) säte

Saatja/puldi välgusäte
–
Välgu jaotussäte
–
Kiire sünkroonimise säte
–
Valgustussuhte säte
–
Võimsustaseme suhte säte
–
Rühmavälgurežiimi säte
–
LED-tule sees-/väljasoleku säte –
Mälust esilekutsumine
–
Mällu salvestatud režiim/
–
sätteväärtus
Juhtmeta režiimi säte
–
Vastuvõtja sätted
–
Juhtmeta rühma säte
–
Vastuvõtja kaugühenduse säte –
Raadiosidega juhitava
–
juhtmeta kanali säte
Optiliselt juhitava juhtmeta
–
kanali säte
Sätet pole
*

*

 



























*











 








*










 



 
*


 













* Tehase vaikesäte
Mälusätete salvestamine/
esilekutsumine
Saate salvestada ühe sageli
kasutatava režiimi või väärtuste
kombinatsiooni suvandile [MR1]
või [MR2].
Esilekutsumine
1
Salvestamine
1
Vajutage nuppu MENU
ja valige suvand
[MEMORY].
2

2
Vajutage nuppu Fn
ja valige üksus, mille
soovite mälust esile
kutsuda.
Valige [MR1] või [MR2].
Valige juhtkettaga
[MR1] või [MR2].
• Mälusätte muutmiseks
kutsuge see esile ja
muutke seda, seejärel
salvestage säte uuesti
suvandiga [MEMORY].
• Kui te ei soovi salvestatud
mälusätet kasutada, valige
suvand [OFF].
• Kui mällu salvestatud
säte on esile kutsutud,
on suvand [RESET] kuval
MENU keelatud.
51 EE
EE
Märkused kasutamise kohta
Pildistamise ajal
• See välklamp tekitab tugevat
valgust, mistõttu ei tohiks seda
kasutada otse silme ees.
• Ärge kasutage välku 20 korda
järjest või sagedasti, et vältida
kaamera ja välklambi
kuumenemist ja kahjustumist.
(Kui toitetase on 1/32, 40 korda
järjest.) Lõpetage välklambi
kasutamine ja jahutage seda
10 minutit või enam, kui välku
käivitatakse piiranguarvul
kordadel kiirelt.
• Juhtmeta pildistamise
ajal võib see välklamp
ootamatult rakenduda, kuna
seade ei ole võimeline oma
asukohast tingitult võtma
vastu kaameravälise välgu
signaale. Sellisel juhul muutke
kaameravälise välgu asukohta
või juhtmeta kanali seadistust.
• Ärge pange seda kaamera
külge paigaldatud välklampi
kotti jne. See võib põhjustada
välklambi või kaamera
talitlushäireid.
• Ärge kandke seda välklampi
kaamera külge kinnitatuna. See
võib põhjustada talitlushäire.
• Ärge kasutage välklampi
inimeste lähedal, kui pöörate
välklampi hüppevälguga
pildistamisel. Välgu valgus
võib silmi kahjustada või kuum
EE
52
välklamp põletust põhjustada.
• Olge välklambi pööramisel
ettevaatlik, et sõrmed ei jääks
pöörleva osa vahele. See võib
vigastusi tekitada.
• See kaamera on valmistatud
tolmu- ja niiskuskindlust silmas
pidades, kuid pole vee- ega
pritsmekindel.
• Patareisahtli katte sulgemisel
vajutage seda kindlalt sisse,
seda samal ajal täielikult
lükates. Olge ettevaatlik, et
te ei vigasta end patareisahtli
katte sulgemisel sõrmi selle
vahele jättes.
Patareid
• LCD-paneelil kuvatav
patareitase võib temperatuurija hoiustamistingimuste tõttu
olla tegelikust patareimahust
madalam. Kuvatav patareitase
võidakse õige väärtuseni
taastada pärast välgu
mõnekordset kasutamist.
• Nikkelmetallhüdriidpatareid
võivad tühjeneda järsku. Kui
patarei madala laetuse näidik
hakkab vilkuma või välklampi
ei saa pildistamisel enam
kasutada, vahetage patareid
või taaslaadige neid.
• Ärge kasutage
liitiumioonpatareisid, kuna
korduv välklambi kasutamine
muudab patareid kuumaks ja
välklamp lakkab töötamast.
• Uute patareide pakutav
välgusagedus ja välkude
arv võib varieeruda tabelis
näidatud väärtustest olenevalt
patareide tootmisest
möödunud ajast.
• Eemaldage patareid nende
vahetamisel ainult pärast toite
väljalülitamist ja mitu minutit
ootamist. Patareid võivad
patareitüübist olenevalt olla
kuumad. Eemaldage need
ettevaatlikult.
• Eemaldage patareid ja pange
need hoiule, kui te ei plaani
kaamerat pikka aega kasutada.
Temperatuur
• Välklampi võib kasutada
temperatuurivahemikus 0 °C
kuni 40 °C.
• Ärge laske välklambil kokku
puutuda äärmiselt kõrgete
temperatuuridega (nt otsene
päikesevalgus sõidukis) või
suure niiskusega.
• Kondensatsiooni tekkimise
vältimiseks välklambil pange
see külmast keskkonnast sooja
viimisel suletud kilekotti. Laske
sel enne kotist eemaldamist
toatemperatuurini jõuda.
• Patareimaht väheneb
külmematel temperatuuridel.
Hoidke kaamerat ja
varupatareisid külma ilmaga
pildistamisel soojas sisetaskus.
EE
Madala patareitaseme näidik
võib külma ilmaga vilkuda
ka juhul, kui patareides
on veel toidet. Patareid
saavutavad osa mahust,
kui need töötemperatuurile
soojendatakse.
Hooldus
• Eemaldage seade kaamera
küljest. Puhastage välklampi
kuiva pehme lapiga. Kui
välklamp on liivaga kokku
puutunud, kahjustab
pühkimine pinda ja seda
tuleks seega puhastada
õrnalt puhuriga. Raskesti
eemaldatavate plekkide
puhul kasutage kergelt
veega niisutatud lappi või
leiget vett ja seejärel pühkige
seade kuiva pehme lapiga
puhtaks. Ärge kunagi kasutage
tugevaid lahusteid (nt vedeldi
või bensiin), kuna need
kahjustavad pinnaviimistlust.
• Kui objektiivile või välklambile
on jäänud sõrmejäljed või
mustus, soovitame mis tahes
mustuse õrnalt eemaldada ja
pühkida objektiivi või välklampi
seejärel pehme lapiga puhtaks.
53 EE
Tehnilised andmed
Juhise number
Tavaline välk / standardne välgujaotus (ISO 100)
Käsitsivälk/35 mm vorming
Toitetase
Välgu katvuse seadistus (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
105
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Kui paigaldatud on laipaneel.
APS-C vorming
Toitetase
Välgu katvuse seadistus (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
105
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5,1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Kui paigaldatud on laipaneel.
EE
54
HSS-i tasane välk / standardne välgujaotus (ISO 100)
Käsitsivälk / 35 mm vorming
Välgu katvuse seadistus (mm)
Shutter
speed
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
105
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
* Kui paigaldatud on laipaneel.
APS-C vorming
Välgu katvuse seadistus (mm)
Shutter
speed
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
105
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Kui paigaldatud on laipaneel.
55 EE
EE
Raadioside omadused
Sagedusriba: 2,4 GHz
Kanalite arv: 14 kanalit
Sidekaugus: ligikaudu 30 m (98,4 jalga) (mõõdetud meie
mõõtmistingimustes)
• Eespool toodud kaugus kehtib tingimustes, kus puuduvad
takistused, varjestus või raadiolainete häired.
• Olenevalt toote asukohast, ümbritsevast keskkonnast ja
ilmaoludest võib sidekaugus võib olla lühem.
Sagedus/kordus
Leelis
Nikkelhüdriid
Sagedus (s)
Ligikaudu 0,1–2,5
Ligikaudu 0,1–2,0
Kordus (korrad)
Ligikaudu 210 või
rohkem
Ligikaudu 270 või
rohkem
• Kordus on ligikaudne arv kordi, mis on võimalikud enne
uute patareide täielikku tühjenemist.
Välgu juhtimine
Välgu juhtimine eelvälku kasutades (P-TTL/ADI)
Välklambi pidev jõudlus40 välku kiirusel 10 välku sekundis
(tavaline välk, võimsustase 1/32, 105 mm,
Ni-MH-patarei)
AF-valgusti
EE
56
Automaatvälk madala kontrastsuse ja madala
heleduse korral
Töövahemik (kui paigaldatud on 50 mm
objektiiv, ava on seatud väärtusele F5.6 ja
välklambi suvandi [AF LED LEVEL] sätteks on
valitud [HIGH])
Keskne ala (ligikaudu): 0,5–6 m (1 jalg 7¾ tolli
kuni 19 jalga 8¼ tolli)
Perifeersed alad (ligikaudu): 0,5–3 m (1 jalg
7¾ tolli kuni 9 jalga 10⅛ tolli)
LED-valgustus
Keskmine valgustugevus: ligikaudu 400 lx 0,5
m (1 jala 7¾ tolli) kaugusel või ligikaudu 100 lx
1 m (3 jala 3⅜ tolli) kaugusel
Valgustuskaugus: ligikaudu 1 m (3 jalga 3⅜
tolli) (filmi salvestamise ajal, valitud on ISO
EE
3200 ja F5.6)
Toetatud fookuskaugus: 35 mm (35 mm
vormingus vaatenurk)
Pidev valgustusaeg: ligikaudu 4 tundi
(kasutades AA-leelispatareisid, keskmise
valgustugevuse juures)
Värvitemperatuur: ligikaudu 5500 K
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur–20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed (ligikaudu)
69,4 × 113,7 × 88,3 mm (2¾ × 4½ × 3½ tolli)
(l/k/s)
Kaal (ligikaudu)
317 g (11,2 untsi) (ilma patareideta)
Toiteallika nõuded
6 V alalisvool
Soovitatavad patareid Neli LR6-leelispatareid (AA-suuruses)
Neli AA-suuruses laetavat Ni-MH-patareid
Komplekti kuuluvad
Välklamp (1), pesakaitsekork (1), minialus
(hoitakse kandekotis) (1), kandekott (1),
trükitud dokumentatsioon
Sulgudes toodud number näitab kogust.
Nendes kasutusjuhendites toodud funktsioonid olenevad meie
ettevõtte katsetingimustest.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
Kaubamärgid
Mitmikliidesepesa on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
57 EE
Lietuviškai
Prieš naudodami gaminį
atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir jo neišmeskite, kad prireikus
galėtumėte vėl peržiūrėti.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų,
1) saugokite įrenginį nuo lietaus
arba drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio
pripildytų indų, pvz., vazų.
Maitinimo elementus saugokite
nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Naudodami nelieskite blykstės
lempos, veikiant blykstei ji gali
įkaisti.
DĖMESIO
Maitinimo elementą keiskite tik
nurodyto tipo elementu. Kitaip
gali kilti sprogimas, gaisras arba
gali susižeisti.
Panaudotus maitinimo
elementus išmeskite
vadovaudamiesi instrukcijomis.
LT
2
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių
nutrūko (nepavyko) duomenų
perdavimas, iš naujo paleiskite
programą arba atjunkite ir vėl
prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta,
kad jis atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas
normas, taikomas naudojant
trumpesnius nei 3 m (9,8 pėdos)
jungiamuosius kabelius.
Ši įranga atitinka FCC/
IC spinduliuotės poveikio
apribojimus nekontroliuojamoje
aplinkoje ir atitinka FCC
radijo dažnių (RD) poveikio
rekomendacijas bei IC radijo
dažnių (RD) poveikio taisyklių
RSS-102 reikalavimus. Ši įranga
skleidžia labai žemo lygio RD
energiją, kuri net neįvertinus
specifinės sugerties santykio
(SAR) atitinka reikalavimus.
Klientams JAV.
Jei turite klausimų dėl šio
gaminio, galite skambinti:
„Sony“ klientų aptarnavimo
centras
1 800 222 7669.
Toliau nurodytas numeris yra
skirtas tik su FCC susijusiems
klausimams.
Teisinė informacija
Atitikties deklaracija
Prekybinis pavadinimas:SONY
Modelio Nr.: HVL-F45RM
Atsakingoji šalis:
Sony Electronics Inc.
Adresas:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, JAV
Telefono Nr.:
858 942 2230
Šis įrenginys atitinka FCC
taisyklių 15 dalies reikalavimus.
Eksploatavimas atitinka šias dvi
sąlygas: (1) Šis įrenginys negali
kelti pavojingų trikdžių; be
to, (2) šis įrenginys turi priimti
visus gaunamus trikdžius,
įskaitant trikdžius, dėl kurių jis
gali veikti netinkamai.
Ši įranga negali būti statoma
vienoje vietoje arba veikti kartu
su kokia nors kita antena ar
siųstuvu.
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums
atlikus bet kokius pakeitimus
arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintas šiame vadove,
jūsų teisė naudoti šią įrangą gali
būti panaikinta.
Pastaba.
Vadovaujantis FCC taisyklių
15 dalies nuostatomis ši įranga
buvo patikrinta ir pripažinta
kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams
taikomus apribojimus.
Šie apribojimai buvo sukurti,
kad tinkamai apsaugotų nuo
žalingųjų trikdžių montuojant
gyvenamojoje vietoje. Ši
įranga generuoja, naudoja ir
gali spinduliuoti radijo dažnio
energiją; sumontuota ir
naudojama ne pagal instrukcijas,
įranga gali pakenkti radijo
ryšiui. Vis dėlto negalima
garantuoti, kad konkrečiu jos
sumontavimo atveju trikdžių
nebus. Atsiradus žalingiesiems
trikdžiams, pakenkusiems
radijo arba televizijos ryšiui
(tai galima nustatyti išjungiant
ir vėl įjungiant įrangą),
rekomenduojame pabandyti
pašalinti trikdžius vienu ar keliais
iš toliau pateiktų būdų.
-- Nukreipkite imtuvo anteną kitur
arba perkelkite ją į kitą vietą.
-- Padidinkite atstumą tarp
įrangos ir imtuvo.
3 LT
LT
-- Prijunkite įrangą prie kitos
nei ta, prie kurios prijungtas
imtuvas, grandinės elektros
lizdo.
-- Pasitarkite su pardavėju arba
patyrusiu radijo ir (arba) TV
specialistu.
Klientams Kanadoje
Šis įrenginys atitinka Kanados
pramonės nelicencijuotą RSS.
Eksploatavimas atitinka šias dvi
sąlygas:
(1) Šis įrenginys negali kelti
trukdžių.
(2) Šis įrenginys turi priimti visus
gaunamus trikdžius, įskaitant
trikdžius, dėl kurių jis gali
veikti netinkamai.
Europos klientams
Gamintojas: „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio
atitiktį ES reikalavimams: „Sony
Belgium“, „Bijkantoor van Sony
Europe Limited“, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
LT
4
Šiuo dokumentu „Sony
Corporation“ pareiškia, kad
ši įranga atitinka esminius
direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas. Informacijos žr.
pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
veikia atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio arba pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti su
buitinėmis atliekomis. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai
išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtos ištekliai. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Klientams Singapūre
Klientams Malaizijoje
LT
5 LT
Turinys
Prieš naudojant............................................................................7
Dalys............................................................................................ 9
Parengiamieji veiksmai..................................................... 13
Maitinimo elementų įdėjimas................................................... 13
Blykstės įrenginio tvirtinimas / nuėmimas nuo fotoaparato.... 14
Blykstės įjungimas..................................................................... 15
Siejimas su belaidžiu valdikliu / imtuvu (fotografavimui su
blykste belaidžiu radijo ryšiu).................................................... 17
Nustatymai.............................................................................. 20
Sparčiojo naršymo nustatymai................................................. 20
MENU nustatymai......................................................................22
Fotografavimas......................................................................24
Fotografavimas..........................................................................24
Fotografavimas reguliuojat blykstę rankiniu būdu (MANUAL)....26
Fotografavimas naudojant didelės spartos sinchronizavimą
(HSS)...........................................................................................27
Fotografavimas naudojant kelias blykstes (MULTI)...................28
Fotografavimas naudojant belaidę blykstę (naudojant
radijo arba optinį ryšį)............................................................... 31
Fotografavimas su belaide blykste (naudojant belaidį
radijo ryšį)..................................................................................33
Fotografavimas su belaide blykste (naudojant belaidį
optinį ryšį)..................................................................................38
Apšvietimas filmuojant (LED lemputė).....................................42
Bandomosios blykstės paleidimas........................................... 43
Blykstės aprėpties (priartinimo) pasirinkimas.......................... 44
Fotografavimas su atspindėta blykstės šviesa.........................47
Apie AF lemputę....................................................................... 49
Pasirinktinių mygtukų priskyrimas........................................... 50
Atminties nustatymų registravimas / iškvietimas.................... 51
Kita informacija.....................................................................52
Pastabos apie naudojimą..........................................................52
Specifikacijos............................................................................ 54
LT
6
Prieš naudojant
Šį blykstės įrenginį galima naudoti kartu su „Sony“ skaitmeniniais
fotoaparatais su keičiamaisiais objektyvais, „Sony“ HD vaizdo
kameros įrašymo įrenginiais su keičiamaisiais objektyvais ir „Sony“
skaitmeniniais fotoaparatais, kuriuose yra įprastinė „Multi Interface
Shoe“ jungtis.
Atsižvelgiant į jūsų fotoaparato arba vaizdo kameros įrašymo
įrenginio modelį kai kurios funkcijos gali neveikti.
Jei reikia daugiau informacijos apie su šiuo blykstės įrenginiu
suderinamų fotoaparatų modelius, apsilankykite savo regiono „Sony“
svetainėje arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Perskaitykite šio įrenginio ir jūsų fotoaparato naudojimo instrukcijas.
Blykstės lempa turi būti švari. Dėl nešvaraus blykstės lempos
paviršiaus gali kauptis šiluma, dėl kurios gali kilti dūmai ar galima
nusideginti. Blykstės lempą valykite švelnia šluoste arba panašia
medžiaga.
Šis blykstės įrenginys buvo gaminamas siekiant užtikrinti apsaugą
nuo drėgmės, tačiau jis nėra patikrintas ir patvirtintas kaip
atsparus vandeniui. Įrenginio nenaudokite lietingu oru.
Pastabos dėl nuolatinio blykstės naudojimo
Blykstės įrenginys suveikia ir fotografuojant serijomis, naudojant
kelias blykstes ar modeliavimo blykstę.
Nuolatinis blyksėjimas ir blykstės atspindžiai nuo sienų gali sukelti
tam tikrus simptomus, pvz., priepuolius fotojautriems žmonėms.
Tokiu atveju iškart nustokite naudoti blykstės įrenginį.
7 LT
LT
Nedėkite šio blykstės įrenginio toliau nurodytose
vietose
Šio blykstės įrenginio negalima dėti toliau nurodytose vietose,
nesvarbu, ar jis naudojamas, ar ne. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• Šį blykstės įrenginį padėjus tiesioginės saulės šviesos apšviestoje vietoje, pvz.,
ant prietaisų skydo, arba šalia šildytuvo įrenginys gali deformuotis ar sugesti.
• Vietose, kuriose juntama per didelė vibracija.
• Vietose, kuriose veikia stiprus elektromagnetinis laukas.
• Vietose, kuriose yra daug smėlio.
Pajūryje arba panašiose vietose, kuriose daug smėlio arba kyla dulkės,
pasirūpinkite įrenginio apsauga nuo smėlio ir dulkių. Jei to nepadarysite,
įrenginys gali sugesti.
Ryšio atstumas
Belaidžio radijo ryšio veikimo atstumas tarp šio blykstės įrenginio
ir fotoaparato yra maždaug 30 m (98,4 ft). (Nustatyta pagal mūsų
pasirinktas matavimo sąlygas.)
• Pirmiau nurodytas atstumas galioja sąlygomis, kai nėra kliūčių, ekranavimo ar
radijo bangų trukdžių.
• Ryšio atstumas gali būti mažesnis, priklausomai nuo gaminių padėties,
supančios aplinkos ir oro sąlygų.
Fotoaparato programinę įrangą atnaujinkite iki naujausios versijos
prieš pradėdami naudoti.
Informaciją apie fotoaparato suderinamumą žr. skirtojoje pagalbos
svetainėje.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
LT
8
Dalys

LT


Įmontuotas platus skydelis (44)
Blykstės lempa
LED apšvietimo įtaisas (42) / AF
lemputė (49)
Belaidžio valdymo signalo imtuvas
(belaidžiam optiniam ryšiui)
Kelių sąsajų jungties kojelė
(14)
Kelių jungčių / mikrojungties
USB lizdas
Atspindintysis skydelis (48)







Atspindžio indikatorius (viršutinis /
apatinis kampas) (47)
LINK lemputė (35)
LCD skydelis (11)
Valdymo skydelis (10)
Fiksuojamoji svirtelė (14)

Atleidimo mygtukas
(14)
Maitinimo elementų
skyriaus dangtelis (13)
Ministovas (32)
* Trikojo tvirtinimo anga
Skaičius skliaustuose rodo puslapio, kuriame
pateikiamas aprašymas, numerį.
9 LT
Valdymo pultas
Fn mygtukas (20)
Maitinimo jungiklis (15)
Pasirinkus LOCK, išjungiamas
Mygtukas TEST (43)
valdymo ratukas ir mygtukai
Valdymo ratukas
ant blykstės įrenginio, kad
Šiuo ratuku pereikite ant
ko nors nepaspaustumėte
elemento arba pakeiskite
netyčia.
nustatymo elemento reikšmę
sparčiojo naršymo ekrane arba Mygtukas MENU (22)
MENU nustatymų ekrane.
Centrinis mygtukas
Kryptiniai mygtukai
Skaičius skliaustuose rodo puslapio, kuriame
pateikiamas aprašymas, numerį.
Apie LCD foninį apšvietimą
LCD foninis apšvietimas įjungiamas ir lieka įjungtas apie 8 sek. kaskart
jums paspaudus vieną iš mygtukų arba pasinaudojus valdymo ratuku
blykstės įrenginyje.
• Kai LCD foninis apšvietimas įjungtas, kad jis išliktų įjungtas ilgiau,
galite paspausti vieną iš mygtukų arba pasinaudoti valdymo ratuku ant
įrenginio.
• Jei LCD foninį apšvietimą norite išjungti, paspauskite mygtuką
MENU ir pasirinkite [BACKLIGHT], tada – [OFF].
LT
10
Ekrane rodomi
indikatoriai
Toliau pateikiami ekrano vaizdai
pateikiami kaip pavyzdžiai ir gali
skirtis nuo to, ką iš tikrųjų matote
LCD skydelyje.
TTL blykstės režimas



MANUAL blykstės režimas

MULTI blykstės režimas



Blykstės režimas
Didelės spartos
sinchronizavimas
Atminties iškvietimas
Blykstės aprėptis
(priartinimas)
Atspindėta blykstės šviesa
Parengta paleisti
Blykstės šviesos išsklaidymo
nustatymas
Pritvirtinta prie fotoaparato
Blykstės diapazonas
Galios lygis
Kelių blyksčių dažnis
Kelių blyksčių kartojimas
Belaidžio ryšio kanalas
Belaidis režimas
Apšvietimo santykio valdymo
nustatymas
Blykstės kompensavimas
Apšvietimo santykis
Imtuvo nuotolinio valdymo
nustatymas
Belaidžio ryšio grupės
nustatymas
Blykstės šviesos išsklaidymo
nustatymas / valdiklio /
valdymo įrenginio blykstės
nustatymas
Žemo maitinimo elementų
energijos lygio indikatorius
Perkaitimo indikatorius
11 LT
LT
Belaidžio ryšio valdiklio
režimas (radijo ryšio valdymas)






Belaidžio ryšio imtuvo režimas
(radijo ryšio valdymas)







Belaidžio ryšio valdiklio režimas
(belaidis optinis ryšys)







Belaidžio ryšio nuotolinio
valdymo režimas
(belaidis optinis ryšys)






LT
12
Blykstės režimas
Didelės spartos
sinchronizavimas
Atminties iškvietimas
Blykstės aprėptis
(priartinimas)
Atspindėta blykstės šviesa
Parengta paleisti
Blykstės šviesos išsklaidymo
nustatymas
Pritvirtinta prie fotoaparato
Blykstės diapazonas
Galios lygis
Kelių blyksčių dažnis
Kelių blyksčių kartojimas
Belaidžio ryšio kanalas
Belaidis režimas
Apšvietimo santykio valdymo
nustatymas
Blykstės kompensavimas
Apšvietimo santykis
Imtuvo nuotolinio valdymo
nustatymas
Belaidžio ryšio grupės
nustatymas
Blykstės šviesos išsklaidymo
nustatymas / valdiklio /
valdymo įrenginio blykstės
nustatymas
Žemo maitinimo elementų
energijos lygio indikatorius
Perkaitimo indikatorius
Maitinimo elementų įdėjimas
Blykstės įrenginyje gali būti naudojami:
• Keturi AA dydžio šarminiai maitinimo elementai
• Keturi AA dydžio įkraunamieji nikelio-metalo hidrido (Ni-MH)
maitinimo elementai
Prieš naudodami įkraunamuosius nikelio-metalo hidrido maitinimo
elementus, būtinai visiškai juos įkraukite naudodami nurodytą
maitinimo elementų kroviklį.
Prie blykstės įrenginio maitinimo elementai nepridedami.
1
Paspauskite ir stumkite maitinimo elementų
skyriaus dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi, kaip
parodyta toliau.

2
Įdėkite maitinimo elementus į maitinimo elementų
skyrių, kaip parodyta (
).
(
rodo maitinimo elementų kryptį.)
3
Uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
Pastumkite dangtelį priešinga kryptimi nei nurodoma 1 veiksme.
13 LT
LT
Blykstės įrenginio tvirtinimas /
nuėmimas nuo fotoaparato
Blykstės tvirtinimas
prie fotoaparato
1
3
Įstatykite kelių sąsajų
jungties kojelę
blykstės įrenginyje
į kelių sąsajų jungtį
fotoaparate ir
pastumkite kojelę iki
pat galo.
5
Pasukite fiksuojamąją
svirtelę link LOCK ir
užfiksuokite blykstės
įrenginį fotoaparate.
Išjunkite blykstės
įrenginio maitinimą.
Jei jūsų fotoaparate yra
integruotoji blykstė,
įsitikinkite, kad fotoaparato
blykstė neatidaryta.
2
4
Nuimkite jungties
apsauginį dangtelį
nuo kelių sąsajų
jungties kojelės
blykstės įrenginyje ir
jungties dangtelį nuo
kelių sąsajų jungties
fotoaparate.
Paspauskite ir
palaikykite atleidimo
mygtuką ir pasukite
fiksuojamąją svirtelę
iš padėties LOCK.
Blykstės įrenginio
nuėmimas nuo
fotoaparato
Pirmiausia išjunkite blykstės
įrenginio maitinimą. Paspauskite
ir palaikykite atleidimo mygtuką,
pasukite fiksuojamąją svirtelę iš
padėties LOCK, tada pastumkite
įrenginį ir išimkite iš kelių sąsajų
jungties.
Pastabos
Jei blykstės įrenginio neketinate
naudoti, ant kelių sąsajų jungties
būtinai uždėkite jungties apsauginį
dangtelį.
LT
14
Blykstės įjungimas
Įjunkite maitinimo
jungiklį.
Kai blykstės įrenginys
įjungiamas, LCD skydelyje
parodomi ekrano indikatoriai.
• Galite paspausti mygtuką
MENU ir pasirinkti [POWER
SAVE], tada nurodyti energijos
taupymo laikmatį, arba
pasirinkti [WL POWER SAVE]
ir nurodyti energijos taupymo
laikmatį fotografuojant su
blykste belaidžiu ryšiu.
Likusios maitinimo
elemento energijos
tikrinimas
Energijos taupymo
režimas
• Jei blykstės įrenginys
nenaudojamas 3 min., kai
jis naudojamas vienas, arba
prijungiamas prie fotoaparato
veikiant energijos taupymo
režimui, LCD skydelis
automatiškai išsijungia, kad
būtų taupoma maitinimo
elementų energija.
• Kai fotografuojama su blykste
belaidžiu ryšiu, kai blykstės
įrenginys neprijungtas prie
fotoaparato (31 psl.), blykstės
įrenginys po 60 min. pereina į
energijos taupymo režimą.
• Išjungus maitinimo jungiklį
prijungtame fotoaparate*
blykstės įrenginys
automatiškai perjungiamas į
energijos taupymo režimą.
* Išskyrus DSLR-A100
Kai baigiasi maitinimo elementų
energija, LCD skydelyje
parodomas įspėjamasis
senkančių maitinimo elementų
indikatorius.
Kai
mirksi:
Rekomenduojama maitinimo
elementus pakeisti. Tačiau
blykstės įrenginys esant šiai
būsenai vis tiek veikia.
Kai LCD skydelyje rodoma tik
:
Blykstės įrenginys nebesuveiks.
Pakeiskite maitinimo elementus.
15 LT
LT
Pastabos dėl nuolatinio
blykstės naudojimo
Jei blykstės įrenginį per trumpą
laiką naudojate nuolatos,
gali suveikti joje integruota
apsauginė grandinė, kad būtų
sumažintas blykstės suveikimo
kartų skaičius ir ją būtų galima
panaudoti daugiau kartų.
Be to, jei blykstės įrenginyje
temperatūra toliau kyla,
LCD skydelyje užsidega
(perkaitimo indikatorius), kuris
nurodo, kad laikinai blykstės
veikimas sustabdytas. Tokiu
atveju išjunkite blykstės įrenginio
maitinimą ir palikite įrenginį
nenaudojamą 10 min., kad jis
atvėstų.
Blykstę naudojant nuolatos,
kaista jos viduje esantys
maitinimo elementai. Jei reikia
išimti maitinimo elementus,
būkite atsargūs.
LT
16
Siejimas su belaidžiu valdikliu /
imtuvu (fotografavimui su blykste
belaidžiu radijo ryšiu)
Jei su šiuo blykstės įrenginiu
norite fotografuoti belaidžiu
radijo ryšiu, be šio įrenginio jums
reikia kitos blykstės įrenginio,
kuris palaiko belaidį radijo ryšį,
arba belaidžio ryšio valdiklio /
imtuvo (nepridedama), kuriuos
reikia susieti.
Šiame skyriuje aprašoma,
kaip susieti du HVL-F45RM (šį
blykstės įrenginį) įrenginius.
Dėl informacijos apie blykstės
įrenginio siejimą su belaidžio
ryšio valdikliu / imtuvu
(nepridedama) žr. prie įrenginio
pridedamas naudojimo
instrukcijas.
1
Įjunkite šį blykstės
įrenginį ir kitą įrenginį.
2
Paspauskite WL
mygtuką (), kad būtų
parodytas belaidžio
režimo nustatymo
ekranas, tada vieną
blykstės įrenginį
nurodykite kaip
valdiklį, o kitą kaip
imtuvą.

Patarimai
• Siejant abu įrenginius, vieną nuo
kito reikia laikyti ne didesniu kaip
1 m atstumu.
• Blykstės įrenginį galima susieti
su ne daugiau kaip 15 belaidžių
įrenginių.
• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip valdiklį,
pasirinkite [CMD].
17 LT
LT
• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip imtuvą,
pasirinkite [RCV].
3
Šiame ir kitame
blykstės įrenginyje
paspauskite mygtuką
MENU () ir
pasirinkite [PAIRING].
Pastabos
• Anksčiau esančios instrukcijos
pateikiamos darant prielaidą,
kad blykstės įrenginyje
naudojamas numatytasis
belaidis radijo ryšys.
Kai fotografuojama su blykste
belaidžiu ryšiu, šis blykstės
įrenginys gali būti naudojamas
su 2 tipų belaidžiu ryšiu: radijo ir
optiniu belaidžiu ryšiu. Jei norite
nustatyti, kad įrenginys naudotų
optinį belaidį ryšį, žr. 31 psl.
• Jei norite peržiūrėti blykstės
įrenginius, susietus kaip
imtuvus, arba ištrinti susietus
imtuvo įrenginius, galite
paspausti mygtuką MENU ir
pasirinkti [PAIRED DEVICE].
• Kai pakeičiate valdiklio įrenginio
nustatymą ir nurodote jį kaip
imtuvą arba atvirkščiai, būtinai iš
naujo susiekite įrenginius.
LT
18

• Valdiklyje bus parodytas
toliau nurodytas ekranas.
• Imtuve bus parodytas
toliau nurodytas ekranas.
4
2 ar daugiau įrenginių
susiejimas
Pasirinkite [OK] ir
susiekite įrenginius.
• Valdiklyje bus parodytas
toliau nurodytas ekranas.

Kiekvieną įrenginį, kurį norite
susieti su blykstės įrenginiu,
nustatykite kaip imtuvą ir
pakartokite 3 ir 4 veiksmus.
Kai susiesite visus imtuvus,
valdiklyje pasirinkite [EXIT], o
kitame ekrane pasirinkite [OK].
Įrenginiai susiejami.
Valdiklyje galite tęsti siejimą
su kitais imtuvais. Kaskart
susiejus su imtuvu padidėja
susietų įrenginių ()
skaičius.
• Imtuve bus parodytas
toliau nurodytas ekranas.
Įrenginiai susiejami.
Kai įrenginys susiejamas,
lemputė LINK iš raudonos
tampa žalia.
19 LT
LT
Sparčiojo naršymo nustatymai
Blykstės įrenginyje paspauskite
Fn mygtuką ir naudodamiesi
ekrane rodomais elementais
pakeiskite fotografavimo
nustatymus, pvz., pasirinktą
blykstės režimą.
Pasirinkite reikiamą nustatymo
elementą ir pasukite valdymo
ratuką, kad pakeistumėte
nustatymo parinktį.
1
2
Atlikus anksčiau nurodytus
veiksmus ir paspaudus
centrinį mygtuką,
parodomas atitinkamas
pasirinkto elemento
nustatymo ekranas.
Paspauskite Fn
mygtuką ().
3
Pasukite valdymo
ratuką ir pakeiskite
nustatymo parinktį.
4
Paspauskite Fn
mygtuką.

LT
20
Kryptiniais mygtukais
pasirinkite reikiamą
nustatymo elementą.
Nustatomi
elementai
TTL
Aprašymai
Atminties iškvietimas
OFF(*)/MR1/MR2
Belaidžio režimo
nustatymas
WF OFF(*)/CMD/RCV (radijo
ryšio valdymas)
WF OFF(*)/CTRL/RMT (optinio
ryšio valdymas)
Didelės spartos
sinchronizavimo
nustatymas
Blykstės aprėpties
(priartinimo) nustatymas
Blykstės kompensavimo
nustatymas
1/1
Galios lygio nustatymas
5 Hz
Kelių blyksčių dažnis
10TIMES
Kelių blyksčių kartojimas
CMD blykstės nustatymas
(radijo ryšio valdymas)
CTRL blykstės nustatymas
(optinio ryšio valdymas)
RATIO CONTROL: Apšvietimo santykio
OFF
nustatymas
Galios lygio santykio
ABC
nustatymas
Imtuvo nuotolinio valdymo
RCV REMOTE: OFF
nustatymas
HSS
GROUP: A
Nustatymo parinktys
TTL(*) / MANUAL / MULTI /
Blykstės režimo nustatymas
blykstė išjungta / GROUP
Belaidės grupės
nustatymas
ON(*)/OFF
AUTO(*)/24-105
–3,0 – +3,0
1/1–1/128, CMD LINK
1–100
2–100, -ON(*)/OFF
ON/OFF(*)
OFF/1(*) – 16
ON/OFF(*)
OFF/ A(*)/B/C/D/E (radijo
ryšio valdymas)
RMT(*)/RMT2 (optinio ryšio
valdymas)
* Gamyklinis numatytasis nustatymas
Elementai ir parinktys, kuriuos galima nustatyti, priklauso nuo blykstės režimo.
21 LT
LT
MENU nustatymai
Paspauskite mygtuką MENU ant
blykstės įrenginio ir pakeiskite
MENU nustatymus.
Kryptiniais mygtukais pereikite
ant reikiamo nustatymo
elemento, tada paspauskite
centrinį mygtuką ir elementą
pasirinkite.
1
Paspauskite mygtuką
MENU ().

2
LT
Kryptiniais mygtukais
pereikite ant reikiamo
nustatymo elemento,
tada paspauskite
centrinį mygtuką.
22
3
Nustatymo parinktį
galite pakeisti
kryptiniais mygtukais,
tada paspauskite
centrinį mygtuką.
Grupės
Nustatomi
elementai
FLASH
DISTRIBUT.
Aprašymai
MEMORY
AF LED LEVEL
Blykstės šviesos išsklaidymo
nustatymas
LED apšvietimo įjungimo /
išjungimo nustatymas
Atminties nustatymai
AF lemputės lygio nustatymas
TEST
Bandomosios blykstės nustatymas
LIGHT MODE
LEVEL STEP
CUSTOM KEY
/
SELECT
RECEIVER SET
Galios lygio nustatymo intervalai
Pasirinktinio mygtuko nustatymai
Belaidžio valdymo tipo nustatymas
Imtuvo nustatymai
Radijo ryšiu valdomo belaidžio CH
CH SET
nustatymas
Optiniu ryšiu valdomo belaidžio CH
CH SET
nustatymas
PAIRING
Siejimo nustatymas
PAIRED DEVICE
Susieto įrenginio rodymas
Belaidės blykstės parengimo
WL READY LAMP
lemputės nustatymas
BACKLIGHT
LCD foninio apšvietimo nustatymas
Blykstės diapazono vienetų
m/ft
nustatymas
Energijos taupymo laikmačio
POWER SAVE
nustatymas
Belaidės blykstės energijos taupymo
WL POWER SAVE
laikmačio nustatymas
Šio gaminio / RCV programinės
VERSIJA
įrangos versijos rodymas
Sparčiojo naršymo ekrano
RESET
nustatymas iš naujo
INITIALIZE
Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Nustatymo
parinktys
STD(*)/CENTER/
EVEN
ON/OFF
MR1/MR2
HIGH(*)/LOW
GROUP/1TIME
(*)/
3TIMES/4SEC
0,3EV(*)/0,5EV
(*)/
AUTO(*)/CH1CH14
CH1(*)-CH4
ON/OFF(*)
AUTO(*)/ON/OFF
m(*)/ft
30SEC/3MIN(*)/
30MIN/OFF
60MIN(*)/
240MIN/OFF
-
* Numatytasis gamyklinis nustatymas
23 LT
LT
Fotografavimas
Blykstės režimo
pasirinkimas
Jei norite pasirinkti blykstės
įrenginio blykstės režimą, galite
paspausti mygtuką MODE () ir
pasukti valdymo ratuką.
• Grupės blykstės režimas
(36 psl.)
Šį blykstės režimą galite
pasirinkti, kai fotografuojate su
blykste belaidžiu radijo ryšiu.
•
Išjungtos blykstės režimas
Blykstė išjungiama.
Fotografavimas su TTL
blykste
1

• TTL* blykstės režimas
Blykstės įrenginys išmatuoja
šviesos kiekį, kuris patenka
per objektyvą, ir automatiškai
sureguliuoja blykstės galios lygį.
* TTL yra „Through The Lens“
trumpinys (per objektyvą).
• Blykstės režimas MANUAL
(26 psl.)
Kad blykstės galios lygis išliktų
pastovus, jį turite sureguliuoti
patys.
• Blykstės režimas MULTI
(28 psl.)
Veikiant kelių blyksčių režimui
galite nurodyti pasikartojimų
skaičių ir dažnį.
LT
24
Pasirinkite blykstės
režimą.
Pasirinkite TTL blykstės režimą.
2
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
Prieš spausdami užrakto
mygtuką, įsitikinkite, kad
blykstės įrenginys yra
parengtas. Oranžine spalva
šviečiantis mygtukas TEST
rodo, kad blykstės įrenginys
yra parengtas.
• Fotografuokite naudodami
nurodytą blykstės atstumą.
Šis blykstės įrenginys gali
nurodyti atstumą nuo 0,7 m
iki 28 m. Jei atstumas
nepatenka į šį diapazoną,
šalia blykstės atstumo
indikatoriaus užsidegs
arba .
• Blykstės kompensavimo
nustatymo ekrane
spausdami mygtuką +/galite pakeisti blykstės
kompensavimą (sureguliuoti
blykstės galios lygį).
• Jei fotoaparate norite
naudoti užpildymo ar
automatinės blykstės
režimą, režimą turite
pasirinkti fotoaparate.
• Prieš fotografuodami su
blykstės įrenginiu įjungę
automatinį fotoaparato
laikmatį įsitikinkite, kad
šviečia mygtukas TEST.
• Jei blykstės kompensavimas
įjungiamas ir blykstės
įrenginyje, ir fotoaparate,
suveikus blykstei abi
kompensavimo reikšmės
sudedamos. Tačiau blykstės
įrenginio LCD skydelyje
rodoma tik įrenginyje
nustatyta kompensavimo
reikšmė.
Automatinis WB
reguliavimas pagal
spalvos temperatūros
informaciją
Baltos spalvos balansas
fotoaparate (išskyrus DSLR-A100)
automatiškai sureguliuojamas
pagal spalvos temperatūros
informaciją, kai blykstė suveikia.
• Ši funkcija suveikia, kai blykstės
įrenginys pritvirtinamas prie
fotoaparato ir įjungiamas TTL
blykstės režimas.
• Ši funkcija suveikia, kai
fotoaparate prie baltos spalvos
balanso nurodoma [Auto] arba
LT
[Flash].
TTL* blykstės režimas
Rankiniu blykstės valdymo
režimu galima nustatyti fiksuotą
blykstės galią, neatsižvelgiant į
objekto šviesumą ir fotoaparato
nuostatą. TTL blykstės režimu
išmatuojama nuo objekto per
objektyvą atspindėta šviesa.
Į TTL matavimo funkciją taip
pat įtraukta P-TTL matavimo
funkcija, kurią naudojant
prie TTL matavimo funkcijos
pridedama išankstinė blykstė,
ir ADI matavimo funkcija, kurią
naudojant į P-TTL matavimo
funkciją įtraukiami atstumo
duomenys.
* TTL yra „Through The Lens“
trumpinys (per objektyvą).
• ADI matavimo funkciją galima
naudoti kartu su objektyvu, į
kurį įmontuotas atstumo jutiklis.
Prieš naudodami ADI matavimo
funkciją perskaitykite su objektyvu
gautose naudojimo instrukcijose
pateiktas specifikacijas ir
patikrinkite, ar į jūsų objektyvą
įmontuotas atstumo jutiklis.
25 LT
Fotografavimas reguliuojat blykstę
rankiniu būdu (MANUAL)
Rankinis blykstės režimas
padeda išlaikyti vienodą
blykstės galios lygį nepaisant
objekto apšvietimo ryškumo ar
fotoaparato nustatymų.
1
Fotoaparate pasirinkite
fotografavimo režimą
M (Manual).
2
Paspauskite mygtuką
MODE (), kad būtų
parodytas blykstės
režimo nustatymo
ekranas, tada
pasirinkite [MANUAL].
3
• Blykstės galios lygį
galite nustatyti nuo 1/1
(ryškiausia) iki 1/128
(tamsiausia).
• Padidinus blykstės galios
lygį vienu lygiu (pvz., 1/1
 1/2), tai atitinka vienu
lygiu didesnę diafragmą
(pvz., F4  5.6).
4

Galios lygio nustatymo
ekrane spausdami
mygtuką +/nurodykite reikiamą
blykstės galios lygį.
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
Patarimai
• Užrakto mygtuką galite paspausti
iki pusės, kad būtų parodytas
atstumas ir galėtumėte tinkamai
nustatyti ekspoziciją LCD skydelyje.
• Paspausdami mygtuką MENU ir
pasirinkdami [LEVEL STEP] galite
pakeisti galios lygio nustatymą
([0.3EV] arba [0.5EV]).
LT
26
Fotografavimas naudojant didelės
spartos sinchronizavimą (HSS)
LT
Fotografavimas naudojant didelės Fotografavimas naudojant įprastą
spartos sinchronizavimą
blykstę
Kai fotografuojama naudojant didelės spartos sinchronizavimą,
panaikinami blykstės sinchronizavimo spartos apribojimai, o
blykstės įrenginį galima naudoti per visą fotoaparato užrakto greičio
diapazoną. Padidinus diafragmos nustatymą leistiname diapazone,
galima fotografuoti su blykste naudojant plačią diafragmą, todėl fonas
nesufokusuojamas išryškinant priekiniame plane esantį objektą. Kai
fotografuojant fonas yra labai ryškus ir yra galimybė, kad nuotraukos
išlaikymas bus per didelis, nes fotoaparate pasirinktas didelis f skaičius
veikiant A arba M fotografavimo režimui, ekspoziciją vis tiek galima
reguliuoti iki reikiamo lygio naudojant didelės spartos užraktą.
Jei HSS funkciją norite išjungti, vykdykite sparčiojo naršymo nustatymų
(20 psl.) nurodymus ir pakeiskite nustatymo parinktį [HSS] į [OFF].
Blykstės sinchronizavimo greitis
Fotografavimas su blykste paprastai siejamas su maksimaliu užrakto
greičiu, vadinamu blykstės sinchronizavimo greičiu. Šis apribojimas
netaikomas fotoaparatams, pritaikytiems fotografuoti naudojant
didelės spartos sinchronizavimo funkciją (HSS), nes jais galima
fotografuoti su blykste maksimaliu fotoaparato užrakto greičiu.
Pastabos
Jei fotografuosite nustatę didesnį nei 1/4000 fotoaparato užrakto greitį,
nuotraukoje gali matytis šviesios ir tamsios juostos.
Fotografuojant blykstės galios lygį rekomenduojama nustatyti bent kaip
MANUAL 1/2.
27 LT
Fotografavimas naudojant kelias
blykstes (MULTI)
Šis blykstės įrenginys paleis
blykstę kelis kartus, kai
fotoaparato užraktas atidarytas
(fotografavimas naudojant kelias
blykstes). Kai fotografuojama
naudojant kelias blykstes,
vienoje nuotraukoje galite
užfiksuoti objekto judesių seką.
Jei norite fotografuoti
naudodami kelias blykstes,
fotoaparate turite nustatyti M
fotografavimo režimą. Kitaip
tinkamos ekspozicijos gali
nepavykti sukurti.
1
Paspauskite mygtuką
MODE (), kad būtų
parodytas blykstės
režimo nustatymo
ekranas, tada
pasirinkite [MULTI].

2
Paspauskite mygtuką
Fn, kryptiniais
mygtukais pasirinkite
toliau nurodytus
elementus ir nurodykite
nustatymo parinktį
valdymo ratuku.
 [Hz]: kelių blyksčių dažnis
 [TIMES]: kelių blyksčių
kartojimas
 [LEVEL]: galios lygio
nustatymas
LT
28



• Nustatymo parinktys
 [Hz]: 1–100 Hz
 [TIMES]: 2–100, - [LEVEL]: 1/8–1/128
Kai [TIMES] nustatoma kaip
[--], veikiant kelių blyksčių
režimui blykstės įrenginys
nustatytu dažniu nuolat
suveikia tiek kartų, kiek
galima.
3
Nustatykite užrakto
greitį ir diafragmą
fotoaparate.
Užrakto greitis turi būti
bent jau lygus kelių blyksčių
kartojimo skaičiui (TIMES),
padalytam iš nurodyto kelių
blyksčių dažnio (Hz).
Pavyzdžiui, jei kelių blyksčių
kartojimų skaičius nustatomas
kaip „10“, o kelių blyksčių
dažnis kaip „5 Hz“, fotoaparato
užrakto greitį nustatykite bent
jau kaip 2 sek.
4
Prieš spausdami
užrakto mygtuką
ir fotografuodami,
įsitikinkite, kad
blykstės įrenginys
yra parengtas.
Kad vaizdai nesilietų
dėl sujudėjusių rankų,
kai fotografuojate
naudodami kelias blykstes,
rekomenduojama naudoti
trikojį.
Didžiausias kelių
blyksčių kartojimų
skaičius
Dėl riboto maitinimo elemento
talpos didžiausias kelių blyksčių
kartojimų skaičius, kurį galite
pasirinkti, yra nurodytas toliau
pateikiamose lentelėse.
29 LT
LT
Kai naudojami šarminiai maitinimo elementai
Galios
lygiai 100 90
1/8
5 5
1/16 8 8
1/32 15 15
1/64 30 30
1/128 60 60
80
5
9
15
32
65
Blykstės dažniai (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7
5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
9 9 9 10 10 10 15 15 20 20
15 17 17 18 18 20 40 50 65 80
32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100*
65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
6
7
30
100*
100*
100*
5
8
45
100*
100*
100*
4
9
65
100*
100*
100*
3
10
100*
100*
100*
100*
2 1
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
„100*“ reiškia 100 arba daugiau.
Kai naudojami nikelio hidrido maitinimo elementai (2100 mAh)
Galios
lygiai 100
1/8
5
1/16 8
1/32 17
1/64 32
1/128 63
90
5
8
17
33
65
80
5
9
18
35
70
Blykstės dažniai (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
„100*“ reiškia 100 arba daugiau.
Pastabos
Didžiausias kelių blyksčių kartojimų skaičius, kurį galima nustatyti, priklauso nuo
maitinimo elementų tipo ir būklės.
LT
30
Fotografavimas naudojant belaidę
blykstę (naudojant radijo arba
optinį ryšį)
Šis blykstės įrenginys palaiko
2 tipų belaidį ryšį, kurį galima
naudoti su belaide blykste: radijo
ir optinį belaidį ryšį.
Fotografavimas
naudojant belaidžio
radijo ryšio blykstę
Fotografavimui naudojant belaidę
blykstę galima pasitelkti radijo
ryšį. Tai padeda fotografuoti
su blykstės įrenginiu aplinkoje,
kurioje yra daug kliūčių.
Jei norite fotografuoti
naudodami belaidžio radijo ryšio
blykstę, be šio blykstės įrenginio,
jums reikia dar vieno blykstės
įrenginio arba belaidžio valdiklio
/ imtuvo (nepridedama), kuris
palaiko belaidį radijo ryšį.
Jei norite fotografuoti naudodami
belaidžio optinio ryšio blykstę, be
šio blykstės įrenginio, jums reikia
dar vieno blykstės įrenginio, kuris
palaiko belaidį optinį ryšį.
Belaidžio ryšio metodo
perjungimas
1
Paspauskite mygtuką
MENU () ir kryptiniais
mygtukais pasirinkite [
/ SELECT].

Pastabos
Jei norite fotografuoti naudodami
belaidžio radijo ryšio blykstę, jums
reikia fotoaparato, kuris palaiko
belaidį radijo ryšį.
Žr. kartu su fotoaparatu gautas
naudojimo instrukcijas.
Fotografavimas
naudojant belaidžio
optinio ryšio blykstę
Fotografavimui naudojant belaidę
blykstę galima pasitelkti optinį ryšį.
Tai suteikia galimybę fotografuoti
blykstės įrenginį naudojant
aplinkoje, kurioje neveikia belaidis
radijo ryšys.
2
Pasirinkite reikiamą
belaidžio ryšio
metodą.
„
„
“: belaidis radijo ryšys su
blykstės įrenginiu
“: belaidis optinis ryšys
su blykstės įrenginiu
31 LT
LT
Ministovo tvirtinimas
ir nuėmimas
Kai blykstės įrenginį nuimate nuo
fotoaparato, kad jį galėtumėte
naudoti atskirai fotografavimui
belaidžiu ryšiu, prie įrenginio
pritvirtinkite pridedamą
ministovą.
Ministovo tvirtinimas
Ministovo nuėmimas
Atleidimo mygtuko ir
fiksuojamosios svirtelės
naudojimo instrukcijos
pateikiamos 14 psl.
LT
32
Patarimai
Ministovą galite įsukti į trikojį
naudodami varžto skylę ministove.
Naudokite trikojį su varžtu, kuris yra
trumpesnis nei 5,5 mm. Prie trikojo
su ilgesniu varžtu ministovo tvirtai
negalėsite įsukti, todėl ministovą
galite sugadinti.
Fotografavimas su belaide blykste
(naudojant belaidį radijo ryšį)
Fotografavimas
naudojant belaidžio
radijo ryšio blykstę
Šis blykstės įrenginys palaiko
belaidį radijo ryšį, kurį galite
naudoti fotografuojant su
blykste.
Prie fotoaparato prijungtam
valdikliui nustatykite [CMD], o
imtuvui (išorinei blykstei), per
kurį belaidžiu ryšiu paleidžiama
blykstė – [RCV].
Patarimai
Jei norite fotografuoti naudodami
belaidžio radijo ryšio blykstę, jums iš
anksto reikia susieti valdiklį ir imtuvą
(-us) (17 psl.).
1
Ant šios blykstės
paspauskite WL
mygtuką () ir
valdikliui pasirinkite
[CMD], o imtuvui –
[RCV].

• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip valdiklį,
pasirinkite [CMD].
LT

• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip imtuvą,
pasirinkite [RCV].

Belaidžio radijo ryšio veikimo
atstumas tarp valdiklio ir imtuvo
yra maždaug 30 m (98,4 ft.).
(Nustatyta pagal mūsų pasirinktas
matavimo sąlygas.)
33 LT
Fotografavimas
su belaide blykste
(naudojant imtuvą)
Kitą prie fotoaparato pritvirtintą
blykstės įrenginį arba belaidžio
radijo ryšio valdiklį galite
nurodyti kaip valdiklį ir šį valdiklį
naudoti paleisdami blykstės
įrenginį, kuris yra padėtas atskirai
nuo fotoaparato.

2
Paspauskite WL
mygtuką ant blykstės
įrenginio ir pasirinkite
[RCV].
3
Paspauskite Fn
mygtuką ir nurodykite
šio blykstės įrenginio
beleidę grupę.
4
Pritvirtinkite ministovą
prie šio blykstės
įrenginio (32 psl.).
5
Kitą blykstės įrenginį,
kurį nurodėte kaip
[CMD] (valdiklį),
pritvirtinkite prie
fotoaparato.

 Valdiklis (CMD)
 HVL-F45RM
Šį blykstės įrenginį arba belaidžio
radijo ryšio valdiklį galite naudoti
kaip valdiklį.
1
Fotoaparate pasirinkite
belaidės (WL) blykstės
režimą.
Informacijos apie blykstės
režimo pasirinkimą
fotoaparate ieškokite su
fotoaparatu pridedamose
naudojimo instrukcijose.
LT
34
Įsitikinkite, kad valdiklio LCD
skydelyje rodoma [CMD].
6
Padėkite fotoaparatą ir
šį blykstės įrenginį.
7
Įsitikinkite, kad
blykstės įrenginys ant
fotoaparato (valdiklis)
ir šis blykstės įrenginys
yra sujungti belaidžiu
ryšiu ir parengti
naudoti.
Sujungta belaidžiu ryšiu:
LINK lemputė dega žaliai.
Parengta paleisti: Mygtukas
TEST įrenginio gale dega
oranžine spalva.
Be to, kai nustatymų ekrane
MENIU prie [WL READY
LAMP] pasirenkama [ON],
imtuvo priekinėje dalyje
mirksi AF lemputė.
8
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
Jei norite paleisti bandomąją
blykstę, valdiklyje
paspauskite mygtuką TEST.
Patarimai
• Imtuve taikomas valdiklyje
pasirinktas blykstės režimas.
• Kai fotografuojama naudojant
rankinę blykstę, paspauskite Fn
mygtuką ir galios lygio nustatymą
nurodykite kaip [CMD LINK], kad
galėtumėte jį reguliuoti valdiklyje.
Fotografavimas su
keliomis belaidėmis
blykstėmis naudojant
apšvietimo santykio
valdymą
Galite fotografuoti su belaide
LT
blykste ir valdyti apšvietimo
santykį ne daugiau kaip 3
grupėse, įskaitant valdiklį
ir 2 išorinių blyksčių grupes.
Valdiklis: HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys) arba belaidžio radijo
ryšio valdiklis
Imtuvas (išorinį blykstė):
HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys) arba belaidis imtuvas



 Valdiklis (CMD)
 Belaidis imtuvas
 Imtuvas (RCV)
• Paspauskite Fn mygtuką
valdiklyje ir nustatykite [RATIO
CONTROL: OFF] kaip [ON].
• Valdiklis veiks kaip blykstės
įrenginys A grupėje.
• Jei nenorite, kad suveiktų
valdiklis, paspauskite Fn
mygtuką ir CMD blykstės
nustatymą nustatykite kaip [OFF].
35 LT
Valdiklio apšvietimo
santykio nustatymas
Paspauskite Fn mygtuką ant šio
blykstės įrenginio ir nurodykite A,
B ir C grupių galios lygio santykio
nustatymą.
Pavyzdys Kai LCD skydelyje
rodomas blykstės galios
lygio santykis [4:2:1], blykstės
įrenginys kiekvienoje grupėje
paleidžiamas naudojant dalį
bendrosios blykstės galios:
atitinkamai 4/7, 2/7 ir 1/7.
Fotografavimas su
keliomis belaidėmis
blykstėmis
(fotografavimas su
grupės blykste)
Fotografuoti su belaide blykste
galite ne daugiau kaip 5
grupėse, įskaitant valdiklį ir
4 išorinių blyksčių grupes. Jei
norite fotografuoti naudodami
grupės blykstę, blykstės režimo
nustatymą nustatykite kaip
[GROUP].
Valdiklis: HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys) arba belaidžio radijo
ryšio valdiklis
Imtuvas (išorinį blykstė):
LT
36
HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys) arba belaidis imtuvas
A, B ir C grupių blykstės
režimus galite nustatyti kaip
[TTL], [MANUAL] arba [OFF]. D
ir E grupėse galite pasirinkti
[MANUAL] arba [OFF].
Blykstės įrenginys grupėje, kurios
blykstės režimas nustatytas kaip
[OFF], nepaleidžiamas.
Fotografavimo su
grupės blykste
nustatymas
Paspauskite Fn mygtuką ant
šio blykstės įrenginio ir grupės
blykstės režimo nustatymo
ekrane nurodykite blykstės
režimo, blykstės kompensavimo
ir galios lygio nustatymus A, B, C,
D ir E grupėms.


 Blykstės režimo nustatymas
 Blykstės kompensavimo /
galios lygio nustatymas
Atskirų imtuvų
nustatymų keitimas
(RECEIVER SET)
Paspaudę valdiklio mygtuką
MENU galite nurodyti [RECEIVER
SET] ir pakeisti belaidžio
ryšio grupės nustatymą bei
blykstės aprėpties (priartinimo)
nustatymą, skirtus su valdikliu
susietiems imtuvams.
  
 Belaidžio ryšio būsena
 Belaidžio ryšio grupės
nustatymas
Galite pasirinkti [A], [B], [C],
[D], [E] arba [OFF].
 Priartinimo nustatymas
Galite pakeisti imtuvo
priartinimo nustatymą.
Pastabos dėl
fotografavimo su
belaide blykste
naudojant belaidį
radijo ryšį
• Kai fotografuojama naudojant
LT
išorinę blykstę, vietoje ADI
matavimo automatiškai
naudojamas P-TTL blykstės
matavimas.
• Šiuo metu galite naudoti iki
15 imtuvų (išorinių blyksčių).
• Valdiklyje paspauskite
mygtuką MENU, pasirinkite
[CH SET], tada nurodykite
kanalą, kuris bus naudojamas
belaidžiam radijo ryšiui. Kai [CH
SET] yra nustatyta kaip [AUTO],
naudojamas kanalas, kuris yra
tinkamas pagal esamas radijo
ryšio sąlygas įjungus blykstės
įrenginį.
Pastabos
Jei norite, kad valdikliu būti galima
keisti atskirų imtuvų nustatymus,
kiekviename imtuve turite paspausti
Fn mygtuką ir [RCV REMOTE] nustatyti
kaip [ON].
37 LT
Fotografavimas su belaide blykste
(naudojant belaidį optinį ryšį)
Fotografavimas
naudojant belaidžio
optinio ryšio blykstę
Šis blykstės įrenginys palaiko
belaidį optinį ryšį, skirtą
fotografavimui su blykste.
Nurodykite [CTRL], kad prie
fotoaparato pritvirtinta blykstė
būtų nustatyta kaip valdiklis, o
[RMT] pasirinkite išorinei blykstei,
kurios veikimas paleidžiamas
belaidžiu ryšiu, kad ji būtų
laikoma nuotoliniu įrenginiu.
1
Paspauskite WL
mygtuką () ir
priskirkite [CTRL]
valdikliui, o
nuotoliniam
įrenginiui – [RMT].
• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip valdiklį,
pasirinkite [CTRL].

• Jei blykstės įrenginį norite
nurodyti kaip nuotolinį
įrenginį, pasirinkite [RMT].


Valdiklį ir nuotolinius įrenginius
padėkite 5 m atstumu nuo
fotografuojamo objekto.
LT
38
Fotografavimas
su belaide blykstė
(naudojant nuotolinį
įrenginį)
2
Kitą prie fotoaparato pritvirtintą
blykstės įrenginį arba
integruotąją fotoaparato blykstę
galite nurodyti kaip valdiklį ir
naudoti šį valdiklį šiam blykstės
įrenginiui paleisti, kai jis padėtas
toliau nuo fotoaparato.
Informacijos apie blykstės
režimo pasirinkimą
fotoaparate ieškokite su
fotoaparatu pridedamose
naudojimo instrukcijose.
3
Nuimkite blykstės
įrenginį nuo fotoaparato
(14 psl.) ir
pritvirtinkite ministovą
prie įrenginio (32 psl.).
4
Atidarykite integruotąją
fotoaparato blykstę
arba pritvirtinkite kitą
blykstės įrenginį prie
fotoaparato.




 Integruotoji blykstė
 Valdiklis (CTRL)
 HVL-F45RM
Kaip valdiklį galite naudoti
integruotąją fotoaparato su A
tipo jungtimi blykstę arba kito
modelio blykstės įrenginį (HVLF20M, HVL-F32M, HVL-F43M,
HVL-F60M ir pan.), kurį galima
įsigyti atskirai.
1
Fotoaparate pasirinkite
belaidės (WL) blykstės
režimą.
• Įsitikinkite, kad šio blykstės
įrenginio LCD skydelyje
rodoma [RMT].
Jei rodoma [CTRL],
paspauskite WL mygtuką
ir pakeiskite nustatymo
parinktį į [RMT].
• Įsitikinkite, kad prie
fotoaparato pritvirtintas
blykstės įrenginys yra
nurodytas kaip valdiklis.
Išsamesnės informacijos
ieškokite su pritvirtinto
blykstės įrenginio pridėtose
naudojimo instrukcijose.
Šį blykstės įrenginį
pritvirtinkite prie
fotoaparato ir įjunkite
abiejų įrenginių
maitinimą.
5
Padėkite fotoaparatą ir
šį blykstės įrenginį.
39 LT
LT
6
Įsitikinkite, kad
fotoaparato blykstė
(valdiklis) ir šis
blykstės įrenginys yra
parengti paleisti.
Kai šis blykstės įrenginys bus
parengtas paleisti, mygtukas
TEST įrenginio nugarėlėje
pradės šviesti oranžine
spalva. Be to, kai nustatymų
ekrane MENIU prie [WL
READY LAMP] pasirenkama
[ON], imtuvo priekinėje
dalyje mirksi AF lemputė.
7
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
• Informacijos apie
bandomosios fotoaparato
blykstės paleidimą
ieškokite su fotoaparatu
pridėtose naudojimo
instrukcijose.
• Jei blykstės įrenginys
nepaleidžiamas, pakeiskite
fotoaparato, šio blykstės
įrenginio ir objekto vietą
arba nukreipkite šio
blykstės įrenginio belaidžio
valdymo signalo imtuvą
link fotoaparato.
LT
40
Fotografavimas su
keliomis belaidėmis
blykstėmis naudojant
apšvietimo santykio
valdymą
Fotografuoti su belaide blykste
galite valdydami apšvietimo
santykį ne daugiau kaip
3 grupėse, įskaitant valdiklį
ir 2 išorinių blyksčių grupes.
Valdiklis: HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys)
Nuotolinis įrenginys (išorinė
blykstė): HVL-F45RM (šis blykstės
įrenginys) arba kito modelio
blykstės įrenginys, kuris palaiko
belaidį optinį ryšį



 Valdiklis (CTRL)
 Nuotolinis įrenginys (RMT)
 Nuotolinis įrenginys (RMT2)
• Paspauskite Fn mygtuką
valdiklyje ir nustatykite [RATIO
CONTROL: OFF] kaip [ON].
• Išorines blykstes (nuotolinius
įrenginius) galite suskirstyti
į 2 grupes (RMT ir RMT2).
Paspauskite Fn mygtuką
nuotoliniame įrenginyje ir
pakeiskite jo belaidžio ryšio
grupės nustatymą.
• Jei nenorite, kad suveikti
valdiklis, paspauskite Fn
mygtuką ir
CMD blykstės
nustatymą nustatykite kaip
[OFF].
Valdiklio apšvietimo
santykio nustatymas
Paspauskite Fn mygtuką šiame
blykstės įrenginyje ir nurodykite
CTRL, RMT ir RMT2 įrenginių
galios lygio santykio nustatymą.
Pavyzdys Kai LCD skydelyje
rodomas blykstės galios
lygio santykis [4:2:1], blykstės
įrenginys kiekvienoje grupėje
paleidžiamas naudojant dalį
bendrosios blykstės galios:
atitinkamai 4/7, 2/7 ir 1/7.
• Kai valdiklis veikia blykstės
režimu MANUAL (rankiniu),
jis paleidžiamas naudojant
nustatytą blykstės galią.
Pastabos dėl
fotografavimo su
belaide blykste
naudojant belaidį
optinį ryšį
• Fotografuojant su belaide blykste
matavimas blykstės matuokliu
arba spalvų matuokliu neveikia
dėl išankstinės blykstės įrenginio
blykstės.
• Kai šis blykstės įrenginys
naudojamas kaip nuotolinis
įrenginys, o jo blykstės aprėptis
(priartinimas) nustatytas kaip
[AUTO], blykstės aprėptis
automatiškai nustatoma kaip
24 mm.
• Kai fotografuojama naudojant
išorinę blykstę, vietoje ADI
matavimo automatiškai
naudojamas P-TTL blykstės
matavimas.
• Šiuo metu galite naudoti kelis
nuotolinius įrenginius (išorines
blykstes).
• Kai nuotoliniai įrenginiai (išorinės
blykstės) veikia blykstės režimu
MANUAL (rankinis), kiekvienas
įrenginys paleidžiamas naudojant
iš anksto nustatytą blykstės galią.
• Visi blykstės įrenginiai, kurie
naudojami fotografuojant
su belaide blykste, turi būti
naudojami su tuo pačiu belaidžio
ryšio kanalu (CH). Šiame blykstės
įrenginyje belaidžio ryšio kanalą
galite nustatyti paspaudę
mygtuką MENU ir pasirinkę
[
CH SET].
41 LT
LT
Apšvietimas filmuojant (LED lemputė)
Filmuodami blykstės įrenginio
LED lemputę galite naudoti kaip
šviesos šaltinį. Jis padeda sukurti
natūralų apšvietimą ir šešėlius,
kai aplinkoje apšvietimas yra
prastas, pvz., patalpoje, ir vaizdo
įrašui suteikia stipresnį 3D efektą.
LED lemputės
naudojimas
1
Paspauskite
mygtuką MENU ()
ir pasirinkite [LIGHT
MODE].

2
Jei norite įjungti LED
lemputę, paspauskite
centrinį mygtuką.
Jei norite ją išjungti, dar kartą
paspauskite centrinį mygtuką.
3
LED ryškumas
reguliuojamas
valdymo ratuku.
• Kai blykstės įrenginyje
įjungta LED lemputė,
blykstės režimo indikatorius
( ) fotoaparate nerodomas
(t. y. fotoaparato blykstė
išjungiama).
• Atsižvelgiant į filmavimui
skirtus fotoaparato,
objektyvo ir šviesumo
nustatymus, tinkamo
baltos spalvos balanso
gali nepavykti pasiekti.
Tokiu atveju balansą
sureguliuokite fotoaparate.
• Jei LED lemputę norite
išjungti, paspauskite
mygtuką MENU.
Pastabos
Atminkite, kad LED spinduliui gali
trukdyti objektyvo galas; tai priklauso
nuo prie fotoaparato pritvirtinto
objektyvo.
LT
42
Bandomosios blykstės paleidimas
Prieš fotografuodami galite paleisti bandomąją blykstę. Jei
fotografuodami su rankiniu blykstės režimu ketinate naudoti blykstės
matuoklį (26 psl.), būtinai paleiskite bandomąją blykstę.
Kai mygtukas TEST () pradeda šviesti oranžine spalva,
paspauskite mygtuką TEST.
LT

• Oranžine spalva šviečiantis mygtukas TEST rodo, kad blykstės įrenginys
yra parengtas.
• Bandomosios blykstės galia priklauso nuo blykstės galios lygio, kuris yra
nurodytas kiekvienam blykstės režimui. Fotografuojant su TTL blykste šis
blykstės įrenginys paleidžiamas naudojant GN atitikmenį, lygų 2.
• Naudodami bandomosios blykstės funkciją galite pasitikrinti, kaip
ant objekto krenta šešėliai (modeliavimo blykstė). Jei norite naudoti
modeliavimo blykstę, šiame blykstės įrenginyje galite pasirinkti [3TIMES]
arba [4SEC] (nepertraukiama blykstė fiksuotais 4 sek. intervalais). Jei
norite pakeisti bandomosios blykstės nustatymą blykstės įrenginyje,
paspauskite mygtuką MENU, pasirinkite [TEST], tada pakeiskite
nustatymo parinktį.
• Jei bandomosios blykstės nustatymą pasirenkate kaip [1TIME] arba
[GROUP], blykstės režimu MULTI paspauskite ir palaikykite mygtuką TEST,
kad paleistumėte nustatytą bandomųjų blyksčių skaičių naudodami
nustatytą blyksčių dažnį ir galią.
• Kai fotografuojate naudodami belaidį radijo ryšį, valdiklyje paspauskite
bandomosios blykstės mygtuką, kad imtuvas (-ai) suveiktų pagal
bandomosios blykstės nustatymą valdiklyje.
• Jei šis blykstės įrenginys yra nustatytas kaip valdiklis belaidžiam
fotografavimui radijo ryšiu, mygtukas TEST pradės šviesti oranžine
spalva, kai visi blyksčių įrenginiai, įkaitant imtuvus, bus parengti paleisti.
43 LT
Blykstės aprėpties (priartinimo)
pasirinkimas
Automatinis blykstės aprėpties (automatinio
priartinimo) pasirinkimas
Šis blykstės įrenginys automatiškai parenka reikiamą blykstės aprėptį
pagal prie fotoaparato pritvirtinto objektyvo židinio nuotolį intervalu
nuo 24 mm iki 105 mm (automatinis priartinimas). Dažniausiai
blykstės aprėpties nereikia pasirinkti rankiniu būdu.
Kai LCD skydelyje blykstės aprėptis (priartinimas) rodoma kaip [AUTO],
vadinasi, įjungta automatinio priartinimo funkcija.
• Jei naudojate objektyvą, kurio židinio nuotolis yra mažesnis nei 24
mm, ir esate įjungę automatino priartinimo funkciją, LCD skydelyje
mirksės [WIDE].
Tokiu atveju rekomenduojama naudoti integruotą platųjį šio
blykstės įrenginio skydelį. Jei norite pasinaudoti plačiuoju skydeliu,
švelniai traukdami ištraukite skydelį kartu su atspindinčiuoju
skydeliu, nulenkite platųjį skydelį taip, kad jis uždengtų blykstės
lempą, tada atspindintįjį skydelį įstumkite atgal į blykstės įrenginį.
• LCD skydelyje parodoma [WIDE].
• Jei plačiojo skydelio nebeketinate naudoti, pastumkite jį iki galo
į blykstės įrenginį ir patikrinkite, ar LCD skydelyje neberodoma
[WIDE].
• Ištraukdami integruotą platųjį skydelį netraukite per stipriai, nes jį
galite sugadinti.
LT
44
• Kai fotografuojate 2D objektą iš priekio naudodami objektyvą,
kurio židinio nuotolis yra mažesnis nei 18 mm, ekrano kraštai gali
būti šiek tiek tamsesni dėl blykstės šviesos intensyvumo skirtumo
ekrano centre ir kraštuose.
• Kai naudojate plačiakampį objektyvą, kurio židinio nuotolis yra
mažesnis nei 15 mm, ekrano kraštai gali atrodyti tamsesni.
• LCD ekrane rodomas židinio nuotolis nurodo 35 mm formato židinio
nuotolio atitikmenį.
• Šis blykstės įrenginys nepalaiko 16 mm F2.8 žuvies akies objektyvo
matymo kampo.
• Prieš įdėdami šį blykstės įrenginį į pridedamą dėklą, būtinai
įstumkite platųjį ir atspindimąjį skydelius į įrenginį.
Rankinis blykstės aprėpties pasirinkimas
(rankinis priartinimas)
Blykstės įrenginio blykstės aprėptį galite pasirinkti rankiniu būdu
neatsižvelgdami į naudojamo objektyvo židinio nuotolį (rankinis
priartinimas).
Paspauskite mygtuką ZOOM () ir kryptiniais mygtukais pasirinkite
blykstės aprėptį.

45 LT
LT
Blykstės šviesos išsklaidymo nustatymas
Jei norite pasirinkti blykstės išsklaidymo būdą, paspauskite mygtuką
MENU ir pasirinkite [FLASH DISTRIBUT.]. (Blykstės išsklaidymo
nustatymas yra taikomas blykstės aprėpčiai, nesvarbu, ar
pasirenkama automatiškai, ar rankiniu būdu.)
STD:
CENTER:
EVEN:
blykstės aprėptis su standartiniu blykstės išsklaidymu
blykstės aprėptis, kai pirmenybė teikiama nukreipimo
skaičiams
blykstės aprėptis, kai pirmenybė teikiama platesniems
kraštams
Pastabos
Atsižvelgiant į fotografavimui pasirinktą židinio nuotolį, ekrano kraštai gali
atrodyti tamsesni. Tokiu atveju pakeiskite blykstės išsklaidymo būdą.
LT
46
Fotografavimas su atspindėta
blykstės šviesa
Nukreipdami blykstės įrenginį
į lubas ar patalpos sienas, o
ne tiesiogiai į objektą, galite
apšviesti objektą atspindėta
šviesa ir taip ekrane sumažinti
šešėlių intensyvumą bei sukurti
švelnesnį apšvietimą.
Objektyvo
židinio nuotolis
Mažiausia 70 mm
28–70 mm
Daugiausia
28 mm
Atspindžio
kampas
30°, 45°
60°
75°, 90°
LT
Patarimai
Didelės spartos sinchronizavimą
galima naudoti ir su atspindėta
blykstės šviesa.
1
Vaizdas iš viršaus
Blykstės lempą
pakreipkite arba
pasukite.
2
Paspauskite mygtuką
MODE ir pasirinkite
[TTL].
3
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
Blykstės įrenginio LCD
skydelyje rodomas nurodo
fotografavimą su atspindėta
blykstės šviesa.
47 LT
Atspindinčiojo lakšto
naudojimas
Atspindintysis lakštas sukuria
šviesos efektą objekto akyse ir
taip jį pagyvina.
1
Fotografavimas
stambiu planu
Fotografuodami 0,7–1,0 m atstumu
nuo fotoaparato esančius objektus
blykstę pakreipkite žemyn, kad
užtikrintumėte tikslų apšvietimą.
Atsargiai ištraukite
platų skydelį.
Ištraukiamas ir atspindintysis
lakštas. Atgal pastumkite tik
platų skydelį.
1
2
Blykstės lempą
pakreipkite 90 laipsnių
aukštyn.
3
Paspauskite mygtuką
MODE ir pasirinkite
[TTL].
4
Norėdami fotografuoti
paspauskite užrakto
mygtuką.
LT
48
Blykstės lempą
pakreipkite 8 laipsnius
žemyn.
• Kai fotografuojate objektą,
kuris yra ne didesniu kaip
0,7 m atstumu, nuimkite
blykstės įrenginį nuo
fotoaparato ir naudokite
jį kaip išorinę blykstę
(nepridedama) (39 psl.)
arba naudokite dvigubą
makrofotografijos
blykstę ar žiedinę lempą
(nepridedama).
• Kai prie fotoaparato
pritvirtinamas ilgas
objektyvas, blykstės
spinduliui gali trukdyti
objektyvo galas.
Apie AF lemputę
Jei fotoaparato šviesumo ar kontrasto nustatymas yra nepakankamas
objektui užfiksuoti, iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, kad
suveiktų automatinis fokusavimas, galima įjungti AF lemputę (LED
lemputę) blykstės įrenginio priekinėje dalyje. AF lemputė yra skirta
automatiniam fokusavimui palengvinti.
LT
• AF lemputė suveikia, kai LCD skydelyje parodoma [
].
• Jei norite pakeisti AF lemputės ryškumą, paspauskite mygtuką
MENU, pasirinkite [AF LED LEVEL], tada pasirinkite [HIGH] arba
[LOW].
• Jei norite išjungti AF lemputę, ją išjunkite fotoaparato meniu.
• Kai blykstės įrenginyje užsidega AF lemputė, fotoaparato AF
lemputė išjungiama.
• Jei fotoaparatas veikia nepertraukiamo AF režimu (fotoaparatas
fokusuoja judantį objektą), AF lemputė neužsidega.
• Jei objektyvo židinio nuotolis yra didesnis nei 300 mm, AF lemputė
gali nesuveikti. Be to, kai blykstės įrenginys nuimamas nuo
fotoaparato, AF lemputė neveikia.
• AF lemputė gali neveikti, tai priklauso nuo fotoaparato, prie kurio
pritvirtintas blykstės įrenginys.
49 LT
Pasirinktinių mygtukų priskyrimas
Valdymo pulte kai kuriems
valdikliams galite priskirti
pasirinktą funkciją: kryptiniams
mygtukams, centriniam
mygtukui ir valdymo ratukui.
1
Paspauskite mygtuką
MENU () ir pasirinkite
[CUSTOM KEY].
2
Kryptiniais mygtukais
pasirinkite reikiamą
valdiklį.
3
Pasirinkite norimą
priskirti funkciją.

Grupės
Priskiriamos
Aprašymai
funkcijos
MODE
Blykstės režimo nustatymas
Ratukas ir mygtukai
Ratukas: Centrinis kairėje dešinėje Aukštyn Žemyn




*
Galios lygio nustatymas

Blykstės aprėpties (priartinimo)

nustatymas
CMD/CTRL
Valdiklio / valdymo įrenginio
FLASH
blykstės nustatymas
FLASH
Blykstės šviesos išsklaidymo
DISTRIBUT.
nustatymas
Didelės
spartos
sinchronizavimo
HSS
nustatymas
RATIO CONTROL Apšvietimo santykio nustatymas
RATIO VALUE
Galios lygio santykio nustatymas
MODE(GROUP) Grupės blykstės režimo nustatymas LED apšvietimo įjungimo /
LIGHT MODE
išjungimo nustatymas
RECALL
Atminties iškvietimas
Režimo / nustatymo reikšmės
MEMORY
atminties registravimas
WL MODE
Belaidžio režimo nustatymas
RECEIVER SET Imtuvo nustatymai
GROUP
Belaidės grupės nustatymas
RCV REMOTE
Imtuvo nuotolinio valdymo nustatymas Radijo ryšiu valdomo belaidžio CH CH SET
nustatymas
Optiniu ryšiu valdomo belaidžio
CH SET
CH nustatymas
OTHERS NOT SET
Nėra nustatymo
*
/LEVEL
ZOOM
LT
50

*






*






















































*





















*




* Numatytasis gamyklinis nustatymas
Atminties nustatymų registravimas /
iškvietimas
Naudodami [MR1] arba [MR2]
galite užregistruoti vieną iš
dažnai naudojamų režimų arba
reikšmių kombinacijų.
Iškvietimas
1
Registravimas
1
Paspauskite mygtuką
MENU ir pasirinkite
[MEMORY].
2

2
Paspauskite Fn
mygtuką ir pasirinkite
atminties nustatymo
iškvietimo elementą.
Pasirinkite [MR1] arba
[MR2].
Valdymo ratuku
pasirinkite [MR1] arba
[MR2].
• Jei norite pakeiskite
atminties nustatymą,
iškvieskite ir pakeiskite
nustatymą, tada
užregistruokite nustatymą
dar kartą naudodami
[MEMORY].
• Jei užregistruoto atminties
nustatymo neketinate
naudoti, pasirinkite [OFF].
• Kai iškviečiamas
atminties nustatymas,
MENU nustatymų
ekrane parinktis [RESET]
išjungiama.
51 LT
LT
Pastabos apie naudojimą
Fotografuojant
• Šis blykstės įrenginys generuoja
stiprią šviesą, todėl jo negalima
naudoti tiesiai prieš akis.
• Nenaudokite blykstės 20 kartų
iš eilės arba kelis kartus be
pertraukos, kad fotoaparatas ir
blykstės įrenginys neįkaistų ir
nepablogėtų jų veikimas. (Kai
galios lygis 1/32, 40 kartų iš
eilės.) Jei blykstė be pertraukų
suaktyvinama iki leistinos
naudojimo kartų skaičiaus
ribos, nustokite naudoti
blykstės įrenginį ir leiskite jam
atvėsti 10 minučių arba ilgiau.
• Fotografuojant belaidžiu
ryšiu šis blykstės įrenginys
gali suveikti netikėtai, nes jis
dėl išorinės blykstės vietos
nepriima iš jos ryšio signalų.
Tokiu atveju pakeiskite išorinės
blykstės vietą arba belaidžio
ryšio kanalo nustatymą.
• Šio blykstės įrenginio nedėkite
į krepšį pritvirtinę jį prie
fotoaparato ir pan. Taip galima
sugadinti blykstės įrenginį arba
fotoaparatą.
• Šio blykstės įrenginio
nenešiokite pritvirtinto prie
fotoaparato. Taip galima jį
sugadinti.
• Nenaudokite blykstės šalia
žmonių, kai fotografuodami
pasitelkę atspindėtą blykstės
šviesą sukate blykstės lempą.
Blykstės šviesa gali pažeisti
LT
52
akis, o įkaitusi blykstės lempa
gali nudeginti.
• Sukdami blykstės lempą būkite
atsargūs, kad sukama dalimi
neprisivertumėte pirštų. Galite
susižeisti.
• Šis fotoaparatas atsparus
dulkėms ir drėgmei, tačiau jis
neatsparus vandeniui arba
vandens lašams.
• Kai uždarote maitinimo
elementų skyriaus dureles,
slinkite jas skersai iki pat galo
stipriai spausdami į vidų. Būkite
atsargūs, kad uždarydami
maitinimo elementų skyriaus
dureles neprivertumėte pirštų ir
nesusižeistumėte.
Maitinimo elementai
• LCD skydelyje rodomas
maitinimo elementų energijos
lygis dėl temperatūros ir
laikymo sąlygų gali būti
mažesnis nei faktinė maitinimo
elementų talpa. Kelis kartus
panaudojus blykstę galima
atkurti tinkamą rodomo
maitinimo elementų energijos
lygio reikšmę.
• Nikelio-metalo hibridiniai
maitinimo elementai gali
staiga netekti energijos. Jei
ima mirksėti mažo maitinimo
elementų energijos lygio
indikatorius arba fotografuojant
nebegalima naudoti blykstės,
pakeiskite arba įkraukite
maitinimo elementus.
• Nenaudokite ličio jonų maitinimo
elementų, nes pakartotinai
naudojant blykstę maitinimo
elementai įkaista ir blykstė
nustoja veikti.
• Naudojant naujus maitinimo
elementus pasiekiamas blykstės
blyksnių dažnis ir skaičius gali
skirtis nuo lentelėje pateiktų
reikšmių. Tai priklauso nuo to,
kaip seniai buvo pagaminti
maitinimo elementai.
• Kai keičiate maitinimo elementus,
juos išimkite tik išjungę
maitinimą ir palaukę kelias
minutes. Maitinimo elementai
gali būti įkaitę. Tai priklauso nuo
jų tipo. Išimkite juos atsargiai.
• Jei fotoaparato neketinate
naudoti ilgą laiką, maitinimo
elementus laikykite juos išėmę.
Temperatūra
• Blykstės įrenginį galima naudoti
esant 0–40 °C temperatūrai.
• Neleiskite, kad blykstės įrenginį
veiktų ypač aukšta temperatūra
(pvz., tiesioginiai saulės
spinduliai transporto priemonėje)
arba didelis drėgnumas.
• Norėdami, kad ant blykstės
nesikondensuotų drėgmė,
įnešdami blykstę iš šaltos
aplinkos į šiltą aplinką įdėkite ją
į sandarų plastikinį maišelį. Prieš
išimdami ją iš maišelio leiskite jai
pasiekti kambario temperatūrą.
• Esant žemesnei temperatūrai
sumažėja maitinimo elementų
talpa. Fotografuodami šaltu
oru fotoaparatą ir atsarginius
maitinimo elementus laikykite
šiltoje vidinėje kišenėje. Esant
šaltam orui žemo maitinimo
LT
elementų energijos lygio
indikatorius gali mirksėti, net jei
maitinimo elementuose dar yra
šiek tiek energijos. Kai maitinimo
elementai sušyla iki įprastos
naudojimo temperatūros, jų talpa
šiek tiek padidėja.
Techninė priežiūra
• Nuimkite šį įrenginį nuo
fotoaparato. Nuvalykite blykstę
sausa švelnia šluoste. Jei ant
blykstės pateko smėlio, šluostant
bus pažeistas paviršius, todėl ją
reikia švelniai nuvalyti naudojant
pūstuvą. Jei yra sunkiai nuvalomų
dėmių, naudokite vandeniu
arba drungnu vandeniu šiek
tiek sudrėkintą šluostę, tada
nuvalykite įrenginį sausa švelnia
šluoste. Niekada nenaudokite
stiprių tirpiklių, pvz., skiediklio
arba benzino, nes jie pažeidžia
paviršių.
• Jei ant objektyvo arba
blykstės lempos matyti pirštų
atspaudų arba nešvarumų,
rekomenduojame atsargiai
pašalinti visus nešvarumus ir
nuvalyti objektyvą arba blykstės
lempą švelnia šluoste.
53 LT
Specifikacijos
Nukreipimo skaičius
Įprasta blykstė / STD blykstės šviesos išsklaidymas (ISO 100)
Neautomatiškai valdoma blykstė / 35 mm formatas
Galios lygis
Blykstės aprėpties nuostata (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
105
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Kai pritvirtintas platus skydelis.
APS-C formatas
Galios lygis
Blykstės aprėpties nuostata (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
105
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5.1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Kai pritvirtintas platus skydelis.
LT
54
HSS plokščioji blykstė / STD blykstės šviesos išsklaidymas (ISO 100)
Rankinė blykstė / 35 mm formatas
Blykstės aprėpties nuostata (mm)
Užrakto
greitis.
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
105
* Kai pritvirtintas platus skydelis.
APS-C formatas
Blykstės aprėpties nuostata (mm)
Užrakto
greitis.
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
105
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Kai pritvirtintas platus skydelis.
55 LT
LT
Belaidžio radijo ryšio funkcijos:
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Kanalų skaičius: 14 kanalų
Ryšio atstumas: Apie 30 m (98,4 ft) (nustatyta pagal mūsų pasirinktas
matavimo sąlygas.)
• Pirmiau nurodytas atstumas galioja sąlygomis, kai nėra kliūčių,
ekranavimo ar radijo bangų trukdžių.
• Ryšio atstumas gali būti mažesnis, priklausomai nuo gaminių
padėties, supančios aplinkos ir oro sąlygų.
Dažnis / kartojimas
Šarminiai
Nikelio hibridiniai
Dažnis (sek.)
Apie 0,1–2,5
Apie 0,1–2,0
Kartojimas (kartai)
Apie 210 arba daugiau
Apie 270 arba daugiau
• Kartojimas yra apytikslis galimų kartų skaičius, kol nauji
maitinimo elementai visiškai išeikvojami.
Blykstės
valdymas
Blykstės valdymas naudojant išankstinę blykstę
(P-TTL / ADI)
Nepertraukiamo
blykstės
naudojimo
charakteristika
40 blyksnių 10 blyksnių per sekundę greičiu
(Įprasta blykstė, galios lygis 1/32, 105 mm, nikeliometalo hibrido maitinimo elementai)
AF lemputė
Automatinė blykstė esant mažam kontrastui ir
šviesumui
Veikimo diapazonas (kai pritvirtintas 50 mm
objektyvas su diafragma, nustatyta ties F5,6, o blykstės
įrenginio [AF LED LEVEL] nustatymas yra [HIGH])
Centrinė sritis (apytiksliai): 0,5–6 m (1 ft 7 3/4 in –
19 ft 8 1/4 in)
Aplinkinės sritys (apytiksliai): 0,5–3 m (1 ft 7 3/4 in –
9 ft 10 1/8 in)
LT
56
LED apšvietimas
Centrinės šviesos intensyvumas: apie 400 lx esant
0,5 m atstumui (1 ft 7 3/4 in) arba apie 100 lx
esant 1 m atstumui (3 ft 3 3/8 in)
Apšvietimo atstumas: apie 1 m (3 ft 3 3/8 in)
(filmuojant nustatykite ISO 3200 ir F5,6)
Palaikomas židinio nuotolis: 35 mm (35 mm formato
matymo kampas)
Nuolatinio apšvietimo laikas: apie 4 val. (naudojant
AA šarminius maitinimo elementus ir centrinės
šviesos intensyvumą)
Spalvos temperatūra: apie 5500 K
Eksploatacinė
temperatūra
Nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo
temperatūra
Nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys
(apytiksliai):
69,4 mm × 113,7 mm × 88,3 mm (2 3/4 in × 4 1/2 in ×
3 1/2 in) (p/a/g)
Apytikslis svoris
317 g (11,2 oz) (be maitinimo elementų)
Su maitinimu
DC 6 V
susiję reikalavimai
Rekomenduojami Keturi LR6 (AA dydžio) šarminiai maitinimo elementai
maitinimo
Keturi AA dydžio įkraunami nikelio-metalo hibrido
elementai
maitinimo elementai
Pridedami
elementai
Blykstės įrenginys (1), apsauginis jungties dangtelis
(1), miniatiūrinis stovas (laikomas nešiojimo dėkle) (1),
nešiojimo dėklas (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia kiekį.
Šiose naudojimo instrukcijose minimos funkcijos priklauso nuo
bandymo sąlygų mūsų įmonėje.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Prekių ženklai
„Kelių sąsajų jungtis“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklas.
57 LT
LT
Latviešu
Pirms izstrādājuma lietošanas,
lūdzu, izlasiet visu šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to
turpmākām atsaucēm.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās un
elektrošoka risku,
1) Nepakļaujiet ierīci lietus vai
mitruma iedarbībai.
2) Nenovietojiet uz aparāta ar
šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Nepakļaujiet baterijas
pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules stariem,
ugunij u. tml.
Darbības laikā neskarieties
zibspuldzes lampai, darbojoties
zibspuldzei, tā var uzkarst.
PIESARDZĪBAS
PASĀKUMI
Nomainiet bateriju tikai ar
norādītā veida bateriju. Citādi var
rasties sprādziena, ugunsgrēka
vai ievainojumu gūšanas risks.
No izlietotajām baterijām
atbrīvojieties atbilstoši
instrukcijām.
LV
2
Paziņojums
Ja statiskās elektrības vai
elektromagnētisko traucējumu
dēļ datu pārsūtīšana tiek
pārtraukta (rodas kļūme),
restartējiet lietojumprogrammu
vai atvienojiet un vēlreiz
pievienojiet sakaru kabeli (USB
u. tml.).
Šis izstrādājums ir pārbaudīts
un atbilst EMS noteikumu
ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeļus, kas ir īsāki
par 3 metriem (9,8 pēdām).
Šis aprīkojums atbilst FCC/
IC radiācijas iedarbības
ierobežojumiem nekontrolētā
vidē un atbilst FCC radio
frekvences (RF) iedarbības
vadlīnijām, kā arī IC radio
frekvences (RF) iedarbības
noteikumu specifikācijai RSS-102.
Šim aprīkojumam ir ļoti zems
RF enerģijas līmenis, un tas tiek
uzskatīts par atbilstīgu, neveicot
specifiskā absorbcijas koeficienta
(SAR) pārbaudes.
Klientiem ASV
Ja jums ir jautājumi par šo
izstrādājumu, zvaniet:
Sony klientu informācijas centrs
1-800-222-SONY (7669).
Tālāk norādītais numurs attiecas
tikai uz jautājumiem, kas saistīti
ar FCC.
Normatīvā informācija
Paziņojums par atbilstību
Tirdzniecības zīme:SONY
Modeļa nr.: HVL-F45RM
Atbildīgā puse:
Sony Electronics Inc.
Adrese:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 ASV
Tālruņa nr.:
858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu
15. sadaļai. Darbība ir atkarīga
no šādiem apstākļiem: (1)
šī ierīce nedrīkst izraisīt
traucējumus; un (2) šī
ierīce nedrīkst tikt pakļauta
traucējumu iedarbībai, tostarp
traucējumiem, kas var izraisīt
nevēlamu ierīces darbību.
Šo aprīkojumu nedrīkst kombinēt
vai lietot kopā ne ar vienu citu
antenu vai raidītāju.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Jūs tiekat brīdināts, ka, veicot
jebkādas šajā rokasgrāmatā
tieši neatļautas izmaiņas un
modifikācijas, varat zaudēt
tiesības izmantot šo iekārtu.
Piezīme.
Šī iekārta ir pārbaudīta un
atbilst B klases digitālās ierīces
ierobežojumiem saskaņā ar FCC
noteikumu 15. sadaļu.
LV
Šie ierobežojumi ir izstrādāti,
lai nodrošinātu saprātīgu
aizsardzību pret kaitīgajiem
traucējumiem, veicot
uzstādīšanu dzīvojamās
telpās. Šis aprīkojums ģenerē,
izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju,
kā arī var izraisīt kaitīgus
radiosakaru traucējumus, ja
netiek uzstādīts un izmantots
atbilstoši instrukcijām. Tomēr
netiek garantēts, ka traucējumi
neradīsies, izmantojot kādu
noteiktu uzstādīšanas veidu. Ja
šis aprīkojums izraisa kaitīgus
radio vai televīzijas signāla
uztveršanas traucējumus, kurus
var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot
šo aprīkojumu, lietotājam
vēlams mēģināt novērst šos
traucējumus, veicot vienu vai
vairākas no šīm darbībām:
-- pārorientējot vai pārvietojot
uztverošo antenu;
-- palielinot attālumu starp
aprīkojumu un uztvērēju;
3 LV
-- pievienojot aprīkojumu
tādas ķēdes ligzdai, kurai nav
pievienots uztvērējs;
-- konsultējoties ar izplatītāju vai
pieredzējušu radio/TV tehniķi,
lai saņemtu palīdzību.
Klientiem Kanādā
Šī ierīce atbilst Industry Canada
RSS, kam nav vajadzīga licence.
Darbība ir atkarīga no šādiem
apstākļiem:
(1) šī ierīce nedrīkst izraisīt
traucējumus; un
(2) šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta
traucējumu iedarbībai, tostarp
traucējumiem, kas var izraisīt
nevēlamu ierīces darbību.
Klientiem Eiropā
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna
Informācija par atbilstību ES
izstrādājumiem: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Beļģija
LV
4
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka
šis aprīkojums atbilst Direktīvas
1999/5/EK pamatprasībām un
citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
lūdzu, skatiet šo tīmekļa vietni:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no veca
elektriskā un
elektroniskā
aprīkojuma (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām
Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma
vai tā iepakojuma norāda, ka
ar šo izstrādājumu nedrīkst
rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir
jānodod atbilstošā savākšanas
vietā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī izstrādājuma, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šī izstrādājuma
atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus. Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par šī izstrādājuma
pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai
veikalu, kurā iegādājāties šo
izstrādājumu.
Klientiem Singapūrā
Klientiem Malaizijā
LV
5 LV
Saturs
Pirms lietošanas...........................................................................7
Daļu identificēšana..................................................................... 9
Sagatavošanās darbības................................................. 13
Bateriju ievietošana................................................................... 13
Zibspuldzes pievienošana/noņemšana no kameras............... 14
Zibspuldzes ieslēgšana............................................................. 15
Savienošana ar radio bezvadu vadības ierīci/uztvērēju
(fotografēšanai ar radio bezvadu zibspuldzi)........................... 17
Iestatījumi................................................................................ 20
Quick Navi iestatījumi............................................................... 20
MENU iestatījumi.......................................................................22
Fotografēšana........................................................................24
Fotografēšana............................................................................24
Fotografēšana ar manuālo zibspuldzi (MANUAL).....................26
Ātras darbības sinhronizācija (HSS)...........................................27
Fotografēšana ar zibspuldzes vairākkārtēju nostrādāšanu
(MULTI).......................................................................................28
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi (ar radio vai
optiskajiem sakariem)............................................................... 31
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi (ar radio bezvadu
sakariem)...................................................................................33
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi (ar optiskiem bezvadu
sakariem)...................................................................................38
Izgaismošana video uzņemšanai (LED apgaismojums)...........42
Testa zibspuldzes izmantošana............................................... 43
Zibspuldzes pārklājuma (tālummaiņas) izvēle........................ 44
Fotografēšana ar gaismu atstarojošu zibspuldzi......................47
Par AF izgaismojumu................................................................ 49
Pielāgotu taustiņu piešķiršana................................................. 50
Reģistrēšanas/atsaukšanas atmiņā iestatījumi........................ 51
Citas problēmas....................................................................52
Piezīmes par lietošanu..............................................................52
Specifikācijas............................................................................ 54
LV
6
Pirms lietošanas
Šo zibspuldzi var izmantot apvienojumā ar Sony digitālo kameru,
kurai ir maināmi objektīvi, Sony digitālo HD videokameras rakstītāju,
kuram ir maināmi objektīvi, un Sony digitālo fotokameru, kurai ir
parastā vairāku saskarņu ligzda Multi Interface Shoe.
Atkarībā no kameras vai videokameras rakstītāja modeļa dažas
funkcijas var nedarboties.
Detalizētu informāciju par kameru modeļiem, kas ir saderīgi ar šo
zibspuldzi, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to
Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Skatiet šīs ierīces, kā arī kameras lietošanas instrukcijas.
Uzturiet zibspuldzes lampu tīru. Netīra zibspuldzes lampa
var uzkarst, izraisot dūmus vai radot apdegumus. Lai notīrītu
zibspuldzes lampu, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu vai ko
tamlīdzīgu.
Šīs zibspuldzes izstrādes procesā uzmanība tika pievērsta
aizsardzībai pret ūdens iekļūšanu, bet tā nav pārbaudīta un nav
apstiprināta kā ūdensdroša. Neizmantojiet šo iekārtu lietainā
laikā.
Informācija par nepārtrauktas darbības
zibspuldzēm
Zibspuldze turpina darboties nepārtrauktas fotografēšanas, vairāku
zibspuldžu un modelēšanas zibspuldzes režīmā.
Personām, kurām ir gaismjutība jeb fotosensitivitāte, nepārtrauktas
darbības zibspuldzes, kā arī nepārtrauktas darbības zibspuldžu
atspīdumi no sienām, var izraisīt tādus simptomus kā krampji.
Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet izmantot zibspuldzi.
7 LV
LV
Nenovietojiet šo zibspuldzi tālāk aprakstītajās
vietās
Neatkarīgi no tā, vai šī zibspuldze tiek lietota vai uzglabāta,
nenovietojiet to nevienā tālāk nosauktajā vietā. To darot, var izraisīt
darbības traucējumu.
• Novietojot šo zibspuldzi vietās, kas pakļautas tiešai saules gaismai, piemēram,
uz kontrolmērinstrumentu paneļa vai sildītāja tuvumā, var izraisīt šīs ierīces
deformāciju vai darbības traucējumu.
• Vietas ar pārmērīgu vibrāciju
• Vietas ar stipru elektromagnētisko lauku
• Vietas ar pārmērīgu smilšu daudzumu
Sargājiet šo iekārtu no smiltīm un putekļiem tādās vietās kā pludmale un
citās smilšainās vietās, kā arī tur, kur rodas putekļu mākoņi. Pretējā gadījumā
iespējams darbības traucējums.
Sakaru attālums
Pieejamais radio bezvadu sakaru attālums starp šo zibspuldzi un
kameru ir aptuveni 30 m (98,4 pēdas). (Noteikts atbilstoši mūsu
mērījumu apstākļiem.)
• Iepriekš norādītais attālums ir spēkā apstākļos, kur nav šķēršļu, ekranizācijas
un radio viļņu traucējumu.
• Atkarībā no izstrādājumu novietojuma, apkārtējās vides un laika apstākļiem
sakaru attālums var būt mazāks.
Pirms lietošanas atjauniniet kameras programmatūru uz jaunāko
versiju.
Informāciju par kameras saderību skatiet tam paredzētajā atbalsta
vietnē.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
LV
8
Daļu identificēšana


LV

Iebūvēts plakanais panelis (44)
Vairāku saskarņu pamatne
(14)
Zibspuldzes lampa
Vairāku/mikro USB ligzda
LED apgaismojums (42)/AF
izgaismojums (49)
Gaismu atstarojošā loksne
(48)
Bezvadu kontroles signāla uztvērējs
(optiskie bezvadu sakari)








Gaismas atstarošanas indikators Atbrīvošanas poga (14)
(augšējais/apakšējais leņķis) (47) Baterijas nodalījuma vāciņš
LINK lampa (35)
(13)
LCD panelis (11)
Mini statīvs(32)
Vadības panelis (10)
* Trijkāja piestiprināšanas atvere
Bloķēšanas svira (14)
Skaitlis iekavās norāda lapas numuru, kurā
ir apraksts.
9 LV
Darbību pults
Fn poga (20)
TEST poga (43)
Vadības ritenītis
Izmantojiet ritenīti, lai
pārvietotu fokusu vai mainītu
iestatījuma vienuma vērtību
Quick Navi ekrānā vai MENU
iestatījumu ekrānā.
Virzienu pogas
Ieslēgšanas slēdzis (15)
Atlasot LOCK, vadības ritenītis
un zibspuldzes pogas tiek
atspējotas un var novērst
nejaušas darbības.
MENU poga (22)
Vidējā poga
Skaitlis iekavās norāda lapas numuru, kurā ir
apraksts.
Par LCD fona apgaismojumu
LCD fona apgaismojums tiek ieslēgts un deg apmēram 8 sekundes
katru reizi, kad nospiež kādu no pogām vai izmanto zibspuldzes ritenīti.
• Kamēr deg LCD apgaismojums, varat nospiest kādu no pogām vai
izmantot iekārtas vadības ritenīti, lai apgaismojums degtu ilgāk.
• Lai izslēgtu LCD fona apgaismojumu, nospiediet MENU pogu un
atlasiet [BACKLIGHT] un pēc tam [OFF].
LV
10
Ekrāna indikatori
Tālāk norādītie ekrāna attēli
ir piemēri, un, iespējams, LCD
panelī tie izskatīsies citādi.
TTL zibspuldzes režīms



MANUAL zibspuldzes režīms

MULTI zibspuldzes režīms



Zibspuldzes režīms
Ātras darbības sinhronizācija
Atmiņas atsaukšana
Zibspuldzes pārklājums
(tālummaiņa)
Gaismu atstarojošā
zibspuldze
Gatava darbībai
Zibspuldzes izkliedes
iestatīšana
Pievienota kamerai
Zibspuldzes diapazons
Jaudas līmenis
Vairāku zibspuldžu biežums
Vairāku zibspuldžu
atkārtošana
Bezvadu kanāls
Bezvadu režīms
Apgaismojuma koeficienta
vadības iestatīšana
Zibspuldzes kompensācija
Apgaismojuma koeficients
Uztvērēja tālvadības
iestatīšana
Bezvadu grupas iestatīšana
Zibspuldzes izkliedes
iestatīšana/galvenās/
vadības iekārtas zibspuldzes
iestatīšana
Zema baterijas līmeņa
indikators
Pārkaršanas indikators
11 LV
LV
Bezvadu vadības režīms
(radio vadība)






Bezvadu uztvērēja režīms
(radio vadība)







Bezvadu kontrollera režīms
(optiskie bezvadu sakari)







Bezvadu tālvadības režīms
(optiskie bezvadu sakari)






LV
12
Zibspuldzes režīms
Ātras darbības sinhronizācija
Atmiņas atsaukšana
Zibspuldzes pārklājums
(tālummaiņa)
Gaismu atstarojošā
zibspuldze
Gatava darbībai
Zibspuldzes izkliedes
iestatīšana
Pievienota kamerai
Zibspuldzes diapazons
Jaudas līmenis
Vairāku zibspuldžu biežums
Vairāku zibspuldžu
atkārtošana
Bezvadu kanāls
Bezvadu režīms
Apgaismojuma koeficienta
vadības iestatīšana
Zibspuldzes kompensācija
Apgaismojuma koeficients
Uztvērēja tālvadības
iestatīšana
Bezvadu grupas iestatīšana
Zibspuldzes izkliedes
iestatīšana/galvenās/
vadības iekārtas zibspuldzes
iestatīšana
Zema baterijas līmeņa
indikators
Pārkaršanas indikators
Bateriju ievietošana
Zibspuldzē var ievietot kādu no tālāk norādītajiem bateriju komplektiem:
• Četras AA lieluma sārma baterijas
• Četras AA lieluma uzlādējamas niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) baterijas
Pirms izmantot atkārtoti uzlādējamas niķeļa-metāla hidrīda baterijas,
noteikti tās pilnībā uzlādējiet, izmantojot norādīto bateriju lādētāju.
Zibspuldzes komplektācijā baterijas nav iekļautas.
1
Virziet un bīdiet bateriju nodalījuma vāciņu bultiņas
virzienā, kā parādīts tālāk.

2
Baterijas ievietojiet bateriju nodalījumā, kā parādīts
attēlā (
).
(
norāda bateriju virzienu.)
3
Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Bīdiet vāciņu bultiņai pretējā virzienā, nekā norādīts 1. darbībā.
13 LV
LV
Zibspuldzes pievienošana/
noņemšana no kameras
Zibspuldzes
pievienošana kamerai
1
3
Ievietojiet zibspuldzes
vairāku saskarņu
pamatni kameras
vairāku saskarņu
ligzdā un iebīdiet to
līdz galam pamatnē.
5
Pagrieziet bloķēšanas
sviru pozīcijā LOCK,
lai zibspuldzi
piestiprinātu kamerai.
Izslēdziet zibspuldzi.
Ja kamerai ir iebūvēta
zibspuldze, pārliecinieties,
ka kameras zibspuldze nav
atbrīvota.
2
4
Noņemiet ligzdas
aizsargvāciņu no
zibspuldzes vairāku
saskarņu pamatnes;
noņemiet arī vāciņu
no kameras vairāku
saskarņu ligzdas.
Nospiediet un turiet
atbrīvošanas pogu, un
pagrieziet bloķēšanas
sviru prom no LOCK
pozīcijas.
Zibspuldzes
noņemšana no
kameras
Vispirms izslēdziet zibspuldzi.
Nospiediet un turiet
atbrīvošanas pogu, pagrieziet
bloķēšanas sviru prom no
pozīcijas LOCK un pēc tam
izbīdiet iekārtu no vairāku
saskarņu ligzdas.
Piezīmes
Ja plānojat neizmantot zibspuldzi,
noteikti uzlieciet ligzdas
aizsargvāciņu uz vairāku saskarņu
ligzdas pamatnes.
LV
14
Zibspuldzes ieslēgšana
Nospiediet ieslēgšanas
slēdzi.
Kad zibspuldze ir ieslēgta, LCD
panelī tiek parādīti ekrāna
indikatori.
• Lai iestatītu enerģijas
taupīšanas taimeri, nospiediet
MENU pogu un atlasiet
[POWER SAVE], vai arī atlasiet
[WL POWER SAVE], lai iestatītu
enerģijas taupīšanas taimeri
fotografēšanai ar bezvadu
zibspuldzi.
Atlikušā uzlādes
līmeņa pārbaude
Kad baterijām beidzas jauda,
LCD panelī tiek parādīts zema
bateriju līmeņa brīdinājuma
indikators.
Enerģijas taupīšanas
režīms
• Ja zibspuldze tiek izmantota
3 minūtes, ja to izmanto
atsevišķi vai kopā ar kameru
enerģijas taupīšanas režīmā, LCD
panelis automātiski izslēgsies,
lai taupītu baterijas enerģiju.
• Fotografēšanas ar bezvadu
zibspuldzi laikā, kad zibspuldze
nav pievienota kamerai
(31. lpp.), pēc 60 minūtēm
zibspuldzei tiek aktivizēts
enerģijas taupīšanas režīms.
• Izslēdzot pievienotās kameras*
ieslēgšanas slēdzi, zibspuldze
automātiski tiek iestatīta
enerģijas taupīšanas režīmā.
* Izņemot DSLR-A100
Kad
mirgo:
ieteicams nomainīt baterijas.
Taču šādā stāvoklī zibspuldzi
joprojām var izmantot.
Ja LCD panelī redzams tikai
:
zibspuldzi vairs nav iespējams
izmantot. Nomainiet baterijas.
15 LV
LV
Informācija par
nepārtrauktas darbības
zibspuldzēm
Izmantojot zibspuldzi
nepārtrauktas darbības režīmā
īsu laika periodu, iespējams,
tiks aktivizēta iebūvētā drošības
ķēde, lai, palielinot biežumu,
samazinātu zibspuldzes darbības
reižu skaitu.
Turklāt, ja zibspuldzes iekšējā
temperatūra turpina pieaugt,
LCD panelī iedegsies
(pārkaršanas indikators), lai
norādītu, ka zibspuldzes darbība
uz laiku ir atspējota. Šādā
gadījumā izslēdziet zibspuldzes
ieslēgšanas slēdzi un
neizmantojiet iekārtu aptuveni
10 minūtes, lai tā varētu atdzist.
Zibspuldzes nepārtrauktas
darbības režīma laikā
zibspuldzes baterijas uzkarst.
Rīkojieties īpaši piesardzīgi, ja
vēlaties baterijas izņemt.
LV
16
Savienošana ar radio bezvadu vadības
ierīci/uztvērēju (fotografēšanai ar
radio bezvadu zibspuldzi)
Lai šo zibspuldzi izmantotu
fotografēšanai ar radio bezvadu
zibspuldzi, nepieciešama
papildu zibspuldze, kura atbalsta
radio bezvadu sakarus vai radio
bezvadu vadības ierīci/uztvērēju
(nav iekļauts komplektācijā), un
šīs zibspuldzes jāsavieno.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā
savienot divas HVL-F45RM (šī
zibspuldze) ierīces.
Lai zibspuldzi savienotu pārī
ar radio bezvadu vadības
ierīci/uztvērēju (nav iekļauts
komplektācijā), skatiet ierīces
komplektācijā iekļautās
instrukcijas.
1
Ieslēdziet šo
zibspuldzi un otru
ierīci.
2
Nospiediet WL pogu
(), lai parādītu
bezvadu režīma
iestatīšanas ekrānu,
un pēc tam norādiet
vienu zibspuldzi kā
vadības ierīci, bet otru
kā uztvērēja ierīci.

Padomi
• Lai veiktu savienošanu pārī, abas
ierīces jānovieto 1 m attālumā
vienu no otras.
• Zibspuldzi var savienot pārī ar
maks. 15 radio bezvadu ierīcēm.
• Lai norādītu zibspuldzi
kā vadības ierīci, atlasiet
[CMD].
17 LV
LV
• Lai norādītu zibspuldzi kā
uztvērēja ierīci, atlasiet
[RCV].
3
Šajā zibspuldzē un citā
zibspuldzē nospiediet
MENU pogu () un
atlasiet [PAIRING].
Piezīmes
• Iepriekšējās instrukcijas
sniegtas, pieņemot, ka
šī zibspuldze izmanto
noklusējuma radio bezvadu
sakarus.
Fotografēšanās ar bezvadu
zibspuldzi šī zibspuldze spēj
izmantot 2 veidu bezvadu
sakarus: radio un optiskos
bezvadu sakarus. Lai ierīci
iestatītu izmantot optiskos
bezvadu sakarus, skatiet
31. lpp.
• Lai skatītu pārī savienotās
zibspuldzes kā uztvērēja ierīces
vai tās dzēstu, nospiediet
MENU pogu un atlasiet [PAIRED
DEVICE].
• Mainot vadības ierīces
iestatījumu un attiecīgo ierīci
norādot kā uztvērēja ierīci
(vai otrādi), noteikti vēlreiz
savienojiet ierīces pārī.
LV
18

• Vadības ierīcē tiek parādīts
šāds ekrāns.
• Uztvērēja ierīcē tiek
parādīts šāds ekrāns.
4
Pāra savienojuma izveide ar
2 vai vairāk ierīcēm
Atlasiet [OK], lai
izveidotu pāra
savienojumu.
• Vadības ierīcē tiek parādīts
šāds ekrāns.

Pāra savienojums ir
izveidots. Vadības ierīcē
varat turpināt pārī
savienošanu ar citām
uztvērēja ierīcēm. Katru reizi,
kad ar uztvērēja ierīci tiek
izveidots pāra savienojums,
pārī savienoto ierīču skaits
() pieaug.
• Uztvērēja ierīcē tiek
parādīts šāds ekrāns.
Iestatiet katru ar šo zibspuldzi
pārī savienojamu ierīci kā
uztvērēja ierīci un atkārtojiet 3.
un 4. darbību.
Kad visu uztvērēja ierīču
savienošana pārī ir pabeigta,
vadības ierīcē atlasiet [EXIT]
un pēc tam nākamajā ekrānā
atlasiet [OK].
Pāra savienojums ir
izveidots.
Kad pāra savienojums ir
izveidots, LINK lampa maina
krāsu no sarkanas uz zaļu.
19 LV
LV
Quick Navi iestatījumi
Lai mainītu fotografēšanas
iestatījumus, piemēram, atlasīto
zibspuldzes režīmu, nospiediet
zibspuldzes pogu Fn atbilstoši
norādījumiem ekrānā.
Atlasiet vajadzīgo iestatījumu
un grieziet vadības ritenīti, lai
mainītu šī iestatījuma opciju.
1
2
Pēc tam, nospiežot vidējo
pogu, tiek parādīts atlasītā
elementa iestatīšanas
ekrāns.
Nospiediet pogu Fn
().
3
Pagrieziet vadības
ritenīti, lai mainītu
iestatīšanas opciju.
4
Nospiediet pogu Fn.

LV
20
Atlasiet vajadzīgo
iestatāmo elementu ar
virziena pogām.
Iestatījumu
elementi
TTL
Apraksti
TTL(*)/MANUAL/MULTI/
zibspuldze izsl./GROUP
Atmiņas izsaukšana
OFF(*)/MR1/MR2
Bezvadu režīma iestatīšana
WF OFF(*)/CMD/RCV (radio
vadība)
WF OFF(*)/CTRL/RMT (optiskā
control)
Ātras darbības
sinhronizācijas iestatīšana
Zibspuldzes pārklājuma
(tālummaiņas) iestatīšana
Zibspuldzes kompensācijas
iestatīšana
1/1
Jaudas līmeņa iestatīšana
zibspuldzes vairākkārtējas
5 Hz
nostrādāšanas biežums
zibspuldzes vairākkārtējas
10TIMES
nostrādāšanas atkārtošana
CMD zibspuldzes
iestatīšana (radio vadība)
CTRL zibspuldzes
iestatīšana (optiskā vadība)
RATIO CONTROL: Apgaismojuma koeficienta
OFF
iestatīšana
Jaudas līmeņa koeficienta
ABC
iestatīšana
RCV REMOTE: OFF Uztvērēja attāla iestatīšana
HSS
GROUP: A
Iestatīšanas opcijas
Zibspuldzes režīma
iestatīšana
LV
ON(*)/OFF
AUTO(*)/24-105
-3.0 - +3.0
1/1 - 1/128, CMD LINK
1 - 100
2 - 100, --
ON(*)/OFF
ON/OFF(*)
OFF/1(*) - 16
ON/OFF(*)
OFF/ A(*)/B/C/D/E (radio
Bezvadu grupas iestatīšana vadība)
RMT(*)/RMT2 (optiskā vadība)
* Rūpnīcas noklusējuma iestatījums
Iestatīšanai pieejamie elementi un opcijas atšķiras atkarībā no zibspuldzes
režīma.
21 LV
MENU iestatījumi
Lai mainītu MENU iestatījumus,
nospiediet zibspuldzes pogu
MENU.
Pārvietojiet fokusu uz iestatāmo
elementu ar virziena pogām un
pēc tam nospiediet vidējo pogu,
lai izvēlētos elementu.
1
Nospiediet MENU
pogu ().

2
LV
Pārvietojiet fokusu uz
iestatāmo elementu ar
virziena pogām un pēc
tam nospiediet vidējo
pogu.
22
3
Mainiet iestatīšanas
opciju ar virziena
pogām un nospiediet
vidējo pogu.
Grupas
Iestatījumu
elementi
FLASH
DISTRIBUT.
Apraksti
Zibspuldzes izkliedes iestatīšana
Iestatīšanas
opcijas
STD(*)/CENTER/
EVEN
LED apgaismojuma ON/OFF
ON/OFF
iestatīšana
MEMORY
Atmiņas iestatījumi
MR1/MR2
AF LED LEVEL
AF izgaismojuma līmeņa iestatīšana HIGH(*)/LOW
GROUP/1TIME
TEST
Zibspuldzes testa iestatīšana
(*)/
3TIMES/4SEC
LEVEL STEP
Jaudas līmeņa iestatījumu pakāpes 0.3EV(*)/0.5EV
CUSTOM KEY
Pielāgošanas taustiņa iestatījumi
Bezvadu vadības veida iestatīšana
/
SELECT
(*)/
RECEIVER SET
Uztvērēja iestatījumi
AUTO(*)/CH1CH SET
Radio vadīta bezvadu CH iestatīšana
CH14
Optiski vadīta bezvadu CH
CH1(*)-CH4
CH SET
iestatīšana
PAIRING
Pārī savienošanas iestatīšana
PAIRED DEVICE
Pārī savienotās ierīces parādīšana
Bezvadu zibspuldzes gatavības
WL READY LAMP
ON/OFF(*)
lampiņas iestatīšana
BACKLIGHT
LCD fona apgaismojuma iestatīšana AUTO(*)/ON/OFF
m/pēdas
Zibspuldzes diapazona iestatīšana
m(*)/pēdas
Enerģijas taupīšanas taimera
30SEC/3MIN(*)/
POWER SAVE
iestatīšana
30MIN/OFF
Bezvadu zibspuldzes enerģijas
60MIN(*)/
WL POWER SAVE
taupīšanas taimera iestatīšana
240MIN/OFF
Šī izstrādājuma/RCV
VERSION
programmatūras versijas parādīšana
RESET
Quick Navi ekrāna atiestatīšana
Piegādes noklusējuma iestatījumu
INITIALIZE
atjaunošana
LIGHT MODE
* Rūpnīcas noklusējuma iestatījums
23 LV
LV
Fotografēšana
Zibspuldzes režīma
izvēle
Lai zibspuldzē atlasītu zibspuldzes
režīmu, nospiediet pogu MODE
() un grieziet vadības ritenīti.
• Grupas zibspuldzes režīms
(36. lpp.)
Šo zibspuldzes režīmu var
izvēlēties fotografēšanai ar
bezvadu zibspuldzi.
•
Izslēgtas zibspuldzes režīms
Zibspuldzes darbība ir atspējota.
Fotografēšana ar TTL
zibspuldzi

1
Izvēlieties zibspuldzes
režīmu.
Izvēlieties TTL zibspuldzes
režīmu.
• TTL* zibspuldzes režīms
Zibspuldze mēra caur
objektīvu plūstošās gaismas
daudzumu un automātiski
pielāgo zibspuldzes jaudas
līmeni.
* TTL (Through The Lens) —
caur objektīvu.
• MANUAL zibspuldzes režīms
(26. lpp.)
Lai zibspuldzes jaudas līmenis
būtu vienmērīgs, tas jāregulē
manuāli.
• MULTI zibspuldzes režīms
(28. lpp.)
Vairāku zibspuldžu režīmā
iespējams norādīt atkārtošanas
reižu skaitu un biežumu.
LV
24
2
Nospiediet aizvara pogu,
lai uzņemtu fotogrāfiju.
Pirms nospiest aizvara pogu,
pārliecinieties, ka zibspuldze
ir gatava darbībai. Izgaismota
oranžā poga TEST norāda, ka
zibspuldze ir gatava darbībai.
• Uzņemiet attēlus norādītajā
zibspuldzes diapazonā.
Ār šo zibspuldzi attēlus
iespējams uzņemt
diapazonā no 0,7 m
līdz 28 m. Ja attālums
ir ārpus šī diapazona
vai
nedaudz tam
neatbilst, degs zibspuldzes
diapazona indikators.
• Lai mainītu zibspuldzes
kompensāciju (regulētu
zibspuldzes jaudas līmeni),
zibspuldzes kompensācijas
iestatīšanas ekrānā
nospiediet pogu +/-.
• Lai izmantotu kameras
piepildošās zibspuldzes
(Fill Flash) vai automātiskās
zibspuldzes režīmu,
kamerā jāatlasa režīms.
• Pirms fotografēšanā
izmantot zibspuldzi
ar kameras taimeri,
pārliecinieties, vai deg
poga TEST.
• Ja zibspuldzes
kompensācija veikta gan
zibspuldzei, gan kamerai,
abas kompensācijas
vērtības zibspuldzes
darbībā ir apvienotas. Taču
zibspuldzes LCD panelī tiek
parādīta tikai zibspuldzes
kompensācijas vērtība.
Automātiska WB
pielāgošana ar krāsu
temperatūras informāciju
Baltās krāsas līdzsvars tiek
automātiski regulēts kamerā
(izņemot DSLR-A100),
pamatojoties uz krāsu
temperatūras informāciju
zibspuldzes darbības laikā.
• Šī funkcija darbojas, ja
zibspuldze ir pievienota
kamerai un iestatīta TTL
zibspuldzes režīmā.
• Šī funkcija darbojas, ja kamerā
baltās krāsas līdzsvaram
norādīts [Auto] vai [Flash].
TTL* zibspuldzes režīms
Manuālais zibspuldzes režīms
nodrošina fiksētu zibspuldzes
jaudu neatkarīgi no subjekta
spilgtuma un kameras
iestatījuma. TTL zibspuldzes
režīmā tiek mērīta objektīvā
atstarotā gaisma no subjekta.
TTL mērīšanai ir arī P-TTL
mērīšanas funkcija, kura TTL
mērīšanā iekļauj iepriekšējas
zibspuldzes funkciju, un ADI
mērīšanas funkcija, kura P-TTL
mērīšanā iekļauj attāluma
datus.
* TTL (Through The Lens) —
caur objektīvu.
• ADI mērīšana ir iespējama,
izmantojot objektīvu ar
iebūvētu attāluma kodētāju.
Pirms izmantojat ADI mērīšanas
funkciju, objektīva komplektācijā
iekļauto lietošanas instrukciju
specifikācijās pārbaudiet, vai
objektīvam ir iebūvēts attāluma
kodētājs.
25 LV
LV
Fotografēšana ar manuālo
zibspuldzi (MANUAL)
Manuālās zibspuldzes režīmā
tiek uzturēts pastāvīgs
zibspuldzes jaudas līmenis
neatkarīgi no subjekta spilgtuma
vai kameras iestatījumiem.
1
Kamerā atlasiet
fotografēšanas režīmu
M (manuāls).
2
Nospiediet pogu
MODE (), lai tiktu
parādīts zibspuldzes
režīma iestatīšanas
ekrāns, un pēc tam
atlasiet [MANUAL].

3
Nospiediet pogu
+/- un jaudas līmeņa
iestatīšanas ekrānā
norādiet vēlamo
zibspuldzes jaudas
līmeni.
• Zibspuldzes jaudas līmeni
var norādīt diapazonā no
1/1 (spilgtākais) līdz 1/128
(tumšākais).
• Zibspuldzes jaudas
palielināšana par vienu
līmeni (piem., 1/1  1/2)
ir līdzvērtīga atvēruma
palielināšanai par vienu
līmeni (piem., F4  5,6).
4
Nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju.
Padomi
• Aizvara pogu iespējams nospiest
līdz pusei, lai LCD panelī redzētu
attālumu pareizai ekspozīcijai.
• Lai mainītu jaudas līmeņa
iestatīšanas soli ([0.3EV] vai [0.5EV]),
nospiediet pogu MENU un atlasiet
[LEVEL STEP].
LV
26
Ātras darbības sinhronizācija (HSS)
Ātras darbības sinhronizācijas
fotografēšanas režīms
Parastas zibspuldzes
fotografēšanas režīms
LV
Ātras darbības sinhronizācijas fotografēšanas režīms novērš
zibspuldzes sinhronizācijas ātruma ierobežojumus, un zibspuldzi
var izmantot visā kameras aizvara ātrumu diapazonā. Izmantojot
atvēruma palielināšanu, iespējama fotografēšana ar zibspuldzi
platā atvērumā, atstājot fonu ārpus fokusa un akcentējot centrālo
subjektu. Fotografējot ainu, kurā fons ir ļoti spilgts un fotoattēla
ekspozīcija, visticamāk, būs pārāk liela, plata f-stop A vai M kameras
fotografēšanas režīmā joprojām iespējams pielāgot ekspozīciju
vajadzīgā līmenī, izmantojot ātras darbības aizvaru.
Lai izslēgtu HSS funkciju, izpildiet norādījumus Quick Navi
iestatījumiem (20. lpp.) un mainiet [HSS] iestatīšanas opciju uz [OFF].
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums
Fotografēšana ar zibspuldzi parasti ir saistīta ar maksimālu
aizvara ātrumu, ko norāda kā zibspuldzes sinhronizācijas
ātrumu. Šis ierobežojums neattiecas uz kamerām, kas izstrādātas
fotografēšanai ar ātras darbības sinhronizāciju (high-speed sync —
HSS), jo tās atļauj fotografēšanu ar zibspuldzi, izmantojot kameras
maksimālo aizvara ātrumu.
Piezīmes
Iestatot kameras aizvara ātrumu lielāku nekā 1/4000 un tad uzņemot attēlu,
fotoattēlā var būt redzamas spilgtas un tumšas svītras.
Lai fotografētu, zibspuldzes jaudas līmeni ieteicams iestatīt uz vismaz
MANUAL 1/2.
27 LV
Fotografēšana ar zibspuldzes
vairākkārtēju nostrādāšanu (MULTI)
Šī zibspuldze var darboties
vairākas reizes, kamēr kameras
aizvars ir atvērts (fotografēšana
ar zibspuldzes vairākkārtēju
nostrādāšanu). Izmantojot
fotografēšanu ar zibspuldzes
vairākkārtēju nostrādāšanu,
vienā fotoattēlā var ietvert
subjekta kustību sēriju.
Lai izmantotu zibspuldzes
vairākkārtējas nostrādāšanas
režīmu, kamera jāiestata M
fotografēšanas režīmā. Citāti,
iespējams, ekspozīcija nebūs
pietiekama.
1
Nospiediet pogu MODE
(), lai tiktu parādīts
zibspuldzes režīma
iestatīšanas ekrāns, un
pēc tam atlasiet [MULTI].

2
Nospiediet pogu Fn,
atlasiet tālāk norādītos
elementus ar virziena
pogām un ar vadības
ritenīti norādiet
iestatīšanas opciju.
 [Hz]: zibspuldzes
vairākkārtējas
nostrādāšanas biežums
 [TIMES]: zibspuldzes
vairākkārtējas
nostrādāšanas atkārtošana
 [LEVEL]: jaudas līmeņa
iestatīšana
LV
28



• Iestatīšanas opcijas
 [Hz]: 1 Hz - 100 Hz
 [TIMES]: 2 - 100, - [LEVEL]: 1/8 - 1/128
Iestatot [TIMES] uz [--],
zibspuldze pastāvīgi darbojas,
tik daudz reižu, cik norādīts
vairākkārtējas zibspuldzes
režīma iestatījumos.
3
Iestatiet kamerā
aizvara ātrumu un
atvērumu.
Minimālajam aizvara
ātrumam jābūt vienādam ar
vairākkārtējas zibspuldzes
nostrādāšanas atkārtošanas
iestatījumos norādīto
skaitu (TIMES), kas dalīts ar
vairākkārtējas zibspuldzes
nostrādāšanas biežumu (Hz).
Piemēram, ja vairākkārtējas
zibspuldzes nostrādāšanas
atkārtošanas iestatījumos
norādītais skaits ir “10” un
vairākkārtējas zibspuldzes
nostrādāšanas biežums ir
“5 Hz”, kameras aizvara min.
ātrumam jābūt 2 sekundes.
4
Pārliecinieties, ka
zibspuldze ir gatava
darbībai, un pēc tam
nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
attēlu.
Lai novērstu attēlu
izplūšanu rokas kustību
dēļ, fotografēšanai ar
vairākkārtēju zibspuldzes
nostrādāšanu ieteicams
izmantot trijkāji.
Maksimālais
atkārtošanas reižu
skaits vairākkārtējas
zibspuldzes
nostrādāšanas režīmā
Tā kā baterijas jauda ir
ierobežota, maksimālais
vairākkārtējas zibspuldzes
nostrādāšanas režīmā
iestatāmais atkārtošanas
reižu skaits atsaucei parādīts
turpmākajās tabulās.
29 LV
LV
Ar sārma baterijām
Jaudas
līmeņi 100 90
1/8
5 5
1/16
8 8
1/32 15 15
1/64 30 30
1/128 60 60
80
5
9
15
32
65
Zibspuldzes darbības biežums (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
“100*” norāda 100 vai vairāk.
Ar niķeļa-hidrīda baterijām (2100 mAh)
Jaudas
līmeņi 100
1/8
5
1/16
8
1/32 17
1/64 32
1/128 63
90
5
8
17
33
65
80
5
9
18
35
70
Zibspuldzes darbības biežums (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
“100*” norāda 100 vai vairāk.
Piezīmes
Maksimālais vairākkārtējas zibspuldzes nostrādāšanas režīmā iestatāmais
atkārtošanas reižu skaits ir atkarīgs no bateriju veida un stāvokļa.
LV
30
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi
(ar radio vai optiskajiem sakariem)
Šī zibspuldze atbalsta 2 veidu
bezvadu sakarus bezvadu
zibspuldzes fotografēšanas
režīmā: radio un optiskos
bezvadu sakarus.
Fotografēšana ar radio
bezvadu zibspuldzi
Fotografēšana ar bezvadu
zibspuldzi ir pieejama,
izmantojot radio sakaru metodi.
Tādējādi ar zibspuldzi iespējams
fotografēt vidē, kurā ir daudz
šķēršļu.
Fotografēšanai ar radio
bezvadu zibspuldzi papildu šai
zibspuldzei nepieciešama cita
zibspuldze vai bezvadu vadības
ierīce/uztvērējs (nav iekļauts
komplektācijā), kas atbalsta radio
bezvadu sakarus.
bezvadu zibspuldzi papildu šai
zibspuldzei nepieciešama cita
zibspuldze, kas atbalsta optiskos
bezvadu sakarus.
Bezvadu sakaru metodes
pārslēgšana
1
Nospiediet pogu
MENU () un ar
virziena pogām
atlasiet [ / SELECT].

Piezīmes
Fotografēšanai ar radio bezvadu
zibspuldzi nepieciešama kamera, kas
atbalsta radio bezvadu sakarus.
Skatiet kameras komplektācijā
iekļautās lietošanas instrukcijas.
Fotografēšana ar
optisko bezvadu
zibspuldzi
Fotografēšana ar bezvadu
zibspuldzi ir pieejama,
izmantojot optisko sakaru
metodi. Tādējādi ar zibspuldzi
iespējams fotografēt vidē, kurā
nav pieejami radio sakari.
Fotografēšanai ar optisko
2
Atlasiet vēlamo
bezvadu sakaru
metodi.
: Radio bezvadu sakari ar
zibspuldzi
: Optiskie bezvadu sakari
ar zibspuldzi
31 LV
LV
Mini statīva
pievienošana un
noņemšana
Kad zibspuldze no kameras
noņemta, lai to iestatītu
un atsevišķi izmantotu
fotografēšanai ar bezvadu
zibspuldzi, pievienojiet ierīcei
mini statīvu.
Mini statīva pievienošana
Mini statīva noņemšana
Lai uzzinātu par atbrīvošanas
pogu un bloķēšanas sviru, skatiet
14. lpp.
LV
32
Padomi
Mini statīvu var pieskrūvēt trijkājim,
izmantojot skrūves caurumu mini
statīvā.
Izmantojiet trijkājī skrūvi, kura ir īsāka
par 5,5 mm. Ja trijkājī tiks izmantota
garāka skrūve, mini statīvu nebūs
iespējams stingri piestiprināt un mini
statīvu var sabojāt.
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi
(ar radio bezvadu sakariem)
Fotografēšana ar radio
bezvadu zibspuldzi
Šī zibspuldze atbalsta radio
bezvadu sakarus fotografēšanai
ar zibspuldzi.
Kamerai pievienotajai vadības
ierīcei norādiet [CMD]; uztvērēja
ierīcei (kamerai nepievienotai
zibspuldzei), kurai zibspuldzes
darbība tiek aktivizēta bez
vadiem, norādiet [RCV].
Padomi
Lai veiktu fotografēšanu ar radio
bezvadu zibspuldzi, vispirms starp
vadības ierīci un uztvērēja ierīci(ēm) jāizveido pāra savienojums
(17. lpp.).
1
Šajā zibspuldzē
nospiediet WL pogu
() un vadības
ierīcei atlasiet [CMD];
uztvērēja ierīcei
atlasiet [RCV].

• Lai norādītu zibspuldzi
kā vadības ierīci, atlasiet
[CMD].

LV
• Lai norādītu zibspuldzi kā
uztvērēja ierīci, atlasiet
[RCV].

Pieejamais radio bezvadu sakaru
attālums starp vadības ierīci un
uztvērēja ierīci ir aptuveni 30 m
(98,4 pēdas). (Noteikts atbilstoši
mūsu mērījumu apstākļiem.)
33 LV
Fotografēšana ar
bezvadu zibspuldzi (ar
uztvērēja ierīci)
2
Šajā zibspuldzē
nospiediet WL pogu
un atlasiet [RCV].
3
Nospiediet pogu
Fn un norādiet šai
zibspuldzei bezvadu
grupu.
4
Pievienojiet
zibspuldzei mini
statīvu (32. lpp.).
5
 Vadības ierīce (CMD)
 HVL-F45RM
Pievienojiet kamerai
citu zibspuldzi, kas
norādīta, kā [CMD]
(vadības ierīce).
Kā vadības ierīci varat izmantot
šo zibspuldzi vai radio bezvadu
ierīci.
Pārliecinieties, vai vadības
ierīces LCD panelī parādīts
[CMD].
Kā vadības ierīci varat norādīt
citu kamerai pievienotu
zibspuldzi vai radio bezvadu
vadības ierīci, un pēc tam
izmantojiet vadības ierīci,
lai aktivizētu šīs kamerai
nepievienotās zibspuldzes
darbību.

1

Kamerā atlasiet
bezvadu (WL)
zibspuldzes režīmu.
Lai kamerā izvēlētos
zibspuldzes režīmu, skatiet
kameras komplektācijā
iekļautās instrukcijas.
LV
34
6
Novietojiet kameru un
šo zibspuldzi.
7
Pārliecinieties,
vai starp kamerai
pievienoto zibspuldzi
(vadības ierīci) un šo
zibspuldzi ir izveidots
bezvadu savienojums
un vai tā ir gatava
darbībai.
Bezvadu savienojums: LINK
lampiņa deg zaļā krāsā.
Gatava darbībai: poga
TEST ierīces aizmugurē deg
oranžā krāsā.
Turklāt, kamēr MENU
iestatījumu ekrānā
vienumam [WL READY
LAMP] atlasīts iestatījums
[ON], mirgo AF indikators
uztvērēja ierīces priekšdaļā.
8
Nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju.
Lai aktivizētu zibspuldzes
testa darbību, vadības ierīcē
nospiediet pogu TEST.
Padomi
• Uztvērēja ierīcēs tiek lietots vadības
ierīces zibspuldzes režīms.
• Lai iestatītu jaudas līmeni un pēc
tam pielāgotu iestatījumus vadības
ierīcē, manuālas zibspuldzes
fotografēšanas režīmā nospiediet
pogu Fn un norādiet [CMD LINK].
Fotografēšana
ar vairākkārtēju
bezvadu zibspuldzes
nostrādāšanu ar
apgaismojuma
koeficienta regulēšanu
Fotografēšanu ar bezvadu
zibspuldzi var veikt, vienlaikus
LV
regulējot apgaismojuma
koeficientu maks. 3 grupām,
tostarp vadības ierīcei un 2 kamerai
nepievienotu zibspuldžu grupām.
Vadības ierīce: HVL-F45RM (šī
zibspuldze) vai radio bezvadu
vadības ierīce
Uztvērēja ierīce (kamerai
nepievienota zibspuldze):
HVL-F45RM (šī zibspuldze) vai
bezvadu uztvērējs



 Vadības ierīce (CMD)
 Bezvadu uztvērējs
 Uztvērēja ierīce (RCV)
• Vadības ierīcē nospiediet pogu
Fn un atlasiet [ON] opcijai
[RATIO CONTROL: OFF].
• Vadības ierīce darbojas kā
zibspuldze A grupā.
• Ja nevēlaties, lai vadības
ierīces zibspuldze nostrādātu,
nospiediet pogu Fn un
CMD
iestatījumam norādiet [OFF].
35 LV
Vadības ierīces
apgaismojuma
koeficienta iestatīšana
Šajā zibspuldzes ierīcē
nospiediet pogu Fn un norādiet
jaudas līmeņa pakāpes
iestatījumu A, B un C grupām.
Piemērs. Ja LCD panelī tiek
parādīts zibspuldzes jaudas līmeņa
koeficients [4:2:1], zibspuldze
katrā grupā nostrādā ar kopējās
zibspuldzes jaudas attiecīgo daļu:
attiecīgi 4/7, 2/7 un 1/7.
Fotografēšana
ar vairākkārtēju
bezvadu zibspuldzes
nostrādāšanu
(fotografēšana ar
zibspuldžu grupu)
Fotografēšanu ar bezvadu
zibspuldzi var veikt maks.
5 grupām, tostarp vadības ierīcei
un 4 kamerai nepievienotu
zibspuldžu grupām. Lai veiktu
fotografēšanu ar zibspuldžu
grupu, zibspuldzes režīma
iestatījumam norādiet [GROUP].
Vadības ierīce: HVL-F45RM (šī
zibspuldze) vai radio bezvadu
vadības ierīce
LV
36
Uztvērēja ierīce (kamerai
nepievienota zibspuldze):
HVL-F45RM (šī zibspuldze) vai
bezvadu uztvērējs
A,B un C grupu zibspuldzes
režīmam var norādīt iestatījumu
[TTL], [MANUAL] vai [OFF]. Taču D
un E grupām var norādīt tikai vai
nu [MANUAL], vai [OFF].
Zibspuldzes grupā ar zibspuldzes
režīma iestatījumu [OFF]
nedarbosies.
Fotografēšanas ar
zibspuldžu grupu
iestatīšana
Nospiediet pogu Fn šajā
zibspuldzē un grupu zibspuldzes
režīma iestatīšanas ekrānā
norādiet zibspuldzes režīma
iestatījumu, zibspuldzes
kompensācijas iestatījumu un
jaudas līmeņa iestatījumu A, B, C,
D un E grupām.


 Zibspuldzes režīma iestatīšana
 Zibspuldzes kompensācija/
jaudas līmeņa iestatīšana
Atsevišķu uztvērēja
ierīču iestatījumu
maiņa (RECEIVER SET)
Lai mainītu bezvadu grupas
iestatījumu un zibspuldzes
pārklājuma (tālummaiņas)
iestatījumu atsevišķām ar
vadības ierīci pārī savienotām
uztvērēja ierīcēm, vadības ierīcē
nospiediet pogu MENU un
norādiet [RECEIVER SET].
  
 Bezvadu savienojuma statuss
 Bezvadu grupas iestatīšana
Atlasiet [A], [B], [C], [D], [E] vai
[OFF].
 Tālummaiņas iestatīšana
Varat mainīt uztvērēja ierīces
tālummaiņas iestatījumu.
Piezīmes par
fotografēšanu ar
bezvadu zibspuldzi,
kurai ir radio bezvadu
sakari
• Fotografējot ar zibspuldzēm,
kas nav pievienotas kamerai,
ADI mērīšanas vietā
automātiski tiek izmantota
P-TTL zibspuldzes mērīšana.
• Vienlaikus var izmantot līdz
15 uztvērēja ierīcēm (kamerai
nepievienotas zibspuldzes).
• Vadības ierīcē nospiediet pogu
MENU, atlasiet [CH SET] un pēc
tam norādiet radio bezvadu
sakariem izmantojamo kanālu.
Ja opcijai [CH SET] atlasīts
[AUTO], ieslēdzot zibspuldzi,
tiks izmantots radio sakaru
nosacījumiem atbilstošais
kanāls.
Piezīmes
Lai vadības ierīce varētu mainīt
atsevišķu uztvērēja ierīču iestatījumus,
katrā uztvērēja ierīcē nospiediet pogu
Fn un opcijai [RCV REMOTE] atlasiet
[ON].
37 LV
LV
Fotografēšana ar bezvadu zibspuldzi
(ar optiskiem bezvadu sakariem)
Fotografēšana ar
optisko bezvadu
zibspuldzi
Šī zibspuldze atbalsta optiskos
bezvadu sakarus fotografēšanai
ar zibspuldzi.
Kamerai pievienotajai zibspuldzei
kā kontrollera ierīcei norādiet
[CTRL]; kamerai nepievienotai
zibspuldzei, kurai zibspuldzes
darbība tiek aktivizēta bez
vadiem kā attālai ierīcei, norādiet
[RMT].
1
Nospiediet WL pogu
() un kontrollera
ierīcei atlasiet [CTRL];
attālai ierīcei atlasiet
[RCV].
• Lai norādītu zibspuldzi kā
kontrollera ierīci, atlasiet
[CTRL].

• Lai norādītu zibspuldzi kā
attālo ierīci, atlasiet [RMT].


Novietojiet kontrollera un attālo
ierīci 5 m rādiusā no subjekta.
LV
38
Fotografēšana ar
bezvadu zibspuldzi
(ar attālo ierīci)
2
Kā kontrollera ierīci varat
norādīt citu kamerai pievienotu
zibspuldzi vai iebūvētu
kameras zibspuldzi, un pēc
tam izmantojiet kontrollera
ierīci, lai aktivizētu šīs kamerai
nepievienotās zibspuldzes
darbību.

Lai kamerā izvēlētos
zibspuldzes režīmu, skatiet
kameras komplektācijā
iekļautās instrukcijas.
3
Noņemiet šo zibspuldzi
no kameras (14. lpp.)
un pievienojiet ierīcei
mini statīvu (32. lpp.).
4
Atbrīvojiet kameras
iebūvēto zibspuldzi vai
pievienojiet kamerai
citu zibspuldzi.



 Iebūvēta zibspuldze
 Kontrollera ierīce (CTRL)
 HVL-F45RM
• Pārliecinieties, vai šīs
zibspuldzes ierīces LCD
panelī parādīts [RMT].
Ja tiek parādīts [CTRL],
nospiediet WL pogu un
mainiet iestatīšanas opciju
uz [RMT].
• Pārliecinieties, vai kamerai
pievienotā zibspuldze ir
norādīta kā kontrollera
ierīce. Detalizētu
informāciju skatiet
pievienotās zibspuldzes
komplektācijā iekļautajās
lietošanas instrukcijās.
Kā vadības ierīci varat izmantot
A veida stiprinājuma kameras
iebūvēto zibspuldzi vai citu
zibspuldzes modeli (HVL-F20M,
HVL-F32M, HVL-F43M, HVLF60M utt.), kuru var iegādāties
atsevišķi.
1
Kamerā atlasiet bezvadu
(WL) zibspuldzes režīmu.
Pievienojiet šo
zibspuldzi kamerai un
ieslēdziet abas ierīces.
5
Novietojiet kameru un
šo zibspuldzi.
39 LV
LV
6
Pārliecinieties, vai
kamerai pievienotā
zibspuldze (kontrollera
ierīce) un šī zibspuldze
ir gatava darbībai.
Kad šī zibspuldze ir gatava
darbībai, poga TEST ierīces
aizmugurē deg oranžā
krāsā. Turklāt, kamēr
MENU iestatījumu ekrānā
vienumam [WL READY
LAMP] atlasīts iestatījums
[ON], mirgo AF indikators
uztvērēja ierīces priekšdaļā.
7
Nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju.
• Lai testa zibspuldzi
izmantotu kopā ar
kameras zibspuldzi, skatiet
kameras komplektācijā
iekļautās instrukcijas.
• Ja šī zibspuldze
nenostrādā, mainiet
kameras, šīs zibspuldzes
un subjekta novietojumu;
vai pavērsiet šīs
zibspuldzes bezvadu
vadības signāla uztvērēju
pret kameru.
LV
40
Fotografēšana
ar vairākkārtēju
bezvadu zibspuldzes
nostrādāšanu ar
apgaismojuma
koeficienta regulēšanu
Fotografēšanu ar bezvadu
zibspuldzi var veikt, vienlaikus
regulējot apgaismojuma
koeficientu maks. 3 grupām,
tostarp kontrollera ierīcei un
2 kamerai nepievienotu
zibspuldžu grupām.
Kontrollera ierīce: HVL-F45RM (šī
zibspuldze)
Attālā ierīce (kamerai
nepievienota zibspuldze):
HVL-F45RM (šī zibspuldze) vai cits
zibspuldzes modelis, kas atbalsta
optiskos bezvadu sakarus



 Kontrollera ierīce (CTRL)
 Attālā ierīce (RMT)
 Attālā ierīce (RMT2)
• Kontrollera ierīcē nospiediet
pogu Fn un atlasiet [ON]
opcijai [RATIO CONTROL: OFF].
• Kamerai nepievienotas
zibspuldzes (attālās ierīces)
var iedalīt 2 grupās (RMT
un RMT2). Attālajā ierīcē
nospiediet pogu Fn un mainiet
bezvadu grupas iestatījumu.
• Ja nevēlaties, lai vadības
ierīces zibspuldze nostrādātu,
nospiediet pogu Fn un
CMD
iestatījumam norādiet [OFF].
Kontrollera ierīces
apgaismojuma
koeficienta iestatīšana
Šajā zibspuldzes ierīcē nospiediet
pogu Fn un norādiet jaudas
līmeņa koeficienta iestatījumu
CTRL, RMT un RMT2 ierīcēm.
Piemērs. Ja LCD panelī tiek
parādīts zibspuldzes jaudas
līmeņa koeficients [4:2:1],
zibspuldze katrā grupā nostrādā
ar kopējās zibspuldzes jaudas
attiecīgo daļu: attiecīgi 4/7, 2/7
un 1/7.
• Kad kontrollera ierīce ir
MANUAL zibspuldzes režīmā,
tā tiek darbināta ar norādīto
zibspuldzes jaudu.
Piezīmes par
fotografēšanu ar
bezvadu zibspuldzi,
kurai ir optiskie
bezvadu sakari
• Fotografēšanas ar bezvadu
zibspuldzi laikā zibspuldzes
mērītājs vai krāsu mērītājs nav
LV
pieejams, jo zibspuldzē aktivizēts
iepriekšējas zibspuldzes režīms.
• Ja šīs zibspuldzes, kas tiek
izmantota kā attālā ierīce,
zibspuldzes pārklājumam
(tālummaiņai) norādīts [AUTO],
zibspuldzes pārklājums
automātiski tiek iestatīts uz
24 mm.
• Fotografējot ar zibspuldzēm, kas
nav pievienotas kamerai, ADI
mērīšanas vietā automātiski tiek
izmantota P-TTL zibspuldzes
mērīšana.
• Vienlaikus var izmantot
vairākas attālās ierīces (kamerai
nepievienotas zibspuldzes).
• Ja attālās ierīces (kamerai
nepievienotas zibspuldzes)
iestatītas MANUAL zibspuldzes
režīmā, katrai ierīcei ir savs
zibspuldzes jaudas līmenis.
• Visām fotografēšanas ar bezvadu
zibspuldzi ierīcēm jāizmanto
viens bezvadu kanāls (CH). Šajā
zibspuldzes ierīcē bezvadu
kanālu var norādīt, nospiežot
pogu MENU un atlasot [
CH
SET].
41 LV
Izgaismošana video uzņemšanai
(LED apgaismojums)
Video uzņemšanas laikā šīs
zibspuldzes LED apgaismojumu
var izmantot kā gaismas
avotu. Vidē ar nepietiekamu
apgaismojumu, piemēram,
iekštelpās, tas palīdz radīt
dabiskas gaismas un ēnas,
papildinot video 3D efektus.
LED apgaismojuma
izmantošana
1
Nospiediet pogu
MENU () un atlasiet
[LIGHT MODE].

2
Nospiediet vidējo
pogu, lai ieslēgtu LED
apgaismojumu.
Lai to izslēgtu, nospiediet
vidējo pogu vēlreiz.
3
Regulējiet LED
spilgtumu ar vadības
ritenīti.
• Kamēr deg ierīces LED
apgaismojums, zibspuldzes
režīma indikators ( )
kamerā netiek parādīts
(proti, kameras zibspuldze
ir atspējota).
• Atkarībā no kameras,
objektīva un video
uzņemšanas spilgtuma
iestatījumiem, iespējams,
nebūs pareizs baltās
krāsas līdzsvars. Šādā
gadījumā regulējiet šo
līdzsvaru kamerā.
• Lai ieslēgtu LED
apgaismojumu, nospiediet
pogu MENU.
Piezīmes
Ņemiet vērā, ka LED staru kūli var
ierobežot objektīva gals (atkarībā no
kamerai pievienotā objektīva lieluma).
LV
42
Testa zibspuldzes izmantošana
Testa zibspuldzi iespējams izmantot, pirms sākt fotografēšanu. Ja
fotografēšanai ar manuālu zibspuldzi plānojat izmantot zibspuldzes
mērītāju (26. lpp.), pirms fotografēšanas noteikti jāizmanto testa
zibspuldze.
Kad poga TEST () deg oranžā krāsā, nospiediet pogu TEST.
LV

• Izgaismota oranžā poga TEST norāda, ka zibspuldze ir gatava
darbībai.
• Testa zibspuldzes jauda atkarīga no katrā zibspuldzes režīmā
norādītā zibspuldzes jaudas līmeņa. Fotografēšanas ar TTL
zibspuldzi laikā šī zibspuldze nostrādā ar GN, kas līdzvērtīgs 2.
• Izmantojot testa zibspuldzes funkciju, iespējams priekšskatīt
subjekta ēnas (modelēšanas zibspuldze). Modelēšanas
fotografēšanai šajā zibspuldzes ierīcē atlasiet [3TIMES] vai [4SEC]
(pastāvīga zibspuldzes darbība ar vienmērīgiem 4 sekunžu gariem
intervāliem). Lai zibspuldzes ierīcē mainītu testa zibspuldzes
iestatījumu, nospiediet pogu MENU, atlasiet [TEST] un pēc tam
mainiet iestatīšanas opciju.
• Ja testa zibspuldzes iestatījumā norādīts [1TIME] vai [GROUP],
nospiediet un turiet pogu TEST, lai testa zibspuldzi izmantotu
noteiktu reižu skaitu ar MULTI zibspuldzes režīmā norādīto
zibspuldzes biežumu un jaudu.
• Izmantojot radio bezvadu fotografēšanas režīmu, vadības ierīcē
nospiediet testa zibspuldzes pogu, lai aktivizētu uztvērēja ierīču
darbību atbilstoši testa zibspuldzes iestatījumam vadības ierīcē.
• Ja šī zibspuldzes ierīce radio bezvadu fotografēšanai norādīta kā
vadības ierīce, kad visas zibspuldzes, tostarp arī uztvērēja ierīces,
būs gatavas darbībai, poga TEST degs oranžā krāsā.
43 LV
Zibspuldzes pārklājuma
(tālummaiņas) izvēle
Automātiska zibspuldzes pārklājuma (automātiskās
tālummaiņas) izvēle
Šī zibspuldzes ierīce automātiski atlasa piemēroto zibspuldzes
pārklājumu pievienotās kameras objektīva fokālajam garumam
diapazonā no 24 mm līdz 105 mm (automātiskā tālummaiņa).
Lielākajā daļā laika zibspuldzes pārklājums manuāli nav jāizvēlas.
Ja kā zibspuldzes (tālummaiņas) iestatījums LCD panelī tiek parādīts
[AUTO], automātiskās tālummaiņas funkcija ir iespējota.
• Ja iespējotas automātiskās tālummaiņas funkcijas laikā lietojat
objektīvu, kura fokālais garums ir mazāks nekā 24 mm, LCD panelī
mirgos [WIDE].
Šādā gadījumā ieteicams izmantot zibspuldzes iebūvēto plato
paneli. Lai izmantotu plato paneli, saudzīgi izvelciet plato paneli
kopā ar gaismu atstarojošo loksni, nolokiet plato paneli, lai tas
nosegtu zibspuldzes lampu, un pēc tam iebīdiet gaismu atstarojošo
loksni zibspuldzē.
• LCD panelī tiek parādīts [WIDE].
• Ievelkot plato paneli, iebīdiet to līdz galam atpakaļ zibspuldzes
ierīcē un pārliecinieties, ka LCD panelī vairs nav redzams [WIDE].
• Izvelkot iebūvēto plato paneli, neizmantojiet pārmērīgu spēku, jo
tādā veidā plato paneli var sabojāt.
LV
44
• Fotografējot 2D objektu no priekšpuses ar objektīvu, kura fokālais
garums ir mazāks nekā 18 mm, ekrāna perifērā daļa var šķist
mazliet tumšāka, jo ekrāna centrā un perifērijā zibspuldzes gaismas
intensitāte atšķiras.
• Izmantojot platleņķa objektīvu, kura fokālais garums ir mazāks nekā
15 mm, ekrāna perifērija var šķist tumšāka.
• LCD panelī redzamais fokālais garums norāda 35 mm fokālo
garumu.
• Šī zibspuldzes ierīce neatbalsta 16 mm F2.8 Fisheye objektīva skata LV
leņķi.
• Pirms šīs zibspuldzes ierīces ievietošanas komplektācijā iekļautajā
somā noteikti iebīdiet ierīcē plato paneli un gaismu atstarojošo
loksni.
Manuāla zibspuldzes pārklājuma (manuālas
tālummaiņas) izvēle
Zibspuldzes ierīces pārklājumu var atlasīt manuāli neatkarīgi no
izmantotā objektīva fokālā garuma (manuālā tālummaiņa).
Nospiediet pogu ZOOM () un ar virziena pogām atlasiet zibspuldzes
pārklājumu.

45 LV
Zibspuldzes izkliedes iestatīšana
Lai norādītu zibspuldzes izkliedes veidu, nospiediet pogu MENU un
atlasiet [FLASH DISTRIBUT.]. (Zibspuldzes izkliedes iestatījums tiek
lietots zibspuldzes pārklājumam neatkarīgi no tā, vai tas atlasīts
automātiski vai manuāli.)
STD:
CENTER:
EVEN:
zibspuldzes pārklājums ar standarta zibspuldzes izkliedi
zibspuldzes pārklājums ar vadošajiem skaitļiem piešķirtu
prioritāti
zibspuldzes pārklājums ar platākai perifērijai piešķirtu
prioritāti
Piezīmes
Atkarībā no fotografēšanai norādītā fokālā garuma ekrāna perifērija var šķist
tumšāka. Šādā gadījumā mainiet zibspuldzes izkliedes veidu.
LV
46
Fotografēšana ar gaismu
atstarojošu zibspuldzi
Virzot zibspuldzes ierīces lampu
pret istabas griestiem vai sienu
nevis tieši pret subjektu, subjektu
var apgaismot ar atstarotu
gaismu, tādējādi samazinot
ēnu intensitāti un radot ekrānā
maigāku gaismu.
Objektīva
fokālais
garums
Vismaz 70 mm
28–70 mm
Ne vairāk par
28 mm
Gaismas
atstarošanās
leņķis
30°, 45°
60°
75°, 90°
LV
Padomi
Fotografēšanai ar gaismu atstarojošu
zibspuldzi pieejama arī ātras darbības
sinhronizācija.
1
Pavērsiet zibspuldzes
lampu uz augšu.
Skats no augšpuses
2
Nospiediet pogu
MODE un atlasiet [TTL].
3
Nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju.
Zibspuldzes LCD panelī
redzams , lai norādītu, ka
aktīvs gaismu atstarojošas
fotografēšanas režīms.
47 LV
Gaismu atstarojošās
loksnes izmantošana
Gaismu atstarojošā loksne izceļ
subjekta acis un subjekta izskatu
padara dinamiskāku.
1
Tuvplāna fotografēšana
Fotografējot objektus, kuri atrodas
0,7–1,0 m attālumā no kameras,
nedaudz nolieciet zibspuldzes
lampu uz leju, lai nodrošinātu
precīzu apgaismojumu.
Uzmanīgi izvelciet
plato paneli.
Tiek izvilkta arī gaismu
atstarojošā loksne. Iebīdiet
atpakaļ tikai plato paneli.
1
2
Pavērsiet zibspuldzes
lampu uz augšu par
90 grādiem.
3
Nospiediet pogu
MODE un atlasiet [TTL].
4
Nospiediet aizvara
pogu, lai uzņemtu
fotogrāfiju.
LV
48
Pavērsiet zibspuldzes
lampu uz leju par
8 grādiem.
• Fotografējot subjektu,
kas atrodas 0,7 m
attālumā, noņemiet no
kameras zibspuldzi un
izmantojiet to atsevišķi
no kameras (nav iekļauta
komplektācijā) (39. lpp.),
vai arī izmantojiet makro
dubulto zibspuldzi jeb riņķa
zibspuldzi (nav iekļauta
komplektācijā).
• Ja kamerai pievienots garš
objektīvs, zibspuldzes staru
kūli var ierobežot objektīva
gals.
Par AF izgaismojumu
Ja kameras spilgtuma vai kontrasta iestatījums nav pietiekams
subjekta fotografēšanai, līdz pusei nospiežot aizvara pogu
automātiskai fokusēšanai, zibspuldzes priekšdaļā iedegsies AF
izgaismojums (LED apgaismojums). AF izgaismojums paredzēts,
lai būtu vieglāk iestatīt automātisko fokusēšanu.
LV
• AF izgaismojums darbojas, pat ja LCD panelī parādīts [
].
• Ja vēlaties nomainīt AF izgaismojuma spilgtumu, nospiediet pogu
MENU, atlasiet [AF LED LEVEL] un pēc tam [HIGH] vai [LOW].
• Lai atspējotu AF izgaismojumu, izmantojiet kameras izvēlni, lai
izgaismojumu izslēgtu.
• Ja zibspuldzes AF izgaismojums deg, kameras AF izgaismojums ir
atspējots.
• Ja kamera darbojas pastāvīgas automātiskās fokusēšanas
(Continuous AF) režīmā (kamera fokusējas uz objektu, kas
pārvietojas), AF izgaismojums nedeg.
• Ja objektīva fokālais garums ir lielāks nekā 300 mm, iespējams,
AF izgaismojums nedegs. Turklāt, ja zibspuldze no kameras tiek
noņemta, AF izgaismojums nedegs.
• Atkarībā no kameras, kurai pievienota zibspuldze, iespējams, AF
izgaismojums nedegs.
49 LV
Pielāgotu taustiņu piešķiršana
Dažām vadīklām darbību pultī
iespējams piešķirt vēlamo
funkciju: virziena pogas, vidējā
poga un vadības ritenītis.
1
2
Atlasiet vajadzīgo
vadīklu ar virziena
pogām.
3
Izvēlieties piešķiramo
funkciju.
Nospiediet pogu
MENU () un atlasiet
[CUSTOM KEY].

Grupas
Piešķiramās
funkcijas
MODE
Apraksti
Zibspuldzes režīma iestatīšana
Jaudas līmeņa iestatīšana
Zibspuldzes pārklājuma
(tālummaiņas) iestatīšana
ierīces
CMD/CTRL FLASH Vadības/kontr.
zibspuldzes iestatīšana
FLASH DISTRIBUT. Zibspuldzes izkliedes iestatīšana
Ātras darbības sinhronizācijas
HSS
iestatīšana
koeficienta
RATIO CONTROL Apgaismojuma
iestatīšana
Jaudas līmeņa koeficienta
RATIO VALUE
iestatīšana
Grupas zibspuldzes režīma
MODE(GROUP)
iestatīšana
LED apgaismojuma ON/OFF
LIGHT MODE
iestatīšana
RECALL
Atmiņas izsaukšana
Režīma/iestatījuma vērtības reģ.
MEMORY
atmiņā
WL MODE
Bezvadu režīma iestatīšana
RECEIVER SET
Uztvērēja iestatījumi
GROUP
Bezvadu grupas iestatīšana
RCV REMOTE
Uztvērēja attāla iestatīšana
Radio vadīta bezvadu CH
CH SET
iestatīšana
Optiski vadīta bezvadu CH
CH SET
iestatīšana
OTHERS NOT SET
Nav iestatījuma
/LEVEL
ZOOM
LV
50
Ritenītis un pogas
Ritenītis Vidus Pa kr. Pa labi Augšup Lejup
  
 *


*







*

-





-





-





-





-





-





-





-





-





-








*











-





-





*
*




*Rūpnīcas noklusējuma iestatījums
Reģistrēšanas/atsaukšanas atmiņā
iestatījumi
Lai atsauktu
[MR1] vai [MR2] iespējams
reģistrēt vienu no biežāk
izmantotajiem režīmiem vai
vērtību kombinācijas.
1
Lai reģistrētu
1
Nospiediet pogu
MENU un atlasiet
[MEMORY].
LV
2

2
Nospiediet pogu
Fn un atlasiet
atmiņas iestatījuma
atsaukšanas elementu.
Atlasiet [MR1] vai
[MR2].
Ar vadības ritenīti
atlasiet [MR1] vai
[MR2].
• Lai mainītu atmiņas
iestatījumu, atsauciet un
mainiet šo iestatījumu;
pēc tam reģistrējiet
šo iestatījumu vēlreiz,
izmantojot [MEMORY].
• Ja neplānojat izmantot
reģistrēto atmiņas
iestatījumu, atlasiet [OFF].
• Kad tiek atsaukts atmiņas
iestatījums, [RESET] MENU
iestatījumu ekrānā ir
atspējots.
51 LV
Piezīmes par lietošanu
Fotografēšanas laikā
• Šī zibspuldze ģenerē spēcīgu
gaismu, tāpēc to nedrīkst lietot
tieši acu priekšā.
• Lai nepieļautu uzkaršanu, kā
arī kameras un zibspuldzes
stāvokļa pasliktināšanos,
nelietojiet zibspuldzi īsā laika
sprīdī 20 reizes bez pārtraukuma.
(Ja jaudas līmenis ir 1/32, tad
40 reizes bez pārtraukuma.) Ja
īsā laika sprīdī zibspuldze tiek
nepārtraukti darbināta līdz šim
reižu skaita ierobežojumam,
pārtrauciet zibspuldzes lietošanu
un atdzesējiet to vismaz
10 minūtes.
• Bezvadu fotografēšanas laikā
šī zibspuldze var darboties
neprognozējami, jo ierīce
neuztver sakaru signālus
no kamerai nepievienotas
zibspuldzes tās atrašanās
vietas dēļ. Šādā gadījumā
mainiet kamerai nepievienotās
zibspuldzes atrašanās vietu vai
bezvadu kanāla iestatījumu.
• Neievietojiet somā vai citur šo
zibspuldzi ar pievienotu kameru.
Tas var izraisīt nepareizu šīs
zibspuldzes vai kameras darbību.
• Netransportējiet šo zibspuldzi ar
tai piestiprinātu kameru. Tas var
izraisīt nepareizu darbību.
• Nelietojiet zibspuldzi cilvēku
tuvumā, ja, fotografējot ar
atstarošanu, grozāt zibspuldzes
lampu. Zibspuldzes gaisma
LV
52
var sabojāt redzi, bet karstā
zibspuldzes lampa var izraisīt
apdegumus.
• Pagriežot zibspuldzes lampu,
uzmanieties, lai grozāmajā daļā
neiespiestu pirkstus. Iespējama
savainošanās.
• Šī kamera ir izstrādāta, lai tā būtu
noturīga pret putekļiem un pret
ūdens šļakatām, bet šī kamera
nav ne ūdensdroša, ne arī
aizsargāta pret ūdens šļakatām.
• Aizverot bateriju nodalījuma
vāciņu, stingri spiediet to
uz iekšu, vienlaikus pilnībā
bīdot pāri. Uzmanieties, lai
nesavainotos, iespiežot pirkstu ar
bateriju nodalījuma vāciņu, kad
to aizverat.
Baterijas
• Atkarībā no temperatūras un
glabāšanas apstākļiem LCD
panelī, iespējams, tiek rādīts
mazāks baterijas uzlādes līmenis,
salīdzinot ar baterijas faktisko
ietilpību. Pēc dažām zibspuldzes
lietošanas reizēm redzamais
baterijas uzlādes līmenis var atkal
atbilst pareizajai vērtībai.
• Niķeļa-metāla hidrīda baterijas
var pēkšņi izlādēties. Ja sāk
mirgot maza bateriju lādiņa
indikators vai attēlu uzņemšanai
vairs nevar izmantot zibspuldzi,
nomainiet vai atkārtoti uzlādējiet
akumulatorus.
• Nelietojiet litija jonu baterijas,
jo, zibspuldzei nostrādājot
atkārtoti, baterijas uzkarst un
zibspuldze vairs nenostrādās.
• Atkarībā no tā, cik ilgs
laiks pagājis kopš bateriju
ražošanas brīža, jaunu bateriju
nodrošinātais zibspuldzes
lietošanas biežums un zibšņu
skaits var atšķirties no tabulā
redzamā.
• Mainot baterijas, izņemiet
baterijas/akumulatorus tikai
pēc barošanas izslēgšanas un
vairāku minūšu nogaidīšanas.
Atkarībā no to veida baterijas
var būt karstas. Izņemiet
uzmanīgi.
• Ja kameru ilglaicīgi nelietosit,
izņemiet baterijas un
novietojiet uzglabāšanai.
Temperatūra
• Zibspuldzi var izmantot 0–40 °C
temperatūras diapazonā.
• Nepakļaujiet zibspuldzi ļoti
augstām temperatūrām
(piemēram, tiešiem saules
stariem transportlīdzeklī) vai
augstam mitruma līmenim.
• Lai nepieļautu kondensāta
veidošanos uz zibspuldzes,
ievietojiet to noslēgtā plastikāta
maisiņā, ja no aukstas vietas
to ienesat siltā vietā. Pirms
izņemat no maisiņa, ļaujiet tai
sasilt līdz telpas temperatūrai.
• Bateriju jauda zemā temperatūrā
samazinās. Uzņemot aukstos
laika apstākļos, kameru un
rezerves baterijas turiet siltā
iekškabatā. Aukstu laikapstākļu
gadījumā maza bateriju lādiņa
indikators var mirgot pat tad,
ja vēl ir atlikusi daļa enerģijas.
Uzsilstot līdz normālai darba
LV
temperatūrai, baterijas atgūs
daļu no savas jaudas.
Apkope
• Atvienojiet šo ierīci no kameras.
Tīriet zibspuldzi ar sausu,
mīkstu drāniņu. Ja zibspuldze
ir nonākusi saskarē ar smiltīm,
slaucīšana sabojās virsmu,
tāpēc ir jāveic uzmanīga
tīrīšana ar gaisa pūtēju. Ja
rodas sarežģīti notīrāmi traipi,
izmantojiet mīkstu drāniņu,
kas nedaudz samitrināta ar
ūdeni vai remdenu ūdeni,
un pēc tam noslaukiet ierīci
ar sausu, mīkstu drāniņu.
Nekad nelietojiet spēcīgus
šķīdinātājus, piemēram,
atšķaidītāju vai benzīnu, jo tie
var sabojāt virsmas apdari.
• Ja uz objektīva vai zibspuldzes
lampas ir palikuši pirkstu
nospiedumi vai ir pielipuši gruži,
ieteicams uzmanīgi noņemt
visus netīrumus un pēc tam
objektīvu vai zibspuldzes lampu
noslaucīt ar mīkstu drāniņu.
53 LV
Specifikācijas
Vadošais skaitlis
Normāla zibspuldzes/STD zibspuldzes izkliede (ISO 100)
Manuālais zibspuldzes režīms/35 mm formāts
Zibspuldzes pārklājuma iestatījums (mm)
Jaudas
līmenis
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
105
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Kad pievienots platais panelis.
APS-C formāts
Zibspuldzes pārklājuma iestatījums (mm)
Jaudas
līmenis
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
105
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5.1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Kad pievienots platais panelis.
LV
54
HSS plakana zibspuldzes/STD zibspuldzes izkliede (ISO 100)
Manuāla zibspuldze/35 mm formāts
Zibspuldzes pārklājuma iestatījums (mm)
Aizvara
ātrums
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
105
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
* Kad pievienots platais panelis.
APS-C formāts
Zibspuldzes pārklājuma iestatījums (mm)
Aizvara
ātrums
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
105
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Kad pievienots platais panelis.
55 LV
LV
Radio bezvadu funkcijas:
Frekvenču josla: 2,4 GHz
Kanālu skaits: 14 kanāli
Sakaru attālums: aptuveni 30 m (98,4 pēdas) (Noteikts atbilstoši mūsu
mērījumu apstākļiem.)
• Iepriekš norādītais attālums ir spēkā apstākļos, kur nav šķēršļu,
ekranizācijas un radio viļņu traucējumu.
• Atkarībā no izstrādājumu novietojuma apkārtējās vides un laika
apstākļiem sakaru attālums var būt mazāks.
Biežums/atkārtošanas reižu skaits
Sārma
Niķeļa hidrīda
Biežums (s)
Apm. 0,1–2,5
Apm. 0,1–2,0
Atkārtošana (reizes)
Apm. 210 vai vairāk
Apm. 270 vai vairāk
• Atkārtošanas reižu skaits ir aptuvenais iespējamais,
pirms jaunas baterijas pilnībā izlādējas.
Zibspuldzes
vadība
Zibspuldzes vadība ar iepriekšēju zibspuldzi (P-TTL/
ADI)
Nepārtrauktas
zibspuldzes
darbības
veiktspēja
40 zibšņi — 10 zibšņi sekundē
(parastā zibspuldze, jaudas līmenis 1/32, 105 mm,
niķeļa metāla hidrīda baterija)
AF izgaismojums Automātiskā zibspuldze zemā kontrastā un zemā
spilgtumā
Darbības diapazons (ja pievienots 50 mm objektīvs
ar atvērumu F5.6 un zibspuldzes [AF LED LEVEL] ir
norādīts kā [HIGH])
Vidējā zona (aptuveni): no 0,5 m līdz 6 m (no 1
pēdas 7 3/4 collām līdz 19 pēdām 8 1/4 collām)
Perifērās zonas (aptuveni): no 0,5 m līdz 3 m (no 1
pēdas 7 3/4 collām līdz 9 pēdām 10 1/8 collām)
LV
56
LED
apgaismojums
Vidusdaļas spilgtuma intensitāte: apm. 400 lx 0,5 m
(1 pēda 7 3/4 collas) attālumā vai apm. 100 lx 1 m
(3 pēdas 3 3/8 collas) attālumā
Apgaismojuma attālums: apm. 1 m (3 pēdas 3 3/8
collas) (ierakstot filmas, iestatīts uz ISO 3200 un F5.6)
Atbalstītais fokusa garums: 35 mm (35 mm formāta
skata leņķis)
Nepārtraukta apgaismojuma laiks: apm. 4 stundas
(izmantojot AA sārma baterijas, ar vidēju spilgtuma LV
intensitāti)
Krāsu temperatūra: apm. 5 500 K
Darba
temperatūra
no 0 °C līdz 40 °C
Uzglabāšana
temperatūra
–20 °C–+60 °C (–4 °F–+140 °F)
Izmēri (aptuv.)
69,4 mm × 113,7 mm × 88,3mm (2 3/4 collas
× 4 1/2 collas × 3 1/2 collas) (p/a/dz.)
Masa (aptuveni) 317 g (11,2 unces) (bez baterijām)
Enerģijas prasībasDC 6 V
Ieteicamās
baterijas/
akumulatori.
Četras LR6 (AA lieluma) sārma baterijas
Četras AA lieluma uzlādējamas niķeļa-metāla
hidrīda baterijas
Iekļ. vienības
Zibspuldze (1), savienotāja aizsargvāciņš (1), mini
statīvs (pārnēsāšanas somā) (1), pārnēsāšanas
soma (1), drukātas dokumentācijas komplekts
Skaitlis iekavās norāda daudzumu.
Šajās lietošanas instrukcijās norādītās funkcijas atbilst mūsu
uzņēmuma testēšanas apstākļiem.
Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez brīdinājuma.
Preču zīmes
Vairāku saskarņu ligzda ir Sony Corporation preču zīme.
57 LV
© 2017 Sony Corporation
Printed in China
Download PDF

advertising