Sony | DCR-DVD110E | Sony DCR-DVD110E Инструкции за експлоатация

3-285-367-11(1)
Работа с вашата
видеокамера 11
Цифрова видеокамера
Подготовка за
експлоатация 19
Запис/Възпроизвеждане 34
Ръководство за експлоатация
Редактиране 50
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
Работа с носителя за
запис 66
Настройки на вашата
видеокамера 78
Използване на
компютър 97
Отстраняване на
проблеми 101
Допълнителна 114
информация
Бърза справка 129
© 2008 Sony Corporation
Прочетете това ръководство преди да започнете
работа с видеокамерата
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието
на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптични инструменти
с този продукт увеличава риска от
нараняване за очите ви. Употребата на на
настройки, извършването на процедури
или работата с усройството по начин,
различен от описания в това ръководство, може да доведе до опасно излагане на
радиация.
Сменяйте батерията единствено
с определения вид. В противен
случай може да причините пожар
или да се нараните.
2
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на видеокамерата.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм прекъсне трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB, и т.н.).
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърлите този продукт
на правилното място, вие предотвратите
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продута. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
(DCR- DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделително
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. Ако е
наложително продуктът да бъде постоянно
свързан с батерията поради наличие на определени мерки за безопасност или интегритет
на данните, то е необходимо батерията да
бъде сваляна само в квалифициран сервиз. За да
се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота на устройството
предайте продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране
на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележки за потребители в държави, попадащи под условията на
Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или гаранцията на продукта,
моля, обръщайте се към адресите, указани в
отделните ръководства или в гаранционните
документи.
Продължава ,
3
Прочетете това ръководство преди да започнете работа с видеокамерата (Продължение)
Бележки относно употребата
Вашата видеокамера е снабдена с два
вида ръководства за експлоатация.
– “Ръководство за експлоатация” (Този
наръчник)
– “PMB Ръководство”, касаещо използването на видеокамерата със свързан
компютър (намира се на приложения
CD-ROM) (стр. 97)
Видове дискове, които можете да
използвате с вашата видеокамера
Можете да използвате само следните
дискове.
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Използвайте дискове, които притежават обозначенията, описани по-долу. За
подробности вижте стр. 12.
За по-голяма надеждност относно записа/възпроизвеждането, препоръчваме ви
да използвате Sony дискове или дискове
с обозначението
(за VIDEO
CAMERA).
* В зависимост от мястото, от което сте
закупили диска, възможно е дискът да има
обозначението
.
Забележки
• Използването на дискове, различни от гореспоменатите, може да доведе до незадоволителен запис/възпроизвеждане или е възможно
да не успеете да махнете диска от вашата
видеокамера.
4
Видове “Memory Stick”, които можете
да използвате с вашата видеокамера
• За запис на движещи се изображения,
препоръчваме ви да използвате “Memory
Stick PRO Duo” с размер 512 МВ или
повече, който има следната маркировка:
(“Memory Stick
–
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
Използване на видеокамерата
• Не дръжте видеокамерата за следните
части и за капачетата на жаковете.
Визьор
LCD екран
* Можете да използвате носители с или без
маркировка Mark2.
• За времената за запис на “Memory Stick
PRO Duo” вижте стр. 58.
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Можете да използвате този размер с
вашата видеокамера.)
“Memory Stick”
(Не можете да използвате този носител с вашата видеокамера.)
• “Memory Stick PRO Duo” и “Memory
Stick PRO-HG Duo” са означени в това
ръководство с името “Memory Stick
PRO Duo”.
• Не можете да използвате друг вид
памет, освен споменатия по-горе.
• “Memory Stick PRO Duo” може да бъде
използван само с “Memory Stick PRO”съвместимо оборудване.
• Не прикрепяйте етикети или подобни
на “Memory Stick PRO Duo” или Memory
Stick Duo адаптера.
• Когато използвате “Memory Stick PRO
Duo” с “Memory Stick”-съвместимо
устройство, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick PRO Duo” в Memory Stick
Duo адаптера.
Батерия
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Относно работата с вашата видеокамера” (стр. 121).
• Не извършвайте следните операции, когато лампичките за режим (Movie)/
(Still) (стр. 24) или лампичката ACCESS
(стр. 30, 32) светят или мигат. В противен случай е възможно носителят да
се повреди, записаните изображения да се
загубят или да се получат други повреди:
– Не отстранявайте комплекта батерии
или променливотоковия адаптер от
видеокамерата.
– Не излагайте видеокамерата на механични
вибрации или сътресения.
– Не махайте “Memory Stick PRO Duo”.
• Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством
кабел, уверете се, че поставяте
свързващия жак в правилната посока.
Поставянето на свързващия жак насила
в неправилната посока може да причини
повреда на свързващия терминал или на
камерата.
Относно менюто, LCD панела, визьора
и обектива
• Раздел от менюто, който е оцветен
в сиво, не е достъпен при текущите
условия на запис или възпроизвеждане.
• LCD екранът и визьорът са произведени
по толкова високо прецизна технолоПродължава ,
5
гия, така че 99.99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е възможно на
LCD екрана и във визьора да се появят
малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят).
Появата им е нормална и е в резултат
на производствения процес и по никакъв
начин не засяга записа.
Бели, червени, сини
Черни точки или зелени точки
• Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на директна слънчева светлина за продължителни периоди от време
може да причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това
може да повреди вашата видеокамера.
Снимайте слънцето само при условия
на намалена светлина, като например
по здрач.
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте функцията запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблеми.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD610E/ DVD710E:
Използвайте DVD-RW/DVD+RW, за да
извтршите пробен запис.
– DCR-DVD410E/DVD810E:
Правете пробните записи на вградената
памет
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато е невъзможно да осъществите запис или възпроизвеждане поради
повреда на видеокамерата, записващия
носител и т.н.
• Цветовите системи на телевизорите
се различават в зависимост от държавата/региона. За да гледате вашите записи
на телевизор, имате нужда от телевизионен апарат, базиран на системата PAL.
6
• Телевизионни програми, филми, видеокасети и други материали могат да бъдат
със защитени авторски права. Непозволеното записване на такива материали
може да бъде в противоречие със закона
за защита на авторските права.
• Ако извършвате дълго време операции
по запис/изтриване, във вградената
памет или “Memory Stick PRO Duo”
се получава фрагментация на данните
(DCR-DVD410E/DVD810E) и е възможно изображенията да не могат да бъдат
запазени/записани. В този случай, първо
запазете изображенията на външен носител (стр. 55, 62) и след това извършете
формат на носителя (стр. 72).
Относно настройките за език
За илюстрация на работните операции
са използвани екранни указатели на различните езици. Променете езика преди да
използвате вашата видеокамера, ако това
е необходимо (стр. 25).
Забележки за изхвърляне/трансфер
(DCR-DVD410E/DVD810E)
Ако форматирате вградената памет на
видеокамерата (стр. 72), възможно е да не
успеете да изтриете напълно данните от
нея. Когато прехвърляте собствеността
на видеокамерата, препоръчваме ви да
използвате функцията [ EMPTY] (стр.
77), за да предотвратите потенциално
възстановяване на вашите данни. В допълнение към това, когато изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви да унищожавате самото тяло на видеокамерата.
Относно обектива Carl Zeiss
Вашата видеокамера е оборудвана с
обектив Carl Zeiss, който е съвместна
разработка на Carl Zeiss – Германия и Sony
Corporation, и извежда изключително
качествени изображения. Обективът
използва измервателната система MTF за
видеокамери и предоставя качеството,
характерно за обективите на Carl Zeiss.
MTF е съкращение за модулационно
трансферна функция (Modulation Transfer
Function). Числовата стойност показва
количеството светлина, което преминава от обекта през обектива.
Относно това ръководство
• Изображенията и индикаторите на
LCD екрана и визьора, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети с помощта на цифров фотоапарат и
е възможно те да изглеждат различно на
екрана на вашето устройство.
• Под диск в ръководството за експлоатация се разбира 8cm DVD диск.
• В това ръководство, вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E), дискът
и Memory Stick PRO Duo се наричат
“носители”.
• Илюстрациите, използвани в това
ръководство, се базират на модел DCRDVD810E, ако не е посочено друго.
• Дизайнът и спецификациите на записващия носител и другите аксесоари са
обект на промяна без предупреждение.
Относно обозначенията, използвани
в това ръководство
• Достъпните операции зависят от
използваните дискове. Следните
обозначения указват вида на носителя, който можете да използвате за
съответната операция.
Вградена памет
Диск
“Memory Stick PRO Duo”
7
Съдържание
Прочетете това ръководство преди
да започнете работа с видеокамерата................................................... 2
Съдържание .......................................... 8
Примери и решения............................10
Работа с вашата видеокамера
Работа с вашата видеокамера
Насладете се на използването на
различни носители в зависимост
от вашите нужди......................... 11
Носители за вашата
видеокамера....................................12
Използване на видеокамерата .......14
“ HOME” и “ OPTION” – Как да се
възползвате от видовете
менюта .......................................... 16
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените
аксесоари .......................................19
Стъпка 2: Зареждане на
батерията .................................... 20
Стъпка 3: Включване на захранването и настройка на датата и
часа .................................................. 24
Промяна на настройките на
езика ..................................................25
Стъпка 4: Настройки преди
запис ................................................ 26
Стъпка 5: Избор на носител ......... 28
Стъпка 6: Зареждане на диск или
“Memory Stick PRO Duo” ............... 30
Запис/Възпроизвеждане
Запис и възпроизвеждане с лекота
(Easy Handycam) ................................ 34
Запис ................................................... 38
Използване на функцията zoom .....40
Запис на звук с по-голямо присъствие (5.1-канален съраунд запис)
(DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E) ........................40
Бърз запис (QUICK ON) ....................41
8
Запис на тъмни места (NightShot
plus) ...................................................41
Настройка на експонацията на обекти със задно осветяване .............41
Запис в огледален режим .................41
Възпроизвеждане ............................. 43
Търсене на желана сцена по точка
(Film Roll Index) ................................45
Търсене на желана сцена по лице
(Face Index) ......................................45
Търсене на желано изображение по
дата (Date Index) ...........................46
Използване на функцията PB
zoom ...................................................46
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения в последователност
(Изреждане на кадри) ...................47
Възпроизвеждане на изображение на
телевизор ...................................... 48
Редактиране
Категория
(OTHERS) ................ 50
Изтриване на изображения ........... 51
Запис на неподвижни изображения
от движещо се изображение
(DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E) ......................................... 53
Презапис/копиране на изображения
на носител с вашата
видеокамера................................... 55
Разделяне на движещи се изображения .................................................... 58
Създаване на плейлист ................... 59
Презапис на видеорекордер или DVD/
HDD рекордери .............................. 62
Отпечатване на неподвижни изображения (PictBridge съвместим
принтер) ......................................... 64
Работа с носителя за запис
Категория
(MANAGE MEDIA) . 66
Затваряне на диска за съвместимост при възпроизвеждане на
други устройства (Финализиране
на диска) ........................................ 67
Възпроизвеждане на диск на други
устройства ................................... 70
Проверка на информацията за носителя ................................................. 71
Форматиране на носителя ........... .72
Запис на допълнителни движещи се
избражения след финализирането
на диска........................................... 74
Откриване на правилния диск (DISC
SELECT GUIDE) ............................. 75
Поправка на файла с базата данни с
изображения................................... 76
Предотвратяване на възстановяване на данни от вградената памет
на видеокамерата
(DCR-DVD410E/DVD810E)................. 77
Настройки на вашата видеокамера
Какво можете да правите с категорията
(SETTINGS) в
HOME MENU ............................ 78
Използване на HOME MENU ............78
Списък с опции в категорията
(SETTINGS) ...............................79
MOVIE SETTINGS .............................. 80
(Опции за запис на движещи се избражения)
PHOTO SETTINGS .............................. 82
(Опции за запис на неподвижни изображения)
VIEW IMAGE SET ............................... 84
Използване на компютър
Какво можете да правите с Windows
компютри ...................................... 97
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ........101
Предупредителни индикатори и
съобщения .....110
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в
чужбина......................................... 114
Структура на файлове/папки
на вградената памет (DCRDVD410E/DVD810E) и “Memory Stick
PRO Duo” ....................................... 116
Поддръжка и предпазни мерки ......117
Относно дисковете..................... 117
Относно “Memory Stick................118
Относно комплект батерии
“InfoLITHIUM” ...................................119
Относно работата с вашата
видеокамера ................................... 121
Спецификации ...................................125
Бърза справка
(Опции за настройка на дисплея)
SOUND/DISP SET .............................. 86
(Опции за настройка на звуковия сигнал и екрана)
OUTPUT SETTINGS .......................... 87
(Опции за свързване с други устройства)
CLOCK/ LANG................................. 88
(Опции за настройка на часа и езика)
GENERAL SET .................................... 88
(Други опции за настройки)
Включване на функциите, като
използвате
OPTION MENU .. 90
Идентификация на частите и регулаторите ......................................129
Индикатори, извеждани по време на
запис/възпроизвеждане .............133
Речник .................................................135
Азбучен указател ............................136
Използване на OPTION MENU ........90
Запис на опции в OPTION MENU.....91
Преглед на опции в OPTION
MENU ................................................91
Функции за настройка в
OPTION
MENU .............................................. 92
9
Примери и решения
Запис
Цветя в близък
план
B PORTRAIT .....................................................94
B FOCUS ..........................................................92
B TELE MACRO................................................92
Фокусиране на куче
в лявата част на
екрана
B FOCUS ..........................................................92
B SPOT FOCUS ................................................92
Запис на снимка с
добро качество на
ски писта или плаж
B Backlight .......................................................41
B BEACH ..........................................................94
B SNOW ...........................................................94
Проверка на формата ви в голфа
B SPORTS ........................................................94
10
Дете на сцена под
светлината на
прожектор
B SPOTLIGHT...................................................94
Фойерверки в
целия им блясък
B FIREWORKS..................................................93
B FOCUS ..........................................................92
Спящо дете при
приглушена
светлина
B NightShot plus...............................................41
B COLOR SLOW SHTR .....................................95
Работа с вашата видеокамера
Насладете се на използването на различни
носители в зависимост от вашите нужди
Избор на носител
Работа с вашата видеокамера
Можете да изберете желания носител за запис/възпроизвеждане/редактиране между вградена памет (DCR-DVD410E/DVD810E), диск или “Memory Stick Duo” (стр. 28). За да зададете
носител за движещи се изображения или неподвижни изображения, можете да изберете или
[MOVIE MEDIA SET], или [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) в зависимост
от вашите нужди.
Презапис от един вид носител на друг
Използвайки функцията [MOVIE DUB] на вашата видеокамера, вие можете да презаписвате
движещи се изображения, записани на вградената памет (DCR-DVD410/DVD810E) или на
“Memory Stick PRO Duo” на дискез да свързвате друго устройство (стр. 55).
Забележки
• В зависимост от вида на видеокамерата, възможно е да не успеете да презаписвате съдържанието на
движещите се изображения. За подробности относно съвместимостта на видовете вижте стр.
55.
11
Носители за вашата видеокамера
С вашата видеокамера или на вградената памет можете да записвате изображения) на 8
cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R или DVD+R DL или на “Memory Stick PRO Duo” (DCRDVD410E/DVD810E. За видовете “Memory Stick”, които можете да използвате с видеокамерата, вижте стр. 5.
Формат на записа за DVD-RW
Когато използвате DVD-RW, можете да избирате формата на запис от VIDEO режим или
VR режим.
В това ръководство, VIDEO режимът се индикира с
с
.
и VR режимът се обозначава
Формат на запис, съвместим с повечето DVD плейъри, особено след като го
затворите.
В режим VIDEO можете да изтриете само последното движещо се изображение.
Формат на запис, който ви позволява да редактирате материала (например, да
изтривате или да пренареждате изображенията), който сте записали с вашата DVD
видеокамера.
След като затворите диска, можете да го възпроизвеждате на DVD плейър, който
поддържа режим VR.
За да разберете дали вашето DVD устройство поддържа VR режим за DVD-RW се обърнете към приложеното към устройството ръководтсво за експлоатация
Режими VIDEO и VR 1 Речник (стр. 135)
Характеристики на дисковия формат
Цифрите в скоби () указват номера на страницата.
Видове дискове и символи
Обозначения, използвани в това
ръководство
Можете да запишете движещо се изображение
със съотношение на картината 16:9 (широкоекранна) и 4:3 на един и същи диск (30)
[
[
–
[
[
Изтриване на последния запис (52)
Изтриване или редактиране на записи на
видеокамерата (51)
[
[
[
–
–
–
[
–
–
–
[
[
[
–
–
[
[
*1–**
[
[
–
–
–
–
[
Неколкократно използване на даден диск, дори
дискът да се запълни, като извършвате форматиране* (72)
Възпроизвеждане на записи на други устройства, ако затворите диска (67)
Създаване на по-дълги записи от едната
страна на диска
12
*
Форматирането изтрива всички записи и връща носителя за запис в първоначалния
му празен вид (стр. 72). Дори когато използвате нов диск, форматирайте диска, като
изпозлвате вашата видеокамера (стр. 30).
** За да възпроизвеждате диск на DVD устройството на вашия компютър, трябва да
затворите диска. DVD+RW диск, който не е затворен, може да причини повреда в
компютъра.
Цифрите в таблицата указва приблизителното време за запис в минути, като използвате
вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E), от едната страна на диска.
Времето за запис се различава в зависимост от вида на дисковете или настройката [REC
MODE] (стр. 80).
Цифрите в () указват минимално време за запис
Вид на носителя
Работа с вашата видеокамера
Време за запис на движещи се изображения
9М (HQ) (високо качество)
6М (SP) (стандартно
качество)
3М (LP) (дълъг запис)
* DCR-DVD410E/DVD810E
Съвети
• Числата 9М и 6М в таблицата показват средната честота. М означава Mbps.
• Можете да проверите времето за запис, като използвате [MEDIA INFO] (стр. 71)
• Ако използвате двустранен диск, можете да записвате от двете страни на диска (стр. 117).
• За времената за запис на “Memory Stick PRO Duo” вижте стр. 33.
Вашата DVD видеокамера използва формат VBR (вариращ битрейт), който автоматично регулира качеството на изображението според записаната сцена. Тази технология предизвиква отклонения във времето за запис на диска. Движещи се изображения,
които съдържат с бързи движения и сложни образи, се записва при по-висок битрейт, а
това намалява общото време за запис.
13
Използване на видеокамерата
1 Избор на носител (стр. 28)
Можете да изберете отделен носител за запис на движещи се изображения и за
неподвижните изображения.
В случай, че записвате на диск, изберете диска, който е най-подходящ за вашите
нужди.
Желаете ли да изтривате или редактирате изображения с вашата видеокамера?
Да
Не
Желаете ли да изтривате изображенията и да използвате диска отново?
Да
Не
За дълги записи
* Изберете режима за запис на вашата DVD видеокамера и форматирайте диска (стр. 30).
Съвети
• Можете да изберете диск от [DISC SELECT GUIDE] (стр. 75).
2 Запис на изображения (стр. 38)
3 Редактиране/запазване на изображения
Функциите зависят от избрания носител.
x Презапис/копиране на изображения на друг вид носител във вашата видеокамера
(стр. 55)
x Презапис на движещи се изображения на други устройства (стр. 62)
x Редактиране на компютър (стр. 97)
Използвайки приложения софтуер “Picture Motion Browser”, вие можете да прехвърляте
изображения на компютър и да ги записвате на диск.
14
4 Гледане на друго устройство
x Преглед на изображения на телевизор (стр. 48)
Можете да прегледате изображения, записани и редактирани на вашата видеокамера, на
свързан телевизор.
За да гледате диск, записан на вашата видеокамера, на други устройства, първо трябва да
финализирате диска.
Забележки
• Колкото по-малък е обемът, останал за запис на диска, толкова повече време е нужно за
затварянето на диска.
Характеристиките на затворения диск зависят от вида му.
Също като DVD
дисковете, продавани
в търговската мрежа,
този диск може да се възпроизвежда на повечето
DVD устройства след
като го затварите.
Не можете да добавяте
записи, дори да има останало свободно място.
Дискът може да се възпроизвежда в устройство, съвместимо с режим VR на DVD-RW.
Можете да добавяте записи
без да отваряте диска
Работа с вашата видеокамера
x Възпроизвеждане на диск на други устройства (стр. 70)
Отварянето на диска ви
позволява да добавяте
записи (стр. 74).
Можете да добавяте записи без да затваряте диска.
В някои случаи, обаче, отново се изисква финализирането
на диска.
За подробности вижте стр. 62.
Съвместимост на възпроизвеждане
Съвместимостта на възпроизвеждане не е гарантирана с всички видове DVD
устройства. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към
вашето DVD устройство или се посъветвайте с вашия доставчик.
15
“ HOME” и “ OPTION”
– Как да се възползвате от видовете менюта
“
HOME MENU” – Отправна точка за работа с вашата видеокамера
(HELP)
Извежда описание на опциите (стр. 17)
Категория
B Категории и опции в HOME MENU
(CAMERA) Категория
Опции
(MANAGE MEDIA) Категория
Страница
Опции
Страница
(VIEW IMAGES) Категория
Опции
Страница
(SETTINGS) Категория *1
(OTHERS) Категория
Опции
16
Страница
За да настроите вашата видеокамера
(стр. 78).
*1 Можете да зададете тези опции и в режим
Easy Handycam (стр. 34). За опциите, дос(SETTINGS), вижте
тъпни в категория
стр. 79.
*2 Опциите работят по време на Easy
Handycam операция (стр. 34), когато
изберете [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) или [MEMORY STICK] на [MOVIE
MEDIA SET] (стр. 28).
*3 Възможно е да не успеете да използвате тази
опция в зависимост от модела на вашата
видеокамера.
Използване на HOME MENU
4
Докоснете опцията, която желаете да използвате.
Пример: [EDIT]
1
5
Продължете операциите, като
следвате съобщенията на
екрана.
Работа с вашата видеокамера
Завъртете ключа POWER, за да
включите видеокамерата, като
едновременно с това натискате
зеления бутон.
За да скриете екрана HOME MENU
2
Натиснете
B).
(HOME) A (или
(HOME) A
Докоснете
.
Когато желаете да научите повече
за функцията на всяка опция в HOME
MENU – HELP
1
Натиснете
(HOME).
Извежда се HOME MENU.
2
Докоснете
(HOME) B
3
Докоснете категорията, която
желаете да използвате.
Пример: Категория
(HELP).
Долната част на бутона
оранжева.
(HELP) става
(OTHERS)
Продължава ,
17
“ HOME” и “
(Продължение)
3
OPTION”
Докоснете опцията, чието съдържание желаете да изведете.
Обяснението за опцията се извежда на
екрана, когато я докоснете.
За да въведете опцията, докоснете [YES], в
противен случай докоснете [NO].
За изключите функцията HELP
Отново докоснете
(HELP) на стъпка 2.
Използване на OPTION MENU
Просто докоснете екрана по време на запис
или възпроизвеждане и ще изведете функциите,
които са достъпни за работа в този момент.
Ще откриете, че извършването на различни
настройки е лесно. За повече информация вижте
стр. 90.
(OPTION)
18
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Проверка на приложените аксесоари
Уверете се, че аксесоарите, указани по-долу, са
приложени към вашата видеокамера.
Цифрите в скоби указват броя на приложените
аксесоари.
Комплект акумулаторни батерии NPFH40 (1) (стр. 20)
Променливотоков адаптер (1) (стр. 20)
– Picture Motion Browser (софтуер)
– PMB ръководство
Захранващ кабел (1) (стр. 20)
Свързващ A/V кабел (1) (стр. 48, 62)
Ръководство за експлоатация на видеокамерата (Това ръководство) (1)
Подготовка за експлоатация
CD-ROM “Handycam Aplication Software”
(1) (стр. 97)
USB кабел (1) (стр. 64)
Безжично устройство за дистанционно управление (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E) (1) (стр. 132)
Има инсталирана литиева батерия
19
Стъпка 2: Зареждане на батерията
Ключ POWER
DC IN жак
Батерия
Лампичка за
зареждане (CHG)
Капаче на жака
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Захранващ кабел
Можете да зареждате батериите,
като прикрепите комплектa батерии “InfoLITHIUM” (серия H) (стр.119)
към вашата видеокамера.
Забележки
С вашата видеокамера можете да използвате единствено комплект батерии
“InfoLITHIUM” серия H.
1
20
Преместете ключа POWER по посока на стрелката, за да го поставите в положение OFF (CHG)
(настройка по подразбиране).
2
Прикрепете комплекта батерии
към вашата видеокамера, като
го плъзнете по посока на стрелката; ще чуете щракване.
3
Свържете променливотоковия
адаптер с жака DC IN на вашата
видеокамера.
Отворете капачето на жака, за да
свържете DC щекера на променливотоковия адаптер.
Към мрежата
от 220 V
Включете щекера така, че обозначението v да съвпада с обозначението v
на видеокамерата.
4
Свържете захранващия кабел
към променливотоковия адаптер
и към мрежата от 220 V.
Лампичката за зареждането CHG
светва и зареждането започва.
5
Лампичката CHG се изключва,
когато батерията се зареди
напълно. Изключете променливотоковия адаптер от жака DC IN
на видеокамерата.
Забележки
• Изключете променливотоковия адаптер от
жака DC IN, като придържате и видеокамерата, и DC щекера.
За да извадите комплекта батерии
Оставащ заряд на батерията (прибл.)
1 Завъртете ключа POWER в положение OFF
(CHG).
2 Плъзнете бутона за освобождаване BATT
(батерии) (1) и извадете комплекта
батерии (2).
Бутон за
освобождаване
BATT
Забележки
• Когато изваждате комплекта батерии или
променливотоковия адаптер, уверете се,
че лампичката (Movie)/ (Still) (стр.
24)/ACCESS (стр. 30)/лампичка на достъпа
(стр. 32) е изключена.
• Когато прибирате за по-дълго време комплекта батерии на, изразходвайте заряда докрай
(стр. 119).
За да използвате външен източник на
захранване (контакт)
Направете същото свързване, както когато
зареждате комплекта батерии. В този случай
зарядът на батериите няма да се изразходва.
За да проверите оставащия заряд на
батерията (Battery Info)
Задайте ключа POWER в положение OFF (CHG),
след това натиснете DISP/BATT INFO.
Време за зареждане (пълно зареждане)
Приблизително време (мин.), за което зареждате напълно комплект батерии, изразходван
докрай.
Комплект батерии
Време за зареждане
(приложен в комплекта)
Подготовка за експлоатация
Капацитет на записа (прибл.)
Време за запис
Приблизително време (мин.), когато използвате
напълно зареден комплект батерии.
Когато записвате на вградената
памет (DCR-DVD410E/DVD810E) или
„Memory Stick PRO Duo”
(DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD610E)
Комплект батерии
Време на
непрекъснат
запис
Обичайно
време за
запис*
(приложен в комплекта)
След известно време, инфомацията за батерията и приблизителното оставащо време
се извеждат за около 7 секунди. Можете да
удължите времето, в което да преглеждате
информацията за батерията на около 20 секунди, като отново натиснете DISP/BATT INFO
докато информацията е изведена.
Продължава ,
21
Стъпка 2: Зареждане на комплекта батерии (Продължение)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Комплект батерии
Време на
непрекъснат
запис
NP-FH40
100
(приложен в комплекта)
Обичайно
време за
запис*
45
115
55
NP-FH50
115
55
135
60
NP-FH70
245
115
290
135
555
265
650
310
NP-FH100
Когато записвате на диск
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Комплект батерии
Време на
непрекъснат
запис
NP-FH40
(приложен в комплекта)
NP-FH50
95
40
100
45
110
45
120
50
NP-FH70
235
105
255
110
NP-FH100
535
240
580
260
NP-FH100
Време на
непрекъснат
запис
Обичайно
време за
запис*
485
215
555
245
* Обичайното време за запис указва времето,
в случаите, когато многократно използвате
функциите старт/стоп на записа, включване
и изключване на захранването и при използване
на функцията zoom (увеличение).
Забележки
• За избор на носител вижте стр. 28.
• Всички времена са измерени в режим на запис
[SP] при следните условия:
Горна таблица: С включено задно осветяване
на LCD екрана.
Долна таблица: Време за запис, когато записвате с визьора, при затворен LCD панел.
Време за възпроизвеждане
Приблизително време (мин.), когато
използвате напълно зареден комплект
батерии.
Когато възпроизвеждате от
вградената памет (DCR-DVD410E/
DVD810E) или от “Memory Stick PRO
Duo”
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Комплект батерии
Отворен
LCD екран*
Затворен
LCD екран
NP-FH40
150
(приложен в комплекта)
170
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
NP-FH50
170
195
NP-FH70
370
415
Комплект батерии
NP-FH100
830
925
Време на
непрекъснат
запис
NP-FH40
(приложен в комплекта)
NP-FH50
NP-FH70
22
Обичайно
време за
запис*
Комплект батерии
Обичайно
време за
запис*
85
35
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
100
45
Комплект батерии
100
45
115
50
Отворен
LCD екран*
Затворен
LCD екран
NP-FH40
140
170
195
215
95
NP-FH50
165
245
110
NP-FH70
350
415
NP-FH100
785
925
Когато възпроизвеждате от диск
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Комплект батерии
Отворен
LCD екран*
NP-FH40
(приложен в комплекта)
NP-FH50
Затворен
LCD екран
120
135
155
300
330
NP-FH100
680
745
Относно времето за зареждане/запис/възпроизвеждане
115
135
• Указаните стойности в минути се отнасят
за използване на видеокамерата при температура 25°С (10°С до 30°С препоръчително).
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко, ако използвате видеокамерата при
ниски температури.
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко в зависимост от условията, при
които използвате видеокамерата.
NP-FH50
135
155
Относно променливотоковия
адаптер
NP-FH70
290
330
NP-FH100
650
745
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Комплект батерии
Отворен
LCD екран*
NP-FH40
(приложен в комплекта)
Затворен
LCD екран
* Когато задното осветяване на LCD екрана е
включено.
Забележки
• За да изберете носител, вижте стр. 28.
Относно комплекта батерии
• Преди да заредите комплекта батерии
плъзнете ключа POWER в положение OFF
(CHG) и изключете лампичката (Movie)/
(Still) (стр. 24)/ACCESS (стр. 30)/лампичка
за достъп (стр. 32).
• Лампичката за зареждане (CHG) мига по
време на зареждането. Информацията за
батериите (стр. 21) няма да бъде изведена
правилно при следните условия:
– Ако комплектът батерии не е прикрепен
правилно.
– Ако комплектът батерии е повреден.
– Ако комплектът батерии е напълно разреден (само за Battery Info).
• Комплектът батерии няма да подава захранване към устройството, ако променливотоковият адаптер е свързан към жака DC
IN на стойката на видеокамерата, дори и
захранващият кабел да е изключен от мрежата от 220 V.
Подготовка за експлоатация
140
NP-FH70
• Препоръчваме ви да използвате комплект
батерии NP-FH70/NP-FH100, когато прикрепяте видео лампа за осветление (не е включена
в комплекта) (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Не препоръчваме употребата на батерия от
типа NP-FH30, защото този вид батерия
позволява извършването на кратки записи и
възпроизвеждане с вашата видеокамера.
• Когато използвате променливотоковия
адаптер, включвайте го в намиращ се наблизо
стенен контакт на мрежата. Ако възникне
проблем с видеокамерата, изключете щепсела
от мрежата по възможно най-бързия начин, за
да прекъснете захранването.
• Не използвайте променливотоковия адаптер,
ако видеокамерата е поставена в тясно
пространство, например между стената и
някаква мебел.
• Не допускайте метални предмети да установят контакт с металните части на щекера
за постоянен ток на променливотоковия
адаптер. Това може да причини повреда.
• Видеокамерата не е изключена от източника на променлив ток (мрежата), докато е
свързана с него, дори ако самото устройство
е изключено.
23
Стъпка 3: Включване на захранването и
настройка на датата и часа
Когато използвате видеокамерата за
първи път, сверете датата и часа.
Ако не зададете дата и час първи път,
всеки път, когато включвате видеокамерата или променяте положението на
ключа POWER, ще се извежда екранът
[CLOCK SET].
Докоснете бутон на LCD екрана.
Ключ POWER
1
2
24
Включете захранването, като едновременно с това преместите
ключа POWER по посока на стрелката и натискате малкия зелен
бутон в центъра. Съответната
лампичка ще светне.
(Movie): За да записвате движещи
се изображения
(Still): За да записвате неподвижни
изображения
Когато включвате видеокамерата за
пръв път, преминете към стъпка 3.
(HOME) t
Докоснете
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [CLOCK SET].
Извежда се екранът [CLOCK SET].
3
Изберете желаната географска
област с помощта на
и
след това докоснете [NEXT].
4
Задайте [SUMMERTIME], след
това докоснете [NEXT].
5
Изберете [Y] (година) с помощта
.
на
6
Изберете [М] с помощта на
, след това задайте месеца
.
с помощта на
7
По същия начин задайте [D]
(деня), часа и минутата; след
това докоснете [NEXT].
8
Уверете се, че часовникът е
настроен правилно, след това
.
докоснете
Часовникът стартира.
Можете да задавате година до 2037.
За да изключите захранването
Преместете ключа POWER в положение
OFF (CHG).
Забележки
• Ако не използвате видеокамерата близо
три месеца, възможно е датата и часът
да изчезнат от паметта, защото вградената
батерия във вашата видеокамера ще се
разреди. В този случай заредете вградената
батерия, след което задайте отново датата
и часа (стр. 124).
• Подготовката на видеокамерата за запис
отнема няколко секунди след включването
на захранването. Не можете да работите с
видеокамерата през това време.
• За да се пести заряда на батериите, камерата
има фабрична настройка за автоматично изключване на захранването. Ако в продължение
на 5 минути не извършвате никаква операция
с устройството, то автоматично ще се
изключи ([A. SHUT OFF], стр. 89).
Подготовка за експлоатация
Съвети
• Датата и часът на записа не се извеждат по
време на самия запис, но се записват автоматично върху диска и можете да ги изведете
по време на възпроизвеждане (вижте [DATA
CODE], стр. 84).
• За информация относно “Световна часова
разлика” вижте стр. 115.
• Ако бутоните на операционния панел не
действат правилно, регулирайте LCD екрана
(CALIBRATION) (стр. 122).
Промяна на настройките на езика
Можете да извеждате съобщенията на
екрана на езика по ваш избор.
Докоснете
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[ LANGUAGE SET], след това изберете
желания език.
25
Стъпка 4: Извършване на настройките преди
запис
Отваряне на капачето на обектива
Преместете ключа LENS COVER в положение OPEN.
да бъде повлияно от настройката. За да
включите задното осветяване на LCD
екрана, натиснете и задръжте DISP/BATT
INFO за няколко секунди докато индикацията
изчезне.
Забележки
• Внимавайте случайно да не натиснете бутоните на LCD рамката, когато отваряте или
настройвате LCD екрана.
Съвети
След запис задайте ключа LENS COVER в положение CLOSE, за да затворите капачето
на обектива.
Настройка на LCD панела
Отворете LCD панела на 90 градуса към
видеокамерата (1), след това го завъртете
в най-подходящата позиция за запис или
възпроизвеждане (2).
2 90 градуса
(максимално)
1 На 90 градуса
към камерата
• Ако отворите LCD панела на 90 градуса към
камерата, а след това го завъртите на 180
градуса към обектива, можете да затворите
LCD панела, като LCD екранът гледа навън.
Това положение е удобно по време на възпроизвеждане.
(HOME) t
(SETTINGS)
• Докоснете
t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(стр. 86), за да регулирате осветеността на
LCD екрана.
• Информацията се извежда или скрива (дисплей
y без дисплей) всеки път, когато натиснете DISP/BATT INFO.
Настройка на визьора
Можете да гледате изображението във
визьора, за да пестите заряда на батериите
или когато картината на LCD екрана е
лоша.
Изтеглете и гледайте през визьора
Регулирайте визьора спрямо вашето зрение.
Визьор
2 180 градуса
(максимално)
DISP/BATT INFO
Изключване на задното осветяване на
LCD екрана, за да използвате батерията по-дълго време (За DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Натиснете и задръжте DISP/BATT INFO за
няколко секунди докато се изведе индикация
.
Тази опция е практична, когато използвате видеокамерата при силно осветление
или когато искате да пестите заряда на
батериите. Записаното изображение няма
26
Лостче за настройка на визьора
Съвети
Завъртете го, докато
картината се изясни.
• Можете да настроите осветеността
на задното осветяване на визьора, като
(HOME) t
(SETTINGS)
изберете
t [SOUND/DISP SET] t[VF B.LIGHT]
(стр. 86).
Стягане на ремъка за захващане
Регулирайте и затегнете ремъка за захващане, както е показано по-долу, и дръжте
видеокамерата правилно.
Подготовка за експлоатация
27
Стъпка 5: Избор на носител
Можете по отделно да зададете избор на носител за движещи се изображения и неподвижни
изображения.
За движещи се изображения можете да изберете като носител вградена памет, диск или
“Memory Stick PRO Duo”. За неподвижни изображения можете да изберете вградена памет* или
“Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD61E/DVD710E
В настройката по подразбиране, движещите се изображения се записват на диск. Неподвижните изображения се записват само на “Memory Stick PRO Duo.
DCR-DVD410E/DVD810E
В настройката по подразбиране, движещите се изображения и неподвижните изображения се
записват на вградената памет.
Вградена памет
Диск
Движещо се
изображениe
Неподвижно
изображение
“Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E/DVD810E
Забележки
• Можете да извършвате операции по запис/възпроизвеждане/редактиране само за избрания носител.
Когато желаете да промените носителя, изберете го отново.
Избор на носител за движещи се
изображения
28
1
Докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE MEDIA
SET].
Извежда се екранът за настройка на
носителя за движещото се изображение.
2
Докоснете желания носител.
3
Докоснете [YES].
4
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
Носителят е сменен.
Избор на носител за неподвижни
изображения (DCR-DVD410E/DVD810E)
1
Докоснете желания носител.
Забележки
• Не можете да изберете диск като носител за неподвижно изображение.
1 Плъзнете ключа POWER, за да се включи
лампичката, която индикира наличие на
режим ( (Movie)/ (Still)); лампичката светва съобразно настройката за
носител.
2 Проверете иконата за носителя, изведена в горния десен ъгъл на екрана.
Икона за носител
Вградена памет*
Подготовка за експлоатация
2
Докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Извежда се екранът за настройка на
носителя за неподвижни изображения.
За да потвърдите настройката за
носител
Диск (Иконката се различава
в зависимост от вида на
диска (стр. 12).)
“Memory Stick PRO Duo”
3
Докоснете [YES].
4
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
* DCR-DVD410/DVD810E
Носителят е сменен.
29
Стъпка 6: Зареждане на диск или “Memory Stick
PRO Duo”
Когато изберете [INT. MEMORY] в “Стъпка 5”, операцията в “Стъпка 6” не е нужна
(DCR-DVD410/DVD810E).
3
Зареждане на диск
Поставете диска със страната, върху която ще се записва,
обърната към видеокамерата, и
след това натиснете центъра на
диска докато чуете щракване.
Когато изберете [DISC] в “Стъпка 5”,
трябва да заредите нов 8 cm DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R или DVD+R DL (стр. 12).
Забележки
• Отстранете полепналия прах или отпечатъците от пръсти от повърхността на диска,
като за тази цел използвате меко парче плат
(стр. 118).
1
Проверете дали захранването на
вашата видеокамера е включено.
2
Плъзнете ключа OPEN за отваряне на отделението на диска по
посоката на стрелката (OPEN
l).
На LCD екрана се извежда индикация
[PREPARING TO OPEN] (подготвяне
за отваряне). Капакът на отделението за диска автоматично се отваря.
Лампичка ACCESS (Диск)
Ключ OPEN за отваряне на
отделението на диска
Операционна
леща
Когато използвате едностранен диск, поставете диска така, че страната с етикета да бъде
обърната навън.
4
Затворете капака на отделението за диска.
На LCD екрана се извежда екранът
[DISC ACCESS].
В зависимост от вида и състоянието
на диска, възможно е разпознаването
наносителя да отнеме известно време.
x DVD-RW/DVD+RW
Извежда се екран, който ви пита дали
ще използвате [DISC SELECT GUIDE].
Използването на [DISC SELECT
GUIDE] ви позволява да форматирате
диска, като следвате съобщенията на
екрана. Ако не желаете да го използвате,
продължете от стъпка 5.
DVD-R/DVD+R DL
Когато капакът на отделението за диска
се отвори частично, отворете го докрай.
30
Можете да започнете запис веднага щом
индикацията [DISC ACCESS] изчезне
от LCD екрана. Не е нужно да изпълнявате процедурите след стъпка 5.
5
Докоснете правилната за вас
опция на екрана.
x DVD-RW
Изберете формата за запис - [VIDEO]
или [VR] (стр. 12), след това докоснете
.
6
Докоснете [YES].
7
Докоснете
, когато се изведе
индикация [Completed.] (Форматирането завършено).
Когато форматирането завърши, можете да започнете запис на диска.
Съвети
• Когато използвате DVD-RW по време на Easy
Handycam операция (стр. 34), форматът на
запис е фиксиран в режим VIDEO.
За да извадите диска
1 Изпълнете стъпки 1 и 2, за да отворите
капака на отделението за диска.
Подготовка за експлоатация
x DVD+RW
Изберете съотношението на картината за запис - [16:9 WIDE] или [4:3], след
това докоснете
.
Забележки
• Внимавайте да не попречите на операцията
с ръката си или други предмети, когато
отваряте или затваряте капачето на диска.
Преместете ремъка за захващане от долната
страна на видеокамерата, след това отворете или затворете капачето на диска.
• Ако при затваряне на капака на отделението
прищипете ремъка за захващане, това може да
предизвика повреда във видеокамерата.
• Не докосвайте страната за запис на диска или
операционната леща (стр. 123).
Когато използвате двустранен диск, внимавайте да не замърсите повърхността с
отпечатъци от пръсти.
• Ако затворите капака за отделението на
диска, а дискът е поставен неправилно,
това може да причини неизправност във
видеокамерата.
• Не изключвайте захранването докато форматирате диск.
• Не излагайте видеокамерата на сътресения
или вибрации, когато видеокамерата чете/записа данни:
– докато лампичката ACCESS свети
– докато лампичката ACCESS мига
– докато на LCD екрана са изведени индикациите [DISC ACCESS] или [PREPARING TO
OPEN].
• В зависимост от състоянието на диска и
записания материал, възможно е изваждането
на диска да отнеме известно време.
• Ако дискът е повреден или е замърсен с
отпечатъци от пръсти и др., възможно е изваждането на диска да отнеме до 10 минути.
В този случай дискът може да се повреди.
2 Натиснете държача на диска в центъра
на отделението на диска и извадете диска
като го придържате за ръбовете.
Съвети
• Можете да извадите диска, когато източникът на захранване е свързан към видеокамерата, дори когато устройството е изключено.
Въпреки това процесът по разпознаване на
диска (Стъпка 4) не започва.
• За да изтриете всички досега записани изображения от DVD-RW/DVD+RW диск и да го използвате за запис на нови изображения, вижте
“Форматиране на носителя” на стр. 72.
• Mожете да проверите дали сте поставили
правилния диск, като използвате [DISC
SELECT GUIDE] в HOME MENU (стр. 75).
Продължава ,
31
Стъпка 6: Зареждане на диск или “Memory Stick PRO Duo” (Продължение)
Зареждане на “Memory Stick PRO Duo”
3
Тази операция е нужна, само когато на
“Стъпка 5” изберете [MEMORY STICK]. За
видовете “Memory Stick”, които можете да
използвате с вашата видеокамера, вижте
стр. 5.
Ако на “Стъпка 5” сте избрали
[MEMORY STICK] като носител
на движещи се изображения,
завъртете ключа POWER докато
лампичката (Movie) светне.
Ако ключът POWER е зададен в положение OFF (CHG), завъртете го докато
натискате малкия зелен бутон.
Съвети
• Ако записвате само неподвижни изображения
на “Memory Stick PRO Duo”, операциите след
Стъпка 3 не са нужни.
1
Отворете LCD панела.
2
Заредете “Memory Stick PRO Duo”.
1 Отворете капачето на “Memory
Stick Duo по посока на стрелката.
2 Заредете “Memory Stick PRO Duo” в
отделението за Memory Stick Duo в
правилната посока. Чува се щракване.
3 Затворете капачето на Memory
Stick Duo.
Когато заредите нов ”Memory Stick
PRO Duo”, на LCD екрана се извежда екранът [Create a new Image Database File.].
4
Лампичка за достъп
Поставете означението b към LCD екрана.
32
Докоснете [YES].
За да извадите “Memory Stick PRO Duo”
Отворете LCD панела и капачето на
Memory Stick Duo. Леко натиснете веднъж
“Memory Stick PRO Duo” навътре. След
това го извадете от отделението.
Забележки
Съвети
• За броя на неподвижните изображения, които можете да запишете, вижте стр. 83.
Подготовка за експлоатация
• За да предотвратите повреда в носителя
или загуба на изображения, не извършвайте
следните опции докато лампичката за запис
(стр. 32) е включена:
– не сваляйте комплекта батерии или променливотоковия адаптер от видеокамерата.
– не излагайте видеокамрата на вибрации или
механични удари.
– не вадете “Memory Stick PRO Duo” от
видеокамерата.
• Не отваряйте капачето на Memory Stick Duo
по време на запис.
• Зареждането на “Memory Stick PRO Duo”
насила и в обратна посока може да причини
неизправност на “Memory Stick Duo гнездото,
да повреди данните с изображения или самия
носител.
• Ако на стъпка 4 се изведе съобщението [Failed
to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space], форматирайте “Memory Stick PRO Duo” (стр. 72).
Всички данни, записани на “Memory Stick PRO
Duo”, ще бъдат изтрити, когато извършвате операцията по форматирането.
• Внимавайте, когато изваждате “Memory Stick
PRO Duo” – възможно е носителят да изкочи
и да изпадне, когато го натиснете.
Забележки
• Цифрите указват стойности за “Memory
Stick PRO Duo”, който е произведен от Sony
Corporation. Времето за запис се различава
в зависимост от условията за запис, вида
на “Memory Stick” или настройката [REC
MODE] (стр. 80).
• Когато времето за запис е по-малко от 5
минути, се извежда индикация E.
Време за запис на движещи се изображения на “Memory Stick PRO Duo”
Цифрите в таблицата указват приблизителното време за запис в минути на
“Memory Stick PRO Duo”.
Цифрите в () указват минимално време за
запис.
Време за
запис
9М (HQ)
6M (SP) 3М (LP) (дълго
(високо (стандартно възпроизвежкачество) качество)
дане)
33
Запис/Възпроизвеждане
Запис и възпроизвеждане с лекота (Easy Handycam)
Операция Easy Handycam е функция, която извършва автоматично почти всички настройки.
Посредством тазиоперация можете да извършвате операциите по запис или възпроизвеждане без да се налагат сложни процедури по настройване. Освен това, функцията увеличава
големината на шрифта на екрана, за да преглеждате по-лесно информацията. Изображенията се
записват на избрания носител (стр. 28).
Ако ключът POWER е
зададен в положение OFF
(CHG), завъртете го,
като едновременно с
това натискате малкия
зелен бутон.
Запис на движещи се изображения
Запис на неподвижни изображения
1
Плъзнете ключа POWER
G докато лампичката
(движещо се изображение) светне.
1
Плъзнете ключа POWER
G докато лампичката
(неподвижно изображение) светне.
2
Натиснете EASY A.
2
Натиснете EASY A.
На LCD екрана
, се извежда
.
3
Натиснете START/STOP H (или
E), за да започнете запис.*
,
3
На LCD екрана
се извежда
.
Леко натиснете PHOTO F, за
да регулирате фокуса A (чува
се звуков сигнал), след това го
натиснете до край B (чува се
щракване на затвора).
[STBY] t [REC]
За да спрете записа, отново натиснете
START/STOP.
Мига t Светва
* Движещите се изображения се записват в
режим на запис [SP].
34
Възпроизвеждане на записани движещи се/неподвижни изображения
1
Преместете ключа POWER G, за да включите видеокамерата.
2
(VIEW IMAGES) I (или D).
Натиснете
На LCD дисплея се извежда екранът VISUAL INDEX. (Възможно е извеждането на
екрана VISUAL INDEX да отнеме няколко секунди.)
Film Roll Index Face Index
(стр. 45)
(стр. 45)
Следващи 6
изображения
Връща се към
екрана на запис.
Извежда
движещите се
изобржения
Извежда
неподвижните
изображения.
Търси изображения по
дата (стр. 46)*.
Индикацията се извежда
с изображението във
всяка клетка, която е
била възпроизведена/записана (B за неподвижно изображение,
записано на “Memory
Stick PRO Duo”).
Запис/Възпроизвеждане
Предишни 6
изображения
* Когато изберете [DISC] в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 28), се извежда видът на диска. Не
можете да търсите движещи се изображения по дата на записа.
3
Започнете възпроизвеждане.
Движещи се изобржения:
Докоснете
, а след това движещото се изобржение, което ще възпроизвеждате.
Връщане към екран VISUAL
INDEX.
Начало на сцената/предишна
сцена
Стоп (преминава към екран
VISUAL INDEX).
При докосване преминава
от режм на възпроизвеждане към режим на пауза и
обратно
Следваща сцена
Дата на записа/време*
Назад/Напред
* Настройката на [DATE CODE] е фиксирана в положение [DATE/TIME] (стр. 84)
Продължава ,
35
Запис и възпроизвеждане с лекота (Операция Easy Handycam)
(Продължение)
Съвети
• Екранът се връща към екран [VISUAL INDEX], когато възпроизвеждате движещи се изображения от
избраната от вас точка до края на списъка.
• Можете да намалите скоростта на възпроизвеждане, като докоснете
в режим на пауза.
• Можете да регулирате силата на звука, като изберете (HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
.
SETTINGS] t [VOLUME] и след това използвайте
• Можете да промените носителя за движещи се изображения с помощта на [MOVIE MEDIA SET]
(стр. 28).
Неподвижни изображения:
Докоснете
, а след това докоснете неподвижното въображение, което искате да изведете.
Връщане към екран
VISUAL INDEX
Изреждане на изображения
(стр. 47)
Дата на записа/време*
Преминава към екран
VISUAL INDEX
Предишно/Следващо
* Настройката на [DATE CODE] е фиксирана в положение [DATE/TIME] (стр. 84).
Съвети
• Можете да смените носителя за неподвижни изображения с [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/
DVD810E) (стр. 28).
36
За да отмените операцията Easy
Handycam
Натиснете отново A EASY . Индикацияизчезва от екрана.
та
Настройки на менюто по време на
операция Easy Handycam.
Натиснете
(HOME) C (или B), за да
изведете опциите в менюто, които можете да променяте (стр. 16, 78).
Забележки
Невалидни бутони по време на операция
Easy Handycam.
Запис/Възпроизвеждане
• Повечето опции в менюто автоматично се
връщат към настройките си по подразбиране. Настройката на някои опции в менюто
са фиксирани. За повече информация вижте
стр. 79.
• DVD-RW се форматират в режим VIDEO
(стр. 12).
• Не можете да използвате менюто
- (OPTION).
• Отменете операцията Easy Handycam, когато желаете да прибавите ефект на изображението или да промените настройките.
По време на Easy Handycam операция не
можете да използвате някои бутони/функции, тъй като те са зададени автоматично
(стр. 79). Ако се опитате да зададете
функция, която не е валидна по време на Easy
Handycam операция, се извежда индикация
[Invalid during Easy Handycam operation].
За да гледате движещи се изображения
от диска на други устройства (финализиране)
За да гледате движещи се изображения,
записани на диск на други устройство или на
компютър, вие трябва да “финализирате”
диска. За подробности относно затварянето на диска, вижте стр. 67.
Забележки
• За DVD-R, DVD+R DL, не можете да
използвате отново диска или да записвате
допълнителни движещи се изображения, след
като веднъж сте затворили диска, дори на
него да има свободно място.
• Не можете да записвате допълнителни
сцени на затворени дискове по време на Easy
Handycam операция (стр. 74).
37
Запис
Изображенията са записани на носител, избран в настройките за носител (стр. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
В настройката по подразбиране, движещи се изображения се записват на диск. Неподвижните
изображения се записват само на “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD410E/DVD810E
В настройката по подразбиране, вие можете да записвате движещи се изображения и неподвижни изображения на вградената памет.
Отворете капачето на
обектива (стр. 26).
PHOTO '
START/STOP #
(HOME) &
Ключ POWER A
(HOME) %
Ако ключът POWER
е зададен в положение
OFF (CHG), завъртете
го, като натиснете
малкия зелен бутон.
Лампичка
(Movie)
Лампичка
(Still)
START/STOP $
Забележки
• Ако лампичките за достъп/ACCESS (стр. 30, 32) са включени след като записът е приключил, това
означава, че данните все още се записват на носителя. Не излагайте видеокамерата на сътресения
или вибрации и не изключвайте променливотоковия адаптер или батерията.
• В случай, че [INT. MEMORY] (DCR-DVD410/DVD810E) или [MEMORY STICK] са избрани на [MOVIE
MEDIA SET] (стр. 28), когато файлът с движещите се изображения надвишава 2 GB, следващият
файл с движещо се изображение се създава автоматично.
Съвети
• За “Memory Stick PRO Duo”, които можете да използвате с вашата видеокамера, вижте стр. 5.
38
• Можете да проверите свободното място на носителя за движещи се изображения, като докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (стр. 71).
Движещи се изображения
Неподвижни изображения
Преместете ключа POWER A, за
да светне лампичката (Movie).
1
Преместете ключа POWER A, за
да светне лампичката (Still).
2
Натиснете START/STOP B (или
C).
2
Леко натиснете PHOTO F, за
да регулирате фокуса A (чува
се звуков сигнал), след това го
натиснете до край B (чува се
щракване на затвора).
[STBY] t [REC]
За да спрете записа, отново натиснете START/STOP.
Мига t Светва
Запис/Възпроизвеждане
1
се появява .
До индикацията
Когато изчезне, изображението е
записано.
Забележки
• Не можете да записвате неподвижни изображения на диска.
Съвети
• За времето за запис на движещи се изображения вижте стр. 13; за брой на неподвижните изображения, които можете да записвате, вижте стр. 83.
• Извежда се индикация , когато [ INDEX SET] е в положение [ON] (настройка по подразбиране)
докато записвате движещи се изображения (стр. 82).
• Можете да превключите в режим на запис на движещи се изображения докато устройството е в
режим на запис на неподвижно изображения, и обратно, като докоснете (HOME) t D (или E)
t
(CAMERA) t [MOVIE] или [PHOTO].
• Можете да създадете неподвижни изображения от записани движещи се изображения (стр. 53).
Продължава ,
39
Запис (Продължение)
Използване на функцията zoom
Можете да увеличите максимално изображението до стойностите, указани в
таблицата.
(Отичен zoom)
• Не можете да променяте скоростта на увеличение с бутоните zoom на LCD рамката.
• За да се получи ясен фокус, е необходимо
минималното разстояние между камерата и
обекта да бъде около 1 cm за широкоъгълен
режим и около 80 cm за телеснимка.
Съвети
• Можете да активирате цифровия zoom
[DIGITAL ZOOM] (стр. 81), ако желаете да постигнете по-голямо увеличение от указаното
в таблицата.
Можете да зададете увеличение с помощта
на лостчето zoom или бутона zoom в LCD
рамката.
Запис на звук с по-голямо присъствие
(5.1-канален съраунд запис)
(DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Звукът, прихванат от вградения микрофон,
се преобразува в 5.1-канален съраунд звук и
се записва.
Наслаждавайте се на по-реалистичен звук,
когато възпроизвеждате движещи се изображения на устройства, които поддържат 5.1
съраунд звук.
Обектът изглежда по-отдалечен:
Вграден микрофон
(Широк ъгъл).
Обектът изглежда по-близо:
(Телеснимка).
Преместете лостчето за функцията zoom.
Ако го премествате леко, ще постигнете
бавно увеличение. Ако го преместите повече, ще получите по-бързо увеличение.
Забележки
40
• Възможно е функцията [STEADYSHOT] да
не намали замъгляването на изображението
според желанията ви, когато лостчето за
функцията zoom е зададено към страната T
(телеснимка).
• Не махайте пръста си от лостчето за функцията zoom, докато работите с него. Ако го
направите, възможно е звукът от движението на лостчето да се запише.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-канален съраунд
звук 1 Речник (стр. 135)
Забележки
• Когато възпроизвеждате на вашата видеокамера, 5.1-каналният съраунд звук ще бъде
конвертиран в двуканален,.
Съвети
• Можете да изберете записания звук от [5.1ch
SURROUND] или [2ch STEREO] ([AUDIO
MODE], стр. 80).
За да записвате на тъмни места, задайте
NIGHTSHOT PLUS в положение ON. (Извежда се индикация .)
Бърз запис
(QUICK ON)
Забележки
Лампичка
QUICK ON
Забележки
• В режим sleep, зарядът на батерията се
изразходва наполовина по-бавно, отколкото
в режим на нормален запис. По този начин се
пести от заряда на батерията.
• Захранването се изключва автоматично, ако
не работите с видеокамерата за определен период докато устройството е в режим sleep.
Можете да зададете времето, което желаете
да оставите видеокамерата включена, преди
да премине в режим sleep ([QUICK ON STBY],
(стр. 89)).
• Ако по време на запис натиснете QUICK ON,
вашата видеокамера спира запис и преминава
в режим sleep.
Запис на тъмни места
(NightShot Plus)
Съвети
• За да запишете изображение в по-светли
тонове, използвайте функция Super NightShot
plus (стр. 95). За да запишете по-светли движещи се изображения при оскъдна светлина,
използвайте функцията Color Slow Shutter
(стр. 95).
Запис/Възпроизвеждане
Когато натиснете QUICK ON, видеокамерата преминава в режим sleep (пестене на
захранване), вместо да се изключва. В режим
sleep, лампичката QUICK ON мига. Когато
решите да започнете запис, отново натиснете QUICK ON и записът ще стартира
след около 1 секунда.
• Функциите NightShot plus и Super NightShot
plus използват инфрачервена светлина, така
че не покривайте инфрачервения порт с
пръсти или предмети.
• Свалете преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта).
• Когато е трудно да фокусирате автоматично, регулирайте фокуса ръчно ([FOCUS],
стр. 92).
• Не използвайте функциите NightShot plus и
Super NightShot plus на ярко осветени места.
Това може да причини неизправност.
Настройка на експонацията за
обекти със задно осветяване
За да настроите експонацията за обекти
със задно осветяване, натиснете . (BACK
LIGHT), за да изведете .. За да отмените
функцията задно осветяване, отново натиснете . (BACK LIGHT).
Запис в огледален режим
Инфрачервен порт
Продължава ,
41
Запис (Продължение)
Отворете LCD екрана на 90 градуса спрямо
видеокамерата (1), а след това го завъртете на 180 градуса към обектива (2).
Съвети
• На LCD екрана се извежда огледален образ на
обекта, но при записа изображението ще бъде
нормално.
• Когато записвате в огледален режим, изображението не се извежда във визьора.
42
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате изображения, записани на носител, който сте избрали в настройките за носител (стр. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
В настройката по подразбиране, движещите се изображения на диска се възпроизвеждат. Неподвижните изображения се записват и възпроизвеждат само на “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD410E/DVD810E
В настройката по подразбиране, вие можете да възпроизвеждате движещи се изображения и
неподвижни изображения на вградената памет.
Лостче zoom F
Ключ POWER A
Запис/Възпроизвеждане
(HOME) %
(HOME) &
(VIEW IMAGES) #
(VIEW IMAGES) $
1
Преместете ключа POWER A, за да включите видеокамерата.
2
Натиснете
(VIEW IMAGES) B (или C).
Екранът VISUAL INDEX се извежда на екрана. (Възможно е извеждането на миниатюрните
изображения да отнеме известно време.)
Film Roll Index (стр. 45)
Face Index (стр. 45)
Търси изображения по дата
на записа (стр. 46)*
Предишни 6 изображения
Следващи 6 изображения
Връща се към екрана за
запис.
Извежда движещи
се изображения
Иконата се появява се с
изображението във всяка
от клетките, която е била
възпроизведена/записана (B
за неподвижно изображение
на “Memory Stick PRO Duo”).
(OPTION)
Извежда неподвижни
изображения
* Когато изберете [DISC] в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 28), се извежда вид на диска. Не можете да
търсите движещи се изображения по дата на записа.
Продължава ,
43
Възпроизвеждане (Продължение)
Съвети
• Преместването на лостчето zoom F ви позволява да изведете 6 или 12 изображения в екрана
(SETTINGS) t
VISUAL INDEX. За да зададете броя, докоснете (HOME) D (или E) t
[VIEW IMAGES SET]t [ DISPLAY] (стр. 85).
3
Започнете възпроизвеждане.
Движещи се изображения
Докоснете , а след това докоснете движещото се изображение, което искате да
възпроизвеждате.
Когато възпроизвеждането от избраната точка достигне последното движещо се изображение, екранът се връща към VISUAL INDEX екран.
Връщане към екран
VISUAL INDEX.
Начало на движещото се
изображение/предишно
движещо се изображение
Стоп (преминава към екран
VISUAL INDEX)
При докосване преминава
от възпроизвеждане към
пауза, и обратно
Следващо движещо се
изображение
(OPTION)
Назад/Напред
Съвети
• Докоснете
докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизведете бавно
движещото се изображение.
• Когато възпроизвеждате движещи се изображения от вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E)
превърта движещото се изобраили от “Memory Stick PRO Duo”, едно докосване на
жение назад/напред около 5 пъти по-бързо от нормално, 2 докосвания ускоряват до около 10 пъти
по-бързо, 3 докосвания укоряват прегледа до около 30 пъти и 4 - около 60 пъти.
• Когато възпроизвеждате движещи се изображения, записани на диск, едно докосване на
ще стартира превъртане напред/назад около 5 пъти по-бързо, две докосвания - около 10 пъти побързо (приблизително 8 пъти по-бързо, когато използвате DVD+RW).
Неподвижни изображения
Докоснете
изведете.
, а след това докоснете неподвижното въображение, което искате да
Връщане към екран VISUAL
INDEX
Бутон за изреждане на
изображения (стр. 47)
Преминава към екран VISUAL
INDEX
(OPTION)
Предишно/Следващо
44
За да регулирате силата на звука на
движещите се изображения
4
Докато възпроизвеждате движещи се
(OPTION)
изображения, докоснете
t
клетка t [VOLUME], след това
регулирайте силата на звука с помощта на
.
• Можете да превключите екрана VISUAL
INDEX, като докоснете бутона
(HOME)
D (или E) t
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX].
Движещите се изображения могат да бъдат
разделени по зададено време като първата
сцена за всяко разделение се извежда в INDEX
екрана. Можете да започнете възпроизвеждане на движещите се изображения от
избрано миниатюрно изображение.
Предварително изберете носителя, който
съдържа записаните движещи се изображения, които желаете да възпроизведете
(стр. 28).
Натиснете
(VIEW IMAGES) на
вашата видеокамера.
Екранът VISUAL INDEX се извежда на
LCD екрана.
Докоснете
• Можете да изведете екрана [Film Roll Index],
(HOME) t
(VIEW
като докоснете
IMAGES) t [ INDEX].
Търсене на желана сцена по точка
(Film Roll Index)
Търсене на желана сцена по лице (Face Index)
Изображенията с лица, разпознати по време
на запис, се извеждат на индекс екрана.
Можете да възпроизвеждате движещо се изображение с избраното изображения с лице.
Предварително изберете носителя, на
който се съдържа записаното движещо се
изображение, което ще възпроизвеждате
(стр. 28).
1
Натиснете
(VIEW IMAGES) на
вашата видеокамера.
Екранът VISUAL INDEX се извежда на
LCD екрана.
2
Докоснете
(Face Index).
(Film Roll Index).
Предходно/следващо движещо се изображение
Предходна сцена
Предходно/следващо движещо се изображение
Предходно/следващо изображение на лице.
Следваща сцена
Променя интервала между
сцените.
3
Запис/Възпроизвеждане
Търсене на желана сцена по точка
(Film Roll Index)
2
Възпроизвеждането започва от избраното движещо се изображение.
Съвети
Съвети
1
Докоснете
, за да търсите
желаното движещо се изображение.
Докоснете
, за да изберете
желаното движещо се изображение.
3
Докоснете
, за да изберете
желаното движещо се изображение.
Продължава ,
45
Възпроизвеждане (Продължение)
4
Докоснете
, след това докоснете желаното изображение
с лице, за да започнете възпроизвеждане на желаното движещо
се изображение.
2
За да търсите движещо се изображение, докоснете клетката
. За да търсите неподвижно
изображение, докоснете .
Възпроизвеждането започва от началото на движещото се изображение с
избраното лице.
3
Докоснете бутона за дата в
горния десен ъгъл на екрана.
На екрана се извеждат датите за
запис на изображенията.
Забележки
• Възможно е лицата да не бъдат разпознати в
зависимост от условията на запис.
Пример: Хора, които носят очила или шапки,
или които не гледат към камерата.
• За да възпроизвеждате движещо се изображение от [ INDEX], преди записа задайте
[ INDEX SET] в положение [ON] (настройка
по подразбиране) (стр. 82). Възможно е Face
Index да не се появи правилно, ако не бъде
разпознато лице.
Предходна/Следваща дата
Съвети
• Можете да изведете екрана [Face Index],
(HOME) t
(VIEW
като докоснете
IMAGES) t [ INDEX].
Търсене на желано изображение по
дата (Date index)
4
Докоснете
, за да изберете
дата на желаното изображение;
след това докоснете
.
Изображенията с избраната дата се
извеждат на екрана.
Съвети
Можете да търсите желани изображения
по дата.
Преди това изберете носителя, който съдържа записаното движещо се изображение,
което желаете да възпроизведете (стр. 28).
Забележки
• Не можете да използвате индекса за дата за неподвижни изображения, записани на “Memory
Stick PRO Duo”.
1
46
Натиснете
(VIEW IMAGES) на
видеокамерата.
Екранът [VISUAL INDEX] се извежда
на LCD екрана.
• Можете да използвате функциите Date Index
в екрана [Film Roll Index] или [Face Index], като
следвате Стъпки 3 до 4.
Използване на функцията PB zoom
Можете да увеличавате изображения от
1.1 до 5 пъти повече от първоначалния им
размер.
Увеличението може да се регулира с лостчето zoom -- или с бутоните zoom -- на LCD
рамката.
Забележки
• Не можете да използвате функцията увеличение при възпроизвеждане при изреждане на
изображения.
Съвети
Запис/Възпроизвеждане
1 Възпроизведете неподвижното изображение, което желаете да увеличите.
2 Увеличете изображението с помощта на
Т (телеснимка).
На екрана се извежда рамка.
3 Докоснете участъка, който искате да
изведете в центъра на екрана.
4 Регулирайте увеличението с помощта на
W (широкоъгълна)/T (телеснимка).
.
За да отмените, докоснете
• Можете да зададете непрекъснато изреждане
на изображения, като докоснете
(OPTION)
t
клетка t [SLIDE SHOW] на VISUAL
INDEX екрана.
• Докато възпроизвеждате неподвижни изображения, можете да зададете продължително
възпроизвеждане на кадри, като докоснете
(OPTION) t
клетка t [SLIDE
SHOW SET]. Тъй като настройката по
подразбиране е [ON], Индикацията
се
извежда на LCD екрана и вашата видеокамера
повтаря изреждането на кадри на неподвижни изображения. Ако зададете [SLIDE SHOW
SET] в положение [OFF] вашата видеокамера
възпроизвежда веднъж неподвижни изображения в режим на изреждане на кадри, като
започва от избраното изображение.
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения в последователност
(Изреждане на кадри)
Докоснете
на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения.
Изреждането на изображения започва от
избраното изображение.
Докоснете
, за да спрете изреждането.
За да го стартирате отново, докоснете
пак
.
47
Възпроизвеждане на изображение на телевизор
Свържете видеокамерата към входния жак на телевизор или видеорекордер, като използвате A/V
свързващ кабел 1 или A/V свързващ кабел с S VIDEO 2. Свържете видеокамерата към стенния
контакт, като за тази операция използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 20).
Обърнете се и към ръководствата за експлоатация, приложени към устройствата, които ще
свързвате.
Устройство без
S VIDEO жак
Устройство с S
VIDEO жак
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
AUDIO
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
A/V конектор за
устройство за дистанционно управление
(Бял)
(Червен)
: Посока на сигнала
1 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете го с входния жак на другото
устройство.
1 A/V свързващ кабел с S VIDEO (не е
приложен в комплекта)
Когато свързвате с друго устройство
посредством S VIDEO жак, използвайки
A/V свързващ кабел с S VIDEO кабел
(не е приложен в комплекта), качеството на картината ще бъде по-добро,
отколкото при връзка с обикновен
A/V свързващ кабел. Свържете белия и
червения чинч (ляв и десен аудио канал)
и S VIDEO куплунга (S VIDEO канал) на
A/V свързващия кабел с S VIDEO кабел
(не е приложен в комплекта). Свързването на жълтия чинч не е необходимо. Ако
свържете само посредством S VIDEO
кабел, няма да се изведе аудио сигнал.
48
(Червен)
Видеорекордер или
телевизор
Ако вашият телевизор е свързан с
видеорекордер
Свържете видеокамерата към входа LINE
IN на видеорекордера. Задайте селектора на
входен сигнал за видеорекордера в положение
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.), ако видеорекордерът има входен селектор.
За да зададете екранното съотношение
в съответствие със свързания телевизор (16:9/4:3)
Променете настройката в зависимост от
съотношението на екрана на телевизора, на
който ще гледате изображенията.
1 Включете видеокамерата.
2 Докоснете
(HOME) t (SETTINGS)
t [OUTPUT SETTINGS] t [TV TYPE] t
[16:9] или [4:3] t
.
Забележки
• Когато зададете [TV TYPE] в положение [4:3],
качеството на изображението може да се
влоши. Освен това, когато екранното съотношение на записаната картина преминава
от 16:9 (широкоекранен) към 4:3 и обратно,
изображението може да трепне.
• Когато възпроизвеждате картина, записана с
екранно съотношение 16:9 (широкоекранна),
на телевизор 4:3, който е несъвместим със
сигнала 16:9, задайте [TV TYPE] в положение
[4:3].
Свържете жълтия щекер на свързващия A/V
кабел към входния видео жак, и свържете
белия (ляв канал) или червения (десен канал)
щекер във входния аудио жак на видеорекордера или телевизора.
Запис/Възпроизвеждане
Ако вашият телевизор е моно (Когато
вашият телевизор има само един
входен аудио жак)
Съвети
• Можете да изведете брояча на телевизионния екран, като зададете [DISP OUTPUT] в
положение [V-OUT/PANEL] (стр. 87).
Ако вашият телевизор или видеорекордер е снабден с 21-иглен адаптер
(EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-иглен адаптер (не е включен
в комплекта), за да гледате възпроизведената картина.
Телевизор/
Видеорекордер
49
Редактиране
Категория
(OTHERS)
Тази категория ви позволява да редактирате
или отпечатвате изображения на носител,
или да ги копирате на вашия компютър за
преглед; или да редактирате или създавате
оригинално DVD.
PRINT
Можете да отпечатвате неподвижни
изображения на свързания PictBridge принтер
(стр. 64)
USB CONNECT
Можете да свържете вашата видеокамера
към компютър чрез USB кабел (стр. 97).
(OTHERS) Категория
Забележки
• Можете да изберете носител от изображението, което ще редактирате, като докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(стр. 28).
Списък с опции
DELETE
Можете да изтривате изображения на диска
или “Memory Stick Duo” (стр. 51).
PHOTO CAPTURE (DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
Можете да запазвате избран кадър от записано движещо се изображение или неподвижно изображение (стр. 53).
MOVIE DUB (DCR-DVD410/DVD610/
DVD710E/DVD810E)
Можете да презаписвате движещи се
изображения, записани на вградената памен
(DCR-DVD410E/DVD810E) или на “Memory
Stick PRO Duo” (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E) на диск (стр. 55).
PHOTO COPY (DCR-DVD410E/DVD810E)
Можете да копирате неподвижни изображения, записани на твърд диск, на “Memory
Stick PRO Duo” (стр. 56).
EDIT
Можете да редактирате изображения на
носител (стр. 58).
PLAYLIST EDIT
Можете да създадете или редактирате
плейлист (стр. 59)
50
Изтриване на изображения
Забележки
• Не можете да възвърнете изтритите
изображения.
Съвети
5
Докоснете
6
Когато се изведе индикация
[Completed.], докоснете
.
t [YES].
• Можете да изберете до 100 изображения
наведнъж.
Изтриване на движещи се
изображения от диска
Предварително изберете носителя, който
съдържа движещите се изображения, които
желаете да изтриете (стр. 28).
1 На стъпка 3 докоснете [ DELETE
ALL].
2 Докоснете [YES] t [YES].
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
• Когато изберете [DISC] в [MOVIE MEDIA
SET] (стр. 28), вие не можете да изтривате
движещи се изображения по време на Easy
Handycam операция (стр. 34). Първо отменете Easy Handycam операцията.
За да изтриете всички движещи се
изображения, записани в един ден
1
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
1 На стъпка 3 докоснете [
date].
2
Докоснете [
DELETE].
3
Докоснете [
DELETE].
4
Докоснете движещото се
изображение, което желаете да
изтриете.
Избраното изображение се маркира
с .
Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да потвърдите
избора си.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
Редактиране
Забележки
За да изтриете наведнъж всички движещи се изображения.
DELETE by
Предходна/Следваща дата
2 Докоснете
, за да изберете дата
на записа на желаното движещо се изображение, след това докоснете
.
Движещи се изображения, записани на
избраната дата, се извеждат на екрана.
Докоснете движещото се изображение
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
t [YES].
3 Докоснете
4 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Продължава ,
51
Изтриване на изображения (Продължение)
За да изтриете най-скоро записаното
движещо се изображение
1 На стъпка 3 докоснете [ LAST SCENE
DEL]
t [YES].
2 Докоснете
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Не можете да изтриете последното записано изображение:
– ако след записа извадите диска от вашата
видеокамера.
– ако след записа изключите вашата видеокамера.
1
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2
Докоснете [
DELETE].
3
Докоснете [
DELETE].
4
Докоснете неподвижното
изображение, което желаете да
изтриете.
Забележки
• Докато изтривате изображения, не премахвайте от видеокамерата комплекта батерии
или променливотоковия адаптер.
• Не вадете “Memory Stick PRO Duo”, докато
изтривате движещи се изображения от
“Memory Stick PRO Duo”.
• Когато изтривате движещо се изображение,
коeто е регистриранo в плейлист (стр. 59),
изображението се изтрива и от плейлиста.
• Не можете да изтривате движещи се
изображения от “Memory Stick PRO Duo”, ако
движещите се изображения са защитени на
други устройства.
• Дори да изтриете ненужните движещи се
изображения от диска, възможно е оставащият капацитет на диска да не се увеличи
достатъчно за извършване на допълнителни
записи.
Съвети
• За да изтриете всички изображения на
носителя и да възвърнете първоначалния му
капацитет за запис, форматирайте носителя
(стр. 72).
• Можете да изтриете движещи се изображения, когато ги преглеждате, като докоснете
(OPTION).
Избраното неподвижно изображение
се извежда с маркировката .
Натиснете и задръжте неподвижното изображение на LCD екрана, за да
потвърдите избора си.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
5
Докоснете
6
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
t [YES].
За да изтриете едновременно всички
неподвижни изображения.
Изтриване на неподвижни изображения
Изберете предварително носителя, който
съдържа неподвижното изображение, което
желаете да изтриете (стр. 20).
52
1 На Стъпка 3 докоснете [-- DELETE ALL]
2 Докоснете [YES] t [YES].
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
За да изтриете едновременно всички
неподвижни изображения, записани в
един ден
1 На стъпка 3 докоснете [
date].
DELETE by
Предходна/Следваща дата
Можете да запазите неподвижно изображение във всяка точка докато възпроизвеждате движещи се изображения.
Изберете носителя, който съдържа
движещи се изображения и носителя, на
който желаете да запишете неподвижно
изображение (стр. 28).
Когато изберете [MEMORY STICK], за да запазвате неподвижни изображения, заредете
“Memory Stick PRO Duo” предварително.
Носителят, който можете да изберете,
зависи от модела на вашата видеокамера.
Вижте таблицата по-долу.
Модел
Движещи се
изображения
Неподвижни
изображения
Редактиране
2 Докоснете
, за да изберете дата
на записа на желаните неподвижни изображения, след това докоснете
.
Неподвижните изображения, записани на
избраната дата, се извеждат на екрана.
Докоснете желаното неподвижно изображение на LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
t [YES].
3 Докоснете
4 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Запис на неподвижни изображения от
движещи се изображения (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Забележки
• Не можете да изтривате неподвижни изображения от “Memory Stick PRO Duo”, ако те са
защитени на други устройства.
Съвети
• За да изтриете всички неподвижни
изображения, записани на вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E) или “Memory Stick
PRO Duo”, и за да възстановите мястото на
носителя, форматирайте носителя (стр. 72).
• Можете да изтриете неподвижно изображение, когато го преглеждате, като докоснете
(OPTION).
Забележки
• Препоръчваме ви да използвате променливотоковия адаптер като източник на
захранване, за да предотвратите изключване
на захранването по време на операцията.
1
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO CAPTURE].
Извежда се екранът [PHOTO
CAPTURE].
Продължава ,
53
Запазване на неподвижни изображения от движещи се изображения (DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E) (Продължение)
Забележки
2
Докоснете движещото се
изображение, което желаете
да възпроизведете, и от което
жеалете да запазите неподвижно
изображение.
Избраното движещо се изображение се
възпроизвежда
3
За да активирате паузата, докоснете
в точката, в която
желаете да запазите.
Движещото се изображение е в режим
на пауза.
При натискането на
видеокамерата преминава от режим на пауза към
режим на възпроизвеждане и обратно.
Регулирайте точката на запис по-прецизно, след като вече сте избрали точката,
с помощта на
.
Връща се към началото на избраното движещо се изображение.
4
Докоснете
.
Индикацията
се извежда, докато
неподвижното изображение се запазва
на носителя, който сте избрали.
За да запазите друго неподвижно
изображение, докоснете
, след това
повторете стъпките от 2.
За да приключите със записа, докоснете
t
.
54
• Носителят, на който желаете да запазвате
неподвижни изображения, трябва да има
достатъчно свободно място.
• Датата на записа и часът на създадените
неподвижни изображения са същите като
датата и часа на движещото се изображение.
• Ако движещото се изображение не притежава код с данни, записът на дата и час на
неподвижното изображение се запазва като
часа, в който сте го създали от движещото
се изображение.
Презапис/копиране на изображения на носител с
вашата видеокамера
Извежда се екранът [MOVIE DUB].
Презапис на движещо се изображение
(DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
Можете да презаписвате движещи се
изображения на вградената памет (DCRDVD410E/DVD810E) или на “Memory Stick
PRO Duo” (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E) на диск. Предварително заредете
във видеокамерата диск. Носителят, който
можете да изберете, зависи от модела на
вашата видеокамера. Вижте таблицата
по-долу.
Модел
От
2
На
U
DCRDVD810E
U
Редактиране
DCRDVD410E
DCRDVD610E/
DVD710E
U
DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E
Стъпка 2 не е нужна. Преминете към
Стъпка 3.
U
Забележки
• Препоръчваме ви като източник на захранване да използвате променливотоковия
адаптер. По този начин ще предотвратите
изключване на захранването по време на
операция.
Съвети
• За да проверите презаписаното движещо
се изображние на диска, изберете [DISC] в
[MOVIE MEDIA SET] (стр. 28).
1
DCR-DVD810E:
Докоснете носителя, който съдържа
движещото се изображние, което ще
редактирате.
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Или натиснете DUBBING на вашата видеокамера (DCR-DVD410E/
DVD810E).
3
Докоснете [DUB by select].
4
Докоснете движещото се
изображние, което ще презаписвате.
Оставащо място на диска*
* Y : Използвано
Y (зелено): Което ще се използва, за да запа-
зите избраното движещо се изображние
T : Свободно място
Избраното изображение се маркира с .
Натиснете и задръжте изображението на LCD
екрана, за да потвърдите избора си.
Продължава ,
55
Презапис/копиране на изображения на
носител с вашата видеокамера (Продължение)
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
Ако мястото на диска не е достатъчно
за запис на всички движещи се изображния, се извежда индикация [Not enough
memory space.].
5
Докоснете
6
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
t [YES].
За да презапишете наведнъж всички
движещи се изображния от един ден
1 На Стъпка 3 докоснете [DUB by date].
2 Докоснете [YES].
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
докоснете
.
За да подсигурите движещите се
изображния, които все още не са
подсигурени
1 На стъпка 3 докоснете [BACKUP].
2 Докоснете [Backs up unbacked up movies]
t [YES].
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
докоснете
.
Ако мястото на диска не е достатъчно
за запис на всички движещи се изображния, се извежда индикация [Disc is full]. Извежда се и броят едностранни дискове,
които са нужни за записа. Подгответе
дисковете и повторете описаните
оперции от стъпка 1.
Забележки
• Ако движещите се изображения са запазени на
2 или повече диска, движещото се изображение, записано в края на всеки от дисковете,
автоматично се разделя, за да запълни капацитета на диска.
Съвети
Предходна/Следваща дата
2 Докоснете
, за да изберете дата
на записа на желаните движещи се изображния и след това докоснете
.
Движещите се изображния, записани на
избраната дата, се извеждат на екрана.
Докоснете движещото се изображние на
LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
3 Докоснете
t [YES].
Ако мястото на диска не е достатъчно
за запис на всички движещи се изображния, се извежда индикация [Not enough
memory space].
4 Когато се изведе индикация [Completed.],
докоснете
.
За да презапишете всички движещи се
изображния в плейлиста (стр. 59)
56
1 На стъпка 3, докоснете [ DUB ALL]
Ако мястото на диска не е достатъчно
за запис на всички движещи се изображния, се извежда индикация [Not enough
memory space].
• На Стъпка 3, като докоснете [BACKUP]
t [Backup starts from the firs movie. Previous
backup history will be deleted], вие можете да
подсигурите всички движещи се изображния,
включително такива, които са подсигурени
преди това. Вашата видеокамера ще запази
историята за подсигуряването на движещите се изображния, само ако те са запазени с
функцията [BACKUP].
Копиране на неподвижни изображения
(DCR-DVD410E/DVD810E)
Можете да копирате неподвижни изображения от вградената памет на “Memory Stick
PRO Duo”.
От
На
U
Преди операцията заредете “Memory Stick
PRO Duo” във видеокамерата.
Забележки
• Препоръчваме ви като източник на захранване да използвате променливотоковия
адаптер. По този начин ще предотвратите
изключване на захранването по време на
операция.
Съвети
• За да проверите копираните неподвижни
изображения, изберете [MEMORY STICK] в
[MOVIE MEDIA SET] (стр. 28).
1
5
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
За да копирате наведнъж всички неподвижни изображения от един ден
1 На стъпка 2 докоснете [COPY by date].
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Извежда се екранът [PHOTO COPY].
2
Докоснете [COPY by select].
3
Докоснете неподвижно изображение, което искате да копирате.
2 Докоснете
, за да изберете дата
на записа на желаните неподвижни изображения, след това докоснете
.
Неподвижните изображения, записани на
избраната дата, се извеждат на екрана.
Докоснете неподвижните изображения
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
t [YES].
3 Докоснете
4 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Редактиране
Предходна/Следваща дата
Избраното изображение се маркира
с .
Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да потвърдите
избора си.
, за да се върнете към
Докоснете
предходния екран.
4
Докоснете
t [YES].
57
Разделяне на движещи се изображения
Забележки
Предварително изберете носителя, който
съдържа движещото се изображение, което
желаете да разделите (стр. 28).
1
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2
Докоснете [DIVIDE] (разделяне).
3
Докоснете движещото се
изображение, което желаете да
разделите.
Възпроизвеждането на избраното
движещо се изображение започва.
4
в точката, в
Докоснете
която желаете да разделите движещото се изображение на сцени.
Движещото се изображение преминава в режим на пауза.
Движещото се изображение преминава от режим на пауза в режим на
възпроизвеждане и обратно, когато
.
натиснете
Наглася точката на разделяне с по-голяма
точност, след като я изберете с помощта на
.
Връща се в началото на избраното
движещо се изображение.
58
5
Докоснете
6
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
t [YES].
• Не можете да върнете движещото се изображение в предишното му състояние след като
вече сте извършили разделяне.
• Не махайте комплекта батерии или променливотоковия адаптер от видеокамерата,
докато разделяте движещо се изображение.
• Не вадете “Memory Stick PRO Duo” докато
изтривате движещи се изображения от
“Memory Stick PRO Duo”.
• Когато сте избрали [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) или [MEMORY STICK] в
[MOVIE MEDIA SET] (стр. 28), и разделеното
оригинално движещо се изображение е включено в плейлиста, движещото се изображение
в плейлиста също ще бъде разделено. Когато
изберете [DISC] в [MOVIE MEDIA SET] (стр.
28), движещото се изображение в плейлиста
не се разделя.
• Възможно е да се получи малка разлика между
точка, в която сте натиснали
, и реалната точка на разделяне, тъй като вашата
видеокамера избира точката на разделяне на
интервали от половин секунда.
Съвети
• Можете да разделите движещото се
изображение докато го преглеждате, като
докоснете
(OPTION).
• Изображенията, записани на вашата видеокамера, се наричат “оригинали”.
Създаване на плейлист
Плейлистът е списък с миниатюрни
изображения на движещи се изображения и
неподвижните изображения, избрани от вас.
Оригиналните сцени не се променят, дори
и да редактирате или изтривате сцените
в плейлиста.
Преди операцията изберете носител, на
който желаете да създадете или възпроизведете плейлист (стр. 28).
Съвети
1
Докоснете
(HOME) t
(OTHERS) t[PLAYLIST EDIT].
2
Докоснете [
3
Докоснете сцената, която желаете да добавите в плейлиста.
Докоснете
5
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
t [YES].
За да добавите всички движещи се
изображения на диска в плейлиста
1 На стъпка 2 докоснете [ ADD ALL].
2 Докоснете [YES] t [YES].
3 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
За да добавите всички движещи се изображения, записани на един и същ ден
1 На стъпка 2 докоснете [
date].
Редактиране
• Можете да прибвите максимум 99 движещи
се изображения към плейлист на вградената
памет (DCR-VD410E/DV810E) или “Memory
Stick PRO Duo”; можете да прибавяте до 999
движещи се изображения за диск.
• Изображенията, записани на вашата видеокамера, се наричат “оригинали”.
4
ADD by
ADD].
Предходна/Следваща дата
Избраната сцена се обозначава с .
Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите, че
това е желаното изображение.
Докоснете
, за да се върнете към
предишния екран.
2 Докоснете
, за да изберете дата
на записа на желаните движещи се изображения, и след това докоснете
.
Движещите се изображения, записани на
избраната дата, се извеждат на екрана.
Докоснете изображението на LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
t[YES].
3 Докоснете
4 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Продължава ,
59
Забележки
• Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер от вашата видеокамера,
докато прибавяте движещи се изображения.
• Не вадете “Memory Stick PRO Duo”, докато
прибавяте движещи се изображения на
“Memory Stick PRO Duo”.
• Не можете да прибавяте неподвижни изображения към плейлист.
Съвети
• Можете да прибавите движещо се изображение, когато го преглеждате, като докоснете
(OPTION).
• Можете да копирате плейлист на диск както
е, като използвате приложения софтуер.
Изтриване на движещи се изображения
от плейлиста
1 Докоснете
(HOME) t (OTHERS)
t [PLAYLIST EDIT].
2 Докоснете [ ERASE].
За да изтриете едновременно всички
изображения, докоснете [ ERASE ALL]
t [YES] t [YES]. След това, когато се
изведе индикация [Completed.], докоснете
.
3 Докоснете сцената, която желаете да
изтриете от плейлиста.
Възпроизвеждане на плейлист
Предварително изберете носителя, който
ще използвате за създаване или възпроизвеждане на плейлист (стр. 28).
1
Докоснете
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [PLAYLIST].
В плелис екрана се извежда движещото се изображение.
Избраната сцена се обозначава с .
Натиснете и задръжте движещото се
изображение на LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предишния екран.
t [YES].
4 Докоснете
5 Когато се изведе индикация [Completed.],
докоснете
.
Съвети
• Оригиналните движещи се изображения не се
променят, въпреки че изтривате сцени от
плейлиста.
2
Докоснете движещото се
изображение, от което желаете
да стартирате възпроизвеждането.
Плейлистът се възпроизвежда от
избранаото движещо се изображение до
края, след това екранът се връща към
плейлист екран.
60
Разделяне на движещо се изображение в
плейлиста
1 Докоснете
(HOME) t (OTHERS)
t [PLAYLIST EDIT].
2 Докоснете [ MOVE].
3 Изберете движещото се изображение,
което желаете да преместите.
1 Докоснете
(HOME) t (OTHERS)
t [PLAYLIST EDIT].
2 Докоснете [DIVIDE].
3 Докоснете движещото се изображение,
което желаете да разделите.
Възпроизвеждането на избраното движещо се изображение започва.
4 Докоснете
в точката, в която
желаете да разделите движещото се
изображение на сцени.
Движещото се изображение преминава в
режим на пауза.
Движещото се изображение преминава
от режим на пауза към режим на възпроизвеждане и обратно, когато докоснете
.
Избраното движещо се изображение се
обозначава с .
Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си.
Докоснете
, за да се върнете към
предишния екран.
.
4 Докоснете
5 Изберете желаната позиция с помощта
на
.
Регулира по-прецизно точката на разделяне, след като точката е избрана с
.
Редактиране
Промяна на поредността в плейлиста
Връща се към началото на избраното
движещо се изображение.
Лента, указваща положението на
движещото се изображение.
6 Докоснете
t[YES] .
7 Когато се изведе индикация [Completed.],
.
докоснете
Съвети
• Когато сте избрали няколко движещи се
изображения, изображенията се преместват
по реда, по който са изведени в плейлиста.
5 Докоснете
t[YES].
6 Когато се изведе индикация [Completed.],
докоснете --.
Забележки
• Възможно е да се получи малка разлика между
точка, в която сте натиснали --, и реалната
точка на разделяне, тъй като вашата
видеокамера избира точката на разделяне на
интервали от половин секунда.
Съвети
• Оригиналните сцени не се променят, въпреки
че разделяте сцени от плейлиста.
61
Презапис на видеорекордер или DVD/HDD
устройства
Свързване на устройство с A/V свързващ кабел
Можете да презаписвате изображения, възпроизвеждани на вашата видеокамера, на други записващи устройства като видеорекордери или DVD/HDD рекордери. Свържете устройството
по един от следните начини.
Свържете видеокамерата към стенния контакт, като за тази операция използвате променливотоковия адаптер (стр. 20). Обърнете се и към ръководствата за експлоатация, приложени
към устройствата, които ще свързвате.
Забележки
• Тъй като презаписът се извършва чрез аналогов трансфер на данни, качеството на изображението
може да пропада.
Устройство без S
VIDEO жак
Устройство с S
VIDEO жак
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
(Бял)
A/V конектор за устройство
за дистанционно управление
AUDIO
(Червен)
(Червен)
: Видео/Посока на сигнала
1 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Свържете го с входния жак на другото
устройство.
2 A/V свързващ кабел с S VIDEO (не
е приложен в комплекта)
62
Когато свързвате с друго устройство
чрез S VIDEO жак, използвайки A/V
свързващ кабел с S VIDEO кабел (не е
приложен в комплекта), качеството на
картината ще бъде по-добро, отколкото при връзка с обикновен A/V кабел.
AUDIO
Видеорекордер или DVD/HDD рекордер
Свържете белия и червения чинч (ляв и
десен аудио канал) и S VIDEO чинча (S
VIDEO канал) на A/V свързващия кабел
с S VIDEO кабел (не е приложен в комплекта). Свързването на жълтия чинч не
е необходимо. Само S VIDEO връзката
няма да изведе аудио сигнал.
Забележки
• За да скриете екранните индикатори (например брояч и др.), извеждани на устройството
за преглед, свързано посредством приложения
За подробности се обърнете към
ръководствата за експлоатация, приложени към записващите устройства.
AV свързващ кабел, докоснете (HOME)
t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL] (на-
стройка по подразбиране, стр. 87).
• За да запишете датата/часа и данни за
настройките на видеокамерата, изведете
настройките на екрана (стр. 84).
• Ако свързвате вашата видеокамера към моно
устройство, свържете жълтия щекер на
свързващия A/V кабел към входния видео жак
и белия (ляв канал) или червения (десен канал)
щекер във входния аудио жак на устройството.
Включете вашата видеокамера
2
Изберете носителя, който съдържа движещото се изображение,
което желаете да презаписвате
(стр. 28).
3
(VIEW IMAGES).
Натиснете
Задайте [TV TYPE] в съответствие
с възпроизвеждащото устройство
(стр. 48).
4
Заредете носителя за запис в
записващото устройство.
Ако устройството, с което ще
записвате, има входен селектор, задайте селектора във входен режим.
5
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(видеорекордера или DVD/HDD
устройството) с помощта на
А/V свързващия кабел (приложен в комплекта) 1 или А/V
свързващия кабел с S VIDEO (не е
приложен в комплекта) 2.
Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройството.
6
Когато презаписът приключи,
спрете видеокамерата и записващото устройство.
Свързване с USB кабел
За да записвате без промяна на качеството на картината, свържете вашата видеокамера към DVD записващо устройство
или DVD рекордер и др., съвместими с
презапис на движещи се изобржения чрез
USB връзка.
Свържете вашата видеокамера към мрежата от 220 V, като използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 21).
Също така, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към свързаното
устройство.
1
Редактиране
1
7
Включете вашата видеокамера.
Започнете възпроизвеждане на
вашата видеокамера и запишете
сигнала на записващото устройство.
Продължава ,
63
Презапис на видеорекордер или DVD/HDD
устройства (Ппродължение)
2
3
Докоснете носителя, на който е записано движещото се
изображение, което желаете да
презапишете.
4
Започнете работа с устройството, което ще бъде свързано,
и започенете запис.
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към свързаното устройство.
5
64
Свържете жака (USB) на вашата видеокамера и DVD записващо
устройство и др., като използвате приложения USB кабел (стр.
129).
Автоматично се извежда екранът
[USB SELECT].
Отпечатване на неподвижни изображения (PictBridgeсъвместим принтер)
Можете да отпечатвате неподвижни
изображения с помощта на PictBridge-съвместим принтер, без да е необходимо да
свързвате видеокамерата към компютър.
Свържете вашата видеокамера към контакта, като използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 20).
Предварително изберете носителя, който
съдържа неподвижните изображения, които
желаете да отпечатате (стр. 28).
Включете принтера
За да отпечатвате неподвижни изображения от “Memory Stick PRO Duo”, заредете “Memory Stick PRO Duo”, съдържащ
неподвижните изображения, във вашата
видеокамера.
1
Включете вашата видеокамера.
2
Свържете (USB) жака на видеокамерата към принтера, като
за целта използвате приложения
USB кабел (стр. 129).
На екрана автоматично се извежда
[USB SELECT].
3
Докоснете [PRINT].
Когато връзката между видеокамерата и принтера се осъществи,
на екрана се извежда символът
(PictBridge връзка).
След като презаписът приключи,
докоснете [END] t [YES], след
това изключете USB кабела.
4
Докоснете неподвижното
изображение, което ще отпечатвате.
За да приключите отпечатването
Докоснете
на INDEX екрана с неподвижни изображения ([INDEX] екран).
Забележки
5
Докоснете (OPTION), задайте следните опции и след това
докоснете
.
[COPIES]: Изберете броя разпечатки,
който желаете. Можете да отпечатате до максимум 20 копия.
[DATE/TIME]: Изберете [DATE],
[DAY&TIME] или [OFF] (не се отпечатва дата/час).
[SIZE]: Изберете размера на хартията.
Ако не промените настройката,
преминете към стъпка 6.
6
Докоснете [EXEC] t [YES].
7
Когато се изведе индикация
.
[Completed.], докоснете
Отново се извежда екранът за избор
на изображение.
Редактиране
Избраното изображение се маркира
със знака .
Натиснете и задръжте изображението на LCD екрана, за да потвърдите
избора си.
, за да се върнете към
Докоснете
предищния екран.
• Операциите не са гарантирани, ако използвате принтери, които не са съвместими със
стандарта PictBridge.
• Също така, вижте инструкциите за експлоатация, приложени към принтера, който ще
използвате.
• Не извършвайте следните операции докато
индикацията е изведена на екрана. Възможно е операцията да не се извърши правилно.
– Не местете ключа POWER
– Не натискайте
(VIEW IMAGE)
– Не изключвайте USB кабела от видеокамерата, стойката или принтера.
– Не вадете “Memory Stick PRO Duo” от
вашата видеокамера докато отпечатвате
изображения.
• Ако принтерът спре да функционира,
изключете USB кабела, изключете принтера и
отново го включете, и започнете операцията
отначало.
• Можете да избирате само размери за хартията, които принтерът може да отпечатва.
• Възможно е някои модели принтери да отрежат горната, долната, дясната и лявата
част на изображението. Ако отпечатвате
неподвижно изображение, записано в размер
16:9, възможно е левият и десният край на
изображението да бъдат отрязани.
• Възможно е някои модели принтери да не поддържат функцията за отпечатване на дата.
За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
• Отпечатването на следните неподвижни
изображения не е сигурно:
– Изображения, редактирани с помощта на
компютър.
– Изображения, записани с други устройства.
– Изображения, които имат големина на файла
4 МВ или повече
– Изображения, които са по-големи от 3,680
х 2,760 пиксела.
Съвети
• PictBridge е стандарт, създаден от Асоциацията за видео и фото продукти (CIPA).
Можете да отпечатвате изображения без да
използвате компютър, като свържете принтера директно към цифровата видеокамера
или фотоапарат, независимо от модела и
производителя.
• Можете да отпечатвате неподвижни изображения, когато ги преглеждате, с помощта на
(OPTION).
65
Работа с носителя за запис
Категория
(MANAGE MEDIA)
Тази категория ви позволява да използвате
носители за различни цели.
Категория (MANAGE MEDIA)
Списък с опции
MOVIE MEDIA SET
Можете да избирате носител за движещи се
изображения (стр. 28).
PHOTO MEDIA SET (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Можете да избирате носител за неподвижни изображения (стр. 28).
FINALIZE
Можете да възпроизвеждате дискове на други устройства, като извършите операция
по финализиране (стр. 67).
MEDIA INFO
Можете да извеждате информация за диска,
като например време на записа (стр. 71).
MEDIA FORMAT
Можете да форматирате носителя и да
възстановите свободното място (стр. 72).
UNFINALIZE
Можете да отворите диск и да записвате
повече изображения на него (стр. 74).
DISC SELECT GUIDE
Вашата видеокамера ви предлага да използвате правилния диск за вашата цел (стр. 75).
REPAIR IMG.DB F.
Можете да възстановите информацията
за управление на вградената памет (DCRDVD410E/DVD810E) или “Memory Stick PRO
Duo” (стр. 76).
66
Затваряне на диска за съвместимост при възпроизвеждане на други устройства (Финализиране на диск)
Затварянето позволява записаният диск да бъде възпроизведен на други устройства или на
DVD устройството на вашия компютър.
Преди затварянето на диска вие можете да изберете вида на DVD менюто, което извежда
списъка с движещи се изображения (стр. 69).
Процесът по затварянето се различава в зависимост от вида на диска.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Изисква се затваряне.
• DVD+RWЮ: Не се изисква затваряне, освен в следните случаи:
1 Когато искате да създадете DVD меню.
2 Когато искате да възпроизвеждате изображения на компютърно DVD устройство.
3 Когато сте записали съвсем малко материал (режим HQ: по-малко от 5 минути; режим SP:
по-малко от 8 минути; режим LP: по-малко от 15 минути)
Забележки
• Съвместимостта за възпроизвеждане не е гарантирана за всички плейъри.
• За DVD-RW (режим VR) не се създава DVD меню.
Последователност на операциите
Възпроизвеждане
на друго DVD
устройство
Финализиране
Работа с носителя за запис
За да възпроизведете за първи път диск в DVD устройство (стр. 69)
Задайте желаните
настройки за DVD
меню.
В случай 1, 2
или 3.
Продължава ,
67
Затваряне на диска за съвместимост при възпроизвеждане на други устройства (Финализиране на диск) (Продължение)
За да добавите записи към затворен диск (стр. 74)
Не можете да добавяте записи.
Осъществете
нов запис.
Отворете диска.
Можете да добавяте записи както обикновено.
Когато сте създали DVD меню, екранът
за потвърждение ви подсеща да потвърдите дали желаете да добавите запис.
Забележки
• Дори когато използвате DVD-RW или DVD+RW, вие не можете да записвате допълнителни движещи се избражения на диска след като сте го затворили по време на Easy Handycam (стр. 34). За да го
направите, отменете Easy Handycam опреацията.
За да възпроизведете диск на DVD устройство след като добавите запис
(стр. 69)
Възпроизвеждане
на друго DVD
устройство
Финализиране
Задайте желаните
настройки за DVD
меню.
Само в случай 1
68
Затваряне на диск
Забележки
• Операцията по финализирането на диска
може да отнеме от една минута до няколко
часа. Колкото по-кратки са материалите,
записани на диска, толкова повече време е
необходимо за затварянето му.
Поставете видеокамерата в
стабилно положение. Свържете
променливотоковия адаптер с
DC IN жака на вашата видеокамера.
2
Включете видеокамерата.
3
Заредете диска, който желаете
да затворите.
4
(HOME) t
Докоснете
(MANAGE MEDIA) t [FINALIZE].
Докоснете [YES] t [YES].
Операцията по затварянето започва.
6
Когато операцията приключи,
.
докоснете
Забележки
• Когато финализирате двустранен диск,
трябва отделно да финализирате всяка от
страните на диска.
• Не излагайте видеокамерата на сътресения
или вибрации и не изключвайте променливотоковия адаптер докато извършвате
операцията по финализирането на диска.
Когато ви се налага да изключите променливотоковия адаптер, уверете се, че захранването
на видеокамерата е изключено и изключете
адаптера след като лампичките (Movie)
или (Still) изгаснат. Операцията по финализирането на диска започва отново, когато
свържете променливотоковия адаптер и
включите видеокамерата.
Съвети
• Когато сте активирали функцията за
създаване на DVD меню и затворите диска,
DVD менюто се извежда за няколко секунди,
докато извършвате операцията по финализирането на диска.
• След като затворите диска, индикаторът
“
” се прикрепя към долната част на
индикатора за диска, като например “
”
в случай на DVD-RW (режим VIDEO).
Работа с носителя за запис
1
5
Избиране на стила на DVD менюто
За да изберете вид на DVD менюто,
докоснете (OPTION) t [DVD
MENU] (стр. 69).
Преминете към стъпка 5, ако желаете
да затворите диска, използвайки
[STYLE1] (настройка по подразбиране).
1 На стъпка 4 докоснете (OPTION) t
[DVD MENU].
2 Изберете желания стил от четирите
.
вида шаблони с помощта на
Изберете [NO MENU], ако не желаете да
създадете DVD меню.
.
3 Докоснете
69
Затваряне на диска за съвместимост
при възпроизвеждане на други устройства
(Финализиране на диск) (Продължение)
Забележки
• Видът на DVD менюто е фиксиран като
[STYLE1] по време на Easy Handycam операция
(стр. 34).
• Не можете да създавате DVD меню за DVDRW (VR режим).
Възпроизвеждане на диск
на други устройства
Възпроизвеждане на диск на други
устройства
Затворен диск (стр. 67), записан с вашата
видеокамера, може да бъде възпроизведен
на други DVD устройства. Въпреки това,
правилното възпроизвеждане на всички
устройства не е гарантирано. DVD+RW
дисковете могат да бъдат възпроизвеждани
и без да са финализирани.
Забележки
• Не използвайте 8 cm CD адаптер с 8 cm DVD,
защото това може да причини повреда.
• Уверете се, че вертикално инсталирано
устройство е поставено в позиция, в която
дискът може да бъде поставен хоризонтално.
• Някои дискове не могат да бъдат възпроизведени и е\възможно да застиват за момент
между сцените; или е възможно някои функции
да не са достъпни.
Съвети
• Устройства, които поддържат субтитри,
могат да извеждат датата и часа на записа
на мястото, където обикновено се извеждат
субтитрите (стр. 82). Обърнете се и към
ръководството за експлоатация, приложено
към вашето устройство.
• Ако сте създали DVD меню (стр. 69), можете
да изберете желаната сцена от менюто.
Възпроизвеждане на диск на компютър
Ако финализирате диск (стр. 67), записан с
вашата видеокамера, можете да възпроизведете диск на компютър, ако на компютъра
е инсталиран софтуер, който позволява
възпроизвеждането на DVD.
Забележки
• Дори когато използвате DVD+RW, трябва да
затворите диска (стр. 67). В противен случай
може да възникне повреда.
• Уверете се, че DVD устройството на компютъра може да възпроизвежда 8 cm дискове.
• Не използвайте 8 cm CD адаптер с 8 cm DVD,
защото това може да причини повреда.
• Възможно е дискът да не се възпроизведе или
движещите се изображения да не се възпроизведат гладко на някои компютри.
• Не можете да възпроизвеждате или да редактирате движещи се изображения, копирани от диска на твърдия диск на компютъра.
70
Проверка на информацията за носителя
Съвети
• За подробности относно прехвърлянето
на движещи се изображения вижте “PMB
ръководство”, приложено към CD-ROM диска
(стр. 97).
Заглавие на диска
За заглавие на диска е записана датата, на
която той е бил използван за първи път.
Пример:
Ако дискът е бил използван за първи път на
1 януари 2008 г. в 0:00
2008_01_01_00H00M_АM
В [MOVIE MEDIA SET] можете да проверите оставащото време за запис за всеки
вариант на качество на изображенията за
избрания носител (стр. 28).
Докоснете
(HOME) t
MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO].
Можете да проверите свободното място
за запис и др., като докоснете
.
За да изключите дисплея, докоснете
.
Забележки
Заглавие
на диска
Съвети
• Извежда се единствено информацията за
носителя, избран в [MOVIE MEDIA SET].
Ако е необходимо, променете настройката
за носителя (стр. 28).
Работа с носителя за запис
Съвети
• Изображенията се запазват в следните папки
на диска.
– DVD-RW (режим VR)
– Папка DVD_RTAV
– Други дискове и модели
Папка VIDEO_TS
• Изчисленията за място на вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E) и “Memory Stick
PRO Duo” са следните 1МВ = 1 048 576
байта. Участъци, по-малки от 1 МВ, се игнорират, когато се извежда свободното място
на носителя. Изведеният размер на цялото
място на твърдия диск ще е малко по-малък,
отколкото показаният по-долу.
• Тъй като има област, в която се съхраняват
файловете за управление, използваното
място не се извежда като 0 МВ, дори когато
извършите [MEDIA FORMAT] (стр. 72).
71
Форматиране на носителя
Форматирането изтрива всички изображения и по този начин се възстановява
свободното място.
За да предотвратите загуба на важни
изображения, преди да извършите [MEDIA
FORMAT] трябва да презапишете или
копирате изображенията на друг носител
(стр. 55, 62).
6
Докоснете
, когато се изведе
индикация [Completed.] (завършено).
Забележки
Форматиране на вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E) или “Memory
Stick PRO Duo”
1
Свържете променливотоковия
адаптер с DC IN жака на вашата видеокамера, а след това
свържете захранващия кабел към
стенния контакт.
2
Включете видеокамерата.
3
Когато форматирате “Memory
Stick PRO Duo”, заредете във
вашата видеокамера “Memory
Stick PRO Duo”, който ще форматирате.
• Не излагайте видеокамерата на вибрации или
удари и не изключвайте променливотоковия
адаптер докато извършвате операцията по
форматиране.
• Неподвижните изображения се изтриват
дори да са защитени срещу случайно изтриване с друго устройство.
• Не извършвайте следното докато на екрана е
изведена индикация [Executing…]
– Не работете с бутоните и ключа POWER.
– Не вадете “Memory Stick PRO Duo”, докато
го форматирате.
Форматиране на диска
Не можете да форматирате DVDR/DVD+R DL диск. Заменете го с нов
диск.
Ако форматирате затворен диск
72
4
(HOME) t
Докоснете
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) или [MEMORY
STICK].
5
Докоснете [YES] t [YES].
• DVD-RW (в режим VIDEO) се отворя и трябва отново да го затворите, за да може да бъде
възпроизведен на друго устройство.
• Ако работите с DVD-RW (VR режим)/
DVD+RW, форматирането изтрива всички
изображения на затворения диск. Иконката
или
се извежда на екрана, но не
е необходимо да затваряте диска, за да го
гледате на друго устройство.*
* За да създадете DVD меню на DVD+RW диск,
трябва да го затворите отново (стр. 69).
1
Свържете променливотоковия
адаптер с DC IN жака на вашата видеокамера, а след това
свържете захранващия кабел към
стенния контакт.
2
Включете захранването на вашата видеокамера.
3
Заредете във видеокамерата
диск, който желаете да форматирате.
4
(HOME) t
Докоснете
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
Съвети
• Когато използвате DVD-RW по време на
операция Easy Handycam (стр. 34), форматът
на запис е фиксиран в режим VIDEO.
x DVD-RW
x DVD+RW
Изберете екранното съотношение на
записваната картина от [16:9 WIDE]
или [4:3] и след това докоснете
5
Докоснете [YES].
6
Докоснете
, когато се изведе
индикация [Completed.] (завършено).
Работа с носителя за запис
Изберете формата за запис от
[VIDEO] или [VR] (стр. 12) и след
.
това докоснете
Забележки
• Не излагайте видеокамерата на сътресения
или вибрации и не изключвайте променливотоковия адаптер по време на операцията.
• Когато използвате двустранен диск, трябва
да извършите форматирането и за двете
страни. Можете да форматирате всяка от
страните в различен режим на запис.
• Не можете да променяте екранното съотношение за движещи с изображения по средата
за DVD+RW. Отново форматирайте диска, за
да промените екранното съотношение.
• Не можете да форматирате диск, който е
бил защитен на друго устройство. Отменете защитата с оригиналното устройство и
след това форматирайте диска.
73
Запис на допълнителни движещи се изображения
след финализирне на диска
Когато използвате DVD+RW
Ако на диска има свободно място за запис,
можете да записвате допълнителни материали на затворените DVD-RW (VIDEO
режим)/DVD+RW дискове, като следвате
стъпките, описани по-долу.
Когато използвате затворения DVD-RW (режим VR) диск, можете да записвате на него
допълнителни материали без допълнителни
стъпки.
Когато използвате DVD-RW (режим
VIDEO) (отваряне)
1
74
Ако при затварянето на диска сте създали
DVD меню (стр. 45), преди да записвате
допълнителни сцени е необходимо да извършите следните стъпки.
1
Свържете променливотоковия
адаптер с DC IN жака на вашата видеокамера, а след това
свържете захранващия кабел към
стенния контакт.
2
Включете видеокамерата.
3
Заредете затворения диск във
вашата видеокамера.
Свържете променливотоковия
адаптер с DC IN жака на вашата видеокамера, а след това
свържете захранващия кабел към
стенния контакт.
Извежда се потвърдителен екран, в който е необходимода заявите желанието
си да запишете допълнителни движещи
се изображения.
2
Включете захранването на вашата видеокамера.
3
Заредете затворен диск във
вашата видеокамера.
4
(HOME) t
Докоснете
(MANAGE DISC/MEMORY) t
[UNFINALIZE].
4
Докоснете [YES] t [YES].
5
Докоснете [YES] t [YES].
5
6
Докоснете
, когато се изведе
индикация [Completed.] (завършено).
Докоснете
, когато се изведе
индикация [Completed.] (завършено).
Откриване на правилния
диск (DISC SELECT GUIDE)
Забележки
• По време на операцията не излагайте видеокамерата на сътресения или вибрации и не
изключвайте променливотоковия адаптер.
• DVD меню, създадено по време на затварянето, се изтрива.
• Когато използвате двустранен диск, трябва
да извършите описаните по-долу процедури и
за двете страни.
Изберете от екрана опцията, която ви
удовлетворява, след което ще бъдете информиран за точния диск за вашите цели.
1
Докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC SELECT
GUIDE].
2
Докоснете на екрана опцията,
която ви удовлетворява.
Ако заредите заредите същия диск,
който е посочен в [DISC SELECT
GUIDE], вие можете да го форматирате с избраните настройки (стр.
72).
Работа с носителя за запис
75
Поправка на файла с базата данни с изображения
Забележки
Тази функция проверява информацията за
управление на файловете и движещите
се/неподвижните изображения на вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E) или
движещите се изображения на “Memory Stick
PRO Duo”, както и поправя откритите
несъответствия.
1
Докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [REPAIR IMG.
DB F.] t [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) или [MEMORY
STICK].
2
Докоснете [YES].
Вашата видеокамера ще провери
файла за управление.
Ако не бъдат открити несъответ, за да приключиствия, докоснете
те процедурата.
76
3
Докоснете [YES].
4
Когато се изведе индикация
.
[Completed], докоснете
• По време на тази операция не излагайте видеокамерата на вибрации или сътресения.
• Не изключвайте батерията или променливотоковия адаптер докото извършвате
поправка.
• Докато файлът с базата данни с изображения
се поправя на “Memory Stick PRO Duo”, не
вадете носителя.
• Поправката на вградената памет (DCRDVD410E/DVD810E) и “Memory Stick PRO
Duo” се извършват отделно.
Предотвратяване на възстановяване на данни от
твърдия диск на видеокамерата
Операцията [ EMPTY] ви позволява да
записвате не важни данни на твърдия диск
на видеокамерата. По този начин възстановяването на оригиналните данни може да
се окаже много трудно. Когато изхвърляте
или сменяте собствеността на видеокамерата, препоръчваме ви да извършвате
процедурата [ EMPTY].
4
Натиснете и за няколко секунди
задръжте бутона . (задно осветяване) (стр. 129).
Извежда се екранът [ EMPTY]
5
Докоснете [YES] t [YES].
6
Когато се изведе индикация
.
[Completed], докоснете
Забележки
1
Свържете промеливотковия
адаптер към жака DC IN на вашата видеокамера и към мрежата
от 220 V.
2
Включете вашата видеокамера
3
(HOME) t
Докоснете
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Извежда се екранът за форматиране
на вградената памет.
Забележки
• Когато по време на операция отмените
[ EMPTY], т.е. индикацията [Executing…]
е изведена на екрана, следващия път, когато
използвате видеокамерата, не забравяйте
да извършете [MEDIA FORMAT] или [
EMPTY].
Работа с носителя за запис
• Извършването на операцията [ EMPTY]
изтрива всички изображения. За да предотвратите загуба на важни изображения,
запазете изображенията (стр. 55, 62) преди да
извършите [ EMPTY].
• Не можете да извършите [ EMPTY], освен
ако не сте свързали променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V.
• Изключете всички кабели, освен променливотоковия адаптер. Не изключвайте променливотоковия адаптер по време на операцията.
• Докато функцията [ EMPTY] е включена,
не удряйте и не излагайте видеокамерата на
вибрации.
77
Настройки на вашата видеокамера
Какво можете да правите с категорията
(SETTINGS) в HOME MENU
Можете да променяте опциите при запис и
настройките за операциите според вашите
предпочитания.
3
Докоснете желаната опция.
Ако желаната опция не се изведе на ек, за да смените
рана, докоснете
страницата.
4
Докоснете желаната опция.
Ако желаната опция не се изведе на ек, за да смените
рана, докоснете
страницата.
5
Променете настройката, след
.
това докоснете
Използване на HOME MENU
1
Включете вашата видеокамера,
(HOME).
след това натиснете
(HOME)
(HOME)
Категория
2
78
Докоснете
(SETTINGS)
(SETTINGS).
Списък с опции в категорията
(SETTINGS)
SOUND/DISP SET*4 (стр. 86)
Опции
Страница
MOVIE SETTINGS (стр. 80)
Опции
Страница
OUTPUT SETTINGS (стр. 87)
Опции
Страница
CLOCK/ LANG (стр. 88)
Опции
Страница
Опции
Страница
GENERAL SET (стр. 88)
Опции
Страница
Настройки на вашата видеокамера
PHOTO SETTINGS (стр. 82)
VIEW IMAGES SET (стр. 84)
Опции
Страница
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Можете да зададете тези настройки и при
операция Easy Handycam (стр. 34).
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [SOUND SETTINGS] по време на операция
Easy Handycam (стр. 34).
79
MOVIE SETTINGS
(Опции за запис на движещи се изобажения)
AUDIO MODE (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810)
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Можете да промените формата за запис
на звук
B 5.1 ch SURROUND (
)
Записва 5.1 канален звук.
2 ch STEREO (
)
Записва 2 канален звук
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Меню (OPTION MENU) t стр. 90
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
REC MODE (Режим на запис)
Можете да изберете качество на картината; за да записвате движещи се изобажения
измежду три нива.
HQ (HQ)
Запис в режим на високо качество (9M
(HQ))
B SP (SP)
Запис в режим на стандартно качество
(6M (SP))
LP (LP)
Удължава времето за запис (дълъг запис)
(3M (LP)).
Забележки
• Ако записвате в режим LP, възможно е качеството на сцените да се влоши, а сцените
с бързо движение може да се възпроизведат с
мозаечен шум.
Съвети
• За очакваните времена за запис във всеки от
режимите за запис, вижте стр. 13, 33.
• Можете да задавате режима на запис отделно
за всеки носител (стр. 28).
NIGHTSHOT LIGHT
Когато при запис използвате функциите
NightShot (стр. 41) или [S. NIGHTSHOT]
(Стр. 95), можете да записвате по-ясни
изображения, като зададете [NIGHTSHOT
LIGHT], която излъчва инфрачервена
светлина (невидима), в положение [ON]
(настройка по подразбиране).
Забележки
• Не закривайте инфрачервения порт с пръсти
или с предмети (стр. 131).
• Махнете преобразуващия обектив (не е
включен в комплекта).
• Максималното разстояние за снимане, когато
използвате функцията [NIGHTSHOT LIGHT],
е около 3 m.
WIDE SELECT
Когато записвате изображения, можете
да изберете съотношение за извеждане на
изображенията в зависимост от свързания
телевизор. Вижте също и ръководството
за експлоатация, приложено към вашия
телевизор.
B 16:9 WIDE
Записва изображения, които ще бъдат
възпроизвеждани на широкоекранен
телевизор 16:9 в режим на пълен екран.
4:3 (LP)
Записва изображения, които ще бъдат
възпроизвеждани на телевизор 4:3
Забележки
• Задайте правилно [TV TYPE] в зависимост
от свързания телевизор за възпроизвеждане
(стр. 48).
80
DIGITAL ZOOM
Можете да изберете максималното ниво
на увеличение, ако желаете то да бъде поголямо от оптичното цифрово увеличение.
Обърнете внимание, че качеството на
изображението намалява, когато използвате
цифров zoom.
STEADYSHOT
Можете да компенсирате клатенето на
видеокамерата (настройката по подразбиране е [ON]). Задайте [STEADYSHOT] в
положение [OFF] ( ), когато използвате
статив или преобразуващ обектив (не е
приложен в комплекта). Тогава изображението се записва нормално.
AUTO SLW SHUTTR
(Auto slow shutter)
Дясната страна на лентата показва стойността на цифрово увеличение. Зоната
на увеличение се появява, когато изберете
нивото на увеличението.
За DCR- DVD110E/DVD115E/DVD610E
Извършва се оптично увеличение до
40 х
80х
Извършва се оптично увеличение до
40 х, след което се извършва цифрово
увеличение до 80х.
2000х
Извършва се оптично увеличение до
40 х, след което се извършва цифрово
увеличение до 2.000х.
За DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B OFF
Извършва се оптично увеличение до
25х
50х
Извършва се оптично увеличение до
25х, след което се извършва цифрово
увеличение до 50х.
2000х
Извършва се оптично увеличение до
25х, след което се извършва цифрово
увеличение до 2000х.
GUIDEFRAME
Можете да изведете кадър и да проверите
дали обектът е хоризонтален или вертикален, като зададете [GUIDEFRAME] в
положение [ON].
Кадърът не се записва. Натиснете
DISP/BATT INFO, за да премахнете кадъра.
Настройката по подразбиране е [OFF].
Съвети
• Позиционирането на обекта в центъра на
рамката балансира композицията.
REMAINING SET
Настройки на вашата видеокамера
B OFF
Когато настройката е зададена в положение
[ON] (настройка по подразбиране) и когато
записвате в тъмни условия, скоростта на
затвора автоматично се намалява до 1/25
от секундата.
Настройки на вашата видеокамера
B ON
Винаги показва индикатора за оставащото време на носителя.
AUTO
Извежда оставащото време за запис
на движещи се изображения за около 8
секунди в ситуации, като описаните
по-долу.
– Когато видеокамерата проверява оставащото време на носителя, когато ключът
POWER е зададен в положение
(Movie).
– Когато натиснете бутона DISP/BATT
INFO, за да включите или изключите индикатора, когато ключът POWER е зададен в
положение
(Movie).
– Когато изберете режим за запис на движещи се изображения в HOME MENU.
Продължава ,
81
MOVIE SETTINGS (Продължение)
PHOTO SETTINGS
(Oпции за запис на неподвижни
изображения)
Забележки
• Когато оставащото време на диска е помалко от 5 минути, индикаторът остава
на екрана.
SUB-T DATE
Можете да изведете датата на записа и
времето, когато възпроизвеждате диск
на устройство с функция за извеждане на
субтитри. Настройката по подразбиране
е [ON].
Също така, вижте ръководството за експлоатация, приложено към устройството,
което възпроизвежда.
Забележки
• Не можете да задавате [SUB-T DATE] за
вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E)
или “Memory Stick PRO Duo”.
INDEX SET
Видеокамерата автоматично разпознава
лицата по време на запис на движещи се
изображения. Настройката по подразбиране
е [ON].
Иконки с лица и техните значения
: Тази икона се извежда, когато настройката е зададена в положение [ON].
: Тази икона мига, когато видеокамерата
разпознае лице. Иконата спира да мига, когато лицето се запише като Face Index.
: Тази икона се извежда, когато лицата не
могат да бъдат записвани като Face Index.
За да възпроизвеждате сцени, като използвате Face Index, вижте стр. 45.
Забележки
• Броят на лицата, разпознати в движещото
се изображение, е ограничен.
82
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Меню (OPTION MENU) t стр. 90
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
IMAGE SIZE
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0.3 М) (640 х 480)
Записва ясно неподвижни изображения
със съотношение 4:3.
0.2 М (
640 х 360)
Записва ясно неподвижни изображения
със съотношение 16:9.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1.0 М (
1152 х 864)
Записва ясни неподвижни изображения
със съотношение 4:3.
0.7 М (
1152 х 648)
Записва ясни неподвижни изображения
със съотношение 16:9.
VGA (0.3 М) ( 640 х 480)
Позволява ви да запишете максималния
брой изображения със съотношение 4:3.
Брой изображения, които можете да
запишете на вградената памет (DCRDVD410E/DVD810E)
Вижте стр. 80.
Можете да запишете до 9999 неподвижни
изображения на вградената памет. Броят на
неподвижните изображения се различава в
зависимост от условията на запис.
Вижте стр. 81.
Брой неподвижни изображения, които
можете да запишете на “Memory Stick
PRO Duo” (прибл.)
VGA (0.3M)
640 × 480
880
1800
3700
7200
14500
2800
5800
11500
23000
47000
Забележки
• Броят на неподвижните изображения, които
са указани в таблицата, се отнася за случая,
когато използвате “Memory Stick Duo”,
произведен от Sony Corporation. Броят на
неподвижните изображения, които можете
да запишете, зависи от условията за запис и
вида “Memory Stick”.
Съвети
• За запис на неподвижни изображения можете
да използвате “Memory Stick PRO Duo” с капацитет, който е по-малък от 256 МВ.
• Броят на неподвижните изображения, които
са показани в таблицата, се отнася за запис на
изображения с максимален размер на вашата
видеокамера. Броят на неподвижните изображения, които можете да запишете, се извежда
на екрана по време на запис (стр. 133).
FILE NO. (Номер на файла)
B SERIES
Номерира файловете в последователност,
дори ако смените “Memory Stick PRO Duo”.
GUIDEFRAME
FLASH MODE (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Можете да изберете настройка за светкавицата, когато записвате неподвижни
изображения с вградената светкавица или
външната светкавица (не е включена в
комплекта), която е съвместима с вашата
видеокамера.
B ON ( )
Винаги използва светкавицата.
AUTO
Автоматично светва.
Забележки
• Отстранете от повърхността на светкавицата полепналата прах, преди да я използвате.
В противен случай ефектът от светкавицата може да се окаже незначителен, ако по
повърхността й залепне прах.
• Ако използвате светкавицата на осветени
места, например, когато снимате обекти,
осветени отзад, възможно е светкавицата да
се окаже неефективна.
Настройки на вашата видеокамера
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
1.0M
1152 × 864
NIGHTSHOT LIGHT
FLASH LEVEL (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Можете да зададете тази функция, когато
използвате външна светкавица (не е включена в комплекта), която е съвместима с
вашата видеокамера.
HIGH ( )
Светкавицата блясва по-силно.
B NORMAL ( )
LOW ( )
Светкавицата блясва по-слабо.
RESET
Нулира номерирането на файловете
всеки път, когато смените “Memory
Stick PRO Duo”.
Продължава ,
83
PHOTO SETTINGS (Продължение)
VIEW IMAGES SET
(Опции за настройки на дисплея)
REDEYE REDUC (Намаляване на
ефекта на червените очи)
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Можете да зададете тази функция, когато
използвате външна светкавица (не е включена в комплекта), съвместима с вашата
видеокамера. Когато зададете [REDEYE
REDUC] в положение [ON] и след това зададете [FLASH MODE] (стр. 83) в положение
[AUTO] или [ON], се извежда индикация
. Можете да предотварите ефекта на
червените очи, като преди запис включите
светкавицата.
Забележки
• Възможно е намаляването на ефекта на червените очи да няма желания ефект в зависимост
индивидуалните различия и други условия.
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Меню (OPTION MENU) t стр. 90
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
DATA CODE
Можете да прегледате информацията на
дисплея, която автоматично се записва (код
на данните) по време на възпроизвеждане.
B OFF
Кодът на данните не се извежда.
DATE/TIME
Извежда датата и часа на записаните
изображения.
CAMERADATA
Извежда данните за настройките на
камерата за записаните изображения.
DATE/TIME
1 Дата
2 Час
84
CAMERA DATA
DISPLAY
Движещо се изображение
Може да изберете броя на миниатюрните
изображения, които се извеждат на екрана
VISUAL INDEX или Playlist.
Миниатюрно изображение -- Речник (стр.
135)
B ZOOM LINK
Неподвижно изображение
Можете да променяте броя на миниатюрните изображения (6 или 12) в
зависимост от нивото на увеличение
на видеокамерата*.
6IMAGES
Извежда 6 миниатюрни изображения.
12IMAGES
Извежда 12 миниатюрни изображения.
* Може да работите със zoom бутоните върху
3 SteadyShot изключен
4 Осветеност
5 Баланс на белия цвят
6 Усилване
7 Скорост на затвора
8 Отвор на диафрагмата
9 Стойност на експонацията
Съвети
• Индикацията се появява в следните случаи:
– Когато записвате неподвижно изображение
с помощта на външна светкавица (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
– Когато извеждате на неподвижни изображения, записани на друго устройство, с
помощта на светкавицата.
• Кодът на данните се извежда на телевизионния екран, ако свържете видеокамерата към
телевизор.
• Индикаторът преминава през следната поредица, когато натискате бутон DATA CODE
на устройството за дистанционно управление: [DATE/TIME] t [CAMERADATA]
t [OFF] (без индикация) (за модели DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• В зависимост от състоянието на диска се
извежда индикацията [- - : - - : - -].
Настройки на вашата видеокамера
рамката на LCD екрана или на устройството
за дистанционно управление (за модели DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
85
SOUND/DISP SET
(Опции за настройка на звуковия сигнал и екрана)
LCD BL LEVEL (Ниво на задна
осветеност LCD)
Можете да настроите яркостта на задното осветяване на LCD екрана.
B NORMAL
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Меню (OPTION MENU) t стр. 90
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
VOLUME
Докоснете
, за да регулирате
силата на звука (стр. 45).
BEEP (Звуков сигнал)
ON
Когато започнете/спирате запис или
боравите с панела с операционните
бутони, прозвучава звуков сигнал.
OFF
Отменя сигнала и звука от затвора.
Стандартна яркост.
BRIGHT
Прави LCD екрана по-ярък.
Забележки
• Когато използвате външен източник на
захранване, настройката автоматично се
задава в положение [BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], животът на
батериите леко намалява по време на записа.
• Ако отворите LCD панела на 180 градуса с
екрана навън и го затворите към тялото на
видеокамерата, настройката автоматично
се задава в положение [NORMAL].
Съвети
• Настройката не влияе на записаните изображения.
LCD COLOR
Можете да регулирате цветността на LCD
екрана с помощта на
.
LCD BRIGHT
Можете да регулирате осветеността на
LCD екрана.
1 Настройте осветеността с помощта
на
.
2 Докоснете
.
Съвети
• Тази настройка не влияе на записаните изображения по какъвто и да е начин.
Ниска наситеност
Висока наситеност
Съвети
• Тази настройка не влияе на записаните
изображения.
VF B.LIGHT (Осветеност на
визьора)
Можете да настроите осветеността на
визьора.
B NORMAL
Стандартна осветеност
BRIGHT
Екранът на визьора става по-ярък.
86
OUTPUT SETTINGS
(Опции за свързване с други устройства)
Забележки
• Когато използвате външен източник на
захранване, настройката автоматично се
задава в положение [BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], животът на
батериите леко намалява по време на записа.
Съвети
• Настройката не влияе на записаните изобображения.
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Меню (OPTION MENU) t стр. 90
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
TV TYPE
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Показва индикациите, като например
брояча, на LCD екрана и във визьора.
V-OUT/PANEL
Показва индикациите, като например,
брояча на телевизионния екран, на LCD
екрана и във визьора.
Настройки на вашата видеокамера
Вижте стр. 48.
87
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Опции за настройка на часа и езика)
(Други опции за настройка)
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Докоснете 1, след това 2.
Ако опцията не е изведена на екрана, докоснете
, за да смените страницата.
Как да зададете
Как да зададете
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
Меню
(HOME MENU) t стр. 78
Настройката по подразбиране е отбелязана
с B.
CLOCK SET
Вижте стр. 24.
AREA SET
Можете да настроите часовата разлика без
да спирате часовника.
Когато използвате видеокамерата в чужбина, задайте географската област, в която се
намирате, посредством
.
Вижте и Световна часова разлика на стр.
115.
SUMMERTIME
Можете да промените настройката без да
спирате часовника.
Задайте в положение [ON], за да преместите
часовника с един час напред.
LANGUAGE SET
Можете да избирате езика, на който ще се
изведат надписите на LCD екрана.
Съвети
• Вашата видеокамера предлага [ENG[SIMP]]
(опростен английски) за случаите, когато не
можете да откриете родния си език измежду
изброените в списъка езици.
88
DEMO MODE
Настройката по подразбиране е зададена в
положение [ON], за да можете да наблюдавате демонстрация около 10 минути след
като зададете ключа POWER в положение
(Movie).
Съвети
• Демонстрацията ще бъде прекъсната в случаи
като описаните по-долу.
– Когато натиснете START/STOP или
PHOTO.
– Когато натиснете DUBBING (DCRDVD410E/DVD810E).
– Когато докоснете екрана по време на демонстрация. (Демонстрацията започва отново
след около 10 минути.)
– Когато преместите ключа за отваряне на
отделението за диска.
– Когато ключът POWER е зададен в положение за запис на неподвижни изображения.
– Когато натиснете (HOME)/ (VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Вижте стр. 122.
A.SHUT OFF (Автоматично
изключване)
B 5 min
Видеокамерата се изключва автоматично, когато в продължение на приблизително 5 минути не извършвате
никаква операция с нея.
NEVER
Видеокамерата не се изключва автоматично.
Забележки
• Когато включите видеокамерата в контакт,
функцията [A.SHUT OFF] автоматично се
задава в положение [NEVER].
QUICK ON STBY
Забележки
• [A. SHUT OFF] не работи в режим sleep (стр.
41).
REMOTE CTRL (Устройство
за дистанционно управление) (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Настройки на вашата видеокамера
Можете да зададете времето, което желаете да оставите видеокамерата включена
преди устройството да премине в режим
sleep. Настройката по подразбиране е [10
min].
Можете да използвате приложеното
устройство за дистанционно управление
(стр. 132). Настройката по подразбиране
е [ON].
Съвети
• Задайте в положение [OFF], за да не реагира вашата видеокамера на команда, изпратена от
устройството за дистанционно управление
на друго устройство.
89
Включване на функциите, като използвате
OPTION MENU
OPTION MENU се появява като прозорец,
който се извежда, когато щракнете с
десен бутон на мишката на компютъра.
При тази операция се извеждат различни
функции.
Използване на OPTION MENU
1
Докато използвате вашата видеокамера, докоснете (OPTION)
на екрана.
(OPTION)
Клетка
2
Докоснете желаната опция.
Ако не можете да откриете желаната опция, докоснете друга клетка, за
да промените опцията.
Ако не можете да откриете опциятата, това означава, че функцията не е
достъпна при тази ситуация.
90
3
Променете настройката, след
.
това докоснете
Забележки
• Клетките и опциите, които се извеждат на
екрана, зависят от състоянието на записа/
възпроизвеждането на вашата видеокамера.
• Някои опции се извеждат без клетка.
• OPTION MENU не може да бъде използвано по
време на Easy Handycam операция (стр. 34).
Запис на опции в OPTION MENU
Опции
Преглед на опции в OPTION MENU
Страница
Опции
Клетка
Страница
Клетка
-- (Клетката зависи от ситуацията/Няма клетка)
Клетка
* Опции, които са включени в HOME MENU.
** DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Настройки на вашата видеокамера
Клетка
* Опции, които са включени в HOME MENU.
** Опциите са включени и в HOME MENU, но
с различни имена на опциите.
91
Функции за настройка в
OPTION MENU
Опциите, които можете да зададете само
в OPTION MENU, са описани по-долу.
Настройките по подразбиране са отбелязани с B.
SPOT FOCUS
FOCUS
Можете да изберете и да регулирате
точката на фокусиране, насочвайки я към
обект, който не е разположен в центъра
на екрана.
Можете ръчно да регулирате фокуса.
Изберете тази функция, когато искате да
фокусирате върху точно определен обект.
1 Докоснете обекта на екрана.
1 Докоснете [MANUAL].
Извежда се 9.
2 Докоснете
(фокусиране върху
близки обекти)/
(фокусиране върху
отдалечени обекти), за да настроите
фокуса. Когато фокусът не може да
бъде настроен по-близо, се извежда
индикация , а когато не може да
бъде настроен по-далече, се извежда
индикация .
3 Докоснете
.
За да извършите автоматично регулиране
на фокуса, на стъпка 1 докоснете [AUTO]
t
.
Забележки
• Минималното разстояние между камерата
и обекта, за да се получи ясен фокус, е около 1
cm за широкоъгълен режим, и около 80 cm за
телеснимка.
Съвети
92
• По-лесно е да фокусирате обекта, като
преместите лостчето zoom към позиция Т
(телеснимка), за да фокусирате, а след това
в позиция W (широкоъгълна), за да зададете
увеличението за записа. Когато снимате близо
до обекта, преместете лостчето zoom в
крайната точка на позиция W (широкоъгълна),
за да увеличите обекта максимално и след
това фокусирайте.
• Информацията за фокусно разстояние
(Разстояние, при което обектът е фокусиран,
когато фокусирането е трудно) се извежда за
няколко секунди в следните случаи. (Няма да се
изведе правилно, ако използвате преобразуващ
обектив (не е включен в комплекта).)
– Когато превключите режима на фокусиране
от автоматичен на ръчен.
– Когато фокусирате ръчно.
Извежда се 9.
2 Докоснете [END]
За да регулирате фокуса автоматично, на
стъпка 1 докоснете [AUTO] t [END].
Забележки
• Ако зададете [SPOT FOCUS], [FOCUS] автоматично се задава в положение [MANUAL].
TELE MACRO
Тази функция е полезна при запис на малки
обекти, като например цветя или насекоми. Можете да замъглите фона и обектът
да се изясни още повече.
Когато зададете [TELE MACRO] в
положение [ON] ( ), функцията zoom
(стр. 40) автоматично се премества към
страната Т (телеснимка) и ви позволява
да записвате обекти на близко разстояние, както следва:
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Максимум 43 cm
– DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Максимум 38 cm
За да отмените, докоснете [OFF] или
zoom за широк ъгъл (страна W).
Забележки
• Когато записвате отдалечен предмет,
възможно е фокусирането да е трудно и да
отнеме известно време.
• Регулирайте фокусирането ръчно ([FOCUS],
стр. 92), когато автоматичното фокусиране
е трудно.
EXPOSURE
Забележки
• Ако зададете [SPOT METER], [EXPOSURE] автоматично се задава в положение [MANUAL].
SCENE SELECTION
Можете ръчно да регулирате осветеността на картината. Когато обектът е
твърде светъл или твърде тъмен спрямо
фона, регулирайте осветеността.
.
Можете ефективно да записвате изображения в ситуации, които изискват различни техники, като използвате функцията
[SCENE SELECTION].
AUTO
Изберете тази позиция, за да извършвате автоматичен запис на изображения, когато не използвате функцията
[SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( )
Изберете този режим, за да записвате
нощни сцени без да губите от обаянието им.
2 Настройте експонацията, като докос-
нете
.
.
За да върнете настройката към автоматична експонация, на стъпка 1 докоснете [AUTO]t
.
3 Докоснете
CANDLE ( )
Изберете тази опция, за да запишете
сцена без да губите ефекта на осветлението от свещите.
SPOT METER (Точково
измерване)
Можете да регулирате и да фиксирате
експонацията върху обекта така, че той
да бъде записан с подходяща осветеност,
дори когато съществува голям контраст
между него и фона – например обекти,
осветени от прожектор на сцена.
Настройки на вашата видеокамера
1 Докоснете [MANUAL].
Извежда се
За да върнете настройката на автоматична експонация, на стъпка 1 докоснете [AUTO]t [END].
SUNRISE&SUNSET* ( )
Този режим ви позволява да уловите
атмосферата, когато снимате залези
или изгреви.
FIREWORKS* ( )
Изберете тази опция, за да направите
прекрасни снимки на фойерверки
1 Докоснете точката, която искате да
фиксирате, и регулирайте експонацията на екрана.
Извежда се
.
2 Докоснете [END].
93
Функции за настройка в
LANDSCAPE* (
OPTION MENU (Продължение)
)
Този режим е подходящ за случаите, когато искате да заснемете ясно отдалечени
обекти. Тази настройка предпазва видеокамерата от фокусиране върху стъклото
или телената мрежа на прозореца, когато
обектът е разположен зад тях.
* Видеокамерата фокусира само върху отдалечени обекти.
** Видеокамерата е зададена в положение, в
което не фокусира върху близки обекти.
Забележки
• Настройката [WHITE BAL.] се изчиства,
когато зададете [SCENE SELECTION].
WHITE BAL. (Баланс на
белия цвят)
PORTRAIT (
)
Този режим извежда напред обекта, като
създава мек фон и е подходящ за снимане
например на хора и цветя.
SPOTLIGHT** (Режим на прожекторно осветление) ( )
При снимки на силна светлина този режим предотвратява опасността лицата
на хората да излязат прекалено бели.
SPORTS** (Режим спортни състезания) ( )
Този режим минимизира тръскането при
бързо движещи се обекти - например при
тенис или голф.
BEACH** (
)
Изберете този режим, за да запишете живите сини тонове на океана или езерото.
SNOW** ( )
Изберете този режим при светли
изображения или бял пейзаж.
94
Можете да настроите баланса на белия
цвят според осветеността на средата, в
която записвате.
B AUTO
Балансът на белия цвят се настройва
автоматично.
OUTDOOR ( )
Балансът на белия цвят се настройва
според следните условия на запис:
- осветеността на външната среда
- нощни гледки, неонови надписи и
фойерверки
- залез или изгрев
- осветление от флуоресцентна лампа.
INDOOR ( )
Балансът на белия цвят се настройва
според следните условия на запис:
- осветеност на закрито
- на партита или в студио, където
светлинните условия се менят бързо
- при осветление на видео лампи (например в студио) или осветление от
живачни лампи и цветни крушки.
ONE PUSH ( )
Балансът на белия цвят се настройва
според околната осветеност.
1 Докоснете [ONE PUSH].
2 Хванете в кадър бял обект (например лист хартия), който да запълни
екрана при същите условия на
осветеност, при които ще снимате
обекта.
3 Докоснете
.
Индикацията
започва да мига
бързо. Когато балансът на белия
цвят бъде нагласен и запазен в паметта, индикаторът спира да мига.
Забележки
• Задайте [WHITE BAL] в положение [AUTO] или
регулирайте цвета в [ONE PUSH] при осветление от бели или студено бели флуоресцентни
лампи.
• Продължавайте да държите в кадър белия обект
докато индикацията
мига бързо в режим
[ONE PUSH].
• Ако [ONE PUSH] не може да бъде нагласен, индикацията
мига бавно.
• Когато сте избрали [ONE PUSH], ако
продължава да мига дори след като сте докоснали
, задайте [WHITE BAL.] в положение [AUTO].
• Ако сте задали [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] автоматично се задава в положение
[AUTO].
Съвети
• Ако смените комплекта батерии докато сте
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Когато зададете [COLOR SLOW SHTR] в
положение [ON], изображенията на записа
ще бъдат с по-ярки цветове дори и при
снимане на тъмни места.
На екрана се извежда индикация .
За да отмените функцията [COLOR
SLOW SHTR], докоснете [OFF].
Забележки
• Не използвайте [S. NIGHTSHOT] на ярко
осветени места. Това може да причини
неизправност.
• Не закривайте инфрачервения порт с пръсти
или с предмети (стр. 131).
• Свалете преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта).
• Регулирайте фокуса ръчно ([FOCUS], стр.
92), когато ви е трудно да фокусирате
автоматично.
• Скоростта на затвора на видеокамерата
се мени в зависимост от осветеността и
е възможно в този момент движението на
картината да се забави.
FADER
Можете да прибавите следните ефекти
към снимките, които записвате в
момента.
1 Изберете желания ефект в режим
[STBY] (въвеждане) или [REC] (извеждане) и докоснете
.
2 Натиснете START/STOP.
Индикаторът за функцията преливане
спира да мига и изчезва, когато преливането завърши.
За да отмените операцията преди да я
започнете, на стъпка 1 докоснете [OFF].
Настройката ще бъде отменена, ако
отново натиснете START/STOP.
Настройки на вашата видеокамера
избрали [AUTO] или ако изнесете видеокамерата
от къщи на открито, използвайки фиксирана
експонация, изберете [AUTO] и насочете за около
10 секунди видеокамерата към бял обект наблизо,
за да се постигне по-добра настройка на цветния
баланс.
• Повторете процедурата [ONE PUSH], ако промените настройките на [SCENE SELECTION]
или изнесете видеокамерата от къщи на
открито, или обратно, докато опцията [ONE
PUSH] е включена.
докато ключът NIGHTSHOT (стр. 41) е
зададен в положение ON.
На екрана се извежда индикация
.
За да отмените операцията и да се
върнете в нормална настройка, задайте в
положение [OFF].
Забележки
• Регулирайте фокуса ръчно ([FOCUS], стр. 92),
когато ви е трудно да извършите автоматично
фокусиране.
• Скоростта на затвора на видеокамерата се
мени в зависимост от осветеността. В този
момент движението на картината може да се
забави.
S. NIGHTSHOT
(Super NightShot Plus)
Изображението ще бъде записано с максимум 16 пъти по-голяма чувствителност
от тази на запис с NightShot, ако зададете
[S. NIGHTSHOT] в положение [ON]
Извеждане
Въвеждане
WHITE FADER
BLACK FADER
Продължава ,
95
Функции за настройка в
OPTION MENU (Продължение)
D.EFFECT (Цифров ефект)
Когато изберете [OLDMOVIE], на екрана
се извежда индикация
и вие можете да
предадете на вашите движещи се изображения атмосфера от стар филм.
За да отмените [D.EFFECT], докоснете
[OFF].
PICT.EFFECT (Ефект на
изображението)
По време на запис можете да добавяте
специални ефекти към изображенията.
Извежда се индикация .
B OFF
Не използва настройката [PICT.
EFFECT].
SEPIA
Изображението е в цвят сепия (кафяви
тонове).
B&W
Изображението е черно-бяло.
PASTEL
Изображението изглежда като бледа
пастелна рисунка.
BLT-IN ZOOM MIC (вграден
zoom микрофон)
Когато зададете [BLT-IN ZOOM MIC] в
положение [ON] ( ), вие можете да записвате движещи се изображения с насочен
звук, като движите лотчето power zoom
или ако натискате zoom бутоните на
LCD рамката. (Настройката по подразбиране е [OFF].)
MICREF LEVEL
Можете да изберете ниво на микрофона, с
което да запишете звука.
Изберете [LOW], когато искате да записвате вълнуващ и обемен звук в концертна
зала и др.
B NORMAL
Записва различни съраунд сигнали, конвертирайки ги в едно и също ниво.
96
LOW ( )
Записва съраунд сигнала с голяма точност. Тази настройка не е подходяща за
запис на разговори.
SELF-TIMER
Когато [SELF-TIMER] е зададен в положение [ON], ще се изведе индикация .
Натиснете PHOTO, за да стартирате
таймера, и неподвижното изображение се
записва след около 10 секунди. За да отмените брояча, докоснете [RESET].
За да отмените таймера за самостоятелно включване, изберете [OFF].
Съвети
• Можете да използвате таймера за самостоятелно включване и като натиснете бутона
PHOTO на устройството за дистанционно
управление (стр. 132). (За DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E.)
Използване на компютър
Какво можете да правите с Windows компютър
Когато инсталирате софтуера “Picture
Motion Browser” на компютър с операционна система Windows от приложения
CD-ROM, можете да извършвате следните операции.
x Прехвърляне на движещи се изобра-
жения от видеокамерата
x Преглед на движещи се изображения,
прехвърлени на компютър
x Създаване на оригинален DVD диск
x Копиране на диск t Video Disc Copier
За подробности относно функциите
на “Picture Motion Browser” вижте “PMB
ръководство” (стр. 99).
x Използване на Macintosh компютър
x Системни изисквания, когато из-
ползвате “Picture Motion Browser”
ОS (операционна система): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/ Windows
XP SP2*/Windows Vista
* 64-битовите операционни системи и Starter
(Edition) не се поддържат.
• Необходима е стандартна инсталация.
• Нормалната работа не е гарантирана, ако
посочената среда е обновена операционна
система.
CPU (процесор): Intel Pentium III 1 GHz или
по-бърз.
Допълнение: DirectX/0.0C или по-нова.
(Този продукт е базиран на технологията
DirectX. Задължително е да имате инсталиран DirectX.)
Система на звука: Звукова карта,
съвместима с Direct Sound.
Памет: 256 MB или повече.
Твърд диск: Необходима памет за инсталация: Приблизително 500 MB (5 GB или
повече, когато създавате DVD дискове.)
Дисплей: минимум резолюция 1,024 х 768
пиксела.
Други: USB порт (Трябва да има по
стандарт, Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим) е препоръчителен); дисково
устройство, което може да записва DVD
дискове (за инсталация на софтуера е
нужно CD-ROM устройство)
Забележки
Използване на компютър
Приложеният софтуер “Picture Motion
Browser” не се поддържа от Macintosh
компютри.
Относно допълнителната работа с
изображения на вашата видеокамера,
свързана с вашия Macintosh компютър, вижте следната интернет
страница:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us/
Инсталиране на софтуера
• Вашият компютър трябва да притежава
изискванията за хардуер, независимо от описаните по-горе за всяка опреационна система.
• Възможно е да има пропуск на кадри и възпроизвеждането да не е гладко дори в компютърна среда, в която операциите са гарантирани.
Въпреки това, това няма да се отрази на
прехвърлените изображения и изображенията
на диска.
• Операциите не са гарантирани за всички
операционни среди, препоръчани по-горе. Например, работата на продукта може да бъде
ограничена от операциите с други работещи
приложения на компютъра.
• “Picture Motion Browser” не поддържа 5.1-канален съраунд звук. Звукът, който се възпроизвежда е дву-канален.
Продължава ,
97
Какво можете да правите с Windows компютър (Продължение)
• В зависимост от вашия компютър, вие няма
да можете да използвате 8 cm носители
(DVD+R DL и др.).
• Ако използвате Notebook PC, свържете го към
променливотоков адаптер като източник
на захранване. В противен случай, софтуерът
няма да работи правилно поради функцията
за пестене на захранването на компютъра.
• Можете да преглеждате изображения, записани на “Memory Stick PRO Duo” в Memory Stick
гнездото на компютъра. Въпреки това, в
следните случаи не използвайте Memory Stick
гнездото на компютъра, а свържете вашата
видеокамера с компютър чрез USB кабел:
– Компютърът не е съвместим с “Memory
Stick PRO Duo”.
– Нужен е Memory Stick Duo адаптер.
– “Memory Stick PRO Duo” не може да се прочете в гнездото за Memory Stick.
– Четенето на данни от Memory Stick гнездото е бавно.
Ако екранът не се изведе
x Процедура по инсталиране
b Включете видеокамерата.
c Свържете (USB жака) (стр. 129) на стойка-
Преди да свържете вашата видеокамера
към компютър е необходимо да инсталирате софтуера на вашия Windows
компютър. Инсталацията е нужна само
първия път.
Възможно е съдържанието, което трябва
да инсталирате, и процедурите да се
различават в зависимост от операционната система.
1 Уверете се, че видеокамерата не е включена към компютъра.
2 Включете компютъра.
a Щракнете върху [Start], след това щракнете
върху [My Computer].
(За Windows 2000, щракнете два пъти върху
[My Computer].)
b Щракнете два пъти върху
[SONYPICTUTIL(E:)](CD ROM) (дисково
устройство).*
* Възможно е имената на устройствата (като
например (Е:)) да се различават в зависимост
от компютъра.
4 Щракнете върху [Install]
5 Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
щракнете върху [Next].
6 Свържете видеокамерата с компютър,
като следвате стъпките по-долу.
a Свържете променливотоковия адаптер към
стойката за камерата и мрежата от 220V.
та за видеокамерата към компютър, като
използвате приложения USB кабел.
d Докоснете [ USB CONNECT] на LCD
екрана на вашата видеокамера.
Забележки
• Влезте в системата като администратор, за
да инсталирате.
• Преди да инсталирате софтуера, затворете
всички приложения, които работят на
компютъра.
• Поставете приложния CD-ROM в дисковото
устройство на компютъра.
Извежда се инсталационният прозорец.
7 Щракнете върху [Continue].
8 Прочетете [License Agreement], изберете [I
accept the terms of the license agreement], ако
сте съгласни и след това щракнете върху
[Next].
9 Потвърдете настройките по инсталацията, след това щракнете върху [Install]
Забележки
• Дори когато се изведе екранът за рестартиране на компютъра, все още не е нужно да
рестартирате устройството. Рестартирайте компютъра след като прилючите с
инсталацията.
• Възможно е разпознаването да отнеме
известно време.
0 Следвайте инструкциите на екрана, за да
инсталирате софтуера.
98
В зависимост от компютърната среда се извежда един от следните инсталационни екрани.
Проверете екрана и следвайте инструкциите,
изведени за инсталацията на нужния софтуер.
– Sonic UDF Reader*
Софтуер, нужен за разпознаване на DVD-RW
(VR режим)
– Windows Media Format 9 Series Runtime (само за
Windows 2000)
Софтуер нужен за създаване на DVD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Софтуер, нужен за работа с движещи се
изображения
* Само за Windows 2000, Windows XP
qa Ако е наложително, рестартирайте компютъра, за да приключите инсталацията.
На видеокамерата се извежда екранът [USB
SELECT]. Докоснете опцията, с която
желаете да работите на екрана.
Съвети
• Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
(OTHERS) t
докоснете (HOME) t
[USB CONNECT].
Препоръчителна връзка на USB кабела
За да сте сигурни в правилната работа на
вашата видеокамера, свържете устройството към компютъра, както е описано
по-долу.
• Свържете само видеокамерата към USB
порта на компютъра. Не свързавайте нищо
друго към USB портовете.
• Когато свързвате към компютър с USB
клавиатура и USB мишка, свързани като
стандартно оборудване, свържете видеокамерата към друг USB порт, като използвате
USB кабел.
Забележки
ството на компютъра.
x Работа с Picture Motion Browser
За да изключите USB кабела
• За да стартирате “Picture Motion
Browser”, щракнете върху [Start] -- [All
Programs] -- [Sony Picture Utility] -- [PMB
– Picture Motion Browser].
• За основните операции на “Picture
Motion Browser” вижте “PMB ръководството”.
За да стартирате наръчника “PMB ръководство”, щракнете върху [Start] -- [All
Programs] -- [Sony Picture Utility] -- [Help]
-- [PMB Guide]
1 Щракнете върху иконката [Unplug or
eject hardware] в лентата със задачи,
която се намира в долния десен ъгъл на
десктопа.
Използване на компютър
qs Извадете CD ROM диска от устрой-
• Операциите не са гарантирани, когато
свързвате няколко USB устройства към
компютър.
• Уверете се, че сте свързали USB кабела към
USB порт. Ако USB кабелът е свързан към
компютър посредством USB клавиатура или
USB хъб, операциите не са гарантирани.
2 Щракнете върху иконата [Safely remove
USB Mass Storage Device].
x Свързване на видеокамерата към
компютър
Следвайте стъпките, описани по-долу, за
да свържете видеокамерата към комютър.
1 Свържете променливотоковия адаптер към
стойката за камерата и мрежата от 220V.
2 Включете видеокамерата.
3 Свържете (USB жака) (стр. 129) на стойката за видеокамерата към компютър, като
използвате приложения USB кабел.
3 Щракнете върху [OK] (само за Windows
2000).
4 Докоснете [END] на екрана на вашата
видеокамера.
5 Докоснете [YES] на екрана на вашата
видеокамера.
Продължава ,
99
Какво можете да правите с Windows компютър (Продължение)
6 Изключете USB кабела от видеокамера-
та и от компютъра.
Забележки
• Не изключвайте USB кабела докато лампичката ACCESS/достъп свети.
• Преди да изключите видеокамерата, изключете USB кабела, като следвате процедурите,
описани по-горе.
• Изключете USB кабела, като следвате процедурите, описани по-горе. В противен случай
е възможно файловете, записани на носителя,
да не се обновят правилно. Също така,
неправилното изключване на USB кабела може
да причини неизправност в носителя.
100
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на
използване на видеокамерата, използвайте
дадената по-долу таблица за отстраняването на проблема. Ако проблемът продължава, изключете източника на захранване
и се свържете с вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony.
• Общи операции/Easy Handycam/Устройство
за дистанционно управление.............................101
• Батерии/Източници на захранване ...............102
• LCD екран/Визьор ................................................103
• Носител....................................................................103
• Запис ..........................................................................104
• Възпроизвеждане на изображения на вашата
камера.........................................................................106
• Възпроизвеждане на диск на други
устройства .............................................................107
• Възпроизвеждане на “Memory Stick PRO Duo”
на други устройства............................................107
• Редактиране на изображения на
видеокамерата .......................................................107
• Свързване/Презапис на други устройства ..108
• Свързване към компютър ..................................109
• Функции, които не могат да се използват
едновременно..........................................................109
Общи операции/Easy Handycam/Устройство за дистанционно управление
Захранването не се включва
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко
секунди след като бъде включено, за да се
подготви за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията.
След около 1 минута го свържете отново.
Ако видеокамерата все още не функционира, натиснете с остър предмет бутона
RESET (стр. 129). (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
часовникът, се връщат в положенията си
по подразбиране.)
• Температурата на вашата видеокамера е
изключително висока. Изключете устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
Бутонът
(OPTION) не се извежда.
• По време на Easy Handycam операция не
можете да използват OPTION MENU
(стр. 34).
Настройките в менюто се променят
автоматично.
• Повечето настройки автоматично
се връщат към стойностите си по
подразбиране по време на Easy Handycam
операция (стр. 34).
• Следните опции в менюто са фиксирани
по време на Easy Handycam операция:
– Режим на запис на движещи се изображения: [SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Формат на запис за DVD-RW: [VIDEO]
• Следните опции в менюто се връщат
към стойностите си по подразбиране,
ако ключът POWER е зададен в положение OFF (CHG) за повече от 12 часа:
– [DVD MENU]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [S. NIGHTSHOT PLS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Продължава ,
Отстраняване на проблеми
• Прикрепете зареден комплект батерии
във видеокамерата (стр. 20).
• Свържете щекера на променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V
(стр. 20).
Бутоните не работят.
• По време на операция Easy Handycam
(стр. 34) следните бутони/функции не
работят.
– Включване/изключване на задното
осветяване на LCD екрана (натискане и
задържане на бутона DISP BATT/INFO за
няколко секунди) (стр. 26)
– Бутон . (BACKLIGHT) (стр. 41)
– Zoom при възпроизвеждане (стр. 46)
– Бутон DUBBING (DCR-DVD410E/
DVD810E) (стр. 55)
101
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Дори когато натиснете EASY, настройките на менюто не преминават
автоматично към стойностите си по
подразбиране.
• Следните настройки в менюто остават както са настроени, дори по време
на Easy Handycam операция (стр. 34).
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*1
– [AUDIO MODE]*2
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [FLASH MODE]*3
– [ DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
*1 DCR-DVD410E/DVD810E
*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Вашата видеокамера вибрира.
• В зависимост от състоянието на диска,
възможно е камерата да вибрира. Това не
е неизправност.
Чувствате вибрация в ръката си или
чувате слаб звук по време на операция.
• Това не е неизправност.
Чувате звук от мотор, идващ от вашата видеокамера, когато затворите
капачето на диска, без да сте поставили диск.
• Вашата видеокамера се опитва да разпознае диска. Това не е неизправност.
Вашата видеокамера се нагрява.
• Използвали сте видеокамерата дълго време. Това не е неизправност. Изключете
видеокамерата и я оставете за известно
време на хладно място.
102
Приложеното устройство за дистанционно управление не функционира
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Задайте [REMOTE CTRL] в положение
[ON] (стр. 89).
• Заредете батерия в отделението за
батерия, като съобразите полюсите
+ и – на батерията с обозначенията в
отделението (стр. 132).
• Отстранете препятствията между
устройството за дистанционно управление и сензора на видеокамерата.
• Не излагайте сензора на светлина от
силни светлинни източници, като
пряка слънчева светлина или таванни
осветителни тела. В противен случай
устройството за дистанционно управление няма да функционира правилно.
Когато използвате приложеното устройство за дистанционно управление,
възниква неизправност в друго DVD
устройство (DCR - DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Изберете команден режим, различен от
DVD 2, за вашето DVD устройство,
или закрийте сензора му с черна хартия.
Батерии/Източници на захранване
Захранването се изключва внезапно.
• Когато изминат приблизително 5
минути без да сте извършили никаква
операция с видеокамерата, устройството автоматично се изключва
(A.SHUT OFF). Променете настройката на функцията [A.SHUT OFF] (стр.
89), включете отново захранването
или използвайте променливотоковия
адаптер.
• Захранването се изключва автоматично, ако времето, което сте
задали в [QUICK ON STBY] (стр. 89), е
преминало в режим sleep. В този случай,
включете захранването отново.
• Заредете батерията (стр. 20).
Лампичката CHG (зареждане) не свети
по време на зареждане на батерията
Бутоните не се появяват на панела с
операционните бутони.
• Преместете ключа POWER в положение
OFF (CHG) (стр. 20).
• Поставете правилно батерията във
видеокамерата (стр. 20).
• Свържете правилно захранващия кабел
към контакта.
• Зареждането е приключило (стр. 20).
• Докоснете леко LCD екрана.
• Натиснете DISP/BATT INFO на вашата
видеокамера или DISPLAY на устройството за дистанционно управление
(DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/
DVD810E) (стр. 26, 132).
Лампичката CHG (зареждане) мига по
време на зареждане на батерията.
• Поставете батерията правилно
(стр. 13). Ако проблемът продължи,
изключете променливотоковия адаптер
от мрежата от 220 V и се свържете
с вашия доставчик или с оторизиран
сервиз на Sony. Батерията може да е
повредена.
Индикаторът за оставащия заряд на
батерията не показва вярното време.
Батерията се изтощава бързо.
• Температурата на околната среда е
твърде висока или ниска. Това не е
неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно.
Отново заредете батерията напълно.
Ако проблемът продължи, сменете
батерията с нова (стр. 20).
LCD екран/Визьор
Опциите в менюто са изведени в
сиво.
• Настройте екрана ([CALIBRATION],
стр. 122).
Изображението във визьора не е ясно.
• Извадете визьора. След това използвайте лостчето за настройка на визьора, за
да регулирате обектива (стр. 26).
Изображението във визьора изчезва.
• Затворете LCD панела. Изображението
не се извежда във визьора, когато LCD
панелът е отворен (стр. 26).
Носител
Дискът не може да бъде изваден.
• Уверете се, че източникът на захранване
(батерията или променливотоковия
адаптер) е свързан правилно (стр. 20).
• Дискът е повреден или е замърсен от
отпечатъци от пръсти и т.н. В такива
случаи изваждането на диска може да
отнеме до 10 минути.
• Температурата на видеокамерата е
изключително висока. Изключете устройството и гооставете за известно
време на хладно място.
• Финализирането на диска е било прекъснато от изключването на видеокамерата. Включете устройството и
извадете диска, след като финализирането му приключи (стр. 67).
Отстраняване на проблеми
• Температурата на околната среда е
прекалено висока или прекалено ниска.
Това не е неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно.
Заредете батерията напълно отново.
Ако проблемът продължи, сменете
батерията с нова (стр. 20).
• В зависимост от околните условия възможно е указаното време да не е вярно.
Бутоните на панела с операционните
бутони не работят правилно или не
работят изобщо.
• Не можете да изберете опциите, които
са изведени в сиво, за настоящия запис/
възпроизвеждане.
• Някои функции не могат да се използват
едновременно (стр. 109).
Продължава ,
103
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Изображенията, записани на диска, не
могат да бъдат изтрити.
• Максималният брой изображения,
който можете да изтриете наведнъж в
индекс екран (INDEX) е 100.
• Следните движещи се изображения не
могат да бъдат изтрити (стр. 51).
– Движещи се изображения, записани на
DVD-R/DVD+R DL
– Движещи се изображения, записани на
DVD-RW (VIDEO режим), освен последното записано движещо се изображение.
– Движещи се изображения, записани на
DVD+RW, освен последното записано
движещо се изображение.
Индикаторите за вида на диска и формата на запис на LCD екрана са изведени с по-блед цвят от останалите.
• Дискът може да е записан с друго устройство. Можете да го възпроизвеждате
с вашата видеокамера, но не можете да
записвате допълнителни сцени.
• Заредили сте диск, който не можете да
използвате с вашата видеокамера.
• Вашата видеокамера не може да разпознае диска.
При използване на “Memory Stick PRO
Duo ” не можете да извършвате различните функции.
• Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”,
форматиран на компютър, форматирайте отново носителя на вашата
видеокамера (стр. 72).
Не можете да изтривате изображения
на “Memory Stick PRO Duo”.
• Максималният брой изображения,
който можете да изтриете наведнъж в
индекс екран, е 100.
• Изображения, защитени на друго устройство, не могат да бъдат изтрити
от “Memory Stick PRO Duo”.
Името на файла с данните не се извежда правилно или мига.
• Файлът е повреден.
• Видеокамерата не поддържа формата
на файла. Използвайте файлов формат,
който се поддържа (стр. 118).
104
Запис
Вижте също “Носител” (стр. 103).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват изображения.
• Извежда се екран за възпроизвеждане.
Задайте видеокамерата в режим на
готовност на запис (стр. 39).
• Не можете да записвате изображения
в режим sleep. Отменете режима sleep
като натиснете QUICK ON (стр. 41).
• Вашата видеокамера записва на носителя сцената, която току-що сте заснели.
• Свободното място на носителя е свършило. Форматирайте носителя (вградена памет (DCR-DVD410E/DVD810E)/
DVD-RW/DVD+RW/“Memory Stick PRO
Duo”) (стр. 72). Изтрийте ненужните
изображения (стр. 51), или използвайте
нов диск или “Memory Stick PRO Duo”.
• Когато използвате един от следните
дискове след финализирането им, уверете се, че на диска могат да се записват
допълнителни сцени (стр. 74). Или
използвайте нов диск.
– DVD-RW (VIDEO режим)
– DVD+RW
• Температурата на видеокамерата е
изключително висока. Изключете устройството и го оставете за известно
време на хладно място.
• Върху диска се е кондензирала влага.
Изключете видеокамерата и я оставете
за около 1 час (стр. 121).
• Броят на неподвижните изображения
надвишава капацитета на вашата
видеокамера (стр. 83, 83). Изтрийте
ненужните изображения (стр. 51).
Не може да записвате неподвижни
изображения.
• Не можете да записвате неподвижни
изображения на диск на вашата видеокамера.
Лампичката ACCESS/достъп свети,
дори когато приключите записа.
• Вашата видеокамера записва на диска
сцената, която току-що сте заснели.
Ъгълът на запис се различава.
• Ъгълът на запис се различава в зависимост от състоянието на вашата
видеокамера. Това не е неизправност.
Действителното време за запис на
двицещи се изображения е по-кратко
от очакваното приблизително време
за запис.
• Когато записвате бързо движещ се
обект, в зависимост от условията на
запис е възможно времето за запис да
намалее.
Записът спира.
• Температурата на видеокамерата се
е повшила твърдемного. Изключете
устройството и го оставете за известно време на хладно място.
• Върху диска се е кондензирала влага.
Изключете видеокамерата и я оставете
за около 1 час (стр. 121).
Съществува времева разлика между
точката, в която сте натиснали
бутона START/STOP и точката, в която
започва/спира записаното движещо се
изображение.
Съотношението на екрана за движещото се изображение (16:9/4:3) не може да
се променя.
• Не можете да промените съотношението на екрана за движещото се изображение в следните случаи:
– Когато сте избрали [DISC] в [MOVIE
MEDIA SET] и сте заредили DVD+RW
или не сте заредили диск.
– Когато сте избрали [MEMORY STICK]
в [MOVIE MEDIA SET] и не сте заредили “Memory Stick PRO Duo”.
Функцията автоматично фокусиране
не работи.
Функцията [STEADYSHOT] (устойчиво
снимане) не работи.
• Задайте [STEADYSHOT] в положение
[ON] (стр. 81).
• Възможно е функцията устойчиво снимане да не подейства при силно клатене
на камерата.
На екрана се появяват малки бели, червени, сини или зелени петънца.
• Тези петънца се появяват, когато
снимате в режим [S. NIGHTSHOT PLS]
или [COLOR SLOW SHTR]. Това не е
неизправност.
Изображението се извежда в неестествени цветове.
• Задайте ключа NIGHTSHOT PLUS в
положение [OFF] (стр. 41).
Изображението на екрана е твърде ярко и обектът не се появява на
екрана.
• Задайте ключа NIGHTSHOT PLUS в
положение [OFF] (стр. 41).
Изображението изглежда твърде
тъмно и обектът не се появява на
екрана (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Натиснете и задържите за няколко
секунди бутона DISP/BATT INFO (стр.
26).
Изображението трепти.
• Този феномен се появява, ако записвате
при осветление от флуоресцентни,
натриеви или живачни лампи. Това не е
неизправност.
Отстраняване на проблеми
• Възможно е да възникне лека времева
разлика между точката, в която сте
натиснали бутона START/STOP и точката, в която започва/спира записаното
движещо се изображение. Това не е
неизправност.
• Условията за снимане не са подходящи за
автоматично фокусиране. Фокусирайте
ръчно (стр. 92).
Появява се вертикална лента, когато
снимате светлини или пламък на свещ
или електрическа крушка на тъмен
фон.
• Контрастът между обекта и фона е
много голям. Това не е неизправност.
• Задайте [FOCUS] в положение [AUTO]
(стр. 92).
Продължава ,
105
Отстраняване на проблеми (Продължение)
Появява се вертикална бяла лента,
когато снимате много ярък обект.
• Този феномен се нарича ефект на размазването. Това не е неизправност.
Появяват се черни ленти при снимане
на телевизионен екран или компютърен
монитор.
• Задайте [STEADYSHOT] в положение
[OFF] (стр. 81).
Не можете да работите с [S. IGHTSHOT
PLS].
• Задайте ключа NIGHTSHOT PLUS в
положение [ON] (стр. 41).
[COLOR SLOW SHTR] не работи правилно.
• Възможно е [COLOR SLOW SHTR] да не
работи правилно при пълна тъмнина.
Използвайте NightShot plus или [S.
NIGHTSHOT PLS].
Не можете да регулирате [LCD BL
LEVEL].
• Не можете да регулирате [LCD BL
LEVEL], когато:
– LCD панелът е затворен с LCD екрана
навън.
– Захранването идва от променливотоковия адаптер.
Възпроизвеждане на изображения на
вашата камера
Не можете да откриете изображения, които ще възпроизвеждате.
• Изберете носителя, който ще възпроизвеждате, като докоснете (HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] или [PHOTO MEDIA SET]
(стр. 28).
Не можете да възпроизвеждате диск.
• Проверете съвместимостта на диска
(стр. 12).
• Заредете диска така, че страната за
запис да е обърната към видеокамерата
(стр. 30).
• Възможно е диск, записан, форматиран
или финализиран на други устройства, да
106
не се възпроизведе на вашата видеокамера.
• Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока. Изключете устойството и го оставете за известно
време на хладно място.
Възпроизведената картина е изкривена.
• Почистете диска с почистващото
парче плат (стр. 118).
Не можете да възпроизвеждате изображения, записани на “Memory Stick
PRO Duo”.
• Вашата видеокамера не може да възпроизвежда изображения, ако сте променяли
файлове и папки или ако изображенията
са обработвани с компютър. (Името на
файла мига, когато преглеждате неподвижно изображение.) Това не е неизправност (стр. 119).
• Възможно изображения, записани с друго
оборудване, да не се възпроизвеждат
правилно и в реалния им размер на вашата видеокамера. Това не е неизправност
(стр. 119).
Индикацията
се извежда върху изображение в екрана VISUAL INDEX.
• Възможно е данните да не са успели да се заредят. Те ще бъдат указани правилно, когато
изключите и отново включите захранването
или ако няколко пъти извадите “Memory Stick
PRO Duo” и отново го заредите.
• Извадили сте комплекта батерии или променливотоковия адаптер докато лампичката за
достъп мига. Тази операция може да повреди
данните с изображението, които ще бъдат
отбелязани с .
• Възможно е тази индикация да се появи на
неподвижни изображения, записани с друго
оборудване, редактирани на компютър и др.
Индикацията
се извежда върху изображение в екрана VISUAL INDEX.
• Извършете [REPAIR IMG.DB F.] (стр. 76). Ако
индикацията все още се появява, изтрийте
изображението, маркирано с
(стр. 51).
Когато възпроизвеждате, не се чува
звук или звукът се чува много слабо.
• Усилете звука (стр. 45).
• Звукът не се извежда, когато LCD екранът е
затворен. Отворете LCD екрана.
• Когато при запис на звук [MICREF LEVEL] е
зададен в положение [LOW] (стр. 96), записаният звук може да се чува много слабо.
Възпроизвеждане на диск на други
устройства
Не можете да възпроизведете
диска или дискът не може да бъде
разпознат.
• Почистете диска с почистващото парче
плат (стр. 118).
• Финализирайте диска (стр. 67).
• Диск, записан в режим VR, не може да бъде
възпроизведен на плейър, който не поддържа
този режим. Проверете съвместимостта в
ръководството за експлоатация на устройството за възпроизвеждане.
Възпроизведената картина е изкривена.
• Почистете диска с почистващото парче
плат (стр. 118).
Индикацията
се извежда върху
изображение в DVD менюто.
– DVD-RW (VIDEO режим)
– DVD+RW
Възпроизвеждането застива за момент между сцените.
• В зависимост от използваното устройство,
възможно е изображението да застине за момент между сцените. Това не е неизправност.
• Ако използвате DVD+R DL, възможно е
изображението да застине за момент, когато
се сменят различните слоеве. Това не е
неизправност.
Възпроизвеждането не се връща на
предишната сцена, когато натиснете
..
• Ако възпроизвеждането мине през две
заглавия, които са автоматично създадени
от вашата видеокамера, когато натиснете
., то възможно е възпроизвеждането да
не се върне на предишната сцена. Изберете
Звукът от ляво и от дясно се извежда
небалансиран, когато възпроизвеждате на компютри и други устройства
(DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Това се случва, когато звукът, записан в 5.1канален съраунд, се преобразува в двуканален
(нормален стерео свук) от компютър или
друго устройство (стр. 40). Това не е неизправност.
• Променете вида на преобразуване на звука
(вида на смесването), когато възпроизвеждате двуканални стерео устройства. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашето устройство за
възпроизвеждане.
• Променете звука в двуканален, когато
създавате диск, като използвате приложения
софтуер “Picture Motion Browser”.
• Записвайте звук като [AUDIO MODE] е зададен в положение [2ch STEREO] (стр. 80).
Възпроизвеждане на изображения,
запазени на “Memory Stick PRO Duo” на
други устройства
Не можете да възпроизведете
изображения или “Memory Stick PRO
Duo” не може да бъде разпознат.
• Възможно е устройството да не поддържа
“Memory Stick PRO Duo”.
Редактиране на изображения на видеокамерата
Не можете да редактирате.
• Изберете носител, който да редактирате,
като докоснете
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE MEDIA
SET] или [PHOTO MEDIA SET] (стр. 28).
• Не можете да редактирате движещи сеизображения, записани на DVD-R/DVD+R DL
(стр. 12).
• На диска няма записани изображения.
Продължава ,
Отстраняване на проблеми
• Възможно е данните да не са успели да се
заредят при финализирането на диска. DVD
менюто може да бъде изведено правилно за
следните дискове, когато създадете диска
съгласно допълнителните условия за запис
(стр. 74). Отново финализирайте диска (стр.
67) и е възможно DVD менюто да се изведе
правилно.
желаната сцена от екранното меню. За
по-подробна информация се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено
към устройството за възпроизвеждане.
107
Отстраняване на проблеми (Продължение)
• Не можете да редактирате заради състоянието на изображението.
• Не можете да редактирате изображение,
защитено на друго устройство.
• Не можете да копирате или местите движещи се изображения от диск на вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E) или “Memory
Stick PRO Duo”.
Не можете да добавяте сцени в плейлиста.
• Носителят е пълен.
• Можете да прибавяте 99 движещи се изображения към плейлист във вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E) или “Memory Stick
PRO Duo” или 999 движещи се изображения на
диск (стр. 59). Изтрийте ненужните движещи се изображения (стр. 51).
• Не можете да добявате неподвижни изображения към плейлист.
Не можете да разделите движещо се
изображение.
• Движещо се изображение не може да бъде
разделено, ако е твърде кратко.
• Не можете да разделяте движещо се изображение, защитено на друго устройство.
Не можете да изтриете изображение.
• Следните движещи се изображения не могат
да бъдат изтрити (стр. 51).
– Движещи се изображения, записани на DVDR/DVD+R DL
– Движещи се изображения, записани на
DVD-RW (VIDEO режим), освен последното
движещо се изображение
– Движещи се изображения, записани на
DVD+RW, освен последното движещо се
изображение
• Не можете да триете движещи се изображения по време на Easy Handycam операция
(стр. 34).
• Не можете да изтриете изображение, защитено на друго устройство.
Не можете да запазите неподвижно
изображение от движещо се изображение.
• Носителят, на който желаете да запазите
изображението, е пълен (стр. 53).
Не можете да финализирате диска.
• Използвайте променливотоковия адаптер, за
да финализирате. Не използвайте батерията.
• Дискът вече е финализиран. Ако използвате
следните дискове, следвайте съответната
процедура, за да запишете допълнителни
108
материали на диска (стр. 74):
– DVD-RW (VIDEO режим)
– DVD+RW
Не можете да извършите операцията
[UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] не работи за следните
дискове:
– DVD-RW (VR режим)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Не можете да редактирате или да
записвате допълнителни материали на
диск, използвайки други устройства.
• Възможно е да не успеете да редактирате
диск, записан на вашата видеокамера, като
използвате други устройства.
Свързване/презапис на други устройства
Не се чува звук от телевизора,
свързан към видеокамерата.
• Свързан е само S VIDEO щекера. Когато сте
свързали дадено устройство посредством S
VIDEO (не е включен в комплекта), уверете
се, че белият и червеният жак на A/V свързващия кабел са свързани (стр. 62).
Съотношението на екрана за изображението не е правилно, когато свържете
вашата видеокамера към 4:3 телевизор.
• В зависимост от вашия телевизор,
настройте функцията [TV TYPE] (стр.
48).
Не можете да презаписвате.
• A/V свързващият кабел не е свързан правилно.
Уверете се, че A/V свързващият кабел е свързан към правилния жак, т.е. към входния жак
на друго устройство, на което презаписвате
картина от вашата видеокамера (стр. 55).
Свързване към компютър
Не можете да
използвате
Заради следните
настройки
Не можете да инсталирате “Picture
Motion Browser”
• Проверете препоръчителната компютъран среда за инсталиране на “Picture Motion
Browser”
• Инсталирайте правилно “Picture Motion
Browser” (стр. 98).
“Picture Motion Browser” не работи
правилно.
• Приключете инсталацията на “Picture Motion
Browser” и рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
Функции, които не могат да се използват едновременно
Следният списък показва примери на
не-работещи комбинации от функции и
опции в менюто.
Не можете да
използвате
Отстраняване на проблеми
• Инсталирайте софтуера “Picture Motion
Browser” (стр. 98).
• Изключете USB устройството, различно от клавиатура, мишка и видеокамера
от компютъра.
• Изключете USB кабела от компютъра
и видеокамерата, рестартирайте компютъра, след това го свържете отново
правилно (стр. 99).
• Уверете се, че инструментът за
проверка на носителя на компютъра
се включва. За подробности относно
инструмента за проверка на носителя
вижте “PMB ръководство”
Заради следните
настройки
109
Предупредителни индикатори и съобщения
Индикация при авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се изведат някакви
индикации, прегледайте описаните по-долу
обяснения. Можете да отстраните някои
от проблемите сами. Ако не можете да
отстраните проблема дори след няколко
опита, свържете се с вашия доставчик
или с оторизиран сервиз на Sony.
C:04:00
E:20:ss/ E:31:ss/ E:61:ss/
E:62:ss/ E:91:ss/ E:94:ss
• Възникнала е неизправност, която не
можете да отстраните сами. Свържете
се с вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony. Уведомете персонала в
сервиза за 5-цифрения код, който започва
с буквата “Е”.
101-0001 (Предупредителен индикатор
за файловете)
Бавно мигане
•Файлът е повреден.
•Файлът не може да бъде прочетен.
(Предупредителен индикатор за
дисковете)
C: (or E:) ss:ss (Индикация при автодиагностика)
C:04: ss
•Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия H). Използвайте батерия “InfoLITHIUM” (серия H)
(стр. 119).
•Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC
IN жака на стойката на видеокамерата (стр. 20).
C:13: ss
•Проблемът е в диска. Използвайте
диск, съвместим с вашата видеокамера (стр. 12).
• Дискът е замърсен или надраскан.
Почистете диска с почистващо парче
плат (стр. 118).
C:32: ss
•Получила се е друга неизправност. Извадете диска и го поставете отново,
след това опитайте да работите с
видеокамерата.
•Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването продължете работа.
110
Бавно мигане
•Не сте заредили диск.*
•Остават ви по-малко от 5 минути за
запис на движщи се изображения.
•Зареден е диск, който не може да бъде
прочетен или такъв, на който не
можете да записвате – например, едностранен диск, обърнат наобратно.
Бързо мигане
•Зареден е диск, който не може да бъде
разпознат.*
•Във вашата камера е зареден финализиран диск, който е в режим на
готовност за запис.
•Дискът е записан докрай.*
•Зареден е диск, който е записан в телевизионна цветна система, различна
от тази на вашата видеокамера,
когато сте избрали -- (Movie).*
Z Трябва да извадите диска.*
Бързо мигане
•Зареден е диск, който не може да бъде
разпознат.
•Дискът е записан докрай.
•Възможно е да е възникнала грешка в
дисковото устройство на вашата
видеокамера.
•Заредили сте финализиран диск, който е в режим на готовност за запис
(стр. 74).
E (Предупреждение за нивото на
батерията)
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick PRO Duo”)*
Бавно мигане
• Поставили сте несъвместим “Memory
Stick PRO Duo” (стр. 118).
• Батерията е почти изтощена.
• В зависимост от работните условия,
околната среда и състоянието на батерията, понякога индикаторът E мига
и когато остават около 20 минути за
запис.
(Предупредителен индикатор за
повишаване на температурата)
Бавно мигане:
• Температурата на вашата видеокамера
се повишава. Изключете устройството
и го оставете за известно време на
хладно място.
Бързо мигане*:
• Температурата на вашата видеокамера
е изключително висока.* Изключете
устройството и го оставете на хладно
място за известно време.
(Предупредителен индикатор за
“Memory Stick PRO Duo”)
Бавно мигане
(Предупредителна индикация за
защита на “Memory Stick Duo”)*
• Достъпът до “Memory Stick PRO Duo” е
забранен на друго устройство.
(Предупредителна индикация за
клатене на видеокамерата)
• Видеокамерата е поставена нестабилно
и изображението във видеокамерата
започва да трепти. Дръжте устройството здраво с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание
обаче, че индикаторът няма да изчезне.
(Предупредителен индикатор за
запис на неподвижни изображения)
• Неподвижни изображения не могат да
бъдат записвани по време на обработка. Изчакайте, след което опитайте
отново.
* Когато предупредителният индикатор се
появи на екрана, се чува звуков сигнал (стр. 86).
Отстраняване на проблеми
• Свободното място за запис на изображения свършва. За видовете “Memory
Stick”, които можете да използвате с
видеокамерата, вижте стр. 5.
• Не сте заредили “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 32).
Бързо мигане
• Няма достатъчно свободно място
за запис на изображения. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 51) или
форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
(ст. 72) след като запазите изображенията на друг носител (стр. 55, 62, 97).
• Файлът с данни за изображенията е
повреден (стр. 76).
(Предупредителен индикатор за
форматиране на “Memory Stick PRO
Duo”)*
• “Memory Stick PRO Duo” е повреден.
• “Memory Stick PRO Duo” не е форматиран правилно (стр. 72, 118).
Продължава ,
111
Предупредителни индикатори и съобщения (Продължение)
Описание на предупредителните
съобщения
Ако на екрана се появят такива съобщения, следвайте инструкциите.
x Носител
Internal memory format error. (Грешка
при форматирането на вградената
памет.)
• Форматът на вградената памет на видеокамерата е зададена по различен начин от формата по подразбиране. След форматирането
ще можете отново да използвате вградената
памет (стр. 72). Това, обаче, ще изтрие всички
данни в паметта.
Recording on disc disabled. (Не е
възможен запис на диск.)
• Дискът е повреден и не може да бъде използван.
Playback prohibited. (Възпроизвеждането
забранено.)
• Опитвате се да възпроизведете диск, който е
несъвместим с вашата видеокамера.
• Опитвате се да възпроизведете изображение,
защитено от авторското право.
Need to unfinalize disc. (Трябва да
отворите диска.)
Reinsert the Memory Stick. (Заредете
отново Memory Stick.)
• Заредете “Memory Stick PRO Duo” няколко
пъти. Ако дори тогава индикаторът мига,
възможно е “Memory Stick PRO Duo” да е
повреден. Опитайте с друг “Memory Stick
PRO Duo”.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Този Memory Stick не е форматиран правилно.)
• Проверете формата, след това, ако е необходимо, форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” с вашата видеокамера (стр. 72)
Memory Stick folders are full. (Папките в
Memory Stick са пълни.)
• Не можете да създавате папки над
999MSDCF. Не можете да създавате или
изтривате папки с вашата видеокамера.
• Форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 72) или изтрийтее папките, като
използвате вашия компютър.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Възможно е този
Memory Stick да не може да записва или
възпроизвежда движещи се изображения.)
• Използвайте “Memory Stick”, който е препоръчителен за вашата видеокамера (стр. 5).
• За да записвате върху финализиран DVD-RW
(VIDEO режим), трябва да отворите диска
(стр. 74).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly. (Възможно е този Memory Stick да не може да
записва или възпроизвежда правилно
неподвижни изображения.)
Disc error. Remove disc. (Грешка в
диска. Извадете диска.)
• Тази функция на “Memory Stick PRO Duo” е
проблемна. Заредете отново “Memory Stick
PRO Duo”.
• Видеокамерата не може да разпознае диска
поради несъвместимост или неизправности
по него, например драскотини.
Disc error. Unsupported format.
(Грешка в диска. Форматът не се
поддържа.)
• Дискът е записан във форматиращ код,
различен от този на вашата видеокамера. Ако
форматирате диска, възможно е да успеете да
го използвате с видеокамерата (само за DVDRW/DVD+RW) (стр. 72).
112
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged. (Не вадете
Memory Stick докато записва. Данните
могат да се повредят.)
• Заредете отново “Memory Stick PRO Duo” и
следвайте инструкциите на екрана.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file? (Файлът за
управление е повреден. Искате ли да
създадете нов файл?)
• Файлът за управление на изображенията е
повреден. Когато докоснете [YES], вие ще
създадете нов файл за управление на изображенията.
Старите изображения, записани “Memory Stick
PRO Duo” не могат да бъдат възпроизвеждани.
(Файловете с изображения не са повредени.)
Ако стартирате [REPAIR IMG. DB F.] (стр. 76)
след създаването на информация, възможно е
възпроизвеждането на стари записани изображения да се окаже възможно. Ако тази операция
не работи, копирайте изображението, като
използвате приложения софтуер.
Inconsistencies found in Image Database
File. Movies cannot be recorded or played.
Do you want to repair the Image Database
File? (Несъответствия във файла за
управление. Не можете да записвате
или възпроизвеждате движещи се
изображения. Желаете ли да поправите
файла за управление?)
• Файлът за управление на изображенията
е повреден. Докоснете [YES], за да го
поправите.
x PictBridge-съвместим принтер
Not connected to PictBridge compatible
printer. (Не е свързан PictBridge-съвместим принтер.)
Data protected. (Защитени данни.)
• Изображението е било защитено на друго устройство. Премахнете защитата
на другото устройство
Cannot divide. (Не можете да разделяте.)
• Не можете да разделяте движещо се
изображение, ако е прекалено късо.
Cannot recover data. (Данните не могат
да бъдат възстановени.)
• Записът на данните върху носителя
не е осъществен. Направен е опит за
тяхното възстановяване, но той се е
оказал неуспешен.
Please wait. (Моля, изчакайте.)
• Това съобщение се извежда, ако процесът
по изваждане на диска отнема време.
Включете устройството и оставете
видеокамерата неподвижна за около 10
минути.
• Изключете принтера и отново го включете, след това изключете USB кабела и
отново го включете.
• Изключете принтера и отново го включете, след това изключете USB кабела и
отново го включете.
x Други
No further selection possible. (Не можете
да избирате повече.)
• Можете да прибавите до 99 движещи се
изображения в плейлист на вградената
памет (DCR-DVD410E/DVD810E0 или
“Memory Stick PRO Duo”, или 999 движещи се изображения на диск (стр. 59).
• Можете да избирате до 100 изображения в INDEX екрана, само когато:
– изтривате изображения
– презаписвате движещи се изображения
– копирате неподвижни изображения
– редактирате плейлист
– отпечатвате неподвижни изображения
Отстраняване на проблеми
Cannot print. Check the printer. (Не
можете да отпечатвате. Проверете
принтера).
113
Допълнителна информация
Използване на видеокамерата в чужбина
Източник на захранване
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като
изпозлвате променливотоковия адаптер,
който работи в обхват от 100 V до 240
V AC, 50/60 Hz.
Система
Използва се в
PAL
Австралия, Австрия,
Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия, Германия, Холандия, Хонконг,
Унгария, Италия, Кувейт,
Малайзия, Нова Зеландия,
Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словакия,
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
PAL-M
Бразилия
PAL-N
Аржентина, Парагвай,
Уругвай
NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия,
Еквадор, Гвиана, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико,
Перу, Суринам, Тайван,
Филипински острови,
САЩ, Венецуела и др.
SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако,
Русия, Украйна и др.
Телевизионни цветни системи
Вашата видеокамера е създадена по системата PAL. Ако желаете да гледате записа
на телевизионния екран, телевизорът
също трябва да бъде PAL с AUDIO/VIDEO
входен жак.
114
Сверяване на часовника според часовата разлика
Когато използвате видеокамерата в чужбина, можете лесно да сверите часовника
според местното време, като зададете часовата разлика. Докоснете (HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] и [SUMMERTIME] (стр. 88).
Световна часова разлика
Област
Часова
разлика
Област
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Допълнителна информация
Часова
разлика
115
Структура на файлове/папки на вградената памет
(DCR-DVD410E/DVD810E) и “Memory Stick PRO Duo”
Структурата на файловете/папките е показана по-долу. Не е нужно да познавате
структурата на файловете/папките, когато записвате/възпроизвеждате изображения на
видеокамерата. За да се наслаждавате на неподвижни/движещи се изображения на вашия
компютър, вижте “ РМВ ръководство” и след това използвайте приложението.
* Само за вградената памет (DCR-DVD410E/DVD810E)
1 Файлове за управление на изобра-
женията
Ако изтриете файловете, вие няма
да можете да записвате/възпроизвеждате правилно изображенията. Тези
файлове са скрити по подразбиране и
обикновено не се извеждат.
2 Файлове с движещи се изображения (MPEG2 файлове)
Разширението на файловете е “.MPG”.
Максималният допустим размер на
файловете е 2 GB. Когато капацитетът на файла надвиши 2 GB, файлът
се разделя.
Броят на файловете автоматично се
увеличава. Когато броят им надвиши
9,999, се създава нова папка за запазване
на движещи се изображения.
Името на папката също нараства:
[101PNV01] t [102PNV01]
3 Файлове с неподвижни изображения (JPEG файлове)
Разширението на файловете е “.JPG”.
Броят на файловете автоматично се
увеличава. Когато броят на файловете
надвиши 9,999, се създава нова папка за
запазване на неподвижни изображения.
Името на папката също нараства:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
116
• Можете да работите с носителя от
вашия компютър посредством USB
връзка (стр. 99).
• Не модифицирайте файловете или папките на видеокамерта чрез компютър,
без да използвате определеното за целта
приложение за компютър. Възможно е
файловете с изображения да бъдат унищожени или да не се възпроизведат.
• Операциите не са гарантирани, ако
извършите гореописаните операции, без
да използвате определеното за целта
приложение за компютър.
• Когато триете файлове с изображение,
следвайте стъпките, описани на стр.
51. Не трийте директно от компютъра файловете с изображения на носителя
във видеокамерата.
• Не форматирайте носителя на видеокамерата, като използвате компютър. Възможно е видеокамерата да се
повреди.
• Не копирайте файловете на “Memory
Stick PRO Duo” във видеокамерата от
компютър. Операциите не са гарантирани.
Поддръжка и предпазни мерки
Относно дисковете
За подробности относно дисковете, които можете използвате с
вашата видеокамера, вижте стр.
12.
x Запис от страна А
Поставете диск във вашата видеокамера,
като страната, която е обозначена със
символа в центъра, се поставя навън;
трябва да чуете щракване.
Символ
Бележки относно употребата
• Хващайте диска за краищата му, леко
придържайки централния отвор. В случаите,
когато използвате едностранен диск, не
пипайте страната, от която се записва
(това е обратната страна на тази, на която
има надписи).
Използване на двустранни дискове
Двустранните дискове ви позволяват да
записвате информация от двете страни
на носителя.
Поставете със символа навън.
Записът се извършва от вътрешната
страна.
• Когато използвате двустранен диск, внимавайте да не изцапате повърхността му с
отпечатъци от пръсти.
• Когато използвате двустранен диск с
видеокамерата, записът/възпроизвеждането
се извършват само от едната страна. Не
можете да превключите запис или възпроизвеждане от другата страна с диск зареден
във видеокамерата. Когато записът/възпроизвеждането от едната страна приключи,
извадете диска и го обърнете, за да получите
достъп до другата страна.
• Извършете следните операции за всяка от
страните на двустранен диск:
– Финализиране (стр. 67)
– Форматиране (стр. 72)
– Отваряне (стр. 74)
Продължава ,
Допълнителна информация
• Преди да снимате, уверете се, че сте
почистили диска от прах и отпечатъци
от пръсти, като използвате приложеното
почистващо парче плат. В противен случай,
е възможно да не можете да записвате или
възпроизвеждате нормално при определени
ситуации.
• Когато поставяте диск във вашата видеокамера, натиснете го плътно, докато чуете
щракване. Когато на LCD екрана се извежда
съобщение [C:13ss], отворете капачето на
диска и поставете диска отново.
• Не залепвайте етикети и не използвайте
дискове с лепкаво мастило или лепкави
остатъци от етикети. Ако го направите,
възможно е тези дискове да спрат да се
въртят и да повредят устройството или
диска, или вашата видеокамера.
117
Поддръжка и предпазни мерки (Продължение)
Грижа и съхранение на дисковете
• Поддържайте дисковете чисти или качеството на аудио и видео записите може да се
влоши.
• Почиствайте диска с приложеното парче
плат. Почиствайте го от центъра към
периферията. Дискове, които са много замърсени, почиствайте с меко парче плат, леко
навлажнено с вода. Отстранете влагата от
носителя с меко и сухо парче плат.
Не използвайте разтвори като бензин,
разредител, почистващи вещества от
търговската мрежа или антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни плочи,
тъй като те могат да повредят диска.
• Не излагайте диска на директна слънчева светлина и не го оставяйте на влажни места.
• Когато пренасяте или съхранявате дисковете, поставяйте ги в кутийки.
• Когато искате да поставяте букви или символи и т.н. върху едностранен диск, пишете
само върху фабрично маркираната страна,
като използвате предназначени за целта маркери; не пипайте мастилото, докато то не
изсъхне. Не нагрявайте диска и не използвайте
остри предмети, като например химикал. Не
подсушавайте повърхността чрез нагряване.
Не трябва да маркирате или надписвате
двустранни дискове.
Относно “Memory Stick”
“Memory Stick” е лек и компактен записващ
носител, който, независимо от размера си,
има капацитет, който е по-голям от този на
дискета.
С вашата видеокамера можете да използвате
само “Memory Stick Duo”, който е с размер на
половината на стандартен Memory Stick.
Въпреки това, операциите не са гарантирани за
всички видове “Memory Stick Duo”, използвани с
вашата видеокамера.
Видове “Memory Stick”
118
Запис/
възпроизвеждане
* Този продукт не поддържа 8-битов паралелен
трансфер на данни, но поддържа 4-битов
паралелен трансфер на данни, също като при
“Memory Stick PRO Duo”.
• Този продукт не може да записва или възпроизвежда данни, които използват “MagicGate”
технологията. MagicGate е технология за
защита от копиране, която записва и прехвърля съдържание в кодиран формат.
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick
Micro” (“M2”). “M2” е съкращение за “Memory
Stick Micro”.
• “Memory Stick PRO Duo”, форматиран на
компютър (Windows OS/Mac OS), няма гарантирана съвместимост с тази видеокамера.
• Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory Stick
PRO Duo” и “Memory Stick PRO Duo” устройството, което използвате.
• Данните с изображения могат да се повредят
в следните случи. (Повредените данни с изображения не могат да бъдат компенсирани.):
– Ако извадите “Memory Stick PRO Duo”,
ако изключите захранването или извадите
батерията за смяна докато устройството
извършва операции по четене или записване
на файлове с изображения на “Memory Stick
PRO Duo” (докато лампичката за достъп
свети или мига).
– Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”
близо до статично електричество или
магнитни полета.
• Препоръчваме ви да правите копия на
важната информация на твърдия диск на
компютъра.
• Не натискайте прекалено силно, когато
пишете върху полето за бележки на “Memory
Stick PRO Duo”.
• Не поставяйте етикет или друго подобно
на “Memory Stick PRO Duo” или “Memory Stick
Duo” адаптера.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory
Stick PRO Duo”, използвайте кутийка.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory Stick PRO Duo”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick PRO Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick PRO Duo” да
се намокри.
• Пазете “Memory Stick PRO Duo” далеч от малки деца. Има опасност детето да го глътне.
• Не поставяйте в Memory Stick Duo гнездото
предмети, които са различни от “Memory
Stick PRO Duo”. Ако го направите, това може
да предизвика повреда.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick PRO Duo” на следните места:
– които са твърде горещи - като в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина
– на пряка слънчева светлина
– които са много влажни или са подложени на
корозивни газове
x Забележки за “Memory Stick Duo”
адаптер
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” в Memory Stick Duo адаптера, когато
използвате “Memory Stick Duo” с “Memory
Stick”-съвместими устройства.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” правилно и докрай. Неправилното
зареждане на носителя може да причини неизправност. Ако заредите “Memory Stick PRO
Duo” насила в Memory Stick Duo адаптера в
погрешна посока, възможно е носителят да
се счупи.
• Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер, в
който не е поставен “Memory Stick PRO Duo”.
Ако го направите, това може да причини
неизправност в устройството.
• Максималният капацитет на “Memory Stick
PRO Duo”, който можете да използвате с
вашата видеокамера, е 8 GB.
Забележки за използване на “Memory
Stick Micro”
• За да използвате “Memory Stick Micro” с тaзи
видеокамера, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick Micro” в “М2” адаптер, който е
голям колкото Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory Stick Micro” във видеорекамерата
без “М2” адаптер, възможно е да не успеете да
извадите носителя от видеокамерата.
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” в близост
до малки деца. Могат да го погълнат по
случайност.
Относно комплекта батерии
“InfoLITHIUM”
Вашата видеокамера работи само с батерия “InfoLITHIUM” (серия H). Батерията
“InfoLITHIUM” (серия H) е обозначена с
.
Какво е батерия “InfoLITHIUM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиевойонна батерия, която има функции за
обмен на информация, които са свързани
с работните условия между батерията и
променливотоковия адаптер/зарядно устройство (не са включени в комплекта).
Батерията “InfoLITHIUM” изчислява
консумацията на електроенергия в зависимост от работните условия на видеокамерата и извежда времето на оставащия
заряд в минути.
Когато използвате променливотоков
адаптер/зарядно устройство, появяват
се оставащото време на батерията и
времето за зареждане.
Допълнителна информация
x Относно “Memory Stick PRO Duo”
• Не можете да възпроизвеждате на вашата
видеокамера неподвижни изображения, записани на друго оборудване (DCR-TRV900E или
DSC-D700/D770), което не отговаря на тези
универсалните стандарти. (Тези модели не се
продават в някои области.)
• Ако не можете да използвате “Memory
Stick PRO Duo”, който е бил използван с
друго оборудване, форматирайте носителя с
видеокамерата (стр. 72). Обърнете внимание,
че цялата информация на “Memory Stick PRO
Duo” ще бъде изтрита.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашата видеокамера:
• Когато възпроизвеждате данни с изображение, модифицирани на вашия компютър.
• Когато възпроизвеждате данни с изображение, записани с друго устройство.
Продължава ,
119
Забележки по съвместимостта на
данните за изображенията
• Файловете с данни за изображенията, записани на “Memory Stick PRO Duo” с помощта на
видеокамерата, отговарят на универсалните
стандарти, създадени от JEITA (Японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
Поддръжка и предпазни мерки (Продължение)
Зареждане на батерията
• Уверете се, че сте заредили батерията преди
да използвате видеокамерата.
• Препоръчително е да зареждате батерията
при околна температура между 10°С и 30°С
докато лампичката CHG (зареждане) угасне.
Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на
батерията може да се окаже невъзможно.
• След като сте приключили със зареждането,
изключете кабела от жака DC IN на видеокамерата или отстранете батерията.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава, когато
температурата на околната среда е по-ниска
от 10°С. В този случай, времето, през което
можете да ползвате батерията, намалява. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме следното:
– Сложете батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите; заредете батерията
във видеокамерата непосредствено преди
снимките.
– Използвайте високозарядна батерия: NPFH70/NP-FH100 (не е включена в комплекта).
• Честата употреба на LCD екрана или честото възпроизвеждане и превъртане напред/назад изразходва заряда на батерията по-бързо.
Препоръчваме ви да използвате високозарядна
батерия: NP-FH70/NH-FP100 (не е включена в
комплекта).
• Уверете се, че сте плъзнали ключа POWER
в положение OFF (CHG), когато не снимате
и не възпроизвеждате с видеокамерата.
Зарядът за батерията се изхабява и когато
видеокамерата е в режим на готовност или
възпроизвеждането е в режим на пауза.
• Поддържайте резервна батерия за време,
което е два или три пъти по-дълго от очакваното от вас време за снимане и правете
контролни записи преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Тя не
е водоустойчива.
Индикатор за времето на оставащия
заряд
• Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд
указва, че има достатъчно заряд в батерията,
заредете отново батерията напълно, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание
обаче, че понякога индикаторът може да не се
възстанови, ако батерията се използва дълго
време при високи температури, ако е оставена напълно заредена, или ако се използва много
често. Приемете индикатора за времето на
120
оставащия заряд като индикация за приблизително време за снимане.
• В зависимост от околните условия и температурата, при която използвате устройството, понякога индикацията за малко
останало време мига дори когато има време
за още 20 минути работа с видеокамерата.
Как да съхраняваме батерията
• Ако батерията не се използва дълго време,
веднъж в годината заредете напълно и след
това разредете батерията с видеокамерата, за да запазите функциите й. След това
извадете батерията от устройството и я
съхранявайте на сухо и хладно място.
• За да изразходвате докрай заряда на
батерията с видеокамерата, оставете
видеокамерата без зареден диск в режим на
готовност за запис. Докоснете (HOME)
t
(SETTINGS) t [GENERAL SET]
t [A.SHUT OFF] t [NEVER] и изчакайте
докато зарядът на батерията се израходи до
край (стр. 89).
Живот на батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в течение
на експлоатацията или просто като минава
време. Когато времето, в което можете да
използвате батерията значително намалее,
вероятна причина за това може да бъде
изтеклият живот на батерията. Купете
нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на
съхранение и от работните условия за всяка
батерия.
Относно работата с вашата
видеокамера
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари на
следните места.
x Когато не използвате видеокамера-
та за дълго време
• От време на време включвайте видеокамерата и възпроизвеждайте дискове или
записвайте на нея за около 3 минути
• Не оставяйте дискове във видеокамерата.
• Изразходвайте заряда на батерията докрай,
преди да я приберете за съхранение.
Кондензация на влага
• Ако внесете видеокамерата директно от
студено на топло място, във вътрешността на устройството, по повърхността на
диска или по оперативната леща може да
се кондензира влага. Това може да причини
повреда на видеокамерата.
x Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете видеокамерата за около 1 час.
x Забележка относно кондензацията
на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете видеокамерата от студено на топло
място (или обратното) или когато
използвате устройството на горещо
място, както следва:
Допълнителна информация
– които са с крайно високи или ниски температури. Не оставяйте видеокамерата при
температури, надвишаващи 60°С, като
например, на пряка слънчева светлина, близо
до климатици или в кола, паркирана на слънце.
Това може да причини неизправност или
деформация.
– които са в близост до силни магнитни полета или механични вибрации. Видеокамерата
може да се повреди.
– които са В Близост до силни радио вълни или
радиация. Възможно е видеокамерата да не
записва правилно.
– които са близо до AM приемници и видео оборудване. Възможно е да се появят смущения.
– на плажа или на прашно място. Ако във видеокамерата попадне пясък или прах, това може
да причини неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
– Близо до прозорци или навън, където LCD
екранът, визьорът или обективът са изложени на пряка слънчева светлина. Това може да
повреди вътрешността на визьора или LCD
екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска вода.
Ако видеокамерата се намокри, тя може да
се повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попаднат
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и проверете устройството в
оторизиран сервиз, преди да продължите да
работите с него.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
устройството. Особено внимавайте с
обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, дръжте
ключа POWER в положение OFF (CHG).
• Не обвивайте видеокамерата, например с кърпа, и не я използвайте в това състояние. Това
може да причини покачване на температура-
та във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Пазете устройството за дистанционно
управление и литиевата клетка далеч от
деца. Ако батерията случайно бъде погълната,
консултирайте се с лекар (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Ако батериите са протекли:
– свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
– ако докоснете течността, измийте обилно
с вода.
– ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
• Ако внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
• Ако изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при висока
температура.
• Ако използвате видеокамерата след буря или
дъжд.
Продължава ,
121
Поддръжка и предпазни мерки (Продължение)
• Ако използвате видеокамерата на горещо и
влажно място.
x Как да предотвратите кондензация-
та на влага
Когато внасяте видеокамерата от студено на топло място, сложете устройството в полиетиленов плик и здраво
го затворете. Свалете плика, когато
температурата на въздуха вътре в него е
достигнала околната температура (след
около 1 час).
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
по повърхността му ще се появят замъглени
петна и това може да доведе до повреда на
видеокамерата.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, на LCD екрана може да се появи остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, възможно е гърбът на LCD екрана да се нагрее. Това не
е неизправност.
x Почистване на LCD екрана
Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите, като използвате почистващо парче
плат. Когато използвате специалния комплект
за почистване на LCD екрани (не е приложен в
комплекта), не прилагайте течността директно върху LCD екрана. Почистете LCD екрана с
почистваща хартия, навлажнена с препарата.
x Калибриране на LCD екрана
(CALIBRATION)
Възможно е бутоните върху панела с операционните бутони да не работят правилно. Ако
това се случи, следвайте процедурата, описана
по-долу. За тази операция ви препоръчваме да
свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата.
1 Включете видеокамерата.
2 Докоснете
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
122
3 Докоснете 3 пъти “х”, изведен
на екрана, с тънък предмет, като
например ъгъла на “Memory Stick PRO
Duo”. Позицията на “х” се променя.
Докоснете [CANCEL], за да отмените
настройката.
Ако не натиснете правилното място,
започнете отначало.
Забележки
• Не използвайте островръх предмет, за да калибрирате LCD екрана. Това може да повреди
повърхността му.
• Не можете да калибрирате LCD екрана, ако
сте завъртели LCD панела и сте го оставили
в положение да гледа навън.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след това го изтрийте със сухо
меко парче плат.
• Избягвайте следните действия, за да не повредите корпуса:
– Използването на химикали, като например разредител, бензин, алкохол, химизирани парчета
плат и инсектициди.
– Да докосвате гореспоменатите вещества,
когато работите с устройството.
– Не позволявайте контакт с гума или винилови обекти за дълъг период от време.
Относно операционната леща
• Не докосвайте лещата в отделението за
диска. Дръжте отделението затворено, с
изключение на случаите, когато поставяте
или изваждате диск, за да не се напраши.
• Когато видеокамерата не функционира,
защото лещата се е замърсила, почистете
лещта с продухващо устройство (не е включено в комплекта). Не докосвайте директно
операционната леща докато я почиствате,
защото това може да причини неизправност
във видеокамерата.
Операционна леща
3 Почистете окуляра с вентилатор за
видеокамера.
4 Натиснете визьора към тялото на
видеокамерата.
Грижи и съхранение на обектива
и мястото, където окулярът се прикрепя, като използвате вентилатор за
видеокамера и др.
6 Прикрепете окуляра към визьора, като
го натиснете, придържайки го в изправена позиция; ще чуете щракване.
Почистване на вътрешността на
визьора
Почистете праха от вътрешността на
визьора, като следвате стъпките по-долу.
1 Изтеглете визьора.
2 Като натискате бутончето отстрани с остър предмет, като например
химикал, издърпайте окуляра по посока
на стрелката и го извадете.
Допълнителна информация
• Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по повърхността му
– На горещи и влажни места
– Когато обективът се използва край морския
бряг
• Съхранявайте обектива на проветриви места, неподложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появяването на мухъл, периодично следвайте указанията за почистване,
описани по-горе. Препоръчваме ви да включвате и работите с видеокамерата поне веднъж
в месеца, за да я поддържате за дълго време в
оптимално състояние.
5 Почистете праха от вътрешността
Забележки
• Окулярът е фина част. Не го разглобявайте.
• Не докосвайте лещите на окуляра.
Продължава ,
123
Поддръжка и предпазни мерки (Продължение)
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа и другите настройки се запазват, дори когато ключът
POWER е зададен в положение OFF (CHG).
Вградената батерия е винаги заредена, ако
използвате видеокамерата и ако устройството е включено в мрежата от 220 V
посредством променливотоковия адаптер. Батерията, обаче, ще се разреди, ако
не използвате устройството дълго време.
Пълното разреждане настъпва за около
три месеца. Ако това се случи, използвайте устройството след като заредите
вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
x Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от
220 V, като използвате променливотоковия адаптер, приложен към видеокамерата и оставете за повече от 24 часа
устройството с ключ POWER, зададен в
положение OFF (CHG).
124
Спецификации
Система
16:9)
Прибл. 310 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
4:3): прибл. 410 000 пиксела
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
3 mm (1/6 тип) CCD (Charge Coupled
Device - устройство със зарядна връзка)
Брой пиксели
Приблизително 1 070 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения
16:9)
Прибл. 670 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
16:9)
Прибл. 750 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
4:3)
Прибл. 1 000 000 пиксела
Обектив
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Оптически: 40x, Цифров: 80х, 2000х
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Оптически: 25x, Цифров: 50х, 2000х
Диаметър на филтъра 30 mm
Фокусно разстояние
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
F 1.8 – 4.1
f=1.9 - 76 mm
При преобразуване в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения:
41 - 1640 mm
За неподвижни изображения:
48 - 1920 mm
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F 1.8 – 3.2
f=2.5 – 62.5 mm
При преобразуване в 35 mm фотоапарат
За движещи се изображения:
41 – 1189 mm (режим 16:9)**
За неподвижни изображения:
36 - 900 mm (режим 4:3)
Температура на цветовете
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200
K), [OUTDOOR (5 800 K)]
Продължава ,
Допълнителна информация
Формат на видео компресия
MPEG2/JPEG (За неподвижни изображения)
Формат на аудио компресия
DCR-DVD110E/DVD610E
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Видеосигнал
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR
Вградена памет (DCR-DVD410E/
DVD810E)
8 GB
Когато измервате капацитета на
носителя, 1 GB е равен на 1 милиард
байта и част от тях се използват за
управление на файловете.
Дискове, които можете да използвате
8 cm DVD-R, DVD-RW/DVD+RW/
DVD+R DL дискове
Формат на записа за движещи се
изображения
Вградена памет (DCR-DVD410E/
DVD810E)
MPEG2-PS
Дискове
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO режим),
DVD-Видеозапис (режим VR)
DVD+RW: DVD+RW видео
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
“Memory Stick PRO Duo”
MPEG2-PS
Формат на записа за неподвижни
изображения
Exif Ver.2.2*
Визьор
Електрически визьор (цветен)
Формировател на изображението
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
2,25 mm (1/8 тип) CCD (Charge
Coupled Device - устройство със зарядна връзка)
Брой пиксели
Приблизително 800 000 пиксела
Ефективни (Движещи се изображения
16:9)
Прибл. 490 000 пиксела
Ефективни (Неподвижни изображения
125
Спецификации (Продължение)
Минимална осветеност
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
6 lx (AUTO SLW SHUTTR ON, Скорост
на затвора 1/25 секунда)
0 lx (в режим NightShot plus)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
8 lx (AUTO SLW SHUTTR ON, Скорост
на затвора 1/25 секунда)
0 lx (в режим NightShot plus)
* “Exif” е файлов формат за неподвижни
изображения, създаден от JEIТA (Японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост). Файлове с подобен формат
могат да съдържат допълнителна информация, като например за настройките на
видеокамерата по време на записа.
** Стойностите за фокусното разстояние са
действителните стойности, получени от
широкоъгълното прочитане на пикселите.
• Изработен по лиценз на Dolby
Laboratories.
Входове/Изходи
A/V конектор за дистанционно управление:
Видео/аудио изходен жак
USB жак:
mini-B
(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E:
DVD410E: само изходи)
LCD екран
Картина
6,7 cm (тип 2.7, съотношение 16:9)
Общ брой пиксели
123 200 (560 х 220)
126
Общи
Изисквания към захранването
DC 6.8/7.2 V (батерия)
DC 8.4 V (променливотоков адаптер)
Средна консумация на електроенергия
Когато използвате LCD екрана и визьора с нормална осветеност
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD: 2.9 W
Визьор: 2.7 W
DCR-DVD310E/DVD710E/
LCD: 3.2 W
Визьор: 2.8 W
DCR-DVD410E/DVD810E
LCD: 2.8 W
Визьор: 2.4 W
Работна температура
от 0°С до 40°С
Температура на съхранение
От -20°С до +60°С
Размери (приблизително)
55 x 89 x 130 mm (ш х в х д) (включително издадените части)
55 x 89 x 130 mm (ш х в х д) (включително издадените части с приложен
комплект батерии NP-FH40)
Тегло (приблизително)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
390 грама само на основното тяло
440 грама включително акумулаторна
батерия NP-FH40 и диск
DCR-DVD310E/DVD710E
400 грама само на основното тяло
450 грама включително акумулаторна
батерия NP-FH40 и диск
DCR-DVD410E/DVD810E
400 грама само на основното тяло
445 грама включително акумулаторна
батерия NP-FH40
Приложени аксесоари
Вижте стр. 19.
Променливотоков адаптер AC-L200/
L200B
Изисквания към захранването
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Консумация на заряд
0.35A - 0.18 A
Консумация на енергия
18 W
Изходно напрежение
DC 8.4 V*
Работна температура
От 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От -20°С до +60°С
Размери (приблизително)
48 x 29 x 81 mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително)
170 грама без захранващия кабел
* За други спецификации вижте етикета на
променливотоковия адаптер.
Акумулаторна батерия NP-FH40
Максимално изходно напрежение
DC 8.4 V
Изходно напрежение
DC 7.2 V
Капацитет
4.9 Wh (680 mAh)
Вид
Литиево-йонна
Относно търговските марки
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им компании. Символите ™ и ® не се
използват навсякъде в това ръководство.
Продължава ,
Допълнителна информация
• “Handycam” и
са запазени търговски марки на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick
PRO-HG Duo“, “
”, “Memory Stick Micro”, ”MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” са
търговски марки или запазени търговски
марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
• Логата DVD-R, DVD-RW, DVD+RW и
DVD+R DL са търговски марки.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”,
са търговски марки на Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator и Dolby Digital
Stereo Creator са търговска марка на
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows и Vista DirectX са търговски
марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
на Apple Computer Inc.в Съединените
щати и в други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в
САЩ и други държави.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat
са запазени търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в
САЩ и/или други страни
127
Спецификации (Продължение)
Забележки за лиценза
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪВ ВРЪЗКА С MPEG2 СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО,
ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ ЗА ЛИЧНА
УПОТРЕБА, БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО
СЪОТВЕТНИТЕ MPEG2 ОГРАНИЧЕНИЯ. ТЕЗИ ОГРАНИчЕНИЯ МОГАТ ДА
БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА АДРЕС MPEG
LA L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Вашата видеокамера притежава софтуер
“C Library”, “Expat”, “zlib” и “libjpeg”.
Предлането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на
техните разработчици и собственици
на авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права на
тези софтуерни приложения, ние имаме
задължението да ви информираме за следното. Моля, прочетете следните секции.
Прочетете “license1.pdf” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език) в софтуера
“C Library”, “Expat”, “zlib” и “libjpeg”.
Относно приложения софтуер GNU
GPL/LGPL
Софтуерът, който сътветства на следните GNU General Public License (описан
в ръководството като “GPL”) или GNU
Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е включен към
видеокамерата.
Тази информация има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате
или преразпределяте програмния код на
този софтуер според условията, описани
в GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от
интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница и
изберете DCR-DVD810 като модел на
видеокамерата.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
128
Прочетете “license2.pdf” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език) в софтуера
“GPL”, “LGPL”.
За да прегледате PDF файл, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате
инсталиран такъв на вашия компютър,
можете да го изтеглите от интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Бърза справка
Идентификация на частите и регулаторите
Цифрите в скоби указват страниците за
справка
1 Ключ NIGHTSHOT PLUS (41)
2 Отделение за Memory Stick Duo/капаче
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E
Само изход
qf Бутон
(VIEW IMAGES) (35, 43)
qg Бутон DUBBING* (55)
qh Бутон DISP/BATT INFO (21)
* DCR-DVD410E/DVD810E
Бърза справка
и лампичка за достъп (32)
Лампичката за достъп светва за
вградената памет* и за “Memory Stick
PRO Duo”
3 LCD екран/панел с операционни бутони (16, 26)
4 Бутон
(HOME) (17, 78)
5 Бутони zoom (40, 46)
6 Бутон START/STOP (34, 39)
7 Бутон RESET
Нулира всички настройки, включително настройките за дата и час.
8 Бутон и лампичка QUICK ON (41)
9 Бутон EASY (34)
0 Лостче за настройка на оптиката на
визьора (26)
qa Бутон . (BACK LIGHT) (41)
qs Високоговорител
Възпроизвежданият звук се извежда
през високоговорителя. За начина на
регулиране на силата на звука вижте
стр. 45.
qd (USB) жак (64)
Продължава ,
129
Идентификация на частите и регулаторите (Продължение)
1 Ключ POWER (24)
2 Визьор (26)
3 Лампичка CHG (зареждане) (20)
4 Лампички за режими (Movie)/
(Still) (24)
5 Комплект батерии (20)
6 Вътрешен микрофон (40)
Микрофон, съвместим с гнездото за
аксесоари (не е включен в комплекта),
ще бъде с приоритет, когато го
свържете.
7 Лостче за zoom (40, 46)
8 Бутон PHOTO (34, 39)
9 Жак DC IN (20)
0 Бутон START/STOP (34, 39)
qa Гнездо за статив
Прикрепете статива (не е включен
в комплекта: дължината на винта
трябва да е по-малка от 5.5 mm)
qs Лостче за освобождаване на батериите BATT (21)
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
130
1 Гнездо за аксесоар
• Когато записвате движещи се изображения
с външна светкавица (не е приложена в
комплекта), свързана към гнездото за аксесоари, изключете захранването на външната
светкавица, за да предотвратите записа на
звука от зареждането.
Не можете едновременно да използвате
външна светкавица (не е приложена в комплекта) и вградената светкавица.
• Когато свържете външен микрофон, той е
с приоритет пред вътрешния (стр. 40).
4 Ремък за захващане (27)
5 Ключ OPEN за отваряне на капачето
за диска (30)
6 Обектив (Carl Zeiss Lens) (6)
7 Инфрачервен порт/Сензор за дистан-
ционно управление*
Насочете устройството за дистанционно управлени* (стр. 132) към сензора
за дистанционно управление, за да
работите с видеокамерата.
8 Ключ LENS COVER (26)
9 A/V конектор за дистанционно
свързване (48, 62)
Свържете други допълнителни
аксесоари.
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Бърза справка
Гнездото за аксесоари захранва допълнителните аксесоари, като например
видео светкавицата или микрофона.
Аксесоарът може да бъде включван
или изключван, когато работите с
ключа POWER на вашата видеокамера. За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към съответния аксесоар.
Гнездото има устройство, което позволява сигурно закрепване на аксесоара.
За да свържете аксесоара, натиснете
надолу и го плъзнете докрай, след
което затегнете винта. За да отстраните аксесоара, разхлабете винта, след
което натиснете надолу и издърпайте
аксесоара.
2 Капаче за диска (30)
3 Кукички за раменната дръжка
Прикрепете раменната дръжка (не е
приложена в комплекта)
Продължава ,
131
Идентификация на частите и регулаторите (Продължение)
Устройство за дистанционно управление (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
щта на b/B/V/v/, след това натиснете
ENTER, за да въведете избора си.
Забележки
• Отстранете изолационната лента преди да
използвате устройството за дистанционно
управление.
Изолационна
лента
1 Бутон DATA CODE (84)
Извежда датата и часа или настройките на видеокамерата за записаните
изображения, когато по време на
възпроизвеждане натиснете бутона.
2 Бутон PHOTO (34, 39)
Когато натискате този бутон,
изображението, изведено на екрана,
ще бъде записано като неподвижно
изображение.
3 Бутони SCAN/SLOW (35, 44)
4 Бутони .> (Предходен/Следващ) (35, 44)
5 Бутон PLAY (стр. 35, 44)
6 Бутон STOP (стр. 35, 44)
7 Бутон DISPLAY (стр. 21)
8 Излъчвател
9 Бутон START/STOP (стр. 34, 39)
0 Бутони Power zoom (стр. 40, 46)
qa Бутон PAUSE (стр. 35, 44)
qs Бутон VISUAL INDEX (стр. 35, 43)
Извежда екрана VISUAL INDEX, когато
натиснете бутона при възпроизвеждане.
qd Бутони b/B/V/v/ENTER
132
Когато натиснете който и да е бутон, в
екрана VISUAL INDEX/Face Index/Film Roll
Index/Playlist се извежда оранжева рамка.
Изберете желан бутон или опция с помо-
• Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора, за да работите с
видеокамерата (стр. 131).
• Когато устройството за дистанционно
управление не изпраща команди за известен
период от време, оранжевата рамка изчезва.
Когато отново натиснете който и да е от
бутоните b/B/V/vили ENTER, рамката се
извежда в позицията, в която е била изведена
последно.
• Не можете да избирате някои от бутони на
LCD екрана с помощта на b/B/V/v.
За да смените батерията на устройството за дистанционно управление
1 Като натискате бутончето, вкарайте
нокътя си в отвора, за да издърпате отделението за батерията.
2 Поставете нова литиева батерия като
страната + гледа нагоре.
3 Заредете отделението за батерията
обратно в устройството за дистанционно
управление, докато чуете щракване.
Бутонче
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако
не боравите правилно с нея. Не зареждайте, разглобявайте и не излагайте
на огън.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
възможно е разстоянието, от което устройството за дистанционно управление работи,
да намалее или устройството за дистанционно управление може да не функционира правилно. В такъв случай, заменете батерията със
Sony CR2025 литиева батерия. Използването
на друга батерия крие риск от пожар или
експлозия.
Индикатори, извеждани по време на запис/
възпроизвеждане
Запис на движещи се изобржения
1 Бутон HOME (17, 78)
2 Оставащ заряд на батерията (прибл.)
(21)
3 Състояние на записа ([STBY] (готов-
ност) или [REC] (запис))
Запис на неподвижни изображения
4 Режим на запис (HQ/SP/LP) (80)
5 Вид на носителя (12)
6 Брояч (час/минута/секунда)
7 Бутон OPTION (18, 90)
8 Оставащо време за запис на движещи
се изобржения
9 Аудио режим (80) (DCR-DVD115E/
Преглед на движещи се изобржения
Продължава ,
Бърза справка
Преглед на неподвижни изображения
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
0 Face Index set (82)
qa Бутон VIEW IMAGES (35, 43)
qs Размер на изображението (82)
qd Брой на оставащите неподвижни изображения, които можете да запишете
(83, 83)
qf Папка за запис
Когато [PHOTO MEDIA SET] е
[MEMORY STICK]
qg Бутон за връщане
qh Режим на възпроизвеждане
qj Номер на настоящото движещо
се изображение/общ брой записани
движещи се изобржения
Когато [MOVIE MEDIA SET] е [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E)
или [MEMORY STICK]
qk Бутон предходен/следващ (35, 44)
ql Бутон за видео операции. (35, 44)
w; Име на файла с данни/Номер на сцена
wa Номер на настоящото неподвижно
изображение/Общ брой записани
неподвижни изображения
ws Папка за възпроизвеждане
Когато [PHOTO MEDIA SET] е
[MEMORY STICK]
wd Бутон за изреждане на кадри (47)
wf Бутон VISUAL INDEX (35, 43)
133
Индикатори, извеждани по време на запис/възпроизвеждане (Продължение)
Индикатори, когато правите промени
Следните индикатори се извеждат по
време на запис/възпроизвеждане, за да
покажат настройките на вашата видеокамера.
Горе вляво
Индикатор
&
Значение
Предупреждение (110)
PictBridge връзка (64)
Горе вдясно
Долна част
Индикатор
Значение
Face Index Set (82)
Ръчно фокусиране (92)
SCENE SELECTION (93)
Долу
Център
Горе вляво
Индикатор
Значение
O
Аудио режим (80)
MICREF LEVEL
ниско (96)
Ефект на изображението (96)
WIDE SELECT (80)
Светкавица (83, 84)
Tele macro (92)
EXPOSURE (93)/SPOT
METER (93)
Запис с таймер (96)
BLT-IN ZOOM MIC
(96)
Горе вдясно
Индикатор
Значение
Задно осветяване на
LCD изключено (26)
Фейдър (95)
Център
Индикатор
Значение
NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (95)
Super NightShot plus (95)
134
Задно осветяване (41)
Баланс на белия цвят (94)
Steady Shot изключено (81)
Цифров ефект (96)
Съвети
• Индикаторите и техните позиции са приблизителни и се различават от това, което
виждате.
Някои индикатори не се извеждат в зависимост от модела.
Код на данните по време на запис
Датата, часът и настройките на
видеокамерата за записани изображения се
записват автоматично на носителя. Те
не се извеждат по време на запис. Въпреки
това, вие можете да да ги проверите
като [DATA CODE] по време на възпроизвеждане (стр. 84). Можете да прегледате
датата и часа на записа на друго устройство и др. ([SUB-T DATE], стр. 82).
Речник
x 5.1-канален съраунд звук
x Thumbnail (Миниатюрни изображе-
Система, която възпроизвежда звук
на 6 високоговорителя, 3 са отпред
(ляв, десен и център) и 2 са отзад (ляв и
десен), а допълнителния нискочестотен
субуфер, обозначен като 0.1 канал, служи за
възпроизвеждане на честоти от 120 Hz
или по-ниски.
ния)
x Dolby Digital
Система за звуково кодиране (компресия),
разработена от Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Технология за компресиране на звука, разработена от Dolby Laboratories Inc., която
ефективно компресира звука, като същевременно запазва високото му качество.
Чрез нея се записва 5.1-канален звук при
по-ефективно използване на дисковото
пространство. Дискове, създадени чрез
Dolby Digital 5.1 Creator, могат да бъдат
възпроизвеждани на DVD рекордер или
друго устройство, съвместимо с дисковете, които тази камера използва.
Намалява размера на изображението така,
че да можете да гледате много изображения по едно и също време. [VISUAL
INDEX], [ INDEX] и [ INDEX] използват системи с умалено изображение.
x VBR
VBR е съкращение за Битрейт с различна
стойност и е формат за запис с автоматичен контрол на Битрейта (силата
на звука за всеки отделен сегмент от
данни), в зависимост от сцената, която
записвате. За бързодвижещо се видео се
използва много дисково пространство,
за да се получи ясно изображение и затова
времето за запис е кратко.
x VIDEO режим
Един от форматите на запис, които
можете да избирате, когато използвате
DVD-RW. VIDEO режимът ви предоставя
отлична съвместимост с други DVD
устройства.
x VR режим
JPEG е съкращение за Обединена Група на
Фотографските Експерти и е стандарт
за компресиране на данни за неподвижни
изображения (намаляване на капацитета
на данните). Видеокамерата с твърдо
дисково устройство записва неподвижни
изображения в JPEG формат.
Това е един от форматите на запис,
които можете да изберете, когато
използвате DVD-RW диск. VR режимът
ви позволява редактиране (изтриване
или пренареждане на последователността с помощта на DVD видеокамерата.
Финализирането на диска ви позволява да
го възпроизвеждате на други VR режим
съвместими DVD устройства.
x MPEG
MPEG е абревиатура от Moving Picture
Experts Group и представлява група
стандарти за кодиране (компресиране
на изображението) на видео (движещо се
изображение) и звук. Ползват се следните
формати: MPEG1 и MPEG2 . Тази видеокамера записва движещи се изображения
в MPEG2 формат в SD (стандартен
формат).
Бърза справка
x JPEG
135
Азбучен указател
Цифри
12 IMAGES ................................................85
16:9 ............................................................48
16:9 WIDE .................................................31
21-пинов адаптер ...................................49
4:3 .........................................................31, 48
5.1-канален съраунд запис......................40
5.1 съраунд звук........................................40
6IMAGES ...................................................85
8 cm DVD ..................................................12
A, B, C, D
A/V свързващ кабел ........................48, 62
AC променливотоков адаптер ........20
AREA SET..................................................88
AUDIO MODE ........................................80
AUTO SLW SHUTTER .................81, 109
A.SHUT OFF (Автоматично изключване на захранването) ...............................89
BACK LIGHT...................................41, 109
BEACH .......................................................94
BEEP ............................................................86
BLACK FADER ........................................95
BLT-IN ZOOM MIC ...............................96
B&W............................................................96
CALIBRATION ..................................... 122
CAMERA DATA ......................................84
CANDLE....................................................93
CD-ROM....................................................97
CLOCK SET .............................................24
CLOCK/LANG........................................88
COLOR SLOW SHTR (Color Slow
Shutter) ..............................................95, 109
DATA CODE ...........................................84
DATE/TIME..............................25, 84, 134
DC щекер .................................................20
DC IN жак .................................................20
DELETE
Движещи се изображения.................51
Неподвижни изображения ...............52
DEMO MODE.........................................88
DIGITAL ZOOM .....................................81
DISC SELECT GUIDE ..........................75
DISP OUTPUT .........................................87
DISPLAY.....................................................85
DIVIDE
Оригинал ................................................58
Плейлист ...............................................61
136
DVD устройство..................................70
DVD меню ................................................69
DVD-R ........................................................12
DVD-RW ....................................................12
DVD+R DL................................................12
DVD+RW...................................................12
Dolby Digital 5.1 Creator ..................... 135
D.EFFECT (Цифров ефект) ...... 96, 102
E, F, G, H, I , J, K, L, M, N
EXPOSURE .............................. 93, 109
FADER ...............................................95, 109
FILE NO. (Номер на файла) .................83
FIREWORKS .............................................93
FLASH LEVEL ..........................................83
FLASH MODE .........................................83
FOCUS ..............................................92, 105
FORMAT
Вградена памет ....................................72
Диск..........................................................72
“Memory Stick PRO Duo” ..................72
Face Index ............................................45, 82
Film Roll Index ..........................................45
GENERAL SET ........................................88
GUIDEFRAME ........................................81
HOME MENU .................................. 16, 78
CLOCK/LANG ....................................88
GENERAL SET .....................................88
MOVIE SETTINGS..............................80
OUTPUT SETTINGS ..........................87
PHOTO SETTINGS .............................82
SOUND/DISP SET ..............................86
VIEW IMAGES SET ............................84
HQ ...............................................................80
IMAGE SIZE .............................................82
INDEX SET (Face Index set) ..................82
INDOOR....................................................94
InfoLITHIUM ........................................ 119
JPEG.......................................................... 135
LANDSCAPE
................................. 94
LANGUAGE SET .....................................88
LAST SCENE DEL (изтриване) ........52
LCD BL LEVEL (ниво на задно
осветяване на LCD) .....................86, 106
LCD BRIGHT...........................................86
LCD COLOR ............................................86
LCD панел .................................................26
LP (Дълъг запис) .......................................80
MICREF LEVEL ..............................96, 109
MOVIE DUB ............................................55
MOVIE SETTINGS .................................80
MPEG....................................................... 135
“Memory Stick”..................................5, 118
“Memory Stick PRO Duo” ....... 5, 32, 118
NIGHT SHOT LIGHT ..........................80
NTSC ....................................................... 114
NightShot plus...........................................41
O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
А, Б, В, Г
Батерия ............................................20, 132
Батерия “InfoLITHIUM”.................. 119
Брой неподвижни изображения, които
можете да записвате ............................83
Време за запис............................. 13, 21, 33
Време за зареждане..................................21
Време за възпроизвеждане ...................22
Възпроизвеждане..............................35, 43
Д, Е, Ж, З
Движещи се изображения .............34, 39
Двустранен диск.................................. 117
Диск .............................................................30
Дисплей за автодиагностика.......... 110
Допълнителен запис ..............................74
Екран VISUAL INDEX..................... 35,43
Задно осветяване на LCD екрана .....26
Запис ....................................................34, 38
Захранващ кабел ......................................20
Защита ................................................... 113
Защитна лента.................................... 132
Продължава ,
Бърза справка
OLD MOVIE ............................................96
ONE PUSH................................................94
OPTION MENU ......................................90
OUTDOOR...............................................94
OUTPUT SETTINGS .............................87
PAL ............................................................ 114
PASTEL .......................................................96
PHOTO COPY .........................................56
PHOTO SETTINGS ................................82
PICT EFFECT (Ефект на изображението) ......................................................96, 109
PORTRAIT (Портретен режим) ......94
PictBridge ....................................................64
QUICK ON ...............................................41
QUICK ON STBY ...................................89
REC MODE (Режим на запис) ............80
REDEYE REDUC....................................84
REMAINING SET (Дисплей с настройки
за оставащо рвеме на носителя)......81
REMOTE CTRL ......................................81
REPAIR IMG.DB F...................................76
S видео кабел .....................................48, 62
SCENE SELECTION ....................93, 109
SELF-TIMER .............................................96
SEPIA...........................................................96
SNOW.........................................................94
SOUND SETTINGS................................79
SOUND/DISP SET .................................86
SP ..................................................................80
SPORTS (Режим уроци по спорт) .....94
SPOT FOCUS ..................................92, 109
SPOT METER (Гъвкаво точково измерване)....................................................93, 109
SPOTLIGHT .............................................94
STEADYSHOT .........................................81
SUB-T DATE .............................................82
SUMMERTIME ........................................88
SUNRISE&SUNSET................................93
S.NIGHT SHOT PLS (Super NightShot
plus) .................................................... 95, 109
TELE MACRO.................................92, 109
TV TYPE.............................................. 48, 87
TWILIGHT................................................93
UNFINALIZE...................................74, 108
USB 2.0 .......................................................97
USB кабел ........................................... 64, 98
VBR..............................................................13
VF B.LIGHT (Задно осветяване на визьора) .................................................................76
VIDEO режим ........................................12
VIEW IMAGE SET ..................................84
VISUAL INDEX ...............................35, 43
VOLUME (Сила на звука) ..............45, 86
VR режим ..................................................12
WHITE BAL. (Баланс на белия цвят) 94,
109
WHITE FADER........................................95
WIDE SELECT ...............................80, 109
Windows .....................................................97
ZOOM LINK ............................................85
Zoom ...........................................................40
Zoom при възпроизвеждане................46
137
Азбучен указател (Продължение)
И, Й, К, Л, М
Използване на видеокамерата в
чужбина ................................................... 114
Изреждане на кадри................................47
Индекс дати.............................................46
Индикатори ......................................... 134
Инсталационен прозорец ................ 132
Инсталиране (софтуер).......................97
Информация за батериите ................21
Капаче на обектива ...............................26
Категория MANAGE MEDIA/
MEMORY ..................................................66
Категория OTHERS .............................50
Категория SETTINGS ..........................78
Компютър................................................97
Кондензация на влага ......................... 121
Копиране на неподвижни изображения
56
Кръгла литиева батерия................... 132
Н, О, П
Неподвижни изображения ...........34, 39
Огледален режим .....................................41
Операция Easy Handycam ....................34
Оригинал
DELETE ..................................................51
DIVIDE ...................................................58
Оставащ заряд на батерията...........21
Отпечатване ..........................................64
Плейлист
Възпроизвеждане .................................60
Изтриване.............................................60
Преместване .......................................61
Разделяне .................................................61
Създаване................................................59
Подготовка .............................................20
Поддръжка ............................................. 117
Предпазни мерки ................................. 117
Предупредителни индикатори..... 110
Предупредителни съобщения ........ 112
Презапис на движещи се изображения
55, 62
Р, С
Редактиране .............................................50
Ремък за захващане..................................27
Световна часова разлика.................. 115
Свързване
138
Видеорекордер или DVD/HDD рекордер ................................................................62
Принтер ...................................................64
Телевизор ...................................................48
Системи за цветна телевизия....... 114
Спецификации....................................... 125
Статив.................................................. 130
Съотношение на екрана.......................48
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ъ, Ю, Я
Устройство за дистанционно
управление ......................................102, 132
Финализиране..................................67, 108
Формат за запис.....................................12
Бърза справка
139
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF