Sony | VCT-CSM1 | Sony VCT-CSM1 Fotoaparato jungties tvirtinimas Naudojimo instrukcijos

4-568-708-01(1)
(LT-LV-EE)
Kameros kontaktinė jungtis
Kameras ligzdas stiprinājums
Kaamerapesa kinnitus
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
© 2015 Sony Corporation
VCT-CSM1

Lietuvių
Dalys (žr.  pav.)



 Trikojo varžtas  Vertikali linija
Montavimas (žr.  pav.)
Pastaba
• Šis gaminys yra tik kameroms skirtas priedas, kurį naudojant
galima valdyti kelias kameras.
• Reikia stebėti, kad bendrasis tvirtinamų kamerų ir priedų svoris,
tenkantis šio gaminio trikojo varžtui, nesiektų 300 g.
• Naudojant šį gaminį bendrasis dviejų kamerų ir priedo svoris
turi nesiekti 1,8 kg.
Latviski
Daļu identificēšana (sk. attēlu )
 Trijkāja skrūve  Vertikāla līnija
Uzstādīšana (sk. attēlu )
Piezīme
• Šī ierīce ir tikai kameras piederums, kas atbalsta vairāku kameru
vadības funkciju.
• Kameras un piederumus šīs ierīces trijkāja skrūvei pievienojiet
tā, lai kopējā masa būtu mazāka par 300 g.
• Izmantojiet šo ierīci tā, lai abu kameru un piederuma kopējā
masa būtu mazāka par 1,8 kg.
Eesti
Osade tuvastamine (vt joonist )
 Statiivi kruvi  Vertikaaljoon
Paigaldus (vt joonis )
Märkus
• See seade on ainult sellele kaamerale mõeldud tarvik, mis
toetab mitme kaamera juhtimise funktsiooni.
• Paigaldage kaamerad ja tarvikud nii, et selle seadme statiivi
kruvile mõjuv kogukaal jääb alla 300 g.
• Kasutage seadet nii, et kahe kaamera ja tarviku kogukaal
jääb alla 1,8 kg.

Download PDF

advertising